Docstoc

GEMEENTE LICHTERVELDE

Document Sample
GEMEENTE LICHTERVELDE Powered By Docstoc
					            1


GEMEENTE LICHTERVELDE

OPENBARE BIBLIOTHEEK
 JAARVERSLAG 2009
                        2


 Inhoudsopgave :


1. Bibliotheekstructuur

2. Beheersorgaan

3. Personeel

4. Infrastructuur
  4.1. Automatisering
  4.2. Bibliotheekgebouw

5. Werkingsresultaten

 5.1. Collectie
 5.2. Leners
 5.3. Uitleningen
    5.3.1 "Hitparades" van de uitleningen
    5.3.2. Rendementscoëfficiënten
 5.4. Interbibliothecair leenverkeer
 5.5. Internetconsultaties

6. Activiteiten

7. Vorming

8. Besluit

9. Bijlagen

 rekening 2009
 Werkingsverslag 2009
                                               3

1. BIBLIOTHEEKSTRUCTUUR

De bibliotheek bestaat uit één hoofdbibliotheek, gelegen aan de Marktstraat 19 (051/72 46
76). Er zijn dus geen filialen of uitleenposten.
Het faxnummer is 051/63 66 30 en het e-mail adres lichtervelde@bibliotheek.be. De
bibliotheek werd erkend bij Ministerieel Besluit vanaf 1/1/1994. De catalogus staat on line op
www.bidoc.be/oblichtervelde

Ze werkt voor de gehele gemeente Lichtervelde die 8500 inwoners telde op 31/12/2009.

Openingsuren :      De bibliotheek is sedert mei 2009 twaalf uren per week open. Dit
             is een stijging met twee uren. Dit was mogelijk door de
             implementatie van RFID.

          Maandag         15.30 – 18.00 uur
          Woensdag        14.00 - 17.30 uur
          Vrijdag         16.00 - 19.30 uur
          Zaterdag        09.30 – 12.00 uur

Erkende afdelingen :   Volwassenen
             Jeugd
             Leeszaal
             Audio-Visuele materialen
                                               4

                   2. BEHEERSORGAAN

Bij gemeenteraadsbeslissing van 12/5/1993 werd geopteerd voor een gemengde beheerscom-
missie die bibliotheekraad genoemd wordt. Hij is samengesteld uit zeven vertegenwoordigers
van de gebruikers en zeven van de politieke fracties in de gemeenteraad. Na een rondvraag bij
de verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke culturele raad werd gekozen voor:
            3 vertegenwoordigers van de christelijke strekking
            2 vertegenwoordigers van de neutrale strekking
            1 vertegenwoordiger van de pluralistische strekking
            1 vertegenwoordiger van de socialistische strekking

            4 vertegenwoordigers van de CD&V-fractie
            2 vertegenwoordigers van de Open VLD-fractie
            1 vertegenwoordiger van de SOMM-fractie.

De bibliothecaris en de schepen van cultuur zijn ambtshalve lid zonder stemrecht.
De bibliotheekraad telt dus veertien stemgerechtigde leden en twee niet-stemgerechtigde leden.
 Bij gemeenteraadsbeslissing van 23/04/2007 werd de beheerscommissie opnieuw
samengesteld voor de duur van zes jaar. Op 19 augustus nam Wim Rotsaert ontslag uit de
bibraad en in oktober verhuisde Siegfried Aneca naar Torhout waardoor hij niet langer kon
zetelen. Er zijn dus twee plaatsen vacant. Er werd een oproep voor kandidaten gelanceerd in
het gemeentelijk infoblad en op de gemeentelijke website maar dit gaf tot op heden geen
resultaat.

Voor de gebruikers : Mariska de Gloire, Guy Beeusaert, Kaat Lapere, (Christ. str.)
           Monique Tempelaere (neutrale strekking)
           Karin Wynsberghe (socialistische strekking)
                 (pluralistische strekking)

Voor de politieke fracties :  Els Vandenberghe, Roos Vanwalleghem, Joke Van Doorne
                Wouter Marchand (CD&V),
                Kathleen Van Daele, Jeannique Windels (Open VLD)
                Roland Verdonck (SOMM)

ambtshalve lid zonder stemrecht : Luc Haeghebaert, bibliothecaris
                 Ria Beeusaert-Pattyn, Burgemeester (bevoegd voor cultuur)

Tot voorzitter werd gekozen in de bibliotheekraad van 14 mei 2007 mevrouw Els Vandenberghe
en tot ondervoorzitter Guy Beeusaert. De bibliothecaris is ambtshalve secretaris.
In 2009 werden drie vergaderingen georganiseerd: op 16 april, 18 juni en 17 november. Op
deze vergaderingen waren telkens voldoende stemgerechtigde leden aanwezig om te kunnen
beslissen.
De voornaamste agendapunten waren:
- adviseren begroting 2010
- adviseren rekening 2008
- jaarverslag en werkingsverslag 2008
- goedkeuren actieplan 2009
- adviseren investeringen 2010 :     informatica : aankoop nieuwe baliepc
                 bibliotheconomisch materiaal: cd- en stripmeubilair
- adviseren aankopen: vb. stripcollectie jeugdhuis
- bespreken algemeen beleid bibliotheek
- bespreken statistische gegevens en trekken van conclusies hieruit
- voorstellen bespreken vb. lezingen
- organiseren feestprogramma vijftien jaar bibliotheek met lezingen, opendeurdag, …
- organiseren van een activiteit voor de leden van de raad (detective-etentje)
                                                 5


3. PERSONEEL

Statutair personeel
                 Naam                    uren/week   niveau

Bibliothecaris :         Luc Haeghebaert              38 u       B

Bibliotheekassistente :     Magda Vanderbeken             11 u       C

Bibliotheekbediende :      Catharina Aelbrecht            11,5 u      D


Contractueel personeel :

Boekverzorging :         Ann Bral                  19 u       D
& Bibliotheekbediende


Activa              Sabine Jaques vanaf 7/4/2006        19 u


Onderhoudspersoneel :      Karin Devos                19 u

WEP+:              Conny Vermaut               19 u
                 Einde contract 7 april 2009

Vrijwilliger:          Wilfried Goddeeris   vf.19/09/07    2u
                 (bewoner De Biekorf, tewerkstelling via jobwerking Tordale)


Dit komt neer op vijf fysieke personen en 2,6 voltijdse equivalenten zonder het
onderhoudspersoneel en vrijwilligers.

Het Werkervaringsplan (WEP+) werd stopgezet waardoor een halftijds personeelslid wegviel.
Dit kon gedeeltelijk opgevangen worden door het invoeren van RFID omdat er sedertdien nog
slechts één personeelslid aan de balie beneden zit. Toch blijkt het moeilijk om alle uit te voeren
taken met een personeelslid minder uit te voeren.
Doordat het WEP+ project stopgezet is, is ook het extra uur voor Magda Vanderbeken
weggevallen.
De personeelsformatie voldoet nog niet aan de eis van de Vlaamse Gemeenschap dat de helft
van de functies voorzien in de personeelsformatie (met uitzondering van onderhoudspersoneel)
van het niveau A of B moet zijn tegen 31/12/2010. Er zal dus binnen afzienbare tijd een
wijziging in de personeelsformatie moeten doorgevoerd worden.
                                               6

                 4. INFRASTRUCTUUR

4.1. AUTOMATISERING

  Er werd een nieuwe computer aangekocht om de cdroms, mediargus en internet boven in de
leeszaal vlotter te laten werken. De catalogus staat sedert 1 januari 2003 officieel op het
internet. Het is dus mogelijk om van thuis te kijken of bepaalde boeken in de collectie van de
bibliotheek opgenomen zijn en of ze aanwezig zijn. Het adres is www.bidoc.be/oblichtervelde.
In 2008 waren er 5239 consultaties tegenover 2844 in 2008. Er is dus sprake van een forse
stijging. Sedert 2006 is het mogelijk dat ieder lid zijn lenergegevens thuis kan raadplegen:
welke gegevens zitten er in het ledenbestand van de bibliotheek en welke boeken heb ik thuis
en tot wanneer mag ik ze houden? Dit kan door naam, voornaam en lenersnummer in te geven.
Sedert mei 2009 is het ook mogelijk om via de internetcatalogus boeken te verlengen en te
reserveren. Dit is ongetwijfeld de oorzaak van de forse stijging van de consultaties van de
internetcatalogus. Er gebeurden exact 2000 verlengingen via het internet.

  De gebruikersgroep van BIDOC kwam één keer samen om verbeteringen aan het programma
te bespreken. Begin 2004 werd de gemeenschappelijke catalogus Bidocwest opgericht waarbij
met één zoekopdracht tien aangesloten Bidocbibliotheken kunnen doorzocht worden. Vanuit het
Vlaams biblitoheeknetwerk en Winob is een link voorzien naar Bidocwest. Deze catalogus
wordt vrij frequent geconsulteerd, want er werden 6258 pagina’s gedownload tegenover 4472 in
2008. De mogelijkheid om online te verlengen in de diverse bibliotheken heeft ongetwijfeld een
positief effect gehad op het gebruik.
Een echte integratie in het provinciaal netwerk, in 2007 beloofd door de provincie, is er nog
steeds niet. Er waren goede vooruitzichten dat dit in 2009 zou gerealiseerd worden maar helaas
heeft de provincie dit opnieuw op de lange baan geschoven. Ook andere bibliotheken (vnl.
schoolbibliotheken) die werken met Bidoc zijn gelinkt aan de site van Bidocwest.

Sedert mei 2009 werkt de bibliotheek met de RFID-technologie waarbij ieder boek een tag met
een chip krijgt. Er werd een zelfuitleenbalie geïnstalleerd en een betaalautomaat waardoor de
meeste bibliotheekhandelingen nu door de bibliotheekbezoeker zelf kunnen uitgevoerd worden.

  De protonbetalingen blijven verder verminderen. In 2009 werden € 152,39 betaald met
proton (in 2008 € 179,90) of 2,16 % (t.o.v. 2,65%) van de totale betalingen. Proton breekt niet
echt door als betalingsmiddel. Toch zouden protonbetalingen meer moeten gestimuleerd
worden want vaak kan het bibliotheekpersoneel niet teruggeven op briefjes van 20 of 50 euro.
Het dient wel gesteld dat de invoer van een betaalautomaat (zonder protonfunctie) niet
bevorderlijk is om het protongebruik te stimuleren.

 .

               4.2. BIBLIOTHEEKGEBOUW

Aan het gebouw werden in de loop van 2009 een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo werd er
een opening gemaakt in de muur tussen de leeszaal en het magazijn om het mogelijk te maken
om daar de AVM-afdeling in onder te brengen. De publieke ruimte werd hierdoor iets uitgebreid.
 Het magazijn verhuisde naar de kelder. Hier werd een nieuwe onbrandbare wand gemaakt in de
ruimte waar de verwarmingsinstallatie staat. De helft van die ruimte kan hierdoor voortaan
gebruikt worden als magazijn. Dit magazijn staat echter nog niet op punt.

Doordat de AVM-afdeling naar boven verhuisd is, kwam er wat ruimte vrij voor de jeugdafdeling
waardoor de prentenboeken wat beter verspreid kunnen opgesteld worden in meerdere
prentenboekbakken. Dit verhoogde ongetwijfeld de gebruiksvriendelijkheid bij het opzoeken van
de boeken.
                                                   7

                 5. WERKINGSRESULTATEN

               Bezit     Bezit     Aanwinsten Afvoer
               2008     2009

Jeugd fictie           6363     6570       286       79
Jeugd strips           1596     1633       49       12
Jeugd non-fictie         1195     1258       65       2
Jeugd naslagwerken           5       5        0     0
Volwassenen fictie        6334     6592       267       9
Volwassenen strips          538      552      14       0
Volwassenen non-fictie      5611     5528       443     526
Volwassenen naslagwerken     1698     1724       26       0
Bladmuziek               0       0        0     0
Tijdschriftenabonnementen       91      91        2     2
Tijdschriftnummers        8712     7299      1057    2470
Krantenabonnementen          4       4        0      0
Totaal gedrukte         32147    31256       2209    3100
materialen


               Bezit     Bezit     Aanwinsten Afvoer
               2008     2009Subtotaal cd           5780     6116       337       1
Subtotaal cd-rom           393      265        5    133
Subtotaal dvd            385      757     374       2
Subtotaal muziekdvd          26      26        0     0
Subtotaal andere AVM         16      16        0      0
Totaal AVM            6600     7180       716    136


Totaal              38747     38436

Magazijn             02162     02162

Totaal              40909     40598


Als we de tijdschriftartikelen en Cd-nummers meetellen zijn er in totaal 137 792 titels beschikbaar (in
2008 129 723). In totaal werden 1057 tijdschriftexemplaren afgevoerd. Er was een totale afvoer van
2209 exemplaren. De afvoer oversteeg de invoer met 791 exemplaren.
De verdeling binnen de jeugdromans is als volgt:

             2003    2004     2005    2006    2007    2008  2009
prentenboeken      1448    1486     1491    1677    1795    1896  1954
eerste lezers       261     265      270    278    278     292  312
cat. A          1290    1280     1012    1091    1150    1211  1273
cat. B          1703    1738     1345    1413    1471    1528  1579

1 juni 2010
                                                   8

cat. C          1789   1830   1300    1329   1359   1393    1427
cat. AD          763    774    724    735    760    789    773
             7254   7373   6142    6523   6813   7109    7318


Er werd in 2009 gestart met een dvd-collectie waarvan een deel van de startcollectie reeds in 2008
aangekocht werd.

2. Leners
Volgens geslacht
          2003  2004   2005   2006    2007   2008   2009
mannen       616   651    635    646    616    595    600  37,78%
vrouwen      960  1047   1024   1005    1006   1002    933  58,75%
andere                                19     55  3,46%
          1576  1698   1659   1651    1622   1616   1588
volgens leeftijd
>15 jaar      880   935    919    953
<15 jaar      696   763    740    698
          1576  1698   1659   1651    1622
>18 jaar                    777    715    681    740  46,59%
<18 jaar                    874    907    875    800  50,37%
andere                                60     48  3,02%
                       1651    1622   1616   1588

Het totaal aantal leners is lichtjes achteruitgegaan. De vrouwen blijven sterk in de meerderheid en hun
aandeel bedraagt 58,75%.      In totaal zijn 18,6 % van de inwoners lid van de bibliotheek. Het
streefcijfer van 20% is net als vorig jaar opnieuw niet gehaald (19,1%).
Er bestaan ook speciale categorieën kaarten die in 2009 als volgt uitgedeeld werden :
- Klaskaarten : 48 (51)       bedoeld voor de Lichterveldse klassen. Er kunnen in principe
evenveel boeken meegenomen worden als er leerlingen zijn in de klas. Het is een gratis kaart, enkel
voor AVM dient leengeld betaald te worden. Ze is niet bedoeld voor persoonlijk gebruik. Ook
inschrijvingen van andere bibliotheken als instelling vallen hieronder. In 2009 waren er dit 5.
- Stagiair :   26 (33)      bedoeld voor studenten die studeren in een onderwijsrichting en voor
leerkrachten buiten Lichtervelde. Er kunnen dubbel zoveel boeken meegenomen worden als op een
gewone kaart. Kaart is betalend vanaf 18 jaar.
- Personeel : 6 (6)         bedoeld voor de mensen die in de bibliotheek werken met een aantal
faciliteiten i.v.m. boete, reservaties, … Kaart is wel betalend.
1 juni 2010
                                                             9
 De Herkomst van de leden volgens gemeente :


          2005      2006      2007      2008      2009
 Lichtervelde    1531      1538      1502      1488      1463   92,10%
 Torhout       33       44       45       42       47   2,95%
 Gits         32       20       25       25       17   1,07%
 Zwevezele      18       10       13       13       15   0,94%
 Andere        34       39       37       33       46   2,89%
          1648      1651      1622      1601      1588

 Het aandeel van de Lichterveldenaren is licht afgenomen (0,6%). Enkel uit Torhout (vooral Sint-
 Henricus), Gits en Zwevezele komen een vermeldenswaard aantal mensen naar de Lichterveldse
 bibliotheek. De bibliotheek blijft zo in grote mate een strikt Lichterveldse aangelegenheid maar dat is
 eigenlijk normaal. De bibliotheek van Lichtervelde behoort tot de kleinste categorie en kan dus weinig
 meerwaarde bieden t.o.v. de bibliotheken in het omliggende die vaak meer open zijn en een grotere
 collectie hebben.

 5.3. Uitleningen

 Het aantal uitleningen ging gevoelig achteruit (net geen 10%). Het is een trend die overal in het
 bibliotheeklandschap waarneembaar is. Vooral bij de jeugd is de achteruitgang opmerkelijk. De cd’s
 en cdroms gaan verder achteruit. De dvd’s zorgen ervoor dat de schade binnen de AVM-afdeling
 beperkt bleef want de uitleningen van de cd’s gingen maar met liefst 36,5% achteruit.

Uitlen. 2001-2009
 soort           2002      2003      2004      2005      2006    2007  2008  2009

          boeken
 Jeugd Fictie       20783     19653     18382     18331     17136   15715  17108  15018  -2090
 Jeugd Non-Fictie      2527      2788      2774      2598      2682    2506  2636  2300  -336

 Strips          10738     11524     11429     11035     10051   10668  10655  9774  -881

 Tijdschriften        13       10       17       0       0     0    0    0    0

 Jeugd totaal      34061     33975     32602     31964     29869    28889 30399    27092  -3307
 Volwas. Fictie      12980     12844     12829     11661     10577   10220  10214  9875  -339

 Volw. Non-Fictie      5240      5221      5616      5014      4459    4179  4299  3839  -460

 Tijdschriften       1563      1937      1703      1487      1360    1588  1727   1541  -186

 Strips           1176      1376      2303      2032      1515    1326  1012   763  -249
 Totaal volw.      20959     21411     22451     20194     17911    17313 17252    16018  -1234

          AVM
 Cd's            3955      3958      3364      3575      2903    2559  2121  1346  -775 1 juni 2010
                                                   10

Cdroms           763    765    888   880   754    469  324    194   -130

DVD                                     176   21     670   649
Totaal AVM        4718    4723    4252   4455  3657    3204  2466    2214   -252

Rest                               449    193   46     40     -6
Algemeen Totaal     59738   60109   59305  57268  51886   49637 50163    45458  -4705
              Uitleningen 2002-2009

 70000
 60000
 50000                              jeugd
 40000                              volwassenen
 30000                              AVM
 20000                              Totaal

 10000
     0
       2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Aantal bezoekers per maand


         2002    2003    2004    2005 2006   2007    2008    2009
januari      1264    1368    1363    1261 1150   1119    1104    1088
februari     1240    1202    1176    1211 1135   1103    1090    1060
maart       1212    1231    1248    1202 1152   1175    1008    1002
april       1098    1097    1135    1231 1115   1071    1150    996
mei        1171    1096    1241    1090 1048   1058    1017    930
juni       1010    1077    1177    1087  934  1055    959    967
juli        852    765    814    774  678   668    734    700
augustus     1200    1304    1198    1224 1078   1126    1093    1042
september     1177    1126    1191    1149 1130   1011    944    960
oktober      1449    1492    1420    1384 1246   1267    1352    1112
november     1313    1249    1249    1198 1169   1119    1035    930
december     1178    1114    1165    1051 1000   828    903    878
Totaal      14164   14121   14377   13862 12835  12600   12389   11665


We zien hier duidelijk dat oktober de topmaand is en blijft wat het aantal bezoekers betreft en juli de
minste. Dat laatste heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de bibliotheek dan tien dagen
gesloten is. Het aantal bezoekers is sedert 2002 al ieder jaar achteruitgegaan terwijl het aantal


1 juni 2010
                                                   11

inschrijvingen in de bibliotheek vrij stabiel blijft. De ingeschreven leners komen blijkbaar minder naar
de bibliotheek dan voorheen. Opvallend is dat tot voor een paar jaar er nagenoeg iedere maand
duizend bezoekers waren. Nu zijn er nog slechts vijf maanden die deze kaap overschrijden.


              Bezoekers per maand

 1600
 1400                                 2002
 1200
                                    2003
 1000
  800                                 2004
  600                                 2005
  400                                 2006
  200
   0                                 2007
                                    2008
                     ce r
        ri
                         r
                    no ber
    fe ri        rt
                     ok r
        ril        ni

                    au juli

                         s
       ei
                    de b e

                        be
                        be
      ua
                   se stu
      ua      aa

     ap      ju
      m
                                    2009
                       m

                       m
                       to
                      em
     br
    n     m
                      gu
                     ve
  ja
                     pt
Uitleningen in 2009

Volwassenen


     volw fictie volw nf  volw strips volw tijds Tot. volw
januari     894     381     75    156    1506
februari     770     463     74    173    1480
maart      723     419     76    133    1351
april      818     367     62    186    1433
mei       697     286     50     77   1110
juni       851     346     32    101    1330
juli       768     234     26     94   1122
augustus    1007     311     68    136    1522
september    911     256     63     95   1325
oktober     855     285    109    116    1365
november     773     233     59    130    1195
december     808     258     69    144    1279
        9875    3839     763   1541   16018
1 juni 2010
                                               12Jeugd

                jeugd   totaal
     jeugd fict jeugd nf strips    jeugd
januari    1457     258    889    2604
februari    1468     233    801    2502
maart     1485     263    829    2577
april     1416     299    807    2522
mei      1198     193    810    2201
juni       960    157    885    2002
juli       687     93    639    1419
augustus    1089     115    1092    2296
september   1248     196    792    2236
oktober    1568     200    796    2564
november    1264     143    712    2119
december    1178     150    722    2050
       15018    2300    9774   27092


AVM
                 avm
       avm dvd avm cd  cdrom   tot
januari           176    23    200
februari           144    30    175
maart            164    16    184
april            113    14    128
mei        126    63    20    212
juni        132    126    22    280
juli        64    108     8    180
augustus      85    155    25    265
september      65    81    16    163
oktober       48    69    12    130
november      70    71     3    144
december      80    76     5    163
          670   1346    194    2224


Uitleningen per categorie

Bij de jeugdboeken werd er per categorie als volgt uitgeleend:

De prentenboeken zijn overduidelijk het grootste succes in de jeugdafdeling, de strips buiten
beschouwing gelaten. Het dient wel gesteld dat er een achteruitgang van bijna 1 000 uitleningen
is.1 juni 2010
                                                  13
          2004   2005   2006    2007   2008   2009
prentenboeken   5489   6251   6344    6187   6482   5492
eerste lezers   1514   1389   1365    1361   1266   1152
A (6-8 jaar)    3780   3103   2756    2651   2644   2890
B (9-11 jaar)   3475   3508   2918    2558   2840   2458
C (12-13 jaar)   2325   2316   2075    1982   1861   1594
AD (+14 jaar)   1791   1764   1678    1967   1701   1387
Non-Fiction    2700   2598   2684    2662   2592   2275
          21074  20929   19820   19368  19386   17248


Het aantal uitleningen is wel gevoelig gedaald t.o.v. vorig jaar. Enkel de categorie A zit in
stijgende lijn. Het objectief om opnieuw boven de 20 000 uitleningen te geraken is zeker niet
gehaald.


Anderstalige Romans

In totaal werden er 101 (vorig jaar 133) vreemdtalige romans uitgeleend. Dit is amper 0,22% van
het totaal aantal uitleningen. T.o.v. vorig jaar is dit een lichte achteruitgang.

AVM

Bij de cd's zijn het net zoals vorig jaar vooral de categorieën popmuziek, Nederlandstalig en
kindermuziek die goed blijven scoren. Opvallend is de grote achteruitgang van de rock. Dit is
precies die categorie die populair is bij jongeren die hun muziek vooral op het internet zoeken.
Eveneens opvallend is dat de categorieën jazz en klassiek beter scoren als vorig jaar.cd's         2009   2008           2009   2008
popmuziek       448    814  franstalig     22    39
nederlandstalig    282    319  andere talen    22    33
kindermuziek     142    234  rockmuziek     21    101
dance/disco      131    157  blues        10     4
allerlei        50    60  country       8    28
instrumentaal     42    71  blaasmuziek     8    11
klassiek        37    34  klassiek voc.    8     8
filmmuziek       29    64  musical       5     3
folk/volksmuziek    29    53  reggae        4     6
jazz          23    12  opera        3    11


1 juni 2010
                                                    14

                     taalcursus        0    18
5.3.2. Een aantal "hitparades" van de uitleningen

Hieronder vindt U de meest uitgeleende boeken/cd’s binnen een bepaalde categorie.

Top 10 van de volwassen romans


1. De helaasheid der dingen       Dimitri Verhulst         30
2. Op drift               Pieter Aspe           29
3. Mannen die vrouwen haten       Stieg Larsson          28
4. De Franse tuinman          Santa Montefiore         24
5. SOS Piet               Piet Huysentruyt             21
6. Duizend schitterende zonnen     Khaled Hosseini         19
  Huis van stilte                Sabine Thiesler         19
  Misleid               Pieter Aspe           19
  De vrouw die met vuur speelde    Stieg Larsson          19
10. De zevende kamer          Pieter Aspe           18


De grote hype rond Pieter Aspe schijnt voorbij te zijn. Nog slechts drie titels van hem prijken in de
top tien van 2009. Primus was Dimitri Verhulst met ‘De Helaasheid der dingen’. De verfilming zal
daar ongetwijfeld toe bijgedragen hebben. Nieuw is Stieg Larsson met twee titels van zijn
Milleniumtrilogie.

Top 10 van de Jeugdboeken

1. Fantasia               Geronimo Stilton         34
  Over tijd              Dirk Bracke           34
3. Zij en haar             Dirk Bracke           28
  Stille lippen            Dirk Bracke           28
5. Black                Dirk Bracke           25
  Buitenbeen              Dirk Bracke           25
7. Blauw is bitter               Dirk Bracke           24
  Het uur nul             Dirk Bracke           24
9. Vos en Haas op zoek naar koek    Sylvia Vandenheede        23
  Schimmen in het schedelslot     Geronimo Stilton         23

Net als de vorige jaren zijn bijna al de boeken in de top 10 van de hand van Dirk Bracke. Enkel
twee boeken van Geronimo Stilton en één van Sylvia Vandenheede zijn hier een uitzondering op.
De boeken van Geronimo Stilton zijn momenteel een echte rage zodat voor volgend jaar meer
titels mogen verwacht worden.

Top 10 van de strips

In de top 30 van de uitleningen staan 29 titels van F.C. De Kampioenen. De enige andere titel is een
nummer uit de Kiekeboereeks.

1 juni 2010
                                                 15
Top 10 van de tijdschriften

1. Libelle               87
2. Humo                56
3. Weekendknack            53
4. Eigen huis en interieur 2008    47
  Clickx               47
6. Plus magazine            44
7. Evita                42
8. Eigen huis en interieur       39
9. Focus (fotografie)         35
10. Hobbytuin magazine         34
  Feeling wonen           34

Libelle blijft het populairste tijdschrift, gevolgd door Humo.

Top 10 van de cd’s

1. Studio 100 Hits vol. 2       Diverse          7
2. Studio 100 Hits vol. 1       Diverse          6
  Het Smurfenfeest          Diverse          6
  Only by the night          Kings of Leon       6
  Mega Mindy             Mega Mindy        6
6. Symphonica in Rosso         Marco Borsatto      5
  Stilte in de storm         Jan Smit         5
  Liedjes om te bewegen        Kinderkoor kom ….     5
  Sogno                Andrea Boccelli      5
10. King of pop: Belgian edition    Michael Jackson      4

Het is duidelijk dat de cd’s die mikken op een jeugdig publiek het best blijven scoren vooral die van
Studio 100.

Top 10 van de DVD’s

1. Then she found me          Helen Hunt        14
2. You, me and Dupree         Anthony Russo       12
3. Henry and June           Philip Kaufmann      11
  Plop en de kabouterschat      Bart Van Leemputten    11
4. About a boy             Paul Weitz        9
  Aanrijding in Moscou        Christ. Van Rompaey    9
  Ratatouille             Brad Bird         9
7. Hotel op stelten          Bart van Leemputten    8
  Wimbledon              Richard Loncraine     8
  The other Boleyn girl        Justin Chadwick      8
10. Toveren tour            K3            7
  E.T.                Steven Spielberg     7

Ook hier vallen producten voor de jeugd in de smaak (Plop, K3, Samson en Gert).


1 juni 2010
                                                     16
3.3. Rendementscoëfficiënten

5.4.1. Leenfrequentie

Dit is het aantal materialen dat de lezer in het afgelopen jaar gemiddeld heeft ontleend. Men bekomt
dit cijfer door het aantal uitleningen te delen door het lenersaantal
45 458 : 1588 = 28,62 (vorig jaar 31,12). Het aantal is beduidend gedaald en Lichtervelde zit
daarmee iets onder het nationaal gemiddelde van 30,00.1

5.4.2. Bezitscoëfficiënt

Dit is het aantal boeken dat beschikbaar is per lezer. Men bekomt dit getal door het aantal materialen
die de bibliotheek bezit te delen door het aantal leners 40 738 : 1588 = 25,65 (vorig jaar 25,31). Het
aantal materialen per lener is licht gestegen . Over gans Vlaanderen bedraagt dit cijfer 14 (in 2007).
Het cijfer in Lichtervelde ligt gevoelig hoger dan het nationaal gemiddelde.

5.4.3 Gebruikscoëfficiënt

Dit is het aantal keer dat elk boek gemiddeld werd uitgeleend. Men bekomt dit cijfer door het aantal
uitleningen te delen door het boekenbezit.45 458 : 40 738 = 1,11 (vorig jaar 1,2). Over gans
Vlaanderen bekeken bedraagt dit cijfer 2,2. Het cijfer voor Lichtervelde blijft hiermee ruim onder het
nationaal gemiddelde.

Besluit :

De cijfers wijzen er op dat er in Lichtervelde
 -   per lener iets minder dan gemiddeld ontleend wordt
  - meer dan gemiddeld aantal materialen ter beschikking staan
  - één materiaal minder dan gemiddeld ontleend wordt.

5.4 Interbibliothecair leenverkeer

Het IBL-verkeer blijft een succesverhaal. In 2009 waren er 111 IBL-uitleningen, toch een daling
van 30 tegenover vorig jaar. Er waren 15 aanvragen die een negatief resultaat gaven (13,5%).
De meeste bibliotheken kwamen uit het Winobverkeer (91 of 81,9%). Ook de Bidocbibliotheken blijven
hun duit in het zakje doen in het IBL-verkeer in West-Vlaanderen. In totaal leverden elf bibliotheken
die niet uit West-Vlaanderen afkomstig zijn (Antwerpen, Hasselt, Gent, Mechelen, Zaventem, Aalst en
Beveren-Waas).
De volgende 32 West-Vlaamse bibliotheken waren leverancier:
Alveringem (3), Anzegem (2), Avelgem (2), Blankenberge (3), Bredene (1), Brugge (5), Damme (14) ,
Deerlijk (5), De Haan (2), Dentergem (1), De Panne (2), Diksmuide (3), Gistel (3), Harelbeke (1), Heuvelland
(1), Hooglede (2), Houthulst (1), Ichtegem (2), Ieper (4), Ingelmunster (4), Izegem (6), Knokke-Heist (2),
Kortemark (1),Kuurne (8), Lendelede (3), Meulebeke (1), Moorslede (1), Oostrozebeke (2), Pittem (8), Tielt

1 Cijfers komen uit VRIND 2009, hoofdstuk 7, pp. 205-206.

1 juni 2010
                                                  17
(1), Torhout (1), Wervik (1), Wevelgem (1), Wingene (1).

Zoals reeds in vroegere verslagen werd opgemerkt, is de bibliotheek van Lichtervelde een beperkte
leverancier omdat ze nog niet volwaardig opgenomen is in het West-Vlaams netwerk van openbare
bibliotheken (WINOB) omdat dit nog altijd beperkt is tot het Vubissysteem. Sedert de catalogus on line
staat kunnen andere bibliotheken gemakkelijker een aanvraag doen bij ons maar dit blijft toch beperkt
omdat de procedure omslachtiger is dan via Winob.         Normaliter was voorzien dat de
Bidocbibliotheken in de loop van 2009 zouden opgenomen worden in het West-Vlaams netwerk voor
openbare bibliotheken (Winob). Door allerlei omstandigheden is het er niet van gekomen. In 2009
waren er 10 leveringen aan zes bibliotheken waarvan vier Bidocbibliotheken. Dit is een daling met 1
t.o.v. vorig jaar.

5.5. Internetconsultaties

Plaatselijk in de bibliotheek

Hieronder ziet U een tabel met het totaal aantal consultaties per maand op de verschillende dagen
en daaronder het gemiddeld aantal surfers per uitleendag.

       maand. woensd. vrijdag      zaterd.
januari      7   14     8        9   38
februari      8   18     8        5   39
maart       12   15    11        4   42
april       11   22     4        5   42
mei        3    7     4        3   17
juni       13   11     8        1   33
juli       10   10    17        6   43
augustus     20   13    17        2   52
september     4   27    14        3   48
oktober      6   22    12       12   52
november      4    8     7        8   27
december      5   20     6        4   35

         103    187    116     62   468

Totaal aantal consultaties: 468 (in 2008: 553). Het aantal consultaties is wat gedaald Dit lijkt een
logische evolutie als je weet dat meer en meer mensen thuis een internetaansluiting hebben. De
bibliotheek kan hier iets proberen aan te doen door het aanbieden van databanken waarvoor je een
abonnement moet hebben. Zo werd in 2009 een abonnement genomen op de persdatabank
Mediargus. De woensdag blijft de topdag van de consultaties. Een raadpleging dient aangevraagd te
worden aan de balie en duurt in principe een halfuur. Verlenging is mogelijk als er geen wachtenden
zijn. Surfen is gratis.

Gebruik van de on line catalogus
De internetcatalogus werd in de loop van 2009 5544 maal geraadpleegd. Dit is een grote stijging met
vorig jaar toen er 2844 raadplegingen waren. Sedert het opstarten in september 2002 waren er
19.863 consultaties.
Vanaf 10 mei kan er on line verlengd worden en daar wordt goed gebruik van gemaakt. In 2009 waren
er precies 2000 verlengingen op deze manier. Ook reservaties kunnen voortaan op die wijze

1 juni 2010
                                                  18

gebeuren. Er werden er 79 via het internet geplaatst op een totaal van 204.
Wat de overkoepelende Bidocwest-catalogus betreft, waren er in totaal 6258 consultaties. ook dit is
een gevoelige stijging t.o.v. vorig jaar toen er 4472 raadplegingen waren. Het consulteren van de
catalogi op het internet zit dus duidelijk in de lift en zal ongetwijfeld nog stijgen.


                    6. ACTIVITEITEN

  De samenwerking met de Lichterveldse scholen verliep opnieuw heel goed en werd nog uitgebreid.
 Maandelijks komen de drie Lichterveldse basisscholen naar de bibliotheek: Het Beverbos met acht
klassen, De Valke met vijf klassen en ’t Vlot met elf klassen.. Daarnaast waren er ook nog elf
klassikale bezoeken met rondleiding. Er werden themapakketten met prentenboeken gemaakt. Er
werd daar gretig gebruik van gemaakt, voornamelijk door de leerkrachten van ’t Vlot. In 2009 werd
opnieuw speciale aandacht besteed aan het eerste leerjaar met bibliotheekintroducties en lezingen.
Daarnaast werden er in het kader van het vijftienjarig bestaan lezingen georganiseerd voor alle
Lichterveldse klassen. Tevens was Lichtervelde de gastheer voor de jaarlijkse grote Broere-activiteit
met een avond rond de thriller.

- januari:   Op 10 januari ging de leesclub van OKRA van start. De bibliotheek zorgt voor de
        locatie en stelt de boeken ter beschikking. Bedoeling is om ieder jaar zo’n acht boeken
        te lezen en te bespreken.

- februari :  Bibliotheekintroductie voor het eerste leerjaar, op 16/2 voor De Valke en Het Beverbos
        en op 17/2 voor ’t Vlot. In totaal kwamen er 6 klassen.

- maart :   *Jeugdboekenweek : aanbieden promotiemateriaal rond het thema fantasie,
        opzetten van een boekenstand en aanvullen van de collectie op basis van de
        keuzelijst.
        Spelen van het Bibspel door de vierde en zesde klassen van de lagere
        scholen. In totaal namen er 11 klassen deel. Ann Bral coördineerde het
        geheel.
        Op 23 maart kwam Dirk Musschoot een lezing geven in het kader van de
        ‘Nacht van de Geschiedenis’. Voor deze activiteit werd samengewerkt met de
        Heemkundige Kring en Het Davidsfonds. Er was subsididie van de Stichting
        Lezen en van TERF voor de omkadering met zang, tentoonstelling, film. Het
        onderwerp was ‘Vlaamse seizoenarbeid in Frankrijk’.
        Op 30 maart kwam Wim Vromant twee lezingen houden voor het derde
        leerjaar.

- april :   * 3 april: Eindstemming Kinder- en Jeugdjury met slotreceptie.
        17 juryleden en 5 kleuterklassen. Het aantal inschrijvingen ging voor het eerst
        sedert enkele jaren opnieuw vooruit.
1 juni 2010
                                                  19
  Winnaar in de groep kleuters:    Anton kan toveren (Ole Könecke)
  winnaar in de groep 6-8 jaar:    De mooiste begrafenis van de wereld (Ulf Nilsson)
  winnaar in de groep 8-10 jaar:   Het ei met de gouden gans (Veronique Puts)
  winnaar in de groep 10-12 jaar:   Tobie Lolness (Tilothée de Fombelle)
  winnaar in de groep 12-14 jaar:   Dood (Mats Wahl)

- mei :  mei was een heel drukke maand in de bib waar alles in het teken stond van het
     vijftienjarig bestaan en de invoering van RFID.
     Er waren elf lezingen voor de Lichterveldse klassen. De scholen droegen financiëel bij
     om het geheel betaalbaar te houden.
     Volgende auteurs kwamen op bezoek:
     Poppentheater Vlinders (op 4 mei voor tweede kleuter), Kristien Dieltiens (op 11/5 voor
     vierde leerjaar), Luc Descamps (op 12/5 voor zesde leerjaar), Frank Geleyn (op 14/5 voor
     eerste middelbaar), Hedwig Vandevelde (op 14/5 voor tweede middelbaar), Frank Pollet
     (op 15/5 voor vijfde leerjaar), Mario Boon (op 19/5 voor derde kleuter),
Boven : Frank Pollet en Luc Descamps. Onder : Mario Boon, Kristien Dieltiens en Gerda Dendooven.

                                                    Op
1 juni 2010
                                                   20

werd ook de vijfduizendste inschrijving sedert de start in de kijker gezet. Het was Sander Pollet uit
de Oude Kortemarkstraat. Op 10 mei was er een opendeurdag waarbij de Lichterveldse bevolking
kon kennis maken met de zelfuitleenbalie en andere RFID-toepassingen.


                                   Het bibliotheekpersoneel met
                                   Wim Markus van de
                                   Nederlandse firma Nedap die
                                   zorgde voor de RFID-
                                   implementatie.
- juni:        In juni waren er nog twee lezingen in het kader van het feestprogramma: Op 2
        juni kwam Carl Cneut voor het tweede leerjaar en op 5 juni kwam Gerda
        Dendooven voor het eerste leerjaar.
           Op 4 juni was Lichtervelde gastheer voor de
        jaarlijkse grote BROERE-activiteit. Zes bibliotheken
        bundelden hun krachten en werkten een avondvullend
        programma uit rond de thriller, zowel het boek als de
        film. Het geheel kreeg de naam ‘Broere Bibbert’.
        Gasten waren John Vervoort (moderator), Patrick De
        Bruyn, Luc Deflo, Jos Pierreux, Katrien Rysserhove en
        Nic Baltasar. Het was een geslaagde avond met helaas
        wat te weinig volk volgens de energie en geld die erin
        gestoken waren (zo’n 70 aanwezigen).
1 juni 2010
                                                    21
                                        -
We herkennen van links naar rechts: John Vervoort, Patrick De Bruyn, Katrien Rysserhove,
Jos Pierreux, Nic Baltasar en Luc Deflo.

- juli :    Op 11 juli was er een etentje van de bibliotheekraad gekoppeld aan een detectivespel.

- september : 27 september: grote boekenverkoop met gewiede boeken

- oktober:   2 oktober: start nieuw werkjaar plaatselijke Kinder- en Jeugdjury.
        De bestaande groepen worden verder gezet:
        De groep van de kleuters : 5 klassen uit de drie basisscholen (64 kleuters)
        Groep 2 (1° en 2° leerjaar) : Ann Bral (4 inschrijvingen)
        Groep 3 (3° en 4° leerjaar) : Kaat Lapere (9 inschrijvingen)
        Groep 4 (5° en 6° leerjaar) : Marieke Vanleeuwen (8 inschrijvingen)
        Groep 5 (1° en 2° sec.) :   geen inschrijvingen
        In totaal dus 21 deelnemers en vijf kleuterklassen.

        Op 2 oktober kwamen twee kleuterklassen van ’t Vlot op bezoek voor een korte
        introductie. Er was ook een voorleesmoment voorzien.
        * bibliotheekweek : deelname aan provinciale bibliotheekwedstrijd
        Er waren 36 deelnemers (in 2008: 50). Winnaar werd Katrijn Labeeuw.
        10 oktober: deelname aan de nationale verwendag in het kader van de
        de bibliotheekweek. Gedurende de uitleenzitting werden geschenken uitgedeeld

- november:  In november werkte de bibliotheek mee aan het project van Curieus-L “In de herfst
        vallen niet alleen de bladeren uit de bomen” waarbij de deelnemers hun favoriete
        boekfragment konden indienen. De bibliotheek was één van de plaatsen waar
        formulieren konden gedeponeerd worden.

1 juni 2010
                                                22


- december:  De bibliotheek gaat in zee met Cinema Novo om een wisselcollectie aan te bieden
        met DVD’s van de ‘andere’ film. Deze dvd’s worden gratis aangeboden en blijven
        een drietal maanden in de bib en worden dan vervangen door andere.

Boekenstanden :

In de loop van de jaar werden er boekenstanden gemaakt over :

  John Updike (overleden)         (30 januari)
  Valentijn                (2 februari)
  Maria Jacques (overleden)        (16 februari)
  Jeugdboekenweek             (3 maart)
  Patricia Demartelaere (overleden)    (16 maart)
  Gouden Uil               (30 maart)
  Literaire Lente             (3 april)
  Winnaars KJV              (14 mei)
  Zomer van het spannende boek      (5 juni)
  Yasmine    (overleden)        (26 juni)
  Michael Jackson (overleden)       (26 juni)
  Christine D’Haen (overleden)      (4 september)
  Felice (overleden)           (12 oktober)
  Nobelprijs Herta Müller         (16 oktober)
  Week van de Smaak (Turkije)       (13 november)
  Voorleesweek              (23 november)


Er was dus opnieuw vooral aandacht voor overleden auteurs en voor literaire prijzen en nationaal
georganiseerde activiteiten.
1 juni 2010
                                                23

       7. VORMING EN VERGADERINGEN

De volgende vergaderingen en studiedagen werden bijgewoond. In totaal waren er 19
bijscholingsmomenten of vergaderingen. Vorig jaar waren er dit 13. De meeste bijeenkomsten
werden bijgewoond door de bibliothecaris tenzij anders vermeld. De bibliothecaris maakt vanaf dit
jaar deel uit van een intervisiegroep van bibliothecarissen georganiseerd door de provincie in
samenwerking met Wivo.
Sabine Jaques volgde de cursus Initiatie tot het bibliotheekwezen in Brugge vanaf januari. Deze
cursus bestaat uit twee modulen en eindigt in januari 2010. De lessen gaan drie avonden per
week door.


- 9 januari:   Bijeenkomst Broere-Jeugd
         (Ann Bral)

- 12 januari:  Vergadering Rechtspositieregeling
         (voltallig personeel)

- 20 januari:  Vergadering Bidoc-West in Lendelede

- 23 januari:  Vergadering Broere in Lichtervelde

- 26 januari:  Opleiding RFID in de bibliotheek
         (voltallig personeel)

- 16 februari: Gebruikersgroep Nedap in Brussel

- 03 maart:   West-Vlaamse Bibdag in Koksijde

- 27 maart:   Opleiding persdatabank Mediargus in Roeselare (org. Broere)
         (Bibliothecaris en Catharina)

- 22 april:   Cursus EHBO
         (voltallig personeel, uitgezonderd Sabine)

- 26 maart:   Vergadering Broere in Izegem

- 18 juni:    Bijeenkomst Broere-jeugd in Staden
         (Ann Bral)

- 19 juni:    Vergadering Broere in Ingelmunster

- 10 september:    Gebruikersgroep Nedap in Oostende

- 2 oktober:   Vergadering Broere in Moorslede

- 29 oktober: Intervisiewerkgroep te Oostrozebeke

- 10 november:    Bezoek aan de boekenbeurs te Antwerpen
           (voltallig personeel)

1 juni 2010
                                                  24- 23 november:    Bijeenkomst Broere-jeugd in Moorslede
           (Ann Bral)

- 3 december:    Overlegmoment met Charlotte Goethals (samenwerking met ’t Vlot)

- 11 december:    Vergadering Broere in Roeselare


De bibliothecaris is aangesteld als erfgoedambtenaar in het kader van de projectvereniging TERF
waarbij Lichtervelde aangesloten is. Hij volgt uit hoofde van die functie de maandelijkse
ambtenarenvergaderingen van TERF (10) en de vergaderingen van de raad van bestuur op (5).
Als hoofdverantwoordelijke van het archief werden drie vergaderingen van TERF omtrent deze
materie bijgewoond samen met Mieke Deceuninck van de archiefdienst. Als diensthoofd woont
hij de vergaderingen van Interne Milieuzorg bij. Als secretaris van het gemeentelijk feestcomité
werd de voorbereidende vergadering van de grote nieuwjaarsreceptie bijgewoond.
        8. HET BIBLIOTHEEKACTIEPLAN

  In het kader van het nieuwe decreet moest iedere openbare bibliotheek een beleidsplan indienen
voor de periode 2008-2013. Dit plan werd opgesteld in samenspraak met een aantal actoren uit het
werkveld: de gebruiker (via een enquête), de scholen (via een vragenlijst), de bibliotheekraad, de
schepen van cultuur, de culturele raad, ... Dit plan loopt gedurende gans de legislatuur maar ieder
jaar dient wel een actieplan opgesteld te worden van wat men concreet van plan is uit te voeren uit dit
beleidsplan. Dit plan wordt opgesteld voor 1 juni van het lopende jaar en wordt voorgelegd aan de
bibliotheekraad en schepencollege en de beslissing wordt doorgestuurd naar de Vlaamse
Administratie. In het actieplan 2009 zijn in tegenstelling tot 2008 minder ingrijpende acties voorzien.
Er werden wel heel wat acties uitgevoerd die in het actieplan 2008 voorzien waren, zoals de invoering
van RFID en aanbieden van DVD’s de verbouwingswerken, het jubileumprogramma en de
aanpassing van de tarieven. De investeringen blijven beperkt tot wat nieuw meubilair voor de dvd’s
en strips en vervanging van een baliecomputer voor de internet- en cdromconsultatie boven. Verder
zijn er de traditionele acties zoals medewerking aan de jeugdboekenweek, bibliotheekweek
(verwendag), boekenstands, lezingen, …


  Tegen 1 juni wordt ook een werkingsverslag gemaakt dat eigenlijk een evaluatie is van het
actieplan. Beide plannen werden besproken tijdens de bibliotheekraad, van 3 juni en voorgelegd
aan het schepencollege op 7 juni.
1 juni 2010
                                                     25
                    9. FINANCIEEL VERSLAG

De inkomsten zijn nog wat achteruit gegaan en de gewone uitgaven zijn licht gestegen. Het was een
jaar waarin vrij zwaar geïnvesteerd werd in de bibliotheek met 40 481,28 € en dit vooral door de
invoering van RFID. Er werden hierop wel 50% subsidies toegekend door de provincie.


Uitgaven        2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009
personeel     106289,50  90324,20  115655,00  122153,00  124778,80  134891,30  137978,60  148090,10  152713,20
collectie      23594,85  25193,43   24189,00  25535,74  25571,93  27641,83  28112,46  28862,30  29085,64
werkingskosten   13152,56  17143,26   22944,00  21896,20  19370,06  22689,48  19132,50  24041,58  33473,88


Inkomsten       2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009
lidgelden      2288,00  3000,00   2545,00   2795,00   2563,00   2600,00   2325,00   2569,00   2260,16
boeten        3633,05  3411,57   3494,00   3537,62   3609,30   2279,75   2283,95   2467,04   2965,27
leengelden      2124,20  2327,44   2290,00   2028,00   2155,00   1672,50   1396,75   1071,00   1068,00
andere        215,34   287,30   1041,00   1040,97   682,02   1486,01   1635,21   661,39   737,83
Subsidies      51384,95  58666,52   66538,00  62077,41  58386,17  54874,74  60020,73  60307,97  57408,18
Totale inkomsten  76157,10  67313,00   82537,00  71814,85  70932,95  68302,02  67661,64  67076,40  66123,23
Totale uitgaven  143802,10 154964,00   163295,90  171083,20  172100,30  185223,60  193279,70  200994,00  215273,68
Saldo       -67645,00  -87651,00  -80759,00  -99268,40 -101167,00 -116921,00 -125618,00 -133918,00 -149150,40


Investeringen    6316,90  3029,07   3697,29   3823,92   4964,52   5095,75   4650,40   4119,64  40481,28
Subsidies b.d.                                                   20000,00
netto                                                        20481,28
1 juni 2010
                                                    26


                Inkomsten gewone dienst

 90000,00
 80000,00
 70000,00
 60000,00                                      Subsidies
 50000,00                                      Totale inkomsten
 40000,00                                      Andere inkomst.
 30000,00
 20000,00
 10000,00
   0,00
       1

          2

              3

                   4

                      5

                           6

                              7

                                   8

                                      9
       0

           0

              0

                  0

                      0

                          0

                              0

                                  0

                                      0
     20

         20

             20

                20

                     20

                        20

                             20

                                20

                                     20
                       uitgaven gewone dienst

       250000,00

       200000,00
                                           personeel
       150000,00                                collectie
       100000,00                                werkingskosten
                                           Totale uitgaven
        50000,00

           0,00
              01
                 02
                     03

                        04
                           05
                              06

                                 07
                                     08
                                        09
             20
                20
                   20

                      20
                         20
                             20

                                20
                                   20
                                      20
1 juni 2010
                             27

             Investeringen

       25000,00

       20000,00

       15000,00
                     Investeringen
       10000,00

        5000,00

         0,00
            01

            02

            03

            04

            05

            06

            07

            08

            09
          20

          20

          20

          20

          20

          20

          20

          20

          20
1 juni 2010
                                                   28

                10. BESLUIT EN VOORUITZICHTEN


De verheugende vaststelling van vorig jaar toen een stijgend aantal uitleningen vastgesteld werd,
kunnen we helaas niet herhalen. Lichtervelde ontsnapt niet aan de algemene trend waarbij de
uitleningen in de bibliotheken dalen. Hier bedraagt de achteruitgang net geen 10%. Ook het
aanbieden van DVD’s kon geen kentering brengen en enkel de schade wat beperken. Door de DVD’s
kon de schade in de AVM-afdeling enigszins beperkt worden. Ook het aantal gebruikers is gedaald
maar slechts met 2,1%. Hieruit moeten we concluderen dat het aantal bibliotheekgebruikers zich min
of meer handhaaft maar dat er minder gebruik van de bibliotheek gemaakt wordt. Het aantal
gebruikers bedraagt nu 18,6% van de bevolking. Het actieplan 2009 kon op de meeste punten
gerealiseerd worden.

De informaticatoepassingen blijven een succes en werden sterk uitgebreid. De internetcatalogus
wordt verder druk geraadpleegd en ook Bidocwest blijft een positief verhaal ondanks het feit dat de link
naar de provinciale catalogus er nog altijd niet is. Ook het IBL-verkeer vlot verder. Nieuw is dat er
voortaan on line kan verlengd en gereserveerd worden. De leners maken daar gretig gebruik van.
Heel vernieuwend was dat de bibliotheek vanaf 10 mei gebruikt maakt van de RFID-technologie.
Hiervoor werd een subsidie ingediend bij de provincie waardoor de helft van de kosten terugbetaald
werden. Het gebruik van de zelfuitleenbalie verliep aanvankelijk wat stroef en er waren nog een aantal
schoonheidfoutjes die uiteindelijk door de firma NEDAP opgelost werden. Een half jaar na de invoer
werkt het systeem vrij goed en gaat het alarm nog zelden af. Het invoeren van deze nieuwe
technologie vroeg ook een grote inspanning van het personeel. Er werden overuren gemaakt om er te
geraken en ander werk bleef liggen. Er wordt gehoopt dat de achterstand in de loop van 2010 zal
weggewerkt zijn. Een ander gevolg van het invoeren van de zelfuitleenbalie is dat het wegvallen van
het WEP+-project grotendeels kon opgevangen worden doordat voortaan nog slechts één
personeelslid aan de balie beneden moet zitten. Deze persoon houdt zich vooral bezig met het
verstrekken van uitleg, maken van nieuwe inschrijvingen, …. Nieuw was ook dat de bibliotheek
voortaan een abonnement heeft op de persdatabank Mediargus.

Omdat de bibliotheek vijftien jaar bestond werd een feestprogramma uitgewerkt met lezingen voor al
de klassen van het Lichtervelds onderwijs met uitzondering van de eerste kleuterklas. Tien auteurs
kwamen hiervoor naar de bibliotheek en de lezingen werden over gans de lijn gesmaakt. De scholen
brachten één euro per leerling in om de kosten wat te spreiden. Voor de volwassenen was er een
interessante lezing in het kader van de ‘Nacht van de Geschiedenis’ door Dirk Musschoot die bijzonder
gesmaakt werd. Op 4 juni mocht Lichtervelde gastheer zijn voor de jaarlijkse grote Broere-activiteit
met een avond rond de thriller. Er stonden heel wat ronkende namen op de affiche. Ook de klassikale
uitleningen verliepen naar wens, net als de introducties voor de eerste leerjaren. Van de
themapakketten voor prentenboeken wordt gretig gebruik gemaakt. Het gratis lidmaatschap voor
nieuwe inwoners blijft verder lopen.

Door de verhuis van de AVM-afdeling naar het vroegere magazijn op de eerste verdieping kwam er
ruimte vrij om de jeugdafdeling, vooral de prentenboeken, gebruiksvriendelijker op te stellen. Hiermee
werd het nijpend plaatsgebrek voor een deel opgevangen. Het magazijn verhuisde naar de kelder
maar moet nog in orde gesteld worden. We hopen dat te kunnen doen in de loop van 2010.
1 juni 2010
                                                   29  Het samenwerkingsverband BroeRe is een succesverhaal. Er is al heel wat expertise uitgewisseld
en de georganiseerde activiteiten zijn tot nu toe steeds geslaagd. Het is duidelijk dat het bundelen van
de krachten een meerwaarde betekent voor de werking van de deelnemende bibliotheken. Er werd
een subwerkgroep voor de jeugd opgericht die een drietal keer in een jaar bijeenkomt. Ann Bral volgt
deze vergaderingen voor de Lichterveldse bib. Lichtervelde kon dankzij de bundeling van de
financiële middelen een heel mooie activiteit organiseren in het kader van het 15-jarig bestaan. Zo
kwam Broere financieel tussen voor de ‘Nacht van de Thriller’ op 4 juni. Alleen zou het zeer moeilijk
geweest zijn om zo’n programma te kunnen brengen. Dankzij Broere konden de aangesloten
bibliotheken heel voordelig een abonnement nemen op Mediargus.

Op het gebied van personeel was de grootste verandering dat het WEP+-project stopgezet werd vanaf
mei. Het project werd helemaal hervormd waardoor de gemeente nog minder impact zou hebben op
deze tewerkstelling waardoor de gemeente besliste om het stop te zetten. Dit verlies kon voor wat de
uitleenuren betreft, gemakkelijk opgevangen worden door de invoering van de zelfuitleenbalie. Wat de
overige uren betreft waarin het personeelslid vooral praktisch werk uitvoerde zoals boeken kaften,
herstellen, kranten excerperen, … is het verlies moeilijker opgevangen en is er nog steeds een
achterstand die maar moeilijk ingelopen wordt.
Goedgekeurd in de bibliotheekraad van 3 juni 2010

De voorzitter                                   De bibliothecaris
1 juni 2010

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:62
posted:7/26/2011
language:Dutch
pages:29