Handleiding opstellen tussentijdse rapportages - DOC by liwenting

VIEWS: 45 PAGES: 42

									        Bestuursrapportage


              2004-2
       (Periode mei - september 2004)
Zandvoort, (september 2004)


Vastgesteld door de gemeenteraad d.d.
                      -1-
Gemeente Zandvoort

Telefoon:      023 574 01 00
Fax:         023 571 37 24
E-mail:       info@zandvoort.nl
Internet:      www.zandvoort.nl
Postadres:      Postbus 2
           2040 AA Zandvoort
Bezoekadres:     Swaluëstraat 2
           Zandvoort
Bankrekening:    BNG 28.50.10.034

Registratienr:    2004/8346
Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2  september 2004
                                            -2-

                             INHOUDSOPGAVE

INLEIDING ......................................................................................................................................................... 4
SAMENVATTING BELANGRIJKE ITEMS .................................................................................................. 6
   A. VOORSTELLEN TEN LASTE VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT ................................... 6
   B. OVERIGE BELEIDSVOORSTELLEN ........................................................................................... 8
   C. INVESTERINGSVOORSTELLEN................................................................................................ 10
1       BELEIDSUITVOERING .................................................................................................................. 11
       1.1  MAATSCHAPPIJ EN ZORG .............................................................................................. 11
       1.2  WONEN EN LEEFOMGEVING......................................................................................... 13
       1.3  ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT ............................................................................... 15
       1.4  TOERISME EN ECONOMIE .............................................................................................. 16
       1.5  RUIMTELIJKE INRICHTING EN VERNIEUWING ........................................................ 18
       1.6  BESTUUR EN GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING .............................................. 21
       1.7  RECHT, VEILIGHEID EN HANDHAVING ...................................................................... 22
       1.8  FINANCIERING, ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN............... 23
2       DE PARAGRAFEN ........................................................................................................................... 26
       2.1  BEDRIJFSVOERING .......................................................................................................... 26
          2.1.1  Personeel en organisatie ..................................................................................... 26
          2.1.2  Informatievoorziening en automatisering........................................................... 26
          2.1.3  Mandaat en delegatie .......................................................................................... 27
          2.1.4  Administratieve Organisatie en Interne Controle............................................... 27
          2.1.5  Aanbestedingsbeleid........................................................................................... 28
          2.1.6  Klachtenmanagement ......................................................................................... 28
          2.1.7  Huisvesting ......................................................................................................... 28
          2.1.8  Onderzoeksplan .................................................................................................. 28
       2.2  WEERSTANDSVERMOGEN ............................................................................................ 28
       2.3  LOKALE HEFFINGEN ....................................................................................................... 30
       2.4  ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .......................................................................... 31
       2.5  FINANCIERING .................................................................................................................. 31
       2.6  VERBONDEN PARTIJEN .................................................................................................. 32
       2.7  GRONDBELEID .................................................................................................................. 32
3       FINANCIËN ....................................................................................................................................... 33
       3.1  RESULTATENREKENING ................................................................................................ 33
       3.2  VORDERINGEN ................................................................................................................. 34
BIJLAGE 1 ........................................................................................................................................................ 36
BIJLAGE 2 ........................................................................................................................................................ 40
       Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2                                september 2004
                      -3-
Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2  september 2004
                        -4-


INLEIDING

In deze Berap informeren wij uw raad over (afwijkingen in) de begrotingsuitvoering 2004.

In de hoofdstukken 1 en 2 gaan wij in op een aantal aspecten van de beleidsuitvoering,
respectievelijk bedrijfsvoering.

Informatie over de financiële uitkomsten, alsmede de bepaling en bestemming van het
resultaat is in hoofdstuk 3 opgenomen. Ook vindt u daarin actuele gegevens over de stand
van de Algemene reserve en de reserve Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing
(ISV).

Vanaf 2004 wordt op het niveau van de door u vastgestelde (deel)programma‟s uit de
programmabegroting gerapporteerd.

Op grond van de nota "Actualisatie Collegeplan 2002 - 2006" treft u vanaf deze Berap 2
bijlagen aan met betrekking tot de voortgang van werkzaamheden.

Bijlage 1 betreft de Kernlijst: deze onderwerpen worden door college pro-actief
aangeboden aan commissie en/of raad.
Bijlage 2 betreft de Groslijst: deze onderwerpen worden door middel van de besluitenlijst
van B&W ter kennisname aangeboden.
Zandvoort, september 2004
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort.
Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2              september 2004
                      -5-
Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2  september 2004
                         -6-


SAMENVATTING BELANGRIJKE ITEMSA. VOORSTELLEN TEN LASTE VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

met structurele gevolgen:

1. de lasten en baten in de begroting op het product uitkeringen werkgelegenheid (WIW
  en ID) als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) verhogen met
  € 169.110,--;

2. voor het gemeentelijk aandeel in de kosten voor de door de GGD uitgevoerde
  coördinerende taak ten aanzien van het sociaal team in de begroting een raming op
  nemen van € 3.000,--;

3. de geraamde bijdrage aan de Hulpverleningsdienst Kennemerland op product
  Volksgezondheid, als gevolg van de BTW correctie en een te hoge inschatting van de
  gevolgen van de CAO onderhandelingen naar beneden bij te stellen met € 13.310,--:

4. de geraamde bijdrage aan de Hulpverleningsdienst Kennemerland op product
  Regionale brandweer, als gevolg van de BTW correctie en een te hoge inschatting van
  de gevolgen van de CAO onderhandelingen naar beneden bij te stellen met € 12.299,--;

5. de post betreffende het restant van een nog over voorgaande jaren nog in te vullen
  taakstelling op budgetten ad € 33.043,--, als volgt in te vullen:

    a. afschaffing van het raadsdiner                 € 4.000,--
    b. verkleinen van de rubriek algemeen in de gem. advertentie   € 1.000,--
    c. het schrappen van kennismakingsbijeenkomsten met
      nieuwe burgers                        € 5.040,--
    d. afzien van het houden van jaarlijkse verkeersonderzoeken en
      in de plaats hiervan 2 jaarlijks te monitoren         € 8.043,--
    e. m.i.v. 2004 voor de uitvoering van het jeugdbeleid extra
      beschikbaar gestelde bedrag in te trekken           € 10.000,--
    f. het beperken van de projecten voor het ontwikkelen van
      gezondheidsgerichte initiatieven en derhalve het project
      eenzaamheid bij ouderen te schrappen              € 5.000,--

                                 totaal  € 33.043,--

    en het resterende deel ad € 19.085,-- af te dekken binnen de exploitatie begroting.
    In de concept begroting voor 2005 is inmiddels met deze posten rekening
    gehouden.

6. de post betreffende de taakstelling bezuiniging ad € 23.816,-- op subsidies die gelet op
  hun karakter vallen onder het casinofonds. Per ultimo 2004-2 is in deze taakstelling
  voorzien voor een bedrag van € 15.279,-- (Shantykoren € 2.567,-- en Classic concert
  € 12.712,--). Voorgesteld wordt het resterende deel ad € 8.537,-- af te dekken binnen de
  exploitatie begroting.
Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2               september 2004
                         -7-

met incidentele gevolgen:

7. de vrijvallende inkomsten uit de debiteuren krediethypotheek ad € 63.069,-- te storten
  in de egalisatie reserve Wet Werk en Bijstand;

8. de vrijvallende inkomsten uit de debiteuren sociale zekerheid ad € 46.668,-- te storten
  in de in te stellen egalisatie reserve Wet Werk en Bijstastand;

9. door de stijging van het aantal schuldhulpvragen de uitgaven met € 2.500,--te verhogen;

10. in de begroting rekening houden met niet verhaalbare kosten van een aantal gevallen
  met hygiënische woonproblemen van € 5.000,--;

11. door een verdere toename van het aantal bomen dat is aangetast door de iepziekte en de
  door de storm in juni veroorzaakte schade dienen de uitgaven voor openbaar groen te
  worden verhoogd met € 11.500,--:

12. door een nabetaling voor geleverde diensten in 2002 van het Regionaal Overlaad
  Station dienen de uitgaven met € 3.700,-- te worden verhoogd;

13. ten behoeve van het vervroegd moeten vervangen van een peilbron de uitgaven voor
  sportterreinen te verhogen met € 4.500,--;

14. ten behoeve van de plaatsing van het beeld van Keizerin Sissi de uitgaven in de
  begroting te verhogen met € 10.000,--;

15. de opbrengsten voor parkeergelden kunnen met € 190.000,-- worden verhoogd;

16. de opbrengsten voor het afgeven van parkeervergunningen kunnen met € 20.000,--
  worden verhoogd;

17. door de stormschade aan de stuifschermen en veel extra shovelwerk dient het budget
  voor het strand met € 7.000,-- te worden verhoogd;

18. door het afsluiten van kredieten met betrekking de realisatie van Duijnwijk valt er ten
  gunste van de exploitatie begroting een bedrag vrij uit de reserve Dorpsvernieuwing
  van € 108.497,--;

19. de geraamde inkomsten aan leges brandveilig gebruik kunnen als gevolg van een
  inhaalslag naar boven worden bijgesteld met € 37.000,--. Voor de hieraan verbonden
  extra kosten dient rekening te worden gehouden met € 15.000,--, zodat de begroting
  positief wordt beïnvloed met € 22.000,--.

20. voor het doen uitvoeren van opsporingswerkzaamheden naar eventuele (resten van)
  munitie bij de uitvoering van de 2e fase van het project herinrichting Boulevard
  Barnaart in de begroting voor 2004 aan de inkomsten en uitgaven kant een bedrag te
  ramen van € 210.000,--;
Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2               september 2004
                         -8-

21. het opleggen van dagtoeristenbelasting over 2003 leidt tot een hogere opbrengst van
  € 7.000,--, deze extra inkomst wordt gestort in de daarvoor ingestelde egalisatie
  reserve. Per saldo wordt het begrotingsresultaat derhalve niet beïnvloed;

22. binnen de algemene uitkering moet als gevolg van een daling van het accres rekening
  worden gehouden met een lagere opbrengst van € 280.000,--;

23. aan taakstelling voor het voeren van een actief grondbeleid kan voor 2004 wegens
  verkoop van diverse percelen grond rekening worden gehouden met extra inkomsten
  voor een bedrag van € 204.800,--;

24. aan overige taakstellingen dient per ultimo 2004-2 per saldo nog een bedrag te worden
  ingevuld van € 27.622,--;

25. rekening kan worden gehouden met een bedrag van € 15.400,-- aan nagekomen baten;

26. de bijdrage aan de exploitatie uit de reserve rente egalisatie kan worden verhoogd met
  € 27.700,--;

27. het per saldo voordelige resultaat van Berap 2004-2 ad € 269.884,-- te storten in de
  algemene reserve.


B. OVERIGE BELEIDSVOORSTELLEN

1. kennis nemen van Berap 2004-2, met nadrukkelijk de aandacht op het gegeven dat:

  a. door een grotere inzet aan uren aan het project “Bereikbaarheid Kust”
  werkzaamheden zoals het nemen van (achterstallige) verkeersbesluiten, het instellen
  van 30km-zones, de uitwerking en uitvoering van de regel Bromfietsers op de rijbaan
  en de beleidsnotitie afgifte uitrit vergunningen vertraging op lopen;

  b. door vacatures op de afdeling Ontwikkeling & Beheer, alsmede het inzetten van
  extra capaciteit op het project herinrichting woonwagenlocaties diverse projecten
  (Duijntjesveld 2e fase, Oud Noord fase III en afrekening krediet winkelcentrum Nieuw
  Noord) vertraging oplopen;

  c. het (extra) inzetten van de controller op andere dossiers (herinrichting
  woonwagenlocaties, Welzijn Zorg en Wonen, Berap, projecten DIS/RIS en Integraal
  vergunningensysteem, zodanige gevolgen hebben voor de uitvoering van het
  onderzoeksplan en het vastleggen van de Administratieve Organisatie, dat deze
  aanzienlijke vertraging hebben opgelopen

  d. de organisatie op een aantal uitvoerende onderdelen te maken heeft met langdurig
  ziekte verzuim, waardoor de productie ondanks de beschikbare extra middelen onder
  druk komt te staan

  e. de accountant met ingang van 2004, zowel een oordeel dient te geven over de
  getrouwheid van de verantwoording, als over de rechtmatigheid van de totstandkoming
  van de baten, lasten en balansmutaties. Dat op grond van de nieuwe wetgeving wordt

Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2               september 2004
                         -9-

  verwacht dat het overgrote deel van de gemeenten geen goedkeurende verklaring krijgt.
  De Minister het verzoek van de VNG om het Besluit voor 2004 ten aanzien van het
  oordeel over de rechtmatigheid uit te stellen of een overgangsregeling te treffen heeft
  afgewezen, maar 2004 beschouwd als een niet vrijblijvend proefjaar en derhalve de
  niet-goedkeurende accountantsverklaringen ziet als een stimulans voor de interne
  organisatie van de gemeenten.
  De wij in periode 2004-3 de raad meer inzicht in deze materie en de gevolgen voor
  Zandvoort zullen verschaffen.

  f. het gegeven dat het voeren van juridische procedures (zoals de baatbelasting,
  Zeestraat, Geerling, Riche etc.) voor de gemeente Zandvoort indien deze in het ongelijk
  wordt gesteld aanzienlijke financiële risico‟s in zich heeft;

  g. de 0,33 fte formatie voor grondwaterbeheer als structurele invulling van de
  taakstelling niet wordt ingevuld.

2. een egalisatiereserve Wet Werk en Bijstand (WWB) in te stellen voor het opvangen
  van fluctuaties in de financiering van de uitgaven als gevolg van de nieuwe wet en
  regelgeving;

3. als gevolg van de verkoop van diverse percelen grond inde begroting van 2005 en
  volgende jaren rekening houden met lagere inkomsten wegens huur ad € 2.130,--;

4. in de begroting voor 2006 en eventueel volgende jaren rekening te houden met een
  structurele bijdrage aan Amsterdam Partners;

5. in te stemmen dat voor de uitvoering van de civieltechnische herinrichting bouwplan
  De Prinsenhof en de beperkte herinrichting/heraanleg Prinsenhofstraat, Swaluestraat,
  Stationsstraat en Brugstraat € 30.000,-- wordt aangewend uit het onderhoudsbudget,
  waardoor een nog nader aan te geven verschuiving in de uitvoering zal plaatsvinden;

6. rekening te houden met het gegeven dat er naar verwachting voor Oud Noord fase III
  (de A.J. van der Moolenstraat) geen GDU subsidie verleend zal worden. Bij toewijzing
  door de provincie van de GDU gelden voor 2005 is deze aanvraag op de zogenaamde
  B-lijst geplaatst. Hierdoor ontstaat er mogelijk een tekort van € 188.000,-- in de
  uitvoering op de beschikbaar te stellen kredieten;

7. voor het doen uitvoeren van opsporingswerkzaamheden naar eventuele (resten van)
  munitie bij de 3e fase van het project herinrichting Boulevard Barnaart in de begroting
  voor 2005 aan de inkomsten en uitgaven kant een bedrag te ramen van € 210.000,--;

8. de uit Berap 2004-2 voortvloeiende begrotingswijziging voor 2004 tegelijkertijd vast te
  stellen.
Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2              september 2004
                         - 10 -C. INVESTERINGSVOORSTELLEN

1. de navolgende kredieten af te sluiten:

  7.010.33  RG – tractor 187
  7.210.04  Reconstructie Zandvoortselaan (fase A)
  7.210.20  Uitvoering rotonde Van Lennepweg
  7.211.70  Voorbereidingskrediet Tolweg / Haarlemmerstraat
  7.214.40  RG – mobiele VRI 532
  7.220.40  Borden en proms t.b.v. het parkeerbeleid
  7.427.80  Tijdelijke huisvesting Clusterschool Centrum
  7.427.90  Oranje Nassauschool – vervanging en verhuizing
  7.428.00  Oranje Nassauschool – aanpassen douche i.v.m. legionella
  7.428.10  Oranje Nassauschool – aanpassingen inzake gebruiksvergunning
  7.428.20  Nicolaasschool – 1e inrichting speellokaal
  7.538.00  Toren Nederlands-Hervormde kerk
  7.712.40  Collectriool Zandvoortselaan
  7.712.50  Relining riool Zandvoortselaan
  7.723.10  aanleg riolering strandhuisjeskamp
  7.724.20  uitvoering vervanging riolering Haarlemmerstraat
  7.724.25  koppelen transportriolen nabij de Zilvermeeuw
  7.834.90  realisering plan Duijnwijk - plansupervisie
  7.834.93  realisering plan Duijnwijk – voorbereiding / toezicht

2. dat in verband met de voorgenomen ombuigingsoperatie er in het centrum geen
  openbare toiletten bij te plaatsen en het voor 2004 verleende krediet (776390) ad
  € 42.224,-- af te sluiten;

3. vooruitlopende op de vaststelling van de begroting voor 2005 een
  voorbereidingskrediet ad € 47.600,-- (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor de
  aanschaf van een nieuwe ladderwagen;

NB. De staat van rest kredieten ligt op de gebruikelijke wijze ter inzage.
Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2               september 2004
                          - 11 -


1  BELEIDSUITVOERING

  De opbouw van dit hoofdstuk komt overeen met de structuur van de begroting (programma
  / product).

  Voor de herkenbaarheid met de begroting wordt in dit hoofdstuk daar, waar van
  toepassing, het betreffende programma genoemd, gevolgd door het product waarop
  bijsturing van toepassing is.

  Ten aanzien van de programma / product gebonden informatie geldt als uitgangspunt
  "geen bericht is goed bericht" en wordt volstaan met het melden van die afwijkingen die
  invloed (kunnen) hebben op het te voeren beleid.


            1.1    MAATSCHAPPIJ EN ZORG

  Product:    43. Inkomens voorzieningen

  Wet Werk en Bijstand (WWB)
  Per 1 januari 2004 is de WWB van kracht geworden. Bij het opstellen van de begroting
  voor 2004 was het nog onbekend of, en zo ja, wanneer deze wet zou ingaan. Derhalve is
  toen uitgegaan van een situatie als zou in 2004 de Abw nog van kracht zijn. Op basis van
  Berap 2004-2 is de begroting om in administratief technische zin te kunnen voldoen aan de
  door de accountant gestelde eisen en de informatie voorziening in algemene zin aan de
  werkelijkheid aangepast. Op grond van een extrapolatie van de tot nu toe verstrekte
  uitkeringen verwachten wij geen overschrijdingen.

  Wij merken hierbij echter wel op dat in de huidige budgetten nog geen rekening is
  gehouden met de mogelijke 7% korting op het macro budget bijstand, zoals aangegeven in
  Berap 2004-1.

  Voorlopige calculaties over de eerste 7 maanden van 2004 lijken erop te wijzen dat
  wanneer er niet gekort wordt het inkomensdeel voldoende is om de uitgaven aan algemene
  bijstand te dekken.
  Een korting echter zal betekenen dat er een dekkingsprobleem zal ontstaan. Over de stand
  van zaken van het inkomensdeel zullen wij u op de hoogte houden.

  Krediet hypotheek
  Bij het vaststellen van de jaarrekening 2003 is een voorziening getroffen voor de op dat
  moment openstaande vorderingen krediethypotheken. Inmiddels is in 2004 een van de
  woningen waarop een krediethypotheek is gevestigd verkocht en is de hypotheek afgelost
  bij de gemeente. Hierdoor ontstaat er een éénmalige bate van € 63.069,--.

  Debiteuren sociale zekerheid
  Met de invoering van de WWB zijn alle debiteuren sociale zekerheid, zowel de bekende
  als de nog te ontstane, overgedragen aan de gemeenten. Dit betekent dat alle baten voor
  100% in plaats van 25% behouden mogen worden. Van een beloning door het rijk is
  echter geen sprake, omdat een en ander wordt verrekend in het macrobudget bijstand.


  Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2             september 2004
                        - 12 -

De bekende (oude) debiteuren zijn onderzocht en in samenspraak met de accountant is
hiervoor in 2003 een eenmalige bate opgevoerd van € 75.000,--. Naast deze oude
debiteuren ontstaan er echter nieuwe oude debiteuren. Dit zijn debiteuren, waarbij de
bijstandsverlening in het verleden lag en onbekend was dat ze debiteur zouden worden.
Deze (te) ontvangen gelden zijn niet verdisconteerd in de eerder vermelde € 75.000,-- en
derhalve incidentele meevallers voor de gemeente.
In 2004 is inmiddels van één nieuwe oude debiteur, na een jarenlange slepende juridische
procedure waarbij een persoon met terugwerkende kracht een uitkering van het UWV
krijgt een bedrag ontvangen van € 46.668,--.

Instellen van een egalisatie reserve WWB
In de raadsvergadering van 14 september 2004 is een voorstel aan u voorgelegd over de
invoering van de WWB. Gelet op de stelselwijziging en de hieraan verbonden financiële
risico‟s achten wij het noodzakelijk dat er ter voorkoming van grote fluctuaties een
egalisatie reserve WWB wordt gevormd. Derhalve stellen wij u voor, onder verwijzing
naar het betreffende raadsvoorstel, de incidentele meevallers uit de krediethypotheek en
debiteuren van in totaal € 109.737,-- te storten in deze reserve.

Accountantscontrole uitkeringsjaar 2004
Met de invoering van de WWB is er een grotere mate van beleidsvrijheid bij de gemeente
gekomen. Dit in combinatie met de invoering van het dualisme en de gewijzigde
comptabiliteitsvoorschriften heeft nog niet te voorziene gevolgen voor de werkprocessen,
de interne controle en op de accountantscontrole. Met name op het vlak van de
rechtmatigheidverklaring.

Per saldo wordt de begroting op dit onderdeel niet beïnvloedt.

Product:    44. Werkgelegenheid

Met de invoering van de WWB zijn ook alle voorgaande wetten en regelingen vervallen.
Thans is hiervoor één budget in de plaats gekomen. Het zogenaamde werkdeel. Dit
werkdeel is een doel uitkering. Wanneer niet alle middelen worden aangewend dienen ze
te worden terugbetaald aan het rijk. Wel zijn er bepaalde meeneemregelingen van
toepassing Naar aanleiding hiervan dienen een aantal administratief technische
aanpassingen te worden doorgevoerd, alsmede de ramingen in de begroting aan de baten
en lasten kant met € 169.110,-- naar boven te worden bijgesteld.

Product:    50. Vrijwilligerswerk en hulpverlening

De teruggang van de economie blijkt gepaard te gaan met een stijging van het aantal
schuldhulp vragen. Hierdoor komt het beschikbare budget onder druk te staan.
Op grond van de huidige gegevens dient de raming te worden verhoogd met € 2.500,--.
In de concept begroting voor 2005 is al rekening gehouden met een hoger bedrag.

Product:    56. Volksgezondheid

Hygiënische woonproblemen.
Het aantal gevallen van hygiënische woonproblemen is stijgende. Thans is sprake van een
13-tal gevallen. In beginsel worden de door de gemeente en andere instellingen gemaakte
kosten in rekening gebracht bij de vervuiler. Echter in veel gevallen bestaat de

Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2              september 2004
                        - 13 -

mogelijkheid om de kosten te verhalen niet, aangezien het huis veelal geen eigen bezit is
en de betreffende personen op het bestaansminimum leven. In 2004 is in de begroting niets
geraamd. Naar verwachting zullen de uitgaven, op grond van de thans bekende gegevens,
ca. € 5.000,-- gaan bedragen.

Sociaal team.
Al enige tijd functioneert het zogenaamde sociaal medisch team in Zandvoort. Dit team is
opgebouwd uit medewerkers van de EMM, GGD, politie, AMW en de gemeente en heeft
als doel om vroegtijdig in te kunnen grijpen bij gevallen waar een en ander mis dreigt te
lopen. Hierdoor kunnen verregaande sociale problemen, torenhoge schulden,
huisuitzettingen e.d. vroegtijdig in de kiem worden gesmoord. Door de GGD wordt de
coördinerende taak uitgevoerd. Met de hieraan verbonden structurele kosten ad € 3.000,--
is echter in de begroting geen rekening gehouden.

Hulpverleningsdienst Kennemerland
De geraamde bijdrage aan de Hulpverleningsdienst Kennemerland kan naar beneden
worden bijgesteld met . € 13.310,--. Als gevolg van de BTW correctie en een te hoge
inschatting van de gevolgen van de CAO onderhandelingen.

Per saldo dienen de uitgaven op dit onderdeel te worden verlaagd met € 5.310,--.


          1.2   WONEN EN LEEFOMGEVING

Product:    17. Wegen, straten en pleinen

Het Programma Wegen heeft vertraging opgelopen i.v.m. uitstel van werkzaamheden
tijdens het zomerseizoen. Voorts heeft de met u gevoerde discussie over „wel of geen
drempels‟ voor onderhoudswerkzaamheden het nodige oponthoud opgeleverd. Tijdens
periode 2004-3 zullen werkzaamheden, zoals opgenomen in de planning (Keesomstraat,
Curiestraat en Stationsplein), alsnog worden gestart.
De consequenties hiervan zijn dat dit najaar en winter veel werkzaamheden en plannen
gelijktijdig in uitvoering zijn. Een aantal werken zal doorlopen in 2005.
Om de werkzaamheden voor u visueel inzichtelijk te maken zullen wij u binnenkort een
plattegrond doen toekomen waarop e.e.a. is aangegeven.

Heraanleg Boulevard Barnaart
Aan dit project zijn meer uren besteed dan gepland, aangezien de controle op het bestek
door de gemeente is gedaan en niet, zoals gepland door de provincie. Na een uitvoerige
communicatie met belanghebbenden zal in september worden gestart met de
uitvoeringswerkzaamheden van het eerste deel. Gelet op de munitie vondsten bij de aanleg
van de busbaan zal er een onderzoek gehouden worden naar mogelijke munitie. (zie tevens
onder programma 7 product 16 “Overige beschermende maatregelen”).
Ten aanzien van het buiten de eigendomsoverdracht (op grond van de Wet Herverdeling
wegenbeheer) houden van het stuk grond waarop het tankstation is gesitueerd dient binnen
de provincie nog besluitvorming plaats te vinden.

De kredieten uitvoering rotonde Van Lennepweg (721020) en Zandvoortselaan fase A
(721004) kunnen worden afgesloten.


Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2              september 2004
                        - 14 -

Product:    40. Openbaar groen

Als gevolg van een verdere toename van het aantal bomen dat is aangetast door de
iepziekte (15 stuks meer dan het gemiddelde van de voorafgaande vier jaren) dient het
beschikbare budget met € 10.000,- incidenteel te worden verhoogd.
Daarnaast heeft de storm in juni voor aanzienlijke schade gezorgd. Een groot deel van de
werkzaamheden is uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten. Een incidentele
aanvulling van € 1.500,- is echter onoverkomelijk. In totaal dient de raming derhalve te
worden verhoogd met € 11.500,--.

Product:    58. Afvalinzameling

Afvalinzameling
Door een nabetaling voor geleverde diensten in 2002 van het Regionaal Overlaad Station
(inname van wit- en bruingoed) wordt het geraamde budget overschreden. Het budget voor
2004 dient derhalve te worden verhoogd met € 3.700,--. Door deze verhoging wordt de
besparing zoals aangegeven in Berap 2004-1 deels teniet gedaan.

Omdat eventuele resultaten verrekend worden met het daarvoor ingestelde
egalisatiereserve hebben deze geen gevolg op het begrotings- c.q. jaarrekeningresultaat.

Product:    61. Rioolbeheer

Basis rioleringsplan (BRP)/Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
In Berap 2004-1 hebben wij u al aangegeven dat het opstellen van de betreffende plannen
vertraging had opgelopen. De vertraging is in periode 2004-2 verder opgelopen omdat de
prioriteit bij andere werkzaamheden moest worden gelegd. De verwachting is dat plannen
in de eerste helft van 2005 gereed zullen zijn.

In Berap 2004-1 is voorgesteld om het krediet (772420) Haarlemmerstraat af te sluiten en
de resterende middelen ad € 90.000,-- in een afzonderlijk krediet (772425) onder te
brengen voor het realiseren van een koppeling van transportriolen nabij de Zilvermeeuw.
In periode 2004-2 is echter geconstateerd dat er nog een bedrag van ca. € 39.000,-- aan
uren moest worden verantwoord, zodat er per saldo nog € 51.000,-- rest. Omdat de
koppeling van de hoofdriolen pas wordt uitgevoerd als het gemaal wordt aangelegd en de
rioolwaterzuivering wordt opgeheven en dit nog enige tijd op zich laat wachten, kan het
krediet zonder overheveling worden afgesloten.

De kredieten Collectriool (721240) en relining riool Zandvoortselaan (721250) zijn
uitgevoerd en kunnen worden afgesloten.

Product:    63. Milieubeheer

Klimaatscan 2005-2008
De klimaatscan voor Zandvoort uit 2003 heeft geleid tot een “Plan van aanpak
Klimaatbeleid 2004 - 2008”. Hoewel het plan niet met name is genoemd in de
beleidsuitgangspunten (collegeplan) is de intentie om tot uitvoering van maatregelen te
komen aanwezig, te meer daar een subsidie verkregen kan worden. Vanuit het rijk is
subsidie mogelijk voor beleid en vanuit de provincie is subsidie mogelijk voor de
maatregelen. De hoogte van eventuele subsidie is nog niet bekend.

Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2              september 2004
                        - 15 -

Door de milieudienst IJmond zal de organisatie de ontbrekende kennis en kunde leveren of
zal naar deskundigen verwijzen. In de komende periode zal het Plan van Aanpak in de
organisatie geïntroduceerd worden.

Openbare toiletten
Als onderdeel van de voorgenomen ombuigingsoperatie worden er geen openbare toiletten
in het centrum bijgeplaatst. Het voor 2004 verleende krediet (776390) ad € 42.224,-- kan
derhalve komen te vervallen en worden afgesloten.

Product:    74.Volkshuisvesting

Woonwagenlocaties
Omtrent de problematiek over de voortgang van de (her)inrichting van de
woonwagenlocaties en de bouw van een 4 tal huurwoonwagens hebben wij u per brief na
de raadsvergadering van 18 mei j.l. nader geïnformeerd.
Het project vergt veel meer tijd dan gepland van een aantal disciplines (projectleider,
controller, juristen) binnen de organisatie, waardoor andere projecten en/of
werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, worden vertraagd of onder druk komen te
staan.


        1.3     ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT

Product:    29. Bijzonder basis onderwijs

De kredieten Oranje Nassauschool- vervanging en verhuizing (742790), aanpassen
douche i.v.m. legionella (742800), aanpassingen inzake gebruiksvergunning (742810) en
Nicolaasschool – 1e inrichting speellokaal (742820) zijn binnen de raming uitgevoerd en
kunnen worden afgesloten.

Product:    36. Sport

Sportterreinen
De voor 2004 gecalculeerde herstelwerkzaamheden aan een waterbron bleken niet
afdoende om de watervoorziening voor de sportvelden te garanderen. Dit heeft uiteindelijk
geresulteerd in het vervroegd moeten vervangen van een peilbron. Door de extra kosten
zal het budget worden overschreden met € 4.500,--.

Product:    38. Monumenten

Op 28 augustus is het beeld van Keizerin Sissi feestelijk onthuld aan de Boulevard De
Favauge. Voorwaarde voor de schenking door de Stichting Strandkorrels was dat de
gemeente de kosten voor de feitelijke plaatsing van € 10.000,-- op zich zou nemen. Naast
deze incidentele kosten dient m.i.v. 2005 rekening te worden gehouden met de kosten voor
onderhoud van € 250,-- per jaar.

Het krediet Restauratie toren NH Kerk (753810) is uitgevoerd en kan met een
overschrijding van € 38.400,-- worden afgesloten. De overschrijding is een gevolg van
inboetwerk door de sterk tegenvallende kwalitatieve gesteldheid van het metselwerk. De
ernst van deze situatie was bij de voorbereiding van de restauratie niet constateerbaar.

Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2              september 2004
                        - 16 -

          1.4    TOERISME EN ECONOMIE

Product:    19. Verkeer

Provinciaal project “Bereikbaarheid Kust”
De provincie Noord-Holland heeft bij het verzoek inbreng te leveren aan het project
Bereikbaarheid Kust het aantal uren ingeschat op 160 uur. Op grond hiervan heeft u
ingestemd met ons verzoek aanvullende middelen beschikbaar te stellen teneinde ook de
reguliere werkzaamheden van de beleidsmedewerker verkeer doorgang te kunnen laten
vinden.

De uitvoering vergt echter meer capaciteit dan ingeschat. Daarbij komt dat ook de
verkeerscirculatie bij evenementen een grotere ambtelijke inspanning vraagt dan voorheen.
Dat leidt ertoe dat een aantal andere werkzaamheden, zoals het nemen van (achterstallige)
verkeersbesluiten, het instellen van 30km-zones, de uitwerking en uitvoering van de regel
Bromfietsers op de rijbaan en de beleidsnotitie afgifte uitrit vergunningen vertraging
hebben opgelopen

GVVP
Actualisatie van het GVVP heeft in verband met geuite nieuwe ideeën en nieuwe
beleidswensen tijdens de commissiebehandeling vertraging opgelopen. In periode 2004-3
worden de bevindingen van de projectgroep, de klankbordgroepen en de wensen zoals
verwoord in de commissie collegezaken besproken in de stuurgroep.
Waarna een definitieve actualisatie wordt opgesteld. Het ligt in de bedoeling het rapport
nog in december 2004 vrij te geven voor inspraak.

Uitvoering Duurzaam veilig
De uitvoering van de Nota „Uitvoering Duurzaam Veilig‟ in relatie met
Onderhoudsplanning wegen 2004‟ heeft naar aanleiding van de discussie in de
gemeenteraad over de uitvoeringsvorm van de voorstelde maatregelen vertraging
opgelopen. Na de behandeling van het tussenrapport van de actualisatie van het GVVP
Zandvoortse Verkeersvisies‟ in de commissie zal de uitvoering verder ter hand worden
genomen.

Oud Noord fase 3
Het ligt in verwachting dat voor Oud Noord fase III de A.J. van der Moolenstraat geen
GDU subsidie verleend zal worden. Bij toewijzing door de provincie van de GDU gelden
voor 2005 is deze aanvraag op de zogenaamde B-lijst geplaatst. Hierdoor ontstaat er een
mogelijk tekort van € 188.000,-- in de uitvoering op de beschikbaar te stellen kredieten.
Wij zullen trachten om de subsidie alsnog binnen te halen. In de komende periode ontstaat
hierover meer duidelijkheid. Wij zullen u hierover, zo nodig door middel van een separaat
voorstel nader informeren, zodat indien noodzakelijk, er nieuwe keuzes kunnen worden
gemaakt.
Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2              september 2004
                        - 17 -

Product:    21. Parkeren

Handhaving
De in te zetten capaciteit voor parkeerhandhaving staat als gevolg van een hoog
ziekteverzuim (23%) onderdruk. Overleg is gaande om de efficiency en de effectiviteit van
de parkeercontrole inzet te vergroten. De veiligheid van de medewerkers op straat blijft
hierbij een aandachtspunt.

Parkeeropbrengsten
Op grond van de per ultimo 2004-2 ontvangen parkeergelden verwachten wij dat de voor
2004 geraamde opbrengsten kunnen worden verhoogd met € 190.000,--

Parkeren vergunningen / ontheffingen gebied   € 64.000,--
Parkeren fiscaalgebied              € 66.000,--
Parkeren Boulevard Barnaart           € 60.000,--
                Totaal      € 190.000,--

Parkeervergunningen
De opbrengst voor parkeervergunningen kan op grond va het inmiddels uitgegeven aantal
worden verhoogd met € 20.000,--.

Pers saldo kunnen de geraamde inkomsten op dit product met € 210.000,-- worden
verhoogd.

Product:    23. Economisch beleid

Casino
In de hoorzitting in Den Haag heeft het Ministerie van Justitie het voornemen geuit de
beslissing over de verhuizing van het Casino uiterlijk half september 2004 te nemen. In de
periode 2004-3 zou derhalve meer zekerheid te geven zijn over het vertrek van Holland
Casino.
Voor het casino speelt ook nog een verzoek van Caransa BV voor het vestigen van een
opstalrecht voor de onder- en bovenbouw op gemeentegrond. De onderhandelingen lopen
nog en de verwachting is dat in de komende periode overeenstemming wordt bereikt.

Product:    41. Recreatie en toerisme

Strand
In Berap 2004-1 hebben wij u al aangegeven dat het budget onder druk stond, omdat
diverse stormen schade hebben toegebracht aan de stuifschermen en dat veel extra
shovelwerk op het strand moest plaatsvinden. Deze extra kosten werden geraamd op
€ 12.500,-- en zijn deels binnen het budget opgevangen. Uiteindelijk is een incidentele
verhoging van het budget met € 7.000,-- onvermijdelijk.

Deelname Amsterdam Partners
Uit 2003 is een bedrag meegenomen van € 25.000,-- voor de ontwikkeling van een
toeristische marketing en promotiestrategie. Wij hebben gemeend dit bedrag te moeten
aanwenden voor de bijdrage aan het samenwerkingsverband Amsterdam Partners voor
2004, 2005 en gedeeltelijk 2006. De doelstelling van Amsterdam Partners is: een
onderscheidende relevante positie verwerven bij geselecteerde doelgroepen, bij de keuze

Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2              september 2004
                            - 18 -

tussen concurrerende bestemmingen, met als resultaat een stijging van het bezoek/gebruik
van Amsterdam Area, waaronder Zandvoort.
Voor 2006 dient nog in een aanvullend budget van € 5.000,-- te worden voorzien. Als
Zandvoort ook hierna participeert zal hiervoor in de begroting een structureel bedrag van
€ 10.000,-- moeten worden opgenomen.


      1.5    RUIMTELIJKE INRICHTING EN VERNIEUWING

Product:     68. Bestemmingsplannen

Om in één oogopslag inzicht te verschaffen in de stand van zake met betrekking tot de
geplande uitvoering van bestemmingsplannen treft u navolgend overzicht aan.

    Jaar:               2004    2005     2006      2007       2008      2009
    Marap:           I  II III I  II III I   II III I  II   III I   II   III I  II   III
Bestemmingsplan     Kfactor
Kostverlorenstraat    4    C  C  D  D  E  F  G
Boulevard Midden     4    A  A  A  B  B  B  C  C  D  D E F G
Circuitgebied*      3    A  A  B  B  C  D  D  E  F  G
Nieuw Noord        2    B  B  C  C  D  D  E  F  G
Zandvoort Zuid      2    B  B  C  C  D  D  E  F  G
Strand en Duin      2    A  A  B  B  B  C  C  D  D  E  F   G
Jaarrondpaviljoens    2    A  B  B  B  C  C  D  D  E  F  G
Oud Noord         2      A  A  A  A  B  B  B  C  C  D   D  E   F   G
Bentveld         2        A  A  A  A  B  B  B  C  C   D  D   E   F  G
Center Parcs       1            A  A  A  A  B  B  B   C  C   D   D  E  F   G
Bedrijventerrein     4                A  A  A  A  B   B  B   C   C  D  D   E
Stationsomgeving     2                     A  A  A   A  B   B   B  C  C   D
Centrum          4                         A   A  A   A   B  B  B   C
Boulevard Noord      3                              A   A   A  A  B   B
Boulevard Zuid      2                                     A  A  A   A
Prostitutiebeleid     -                                         A   A

Legenda:
A voorbereiding     C vaststelling raad      E vervangingsbesluit minister
B inspraak, overleg   D goedkeuring GS       F vv/beroep raad van state
                            G onherroepelijkheid


Bestemmingsplan Kostverlorenstraat
De uitvoering verloopt sneller dan gepland. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
hebben met uitzondering van een persoonsgebonden overgangsrecht het bestemmingsplan
goedgekeurd. Het goedkeuringsbesluit is gepubliceerd en ter visie gelegd, waardoor het
bestemmingsplanproces zich reeds in fase F bevindt.

Bestemmingsplan Circuitgebied
Het tempo van de ontwikkelingen bij de woonwagens is leidende factor voor de snelheid
van actualisatie van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan zal zonder participatie in
de Inspraak- en Overlegfase worden gebracht. Met de formele inspraak zal in periode
2004-3 gestart worden. Het bestemmingsplanproces bevindt zich in fase A.

Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2                      september 2004
                         - 19 -

Planschade
In 2004-2 is er één planschadeverzoek binnengekomen vanwege het bouwplan De
Prinsenhof (v/h De Zwaluw).

Product:    69. Lokaal RO beleid en beheer

Kadaster en grootschalige basiskaart
Door een langdurige vacature (van juli 2003 tot juni 2004) is op dit werkveld een
achterstand ontstaan in de verwerking van mutaties. Deze achterstand is bovendien
vergroot door een extra toestroom van mutaties als gevolg van een inhaalslag op het
gebied van Bouwen. Naar verwachting zal de achterstand van in de loop van 2005 zijn
weggewerkt.

Stedenbouwkundige adviezen
In 2004 is als gevolg van de participatie meer tijd gestoken in het opstellen van een
inrichtingsplan voor het bouwplan de Duinpan. Dit is ten koste gegaan van andere
projecten, waaronder het opstellen van de structuurvisie.

Product:    70. Stedelijke Vernieuwing

Baatbelasting herinrichting centrum
Naar aanleiding van de opgelegde aanslagen baatbelasting fase 3 zijn er 35 bezwaren
ingediend. De bezwaarmakers zijn in het ongelijk gesteld. Door 25 bezwaarmakers is
beroep aangetekend. De verwachting is dat dit opnieuw leidt tot een langdurige juridische
procedure. Indien de gemeente in het ongelijk wordt gesteld heeft dit financiële gevolgen.

Duijntjesveld (krediet 781160)
De uitvoering van fase II is als gevolg van de inzet van de beschikbare capaciteit op het
project woonwagens, verschoven naar periode 2004-3.

Lift
Voor de lift in het station is inmiddels een bouwaanvraag ontvangen. De aanvraag ligt nu
bij de Rijksdienst voor de Monumenten zorg omdat het stationsgebouw een
rijksmonument is.

Wonen, Zorg en Welzijn (WZW)
Voor de raadsvergadering van 14 september 2004 is de overeenkomst met EMM
geagendeerd, waarnaar wij u kortheidshalve verwijzen.

ISV
In uw vergadering van februari 2004 heeft u de middelen van het ISV voor het restant van
de periode 2000-2004 bestemd.
Onze taak daarin is te bewaken dat de projecten ook starten in 2004. Indien dit niet zo is,
bestaat er een risico dat de toegezegde middelen van provincie en rijk niet ten volle
worden toegekend. Ook het behalen van het multipliereffect is een aandachtspunt.

Er is al vanaf eind vorig jaar overleg met de provincie over de voortgang van de projecten,
de inzet van de extra middelen, de overloop naar ISV-2 en de multiplier. Bij dit overleg
wordt er, vooruitlopend op de in 2005 af te leggen formele verantwoording, ook gesproken
over de wijze waarop de provincie (en de accountant) de besteding van de ISV zullen gaan

Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2               september 2004
                        - 20 -

beoordelen. Onverlet deze besprekingen is het onze eerste zorg nu de realisatie van de
projecten te verzorgen zoals gepland.
Van de projecten, waaraan in februari door de raad ISV-gelden zijn toegekend, kan
worden gemeld dat de belangrijke grote werken alle op schema liggen, alsmede de meeste
kleinere. Toch zijn er onderwerpen die in laatste deel van 2004 een punt van zorg zijn.
Dit zijn: Woonvoorziening aan de Poststraat, waarvan de voortgang vertraagd is, maar de
sloop van het mortuarium wellicht wel als start van het project mag worden aangemerkt,
en de realisering van een PIN-automaat in Noord, iets wat nog in onderzoek is.
Wij hebben ons eind oktober als grens gesteld, waarvoor duidelijkheid moet worden
verschaft over de uitvoering van de projecten, opdat zonodig aan u een voorstel tot
herschikking nog kan worden gedaan

Product:    77. Bouwgrondexploitatie

Bouwplan de Prinsenhof (v/h/ De Zwaluw)
In Berap 2004-1 hebben wij u geïnformeerd over de civieltechnische herinrichting van dit
bouwplan en onze verwachting met betrekking tot de aanbesteding. De aanbesteding heeft
echter niet geleid tot een aanneemsom binnen het beschikbare budget. Derhalve hebben
wij besloten een extra bijdrage ad € 30.000,-- uit het onderhoudsbudget wegen aan te
wenden. Wij verwachten de werkzaamheden in periode 2004-3 af te ronden.
Welke werkzaamheden uit het onderhoudsprogramma wegen 2004 hierdoor vertraging
gaan ondervinden is nu nog niet bekend. Na afloop van de discussie over de uitvoering van
het GVVP zal hierover meer duidelijkheid komen.

Naast de civieltechnische inrichting moet de gemeente zorg dragen voor een opslagplaats
van huishoudelijk afval, omdat er in de overeenkomst met de projectontwikkelaar niet
specifiek gesproken over de opslag en afvoer ervan. In het ontwerp is deze gesitueerd op
twee parkeerplaatsen.\ (die niet aan de normen voldoen). Deze twee parkeerplaatsen
worden gecompenseerd in de Swaluëstraat aan de voorzijde van het
appartementencomplex

Het bouwplan de Prinsenhof is glas- en waterdicht opgeleverd. Onderzocht wordt of de
projectontwikkelaar zich al dan niet heeft gehouden aan de overeenkomst van dading met
betrekking tot de deadline van oplevering. In de komende periode komt hier meer
duidelijkheid over en zullen wij u hierover ander informeren.

Louis Davidscarré(LDC)
De varianten 0b en 1a worden thans uitgewerkt. De consequentie hiervan is dat of het
masterplan kwalitatief minder wordt dan gewenst of dat er een overschrijding komt op de
beschikbare middelen (doorlooptijd, werktijd en geld). Op basis van de uitgewerkte
varianten zal op korte termijn een besluit moeten vallen over het wel of niet onder de
Brede school bouwen van een parkeervoorziening, omdat (uiterlijk voor 1 november) het
programma van eisen gereed moet zijn. Het onder de school bouwen van een
parkeervoorziening heeft in ieder geval consequenties voor het bouwproces en is mede van
belang in de besluitvorming indien de school voor 1 augustus 2007 gereed moet zijn.

Park Duijnwijk
De aanleg en inrichting van Park Duijnwijk en de onderhoudsverplichtingen zijn afgerond
en de kredieten Plan Supervisie Park Duijnwijk (783490) en Voorbereiding en toezicht
Park Duijnwijk (783493) kunnen derhalve worden afgesloten.

Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2             september 2004
                         - 21 -

Het krediet Realisering Duijnwijk -Plan supervisie (783490) is met een bedrag van circa
€ 99.000 overschreden. De extra kosten houden o.a. verband met langere afwikkeling van
het plan, de aanleg van extra parkeerplaatsen en wijzigingen aan de speelplaatsen.
Deze extra kosten zouden bekostigd worden uit de meeropbrengst van de te verkopen
woningen.
In de reserve Dorpsvernieuwing (090090) is voor 2004 nog rekening gehouden met kosten
voor een bedrag van € 104.244,-- Deze raming kan ten gunste van de exploitatie worden
gebracht.

Het krediet 783493 Duinwijk Realisering - voorbereiding/toezicht CT (783496) kan
eveneens afgesloten worden. Dit krediet heeft een onderschrijding van € 4.153,--.
Aangezien ook deze uitgaven gedekt worden uit de reserve Dorpsvernieuwing valt dit
bedrag ook vrij en kan ten gunste van de exploitatie worden gebracht.

Per saldo wordt de begroting op dit product positief beïnvloed met € 108.497,--.


   1.6   BESTUUR EN GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

Product:    5. Budgetcyclus

Accountantscontrole
Met ingang van 2004 dient de accountant, zowel een oordeel te geven over de getrouwheid
van de verantwoording, als over de rechtmatigheid van de totstandkoming van de baten,
lasten en balansmutaties. Door de VNG is in augustus aan de Minister verzocht om voor
2004 ten aanzien van het oordeel over de rechtmatigheid uit te stellen of een
overgangsregeling te treffen. Met name omdat op grond van de wetgeving wordt verwacht
dat het overgrote deel van de gemeenten dan geen goedkeurende verklaring zal krijgen.
Per brief van 8 september j.l. heeft de Minister aangegeven geen reden te zien het besluit
uit te stellen of gefaseerd in te voeren. De Minister geeft wel aan dat 2004 dient te worden
beschouwd als een niet vrijblijvend proefjaar en ziet de niet-goedkeurende
accountantsverklaringen niet primair als negatief, maar in de eerste plaats als een
stimulans voor de interne organisatie van de gemeenten.

Om ook u als raad meer inzicht te verschaffen in deze materie en de mogelijke gevolgen
voor Zandvoort zullen wij in periode 2004-3 nog nader informeren. Vooruitlopend hierop
treft u bij de ter inzage gelegde stukken de betreffende brieven aan.

Product:    10. Burgerzaken

GBA
Het (nog) niet voldoen aan de kwaliteitsnorm die is gesteld aan de Gemeentelijke
Basisadministratie in combinatie met het langdurige openstaan van de vacature GBA
specialist heeft tot consequentie dat er extra investeringen moeten worden gepleegd om
aan de kwaliteitsnorm te voldoen en het vereiste kwaliteitsniveau te behouden
Over deze problematiek en de hiervoor noodzakelijke middelen wordt u een separaat
voorstel voorgelegd.
Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2              september 2004
                         - 22 -       1.7    RECHT, VEILIGHEID EN HANDHAVING

Product:    6. Rechtsbescherming

Zeestraat
In Berap 2003-2 en 2004-1 hebben wij aangegeven dat door de bewoners van de Zeestraat
hoger beroep is ingesteld. Dit beroep zal op 27 september a.s. plaatsvinden. Het wachten is
dan op de uitspraak. Inmiddels is de grond verkocht en geleverd. (Zie ook onder
programma 8 product 88 “Algemene baten en lasten”). De bouwvergunning is verleend en
de aanvrager is op 24 augustus 2004 op eigen risico gestart met de bouw.
Mogelijk zitten hier risico‟s voor de gemeente Zandvoort in (privaatrechtelijk en
planschade).

Benzinestation Geerling
Tegen de voormalige erfpachter van het perceel aan de Hogeweg 2 (tankstation Geerling)
is een juridische procedure tot ontruiming gestart. Geerling heeft een tegeneis ingesteld ter
grootte van € 640.000,--. Een uitspraak wordt verwacht aan het einde van 2004. De
juridische procedure brengt kosten met zich mee die reeds zijn begroot voor het jaar 2004.

In het voeren van procedures zitten risico‟s. Indien de gemeente in het ongelijk wordt
gesteld valt daaruit schade te verwachten.

Product:    12. Brandweer

Leges
Aan leges brandveilig gebruik wordt als gevolg van een inhaalslag in 2004 een extra
opbrengst verwacht van ca. € 37.000,--. De hieraan verbonden extra inhuurkosten voor
2004 bedragen ca. € 15.000,--, zodat per saldo de begroting positief wordt beïnvloed met
€ 22.000,--.

Vervanging ladderwagen
In het meerjaren investeringsplan 2005-2008 is rekening gehouden met de vervanging van
de ladderwagen. Ter besparing van kosten en ter bundeling van de expertise heeft een
aantal gemeenten en brandweerregio‟s besloten tot een gezamenlijke inkoop. Teneinde
mee te kunnen lopen in dit traject (w.o. Europese aanbesteding) is het van belang om
vooruitlopend op de vaststelling van de begroting voor 2005 de beschikking te hebben
over een voorbereidingskrediet van € 47.600,-- (incl. BTW).

Product:    13. Regionale brandweer

De geraamde bijdrage aan de Hulpverleningsdienst Kennemerland kan naar beneden
worden bijgesteld met € 12.299,--. Als gevolg van de BTW correctie en een te hoge
inschatting van de gevolgen van de CAO onderhandelingen.
Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2               september 2004
                            - 23 -

   Product:    16. Overige beschermende maatregelen

   Bij de werkzaamheden aan de busbaan op Boulevard Barnaart zijn munitie resten uit WO
   II aangetroffen. De betreffende resten zijn geruimd. Hoewel de Provincie Noord-Holland
   op basis van de gemaakte afspraken verantwoordelijk is voor de totale uitvoering van de
   werkzaamheden heeft de gemeente enerzijds de verplichting voor de zorg van openbare
   orde en veiligheid en anderzijds haar verplichting medewerking te verlenen bij het
   aanvragen van de hiervoor bij het rijk beschikbare middelen.
   Op grond van de aangetroffen munitie bij de aanleg van de busbaan wordt bij de
   uitvoering van de 2e en 3e fase in de winters van 2004/2005 en 2005/2006 eveneens
   rekening gehouden met munitie resten. Voor een bijdrage in de te verwachten kosten
   hebben wij inmiddels een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
   en Koninkrijksrelaties. Daarnaast zijn met de Provincie afspraken gemaakt over de
   uitvoering van de werkzaamheden en het door de provincie betalen van de niet door een
   bijdrage gedekte deel van de kosten. Op grond van deze afspraken dient in de begroting
   voor 2004 en 2005 op dit onderdeel, zowel aan de baten als aan de lasten kant een bedrag
   te worden geraamd van € 210.000,--.


1.8    FINANCIERING, ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

   Product:    83. Toeristenbelasting

   De oplegging van de dagtoeristenbelasting over 2003 leidt in 2004 tot een incidentele
   verhoging van de opbrengst van € 7.000,--. Gelet op de financieringssystematiek van de
   herinrichting van het centrum wordt deze extra inkomst gestort in de daarvoor ingestelde
   egalisatie reserve. Per saldo wordt het resultaat derhalve niet beïnvloed.

   Product:    87. Algemene uitkering

   De algemene uitkering in de begroting voor 2004 is gebaseerd op juni circulaire van 2003.
   Naar aanleiding van de Berap 2004-1 is de raming verlaagd met per saldo € 333.000,--. Op
   basis van de circulaire van juni 2004 dient de raming voor 2004, met name als gevolg van
   een daling van het accres, met nog eens € 280.000,-- naar beneden te worden bijgesteld.

   Een overzicht van de berekening van de algemene uitkering ligt op de gebruikelijke wijze
   bij de stukken ter inzage.

   Product:    88. Algemene baten en lasten

   Taakstellingen
   In de primaire begroting en naar aanleiding van de behandeling van de begroting in de
   raad is een aantal taakstellingen opgenomen.

   Begroting (€ 52.168,--cr).
   Deze post betreft het restant van een nog over voorgaande jaren nog structureel in te
   vullen taakstelling op budgetten. De (structurele) invulling voor 2004 dient nog plaats te
   vinden.

   Wij hebben besloten om de taakstelling als volgt in te vullen:

   Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2               september 2004
                         - 24 -


    a. afschaffing van het raadsdiner                € 4.000,--
    b. het verkleinen van de rubriek algemeen in de gem. advertentie € 1.000,--
    c. het schrappen van kennismakings bijeenkomsten met
      nieuwe burgers                        € 5.040,--
    d. afzien van het houden van jaarlijkse verkeersonderzoeken en
      in de plaats hiervan 2 jaarlijks te monitoren        € 8.043,--
    e. het m.i.v. 2004 voor de uitvoering van het jeugdbeleid extra
      beschikbaar gestelde bedrag in te trekken          € 10.000,--
    f. het beperken van de projecten voor het ontwikkelen van
      gezondheidsgerichte initiatieven en derhalve het project
      eenzaamheid bij ouderen te schrappen             € 5.000,--
                             totaal     € 33.043,--

Voor 2004 betekent dit een besparing van € 33.083,--, zodat een bedrag ten laste van de
exploitatie begroting dient te worden gebracht van € 19.085,--.

Dubieuze debiteuren (€ 35.000,--).
Voor het opvangen van oninbare vorderingen wordt in de begroting structureel rekening
gehouden met een storting in de daarvoor ingestelde voorzieningen. Voor periodiek inzicht
in het verloop van de voorzieningen voor dubieuze debiteuren wordt verwezen naar § 3.2
“Vorderingen”. Een eventuele aanspraak op deze post zal in de jaarrekening, naar
aanleiding van het per ultimo 2004 beoordelen van de debiteuren worden toegelicht.

Onderuitputting kapitaallasten (€ 192.703,-- cr).
Overeenkomstig het gestelde in Berap 2004-1 is de taakstelling voor 2004 gerealiseerd.

Personele middelen organisatie (€ 120.756,-- cr).
Op basis van de vaststelling van Berap 2004-1 is reeds € 56.656,-- (1,28 fte) van de
opgelegde taakstelling gerealiseerd.
Van de per saldo resterende taakstelling ad € 64.100,-- is € 23.000,-- (0,68 fte) ingevuld op
de afdeling Reiniging en Groen en kan nog € 21.080,-- (0,33 fte) worden gerealiseerd door
het niet invullen van de sinds 2000 beschikbaar gestelde formatie voor “Grondwater”. In
het restant zal ad € 19.600,-- zal worden voorzien door het niet aanwenden van
vacaturegelden, zodat in de taakstelling zal zijn voorzien. Gelet echter op het structurele
karakter van de taakstelling zal voor 2005 en volgende jaren voor het restant gekomen
moeten worden tot expliciete keuzes.

Niet te verrekenen BTW (€ 88.000,--)
Dit betreft de raming voor niet door de belastingdienst in het kader van het BTW
compensatiefonds uit te keren deel (5%) aan terug te vragen BTW. Bij de jaarrekening zal
pas duidelijk worden in hoeverre het geraamde bedrag toereikend is.

Te realiseren taakstelling (€ 23.816,--cr)
Als taakstelling is een bezuiniging op subsidies opgenomen die gelet op hun karakter
dienen te vallen onder het casinofonds. Invulling van deze post dient echter nog plaats te
vinden. Per ultimo 2004-2 is in deze taakstelling voorzien voor een bedrag van € 15.279,--
(Shantykoren € 2.567,-- en Classic concert € 12.712,--), zodat er nog een rest bedrag ten
laste van de exploitatie begroting wordt gebracht van € 8.537,--.
Voeren van een actief grondbeleid (€ 50.688,--cr).
Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2               september 2004
                         - 25 -

Deze taakstelling wordt voor 2004 ingevuld door een incidentele opbrengst wegens de
voorgenomen verkoop van een aantal percelen grond aan de De Wittstraat en Van
Kinsbergenstraat voor een bedrag van € 56.000,--. Hiertegenover staat echter wel een
structureel lagere huurontvangst van € 2.130,--. Daarnaast is voor de verkoop van een
perceel grond aan de Zeestraat een bedrag ontvangen van € 167.500,--. Hierbij dient wel te
worden opgemerkt dat over dit perceel nog een juridische procedure loopt (zie onder
programma 7 product 6 Rechtsbescherming), waardoor er een procesrisico bestaat dat dit
bedrag verhoogd met kosten dient te worden terugbetaald.

In aansluiting op het gestelde in Berap 2004-1 kan rekening worden gehouden met het
resultaat van de verkoop van het perceel Marisstraat 9. Onder aftrek van de sloopkosten
c.a. van het voormalig hierop gevestigde woongebouw verwachten wij een netto opbrengst
van ca. € 39.750,--. Op deze opbrengst dient nog wel een bedrag ad € 6.750,-- in mindering
te worden gebracht voor de opgestelde geïntegreerde overzichtskaart van alle
verdedigingswerken en locaties waar (resten van) munitie uit WO II kunnen liggen.

Per saldo kan boven de taakstelling met een incidentele extra opbrengst van € 204.800,--.
rekening worden gehouden.

Hoewel voor 2003 en 2004 op basis van incidentele opbrengsten ruimschoots invulling
wordt gegeven aan deze taakstelling zal er door het structurele karakter in de begroting
voor 2005 opnieuw invulling moeten worden gegeven. De basis hiervoor zal worden
gelegd in de op grond van de verordening ex art. 212 nog op te stellen nota grondbeleid.

Stelpost investerings- en nieuwbeleidsplan (€ 43.000,--cr).
Voor 2004 is een taakstelling voor hogere leges inkomsten opgelegd van € 43.000,--.
De taakstelling is op begrotingsniveau ingevuld en toegerekend aan de onderscheidene
begrotingsposten. Omtrent de realisatie van de taakstelling wordt gerapporteerd op
paragraaf 2.3 “Lokale heffingen”.

Nagekomen baten en lasten voorgaande dienstjaren
Door de provincie Noord-Holland is de bijdrage inzake het ruimen van de explosieven in
2000/2001 afgerekend. In combinatie met een aantal kleinere posten kan voor 2004
rekening worden gehouden met een bedrag van € 15.400,-- extra aan inkomsten.

Product:    89. Reserves

In de begroting van 2004 zijn de verrekeningen met de reserves en voorzieningen nog niet
conform de voorschriften (BBV) opgenomen, maar verantwoord op dit product.
Een herschikking op de correcte indeling van de Reserves en Voorzieningen volgens de
BBV heeft een en ander in aansluiting op c.q. naar aanleiding van de nota reserves en
voorzieningen plaats gevonden. Met de opzet volgens de BBV is in de begroting voor
2005 rekening gehouden.

Aanvulling bijdrage uit reserve rente resultaat
Op grond van het verloop van de rente paragraaf en rekening houdende met door uw raad
genomen besluiten (moties en amendementen) kan op grond van het vastgestelde beleid
aan de exploitatie een hogere bijdrage uit de reserve rente resultaat ad € 27.700,-- worden
toegerekend.


Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2              september 2004
                            - 26 -


2    DE PARAGRAFEN2.1   BEDRIJFSVOERING2.1.1  PERSONEEL EN ORGANISATIE

    Formatie
    Per ultimo periode 2004-2 dient er nog in 6 vacatures te worden voorzien. De vrijvallende
    gelden worden ingezet (inhuur, uitbesteding) om de afgesproken productie zoveel
    mogelijk te realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de opgelegde taakstelling aan
    de organisatie.
    Wel dient te worden opgemerkt dat door de hogere kosten van inhuur c.a. een
    spanningsveld ontstaat ten aanzien van de capaciteit.

    Arbo
    Ziekteverzuim
    Het ziekteverzuim in deze periode is t.o.v. 2004-1 (9,35%) gedaald tot 7,53%. Het
    gemiddelde over de eerste 8 maanden bedraagt derhalve 8,44 %. Het t.o.v. de raming
    hogere verzuimpercentage wordt met name veroorzaakt door een aantal langdurig zieken.

    Naast de reguliere raming van 7% is binnen de begroting voor ziektevervanging een extra
    budget beschikbaar van € 74.425,--. Dit budget wordt in 2004 geheel aangewend om te
    voorzien in wegens ziekte weggevallen capaciteit op het werkveld bouwen.


2.1.2  INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING

    Documentair Informatie Systeem (DIS) (kredieten 704130/704131)
    In augustus 2003 is gestart met de herstructurering van het DIS om de dienstverlening te
    verbeteren. Als eerste is de registratie van de ingekomen post op orde gebracht.
    Aansluitend hierop is de aandacht gericht op de registratie van de verwerking, de
    advisering en de uitgaande post.
    Naar verwachting zal per 1 januari 2005 de koppeling tussen de huisstijl en document
    manager zijn gerealiseerd, waardoor de documenten digitaal worden opgeslagen en een
    goede basis is gelegd voor digitale dossiervorming, zodat de beoogde efficiency kan
    worden bereikt.

    Geografisch Informatie Systeem (GIS) (krediet 701004)
    Door gebruik te maken van ene zogenaamde gisviewer wordt het mogelijk om informatie
    uit de administraties van WOZ, kadaster, wegen, riolering en groen te presenteren en
    visualiseren. Door een vacature heeft het GIS project enige vertraging opgelopen. Naar
    verwachting zal de module voor wegen en rioolbeheer met de geactualiseerde data in
    plaats van in april nu in begin september worden geleverd.
    Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2              september 2004
                             - 27 -

    Automatisering
    Zoals aangegeven in Berap 2004-1 is in deze periode een rapportage ontvangen omtrent
    het onderzoek naar regionale samenwerking op het gebied van de ICT met de gemeenten
    Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort.
    Betrokken gemeenten kunnen op basis hiervan bezien of samenwerking zinvol is, waarna
    de juridische vormen om dit te doen kunnen worden uitgewerkt, alvorens te besluiten tot
    regionale samenwerking.
    Hangende dit onderzoek is de vervanging van het computersysteem (AS/400) en de daarop
    draaiende software applicatie met tenminste 1 jaar uitgesteld. Wij verwachten dat in
    periode 2004-3 de besluitvormingsprocedure kan worden gestart.

    Integraal vergunningensysteem
    Op basis van een programma van eisen is onderzoek verricht om te komen tot een
    integraal vergunningensysteem. De inmiddels op de markt aanwezige “standaard”
    producten zijn nog te nieuw en vereisen te veel van de organisatie. Door bijstelling van de
    ambities wordt thans onderzocht of door een betere aansluiting op de huidige
    programmatuur toch een aanzet gegeven kan worden naar een “integraal” vergunningen
    systeem. De prioriteit zal hierbij liggen bij de parkeervergunningen.

    Reproductie
    Berap 2004-1 hebben wij u geïnformeerd over de vervanging van de printers en
    kopieermachines per 1 maart j.l. De door ons gestarte juridische procedure tegen de
    toenmalige leverancier heeft nog niet geleid tot een oplossing in het conflict, waaronder
    het weghalen van de betreffende kopieermachines.


2.1.3  MANDAAT EN DELEGATIE

    Aan de registratie en de verslaglegging dient nog de nodige aandacht te worden
    geschonken. De verwachting is dat als gevolg van de voortgang op het gebied van het
    Documentair Informatie Systeem per 1 januari 2005 hierin een aanzienlijke stap
    voorwaarts kan worden gezet


2.1.4  ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE

    Ter verbetering van de Administratieve Organisatie (AO) en de Interne Controle (IC) is als
    onderdeel van het organisatie ontwikkelingstraject onder andere de prioriteit gelegd bij het
    vastleggen van de werkprocessen.
    Naast de in eerdere rapportages aangegeven knelpunten ten aanzien van de single audit
    sociale zekerheid en de GBA audit zal het vastleggen van de processen leiden tot het
    inzichtelijk maken van knelpunten.
    Hoewel binnen de organisatie het belang van het beschrijven van de processen wordt
    onderkend leidt dit niet altijd tot de voorgenomen realisatie. De benodigde tijd voor het
    beschrijven komt niet overeen met de beschikbare tijd, omdat deze veelal als sluitstuk
    binnen de afdelingen wordt gehanteerd. In het kader van het Organisatie
    Ontwikkelingstraject zal aan de vastlegging van de AO een hogere prioriteit worden
    gegeven.
    Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2              september 2004
                             - 28 -

2.1.5  AANBESTEDINGSBELEID

    De nota aanbestedingsbeleid Zandvoort 2002 is door ons college vastgesteld. Aan de
    invoering van het beleid wordt thans uitvoering gegeven. In deze periode is er geen
    Europese aanbestedingen gedaan. Over de naleving van de Europese richtlijn over 2002
    hebben wij u in augustus j.l. geïnformeerd.


2.1.6  KLACHTENMANAGEMENT

    In mei hebben wij het eerste jaarverslag over de klachten regeling vastgesteld en u ter
    kennisname aangeboden.


2.1.7  HUISVESTING

    De interne verhuizingen als gevolg van de organisatie ontwikkelingen zijn / worden
    uitgevoerd,. Verder zijn daar waar nodig de noodzakelijke aanpassingen verricht om te
    blijven voldoen aan de Arbo normen.


2.1.8  ONDERZOEKSPLAN

    Op basis van het door ons vastgestelde onderzoeksplan dienden er in periode 2004-1 en
    2004-2 zes onderzoeken te worden uitgevoerd. Het zelfonderzoek in het kader van het INK
    is in januari j.l. uitgevoerd. De door derden definitieve op te stellen rapportage is binnen
    het management besproken. Hieromtrent zullen wij u nader informeren.
    Als gevolg van de noodzakelijke grotere inzet van de controller voor het project ter
    (her)inrichting van de woonwagenlocaties, afwikkeling ruimen munitie strand 2000/2001,
    medewerking aan provincie voor het opsporen van (resten van) munitie Boulevard
    Barnaart enerzijds en de inzet van de controller op het dossiers WZW Zandvoort Noord,
    het laten opstellen van de Berap en deelname aan DIS/Ris en Integraal vergunningen
    systeem anderzijds lopen de uit te voeren onderzoeken voor 2004 een aanzienlijke
    vertraging op.


2.2   WEERSTANDSVERMOGEN

    Algemene reserve
    De aanpassing in deze Berap leiden tot een storting van € 269.884,--. Voor het verloop van
    de algemene reserve wordt verwezen naar het ter inzage gelegde overzicht.

    Daarnaast dient zoals aangegeven in Berap 2004-1 onder programma 1 product 43
    “Inkomensvoorzieningen” nog rekening te worden gehouden met fors hogere kosten en
    een op basis van de 15% norm hoger niveau van de algemene reserve van ca. € 140.000,--.
    Overigens wordt bij de begroting voor 2005 voorgesteld de tot nu toe gehanteerde
    systematiek te wijzigen.

    Reserves Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing (ISV)
    De gemeente Zandvoort kan als programmagemeente aanspraak maken op een substantiële
    bijdrage in het kader van de ISV. Deze gelden dienen echter wel voor 1 januari 2005 te
    worden besteed. Om te voorkomen dat de subsidie gelden moeten worden gerestitueerd
    Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2              september 2004
                         - 29 -

hebben wij u, zij het met een aanzienlijke vertraging, in februari 2004 een separaat
voorstel doen toekomen.
Voor het verloop van de reserve wordt verwezen naar het ter inzage gelegde overzicht.

Overige reserves en voorzieningen

Reserve dorpsvernieuwing
Gelet op de afsluiting van een tweetal kredieten inzake Duijnwijk valt van deze reserve
een bedrag ad € 108.000,-- vrij. Op grond van de BBV loopt de afwikkeling via de
exploitatie begroting en maakt het voordeel derhalve onderdeel uit van het saldo.

Reserve rente egalisatie
Op grond van de tot nu toe bekend zijnde cijfers en de prognose voor periode 2004-3 met
betrekking tot het rente resultaat kan de storting in de reserve rente egalisatie worden
verhoogd met € 400.000,--. Op grond van het vastgestelde beleid komt jaarlijks ¼ e deel
van deze reserve ten gunste van de exploitatie. Dit zou betekenen dat er een extra bedrag
aan de exploitatie zou kunnen toevloeien van € 100.000,--. Echter in de primaire begroting
zijn we er in de berekening al van een € 252.000,-- hogere storting uit de rente paragraaf in
de reserve uitgegaan. Daarnaast heeft u op basis van moties en amendementen besluiten
genomen voor een onttrekking van in totaal € 37.000,--. Op basis van deze cijfers kan er
per saldo nog € 27.122,-- extra worden onttrokken en ten gunste van de exploitatie
begroting worden gebracht. (zie tevens onder programma 8 product “89 Reserves”).
Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2               september 2004
                                 - 30 -2.3  LOKALE HEFFINGEN

   Belastingen:                       Begroting   opgelegd    jaar   verschil t.o.v.
                                       t/m 2004-2  prognose   de begroting

   Parkeerbelasting automaten - Vergunningen gebied         219      218     283         64
   Parkeervergunningen                        66      85     86         20
   Parkeerbelasting naheffing - Fiscaal gebied            9      16      9         0
   Parkeerbelasting naheffing fiscalisering - Fisc. Gebied     158      109     158         0
   Parkeerbelasting automaten - Fiscaal gebied          1.029      845    1095         66
   Parkeervergunningen - Fiscaal gebied               23       2     23         0
   Parkeerbelasting automaten - Noord Boulevard           264      274     324         60
   Parkeervergunningen - Noord Boulevard               8       6      8         0
   Hondenbelasting                          80      73     80         0
   OZB zakelijkgerechtigde                    2.093     2.092    2093         0
   OZB gebruik niet-woningen                    255      255     255         0
   OZB gebruik woningen                      1.449     1.455    1449         0
   Precariobelasting                        163       0     163         0
   Toeristenbel. nachtverblijf                  1.073      633    1073         0
   Toeristenbelasting dagverblijf                  60       0     67         7
   Forensenbelasting                        397       0     397         0

   sub-totaal Belastingen 2004                  7.346     6.063    7.563        217

   Rechten:                         Begroting   opgelegd    jaar   verschil t.o.v.
                                       t/m 2004-2  prognose   de begroting

   Leges Naturalisatie e.d.                     8       7      8           0
   Secretarie Leges                         23      13      23           0
   Leges Burgelijkestand                      31      23      31           0
   Leges Reisdocumenten                       80      56      80           0
   Leges Rijbewijzen                        35      24      35           0
   Leges Overige vergunningen                    1       0      1           0
   Leges Bouwvergunningen                     206      182     206           0
   Leges Reclamevergunning                      2       0      2           0
   Leges diversen                         148      89     148           0

   sub-totaal leges 2004                      534      394     534           0

   Brandweerrechten Brandveilig                   15      55     52         37
   Brandweerrechten Circuit                     45      12     45         0
   Brandweerrechten Overig                      0       0      0         0
   Marktgeld                             24       0     24         0
   Reinigingsrecht(zaken)                      57       0     57         0
   Afvalstoffen (part.)                      1.841     1.854    1841         0
   Rioolafvoer (zaken)                       274       0     274         0
   Rioolafvoer (part.)                      1.197     1.209    1197         0
   Begraafplaatsrechten Dieren begraafplaats             12       3     12         0
   Begraafplaatsrechten                       228      96     228         0
   Staangeld                             7       0      7         0

   sub-totaal Rechten 2004                    4.234     3.623    4.271         37

   totaal B+R 2004                        11.580     9.686   11.834        254
   Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2                     september 2004
                            - 31 -2.4  ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

   Investeringen (* € 1.000,--)
   Bij de ter inzage gelegde stukken treft u een staat van restkredieten aan op ouderdom.

   In de Berap periode 2004-2 is voor een bedrag van ca. € 1 miljoen aan kredieten verleend.
   Van de tot nu toe verleende kredieten dient per 1 september 2004 nog voor een bedrag van
   ca. € 9,0 miljoen te worden uitgevoerd.
   De nog uit te voeren werkzaamheden en de daaraan gekoppelde uitgaven hebben met name
   betrekking op de in het kader van de riolering, wegbeheer en ruimtelijke ontwikkeling uit
   te voeren werkzaamheden.
   In hoofdstuk 1 en 2 van de Berap zijn, indien van toepassing, de afwijkingen in het
   verloop van de te activeren uitgaven / verleende en te verlenen kredieten de gevolgen
   hiervan voor het beleid (investeringsplan), alsmede de af te sluiten kredieten weergegeven.


2.5  FINANCIERING

   Rente ontwikkeling
   De rente voor de financiering van kort geld in rekening-courant met de B.N.G. is
   laatstelijk op 6 juni 2003 als gevolg van de tarieven op de kapitaalmarkt gesteld op 3,5%.
   In hoeverre de rente in de komende Berap periode gelet op de economische
   ontwikkelingen zal wijzigen blijft een vraag.
   De rentestand is mede van invloed op het rente-omslagpercentage en derhalve op het
   rekeningsresultaat. Voor 2004 is het omslagpercentage voor-calculatorisch bepaald op
   5,5% (2003: 5,5%, 2002: 5,5%, en 2001: 5,5%). Het bij begroting berekende positieve
   verschil op de rentelasten 2004 wordt gestort in het rente egalisatiefonds.

   Liquiditeitspositie
   Per kwartaal wordt er op basis van de wet FIDO een opgave van de liquiditeitspositie van
   de gemeente aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gezonden. Zoals onderstaande
   grafiek laat zien heeft onze gemeente een “gezonde” liquiditeitspositie. Ter financiering
   van investeringen is met een storingsdatum in maart een langlopende lening gesloten.
   Overigens dient wel te worden opgemerkt dat de liquiditeitspositie wordt beïnvloed door
   het op een later tijdstip uitvoeren van de kapitaalwerken.
   Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2              september 2004
                                     - 32 -

   Liquiditeitspositie 1 september 2003 tot en met 1 september 2004:

                           Liquidite itspositie
                     (1 se pte mbe r 2003 t/m 1 se pte mbe r 2004)

       * EUR 1.000,--  6000


                5000


                4000


                3000            kasgeldlimiet


                2000
                                       financierings-
                                         ruimte
                1000


                 0
                 sept.  nov.    jan.    mrt.   mei    juli  sept.
                            04   Vaste financiering
   Het door de raad verleende mandaat staat toe dat er in 2004 voor maximaal € 10,0 miljoen
   (2003 - € 15,0 miljoen) aan vaste geldleningen kan worden gesloten. Per 1 september is,
   gelet op de liquiditeitspositie inmiddels voor € 2,0 miljoen gebruik gemaakt van dit
   mandaat (in 2003 totaal € 3,0 miljoen), zodat voor de rest van het jaar nog een bedrag rest
   van € 8,0 miljoen.
   De boekwaarde van de langlopende leningen ter financiering van o.a. de kapitaaluitgaven
   bedraagt per 1 september 2004 € 20,2 miljoen (per 1 januari 2004 € 19,0 miljoen). In de
   loop van 2004 zal hierop een bedrag van € 0,3 miljoen regulier worden afgelost. Per
   ultimo 2004 zal de boekwaarde derhalve € 19,9 miljoen bedragen.


2.6  VERBONDEN PARTIJEN

   Geen opmerkingen.


2.7  GRONDBELEID

   De discussienota over het gemeentelijk grondbeleid is opgesteld en wordt in periode 2004-
   3 aan u voorgelegd.
   Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2                         september 2004
                                - 33 -


3   FINANCIËN3.1  RESULTATENREKENING

   In deze paragraaf wordt een cijfermatig totaal overzicht op programma gepresenteerd,
   waarin opgenomen de jaarbegroting, de te verwachten jaaruitkomst (rekeningsresultaat),
   zodat waar nodig bijsturing op programma kan plaatsvinden.
   Omtrent de verklaring van de (te verwachten) afwijkingen op programma (de kolom
   verschil t.o.v. de begroting) wordt gerapporteerd in de hoofdstukken 1 en 2 van deze
   rapportage.
   Op basis van hetgeen is vermeld in deze rapportage kan geconcludeerd worden dat de
   begroting positief wordt beïnvloed met een bedrag van € 269.884,--. Voorgesteld wordt dit
   bedrag te storten in algemene reserve. Op basis van Berap 2004-1 en 2004-2 is per saldo
   € 426.195,-- aan de algemene reserve onttrokken.

   Post onvoorzien
   Het vrij aanwendbare saldo van de post onvoorzien bedraagt, rekening houdende met de
   nog in het besluitvormingstraject lopende voorstellen, per 1 september 2004 nog
   € 7.849,--. Bij de ter inzage gelegde stukken treft u een overzicht aan van het verloop van
   de betreffende posten.

                                           bedragen *  € 1. 000
                                                verschil
   progr. omschrijving LASTEN         primitieve  mutatie   nieuwe    jaar  t. o. v. de
                         begroting         raming   prognose begroting

     1  Maatschappij en Zorg           8. 765   1. 211   9. 976    9. 973     -3
     2  Wonen en Leefomgeving          8. 513    (99)  8. 414    8. 436     22
     3  Onderwijs, Cultuur en Sport       3. 930    540   4. 470    4. 474      4
     4  Toerisme en Economie           3. 003    128   3. 131    3. 131      0
     5  Ruimtelijke inrichting en        1. 767     28   1. 795    1. 795      0
       Vernieuwing
     6  Bestuur en Gemeentelijke         2. 691    179   2. 870    2. 870      0
       dienstverlening
     7  Recht, Veiligheid en Handhaving     1. 800    341   2. 141    2. 354     213
     8  Financiering en algemene          754    808   1. 562    1. 596     34
       dekkingsmiddelen

       Totaal                 31. 223   3. 136  34. 359   34. 629    270

                                           bedragen *  € 1. 000
                                                verschil
   progr. omschrijving BATEN         primitieve  mutatie   nieuwe    jaar  t. o. v. de
                         begroting         raming   prognose begroting

     1  Maatschappij en Zorg           4. 738    967   5. 705    5. 705      0
     2  Wonen en Leefomgeving          4. 070    (70)   4. 000    4. 000      0
     3  Onderwijs, Cultuur en Sport       1. 601    (46)   1. 555    1. 555      0
     4  Toerisme en Economie           4. 051    (34)   4. 017    4. 227     210
     5  Ruimtelijke inrichting en          83    273     356     356      0
       Vernieuwing
     6  Bestuur en Gemeentelijke          200     13    213     213      0
       dienstverlening
     7  Recht, Veiligheid en Handhaving       232     8    240     487     247
     9  Financiering en dekkingsmiddelen    15. 745   2. 224  17. 969   18. 052     83
       dekkingsmiddelen

       Totaal                 30. 720   3. 335  34. 055   34. 595    540

                        resultaat Berap 2004-2                 270


   Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2                       september 2004
                           - 34 -

3.2  VORDERINGEN

   Leidraad invordering
   De leidraad invordering hebben wij in juni vastgesteld en u ter kennisname aangeboden.

   Debiteuren algemeen
   In vergelijking met het saldo per ultimo 2004-1 is het openstaande bedrag uit de jaren
   1996 t/m 2002 gedaald met ca. € 394.000,-- tot ca. € 483.000,-- en het aantal openstaande
   posten gedaald tot 319.
   Per ultimo 2004-2 is nog een bedrag te vorderen van ca. € 6,3 miljoen. (per ultimo 2004-1
   € 13,2 mln.), waarvan ca. € 2,9 miljoen aan algemene uitkering over de periode september
   t/m december.
   Voor het nog te incasseren bedrag aan debiteuren algemeen, waarvan op de administratie
   een specificatie aanwezig is, is een voorziening getroffen. In 2004-2 is deze voorziening
   niet aangesproken. Per ultimo 2004-2 bedraagt deze voorziening nog ca. € 223.000,--.

   Belastingdebiteuren
   In vergelijking met het saldo per ultimo 2004-1 is het openstaande bedrag uit de jaren
   1991 t/m 2002 gedaald met ca. € 131.000,-- tot ca. € 692.000,-- en het aantal openstaande
   posten tot 2796.

   Per ultimo 2004-2 is nog een bedrag te vorderen van in totaal ca. € 4,7 miljoen. Hiervan is
   voor een bedrag van ca. € 1,9 miljoen de betaaltermijn nog niet vervallen.
   Voor het nog te incasseren bedrag aan belastingvorderingen is een voorziening getroffen.
   In 2004-2 is deze voorziening aangesproken voor een bedrag van ca € 61.000,--. Per ultimo
   2004-2 bedraagt deze voorziening ca. € 164.000,--. Van het debiteurensaldo is op de
   administratie een specificatie aanwezig.

   Debiteuren sociale zekerheid
   Met ingang van 1 januari 2004 is het debiteurenbeleid sociale zekerheid ingrijpend
   gewijzigd. Thans resteren noch een 4-tal groepen debiteuren, te weten;

   Krediethypotheken
   In verband met de invoering van de Wet Werk en Bijstand zijn deze vorderingen als een
   éénmalige bate opgenomen voor € 155.148,-- voor 7 verstrekte krediethypotheken. Per
   ultimo 2004-2 resteren nog 6 krediethypotheken voor een bedrag van € 91.979,--.
   (Zie tevens onder programma 1 product 43 “Inkomens voorzieningen”)

   Debiteuren vallend onder de IOAW/IOAZ/BZ
   Dit betreft in totaal over deze 3 regelingen 23 personen voor een bedrag van € 252.012,--.
   Van de te ontvangen bedragen dient 75% aan het rijk te worden afgedragen. Het restant
   komt ten gunste van de gemeente.
   Van de betreffende debiteurensaldi is op de administratie een specificatie aanwezig.
   Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2              september 2004
                      - 35 -
Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2   september 2004
                      - 36 -

Bijlage 1
   Voortgang uitvoering collegeplan

              2002 - 2006

                kernlijst
Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2   september 2004
                                 - 37 -

Planning     Bestuursorgaan  Onderwerp                   Opmerkingen
augustus 2004
         College van B&W  Bezuiniging subsidies taakstelling 2006september 2004
         College van B&W  Visie en beleid parkeergarages (wordt     06/07/04 B&W voorstel aangehouden.
                  meegenomen bij project LDC)          September 2004 in college. Nieuw voorstel met
                                         stellingname. Indien dit wordt aangenomen vindt
                                         verdere uitwerking plaats.

         College van B&W  Evaluatie en voortzetting van deelname aan
                  de internationale samenwerking met Bilje
                  (afhankelijk van voorstel VNG International)
         Raad       Sportnota 2004 - 2010            03/08/04 nota door B&W definitief vastgesteld.         Raad       Inspraakverordening            20/07/04 conceptverordening door B&W
                                       vastgesteld. Vastgesteld in de raad van
                                       14/09/04
         Raad                             Vastgesteld in de raad van 14/09/04
                  Inrichting kinderopvang en naschoolse opvang
                  volgens richtlijnen rijk (WBK)
         Raad       Verordeningen Wet Werk en Bijstand (WWB)
                  3x


oktober 2004
         College van B&W  Evaluatie eerste jaar bedrijvenloket         College van B&W  Ontwerp Brede school Centrum         Raad       APV (volledige herziening)          Uitgesteld tot februari 2005. Raad
                                         wordt wordt over het uitstel.
                                         geïnformeerd

         Raad       Nota participatiebeleid (Participatiemodel)  Raad van 14/09/04 wordt 26/10/04, raad is
                                         geinformeerd over vertraging in planning.

         Raad       Innovatie gebouw de Rotonde         Raad       Berap 2004 - 2         Raad       Verordeningen Wet Werk en Bijstand (WWB)
                  2x

         Raad       Nota jeugdbeleid 2004 -2006          In het kader van de bezuinigingen vindt
                                         heroverweging plaats en wordt behandeling
                                         mogelijk raad december 2004.
         Raad       Drank- en Horecaverordening          27/07/04 eerste behandeling door B&W.
                                         Voorstel aangehouden en wordt daardoor raad
                                         van 26 oktober.
november 2004
         Raad       Programmabegroting 2005         Raad       JuttersmuZEEeum (nieuw beleid begroting    Maakt onderdeel uit van de behandeling van de
                  2005)                     programmabegroting 2005

         Raad       Zorgloket (nieuw beleid begroting 2005)    Onderwerp van discussie begroting 2005 (nieuw
                                         beleid).

         Raad       Evaluatie kostendekkendheid leges       Maakt integraal onderdeel uit van de
                                         belastingvoorstellen 2005 en
                                         programmabegroting 2005.

   Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2                         september 2004
                                  - 38 -

Planning     Bestuursorgaan Onderwerp                     Opmerkingen
december 2004
         College van B&W  Evenementenbeleid 2005 (op basis van
                  evaluatie 2004)

         College van B&W  Onderzoeksplan 2005         College van B&W  Evaluatie handhaving (terugblik op 2004)         Raad       Nota lokaal veiligheidsbeleid         Raad       Verslag Abw 2003         Raad       Verzelfstandiging bestuur openbaar       In sept-03 een principe-besluit genomen.
                  basisonderwijs (In sept-03 is een principe-  Besluitvorming is afhankelijk van regionale
                  besluit genomen. Besluitvorming is afhankelijk afstemming.
         Raad       Investeringen afstemming.)
                  van regionale huisvestingsprogramma 2005
                  onderwijs

         Raad       Actualisatie van het GVVP            27/06/04 B&W heeft nota Zandvoortse
                                          Verkeersvisies vrijgegeven voor overleg met
                                          Klankbordgroepen.
         Raad       Herorientatie Zandvoorts Museum         Voorstel is op 15 juni in B&W behandeld en
                                          aangehouden. Planning was raad 29/06/04,
                                          wordt voorjaar 2005
         Raad       Gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2005-2009         Raad       Evaluatie bijzondere bijstand
februari 2005

         Raad       Toeristenbelasting nacht- en dagverblijf
                  (verhoging tarieven en overzicht uitgaven
                  toerisme)
p.m.

         College van B&W  Onderzoek invulling lokale promotie- en     Dient in samenhang met de ontwikkelingen van
                  marketingorganisatie (in samenhang met     de regionale VVV en de RES ontwikkelingen te
                  ontwikkelingen regionale VVV en de RES     worden bezien.
                  ontwikkelingen)
         Raad       Speelautomatenverordening (is afhankelijk van  Door landelijke ontwikkelingen is planning voor
                  nieuwe wet- en regelgeving)           deze activiteit nog onbekend.

         Raad       Ruimtelijk functioneel plan Midden Boulevard
      Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2                       september 2004
                      - 39 -
Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2   september 2004
                      - 40 -

Bijlage 2
   Voortgang uitvoering collegeplan

              2002 - 2006

                groslijst
Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2   september 2004
                               - 41 -

Onderwerp                               Bestuursorgaan

Integraal vergunningensysteem                     College van B&W
Basisrioleringsplan (BRP) 2004                    College van B&W
Meerjaren onderhoudsplan wegen 2004 (twee jaarlijks)         College van B&W
Eerste oriëntatie op beleidsnota "visie op economie in Zandvoort"   College van B&W

Evaluatie uitvoering nota openluchtrecreatie             College van B&W
Presentatie economische en toeristische gegevens (2004)        College van B&W
Plan van aanpak bestrijding hondenpoep                College van B&W
Uitwerking milieuwerkprogramma milieudienst IJmond (evaluatie     College van B&W
2004 en prioriteiten voor 2005)
Informatie over toekomst vuiltransport-vuiloverlaadstation /De    College van B&W
Meerlanden
Evaluatie honden op het strand                    College van B&W
Voorstel invoering wijkbeheer                     College van B&W
Jaarverslag 2003 sociale recherche                  College van B&W
Ongevallenbeschermpolis personeel                   College van B&W
Beleidsregels reintegratie                      College van B&W
Nota invoering juridische kwaliteitszorg               College van B&W
Actualisatie bestemmingsplannen in 2004                College van B&W
Ontsluiting 2e fase uitloopgebied Duintjesveld            College van B&W
Evaluatie prostitutiebeleid                      College van B&W
Evaluatie coffeeshopbeleid                      College van B&W
Notitie bestuurlijke boetes                      College van B&W
Gevolgen wijziging Wet Kinderopvang voor het personeel        College van B&W
Interne toetsing in 2004 van een aantal bedrijfsonderdelen      College van B&W
(onderdeel van het onderzoeksplan 2004)
Bestuursdienst gemeente Zandvoort, BERAP 2004-2                     september 2004

								
To top