RIA_e-manual_final_VIET_July 25

Document Sample
RIA_e-manual_final_VIET_July 25 Powered By Docstoc
					 HƯ NG D N
ÁNH GIÁ TÁC NG
 PHÁP LU T
 Hà N i, tháng 8 năm 2011
                                M CL C


I. GI I THI U .............................................................................................................................. 3

II. CÁC BƯ C TH C HI N ÁNH GIÁ TÁC                        NG PHÁP LU T .................................. 4

  1.   Xác   nh v n     b t c p ....................................................................................................... 4

  2.   Xác   nh m c tiêu c a chính sách........................................................................................ 7

  3.   Xác   nh các phương án gi i quy t v n            .......................................................................... 9

  4.    ánh giá tác     ng c a các phương án ............................................................................... 13

  5.   Tham v n công chúng ........................................................................................................ 19

  6.   L p báo cáo ánh giá tác         ng pháp lu t văn b n quy ph m pháp lu t ............................ 19

Ph l c 1 M T S BI N PHÁP THAY TH KHÔNG CAN THI P TR C TI P .................. 24

Ph l c 2 CÁCH TH C ÁNH GIÁ TÁC                     NG TIÊU C C VÀ TÍCH C C ...................... 25

Ph l c 3 M U BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC                      NG SƠ B ................................................... 28

Ph l c 4 M U TÓM T T BÁO CÁO RIA................................................................................ 30

Ph l c 5 M U BÁO CÁO RIA ƠN GI N/                     Y     ............................................................. 31
  I. GI I THI U
  Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t (“VBQPPL”) và Ngh nh s 24/2009/N -CP
quy nh chi ti t và các bi n pháp thi hành Lu t Ban hành VBQPPL (“Ngh nh 24”) ã t cơ
s pháp lý cho vi c th c hi n ánh giá tác ng văn b n (Regulatory Impact Assessment -
“RIA”) Vi t Nam. Theo ó, khi xây d ng 3 lo i VBQPPL là lu t, pháp l nh và ngh nh, các
cơ quan so n th o văn b n ph i th c hi n RIA s m và trong su t quá trình so n th o, th m chí
trư c khi quy t nh ban hành VBQPPL.

   RIA giúp cơ quan có th m quy n l a ch n gi i pháp chính sách d a trên phân tích (nh ng)
tác ng tích c c và tiêu c c có th x y ra do s can thi p c a Nhà nư c. T ó, có th quy t
 nh Nhà nư c có nên can thi p hay không và can thi p như th nào là t t nh t,   t ư c hi u
qu cao nh t v i chi phí th p nh t. RIA cũng cung c p cơ s giúp cho các thành viên Chính ph ,
  i bi u Qu c h i th o lu n và quy t nh phương án gi i quy t v n    m t cách phù h p và
hi u qu , ng th i giúp i tư ng ch u tác ng hi u ư c lý do hình thành quy nh c a cơ
quan so n th o văn b n, nh vào yêu c u b t bu c l y ý ki n c a doanh nghi p và ngư i dân
trong quá trình xây d ng chính sách.

  Tài li u hư ng d n phương pháp th c hi n RIA bao g m lý thuy t có th áp d ng i v i
t ng bư c và ví d minh h a c th i kèm. Ví d gi nh ư c s d ng là báo cáo RIA c a n i
dung chính sách v “ i u ti t dân cư n i thành Hà N i”. Ví d này s ư c s d ng xuyên su t
cho t t c các bư c trong toàn b tài li u này. Trong m t d th o lu t, Ban so n th o thư ng l a
ch n t 5 n 7 n i dung chính sách quan tr ng     ánh giá. Quy trình ánh giá i v i m t n i
dung chính sách s ư c l p l i trong toàn b báo cáo RIA, do ó, chúng tôi ch gi i thi u RIA
c th c a m t n i dung chính sách như là m t nghiên c u tình hu ng có tính ch t tham kh o.
Xin lưu ý r ng, ví d này không ph i là ngu n tài li u trích d n và ch có tính ch t minh h a.

  Tài li u này ư c so n th o b i chuyên gia TS. Nguy n ình Cung – Phó Vi n trư ng và
ông Phan   c Hi u – Trư ng phòng C i cách Th ch , Vi n Nghiên c u Qu n lý Kinh t Trung
ương (“CIEM”) v i s h p tác c a ông Faisal Naru - C v n trư ng v C i cách th ch , ông
Scott Jacobs – Chuyên gia Qu c t , bà Võ Th Lan Phương - C v n Cao c p v C i cách th
ch , TS. ng Quang Vinh - C v n Kinh t và Th ch c a D án Sáng ki n C nh tranh Vi t
Nam (“USAID/VNCI”) thu c Cơ quan Phát tri n Qu c t Hoa Kỳ (“USAID”). Tài li u này
ph n ánh quan i m c a các tác gi , không nh t thi t nh m m c ích xác nh n, minh h a cho
quan i m c a c a CIEM hay USAID.

  M i câu h i liên quan t i n i dung tài li u, ngh liên l c v i Vi n Nghiên c u Qu n lý
Kinh t Trung ương, 68 Phan ình Phùng, Hà N i, Vi t Nam, ho c i n tho i (+84) 804 3670,
ho c email: regulatoryreform.vietnam@yahoo.com
  II. CÁC BƯ C TH C HI N ÁNH GIÁ TÁC               NG PHÁP LU T

 1. Xác  nh v n   b tc p

   Xác nh v n b t c p là bư c u tiên và quan tr ng nh t trong quy trình th c hi n RIA.
Vi c xác nh không chính xác v n và nguyên nhân c a nó s gây ra khó khăn trong vi c th c
hi n các ph n còn l i c a RIA và th m chí là không th xu t ư c các gi i pháp hi u qu
gi i quy t v n .
  Dư i ây là hư ng d n 3 bư c chi ti t   xác  nh v n  .
                      -    Nh ng năm g n ây, s lư ng ngư i nh p cư
                      vào Hà N i ã tăng lên áng k . Ư c tính s lư ng
                      dân nh p cư thu n trong nh ng năm t i s là 131
 Bư c 1: Mô t các v n
                      nghìn ngư i/năm, vì có t i 170 nghìn ngư i di cư n,
 b tc p
                      trong khi ch có kho ng 40,8 nghìn ngư i xu t cư*.
 Ph n mô t này c n th c hi n       -    M t  dân s t p trung quá cao trong khu v c
 như sau:                 n i thành cùng v i s gia tăng dân s cơ h c g n như
 - Nêu bi u hi n bên ngoài c a      không th ki m soát n i. M t   dân s trung bình c a
 v n                   Hà N i năm 2009 là 1.926 ngư i/km2, trong khi ó,
                      m t   dân s c a à N ng - cũng là thành ph tr c
 - Nêu b i c nh và th i gian       thu c Trung ương ch là 691 ngư i/km2. M c dù so
 x y ra v n                v i Thành ph H Chí Minh (3.399 ngư i/km2), m t
 - Nêu quy mô c a v n   (l n        dân s trung bình c a Hà N i th p hơn, nhưng phân
 hay nh )                 b dân s   Hà N i không u và có s khác bi t r t
                      l n gi a các qu n,các huy n. Nơi có m t  dân s cao
 - Ch rõ xu hư ng di n bi n
                      nh t thành ph là qu n   ng a (36.550 ngư i/km2),
 c a v n (thay i theo
                      sau ó là qu n Hai Bà Trưng (29.368 ngư i/km2).
 hư ng t t hơn hay x u i)
                      (*) Ngu n: Theo s li u T ng i u tra dân s năm 2009
Bư c 2: Nêu tác    ng tiêu c c c a
v n  b tc p

- Sau khi mô t v n   b t c p, c n nêu
rõ ràng h u qu nguy h i c a v n   b t
c p i v i các ch th có liên quan c     -    M t   dân cư quá ông úc gây
th trong xã h i, như ngư i dân, doanh    s c ép lên cơ s h t ng kinh t , xã h i,
nghi p, Nhà nư c và môi trư ng.       môi trư ng và an ninh c a Hà N i. i u
                      ki n v cơ s h t ng và kh năng cung
- N u không nêu rõ h u qu nguy h i
                       ng d ch v c a thành ph như giáo d c, y
c a v n   b t c p thì khó có th bi n
                      t , giao thông và d ch v công cơ b n
minh cho vi c c n có s can thi p c a
                      xu ng c p và làm cho ch t lư ng cu c
quy nh. Nhà nư c ch can thi p khi và
                      s ng c a ngư i dân nói chung b gi m sút.
ch khi xã h i không th t i u ch nh
                      Ví d , s s h c sinh trung bình c a các
kh c ph c v n b t c p hay các th t b i
                      trư ng ph thông trên a bàn Hà N i lên
c a th trư ng gây nh hư ng tiêu c c
                      t i t n 50, cao hơn g p hai l n so v i các
l n i v i các bên liên quan.
                      nư c tiên ti n.
- C n tham v n s m v i các i tư ng     -    Tình tr ng quá t i dân s cũng góp
liên quan nh m hi u rõ v các tác ng     ph n gây nên v n n n ùn t c giao thông
tiêu c c c a v n .             tr m tr ng t i Hà N i. Tình hình ùn t c
- N u i u ki n cho phép, nên xác nh     giao thông xu t hi n thư ng xuyên hơn
quy mô tác ng tiêu c c c a v n .      không ch mà còn c vào ngoài gi cao
Lư ng hóa tác ng nguy h i c a v n       i m, không còn ch t p trung t i m t s
s giúp cho vi c xác nh ư c m c        i m c   nh mà ã có xu hư ng lan ra
can thi p th a áng   gi i quy t v n   trên di n r ng c bi t trong các qu n n i
 ó. Tuy nhiên, vi c lư ng hóa tác ng    thành.
tiêu c c c a v n  là r t khó vì thi u d
li u và thông tin.
- N u không th lư ng hóa tác    ng
v n  ư c, t i thi u cũng ph i nêu lên
m c  tác ng nghiêm tr ng c a v n
 .
- Nên tính toán t n su t x y ra c a các
tác ng tiêu c c,   b o m r ng nhà
nư c ch can thi p khi th c s c n thi t
và ch m c   tương x ng v i nguy cơ.
- khi th c s c n thi t và ch   m c
tương x ng v i nguy cơ.
                   Tình tr ng quá t i dân cư  Hà N i là do nh ng
Bư c 3: Xác nh nguyên nhân      nguyên nhân sau:
phát sinh v n b tc p          - S lư ng ngư i nh p cư n Hà N i ang
                     tăng nhanh theo c p s nhân. Theo s li u
- ây là bư c cu i cùng trong ph n    T ng i u tra dân s năm 2009, t su t di cư
xác nh v n , nhưng l i có vai      thu n c a Hà N i là 49.8‰. Lý do Hà N i
trò quan tr ng nh t i v i vi c tìm    có lư ng ngư i nh p cư nhi u vì:
gi i pháp x lý v n .          + Hà N i là nơi t tr s c a nhi u cơ quan
-   Có th d nh n ra nh ng      trung ương, t ch c và doanh nghi p.
bi u hi n c a v n , nhưng vi c     + Có t i 1/3 s trư ng i h c cao ng c a
tìm ra úng và  nguyên nhân d n    c nư c t t i Hà N i và 40% t ng s sinh
                    viên c a c nư c (660.000 sinh viên) sinh
 n nh ng bi u hi n ó thì không
                    s ng trong khu v c n i ô.
d dàng.
                    - Thành ph không có     kinh phí c i thi n
-    Xác nh nguyên nhân gây      cơ s h t ng, cũng như là tăng kh năng
ra các v n b t c p nêu trên b ng     cung ng d ch v công cho ngư i dân
cách liên t c t ra câu h i “t i sao    áp ng ư c nhu c u th c t ang gia tăng
v n t n t i”.               áng k . Theo th ng kê c a S Giao thông
-   Khi nêu nguyên nhân c n      V n t i Hà N i, năm 2009 thành ph hi n
                     có kho ng 300.000 ôtô và trên 3,6 tri u xe
xác nh nhi u c p , t l n n
                     máy, chưa k phương ti n c a quân i và
nh , càng chi ti t và chính xác
                     ngư i ngo i t nh sinh s ng, h c t p, làm
càng t t.
                     vi c t i Th ô. Thành ph Hà N i hi n nay
-   Vi c ch ra nguyên nhân      có kho ng 4.000km ư ng, chi m 7% di n
chính là g i ý    ưa ra các     tích toàn thành ph (theo quy nh t i thi u
phương án gi i quy t v n . N u      ph i t 15%). V i m c gia tăng phương
không tìm ư c chính xác nguyên      ti n cá nhân hàng năm t 10%, như v y
nhân làm n y sinh v n , thì s r t    m t   phương ti n giao thông theo ăng ký
khó tìm ư c cách gi i quy t hi u      ã n m c báo ng, c 1km ư ng ph i
qu . Quy nh c a chính ph ph i      gánh n 500 ôtô và 5.500 xe máy, trong
t p trung vào gi i quy t nguyên     khi di n tích ư ng c a Hà N i hi n ch áp
nhân, ch không ph i tri u ch ng      ng kho ng 40% lư ng phương ti n giao
c av n .                 thông ăng ký c a thành ph , chưa k lư ng
                     xe t ngo i t nh tham gia giao thông t i khu
-    N u v n    b t c p này    v c n i thành hàng ngày.
N uv n    b t c p này ã và ang
                    - Qu   t n i ô r t h n ch , di n tích bình
 ư c i u ch nh b i m t s
                     quân  u ngư i là 20.8m2/ngư i, v i t
VBQPPL có liên quan, gi i thích
                     tr ng nhà cho thuê ho c mư n là 9,4%.
t i sao các VBQPPL này không th
gi i quy t ư c v n   b t c p nêu
trên.
    Nh ng i u c n lưu ý

       Nên th c hi n úng trình t và   y  3 bư c ã g i ý   trên.
       Chú tr ng phân tích quy mô, xu hư ng, m c   nghiêm tr ng c a v n     b t
       c p.
       Luôn có b ng ch ng minh h a v n    b t c p, trong trư ng h p không có s
       li u, ph i có ví d c th .
       Gi i thích t i sao n u Nhà nư c không can thi p, thì xã h i và th trư ng không
       th t gi i quy t ư c.
       Tham v n s m và thư ng xuyên v i các bên liên quan    xác   nh v n  và tìm
       ra nguyên nhân m t cách chính xác.
       Không nên vi n d n vi c “không có VBQPPL” là m t v n       b t c p.
       Không b sót nguyên nhân trong bư c xác   nh v n   , vì thi u m t nguyên 2. Xác  nh m c tiêu c a chính sách
  M c tiêu c a chính sách là mong mu n t ư c gi i quy t các b t c p c a cu c s ng
sau khi chính sách có hi u l c. Trong ph n này, c n nêu rõ các k t qu cu i cùng mà xu t xây
d ng VBQPPL mong mu n t ư c d a trên ngu n l c th c t c a các bên liên quan.
Bư c 1: Li t kê nh ng h u qu nguy h i
                              Tác ng tiêu c c c a tình tr ng dân
                              cư quá ông úc ã gây s c ép l n lên
- Xem l i ph n phân tích v nh ng h u qu           kinh t , xã h i, môi trư ng và an ninh
nguy h i i v i xã h i c a v n  b tc p
                              c a thành ph , trong khi i u ki n v
trên.
                              cơ s h t ng và kh năng cung ng
- V i m i tác ng tiêu c c này, t câu h i          d ch v c a thành ph như giáo d c, y
“li u Nhà nư c có mu n gi i quy t h u qu
                              t , giao thông và d ch v công không
nguy h i c a v n   này không? tác ng này
có thu c ph m vi can thi p c a VBQPPL            áp ng ư c yêu c u òi h i th c t .
không?”. Trong nhi u trư ng h p, Nhà nư c            Nhà nư c có mu n gi i quy t tác
không c n thi t ph i can thi p vì xã h i hay          ng tiêu c c này không? CÓ
th trư ng có th t gi i quy t, ho c nguyên
nhân gây ra h u qu nguy h i không thu c            Tác ng này có thu c ph m vi can
ph m vi can thi p c a VBQPPL.                thi p c a Lu t Th ô không? CÓ
- N u câu tr l i là “có”, hãy cân nh c
ngu n l c th c t trư c khi t m c tiêu gi i
quy t h u qu nguy h i c a v n .
  1
    Bư c 2: So sánh v i tiêu chí
    SMART
                               M c tiêu c a Lu t th ô liên quan n
    Sau khi ã xác  nh m c tiêu, hãy
                               v n   i u ti t dân cư n i ô Hà N i
     i chi u
                               ph i t ư c m c tiêu sau:
    v i tiêu chí SMART* như sau:
                                   M t  dân s trong các qu n n i
     1.  C th (S)                   thành Hà N i ch còn 10.000 ngư i/km2
     2.  o   m ư c (M)               vào năm 2020 nh m gi m b t áp l c quá
                               t i lên h t ng ô th Hà N i.
     3.  Có th   t ư c (A)
                                M c tiêu này có    t ư c tiêu chí
     4.  Thích h p (R)                 SMART không?
     5.  Có m c th i gian c th (T)1            1. C th (S)
                                 2.  o  m ư c (M)
    Bư c 3: Rà soát l i m c tiêu
                                 3. Có th    t ư c (A)
                                 4. Thích h p (R)
    N u chưa áp ng ư c tiêu chí
                                 5. Có m c th i gian c th (T)
    SMART, nên ch nh s a l i m c tiêu
     ã xác nh Bư c 2 có m t m c
    tiêu “thông minh” nh t.
     Nh ng i u c n lưu ý
        G n m c tiêu v i ngu n l c tài chính, nhân l c hay th i gian     m b o tính kh thi.
        Không t m c tiêu quá tham v ng, không th c t .
        Ki m tra xem m c tiêu   t ra có phù h p v i  nh hư ng chính sách c a Nhà nư c
        không.
        Xác nh m c tiêu t ng th cho toàn b      ngh xây d ng VBQPPL và m c tiêu c th
        cho t ng n i dung chính sách.
        Không bao gi coi “qu n lý nhà nư c” là m t m c tiêu.
        Không nên s d ng các t chung chung, mơ h , phi m ng .
        Không bao gi   t ra m c tiêu “ t o cơ s pháp lý” ho c “hoàn thi n h th ng pháp
        lu t”, vì ây ch là công c    t ư c m c tiêu cu i cùng.
        Không nên gi nh phương án gi i quy t trong khi xác nh m c tiêu, vì vi c này s
        h n ch cơ h i tìm ra phương án t t nh t có th trong bư c ti p theo c a RIA.nhân s
        d n n nguy cơ là xác nh thi u bi n pháp gi i quy t v n .


1
 T SMART là cách chơi ch trong ti ng Anh, có nghĩa là “thông minh”. SMART là t vi t t t b i các ch cái  u
c a các t ti ng Anh sau: S – Specific; M – Measurable; A – Attainable;R – Relevant và T - Time-bound
 3. Xác   nh các phương án gi i quy t v n
    ây là bư c nh m mô t t t c các gi i pháp có th s d ng gi i quy t v n b t c p v i
 m c tiêu ã t ra. giai o n th c hi n RIA sơ b , cơ quan so n th o nên cân nh c ba phương
 án sau:
   Phương án 1: Gi nguyên hi n tr ng
   Phương án 2: S d ng bi n pháp không can thi p tr c ti p
   Phương án 3: S d ng bi n pháp can thi p tr c ti p b ng văn b n m i
   Hư ng d n các bư c th c hi n như sau:Phương án 1: Gi nguyên hi n tr ng- Trư c khi xem xét các phương án khác nhau
gi i quy t v n , phương án u tiên và b t bu c       Phương án này s không có quy    nh
ph i cân nh c là “gi nguyên hi n tr ng” hay        riêng nh m i u ti t s ngư i nh p cư
“không can thi p”.
                              vào các qu n n i thành Hà N i, ngoài
-  ánh giá tác ng c a phương án này s giúp
                              bi n pháp ang áp d ng hi n t i.  ó là
cho Ban so n th o th y rõ n u không có s can
thi p thêm nào c a nhà nư c thì i u gì s x y ra.      quy  nh trong Lu t Cư trú,  i u 20,

- Không ph i v n nào cũng có th và nên ư c         Kho n 1 v    i u ki n ăng ký thư ng
gi i quy t b ng hành ng can thi p c a nhà nư c.      trú t i thành ph   tr c thu c Trung
Trong nhi u trư ng h p, th trư ng và xã h i có       ương. Theo i u kho n này, n u m t
th t i u ti t ư c.
                              cá nhân có ch   h p pháp và ã t m
- Phương án “gi nguyên hi n tr ng” dùng
                              trú liên t c t i thành ph t 1 năm tr
làm căn c so sánh tác ng bên l c a t t c các
phương án xu t thay i.                   lên thì có th  ư c ăng ký thư ng trú
- Phương án này là cơ s     xem xét li u các     t i thành ph tr c thu c Trung ương.
phương án   xu t khác có th giúp c i thi n hi n
tr ng không, hay không có tác d ng b ng phương
án “không can thi p”. T t c các phương án khác
s ư c so sánh v i phương án này       th y rõ
nh ng l i ích hay chi phí do các phương án khác
mang l i so v i b i c nh “không can thi p”.
-   xác nh phương án “không can thi p” ch
c n mô t v n t t và chính xác hi n tr ng ang di n
ra.
Phương án 2: S d ng bi n pháp
không can thi p tr c ti p
                            Phương án 2: Không áp d ng các quy       nh
Trong phương án này, xem xét hai bi n          hành chính  ki m soát nh p cư

pháp không can thi p tr c ti p như sau:         Áp d ng m t gói g m các bi n pháp khuy n
                            khích  (i) h n ch t p trung dân cư trong khu
(1) C i thi n vi c th c thi các quy  nh
                            v c n i thành, và (ii) giãn dân ra khu v c ngo i
hi n hành (n u có); và (2) S d ng bi n         thành. C th là Chính quy n Hà N i s :
pháp thay th không can thi p tr c ti p.
Phương án 2A: C i thi n vi c th c thi các
quy  nh hi n hành (n u có)


-    N u ã có quy nh x lý v n     này r i, nên      Phương án 2A:
xem xét là li u v n   b t c p có th ư c gi i quy t
b ng cách nâng cao hi u qu th c hi n các quy nh         Th c hi n nghiêm túc quy    nh hi n
hi n hành, thay vì ban hành quy nh m i.
                                 hành (Q 16/2008/N -CP) liên quan
-    N u các quy nh hi n hành mâu thu n, ch ng
chéo, không hi u qu , không kh thi ho c không còn         n vi c di chuy n các trư ng   i h c,
c n thi t, thì gi i pháp là ơn gi n hóa các quy nh        b nh vi n trung ương và các cơ quan
hi n hành và bãi b nh ng quy nh không c n thi t.
 ây là gi i pháp có th gi i quy t ư c v n    mà       hành chính ra kh i ph m vi n i thành
không t o thêm các gánh n ng và chi phí cho xã h i        Hà N i.   th c hi n t t quy t   nh
liên quan n vi c ban hành VBQPPL m i.
-    Các bư c xác nh phương án này bao g m:          này, các s ngành và ơn v có liên
 • Rà soát toàn b các quy nh có liên quan;            quan cùng xây d ng k ho ch hành
 • Tìm hi u xem t i sao các quy nh hi n hành            ng c  th , b  trí ngu n kinh phí
  không gi i quy t ư c v n ;
                                 tương ng, và giám sát ti n   th c thi.
 • Tham v n v i các cơ quan th c thi quy nh này và
   i tư ng ch u tác ng    (1) hi u ư c nguyên
  nhân th t b i c a các quy nh; và (2) tìm các bi n
  pháp nâng cao hi u qu th c thi;
 •   xu t bi n pháp nâng cao hi u l c các quy nh
  hi n hành, có th bao g m:
 •  ơn gi n hóa th t c và quy trình th c hi n
 • S a i, b sung và h y b các quy nh rư m rà,
  không kh thi
 • Tăng cư ng ngu n l c tài chính và nhân s c a các
  cơ quan th c thi
 • C i thi n công tác ph i h p thi hành gi a các cơ
  quan h u quan
Phương án 2B: Bi n pháp thay th không
can thi p tr c ti p                      Phương án 2B:
                               (2) Khuy n khích ngư i dân chuy n ra
                               khu v c ngo i thành sinh s ng thông
-    Các phương án thay th “không can thi p tr c
ti p” là bi n pháp không mang tính m nh l nh, nhưng      qua tr giá tr c ti p cho ngư i   i
t o ra các ng cơ khuy n khích     tác ng làm thay     tư ng th c s có nhu c u s d ng nhà;
  i hành vi c a i tư ng thu c ph m vi i u ch nh,
                               (3) Tr giá tr c ti p cho m t s d án
nh m th c hi n m c tiêu chính sách m t cách h u hi u
và hi u qu .                         công trình nhà , văn phòng cao t ng
                               và cơ s h t ng i kèm khu v c
-    Các bi n pháp này nhi u khi giúp gi i quy t v n
  nhanh và ti t ki m chi phí hơn vi c ban hành văn     ngo i thành.
b n m i can thi p tr c ti p.                 (4) u tư phát tri n cơ s h t ng giao
- Các bư c xác nh phương án này bao g m:           thông khu v c ngo i thành và tr giá
 • Căn c vào các nguyên nhân ã nêu trong ph n xác      tr c ti p chi phí i l i b ng phương
    nh v n   b t c p, t câu h i “có th gi i quy t    ti n giao thông công c ng   nh ng
   v n b t c p b ng bi n pháp không can thi p tr c     tuy n ư ng n khu v c này.
   ti p không?”;
                               (5) T o cơ ch ưu ãi cho các d án
 • N u câu tr l i là “có”, tìm hi u các bi n pháp
   không can thi p tr c ti p mà v n t ư c m c tiêu     xây d ng b nh vi n ch t lư ng cao
   chính sách   ra (tham kh o Ph l c 1 v các gi i     khu v c ngo i thành
   pháp không can thi p tr c ti p);
 • Nêu c th (các) bi n pháp thay th có th s d ng
    gi i quy t v n ;
Phương án 3: S d ng bi n pháp
can thi p tr c ti p b ng văn b n m i
                                    Phương án 3: S     d ng bi n
                                    pháp hành chính     ki m soát
-    N u phương án 1 và 2 nêu trên không gi i quy t ư c v n     nh p cư
  , ch khi ó, vi c ban hành quy nh m i ư c coi là hình th c
                                    Ki m soát vi c nh p cư vào Hà
can thi p tr c ti p t t nh t.
                                    N i b ng quy nh hành chính:
-    Vi c xây d ng quy nh c n m b o r ng phương án này
s ư c th c hi n theo cách hi u qu và h u hi u nh t.          ngư i l n u ăng ký thư ng
                                    trú t i Th ô c n ph i áp ng
-    Có nhi u cách thi t k quy nh khác nhau. Các gi i pháp
d ki n ph i g n li n v i m c tiêu c a n i dung chính sách.        i u ki n sau:
-    Các bư c xác nh phương án này bao g m:             (1) T m trú liên t c  Th  ôt
(i)   Nêu các n i dung chính sách ch y u c a ngh xây d ng      5 năm tr lên; và
VBQPPL c n ph i ánh giá tác ng (n u là RIA sơ b );
                                    (2) Ch ng minh có vi c làm n
(ii)  Li t kê t t c các gi i pháp có th s d ng; và
                                     nh và h p pháp v i m c lương
(iii)  Mô t rõ n i dung các bi n pháp. Ví d , khi xây d ng d ng    ít nh t b ng hai l n m c lương
các phương án v m t th t c hành chính c n nêu rõ yêu c u c th .
                                    t i thi u chung.
 Nh ng i u c n lưu ý
   Quy nh truy n th ng (hay quy nh can thi p tr c ti p) không ph i là cách duy nh t
   và t t nh t gi i quy t v n b t c p.
   M t thi t k quy nh t t c n t ra tiêu chu n k t qu th c hi n,       các i tư ng
   tuân th t tìm ki m cách th c c a riêng mình nh m áp ng các ch tiêu      ra. Quy
    nh không nên gò ép v cách th c hi n chi ti t. Ví d : khi quy nh v ch t lư ng
   m t trung tâm ngo i ng , không nên ưa ra quy nh trung tâm này ph i có cơ c u t
   ch c, s lư ng giáo viên hay giáo trình c th th nào, mà nên quy nh ch tiêu k t
   qu    u ra c a h c viên.
   C n mô t    y và chính xác các gi i pháp chính sách d ki n.
         Không b qua phương án “gi nguyên hi n tr ng”.
         Không coi vi c “chưa có VBQPPL”     vi n d n lý do cho vi c ban hành
         văn b n.
         Không b sót các VBQPPL có liên quan và rà soát các quy nh m t cách
         chi u l .
      tìm ki m y    các bi n pháp can thi p tr c ti p, nên căn c vào các nguyên
   nhân ã tìm ra trong ph n xác nh v n     b t c p. Các bi n pháp d ki n có th tìm
   b ng cách sau:
           • Phát tri n các ý tư ng m i
           • Nghiên c u và kh o sát th c t
           • Tham kh o các báo cáo RIA c a các qu c gia khác
           • Tham v n v i các bên có liên quan và các chuyên gia
           • Tham kh o kinh nghi m trong nư c và qu c t trong vi c gi i quy t
             v n tương t
   C n nh n di n các bi n pháp không hi u qu trong quá kh     lo i tr ngay.
   Không bao gi l a ch n phương án trư c khi th c hi n phân tích, vì RIA là công c
   nh m tìm ra gi i pháp t t nh t.
   Tránh ưa ra các xu t thi u phù h p v i th c t , không kh thi v m t tài chính và
   nhân l c.
   N u phương án ang xem xét gây ra tác ng tiêu c c áng k t i doanh nghi p v a
   và nh , nên cân nh c b sung các phương án thân thi n hơn v i doanh nghi p v a và
   nh . Các phương án h tr doanh nghi p v a và nh bao g m:
   (i)   Mi n tr áp d ng quy nh m t ph n ho c toàn b ;
   (ii)   Lùi th i h n tuân th quy nh;
   (iii)   ơn gi n hóa các nghĩa v th c hi n;
   (iv)   T o thu n l i cho vi c tuân th (cơ ch m t c a, cung c p thông tin, v.v.); và
   (v)   Gi m phí, l phí và th i gian th c hi n d ch v hành chính.
Trên th c t , gi i quy t v n m t cách hi u qu , có th áp d ng m t gói gi i pháp v i
s k t h p c a c phương án can thi p tr c ti p và gián ti p.
 4.  ánh giá tác  ng c a các phương án

    ây là ánh giá các tác ng tiêu c c và tích c c d ki n c a t ng phương án theo phân tích
 nh tính và/ho c nh lư ng. Tác ng tiêu c c còn ư c coi là chi phí, trong khi tác ng tích
c c thư ng là l i ích (xem ví d v các lo i tác ng c a chính sách trong Ph l c 2). Các
phương án chính sách c n ph i ánh giá tác ng i v i các lĩnh v c:
        •   Kinh t
        •   Xã h i
        •   Môi trư ng
        •   H th ng pháp lu t
        •   Quy n và nghĩa v cơ b n c a công dân
        •   Kh năng tuân th c a cơ quan, t ch c, cá nhân
        •   Các tác ng chính khác

  Vi c ánh giá tác ng các phương án c n th c hi n hai bư c sau: Xác nh các tác ng
chính c a m i phương án; và Phân tích nh tính và nh lư ng c a các các tác ng. C th
cách th c hi n như sau:


                        Phương án 3: Ngư i n p ơn ăng ký thư ng trú ph i
Bư c 1: Xác   nh các tác   ng       (1) t m trú liên t c t 5 năm tr lên; và (2) ch ng minh
chính                     có vi c làm n nh, h p pháp v i m c lương ít nh t
                        b ng hai l n m c lương t i thi u chung.
-    V i m i phương án, xác nh       Chi phí:
tác ng tiêu c c trư c, r i tác ng       * i v i Chính ph :
tích c c sau, vì phương án nào cũng có     -- Chi phí xác minh l i khai c a ngư i n p ơn v vi c
                        làm, m c lương và th i gian t m trú
tác ng tiêu c c, nhưng có th không
                        -- Chi phí xác nh n l i khai c a ngư i n p ơn v vi c
có tác ng tích c c.
                        làm và m c lương và th i gian t m trú
-    Li t kê c th nh ng i tư ng       -- Chi phí thanh ki m tra và x lý vi ph m
s ph i ch u s tác ng. Ví d : doanh       --  i v i quy nh i u ki n t m trú 5 năm, chi phí
nghi p, nhà nư c, ngư i dân và các       mà Chính ph ph i ch u chính là s mâu thu n v i các
y u t khác (môi trư ng, xã h i, h       quy nh hi n hành (Hi n pháp, Lu t cư trú, và các văn
th ng pháp lu t, các cam k t qu c t ,     b n pháp lu t có liên quan).
v.v.)                     * i v i doanh nghi p:
-    V i m i   i tư ng ch u tác     -- Chi phí xác nh n m c lương c a nhân viên.
  ng, hãy t câu h i xem phương án       -- Chi phí phát sinh do năng l c s n xu t b nh hư ng
này tác ng như th nào? khi nào?        vì có khó khăn trong vi c tuy n d ng công nhân trong
 âu?                     m t s ngành, lĩnh v c sau khi có yêu c u kh t khe
-    V i m i i tư ng, li t kê các      hơn v nh p cư.
tác ng tr c ti p. Lưu ý, trong RIA,      * i v i ngư i dân:
ch tính n các tác ng tr c ti p, còn      -- Chi phí cho d ch v y t và giáo d c tăng, vì ngư i
các tác ng th c p g i u s không        nh p cư ph i tr d ch v tư nhân bên ngoài v i chi phí
xem xét.                    cao hơn, trong th i gian ch  i nh p h kh u.
-    Tham v n các i tư ng liên       -- Chi phí cho d ch v vay v n v i lãi su t cao hơn.
quan m t cách chính th c và không       L i ích:
chính th c v nh ng tác    ng ti m     * i v i Chính ph :    Không có
tàng.                     * i v i doanh nghi p: Không có
                        * i v i doanh nghi p: Không có
Bư c 2: Phân tích tác     ng   nh tính và   nh lư ng


Bư c 2A: Phân tích tác      ng  nh lư ng
                                  Phương án 3: Ngư i n p ơn ăng ký
                                  thư ng trú ph i (1) t m trú liên t c t 5
Bư c 1: Xác nh các c u ph n chi phí/l i ích cho m i phương     năm tr lên; và (2) ch ng minh có vi c
án trong m t năm. Ví d : chi phí th c hi n th t c hành chính,   làm n nh, h p pháp v i m c lương ít
chi phí cơ h i v th i gian ch c p gi y phép, chi phí mua thi t   nh t b ng hai l n m c lương t i thi u
b m i, ho c thuê thêm nhân s .                   chung.
Bư c 2: Ư c tính giá th trư ng cho m i ơn v chi phí/l i ích    Chi phí:
theo VN . Ví d , n u doanh nghi p ph i mua thi t b theo yêu    * i v i Chính ph :
c u c a quy nh m i, chi phí là giá c a thi t b ó trên th      -- Chi phí xác minh l i khai c a ngư i
trư ng. Chi phí c a m i gi i l i là thu nh p trung bình tính    n p ơn v vi c làm, m c lương và th i
theo gi c a m i ngư i dân = t ng GDP/năm (VN ) ÷ t ng s      gian t m trú
dân trên 15 tu i (ngư i) ÷ 12 (tháng) ÷ 160 (gi làm vi c).     = Th i gian xác minh (gi ) X Lương c a
Bư c 3: Ư c tính t n su t th c hi n ho t ng thêm ho c b t i    cán b /gi (VN ) X S ơn xin ăng ký
trong m t năm so v i hi n tr ng.                  thư ng trú l n u/năm ( ơn)
Bư c 4: Tính giá tr c a chi phí/l i ích b ng cách nhân giá th   Chi phí xác minh l i khai c a ngư i n p
trư ng c a m i c u ph n chi phí/l i ích v i t n su t th c hi n    ơn xin nh p cư/năm = 10.742.205.069
ho t ng, và sau ó nhân v i s lư ng i tư ng ch u nh          Chi phí này ư c tính toán d a vào gi
hư ng. Ví d , công th c tính giá tr c a m i c u ph n chi      thi t và d li u sau:
phí/l i ích b ng VN /năm:                     + Th i gian cán b ph i b ra xác
Chi phí/l i ích/năm (VN ) = Giá th trư ng c a m t c u ph n     minh l i khai/ ơn = 4 (gi )
chi phí/l i ích (VN ) X T n su t th c hi n ho t ng trong m t    + Lương trung bình c a m t cán b /gi
năm (l n) X S   i tư ng ch u nh hư ng (cơ quan/ngư i).     = 15.625 (VN )
- L p l i quy trình tính toán này cho m i c u ph n chi phí/l i   + S ơn ăng ký xin thư ng trú/năm =
ích. Sau ó, làm phép tính c ng    có ư c t ng chi phí/l i ích  171.875 ( ơn). S ơn xin ăng ký nh p
hàng năm.                             cư/năm ư c tính d a vào d li u sau:
Chi phí tuân th tr c ti p c a doanh nghi p             (1) t su t nh p cư vào Hà N i = 65.3‰
Chi phí tuân th tr c ti p g m 2 nhóm chi phí sau:         (theo T ng i u tra dân s và nhà năm
-    Chi phí u tư: chi phí mua thi t b m i   áp ng yêu   2009); và (2) S ngư i dân thành th =
c u c a quy nh m i. Ví d : Chi phí l p t thi t b l c nư c     2.632.087 ngư i (theo Báo cáo k t qu
th i c a nhà máy tuân th yêu c u m i v môi trư ng.         sơ b T ng i u tra dân s và nhà năm
-    Chi phí ho t ng: chi phí phát sinh trong khi th c hi n  2009, Thành ph Hà N i)
các ho t ng thư ng xuyên     tuân th quy nh m i. Ví d :    * i v i doanh nghi p:
Chi phí hàng năm    b o dư ng thi t b ư c l p t theo yêu    -- Chi phí xác nh n m c lương c a nhân
c u c a quy nh m i.                        viên.
-    Chi phí tuân th tr c ti p cho doanh nghi p ư c xác    = Th i gian xác nh n m c lương c a
 nh thông qua vi c xem xét m t cách y quy trình tuân th      nhân viên (gi ) X Lương lãnh o doanh
phương án ó. t câu h i “Phương án có…”:              nghi p/gi (VN ) X S ơn xin ăng ký
  phát sinh thêm các chi phí i u ch nh ho t     ng kinh   thư ng trú l n u/năm ( ơn)
  doanh, tuân th và giao d ch cho doanh nghi p hay không?    Chi phí xác nh n m c lương c a nhân
   nh hư ng n ngu n cung c p nguyên v t li u u vào c n     viên mà ch s d ng lao ng ph i ch u
  thi t hay không?                        = 10.742.205.069 VN
   nh hư ng t i kh năng ti p c n v n không?           Chi phí này ư c tính toán d a vào gi
  tác ng t i chu kỳ u tư không?                 thi t và d li u sau:
  khi n cho m t s n ph m nh t nh nào ó b thu h i kh i      + Th i gian ch s d ng lao ng ph i
  th trư ng không?                        s d ng xác nh n l i khai/ ơn = 0.5
  làm cho vi c ti p th , kinh doanh s n ph m b h n ch ho c    (gi )
  c m không?                           + Lương trung bình c a m t ch s d ng
  các quy nh ch t hơn i v i ho t ng kinh doanh m t        lao ng/gi = 125.000 (VN )
  ngành ngh c th nào không?                   + S ơn ăng ký xin thư ng trú/năm =
                                  171.875 ( ơn)
Bư c 2B: Phân tích tác   ng  nh tính


                             Phương án 3:
-    N u không xác nh tác ng c a gi i pháp chính
sách b ng phân tích nh lư ng ư c, c n ph i th c hi n   * i v i ngư i dân:
                             -- Chi phí cho d ch v y t và giáo d c
 ánh giá theo phương pháp nh tính.
                             tăng, vì ngư i nh p cư ph i tr d ch v
-    Dùng m t h th ng o lư ng chu n     ánh giá
                             tư nhân bên ngoài v i chi phí cao hơn.
các tác ng ti m tàng v m t xã h i và môi trư ng c a    + Nh ng quy nh v ăng ký h kh u
m i phương án. Nh ng thư c o này s giúp so sánh chi    có nh hư ng tiêu c c i v i i s ng
phí, l i ích c a các phương án.              c a ngư i di cư, nh t là v n tìm vi c
-    C n c g ng mô t b ng s các tác ng chính,     làm và ti p c n d ch v công như y t và
ch ng h n như “gi m 200 ngư i b thương” ho c “10.000   giáo d c. Theo i u tra Di cư năm 2004,
ngư i thoát nghèo”.                    vi c không có ăng ký h kh u thư ng
-    N u không th ánh giá ư c b ng m t h th ng     trú ư c coi là tr ng i khi ti p c n các
 o lư ng nào ó, các tác ng c n ư c mô t chính xác    d ch v công, c bi t là d ch v y t và
nh t có th . Ví d : bao nhiêu ngư i s b tác ng, nh ng   giáo d c.
                             + Ngư i di cư dư ng như ít s d ng d ch
nhóm ngư i nào s b tác ng, tính ch t và k t qu c a
                             v công hơn ngư i không di cư. i u
các tác ng.
                             này, có nghĩa là trên th c t h ph i tr
-    Các tác ng cũng có th ư c phân lo i “nh ”,    ti n cho các d ch v bên ngoài, do không
“v a”, “l n" nh m so sánh và ánh giá m c    tác ng    ư c ăng ký h kh u.
khác nhau.                        + Do ó, n u áp d ng quy nh trên thì
-    Báo cáo RIA cũng không nên ánh giá là phương   vô hình chung Chính ph ã t o thêm
án s “b o m an toàn v sinh th c ph m”. Thay vào ó,    chi phí cho ngư i di cư, tuy v y nh ng
c n ư c tính s v ng    c th c ph m phòng ng a ư c   quy nh mang tính ch t rào c n này
trong m i phương án. Ví d , các tham s có th s d ng    cũng không làm cho nh ng ngư i ang
bao g m:                         s ng khu v c nông thôn thay i ý
• S ca hen suy n ư c ngăn ng a               nh di cư ra thành ph , vì th , không
                               t ư c m c tiêu ã ra.
• S v gian l n thương m i gi m m t năm
• S t n CO2 th i ra môi trư ng tăng/gi m(Xem thêm ví d b sung dư i ây v phân tích chi phí
tuân th m t quy nh và nh tính)
  Ví d v tính chi phí tuân th m t quy       nh
   Ư c tính chi phí c a quy nh m i yêu c u các doanh nghi p ph i ti n hành th nghi m
an toàn và dán nhãn ch ng nh n an toàn cho s n ph m t i cơ s th nghi m c a nhà nư c như
sau:
         Chi phí  i v i Nhà nư c:
     o    Chi phí thi t l p cơ s th nghi m (VN ) = S cơ s th nghi m (cơ s ) X Chi
  phí    u tư cho m i cơ s th nghi m (VN )
    o   Chi phí cho th i gian c p ch ng nh n an toàn (VN ) = Th i gian c p m t ch ng
  nh n (gi ) X S lư ng ch ng nh n c p trong m t năm (ch ng ch ) X Lương trung bình m t
  gi c a cán b nhà nư c (VN )
    o   Chi phí cho th i gian giám sát th trư ng (VN ) = Th i gian c n thi t cho m t
  l n thanh tra các s n ph m ch u tác ng c a quy nh (gi ) X S l n thanh tra m t năm
  (l n) X Lương trung bình m t gi c a cán b nhà nư c (VN )
         Chi phí  i v i nhà s n xu t:
     o   Chi phí nâng c p dây chuy n s n xu t   áp ng các yêu c u m i v an toàn
  (VN ) = Chi phí nâng c p m t dây chuy n s n xu t (VN ) X S lư ng dây chuy n s n
  xu t hi n t i không áp ng tiêu chu n an toàn m i (cái)
    o   Chi phí th c hi n TTHC (VN ) = Chi phí tuân th cho m i ch ng lo i s n ph m
  (th i gian th c hi n TTHC, l y m u và th nghi m s n ph m) (VN ) X S lư ng ch ng lo i
  s n ph m c n ư c ch ng nh n (cái)
    o   Chi phí dán nhãn an toàn và thi t k l i s n ph m (VN ) = Chi phí cho nhãn mác
  m i và thi t k l i s n ph m (VN ) X S s n ph m (cái)
         Chi phí  i v i ngư i lao  ng:
   o   Chi phí do m t vi c làm (VN ) = S ngư i lao ng m t vi c làm do các nhà
  máy không t tiêu chu n m i ph i óng c a (ngư i) X Thu nh p trung bình/ngư i/năm
  (VN )
         Chi phí  i v i ngư i tiêu dùng:
    o   Chi phí do giá c a các s n ph m ư c ch ng nh n tăng (VN ) = Chênh l ch
  gi a giá c c a s n ph m trư c và sau khi ư c th nghi m và ch ng nh n an toàn (VN )
  X S s n ph m ư c tiêu dùng (cái)
  Ví d   ánh giá tác  ng   nh tính
   Dư i ây là m t ví d v cách s    d ng phương pháp ánh giá nh tính trong m t Báo cáo RIA
c a Liên minh Châu Âu (EU) cho      xu t v quy nh chuy n vùng i v i các m ng i n tho i di
  ng. Báo cáo ã so sánh tác ng c    a các phương án chính sách khác nhau trên năm tiêu chí: tính
hi u qu , tính c nh tranh, tính h u hi  u, tính th ng nh t và tính ng b . M i phương án ư c ánh
giá theo các c p  khác nhau t tác    ng r t tiêu c c (---), không thay i (=), cho n tác ng r t
tích c c (+++).


            Tiêu chí   Tính  Tính c nh       Tính     Tính     Tính
                 h u hi u  tranh       hi u qu     ng b    th ng
                                              nh t
   Phương án
 (1) Không can thi p           --       --     =      --     --


 (2) Nâng cao tính minh          +       +      +      +      +
 b ch c a th trư ng
 (3) Quy  nh v bán buôn        ++       ++      +      +     ++


 (4) Quy  nh v bán l          ++       --     +      +      +


 (5) K t h p phương án (2),       +++      ++      +      ++     ++
 (3) và (4)


    s d ng cách phân tích nh tính này, cơ quan so n th o ph i c n tr ng trong vi c xác     nh
chính xác các tiêu chí. Trong ví d trên, y ban châu Âu xác nh năm tiêu chí như sau:
     • Tính h u hi u: M c         t ư c m c tiêu chính là gi m phí chuy n vùng i n tho i
    di ng.
       • Tính c nh tranh: M c      tăng cư ng áp l c c nh tranh trên th trư ng i n tho i di
      ng.
      • Tính hi u qu : o lư ng m c chi phí      t ư c các m c tiêu. Chi phí c a m t
    phương án xu t bao g m chi phí hành chính, chi phí u tư trang thi t b cho các m ng di
    d ng và nh ng kho n th t thoát d tính v l i ích (trong trư ng h p quy nh v giá tr n).
      • Tính   ng b : M c      t ư c s cân b ng l i ích trong xã h i và gi m phân khúc
    th trư ng.
      • Tính th ng nh t: M c   th ng nh t v i các nguyên t c chung c a khung pháp lý v
    truy n thông i n t và lu t pháp c a châu Âu.
Nh ng i u c n lưu ý
            Luôn ánh giá tác ng tiêu c c/chi phí trư c tiên, vì phương án nào cũng
            có tác ng tiêu c c/chi phí, nhưng có th không có tác ng tích c c/l i
            ích.
            Khi ánh giá các phương án, ch nên t p trung vào các tác ng l n và ư c
            coi là quan tr ng i v i các i tư ng ch u nh hư ng (không c n ph i
            phân tích các tác ng nh ).
            Tham kh o ý ki n các chuyên gia tài chính khi xu t bi n pháp tăng/gi m
            thu , tr c p, lãi su t ưu ãi, nh m ư c lư ng ư c m c  ph n ng và tác
             ng c a bi n pháp này.
            Chi phí có th ch phát sinh m t l n trong năm u tiên ho c nhi u l n trong
            các năm ti p theo. Trong khi ó, có th thu ư c l i ích trong nhi u năm
            ti p theoSo sánh và l a ch n phương án
   -  Sau khi ã ánh giá tác ng tích c c và tiêu c c c a các phương án, cơ quan
 so n th o văn b n ph i so sánh các tác ng này và ưa ra l a ch n.
   -    Khi so sánh th ng nh t các phương án ã   xu t, c n trình bày các ưu, như c
 i mc    a t ng phương án m t cách thuy t ph c  ch ng minh phương án ư c l a ch n
 rõ ràng   có ưu th hơn so v i các phương án khác, hay nói cách khác, phương án này áp
 ng ư    c hai tiêu chí cơ b n là:
  •       Phương án là c n thi t    t ư c các k t qu rõ ràng, úng v i m c ích     ra.
  •  Phương án giúp t ư c m c tiêu có l i ích kinh t và xã h i cao nh t. Có th
  dùng 3 công c ánh giá sau:
      (i)      Phân tích chi phí – l i ích (Cost Benefit Analysis - CBA): Ch n phương
          án có chi phí ròng (= chi phí – l i ích) th p nh t hay l i ích ròng (=l i ích - chi
          phí) l n nh t cho nhà nư c, doanh nghi p và ngư i dân.
      (ii)     Phân tích chi phí hi u qu (Cost-Effectiveness Analysis – CEA): Ch n
          phương án có chi phí th p nh t trên m t ơn v l i ích (ví d : b t m t ngư i t
          vong vì tai n n giao thông).
      (iii)     Phân tích chi phí th p nh t (Least-Cost Analysis - LCA): Ch n phương án
          có chi phí th p nh t v i m t m c tiêu c  nh (ví d : gi m 50% khí th i).
    - Ph n “K t lu n l a ch n phương án” c n tóm t t, t ng h p các phân tích trư c
 ó,  gi i thích m t cách ơn gi n, d  c, d hi u v quy t nh l a ch n c a cơ quan
 so n th o.   i v i m i phương án, nên trình bày các thông tin nh tính và/ho c nh
 lư ng theo d ng b ng ti n cho vi c so sánh.
 5. Tham v n công chúng
     -  Tham v n công chúng v d th o văn b n và d th o Báo cáo RIA là m t khâu
   quan tr ng trong quá trình xây d ng văn b n.
     -   hi u th u áo các tác ng c a d th o văn b n, c n ph i l y ý ki n c a các
    i tư ng ch u tác ng. RIA ch có ý nghĩa khi ã ti p thu ý ki n góp ý c a các bên liên
   quan, c bi t là i tư ng ch u tác ng tiêu c c.
    -  RIA là công c thông tin h u ích, giúp các bên liên quan xác nh ư c nh ng h
   qu không mong mu n và các l i ích mà d th o văn b n có th gây ra.
     -  Theo quy nh c a Lu t Ban hành VBQPPL và Ngh nh s 24, d th o báo
   cáo RIA sơ b ph i ư c ăng t i trên trang thông tin i n t c a cơ quan có    ngh xây
   d ng lu t, pháp l nh, ngh nh trong th i gian ít nh t là 20 ngày và khi  ngh ã ư c
   g i sang B Tư pháp thì ph i ư c ăng t i trên trang thông tin i n t c a B Tư pháp và
   trang thông tin c a Chính ph trong th i gian ít nh t là 20 ngày  cơ quan, t ch c, cá
   nhân tham gia ý ki n. D th o Báo cáo RIA ph i ư c ăng t i trên trang thông tin i n
   t c a Chính ph và trang thông tin i n t c a cơ quan ch trì so n th o trong th i h n ít
   nh t là 30 ngày cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ý ki n.
     -   Trư c khi quy t  nh th c hi n tham v n, c n cân nh c các g i ý sau:
       ⇒   Danh sách các bên liên quan b chính sách tác   ng nhi u nh t ã l p  y
       chưa?
       ⇒   Xác  nh t t c  i tư ng c n tham v n chưa?
       ⇒   M c ích tham v n là gì?
       ⇒   Câu h i tham v n ã xác   nh rõ ràng chưa?
       ⇒   Ngu n l c tham v n như th nào?
       ⇒   Phương th c tham v n nào là phù h p?
       ⇒    ã công b thông tin tham v n theo quy   nh c a pháp lu t chưa?
     -  Sau khi l y ý ki n óng góp c a các bên liên quan, cơ quan so n th o t ng h p ý
   ki n theo các n i dung chính. Báo cáo cu i cùng c n nêu rõ các i tư ng ã tham v n,
   th i h n tham v n, tóm t t ý ki n óng góp chính, ý ki n ư c ti p thu, ý ki n không ư c
   ti p thu và gi i thích nguyên nhân.

 6. L p báo cáo ánh giá tác    ng pháp lu t văn b n quy ph m pháp lu t

  Báo cáo ánh giá tác ng là b n ghi chép l i m t cách có h th ng toàn b quá trình 6 bư c
nêu trên. Theo quy nh pháp lu t, có hai lo i báo cáo RIA, ó là RIA sơ b và RIA ơn
gi n/ y . RIA y     không ư c hư ng d n chi ti t trong tài li u này, do ít khi ư c th c
hi n trong th c t và òi h i các k năng phân tích nh lư ng chi phí-l i ích chuyên sâu. Tuy
nhiên, phương pháp lu n   th c hi n toàn b m t quy trình RIA, bao g m c RIA y      s
 ư c áp d ng như nhau.

  6.1. Báo cáo RIA sơ b
  Khi chu n b   ngh xây d ng VBQPPL, cơ quan có ngh ph i th c hi n RIA sơ b c a
văn b n. RIA sơ b c n thuy t minh r ng    gi i quy t v n , cơ quan có th m quy n có th
c n ph i có hành ng can thi p b ng vi c ban hành văn b n m i. K t lu n sơ b r ng các
phương án s d ng bi n pháp không can thi p tr c ti p không ph i là cách t t nh t gi i quy t
v n , d a trên so sánh nh ng tác ng tích c c và tác ng tiêu c c c a các phương án ó v i
phương án can thi p tr c ti p b ng văn b n m i.

  Hình th c trình bày c a báo cáo RIA sơ b :

   Báo cáo RIA sơ b có th dài t 5 n 10 trang, tuỳ theo s lư ng và tính ch t các v n
c n gi i quy t trong văn b n ngh ban hành. N i dung trình bày tham kh o m u Báo cáo RIA
sơ b  Ph l c 3.
  Quy trình th c hi n báo cáo RIA sơ b :
     1.  Xác   nh v n  b t c p c n gi i quy t (ph n I c a m u Báo cáo RIA sơ b );
     2.  Xác   nh m c tiêu gi i quy t v n   (ph n II c a m u Báo cáo RIA sơ b );
    3. Xác    nh các phương án gi i quy t v n    (ph n III c a m u Báo cáo RIA sơ b ),
   bao g m:
          a. Phương án 1: Gi nguyên hi n tr ng (không can thi p)
          b. Phương án 2: S d ng bi n pháp không can thi p tr c ti p
          c. Phương án 3: S d ng bi n pháp can thi p tr c ti p b ng văn b n m i
     4.  ánh giá tác ng tích c c và tiêu c c c a t ng phương án và so sánh tác     ng
   c a t ng phương án (ph n III c a m u Báo cáo RIA sơ b );
     5. Th ng nh t các gi i pháp ơn l ho c gói các gi i pháp k t h p. Th ng nh t cách
   di n gi i, trình bày k t qu phân tích và gi i pháp l a ch n sơ b (ph n V c a m u Báo
   cáo RIA sơ b );
     6.  So n th o báo cáo RIA sơ b      ưa ra l y ý ki n chính th c;
    7. T ch c l y ý ki n chính th c (Lưu ý: Vi c l y ý ki n không chính th c, ch ng
   h n trao i v i chuyên gia, nên ư c th c hi n trong su t quá trình xây d ng báo cáo
   RIA, c bi t t i bư c 1, bư c 3 và bư c 4);
     8. Ch nh lý, hoàn thi n báo cáo RIA sơ b d a trên các ý ki n óng góp, ng th i
   gi i trình v ti p thu ý ki n óng góp (ph n IV và V c a m u báo cáo RIA sơ b ).

    6.2. Báo cáo RIA ơn gi n và    y  (“Báo cáo RIA”)

     -  V m t lý thuy t, RIA ơn gi n và RIA y  có phương pháp và quy trình
   tương t nhau, ch khác là trong báo cáo RIA y m c  phân tích nh tính sâu hơn
   và thư ng xuyên s d ng phương pháp ánh giá nh lư ng. Báo cáo RIA ơn gi n và
   RIA y    ư c g i chung là “Báo cáo RIA”
     -  Báo cáo RIA ph i ư c th c hi n i v i m i văn b n mà    ngh xây d ng ã
   ư c phê duy t và ưa vào chương trình xây d ng lu t, pháp l nh, ngh nh hàng năm.
   Báo cáo RIA ư c trình Chính ph , Qu c h i như m t văn b n quan tr ng.
     -  Báo cáo RIA ph i ch ng minh r ng phương án cu i cùng ư c l a ch n s      t
   ư c m c tiêu gi i quy t v n  v i chi phí th p nh t và l i ích cao nh t, cho dù phương
   án này là dùng quy nh    gi i quy t v n   b t c p hay bi n pháp can thi p gián ti p
   khác.

  Hình th c trình bày c a báo cáo RIA:

  Báo cáo này g m có 2 ph n:

  Ph n 1 (B n tóm t t RIA): B n tóm t t RIA ư c xây d ng nh m ưa ra nh ng thông tin cơ
b n c n thi t cho quá trình l y ý ki n, cũng như cung c p nh ng thông tin quan tr ng cho cơ
quan có th m quy n. B n tóm t t RIA c n ơn gi n, súc tích, không nên dài quá 2-3 trang (tham
kh o M u Tóm t t Báo cáo RIA Ph l c 4).

   Ph n 2 (Báo cáo RIA): Ph n này nêu rõ các n i dung chính sách c n ph i gi i quy t, m c
 ích gi i quy t v n , các phương án gi i quy t. ng th i, c n ph i có phân tích nh lư ng
và/ho c nh tính c a t ng phương án, và so sánh các tác ng tích c c và tiêu c c c a t ng
phương án v i nhau. Vi c th c hi n báo cáo RIA t p trung vào tác ng v kinh t , xã h i, môi
trư ng, h th ng pháp lu t, các quy n và nghĩa v cơ b n c a công dân, kh năng tuân th c a
cơ quan, t ch c, cá nhân và các tác ng khác. Tùy theo m c   ph c t p c a d th o văn b n,
thông thư ng m t báo cáo RIA có th ưu tiên phân tích t 5 n 7 n i dung chính sách. N i
dung trình bày tham kh o M u Báo cáo RIA Ph l c 5.

  Quy trình th c hi n báo cáo RIA

  D a trên k t qu c a quá trình th c hi n RIA sơ b và báo cáo RIA sơ b , cơ quan so n
th o ti p t c ti n hành xây d ng báo cáo RIA theo bư c sau:

  Xác  nh v n   b t c p t ng quan:

    1) Xác   nh m c tiêu ban hành VBQPPL;

    2) Xác   nh các n i dung chính sách ch y u c n ưu tiên phân tích trong báo cáo RIA;

  V i m i n i dung chính sách ưu tiên phân tích trong báo cáo RIA, l n lư t th c hi n các
bư c sau:

  2.1. Xác  nh v n  b t c p c a n i dung chính sách;

  2.2. Xác  nh m c tiêu c th c a t ng n i dung chính sách;

  2.3. Xác  nh các phương án khác nhau   gi i quy t v n  ;

   2.4. Ti n hành phân tích tác  ng tiêu c c và tích c c theo phương pháp  nh lư ng,  nh
tính;

  N u có phân tích nh lư ng, thì th c hi n nh ng bư c sau (n u ch có phân tích    nh tính,
chuy n th ng sang Bư c 3):
  2.4.1. Xây d ng công th c tính toán cho m i kho n m c chi phí, l i ích;

  2.4.2. Xác nh các d li u c n ph i tìm     ưa vào công th c tính toán và xác  nh cách
      th c thu th p d li u;

  2.4.3. Th c hi n thu th p và t p h p d li u;

  2.4.4. Thay các d li u vào công th c ã xây d ng trong Bư c 2.4.1      có k t qu tính
      toán;

    Sau khi hoàn thành h t Bư c 2.4 (ho c Bư c 2.4.4, n u có ánh giá nh lư ng) c a m t
n i dung chính sách, l p l i trình t t Bư c 2.1 n Bư c 2.4 (ho c n Bư c 2.4.4, n u có
 ánh giá nh lương) phân tích các n i dung chính sách còn l i.

   3) Rà soát k t qu phân tích c a t ng n i dung, so sánh các phương án và ưa ra k t
     lu n;

   4) Vi t báo cáo RIA;

   5) T ch c l y ý ki n chính th c (Lưu ý: Vi c l y ý ki n không chính th c, ch ng h n
     trao i v i chuyên gia, nên ư c th c hi n trong su t quá trình xây d ng báo cáo
     RIA, c bi t t i bư c 1, bư c 2.1, bư c 2.3 và bư c 2.4);

  Ch nh s a, hoàn thi n báo cáo RIA trên cơ s ý ki n óng góp nh n ư c

   i m khác bi t cơ b n gi a báo cáo RIA sơ b và báo cáo RIA:

  Phương pháp th c hi n báo cáo RIA sơ b tương t như báo cáo RIA, tuy nhiên, có m t s
  khác bi t v m c ích, quy trình và m c phân tích như sau:
   1.  M c ích c a báo cáo RIA sơ b là ch ng minh (i) s c n thi t ph i có s can thi p
     c a Nhà nư c    gi i quy t v n ; và (ii) v n  ch có th gi i quy t tri t  ư c
     b ng phương án ban hành văn b n. Trong khi ó, báo cáo RIA nh m m c ích phân
     tích, so sánh và l a ch n các phương án thi t k chính sách t t nh t gi i quy t v n
       khi can thi p tr c ti p b ng văn b n m i.
   2.  Báo cáo RIA sơ b cân nh c phương án “gi nguyên hi n tr ng” như m t gi i pháp có
     th áp d ng trư c khi Nhà nư c có hành ng can thi p. Trong khi ó, báo cáo RIA
     ch s d ng phương án “gi nguyên hi n tr ng”  làm cơ s so sánh v i các phương
     án d ki n.
   3.  Báo cáo RIA sơ b có xem xét phương án “c i thi n vi c th c thi các quy nh hi n
     hành”, nhưng báo cáo RIA không cân nh c phương án này n a, vì vi c thông qua
     ngh xây d ng lu t, pháp l nh, ngh nh ch ng t r ng phương án “c i thi n vi c th c
     thi các quy nh hi n hành“ không gi i quy t ư c v n và vi c “ban hành văn b n”
     là c n thi t. Nói cách khác, báo cáo RIA ch xem xét các phương án “gi nguyên hi n
     tr ng” và “s d ng bi n pháp can thi p tr c ti p, gián ti p b ng văn b n m i”.
   4.  Trong báo cáo RIA sơ b , n u k t lu n r ng c n ph i ban hành văn b n gi i quy t
     v n , sau khi li t kê các n i dung chính sách c a   ngh xây d ng pháp lu t, ch
c n phân tích nh tính tác ng sơ b c a các phương án d ki n. Trong khi ó, báo
cáo RIA òi h i ph i phân tích nh tính và nh lư ng (n u có th ) sâu hơn, c th
hơn v i d li u y hơn.
                 PH L C 1

M TS   BI N PHÁP THAY TH KHÔNG CAN THI P TR C TI P

    T quy nh – khuy n khích các t ch c, ngành ngh t quy nh ho t ng c a
các thành viên c a mình nh m áp ng ư c tiêu chu n c a t ch c, ngành ngh ó. Ví
d , các t ch c oàn lu t sư, ki n trúc, k toán thư ng t ban hành các quy t c v ho t
 ng ngh nghi p. T quy nh yêu c u ph i có cơ quan và quy trình h tr b o m
hi u qu th c hi n. Hơn n a, m t y u t quan tr ng c n lưu ý là b o m nh ng quy
 nh này không t o ra rào c n ngăn các doanh nghi p m i gia nh p th trư ng.
    Các chi n d ch tuyên truy n thông tin, giáo d c – thông tin cho công chúng v
các r i ro và nh ng vi c có th ư c th c hi n trong nh ng quy t nh hàng ngày nh m
h n ch r i ro. Các bi n pháp c bi t h u ích khi nhà nư c mu n tác ng hành vi c a
các cá nhân trong xã h i. Ví d : các chi n d ch tuyên truy n giáo d c có th khuy n
khích vi c s d ng các thi t b an toàn khi i u khi n xe máy, ho c c i thi n v n   v
sinh an toàn th c ph m trong các h gia ình ho c b hút thu c lá.
    Ưu ãi v tài chính – như vi c tăng/gi m thu , tr c p, cho vay ưu ãi v i lãi
su t th p hơn, v.v. khuy n khích ngư i dân thay i m t s hành vi nh t nh. Ví d :
các s n ph m thu c lá thư ng b ánh thu n ng v i m c ích ngăn ngư i dân hút thu c;
trong m t s trư ng h p, giáo d c cũng ư c tr c p   khuy n khích m i ngư i nâng
cao k năng, trình ; vi c mi n hay gi m thu thư ng ư c th c hi n m t s lĩnh v c
hay a phương nh t nh thu hút các nhà u tư.
    D u m b o ch t lư ng – là cách th hi n ch t lư ng c a m t s n ph m, và
qua ó tăng tính h p d n c a s n ph m trên th trư ng c nh tranh. Ví d : các phòng thí
nghi m s n ph m g c a LGA (m t công ty ki m nh ch t lư ng TUVRheinland –
LGA c a    c) Vi t Nam ki m tra  an toàn, ch t lư ng c a các s n ph m  g .B t
c s n ph m nào có d u m b o ch t lư ng c a LGA s ư c c p gi y ch ng nh n và
các nhà máy có s n ph m ã ch ng nh n ch t lư ng ó có th dán nhãn LGA lên s n
ph m c a mình. Cách làm này s khi n khách hàng tin tư ng hơn khi mua các s n ph m.
 ây là bi n pháp s d ng s c mua c a ngư i tiêu dùng  gây nh hư ng t i th trư ng
nh m nâng cao tiêu chu n ch t lư ng.
    Tuyên b v tiêu chu n d ch v – Các ngành d ch v có th       t ra các tiêu
chu n d ch v t i thi u mà công chúng có th ư c ph c v    tăng ch t lư ng d ch v .
Ví d : ngành du l ch thư ng có b n tuyên b tiêu chu n d ch v nh m thi t l p tiêu
chu n t i thi u c a các cơ s d ch v du l ch, nh m ph c v m c tiêu thu hút du khách và
phát tri n ngành du l ch.
    Tiêu chu n v k t qu th c hi n – Quy nh c n tránh mang tính quy t c mà
thay vào ó c n t m c tiêu là cho phép các th c th ch u i u ch nh t tìm ki m cách
th c c a riêng mình nh m t hi u qu cao và áp ng các tiêu chu n ra.
                  PH L C 2
   CÁCH TH C ÁNH GIÁ TÁC          NG TIÊU C C VÀ TÍCH C C


   Các lo i tác  ng                Hư ng d n


  Tác  ng t i t t c  Mô t lo i chi phí tuân th chính cho doanh nghi p c a m i
các doanh nghi p m i phương án. Các chi phí ti t ki m ư c cho doanh nghi p s ư c
quy mô         ưa vào ph n l i ích.
                Tác  ng tiêu c c        Tác  ng tích c c
                    T o thêm kho n     Gi m các chi phí hi n t i
             chi phí m i cho các doanh cho các doanh nghi p
             nghi p                Ti t ki m th i gian tuân
                    Tăng chi phí th quy nh cho các doanh
             hi n t i cho các doanh nghi p nghi p, nh ơn gi n hóa ho c
                 Tăng chi phí do áp bãi b th t c hành chính.
             d ng th t c hành chính m i     D b các rào c n cho
                Tăng rào c n gia nh p các doanh nghi p và nhà u tư
             th trư ng i v i các doanh trong vi c gia nh p th trư ng
             nghi p và nhà u tư      ho c ngành ngh kinh doanh

                 Gi m doanh thu c a      Tăng cư ng s an toàn
             các doanh nghi p        và minh b ch c a môi trư ng
                            kinh doanh cho các doanh
                Chi phí cơ h i tính cho nghi p
             th i gian doanh nghi p ph i
             b ra tuân th quy nh
   Tác ng t i doanh   Các doanh nghi p v a và nh (“SME”) ph i ch u các gánh
nghi p v a và nh (n u n ng v quy nh không tương x ng so v i các doanh nghi p l n
có).          hơn: Ph n l n các doanh nghi p t i Vi t Nam là SME. Cơ quan
            so n th o c n cân nh c xem phương án có tác ng tiêu c c ho c
            tích c c áng k nào t i các SME không, và li u các tác ng
            này có l n hơn các tác ng t i doanh nghi p l n không. Ch ng
            h n như các chi phí hành chính thư ng n ng n hơn i v i các
            doanh nghi p nh .
                Tác  ng tiêu c c        Tác  ng tích c c
               Gi ng như các tác    ng   Gi ng như các tác ng i
              i v i doanh nghi p,    tuy v i doanh nghi p, tuy nhiên t p
             nhiên t p trung vào các   tác trung vào các tác  ng không
              ng không cân x ng i    v i cân x ng i v i SME.
             SME.
  Tác  ng t i ngân    Mô t các tác  ng   i v i thu, chi ngân sách nhà nư c.
sách nhà nư c
                Tác  ng tiêu c c        Tác  ng tích c c
               T o thêm chi phí ho c      Bãi b ho c gi m b t chi
              tăng chi phí cho các cơ quan phí cho cơ quan Nhà nư c trong
              nhà nư c trong vi c:     vi c:
                 Tuy n d ng và ào t o    Tuy n d ng và ào t o
              nhân viên          nhân viên
                   Ban hành văn b n         Thi hành quy  nh
                   Thi hành văn b n         Giám sát th c thi quy
                                 nh
                   Thi t l p cơ quan m i
                    u tư vào CNTT
                   Th c hi n công tác
              qu n lý
                   Các chi phí m i khác
  Tác  ng t i xã h i     Cân nh c các tác   ng l n c a t ng bi n pháp d ki n:
và công dân
                  •   Tác ng v xã h i: Các tác ng t i s c kh e và
               an toàn, tính th ng nh t xã h i và các v n xã h i khác c a
               Vi t Nam là gì?
                 •   Tác ng t i h th ng pháp lu t: Phương án có
               nâng cao tính n nh, minh b ch và ch t lư ng c a h th ng
               pháp lu t không? Phương án có m b o tính th ng nh t và
                ng b c a h th ng pháp lu t không?
                 •  Tác ng v i các quy n và nghĩa v cơ b n c a
               công dân ư c quy nh trong Hi n pháp
                   Tác  ng tiêu c c         Tác  ng tích c c
                   Tăng th t nghi p         Tăng vi c làm
                   Gi m thu nh p h gia        Tăng thu nh p h    gia
              ình                 ình
                 Gi m cơ h i làm thay    Tăng cơ h i làm thay i
               i v trí trong xã h i c a v trí trong xã h i c a ngư i dân
              ngư i dân             Nâng cao s c kh e
                 S c kh e ngư i dân ngư i dân
              gi m sút ho c tăng các nguy    Gi m phân bi t   i x
              cơ v s c kh e        v gi i, dân t c, tu i…
                 Làm tăng ho c gây ra    Ti t ki m th i gian tuân
              s phân bi t i x cho m t th quy nh cho ngư i dân
              nhóm trong xã h i (ví d ,
              phân bi t v gi i, dân t c,
              tu i…)
  Tác  ng t i môi     Các thay i v ch t lư ng môi trư ng bao g m các thay i
trư ng           c a b n thân môi trư ng, và các tác ng môi trư ng i v i con
              ngư i, ví d như tác ng môi trư ng t i s c kh e.
                   Tác  ng tiêu c c         Tác  ng tích c c
                 Tăng ô nhi m môi     Gi m ô nhi m môi
              trư ng, bao g m ô nhi m trư ng, bao g m ô nhi m không
              không khí, nư c, t và tác khí, nư c, t và tác ng t i
 ng t i  ng v t hoang dã   ng v t hoang dã
    Tàn phá ho c lãng phí    Góp ph n m b o tính
tài nguyên          b n v ng c a tài nguyên
   Gia tăng t vong và       Gi m t vong và b nh
b nh t t có liên quan t i ô t t có liên quan t i ô nhi m môi
nhi m môi trư ng      trư ng
    Chi phí làm s ch l i    Ti t ki m chi phí gi i
môi trư ng khi b ô nhi m  quy t ô nhi m ti m tàng ho c
              th c t
                    PH L C 3
        M U BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC          NG SƠ B


  I. Các v n   t ng th c n gi i quy t
  II. M c tiêu chung c a    ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t
  III. Các phương án cân nh c l a ch n
   3.1. Phương án 1: Gi nguyên hi n tr ng
   3.2. Phương án 2: S d ng bi n pháp không can thi p tr c ti p
   3.3. Phương án 3: S d ng bi n pháp can thi p tr c ti p b ng văn b n m i
  IV. ánh giá tác    ng các phương án
   4.1. Phương án 1: Gi nguyên hi n tr ng
     4.1.1. Tác   ng tiêu c c/chi phí
           i v i Nhà nư c
           i v i doanh nghi p
           i v i ngư i dân
          i v i y u t khác (môi trư ng, xã h i, h th ng pháp lu t, các cam k t
    qu c t , v.v.)
     4.1.2. Tác   ng tích c c/l i ích
           i v i Nhà nư c
           i v i doanh nghi p
           i v i ngư i dân
          i v i y u t khác (môi trư ng, xã h i, h th ng pháp lu t, các cam k t
    qu c t , v.v.)
   4.2. Phương án 2: S d ng bi n pháp không can thi p tr c ti p
  4.2.1. Tác  ng tiêu c c/chi phí
  4.2.2. Tác  ng tích c c/l i ích
   4.3. Phương án 3: S d ng bi n pháp can thi p tr c ti p b ng văn b n m i
   Các n i dung chính sách ch y u d ki n s ưa vào ánh giá tác ng ơn gi n/ y
c a d th o VBQPPL, n u     ngh xây d ng VBQPPL ư c phê duy t và ưa vào chương
trình xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm, bao g m:
     -   N i dung chính sách 1
     -   N i dung chính sách 2
     -   N i dung chính sách 3 …
M i n i dung chính sách ư c phân tích sơ b như sau:
        4.3.1. N i dung chính sách 1:
           4.3.1.1. V n  b tc p
          4.3.1.2. M c tiêu gi i quy t v n
           4.3.1.3. Các phương án gi i quy t
           4.3.1.4.  ánh giá tác  ng sơ b
4.3.2. N i dung 2: [Tương t như M c 3.3.1]
4.3.3. N i dung 3: [Tương t như M c 3.3.1]
 V. L y ý ki n trong quá trình th c hi n RIA sơ b


 VI. K t lu n
Các lý do t i sao l a ch n phương án can thi p tr c ti p b ng văn b n m i (Phương án 3)
                PH L C 4
          M U TÓM T T BÁO CÁO RIA

     TÓM T T BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC         NG PHÁP LU T
              c a d th o [tên văn b n]


  1.  Các v n  b t c p t ng th c n gi i quy t


  2.  M c tiêu chung c a d th o văn b n


  3.  Phương án ư c   xu t l a ch n trong d th o văn b n:
  3.1. N i dung chính sách 1: [Phương án ư c l a ch n]
  3.2. N i dung chính sách 2: [Phương án ư c l a ch n]
  3.n. N i dung chính sách n: [Phương án ư c l a ch n]


  4. Tác   ng tích c c và/ho c tiêu c c t ng th c a các phương án ư c
xu t l a ch n


  5.  L y ý ki n trong quá trình th c hi n RIA
                     PH L C 5
            M U BÁO CÁO RIA ƠN GI N/         Y


           BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC          NG PHÁP LU T
                    c a [tên văn b n]


Danh m c các t vi t t t
Danh m c các b ng bi u
Câu h i tham v n
I. Xác  nh v n    b t c p t ng th c n gi i quy t
 1.1. B i c nh ban hành [văn b n]
       1.1.1. V n   b t c p c n ph i gi i quy t
       1.1.2. Văn b n pháp lu t liên quan
 1.2. M c tiêu ban hành [văn b n]
II. Phân tích tác   ng c a các phương án
     2.1. N i dung chính sách 1 :
     2.1.1. Xác  nh v n  b t c p:
     2.1.2. M c tiêu gi i quy t v n   :
     2.1.3. Các phương án   xu t gi i quy t v n   :
     2.1.4. ánh giá tác   ng c a các phương án:
     2.1.5. K t lu n l a ch n phương án:
     2.2. N i dung chính sách 2 : [Tương t như 2.1]
     2.n. N i dung chính sách n : [Tương t như 2.1]


III. T ch c tuân th
IV. L y ý ki n trong quá trình th c hi n RIA
  V. Giám sát và ánh giá sau th c hi n
 VI. K t lu n và khuy n ngh


 Ph l c

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:7/28/2011
language:Vietnamese
pages:31