Projekat Formiranja Modne Agencije - DOC by ahe53502

VIEWS: 130 PAGES: 112

More Info
									                                   
     REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANĈEVO
  REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANĈEVO
       Srbija, 26000 Panĉevo, Zmaj Jovina 1ª
      Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056
                                 
          e-mail: rpkpancevo@komora.net
            www.rpkpancevo.com
             Datum: 26.11.2007.
                Broj:2016


                              predlog
PROGRAM RADA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE PANĈEVO
         ZA 2008. GODINU
          Panĉevo, decembar,2007.godine
I. UVODNI DEO

Program rada RPK Pančeva u 2008, godini zasniva se na nekoliko postulata, koji odreĎuju
okvire ukupne delatnosti ove poslovne organizacije.

To je, pre svega, Zakon o privrednim komorama, Sporazum o saradnji izmeĎu privrednih
komora u Srbiji, Statut komore koji odreĎuje granice i opseg aktivnosti, potrebe i zahtevi
članica komore, kao i ekonomsko okruţenje koje formira Skupština i Vlada Republike
Srbije svojim merama ekonomsko-monetarne politike za 2008, godinu.

Uslovi poslovanja nisu jednostavni. Osnovni zahtev privrednika bi se mogao formulisati
stavom – da se što pre okonča privatizacija, usvoje privredno sistemski zakoni i stvori brţa
i fleksibilnija administracija, kako bi se stvorila stabilnost i sigurnost za poslovanje i
ulaganje stranog kapitala u našu privredu.II. OBLASTI DELOVANJA KOMORE

Saglasno poslovnoj politici komore, ekonomskoj politici Vlade Republike Srbije,
identifikovanim potrebama i očekivanjima članova komore programski zadaci odvijaće se u
okviru:

    osnovne delatnosti komore
    usluga članovima komore i drugim zainteresovanim subjektima,
    unaprećenju rada komore i unapreĎenju njenog društvenog značaja i ugleda,II/1. OSNOVNE DELATNOSTI KOMORE

Osnovne delatnosti komore odvijaće se na planu:
  ostvarivanju zajedničkih interesa članova komore
  poslovnog informisanja i
  poslovnog povezivanja u zemlji i inostranstvu.

Regionalna privredna komora Pančevo će u saradnji sa PK Srbije zastupati zajedničke
interese svojih članova pred drţavnim organima, na domaćim i inostranim trţištima u cilju
efikasnijeg razvoja njihovih privreednih delatnosti.


II/2. USLUGE ĈLANOVIMA KOMORE I DRUGIM ZASINTERESOVANIM SUBJEKTIMA

Najznačajnije usluge koje će komora pruţati, prevashodno svojim članicama, a i drugim
zainteresovanim stranama su:

    promocija privrede
    savetodavne i konsultantske usluge,
    stručno poslovno osposobljavanje privrede,
    usluge po osnovu javnih ovlašćenja.


                       2
Pored standardizovanih usluga, projektovaće se i razvijati nove vrste usluga u zavisnosti
od konkretnih zahteva članica komore i drugih zainteresovanih strana.


II/3. UNAPREĐENJE RADA KOMORE I JAĈANJE NJENOG DRUŠTVENOG ZNAĈAJA
I UGLEDA

Ostvarivanje postavljenih programskih zadataka zahteva dalji razvoj organizacije komore
po ugledu na organizaciju privrednih komora u zemljama Evropske Unije.

Osnovni pravci rada u ovoj oblasti biće:

    uspostavljanje efikasnije i funkcionalnije komunikacije sa članovima komore,
    odrţavanje i poboljšavanje primarnog sistema za menadţment kvalitetom radi
    uvećavanja njegove efikasnosti u dostizanju poslovnih ciljeva komore,
    podizanje nivoa znanja zaposlenih kroz razne vidove edukacije,
    povećanje efikasnosti naplate članarine radi ispunjenja programskih aktivnosti,
    povećanje značaja i ugleda komore.

III. PRIMARNI CILJEVI

I u 2008. godini RPK Pančevo će nastaviti započetu misiju. Veoma vaţan segment
aktivnosti komore biće rad na ostvarivanju sledećih ciljeva:

    Komora – partner Vladi u zastupanju interesa privrede i izgradnji savremenog
    trţišnog ambijenta, privlačnog za poslovanje i ulaganje.
   Uključivanje komore u proces pripreme za pridruţivanje Evropskoj Uniji ostaće i u
    ovoj godini u fokusu rada komore kroz program pomoći svojim članicama kroz
    edukacije; zalagaće se za ostvarivanje trgovinskih povlastica u poslovanju i primeni
    propisa koji su u skladu sa propisima Evropske Unije.
   Komora i njeni organi će se aktivno uključiti u stvaranje uslova za povoljniji
    privredno-sistemski ambijent koji će obuhvatiti ubrzani razvoj, povećanje izvoza i
    podizanje konkurentnosti domaće privrede.
   Povećanje direktnih stranih investicija,
   smanjenje sive ekonomije, suzbijanje nelojalne konkurencije i ograničavanje
    monopola,
   unapreĎenje zaštite ţivotne sredine i odrţivi razvoj,
   povećanje profesionalne kompentencije i poslovnog znanja i veština kadrova
    potrebnih privredi,
   stimulisanje povezivanja industrijskog sektora, meĎusobno, i industrije sa ostalim
    delatnostrima (klasteri),
  organizovanje Regionalne privredne komore Pančevo kao savremene trţišne
  institucije.

III/1. AKTIVNOSTI KOMORE ZASNOVANE NA OSTVARIVANJU PRIMARNIH CILJEVA

III/1.1. PRIVREDNO - PRAVNI SISTEM

Komora će se nametnuti kao aktivan subjekat u procesu promene privredne strukture i
razvijanju trţišne ekonomije.
U tom smislu od Vlade Republike Srbije i dalje će se insistirati na:

                      3
    hitnom donošenju strategije razvoja poljoprivrede.
    Posebno je vaţno doneti Strategiju razvoja izvoza za naredni period, kojom bi se
    identifikovali ključni sektori i proizvodi koji imaju perspektivu izvoza, pre svega na
    trţište Evropske Unije
    donošenju mera za podsticanje domačih i stranih ulaganja u privredni razvoj zemlje,
    posebno u izvozno orijentisane delatnosti.
    Učešću u prenošenju evropskih direktiva u domaće privredno zakonodavstvo.
    Na stabilnoj i podsticajnoj poreskoj politici kojom će se vršiti preraspodela poreskog
    opterećena.
  .
    Preispitivanju sistemskih privrednih zakona i propisa i davanje inicijativa za
    donošenje novih i izmenu i dopunu postojećih.

III/1.2. RESTRUKTUIRANJE I PRIVATIZACIJA

U cilju ostvarivanja efikasnijeg privrednog ambijenta i brţeg uključivanja privrede
juţnobanatskog regiona u evropske integracione propise, komora će i dalje podsticati
promenu strukture privrede kako bi se stvorili uslovi da se preduzeća u tranziconom
procesu prilagode, opstanu i budu konkurentna.

Zadaci i aktivnosti komore biće usmereni na:
   stvaranju usalova za brţi proces restruktuiranja velikih sistema,
   stručna pomoć preduzećima koja su otpočela proces privatizacije.


III/1.3. FINANSIJSKI SEKOR

U okviru finansija i bankarstva komora će posebno razmotriti sledeća pitanja:
   mere monetarno-kreditne politike i njihov uticaj na poslovanje privrede i banaka,
   dalja dogradnja zakonske regulative radi efikasnijeg rada finansijskog trţišta i
    berzanskog poslovanja,
   kreditna aktivnost banaka u privredi i uslovi kreditiranja,
   funkcionisanje domaćih investicionih i penzuionih fondova,
   stvaranje uslova za ulazak stranih investicionih fondova,
   veće usmeravanje slobodnog kreditnog potencijala u izvozne programe,
   značaj osiguranja imovine i drugih vrsta osiguranja u poslovanju malih i srednjih
    preduzeća,
   razvoj osiguranja u funkciji prevencije rizika.

III/1.4. EKONOMSKI ODNOSI SA INOSTRANSTVOM I EVROPSKE INTEGRACIJE

RPK Pančevo i ceo komorski sistem će se aktivno uključiti u proces pridruţivanja
Evropskoj Uniji. Komora će organizovati savetovanja preduzećima kroz edukaciju sa
ekonomskog aspekta kako poslovati sa članicama EU. Pruţiće stručnu pomoć o načinu i
mogućnostima korišćenja Fondova EU, neposredno će saraĎivati sa privrednim komorama
u okruţenju i zajednički aplicirati za projekte koji se finansiraju iz Fondova EU.

Komora će saraĎivati sa komorama, ambasadama i trgovinskim predstavništvima zemalja
u regionu, kao i šire.

Organizovaće trgovinske misije, vršiti razmenu poslovnih informacija, relevantnih za

                       4
članice komore kao i neposrednu pomoć u uspostavljanju direktnih poslovnih kontakata po
zahtevu zaiteresovanih poslovnih partnera.

Regionalna privredna komora će se takoĎe uključiti u meĎunarodne aktivnosti PK Srbije za
koje proceni da su od interesa za privrednike ovog regiona.

Analiziraće rezultate spoljnotrgovinske razmene sa inostranstvom, uticaj primene
sporazuma o slobodnoj trgovini, CEFTA-i; Sporazuma sa Ruskom Federacijom na
medusobnu trgovinu i olakšice, sa tendencijom dalje liberalizacije i stvaranja Zone
slobodne trgovine.

Komora će nastojati da svoju aktivnost u 2008. godini uskladi sa aktivnostima ostalih
komora u Srbiji, lokalnim samoupravama, pokrajinskim i republičkim organima kao i da se
uključi u rad sa komorama i drugim privrednim asocijacijama u susednim i drugim
zemljama za koje članice komore pokaţu interes.

III/1.5. EDUKACIJA

Komora će organizovati seminare i druge oblike edukacije za potrebe privrede, u svim
oblastima poslovanja, menadţmenta i preduzetništva, a saradnji sa svim nadleţnim
organima i institucijama

III/1.6. EKOLOGIJA I ODRŢIVI RAZVOJ

U 2008. godini osnovni pravci delovanja će biti usmereni na podizanje nivoa opšteg
informisanja o novim Zakonima iz oblasti očuvanja ţivotne sredine i njihovoj primeni u
praksi. Komora će blagovremeno informisati, organizovati skupove, seminare, predavanja i
preduzimati aktivnosti na podizanju opšte društvene svesti o značaju zaštite ţivotne
sredine i njenog odrţivog razvoja.

Kada je u pitanju odrţivi razvoj i pribliţavanje raznim republičkim i pokrajinskim fondovima
nastaviće se,već započeta aktivnost, sa otvaranjem regionalnih kancelarija, čiji je cilj
efikasnija i brţa podrška u pripremi i finansiranju projektnih ideja.

III/1.7. INFORMISANJE I MARKETING

Informisanje, kao svoj osnovni zadatak komora vidi u uspostavljanju komunikacije izmeĎu
svih delova komorskog sistema, izmeĎu privrednih subjekata i svih nivoa vlasti.

Informisanje javnosti o aktivnostima komore vršiće se kroz medijsku pripremu, praćenje
sastanaka i drugih vaţnijih dogaĎaja. Pratiće se dogaĎaji, sajmovi, tematske konferencije,
stručni skupovi i o njima obaveštavati privrednici preko radio i TV emisija i web -site. Na
TV Pančevo biće emitovana emisija u svrhu promovisanja aktivnosti RPK Pančevo kao i
predstavljanju značajnih privrednih subjekata,njihovog poslovanja i poteškoća sa kojima se
susreću u Regionu, pa i šire. U ovoj godini komora će oformiti svoje glasilo Bilten čime će
se steći potpuni uslovi za blagovremeno i potpuno informisanje javnosti o aktivnostima
članica i organa komore.

Komora će obavljati i druge poslove u skladu sa zahtevima privrede, a javnost njenog rada
će se ostvarivati preko rada njenih organa i tela (Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog
odbora, Odbora Udruţenja i Centara).


                       5
Odbori Udruţenja i Centri komore će svoje programske aktivnosti usmeriti na realizaciju:
  brţeg razvoja tercijarnog sektora – usluga (trgovina, saobraćaj, turizam)
  podizanje produktivnosti i kvaliteta proizvodnje u agrokompleksu,
  razuvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i njihove sareadnje sa sektorom
   velikih sistema,
  edukacije za razvoj i evaluaciju ljudskog kapitala, kroz permanentno obrazovanje
   preduzetnika, posebno za sektor usluga, realizaciju programa – projekata Evropske
   Unije.
  Stručna pomoć za korišćenje Fondova Eu, informisanje, konkurisanje, realizacija i
   obuke za upravljanje projektima.
  Informisanje, promocije, prezentacije, sajamski nastupi, uspostavljanje poslovno-
   tehničke saradnje, uspostavljanje klastera.
  Razvoj korporativne kulture, negovanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog
   morala,
  iniciranje zakonskih rešenja iz oblasti privrednog zakonodavstva i mera ekonomske
   politike, uz intenzivniju i konstruktivniju saradnju sa drţavnim, pokrajinskim i
   lokalnim institucijama.
  Kontinuirano praćenje rezultata privredivanja svih grana i predlaganje mera za
   njihovo poboljšanje
  Sagledavanje stanja snabdevenosti trţišta sa incijativom za uspostavljanje relnog
   pariteta cena energenata

    Zahtevati poboljšanje postojećih uslova za kreditirane izvozno orjentisane proizvo
    dnje
    Insistirati na stvaranju uslova za organizovan nastup preduzeća na sajamskim i
    drugim manifestacijama u zemlji i inostranstvu.
    U sardnji sa lokalnim samoupravama raditi na ostvarivanju uslova za brţi razvoj
    kroz definisanje poslovnih ideja,programa, ustupanja i opremana graĎevinskog
    zemljišta i sl.
      Program rada će se tokom godine dopunjavati, u zavisnosti od aktuelnih potreba
    i incijativa
      Poslovi i zadaci udruţenja i centara su detaljno prikazani u prilogu tabelarnog
    dela.
                      6
ODBOR UDRUŢENJA ZA HEMIJSKU, FARMACEUTSKU, GUMARSKU I INDUSTRIJU
NEMETALA I ENERGETIKU

Vlada Republike Srbije se opredelila da kroz donšenje potrebnih sistemskih Zakona
harmonizovanih sa regulativom EU i obezbeĎenjem njihove primene kontinuirano
poboljšava poslovni i investicioni ambijent radi podsticanja domaćih i stranih investicja,
povećanja proizvodnje i izvoza i smanjenje nezaposlenosti otvaranjem novih i trajnih
radnih mesta. Osnovni ciljevi industrijske politike u naredne tri godine su povećanje
proizvodnje, pojačan priliv kapitala za modernizaciju postojećih i izgradnju novih pogona
koji bi obezbedili viši stepen prerade, povećanje izvoza i konkurentnosti domaćih
proizvoda na stranom trţištu.

U skladu sa ovim opredeljenjima aktivnosti Odbora za hemijsku, farmaceutsku, gumarsku i
industriju nemetala i energiju baziraće se na nekoliko osnovnih pravaca.

 U skladu sa utvrĎenim prioritetima utemeljenim kroz usvajenje Programa za razvoj
 klastera i izdvajanjem sredstava za podsticaj njihovog razvoja, Odbor će pokrenuti
 inicijativu za analizu potencijala formiranja klastera u oblasti plastike. Udruţivanje u
 klastere omogućava proširenje trţišta, rast produktivnosti, prednost pri izlasku na
 tendere, lakši pristup fondovima i kreditima, zajedničko ulaganje u razvoj, sniţavanje
 troškova obuka, marketinško delovanje, usaglašavanje i uvoĎenje standarda itd. S
 obzirom da na području Juţnog Banata posluje HIP Petrohemija kao proizvoĎač
 sirovinske osnove i niz MSP iz oblasti prerade plastike, uz povezivanje zainteresovanih
 preduzeća sa naučno istraţivačkom institucijom koja se bavi novim tehnologijama u
 proizvodnji i preradi plastičnih masa moţe se naći opravdanost ideje za formiranjem
 jednog ovakvog klastera na regionu.

 Jedan od prioritetnih zadataka Vlade Republike Srbije i AP Vojvodine je povećanje
 energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih vidova energije, implementacija
 programa energetske efikasnosti u industriji, realizacija primene programa racionalne
 upotrebe energije, podsticanje konkurentnosti energetskog sektora. Razvoj
 energetskog sektora bazira se na Zakonu o energetici (koji će pretrpeti izmene i
 dopune u 2008. godini ), Strategiji razvoja energetskog sektora do 2015. i Programu
 ostvarivanja te strategije. U Vojvodini od ukupne količine utrošenih energenata trećinu
 čine tečna goriva, potom slede gas, električna energija, toplotna energija, dok
 potrošena energija iz obnovljivih izvora iznosi tek 0,3%. Postojeće barijere za
 realizaciju razvoja energetike na polju novih i obnovljivih izvora energije su nedovoljno
 ulaganje drţave u razvoj tog vida energije, nedostatak podsticajnih mera, neadekvatan
 paritet cena energenata, niska cena električne energije i neinformisanost stanovništva.
 Odbor će pratiti i doprinositi razvoju mogućnosti ulaganja u proizvodnju alternativnih
 vidova energije, kroz edukaciju i informisanje u cilju veće eksploatacija čvrste biomase
 iz agrokompleksa, biogasa i biogoriva, korišćenja energije vetra, geotermalne energije,
 komunalnog i industrijskog otpada i sunčeve energije, i kroz promociju pristupnih
 fondova namenjenih za podršku ovog vida energije. Pratiće novine u cenama
 energenata i njihov uticaj na privredu, učestvovaće u javnoj raspravi u vezi izmena i
 dopuna Zakona o energetici kao ključnog zakona za ovu oblast. Upoznaće članice
 Komore sa obavezama i mogućnostima u realizaciji Ugovora o osnivanju energetske
 zajednice zemalja Jugoistočne Evrope. Nastaviće praćenje programa i projekata u
 oblasti energetike koje donose nadleţne institucije i Ministarstva.


                      7
 Mehanizam ĉistog razvoja (Kjoto sporazum) u kome razvijeni mogu da investiraju u
 čiste ili energetski efikasnije tehnologije u zemljama u razvoju, a da zauzvrat tim
 zemljama obezbede povoljne ili nepovratne kreditne aranţmane, s tim da se efekat
 smanjenja pripisuje investitoru, dakle razvijenoj zemlji. Nasa zemlja, van Aneksa 1 i sa
 tretmanom zemlje u razvoju, neće morati da smanjuje emisiju ugljendioksida. U odnosu
 na 1990. kao baznu godinu, očekuje se da će rezultati za 2004.godinu, za koju se pravi
 izveštaj, pokazati da smo nekada proizvodili više gasova nego sada, što je rezultat
 pada proizvodnje naše privrede. Ono što smo proizvodili 1990. sada proizvodimo
 manje i koristimo manje energije, što nam omogućava da stupimo sa razvijenim
 zemljama u aranţman nazvan “mehanizam čistog razvoja”. To praktično znači da,
 ukoliko razvijeni doĎu kod nas i investiraju u industriju čiste tehnologije, to smanjenje
 emisije odbijaju od svog bilansa emisija, a mi imamo korist jer dobijamo povoljnije
 kreditne aranţmane sa svetskom bankom kroz tzv.”fondove poverenja”. Odbor će se
 uključiti u edukaciju u cilju predstavljanja mogućnosti i metodologije pisanja projekata i
 pripreme projektne dokumentacije kroz seminare o “Kjoto sporazumu”.

 Vaţan segment za preduzeća iz oblasti hemijske industrije i energetike je proces
 privatizacije. Radi okončanja procesa restrukturiranja i privatizacije društvenih
 preduzeća izvršiće se izmene Zakona o privatizaciji i utvrditi krajnji rok za završetak
 privatizacije preostalih društvenih preduzeća i pooštriti uslove za kvalifikovanje
 ponuĎača u privatizacionim postupcima. Ubrzaće se postupak restrukturiranja i
 privatizacije velikih preduzeća u društvenoj svojini kao preduslov za stvaranje
 konkurentnog preduzetničkog sektora i ubrzaće se privatizacija pojedinih javnih
 preduzeća iz oblasti energetike. Privatizacija će se zasnivati na odgovarajućim
 sistemskim zakonima i razvojnim strategijama, donetim za te delatnosti.
 Odbor će kroz svoj rad pratiti strategije privatizacije, iskustva i efekte kao i
 problematiku koja prati ovaj proces. Privatizaciju očekuje NIS, HIP Petrrohemija, JP
  Transnafta, JP Srbija gas, JP EPS.
 Donošenjem sistemskih zakona i zakona specifičnih za odreĎenu granu delatnosti
 pospešiće se privredni ambijent i olakšati poslovanje. Zakon o hemikalijama, utvrĎuje
 upravljanje hemikalijama, kontrolu proizvodnje i prometa hemikalijama a naročito
 klasifikaciju, pakovanje, označavanje i zabrane i ograničenja prozvodnje i prometa
 usklaĎenim sa propisima EU. Zakon je od izuzetnog značeja za ovu granu idustrije,
 trebalo je bude usvojen još 2006. godine. Odbor će se aktivno uključiti u javnu raspravu
 i davanju primedbi i sugestija za prelog što kvalitetnijeg teksta Zakona. Od značajnijih
 Zakona za hemijski industriju i energetiku, očekuje se još predlog Zakona o
 ambalaţnom otpadu, izmene i dopune Zakona o energetici, Zakon o cevovodnom
 trensportu tečnih i gasovitih ugljovodonika i distribuciju gasovitih ugljovodonika, Zakon
 o prevozu opasnih materija, Zakon o bezbednosti proizvoda.
Pored navedenih osnovnih pravaca, aktivnosti Odbora odnosiće se i na:
   Praćenje rezultata privreĎivanja i poslovanja, kao i aktuelne problematike i
   planiranih aktivnosti i projekata privrednih subjekata
   Pruţanje informacija i povezivanje privrednih subjekata u zemlji i inostranstvu kroz
   organizovan nastup na sajamskim manifestacijama
   Praćenje i upoznavanje privrednih subjekata sa novim tehnologijama i materijalima i
   mogućnostima njihove primene u saradnji sa naučno istraţivačkim institucijama.
   Upoznavanje privrednih subjekata sa novinama u oblasti standardizacije i
   uspostavljanja sistema kvaliteta.
   Upoznavanje privrednih subjekata sa mogućnostima konkurisanja za sredstva kod
   fondova i banaka


                       8
    ODBOR UDRUŢENJA ZA HEMIJSKU, FARMACEUTSKU, GUMARSKU I INDUSTRIJU NEMETALA I ENERGETIKU
            Plan rada za 2008. god


   Osnovne aktivnost         Sadrţaj rada               Ciljevi              Rokovi

                                  1.1. i 1.2. Praćenje rezultata
1. Kontakt sa privrednim   1.1. Privrednici sa područja Juţnog
subjektima                             privreĎivanja i poslovanja, aktuelne 1.1 i 1.2. januar -
               Banata iz oblasti hemijske,
                                  problematike kao i planiranih decembar
               farmaceutske, gumarske i industrije
                                  aktivnosti preduzeća
               nemetala i energetike- članice
                                  1.1. i 1.2. praćenje postojećih i
               Komore
                                  donošenje novih zakona i njihov
                1.1.1. telefonom, mailom
                                  uticaj na poslovanje preduzeća
                1.1.2. poseta preduzeću
                                  1.1. i 1.2. Praćenje procesa
                                  privatizacije i restrukturiranja
                                  1.1. i 1.2. Učešće privrednika na
               1.2. Privrednici sa područja Juţnog
                                  sajamskim manifestacijama u
               Banata iz oblasti hemijske,
                                  zemlji i inostranstu
               farmaceutske, gumarske i industrije
                                  1.1. i 1.2. Učešće privrede na
               nemetala i energetike koji nisu
                                  skupovima i privrednim
               članovi Komore
                                  manifestacijama
                1.2.1. telefonom, mailom
                1.2.2. poseta preduzeću
                                  1.2. Informisanja o aktvnostima
                                  Komore i uslugama koje Komora
                                  pruša radi povećanje broja članica
                                  (1% od broja preduzeća iz oblasti
                                  hemijske, farmaceutske, gumarske
                                  i industrije nemetala i energetike u
                                  Juţnobanatskom regionu)
  2. Kontakt sa nadležnim  2.1. Nadleţna Ministarstva Vlade   2.1.Praćenje zakonske regulative i   2.1. , 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.
institucijama (komore, lokalne  Republike Srbije, Ministarstvo     upoznavanje preduzeća sa       januar- decembar
vlasti, agencije)        rudarstva i energetike, Ministarstvo  obavezama koje proističu iz
                 ekonomije i regionalnog razvoja,    nove zakonske regulative
                 Ministarstvo nauke i Ministarstvo   (Direktive EU). Informisanje o
                 zaštite ţivotne sredine – Uprava    strateškim dokumentima koje
                 za zaštitu ţivotne sredine       donosi Vlada RS, informisanje o
                                    konkursima i sredstvima
                                    namenjenim razvoju privrede

                 2.2. Kontakti sa Agencijama koje   2.2. Kontinuirana saradnja u cilju
                 su osnovane od strane Vlade RS,    praćenja problematike u oblasti
                 Agencija za privatizaciju, Agencija  privatizacije i restrukturiranja
                 za razvoj MSP, Agencija za       preduzeća, razvoja MSP,
                 energetsku efikasnost, Agencija za   proizvodnje i distribucije
                 energetiku i Agencija za privredne   energenata, cene enrgenata i
                 registre                kvaliteta energenata, energetske
                                    efikasnosti i povezivanje
                                    zainteresovanih strana u oblasti
                                    alternativnih izvora energije,
                                    korišćenje podataka

                 2.3. Kontakti sa PK Srbije i PK    2.3. Kontinuirana saradnja u cilju
                 Vojvodine, regioalnim komorama     praćenja problematike u privredi
                                    na bazi razmene poslovnih
                                    informacija, učešće u radu na
                                    sednicama Odbora, poslovnog
                                    povezivanja preduzeća,
                                    odrţavanje zajedničkih sastanaka i
                                    sednica Odbora                 2.4. Kontakti sa lokalnim       2.4. Praćenje privredne       2.1. , 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.
                 samoupravama              problematike u nadleţnosti      januar- decembar

                                 10
                                  lokalne samouprave, generalni
                                  urbanistički planovi, plan generalne
                                  regulacije juţne zone u Pančevu.
                                  Praćenje i učestvovanje u radu
                                  donošenja strategije razvoja
                                  Opština Regiona
 3. Priprema i organizovanje  3.1.Priprema i odrţavanje sednica  3.1.1. Sednica Odbora- izveštaj o     3.1.1. prvi kvartal
sednica Odbora         Odbora u skladu sa aktuelnom    radu, plan rada, analiza trenutnog    3.1.2. drugi kvartal
                problematikom i iskazanim      stanja i aktuelne problematike u     3.1.3. treći kvartal
                interesom članica Odbora,      hemijskoj industriji
                konsultacije sa članovima Odbora
                                  3.1.2. Sednica Odbora- Obnovljivi i
                                  alternativni vidovi i izvori energije,
                                  ili Program razvoja energetskog
                                  sektora-projekti u sektoru
                                  energetike, ili tarifni sistemi za el
                                  energiju, gas i naftu u saradnji sa
                                  Agencijom za energetsku
                                  efikasnost ili Pokrajinskim
                                  sekretarijatom za energetiku i
                                  mineralne sirovine

                                  3.1.3. Sednica Odbora- efekti
                                  privatizacije (strategija privatizacije
                                  NISa i Petrohemije će biti do tada
                                  gotova, biće završena i
                                  privatizacija ISP)
 4. Organizovanje i posete   4.1. Učešće na Sajmu tehnike i   4.1., 4.2., 4.3. Prikulanje        4.1. 12.-15.maja, 8.-
privrednim manifestacijam   tehničkih dostignuća u Beogradu,  informacija i praćenje novina u      10.oktobara, 4.-7.
                Sajmu energetike u Beogradu;    oblasti hemijske industrije, novih    novembra, 8.-

                               11
                Sajamu energetike u Novom Sadu,    tehnologija, industrije plastičnih    10.oktobara
                                    masa, gume i kompozitnih
                4.2. učešće na sajmovima privrede   materijala radi unapreĎenja
                u Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu,   poslovanja, organizovanje
                Poţarevcu, Nišu, Leskovcu...      zajedničkog nastupa privrednika
                                    Juţnobanatskog regiona na        4.2. januar-decembar u
                4.3. učešće i prenošenje informacija  sajmovima u okviru zajedničkog      zavisnosti kada se
                sa kongresa, okruglih stolova,     štanda                  organizuju sajmovi
                seminara i sličnih medjunarodnih
                sajmova i dogaĎaja
                                                        4.3. i 4.4. u zavisnosti
                4.4 Sopstveno učešće na        4.4. U cilju edukacije i stručnog    kada se te
                seminarima, prezentacijama,      usavršavanja radi daljeg         manifestacije i seminari
                okruglim stolovima i sličnim      prenošenja znanje i informacija     odigravaju
                manifestacijama edukativnog
                karaktera
                5.1. Organizovanje prezentacije,    5.1. Upoznavanje sa zakonskim      5.1. Aktivnosti
5. Organizovanje prezentacija  seminara i projekta iz oblasti     regulativama, strateškim         rasporediti kvartalno
i seminara           zakonskih regulativa, strateških    dokumentima, izvorima finansiranja
                dokumenata koje donosi Vlada      ali i novim tehnologijama, razvoju i
                Republike Srbije, fondova i      primeni standarda i normativa,
                organizovanje stručnih prezentacija  proizvodnji i distribuciji energenata,
                iz oblasti hemijske industrije,    mogućnostima racionalizacije
                industrije nemetala, farmaceutske   potrošnje energije. Upoznavanje
                idustrije, proizvodnje i prerade    sa novim materijalima i
                polimera, energetike, reciklaţe i   mogućnostima njihove primene i
                slično                 proizvodnje. Konkretno:
                                    5.1.1. Javna rasprava o Zakonu o
                                    hemikalijama, očekuje se da
                                    Zakon bude gotov do kraja godine,
5. Organizovanje prezentacija  5.1. Organizovanje prezentacije,    po sporazumu o pridruţivanju EU     5.1. Aktivnosti
i seminara           seminara i projekta iz oblasti     trebalo je da se Zakon završi do     rasporediti kvartalno
                zakonskih regulativa, strateških    juna 2006
                dokumenata koje donosi Vlada

                                12
                Republike Srbije, fondova i       5.1.2. Nacrt Zakona o bezbednosti
                organizovanje stručnih prezentacija   proizvoda
                iz oblasti hemijske industrije,
                industrije nemetala, farmaceutske    5.1.3. Predstavljanje mogućnosti i
                idustrije, proizvodnje i prerade    obaveza u okviru Kjoto
                polimera, energetike, reciklaţe i    sprazumomu, u saradnji sa
                slično                 Ministarstvom za rudarstvo i
                                    energetiku, Regionalnim centrima
                                    za energetiku i PKS

                                    5.1.4. Obrada industrijskuh
                                    otpadnih voda-preporučeni
                                    standardi za kvalitet vode, u
                                    saradnji sa TMF u Beogradu

                                    5.1.5. Organizacija zajedničkog
                                    štanda na sajmu Ekofar u cilju
                                    promocije i povezivanja preduzeća,
                                    lokalne samouprave i nevladinog
                                    sektora u rešavanju ozbiljnog
                                    problema zagaĎenja vazduha u
                                    Pančevu privlačenjem investicija
                                    5.1.6.Ostale raspoloţive aktuelne
                                    teme u skladu sa iskazanim
                                    interesom privrede i institucija
                                    (javne rasprave o nacrtima zakona
                                    i primene nove zakonske
                                    regulative, prezentacije nacionalnih
                                    institucija i slično)
6. Rad na informativnim     6.1. Web-site: praćenje aktuelnosti i  6.1. unapreĎenje saradnje i najbrţi  6.1. januar-decembar
bazama i periodični izveštaji  priprema materijala i informacija    način prenošenja informacija
                6.2. izrada izveštaja o radu      6.2. u cilju informisanja       6.2. mesečno
                6.3. izrada godišnjeg izveštaja     6.3. u cilju informisanja       6.3. januar
6. Rad na informativnim     6.4. izrada planova           6.4. u cilju planiranja aktivnosti   6.4. mesečno

                                 13
bazama i periodični izveštaji  6.5. izrada godišnjih planova    6.5. u cilju planiranja aktivnosti   6.5. decembar
                6.6. Aţuriranje baze podataka    6.6. kontinualno praćenje i       6.6. januar-decembar
                6.7. Izrada izveštaja i zapisa po  aţuriranje izmena            6.7. dinamika po potrebi
                realizovanim aktivnostima      6.7. u cilju informisanja        6.8. mesečno
                6.8. radne liste           6.8. u cilju evidencije         6.9. dinamika po potrebi
                6.9. izrada informacija i materijala 6.9. u cilju informisanja privrednih  6.10. januar-decembar
                                   subjekata, predstavnika institucija i
                6.10. primena QMS sistema      lokalnih samouprava, organa i tela
                                   Komore u skladu sa zaključcima
                                   6.10. u cilju razvoja i unapreĎenja
                                   sistema poslovanja RPK Pančevo
7. Rad na projektima      7.1. uključivanje u rad na aktuelnim 7.1. realizacija odobrenih projekata  7.1. po dinamici projekta
                projektima koje realizuje RPK
                Pančevo
                                 14
     ODBOR UDRUŢENJA ZA METALSKU I ELEKTRO INDUSTRIJU
    Metalska i elektro industrija je veoma značajna industrijska oblast u okviru
privrede Juţnog Banata. Preduzeća metalske industrije, naviknuta još ranije, na trţišnu
konkurenciju i usmerena na vlastite napore, nastoje da odrţe proizvodnju, ali ih pri tome
opterećuju znatni problemi: tehničko-tehnološka zastarelost opreme i nedostatak
investicionih sredstava za modernizaciju i nabavku nove opreme, nasleĎena dugovanja,
niska lična primanja zaposlenih. Plasman ovih proizvoda oteţava i preplavljenost trţišta
proizvodima iz uvoza, často sumnjivog kvaliteta, nekontrolisani uvoz polovnih i
reparirajućih mašina, ureĎaja i opreme, nedovoljna i neadekvatna zaštita proizvoda
proizvoĎača metalske i elektro industrije, koja smanjuje potencijale domaće proizvodnje i
zainteresovanost stranih ulagača za proces privatizacije i uspostavljanje proizvodnih
kooperacija, nedostatak povoljnih kreditnih sredstava za izvozne poslove i nemogućnost
kreditiranja prodaje pod povoljnijim uslovima na domaćem trţištu, nasuprot mogućnostima
ino konkurencije.

    Planirane aktivnosti za 2008. godinu proističu, upravo, iz potrebe da se stvore uslovi
za uspešnije poslovanje metalske i elektro industrije.
Memorandumom o budţetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2008.godinu i projekcijama
za 2009.godinu, predviĎa se: makroekonomska stabilnost; dinamičan privredni rast, rast
zaposlenosti i standarda stanovništva, ubrzanje procesa stabilizacije i pridruţivanja EU i
ubrzano sprovoĎenje ekonomskih reformi.
Makroekonomska politika do 2010. biće usmerena na odrţavanje makroekonomske
stabilnosti i stvaranje povoljnog ambijenta za investiciona ulaganja, ubrzanje privatizacije,
podsticanje konkurencije i izvoza.
Povećanje izvoza zahteva značajan rast investicija i restrukturiranje preduzeća, koji će
omogućiti uvoĎenje novih proizvodnih programa i proizvoda viših faza obrade.
Priključivanjem naše zemlje u EU stvaraju se povoljniji uslovi za brţe uključenje naše
privrede, a time i preduzeća metalske i elektro industrije, u medjunarodne privredne
tokove. Odbor Udruţenja će nastojati da stvorene šanse iskoristi, na način, koji najbolje
odgovara preduzećima metalske i elektro industrije.

    Neophodno je da se u preduzećima metalske i elektro industrije u narednom
periodu ubrza vlasnička transformacija i programsko prestrukturiranje.
Razvoj industrijskih zona i parkova pruţiće krupan doprinos rastu industrijske
proizvodnje, pri čemu se u kasnijem periodu očekuje njihovo prerastanje u klastere
sa granskim i sa regionalnim značajem.

    Rast industrijske proizvodnje podrţaće se primenom zakona o standardizaciji,
akreditaciji, metrologiji i tehničkim propisima, kao i unapreĎemjem institucija
infrastrukture kvaliteta, razvijanjem sistema ocene usaglašenosti i kreiranjem
industrijskog okruţenja, koje prepoznaje CE znak.
    Osnovna opredelenja Odbora Udruţenja metalske i elektro industrije u 2008. godini
biće usmerena u pravcu realizacije zacrtanih postavki ekonomske politike za narednu
godinu, a sve sa ciljem stvaranja boljih i povoljnijih uslova za rad i poslovanje preduzeća
metalske i elektro industrije. Vodiće se aktivnosti u pravcu povećanja obima proizvodnje,
podizanju kvaliteta, na usvajanju i primeni evropskih      standarda, uvoĎenju novih
tehnologija i znatno većem obimu izvoza. Poštujući pravila trţišne privrede u uslovima
otvorenosti zemlje i trţišta prema svetu, potrebno je stalno raditi na stvaranju povoljnijeg
ambijenta za poslovanje preduzeća, pri čemu će Odbor Udruţenja, kroz komorski
mehanizam u domenu svojih mogućnosti i ovlašćenja, podsticati donošenje takvih
zakonskih propisa i uredbi koji će unaprediti uslove rada i poslovanja u preduzećima, a
naročito u domenu novih investicionih ulaganja i povećanje izvoza. U tom pravcu, će se
zalagati i predlagati mere i rešenja organima Komore, da u saradnji sa nadleţnim
organima u AP Vojvodini i Republici Srbiji, obezbedi takve uslove rada, u kojima će doći
do brţeg ozdravljenja proizvodnje, rasta spoljnotrgovinske razmene sa svetom i tehničko-
tehnološkog razvoja metalske i elektro industrije.
                      16
              ODBOR UDRUŢENJA ZA METALSKU I ELEKTRO INDUSTRIJU


                         Plan rada za 2008. god
 Osnovne aktivnosti          Sadrţaj rada             Planirani ciljeviI       Rokovi/dinamika
 1. Kontakt sa privrednim  1.1. Kontakti sa preduzećima iz    1.1. - Prikupljanje informacija o     1.1. Januar -decembar
subjektima         oblasti elektro i metalske       poslovanju i planiranim poslovima,
              industrije – kontakti telefonom, e-  aktivnostima preduzeća; uključivanje
              mail i obilazak preduzeća,      preduzeća u aktivnosti matičnih
              upoznavanje sa tehnološkim      odbora i ostalih sluţbi RPK
              procesom proizvodnje i novinama    Pančevo, razmena poslovnih
              u proizvodnji ; predstavljanje rada  informacija.
              RPK Pančevo privrednim            - Pruţanje konsultantskih
              subjektima u cilju povećanja      usluga: povezivanje domaćih
              korisnika usluga i članova komore   preduzeća sa ino partnerima radi
                                 uspostavljanja poslovno – tehničke
                                 saradnje, predstavljanje proizvodnih
                                 mogućnosti članica metalske i
                                 elektro privrede, poslovi na javnim
                                 ovlašćenjima
                                     - praćenje primene
                                 postojećih i donošenje novih
                                 zakonskih propisa i njihov uticaj na
                                 rad privrednih subjekata
                                     - praćenje procesa vlasničke
                                  transformacije i efekata privatizacije
                                     - kontakti u cilju kvalitetnijeg
                                  učešća privrednika na sjamskim i
                                 privrednim manifestacijama
                                     - kontakti sa ostalim privrednim
                              17
                                  subjektima u cilju povećanja broja
                                  članica komore; planira se povećanje
                                  broja ćlanova za oko 2%.


 2. Kontakt sa nadležnim  2.1. Resorna ministarstva Vlade    2.1., 2.2.,2.3. Organizovanje    2.1., 2.2., 2.3. januar -
institucijama (komore,   Republike Srbije, Izvršno veće AP   poslovnih sastanaka, razmena    decembar
lokalne vlasti, agencije)  Vojvodine               informacija, učešće u rešavanju
              ( WEB – kontakti, e-mail kontakti,   poslovne problematike preduzeća,
              telefonski kontakti, sastanci )    promotivne aktivnosti i poslovno
                                  posredovanje. Koordinacija
              2.2. Kontakti sa organima i telima   zajedničkih interesa privrednih
              lokalne samouprave – dogovor o     društava i saradnja sa republičkim
              zajedničkim aktivnostima,       – pokrajinskim organima u kreiranju
              planiranje lokalne strategije     sistemskih rešenja u skladu sa
              industrijskog razvoja, promotivne   interesima metalske i elektro
              aktivnosti               industrije: carinska i vancarinska
                                  zaštita, prezentovanje novih
              2.3. PK Srbije, PK Vojvodine, PK    zakonskih propisa i propisa EU od
              Beograda i regionalne komore,     interesa za ovu granu industrije
              telefonski i e-mail kontakti: učešće
              u radu ne sednicama Odbora,
              seminarima i edukacijama iz
              oblasti mašinske i elektro
              industrije

 3. Priprema i       3.1. Priprema i odrţavanje       3.1. Definisanje tema i odrţavanje   3.1. kvartalno
organizovanje sednica    sednica Odbora u skladu sa       sednica Odbora za metalnu i
Odbora           aktuelnom problematikom i       elektro industriju; sagledavanje i
              iskazanim interesom članova      analiza privrednih kretanja po
              Odbora i privrednih subjekata     granama delatnosti; razmena
                                  informacija, razmatranje aktuelne
                                  problematike, pokretanje inicijativa
                                  vezanih za iskazan interes
                                  privrednih subjekata
                                  - Sednica Odbora Udruţenja:       -  februar/mart
                                  Razmantranje izveštaja o radu za
                               18
                                  2007 i plan rada za 2008. godinu;
                                  analiza privrednih tokova i
                                  rezultata poslovanja grane u
                                  prethodnoj godini
                                  - Sednica Odbora Udruţenja:       -  maj/juni
                                   Praktična primena direktiva novog
                                  pristupa u oblasti metalske i
                                  elektro industrije
                                  - Sednica Odbora Udruţenja:       -  oktobar
                                  Upravljanje rizicima u metalskoj i
                                  elektro industriji

  4. Organizovanje i posete  4.1. - Sajam tehnike u        4.1. i 4.2. Organizovanje       4.1. April, juni i
 privrednim manifestacijam   Beogradu;              savetovanja u saradnji sa       septembar
                   - Sajam energetike u     nadleţnim institucijama na nivou
                Beogradu              republike i lokalne samouprave,
                   - opšti Sajam ’’Zeps’’ u   odborima, savetima i centrima RPK
                Zenici,               Pančevo; prikupljlanje informacija i
                   - Sajam tehnike u       praćenje novina u oblasti tehnike i
                Hanoveru,              inovatorstva
                   - Sajam Automehanika u
                Frankfurtu i sličnim dogaĎanjima ;
                organizacija nastupa privrede
                metalske i elektro industrije na
                sajmovima

                4.2. Učešće i priprema                           4.2. i 4.3. U zavisnosti
                informacija sa kongresa – seminara                     kada se te
                i sličnih dogaĎanja za privredne                      manifestacije i seminari
                subjekte                                  odigravaju

                4.3. Lično učešće na seminarima   4.3. Edukacija i stručno
                i prezentacijama           usavršavanje radi daljeg
                                  prenošenja znanja i informacija

                5.1. Organizovanje prezentacija,   5.1. - Upoznavanje sa vaţećom     5.1. Januar –decembar
5. Organizovanje        seminara i projekata iiz dela    zakonskom regulativom, strateškim
                                19
prezentacija i seminara  zakonskih regulativa, strateških     dokumentima i novinama u oblasti
             dokumenata, koja donosi Vlada      metalske i elektro industrije;
             republike Srbije, fondova i stručnih    - upoznavanje članova
             prezentacija iz oblasti metalske i     Udruţenja sa postojećim
             elektro industrije po ugovorenim     propisima i razvoju i primeni
             temema                  tehničkih standarda i normativa
                                  vezanim za oblast metalne i
                                  elektro industrije;
                                   - nastavak obuke u oblasti
                                  energetskog bilansiranja i
                                  racionalizacije potrošnje energije
                                   - efekti privatizacije, novi model
                                  privatizuacije, saradnja sa Agencijom
                                  za privatizaciju
                                   - tehnološki parkovi – deo
                                  strategije razvoja gradova i
                                  potsticaj razvoja metalskog
                                  kompleksa

             5.2. Organizovanje prezentacije     5.2. Što šire učešće privrednih     5.2. Mart - april
             Takmičenja za najbolju inovaciju     subjekata i pojedinaca na
             2007. god.                Takmičenju za najbolju inovaciju
                                  2007.god.

6. Rad na informativnim  6.1. Web-site: aktuelnosti i novine u  6.1. Informisanje i unapreĎenje     6.1. januar –decembar
bazama i periodiĉni    oblasti metalske i elektro industrije  poslovanja
izveštaji         i zaštite ţivotne sredine i zaštite na
             radu

             6.2. Izrada mesečnih izveštaja o     6.2. Evaluacija dosadašnjeg rada    6.2. mesečno
             radu

             6.3. Izrada godišnjeg izveštaja o    6.3. UnapreĎenje poslovanja RPK     6.3. januar
             radu                   Pančevo

             6.4. Izrada mesečnih planova rada 6.4. Planiranje aktivnosti za naredni     6.4. mesečno
                              mesec
                             20
            6.5. Izrada godišnjeg plana rada     6.5. Planiranje aktivnosti za narednu  6.5.
                                godinu                 novembar/decembar

            6.6. Kontinuirano praćenje i       6.6. Efikasnija komunikacija, brţe   6.6. januar –decembar
            aţuriranje izmena u bazi podataka    prepoznavanje problema, aţuriranje
                                informacija

            6.7. Izrada izveštaja i zapisa po    6.7. Informisanje            6.7. prema potrebi
            realizovanim aktivnostima

            6.8. Radne liste             6.8. Evidencija prisustva na radu    6.8. mesečno

            6.9. Izrada informacija i materijala   6.9. Informisanje privrednih      6.9. dinamika po potrebi
                                subjekata, lokalnih samouprava i
                                nadleţnih institucija

            6.10. Primena QMS-a           6.10. Razvoj sistema QMS-a i      6.10. januar –decembar
                                stalna edukacija i usavršavanje, u
                                cilju unapreĎenja sistema
                                poslovanja RPK Pančevo

7. Rad na projektima  7.1. Uključivanje u rad aktuelnih    7.1. Realizacija odobrenih rpojekata  7.1. prema dinamici
            projekata RPK Pančevo                              projekata

            7.2. Aktivnosti na reformi i razvoju   7.2. Edukacija preduzeća iz ove     7.2. prema dinamici
            savremenog sistema srednjeg       branše radi bolje pripreme i rada,   projekata
            stručnog obrazovanja u oblasti      tako i ubedljivijeg nastupa na
            metalske i elektro industrije, u     trţištu
            saradnji sa EU i Evropskom
            agencijom za rekonstrukciju i
            realizaciju programa, u saradnji sa
            PK Srbije
                              21
       ODBOR UDRUŢENJA ZA GRAĐEVINARSTVO, IGM I PROJEKTOVANJENa podrucju regiona Juznog Banata gradjevinarstvo, industrija gradjevinskog materijala i projektovanje
zastupljeno je kroz poslovanje preduzeca u sledecim delatnostima: grubi gradjevinski radovi,izgradnja
saobracajnica,izgradnja   hidrogradjevinskih  obkekata,   izolacioni  radovi,montaza   krovnih
konstrukcija,ostali gradjevinski i specijalizovani radovi, ostali izolacioni radovi,ostali zavrsni radovi,
postavljanje cevnih instalacija, postavljanje elektro instalacija, postavljanje podnih i zidnih obloga,
proizvodnja proizvoda od betona i betonske smese,
proizvodnja opeke i opekarskih proizvoda, vadjenje sljunka i peska, arhitektonski poslovi, projektovanje
gradjevinskih objekata, inzenjering.

Proces privatizacije preduzeća sa područja regiona iz ove grane je ostvaren u većini preduzeća i efekti
promene vlasničke strukture su se pozitivno odrazili na poslovanje preduzeća. Poslovanje ove
delatnosti uslovljeno je nivoom investicione aktivnosti na trţištu, cenovne, fiskalne, carinske i
spoljnotrgovinske politike. Poseban uticaj na poslovanje predstavlja formiranje i rast cena energenata i
prirodnog gasa kao osnovnih inputa u proizvodnji gra]evinskih materijala.

Polazeći od mesta i uloge Komore i njenih zadataka da se kontinuirano bavi unapreĎenjem rada i
poslovanja svojih članica i da utiče na stvaranje i afirmaciju ambijenta za trţišni način privreĎivanja, ovim
Programom rada se utvrĎuju osnovne smernice i najvaţniji zadaci koji će se tokom 2008. godine
realizovati u okviru Odbora udruţenja.

Rad Odbora udruţenja graĎevinarstva, industrije graĎevinskog materijala i projektovanja biće usmerene
na sledeće aktivnosti u 2008. godini:

-Praćenje i analiziranje stanja i problematike proizvodnje graĎevinskog materijala, uposlenosti kapaciteta
graĎevinske operative, kao i stanja i problematike stanogradnje, preduzeća i organizacija prostornog
planiranja i projektovanja sa područja regiona i predlaganje mera u cilju prevazilaţenja nastalih
poteškoća;
-Pruţnje informacija i stručne pomoći na povezivanju graĎevinskih preduzeća
 i poslovnih partnera u procesu nabavke graĎevinske mehanizacije i opreme;
-U saradnji sa Ministarstvom Infrastrukture Vlade Republike Srbije,Sekretarijatom za Urbanizam i
graditeljstvo Izvršnog Veća Vojvodine, Odborom za gradjevinu PK Srbije i PK Vojvodine, sagledavaće
se uticaj mera tekuće ekonomske politike, efekti donetih zakona kao i pokretanje inicijative za
donošenje novih zakona i podzakonskih akata u cilju unapreĎenja delatnosti gradjevinarstva;
-Pratiće se i analizirati dejstvo mera ekonomske politike i novih zakonskih propisa u 2008. godini, koji se
tiču stimulativnih uslova za inostrana ulaganja i investiranje na bazi raspoloţivih sredstava, u cilju
potpunijeg korišćenja proizvodnih potencijala visoke i niskogradnje,industrije graĎevinskog materijala i
ostalih delatnosti ;
-Učestvovaće se u pripremi prezentacija novih tehnologija, materijala i dostignuća za: graĎevinarstvo,
projektovanje, graĎevinske materijale, u zemlji i sa stranim firmama zainteresovanim za saradnju sa
našim preduzećima;
-Vodiće se aktivnosti na organizaciji nastupa: graĎevinske operative, projektovanja, industrije
graĎevinskog materijala na sajmovima u zemlji i inostranstvu;
-Angaţovaće se na povezivanju nauke i proizvodnje i zalagati za veću primenu naučno-istraţivačkog
rada u oblasti graĎevinske industrije, IGM i komunalne delatnosti;
                           22
-Pratiće se stanje i problematika poslovanja u privatizovanim preduzećima i pruţati stručna i svaka
druga pomoć u cilju prevazilaţenja spornih pitanja;
-Angaţovaće se na rešavanju pitanja deficitarnih kadrova. Iniciraće se programi specijalne obuke u cilju
prekvalifikacije i doobuke kadrova u preduzećima i edukativni seminari i kursevi za različite struke i nivoe
menadţmenta i zaposlenih;
-Iniciraće se obrazovanje kadrova za graĎevinsku operativu i prateću zanatsku operativu;
-Pruţaće se stručna pomoć i posredovanje u identifikaciji programa, povezivanju sa strateškim
partnerima i stranim firmama zainteresovanih za saradnju sa našim preduzećima;
- Pratiće se i podrţavati uvoĎenje serije standarda JUS ISO 9000:2001 ;
- Organizovaće se seminari o novim direktivama i standardima pojedinih oblasti u graĎevinarstvu i u
pratećim strukama;
-Nastaviće se aktivnosti na prikupljanju, grupisanju i aţuriranju podataka o preduzećima i institucijama,
slobodnim kapacitetima, investicionim projektima i razvojnim programima;
                          23
      ODBOR UDRUŢENJA ZA GRAĐEVINARSTVO,INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I PROJEKTOVANJE
                     Plan rada za 2008. godinu

  Osnovne aktivnosti         Sadrţaj rada                Planirani ciljevi         Rokovi/ Dinamika
             1.1.                    1.1. -1.2.                 1.1.-1.2.
             Obilazak aktivnih preduzeća koja su    - Analiza privrednih kretanja i uslova   Januar/Decembar2008.g.
             članovi Regionalne privredne komore    poslovanja na području regiona,
             Pančevo;                  domaćem i ino - trţištu;
             1.2.                    -Prikupljanje podataka o proizvodnim
             Obilazak ostalih aktivnih preduzeća    programima i uslugama preduzeća;
             ( 24 ) ;                  - Sagledavanje problematike
                                   poslovanja po preduzećima;
                                   -Učešće preduzeća u planiranim
                                   aktivnostima Odbora Udruţenja za
                                   graĎevinarstvo, Centara i Saveta,
                                   Regionalne privredne komore
                                   Pančevo;
                                   - Analiza procesa privatizacije na
                                   području regiona;
                                   -Uključivanje preduzeća u članstvo
1.Kontakt sa privrednim                       RPK Pančevo;
subjektima                              1.3.
             1.3.                    Dostavljanje i prikupljanje informacija  1.3.
             Telefonski i e-mail kontakt sa       i podataka na bazi :            Januar/Decembar2008.g.
             preduzećima ;               -Planiranih aktivnosti Odbora
                                   Udruţenja ;
                                   -Inicijativa preduzeća sa područja
                                   regiona, domaćeg i inostranog trţišta;
                                   -Aktivnosti institucija i organizacija
                                   sa domaćeg i inostranog trţišta;
             2.1.                    2.1.                    2.1.
             Vlada Republike Srbije:          -Priprema nacrta i predloga zakona iz   Januar – Decembar 2008.g
             Ministarstvo za infrastrukturu -      oblasti planiranja i ureĎenja prostora i  / Tematski sastanak u
             ( Poseta,učešće u aktivnostima,      naselja, izgradnje objekata,        periodu I – VI 2008/

                                24
             telefonski i e-mail kontakt po sektorima   graĎevinskog zemljišta i stambenih
             )                      odnosa ;
             -Sektor za graĎevinarstvo;          - Davanje mišljenja u vezi primene
             / 1 tematski sastanak sa preduzećima /    zakona iz delokruga ministarstva ;
                                   -Organizovanje tematskih skupova,
                                   učešće u planiranim aktivnostima
             2.2.                     Ministarstva;              2.2.
             Izvršno veće Vojvodine:           2.2.                   Januar – Decembar
             Sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i   -Učešće u poslovima iz nadleţnosti   2008.g.
             graditeljstvo Poseta,učešće u        Pokrajine koji se odnose na
             aktivnostima, telefonski i e-mail      graditeljstvo;             / Tematski sastanak u
2.Kontakt sa nadleţnim  kontakt) ;                  -Učešće u aktivnostima donošenja    periodu VI – XII 2008./
institicijama      / 1 tematski sastanak sa preduzećima /    regionalnih prostornih planova,
                                   prostornih planova posebne namene i
                                   prostornih planova mreţe
                                   infrastrukture i mreţe područja ili
                                   objekata sa posebnim funkcijama za
                                   područje na teritoriji autonomne
                                   pokrajine;
                                   - Učešće u aktivnostima u
                                   inspekcijskom nadzoru u oblasti
                                   urbanizma, naročito za objekte za
                                   koje urbanističku dozvolu izdaje
                                   nadleţni organ autonomne pokrajine;
                                   - Organizovanje tematskih
             2.3.                     skupova,edukacija;
             Lokalne samouprave sa područja        2.3.                  2.3.
             regiona Juţnog Banata ;           -Saradnja sa organima lokane      Januar – Decembar 2008.g.
             - Sekretarijati za privredu i stručne    samouprave, podrška razvoju i
             sluţbe ;                   poslovanju preduzeća ;
                                   --Analiza zakonske regulative u
                                   ingerenciji lokalne samouprave;
                                   - Učešće u programima regionalnog
                                   razvoja nedovoljno razvijenih opština
                                   Opovo, Plandište,Alibunar i Bela

                                 25
              2.4.                     Crkva
              Privredne komore Srbije:           2.4.                 2.4.
              Udruţenje za graĎevinarstvo, IGM i      Zastupanje interesa          Januar – Decembar 2008.g.
              stambenu privredu               preduzeća,unapreĎenje rada
              -Učešće u radu Udruţenja preko        komorskog sistema, kreiranje
              Članova ,Sekretara Odbora, inicijativa    privrednog ambijenta kroz odnose sa
              preduzeća sa regiona ;            nadleţnim institucijama;
              - Razmena poslovnih informacija;
              - Zajednički nastup na domaćem i
              stranom trţištu;
              - Organizovanje stručnih skupova;
              / 1 stručni skup /                                 2.5.
              2.5.                                        Januar- Decembar 2008.
              Privredna komora Vojvodine:          2.5.
              Udruţenje za graĎevinarstvo, IGM i      Zastupanje interesa
              stambenu gradnju;               preduzeća,unapreĎenje rada
              -Učešće u radu Udruţenja preko        komorskog sistema, kreiranje
              Članova ,Sekretara Odbora, inicijativa    privrednog ambijenta kroz odnose sa
              preduzeća ;                  nadleţnim institucijama;
              - Razmena poslovnih informacija;

              3.1. -3.4.                  3.1.                 3.1.
              - Kontakt sa predsednikom odbora i      -Izveštaj o radu za 2007.g.      Januar-Mart 2008.g.
              članovima Odbora/ poseta,telefon,       -Zaštita na radu u graĎevinarstvu
              e-mail,faks/;                 / Novine u Zakonskim i propisima i
                                     primena u praksi /
              -Razmatranje aktuelne privredne        3.2.                 3.2.
              problematike, odrţavanje tematskih      - Razmatranje aktuelne zakonske    April – Juni 2008.g.
              sednica prema planu rada Odbora        regulative i efekti u praksi;
              Udruţenja i inicijativama preduzeća;     - Praćenje realizacije Nacionalnog
                                     investicionog plana;
3.Priprema i organizacija  - Praćenje aktuelne zakonske         3.3.                 3.3.
sednica Odbora       regulative, razmatranje predloga       - Direktiva E.U. za gradjevinske   Juni – Septembar 2008.g.
              zakona i analiza efekata primene u      proizvode ( CPD 89/106/ЕСC)- stanje
              praksi ;                   i usaglašenost ;

                                   26
                                    -Informacija o privrednim kretanjima u
                                    oblasti graĎevinarstva u periodu
                                    I –VI 2008.g.;
                                    3.4.
                                    Informacija o izradi projektno-     3.4.
                                    tehničke dokumentacije za izgradnju   Oktobar – Decembar
                                    infrastrukturnih objekata u Vojvodini i 2008.g.
                                    regionu / Sekretarijat za gradjevinu
                                    Izvrsnog Veća Vojvodine/ ;


              4.1.                    4.1.-4.3.               4.1.-April 2008.g.
4.Organizacija i poseta   Beogradski Sajam -             Promovisanje privrede regiona,
privrednim anifestacijama  Sajam graĎevinarstva/ poseta /;       informisanje o savremenim       4.2.Drugi kvartal 2008.g.
              4.2.Sajam gradjevinarstva u Minhenu     tehnologijama i standardima;
              /poseta/;                                     4.3.Januar – Decembar
              4.3. Poseta i nastup na ostalim                          2008.g.
              sajmovima u zemlji i susednim
              zemljama/ prema iskazanom interesu
              preduzeća/;
              5.1.                    5.1.                 5.1.
              II Privredna izloţba-Pančevo/ nastup    Promovisanje privrede regiona,    I kvartal 2008.g.
5.Organizacija seminara i  preduzeća/;                 informisanje o savremenim
edukacija                                tehnologijama i standardima
              5.2.                    5.2.                 5.2.
              Stručna konferencija o nacionalnim     Upoznavanje preduzeća sa       Prvi kvartal 2008.god.
              propisima koji regulišu oblast       zakonskom i podzakonskom
              bezbednosti i zdravlja na radu u      regulativom,novinama i primenom u
              graĎevinarstvu;/ Saradnja sa        praksi ;
              Ministarstvom za rad i socijalnu

                                  27
             politiku, opštinskim nadleţnim
             inspekcijama, insttitucijama iz oblasti
             zaštite na radu/
             5.3. - Direktiva E.U. za gradjevinske     5.3.- Upoznavanje preduzeća sa     5.3.-Treći kvartal 2008.g.
             proizvode ( CPD 89/106/ЕСC)- stanje i     zakonskom i podzakonskom
             usaglašenost ;                 regulativom,novinama i primenom u
             5.4.Novosadski Sajam-Sajam           praksi ;                5.4.Oktobar 2008.g.
             gradjevine/nastup preduzeća/          5.4.Promovisanje privrede regiona,
                                    informisanje o savremenim
                                    tehnologijama i standardima
             6.1.Kontinuirano ureĎivanje potrebnih     6.1.Formiranje i korišćenje aţurne   6.1. Janur – Decembar
             podataka o preduzećima ( Poseta        dokumentacije o preduzećima za     2008.g.
             preduzećima,telefonski i e-mail )       interne i eksterne potrebe ;
             6.2. Izrada informacija za Web site ;                         6.2.Januar- Decembar
             - Praćenje aktivnosti i novina iz oblasti   6.2. Informisanje preduzeća i      2008.g.
             graĎevinarstva                 potencijalnih poslovnih partnera na
6.Rad na informacionim  6.3. Izrada informacija o privrednim      domaćem i ino-trţištu;
bazama i periodični   kretanjima i problematici poslovanja u     6.3.Realizacija planiranih aktivnosti  6.3. Kvartalno i prema
izveštaji        graĎevinarstvu ;                Odbora i informisanje iz oblasti    potrebi;
             6.4. Izrada planova rada Odbora        graĎevinarstva;
             Udruţenja :                  6.4.Planiranje aktivnosti u narednom  6.4.- Mesečno u 2008.g.;
             - Izrada plana rada – mesečno;.        periodu ;                Novembar-Decembar
             - Izrada plana rada za 2009.g.         6.5.Evaluacija rada za mesečni i    2008.g
             6.5. Izrada izveštaja o radu Odbora      godišnji period ;            6.5.- Mesečno u 2008.g.
             Udruţenja:                   6.6.Informisanje o realizovanim     - Januar 2008.g
             - Izrada izveštaja o radu – mesečno;      aktivnostima;              6.6.Januar-Decmbar
             - Izrada izveštaja o radu za 2008.g.                          2008.g.
             6.6.Izrada izveštaja i zapisa po
             realizovanim aktivnostima;
             7.1.Učešće u realizaciji aktuelnih       7.1.Realizacija odobrenih projekata   7.1.Po dinamici projekata;
             projekata Regionalne privredne komore     Regionalne privredne komore
7.Rad na projektima   Pančevo;                    Pančevo;
                                  28
               UDRUŢENJE ZA TEKSTIL KOŢU I OBUĆU


     Preduzeća industrije tekstila, koţe i obuće su u prethodnom periodu gotovo u potpunosti
    privatizovana. Sada su to mala preduzeća koja su u procesu prilagoĎavanja trţišnim uslovima
postala puno vitalnija i spremnija da odgovore potrebama trţišta.
     Na području Juţnog Banat posluju preduzeća koja proizvode gotove tekstilne proizvode,
rublje, trikotataţu, zaštitna odela, podne obloge, modne proivode od koţe kao I obuću.
     Industrija tekstila koţe I obuće se našla u vrlo teškom poloţaju nakon otvaranja trţišta i ulaska
naše privrede u meĎunarodne tokove
     Siva ekonomija je izrazito zastupljena u ovim granam deklatnosti I to ne samo u domenu
uvoza i prometa na crno već i u samoj nelegalizovanoj proizvodnji .
     Precenjen kurs dinara kao i visoka opterećenja izvoznika koja se odnose na davanje drţavi
dodatno opterećuju ovu granu proizvodnje.
     Poseban problem u industriji tekstila koţe I obuće je nedovoljno obučena radna snaga I
neuskladjenost školstva sa potrebama preuzeća
     Potpisivanjem CEFTA sporazuma otvorena je mogućnost da se proizvod proizveden u jednoj
zemlji smatra domaćim bez obzira da li je ceo proizveden u datoj zemlji. Medjutim , pošto naša
zemlja nije potpisala Sporazum o pridruţivanju EU, domaća preduzeća se nalaze u neravnopravnom
poloţaju u odnosu na druge članice CEFTE.
      Saglasno projekcijama predvidjenim Memorandumom o budţetu o ekonomskoj i fiskalnoj
politici za 2007. godinu, sa projekcijama za 2008. i 2009. godinu u oblasti, podršci malim i srednjim
preduzećima, predvidja se podrška povezivanju MSP sa velikim sistemima u zemlji i inostranstvu,
unapredenje uslova za lakšI pristup kapitalu , podrška finansijskih institucija, povećanje nivoa znanja i
sposobnosti u ovom sektoru i postepeno integrisanje preduzetničkog obrazaovanja u formalni sistem
obrazovanja.
     U skladu sa nacionalnom strategijom zapošljavanja u periodu od 2005-2010 . godine
predviĎeno je usaglašavanje ponude i potraţnje na trţištu rada kroz povećanje stručnosti i
kompetentnosti radne snage (kroz obuke) u skladu sa tehnološkim I organizacionim potrebama
privrede.
     Oslanjajući se na prethodno navedeno Odbor Udruţenja za tekstil koţu i obuću će usmeriti
svoje aktivnosti na
  1. Upoznavanje članova Udruţenja sa zakonskim i podzakonskim aktima , a koja se odnose na
     ovu granu privredjivanja.
  2. Upoznavanje sa aktivnostima organa nadleţnih za suzbijanje sive ekonomije.
  3. Praćenje i upoznavanje članstva sa politikom drţavne pomoći.
  4. Prikupljanje informacija i upoznavanje preduzeća o regulativama koja su na snazi kada se
     radi o plasmanu tekstilne , koţnogalanterijske I obućarske robe na tţište CEFTE, EU,Rusije, i
     Amerike ( s obzirom da je naša zemlja dobila od SAD tretman najpovlašćenije nacije)
  5. Rad na podizanju konkurentnosti ove grane privrede, upoznavanjem privrednih subjekata o
     neophosdnosti usvajenja standarda kvaliteta ISO 9001,14000, , primene Zakona o
     bezbednosti na radu, Zakona o zaštiti čovekove okoline ( s obzirom da se regulative komisije
     EU odnose na : zaštitu zdravlja krajnjeg potrošača, bezbednost i očuvanje ţivotne sredine)
  6. Saradnja sa Nacionalnom sluţbom za zapošljavanje regiona radi obezbedjenja potrebnih
     kadrova putem prekvalifikacije i brţeg zapošljavanja.
  7. Saradnja sa Visokom tekstilnom školom i Visokom politehničkom školom u Beogradu u cilu
     realizacije prekvalifikacije kadrova.
  8. Upoznavanje preduzeća sa mogućnostima konkurisanja prema pretpristupnim fondovima.
                          29
             ODBOR UDRUŢENJA INDUSTRIJE TEKSTILA , ODEĆE, KOŢE I OBUĆE

                        Plan rada za 2008. godinu

   Osnovne aktivnosti         Sadrţaj rada               Ciljevi          Rokovi
               1.1 Privrednici sa podruĉja     1.1 i 1.2                 1.1 i 1.2 januar-
               Juţnog Banata iz oblasti tekstila    - Praćenje rezultata          decembar;
               odeće koţe i obuće - ĉlanice         privredjivanja i poslovanja ,
               Komore- /50/                 aktuelne problematike, kao
                                     i planiranih aktivnosti
               1.1.1 telefonom, mailom           preduzeća
               1.1.2 poseta preduzeću         - praćenje primene postojećih
                                     i donošenje novih zakona i
                                     njihov uticaj na poslovanje
1.Kontakt sa privrednim                          preduzeća
subjektima                              - Praćenje procesa
                                     privatizacije i restruktuiranja
                                   - Učešće privrednika na
                                     skupovima , sajamskim i
                                     drugim manfestacijama
                                   -
               1.2 Privrednici sa podruĉja     1.2 Povećanje broja članica 1%
               Juţnog Banat iz tekstila koţe
               odeće i obuće - koje nisu ĉlanovi
               Komore

               2.1.Vlada Republike Srbije --    2.1. Praćenje zakonske regulative i    2.1,2.2,2.3 ;2.4;2.5
               Ministarstvom za ekonomiju i     upoznavanje preduzeća sa         januar-decembar
               regionalni razvoj,          obavezama koje proističu iz nove
                                 zakonske regulative ( Direktive EU
                                 i dostavljanje konkretnih predloga i
               -Izvršno veće Vojvodine kroz     sugestija od strane preduzeća ; -
               saradnju sa Sekretarijatom za    Informisanje o strateškim
               privredu               dokumentima koje donosi Vlada R

                               30
                                  Srbije
                                  - informisanje o konkursima i
                                  sredstvima namenjenim razvoju
2. Kontakt sa nadleţnim                      privrede
institucijama
                                2.2 Kontinuirana saradnja u cilju
                2.2. Kontakt sa privrednim   praćenja problematike u privredi na
               komorema Srbije i Vojvodine-   bazi razmene poslovnih informacija
               Odbor za tekstil koţu i obuću  , učešće u radu na sednicama
                                Odbora , poslovnog povezivanja
                                preduzeća , odrţavanja zajedničkih
                                sastanaka i sednica Odbora.
                                2.3 Kontinuirano praćenje rada
               2.3 Praćenje rada fondova za MSP fondova-konkursa, sprovoĎenje
               R Srbije i AP Vojvodine     svih aktivnosti , a u cilju
                                blagovremeog informisanja
                                preduzeća

                                  2.4- Upoznavanje sa zakonskom
               2.4 Kontakti sa lokalnim       regulativom u ingerenciji lokalne
               samoupravama             smouprave
                                  -Implementacija strategija razvoje
                                  opština

                                  2.5 Informisanje privrednih
               2.5 Kontakt sa Nacionalnom      subjekata o strategiji drţave u
               sluţbom za zapošljavanje       oblasti zapošljavanja i
                                  prekvalifikacije kadrova
                3.1 Priprema i organizacija
               sednica Odbora u skladu sa
               aktuelnom problematikom i
3. Priprema i organizovanje
               iskazanim interesima ĉlanova
 sednica Odbora Udruţenja
               Odbora .
               Konsultacije sa predsednikom i
               ĉlanovima Odbora

                               31
                3.1.1 Sednica Odbora          3.1.1 Sednica Odbora-izveštaj o    3.1.1 prvi kvartal
                „Predpristupni  fondovi  EU“-     radu, plan rada,analiza trenutnog
                projekat  MUDRA-  besplatno     stanja i aktuelne problematike u
                školovanje   u   Sloveniji-    tekstilu koţi i obući
                konfekcionara              - Upoznavanje preduzeća sa
                                    mogućnostima konkurisanja prema
                                    predpristupnom fondu

                3.1.2    Sednica     Odbora 3.12 Upoznavanje privrednih        3.1.2 drugi kvartal
                „Raspoloţive kreditne linije i subjekata o kreditnim linijama i
                finansiranje , stimulacija izvoza  drugim izvorima finansiranja.

                3.1.3   Sednica Odbora   -„ 3.13 Upoznavanje sa mogućim         3.1.3 treć kvartal
                Integracija na trţište EU preko načinom uključivanja tekstilne
                asocijacije YUROTEX“       industrije preko ove asocijacije

                3.1.4   Ĉetvrta   sednica    – 3.14 Upoznavanje preduzeća o      3.1.4 po dogovoru
                „Povećanje konkurentnosti      u standardima koje moraju
                industriji tekstila koţe i obuće“   ispunjavati kako bi bili komkurentni
                                   na evropskom trţištu.


                4.1 Poseta Sajmu odevanja ,koţe i 4.1;4.2; Poseta radi povezivanja i     oktobar
                obuće u Beogradu         uspostavljanja kontakata

                4.2 Poseta drugim Sajmovima sa
                regiona/ MeĊunarodni sajam
4. Organizovanje i posete   tekstila koţe i obuće –Leskovac                        maj
privrednim manifestacijama ;
                4.3 Organizacija izlazaka na      4.3 Promovisanje i pozicioniranje
                sajmove u zemljama bivše          ove grane industrije na regionu  prema planu sajma
                Jugoslavije ,a u skladu sa
                iskazanim interesovanjem


                                32
                 5.1. Organizovanje prezentacija,   5.1Blagovremena egukacija i          Prvi kvartal
                 savetovanja i seminara iz oblasti   informisanje privrednih subjekata
                 industrije tekstila, koţe i obuće
                 po ugovorenim temama
                 / Asocijacija za osiguranje i
                 finansiranje izvoza u tekstilnoj
5. Organizacija prezentacija i  industriji/                                  januar-decembar
seminara ;            5.2 Prezentacija aktivnosti      5.2 Blagovremeno informisanje
                 Pokrajinskih fondova u saradnji    privrednih subjekata , za
                 sa Udruţenjem za bankarstvo,     unapreĎenje poslovanja
                 finansije i osiguranje
                 5.3 Nastup na privrednoj izloţbi u  5.3 Prezentacija privrede        Prema planu
                 Panĉevu
                 Sajam u Sremskoj Mitrovici
                 6.1 Web-site- Izrada informacija   6.1 UnapreĎenje saradnje sa         6.1 jan-decembar
                 sa odrţanih skupova , druga      privrednim subjektima
                 obaveštenja i informacije iz
                 oblasti industrije tekstila koţe i
                 obuće
                 6.2 Izrada izveštaja o radu      6.2 Evaluacija dosadašnjeg rada         mesečno
                 6.3 Izrada godišnjih izveštaja    6.3 Evaluacija dosadašnjeg rada         januar
6. Rad na informativnim     6.4 Izrada planova          6.4 u cilju planiranja aktivnosti        mesečno
bazama i periodični izveštaji  6.5 Izrada godišnjih planova     6.5 u cilju planiranja aktivnosti        decembar
                 6.6 Aţuriranje baze podataka     6.6 kontinuirano praćenje i           jan-jun
                                    aţuriranje izmena
                 6.7 Izrada izveštaja i zapisa po   6.7 u cilju informisanja            po potrebi
                 realizovanim aktivnostima
                 6.8 Izrada informacija i materijala  6.8 u cilju informisanja privrednih
                                    subjekata , predstavnika institucija i   dinamika po potrebi
                                    lokalnih samouprava , organa i tela
                                    Komore a u skladu sa zaključcima.
                 7.2 Ukljuĉivanje u rad na
7. Rad na projektima       aktuelnim projektima koje       7.2Realizacija odobrenih projekata     po dinamici projekta
                 realizuje RPK

                                 33
   ODBOR UDRUŢENJA ZA GRAFIĈKU, NOVINSKO-IZDAVAĈKU DELATNOST
             I PRERADU DRVETA


     Privredni subjekti iz delatnosti koje prati ovaj Odbor, imaju malo učešće u privredi
 regiona. Prema podacima Agencije za privredne registre posluje 112 privrednih subjekata što
 čini 3,7% ukupnog broja aktivnih privrednih subjekata na Regionu.

     Učešće ovih delatnosti u ukupnom izvozu regiona je na nivou 0,5 %, dok u uvozu
 učestvuje sa 3.6% (novinsko – izdavačka i grafička delatnost su visoko uvozno-zavisne
 grane).
     Nabavkom najnovijih modela mašina eminentnih svetskih proizvodjača i obnavljanjem
 zastarele opreme, privatizacijom preduzeća i dodatnim usvaršavanjem tradicionalno
 kvalitetnog kadra, privredni subjekti su postigli visok stepen konkurentnosti ponudom
 proizvoda i usluga po visokim svetskim standardima.

      Perspektiva razvoja ovih delatnosti i povećanje proizvodnje direktno zavise od dva
faktora i to:
      1. Privredne aktivnosti. Rast proizvodnje ukupne privrede Srbije (prehrambene i
graševinske) ima direktan uticaj na rast proizvodnje
      - u grafičkoj industriji – svaki proizvod mora biti upakovan, obeleţen i marketinški
obraĎen i
      - u drvnoj industriji – ambalaţa za voće i povrće, graĎevinska stolarija
      2. Standarda stanovništva. Rast proizvodnje uslovljava rast standarda stanovništva,
koje dovodi do većeg izdvajanja za kulturne potrebe (knjige, časopisi) tako da će osnovne
aktivnosti Odbora u 2008. godini biti usmerene na:

 -  Pronalaţenje strateških partnera na inostranom trţištu, u cilju povoljne nabavke opreme i
   modernizacije i proširenja postojećih kapaciteta,
 -  Povezivanje u kooperativne proizvodno-poslovne asocijacije sa velikim i značajnim
   proizvoĎačima kako bi se obezbedio siguran plasman i konkurentnost u uslovima
   današnjeg poslovanja,
 -  Organizaciju savetovanja, seminara i stručnih rasprava o aktuelnim pitanjima i
   problemima radi unapreĎenja rada i poslovanja, uz učešće odgovarajućih institucija i
   stručnjaka iz prakse u cilju zajedničke pripreme predloga i inicijativa za rešavanje
   aktuelnih problema,
 -  Promociju kapaciteta po delatnostima Odbora radi obezbeĎenja trţišta i plasmana
   proizvoda i usluga, formiranje servisa na web site komore na kojem će se prezentovati
   aktuelne informacije članica komore (po proizvodima, uslugama),
 -  Uspostavljanje kontakata i saradnje sa sličnim strukovnim udruţenjima i njihovo
   povezivanje sa članicama i lokalnom samoupravom,
 -  Organizovanje poslovnih susreta sa preduzetnicima iz regiona, pa i šire, kao nastavak
   uspešne aktivnosti organizovane tokom 2007.godine,
 -  Udruţivanje članica radi posete ili učešća na domaćim i inostranim manifestacijama i
   prezentaciji raspoloţivih kapaciteta i mogućnosti, a za koje se iskaţe odgovarajući
   interes,
 -  Usaglašavanje i primenu nacionalnih standarda sa standardima i normama EU radi
   obezbešenja konkurentnosti i unapreĎenja poslovanja i izvoza.                      34
         ODBOR UDRUŢENJA ZA GRAFIĈKU, NOVINSKO-IZDAVAĈKU DELATNOST I PRERADU DRVETA
                      Plan rada za 2008. godinu

  Osnovne aktivnosti          Sadrţaj rada                  Ciljevi              Rokovi

              1.1. privredni subjekti           1.1. aktuelna problematika u        1.1. januar-decembar
                 -posete – 15              poslovanju,
                 -kontakti (telefon, e-mail) - 25    - praćenje i primena postojećih i
                                     predlaganje novih zakonskih propisa i
                                     njihov uticaj na poslovanje
1. Kontakt sa privrednim
                                     - praćenje procesa privatizacije i
subjektima
                                     efekata izvršene privatizacije -
              1.2. privredni subjekti koji nisu članovi  formiranje grupacija u okviru odbora,
              komore -                   zavisno od iskazanog interesa
                 -posete - 10              (grafička, novinska, drvna)
                 -kontakti (telefon, e-mail) - 20    1.2. povećanje broja članica – 2%     1.2. januar-jun


              2.1. Ministarstvo ekonomije i        2.1. davanje inicijativa za izmene i    2.1.-2.9. januar-
              regionalnog razvoja - 1           dopune i usaglašavanje zakonskih i     decembar
                                     drugih propisa iz oblasti izdavaštva,
                                     medija
              2.2. SIEPA - 1                2.2. saradnja u cilju podsticaja izvoza,
                                     podizanje konkurentnosti na trţištu
              2.3. SMECA –Fond za osiguranje i       2.3. saradnja u cilju upoznavanja
2. Kontakti sa nadleţnim  finansiranje izvoza - 1           privrednika sa mogućnostima
institucijama                              finansiranja spoljnotrgovinskih poslova
              2.4. PK Srbije, Odbor za novinsku i     2.4. - saradnja u cilju praćenja
              grafičku delatnost – 2            privrednih kretanja,
                                      - Sednica odbora
              2.5. PK Srbije, Odbor za drvnu        2.5. - koordinacija rada, razmena
              industriju – 2                informacija, saradnja u cilju praćenja
                                     privredne problematike
                                        - sednica odbora
              2.6. PK Vojvodine, Odbor za novinsku i    2.6. - saradnja u cilju praćenja
                                  35
               grafičku industriju – 2           privrednih kretanja,
                                        - sednica odbora
               2.7. PK Vojvodine, Odbor za drvnu      2.7. . - saradnja u cilju praćenja
               industriju – 2                privrednih kretanja u delatnosti
                                        - sednica odbora
               2.8. Lokalne samouprave – 1         2.8. unapreĎenje saradnje sa lokalnom
                                      samoupravom
               2.9. Republičke inspekcijske sluţbe – 1   2.9. aktivnosti na suzbijanju piraterije


               3.1. priprema i organizacija sednice,    3.1. sednica odbora            3.1. I kvartal
               konsultacije sa članovima Odbora       3.1.1. izveštaj o radu, analiza stanja,
                                      uspostavljanje saradnje sa
                                      preduzećima iz okruţenja radi nabavke
                                      sirovina
                                      3.2. sednica odbora            3.2. II kvartal
3. Priprema i organizovanje                        3.2.1. sertifikacija proizvoda,
sednica Odbora                               preduzeća
                                      3.3. sednica odbora            3.3. III kvartal
                                      3.3.1. usaglašavanje i implementacija
                                      nac. standarda sa standardima i
                                      direktivama EU
                                      3.4. sednica odbora – plan rada za     3.4. IV kvartal
                                      2009.godinu


               4.1. Sajam grafičke opreme i mašina,     4.1. upoznavanje sa tehnološkim     4.1. maj
               Diseldorf –svake četvrte godine       dostignućima i mogućnostima primene
               4.2. Sajam GRAFIMA, Beograd         4.2.-4.4. podsticaj promocije proizvoda, 4.2. oktobar
4. Organizacija i poseta   4.3. ZOW, Pordenone Italija, sajam      usluga i proizvodnih programa članica  4.3. oktobar
privrednim manifestacijama  nameštaja
               4.4. Sajam nameštaja, Beograd                              4.4. novembar
               4.5. ostale sajamske manifestacije –     4.5. organizovanje poseta i nastupa    4.5. u zavisnosti od
               sopstveno učešće na izloţbama                              vaţnosti i drugih
               Regionalnog značaja                                   aktivnosti

                                   36
                 5.1. Fond za razvoj RSrbije,        5.1. praćenje programa Fonda radi      5.1. po dogovoru-
                                       informisanja o aktivnostima         dinamika raspisivanja
                                                             konkursa
                 5.2. Fond za razvoj AP Vojvodine      5.2. praćenje programa Fonda radi      5.2. po dogovoru –
                                       informisanja o aktivnostima         dinamika raspisivanja
                                                             konkursa
5. Organizacija prezentacija i  5.3. Šumarski fakultet, Beograd, SGS    5.3 sertifikacija šuma i sertifikacija    5.3. II kvartal
seminara             Beograd                   preduzeća i proizvoda
                 5.4. Uprava za šume R.Srbije, Institut   5.4. Saradnja u cilju prevencije i zaštite  5.4. I kvartal
                 za šumarstvo                šuma od poţara
                 5.5. . WIFI, Beč Institut za edukaciju PK  5.5. organizacija seminara (3x 3 dana)    5.5. II i III kvartal
                 Austrije – 1                edukacija iz oblasti od značaja za
                                       unapreĎenje poslovanja i
                                       konkurentnosti

                 6.1. Web-site: priprema materijala i    6.1. - praćenje aktuelnosti i novina u    6.1. januar-decembar
                 informacija                 sektoru i blagovremeno obaveštavanje
                                       članica
                                         - praćenje ekonomskog poloţaja i
                                       uslova poslovanja
                 6.2. izveštaj o radu - mesečni       6.2. informisanje o realizovanim       6.2. mesečno,
                          -godišnji izveštaj    aktivnostima                   januar
6. Rad na informacionim     6.3. plan rada – mesečni          6.3. planiranje aktivnosti za naredni    6.3. mesečno
bazama i periodični izveštaji           – godišnji         period                      decembar
                 6.4. baza podataka             6.4. kontinuirano praćenje i aţuriranje   6.4. januar-decembar
                                       izmena podataka o privr. Subjektima
                 6.5. izrada izveštaja i zapisa       6.5. informisanje o realizovanim       6.5. januar-decembar
                                       aktivnostima                 /po potrebi/
                 6.6. izrada informacija i materijala    6.6. informisanje privrednih subjekata ,   6.6. po potrebi
                                       lokalnih samouprava, organa i tela
                                       komore i drugih institucija u skladu sa
                                       zaključcima

7. Rad na projektima       7.1. Uključivanje u rad na aktuelnim    7.1. realizacija odobrenih projekata     7.1. januar-decembar
                 projektima RPK Pančevo

                                    37
              UDRUŢENJE ZA AGRAR

Program rada Udruţenja za agrar u 2008.godini biće usmeren na realizaciju poslova
i zadataka utvrĎenih Programom rada Komore i Udruţenja za agrar, kao i na
realizaciju obaveza koje će u toku godine biti utvrĎene na sednicama organa
Udruţenja, Komore,komorskog sistema i drugih nadleţnih institucija na republičkom
i pokrajinskom nivou.

S obzirom na strateški zanačaj i sloţenost problema poljoprivrede i prehrambeno-
preraĎivačke industrije, osnovne aktivnosti Udruţenja za agrar u 2008.godini će biti
usmerene na praćenje poslovanja i pruţanje pomoći u rešavanju problema, prema
zahtevima i potrebama preduzeća, a za realizaciju njihovih poslovnih aktivnosti.

Zbog prirodne interakcije poljoprivrede i prehrambeno–preraĎivačke industrije,
predviĎene su zajedničke aktivnosti u 2008.godini

ODBOR UDRUŢENJA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU

Osnovne aktivnosti Odbora u 2008.godini biće usmerene na:

    Učestvovanju u pripremi mera ekonomske politike,davanju sugestija kao i
   sagledavanju njihovog uticaja na uslove privreĎivanja preduzeća iz oblasti
   primarne poljoprivredne proizvodnje, šumarstva i vodoprivrede.
    Praćenje uticaja zakonske regulative, davanje odgovarajućih predloga
   nadleţnim institucijama i organima pri donošenju zakonskih propisa, kao i
   predloge za izmene i dopune pojedinih rešenja i odredaba, a sve u cilju
   stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za preduzeća i individualne
   poljoprivredne proizvoĎače.
    Praćenje svih aktuelnih programa finansijskih institucija(fondova, banaka),
   kao i Uredbi za premije i subvencije (Ministarstva poljoprivrede).
    Praćenje programa transformacije i privatizacije preduzeća,kao i pruţanje
   pomoći.
    Praćenje sprovoĎenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu, davanje
   mišljenja u delu koji se odnosi na izdavanje u zakup drţavnog temljišta.
    Nastavak aktivnosti u organizovanju prezentacije o subvencionisanju
   implementacije    i  sertifikacije  sistema   bezbednosti   hrane
   (HACCP;GLOBALGAP;BRC;IFC-standarda ISO 22000), kao i tradicionalno
   obeleţavanje Svetskog dana zdrave hrane.
    Redovno praćenje toka realizacije prolećne setve, ţetve,berbe i ţetve
   jesenjih useva i jesenje setve u 2008.godini, kao i preuzimanje potrebnih
   mera za njihovo uspešno obavljanje.
    Učestvovanje u organizovanju tradicionalnog nastupa na MeĎunarodnom
   sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, nastupa na Izloţbi cveća u Temišvaru.
    Organizovanje savetovanja, seminara i stručnih rasprava o aktuelnim
   pitanjima i problemima, u saradnji sa nadleţnim organima i institucijama, a
   sve u cilju unapreĎenja poslovanja preduzeća i individualnih poljoprivrednih
   proizvoĎača.


                     38
    Uključivanje Udruţenja poljoprivrednih gazdinstava i registrovanih
   poljoprivrednih proizvoĎača sa teritorije Juţnog Banata u rad organa i tela
   RPK Pančevo
ODBOR UDRUŢENJA ZA PREHRAMBENU I PRERAĐIVAĈKU INDUSTRIJU

Aktivnosti Odbora u 2008. godini, usmeriće se na:

    Učestvovanju u pripremi mera ekonomske politike,davanju sugestija kao i
   sagledavanju njihovog uticaja na uslove privreĎivanja preduzeća iz oblasti
   prehrambeno preraĎivačke industrije.
    Praćenje uticaja zakonske regulative, davanje odgovarajućih predloga
   nadleţnim institucijama i organima pri donošenju zakonskih propisa, kao i
   predloge za izmene i dopune pojedinih rešenja i odredaba, a sve u cilju
   stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za preduzeća .
    Praćenje svih aktuelnih programa finansijskih institucija(fondova, banaka),
   kao i Uredbi za premije i subvencije (Ministarstva poljoprivrede).
    Praćenje programa transformacije i privatizacije preduzeća,kao i pruţanje
   pomoći.
    Nastavak aktivnosti u organizovanju prezentacije o subvencionisanju
   implementacije    i   sertifikacije  sistema   bezbednosti   hrane
   (HACCP;GLOBALGAP;BRC;IFC-standarda ISO 22000), kao i tradicionalno
   obeleţavanje Svetskog dana zdrave hrane.
    Praćenje otkupa i skladištenja osnovnih ratarskih kultura i njihovih cena.
    Učestvovanje u organizovanju tradicionalnog nastupa na MeĎunarodnom
   sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, nastupa na Izloţbi cveća u Temišvaru.
    Organizovanje savetovanja, seminara i stručnih rasprava o aktuelnim
   pitanjima i problemima, u saradnji sa nadleţnim organima i institucijama, a
   sve u cilju unapreĎenja poslovanja preduzeća iz oblasti prehrambeno-
   preraĎivačke industrije.
                     39
              ODBOR UDRUŢENJA ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

                         Plan rada za 2008.godinu

     Osnovne aktivnost            Sadrţaj rada                Ciljevi           Rokovi

1. Kontakt sa privrednim      1.1 Privredni subjekti:                             1.1.1/januar-
subjektima                                    1.1.1.1 Praćenje procesa     decembar
                  1.1.1Ĉlanice-telefonski            privatizacije i efekata izvršene
                  kontakti,mail,obilasci preduzeća-50      privatizacije
                                         1.1.1.2 Praćenje primene
                                         postojećih zakona ,donošenje
                                         novih zakonskih propisa i
                                         njihov uticaj na poslovanje
                                         subjekata
                  1.1.2 Ostali-telefonski kontakti,mail,obilasci 1.1.2 Povećanje broja članica 1.1.2/januar-
                  preduzeća-20                                  decembar

                  1.2 Kontinuirano praćenje radova u      1.2.1 Priprema za prolećnu    1.2.1/ januar-mart
                  poljoprivredi:                setvu
                  -Telefonski kontakti,mail-15         1.2.2 Realizacija prolećne    1.2.2/ maj-jun
                                         setve i priprema za ţetvu
                                         pšenice roda 2008.godine
                                         1.2.3Realizacija ţetve      1.2.3/ jul-novembar
                                         pšenice i priprema za berbu
                                         jesenjih kultura ,kao i setva
                                         pšenice roda
                                         2008/2009.godine

                  1.3 Praćenje problematike u stoĉarskoj    1.3. Sagledavanje brojnog    1.3/januar-
                  proizvodnji:                 stanja stočnog fonda,praćenje  decembar i prema
                  -Telefonski kontakti,mail-3          kretanja cena za sve       konkretnim
                                         kategorije stoke,praćenje    zahtevima
                                         očuvanja genetskih
                                         resursa,obeleţavanje i
                                         evidentiranje domaćih
                                         ţivotinja
                                40
              1.4 Individualni poljoprivredni      1.4 Uključivanje porodičnih     1.4/ januar –
              proizvoĊaĉi:                gazdinstava u rad komorskog     decembar
              -Telefonski kontakt, mail-10        sistema
              1.5 Specijalistiĉki instituti i struĉne  1.5Praćenje aktuelne        1.5/ januar-
              sluţbe (poljoprivredni, veterinarski):   problematike u stočarstvu i     decembar
              -telefonski kontakti,mail,obilasci-10   poljoprivredi,praćenje procesa
                                   transformacije

              1.6 Vodoprivredna preduzeća        1.6Praćenje procesa         1.6/ januar-
              -telefonski kontakti,mail-6        transformacije           decembar
              2.1 Rep.ministarstvo poljoprivrede     2.1 Kontinuirano praćenje      2.1 /januar-
2. Kontakti sa nadleţnim                       rada Ministarstva ( zakonske    decembar
institucijama                             regulative), uključivanje u
                                   njihov rad i aktivnosti,a u cilju
                                   blagovremenog informisanja
                                   preduzeća i individividualnih
                                   proizvoĎača

              2.2 Izvršno veće AP Vojvodine-      2.2Praćenje zakonske       2.2/ januar-
              Sekretarijat za poljoprivredu,      regulative,konkursa,uključivanje decembar
              vodoprivredu i šumarstvo         u rad i sprovoĎenje svih
                                   aktivnosti u interesu privrednih
                                   subjekata i individualnih
                                   gazdinstava

              2.3 Pokrajinski fond za razvoj       2.3 Kontinuirano praćenje      2.3/ januar-
              poljoprivrede               rada fonda-konkursa(dva puta    decembar( po
                                   godišnje) ,sprovoĎenje svih     objavljivanju
                                   aktivnosti, a u cilju        konkursa)
                                   blagovremenog informisanja
                                   preduzeća i individividualnih
                                   proizvoĎača

              2.4 Lokalne samouprave na Regionu     2.4.1 Praćenje radova u       2.4.1 /januar-
              J.Banata                  poljoprivrednoj proizvodnji     novembar
                                   2.4.2 Praćenje davanja u      2.4.2/ januar-
                           41
                                        zakup poljoprivrednog       decembar
                                        zemljišta u drţavnoj svojini

                   2.5 PK Srbije-Udruţenje za        2.5.Praćenje aktivnosti     2.5/ januar-
                   poljoprivredu,prehrambenu i duvansku   Udruţenja i razmena       decembar
                   industriju i vodoprivredu         informacija,kao i učestvovanje
                                        u radu Odbora i Grupacija
                                        Udruţenja
                   2.6 PK Vojvodine-Udruţenje za       2.6Praćenje aktivnosti      2.6 /januar-
                   poljoprivredu,prehrambenu industriju i  Udruţenja i razmena        decembar
                   vodoprivredu               informacija,kao i učestvovanje
                                        u radu Udruţenja

                   2.7 Institut za ratarstvo i povrtarstvo  2.7 Prisustvo na tribinama,    2.7/ februar-
                   Novi Sad                 javnim raspravama i stručnim   novembar
                                        skupovima
                   3.1 Kontakti i sastanci sa predsednikom i 3.1Dogovori o tematskim      3.1 / januar
3. Priprema i organizacija Sednica  ĉlanovima Odbora Udruţenja        sednicama, zakazivanja i     -novembar
Odbora                                     pripreme za sednice Odbora
                                        Udruţenja

                   3.2 Priprema IX sednice Odbora      3.2 Dnevni red :         3.2/januar-mart
                                        -Izveštaji o radu za
                                        2007.godinu
                                        -Predlog plana rada za
                                        2008.godinu
                                        -Priprema za prolećnu setvu

                   3.3 Priprema X Zajedniĉke sednicu     3.3. Realizacija prolećne     3.3 / maj-jul
                   Odbora Udruţenja za agrar         setve i priprema za ţetvu
                                        pšenice roda 2007.godine-
                                        prisustvo Ţitovojvodine Novi
                                        Sad

                   3.4 Priprema XI sednice Odbora sa     3.4 Rezultati ţetve pšenice    3.4/ septembar-
                   Odborom za bankarstvo,finansije i     roda 2007.godine i priprema    oktobar
                   osiguranje                za jesenju ţetvu( berbu) i
                               42
                                         setvu i finansiranje agrara

                   3.5 Ministarstvo poljoprivrede,       3.5, 3.6, 3.7 Obezbenje    3.5,3.6,3.7/ januar-
                   vodoprivrede i šumarstva          prisustva predstavnika, prema oktobar
                                         potrebama , uključivanje na
                                         tematskim sednicama

                   3.6 Pokrajinski sekretarijat za
                   poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo

                   3.7 Instituta za ratarstvo i povrtarstvo
                   Novi Sad
                   3.8 Udruţenja polj.gazdinstava i      3.8 Uključivanje u rad organa  3.8/ januar-
                   ind.polj.proizvoĊaĉa J.Banata        i tela Komore          decembar
4. Organizacija i poseta privrednim  4.1 Sajam hortikulture-Beograd       4. UnapreĎenje poslovanja    4.1/26.-29.04.
manifestacijama                                  sa privrednim subjekatima ,
                   4.2 IV MeĊunarodni sajam ekologije-     edukacija            4.2/10.oktobar
                   ECOFAIR
                                                         4.3/ jun-septembar-
                   4.3 Dani polja-Instituta Tamiš                       dva puta godišnje

                   4.4 Struĉno usavršavanje-seminari-po                    4.4/januar-
                   potrebi                                   decembar
5. Prezentacije,seminari       5.1 U skladu sa aktivnostima svih                      5.1/ januar-
                   nadleţnih institucija,a prema iskazanim                   decembar-
                   potrebama organizuju se:
                   5.1.1Javne rasprave o aktuelnim       5.1.1 razmatranje aktuelnih
                   nacrtima zakona( o zadruţnom društvu,    nacrta zakona sa predlogom
                   o genetski modifikovanim          mera,
                   organizmaima)

                   5.1.2 Prezentacije aktivnosti nadleţnih   5.1.2 Blagovremeno
                   institucija( Ministarstva za        informisanje privrednih
                   poljoprivredu, Pokrajinskog         subjekata i individualnih
                   sekretarijata)               poljoprivrednih
                   - Prezentacija Ministarstva poljoprivrede  proizvoĎača,za unapreĎenje

                                 43
                  o subvencionisanju implementacije i     poslovanja
                  sertifikacije sistema bezbednosti hrane
                  (HACCP;EUREPGAP;BRC;IFC-standardi
                  22000)-u saradnji sa Centrom za kvalitet

                  5.1.3Prezentacija aktivnosti Pokrajinskih
                  fondova-u saradnji sa Udruţenjem za
                  bankarstvo,finansije i osiguranje

                  5.2 Zajedniĉki nastup privrednika sa    5.2 UnapreĎenje poslovanja   5.2/maj
                  Regiona na MeĊunarodnom           privrednih subjekata
                  poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

                  5.3 Zajedniĉki nastup na Izloţbi cveća u  5.3 UnapreĎenje poslovanja   5.3/maj
                  Temišvaru                  proizvoĎača cveća

                  5.4 Oktobar mesec zdrave hrane       5.4 Obeleţevanje svetskog  5.4/16.oktobar
                                        dana zdrave hrane
6. Rad na informacionim bazama sa  6.1 Uĉestvovanje u izradi web-site-a    6.1 UnapreĎenje saradnje sa 6.1 / januar-
periodiĉnim izveštajima       Komore:                   privrednim subjektima    decembar
                  -praćenje novosti i aktuelnosti
                  (zakonska regulativa,obaveštenja,pozivi)

                  6.2 Izrada izveštaja o radu:        6.2 Evaluacija rada
                  6.2.1 meseĉnih                              6.2.1/mesečno
                  6.2.2 godišnjih                              6.2.2/januar 09

                  6.3 Izrada planova rada           6.3 Planiranje aktivnosti
                  6.3.1 meseĉnih                              6.3.1/mesečno
                  6.3.2 godišnjih                              6.3.2/novembar

                  6.4 Izrada izveštaja i zapisa o       6.4 Informisanje        6.4/ januar-
                  realizovanim aktivnostima                         decembar –po
                                                        potrebi
                  6.5 Izrada radnih lista           6.5 Evidencija o prisustvu   6.5/mesečno

                  6.6 Aţuriranje baze podataka        6.6 Kontinuirano praćenje i  6.6/ januar-
                               44
                                      aţuriranje preduzeća,    decembar
                                      udruţenja

                6.7 Izrada izveštaja o tekućim       6.7 Sagledavanje tekućih   6.7/januar-
                aktivnostima u poljoprivredi- nedeljni i  radova i stanja       novembar
                konačni inzveštaji

                6.8 Izrada informacije o          6.8 Praćenje         6.8/ januar-
                spoljnotrgovinskom poslovanju u      spoljnotrgovinske razmene  decembar-po potrebi
                poljoprivredi i šumarstvu         radi sagledavanja
                                      problematike i mogućnosti
                                      unapreĎenja izvoza
                                      polj.proizvoda

                6.9 Primena QMS-a             6.9 UnapreĎenje poslovanja  6.9/ januar-
                                      RPKP             decembar
                7.1 Ukljuĉivanje u rad aktuelnih      7.1 Realizacija odobrenih  7.1/januar-
7. Radovi na projektima     projekata RPKP               projekata RPKP        decembar-po
                                                    dinamici projekata
8. Organizacija i rukovoĊenje
                              45
               ODBOR UDRUŢENJA ZA PREHRAMBENU I PRERAĐIVAĈKU INDUSTRIJA

                          Plan rada za 2008.godinu

     Osnovne aktivnost             Sadrţaj rada               Ciljevi           Rokovi
                  1.1 Privredni subjekti:
1. Kontakt sa privrednim      1.1.1Ĉlanice-telefonski            1.1.1.1 Praćenje procesa     1.1.1/januar-
subjektima             kontakti,mail,obilasci preduzeća-50      privatizacije i efekata izvršene decembar
                                         privatizacije
                                         1.1.1.2 Praćenje primene
                                         postojećih zakona ,donošenje
                                         novih zakonskih propisa i
                                         njihov uticaj na poslovanje
                                         subjekata

                  1.1.2 Ostali-telefonski kontakti,mail,obilasci 1.1.2 Povećanje broja članica   1.1.2/januar-
                  preduzeća-20                                   decembar

                  1.2 Kontinuirano praćenje radova u      1.2.1 Priprema za otkup      1.2.1/ januar-mart
                  poljoprivredi:                skladištenja pšenice roda
                  -Telefonski kontakti,mail-20         2007.g.
                                         1.2.2 Praćenje realizacije     1.2.2/ maj-
                                         ţetve i kvaliteta         septembar
                                         pšenice,priprema za smeštaj i
                                         otkup jesenjih kultura,isplata i
                                         ugovaranje proizvodnje
                                         pšenice roda 2008.godine
                                         1.2.3 Praćenje ugovaranja     1.2.3/ januar-
                                         proizvodnje kultura prolećne    oktobar
                                         setve,realizacija otkupa i
                                         isplata

                  1.3 Praćenje problematike u industriji    1.3. Sagledavanje         1.3/mart-novembar-
                  mleka i mesa:                 proizvodnje mesa i mleka i     prema konkretnim
                  -Telefonski kontakti,mail-15         njihovih preraĎevina,       zahtevima
                                         plasmana i snabdevenošću
                                46
                                         sirovinama

                   1.4Veterinarski specijalistiĉki institut-  1.4 Kontinuirano praćenje      1.4/januar-
                   telefonski kontakti-5            problematike u prehr. preraĎ.    decembar
                                         ind.ţivotinjskog porekla
                   1.5 Institut Tamiš Panĉevo-         1.5 Kontinuirano praćenje      1.5/januar-
                   Telefonski kontakt-5             problematike u           decembar
                                         prehr.preraĎivačkoj industriji
                                         biljnog porekla
                   2.1 Rep.ministarstvo poljoprivrede      2.1 Kontinuirano praćenje      2.1 /januar-
2. Kontakti sa nadleţnim                             rada Ministarstva ( zakonske    decembar
institucijama                                   regulative), uključivanje u
                                         njihov rad i aktivnosti,a u cilju
                                         blagovremenog informisanja
                                         preduzeća

                   2.2 Izvršno veće AP Vojvodine-       2.2Praćenje zakonske       2.2/ januar-
                   Sekretarijat za poljoprivredu,       regulative,konkursa,uključivanje decembar
                   vodoprivredu i šumarstvo          u rad i sprovoĎenje svih
                                         aktivnosti u interesu privrednih
                                         subjekata

                   2.3 PK Srbije-Udruţenje za          2.3.Praćenje aktivnosti    2.3/ januar-
                   poljoprivredu,prehrambenu i duvansku     Udruţenja i razmena      decembar
                   industriju i vodoprivredu          informacija,kao i učestvovanje
                                         u radu Odbora i Grupacija
                                         Udruţenja

                   2.4 PK Vojvodine-Udruţenje za       2.4Praćenje aktivnosti         2.4 /januar-
                   poljoprivredu,prehrambenu industriju i  Udruţenja i razmena          decembar
                   vodoprivredu               informacija,kao i učestvovanje
                                        u radu Udruţenja
                   3.1 Kontakti i sastanci sa predsednikom i 3.1Dogovori o tematskim        3.1 / januar
3. Priprema i organizacija Sednica  ĉlanovima Odbora Udruţenja        sednicama, zakazivanja i        -novembar
Odbora                                     pripreme za sednice Odbora
                                        Udruţenja

                                47
                   3.2 Priprema IX sednice Odbora      3.2 Dnevni red :        3.2/januar-mart
                                        -Izveštaji o radu za
                                        2007.godinu
                                        -Predlog plana rada za
                                        2008.godinu

                   3.3 Priprema X Zajedniĉke sednicu    3.3. Realizacija prolećne
                   Odbora Udruţenja za agrar        setve i priprema za ţetvu   3.3 / maj-jul
                                        pšenice roda 2007.godine-
                                        prisustvo Ţitovojvodine Novi
                                        Sad

                   3.4 Priprema XI sednice Odbora sa    3.4 Rezultati ţetve pšenice  3.4/ septembar-
                   Odborom za bankarstvo,finansije i    roda 2007.godine i priprema  oktobar
                   osiguranje                za jesenju ţetvu( berbu) i
                                        setvu i finansiranje agrara

                   3.5 Ministarstvo poljoprivrede,     3.5 Obezbenje prisustva    3.5/ januar-oktobar
                   vodoprivrede i šumarstva         predstavnika, prema
                                        potrebama , uključivanje na
                                        tematskim sednicama

                   3.6 Pokrajinski sekretarijat za     3.6 Obezbenje prisustva    3.6/ januar-oktobar
                   poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo  predstavnika, prema
                                        potrebama , uključivanje na
                                        tematskim sednicama
4. Organizacija i poseta privrednim  4.1 Sajam hortikulture-Beograd      4. UnapreĎenje poslovanja   4.1/26.-29.04.
manifestacijama                                sa privrednim subjekatima ,
                                        edukacija
                   4.2 IV MeĊunarodni sajam ekologije-                   4.2/10.oktobar
                   ECOFAIR

                   4.3 Struĉno usavršavanje-seminari-po                  4.3/januar-
                   potrebi                                 decembar

                   4.4Slaninijada                             4.4/druga polovina
                                48
                                                       februara
5. Prezentacije,seminari      5.1 U skladu sa aktivnostima svih                     5.1/ januar-
                  nadleţnih institucija,a prema iskazanim                  decembar-
                  potrebama organizuju se:
                  5.1.1Javne rasprave o aktuelnim       5.1.1 razmatranje aktuelnih
                  nacrtima zakona( o zadruţnom društvu,    nacrta zakona sa predlogom
                  o genetski modifikovanim          mera,
                  organizmaima)

                  5.1.2 Prezentacije aktivnosti nadleţnih
                  institucija( Ministarstva za        5.1.2,5.1.3 Blagovremeno
                  poljoprivredu, Pokrajinskog         informisanje privrednih
                  sekretarijata)               subjekata i individualnih
                  - Prezentacija Ministarstva poljoprivrede  poljoprivrednih
                  o subvencionisanju implementacije i     proizvoĎača,za unapreĎenje
                  sertifikacije sistema bezbednosti hrane   poslovanja
                  (HACCP;EUREPGAP;BRC;IFC-standardi
                  22000)-u saradnji sa Centrom za kvalitet

                  5.1.3Prezentacija aktivnosti Pokrajinskih
                  fondova-u saradnji sa Udruţenjem za
                  bankarstvo,finansije i osiguranje


                  5.2 Zajedniĉki nastup privrednika sa    5.2 UnapreĎenje poslovanja  5.2/maj
                  Regiona na MeĊunarodnom           privrednih subjekata
                  poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

                  5.3 Oktobar mesec zdrave hrane       5.3 Obeleţevanje svetskog  5.3/16.oktobar
                                        dana zdrave hrane
6. Rad na informacionim bazama sa  6.1 Uĉestvovanje u izradi web-site-a    6.1 UnapreĎenje saradnje sa 6.1 / januar-
periodiĉnim izveštajima       Komore:                   privrednim subjektima    decembar
                  -praćenje novosti i aktuelnosti
                  (zakonska regulativa,obaveštenja,pozivi)

                  6.2 Izrada izveštaja o radu:        6.2 Evaluacija rada

                               49
                6.2.1 meseĉnih                              6.2.1/mesečno
                6.2.2 godišnjih                             6.2.2/januar 09

                6.3 Izrada planova rada          6.3 Planiranje aktivnosti
                6.3.1 meseĉnih                              6.3.1/mesečno
                6.3.2 godišnjih                             6.3.2/novembar

                6.4 Izrada izveštaja i zapisa o      6.4 Informisanje        6.4/ januar-
                realizovanim aktivnostima                         decembar –po
                                                     potrebi

                6.5 Izrada radnih lista          6.5 Evidencija o prisustvu   6.5/mesečno


                6.6 Aţuriranje baze podataka        6.6 Kontinuirano praćenje i  6.6/ januar-
                                      aţuriranje preduzeća,     decembar
                                      udruţenja

                6.7 Izrada izveštaja o tekućim       6.7 Sagledavanje tekućih    6.7/januar-
                aktivnostima u poljoprivredi- nedeljni i  radova i stanja        novembar
                konačni inzveštaji

                6.8 Izrada informacije o          6.8 Praćenje          6.8/ januar-
                spoljnotrgovinskom poslovanju u      spoljnotrgovinske razmene   decembar-po potrebi
                poljoprivredi i šumarstvu         radi sagledavanja
                                      problematike i mogućnosti
                                      unapreĎenja izvoza
                                      polj.proizvoda

                6.9 Primena QMS-a             6.9 UnapreĎenje poslovanja   6.9/ januar-
                                      RPKP              decembar
                7.1 Ukljuĉivanje u rad aktuelnih      7.1 Realizacija odobrenih   7.1/januar-
7. Radovi na projektima     projekata RPKP               projekata RPKP         decembar-po
                                                     dinamici projekata
8. Organizacija i rukovoĊenje


                              50
         ODBOR UDRUŢENJA ZA BANKARSTVO, FINANSIJE I OSIGURANJE

    Odbor udruţenje za bankarstvo, finansije i osiguranje, nastaviće i u 2008.g. saradnju sa svim
nadleţnim organima i finansijskim institucijama kroz sagledavanje i praćenje mera monetarno – kreditne
politike, njihov uticaj na poslovanje banaka, delatnosti osiguranja i ukupno privrede.

    Imajući u vidu dalji razvoj bankarskog sektora, stvaranje institucionalnog okvira za razvoj finansijskog
sektora, nastavak procesa ukupne transformacije privrede, i stvaranje povoljnijeg ambijenta za efikasnije
privreĎivanje, otvorenu trţišnu privredu i povećanja konkurentnosti, osnovne aktivnosti Odbora biće
usmerene:

    Razmatranje mera tekuće ekonomske politike, mera monetarne i kreditne politike, poreske
    politike, praćenje sprovoĎenja i njihov uticaj na poslovanje banaka, delatnost osiguranja i ukupno
    privrede i pokretanje inicijativa za izmenu postojećih ili donošenje novih mera ekonomske politike.

    Praćenje zakonske regulative u oblasti bankarstva, osiguranja, finansija, finansijskog trţišta,
    trţišta kapitala, platnog prometa u smislu efekata pojedinih zakonskih rešenja, pokretanja
    inicijativa za njihovu izmenu ili dopunu.

    Posebno će se pratiti poslovanje banaka, osiguranja i drugih uĉesnika na finansijskom trţištu,
    obezbeĎivati unapreĎivanje odnosa sa njihovim komitentima iz privrede u cilju ukupnog privrednog
    razvoja, zatim razmenjivati iskustva, usklaĎivati interese i dogovarati zajedničke aktivnosti u pravcu
    unapreĎenja poslovanja.

    Sagledavanje mogućnosti i uslova finansiranja razvojnih programa, proizvodnje i izvoza,
    izvoznih programa privrede, programa privatizacije, programa malih i srednjih preduzeća,
    povezivanje sa bankama, koordinacija i praćenje.
     - posebno se to odnosi na praćenje uslova kreditiranja u smislu namene, ročnosti, visine
       kamatnih stopa, vrste obezbeĎenja kredita,
     - praćenje aktivnosti finansijskih institucija na republičkom i pokrajinskom nivou: Garancijskog
       fonda, Fonda za osiguranje izvoznih poslova, SMECA, Fonda za razvoj , Fonda za kapitalna
       ulaganja, Fonda za razvoj poljoprivrede
     - praćenje daljeg razvoja poslovanja sa platnim karticama, kao i adekvatna edukacija,
     - organizovanje promocije i prezentacije kreditnih linija za MSP u cilju informisanja članica
       Komore, kao i organizovanje prezentacija dobrovoljnih penzionih fondova i lizing kompanija.

    Intenzivnije će se pratiti oblast finansijskog trţišta, trgovanje na finansijskom trţištu, mesto i
    uloga berzi i berzanskih posrednika na finansijskom trţištu, uslovi i naĉin emitovanja hartija
    od vrednosti.
     - planira se nastavak saradnje sa Narodnom bankom Srbije, Ministarstvom finansija Republike
       Srbije, Beogradskom berzom, Komisijom za hartije od vrednosti Republike Srbije po pitanju
       informisanja privrede i banaka o najaktuelnijim pitanjima.
                           51
   U delatnosti osiguranja razmatraće se najznačajnija pitanja iz oblasti osiguranja, pratiće se
   ostvarivanje funkcije osiguranja u postojećim uslovima i problemi i ograničenja u funkcionisanju ove
   delatnosti na području Komore, a posebno će se pratiti aktivnosti novouspostavljenog Fonda za
   osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova.

   Organizovanje savetovanja, obuke, struĉnih seminara, okruglih stolova i prezentacija na
   aktuelne teme iz oblasti bankarstva, berzanskog poslovanja, osiguranja ne samo za zaposlene
   u ovom sektoru već stručnih radnika u sektoru MSP i preduzetnika, (novi instrumenti plaćanja i
   instrumenti obezbeĎenja plaćanja, akcionarstvo, investiciono bankarstvo, finansijska trţišta, rad sa
   hartijama od vrednosti, poslovanje sa platnim karticama, rizici u bankarstvu, elektronsko bankarstvo,
   itd.).

  U skladu sa potrebama, Program će biti dopunjen odreĎenim aktuelnim temama kao i pitanjima koja
budu predloţena od Upravnog odbora, Odbora za bankarstvo, finansije i osiguranje kao i drugih odbora
udruţenja.
                          52
           ODBOR UDRUŢENJA ZA BANKARSTVO, FINANSIJE I OSIGURANJE
                   Plan rada za 2008.god.

  Osnovne aktivnosti         Sadrţaj rada              Planirani ciljevi     Rokovi/ dinamika
1.Kontakt sa privrednim    1.1 Poslovne banke –         1.1 praćenja mera monetarno     januar - decembar
subjektima          kontakti/posete, tel. kontakti    kreditne politike i njihov uticaj na
               e-mail/                poslovanje banaka i privede
                                  1.1praćenje primene postojećih i
               -ĉlanice               donošenje novih zakonskih propisa
                                  koji regulišu oblast finansijskog
                                  poslovanja
                                  1.1 kreditna aktivnost poslovnih
                                  banaka u privredi – uslovi
                                  kreditiranja
                                  1.1 praćenje procesa vlasničke
                                  transformacije bankarskog sektora
               - ne ĉlanice             1.1 povećanje broja članica komore
                                  /2%/

               1.2 Osiguravajuće           1.2 praćenje pimene novog Zakona januar - decembar
                 organizacije –          o osiguranju i poslovanje
               Kontakti/ posete, tel. kontakti,   osiguravajućih društava u skladu
               e-mail/                sa novom zakonskom regulativom
                                  1.2 sagledavanje primene i
               -ĉlanice               sprovoĎenja Zakona o
                                  dobrovoljnim penzionim fondovima
               - ne ĉlanice             1.2 povećanje broja članica komore

               1.3 Pravna i fiziĉka lica -      1.3 informisanje o raspoloţivim   januar-decembar
                 kontakti             kreditnim linijama, povezivanje sa
                                  poslovnim bankama i ostalim
                                  finansijskim institucijama
2.Kontakt sa nadleţnim    2.1 Ministarstvo finansija      2.1.1 praćenje primene i       januar-decembar
institicijama /komore,    R.Srbije               sprovoĎenja Zakona i
lokalna samouprava,      Sektor za finansijski sistem     podzakonskih akata koji regulišu
ministarstva, izvršno veće,                     oblast finansijskog poslovanja

                                53
fondovi
     Poreska uprava         2.1.2 praćenje mera fiskalne
                     politike i njihov uticaj na poslovanje
                     privrednih subjekata

     2.2 NBS             2.2.1 praćenje mera monetarno      januar -decembar
     Sektor za poslove        kreditne politike i njihov uticaj na
     monetarnog sistema i      poslovanje finansijskog sektora i
     politike            privredni razvoj

     Sektor za meĊunarodnu      2.2.2 informisanje i praćenje      povremena
     saradnju            meĎunarodnih kreditnih linija      aktivnost


     2.3 Fond za razvoj APV     2.3 saradnja u cilju praćenja      po raspisanim
                     aktinosti Fonda i informisanje      konkursima
                     privrednih subjekata i IPP i
                     nezaposlenih lica

     2.4 Fond za razvoj RS      2.4 saradnja u cilju informisanja i   povremena
                     praćenja aktivnosti fonda        aktivnost

     2.5. Fond za razvoj       2.5 saradnja u cilju praćenja      po raspisanim
     poljoprivrede AP Vojvodine   raspisanih konkursa za nabavku      konkursima
                     sistema i opreme za navodnjavanje
                     i informisanje priv.subjekata i IPP
     2.6 Fond za kapitalna      2.6 saradnja i praćenje aktivnosti    povremena
     ulaganja            fonda                  aktivnost

     2.7. Garancijski Fond AP    2.7.informisanja o objavljenim      povremena
     Vojvodine            konkursima za odobravanje        aktivnost
                     garancija za obezebeĎenje kredita

     2.8. Lokalne kancelarije    2.8 zajednička koordinacija i      stalna aktivnost
     Fonda za razvoj APV –      saradnja u cilju praćenja i
     Juţnobanatski region      analiziranja rezultata raspisanih
                     konkursa fonda
                   54
              2.9 Lokalne samouprave -    2.9 aktuelna problematika i      stalna aktivnost
              region             razmena poslovnih informacija
              Resori privrede

              2.10 Udruţenje banaka      2.10 saradnja u cilju odrţavanja   povremena
              Srbije             tematskih predavanja iz oblasti    aktivnost
                              finansijskog poslovanja

              2.11 PK Srbije, PK       2.11saradnja u cilju razmene     stalna aktivnost
              Vojvodine, regionalne      poslovnih informacija, učečće u
              privredne komore        radu odbora, poslovno povezivanja
                              privrednih subjekata kao i ostala
                              aktuelna problematika


3.Priprema i organizacija  3.2 Priprema i organizacija   3.1 razmatranje aktuelne       januar -decembar
sednica Odbora       sednica Odbora         problematike, razmena informacija
              Kontak sa članovima Odbora   i saradnja

              -Sednica Odbora         -Izveštaj o radu Odobra za 2007.g.,  prvi kvartal
                              Plan rada za 2008.g.

              -Sednice Odobora        -razvoj investicionog bankarstva i  po dogovoru
                              rad institucionalnih investitora
                              - model finansiranja faktoring –
                              otkup potraţivanja
                              - stanje i perspektive razvoja
                              finansijskog lizinga
              - Sednica Odbora        - finaniranje privrednih subjekata  po dogovoru u
                              po granama delatnosti         saradnji sa
                                                 odborima udruţenja
4.Organizacija i poseta   4.1 MeĊunarodni sajam      4.1 upoznavanja sa najnovijim     ½ oktobra
privrednim         finansija            rešenjima u savremenom i
manifestacijama       Beograd             elektronskom bankarstvo


                            55
              4.2 Finmar Novi Sad        4.2 upoznavanje sa novinama u      2/1 godine
              MeĎunarodni sajam finansija    ponudi finansijskih institucija
              Novi Sad
5.Organizacija seminara i  5.1”Revizija” Beograd       5.1 edukacije i priprema privrednih   31 januara
edukacija          organizovanje seminara       subjekata za sastavljanje
                                godišnjeg finansijskog izveštaja

              5.2 Fond za razvoj AP       5.2 prezentacija dugoročnih       po objavljenim
              Vojvodine             kreditnih linija namenjenih       konkrusima 2/1
                                finansiranju razvojnih programa,    godišnje
                                start-up programa

              5.3 Fond za razvoj         5.3 predstavljanje kreditnih linija   po objavljenim
              poljoprivrede AP Vojvodine     namenjenih finansiranju agrara     konkursima

              5.4 Fond za kapitalna       5.4 informisanja privrednih       ½ godine
              ulaganja AP Vojvodine       subjekata i lokalnih samouprava sa
                                konceptom rada i pravilima
                                poslovanja Fonda

              5.5 Fond za razvoj RS       5.5 upoznavanja sa finansiranjem    po dogovoru
                                razvojnih planova i programa

              5.6 NBS              5.6 predstavljanje meĎunarodnih     ½ godine
              Sektor za meĊunarodnu       krednitnih linija i italijanske
              saradnju              kreditne linije nemenjena
                                finaniranju infrastrukture i privrede

              5.7 Nadleţne institucije      5.7 informisanje, upoznavanje      januar-decembar /u
              /Ministarstva, Izvršno Veće    privrednih subjekata, lokalne      skladu sa
              APV/ u skladu sa aktivnostima   samouprave sa zakonskim         aktivnostima
              - javne rasprave o nacrtima    regulativama, strateškim        nadleţnih institucija/
              zakona               dokumentima
              - edukacije, stručni seminari iz
              oblasti finansijskog poslovanja
              i ostalo

                             56
6.Rad na informacionim  6.1 Web site-aţuriranje      6.1 informisanje o aktuelnostima i   januar - decembar
bazama i periodiĉni                    novinama iz oblasti finansijskog
izveštaji                         poslovanja
                              6.1 kreditna ponuda poslovnih
                              banka privredi i ostalih finansijskih
                              institucija
             6.2 Baza podataka         6.2 formiranje baze, praćenje i     januar - decembar
                              aţuriranje izmena podataka

             6.3 Izrada izveštaja       6.3 u cilju informisanja        mesečno
             - izveštaj o radu                             januar
             - izrada godišnjeg izveštaja o
             radu
             - izrada izveštaja i zapisa po                      po potrebi
             realizovanim aktivnostima
             6.4 Izrada planova        6.4 planiranje aktivnosti        mesečno
             - izrada planova rada
             - izrada godišnjeg plana rada                       decembar

             6.5 Izrada informacija i     6.5 informisanje privrednih       po potrebi
             tematskih materijala       subjekata, lokalnih samouprava,
                              organa i tela Komore kao i ostalih
                              institucija u skladu sa zaključcima

7.Rad na projektima   7.1 Ukljuĉivanje u rad na     7.1 u cilju realizacije odobrenih    po dinamici projekta
             aktuelnim projektima RPK     projekata
             Panĉevo
8.Organizacija i
rukovodjenje
                           57
           UDRUŢENJE ZA TRGOVINU TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
Trgovina

    Trgovinska delatnost beleţi dinamičan razvoj na teritoriji Srbije , a nijedan segment privrede nije
doţiveo tako mnogo promena u proteklom periodu kao maloprodaja( razvoj novih oblika maloprodaje, razvoj
novih tipova velikih maloprodajnih objekata itd.)
    Stanje trgovinske delatnosti na teritriji Juţnog Banata karaktriše :
 velika usitnjenost preduzeća , sve veća konkurencija stranih trgovinskih lanaca , organizaciona
neprilagoĎenost savremenim potrebama , usporena privatizacija .
    Ono što je karakteristično i što odreĎuje uslove poslovanja na našem regionu je postojanje trţnice na
otvorenom , tzv . „Buvlje pijace“. Kroz ovakav vid poslovanja je prisutna siva ekonomija i rad na crno.
    Saglasno projekcijama predviĎenih Memorandumom o budţetu o ekonomskoj i fiskalnoj politici za
2007. godinu sa projekcijama za 2008. i 2009. godinu , u oblasti trgovine predviĎa se dalja liberalizacija
trgovine, širenje mreţa domaćih trgovinskih preduzeća na nivou trţišta, tehnološki razvoj trgovine i usluga
,ubrzana informatizacija celokupnog sektora, borba protiv sive ekonomije.

   U skladu sa tim Odbor Udruţenja za trgovinu će usmeriti i svoje aktivnosti.

   1. Kontinuirana saradnja sa članicama u cilju prepoznavanja njihovih interesa i potreba i zastupanje
     istih pred nadleţnim institucijama ,a vezano za donošenje više zakona i propisa iz oblasti trgovine,
     koji postojeću zakonsku regulativu treba da usaglase sa zakonodavstvom EU.
   2. Praćenje stanja u trgovini, njeno opterećenje preko raspoloţivih pokazatelja i saradnja sa
     preduzećima u cilju predlaganja rešenja za prevazilaţenje istih, a vezano za razvoj delatnosti.
     Pratiće se stanje trgovinskih preduzeća s obzirom na prisustvo sive ekonomije , nedostatak
     obrtnih sredstava i kroz zaključke Odbora pokušaće se prema nadleţnim organima ukazati na
     probleme , radi njihovog prevazilaţenja.
   3. Podsticanje preduzeća iz ove grane delatnosti na usvajanje inovacija u trgovini i uvoĎenje sistema
     kvaliteta u trgovinska preduzeća.
   4. Edukacija i informisanje preduzeća o značaju uključivanja u područje elektronske trgovine.
Turizam i ugostiteljstvo

Strategijom razvoja turizma Republike Srbije definisana je vizija razvoja turizma do 2015. Cilj je da se
poveća atraktivnost turističkih destinacija i da se uspostavi efikasan marketing kako bi Srbija postala
konkurentna na svetskom turističkom trţištu.
    Treba istaći da je u okviru Susedskog programa pokrenuta realizacija projekta Banat 22 čiji je nosilac
Opština Pančevo ,a osnovni cilj je izrada Strategije razvoja Banata. Ovaj dokument će biti dobra osnova za
izradu akcionog plana razvoja turizma po opštinama.                           58
    Odbor za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo će u okviru svojih ingerencija , opredeliti svoje aktivnosti
oslanjajući se na Strategiju razvoja turizma, na Memorandum i druga dokumenta , a uzimajući u obzir
trenutno stanje i probleme u ovoj grani delatnosti na teritoriji juţnog Banata i to:

   1. Podsticanju saradnje javnog i privatnog sektora u cilju razvoja turizma
   2. Stalnim praćenjem stanja u ovoj grani delatnosti , kontinuiranom saradnjom sa preduzećima u cilju
     definisanja njihovih potreba i zastupanju njihovih interesa kod nadleţnih institucija (nadleţnih
     ministarstava, lokalne samouprave, inspekcijskih organa itd.)
   3. Promovisanje turistčkih potencijala juţnog Banata na sajamskim manifestacijama.
   4. Edukacija preduzeća vezano za uvoĎenje odreĎenih standarda , kao i način upravljanja kvalitetom
     u turizmu.
   5. Zajedničkom izradom odreĎenih kataloga ( npr.katalog smeštaja)
   6. UnapreĎenjem ruralnog turizma uključivanjem ţena sa sela u projekte vezane za unapreĎenje
     ravnopravnosti polova.
   7. Stalna saradnja sa fondovima /Fond za razvoj turizma, i pokrajinski fondovi, Fond za kreditiranje
     malih i srednjih turističkih preduzeća – u osnivanju / u cilju informisanja zaintersovanih subjekata
     o uslovima i mogućnostima dobijanja sredstava .
                           59
             ODBOR UDRUŢENJA ZA TRGOVINU TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

                       Plan rada za 2008. godinu

   Osnovne aktivnosti         Sadrţaj rad               Ciljevi            Rokovi

1.Kontakt sa privrednim    1.1 Privrednici sa podruĉja     1.2 1 i 1.12              1.1 i 1.2 januar-
subjektima          Juţnog Banat iz oblasti trgovine    - Praćenje rezultata          decembar
               turizma i ugostiteljstva- ĉlanice      privredjivanja i poslovanja ,
               Komore/ 50 /                aktuelne problematike, kao i
                                     planiranih aktivnosti
               1.1.1 telefonom, mailom           preduzeća
               1.1.2 poseta preduzeću         - praćenje primene postojećih i
                                     donošenje novih zakona i
                                     njihov uticaj na poslovanje
                                     preduzeća
                                   - Praćenje procesa privatizacije
                                     i restruktuiranja
                                   - Učešće privrednika na
               1.2 Privrednici sa podruĉja         skupovima , sajamskim i
               Juţnog Banat iz oblasti trgovine      drugim manfestacijama
               turizma i ugostiteljstva- koje nisu  1.2 Povećanje broja članica 1%
               ĉlanovi Komore

2.Kontakt sa nadleţnim    2.1 Ministarstvo ekonomije i    2.1 Upoznavanje preduzeća i       januar-decembar
institucijama         regionalnog razvoja R Srbije i   lokalnih samouprava o dodeli       2.1; 2.2; 2.3;2.4;
               Sekretarijat za privredu AP     podsticajnih sredstava za razvoj       2.5;2.6
               Vojvodine              turizma ,
               - Praćenje konkursa za dodelu
               sredstava za razvoj turizma
                -Praćenje rada ministarstava    - Informisanje o strateškim
                                 dokumentima koje donosi Vlada R
                                 Srbije, uključivanje u njihov rad i
                                 aktivnosti, a u cilju blagovremenog
                                 informisanja preduzeća

                                 -uključivanja predstavnika
                             60
                               ministarstva u rad Odbora na
                               tematskim sednicama
                               2.2 Praćenje rada Antimonopolske
              2.2 Kontakt sa agencijama koje  komisije vezano za njihovu
              su osnovane od strane Vlade R   nadleţnost i efekte njihovog
              Srbije.              delovanja na privredne subjekte
              Antimonopolska komisija

                               2.3 Praćenje aktivnosti Udruţenja i
              2.3Kontakti sa privrednim     razmena informacija , kao i
              komorama Srbije, Vojvodine –   učestvovanje u radu Odbora i
              Odbor Udruţenja za trgovinu    Grupacija Udruţenja
              turizam i ugostiteljstvo

                               2.4 Praćenje- aktivnosti vezano za
              2.4 Kontakti sa lokalnim     izradu Strategije razvoja turizma
              samoupravama           Banata
                                - upoznavanje sa zakonskom
                               regulativom u ingerenciji lokalne
                               smouprave
                               - Implementacija strategije razvoja
                               optina

              2.5 TO Vršca , Alibunara,     2.5 Kontinuirana saradnja u cilju
              Panĉeva, Bela Crkva, Kovaĉica i  unapreĎenja turizma regiona
              Kovin
                               2.6 Saradnja u cilju boljeg
                               pozicioniranja turizma regiona.
              2.6 TO Srbije
              3.1 Priprema i organizacija
3.Priprema i organizacija  sednica Odbora u skladu sa
sednica Odbora       aktuelnom problematikom i
              iskazanim interesima ĉlanova
                            61
               Odbora .
               Konsultacije sa predsednikom i
               ĉlanovima Odbora                             3.1.1 prvi kvartal
               3.1.1 Sednica Odbora        3.1.1 ; Sednica Odbora-izveštaj o
               „Upravljanje kvalitetom u      radu, plan rada,
               turizmu“              UnapreĎenja kvaliteta usluga u
                                 turizmu
                                                    3.1.2-kvartal
               3.1.2 Sednica Odbora –„Znaĉaj    3.1.2 Sagledavanja značaja u
               javnog i privatnog partnerstva u  jačanju veza izmeĎu javnog i
               razvoju turizma“          privatnog sektora u cilju razvoja
               Zajedniĉka sednica sa PK Srbije   turizma
                                                    3.1.3 kvartal
               3.1.3 Sednica Odbora –        3.13 Sagledavanje mogućnosti u
               „Zakonska regulativa u domenu    suzbijanju sive ekonomije
               regulacije sive ekonomije“.
                                                    3.1.4po dogovoru
               3.14 Razmatranje Nacrta Zakona   3.14 Davanje primedbi na Nacrt
               o trgovini             Zakona               3.2 Organizacija sastanaka     3.2 UnapreĎenje turizam na regionu.    mesečno
               Saveta za turizam-najmanje
               jednom meseĉno4.Organizovanje i posete   4.1 Poseta sajmu turizma u     4.1;4.2;4.3;4.4-Prikupljanje     4.1 septembar
privrednim manifestacijama  Novom Sadu             informacija i praćenje novina u
               4.2 Informacije i eventualno    načinu organizacije turističke    4.2; 4.3; 4,4;4.5 u
               uĉešće preduzeća sa regiona na   prezentacije             zavisnosti od
               drugim sajamski                              rasporeda
               manifestacijama                              manifestacija i
               4. 3. Uĉešće i prenošenje                         seminara
               informacija sa kongresa i sliĉnih
               meĊunarodnih skupova i
                            62
                dogaĊaja.
                4.4 Poseta drugim
                manifestacijama sa regiona/
                GroţĊebal, Karneval cveća.
                Panĉevaĉki karneval, Bela Crkva
                u jabukama, Vinofest- Vršac,
                Slaninijada-Panĉevo/
                4.5 Struĉno usavršavanje i                       januar -decembar
                seminari po potrebi

5.Organizacija prezentacija,  5.1 Organizacija nastupa na    5.1 Prezentacija turisti;kih    februar
savetovanja, sastanaka     „29.MeĊunarodnom sajmu       potencijala Juţnog Banat na Sajmu
                turizma u Beogradu“

                5.2 Organizacija          5.2 Upoznavanje privrednih
                prezentacije“Komisije za zaštitu  subjekata sa radom „        2/2 kvartal
                konkurencije“           Antimonopolske komisije“ i
                                 aktuelnom zakonskom regulativom

                5.3 Okrugla sto –Iskustvo dobre  5.3 Razmena iskustava        ¾ kvatal
                prakse u procesu privatizacije u  privatizovanih preduzeća
                turizmu
                5.4 Skup u saradnji sa Centrom   5.4 Upznavanje preduzeća sa     Po dogovoru
                za standardizaciju i sistem    standardima
                kvaliteta- MeĊunarodni GS1/EAN
                standardi u turizmu
 6.Rad na informacionim    6.1 Web-site –Uĉešće u izradi -  6.1 UnapreĎenje saradnje sa     6.1 jan-decembar
bazama i periodiĉnim      Oblast trgovine i turizma -    privrednim subjektima
izveštajima          priprema materjala i informacija
                sa odrţanih skupova
                6.2 Izrada izveštaja o radu    6.2 Evaluacija dosadašnjeg rada     mesečno
                6.3 Izrada godišnjih izveštaja   6.3 Evaluacija dosadašnjeg rada     januar
                6.4 Izrada planova         6.4 u cilju planiranja aktivnosti    mesečno
                6.5 Izrada godišnjih planova    6.5 u cilju planiranja aktivnosti    decembar
                6.6 Aţuriranje baze podataka    6.6 kontinuirano praćenje i       jan-jun
                                 aţuriranje izmena

                             63
           6.7 Izrada izveštaja i zapisa po   6.7 u cilju informisanja         po potrebi
           realizovanim aktivnostima
           6.8 Izrada informacija i materijala  6.8 u cilju informisanja privrednih
                              subjekata , predstavnika institucija i  dinamika po
                              lokalnih samouprava , organa i tela     potrebi
                              Komore a u skladu sa zaključcima.

7.Rad na projektima  Ukljuĉivanje u projekte
                         64
                ODBOR UDRUŢENJA ZA EKOLOGIJU

    Ovaj program rada proizilazi iz zaključaka Odbora i zadataka donetih na sednicama Odbora
Udruţenja na regionalnom, pokrajinskom i republičkom nivou; daje okvire rada i tokom godine će se
usklaĎivati sa potrebama zastupanja interesa preduzeća sa područja regiona Juţnog Banata.
    U narednom periodu Odbor će nastavit sa aktivnostima započetim u ovoj godini, a koje se
odnose na stalno praćenje situacije na teritoriji Juţnog Banata sa aspekta ekologije, kako u
fabrikama i privrednim subjektima, tako i u okruţenju uopšte.
    Poboljšanje stanja ţivotne sredine, usaglašavanje propisa iz ove oblasti sa propisima EU i
početak njihove primene za sve privredne subjekte je zadatak od prioritetne vaţnosti i preduslov za
naše pribliţavanje Evropskoj Uniji. U okviru ovih aktivnosti planira se organizovanje više seminara, da
bi se i rukovodstvo i zaposleni u proizvodnim preduzećima upoznali sa zadacima, koji ih očekuju u
procesu implementacije direktiva EU u naše zakonodavstvo i njihove primene. Usvajanjem seta
sistemskih zakona u oblasti zaštite ţivotne sredine ( Zakon o zaštiti ţivotne sredine, Zakon o
strateškoj proceni uticaja na ţivotnu sredinu, Zakon o proceni uticaja na ţivotnu sredinu, Zakon o
integrisanom sprečavanju i kontroli zagaĎivanja ţivotne sredine ), zastalo se u ovim aktivnostima, ali
čitav niz zakona, podzakonskih akata i drugih propisa je u proceduri donošenja i očekuje se njihovo
usvajanje. Odbor Udruţenja za ekologiju će uzeti aktivno učešće u prezentaciji ovih zakona i
njihovom pribliţavanju privrednim subjektima, kao i njihovoj primeni.
    Jedan od prvih zakona čije se usvajanje očekuje je Zakon o zaštiti vazduha, tako da će on
biti predstavljen odmah po usvajanju. Ali pored vazduha, i drugi mediji su ugroţeni na teritoriji
Juţnog Banata, tako da Odbor Udruţenja za ekologiju planira da se u narednoj godini posebno
bavi otpadom, kako komunalnim, opasnim, industrijskim i medicinskim otpadom i otpadnim vodama,
poštujući inicijativu privrednih subjekata. Opasan industrijski otpad je neminovni pratilac mnogih procesa
proizvodnje, klasifikovan je prema vaţećim propisima, ali rešavanje iziskuje velika ulaganja, tako da
se po našim fabrikama nalaze velika skladišta opasnog otpada. Deo toga bi mogao da se iskoristi
kao sirovina u nekim postupcima, tako da bi deo aktivnosti Odbor posvetio i ovom problemu. U
planu je nekoliko seminara od kojih bi prvi trebalo da se odrţi već u decembru, sa temom
elektronskog otpada i reciklaţom elektronskog otpada.
    Veliku pomoć u rešavanju ekoloških problema grada Pančeva pruţilo je i Ministarstvo zaštite
zemlje i mora Repulike Italije, a očekuje se pomoć i drugih stručnjaka. Odbor će pratiti ove
aktivnosti, a prema svojim mogućnostima i aktivno će učestvovati u njima.
    Na predlog članova Odbora takoĎe će se inicirati donošenje novih propisa i izmene
postojećih, u skladu sa svojim mogućnostima i ovlašćenjima. Po ukazanoj potrebi ili na zahtev
privrednih subjekata Odbor će obezbediti uslove i organizovati susrete privrednika radi sagledavanja
odreĎene problematike, dogovaranja i iznalaţenja rešenja problema.
    Nakon uspešnog prvog nastupa na sajmu ECOFAIR u Beogradu, u planu je i ove godine
organizovanje privrednih subjekata u cilju što kvalitetnijeg pretstavljanja na narednom sajmu zaštite
ţivotne srdine. Saradnja sa nevladinim sektorom i školama, koja je bila u začetku, proširena je, a u
narednom periodu će se nastaviti sa iznalaţenjem novih zajedničkih tema.

Posebno će se Odbor angaţovati oko razvoja i unapreĎenja kvaliteta u oblasti ekologije i primeni
internacionalnog standarda ISO 14001 i integrisanih sistema za zaštitu ţivotne sredine u što više
privrednih subjekata na teritoriji Juţnog Banata. Nastaviće se intenzivan rad na edukaciji, kako
članova Odbora i privrednih subjekata, tako i na ličnoj edukaciji. U tom smislu Odbor će intenzivirati
saradnju i povezivanje privrednika našeg regiona, kao meĎusobnu saradnju sa drugim regionima.                          65
                    ODBOR UDRUŢENJA ZA EKOLOGIJU

                         Plan rada za 2008. god


 Osnovne aktivnosti          Sadrţaj rada              Planirani ciljeviI        Rokovi/dinamika
 1. Kontakt sa privrednim  1.1. Kontakti sa prduzećima iz     1.1. - Sagledavanje situacije i      1.1. januar -decembar
subjektima         oblasti hemijske industrije,      problematike vezane za zaštitu
              energetike, komunalne delatnosti,   ţivotne sredine, kao i preduzetih
              zdravstva – kontakti telefonom,    mera zaštite okoline i zaštite na
              e-mail i obilazak preduzeća,      radu
              upoznavanje sa novinama u           - praćenje primene
              procesu proizvodnje i uticaju na    postojećih i donošenje novih
              ţivotnu sredinu; upoznavanje sa    zakonskih propisa i njihov uticaj na
              problemima u oblasti zaštite      rad privrednih subjekata
              ţivotne sredine i planovima za         - kontakti u cilju kvalitetnijeg
              zaštitu vazduha, vode i zemlje od    učešća privrednika na sjamskim i
              daljeg zagaĎenja; remedijacija     privrednim manifestacijama
              medija u proizvodnim pogonima         - kontakti u cilju
                                  povezivanja privrednih subjekata
                                     - kontakti sa ostalim
                                  privrednim subjektima u cilju
                                  povećanja broja članica komore;
                                  planira se povećanje broja ćlanova
                                  za oko 1%.

 2. Kontakt sa nadležnim  2.1. Ministarstvo zaštite ţivotne   2.1. ,2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. 2.1. , 2.2., 2.3., 2.4.,
institucijama (komore,   sredine                Stalno praćenje donošenja nove   2.5.,2.6.,2.7., 2.8.
lokalne vlasti, agencije)                     zakonske regulative u oblasti
              2.2. Ministarstvo zdravlja      zaštite ţivotne sredine.      januar -decembar
                                 Upoznavanje preduzeća sa
              2.3. Agencija za zaštitu ţivotne   obavezama koje proističu iz
              sredine                nove zakonske regulative
                                 (Direktive EU) u oblasti zaštite
              2.4. Agencija za reciklaţu, kontakti, vazduha, voda i zemljišta. Praćenje

                               66
            saradnja                 realizacije Stokholmske
                                 konvencije u našim preduzećima.
            2.5. Izvršno veće Vojvodine       Edukacija privrednih subjekata u
             - Pokrajinski sekretarijat za zaštitu  oblasti zaštite ţivotne sredine i
            ţivotne sredine i odrţivi razvoj     upoznavanje sa novim
            razvoj: razmena informacija i novi    tehnologijama i novim rešenjima
            propisi; poslovnog            u skladu sa vaţećim propisima

            2.6. Agencija za energetiku

            2.7. PK Srbije, PK Vojvodine, PK     2. 7. Kontinuirana saradnja u cilju
            Beograda i regioalne komore:       praćenja problematike u oblasti
            učešće u radu na sednicama        zaštite ţivotne sredine; voĎenje
            Odbora, seminarima i edukacijama     zajedničkih akcija u cilju bolje
            iz oblasti zaštite ţivotne sredine    primene novih propisa i pomoći
                                 privrednim subjektima


            2.8. Lokalne samouprave         2.8. Kontinuirana saradnja
                                 vezano za odluke u nadleţnosti
                                 lokalne samouprave; upoznavanje
                                 sa aktivnostima, koje preduzimaju
                                 lokalne samouprave u cilju
                                 zaštite ţivotne sredine (deponije,
                                 vodovod i kanalizacija, medicinski
                                 otpad, reciklaţa). Upoznavanje sa
                                 programima, koje sprovodi
                                 Ministarstvo za zaštitu kopna i
                                 mora Republike Italije na
                                 podrućju Opštine Pančevo,
                                 ukljičenje u ove programe,
                                 primereno aktivnostima Odbora

 3. Priprema i     3.1. Priprema i odrţavanje sednice    3.1. Sagledavanje i analiza      3.1. kvartalno
organizovanje sednica  Odbora u skladu sa aktuelnom       problema u oblasti zaštite ţivotne
Odbora         problematikom i iskazanim        sredine; razmena informacija,
            interesom članova Odbora i        razmatranje aktuelne
                            67
               privrednih subjekata         problematike u skladu sa
                                 zaključcima sa sednica odbora
                                     - Sednica Odbora          -  januar
                                  Udruţenja: Razmatranje izveštaja
                                 o radu i plan rada
                                     - Sednica Odbora          -  april
                                  Udruţenja: Kvalitet vazduha u
                                 zaštiti ţivotne sredine
                                     - Sednica Odbora         -  oktobar
                                  Udruţenja: Organska proizvodnja
                                 hrane i zdrava hrana

 4. Organizovanje i posete  4.1. - Sajam tehnike u        4.1. Prikupljanje informacija i  4.1.  -  maj
privrednim manifestacijam   Beogradu;              praćenje novina u oblasti tehnike
                  - Sajam            i inovatorstva; edukacija članova     -  juni
               komunalne privrede u Leskovcu;   Odbora za ekologiju, članica
                  - Sajam turizma i       Komore i lična edukacija         -  septembar
               ekologije u Novom Sadu i slična
               dogaĎanja                                u zavisnosti kada se
                                                   te manifestacije
                                                   odigravaju

               4.2. Prisustvovanje prezentacijama  4.2. Upoznavanje sa novim      4.2. maj/juni
               i seminarima u vezi novina u     tehnologijama i mogućnostima
               načinu rešavanja problema u     rešavanja problema iz oblasti
                              68
             oblasti zaštite ţivotne sredine (    zaštite ţivotne sredine – iskustva
             ''Ţivotna sredina ka Evropi'',     drugih drţava, pošto su ovo
             prezentacije u organizaciji ''Panon   uglavnom seminari sa
             – chem-a, i drugih organizacija,    meĎunarodnim učešćem
             koje se bave zaštitom ţivotne
             sredine)

             4.3. Dodela nagrada Mladen       4.3. Uključenje što više mladih u   4.3. oktobar
              Selak, za najbolju inovaciju,     ova takmičenja; negovanje duha
             dodela nagrade Nikola Tesla i      inovatorstva
             slično

             4.4. Ostale privredne          4.4. Edukacija i stručno       4.4. januar -decembar
             Manifestacije: učešće privrednih    usavršavanje u cilju daljeg
             subjekata i sopstveno učešće      prenošenja novih znanja

5. Organizovanje     5.1. Organizacija učešća na       5.1. Organizovano učešće RPK     5.1. oktobar
prezentacija i seminara  Sajmu zaštite ţivotne sredine u     Pančevo, Opštine Pančevo i
             Beogadu ECOFAIR             privrednih subjekata sa teritorije
                                 Pančeva na Sajmu zaštite
                                 ţivotne sredine u Beogadu

             5.2. Organizovanje prezentacija     5.2. Upoznavanje sa novim       5.2. januar -decembar
              nadleţnih institucija:         tehnologijama i mogućnostima
                 - javne rasprave o nacrtima   rešavanja problema iz oblasti
             zakona                 zaštite ţivotne sredine; edukacije,
                 - prezentacije aktivnosti u   seminari i unapreĎenje rada
              cilju zaštite ţivotne sredine     privrednih subjekata u ovoj oblasti
                 - javne rasprave iz oblasti
             primene nove zakonske regulative

             5.3. Organizovanje prezentacije     5.3. Predstavljanje projekata, koji 5.3. februar/mart
             učesnika Najbolje tehnološke      su učestvovali na ovom konkursu
             inovacijen '06. i pretstavljanje    2007. godine. Promovisanje novog
             novog Takmičenja            takmičenja u cilju što šireg
                                 učešća privrednih subjekata i
                                 pojedinaca i na Takmičenju za
                               69
                                  najbolju inovaciju 2008.god.

             5.4. Organizovanje seminara iz      5.4. Nastavak seminara Tretman    5.4. januar/decembar
             oblasti otpada              opasnog otpada u svetlosti
                                  direktiva EU, (koji je započet u
                                  decembru ’07. godine) na temu
                                  medicinskog, animalnog i
                                  opasnog industrijkog otpada

6. Rad na informativnim  6.1. Web-site: aktuelnosti i novine u  6.1. Informisanje i unapreĎenje   6.1. januar/decembar
bazama i periodiĉni    oblasti zaštite ţivotne sredine i    poslovanja
izveštaji         zaštite na radu

             6.2. Izrada izveštaja o radu       6.2. Evaluacija dosadašnjeg rada   6.2. mesečno

             6.3. Izrada godišnjeg izveštaja o    6.3. UnapreĎenje poslovanja RPK   6.3. januar
             radu                   Pančevo

             6.4. Plan rada              6.4. Planiranje aktivnosti za    6.4. mesečno
                                  naredni mesec
             6.5. Izrada godišnjeg plana rada     6.5. Planiranje aktivnosti za    6.5.
                                  narednu godinu            novembar/decembar
             6.6. Kontinuirano praćenje i       6.6. Efikasnija komunikacija, brţe  6.6. januar/decembar
             aţuriranje izmena u bazi podataka    prepoznavanje problema,
                                  aţuriranje informacija
             6.7. Izrada izveštaja i zapisa po    6.7. Informisanje          6.7. prema potrebi
             realizovanim aktivnostima
             6.8. Radne liste             6.8. Evidencija prisustva na radu  6.8. mesečno

             6.9. Izrada informacija i materijala   6.9. Informisanje privrednih     6.9. po potrebi
                                  subjekata, lokalnih samouprava i
                                  nadleţnih institucija
             6.10. Primena QMS-a           6.10. Razvoj sistema QMS-a i     6.10. januar –decembar
                                  stalna edukacija i usavršavanje,
                                  unapreĎenje poslovanja RPK
                                  Pančevo

                               70
7. Rad na projektima  7.1. Uključivanje u rad aktuelnih  7.1. Realizacija odobrenih     7.1. prema dinamici
            projekata RPK Pančevo; praćenje   projekata; unapreĎenje saradnje  projekta
            realizacije programa zaštite reke  sa susednim opštinama, kroz
            Tamiš - Susedski program ( ako   koje protiče reka Tamiš, kao i
            se reaktivira ovaj program )    sa susednom Rumunijom, u cilju
                              sagledavanje situacije i
                              problematike vezane za zaštitu
                              ţivotne sredine i korišćenja ove
                              reke
                           71
       ODBOR UDRUŢENJA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNALNE DELATNOSTI


U regionu Juţnog Banata u okviru Udruiţenja za saobraćaj i komunalne delatnosti zastupljeno je
poslovanje preduzeća za prevoz putnika i robe u drumskom i ţeljezničkom saobraćaju, luke i
pristaništa, putne privrede, poštankog saobraćaja telekomunikacija i svih delatnosti komunalne
privrede.

Ovim programom i planom rada Odbora Udruţenja za saobraćaj i komunalne delatnosti date su
osnovne smernice i zadaci koji ţe se realizovati tokom 2008. godine, a u sklopu Programa rada
Regionalne privredne komore Pančevo i njenih zadataka da se kontinuirano bavi unapredjenjem
rada i poslovanja svojih članica.

Odbor Udruţenja za saobraćaj i komunalne delatnosti usmeriće svoj rad na sledeće aktivnostzi u
toku 2008. godine:
- U kontaktu sa preduzećima pratiće se i sagledavati ekonomski i materijalni poloţaj preduzeća u
okviru pojedinih grana i delatnosti, a sa stanovišta uslova privredjivanja, tehničke opremljenosti i
radne organizovanosti,
- Podsticanje uvodjenja i primene sistema kvaliteta prevoza, bezbednosti saobraćaja, ekologije,
štednje energije i uslova odrţavanja vozila, plovila i pretovarnih kapacitea na način koji je uslovljen
od medjunarodnih organizacija,
- Posvetiće se odgovarajuća paţnja pitanjima povoljnije nabavke saobraćajnih sredstava, opreme i
rezervnih delova, pre svega kroz povoljnije uslove kreditiranja i adekvatnu poresku i carinsku
politiku..
- Aktivnosti na uskladjivanju redova voţnje za sve oblike javnog linijskog prevoza putnika u
drumskom saobraćaju za period 2008-2009. godina,
- Angaţovanje na uvodjenju i poboljšanju kombinovanog transporta robe u saradnji sa
zainteresovanim preduzećima, a u skladu sa komparativnim prednostima kombinovanog i
kontejnerskog transporta,
- U okviru putne privrede pratiće se programi za izgradnju, rekonstrukciju i odrţavanje magistralnih,
regionalnih i lokalnih puteva, kao i organizovanje zimske sluţbe na putevima Regiona. Nastaviće se
saradnju sa preduzećem “Vojvodinaput”, lokalnim samoupravama i ostalim subjektima nadleţnim za
puteve,
- Učešće u toku donošenja sistemskih zakona iz oblasti saobraćaja i komunalne delatnosti kroz
predlaganje i obrazloţenje stavova i mišljenja zainteresovanih preduzeća , kako u izradi novih
zakonskih propisa tako i kod izmene i dopune istih. U sklopu ove aktivnosti ostvariće se saradnja sa
nadleţnim ministarstvima i institucijama.
- Saradnja i učešće u radu Saveta i komisija za bezbednost saobraćaja na području Regiona,
obrada informacija i analiza o stanju bezbednosti saobraćaja kod svih vidova saobraćaja i
informacije o preduzetim merama prevencije. U okviru ove aktivnosti saradnja sa sekretasrijatima
unutrašnjih poslova, Kapetanijom i auto školama.
- Saradnja kod organizovanja stručnih skupova po pojedinim vidovima saobraćajne i komunalne
delatnosti, čiji su ciljevi poboljšanje programa razvoja, medjugranska saradnja, sagledavanje
mogućih izvora finansiranja infrastrukturnih objekata i sl. U
                         72
sklopu ovih aktivnosti je predvidjeno organizovanje prezentacije programa obezbedjivanja kvalitetne
pijaće vode za manja naselja, zaštita prirodne sredine od otpadnih voda i odrţavanje vodovodnih i
kanalizacionih sistema. Ovaj program će se realizovati u saradnji sa Udruţenjem za komunalnu
delatnost Privredne komore Srbije.
- Saradnja sa lokalnim samoupravama radi praćenja razvoja prostornog planiranja kao bitnog
elementa razvoja i uredjenja opština Juţnog Banata. Takodje praćenje stanja infrastrukturne
opremljenosti i opšte saobraćajne i komunalne problematike.
- Nastaviće se sa medjusobnom saradnjom u okviru komorskog sistema, sa resornim sekretarima
Privredne komore Srbije, Vojvodine, Beograda i drugih regionalnih komora. Takodje je planiran i
nastavak saradnje sa poslovnim udruţenjima u cilju objedinjavanja zajedničkog nastupa i bolje
informisanosti.
- Nastaviće se i aktivnosti na prikupljanju i aţuriranju podataka o preduzećima i institucijama,
investicionim i razvojnim programima.
- Kontinuirano će se informisati sve članice odbora i drugi subjekti o planiranim i realiyovanim
aktivnostima u okviru Komore.
                        73
               Odbor Udruţenja za saobraćaj i komunalne delatnosti

                     PLAN RADA ZA 2008. GODINU  AOSNOVNE
               SADRŢAJ RADA                      CILJEVI             ROKOVI
  KTIVNOSTI
1. Kontakti sa  1.1 Kontakti sa privrednim subjektima,     1.1 Unapredjenje saradnje, praćenje
privreednim   poseta preduzećima –članicama Komore      rezultata privredjivanja sa stanovišta uslova
subjektima    (JKP „Autotransport-Pančevo“, STUP       privredjivanja, tehničke opremljenosti i radne  Stalna
         „Vršac“, PTT „Srbija“ RJ „Pančevo“, JKP     organizovanosti, informisanje o poslovanju,   aktivnost
         „Zelenilo“, JKP „Higijena“, JKP „Vodovod i   planovima razvoja, investicijama i ostalim
         kanalizacija“, JKP „Mladost“, DP „Drugi     aktivnostima
         oktobar“, „Banat šped“
         1.2 Kontakti sa rukovodiocima luke       1.2 Razgovori o stanju i programima razvoja
         „Dunav“ iz Pančeva i luke „Kovin“ iz      luka i pristaništa, kontejnerskih i RO/RO    U toku godine
         Kovina                     terminala i intermodalnog transporta
         1.3 Kontakti sa JP „Ţeljeznice Srbije“ –    1.3 Učešće u aktivnostima za revitalizaciju   U prvoj polovini
         Sekcija za SD Pančevo              pruga i ţeljezničkog putničkog i robnog     godine
                                 saobraćaja u Juţnom Banatu
         1,4 Kontakti sa ostalim preduzećima u      1,4 Razgovori o problematici poslovanja
         okviru delatnosti saobraćaja (TP        preduzeća, mogućnostima saradnje i        U toku godine
         „Jugoprevoz-Kovin“, PP „Dragan turs“,      učlanjenja u članstvo Komore. Saradnja sa
         JKP „Univerzal“, „3Dnet“, „Balkan brod“,    auto školama na primeni Zakona o
         „Drumska krstarica“, „Oaza“, „Teneta“,     bezbednosti saobraćaja na putevima
         „Srećko“)
                              74
2. Kontakti sa  2.1 Kontakti sa Ministarstvom za         2.1 Praćenje zakonske regulative i saradnja
nadleţnim    kapitalne investicije i Ministarstvom za     u pojedinim oblastima, Razmatranje Zakona    Prvo polugodje
institucijama  zaštitu ţivotne sredine Srbije          o prevozu u drumskom saobraćaju i Zakona
                                 o bezbednosti saobraćaja na putevima
         2.2 Kontakti sa PK Srbije i PK Vojvodine     2.2 Saradnja kroz učešće u radu odbora na    Stalna
         ,PK Beograda i regionalnim komorama –      praćenju problematike u oblasti saobraćaja i  aktivnost
         Odbori za saobraćaj i komunalne         kounalne. delatnosti
         delatnosti
         2.3 Kontakti sa poslovnim udruţenjima      2.3 Saradnja radi zajedničkog formulisanja
         „Srbijatransport“ Beograd, „Pantrans“      stavova i mišljenja preduzeća u cilju      U toku godine
         Novi Sad i „Komdel“-om              unapredjenja saobraćaja i komunalnih
                                 delatnosti
         2.4 Kontakti sa lokalnim samoupravama      2.4 Saradnja radi rešavanja odredjene
                                 problematike iz saobrqćaja i komunalnih     Stalna
                                 delatnosti u nadleţnosti lokalnih        aktivnost
                                 samouprava,
         2,5 Saradnja sa Saobraćajnim fakultetom     2,5 Razmatranje programa „Energetska      Sredinom
         i Institutom za saobraćaj            racionalnost, efikasnost i zaštita ţivotne   godine
                                 sredine
         2.6 Kontakti sa SSITS – Savez          2.6 Kontakti sa strukovnim udruţenjem radi   Povremeno, po
         saobraćajnih inţenjera i tehničara Srbije    boljeg informisanja               potrebi

3. Priprema i  3.1 Priprema i organizacija sednice       3.1 Razmatranje aktuelne problematike,
organizacija   Odbora za saobraćaj i komunalne         razmena informacija, pokretanje odredjenih
sednice odbora  delatnosti (tri sednice)             inicijativa u interesu privrednih subjekata –
                                 članica odbora (razmatranje izveštaja o radu,  Kvartalno
                                 Informacije o bezbednosti saobraćaja u
                                 Regionu, tematska sednica o stanju
                                 ţeljezničćkog saobraćaja zajedno sa
                                 Odborom za saobraćaj PK Beograda,
                                 zajednička poseta Sajmu transporta                               75
4. Organizacija i  4.1 Posete sajmovima i manifestacijama     4.1 Upoznavanje sa novim tendencijama u
poseta privrednih  iz oblasti saobraćaja i komunalnih       oblasti saobraćaja i komunalnih usluga    Aprila, maja
manifestacija    delatnosti (Sajam u Beogradu i Leskovcu                           Novembra
          ili Novom Beogradu, Sajam transporta u
          Novom Sadu)
          4.2 Poseta stručnih skupova po pojedinim    4.2 Praćenje i uključivanje oko pojedinih
          delatnostima                  programa koji daju mogućnosti za       Po potrebi
                                  uspostavljanje poslovne saradnje
5. Organizovanje  5,1 Organizovanje prezentacije         5,1 Upoznavanje preduzeća i institucija u
prezentacija,    „Obezbedjenje kvalitetne pijaće vode,      regionu kroz direktno informisanje sa    Prvo
sastanaka      zaštita prirodne sredine od otpadnih voda    mogućnostima racionalnog rešavanja ove    tromesečje
          i odrţavanje vodovodnih i kanalizacionih    problematike
          sistema
          5.2 Sastanci saveta i komisija za        5.2 Organizovano praćenje stanja       Drugo
          bezbednost saobraćaja              bezbednosti u saobraćaju i preduzetim    polugodje
                                  merama prevencije
          5.3 Sastanci u vezi uskladjivanja redova    5.3 Obezbedjenje uslova za efikasniji rad  Prva polovina
          voţnje u javnom drumskom prevozu        preduzeća javnog drumskog saobraćaja     godine
          putnika
          5.4 Sastanak u saradnji sa           5.4 Sagledavanje stanja na putevima Juţnog
          „Vojvodinaput“-om u vezi stanja na       Banata i sprovedenih priprema za zimsku   Novembar
          putevima Regiona i zimske sluţbe na       sluţbu na putevima Regiona
          putevima
6. Rad na      6,1 Priprema materijala za Web-site,      6,1 Redovno informisanje svih subjekata   Stalna
informacionim    informisanje i izveštaji sa odrţanih      komorskog sistema              aktivnost
bazama i      skupova
periodiĉnim     6,2 Primena procedure QMS            6,2 Primena sistema kvaliteta usluga     Kontinuirano
izveštajima     6,3 Rad na bazi podataka            6,3 Aţuriranje baze podataka         Kontinuirano
          6,4 Izrada mesečnih, tromesečnih i       6,4 Informisanje o planiranim i obavljenim  Mesečno,
          godišnjih planova i izveštaja          aktivnostima                 kvartalno
                                76
    ODBOR UDRUŢENJA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

Nivo razvijenosti sektora malih i srednjih preduzeća ukazuje na koncentraciju i
efikasno poslovanje na području regiona, pre svega u Pančevu i Vršcu. U ostalim
opštinama to je često i jedini segment privrede u sprovoĎenju strukturnih reformi,
posebno u funkciji otvaranja novih radnih mesta i razvoja ukupne privrede. Preko
95% aktivnih preduzeća spada u grupu malih predeuzeća i većinom se nalazi u
privatnom obliku svojine.Politika podsticanja malih i srednjih preduzeća,
zasnovana na principima Evropske povelje o malim preduzećima, deo je
sistemskog ambijenta i ima ključnu ulogu u sprovoĎenju strukturnih reformi na
nivou zemlje i regiona.


Osnovni prioriteti i mere , u 2008.godini, koje bi činile Program rada Odbora
Udruţenja za mala i srednja preduzeća, odnosili bi se na sledeće:


- Privlačenje direktnih stranih ulaganja / u saradnji sa centrima komore,
institucijama lokalne samouprave, republičkim i pokrajinkim institucijama i
organizacijama / ;
-Razvoj   konkurentnih i izvozno orijentisanih MSP i promocija izvoznih
mogućnosti regiona; / U saradnji sa Centrom za Ekonomske Odnose sa
inostranstvom /
-Nastavak saradnje sa relevantnim partnerima (Vlada Srbije, Izvrsno Veće
Vojvodine, PK Srbije,PK Vojvodine, lokalne samouprave, naučne institucije i
organizacije)
kroz definisanje drţavnih, regionalnih i lokalnih prioriteta za sprovoĎenje
strategije konkurentnosti i inovativnosti sektora MSP u periodu od 2008 godine
do 2012 godine;
-Sagledavanje uticaja mera tekuće ekonomske politike, praćenje primene i
sagledavanje efekata donetih zakona i pokretanje inicijative za donošenje novih
zakona, kao odgovarajućih mera u cilju efikasnijeg regulisanja pitanja od interesa
za preduzeća, u funkciji uspešnijeg obavljanja delatnosti;
-Učešće u procesu odobravanje podsticajnh kredita za : osnivanje novih
preduzeća, poboljšanje opremljenosti i proširenje kapaciteta postojećih
preduzeća, kreditiranje podsticanja izvoza,otvaranje novih radnih mesta itd. ; / U
saradnji sa Odborm za bankarstvo /
-UnapreĎenje fiskalnih podsticaja za privlačenje investicija i smanjenje
nezaposlenosti i uvoĎenje diferenciranih podsticaja na osnovu poreske politike ;
- Učešće u realizaciji Nacionalne strategije zapošljavanja do 2010 godine, izrada
posebnih programa za unapreĎenje kvalifikacione strukture (nezaposlenih i
zaposlenih) za potrebe trţišta ;
-SprovoĎeje edukacije i stručnog usavršavanja zaposlenih u sektoru MSP, iz


                    77
oblasti značajnih za unapreĎenje poslovanja preduzeća / privredno sistemski
propisi i standardi kvaliteta / ;
-Vodiće se aktivnosti na organizaciji nastupa na sajmovima u zemlji i
inostranstvu;
- ObezbeĎenje pouzdanih i validnih podataka i formiranje osnovne baza
podataka
 za mala i srednja preduzeća regiona ;
                  78
                   ODBOR UDRUŢENJA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA
                         Plan rada za 2008.godinu
   Osnovne             Sadrţaj rada             Planirani ciljevi             Rokovi/ Dinamika
   aktivnosti
1.Kontakt sa   1.1.                          1.1. - Praćenje aktuelne zakonske    1.1.
privrednim    -Poseta aktivnim malim i srednjim preduzećima koja   regulative, razmatranje predloga     Januar-Decembar
subjektima    su članovi Regionalne privredne komore Pančevo; /   zakona i analiza efekata primene u    2008.g.
         24 /                          praksi ;
                                     - Analiza procesa privatizacije na
                                     području regiona;
                                     - Analiza privrednih kretanja i uslova
         1.2.                          poslovanja na području regiona,
         -Poseta ostalim aktivnim malim i srednjim       domaćem i ino - trţištu;
         preduzećima (24)                    -Dokumentovano prikupljanje
                                     podataka o proizvodnim
                                     programima i uslugama malih i
                                     srednjih preduzeća;
                                     - Sagledavanje problematike
         1.3.                          poslovanja po preduzećima;
         Telefonski i e-mail kontakt sa malim i srednjim     -Uključivanje preduzeća u
         preduzećima ;                     planirane aktivnosti Odbora
                                     Udruţenja za mala i srednja
                                     preduzeća, Centara i Saveta,       1.2.
                                     Regionalne privredne komore       Januar-Decembar2008.g.
                                     Pančevo;
                                     1.2.
                                     Uključivanje preduzeća u članstvo
                                     Regionalne privredne komore
                                     Pančevo ;
                                     1.3.                   1.3.
                                     Razmena informacija i podataka;     Januar– Decembar2008.g                                  79
2 . Kontakt sa  2.1.Vlada Republike Srbije .               2.1. Predlaganje mera za        2.1.
nadleţnim    Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja:       podsticanje investicionih       Januar- Decembar
institicijama  -Sektor za razvoj MSP i preduzetništva;          ulanja,predlaganje mera        2008.g.
         - Agencija za razvoj MSP i preduzetništva;        ekonomske politike za razvoj malih i
         -Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;     srednjih preduzeća, učešće u
         / 1 tematski sastanak /                  procesu saradnje sa domaćim i
                                      meĎunarodnim institucijama;
                                      2.2.-Analiza zakonske regulative na
         2.2.                           nivou pokrajine, koja je u fazi
         Izvršno Veća Vojvodine                  nacrta ili na snazi ( dostavljanje   2.2.
         - Sekretarijat za mala i srednja preduzeća ;       predloga i mišljenja ) ;-Analiza    Januar-Decembar
         - Sekretarijat za privredu;                uslova privreĎivanja :(razmena     2008.g.
         (Poseta, učešće u aktivnostima,telefonski i e-mail    informacija i predloga );-Kontakt sa
         kontakt) ;                        domaćim i inostranim firmama,
                                      nstitucijama i
                                      organizacijama(učešće preduzeća u
                                      ponudi i traţnji roba i usluga,
                                      učešće na konkursima, sajmovima i
                                      prezentacijama);
                                      2.3.-Praćenje programa kreditne
         2.3.                           podrške fonda u 2008. godini,
         Fond za razvoj Republike Srbije ;             organizovanje prezentacija u      2.3.
                                      saradnji sa Odborom za finansije;   Januar-Decembar
         Garancijski Fond Republike Srbije ;            - Podsticanje kreditiranja malih i   2008.g.
                                      srednjih preduzeća;          i prema programu
         Fond za razvoj AP Vojvodine;                                   konkursa fondova
         (Poseta, učešće u aktivnostima,telefonski i e-mail
         kontakt) ;                        2.4.
                                      --Analiza zakonske regulative u                                   80
2.4.                          ingerenciji lokalne samouprave;
Lokalne samouprave sa područja regiona Juţnog      -Učešće u realizaciji programa
Banata ;                        privrednog razvoja nedovoljno
- Sekretarijati za privredu i stručne sluţbe ;     razvijenih opština          2.4.
                            Opovo,Plandište,Alibunar i Bela    Januar-Decembar
                            Crkva;                2008.g.
                            2.5.
                             - Praćenje aktuelne zakonske
2.5.                          regulative,sprovoĎenje Strategije
Centar za podršku razvoja malih i srednjih       razvoja MSP,uključivanje u rad na
preduzeća Privredne komore Srbije            sporazumu o asocijaciji i
( učešće članova Odbora,sekretara Odbora i       pridruţivanju E.U., prenošenje
predstavnika preduzeća u aktivnostima po        znanja u vezi fondova, trţišta i   2.5.
oblastima delovanja );                 poslovanja u E.U., analiza aktuelne  Januar – Decembar
/1 tematski sastanak /                 privredne problematike, regionalna  2008.g.
                            privredna saradnja, učešće u
                            meĎunarodnim i domaćim
                            projektima;
                            2.6.
                            - Analiza privrednih kretanja i
2.6.                          problematike poslovanja MSP na
Odbor Udruţenja za mala i srednja preduzeća       području Vojvodine ;- Učešće u
Privredne komore Vojvodine (učešće članova       prezentaciji i nastupu sektora MSP
Odbora,sekretara Odbora i predstavnika preduzeća    na specijalizovanim
u radu );                        manifestacijama u zemlji i      2.6.
                            inostranstvu; Učešće u edukaciji i  Januar- Decembar
                            informisanju o savremenim       2008.g.
                            poslovnim veštinama i novim
                            tehnologijama ;
                          81
          3.1.                           3.1 - 3.4.              3.1.
          - Razmatranje izveštaja o radu Odbora za         Analiza privrednih kretanja na    Januar-Mart 2008.g.
          2007.god.                        području regiona, razmatranje
          - Analiza poslovanja privrede regiona na domaćem    aktuelne privredne problematike u
3. Priprema i   i ino trţištu/ industrijska proizvodnja i        sektoru malih i srednjih prduzeća,
organizacija    spoljnotrgovinska razmena/ ;               izrada predloga mera za
sednica Odbora   3.2.                           unapreĎenje poslovanja sektora    3.2.
          UnapreĎenje sistema mera za povećanje          MSP prema nadleţnim          April-Juni 2008.g.
          meĎunarodne konkurentnosti MSP;             institucijama;
          3.3.                           -Odrţavanje tematskih sednica u   3.3.
          Povećanje uticaja MSP sektora ujednačenijem       skladu sa planom rada i zahtevima   Juli – Septembar 2008.g.
          regionalnom razvoju ;                  članova odobra i preduzeća sa
                                      područja regiona;
          3.4.                                             3.4.
          -Implementacija Evropske povelje o malim                           Oktobar -Decembar
          preduzećima ;                                         2007.g.

          3.5.                           3.5.                 3.5.
          Poseta preduzećima koja su članovi Odbora;        Priprema i organizovanje sednica   Januar – Decembar
                                      Odbora;               2007.g.

          4.1.                           4.1.- 4.5.              4.1.
          Beogradski Sajam                     -Promovisanje proizvoda,       Januar – Decembar
          - Specijalizovani sajmovi prema programu         proizvodnih programa i usluga    2008.g.
4.Organizacija i  / poseta /                        preduzeća na sajmovima        4.2.
poseta       4.2. Sajam polovne opreme –Karslrue;           -Upoznavanje sa novim        Januar – Decembar                                    82
privrednim    / poseta /                       tehnollogijama i uslovima       2008.g.
manifestacijama  4.3.                          poslovanja u zemlji i inostranstvu;
         Poseta na ostalim sajmovima u zemlji i susednim                       4.3.
         zemljama;                                          Januar-Decembar
         / prema iskazanom interesu preduzeća/                            2008.g.
         5.1.II Privredna izloţba u Pančevu;          5.1.-5.2.Promovisanje proizvoda,   5.1. I kvartal 2008.g.
         / nastup/                       proizvodnih programa i usluga
         5.2.Novosadski Sajam - Sajam graĎevinarstva      preduzeća na sajmovima;        5.2. Oktobar 2008.g.
         / nastup /                       5.3.                 5.3.
         5.3                          -Predlaganje mera za podsticanje   I – VI 2008.g.
5.Organizacija  Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja      investicionih ulaganja u mala i
seminara i    -Sektor za razvoj MSP i preduzetništva;        srednja preduzeća i preduzetništvo
edukacija                                ;
         5.4.                          5.4.                 5.4.
         PK Srbije:                       - Implementacija Evropske povelje o  VI – XII 2008g.
         -Centar za podršku razvoja MSP;            MSP;
         5.5.                          5.5.                 5.5.
         Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja      Priprema i realizacija programskih  April – Juni 2008.g.
         -Sektor za upravljanje industrijskim razvojem;     mera Vlade u oblasti davanja u
                                     lizing pod povoljnim uslovima, s
                                     ciljem obnove zastarelih mašina i
                                     opreme, kao i podsticanja novog
                                     zapošljavanja, posebno u malim i
                                     srednjim preduzećima.
                                  83
        6.1.                            6.1.                 6.1.
        Kontinuirano ureĎivanje potrebnih podataka         Formiranje i korišćenje aţurne    Janur – Juni 2008.g.
        o preduzećima ( Poseta preduzećima,telefonski i e-     dokumentacije o preduzećima za
        mail kontakt):                       interne i eksterne potrebe ;
        6.2. Izrada informacija za Web site ;           6.2. Informisanje preduzeća i     6.2.
        - Praćenje aktivnosti i novina iz oblasti sektora malih  potencijalnih poslovnih partnera na  Januar- Decembar
        i srednjih preduzeća;                   domaćem i ino-trţištu;        2008.g.
6.Rad na    6.3.                            6.3.
informacionim  Izrada informacija o privrednim kretanjima i        Realizacija planiranih aktivnosti   6.3.
bazama i    problematici poslovanja sektora malih i srednjih      Odbora i informisanje iz oblasti   Kvartalno i prema potrebi;
periodični   preduzeća ;                        malih i srednjih preduzeća;
izveštaji                                  6.4.                 6.4.
        6.4. Izrada planova rada Odbora Udruţenja :        Planiranje aktivnosti u narednom   - Mesečno u 2007.g.;
        - Izrada plana rada – mesečno;.              periodu ;               Novembar-Decembar
        - Izrada plana rada za 2009.g.                                  2007.g
                                      6.5.                 6.5.
        6.5. Izrada izveštaja o radu Odbora Udruţenja:       Evaluacija rada za mesečni i     - Mesečno u 2008.g.
        - Izrada izveštaja o radu – mesečno;            godišnji period ;           - Januar 2008.g
        - Izrada izveštaja o radu za 2007.g.            6.6.                 6.6.
        6.6.                            Informisanje o realizovanim      Januar-Decmbar 2008.g.
        Izrada izveštaja i zapisa po realizovanim         aktivnostima;
        aktivnostima;7.Rad na    7.1.Učešće u realizaciji aktuelnih projekata        7.1.Realizacija odobrenih projekata  7.1.Po dinamici projekata;
projektima   Regionalne privredne komore Pančevo;            Regionalne privredne komore
                                      Pančevo;
                                   84
   ODBOR ZA PRIVATNO PREDUZETNIŠTVO I ZANATSTVO


    RPK Pančevo je krajem 2007. godine obezbedila bazu podataka o svim
aktivnim preduzetničkim radnjama regiona što je dobra osnova da Odbor za
privatno preduzetništvo i zanatstvo kroz svoje aktivnosti ostvari sledeće ciljeve:
   -  Povećanje broja članova, direktno ili preko udruţenja organizovanih na
     Regionu,
   -  Aktivnosti na posećivanju i obilaţenju preduzetničkih radnji, kao način
     neposredne komunikacije, uz organizaciju sastanaka sa Udruţenjima
     regiona i Zajednicama i odborima drugih regionalnih komora,
   -  Dalja edukacija preduzetnika po aktuelnim temama, u komori,
     udruţenju, opštini,
   -  Organizovaće se nastupi na sajmovima, formiraće se lista sajmova u
     regionu na kojima bi preduzetnici regiona mogli da učestvuju,
   -  Organizovaće se poslovni susreti sa preduzetnicima iz regiona (Srbija,
     Hrvatska, Bosna i Hercegovina, MaĎarska, Rumunija) pa i šire
     (Slovenija, Italija) kao nastavak uspešne aktivnosti organizovane
     tokom 2007. godine,
   -  Definisanim marketinškim programom predstaviće se uspešni
     preduzetnici Regiona, članovi komore, štampanjem kataloga,
     predstavljanjem na web-site, u odgovarajućim TV emisijama,
   -  Redovnog organizovanja okruglih stolova i sličnih skupova na kojima
     će se preduzenici upoznavati sa tekućom problematikom u poslovanju,
     predlozima izmene zakonskih propisa,

    Predstavnici Opštih Udruţenja, organizovani, u okviru komorskog sistema,
u regionalne Zajednice, Zajednicu preduzetnika Vojvodine i Zajednicu
preduzetnika Srbije, svoje aktivnosti sprovode zajedno, kako bi intenzivnije
nastupali prema Vladi Republike Srbije i nadleţnim ministarstvima i upoznavali
sa osnovnim problemima sa kojima se susreću u poslovanju.
    RPK Pančevo će, kroz komorski sistem Srbije i komorske sisteme zemalja
u regionu, će uspostavljati nove veze izmeĎu domaćih preduzeća i potencijalnih
partnera iz inostranstva, kao i pruţanje svih neophodnih informacija u pogledu
dministrativno-zakonodavne procedure poslovanja sa EU.
    Jedna od najvaţnijih aktivnosti, koja je predviĎena da se permanentno
odvija, je inoviranje i aţuriranje web stranice RPK Pančevo u cilju što potpunije
informisanosti preduzetnika. Preduzetnici potrebne informacije, od sopstvenog
interesa će moći da naĎu na jednom mestu, posebno u delu izmena i dopuna
izakona i zakonskih propisa vezanih za preduzetništvo, carinske propise, poresku
politiku, politikukreditiranja. . Za sada su postignuta parcijalna rešenja gde se
potrebne informacije mogu naći na web sajtovima odgovarajućih institucija
(porezi, rad, standardi, zakoni) koja se svakim danom unapreĎuju.
    U cilju realizacije aktivnosti predviĎenih planom Odbor će ostvarivati
saradnju sa Udruţenjima, drugim Zajednicama PK Beograda, Vojvodine, Srbije,
Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, Pokrajinskim Sekretarijatima,
Republičkom agencijom za razvoj MSP, Regionalnoim centrom “Banat” i drugim
agencijama i centrima koji se bave razvojem preduzetništva.


                    85
86
              ODBOR UDRUŢENJA ZA PRIVATNO PREDUZETNIŠTVO I ZANATSTVO
                      Plan rada za 2008. godinu

  Osnovne aktivnosti         Sadrţaj rada                    Ciljevi             Rokovi

              1.1. Opšta udruţenja             1.1; 1.2. -upoznavanje sa programom i    1.1; 1.2;
                -kontakti (telefon, e-mail) -80     planom rada komore              -II kvartal
                -posete – 6                 -izborne aktivnosti
              1.2. preduzetnici – članovi komore         -informisanje o organizaciji, planu
                -kontakti (telefon, e-mail) - 150    aktivnosti na povećanju brojnosti      -II i III kvartal
                -posete – 15               članstva, tehničkoj opremljenosti
                                     udruţenja, finansiranje
                                       -anketa o zainteresovanosti i učešću
1. Kontakt sa privrednim                         u organizaciji regionalnog preduzetničkog
subjektima                                sajma
                                       -formiranje sekcija i drugih oblika
                                     rada, prema iskazanim potrebama
                                       -prikupljanje mišljenja, sugestija
                                     inicijativa za donošenje efikasnih propisa
              1.3. preduzetnici koji nisu članovi      iz oblasti privrednog sistema
              komore                       -izrada plana rada za 2008.g.      -IV kvartal
                -kontakti (telefon, e-mail) - 20     sugestije i predlozi
                -posete – 10               1.3. povećanje broja članica za 1%      1.3. januar-jun


              2.1. Ministarstvo ekonomije i         2.1. davanje inicijativa za usaglašavanje  2.1.-2.9.
              regionalnog razvoja - 1,           zakonskih i drugih propisa koji regulišu   januar-
2. Kontakti sa nadleţnim
                                     oblast preduzetništva            decembar
institucijama
              2.2. Ministarstvo prosvete          2.2. davanje inicijativa za unapreĎenje
                                     školskih programa - školovanje kadrova
                                     u skladu sa potrebama privrede                                  87
2.3. Pokraijnski sekretarijat za rad,    2.3. podsticaj zapošljavanja i
soc.politiku i ravnopravnost polova -    samozapošljavanja, edukacija kadrova za
1                      potrebe privrede,
2.4. SMECA –Fond za osiguranje i       2.4. saradnja u cilju upoznavanja
finansiranje izvoza - 1           privrednika sa mogućnostima finansiranja
                       spoljnotrgovinskih poslova
2.5. Republičke inspekcijske sluţbe     2.5. saradnja u cilju suzbijanja sive
                       ekonomije, rada na crno
2.6. Lokalne samouprave           2.6. podsticaj i razvoj preduzetništva,
   -Sekretarijat za privredu – 2      definisanje i korišćenje raspoloţivih
   -član Opštinskog veća zaduţen      resursa lokalne sredine, učešće u
za privredu – 2               programima lokalnog razvoja, razvoj
                       infrastrukture, praćenje cena zemljišta i
                       komunalnih taksi
2.7. PK Srbije, Zajednica          2.7. institucionalno organizovanje
preduzetnika - 3               preduzetnika u cilju zastupanja i
                       jedinstvenog nastupa prema nadleţnim
                       drţavnim organima, zalaganje za
                       definisanje statusa asocijacija
                       preduzetnika
2.8. PK Srbije, Savet za MSP i        2.8. davanje mišljenja na nacrte zakona i
preduzetništvo Vlade RSrbije - 3       podzakonskih akata Vladi RSrbije,
                       pokretanje inicijativa za donošenje novih
                       propisa
2.9. PK Vojvodine, Zajednica         2.9. institucionalno organizovanje
preduzetnika - 6               preduzetnika u cilju zastupanja i
                       jedinstvenog nastupa prema IV
                       Vojvodine, zalaganje za definisanje
                       statusa asocijacija preduzetnika
2.10. Fond za razvoj Republike        2.10. praćenje programa Fonda radi
Srbije - 1                  podsticaja razvoja preduzetništva      2.10-2.12.                    88
               2.11. Fond za razvoj AP Vojvodine 1     2.11. praćenje programa Fonda radi      prema dinamici
                                      podsticaja razvoja preduzetništva       raspisanih
               2.12. Nacionalna sluţba za          2.12. podsticaj zapošljavanja i        konkursa
               zapošljavanje - 2              samozapošljavanja, sajam zapošljavanja
               2.13. Unija poslodavaca Srbije - 2      2.13. saradnja u cilju poboljšanja poloţaja
                                      poslodavaca kroz voĎenje socijalno-
                                      ekonomskog dijaloga              2.13. januar-
                                                             decembar

               3.1. priprema i organizacija sednice,    3.1. sednica odbora              3.1. I kvartal
               konsultacije sa članovima Odbora       3.1.1. izveštaj o radu, plan rada analiza
                                      stanja, aktuelna problematika,
                                      3.2. sednica odbora              3.2. II kvartal
                                      3.2.2. povezivanje sa velikim
                                      preduzećima regiona i javnih preduzeća –
3. Priprema i organizovanje                        preduzetnici - deo njihovog proizvodnog
sednica Odbora                               lanca
                                      3.3. sednica odbora              3.3. III kvartal
                                      3.3.1. jačanje uloge udruţenja
                                      preduzetnika (kadrovski, tehnički i
                                      finansijski)
                                      3.4. sednica odbora – tema u skladu sa    3.4. IV kvartal
                                      aktuelnim potrebama


               4.1. Sajam preduzetništva i         4.1.-4.4. podsticaj promocije proizvoda,   4.1. mart
               zanatstva Minhen               usluga i članica komore
4. Organizacija i poseta
               4.2. Regionalni sajmovi           4.2. povezivanje sa drugim regionima,     4.2. prema
privrednim manifestacijama
               preduzetništva (Valjevo, Niš,        proširenje trţišta              utvrĎenom
               S.Mitrovica, Leskovac, Poţarevac..)                            programu
               4.3. Sajam “MOS” Celje                                   manifestacija                                   89
                 4.4. Biznis Baza, Beograd                                 4.3. septembar
                 4.5. privredne manifestacije u        4.5. promocija proizvoda i usluga u zemlji  4.4. decembar
                 organizaciji PK Srbije i PK Vojvodine    i inostranstvu                4.5. u skladu sa
                                                              iskazanim
                 4.6. ostale privredne manifestacije –    4.6. edukacija i stručno usavršavanje,    interesom
                 sopstveno učešće               prenošenje znanja i informacija       članica
                                                              4.6. u zavisnosti
                                                              od vaţnosti
                                                              manifestacije i
                                                              tekućih
                                                              aktivnosti


                 5.1. Ministarstvo ekonomije i        5.1. upoznavanje preduzetnika sa novim    5.1. II kvartal
                 regionalnog razvoja             zakonskim rešenjem u oblasti zanatstva
                 -Nacrt Zakona o zanatstvu          5.2. predstavljanje programa podsticaja   5.2. I kvartal
                 5.2. Nacionalna Sluţba za          zapošljavanja, samozapošljavanja
                 zapošljavanje                5.3.Informisanje preduzetnika o       5.3. po
5. Organizacija prezentacija i  5.3. Fond za razvoj RSrbije, Fond za     mogućnostima finansiranja razvojnih     dogovoru-
seminara             razvoj AP Vojvodine             planova i programa /start up, do 3 godine/  dinamika
                 5.4. Privredna izloţba, Pančevo u      5.4. promocije proizvoda, usluga i      raspisivanja
                 organizaciji RPK Pančevo, lokalne      proizvodnih programa članica komore     konkursa
                 samouprave                                        5.4. I Kvartal
                 6.1. Web-site: priprema materijala i     6.1. - praćenje aktuelnosti i novina u    6.1. januar-
6. Rad na informacionim
                 informacija                 sektoru preduzetništva i blagovremeno    decembar
bazama i periodični izveštaji
                                       obaveštavanje članica
                                          - praćenje ekonomskog poloţaja i                                     90
                                  uslova poslovanja
            6.2. izveštaj o radu - mesečni       6.2. informisanje o realizovanim
                     -godišnji izveštaj    aktivnostima               6.2. - mesečno,
            6.3. plan rada – mesečni          6.3. planiranje aktivnosti za naredni     - januar
                    – godišnji         period                  6.3. - mesečno
            6.4. baza podataka             6.4. kontinuirano praćenje i aţuriranje    - decembar
                                  izmena podataka o privr. Subjektima    6.4. januar-
            6.5. izrada izveštaja i zapisa       6.5. informisanje o realizovanim     decembar
                                  aktivnostima
            6.6. izrada informacija i materijala    6.6. informisanje privrednih subjekata,  6.5. januar-
                                  lokalnih samouprava, organa i tela    decembar /po
                                  komore i drugih institucija u skladu sa  potrebi/
                                  zaključcima odbora            6.6. po potrebi


            7.1. Uključivanje u rad na aktuelnim    7.1. realizacija odobrenih projekata   7.1. prema
7. Rad na projektima  projektima RPK Pančevo                                dinamici
                                                       projekta
                               91
   CENTAR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM I EVROPSKE
             INTEGRACIJE

 Aktivnosti Centra za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije
Regionalne privredne komore Pančevo opredeljena su promenama na
spoljnoekonomskom, kao i spoljnopolitičkom planu. U tom smislu,
spoljnoekonomsku sliku Srbije u 2008. godini će uveliko obeleţiti tok pregovora i
očekivano potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruţivanju Evropskoj uniji,
kao i članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO). Imajući u vidu očekivane
promene, privrednici Juţnog Banata će se kontinuirano informisati u
usaglašavaju usaglašavanja sistemskih zakona i mera sa propisima EU, odnosno
STO.

TakoĎe, u novom budţetu EU 2007-2013 predviĎena su i sredstva za novi
Instrument za pretpristupnu pomoć (Instrument for Pre-accession Assistance -
IPA) koji treba da pripremi drţave kandidate i potencijalne kandidate za
korišćenje strukturnih fondova EU kada postanu punopravne članice. Do
dobijanja statusa kandidata, Srbija ima pravo da koristi sredstva po dve
komponente, a to su finansiranje tranzicije i trţišnih reformi. U cilju korišćenja
raspoloţivih sredstava iz navedenog izvora, u okviru Centra će se pratiti
raspisani javni pozivi za prikupljanje predloga projekata, prisustvovati
edukativnim skupovima namenjenim pripremi i izradi projekata.

Stupanje na snagu CEFTA Sporazuma zahteva preduzimanje daljnjih aktivnosti
Komore na informisanju privrednika o primeni odgovarajućih mera, kao i praćenju
eventualnih vancarinskih barijera koje se javljaju u njegovoj primeni, radi njihovog
otklanjanja.

U skladu sa dosadašnjom praksom, Centar će ostvarivati kontinuiranu saradnju
sa carinskim sluţbama u cilju identifikovanja ograničenja i njihovog otklanjanja,
radi nesmetanog vršenja spoljnotrgovinskog prometa privrednika Juţnog Banata.

Centar će pratiti problematiku, kao i zakonsku regulativu vezanu za spoljnu
trgovinu, carinske propise, zalagati se kod nadleţnih institucija da se razmotre i
prihvate opravdani zahtevi privrednika za dopune i izmene zakonskih rešenja
koja će omogućiti brţi protok roba i usluga, kao i smanjeno administriranje u
poslovanju sa inostranstvom.

Na osnovu raspoloţivih statističkih podataka, pratiće se robna razmena Juţnog
Banata, sagledavaće se aktuelni rezultati, pozitivni i negativni trendovi, predlagati
mere za unapredjenje spoljnotrgovinske razmene.

Kontinuirana saradnja sa privrednim komorama u inostranstvu, ambasadama,
konzularnim odeljenjima i raznim predstavništvima, imaće za cilj podsticanje svih
oblika poslovne saradnje članica Komore sa inostranim partnerima.
                     92
         CENTAR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM I EVROPSKE INTEGRACIJE
                     Plan rada za 2008. godinu

 Osnovne aktivnost             Sadržaj rada                  Ciljevi             Rokovi
                                                          - na zahtev članica
            1.1. Izdavanje potvrda radi učešća na tenderima
                                       - u skladu sa zakonom o javnim    Komore
                                        nabavkama, izdavanje informacija
                                        i potvrda o bonitetu
                                                          - tokom cele godine
            1.2. Poziv za učešće na seminarima, konferencijama,
                                       - učešće privrednika Južnog Banata
            susretima privrednika, sajmovima, u zemlji i
                                        na privrednim manifestacijama u
            inostranstvu u organizaciji Regionalne privredne
                                        zemlji i inostranstvu
            komore Pančevo, Privredne komore Srbije, Privredne
1. Kontakt sa      komore Vojvodine i drugih institucija
privrednim subjektima
                                       -obezbeĎenje potrebne putne      -na zahtev članica
            1.3. Informacije i pomoć privrednicima pri
                                       dokumentacije članicama Komore
            odobravanju viza
                                        -upoznavanje privrednika sa
            1.4. Informisanje privrednika o zakonskoj regulativi u
                                        važećom zakonskim propisima, kao
            okviru spoljnotrgovinskog i carinskog poslovanja,
                                        i predlaganje izmena zakonskih   - tokom cele godine
            izmenama i dopunama, dostava nacrta zakona na
                                        rešenja
            mišljenje privrednicima, praćenje vancarinskih barijera

            2.1. Kontakt sa Privrednom komorom Srbije (PKS),   - usaglašavanje aktivnosti RPK
            Privrednom komorom Vojvodine (PKV), regionalnim     Pančevo sa aktivnostima u
            privrednim komorama                   komorskom sistemu          - tokom čitave godine
2. Kontakt sa nadležnim - Odbor za ekonomske odnose sa inostranstvom       - zajedničko učešće na
institucijama      - Biro za saradnju sa EU PKS                 susretima privrednika,
            - Biro sa regionalnu saradnju PKS               sastancima, manifestacijama
                                   93
                                               - tokom čitave godine

                           -saradnja i zajedničke aktivnosti na
2.2. Biro nemačke privredne komore
                           povezivanju privrednika Južnog
   DIHK – AHK
                           Banata i Nemačke            -kontinuirana aktivnost

                           -aktivnosti na podsticanju bilateralne -kontinuirana aktivnost
2.3. Ambasada Poljske Republike
                           saradnje
                                               -po ukazanoj potrebi
                           -podrška privrednoj saradnji
2.4. Ambasada Slovačke
                                               - u skladu sa
                           -posredovanje pri obezbeĎenju viza   predviĎenom
2.5. Konzularno odeljenje Ambasade Rumunije
                           za članice Komore           dinamikom

                           -saradnja na realizaciji zajedničkog  - po raspisanim
2.6. Podlanska regionalna razvojna agencija
                           projekta (po odobravanju od strane    konkursima
                           EIF)

                          - informisanje privrede o        - tokom cele godine
2.7.  Agencija za promociju izvoza i privlačenje
                          raspoloživim izvorima finansijskim
    investicija - SIEPA: praćenje raspisanih
                          sredstava
    konkursa za podršku investicija i podsticaj
                                               - tokom cele godine
    izvoza
                          - saradnja i usklaĎivanje aktivnosti
                            u oblasti privlačenja stranih
                            direktnih investicija         - po raspisanim
2.8.  VIP – Fond za privlačenje investicija u
                                               pozivima za
    Vojvodini
                          - praćenje raspisanih konkursa u     prikupljanje predloga
                          okviru Susedskih programa        projekata
2.9.  Ministarstvo finansija
                           - praćenje uslova i kriterijuma    - tokom cele godine
                            konkurisanja radi korišćenja
2.10.  Kancelarija za susedski program Rumunija-
                            sredstava iz fondova EU
    Srbija
                           -praćenje aktuelne problematike
2.11.  Uprava carina, nadležne carinarnice
                       94
            2.12.  Fond za podršku promociji izvoza Izvršnog  - informisanje izvoznika o mogućim
                                                          - po raspisanim
                veća AP Vojvodine               izvorima finansijskih sredstava za
                                                          konkursima
                                       podršku izvozu


            2.13. Kontakti i nastavak saradnje sa komorama
               zemalja iz okruženja:            - saradnja u cilju podrške
                                                          - tokom cele godine
              - Privrednom komorom Karaš-Severin,       stvaranju poslovne saradnje
               Rumunija;
             - Trgovinsko-industrijskom komorom županije
               Čongrad, MaĎarska;
             - Privredne komore Republike Srpske i Regije
               Banja Luka;
             - Privredna komora Temišvar,
                i drugim komorama zemalja Regiona


                                      - praćenje i razmatranje rezultata
            3.1. Periodično održavanje sednica Saveta za
3. Priprema i                               robne razmene i aktuelne
            ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske                        - kvartalno
organizacija sednica                            problematike u oblasti spoljno-
            integracije
                                      trgovinskog poslovanja


4. Organizovanje i   4.1. Posete privrednim manifestacijama u
posete privrednim                             - praćenje aktuelnosti i uključivanje
            organizaciji privrednih komora i nadležnih                         - tokom cele godine
manifestacijma                               u aktuelnosti
            institucija
                                  95
               5.1. Organizacija seminara i edukativnih skupova po -informisanje i edukacija         - tokom čitave godine
               iskazanom interesu članica ili u skladu sa     privrednika
               aktuelnostima u privredi
5. Prezentacije, seminari,
savetovanja, sastanci    5.2. Organizacija prezentacije projekta Biroa     - informisanje članica Komore o     -prvi kvartal
               nemačke privredne komore DIHK – AHK “Senior      mogućnostima korišćenja
               expert services”                   ekspertskih usluga               6.1. Kontinuirano ažuriranje baze podataka                          - kvartalno
                                          - raspolaganje ažurnom evidencijom
               izvoznika Regiona
                                          izvoznika i uvoznika regiona
               6.1. Izrada informacija o spoljno-trgovinskoj
                                          -obrada podataka i analiza rezultata,
6. Rad na inf.bazama i    razmeni Južnog Banata                                     - po ukazanoj potrebi
                                          informisanje stručne javnosti
periodični izveštaji
               6.2. Priprema podataka za veb sajt RPK Pančevo o
                                        - informisanje privrednika o
               aktuelnoj problematici, objava poziva na skupove,
                                        aktuelnostima
               informacija o održanim skupovima, seminarima i dr.                      - tokom cele godine


               7.1. Praćenje raspisanih konkursa u okviru      -korišćenje sredstava iz        - tokom cele godine
               pretpristupnih fondova IPA              pretpristupnih fondova EU

               7.2. Učešće u implementaciji projekta u partnerstvu                      - u skladu sa
7. Rad na projektima     sa Privrednom komorom Temišvar „Regionalna -     -realizacija aktivnosti koje su     predviĎenom
               kancelarija za promociju i sertifikaciju klastera”   predviĎene za partnera RPK      dinamikom aktivnosti
               (U okviru Susedskog programa sa Rumunijom)       Pančevo
                                     96
  CENTAR ZA TEKUĆA PRIVREDNA KRETANJA I STRATEGIJSKI RAZVOJKreiranje i usvajanje odreĎenih programa pomoći, kao podrška procesu tranzicije i izgradnje
institucija i ohrabrenju prekograničnih aktivnosti, u većoj meri opredeljuju aktivnosti Komore, sa
namerom da definiše i podrži razvojne prioritete Regiona.

Učešće u izradi i implementaciji strateških razvojnih dokumenata i procesa ekonomskog razvoja,
na lokalnom i regionalnom nivou, kao i razrada ideja i izrada projektnih predloga, u svrhu
korišćenja sredstava iz domaćih i EU fondova, osnovne su aktivnosti Centra u narednom
periodu.

   Program podrške opštinama MSP-NE SRBIJA / Program EU – Izrada Regionalne
   strategije razvoja Banata za period 2008-2013
   SIRP Program UN HABITAT – projekat Teritorijalni informacioni sistemi opštine
   Pančevo – kao alat za upravljanje teritorijom
   Lokalna agenda 21 – proces lokalnog održivog razvoja Pančeva – izrada strateškog
   dokumenta

   Projekat „„ Dijalogom do evropskih vrednosti „ / Evropski Integracioni Fond - kao
   podrška procesu evropskih integracija Srbije, kroz bolje razumevanje Evropske unije i
   njenih vrednosti i evropskih integracionih procesa, od strane poslovnog sveta, lokalne
   uprave i graĎana u Južnom Banatu
   Projekat „ Južnobanatski dijalog privrednika i dijaspore „ / Ministarstvo za dijasporu R
   Srbije – kao podrška politici saradnje sa dijasporom , kroz stvaranje uslova za jačanje i
   unapreĎenje privrednih veza dijaspore i matice, na regionalnom nivou.


Informisanje privrede o tekućim privrednim kretanjima na Regionu, uvažavanje i zastupanje
njihovih interesa pred nadležnim Ministarstvima i institucijama, redovna je aktivnost ovog
Centra od praktičnog značaja za analizu postojećeg stanja i sagledavanje razvojnih perspektiva
Regiona.
                        97
              CENTAR ZA TEKUĆA PRIVREDNA KRETANJA I STRATEGIJSKI RAZVOJ
                        Plan rada za 2008. god

 Osnovne aktivnosti          Sadržaj rada                Ciljevi          Rokovi

1. Kontakt sa privrednim
subjektima
              2.1. PKS, PKV, Regionalne privredne    2.1. Saradnja na praćenju i analizi
              komore ( Odbori / Centri za privredni   privredne problematike
              sistem )
              2.2. Ministarstvo ekonomije i       2.2. Praćenje zakonske regulative,
              regionalnog razvoja R Srbije       informisanje o konkursima i
                                   sredstvima namenjenim razvoju
                                   privrede
              2.3. Ministarstvo finansija R Srbije   2.3.   Praćenje    Poziva   za
                                   prikupljanje predloga projekata /
                                   Susedski    programi,     novi
2. Kontakt sa nadležnim                       pretpristupni instrument IPA
institucijama      2.4. Republički zavod za statistiku     2.4. Prikupljanje podataka o
                                   kretanju ind.proizvodnje, cenama,
                                   zaradama,        registrovanim
                                   preduzećima     i    radnjama,
                                   zaposlenosti na Regionu
                                   2.5. Prikupljanje podataka o
              2.5. Nacionalna služba za zapošljavanje  nezaposlenosti    i    merama
                                   zapošljavanja na Regionu
              2.6. opštine Regiona           2.6.  Saradnja   na   praćenju
                                   privredne        problematike,
                                   donošenja i primene strateških
                                   dokumenata                                   98
              2.7. Regionalni centar za društveno   2.7. Saradnja na realizaciji
              ekonomski razvoj Banat - RCR       Programa podrške opštinama i
2. Kontakt sa nadležnim                       pripremi Regionalnog razvojnog
institucijama                            plana Banata
              2.8. UN Habitat – SIRP program      2.8. Saradnja na realizaciji
                                  komponenata    Programa na
                                  području opštine Pančevo

3.   Priprema    i
organizacija sednica
             4.1. Prisustvo sastancima u organizaciji 4.1. Informisanje           4.1.  po  prispelim
4.  Organizovanje   i PKS, PKV i ostalih nadležnih institucija                    pozivima
posete    privrednim 4.2.      Prisustvo    privrednim
manifestacijama      manifestacijama i sajmovima       4.2. Iskustva i rezultati drugih u  4.2.  po  prispelim
                                  podsticanju privrednog razvoja    pozivima
             5.1. Prezentacije strateških razvojnih 5.1. Informisanje
5.     Prezentacije, programa i projekata
seminari, savetovanja, 5.2. Sednice organa i tela Komore      5.2. Učešće u radu kroz pripremu
sastanci                              odgovarajućih   materijala  iz
                                  delokruga rada Centra
             6.1. Izveštaji sa sastanaka       6.1 Po QMS proceduri     6.1.  po  održanim
                                                sastancima
6. Rad na informativnim 6.2. Izveštaji i planovi rada Centra 6.2. Po QMS proceduri       6.2. mesečno
bazama i periodični 6.3. Izrada kvartalnih informacija o 6.3. Praćenje i analiza privrednih 6.3. februar, maj, avgust,
izveštaji        tekućim privrednim kretanjima na tokova u cilju sagledavanja novembar
            području Regiona           aktuelne privredne problematike i
                               ostvarenih rezultata privreĎivanja
                                   99
            7.1. „ Dijalogom do evropskih vrednosti   7.1.   Realizacija  aktivnosti 7.1. Prema akcionom
            „ / Evropski Integracioni Fond ( u     planiranih u projektu       planu projekta
            slučaju odobrenja sredstava )
            7.2. „ Južnobanatski dijalog privrednika
            i dijaspore „ / Ministarstvo za dijasporu  7.2.   Realizacija  aktivnosti 7.2. Prema akcionom
            R Srbije (u slučaju odobrenja sredstava )  planiranih u projektu       planu projekta
            7.3. Lokalna agenda 21 Pančevo –
            učešće u radu Tima za planiranje i u
7. Rad na projektima  grupi zainteresovanih učesnika       7.3. Učešće Komore u procesu    7.3. jednom mesečno, po
                                  lokalnog održivog razvoja Pančeva  potrebi i češće
            7.4. TIS pilot projekat opštine Pančevo   i izradi strateškog dokumenta
            – učešće u radu tima / u slučaju      7.4. Učešće Komore u procesima
            održivosti projekta             podrške upravljanju razvojem    7.4. prema rokovima UN
            7.5. Priprema predloga projekta za     7.5. Konkurisanje za sredstva    Habitata
            Susedski program Srbija – Rumunija /    namenjena jačanju prekogranične
            III Poziv za prikupljanje projekata     saradnje              7.5. 23.01.
                                  100
             CENTAR ZA PRIVATIZACIJU RPK PANČEVO
Imajući u vidu da je jedna od pretpostavki makroekonomskog okvira za rast i stabilnost privrede Srbije
upravo i ubrzanje strukturnih reformi, posebno završetak privatizacije preostalih društvenih preduzeća i
ubrzano restrukturiranje i privatizacija državnih preduzeća, jačanje privatnog sektora koji će kreirati
nove investicije, izvoz i nova radna mesta, aktivnosti Centra za privatizaciju RPK Pančevo u 2008.
godini, u skladu sa ovlašćenjima koja su privrednim komorama u ovom procesu poverena, biće
usmerene u sledećim pravcima:

    praćenje procesa prodaje preduzeća sa područja Južnog Banata putem metoda javne aukcije i
    javnog tendera,

    praćenje finansijskih efekata privatizacije po opštinama Južnog Banata,

    praćenje ispunjenja ugovornih obaveza po osnovu prodaje preduzeća (odnosno ispunjenja
    socijalnog programa i predviĎenih investicija),

    praćenje procesa stečaja preduzeća,

    sagledavanje problema koji prate proces privatizacije i iniciranje njihovog rešavanja kod
    nadležnih institucija,

    izdavanje mišljenja o imenovanju privremenog zastupnika kapitala na zahtev Akcijskog fonda,

    kontinuirana saradnja sa Agencijom za privatizaciju u Beogradu, kao i Kancelarijom Agencije
    za privatizaciju u Novom Sadu radi prikupljanja podataka i formiranja baze podataka:

      -  prodatih preduzeća,

      -  preduzeća koja se nalaze u procesu svojinske transformacije u cilju izrade materijala
        namenjenih potencijalnim investitorima.
                         101
                      CENTAR ZA PRIVATIZACIJU
                       Plan rada za 2008. godinu


   Osnovne aktivnost          Sadrţaj rada               Ciljevi          Rokovi

               1.1. Kontakt sa privrednim      - sagledavanje problema koji prate
 1. Kontakt sa privrednim   subjektima koji se nalaze u procesu  proces privatizacije i iniciranje  - tokom cele
subjektima          privatizacije i u kojima je proces  njegovog rešavanja kod nadleţnih   godine
               privatizacije završen         institucija


               2.1. Agencija za privatizaciju    -prikupljanje podataka o toku    -do završetka
               Republike Srbije           privatizacije i ostvarenim      procesa
                                  sredstvima po osnovu prodaje, kao  privatizacije (koji
               - Agencija za privatizaciju,     i podataka o raskinutim Ugovorima  se predviĎa
               Kancelarija Novi Sad         o prodaji              krajem 2007.
                                                     godine)
 2. Kontakt sa nadleţnim
               2.2. Akcijski fond R Srbije      - davanje mišljenja o privremenom
institucijama
                                  zastupniku kapitala
                                                     - na zahtev za
                                                     dostavu
               2.3. Lokalna samouprava Juţnog    - prikupljanje podataka o      mišljenja
               Banata                privatizaciji po opštinama
                                  (finansijski efektima)
                                                     - po ukazanoj
                                                     potrebi
 3. Priprema i organizacija
sednica
               4.1. Prisustvo na sastancima u    - informisanje iz oblasti procesa  -po pozivu
 4. Organizovanje i posete
               organizaciji nadleţnih institucija  svojinske transformacije
privrednim manifestacijma
5. Prezentacije, seminari,
savetovanja, sastanci
                               102
             6.1. Izrada baza podataka:

             - baze podataka preduzeća koja se  -priprema materijala potencijalnim   - kontinuelno
              nalaze u procesu privatizacije  investitorima

             - baze podataka preduzeća koja se  - kontinuirano praćenje prodaje    - do završetka
              nalaze u procesu stečaja     preduzeća putem metoda javne      procesa
6. Rad na inf.bazama i
             -baze podataka o finansijskim    aukcije i javnog tendera, kao i    privatizacije
periodični izveštaji
             efektima procesa prodaje      procesa stečaja             6.2. Pripremanje podataka za veb  - informisanje javnosti o ostvarenoj
             sajt RPK Pančevo o rezultatima   prodaji preduzeća           - kontinuirana
             prodaje preduzeća                             aktivnost
7. Rad na projektima
                           103
         CENTAR ZA STANDARDIZACIJU I SISTEM KVALITETA1.Uvod

Standardizacija menadţmenta različitih sistema (kvaliteta,ţivitne sredine,zdravlja
i bezbednosti zaposlenih,bezbednosti hrane,etičkih normi,informacija,itd) predstavlja
univerzalan uslov za zadovoljenje zahteva zainteresovanih strana
(kupca,akcionara,zaposlenih,okruţenja).

2.Aktivosti vezane za kontakte sa nadleţnim institucijama i privrednim subjektima

    Aktivnosti Saveta sa privrednim subjektima regiona

Da bi se unapredilo upravljanje kvalitetom zasnovanog na seriji meĎunarodnih standarda i EU
direktivama, potrebnoi su stalni kontakti sa članicama Komore kao i
permanentno informisanje članica Komore o novinama iz oblasti QMS-a,standardizacije,
zakonskim i tehničkim regulativima.

    Aktivnosti Saveta sa nadleţnim institucijama

Da bi edukacija privrednih subjekata regiona sprovela neophodni su blagovremeni kontakti
sa nadleţnim institucijama kao što su Republička i pokrajinska ministarstva,PK Srbije i Voj-
vodine i institucije koje imaju posebna ovlašćenja.

3.Aktivnosti vezane za organizovanje sednica

U planu su odrţavanje četiri sednice Saveta i dve sednice Odbora za kvalitet RPK Pančevo

4.Aktivnosti vezane za organizovanje i posete privrednim manifestacijama

Da bi se stekla nova znanja i novi kontakti predlaţemo da se posete sledeće manifestacije:

  Nedelja kvaliteta 2008 ;Beograd
  Festival kvaliteta;Kragujevac
  Festival ICOME2008 i SQM2008; Mašinski fakultet C.Gora
  Svetski dani kvaliteta;Beograd
  Oskar kvaliteta;Beograd,
  Sajam u Moskvi.


5.Aktivnosti oko organizovanja prezentacija,seminara,savetovanja,sastanaka

Da bi se poboljšao sistem kvaliteta u Regionu unapreĎenjem infrastrukture kvaliteta,
menadţmenta zdravljem i bezbednošću na radu ili poslovne izvrsnosti u preduzećima
potrebno je organizovati adekvatne stručne i edukativne skupove u skladu sa integris-

                       104
 nim i standardizovanih menadţment sistemima koristeći pri tom usluge stručnih sluţ-
 bi nadreĎenih ministarstava,licenciranih,akreditovanih i stručnih organizacija kao i sop-
 stvene resurse.

 U tabeli 1 dat je pregled standardizovanih menadţment sistema.

 Standard                 Menadţment sistem              Korisnik
                                          Zainteresovan
Oznaka               Naziv              Oznaka
                                          a strana
           Qualiti Management System           ISO 9001:2000
  QMS                                       Kupac
           Menadţment sistem kvaliteta
           Environmental Mengement System         ISO       Community
  EMS
           Menadţment sistem ţivot. sredine        14001:2004   Zajednica
           Occupational Health and Safety M.Sys.     OHSAS
  OHSMS       Men.sis.zdravlja i bezbednosti zaposle.            Zaposleni
                                  18001:1999
           Corporate Responsibility Social Men.System   SA 8000     Society
  CSRMS       Korporacijski men.sis.socijalne odgovornosti
                                          Društvo
           Financial Management System           Sarbanes-
  FMS                                       Akcionari
           Finansijski menadţment sistem          Oxley Act
           Food Safety Management System         HACCP/ISO
  FSMS                                       Kupac
           Menadţme. sis. bezbednosti hrane        22000:2005
           SecurityManagement Systems                   Community
                                   ISO/PAS
  SMS       Menadţment sistem bezbednosti                 Akcionari,Zaje
                                  28000:2005
                                          dnica
           Information Security Mana. Systems       ISO/IEC
  ISMS       Menadţm.sist.bezbednosti informacija              Akcionari
                                  27001:2005
           Competence of the Testing and Calibra-
                                   ISO/IEC
  CTCL       tion Laboratories                       Kupac
           Kompetentnost ispitnih i metroloških lab    17025:1999
           Dependability Managenent System
  DMS                               IEC 60300    Kupac
           Menadţment sistem pouzdanosti

 6.Rad na informativnim bazama i periodiĉnim izveštajima

 Portebno je dokumentovati sve aktivnosti koje će imati Savet kako u komori tako i van
 nje izradom adekvatnih zapisa u skladu sa procedurama QMS-a.

 7.Rad na projektima

 Poterebno je članove Saveta uključiti u sve projekte koji su vezani za unapreĎenje
 sistema kvaliteta u Regionu kako kroz realizaciju samih projekata tako i kroz save-
 todavne aktivnosti.
                             105
                   CENTAR ZA STANDARDIZACIJU I SISTEM KVALITETA
                      PLAN RADA ZA 2008 GODINU

Osnovne aktivnost                    Sadržaj rada                  Ciljevi            Rokovi
1. Kontakt sa privrednim        1.1 Stalni kontakti sa članicama Komore.    1.1 UnapreĎenje upravljanja kvalite-
subjektima               1.2 Permanentno informisanje članica      tom zasnovanog na seriji meĎunar-
                    Komore o novinama iz oblasti QMS-a,      odnih standarda i EU direktivama.    01.01÷31.12.2008
                    standardizacije,zakonskim i tehničkim
                    regulativima...
2. Kontakt sa nadležnim         2.1 Republička ministarstva,      PK   1.3 2.1 Permanentno informisanje
institucijama              Srbije,PK Vojvodine,regionalne privredne     članica
                    komore,nadležne institucije...        Komore o novinama iz oblasti QMS-a,   01.01÷31.12.2008
                     prezentacija usvojenih i predloženih     standardizacije,zakonskim i tehničkim
                    zakonskih regulativa iz oblasti tehničkog   regulativima...
                    zakonodavstva RS i EU zakonodavstva o
                    sigurnosti i opštoj bezbednosti proizvoda...
3. Priprema i organizacija sednica   3.1 Priprema materjala i organizovanje     3.1 Organizovanje sednica Saveta sa
                                                               3.1 kvartalno (4)
                    sednica Saveta u dogovoru sa članovi-     jasnim zaključcima i ciljevima.
                    ma Saveta i nadležnima u RPK Pančevo      3.2 Organizovanje sednica Odbora sa
                                                               3.2 polugodišnje (2)
                    3.2 Pripreme i organizovanje sednica Odbora  jasnim merama i odlukama za
                    za kvalitet RPK Pančevo.            unapreĎenje QMS-a u RPKP
4. Organizovanje i posete       4.1 Poseta sledećim pr.manifestacijama:
privrednim manifestacijma        Nedelja kvaliteta 2008 ;Beograd
                     Festival kvaliteta;Kragujevac
                     Festival ICOME2008 i SQM2008;        4.1 Sticanje novih znanja i konta-
                                                               01.01÷31.12.2008
                      Mašinski fakultet C.Gora            akata.
                     Svetski dani kvaliteta;Beograd
                     Oskar kvaliteta;Beograd                                     106
5. Organizovanje prezentacija ,  5.1 Organizovanje savetovanja,semina-    5.1 Upoznavanje i edukacija privre-
seminara,savetovanja,sastanaka   ra...u skladu sa zahtevima integrisanih   dnih subjekata sa Južno-banatskog
                  menadžment sistemima kvaliteta,       regiona sa ciljem:
                  QMS prema ISO 9001,EMS prema ISO        UnapreĎenje infrastrukture kvaliteta
                  14001,FSMS prema ISO 22000/ HACCP       UnapreĎenje menadžmenta bezbe-
                  OHSAS prema 18001...,kao i standardiz-    dnošću hranom,
                  ovanih menadžment sistema.           UnapreĎenje menadžmenta zdravlj-
                                         em i bezbednošću na radu,
                  5.2 Organizovanje edukativnog (ih) skupa o   Razvoju modela poslovne izvrsnosti
                  Zakonu o opštoj bezbednosti proizvoda.     u preduzećima.              01.01÷31.12.2008
                                        5.2 Upoznavanje i edukacija privre-
                                        dnih subjekata sa načinom primene
                                        zakonskih i podzakonskih akata Zak-
                  5.3 Organizovanje seminara,stručnog(ih)   ona o opštoj bezbednosti proizvoda.
                  skupa o meĎunarodnim GS1/EAN stan-      5.3 Upoznavanje i edukacija privred-
                  dardima u procesu sledljivosti.       nih subjekata o značaju GS1/EAN
                                        standarda:
                  5.4 Organizovanje seminara i sličnih sk-    iz oblasti bezbednosti hrane,
                  upova o svim novinama vezanih za teh-     u procesu sledljivosti kod praćenja
                  ničko zakonodavstvo i direktive koje     proizvoda u proizvodnji , distribuciji i
                  će biti usvojene od strane Vlade R.Srb-   povlačenju.
                  ije u 2008 godini.
6. Rad na informativnim bazama i  6.1 Izrada zapisa sa sastanaka Saveta,    6.1-6.2-6.3 Dokumentovanje o održanim
periodični izveštaji        6.2 Izrada zapisa sa održanih privrednih   aktivnostima u RPK Pančevo i van nje
                  manifestacija u RPK Pančeva,         prema zahtevima standarda ISO 9001,
                                                              01.01÷31.12.2008
                  6.3 Izrada zapisa o posetama nadležnim    6.4 Stvaranje baze podataka.
                  institucijama i sl,
                  6.4 Izrada periodičnih izveštaja.                                   107
            7.1 Učešće na donatorskim konkursima    7.1 Savetodavne aktivnosti prilikom
            vezanim za sistem kvaliteta.        realizacije projekata.
            7.2 UnapreĎenje QMS-a u RPK Pančevo     7.2 UnapreĎenje QMS-a u RPK Pan-
             interne provere QMS-a u RPKP(2-3),    čevo poboljšanjem zadovoljstva zap-
7. Rad na projektima                                           01.01÷31.12.2008
             anketa interno komuniciranje/zadovolj-  oslenih saradnjom sa menadžment-
             stvo zaposlenih (1),           om RPKP i kolegama,kao i poboljša-
             anketa o praćenju zadovoljstva korisni-  nje zadovoljstva korisnika pruženom
             ka pruženom uslugom.           uslugom komore.
                             108
 CENTAR ZA MARKETING, INFORMISANJE, EDUKACIJE I SAJAMSKE MANIFESTACIJEProgram rada Centra će se u 2008. godini odvijati u pravcu jačanja i pozicioniranja komore i
privrede juţnobanatskog regiona. Informisanje, kao svoj osnovni zadatak komora vidi u
uspostavljanju komunikacije izmeĎu svih delova komorskog sistema, izmeĎu privrednih
subjekata i svih nivoa vlasti.

Informisanje javnosti o aktivnostima komore vršiće se kroz medijsku pripremu, praćenje
sastanaka i drugih vaţnijih dogaĎaja. Pratiće se dogaĎaji, sajmovi, tematske konferencije,
stručni skupovi i o njima obaveštavati privrednici preko radio i TV emisija i web -site. Posebna
paţnja će biti posvećena informisanju preko web-site, što se do sad pokazalo, kao dobar način
informisanja privrednika.

 Na TV Pančevo biće emitovana emisija u svrhu promovisanja aktivnosti RPK Pančevo kao i
predstavljanju značajnih privrednih subjekata,njihovog poslovanja i poteškoća sa kojima se
susreću u Regionu, pa i šire. Centar će nastaviti stalnu komunikaciju sa javnošću i u skladu sa
tim će se pratiti sve manifestacije i dogaĎanja u Komori.

Kao što je već postala praksa , organizovaće se nastupi na domaćim i inostranim sajmovima,
naročito kada su u pitanju zemlje u okruţenju za šta postoji sve veći interes privrednika. Po
drugi put će se organizovati Privredna izloţba, čiji je glavni organizator Komora.

 U ovoj godini komora će oformiti svoje glasilo - Bilten čime će se steći potpuni uslovi za
blagovremeno i potpuno informisanje javnosti o aktivnostima članica i organa komore.

Komora će organizovati seminare i druge oblike edukacije za potrebe privrede, u svim oblastima
poslovanja, menadţmenta i preduzetništva, a saradnji sa svim nadleţnim organima i
institucijama. TakoĎe će se u skladu sa potrebama organizovati obuke na daljem usavršavanju
zaposlenih u Komori.
                       109
           CENTAR ZA MARKETING, INFORMISANJE, EDUKACIJE I SAJAMSKE MANIFESTACIJE

                           Plan rada za 2008. godinu


   Osnovne aktivnost          Sadrţaj rada                  Ciljevi             Rokovi

               1.1 Informisanje privrednih subjekata    1.1 Ucesce i edukacija privrednika o    po potrebi
                                      svim pitanjima znacajnim za poslovanje
1. Kontakti sa privrednim   1.2 Kontakti o učešću na raznim       preduzeca
subjektima            skupovima i manifestacijama       1.2. Promocija privrede regiona       po potrebi

               1.3. Prikupljanje informacija i analiza
               nakon održanih skupova            1.3. Analiza zadovoljenja uslugama    tokom cele godine
                                      RPK Pančevo kao i efektima tih
                                      aktivnosti
               2.1 Pozivi medijskim kucama na sve      2.1 Obezbedjene medijske podrske svih    po potrebi
               manifestacije u RPK Pancevo         aktivnosti RPK Pančevo
2. Kontakti sa nadleznim
institucijama – mediji    2.2 Izrada saopštenja o pojedinim      2.2 ObezbeĎenje medijske podrške      po potrebi
               aktivnostima RPK Pančevo

               2.3.Izrada reportaža o pojedinim       2.3. Promovisanje aktivnosti RPK       po potrebi
               aktivnostima RPK Pančevo kao i        Pančevo i njenih članica         ( 1 x mesečno )
               aktivnosti članica ( RTV Pančevo )
3. Priprema i organizacija  3.1.Priprema raznih skupova ( u       3.1.Promovisanje aktivnosti RPK       po potrebi
sednica            saradnji sa drugim komorama ,        Pančevo
               tematskih ili u svečanim prilikama )

               3.2.Organizacija II Privredne izložbe u 3.2.Promovisanje privatnog             mart
               Pančevu                 preduzetništva regije


                                   110
4. Organizacija i poseta   4.1.Organizovanje privrednih       4.1. Predstavljanje privrede regiona i   tokom cele godine
privrednim manifestacijama  delegacija za posete privrevrednim    uspostavljanje privredne saradnje
               susretima i sajamskim
               manifestacijama
               - V SPREG ( Valjevo )                                   april
               - III Sajam preduzetnika (Požarevac)                           avgust
               - INOCOOP 2008 ( Zrenjanin)
               - IV SREMEXPO( Sr. Mitrovica )                             septembar
               - specijalizovani. sajmovi ( u                             septembar
               zemljama iz okruženja )                                tokom cele godine
               - u saradnji sa drugim komorama
               organizovanje susreta privrednika                           tokom cele godine
               - V susret „ Partneri i prijatelji „
                                                           novembar
5. Prezentacije, seminari,  5.1.Nastup privrednih subjekata u     5.1. Promovisanje privrede regiona      kontinuirano
savetovanja, sastanci    organizaciji RPK Pančevo :

                - 30.Sajam turizma (Beograd )       -  promocija turističke ponude       februar

                - 75. MeĎunarodni sajam          -  promocija privrede regiona        maj
               poljoprivrede ( Novi Sad )
                - na svim pomenutim regionalnim      -  promocija privrede regiona     tokom cele godine
               sajmovima

               5.2. Organizacija obuka za zaposlene   5.2. Podizanje kvaliteta rada i pružanja  tokom cele godine
               u RPK Pančevo               usluga članicama
                ( u skladu sa potrebama i
                interesovanjem zaposlenih )
                                 111
             6.1 Izrada informacija za WEB site     6.1 Informisanje o aktuelnostima iz    tokom cele godine
             RPK Pancevo                privrede , privrednim kretanjima i
                                   aktivnostima RPK Pancevo

             6.2. Štampa Biltena RPK Pančevo      6.2. Informisanje o aktuelnostima iz      II kvartal
                                   privrede , privrednim kretanjima i
6. Rad na informatickim                       aktivnostima RPK Pancevo
bazama
             6.3. Štampanje namenskih          6.3. Promocija privrednih potencijala, ,  tokom cele godine
             promotivnih materijala           komore i manifestacija

             6.4. Vodjenje press clipping-a i      6.4. Stvaranje baze kompletnog P.R. u   tokom cele godine
             voĎenje evidencije o skupovima       RPK Pancevo
             6.5. Štampa propagandnog materijala    6.5. Promocija komore             IV kvartal
             6.6. Izrada prezentacija za razne
             skupove i delegacije            6.6. Promocija komore i privrede        po potrebi
             6.7. Nastavak aktivnosti pomoći      regiona
             Muzeju Srpske pravoslavne eparhije     6.7. ObezbeĎenje donacije i          III kvartal
             Budimske                  promovisanje regiona
7. Rad na projektima
             7.1. U svim odobreni projektima gde    7.1. Promovisanje projekta i tehnička     po potrebi
             je RPK Pančevo nosilac ili partner     pomoć
                                112

								
To top