Rapport

Document Sample
Rapport Powered By Docstoc
					Aanpassing regelgeving treasury januari 2010

Treasurystatuut


      Huidige tekst                          Wijzigingen en toelichting


Art. 1   Diverse begripsomschrijvingen                  De volgende begripsomschrijvingen laten vervallen:
                                      • interne financiering
                                      • totale financiering
                                      • lease
                                      • medium term note
                                      • obligatie
                                      • omslagrente
                                      • onderhandse lening


                                      Toelichting:
                                      Deze begrippen maken geen deel (meer) uit van de bepalingen in het statuut. Zie daarvoor de artikelsgewijze
                                      toelichting
Art. 1   Begripsomschrijvingen:                     De begripsomschrijving m.b.t. derivaten vervangen door:
                                      " Derivaten zijn financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde en
      Derivaten zijn financiële instrumenten belichaamd in
                                      worden daarom afgeleide instrumenten genoemd. Deze onderliggende waarden kunnen reële producten zijn
      contracten waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waartegen
                                      zoals grondstoffen of financiële producten zoals leningen. Derivaten kennen een breed toepassingsgebied en
      een transactie op een bepaald moment in de toekomst zal of
                                      worden onder andere gebruikt om (rente)risico's af te dekken en financieringskosten te minimaliseren. Ook
      kan plaatsvinden en waarvan de waarde afhankelijk is van één
                                      kunnen derivaten worden aangewend om risico's te nemen (speculeren). Voor gemeenten is dit laatste wettelijk
      of meer onderliggende activa, referentieprijzen of indices.
                                      niet toegestaan."

                                      De begripsomschrijving m.b.t. de renterisiconorm vervangen door:
      Renterisico is het maximumbedrag waarover in enig jaar
                                      "Een bedrag ter grootte van een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar.
      renterisico mag worden gelopen als gevolg van aflossing en
                                      Dit is het maximumbedrag aan leningen en uitzettingen met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van één
      renteherziening. De renterisiconorm bedraagt voor de
                                      jaar of langer waarover in enig jaar renterisico mag worden gelopen door wijziging in het rentepercentage."
      gemeente Utrecht 15% van de vaste schuld op 1 januari van het
      betreffende jaar.
                                      Toelichting:
                                      De beschrijvingen zijn verhelderd en aangepast aan de actuele wetgeving.
                                                       1/17
     Huidige tekst                            Wijzigingen en toelichting


Art. 2  Algemene doelstelling van het                    De volgende tekst toevoegen:
     treasurystatuut:                          "Het treasurystatuut is een nadere uitwerking van de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de wet Financiering
                                       Decentrale Overheden (FIDO) en de van deze wet afgeleide uitvoeringsregelingen Financiering decentrale
     Het treasurystatuut geeft de bestuurlijke infrastructuur voor de
                                       overheden. "
     uitvoering van de treasuryfunctie. Het omvat de beleidsmatige
     vaststelling van de uitgangspunten, doelstellingen, de
                                       Toelichting:
     organisatorische en financiële kaders, de informatievoorziening
                                       Dit geeft de door de wet bepaalde beleidsruimte aan waarbinnen het statuut kan worden vastgesteld.
     en de administratieve organisatie.
Art. 3  Uitgangspunten Centrale Treasuryfunctie               Geen wijzigingen.

     1.  De Centrale Treasury voert haar activiteiten uit uitsluitend
                                       Toelichting:
       voor de uitoefening van de publieke taak door de
                                       In de herziene wet FIDO is het toegestaan risico over uit te zetten middelen helder begrensd in de vorm van de
       gemeente Utrecht.
                                       vereiste minimale ratings voor landen en banken waar middelen mogen worden uitgezet. Mede naar aanleiding
     2.  Er worden geen leningen aangetrokken om deze tegen een
                                       van de Rekenkamerbrief "Uitgezette gelden …." wordt voorgesteld om deze eisen verder aan te scherpen. Zie
       hoger rendement uit te zetten.
                                       het wijzigingsvoorstel met betrekking tot artikel 9.
     3.  De gemeente kan middelen uitzetten indien een uitzetting
       een prudent karakter heeft en niet is gericht op het
       genereren van inkomen door het lopen van overmatig
       risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen of
       derivaten wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en
       limieten van dit treasurystatuut; het gestelde in de wet
       Financiering decentrale overheden blijft hierbij
       onverminderd van toepassing
Art. 4  Doelstellingen centrale treasuryfunctie               Lid 5 vervangen door: "Het zo effectief, efficiënt en betrouwbaar laten verlopen van het betalingsverkeer van de
                                       gemeente Utrecht."
     1.  Het verzekeren van een duurzame toegang tot financiële
       markten tegen zo gunstig mogelijke condities.
                                       Toelichting:
     2.  Het beschermen van gemeentelijke vermogens en
                                       Er is geen intern betalingsverkeer meer, alleen nog extern betalingsverkeer.
       (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico's,
       zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en
       liquiditeitsrisico's.
     3.  Het optimaliseren van financieringskosten op zowel
       leningen als uitzettingen binnen de wettelijke kaders en
       binnen de regels van dit statuut.
     4.  Het controleerbaar en transparant maken van de
       treasuryfunctie
     5.  Het zo effectief mogelijk laten verlopen van het interne en
       externe betalingsverkeer binnen de gemeentelijke
       organisatie.

                                                         2/17
     Huidige tekst                           Wijzigingen en toelichting


     6.
Art. 5  Taken Centrale treasuryfunctie                  Lid 3 vervangen door: "Het uitlenen van geldmiddelen binnen de kaders als opgenomen in artikel 9".

     In de centrale treasuryfunctie zijn de volgende taken
                                      Toelichting:
     ondergebracht:
                                      Het door het college van B&W aanwijzen van bankinstellingen heeft immers geen toegevoegde waarde ten
                                      opzichte van artikel 9. De daar opgenomen beperkingen zijn zo strak dat in Nederland nog slechts enkele
     1.  Het beheren van geldmiddelen, rekening-courantsaldi en
                                      banken in aanmerking kunnen komen. Bovendien zijn lijsten met banken weinig tijdsbestendig, gezien fusies en
       andere financiële vermogenswaarden van de gemeente;
                                      opsplitsingen terzake, de regelmatig wijzigende kredietratings e.d..
     2.  Het beheren van de portefeuille van opgenomen
       geldleningen en het aantrekken van kort- en langlopende
                                      Lid 5 vervangen door: "Het afsluiten en beheren van alle gemeentelijke contracten met betrekking tot bancaire
       leningen;
                                      dienstverlening, inclusief financieringsovereenkomsten."
     3.  Het uitlenen van geldmiddelen aan andere
       publiekrechtelijke lichamen en door het college van B&W
                                      Toelichting:
       aan te wijzen bankinstellingen;
                                      Hiermee wordt verhelderd dat alleen de centrale treasury genoemde contracten mag afsluiten en beheren.
     4.  Het aantrekken van geldmiddelen;
     5.  Het beheer van contracten met bankinstellingen met
                                      In lid 6 "interne en externe betalingsverkeer" vervangen door "betalingsverkeer"
       betrekking tot het geldmiddelenbeheer;
     6.  Het ondersteunen van de gemeentelijke diensten gericht
                                      Toelichting:
       op het waarborgen en bewaken van een veilige en
                                      Er is geen intern betalingsverkeer meer. Alle betalingsverkeer is per definitie extern betalingsverkeer.
       doelmatige afwikkeling van het interne en externe
       betalingsverkeer en het contante geldverkeer;
                                      Lid 7 laten vervallen en vervangen door " Het opstellen van de financieringsparagraaf in de begroting en de
     7.  Het houden van een regelmatig toezicht op het beheer van
                                      jaarstukken."
       contante geldmiddelen door de gemeentelijke organisatie;
     8.  Mede - advisering aan het college, gezamenlijk met
                                      Toelichting:
       dienstdirecteuren, over de verstrekking van de bij de
                                      Het toezicht houden op de contante geldmiddelen van de gemeentelijke organisatie maakt onderdeel uit van de
       gemeente gevraagde garanties.
                                      reguliere interne beheersing van de organisatie. De centrale treasury heeft daarin geen taak. Het opstellen van
                                      de financieringsparagraaf is wel een taak voor de centrale treasury (nu nog opgenomen in art.17.2).

                                      In lid 8 "medeadvisering" vervangen door "het mede adviseren" en "verstrekking" vervangen door "het
                                      verstrekken"

                                      Toelichting:
                                      Redactionele wijziging.
Art. 6  De Centrale Treasurer                       Dit artikel vervangen door:

     1.  Als Centrale Treasurer wordt aangewezen het hoofd van
                                      1.  Het college van B&W benoemt de Centrale Treasurer bij afzonderlijk besluit.
       de afdeling Financiële Coördinatie van de sector Financiën
                                      2.  De Centrale Treasurer is verantwoordelijk voor de sturing en beheersing van de treasuryfunctie binnen de
       van de Secretarie.
                                        gemeente, voor zover de bevoegdheden aan hem/haar zijn gemandateerd en volmacht is verleend.

                                                         3/17
    Huidige tekst                           Wijzigingen en toelichting


    2.  Bij afwezigheid wordt de functionaris vervangen door     3. De functie van Centrale Treasurer is niet verenigbaar met die van directeur, concerncontroller en
       degene die hem vervangt als hoofd van de afdeling         concernadministrateur.
       Financiële Coördinatie.                    4. Het college van B&W legt in de Organisatieregeling vast:
    3.  De Centrale Treasurer is verantwoordelijk voor de sturing   • Aan welke functionarissen de positie van Centrale Treasurer resp. plaatsvervangend Centrale Treasurer.
       en de beheersing van de treasuryfunctie binnen de        wordt gekoppeld.
       gemeente, voor zover de bevoegdheden aan hem zijn       • Welk mandaat daarbij wordt verleend en hoe daarover verantwoording wordt afgelegd.
       gemandateerd en volmacht is verleend.
                                      Toelichting:
                                      De Centrale Treasurer vervult een bijzondere positie in de gemeentelijke organisatie. Het beheer van
                                      (omvangrijke) gemeentelijke financiële vermogenswaarden (opgenomen leningen, financiële derivaten en
                                      uitgezette leningen voor zover deze geen betrekking hebben op schuldhulpverlening resp. startersleningen/VH)
                                      maakt het noodzakelijk dat er geen enkele twijfel mag bestaan over het prudent en maatschappelijk
                                      verantwoord handelen door de betreffende functionaris. Daarom dient het college van B&W de Centrale
                                      Treasurer bij afzonderlijk besluit te benoemen. Bij de voorafgaande selectieprocedure dient het college van B&W
                                      expliciet en zwaarwegend te toetsen op gedragskenmerken die verband houden met "prudent en
                                      maatschappelijk verantwoord handelen met collectieve middelen".

                                      De verdere invulling van de treasuryorganisatie is een zaak van het college van B&W en dient dus in de
                                      Organisatieregeling te worden vastgelegd en niet in het treasurystatuut.
Art 7  Renterisicobeheer:                         Lid 1 en 2 vervangen door "De bepalingen met betrekking tot de kasgeldlimiet resp de renterisiconorm in de wet
                                      FIDO worden nageleefd."
    1.  De kasgeldlimiet conform de Wet Fido wordt niet
       overschreden.
                                      Toelichting
    2.  De renterisiconorm bedraagt 15% van de vaste schuld
                                      De wet FIDO staat onder voorwaarden een tijdelijke overschrijding van de kasgeldlimiet toe. De huidige tekst in
    3.  Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de
                                      het statuut is te strikt.
       bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning op
       1 januari van betreffende jaar.
                                      De huidige bepalingen in het statuut met betrekking tot de renterisiconorm waren afgeleid van de oude
                                      wettelijke norm. Volstaan kan worden met de nieuwe wettelijke norm van 20% van het begrotingstotaal.

                                      Lid 4 toevoegen: "Het is toegestaan een (ten opzichte van de wettelijke kasgeldlimiet) overmaat aan kortlopende
                                      leningen af te dekken met een derivaat waarbij het renterisico voor langere tijd (minimaal 1 jaar) wordt
                                      afgedekt. Deze combinatie van korte lening (looptijd korter dan 1 jaar) met een langlopend derivaat (looptijd 1
                                      jaar en langer) wordt beschouwd als langlopende financiering en belast daarmee de kasgeldlimiet niet."

                                      Toelichting:
                                      Het Ministerie van BZK geeft in de vraag- en antwoordrubriek met betrekking tot de wet FIDO aan dat deze
                                      werkwijze in overeenstemming is met de bedoeling van de wettelijke kasgeldlimiet. Wel wordt als voorwaarde
                                      gesteld dat de gemeenteraad hiermee instemt door de werkwijze op te nemen in het Treasurystatuut als

                                                        4/17
     Huidige tekst                          Wijzigingen en toelichting


                                     onderdeel van de Financiële Verordening ex artikel 212 van de gemeentewet.


Art. 9  Kredietrisicobeheer                       Dit artikel vervangen door:

     1.  Bij het uitzetten van middelen geldt het volgende
                                     1.  Het uitzetten van gelden en het aangaan van verbintenissen met betrekking tot financiële derivaten
       uitgangspunt.
                                        geschiedt slechts bij financiële ondernemingen die:
       Uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij:
       a. Nederlandse overheden en andere publiekrechtelijke
                                        • gevestigd zijn in een lidstaat die ten minste beschikt over een AA-rating afgegeven door ten minste twee
                                         internationaal erkende ratingbureaus,
         lichamen met een solvabiliteitsratio van 0%;
       b. Financiële instellingen met ten minste een A rating
                                        • beschikken over een AA-minusrating afgegeven door ten minste twee internationaal erkend
                                         ratingbureaus wanneer het gaat om overeenkomsten met een looptijd van minder dan 3 maanden,
         volgens de kwalificaties van de rating-agencies
         Standard & Poors (SenP) en Moody's. Dit betekent, dat
                                        • beschikken over een AAA-rating afgegeven door ten minste twee internationaal erkende ratingbureaus,
                                         wanneer het gaat om overeenkomsten met een looptijd van 3 maanden en langer.
         de rating A min volgens S&P of A3 volgens Moody' s
                                     2.  Het eerste lid in niet van toepassing op uitzettingen tegen waardepapieren waarvoor een solvabiliteitsratio
         niet is toegestaan.
                                        geldt van 0 procent.
                                     3.  Bij het verstrekken van leningen en garanties uit hoofde van de publieke taak wordt de geldende wet- en
     2.  Bij kredietrisicobeheer gelden de volgende limieten en
                                        regelgeving waaronder die inzake staatssteun in acht genomen. Dit houdt ten minste in dat:
       nadere bepalingen:
       a. Financiële instellingen met een A rating ten hoogste €
                                        • een besluit ter zake niet wordt genomen dan nadat de gemeenteraad een ontwerp-besluit is toegezonden
                                         en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van B&W
         50 mln. per instelling gedurende een periode van ten
                                         (gemeentewet, artikel 160 lid 2),
         hoogste een jaar;
                                        • een besluit ter zake de goedkeuring heeft van gedeputeerde staten (gemeentewet, artikel 160 lid 3)
       b. Financiële instellingen met een AA rating volgens S&P
         (= Aa2 volgens Moody's) ten hoogste € 100 mln. per
                                        • de richtlijnen van de Europese Commissie worden gevolgd met betrekking tot het berekenen van de toe
                                         te passen marktrente.
         instelling;
                                     4.  Bij het verstrekken van leningen en garanties uit hoofde van de publieke taak wordt grote
       c. Financiële instellingen met een AAA-rating volgens
                                        terughoudendheid en zorgvuldigheid betracht en worden de daaraan verbonden risico's zoveel mogelijk te
         S&P(=Aaa volgens Moody's) of waarvan voor het
                                        beperkt door het vestigen van zakelijke zekerheden, tenzij dit wegens dringende redenen niet mogelijk
         waardepapier een solvabiliteitsratio van 0% geldt:
                                        blijkt.
         ongelimiteerd.

                                     Toelichting:
     3.  Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de
                                     Deze tekst in lid 1 en 2 sluit aan bij de tekst van de van de wet FIDO afgeleide Regeling uitzettingen en
       publieke taak worden zekerheden gesteld, tenzij wegens
                                     derivaten decentrale overheden (Ruddo). Het voorliggende statuut is echter strenger dan de Ruddo. Waar het
       dringende redenen dit niet mogelijk blijkt..
                                     statuut AA-minusrating vraagt (uitzettingen korter dan 3 maanden) daar geeft de Ruddo een A-rating aan. Voor
                                     langere uitzettingen vraagt het statuut een AAA-rating tegenover een AA-minusrating in de Ruddo.
     4.  Onder een limiet als bedoeld in het tweede lid wordt
       verstaan de som van alle vorderingen die de gemeente
                                     Lid 3 en 4 hebben betrekking op het verstrekken van leningen en garanties uit hoofde publieke taak. Op dat
       gelijktijdig op een debiteur en op aan de debiteur
                                     punt dient de geldende wet- en regelgeving te worden gevolgd. Ook moeten waar mogelijk zekerheden worden
       gelieerde rechtspersonen heeft.
                                     gesteld. Voor een aantal zaken heeft de gemeenteraad al raambesluiten genomen, namelijk met betrekking tot:
                                     leningen uit hoofde van de schuldhulpverlening
                                     •  startersleningen in de volkshuisvesting

                                                        5/17
     Huidige tekst                           Wijzigingen en toelichting                                       • garanties aan rechtspersonen die geen commerciële activiteiten ontplooien en geen winstoogmerk hebben
                                        (zoals vastgelegd in hoofdstuk 8 van de Subsidieverordening).
                                       Uitvoeringsbesluiten hieromtrent worden daarom niet afzonderlijk voorgelegd aan de gemeenteraad.

                                       Om te kunnen bepalen in hoeverre er sprake is van staatssteun hanteert de Europese Commissie een methode
                                       om de marktrente te kunnen berekenen. Bovenop een referentierente worden daarbij opslagen geplaatst die
                                       toenemen naarmate de kredietwaardigheid van de tegenpartij lager is en naarmate minder zekerheden worden
                                       verstrekt. In het ongunstigste geval (slechte kredietwaardigheid en geen onderpand) dient een ophoging met
                                       10% plaats te vinden.
Art. 10  Intern liquiditeitsrisicobeheer                  Geen wijziging.

     De gemeente beperkt haar interne liquiditeitsrisico's door haar
     treasuryactiviteiten te baseren op een korte termijn
     liquiditeitenplanning met een looptijd tot één jaar, alsmede een
     meerjarige financieringsprognose met een looptijd van
     minimaal 4 jaar.


Art. 11  Valutarisico's worden in de gemeente uitgesloten door       Geen wijziging.
     uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te
     garanderen in de Europese geldeenheid (Euro).


Art. 12  Financiering                            Lid 1 laten vervallen en lid 2 vervangen door: "Bij aantrekken van financieringsmiddelen voor een periode langer
                                       dan één jaar worden indien mogelijk offertes bij minimaal drie instellingen opgevraagd alvorens een
     1.  Financiering met externe financieringsmiddelen wordt
                                       financieringsovereenkomst wordt afgesloten. "
        zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare
        interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen)
                                       Toelichting:
        te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren.
                                       Het huidige artikel 12.1 is overbodig en wekt ten onrechte de indruk dat het gebruik van interne
     2.  De gemeente vraagt offertes op bij minimaal 3 instellingen
                                       financieringsmiddelen door de treasury beïnvloedbaar is. Het al dan niet inzetten van beschikbare reserves en
        alvorens een financiering wordt aangetrokken.
                                       voorzieningen is een bestuurlijke keuze. De daaruit volgende kasstromen zijn voor de treasury een gegeven.

                                       Voorts kunnen niet altijd meerdere offertes worden opgevraagd. Daarom is ter zake een voorbehoud
                                       opgenomen. Als voorbeeld kan genoemd worden het aantrekken van financieringsmiddelen die betrekking
                                       hebben op fiscaal gunstige regelingen en waarvoor een specifieke bank is opgericht.
Art. 13  Uitzetting                             "één jaar en langer" vervangen door "drie maanden en langer". Lid 2 na "De gemeente vraagt" toevoegen "indien
                                       mogelijk".
     Bij het uitzetten van middelen voor een periode van één jaar en
     langer gelden de volgende uitgangspunten:
                                       Toelichting:
                                       Dit sluit aan bij de wijziging van artikel 9, waarbij het onderscheid tussen korte en lange uitzetting wordt gelegd

                                                          6/17
     Huidige tekst                           Wijzigingen en toelichting


     1.  Uitzettingen worden uitsluitend gedaan onder de in artikel  bij drie maanden. Ook voor uitzettingen geldt dat niet altijd 3 offertes kunnen worden opgevraagd.
        7 tot en met 11 genoemde voorwaarden.
     2.  De gemeente vraagt offertes op bij minimaal 3 instellingen
        alvorens een langlopende uitzetting wordt gedaan.
     3.
Art.14  Betalingsverkeer                         Tweede deel lid 1 laten vervallen: "bij bankinstellingen die door het College zijn aangewezen."

     Voor het gemeentebrede betalingsverkeer gelden de volgende
                                      Toelichting:
     uitgangspunten:
                                      In het nieuwe artikel 9.1 in combinatie met artikel 16.3 is al sluitend geregeld dat bankrelaties over minimaal
                                      een AA-minusrating dienen te beschikken. Slechts een beperkt aantal bancaire instellingen kan aan deze
     1.  Uitsluitend de Centrale Treasury is bevoegd tot het
                                      ondergrens voldoen. Afzonderlijke besluitvorming door het college van B&W hierover voegt daarom niets toe.
        openen van rekeningen bij bankinstellingen die door het
                                      Bovendien fluctueert de rating van banken regelmatig en zou bij elke wijziging ook het mandaat van het college
        College zijn aangewezen.
                                      van B&W moeten worden aangepast.
     2.  De Centrale Treasury treedt op als houder van alle
        gemeentelijke bankrekeningen.
                                      Lid 4 achter functionarissen toevoegen: "met gescheiden verantwoordelijkheden."
     3.  Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch
        uitgevoerd door één bank.
                                      Toelichting:
     4.  Schriftelijke of elektronische ondertekening van
                                      Dit is een eis van functiescheiding.
        betalingsopdrachten aan banken dient altijd te geschieden
        door twee daartoe bevoegde functionarissen.


Art. 15  Saldo- en liquiditeitenbeheer                   Lid 2 tweede zin vervangen door "Hierbij worden de bepalingen met betrekking tot de kasgeldlimiet in de wet
                                      FIDO nageleefd."
     Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de
     volgende specifieke richtlijnen.
                                      Toelichting:
                                      Dit sluit aan bij de wijziging van artikel 7. De wet FIDO staat onder voorwaarden een tijdelijke overschrijding van
     1.  De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten
                                      de kasgeldlimiet toe. De huidige tekst in het statuut is te strikt.
        binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de
        gunstigste condities.
                                      Lid 5 "één jaar" vervangen door "driemaanden"
     2.  Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de
        gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt
                                      Toelichting:
        - conform artikel 7 lid 1 - de kasgeldlimiet niet
                                      Dit sluit aan op de gewijzigde tekst van artikel 9.
        overschreden;
     3.  Toegestane instrumenten bij het aantrekken van
                                      Lid 6 na "De gemeente vraagt" toevoegen "indien mogelijk".
        kortlopende middelen zijn krediet in rekening courant,
        callgeld en kasgeldleningen.
                                      Toelichting:
     4.  Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor
                                      Ook in dit geval kunnen niet altijd meerdere offertes worden aangevraagd.
        een periode korter dan één jaar zijn rekening-courant,


                                                          7/17
     Huidige tekst                            Wijzigingen en toelichting


        callgeld en deposito's.
     5.  Bij het uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn de in
        artikel 9 genoemde bepalingen van toepassing.
     6.  De gemeente vraagt offertes op bij minimaal 2 instellingen
        alvorens middelen worden aangetrokken of uitgezet met
        een looptijd van minimaal 3 maanden en maximaal één
        jaar.


Art. 16  Relatiebeheer                            In lid 5 "Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE)" vervangen door "het orgaan dat bij wet is aangewezen om
                                       toezicht te houden op financiële markten"
     De gemeente beoogt het realiseren van zo gunstige mogelijke
     condities voor het afnemen van financiële diensten. Hiervoor
                                       Toelichting:
     gelden de volgende uitgangspunten:
                                       Dit maakt het statuut minder onderhoudsgevoelig. De STE is inmiddels opgegaan in de nieuwe Autoriteit
                                       Financiële Markten.
     1.  De Centrale Treasury is bevoegd tot het voeren van
        zakelijk onderhandelingen met bankinstellingen
     2.  Bankrelaties en hun bancaire condities worden ten minste
        ééns in de 5 jaar beoordeeld;
     3.  Bankrelaties dienen wat betreft hun kredietwaardigheid
        minimaal te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in artikel
        9;
     4.  Financiële instellingen (kredietinstellingen,
        beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars
        en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands of
        anderszins EU-toezicht te vallen, zoals De Nederlandsche
        Bank en de Verzekeringskamer;
     5.  Tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de
        Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) en daarvan een
        vergunning als makelaar te hebben ontvangen.


Art. 17  Administratieve organisatie en (interne)              Aan lid 1 toevoegen: "De Centrale Treasurer stelt de Administratieve Organisatie van de treasuryfunctie vast en
     controle                              neemt daarbij de richtlijnen in acht met betrekking tot functiescheiding, registraties en
                                       verantwoordingsstructuur."
     1.  De Centrale Treasurer is verantwoordelijk voor de
        administratieve organisatie en interne controle van de
                                       Toelichting:
        centrale treasuryfunctie.
                                       De verantwoordelijkheid van de Centrale Treasurer wordt hiermee geëxpliciteerd.
     2.  De Centrale Treasurer is verantwoordelijk voor het
        opstellen van de financieringsparagraaf in de begroting en
                                       Lid 2 laten vervallen.


                                                          8/17
     Huidige tekst                           Wijzigingen en toelichting


        de jaarstukken.
     3.  De controle op de naleving van dit treasurystatuut en de in  Toelichting:
        artikel 18 bedoelde uitvoeringsregeling maakt deel uit van  Dit onderdeel is verplaatst naar artikel 5.7.
        de externe accountantscontrole
     4.  Bij de uit te voeren Centrale treasuryactiviteiten is     Lid 3 laten vervallen.
        functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste
        voorwaarden:                         Toelichting:
        a. De Centrale Treasurer heeft de beschikkende        Dit artikel heeft geen toegevoegde waarde. De naleving van het treasurystatuut en de uitvoeringsregeling
          bevoegdheden voor zover de bevoegdheden aan hem      treasury maakt altijd onderdeel uit van de externe accountantscontrole.
          zijn gemandateerd en volmacht is verleend.
        b. Iedere transactie wordt door minimaal twee         Lid 4.d "De uitvoering en registratie" vervangen door "De uitvoering van transacties en de boeking" en lid 4.f
          functionarissen geautoriseerd (het vier-ogen-principe);  "gecontroleerd door de functionaris die belast is met de interne controle" vervangen door "gecontroleerd en
        c. De uitvoering en controle geschieden door         geboekt door de financiële administratie".
          afzonderlijke functionarissen;
        d. De uitvoering en registratie in de financiële       Toelichting:
          administratie geschieden door afzonderlijke        Dit geeft duidelijker aan waar de verantwoordelijkheden moeten liggen.
          functionarissen;
        e. Tegenpartijen wordt opdracht gegeven de
          bevestigingen van iedere transactie te versturen naar
          de financiële administratie zonder tussenkomst van de
          personen die bevoegd zijn tot het sluiten van de
          transacties;
        f. De transacties worden onmiddellijk geregistreerd door
          de functionaris die de transactie heeft afgesloten en
          gecontroleerd door de functionaris die belast is met de
          interne controle


Art. 18  Uitvoeringsregeling:                        "In de uitvoeringsregeling 1A van de Organisatieregeling" vervangen door "In de Organisatieregeling en
                                       bijbehorende uitvoeringsregelingen".
     In uitvoeringsregeling 1A van de Organisatieregeling Gemeente
     Utrecht worden nadere regels vastgesteld over beheer en
                                       Toelichting:
     organisatie van de treasuryfunctie.
                                       Dit maakt het statuut minder onderhoudsgevoelig.

Art. 19                                   Vervangen door "De wijzigingen in het treasurystatuut treden in werking op 1 januari 2010."
     Inwerkingtreding:
                                       Toelichting:
     Dit treasurystatuut treedt in werking per 1 januari 2005.     Betreft technische aanpassing.                                                          9/17
10/17
Organisatieregeling

Relevante onderdelen:


       Huidige tekst                          Wijzigingen en toelichting
Art. 2.2.  Centrale treasurer                       Aan het eerste lid toevoegen: ", zoals in het door de gemeenteraad vastgestelde treasurystatuut. Dit
                                       betekent onder meer dat in de gemeentelijke organisatie uitsluitend de Centrale Treasurer bevoegd is
       1.  De Centrale Treasurer is verantwoordelijk voor het
                                       tot:
          concernbrede beheer van financiële
                                       •  het openen en opheffen van bankrekeningen,
          vermogenswaarden, waaronder het (doen) uitvoeren
                                       •  het voeren van zakelijke onderhandelingen met bankinstellingen,
          van transacties op de geld- en kapitaalmarkt, het
          beheren van de financiële infrastructuur en het
                                       •  het aangaan en beheren van contracten met betrekking tot bancaire producten met
                                         bankinstellingen dan wel met het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren),

       2.
          beheersen van de daaraan verbonden risico's.
          De Centrale Treasurer is budgetverantwoordelijk voor
                                       •  het aantrekken en uitzetten van financiële middelen op de geld- en kapitaalmarkt."

          de producten Financiering en Concernposten.
                                       Toelichting:
       3.  De beleidsmedewerker Treasury bij de afdeling
                                       In de gemeentelijke organisatie blijkt op deze onderdelen wel eens onduidelijkheid resp.
          Financiën van de sector Financiën en Personeel
                                       onvoldoende kennis te bestaan. Een reden temeer deze bevoegdheden nog eens te expliciteren.
          vervult de functie van Centrale Treasurer.
       4.  In uitvoeringsregeling 1A worden nadere regels
          gesteld voor de dagelijkse uitvoering van de
          treasuryfunctie en het afleggen van verantwoording
          daarover.


Uitvoeringsregeling 1A

      Huidige tekst                           Wijzigingen en toelichting
Art. 1.1  Treasurybeheer binnen de gemeente
      Utrecht                              Lid 4.c "door het college aan te wijzen bankinstellingen" vervangen door "bij bankinstellingen
                                       binnen de kaders van het treasurystatuut."
      1.  De Centrale Treasurer is verantwoordelijk voor het
         beheer van de treasuryfunctie voor zover de
                                       Toelichting:
         bevoegdheden aan hem zijn gemandateerd en volmacht
                                       Een collegebesluit ter zake voegt niets toe aan de al in het treasurystatuut vastgelegde regelgeving.
         is verleend.
      2.  Als Centrale Treasurer wordt aangewezen de
                                       Lid 4.e het interne betalingsverkeer laten vervallen.
         beleidsmedewerker Treasury bij de afdeling Financiën
         van de sector Financiën en Personeel van de Bestuurs- en
                                       Toelichting:
         Concerndienst.
                                       Er is geen intern betalingsverkeer meer.
      3.  Bij afwezigheid wordt de functionaris vervangen door
         degene die hem vervangt als beleidsmedewerker
                                       Lid 4.f laten vervallen.
         Treasury van de afdeling Financiën van de sector


                                                            11/17
Huidige tekst                          Wijzigingen en toelichting
  Financiën en Personeel.                   Toelichting:
4.  De Centrale Treasurer is verantwoordelijk voor de     Het houden van toezicht op het contant geldverkeer door de gemeentelijke organisatie maakt deel
  volgende taken:                       uit van het reguliere systeem van Interne Beheersing. De Concerncontroller heeft daarbij een
  a. Het beheren van geldmiddelen, rekening-courantsaldi   kaderstellende en toezichthoudende taak De Centrale treasurer speelt daarbij geen rol.
    en andere financiële vermogenswaarden van de
    gemeente;                        Lid 4.g vervangen door: "Het adviseren over de ontwerp-collegebesluiten met betrekking tot
  b. Het beheren van de portefeuille van opgenomen      garantstellingen, het centraal registreren van door de gemeente verstrekte gegarandeerde
    geldleningen en het aantrekken van kort- en       geldleningen en het beheren van de uit hoofde van de overheidstaak verstrekte geldleningen. Het
    langlopende leningen;                  beheer van de gegarandeerde geldleningen ligt met in achtneming van het gestelde in de Algemene
  c. Het uitzetten van geldmiddelen bij andere        Subsidieverordening bij betreffende gemeentelijke diensten.."
    publiekrechtelijke lichamen en door het college aan te
    wijzen bankinstellingen;                 Toelichting:
  d. Het beheer van contracten met bankinstellingen met    De vigerende tekst is met betrekking tot de gegarandeerde geldleningen inconsistent. De centrale
    betrekking tot het geldmiddelenbeheer.          treasurer is ter zake alleen verantwoordelijk voor het adviseren over ontwerp-collegebesluiten en
  e. Het ondersteunen van de gemeentelijke diensten bij    voor de (centrale) registratie er van.
    de veilige en doelmatige afwikkeling van het interne
    en externe betalingsverkeer en het contante        Lid 4.h vervangen door: "Het op grond van een actuele rentevisie en liquiditeitsprognose opstellen
    geldverkeer;                       en vaststellen van de strategie voor de activiteiten op de geld- en kapitaalmarkt."
  f. Het houden van een regelmatig toezicht op het
    beheer van contante geldmiddelen door de         Toelichting:
    gemeentelijke organisatie;                De actualiteit van de marktontwikkelingen is van groot belang om adequaat te kunnen opereren op
  g. Het beheren van de uit hoofde van de overheidstaak    de geld- en kapitaalmarkt. Een strategienota per kwartaal is daarvoor een te statisch en inflexibel
    verstrekte geldleningen en garanties. De diensten zijn  instrument. Wel dient de informatievoorziening tussen centrale treasurer en uitvoeringsorganisatie
    primair zelf verantwoordelijk voor de verleende     treasury adequaat te worden vastgelegd (zie het aanvullend lid 5.c). Ook dient het overleg tussen
    garanties.                        Centrale Treasurer en Concerncontroller adequaat te worden verankerd (zie het aanvullend lid 6).
  h. Het eens per kwartaal opstellen van een strategienota
    waarin een kortetermijnvisie wordt gegeven op de     Lid 5 toevoegen onderdeel c: "De Centrale Treasurer stelt de spelregel voor de
    ontwikkeling van de liquiditeitspositie en de rente en  informatievoorziening vast die nodig is om de bedrijfsprocessen binnen de treasury-organisatie en
    waarin de afspraken worden vastgelegd over de      de daarmee samenhangende risico's adequaat te kunnen beheersen. Daarin geeft de Centrale
    voorgenomen activiteiten op de geld- en         Treasurer aan welke informatie met welke frequentie door de uitvoeringsorganisatie treasury, door
    kapitaalmarkt het komende kwartaal. De          de diensten en door de Centrale Treasurer zelf moet worden verstrekt. De Centrale treasurer stelt
    strategienota wordt besproken met de           tevens de administratieve organisatie van de treasuryfunctie vast."
    concerncontroller en is richtinggevend voor de
    beheershandelingen op de geld- en kapitaalmarkt in    Toelichting:
    het komende kwartaal.                  Het punt van de informatievoorziening moet expliciet worden verankerd.
5a.  De uitvoering van de taken als genoemd in lid wordt
    verricht door de uitvoeringsorganisatie treasury     Toevoegen nieuw lid 6:
    binnen het servicecentrum Financiële Dienstverlening   "De Centrale Treasurer bespreekt periodiek (minimaal 3 maal per jaar) de treasurystrategie en de
    van de Dienst Ondersteuning, in deze           uitvoering daarvan met de Concerncontroller. Indien tussentijds sprake is van majeure
    uitvoeringsregeling 1A verder te noemen         ontwikkelingen die niet eerder waren voorzien dan meldt de Centrale Treasurer deze direct aan de

                                                    12/17
      Huidige tekst                          Wijzigingen en toelichting
         uitvoeringsorganisatie treasury.             Concerncontroller. Ook meldt de Centrale Treasurer in het kader van de financiële cyclus de
                                      (verwachte) financiële uitkomsten aan de Concerntroller.
      b.   De Centrale Treasurer stuurt de
         uitvoeringsorganisatie treasury inhoudelijk aan.     Daarnaast informeert de Centrale Treasurer onverwijld de wethouder Financiën over bestuurlijk
                                      relevante treasury-ontwikkelingen."

                                      Toelichting:
                                      De verhouding tussen Centrale Treasurer en Concerncontroller zorgt voor een evenwichtig geheel
                                      aan checks and balances met betrekking tot de treasury. Daarnaast dient de verantwoordelijk
                                      portefeuillehouder onverwijld te worden geïnformeerd over bestuurlijk relevante ontwikkelingen.
Art. 1.2  Aantrekken van financieringsmiddelen
                                      Lid 2 vervangen door: "De Centrale Treasurer krijgt mandaat om binnen de kaders van wet- en
      1.  Met uitsluiting van alle diensten is slechts de Centrale
                                      regelgeving en uitsluitend ter beperking van renterisico's overeenkomsten af te sluiten met
        Treasurer bevoegd tot het aangaan van
                                      betrekking tot de volgende van onderliggende leningen afgeleide producten (derivaten): cap, Floor,
        overeenkomsten op de geld- en kapitaalmarkt.
                                      colar, swaption, forward rate agreement en swap."
      2.  Voor het aangaan van contracten met betrekking tot z.g.
        derivaten, binnen de kaders van het statuut, worden
                                      Toelichting:
        afzonderlijke collegebesluiten genomen.
                                      Dit is conform collegebesluit d.d. 3 november 2009

                                      Hierbij gelden de volgende begripsbepalingen:

                                      Een Cap is een overeenkomst tussen twee partijen, waarbij een maximum rentepercentage wordt
                                      gegarandeerd. Door de aankoop van een cap is het renteplafond van een onderliggende verplichting
                                      vastgelegd, terwijl van een neerwaartse rentebeweging geprofiteerd kan blijven worden.

                                      Een Floor is een overeenkomst tussen twee partijen, waarbij een minimum rentepercentage wordt
                                      gegarandeerd. De Floor legt een bodem in de rente-inkomsten, terwijl van een opwaartse
                                      rentebeweging geprofiteerd kan blijven worden.

                                      Een Colar is een combinatie van een (rente)cap en een (rente)floor, waarbij men zich kan indekken
                                      tegen een rentestijging dan wel een rentedaling van de korte rente, met behoud van de
                                      mogelijkheid te profiteren van gunstige rente-ontwikkelingen.

                                      Een Swaption geeft tegen betaling van een premie het recht om op een nu overeengekomen
                                      moment een renteswap af te sluiten tegen een nu vastgesteld renteniveau.

                                      Een Forward Rate Agreement (FRA) legt de rente op een variabelrentende lening voor een bepaald
                                      tijdvak vast.

                                      Een Renteswap is een overeenkomst tussen twee partijen om toekomstige rentebetalingen van

                                                         13/17
      Huidige tekst                          Wijzigingen en toelichting
                                      verschillend karakter voor een bepaalde periode met elkaar te ruilen.Art. 1.3  Vervallen.
Art. 1.4  Verstrekken van langlopende
      financieringsmiddelen aan derden                 Geen wijzigingen.

      1.  Leningen aan derden worden slechts verstrekt op grond
        van een collegebesluit.
      2.  Uitgezonderd hiervan is de verstrekking van leningen op
        grond van de door het college opgedragen taken en
        gegeven mandaat aan een dienstdirecteur bijvoorbeeld
        in het kader van de schuldhulpverlening of de uitvoering
        van het volkshuisvestingsbeleid.
      3.  Voor een ontwerpbesluit tot verstrekking van een
        geldlening aan derden geldt een voorvisieplicht bij de
        Centrale Treasurer. Voor de in lid 2 bedoelde
        uitzonderingen is deze voorvisieplicht niet noodzakelijk.
      4.  Bij het verstrekken van leningen aan derden dient grote
        terughoudendheid en zorgvuldigheid te worden betracht
        en de daaraan verbonden risico's dienen zoveel mogelijk
        te worden beperkt door het - waar mogelijk - vestigen
        van zakelijke zekerheden.


Art. 1.5  Lease
                                      Dit artikel verwijderen en overhevelen naar Uitvoeringsregeling 5A Beheer artikel 2.6.
      1.  Er wordt onderscheid gemaakt tussen financial lease en
        operational lease, waarbij financial lease staat voor een
                                      Toelichting:
        overeenkomst waarbij de eigenaar van een goed, de
                                      De regelgeving m.b.t. leaseovereenkomsten heeft geen betrekking op treasury en dient elders in
        lessor, dat goed voor langere tijd afstaat tegen een
                                      regelgeving te worden vervat.
        bepaalde vergoeding aan de tegenpartij de lessee,
        waarbij de lessee het economisch risico draagt. Bij
        operationele lease blijft het economisch risico bij de
        lessor.
      2.  Financial lease is niet toegestaan.
      3.  In het geval van operational lease zijn de diensten
        verantwoordelijk voor de financiële consequenties en de
        juiste verantwoording.
      4.  Het college heeft de mogelijkheid op voorstel van de
        sectordirecteur Financiën en Personeel nadere


                                                          14/17
      Huidige tekst                          Wijzigingen en toelichting
        voorschriften geven met betrekking tot lease.
      5.  (Inter)nationale lease-constructies gebaseerd op fiscale
        voordelen zijn niet toegestaan.


Art. 1.6  Vervallen
Art. 1.7  Betalingsverkeer
                                      Lid 1 "geschieden door tussenkomst van de centrale treasurer" vervangen door "vinden plaats via
      1.  Alle betalingsopdrachten ten laste van de gemeentelijke
                                      bancaire systemen. Uitsluitend de Centrale Treasurer voert hierover het beheer en stelt vast welke
        bankrekeningen geschieden door tussenkomst van de
                                      functionarissen betalingsopdrachten in bancaire systemen mogen fiatteren en uitvoeren."
        Centrale Treasurer.
      2.  Medewerkers van de Financiële Dienstverlening die het
                                      Toelichting:
        betaalverkeer voorbereiden en administreren zijn niet
                                      Hiermee wordt verantwoordelijkheid van de Centrale Treasurer met betrekking tot
        dezelfden die betaalopdrachten mogen ondertekenen.
                                      betalingsopdrachten verhelderd.
      3.  De Centrale treasurer kan bepalen dat daartoe bevoegde
        functionarissen bij de diensten zonder zijn tussenkomst
                                      Lid 5 laten vervallen.
        betaalopdrachten aan bankinstellingen kunnen
        autoriseren en verzenden. De betalingsopdrachten
                                      Toelichting:
        dienen uitsluitend ten laste van een door hem
                                      Gezien de omzet van de gemeente Utrecht hebben meldingen van € 1 mln en groter geen
        aangegeven rekeningnummer te worden gebracht. Het
                                      toegevoegde waarde voor de treasury-organisatie.
        besluit kan alle betalingen bevatten dan wel betalingen
        die daarvoor naar hun aard of hoogte in aanmerking
        komen. De Centrale Treasurer kan voorschriften geven
        ten aanzien van de wijze waarop de betalingsopdrachten
        aan de bank worden aangeboden.
      4.  Betalingsopdrachten van diensten worden slechts
        verstrekt na schriftelijke opdracht van een gemeentelijke
        functionaris die bevoegd is te beschikken over het
        budget ten laste van waarvan de desbetreffende uitgaaf
        wordt gedaan. De opdracht dient mede te worden
        ondertekend door een tweede functionaris, niet zijnde
        de budgethouder.
      5.  Diensten dienen de Centrale Treasury vooraf te
        informeren over betalingen of ontvangsten groter dan 1
        miljoen euro.


Art. 1.8  Saldobeheer
                                      Geen wijzigingen.
      1.  De uitvoeringsorganisatie treasury is verantwoordelijk
        voor het dagelijks beheer van de posities op de
        onderscheiden bankrekeningen.


                                                          15/17
      Huidige tekst                          Wijzigingen en toelichting


Art. 1.9  Liquiditeitenbeheer
                                      Artikel 1.9 mbt het liquiditeitenbeheer vervangen door:
      1.  De diensten zenden de uitvoeringsorganisatie treasury
         periodiek een 12-maands voortschrijdende prognose van   Lid 1:
         de inkomsten en uitgaven, waarvan het 'format' door de   Ter uitvoering van artikel 10 van het Treasurystatuut bepaalt de Centrale Treasurer welke informatie
         uitvoeringsorganisatie treasury wordt opgesteld.      nodig is voor het opstellen van adequate liquiditeitsprognoses voor de korte en de middellange
                                      termijn.
      2.  De uitvoeringsorganisatie treasury stelt aan de hand van
                                      Lid 2:
         de door de dienst aangeleverde liquiditeitsprognoses    De gemeentelijke diensten verstrekken op diens verzoek de benodigde informatie aan de Centrale
         een totaal-planning op van de toekomstige geldstromen   Treasurer.
         op concernniveau.
      3.  De Centrale Treasurer bepaalt aan welke eisen een 12-   Toelichting:
         maands prognose ten behoeve van het centrale        Het huidige artikel 1.9 is te bureaucratisch opgesteld. Het heeft geen zin standaardoverzichten aan
         liquiditeitenbeheer moet voldoen.             alle diensten te vragen. In de meeste gevallen gaat het om specifieke informatie die door een
                                      beperkt aantal diensten moet worden geleverd.


Art. 1.10  Relatiebeheer
                                      Geen wijzigingen.
      1.  Teneinde een duurzame toegang tot de financiële
         markten te verzekeren onderhoudt de Centrale
         Treasurer (op strategisch niveau) en de
         uitvoeringsorganisatie treasury (op operationeel
         niveau)contacten met relaties op deze markten.
      2.  Bij het aangaan van relaties door de Centrale Treasurer
         en de uitvoeringsorganisatie treasury zijn factoren als
         een goede naam, betrouwbaarheid, integriteit,
         continuïteit en deskundigheid bepalend.


Art. 1.11  Garantiebeleid
                                      Lid 5 vervangen door: "De dienst voert het beheer over de gegarandeerde leningen en verstrekt
      1.  Het garanderen van door derden te sluiten geldleningen
                                      zodanige informatie aan de uitvoeringsorganisatie treasury dat deze genoemde leningen adequaat
         kan slechts plaatsvinden op grond van een daartoe
                                      kan vastleggen in de centrale leningenadministratie. Indien de betreffende dienst de vereiste
         strekkend collegebesluit.
                                      informatie niet of niet tijdig verstrekt of indien de kwaliteit van de informatie tekort schiet, dan
      2.  Bij het garanderen van door derden te sluiten
                                      geeft de Concerncontroller een aanwijzing aan de dienst om alsnog informatie van voldoende
         geldleningen wordt grote terughoudendheid betracht en
                                      kwaliteit te verstrekken."
         de daaraan verbonden risico's worden zoveel mogelijk
         beperkt door het, waar mogelijk, verlangen van zakelijke
                                      Toelichting:
         zekerheden.
                                      De centrale registratie van de gegarandeerde geldleningen is een verantwoordelijkheid van de
      3.  Voor een ontwerp-collegebesluit tot garantstelling geldt
                                      treasury. Aan deze verantwoordelijkheid kan alleen inhoud worden gegeven indien de diensten
         een voorvisieplicht bij Centrale Treasurer.
                                      daarvoor de vereiste (m.b.t. tijdigheid, juistheid, volledigheid etc) informatie verstrekken.
      4.  Gedurende de periode van de garantstelling blijft de

                                                          16/17
Huidige tekst                          Wijzigingen en toelichting
   initiatiefnemende dienst verantwoordelijk voor een
   adequaat toezicht op de ten behoeve van een derde      Lid 6 vervangen door: "De diensten verstrekken met het oog op art. 1.11 lid 5 ook informatie met
   verleende garantstelling en draagt ze het financiële    betrekking tot gestelde zekerheden aan de Uitvoeringsorganisatie Treasury. De diensten zijn er in
   risico.                           voorkomende gevallen verantwoordelijk voor dat het beroep op deze zekerheden wordt
5.  De dienst voert het administratieve beheer over de     geëffectueerd."
   leningen die zijn gegarandeerd en is verplicht informatie
   aan de uitvoeringsorganisatie treasury te verschaffen.   Toelichting:
6.  De uitvoeringsorganisatie treasury houdt toezicht en    De diensten zijn verantwoordelijk voor de zekerheden die met betrekking tot garanties moeten
   controleert of aan de gestelde voorwaarden uit hoofde    worden gesteld en waarop desgewenst een beroep moet worden gedaan. Uit hoofde van de centrale
   van de te stellen zekerheden is voldaan.          registratie van gegarandeerde geldleningen verstrekt de Uitvoeringsorganisatie jaarlijks een
                                 rapportage aan de Concerncontroller.
                                                    17/17

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:47
posted:7/28/2011
language:Dutch
pages:17