PROGRAMMA 0

Document Sample
PROGRAMMA 0 Powered By Docstoc
					Begroting 2011
van de Stadsregio Amsterdam
vastgesteld door het Dagelijks Bestuur
op 22 april 2010
voor de Regioraad van 29 juni 2010
Leeswijzer  ................................................................................................................................................3

Deel 1    De programmabegroting .........................................................................................................5
       01 Openbaar Vervoer ......................................................................................................................... 7
       02 Infrastructuur .............................................................................................................................. 9
       03 Ruimtelijke Projecten en Mobiliteitsbeleid ....................................................................................11
       04 Economie    .............................................................................................................................13
       05 Regionale Woningmarkt ...............................................................................................................15
       06 Jeugdzorg    .............................................................................................................................17
       07 Bestuur en Communicatie ............................................................................................................21
       Paragrafen     .............................................................................................................................23
       a.   Lokale heffingen .....................................................................................................................25
       b.   Weerstandsvermogen ............................................................................................................26
       c.   Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................31
       d.   Financiering ............................................................................................................................31
       e.   Bedrijfsvoering........................................................................................................................33
       f.   Verbonden partijen .................................................................................................................34
       g.   Grondbeleid ............................................................................................................................34

Deel 2    De financiële begroting .........................................................................................................35
       2.1  Inleiding  .............................................................................................................................37
       2.2  Nieuwe indeling in programma‟s ............................................................................................37
       2.3  Naar een sluitende begroting .................................................................................................38
       2.4  Eerste wijziging begroting 2010 ..............................................................................................39
       2.5  Overzicht van baten en lasten voor resultaatbestemming ......................................................41
       2.6  Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ..........................................................................41
       2.7  Verdeling BDU Verkeer en Vervoer ........................................................................................42
       2.8  Resultaatbestemming .............................................................................................................44
       2.9  Meerjarenperspectief ..............................................................................................................45

Bijlagen   ..............................................................................................................................................47
       a.    Personeelsbegroting ..............................................................................................................49
       b.    Kostenverdeelstaat .................................................................................................................50
                             De specificatie van de gemeentelijke bijdrage is opgenomen in
                             paragraaf a. Lokale heffingen van de programmabegroting

                             Door afronding kunnen verschillen in totaaltellingen
                             voorkomen. Aan genoemde bedragen kunnen geen rechten
                             worden ontleend.
Leeswijzer

De begroting van de Stadsregio
De begroting van de Stadsregio volgt de in het     beleid met de daarbij behorende baten en lasten.
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)        De financiële begroting geeft informatie over alle
voorgeschreven indeling en bestaat daardoor uit     programmatotalen, de algemene dekkingsmiddelen
twee delen: de programmabegroting en de         en de verrekeningen met de reserves en vooruit-
financiële begroting. In het programmabegroting     ontvangen middelen.
vindt u per programma een beschrijving van het


De Programmabegroting
De begroting 2011 volgt de programma-indeling      Gebiedsagenda Noord-West Nederland op te
zoals deze onlangs gepresenteerd is in de concept-   stellen. Dit mede ten behoeve van de tweejaarlijkse
regionale agenda 2010-2014 en het werkplan 2010.    overleggen die de regio heeft met het Rijk in het
Dit betekent dat de volgende programma‟s        kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur
onderscheiden worden:                  Ruimte en Transport (MIRT), waar dus de fysieke
01 Openbaar Vervoer                   ruimtelijke component volledig is geïntegreerd.
02 Netwerken Infrastructuur               Onderbrengen van projecten als verstedelijkings-
03 Ruimtelijke projecten en Mobiliteitsbeleid      afspraken en woningbouwplanning aan programma
04 Economie                       5 “Regionale Woningmarkt” leidt ertoe dat dit
05 Regionale Woningmarkt                programma nu expliciet gaat over zowel vraag
06 Jeugdzorg                      (kwaliteit) als aanbod (kwantiteit) van de regionale
07 Bestuur en Communicatie.               woningmarkt.

Bij deze indeling zijn de taken en de daarbij      Het onderbrengen van „ruimtelijke ordeningstaken‟
behorende budgetten die stadsregio vervult op      bij deze 2 programma‟s is ook in financiële zin
terrein van de ruimtelijke ordening ondergebracht bij  (baten en lasten) doorgevoerd voor zowel het
de programma‟s 03 “Ruimtelijke projecten en       begrotingsjaar 2011 als eerdere jaren waarbij in
Mobiliteitsbeleid” en 05 “Regionale Woningmarkt”.    verband met de sterke verwevenheid met mobiliteit
In programma 03 wordt door toevoeging van het      en infrastructuur programma 03 “Ruimtelijke
thema ruimte beter aansluiting verkregen met      projecten en mobiliteitsbeleid” vanaf 2011 geheel
samenhangende (fysieke) opgaven op het terrein     (uitvoeringkosten, onderzoek- en studiekosten en
van mobiliteit en infrastructuur. Steeds meer worden  personeelkosten incl. overhead) ten laste komt van
opgaven integraal gebiedsgericht opgepakt in een    de  BDU.   In  programma   05  “Regionale
„gebiedsontwikkeling‟. Daarnaast ondersteunt de     Woningmarkt” komen onderzoek- en studiekosten
toevoeging van het thema ruimte aan programma      en personeelskosten inclusief overhead ten laste
03 ook de lijn die het Rijk met de metropoolregio    van de ontvangen bijdragen van de gemeenten
heeft ingezet om een samenhangende (ruimte,
mobiliteit economie, verstedelijking, duurzaamheid)


De paragrafen en de gemeentelijke bijdrage van € 2,23 per inwoner
Naast een toelichting per programma zijn in de     beleidsuitgangspunten genoemd die het dagelijks
programmabegroting ook de zes verplichte        Bestuur in acht moet nemen bij de beheerzaken die
paragrafen opgenomen. Elke paragraaf behandelt     in de paragrafen aan de orde komen.
een   beheeronderwerp.   Beheeronderwerpen    In de paragraaf Lokale heffingen wordt de
behoren tot de bevoegdheid van het Dagelijks      gemeentelijke bijdrage per gemeente gegeven. De
Bestuur. Om de raad zeggenschap te geven over      gemeentelijke bijdrage voor 2011 komt uit op € 2,23
het beleid dat het Dagelijks Bestuur voert bij deze   per inwoner ten opzichte van € 2,20 voor 2010. De
beheerzaken zijn er de verplicht voorgeschreven     gemeentelijke bijdrage is uitsluitend aangepast voor
paragrafen. In de paragrafen worden de         de loon- en prijsontwikkeling. Het gebruikte


                                                     3
indexcijfer, Bruto Binnenlands Product, is volgens             In de paragraaf Weerstandsvermogen worden de
het ministerie van Binnenlandse Zaken het best               beschikbare  mogelijkheden om   financiële
passend bij de ontwikkeling van het gemeentefonds.             tegenvallers op te vangen geconfronteerd met
                                      risico‟s.De financiële begroting
In de financiële begroting komen de financiële,               Resultaatbestemmen wordt vaak een moeilijk
programma overschrijdende onderwerpen aan de                onderwerp gevonden. Resultaatbestemmen gaat
orde.                                    over onttrekkingen en toevoegingen aan de
                                      reserves. Reserves hebben een bufferfunctie
Een belangrijk onderdeel zijn de algemene                  waarmee onverwachte tegenvallers opgevangen
dekkingsmiddelen: inkomsten die aan elke uitgave              kunnen worden maar reserves kunnen ook als
besteed mogen worden. Voor gemeenten is de                 spaarpot voor grotere uitgaven gebruikt worden.
uitkering uit het Gemeentefonds het belangrijkste              Reserves kunnen gezien worden als een spaarpot.
algemene dekkingsmiddel, voor de Stadsregio is de
gemeentelijke bijdrage het belangrijkste algemeen              In de programmabegroting wordt bij elk programma
dekkingsmiddel. De financiële begroting geeft                een overzicht van de baten en lasten gegeven
inzicht hoe dit algemeen dekkingsmiddel wordt                inclusief de resultaatbestemming. De financiële
ingezet voor de begrotingsprogramma‟s.                   begroting geeft het overzicht van al deze
                                      verrekeningen en de gevolgen daarvan op de
                                      reserves.
.


De planning en controlcyclus van de Stadsregio
In het BBV wordt voorgeschreven dat bij elk                 verwachten we voor 2011 beantwoord. Met het
programma de volgende drie vragen aan de orde                Werkplan 2011, dat de regioraad in december 2010
komen:                                   ter vaststelling krijgt aangeboden wordt dit
  Wat willen we bereiken                         uitgewerkt met een antwoord op de vraag Wat gaan
  Wat gaan we daarvoor doen                        we daarvoor doen in 2011.
  Wat mag het kosten                           De planning en controlcyclus bij de Stadsregio heeft
De vraag Wat gaan we daarvoor doen beantwoordt               dus een iets andere vorm dan bij gemeenten. In
de Stadsregio in twee stappen. In de begroting               onderstaand overzicht is de cyclus weergegeven.
wordt de meer kaderstellende vraag Wat

Documenten planning en controlcyclus begroting 2011
Regioraad           document verslagjaar                             documenten van andere jaren


Juni ............. 2010    begroting 2011...................................................      actualisatie begroting 2010 en
               ..........................................................................  Jaarstukken 2009

Oktober ........ 2010     ..........................................................................  Halfjaarrapportage 2010

December ... 2010       Werkplan 2011 ..................................................       ---

Juni ............. 2011    actualisatie begroting 2011 ................................         begroting 2012 en
               ..........................................................................  Jaarstukken 2010

Oktober ........ 2011     Halfjaarrapportage 2011 ....................................         ---

December .... 2011      ..........................................................................  werkplan 2012

Juni      2012     vaststellen Jaarstukken 2011 ............................          actualisatie begroting 2012 en
               ..........................................................................  Begroting 2013
                                                                      4
Deel 1 De programmabegroting
                5
6
01 Openbaar Vervoer
Portefeuillehouder:   Openbaar Vervoer
Budgethouder:      N. van Paridon
Waar gaat het over?
De Stadsregio maakt het openbaar vervoer in de    beschouwd met een grotere betrouwbaarheid,
Stadsregio Amsterdam ieder jaar beter voor de    hogere frequenties en kortere reistijden. Het
reiziger. Dit moet zich vertalen in een vergroot   openbaar busvervoer moet toegankelijk zijn voor
marktaandeel van OV ten opzichte van de auto en   alle reizigers, zowel in het materieel als op de haltes
toegenomen klanttevredenheid. De ambitie is een
aantrekkelijk openbaar vervoer, waarbij het OV als
visitekaartje  van de  Metropoolregio  wordt
Wat willen we bereiken in 2010 - 2014?

Marktaandeel OV: openbaar vervoer en fiets      Klanttevredenheid OV: het openbaar vervoer is
moeten in de spits samen marktaandelen halen van   overal goed herkenbaar en vormt het visitekaartje
70% in hoogstedelijke gebieden, 50% in grote     van de Metropool, en kan de vergelijking doorstaan
kernen en 30% in kleine kernen.           met het OV in andere Europees metropolen. We
                           gaan   naar  een  jaarlijkse toename  van
                           klanttevredenheid in iedere concessie (gemeten in
                           de jaarlijkse barometer).Wat verwachten we voor 2011?
Onderstaand een aantal belangrijke taken en     handhaven van het huidige voorzieningenniveau
projecten die in 2011 worden uitgevoerd. In het   een belangrijk streven is.
Werkplan 2011 worden deze taken en projecten
verder uitgewerkt en gedetailleerd gepresenteerd.  Verder zal met name het beheer van de verleende
De Regioraad stelt dit werkplan vast in het najaar  concessies de nodige aandacht vergen.
van 2011.
                           -(Toepassing)   nieuw   beleidskader  Sociale
-Verlening van de OV-concessie Amsterdam 2012    Veiligheid.
door middel van onderhandse gunning aan GVB.     -OV marketing d.m.v. gerichte acties van het
Daartoe worden eind augustus 2010 het        Marketingbureau
concessiebesluit en de uitvoeringsovereenkomst    -Uitwerken productformule MRA net
ondertekend.                     -Verbeteren reisinformatie, waaronder Dynamische
-De huidige concessie Waterland loopt af in     Reis Informatie (DRIS)
december 2011. De komende concessie zal in het    -bestelling van nieuw metromaterieel voor de
teken staan van continueren van de sterke punten   bestaande metro en voor de Noord/Zuidlijn (AMSYS
van de huidige concessie, waarbij minimaal      project)
                                                     7
Wat mag het kosten?
01 Openbaar Vervoer               Rekening   Vastgestelde   Gewijzigde    Begroting
                          2009   begroting 2010  begroting 2010      2011


Baten
     inzet BDU verslagjaar        337.217.728    339.048.900   381.835.900   355.620.600
     inzet BDU voorgaande jaren        165.000         0        0    5.853.600
     Rente                 2.146.609     1.469.800    1.205.100    1.819.600
     Overige baten             11.895.788     7.560.900    8.899.800    8.899.800
     Totaal Baten             351.425.125    348.079.600   391.940.800   372.193.700

Lasten
     Subsidies Uitvoering         343.771.627    341.610.400   385.686.800   365.286.800
     Toevoegingen vooruitontvangen     2.299.258     1.242.900     956.400    1.684.400
     Overige lasten             1.328.888         0        0        0
     Projecten onderzoek en studie     2.303.344     2.795.000    2.795.000    2.795.000
     Personeel               1.104.487     1.433.300    1.488.200    1.518.000
     Doorbelaste overhead           770.171      771.100     765.700     774.200
     Totaal Lasten            351.577.774    347.852.700   391.692.100   372.058.400

Baten en Lasten vóór resultaatbestemming    - 152.649      226.900     248.700     135.200

Resultaatbestemming
    Vrijval Reserves              152.649         0        0        0
    Toevoegingen reserves              0      226.900     248.700     135.200
    Resultaatbestemming            152.649     - 226.900    - 248.700    - 135.200

Saldo na resultaatbestemming              0         0        0        0Toelichting op de financiële gegevens
De begroting 2010 is geactualiseerd op basis van      De post Subsidies uitvoering is in de
de BDU beschikking voor 2010 die de minister van      geactualiseerde begroting 2010 incidenteel hoger
verkeer en waterstaat op 28 december 2009 heeft       door toekenning van een incidenteel budget voor
verstuurd. In de geactualiseerde begroting zijn ook     tunnelveiligheid openbaar vervoer
de gevolgen van het Uitvoeringsprogramma 2010        Het belangrijkste deel van de post Subsidies
verkeer en vervoerbeleid verwerkt. De regioraad       uitvoering bestaat uit de openbaar vervoer
heeft het Uitvoeringsprogramma 2010 in de          concessies van de Stadsregio. De Stadsregio heeft
vergadering van 15 december 2009 vastgesteld.        de volgende 4 concessies.

Concessies openbaar vervoer           Rekening   Vastgestelde   Gewijzigde    Begroting
                          2009   begroting 2010  begroting 2010      2011
     Concessie Amsterdam         274.980.221    273.119.052   292.255.425   271.855.425
     Concessie Amstelland/Meerlanden    37.317.048    37.124.904   39.603.839    39.603.839
     Concessie Zaanstreek          9.531.829     9.640.259   10.175.896    10.175.896
     Concessie Waterland          11.897.009    12.707.188   15.410.351    15.410.351
                                                      8
02 Infrastructuur
Portefeuillehouders:    Verkeer en Openbaar Vervoer
Budgethouder:       A. Colthoff
Waar gaat het over?
-Verbeteren van bestaande netwerken auto,        Ten behoeve van de uitvoering van het
openbaar vervoer en fiets waardoor deze optimaal     mobiliteitsbeleid (RVVP), verricht de Stadsregio
kunnen functioneren en het versterken van de       verschillende activiteiten:
samenhang tussen deze netwerken.
-Betere spreiding van het spitsverkeer door het         Ontwikkeling van infrastructuurbeleid.
bijsturen van de vraag naar mobiliteit.             Programmanagement van infrastructuur
-Verbeteren verkeersveiligheid in de regio.            programma´s.
-Oplossen    van   lokale   en   regionale      Uitvoeren van infrastructuurprojecten.
leefbaarheidproblemen als geluid, uitstoot en
sluipverkeer.Wat willen we bereiken in 2010 - 2014?
-Netwerk OV: Openbaar vervoer en fiets moeten in     knooppunten binnen de regio wordt verbeterd en
de spits samen marktaandelen halen van 70% in      uitgebreid.
hoogstedelijke gebieden, 50% in grote kernen en     -Verkeersveiligheid:
30% in kleine kernen                   Reductie van het aantal verkeersslachtoffers met
-Netwerk Fiets: Verhogen fietsgebruik door        het nationale streefbeeld voor het aantal
verbeteringen aan het netwerk van fietspaden.      verkeersdoden   en  ziekenhuisgewonden   als
-Netwerk Weg: Betrouwbaarheid: 95% van de        uitgangspunt.
verplaatsingen in de spits is op tijd (max. 10      -Ketenmobiliteit: Sterkere samenhang tussen de
minuten korter of langer dan de verwachte reistijd).   ketens auto-OV en fiets-OV en verbetering van de
-Verbetering    Knooppunten:   Hoogwaardige    overstap op OV-knooppunten
regionale knooppunten die fungeren als geoliede
overstapmachines. Het stelsel van multimodaleWat verwachten we voor 2011 ?
Onderstaand een aantal belangrijke taken en       -Ontwikkeling van infrastructuurbeleid
projecten die in 2011 worden uitgevoerd. In het     -Activiteiten Ketenmobiliteit (Actieplan en uitvoering
Werkplan 2011 worden deze taken en projecten       projecten OV-Bureau Randstad)
verder uitgewerkt en gedetailleerd gepresenteerd.    -Opwaarderen OV-knooppunten
                             -Verbeteren fietsnetwerk
De Regioraad stelt dit werkplan vast in het najaar
                             -Weg-visie 2010-2030
van 2011.
                             -Planstudies Rijkswegen
                             -Activiteiten Verkeersveiligheid
-Uitvoering Halteplan Toegankelijkheid
                             -Programmamanagement van
-Diverse HOV studies
                             infrastructuurprogramma´s
-Ombouw Amstelveenlijn
                                                       9
Wat mag het kosten?

02 Infrastructuur                Rekening   Vastgestelde   Gewijzigde    Begroting
                          2009   begroting 2010  begroting 2010      2011


Baten
  inzet BDU verslagjaar            57.365.808    91.563.000    59.056.800   79.355.400
  inzet BDU voorgaande jaren              0    69.666.800        0        0
  Rente                    3.865.742    2.666.800    2.686.700    3.791.800
  Overige baten                  1.753        0        0        0
  Werk voor derden uitgevoerd          175.000     175.000     175.000     175.000
  Overige lasten                    0        0        0        0
  Totaal Baten                61.408.303   164.071.600    61.918.500   83.322.200

Lasten
  Subsidies Uitvoering            54.340.866   156.705.300    54.522.000   74.784.000
  Toevoegingen vooruitontvangen        4.576.393    3.243.200    2.158.800    3.878.100
  Projecten onderzoek en studie        1.389.609    2.500.000    2.500.000    2.500.000
  Personeel                  1.045.480    1.397.000    1.412.600    1.440.800
  Doorbelaste overhead              766.605     802.500     797.200     805.600
  Totaal Lasten                62.118.954   164.648.000    61.390.600   83.408.500

Baten en Lasten vóór resultaatbestemming    - 710.651    - 576.400     527.900    - 86.300

Resultaatbestemming
  Vrijval Reserves                710.651     576.400        0     86.300
  Toevoegingen reserves                0        0     527.900        0
  Resultaatbestemming              710.651     576.400    - 527.900     86.300

Saldo na resultaatbestemming              0         0        0        0
Toelichting op de financiële gegevens
De begroting 2010 is geactualiseerd op basis van      subsidieaanvragers, dat zijn de wegbeheerders in
de BDU beschikking voor 2010 die de minister van      de Stadsregio, erin slagen voortgang te boeken.
verkeer en waterstaat op 28 december 2009 heeft       Voor de jaren 2010 en 2011 is de verwachting dat
verstuurd. In de geactualiseerde begroting zijn ook     het aan infrastructuur toegedeelde budget niet
de gevolgen van het Uitvoeringsprogramma 2010        volledig wordt besteed. De planning in het
verkeer en vervoerbeleid verwerkt. De regioraad       Uitvoeringsprogramma 2010 laat zien dat vanaf
heeft het Uitvoeringsprogramma 2010 in de          2013 het BDU budget volledig wordt besteed en de
vergadering van 15 december 2009 vastgesteld.        in voorgaande jaren als niet bestede middelen
                              alsnog worden ingezet.
 De besteding van middelen bij dit programma wordt
hoofdzakelijk bepaald door het tempo waarin de
                                                    10
03 Ruimtelijke Projecten en Mobiliteitsbeleid
Portefeuillehouders:   Regionale woningmarkt en ruimtelijke ordening; Verkeer
Budgethouder:       H. de Neef
Waar gaat het over?
Een   goed  samenspel   tussen  ruimtelijke    samenhangende benadering wordt steeds meer in
ontwikkelingen en verkeer en vervoermaatregelen,     de projecten en in de werkwijze van de Stadsregio
waarbij bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid    Amsterdam opgenomen, conform de werkwijze van
van  de  omgeving  centraal  staan.  Deze     het MIRT.Wat willen we bereiken in 2010 - 2014 ?
Verkeersveiligheid:                    -Knelpunten geluid en externe veiligheid reduceren
Terugdringen van het aantal verkeersongevallen en     en in nieuwe situaties overlast beperken.
het verbeteren van het verkeersgedrag door het
aanbieden van verkeerseducatie, verbeteren van      Ruimtelijke ontwikkeling rond knooppunten :
veilige infrastructuur en het voeren van gerichte     Optimaal benutten van de potentie van
campagnes in samenhang met handhavingsacties       knooppunten door het creëren van hoge(re)
van de politie.                      dichtheden, toevoegen nieuwe functies en
                             verbeteren van de bereikbaarheid o.a. door
Goederenvervoer:                     scheppen van kansen voor HOV.
Vlotte  doorstroming  en   afwikkeling van
goederenvervoer over de weg, het stimuleren van      Gebiedsgericht samenwerken /       beleids-
vervoer over water en spoor en het bereikbaar       ontwikkeling:
houden van bedrijven stedelijke centra en winkels     Meer samenhang tussen ruimtelijke thema's en
ten behoeve van bevoorrading.               mobiliteit en tussen lokale, regionale en
                             rijksprogramma´s door gebiedsgerichte samen-
Monitoren en onderzoek mobiliteit:            werking en regionale beleidsontwikkeling.
Regionaal verkeersonderzoek en evaluaties op
diverse beleidsonderdelen zodat beleid actueel en     Subsidieverlening:
dynamisch blijft en bijsturing kan plaatsvinden.     hulpmiddel om de programma‟s van de thema‟s
                             openbaar   vervoer, netwerken  infrastructuur,
Duurzame Mobiliteit / Leefbaarheid :           verkeersveiligheid - gedrag en (deels) ruimtelijke
-Minder CO2-uitstoot, lager energieverbruik en      projecten en mobiliteitsbeleid tot uitvoering te
betere luchtkwaliteit.                  brengen.Wat verwachten we voor 2011 ?
Onderstaand een aantal belangrijke taken en        de spits met 5%, zoals telewerken, OV-passen en
projecten die in 2011 worden uitgevoerd. In het      het uitvoeren van een geslaagde proef Anders
Werkplan 2011 worden deze taken en projecten       Betalen voor Mobiliteit uitgevoerd met vrijwillige
verder uitgewerkt en gedetailleerd gepresenteerd.     deelnemers.
De Regioraad stelt dit werkplan vast in het najaar    -Uitvoeren programma Goederenvervoer
van 2010.                         -Opleveren en in gebruik nemen van het VENOM
-Uitvoeren van het programma Taskforce Ontspits      verkeersmodel voor de regio.
om te komen tot een reductie van het autogebruik in                                                    11
-Periodiek voortgang van de uitvoering Regionaal        -Voorbereiding van de halfjaarlijkse MIRT
Verkeer en Vervoerplan in beeld brengen.            gesprekken tussen rijk en regio.
-Tweejaarlijkse evaluatie RVVP.                 -Monitoren en begeleiding van gemeentelijke
-Verkenning naar een nadere uitwerking van           plannen.
duurzaamheid in de thema‟s Bereikbaarheid,           -Leveren van (financiële) bijdragen aan de realisatie
Verstedelijking en Economische ontwikkeling.          van  verkeersveiligheidprojecten   binnen   de
-Het verlenen van subsidies en het stimuleren en        Stadsregio Amsterdam.
volgen van projecten uit het actieplan Luchtkwaliteit.     -Afstemmen    bereikbaarheid   en  ruimtelijke
-Programma    Ruimtelijke   ontwikkeling  rond      ontwikkeling op regionale schaal en het borgen van
knooppunten in Metropoolregioverband.              de  ruimtelijk-regionale   inbreng  in  grote
                                ontwikkelingsprojecten als de Zuidas en OV-Saal.


Wat mag het kosten?

04 Ruimtelijke projecten en mobiliteitsbeleid    Rekening    Vastgestelde    Gewijzigde      Begroting
                            2009   begroting 2010   begroting 2010       2011


Baten
  inzet BDU verslagjaar              6.445.312     20.829.000    17.557.000     17.337.000
  inzet BDU voorgaande jaren               0         0     3.992.300     4.233.100
  Rente                       449.957      367.300      328.400      452.800
  Overige baten                   13.768         0         0         0
  Werk voor derden uitgevoerd            158.597      311.500      301.400      301.400
  Totaal Baten                  7.067.634     21.507.800    22.179.100     22.324.200

Lasten
  Subsidies Uitvoering              4.489.664     18.123.400    18.535.100     18.535.100
  Toevoegingen vooruitontvangen           502.251      373.900      295.800      448.200
  Overige lasten                     12         0         0         0
  Projecten onderzoek en studie          1.253.120     2.125.000     2.085.100     2.085.100
  Personeel                     541.695      558.700      797.900      813.900
  Doorbelaste overhead               333.186      333.400      432.500      437.300
  Totaal Lasten                  7.119.929     21.514.400    22.146.500     22.319.700

Baten en Lasten vóór Resultaatbestemming       - 52.294      - 6.600      32.600       4.500

Resultaatbestemming
  Vrijval Reserves                 182.793        6.600         0         0
  Toevoegingen reserves               130.498          0      32.600       4.500
  Resultaatbestemming                52.294        6.600     - 32.600      - 4.500

  Saldo na resultaatbestemming              0          0         0         0Toelichting op de financiële gegevens
De begroting 2010 is geactualiseerd op basis van        de gevolgen van het Uitvoeringsprogramma 2010
de BDU beschikking voor 2010 die de minister van        verkeer en vervoerbeleid verwerkt. De regioraad
verkeer en waterstaat op 28 december 2009 heeft         heeft het Uitvoeringsprogramma 2010 in de
verstuurd. In de geactualiseerde begroting zijn ook       vergadering van 15 december 2009 vastgesteld.
                                                         12
04 Economie
Portefeuillehouder:    Economie
Budgethouder:       H. de Neef
Waar gaat het over?
Versterking van de zakelijke dienstverlening,     toeristisch product (meer hotelkamers), meer
aanleg en herstructurering bedrijventerreinen en    internationale   evenementen   (Uitvoeren
versterken van Schiphol, Haven en Greenport.      Economische Agenda van het PRES).
Stimuleren van de creatieve kenniseconomie,
onderwijs en arbeidsmarkt, en verbeteren van hetWat willen we bereiken in 2010 - 2014 ?
Werklocaties:                     Toerisme & Recreatie:
Realiseren marktconforme balans tussen vraag en    (Toeristisch Actieplan Metropoolregio Amsterdam -
aanbod van locaties boor bedrijven, kantoren,     TAMA):
winkels binnen de afgesproken regionale ruimtelijke  - Internationale toerisme in de Metropoolregio
kaders.                        Amsterdam groeit met 3,5% per jaar;
                            - In 2015 bezoekt 20% van de bezoekers aan
                            Amsterdam een activiteit buiten de stad Amsterdam
                            (2007:14%)Wat verwachten we voor 2011 ?
Onderstaand een aantal belangrijke taken en      -  uitvoering  PRES  agenda,   incl. PRES
projecten die in 2011 worden uitgevoerd. In het      uitvoeringsstructuur
Werkplan 2011 worden deze taken en projecten      -  implementatie nieuw detailhandelsbeleid
verder uitgewerkt en gedetailleerd gepresenteerd.   -  continuering van het project „Amsterdam
                              Bezoeken, Holland Zien’ gericht op toename en
De Regioraad stelt dit werkplan vast in het najaar
                              betere spreiding van het toerisme in de MRA.
van 2010.
                            -  uitvoeren Pieken in de Delta projecten, o.m.
2011 zal in het teken staan van het uitvoeren van de
                              gericht op stimuleren zakelijke toerisme en
afspraken zoals die in 2010 gemaakt zijn. Het gaat
                              congressen.
hier m.n. om:
                            -  Continueren hotelmonitor, evaluatie van de
-  implementatie nieuwe Plabeka-afspraken m.b.t.
                              hotelontwikkeling en aanbevelingen voor het
   balans vraag-aanbod bedrijventerreinen en
                              behalen van de doelstellingen voor 2015.
   kantoren
-  uitvoering Plabeka herstructureringsprogramma
                                                  13
Wat mag het kosten?
04 Economie                   Rekening    Vastgestelde    Gewijzigde     Begroting
                          2009   begroting 2010  begroting 2010      2011


Baten
     Rente                      0         0        0        0
     Overige baten                7.050         0        0        0
     Werk voor derden uitgevoerd       1.021.003         0        0        0
     Totaal Baten              1.028.052         0        0        0
Lasten
     Subsidies Uitvoering           304.111      510.000      510.000     410.000
     Toevoegingen vooruitontvangen      1.071.892         0         0        0
     Overige lasten               3.000         0         0        0
     Projecten onderzoek en studie       347.756      480.000      480.000     387.800
     Personeel                 217.912      240.200      248.300     253.300
     Doorbelaste overhead           124.004      123.900      123.300     124.600
     Totaal Lasten              2.068.674     1.354.100     1.361.600    1.175.700

Baten en Lasten vóór resultaatbestemming    - 1.040.622    - 1.354.100    - 1.361.600   - 1.175.700

Saldo na resultaatbestemming          - 1.040.622    - 1.354.100    - 1.361.600   - 1.175.700Toelichting op de financiële gegevens
De post Werk voor derden uitgevoerd in de          project is een samenwerkingsverband van
jaarrekening 2009 heeft betrekking op bijdragen van     gemeenten binnen en buiten de Stadsregio, twee
voornamelijk medeoverheden voor samenwerkings-        provincies en het rijk.
projecten die door de Stadsregio worden
uitgevoerd.                         Omdat de bijdragen van de deelnemers aan de
                               samenwerkingsprojecten niet volledig in 2009 zijn
Een voorbeeld is het project „Amsterdam bezoeken,      besteed, zijn deze middelen toegevoegd aan een
Holland zien‟ dat bedoeld is om bezoekers van        voorziening om de lasten in latere jaren te dekken.
Amsterdam langer te laten verblijven door bezoek
aan de omgeving van Amsterdam te stimuleren. Dit
                                                      14
05 Regionale Woningmarkt
Portefeuillehouder:   Regionale woningmarkt en ruimtelijke ordening
Budgethouder:      H. de Neef
Waar gaat het over?
Een evenwichtige regionale woningmarkt; vraag en     zijn gericht op de regionalisering van de
aanbod sluiten goed op elkaar aan.            woningmarkt, de differentiatie van het woning-
                             aanbod, de differentiatie van woonmilieus,
Activiteiten komen voort uit de vastgestelde       woonruimteverdeling, herstructurering en monitoren
regionale woonvisie en uit wettelijke taken op het    van woningmarktontwikkelingen.
gebied van wonen/volkshuisvesting. De activiteitenWat willen we bereiken in 2010 - 2014 ?
Stimuleren Kwantiteit en Kwaliteit woningen:       aandachtsgroepen en de gewenste match tussen
Het tijdig toevoegen aan de voorraad van voldoende    vraag en aanbod.
woningen van het juiste type, in de juiste
woonmilieus op de juiste plek.
                             Aandacht voor speciale doelgroepen:
Regelgeving Wonen:                    Kwetsbare en andere belangrijke doelgroepen
Regels die het regionaal functioneren van de       hebben voldoende toegang tot de regionale
woningmarkt ondersteunen en bijdragen aan het      woningmarkt.
realiseren van de beleidsdoelen op het gebied vanWat verwachten we voor 2011 ?
Onderstaand een aantal belangrijke taken en       -Monitor Plancapaciteit: jaarlijkse monitor van de
projecten die in 2011 worden uitgevoerd. In het     beschikbare plancapaciteit voor woningbouw in de
Werkplan 2011 worden deze taken en projecten       periode 2010-2030.
verder uitgewerkt en gedetailleerd gepresenteerd.    - Aanpassen Regionale Huisvestingsverordening
De Regioraad stelt dit werkplan vast in het najaar    (RHVV) en Convenant Woonruimteverdeling naar
van 2011.                        aanleiding van de nieuwe Huisvestingswet
                             -Opstellen jaarlijkse   Factsheets Woonruimte-
-Opstellen Regionaal Actieprogramma op basis van     bemiddeling over de bewegingen op de sociale
de provinciale woonvisie.                huurwoningmarkt
-   Vaststellen   Regionaal  kwaliteitskader    -Divers woningmarktonderzoek/analyses
Woningmarkt voor betere afstemming tussen vraag     -Toezichthouderschap   realisatie  gemeentelijke
en aanbod op de woningmarkt               taakstellingen huisvesting verblijfsgerechtigden .
-Regionaal netwerk woninbouwplanning: Doel is      - Verstedelijkingafspraken 2010-2020: Inbreng
meer zicht op en afstemming over de invulling en     vanuit de regio in het MIRT overleg met het rijk op
voortgang van de regionale woningbouwopgave.       het onderdeel verstedelijking.
                                                     15
Wat mag het kosten?
05 Regionale Woningmarkt             Rekening   Vastgestelde   Gewijzigde     Begroting
                           2009   begroting 2010  begroting 2010      2011


Baten
     Rijksbijdrage verstedelijking       180.880    37.399.300    37.399.300        0
     inzet Luchtkwaliteit rijksbijdrage    857.130         0     469.300      60.000
     Rente                   574.482      509.200     293.400      15.000
     Overige baten               105.500         0        0        0
     Totaal Baten              1.717.992    37.908.500    38.162.000      75.000
Lasten
     Subsidies Uitvoering          1.038.010    37.399.300    37.868.600      60.000
     Overige lasten                 0         0        0        0
     Projecten onderzoek en studie       418.951      589.000     609.000     442.800
     Personeel                 497.469      493.700     309.700     315.800
     Doorbelaste overhead           258.705      258.600     156.000     157.700
     Totaal Lasten              2.213.134    38.740.600    38.943.300     976.300

Baten en Lasten vóór Resultaatbestemming     - 495.142     - 832.100    - 781.300    - 901.300

Resultaatbestemming
    Vrijval Reserves              194.000      179.000     199.000        0
    Toevoegingen reserves            574.482      509.200     293.400      15.000
    Resultaatbestemming            - 380.482     - 330.200     - 94.400     - 15.000

     Saldo na resultaatbestemming      - 875.624    - 1.162.300    - 875.700    - 916.300
Toelichting op de financiële gegevens
Met het rijk zijn verstedelijkingsafspraken gemaakt     woning zouden krijgen en in 2009 een relatief laag
over de periode 2005 – 2009. Voor het realiseren       bedrag. Daarom is besloten de door het rijk
van die afspraken ontvangt de Stadsregio en         toegekende middelen voor 2008 en 2009 samen te
rijksuitkering in het kader van het Besluit Locatie-     voegen en te verdelen op basis van de
gebonden Subsidies.(BLS) De van het rijk           gerealiseerde sociale woningbouw in deze beide
ontvangen jaarlijkse uitkeringen zijn elk jaar        jaren.
uitgekeerd aan de bouwgemeenten van de
Stadsregio. Het rijk kent deze subsidie toe op basis     Het gevolg van deze afspraak is dat in 2010 een
van het totaal aantal gerealiseerde woningen, de       hoog bedrag wordt uitgekeerd en de Stadsregio
Stadsregio verdeelt de rijkssubsidie op basis van      hoge rente inkomsten heeft gehad. Het uitbetalen
het aantal gerealiseerde woningen in de sociale       van de BLS is wel opgenomen in de
woningbouw.                         geactualiseerde raming 2010. De verdeling van de
De verhouding tussen het totaal aantal            opgebouwde rente zal plaatsvinden op basis van de
gerealiseerde woningen en gerealiseerde sociale       afspraken die hierover worden gemaakt en dan als
woningbouw is niet gelijk in de jaren 2008 en 2009.     begrotingswijziging aan de regioraad worden
Jaarlijkse verdeling zou ertoe leiden dat in 2008      voorgelegd.
bouwgemeenten een relatief hoog bedrag per
                                                      16
06 Jeugdzorg
Portefeuillehouder:    Jeugdzorg
Budgethouder:       mw. A. Rotering
Waar gaat het over?
Jeugdzorg is bedoeld voor kinderen en jongeren tot    De regering hanteert in haar standpunt 3
18 jaar met ernstige opvoeding- en opgroei-       uitgangspunten:
problemen waarvoor (alleen) ondersteuning van      -     Wegnemen    van  perverse   prikkels:
algemene voorzieningen - zoals onderwijs,        afwentelingeffecten    tussen    zorgdomeinen
jeugdgezondheidszorg of het maatschappelijk werk     voorkomen, effectieve samenwerking tussen
- niet of onvoldoende helpt. De jeugdzorg is ook     instanties stimuleren.
bedoeld voor de ouders of opvoeders van deze       -     Beperken van aantal bestuurslagen en
kinderen en jongeren.                  financieringstromen: slagvaardiger zorg voor jeugd
Conform de Wet op de Jeugdzorg, die per 1 januari    zodat een (meer) integrale aanpak tot stand kan
2005 is ingevoerd, functioneert er één Stichting     komen.
Bureau Jeugdzorg in het gebied van de Stadsregio:    -     Kwaliteitsborging: de kwaliteit van de zorg
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. De       beter borgen. Een systeem van checks and
Stichting telt 9 locaties, waarvan 5 zijn gevestigd in  balances is nodig bij gedwongen hulpverlening.
de stad Amsterdam, 2 in Zaanstreek/Waterland en 2    Om dit te bereiken zal in het voorstel van de
in Amstelland/Meerlanden. Bureau Jeugdzorg stelt     regering de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor
zorgvuldig vast of de cliënt of het cliëntsysteem    alle vormen van jeugdzorg, inclusief de LVG maar
(cliënt incl. ouders en/of opvoeders) in aanmerking   met   uitzondering    van   de   via   de
komt voor jeugdzorg en zo ja, welke vorm van       ziektekostenverzekering gefinancierde jGGZ , bij de
jeugdzorg het meest in aanmerking komt gezien de     gemeenten komen te liggen.
problemen die moeten worden weggenomen of        Voor de gespecialiseerde vormen van jeugdzorg
verminderd. Dit wordt vastgelegd in een         zullen de gemeenten op het niveau van de GGD-
indicatiebesluit dat recht geeft op één of meer     regio‟s verplicht samen dienen te werken. Op dit
zorgaanspraken.                     niveau zal ook de gedwongen jeugdzorg
                             (jeugdbescherming en jeugdreclassering) onder
Evaluatie Wet op de Jeugdzorg              gemeentelijke    verantwoordelijkheid    worden
De Wet op de Jeugdzorg is inmiddels - volgens      gebracht.
afspraak bij de invoering ervan - na 5 jaar
geëvalueerd. Bureau BMC heeft eind 2009 haar       Naar verwachting wordt de toekomst van jeugdzorg
advies aan minister Rouvoet opgeleverd. Als gevolg    onderwerp van de verkiezingsprogramma‟s van de
van de val van het kabinet is besluitvorming door    politieke  partijen en  onderdeel   van de
het parlement op de langere baan geschoven. De      coalitieonderhandelingen. Ondertussen gaat de
regering heeft haar standpunt ten aanzien van      instroom van jeugdzorgcliënten natuurlijk gewoon
eventuele consequenties van deze evaluatie voor     door.
de inrichting van het jeugdzorgstelsel niettemin op 9
april 2010 naar de 2e Kamer gestuurd.Wat willen we bereiken in 2010 - 2014 ?
De Jeugdzorg werkt conform de landelijke Planning-    periode 2009 – 2012. De kern van het beleidskader
en Controlcyclus met een vierjarig beleidskader. Het   is erop gericht om in deze bestuurlijke periode een
vigerende beleidskader jeugdzorg beslaat de       evenwichtige inrichting van verantwoordelijkheden


                                                      17
met een hoog kwalitatief prestatieniveau neer te    aanpak wordt gemonitord. In 2010 worden daarvan
zetten   tussen  stadsregio,   gemeenten  en   de eerste resultaten opgeleverd. Deze zullen benut
jeugdzorginstellingen. Vandaaruit wordt díe zorg    worden om de werkwijze aan te scherpen en de
geboden waar jeugdigen en hun ouders mee uit de     effectiviteit van de ketensamenwerking rond “één
voeten kunnen, ofwel weer zelfstandig, ofwel met    gezin – één plan” te meten.
stut en steun in de buurt. Herstel van de autonomie
is een hoofddoel vanuit de Wet op de Jeugdzorg,     Aansluitingsbeleid
maar in toenemende mate is duidelijk geworden dat    Het aansluitingsbeleid beslaat vijf domeinen: lokaal
dreigende ontsporing snel gesignaleerd wordt en     jeugdbeleid, jeugdgeestelijke gezondheidszorg,
interventies op maat de problematiek van het kind    jeugd-licht   verstandelijke   beperking,   de
centraal stellen. Dat dit laatste betekent dat de    veiligheidsketen en het onderwijs.
focus vooral op ouders gericht moet zijn en op het   Samenhangende werkafspraken tussen deze vijf
organiseren van adequate steunstructuren rond      domeinen dienen het doel dat de juiste cliënten zo
gezinnen, mag gezien worden als een resultante     snel mogelijk op de juiste plek voorzien worden van
van de afgelopen beleidsperiode.            de juiste zorg. Inhoudelijk uitgangspunt is de „wrap
                            around care‟-visie: doorlopende keten waar de
De geïntegreerde aanpak Multiprobleem-gezinnen     cliënten geen hinder ondervinden van de grenzen
is in deze nieuwe beleidsperiode kern van het werk.   tussen de domeinen.
Gezinsgerichte interventies, waarbij Eigen Kracht
Conferenties dan wel het Eigen Kracht-         Financieel kader / Afsprakenkader IPO-Rijk
gedachtegoed   in  zwaardere   gezinsgerichte   2010 was het voorziene ingangsjaar van de nieuwe
interventies op vanzelfsprekende wijze deel       financieringssystematiek   “Kaiser”.  Daarmee
uitmaken   van  het  handelingskader   van   gepaard gaand is een onafhankelijk orgaan - de
hulpverleners, bieden het beste perspectief op     Commissie Financiering Jeugdzorg (CFJ) - in het
langdurig resultaat.                  leven geroepen dat een zwaarwegend advies moest
                            uitbrengen over het meerjarig financieel kader op
Experimenten decentralisatie Jeugdzorg         basis van een zo goed mogelijke raming van de
De portefeuillehouder Jeugdzorg heeft op advies     vraagontwikkeling en over de verdeling van de
van de gemeenten in de stadsregio opdracht       middelen over de provincies en stadsregio‟s.
gegeven een aantal experimenten te starten waarin
praktisch werkend wordt onderzocht welke taken     Aan het Sociaal Cultureel Planbureau is in 2008
van BJAA gedecentraliseerd kunnen worden, welke     gevraagd een model jeugdzorg te ontwerpen zodat
randvoorwaarden gerealiseerd moeten zijn en welk    de Commissie Financiering Jeugdzorg, een
resultaat dit oplevert. De gemeenten Zaanstad,     macrobudget kon vaststellen en adviseren over de
Haarlemmermeer, Diemen en Amsterdam nemen        verdeling daarvan over de 15 provinciale en
aan deze experimenten deel.               stadsregionale overheden.
Deze ontwikkeling sluit goed aan bij het        De drie Stadsregio‟s hebben aangegeven dat het
regeringsstandpunt over de wenselijke inrichting    model “de jeugd een zorg‟ (SCP, februari 2009) van
van het jeugdzorgstelsel waarbij de gemeenten de    het SCP onvoldoende rekening houdt met de
bestuurlijke verantwoordelijkheid krijgen. Gezien de  cumulatie van problematiek zoals die zich vooral in
standpunten van de politieke partijen mag verwacht   de stadsregio‟s voordoet.
worden dat het regeringsstandpunt in grote lijnen    De Commissie Financiering Jeugdzorg heeft maart
overgenomen zal worden. De transitie die hiervan    2009 geconcludeerd dat het ramingsmodel van het
het gevolg zal zijn staat centraal in de komende vier  SCP nog niet voldoende was om een macrobudget
jaar.                          vast te kunnen stellen. Daarom moest er opnieuw
                            onderhandeld tussen IPO en Rijk over het
Multiprobleemgezinnen                  macrobudget 2010. Deze onderhandelingen hebben
De aanpak Multiprobleemgezinnen heeft op de       geresulteerd in het tweejarig Afsprakenkader 2010-
eerste plaats tot doel dat kinderen zich zonder     2011.
bedreiging verder kunnen ontwikkelen. De aanpak     Daarnaast heeft het rijk voorjaar 2010 opnieuw
houdt in dat multiprobleemgezinnen eerder en beter   opdracht verstrekt aan het SCP om een nieuw
in beeld worden gebracht en dat voor ieder gezin    ramingsmodel te ontwikkelen dat tegemoet komt
één plan van aanpak wordt gemaakt en uitgevoerd     aan bovenstaande bezwaren.
onder één gemandateerde gezinsmanager. De                                                    18
Afsprakenkader IPO-Rijk 2010- 2011            instroom in gespecialiseerde jeugdzorg terug te
In november 2009 zijn Minister Rouvoet en de       dringen.
provincies en stadsregio‟s het Afsprakenkader      Het is de bedoeling dat het financieel kader in de
jeugdzorg 2010-2011 overeengekomen. Deze         nieuwe financieringsystematiek “Kaiser” voldoende
meerjarige afspraken zijn gemaakt om een zekere     zal zijn om zonder wachtlijsten te werken Daarom
mate van rust te creëren in het jeugdzorgveld tegen   heeft het Rijk in 2008-2009 samen met de
de achtergrond van eventuele stelselwijziging en     provincies en de stadsregio‟s extra geld
onzekerheid over financiële macrokaders.         beschikbaar gesteld om de wachtlijsten in de
In het kader wordt ruimte geschapen om te        jeugdzorg weg te werken. Eind 2009 blijkt dat als
experimenteren met decentralisatie van een deel     gevolg van hogere groei de wachtlijsten wel veel
van de toegangstaken van de bureaus jeugdzorg,      minder zijn, maar nog niet volledig weggewerkt.
met het werken met gemandateerde indicatiestelling    De beoogde „nulsituatie‟ is hierdoor niet ontstaan en
en met een schuif in de doeluitkering jeugdzorg     deze zal bij gelijkblijvend beroep op de jeugdzorg in
daar waar gemeenten door inzet vanuit lokaal       2010-2011 ook niet ontstaan.
jeugdbeleid er samen met jeugdzorg in slagen deWat verwachten we voor 2011 ?
De koers verlegt zich meer naar het versterken van    Er is in ieder geval aandacht voor het dossier
de rol van de gemeenten maar de focus blijft       “experimenten   decentralisatie  toegangstaken
hetzelfde. Het gaat ook in 2011 om de kwaliteit van   bureau jeugdzorg”, voor multiprobleemgezinnen,
de hulp, om de snelheid in het leveren van die hulp   voor het aansluitingsbeleid, voor de 18+
en om de samenhang waarbinnen de hulp wordt       problematiek en de noodzakelijke aansluiting op de
geboden. Kortom: hulp met het oog op de jeugd.      woningmarkt, voor de jeugdigen met een licht
Dat kan gaan van hulp die niet zo zwaar aangezet     verstandelijke beperking, voor samenhang tussen
hoeft te worden en waarbij volstaan kan worden met    de verschillende zorgdomeinen, voor integraal
lichte lokale interventies tot hulp die gezien de aard  indiceren in samenhang met speciaal onderwijs,
en ernst van de problematiek toch eerder uit een     voor Matchpoint - de stadsregionale verwijsindex
geïndiceerd jeugdzorgaanbod betrokken moet        risicojongeren,  voor effectiviteit en prestatie-
worden.                         indicatoren,  voor   het   bestrijden  van
                             kindermishandeling, voor implementatie van de
In het Stadsregionale beleidskader jeugdzorg 2009    justitiële methodieken   Delta  en   handboek
– 2012 is deze koers uitgezet. De concretisering     jeugdreclassering,    voor    een    goed
van de kernthema‟s kwaliteit, vraagsturing,       risicomanagement bij Bureau Jeugdzorg en voor
voegsignalering en effectiviteit wordt opgenomen in   verdere vermindering van ervaren bureaucratie en
het Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg       regeldruk.
2011. De inspraakversie van dit Uitvoerings-
programma is medio juni 2010 gereed.
                                                     19
Wat mag het kosten?

06 Jeugdzorg                   Rekening   Vastgestelde   Gewijzigde    Begroting
                          2009   begroting 2010  begroting 2010      2011


Baten
  Inzet Rijksbijdrage Jeugdzorg       205.522.813   193.765.300   211.117.200   215.325.500
  Rente                       420      50.000      50.000   - 1.324.100
  Vrijval vooruit ontvangen          2.112.652        0        0        0
  Overige baten                2.108.589        0        0        0
  Totaal Baten                209.744.474   193.815.300   211.167.200   214.001.400

Lasten
  Subsidies Uitvoering            210.486.416   192.613.400   210.620.200   213.325.300
  Toevoegingen vooruitontvangen        - 229.552        0        0        0
  Overige lasten                 616.610    1.280.900     701.100     701.100
  Projecten onderzoek en studie            0      30.000        0        0
  Totaal Lasten               210.873.474   193.924.300   211.321.200   214.026.400

Baten en Lasten vóór resultaatbestemming   - 1.129.000    - 109.000    - 154.000    - 25.000

Resultaatbestemming
  Toevoegingen reserves                0       50.000     50.000     50.000
  Resultaatbestemming                 0      - 50.000    - 50.000    - 50.000

Saldo na resultaatbestemming         - 1.129.000    - 159.000    - 204.000    - 75.000
Toelichting op de financiële gegevens
1e Wijziging begroting 2010.                Hierbij is rekening gehouden met de landelijke
De rompbegroting jeugdzorg 2010 is door de         overeenkomst jeugdzorg 2010 – 2011 tussen
regioraad vastgesteld op 23 juni 2009. De eerste      Minister Rouvoet en het Interprovinciaal Overleg
herziene begroting 2010 is op 16 februari 2010 door     waarbij de onderstaande extra groeigelden
                         e
de regioraad vastgesteld en nu verwerkt in de 1       beschikbaar zijn gekomen.
wijziging van de begroting 2010..                  2010: € 1,6 miljoen incidenteel
                                   2010: € 2,9 miljoen structureel
Begroting 2011                            2011: € 5,8 miljoen structureel.
De rompbegroting jeugdzorg 2011 is gebaseerd op       De incidentele financiering in 2010 komt
de nu bekende gegevens.                   vanzelfsprekend niet meer voor in 2011.
                                                    20
07 Bestuur en Communicatie
Portefeuillehouder:  Voorzitter
Budgethouder:     J. van der Linden
Waar gaat het over?
Ondersteunen   en  organiseren  van   de  informatie-uitwisseling tussen de organisatie van de
besluitvorming in de Stadsregio Amsterdam via de   Stadsregio en de gemeenten van de Stadsregio.
periodieke bijeenkomsten van de Regioraad en de   De Stadsregio neemt ook deel in grotere
regioraadscommissies, het Dagelijks Bestuur en de  samenwerkingsverbanden. In het bijzonder levert
adviezen   van  de  overleggen  van  de  de organisatie van de Stadsregio een bijdrage aan
portefeuillehouders. Voor de Stadsregio als     de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam
samenwerkingsverband van gemeenten is het van    op het terrein van verkeer & vervoer, ruimtelijke
groot belang dat er goede mogelijkheden zijn voor  ontwikkelingen en economie.Wat willen we bereiken in 2010 - 2014 ?
  Het leveren van facilitaire en personele       bekendmaking, de acceptatie en de uitvoering
  ondersteuning voor een adequate besluit-       van het beleid.
  vorming van de Stadsregio Amsterdam.         Het behartigen van de belangen van de
  Het uitvoeren van de communicatie ter        gemeenten van de Stadsregio in de
  bevordering van de deelname aan de beleids-     samenwerking in Metropoolregioverband en
  voorbereiding en de communicatie gericht op de    richting het Rijk.
Wat verwachten we voor 2011 ?
  Het verzorgen en voorbereiden van de         verslagen over activiteiten en besluiten van de
  vergaderingen (regioraad, de raadssessies, het    stadsregio.
  dagelijks  bestuur, de  commissies   en    Het ondersteunen van portefeuillehouders en
  portefeuillehouders) en het in brede zin       beleidsmedewerkers over de communicatie van
  ondersteunen van raadsleden.             beleidsprogramma‟s en projecten.
  Informeren van raadsleden en bestuurders over    Het organiseren van bijeenkomsten, workshops
  de Stadsregio Amsterdam               en dergelijke voor raadsleden en andere
  Het publiceren en toegankelijk maken van       belanghebbenden en deskundigen.
  openbare stukken van de stadsregio.         De behandeling van bezwaarschriften en
  Het intern (binnen de gemeenten) en extern      klachten.
  bekendmaken van, en uitleg geven over,
  aangelegenheden van de stadsregio onder
  andere door persberichten, nieuwsbrieven en
                                                   21
Prestatie-indicatoren
    Het ontbreken van signalen (klachten en          worden zich over de besluitvorming in de
     opmerkingen van bestuurders) waaruit            Stadsregio te informeren (subjectief
     blijkt dat de vergaderfaciliteiten een           oordeel: wordt niet gemeten).
     belemmering vormen voor een adequate            Aantal persberichten per jaar: circa 25
                                  Aantal uitgaven Regiojournaal per jaar:10
     besluitvorming.
                                  Aantal abonnees Regiojournaal: 1500
    De mate waarin betrokkenen (bestuurders
                                  Aantal abonnees op verslagen uit het DB
     en ambtenaren uit de gemeenten van de
                                  en de Regioraad: circa 600
     Stadsregio) via de door de Stadsregio
                                  Aantal bezoekers website: circa 50 000
     uitgegeven middelen in staat gesteldWat mag het kosten?
07 Bestuur en Communicatie           Rekening   Vastgestelde    Gewijzigde    Begroting
                          2009   begroting 2010  begroting 2010      2011


Baten
  Overige baten                   0          0        0        0
  Totaal Baten                    0          0        0        0

Lasten
  Overige lasten                 1.075         0        0        0
  Bestuur                    131.029      186.200     186.200     186.200
  Communicatie                 155.954      245.000     245.000     205.000
  Personeel                   349.258      379.100     418.600     453.300
  Doorbelaste overhead             194.127      213.700     212.700     215.000
  Totaal Lasten                 831.443     1.024.000    1.062.500    1.059.500

Baten en Lasten vóór resultaatbestemming    - 831.443   - 1.024.000    - 1.062.500   - 1.059.500

Saldo na resultaatbestemming          - 831.443   - 1.024.000    - 1.062.500   - 1.059.500
Toelichting op de financiële gegevens
In de post communicatie is in 2010 een incidenteel     regioraadsleden opgenomen. Dat verklaart de
budget van € 40.000 voor de regiodag voor nieuwe      afname van deze begrotingspost in 2011.
                                                     22
Paragrafen
       23
24
a.    Lokale heffingen
De Stadsregio Amsterdam int geen heffingen             De werkelijk verschuldigde bijdrage wordt conform
rechtstreeks van burgers. De enige lokale heffing          artikel 60 lid 2 berekend op basis van de
van de Stadsregio is de gemeentelijke bijdrage.           bevolkingscijfers per 1 januari van het boekjaar
Voor de berekening van de begrote gemeentelijke           waarop de bijdrage betrekking heeft. De tweede
bijdrage wordt conform artikel 54 lid 2 van het           termijn van de gemeentelijke bijdrage wordt
Statuut van de Stadsregio uitgegaan van het             gebaseerd op de werkelijk verschuldigde bijdrage
inwoneraantal op 1 januari van het jaar,              waarbij een teveel of te weinig in rekening gebracht
voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage             bedrag bij de eerste termijn wordt verrekend. De
verschuldigd is.                          tweede termijn wordt in het derde kwartaal
                                  verstuurd.


Gemeentelijke bijdrage                              definitieve   begrote    begrote
                   aantal inwoners per 1 januari        bijdrage   bijdrage    bijdrage
                 2009     2009*       2010*        2009     2010      2011


Aalsmeer           28.006     28.026     29.182         60.493    61.657     65.076
Amstelveen          79.768     79.828     80.722        172.299    175.622    180.010
Amsterdam          755.605     757.861    767.849       1.632.107   1.667.294   1.712.303
Beemster            8.564      8.581     8.592         18.498    18.878     19.160
Diemen            24.361     24.366     24.630         52.620    53.605     54.925
Edam-Volendam         28.483     28.482     28.520         61.523    62.660     63.600
Haarlemmermeer        142.042     142.110    142.882        306.811    312.642    318.627
Landsmeer           10.139     10.155     10.240         21.900    22.341     22.835
Oostzaan            9.201      9.209     9.152         19.874    20.260     20.409
Ouder-Amstel         13.107     13.113     13.094         28.311    28.849     29.200
Purmerend           78.862     78.850     79.035        170.342    173.470    176.248
Uithoorn           27.660     27.681     28.088         59.746    60.898     62.636
Waterland           16.954     16.951     17.058         36.621    37.292     38.039
Wormerland          15.900     15.901     15.873         34.344    34.982     35.397
Zaanstad           144.055     143.837    145.282        311.159    316.441    323.979
Zeevang            6.297      6.296     6.306         13.602    13.851     14.062
Totaal           1.389.004    1.391.247   1.406.505       3.000.250   3.060.743   3.136.506

Bijdrage per inwoner                                  2,16     2,20     2,23


Een * bij het jaartal geeft aan dat het voorlopige cijfers zijn

De gemeentelijke bijdrage voor 2011 is uitsluitend         het gemeentefonds van het ministerie van
nominaal aangepast op basis van het prijsindexcijfer        Binnenlandse Zaken het beste de nominale
Bruto Binnenlands Product dat ontleend is aan het          ontwikkeling van het gemeentefonds. Door dit
centraal Economisch Plan 2010 van het Centraal           indexcijfer te gebruiken wordt de gemeentelijke
Plan Bureau. Het gehanteerde indexcijfer is 1,5%.          bijdrage dus op dezelfde grondslag als de uitkering
Dit indexcijfer benadert volgens de circulaires over        uit het gemeentefonds gebaseerd.
                                                          25
b.    Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van een organisatie wordt     toezegging mag pas gedaan worden indien er
bepaald door de weerstandscapaciteit in relatie tot   duidelijkheid is over de financiering en alle kosten
de risico‟s die de organisatie loopt. De         bij de afweging betrokken worden. Het gaat bij
weerstandscapaciteit bestaat uit de mogelijkheden    voorstellen niet alleen om mogelijke investerings-
om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat    kosten maar ook de gevolgen voor de exploitatie
een directe noodzaak tot bezuinigen optreedt. Een    moeten bij de afweging en de dekking meegenomen
beschrijving van de risico‟s geeft een beeld van de   worden.
aard van mogelijke financiële tegenvallers. Bij het   Zijn er onverhoopt toch financiële tegenvallers dan
benoemen van concrete risico‟s kan het nuttig zijn    is het uitgangspunt voor de dekking dat de
een risicoprofiel van de organisatie op te stellen    financiële gevolgen binnen het programma opgelost
waarin wordt nagegaan welk soort risico‟s de       worden door compensatie: een overschrijding op
organisatie op de verschillende werkterreinen kan    een begrotingspost moet gecompenseerd worden
lopen.                          door onderschijding op andere begrotingsposten
                             binnen het programma. Alleen bij calamiteiten,
De    Stadsregio    Amsterdam    is   een  gebeurtenissen die onvoorzien, onvermijdelijk en
samenwerkingsverband van gemeenten. De          onuitstelbaar zijn, kan er sprake zijn van een risico
belangrijkste taken zijn subsidiëren van regionale    dat gedekt kan worden uit een reserve of
projecten en beleidsondersteunende taken. Direct     voorziening binnen een programma .
uitvoerende taken heeft de Stadsregio niet. Het
risicoprofiel van de Stadsregio Amsterdam is       Risico’s   subsidieverstrekking   voor  Infra-
daardoor heel anders dan het risicoprofiel van      structurele projecten
andere decentrale overheden die wel een veelvoud     Overschrijdingen bij infrastructurele projecten
aan direct uitvoerende taken hebben.           komen voor rekening van de aanvrager van de
De betrokkenheid van de Stadsregio bij de aanleg     subsidie. Doet zich een overschrijding voor dan
van infrastructurele projecten, de exploitatie van het  staat het de aanvrager vrij een aanvullende subsidie
openbaar vervoer en de uitvoering van de jeugdzorg    aan te vragen maar er bestaat geen recht op
is beperkt tot die van subsidieverstrekker. Dat houdt  aanvullende subsidie. Besluit de Stadsregio tot het
in dat de Stadsregio formeel risico loopt tot het    toekennen van een aanvullende subsidie voor een
bedrag van de subsidie en de risico‟s bij de       substantieel bedrag dan kan dekking gevonden
subsidieontvangers liggen. Alleen bij jeugdzorg is er  worden binnen de middelen voor infrastructurele
een bijkomende risico dat het recht van cliënten op   projecten door verschuiving in de planning van
zorg tot financiële gevolgen voor de Stadsregio kan   projecten.
leiden wanneer de financiële middelen voor een
voldoende aanbod niet toereikend zijn.          Risico’s exploitatie Openbaar Vervoer
                             De   Stadsregio   geeft  een  bijdrage aan
Ook al is het risico van de Stadsregio beperkt bij    vervoerbedrijven op basis van twee soorten
infrastructuur en openbaar vervoer, de Stadsregio    contracten: prestatiegericht of kostengericht.
heeft vanzelfsprekend wel belang bij het tot stand    Bij prestatiegerichte contracten heeft de vervoerder
komen van de producten en de continuïteit van de     toegezegd een bepaalde reizigersopbrengst te
dienstverlening die de subsidieontvangers moeten     realiseren. Wordt de toegezegde reizigersopbrengst
realiseren. Het risico is daarom niet beperkt tot het  gehaald of overtroffen dan ontvangt de vervoerder
formele risico. Met een toelichting voor         een vooraf vastgestelde maximumbijdrage. Is de
infrastructuur, openbaar vervoer en jeugdzorg wordt   gerealiseerde reizigersopbrengst lager dan wordt
ingegaan op deze materiële risico‟s. De reserves en   een percentage van het maximale subsidiebedrag
de nog niet bestede, vooruitontvangen doel-       uitgekeerd. Dit type contracten is afgesloten met
uitkeringen van de betreffende programma‟s zijn     vervoerders   in   de  streekconcessies.  Bij
bedoeld om deze risico‟s op te vangen.          kostengerichte contracten wordt een vergoeding per
                             dienstregelinguur verstrekt. De door de Stadsregio
Risico’s voorkomen                    te betalen bijdrage wordt bepaald door het aantal
De gevolgen van risico‟s voor de Stadsregio kunnen    gerealiseerde    dienstregelinguren.   Voor de
beperkt worden door het uitgangspunt dat financiële   concessie Amsterdam is dit type contract
tegenvallers voorkomen moeten worden. Een        afgesloten.                                                     26
Bij het ingaan van een nieuwe concessieperiode in    Risico’s uitvoeren Jeugdzorg
een gebied kan blijken dat er wijzigingen in de     Uitvoering jeugdzorg.
lijnvoering of haltes worden ingevoerd die       Bij de jeugdzorg is er een risico met de invoering
maatschappelijk niet gewenst blijken te zijn. Het    van de wet op de jeugdzorg per 1 januari 2005.
ongedaan maken hiervan kan leiden tot hogere      Onder de nieuwe wet kunnen cliënten recht op zorg
uitgaven voor de Stadsregio.              afdwingen indien de zorg niet wordt geëffectueerd
De vervoerbedrijven worden maandelijks bevoor-     binnen 13 weken na indicatie. Het is nog onduidelijk
schot. Gaat een vervoerbedrijf failliet dan is het   in hoeverre het Rijk hierin haar verantwoordelijkheid
directe financiële risico beperkt. Wat blijft is een  neemt door het beschikbaar stellen van extra
risico in de continuïteit van de dienstverlening. Een  middelen indien dit (veelvuldig) voor gaat komen.
oordeel over het belang van dit risico vraagt om een  Het   ministerie   van   Justitie  financiert
bestuurlijke afweging en is zeker niet louter een    jeugdbescherming en jeugdreclassering in principe
financiële zaak.                    op basis van een t-1 financiering. De productie 2010
Voor het opvangen van de risico‟s in verband met    is in die zin bepalend voor de financiering in 2011.
de nieuwe landelijke verdeelsleutels van de Brede    Daarnaast kan in 2011 (jaar t) een beroep worden
Doel Uitkering Verkeer en Vervoer wordt bij de     gedaan op de zogenaamde hardheidsclausule,
voorziening Fonds Openbaar Vervoer een         gebaseerd op een groeiprognose in dat jaar.
bodembedrag aangehouden dat gelijk is aan 2%      Men verdisconteert nu wel de groei van het aantal
van het BDU aandeel van programma 07 Openbaar.     cliënten in jeugdbescherming en reclassering in
                            voorgaande    jaren   in  het   uiteindelijke
Risico inbesteding concessie Amsterdam         financieringsbesluit, maar een en ander kan er toe
Op donderdag 11 maart heeft de Tweede Kamer de     blijven leiden dat de Stadsregio (delen van)
lijst met controversiële onderwerpen vastgesteld.    eventuele verschillen tussen feitelijke groei en
Eén van de onderwerpen op deze lijst, betrof het    financiering voor eigen rekening moet nemen.
wetvoorstel wijziging Wet personenvervoer 2000     Specifieke risico‟s bij Jeugdzorg zijn verder
(Wp2000). Deze wetswijziging moet het mogelijk     genoemd bij de toelichting van dit programma in het
maken om de Concessie Amsterdam 2012          programmadeel van de begroting. De twee
onderhands aan GVB te kunnen gunnen. De         belangrijkste zijn hieronder gekwantificeerd.
consequenties van het controversieel verklaren voor
de concessieverlening Amsterdam zouden dan ook     Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
groot zijn.                       De Stadsregio is penvoerder en budgethouder voor
Op 30 maart jl. heeft de Kamer met een         twee landelijk werkende jeugdzorgorganisaties: de
meerderheid van stemmen besloten (SP, de PvdA,     William Schrikker Groep (WSG) en het Joods
GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid       Maatschappelijk Werk. Ten aanzien van de
Verdonk) om de wetswijziging van de lijst        noodzakelijke uitbreiding van de pleegzorgcapaciteit
controversiële onderwerpen te verwijderen. Ook     van de WSG - ter voorkoming van wachttijden -
heeft mevr. Roefs de regering verzocht “onverwijld   bestaat    er  bekostigingsproblematiek.    De
het voorstel tot wetswijziging Wp2000 naar de      Rijksoverheid wijst voor de oplossing daarvan naar
Kamer te sturen.” Een datum waarop de          het Convenant Decentralisatie Landelijk Werkende
wetswijziging behandeld zal worden is echter nog    Instellingen waarin staat dat de Provincies hun
niet bekend.                      huidige doeluitkering zorgaanbod dan wel de
                            incidentele groeigelden moeten aanwenden voor
Het “nee, tenzij” bij de aanpassing van de Wp2000    het bestrijden van de wachttijden. Het IPO heeft
verandert daarmee in feite weer in een “ja, mits”.   zich hieraan gecommitteerd en de provincies die als
Het DB heeft, gegeven de controversieelverklaring,   penvoerders optreden verzocht om dit te gaan
 op 1 april jl. reeds besloten om de procedure van   uitvoeren. De penvoeders voeren hierover jaarlijks
onderhandse gunning voorlopig voort te zetten. In    overleg   met  de  gezamenlijke   provincies.
de concessiedocumenten is opgenomen dat ervan      Tegelijkertijd heeft de stadsregio de WSG
uit wordt gegaan dat bij inwerkingtreding van de    opgedragen zijn jaarlijkse exploitatie in balans te
concessie, te weten op 1 januari 2012, de wet is    houden met de (verwachte) inkomsten. Wanneer
aangepast.                       provincies bovenop de vastgestelde landelijke
                            capaciteitsplaatsen niet tot extra inkoop overgaan
                            ter bestrijding van de wachtlijst heeft dat dus het
                            voortbestaan van de wachtlijst tot gevolg.                                                      27
                            weinig   middelen   om    de  noodzakelijke
Voor de Stadsregio betekent dit concreet de       pleegouderbegeleiding     en -vergoeding te
volgende extra subsidiebedragen (claims):        bekostigen. Met als gevolg 100 wachtende
    2010: € 0,65 miljoen incidenteel (50%)     pleegouders en a.s. pleegkinderen langer dan 9
    2011: € 1,30 miljoen structureel (100%)     weken eind eerste kwartaal.
                            Om vanaf tweede kwartaal 2010 zonder wachtlijsten
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA)     te kunnen gaan werken is begroot dat een bedrag
Al jaren krijgt BJAA voor haar toegangsfuncties, etc.  van € 660.000 noodzakelijk is. Door de
eenzelfde bedrag via rijkssubsidiering ondanks 1.    portefeuillehouder jeugdzorg is een incidenteel
de toenemende groei van het aanmeldingen en       bedrag van € 360.000 beschikbaar gesteld vanuit
indicaties bij het bureau en 2. de toename in het    de egalisatiereserve dat bovenop het al verleende
aantal wettelijke taken in de afgelopen jaren.     subsidiebedrag van ruim € 12 miljoen voor de
Uitzondering hierop is het AMK dat in 2010 voor het   pleegzorg in 2010 komt.
eerst een structurele verhoging kreeg.         Spirit zelf vult aan met een bedrag van € 300.000
Uitgaande van wat de Stadsregio incidenteel       door de geplande uitbreiding van het project Verblijf
gefinancierd heeft in 2010 is het minimaal te      in Driehuis naar 2011 uit te stellen. Daarnaast is per
verwachten tekort voor de Toegangsfuncties van     pleegzorgwerker de caseload verhoogd om vanaf
BJAA voor 2010 als volgt te berekenen:         2010 budgettair neutraal extra begeleidings-
€ 500.000 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling    capaciteit te creëren.
(AMK)                          De portefeuillehouder wenst echter vanaf 2011 de
€ 200.000 Eigen Kracht Conferenties (EKC)        financiering zodanig structureel te regelen dat er
€ 400.000 Multiprobleemgezinnen (MPG)          geen sprake meer is van wachtlijstproblematiek,
€ 1.100.000 Totaal                   wachtenden korter dan 9 weken daarbij inbegrepen.
                            Voorlopige becijfering wijst uit dat vanaf 2011
In 2009 heeft bureau BMC als onderdeel van de      structureel ruim 1,5 miljoen euro extra nodig zal zijn
schriftelijke aanwijzing van de portefeuillehouder   (de hiervoor genoemde incidentele middelen voor
aan BJAA, de verschillende onderdelen van BJAA     2010 meegerekend) om in kwantitatief en kwaliteit
onderzocht   op  bedrijfsvoering. Door  deze   opzicht aan de vraag naar pleegzorg te kunnen
onderzoeken is duidelijk geworden dat BJAA op tal    voldoen.
van onderdelen ten aanzien van de bedrijfsvoering
een inhaalslag moet maken. Deze is door BJAA in     Begeleid wonen 16+ zonder wachtlijst
een Investeringsplan begroot op € 8 mln. Gezien de   Er bestaat per januari 2010 een wachtlijst van 69
naderende stelselwijziging zal geen uitvoering     jongeren die wachten op woonruimte met
worden gegeven aan genoemd Investeringsplan.      begeleiding bij HVO Querido. HVO Querido biedt
Om de eerste nood te lenigen is door de gemeenten    woonbegeleiding op indicatie van jeugdzorg aan
Amsterdam en Diemen in 2010 een bijdrage van      jongeren tussen de 18 en 23 jaar. De capaciteit van
€1,04 mln. beschikbaar gesteld. Om deze         HVO betreffende jeugdzorgplekken blijkt te beperkt
investeringen te kunnen borgen zal ook in 2011 en    om het aantal aanmeldingen zonder wachtlijst te
in latere jaren investeringsruimte van nog       kunnen verwerken. Dit leidt tot wachttijden van meer
onbekende omvang, maar minder dan €8 mln.,       dan 1 jaar. Tevens zorgt dit ervoor dat de
nodig zijn.                       doorstroom en uitstroom uit vooral 16+ zorg van
                            Spirit stagneert. In het Inkoopadvies BJAA 2009
Pleegzorg zonder wachtlijst               was gevraagd om een uitbreiding van minimaal 25
Met incidentele middelen uit de prestatie-       plaatsen BWA. Dit heeft geresulteerd in een
overeenkomst 2008-2009 is fors ingezet op het      uitbreiding van 6 plaatsen in 2009. Dit is
terugdringen van de wachtlijst   bij pleegzorg-   onvoldoende om deze problematiek structureel op
aanbieder Spirit.                    te lossen. Om de deze wachtlijst op te lossen is met
De wachtlijst langer dan 9 weken bedroeg eind      de woningcorporaties in Amsterdam 30 extra
2009 32 wachtenden..                  woningen voor 60 plaatsen overeengekomen die in
Met het aflopen van de incidentele middelen - en    2010 en 2011 zullen worden bezet. Een productie
daarmee het wegvallen van de extra formatie - loopt   kost gemiddeld €18.750 per jaar. Dit betekent dat
de wachtlijst in 2010 weer fors op.           er, verdeeld over 2010 en 2011, een extra bedrag
De onverkwikkelijke situatie is dat er genoeg      nodig is van ca. €1.125.000. Tevens zal dit leiden
pleeggezinnen zijn binnen de stadsregio, maar te    tot een structureel hogere capaciteit                                                     28
Risico’s projectbeheerschap                programma‟s.    Reden hiervoor is dat een
Steeds vaker neemt de Stadsregio als penvoerder      aanzienlijke taakvermindering bij één programma
van   projecten   het  budgetbeheer   van   niet noodzakelijkerwijs zal leiden tot een gelijke
samenwerkingsprojecten op zich. Dat betekent in      taakvermindering    bij  Bedrijfsvoering:   veel
financieel opzicht een nieuw element in de taken     activiteiten bij de afdeling Bedrijfsvoering zijn niet
van de Stadsregio.                    continue schaalbaar maar aanpassing verloopt
Bij subsidieverstrekking is de Stadsregio gehouden    sprongsgewijs.
aan maximaal de toegezegde subsidie. Bij het
penvoerderschap veranderen de risico‟s.      De   De Stadsregio is onderhuurder van het pand
Stadsregio wordt verantwoordelijk voor het        Weesper Arcade in Amsterdam. De ambtelijke
realiseren van de inkomsten die de partners in het    organisatie van de Stadsregio heeft momenteel
project hebben toegezegd. Ook wordt de Stadsregio     behoefte   aan   aanvullende   kantoor-  en
verantwoordelijk voor het budgetbeheer en de       vergaderruimte vanwege de groei van de
rechtmatigheid van de begrote uitgaven voor een      organisatie. Omdat uitbreiding op de huidige locatie
project. Dat brengt risico‟s met zich mee die beperkt   niet mogelijk is, wordt actief gezocht naar andere
kunnen en moeten worden met een strak           huisvesting.  Voor  de  verhuizing, die naar
budgetbeheer.                       verwachting eind 2011 plaats zal vinden, wordt
                             vooralsnog rekening gehouden met een bedrag
Risico’s organisatie Stadsregio              van 1 miljoen euro dat uit de algemene reserve kan
De Stadsregio is een kleine organisatie met veel     worden voorzien.
specialistische functies. Dit geeft een aantal
specifieke risico‟s in de bedrijfsvoering. Uitval van
een medewerker is in een kleine organisatie met      Renterisico bij de BDU programma’s
veel specialistische functies niet op te vangen terwijl  Naast het organisatierisico kennen de BDU
er grote risico‟s kunnen optreden wanneer taken      programma‟s nog het renterisico. De wet BDU
niet of beperkt worden uitgevoerd. Een veranderd     schrijft voor dat rente toegevoegd moet worden aan
takenpakket leidt eveneens tot grotere risico‟s in de   de BDU middelen over het saldo stand per 1 januari
bedrijfsvoering. Taakvermindering zal leiden tot     van het jaar en dat het te gebruiken
personele frictiekosten. Bij taakuitbreiding kan het   rentepercentage de door de Nederlandse Bank
noodzakelijk zijn vooruit te lopen op de financiering   vastgestelde herfinancieringrente per 1 januari van
met het risico dat uiteindelijk minder vergoed wordt.   het verslagjaar moet zijn. Door dit voorschrift kan er
Zolang de discussie over de organisatie van het      een renteresultaat ontstaan:
middenbestuur in Nederland aanhoudt moet ook
rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat      Verschil in rentepercentage
in een nieuwe opzet van het middenbestuur geen       Wanneer het saldo van de BDU middelen
stadsregio‟s voorkomen. Ook is denkbaar dat er       weggezet kan worden tegen een hogere
een aanzienlijk taakvermindering kan optreden,       marktrente dan de herfinancieringrente ontstaat
bijvoorbeeld de discussie over een openbaar         er een positief renteresultaat dat wordt
vervoer autoriteit zou kunnen leiden tot een forse     toegevoegd aan bestemmingsreserves bij de
wijziging in de omvang van de ambtelijke          BDU programma‟s. Daalt de marktrente in de loop
organisatie.                        van het jaar sterk en zijn er relatief veel
                              kortdurende uitzettingen dan kan het
Het uitgangspunt voor de reserves is dat de         renteresultaat negatief worden.
minimale omvang van de bestemmingsreserve bij
elk programma voldoende is om tenminste één         Toename van de BDU middelen in het jaar
maal het jaarbedrag van de personeelskosten van       Wanneer het eindsaldo van de BDU middelen
het betreffende programma te kunnen financieren.      hoger is dan de beginstand zal bij een
De algemene reserve is bedoeld voor het afdekken      gelijkblijvend marktrente meer rente worden
van risico‟s ten aanzien van de personeelskosten bij    ontvangen dan toegevoegd moet worden. Het
programma    04  Economie,   05  Regionale     gemiddelde saldo is immers hoger dan het
woningmarkt, 07 Bestuur en Communicatie en het       beginsaldo. Bij inzet van de BDU middelen zal het
personeel van de kostenplaats Bedrijfsvoering. Wat     saldo en daarmee de te realiseren rente-
betreft het afdekken van risico‟s worden de kosten     opbrengsten afnemen en kan er een negatief
van Bedrijfsvoering dus niet verdeeld over de                                                      29
 renteresultaat ontstaan dat onttrokken wordt aan       nodig. Beleidsmatig is het gewenst dat er geen
 de bestemmingsreserve.                    vooruitontvangen doeluitkeringen zijn want dan
                                wordt de van het ministerie ontvangen BDU
 Combinatie van rentepercentage en saldo BDU         uitkering ook daadwerkelijk besteed. Stel dat die
 middelen                           situatie in één jaar bereikt wordt doordat naast de
 Wijzigingen in de marktrente en wijzigingen in het      voor dat jaar toegekende BDU uitkering ook het
 saldo van de BDU middelen kunnen elkaar           totaal van de vooruitontvangen en nog niet bestede
 versterken, in negatieve of in positieve zin, of       BDU gelijkmatig over het jaar besteed wordt. Dan
 elkaar juist compenseren. Wat het effect op het       worden renteinkomsten gerealiseerd over de helft
 renteresultaat zal zijn, hangt af van de omvang       van het saldo van de vooruitontvangen doeluitkering
 van de wijzigingen.                     per 1 januari terwijl rente toegevoegd moet worden
                                over het hele saldo. Het renterisico is dus gelijk aan
Raming risico’s en weerstandcapaciteit             het rentepercentage over de helft van het saldo
Het organisatierisico en het renterisico bij de BDU      wanneer het percentage van de herfinancierings-
programma‟s kunnen berekend worden. De             rente gelijk is aan het rentepercentage van de
berekening van het organisatierisico is betrekkelijk      inkomsten. Is de herfinancieringsrente hoger dan
eenvoudig doordat de loonsom per programma in         het rente-percentage voor berekening van de
de begroting is opgenomen.                   renteinkomsten dan moet het verschil in
Voor berekening van het renterisico bij de BDU         rentepercentages over het hele saldo erbij geteld
programma‟s zijn gegevens nodig over het saldo         worden en wordt het renterisico groter.
van de vooruitontvangen doeluitkeringen, het
percentage van de herfinancieringsrente, het          In de volgende tabel is een indicatieve berekening
percentage voor de renteinkomsten en de            gemaakt van de risico‟s die de Stadsregio heeft in
geraamde bestedingen. Voor een beeld van het          relatie tot de reserves
renterisico zijn geen ingewikkelde berekeningen


Reservepositie                   Eind 2009    Renterisico    Organisatie     Eind 2011
                                            en overig


Algemene reserve                  3.998.022          0    -3.004.200      993.822

Bestemmingsreserves
  Reserve Openbaar Vervoer          6.067.078       -1.912.743    -1.433.000     2.721.335
  Reserve Infrastructuur           8.118.759       -4.317.559    -1.397.000     2.404.200
  Reserve Verkeer en Vervoerbeleid       236.900        -591.701     -558.700     -913.501
  Reserve Besluit Locatiegebonden Subsidies 4.603.454            0    -4.603.454         0
  Reserve automatisering            278.362                  278.362         0
  Totaal bestemmingsreserves        19.304.553       -6.822.003    -7.992.154     4.490.396


Renterisico                          een reservering voor andere huisvesting voor een
Het renterisico voor de BDU programma‟s is           bedrag van € 1 miljoen.
berekend door uit te gaan van volledige besteding
van de vooruitontvangen middelen in een jaar.         Bij de BDU programma‟s is als organisatie risico
Daarbij moet 2% rente worden toegerekend en          weer berekend op basis van 1 maal het jaarsalaris
wordt geen rente over nog uitstaande middelen         van de betreffende afdelingen.
ontvangen.
                                Met de bouwgemeenten in afgesproken dat de
Organisatie en overig                     ontvangen rente over de nog niet uitgekeerde
Het risico voor de algemene reserve bestaat uit het      Besluit Locatiegebonden Subsidies bij het eindigen
organisatierisico dat gelijk gesteld is aan 1 maal het     van deze regeling wordt uitgekeerd aan de
jaarsalaris voor de programma‟s 04 Economie, 05        bouwgemeenten dan wel (deels) beschikbaar wordt
Regionale   woningmarkt,   07   Bestuur  en     gehouden voor projecten in het kader van de
Communicatie en het personeel van de              regionale woningmarkt.
kostenplaats Bedrijfsvoering. Ook is meegenomen


                                                         30
De bestemmingsreserve automatisering fluctueert      Reservepositie toereikend
van jaar op jaar, afhankelijk van de aan te schaffen   Het beeld dat deze indicatieve berekening geeft is
automatiseringsapparatuur en –programmatuur.       dat de reservepositie aan de Stadsregio toereikend
                             is om verwachte risico‟s en uitgaven op te vangen.
c.    Onderhoud kapitaalgoederen
De Stadsregio is gehuisvest in een gehuurde        een jaarlijkse dotatie aan de bestemmingsreserve
kantoorruimte. Voor de huisvesting is het onderwerp    vervanging automatiseringsapparatuur. De dotatie
van deze paragraaf dus niet aan de orde. Voor de     maakt het mogelijk de apparatuur na 3 tot 4 jaar te
kantoorautomatisering is een onderhoudscontract      vervangen. Andere kapitaalgoederen heeft de
afgesloten. Periodieke vernieuwing is geregeld door    Stadsregio niet.
d.    Financiering
                             •     de Stadsregio Amsterdam heeft een
De Stadsregio Amsterdam ontvangt rijksgelden en
                             beperkte eigen inzet voor het treasurybeleid. Die
keert deze in de vorm van subsidies voor ruimtelijke
                             capaciteit moet   voldoende moet zijn om de
ordening infrastructuur, openbaar vervoer en
                             adviezen van de huisbankier te kunnen beoordelen
jeugdzorg uit. Tussen de ontvangst van rijksgelden
                             in relatie tot de liquiditeitenplanning die de
en uitkering daarvan kan enige tijd zitten. De nog
                             Stadsregio zelf opstelt. Een eigen treasury afdeling
niet uitgekeerde middelen werden op rekening-
                             is niet aan de orde.
courant basis belegd bij de gemeente Amsterdam.
De gemeente Amsterdam vergoedt de 1 maand
                             In 2006 is een voorzichtig begin gemaakt met het
Euribor rente minus 2 basispunten en brengt dit
                             uitzetten van middelen bij BNG Vermogensbeheer
tarief ook in rekening bij een tekort.
                             in 2008 zijn opnieuw middelen uitgezet. Per 31
                             december 2009 was ruim een derde van de op die
Sinds 2 augustus 2006 zijn er ook gelden uitgezet in
                             datum totale liquide middelen belegd bij BNG
de beleggingsfondsen BNG Fido Geldmarktselect
                             Vermogensbeheer en het daarop toegepast
voor uitzettingen tot 12 maanden en BNG Fido
                             treasurybeleid    is  gebaseerd   op   de
Kapitaalmarktselect voor uitzettingen van een
                             liquiditeitenplanning van Infrastructuur. Bewust is
langere duur. Beide zijn vastrentende fondsen
                             een beperkt deel van de middelen belegd omdat de
waarop een actief beheer wordt toegepast. Dat
                             onzekerheden voor een goede liquiditeitenplanning
houdt in dat op basis van de verwachte rente-
                             nog groot zijn. Om het treasurybeleid te
ontwikkeling de BNG Vermogensbeheer, de
                             optimaliseren is een goed inzicht noodzakelijk in de
beleggingsmaatschappij van de Bank voor
                             factoren die de voortgang en het daarbij behorende
Nederlandse Gemeenten, middelen uitzet in de
                             uitgavenpatroon van projecten bepalen. In dit
markt of juist weer aan de markt onttrekt. De
                             verband is de Stadsregio afhankelijk van informatie
beleggingen voldoen aan de eisen die in de wet
                             van wegbeheerders die de projecten uitvoeren. In
FIDO (Financiering decentrale overheden) worden
                             2010 zal de inspanning worden doorgezet om aan
gesteld.
                             een betere liquiditeitenplanning te komen en om de
Het treasurybeleid van de Stadsregio Amsterdam is
                             verdeling van de uitzetting van middelen tussen
gebaseerd op twee uitgangspunten:
                             BNG    Vermogensbeheer   en  de  gemeente
•    de eerste prioriteit in het treasurybeleid van
                             Amsterdam meer in evenwicht te brengen.
Stadsregio Amsterdam was, is en blijft zekerheid
over de uit te zetten middelen. Daarom is het
                             Als er rekening wordt gehouden met de per 31
zoeken naar het hoogst mogelijke rendement
                             december geschatte marktwaarde van alle
binnen de wettelijke marges niet het doel. Dat is ook
                             obligaties heeft de beleggingsportefeuille van de
de reden dat is gekozen voor de BNG als
                             Stadsregio een cumulatief rendement van 15.02 %
huisbankier;
                             sinds het begin van het mandaat behaald. Dit


                                                     31
cumulatief rendement houdt een bijzonder hoog         plannen voor stimulering van de economie van
rendement   over   2009  van  6.03%   in.     centrale overheden hebben eerst een dempend
Kapitaalmarktuitzettingen rendeerden dankzij de        effect op de daling van de lange rente gehad maar
daling van de credit spreads per saldo over geheel      de nominale lange rente (10 jaars) is sinds de
2009 uitzonderlijk. Deze rendementen zijn netto van      zomer 2009 relatief laag (onder 3,5%). De inflatie is
alle kosten.                         zelden zo laag geweest. Credit spreads van
                               financials zijn na een historische hoogtepunt in
Vanaf november 2008 zijn de rentes op de geld- en       maart 2009 gedaald maar zijn nu nog altijd hoog.
kapitaalmarkt van de Europese Monetaire Unie flink      Op het moment is 2/3 van de uitgezette middelen in
gedaald. Vooral op de geldmarkt was de daling         het obligatiefonds met een duur van 2 tot 3 jaar
aanzienlijk. De rentecurve is versteild. Dat heeft te     belegd (BNG Fido Kapitaalmarktselect). Op basis
maken met de economische crisis, de wijziging van       van de begroting voor 2011 zou deze belegging
het beleid van de Europese centrale Bank en de        voortgezet en zelf uitgebreid kunnen worden. Het
reddingsacties van centrale overheden. Het          restant van de uitgezette middelen is op de
overslaan van de kredietcrisis op de reële economie      geldmarkt belegd. Sinds februari 2009 vinden
maakte dat de ECB haar prognoses voor de groei        herbeleggingen in deze deelportefeuille met hoge
en de inflatie naar beneden bijstelde en overging op     opslagen boven Euribor plaats (tussen 50 en zelf 80
een beleid van renteverlagingen. In meerder          basispunten in het eerste kwartaal 2010).
stappen is de officiële herfinancieringsrente         Samenvattend is de portefeuille t.o.v. de rentemarkt
verlaagd waardoor de Euribor sinds de zomer 2009       redelijk optimaal verdeeld
nog nooit zo laag is geweest. De reddingsacties enWat mag het kosten?
Renteverdeelstaat                 Rekening   Vastgestelde    Gewijzigde      Begroting
                           2009   begroting 2010  begroting 2010       2011


Baten
  Rente kortlopende middelen           3.743.135     2.670.450     2.461.200     2.461.200
  Rente langlopende middelen           3.598.639     2.682.650     2.472.400     2.472.400
  Totaal Rente                  7.341.774     5.353.100     4.933.600     4.933.600

Toedeling
  Beheerkosten                 308.382       250.000      330.000      330.000
  Rente 01 Openbaar vervoer          2.025.609      1.469.800     1.205.100     1.205.100
  Rente 02 Infrastructuur           3.865.742      2.666.800     2.686.700     2.686.700
  Rente 03 Ruimtelijke projecten en mob beleid 449.956        367.300      328.400      328.400
  Rente 05 Regionale woningmarkt (BLS)     574.482       509.200      293.400      293.400
  Rente algemene middelen            117.603        90.000      90.000      90.000
  Lasten                   7.341.774      5.353.100     4.933.600     4.933.600

  Saldo voor resultaatbestemming
   = saldo na resultaatbestemming           0          0         0         0Toelichting op de financiële gegevens

In de raming van de rente-inkomsten is voor 2010
uitgegaan van een rendement van 1,1% en voor
2011 van 1,5%.
                                                        32
e.    Bedrijfsvoering
Deze paragraaf gaat in op de voorgenomen         Facilitaire zaken
activiteiten ter handhaving en verbetering van de    De Stadsregio Amsterdam maakt voor de
bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering betreft alle     ondersteuning veelal gebruik van de diensten van
activiteiten die gericht zijn op de organisatie van de  anderen. Het betreft de inkoop van (een deel van
activiteiten die het bestuur vraagt, en op het zo    de) facilitaire dienstverlening, de catering, de
effectief en efficiënt mogelijk uitvoeren ervan en ten  automatisering en de personeelsadministratie. De
dienste stellen aan de gemeenten. De belangrijkste    ambtelijke organisatie van de Stadsregio heeft
criteria voor de bedrijfsvoering zijn doelmatigheid,   momenteel behoefte aan aanvullende kantoor- en
betrouwbaarheid en klantgerichtheid.           vergaderruimte. In de komende periode zal de ICT
                             omgeving worden aangevuld met een DMS systeem
Financiën                        voor een goed informatiebeheer als ondersteuning
Het doel van de financiële afdeling is het bestuur en  van de werkzaamheden.
de ambtelijke organisatie ondersteunen bij een
gezond financieel beheer van de stadsregio en het    Communicatie en juridische ondersteuning
leveren van financiële verantwoordingen. De       Communicatie      en    bestuurlijk-juridische
stadsregio volgt daarbij de eisen die het Besluit    ondersteuning   zijn  beschreven  onder   het
Begroten en Verantwoorden aan provincies en       programmaonderdeel Bestuur en Communicatie.
gemeenten stelt                     Deze activiteiten zijn echter tevens ondersteunend
                             voor de uitvoering van de overige programma‟s door
Personeel                        inbreng van expertise.
De stadsregio heeft een kleine en slanke ambtelijke
organisatie met medewerkers die goed geschoold      Post- en archiefzaken
zijn, tamelijk zelfstandig opereren met directe     Voor de functie documentaire informatievoorziening
contacten met bestuurders voor wie zij werken en     is het doel het bereiken van een niveau van
met de ambtenaren van de gemeenten waarmee zij      informatiebeheer dat voldoet aan de wettelijke
samenwerken. Er is een systematiek van functies,     voorschriften. De wettelijke voorschriften op het
inclusief   beschrijvingen,    geformuleerde   gebied van zorg, bewaring en beheer zijn: de
competenties en functiewaarderingen, en een       archiefwet 1995, het besluit informatiebeheer 1997,
daarop    aansluitende   functionering-  en   de archiefverordening 1997 en deels de wet
beoordelingsystematiek. Er wordt veel belang       openbaarheid van bestuur. Het (papieren) archief is
gehecht   aan   opleidingsmogelijkheden.  De   goed op orde. Een tekortkoming, waarvoor nog
ambtelijke organisatie van de stadsregio kent een    steeds een oplossing moet worden gevonden, is dat
laag ziekteverzuim en een gering verloop van       de huidige archiefruimte niet voldoet aan de
personeel.                        bouwkundige eisen die zijn gesteld in de
                             ministeriele  regeling  “bouw   en  inrichting
                             archiefruimten en archiefbewaarplaatsen”.
                                                      33
Wat mag het kosten?
Kostenplaats 99 Bedrijfsvoering         Rekening     Vastgestelde   Gewijzigde     Begroting
                          2008    begroting 2009  begroting 2009      2010Baten
  Overige baten                  33.840          0        0        0
  Doorbelastingen               2.446.798      2.503.200    2.487.300    2.514.400
  Totaal Baten                 2.480.638      2.503.200    2.487.300    2.514.400
Lasten
  Overige lasten                 203.278        13.000      13.000      13.000
  Personeel                   876.686       891.200     875.300     898.700
  Algemene zaken                 997.879       937.000     937.000     940.700
  Personeel en Organisatie            272.867       421.300     421.300     421.300
  Financiën                    69.929       180.800     180.800     180.800
  Totaal Lasten                2.420.638      2.443.200    2.427.300    2.454.400

Baten en Lasten vóór resultaatbestemming       60.000      60.000      60.000      60.000

Resultaatbestemming
  Toevoegingen reserves              60.000       60.000      60.000      60.000
  Resultaatbestemming              - 60.000      - 60.000     - 60.000     - 60.000

   Saldo na resultaatbestemming             0         0        0        0Toelichting op de financiële gegevens
De kosten van de afdeling Bedrijfsvoering worden        is het aantal formatieplaatsen per programma en de
over de programma‟s verdeeld op basis van het         kostenverdeling weergegeven.
aantal formatieplaatsen per programma. In bijlage 1
f.    Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn partijen waarmee de          afdwingbaar dan wordt de partij genoemd bij het
Stadsregio een bestuurlijke relatie heeft en waarin      betreffende programma.
de Stadsregio een financieel belang heeft. Van een       De Stadsregio Amsterdam kent geen verbonden
financieel belang is in dit verband sprake als er       partijen op peildatum 1 april 2008.
juridisch afdwingbare financiële verplichtingen
bestaan. Zijn de verplichtingen niet juridisch
g.    Grondbeleid
De ontwikkeling van nieuwe woongebieden en           geen bouwterreinen ontwikkelt is deze paragraaf
bedrijfsterreinen wordt uitgevoerd door de           niet van toepassing voor de Stadsregio Amsterdam.
gemeenten. Omdat de stadsregio Amsterdam zelf
                                                       34
Deel 2 De financiële begroting
                 35
36
2.1   Inleiding

De vaste punten in dit hoofdstuk zijn de                 tot een sluitende begroting te komen. Vervolgens
onderwerpen die in het Besluit Begroting en                wordt in paragraaf 2.4 het uitgangspunt voor de
Verantwoording voorschrijft:                       begroting 2011 bepaald door actualisatie van de
  het overzicht van baten en lasten voor                begroting 2010. De actualisatie is vastgelegd in de
                                      e
  resultaatbestemming                          1 begrotingswijziging 2010.
  het overzicht van de algemene dekkings-
  middelen en onvoorzien                        Paragraaf 2.5 geeft het overzicht van baten en
  de resultaatbestemming                        lasten. Paragraaf 2.6 geeft het overzicht van de
  de meerjarenraming                          algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Voor
Naast deze verplichte onderwerpen zijn er                 de Stadsregio is de Brede Doel Uitkering verkeer en
specifieke onderwerpen van de Stadsregio. De               vervoer een belangrijk programmaoverschrijdend
indeling van dit hoofdstuk is niet gebaseerd op              dekkingsmiddel. Niet verplicht volgens het BBV
groepering van de verplichte en specifieke                maar zo belangrijk dat de uitgangspunten voor de
onderwerpen maar de volgorde van onderwerpen is              verdeling van de BDU in een aparte paragraaf 2.7
zo gekozen dat er een logisch opgebouwd                  toegelicht worden. Na dit uitstapje volgt de
hoofdstuk ontstaat.                            paragraaf 2.8 de resultaatbestemming. Het
                                     meerjarenperspectief in paragraaf 2.9 laat zien dat
Paragraaf 2.2 geeft de essentie van de nieuwe               de begroting vanaf 2012 sluitend is.
indeling in programma‟s. In paragraaf 2.3 wordt
geschetst welke maatregelen genomen worden om2.2   Nieuwe indeling in programma’s
De indeling naar programma‟s in de begroting 2011
is gebaseerd op de regionale agenda voor de                Het nieuwe programma Regionale woningmarkt
bestuursperiode 2010- 2014. Deze indeling is al              bestaat uit het voormalige programma Wonen en
verwerkt in het Werkplan 2010 dat de regioraad op             het deel van het voormalige programma Ruimtelijke
15 december 2009 heeft vastgesteld. Daarom wordt             Ordening dat betrekking heeft op verstedelijkings-
ook de begroting 2010 volgens de nieuwe indeling             afspraken en woningbouwplanning. Het deel van
gepresenteerd. Ter wille van de vergelijkbaarheid is           Ruimtelijke Ordening dat betrekking heeft op
de nieuwe indeling ook gebruikt voor het weergeven            gebiedsontwikkeling en de gebiedsagenda Noord-
van de rekeningcijfers 2009.                       West Nederland in relatie tot mobiliteit wordt samen
De belangrijkste inhoudelijke wijziging is dat het            met het voormalige programma Verkeer en
thema ruimte nu beter is ingepast in de nieuwe              vervoerbeleid het nieuwe programma Ruimtelijke
programma‟s Regionale woningmarkt en Ruimtelijke             projecten en mobiliteit.
projecten en mobiliteitsbeleid.                      In schemavorm ziet dit er als volgt uit:

Nieuwe indeling                          oude indeling

01 Openbaar vervoer     ----------------------------------- 07 Openbaar vervoer

02 Infrastructuur   ----------------------------------------- 05 Infrastructuur

03 Ruimtelijke projecten en mobiliteit     ---------------- 01 Ruimtelijke ordening gebiedontwikkeling
                        ----------------- 04 Verkeer en vervoerbeleid

04 Economie     -------------------------------------------- 03 Werken en economie

05 Regionale woningmarkt      ----------------------------- 01 Ruimtelijke ordening onderdeel verstedelijking
                  ----------------------------- 02 Wonen

06 Jeugdzorg    --------------------------------------------  Jeugdzorg

07 Bestuur en communicatie      -------------------------- 00 Bestuur en communicatie


                                                             37
2.3   Naar een sluitende begroting
Aan het begin van de bestuursperiode 2006 -2010   van de sociale agenda worden uitgevoerd door
had de Stadsregio een ruime algemene reserve.    gemeenten.
Dat bood de mogelijkheid elk jaar een deel van de  Bij programma 06 Jeugdzorg wordt incidenteel in
algemene reserve in te zetten voor de begroting.   2010 en 2011 een bedrag van € 75.000 beschikbaar
Omdat hiermee structurele uitgaven incidenteel    gesteld voor een tijdelijke uitbreiding van de
gefinancierd werden, heeft het Dagelijks Bestuur   formatie om personele wisselingen beter op te
ervoor gekozen deze incidentele financiering     kunnen vangen.
beperkt te houden. Daardoor kan de overgang naar   Ook de personeelsbegroting is geactualiseerd op
een structureel sluitende begroting zonder grote   basis van de uitkomsten over het jaar 2009.
ingrepen gerealiseerd worden.            Per saldo leveren deze maatregelen € 195.730 op
Met de onttrekking aan de algemene reserve in    zodat de onttrekking aan de algemene reserve
2009 van € 1 miljoen voor het wegwerken van de    verlaagd kan worden van € 548.730 tot € 353.000.
wachtlijsten bij jeugdzorg komt de algemene
reserve op een niveau dat een sluitende begroting  De uitkomsten voor de begroting 2011 worden
nodig wordt.                     bepaald door een aantal autonome wijzigingen en
                           door maatregelen om in 2012 tot een sluitende
Het dekken van een incidenteel tekort kan door    begroting te komen.
verhogen van de inkomsten of het verlagen van de   De meest kenmerkende autonome wijziging is de
uitgaven. Verhogen van de inkomsten betekent een   ontwikkeling van het inwoneraantal. Elk jaar neemt
verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Daarvoor  het inwoneraantal van de Stadsregio toe. Dat leidt
heeft het Dagelijks Bestuur niet gekozen.      tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Voor 2011 is
De gemeentelijke bijdrage wordt uitsluitend     het effect € 33.600. De nominale aanpassing van
aangepast voor de loon- en prijsstijgingen op    de gemeentelijke bijdrage leidt tot een verhoging
vergelijkbare wijze als het Gemeentefonds nominaal  van € 42.200.
wordt aangepast. Uit de circulaires over het     Voor de aanpassing van de personeelsbegroting
Gemeentefonds kan opgemaakt worden het        wordt uitgegaan van 2%. Dit is het percentage voor
indexcijfer Bruto Binnenlands Product het beste de  de loonontwikkeling bij de overheid dat het Centraal
nominale ontwikkeling van het Gemeentefonds     Plan Bureau heeft opgenomen voor 2011 in het
weergeeft. Het Centraal Plan Bureau raamt de     Centraal Economisch Plan 2010. In de circulaires
indexcijfer voor het BBP het in het Centraal     van het Gemeentefonds wordt deze index als best
economisch plan 2010 voor het jaar 2011 op 1,5%.   passend genoemd.
Dat leidt tot een aanpassing van de gemeentelijke
bijdrage van € 2,20 in 2010 naar € 2,23 in 2011.   Het Dagelijks Bestuur heeft drie beleidsmaatregelen
                           genomen. Het budget voor projecten onderzoek en
Geen reële verhoging van de inkomsten betekent    studie bij de programma‟s 03 Economie en 04
dat de uitgaven verlaagd moeten worden. Die     Regionale woningmarkt is verlaagd.
richting is in deze begroting uitgewerkt.      Voor Jeugdzorg heeft de Stadsregio in 2007 een
                           bijdrage toegezegd voor de zogeheten Eigen Kracht
De eerste stap is gezet in de actualisatie van de  Conferenties. Deze bijdrage is toegezegd om de
begroting 2010.                   start van deze aanpak mogelijk te maken totdat
Door de nieuwe programmaindeling worden de      binnen de reguliere middelen volledige dekking
personeelslasten en de daarbij behorende       geregeld is. De bijdrage vervalt in 2011.
doorbelasting van bedrijfsvoering ten laste van de  Het effect van deze maatregelen is dat de begroting
algemene middelen € 286.600 lager.          met ingang van 2011 sluitend is. Door het vervallen
De tweede maatregel in 2010 is het laten vervallen  van de tijdelijke uitbreiding van de formatie bij
van het budget voor de sociale agenda bij      jeugdzorg ontstaat vanaf 2012 een positief saldo
programma 06 Jeugdzorg. Activiteiten in het kader  van € 75.000. In onderstaande tabel is dit pakket
                           aan maatregelen samengevat.
                                                   38
Maatregelen sluitende begroting             2010     2011    2012     2013    2014

I. Maatregelen algemene middelen
  Begroot tekort zonder maatregelen         -548.730  -353.000      0    75.000    75.000
  Gem. bijdrage: aanpassing inwoneraantal          -   33.600      >      >      >
  Gem. bijdrage: nominale aanpassing            -   42.200      >      >      >
  div. Aanpassing personeelsbegroting         -45.870   -51.200      >      >      >
  03 Verlaging budget Werken en economie          -   192.200      >      >      >
  04 Incidentele onttrekking BLS vervalt          -  -199.000      >      >      >
  04 Verlaging budget Regionale woningmarkt         -   166.200      >      >      >
  04 Wijziging taken nieuwe programma's        286.600      >      >      >      >
  06 Tijdelijke verhoging formatie jeugdzorg     -75.000      >   75.000      >      >
  06 Verlaging bijdrage jeugdzorg              -   129.000      >      >      >
  06 Vervallen budget sociale agenda          30.000      >      >      >      >
  07 Incidenteel budget regiodag vervalt          -   40.000      >      >      >
  Totaal effect op begrotingstekort          195.730   353.000   75.000      0      0

 Nieuw begroot tekort na maatregelen         -353.000      0   75.000    75.000    75.000

 Stand algemene reserve               3.998.022  3.998.022 4.073.022   4.148.022 4.223.022

II. Maatregelen BDU programma geen effect op algemene middelen
  03 Wijziging taken nieuwe programma's    -286.600         >     >       >      >
2.4   Eerste wijziging begroting 2010
De eerste stap bij het opstellen van de begroting
2011 is de actualisatie van de begroting 2010.       Openbaar vervoer
                                   e
De ramingen van de personeelskosten zijn          In de 1 begrotingswijziging zijn de ramingen bij
geactualiseerd op basis van de uitkomsten bij de      programma 01 Openbaar Vervoer, 02 Infrastructuur
jaarrekening 2009.                     en 03 Ruimtelijke projecten en mobiliteitsbeleid
                              geactualiseerd op basis van het Uitvoerings-
BDU Verkeer en vervoer                   programma 2010 verkeer en vervoer. Bovendien
De minister van verkeer en waterstaat heeft in een     zijn de lasten voor programma 01 Openbaar vervoer
brief van 28 december 2009 de beschikking BDU        aangepast op basis van de jaarlijkse beschikkingen
              e
2010 gezonden. Met de 1 begrotingswijziging is       die de Stadsregio opstelt voor de openbaar vervoer
deze beschikking verwerkt. De uitkering voor de       bedrijven die de concessies uitvoren.
Stadsregio is € 11 miljoen hoger uitgevallen dan
verwacht mocht worden op grond van de bekende        Infrastructuur
gegevens. Omdat volgens het Uitvoerings-          Bij 02 Infrastructuur is de raming voor het uitkeren
programma 2010 verkeer en vervoer, de regioraad       van subsidies aan wegbeheerders fors verlaagd. Dit
heeft het Uitvoeringsprogramma 2010 op 15          is een gevolg van het meer realistisch ramen van de
december 2009 vastgesteld, voor de jaren na 2011      voortgang van projecten en daarmee de uitgaven
onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor de        voor subsidies. Dit betekent een verschuiving in de
uitvoering van alle plannen, wordt de extra € 11      tijd naar latere jaren van uitgaven omdat met de
miljoen beschikbaar gehouden voor latere jaren.       beschikkingen het toegezegde totaalbedrag vast
                              ligt. Minder uitgaven betekent dat de Stadsregio
De raming van de rente-inkomsten is ook           over een hoger saldo aan middelen rentedragend
geactualiseerd  waarbij  voor de  verplichte      kan wegzetten. Dat verklaart bij 02 Infrastructuur de
rentetoevoeging bij de BDU programma‟s het         verbetering van het saldo dat wordt toegevoegd aan
geldende percentage van de herfinancieringsrente      de bestemmingsreserve infrastructuur.
per 1 januari 2010 is verwerkt.                                                       39
Jeugdzorg                          € - 875.700 in de nieuwe raming.
 De actualisatie van de begroting 2010 Jeugdzorg is     De forse daling van zowel baten als lasten markeert
op 16 februari 2010 door de regioraad vastgesteld      het aflopen van de besluit Locatiegebonden
en nu opgenomen in de geactualiseerde begroting       Subsidie regelingen van het rijk over de periode
2010. Ook de maatregelen om tot een sluitende        2005 – 2009. Conform de afspraken met de
begroting te komen zijn verwerkt in de wijziging.      bouwgemeenten in de Stadsregio wordt de van het
                              rijk ontvangen uitkering over 2008 en 2009
Programma‟s algemene middelen                uitgekeerd aan de bouwgemeenten in 2010.
Bij de wijziging in programma 05 Regionale
woningmarkt wordt de herschikking van de taken op      Maatregelen sluitende begroting
                                  e
het gebied van de ruimtelijke ordening, die mede      In de 1 begrotingswijziging zijn ook de maatregelen
heeft geleid tot de nieuwe programma indeling,       verwerkt om tot een sluitende begroting te komen
zichtbaar als een verbetering van het saldo: het      zoals beschreven in de vorige paragraaf.
oude saldo van € -1.162.300 neemt af naar
1e wijziging begroting 2010  Saldo oude    +       -   = Wijziging   +    =  Saldo
                raming na   Wijziging   Wijziging saldo voor Wijziging nieuwe raming
                 Resultaat  Inkomsten    Uitgaven  Resultaat Resultaat na resultaat
               bestemming                bestemming bestemming bestemming


01 Openbaar vervoer          0  43.861.300   43.839.400    21.800  - 21.800      0
02 Infrastructuur           0 - 102.153.100        -  1.104.400 - 1.104.400      0
03 Ruimtelijke projecten en      0    671.300     632.100    39.200  - 39.200      0
04 Economie         - 1.354.100       0      7.500   - 7.500      0 - 1.361.600
05 Regionale woningmarkt - 1.162.300     253.500     202.700    50.800   235.800  - 875.700
06 Jeugdzorg         - 159.000  17.352.000   17.397.000   - 45.000      0  - 204.000
07 Bestuur en communicatie - 1.024.000       0     38.500   - 38.500      0 - 1.062.500
Algemene dekkingsmiddelen 3.699.500         0        0      0  - 195.700  3.503.800
Totaal programma's          0  28.007.300   26.882.100  1.125.300 - 1.125.300      0

Bedrijfsvoering             0   - 15.900   - 15.900       0      0       0

Totaal programma's           0   - 435.400   - 435.400      0      0        0
Totaal begrotingswijziging       0  27.571.900  26.446.700  1.125.300 - 1.125.300        0
                                                      40
2.5    Overzicht van baten en lasten voor resultaatbestemming

Baten en lasten voor resultaatbestemming      Rekening   Vastgestelde    Gewijzigde      Begroting
                           2009   begroting 2010   begroting 2010       2011
Baten
     01 Openbaar Vervoer          351.425.125    348.079.600    391.940.800    372.193.700
     02 Infrastructuur           61.408.303    164.071.600     61.918.500     83.322.200
     03 Ruimtelijke projecten en       7.067.634    21.507.800     22.179.100     22.324.200
     04 Werken en Economie          1.028.052         0         0         0
     05 Regionale woningmarkt        1.717.992    37.908.500     38.162.000       75.000
     06 Jeugdzorg             209.744.474    193.815.300    211.167.200    214.001.400
     Algemene dekkingsmiddelen        3.117.853     3.150.700     3.150.700     3.226.500
     Totaal Baten             635.509.434    768.533.500    728.518.400    695.142.900

Lasten
     01 Openbaar Vervoer          351.577.774    347.852.700    391.692.100    372.058.400
     02 Infrastructuur           62.118.954    164.648.000     61.390.600     83.408.500
     03 Ruimtelijke projecten en       7.119.929    21.514.400     22.146.500     22.319.700
     04 Werken en Economie          2.068.674     1.354.100     1.361.600     1.175.700
     05 Regionale woningmarkt        2.213.134    38.740.600     38.943.300      976.300
     06 Jeugdzorg             210.873.474    193.924.300    211.321.200    214.026.400
     07 Bestuur en Communicatie        831.443     1.024.000     1.062.500     1.059.500
     Totaal Lasten             636.803.382    769.058.100    727.917.800    695.024.400

Baten en Lasten vóór resultaatbestemming    - 1.293.948     - 524.700       600.600      118.500


Kostenplaatsen
   99 Bedrijfsvoering baten        2.480.638       2.503.200      2.487.300     2.514.400
   99 Bedrijfsvoering lasten       2.420.638       2.443.200      2.427.300     2.454.400
   Baten en Lasten vóór resultaatbestemming 60.000         60.000       60.000      60.000

Saldo van baten en lasten           - 1.233.948     - 464.700       660.600      178.500Het overzicht van baten en lasten geeft het          baten en lasten weer maar ook een indicatie van het
overzicht van de jaarlijkse baten en lasten. Tekorten     al dan niet sluitend zijn van de begroting. Het is een
of overschotten in de jaarlijkse exploitatie kunnen      indicatie omdat bij de Brede Doel Uitkering verkeer
verrekenend worden met de reserves of             en vervoer het expliciet de bedoeling is van het rijk
doeluitkeringen die nog niet volledig besteed         dat de BDU ontvanger kan „sparen‟ voor grote
worden of besteed zijn. Het overzicht van baten en      projecten.
lasten geeft daarmee niet alleen de hoogte van
2.6    Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Het belangrijkste algemeen dekkingsmiddel van de       programma's  04 Economie, 05 Regionale
stadsregio Amsterdam is de gemeentelijke bijdrage.      woningmarkt en 07 Bestuur en Communicatie.
De gemeentelijke bijdrage is hoofdzakelijk ingezet      Ook wordt tot en met 2011 een bijdrage uit de
voor programma‟s met taken waarvoor geen           algemene middelen aan programma 08 Jeugdzorg
rijksbijdrage beschikbaar is. Dat zijn de           beschikbaar gesteld.
                                                        41
De gemeentelijke bijdrage wordt geïndexeerd voor        in de programma‟s 04 Economie, 05 Regionale
de loon- en prijsstijgingen en komt uit op € 2,23 per     woningmarkt en 07 Bestuur en Communicatie zijn
inwoner; de verhoging bedraagt € 0,03 per inwoner.       ook een algemeen dekkingsmiddel. De rente-
Voor indexering is gebruik gemaakt van indexcijfers      inkomsten voor 2010 en 2011 zijn op hetzelfde
die het Centraal Plan Bureau in het Centraal          niveau gehandhaafd.
Economisch Plan publiceert. Gekozen is het           De rente-inkomsten bij de BDU programma‟s
indexcijfer Bruto Binnenlands Product omdat dit        worden aan die programma‟s toegerekend.
indexcijfer volgens de circulaires Gemeentefonds
het best passend is bij de nominale ontwikkeling        De bijdrage uit de algemene middelen van € 1
van het gemeentefonds. Daarmee sluit de            miljoen voor jeugdzorg in 2009 komt in het overzicht
ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage voor de       tot uitdrukking in de post vrijval reserves. Voor de
Stadsregio goed aan bij de nominale ontwikkeling        begroting geldt dat de post vrijval reserves het
van het Gemeentefonds                     begrotingstekort aangeeft dat gedekt wordt uit de
                                algemene reserve.
Het aantal inwoners per gemeente is gespecificeerd
in paragraaf a. Lokale heffingen van de            In de begroting van de Stadsregio is één post
programmabegroting. De geraamde baten voor de         onvoorzien opgenomen van € 100.000 die bij de
gemeentelijke bijdrage voor 2011 zijn € 3.136.500.       kostenplaats bedrijfsvoering is begroot.
De rente-inkomsten die gerealiseerd worden over
de algemene reserve en over het betalingsverkeerAlgemene dekkingsmiddelen             Rekening    Vastgestelde    Gewijzigde     Begroting
                           2009   begroting 2010  begroting 2010       2011


Gemeentelijke bijdragen              3.000.250     3.060.700     3.060.700     3.136.500
Rente                        117.603       90.000      90.000      90.000
Vrijval Reserves                 1.000.000      548.700      353.000         0
Saldo na resultaatbestemming           4.117.853     3.699.400     3.503.700     3.226.500


Saldo 04 Werken en Economie            -1.040.622     -1.354.100    -1.361.600    -1.175.700
Saldo 05 Regionale woningmarkt           -875.624     -1.162.300     -875.700     -916.300
Saldo 06 Jeugdzorg                -1.129.000      -159.000     -204.000      -75.000
Saldo 07 Bestuur en Communicatie          -831.443     -1.024.000    -1.062.500    -1.059.500
Totaal saldi programma‟s             -3.876.689     -3.699.400    -3.503.700    -3.226.500

Saldo algemene dekkingsmiddelen           241.164          0         0        0
2.7   Verdeling BDU Verkeer en Vervoer
De Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer (BDU)        beantwoordt aan de doelen van het Regionaal
is een programma-overschrijdend dekkingsmiddel         Verkeer- en Vervoer Plan en de jaarlijkse
voor de BDU programma‟s 01 Openbaar vervoer,          Uitvoeringsprogramma‟s verkeer en vervoer.
02 Infrastructuur en 03 Ruimtelijke projecten en
mobiliteitsbeleid. De BDU is voor de Stadsregio        04 Verkeer en Vervoerbeleid      2,0%
veruit de belangrijkste inkomstenbron.             05 Infrastructuur           22,0%
                                07 Openbaar Vervoer          76,0%
De verdeling van de BDU over de verkeer en
vervoer programma‟s is gebaseerd op een            Deze verdeling geldt alleen voor het relatieve deel
historisch ontstane verdeling die goed voldoet en       van de BDU. Het relatieve deel van de BDU is het


                                                        42
deel dat met verdeelsleutels zoals inwoneraantal        wijziging in het absolute deel van de BDU wordt
wordt verdeeld over de provincies en stadsregio‟s.       direct verrekend met het betreffende programma.

Naast het relatieve deel kent de BDU ook een          Het is uitdrukkelijk de bedeling van het rijk dat BDU
absoluut deel waarin middelen voor specifieke          ontvangers een deel van de BDU kunnen „sparen‟
doelen zijn opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn         voor grotere projecten. Bij vertraging in de
middelen voor BDU-ontvangers met een metronet of        uitvoering van grote projecten is er sprake van
tramnet. In 2010 ontvangt de Stadsregio             gedwongen „sparen‟. In latere jaren worden de
bijvoorbeeld een incidentele bijdrage van € 20,4        middelen besteed.
miljoen voor tunnelveiligheid van openbaar vervoer       In enig jaar kan voor een programma dus meer of
infrastructuur. Ook de middelen voor invoering van       minder worden uitgegeven dan met de BDU
de OV-chipkaart zijn als specifieke posten           verdeelsleutels wordt toegekend. Onderstaand
opgenomen in het absolute deel van de BDU. Elke         overzicht geeft dit per programma weer.
BDU als programma overschrijdend          Rekening    Vastgestelde    Gewijzigde      Begroting
dekkingsmiddel                     2009   begroting 2010  begroting 2010       2011


Beschikbaar
 Beschikte BDU
 01 Openbaar vervoer               341.750.300    339.048.900    387.309.300    355.620.600
 02 Infrastructuur                90.968.500    91.563.000    110.604.700    105.022.700
 03 Ruimtelijke projecten+mobiliteitsbeleid    16.443.200    20.829.000    17.557.000    17.337.000
 subtotaal beschikte BDU             449.162.000    451.440.900    515.471.000    477.980.300

Inzet BDU voorgaande jaren
 01 Openbaar vervoer                165.000         0         0     5.853.591
 02 Infrastructuur                    0     69.666.800         0         0
 03 Ruimtelijke projecten en mobiliteitsbeleid      0         0     3.992.281     4.233.081
 subtotaal inzet BDU voorgaande jaren        165.000     69.666.800     3.992.281    10.086.672

 Totaal beschikbare BDU             449.327.000    521.107.700    519.463.281    488.066.972

Bestemming
Bestede BDU
 01 Openbaar vervoer              337.217.728     339.048.900    381.835.890    361.474.191
 02 Infrastructuur               57.365.808     161.229.800    59.056.800    79.355.400
 03 Ruimtelijke projecten en mobiliteitsbeleid  6.445.312     20.829.000    21.549.281    21.570.081
 Totaal bestede BDU lopend jaar        401.028.848     521.107.700    462.441.971    462.399.672

BDU voor komende jaren
 01 Openbaar vervoer                4.697.572         0    5.473.410         0
 02 Infrastructuur                 33.602.692         0    51.547.900    25.667.300
 03 Ruimtelijke projecten en mobiliteitsbeleid   9.997.888         0        0         0
 Totaal BDU voor komende jaren           48.298.152         0    57.021.310    25.667.300

 Totale bestemde BDU               449.327.000    521.107.700    519.463.281    488.066.972

 Saldo beschikbaar min bestemd              0          0         0         0


De beschikbare BDU bestaat uit de voor het jaar         bestede deel dat naar komende jaren wordt
door het rijk beschikte BDU plus, voor zover nodig,       doorgeschoven.
inzet van BDU middelen uit voorgaande jaren. De         De systematiek is als volgt: de beschikte BDU voor
bestemde BDU bestaat uit bestede BDU en het niet        enig jaar wordt door het ministerie bepaald. De                                                         43
Stadsregio bepaalt elk jaar hoeveel BDU nodig is         komende jaren dan is duidelijk dat de BDU van het
voor het uitvoeren van projecten. Is er meer nodig        verslagjaar geheel wordt ingezet.
voor projecten dan het ministerie heeft beschikt dan
worden BDU middelen uit voorgaande jaren ingezet.        In dit overzicht is bij de baten de beschikte BDU
Is er in enig jaar minder nodig dan beschikt door het      verkeer en vervoer voor 2010 opgenomen. In de
ministerie dan wordt het niet bestede deel onder         raming voor 2011 is het vervallen van de incidentele
BDU komende jaren opgenomen.
                                 posten in 2010 verwerkt: dit betreft het budget voor
                                 tunnelveiligheid bij 01 Openbaar vervoer en de in
Het Besluit Begroting en Verantwoording bepaalt
                                 2010 laatste tranche voor het toegankelijk maken
dat van doeluitkeringen alleen het deel mag worden
opgenomen dat daadwerkelijk wordt ingezet.            van openbaar vervoer haltes bij infrastructuur.
Daarom geeft de post inzet BDU verslagjaar geen         De beschikte BDU voor 2010 is € 11 miljoen hoger
uitsluitsel of het gaat om de totale BDU van het         dan werd verwacht. Deze verhoging is niet
verslagjaar voor het programma. Het kan zijn dat en       meegenomen in de raming voor 2011 maar volgens
deel van de BDU naar komende jaren wordt             de bovengenoemde procentuele verdeling als
doorgeschoven.                          verlaging van de BDU over de programma‟s
Het overzicht in deze paragraaf geeft dat inzicht        verdeeld.
wel. Is geen bedrag opgenomen bij de post BDU
2.8   Resultaatbestemming

Resultaatbestemming         Baten       Lasten   Resultaat voor     Resultaat      Saldo na
Begroting 2010                            bestemming     bestemming     bestemming


01 Openbaar Vervoer     372.193.700     372.058.400        135.200     - 135.200         0
02 Infrastructuur      83.322.200     83.408.500       - 86.300      86.300         0
03 Ruimtelijke projecten en 22.324.200     22.319.700         4.500      - 4.500         0
04 Werken en Economie         0      1.175.700      - 1.175.700         0    - 1.175.700
05 Regionale woningmarkt     75.000       976.300       - 901.300     - 15.000     - 916.300
06 Jeugdzorg        214.001.400     214.026.400       - 25.000     - 50.000      - 75.000
07 Bestuur en Communicatie      0      1.059.500      - 1.059.500         0    - 1.059.500
Algemene dekkingsmiddelen   3.226.500          0       3.226.500         0     3.226.500
 Totaal programma‟s    695.142.900     695.024.400        118.500     - 118.500         0

 Bedrijfsvoering        2.514.400    2.454.400        60.000      - 60.000         0De lasten van de kostenplaats Bedrijfsvoering          Bij met renteverrekening geldt dat een negatief getal
worden doorbelast naar de programma‟s. Daarom is         in de kolom resultaatbestemming aangeeft dat er
een totaal van baten en lasten inclusief de kosten        sprake is van een uitgave voor het programma in de
van Bedrijfsvoering niet van toepassing.             vorm van een toevoeging aan de bestemmings-
                                 reserve.
De resultaatbestemming van de begroting 2011           Een positief getal betekent een verbetering van het
heeft bij alle programma‟s betrekking op rente-         saldo van het betreffende programma die
verrekening met de bestemmingsreserves.             gefinancierd wordt door een onttrekking aan de
Bij de kostenplaats bedrijfsvoering gaat de           bestemmingsreserve.
verrekening om een toevoeging aan een
bestemmingsreserve voor een specifiek doel: er          Bij infrastructuur is er een relatief grote onttrekking
wordt  €   60.000  toegevoegd  aan  de          aan de bestemmingsreserve. De renteinkomsten bij
bestemmingsreserve Automatisering.                dit programma zijn niet voldoende om de wettelijk
                                 verplichte rentetoevoeging te dekken. De reden is


                                                          44
dat er uitbetalingen van grote subsidiebijdragen    doeluitkering afneemt en daarmee ook de
voor infrastructuurprojecten worden verwacht      renteinkomsten die over dit saldo gerealiseerd
waardoor het saldo van de vooruitontvangen       kunnen worden.
2.9   Meerjarenperspectief

Meerjarenperspectief Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen in miljoenen €            2010    2011     2012     2013     2014


Geraamde baten
 04 Werken en Economie             0,00    0,00     0,00     0,00     0,00
 05 Regionale woningmarkt           38,16    0,08     0,08     0,08     0,08
 06 Jeugdzorg                211,17   214,00    214,00    214,00    214,00
 07 Bestuur en Communicatie          0,00    0,00     0,00     0,00     0,00
 Algemene dekkingsmiddelen           3,15    3,23     3,23     3,23     3,23
  totaal baten               252,48   217,30    217,30    217,30    217,30

Geraamde lasten
 04 Werken en Economie             1,36    1,18     1,18     1,18     1,18
 05 Regionale woningmarkt           39,04    0,99     0,99     0,99     0,99
 06 Jeugdzorg                211,37   214,08    214,00    214,00    214,00
 07 Bestuur en Communicatie          1,06    1,06     1,06     1,06     1,06
 Algemene dekkingsmiddelen           0,00    0,00     0,00     0,00     0,00
  totaal lasten              252,83   217,30    217,23    217,23    217,23

Saldo
 04 Werken en Economie            -1,36    -1,18    -1,18     -1,18     -1,18
 05 Regionale woningmarkt           -0,88    -0,92    -0,92     -0,92     -0,92
 06 Jeugdzorg                 -0,20    -0,08     0,00     0,00     0,00
 07 Bestuur en Communicatie          -1,06    -1,06    -1,06     -1,06     -1,06
 Algemene dekkingsmiddelen           3,15    3,23     3,23     3,23     3,23

Saldo te verrekenen met algemene reserve    -0,35    0,00     0,08     0,08     0,08
Het overzicht in paragraaf 2.3 geeft een        toenemend inwoneraantal en nominale bijstelling
meerjarenperspectief van de door het Dagelijks     van de gemeentelijke bijdrage toereikend zal zijn
Bestuur   genomen   maatregelen. Andere      voor de uitvoering van de bestaande taken. Daarom
ontwikkelingen voor het meerjarenperspectief      geeft dit meerjarenperspectief eenzelfde uitkomst,
worden nu niet verwacht. Dat houdt in dat de      nu echter met de programma‟s als invalshoek.
begroting gebaseerd is op de aanname dat een
                                                   45
Meerjarenperspectief BDU middelen
Bedragen in miljoenen €             2010      2011     2012     2013     2014


Beschikbaar
 01 Openbaar Vervoer             368,90     346,90    348,50    353,70    359,00
 02 Infrastructuur               91,30     89,70     92,90     86,60     86,00
 03 Mobiliteitsbeleid             20,30     19,90     8,54     8,64     8,74
   subtotaal beschikbaar           480,50     456,50    449,94    448,94    453,74

Geraamde lasten
 01 Openbaar Vervoer              353,20     341,50    343,20    349,10    352,20
 02 Infrastructuur               50,80     118,50    168,90    195,40    195,80
 03 Mobiliteitsbeleid              20,30     19,90     8,54     8,64     8,74
  subtotaal lasten              424,30     479,90    520,64    553,14    556,74

Saldo
 01 Openbaar Vervoer              15,70      5,40     5,30     4,60     6,80
 02 Infrastructuur               40,50     -28,80    -76,00   -108,80    -109,80
 03 Mobiliteitsbeleid              0,00      0,00     0,00     0,00     0,00
   subtotaal BDU               56,20     -23,40    -70,70   -104,20    -103,00

Renteresultaat
 01 Openbaar Vervoer                 0,25    0,14     0,18     0,22     0,64
 02 Infrastructuur                  0,53    -0,09     -0,59     -1,16     -1,30
 03 Mobiliteitsbeleid                0,03    0,00     0,01     0,01     0,09
  subtotaal renteresultaat             0,81    0,05     -0,40     -0,93     -0,57
Met ingang van 2011 neemt het saldo van de BDU       De ramingen in het Uitvoeringsprogramma laten
programma‟s sterk af omdat bij het meerjaren-        zien wat het effect op de rentebaten en –lasten is.
perspectief verwachte projecten ook opgenomen        Vanaf 2012 ontstaat er een negatief renteresultaat
zijn. In de begrote bedragen zijn uitsluitend de      dat gedekt kan worden uit de bestemmingsreserves
verplichte projecten geraamd. Dat is de reden dat      bij de BDU programma‟s. Het is daarmee niet nodig
de begroting en het meerjarenperspectief voor 2011     in de algemene reserve van de Stadsregio rekening
verschillen.                        te houden met het renteresultaat bij de BDU
Het meerjarenperspectief is gebaseerd op het        programma‟s.
Uitvoeringsprogramma 2010 dat de regioraad in
december 2009 heeft vastgesteld.
                                                      46
Bijlagen
      47
48
a.    Personeelsbegroting
De in de begroting geraamde personeelskosten zijn gebaseerd op de volgende formatie:Personeelskosten           Formatie               Ramingen in €
                   begroting   actueel begroting     begroting   actueel  begroting
                     2010    2010   2011        2010     2010    2011


01 Openbaar vervoer           19,44    19,44    19,44     1.433.300  1.488.200  1.518.000
02 Infrastructuur            19,35    19,35    19,35     1.397.000  1.412.600  1.440.800
03 Ruim. Proj. + Mobiliteitsbeleid    8,41    10,96    10,96      558.700   797.900   813.900
04 Economie               3,13    3,13    3,13      240.200   248.300   253.300
05 Regionale woningmarkt         2,13    3,96    3,96      171.000   309.700   315.800
07 Bestuur en Communicatie        5,40    5,40    5,40      379.100   418.600   453.300
vervallen                4,40      -      -      322.700      -      -
Totaal excl. bedrijfsvoering      62,24    62,24    62,24     4.502.000  4.675.300  4.795.100
Bedrijfsvoering             13,20    13,30    13,30      891.200   875.300   898.700
Totaal Stadsregio            75,44    75,54    75,54     5.393.200  5.550.600  5.693.800


Het voormalige programma 01 Ruimtelijke ordening         programma zijn ondergebracht bij 03 Ruimtelijke
is bij de overgang naar de nieuwe programma            projecten en Mobiliteitsbeleid en 05 Regionale
indeling vervallen. De gewijzigde taken van dit          woningmarkt

De verdeling van het personeel naar salarisschalen
en de gemiddelde personeelskosten per schaal zijn
opgenomen in de volgende tabel.


Personeelskosten naar   Formatie                    Ramingen in €
gemiddelde per      begroting     actueel    begroting     begroting   actueel  begroting
salarisschaal         2010       2010       2011       2010     2010    2011


13+              6,00        6,00     6,00      112.096   117.283   126.766
13               4,00        4,00     4,00       88.551   82.837   84.493
12              19,77       17,77     17,77       81.403   80.980   82.600
11              21,76       23,76     23,76       69.287   63.846   65.520
10              13,12       12,12     12,12       57.922   60.839   55.158
9               4,00        5,00     5,00       53.878   49.987   50.986
8               2,89        2,89     2,89       53.095   53.869   54.947
7               4,00        4,00     4,00       49.227   41.081   41.903
                                                       49
b.   Kostenverdeelstaat

Het totaal van de kosten Bedrijfsvoering wordt     aantal formatieplaatsen per programma. Deze
doorbelast naar de programma‟s op basis van het     kostenverdeling is opgenomen in de volgende tabel.


Kostenverdeling               aandeel in %                 Ramingen in €
             begroting  actueel  begroting      begroting    actueel  begroting
               2010    2010     2011       2010     2010    2011


01 Openbaar vervoer       0,31   0,31     0,31       771.058   765.700    774.200
02 Infrastructuur        0,31   0,31     0,31       767.489   762.200    770.600
03 Mobiliteitsbeleid      0,14   0,18     0,18       333.372   432.500    437.300
04 Economie           0,05   0,05     0,05       123.948   123.300    124.600
05 Regionale woningmarkt    0,03   0,06     0,06       84.286   156.000    157.700
07 Bestuur en Communicatie 0,09     0,09     0,09       213.731   212.700    215.000
vervallen: Ruimtelijke ordening 0,07   0,00     0,00       174.322      0       0
Totaal voor kostenverdeling   1,00   1,00     1,00      2.468.206  2.452.400   2.479.400
Kostenplaats bedrijfsvoering 13,30   13,30    13,30

Gemiddeld per formatieplaats                      39.656    39.390    39.823De regiefunctie voor Jeugdzorg wordt uitgevoerd     Amsterdam. Daarom is er in bovenstaand overzicht
door de afdeling Jeugd van de Dienst          het aantal formatieplaatsen en het begrote bedrag
Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente      nul.
                                                   50

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:33
posted:7/28/2011
language:Dutch
pages:52