Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

A DYSLEXIA

VIEWS: 19 PAGES: 32

									A DYSLEXIA
       GIRASEK JÁNOS
    HÍRES DISZLEXIÁSOK
     SZÍNÉSZEK ÉS MŰVÉSZEK:
Harry Andersen,    Susan Hampshire,
Fred Astaire,     Jay Leno,
Harry Belafonte,    Edward James Olmos,
George Burns,     River Phoenix,
Enrico Caruso,     Jill Pages,
Tom Cruise,      Oliver Reed,
Kirk Douglas      Billy Bob Thornton,
Dave Foley,      Tom Smothers,
Harrison Ford,     Steven Spilberg,
Danny Glover,     Robin Williams,
Tracey Gold,      Henry Winkler,
Whoopi Goldberg,    Sylvester Stallone
Dustin Hoffmann,
  FESTŐK, ÉPÍTÉSZEK, MÉRNÖKÖK:
Ansel Adams,
David Bailey fényképész,
Leonardo da Vinci,
Ignacio Gomez-muralist,
Pablo Picasso,
Salvador Daly
Robert Rauschenberg,
Auguste Rodin,
Bennett Strahan,
Robert Toth,
Jørn Utzon építész (a Sydney Opera tervezője),
Andy Warhol.
         SPORTOLÓK:
Muhammad Ali boxoló,
Duncan Goodhew olimpiai bajnok úszó,
Bruce Jenner olimpiai bajnok tízpróbázó,
Magic Johnson kosárlabdázó,
Michael Jordan kosárlabdázó,
Greg Louganis ,
Bob May golfozó,
Diamond Dallas Page,
Steve Redgrave, Nolan Ryan baseball,
Jackie Stewart autóversenyző.
      ÜZLETEMBEREK:
Richard Branson a Virgin Enterprises alapítója,
John T Chambers-CEO of Cisco Systems,
Henry Ford,
William Hewlett a Hewlett-Packard résztulajdonosa,
Craig McCaw távközlés,
Paul J. Orfalea a Kinko's alapítója,
Nelson Rockefeller bankár
Charles Schwab befektető,
Ted Turner-Turner Broadcasting Systems, F.W.
 Woolworth
FILMESEK:
Nicole Betancourt-Emmy,
Walt Disney,
Søren Kragh Jacobsen dán filmrendező)

ZENÉSZ ÉS ÉNEKES:
Georg Friedrich Handel
Wolfgang Amadeus Mozart,
Beethoven,
Cher,
Brad Little,
John Lennon,
Stevie Wonder
Nigel Kennedy hegedűművész,
Bob Weir a Grateful Dead gitárosa
          TUDÓSOK:

Ann Bancroft,
Galilei
Alexander Graham Bell,
Thomas Edison,
Albert Einstein,
Michael Faraday,
Dr. James Lovelock,
John R. Horner,
Archer Martin kémikus (1952 Nobel Díj),
John Robert Skoyles agykutató,
Werner Von Braun
           POLITIKUS:

George Washington,       Bonaparte Napoleon
Benjamin Franklin,       Thomas Jefferson,
Abraham Lincoln        Nelson Rockefeller,
Dwight D. Eisenhower      Paul Wellstone-US
John F. Kennedy,        Szenátor,
Robert F. Kennedy       Woodrow Wilson,
Winston Churchill,       Nasser
Carl XVI Gustaf Svéd király,  Sadat
Charles herceg,
Michael Heseltine,
Andrew Jackson,
           ÍRÓK:
Hans Christian Andersen,
Ernest Hemingvay,
Bernard Shaw
Jeanne Betancourt,
Steven Cannell,
Agatha Christie,
Edgar Allan Poe
Fannie Flagg,
Gustave Flaubert,
Patricia Polacco,
Elizabeth Daniels,
Bernie Taylor,
Victor Villaseñor,
W.B. Yeats költő
    DYSLEXIA FOGALMA
A dyslexia definíciója empirikus: egyes, egyébként
 normál képességű gyermekek olyan mértékben
 elmaradnak az olvasás-írás területén társaiktól,
 hogy az:
 - lényegesen nehezíti az iskolai
   beilleszkedésüket,
 - negatívan befolyásolja későbbi pályafutásukat,
 - csökkenti esélyeiket a társadalmi
   érvényesülésben,
 - egyesek, mint funkcionális analfabéták élik
   életüket.
     DYSLEXIA FOGALMA
Az általános iskola alsó tagozatában az olvasáselmaradás
 terápia nélkül tovább romlik.

Különféle eltérések mutathatók ki a dyslexiások központi
 idegrendszerében.

Az újabb kutatások szeint egy tucatnyi gén felelős, melyek
 mindegyike szerepet kap a a neuronok vándorlásában
 az agy hálózatának kifejlődése során.

A dyslexia viszonyfogalom:
- diszkrepancia a gyermekkel szembeni jogos elvárás és
  az olvasás-írás elsajátításában
- diszkrepancia az intelligenciakor és az olvasási kor
  között.
Az olvasási teljesítmény, az olvasás
 pontosságát vagy megértését egyénileg,
 standardizált tesztekkel vizsgálva,
 lényegesen alatta marad a személy biológiai
 kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti
 képzettség alapján elvárhatónak. Az előbbi
 jelentősen kihat az iskolai teljesítményre az
 olvasási jártasságot igénylő mindennapi
 élettevékenységekre. (DSM – VI. F81.0)
  Okok – Fejlődési diszlexia
- Genetikai
- Prae-,peri és postnatális időszak
 (oxigénhiányos állapot)
- Szemészeti okok
- Audiológiai okok
- Laterális dominancia kialakulatlansága
         Okok
      Szerzett diszlexia
-  Baleset, betegség (pl. lázgörccsel járó)
-  Ingerszegény családi háttér
-  Felgyorsult életritmus
-  Lelki trauma
-  Nem megfelelő olvasástanítási módszerek
-  Módszertani hibák
         Okok
    A beszédfejlődés területéről
-  Megkésett beszédfejlődés
-  Beszédhibák
-  Élettani dadogás
-  Családi beszédgyengeség
-  Verbális emlékezetgyengeség
      Tünetek - óvodáskor
•  Megkésett beszédfejlődés  • Ügyetlenség, labilitás
                • Érdektelenség a rajzolás
•  Szegényes szókincs      iránt
•  Szerialitás zavara     • Görcsös ceruzafogás
•  Zöngés-zöngétlen hangok  • Rossz tájékozódás térben
  tévesztése          és időben (jobb-bal)
•  Gyenge szövegemlékezet   • Két kezesség
•  Szómegtalálási nehézség  • Másodlagos magatartási
•  Szegényes mondatalkotás   tünetek: nyugtalanság,
                 dekoncentráltság,
•  Diszgrammatizmus       fáradékonyság, változó
•  Érdektelenség mesék,     teljesítmény, depresszió,
  versek iránt         agresszió, önbizalomhiány
 TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA
Az olvasás vizsgálata olvasólapokkal
Lépcsőzetes vizsgálat (betű, szótag, szó, szöveg)
A homogén gátlás (betűk, szavak, témakör)
   TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA
      1. AZ OLVASÁS PONTOSSÁGA
a. A fonéma-graféma kapcsolat zavarai vezetnek a
   betűtévesztéshez.
   A betűtévesztés oka:
   - a betűk vizuális hasonlósága (pl. f-t, h-n)
   - a betűkhöz tartozó fonémák artikulációs
    mozgássorának és a proprioceptív emlékképek
    hasonlóságai:
   - képzés helye (pl. sz-f, g-d)
   - képzés módja (pl. f-v, t-n)
   - a hasonlóság mindkét előzőt tartalmazza (pl. b-d,
    m-n)
b. Betűkihagyások (pl. harang helyett harag)
c. Szótagok elhagyása
    TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA
     1. AZ OLVASÁS PONTOSSÁGA
d. Betűbetoldás
e. Reverzió, a betűsorrend irányának megváltoztatása (ól-
  ló, gém-még, sütkérezni-sütkérezin.
f. Hibás kombinációk (a szóképből következtet)
g. Elővételezés (csőre helyett csere)
h. Perszeveráció (az olvasott szó egyik betűjét továbbviszi
  pl. csomóz csineg)
i. Szóroncs: ha a betűk több, mint 50 %-át téveszti
j. Ismétlések az olvasás során
k. A betűk összeolvasásának súlyos megkésése
l. Lökésszerű, töredezett olvasás
m. Az olvasás megtagadása
TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA
  2. AZ OLVASÁS TEMPÓJA
   TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA
        3. SZÖVEGÉRTÉS
függ: a gyermek szókincsétől,
   az emlékezettől,
   az intelligenciától
    TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA
    4. AZ ÍRÁSBAN MEGJELENŐ TÜNETEK
a.  A vonalvezetés problémái
   - dysgrafiás írómozgás következtében
   - az írott betűalak egymással való összetévesztése
    (f-h-k-b-l)
b.  A fonológiai kódolás zavara
   A hibák egy része azonos az olvasással elkövetett
   hibákkal
   - betűtévesztések,
   - betűkihagyások, betűbetoldások,
   - szótagkihagyások, szótagbetoldások,
   - reverziók
   TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA
    4. AZ ÍRÁSBAN MEGJELENŐ TÜNETEK
  Más részük a beszéd tagolásának és ritmusának
  problémája
  - a hosszú és rövid hangok megkülönböztetése és
    jelölése
  - a mondatban a különálló szavak különírása
  - a mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi írásjel

   A verbális memória gyengébb teljesítménye
  - tollbamondásnál
  - fogalmazásnál

c. A helyesírás zavara (nyelvtani szabályok helyes
    alkalmazása)
    TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA
         5. TÜNETEK A BESZÉDBEN
a. megkésett beszédfejlődés (különböző szintű
  elmaradás):
  fonetikai-fonológiai szint
    - a beszédhangok észlelése, differenciálása
    - artikuláció, artikulációs mozgássorok tagolása
  lexikális szint
    - passzív szókincs
    - aktív szókincs
  szintaktikai szint
    - mondatmegértés
    - mondatalkotás
  szemantikai szint
    - szövegértés (beszédben, olvasásban)
    - szövegalkotás (beszédben, olvasásban)
b. szómegtalálási nehézség
     TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA
          6. EGYÉB TÜNETEK


- a szerialitás zavara
- a téri-idői orientáció zavara
- gyengébb ritmusérzék
- a finommozgások, esetleg a nagymozgások
  koordinálatlansága
- dominanciazavar
- eltérések a látásban (rejtett kancsalság, pálcika, csap
  probl.).
   TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA
       7. MAGATARÁSI TÜNETEK

dyslexiások nagy részénél tapasztalható (90 %)
 - elsődleges
 - másodlagos
 - kompenzálásból eredő
       TERÁPIA
1. A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS INDÍTÁSA
           TERÁPIA
    2. DYSLEXIA PREVENCIÓ megakadályozza:


- a helytelen olvasási szokások kialakulását (gyakori
  ismételgetés, hangos olvasás suttogó betűzéssel való
  megelőzése stb.)
- a motiváció elvesztését
- másodlagos magatartászavarok kialakulását
- neurotikus tünetek megjelenését (tic, enuresis,
  encopresis, fejfájás, gyomorfájás, hányinger stb.)
           TERÁPIA
       3. DYSLEXIA PREVENCIÓ
Fejlesztő gyakorlatok
 - téri tájékozódás,
 - beszéd,
 - ritmusfejlesztés stb.
A betűk tanítása
 - valamilyen szempontból hasonlót egymástól távol
    tanítjuk,
 - az egymást zavaró betűpár másodikként sorra vett
    tagjának tanításakor elhagyjuk az első tagot,
Az írás tanítása
 - az írás tanítása késleltetett,
 - cél az optimális írásmozgás kialakítása,
 - fontos a homogén gátlás kialakulásának elkerülése

								
To top