DYMO_Glossary_Final-Reviewed-ALL-LANGS.xls - Dymo by liwenting

VIEWS: 30 PAGES: 30

									English Term       cs-cs             da-dk
add-in          doplnëk            tilføjelsesprogram

add-in option       možnost doplpku        tilføjelsesindstillinger
address book       adresář            adressebog

address book entry    položka adresáře       adressebogpost

address book file     soubor adresáře        adressebogfil
Address Fixer       Address Fixer         Address Fixer
address format      formát adresy         adresseformat

address information    informace o adrese      adresseoplysninger
address label       štítek s adresou       adresseetiket
address list       seznam adres         adresseliste
Address object      Adresový objekt        adresseobjekt
address text       text adresy          adressetekst

administrator rights   oprávnëní správce       administratorrettigheder
alignment         zarovnání           justering

alignment options     možnosti zarovnání      justeringsindstillinger
background color     barva pozadí         baggrundsfarve
barcode          čárový kód          stregkode

Barcode Bottom      čárový kód dole        bundstregkode

barcode data       data čárového kódu      data for stregkode

Barcode object      objekt čárového kódu     stregkodeobjekt

barcode size       velikost čárového kódu    stregkodestørrelse

barcode symbology     symbolika čárového kódu    stregkodesystem

barcode text       text čárového kódu      stregkodetekst

Barcode Top        čárový kód nahoře       topstregkode
blank layout       prázdné rozvržení       tomt layout
blank line        prázdný řádek         tom linje

cable channel       drážka kabelu         kabelkanal
Change Layout       zmënit rozvržení       Skift layout
check box         zaškrtávací políčko      afkrydningsfelt

checksum character    znak kontrolního součtu    kontrolsumtegn

Circular Text object   kruhový textový objekt    cirkeltekstobjekt

cleaning tool       čisticí nástroj        renseværktøj
Clip Art         Clipart            Clip Art
Codabar          Codabar            Codabar
Code 128-A        Code 128-A          Code 128-A
Code 128-Auto       Code 128-Auto         Code 128-Auto
Code 128-B        Code 128-B          Code 128-B
Code 128-C        Code 128-C          Code 128-C
Code 39          Code 39            Code 39

contact information    kontaktní informace      kontaktoplysninger
cotton swab        vatová tyčinka        vatpind
Counter object      objekt čítače         Tællerobjekt
Current address      aktuální adresa        Aktuel adresse
curved text        zakřivený text        buet tekst

custom label       uživatelské štítky      specialetiket

custom label program                   specialetiketprogram
             program pro tvorbu uživatelských štítků
cutter blade       čepel             skæreblad
D1 label         D1 páska            D1 label

data collection feature  funkce shromažďování dat   dataindsamlingsfunktion
data field        datové pole          datafelt
data format        formát dat          dataformat
data list         datový seznam         dataliste
data source        zdroj dat           datakilde
database file          soubor databáze        databasefil

database information       informace v databázi      databaseoplysninger

Date and Time object       objekt data a času       dato- og klokkeslætsobjekt
date and time stamp       údaj o datu a času       dato- og klokkeslætsstempel


Default return address      výchozí zpáteční adresa    Standardreturadresse
                 soubor s položkami
delimited file          oddëlenými čárkou       fil med afgrænsningstegn
delimiter character       znak oddëlovače        afgrænsningstegn
Designer             Návrhář            Designer
                 tiskárna s přímým tepelným
direct thermal printer      tiskem             direkte termisk printer
DiscPainter           DiscPainter          DiscPainter
DLS               DLS              DLS
DLS 7              DLS 7             DLS 7
DLS 7 SDK            DLS 7 SDK           DLS 7 SDK
DYMO               DYMO              DYMO

DYMO Address Book        Adresář DYMO          DYMO-adressebog

DYMO D1 label cassette      Kazeta se štítky DYMO D1    DYMO D1-etiketkassette

DYMO Excel Add-In        Doplnëk DYMO Excel       DYMO Excel-tilføjelsesprogram
DYMO File            DYMO File           DYMO File
DYMO Label            DYMO Label           DYMO-etiket
DYMO label            štítek DYMO          DYMO Label

DYMO Label Add-In        Doplnëk aplikace DYMO Label DYMO Label-tilføjelsesprogram
                                DYMO Label Add-In for QuickBooks
DYMO Label Add-In for QuickBooks DYMO Label Add-In for QuickBooks

DYMO Label Setup         Instalace aplikace DYMO Label DYMO Label Setup
DYMO Label software       aplikace DYMO Label      DYMO Label-software

DYMO Label Software version XX  DYMO Label Software version XXDYMO Label Software version XX
DYMO Label vXX          DYMO Label vXX        DYMO Label vXX

DYMO LabelWriter printer     Tiskárna DYMO LabelWriter   DYMO LabelWriter-printer
DYMO Online           Doplnëk DYMO Outlook      DYMO-online

DYMO Outlook Add-In       Doplnëk DYMO Word       DYMO Outlook-tilføjelsesprogram
DYMO QuickPrint         DYMO QuickPrint        DYMO QuickPrint
DYMO Stamps           DYMO Stamps          DYMO Stamps

DYMO Word Add-in         štítek společnosti DYMO    DYMO Word-tilføjelsesprogram
DYMO-branded label        DYMO Online          DYMO-etiket
Edit area            Oblast pro úpravy       Redigeringsområde
field name            název pole           feltnavn
File as             Registrovat jako        Arkiver som
file folder           pořadač            filmappe

file folder label        štítek pro pořadač       filmappeetiket
fixed address          opravená adresa        fast adresse


formatting toolbar        tlačítko pro podání štítku   værktøjslinjen til formatering

form-feed button         panel nástrojů pro formátování fremfør-knap
harmful interference       škodlivé rušení        skadelig interferens
history record          záznam historie        historikpost

horizontal line object      objekt vodorovné čáry     Vandret stregobjekt
human-readable text       čitelný text          læsbar tekst
image file            obrazový soubor        billedfil
Image object           objekt obrázku         Billedobjekt
Intelligent Mail Barcode     Intelligent Mail Barcode    Intelligent Mail Barcode
Interleaved 2 of 5        Interleaved 2 of 5       Interleaved 2 of 5
ITF-14              ITF-14             ITF-14
label              štítek             etiket
label cassette          kazeta se štítky        etiketkassette
label catalog          katalog štítků         etiketkatalog

label eject button        tlačítko pro vysunutí štítku  etiketudtagelsesknap
label feed slot            otvor pro podání štítku     etiketføder
label file              soubor štítku          etiketfil
label guide              průvodce štítky         etiketskinne
label layout             rozvržení štítku        etiketlayout
Label Objects             objekty na štítku        Etiketobjekter

label printer             tiskárna štítků         etiketprinter
label roll              role štítků           etiketrulle
label spool              cívka na štítky         etiketspole
Label Types              typy štítků           Etikettyper
LabelManager PCII           LabelManager PCII        LabelManager PCII

LabelManager PCII printer       tiskárna LabelManager PCII   LabelManager PCII-printer
LabelWriter              LabelWriter           LabelWriter
LabelWriter 450            LabelWriter 450         LabelWriter 450
LabelWriter 450 Turbo         LabelWriter 450 Turbo      LabelWriter 450 Turbo
LabelWriter Duo            LabelWriter Duo         LabelWriter Duo
LabelWriter DUO Label         LabelWriter DUO Label      LabelWriter DUO Label

LabelWriter Duo printer        tiskárna LabelWriter Duo    LabelWriter Duo-printer
LabelWriter DUO Tape         LabelWriter DUO Tape      LabelWriter DUO Tape
LabelWriter label           štítek LabelWriter       LabelWriter-etiket
LabelWriter Print Server       LabelWriter Print Server    LabelWriter Print Server
LabelWriter printer          tiskárna LabelWriter      LabelWriter-printer
LabelWriter Twin Turbo        LabelWriter Twin Turbo     LabelWriter Twin Turbo


LabelWriter Twin Turbo printer    tiskárna LabelWriter Twin Turbo LabelWriter Twin Turbo-printer
landscape               rozvržení            liggende
Large Address             na šířku            Stor adresse
Large Shipping            Velká adresa          Stor forsendelse
layout                rozvržení            layout
line break              konec řádku           linjeskift
line object              objekt řádku          stregobjekt
lint-free cloth            hadřík, který nepouští vlákno  fnugfri klud
local computer            místní počítač         lokal computer
logo                 logo              logo

Mac Address Book           adresář v systému Mac      Mac Adressebog
maintenance              údržba             vedligeholdelse
Merge Print              sloučený tisk          Flet udskrift
Microsoft .NET Framework       Microsoft .NET Framework    Microsoft .NET Framework
mirror effect             zrcadlový obraz         spejling
mirror image             zrcadlový efekt         spejlbillede
mirrored text             zrcadlovë převrácený text    spejlvendt tekst

name badge              jmenovka            navneskilt
network printer            síťová tiskárna         netværksprinter
non-adhesive             nelepicí            ikke-klæbende
notification area           oznamovací oblast        meddelelsesområde
numeric data             číselná data          numeriske data
Object                Objekt             Objekt
Options                Možnosti            Indstillinger

Outlook Add-In            Doplnëk aplikace Outlook    Outlook-tilføjelsesprogram
Outlook Contacts           Kontakty aplikace Outlook    Outlook-kontaktpersoner
package                balíček             pakke
part number              číslo dílu           partnummer
perforated hole            vytvořený otvor         perforeret hul


personally identifiable information                  personlige
                   informace umožpující osobní identifikaci oplysninger
platen release            uvolnëní krytu          udløsergreb til plade
portrait               na výšku             stående
power strip                              stikdåse
                   prodlužovací špůra s více zásuvkami
preview                náhled              udskriftsvisning

preview                náhled             Vis udskrift
Print                 Tisk              Udskriv

print cut marks            vytisknout ořezové značky    Udskriv klippemarkeringer
print head              tisková hlava          printhoved
print quality             kvalita tisku          udskriftskvalitet
print server             tiskový server         printerserver
printer driver         ovladač tiskárny         printerdriver
printer list          seznam tiskáren         printerliste
printer model         model tiskárny          printermodel


product improvement program                 produktforbedringsprogram
                program pro vylepšování produktů
Properties           Vlastnosti          Egenskaber

Quick Start Guide       Stručný průvodce         Lynvejledning
QuickBooks           QuickBooks            QuickBooks
QuickPrint           QuickPrint            QuickPrint
RA number           RA number            RA number
Recent Layouts         Nedávná rozvržení        Seneste layout


Recently Printed Labels    Nedávno vytištëné štítky     Senest udskrevne etiketter

recipient's address      adresa příjemce         modtageradresse
reference name         referenční název         objektnavn
remote computer        vzdálený počítač         fjerncomputer

return address         zpáteční adresa         returadresse
ruler             pravítko             lineal

sample address book      ukázkový adresář         eksempeladressebog
sample layout         ukázkové rozvržení        eksempellayout
Saved Labels          Uložené štítky          Gemte etiketter
search term          hledaný termín          søgeord
self-test           samočinný test          selvtest
serial number         sériové číslo          serienummer
Service Pack          aktualizace SP          Service Pack

setup instructions       pokyny k nastavení        installationsvejledning
shape             tvar               figur
shape object          tvarový objekt          figurobjekt
shared network         sdílená síť           delt netværk
shared printer         sdílená tiskárna         delt printer
shelf life           doba skladování         levetid
shipping            přepravní            forsendelse

shipping ID badge       přepravní identifikační jmenovkaId-skilt til forsendelse
shipping label         Přepravní jmenovka       forsendelsesetiket


shipping name badge      visačka             navneskilt til forsendelse
SKU              SKU               SKU
Smart Paste          Smart Paste           Smart Paste

software add-in        softwarový doplnëk        softwaretilføjelsesprogram

Software Developer's Kit    Sada SDK             Softwareudviklerkit

software installer       Instalátor softwaru       softwareinstallationsprogram
spool guide          vodítko cívky          spoleskinne
spool spindle         vřeteno cívky          spolespindel
state abbreviation       zkratka státu          landeforkortelse
static text          statický text          statisk tekst
status light          stavový indikátor        statuslampe
street address         adresa              gadenavn
stretch            roztáhnout            stræk

supported label type      podporovaný typ štítku      understøttet etikettype
symbology           symbolika            system

System Administrator      správce systému         systemadministrator
Tape labels          Páskové štítky          Tapeetiketter
tape printer          pásková tiskárna         tapeprinter
technical support       technická podpora        teknisk support

Technical Support department  oddëlení technické podpory    Teknisk support
Test print           Zkušební tisk          Prøveudskrift
text block           textový blok           tekstblok
text box            textové pole           tekstboks
text effect          efekt pro text          teksteffekt
text object          textový objekt          tekstobjekt
Text scaling         Zmëna velikosti textu     Tekstskalering
thermal coating        termická vrstva        termisk belægning
thermal label         tepelný štítek        termisk etiket

thermal print head      tepelná tisková hlava     termisk printhoved
thermal printing       tepelný tisk         termoudskrivning

thermal printing technology  technologie tepelného tisku  termoudskrivningsteknologi

third-party label       štítek od jiného výrobce   tredjepartsetiket
tips and tricks        rady             tip og trick
top cover           horní kryt          toplåg
Twin Turbo          Twin Turbo          Twin Turbo
UCC/EAN 128          UCC/EAN 128          UCC/EAN 128
UPC-A             UPC-A             UPC-A
UPC-E             UPC-E             UPC-E
USB connector         konektor USB         USB-stik
user account         uživatelský účet       brugerkonto
vacation video        video z dovolené       ferievideo
variable object        promënný objekt        Variabelt objekt

variable text object     promënný textový objekt    Variabelt tekstobjekt
vertical alignment      svislé zarovnání       lodret justering
video camera         Videokamera          videokamera
visitor            návštëvník          gæst
warranty           záruka            garanti
warranty service       záruční servis        garantiservice
widget            widget            widget

Word Add-In          Doplnëk aplikace Word     Word-tilføjelsesmodul

WYSIWYG preview        Náhled WYSIWYG        WYSIWYG-udskriftsvisning
ZIP Code           ZIP Code           ZIP Code
ZIP+4 code          ZIP+4 code          ZIP+4 code

User guide          Uživatelský manuál      Brugervejledning
User's guide         Uživatelský manuál      Brugervejledning
SmartPaste          Smart Paste         Smart Paste
Buy Labels          Zakoupit štítky       Køb etiketter
DYMO Label Help        Nápovëda softwaru DYMO Label DYMO Label Hjælp
Universal Data link      UDL             Universal Data link
Smart Copy/Paste       Smart Copy/Paste       Smart Copy/Paste
Smart Quotes         Smart Quotes         Smart Quotes
Smart Links          Smart Links         Smart Links
Delete            Delete            Delete
Control            Control           Ctrl
Shift             Shift            Skift
Return            Return            Enter
DE                    es-es               es-co            fr-fr
Add-In                  complemento            complemento         complément

Add-In-Option               opción de complemento       opción de complemento     option de complément
Adressbuch                libreta de direcciones      libreta de direcciones    Carnet d'adresses
                                      entrada de la libreta de
Adressbucheintrag             entrada de libreta de direcciones direcciones          entrée du carnet d'adresses
                                      archivo de la libreta de
Adressbuchdatei              archivo de libreta de direcciones direcciones          fichier du carnet d'adresses
Address Fixer               Address Fixer           Address Fixer         Address Fixer
Adressformat               formato de dirección       formato de dirección     format d'adresse

Adressinformation             información de dirección      información de dirección   informations sur les adresses
Adressetikett               etiqueta de dirección       etiqueta de dirección    étiquette d'adresse
Adressliste                lista de direcciones        lista de direcciones     liste d'adresses
Adressobjekt               objeto Dirección          objeto de Dirección     objet adresse
Adresstext                texto de dirección         texto de dirección      texte d'adresse
                                       derechos de
Administratorrechte            privilegios de administrador    administrador        droits « administrateur »
Ausrichtung                alineación             alineación          alignement

Ausrichtungsoptionen           opciones de alineación       opciones de alineación    options d'alignement
Hintergrundfarbe             color de fondo           color de fondo        couleur de fond
Barcode                  código de barras          código de barras       code-barres
                                       Parte inferior del código
Barcode unten               código de barras inferior     de barras          bas du code-barres
                                       datos del código de
Barcode-Daten               datos de código de barras     barras            données du code-barres
                                       objeto de Código de
Barcode-Objekt              objeto Código de barras      barras            objet code-barres
                                       tamaño del código de
Barcode-Größe               tamaño del código de barras    barras            taille du code-barres
                                       simbología de los
Barcode-Symbologie            simbología del código de barras  códigos de barras      symbologie du code-barres
                                       texto del código de
Barcode-Text               texto del código de barras     barras            texte du code-barres
                                       Parte superior del código
Barcode oben               código de barras superior     de barras          haut du code-barres
leeres Layout               formato en blanco         diseño en blanco       présentation vierge
leere Zeile                línea en blanco          línea en blanco       ligne blanche

Kabelkanal                canal de cable           ranura inferior para cable  port de câble
Layout ändern               Cambiar disposición        Cambiar diseño        Changer de modèle
Kontrollkästchen             casilla de verificación      casilla           case à cocher
                                       carácter de suma de
Kontrollsummenzeichen           carácter de comprobación      control           caractère de contrôle

Textbogenobjekt              objeto Texto circular       objeto de Texto circular   objet texte circulaire

Reinigungswerkzeug            herramienta de limpieza      herramienta de limpieza   outil de nettoyage
Clipart                  Clip Art              imagen prediseñada      image clipart
Codabar                  Codabar              Codabar           Codabar
Code 128-A                Code 128-A             Code 128-A          Code 128-A
Code 128-Auto               Code 128-Auto           Code 128-Auto        Code 128-Auto
Code 128-B                Code 128-B             Code 128-B          Code 128-B
Code 128-C                Code 128-C             Code 128-C          Code 128-C
Code 39                  Code 39              Code 39           Code 39

Kontaktinformation            información de contacto      información de contacto   informations de contact
Baumwollpad                bastoncillo de algodón       cotonete           bâtonnet ouaté
Zählerobjekt               objeto Contador          objeto de Contador      objet compteur
Aktuelle Adresse             Dirección actual:         Dirección actual       Adresse actuelle
Kurventext                texto curvado           texto curvo         texte incurvé

benutzerdefiniertes Etikett        etiqueta personalizada       etiqueta personalizada    étiquette personnalisée
                     programa de etiquetas       programa de etiqueta     programme de personnalisation des
Programm für benutzerdefinierte Etiketten personalizadas           personalizada        étiquettes
Schneidemechanismus            cuchilla              cuchilla           lame de découpe
D1-Band                  etiqueta D1            etiqueta D1         D1 label
                                       función de recopilación
Datensammlungsfunktion          función de recopilación de datos  de datos           fonction de collecte des données
Datenfeld                 campo de datos           campo de datos        champ de données
Datenformat                formato de datos          formato de datos       format de données
Datenliste                lista de datos           lista de datos        liste de données
Datenquelle                origen de datos          origen de datos       source de données
Datenbankdatei              archivo de la base de datos   archivo de base de datos fichier de base de données
                                      información de base de
Datenbankinformation           información de base de datos   datos          informations sur la base de données

Datum- und Uhrzeitobjekt         objeto Fecha y hora       objeto de Fecha y hora    objet date et heure
Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit     sello de fecha y hora      marca de fecha y hora    tampon date et heure
                                      Dirección
                     Dirección del remitente     predeterminada del
Standard-Absender             predeterminada          remitente          adresse retour par défaut

durch Trennzeichen getrennte Datensätze  archivo delimitado       archivo delimitado   fichier délimité
Listentrennzeichen            carácter de delimitación    carácter separador   caractère séparateur
Designer                 Diseñador            Diseñador        Concepteur
                                     impresora térmica
Thermo-Direkt-Drucker           impresora térmica directa    directa         imprimante à impression thermique
DiscPainter                DiscPainter           DiscPainter       DiscPainter
DLS                    DLS               DLS           DLS
DLS 7                   DLS 7              DLS 7          DLS 7
DLS 7 SDK                 DLS 7 SDK            DLS 7 SDK        DLS 7 SDK
DYMO                   DYMO              DYMO          DYMO
                                     Libreta de direcciones
DYMO-Adressbuch              Libreta de direcciones DYMO   DYMO          Carnet d'adresses DYMO
                                     cartucho de etiquetas
DYMO D1-Etikettenkassette         Cassette de etiquetas DYMO D1 DYMO D1          cassette d'étiquettes DYMO D1
                     Complemento para Excel de    Complemento para
DYMO-Add-In für Excel           DYMO              DYMO Excel       complément DYMO Excel
DYMO File                 DYMO File            DYMO File        DYMO File
DYMO Label                DYMO Label           DYMO Label       DYMO Label
DYMO-Etikett               etiqueta DYMO          etiqueta DYMO      étiquette DYMO
                                     Complemento de DYMO
DYMO Label-Add-In             Complemento de DYMO Label    Label          complément DYMO Label
DYMO Label Add-In for QuickBooks                                 DYMO Label Add-In for QuickBooks
                     DYMO Label Add-In for QuickBooksDYMO Label Add-In for QuickBooks
                                     Configuración de DYMO
DYMO Label-Setup             Instalación de DYMO Label    Label          Configuration de DYMO Label
DYMO Label-Software            Software de DYMO Label     DYMO Label Software   logiciel DYMO Label
                                     DYMO Label Software
DYMO Label Software version XX      DYMO Label Software version XX versión XX        DYMO Label Software version XX
DYMO Label vXX              DYMO Label vXX         DYMO Label vXX     DYMO Label vXX
                                     impresora DYMO
DYMO LabelWriter-Drucker         Impresora DYMO LabelWriter   LabelWriter       imprimante DYMO LabelWriter
DYMO Online                DYMO en línea          DYMO en línea      DYMO Online
                     Complemento para Outlook de   Complemento para
DYMO-Add-In für Outlook          DYMO              DYMO Outlook      complément DYMO Outlook
DYMO QuickPrint              DYMO QuickPrint         DYMO QuickPrint     DYMO QuickPrint
DYMO Stamps                DYMO Stamps           DYMO Stamps       DYMO Stamps
                     Complemento para Word de    Complemento para
DYMO-Add-In für Word           DYMO              DYMO Word        complément DYMO Word
DYMO-Originaletikett           Etiqueta de marca DYMO     etiquetas DYMO     étiquette de marque DYMO
Bereich „Bearbeiten“           Editar área           Área de edición     zone Édition
Feldname                 nombre de campo         nombre del campo    nom de champ
Archivieren als              Archivo como          Archivar como      Classer comme
Aktenordner                carpeta de archivos       carpeta de archivos   dossier de classement
                                     etiqueta de carpeta de
Etikett für Hängeregister         etiqueta de carpeta de archivos archivos        étiquette de dossier de classement
feste Adresse               dirección fija         dirección fija     adresse fixe

                                      barra de herramientas
Formatierungssymbolleiste         barra de herramientas de formato de formateo         barre d'outils de mise en forme
                                      botón de avance del
Vorschubtaste               botón de avance del papel    papel            bouton d'avance papier
schwerwiegende Störung          interferencia perjudicial    interferencia dañina     interférence nuisible
Textprotokoll               registro histórico        historial          enregistrement historique

Objekt mit horizontaler Linie       objeto Línea horizontal     objeto de línea horizontal  Objet Ligne horizontale
lesbarer Text               texto legible          texto legible        texte lisible en clair
Bilddatei                 archivo de imagen        archivo de imagen      fichier image
Bildobjekt                objeto Imagen          objeto de Imagen       objet image
Intelligent Mail Barcode         Intelligent Mail Barcode     Intelligent Mail Barcode   Intelligent Mail Barcode
Interleaved 2 of 5            Interleaved 2 of 5        Interleaved 2 of 5      Interleaved 2 of 5
ITF-14                  ITF-14              ITF-14            ITF-14
Etikett                  etiqueta             etiqueta           étiquette
Etikettenkassette             cassette de etiqueta       cartucho de etiquetas    cassette d'étiquettes
Etikettenkatalog             catálogo de etiquetas      catálogo de etiquetas    catalogue d'étiquettes
                                      botón de expulsión de
Taste „Etikettenauswurf“         botón de expulsión de etiqueta  etiquetas          bouton d'éjection d'étiquettes
                 ranura de alimentación de   ranura de alimentación
Etikettenzuführung        etiqueta           de etiquetas        fente de chargement d'étiquette
Etikettendatei          archivo de etiquetas     archivo de etiquetas    fichier d'étiquettes
Etikettenführung         guía de etiquetas       guía de etiquetas      guide d'étiquettes
Etikettenlayout         disposición de etiquetas   diseño de etiqueta     modèle d'étiquettes
Etikettenobjekte         Objetos de etiquetas     objetos de etiqueta     objets Étiquette

Etikettendrucker         impresora de etiquetas    impresora de etiquetas   imprimante d'étiquettes
Etikettenrolle          rollo de etiquetas      rollo de etiquetas     rouleau d'étiquettes
Etikettenspindel         rodillo de etiquetas     rodillo de etiquetas    bobine à étiquettes
Etikettenarten          Tipos de etiquetas      Tipos de etiqueta      types d'étiquettes
LabelManager PCII        LabelManager PCII       LabelManager PCII      LabelManager PCII
                                impresora LabelManager
LabelManager PCII-Drucker    Impresora LabelManager PCII  PCII            imprimante LabelManager PCII
LabelWriter           LabelWriter          LabelWriter         LabelWriter
LabelWriter 450         LabelWriter 450        LabelWriter 450       LabelWriter 450
LabelWriter 450 Turbo      LabelWriter 450 Turbo     LabelWriter 450 Turbo    LabelWriter 450 Turbo
LabelWriter Duo         LabelWriter Duo        LabelWriter Duo       LabelWriter Duo
LabelWriter DUO Label      LabelWriter DUO Label     LabelWriter DUO Label    LabelWriter DUO Label
                                impresora LabelWriter
LabelWriter Duo-Drucker     Impresora LabelWriter Duo   Duo             imprimante LabelWriter Duo
LabelWriter DUO Tape       LabelWriter DUO Tape     LabelWriter DUO Tape    LabelWriter DUO Tape
LabelWriter-Etikett       Etiqueta LabelWriter     etiqueta LabelWriter    étiquette LabelWriter
LabelWriter Print Server     LabelWriter Print Server   LabelWriter Print Server  LabelWriter Print Server
LabelWriter-Drucker       impresora LabelWriter     impresora LabelWriter    imprimante LabelWriter
LabelWriter Twin Turbo      LabelWriter Twin Turbo    LabelWriter Twin Turbo   LabelWriter Twin Turbo

                 Impresora LabelWriter Twin  impresora LabelWriter
LabelWriter Twin Turbo-Drucker  Turbo             Twin Turbo        imprimante LabelWriter Twin Turbo
Querformat            horizontal          horizontal        Paysage
Adresse (groß)          Dirección larga        Dirección grande     adresse grand format
Versand (groß)          Envío de gran tamaño     Envío grande       expédition grand format
Layout              disposición          diseño          modèle
Zeilenumbruch          salto de línea        salto de línea      saut de ligne
Linienobjekt           objeto Línea         objeto de línea      objet ligne
flusenfreies Tuch        paño sin pelusas       paño sin pelusas     chiffon non pelucheux
lokaler Computer         equipo local         computadora local     ordinateur local
Logo               logotipo           logotipo         logo
                                Libreta de direcciones de
Mac-Adressbuch          Libreta de direcciones Mac  Mac            Carnet d'adresses MAC
Wartung             mantenimiento         mantenimiento       entretien
Seriendruck           Imprimir           Impresión de fusión    Impression du publipostage
Microsoft .NET Framework     Microsoft .NET Framework   Microsoft .NET FrameworkMicrosoft .NET Framework
gespiegelter Effekt       efecto duplicado       efecto espejo       effet miroir
gespiegeltes Bild        imagen de duplicado      imagen duplicada     image miroir
gespiegelter Text        texto duplicado        texto duplicado      texte en miroir

Namensschild           tarjeta de identificación   tarjeta de identificación  badge nominatif
Netzwerkdrucker         impresora de red       impresora de red      imprimante en réseau
nicht klebend          no adhesivo          no adhesiva         non-adhésif
Infobereich           área de notificaciones    área de notificación    zone de notification
numerische Daten         datos numéricos        datos numéricos       données numériques
Objekt              Objeto            Objeto           objet
Optionen             Opciones           Opciones          Options
                                Complemento para
Outlook-Add-In          Complemento para Outlook   Outlook           complément Outlook
Outlook-Kontakte         Contactos de Outlook     Contactos de Outlook    contacts Outlook
Paket              paquete            paquete           emballage
Teilenummer           número de referencia     número de pieza       numéro de référence
Perforierung           perforación          perforación         trou perforé

                 información personal de    información de
personenbezogene Daten      identificación        identificación personal   informations d'identification personnelles
Transportwalzenentriegelung   pletina de fijación      liberador de platina    levier de dégagement de la platine
Hochformat            vertical           vertical          portrait
Steckerleiste          alimentación eléctrica    multitoma          multi-prise
Vorschau             vista preliminar       vista preliminar      aperçu

Vorschau anzeigen        vista preliminar       obtener vista preliminar aperçu
Drucken             Imprimir           Imprima         Imprimez

Schnittmarken drucken      imprimir marcas de corte   imprimir marcas de corte  imprimer les lignes pointillées
Druckkopf            cabezal de impresión     cabezal de impresión    tête d'impression
Druckqualität          calidad de impresión     calidad de impresión    qualité d'impression
Druckserver           servidor de impresión     servidor de impresión    serveur d'impression
Druckertreiber         controlador de la impresora    controlador de impresora pilote d'imprimante
Druckerliste          lista de impresoras        lista de impresoras   liste d'imprimante
Druckermodell          modelo de la impresora       modelo de impresora   modèle d'imprimante

                                programa de mejora de
Produktverbesserungsprogramm  programa de mejora del producto productos           programme d'amélioration du produit
Eigenschaften          Propiedades           Propiedades          Propriétés

Erste Schritte         Guía rápida de inicio       Guía de iniciación rápida  Guide de démarrage rapide
QuickBooks           QuickBooks             QuickBooks         QuickBooks
QuickPrint           QuickPrint             QuickPrint         QuickPrint
RA number            RA Number             RA number          RA number
Zuletzt verwendete Layouts   Disposiciones recientes      Diseños recientes      Modèles récents

                                 Etiquetas recientemente
Zuletzt gedruckte Etiketten   Etiquetas impresas recientemente impresas        Étiquettes récemment imprimées

Empfängeradresse        dirección del destinatario     dirección del destinatario adresse du destinataire
Objektname           nombre de referencia        nombre de referencia    nom de référence
Remote-Computer         equipo remoto           computadora remota     ordinateur distant

Absenderadresse         remitente             dirección del remitente   adresse retour
Lineal             regla               regla            règle
                                 libreta de direcciones de
Beispieladressbuch       libreta de direcciones de ejemplo ejemplo           exemple de carnet d’adresses
Beispiellayout         disposición de ejemplo      diseño de muestra      exemple de modèle
Gespeicherte Etiketten     Etiquetas guardadas        Etiquetas guardadas     Étiquettes enregistrées
Begriff suchen         término de búsqueda        término de búsqueda     terme de recherche
Selbsttest           autodiagnóstico          prueba automática      auto-test
Seriennummer          número de serie          número de serie       numéro de série
Service Pack          Service Pack           Service Pack         Service Pack
                                 instrucciones de
Installationsanweisungen    instrucciones de instalación   configuración        instructions d'installation
Form              forma               forma            forme
Formobjekt           objeto Forma           objeto de forma       objet forme
freigegebenes Netzwerk     red compartida          red compartida        réseau partagé
freigegebener Drucker      impresora compartida       impresora compartida     imprimante partagée
Haltbarkeit           duración             vida utíl          durée de vie en stockage
Versand             envío               envío            expédition

ID-Etikett           tarjeta de identificación de envío credencial de envío     badge d'ID d'expédition
Versandetikett         etiqueta de envío         etiqueta de envío      étiquette d'expédition

                                  tarjeta de identificación
Namensschild          tarjeta de identificación de envío de envío          badge nominatif d'expédition
SKU               Referencia             SKU             SKU
Smart Paste           Smart Paste            Smart Paste         Smart Paste
                                  complemento de
Software-Add-In         complemento de software      software          complément logiciel
                                  Kit de desarrollador de
Software Developer Kit     Kit del desarrollador del software software          kit de développement logiciel
                programa de instalación del
Softwareinstallationsprogramm  software              instalador del software   programme d'installation de logiciel
Spindelführung         guía de rodillo          guía del rodillo      guide de la bobine
Spindel             eje del rodillo          eje del rodillo       axe de bobine
Länderkürzel          abreviatura del estado       abreviatura de estado    abréviation d'état
statischer Text         texto estático           texto estático       texte statique
Statusanzeige          indicador de estado        indicador de estado     voyant d'état
Straße             dirección de calle         dirección          rue
vergrößern           alargar              alargar           étirer
                                  tipo de etiqueta
unterstützter Etikettentyp   tipo de etiqueta compatible    compatible         type d'étiquette pris en charge
Symbologie           simbología             simbología         symbologie
                                  Administrador del
Systemadministrator       Administrador del sistema     sistema           administrateur système
Bandetiketten          Etiquetas de cintas        Etiquetas de cinta     étiquettes de ruban
Banddrucker           impresora de cintas        impresora de cinta     imprimante de ruban
technischer Kundendienst    asistencia técnica         soporte técnico       support technique
                Departamento de Asistencia     Departamento de
Technischer Kundendienst    técnica              soporte técnico       département du support technique
Testdruck            Prueba de impresión        Impresión de prueba     Test d'impression
Textblock            bloque de texto          bloque de texto       bloc de texte
Textfeld            casilla de texto          cuadro de texto       zone de texte
Texteffekt           efecto de texto          efecto de texto       effet de texte
Textobjekt           objeto Texto            objeto de texto       objet texte
Textskalierung             Ajuste de texto          Ajuste de escala de texto  mise à l'échelle du texte
thermische Beschichtung        revestimiento térmico       revestimiento térmico    revêtement thermique
Etikett mit thermischer Beschichtung  etiqueta térmica         etiqueta térmica      étiquette de papier thermique
                                     cabezal de impresión
Thermodruckkopf            cabezal de impresora térmica   térmica           tête d'impression thermique
Thermodruck              impresión térmica         impresión térmica      impression thermique
                                     tecnología de impresión
Thermodrucktechnologie         tecnología de impresión térmica  térmica           technologie d'impression thermique

Etikett anderer Hersteller       etiqueta de terceros       etiqueta de otra marca   étiquette fabriquée par un tiers
Tipps und Tricks            consejos y sugerencias      sugerencias y trucos    conseils et astuces
obere Abdeckung            cubierta superior         tapa superior        couvercle supérieur
Twin Turbo               Twin Turbo            Twin Turbo         Twin Turbo
UCC/EAN 128              UCC/EAN 128            UCC/EAN 128         UCC/EAN 128
UPC-A                 UPC-A               UPC-A            UPC-A
UPC-E                 UPC-E               UPC-E            UPC-E
USB-Anschluss             Conector USB           conector USB        connecteur USB
Benutzerkonto             cuenta de usuario         cuenta de usuario      compte utilisateur
Urlaubsvideo              vídeo de vacaciones        video de vacaciones     vidéo de vacances
Variables Objekt            objeto Variable          objeto variable       objet variable

Variables Textobjekt          objeto Texto variable       objeto de texto variable  objet texte variable
vertikale Ausrichtung         alineación vertical        alineación vertical     alignement vertical
Videokamera              cámara de vídeo          videocámara         caméra vidéo
Besucher                visitante             visitante          visiteur
Garantie                garantía             garantía          garantie
Garantieleistung            servicio de garantía       servicio de garantía    service de garantie
Widget                 widget              widget           widget

Word-Add-In              complemento para Word       Complemento para Word    complément Word
                                     vista preliminar de     aperçu WYSIWYG (what you see is what you
WYSIWYG-Vorschau            Vista preliminar WYSIWYG     WYSIWYG           get)
ZIP Code                ZIP Code             ZIP Code          ZIP Code
ZIP+4 code               ZIP+4 code            ZIP+4 code         ZIP+4 code

Bedienungsanleitung          Guía del Usuario         Guia del Usuario      Guide d’utilisation
Bedienungsanleitung          Guía del Usuario         Guia del Usuario      Guide d’utilisation
Smart Paste              Smart Paste            Smart Paste        Smart Paste
Etiketten kaufen            Comprar etiquetas         Comprar etiquetas     Acheter des étiquettes
DYMO Label-Hilfe            Ayuda de DYMO Label        Ayuda de DYMO Label    Aide de DYMO Label
Universelle Datenverknüpfung      Vínculo de datos universal    Vínculo de datos universal Lien de données universel
Smart Copy/Paste            Smart Copy/Paste         Smart Copy/Paste      Smart Copy/Paste
Smart Quotes              Smart Quotes           Smart Quotes        Smart Quotes
Smart Links              Smart Links            Smart Links        Smart Links
Entf                  Supr               Supr            Suppr.
Strg                  Ctrl               Ctrl            Ctrl
Umschalt                Mayús               Mayús           Maj
Eingabe                Intro               Intro           Entrée
fr-ca                 it-it              pl-pl
complément              add-in             rozszerzenie

option du complément         opzione di add-in        opcja rozszerzenia
carnet d'adresses           rubrica             książka adresowa

entrée de carnet d'adresses      voce di rubrica         wpis w książce adresowej

fichier de carnet d'adresses     file della rubrica       plik książki adresowej
Address Fixer             Address Fixer          Address Fixer
format d'adresse           formato degli indirizzi     format adresu

informations d'adresse        informazioni dell'indirizzo   dane adresowe
étiquette d'adresse          etichetta indirizzo       etykieta adresowa
liste d'adresses           elenco indirizzi        lista adresowa
objet Adresse             oggetto Indirizzo        obiekt Adres
texte d’adresse            testo dell'indirizzo      tekst adresu

droits d’administrateur        diritti di amministratore    uprawnienia administratora
alignement              allineamento          wyrównywanie

options d’alignement         opzioni di allineamento     opcje wyrównywania
couleur d'arrière-plan        colore sfondo          kolor tła
code-barres              codice a barre         kod kreskowy
                   Parte inferiore del codice a
Bas du code-barres          barre              Kod kreskowy u dołu

données du code-barres        dati del codice a barre     dane kodu kreskowego

objet Code-barres           oggetto Codice a barre     obiekt Kod kreskowy
                   dimensione del codice a
taille du code-barres         barre              rozmiar kodu kreskowego
                   simbologia per i codici a
symbologie du code-barres       barre              system kodu kreskowego

texte du code-barres         testo del codice a barre    tekst kodu kreskowego
                   Parte superiore del codice a
Haut du code-barres          barre              Kod kreskowy u góry
disposition vide           layout vuoto          pusty układ
ligne vide              riga vuota           pusta linia

chemin de câbles           canale passacavi        kanał kablowy
Modifier la disposition        Modifica layout         Zmieo układ
case à cocher             casella di controllo      pole wyboru

caractère de somme de contrôle    carattere di checksum      znak sumy kontrolnej

objet Texte circulaire        oggetto Testo circolare     obiekt Tekst okrągły

outil de nettoyage          utensile di pulizia       przyrząd do czyszczenia
image clipart             ClipArt             obiekt clipart
Codabar                Codabar             Codabar
Code 128-A              Code 128-A           Code 128-A
Code 128-Auto             Code 128-Auto          Code 128-Auto
Code 128-B              Code 128-B           Code 128-B
Code 128-C              Code 128-C           Code 128-C
Code 39                Code 39             Code 39

coordonnées de contact        informazioni di contatto    informacje kontaktowe
coton-tige              bastoncino cotonato       bawełniana pałeczka czyszcząca
objet Compteur            oggetto Contatore        obiekt Licznik
Adresse actuelle           Indirizzo corrente       Bieżący adres
texte incurvé             testo curvo           Zakrzywiony tekst

étiquette personnalisée        etichetta personalizzata    etykieta niestandardowa
                   programma di etichette
programme d’étiquette personnalisée  personalizzate         program druku etykiet niestandardowych
lame                 lama della taglierina      ostrze tnące
D1 label               eitichetta D1          D1 label

fonction de collecte de données    funzionalità di raccolta dati  funkcja gromadzenia danych
champ de données           campo dati           pole danych
format de données           formato dati          format daty
liste de données           elenco dati           lista danych
source de données           origine dati          źródło danych
fichier de base de données      file di database       plik bazy danych

informations sur la base de données  informazioni del database   informacje w bazie danych

objet Date et heure          oggetto Data e ora      obiekt Data i godzina
horodatage              data e ora          sygnatura daty i godziny


Adresse de retour par défaut     indirizzo mittente predefinito Domyślny adres zwrotny

fichier délimité           file delimitato        plik z separatorami
caractère délimiteur         carattere delimitato     znak separatora
Concepteur              Designer           Projektant

imprimante thermique directe     stampante termica diretta   bezpośrednia drukarka termiczna
DiscPainter              DiscPainter          DiscPainter
DLS                  DLS              DLS
DLS 7                 DLS 7             DLS 7
DLS 7 SDK               DLS 7 SDK           DLS 7 SDK
DYMO                 DYMO             DYMO

carnet d'adresses DYMO        Rubrica DYMO         książka adresowa DYMO
                   cassetta delle etichette
cassette d’étiquettes DYMO D1     DYMO D1            kaseta z etykietą DYMO D1

Complément DYMO Excel         Add-in DYMO per Excel     rozszerzenie DYMO dla programu Excel
DYMO File               DYMO File           DYMO File
DYMO Label              DYMO Label          DYMO Label
étiquette DYMO            etichetta DYMO        etykieta DYMO

Complément DYMO Label         Add-in DYMO Label      rozszerzenie programu DYMO Label
DYMO Label Add-In for QuickBooks                 DYMO
                   DYMO Label Add-In for QuickBooks Label Add-In for QuickBooks

installation de DYMO Label      Installazione di DYMO Label  instalacja programu DYMO Label
logiciel DYMO Label          software DYMO Label      oprogramowanie DYMO Label

DYMO Label Software version XX                  Oprogramowanie Dymo Label wersja xx
                   DYMO Label Software version XX
DYMO Label vXX            DYMO Label vXX       DYMO Label vXX
                   stampante DYMO
imprimante DYMO LabelWriter      LabelWriter         drukarka DYMO LabelWriter
DYMO en ligne             DYMO online         DYMO Online

Complément DYMO Outlook        Add-in DYMO per Outlook    rozszerzenie DYMO dla programu Outlook
DYMO QuickPrint            DYMO QuickPrint        DYMO QuickPrint
DYMO Stamps              DYMO Stamps          DYMO Stamps

Complément DYMO Word         Add-in DYMO per Word     rozszerzenie DYMO dla programu Word
étiquette de marque DYMO       etichetta di marca DYMO    etykieta sygnowana przez DYMO
zone Modification           area Modifica         obszar Edycja
nom de champ             nome del campo        nazwa pola
Classer sous :            Archivia come         Plik jako
dossier de classement         cartella           folder plików

étiquette de dossier de classement  etichetta per cartella    etykieta folderu plików
adresse fixe             indirizzo fisso        ustalony adres

                   barra degli strumenti di
barre d’outils de mise en forme    formattazione         pasek narzędzi formatowania
                   pulsante di avanzamento del
bouton d’alimentation en étiquettes  modulo continuo        przycisk sterujący
interférence nuisible         interferenze dannose     szkodliwe zakłócenia
enregistrement d’historique      record cronologico      rekord historii

objet Ligne horizontale        oggetto Linea orizzontale   poziomy obiekt liniowy
texte lisible à l'oeil        testo leggibile        tekst czytany przez człowieka
fichier image             file immagine         plik obrazu
objet Image              oggetto Immagine       obiekt Rysunek
Intelligent Mail Barcode       Intelligent Mail Barcode   Intelligent Mail Barcode
Interleaved 2 of 5          Interleaved 2 of 5      Interleaved 2 of 5
ITF-14                ITF-14            ITF-14
étiquette               etichetta           etykieta
bac d'alimentation          cassetta delle etichette   kaseta z etykietami
catalogue d’étiquettes        catalogo delle etichette   katalog etykiet
                   tasto di espulsione delle
bouton d’éjection d’étiquette     etichette           klawisz wyjmowania etykiety
                      slot di caricamento delle
fente de chargement d'étiquettes      etichette          gniazdo podawania etykiet
fichier d'étiquette             file etichetta        plik z etykietami
guide d’étiquette              guida delle etichette    prowadnica etykiet
disposition d'étiquette           layout etichetta       układ etykiety
Objets d’étiquette             Oggetti etichetta      Obiekty na etykiecie

Imprimante d’étiquettes           stampante di etichette    drukarka etykiet
rouleau d'étiquettes            rotolo di etichette     rolka etykiet
bobine d’étiquettes             bobina di etichette     szpula na etykiety
Types d’étiquettes             Tipi di etichetta      Typy etykiet
LabelManager PCII              LabelManager PCII      LabelManager PCII
                      stampante LabelManager
imprimante LabelManager PCII        PCII             Drukarka LabelManager PCII
LabelWriter                 LabelWriter         LabelWriter
LabelWriter 450               LabelWriter 450       LabelWriter 450
LabelWriter 450 Turbo            LabelWriter 450 Turbo    LabelWriter 450 Turbo
LabelWriter Duo               LabelWriter Duo       LabelWriter Duo
LabelWriter DUO Label            LabelWriter DUO Label    LabelWriter DUO Label

imprimante LabelWriter Duo         stampante LabelWriter Duo  drukarka LabelWriter Duo
LabelWriter DUO Tape            LabelWriter DUO Tape     LabelWriter DUO Tape
étiquette LabelWriter            etichetta LabelWriter    etykieta dla drukarki LabelWriter
LabelWriter Print Server          LabelWriter Print Server   LabelWriter Print Server
imprimante LabelWriter           stampante LabelWriter    drukarka LabelWriter
LabelWriter Twin Turbo           LabelWriter Twin Turbo    LabelWriter Twin Turbo

                      stampante LabelWriter Twin
imprimante LabelWriter TwinTurbo      Turbo            drukarka LabelWriter Twin Turbo
paysage                   orizzontale         poziome
Adresse grand format            Indirizzo grande       Adresowa duża
Expédition grand format           Spedizione grande      Wysyłkowa duża
disposition                 layout            układ
saut de ligne                interruzione di riga     podział linii
objet Ligne                 oggetto Riga         obiekt Linia
chiffon non pelucheux            panno privo di filacci    szmatka niepozostawiająca włókien
ordinateur local              computer locale       komputer lokalny
logo                    logo             logo

Carnet d'adresses Mac            Rubrica Indirizzi Mac    książka adresowa komputera Mac
entretien                  manutenzione         konserwacja
Impression fusionnée            Stampa unione        Drukowanie seryjne
Microsoft .NET Framework          Microsoft .NET Framework   Microsoft .NET Framework
effet miroir                effetto speculare      efekt lustrzany
image miroir                immagine speculare      odbicie lustrzane
texte en miroir               testo speculare       tekst lustrzany

porte-nom                  badge nome          identyfikator imienny
imprimante réseau              stampante di rete      drukarka sieciowa
non adhésif                 non adesivo         bez kleju
zone de notification            area di notifica       obszar powiadomieo
données numériques             dati numerici        dane liczbowe
Objet                    oggetto           obiekt
Options                   Opzioni           Opcje

Complément Outlook             Add-in per Outlook      rozszerzenie dla programu Outlook
Contacts Outlook              Contatti di Outlook     kontakty programu Outlook
colis                    pacchetto          opakowanie
numéro de pièce               numero parte         numer częściowy
perforation                 foro             perforacja


informations d’identification personnelle  dati personali        informacje umożliwiające identyfikację osoby
dégagement du cylindre           rilascio del rullo      zwalnianie docisku
portrait                  verticale          pionowe
barre d'alimentation            ciabatta multipresa     instalacja elektryczna
aperçu                   anteprima          podgląd

prévisualiser                visualizzare in anteprima  podgląd
Imprimer                  Stampa            Drukuj

imprimez les lignes pointillées       stampare crocini       drukowanie linii cięcia
tête d’impression              testina di stampa      głowica drukująca
qualité d'impression            qualità di stampa      jakośd wydruku
serveur d’impression            server di stampa       serwer wydruku
pilote d'imprimante          driver della stampante      sterownik drukarki
liste d’imprimantes          elenco stampanti         lista drukarek
modèle d’imprimante          modello di stampante       model drukarki

                    programma di
programme d’amélioration de produit  miglioramento del prodotto    program doskonalenia produktów
Propriétés               Proprietà             Właściwości

Guide de démarrage rapide       Guida rapida           Instrukcja szybkiej instalacji
QuickBooks               QuickBooks            QuickBooks
QuickPrint               QuickPrint            QuickPrint
RA number               RA number             RA number
Dispositions récentes         Layout recenti          Ostatnie układy


Étiquettes récemment imprimées     Etichette stampate di recente Ostatnio wydrukowane etykiety

adresse du destinataire        indirizzo del destinatario    adres odbiorcy
nom de référence            nome riferimento         nazwa odnośnika
ordinateur distant           computer remoto          komputer zdalny

adresse de l’expéditeur        indirizzo del mittente      adres zwrotny
règle                 righello             linijka

exemple de carnet d’adresses      rubrica di esempio        przykładowa książka adresowa
exemple de disposition         layout di esempio         przykładowy układ
Étiquettes enregistrées        Etichette salvate         Zapisane etykiety
terme de recherche           termine di ricerca        hasło wyszukiwania
autotest                verifica automatica        autotest
numéro de série            numero di serie          numer seryjny
Service Pack              Service Pack           Service Pack

instructions d’installation      istruzioni di installazione    instrukcje instalacji
forme                 forma               kształt
objet Forme              oggetto Forma           obiekt Kształt
réseau partagé             rete condivisa          udostępniona sied
imprimante partagée          stampante condivisa        udostępniona drukarka
temps de stockage           durata              okres ważności
expédition               spedizione            wysyłkowa

porte-nom d'ID d’expédition      badge ID spedizione        wysyłkowa z identyfikatorem
étiquette d’expédition         etichetta di spedizione      etykieta wysyłkowa


porte-nom d’expédition         badge nome spedizione       wysyłkowa z identyfikatorem imiennym
SKU                  SKU                SKU
Smart Paste              Smart Paste            Smart Paste

complément de logiciel         add-in software          rozszerzenie oprogramowania

Trousse de développement de logiciel  Kit degli sviluppatori software  zestaw SDK
                    programma di installazione
installateur de logiciel        del software           instalator oprogramowania
guide de bobine            guida della bobina        prowadnica szpuli
axe de bobine             mandrino della bobina       bolec szpuli
abréviation de l’État         abbreviazione dello stato     skrót nazwy województwa
texte statique             testo statico           tekst statyczny
voyant d’état             spia di stato           lampka stanu
adresse municipale           indirizzo             ulica i numer domu
étirer                 stira               rozciągnięcie

type d’étiquette pris en charge    tipo di etichetta supportata   obsługiwany typ etykiety
symbologie               simbologia            system kodów kreskowych

Administrateur système         amministratore di sistema     administrator systemu
Étiquettes de ruban          etichette in nastro        etykiety na taśmie
imprimante de ruban          stampante a nastro        drukarka do taśm
soutien technique           assistenza tecnica        obsługa techniczna

Service de soutien technique      Assistenza tecnica        dział obsługi technicznej
Test d'impression           Stampa di prova          drukowanie testowe
bloc de texte             blocco di testo          blok tekstowy
zone de texte             casella di testo         pole tekstowe
effet de texte             effetto di testo         efekt dla tekstu
objet Texte              oggetto Testo           obiekt Tekst
Mise à l’échelle du texte      ridimensionamento del testo Skalowanie tekstu
enduit thermique           rivestimento termico    warstwa termoczuła
étiquette thermique         etichetta termica      etykieta termiczna

tête d’impression thermique     testina di stampa termica   termiczna głowica drukująca
impression thermique         stampa termica         drukowanie termiczne

technologie d’impression thermique  tecnologia di stampa termica technologia drukowania termicznego

étiquette d’autres fabricants    etichetta di terzi       etykieta innego producenta
conseils et astuces         consigli e suggerimenti    wskazówki i porady
couvercle supérieur         coperchio superiore      górne wieko
Twin Turbo              Twin Turbo           Twin Turbo
UCC/EAN 128             UCC/EAN 128          UCC/EAN 128
UPC-A                UPC-A             UPC-A
UPC-E                UPC-E             UPC-E
connecteur USB            connettore USB         Złącze USB
compte utilisateur          account utente         konto użytkownika
vidéo de vacances          video vacanze         film z wakacji
objet variable            oggetto Variabile       obiekt zmienny

objet texte variable         oggetto Testo variabile    obiekt zmiennotekstowy
alignement vertical         allineamento verticale     wyrównywanie pionowe
caméra vidéo             videocamera          kamera wideo
visiteur               visitatore           gośd
garantie               garanzia            gwarancja
service de garantie         servizio di garanzia      serwis gwarancyjny
widget                widget             element widget

Complément Word           Add-in per Word        rozszerzenie dla programu Word

aperçu tel-tel            anteprima WYSIWYG       podgląd WYSIWYG
ZIP Code               ZIP Code            ZIP Code
ZIP+4 code              ZIP+4 code           ZIP+4 code

Guide d’utilisation         Guida per l'utente       Instrukcja użytkownika
Guide d’utilisation         Guida per l'utente       Instrukcja użytkownika
Smart Paste             Smart Paste          Smart Paste
Acheter des étiquettes        Acquista etichette       Kup etykiety
Aide de DYMO Label          Guida di DYMO Label      DYMO Label – pomoc
Lien de données universel      Collegamento dati universale  Uniwersalne łącze danych
Smart Copy/Paste           Smart Copy/Paste        Smart Copy/Paste
Smart Quotes             Smart Quotes          Smart Quotes
Smart Links             Smart Links          Smart Links
Suppr.                Canc              Usuo
Ctrl                 Ctrl              Ctrl
Maj                 Maius             Shift
Entrée                Invio             Powrót
pt-br                nb-no              nl-nl
suplemento              tilleggsprogram         add-in

opção de suplemento         alternativ for tilleggsprogram  add-in-optie
catálogo de endereços        adressebok            adresboek

entrada do catálogo de endereços   adressebokoppføring       invoer adresboek

arquivo do catálogo de endereços   adressebokfil          bestand adresboek
Address Fixer            Address Fixer          Address Fixer
formato do endereço         adresseformat          adresnotatie

informações de endereço       adresseinformasjon        adresgegevens
etiqueta de endereço         adresseetikett          adreslabel
lista de endereços          adresseliste           adreslijst
objeto Endereço           Adresse-objekt          Adresobject
texto do endereço          adressetekst           adrestekst

direitos de administrador      administratorrettigheter     beheerdersrechten
alinhamento             justering            uitlijning

opções de alinhamento        justeringsalternativer      uitlijningsopties
cor do plano de fundo        bakgrunnsfarge          achtergrondkleur
código de barras           strekkode            streepjescode

Parte inferior do código de barras  Strekkode nederst        Streepjescode onder
dados do código de barras
                   strekkodedata          gegevens streepjescode

objeto Código de barras       Strekkode-objekt         Streepjescodeobject

tamanho do código de barras     strekkodestørrelse        streepjescodeformaat

simbologia do código de barras    symboltype for strekkode     soorten streepjescodes

texto do código de barras      strekkodetekst          streepjescodetekst

Parte superior do código de barras  Strekkode øverst         Streepjescode boven
layout em branco           tomt oppsett           lege indeling
linha em branco           tom linje            lege regel

canal do cabo            kabelkanal            kabelkanaal
Alterar layout            Endre oppsett          Indeling wijzigen
caixa de seleção           avmerkingsboks          selectievakje

caractere de soma de verificação   kontrollsumtegn         teken voor controlesom

objeto Texto circular        Sirkeltekst-objekt        Gebogen tekstobject

ferramenta de limpeza        renseverktøy           reinigingshulpmiddel
Clipart               Utklipp             Clipart
Codabar               Codabar             Codabar
Code 128-A              Code 128-A            Code 128-A
Code 128-Auto            Code 128-Auto          Code 128-Auto
Code 128-B              Code 128-B            Code 128-B
Code 128-C              Code 128-C            Code 128-C
Code 39               Code 39             Code 39

informações para contato       kontaktinformasjon        contactgegevens
cotonete de algodão         bomullspinne           wattenstaafje
objeto Contador           Teller-objekt          Tellerobject
Endereço atual            Gjeldende adresse        Huidig adres
texto curvo             buet tekst            gebogen tekst

etiqueta personalizada        spesialetikett          aangepast label

programa de etiqueta personalizada  spesialetikettprogram      programma aangepast label
lâmina do cortador          skjæreblad            snijblad
D1 label               D1 label             D1 label
                                   verzamelingsfunctie voor
recurso de coleta de dados      datasamlingsfunksjon       gegevens
campo de dados            datafelt             gegevensveld
formato de dados           dataformat            datumnotatie
lista de dados            dataliste            gegevenslijst
fonte de dados            datakilde            gegevensbron
arquivo de banco de dados      databasefil           databasebestand

informações de banco de dados    databaseinformasjon       gebruikersinformatie

objeto Data e hora          Dato- og klokkeslett-objekter  datum- en tijdobject
carimbo de data e hora        dato og klokkeslett       datum- en tijdstempel


Endereço de remetente padrão     Standard returadresse      standaard retouradres

arquivo delimitado          tabulatordelt fil        bestand met scheidingstekens
caractere delimitador        skilletegn            scheidingsteken
Designer               Designer             Ontwerper

impressora térmica direta      direkte termisk skriver     directe thermische printer
DiscPainter             DiscPainter           DiscPainter
DLS                 DLS               DLS
DLS 7                DLS 7              DLS 7
DLS 7 SDK              DLS 7 SDK            DLS 7 SDK
DYMO                 DYMO               DYMO

Catálogo de endereços DYMO      DYMO-adressebok         DYMO adresboek
cassete de etiquetas DYMO D1
                   DYMO D1-etikettkassett      DYMO D1-labelcassette
Suplemento DYMO para Excel
                   DYMO-tilleggsprogram for Excel  DYMO-add-in voor Excel
DYMO File              DYMO File            DYMO File
DYMO Label              DYMO Label            DYMO Label
etiqueta DYMO            DYMO-etikett           DYMO label
Suplemento DYMO Label
                   DYMO Label-tilleggsprogram    Add-in voor DYMO Label
DYMO Label Add-In for QuickBooks   DYMO Label Add-In for QuickBooks DYMO Label Add-In for QuickBooks
Instalação do DYMO Label
                   Konfigurering av DYMO Label   Installatie van DYMO Label
DYMO Label Software         DYMO Label-programvare      DYMO Label-software

DYMO Label Software version XX    DYMO Label Software version XX  DYMO Label Software version XX
DYMO Label vXX            DYMO Label vXX          DYMO Label vXX

impressora DYMO LabelWriter     DYMO LabelWriter-skriver     DYMO LabelWriter-printer
DYMO On-line             DYMO online           DYMO Online
Suplemento DYMO para Outlook
                   DYMO-tilleggsprogram for Outlook DYMO-add-in voor Outlook
DYMO QuickPrint           DYMO QuickPrint         DYMO QuickPrint
DYMO Stamps             DYMO Stamps           DYMO Stamps
Suplemento DYMO para Word
                   DYMO-tilleggsprogram for Word  DYMO-add-in voor Word
etiqueta da marca DYMO        DYMO-merket etikett       Labels van DYMO
área de edição            Rediger-området         Bewerkingszone
nome do campo            feltnavn             veldnaam
Arquivar como            Fil som             Archiveren als
pasta de arquivos          filmappe             bestandsmap
etiqueta para pasta de arquivos
                   filmappeetikett         label bestandsmap
endereço fixo            fast adresse           vast adres


barra de ferramentas de formatação  verktøylinje for formatering   werkbalk opmaak

botão de alimentação de formulário  mateknapp            papierinvoerknop
interferência prejudicial      skadelig forstyrrelse      schadelijke storing
registro de histórico        loggoversikt           geschiedenisrecord

objeto de linha horizontal      vannrett linje-objekt      horizontaal lijnobject
texto legível            lesbar tekst           leesbare tekst
arquivo de imagem          bildefil             afbeeldingsbestand
objeto Imagem            Bilde-objekt           afbeeldingsobject
Intelligent Mail Barcode       Intelligent Mail Barcode     Intelligent Mail Barcode
Interleaved 2 of 5          Interleaved 2 of 5        Interleaved 2 of 5
ITF-14                ITF-14              ITF-14
etiqueta               etikett             label
cassete de etiquetas         etikettkassett          labelcassette
catálogo de etiquetas        etikettkatalog          labelcatalogus

botão de ejeção de etiqueta     etikettutløsningsknapp      uitwerpknop label
guia de alimentação de etiqueta
                  åpning for etikettmating     sleuf voor labelinvoer
arquivo de etiqueta         etikettfil            labelbestand
guia da etiqueta          etikettspor           labelgeleider
layout da etiqueta         etikettoppsett          labelindeling
Objetos de etiqueta         Etikettobjekter         Labelobjecten

impressora de etiquetas       etikettskriver          labelprinter
rolo de etiquetas          etikettrull           labelrol
bobina de etiquetas         etikettspole           labelspoel
Tipos de etiqueta          Etikettyper           Labeltypes
LabelManager PCII          LabelManager PCII        LabelManager PCII

impressora LabelManager PCII    LabelManager PCII-skriver    LabelManager PCII-printer
LabelWriter             LabelWriter           LabelWriter
LabelWriter 450           LabelWriter 450         LabelWriter 450
LabelWriter 450 Turbo        LabelWriter 450 Turbo      LabelWriter 450 Turbo
LabelWriter Duo           LabelWriter Duo         LabelWriter Duo
LabelWriter DUO Label        LabelWriter DUO Label      LabelWriter DUO Label

impressora LabelWriter Duo     LabelWriter Duo-skriver     LabelWriter Duo-printer
LabelWriter DUO Tape        LabelWriter DUO Tape       LabelWriter DUO Tape
etiqueta LabelWriter        LabelWriter-etikett       LabelWriter-label
LabelWriter Print Server      LabelWriter Print Server     LabelWriter Print Server
impressora LabelWriter       LabelWriter-skriver       LabelWriter-printer
LabelWriter Twin Turbo       LabelWriter Twin Turbo      LabelWriter Twin Turbo


impressora LabelWriter Twin Turbo  LabelWriter Twin Turbo-skriver  LabelWriter Twin Turbo-printer
paisagem              liggende             liggend
Endereço grande           Stor adresseetikett       Adres groot
Remessa grande           Stor forsendelsesetikett     Verzending groot
layout               oppsett             indeling
quebra de linha           linjeskift            scheidingslijn
objeto de linha           linjeobjekt           lijnobject
flanela limpa e sem fiapos     lofri klut            pluisvrije doek
computador local          lokal datamaskin         lokale computer
logotipo              logo               logo

Catálogo de Endereços do Mac    Mac-adressebok          Mac adresboek
manutenção             vedlikehold           onderhoud
Mesclar impressão          Utskriftsfletting        Afdruksamenvoeging
Microsoft .NET Framework      Microsoft .NET Framework     Microsoft .NET Framework
efeito espelhado          speileffekt           spiegeleffect
imagem espelhada          speilvendt bilde         spiegelbeeld
texto espelhado           speilvendt tekst         gespiegelde tekst

crachá               navneskilt            naam badge
impressora da rede         nettverksskriver         netwerkprinter
não-adesivo             ikke-klebende          niet-klevend
área de notificação         varslingsområde         systeemvak
dados numéricos           numeriske data          numerieke gegevens
Objeto               Objekt              Object
Opções               Alternativer           Opties

Suplemento para Outlook       Outlook-tilleggsprogram     Add-in voor Outlook
Contatos do Outlook         Outlook-kontakter        Outlook-contactpersonen
pacote               pakke              pakket
número de peça           artikkelnummer          artikelnummer
perfurações             perforert hull          perforatiegaatje


informações pessoais        personlig informasjon      persoonsgegevens
liberação de cilindro        frigjøringsspak         hefboom
retrato               stående             staand
cabo de força            strømskinne           stekkerdoos
visualização            forhåndsvisning         voorbeeld

visualizar             forhåndsvisning         voorbeeld
Imprimir              Skriv ut             Afdrukken

imprimir marcas de corte      skriv ut med kuttemerker     scheidingslijnen afdrukken
cabeçote de impressão        skrivehode            printerkop
qualidade da impressão       utskriftskvalitet        afdrukkwaliteit
servidor de impressão        skriverserver          afdrukserver
driver de impressora           skriverdriver          printerstuurprogramma
lista de impressoras           skriverliste           printerlijst
modelo da impressora           skrivermodell          printermodel

programa de aperfeiçoamento do produto
                     produktforbedringsprogram    Productverbeteringsprogramma
Propriedades               Egenskaper            Eigenschappen

Guia de Início Rápido          Hurtigstartveiledning      Beknopte handleiding
QuickBooks                QuickBooks            QuickBooks
QuickPrint                QuickPrint            QuickPrint
RA number                RA number            RA number
Layouts recentes             Nylige oppsett          Recent gebruikte indelingen


Últimas etiquetas impressas       Nylig utskrevne etiketter    Recent afgedrukte labels

endereço do destinatário         mottakeradresse         ontvangstadres
nome de referência            referansenavn          objectnaam
computador remoto            ekstern datamaskin        externe computer

endereço do remetente          returadresse           retouradres
régua                  linjal              liniaal

exemplo de catálogo de endereços     eksempeladressebok        voorbeeld adresboek
exemplo de layout            eksempeloppsett         voorbeeldindeling
Etiquetas salvas             Lagrede etiketter        opgeslagen labels
termo de pesquisa            søketerm             zoekterm
autoteste                selvtest             zelftest
número de série             serienummer           serienummer
Service Pack               servicepakke           servicepack

instruções de instalação         konfigureringsinstruksjoner   installatie-instructies
forma                  form               vorm
objeto de forma             Form-objekt           vormobject
rede compartilhada            delt nettverk          gedeeld netwerk
impressora compartilhada         delt skriver           gedeelde printer
validade                 varighet             levensduur
remessa                 forsendelse           verzenden

crachá com ID da remessa         ID-merke for forsendelse     verzending ID-badge
etiqueta de remessa           forsendelsesetikett       verzendlabel


crachá com nome da remessa        navnemerke for forsendelse    verzending naambadge
SKU                   SKU               SKU
Smart Paste               Smart Paste           Smart Paste
suplemento de software
                     programvaretillegg        software-add-in
Software Developer's Kit (Kit de
Desenvolvedor de Software)        SDK (Software Developer's Kit)  Software-ontwikkelaarsset

instalador de software          installasjonsprogram       software-installatie
guia da bobina              spolespor            spoelgeleider
bobina                  spolespindel           spoelklos
abreviação de estado           statusforkortelse        landafkorting
texto estático              statisk tekst          statische tekst
luz de status              statuslampe           statuslampje
endereço                 gateadresse           straat
alongar                 strekk              uitrekken
tipo de etiqueta suportada
                     støttet etikettype        ondersteund labeltype
simbologia                symboltype            soort

Administrador do sistema         Systemadministrator       Systeembeheerder
Etiquetas de fita            Etikettbånd           Tapelabels
impressora de fita            båndskriver           tapeprinters
suporte técnico             teknisk støtte          technische ondersteuning
                                     Afdeling technische
departamento de Suporte técnico     Avdeling for teknisk støtte   ondersteuning
Testar impressão             Prøveutskrift          Testafdruk
seleção de texto             tekstblokk            tekstblok
caixa de texto              tekstboks            tekstvak
efeito de texto             teksteffekt           teksteffect
objeto de texto             Tekst-objekt           tekstobject
Dimensionamento de texto     Tekstskalering        tekstaanpassing
revestimento térmico       termisk belegg        thermische toplaag
etiqueta térmica         termisk etikett       thermisch label

cabeçote de impressão térmica   termisk skrivehode      thermische printerkop
impressão térmica         termisk utskrift       thermisch afdrukken

tecnologia de impressão térmica  termisk utskriftsteknologi  thermische afdruktechnologie

etiqueta de terceiros       tredjepartsetikett      label derde partij
dicas e truques          tips og triks        tips en trucs
tampa superior          toppdeksel          bovenklep
Twin Turbo            Twin Turbo          Twin Turbo
UCC/EAN 128            UCC/EAN 128         UCC/EAN 128
UPC-A               UPC-A            UPC-A
UPC-E               UPC-E            UPC-E
conector USB           USB-kontakt         USB-aansluiting
conta de usuário         brukerkonto         gebruikersaccount
vídeo de férias          ferievideo          vakantievideo
objeto variável          variabelt objekt       variabel object

objeto de texto variável     variabelt tekstobjekt    variabel tekstobject
alinhamento vertical       vertikal justering      verticale uitlijning
câmera de vídeo          videokamera         videocamera
visitante             bruker            bezoeker
garantia             garanti           garantie
serviço de garantia        garantitjeneste       garantieservice
widget              kontrollprogram       widget
Suplemento para Word
                 Word-tilleggsprogram     Add-in voor Word
visualização WYSIWYG
                 WYSIWYG-forhåndsvisning   WYSIWYG-voorbeeld
ZIP Code             ZIP Code           ZIP Code
ZIP+4 code            ZIP+4 code          ZIP+4 code

Guia do Usuário          Brukerhåndbok        Gebruikershandleiding
Guia do Usuário          Brukerhåndbok        Gebruikershandleiding
Smart Paste            Smart Paste         Smart Paste
Comprar etiquetas         Kjøp etiketter        Labels kopen
Ajuda do DYMO Label        DYMO Label Hjelp       DYMO Label-help
Link de dados universal      Universell datakobling    Universele gegevenskoppeling
Smart Copy/Paste         Smart Copy/Paste       Smart Copy/Paste
Smart Quotes           Smart Quotes         Smart Quotes
Smart Links            Smart Links         Smart Links
Delete              Delete            Delete
Ctrl               Control           Ctrl
Shift               Shift            Shift
Enter               Return            Enter
fi-fi              hu-hu                tr-tr
lisämakro            bővítmény              eklenti

lisämakrovaihtoehto       bővítménybeállítás         eklenti seçeneği
osoitekirja           címjegyzék             adres defteri

osoitekirjamerkintä       címjegyzékben szereplő bejegyzés  adres defteri girişi

osoitekirjatiedosto       címjegyzékfájl           adres defteri dosyası
Address Fixer          Address Fixer            Address Fixer
osoitteen muoto         címformátum             adres biçimi

osoitetiedot          címadat               adres bilgisi
osoitetarra           levélcímke             adres etiketi
osoiteluettelo         címlista              adres listesi
Osoiteobjekti          Címobjektum             Adres nesnesi
osoiteteksti          cím szövege             adres metni

järjestelmänvalvojan oikeudet  rendszergazdai jogok        yönetici hakları
tasaus             igazítás              hizalama

tasausvaihtoehdot        igazítási beállítások        hizalama seçenekleri
taustaväri           háttérszín             arka plan rengi
viivakoodi           vonalkód              barkod

Viivakoodin alaosa       Vonalkód lent            Barkod Alt

viivakoodin tiedot       vonalkódadatok           barkod verisi

Viivakoodiobjekti        Vonalkódobjektum          Barkod nesnesi

viivakoodin koko        vonalkód mérete           barkod boyutu

viivakoodien symboliikka    vonalkód-jelölési rendszerek    barkod simgesi

viivakoodin teksti       vonalkód szövege          barkod metni

Viivakoodin yläosa       Vonalkód fent            Barkod Üst
tyhjä asemointi         üres elrendezés           boş düzen
tyhjä viiva           üres sor              boş satır

kaapelikanava          kábelcsatorna            kablo kanalı
Vaihda asettelua        Elrendezés módosítása        Düzeni Değiştir
valintaruutu          jelölőnégyzet            onay kutusu

tarkistussummamerkki      ellenőrzőösszeg karakter      sağlama karakteri

Ympyrätekstiobjekti       Kör alakú szöveg objektum      Dairesel Metin nesnesi

puhdistustyökalu        tisztítóeszköz           temizleme aracı
Clip Art            ClipArt               Küçük Resim
Codabar             Codabar               Codabar
Code 128-A           Code 128-A             Code 128-A
Code 128-Auto          Code 128-Auto            Code 128-Auto
Code 128-B           Code 128-B             Code 128-B
Code 128-C           Code 128-C             Code 128-C
Code 39             Code 39               Code 39

yhteystiedot          kapcsolattartási információ     kişi bilgisi
vanupuikko           pamutdarab             temizlik bezi
Laskuriobjekti         Számlálóobjektum          Sayaç nesnesi
Nykyinen osoite         Jelenlegi cím            Geçerli adres
kaareva teksti         ívelt szöveg            eğri metin

yksilöllinen tarra       egyedi címke            özel etiket

yksilöllinen tarraohjelma    egyedi címkékre vonatkozó program  özel etiket programı
leikkausterä          vágókés               kesici bıçak
D1 label            D1 szalag              D1 şerit

tietojen keräysominaisuus    adatgyűjtési funkció        veri toplama özelliği
tietokenttä           adatmező              veri alanı
tietojen muoto         adatformátum            veri biçimi
tietoluettelo          adatlista              veri listesi
tietolähde           adatforrás             veri kaynağı
tietokantatiedosto         adatbázisfájl              veritabanı dosyası

tietokannan tiedot         adatbázisadatok             veritabanı bilgisi

Päiväys- ja aikaobjekti      Dátum és idő objektum          Tarih ve Saat nesnesi
päiväys ja aikaleima        dátum és idő bélyegző          tarih ve saat damgası


Oletuspalautusosoite        Alapértelmezett feladói cím       Varsayılan gönderici adresi
                  vesszővel vagy tabulátorokkal határolt
eroteltu tiedosto         fájl                   ayrılmış dosyalar
erotinmerkki            határoló karakter            ayırıcı karakter
Designer              Tervező                 Tasarımcı

lämpösiirtotulostin        közvetlen hőnyomtató           doğrudan termal yazıcı
DiscPainter            DiscPainter               DiscPainter
DLS                DLS                   DLS
DLS 7               DLS 7                  DLS 7
DLS 7 SDK             DLS 7 SDK                DLS 7 SDK
DYMO                DYMO                   DYMO

DYMO-osoitekirja          DYMO címjegyzék             DYMO Adres Defteri

DYMO D1 -tarrakasetti       DYMO D1 címkekazetta           DYMO D1 etiket kaseti

DYMO Excel -lisämakro       DYMO Excel bővítmény           DYMO Excel Eklentisi
DYMO File             DYMO File                DYMO File
DYMO Label             DYMO Label                DYMO Label
DYMO Label             DYMO címke                DYMO etiketi

DYMO Label -lisämakro       DYMO Label bővítmény           DYMO Label Eklentisi
DYMO Label Add-In for QuickBooks  DYMO Label Add-In for QuickBooks     DYMO Label Add-In for QuickBooks

DYMO Label -asetukset       DYMO Label telepítőprogramja       DYMO Label Kurulumu
DYMO Label -ohjelmisto       DYMO Label szoftver           DYMO Label yazılımı

DYMO Label Software version XX   DYMO Label Software version XX      DYMO Label Software version XX
DYMO Label vXX           DYMO Label vXX              DYMO Label vXX

DYMO LabelWriter -tulostin     DYMO LabelWriter nyomtató        DYMO LabelWriter yazıcı
DYMO Online            DYMO online               DYMO Çevrimiçi

DYMO Outlook -lisämakro      DYMO Outlook bővítmény          DYMO Outlook Eklentisi
DYMO QuickPrint          DYMO QuickPrint             DYMO QuickPrint
DYMO Stamps            DYMO Stamps               DYMO Stamps

DYMO Word -lisämakro        DYMO Word bővítmény           DYMO Word Eklentisi
DYMOn valmistama tarra       eredeti DYMO címke            DYMO-markalı etiket
Muokkausalue            Szerkesztés terület           Alanı düzenle
kentän nimi            mezőnév                 alan adı
Arkistoi nimellä          Iktatás                 Farklı dosyala
tiedostokansio           mappa                  dosya klasörü

arkistointikansiotarra       mappacímke                dosya klasörü etiketi
kiinteä osoite           rögzített cím              sabit adres


muotoilutyökalurivi        formázási eszköztár           biçimlendirme araç çubuğu

syöttöpainike           lapdobás gomb              form-besleme düğmesi
haitalliset häiriöt        káros interferencia           zararlı parazit
historiatietue           előzményrekord              geçmiş kaydı

Vaakaviivaobjekti         Vízszintesvonal-objektum         yatay çizgi nesnesi
selväkielinen teksti        olvasható formátumú szöveg        okunabilir metin
kuvatiedosto            képfájl                 resim dosyası
Kuvaobjekti            Képobjektum               Resim nesnesi
Intelligent Mail Barcode      Intelligent Mail Barcode         Intelligent Mail Barcode
Interleaved 2 of 5         Interleaved 2 of 5            Interleaved 2 of 5
ITF-14               ITF-14                  ITF-14
tarra               címke                  etiket
tarrakasetti            címkekazetta               etiket kaseti
tarraluettelo           címkekatalógus              etiket kataloğu

tarrojen poistopainike       címkekiadó gomb             etiket çıkartma düğmesi
tarran syöttöaukko               címkeadagoló nyílás          etiket besleme yuvası
tarratiedosto                 címkefájl               etiket dosyası
tarraohjain                  címkevezető              etiket kılavuzu
tarra-asettelu                 címkeelrendezés            etiket düzeni
Tarraobjektit                 Címkeobjektumok            Etiket Nesneleri

tarratulostin                 címkenyomtató             etiket yazıcısı
tarrarulla                   címketekercs             etiket rulosu
tarrakela                   címkeorsó               etiket makarası
Tarratyypit                  Címketípusok             Etiket çeşitleri
LabelManager PCII               LabelManager PCII           LabelManager PCII
                                           LabelManager PCII etiket
LabelManager PCII -tulostin          LabelManager PCII nyomtató      yazıcı
LabelWriter                  LabelWriter              LabelWriter
LabelWriter 450                LabelWriter 450            LabelWriter 450
LabelWriter 450 Turbo             LabelWriter 450 Turbo         LabelWriter 450 Turbo
LabelWriter Duo                LabelWriter Duo            LabelWriter Duo
LabelWriter DUO Label             LabelWriter DUO Label         LabelWriter DUO Label

LabelWriter Duo -tulostin           LabelWriter Duo nyomtató       LabelWriter Duo etiket yazıcı
LabelWriter DUO Tape              LabelWriter DUO Tape         LabelWriter DUO Tape
LabelWriter-tarra               LabelWriter címke           LabelWriter etiketleri
LabelWriter Print Server            LabelWriter Print Server       LabelWriter Print Server
LabelWriter-tulostin              LabelWriter nyomtató         LabelWriter etiket yazıcı
LabelWriter Twin Turbo             LabelWriter Twin Turbo        LabelWriter Twin Turbo

                                           LabelWriter Twin Turbo
LabelWriter Twin Turbo -tulostin        LabelWriter Twin Turbo nyomtató    etiket yazıcı
vaaka                     fekvő                 yatay
Iso osoite                   Nagy, cím               Geniş Adres
Iso lähetys                  Nagy, szállítási           Geniş sevkiyat
asettelu                    elrendezés              düzen
rivinkatko                   sortörés               satır boşluğu
viivaobjekti                  vonalobjektum             satır nesnesi
kangas, josta ei irtoa nukkaa         szöszmentes ruha           havsız bez
paikallinen tietokone             helyi számítógép           yerel bilgisayar
logo                      embléma                logo

Mac-osoitekirja                Mac címjegyzék            Mac Adres Defteri
huolto                     karbantartás             bakım
Tulosta yhdistäen               Összeállító nyomtatás         Birleşik Yazdırma
Microsoft .NET Framework            Microsoft .NET Framework       Microsoft .NET Framework
peilitehoste                  tükörhatás              ayna efekti
peilikuva                   tükörkép               ayna imajı
peilattu teksti                tükrözött szöveg           ayna efektli metin

nimilappu                   névkitűző               yaka kartı
verkkotulostin                 hálózati nyomtató           ağ yazıcısı
irrotettava                  nem tapadó              yapışkansız
ilmoitusalue                  értesítési terület          bildirim alanı
numeeriset tiedot               számadatok              sayısal veri
Objekti                    Objektum               Nesne
Asetukset                   Beállítások              Seçenekler

Outlook-lisämakro               Outlook bővítmény           Outlook Eklentisi
Outlook-yhteystiedot              Outlook Névjegyalbum         Outlook Kişileri
paketti                    csomag                paket
osanumero                   cikkszám               parça numarası
rei'itys                    perforáció              perforeli delikler

henkilökohtaisen tunnistamisen mahdollistava
tieto                     személyazonosításra alkalmas adatok  kişisel kimlik bilgisi
telan vapautin                 henger kioldása            silindir açma düğmesi
pysty                     álló                 dikey
jatkojohto                   elosztó                güç uzatma kablosu
esikatsele                   előnézet               önizleme

esikatsele                   előnézet megtekintése         önizleme
Tulosta                    Nyomtatás               Yazdır

tulosta katkoviivat              vágási jelek nyomtatása        kesme işaretlerini yazdır
tulostuspää                  nyomtatófej              yazdırma kafası
tulostuslaatu                 nyomtatási minőség          baskı kalitesi
tulostinpalvelin                nyomtatókiszolgáló          yazdırma sunucusu
tulostinohjain        nyomtatóillesztő             yazıcı sürücüsü
tulostinluettelo       nyomtatólista              yazıcı listesi
tulostimen malli       nyomtató típusa             yazıcı modeli


tuotteen kehitysohjelma   a termék fejlesztését szolgáló program  ürün geliştirme programı
Ominaisuudet         Tulajdonságok              Özellikler

Pikaopas           Rövid útmutató              Hızlı Başlama Kılavuzu
QuickBooks          QuickBooks                QuickBooks
QuickPrint          QuickPrint                QuickPrint
RA number          RA number                RA number
Viimeisimmät asettelut    Legutóbbi elrendezések          Son Düzenler


Viimeksi tulostetut tarrat  Utoljára nyomtatott címkék        Son Basılan Etiketler

vastaanottajan osoite    címzett címe               alıcı adresi
viitenimi          hivatkozásnév              referans adı
etätietokone         távoli számítógép            uzak bilgisayar

palautusosoite        feladó címe               gönderici adresi
viivain           vonalzó                 cetvel

esimerkkiosoitekirja     mintacímjegyzék             örnek adres defteri
esimerkkiasettelu      mintaelrendezés             örnek düzen
Tallennetut tarrat      Mentett címkék              Kayıtlı Etiketler
hakuehto           keresőkifejezés             terim ara
itsetestaus         önteszt                 kendi kendini sınama
sarjanumero         sorozatszám               seri numarası
Service Pack         szervizcsomag              Servis Paketi

asennusohjeet        telepítési utasítások          kurulum talimatları
muoto            alakzat                 şekil
muoto-objektit        alakzatobjektum             şekil nesnesi
jaettu verkko        megosztott hálózat            paylaşımlı ağ
jaettu tulostin       megosztott nyomtató           paylaşımlı yazıcı
varastointiaika       élettartam                raf ömrü
lähetys           szállítási                gönderim

lähetyksen tunnistelappu   szállítási azonosítókitűző        gönderim kimlik kartı
lähetystarra         szállítási címke             gönderim etiketi


lähetys nimitarra      szállítási névkitűző           gönderim kimlik kartı
SKU             SKU                   SKU
Smart Paste         Smart Paste               Smart Paste

ohjelmiston lisämakro    szoftverbővítmény            yazılım eklentisi

Ohjelmien kehityspaketti   Szoftverfejlesztői készlet        Yazılım Programcısı Kiti

asennusohjelmisto      telepítőszoftver             yazılım yükleyici
kelaopas           orsóvezető                makara kılavuzu
kelatappi          orsótest                 makara mili
osavaltion lyhenne      állam rövidítése             eyalet kısaltması
staattinen teksti      statikus szöveg             statik metin
tilan merkkivalo       állapotjelző fény            durum göstergesi
katuosoite          utcanév                 sokak adresi
venytä            nyújtás                 gerdirmek

tuetut tarratyypit      támogatott címketípus          desteklenen etiket türü
symboliikka         jelölési rendszer            simge

Järjestelmänvalvoja     rendszergazda              Sistem Yöneticisi
Teippitarrat         Szalagcímkék               Şerit etiketler
teippitulostin        szalagnyomtató              şerit yazıcı
tekninen tuki        műszaki támogatás            teknik destek

Teknisen tuen osasto     műszaki támogatási részleg        Teknik Destek Departmanı
Koetulostus         Próbanyomtatás              Test baskısı
tekstilohko         szövegblokk               metin bloğu
tekstilaatikko        szövegmező                metin kutusu
tekstin tehoste       szöveghatás               metin efekti
tekstiobjekti        szövegobjektum              metin nesnesi
Tekstin skaalaus      Szöveg méretezése      Metin ölçekleme
lämpöpinnoite        hőbevonat          ısıl kaplama
lämpötarra         hőcímke           ısıl etiket

lämpötulostuspää      hőnyomtatófej        ısıl yazdırma kafası
lämpötulostus        hőnyomtatás         ısıl yazdırma

lämpötulostusteknologia   hőnyomtatási technológia  ısıl yazdırma teknoljisi

kolmannen osapuolen tarra  más gyártmányú címke    üçüncü taraf etiketi
vinkit ja niksit      tippek és trükkök      ipuçları ve hileler
tulostimen kansi      fedél            üst kapak
Twin Turbo         Twin Turbo         Twin Turbo
UCC/EAN 128         UCC/EAN 128         UCC/EAN 128
UPC-A            UPC-A            UPC-A
UPC-E            UPC-E            UPC-E
USB-liitin         USB-csatlakozó       USB bağlayıcısı
käyttäjätili        felhasználói fiók      kullanıcı hesabı
lomavideo          vakációs videofelvételek  tatil videosu
Muuttujaobjekti       Változóobjektum       değişken nesne

Tekstimuuttujaobjekti    Változószöveg-objektum   değişken metin nesnesi
pystykohdistus       függőleges igazítás     dikey hizalama
videokamera         videokamera         video kamera
vierailija         látogató          ziyaretçi
takuu            garancia          garanti
takuupalvelu        garanciaszolgáltatás    garanti servisi
elementti          vezérlő           widget

Word-lisämakro       Word bővítmény       Word Eklentisi

WYSIWYG-esikatselu     ALAKHŰ (WYSIWYG) előnézet  WYSIWYG önizleme
ZIP Code          ZIP Code          ZIP Code
ZIP+4 code         ZIP+4 code         ZIP+4 code

Käyttöopas         Használati útmutató     Kullanım Kılavuzu
Käyttöopas         Használati útmutató     Kullanım Kılavuzu
Smart Paste         Smart Paste         Smart Paste
Osta tarroja        Címkék vásárlása      Etiket Satın Al
DYMO Label -ohje      Hjälp om DYMO Label     DYMO Label Yardım
Universal Data Link     Universal Data link     Evrensel Veri Bağlantısı
Smart Copy/Paste      Smart Copy/Paste      Smart Copy/Paste
Smart Quotes        Smart Quotes        Smart Quotes
Smart Links         Smart Links         Smart Links
Delete           Delete           Delete
Ctrl            Ctrl            Ctrl
Vaihto           Shift            Shift
Enter            Enter            Enter
sv-se
tilläggsprogram

alternativ för tilläggsprogram
adressbok

adressbokspost

adressboksfil
Address Fixer
adressformat

adressinformation
adressetikett
adresslista
adressobjekt
adresstext

administratörsrättigheter
justering

justeringsalternativ
bakgrundsfärg
streckkod

Nedre streckkod

streckkodsdata

streckkodsobjekt

streckkodsstorlek

streckkodssymbolik

streckkodstext

Övre streckkod
tom layout
tom rad

kabelkanal
Ändra layout
kryssruta

kontrollsummetecken

cirkelformat textobjekt

rengöringsverktyg
ClipArt
Codabar
Code 128-A
Code 128-Auto
Code 128-B
Code 128-C
Code 39

kontaktinformation
bomullspinne
räknarobjekt
Aktuell adress
böjd text

anpassad etikett

program för anpassade etiketter
kniv
D1 label

informationsinsamling
datafält
dataformat
datalista
datakälla
databasfil

databasinformation

objekt för datum och tid
datum- och tidsstämpel


Standardreturadress

avgränsad fil
avgränsningstecken
Utformaren

direktverkande termoskrivare
DiscPainter
DLS
DLS 7
DLS 7 SDK
DYMO

DYMO-adressboken

DYMO D1-etikettkassett

DYMO-tilläggsprogram för Excel
DYMO File
DYMO Label
DYMO-etikett

tilläggsprogram för DYMO Label
DYMO Label Add-In for QuickBooks

installationsprogram för DYMO Label
programvaran DYMO Label

DYMO Label Software version XX
DYMO Label vXX

DYMO LabelWriter-skrivare
DYMO online

DYMO-tilläggsprogram för Outlook
DYMO QuickPrint
DYMO Stamps

DYMO-tilläggsprogram för Word
DYMO-etiketter
redigeringsområde
fältnamn
Arkivera som
arkivmapp

arkivmappsetikett
fast adress


formateringsverktygsfält

sidmatningsknapp
skadlig störning
historikpost

vågrätt linjeobjekt
läsbar text
bildfil
bildobjekt
Intelligent Mail Barcode
Interleaved 2 of 5
ITF-14
etikett
etikettkassett
etikettkatalog

etikettutmatningsknapp
etikettinmatningsöppning
etikettfil
etikettstöd
etikettlayout
Etikettobjekt

etikettskrivare
etikettrulle
etikettspole
Etikettyper
LabelManager PCII

LabelManager PCII-skrivare
LabelWriter
LabelWriter 450
LabelWriter 450 Turbo
LabelWriter Duo
LabelWriter DUO Label

LabelWriter Duo-skrivare
LabelWriter DUO Tape
LabelWriter-etikett
LabelWriter Print Server
LabelWriter-skrivare
LabelWriter Twin Turbo


LabelWriter Twin Turbo-skrivare
liggande
Stor adress
Stor frakt
layout
radbrytning
linjeobjekt
luddfri trasa
lokal dator
logotyp

Mac-adressboken
underhåll
Koppla dokument
Microsoft .NET Framework
spegeleffekt
speglad bild
speglad text

namnskylt
nätverksskrivare
utan klister
meddelandefält
numeriska data
objekt
Alternativ

tilläggsprogram för Outlook
Outlook-kontakter
paket
artikelnummer
perforerat hål


personliga uppgifter
frikopplingsarm
stående
strömledning
förhandsgranskning

förhandsgranska
Skriv ut

klippmarkeringar
skrivhuvud
utskriftskvalitet
utskriftsserver
skrivardrivrutin
skrivarlista
skrivarmodell


produktförbättringsprogram
Egenskaper

Snabbstartshandledningen
QuickBooks
QuickPrint
RA number
Senaste layouter


Senast utskrivna etiketter

mottagaradress
referensnamn
fjärrdator

avsändaradress
linjal

exempeladressbok
exempellayout
Sparade etiketter
sökterm
självtest
serienummer
Service Pack

installationsanvisningar
form
formobjekt
delat nätverk
delad skrivare
livslängd
frakt

frakt-id-skylt
fraktetikett


fraktnamnskylt
SKU
Smart Paste

tilläggsprogram

programutvecklarpaket

installationsprogram
spolstöd
spolaxel
delstatsförkortning
statisk text
statuslampa
gatuadress
sträck ut

etikettyp som stöds
symbolik

systemadministratör
tejpetiketter
tejpskrivare
teknisk support

avdelningen för teknisk support
Provutskrift
textblock
textruta
texteffekt
textobjekt
textstorleksformgivare
termobeläggning
termoetikett

termiskt skrivhuvud
termoutskrift

teknik för termoutskrift

etikett från tredje part
tips
lock
Twin Turbo
UCC/EAN 128
UPC-A
UPC-E
USB-kontakt
användarkonto
semesterfilm
variabelt objekt

variabelt textobjekt
lodrät justering
videokamera
besökare
garanti
garantiservice
widget

tilläggsprogram för Word

WYSIWYG-förhandsgranskning
ZIP Code
ZIP+4 code

Bruksanvisning
Bruksanvisning
Smart Paste
Köp etiketter
Hjälp om DYMO Label
Link de dados universal
Smart Copy/Paste
Smart Quotes
Smart Links
Delete
Ctrl
Skift
Return

								
To top