Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

BAB I BENTUK PANGKAT_ AKAR DAN LOGARITMA by IienWae

VIEWS: 1,162 PAGES: 21

									                        BAB I
         BENTUK PANGKAT, AKAR, DAN LOGARITMA


1.1. BENTUK PANGKAT NEGATIF
Perkalian bilangan-bilangan yang sama disebut sebagai perkalian berulang. Setiap perkalian
berulang dapat dituliskan atau disajikan secara ringkas dengan menggunakan notasi bilangan
berpangkat atau notasi eksponen.
Sebagai contoh :
     Perkalian berulang 2 x 2 x 2 ditulis secara ringkas dengan notasi bilangan berpangkat
     atau notasi eksponen sebagai 23.
     Jadi, 2 x 2 x 2 = 23


Definisi : Pangkat Bulat Positif
       Jika a adalah bilangan real (a  R) dan n adalah bilangan bulat positif lebih dari 1,
       maka a pangkat n (ditulis an) adalah perkalian n buah bilangan a.
       Definisi ini dituliskan secara sederhana sebagai :
       an = a x a x a x ……x a x a x a
          Perkalian n buah bilangan


Bentuk an adalah bilangan berpangkat dengan pangkat bulat positif, a disebut bilangan pokok
atau basis dan n (bilangan asli > 1) disebut pangkat atau eksponen.
Catatan :
     Jika n = 1 maka an = a1 = a
     Jika n = 0 maka :
     -  untuk a ≠ 0, maka a0 = 1,
     -  untuk a = 0, maka 00 tidak terdefinisi


Contoh 1
Dengan cara menuliskan dalam bentuk factor-faktor, tunjukan bahwa :
   56
a.   4
      52
   5
   a4
b.   a
   a3


Jawab :
   56     555555
a.     52 
   5 4
         5555
        = 5 x 5 = 52
       56
   Jadi   4
          52
       5
   a4   aaaa
b.    a
   a 3
        aaa
       a4
   Jadi,   a
       a3


Meskipun bukan merupakan bukti, tetapi contoh diatas memperlihatkan berlakunya sifat
eksponen berikut :

              ap : aq = ap-q


dengan a  R, p dan q adalah bilangan-bilangan bulat positif.
Sebagai ilustrasi, misalnya :
                a3 : a5 = a3-5 = a-2
sekarang, jika pembagian itu dituliskan dalam bentuk factor-faktornya, maka diperoleh :
           a3   aaa  1  1
                     2
           a 5
              aaaaa aa a


Definisi pangkat Bulat Negatif
Misalkan a  R dan a ≠ 0, maka a-n adalah kebalikan dari an atau sebaliknya
           1       1
      a n    n
             atau a n  n
           a       a


Contoh 2.
Nyatakan bilangan-bilangan berikut ini dalam bentuk pangkat positif.
a. 3-4                      c. a-3
                            4
b. 3 x 5-2                    d.
                            b 6
Jawab :
       1
a. 3  4 
       34
           1   3
b. 3  5 2  3     2
              2
           5  5
       1
c. a 3 
       a3
   4
d.   6
      4b 6
   b
1.2. BENTUK AKAR DAN PANGKAT PECAHAN


Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional.


Contoh 3
Di antara bilangan-bilangan berikut ini, manakah yang merupakan bentuk akar ?
                         3
a.    6                  c.    64

b.                      d.  3
     0,16                     0,008
Jawab :
a.    6 , merupakan bentuk akar

b.    0,16 , bukan bentuk akar sebab           0,16 =    0,42    0,4

c.  3
     64 , bukan bentuk akar sebab         3
                              64 =  3
                                   43  4

d.  3
     0,008 , bukan bentuk akar sebab          3
                                0,008 =   3
                                         0,23   0,2
MENYEDERHANAKAN BENTUK AKAR
Untuk setiap a dan b bilangan bulat positif, maka berlaku

               a  b    a b
Dengan a atau b harus dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat murni


Contoh 4
a. 108

b.    1
       8
Jawab
a. 108         36  3    36  3  6 3

b.    1 
     8
             116  2   1
                    16   21
                           4
                              2
OPERASI ALJABAR PADA BENTUK AKAR
   Untuk setiap a, b, dan c bilangan rasional positif, maka berlaku hubungan
              a c  b c  a  b  c
         dan
              a c  b c  a  b  c
Contoh 5
Sederhanakan bentuk-bentuk berikut ini
a. 3 3  5 3  2 3

b. 4 3  12  27


Jawab :
a. 3 3  5 3  2 3  3  5  2 3  6 3

b. 4 3  12  27  4 3  2 3  3 3  4  2  3 3  5 3


A. Perkalian Bentuk Akar
Ketika    menyederhanakan       bentuk    akar,  kita  telah  menggunakan  sifat

   a b    a  b dengan   a dan b masing-masing bilangan positif. Sifat ini dapat pula
dipakai untuk menentukan hasil bilangan dalam bentuk akar.


Contoh 6
Sederhanakan perkalian-perkalian!
a.  6 8

b.    
     24 2 6   
Jawab :
a.  6  8  6  8  48  4 3

b.    
   24 2 6        24 2        
                       2  6  8  12  8  2 3


Contoh 7
Sederhanakan bentuk-bentuk berikut ini !
a.  7  5  7  5 
b.  7  5 
        2
Jawab :
a. Kita ingat rumus (a+b) (a-b) = a2 – b2 jadi,

        
     7 5 7 5 =       7    5
                    2    2                =7–5=2
b. Kita ingat rumus (a – b)2 = a2 – 2ab + b2 jadi,

     7 5   2     7   2 7  5   5 
                2             7  2 35  5
             12  2 35
B. Menarik Akar Kuadrat

Jika a dan b merupakan bilangan-bilangan rasional positif, maka bentuk               a  b  2  ab dan

   a  b  2  ab dapat dituliskan sebagai            
                                 a  b dan        
                                          a  b . Pengerjaan seperti itu

dinamakan menarik akar kuadrat. Untuk lebih memahami pengerjaan dalam menarik akar
kuadrat, simaklah perkalian-perkalian berikut ini.

a.     a b =   a
          2      2
                  2 a   b   b 
            = a  2 ab  b

            = a  b   2 ab
   Jika kedua ruas ditarik akar kuadrat, diperoleh :

              a  b  2  ab     a b  

b.     a b =   a
          2      2
                  2 a   b   b 
            = a  2 ab  b

            = a  b   2 ab
   Jika kedua ruas ditarik akar kuadrat, diperoleh :

              a  b  2  ab     a b  


Contoh 8
Nyatakan bilangan-bilangan berikut ini dalam bentuk                 
                                       a  b atau     a b  
a.   8  60

b. 12  140


Jawab :

a.   8  60     =   8  2 15

            =   5  3  2  5.3  5  3

b. 12  140 = 12  2 35

            =   7  6  2  7.5

            =   7 5
MERASIONALKAN PENYEBUT SEBUAH PECAHAN
                        a
A. Pecahan Berbentuk
                        b

                        12           12   3
   Mengubah pecahan                 menjadi         = a 3 dinamakan merasionalkan penyebut
                          3          3   3

                                    3                    12
   pecahan. Kita mengalikan dengan                   = 1. Dengan demikian nilai pecahan    ekuivalen
                                    3                     3

           12     3
   dengan             atau 4 3 .
           3     3
             a
   Pecahan         (a bilangan rasional dan            b merupakan bentuk akar), bagian penyebutnya
             b

                                                    b
   dapat dirasionalkan dengan cara mengalikan pecahan itu dengan                    , sehingga pecahan
                                                    b
   itu menjadi :

                      a       a    b    a b
                          =     x    
                      b       b    b     b


Contoh 9
Rasionalkan penyebut pecahan-pecahan berikut ini.
   6
a.
    3
   12
b.
    18
Jawab :

   6     6      3
a.          
    3    3      3

        6 3
      =    2 3
         3
                            12
b. Bagian penyebut pecahan                  kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi
                             18
        12        12        12
           =          
        18      9 2       3 2
   Kemudian bentuk yang terakhir itu kita rasionalkan :

        12        12      2
             =      
        18        3 2      2

               12 2
             =
                6

             =2 2
                        c        c
B. Pecahan Berbentuk                  atau
                      a b        a b
   Dengan menggunakan sifat perkalian bentuk-bentuk akar sekawan, penyebut pecahan
                    c         c
   yang berbentuk               atau      dapat dirasionalkan dengan melakukan manipulasi
                a b          a b
   aljabar sebagai berikut.
                      c
   a. Untuk pecahan                diubah menjadi
                    a b

              c
                    
                        c
                          
                            a b
                                
                                   
                                  ca b   
          a b          a b    a b     a2  b
                      c
   b. Untuk pecahan                diubah menjadi
                    a b

              c
                    
                        c
                          
                            a b
                                
                                  
                                  ca b   
          a b          a b    a b     a2  b
Contoh 11
Rasionalkan penyebut pecahan berikut!
   2
a.
   2 1

    3
b.
   32
Jawab:

   2       2        2 1
a.             
   2 1    2 1        2 1

      =
          
        2 2 1       
         2 1
      =      2 1  
    3        3        32
b.               
   32    32           32

      =
          
        3 32        
         34
          
      =  3 2 3         
                     c         c
C. Pecahan terbentuk               atau
                   a b        a b
                               c
Penyebut pecahan yang berbentuk                    dapat dirasionalkan dengan menggunakan
                             a b
manipulasi aljabar berikut.

a. Untuk pecahan
                 c
                     pembilang dan penyebut dikalikan dengan         
                                              a  b , menjadi:
                a b

      c
            
                 c
                       
                         a b
                             
                                 
                                 c a b  
      a b         a b       a b       a b

b. Untuk pecahan
                 c
                     pembilang dan penyebut dikalikan dengan        
                                              a  b , menjadi:
                a b

      c
            
                 c
                       
                         a b
                             
                                 
                                 c a b  
      a b         a b       a b       a b
Contoh 12
Rasionalkan penyebut pecahan berikut ini.
   3
a.
   3 2

    5
b.
   5 3


Jawab :

   3         3         3 2
a.                
   3 2      3 2         3 2

        =
          
          3 3 2      
           3 2
          
        = 3 3 2       
    5          5       5 3
b.                
   5 3      5 3         5 3

        =
           5 5 3        
           53

        =
          1
          2
            
           5  15     

Contoh 13
                             3
Rasionalkan penyebut pecahan
                          5 2 3
Jawab :
Perhatikan bahwa bagian penyebut dari pecahan terdiri atas 3 suku. Untuk merasionalkan
penyebutnya, maka bagian penyebut itu kita kelompokkan terlebih dulu menjadi dua suku,
jadi :

        3                  3          5 2 3
                    =              
      5 2 3               5 2 3         5 2 3

                         15  6  3
                    =
                      5  2  10  2  3 
                        15  6  3
                    =
                        4  2 10

                        15  6  3 2  10
                             
                    =
                         
                        2 2  10   
                              2  10

                      2 15  2 6  6  150  60  3 10
                    =
                             24  10

                      2 15  2 6  6  5 6  2 15  3 10
                    =
                             2 6

                    =
                       1
                      12
                         
                        3 10  3 6  6      
                    =
                      1
                      4
                         10     6 2  


PANGKAT PECAHAN
Bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan dapat dituliskan dalam notasi
          m
        an
dan m dan n bilangan bulat, a bilangan real, dan a ≠ 0.


                  1
                  n
A. Pangkat Pecahan a
Definisi Akar Pangkat Bilangan
Misalkan n bilangan bulat positif, a dan b bilangan-bilangan real sehingga berlaku hubungan
bn = a, maka b disebut akar pangkat n dari a.
     bn = a  b =    n
                a


1. Jika a > 0 maka   n
                a 0
                           n
2. (o) Jika a < 0 dan n ganjil, maka             a <0
                             n
  (o) Jika a < 0 dan n genap, maka             a bukan bilangan real
Contoh 14
Tentukan akar-akar pangkat bilangan !
a.  9

b.  4
Jawab :

a.  9      32    3

b.   4 bukan bilangan real, sebab tidak ada bilangan real manapun apabila dipangkatkan 2
atau dikuadratkan hasilnya sama dengan -4.


                          1
           n
Hubungan         a dengan a n
                            1

Definisi Pangkat Pecahan a n
                                                 1

Misalkan a bilangan real tidak nol dan n bilangan bulat positif, maka pangkat pecahan a n
sama dengan akar pangkat n dari bilangan a.
                 1
                 n    n
               a =       a
                n
Dengan catatan            a merupakan bilangan real.


                                m
                              a
B. PANGKAT PECAHAN                       n
               m
     m
         1
   a  n
       =  a n  , menggunakan sifat pangkat bulat positif.
         
         

              a
       m                                  1
                   m
    an =        n
                     , menggunakan definisi pangkat pecahan a n =  n
                                               a
       m

    an =        n
               a m , menggunakan sifat perkalian bentuk akar.                              m
                              n
Definisi pangkat Pecahan a
Misalkan a bilangan real tidak nol, m bilangan bulat dan n bilangan asli  2, maka pangkat
         m

pecahan a n sama dengan akar pangkat n dari bilangan am. ditulis
                 m
               an =     n
                        am

Dengan catatan         n
                   a m merupakan bilangan real.
Contoh 15
       1
       2
a. 16

b.  32 5
           1Jawab :
         1

a. 16  2 16  16  4 2  4
         2      32 5         5  32  5  2  2
             1
                         5
b.
Contoh 16

Nyatakan hasil-hasil berikut dalam bentuk         n
                                am
     3
a. 2 4
     3

b. x 5
Jawab :
       3

a. 2 4  4 2 3
       3

b. x 5  5 x 3
Contoh 17
Nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2.
a. 5 16

     1
b.  5
     4
Jawab :
                    4

a.    5
       16  2  2   5   4  5


                      2
       1 5 2 
b.    5    2 2 5
       4


SIFAT-SIFAT PANGKAT RASIONAL
Jika a dan b bilangan real serta n, p, dan q bilangan bulat positif maka berlaku :
a. ap x aq = ap+q
b. ap : aq = ap-q dengan p>q
c. (ap)q = apxq
d. (a x b)n = an x bn
           n
  a an
e.    n dengan b ≠ 0
  b b
f. 0n = 0


Contoh 18
a. a 5  a 9

b.    x  6 4c.    p : q 
       3      2 5


Jawab :
a. a 5  a 9 = a 59 , rumus 1-11 a = a14

    
b. x 6
         4
             = x 64 , rumus 1-11 c = x 24

   
c. p : q 3
               =  p  : q  , rumus 1-11e =
             2 5   3 5     2 5       15
                               p :q  10  p15
                                      10
                                      q


SIFAT-SIFAT PANGKAT BULAT
Contoh 20
a. 3-2 x 3-3
b. (5-2)-3
c. (x-4 : y-2)-3
Jawab:
a. 3-2 x 3-3 = 3-2 + (-3) = 3-5
b. (5-2)-3 = 5(-2)x(-3) = 56
c.    (x-4 : y-2)-3 = (x-4)-3 : (y-2)-3
                 = x12 : y6
                    x 12
                 =
                    y6


Contoh 21
a. 2 3  2 2

    
b. b 2
         3
           : b 1
           2
   1 
c.  1   y 3
  y               
                 4

    
Jawab :
a. 2 3  2 2 = 2 32
                    1
              = 2 1 
                    2
   
b. b 2
     3
       : b 1 = b 61
                  1
            = b 5 
                  b5
       2
   1 
c.  1   y 3
  y          4
                 = y 2  y 12
    
                 = y 212
                       1
                 = y 10 
                       y 10


NOTASI BAKU ATAU NOTASI ILMIAH


            a  10 n


Contoh 22
Tulislah bilangan-bilangan berikut dalam notasi baku atau notasi ilmiah
  a. 3.200.000
Jawab :
a. Bilangan a diperoleh dengan menempatkan tanda koma antara angka 3 dan 2, sehingga a
  = 3,2. ini berarti tanda koma digeser ke kiri melalui 6 angka atau n = 6.
                 3,200000,


            Tanda koma digeser ke kiri melalui 6 angka

  Jadi, notasi baku bagi bilangan 3.200.000 adalah 3,2 x 106
SIFAT-SIFAT PANGKAT RASIONAL
Jika a dan b  R (a ≠ 0, b ≠ 0), p dan q bilangan rasional, maka berlaku :
a. ap x aq = ap+q
b. ap : aq = ap-q
c. (a x b)p = ap x bp
d. (ap)q = a pxq
       p
  a ap
e.    p
  b b


Contoh 24
   1      1

a. a  a
   2      3
           2
   3 9
b.  a 4 
   
   
               3
   2 1
c.  a 3 .b 6 
       
       
Jawab :
     1        1        1 1
                     
a. a  a 2        3
                 =a   2 3
                        , dengan memakai sifat 1-12a
                     3 2
                     
                 = a   2 6
                          6 a5
           2
       3
           9          3 2
                     
b.  a
  
       4  
                 = a   4 9
                        , dengan memakai rumus 1-12d
         
                     1

                 = a6  6 a
                         3
                   1
                  a4 
   2 1
               3
                   
c.  a 3 .b 6 
                =   3 , dengan memakai sifat 1-12e
                  12 
                   5
                  b 
                    
                    
                     3
                   a  4    4
                           a3    a3
                 =    5
                             4
                     4
                         4
                           b5    b5
                   b


Contoh 25
   1
     2   
        1
    a3  a 3 
a. a  
   3
         
         

   1    1
         1    1
              
b.  a 3  a 2  a 3  a 2 
              
              
Jawab :
   1
      2    
          1                 1    2     1
                                           
                                             1

a. a 3   a 3  a 3 
                        = a3  a3  a3  a            3

           
                           1 2     1 1
                                  
                        = a  3 3
                               a  3 3


                        = a1  a 0
                        = a  1 , dengan catatan a ≠ 0
                                2         2
   1    1
         1    1
                1  1
b.  a 3  a 2  a 3  a 2  =  a 3    a 2 
                  
                  
                             2         2

                           = a a  a a
                             3    1     3
MENGUBAH PANGKAT PECAHAN NEGATIF MENJADI POSITIF
              m                                             m
Misalnya a         n
                  adalah bilangan pangkat pecahan positif dan a                   n
                                                              adalah bilangan
pangkat pecahan negative maka :
            m        m        mm
                          
            n                nn
        a      x an = a
                m        m
              
         a       n
                    x a n = a0
                m        m
              
         a       n
                    x an =1
                    m                m
                          1                  1
                  an =         m
                              atau a n =           m
                                            
                            n                  n
                          a                a


Definisi : Pangkat Pecahan Negatif
                                        m              m
                                      
Misalnya a  R dan a ≠ 0 maka a                         n
                                          adalah kebalikan dari a n atau sebaliknya ditulis =
            m                  m
                  1                1
            n
        a      =      m
                      atau a n =         m
                                  
                    n                n
                  a              a


Contoh 27
      1
    
      2
a. 2
      4
    
      3
b. x


      1
            1        1
c. 2    2
              1
                
              2
                      2
            2
      4
            1          1
d. x    3
              4
                
              3
                    x3 x
            x
PENGERTIAN LOGARITMA


Definisi : logaritma bilangan
        Misalkan a adalah bilangan positif (a > 0) dan g adalah bilangan positif yang tidak
        sama dengan 1 (0 < g < 1 | g > 1)
                  g
                    log a = x jika dan hanya jika gx = a


sebagai akibat dari definisi logaritma pada hubungan (1-14) , maka dapat ditunjukkan
berlakunya sifat-sifat pokok logaritma sebagai berikut:
          g
      a)    log gn = n
      b) glog g = 1
          g
      c)    log 1 = 0


Contoh 30
Nyatakan tiap bentuk eksponen di bawah ini dengan memakai notasi logaritma
a. 52 = 25
b. 60 = 1
Jawab :
a. 52 = 25  5log 25 = 2
b. 60 = 1  6log 1 = 0


Contoh 31
Nyatakan tiap bentuk logaritma di bawah ini dengan memakai notasi eksponen!
   5
a.    log 625 = 4
   2          1
b.    log    2 =
             2
   2     1
c.    log   = -3
        8
Jawab :
a.  5
     log 625 = 4  54 = 625
             1  1
b.  2
     log    2 =    2  2
             2  2
        1       1
c.  2
     log   = -3  2-3 =
        8       8
SIFAT-SIFAT LOGARITMA
Sifat I
Logaritma perkalian 2 bilangan sama dengan jumlah logaritma dari masing bilangan tadi.
Ditulis :
        g
          log (a x b) = glog a + glog b ……………… (1-16a)


Contoh 36
   2
a.    log 4 + 2log 8


Jawab :
   2
a.    log 4 + 2log 8      = 2log (4 x 8)
                 = 2log 32 = 5
Sifat 2
Logaritma pembagian dua bilangan sama dengan selisih logaritma dari masing-masing
bilangan itu, ditulis =
            a
         g
          log  b  glog a – glog b
                           ………………… (1-16b)

Contoh 37
   7
a.    log 217 – 7log 31
b. Log 0,04 – log 4
Jawab :
   7
                   217
a.    log 217 – 7log 31 = 7log   31

          = 7log 7 = 1
              0,04
b. Log 0,04 – log 4 = log 4

               = log 0,01 = -2


Sifat 3
Logaritma suatu bilangan berpangkat sama dengan pangkat dikalikan dengan logaritma itu.
Ditulis :
          g
            log an = n x glog a           ……. (1-16c)


Contoh 38
   2
a.    log 25 – 3log 5 + log 20
   1 2
b.    log 81  3 2 log 3  2 log 48
   2
Jawab :
   2
a.    log 25 – 3log 5 + log 20 = log 252 – log 53 + log 20
                    25 2   log 20
                 = log 5 2

                       252  
                   = log  3  20   log 100  2
                       5   
                          
                              1
  1 2
b.   log 81  3 2 log 3  2 log 48      = log 81 - 2 log 33  2 log 48
                         2     2
  2
                             9 
                        = 2 log    2 log 48
                             27 
                             9  
                        = 2 log   48 
                             27  
                        = 2log 16
                        =4
Sifat 4
Mengubah bilangan pokok logaritma
        p log a
   g
    log a = p log g                   …………………….. (1-16d)

jika p = a, sifat (1 – 16d) menjadi
           1
    g
     log a = a log g                 ……………………. (1-16e)Contoh 39
jika 2log3 = a, dinyatakan logaritma-logaritma di bawah ini dalam ini dalam a
   8
a.    log 3
   3
b.    log 2
Jawab :
                            2
         log 3 log 3 1log 3 1      1
c.  8        
     log 3 = log 8 log 2 3
                     log 3  a
                 3 log 2 3    3
              1   1
d.  3
     log 2 =   2
                
             log 3 aSifat 5
Sifat 5 merupakan perluasan dari sifat yang terdahulu
       g
   i) log a x alog b = glog b              ………………….(1-16f)
          m
    gn   m
   ii) log a = n glog a                 ………………….(1-16g)

       gn
   iii)     log an = glog a             ………………….(1-16h)
Contoh 40
a. Hitunglah 2log 5 x 5log 64
b. Jika 2log 3 = a, nyatakan logaritma-logaritma berikut ini dalam a
   i. 4log 81
   ii. 8log 27


Jawab :
   2
a. log 5 x 5log 64 = 2log 64 = 2log 26 = 6
         22   4 4
b. i. 4log 81 = log 3 = 2 2 log 3 = 2a
              22
     8
   ii. log 27 =        log 33 = 2log 3 = a
Sifat 6
Sifat 6 adalah perluasan dari definisi logaritma
                              a
                        g
                          log a
                      g


Contoh 41
a. 22 log 5
    5
      log 10
b. 5
Jawab :
a. 22 log 5 = 5
    5
      log 10
b. 5        = 10


Sifat-sifat logaritma dapat dirangkum sebagai berikut.
  Sifat 1 : glog (a x b) = glog a + glog b
          a
  Sifat 2 : log  b  glog a – glog b
       g
           

  Sifat 3 : glog an = n x glog a
              p log a
         g
  Sifat 4 : i) log a = p log g

                         1
              g
           ii) log a =      a
                        log g

  Sifat 5 : i) glog a x alog b = glog b
               m
       ii) gnlog am = n glog a

                gn
           iii)     log an = glog a
                    a
              g
                log a
  Sifat 6 : g


Contoh 42
Jika log p = a, log q = b dan log r = c, nyatakan tiap bentuk logaritma berikut ini dalam a, b, c
a. log     pqr 4  
     p 
  log     
b.    3 qr 3 
        

Jawab :
a. log         
        pqr 4  log p  log q  log r 4
               1              1
              = 2 log p  log q  4 log r  2 a  b  4c
    p 
  log      log p  log 3 q  log r 3
b.   3 qr 3 
       
         1    1
        = 2 log p  log q  3 log r
              3
         1   1
        = 2 a  3 b  3c
Nama : Dian Endah

  Kelas : X4MATEMATIKA

								
To top