Docstoc

Norges bank

Document Sample
Norges bank Powered By Docstoc
					Resultatregnskap
Innhold i dette regnearket
Contents of this workbook

Tab1   30/ September 2006 Siste periode

Tab2   30/ September 2006 Norges Bank eksl. Statens pensjonsfond - Utland / Norges Bank excl. The Government Pension Fund

Tab3   30/ September 2006 Banker/Banks
Tab4   30/ September 2006 Statlige låneinstitutter / State lending institutions

Tab5   30/ September 2006 Kredittforetak / Credit enterprises/mortgage companies

Tab6   30/ September 2006 Finansieringsselskaper / Finance companies


Utgåtte serier / No longer updated
s Bank excl. The Government Pension Fund
Norges Bank / Statistikkavdelingen / Seksjon for finansstatistikk / 22. november 2006
Perioderesultat Profit and loss statement                                               ######################
Millioner kroner Milions of NOK
Front
                                            Akkumulerte tall

                                                                     Statlige            Finansi-
                                                       Norges           låneinst.    Kreditt-     erings-
                                                       Bank             State     fortak     selskaper
                                                       Norges    Banker     lending    Mortgage     Finance
                                                       Bank    Banks    institutions  companies    companies
RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER
Interest income and similar income                                       131024     30284      1563      4143       2144
  Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
  Interest etc. income on loans and demands on customers and credit institutions                1403     23960      1563      3276       2142

  Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Interest etc income on treasury bills,treasury bonds and other interest bearing capital securites       1677     1937              867        1
  Andre renteinntekter o.l. inntekter Other interest incomes and etc.incomes                 127944     4388                 0      1
RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER
Interest expenses and simular expenses                                     129887     21105      1771      3665       920
  Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner
  Interest etc. expenses on deposits from and debt to customers and credit institutions             2171     15447      1772      1010       905
  Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer
  Interest etc.expenses on issued capital securities                                     4971        0     2592        4
  Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital mv.
  Interest etc . expenses on subordinated loan capital                                     682        0       63       11
  Andre rentekostnader o.l. kostnader Other interest expenses and simular costs                127715       0                       0
 Avgift til sikringsfondet Tax to sikringsfondet                                         5
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Net interest and credit commision income                                     1137     9179      -208      478       1224


Andre inntekter Other incomes                                          16932     4990      3316       88       808
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
Income from shares and other securities with variable return                            472      21        0         0      5
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper
Income from ownership interests in associated companies and group company`s                           292               21        0
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (unntatt betalingsformidling)
 Commission income and income from banking services (except money transmission)                    2    1727        5         2     421
Betalingsformidlimg (inkl.interbankoverføringer) Money transmission                          1    1783                 1     128
Netto gevinst/-tap på verdipapirer og valuta
Net gain/-loss on securities and currency                                    15939      849        -1      57       -14
  Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Net gain/-loss on treasurey bills,treasurey bonds and other interest bearing securities            8374      210                 6
  Netto gevinst/-tap på aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
  Net gain/-loss on shares and other securities with variable return                      7566      185        0         0      0
  Netto gevinst/-tap på valuta og gull Net gain/-loss on currency and gold                     -2     488        -1      51       -16
  Netto gevinst/-tap på finansielle derivater Net gain/-loss on financial derivates                       -34                0      2
Driftsinntekter faste eiendommer Operating income on fixed property                               45                 1
Andre driftsinntekter (inkl.gevinst v/salg av realkapital) Other operating income                 518     273      3005         6     269
Netto overføringer fra Staten Net transfer from the Goverment                                   0      307


Andre kostnader Other expenses                                           593     8143      3032      140       1361
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Commission costs and costs of banking services           3     969       15       12       443
Lønn og generelle administrasjonskostnader                                     485     5709      268       97       616
 Lønn Wages                                                    124     2834      154       46       282
  Pensjoner Pensions                                                10     320        4         8      27
  Sosiale kostnaderSocial security costs                                      27     567       42         7      67
  Administrasjonskostnader Administration expenses                                325     1988       69       36       240
Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOrdinary depreciation tangible
fixed assets and intangible assets                                         30      371        5         7      58
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Write-down tangible fixed assets and intangible assets       0                       0
Andre driftskostnader                                                75     1094      2744       25       243
RESULTAT FØR TAP PRE-LOSS PROFIT                                        17476     6025       75      426       671


Tap på utlån, garantier m.v. Losses on loans, guarantees etc.                             0    -531      155       -8       93
  Tap på utlån Loan losses                                              0    -528      154       -8       103
  Tap på garantier m.v. Losses on guarantees                                          -3       0                -10
  Kredittap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Loan losses on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities
Nedskrivninger på verdipapirer (/reversering av nedskriving) (anleggsmidler) Write-down of securities
(/reversal of write-down) (fixed assets)                                             3                       0
Tap (gevinst) på verdipapirer Losses (gains) on securities                                    -17                0      -1
RESULTAT FØR SKATT PRE-TAX PROFIT                                        17476     6571       -79      434       579


Skatt på ordinært resultat Tax on ordinary profit                                       1559               62       168
Netto ekstraordinære kostnader (inntekter) Net extraordinary expenses (income)                           0                      -30
Skatt på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary profit                                    0                       3
RESULTAT FOR PERIODEN PROFIT AND LOSS FOR THE FINANCIAL PERIOD                         17476     5011       -79      372       439Akkumulerte tall frem til Cumulative figures up to                                           ######################
RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER
Interest income and similar income                                       90349     83865      4770     11143       6009
  Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
  Interest and similar income on loans to and claims on customers and credit institutions            3637     67056      4770      8927       6004
  Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Interest and similar income on treasury bills, government bonds and other interest -bearing capital
securites                                                    4773     5095             2216        1
  Andre renteinntekter o.l. inntekter Other interest income and similar income                 81939     11713                 0      4
RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER
Interest expenses and similar expenses                                     87619     57044      5364      9798       2427

  Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner
  Interest and similar expenses on deposits from and debt to customers and credit institutions         5809     41884      5365      2638       2388
  Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer
  Interest and similar expenses on issued capital securities                                 13388        0     7000        10
  Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital mv.
  Interest and similar expenses on subordinated loan capital etc.                               1760        -1     160        29
  Andre rentekostnader o.l. kostnader Other interest expenses and similar costs                81809       1                       0
 Avgift til sikringsfondet Fee to guarantee fund                                        12
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Net interest and credit commission income                                    2730     26821      -594     1345       3582


Andre inntekter Other income                                           6331     15860     13143       80      2300
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
Income from shares and other securities with variable return                           1736      559        0         0      16
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper
Income from ownership interests in associated companies and group companies                           824               47        -1

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (unntatt betalingsformidling)
Commission income and income from banking services (except payment transmission services)              12     5546       15         6     1090
Betalingsformidlimg (inkl.interbankoverføringer) Money transmission                         28     5182                 4     361
Netto gevinst/-tap på verdipapirer og valuta
Net gain/loss on securities and currency                                     3289     2636        -1        0      45

  Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Net gain/loss on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities            -2198      45               26
  Netto gevinst/-tap på aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
  Net gain/loss on shares and other securities with variable return                       5485     -103        0         0      0
  Netto gevinst/-tap på valuta og gull Net gain/loss on currency and gold                      2    1088        -1      -26       19
  Netto gevinst/-tap på finansielle derivater Net gain/loss on financial derivates                      1607                 0      25
Driftsinntekter faste eiendommer Operating income on real property                               121                 5
Andre driftsinntekter (inkl.gevinst v/salg av realkapital) Other operating income                1267      992     12203       17       789
Netto overføringer fra Staten Net transfers from the Goverment                                   0      926


Andre kostnader Other expenses                                          1718     24238     11999      429       3875
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Commission costs and costs of banking services          10     2892       34       33      1212
Lønn og generelle administrasjonskostnader                                    1386     16982      772      299       1788
 Lønn Wages                                                    293     7969      430      133       766
  Pensjoner Pensions                                                25     1348       11       24       76
  Sosiale kostnaderSocial security costs                                      80     1603      120       24       194
  Administrasjonskostnader Administration expenses                                988     6062      211      117       752
Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOrdinary depreciation tangible
fixed assets and intangible assets                                         90     1100       16       21       149
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Write-down tangible fixed assets and intangible assets       1                       0
Andre driftskostnader                                               232     3262     11177       76       726
RESULTAT FØR TAP PRE-LOSS PROFIT                                         7344     18443      550      996       2007


Tap på utlån, garantier m.v. Losses on loans, guarantees etc.                             0    -985      546       -23       286
  Tap på utlån Loan losses                                              0    -955      542       -23       312
  Tap på garantier m.v. Losses on guarantees                                          -31       4                -26
  Kredittap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Loan losses on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities
Nedskrivninger på verdipapirer (/reversering av nedskriving) (anleggsmidler) Write-down of securities
(/reversal of write-down) (fixed assets)                                             12                       0
Tap (gevinst) på verdipapirer Losses (gains) on securities                                  -122                0       -97
RESULTAT FØR SKATT PRE-TAX PROFIT                                        7344     19539        4     1019       1818


Skatt på ordinært resultat Tax on ordinary profit                                       4665              252       419
Netto ekstraordinære kostnader (inntekter) Net extraordinary expenses (income)                           0                      -30
Skatt på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary profit                                    0                       6
RESULTAT VED UTGANGEN AV PERIODEN PROFIT AND LOSS AT END OF PERIOD                        7344     14874        4      767       1423


OVERFØRINGER TRANSFERS
  Mottatt konsernbidrag Group contribution received
  Overført fra fond for vurderingsforskjeller Transferred from fund for valuation differences
  Overføinger fra div. andre fond mv. Transfers from misc. other funds etc.
DISPONERINGER APPROPRIATION OF PROFITS
  Utbytte på aksjer og grunnfondskapital/renter på grunnfondsbevis Share dividends and primary capital/interest on primary capital certificate
  Avgitt konsernbidrag/overført fra Norges Bank til staten Group contribution from Norges Bank to the
state
  Overført til fond for vurderingsforskjeller Transferred to fund for valutation differences
  Overføinger til div. andre fond mv. Transfers to misc. other funds etc.
NETTO OVERFØRING OG DISPONERING NET TRANSFERS AND APPROPRIATION
Norges Bank / Statistikkavdelingen / Seksjon for finansstatistikk / 22. november 2006
Norges Bank eksl. Statens pensjonsfond - Utland, perioderesultat
Millioner kroner
Front
                                            Akkumulerte tall
                                                      3. kv 2006   2. kv 2006  1. kv 2006
RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER
Interest income and similar income                                      131024     -45390     4715
  Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
  Interest etc. income on loans and demands on customers and credit institutions                1403      1458     776

  Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Interest etc income on treasury bills,treasury bonds and other interest bearing capital securites      1677      1502     1594
  Andre renteinntekter o.l. inntekter Other interest incomes and etc.incomes                 127944     -48349     2345
RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER
Interest expenses and simular expenses                                    129887     -46211     3943
  Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner
  Interest etc. expenses on deposits from and debt to customers and credit institutions            2171      2198     1440
  Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer
  Interest etc.expenses on issued capital securities
  Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital mv.
  Interest etc . expenses on subordinated loan capital
  Andre rentekostnader o.l. kostnader Other interest expenses and simular costs               127715     -48409     2503
  Avgift til sikringsfondet Tax to sikringsfondet
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Net interest and credit commision income                                    1137      821     772


Andre inntekter Other incomes                                         16932     -8437    -2164
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
Income from shares and other securities with variable return                           472      830     434
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper
Income from ownership interests in associated companies and group company`s
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (unntatt betalingsformidling)
 Commission income and income from banking services (except money transmission)                    2      4      6
Betalingsformidlimg (inkl.interbankoverføringer) Money transmission                          1      0     27
Netto gevinst/-tap på verdipapirer og valuta
Net gain/-loss on securities and currency                                   15939     -9628    -3022
  Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Net gain/-loss on treasurey bills,treasurey bonds and other interest bearing securities           8374     -4682    -5890
  Netto gevinst/-tap på aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
  Net gain/-loss on shares and other securities with variable return                     7566     -4949     2868
  Netto gevinst/-tap på valuta og gull Net gain/-loss on currency and gold                    -2       4      0
  Netto gevinst/-tap på finansielle derivater Net gain/-loss on financial derivates
Driftsinntekter faste eiendommer Operating income on fixed property
Andre driftsinntekter (inkl.gevinst v/salg av realkapital) Other operating income                518      357     391
Netto overføringer fra Staten Net transfer from the Goverment


Andre kostnader Other expenses                                          593      541     584
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Commission costs and costs of banking services           3      2      5
Lønn og generelle administrasjonskostnader                                    485      420     480
  Lønn Wages                                                  124       66     104
  Pensjoner Pensions                                               10       7      7
  Sosiale kostnaderSocial security costs                                     27      19      33
  Administrasjonskostnader Administration expenses                               325      328     335
Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOrdinary depreciation tangible
fixed assets and intangible assets                                        30       30      30
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Write-down tangible fixed assets and intangible assets
Andre driftskostnader                                               75      88      69
RESULTAT FØR TAP PRE-LOSS PROFIT                                        17476     -8157    -1976


Tap på utlån, garantier m.v. Losses on loans, guarantees etc.                             0      0      0
  Tap på utlån Loan losses                                              0      0      0
  Tap på garantier m.v. Losses on guarantees
  Kredittap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Loan losses on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities
Nedskrivninger på verdipapirer (/reversering av nedskriving) (anleggsmidler) Write-down of securities
(/reversal of write-down) (fixed assets)
Tap (gevinst) på verdipapirer Losses (gains) on securities
RESULTAT FØR SKATT PRE-TAX PROFIT                                       17476     -8157    -1976


Skatt på ordinært resultat Tax on ordinary profit
Netto ekstraordinære kostnader (inntekter) Net extraordinary expenses (income)
Skatt på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary profit
RESULTAT FOR PERIODEN PROFIT AND LOSS FOR THE FINANCIAL PERIOD                         17476     -8157    -1976Akkumulerte tall frem til Cumulative figures up to                             30/9/06     30/6/06   31/3/06

RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER
Interest income and similar income                                       90349     -40675     4715
  Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
  Interest and similar income on loans to and claims on customers and credit institutions           3637      2234     776
  Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Interest and similar income on treasury bills, government bonds and other interest -bearing capital
securites                                                   4773     3095     1594
  Andre renteinntekter o.l. inntekter Other interest income and similar income                81939    -46005     2345
RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER
Interest expenses and similar expenses                                    87619    -42268     3943

  Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner
  Interest and similar expenses on deposits from and debt to customers and credit institutions        5809     3638     1440
  Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer
  Interest and similar expenses on issued capital securities
  Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital mv.
  Interest and similar expenses on subordinated loan capital etc.
  Andre rentekostnader o.l. kostnader Other interest expenses and similar costs               81809    -45906     2503
  Avgift til sikringsfondet Fee to guarantee fund
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Net interest and credit commission income                                   2730     1593     772


Andre inntekter Other income                                          6331    -10601    -2164
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
Income from shares and other securities with variable return                          1736     1264     434
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper
Income from ownership interests in associated companies and group companies

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (unntatt betalingsformidling)
Commission income and income from banking services (except payment transmission services)             12      10      6
Betalingsformidlimg (inkl.interbankoverføringer) Money transmission                        28      27      27
Netto gevinst/-tap på verdipapirer og valuta
Net gain/loss on securities and currency                                    3289    -12650    -3022

  Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Net gain/loss on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities          -2198   -10572    -5890
  Netto gevinst/-tap på aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
  Net gain/loss on shares and other securities with variable return                     5485    -2081     2868
  Netto gevinst/-tap på valuta og gull Net gain/loss on currency and gold                    2      4      0
  Netto gevinst/-tap på finansielle derivater Net gain/loss on financial derivates
Driftsinntekter faste eiendommer Operating income on real property
Andre driftsinntekter (inkl.gevinst v/salg av realkapital) Other operating income               1267     748     391
Netto overføringer fra Staten Net transfers from the Goverment


Andre kostnader Other expenses                                         1718     1125     584
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Commission costs and costs of banking services         10      7      5
Lønn og generelle administrasjonskostnader                                   1386     900     480
  Lønn Wages                                                  293     169     104
  Pensjoner Pensions                                               25      15      7
  Sosiale kostnaderSocial security costs                                     80      53      33
  Administrasjonskostnader Administration expenses                               988     663     335
Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOrdinary depreciation tangible
fixed assets and intangible assets                                        90      60      30
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Write-down tangible fixed assets and intangible assets
Andre driftskostnader                                              232     157      69
RESULTAT FØR TAP PRE-LOSS PROFIT                                        7344    -10133    -1976


Tap på utlån, garantier m.v. Losses on loans, guarantees etc.                           0      0      0
  Tap på utlån Loan losses                                            0      0      0
  Tap på garantier m.v. Losses on guarantees
  Kredittap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Loan losses on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities
Nedskrivninger på verdipapirer (/reversering av nedskriving) (anleggsmidler) Write-down of securities
(/reversal of write-down) (fixed assets)
Tap (gevinst) på verdipapirer Losses (gains) on securities
RESULTAT FØR SKATT PRE-TAX PROFIT                                       7344    -10133    -1976


Skatt på ordinært resultat Tax on ordinary profit
Netto ekstraordinære kostnader (inntekter) Net extraordinary expenses (income)
Skatt på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary profit
RESULTAT VED UTGANGEN AV PERIODEN PROFIT AND LOSS AT END OF PERIOD                       7344    -10133    -1976


OVERFØRINGER TRANSFERS
  Mottatt konsernbidrag Group contribution received
  Overført fra fond for vurderingsforskjeller Transferred from fund for valuation differences
  Overføinger fra div. andre fond mv. Transfers from misc. other funds etc.
DISPONERINGER APPROPRIATION OF PROFITS
  Utbytte på aksjer og grunnfondskapital/renter på grunnfondsbevis Share dividends and primary capital/interest on primary capital certificate
  Avgitt konsernbidrag/overført fra Norges Bank til staten Group contribution from Norges Bank to
the state
  Overført til fond for vurderingsforskjeller Transferred to fund for valutation differences
  Overføinger til div. andre fond mv. Transfers to misc. other funds etc.
NETTO OVERFØRING OG DISPONERING NET TRANSFERS AND APPROPRIATION
Norges Bank / Statistikkavdelingen / Seksjon for finansstatistikk / 22. november 2006
Banker, perioderesultat
Millioner kroner
Front
                                            Akkumulerte tall
                                                     3. kv 2006   2. kv 2006  1. kv 2006  4. kv 2005  3. kv 2005  2. kv 2005  1. kv 2005 4. kv 2004
RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER
Interest income and similar income                                      30284     28671    24910    25420    21881    20159    19411    19404
  Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
  Interest etc. income on loans and demands on customers and credit institutions              23960     23095    20002    20532    17605    16164    15662    15675

  Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Interest etc income on treasury bills,treasury bonds and other interest bearing capital securites      1937      1686     1473     1364     1176     1251    1091    1181
  Andre renteinntekter o.l. inntekter Other interest incomes and etc.incomes                 4388      3890     3435     3525     3100     2744    2658    2548
RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER
Interest expenses and simular expenses                                    21105     19362    16577    16606    13497    12337    11369    11212
  Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner
  Interest etc. expenses on deposits from and debt to customers and credit institutions           15447     14368    12069    12698    10067     9078    8327    8242
  Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer
  Interest etc.expenses on issued capital securities                             4971      4433     3984     3407     3007     2863    2672    2533
  Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital mv.
  Interest etc . expenses on subordinated loan capital                             682      557     521     496     420     393     368     350
  Andre rentekostnader o.l. kostnader Other interest expenses and simular costs                   0      1      1      0      0      0      0     10
 Avgift til sikringsfondet Tax to sikringsfondet                                  5      4      3      4      3      3      3     77
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Net interest and credit commision income                                    9179      9309     8333     8815     8384     7822    8042    8193

Andre inntekter Other incomes                                         4990      5042     5828     7298     5341     5446    4457    5669
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
Income from shares and other securities with variable return                           21      371     167     1313      36     410      55     41
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper
Income from ownership interests in associated companies and group company`s                   292      332     201     317     222     226     186    1173
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (unntatt betalingsformidling)
 Commission income and income from banking services (except money transmission)                1727      1905     1913     1948     1667     1501    1432    1435
Betalingsformidlimg (inkl.interbankoverføringer) Money transmission                      1783      1727     1672     1749     1799     1829    1656    1806
Netto gevinst/-tap på verdipapirer og valuta
Net gain/-loss on securities and currency                                    849      283     1504     1241     1211     1169     892     882
  Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Net gain/-loss on treasurey bills,treasurey bonds and other interest bearing securities           210      -127     -38      2     -70     437     -34     147
  Netto gevinst/-tap på aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
  Net gain/-loss on shares and other securities with variable return                      185      -367      79     396     469     104     146     141
  Netto gevinst/-tap på valuta og gull Net gain/-loss on currency and gold                   488      541      58     429     468     474     828      2
  Netto gevinst/-tap på finansielle derivater Net gain/-loss on financial derivates              -34      236     1405     415     343     155     -49     592
Driftsinntekter faste eiendommer Operating income on fixed property                       45       1      75      47      42      45      40     54
Andre driftsinntekter (inkl.gevinst v/salg av realkapital) Other operating income                273      423     296     684     364     266     197     279
Netto overføringer fra Staten Net transfer from the Goverment                            0      0      0      0      0      0      0      0

Andre kostnader Other expenses                                         8143      8170     7924     8653     7670     7582    7405    7977
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Commission costs and costs of banking services        969      986     937     997     929     920     865     816
Lønn og generelle administrasjonskostnader                                   5709      5653     5620     6130     5377     5339    5253    5658
 Lønn Wages                                                  2834      2415     2721     2885     2350     2478    2588    2672
  Pensjoner Pensions                                              320      730     299     314     346     398     393     496
  Sosiale kostnaderSocial security costs                                    567      478     558     609     788     401     369     444
  Administrasjonskostnader Administration expenses                              1988      2030     2044     2322     1893     2063    1903    2045
Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOrdinary depreciation tangible
fixed assets and intangible assets                                       371       361     368     389     349     351     346     407
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Write-down tangible fixed assets and intangible assets
                                                         0       0      1      3      0      0      0      2
Andre driftskostnader                                             1094      1170     998     1136     1015     972     941    1093
RESULTAT FØR TAP PRE-LOSS PROFIT                                        6025      6181     6237     7460     6055     5686    5093    5885

Tap på utlån, garantier m.v. Losses on loans, guarantees etc.                         -531      -134     -320     -220     -396     -773     179     276
  Tap på utlån Loan losses                                          -528      -136     -291     -329     -369     -778     142     222
  Tap på garantier m.v. Losses on guarantees                                   -3     2      -29    109       -27      5      37     54
  Kredittap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Loan losses on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities           0      0      0
Nedskrivninger på verdipapirer (/reversering av nedskriving) (anleggsmidler) Write-down of securities
(/reversal of write-down) (fixed assets)                                      3     9       0     -62       -15      1      12     -28
Tap (gevinst) på verdipapirer Losses (gains) on securities                           -17      -31     -74     -119     -43     -42     -350    -198
RESULTAT FØR SKATT PRE-TAX PROFIT                                       6571      6337     6630     7861     6508     6500    5252    5835

Skatt på ordinært resultat Tax on ordinary profit                               1559      1542     1564     2159     1519     1583    1223    1860
Netto ekstraordinære kostnader (inntekter) Net extraordinary expenses (income)                    0      0      0      0      0      0      -9      0
Skatt på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary profit                             0      0      0      0      0      0      3      2
RESULTAT FOR PERIODEN PROFIT AND LOSS FOR THE FINANCIAL PERIOD                         5011      4796     5067     5702     4988     4918    4036    3974Akkumulerte tall frem til Cumulative figures up to                             30/9/06     30/6/06   31/3/06   31/12/05   30/9/05   30/6/05   31/3/05  31/12/04

RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER
Interest income and similar income                                      83865     53581    24910    86871    61451    39570    19411    76289
  Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
  Interest and similar income on loans to and claims on customers and credit institutions          67056     43097    20002    69963    49431    31826    15662    62667
  Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Interest and similar income on treasury bills, government bonds and other interest -bearing
capital securites                                               5095      3159     1473     4881     3517     2342    1091    4433
  Andre renteinntekter o.l. inntekter Other interest income and similar income               11713      7326     3435    12027     8502     5402    2658    9189
RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER
Interest expenses and similar expenses                                    57044     35939    16577    53809    37203    23706    11369    44177

  Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner
  Interest and similar expenses on deposits from and debt to customers and credit institutions       41884     26436    12069    40170    27472    17405     8327    32474
  Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer
  Interest and similar expenses on issued capital securities                        13388      8417     3984    11948     8541     5534    2672    9899
  Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital mv.
  Interest and similar expenses on subordinated loan capital etc.                       1760      1078     521     1676     1180     760     368    1304
  Andre rentekostnader o.l. kostnader Other interest expenses and similar costs                   1      1      1      1      0      0      0     10
 Avgift til sikringsfondet Fee to guarantee fund                                12       7      3      14      10      6      3     491
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Net interest and credit commission income                                  26821     17642     8333    33062    24248    15864     8042    32112

Andre inntekter Other income                                         15860     10870     5828    22542    15244     9903    4457    18988
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
Income from shares and other securities with variable return                          559      538     167     1814     501     465      55     318
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper
Income from ownership interests in associated companies and group companies                   824      532     201     951     634     412     186    1837

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (unntatt betalingsformidling)
Commission income and income from banking services (except payment transmission services)           5546      3818     1913     6548     4600     2932    1432    5397
Betalingsformidlimg (inkl.interbankoverføringer) Money transmission                      5182      3399     1672     7032     5284     3484    1656    6761
Netto gevinst/-tap på verdipapirer og valuta
Net gain/loss on securities and currency                                    2636      1787     1504     4513     3272     2061     892    3055

  Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Net gain/loss on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities            45      -165     -38     335     333     403     -34     527
  Netto gevinst/-tap på aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
  Net gain/loss on shares and other securities with variable return                      -103      -289      79     1115     719     250     146     456
  Netto gevinst/-tap på valuta og gull Net gain/loss on currency and gold                   1088      600      58     2199     1770     1302     828    1367
  Netto gevinst/-tap på finansielle derivater Net gain/loss on financial derivates              1607      1641     1405     865     449     106     -49     705
Driftsinntekter faste eiendommer Operating income on real property                       121       76      75     174     127      85      40     189
Andre driftsinntekter (inkl.gevinst v/salg av realkapital) Other operating income                992      720     296     1511     827     463     197    1432
Netto overføringer fra Staten Net transfers from the Goverment                            0      0      0      0      0      0      0      0

Andre kostnader Other expenses                                        24238     16094     7924    31311    22658    14987     7405    30854
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Commission costs and costs of banking services       2892      1923     937     3711     2714     1785     865    3372
Lønn og generelle administrasjonskostnader                                  16982     11274     5620    22098    15968    10592     5253    21304
 Lønn Wages                                                  7969      5135     2721    10300     7415     5065    2588    10328
  Pensjoner Pensions                                             1348      1028     299     1450     1136     790     393    1586
  Sosiale kostnaderSocial security costs                                   1603      1036     558     2167     1558     770     369    1507
  Administrasjonskostnader Administration expenses                              6062      4074     2044     8181     5859     3966    1903    7883
Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOrdinary depreciation tangible
fixed assets and intangible assets                                      1100       729     368     1435     1046     697     346    1519
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Write-down tangible fixed assets and intangible assets
                                                         1       1      1      3      0      0      0      4
Andre driftskostnader                                             3262      2168     998     4064     2928     1913     941    4655
RESULTAT FØR TAP PRE-LOSS PROFIT                                       18443     12418     6237    24293    16834    10779     5093    20246

Tap på utlån, garantier m.v. Losses on loans, guarantees etc.                         -985      -454     -320    -1210     -990     -594     179    1198
  Tap på utlån Loan losses                                          -955      -427     -291    -1334    -1005     -636     142    1164
  Tap på garantier m.v. Losses on guarantees                                  -31    -28      -29    124        15      42      37     34
  Kredittap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Loan losses on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities
                                                                            0              0      0      0
Nedskrivninger på verdipapirer (/reversering av nedskriving) (anleggsmidler) Write-down of securities
(/reversal of write-down) (fixed assets)                                     12     9       0     -63        -1     13      12     -45
Tap (gevinst) på verdipapirer Losses (gains) on securities                           -122      -105     -74     -555     -435     -392     -350    -1497
RESULTAT FØR SKATT PRE-TAX PROFIT                                      19539     12968     6630    26121    18260    11752     5252    20590

Skatt på ordinært resultat Tax on ordinary profit                               4665      3106     1564     6484     4325     2806    1223    5562
Netto ekstraordinære kostnader (inntekter) Net extraordinary expenses (income)                    0      0      0      -9      -9      -9     -9      0
Skatt på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary profit                             0      0      0      3      3      3      3      2
RESULTAT VED UTGANGEN AV PERIODEN PROFIT AND LOSS AT END OF PERIOD                      14874      9863     5067    19644    13942     8953    4036    15026

OVERFØRINGER TRANSFERS                                                                  -64                        -346
  Mottatt konsernbidrag Group contribution received                                                   -8                        -14
  Overført fra fond for vurderingsforskjeller Transferred from fund for valuation differences                              -50                        -20
  Overføinger fra div. andre fond mv. Transfers from misc. other funds etc.                                        -6                       -312
DISPONERINGER APPROPRIATION OF PROFITS                                                        19578                       15372
  Utbytte på aksjer og grunnfondskapital/renter på grunnfondsbevis Share dividends and primary capital/interest on primary capital certificate     5097                       3464
  Avgitt konsernbidrag/overført fra Norges Bank til staten Group contribution from Norges Bank to
the state                                                                        2348                       5883
  Overført til fond for vurderingsforskjeller Transferred to fund for valutation differences                              541                        326
 Overføinger til div. andre fond mv. Transfers to misc. other funds etc.                                       11592                        5698
NETTO OVERFØRING OG DISPONERING NET TRANSFERS AND APPROPRIATION                                            19514                       15025
Norges Bank / Statistikkavdelingen / Seksjon for finansstatistikk / 22. november 2006
Statlige låneinstitutter, perioderesultat
Millioner kroner
Front
                                            Akkumulerte tall
                                                     3. kv 2006   2. kv 2006  1. kv 2006  4. kv 2005  3. kv 2005  2. kv 2005  1. kv 2005 4. kv 2004
RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER
Interest income and similar income                                       1563      1605     1601     1658     1568     1618    1642    1718
  Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
  Interest etc. income on loans and demands on customers and credit institutions               1563      1605     1601     1658     1568     1618    1642    1718

  Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Interest etc income on treasury bills,treasury bonds and other interest bearing capital securites                                         0      0      0
  Andre renteinntekter o.l. inntekter Other interest incomes and etc.incomes                                                    0      0      0
RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER
Interest expenses and simular expenses                                     1771      1807     1785     1730     1722     1765    1786    1853
  Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner
  Interest etc. expenses on deposits from and debt to customers and credit institutions            1772      1808     1785     1730     1722     1766    1786    1801
  Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer
  Interest etc.expenses on issued capital securities                                0      0      0      0      0      0      0      0
  Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital mv.
  Interest etc . expenses on subordinated loan capital                               0      0      0      0      0      0      0     51
  Andre rentekostnader o.l. kostnader Other interest expenses and simular costs                                                   0      0      0
 Avgift til sikringsfondet Tax to sikringsfondet
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Net interest and credit commision income                                    -208      -203     -183     -72     -155     -148     -145    -134

Andre inntekter Other incomes                                         3316      3557     6270    -6515     5173     7104    2816    6120
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
Income from shares and other securities with variable return                             0      0      0      0      0      0      0      0
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper
Income from ownership interests in associated companies and group company`s
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (unntatt betalingsformidling)
 Commission income and income from banking services (except money transmission)                   5      5      5      5      5      6      6      6
Betalingsformidlimg (inkl.interbankoverføringer) Money transmission
Netto gevinst/-tap på verdipapirer og valuta
Net gain/-loss on securities and currency                                     -1       0      0      6      0      0      0     -1
  Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Net gain/-loss on treasurey bills,treasurey bonds and other interest bearing securities                                              0      0      0
  Netto gevinst/-tap på aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
  Net gain/-loss on shares and other securities with variable return                        0      0      0      6      0      0      0      0
  Netto gevinst/-tap på valuta og gull Net gain/-loss on currency and gold                    -1       0      0      0      0      0      0     -2
  Netto gevinst/-tap på finansielle derivater Net gain/-loss on financial derivates                                                 0      0      0
Driftsinntekter faste eiendommer Operating income on fixed property                                                         0      0      0
Andre driftsinntekter (inkl.gevinst v/salg av realkapital) Other operating income               3005      3265     5933    -6751     4881     6734    2540    5656
Netto overføringer fra Staten Net transfer from the Goverment                          307      287     332     225     287     365     271     460

Andre kostnader Other expenses                                         3032      3038     5928    -6838     4876     6580    2336    5512
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Commission costs and costs of banking services        15       11      8      13      17      10      18     -34
Lønn og generelle administrasjonskostnader                                   268      253     250     378     231     248     227     344
 Lønn Wages                                                  154      129     147     163     138     131     143     150
  Pensjoner Pensions                                                4      3      4      2      2      4      3      2
  Sosiale kostnaderSocial security costs                                    42       36      42      57      38      36      34     56
  Administrasjonskostnader Administration expenses                               69       85      58     156      54      77      47     137
Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOrdinary depreciation tangible
fixed assets and intangible assets                                        5       5      5      6      6      6      6      6
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Write-down tangible fixed assets and intangible assets
Andre driftskostnader                                             2744      2768     5665    -7235     4623     6316    2086    5196
RESULTAT FØR TAP PRE-LOSS PROFIT                                         75      316     159     252     142     377     335     473

Tap på utlån, garantier m.v. Losses on loans, guarantees etc.                          155      269     122     247     104     391     290     512
  Tap på utlån Loan losses                                           154      267     121     247     102     390     290     510
  Tap på garantier m.v. Losses on guarantees                                   0      2      1      0        2      0      0      3
  Kredittap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Loan losses on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities
Nedskrivninger på verdipapirer (/reversering av nedskriving) (anleggsmidler) Write-down of securities
(/reversal of write-down) (fixed assets)
Tap (gevinst) på verdipapirer Losses (gains) on securities
RESULTAT FØR SKATT PRE-TAX PROFIT                                        -79       47      36      5      38     -14      45     -39

Skatt på ordinært resultat Tax on ordinary profit                                                                  0      0      0
Netto ekstraordinære kostnader (inntekter) Net extraordinary expenses (income)                                                    0      0      0
Skatt på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary profit
RESULTAT FOR PERIODEN PROFIT AND LOSS FOR THE FINANCIAL PERIOD                         -79       47      36      5      38     -14      45     -39Akkumulerte tall frem til Cumulative figures up to                             30/9/06     30/6/06   31/3/06   31/12/05   30/9/05   30/6/05   31/3/05  31/12/04

RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER
Interest income and similar income                                       4770      3206     1601     6485     4827     3259    1642    7292
  Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
  Interest and similar income on loans to and claims on customers and credit institutions           4770      3206     1601     6485     4827     3259    1642    7292
  Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Interest and similar income on treasury bills, government bonds and other interest -bearing
capital securites                                                                     0             0      0      0
  Andre renteinntekter o.l. inntekter Other interest income and similar income                                      0             0      0      0
RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER
Interest expenses and similar expenses                                     5364      3592     1785     7003     5274     3552    1786    7965

  Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner
  Interest and similar expenses on deposits from and debt to customers and credit institutions        5365      3593     1785     7004     5274     3552    1786    7913
  Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer
  Interest and similar expenses on issued capital securities                            0      0      0      0      0      0      0      1
  Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital mv.
  Interest and similar expenses on subordinated loan capital etc.                        -1       -1      0      -1      -1      -1      0     51
  Andre rentekostnader o.l. kostnader Other interest expenses and similar costs                                      0             0      0      0
 Avgift til sikringsfondet Fee to guarantee fund
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Net interest and credit commission income                                   -594      -386     -183     -518     -447     -292     -145    -674

Andre inntekter Other income                                         13143      9827     6270     8578    15093     9920    2816    19434
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
Income from shares and other securities with variable return                             0      0      0      0      0      0      0      0
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper
Income from ownership interests in associated companies and group companies

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (unntatt betalingsformidling)
Commission income and income from banking services (except payment transmission services)            15       10      5      22      17      11      6     25
Betalingsformidlimg (inkl.interbankoverføringer) Money transmission
Netto gevinst/-tap på verdipapirer og valuta
Net gain/loss on securities and currency                                     -1       0      0      5      -1      -1      0     -3

  Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Net gain/loss on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities                                 0             0      0      0
  Netto gevinst/-tap på aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
  Net gain/loss on shares and other securities with variable return                         0      0      0      5      0      0      0      0
  Netto gevinst/-tap på valuta og gull Net gain/loss on currency and gold                    -1       0      0      0      -1      -1      0     -3
  Netto gevinst/-tap på finansielle derivater Net gain/loss on financial derivates                                    0             0      0      0
Driftsinntekter faste eiendommer Operating income on real property                                             0             0      0      0
Andre driftsinntekter (inkl.gevinst v/salg av realkapital) Other operating income              12203      9198     5933     7404    14156     9274    2540    17552
Netto overføringer fra Staten Net transfers from the Goverment                         926      619     332     1147     922     635     271    1859

Andre kostnader Other expenses                                        11999      8966     5928     6954    13792     8916    2336    17479
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Commission costs and costs of banking services        34       20      8      58      45      28      18     13
Lønn og generelle administrasjonskostnader                                   772      503     250     1084     706     475     227    1081
 Lønn Wages                                                  430      276     147     574     411     274     143     552
  Pensjoner Pensions                                              11       7      4      12      9      8      3     10
  Sosiale kostnaderSocial security costs                                    120       78      42     164     107      70      34     189
  Administrasjonskostnader Administration expenses                              211      143      58     334     178     124      47     330
Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOrdinary depreciation tangible
fixed assets and intangible assets                                        16       11      5      23      17      11      6     18
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Write-down tangible fixed assets and intangible assets
Andre driftskostnader                                            11177      8433     5665     5790    13025     8402    2086    16368
RESULTAT FØR TAP PRE-LOSS PROFIT                                        550      475     159     1106     854     712     335    1280

Tap på utlån, garantier m.v. Losses on loans, guarantees etc.                          546      391     122     1032     785     681     290    1306
  Tap på utlån Loan losses                                           542      388     121     1029     782     680     290    1292
  Tap på garantier m.v. Losses on guarantees                                   4      3      1      3        3      1      0     14
  Kredittap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Loan losses on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities
Nedskrivninger på verdipapirer (/reversering av nedskriving) (anleggsmidler) Write-down of securities
(/reversal of write-down) (fixed assets)
Tap (gevinst) på verdipapirer Losses (gains) on securities                                                 0                         0
RESULTAT FØR SKATT PRE-TAX PROFIT                                          4     84      36      74      69      31      45     -26

Skatt på ordinært resultat Tax on ordinary profit                                                     0             0      0      0
Netto ekstraordinære kostnader (inntekter) Net extraordinary expenses (income)                                       0             0      0      0
Skatt på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary profit
RESULTAT VED UTGANGEN AV PERIODEN PROFIT AND LOSS AT END OF PERIOD                          4     84      36      74      69      31      45     -26

OVERFØRINGER TRANSFERS                                                                  -13                        -29
  Mottatt konsernbidrag Group contribution received
  Overført fra fond for vurderingsforskjeller Transferred from fund for valuation differences
  Overføinger fra div. andre fond mv. Transfers from misc. other funds etc.                                       -13                        -29
DISPONERINGER APPROPRIATION OF PROFITS                                                          87                         3
  Utbytte på aksjer og grunnfondskapital/renter på grunnfondsbevis Share dividends and primary capital/interest on primary capital certificate      0                         0
  Avgitt konsernbidrag/overført fra Norges Bank til staten Group contribution from Norges Bank to
the state                                                                         0                         0
  Overført til fond for vurderingsforskjeller Transferred to fund for valutation differences
  Overføinger til div. andre fond mv. Transfers to misc. other funds etc.                                        87                         3
NETTO OVERFØRING OG DISPONERING NET TRANSFERS AND APPROPRIATION                                              74                        -26
Norges Bank / Statistikkavdelingen / Seksjon for finansstatistikk / 22. november 2006
Kredittforetak, perioderesultat
Millioner kroner
Front
                                            Akkumulerte tall
                                                     3. kv 2006   2. kv 2006  1. kv 2006  4. kv 2005  3. kv 2005  2. kv 2005  1. kv 2005 4. kv 2004
RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER
Interest income and similar income                                       4143      3608     3392     2232     3175     2991    2877    3094
  Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
  Interest etc. income on loans and demands on customers and credit institutions               3276      2916     2736     1625     2697     2546    2501    2745

  Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Interest etc income on treasury bills,treasury bonds and other interest bearing capital securites      867      692     657     607     477     445     376     347
  Andre renteinntekter o.l. inntekter Other interest incomes and etc.incomes                    0      0      0      0      1      0      0      2
RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER
Interest expenses and simular expenses                                     3665      3170     2964     2101     2701     2552    2425    2619
  Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner
  Interest etc. expenses on deposits from and debt to customers and credit institutions            1010      831     797      97     838     890     844    1087
  Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer
  Interest etc.expenses on issued capital securities                             2592      2287     2121     1969     1821     1630    1538    1478
  Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital mv.
  Interest etc . expenses on subordinated loan capital                             63       51      46      35      42      32      43     54
  Andre rentekostnader o.l. kostnader Other interest expenses and simular costs                                                   0      0      0
 Avgift til sikringsfondet Tax to sikringsfondet                                                                  0      0      0
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Net interest and credit commision income                                    478      438     429     131     474     439     452     475

Andre inntekter Other incomes                                          88       0      -9     29      25      28      62     -22
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
Income from shares and other securities with variable return                             0      0      0      0      0      0      0      0
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper
Income from ownership interests in associated companies and group company`s                   21       12      15      14      9      9      11      2
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (unntatt betalingsformidling)
 Commission income and income from banking services (except money transmission)                   2      3      2      0      2      4      2      4
Betalingsformidlimg (inkl.interbankoverføringer) Money transmission                         1      2      1      2      1      1      0      0
Netto gevinst/-tap på verdipapirer og valuta
Net gain/-loss on securities and currency                                    57      -22     -35      9      8      9      42     -33
  Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Net gain/-loss on treasurey bills,treasurey bonds and other interest bearing securities              6      4      16     -10      7      -6     20     11
  Netto gevinst/-tap på aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
  Net gain/-loss on shares and other securities with variable return                        0      0      0      12      0      0      1      0
  Netto gevinst/-tap på valuta og gull Net gain/-loss on currency and gold                   51      -26     -51      14      1      16      22     -44
  Netto gevinst/-tap på finansielle derivater Net gain/-loss on financial derivates                 0      0      0      -7      0      -1      0      0
Driftsinntekter faste eiendommer Operating income on fixed property                         1      1      3      0      -1      0      2      0
Andre driftsinntekter (inkl.gevinst v/salg av realkapital) Other operating income                  6      5      6      5      5      5      4      5
Netto overføringer fra Staten Net transfer from the Goverment


Andre kostnader Other expenses                                         140      145     144      93     140     149     155     148
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Commission costs and costs of banking services        12       11      10     -49      28      25      27     27
Lønn og generelle administrasjonskostnader                                    97       99     102     100      86      91      97     94
 Lønn Wages                                                   46       44      44      48      44      39      42     51
  Pensjoner Pensions                                                8      8      8      4      7      7      6      4
  Sosiale kostnaderSocial security costs                                      7      8      9      -5      8      9      21     12
  Administrasjonskostnader Administration expenses                               36       39      42      53      27      36      28     27
Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOrdinary depreciation tangible
fixed assets and intangible assets                                        7       8      6      7      6      5      5      5
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Write-down tangible fixed assets and intangible assets                                0      0      0
Andre driftskostnader                                              25       27      25      35      19      28      26     22
RESULTAT FØR TAP PRE-LOSS PROFIT                                        426      293     277      67     359     317     359     305

Tap på utlån, garantier m.v. Losses on loans, guarantees etc.                           -8       -8      -7     -16     -17      -9     -7     -51
  Tap på utlån Loan losses                                            -8       -8      -7     -16     -17      -9     -7     -51
  Tap på garantier m.v. Losses on guarantees
  Kredittap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Loan losses on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities
Nedskrivninger på verdipapirer (/reversering av nedskriving) (anleggsmidler) Write-down of securities
(/reversal of write-down) (fixed assets)                                                                       -3      3     -4
Tap (gevinst) på verdipapirer Losses (gains) on securities                              0      0      0      0      0      0      0      0
RESULTAT FØR SKATT PRE-TAX PROFIT                                        434      302     283      83     376     329     364     360

Skatt på ordinært resultat Tax on ordinary profit                                62       79     111      31      99      88      98     102
Netto ekstraordinære kostnader (inntekter) Net extraordinary expenses (income)                                                    0      0      0
Skatt på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary profit
RESULTAT FOR PERIODEN PROFIT AND LOSS FOR THE FINANCIAL PERIOD                         372      223     172      52     277     241     266     258Akkumulerte tall frem til Cumulative figures up to                             30/9/06     30/6/06   31/3/06   31/12/05   30/9/05   30/6/05   31/3/05  31/12/04

RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER
Interest income and similar income                                      11143      7000     3392    11275     9043     5868    2877    11470
  Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
  Interest and similar income on loans to and claims on customers and credit institutions           8927      5652     2736     9369     7744     5047    2501    10068
  Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Interest and similar income on treasury bills, government bonds and other interest -bearing
capital securites                                               2216      1349     657     1906     1299     822     376    1396
  Andre renteinntekter o.l. inntekter Other interest income and similar income                   0      0      0      0      1      0      0      6
RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER
Interest expenses and similar expenses                                     9798      6133     2964     9780     7679     4977    2425    9594

  Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner
  Interest and similar expenses on deposits from and debt to customers and credit institutions        2638      1628     797     2669     2572     1734     844    3417
  Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer
  Interest and similar expenses on issued capital securities                         7000      4408     2121     6958     4990     3169    1538    6068
  Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital mv.
  Interest and similar expenses on subordinated loan capital etc.                       160       97      46     152     117      75      43     109
  Andre rentekostnader o.l. kostnader Other interest expenses and similar costs                                      0             0      0      0
 Avgift til sikringsfondet Fee to guarantee fund                                                     0             0      0      0
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Net interest and credit commission income                                   1345      867     429     1496     1365     891     452    1876

Andre inntekter Other income                                           80       -8      -9     144     115      90      62     88
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
Income from shares and other securities with variable return                             0      0      0      0      0      0      0      0
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper
Income from ownership interests in associated companies and group companies                   47       26      15      42      29      20      11     34

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (unntatt betalingsformidling)
Commission income and income from banking services (except payment transmission services)              6      4      2      9      9      6      2     18
Betalingsformidlimg (inkl.interbankoverføringer) Money transmission                         4      3      1      4      2      1      0      1
Netto gevinst/-tap på verdipapirer og valuta
Net gain/loss on securities and currency                                       0     -57     -35      68      59      51      42     11

  Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Net gain/loss on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities            26       19      16      10      20      14      20     54
  Netto gevinst/-tap på aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
  Net gain/loss on shares and other securities with variable return                         0      0      0      12      1      1      1      0
  Netto gevinst/-tap på valuta og gull Net gain/loss on currency and gold                   -26      -77     -51      53      39      38      22     -43
  Netto gevinst/-tap på finansielle derivater Net gain/loss on financial derivates                 0      0      0      -8      -1      -1      0      0
Driftsinntekter faste eiendommer Operating income on real property                          5      4      3      2      2      2      2      5
Andre driftsinntekter (inkl.gevinst v/salg av realkapital) Other operating income                17       11      6      19      14      9      4     19
Netto overføringer fra Staten Net transfers from the Goverment


Andre kostnader Other expenses                                         429      289     144     537     444     304     155     537
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Commission costs and costs of banking services        33       21      10      31      80      52      27     110
Lønn og generelle administrasjonskostnader                                   299      202     102     374     274     188      97     325
 Lønn Wages                                                  133       87      44     172     124      80      42     170
  Pensjoner Pensions                                              24       16      8      25      20      13      6     22
  Sosiale kostnaderSocial security costs                                    24       17      9      34      39      30      21     36
  Administrasjonskostnader Administration expenses                              117       81      42     144      91      64      28     97
Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOrdinary depreciation tangible
fixed assets and intangible assets                                        21       15      6      23      16      10      5     19
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Write-down tangible fixed assets and intangible assets                   0             0      0      0
Andre driftskostnader                                              76       52      25     109      74      54      26     84
RESULTAT FØR TAP PRE-LOSS PROFIT                                        996      570     277     1103     1036     677     359    1426

Tap på utlån, garantier m.v. Losses on loans, guarantees etc.                          -23      -15      -7     -49     -34     -16      -7     -55
  Tap på utlån Loan losses                                           -23      -15      -7     -49     -34     -16      -7     -55
  Tap på garantier m.v. Losses on guarantees
  Kredittap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Loan losses on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities
Nedskrivninger på verdipapirer (/reversering av nedskriving) (anleggsmidler) Write-down of securities
(/reversal of write-down) (fixed assets)                                                        0              0      3      0
Tap (gevinst) på verdipapirer Losses (gains) on securities                              0      0      0      0      0      0      0      0
RESULTAT FØR SKATT PRE-TAX PROFIT                                       1019      585     283     1152     1069     693     364    1481

Skatt på ordinært resultat Tax on ordinary profit                                252      190     111     316     285     187      98     405
Netto ekstraordinære kostnader (inntekter) Net extraordinary expenses (income)                                       0             0      0      0
Skatt på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary profit                                                0                         0
RESULTAT VED UTGANGEN AV PERIODEN PROFIT AND LOSS AT END OF PERIOD                       767      395     172     836     784     507     266    1075

OVERFØRINGER TRANSFERS                                                                  -31                         -2
  Mottatt konsernbidrag Group contribution received                                                   -8                         -2
  Overført fra fond for vurderingsforskjeller Transferred from fund for valuation differences                               0                         0
  Overføinger fra div. andre fond mv. Transfers from misc. other funds etc.                                       -23                         0
DISPONERINGER APPROPRIATION OF PROFITS                                                          867                       1077
  Utbytte på aksjer og grunnfondskapital/renter på grunnfondsbevis Share dividends and primary capital/interest on primary capital certificate     124                        225
  Avgitt konsernbidrag/overført fra Norges Bank til staten Group contribution from Norges Bank to
the state                                                                        284                        477
  Overført til fond for vurderingsforskjeller Transferred to fund for valutation differences                               35                         40
  Overføinger til div. andre fond mv. Transfers to misc. other funds etc.                                        424                        336
NETTO OVERFØRING OG DISPONERING NET TRANSFERS AND APPROPRIATION                                             836                       1075
Norges Bank / Statistikkavdelingen / Seksjon for finansstatistikk / 22. november 2006
Finansieringsselskaper, perioderesultat
Millioner kroner
Front
                                            Akkumulerte tall
                                                     3. kv 2006   2. kv 2006  1. kv 2006  4. kv 2005  3. kv 2005  2. kv 2005  1. kv 2005 4. kv 2004
RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER
Interest income and similar income                                       2144      2071     1794     1878     1843     1789    1666    1688
  Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
  Interest etc. income on loans and demands on customers and credit institutions               2142      2070     1792     1857     1841     1788    1663    1680

  Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Interest etc income on treasury bills,treasury bonds and other interest bearing capital securites         1      0      0      10      1      0      1    -6
  Andre renteinntekter o.l. inntekter Other interest incomes and etc.incomes                    1      1      1      10      1      1      1    14
RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER
Interest expenses and simular expenses                                     920      807     700     713     658     596     532    584
  Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner
  Interest etc. expenses on deposits from and debt to customers and credit institutions            905      795     689     700     646     586     521    572
  Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer
  Interest etc.expenses on issued capital securities                                4      3      2      2      2      1      2     3
  Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital mv.
  Interest etc . expenses on subordinated loan capital                             11       9      8      11      10      9      9     8
  Andre rentekostnader o.l. kostnader Other interest expenses and simular costs                   0      0      0      0      0      0      0     0
 Avgift til sikringsfondet Tax to sikringsfondet
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Net interest and credit commision income                                    1224      1265     1094     1164     1185     1193    1134    1104

Andre inntekter Other incomes                                          808      795     696     -41     745     708     630    597
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
Income from shares and other securities with variable return                             5      6      6     -52      34      18      0    128
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper
Income from ownership interests in associated companies and group company`s                     0      0      0      3      0      0      0     4
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (unntatt betalingsformidling)
 Commission income and income from banking services (except money transmission)                 421      370     299     138      0     184      83    181
Betalingsformidlimg (inkl.interbankoverføringer) Money transmission                       128      122     112     159     285     153     121    96
Netto gevinst/-tap på verdipapirer og valuta
Net gain/-loss on securities and currency                                    -14       45      14      13      -6     -17      16    15
  Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Net gain/-loss on treasurey bills,treasurey bonds and other interest bearing securities                                              -2      1     1
  Netto gevinst/-tap på aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
  Net gain/-loss on shares and other securities with variable return                        0      0      0      40     -22     -20      2     2
  Netto gevinst/-tap på valuta og gull Net gain/-loss on currency and gold                   -16       28      7     -29      8      1      7     5
  Netto gevinst/-tap på finansielle derivater Net gain/-loss on financial derivates                 2     16      7      2      8      3      6     7
Driftsinntekter faste eiendommer Operating income on fixed property                                                         0      0     0
Andre driftsinntekter (inkl.gevinst v/salg av realkapital) Other operating income                269      253     266     -303     432     371     410    173
Netto overføringer fra Staten Net transfer from the Goverment                                                            0      0     0

Andre kostnader Other expenses                                         1361      1355     1159     521     1172     1118    1136    943
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Commission costs and costs of banking services        443      484     285     174     141     169     121    172
Lønn og generelle administrasjonskostnader                                   616      578     594     527     582     559     612    595
 Lønn Wages                                                  282      229     255     253     257     215     256    290
  Pensjoner Pensions                                              27       24      25      -2     26      28      26    27
  Sosiale kostnaderSocial security costs                                    67       61      67      38      66      54      63    29
  Administrasjonskostnader Administration expenses                              240      264     247     239     234     261     267    249
Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOrdinary depreciation tangible
fixed assets and intangible assets                                        58       53      37      59      36      36      38    27
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Write-down tangible fixed assets and intangible assets
                                                         0       0      0      3      0      0      0     2
Andre driftskostnader                                              243      240     242     -242     414     354     364    146
RESULTAT FØR TAP PRE-LOSS PROFIT                                        671      704     632     602     758     783     628    759

Tap på utlån, garantier m.v. Losses on loans, guarantees etc.                          93      101      91     151      37     122     123    195
  Tap på utlån Loan losses                                           103      111      98     107      30     140     135    177
  Tap på garantier m.v. Losses on guarantees                                  -10    -10      -7     44        7     -18     -12    18
  Kredittap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Loan losses on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities           0      0     0
Nedskrivninger på verdipapirer (/reversering av nedskriving) (anleggsmidler) Write-down of securities
(/reversal of write-down) (fixed assets)                                      0     0       0      0        0      0      0     0
Tap (gevinst) på verdipapirer Losses (gains) on securities                            -1       0     -95      -1      -2      0      0    -3
RESULTAT FØR SKATT PRE-TAX PROFIT                                        579      603     636     452     723     661     505    567

Skatt på ordinært resultat Tax on ordinary profit                                168      127     124     203     173     157     120    283
Netto ekstraordinære kostnader (inntekter) Net extraordinary expenses (income)                 -30       0      0      -1      0      0      0   -139
Skatt på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary profit                             3      2      1      0      0      0      0    33
RESULTAT FOR PERIODEN PROFIT AND LOSS FOR THE FINANCIAL PERIOD                         439      474     510     250     549     504     386    389Akkumulerte tall frem til Cumulative figures up to                             30/9/06     30/6/06   31/3/06   31/12/05   30/9/05   30/6/05   31/3/05 31/12/04

RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER
Interest income and similar income                                       6009      3865     1794     7176     5298     3455    1666    6595
  Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
  Interest and similar income on loans to and claims on customers and credit institutions           6004      3862     1792     7150     5292     3451    1663    6578
  Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Interest and similar income on treasury bills, government bonds and other interest -bearing
capital securites                                                  1      0      0      12      2      1      1     4
  Andre renteinntekter o.l. inntekter Other interest income and similar income                   4      3      1      14      4      3      1    14
RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER
Interest expenses and similar expenses                                     2427      1507     700     2500     1787     1128     532   2181

  Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner
  Interest and similar expenses on deposits from and debt to customers and credit institutions        2388      1484     689     2453     1753     1107     521   2135
  Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer
  Interest and similar expenses on issued capital securities                          10       5      2      7      5      3      2    14
  Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital mv.
  Interest and similar expenses on subordinated loan capital etc.                        29       17      8      40      28      18      9    32
  Andre rentekostnader o.l. kostnader Other interest expenses and similar costs                   0      0      0      0      0      0      0     0
 Avgift til sikringsfondet Fee to guarantee fund
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Net interest and credit commission income                                   3582      2358     1094     4676     3512     2327    1134    4414

Andre inntekter Other income                                          2300      1492     696     2042     2083     1338     630   1950
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
Income from shares and other securities with variable return                           16       11      6      0      52      18      0    195
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper
Income from ownership interests in associated companies and group companies                    -1       -1      0      2      -1      -1      0     3

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (unntatt betalingsformidling)
Commission income and income from banking services (except payment transmission services)           1090      668     299     405     267     268      83    792
Betalingsformidlimg (inkl.interbankoverføringer) Money transmission                       361      234     112     719     559     274     121    238
Netto gevinst/-tap på verdipapirer og valuta
Net gain/loss on securities and currency                                     45       59      14      5      -8      -2     16    -14

  Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Net gain/loss on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities                                 0             0      1     0
  Netto gevinst/-tap på aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
  Net gain/loss on shares and other securities with variable return                         0      0      0      0     -40     -18      2    -46
  Netto gevinst/-tap på valuta og gull Net gain/loss on currency and gold                    19       35      7     -14      15      8      7    17
  Netto gevinst/-tap på finansielle derivater Net gain/loss on financial derivates               25       24      7      19      17      9      6    14
Driftsinntekter faste eiendommer Operating income on real property                                             0             0      0     0
Andre driftsinntekter (inkl.gevinst v/salg av realkapital) Other operating income                789      520     266     910     1213     781     410    737
Netto overføringer fra Staten Net transfers from the Goverment                                                            0      0     0

Andre kostnader Other expenses                                         3875      2514     1159     3947     3426     2254    1136    3492
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Commission costs and costs of banking services       1212      769     285     605     431     291     121    419
Lønn og generelle administrasjonskostnader                                   1788      1172     594     2280     1753     1171     612   2142
 Lønn Wages                                                  766      484     255     981     728     471     256    973
  Pensjoner Pensions                                              76       49      25      78      80      55      26    91
  Sosiale kostnaderSocial security costs                                    194      127      67     220     182     117      63    197
  Administrasjonskostnader Administration expenses                              752      511     247     1002     763     529     267    881
Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOrdinary depreciation tangible
fixed assets and intangible assets                                       149       91      37     169     110      74      38    130
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Write-down tangible fixed assets and intangible assets
                                                         0       0      0      3      0      0      0     2
Andre driftskostnader                                              726      482     242     890     1132     718     364    798
RESULTAT FØR TAP PRE-LOSS PROFIT                                        2007      1336     632     2771     2169     1411     628   2871

Tap på utlån, garantier m.v. Losses on loans, guarantees etc.                          286      192      91     433     283     245     123    664
  Tap på utlån Loan losses                                           312      209      98     412     305     274     135    663
  Tap på garantier m.v. Losses on guarantees                                  -26    -17      -7     22       -22     -29     -12     0
  Kredittap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Loan losses on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities           0      0     0
Nedskrivninger på verdipapirer (/reversering av nedskriving) (anleggsmidler) Write-down of securities
(/reversal of write-down) (fixed assets)                                      0     0       0      0        0      0      0     1
Tap (gevinst) på verdipapirer Losses (gains) on securities                           -97      -96     -95      -3      -2      0      0    -3
RESULTAT FØR SKATT PRE-TAX PROFIT                                       1818      1239     636     2340     1889     1166     505   2210

Skatt på ordinært resultat Tax on ordinary profit                                419      251     124     652     450     276     120    667
Netto ekstraordinære kostnader (inntekter) Net extraordinary expenses (income)                 -30       0      0      -1      0      0      0   -139
Skatt på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary profit                             6      4      1      0      0      0      0    33
RESULTAT VED UTGANGEN AV PERIODEN PROFIT AND LOSS AT END OF PERIOD                       1423      984     510     1689     1439     890     386   1649

OVERFØRINGER TRANSFERS                                                                  -79                       -158
  Mottatt konsernbidrag Group contribution received                                                   -25                       -21
  Overført fra fond for vurderingsforskjeller Transferred from fund for valuation differences
  Overføinger fra div. andre fond mv. Transfers from misc. other funds etc.                                       -54                       -136
DISPONERINGER APPROPRIATION OF PROFITS                                                         1784                       1807
  Utbytte på aksjer og grunnfondskapital/renter på grunnfondsbevis Share dividends and primary capital/interest on primary capital certificate     131                       406
  Avgitt konsernbidrag/overført fra Norges Bank til staten Group contribution from Norges Bank to
the state                                                                        474                       418
  Overført til fond for vurderingsforskjeller Transferred to fund for valutation differences                               0                        0
  Overføinger til div. andre fond mv. Transfers to misc. other funds etc.                                       1180                       983
NETTO OVERFØRING OG DISPONERING NET TRANSFERS AND APPROPRIATION                                             1705                       1649
Norges Bank / Statistikkavdelingen
Norges Bank, perioderesultat
Millioner kroner
Front
                                            Akkumulerte tall
                                                      4. kv 2005   3. kv 2005  2. kv 2005  1. kv 2005  4. kv 2004  3. kv 2004  2. kv 2004 1. kv 2004
RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER
Interest income and similar income                                       12565     13570     9520    11384    13707    19798    12446    11995
  Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
  Interest etc. income on loans and demands on customers and credit institutions                5059      3290     3545     2857     5274    11792     4911    4276

  Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Interest etc income on treasury bills,treasury bonds and other interest bearing capital securites      9807     10229     9148     9578     8408     7998     7502    7718
  Andre renteinntekter o.l. inntekter Other interest incomes and etc.incomes                 -2300       50    -3173    -1050      25       7     33      1
RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER
Interest expenses and simular expenses                                     68404     36412    42721    31722      -88    5961     2038    52756
  Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner
  Interest etc. expenses on deposits from and debt to customers and credit institutions            4764      4321     4027     3759     6877    12276     3689    4888
  Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer
  Interest etc.expenses on issued capital securities
  Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital mv.
  Interest etc . expenses on subordinated loan capital
  Andre rentekostnader o.l. kostnader Other interest expenses and simular costs                63639     32092    38694    27964    -6965    -6315    -1651    47868
  Avgift til sikringsfondet Tax to sikringsfondet
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Net interest and credit commision income                                   -55838     -22843    -33201    -20339    13794    13837    10407   -40762


Andre inntekter Other incomes                                         56633     22685    38652    17050    -20839    -11805    -11268    49525
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
Income from shares and other securities with variable return                          2182      2657     4891     2549     1567     2004     3642    2242
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper
Income from ownership interests in associated companies and group company`s
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (unntatt betalingsformidling)
 Commission income and income from banking services (except money transmission)                    7      8      9      5      2      1      2     2
Betalingsformidlimg (inkl.interbankoverføringer) Money transmission                          1      0      0     22       1      1      1     13
Netto gevinst/-tap på verdipapirer og valuta
Net gain/-loss on securities and currency                                   53986     19701    33433    14183    -22752    -14101    -15189    47080
  Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Net gain/-loss on treasurey bills,treasurey bonds and other interest bearing securities           9457     -18092    15754     -328    7534    15688    -19880    10841
  Netto gevinst/-tap på aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
  Net gain/-loss on shares and other securities with variable return                     44536     37792    17683    14513    32673    -5477     4292    11405
  Netto gevinst/-tap på valuta og gull Net gain/-loss on currency and gold                    -6       1      -4      -1   -62026    -20666     651    25441
  Netto gevinst/-tap på finansielle derivater Net gain/-loss on financial derivates                              0      0     -933    -3646     -251    -607
Driftsinntekter faste eiendommer Operating income on fixed property
Andre driftsinntekter (inkl.gevinst v/salg av realkapital) Other operating income                457      319     320     290     343     289     275     189
Netto overføringer fra Staten Net transfer from the Goverment


Andre kostnader Other expenses                                          664      472     463     502     513     452     416     421
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Commission costs and costs of banking services           2      2      6     19      30      19       1     -2
Lønn og generelle administrasjonskostnader                                    542      387     347     381     377     321     322     333
  Lønn Wages                                                  139      105      77      99     119     111      77     82
  Pensjoner Pensions                                               18       8      7      6     -83      7      -8     27
  Sosiale kostnaderSocial security costs                                     17      25      14      32      27      16      18     40
  Administrasjonskostnader Administration expenses                               367      248     249     243     313     187     235     184
Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOrdinary depreciation tangible
fixed assets and intangible assets                                        29       29      29      29      28      27      27     27
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Write-down tangible fixed assets and intangible assets
Andre driftskostnader                                               92      55      81      74      79      86      66     62
RESULTAT FØR TAP PRE-LOSS PROFIT                                         131      -630    4988    -3792    -7558     1580    -1276    8343


Tap på utlån, garantier m.v. Losses on loans, guarantees etc.                             0      0      0      0      0      0      0     0
  Tap på utlån Loan losses                                              0      0      0      0      0      0      0     0
  Tap på garantier m.v. Losses on guarantees
  Kredittap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Loan losses on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities
Nedskrivninger på verdipapirer (/reversering av nedskriving) (anleggsmidler) Write-down of securities
(/reversal of write-down) (fixed assets)
Tap (gevinst) på verdipapirer Losses (gains) on securities                                           0      0      0      0      0     0
RESULTAT FØR SKATT PRE-TAX PROFIT                                        131      -630    4989    -3792    -7558     1579    -1276    8343


Skatt på ordinært resultat Tax on ordinary profit
Netto ekstraordinære kostnader (inntekter) Net extraordinary expenses (income)
Skatt på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary profit
RESULTAT FOR PERIODEN PROFIT AND LOSS FOR THE FINANCIAL PERIOD                          131      -630    4989    -3792    -7558     1579    -1276    8343Akkumulerte tall frem til Cumulative figures up to                             31/12/05     30/9/05   30/6/05   31/3/05  31/12/04    30/9/04   30/6/04   31/3/04

RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER
Interest income and similar income                                       47039     34474    20904    11384    57945    44238    24440    11995
  Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
  Interest and similar income on loans to and claims on customers and credit institutions           14751      9692     6402     2857    26253    20979     9187    4276
  Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Interest and similar income on treasury bills, government bonds and other interest -bearing capital
securites                                                   38762    28955    18725     9578     31625  23218  15220   7718
  Andre renteinntekter o.l. inntekter Other interest income and similar income                -6474    -4173    -4223    -1050      66    41    34    1
RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER
Interest expenses and similar expenses                                    179259    110856    74444    31722     60668  60755  54795  52756

  Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner
  Interest and similar expenses on deposits from and debt to customers and credit institutions        16871    12107     7786     3759     27730  20853   8577   4888
  Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer
  Interest and similar expenses on issued capital securities
  Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital mv.
  Interest and similar expenses on subordinated loan capital etc.
  Andre rentekostnader o.l. kostnader Other interest expenses and similar costs               162388    98749    66657    27964     32937  39902  46217  47868
  Avgift til sikringsfondet Fee to guarantee fund
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Net interest and credit commission income                                  -132220    -76382    -53539    -20339     -2723  -16517  -30354  -40762


Andre inntekter Other income                                         135020    78387    55702    17050     5613  26452  38257  49525
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
Income from shares and other securities with variable return                         12279    10097     7440     2549     9455   7888   5884   2242
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper
Income from ownership interests in associated companies and group companies

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (unntatt betalingsformidling)
Commission income and income from banking services (except payment transmission services)             29      22      14      5      7    5    4    2
Betalingsformidlimg (inkl.interbankoverføringer) Money transmission                        23      23      22      22      17    16    15    13
Netto gevinst/-tap på verdipapirer og valuta
Net gain/loss on securities and currency                                   121303    67317    47616    14183     -4963  17790  31891  47080

  Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Net gain/loss on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities          6791    -2666    15426     -328    14182   6648   -9040  10841
  Netto gevinst/-tap på aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
  Net gain/loss on shares and other securities with variable return                    114523    69987    32195    14513     42892  10219  15697  11405
  Netto gevinst/-tap på valuta og gull Net gain/loss on currency and gold                   -10      -4      -5      -1    -56599  5427  26092  25441
  Netto gevinst/-tap på finansielle derivater Net gain/loss on financial derivates                0             0      0     -5438  -4504   -859   -607
Driftsinntekter faste eiendommer Operating income on real property
Andre driftsinntekter (inkl.gevinst v/salg av realkapital) Other operating income               1386     929     610     290     1096   753   464   189
Netto overføringer fra Staten Net transfers from the Goverment


Andre kostnader Other expenses                                         2102     1438     965     502     1802   1288   836   421
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Commission costs and costs of banking services         29      27      25      19      49    19    -1    -2
Lønn og generelle administrasjonskostnader                                   1657     1115     728     381     1353   976   655   333
  Lønn Wages                                                  421     282     177      99     389   270   159    82
  Pensjoner Pensions                                               39      21      13      6      -57   26    19    27
  Sosiale kostnaderSocial security costs                                     89      71      46      32     102    74    58    40
  Administrasjonskostnader Administration expenses                              1108     741     492     243      919   606   419   184
Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOrdinary depreciation tangible
fixed assets and intangible assets                                       116      87      58      29     108    81    54    27
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Write-down tangible fixed assets and intangible assets
                                                         0                          0
Andre driftskostnader                                              301     209     154      74     292   213   128    62
RESULTAT FØR TAP PRE-LOSS PROFIT                                         698     567     1197    -3792     1089   8646   7067   8343


Tap på utlån, garantier m.v. Losses on loans, guarantees etc.                           0      0      0      0      0    0    0    0
  Tap på utlån Loan losses                                            0      0      0      0      0    0    0    0
  Tap på garantier m.v. Losses on guarantees
  Kredittap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Loan losses on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities
Nedskrivninger på verdipapirer (/reversering av nedskriving) (anleggsmidler) Write-down of securities
(/reversal of write-down) (fixed assets)
Tap (gevinst) på verdipapirer Losses (gains) on securities                             0             0      0      0    0    0    0
RESULTAT FØR SKATT PRE-TAX PROFIT                                        698     567     1197    -3792     1089   8646   7067   8343


Skatt på ordinært resultat Tax on ordinary profit
Netto ekstraordinære kostnader (inntekter) Net extraordinary expenses (income)
Skatt på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary profit
RESULTAT VED UTGANGEN AV PERIODEN PROFIT AND LOSS AT END OF PERIOD                        698     567     1197    -3792     1089   8646   7067   8343


OVERFØRINGER TRANSFERS                                              -71                        -3084
  Mottatt konsernbidrag Group contribution received
  Overført fra fond for vurderingsforskjeller Transferred from fund for valuation differences
  Overføinger fra div. andre fond mv. Transfers from misc. other funds etc.                   -71                        -3084
DISPONERINGER APPROPRIATION OF PROFITS                                   21392                          4173
  Utbytte på aksjer og grunnfondskapital/renter på grunnfondsbevis Share dividends and primary capital/interest on primary capital certificate
  Avgitt konsernbidrag/overført fra Norges Bank til staten Group contribution from Norges Bank to
the state                                                    0                           0
  Overført til fond for vurderingsforskjeller Transferred to fund for valutation differences
  Overføinger til div. andre fond mv. Transfers to misc. other funds etc.                  21392                         4173
NETTO OVERFØRING OG DISPONERING NET TRANSFERS AND APPROPRIATION                        21321                         1089
Norges Bank / Statistikkavdelingen
Sparebanker, perioderesultat
Millioner kroner
Front
                                            Akkumulerte tall
                                                     4. kv 2003  3. kv 2003  2. kv 2003  1. kv 2003  4. kv 2002  3. kv 2002  2. kv 2002 1. kv 2002
RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER
Interest income and similar income                                       8599    10364    11767    12672     13631   13088    12313    11988
  Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
  Interest etc. income on loans and demands on customers and credit institutions               8165     9896    11203    12042     12915   12396    11700    11382

  Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Interest etc income on treasury bills,treasury bonds and other interest bearing capital securites      416     463     560     626      719     687     610     604
  Andre renteinntekter o.l. inntekter Other interest incomes and etc.incomes                  19      4      4      4      -4      5      2      2
RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER
Interest expenses and simular expenses                                     4620     6055     7542     8639     9263    8883    8315    8148
  Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner
  Interest etc. expenses on deposits from and debt to customers and credit institutions            2921     4221     5343     6260     6636    6417    6070    6036
  Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer
  Interest etc.expenses on issued capital securities                             1401     1531     1901     2073     2327    2184    1980    1854
  Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital mv.
  Interest etc . expenses on subordinated loan capital                             168     175     171     179      172     166     150     145
  Andre rentekostnader o.l. kostnader Other interest expenses and simular costs                 0      0      0      0       0      0      0      0
 Avgift til sikringsfondet Tax to sikringsfondet                                129     127     127     127      128     117     116     113
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Net interest and credit commision income                                    3980     4309     4225     4032     4367    4204    3998    3840

Andre inntekter Other incomes                                         2399     1602     1782     1155     1543     362     888    1452
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
Income from shares and other securities with variable return                           48      24     106      60      41     40     153     78
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper
Income from ownership interests in associated companies and group company`s                   543      34      32      -1     451    -395     -31      0
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (unntatt betalingsformidling)
 Commission income and income from banking services (except money transmission)                 459     447     377     411      368     318     438     380
Betalingsformidlimg (inkl.interbankoverføringer) Money transmission                       906     756     676     621      682     752     650     568
Netto gevinst/-tap på verdipapirer og valuta
Net gain/-loss on securities and currency                                    391     296     545      17      -85    -411     -373     369
  Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Net gain/-loss on treasurey bills,treasurey bonds and other interest bearing securities            40      61     123     126      -33     97     -24     -1
  Netto gevinst/-tap på aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
  Net gain/-loss on shares and other securities with variable return                      229     100     301     -163      -58    -517     -416     254
  Netto gevinst/-tap på valuta og gull Net gain/-loss on currency and gold                   58      89     143     102      -33     106     217     111
  Netto gevinst/-tap på finansielle derivater Net gain/-loss on financial derivates               64      46     -22     -48      39     -97     -149      4
Driftsinntekter faste eiendommer Operating income on fixed property                       21      21      20      21      22     24      23     21
Andre driftsinntekter (inkl.gevinst v/salg av realkapital) Other operating income                32      24      26      27      64     34      28     36
Netto overføringer fra Staten Net transfer from the Goverment                           0      0      0      0       0      0      0      0

Andre kostnader Other expenses                                         3528     3156     3170     3175     3436    3052    3073    3040
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Commission costs and costs of banking services        355     321     307     295      347     329     319     304
Lønn og generelle administrasjonskostnader                                   2442     2238     2243     2243     2407    2147    2128    2153
 Lønn Wages                                                  1108     1063     968     1044     1106    1036     932    1012
  Pensjoner Pensions                                              147     134     146     128      147     116     121     111
  Sosiale kostnaderSocial security costs                                    251     234     216     227      221     210     194     229
  Administrasjonskostnader Administration expenses                              937     807     914     844      933     786     882     801
Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOrdinary depreciation tangible
fixed assets and intangible assets                                       180      185     184     182      183     185     180     176
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Write-down tangible fixed assets and intangible assets
                                                         16      0      6      0      15      0      7      0
Andre driftskostnader                                              536     412     429     456      484     390     438     407
RESULTAT FØR TAP PRE-LOSS PROFIT                                        2851     2754     2838     2012     2474    1515    1813    2252

Tap på utlån, garantier m.v. Losses on loans, guarantees etc.                          700     645     805     414     1261     647     453     265
  Tap på utlån Loan losses                                           674     640     801     425     1251     647     443     265
  Tap på garantier m.v. Losses on guarantees                                  26      5      4     -11       7      0      6     -1
  Kredittap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Loan losses on treasury bills, government bonds and0
                                                          0      other interest-bearing securities
                                                                      0      0       3      0      4      0
Nedskrivninger på verdipapirer (/reversering av nedskriving) (anleggsmidler) Write-down of securities
(/reversal of write-down) (fixed assets)                                     -1     7      21      25      294     71      27      5
Tap (gevinst) på verdipapirer Losses (gains) on securities                            19     -12      -7      -1     -11     -20     -41     -45
RESULTAT FØR SKATT PRE-TAX PROFIT                                       2133     2115     2018     1575      931     816    1374    2027

Skatt på ordinært resultat Tax on ordinary profit                                541     556     519     407      343     388     373     535
Netto ekstraordinære kostnader (inntekter) Net extraordinary expenses (income)                  0      0      0      0      -5      1      1      0
Skatt på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary profit                           0      0      0      0       1      0      0      0
RESULTAT FOR PERIODEN PROFIT AND LOSS FOR THE FINANCIAL PERIOD                         1592     1560     1499     1168      593     427    1000    1492Akkumulerte tall frem til Cumulative figures up to                            31/12/03    30/9/03   30/6/03   31/3/03   31/12/02   30/9/02   30/6/02   31/3/02

RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER
Interest income and similar income                                      43401    34802    24439    12672     51019   37388    24301    11988
  Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
  Interest and similar income on loans to and claims on customers and credit institutions          41306    33141    23245    12042     48393   35478    23082    11382
  Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Interest and similar income on treasury bills, government bonds and other interest -bearing
capital securites                                               2065     1650     1186     626     2620    1901    1214     604
  Andre renteinntekter o.l. inntekter Other interest income and similar income                 31      12      8      4       6      9      4      2
RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER
Interest expenses and similar expenses                                    26856    22236    16181     8639     34610   25346    16463    8148

  Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner
  Interest and similar expenses on deposits from and debt to customers and credit institutions       18746    15824    11603     6260     25159   18523    12106    6036
  Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer
  Interest and similar expenses on issued capital securities                         6906     5505     3974     2073     8344    6017    3834    1854
  Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital mv.
  Interest and similar expenses on subordinated loan capital etc.                       694     526     350     179      632     460     294     145
  Andre rentekostnader o.l. kostnader Other interest expenses and similar costs                 0      0      0      0       0      0      0      0
 Avgift til sikringsfondet Fee to guarantee fund                                510     381     254     127      474     346     229     113
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Net interest and credit commission income                                  16546    12566     8258     4032     16409   12042     7838    3840

Andre inntekter Other income                                          6938     4539     2937     1155     4245    2702    2340    1452
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
Income from shares and other securities with variable return                          237     189     166      60      313     272     231     78
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper
Income from ownership interests in associated companies and group companies                   608      65      31      -1      24    -427     -31      0

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (unntatt betalingsformidling)
Commission income and income from banking services (except payment transmission services)           1695     1236     789     411     1504    1137     819     380
Betalingsformidlimg (inkl.interbankoverføringer) Money transmission                      2957     2052     1296     621     2651    1969    1217     568
Netto gevinst/-tap på verdipapirer og valuta
Net gain/loss on securities and currency                                    1249     858     562      17     -500    -415      -4     369

  Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Net gain/loss on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities           350     309     248     126      39     72     -25     -1
  Netto gevinst/-tap på aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
  Net gain/loss on shares and other securities with variable return                      467     238     138     -163     -737    -679     -162     254
  Netto gevinst/-tap på valuta og gull Net gain/loss on currency and gold                   392     334     246     102      401     434     328     111
  Netto gevinst/-tap på finansielle derivater Net gain/loss on financial derivates               40     -24     -70     -48     -204    -242     -145      4
Driftsinntekter faste eiendommer Operating income on real property                        83      62      41      21      90     68      43     21
Andre driftsinntekter (inkl.gevinst v/salg av realkapital) Other operating income                109      77      53      27      162     99      64     36
Netto overføringer fra Staten Net transfers from the Goverment                          0      0      0      0       0      0      0      0

Andre kostnader Other expenses                                        13028     9501     6345     3175     12600    9164    6113    3040
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Commission costs and costs of banking services       1277     922     602     295     1300     953     624     304
Lønn og generelle administrasjonskostnader                                   9167     6725     4487     2243     8835    6428    4281    2153
 Lønn Wages                                                  4183     3075     2012     1044     4085    2979    1943    1012
  Pensjoner Pensions                                              554     408     274     128      495     347     232     111
  Sosiale kostnaderSocial security costs                                    929     677     443     227      854     633     423     229
  Administrasjonskostnader Administration expenses                              3501     2565     1757     844     3402    2469    1683     801
Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOrdinary depreciation tangible
fixed assets and intangible assets                                       730      550     366     182      723     541     356     176
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Write-down tangible fixed assets and intangible assets
                                                         22      6      6      0      22      7      7      0
Andre driftskostnader                                             1832     1297     884     456     1720    1236     845     407
RESULTAT FØR TAP PRE-LOSS PROFIT                                       10456     7604     4850     2012     8054    5579    4065    2252

Tap på utlån, garantier m.v. Losses on loans, guarantees etc.                         2564     1864     1219     414     2625    1364     718     265
  Tap på utlån Loan losses                                          2540     1866     1226     425     2606    1355     708     265
  Tap på garantier m.v. Losses on guarantees                                  24     -2      -7     -11       12      6      6     -1
  Kredittap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Loan losses on treasury bills, government bonds and0
                                                         0      other interest-bearing securities
                                                                      0      0       7      4      4      0
Nedskrivninger på verdipapirer (/reversering av nedskriving) (anleggsmidler) Write-down of securities
(/reversal of write-down) (fixed assets)                                     51     52      46      25      397     104      32      5
Tap (gevinst) på verdipapirer Losses (gains) on securities                            0     -20      -8      -1     -117    -106     -86     -45
RESULTAT FØR SKATT PRE-TAX PROFIT                                       7841     5708     3593     1575     5148    4218    3401    2027

Skatt på ordinært resultat Tax on ordinary profit                               2024     1482     927     407     1638    1296     908     535
Netto ekstraordinære kostnader (inntekter) Net extraordinary expenses (income)                  0      0      0      0      -3      2      1      0
Skatt på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary profit                           0      0      0      0       1      0      0      0
RESULTAT VED UTGANGEN AV PERIODEN PROFIT AND LOSS AT END OF PERIOD                       5817     4226     2666     1168     3513    2920    2492    1492

OVERFØRINGER TRANSFERS                                             -107      0      0      0     -491      0      0      0
  Mottatt konsernbidrag Group contribution received                               0      0      0      0      0      0      0      0
  Overført fra fond for vurderingsforskjeller Transferred from fund for valuation differences          -8      0      0      0     -295      0      0      0
  Overføinger fra div. andre fond mv. Transfers from misc. other funds etc.                  -99      0      0      0     -196      0      0      0
DISPONERINGER APPROPRIATION OF PROFITS                                   5924      0       0       0     4003      0      0      0
  Utbytte på aksjer og grunnfondskapital/renter på grunnfondsbevis Share dividends and primary capital/interest on primary capital certificate
                                                      1337      0       0       0      427      0      0      0
  Avgitt konsernbidrag/overført fra Norges Bank til staten Group contribution from Norges Bank to
the state                                                  1620      0       0       0     1787      0      0      0
  Overført til fond for vurderingsforskjeller Transferred to fund for valutation differences          15      0      0      0      31      0      0      0
 Overføinger til div. andre fond mv. Transfers to misc. other funds etc.                   2952      0      0      0     1759      0      0      0
NETTO OVERFØRING OG DISPONERING NET TRANSFERS AND APPROPRIATION                        5817      0      0      0     3513      0      0      0
Norges Bank / Statistikkavdelingen
Forretningsbanker, perioderesultat
Millioner kroner
Front
                                            Akkumulerte tall
                                                     4. kv 2003  3. kv 2003  2. kv 2003  1. kv 2003  4. kv 2002  3. kv 2002  2. kv 2002 1. kv 2002
RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER
Interest income and similar income                                      10217    11962    14083    15376     12089   16064    15639    14880
  Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
  Interest etc. income on loans and demands on customers and credit institutions               8028     9674    12568    14305     10955   14929    14494    13827

  Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Interest etc income on treasury bills,treasury bonds and other interest bearing capital securites      731     757     1024     990     1132    1135    1145    1052
  Andre renteinntekter o.l. inntekter Other interest incomes and etc.incomes                 1459     1531     491      81       1      0      0      0
RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER
Interest expenses and simular expenses                                     6517     8048    10204    11519      8002   12060    11620    11112
  Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner
  Interest etc. expenses on deposits from and debt to customers and credit institutions            4940     6436     8481     9787     6057   10227     9894    9199
  Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer
  Interest etc.expenses on issued capital securities                             1250     1310     1407     1424     1660    1494    1415    1555
  Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital mv.
  Interest etc . expenses on subordinated loan capital                             151     151     168     159      153     162     155     203
  Andre rentekostnader o.l. kostnader Other interest expenses and simular costs                 0      0      0      0       7      0      0      0
 Avgift til sikringsfondet Tax to sikringsfondet                                176     152     149     149      126     176     157     154
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Net interest and credit commision income                                    3701     3913     3879     3857     4086    4005    4019    3768

Andre inntekter Other incomes                                         3488     2234     2307     2058     2534    1671    1922    2175
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
Income from shares and other securities with variable return                          670      12      58      5      23      8     106     25
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper
Income from ownership interests in associated companies and group company`s                   321     197     229     112      438     27      51     57
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (unntatt betalingsformidling)
 Commission income and income from banking services (except money transmission)                 699     749     654     621      607     566     663     689
Betalingsformidlimg (inkl.interbankoverføringer) Money transmission                       961     798     773     744      837     784     748     706
Netto gevinst/-tap på verdipapirer og valuta
Net gain/-loss on securities and currency                                    581     274     374     379      309     91     136     509
  Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Net gain/-loss on treasurey bills,treasurey bonds and other interest bearing securities           113      51     413     243      183     81      43     -43
  Netto gevinst/-tap på aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
  Net gain/-loss on shares and other securities with variable return                      47      46      41     -61      -52    -201     -168     73
  Netto gevinst/-tap på valuta og gull Net gain/-loss on currency and gold                   592      37     1311     704      145     69     262     117
  Netto gevinst/-tap på finansielle derivater Net gain/-loss on financial derivates              -170     140    -1390     -507      32     142      -1     362
Driftsinntekter faste eiendommer Operating income on fixed property                       33      32      32      31      48     25      30     31
Andre driftsinntekter (inkl.gevinst v/salg av realkapital) Other operating income                223     172     186     165      272     172     188     159
Netto overføringer fra Staten Net transfer from the Goverment                           0      0      0      0       0      0      0      0

Andre kostnader Other expenses                                         4696     3997     4114     3996     4421    3947    4148    3954
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Commission costs and costs of banking services        616     446     441     444      379     382     406     391
Lønn og generelle administrasjonskostnader                                   3316     2848     2980     2898     3040    2884    2977    2902
 Lønn Wages                                                  1486     1371     1383     1366     1421    1400    1312    1317
  Pensjoner Pensions                                              307     212     268     205      146     126     142     171
  Sosiale kostnaderSocial security costs                                    444     239     258     267      347     254     254     270
  Administrasjonskostnader Administration expenses                              1079     1027     1072     1060     1126    1104    1270    1144
Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOrdinary depreciation tangible
fixed assets and intangible assets                                       222      189     218     172      336     195     196     193
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Write-down tangible fixed assets and intangible assets
                                                        -38      43     -17      -2      50      0      4      0
Andre driftskostnader                                              580     472     492     484      615     486     565     468
RESULTAT FØR TAP PRE-LOSS PROFIT                                        2493     2150     2072     1919     2200    1729    1793    1989

Tap på utlån, garantier m.v. Losses on loans, guarantees etc.                          800     1005     1422     1351     3679     764     615     140
  Tap på utlån Loan losses                                           824     1011     1410     1346     3605     747     624     145
  Tap på garantier m.v. Losses on guarantees                                  -24     -6      9      4       44     17      -9     -5
  Kredittap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Loan losses on treasury bills, government bonds and0
                                                          0      other interest-bearing securities
                                                                      4      0       30      0      0      0
Nedskrivninger på verdipapirer (/reversering av nedskriving) (anleggsmidler) Write-down of securities
(/reversal of write-down) (fixed assets)                                    -205     2      3      1      235     215     299      1
Tap (gevinst) på verdipapirer Losses (gains) on securities                            -3      4     -193      -1     -531    -372     -226      0
RESULTAT FØR SKATT PRE-TAX PROFIT                                       1902     1139     840     569     -1184    1122    1104    1848

Skatt på ordinært resultat Tax on ordinary profit                                424     259     -38     134     -226     357     351     467
Netto ekstraordinære kostnader (inntekter) Net extraordinary expenses (income)                  0      0      0      0      -73      0      0      0
Skatt på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary profit                           0      0      0      0       0      -9      2      7
RESULTAT FOR PERIODEN PROFIT AND LOSS FOR THE FINANCIAL PERIOD                         1478     880     879     435     -884     774     751    1375Akkumulerte tall frem til Cumulative figures up to                            31/12/03    30/9/03   30/6/03   31/3/03   31/12/02   30/9/02   30/6/02   31/3/02

RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER
Interest income and similar income                                      51638    41420    29459    15376     58672   46583    30519    14880
  Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner
  Interest and similar income on loans to and claims on customers and credit institutions          44575    36547    26873    14305     54206   43251    28321    13827
  Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Interest and similar income on treasury bills, government bonds and other interest -bearing
capital securites                                               3501     2770     2014     990     4465    3332    2198    1052
  Andre renteinntekter o.l. inntekter Other interest income and similar income                3561     2103     572      81       1      0      0      0
RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER
Interest expenses and similar expenses                                    36288    29772    21723    11519     42794   34792    22732    11112

  Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner
  Interest and similar expenses on deposits from and debt to customers and credit institutions       29644    24704    18269     9787     35378   29320    19093    9199
  Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer
  Interest and similar expenses on issued capital securities                         5391     4141     2831     1424     6124    4464    2970    1555
  Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital mv.
  Interest and similar expenses on subordinated loan capital etc.                       629     477     327     159      673     520     358     203
  Andre rentekostnader o.l. kostnader Other interest expenses and similar costs                 0      0      0      0       7      0      0      0
 Avgift til sikringsfondet Fee to guarantee fund                                625     449     297     149      613     488     312     154
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Net interest and credit commission income                                  15349    11649     7735     3857     15878   11791     7787    3768

Andre inntekter Other income                                         10088     6599     4366     2058     8303    5768    4097    2175
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
Income from shares and other securities with variable return                          745      75      63      5      162     139     131     25
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper
Income from ownership interests in associated companies and group companies                   860     539     341     112      572     135     108     57

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (unntatt betalingsformidling)
Commission income and income from banking services (except payment transmission services)           2723     2024     1275     621     2525    1917    1352     689
Betalingsformidlimg (inkl.interbankoverføringer) Money transmission                      3276     2315     1517     744     3075    2238    1455     706
Netto gevinst/-tap på verdipapirer og valuta
Net gain/loss on securities and currency                                    1609     1028     754     379     1045     735     645     509

  Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer
  Net gain/loss on treasury bills, government bonds and other interest-bearing securities           820     707     657     243      263     80      -1     -43
  Netto gevinst/-tap på aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning
  Net gain/loss on shares and other securities with variable return                       73      27     -20     -61     -347    -296     -95     73
  Netto gevinst/-tap på valuta og gull Net gain/loss on currency and gold                   2643     2052     2015     704      594     448     379     117
  Netto gevinst/-tap på finansielle derivater Net gain/loss on financial derivates              -1928    -1758    -1898     -507      535     503     361     362
Driftsinntekter faste eiendommer Operating income on real property                       129      95      64      31      133     86      61     31
Andre driftsinntekter (inkl.gevinst v/salg av realkapital) Other operating income                746     523     351     165      791     518     346     159
Netto overføringer fra Staten Net transfers from the Goverment                          0      0      0      0       0      0      0      0

Andre kostnader Other expenses                                        16803    12107     8110     3996     16470   12049     8102    3954
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Commission costs and costs of banking services       1946     1331     885     444     1558    1180     798     391
Lønn og generelle administrasjonskostnader                                  12042     8726     5878     2898     11803    8763    5879    2902
 Lønn Wages                                                  5605     4119     2749     1366     5450    4029    2629    1317
  Pensjoner Pensions                                              992     685     473     205      584     438     312     171
  Sosiale kostnaderSocial security costs                                   1208     764     525     267     1125     779     524     270
  Administrasjonskostnader Administration expenses                              4237     3158     2132     1060     4644    3518    2414    1144
Ordinære avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOrdinary depreciation tangible
fixed assets and intangible assets                                       800      579     390     172      920     584     389     193
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Write-down tangible fixed assets and intangible assets
                                                        -15      24     -19      -2      54      4      4      0
Andre driftskostnader                                             2028     1448     976     484     2134    1519    1033     468
RESULTAT FØR TAP PRE-LOSS PROFIT                                        8634     6141     3991     1919     7710    5511    3782    1989

Tap på utlån, garantier m.v. Losses on loans, guarantees etc.                         4578     3778     2773     1351     5199    1519     755     140
  Tap på utlån Loan losses                                          4591     3767     2756     1346     5121    1516     769     145
  Tap på garantier m.v. Losses on guarantees                                  -17     8      13      4       47      3     -14     -5
  Kredittap på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Loan losses on treasury bills, government bonds and4
                                                          4      other interest-bearing securities
                                                                      4      0       30      0      0      0
Nedskrivninger på verdipapirer (/reversering av nedskriving) (anleggsmidler) Write-down of securities
(/reversal of write-down) (fixed assets)                                    -199     6      4      1      750     514     300      1
Tap (gevinst) på verdipapirer Losses (gains) on securities                           -194     -190     -194      -1    -1129    -598     -226      0
RESULTAT FØR SKATT PRE-TAX PROFIT                                       4450     2548     1409     569     2891    4075    2953    1848

Skatt på ordinært resultat Tax on ordinary profit                                778     354      95     134      949    1175     818     467
Netto ekstraordinære kostnader (inntekter) Net extraordinary expenses (income)                  0      0      0      0      -73      0      0      0
Skatt på ekstraordinært resultat Tax on extraordinary profit                           0      0      0      0       0      0      9      7
RESULTAT VED UTGANGEN AV PERIODEN PROFIT AND LOSS AT END OF PERIOD                       3672     2194     1314     435     2015    2900    2126    1375

OVERFØRINGER TRANSFERS                                            -2037      0      0      0     -2101      0      0      0
  Mottatt konsernbidrag Group contribution received                             -1222      0      0      0      0      0      0      0
  Overført fra fond for vurderingsforskjeller Transferred from fund for valuation differences          0      0      0      0      -1      0      0      0
  Overføinger fra div. andre fond mv. Transfers from misc. other funds etc.                  -816      0      0      0     -2101      0      0      0
DISPONERINGER APPROPRIATION OF PROFITS                                   5709      0       0       0     4117      0      0      0
  Utbytte på aksjer og grunnfondskapital/renter på grunnfondsbevis Share dividends and primary capital/interest on primary capital certificate
                                                      1477      0       0       0     1512      0      0      0
  Avgitt konsernbidrag/overført fra Norges Bank til staten Group contribution from Norges Bank to
the state                                                  2819      0       0       0     2163      0      0      0
  Overført til fond for vurderingsforskjeller Transferred to fund for valutation differences        445      0       0       0      34      0      0      0
  Overføinger til div. andre fond mv. Transfers to misc. other funds etc.                   968      0      0      0      409      0      0      0
NETTO OVERFØRING OG DISPONERING NET TRANSFERS AND APPROPRIATION                        3672      0      0      0     2015      0      0      0

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:7/28/2011
language:Norwegian
pages:13