CONTRACT DE CARD DE CREDIT nr by suchenfz

VIEWS: 93 PAGES: 21

									         INFORMATII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU
                     CONSUMATORI       1. Identitatea si datele de contact ale creditorului/intermediarului de credit

Creditor           GARANTI BANK SA
Adresa            Sediu social: Sos. Fabrica de Glucoza, Nr. 5, Novo Park 3, Business Center, Cladirea
               F, Et. 5 si 6, sector 2,
               Bucuresti
               Punct de lucru: Agentia _________________
               Adresa Agentiei ________________________
Telefon            021.200.94.94
E-mail            info@garantibank.ro
Adresa internet        www.garantibank.ro; www.bonuscard.ro
Intermediar de credit

Adresa

Telefon
E-mail
Adresa internet


       2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare


Tipul de credit        Card de Credit Bonus
Valoarea totala a       Limita de Card de Credit se va stabili la momentul aprobarii acesteia.
creditului
Inseamna plafonul sau
sumele totale puse la
dispozitie in temeiul
contractului de credit
Conditiile care        Creditul poate fi utilizat numai dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
reglementeaza tragerea     - intrarea in posesia cardului de credit,
creditului           - semnarea anexei la contractul de card de credit si
Inseamna modul si       - activarea acestuia prin intermediul serviciului Alo Garanti
momentul de obtinere a     Totalul sumelor utilizate din linia de credit nu poate sa depaseasca Creditul Total
banilor            Aprobat conform conditiilor prevazute in Contractul de Card de Credit.
                Limita de retragere numerar din Creditul Total Aprobat este de maxim 30%.
Durata contractului de     Nedeterminata
credit
Ratele si, daca este cazul,  Numarul si frecventa platilor: se stabileste in functie de modul de utilizare a
ordinea in care acestea    Creditului Total Aprobat.
vor fi alocate         Detinatorul va avea obligatia de a rambursa lunar cel putin Suma Minima de Plata
                numai daca inregistraza datorii in contul de card de credit.
                Suma Minima de Plata reprezintă suma pe care Detinatorul trebuie să o plătească
                până la Data Scaden ei, calculata ca procent din Linia de Credit utilizata (mai putin
                ratele scadente in viitor) comunicata prin extrasul de cont, la care se adauga valoarea
                integrala a dobânzilor, taxelor si comisioanelor percepute in functie de tranzactiile
                efectuate, aplicate conform anexei la prezentul contract.
                Ordinea in care sumele vor fi rambursate: Cheltuieli de executare, Dobânda
                penalizatoare, Dobanda restanta Credit restant, Suma reprezentand Depăşirea
                Neautorizată, Dobânda pentru Retragere de Numerar, Dobânda de Credit Card,
              Dobânda pentru Creditul în Rate, Comision utilizare Bancomat pentru numerar,
              Comision de asigurare, Sume reprezentand valoarea Retragerilor de Numerar, Taxa
              pentru depasire neautorizata, Taxa anuală administrare Card, Taxa de emitere, Taxa
              de reinoire card, Sume reprezentand valoarea Tranzac iilor cu Cardul la comercian i.

Valoarea totala pe care   Suma totala care trebuie rambursata se stabileste in concordanta cu modul de utilizare
va trebui sa o achitati   a Cardului de Credit. Detinatorul de Card de Credit va rambursa Bancii suma
Inseamna suma        utilizata la care se adauga valoarea dobanzilor si a comisioanelor, dupa caz.
imprumutata plus      Datorie Lunara: Detinatorul de card are obligatia de a rambursa lunar cel putin Suma
dobanda si posibilele    Minima de Plata comunicata in Extrasul de Cont pana cel tarziu la Data Scadenta.
costuri aferente      Suma Minima de Plata se calculeaza ca fiind: 3 % din Linia de Credit utilizata (mai
creditului         putin rate scadente in viitor) + 100% dobanzi, comisioane si penalitati (daca este
              cazul).
Garantii necesare      Numai in cazurile in care clientul solicita aprobarea creditului in baza unei garantii
Aceasta este o descriere  reprezentand un depozit colateral.
a garantiei pe care
trebuie sa o furnizati in
raport cu contractul de
credit


         3. Costurile creditului


Rata dobanzii aferente creditului  Dobanda de credit card:
sau, dupa caz, diferite rate ale   Nivelul actual al dobanzii curente aferente Bonus card este :
dobanzii, care se aplica       a. pentru tranzactiile efectuate la comercianti si pe internet de 27,6 % pe
contractului de credit        an*
                   b. pentru tranzactiile cu numerar si tranzactiile efectuate la bancomat 27,6
                   %/pe an *
                   * Clientii bancii cu conventie salariala la Garanti Bank, vor beneficia de o
                   rata a dobanzii in valoare de 19.2% pe an in perioada in care salariul este
                   primit in contul deschis la GARANTI BANK SA ; imediat ce conventia de
                   salarii inceteaza sau clientul nu mai primeste salariul in contul deschis la
                   Banca, se vor aplica ratele dobanzilor mentionate anterior
                   Dobanda pentru Credit în Rate cu Dobândă: 22.2% pe an
Dobanda anuala efectiva (DAE)    Nivelul actual al Dobanzii Anuale Efective (DAE), calculat la nivelul liniei
Acesta este costul total exprimat de credit aprobate de banca este de 31.2%* pe an calculat in baza unui
ca procentaj anual din valoarea exemplu reprezentativ: credit aprobat in valoare de 5367 RON, iar
totala a creditului.         Limita de retragere numerar este de 30% din creditul aprobat. In
DAE va ajuta sa comparati diferite urmatoarea zi acordarii creditului, limita de retragere numerar este utilizata
oferte.               si rambursata integral dupa 30 de zile. Limita de tranzactii la comercianti
                   este de asemenea utilizata integral, in ziua urmatoare acordarii, si
                   rambursata in 12 rate egale fara dobanda.
                   *Valoarea DAE pentru clientii cu conventie salariala la Garanti Bank este
                   de 19.4 %
Obtinerea creditului sau obtinerea
creditului conform clauzelor si ->Nu
conditiilor   convenite   este
conditionata de incheierea:
  unei asigurari pentru
  garantarea creditului
sau
  unui contract de servicii    ->Nu
  accesoriu
In cazul in care costurile acestor
servicii nu sunt cunoscute de
creditor, acestea nu sunt incluse in
DAE


         4. Costuri aferente


Este necesar sa se mentina unul sau mai     Pentru detinerea si utilizarea unui Card de Credit se impune
multe conturi pentru inregistrarea atat a    deschiderea si mentinerea, fara costuri, unui cont de card pe toata
operatiunilor de plata, cat si a tragerilor   perioada de valabilitate a contractului de emitere card de credit
Orice alte costuri ce reies din contractul de  Se vor percepe urmatoarele comisioane:
credit                     Comision utilizare bancomat pentru numerar: 1% din suma utilizata
                        + 5 RON
                        Comision emitere sau reinnoire card: 15 RON
                        Comision administrare anuala a cardului principal: Bonus Clasic:
                        40 RON; Bonus Gold: 180 RON; Bonus Platinum: 360 RON (20
                        RON pentru clientii cu conventie salariala*)
                        Comision administrare anuala a cardului suplimentar: Bonus Clasic:
                        20 RON; Bonus Gold: 90 RON; Bonus Platinum: 180 RON (10
                        RON pentru clientii cu conventie salariala*)
                        Taxa pentru depasire neautorizata: 5% din suma ce reprezinta
                        depasirea.
                        * imediat ce conventia de salarii inceteaza sau clientul nu mai
                        primeste salariul in contul deschis la Banca, se vor aplica valorile
                        standard ale celor doua comisioane, aferente tipului de produs
                        detinut de client
Costurile in caz de intarziere la plata     Se va percepe:
Platile neefectuate ar putea sa aiba      - Dobanda penalizatoare pentru nerambursarea Sumei Minime de
consecinte grave pentru dumneavoastra      Plata pana la Data Scadenta: 36% aplicata la Suma Minima de Plata
(ex.. vanzare silita) si sa ingreunezee     restanta, mai putin la dobanzi
obtinerea de credite              Banca va raporta existenta debitelor restante la Biroul de Credit, in
                        a 31-a zi de intarziere la plata, daca debitul nu este achitat, conform
                        celui mai recent extras de cont
                        Temenul minim la care banca poate declansa procedura de
                        executare silita este de 30 de zile de la data scadentei sau in 5 zile
                        de la data la care se inregistreaza popriri pe cont, notificari/somatii
                        de executare a garantiei si/sau a debitorului/garantilor fidejusori.


       6. Alte aspecte juridice importante


Dreptul de retragere                                              Da
Aveti dreptul sa renuntati la contractul de credit in termen de 14 zile calendaristice
Rambursare anticipata                                             Da
Aveti dreptul, in orice moment, la rambursarea anticipata totala sau partiala a creditului
Consultarea unei baze de date                                         Da
Creditorul trebuie sa va informeze imediat si gratuit asupra rezultatelor consultarii unei baze de date in
cazul in care cererea de creditare este respinsa in baza acestei consultari. Acest lucru nu se aplica in
cazul in care furnizarea unor astfel de informatii este interzisa de acte normative care transpun sau care
creeaza cadrul de aplicare pentru legislatia comunitara ori contravine obiectivelor de ordine publica sau
de securitate publica.
Dreptul de a primi proiectul de contract de credit                               Da
Aveti dreptul ca, la cerere, sa obtineti gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Aceasta
prevedere nu se aplica in cazul in care, in momentul cererii, creditorul nu poate sa incheie contractul de
credit cu dumneavoastra conform normelor sale interne.
Perioada de timp pe parcursul   Această informare este valabilă 15 de zile calendaristice incepand de la data
careia creditorul este tinut sa  semnarii prezentei oferte. Dupa expirarea termenului de valabilitate Banca isi
respecte obligatiile       rezerva sa modifice conditiile de ofertare conform normelor sale interne
precontractuale                          Client:
                          Nume / Prenume:

                          …………………………………………

                          Semnatura:
GARANTI BANK S.A.                  Declaratii - Solicitant de credit


 I. ACORD de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la S.C. Biroul de Credit S.A
 1. Îmi exprim în mod expres consimtamântul ca GARANTI BANK SA sa prelucreze informatiile indicate
 la punctul 2 de mai jos înregistrate pe numele meu în evidentele proprii si sa transmita catre S.C. Biroul
 de Credit S.A., persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3,
 în vederea prelucrarii acestor informatii de catre Biroul de Credit si consultarii informatiilor înregistrate
 pe numele meu în baza de date a Biroului de Credit de catre oricare Participant la Sistemul Biroului de
 Credit (institutiile de credit, institutii financiare nebancare si de asigurari) in scopul initierii sau derularii
 unei relatii de creditare si de asigurare a produselor de tip credit cu Participantul.
    .  Datele cu caracter personal prelucrate sunt:
a) date de identificare a persoanei fizice*
b) date si informatii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurari**
c) date referitoare la fraudulenti***
       d) date referitoare la inadvertente constatate de “GARANTI BANK SA”****
 * cuprinde informatii legate de: numele, prenumele, ini iala tatalui/mamei, adresa de
 domiciliu/resedinta, numarul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, cod tara si serie/numar
 pasaport in cazul persoanelor nerezidente;
 ** cuprinde date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scaden ei,
 creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numărul de rate restante, data scadentă a restan ei,
 numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului), date pozitive (tipul de produs,
 termenul de acordare, data acordării, data scaden ei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului,
 data închiderii contului, valuta creditului, frecven a plă ilor, suma plătită, rata lunară, denumirea şi
 adresa angajatorulu) si informatii legate de calitatea de girant, codebitor sau beneficiar de polita de
 asigurare a persoanei fizice in legatura cu produsul acordat;
 *** cuprinde informatii legate de: savarsirea de infractiuni sau contraventii în domeniul financiar-
 bancar, in relatia directa cu GARANTI BANK SA, constatate prin hotarari judecatoresti definitive sau
 irevocabile, dupa caz, ori prin acte administrative necontestate;
 ****cuprinde informatii legate de: date si informatii neconcordante rezultate din documentele
 prezentate la data solicitarii creditului, din culpa solicitantului;
 Am luat la cunostinta faptul ca datele cu caracter personal sunt stocate in baza de date a SC Biroul de
 Credit SA timp de 4 ani de la data ultimei actualizari.“
 Am luat la cunostinta faptul ca îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru
 protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor
 date, publicata în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
     (i)   Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul
          in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor,
          existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile
          in care pot fi exercitate;
     (ii)   Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Biroul de Credit la cerere si in mod
          gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele în legatura cu mine sunt
          sau nu prelucrate de catre acesta. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se
          adreseaza o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre S.C. Biroul de
          Credit S.A., la adresa: "Biroul de Credit SA, Str. Sfanta Vineri nr. 29, sector 3,
          Bucureşti, cod poştal 030203", sau prin e-mail: situatie@birouldecredit.ro, in care sa
          se comunice datele personale ale persoanei vizate (inclusiv un numar de telefon) si sa
          se ataseaze o copie lizibila dupa buletinul sau cartea de identitate.;
 (iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea, actualizarea,
 blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii,
 în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se
 adreseaza o cerere catre institutia care a inscris datele la Biroul de Credit, intocmita in forma scrisa,
datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si
modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila dupa actul de identitate al solicitantului;
 (iv) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate si legitime legate
de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in
care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o
cerere catre GARANTI BANK SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona
datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a
persoanei. Cererii i se va atasa o copie lizibila dupa actul de identitate al solicitantului.”
(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea
sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv
pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa
evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea,
comportamentul ori alte asemenea aspecte;
(vi) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost
incalcate.

II. ACORD de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre GARANTI BANK SA
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, declar expres că sunt de acord ca GARANTI BANK SA să prelucreze şi să
stocheze pe durata raporturilor contractuale cu Banca, cat si dupa incetarea acestor raporturi, pe toata
durata activitatii Bancii în scopul desfasurarii activitatilor financiar – bancare, datele mele personale,
inclusiv codul numeric personal, starea de sanatate, cetatenia, adresa, profesia, locul de munca, situatia
familiala, economica si financiara, obisnuinte/preferinte/comportament, cazierul judiciar si fiscal,
informatii legate de activitatea frauduloasa, informatii referitoare la inadvertentele constatate în
documentele/declaratiile prezentate Bancii, obtinute în baza formularelor, declaratiilor si documentelor
de orice fel depuse, redactate sau completate si
Banca are dreptul, în acest scop, sa transmita aceste date către ter e păr i, cum ar fi Biroul de Credit,
Expert Credit Bureau, altor asemenea sisteme de evidenta, entitatilor care fac parte din grupul Garanti
format din: Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş., Turkyie Garanti Bank A.Ş., Ralfi IFN SA,
Motoractive IFN SA, Motoractive Multiservices SRL, Domenia Credit IFN SA, toate entitatile afiliate,
precum si toti actionarii directi si indirecti ai GARANTI BANK SA, contractorilor acestor entitati, pentru
furnizarea unor servicii externalizate de catre acestea din urma sau entitatilor care centralizeaza
informatii privitoare la istoricul de credit ori au rol de supraveghere si control, pentru prelucrarea lor.
Cunosc ca am dreptul sa refuz de indata sau sa solicit ulterior, fără nici o justificare, în mod gratuit, în
scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca datele cu caracter personal si/sau cele cu
privire la persoanele pentru care am furnizat aceste date să nu fie prelucrate de Banca dupa incetarea
raporturilor contractuale cu aceasta în scopul marketingului direct si/sau desfasurarii activitatii financiar-
bancare sau să nu fie dezvăluite unor ter i într-un asemenea scop.
Declar expres că am luat cunoştin ă de prevederile Legii nr. 677/2001 privind drepturile persoanei ale
căror date personale sunt prelucrate, în principal cu privire la: (i) Dreptul de acces la date: dreptul de a
ob ine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătură cu
mine sunt sau nu sunt prelucrate de un operator; (ii) Dreptul de interven ie: dreptul de a ob ine, la cerere
şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a
datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; (iii)
Dreptul de opozi ie: de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situa ia
mea particulară, ca datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excep ia cazurilor în care
există dispozi ii legale contrare.
În acest sens, drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi exercitate conform legii, prin transmiterea unei cereri către
GARANTI BANK SA cu sediul social din Bucuresti, sos. Fabrica de Glucoza nr. 5, Novo Park Business
Center, Cladirea F, et. 5 si 6, Sector 2, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor
men iona datele asupra cărora se solicită interven ia, motivul justificat şi modul de interven ie. Cererii i
se va ataşa o fotocopie, lizibilă, după actul de identitate al solicitantului.

III. ACORD privind utilizarea adresei de e-mail si/sau a numarului de telefon
Îmi exprim în mod expres consimtamântul ca GARANTI BANK SA sa utilizeze adresa mea de e-mail
si/sau la numarul de telefon pentru orice comunicari in cadrul relatiei de creditare.
              CONTRACT DE CARD DE CREDIT nr............


GARANTI BANK S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 2, Soş. Fabrica de Glucoză, Nr. 5, Novo Parc 3,
Business Center, Clădirea F, Et. 5 şi 6, înregistrată la Registrul Comer ului sub nr. J40/4429/2009, cod de
înregistrare fiscală RO 25394008, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-066/2009 şi în
Registrul prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 16842 si 16849, prin
Agen ia_____________________________, cu adresa ____________________
__________________________________________________ reprezentată legal, denumită în continuare
„Banca”
şi
Dl./Dna._________________________________________________________________________, cu
domiciliul în ___________________________________________________, poseso(a)r(e) a(l) _____,
seria ___________, număr _____________, eliberat de ________________ la data de
_______________, valabil până la _________________, CNP ______________________________,
denumit în continuare „De inător” şi
Dl./Dna._________________________________________________________________________, cu
domiciliul în ___________________________________________________, poseso(a)r(e) a(l) _____,
seria ___________, număr _____________, eliberat de ________________ la data de
_______________, valabil până la _________________, CNP ______________________________,
denumit în continuare „Girant”
Dl./Dna._________________________________________________________________________, cu
domiciliul în ___________________________________________________, poseso(a)r(e) a(l) _____,
seria ___________, număr _____________, eliberat de ________________ la data de
_______________, valabil până la _________________, CNP ______________________________,
denumit în continuare „Utilizator”
au hotărât să încheie acest Contract, în următoarele condi ii:

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul acestui Contract îl reprezintă emiterea de către Bancă, De inătorului/Utilizatorului, a unui
instrument electronic de plată, card de credit cu utilizare interna ională, emis sub sigla MasterCard/Visa
(denumit „Cardul”), deschiderea de cont la Bancă, precum şi stabilirea condi iilor de utilizare a Cardului
de către De inător/Utilizator, pe baza cererii acestuia. Având în vedere solicitarea De inătorului, Banca va
deschide pe numele acestuia un cont de card şi o linie de credit cu acces prin card.
Banca acordă De inătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza Cardul până la Limita Creditului Total
Aprobat de Bancă, în condi iile stabilite în prezentul Contract.

Art. 2. DEFINI II
“Acceptan i” - orice comerciant, unitate bancară sau bancomat care permite efectuarea Tranzac iilor cu
Cardul;
„Autoritatea de Supraveghere a Băncii” - Banca Na ională a României (B.N.R.), cu sediu central în
România, Bucureşti, str. Lipscani, nr. 25, sector 3, cod poştal 030031;
„Banca/Prestator de Servicii de Plată” - GARANTI BANK S.A. cu sediul în Bucureşti, Şos. Fabrica
de Glucoză nr. 5, Novo Park 3, Business Center, Cladirea F, et.5 şi 6, sector 2, cu numar de ordine în
Registrul Comer ului J40/4429/2009, având cod de înregistrare fiscală RO 25394008, înregistrată în
registrul institu iilor de credit cu nr. RB-PJR-40-066/2009 şi în registrul de eviden ă a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub nr. 16842 si 16849, adresă poştă electronică www.garantibank.ro;
“Bonus” - reprezintă o facilitate acordată De inătorilor/Utilizatorilor pentru utilizarea unui Card,
conform acestui Contract, cu excep ia opera iunii de Retragere de Numerar;
“Card de credit” - instrumentul de plată electronic prin intermediul căruia De inătorul/Utilizatorul pot
utiliza Creditul Total Aprobat;
“Card de credit suplimentar” - cardul emis pe contul De inătorului, la cererea acestuia, pe numele unei
ter e persoane desemnate de către acesta, numită Utilizator şi care poate efectua tranzac ii în limita
stabilită de către De inător;
“Cont de card” - Contul deschis în numele De inătorului, utilizat de acesta pentru rambursarea sumelor
datorate Băncii;
„Costul total al creditului” - cuprinde: valoarea creditului utilizat, dobânda de credit card, dobânda
pentru Retragere de Numerar, dobânda de Credit Card, dobânda pentru Creditul în Rate, taxe aferente
produsului de card prezentate în tariful de taxe si comisioane (ex: taxa de emitere, taxa de administrare
anuală a cardului, taxa de depăşire neautorizată a valorii creditului acordat, taxa de reînnoire card, etc.),
comisioanele referitoare la utilizarea cardului şi la tranzac iile efectuate cu acesta prezentate în tariful de
taxe şi comisioane (ex: comisionul de utilizare bancomat pentru numerar, comisionul de asigurare, etc),
marja de ajustare a cursului de schimb în cazul tranzac iilor efectuate în altă valută decât valuta creditului
acordat.
“Credit în Rate/Credit în Rate cu Dobândă” - reprezintă creditul acordat de Bancă De inătorului, care
poate fi accesat la Partenerii Acceptan i în cadrul Limitei pentru Credit în Rate cu Dobândă din Creditul
Total Aprobat, comunicată De inătorului, respectiv Utilizatorului prin intermediul anexei la Contractul de
Card de Credit. Dobânda aplicabilă va fi Dobânda pentru Creditul în Rate. Numărul de rate poate varia şi
va fi comunicat de către Bancă prin intermediul Partenerilor Acceptan i sau prin alte mijloace de
comunicare;
Documentul aferent tranzac iei în rate cu dobândă este emis de terminalul comerciantului după ce
De inătorul alege numărul de rate dorite şi a autorizat finalizarea tranzac iei prin introducerea codului
PIN; documentul va con ine informa ii despre valoarea creditului în rate acordat pentru cumpărătura
respectivă, valoarea totală a dobânzii aferentă tranzac iei, planul de rate şi rata dobânzii.
“Credit Restant” - Suma Minimă de plată neachitată la Data Scadentă;
“Creditul Total Aprobat/Limita de Card/Limita Totală de Credit” - valoarea maximă a creditului
acordat De inătorului în temeiul prevederilor acestui Contract, stabilită prin anexa la prezentul contract şi
prin extrasul de cont;
“Cumpărături în Rate” - reprezintă facilitatea de rambursare într-un număr variabil de rate fără
dobândă a creditului accesat prin intermediul Partenerilor Acceptan i, prin utilizarea Creditului Total
Aprobat. Numărul de rate poate varia şi acestea vor fi comunicate de către Bancă prin intermediul
Partenerilor Acceptan i sau prin alte mijloace de comunicare.
“Data Scaden ei” - ultima zi de rambursare a Sumei Minime, a Creditului Datorat şi/sau a altor sume
datorate conform acestui contract;
“Depăşire neautorizată” - situa ie care poate să apară în anumite condi ii, cum ar fi tranzac ii off-line
sau tranzac ii într-o valută diferită de valuta cardului, prin utilizarea Cardului a cărei valoare depăşeşte
valoarea disponibilă a Creditul Total Aprobat;
“De inător” - persoană fizică care a solicitat emiterea unui card şi care, conform prezentului contract, şi
care de ine cardul pe care îl foloseşte ca utilizator principal şi pe numele căruia a fost deschis un cont de
card şi o linie de credit;
“Extras de cont” - lista de tranzac ii efectuate de De inător/Utilizator înregistrate în cont într-o perioadă
de referin ă. Extrasul de cont con ine informa ii despre referin a tranzac iei care permite identificarea
individuală a fiecărei opera iuni, valoarea opera iunilor în valuta creditului acordat pentru care s-a generat
extrasul, comisioanele/taxele aferente opera iunilor/alte taxe şi comisioane, data înregistrării tranzac iei
(data debitării Limitei Totale de Credit aferente Cardului).
 „Girant” - persoana care garantează cu întreg patrimoniul său obliga ia de rambursare a creditului,
dobânzilor şi tuturor sumelor datorate de De inător/Utilizator în temeiul contractului de card de credit;
“Limita pentru Retragere de Numerar” - limita care este stabilită în cadrul Creditului Total Aprobat
pentru De inător/Utilizator până la care se pot efectua tranzac ii de Retragere de Numerar şi care este
comunicată prin intermediul anexei la Contractul de Card de Credit;
”Limita Zilnică de Retragere de Numerar” - suma care poate fi ridicată de la orice bancomat pe
parcursul unei zile, comunicată De inătorului prin anexa la Contractul de Card de Credit;
“Linie de credit” - reprezintă creditul acordat de Bancă, cu acces prin card, cu reîntregirea plafonului
propor ional cu rambursările efectuate şi cu posibilitatea de reutilizare a valorii reîntregite;
“Partener Acceptant” - orice Acceptant cu care Banca a încheiat contracte, la care
De inătorii/Utilizatorii pot utiliza bonusul acumulat pentru achizi ionarea de bunuri/servicii şi/sau pot
accesa Creditul în Rate şi pot Cumpăra în Rate prin utilizarea Cardului de Credit conform prevederilor
acestui contract;
“Perioadă de gra ie” - perioada în care Banca nu percepe Dobânda de Credit Card pentru valoarea
tranzac iilor efectuate la Acceptan i şi/sau a Cumpărăturilor în Rate, eviden iată în ultimul extras, plătită
până la Data Scaden ei;
“PIN” - un cod secret de identificare personală alocat fiecărui Card;
“Perioadă de Calcul” - perioada cuprinsă între două date consecutive de emitere a extrasului de cont,
pornind de la săptămâna aleasă de De inător;
“Retragere de numerar din fondurile proprii” - accesarea fondurilor în numerar ale De inătorului
numai de la bancomatele Băncii, prin intermediul Cardului, pentru care Banca va aplica un comision
conform anexei la prezentul contract;
“Retragere de Numerar” - utilizarea Limitei pentru Retragere Numerar, pentru ob inerea de numerar
şi/sau plata facturilor de utilită i sau plata de bunuri/servicii ce pot fi convertite în numerar, de la
bancomat şi/sau sucursală a oricărei bănci care are afişată sigla MasterCard/Visa şi pentru care se va
aplica un comision de utilizare instrument de plată electronic şi dobânda pentru Retragere de Numerar
începând cu data tranzac iei;
„Serviciul Alo Garanti” - posibilitate oferită De inătorilor/Utilizatorilor de a efectua prin telefon
anumite opera iuni financiare (ex.: transferuri de bani inter şi/sau intra-bancare, transfer de Bonus,
participare la diferite campanii, rambursări) şi/sau opera iuni nefinanciare (ex.: informa ii privind
Extrasele de cont şi Tranzac iile cu Cardul, schimbarea condi iilor Cardului pentru a avea acces la diferite
tipuri de servicii, reînnoirea Cardului, schimbarea PIN, solicitare activare de servicii automate de
informare, activare card, informarea Băncii cu privire la furtul, deteriorarea/pierderea cardului etc.).
Acest serviciu poate fi apelat 24 de ore din 24, 7 zile din 7, la numerele de telefon 0800 80 1234 (gratuit
din re eaua de telefonie fixă) sau +4 021 200 9494 (tarif normal, apelabil din orice re ele de telefonie);
„Servicii de Plată” - serviciile prestate de către Bancă privind Plă ile Efectuate şi Incasările. Prin servicii
de plată se înteleg oricare din urmatoarele activită i: i) servicii care permit depunerea de numerar într-un
cont de plă i, precum şi toate opera iunile necesare pentru func ionarea contului de plă i; ii) servicii care
permit retrageri de numerar dintr-un cont de plă i, precum şi toate opera iunile necesare pentru
func ionarea contului de plă i; iii) efectuarea următoarelor opera iuni de plată în cazul în care fondurile
nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitări directe, inclusiv debitări directe singulare, opera iuni de
plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar, opera iuni de transfer-credit, inclusiv opera iuni cu
ordine de plată programată; iv) efectuarea următoarelor opera iuni de plată în cazul în care fondurile sunt
acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată: debitări directe,
inclusiv debitări directe singulare, opera iuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar,
opera iuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plată programată; v) emiterea şi/sau acceptarea la plată a
instrumentelor de plată; vi) remiterea de bani; vii) efectuarea opera iunilor de plată în care
consim ământul plătitorului pentru realizarea unei opera iuni de plată este dat prin intermediul oricăror
mijloace de telecomunica ie, digitale sau informatice, şi plata este efectuată către operatorul sistemului
sau re elei informatice ori de telecomunica ii care ac ionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul
serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor;
“Sumă Datorată/Credit Datorat/Sold” - reprezintă suma totală datorată, pe timpul Perioadei de Calcul,
de către De inător Băncii, şi include cel pu in: sumele utilizate, dobânda şi comisioanele aferente
comunicate prin extrasul de cont;
“Sumă Datorată Rămasă/Sold Precedent” - reprezintă valoarea rămasă neachitată din Suma Datorată,
eviden iată în extrasul de cont precedent;
“Sumă Minimă de Plată” - reprezintă suma pe care De inătorul trebuie să o plătească până la Data
Scaden ei, calculată ca procent (men ionat în anexa la prezentul contract) din Linia de Credit utilizată
(mai pu in ratele scadente în viitor) comunicată prin extrasul de cont, la care se adaugă valoarea integrală
a dobânzilor, taxelor şi comisioanelor percepute în func ie de tranzac iile efectuate, aplicate conform
anexei la prezentul contract. În extrasul lunar se vor eviden ia atât Creditul Datorat, cât şi Suma Minimă
de Plată.
“Tranzac ii cu Cardul” - includ orice opera iune efectuată cu cardul pentru: (a) plata de bunuri sau
servicii la POS de la Acceptan i, (b) Retragere de Numerar din Limita de Retragere de Numerar, (c) orice
tranzac ie efectuată prin intermediul bancomatului sau prin intermediul sucursalelor băncilor care au
afişată emblema Visa/MasterCard, tranzac ii pe internet, tranzac ii efectuate prin intermediul serviciului
Alo Garanti, prin poştă sau telefon, precum şi orice plată efectuată la Acceptan i, d) Plata primei de
asigurare pentru situa iile în care De inătorul a aderat la Contractul cadru de Asigurare de Grup;
„Utilizator” - persoana fizică, recunoscută şi acceptată de către De inător ca având acces la unele sau la
toate drepturile conferite De inătorului prin prezentul Contract;
„Valoarea Totală plătibilă de către de inător” - Suma totală care trebuie rambursată şi care se
stabileşte în concordan ă cu modul de utilizare a Cardului de Credit. De inătorul va rambursa Băncii
suma trasă la care se adaugă valoarea dobânzilor şi a comisioanelor, şi alte costuri conform prezentului
contract, după caz. Valoarea totală plătibilă reprezintă suma dintre valoarea totală a creditului si costul
total al creditului plătibil de Detină or.
Art. 3. EMITEREA CARDULUI ŞI OB INEREA CODULUI PIN
3.1. Banca emite Cardul la solicitarea De inătorului după acordarea Creditului Total Aprobat, pe baza
Cererii de Emitere a Cardului, a acestui Contract şi a anexei care include toate taxele si comisioanele
aferente produsului, şi care face parte integrantă din acest Contract. Banca îşi rezervă dreptul de a decide
dacă va emite sau nu Cardul de Credit, de a stabili nivelul Creditului Total Aprobat, de a stabili Limitele
de Utilizare pe baza analizei de credit a dosarului De inătorului, precum şi tipul Cardului
3.2. Cardul este proprietatea Băncii şi poate fi utilizat numai de către De inător/Utilizator, cu respectarea
prevederilor acestui contract, Cardul nefiind transferabil. Banca poate bloca utilizarea cardului, poate
refuza autorizarea tranzac iilor cu cardul şi/sau poate solicita predarea imediată a acestuia, în cazul
existen ei unor motive justificate obiectiv, cum ar fi, dar fară a se limita la: suspiciunea unei utilizări
neautorizate sau frauduloase, existen a, în opinia Băncii, a unui risc semnificativ de incapacitate a
De inătorului de a rambursa sumele datorate, cererea unui organ competent. În mod excep ional Banca
poate bloca utilizarea cardului, poate refuza autorizarea tranzac iilor cu cardul şi/sau poate solicita
predarea imediată a acestuia pentru orice alte motive justificate obiectiv cu condi ia informării
De inătorului prin SMS trimis la numărul declarat de De inător în cererea de emitere de card cel mai
tarziu în momentul imediat urmator retragerii dreptului de a utiliza cardul.
3.3. Cardul se înmânează personal De inătorului, în condi ii de securitate. În cazul în care Cardul nu este
livrat în mod corespunzător şi există suspiciuni cu privire la integritatea acestuia, clientul trebuie să
informeze Banca în cel mult 24 de ore de la primirea acestuia.
3.4. De inătorul/Utilizatorul va semna Cardul la momentul primirii acestuia, în spa iul special rezervat pe
verso-ul Cardului.
3.5. De inătorul/Utilizatorul are obliga ia de a depune toate eforturile pentru a păstra în condi ii de
siguran ă Cardul şi codul PIN, cum ar fi cele prevăzute mai jos, fără a avea însă caracter limitativ: (a) să
păstreze cu grijă Cardul şi să nu dezvăluie informa iile specifice de identificare (număr card, dată
expirare card, CVV2 etc.) altei persoane, (b) să nu împrumute Cardul altei persoane, (c) să se asigure că
în timpul Tranzac iilor cu Cardul acesta rămâne sub stricta lui supraveghere şi PIN-ul tastat de
De inător/Utilizator nu este vizibil altor persoane, (d) să nu dezvăluie sub nici un motiv codul PIN unei
alte persoane (nici angaja ilor Băncii) şi să nu lase PIN-ul la îndemâna altor persoane, (e) să nu noteze
codul PIN pe Card.
3.6. Cardul se livrează împreună cu Anexa, iar prezentul contract intră în vigoare la data primirii cardului
şi semnării Anexei. Setarea codului PIN şi activarea cardului poate fi făcută doar de De inător/Utilizator
prin apelarea oricărui număr de telefon men ionat pe verso-ul cardului. În situa ii excep ionale, când
clientul nu poate sa utilizeze această facilitate de ob inere a PIN-ului, PIN-ul va fi transmis personalizat,
în plic sigilat, prin curier. În cazul în care De inătorul/Utilizatorul nu a primit PIN-ul în condi ii de
securitate, acesta trebuie să notifice Banca în cel mult 24 de ore de la primirea acestuia.

Art. 4. CARDUL SUPLIMENTAR
4.1. Banca poate elibera un Card suplimentar unuia sau mai multor Utilizatori, indica i de către De inător
în Cererea de emitere de carduri suplimentare, cu respectarea limitelor de utilizare indicate de De inător.
4.2. Prevederile prezentului contract relevante referitoare la Card se aplică întocmai şi Cardurilor
suplimentare.
4.3. Banca va atribui fiecărui De inător/Utilizator un cod PIN propriu.
4.4. De inătorul răspunde solidar cu Utilizatorul pentru Tranzac iile cu Card efectuate şi/sau ordonate de
către Utilizator, Banca fiind exonerată de răspundere pentru orice prejudicii cauzate astfel De inătorului.

Art. 5. UTILIZAREA CARDULUI
5.1. Cardul va fi utilizat până la Limita Totală de Credit disponibilă.
5.2. Cardul poate fi utilizat numai până la data expirării, adica pana în ultima zi a lunii care figureaza pe
Card. Daca Detinatorul nu notifica Băncii rezilierea acestui Contract, cu cel pu in 60 de zile înainte de
data expirării Cardului (inclusiv a Cardurilor Suplimentare), Banca poate emite un nou card în aceleaşi
cond ii.
5.3. Tranzac ia cu cardul se consideră autorizată de către De inător/Utilizator prin semnătura acestuia pe
documentul indicat de către Acceptant şi/sau, după caz, introducerea codului PIN, alte coduri de
identificare şi siguran ă a cardului, de către De inător/Utilizator şi reprezintă consim ământul
De inătorului/Utilizatorului.
5.4. Tranzac ii prin Alo Garanti
5.4.1. Pentru efectuarea unor astfel de tranzac ii De inătorului/Utilizatorului i se pot solicita informa ii
privind numărul de cont, numele, banca şi numărul de cont al beneficiarului plă ii, suma care se transferă,
scopul plă ii. Pentru Tranzac iile prin Alo Garanti se vor aplica comisioanele si dobanzile men ionate în
anexa la prezentul contract. Banca va face publică limita maximă pentru Tranzac ii prin Alo Garanti prin
toate canalele folosite pentru informarea clien ilor.
5.4.2. Opera iunea efectuată prin acest serviciu se consideră autorizată prin furnizarea datelor personale
de identificare (nume, data naşterii, locul naşterii, număr de telefon, CNP etc.) şi a parolei.
5.4.3. Atunci când De inătorul/Utilizatorul foloseşte serviciul Tranzac ii prin Alo Garanti, Banca are
dreptul de a înregistra convorbirea telefonică dintre acesta şi Bancă. Înregistrările pot fi folosite ca probă
în cazul unei dispute între Utilizatori/De inători şi Bancă.
5.4.4. De inătorul/Utilizatorul acceptă şi declară că a luat la cunoştin ă despre faptul că linia telefonică nu
este proprietatea Băncii şi nu este operată de Bancă. Banca va pune la dispozi ia
De inătorilor/Utilizatorilor de carduri servicii oferite de ter i, prin care va oferi un grad adecvat de
siguran ă opera ională în transmiterea securizată a datelor şi informa iilor bancare. Banca va fi exonerată
de orice răspundere în cazul eventualelor prejudicii suferite de către De inător/Utilizator ca urmare a
dezvăluirii datelor şi informa iilor bancare comunicate de acesta prin intermediul serviciilor telefonice,
dacă aceste prejudicii se dovedesc a fi din culpa serviciilor telefonice.

Art. 6. PIERDEREA, FURTUL SAU DETERIORAREA CARDULUI
6.1. În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau blocării cardului De inătorul/Utilizatorul trebuie să
notifice Banca fără întârziere nejustificată, de îndată ce ia cunoştin ă cu privire la una dintre aceste
situa ii, apelând serviciul Alo Garanti, urmând să depună o notificare scrisă de îndată ce este posibil.
6.2. De inătorul/Utilizatorul este răspunzător pentru toate opera iunile executate între momentul
producerii oricăreia dintre situa iile men ionate la unul din articolele 6.1. sau 9.2.4. din prezentul contract
şi momentul notificării Băncii, urmând să suporte toate pierderile aferente acestor opera iuni conform
prevederilor legale în vigoare. Răspunderea De inătorului/Utilizatorului privind acoperirea pierderilor
este integrală în cazul în care se dovedeşte că acesta a ac ionat cu neglijen ă, cu nerespectarea art. 6.1.,
respectiv art. 9.2.4 şi/sau în mod fraudulos.
6.3. În cazul în care De inătorul/Utilizatorul recuperează Cardul pierdut/furat după informarea Băncii,
acesta este obligat să-l returneze imediat Băncii. În caz de deteriorare a Cardului, Banca poate elibera
De inătorului/Utilizatorului un nou Card după ce acesta returnează Cardul deteriorat la Bancă. Costurile
eliberării unui nou Card vor fi suportate de către De inător.
6.4. De inătorul/Utilizatorul nu suportă nicio consecin ă financiară care rezultă din utilizarea, după
notificarea Băncii, a unui card declarat pierdut, furat, exceptând cazul în care acesta a ac ionat cu inten ie
de fraudă.

Art. 7. FUNC IONALITATEA CARDULUI
7.1. Metode de Operare
7.1.1. Accesul la Creditul Total Aprobat se va efectua prin utilizarea Cardului după activarea acestuia.
7.1.2. De inătorul convine şi este de acord că prin semnarea Anexei la Contractul de Card de Credit se
obligă să respecte toate prevederile con inute de aceasta. Banca îşi rezervă dreptul de a limita/suspenda
utilizarea liniei de credit acordate şi de a indisponibiliza sumele aflate în conturile De inătorului, în
anumite situa ii, cum ar fi: popriri, sechestre, suspiciuni de fraudă, alte prevederi legale etc.
7.1.3. De inătorul autorizează Banca să îi debiteze limita aferentă Cardului de Credit cu sumele care
reprezintă Suma Datorată, comisioanele şi alte costuri men ionate în anexa la prezentul contract, inclusiv
contravaloarea primei de asigurare, în cazul în care acesta a aderat la Contractul Cadru de Asigurare de
Grup.
7.1.4. Pentru Tranzac iile cu Cardul ordonate de către De inător/Utilizator în altă valută decât valuta
creditului acordat, Banca va debita Limita Totală de Credit aferentă Cardului, cu valoarea echivalentă a
Tranzac iei şi a comisioanelor aferente, efectuând schimbul valutar, după caz, la cursul de schimb al
Băncii valabil pentru Tranzac iile cu Card la data debitării. În cazul tranzac iilor ordonate în euro cursul
de schimb al Băncii valabil pentru Tranzac iile cu Card se calculează în func ie de cursul de schimb al
Băncii Na ionale a României valabil la data debitării ajustat cu marja specificată în Tariful de taxe şi
comisioane. În cazul tranzac iilor ordonate în altă valută decât RON sau Euro cursul de schimb al Băncii
valabil pentru Tranzac iile cu Card se aplică valorii primite la data debitării de la organiza iile
interna ionale de plă i prin carduri, în valuta de decontare a Băncii pentru tranzac ii interna ionale, şi se
calculează în func ie de cursul de schimb al Băncii Na ionale a României valabil la data debitării ajustat
cu marja specificată în Tariful de taxe şi comisioane. În extrasul de cont pentru cardul de credit,
tranzac iile vor fi exprimate şi în valuta Tranzac iei, şi în valuta creditului acordat.
Informa ii privind cursurile de schimb valutar sunt prezentate şi pe site-ul oficial al Băncii sau la sediile
agen iilor Băncii.
7.2. Depăşire neautorizată
7.2.1. De inătorul şi Utilizatorul nu au dreptul de a ordona tranzac ii care să determine Depăşiri
neautorizate. În cazul unei Depăşiri neautorizate, Banca îşi rezervă dreptul de a bloca utilizarea Cardului
de Credit şi a Cardurilor Suplimentare, precum şi dreptul de a aplica prevederile Art. 8.
7.2.2. Pentru Depăşirile neautorizate Banca are dreptul de a aplica o Taxă pentru administrarea sumei
reprezentând Depăşire neautorizată, în conformitate cu anexa la prezentul contract, care se vor aplica la
suma pentru care s-a produs Depăşirea neautorizată.
7.2.3. În situa ia descrisă la art. 7.2.2. De inătorul va plăti Băncii întreaga sumă astfel datorată, împreună
cu cheltuielile conexe, la Data Scaden ei. Această sumă va fi inclusă în Suma Minimă de Plată
7.3. Extrasul de cont şi refuzul de plată
7.3.1. Banca va emite lunar, gratuit extrase de cont, pe suport durabil, care vor cuprinde detaliile
Tranzac iilor cu Cardul, precum şi valoarea comisioanelor, dobânzilor şi/sau taxelor datorate. Pentru
cardul de credit, extrasele de cont se emit lunar într-unul din cele 4 cicluri de extras în func ie de op iunea
De inătorului specificată în Cererea pentru emiterea Cardului.
7.3.2. Banca va transmite extrasele de cont pentru cardul de credit prin poştă normală sau prin orice alte
metode specificate în Cererea de emitere a Cardului în func ie de op iunea De inătorului. Banca va
notifica De inătorul prin SMS cu privire la emiterea extrasului de cont, Suma Minimă de Plată şi Data
Scadentă. Banca nu va transmite extrase de cont pentru cardul de credit dacă în perioada de referin ă a
extrasului nu au fost efectuate tranzac ii cu cardul sau dacă Creditul Datorat este mai mic de 10 RON,
acestea fiind puse la dispozi ia Clientului la sediul Băncii.
7.3.3. În cazul în care, după verificarea extrasului de cont, De inătorul/Utilizatorul constată tranzac ii
considerate a nu fi fost ordonate sau discrepan e între chitan ele tranzac iilor şi extrasul de cont, acesta le
va notifica în scris Băncii în termen de 30 de zile de la data emiterii extrasului, dar nu mai târziu de 13
(treisprezece) luni de la data tranzac iei, cu condi ia unei întârzieri justificate. Astfel,
De inătorul/Utilizatorul va utiliza formularul pus la dispozi ie de către Bancă, va transmite Băncii o
contesta ie scrisă, precum şi orice alte informa ii/documente suplimentare care sus in contesta ia. Dacă
tranzac iile contestate au fost efectuate cu un card suplimentar, contesta ia trebuie să fie semnată şi de
Utilizator. Banca va analiza contesta ia şi va informa De inătorul asupra stadiului şi/sau modului de
rezolvare a contesta iei în maxim 30 de zile calendaristice şi în conformitate cu prevederile legale în
vigoare. Banca va reîntregi Limita Totală de Credit aferenta cardului De inătorului/Utilizatorului cu
valoarea despăgubirilor în termen de o zi bancară de la data solu ionării favorabile a contesta iei.
7.3.4. Banca va returna De inătorului/Utilizatorului valoarea tranzac iilor neexecutate sau executate
necorespunzător, precum şi a tuturor implica iilor financiare care decurg din acestea (cum ar fi, dar fără a
se limita la dobânzi, comisioane), conform prevederilor legale în vigoare.
7.3.5. În cazul în care contesta ia clientului este considerată a fi nejustificată, iar Banca nu solu ionează
favorabil constesta ia, clientul se poate adresa autorită ilor competente.
7.3.6. În situa ia unei solicitări exprese din partea De inătorului, alta decât op iunea acestuia exprimată
prin cererea de card de credit, Banca are obliga ia de a-i pune la dispozi ie informa iile privind
tranzac iile efectuate prin intermediul Cardului/Cardurilor Suplimentare la domiciliul acestuia şi/sau la
sediile Băncii şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicare electronică, în termen de 72 de ore de la
data solicitării.
7.4. Rambursarea Sumei Datorate
7.4.1. De inătorul trebuie să achite cel pu in Suma Minimă de Plată şi toate celelalte sume datorate Băncii
conform prevederilor acestui Contract, cel târziu la Data Scaden ei.
7.4.2. Rambursarea Sumelor Datorate Băncii conform acestui contract se va efectua în Contul de Card al
Detinatorului, prin transfer bancar, prin depunere la bancomat, prin aplica ia Internet banking, mobile
banking sau prin alte metode agreate. Sumele restituite De inătorului de către comercian i, ca urmare a
returnării bunurilor/serviciilor, nu pot fi utilizate pentru rambursarea Sumei Datorate înainte de Data
Extrasului următor. Sumele datorate vor fi rambursate în valuta creditului aprobat.
7.4.3. În cazul în care De inătorul nu rambursează cel pu in Suma Minimă de Plată care trebuie
rambursată la Data Scaden ei şi comunicată prin intermediul extrasului de cont sau orice formă de
comunicare convenită de comun acord de păr i, această sumă va fi considerată de catre Bancă credit
restant („Credit Restant”). Pentru Creditul Restant (mai pu in pentru valoarea dobânzilor con inute de
acesta) şi Comisioane Restante, Banca va aplica Dobânda Penalizatoare conform anexei la prezentul
contract.
7.4.4. În cazul în care De inătorul nu achită cel pu in Suma Minimă de Plată după Data Scaden ei, Banca
poate suspenda, fără notificare prealabilă, total/par ial utilizarea Creditului sau poate declara Creditul
Total Aprobat scadent anticipat şi rambursabil imediat. În această situa ie, Banca îşi rezervă dreptul de a
bloca utilizarea Cardului şi a Cardurilor Suplimentare, de a debita automat orice cont deschis de
De inător şi de Girant la Bancă, în scopul acoperirii tuturor sumelor datorate, aplicând prevederile
corespunzătoare din contract. Dacă achitarea Sumei Minime de Plată nu este efectuată până la data
emiterii următorului extras de cont, Suma Minimă de Plată ce trebuie achitată de îndată de către De inător
este cea eviden iată în ultimul extras de cont emis.
Daca achitarea Sumei Minime de Plată este efectuată la data emiterii urmatorului extras de cont, suma
achitată se va considera ca reintregire a limitei acordate si nu ca plată a sumei minime aferente extrasului
de cont emis anterior.
7.4.5. Sumele rambursate vor fi utilizate de către Bancă în ordinea următoare: Cheltuieli de Executare,
Dobânda penalizatoare, Dobânda restantă, Creditul restant, Suma reprezentând Depăşirea Neautorizată,
Dobânda pentru Retragere de Numerar, Dobânda de Credit Card, Dobânda pentru Creditul în Rate,
Comision utilizare bancomat pentru numerar, Comision de asigurare, Sume reprezentând valoarea
Retragerilor de Numerar, Taxa pentru depăşire neautorizată, Taxa anuală administrare card, Taxa de
emitere, Taxa de reînoire card, Sume reprezentând valoarea Tranzac iilor cu Cardul la comercian i.
7.4.6. Rambursări anticipate
7.4.6.1. De inătorul are dreptul de a rambursa anticipat total sau par ial Sumele Datorate, în cazul în care
limita de credit urmează să fie rambursată în Credit în Rate/Credit în Rate cu Dobândă.
7.4.6.2. Rambursările anticipate pot avea loc la orice dată, Banca va reduce costul total al creditului,
renun ând la perceperea dobânzii aferente sumei rambursate anticipat.
7.4.6.3. În cazul efectuării de plă i anticipate par iale, De inătorul poate opta prin cererea scrisă pentru
modificarea valorii Ratelor lunare sau pentru modificarea duratei Contractului.
7.4.6.4. Efectuarea unei rambursări anticipate par iale va determina întocmirea unui nou Grafic de
rambursare, care va fi semnat de De inător, fără a fi necesară încheierea unui act adi ional la Contractul
de Credit. În cazul rambursărilor anticipate, De inătorul nu este condi ionat de plata unei anumite sume
minime sau de un anumit număr de rate.
7.4.6.5. Rambursarea anticipată se poate efectua numai după achitarea integrală a tuturor sumelor
restante.
7.5. Programul BONUS
7.5.1. Banca poate acorda De inătorilor/Utilizatorilor, Bonusuri pentru fiecare Tranzac ie cu Cardul.
Valoarea Bonusului poate varia, în func ie de tipul, locul şi momentul în care este efectuată Tranzac ia.
Lista Partenerilor Acceptan i va fi afişată permanent pe website-ul Programului Carduri,
www.bonuscard.ro. Banca poate oferi bonus pentru tranzac iile efectuate cu Cardul la
Acceptan i/Partenerii Acceptan i, cu excep ia tranzac iilor de retragere numerar, în acord cu
regulamentele Campaniilor de acordare Bonus aflate în derulare cu Partenerii Acceptan i, cu care banca a
încheiat contracte în acest sens. Valoarea bonusurilor, perioada de valabilitate şi locurile în care acestea
se acordă, vor fi făcute cunoscute De inătorului/Utilizatorului prin materiale publicitare, promo ionale,
site-ul Băncii, la punctele de lucru ale Comercian ilor Acceptan i şi/sau prin alte mijloace de comunicare.
Această clauză nu va fi interpretată în sensul creării unei obliga ii pentru Bancă de a organiza campanii
sau de a acorda Bonusuri.
7.5.2. Bonusul se acordă la înregistrarea valorii tranzac iei ca utilizare a Limitei de Card şi/sau după
îndeplinirea condi iilor din campaniile organizate de Bancă, acesta fiind disponibil pentru utilizare după
acordare. În situa ia în care De inătorul/Utilizatorul identifică în extrasul de cont tranzac ii incorect
executate, pe care le contestă conform articolului 7.3., iar rezultatul analizei contesta iei este pozitiv, sau
în situa ia în care condi iile campaniilor organizate de Bancă nu au fost respectate de către
De inător/Utilizator, Banca va corecta valoarea bonusului aferent respectivei tranzac ii. Dacă la
momentul corec iei bonusul nu mai este disponibil, ca urmare a utilizării acestuia de către
De inător/Utilizator, Banca are dreptul să îl recupereze prin înregistrarea valorii lui în Suma Datorată.
7.5.3. Bonusul poate fi utilizat în scopul achizi ionării de bunuri şi/sau servicii la Partenerii Acceptan i,
cu respectarea articolului 7.5.1. de mai sus, permi ând atât De inătorilor cât şi Utilizatorilor să
achizi ioneze bunuri fără a efectua plată în numerar şi să beneficieze de pe urma facilită ilor Cardului. În
cazul în care Cardul este reînnoit, Bonusurile vor fi tranferate pe noul Card.
7.5.4. Pe perioada în care Cardul este suspendat sau blocat indiferent de motiv, utilizarea Bonusurilor
este, de asemenea, blocată. În cazul rezilierii Contractului, Bonusurile care nu sunt utilizate vor fi retrase
şi anulate.

Art. 8. CAZURI DE CULPĂ
8.1. În oricare din situa iile men ionate mai jos în prezentul articol, Banca va putea suspenda, par ial sau
total, Creditul Total Aprobat, şi va putea declara exigibilitatea anticipată a creditului, împreună cu
dobânda aferentă şi cu toate celelalte sume datorate. În 3 zile lucrătoare de la primirea notificării
referitoare la declararea scaden ei anticipate a creditului, De inătorul trebuie să plătească integral sumele
datorate, Banca având dreptul să utilizeze pentru stingerea debitului orice sume aflate în conturile curente
ale De inătorului deschise la Bancă şi fără interven ia instan elor judecătoreşti. În această situa ie Banca
îşi rezervă dreptul de a bloca utilizarea Cardului şi a Cardurilor Suplimentare, fiind autorizată să debiteze
în mod automat orice cont deschis de De inător şi/sau Girant pentru recuperarea sumelor datorate
conform contractului.
8.2. Următoarele cazuri pot fi considerate cazuri de culpă, fără a se limita la acestea:
8.2.1. De inătorul nu a îndeplinit sau a îndeplinit cu întârziere obliga iile de plată a sumelor datorate în
baza prezentului contract, conform prevederilor Contractului.
8.2.2. Conturile De inătorului au fost indisponibilizate conform legii;
8.2.3. În cazul în care De inătorul/Utilizatorul nu îşi respectă întocmai obliga iile asumate prin prezentul
contract.

Art. 9. DREPTURILE ŞI OBLIGA IILE PĂR ILOR
9.1. Drepturile De inătorului şi Utilizatorului
9.1.1. Prin intermediul Cardului, au acces permanent, 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, la Creditul
Total Aprobat conform prevederilor acestui Contract.
9.1.2. Pot contacta un serviciu de asisten ă permanentă (Alo Garanti) în scopul solicitării blocării
Cardului în cazul pierderii, furtului sau deteriorării sau altor situa ii men ionate la articolul 6.
9.1.3. În orice moment pot solicita, în mod gratuit, o copie pe suport durabil a prezentului contract.
9.1.4. În cazul în care este nemul umit în legătură cu derularea prezentului contract, poate depune o
sesizare la orice agen ie a Băncii sau la adresa de e-mail info@garantibank.ro .
9.1.5. Dreptul de retragere al De inătorului
9.1.5.1. De inătorul beneficiază de un termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice în care se poate
retrage din prezentul contract fără a invoca motive.
9.1.5.2. Termenul de retragere începe să curgă de la data încheierii prezentului contract.
9.1.5.3. Orice solicitare a De inătorului de exercitare a dreptului său de retragere trebuie să fie exercitată
printr-o notificare scrisă din partea acestuia, din care să rezulte voin a expresă a De inătorului de a se
retrage din Contractul de Credit, transmisă Băncii în oricare din urmatoarele modalită i i) prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire; De inătorul se obligă să se asigure de primirea de către Bancă a
notificării cu privire la exercitarea dreptului de retragere, ii) prin depunerea notificării la unul din sediile
Băncii, cu confirmare de primire din partea reprezentantului Băncii.
9.1.5.4. Exercitarea dreptului de retragere îşi produce efectul de la data expedierii / depunerii notificării
în condi iile prevăzute la art. 9.1.5.3. cu condi ia ca notificarea să fie expediată înainte de expirarea
termenului mentionat la art. 9.1.5.2.
9.1.5.5. În cazul în care de inătorul îşi exercită dreptul de retragere, acesta are obliga ia să achite Băncii
fără nicio întârziere nejustificată şi nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la expedierea /
depunerea notificării de retragere, contravaloarea tuturor sumelor utilizate şi dobânzilor aferente de la
data la care creditul a fost tras şi până la data rambursării acestuia.
9.1.5.6. În situa ia în care De inătorul nu achită contravaloarea creditului utilizat şi dobânda aferentă în
termenul men ionat la art. 9.1.5.5. Banca are dreptul, de a demara procedura de executare silită a
prezentului contract.
9.1.5.7. De inătorul se obligă să nu solicite utilizarea creditului după exercitarea dreptului de retragere.
9.2. Obliga iile De inătorului/Utilizatorului
Pe lângă obliga iile men ionate anterior în prezentul contract, aceştia au următoarele obliga ii:
9.2.1. În cazul Tranzac iilor cu Cardul care solicită semnătura De inătorului/Utilizatorului, va folosi
aceeaşi semnătură ca şi cea cu care a semnat pe verso-ul Cardului.
9.2.2. Se obligă să anun e Banca de îndată, fără întârziere nejustificată, la telefon şi în scris următoarele
situa ii în principal în vederea blocării cardului: (a) pierderea, furtul sau utilizarea neautorizată a
Cardului; (b) deteriorarea Cardului; (c) modificarea informa iilor cuprinse în Cererea de Emitere a
Cardului în termen de 7 zile de la intervenirea modificării. Banca va fi exonerată de răspundere pentru
orice prejudicii cauzate de nerespectarea prevederilor prezentului articol.
9.2.3. Se obligă să: (a) asigure păstrarea în bune condi ii a Cardului, astfel încât acesta să nu fie pierdut,
furat, deteriorat sau să intre în posesia unor ter i; (b) se asigure că în timpul Tranzac iilor cu card, Cardul
va rămâne sub atenta supraveghere a De inătorului/Utilizatorului (c) nu anuleze nicio tranzac ie ini iată
prin intermediul Cardului.
9.2.4. Se obligă să notifice Băncii următoarele situa ii: (a) înregistrarea în extrasul de cont a unor
tranzac ii neautorizate; (b) orice eroare sau neregulă apărută în urma gestionării contului de către Bancă;
(c) constatarea apari iei unor disfunc ionalită i ale cardului, inclusiv cazul în care codurile de acces
primite nu sunt corecte; (d) constatarea oricăror situa ii legate de posibilitatea copierii Cardului de credit
sau aflării codului PIN/codului de identificare/parolei de către persoane neautorizate.
9.3. Obliga iile De inătorului/Utilizatorului cu privire la Creditul Total Aprobat
9.3.1. Trebuie să utilizeze Cardul, respectiv Creditul Total Aprobat numai pentru Tranzac ii cu Cardul, cu
respectarea Limitelor de Utilizare specificate în anexa la prezentul contract.
9.3.2. De inătorul trebuie să achite în fiecare lună cel mai târziu până la Data Scaden ei, cel pu in Suma
Minimă de Plată şi celelalte sume datorate Băncii în conformitate cu extrasul, cu respectarea prevederilor
Articolului 7.4.
9.3.3. De inătorul se obligă să notifice Banca în scris cu privire la orice modificări apărute în informa iile
furnizate Băncii incluzând fără a se limita la datele de identificare, actele de reprezentare, execu ie,
administrare, modificări ale actelor sale constitutive.
Orice modificare va fi opozabilă Băncii începând din ziua lucrătoare imediat următoare zilei de primire
de către Bancă a documentelor specifice. Banca nu este răspunzătoare pentru prejudiciile suferite de către
De inător ca urmare a necomunicării în timp util a tuturor modificărilor de acest gen intervenite.
9.4. Obliga iile Girantului
Girantul trebuie să notifice Banca cu privire la orice schimbări ale numelui, adresei de
reşedin ă/domiciliu sau a locului de muncă de îndată ce poate face dovada producerii schimbării.
9.5. Drepturile Băncii
9.5.1. Banca are dreptul de a limita la orice moment numărul, valoarea şi/sau tipul Tranzac iilor, cu
informarea De inătorului cu privire la măsurile luate, conform prevederilor legale în vigoare.
9.5.2. Banca are dreptul să debiteze automat orice cont deschis de De inător şi/sau Girant, la Bancă,
pentru recuperarea în întregime a sumelor datorate conform acestui contract.
9.5.3. Banca are dreptul de a înregistra conversa iile telefonice dintre De inător, Utilizator şi Bancă.
9.5.4. Banca poate refuza primirea unor documente considerate incomplete, necompletate corespunzător
sau care, în opinia Băncii, nu îndeplinesc condi iile de acceptare sau sunt neconforme cu legisla ia în
vigoare şi cu practica pruden ială bancară.
9.5.5. Banca va putea efectua orice opera iuni în conturile De inătorului, fără acordul prealabil al
acestuia, în următoarele cazuri: (a) existen a unor datorii scadente ale De inătorului, decurgând din
contracte de credit încheiate între De inător şi Bancă, indiferent de natura acestora; (b) existen a oricăror
sume (precum, dar fără a se limita la comisioane, taxe, onorarii, cheltuieli de orice fel) datorate de
De inător Băncii, decurgând din contracte încheiate între Bancă şi De inător; (c) existen a unor
comisioane/speze datorate Băncii sau băncilor corespondente în cazul plă ilor valutare ordonate de client
şi/sau efectuate în numele acestuia; (d) indisponibilizarea conturilor la ordinul unor ter i, în baza
prevederilor legale (ex. ordine de poprire sau alte acte cu valoare juridică similară); (e) stornări ale
opera iunilor efectuate eronat de către Bancă; (f) alte situa ii prevăzute de lege.
9.5.6. În cazul în care De inătorul dispune de fonduri în conturi în alte valute decât în valuta sumelor
scadente şi datorate Băncii, Banca este autorizată prin prezenta să efectueze schimburile valutare
necesare ob inerii fondurilor în valuta sumelor scadente şi datorate, utilizând cursurile de schimb utilizate
de către Bancă.
9.6. Obliga iile Băncii
9.6.1. Banca va asigura confiden ialitatea informa iilor cu privire la De inător, Utilizator, Girant şi
Tranzac iile cu Cardul, cu excep ia situa iilor prevăzute de lege. Banca va asigura punerea la dispozi ia
De inătorului, la solicitarea scrisă a acestuia, dovada efectuării notificării oricăreia dintre situa iile
men ionate la unul din articolele 6.1. sau 9.2.4. din prezentul contract, în termenele prevederilor legale în
vigoare.
9.6.2. După rambursarea integrală a tuturor sumelor datorate de către De inător, şi în condi iile art. 13.2.,
în temeiul prezentului contract, Banca va oferi De inătorului, din oficiu, gratuit, o dovadă care să ateste
faptul că au fost stinse toate obliga iile dintre păr i. Această dovadă va putea fi ridicată de către De inător
de la orice unitate a Băncii. Totodată, Banca va proceda la închiderea conturilor de card fără a fi
necesară depunerea unei alte cereri de către De inător şi fără plata unor costuri suplimentare, cu excep ia
următoarelor situa ii: i) contul curent a fost deschis anterior contractării creditului, în vederea derulării
altor opera iuni, ii) la data încetării contractului de credit, contul curent este utilizat pentru alte servicii
contractate de către De inător, iii) conturile sunt poprite sau indisponibilizate, conform prevederilor
legale, pentru îndeplinirea de către De inător a unor obliga ii asumate fa ă de Banca sau fa ă de ter i.
9.6.3. Banca se obligă să primească şi să înregistreze reclama iile De inătorului, şi să ia toate măsurile
necesare pentru a răspunde la aceste reclama ii în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea
acestora.
9.7. Declara ii
9.7.1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal, De inătorul/Utilizatorul/Girantul declară expres că este/sunt de
acord ca Banca să prelucreze şi să stocheze datele personale, inclusiv codul numeric personal, starea de
sănătate, cazierul judiciar şi fiscal, informa ii legate de activitatea frauduloasă, informa ii referitoare la
inadverten ele constatate în documentele/declara iile prezentate Băncii etc., ob inute în baza formularelor,
declara iilor şi documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate, în scopul desfăşurării
activită ilor financiar-bancare şi marketing direct, pe durata raporturilor contractuale cu Banca, precum şi
după încetarea acestor raporturi, pe toată durata activită ii Băncii. Banca are dreptul, în aceleaşi scopuri,
de a transmite aceste date către ter e păr i, cum ar fi Biroul de Credit, Centrala Riscurilor Bancare, Expert
Credit Bureau, altor asemenea sisteme de eviden ă, entită ilor care fac parte din grupul Garanti format
din: Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş., Turkyie GARANTI BANK A.Ş., Ralfi IFN SA,
Motoractive IFN SA, Motoractive Multiservices SRL, Domenia Credit IFN SA, toate entită ile afiliate,
precum şi to i ac ionarii direc i şi indirec i ai GARANTI BANK SA, contractorilor acestor entită i, pentru
furnizarea unor servicii externalizate de către acestea din urmă sau entită ilor care centralizează
informa ii privitoare la istoricul de credit ori au rol de supraveghere şi control, pentru prelucrarea lor.
De inătorul/Utilizatorul/Girantul confirmă şi declară că a/au ob inut consim ământul expres al
persoanelor ale căror date personale sunt furnizate, inclusiv prelucrarea codului numeric personal, a stării
de sănătate, cazierului judiciar şi fiscal etc., în sensul paragrafului de mai sus.
9.7.2. De inătorul/Utilizatorul/Girantul are dreptul să refuze de îndată sau să solicite ulterior, fără nici o
justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca datele sale cu
caracter personal şi/sau cele cu privire la persoanele pentru care a furnizat aceste date să nu fie prelucrate
de Bancă după încetarea raporturilor contractuale cu aceasta, în scopul marketingului direct şi/sau
desfăşurării activită ii financiar-bancare sau să nu fie dezvăluite unor ter i într-un asemenea scop.
9.7.3. De inătorul/Utilizatorul/Girantul declară expres că a luat cunoştin ă de prevederile Legii nr.
677/2001 privind drepturile persoanei ale cărei date personale sunt prelucrate, în principal cu privire la:
(a) Dreptul de acces la date: dreptul de a ob ine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an,
confirmarea faptului că datele în legătură cu acesta sunt sau nu sunt prelucrate de un operator; (b) Dreptul
de interven ie: dreptul de a ob ine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea,
ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special
a datelor incomplete sau inexacte; (c) Dreptul de opozi ie: de a se opune în orice moment, din motive
întemeiate şi legitime legate de situa ia sa particulară, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei
prelucrări, cu excep ia cazurilor în care există dispozi ii legale contrare. În acest sens, drepturile
prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal pot fi exercitate conform legii, prin transmiterea unei cereri către GARANTI BANK S.A. cu
sediul în Bucureşti, Sector 2 , Sos. Fabrica de Glucoza, Nr. 5, Novo Parc 3, Business Center, Cladirea F,
Et. 5 si 6, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor men iona datele asupra cărora se
solicită interven ia, motivul justificat şi modul de interven ie. Cererii i se va ataşa o fotocopie lizibilă a
actului de identitate al solicitantului.
9.7.4. De inătorul declară faptul că a primit, anterior încheierii prezentului contract, formularul Informa ii
Standard la nivel european privind creditul pentru consumator, în conditiile OUG nr. 50/2010 privind
contractele de credit pentru consumatori, cu toate completările şi modificările ulterioare, şi prin semnarea
prezentului contract este de acord cu reducerea termenului de 15 zile prevăzut de legisla ia mai sus
men ionată.
9.7.5. De inătorul declară că a transmis Băncii toate documentele necesare acordării creditului aşa cum
rezultă din cererea de credit în baza căreia s-a aprobat prezentul contract de credit.

Art. 10. GARAN II ŞI SARCINI
10.1. Prin acest contract, De inătorul şi Girantul garantează cu toate bunurile mobile şi imobile, prezente
sau viitoare, precum şi prin cesionarea tuturor veniturilor lor prezente şi viitoare în favoarea Băncii
pentru obliga iile asumate de ei în acest contract şi autorizează Banca, în cazul în care nu vor rambursa
creditul utilizat, dobânzile şi/sau comisioanele aferente, să se îndrepte asupra oricăror bunuri de inute
pentru recuperarea în totalitate a datoriilor restante, efectuând orice opera iune de schimb valutar, dacă
este necesar, utilizând cursul Băncii din ziua efectuării opera iunii. Prin prezentul contract Girantul
declară că renun ă în mod expres la beneficiul de diviziune şi discu iune.

Art. 11. COMISIOANE ŞI DOBÂNZI. COSTURI
11.1. Dobânzi
11.1.1. Dobânzile care vor fi calculate de către Bancă vor fi: Dobânda de Credit Card, Dobânda pentru
Retragere de Numerar, Dobânda pentru Creditul în Rate şi Dobânda Penalizatoare conform anexei la
prezentul contract. Pentru fiecare dintre dobânzile existente se folosesc următoarele formule de calcul:
Dobânda Penalizatoare = (Suma Datorată - Dobânda Restantă) x Rata anuală Dobânda penalizatoare x
30/360 x 100;
Dobânda restantă = orice dobândă curentă neachitată până la Data Scaden ei;
Dobânda pentru Retragere de Numerar = Suma Retragere Numerar x Rata anuală Dobânda pentru
Retragere numerar x 30/360 x100;
Dobânda de Credit Card = (Suma Datorată – Suma aferentă tranzac iilor de Retragere de numerar) x Rata
anuală de dobândă de Credit Card x 30/360 x 100;
Dobânda pentru Creditul în Rate = Suma Credit în Rate x Rata anuală Dobândă credit în rate x 30/360 x
100.
Dobânda Anuala Efectiva (DAE) reprezintă costul total al creditului, exprimat în procent anual din
valoarea creditului acordat, acolo unde costul total al creditului este reprezentat de toate costurile pe care
De inătorul trebuie să le plătească pentru credit, incluzând dobânda şi celelalte cheltuieli;
Dobânda anuală efectivă DAE se calculează pornind de la ecua ia fundamentală care exprimă
echivalen a dintre trageri-, pe de o parte, şi rambursări şi costuri, pe de altă parte. Nivelul DAE este
stabilit în baza unui “exemplu semnificativ”: credit aprobat în valoare de 5367 RON care este tras în
totalitate imediat şi utilizat în baza următoarelor ipoteze suplimentare: Limita de retragere numerar,
reprezintă 30% din creditul acordat, se retrage în totalitate imediat şi se rambursează integral în termen de
30 de zile de la data tragerii. Limita de credit rămasă, reprezentând 70% din valoarea creditului este trasă
integral imediat şi rambursată în 12 rate egale fără dobândă.
Toate tipurile de dobânzi, comisioane şi alte taxe vor fi cuprinse în anexa la prezentul contract, vor fi
afişate şi în unită ile Băncii şi vor putea fi cunoscute şi prin intermediul oricăror canale de distribu ie pe
care Banca le va stabili respectând reglementările legale în vigoare.
11.1.2. Banca va calcula dobânzi la sumele utilizate din Creditul Total Aprobat în condi iile următoare:
11.1.2.1. Dobânda de Credit Card se calculează după formula men ionată la art. 11.1.1 de mai sus,
începând de la Data ultimului Extras până la data efectuării primei plă i, dacă De inătorul plăteşte cel
pu in Suma Minimă de Plată, dar nu întreaga Sumă Scadentă, excluzând suma retrasă în Numerar. Pe
restul Perioadei de Calcul de până la Data următorului Extras se va aplica Dobânda de Credit Card la
Suma Datorată Rămasă. Dobânda de Credit Card va putea varia în func ie de suma rambursată Băncii, cu
condi ia să fie achitată Băncii Suma Minimă de Plată.
11.1.2.2. Dacă De inătorul/Utilizatorul utilizează Creditul în Rate şi Cumpărăturile în Rate, DAE
(dobânda anuală efectivă) se va ob ine de la Partenerii Acceptan i. În acest caz De inătorul poate alege să
ramburseze fie Suma Datorată, fie cel pu in Suma Minimă de Plată care trebuie rambursată până la Data
Scaden ei. În cazul în care alege să achite Suma Minimă de Plată, Dobânda de Credit Card va fi
aplicabilă Sumei Datorate ramase de plată, aferente ultimului extras emis. În orice moment De inătorul
poate să ramburseze par ial sau întreaga sumă utilizată drept Credit în Rate, printr-o cerere scrisă, fără a
plăti dobânda aferentă ratelor achitate anticipat.
11.1.2.3. Dobânda pentru Retragere de Numerar se va aplica de la data efectuării tranzac iei de Retragere
de Numerar sau a tranzac iilor quasi-cash până la şi inclusiv data rambursării Retragerii de Numerar
utilizate, în cazul efectuării de Tranzac ii cu Cardul care constau în Retrageri de numerar şi tranzactii de
quasi-cash.
11.1.2.4. Dobânda pentru Creditul în Rate se aplică întregii sume a Creditului în Rate cu dobânda de la
momentul efectuării tranzac iei, în func ie de numărul de rate.
11.1.2.5. Dobânda Penalizatoare se aplică Sumei Datorate sau Sumei Datorate Rămase, cu excep ia
sumelor provenite din calculul dobânzii.
11.1.2.6. Banca va raporta existen a debitelor restante la Biroul de Credit, Centrala Riscurilor Bancare şi
altor structuri asemănătoare existente, în termenele legale, cu valoarea debitului restant din cel mai recent
extras de cont.
11.1.2.7. Rata dobânzii, aplicabilă în cazul creditelor restante, nu poate depăşi cu mai mult de 2 puncte
procentuale rata dobânzii aplicată atunci când creditul nu înregistrează restan ă, în cazul în care
De inătorul sau so ul/so ia acestuia se află în una dintre următoarele situa ii: şomaj, reducere drastică a
salariului, deces. Prin reducere drastică a salariului se în elege o reducere de cel pu in 15% din valoarea
acestuia. În aceste cazuri De inătorul trebuie să informeze în scris Banca şi să prezinte documente care să
dovedească situa iile men ionate mai sus, de exemplu, dar, fără a se limita la: adeverin ă de venit (în
cazul reducerii drastice a salariului), document emis de Oficiul Jude ean pentru Ocuparea For ei de
Muncă (în caz de şomaj), certificat de deces (în cazul decesului). În aceste situa ii dobânda va fi
percepută până la încetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12
luni. În caz de deces, perioada nu poate fi mai mică de 6 luni.
11.1.2.8. În cazul în care De inătorul/Utilizatorul unui card a optat pentru utilizarea Creditului în Rate şi
Cumpărături în Rate, fiecare rată datorată va fi eviden iată ca tranzac ie distinctă, diminuând
corespunzător limita disponibilă a liniei de credit din Totalul Creditului Aprobat. De inătorul poate opta
pentru plata în întregime a sumei utilizate din Creditul Total Aprobat sau pentru plata Sumei Minime de
Plată. În acest din urmă caz Dobânda de Credit Card va fi aplicabilă Sumei Datorate. Dacă suma
rambursată reprezintă mai pu in decât Suma Minimă de Plată, se aplică Dobânda Penalizatoare.
11.1.2.9. În cazul în care De inătorul/Utilizatorul unui card a optat pentru utilizarea Creditului în Rate şi
Cumpărăturilor în Rate, suma totală a acestor tranzac ii în rate care include dobânda va fi scăzută din
Creditul Total Aprobat şi Limitele de Utilizare.
11.2 Comisioane şi alte taxe
11.2.1. Banca va aplica comisioane pentru eliberarea de carduri şi pentru Tranzac iile cu Cardul, conform
anexei la prezentul contract.
11.2.2. Comisioanele şi taxele care pot fi aplicate de Bancă includ Taxa anuală administrare Card, Taxa
de emitere Card, Taxa de reînoire Card, Taxa pentru Depăşire Neautorizată, Comision utilizare bancomat
pentru numerar, Comision de asigurare (dacă este cazul), conform anexei la prezentul contract. Valoarea
comisioanelor şi taxelor va fi indicată si în extrasul de cont.

Art. 12. EXONERARE ŞI TRANSFERABILITATE
12.1. Banca nu este responsabilă pentru imposibilitatea efectuării Tranzac iilor cu Carduri datorită unor
motive care nu pot fi atribuite Băncii, inclusiv, dar fără a se limita la: refuzarea Cardului de către un
Acceptant al altei bănci sau de către orice ter , defec iunile bancomatelor care nu-i apar in sau ale
sistemului de procesare şi transmitere a datelor sau alte evenimente care nu pot fi controlate de către
Bancă.
12.2. Banca poate cesiona şi/sau transfera acest contract şi/sau drepturile şi obliga iile care decurg din
acest contract, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 13. DURATA CONTRACTULUI, SUSPENDAREA UTILIZĂRII CARDULUI ŞI
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
13.1. Acest Contract intră în vigoare de la data semnării sale, reprezintă răspunsul Băncii la cererea de
card de credit în cazul aprobării, fiind aplicabil de la data semnării Anexei şi primirii cardului de către
De inător, fiind încheiat pe o perioadă nedeterminată.
13.2. Păr ile pot denun a unilateral şi gratuit contractul pe baza unei notificări scrise, în condi iile de mai
jos:
a) la ini iativa De inătorului: acesta notifică în scris Băncii, cu cel pu in 30 de zile în prealabil, inten ia sa
de încetare a contractului şi depune la Bancă toate cardurile eliberate, cu excep ia cazurilor în care
acestea nu mai sunt în posesia sa (au fost declarate furate, pierdute, au fost re inute la cererea Băncii);
Banca va bloca utilizarea acestor carduri la data primirii/înregistrării notificării de încetare;
b) la ini iativa Băncii: Banca notifică în scris De inătorului încetarea contractului cu un preaviz de două
luni şi blochează toate cardurile eliberate; în termen de 15 zile de la data primirii notificării transmise de
către Bancă, De inătorul este obligat să depună la Bancă toate cardurile eliberate. În cazurile men ionate
mai sus, De inătorul va rambursa în totalitate în maxim 30 de zile toate sumele datorate Băncii în baza
acestui Contract.
13.3. În cazul nerespectării obliga iilor contractuale, păr ile pot solicita rezilierea prezentului contract.
13.4. La data încetării contractului, în orice modalitate, Cardul şi Cardurile Suplimentare vor fi anulate.
De inătorul trebuie să predea Băncii Cardul şi celelalte carduri suplimentare.
13.5. Încetarea contractului, indiferent de motiv nu afectează dreptul Băncii de a recupera în întregime
sumele datorate de către De inător conform prevederilor contractului.
13.6. Banca îşi rezervă dreptul de a limita/suspenda utilizarea Cardului de credit în cazul instituirii unor
interdic ii sau indisponibilizări asupra sumelor aflate în conturile De inătorului, ca de exemplu popriri,
conform prevederilor legale etc., în situa iile în care apar suspiciuni de fraudă şi/sau în situa ia în care un
De inător/Utilizator încalcă obliga iile cuprinse în prezentul contract.
13.7. Banca nu va fi inută răspunzătoare în nici un caz pentru eşecul sau întârzierea în îndeplinirea
oricăror obliga ii care decurg din acest Contract, datorită şi ca urmare a evenimentelor care nu pot fi
controlate de către Bancă, inclusiv, dar fără a se limita la greve, embargouri, dezastre naturale, incendii,
cutremure, inunda ii şi epidemii.

Art. 14. MODIFICAREA CONTRACTULUI
14.1. Orice notificare cu privire la modificarea con inutului clauzelor contractuale referitoare la costuri
va fi transmisă De inătorului cu cel pu in 30 de zile înainte de aplicarea acestora, cu excep ia situa iilor în
care consumatorul solicită modificări ale contractului care implică schimbarea costurilor (de exemplu
prelungirea perioadei de creditare sau modificarea ratelor). Notificarea poate fi transmisă prin una din
următoarele modalită i: e-mail, SMS, extras de cont, pus la dispozi ie în modalitatea agreată de păr i. În
termen de 15 zile de la primirea notificării băncii, De inătorul are posibilitatea de a accepta sau de a
refuza modificările comunicate. Neprimirea unui raspuns din partea De inătorului nu poate fi considerată
acceptare tacită, cu excep ia cazului în care modificarea clauzelor contractului survine ca urmare a unor
dispozi ii legale exprese, când contractul se consideră modificat prin acord tacit.
14.2. Modificările referitoare la serviciile de plată şi opera iunile aferente se efectuează prin notificare
scrisă sau prin intermediul extrasului de cont, pus la dispozi ie în modalitatea agreată de păr i după
expirarea a două luni de la informarea prealabilă de către Bancă a De inătorului asupra modificărilor, cu
excep ia cazului în care De inătorul a notificat în scris Băncii că nu acceptă modificările. În acest caz
De inătorul are dreptul de a denun a unilateral prezentul contract, imediat şi în mod gratuit, înainte de
data propusă pentru aplicarea modificărilor.

Art. 15. ALTE PREVEDERI
15.1. Orice dispută care decurge din sau care are legătură cu prezentul contract se va solu iona pe cale
amiabilă, iar dacă această cale se dovedeşte insuficientă, disputa se va solu iona conform legisla iei în
vigoare de către instan ele judecătoreşti competente. În mod facultativ, în vederea solu ionării pe cale
amiabilă a eventualelor dispute cu Banca, în ceea ce priveşte serviciile de plă i, De inătorul poate apela în
mod gratuit la procedurile extrajudiciare asigurate de Banca Na ională a României (BNR) prin
compartimentul său specializat care va asigura medierea potrivit reglementărilor emise de BNR. Conform
legii, pentru solu ionarea eventualelor dispute cu Banca, De inătorul poate opta între depunerea unei
reclama ii la Autoritatea Na ională pentru Protec ia Consumatorului (ANPC) şi ac ionarea în justi ie a
Băncii la instan ele competente.
15.2. Adresa Autorită ii Na ionale Pentru Protec ia Consumatorului este: Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr.
72, sector 1, e-mail: office@anpc.ro
15.3. În cazul în care De inătorul aderă la Contractul Cadru de Asigurare de Grup pentru acoperirea
riscurilor de deces, invaliditate totală şi permanentă, incapacitate temporară de muncă, pierderea
involuntară a locului de muncă, acesta va semna Cererea individuală de Aderare la Contractul de
Asigurare de Grup, precum şi termenii şi condi iile generale de asigurare, anexe la prezentul contract, iar
valoarea primei de asigurare va fi eviden iată în fiecare extras de cont aferent cardului principal emis de
Bancă drept ”tranzac ie cu cardul” conform defini iei.
15.4. Informări cu privire la produsul Bonus Card se vor face şi pe site-ul Băncii „www.bonuscard.ro”.
15.5. În conformitate cu prevederile Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului nr. 99/2006 cu privire la
institu iile de credit şi la adecvarea capitalului, acest contract reprezintă titlu executoriu.
15.6. Orice comunicări trebuie efectuate, în limba română, în scris sau în orice alt mod, în func ie de
op iunea De inătorului de card, prin e-mail sau SMS sau prin intermediul extrasului de cont. Acestea vor
fi considerate primite dacă au fost transmise la adresa men ionată în contract/cererea de emitere card sau
la orice altă adresă comunicată în scris ulterior ca fiind adresa folosită pentru comunicare. Orice
modificare a adresei de comunicare sau a datelor de contact care nu a fost notificată Băncii nu îi va fi
acesteia opozabilă, Banca fiind astfel exonerată de orice răspundere rezultând din continuarea efectuării
comunicărilor la adresele ini ial cunoscute.
15.7. În vederea desfăşurării de activită i aferente serviciilor de plată, B anca este înregistrată, conform
art. 61 alin 1 din OUG 113/2009 privind serviciile de plă i, sub nr. RB-PJR-40-066/2009 în registrul
institu iilor de plată/registrul bancar administrat de Banca Na ională a României.
15.8. Prezentul contract este redactat în limba română şi este guvernat de legea română. Anexa face parte
integrantă din prezentul contract.
15.9. De inătorul declară că a în eles pe deplin clauzele contractului de credit care con ine informa ii
complete, clare şi uşor de în eles şi că nu a solicitat informa ii suplimentare cu privire la contractul de
credit.
Art. 16. Acest contract a fost încheiat la data de _________________ în dublu exemplar, dintre care unul
s-a remis De inătorului.
GARANTI BANK SA

Prin:                            şi Prin:

Nume: Burak Yildiran                     Nume: Ilgaz Kaya
Pozi ie: Director General Adjunct              Pozi ie: Director Directia Marketing
                                     _________________________________________________
                                                     (denumirea unitatii)
                                     Obiect principal de activitate _________________________
                                    CUI (Cod de Inregistrare Fiscala):______________________
                                    Nr. Reg. Comert: ___________________________________
                                    Tel: _____________________ Fax:_____________________
                                    Sediu Social: Str.___________________Nr._____Bl.______
                                    Ap. ___Judet/Sector_____________Localitatea ___________
                                    Functia pers. de contact _____________________________
                                          Nr. Inreg _______ Data
                                     ___/___/_______(ZZ/LL/AAAA)


                       ADEVERINTA DE VENIT

Societatea Comerciala (Regia Autonoma, institutia publica) ______________________________________ , prin reprezentantii
sai  legali,  adeverim   prin prezenta  ca  Dl/D-na   __________________________________________,   CNP
_________________________ , este salariatul nostru din data de ___/___/______, angajat pe durata  nedeterminata /
determinata pana la data de __/__/______, in functia de ______________________________________, cu un salariu lunar
brut de incadrare (conform Cartii de munca / Contractului individual de Munca) de _____________________, avand un venit
lunar net pe ultimele 3 luni de:

Luna /Anul                             ................/20.......  ................/20.......  ................/20.......
Venit lunar net
Din care:
1. Salariul lunar net
(include sporuri cu caracter permanent conform CM/CIM)
2. Alte venituri asimilate salariilor – ex: bonusuri,
comisioane din vanzari, stimulente, garzi, ore suplimentare
(exprimate in valoare neta)
3. Norma de hrana1
Moneda                                   RON            RON              RON

Salariul este grevat de retineri lunare: NU DA
Suma lunara a retinerilor este de __________ RON; motivul retinerilor este2:
________________________________________

Salariatul nostru are o vechime totala in munca de ____ ani si este actionar majoritar la societatea noastra NU
DA

Societatea este :   de stat    privata cu capital romanesc        privata cu capital strain / mixt
multinationala.
Societatea       nu este    este in procedura de lichidare, faliment sau restructurare.
Salariatul       nu este    este inscris pe lista de locuri de munca restructurate / preaviz / perioada de proba.
Salariatul       nu este    este din data de __/__/_____ in concediu de maternitate / crestere a copilului.

Prezenta adeverinta a fost eliberata salariatului nostru specificat mai sus pentru a indeplini calitatea de imprumutat /
codebitor / fidejusor si ne asumam intreaga responsabilitate cu privire la datele mentionate in prezentul document.
Confirmam ca persoanele semnatare ale prezentei adeverinte angajeaza raspunderea noastra cu privire la realitatea
informatiilor cuprinse in aceasta si o semnam in mod valabil, certificand ca semnaturile date sunt ale persoanelor
autorizate sa reprezinte legal societatea (regia, institutia publica).
Prezenta adeverinta s-a eliberat spre a-i servi la GARANTI BANK S.A.


Nume in clar: ________________________                              Nume in clar:
________________________
Functia3:  ________________________                               Functia3:
________________________
Semnatura:                         LS                  Semnatura:
1
 Norma de hrana: este valabila numai pentru categoriile care le primesc conform legii / unui statut special.
2
 Exemplu: pensie alimentara, CAR, poprire, rata imprumut, alte retineri legale.
3
 Persoane autorizate pentru semnatura: Ex: Administrator /Director General, Director Financiar/DirectorEconomic/Director Resurse
Umane/Contabil Sef, Sef Serviciu Resurse Umane

								
To top