Docstoc

Presentatie

Document Sample
Presentatie Powered By Docstoc
					  PENSIOEN-
  ACTUALITEIT

BPOA-Jaarvergadering 2011

     René Bastian
          AGENDA
    Wat is er aan de hand in Pensioenland?

Financiële crisis
Cie Frijns: Toekomst beleggingsbeleid

Cie Goudswaard: Toekomstbestendigheid Pensioen

Sociaal akkoord / Pensioencontract

Betekenis voor SPOA

Griekenland
         pensioenactualiteit
Financiële Crisis 2008

  Start in de VS als crisis in hypotheken (sub-prime)
  Trekt de wereld over met een spoor van vernielingen;
    Alle beleggingscategorieën presteren slechter dan mogelijk voorzien
    Banken, waaronder zakenbank Lehman Brothers vallen om,
    Banken en verzekeraars worden genationaliseerd of ondersteund,
    Rente wordt kunstmatig laag gehouden om economie draaiend te houden
  Deze storm raakt ook de pensioensector
   Meer dan de helft van de fondsen raakt in onderdekking (DG < 105%)
   Er vallen geen pensioenfondsen om
         pensioenactualiteit
Financiële Crisis

  Pensioensector wordt extra getroffen, want ook:
    Toename in levensverwachting (dus meer geld nodig voor uitkering)
    Lage marktrente (dus dekkingsgraden blijven laag)


  Stelsel heeft dit alles wel doorstaan!!!

  Donner (SZW) wil zicht op de toekomst van de sector en vraagt
  advies aan de Commissies Frijns en Goudswaard
         pensioenactualiteit
  Cie Frijns: toekomst beleggingsbeleid (2010)

    Pensioenfondsen zijn kwetsbare instellingen
    Tijden zijn veranderd. We moeten hierop reageren
    Weinig samenhang tussen type fonds en risicokader
    Besturen moeten meer in the lead (nu bij aanbieders)
    DG-ondergrens moet beter gemanaged worden
    Deskundigheid in bestuur versterken met externe expertise
    Sector moet aanbevelingen oppakken 
      Aanbevelingen beleggingsbeleid + Aanbevelingen competent bestuur
        pensioenactualiteit
  Cie Goudswaard: drukbestendigheid stelsel (2010)

   Huidig stelsel is niet toekomstbestendig
   Balans in drieluik premie-ambitie-risico brengen
   Premie: is maximaal, niet aanpassen
   Ambitie: verlagen –> hoogte, indexatie, ingang, …
   Risico: meer zekerheid leidt tot lager pensioen. Reële
   ambitie nastreven.
   Sector moet aanbevelingen oppakken + transparantie
   bieden 
     Aanleiding pensioenakkoord
        pensioenactualiteit
  Sociale partners + Kabinet;
  Sociaal akkoord 2010

   AOW en pensioen (aan elkaar gekoppeld) gekoppeld aan
   levensverwachting + kosten stabiliseren + schokbestendiger
   pensioenen
   Koppelen levensverwachting aan regeling
   Harde en zachte rechten
   Inbrengen opgebouwde rechten (zgn ‘invaren’)
   Ander financieel toezichtskader
   Communicatie (is het uitlegbaar)
      pensioenactualiteit
Bron: CBS. Levensverwachting 65-jarige was in 1957 nog 15 jaar
In 2010 is dat 20 jaar. In 2058 zelfs bijna 24 jaar
      pensioenactualiteit
Bron: DNB. Dekkingsgraden dalen structureel al ruim 10 jaar
      pensioenactualiteit
Bron: Goudswaard. Lange rente toont ca. 30 jr dalende trend
Fondsen moeten meer risicodragend beleggen
       pensioenactualiteit
  Sociale partners + kabinet;
  pensioenakkoord 2011

   Aanpassing AOW + fiscaal kader aan levensverwachting
   Aanpassing financieel toetsingskader (FTK)
   Bevorderen van duurzame inzetbaarheid
        pensioenactualiteit
  AOW + fiscaal (Witteveen)kader

    AOW gekoppeld aan levensverwachting (toets per 5 jr)
    Verhoging AOW-leeftijd wordt 10 jaar vóór ingang gemeld
    Ingang AOW in 2020 op 66 jaar (= Wetsvoorstel)
    Ingang AOW in 2025 wellicht op 67 jaar (in 2015 te bepalen)
    Eerder / later ingaan AOW kan, scheelt 6,5% per jaar
    AOW gaat jaarlijks (tot 2028) reëel stijgen met 0,6%
        pensioenactualiteit
  AOW + fiscaal (Witteveen)kader

   Wetsvoorstel betreft huidige pensioencontracten
   Fiscaal gefaciliteerde opbouw verlaagd bij Middelloon-
   regeling van 2,25% / jaar naar 2,0% (vervalt als
   Pensioenakkoord rond is)
   Effect: lagere pensioenopbouw  prikkel tot langer werken
        pensioenactualiteit
  Financieel Toetsingskader

   Twee-sporenbeleid: zonder of met pensioenakkoord

  Zonder Pensioenakkoord (nominale toezegging; = huidig)
   Nominale toezegging = bedrag in huidige euro + zekerheid
   Zekerheidsmaat van 97,5% moet harder gemaakt worden
   Daarom zekerheidseisen aangescherpt
   Volatiliteit dekkingsgraad beperken
   Betere communicatie
        pensioenactualiteit
  Financieel Toetsingskader

   Twee-sporenbeleid: zonder of met pensioenakkoord

  Zonder Pensioenakkoord (nominale toezegging; = huidig)
   VOORDELEN:
   Zicht op wat je kan verwachten (maar onzeker; nu ook al)

   NADELEN:
   Premie omhoog/recht omlaag (levensverwachting, zekerheid)
   Huidige stelsel vangt fluctuaties markt niet op
        pensioenactualiteit
  Financieel Toetsingskader

  Met Pensioenakkoord (reële toezegging):
  Reële toezegging = geïndexeerde toezegging o.b.v. inflatie
  Aanspraak volledig voorwaardelijk (geïndexeerde
  pensioenambitie)
  Geen zekerheidsmaatstaf
  Aanpassing van aanspraken (+/-): regulier instrument
  Volatiliteit aanspraken dempen: aanpassing spreiden
  Egalisatiereserve voor meevallers om later in te zetten
        pensioenactualiteit
  Financieel Toetsingskader

  Met Pensioenakkoord (reële toezegging):
  Expliciet beleggingsbeleid want meer risico bij deelnemers
  Plafond in kostenstijging (premie)
  Communicatie risico’s van groot belang
  Aandachtspunt: huidige rechten  ‘invaren’? Wie beslist?
        pensioenactualiteit
  Financieel Toetsingskader

  Met Pensioenakkoord (reële toezegging):
  VOORDELEN
  Stabieler, toekomstbestendig pensioenstelsel; index-instrument
  meer fluctuatie voor deelnemer, meer zekerheid voor fonds
  Opvangen stijging levensverwachting + tegenslagen
  In potentie hoger pensioen (onzeker)

  NADELEN
  Risico volledig bij deelnemer
  Is het wel transparanter en duidelijker? (‘invaren’?)
       pensioenactualiteit
  Sociale partners + kabinet;
  pensioenakkoord 2011

  Proces:
   Onzekerheid over status pensioenakkoord vanwege onrust
   binnen FNV (i.v.m. onzekerheid deelnemers)
   Lagere gegarandeerde toezegging (FNV-dissidenten) of
   hogere ongegarandeerde potentie (akkoord)
       pensioenactualiteit
Impact voor SPOA
  Pensioenakkoord sociale partners werkt door naar beroeps-
  beoefenaren
  Pensioenrichtleeftijd gaat omhoog
  Toepassing Financieel Kader; eerste of tweede variant
  Onduidelijk of Pensioenregeling verder aangepast moet
  worden (bv opbouwpercentages)
        pensioenactualiteit
Griekenland; een nieuwe crisis dreigt

    Onzeker of Europa Griekenland gaat / kan redden
    Impact van Grieks failliet nog niet goed in kaart
    Overigens; pensioenfondsen zitten bescheiden in Giekenland
    Op vraag van Minister om financiële betrokkenheid wordt
    terughoudend gereageerd; deelnemer centraal
DANK VOOR UW AANDACHT   Zijn er vragen?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:7/28/2011
language:Dutch
pages:22