kajian masalah pengangguran di kalangan siswazah by kalyanee09

VIEWS: 2,913 PAGES: 189

More Info
									National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)




          KAJIAN
      MASALAH PENGANGGURAN DI
       KALANGAN SISWAZAH



               LAPORAN AKHIR



                  Dibentangkan kepada

               Jabatan Pendidikan Tinggi
            Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia



                      oleh

        Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara (IPPTN)
           d/a Suite 109A, Tingkat 1, Kompleks EUREKA
                Universiti Sains Malaysia
                   11800 Minden
                   Pulau Pinang

                   Februari 2003
 National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



               KANDUNGAN
                                  Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF                         i - xi

SENARAI JADUAL                           xii - xvi

SENARAI RAJAH                             xvii

TEKS LAPORAN

1.0  Pendahuluan                           1

2.0  Isu-isu utama kajian                      1

3.0  Objektif kajian                         2

4.0  Skop kajian                           3

5.0  Pendekatan dan metodologi                    3
    5.1  Pendekatan kajian                    3
    5.2  Metodologi kajian                    4
       5.2.1  Sampel kajian                  4
       5.2.2  Instrumen kajian                6
            (a) Soal selidik melalui pos          6
            (b) Soal selidik untuk temu bual kumpulan    6
            fokus
            (c) Pembinaan inventori atribut psikologi    6

6.0  Data dan analisis data: Kadar respons dan kebolehpercayaan   7
    6.1  Soal selidik melalui pos                 7
    6.2  Temu bual kumpulan fokus                 8
    6.3  Profil atribut psikologi siswazah            8
    6.4  Maklumat tambahan: Pengalaman penyelidik         9
    6.5  Pemprosesan dan analisis data              9

7.0  Pengangguran di kalangan siswazah: Rangka kerja ekonomi    10
    kajian
    7.1  Pendahuluan                       10
    7.2  Objektif                        10
    7.3  Rangka kerja makro RM8 dan RRJP3            10
    7.4  Andaian-andaian RRJP3                  14
       7.4.1  Transformasi struktural            14
       7.4.2  Produktiviti dan guna tenaga          15
    7.5  Penilaian terhadap RRJP3                16
    7.6  Rangka kerja ekonomi makro alternatif          19
    7.7  Tenaga kerja dan guna tenaga di Malaysia        22
       7.7.1  Isu-isu dalam perancangan guna tenaga dan   22
            tenaga kerja
    7.8  Penutup                         31

8.0  Analisis dapatan kajian 1: Responden melalui pos        32
    8.1   Maklumat peribadi                   32
    8.2   Aktiviti mencari pekerjaan              39
        8.2.1   Mula mencari pekerjaan           39
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)

       8.2.2   Variabel yang mempengaruhi aktiviti       40
            mencari pekerjaan
       8.2.3   Permohonan dan temu duga            41
       8.2.4   Bekerja dan masih mencari pekerjaan       43
       8.2.5   Sumber maklumat pekerjaan            43
       8.2.6   Pola aktiviti mencari pekerjaan mengikut    45
            kumpulan etnik
       8.2.7   Kualiti responden yang dipentingkan majikan   46
   8.3   Status pekerjaan                      47
   8.4   Responden yang bekerja                   49
       8.4.1   Tempoh mendapat pekerjaan pertama        49
       8.4.2   Bilangan permohonan pekerjaan selepas      50
            tamat pengajian mengikut bidang pengajian
       8.4.3   Pekerjaan sekarang mengikut bidang        51
            pengajian
       8.4.4   Sektor pekerjaan mengikut bidang pengajian    55
       8.4.5   Taraf pekerjaan                 56
       8.4.6   Bilangan pekerjaan sekarang           57
       8.4.7   Tempoh masa bekerja               59
       8.4.8   Pendapatan bulanan responden mengikut      60
            bidang pengajian
       8.4.9   Pertalian pekerjaan sekarang dengan bidang   61
            pengajian program ijazah sarjana muda
       8.4.10   Kesesuaian pekerjaan dengan kelayakan      63
            akademik
       8.4.11   Jantina dan kumpulan etnik responden      65
            bekerja
       8.4.12   CGPA responden bekerja             65
   8.5   Responden yang bekerja sendiri               67
       8.5.1   Tempoh perniagaan                67
       8.5.2   Sektor perniagaan                68
       8.5.3   Pendaftaran entiti perniagaan          68
       8.5.4   Pendapatan bulanan perniagaan          69
       8.5.5   Modal permulaan perniagaan           70
       8.5.6   Peluang pekerjaan                71
       8.5.7   Dorongan untuk memulakan perniagaan       71
       8.5.8   Kurikulum/ko-kurikulum keusahawanan       72
   8.6   Profil responden yang tidak bekerja            74
       8.6.1   Latar belakang responden            74
            8.6.1.1 Jantina dan kumpulan etnik       74
            8.6.1.2 Bidang pengajian mengikut        75
                kumpulan etnik
            8.6.1.3 Pencapaian akademik mengikut etnik   76
            8.6.1.4 Kelayakan masuk ke universiti      78
       8.6.2   Aktiviti pencarian kerja di kalangan siswazah  80
            menganggur
            8.6.2.1 Jarak masa responden tidak       80
                mempunyai pekerjaan
            8.6.2.2 Faktor-faktor penyebab responden    81
                tidak bekerja
            8.6.2.3 Bilangan permohonan pekerjaan      82
                responden
            8.6.2.4 Bilangan temu duga yang dihadiri    83
                responden
            8.6.2.5 Sektor pekerjaan yang ingin diceburi  85
                responden
            8.6.2.6 Jenis pekerjaan yang ingin diceburi   86
                responden
 National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)

             8.6.2.7 Negeri dan bandar tempat responden   88
                 ingin bekerja
             8.6.2.8 Jenis skim latihan siswazah       90
    8.7   Kemahiran dan kecekapan                  92
        8.7.1   Kemahiran bahasa                92
        8.7.2   Kemahiran komputer               96
        8.7.3   Masalah kemahiran: Punca            97
    8.8   Kemahiran yang dimiliki selepas tamat pengajian di    98
        IPT dan kemahiran yang digunakan semasa bekerja
        8.8.1   Kemahiran berkomunikasi             98
        8.8.2   Kemahiran berfikir               103
        8.8.3   Kemahiran merancang dan mentadbir        108
        8.8.4   Kemahiran dalam teknologi komunikasi dan    109
             maklumat
        8.8.5   Analisis penjadualan silang antara       111
             responden yang bekerja dengan responden
             yang tidak bekerja (menganggur) dari segi
             kemahiran yang dimiliki
    8.9   Bahagian praktikal/praktikum, ko-kurikulum dan      116
        skim latihan lepasan siswazah
        8.9.1   Latihan praktikal                116
        8.9.2   Latihan ilmiah                 117
        8.9.3   Menghadiri seminar dan persidangan       118
        8.9.4   Penglibatan siswazah dalam aktiviti ko-     119
             kurikulum berunit/berkredit
             (a)  Kursus ko-kurikulum umum         119
             (b)  Kursus ko-kurikulum kemahiran       121
                generik
             (c)  Kursus ko-kurikulum kebudayaan      121
             (d)  Kursus ko-kurikulum sukan dan       122
                rekreasi
        8.9.5   Kegunaan pengetahuan aktiviti ko-        124
             kurikulum
        8.9.6   Kegunaan pengalaman bengkel/seminar/      126
             persidangan
        8.9.7   Skim latihan lepasan siswazah          127
        8.9.8   Kegunaan skim latihan semula dalam       128
             mencari pekerjaan

9.0  Analisis dapatan kajian II: Temu bual kumpulan kecil fokus    129
    9.1   Temu bual dengan siswazah: rumusan            129
        9.1.1  Alasan siswazah mendaftar nama di bawah     129
            skim latihan
        9.1.2  Profil siswazah                 129
        9.1.3  Pengalaman di IPT                131
        9.1.4  Perkara berkaitan skim latihan          132
        9.1.5  Cadangan siswazah kepada IPT di Malaysia,    133
            khususnya IPTA
    9.2   Temu bual dengan majikan                 134
        9.2.1  Alasan siswazah tidak mendapat pekerjaan     134
        9.2.2  Kualiti siswazah dan kemahiran yang       135
            ditekankan majikan semasa sesi temu duga
        9.2.3  Cadangan majikan kepada IPT           136

10.0  Analisis dapatan kajian III: Profil atribut psikologi responden  137
    10.1   Pendahuluan                       137
    10.2   Dapatan kajian                      138
        10.2.1 Atribut umum responden              138
 National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)

        10.2.2 Atribut siswazah yang bekerja dan tidak      138
            bekerja
    10.3  Kesimpulan                        140


11.0  Kebolehgunaan tenaga responden (Employability): Analisis logit  142
    11.1  Pengenalan                         142
    11.2  Hasil analisis                       142
    11.3  Anggaran dan pemerihalan parameter             144

12.0  Rumusan dan implikasi dapatan kajian               144
    12.1 Inisiatif                          144
    12.2 Kebolehan untuk berubah                   145
    12.3 Pemikiran negatif                      146
    12.4 Cadangan umum                        146

13.0  Isu-isu utama dan cadangan tindakan                147
    13.1   Aktiviti mencari pekerjaan                147
        13.1.1  Isu 1: Kesedaran bekerjaya (career       147
             awareness)
        13.1.2  Cadangan 1: Unit Kerjaya            149
             (a)  Membina kesedaran kerjaya        149
             (b)  Meneroka bidang pekerjaan baru      150
             (c)  Menjalankan latihan yang berkaitan    151
                dengan aktiviti mencari pekerjaan
        13.1.3  Cadangan 2: Membaiki Unit Kerjaya       152
    13.2   Kemahiran dan kecekapan lain               152
        13.2.1  Isu 1: Tahap kemahiran             152
        13.2.2  Isu 2: Kecenderungan kemahiran         153
        13.2.3  Isu 3: Kesepadanan kemahiran yang dimiliki   153
             dengan kamahiran yang digunakan semasa
             bekerja
        13.2.4  Isu 4: Latihan praktikal/pratikum, ko-     154
             kurikulum dan skim latihan lepasan
             siswazah
        13.2.5  Cadangan 1: Mengkaji semula komponen      155
             kemahiran yang selaras dalam kurikulum
    13.3   Kemahiran keusahawanan di kalangan siswazah       156
        13.3.1   Isu 1: Menerokai potensi “bekerja sendiri”  156
        13.3.2   Cadangan 1a: Menyemak semula Program     156
              Pembangunan Usahasiswa (PPUS)
        13.3.3   Cadangan 1b: Penyediaan prasarana      157
              keusahawanan di IPT
        13.3.4   Cadangan 1c: Perlantikan kaunselor      157
              keusahawanan
        13.3.5   Cadangan 1d: Tabung Keusahawanan       158
              Siswazah
        13.3.6   Cadangan 1e: Program Anak Angkat       158
              Usahawan
        13.3.7   Cadangan 1f: Pertandingan keusahawanan    159
              dalaman dan antara IPT
        13.3.8   Cadangan 1g: Penggubalan kurikulum      159
              keusahawanan
        13.3.9   Cadangan 1h: Penggubalan ko-kurikulum    160
              keusahawanan
        13.3.10   Cadangan 1i: Kursus kemahiran kepada     160
              siswazah yang akan menamatkan
              pengajian
 National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)

        13.3.11    Cadangan 1j: Sokongan dan penglibatan     161
               pihak pengurusan IPT
    13.4  Atribut  psikologi: Ke arah siswazah yang berkualiti    161
        13.4.1    Isu 1: Ketidakpekaan tentang realiti tempat  161
               bekerja dan harapan pekerjaan
        13.4.2    Cadangan 1a                  161
        13.4.3    Cadangan 1b                  161

    13.5  Hubungan dan peranan kerjasama antara Institusi       162
        Pengajian Tinggi (IPT) dan industri dalam
        pembangunan tenaga manusia mahir/terlatih
        13.5.1   Isu 1: kurangnya sinergi antara IPTA       162
             dengan pihak swasta/industri
        13.5.2   Cadangan 1                    162

14.0  Ke arah siswazah + +                        162

APENDIK 1a   Anggaran parameter
APENDIK 1b   Pemerihalan parameter
APENDIK 2   Senarai ahli pasukan kajian
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            RINGKASAN EKSEKUTIF


1.0  Pendahuluan

1.1  Meskipun kajian ini berfokus kepada masalah pengangguran di kalangan
    siswazah, Jawatankuasa Pemandu Kajian telah menetapkan supaya suatu
    sampel graduan tahun 2001 dikaji dan sampel ini merangkumi graduan yang
    sedang menganggur dan yang sudah bekerja. Pendekatan ini akan
    membolehkan perbandingan dijalankan antara dua kelompok graduan ini dari
    segi perbezaan ciri-ciri peribadi/psikologi dan ciri-ciri lain yang berperanan
    dalam menentukan status bekerja/tidak bekerja seseorang siswazah.

2.0  Isu-isu utama kajian
2.1  Banyak yang telah diperkatakan tentang ciri-ciri siswazah yang diperlukan
    oleh majikan. Sehubungan dengan hal ini, tiga persoalan yang timbul ialah:-

    (a)  Apakah hakikat ciri-ciri siswazah yang dimaksudkan?

    (b)  Apakah langkah-langkah yang telah, sedang dan perlu diambil oleh
       IPT untuk menghasilkan graduan yang boleh bersaing di pasaran?

    (c)  Selain peluang pekerjaan di sektor awam, di sektor swasta dan di
       sektor bekerja sendiri, adakah kemungkinan siswazah menceburkan
       diri dalam aktiviti sektor ketiga yang merangkumi organisasi bukan
       kerajaan (NGO), badan-badan sukarela dan lain-lain? Potensi peluang
       pekerjaan dalam sektor ketiga, selain sektor awam dan swasta dan juga
       bekerja sendiri, perlu diterokai. IPT perlu menyediakan siswazah
       dengan kemahiran teras (core skills) dan kecekapan/kompetensi
       (competencies) yang bersifat umum yang dapat disesuaikan dengan
       keempat-empat sektor yang dimaksudkan.


3.0  Objektif kajian
3.1  Objektif kajian ini adalah seperti berikut:-

    (a)  Untuk mengkaji pola, corak dan punca masalah pengangguran di
       kalangan siswazah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Institusi
       Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dan IPT di luar negara yang telah
       berijazah pada tahun 2001.

    (b)  Untuk menganalisis perkaitan profil siswazah yang menganggur dan
       yang berjaya mendapat pekerjaan dengan variabel seperti gender,
       umur, etnik, bidang pengajian, institusi pengajian, tempoh masa
       menganggur, kemahiran, dan kecekapan.

    (c)  Untuk menentukan profil siswazah mengikut perspektif majikan.


                                           i
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



    (d)  Untuk menentukan tindakan yang perlu diambil oleh IPT bagi
       mengatasi masalah pengangguran di kalangan siswazah.

4.0  Skop kajian
4.1  Dalam konteks pengangguran di kalangan siswazah yang telah berijazah pada
    tahun 2001, kajian akan mengkaji perkara-perkara berikut:-

    (a)  Isu dalaman IPT, iaitu perkara-perkara yang bersangkutan dengan
       pelbagai aktiviti dan program IPT yang merangkumi program
       pengajian, pembentukan sahsiah, perwatakan, ketrampilan dan lain-
       lain.

    (b)  Isu luaran, iaitu keperluan bagi memenuhi kehendak pasaran dan
       bidang-bidang yang boleh diceburi.

    (c)  Polisi kerajaan, dalam hubungannya dengan pihak swasta dan
       pelanggan, yang boleh membantu melaksanakan tindakan-tindakan
       yang bakal dicadangkan bagi menangani masalah pengangguran di
       kalangan siswazah.

4.2  Seterusnya, kajian ini akan mencadangkan tindakan-tindakan berbentuk
    jangka pendek dan jangka panjang yang perlu dilaksanakan oleh Jabatan
    Pendidikan Tinggi (JPT) dan IPT serta agensi-agensi kerajaan yang berkaitan
    bagi menangani masalah pengangguran di kalangan siswazah.


5.0  Pendekatan dan metodologi

5.1  Pendekatan kajian

   5.1.1 Untuk melaksanakan kajian ini pelbagai agensi kerajaan seperti Jabatan
      Perangkaan Malaysia, Jabatan Pendidikan Tinggi (Kementerian
      Pendidikan Malaysia), Jabatan Pendidikan Swasta (Kementerian
      Pendidikan Malaysia), Unit Perancangan Ekonomi (UPE),
      Kementerian Sumber Manusia, Majlis Tindakan Ekonomi Negara
      (MTEN), pertubuhan seperti Federation of Malaysian Manufacturers
      (FMM), Malaysian Employers Federation (MEF), dan Kementerian
      Perdagangan Antarabangsa dan Industri telah membekalkan maklumat
      yang diperlukan.

   5.1.2 Data sekunder mengenai pembangunan kurikulum dan pelajar telah
      dibekalkan oleh beberapa IPT.

   5.1.3 Memandangkan persoalan–persoalan yang telah disenaraikan sebelum
      ini tidak mungkin boleh dijawab sepenuhnya oleh data sekunder sahaja
      maka kajian ini juga telah mengumpul data primer daripada dua
      sumber utama iaitu siswazah dan majikan.



                                        ii
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



5.2.1 Metodologi kajian

    5.2.1 Sampel kajian

       (a)   Untuk mendapatkan sample kajian, tinjauan melalui pos suatu
           sampel siswazah IPT yang telah berijazah pada tahun 2001
           telah dijalankan. Persampelan kajian untuk tujuan tinjauan
           melalui pos telah dikenal pasti dengan cara mengambil 25
           peratus daripada jumlah bilangan siswazah sarjana muda untuk
           tahun 2001. Seterusnya teknik persampelan pembahagian
           bertujuan (purposive sampling) digunakan. Daripada jumlah
           keseluruhan sampel, 78 peratus terdiri daripada sampel bidang
           pengajian sastera tulen dan sastera gunaan; 16 peratus sains
           tulen dan enam peratus bidang teknikal (termasuk sains gunaan,
           kesihatan dan perubatan).

       (b) Temuduga dengan kumpulan kecil fokus seperti berikut:

           i.   Pihak majikan seperti badan profesional, MEF, FMM, dan
               badan korporat.
           ii.   Pusat Latihan Kemahiran seperti Penang Skills
               Development Centre (PSDC).
          iii.   Siswazah menganggur yang berdaftar dengan Skim
               Siswazah Menganggur.

       (c)     Sampel-sampel utama untuk inventori profil atribut psikologi
              diambil daripada responden-responden kajian pos. Pecahan
              penghantaran adalah seperti berikut:-

           i.   384 inventori dihantar kepada sampel yang tidak bekerja.

           ii.   397 inventori dihantar kepada sampel yang bekerja.

          iii.   Selain penghantaran secara pos, inventori ini juga diberikan
               kepada siswazah kumpulan fokus yang ditemu bual. Sampel
               kumpulan fokus ialah mereka yang menyertai skim latihan
               siswazah menganggur dan mereka ini berjumlah 34 orang.
               Untuk menambahkan lagi jumlah sampel responden,
               sebanyak 100 inventori telah diedarkan kepada ahli-ahli
               Malaysian Employer’s Federation (MEF) yang menghadiri
               sesi temu bual kumpulan fokus majikan bersama ahli
               pasukan penyelidik. Majikan-majikan ini diminta
               menyampaikan inventori profil atribut psikologi ini kepada
               pekerja mereka yang menepati ciri-ciri sampel yang
               dikehendaki.




                                            iii
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    5.2.2  Instrumen kajian

        (a)  Soal selidik melalui pos
           Soal selidik yang sebahagian besarnya berstruktur dan tertutup
           ialah instrumen yang telah digunakan untuk mengumpul data
           primer daripada sampel siswazah 2001.

        (b)  Soal selidik untuk temu bual kumpulan fokus
           Garis panduan temu bual telah digunakan untuk mendapatkan
           maklumat daripada kumpulan focus, seperti siswazah yang
           menganggur, pihak majikan dan pengelola program latihan.

        (c)  Pembinaan Inventori Atribut Psikologi

           (i)  Untuk tujuan pengisahan profil ini satu instrumen telah
              digubal untuk meneroka 19 kategori atribut psikologi
              yang positif dan tiga kategori atribut psikologi yang
              negatif. Dalam setiap kategori atribut ada lima item
              sahaja.

           (ii)  Kesahihan item dan kategori serta kebolehpercayaan item
              dan kategori disemak dan disahkan oleh pihak yang
              berkenaan. Dalam sorotan literatur, pekali melebihi enam,
              diterima sebagai pekali piawai bagi kebolehpercayaan
              inventori sesuatu kajian penerokaan. Pekali sebenar
              setiap atribut bagi inventori kajian ini terletak antara 0.60
              - 0.87 (Jadual 5.1).

6.0  Data dan analisis data: Kadar respons dan kebolehpercayaan

6.1  Soal selidik melalui pos

    6.1.1 Sebanyak 8500 borang soal selidik telah dihantar kepada sampel
       siswazah IPT yang telah berijazah pada tahun 2001 dan sejumlah 2274
       soal selidik sesuai untuk dianalisis (bersamaan dengan kadar respons
       26.6 peratus).

6.2  Temu bual kumpulan fokus

    6.2.1 Sepuluh sesi temu bual yang melibatkan 63 orang siswazah
       menganggur yang berdaftar di bawah Skim Sangkutan Pembantu
       Pengajar, Skim Sangkutan dan Latihan, dan Skim Latihan Semula
       lepasan ijazah (PSDC) telah diadakan. Daripada sejumlah 63 orang ini,
       39 orang terdiri daripada responden wanita dan 24 orang lelaki, dan
       dari segi etnik pula 49 Melayu, 12 Cina, seorang India, dan seorang
       Punjabi.

    6.2.2 Empat sesi temu bual dengan kumpulan fokus yang terdiri daripada 31
       orang pengurus besar dan pengurus bahagian sumber manusia yang
       mewakili beberapa syarikat Industri Kecil dan Sederhana (IKS) dan


                                           iv
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


       Multi National Companies (MNCs) telah diadakan di Kuala Lumpur,
       Pulau Pinang dan Taiping.

    6.2.3 Maklumat yang lebih terperinci mengenai siswazah yang tidak bekerja
       diperoleh melalui sesi temu bual ini. Perkara yang paling penting ialah
       maklumat yang dibekalkan oleh responden melalui soal selidik boleh
       didalami lagi dan boleh diperiksa / disahkan dengan pihak majikan
       yang menghadiri sesi temu bual.

6.3  Profil atribut psikologi siswazah

    6.3.1 Berdasarkan senarai responden kajian, seramai 561 responden dipilih
       untuk menjawab inventori psikologi. Daripada jumlah itu, seramai 235
       (41.9%) ialah responden lelaki dan 326 (58.1%) pula perempuan. Jika
       dibahagikan mengikut status pekerjaan pula, 275 (49.0%) sedang
       bekerja, 272 (48.5%) tidak bekerja dan 14 (2.5%) sedang menyambung
       pelajaran. Daripada 272 orang yang tidak bekerja, 152 orang
       menganggur dan 120 orang daripada mereka sedang mengikuti skim
       latihan siswazah menganggur.

6.4  Maklumat tambahan: Pengalaman penyelidik

    6.4.1 Maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber seperti di atas
       perlu dilengkapkan dengan pengalaman dan pengamatan penyelidik.
       Oleh itu, meskipun sampel terhad, maklumat tambahan berdasarkan
       pengalaman dan penglibatan penyelidik menguatkan lagi kesimpulan
       dan cadangan tindakan kajian ini.

6.5  Pemprosesan dan analisis data

    6.5.1 Data primer telah diproses dan dianalisis menggunakan perisian SPSS.
       Penjadualan silang serta ujian seperti ujian-t dan ANOVA (Analysis of
       Variance) telah dijalankan untuk mengungkap beberapa perkara
       berkaitan dengan matlamat kajian ini. Analisis logit telah dijalankan
       untuk menentukan probabiliti seseorang graduan menganggur
       berdasarkan ciri-ciri tertentu.

    6.5.2 Data sekunder telah dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk
       mengungkap beberapa perkara berkaitan dengan fenomena
       pengangguran di Malaysia.


7.0  Pengangguran di kalangan siswazah: rangka kerja ekonomi
    kajian
7.1  Beberapa cadangan/langkah timbul daripada perbincangan tentang isu dan
    cabaran tenaga kerja dan guna tenaga di Malaysia. Antara cadangan dasar
    tersebut termasuklah:-
           menentukan perimbangan antara kadar proses peralihan struktur
           daripada p-ekonomi kepada k-ekonomi dengan penawaran,


                                           v
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


           permintaan tenaga kerja, teknik pengeluaran dan produktivi
           buruh supaya tidak wujud defisit atau lebihan dalam tenaga
           kerja,
           menggubal Dasar Pekerja Asing Negara,
           menggubal Pelan Induk Sumber Manusia Negara,
           menubuhkan Konsortium Pakatan Tiga Pihak berhubung dengan
           isu-isu tenaga kerja dan guna tenaga di Malaysia,
           memastikan semua dasar berhubung dengan tenaga kerja dan
          guna tenaga konsisten, lestari dan kurang bersifat ad hoc.


8.0  Rumusan dan implikasi dapatan kajian

    Dapatan daripada (a) kumpulan fokus, (b) pencarian kerja dan (c) profil atribut
    psikologi diintegrasikan untuk menyingkap ciri-ciri responden siswazah.
    Berikut ialah gambaran yang diperoleh daripada intergrasi tersebut.

8.1  Inisiatif

    8.1.1 Berdasarkan dapatan tinjauan aktiviti mencari kerja, responden
       menganggur mulai memohon pekerjaan selepas tamat pengajian. Akan
       tetapi 33 peratus siswazah yang bekerja mula memohon kerja sebelum
       mereka menamatkan pengajian. Dapatan ini selaras dengan dapatan
       tinjauan umum yang mendapati bahawa bilangan permohonan kerja
       yang dihantar oleh responden yang bekerja adalah lebih daripada 10
       permohonan. Responden yang menganggur pula memohon kurang
       daripada 10 permohonan.

    8.1.2 Tinjauan aktiviti mencari pekerjaan juga dilakukan terhadap responden
       yang telah pun mendapat pekerjaan tetapi masih lagi mencari
       pekerjaan baru. Responden yang bekerja mengambil inisiatif meneroka
       pasaran kerja untuk mencari kerja baru yang lebih baik. 70.8 peratus
       responden yang bekerja menghantar resume kepada majikan. 62.7
       peratus responden Melayu menghantar permohonan menggunakan
       borang permohonan berbanding dengan siswazah Cina (17.2%) yang
       tidak berbuat demikian. Ini menunjukkan mereka kurang inisiatif.

    8.1.3 Data ini juga diperkukuhkan oleh dapatan daripada profil atribut
       psikologi yang mendapati responden yang tidak bekerja kurang
       inisiatif.

8.2  Kebolehan untuk berubah

    8.2.1 Tinjauan daripada aktiviti mencari pekerjaan mendapati bahawa
       terdapat 70.8 peratus responden Melayu yang mencari pekerjaan
       melalui Jabatan Perkhidmatan Awam, berbanding responden Cina 46
       peratus dan India 38.1 peratus.

    8.2.2 Ini selaras dengan dapatan kumpulan fokus yang menunjukkan rata-
       rata responden Melayu mengharapkan pekerjaan daripada kerajaan.


                                          vi
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


        Responden menganggur juga bergantung kepada kerajaan, bukan
        sektor swasta untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka juga tidak mahu
        bekerja dalam bidang yang tidak sesuai dengan kelayakan mereka.

    8.2.3 Analisis ekonomi mendapati sektor pekerjaan telah berubah daripada
       sektor pentadbiran (kerajaan) kepada sektor perkhidmatan (swasta).
       Nampaknya responden menganggur tidak searus dengan perubahan ini.
       Mereka tidak mudah berubah dan keupayaan untuk berubah mengikut
       arus adalah lemah.

8.3  Pemikiran negatif

    8.3.1 Melalui temu bual dengan kumpulan fokus didapati bahawa responden
       gagal untuk mendapatkan pekerjaan kerana kurang mempunyai
       hubungan dan tiada pengalaman kerja. Mereka juga beranggapan
       mereka tidak mendapat pekerjaan kerana ada unsur diskriminasi seperti
       ‘perempuan’ dan ‘bertudung’.

    8.3.2 Responden yang tidak bekerja sering menyatakan sebab mereka tidak
       mendapat pekerjaan kerana faktor luaran dan ini boleh membawa
       kepada pemikiran negatif dan tanggapan yang tidak realistik tentang
       perkara di sekitar mereka.

8.4  Cadangan umum

IPT perlu mengambil beberapa langkah, misalnya menyediakan kaunseling kerjaya
ataupun menubuhkan pusat penempatan kerjaya untuk membantu pelajar meningkat
kemahiran, sahsiah, minat dan nilai kerja sejajar dengan dunia pekerjaan semasa.
Mereka juga mesti membantu pelajar meneroka peluang pekerjaan dalam pasaran
kerja.


9.0  Isu-isu utama dan cadangan tindakan

9.1  Aktiviti mencari pekerjaan

    9.1.1  Isu 1: Kesedaran berkerjaya (career awareness)

        Responden tidak mempunyai kematangan dari segi hal-hal kerjaya
        (career immaturity). Keputusan ujian F yang tidak signifikan
        menunjukkan pola yang sama di kalangan responden daripada pelbagai
        latar belakang ekonomi.

    9.1.2  Cadangan 1: Unit Kerjaya

        Unit kerjaya perlu ditubuhkan di setiap IPT. IPT yang sudah ada unit
        kerjaya perlu mengkaji semula atau mempertingkatkan peranan unit
        ini sesuai dengan keperluan pelajar dan juga negara. Fungsi unit
        kaunseling kerjaya bukan sahaja untuk membantu pelajar mencari
        pekerjaan, tetapi juga untuk memenuhi fungsi-fungsi berikut:-


                                        vii
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)




        i.    Membina kesedaran kerjaya
        ii.   Meneroka bidang pekerjaan baru
        iii.   Menjalankan latihan yang berkaitan dengan aktiviti mencari
            pekerjaan.

 9.1.3    Cadangan 2: Membaiki Unit Kerjaya

9.2  Kemahiran dan kecekapan lain

    9.2.1  Isu 1: Tahap kemahiran

        Kebanyakan responden, sama ada yang bekerja atau menganggur,
        memiliki kemahiran yang terbabit pada tahap yang tinggi. Kebanyakan
        respons untuk setiap kemahiran diberi respons “baik” atau “sangat
        baik”. Bilangan respons “tidak baik” agak rendah. Namun, seperti yang
        diterangkan di bawah, kemahiran yang mereka miliki tidak konsisten.

    9.2.2  Isu 2: Kecenderungan kemahiran

        Responden lebih cenderung terhadap kemahiran tertentu. Contohnya,
        dalam aspek kemahiran berfikir, responden lebih cenderung terhadap
        kemahiran yang bersifat umum, dan kurang cenderung terhadap
        kemahiran yang bersifat spesifik. Dalam aspek kemahiran
        berkomunikasi pula, terdapat lebih kecenderungan terhadap kemahiran
        bersifat lisan, berbanding penulisan.

    9.2.3 Isu 3: Ketidaksepadanan kemahiran yang dimiliki dengan kemahiran
       yang digunakan semasa bekerja

        9.2.3.1 Banyak kemahiran yang dimiliki selepas tamat pengajian di
            IPT tidak “selari” dengan penggunaan kemahiran semasa
            bekerja.

        9.2.3.2 Responden yang menganggur menunjukkan kurang
            kecenderungan terhadap kemahiran berkomunikasi secara
            penulisan. Penemuan ini konsisten dengan penemuan tentang
            kemahiran bahasa yang menunjukkan kemahiran penulisan
            dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris merupakan
            kemahiran yang paling kurang dimiliki oleh responden.

        9.2.3.3 Penemuan ini juga konsisten dengan penemuan tentang atribut
            psikologi siswazah yang menganggur. Dalam hal ini didapati
            siswazah yang menganggur menilai diri mereka lebih daripada
            realiti. Senario ini juga dapat digambarkan daripada penemuan
            tentang kemahiran yang dimiliki oleh siswazah. Lebih ramai
            siswazah yang menganggur mengganggap mereka memiliki
            kemahiran yang ditanya, berbanding siswazah yang bekerja.



                                        viii
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


        9.2.3.4 Responden yang menganggur juga tidak memperlihatkan
            kecenderungan yang tinggi terhadap kemahiran yang penting
            dalam bidang keusahawanan. Kebanyakan mereka memberi
            kedudukan yang rendah terhadap kemahiran membuat
            pembentangan, memimpin dan memotivasi kumpulan, dan
            melakukan beberapa tugas serentak.   Boleh dirumuskan
            siswazah yang menganggur kurang memiliki     ciri-ciri
            keusahawanan.

    9.2.4 Isu 4: Latihan praktikal/praktikum, ko-kurikulum dan skim latihan
       lepasan siswazah

        9.2.4.1   Pemendekan tempoh pengajian daripada 4 tahun kepada 3
              tahun menyebabkan universiti tidak memberi tumpuan
              kepada latihan praktik, latihan ilmiah dan ko-kurikulum.

        9.2.4.2   Walaupun latihan praktik penting, tidak semua responden
              menjalaninya untuk benar-benar mendedahkan mereka ke
              alam pekerjaan.

        9.2.4.3   Skim latihan selepas pengajian mestilah berbentuk
              vokasional. Graduan yang bekerja banyak mengikuti skim
              latihan yang berbeza dengan skim ‘mainstream’.

    9.2.5  Cadangan 1: Mengkaji semula komponen kemahiran yang selaras
        dalam kurikulum

9.3  Kemahiran keusahawanan di kalangan siswazah

    9.3.1 Isu 1: Menerokai potensi “bekerja sendiri”.

    9.3.2 Cadangan:
          1a: Menyemak semula Program Pembangunan Usahasiswa
          (PPUS).

             1b: Penyediaan prasarana keusahawanan di IPT.

             1c: Perlantikan kaunselor keusahawanan.

             1d: Tabung Keusahawanan Siswazah.

             1e: Program Anak Angkat Usahawan.

             1f: Pertandingan keusahawanan dalaman dan antara IPT.

             1g: Penggubalan kurikulum keusahawanan.

             1h: Penggubalan ko-kurikulum keusahawanan.




                                           ix
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


           1j: Kursus kemahiran kepada siswazah yang akan menamatkan
             pengajian.

           1k: Sokongan dan penglibatan pihak pengurusan IPT.


9.4  Atribut psikologi

    9.4.1 Isu 1: Ketidakpekaan tentang realiti tempat bekerja dan harapan
          pekerjaan

    9.4.2 Cadangan 1:
          1a: IPT perlu mendidik semula mahasiswa supaya peka tentang
            realiti tempat bekerja dan harapan pekerjaan realistik dalam
            penilaian keupayaan dan potensi mereka berbanding dengan
            peluang atau pilihan pekerjaan; bersifat terbuka dalam
            menilai diri sendiri, mengakui kelemahan dan kekurangan,
            dan seterusnya berusaha untuk mengatasinya.

           1b: IPT perlu melantik seorang kaunselor untuk setiap 500
            mahasiswa dan peranan kaunselor ini adalah seperti
            berikut:-

           (i)   Menjalankan ujian psikologi terhadap mahasiswa untuk
               memastikan mereka mempunyai imej sendiri yang
               realistik.

           (ii)   Memberi perkhidmatan kaunseling kepada individu
               dan/atau kumpulan sebagai suatu strategi campur
               tangan.

           (iii)  Menjalankan penilaian kerjaya dan kaunseling untuk
               membantu mahasiswa memadankan kecekapan,
               personaliti, minat dan nilai dengan pilihan program dan
               kerjaya.

9.5  Hubungan dan peranan kerjasama antara Institusi Pengajian Tinggi
    (IPT) dan industri dalam pembangunan tenaga manusia mahir/terlatih

    9.5.1 Isu 1: Kurangnya sinergi antara IPTA dengan swasta/industri

    9.5.2 Isu 2: Penubuhan satu forum atau jawatankuasa-bersama antara IPT
          dengan pihak industri antara lain mempunyai tujuan berikut:-

              Memberikan   penjelasan   lanjut dan seterusnya
              membincangkan kandungan program akademik yang
              disediakan kepada siswazah di IPT.




                                          x
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            Merangka program berbentuk kemahiran ringan secara
            kerjasama antara IPT dengan pihak industri supaya dapat
            memenuhi keperluan bakal majikan.

            Menyediakan pangkalan data bakal graduan yang berpatutan
            untuk tujuan penempatan kerja.

            Bekerjasama untuk mendapatkan insentif rebet cukai
            daripada kerajaan untuk program latihan kemahiran ringan.

10.0 Kesimpulan (ke arah siswazah + +)
10.1  Siswazah dalam bidang-bidang yang lazim dikategorikan sebagai Generalist
    (sebagai contoh siswazah sastera dan kemanusiaan, dan sains sosial yang
    telah dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran umum berkaitan dengan
    pekerjaan) dan Generalist Plus (sebagai contoh siswazah sains tulen yang
    telah dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran umum dan khusus
    berkaitan dengan pekerjaan), mendapati amat sukar untuk memasuki pasaran
    buruh dan menggunakan kemahiran dan keupayaan mereka berbanding
    dengan kelompok Occupational Generalist dan Occupational Specialist.

10.2  Untuk mengatasi masalah pengangguran di kalangan siswazah dalam
    Kelompok Generalist dan Generalist Plus kurikulum bidang-bidang berkaitan
    perlu bersifat seimbang, iaitu ada elemen penekanan secara eksplisit kepada
    pembangunan kualiti personal dan kemahiran praktikal.

10.3  Dalam kata lain, kurikulum yang bersifat seimbang perlu mengurangkan
    penekanan kepada keperluan subjek semata-mata dan meningkatkan
    penekanan kepada keperluan jangka panjang pelajar. Dalam hal ini pekerjaan
    dan perkara-perkara berkaitan dengan tempat bekerja merupakan satu
    daripada beberapa keperluan yang dimaksudkan.

10.4  Dalam keadaan ekonomi yang pesat berkembang dan diikuti oleh proses
    transformasi struktur pengeluaran dan pekerjaan, cadangan-cadangan seperti
    di atas boleh menyumbang kepada kemunculan kelompok siswazah
    Generalist Plus Plus. Kelompok ini akan menonjolkan ciri-ciri
    peribadi/kemahiran dan bidang pengajian yang selaras dengan dunia
    pekerjaan.

10.5  IPT tidak boleh menganggap masalah pengangguran di kalangan siswazah ini
    sebagai satu fenomena yang akan berlaku pada ketika tertentu sahaja. IPT
    perlu mendapatkan maklum balas secara berterusan daripada siswazah dan
    juga majikan tentang objektif kursus-kursus yang ditawarkan.

10.6  Matlamat akhir IPT ialah untuk menghasilkan siswazah yang berkeperibadian,
    berilmu, berteknologi dan berkemahiran (elemen + +).




                                        xi
 National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


              SENARAI JADUAL
5.1   Anggaran kebolehpercayaan untuk kategori dalam inventori    7
    profil atribut psikologi (n=561)

7.1   Sumber pertumbuhan mengikut jenis industri dan struktur    12
    pengeluaran 1991 – 2010

7.2   Gunatenaga mengikut sektor, 2000-2010 (‘000 orang)       13

7.3   Malaysia: Nisbah buruh-output                 18

7.4   Malaysia: Penawaran buruh dan anggaran gunatenaga 2000 –    20
    2010 (‘000)

8.1   Beberapa aspek latar belakang peribadi responden        32

8.2   Agihan responden mengikut bidang pengajian di peringkat    33
    ijazah sarjana muda

8.3   Taburan responden mengikut etnik dan bidang pengajian     34

8.4   Taburan responden mengikut pengkhususan pengajian       35

8.5   Pencapaian akademik                      36

8.6   Kelayakan masuk ke program ijazah sarjana muda         37

8.7   Pencapaian SPM                         37

8.8   Pencapaian STPM                        37

8.9   Keputusan Matrikulasi                     38

8.10  Keputusan Diploma                       38

8.11  IPT yang menganugerahkan ijazah sarjana muda          39

8.12  Pola aktiviti mula mencari pekerjaan              40

8.13  Pola temu duga                         41

8.14  Perkaitan bilangan temu duga yang dihadiri dengan status    42
    pekerjaan responden

8.15  Perkaitan antara status pekerjaan dengan aktiviti mencari   43
    pekerjaan

8.16  Saluran atau cara memohon pekerjaan              44

8.17  Kesedaran terhadap kewujudan unit kaunseling di IPT      45

8.18  Kaitan pola aktiviti mencari pekerjaan dengan latar belakang  46
    etnik

8.19  Pendapat responden tentang kepentingan kualiti-kualiti yang  46
    dikehendaki majikan

8.20  Status pekerjaan                        47


                                      xii
 National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


8.21  Status responden yang bekerja mengikut bidang pengajian  48

8.22  Tempoh mendapat pekerjaan mengikut bidang pengajian    50

8.23  Bilangan permohonan mengikut bidang pengajian       52

8.24  Jenis pekerjaan sekarang mengikut bidang pengajian    53

8.25  Sektor pekerjaan mengikut bidang pengajian        55

8.26  Taraf pekerjaan mengikut bidang pengajian         57

8.27  Bilangan pekerjaan sekarang mengikut bidang pengajian   58

8.28  Tempoh masa bekerja mengikut bidang pengajian       59

8.29  Pendapatan bulanan responden mengikut bidang pengajian  61
    (RM)

8.30  Perkaitan pekerjaan sekarang dengan bidang pengajian   63

8.31  Kesesuaian pekerjaan dengan kelayakan akademik mengikut  64
    bidang pengajian

8.32  Tahun perniagaan dimulakan                67

8.33  Sektor perniagaan                     68

8.34  Pendaftaran entiti perniagaan               69

8.35  Pendapatan bulanan perniagaan               70

8.36  Modal permulaan perniagaan                71

8.37  Bilangan pekerja                     71

8.38  Dorongan untuk memulakan perniagaan            72

8.39  Bidang pengajian mengikut kumpulan etnik         76

8.40  Nilai PMK mengikut kumpulan etnik             78

8.41  Pencapaian PMK mengikut bidang pengajian         78

8.42  Syarat kelayakan masuk ke program ijazah sarjana muda   79

8.43  Syarat kelayakan masuk ke program ijazah sarjana muda   79
    mengikut kumpulan etnik

8.44  Bilangan permohonan pekerjaan responden          82

8.45  Bidang pekerjaan yang ingin diceburi responden      86

8.46  Bidang pekerjaan yang diceburi dengan kumpulan etnik   87

8.47  Bidang pekerjaan yang diceburi dengan bidang pengajian  88

8.48  Negeri tempat responden ingin bekerja           89



                                    xiii
 National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


8.49  Taburan responden mengikut jenis skim latihan siswazah     91
    menganggur

8.50  Kemahiran bahasa mengikut status pekerjaan           95

8.51  Kemahiran komunikasi yang dimiliki selepas tamat pengajian   98
    di IPT

8.52  Kemahiran berkomunikasi yang digunakan semasa bekerja     100

8.53  Perbandingan antara kemahiran yang dimiliki selepas tamat   101
    pengajian di IPT dan kemahiran yang digunakan semasa
    bekerja

8.54  Kemahiran berfikir yang dimiliki selepas tamat pengajian di  104
    IPT

8.55  Kemahiran berfikir yang digunakan semasa bekerja        106

8.56  Perbandingan antara kemahiran berfikir yang dimiliki selepas  108
    tamat pengajian di IPT dan kemahiran berfikir yang
    digunakan semasa bekerja

8.57  Kemahiran merancang dan mentadbir yang dimiliki selepas    108
    tamat pengajian di IPT

8.58  Kemahiran merancang dan mentadbir yang digunakan        109
    semasa bekerja

8.59  Kemahiran dalam teknologi komunikasi dan maklumat yang     110
    dimiliki selepas tamat pengajian di IPT

8.60  Kemahiran dalam teknologi komunikasi dan maklumat yang     111
    digunakan semasa bekerja

8.61  Kemahiran berkomunikasi yang dimiliki selepas tamat      112
    pengajian di IPT

8.62  Kemahiran berfikir yang dimiliki selepas tamat pengajian di  113
    IPT

8.63  Kemahiran merancang dan mentadbir yang dimiliki selepas    114
    tamat pengajian di IPT

8.64  Kemahiran dalam teknologi komunikasi dan maklumat yang     115
    dimiliki selepas tamat pengajian di IPT

8.65  Latihan amali dan status pekerjaan               116

8.66  Tempoh menjalani latihan praktikal dengan status pekerjaan   118

8.67  Status pekerjaan dengan latihan akademik atau menulis     118
    laporan penyelidikan semasa mengikuti pengajian tahun
    akhir di universiti

8.68  Perbandingan status pekerjaan dengan kehadiran di       119
    bengkel/seminar/persidangan sepanjang pengajian




                                       xiv
 National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)

8.69  Penglibatan aktiviti ko-kurikulum umum mengikut status     120
    pekerjaan

8.70  Penglibatan aktiviti ko-kurikulum kemahiran generik       121
    mengikut status pekerjaan

8.71  Penglibatan aktiviti ko-kurikulum kebudayaan mengikut      122
    status pekerjaan

8.72  Penglibatan aktiviti ko-kurikulum sukan dan rekreasi      123
    mengikut status pekerjaan

8.73  Kegunaan pengetahuan aktiviti ko-kurikulum mengikut       124
    status pekerjaan

8.74  Kegunaan pengalaman bengkel/seminar/persidangan         126
    mengikut status pekerjaan

8.75  Penglibatan siswazah dalam skim latihan lepasan siswazah    127

8.76  Jenis skim latihan siswazah mengikut status pekerjaan      128

8.77  Kegunaan pengetahuan skim latihan semula            128

10.1  Min setiap kategori dalam inventori profil psikologi (n=561)  138

10.2  Min, sisihan lazim dan nilai t bagi responden mengikut status  139
    pekerjaan

11.1  Kebolehgunaan tenaga mengikut etnik               143

11.2  Kebolehgunaan tenaga mengikut bidang              143

11.3  Kebolehgunaan tenaga mengikut universiti            144




                                       xv
 National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



                SENARAI RAJAH
8.1   Jantina dan kumpulan etnik responden bekerja        65

8.2   Responden bekerja mengikut CGPA dan etnik         66

8.3   Responden tidak bekerja: Jantina mengikut kumpulan etnik  74

8.4   Nilai purata markah keseluruhan PMK responden       77

8.5   Jarak masa tiada pekerjaan                 80

8.6   Faktor-faktor penyebab responden tidak bekerja       82

8.7   Bilangan temu duga yang dihadiri responden         84

8.8   Sektor pekerjaan yang ingin diceburi responden       85

8.9   Taburan siswazah yang mengikuti kursus bahasa Malaysia   92
    dan bahasa Inggeris mengikut jantina

8.10  Kemahiran bahasa lain                   93

8.11  Kemahiran bahasa Malaysia                 93

8.12  Kemahiran bahasa Inggeris                 94

8.13  Responden yang mengikuti kursus Bahasa Inggeris dan    96
    kursus Komputer semasa di IPT mengikut jantina




                                    xvi
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


     KAJIAN MASALAH PENGANGGURAN DI
         KALANGAN SISWAZAH1




1.0   Pendahuluan
1.1   Laporan Akhir ini mengandungi kupasan mengenai penemuan kajian dan isu-
    isu yang berkaitan. Seterusnya dalam laporan ini juga diketengahkan cadangan
    tindakan-tindakan untuk menangani masalah pengangguran di kalangan
    siswazah setelah mendapat maklum balas daripada peserta-peserta Bengkel
    Kajian Masalah Pengangguran Di Kalangan Siswazah.


1.2   Maklumat telah diperoleh melalui instrumen soal selidik, temu bual kumpulan
    fokus (dengan majikan dan siswazah), pengisahan profil (siswazah bekerja dan
    menganggur), dan maklumat sekunder daripada Institusi Pengajian Tinggi
    (IPT) dan Malaysian Employers Federation (MEF).


1.3   Meskipun kajian ini berfokus kepada masalah pengangguran di kalangan
    siswazah, Jawatankuasa Pemandu Kajian telah menetapkan supaya suatu
    sampel graduan tahun 2001 dikaji dan sampel ini merangkumi graduan yang
    sedang menganggur dan yang sudah bekerja. Pendekatan ini akan
    membolehkan perbandingan dijalankan antara dua kelompok graduan ini dari
    segi perbezaan ciri-ciri peribadi/psikologi dan ciri-ciri lain yang berperanan
    dalam menentukan status bekerja/tidak bekerja seseorang siswazah.

2.0   Isu-isu utama kajian
2.1   Banyak yang telah diperkatakan tentang ciri-ciri siswazah yang diperlukan
    oleh majikan. Sehubungan dengan hal ini, tiga persoalan yang timbul ialah:-


    (a)   Apakah hakikat ciri-ciri siswazah yang dimaksudkan?



1
 Merujuk kepada pemegang ijazah sarjana muda sahaja. Mereka dikategorikan menganggur kerana
tidak mendapat pekerjaan bersesuaian dengan kelayakan dan bidang pengajian enam bulan selepas
berijazah.


                                              1
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    (b)   Apakah langkah-langkah yang telah, sedang dan perlu diambil oleh
         IPT untuk menghasilkan graduan yang boleh bersaing di pasaran?


    (c)   Selain peluang pekerjaan di sektor awam, di sektor swasta dan di
         sektor bekerja sendiri, adakah kemungkinan siswazah menceburkan
         diri dalam aktiviti sektor ketiga yang merangkumi organisasi bukan
         kerajaan (NGO), badan-badan sukarela dan lain-lain? Potensi peluang
         pekerjaan dalam sektor ketiga, selain sektor awam dan swasta dan juga
         bekerja sendiri, perlu diterokai. IPT perlu menyediakan siswazah
         dengan kemahiran teras (core skills) dan kecekapan/kompetensi
         (competencies) yang bersifat umum yang dapat disesuaikan dengan
         keempat-empat sektor yang dimaksudkan.



3.0   Objektif kajian
3.1   Objektif kajian ini adalah seperti berikut:-

    (e)   Untuk mengkaji pola, corak dan punca masalah pengangguran2 di
         kalangan siswazah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Institusi
         Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dan IPT di luar negara3 yang telah
         berijazah pada tahun 2001.4


    (f)   Untuk menganalisis perkaitan profil siswazah yang menganggur dan
         yang berjaya mendapat pekerjaan dengan variabel seperti gender,
         umur, etnik, bidang pengajian, institusi pengajian, tempoh masa
         menganggur, kemahiran, dan kecekapan.

    (g)   Untuk menentukan profil siswazah mengikut perspektif majikan.

2
 Penyelidikan ini tidak akan mencuba untuk mengesahkan jumlah sebenar siswazah yang menganggur.
3
 Penyelidikan ini melibatkan kajian melalui soal selidik dan penyelidik berhadapan dengan pelbagai
masalah untuk menghubungi kelompok ini.
4
  UKM Pakarunding Sdn Bhd, UKM, Bangi sedang menjalankan kajian Study on unemployment
situation in Malaysia bagi pihak Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) dan kajian yang telah
dijalankan oleh Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara (IPPTN) ini mengkaji aspek-aspek
yang lebih spesifik berkaitan dengan siswazah dan IPT. Terdapat beberapa kajian lain mengenai
masalah pengangguran di kalangan siswazah, tetapi kajian yang diusahakan oleh IPPTN ini berbeza
daripada kajian-kajian terdahulu kerana kajian ini melibatkan pelbagai disiplin. Di peringkat
konseptualisasi kajian, pengangguran dianggap sebagai suatu fenomena pelbagai dimensi dan ini
menjadi tunjang pendekatan kajian ini.


                                                 2
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



    (h)  Untuk menentukan tindakan yang perlu diambil oleh IPT bagi
       mengatasi masalah pengangguran di kalangan siswazah.


4.0  Skop kajian
4.1  Dalam konteks pengangguran di kalangan siswazah yang telah berijazah pada
    tahun 2001, kajian akan mengkaji perkara-perkara berikut:-



    (d)  Isu dalaman IPT, iaitu perkara-perkara yang bersangkutan dengan
       pelbagai aktiviti dan program IPT yang merangkumi program
       pengajian, pembentukan sahsiah, perwatakan, ketrampilan dan lain-
       lain.


    (e)  Isu luaran, iaitu keperluan bagi memenuhi kehendak pasaran dan
       bidang-bidang yang boleh diceburi.


    (f)  Polisi kerajaan, dalam hubungannya dengan pihak swasta dan
       pelanggan, yang boleh membantu melaksanakan tindakan-tindakan
       yang bakal dicadangkan bagi menangani masalah pengangguran di
       kalangan siswazah.

4.2  Seterusnya, kajian ini akan mencadangkan tindakan-tindakan berbentuk
    jangka pendek dan jangka panjang yang perlu dilaksanakan oleh Jabatan
    Pendidikan Tinggi (JPT) dan IPT serta agensi-agensi kerajaan yang berkaitan
    bagi menangani masalah pengangguran di kalangan siswazah.



5.0  Pendekatan dan metodologi
5.1  Pendekatan kajian


   5.1.1 Untuk melaksanakan kajian ini pelbagai agensi kerajaan seperti Jabatan
       Perangkaan Malaysia, Jabatan Pendidikan Tinggi (Kementerian



                                          3
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


         Pendidikan Malaysia), Jabatan Pendidikan Swasta (Kementerian
         Pendidikan    Malaysia),    Unit   Perancangan    Ekonomi    (UPE),
         Kementerian Sumber Manusia, Majlis Tindakan Ekonomi Negara
         (MTEN), pertubuhan seperti Federation of Malaysian Manufacturers
         (FMM), Malaysian Employers Federation (MEF), dan Kementerian
         Perdagangan Antarabangsa dan Industri telah membekalkan maklumat
         yang diperlukan.



    5.1.2 Data sekunder mengenai pembangunan kurikulum dan pelajar telah
         dibekalkan oleh beberapa IPT.



    5.1.3 Memandangkan persoalan–persoalan yang telah disenaraikan sebelum
         ini tidak mungkin boleh dijawab sepenuhnya oleh data sekunder sahaja
         maka kajian ini juga telah mengumpul data primer daripada dua
         sumber utama iaitu siswazah dan majikan.




5.3   Metodologi kajian

    5.2.1 Sampel kajian

         (c)   Untuk mendapatkan sampel kajian, tinjauan melalui pos suatu
             sampel siswazah IPT yang telah berijazah pada tahun 2001
             telah dijalankan5. Persampelan kajian untuk tujuan tinjauan
             melalui pos telah dikenal pasti dengan cara mengambil 25
             peratus daripada jumlah bilangan siswazah sarjana muda untuk
             tahun 2001. Seterusnya teknik persampelan pembahagian
             bertujuan (purposive sampling) digunakan. Daripada jumlah
             keseluruhan sampel, 78 peratus terdiri daripada sampel bidang
             pengajian sastera tulen dan sastera gunaan6; 16 peratus sains

5
 Jawatankuasa Pemandu Kajian telah menetapkan supaya kajian berfokus kepada kohort ini sesuai
dengan definisi pengangguran yang telah dipersetujui, iaitu enam bulan tidak bekerja selepas berijazah.
6
 Objektif utama kajian ialah untuk mengkaji fenomena pengangguran di kalangan siswazah. Pihak
pengkaji telah dimaklumkan semasa perbincangan awal Terms of Reference (TOR) kajian bahawa
disebabkan majoriti siswazah yang menganggur terdiri daripada siswazah bidang sastera, maka adalah


                                                   4
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


             tulen dan enam peratus bidang teknikal (termasuk sains gunaan,
             kesihatan dan perubatan).7


         (d)   Temu duga telah dijalankan terhadap kumpulan kecil fokus
             yang berikut:-

             (i)   Pihak majikan seperti badan profesional, Malaysian
                 Employer’s Federation (MEF), FMM, dan badan
                 korporat.
             (ii)   Pusat  Latihan   Kemahiran    seperti  Penang   Skills
                 Development Centre (PSDC).
             (iii)  Siswazah menganggur yang berdaftar dengan Skim
                 Siswazah Menganggur.


         (c)   Sampel-sampel utama untuk inventori profil atribut psikologi
             diambil daripada responden-responden kajian pos. Pecahan
             penghantaran adalah seperti berikut:-

             (i)   384 inventori dihantar kepada sampel yang tidak
                 bekerja.

             (ii)  397 inventori dihantar kepada sampel yang bekerja.

             (iii)  Selain penghantaran secara pos, inventori ini juga
                 diberikan kepada siswazah kumpulan fokus yang
                 ditemu bual. Sampel kumpulan fokus ialah mereka yang
                 menyertai skim latihan siswazah menganggur dan
                 mereka ini berjumlah 34 orang. Untuk menambahkan
                 lagi jumlah sampel responden, sebanyak 100 inventori
                 telah  diedarkan   kepada   ahli-ahli  (MEF)   yang
                 menghadiri sesi temu bual kumpulan fokus majikan
                 bersama ahli pasukan penyelidik. Majikan-majikan ini
                 diminta menyampaikan inventori profil atribut psikologi



lebih wajar ramai siswazah dalam bidang ini disoal selidik untuk mengetahui variabel yang berperanan
dalam hal ini. Nisbah responden sastera tulen dan sastera gunaan dalam pecahan sampel ialah 80:20.
7
 Pecahan sampel kecil ini ialah 80% responden kejuruteraan dan 20% perubatan dan sains kesihatan.


                                                 5
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


               ini kepada pekerja mereka yang menepati ciri-ciri
               sampel yang dikehendaki.


    5.2.2  Instrumen kajian

        (a)  Soal selidik melalui pos
           Soal selidik yang sebahagian besarnya berstruktur dan tertutup
           ialah instrumen yang telah digunakan untuk mengumpul data
           primer daripada sampel siswazah 2001.


        (b)  Soal selidik untuk temu bual kumpulan fokus
           Garis panduan temu bual telah digunakan untuk mendapatkan
           maklumat daripada kumpulan fokus, seperti siswazah yang
           menganggur, pihak majikan dan pengelola program latihan.

        (c)  Pembinaan Inventori Atribut Psikologi

           (i)  Untuk tujuan pengisahan profil ini satu instrumen telah
              digubal untuk meneroka 19 kategori atribut psikologi
              yang positif dan tiga kategori atribut psikologi yang
              negatif.  Dalam setiap kategori atribut ada lima item
              sahaja.

           (ii)  Kesahihan item dan kategori serta kebolehpercayaan item
              dan kategori disemak dan disahkan oleh pihak yang
              berkenaan. Dalam sorotan literatur, pekali melebihi enam,
              diterima sebagai pekali piawai bagi kebolehpercayaan
              inventori sesuatu kajian penerokaan. Pekali sebenar
              setiap atribut bagi inventori kajian ini terletak di antara
              0.60 - 0.87 (Jadual 5.1).




                                           6
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


     Jadual 5.1: Anggaran kebolehpercayaan untuk kategori dalam inventori
               profil atribut psikologi (n=561)
 Kategori                   Jumlah item    Cronbach
                       dalam setiap    Alpha
 Inisiatif                     5       0.6045
 Melihat dan merebut peluang            5       0.7473
 Cekal                       5       0.6398
 Mencari maklumat                  5       0.7758
 Menitikberatkan mutu kerja yang tinggi       5       0.6854
 Komitmen terhadap perjanjian kerja         5       0.7335
 Berorientasikan kecekapan             5       0.7264
 Membuat perancangan yang sistematik        5       0.8101
 Penyelesaian masalah                5       0.8417
 Keyakinan diri                   5       0.8106
 Ketegasan                     5       0.8142
 Kemampuan meyakinkan orang lain.          5       0.7878
 Mampu menggunakan strategi pengaruh        5       0.7578
 Sosialisasi                    5       0.7772
 Asertif                      5       0.8130
 Nilai-nilai                    5       0.6915
 Kemahiran berfikir                 5       0.8736
 Perubahan                     5       0.6770
 Ketrampilan (presentation)             5       0.7759
 Kerisauan (anxiety)                5       0.8312
 Perasaan negatif                  5       0.8307
 Ciri-ciri kemurungan/kesedihan           5       0.8754

                                  0.7673




6.0  Data dan analisis data: Kadar respons dan kebolehpercayaan

6.1  Soal selidik melalui pos


    6.1.1 Sebanyak 8500 borang soal selidik telah dihantar kepada sampel
       siswazah IPT yang telah berijazah pada tahun 2001 dan sejumlah 2274
       soal selidik sesuai untuk dianalisis (bersamaan dengan kadar respons
       26.6 peratus).




                                        7
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


6.2  Temu bual kumpulan fokus


    6.2.1 Sepuluh sesi temu bual yang melibatkan 63 orang siswazah
       menganggur yang berdaftar di bawah Skim Sangkutan Pembantu
       Pengajar, Skim Sangkutan dan Latihan, dan Skim Latihan Semula
       lepasan ijazah (PSDC) telah diadakan. Daripada sejumlah 63 orang ini,
       39 orang terdiri daripada responden wanita dan 24 orang lelaki, dan
       dari segi etnik pula 49 Melayu, 12 Cina, seorang India, dan seorang
       Punjabi.


    6.2.2 Empat sesi temu bual dengan kumpulan fokus yang terdiri daripada 31
       orang pengurus besar dan pengurus bahagian sumber manusia yang
       mewakili beberapa syarikat Industri Kecil dan Sederhana (IKS) dan
       Multinational Companies (MNCs) telah diadakan di Kuala Lumpur,
       Pulau Pinang dan Taiping.


    6.2.3 Maklumat yang lebih terperinci mengenai siswazah yang tidak bekerja
       diperoleh melalui sesi temu bual ini. Perkara yang paling penting ialah
       maklumat yang dibekalkan oleh responden melalui soal selidik boleh
       didalami lagi dan boleh diperiksa/disahkan dengan pihak majikan yang
       menghadiri sesi temu bual.


6.3  Profil atribut psikologi siswazah


    6.3.1 Berdasarkan senarai responden kajian, seramai 561 responden dipilih
       untuk menjawab inventori psikologi. Daripada jumlah itu, seramai 235
       (41.9%) ialah responden lelaki dan 326 (58.1%) pula perempuan. Jika
       dibahagikan mengikut status pekerjaan pula, 275 (49.0%) sedang
       bekerja, 272 (48.5%) tidak bekerja dan 14 (2.5%) sedang menyambung
       pelajaran.  Daripada 272 orang yang tidak bekerja, 152 orang
       menganggur dan 120 orang daripada mereka sedang mengikuti skim
       latihan siswazah menganggur.




                                          8
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


6.4   Maklumat tambahan: Pengalaman penyelidik


    6.4.1 Maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber seperti di atas
         perlu dilengkapkan dengan pengalaman dan pengamatan penyelidik.
         Oleh itu, meskipun sampel terhad, maklumat tambahan berdasarkan
         pengalaman dan penglibatan penyelidik menguatkan lagi kesimpulan
         dan cadangan tindakan kajian ini.


6.5   Pemprosesan dan analisis data


    6.5.1 Data primer telah diproses dan dianalisis menggunakan perisian SPSS8.
         Penjadualan silang serta ujian seperti ujian-t dan ANOVA (Analysis of
         Variance) telah dijalankan untuk mengungkap beberapa perkara
         berkaitan dengan matlamat kajian ini. Analisis logit telah dijalankan
         untuk   menentukan    probabiliti   seseorang   graduan   menganggur
         berdasarkan ciri-ciri tertentu.



    6.5.2 Data sekunder telah dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk
         mengungkap     beberapa    perkara   berkaitan   dengan    fenomena
         pengangguran di Malaysia.




8
 Jawatankuasa Pemandu Kajian yang bermesyuarat pada 2 Disember 2002 telah menetapkan hanya
ciri-ciri responden tetapi bukan ciri-ciri keluarga responden yang perlu dianalisis dan dilaporkan.


                                                   9
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


7.0  Pengangguran di kalangan siswazah: Rangka kerja ekonomi
    kajian


7.1  Pendahuluan

    7.1.1 Bahagian ini bertujuan untuk memberikan arah tuju pembangunan
       ekonomi negara dalam tempoh jangka masa sederhana dan panjang.
       Asas ini penting dalam membuat kajian berhubung dengan tenaga
       kerja dan guna tenaga secara agregat atau terhadap sesuatu kumpulan
       pekerja. Jika asas atau rangka kerja ekonomi ini tidak diambil kira,
       analisis dan rumusan yang akan diperoleh daripada kajian ini akan
       menjadi kurang bermakna untuk dijadikan dasar perancangan dan
       perlaksanaan.


7.2  Objektif

    7.2.1 Antara objektif bahagian ini ialah:-


       (a)  untuk menilai semula rangka kerja makro Rancangan Malaysia
           Kelapan (RM8) dan Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga
           (RRJP3) berhubung dengan pertumbuhan pengeluaran, tenaga
           kerja dan guna tenaga, dan
       (b)  untuk merangka satu rangka kerja makro alternatif dengan
           tumpuan khas terhadap aspek tenaga kerja dan guna tenaga.


7.3  Rangka kerja makro RM8 dan RRJP3

    7.3.1 Rangka kerja makro RRJP3 telah digubal berasaskan prospek jangka
       panjang yang positif bagi ekonomi dunia seluruhnya. Keluaran Dalam
       Negara Kasar (KDNK) ekonomi dunia dijangka akan berkembang
       pada kadar 2.3 peratus setahun dalam tempoh 2000 hingga 2010.
       Pertumbuhan ini dipacu kuat terutamanya oleh pertumbuhan pesat
       ekonomi Amerika Syarikat (AS), dan juga Kesatuan Eropah (EU) serta
       pemulihan ekonomi Jepun.



                                         10
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



    7.3.2 Sehubungan dengan ini KDNK Malaysia telah disasarkan untuk
       berkembang pada kadar purata tahunan 7.5 peratus dalam tempoh yang
       sama berbanding dengan kadar pertumbuhan 7.0 setahun dalam
       tempoh Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2), 1990
       hingga 2000. (Jadual 7.1).  Untuk menampung pertumbuhan yang
       pesat ini, tekanan akan diberikan ke atas peningkatan dalam
       produktiviti, khususnya peningkatan dalam sumbangan Total Factor
       Productivity (TFP) kepada pengeluaran. Dalam tempoh RRJP3, TFP
       telah disasarkan untuk menyumbang sebanyak 42.5 peratus terhadap
       KDNK, sementara buruh dan modal pula menyumbang sebanyak 20.9
       peratus dan 36.6 peratus masing-masing.


    7.3.3 Dalam RRJP3 juga dijangka berlakunya transformasi struktural yang
       signifikan yang memperlihatkan sumbangan sektor primer (pertanian,
       perhutanan, ternakan dan perikanan, perlombongan dan kuari) akan
       berkurangan daripada 15.3 peratus pada tahun 2000 kepada 8.4 peratus
       menjelang 2010, sementara sektor sekunder (pembuatan dan
       pembinaan) dan sektor tertier (perkhidmatan dan lain-lain) akan
       meningkat daripada 36.7 peratus kepada 39.1 peratus dan daripada
       52.4 peratus kepada 57.4 peratus masing-masing dalam tempoh yang
       sama.


    7.3.4 Dari segi pembangunan tenaga kerja dan guna tenaga, tujahan RRJP3
       ialah untuk menyediakan tenaga kerja yang mampu menangani
       peralihan paradigma struktur ekonomi negara daripada p-ekonomi
       (ekonomi berasaskan pengeluaran) kepada k-ekonomi (ekonomi
       berasaskan pengetahuan) demi meningkatkan produktiviti dan daya
       saing ekonomi negara. Dalam hal ini tenaga kerja disasarkan
       berkembang sebanyak 3.1 peratus setahun atau tambahan seramai 3.3
       juta bekerja dalam tempoh perlaksanaan RRJP3. Jumlah tenaga kerja
       dijangka mencapai sebanyak 12.9 juta menjelang 2010. (lihat Jadual
       7.2).




                                        11
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)




            Jadual 7.1: Sumber pertumbuhan mengikut jenis industri dan struktur pengeluaran, 1991-2010
                                    Purata Kadar     Sumber Pertumbuhan (%)  Struktur Pengeluaran (%
                                 Pertumbuhan Tahunan                     KDNK)
                 Sektor                  (%)
                                               Pencapaian  Sasaran
                                 RRJP2     RRJP3                   2000     2010
                                                RRJP2   RRJP3
Pertanian dan Perhutanan, Penternakan dan Perikanan          0.5      3.5      0.1     0.3     8.7     5.9
Perlombongan dan Kuari                        3.4     -2.7      0.3    -0.1     6.6     2.4
Pembuatan                              10.4      8.3      3.0     2.9     33.4     36.0
Pembinaan                               6.4      6.6      0.2     0.2     3.3     3.1
Bekalan Elektrik, Gas dan Air                     9.6      7.5      0.3     0.3     3.4     3.4
Perdagangan Jual Borong dan Jual Runcit, Hotel dan Restoran      8.3      9.1      1.2     1.5     14.9     17.3
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi               8.9      9.7      0.6     0.9     8.0     9.8
Kewangan, Insuran, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan       11.0      8.9      1.1     1.1     11.8     13.5
Perkhidmatan Kerajaan                         4.6      3.3      0.4     0.2     7.0     4.7
Perkhidmatan Lain                           7.4      9.1      0.5     0.7     7.5     8.7
(-) Bayaran Perkhidmatan Bank Tertaksir               11.8      7.0      0.7     0.5     6.8     6.5
(+) Duti Import                            2.1      3.9      0.1     0.1     2.3     1.7

           KDNK pada Harga Pembeli              7.0      7.5    7.0     7.5    100.0    100.0


 Sektor Primer                              1.6    1.2      0.3     0.1     15.3     8.4
 Sektor Sekunder                             9.9    8.1      3.2     3.1     36.7     39.1
 Sektor Tertier                             8.3    8.4      4.1     4.6     52.4     57.4

 Pengiraan Semula Duti Import tolak Bayaran Perkhidmatan
          Bank Tertaksir
 Sektor Primer                              1.3    1.2      0.3     0.1     14.7     8.0
 Sektor Sekunder                             9.6    8.1      3.0     2.9     35.3     37.4
 Sektor Tertier                             7.8    8.4      3.8     4.4     50.0     54.5



                                                                        12
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)




                     Jadual 7.2: Guna tenaga mengikut sektor, 2000-2010 (‘000 orang)

                                                      Purata
Sektor                             2000   %    2010    %   Pertumbuha
                                                        (%
                                                      2001
Pertanian dan Perhutanan, Penternakan dan Perikanan      1,407.5  15.2   1,231.0   9.8      -
Perlombongan dan Kuari                      41.2   0.4    41.8   0.3
Pembuatan                           2,558.3  27.6   3,833.3   30.4
Pembinaan                            755.0   8.1   1,012.4   8.0
Bekalan Elektrik, Gas dan Air                   75.0   0.8    99.2   0.8
Perdagangan Jual Borong dan Jual Runcit, Hotel dan Restoran   461.6   5.0    669.7   5.3
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi            1,584.2  17.1   2,159.7   17.1
Kewangan, Insuran, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan     508.7   5.5    775.9   6.2
Perkhidmatan Kerajaan                      981.0  10.6   1,206.3   9.6
Perkhidmatan Lain                        898.7   9.7   1,582.0   12.5

Jumlah                             92,71.2  100.0  12,611.3  100.0

Tenaga Buruh                         9,572.5      12,939.6
 Tempatan                           8,823.3       12,589.6
 Asing                             749.2        350.0
Pengangguran                         301.3       328.0
Kadar Pengangguran (%)                    3.1        2.5
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


       Dalam tempoh yang sama, permintaan untuk tenaga kerja akan
       meningkat pada kadar 3.1 peratus setahun. Ini akan mengakibatkan
       pertambahan guna tenaga daripada 9.3 juta pada tahun 2000 kepada
       12.6 juta pada tahun 2010. Dengan kadar pertumbuhan tenaga kerja
       sebanyak 3.1 peratus setahun, kadar pengangguran dijangka dicatatkan
       sebanyak 2.5 peratus pada tahun 2010 berbanding dengan 3.1 peratus
       setahun pada tahun 2000.


7.4  Andaian-andaian RRJP3


    Terdapat beberapa jangkaan/andaian implisit dalam rangka kerja RRJP3 di
    atas yang amat relevan diberikan perhatian dalam kajian ini.


    7.4.1 Transformasi struktural


       7.4.1.1  Dijangkakan, dalam tempoh RRJP3, Malaysia akan terus
            mengalami transformasi dalam struktur ekonominya selaras
            dengan penekanan terhadap proses anjakan paradigma
            daripada ekonomi berasaskan pengeluaran kepada ekonomi
            berasaskan pengetahuan. Beberapa sektor tradisional akan
            mengalami pengurangan syernya dalam KDNK sementara
            sekumpulan sektor lagi akan mengalami peningkatan. Antara
            sektor yang mengalami pengurangan syernya dalam KDNK
            termasuklah sektor pertanian    (-2.8 mata peratusan),
            perlombongan (-4.2 mata peratusan), dan perkhidmatan
            kerajaan (-3.3 mata peratusan).   Sektor-sektor yang akan
            mengalami kenaikan syernya dalam KDNK termasuklah
            sektor pembuatan (+2.6 mata peratusan) dan beberapa sektor
            perkhidmatan, antaranya ialah sektor perdagangan borong
            dan runcit, hotel dan restoran (2.4 mata peratusan);
            pengangkutan, penyimpanan dan perhubungan; serta sektor
            kewangan, insuran, hartanah, dan perkhidmatan perniagaan.




                                        14
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


       7.4.1.2  Kesan perubahan tersebut ke atas guna tenaga ialah
            pengurangan dalam guna tenaga bagi sektor yang mengalami
            pengecutan relatif dan di sebaliknya bagi sektor yang
            mengalami peningkatan dalam syernya dalam KDNK.
            Pengurangan dan pertumbuhan guna tenaga ini pula
            bergantung kepada keanjalan permintaan terhadap guna
            tenaga,  perubahan   dalam  produktiviti,  dan  teknik
            pengeluaran.


       7.4.1.3  Bagi sektor yang mengalami pengecutan relatif, seperti
            sektor pertanian, pengurangan dalam guna tenaga akan
            bertambah besar jika pada masa yang sama produktiviti
            meningkat dan/atau teknik pengeluaran menjadi lebih
            intensif modal dan pengetahuan. Peningkatan dalam syer
            beberapa   sektor   tidak  semestinya    mengakibatkan
            peningkatan yang sama dalam guna tenaga sekiranya
            produktiviti meningkat dan teknik pengeluaran menjadi
            lebih intensif modal.   Dalam keadaan ini, penyingkiran
            buruh daripada sektor pertanian tidak akan dapat menjamin
            buruh tersebut diserap sepenuhnya oleh sektor berkembang.
            Ini akan menyebabkan jumlah pengangguran meningkat.


    7.4.2 Produktiviti dan guna tenaga

       7.4.2.1  Rangka kerja ini juga mengandaikan produktiviti akan
            meningkat pesat sebagaimana yang dibincangkan sebelum
            ini.  RRJP3 juga mengandaikan teknik pengeluaran juga
            lebih berintensifkan modal dan pengetahuan. Keadaan ini
            dapat dilihat apabila dibandingkan nisbah pekerja kepada
            KDNK untuk tahun 2000, 2005 dan 2010 bagi keseluruhan
            ekonomi dan juga bagi setiap sektor dalam ekonomi. Dalam
            hal ini diandaikan bahawa nisbah ini akan berkurangan
            daripada 0.0443 pada tahun 2000 kepada 0.029 pada tahun
            2010.   Ini bermakna permintaan untuk buruh dijangka

                                          15
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            berkurangan dalam tempoh RRJP3.      Untuk mengatasi
            masalah pengangguran ini ekonomi perlu berkembang
            dengan lebih pesat lagi berbanding dengan yang diandaikan
            oleh RRJP3, iaitu 7.5 peratus setahun.


7.5  Penilaian terhadap RRJP3

    7.5.1 Dari segi andaian kadar pertumbuhan KDNK negara, RRJP3
       mensasarkan kadar pertumbuhan tahunan purata sebanyak 7.5 peratus
       setahun. Ini berasaskan kepada kadar pertumbuhan yang agak pesat
       bagi beberapa negara maju, terutama Amerika Syarikat, dan Kesatuan
       Eropah serta pemulihan ekonomi Jepun. Tetapi dalam tempoh dua
       tahun kebelakangan ini iaitu tahun 2001 dan 2002 ekonomi ketiga-tiga
       negara yang menjadi rakan perdagangan utama Malaysia ini telah
       mengalami kemerosotan dalam kadar pertumbuhannya, terutama
       selepas Peristiwa 11 September.   Ekonomi Amerika Syarikat telah
       mengecut daripada 4.1 peratus pada tahun 2000 kepada 1.0 peratus dan
       0.6 peratus pada tahun 2001 dan 2002.    Bagi ekonomi Kesatuan
       Eropah pula kadar pertumbuhan ekonominya juga telah merosot
       daripada 3.5 peratus pada tahun 2000 kepada 1.5 tahun 2001 dan 2002.
       Bagi ekonomi Jepun pula proses pemulihan masih belum berlaku,
       malah ekonomi Jepun telah mengecut sebanyak –0.4 dan –1.1 pada
       tahun 2001 dan 2002.

    7.5.2 Akibat kemelesetan yang berlaku ke atas ketiga-tiga ekonomi tersebut,
       pertumbuhan ekonomi Malaysia juga turut terjejas. Ini disebabkan
       ekonomi Malaysia bergantung kepada prestasi eksportnya dan eksport
       Malaysia pula bertumpu kepada barangan elektrik dan elektronik.
       Nisbah eksport kepada KDNK Malaysia merupakan yang tertinggi di
       ASEAN, iaitu sebanyak 119.9 peratus berbanding dengan Singapura
       (72.3 peratus), Korea (35.5 peratus), Filipina (53.4 peratus), Thailand
       (58.4 peratus), dan Indonesia (43.2 peratus). Begitu juga syer eksport
       Malaysia ke Amerika Syarikat, merupakan yang tertinggi, iaitu 24.6
       peratus berbanding Singapura (20 peratus), Korea (7 peratus), Filipina
       (11.8 peratus), Thailand (15.2 peratus), dan Indonesia (7.3 peratus).

                                         16
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


       Oleh sebab itu, apabila ekonomi negara-negara maju terutama Amerika
       Syarikat merosot, ekonomi Malaysia merupakan ekonomi yang paling
       teruk terjejas.  Mengikut anggaran, sekiranya berlaku pengurangan
       sebanyak 20 peratus dalam permintaan terhadap barang elektrik dan
       elektronik dari Malaysia, kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia akan
       merosot sebanyak 2-3 mata peratusan.     Ini terbukti apabila kadar
       pertumbuhan KDNK Malaysia telah jatuh merudum daripada 8.0
       peratus pada tahun 2000 kepada 0.4 peratus pada tahun 2001 dan
       kemungkinan berada di bawah 7.5 peratus sehingga 2005.


    7.5.3 Berasaskan perbincangan di atas, didapati bahawa sasaran kadar
       pertumbuhan tahunan purata RRJP3 sebanyak 7.5 peratus agak tinggi
       memandangkan keadaan ekonomi negara dan dunia dalam dua tahun
       yang lepas mungkin akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga
       tahun 2005. Terdapat beberapa lagi pertimbangan yang perlu diambil
       kira dalam menilai semula kadar pertumbuhan ini.

       (a)  Perlaksanaan sepenuhnya AFTA menjelang tahun 2003,
           kecuali bagi industri automobil yang akan diliputi menjelang
           tahun 2005, akan memaksa Malaysia membuat penyelarasan
           kepada ekonominya.   Umumnya proses penyelarasan akan
           memberi   kesan  negatif  kepada   pertumbuhan    ekonomi,
           sekurang-kurangnya dalam jangka pendek.


       (b)  Peralihan daripada p-ekonomi kepada k-ekonomi juga akan
           mengambil masa dan mengakibatkan proses penyesuaian yang
           sukar. Pelan Induk K-Ekonomi yang dilancarkan baru-baru ini
           akan mengambil masa untuk dipromosi dan diasimilasikan,
           terutama di kalangan sektor swasta apatah lagi untuk
           dilaksanakan  dan  memberikan    kesan  positif  kepada
           pertumbuhan ekonomi negara.




                                           17
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


         (c)   Proses globalisasi ekonomi dunia yang sedang rancak berlaku
             dijangka akan menimbulkan berbagai-bagai cabaran dan
             tekanan terhadap pembangunan ekonomi negara.

    7.5.4 Secara implisit dalam rangka kerja RRJP3, tersirat andaian bahawa
         teknik pengeluaran akan menjadi lebih intensif modal/pengetahuan
         melalui kemajuan dalam teknologi dan inovasi. Nisbah guna tenaga
         kepada KDNK dijangka berkurangan daripada 0.443 pada tahun 2000
         kepada 0.029 bersamaan dengan peningkatan dalam produktiviti
         sebanyak 35 peratus dalam tempoh tersebut. Berdasarkan pengalaman
         Malaysia, kadar ini didapati terlalu pesat dan selalunya akan
         mengakibatkan pengangguran tenaga kerja.       Dari segi jangkaan
         utamanya, penurunan nisbah guna tenaga kepada KDNK ini, atau
         dalam erti kata penggantian buruh oleh modal/pengetahuan, berlaku
         amat pesat pada fasa awal pembangunan ekonomi sesebuah negara dan
         menjadi semakin perlahan apabila ekonomi semakin matang. Sebagai
         contoh; nisbah ini bagi Malaysia ialah 0.108 pada tahun 1980 dan telah
         menurun dengan banyaknya kepada 0.083 pada tahun 1990 dan kepada
         0.048 pada tahun 1995. Di antara tahun 1995 hingga 2000 nisbah ini
         telah berkurangan sedikit sahaja, iaitu kepada 0.044 atau sebanyak 8.3
         peratus.



                     Jadual 7.3
                Malaysia: Nisbah buruh-output

                               2000   2005   2010
Pertanian dan Perhutanan, Penternakan dan Perikanan      0.078   0.062  0.0505
Perlombongan dan Kuari                    0.003   0.003  0.003
Pembuatan                           0.0366  0.0298  0.024
Pembinaan                           0.108   0.0917  0.076
Bekalan Elektrik, Gas dan Air                 0.0106  0.0084  0.009
Perdagangan Jual Borong dan Jual Runcit, Hotel dan Restoran  0.028   0.022  0.016
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi           0.051   0.0506  0.044
Kewangan, Insuran, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan    0.021   0.017  0.013
Perkhidmatan Kerajaan                     0.067   0.045   0.06
Perkhidmatan Lain                        -     -   0.043
Jumlah                            0.0443  0.0362  0.029




                                             18
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    7.5.5 Jika dilihat nisbah pekerja kepada KDNK mengikut sektor pula akan
       didapati nisbah bagi beberapa sektor, terutama sektor perkilangan
       lebih rendah daripada nisbah purata bagi seluruh ekonomi. (Jadual
       7.3). Bagi sektor perkilangan nisbah tersebut ialah 0.024 berbanding
       nisbah bagi Malaysia, iaitu 0.029. Memandangkan sektor pembuatan
       dijangka menjadi sektor yang terbesar dan terpenting dari segi syernya
       dalam KDNK dan pekerjaan, maka nisbah yang rendah ini
       menyebabkan berlaku penganggaran kurang terhadap jumlah bilangan
       pekerjaan yang diwujudkan dalam ekonomi.       Keadaan ini pula
       menyebabkan penganggaran berlebihan terhadap kadar pengangguran.


    7.5.6 Dilihat dari segi kadar penggantian buruh antara sektor, didapati
       bahawa kadar penggantian ini begitu tegar dan menunjukkan kurang
       kemampuan daya penyerapan buruh antara sektor. Sebagai contoh,
       kita lihat kadar penggantian buruh antara sektor pertanian yang
       dijangka mengalami pengurangan dalam guna tenaga (pekerjaan)
       dengan  sektor  perkilangan  yang   dijangka  akan  mengalami
       pertambahan bersih dalam guna tenaga.    Kadar penggantian buruh
       tersebut ialah 0.48 pada tahun 2010. Ini bererti setiap seorang pekerja
       yang diberhentikan daripada sektor pertanian hanya 0.48 pekerja
       sahaja yang akan memperoleh pekerjaan dalam sektor perkilangan.
       Pekerja yang selebihnya akan menganggur. Nisbah pekerja kepada
       KDNK yang rendah bagi sektor perkilangan menyebabkan berlaku
       penganggaran kurang terhadap daya serapan tenaga kerja sektor
       perkilangan dan dengan ini     membawa kepada penganggaran
       berlebihan terhadap pengangguran.


7.6  Rangka kerja ekonomi makro alternatif

    7.6.1 Dalam membina rangka kerja ini, beberapa perubahan telah dilakukan
       ke atas beberapa andaian penting rangka kerja RRJP3. Antara andaian
       yang dimaksudkan termasuklah andaian berhubung dengan kadar
       pertumbuhan tahunan purata KDNK, nisbah tenaga kerja kepada
       KDNK, syer guna tenaga, dan tenaga kerja peringkat ketiga. Rangka


                                         19
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


          kerja alternatif ini belum lagi mengambil kira andaian tentang kadar
          upah, inflasi dan kesan-kesan yang timbul daripada proses globalisasi
          dan liberalisasi ekonomi kerana ulasan tentang kesan-kesan ini akan
          dibuat selepas pembinaan rangka kerja ini.

     7.6.2 Antara andaian baru tersebut termasuklah,
          •   KDNK Malaysia akan berkembang pada kadar sebenar iaitu 8.3
              peratus pada tahun 2000, 0.4 peratus pada tahun 2001, 4.5 peratus
              pada tahun 2002, dan 6.0 peratus dalam tempoh 2004 hingga 2010.


          •   Nisbah tenaga kerja kepada KDNK ialah 0.04 untuk tempoh yang
              sama.

                 Jadual 7.4
   Malaysia: Penawaran buruh dan anggaran guna tenaga, 2000-2010 (‘000)

                                2000          2005         2010
             a
 Penawaran buruh                        9,572        11,151         12,939
 Guna tenagab                         9,271        11,555         13,202
 Penawaran buruh (peringkat ketiga)c              1,343         2,787          4,528
 Guna tenaga (peringkat ketiga)                1,297         2,889          4,621
 Defisit lebihan                         46         (102)           (93)
 %                                3.5         (3.5)          (1.9)
Nota:
a.  Kadar pertumbuhan penawaran buruh diandaikan 3.1 peratus setahun (Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga, 2001-
   2010)
b.  Catatan untuk tahun 2000 ialah angka sebenar; untuk tahun 2005 dan 2010 dikira berasaskan kepada andaian AAFR iaitu
   6 peratus setahun dan nisbah KDNK buruh meningkat daripada 0.0442 pada tahun 2000 kepada 0.04 pada tahun 2010.
c. Dianggar berasaskan andaian bahawa peratusan buruh dengan kelayakan peringkat ketiga ialah 14 peratus pada tahun
   2000, 25 peratus pada tahun 2005 dan 35 peratus pada tahun 2010 (Lihat Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga, ms.
   151)


     7.6.3 Jadual 7.4 menunjukkan anggaran berhubung dengan KDNK, tenaga
          kerja dan guna tenaga bagi Malaysia dalam tempoh 2000 hingga 2010.
          Antara anggaran menarik yang perlu diperhatikan ialah:-
           (a)    Walaupun kadar pertumbuhan tahunan purata tenaga buruh dan
                tenaga kerja diandaikan sama, iaitu 3.1 peratus setahun tetapi
                dari segi pertambahan mutlaknya, guna tenaga akan melebihi
                tenaga buruh pada tahun 2005 dan juga 2010.




                                                          20
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


       (b)  Akibat daripada (a) kedudukan pasaran buruh telah berubah
           daripada lebihan pada tahun 2000 kepada defisit pada tahun
           2005 dan 2010.


       (c)  Selaras dengan perubahan (b) kedudukan pasaran buruh bagi
           tenaga kerja peringkat ketiga dijangka mengalami perubahan
           daripada keadaan lebihan sebanyak 45 ribu pada tahun 2000
           kepada keadaan defisit sebanyak 92 ribu pada tahun 2010.


       (d)  Keadaan pengangguran sebanyak 3.5 peratus pada tahun 2000
           akan berubah kepada keadaan pengangguran negatif sebanyak
           –1.9 peratus pada tahun 2010.

    7.6.4 Terdapat beberapa keterangan berkaitan perbezaan dalam tingkat
       tenaga kerja dan guna tenaga RRJP3 dengan rangka kerja alternatif di
       atas. Penerangan yang terpenting berpunca daripada kadar penyerapan
       buruh yang berbeza. RRJP3 secara implisit mengandaikan penurunan
       yang pesat dalam nisbah guna tenaga kepada KDNK, iaitu daripada
       0.0449 pada tahun 2000 kepada 0.029 pada tahun 2010. Ini bermakna
       berlaku penurunan dalam permintaan terhadap buruh berbanding
       dengan anggaran kajian. Anggaran dalam kajian ini menggunakan
       nisbah 0.04 dan dengan ini permintaan untuk buruh lebih tinggi
       berbanding dengan RRJP3.    Dengan andaian kadar pertumbuhan
       tenaga kerja yang sama bagi Rangka Rancangan Jangka Panjang
       Pertama (RRJP1) dan kajian ini, iaitu 3.1, maka anggaran kajian
       menunjukkan defisit dalam tenaga kerja sebanyak 102 ribu dan
       terdapat 93 ribu pekerja yang berpendidikan tinggi pada tahun 2005
       dan 2010.


    7.6.5 Sebelum ini telah diberikan beberapa keterangan sebab dipilih nisbah
       guna tenaga kepada KDNK yang lebih tinggi, iaitu 0.040 berbanding
       dengan nisbah dalam RRJP3, iaitu 0.029. Di pihak penawaran buruh
       pula, beberapa perubahan dalam pasaran buruh domestik akan berlaku
       yang  menyebabkan keadaan defisit    dalam  penawaran buruh.

                                         21
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


       Perubahan yang penting ialah penghantaran balik pekerja asing ke
       negara asal mereka. Sehingga Januari 2002, terdapat seramai 769,566
       orang pekerja asing yang sah mengikut data Kementerian Dalam
       Negeri.  Jika diambil kira pendatang tanpa izin yang bekerja di
       Malaysia, bilangan keseluruhan pekerja asing dianggarkan di antara
       1.5 hingga 2 juta orang.   Kehadiran pekerja asing menyebabkan
       berlaku fenomena lebihan tenaga buruh yang dialami sekarang. Dasar
       terkini Malaysia ialah untuk mengurangkan bilangan pekerja asing ini
       dan dijangka hampir keseluruhannya akan dihantar pulang menjelang
       tahun 2020.  Kesan dasar ini tidak diambil kira semasa membuat
       anggaran RRJP3. Seandainya kesan tersebut diambil kira sudah pasti
       kedudukan guna tenaga dan tenaga buruh akan berubah daripada
       lebihan kepada defisit seperti yang dianggarkan untuk kajian ini.


    7.6.6 Salah satu lagi aspek yang menyebabkan keadaan defisit dalam tenaga
       kerja domestik ialah penghijrahan tenaga kerja Malaysia ke luar negara
       dan kehadiran golongan pekerja yang berulang-alik antara Malaysia
       dengan Singapura. Sehingga sekarang sekurang-kurangnya seramai
       50,000 ahli profesional dan teknikal rakyat Malaysia telah berhijrah ke
       Singapura, Australia, New Zealand, Amerika Syarikat, Kanada, dan
       Eropah dalam tempoh lima tahun yang lepas. Sekarang terdapat di
       antara 500 hingga 1000 pekerja Teknologi Maklumat (IT) Malaysia
       bekerja di firma-firma di Silicon Valley, Amerika Syarikat.
       Dianggarkan 51 peratus daripada pekerja IT asing di Singapura ialah
       rakyat Malaysia. Pelajar Malaysia di luar negeri merupakan satu lagi
       sumber penghijrahan keluar pekerja Malaysia. Semua ini telah tidak
       diambil kira dalam RRJP3.

7.7  Tenaga kerja dan guna tenaga di Malaysia

    7.7.1 Isu-isu dalam perancangan guna tenaga dan tenaga kerja

       7.7.1.1  Dalam tempoh perlaksanaan RRJP3 ini, negara dijangka
            menghadapi cabaran yang mengancam, yang mungkin
            belum pernah dihadapi dalam menangani perancangan dan


                                         22
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            pembangunan sumber tenaga manusia. Cabaran tersebut
            sebahagian besarnya timbul daripada proses globalisasi dan
            liberalisasi dalam berbagai-bagai aspek ekonomi dunia dan
            tindak balas dasar yang dilakukan oleh Malaysia untuk
            menangani proses tersebut.


       7.7.1.2  Cabaran pertama ialah cabaran untuk menangani proses
            anjakan paradigma struktur ekonomi negara daripada yang
            berasaskan   pengeluaran  p-ekonomi   kepada  ekonomi
            berasaskan   pengetahuan   k-ekonomi.   Anjakan   ini
            memerlukan   perimbangan   yang  amat  teliti  untuk
            mengelakkan sebarang ketidakseimbangan.       Peralihan
            dalam teknik pengeluaran mestilah selaras dengan kadar
            penawaran k-buruh.      Jika perubahan kepada teknik
            pengeluaran yang berintensifkan pengetahuan berlaku
            terlalu pantas, akan berlaku pengangguran buruh dalam
            ekonomi.   Keadaan ini akan bertambah berat sekiranya
            penawaran k-buruh turut meningkat dengan pesat.      Di
            sebaliknya pula, jika peralihan dalam teknik pengeluaran ini
            berjalan dengan perlahan maka berlaku defisit dalam
            penawaran buruh.   Perimbangan boleh dicapai dengan
            memperlahankan perubahan dalam teknik pengeluaran ke
            tahap yang membolehkannya menyerap semua buruh yang
            ditawarkan.
       .
       7.7.1.3  Dalam keadaan sekarang, dari segi penawaran buruh, sedang
            berlaku fenomena ledakan pendidikan, yakni peningkatan
            dalam pengambilan pelajar ke IPTA, penubuhan IPTS tanpa
            kawalan yang mencukupi dan konsisten, serta penyingkatan
            tempoh pembelajaran dan kursus.       Semua ini akan
            mengakibatkan lebihan dalam penawaran buruh sekiranya
            perubahan dalam teknik pengeluaran berlaku dengan pesat
            seperti yang disasarkan dalam RRJP3. Pilihan perlu dibuat,
            yakni sama ada memilih untuk mempercepatkan proses
                                          23
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            peralihan struktur yang akan melibatkan pengangguran atau
            mengurangkan   pengangguran   dengan   memperlahankan
            proses peralihan struktur.


       7.7.1.4  Cabaran kedua merujuk kepada konsep 'lebihan' dan 'defisit'
            tenaga kerja yang kerap digunakan dalam perancangan
            pembangunan tenaga manusia. Konsep ini kurang tepat
            untuk dijadikan asas perancangan. Konsep ini juga kerap
            menimbulkan ketidakserasian antara penawaran dengan
            permintaan terhadap tenaga kerja. Ketidaksesuaian ini
            menjelma dalam beberapa keadaan, iaitu:-

            (a) Keadaan defisit tenaga kerja sesuatu kategori pekerjaan
              dan sektor wujud serentak dengan keadaan lebihan
              buruh secara agregat.


            (b) Kekosongan sesuatu kategori pekerjaan dipenuhi oleh
              pekerja yang mempunyai kelulusan atau kemahiran
              yang kurang daripada yang diperlukan.      Peribahasa
              tiada  rotan  akar  pun   berguna   amat  sesuai
              menggambarkan hal ini yang berlaku dalam keadaan
              defisit tenaga kerja.


            (c) Kekosongan sesuatu kategori pekerjaan dipenuhi oleh
              pekerja yang terlebih kelayakan dan keadaan ini berlaku
              akibat lebihan tenaga kerja.

       7.7.1.5  Fenomena ketidakserasian ini berlaku sebahagian besarnya
            disebabkan tumpuan yang berlebihan terhadap sasaran
            kuantiti tenaga buruh berbanding dengan sasaran kualiti
            tenaga  atau  kemahiran  buruh  sebagai   asas  dalam
            perancangan pembangunan sumber manusia negara. Setakat
            ini belum ada pelan induk pembangunan sumber
            manusia yang memberi anggaran mengikut keperluan


                                          24
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            kemahiran dalam jangka masa sederhana dan panjang.
            Jika kekurangan ini tidak diatasi, kemungkinan negara akan
            memenuhi sasaran tenaga buruh tetapi pada masa yang sama
            menghadapi masalah 'jurang kemahiran' yang semakin
            meningkat.


       7.7.1.6  Cabaran ketiga ialah cabaran menentukan cara untuk
            menangani kesan globalisasi dan liberalisasi dalam proses
            pengeluaran ke atas penjanaan guna tenaga dalam negara.
            Globalisasi dalam proses pengeluaran telah membolehkan
            semua aktiviti nilai ditambah dalam mengeluarkan sesuatu
            produk, produk boleh diuraikan dan diasing-asingkan serta
            seterusnya ditempatkan ke merata-rata lokasi atau negara
            berasaskan kepada daya saing lokasi-lokasi berkenaan.
            Aktiviti yang melibatkan penyelidikan dan pembangunan
            (R&D), inovasi, pemprototaipan, rekaan (design), kawalan
            mutu dan ujian, dan pemasaran yang merupakan aktiviti
            yang  mempunyai   nilai   ditambah  yang  tinggi   serta
            memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi, diletakkan di
            negara-negara maju.


       7.7.1.7  Aktiviti yang selebihnya seperti pemasangan (assemblying)
            atau pengeluaran alat dan komponen (parts and components)
            yang menghasilkan nilai ditambah per buruh yang rendah,
            diletakkan di negara-negara sedang membangun, termasuk
            Malaysia.   Kemungkinan besar akan berlaku keadaan
            apabila sesebuah negara membangun tersebut, seperti
            Malaysia   tidak  terlibat  dalam   keseluruhan   aktiviti
            pengeluaran tetapi hanya mengeluarkan satu alat/komponen
            barang berkenaan atau terlibat dengan satu aktiviti dalam
            rangkaian nilai ditambah berkenaan.


        7.7.1.8 Terdapat dua implikasi keadaan di atas terhadap pekerjaan
            dan guna tenaga.    Aktiviti yang selalu ditempatkan di

                                             25
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            negara-negara membangun ialah aktiviti yang mempunyai
            nilai ditambah buruh yang rendah dan kedua aktiviti tersebut
            menjadi lebih bebas lepas (footloose) dan amat sensitif
            kepada perubahan dalam iklim pelaburan dan ekonomi
            negara tuan rumah dan negara-negara pesaing.     Hal ini
            bererti pelabur berkenaan dengan mudah boleh mengalihkan
            operasinya ke lokasi-lokasi yang lebih berdaya saing. Ini
            sudah pasti akan mengakibatkan pemberhentian pekerja dan
            pengangguran. Fenomena ini telah tidak diambil kira dalam
            menyediakan anggaran guna tenaga RRJP3.


       7.7.1.9  Di samping itu terdapat beberapa faktor tarikan yang
            mendorong pelabur mengalihkan operasi mereka ke lokasi
            lain. Akhir-akhir ini telah muncul sebilangan negara yang
            bersaing hebat untuk menarik pelaburan asing langsung ke
            negara-negara masing-masing. Pendek kata pelaburan asing
            semakin bebas lepas dan dengan ini buruh dan pekerjaan
            akan menjadi lebih terdedah kepada faktor dan ancaman
            luar.


       7.7.1.10 Cabaran seterusnya ialah cabaran menangani proses
            pengglobalan buruh dan pekerjaan yang semakin pesat dan
            sukar bagi Malaysia untuk mengelakkannya. Telah terdapat
            tuntutan dan desakan supaya negara-negara yang selama ini
            melindungi pasaran pekerjaan domestik mereka
            meliberalkan dasar guna tenaga mereka. Ini untuk
            membolehkan buruh (terutama buruh mahir), bergerak bebas
            ke negara-negara berkenaan. Mengikut hujah penyokong
            agenda ini, proses liberalisasi pekerjaan ini akan membantu
            pembangunan negara yang kekurangan tenaga mahir.




                                         26
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


      7.7.1.11  Dalam konteks perancangan tenaga mahir sumber manusia,
            bagi Malaysia beberapa isu berkaitan perlu dikaji terlebih
            dahulu. Antara isu yang dimaksudkan ialah:-

              sejauhmanakah   Malaysia   bersedia  meliberalkan
              kemasukan buruh asing ke dalam negara?
              sejauhmanakah migrasi keluar tenaga kerja Malaysia?




       7.7.1.12 Berhubung dengan isu pertama, iaitu pengaliran masuk
            tenaga buruh asing, sehingga sekarang Malaysia belum ada
            dasar yang konsisten dan jelas dari segi jenis buruh
            (kemahiran), negara asal buruh, tempoh bekerja dan syarat-
            syarat kemasukan pekerja asing tersebut. Semua dasar yang
            ada bersifat ad hoc dan sementara. Ini amat menyukarkan
            perancangan pembangunan guna tenaga dan tenaga kerja
            negara. Dasar mengimport tenaga mahir asing dan menarik
            serta menggalakkan tenaga mahir Malaysia di luar negara
            supaya  kembali  ke  Malaysia  bukanlah    merupakan
            penyelesaian yang baik terhadap masalah kekurangan tenaga
            mahir bagi Malaysia. Hal ini akan menyukarkan lagi
            perancangan dan akan menyebabkan perancangan senantiasa
            bersifat ad hoc.  Satu dasar jangka panjang berhubung
            dengan isu kemasukan tenaga buruh asing perlu ditentukan
            dan dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.




       7.7.1.13 Berhubung dengan migrasi keluar tenaga kerja Malaysia
            terutama tenaga mahir, dasar yang penting ialah berhubung
            dengan strategi mengurangkan penghijrahan cendekiawan
            ini. Kerajaan tidak boleh mengawal atau menyekat migrasi
            keluar tetapi kerajaan boleh mewujudkan persekitaran yang
            menarik dan memberansangkan (attractive and enabling



                                         27
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            employment   environment)    bagi  mengatasi    kesan
            penghijrahan cendekiawan ini.




       7.7.1.14 Ini  penting  kerana  terdapat  beberapa  tarikan  yang
            menyebabkan seseorang bermigrasi keluar. Selain upah dan
            syarat kerja yang lebih lumayan dan baik, terdapat beberapa
            trend yang sedang berlaku yang mempunyai kesan ke atas
            proses migrasi keluar tenaga kerja Malaysia. Pertama, dunia
            amnya dan negara-negara maju khasnya akan menghadapi
            masalah kekurangan tenaga mahir yang teruk dalam jangka
            panjang, terutama dalam bidang Teknologi Maklumat dan
            Komunikasi (ICT). Kedua, telah berlaku beberapa perubahan
            dalam undang-undang imigresen bagi beberapa negara maju
            yang memudahkan kemasukan tenaga buruh asing ke
            negara-negara berkenaan. Contohnya, pada akhir tahun
            2000, Amerika Syarikat telah meluluskan satu undang-
            undang yang membenarkan syarikat Amerika mengimport
            seramai 600,000 buruh mahir selama tiga tahun bermula
            pada tahun 2001 yang lepas. Kesannya kepada Malaysia,
            ialah Malaysia terpaksa bersaing dengan negara maju untuk
            memastikan tenaga mahir domestik tidak mengalir keluar di
            samping bersaing untuk memastikan pekerja mahir dan
            pelajar Malaysia di luar negara kembali ke Malaysia. Isu ini
            perlu diambil kira dalam perancangan sumber manusia
            negara.




       7.7.1.15 Cabaran seterusnya ialah keperluan terhadap penggubalan
            Pelan Induk Sumber Manusia Kebangsaan. Sehingga
            sekarang, belum ada lagi kajian yang mendalam berhubung
            dengan maklumat tentang kewujudan (availability) semua
            kemahiran yang terdapat dalam negara.      Oleh sebab itu,
            langkah serta-merta yang perlu diambil ialah untuk
                                          28
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            melakukan proses audit terhadap semua jenis kemahiran
            (Human Resource Audit) yang terdapat di Malaysia pada
            masa sekarang di samping membuat pelunjuran terhadap
            penawaran kemahiran tersebut dalam jangka masa sederhana
            (sehingga 2005) dan panjang (2010 atau 2020). Maklumat
            yang dikumpul akan dapat memberi anggaran tentang tenaga
            kerja (kemahiran) yang terdapat dalam negara bukan sahaja
            secara agregat tetapi juga bagi sesuatu bidang aktiviti dan
            sektor.




       7.7.1.16 Pada masa yang sama satu penilaian semula terhadap
            keperluan tenaga kerja (dan kemahiran) yang terdapat dalam
            RM8 dan RRJP3 perlu dilakukan dengan mengambil kira
            persekitaran semasa dan juga perubahan serta cabaran yang
            dijangka berlaku dalam jangka masa sederhana dan panjang
            seperti yang dibincangkan sebelum ini.




       7.7.1.17 Kedua-dua   maklumat,   penawaran  dan  permintaan
            (keperluan) kemahiran ini perlu dibandingkan untuk
            menganggarkan jurang kemahiran (skill gap) ini secara
            agregat dan juga mengikut kategori kemahiran.    Untuk
            membekalkan maklumat yang lebih tepat dan berguna dalam
            pembuatan dasar, pengkategorian tenaga kerja (kemahiran)
            yang digunakan sekarang perlu dibaiki.




       7.7.1.18 Dengan mengenal pasti jurang kemahiran ini, strategi
            institusi pendidikan dan latihan perlu ditentukan untuk
            menutup jurang ini. Sehubungan dengan ini, amat penting
            IPT menjalin hubungan yang rapat dengan pihak sektor
            swasta dan industri dalam merangka kurikulum dan
            metodologi latihan untuk memenuhi keperluan kemahiran
                                        29
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            industri dan sektor swasta.   Satu rangka kerja rundingan
            antara sektor swasta dan IPTA perlu disediakan secara rasmi
            dan diselaraskan oleh pihak kerajaan.




       7.7.1.19 Konsortium pakatan tiga pihak, yakni IPTA/IPTS, sektor
            swasta dan kerajaan ini amat penting untuk semua pihak.
            Dalam mengkaji semula kurikulum dan program akademik
            serta latihan, IPTA perlu mendapatkan maklumat berhubung
            dengan permintaan terhadap tenaga kerja daripada sektor
            swasta, sementara pembangunan sektor swasta pula banyak
            bergantung kepada dasar awam yang digubal oleh pihak
            teknokrat dan birokrasi kerajaan.    Ini terdapat dalam
            berbagai-bagai pelan induk dan pelan tindakan yang
            memberi arah tuju strategik ekonomi amnya dan sektor
            swasta khasnya. Amat sukar ditentukan sama ada IPTA dan
            institusi latihan telah merujuk kepada dokumen berkenaan
            atau tidak, malah maklum tentang kewujudannya. Antara
            pelan induk yang amat perlu dirujuk dan diambil kira
            matlamatnya termasuklah Pelan Induk Perindustrian Kedua,
            Pelan Induk K-Ekonomi, Dasar Pertanian Negara Ketiga,
            dan Pelan Induk Sektor Kewangan. Perancangan Program
            dan Kurikulum IPT dan institusi latihan perlu berpandu
            kepada dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan
            kualiti perancangan sumber manusia dalam jangka masa
            sederhana dan panjang.




                                        30
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


7.8  Penutup




    7.8.1 Bab ini telah membincangkan beberapa kelemahan dalam Rangka
       Kerja Makro yang digunakan dalam RM8 dan RRJP3, khususnya
       kesan ke atas guna tenaga dan tenaga kerja di Malaysia. Rangka kerja
       makro ini memerlukan beberapa pembaikan, khususnya terhadap
       andaian-andaian yang digunakan berdasarkan kepada beberapa isu dan
       perkembangan mutakhir ekonomi negara dan dunia. Semua ini perlu
       diambil kira dalam merangka Rangka Kerja Makro alternatif nanti.




    7.8.2 Beberapa cadangan/langkah timbul daripada perbincangan tentang isu
       dan cabaran tenaga kerja dan guna tenaga di Malaysia.       Antara
       cadangan dasar tersebut termasuklah:-


          menentukan perimbangan antara kadar proses peralihan struktur
          daripada p-ekonomi kepada k-ekonomi dengan penawaran,
          permintaan tenaga kerja, teknik pengeluaran dan produktiviti
          buruh supaya tidak wujud defisit atau lebihan dalam tenaga
          kerja,


          menggubal Dasar Pekerja Asing Negara,


          menggubal Pelan Induk Sumber Manusia Negara,


          menubuhkan Konsortium Pakatan Tiga Pihak berhubung dengan
          isu-isu tenaga kerja dan guna tenaga di Malaysia,


          memastikan semua dasar berhubung dengan tenaga kerja dan
          guna tenaga konsisten, lestari dan kurang bersifat ad hoc.




                                          31
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


8.0  Analisis dapatan kajian 1: Responden melalui pos

8.1  Maklumat peribadi

    8.1.1  Daripada 2274 responden, 1445 orang (64%) terdiri daripada siswazah
        wanita. Bakinya, iaitu 829 orang (36%) terdiri daripada responden
        lelaki (Jadual 8.1).


    Jadual 8.1: Beberapa aspek latar belakang peribadi responden
                                   Peratus
     Jantina: (n=2274)
         Lelaki                        36.0
         Perempuan                       64.0
     Kumpulan etnik: n=2274)
         Melayu                        74.3
         Bumiputera lain                    4.0
         Cina                         18.3
         India                         2.9
         Lain-lain                       0.4
         Bukan warganegara                   0.1

     Kumpulan umur:n=2274
         20-24                         51.8
         25-29                         45.1
         30-34                         1.5
         35-39                         0.7
         40-44                         0.7
         45-49                         0.1
     Min  : 24.69
     Median : 24.00
     Mod : 25
     Taraf perkahwinan:n=2271
         Bujang                        88.9
         Berkahwin                      11.0
         Duda/janda                      0.1



    8.1.2  Sebahagian besar responden ini terdiri daripada siswazah etnik
        Bumiputera Melayu, iaitu seramai 1690 orang (74.3%), etnik Cina
        seramai 417 orang (18.3%), etnik India seramai 66 orang (2.9%) dan
        selebihnya terdiri daripada warganegara lain dan bukan warganegara
        seramai 101 orang (4.4%).


                                        32
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    8.1.3 Dari segi taburan umur didapati sebahagian besar responden terdiri
        daripada mereka yang berumur di antara 20 hingga 24 tahun, iaitu
        seramai 1179 orang (51.8%). Mereka yang berumur di antara 25
        hingga 29 tahun seramai 1025 orang (45.1%) dan selebihnya seramai
        70 orang (3.1%) terdiri daripada mereka yang berumur di antara 30
        hingga 49 tahun.

    8.1.4 Di kalangan responden ini sebahagian besarnya, iaitu 2020 orang
        (88.9%) terdiri daripada mereka yang masih bujang, 250 orang telah
        berkahwin (11.0%) dan seorang berstatus duda atau janda.

    8.1.5 Jadual 8.2 di bawah menunjukkan bidang pengajian responden di
       peringkat ijazah sarjana muda. Daripada 2270 responden yang
       memberi maklumat, pecahan mengikut bidang pengajian adalah seperti
       berikut: bidang ekonomi dan perniagaan berjumlah 760 orang (33.5%),
       bidang sastera dan kemanusiaan seramai 555 orang (24.4%),
       kejuruteraan seramai 352 orang (15.5%), sains tulen berserta dengan
       bidang sains dan lain-lain seramai 267 orang (11.8%), dan sains
       komputer dan teknologi maklumat seramai 132 orang (5.8%). Bidang
       lain seperti undang-undang dan sastera dan lain-lain mencatatkan
       jumlah responden paling sedikit, iaitu kurang daripada 80 orang.
       Bilangan responden yang besar dalam bidang sains sosial dan
       kemanusiaan selaras dengan persampelan yang dilakukan, yakni
       pengambilan sampel yang lebih daripada bidang pengajian berkenaan.

    Jadual 8.2: Agihan responden mengikut bidang pengajian di peringkat
                ijazah sarjana muda
     Bidang pengajian                 Bilangan    Peratus
     Sastera dan kemanusiaan               555     24.4
     Ekonomi dan perniagaan               760     33.5
     Undang-undang                    76      3.3
     Sastera dan lain-lain                76      3.3
     Perubatan dan pergigian               7      0.3
     Pertanian dan sains berkaitan            29      1.3
     Sains tulen                     99      4.4
     Sains komputer dan teknologi maklumat        132      5.8
     Sains dan lain-lain                 168      7.4
     Kejuruteraan                    352     15.5
     Senibina, perancangan bandar dan ukur/ eknikal   16      0.7
        dan lain-lain
                Jumlah           2270     100.0



                                          33
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


     8.1.6 Jadual 8.3 di bawah memaparkan taburan responden mengikut etnik
          dan bidang pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Di kalangan
          etnik Melayu, kebanyakannya telah mengikuti bidang pengajian
          ekonomi dan perniagaan dan sastera dan kemanusiaan, iaitu masing-
          masing seramai 572 orang (33.9%) dan 415 orang (24.6%). Dalam
          bidang pengajian kejuruteraan bilangan responden Melayu adalah
          seramai 236 orang (14%), bidang sains dan lain-lain seramai 135 orang
          (8%), dan dalam bidang sains komputer dan teknologi maklumat
          seramai 107 orang (6.3%). Di kalangan etnik Cina tumpuan mereka
          ialah kepada bidang ekonomi dan perniagaan, dan kejuruteraan,
          masing-masing seramai 128 orang (30.8%) dan 92 orang (22.1%).
          Menarik juga ialah 87 orang (20.9%) responden etnik Cina telah
          mengikuti bidang sastera dan kemanusiaan. Kumpulan etnik lain, iaitu
          India dan Bumiputera lain, memperlihatkan penumpuan kepada bidang
          sastera dan kemanusiaan, dan ekonomi dan perniagaan.

     Jadual 8.3: Taburan responden mengikut etnik dan bidang pengajian
 Bidang pengajian            M*     BL     C     I     L    BW    Jumlah
 Sastera dan kemanusiaan         415    29     87    21     3     -    555
                   (24.6)**  (32.2)   (20.9)  (31.8)   (33.3)
 Ekonomi dan perniagaan         572    28     128    28     3     1    760
                    (34.0)   (31.1)   (30.8)  (42.4)   (33.3)  (100.0)
 Undang-undang              72     2     2     -     -     -    76
                    (4.3)   (2.2)   (0.5)
 Sastera dan lain-lain          53     3     17     3     -     -    76
                    (3.1)   (3.3)   (4.1)   (9.1)
 Perubatan dan pergigian         6     -     1     -     -     -    7
                    (0.3)         (0.2)
 Pertanian dan sains berkaitan      28     1     -     -     -     -    29
                    (1.7)   (1.1)
 Sains tulen               53     1     42     3     -     -    99
                    (3.1)   (1.1)   (10.1)   (9.1)
 Sains komputer dan teknologi      107     6     18     1     -     -    132
  maklumat              (6.3)   (6.7)   (4.3)   (1.5)
 Sains dan lain-lain           135     6     25     1     1     -    168
                    (8.0)   (6.7)   (6.0)   (1.5)   (11.1)
 Kejuruteraan              236    14     92     8     2     -    352
                    (14.0)   (15.5)   (22.1)  (12.1)   (22.2)
 Senibina, perancangan bandar      11     -     4     1     -     -    16
  dan ukur / teknikal dan lain-    (0.6)         (1.0)   (1.5)
  lain

       Jumlah          1688    90     416    66     9     1   2270***
                   (100.0)  (100.0)  (100.0)  (100.0)  (100.0)  (100.0)
* Nota: M= Melayu; BL=Bumiputera lain; C=Cina; I=India; L=lain-lain;BW=Bukan Warganegara.
** Angka dalam kurungan ialah peratus untuk kolum.
*** Empat orang tidak memberi maklumat




                                                    34
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    8.1.7  Berdasarkan Jadual 8.4, dari segi pengkhususan pengajian didapati
        seramai 30 orang atau lebih responden telah mengikuti bidang-bidang
        seperti perakaunan yang mencatatkan bilangan responden amat tinggi,
        iaitu seramai 234 orang; kejuruteraan mekanikal (73); ekonomi (72),
        kewangan (71); pemasaran (60); pentadbiran perniagaan (52);
        kejuruteraan elektrik dan elektronik (48); pembangunan sumber
        manusia (39); Bahasa Melayu (38); pengurusan sistem maklumat (37);
        teknologi maklumat (34); pengurusan (34); kejuruteraan awam (31;
        Bahasa Arab (30), dan komunikasi (30).

         Jadual 8.4: Taburan responden mengikut pengkhususan pengajian
      Bilangan responden             Bidang pengkhususan
    30 dan lebih          Perakaunan (234), kejuruteraan mekanikal (73), ekonomi
                    (72), kewangan (71), pemasaran (60), pentadbiran
                    perniagaan (52), kejuruteraan elektrik dan elektronik
                    (48), pembangunan sumber manusia (39), Bahasa Melayu
                    (38), pengurusan sistem maklumat (37), pengurusan (34),
                    teknologi maklumat (34), kejuruteraan awam (31),
                    Bahasa Arab (30), komunikasi (30)

    20 - 29            Sains politik (29), linguistik (29), perniagaan
                    antarabangsa (28), perancangan dan pengurusan
                    bangunan (28), undang-undang (27), pengurusan rekod
                    (27), mikrobiologi (24), kimia tulen (23), sejarah (21),
                    rangkaian (21)

    10 - 19            Teknologi perubatan (19), geografi (19), syariah (18),
                    antropologi dan sosiologi (18), pengurusan pusat sumber
                    maklumat (17), kejuruteraan elektrik (15), kejuruteraan
                    bahan (15), statistik (15), pengurusan awam (15),
                    ekonomi industri dan organisasi (15), pembangunan
                    manusia (15), teknologi makanan (14), sistem pengurusan
                    maklumat (14), elektronik perubatan (13), pengangkutan
                    (12), fizik tulen (11), biokimia (11), dan kesusasteraan
                    (10).
    < 10              Meliputi semua bidang pengajian – sastera, sains sosial,
                    sains dan teknologi



    8.1.8 Bidang pengkhususan yang memperlihatkan bilangan responden
        diantara 20 hingga 29 orang termasuk bidang sains politik (29);
        linguistik (29); perniagaan antarabangsa (28); perancangan dan
        pengurusan bangunan (28); undang-undang (27); pengurusan rekod
        (27); mikrobiologi (24); kimia tulen (23); sejarah (21), dan rangkaian
        (21).




                                               35
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    8.1.9 Bidang pengkhususan yang memperlihatkan bilangan responden di
       antara 10 hingga 19 orang termasuk bidang teknologi bioperubatan;
       geografi (19); syariah (18); antropologi dan sosiologi (18); pengurusan
       pusat sumber maklumat (17); kejuruteraan elektrik (15); kejuruteraan
       bahan (15); pengurusan awam (15); statistik (15); pembangunan
       manusia (15); ekonomi industri dan organisasi (15); teknologi
       makanan (14); sistem pengurusan maklumat (14); elektronik perubatan
       (13); pengangkutan (12); fizik tulen (11); biokimia (11), dan
       kesusasteraan (10).

    8.1.10 Bidang-bidang pengkhususan yang mencatatkan bilangan responden
       yang kurang daripada 10 orang merangkumi berbagai-bagai bidang
       atau disiplin, bukan sahaja bidang sastera bahkan bidang sains dan
       teknologi.

    8.1.11 Pencapaian akademik ukuran Cumulative Grade Point Average
       (CGPA) / Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) / Purata Markah
       Keseluruhan (PMK) di kalangan responden semasa menamatkan
       pengajian berbeza-beza. Berdasarkan 2205 responden yang memberi
       maklumat, 1035 orang (46.9%) memperoleh CGPA diantara 2.50
       hingga 2.99, diantara 3.00 hingga 3.49 seramai 645 orang (29.2%), dan
       diantara 3.50 hingga 4.00 seramai 136 orang (6.2%) (Jadual 8.5).

                   Jadual 8.5: Pencapaian akademik
        CGPA                 Bilangan      Peratus
        3.50 – 4.00               136        6.2
        3.00 – 3.49               645       29.2
        2.50 – 2.99              1035       46.9
        2.00 – 2.49               389       17.6
           Jumlah              2205       100.0
       Nota: 69 orang responden tidak memberikan maklumat


    8.1.12 Maklumat mengenai kemasukan ke program ijazah sarjana muda di
       kalangan responden ini adalah seperti yang dijangkakan. Daripada
       seramai 2262 responden yang memberikan maklumat, seramai 1549
       orang (68.5%) menyatakan bahawa mereka menggunakan sama ada
       Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau Matrikulasi untuk
       masuk ke program ijazah sarjana muda (Jadual 8.6).


                                         36
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


        Jadual 8.6: Kelayakan masuk ke program ijazah sarjana muda
        Sijil kelayakan             Bilangan   Peratus
        Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)       297    13.1
        Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia(STPM)  875    38.7
        Matrikulasi                 674    29.8
        Diploma                   267    11.8
        Sijil                    49     2.2
        A-Level                   100     4.4
               Jumlah            2262    100.0
       Nota: 12 orang responden tidak memberikan maklumat.


    8.1.13 Di kalangan 154 responden yang menggunakan SPM untuk masuk ke
       program pengajian ijazah sarjana muda, hanya 154 orang yang
       memberi maklumat mengenai pencapaian mereka di peringkat SPM.
       Daripada 154 orang ini 136 orang (88.3%) melaporkan jumlah nilai
       mata mereka ialah di antara 30 hingga 49 (Jadual 8.7).

             Jadual 8.7: Pencapaian SPM
        Jumlah nilai mata*         Bilangan                      Peratus
        60 – 69                 1                         0.6
        50 – 59                 -                         -
        40 – 49                61                        39.6
        30 – 39                75                        48.7
        20 – 29                14                         9.1
        10 – 19                 3                         1.9
        Jumlah                154**                       100.0
       Nota: * Jumlah nilai mata atau skor dikira daripada nilai mata gred yang diperoleh oleh responden.
          Gred A diberi nilai mata 5; B=2; C=3; D=2;E=1.
          ** 143 orang responden tidak memberikan maklumat.


    8.1.14 Berdasarkan Jadual 8.8, di kalangan 823 responden yang memberi
       maklumat, seramai 426 (51.8%) melaporkan jumlah nilai mata mereka
       di peringkat STPM ialah di antara 10 hingga 19. Di kalangan
       responden ini 339 orang (41.2%) mencapai jumlah nilai mata
       sederhana tinggi, iaitu di antara 20 hingga 29.

                Jadual 8.8: Pencapaian STPM
        Jumlah nilai mata*         Bilangan                   Peratus
        30 – 39                57                      6.9
        20 – 29                339                     41.2
        10 – 19                426                     51.8
        0–9                   1                      0.1
        Jumlah                823**                    100.0
       Nota:*Jumlah nilai mata atau skor dikira daripada nilai mata gred yang diperoleh oleh responden. Gred
          A diberi nilai mata 6; B=5;C=4;D=3;E=2;R=1.
          ** 52 orang responden tidak memberikan maklumat.




                                                          37
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    8.1.15 Keputusan pencapaian di peringkat matrikulasi di kalangan 574
       responden yang memberi maklumat adalah seperti berikut: 258 orang
       (44.9%) memperoleh CGPA di antara 2.50 hingga 2.99 dan 163 orang
       (28.4%) mencapai CGPA di antara 3.00 hingga 3.49. Seramai 107
       orang (18.6%) melaporkan bahawa CGPA mereka kurang daripada
       2.50 (Jadual 8.9).

                Jadual 8.9: Keputusan matrikulasi
         CGPA                          Bilangan  Peratus
         3.50 dan lebih                       46    8.0
         3.00 - 3.49                        163   28.4
         2.50 - 2.99                        258   44.9
         2.00 – 2.49                        103   17.9
         0.00 – 1.99                        4    0.7
         Jumlah                          574*   100.0
        Nota: * 10 orang responden tidak memberikan maklumat.


    8.1.16 Di kalangan responden pemegang diploma hanya 25 orang (10.9%)
        daripada 228 yang memberikan maklumat menyatakan bahawa mereka
        masuk ke universiti dengan CGPA 3.5 atau lebih (Jadual 8.10).

                 Jadual 8.10: Keputusan diploma
         CGPA                        Bilangan    Peratus
         3.50 dan lebih                      25     10.9
         3.00 – 3.49                       98     43.0
         2.50 - 2.99                       87     38.1
         2.00 – 2.49                       18     7.9
            Jumlah                      228*    100.0
        Nota: * 3 orang responden tidak memberikan maklumat.


    8.1.17  Daripada Jadual 8.11, didapati majoriti responden dalam sampel
         kajian memperoleh ijazah mereka daripada IPTA tempatan dan
         sebahagian kecil sahaja memperoleh ijazah dari luar negara atau
         IPTS. Daripada 2253 siswazah yang memberi maklumat, seramai 312
         orang (13.8%) dari Universiti Putra Malaysia (UPM); diikuti oleh
         Universiti Malaya (UM) (13.6%), Universiti Kebangsaan Malaysia
         (UKM) (12.7%), Universiti Sains Malaysia (USM ) (11.9%),
         Universiti Utara Malaysia (UUM) (11.1%) dan Universiti Tenaga
         Nasional (UNITEN) (10.4%).

    8.1.18 Sekali lagi taburan responden mengikut IPT memperlihatkan kesan
        persampelan bertujuan yang telah digunakan, yakni ramai responden




                                               38
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


       datang daripada universiti-universiti yang sudah mantap dan
       menawarkan pelbagai program sastera dan sains sosial.


        Jadual 8.11: IPT yang menganugerahkan ijazah sarjana muda
       IPT                     Bilangan Peratus
       Universiti Putra Malaysia (UPM)         312    13.8
       Universiti Malaya (UM)             307    13.6
       Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)      287    12.7
       Universiti Sains Malaysia (USM)         268    11.9
       Universiti Utara Malaysia (UUM)         251    11.1
       Universiti Teknologi Mara (UiTM)        160    7.1
       Universiti Islam Antarabangsa (UIA)       157    7.0
       Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn   134    5.9
       (KUITTHO)
       Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)       95    4.2
       Universiti Teknologi Malaysia (UTM)       24    1.1
       Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)       235    10.4
       Universiti Multimedia              16    0.7
       Victoria University of Technology, Australia   2    0.1
       Brown University, Amerika Syarikat        1    0.0
       Universiti Balqa’ Appled             1    0.0
       Nottingham Trent University, United Kingdom   1    0.0
       Linton College, Ipoh, Perak           2    0.1
         Jumlah                   2253   100.0
      Nota: Tiada sampel diterima daripada Universiti Malaysia Sabah (UMS)



8.2  Aktiviti mencari pekerjaan


    8.2.1 Mula mencari pekerjaan


       8.2.1.1.   Daripada Jadual 8.12, terdapat kecenderungan di kalangan
              responden yang memberi maklumat untuk memulakan
              aktiviti mencari pekerjaan sebaik-baik sahaja selesai
              peperiksaan akhir atau sebelum tamat pengajian (67.2%).


       8.2.1.2    Tidak kurang daripada 65.0 peratus di kalangan responden
              yang mencari pekerjaan sebelum mendapat keputusan
              peperiksaan akhir telah berjaya mendapat pekerjaan.


       8.2.1.3    Keadaan ini menunjukkan bahawa terdapat kecenderungan
              di kalangan      majikan    menawarkan pekerjaan kepada


                                             39
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


                 kelompok ini tanpa merujuk kepada keputusan akhir
                 peperiksaan. Besar kemungkinan ciri-ciri peribadi siswazah
                 banyak mempengaruhi keputusan majikan.


              Jadual 8.12: Pola aktiviti mula mencari pekerjaan
 Mula mencari        Bekerja      Bekerja   Menyambung   Tidak      Jumlah
 pekerjaan                   sendiri   pelajaran  bekerja
               n    %     n   %   n    %  n   %   n    %
 Sebelum tamat       480   68.7    9   1.3  48  6.9  162  23.2  699   100
 pengajian
 Selepas          525    65    7   .9   41  5.1  235  29.1  808   100
 peperiksaan akhir
 Selepas mendapat     292    60    9   1.8  36  7.4  150  24.6  487   100
 keputusan akhir
 pengajian
 Selepas          67   57.3    1   9   8  6.8  41  35   117   100
 konvokesyen
 Lain-lain         67   51.1   4    3  38  29   22  16.8  131   100
    Jumlah       1432   63.8   30   1.3  171  7.6  610  27.2  2243   100
Nota: 31 orang responden tidak memberikan maklumat.



     8.2.2 Variabel yang mempengaruhi aktiviti mencari pekerjaan


           8.2.2.1   Ujian ANOVA dilakukan untuk melihat sama ada variabel
                 pekerjaan bapa, ibu atau penjaga responden memberi kesan
                 terhadap aktiviti mencari pekerjaan di kalangan responden.


           8.2.2.2   Keputusan ujian F menunjukkan variabel seperti pekerjaan
                 dan pendapatan bapa, ibu atau penjaga tidak memperlihatkan
                 perbezaan yang signifikan dalam aktiviti mencari pekerjaan
                 di kalangan responden. Gambaran yang diperoleh ialah latar
                 belakang atau tahap pendidikan dan pendapatan bulanan ibu
                 bapa atau penjaga bukanlah faktor yang mencorakkan pola
                 aktiviti mencari pekerjaan graduan.


           8.2.2.3   Walau bagaimanapun, variabel seperti lokasi tempat tinggal
                 keluarga, taraf perkahwinan responden dan bidang pengajian
                 responden      memperlihatkan   kecenderungan     untuk
                 mempengaruhi aktiviti mencari pekerjaan.




                                                  40
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    8.2.3  Permohonan dan temu duga


        8.2.3.1  Hasil daripada usaha mencari pekerjaan, responden telah
             mengemukakan permohonan dan seterusnya dipanggil
             untuk menghadiri temu duga. Kebanyakan mereka
             mendapat di antara satu hingga lima jemputan temu duga.
             Ada juga yang tidak mendapat sebarang jemputan temu
             duga. Jadual 8.13 menunjukkan pola jumlah temu duga di
             kalangan responden.


              Jadual 8.13: Pola temu duga
        Bilangan temu duga   Jumlah Responden       Peratus
             0          200           8.8
             1          282           12.4
             2          326           14.3
             3          305           13.4
             4          248           10.9
             5          253           11.1

        8.2.3.2  Ada juga responden yang mendapat panggilan temu duga
             yang banyak, seperti 10 temu duga (n=149), 15 temu duga
             (n=19) 20 temu duga (n=24) dan yang paling banyak ialah
             60 temu duga (n=2). Jumlah temu duga yang paling banyak
             ialah 50 (n=1). Tetapi ada juga responden yang tidak
             mendapat sebarang jemputan temu duga (n=200).


        8.2.3.3  Terdapat kecenderungan di kalangan responden untuk
             memilih sesi temu duga yang mereka ingin hadiri.


        8.2.3.4  Terdapat juga kecenderungan di kalangan responden yang
             tidak mendapat jemputan temu duga tetapi telah menghadiri
             beberapa temu duga langsung.


        8.2.3.5  Jadual 8.14 menunjukkan keadaan bahawa terdapat
             responden yang masih belum bekerja walaupun telah
             menghadiri banyak sesi temu duga. Namun, gambaran


                                          41
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


              umum yang diperoleh ialah ada perkaitan antara bilangan
              temu duga    yang dihadiri dengan status “bekerja”.
              Responden   yang  bekerja   sendiri  atau  menyambung
              pelajaran juga aktif menghadiri temu duga.



  Jadual 8.14: Perkaitan bilangan temu duga yang dihadiri dengan status
               pekerjaan responden
 Bilangan temu    Bekerja    Bekerja    Menyambung     Tidak     Jumlah
 duga yang             sendiri     pelajaran     bekerja
 dihadiri      n    %   n   %     n    %    n    %    n    %
 responden
 Tiada       38    18.6  7  3.4    57  27.9   102   50.0  204   100
 1-2        501   64.8  8  1.0    56  7.2   208   26.9  773   100
 3-4        455   72.1  9  1.4    36  5.7   131   20.8  631   100
 5-6        229   67.8  2  0.6    10  3.0   97   28.7  338   100
 7-8        105   82.0  1  0.8    2   1.6   20   15.6  128   100
 9-10       53    74.6  1  1.4    1   1.4   16   22.5   71   100
 11-12       15    71.4          1   4.8    5   23.8   21   100
 13-14       2    40.0                  3   60.0   5   100
 15-16       2    25.0                  6   75.0   8   100
 17-18       3   100.0                          3   100
 19-20       13    68.4  1  5.3             5   26.3   19   100
 21-22       1    33.0                  2   66.7   3   100
 23-24       2   100.0                          2   100
 25-26       1   100.0                          1   100
 29-30       4    66.7                  2   33.3   6   100
 35-36       1   100.0                          1   100
 39-40       1   100.0                          1   100
 Belum mencari                           1   100.0   1   100
   Jumlah    1426   64   29  1.3    163  7.4   598   27   2216   100


         8.2.3.6  Seterusnya, jumlah jawatan yang dipohon oleh seseorang
              responden telah dibandingkan dengan bilangan jemputan
              temu  duga.   Ujian   ANOVA    menunjukkan     bilangan
              permohonan pekerjaan mempengaruhi jumlah jemputan
              temu duga; F ( 30, 2103)= 32.9, p< 0.05.


         8.2.3.7  Gambaran umum yang diperoleh ialah majoriti responden
              yang sudah mendapat pekerjaan telah mengemukakan
              sekurang-kuranganya lima permohonon pekerjaan.




                                                 42
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    8.2.4   Bekerja dan masih mencari pekerjaan


         8.2.4.1    Analisis penjadualan silang telah dilakukan untuk melihat
                sama ada responden yang masih mencari pekerjaan
                termasuk responden yang telah bekerja atau tidak.
                Gambaran yang diperoleh ialah terdapat peratusan yang
                tinggi bagi mereka yang tergolong dalam kategori “masih
                mencari kerja” walaupun telah bekerja (48.5%). Begitu
                juga dengan yang bekerja sendiri dan menyambung
                pelajaran. Pola-pola bagi aktiviti mencari pekerjaan bagi
                responden yang bekerja sendiri, menyambung pelajaran,
                dan tidak bekerja dipaparkan dalam Jadual 8.15.

    Jadual 8.15: Perkaitan antara status pekerjaan dengan aktiviti mencari
                   pekerjaan
                       Tidak mencari  Mencari kerja    Jumlah
                        kerja lain     lain
                        n    %    n    %    n   %
   Bekerja                 730   50.9  704   49.1  1434  100
   Bekerja sendiri             10    34.5  19    65.5  29   100
   Menyambung pelajaran           107    66   55    34   162  100
   Tidak bekerja              23    3.8  590   96.2  613  100
        Jumlah             870   38.9  1368   61.1  2238  100
   Nota: 37 orang responden tidak memberikan maklumat.


    8.2.5   Sumber maklumat pekerjaan

         8.2.5.1   Responden memohon pekerjaan melalui pelbagai saluran.
                Jadual 8.16 menyenaraikan saluran yang digunakan oleh
                responden semasa mencari pekerjaan. Seseorang responden
                telah menggunakan pelbagai saluran untuk mendapatkan
                pekerjaan.




                                              43
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


          Jadual 8.16: Saluran atau cara memohon pekerjaan
 Saluran                Bekerja    Bekerja  Menyambung   Tidak    Jumlah
                            sendiri   pelajaran   bekerja   responden

                    n     %   n  %   n   %   n   %    n   %
 Keluarga atau rakan keluarga     592    57.6  12  1.2  54   5.3  370  36  1028  46.3
 Rakan atau senior           604    61.3  9   .9  57   5.8  315  32   985  44.4
 Menghantar resume kepada organisasi  994    63.3  15   1  89   5.7  473  30.1  1571  70.8
 Memohon kepada agensi pekerjaan    407    59.7  8  1.2  35   5.1  232  34   682  30.7
 Mengemukakan borang permohonan    649    55.6  14  1.2  77   6.6  427  36.6  1167  52.6
 Iklan di akhbar/majalah        1169   62.2  20  1.1  122   6.5  569  30.3  1880  84.8
 Melalui talian            843    64.2  15  1.1  94   7.2  362  27.5  1314  59.2
 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam     720    55.5  15  1.2  76   5.9  486  37.5  1297  58.5
 Unit Kerjaya              93    55  3  1.8  16   9.5  57  33.7  169  7.6
 Temu duga di dalam kampus       134    71.3       16   8.5  38  20.2  188  8.5
Nota: f = kekerapan respons.



           8.2.5.2   Berdasarkan Jadual 8.16, antara saluran yang kerap
                 dinyatakan oleh responden ialah iklan di majalah atau
                 akhbar.


           8.2.5.3   Cara kedua memohon pekerjaan yang dipilih oleh responden
                 ialah dengan menghantar resume mereka kepada sebarang
                 organisasi, dengan harapan kebarangkalian berjaya menjadi
                 lebih tinggi.


           8.2.5.4   Daripada Jadual 8.16, saluran yang paling berkesan ialah
                 permohonan melalui talian, penghantaran resume, iklan di
                 surat khabar atau majalah, dan permohonan melalui rakan
                 atau senior.


           8.2.5.5   Unit kerjaya atau temu duga dalam kampus yang dibuktikan
                 amat berkesan di negara maju tidak digunakan oleh majoriti
                 responden. Malah, kesedaran terhadap kewujudan unit
                 seperti ini di IPT amat kurang (Jadual 8.17).




                                                      44
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


   Jadual 8.17: Kesedaran terhadap kewujudan unit kaunseling di IPT
         Jumlah     Tidak         Ya      Tidak pasti    Dapatkan
        responden                              khidmat

          n     n     %    n     %    n    %    n    %
 USM        258     54    20.9  203    78.7   1    0.4   41   15.5
 UM        302     33    10.9  267    88.4   2    0.7   47   15.4
 KUITTHO      124     36    2.9  87     70.2   1    0.8   12    9.6
 UKM        281     27    9.6  252    89.7   2    0.7   44   15.5
 UUM        248     40    16.1  207    83.5   1    0.4   42   16.9
 UIA        153     4    2.6  148    96.7   1    0.7   36   23.4
 UiTM       158     13    8.2  144    91.1   1    0.6   34   21.5
 UNIMAS      94     39    41.5  55     58.5   0     0   12   12.6
 UTM        23     3    0.13  20     87.0   0    0    4   16.7
 UPM        306     33    1.08  272    88.9   1    0.3   55   17.9


       8.2.5.6  Daripada Jadual 8.17, selain masalah kesedaran tentang
             kewujudan    unit  kerjaya,     bilangan    responden  yang
             mendapatkan khidmat kaunselor kerjaya juga rendah.
             Gambaran yang muncul ialah impak unit ini terhadap
             peluang mendapat pekerjaan amat rendah, namun potensinya
             amat tinggi.

    8.2.6 Pola aktiviti mencari pekerjaan mengikut kumpulan etnik

       8.2.6.1  Responden daripada latar belakang etnik yang berbeza
             menunjukkan pola aktiviti yang berbeza dalam aktiviti
             mencari pekerjaan. Ujian ANOVA, yang memberikan
             keputusan yang signifikan, menunjukkan fenomena ini
             berlaku. Antara variabel yang diperhatikan signifikan ialah
             saluran memohon pekerjaan seperti yang tersenarai dalam
             Jadual 8.18. Oleh yang demikian, dapat dirumuskan bahawa
             setiap kumpulan etnik mempunyai tanggapan dan saluran
             tertentu dalam aktiviti mencari pekerjaan.




                                                45
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


Jadual 8.18: Kaitan pola aktiviti mencari pekerjaan dengan latar belakang etnik
Saluran               Keputusan Ujian     Peratus responden daripada setiap kumpulan etnik yang
                      F                 menggunakan saluran
                            Melay    Bumi    Cina   India  Warga    Bukan
                            u      putera             negara    Warga
                                   Lain             Malaysia   negara
                                                 yang lain
Keluarga/ rakan keluarga      F(5,2211)=12.38,    79.5    5.2    11.8    2.9    0.6     0.1
                     p<0.05
Rakan/ Senior           F(5,2211)=4.017,    77.8     4.6      2.7     0.2      -
                     p<0.05
Hantar resume ke organisasi    F(5,2211)=12.65,    78.4     4.3      14.5     2.4     0.4     0.1
                     p<0.05
Borang permohonan         F(5,2211)= 64. 93,   87.9     4.4      6.0     1.5     0.2      -
                     p<0.05
Iklan di akhbar/ majalah      F(5,2211)=4.202,    75.6     4.4      16.9     2.8     0.4     0.1
                     p<0.05
Suruhanjaya Perkhidmatan      F(5, 2211)=147.9 ,   70.8     71.9     7.1     55.6     55.6      -
Awam                   p<0.05



      8.2.7 Kualiti responden yang dipentingkan majikan

            8.2.7.1   Responden      mempunyai       tanggapan      mengenai      harapan
                  majikan terhadap kualiti siswazah. Jadual 8.19 menunjukkan
                  peratusan responden yang berpendapat bahawa sesuatu
                  kualiti atau ciri itu penting dari perspektif majikan.

   Jadual 8.19: Pendapat responden tentang kepentingan kualiti-kualiti yang
               dikehendaki majikan
                  Bekerja     Bekerja    Menyambung          Tidak         Jumlah
                          sendiri    pelajaran         bekerja
                  f   %    f  %     f    %         f   %      f    %
 Kemahiran bahasa         1194  64.3   18  1    133   7.2        512 27.6      1857   84.6
  Inggeris
 Personaliti/           1043  66.5   17   1.1   110      7.0     398     25.4  1568   71.5
  Ketrampilan
 Bidang pengajian         961  62.3   18   1.2   105      7.1     394     26.7  1478   67.5
 Pengalaman kerja         862  58.8   22   1.5   108      7.4     473     32.3  1465   66.8
 Kemahiran ICT          792  59.9   14   1.1   102      7.7     415     31.4  1323   60.8
 Pengkhususan           654  62.9   13   1.3   82      7.9     291     28  1040   47.4
 Pengalaman praktikal       578  58.7   16   1.6   97      9.8     294     29.8  985   45.0
  semasa pengajian
 Jaringan (kenalan)        394  51.4   11   1.4   53      6.9     309     40.3  767   35.1
 CGPA/PNGK/PMK/          417  58.8   7   1.0   52      7.3     233     32.9  709   32.4
  Kelas Ijazah
 Pengalaman praktikal       342  58.5   8   1.4   64      10.9     171     29.2  585   26.8
  sebelum pengajian
 Reputasi institusi        338  64.6   4   .8    44      8.4     137     26.2  523   23.9
Nota: f = kekerapan dinyatakan.




                                                                 46
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


       8.2.7.2   Di samping kualiti yang ditanya dalam borang kaji selidik,
             responden juga menyatakan kualiti lain yang dianggap
             penting  dari  perspektif  majikan,  seperti  kemahiran
             berkomunikasi, kemahiran berbahasa Mandarin, minat yang
             mendalam terhadap kerja, kurikulum institusi, pengetahuan
             am dan semasa, berkenderaan, keyakinan diri, bangsa, status
             perkahwinan, gaji yang dijangkakan oleh pekerja, ko-
             kurikulum, kenalan politik, jantina, dan sikap terhadap kerja.

8.3  Status pekerjaan

    8.3.1 Dapatan menunjukkan bahawa sejumlah 1448 orang (63.6%) daripada
       2275 responden siswazah yang tamat pengajian bekerja berbanding
       dengan 617 orang (27.1%) yang masih tidak bekerja. Ini menunjukkan
       majoriti responden mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian
       mereka (Jadual 8.20).

                  Jadual 8.20: Status pekerjaan
        Status pekerjaan              Bilangan       Peratus
        Bekerja                     1448       63.6
        Bekerja sendiri                 30        1.3
        Menyambung pelajaran              180        7.9
        Tidak bekerja                  617        27.1
                Jumlah             2275       100.0


    8.3.2 Status pekerjaan mengikut bidang pengajian menunjukkan bahawa 100
       peratus responden bidang perubatan dan pergigian telah bekerja,
       sementara   responden   pengajian   undang-undang  dan  senibina,
       perancangan bandar dan ukur membentuk 77.6 peratus dan 86.7
       peratus masing-masing. Jadual 8.21 juga menunjukkan bahawa lebih
       daripada 30 peratus responden daripada bidang-bidang pengajian
       seperti sastera dan kemanusiaan, ekonomi dan perdagangan, sastera
       dan lain-lain, pertanian dan sains berkaitan, sains dan lain-lain, masih
       tidak bekerja. Dapatan ini membayangkan bahawa bidang pengajian
       banyak membezakan status responden dalam kajian.




                                             47
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)




                     Jadual 8.21: Status responden yang bekerja mengikut bidang pengajian
   Bidang Pengajian               Bekerja   Bekerja sendiri  Sambung     Tidak bekerja  Jumlah
                                         pelajaran
   Sastera dan kemanusiaan          287 (51.6)     5 (0.9)    54 (9.7)    210 (37.8)     556 (100)
                                                            (24.4)
   Ekonomi dan perdagangan          517 (68.1)     9 (1.2)    26 (3.4)     207 (27.3)     759(100)
                                                            (33.4)
   Undang-undang                 59 (77.6)    4 (5.3)    5 (6.6)     8 (10.5)      76(100)
                                                             (3.3)
   Sastera dan lain-lain             46 (59.2)    2 (2.5)    3 (3.9)     25 (32.9)     76(100)
                                                             (3.3)
   Perubatan dan pergigian            7 (100)      -       -         -        7(100)
                                                             (0.3)
   Pertanian dan sains berkaitan         7 (24.1)    1 (3.4)    8 (27.6)     13 (44.8)     29(100)
                                                             (1.3)
   Sains tulen                  63 (63.6)    3 (2.3)    16 (16.2)     20 (20.2)     99(100)
                                                             (4.4)
   Sains komputer dan              97 (72.7)    3 (1.8)    8 (6.1)     24 (18.2)     132(100)
     teknologi maklumat                                               (5.8)
   Sains dan lain-lain              97 (57.7)    3 (0.9)    15 (8.9)     53 (31.5)     168(100)
                                                             (7.4)
   Kejuruteraan               252 (71.6)       -     43 (12.2)     54 (15.3)     352(100)
                                                            (15.5)
   Senibina, perancangan             13 (86.7)     -     2 (33.3)     2 (13.3)      15(100)
    bandar, ukur dan teknikal                                            (0.7)
        Jumlah             1445 (100)     30 (100)    179 (100)     616 (100)      2270*
                         (63.7)       (1.3)     (7.9)      (27.1)       (100)
    Nota:  * 5 responden tiada maklumat
        Angka dalam kurungan ialah peratus




                                                                 48
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


8.4  Responden yang bekerja


    Bahagian ini meneliti status responden yang bekerja selepas tamat pengajian.
    Antara aspek yang dibincangkan termasuklah jangka masa yang diambil untuk
    mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian, bilangan permohonan yang
    dibuat sebelum mendapat pekerjaan, jenis pekerjaan sekarang, jawatan, taraf
    pekerjaan, tempoh masa bekerja, pendapatan sebulan, tugas utama, pertalian
    pekerjaan dengan bidang pengajian dan kesesuaian pekerjaan dengan
    kelayakan akademik. Semua variabel tersebut akan diteliti mengikut bidang
    pengajian siswazah bagi mengenal pasti kepentingan faktor bidang pengajian
    dalam menentukan responden yang mendapat pekerjaan dan bekerja.


    8.4.1  Tempoh mendapat pekerjaan pertama


        8.4.1.1  Jadual 8.22 menunjukkan bahawa sejumlah besar, iaitu 44.3
             peratus daripada 1425 responden yang bekerja, mendapat
             pekerjaan kurang daripada dua bulan selepas tamat
             pengajian, sementara 24.3 peratus mendapat pekerjaan
             dalam tempoh masa dua hingga tiga bulan. Terdapat hanya
             17.6 peratus yang mendapat pekerjaan setelah tamat
             pengajian melebihi enam bulan berbanding 13.6 peratus
             yang mendapat pekerjaan dalam tempoh masa empat hingga
             enam bulan.


        8.4.1.2  Tidak terdapat perbezaan yang jelas dari segi tempoh masa
             mendapat pekerjaan mengikut bidang pengajian.




                                        49
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    Jadual 8.22: Tempoh mendapat pekerjaan mengikut bidang pengajian
       Tempoh masa     Kurang 2   2-3 bulan   4-5 bulan   6 bulan   Tidak    Jumlah
 Bidang              bulan                   ke atas   berkenaan
 Pengajian
 Sastera dan kemanusiaan     102(36.6)   79 (28.3)   44 (15.8)   54 (19.4)    -    279(100)
                                                   (19.6)

 Ekonomi dan perdagangan     231(44.7)   113(21.9)   72 (13.9)   92 (17.8)   2 (0.4)  510(100)
                                                   (35.8)

 Undang-undang          33 (55.9)   9 (15.3)    3 (5.1)   14 (23.7)    -    59(100)
                                                    (4.1)

 Sastera dan lain-lain      25 (56.8)   8 (18.2)   5 (11.4)   6 (13.6)     -    44 (100)
                                                   (3.1)

 Perubatan dan pergigian     4 (57.1)   3 (42.9)     -       -      -    7(100)
                                                    (0.5)

 Pertanian dan sains       4 (57.1)   1 (14.3)     -     2 (28.6)     -    7 (100)
  berkaitan                                             (0.5)

 Sains tulen           22 (36.1)   18 (29.5)   6 (9.8)   15 (24.6)    -    61(100)
                                                    (4.3)

 Sains komputer dan       34 (35.1)   25 (25.8)   19 (19.6)   9 (19.6)     -    97(100)
  teknologi maklumat                                         (6.8)

 Sains dan lain-lain       33 (34.0)   29 (29.9)   17 (17.5)   18 (18.6)    -    97(100)
                                                    (6.8)

 Kejuruteraan          136(54.0)   58 (23.1)   28 (11.1)   28 (11.1)   1 (0.4)  250(100)
                                                   (17.6)

 Senibina, perancangan      7 (53.8)   3 (23.1)     -     3 (23.1)     -    13(100)
  bandar, ukur dan                                         (0.9)
  teknikal
     Jumlah         631(44.3)   346(24.3)   194(13.6)   251(17.6)   3 (0.2)  1425* (100)
Nota: Bilangan dalam kurungan ialah peratus, *13 responden tiada maklumat



     8.4.2 Bilangan permohonan pekerjaan selepas tamat pengajian mengikut
          bidang pengajian


          8.4.2.1    Responden      juga   disoal    siasat  mengenai   bilangan
                  permohonan pekerjaan selepas tamat pengajian sehingga
                  mereka mendapat pekerjaan pertama. Dapatan menunjukkan
                  bahawa 38.7 peratus membuat permohonan kurang daripada
                  lima kali sebelum mendapat pekerjaan pertama. Sementara
                  itu, sejumlah 29.3 peratus memohon di antara lima hingga
                  10 kali sebelum mendapatkan pekerjaan pertama. Terdapat
                  juga sejumlah 10.6 peratus responden yang pernah membuat
                  permohonan di antara 10 hingga 14 kali, manakala 14.2
                  peratus pernah membuat permohonan 20 kali dan lebih, dan

                                                        50
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            1.9 peratus pernah membuat permohonan lebih daripada 50
            kali. Bagaimanapun, terdapat juga siswazah yang terus
            mendapat kerja pertama setelah membuat satu permohonan
            sahaja, khususnya melalui pihak penaja (biasiswa) yang
            membiayai mereka semasa mengikuti pengajian di universiti
            (0.3%).


       8.4.2.2  Jadual 8.23 menunjukkan bilangan permohonan mengikut
            bidang pengajian. Didapati bahawa bidang pengajian
            pertanian dan sains berkaitan mencatatkan 100 peratus
            bilangan permohonan kurang daripada lima kali, berbanding
            dengan 14.8 peratus sains tulen dan 12.5 peratus sains dan
            lain-lain yang memohon pekerjaan sebanyak 25 dan lebih.


    8.4.3 Pekerjaan sekarang mengikut bidang pengajian

       8.4.3.1  Mengenai pekerjaan responden yang dikaji,     dapatan
            menunjukkan bahawa sejumlah 70.2 peratus bekerja dalam
            kategori pekerja profesional, teknikal dan yang berkaitan
            berbanding dengan 6.8 peratus bekerja dalam kategori
            pentadbiran dan pengurusan, dan 9.6 peratus lagi bekerja
            dalam kategori perkeranian. Terdapat juga sejumlah 3.5
            peratus responden yang bekerja sebagai pekerja jualan,
            sementara 8.4 peratus bekerja dalam aktiviti perkhidmatan
            lain (Jadual 8.24).




                                         51
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)




                         Jadual 8.23: Bilangan permohonan mengikut bidang pengajian

           Bil. Permohonan      Terus      < 5 kali     5-9 kali  10-14 kali  15-19 kali  20-24 kali  25 ke atas   Tidak   Jumlah
                        mendapat                                             berkenaan
                        kerja/
    Bidang Pengajian            Biasiswa
    Sastera dan kemanusiaan          -      124(45.6)     90(33.1)   20(7.4)    1(1.4)    7(2.6)   10(3.7)   20 (7.4)  272 (100)
                                                                               (19.6)
    Ekonomi dan perdagangan         1 (0.2)    164(32.9)     148(29.7)  61(12.2)   11(2.2)   43(8.6)   49(9.8)   22 (4.4)  499 (100)
                                                                               (36.0)
    Undang-undang              1(8.3)     29(52.7)     15(27.3)   5(9.1)     -     1(1.8)    2(3.6)    2(3.6)  55 (100)
                                                                                (4.0)
    Sastera dan lain-lain          1 (2.3)    15(34.1)     13(29.5)   5(11.4)     -     1(2.3)    4(9.1)   5(11.4)  44 (100)
                                                                                (3.1)
    Perubatan dan pergigian           -      5(71.4)       -      -      -      -      -     2(28.6)   7 (100)
                                                                                (0.5)
    Pertanian dan sains berkaitan        -      7(100)       -      -      -      -      -      -    7 (100)
                                                                                (0.5)
    Sains tulen                       21(38.2)     13(23.6)   6(9.8)          4(7.3)   8(14.5)   3 (5.5)  55 (100)
                                                                                (4.0)
    Sains komputer dan teknologi              29 (30.2)    32(33.2)   8(8.3)    2(2.1)   11(11.5)   10(10.4)   4 (4.2)  96 (100)
      maklumat                                                                      (6.9)
    Sains dan lain-lain                   42(44.7)     25(26.6)  10(10.6)    1(1.1)    4(4.3)    9(9.6)   3 (3.2)  94 (100)
                                                                                (6.8)
    Kejuruteraan               1 (0.4)    93 (38.0)    66(26.9)  32(13.1)    6(2.4)   12(4.9)   21(8.6)   14 (5.7)  245 (100)
                                                                               (17.7)
    Senibina, perancangan                  8(57.8)     4(32.1)    -      -      -     1(8.3)     -    13 (100)
    bandar, ukur dan teknikal                                                               (0.9)
    Jumlah                   4       537       406     147     21      83      114     75    1387*
                         (0.3)     (38.7)      (29.3)    (10.6)    (1.5)    (6.0)    (8.2)    (5.4)    (100)
    Nota: Angka dalam kurungan ialah peratus. * 21 responden tiada maklumat




                                                                                     52
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)




                           Jadual 8.24: Jenis pekerjaan sekarang mengikut bidang pengaj
               Pekerjaan      K1        K2     K3     K4    K5
 Bidang Pengajian
 Sastera dan kemanusiaan           136(48.9)     29(10.4)  47(16.9)  14(5.0)  44(15.8)

 Ekonomi dan perdagangan           339(65.6)      45(8.9)  64(12.6)  24(4.7)  30(5.9)   2(0

 Undang-undang                 41(69.5)      1(1.7)  7(11.9)  1(1.7)  9(15.3)

 Sastera dan lain-lain             26(56.5)      6(13.0)  5(11.9)  3(6.5)  5(10.9)

 Perubatan dan pergigian            5(71.4)      1(14.3)    -     -   1(14.3)

 Pertanian dan sains berkaitan         5(71.4)          -  2(28.6)    -     -

 Sains tulen                  49(77.8)      2(3.2)   2(3.2)  1(1.6)  8(12.7)

 Sains komputer dan teknologi         78(80.4)      4(4.1)   5(5.2)  2(2.1)   7(7.2)
  maklumat
 Sains dan lain-lain              74(80.4)         -  3(3.3)  5(5.4)   8(8.7)   1(1

 Kejuruteraan                 235(93.3)      6(2.4)   2(0.8)    -    6(2.4)

 Senibina, perancangan bandar,         10(83.3)      2(15.4)    -     -    1(7.6)
  ukur dan teknikal
        Jumlah            998(70.2)      96(6.8)  137(9.6)  50(3.5)  119(8.4)  3(0
Nota: Angka dalam kurungan ialah peratus, *26 responden tiada maklumat
K1 = Profesional dan teknikal
K2 = Pengurusan dan pentadbiran
K3 = Perkeranian
K4 = Jualan
K5 = Perkhidmatan lain
K6 = Pertanian, ternakan, perhutanan, nelayan dan pemburu
K7 = Pengeluaran dan operator pengeluaran
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



       8.4.3.2  Kategori pekerjaan di atas amat berkaitan dengan dapatan
            data mengenai jawatan responden sekarang iaitu jawatan
            pelbagai jenis yang terdiri daripada kerani, operator
            pengeluaran, pembantu tadbir, pembantu eksekutif jualan,
            pembantu penyelidik, eksekutif jualan sehinggalah kepada
            penyelia, guru, pengawai dan pegawai kanan, pegawai
            penyelidik, peguam, pengurus, pengurus kanan, jurutera dan
            sebagainya. Semua jenis jawatan ini membayangkan bahawa
            pekerjaan responden tidak terbatas kepada kelayakan mereka
            yang sepadan semata-mata tetapi begitu luas merentasi
            jawatan di luar kelayakan mereka dan mungkin tidak
            sepadan dengan kelayakan mereka. Dapatan ini mempunyai
            kaitan dengan kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan dan
            pilihan kepada peluang pekerjaan yang terhad.


       8.4.3.3  Jadual 8.24 menunjukkan pekerjaan sekarang mengikut
            bidang pengajian. Didapati bahawa bidang pengajian
            perubatan dan pergigian, undang-undang, kejuruteraan
            senibina, perancangan bandar dan ukur serta sastera dan
            lain-lain membentuk peratus yang melebihi 70 peratus dalam
            pekerjaan profesional dan teknikal serta pentadbiran dan
            pengurusan. Bidang kerja seperti jualan banyak melibatkan
            responden dalam bidang pengajian sastera dan kemanusiaan,
            ekonomi dan perdagangan, serta sains tulen dan sains
            komputer. Pekerjaan seperti pengeluaran dan operator
            pengeluaran pula melibatkan responden dalam bidang
            pengajian sastera dan kemanusiaan, sains tulen dan sains
            komputer serta kejuruteraan.




                                        54
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


     8.4.4 Sektor pekerjaan mengikut bidang pengajian

          8.4.4.1 Daripada sejumlah 1435 responden yang bekerja dan yang
                 telah memberikan maklumat, dapatan menunjukkan bahawa
                 71.8 peratus bekerja dalam sektor swasta berbanding dengan
                 27.8 peratus bekerja dalam sektor awam. Responden yang
                 bekerja dalam pertubuhan bukan kerajaan (NGO) amat
                 rendah iaitu 1.0 peratus sahaja. Dapatan ini menunjukkan
                 bahawa sektor swasta merupakan sektor yang paling tinggi
                 mengambil pekerja siswazah manakala pertubuhan bukan
                 kerajaan bukanlah merupakan pilihan kepada mereka dan
                 mungkin tidak banyak peluang pekerjaan yang ditawarkan
                 oleh NGO di negara ini (Jadual 8.25).


              8.25: Sektor pekerjaan mengikut bidang pengajian
        Sektor Pekerjaan          Awam       Swasta   NGOs    Jumlah
 Bidang
 Pengajian
 Sastera dan kemanusiaan            115(40.5)     164(57.7)  5(1.8)   284(100)
                                              (19.8)
 Ekonomi dan perdagangan             95(18.5)     413(80.5)  5(1.0)   513(100)
                                              (36.0)
 Undang-undang                  22(37.3)     37(62.7)    -    59 (100)
                                              (4.1)
 Sastera dan lain-lain              11(24.4)     33(73.3)  1 (2.2)  45 (100)
                                              (3.1)
 Perubatan dan pergigian             7(100)        -     -    7 (100)
                                              (0.5)
 Pertanian dan sains berkaitan         3(42.9)       4 (57.1)   -    7 (100)
                                              (0.5)
 Sains tulen                   22(35.5)     40(64.5)    -    62 (100)
                                              (4.3)
 Sains komputer dan teknologi          38(38.5)     59(60.8)        97(100)
  maklumat                                         (6.8)

 Sains dan lain-lain               39(40.2)     55(56.7)  3(3.1)   97 (100)
                                              (6.8)
 Kejuruteraan                  45(17.9)     206(82.1)   -    251 (100)
                                              (17.5)
 Senibina, perancangan bandar,          3(23.3)     10(82.7)    -    13 (100)
  ukur dan teknikal                                    (0.9)
 Jumlah                     400(27.9)     1021(71.1)  14(1.0)  1435* (100)
Nota: angka dalam kurungan ialah peratus, * tiga responden tiada maklumat




                                                   55
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


       8.4.4.2 Jadual 8.25 menunjukkan bahawa responden dalam bidang
            perubatan dan pergigian berkecenderungan untuk terlibat
            dalam sektor awam. Sementara itu, peratus yang tinggi
            responden bidang pengajian kejuruteraan, ekonomi dan
            perdagangan, serta senibina, perancangan, teknikal dan lain-
            lain bekerja dalam sektor swasta, iaitu 82.1 dan 80.5 peratus
            masing-masing. Ini bererti selain bidang pengajian perubatan
            dan pergigian serta pertanian dan sains berkaitan, sebahagian
            besar responden terlibat dalam sektor swasta. Ini juga
            menggambarkan bahawa peluang pekerjaan dalam sektor
            awam agak terbatas berbanding dengan sektor swasta.


   8.4.5  Taraf pekerjaan


        8.4.5.1 Dari segi taraf pekerjaan responden siswazah yang bekerja,
            dapatan menunjukkan bahawa majoriti responden, iaitu 62.7
            peratus bertaraf tetap berbanding dengan 17.1 peratus yang
            bertaraf sementara. Jadual 8.26 menunjukkan taraf pekerjaan
            lain termasuklah pekerjaan secara kontrak (15.9 peratus) dan
            bekerja sambilan (4.3 peratus). Walaupun dapatan ini
            menunjukkan bahawa majoriti responden ialah pekerja
            bertaraf tetap, tetapi sebilangan mereka yang bekerja masih
            tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan berkemungkinan
            membayangkan mereka masih lagi dalam proses berusaha
            mendapatkan pekerjaan yang tetap.


       8.4.5.2  Jadual 8.26 menunjukkan taraf pekerjaan mengikut bidang
            pengajian. Didapati bahawa majoriti responden dalam
            bidang pengajian seperti perubatan dan pergigian serta
            senibina, perancangan bandar dan ukur, sebahagian besarnya
            bertaraf pekerja tetap. Ini bererti di kalangan responden
            dalam bidang sastera dan kemanusiaan, sains dan lain-lain,
            serta undang-undang kurang daripada 50 peratus bertaraf
            tetap. Keadaan ini menggambarkan terdapat kecenderungan
                                         56
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


                 bagi majikan melibatkan responden jurusan bidang-bidang
                 pengajian tersebut bekerja secara sambilan.

        Jadual 8.26: Taraf pekerjaan mengikut bidang pengajian
     Taraf Pekerjaan     Tetap    Sambilan    Sementara    Kontrak   Jumlah
 Bidang
 Pengajian
 Sastera dan          128(44.9)    23(8.1)    82(28.8)    52(18.2)   285 (100)
   kemanusiaan                                        (19.8)
                 349(67.8)    18(3.5)    68(13.2)    80(15.5)   515 (100)
 Ekonomi dan                                         (35.8)
   perdagangan         36(61.0)    1(1.7)     9(15.3)    13(22.0)   59 (100)
 Undang-undang                                         (4.1)
                 24(52.2)    3(6.5)     7(15.2)    12(26.1)   46 (100)
 Sastera dan lain-lain                                     (3.1)
                  6(85.7)      -        -      1(14.3)   7 (100)
 Perubatan dan pergigian                                    (0.5)
                  5(71.4)      -        -      2(28.6)   7 (100)
 Pertanian dan sains                                      (0.5)
   berkaitan          47(75.8)    1(1.6)     11(17.7)    3(4.8)    62 (100)
 Sains tulen                                          (4.3)
                 57(58.8)    4(4.1)     18(18.6)    18(18.6)   97 (100)
 Sains komputer dan                                      (6.7)
   teknologi maklumat      47(48.5)    5(5.2)     29(29.9)    16(16.5)   97 (100)
 Sains dan lain-lain                                      (6.7)
                 194(77.3)    6(2.4)     19(7.6)    32(12.7)   251 (100)
 Kejuruteraan                                         (17.4)
                  9(75.0)    1(0.6)     3 (23.0)      -     13 (100)
 Senibina, perancangan                                     (0.9)
   bandar, ukur dan
   teknikal
 JUMLAH             902(62.7)    62(4.3)    246(17.1)    229(15.9)  1439* (100)
 Nota: Angka dalam kurungan ialah peratus, *Sembilan responden tiada maklumat



    8.4.6 Bilangan pekerjaan sekarang


         8.4.6.1    Responden yang bekerja turut diselidik mengenai bilangan
                 pekerjaan mereka sekarang. Tujuan soalan ini dikemukakan
                 ialah untuk melihat sama ada mereka sukar untuk
                 mendapatkan pekerjaan yang sesuai atau setaraf dengan
                 kelulusan dan terus bertukar kerja sehingga pekerjaan tetap
                 dan sesuai diperoleh. Dapatan kajian ini menggambarkan
                 bahawa sejumlah 51.3 peratus daripada 1438 responden
                 yang bekerja mengatakan pekerjaan mereka sekarang
                 sebagai pekerjaan yang pertama, sementara 30.4 peratus
                 mengatakan bahawa pekerjaan sekarang sebagai pekerjaan
                 yang kedua. Jadual 8.27 memperlihatkan bahawa terdapat
                                                     57
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


                  juga di kalangan responden yang mengatakan pekerjaan
                  sekarang sebagai pekerjaan yang ketiga atau pekerjaan yang
                  keempat dan ke atas, iaitu 11.5 peratus dan 6.9 peratus
                  masing-masing.      Dapatan     ini  membayangkan   bahawa
                  walaupun     sebahagian      besar  responden  memperoleh
                  pekerjaan sekarang sebagai pekerjaan pertama tetapi
                  sejumlah besar mereka telah bertukar pekerjaan beberapa
                  kali. Dapatan ini mungkin dapat dikaitkan dengan dapatan di
                  bahagian awal tadi yang menunjukkan bahawa mereka terus
                  mencari pekerjaan yang sesuai dan tetap sebaik-baik sahaja
                  tamat pengajian dan bekerja sebagai pekerja bertaraf
                  sementara, sambilan atau kontrak.


     Jadual 8.27: Bilangan pekerjaan sekarang mengikut bidang pengajian
     Bilangan Pekerjaan      Pertama     Kedua       Ketiga   Lebih   Jumlah
                                           daripada
 Bidang Pengajian                                   tiga
 Sastera dan kemanusiaan       115(40.5)    88(31.0)    45(15.8)   36(12.7)  284(100)
                                                 (19.7)
 Ekonomi dan perdagangan       266(51.7)    156(30.3)    60(11.7)   33(6.4)  515(100)
                                                 (36.0)
 Undang-undang             41(69.5)    10(16.9)      3(5.1)   5(8.5)  59 (100)
                                                  (4.1)
 Sastera dan lain-lain         21(45.7)    12(26.1)    9(19.6)    4(8.7)  46 (100)
                                                  (3.2)
 Perubatan dan pergigian        5(71.4)     1(14.3)    1(14.3)     -    7 (100)
                                                  (0.5)
 Pertanian dan sains          3(42.9)     2(28.6)    2(28.6)     -    7 (100)
  berkaitan                                           (0.5)
 Sains tulen              32(51.6)    24(38.7)      4(6.5)   2(3.2)  62 (100)
                                                  (4.3)
 Sains komputer dan          51(52.6)    37(38.1)      5(5.2)   4(4.1)   97(100)
  teknologi maklumat                                       (6.7)
 Sains dan lain-lain          43(44.3)    34(35.1)    17(17.5)    3(3.1)  97 (100)
                                                  (6.7)
 Kejuruteraan             155(61.8)    67(26.7)    17(6.8)    12(4.8)  251 (100)
                                                 (17.5)
 Senibina, perancangan         5(38.5)     6(1.4)     2(15.4)     -    13 (100)
  bandar, ukur dan teknikal                                   (0.9)

 JUMLAH                 737       437        165    99     1438*
                    (51.3)     (30.4)       (11.5)   (6.9)    (100)
Nota: Angka dalam kurungan ialah peratus. * 10 responden tiada maklumat.



           8.4.6.2   Dapatan menunjukkan bahawa terdapat kecenderungan di
                  kalangan     responden     daripada    bidang  sastera   dan
                  kemanusiaan, ekonomi dan perdagangan, sains tulen, sains

                                                      58
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


                  komputer dan teknologi maklumat, serta sains dan lain-lain
                  bertukar pekerjaan.


     8.4.7 Tempoh masa bekerja


          8.4.7.1    Daripada Jadual 8.28, tempoh masa bekerja di kalangan
                  responden agak singkat memandangkan mereka baru lebih
                  kurang setahun tamat pengajian. Bagaimanapun, 56.1
                  peratus sudah bekerja selama enam bulan ke atas berbanding
                  dengan 16.1 peratus yang sudah bekerja kurang daripada dua
                  bulan. Terdapat juga responden yang bekerja selama empat
                  hingga lima bulan (13.6%) atau dua hingga tiga bulan bulan
                  (14.1%).


Jadual 8.28: Tempoh masa bekerja mengikut bidang pengajian
         Tempoh masa     Kurang 2     2-3 bulan    4-5 bulan  6 dan ke   Jumlah
           bekerja     bulan                     atas
 Bidang
 Pengajian
 Sastera dan kemanusiaan       42(14.7)     46(16.1)     47(16.8)  150(52.6)  285 (100)
                                                 (19.8)
 Ekonomi dan perdagangan       62(12.1)     52(10.1)     72(14.0)  328(63.8)  514 (100)
                                                 (35.7)
 Undang-undang            10(16.9)     8(13.6)     15(25.4)  26(44.1)   59 (100)
                                                  (4.1)
 Sastera dan lain-lain         7(15.2)     9(19.6)     5(10.9)  25(54.3)   46 (100)
                                                  (3.2)
 Perubatan dan pergigian        3(42.9)     3(42.9)         -  1(14.3)   7(100)
                                                  (0.5)
 Pertanian dan sains          1(14.3)     2(28.6)     1(14.3)   3(42.9)   7 (100)
  berkaitan                                           (0.5)
 Sains tulen              14(22.2)     1(1.6)     9(14.3)  39(61.9)   63 (100)
                                                  (4.4)
 Sains komputer dan          13(13.4)     13(13.4)     12(12.4)  59(60.8)   96 (100)
  teknologi maklumat                                       (6.7)
 Sains dan lain-lain         26(27.1)      8(8.3)     14(14.6)  48(50.0)   97 (100)
                                                  (6.7)
 Kejuruteraan             53(21.1)     59(23.5)     21(8.4)  118(47.0)  252 (100)
                                                 (17.5)
 Senibina, perancangan         1(7.7)     2(16.7)         -  10(83.3)   13 (100)
  bandar, ukur dan                                        (0.9)
  teknikal
     JUMLAH             232       203       196    807    1439*
                    (16.1)      (14.1)      (13.6)   (56.1)   (100)
Nota: Angka dalam kurungan ialah peratus. * Sembilan responden tiada maklumat




                                                    59
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


       8.4.7.2  Daripada Jadual 8.28, di kalangan responden yang telah
             bekerja selama enam bulan dan ke atas, 40.6 peratus terdiri
             daripada responden jurusan ekonomi dan perdagangan,
             diikuti oleh sastera dan kemanusiaan (18.6%), dan
             kejuruteraan (14.6%).


    8.4.8 Pendapatan bulanan responden mengikut bidang pengajian


       8.4.8.1  Dapatan menunjukkan bahawa kurang daripada 20 peratus
             responden yang mendapat pendapatan bulanan kurang
             daripada  RM1,000.   Bagaimanapun,   sebahagian  besar
             mempunyai pendapatan di antara RM1,000 hingga RM1,999
             iaitu sejumlah 55.7 peratus dan 17.9 peratus lagi
             berpendapatan antara RM2,000 hingga RM2,499 sebulan.
             Hanya sejumlah 5.8 peratus berpendapatan lebih daripada
             RM2,500 sebulan (Jadual 8.29).


        8.4.8.2  Analisis  pendapatan     mengikut  bidang  pengajian
             menunjukkan terdapat kecenderungan responden bidang
             pengajian undang-undang (67.4%), dan sains komputer
             (62.0%) tergolong dalam kelompok berpendapatan antara
             RM1,500 hingga RM2,499 sebulan. Sementara itu, lebih 37
             peratus responden daripada bidang pengajian sastera dan
             kemanusiaan, dan 28.9 peratus daripada sastera dan lain-
             lain, serta 42.9 peratus daripada pertanian dan sains
             berkaitan berpendapatan kurang daripada RM1,000 sebulan.
             Ukuran mod, penengah dan min pendapatan tidak banyak
             berbeza,   dan    ini    menunjukkan     bahawa
             kepesongan/kepencongan dalam pendapatan tidak begitu
             ketara.




                                          60
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


 Jadual 8.29: Pendapatan bulanan responden mengikut bidang pengajian (RM)
     Pendapatan     P1     P2     P3     P4      P5    P6     P7    Jumlah
      bulanan    <500    500-    1000-    1500-     2000-  2500-    3000
 Bidang                999    1499    1999     2499   2999     ke
 Pengajian                                            atas
 Sastera dan        12     97     64     87      15    4      4    283(100)
  kemanusiaan      (4.2)   (34.3)   (22.6)   (30.7)     (5.3)  (1.4)    (1.4)   (19.9)

 Ekonomi dan       9       98    143     155       84   12      9    510 (100)
  perdagangan      (1.8)    (19.2)   (28.0)   (30.7)     (16.5)  (2.4)    (1.8)   (35.8)

 Undang-undang        -     8      10     32       8      -    -    58(100)
                   (13.8)   (17.2)   (55.2)     (13.8)              (4.1)

 Sastera dan lain-lain    3     10     11     15       4    2      1    46(100)
              (6.5)   (21.7)   (23.9)   (32.6)     (8.7)  (4.3)    (2.2)    (3.2)

 Perubatan dan        -      -     1     4       2      -    -    7(100)
  pergigian                   (14.3)   (57.1)     (28.6)              (0.5)

 Pertanian dan sains     -     3      4      -       -      -    -    7(100)
  berkaitan             (42.9)   (57.1)                           (0.5)

 Sains tulen         1      5     9     28       14    5      1    63 (100)
              (1.6)    (7.9)   (14.3)   (44.4)     (22.2)  (7.9)    (1.6)   (4.4)

 Sains komputer dan     1     14     22     37       20    1      -    95(100)
  teknologi       (1.1)   (14.7)   (23.2)   (38.9)     (21.1)  (1.1)         (6.7)
  maklumat
 Sains dan lain-lain     3     15     22     37       13    2      3    95(100)
              (3.2)   (15.8)   (23.2)   (38.9)     (13.7)  (2.1)    (3.2)    (6.7)

 Kejuruteraan        3     10     19     86       92    27     11    248(100)
              (1.2)    (4.0)   (7.7)   (34.7)     (37.1)  (10.9)   (4.4)   (17.4)

 Senibina,          1      -     3     5       3          1    13(100)
  perancangan      (7.6)         (25.0)   (41.1)     (25.0)        (7.6)    (0.9)
  bandar, ukur dan
  teknikal
   JUMLAH        33     260     308    482      255   53     30    1425*
              (2.3)   (18.2)   (21.6)   (34.1)     (17.9)  (3.7)    (2.1)   (100)
Nota:  Angka dalam kurungan ialah peratus. * 23 responden tiada maklumat
    Purata pendapatan ialah RM 1,538
    Penengah = RM 1,500
    Mod    = RM 1,500




    8.4.9 Pertalian pekerjaan sekarang dengan bidang pengajian program
       ijazah sarjana muda

          8.4.9.1    Bidang tugas utama dan sampingan responden amat luas
                 selaras dengan kategori pekerjaan yang mereka lakukan
                 sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini. Ini
                 bererti hampir semua bidang tugas yang terkandung dalam
                 kategori,   profesional     dan    teknikal,    pengurusan   dan

                                                        61
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            pentadbiran,   perkeranian,   jualan,  perkhidmatan   lain,
            pertanian, ternakan, perhutanan, nelayan dan pemburu serta
            pengeluaran dan operator pengeluaran dilakukan oleh
            responden siswazah. Hal yang lebih penting ialah sama ada
            bidang tugas yang dilakukan tersebut mempunyai pertalian
            atau tidak dengan bidang pengajian yang mereka ikuti di
            peringkat   program  ijazah   sarjana  muda.   Dapatan
            menunjukkan bahawa 40.5 peratus mengatakan bidang tugas
            yang dilakukan dalam pekerjaan mereka mempunyai kaitan
            dengan bidang pengajian mereka berbanding dengan 31.2
            peratus yang mengatakan bidang tugas tersebut tidak
            berkaitan. Sebaliknya 28.2 peratus lagi mengatakan bidang
            tugas tersebut amat berkaitan dengan bidang pengajian
            mereka. Ini menunjukkan bahawa lebih 68 peratus
            responden berpendapat bidang tugas yang dilakukan dalam
            pekerjaan berkaitan dengan bidang pengajian mereka (Jadual
            8.30).


       8.4.9.2  Daripada    Jadual  8.30,   analisis  mengikut   bidang
            menunjukkan bahawa hampir semua responden bidang
            pengajian mengatakan bidang pengajian mereka mempunyai
            pertalian dengan pekerjaan, kecuali bidang pengajian sastera
            dan kemanusiaan kerana 48.6 peratus mengatakan tidak
            berkaitan. Ini diikuti oleh responden bidang pengajian sains
            komputer (27.1%), sains tulen (30.2%) dan pertanian serta
            sains berkaitan (42.9%).




                                             62
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



     Jadual 8.30: Perkaitan pekerjaan sekarang dengan bidang pengajian
      Perkaitan pekerjaan      Sangat     Berkaitan     Tidak     Tiada     Jumlah
 Bidang                 berkaitan            berkaitan   maklumat
 Pengajian
 Sastera dan kemanusiaan         53(18.7)     93(32.7)    138(48.6)    2(0.7)    284 (100)
                                                    (19.7)
 Ekonomi dan perdagangan         147(28.5)    209(40.5)    160(31.0)    2(0.4)    516 (100)
                                                    (35.8)
 Undang-undang              41(69.5)     10(16.9)      8(13.6)    -     59 (100)
                                                     (4.1)
 Sastera dan lain-lain          7(15.2)     20(43.5)      19(41.3)    -     46 (100)
                                                     (3.2)
 Perubatan dan pergigian         6(85.7)     1(14.3)        -      -     7 (100)
                                                     (0.5)
 Pertanian dan sains berkaitan      1(14.3)     3(42.9)      3(42.9)    -     7 (100)
                                                     (0.5)
 Sains tulen              16(25.4)     28(44.4)      19(30.2)    -     63 (100)
                                                     (4.4)
 Sains komputer dan teknologi      32(33.0)     39(40.2)      26(27.1)    -     97(100)
  maklumat                                               (6.7)
 Sains dan lain-lain           19(19.6)     46(47.4)      32(33.0)    -     97 (100)
                                                     (6.7)
 Kejuruteraan              76(30.2)    133(52.8)      43(17.1)    -     252 (100)
                                                    (17.5)
 Senibina, perancangan bandar,      8(66.7)     1(7.7)      3(25.0)   1(33.3)   13 (100)
  ukur dan teknikal                                          (0.9)

 JUMLAH                   406       583        449     5       1441*
                      (28.2)     (40.5)       (31.2)   (0.3)       (100)
Nota: Angka dalam kurungan ialah peratus. * Tujuh responden tiada maklumat




     8.4.10 Kesesuaian pekerjaan dengan kelayakan akademik


           8.4.10.1 Daripada 1441 responden siswazah yang bekerja, dan telah
                 memberikan maklumat,          majoriti (64.2%)      mengatakan
                 pekerjaan mereka sesuai dengan kelayakan akademik
                 berbanding dengan 35.3 peratus yang mengatakan tidak
                 sesuai, manakala hanya 0.3 peratus mengatakan separuh
                 sesuai    (Jadual   8.31).    Bagaimanapun,      mereka   yang
                 mengatakan tidak sesuai mungkin dapat dikaitkan dengan
                 jenis responden siswazah yang mempunyai taraf pekerja
                 sementara, sambilan atau kontrak.




                                                        63
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



   Jadual 8.31: Kesesuaian pekerjaan dengan kelayakan akademik mengikut
                bidang pengajian
            Kesesuaian       Sesuai       Separuh     Tidak sesuai     Jumlah
            Kelayakan                 sesuai
 Bidang
 Pengajian
 Sastera dan kemanusiaan          133(46.7)       2(0.7)     150(52.6)     285 (19.8)

 Ekonomi dan perdagangan          324(62.9)       1(0.2)     190(36.9)     515 (35.7)

 Undang-undang                51(86.4)         -       8(13.6)      59 (4.1)

 Sastera dan lain-lain            22(47.8)         -       24(52.2)      46 (3.2)

 Perubatan dan pergigian           6(85.7)         -       1(14.3)      7 (0.5)

 Pertanian dan sains berkaitan        4(57.1)         -       3 (42.9)      7 (0.5)

 Sains tulen                 43(68.3)       1(1.6)      19(30.2)      63 (4.4)

 Sains komputer dan             67(69.1)         -       30(30.9)      96 (6.7)
  teknologi maklumat
 Sains dan lain-lain             63(64.9)         -       34(35.1)      97 (6.7)

 Kejuruteraan                204(81.0)         -       48(19.0)     252 (17.5)

 Senibina, perancangan            11(91.7)         -       2(15.4)      13 (0.9)
  bandar, ukur dan teknikal
       JUMLAH               928          4        509       1441*
                        (64.4)        (0.3)      (35.3)       (100)
Nota: Angka dalam kurungan ialah peratus.* tujuh responden tiada maklumat



           8.4.10.2 Jadual 8.31 juga menunjukkan bahawa majoriti responden
                  daripada bidang pengajian, seperti undang-undang (86.4%),
                  perubatan dan pergigian (85.7%), pertanian dan sains
                  berkaitan, serta senibina, perancangan bandar, ukur dan
                  teknikal (91.7%) mengatakan pekerjaan mereka sesuai
                  dengan    kelayakan.     Respons    yang   positif   sebegini
                  diperlihatkan juga oleh responden daripada bidang pengajian
                  kejuruteraan,     sains   dan   lain-lain,  serta  sains  tulen.
                  Bagaimanapun,       majoriti    responden    daripada   bidang
                  pengajian sastera dan kemanusiaan mengatakan pekerjaan
                  mereka tidak sesuai dengan kelayakan akademik.



                                                         64
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    8.4.11 Jantina dan kumpulan etnik responden bekerja

       8.4.11.1 Dapatan menunjukkan 60.8 peratus responden yang bekerja
                ialah wanita berbanding 39.2 peratus lelaki. Di kalangan
                responden, 69.9 peratus ialah etnik Melayu dan selebihnya
                Cina, 23.8 peratus dan India 2.8 peratus (Rajah 8.1).


       8.4.11.2 Analisis mengikut jantina dan etnik pula adalah seperti
                berikut: 41.9 peratus wanita Melayu berbanding 28.0 peratus
                lelaki Melayu; dan 14.8 peratus wanita Cina berbanding 8.9
                peratus lelaki Cina.


           Rajah 8.1: Jantina dan kumpulan etnik responden bekerja
                         Lelaki    Perempuan

              45       41.9
              40
              35
              30
         Peratus




              25
                  20.8
              20
                                      14.8
              15
                                   8.9
              10
              5             1.2  2              2.1
                                         0.8
              0
                  Melayu     Bumiputera    Cina     India
                            lain
                               Etnik




    8.4.12 CGPA responden bekerja


       8.4.12.1 Rajah 8.2 memperlihatkan pola taburan CGPA responden
                yang  bekerja.   Terdapat  kecenderungan   di  kalangan
                responden yang bekerja memiliki CGPA yang lebih baik.




                                               65
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            8.4.12.2 Analisis      mengikut    CGPA      dan    etnik   menunjukkan
                   kecenderungan etnik Cina yang bekerja memiliki CGPA
                   yang lebih tinggi berbanding etnik Melayu.



            Rajah 8.2: Responden bekerja mengikut CGPA dan etnik
          Melayu          Bumiputera lain            Cina           India

      40               37.5

      35

      30

      25
 Peratus




      20                           17.1

      15  13.7
                                         11.4
      10
                            5.4                         5.4
      5                   1.9                      1.9
            0.6 1.1 0.6              1.4     0.6     0.6      0.1     0.2
      0
          2.00 –2.49        2.50 – 2.99        3.00 – 3.49        3.50 – 4.00
                                CGPA




                                                             66
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


8.5  Responden yang bekerja sendiri

    Berdasarkan maklum balas kajian pos yang telah dilaksanakan, gambaran
    umum memperlihatkan bilangan siswazah IPT yang menceburkan diri dalam
    bidang keusahawanan adalah amat kecil. Daripada 2275 responden, hanya 30
    responden sahaja (1.3%) yang menyatakan mereka terlibat dalam bidang kerja
    sendiri. Peratusan ini amat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah
    graduan yang tamat pengajian pada tahun 2001. Ini membuktikan bahawa
    sektor bekerja sendiri masih belum mendapat tempat sebagai alternatif kerjaya
    siswazah IPT.

    8.5.1  Tempoh perniagaan

        8.5.1.1  Kajian    ini   mendapati     kebanyakan     perniagaan    yang
             dijalankan oleh responden masih “muda” dan majoriti
             perniagaan ditubuhkan pada           tahun 2001     (11   entiti
             perniagaan) dan 2002 (13 entiti perniagaan). Penemuan ini
             menunjukkan kecenderungan yang meningkat di pihak
             siswazah IPT untuk menceburkan diri dalam bidang
             keusahawanan.      Walaupun     terdapat    lima   entiti  yang
             ditubuhkan lebih awal dari tahun 2001, sebenarnya mereka
             telah pun terlibat dengan dunia keusahawanan semasa di
             kampus lagi (Jadual 8.32). Ini merupakan petanda yang baik
             untuk menggalakkan siswazah berjinak-jinak dengan dunia
             keusahawanan semasa mereka sedang menuntut lagi.

               Jadual 8.32: Tahun perniagaan dimulakan

        Tahun                    Bilangan           Peratus
        1995                       1              3.4
        1996                       2              6.9
        1999                       1              3.4
        2000                       1              3.4
        2001                      11             37.9
        2002                      13             44.8
        Jumlah                      29             100.0
          *Nota: Seorang responden tidak menyatakan tahun perniagaan dimulakan.




                                                     67
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    8.5.2  Sektor perniagaan

        8.5.2.1   Majoriti responden yang melaporkan mereka bekerja sendiri,
              terlibat dalam sektor runcit/perdagangan (39.3%), diikuti
              dengan sektor perkhidmatan (35.7%), kontraktor (17.9%)
              dan teknologi maklumat dan komputer (7.1%) (Jadual 8.33).
              Penemuan ini menunjukkan penglibatan sektor yang amat
              terhad. Kajian juga mendapati bahawa sektor-sektor tersebut
              tidak memerlukan kos permulaan projek yang tinggi. Walau
              bagaimanapun, ini mungkin disebabkan mereka masih baru
              dalam    bidang    perniagaan     dan   mengambil     peluang
              perniagaan yang lebih mudah untuk dilaksanakan.

                Jadual 8.33: Sektor perniagaan
        Sektor             Bilangan                  Peratus
        Runcit/Perdagangan         11                   39.3
        Perkhidmatan            10                   35.7
        Kontraktor             5                    17.9
        Teknologi              2                    7.1
        Maklumat/Komputer
              Jumlah          28                   100.0
        *Nota: Dua orang responden tidak menyatakan sektor perniagaan mereka.



    8.5.3  Pendaftaran entiti perniagaan

        8.5.3.1   Kajian mendapati seramai 21 responden (73%) telah pun
              mendaftarkan perniagaan masing-masing manakala lapan
              responden (27%) belum lagi mendaftarkan perniagaan
              mereka (Jadual 8.34). Majoriti responden telah mendaftar
              perniagaan mereka dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia
              (SSM) sama ada dengan Pendaftar Perniagaan (ROB) atau
              Pendaftar    Syarikat    (ROC).    Seramai    12  responden
              mendaftarkan      perniagaan     mereka      dengan  Pendaftar
              Perniagaan sama ada sebagai kepunyaan tunggal atau
              perkongsian manakala dua responden berdaftar dengan
              Pendaftar Syarikat sebagai entiti Sendirian Berhad. Di
              samping berdaftar dengan SSM, terdapat empat responden
              yang juga berdaftar dengan Majlis Kerajaan Tempatan dan

                                                    68
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


              tiga responden berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor
              (PKK) dan Construction Industry Development Board
              (CIDB). Penemuan ini menunjukkan kesedaran yang tinggi
              di kalangan responden untuk menjalankan perniagaan secara
              sah.

              Jadual 8.34: Pendaftaran entiti perniagaan
        Jenis Entiti           Bilangan      Peratus
        Kepunyaan Tunggal          11         37.9
        Perkongsian              7         24.1
        Sendirian Berhad           3         10.3
        Tidak Berdaftar            8         27.6
             Jumlah          29        100.0
       *Nota: Seorang responden tidak menyatakan pendaftaran entiti perniagaan.




    8.5.4 Pendapatan bulanan perniagaan

       8.5.4.1   Walaupun majoriti responden yang bekerja sendiri (60%)
              memperoleh pendapatan bulanan kurang daripada RM2,000
              sebulan, namun jauh lebih baik daripada bekerja untuk orang
              lain dengan jumlah pendapatan yang sama. Ini kerana
              mereka akan dapat mencapai kepuasan yang lebih hasil titik
              peluh sendiri. Ini juga jauh lebih baik daripada menganggur
              atau menunggu pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan.
              Terdapat 10 responden yang memperoleh pendapatan di
              antara RM2,000 hingga RM10,000 sebulan. Pendapatan ini
              jauh lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh pasaran
              kepada seseorang pemegang ijazah sarjana muda. Terdapat
              juga seorang responden yang memperoleh pendapatan lebih
              daripada RM10,000 sebulan. Ini mungkin satu kejanggalan
              tetapi hakikatnya ialah peluang untuk mendapat pendapatan
              yang lebih tinggi adalah lebih cerah dalam dunia
              keusahawanan (Jadual 8.35).




                                             69
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            Jadual 8.35: Pendapatan bulanan perniagaan
        Pendapatan            Bilangan    Peratus
        RM1,000 ke bawah          10      34.0
        RM1,001 – RM2,000          8      27.0
        RM2,001 – RM3,000          6      21.0
        RM3,001 – RM4,000          2       7.0
        RM7,001 – RM10,000          2       7.0
        RM10,001 ke atas           1       3.0
             Jumlah          29      100.0
       *Nota: Seorang responden menyatakan belum mendapat projek lagi.



    8.5.5 Modal permulaan perniagaan


       8.5.5.1   Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini, responden
              yang telah menjalankan perniagaan hanya terlibat dalam
              sektor yang terhad mungkin disebabkan masalah modal.
              Kajian mendapati lebih daripada 74 peratus responden
              memulakan perniagaan mereka dengan modal kurang
              daripada RM10,000, manakala 15 peratus responden
              memulakan perniagaan dengan modal di antara RM10,000
              hingga RM50,000. 11 peratus responden lagi memulakan
              perniagaan dengan modal melebihi RM50,000 (Jadual 8.36).
              Apabila ditinjau dari aspek sumber modal, lebih daripada 87
              peratus responden memperoleh modal daripada sumber
              dalaman, sama ada daripada simpanan sendiri, keluarga atau
              sumbangan rakan kongsi. Hanya tiga orang sahaja setakat ini
              yang mendapat pinjaman daripada luar. Penemuan ini
              menggambarkan kesukaran graduan memperoleh sumber
              modal daripada institusi kewangan. Ini mungkin disebabkan
              mereka masih baru dalam bidang perniagaan dan pihak
              institusi kewangan biasanya tidak memberi keutamaan
              kepada perniagaan baru yang dianggap berisiko tinggi. Pada
              masa ini terdapat satu skim pinjaman khas kepada siswazah
              di bawah Tabung Usahawan Siswazah (TUS) yang
              dikelolakan oleh Bank Pembangunan dan Infrastruktur
              (BPIMB), tetapi setakat mana skim ini diketahui oleh
              graduan masih lagi dipersoalkan.

                                          70
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



             Jadual 8.36: Modal permulaan perniagaan
        Modal Permulaan        Bilangan     Peratus
        RM1,000 ke bawah                   9         33.0
        RM2,000 – RM10,000                  11         41.0
        RM11,00 – RM50,000                  4         15.0
        RM50,000 ke atas                   3         11.0
            Jumlah                    27         100.0
        *Nota: Tiga responden tidak menyatakan modal permulaan perniagaan.



    8.5.6  Peluang pekerjaan

        8.5.6.1   Salah satu sumbangan sektor perniagaan kepada ekonomi
              ialah   pewujudan      peluang     pekerjaan  baru.   Selain
              menyediakan pekerjaan kepada diri sendiri, usahawan juga
              membuka peluang pekerjaan kepada orang lain. Kajian
              mendapati bahawa sebanyak 65 peluang pekerjaan baru telah
              dapat dijanakan melalui 29 entiti perniagaan yang telah
              ditubuhkan oleh responden. Penemuan ini menunjukkan
              secara purata satu perniagaan telah dapat mewujudkan 2.3
              pekerjaan baru. Ini tidak termasuk pekerjaan kepada
              usahawan itu sendiri. Walaupun bukan semuanya merupakan
              pekerjaan tetap, namun pekerjaan ini tetap memberi peluang
              kepada orang lain untuk menambahkan pendapatan. Pecahan
              taraf pekerjaan yang telah dapat diwujudkan adalah seperti
              dalam Jadual 8.37.

                     Jadual 8.37: Bilangan pekerja
               Taraf Pekerjaan            Bilangan
               Pekerja Tetap               12
               Pekerja Kontrak              12
               Pekerja Sambilan             25
               Pekerja Sementara             16
               Jumlah                  65


    8.5.7 Dorongan untuk memulakan perniagaan

        8.5.7.1   Kajian mendapati bahawa dorongan yang paling kuat kepada
              responden untuk menceburkan dalam bidang keusahawanan
              datang daripada minat diri sendiri (21 responden). Di

                                                  71
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


              samping itu, seramai 10 responden menyatakan dorongan
              untuk memulakan perniagaan sendiri disebabkan kesukaran
              untuk mendapatkan pekerjaan. Penemuan ini menguatkan
              lagi   pendapat     yang    menyatakan      bahawa     bidang
              keusahawanan boleh menjadi kerjaya alternatif kepada
              graduan IPT. Penemuan ini juga menyokong pendapat yang
              menyatakan bahawa graduan pada masa ini sudah mula
              cenderung untuk bekerja sendiri. Selain sebab di atas,
              dorongan daripada ibu bapa, saudara, rakan-rakan dan
              pensyarah juga menyebabkan graduan menceburkan diri
              dalam bidang keusahawanan. (Rujuk Jadual 8.38)

           Jadual 8.38: Dorongan untuk memulakan perniagaan
        Sumber Dorongan              Kekerapan*
        Diri sendiri                  21
        Susah untuk mendapatkan pekerjaan       10
        Ibu bapa dan saudara              7
        Rakan-rakan                   6
        Pensyarah                    3
               Jumlah             47
       *Nota: Kekerapan melebihi bilangan responden disebabkan responden boleh menanda lebih daripada
       satu pilihan.




    8.5.8 Kurikulum/ko-kurikulum keusahawanan

       8.5.8.1   Daripada 30 orang responden yang telah memulakan
              perniagaan, hanya tujuh (23%) yang menyatakan bahawa
              mereka telah pernah mengikuti kurikulum/ko-kurikulum
              keusahawanan semasa pengajian mereka. Penemuan ini
              menunjukkan         bahawa        kurikulum/ko-kurikulum
              keusahawanan juga        menyumbang kepada penglibatan
              graduan dalam bidang perniagaan. Justeru, dicadangkan
              lebih    banyak      kurikulum/ko-kurikulum          berkaitan
              keusahawanan      ditawarkan     kepada    siswazah     semasa
              pengajian mereka. Cadangan ini selaras dengan pendapat
              yang telah diberikan oleh responden, yakni lebih daripada 72
              peratus menyatakan bahawa kurikulum perlu digubal bagi
              membantu siswazah bekerja sendiri apabila mereka tamat

                                                      72
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            pengajian. Pendapat lain yang dikemukakan adalah seperti
            berikut:-


            (a)  Kurikulum tidak perlu digubal tetapi mentaliti
               siswazah   perlu  ditingkatkan  agar  tidak  terlalu
               bergantung kepada pihak lain untuk memajukan diri
               sendiri.
            (b)  Pendedahan     kepada  dunia   perniagaan   perlu
               ditekankan.
            (c)  Cara-cara pengurusan akaun, pekerja dan hubungan
               dengan pembekal perlu dipelajari.
            (d)  Kurikulum perlu lebih menekankan aspek praktikal,
               bekerja sambil belajar.
            (e)  Kurikulum tidak perlu digubal kerana minat dan tekad
               untuk bekerja sendiri datang daripada azam dan ilmu
               seseorang itu.


       8.5.8.2  Antara jenis kurikulum/ko-kurikulum yang pernah diikuti
            adalah seperti berikut:-
            (a)  kursus francais,
            (b)  kursus asas perakaunan,
            (c)  latihan industri,
            (d)  kursus yang dianjurkan oleh persatuan sukan,
            (e)  kursus asas keusahawanan,
            (f)  kursus yang dianjurkan oleh pertubuhan persatuan
               negeri,
            (g)  kursus keusahawanan anjuran Puspita,
            (h)  kursus jualan langsung,
            (i)  kursus keusahawanan anjuran Unit Kajian Industri dan
               Perniagaan Kecil, dan
            (j)  kursus keusahawanan anjuran Exco Biro Ekonomi.




                                            73
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


8.6   Profil responden yang tidak bekerja

     Hasil penemuan yang diperoleh daripada soal selidik menunjukkan bahawa
     daripada sejumlah 2275 responden, 617 (27.1%) daripadanya berada dalam
     status tidak bekerja.

     8.6.1 Latar belakang responden


            8.6.1.1      Jantina dan kumpulan etnik
                     Daripada sejumlah 617 responden yang tidak bekerja, 189
                     (30.7%) ialah kaum lelaki dan selebihnya 427 (69.3%) ialah
                     kaum wanita. Majoriti responden berbangsa bumiputera
                     Melayu berjumlah seramai 524 orang (85.1%), diikuti
                     responden berbangsa Cina berjumlah seramai 39 orang
                     (6.3%), kaum Bumiputera lain yang berjumlah seramai 33
                     orang (5.4%), dan responden berbangsa India yang
                     berjumlah seramai 15 orang membentuk 2.4 peratus jumlah
                     mereka yang menganggur (Rajah 8.3). Gambaran yang
                     diperoleh daripada kajian ini ialah tanpa mengira kaum,
                     responden perempuan lebih ramai menganggur daripada
                     responden lelaki.

   Rajah 8.3: Responden tidak bekerja: Jantina mengikut kumpulan etnik
                      Le laki   Perem puan


    70
           60.6
    60
    50
   s
   u 40
   t
   a
   r
   e 30  24.5
   P
    20
    10          1.9 3.4    2.9 3.4      0.8 1.6   0.5 0.2    0 0.2
    0
       Bumiputera Bumiputera lain   Cina        Ind ia  Wa rg anegara  Bukan
        Melayu                          Malaysia yang wargane gara
                                       lain    Malaysia

                           Etnik




     Nota: Maklumat seorang responden tidak lengkap




                                                   74
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


       8.6.1.2  Bidang pengajian mengikut kumpulan etnik
         (i)  Daripada sejumlah 617 responden siswazah yang tidak
             bekerja, sebahagian besarnya daripada jurusan sastera dan
             kemanusiaan, iaitu seramai 210 orang (34.1%). Ini diikuti
             dengan jurusan ekonomi dan perniagaan seramai 207 orang
             (33.6%), seramai 54 orang (8.8%) daripada jurusan
             kejuruteraan dan 53 orang (8.6%) daripada jurusan sains.
             Bidang pengajian lain menyumbangkan sejumlah kecil
             mereka yang tidak bekerja dengan masing-masing kurang
             daripada lima peratus.

         (ii)  Penjadualan silang antara kumpulan etnik dengan bidang
             pengajian (Jadual 8.39) menunjukkan bahawa tanpa
             mengira kaum, kebanyakan responden yang menganggur
             datang daripada jurusan sastera dan kemasyarakatan diikuti
             oleh  jurusan   ekonomi  dan  perniagaan.    Walau
             bagaimanapun, responden berbangsa Cina menunjukkan
             taburan agihan yang hampir sama antara jurusan sastera dan
             jurusan kejuruteraan dengan masing-masing 14 dan 15
             orang (iaitu 35.9 peratus dan 38.5 peratus daripada
             siswazah Cina yang menganggur). Yang menarik perhatian
             tentang dapatan kajian ini ialah sejumlah besar mereka yang
             menganggur    datang  daripada  jurusan  sastera   dan
             kemasyarakatan dan daripada jurusan ekonomi dan
             perniagaan yang membentuk 67.7 peratus responden yang
             tidak bekerja.




                                           75
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


           Jadual 8.39: Bidang pengajian mengikut kumpulan etnik
         Bumiputera   Bumiputera     Cina  India  Warganegara   Bukan    Jumlah
          Melayu      Lain               Malaysia   warganegara
                                   yang lain   Malaysia
Sastera dan      174       13       14    7     2       -     210
kemanusiaan     (28.2)      (2.1)     (2.3)  (1.1)   (0.3)          (34.1)

Ekonomi dan      186       11       2    6     1       1     207
perniagaan      (30.2)      (1.8)     (0.3)  (1.0)   (0.2)     (0.2)   (33.6)

Undang-         8        -       -    -     -       -      8
undang        (1.3)                                    (1.3)

Sastera lain      22        3       -    -     -       -     25
           (3.6)      (0.5)                            (4.1)

Pertanian dan     13        -       -    -     -       -     13
sains berkaitan    (2.1)                                    (2.1)

Sains tulen      16        -       4    -     -       -     20
           (2.6)             (0.6)                    (3.2)

Sains         20        2       2    -     -       -     24
komputer dan     (3.2)      (0.3)     (0.3)                    (3.9)
teknologi
maklumat

Sains dan lain-    48        2       2    1     -       -     53
lain         (7.8)      (0.3)     (0.3)  (0.2)                (8.6)

Kejuruteraan      35        2       15    1     1       0     54
           (5.7)      (0.3)     (2.4)  (0.2)   (0.2)     (0.0)    (8.8)

Senibina dan      2        -       -    -     -       -      2
perancangan      (0.4)                                    (0.4)
bandar, ukur
dan teknikal

  Jumlah       524       33       39   15     4       1     616
           (85.1)      (5.4)     (6.3)  (2.4)   (0.6)     (0.2)   (100.0)
Nota:   Maklumat seorang responden tidak lengkap
     Angka dalam kurungan ialah peratus




          8.6.1.3    Pencapaian akademik mengikut etnik
             (i)   Rajah 8.4 mempamerkan pencapaian akademik responden
                  yang diterangkan melalui PMK atau CGPA.            Untuk
                  memudahkan penganalisisan, nilai PMK telah dijulatkan
                  kepada empat kategori, iaitu 1) 2.00 – 2.49, 2) 2.50 – 2.99,
                  3) 3.00 – 3.49, dan 4) 3.50 – 4.00.




                                                   76
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



        Rajah 8.4: Nilai purata markah keseluruhan PMK responden
                       2.3

                              22.3
                25.8                 2.00 – 2.49

                                   2.50 – 2.99

                                   3.00 – 3.49

                                   3.50 – 4.00


                          49.6




         (ii)  Daripada rajah 8.4 didapati bahawa, sejumlah besar
             responden, iaitu seramai 300 orang (49.6%) memperoleh
             PMK antara 2.50 hingga 2.99. Hampir 26 peratus daripada
             responden (156) memperoleh PMK di antara 3.00 – 3.49,
             diikuti dengan 22.3 peratus memperoleh PMK di antara 2.00
             – 2.49. Hanya sejumlah kecil responden, iaitu seramai 14
             orang (2.3%) memperoleh PMK di antara 3.50 – 4.00.
             Keseluruhan keputusan menunjukkan bahawa purata PMK
             yang dicapai oleh responden siswazah yang menganggur
             ialah 2.78 dengan skor minimum bernilai 2.00 dan
             maksimum bernilai 3.75.

         (iii) Daripada penjadualan silang seperti yang dipamerkan dalam
             Jadual 8.40 dan Jadual 8.41, didapati bahawa tanpa mengira
             kumpulan etnik dan jurusan pengajian, majoriti responden
             memperoleh PMK antara 2.50 hingga 2.99.    Trend yang
             sama juga dipamerkan apabila penjadualan silang dilakukan
             antara nilai PMK dengan jantina.




                                        77
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


           Jadual 8.40: Nilai PMK mengikut kumpulan etnik
                2.00 – 2.49    2.50 – 2.99   3.00 – 3.49  3.50 – 4.00   Jumlah
 Kaum etnik
 Bumiputera Melayu       114 (18.8)     260 (43.0)   132 (21.8)    8 (1.3)   514 (85.0)
 Bumiputera lain         7 (1.2)      16 (2.6)    10 (1.7)      -     33 (5.5)
 Cina              5 (0.8)      16 (2.6)    11 (1.8)    6 (1.0)    38 (6.3)
 India              5 (0.8)      8 (1.3)     2 (0.3)      -     15 (2.5)
 Warganegara           1 (0.2)      1 (0.2)     2 (0.3)      -     4 (0.7)
 Malaysia yang lain
 Bukan warganegara        1 (0.2)       -        -       -     1 (0.2)
 Malaysia
    Jumlah          133 (22.0)     301 (49.8)   157 (26.0)   14 (2.3)   605 (100.0)
Nota: Maklumat 12 orang responden tidak lengkap.
   Angka dalam kurungan ialah peratus.


        Jadual 8.41: Pencapaian PMK mengikut bidang pengajian
                  2.00 – 2.49   2.50 – 2.99  3.00 – 3.49  3.50 – 4.00  Jumlah
 Bidang Pengajian
 Sastera dan kemanusiaan       24 (4.0)    109 (18.0)   71 (11.7)   3 (0.5)   207 (34.2)
 Ekonomi dan perniagaan        55 (9.1)    110 (18.2)   36 (6.0)    2 (0.3)   203 (33.6)
 Undang-undang             2 (0.3)     3 (0.5)    3 (0.5)     -     8 (1.3)
 Sastera dan lain-lain         6 (1.0)     12 (2.0)    7 (1.2)     -     25 (4.1)
 Pertanian dan sains          4 (0.7)     6 (1.0)    2 (0.3)     -     12 (2.0)
 berkaitan
 Sains tulen             9 (1.5)      4 (0.7)    7 (1.2)     -     20 (3.3)
 Sains komputer dan          5 (0.8)     11 (1.8)    6 (1.0)   1 (0.2)   23 (3.8)
 teknologi maklumat
 Sains dan lain-lain         11 (1.8)     28 (4.6)    12 (2.0)   1 (0.2)   52 (8.6)
 Kejuruteraan             17 (2.8)     16 (2.6)    13 (2.1)   7 (1.2)   53 (8.8)
 Senibina, perancangan          -       2 (0.3)     -       -     2 (0.3)
 bandar, ukur dan teknikal
     Jumlah          133 (22.0)    301 (49.8)   157 (26.0)   14 (2.3)  605 (100.0)
Nota: Maklumat 12 orang responden tidak lengkap.
   Angka dalam kurngan ialah peratus.



          8.6.1.4     Kelayakan masuk ke universiti
             (i)    Beberapa kelayakan akademik prauniversiti yang diiktiraf
                   kerajaan telah digunakan sebagai syarat kelayakan masuk
                   ke universiti tempatan. Untuk tujuan kajian ini, enam
                   jenis kelayakan kemasukan dikenal pasti iaitu, 1) Sijil
                   Pelajaran Malaysia (SPM) atau Malaysian Certificate of
                   Education (MCE), 2) Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia
                   (STPM) atau High School Certificate (HSC), 3) Sijil
                   Matrikulasi , 4) Diploma, 5) Sijil-sijil lain yang diiktiraf,
                   dan 6) A-level.


             (ii)    Jadual 8.42      menunjukkan taburan responden yang
                   menganggur mengikut kelayakan masuk ke universiti.
                   Majoriti responden ini memasuki universiti melalui STPM

                                                      78
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


                   (42%) diikuti dengan kelulusan sijil Matrikulasi (30.1%)
                   dan diploma (12.8%). Dapatan ini menunjukkan tidak ada
                   perbezaan dengan trend keseluruhan kelayakan masuk ke
                   universiti bagi semua responden kajian ini.       Penjadualan
                   silang antara kelayakan masuk ke program ijazah sarjana
                   muda dengan kumpulan etnik seperti dalam Jadual 8.43
                   juga menunjukkan bentuk taburan yang sama yang
                   memperlihatkan majoriti responden memasuki universiti
                   melalui STPM tanpa mengira kaum.


     Jadual 8.42: Syarat kelayakan masuk ke program ijazah sarjana muda
 Kelayakan masuk            Bilangan       Peratus
 SPM                    64         10.5
 STPM                   257         42.0
 Matrikulasi                184         30.1
 Diploma                  78         12.8
 Sijil                   16          2.6
 A-Level                  12          2.0
       Jumlah            611         100.0
      Nota: Maklumat enam orang responden tidak lengkap.



     Jadual 8.43: Syarat kelayakan masuk ke program ijazah sarjana muda
                mengikut kumpulan etnik
               SPM     STPM    Matrikulasi  Diploma  Sijil  A-level   Jumlah


 Bumiputera          48     203       173    71   12    12      5
 Melayu           (7.9)    (33.3)      (28.4)  (11.6)  (2.0)  (2.0)    (85.1)

 Bumiputera lain        2      16       11     3    1    -      33
               (0.3)    (2.6)      (1.8)   (0.5)  (0.2)         (5.4)

 Cina             12      22        -     4    -    -      38
               (2.0)    (3.6)           (0.7)             (6.2)

 India             1      12        -     1    1    -      15
               (0.2)    (2.0)           (0.2)  (0.2)         (2.5)

 Warganegara          1      3        -     -    -    -      4
 Malaysia yang lain     (0.2)    (0.5)                          (0.7)

 Bukan             -      1        -     -    -    -      1
 warganegara               (0.2)                          (0.2)
 Malaysia
     Jumlah        64     257       184    79   14    12      610
               (10.5)   (42.1)      (30.2)  (13.0)  (2.3)  (2.0)    (100.0)
N ota:  Maklumat tujuh orang responden tidak lengkap.
     Angka dalam kurungan ialah peratus.




                                                      79
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    8.6.2 Aktiviti pencarian kerja di kalangan siswazah menganggur

       8.6.2.1      Jarak masa responden tidak mempunyai pekerjaan
          (i)     Kajian    ini  mengukur   jarak    masa  responden     tidak
                mempunyai pekerjaan hingga tarikh soal selidik dijalankan.
                Untuk     tujuan   penganalisisan,     jarak   masa     telah
                dikategorikan kepada empat iaitu i) 0 – 6 bulan, ii) 7 – 12
                bulan, iii) 13 –18 bulan, dan iv) melebihi 18 bulan. Hasil
                kajian menunjukkan majoriti (59.9%) responden tidak
                mempunyai pekerjaan dalam jarak masa 0 – 6 bulan.
                Manakala 28.5 peratus responden tidak mempunyai
                pekerjaan dari 7 – 12 bulan, 10 peratus tidak mempunyai
                pekerjaan dari 13 – 18 bulan dan selebihnya, 2.3 peratus
                tidak mempunyai sebarang pekerjaan melebihi 18 bulan.
                Rajah 8.5 di bawah menunjukkan taburan responden yang
                tidak bekerja mengikut jarak masa.


                  Rajah 8.5: Jarak masa tiada pekerjaan

              70     59.2
              60
              50
         Peratus




              40              28.5
              30
              20                      10
              10                               2.3
              0
                 0-6 bulan     7-12 bulan   13-18 bulan   Melebihi 18 bulan
                              Jarak masa



          (ii)     Untuk melihat sama ada terdapat sebarang perbezaan
                taburan, penjadualan silang dijalankan antara jarak masa
                tiada pekerjaan responden dengan faktor etnik, universiti,
                dan   bidang    pengajian.  Hasil    penjadualan      silang
                menunjukkan bahawa majoriti responden tiada pekerjaan
                atau dalam proses pencarian pekerjaan dalam jarak masa 0
                – 6 bulan tanpa mengira faktor etnik, universiti mahupun
                bidang pengajian.


                                                      80
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


       8.6.2.2  Faktor-faktor penyebab responden tidak bekerja
         (i)  Untuk melihat sebab-sebab responden tidak bekerja, kajian
             ini mengenal pasti enam faktor terbaik sebagai pilihan
             responden. Faktor-faktor tersebut ialah, i) masih mencari
             pekerjaan,  ii)  tiada pekerjaan   yang  sesuai,  iii)
             melanjutkan pelajaran, iv) memilih untuk tidak
             bekerja, v) ingin berehat, dan vi) tidak sihat. Walau
             bagaimanapun, responden diminta untuk menyenaraikan
             faktor-faktor lain jika ada sebagai faktor ketujuh.


         (ii)  Seperti yang dijangkakan, majoriti responden (82.8%)
             memilih faktor (i) iaitu faktor masih mencari pekerjaan
             sebagai punca atau sebab mereka tidak bekerja. Sejumlah
             158 responden (25.6%) yang tidak bekerja memilih faktor
             (ii), iaitu tiada pekerjaan yang sesuai sebagai sebab mereka
             tidak bekerja. Seramai 35 responden (6.1%) memilih faktor
             ingin berehat sebagai faktor mereka tidak bekerja. Lebih
             kurang 5.2 peratus memilih faktor melanjutkan pelajaran
             dan 3.3 peratus memilih faktor tidak sihat sebagai sebab-
             sebab mereka tidak bekerja. Manakala hanya sejumlah
             kecil, iaitu 1.0 peratus responden memilih faktor tidak ingin
             bekerja. Seramai 55 orang (9.6%) responden memberikan
             faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka tidak bekerja.
             Faktor-faktor lain yang disenaraikan termasuklah faktor
             tamat kontrak, keluarga sakit, menunggu hari pengijazahan,
             cacat anggota, syarikat tempat kerja menutup operasi, dan
             lain-lain. Rajah 8.6 di bawah menunjukkan taburan peratus
             kekerapan pilihan yang dibuat responden mengikut faktor
             sebab-sebab tidak bekerja.




                                          81
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


           Rajah 8.6: Faktor-faktor penyebab responden tidak bekerja

           90   82.8
           80
           70
           60



      Peratus
           50
           40
                     25.6
           30
           20                                          9.6
                           5.2           6.1     3.3
           10                      1
           0
               Masih    Tiada  Melanjutkan Memilih    Ingin  Tidak sihat   Lain-lain
              mencari   pekerjaan pelajaran untuk tidak   berehat
              pekerjaaan  sesuai        bekerja
                               Faktor-faktor




              8.6.2.3    Bilangan permohonan pekerjaan responden
                (i)   Seterusnya kajian ini juga meneliti bilangan permohonan
                     pekerjaan yang telah dilakukan oleh responden yang berada
                     dalam   status  tidak   bekerja.    Untuk     memudahkan
                     penganalisisan dan mendapatkan hasil penemuan yang lebih
                     bermakna, jumlah permohonan dijulatkan seperti dalam
                     Jadual 8.44 di bawah.

           Jadual 8.44: Bilangan permohonan pekerjaan responden
Bil.          Bumipute Bumiputera Cina  India Warganegara Bukan                 Jumlah
Permohonan                lain               Malaysia yang warganegara
                                        lain    Malaysia
             ra Melayu

0-4              87     12     6     4       2        -       111
              (15.9)    (2.2)   (1.1)   (0.7)     (0.4)             (20.3)
5-9              77      5     10     -       2        -       94
              (14.1)    (0.9)   (1.8)           (0.4)             (17.2)
10-14             87      7     4     3       -        -       101
              (15.9)    (1.3)   (0.7)   (0.5)                     (18.5)
15-19             29      1     3     -       -        1       34
               (5.3)    (0.2)   (0.5)                   (0.2)     (6.2)
20-24             59      4     6     2       -        -       71
              (10.8)    (0.7)   (1.1)   (0.4)                     (13.0)
25-29             13      1     -     -       -        -       14
               (2.4)    (0.2)                                (2.6)
30-40             39      -     3     -       -        -       42
               (7.1)          (0.5)                           (7.7)
41-50             21      -     3     2       -        -       26
               (3.8)          (0.5)   (0.4)                     (4.8)
51-100             38      -     3     2       -        -       43
               (6.9)          (0.5)   (0.4)                     (7.9)
> 100             8      1     1     1       -        -       11
               (1.5)    (0.2)   (0.2)   (0.2)                     (2.0)
Jumlah            458     31     39     14       4        1       547
              (83.7)    (5.7)   (7.1)   (2.6)     (0.7)      (0.2)    (100.0)
Angka dalam kurungan ialah peratus.


                                                          82
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


         (ii)  Daripada Jadual 8.44, didapati bahawa kebanyakan
             responden yang tidak bekerja (20.3%) telah mengemukakan
             tidak  lebih  daripada  empat   permohonan pekerjaan.
             Manakala 18.5 peratus responden ini telah mengemukakan
             10 hingga 14 permohonan pekerjaan diikuti dengan 17.2
             peratus responden yang mengemukakan lima hingga
             sembilan permohonan pekerjaan. Yang menarik daripada
             Jadual di atas ialah kita dapat simpulkan bahawa terdapat
             dua kumpulan responden yang ekstrem dalam usaha
             mencari pekerjaan, iaitu satu kumpulan responden yang
             tidak langsung mengemukakan permohonan pekerjaan
             (2.5%) dan yang satu lagi terlalu aktif dalam usaha mencari
             pekerjaan (3.8%) dan dalam hal ini mereka ini telah
             mengemukakan permohonan pekerjaan melebihi seratus
             kali.



         (iii)  Daripada penjadualan silang yang dijalankan antara
             bilangan pemohonan pekerjaan dengan faktor etnik,
             universiti dan bidang pengajian didapati bahawa majoriti
             responden telah memohon satu hingga sepuluh pekerjaan
             tanpa mengira faktor-faktor tersebut. Yang menarik hasil
             penjadualan silang tersebut ialah didapati bahawa majoriti
             (85.7%) mereka yang tidak pernah memohon pekerjaan
             ialah responden berbangsa Melayu. Sementara responden
             yang memohon pekerjaan lebih daripada 100 kali,
             kebanyakannya juga terdiri daripada responden berbangsa
             Melayu.  Kajian  silang  juga  menunjukkan  bahawa
             responden daripada     bidang pengajian ekonomi dan
             perniagaan lebih aktif memohon pekerjaan.


       8.6.2.4   Bilangan temu duga yang dihadiri responden
         (i)   Selain melihat jumlah permohonan pekerjaan yang dibuat
             oleh responden, kajian ini juga menganalisis bilangan temu


                                          83
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


                     duga yang telah dihadiri oleh responden yang berada dalam
                     status tidak bekerja. Rajah 8.7 di bawah menunjukkan
                     bilangan temu duga yang pernah dihadiri responden.

              Rajah 8.7: Bilangan temu duga yang dihadiri responden

           35            32.6

           30

           25
                            21.6
                 19.4
      Peratus


           20

           15
                                 9.9
           10
                                     6.8
                                          4.9    4.9
            5

            0
                  0     1–2    3–4   5–6   7 –8  9 – 10  Melebihi 10
                                               kali

                             Bilangan temu duga



              (ii)     Daripada Rajah 8.7, didapati bahawa 19.4 peratus
                     responden tidak pernah menghadiri sebarang temu duga.
                     Hampir 33 peratus responden pernah menghadiri temu duga
                     di antara satu hingga dua kali. Ini diikuti dengan 21.6
                     peratus responden yang pernah menghadiri temu duga
                     sebanyak tiga hingga empat kali, dan 9.9 peratus responden
                     yang pernah menghadiri temu duga sebanyak lima hingga
                     enam kali. Terdapat juga sejumlah responden (4.9%) yang
                     menghadiri temu duga melebihi 10 kali.


              (iii)     Daripada penjadualan silang, didapati bahawa tanpa
                     mengira faktor etnik, universiti dan bidang pengajian,
                     majoriti responden telah menghadiri sekurang-kurangnya
                     satu hingga dua temu duga. Yang menarik hasil
                     penjadualan silang ialah, terdapat sejumlah besar siswazah
                     Melayu yang tidak pernah menghadiri sebarang temu duga,
                     iaitu seramai 89 orang (16%).


                                                  84
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


          8.6.2.5      Sektor pekerjaan yang ingin diceburi responden
            (i)      Kajian ini juga cuba mendapatkan maklumat tentang sektor
                   pekerjaan yang ingin diceburi responden. Untuk tujuan ini
                   kajian ini telah menyenaraikan empat sektor pekerjaan
                   untuk dipilih mengikut keutamaan responden.        Sektor-
                   sektor pekerjaan tersebut ialah i) sektor awam, ii) sektor
                   swasta, iii) NGO, dan iv) bekerja sendiri.

            (ii)     Sebagaimana yang telah dijangkakan, sektor awam
                   merupakan pilihan pertama bagi kebanyakan responden
                   untuk menceburkan diri mereka dalam dunia pekerjaan.
                   Daripada rajah 8.8, didapati bahawa seramai 442 orang
                   (68.4%) responden yang menganggur meletakkan sektor
                   awam sebagai pilihan pertama mereka. Seramai 342 orang
                   (62.8%) responden yang menganggur meletakkan sektor
                   swasta sebagai pilihan kedua, manakala sejumlah 303 orang
                   (59.4%) responden yang menganggur meletakkan sektor
                   NGO sebagai pilihan ketiga. Sejumlah 322 orang (64%)
                   responden yang menganggur meletakkan sektor bekerja
                   sendiri sebagai pilihan keempat. Rajah 8.8 memaparkan
                   taburan bilangan responden mengikut susunan pilihan
                   sektor pekerjaan.

          Rajah 8.8: Sektor pekerjaan yang ingin diceburi responden

          70     68.4
          68
          66                                64
          64               62.8
     Peratus




          62
                                   59.4
          60
          58
          56
          54
               Aw am       Sw asta       NGO
                                  NGO    Bekerja sendiri

             Pertama         Kedua       Ketiga     Keempat
                           Pilihan & Sektor




                                                  85
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


          (iii)  Daripada penjadualan silang yang dijalankan antara sektor
              pekerjaan yang digemari dengan universiti dan bidang
              pengajian, didapati bahawa sektor awam merupakan pilihan
              yang    pertama    bagi    kebanyakan  responden.   Walau
              bagaimanapun,      bila    dijadualsilangkan  antara  sektor
              pekerjaan yang diingini dengan kumpulan etnik, didapati
              bahawa majoriti responden berbangsa Cina memilih sektor
              swasta sebagai pilihan pertama.


       8.6.2.6    Jenis pekerjaan yang ingin diceburi responden
          (i)   Selain sektor pekerjaan, kajian ini cuba melihat juga
              pekerjaan yang ingin diceburi responden. Untuk tujuan itu,
              tiga kategori pekerjaan umum yang merangkumi semua
              jenis pekerjaan, iaitu i) pengurusan dan pentadbiran, ii)
              profesional,     teknikal     dan  berkaitan,   dan    iii)
              perkhidmatan termasuk jualan, pemasaran dan insuran
              telah dikenal pasti. Jadual 8.45 di bawah menunjukkan
              bilangan responden mengikut jenis pekerjaan yang ingin
              diceburi.

         Jadual 8.45: Bidang pekerjaan yang ingin diceburi responden
        Jenis Pekerjaan                        Bil.     Peratus
                                     Responden
        (i) Pengurusan dan pentadbiran                329       58.3
        (ii) Profesional, teknikal dan berkaitan           169       30.0
        (iii) Perkhidmatan (jualan/pemasaran/insuran)         13       2.3
        Pilihan (i) atau (ii)                     25       4.5
        Pilihan (i) atau (iii)                     10       1.8
        Pilihan (ii) atau (iii)                     2       0.4
        Pilihan (i) atau (ii) atau (iii)                16       2.8
                    Jumlah                564      100.0
       Nota: Maklumat 53 orang responden tidak lengkap.




          (ii)   Daripada Jadual 8.45, didapati bahawa, kebanyakan
              responden (58.3%) memilih pengurusan dan pentadbiran
              sebagai bidang pekerjaan yang ingin mereka ceburi. Ini
              diikuti dengan bidang pekerjaan profesional dan teknikal
              (30.0%), dan 2.3 peratus memilih pekerjaan di bidang


                                                  86
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


                    perkhidmatan. Sejumlah 9.4 peratus responden tidak kisah
                    dengan mana-mana pilihan bidang pekerjaan.

              (iii)    Kajian penjadualan silang antara bidang pekerjaan dengan
                    etnik seperti dalam Jadual 8.46, menunjukkan bahawa
                    kebanyakan       responden    etnik      bumiputera    Melayu,
                    Bumiputera lain dan India memilih pekerjaan di bidang
                    pengurusan     dan pentadbiran sebagai           pilihan utama
                    pekerjaan mereka. Bidang pekerjaan kedua yang diminati
                    ialah bidang profesional/teknikal, diikuti dengan bidang
                    perkhidmatan. Ini berbeza dengan etnik Cina yang majoriti
                    mereka (51.3%) memilih pekerjaan bidang profesional dan
                    teknikal sebagai pilihan utama. Lebih kurang 43.6 peratus
                    responden Cina yang tidak bekerja memilih pekerjaan
                    dalam    bidang    pengurusan        dan   pentadbiran.   Yang
                    menariknya ialah, tiada responden berbangsa Cina dan
                    India yang berminat dengan pekerjaan dalam bidang
                    perkhidmatan.

     Jadual 8.46: Bidang pekerjaan yang diceburi dengan kumpulan etnik
                (i)     (ii)    (iii)    (i)     (i)     (ii)   (i)    Jumlah
                                    @      @       @   @ (ii)
                                   (ii)    (iii)     (iii)  @ (iii)


 Bumiputera Melayu        276     141     10      22      9       2    15     475
                (48.9)   (25.0)    (1.8)    (3.9)    (1.6)     (0.4)  (2.7)   (84.2)
 Bumiputera lain         21     5      3      -      1       -    -     30
                (3.7)    (0.9)    (0.5)          (0.2)                (5.3)
 Cina               17     20     -      1      -       -    1     39
               (3.0%)    (3.5)          (0.2)                (0.2)    (6.9)
 India              11     2      -      2      -       -    -     15
                (2.0)    (0.4)          (0.4)                      (2.7)
 Warganegara Malaysia       3      1      -      -      -       -    -      4
 yang lain           (0.5)    (0.2)                                  (0.7)

 Bukan warganegara        1      -      -      -      -       -    -     1
 Malaysia           (0.2)                                        (0.2)

     Jumlah        329     169     13      25      10      2    16     564
               (58.3)   (30.0)    (2.3)    (4.4)     (1.8)   (0.4)   (2.8)   (100.0)
Nota:   (i) Pengurusan dan pentadbiran, (ii) Profesional dan teknikal, dan (iii) Perkhidmatan,
     Maklumat 53 orang responden tidak lengkap.
     Angka dalam kurungan ialah peratus.



              (iv)     Kajian penjadualan silang juga dijalankan untuk melihat
                    taburan responden antara bidang pekerjaan yang ingin
                    diceburi dengan bidang pengajian seperti yang ditunjukkan

                                                             87
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


                  dalam Jadual 8.47. Daripada jadual tersebut, kita dapati
                  bahawa sejumlah besar responden dalam kebanyakan
                  bidang pengajian memilih bidang pekerjaan pengurusan dan
                  pentadbiran sebagai pilihan utama. Walau bagaimanapun,
                  dapatan seperti ini terkecuali bagi bidang-bidang sains
                  merangkumi      sains   tulen,   sains   dan   lain-lain,    dan
                  kejuruteraan, kerana majoriti responden dalam bidang-
                  bidang pengajian ini memilih pekerjaan bidang profesional
                  dan teknikal sebagai pilihan utama.

     Jadual 8.47: Bidang pekerjaan yang diceburi dengan bidang pengajian
                   (i)    (ii)   (iii)   (i) @    (i)@   (ii) @  (i) @ (ii)  Jumlah
                                    (ii)   (iii)   (iii)  @ (iii)

 Sastera dan kemanusiaan      139     35     3     7     2      -     3     189
                  (24.6)   (6.2)   (0.5)   (1.2)   (0.4)         (0.5)   (33.5)
 Ekonomi dan perniagaan       131     24     -     10     6      -    10     189
                  (23.2)   (4.3)         (1.8)   (1.1)         (1.8)   (33.5)
 Undang- undang            4     3     -     -      -     -     1      8
                  (0.7)   (0.5)                         (0.2)    (1.4)
 Sastera dan lain-lain        17     4     2     -      -     -     -     23
                  (3.0)   (0.7)   (0.4)                          (4.1)
 Pertanian dan sains berkaitan    6     4     1     -      -     -     -     11
                  (1.1)   (0.7)   (0.2)                          (2.0)
 Sains tulen             8     9     -     1     1      -     -     19
                  (1.4)   (1.6)         (0.2)   (0.2)               (3.4)
 Sains komputer dan IT        6     14     -     2      -     -     -     22
                  (1.1)   (2.5)         (0.4)                    (3.9)
 Sains dan lain-lain         15     27     -     3     1      -     2     49
                  (2.7)   (4.8)         (0.5)   (0.2)         (0.4)    (8.7)
 Kejuruteraan             2     48     -     2      -     -     -     52
                  (0.4)   (8.5)         (0.4)                    (9.2)
 Senibina, perancangan bandar     1     1     -     -      -     -     -      2
 dan ukur, teknikal dan lain-    (0.2)   (0.2)                               (0.4)
 lain
       Jumlah         329    169     13     25     10      2    16     564
                  (58.3)   (30.0)   (2.3)   (4.4)   (1.8)    (0.4)   (2.8)   (100.0)
Nota:   (i) Pengurusan dan pentadbiran, (ii) Profesional dan teknikal,dan (iii) Perkhidmatan;
     Maklumat 53 orang responden tidak lengkap.
     Angka dalam kurungan ialah peratus.



             8.6.2.7  Negeri dan bandar tempat responden ingin bekerja
               (i)  Kebiasaannya, seseorang individu akan cuba mencari
                  pekerjaan yang dekat dengan tempat tinggal keluarga atau
                  negeri kelahiran. Walau bagaimanapun, terdapat juga
                  individu yang memilih untuk bekerja jauh dari kampung
                  halaman. Jadual 8.48 menunjukkan taburan pilihan



                                                             88
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


              responden mengikut negeri-negeri yang mereka ingin
              bekerja.

          (ii)   Berdasarkan Jadual 8.48, didapati bahawa sejumlah
              responden (14.2%) memilih Selangor sebagai negeri tempat
              mereka    bekerja,    diikuti  Sarawak  (7.8%),  Wilayah
              Persekutuan (7.6%), Kelantan (7.5%), dan Sabah (6.5%).
              Negeri-negeri     lain   walaupun  menjadi  pilihan  bagi
              sesetengah responden tetapi jumlahnya tidaklah begitu
              ketara atau signifikan.

           Jadual 8.48: Negeri tempat responden ingin bekerja
        Negeri           Bil. Responden     Peratus
        Perlis              4         0.7
        Kedah               22         4.0
        Pulau Pinang           25         4.5
        Perak               27         4.9
        Selangor             78         14.2
        W. Persekutuan          42         7.6
        Negeri Sembilan          9         1.6
        Melaka              17         3.1
        Johor               20         3.6
        Pahang              18         3.3
        Terengganu            25         4.5
        Kelantan             41         7.5
        Sabah               36         6.5
        Sarawak              43         7.8
        Mana-mana negeri         143         26
           Jumlah          550        100.0
       Nota: Maklumat 67 orang responden tidak lengkap.



          (iii)  Yang menarik hasil kajian ini ialah, majoriti responden
              (26.0%) meletakkan mana-mana negeri sebagai pilihan
              tempat kerja. Ini jelas menunjukkan bahawa responden ini
              tidak kisah langsung tentang negeri tempat bekerja asalkan
              mereka mendapat pekerjaan.


          (iv)   Sukar untuk menganalisis bandar yang menjadi pilihan
              tempat kerja responden. Ini kerana sejumlah besar
              responden menamakan bandar atau pekan-pekan kecil yang
              berhampiran dengan kampung halaman mereka. Walau

                                               89
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            bagaimanapun, antara semua ibu negeri, Kuala Lumpur
            menjadi pilihan paling ramai responden. Mengikut susunan,
            bandar Kuching merupakan bandar kedua yang menjadi
            pilihan responden diikuti dengan bandar Kota Bharu, Shah
            Alam, Kota Kinabalu, Ipoh, Alor Setar, Kuala Terengganu,
            George Town, Kuantan, Johor Baru, Seremban, Melaka,
            dan Kangar.


       8.6.2.8  Jenis skim latihan siswazah

         (i)  Terdapat lapan jenis skim yang diperkenalkan oleh kerajaan
            untuk membantu meningkatkan kemahiran pelbagai bidang
            bagi siswazah yang menganggur. Skim-skim tersebut
            ialah:-
            1. Skim Sangkutan dan Latihan (SSL) diselaraskan oleh
              Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA),
            2. Skim Sangkutan Pembantu Pengajar diselaraskan oleh
              Kementerian Pendidikan Malaysia,
            3. Skim  Sangkutan  Kajian  diselaraskan  oleh  Unit
              Perancang Ekonomi (UPE),
            4. Skim Sangkutan Latihan Swasta diselaraskan oleh Unit
              Perancang Ekonomi (UPE),
            5. Skim Usahawan Tani Komersil diselaraskan oleh Bank
              Pertanian Malaysia (BPM),
            6. Skim Meningkatkan Keupayaan IKS dalam ICT
              diselaraskan oleh Perbadanan Pembangunan Industri
              Kecil dan Sederhana (SMIDEC) dan Penang Skill
              Development Centre (PSDC),
            7. Skim Latihan ICT dan Bahasa diselaraskan oleh
              Perbadanan Sumber Manusia Berhad (PSMB), dan
            8. Skim Melanjutkan Pengajian diselaraskan Perbadanan
              Tabung Pendidikan Tinggi Negara (PTPTN).




                                        90
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



         (ii)  Didapati bahawa daripada seramai 617 responden yang
             tidak bekerja, hanya seramai 271 (43.9%) responden
             menerima atau berdaftar dengan skim latihan siswazah
             menganggur. Daripada jumlah ini, 194 (71.6%) telah
             berdaftar dengan Skim Latihan Siswazah dan Latihan.
             Seramai 53 responden (19.6%) berdaftar dengan Skim
             Latihan ICT dan Bahasa, 13 responden (4.8%) berdaftar
             dengan Skim Sangkutan Pembantu Pengajar, sembilan
             responden (3.3%) berdaftar dengan Skim Meningkatkan
             Keupayaan IKS dalam ICT dan masing-masing seorang
             responden (0.4%) berdaftar dalam Skim Sangkutan Latihan
             Swasta dan Skim Usahawan Tani Komersil. Jadual 8.49
             menunjukkan taburan responden mengikut skim latihan
             siswazah menganggur.


   Jadual 8.49: Taburan responden mengikut jenis skim latihan siswazah
                 menganggur
 Bil.  Jenis Skim                  Bilangan    Peratus
                           Responden
 1.   Skim Latihan Siswazah dan Latihan         194     71.6
 2.   Skim Sangkutan Pembantu Pengajar          13      4.8
 3.   Skim Sangkutan Kajian                -      -
 4.   Skim sangkutan Latihan Swasta           1      0.4
 5.   Skim Usahawan Tani Komersial            1      0.4
 6.   Skim meningkat Keupayaan IKS dalam ICT       9      3.3
 7.   Skim Latihan ICT dan Bahasa            53     19.6
 8.   Skim Melanjutkan Pengajian             -      -
             Jumlah             271     100.0




                                        91
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


8.7  Kemahiran dan kecekapan

    8.7.1 Kemahiran bahasa

       8.7.1.1      Daripada 2275 responden yang menyertai kajian ini, 1504
                orang (66.1%) telah mengikuti kursus Bahasa Malaysia
                semasa di universiti. Bagi kursus Bahasa Inggeris pula
                didapati   seramai     2044   responden   (89.8%)  pernah
                mengikutinya semasa di universiti. Dari segi jantina
                peratusan responden       yang   mengikuti kursus Bahasa
                Malaysia dan Bahasa Inggeris hampir sama (Rajah 8.9).
                Keadaan yang sama dapat dilihat mengikut status etnik dan
                lokasi tempat tinggal keluarga.

         Rajah 8.9: Taburan siswazah yang mengikuti kursus Bahasa
           Malaysia dan Bahasa Inggeris mengikut jantina

              70                       63.8   63.9
              60
              50
         Peratus




              40     36.2      36.1

              30
              20
              10
              0
                       lelaki            perempuan
                               Jantina
                      kursus BM            kursus BI




       8.7.1.2      Di samping kursus Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia,
                responden juga ditanya mengenai kursus bahasa-bahasa lain
                yang diikuti semasa di universiti. Mengikut dapatan kajian
                ini terdapat 16 jenis kursus bahasa lain. Kursus yang paling
                popular ialah kursus Bahasa Arab dengan 309 responden
                (13.6%), diikuti dengan Bahasa Mandarin 187 responden
                (8.2%), Bahasa Jepun 120 responden (5.3%) dan Bahasa
                Perancis 50 responden (2.2%). Bagi kursus bahasa-bahasa
                lain pula hanya 0.1 hingga 2.2 peratus sahaja yang pernah
                mengikutinya (Rajah 8.10).

                                                  92
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)

                               Rajah 8.10: Kemahiran bahasa lain

       16
                        13.6
       14
       12


  Peratus
       10  8.2
       8
                 5.3
       6
       4                        2.2
       2                                       0.9    0.7       0.7                  0.7      0.4
                                      0.2                        0.1     0.1   0.1               0.1   0.3    0.3
       0




                                                                                              Myanmar
                                                                               Sepanyol
                                                                         Isyarat
         B. Mandarin




                                      Belanda

                                              Jerman




                                                                                          Korea
                                                    Portugal
                                Perancis
                 Jepun


                          Arab




                                                               Punjabi


                                                                     Rusia




                                                                                      Tamil




                                                                                                   Parsi
                                                           Thai
                                                           Bahasa




                8.7.1.3            Mengenai kemahiran dalam bahasa Malaysia, didapati
                               kebanyakan responden mempunyai penguasaan yang baik
                               dalam semua kemahiran. Kemahiran dalam pembacaan ialah
                               kemahiran yang paling tinggi dan kemahiran penulisan pula
                               merupakan kemahiran paling rendah kerana dalam hal ini
                               hampir sembilan peratus merasakan kemahiran penulisan
                               mereka sederhana atau kurang baik (Rajah 8.11).

                Rajah 8.11: Kemahiran bahasa Malaysia

                             baik/fasih                 sederhana               kurang baik/kurang fasih


                                  93.4               95.6            94.9            91.4
                          100

                           80
                     Peratus




                           60

                           40

                           20          5.1                                            7.5
                                           0.4             2.4 0.5        3.1 0.5              0.8
                             0
                                     lisan            bacaan         pendengaran          penulisan
                                                           Kemahiran




                8.7.1.4            Bagi        bahasa           Inggeris         pula,    kebanyakan            responden
                               mempunyai kemahiran sederhana atau kurang baik. Untuk


                                                                                                   93
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


                   kemahiran lisan hanya 787 orang (35.1%) menyatakan
                   mereka mempunyai kemahiran yang baik atau fasih dan 836
                   orang (37.5%) menyatakan mereka mempunyai kemahiran
                   yang sama untuk penulisan. Walau bagaimanapun, bagi
                   kemahiran pendengaran, 53.8% mempunyai kemahiran yang
                   baik dan untuk pembacaan pula 1440 (64.3%) mempunyai
                   kemahiran yang baik (Rajah 8.12).

                        Rajah 8.12: Kemahiran bahasa Inggeris
                 baik/fasih        sederhana        kurang baik/kurang fasih


         100
         90

         80

         70                64.3
         60       55.6                   53.8            53.9
    Peratus




         50                               43.8
              35.1                                37.5
         40                    34.2
         30

         20
                     9.3                                8.6
         10                                   2.4
                                 1.5
          0
                 lisan        bacaan        pendengaran     penulisan
                                  Kemahiran




            8.7.1.5    Responden mempunyai kemahiran yang baik dalam aspek
                   pembacaan dan pendengaran dalam bahasa asing tetapi
                   kurang baik dalam lisan dan penulisan.


            8.7.1.6      Berdasarkan respons responden lebih banyak jumlah pelajar
                     perempuan yang pernah mengambil kursus                  Bahasa
                     Malaysia, Bahasa Inggeris dan Bahasa Mandarin semasa
                     mengikuti pengajian ijazah sarjana muda. Jika dilihat dari
                     segi kemahiran bahasa Inggeris dan komputer terdapat 669
                     (62.2%) responden perempuan yang mempunyai kemahiran




                                                           94
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


                bahasa dan komputer manakala hanya 406 (37.8%)
                responden lelaki yang mempunyai kemahiran yang sama.


Jadual 8.50: Kemahiran bahasa mengikut status pekerjaan
                     Bekerja             Tidak Bekerja
                 B.     B.    B.     B.       B.    B.
                Malaysia  Inggeris  Mandarin  Malaysia   Inggeris  Mandarin
  Lisan
         Baik/Fasih   1356   572    253     602     160     36
                (63.8%)  (72.7%)  (79.8%)  (28.3%)   (20.3%)   (11.4%)
         Sederhana    95    786    105     8     362     13
                (82.6%)  (62.9%)  (87.5%)   (6.9%)   (29.0%)   (10.8%)
    Kurang baik/Kurang     6    95    174     1      89     98
           fasih   (75.0%)  (45.7%)  (58.9%)  (12.5%)   (42.8%)   (33.2%)

  Bacaan
         Baik/Fasih   1399   961    205     606     366      24
                (64.3%)  (66.7%)  (82.0%)  (27.8%)   (25.4%)   (9.6%)
         Sederhana    45    471     61     4     234     13
                (83.3%)  (61.5%)  (80.3%)   (7.4%)   (30.5%)   (17.1%)
    Kurang baik/Kurang     8    18    248     1      11     105
           fasih   72.7%)  (51.4%)  (65.1%)   (9.1%)   (31.4%)   (27.6%)

  Pendengaran
         Baik/Fasih   1384   818    262     605     288     35
                (64.1%)  (68.1%)  (80.4%)  (28.0%)   (23.9%)   (10.7%)
         Sederhana    59    601    104     4     302     14
                (84.3%)  (61.4%)  (85.9%)   (5.7%)   (30.9%)   (11.6%)
    Kurang baik/Kurang     8    28    164     1      19     95
           fasih   (72.8%)  (51.9%)  (58.8%)   (9.1%)   (35.2%)   (34.1%)

  Penulisan
         Baik/Fasih   1306   588     155    582     189     21
                (63.9%)  (70.3%)   (79.9%)  (28.5%)   (22.6%)   (10.8%)
         Sederhana    134    746     86    26     361     13
                (72.8%)  (61.9%)   (81.9%)  (14.1%)   (29.9%)   (12.4%)
    Kurang baik/Kurang     10    114     265     2      57     108
           fasih   (76.9%)  (59.7%)  (66.42%)  (15.4%)   (29.8%)   (27.1%)




        8.7.1.7    Berdasarkan Jadual 8.50 di atas, kebanyakan responden
                yang mempunyai kemahiran dalam bahasa sudah mendapat
                pekerjaan. Walaupun terdapat lebih 60 peratus responden
                yang fasih dalam sesuatu bahasa, hanya 125 responden
                yang fasih dalam bahasa Melayu, Inggeris dan Mandarin.
                Daripada 125 responden tersebut, 76.1 peratus sudah
                bekerja. Seorang responden dalam kelompok ini bekerja
                sendiri. 57.3 peratus yang fasih dalam ketiga-tiga bahasa
                datang daripada aliran sastera/ekonomi manakala 42.7
                peratus daripada aliran sains.



                                               95
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


        8.7.1.8  Didapati bahawa 61.1 peratus responden yang bekerja
             mempunyai kemahiran bahasa Inggeris dan Mandarin. Juga
             didapati 990 (65.8%) responden yang sudah bekerja ada
             mengambil kursus Bahasa Melayu dan 1329 (65%) Bahasa
             Inggeris dan 112 (59.9%) pernah mengambil Bahasa
             Mandarin semasa di universiti.


    8.7.2  Kemahiran komputer


        8.7.2.1  Hanya 1159 orang (50.9%) pernah mengikuti kursus
             komputer semasa di IPT; yakni 725 orang (62.6%)
             perempuan dan 433 (37.4%) lelaki. Analisis data juga
             menunjukkan bahawa 62.1 peratus responden perempuan
             dan 37.9 peratus lelaki pernah mengikuti kursus kemahiran
             komputer dan kemahiran bahasa Inggeris semasa di
             universiti (Rajah 8.13).

         Rajah 8.13: Responden yang mengikuti kursus Bahasa Inggeris
           dan kursus Komputer semasa di IPT mengikut jantina




                              lelaki
                             37.4%



                 perempuan
                  62.6%




        8.7.2.2  Dari sudut etnik pula, responden bumiputera Melayu diikuti
             oleh Cina merupakan responden yang banyak mengikuti
             kursus kemahiran komputer semasa di universiti.


        8.7.2.3  Berdasarkan maklumat lokasi tempat tinggal keluarga
             didapati 48.6 peratus responden yang datang dari bandar

                                        96
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


             kecil dan luar bandar pernah mengikuti kursus komputer
             semasa di universiti.

        8.7.2.4  Antara jenis kemahiran yang diperoleh ialah kemahiran
             memproses kata 209 (18.3%), aplikasi perisian komputer
             967 (83.4%), pengaturcaraan 316 (27.3%), penggunaan
             internet 116 (10%) dan pembaikan komputer 40 (3.5%).

        8.7.2.5  Tujuan mengikuti kursus komputer adalah seperti berikut:
             338 (30.6%) responden mengatakan bahawa kursus ini
             diwajibkan di universiti manakala 50 (14.8%) responden
             mengikuti kursus komputer untuk mendapatkan kemahiran
             dan pengetahuan. 31 (2.8%) responden mengatakan bahawa
             mereka mengikuti kursus komputer sebagai kursus elektif
             dan 14 (1.3%) mengikutinya sebagai bidang minor. 64
             (5.8%) responden mengikuti kursus komputer untuk tujuan
             peningkatan ke tahap yang lebih tinggi.   Di antara 1.3
             hingga 3.4 peratus responden pula mengikuti kursus
             komputer untuk memudahkan kerja, mendalami perakaunan
             komputer, membuat program untuk tujuan automasi, minat,
             pengetahuan dan silibus pengajian.

        8.7.2.6  Untuk kemahiran komputer mengikut status pekerjaan,
             didapati 767 responden (66.2%) daripada kelompok yang
             bekerja dan 308 (26.6%) yang tidak bekerja pernah
             mengikuti kursus komputer semasa di universiti.

    8.7.3  Masalah kemahiran: punca

        8.7.3.1  Berdasarkan penemuan di atas, didapati untuk kemahiran
             bahasa, masih terdapat pelajar yang tidak mengambil kursus
             Bahasa Malaysia 737 (32.4%) dan Bahasa Inggeris 197
             (8.7%) semasa di universiti. Kebanyakan pelajar (65%)
             masih kurang mahir dalam komunikasi lisan dan penulisan
             dalam bahasa Inggeris. Lebih 50 peratus pelajar juga tidak


                                        97
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


                  mengambil kursus bahasa asing. Pelajar yang mengambil
                  kursus bahasa asing didapati kurang mahir dalam aspek
                  pembacaan dan penulisan.

           8.7.3.2    Dari segi kemahiran komputer pula, terdapat 51.6 peratus
                  pelajar yang tidak mengambil kurus kemahiran komputer
                  semasa di universiti. Kemahiran ini juga terhad kepada
                  aplikasi perisian komputer dan pengaturcaraan. 14.9 peratus
                  responden mengambil kursus komputer kerana kursus ini
                  merupakan kursus wajib, elektif (2.2%), dan minor (1.4%).
                  Kurang 2.0 peratus responden mengambil kursus komputer
                  kerana minat.

8.8    Kemahiran yang dimiliki selepas tamat pengajian di IPT dan kemahiran
     yang digunakan semasa bekerja

     8.8.1   Kemahiran berkomunikasi

           8.8.1.1    Majoriti responden menyatakan mereka memiliki semua
                  jenis kemahiran berkomunikasi di atas pada tahap yang baik
                  atau sangat baik seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 8.51
                  di bawah.

  Jadual 8.51: Kemahiran komunikasi yang dimiliki selepas tamat pengajian di IPT
Kemahiran Komunikasi                   Tidak           Baik/Sangat Baik
                             Baik      Baik    Sangat Baik   Jumlah
                                                   Baik dan
                                                  Sangat Baik
Mengemukakan idea secara lisan               3.5      68.7      25.2     93.9
Menyumbang idea dalam kumpulan               2.9      55.1      38.9     94.0
Menulis laporan                      5.5      60.7      30.8     91.5
Mengemukakan idea secara spontan              6.9      65.7      24.5     90.2
Berkomunikasi dalam kumpulan (latar            6.7      56.1      34.2     90.3
 belakang berbeza)
Membuat pembentangan                   6.9      64.1       25.8        89.9
Menulis surat/memo rasmi                 8.5      58.6       29.7        88.3
Membuat perundingan                    9.2      57.9       29.5        87.4
Memimpin dan memotivasi kumpulan             11.2      58.5       27.1        85.6
Menulis cadangan                     13.3      58.9       24.4        83.3
Menulis minit mesyuarat                  23.7      55.4       18.6        74
Nota : Jumlah peratusan “Tidak Baik”, “Baik” dan “Sangat Baik” tidak genap 100.0 peratus kerana terdapat responden yang
tidak memberikan respons.




                                                           98
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


        8.8.1.2  Bilangan responden yang mengatakan “tidak baik” bagi
             kemahiran berkomunikasi adalah agak rendah. Misalnya,
             bagi kemahiran mengemukakan idea secara lisan, hanya 3.5
             peratus menyatakan “tidak baik”. Jenis kemahiran yang
             paling banyak mendapat respons “tidak baik” ialah
             kemahiran menulis minit mesyuarat. Namun bilangannya
             tidaklah begitu tinggi, iaitu hanya 23.7 peratus. Kemahiran
             yang paling kerap diberi respons “sangat baik” oleh
             responden ialah kemahiran menyumbang idea dalam
             kumpulan. 38.9 peratus mengatakan mereka memiliki
             kemahiran yang “sangat baik” dari segi menyumbang idea
             dalam kumpulan. Kemahiran ini juga merupakan kemahiran
             yang dimiliki paling ramai responden sekiranya peratusan
             respons “baik” dan “sangat baik” digabungkan (94.0%).


       8.8.1.3  Namun, yang menarik ialah kebanyakan jenis kemahiran
             berkomunikasi yang mendapat jumlah bilangan respons
             “baik” dan “sangat baik” yang tertinggi ialah kemahiran
             yang berkaitan dengan komunikasi yang melibatkan lisan.
             Kemahiran-kemahiran ini ialah:-

                  mengemukakan idea secara lisan (93.9 %),
                  menyumbang idea dalam kumpulan (94 %), dan
                  mengemukakan idea secara spontan (90.2 %).

             Bagi ketiga-tiga kemahiran ini, peratusan responden yang
             memberi respons “baik” atau “sangat baik” melebihi 90
             peratus.

       8.8.1.4  Sebaliknya, kebanyakan kemahiran berkomunikasi yang
             mendapat bilangan respons “tidak baik” yang tertinggi ialah
             kemahiran yang berkaitan dengan penulisan, iaitu:-


                  menulis minit mesyuarat (23.7%),
                  menulis cadangan (13.3 %), dan
                                          99
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


                        menulis surat/memo rasmi (8.5%).

                  Ini menunjukkan bahawa walaupun responden tidak
                  mempunyai masalah yang serius dalam berkomunikasi,
                  mereka lebih mahir berkomunikasi secara lisan berbanding
                  penulisan.


           8.8.1.5   Kebanyakan responden yang bekerja bersetuju bahawa
                  semua jenis kemahiran berkomunikasi yang dinyatakan
                  dalam borang soal selidik digunakan semasa bekerja. Bagi
                  setiap kemahiran, bilangan responden yang mengatakan
                  “setuju” dan “sangat setuju” adalah tinggi (Jadual 8.52).

   Jadual 8.52: Kemahiran berkomunikasi yang digunakan semasa bekerja
Kemahiran Komunikasi                   Tidak          Setuju/Sangat Setuju
                             Setuju     Setuju     Sangat    Jumlah
                                             Setuju   Setuju dan
                                                  Sangat Setuju
Mengemukakan idea secara lisan               4.1      50.8      41.9     92.7
Menyumbang idea dalam kumpulan               6.3      47.1      43.3     90.4
Menulis laporan                      10.0      45.9      40.7     86.6
Mengemukakan idea secara spontan              6.7      50.7      39.2     89.9
Berkomunikasi dalam kumpulan (latar             3.9      39.9      53.1     93.0
 belakang berbeza)
Membuat pembentangan                    14.6      45.8       35.9        81.7
Menulis surat/memo rasmi                  13.0      44.4       39.4        83.8
Membuat perundingan                     6.8      49.5       40.5        90.0
Memimpin dan memotivasi kumpulan              13.5      48.7       34.1        82.8
Menulis cadangan                      20.3      45.8       30.1        75.9
Menulis minit mesyuarat                  30.5      41.4       24.2        65.6
Nota : Jumlah peratusan “Tidak Setuju”, “Setuju” dan “Sangat Setuju” tidak genap 100.0 peratus kerana terdapat responden
yang tidak memberikan respons.




           8.8.1.6   Kemahiran yang paling kerap diberi respons “setuju” dan
                  “sangat     setuju”    oleh   responden     ialah    kemahiran
                  berkomunikasi dalam kumpulan yang mempunyai latar
                  belakang yang berbeza. 39.9 peratus responden mengatakan
                  “setuju” dan 53.1 peratus mengatakan “sangat setuju”.
                  Jumlah responden yang menyatakan “setuju” dan “sangat
                  setuju” ialah 93 peratus. Hanya 3.9 peratus responden
                  mengatakan “tidak bersetuju”. Sebaliknya, kemahiran yang
                  diberi respons “setuju” dan “sangat setuju” yang terendah


                                                           100
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


              ialah kemahiran menulis minit mesyuarat. Jumlah responden
              yang menyatakan “setuju” dan “sangat setuju” bagi
              kemahiran ini ialah 65.6 peratus.


         8.8.1.7  Ini bermakna semasa bekerja, responden bukan sahaja
              menggunakan kemahiran berbentuk lisan tetapi juga
              kemahiran  berbentuk   penulisan.   Namun,   kemahiran
              berbentuk lisan lebih  kerap   digunakan semasa bekerja
              berbanding kemahiran berbentuk penulisan. Sebagaimana
              dalam Jadual 8.52, kemahiran menulis surat/memo rasmi,
              menulis cadangan, dan menulis minit mesyuarat ialah
              kemahiran yang digunakan oleh bilangan responden yang
              paling rendah. Secara am, corak ini sama dengan corak
              kemahiran yang dimiliki responden selepas tamat pengajian
              di IPT. Namun, sekiranya perbandingan dibuat dengan lebih
              teliti, terdapat beberapa perbezaan yang menarik (Jadual
              8.53).


  Jadual 8.53: Perbandingan antara kemahiran yang dimiliki selepas tamat
    pengajian di IPT dan kemahiran yang digunakan semasa bekerja
Kemahiran Komunikasi           Dimiliki selepas tamat  Digunakan semasa bekerja
                      pengajian di IPT
                     Jumlah Baik/ Sangat    Jumlah Setuju/Sangat
                         Baik           Setuju
                     Peratus  kedudukan    Peratus   kedudukan
Menyumbang idea dalam kumpulan      94.0      1      90.4      3
Mengemukakan idea secara lisan       93.9     2      92.7      2
Menulis laporan              91.5     3      86.6      6
Berkomunikasi dalam kumpulan (latar    90.3     4      93.0      1
 belakang berbeza)
Mengemukakan idea secara spontan      90.2     5       89.9     5
Membuat pembentangan            89.9     6       81.7     9
Menulis surat/memo rasmi          88.3     7       83.8     7
Membuat perundingan            87.4     8       90.0     4
Memimpin dan memotivasi kumpulan      85.6     9       82.8     8
Menulis cadangan              83.3     10      75.9     10
Menulis minit mesyuarat          74.0     11      65.6     11


        8.8.1.8  Jadual 8.53 menunjukkan terdapat empat perbezaan yang
              agak ketara antara kemahiran yang dimiliki oleh responden
              selepas tamat pengajian di IPT dengan kemahiran yang
              digunakan semasa bekerja, iaitu berkomunikasi dalam
                                             101
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            kumpulan yang mempunyai latar belakang yang berbeza,
            menulis laporan, membuat perundingan, dan menyumbang
            idea dalam kumpulan.


        8.8.1.9 Responden yang bekerja memberi bilangan respons tertinggi
            untuk kemahiran berkomunikasi dalam kumpulan yang
            mempunyai latar belakang yang berbeza, namun bilangan
            respons yang menunjukkan kemahiran ini dimiliki hanya
            menduduki tempat keempat tertinggi.


       8.8.1.10 Untuk kemahiran membuat perundingan, bilangan respons
            yang diberi oleh responden yang bekerja menduduki tempat
            keempat   tertinggi,  namun   bilangan   respons   yang
            menunjukkan kemahiran ini dimiliki hanya menduduki
            tempat kelapan tertinggi. Gambaran yang bertentangan
            didapati  mengenai   kemahiran  menulis   laporan   dan
            menyumbang idea dalam kumpulan.


       8.8.1.11 Untuk kemahiran menulis laporan, bilangan respons yang
            menunjukkan kemahiran ini       dimiliki oleh responden
            menduduki tempat ketiga tertinggi, namun bilangan respons
            yang diberi oleh responden yang bekerja lebih rendah, iaitu
            hanya   menduduki   tempat  keenam   tertinggi.  Untuk
            kemahiran menyumbang idea dalam kumpulan pula,
            bilangan respons yang menunjukkan kemahiran ini dimiliki
            selepas tamat pengajian menduduki tempat yang tertinggi.
            Namun bilangan respons yang diberi oleh responden yang
            bekerja hanya menduduki tempat ketiga tertinggi. Ini
            menunjukkan bahawa terdapat kemahiran berkomunikasi
            yang agak penting semasa bekerja tetapi kurang dimiliki
            oleh responden. Terdapat juga kemahiran berkomunikasi
            yang dimiliki oleh responden pada tahap yang agak tinggi,
            tetapi tidak begitu penting (sekiranya dibandingkan dengan
            kemahiran yang lain) semasa bekerja. Dalam erti kata lain,
                                           102
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            bagi ketiga-tiga kemahiran tersebut, tidak ada kesepadanan
            antara kemahiran yang dimiliki oleh responden selepas tamat
            pengajian di IPT dengan kemahiran yang digunakan semasa
            bekerja.


    8.8.2 Kemahiran berfikir


       8.8.2.1  Sebahagian  kemahiran  berfikir,  seperti  menganalisis,
            menjana idea kritis dan menilai hasil kerja, melibatkan
            penggunaan hemisfera kiri otak sementara sebahagian lagi
            seperti menjana idea kreatif, melihat sesuatu secara holistik
            dan melakukan beberapa tugas secara serentak melibatkan
            penggunaan hemisfera kanan otak. Tiga daripada kemahiran
            di atas, iaitu kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran
            membuat keputusan dan kemahiran mempelajari dan
            mengaplikasi pengetahuan serta kemahiran baru ialah
            kemahiran yang umum dan melibatkan penggunaan kedua-
            dua hemisfera otak, manakala kemahiran yang lain ialah
            kemahiran yang lebih spesifik dan melibatkan penggunaan
            sama ada hemisfera kiri atau kanan otak.


       8.8.2.2  Kajian ini menunjukkan majoriti responden memiliki
            kemahiran berfikir yang baik, seperti yang ditunjukkan
            dalam Jadual 8.54 di bawah. Kebanyakan responden
            menyatakan mereka memiliki kemahiran berfikir pada tahap
            yang baik. Setiap jenis kemahiran yang terbabit diberi
            bilangan respons “baik” dan “sangat baik” yang tinggi.
            Sekiranya bilangan respons “baik” dan “sangat baik”
            digabungkan untuk setiap kemahiran, peratusannya ialah 81
            ke atas. Ini menggambarkan bahawa responden tidak
            menghadapi masalah untuk menggunakan pelbagai jenis
            kemahiran berfikir.




                                         103
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


          8.8.2.3    Namun terdapat perbezaan dari segi kecenderungan jenis
                  kemahiran berfikir yang dimiliki. Mereka kelihatan lebih
                  cenderung terhadap kemahiran berfikir yang bersifat umum.
                  Jadual 8.54 menunjukkan kemahiran berfikir yang mendapat
                  jumlah bilangan respons “baik” dan “sangat baik” daripada
                  paling ramai responden ialah kemahiran menyelesaikan
                  masalah, iaitu 92.6 peratus (65.9 peratus “baik”, 27.6 peratus
                  “sangat baik”). Ini diikuti oleh kemahiran membuat
                  keputusan. Jumlah bilangan respons “baik” dan “sangat
                  baik” bagi kemahiran ini ialah 92 peratus (63.4 peratus
                  “baik”, 28.6 peratus “sangat baik”). Kedua-dua kemahiran
                  ini bersifat umum.


 Jadual 8.54: Kemahiran berfikir yang dimiliki selepas tamat pengajian di IPT
Kemahiran Berfikir                    Tidak           Baik/Sangat Baik
                             Baik       Baik    Sangat Baik   Jumlah
                                                   Baik dan
                                                   Sangat Baik
Menyelesaikan masalah                    3.5      65.0      27.6      92.6
Membuat keputusan                      4.1      63.4      28.6     92.0
Menganalisis                        4.7      65.4      26.0     91.4
Menjana idea kreatif                    7.8      65.8      23.3     89.1
Mempelajari dan mengaplikasi pengetahuan          5.3      58.9      31.7     90.6
 serta skil baru
Menilai sesuatu secara terperinci              7.6      58.3       30.0       88.3
Menilai hasil kerja sendiri                 8.4      59.4       28.3       87.7
Melihat sesuatu secara holistik/keseluruhan         9.0      59.9       27.0       86.9
Membuat penaakulan                     9.9      65.0       20.5       85.5
Menjana idea kritis                     13.1     63.3       20.2       83.5
Melakukan beberapa tugas secara serentak          14.5     57.7       23.8       81.5
Nota : Jumlah peratusan “Tidak Baik”, “Baik” dan “Sangat Baik” tidak genap 100.0 peratus kerana terdapat responden yang
tidak memberikan respons.




          8.8.2.4    Kemahiran yang paling tidak digemari oleh responden ialah
                  kemahiran melakukan tugas secara serentak. Kemahiran ini
                  diberi bilangan respons “baik” dan “sangat baik” terendah
                  berbanding kemahiran berfikir yang lain, iaitu 81.5 peratus.
                  14.5 peratus responden memberikan respons “tidak baik”.
                  Kemahiran     ini   bersifat   spesifik    kepada    penggunaan
                  hemisfera kanan otak. Kemahiran berfikir yang diberi
                  bilangan respons “baik” dan “sangat baik” yang kedua


                                                          104
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            terendah berbanding kemahiran berfikir yang lain ialah
            kemahiran menjana idea kritis, iaitu 83.5 peratus. Kemahiran
            ini bersifat spesifik kepada penggunaan hemisfera kiri otak.
            Ini menunjukkan walaupun responden mungkin mahir
            menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, mereka
            mungkin memerlukan lebih daya usaha untuk menghasilkan
            tugas yang memerlukan penggunaan kemahiran berfikir
            yang lebih spesifik.


       8.8.2.5  Antara kemahiran yang melibatkan penggunaan hemisfera
            kanan dan kiri otak, didapati responden lebih cenderung
            terhadap kemahiran yang melibatkan penggunaan hemisfera
            kiri otak. Jadual 8.54 menunjukkan kebanyakan kemahiran
            berfikir yang melibatkan penggunaan hemisfera kiri otak
            mendapat peratusan jumlah respons “baik” dan “sangat
            baik” yang lebih tinggi berbanding kemahiran yang
            melibatkan penggunaan hemisfera kanan otak. Kemahiran
            menganalisis, melihat sesuatu secara terperinci, menilai hasil
            kerja sendiri, membuat penaakulan dan menjana idea kritis
            yang melibatkan otak kiri menduduki tempat ketiga,
            keenam, ketujuh, kesembilan, dan kesepuluh. Sebaliknya,
            kemahiran menjana idea kreatif, melihat sesuatu secara
            holistik dan melakukan beberapa tugas serentak menduduki
            tempat kelima, kelapan, dan kesebelas.


       8.8.2.6  Purata bagi jumlah “setuju” dan “sangat setuju” bagi ketiga-
            tiga kemahiran yang melibatkan penggunaan otak kanan
            (menjana idea kreatif, melihat sesuatu secara holistik dan
            melakukan beberapa tugas secara serentak) ialah 85 peratus,
            sementara bagi kelima-lima kemahiran yang melibatkan
            penggunaan otak kiri (menganalisis, melihat sesuatu secara
            terperinci, menilai hasil kerja sendiri, membuat penaakulan,
            dan menjana idea kritis), puratanya ialah 87.3 peratus.


                                         105
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


           8.8.2.7    Majoriti responden yang bekerja bersetuju semua kemahiran
                  berfikir yang disenaraikan dalam borang soal selidik
                  digunakan semasa bekerja.           Kedua-dua jenis kemahiran
                  berfikir, iaitu yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik
                  digunakan oleh ramai responden. Bagi kemahiran berfikir
                  yang bersifat umum, iaitu kemahiran menyelesaikan
                  masalah, kemahiran membuat keputusan dan kemahiran
                  mempelajari dan mengaplikasi pengetahuan serta skil baru,
                  bilangan responden yang mengatakan mereka “setuju” dan
                  “sangat setuju” bahawa kemahiran tersebut digunakan
                  semasa bekerja adalah hampir sama. Malahan, ketiga-tiga
                  kemahiran ini merupakan antara kemahiran yang menerima
                  respons    “setuju”    dan   “tidak   setuju”   yang    tertinggi
                  berbanding respons bagi kemahiran berfikir yang lain seperti
                  yang ditunjukkan dalam Jadual 8.55 di bawah.


Jadual 8.55: Kemahiran berfikir yang digunakan semasa berkerja
 Kemahiran Berfikir                   Tidak           Setuju/Sangat Setuju
                             Setuju     Setuju     Sangat  Jumlah Setuju
                                            Setuju   dan Sangat
                                                   Setuju
 Menyelesaikan masalah                   4.5      46.1     45.3      91.4
 Membuat keputusan                     5.0      46.5     44.5      91.0
 Menganalisis                        6.3      48.3     41.1      89.4
 Menjana idea kreatif                    9.1      60.1     36.9      97.0
 Mempelajari dan mengaplikasi pengetahuan          3.8      43.6     48.8      92.4
 serta skil baru
 Melihat sesuatu secara terperinci             5.3      44.4      46.2       90.6
 Menilai hasil kerja sendiri                6.4      50.3      39.3       89.6
 Melihat sesuatu secara holistik/keseluruhan        6.7      49.4      39.6       89.0
 Membuat penaakulan                     8.7      57.2      29.2       86.4
 Menjana idea kritis                    12.5      50.6      32.1       82.7
 Melakukan beberapa tugas secara serentak          9.5      42.7      44.0       86.7
Nota : Jumlah peratusan “Tidak Setuju”, “Setuju” dan “Sangat Setuju” tidak genap 100.0 peratus kerana terdapat responden
yang tidak memberikan respons.



           8.8.2.8    Daripada Jadual 8.55, kemahiran berfikir yang digunakan
                  oleh paling ramai responden ialah kemahiran menjana idea
                  kreatif. Bilangan responden yang memberi respons “setuju”
                  dan “sangat setuju” sangat tinggi, iaitu 97 peratus. Ini
                  menunjukkan pemikiran kreatif jauh lebih penting daripada
                  jenis pemikiran yang lain di tempat kerja.

                                                           106
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



       8.8.2.9  Jadual 8.55 juga menunjukkan kemahiran yang melibatkan
            penggunaan hemisfera kanan otak pada amnya digunakan
            oleh responden semasa bekerja pada kadar yang lebih tinggi
            berbanding    kemahiran  yang  melibatkan   penggunaan
            hemisfera kiri otak.


       8.8.2.10 Purata bagi jumlah “setuju” dan “sangat setuju” bagi ketiga-
            tiga kemahiran yang melibatkan penggunaan hemisfera
            kanan otak (menjana idea kreatif, melihat sesuatu secara
            holistik dan melakukan beberapa tugas secara serentak) ialah
            90.9 peratus, sementara bagi kelima-lima kemahiran yang
            melibatkan penggunaan hemisfera kiri otak (menganalisis,
            melihat sesuatu secara terperinci, menilai hasil kerja sendiri,
            membuat penaakulan, dan menjana idea kritis), puratanya
            ialah 87.7 peratus.


       8.8.2.11 Terdapat beberapa perbezaan antara kemahiran berfikir yang
            dimiliki   responden  dengan  kemahiran   berfikir  yang
            digunakan semasa bekerja (Jadual 8.56).


       8.8.2.12 Perbezaan yang paling ketara melibatkan kemahiran
            menjana idea kreatif dan menganalisis. Kemahiran menjana
            idea kreatif merupakan kemahiran yang tertinggi yang
            digunakan oleh responden selepas tamat pengajian. Namun
            kemahiran ini hanyalah kemahiran yang kelima tertinggi
            dimiliki oleh responden selepas tamat pengajian. Kemahiran
            menganalisis pula ialah kemahiran yang ketiga tertinggi
            yang dimiliki oleh responden selepas tamat pengajian.
            Namun kemahiran ini tidak begitu kerap digunakan semasa
            bekerja berbanding kemahiran berfikir yang lain (ketujuh
            tertinggi).




                                           107
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


  Jadual 8.56: Perbandingan antara kemahiran berfikir yang dimiliki selepas
  tamat pengajian di IPT dengan kemahiran berfikir yang digunakan semasa
                  bekerja
Kemahiran Berfikir                   Dimiliki selepas tamat     Digunakan semasa bekerja
                              pengajian di IPT
                            Jumlah Baik/ Sangat        Jumlah Setuju/Sangat
                                Baik               Setuju
                            Peratus Kedudukan         Peratus   Kedudukan
Menyelesaikan masalah                   92.6     1         91.4      3
Membuat keputusan                    92.0      2         91.0      4
Menganalisis                       91.4      3         89.4      7
Mempelajari dan mengaplikasi pengetahuan         90.6      4         92.4      2
 serta skil baru
Menjana idea kreatif                   89.1       5         97.0        1
Melihat sesuatu secara terperinci            88.3       6         90.6        5
Menilai hasil kerja sendiri               87.7       7         89.6        6
Melihat sesuatu secara holistik/keseluruhan       86.9       8         89.0        8
Membuat penaakulan                    85.5       9         86.4        10
Menjana idea kritis                   83.5       10        82.7        11
Melakukan beberapa tugas secara serentak         81.5       11        86.7        9



     8.8.3   Kemahiran merancang dan mentadbir


           8.8.3.1    Jadual 8.57 di bawah menunjukkan respons mengenai
                  kemahiran merancang dan mentadbir.

Jadual 8.57     Kemahiran merancang dan mentadbir yang dimiliki selepas tamat
                  pengajian di IPT
Kemahiran Merancang dan Mentadbir            Tidak           Baik/Sangat Baik
                             Baik       Baik    Sangat Baik   Jumlah
                                                   Baik dan
                                                  Sangat Baik
Mengurus masa                       6.4       56.4      33.3     89.7
Membuat perancangan atau pelan tindakan          8.8       57.5      29.5     87.0
Mentadbir kumpulan/pasukan                11.4      58.4      25.9     84.3
Nota : Jumlah peratusan “Tidak Baik”, “Baik” dan “Sangat Baik” tidak genap 100.0 peratus kerana terdapat responden yang
tidak memberikan respons.



                  Agak ramai responden mengatakan mereka memiliki
                  kemahiran merancang dan mentadbir pada tahap yang baik.
                  Antara ketiga-tiga kemahiran tersebut, kemahiran yang
                  paling digemari oleh responden ialah kemahiran mengurus
                  masa. Jumlah respons “baik” dan             “sangat baik” bagi
                  kemahiran ini adalah yang tertinggi, iaitu 89.7 peratus.
                  Kemahiran yang paling kurang digemari ialah kemahiran
                  mentadbir (84.3%).



                                                          108
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


           8.8.3.2    Corak yang sama didapati bagi respons terhadap kemahiran
                  yang digunakan oleh responden semasa bekerja, seperti yang
                  dapat dilihat dalam Jadual 8.58 di bawah. Majoriti
                  responden yang berkerja bersetuju bahawa kemahiran
                  membuat perancangan atau pelan tindakan, mentadbir
                  kumpulan atau pasukan dan mengurus masa digunakan
                  semasa bekerja. Antara ketiga-tiga kemahiran tersebut,
                  kemahiran mengurus masa ialah kemahiran yang diberi
                  respons “setuju” dan “sangat setuju” oleh paling ramai
                  reponden     (92.6%).     Kemahiran     ini   juga   merupakan
                  kemahiran yang diberi respons “sangat setuju” oleh paling
                  ramai responden (51.4%). Ini bermakna kemahiran yang
                  digunakan     semasa    bekerja    yang    berhubung     dengan
                  kemahiran     merancang     dan   mentadbir     selari   dengan
                  kemahiran yang dimiliki responden selepas tamat pengajian
                  di IPT.

  Jadual 8.58: Kemahiran merancang dan mentadbir yang digunakan semasa
                 bekerja
Kemahiran Merancang dan Mentadbir            Tidak         Setuju/Sangat Setuju
                             Setuju     Setuju   Sangat  Jumlah Setuju
                                           Setuju   dan Sangat
                                                  Setuju
Mengurus masa                        3.6      41.2    51.4      92.6
Membuat perancangan atau pelan tindakan           7.4      43.5    44.8      88.3
Mentadbir kumpulan/pasukan                 13.6      45.9    36.1      82.0
Nota : Jumlah peratusan “Tidak Setuju”, “Setuju” dan “Sangat Setuju” tidak genap 100.0 peratus kerana terdapat responden
yang tidak memberikan respons.



     8.8.4 Kemahiran dalam teknologi komunikasi dan maklumat


           8.8.4.1   Sebagaimana kemahiran lain yang telah dibincangkan di
                  atas, kelima-lima kemahiran dalam teknologi komunikasi
                  dan maklumat juga dimiliki oleh responden selepas tamat
                  pengajian di IPT pada tahap “baik” atau “sangat baik”.
                  Bilangan responden yang menganggap kemahiran mereka
                  “tidak baik” sangat kecil, iaitu kurang daripada tujuh peratus
                  bagi setiap satu kemahiran. Kemahiran yang paling kerap
                  diberi respons “sangat baik” ialah kemahiran mendapatkan

                                                           109
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


                  maklumat (53%). Ini diikuti oleh kemahiran memproses
                  maklumat (44.2%), kemahiran berkomunikasi (41.8%),
                  mempersembahkan maklumat (40.8%), dan akhir sekali
                  memproses kata (38.9%).


           8.8.4.2    Kemahiran memproses kata ialah kemahiran yang diberi
                  respons “tidak baik” oleh paling ramai responden (7.5%).
                  Kemahiran ini merupakan kemahiran dalam teknologi
                  komunikasi dan maklumat yang paling tidak digemari oleh
                  responden, berbanding kemahiran berkaitan yang lain.


          8.8.4.3    Sekiranya peratusan “baik” dan “sangat baik” digabungkan,
                  seperti   dalam    Jadual    8.59,   kemahiran      mendapatkan
                  maklumat merupakan kemahiran yang dimiliki oleh paling
                  ramai responden selepas tamat pengajian di IPT (93.3%). Ini
                  diikuti oleh kemahiran memproses maklumat (90.8%),
                  kemahiran     berkomunikasi (90.2%),         mempersembahkan
                  maklumat (89.2%) dan akhir sekali memproses kata (88%).
                  Ini menunjukkan responden lebih gemar atau mahir
                  menggunakan teknologi komunikasi dan maklumat untuk
                  mendapatkan maklumat berbanding untuk tujuan-tujuan lain.

   Jadual 8.59: Kemahiran dalam teknologi komunikasi dan maklumat yang
           dimiliki selepas tamat pengajian di IPT
Kemahiran dalam teknologi komunikasi           Tidak           Baik/Sangat Baik
dan maklumat                       Baik       Baik    Sangat Baik   Jumlah
                                                   Baik dan
                                                   Sangat Baik
Mendapatkan maklumat                    2.9      40.3      53.0     93.3
Memproses maklumat                     5.1      46.6      44.2     90.8
Berkomunikasi                       5.9      48.4      41.8     90.2
Mempersembahkan maklumat                  6.8      48.4      40.8     89.2
Memproses kata                       7.5      51.1      36.9     88.0
Nota : Jumlah peratusan “Tidak Baik”, “Baik” dan “Sangat Baik” tidak genap 100.0 peratus kerana terdapat responden yang
tidak memberikan respons.




           8.8.4.4    Bagi kemahiran dalam teknologi komunikasi dan maklumat
                  yang digunakan semasa bekerja, kemahiran yang diberi
                  respons    “sangat    setuju”   tertinggi    ialah   kemahiran

                                                          110
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


                  mendapatkan maklumat (56.3%). Respons “sangat setuju”
                  untuk setiap kemahiran yang digunakan semasa bekerja
                  serupa dengan corak respons yang diberikan oleh responden
                  terhadap kemahiran yang dimiliki selepas tamat pengajian.


           8.8.4.5    Namun sekiranya respons “setuju” dan “sangat setuju”
                  digabungkan, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 8.60 di
                  bawah, terdapat perbezaan dengan keputusan sebelum ini.
                  Kemahiran yang diberi respons “setuju” dan “sangat setuju”
                  tertinggi oleh responden yang bekerja ialah kemahiran
                  memproses maklumat (89.7%) dan yang kedua ialah
                  kemahiran mendapatkan maklumat (89.2%). Sebaliknya,
                  kemahiran yang dimiliki oleh responden selepas tamat
                  pengajian yang tertinggi ialah mendapatkan maklumat dan
                  yang kedua pula memproses maklumat. Namun, bagi
                  kemahiran memproses kata, corak yang sama didapati.
                  Kemahiran ini merupakan kemahiran yang paling kurang
                  digunakan semasa bekerja dan yang paling kurang dimiliki
                  oleh responden selepas tamat pengajian di IPT.


  Jadual 8.60: Kemahiran dalam teknologi komunikasi dan maklumat yang
             digunakan semasa bekerja
Kemahiran dalam teknologi komunikasi           Tidak          Setuju/Sangat Setuju
dan maklumat                       Setuju     Setuju     Sangat  Jumlah Setuju
                                            Setuju   dan Sangat
                                                    Setuju
Mendapatkan maklumat                    6.6      32.9     56.3      89.2
Memproses maklumat                     5.8      34.9     54.8      89.7
Berkomunikasi                        8.5      36.1     51.4      87.5
Mempersembahkan maklumat                  8.4      37.0     50.2      87.2
Memproses kata                       10.2      39.2     45.7      84.9
Nota : Jumlah peratusan “Tidak Setuju”, “Setuju” dan “Sangat Setuju” tidak genap 100.0 peratus kerana terdapat responden
yang tidak memberikan respons.




      8.8.5   Analisis penjadualan silang antara responden yang bekerja dengan
           responden yang tidak bekerja (menganggur) dari segi kemahiran yang
           dimiliki

           8.8.5.1    Keseluruhannya, lebih ramai responden yang tidak bekerja
                  memiliki kemahiran yang terbabit berbanding responden


                                                           111
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


              yang bekerja. Jadual-Jadual 8.61, 8.62, 8.63 dan 8.64 di
              bawah menunjukkan perbandingan antara kemahiran yang
              dimiliki oleh responden yang bekerja dengan responden
              yang tidak bekerja selepas tamat pengajian di IPT.

Jadual 8.61: Kemahiran berkomunikasi yang dimiliki selepas tamat pengajian di
                 IPT
Kemahiran berkomunikasi            Tidak Baik     Jumlah Baik dan Sangat
                                     Baik
                     Bekerja   Tidak    Bekerja    Tidak
                           Bekerja          bekerja
Mengemukakan idea secara lisan       4.4    2.0     95.6     98.0
Menyumbang idea dalam kumpulan       7.6    6.5     92.4     93.5
Menulis laporan               7.6    6.1     92.4     93.9
Mengemukakan idea secara spontan      6.6    3.6     93.4     96.4
Berkomunikasi dalam kumpulan (latar    10.9    4.0     89.1     96.0
 belakang berbeza)
Membuat pembentangan            15.6    11.1      84.4    88.9
Menulis surat/memo rasmi          26.3    17.2      73.7    92.8
Membuat perundingan             3.6    1.3       96.4    98.7
Memimpin dan memotivasi kumpulan      11.8    11.1      88.2    88.9
Menulis cadangan              9.8    9.1       90.2    90.9
Menulis minit mesyuarat           7.5    6.5       92.5    93.5



        8.8.5.2  Keputusan ujian F menunjukkan terdapat empat jenis
              kemahiran berkomunikasi yang memperlihatkan perbezaan
              yang signifikan, iaitu kemahiran menulis laporan, menulis
              surat/memo  rasmi,   menulis  minit   mesyuarat,  dan
              menyumbang idea dalam kumpulan. Bagi kemahiran-
              kemahiran ini responden yang tidak bekerja memberi
              respons “baik/sangat baik” yang lebih tinggi berbanding
              responden yang bekerja selepas tamat pengajian di IPT.


        8.8.5.3  Terdapat juga perbezaan dari segi kecenderungan kemahiran
              berkomunikasi antara responden yang bekerja dengan yang
              tidak bekerja selepas tamat pengajian di IPT. Misalnya
              responden yang bekerja menunjukkan kecenderungan yang
              lebih tinggi terhadap kemahiran menulis minit mesyuarat
              dan  kemahiran  menyumbang    idea  dalam  kumpulan
              berbanding dengan responden yang tidak bekerja. Bagi
              responden yang bekerja, kemahiran menulis minit mesyuarat


                                           112
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


               adalah keempat tertinggi manakala kemahiran menyumbang
               idea dalam kumpulan adalah yang kelima tertinggi. Bagi
               responden yang tidak bekerja, kemahiran-kemahiran ini
               adalah hanya yang keenam tertinggi.

Jadual 8.62: Kemahiran berfikir yang dimiliki selepas tamat pengajian di IPT
     Kemahiran berfikir       Tidak Baik        Jumlah Baik/Sangat Baik
                      Bekerja    Tidak   Bekerja    Tidak
                             bekerja          bekerja
Menjana idea kreatif             9.4     5.5    90.6     94.5
Menjana idea kritis              15.2     10.0    84.8      90.0
Menganalisis                 4.5     5.5    95.5     94.5
Membuat keputusan               4.3     4.5    95.7     95.5
Menyelesaikan masalah             3.7     3.8    96.3     96.2
Melihat sesuatu secara             9.6     8.4    90.4      91.6
  holistik/keseluruhan
Melihat sesuatu secara terperinci       7.9     8.0     92.1     92.0
Menilai hasil kerja sendiri          8.8     9.4     91.2     90.6
Mempelajari dan mengaplikasi         5.4     5.3     94.6     94.7
  pengetahuan serta skil baru
Membuat penaakulan              10.0    11.4     90.0     88.6
Melakukan beberapa tugas secara        13.2    19.7     86.8     80.3
  serentak


         8.8.5.4   Bagi kemahiran berfikir, keputusan ujian F menunjukkan
               perbezaan antara responden yang tidak bekerja dengan
               responden yang bekerja selepas tamat pengajian di IPT
               hanya dari segi kemahiran menjana idea kreatif dan
               kemahiran menjana idea kritis. Dalam hal ini responden
               yang tidak bekerja memberi respons “baik/sangat baik” yang
               lebih tinggi daripada responden yang bekerja.


         8.8.5.5   Dari segi kecenderungan terhadap kemahiran berfikir antara
               kedua-dua kumpulan responden, tiada perbezaan yang ketara
               didapati. Kecenderungan mereka secara keseluruhannya
               selari.


         8.8.5.6   Bagi kemahiran merancang dan mentadbir, keputusan ujian
               F     menunjukkan   hanya   kemahiran   mentadbir
               kumpulan/pasukan     memperlihatkan   perbezaan   yang
               signifikan antara responden yang bekerja dengan yang tidak
               bekerja selepas menamatkan pengajian di IPT. Bagi

                                             113
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


               kemahiran ini, responden yang tidak bekerja memberi
               respons “baik/sangat baik” yang lebih tinggi berbanding
               responden yang bekerja.

Jadual 8.63: Kemahiran merancang dan mentadbir yang dimiliki selepas tamat
              pengajian di IPT
Kemahiran merancang dan     Tidak Baik              Jumlah Baik/Sangat Baik
mentadbir              Bekerja    Tidak bekerja    Bekerja   Tidak bekerja
Membuat perancangan atau pelan     9.8        7.9       90.2     92.1
 tindakan
                   12.8        9.6       87.2     90.4
Mentadbir kumpulan/pasukan
                    6.4        6.5       93.6     93.5
Mengurus masa


         8.8.5.7   Perbandingan dari segi kecenderungan terhadap kemahiran
               merancang dan mentadbir antara kedua-dua kumpulan
               responden, tidak memperlihatkan perbezaan. Kecenderungan
               mereka selari. Bagi kemahiran dalam teknologi maklumat
               dan komunikasi maklumat pula, keputusan ujian F
               menunjukkan respons “baik/sangat baik” yang diberikan
               oleh responden yang tidak bekerja dan yang bekerja tidak
               memperlihatkan perbezaan yang signifikan.

  Jadual 8.64: Kemahiran dalam teknologi komunikasi dan maklumat yang
          dimiliki selepas tamat pengajian di IPT
 Kemahiran dalam               Tidak Baik        Jumlah Baik/Sangat Baik
 Teknologi Maklumat dan     Bekerja     Tidak bekerja    Bekerja   Tidak bekerja
 Komunikasi
Mendapatkan maklumat         3.6       1.8       96.4       98.2
Memproses maklumat          4.9       6.4       95.1       93.6
Memproses kata            7.5       8.2       92.5       91.8
Mempersembahkan maklumat       6.3       8.3       93.7       91.7
Berkomunikasi            5.7       6.2       94.3       93.8


         8.8.5.8   Walau   bagaimanapun,      terdapat  perbezaan  dari  segi
               kecenderungan responden terhadap jenis kemahiran tertentu.
               Responden yang bekerja menunjukkan kecenderungan yang
               tinggi terhadap kemahiran memproses maklumat (kedua
               tertinggi). Namun bagi responden yang tidak bekerja,


                                                 114
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            kecenderungan terhadap kemahiran ini hanya menduduki
            tempat ketiga tertinggi.

       8.8.5.9  Kajian ini juga membuat perbandingan antara responden
            yang menganggur berdasarkan jantina. Tidak banyak
            perbezaan yang signifikan didapati.       Perbezaan yang
            signifikan hanya melibatkan kemahiran menulis minit
            mesyuarat, kemahiran menganalisis dan kemahiran membuat
            keputusan. Bagi kemahiran menulis minit mesyuarat,
            responden perempuan yang menganggur memperlihatkan
            kemahiran yang lebih tinggi berbanding responden lelaki
            yang menganggur. Sebaliknya, bagi kemahiran menganalisis
            dan kemahiran membuat keputusan, responden lelaki yang
            menganggur memperlihatkan kemahiran yang lebih tinggi
            berbanding responden perempuan yang menganggur.

       8.8.5.10 Perbandingan juga dibuat antara responden lelaki yang
            menganggur   dengan   responden  lelaki  yang  bekerja.
            Keputusan ujian F menunjukkan tidak ada sebarang
            perbezaan yang signifikan antara kedua-dua kumpulan
            responden ini. Walau bagaimanapun, perbandingan yang
            dibuat antara responden perempuan yang menganggur
            dengan responden perempuan yang bekerja memperlihatkan
            beberapa perbezaan yang signifikan dalam kemahiran
            berikut:
               menulis minit mesyuarat,
               menulis surat/memo rasmi,
               menjana idea kreatif,
               menyumbang idea dalam kumpulan,
               mentadbir kumpulan/pasukan, dan
               menjana idea kritis.
            Bagi kemahiran-kemahiran tersebut, responden perempuan
            yang menganggur memperlihatkan kemahiran yang lebih
            tinggi berbanding responden perempuan yang bekerja.


                                          115
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



8.9  Bahagian praktikal/praktikum, ko-kurikulum dan skim latihan lepasan
    siswazah

    Terdapat kepelbagaian dan kelainan kurikulum yang ditawarkan oleh IPTA.
    Ada IPTA yang mewajibkan pelajarnya mengambil latihan praktikal dan ko-
    kurikulum. Ada pula yang hanya menjadikan kedua-dua komponen itu sebagai
    elektif.

    8.9.1 Latihan praktikal

         8.9.1.1    Latihan praktikal ialah jambatan yang menghubungkan
                program pengajian akademik dengan dunia pekerjaan.
                Program     perubatan,     pergigian,   perundangan     dan
                kejuruteraan mewajibkan pelajarnya menjalani latihan
                praktikal. Oleh itu latihan praktikal bagi program ini bersifat
                formal dan dinilai. Bagi program lain pula, latihan praktikal
                dikendalikan secara ad hoc dan cara penilaiannya juga
                pelbagai.

         8.9.1.2    Berdasarkan maklumat dalam Jadual 8.65, 58.4 peratus
                responden menyatakan bahawa mereka pernah mengikuti
                program latihan praktikal semasa di universiti dan 41.6
                peratus pula menyatakan bahawa mereka tidak mengikuti
                latihan   tersebut.    Berdasarkan   status   pekerjaan  pula,
                nampaknya bilangan dan peratusan responden yang bekerja
                dan tidak bekerja yang menjalani latihan praktikal tidak jauh
                bezanya, iaitu 58.3 peratus yang bekerja dan 57.2 peratus
                yang tidak bekerja.

                Jadual 8.65: Latihan amali dan status pekerjaan
         Status                    Latihan praktikal       Jumlah
                              Tidak        Ya
         Bekerja                 597 (41.7)    835 (58.3)    1432 (100.0)
         Bekerja sendiri             15 (48.1)     17 (51.9)    32 (100.0)
         Menyambung pelajaran          64 (36.2)     113 (63.8)    177 (100.0)
         Tidak bekerja              261 (42.8)    349 (57.2)    610 (100.0)
               Jumlah            937 (41.6)    1314 (58.4)   2251 (100.0)
         Nota: Angka dalam kurungan ialah peratus.


                                                    116
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



       8.9.1.3  Daripada 1314 responden yang mengikuti latihan praktikal,
             tempoh masa yang diambil untuk menjalankan latihan
             praktikal ialah antara sebulan hingga setahun. Kebanyakan
             responden menjalankan latihan praktikal kurang daripada 12
             minggu (Jadual 8.66). Maklumat terperinci daripada Jadual
             ini juga mendapati bahawa tidak banyak perbezaan
             pengalaman latihan praktikal responden yang bekerja dengan
             yang tidak bekerja.

    8.9.2 Latihan ilmiah

    8.9.2.1 Dalam latihan ilmiah, pelajar digalakkan menggunakan pengetahuan
       yang diperoleh untuk memenuhi keperluan pertanyaan/persoalan.
       Pelajar perlu menggabungjalinkan kemahiran pemikiran kritis,
       kreativiti dan kesabaran dalam menyelesaikan masalah secara saintifik.
       Dalam kurikulum pengajian IPTA, tidak semua program mewajibkan
       pelajarnya membuat latihan ilmiah. Berdasarkan maklumat yang
       diperoleh, sebanyak 1695 (75.8%) menyatakan mereka menjalani
       latihan ilmiah dan 541 (24.2%) menyatakan mereka tidak dikehendaki
       menjalani latihan ilmiah. Berdasarkan maklumat dalam Jadual 8.67,
       peratus responden yang bekerja dan tidak bekerja yang menjalani
       latihan ilmiah tidak jauh berbeza ( 76.1 peratus yang bekerja dan 75.8
       peratus yang tidak bekerja). Akan tetapi, peratus pelajar yang bekerja
       sendiri yang menjalani latihan ilmiah adalah yang tertinggi, iaitu 81.3
       peratus.




                                         117
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



   Jadual 8.66: Tempoh menjalani latihan praktikal dengan status pekerjaan
Tempoh (minggu)                    Status anda sekarang           Jumlah

                    Bekerja    Bekerja   Sambung       Tidak
                            sendiri   pelajaran     bekerja
Tiada respons              21       1       4         9    35
                    (1.5)     (3.0)     (2.2)       (1.5)   (1.5)
1-4                   70       -      11        19    100
                    (4.8)            (6.1)       (3.1)   (4.4)
5-8                   270       5      64        161    500
                    (18.7)     (15.2)    (35.6)      (26.1)  (22.0)
9-12                   376       8      29        137    550
                    (26.0)     (24.2)    (16.1)      (22.2)  (24.2)
13-16                  79        3      6        22    110
                    (5.5)      (9.1)    (3.3)       (3.6)   (4.8)
17-20                   9        -      -         4    13
                    (0.6)                     (0.6)   (0.6)
21-24                  11         -     1         3    15
                    (0.8)            (0.6)       (0.5)   (0.7)
25-28                   -         -     -         1     1
                                            (0.2)   (0.0)
29 atau lebih              11        1      1         -    13
                    (0.8)      (3.0)    (0.6)            (0.6)
Sepanjang pengajian            1        -      -         -     1
                    (0.1)                          (0.0)
Tiada                  597       15      64        261    937
                    (41.3)     (45.5)    (35.6)      (42.3)  (41.2)
Jumlah                 1445      33      180        617   2275
                    (100.0)    (100.0)   (100.0)      (100.0)  (100.0)
Nota: Angka dalam kurungan ialah peratus.


 Jadual 8.67: Status pekerjaan dengan latihan akademik atau menulis laporan
   penyelidikan semasa mengikuti pengajian tahun akhir di universiti
Status                   Membuat latihan akademik atau menulis laporan    Jumlah
                              penyelidikan
                         Tidak      Ya
Bekerja                      340           1081         1421
                         (23.9)          (76.1)        (100.0)
Bekerja sendiri                   6           26          32
                         (18.8)          (81.3)        (100.0)
Sambung pelajaran                  48           128          176
                         (27.3)          (72.7)        (100.0)
Tidak bekerja                   147           460          607
                         (24.2)          (75.8)        (100.0)

        Jumlah               541            1695        2236
                          (24.2)          (75.8)       (100.0)
Nota: Angka dalam kurungan ialah peratus.


     8.9.3 Menghadiri seminar dan persidangan

          8.9.3.1    Maklumat dalam Jadual 8.68 mendapati bahawa sebanyak
                  1612 (72.5%) responden menyatakan mereka pernah
                  menghadiri aktiviti akademik seperti bengkel, seminar dan


                                                     118
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


                persidangan semasa pengajian di universiti. Dari segi
                peratus, responden yang tidak bekerja didapati lebih ramai
                menyatakan mereka pernah menghadiri aktiviti akademik
                seperti bengkel, seminar dan persidangan semasa pengajian
                berbanding responden yang bekerja.


       Jadual 8.68: Perbandingan status pekerjaan dengan kehadiran di
          bengkel/seminar/persidangan sepanjang pengajian
    Status                       Pernah hadiri        Jumlah
                          bengkel/seminar/persidangan
                          Tidak         Ya
    Bekerja                   408         1002         1410
                          (28.9)       (71.1)        (100.0)
    Bekerja sendiri                11         21          32
                          (34.4)       (65.6)        (100.0)
    Sambung pelajaran               43         135         178
                          (24.2)       (75.8)        (100.0)
    Tidak bekerja                150         454         604
                          (24.8)       (75.2)        (100.0)

          Jumlah             612          1612        2224
                          (27.5)        (72.5)       (100.0)
    Nota: Angka dalam kurungan ialah peratus.



    8.9.4 Penglibatan siswazah dalam aktiviti ko-kurikulum berunit/berkredit

         Hampir semua IPTA mempunyai dasar yang agak liberal dalam kursus
         ko-kurikulum. Hasil dasar ini, hanya sekitar 11.3 peratus pelajar yang
         menyatakan bahawa mereka mengambil kursus ko-kurikulum semasa
         mengikuti program pengajian mereka. Oleh sebab IPTA menawarkan
         banyak kursus atau kegiatan ko-kurikulum, bilangan siswazah yang
         melibatkan diri dalam satu-satu kursus atau aktiviti adalah sedikit. Bagi
         tujuan ini, hanya kursus atau aktiviti yang disertai oleh 10 (0.4%) atau
         lebih   responden     sahaja    dilaporkan  secara  terperinci.  Untuk
         memudahkan perbincangan, kursus atau aktiviti ko-kurikulum ini
         dibahagikan kepada tiga kategori, iaitu ko-kurikulum umum, sukan dan
         rekreasi, dan kebudayaan.

         (a)    Kursus ko-kurikulum umum
              Penglibatan responden dalam aktiviti ko-kurikulum umum yang
              paling ramai ialah persatuan fakulti, yakni 10.5 peratus
              responden menyatakan mereka melibatkan diri dalam aktiviti
                                                   119
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


                ini semasa pengajian. Berdasarkan maklumat dalam Jadual
                8.69, peratusan pelajar yang mendapat pekerjaan yang terlibat
                dalam aktiviti persatuan fakulti, AISEC dan persatuan
                berbentuk keagamaan lebih tinggi berbanding pelajar yang
                tidak mendapat pekerjaan. Dalam aktiviti lain seperti aktiviti
                kemasyarakatan, pasukan berunifom, seni mempertahankan
                diri, Persatuan Mahasiswa, Persatuan Anak Negeri dan Asas
                Bina Negara, penglibatan responden yang tidak mendapat
                pekerjaan adalah lebih besar daripada responden yang
                mendapat pekerjaan.


    Jadual 8.69: Penglibatan aktiviti ko-kurikulum umum mengikut status
                   pekerjaan
Umum          Status* Bil  Bekerja Bekerja sendiri Menyambung Tidak bekerja Jumlah
                %                pelajaran
Persatuan fakulti         0    N  1277    28     161    569   2035
                      %  (88.2)   (93.3)   (89.4)  (92.2)  (89.5)
                  1    N   171     2     19    48    240
                      %  (11.8)   (6.7)   (10.6)   (7.8)  (10.5)
Aktiviti kemasyarakatan      0    N  1311    29     155    541   2036
                      %  (90.5)   (96.7)   (86.1)  (87.7)  (89.5)
                  1    N   137     1     25    76    239
                      %  (9.5)   (3.3)   (13.9)  (12.3)  (10.5)
Pasukan berunifom         0    N  1327    28     167    548   2070
                      %  (91.6)   (93.3)   (92.8)  (88.8)  (91.0)
                  1    N   121     2     13    69    205
                      %  (8.4)   (6.7)   (7.2)  (11.2)   (9.0)
Seni mempertahankan diri      0    N  1339    25     161    565   2090
                      %  (92.5)   (83.3)   (89.4)  (91.6)  (91.9)
                  1    N   109     5     19    52    185
                      %  (7.5)   (16.7)   (10.6)   (8.4)   (8.1)
Persatuan Mahasiswa        0    N  1338    29     173    565   2105
                      %  (92.4)   (96.7)   (96.1)  (91.6)  (92.5)
                  1    N   110     1     7     52    170
                      %  (7.6)   (3.3)   (3.9)   (8.4)   (7.5)
Persatuan berbentuk keagamaan   0    N  1367    28     170    584   2149
                      %  (94.4)   (93.3)   (94.4)  (94.7)  (94.5)
                  1    N   81     2     10    33    126
                      %  (5.6)   (6.7)   (5.6)   (5.3)   (5.5)
Persatuan Anak Negeri       0    N  1422    30     178    601   2231
                      %  (98.2)  (100.0)   (98.9)  (97.4)  (98.1)
                  1    N   26     -     2     16    44
                      %  (1.8)         (1.1)   (2.6)   (1.9)
Asas Bina Negara          0    N  1426    30     178    606   2240
                      %  (98.5)  (100.0)   (98.9)  (98.2)  (98.5)
                  1    N   22          2     11    35
                      %  (1.5)         (1.1)   (1.8)   (1.5)
AIESEC               0    N  1432    30     180    616   2258
                      %  (98.9)  (100.0)  (100.0)  (99.8)  (99.3)
                  1    N   16               1    17
                      %  (1.1)              (0.2)   (0.7)
Nota: Angka dalam kurungan ialah peratus;
*Status: 1=ambil 0=tidak ambil




                                             120
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            (b)   Kursus ko-kurikulum kemahiran generik
                Bilangan yang mengambil kursus ko-kurikulum berbentuk
                kerjaya/kemahiran adalah amat kecil. Kebanyakannya terlibat
                dengan aktiviti di kolej kediaman, kemahiran ICT, kelab
                keusahawanan     dan   kelab    bimbingan     kerjaya.   Secara
                keseluruhannya, maklumat yang diperoleh dalam Jadual 8.70
                mendapati ramai siswazah yang bekerja melibatkan diri dalam
                aktiviti   kolej   kediaman,      kelab    keusahawanan     dan
                debat/pengucapan awam berbanding siswazah yang belum
                bekerja.


 Jadual 8.70: Penglibatan aktiviti ko-kurikulum kemahiran generik mengikut
                status pekerjaan
Kemahiran Generik   Status* N   Bekerja Bekerja sendiri Menyambung Tidak bekerja Jumlah
               %                pelajaran
Aktiviti berkaitan kolej      0    N    1395     29        180      609    2213
                      %    (96.3)    (96.7)      (100.0)    (98.7)   (97.3)
                  1    N     53      1        -       8     62
                      %    (3.7)    (3.3)             (1.3)    (2.7)
Kelab Kemahiran ICT        0    N    1408     30        178      598    2214
                      %    (97.2)   (100.0)      (98.9)    (96.9)   (97.3)
                  1    N     40      -        2       19     61
                      %    (2.8)             (1.1)     (3.1)    (2.7)
Kelab Keusahawanan         0    N    1410     29        176      602    2217
                      %    (97.4)    (96.7)      (97.8)    (97.6)   (97.5)
                  1    N     38      1        4       15     58
                      %    (2.6)    (3.3)      (2.2)     (2.4)    (2.5)
Kelab Bimbingan Kerjaya      0    N    1419     30        176      604    2229
                      %    (98.0)   (100.0)      (97.8)    (97.9)   (98.0)
                  1    N     29      -        4       13     46
                      %    (2.0)             (2.2)     (2.1)    (2.0)
Debat/Pengucapan Awam       0    N    1428     30        177      611    2246
                      %    (98.6)   (100.0)      (98.3)    (99.0)   (98.7)
                  1    N     20      -         3       6     29
                      %    (1.4)             (1.7)     (1.0)    (1.3)
Kelab Kerjaya           0    N    1438     30        179      606    2253
                      %    (99.3)   (100.0)      (99.4)    (98.2)   (99.0)
                  1    N     10      -         1       11     22
                      %    (0.7)             (0.6)     (1.8)    (1.0)
Nota: Angka dalam kurungan ialah peratus;
*Status: 1=ambil 0=tidak ambil




            (c)   Kursus ko-kurikulum kebudayaan
                Hanya sekitar tiga peratus sahaja siswazah yang menyatakan
                mereka    mengambil    kursus    ko-kurikulum     kebudayaan.
                Kebanyakan mereka terlibat dalam kursus muzik tradisi sahaja
                (Jadual 8.71). Secara keseluruhannya responden yang tidak
                bekerja lebih aktif berbanding yang bekerja kecuali dalam
                aspek alat muzik, drama dan teater.
                                                      121
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)

Jadual 8.71: Penglibatan aktiviti ko-kurikulum kebudayaan mengikut status pekerjaan
Kebudayaan            Status*  N  Bekerja  Bekerja sendiri Menyambung  Tidak bekerja  Jumlah
                      %                pelajaran
Kelab Kebudayaan          0    N   1404     30       176     594      2204
                      %   (97.0)   (100.0)     (97.8)    (96.3)     (96.9)
                  1    N    44              4      23      71
                      %   (3.0)            (2.2)    (3.7)     (3.1)
Catur               0    N   1444     30      180      613      2267
                      %   (99.7)   (100.0)    (100.0)    (99.4)     (99.6)
                  1    N    4                    4       8
                      %   (0.3)                  (0.6)     (0.4)
Fotografi             0    N   1435     30      174      611      2250
                      %   (99.1)   (100.0)    (96.7)     (99.0)     (98.9)
                  1    N    13             6       6       25
                      %   (0.9)           (3.3)     (1.0)     (1.1)
Senilukis dan kraftangan      0    N   1401     30      172      588      2191
                      %   (96.8)   (100.0)    (95.6)     (95.3)     (96.3)
                  1    N    47             8       29      84
                      %   (3.2)           (4.4)     (4.7)     (3.7)
Permainan alat muzik tradisi    0    N   1408     29      168      600      2205
                      %   (97.2)    (96.7)    (93.3)     (97.2)     (96.9)
                  1    N    40      1      12       17      70
                      %   (2.8)    (3.3)    (6.7)     (2.8)     (3.1)
Kegiatan drama/teater       0    N   1413     30      178      602      2223
                      %   (97.6)   (100.0)    (98.9)     (97.6)     (97.7)
                  1    N    35             2       15      52
                      %   (2.4)           (1.1)     (2.4)     (2.3)
*Status: 1=ambil 0=tidak ambil



            (d)   Kursus ko-kurikulum sukan dan rekreasi
                 Semua IPTA mempunyai kemudahan sukan yang mencukupi
                 untuk semua pelajarnya. Nampaknya bilangan siswazah yang
                 mengambil kursus sukan dan rekreasi adalah di bawah lima
                 peratus. Bilangan siswazah yang bekerja lebih aktif berbanding
                 siswazah yang tidak bekerja dalam semua aktiviti sukan kecuali
                 bola sepak dan hoki (Jadual 8.72).




                                                      122
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


 Jadual 8.72: Penglibatan aktiviti ko-kurikulum sukan dan rekreasi mengikut
                status pekerjaan
Sukan dan Rekreasi Status* N   Bekerja Bekerja Menyambung Tidak bekerja Jumlah
              %        sendiri pelajaran
Sains sukan/Asas pergerakan   0  N  1393    28    174   594   2189
sukan                %  (96.2)  (93.3)  (96.7)  (96.3)  (96.2)
                 1  N   55     2     6    23    86
                   %  (3.8)   (6.7)   (3.3)  (3.7)  (3.8)
Sukan rekreasi          0  N  1400    29    178   600   2207
                   %  (96.7)  (96.7)  (98.9)  (97.2)  (97.0)
                 1  N   48     1     2    17    68
                   %  (3.3)   (3.3)   (1.1)  (2.8)  (3.0)
Olahraga             0  N  1441    30    179   616   2266
                   %  (99.5)  (100.0)  (99.4)  (99.8)  (99.6)
                 1  N   7          1    1    9
                   %  (0.5)        (0.6)  (0.2)  (0.4)
Bola tampar           0  N  1418   30     174   609   2231
                   %  (97.9)  (100.0)  (96.7)  (98.7)  (98.1)
                 1  N   30          6    8    44
                   %  (2.1)        (3.3)  (1.3)  (1.9)
Badminton            0  N  1426   30     174   599   2229
                   %  (98.5)  (100.0)  (96.7)  (97.1)  (98.0)
                 1  N   22          6    18    46
                   %  (1.5)        (3.3)  (2.9)  (2.0)
Bola sepak            0  N  1419   30     178   603   2230
                   %  (98.0)  (100.0)  (98.9)  (97.7)  (98.0)
                 1  N   29          2    14    45
                   %  (2.0)        (1.1)  (2.3)  (2.0)
Bola baling           0  N  1429    29    175   611   2244
                   %  (98.7)  996.7)  (97.2)  (99.0)  (98.6)
                 1  N   19     1     5    6    31
                   %  (1.3)   93.3)   (2.8)  (1.0)  (1.4)
Bola jaring           0  N  1424    29    176   607   2236
                   %  (98.3)  (96.7)  (97.8)  (98.4)  (98.3)
                 1  N   24     1     4    10    39
                   %  (1.7)   (3.3)   (2.2)  (1.6)  (1.7)
Bola keranjang          0  N  1438    30    178   614   2260
                   %  (99.3)  (100.0)  (98.9)  (99.5)  (99.3)
                 1  N   10          2    3    15
                   %  (0.7)        (1.1)  (0.5)  (0.7)
Bola lisut            0  N  1437   30     180   611   2258
                   %  (99.2)  (100.0)  (100.0)  (99.0)  (99.3)
                 1  N   11              6    17
                   %  (0.8)            (1.0)  (0.7)
Golf               0  N  1433    29    175    612   2249
                   %  (99.0)  (96.7)  (97.2)  (99.2)  (98.9)
                 1  N   15     1    5     5    26
                   %  (1.0)   (3.3)  (2.8)   (0.8)  (1.1)
Hoki               0  N  1433    30    178    607   2248
                   %  (99.0)  (100.0)  (98.9)  (98.4)  (98.8)
                 1  N   15         2    10    27
                   %  (1.0)       (1.1)   (1.6)  (1.2)
Kelab ekspedisi/Kembara     0  N  1407    28    179    601   2215
                   %  (97.2)  (93.3)  (99.4)  (97.4)  (97.4)
                 1  N   41     2    1    16    60
                   %  (2.8)   (6.7)  (0.6)   (2.6)  (2.6)
Aerobik             0  N  1436    30    179    613   2258
                   %  (99.2)  (100.0)  (99.4)  (99.4)  (99.3)
                 1  N   12         1     4    17
                   %  (0.8)       (0.6)   (0.6)  (0.7)
*Status: 1=ambil 0=tidak ambil




                                          123
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


     8.9.5 Kegunaan pengetahuan aktiviti ko-kurikulum

           Dalam aktiviti ko-kurikulum, terdapat banyak kurikulum tersembunyi
           (hidden curriculum) yang diajar secara tersurat. Impaknya kepada
           pembelajaran sosial dan perkembangan diri adalah tinggi. Bagi
           siswazah yang dikaji, terdapat dua kemahiran yang dikatakan
           membantu mereka mendapat pekerjaan daripada bahan yang diperoleh
           semasa  mengikuti    kursus    ko-kurikulum,   iaitu   kemahiran
           berkomunikasi, pembangunan kendiri, kepimpinan dan bekerja dalam
           kumpulan (Jadual 8.73).

  Jadual 8.73: Kegunaan pengetahuan aktiviti ko-kurikulum mengikut status
                 pekerjaan
Kegunaan Ko-   Status N  Bekerja  Bekerja Menyambung Tidak Jumlah
kurikulum            (%)          Sendiri  Pelajaran  Bekerja

Kemahiran komunikasi    0   N    1091       27    129     453    1700
                 %   (75.3)      (90.0)  (71.7)   (73.4)   (74.7)
              1   N    357        3    51     164    575
                 %   (24.7)      (10.0)  (28.3)   (26.6)   (25.3)
Kemahiran berfikir     0   N    1248       24    150     509    1931
                 %   (86.2)      (80.0)  (83.3)   (82.5)   (84.9)
              1   N    200        6    30     108    344
                 %   (13.8)      (20.0)  (16.7)   (17.5)   (15.1)
Kemahiran merancang    0   N    1298       28    165     533    2024
dan mentadbir          %   (89.6)      (93.3)  (91.7)   (86.4)   (89.0)
              1   N    150        2    15      84    251
                 %   (10.4)      (6.7)   (8.3)   (13.6)   (11.0)
Lebih yakin diri dalam   0   N    1306       27    166     574    2073
pergaulan/pertuturan/      %   (90.2)      (90.0)  (92.2)   (93.0)   (91.1)
temu duga         1   N    142        3    14      43    202
                 %    (9.8)      (10.0)   (7.8)    (7.0)   (8.9)
Sifat kepimpinan      0   N    1336       28    162     572    2098
                 %   (92.3)      (93.3)  (90.0)   (92.7)   (92.2)
              1   N    112        2    18      45    177
                 %    (7.7)      (6.7)  (10.0)    (7.3)   (7.8)
Berdisiplin        0   N    1389       28    168     576    2161
                 %   (95.9)      (93.3)  (93.3)   (93.4)   (95.0)
              1   N    59        2    12      41    114
                 %    (4.1)      (6.7)   (6.7)    (6.6)   (5.0)
Ketahanan diri       0   N    1391       28    171     590    2180
(kecergasan           %   (96.1)      (93.3)  (95.0)   (95.6)   (95.8)
mental/fizikal       1   N    57        2     9      27     95
                 %    3.9)       (6.7)   (5.0)    (4.4)   (4.2)
Menambah          0   N    1406       30    171     586    2193
pengetahuan/skil/        %   (97.1)     (100.0)  (95.0)   (95.0)   (96.4)
pengalaman         1   N    42        -     9      31     82
                 %    (2.9)           (5.0)    (5.0)   (3.6)
Kepentingan/cara      0   N    1401       28     176     603    2208
penampilan diri         %    96.8)     (93.3)   (97.8)   (97.7)   (97.1)
              1   N    47        2     4      14     67
                 %    (3.2)      (6.7)   (2.2)    (2.3)   (2.9)




                                                124
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


Sambungan Jadual 8.73.
Membantu mencari     0  N  1410    28      175    597   2210
pekerjaan          %  (97.4)   (93.3)    (97.2)  (96.8)  (97.1)
             1  N   38     2      5     20   65
               %  (2.6)   (6.7)    (2.8)   (3.2)  (2.9)
Sifat bekerjasama    0  N  1412    30      177    605   2224
               %  (97.5)  (100.0)    (98.3)  (98.1)  (97.8)
             1  N   36     -      3     12   51
               %  (2.5)          (1.7)   (1.9)  (2.2)
Pendedahan alam     0  N  1428    30      174    598   2230
pekerjaan/pengalaman     %  (98.6)  (100.0)    (96.7)  (96.9)  (98.0)
             1  N   20     -       6     19   45
               %  (1.4)          (3.3)   (3.1)  (2.0)
Memotivasi diri (self-  0  N  1426    30      178    602   2236
motivation)         %  (98.5)  (100.0)    (98.9)  (97.6)  (98.3)
             1  N   22     -       2     15   39
               %  (1.5)          (1.1)   (2.4)  (1.7)
Sifat berdikari     0  N  1424    29      178    608   2239
               %  (98.3)   (96.7)    (98.9)  (98.5)  (98.4)
             1  N   24     1      2     9    36
               %  (1.7)   (3.3)    (1.1)   (1.5)  (1.6)
Bersungguh dalam     0  N  1432    30      176    604   2242
pelaksanaan kerja      %  (98.9)  (100.0)    (97.8)  (97.9)  (98.5)
             1  N   16     -      4     13   33
               %  (1.1)          (2.2)   (2.1)  (1.5)
Etika ketika bekerja   0  N  1429    30      175    610   2244
               %  (98.7)  (100.0)    (97.2)  (98.9)  (98.6)
             1  N   19     -       5     7    31
               %  (1.3)          (2.8)   (1.1)  (1.4)
Kemahiran penggunaan   0  N  1427    29      180    609   2245
ICT             %  (98.5)   (96.7)   (100.0)  (98.7)  (98.7)
             1  N   21     1      -     8    30
               %  (1.5)   (3.3)         (1.3)  (1.3)
Menambah         0  N  1426    29      179    611   2245
kenalan/hubungan/      %  (98.5)   (96.7)    (99.4)  (99.0)  (98.7)
jaringan         1  N   22     1      1     6    30
               %  (1.5)   (3.3)    (0.6)   (1.0)  (1.3)
Sifat bertanggungjawab  0  N  1433    30      175    611   2249
               %  (99.0)  (100.0)    (97.2)  (99.0)  (98.9)
             1  N   15     -      5     6    26
               %  (1.0)          (2.8)   (1.0)  (1.1)
Maklumat kerjaya     0  N  1439    30      179    608   2256
               %  (99.4)  (100.0)    (99.4)  (98.5)  (99.2)
             1  N   9     -       1     9    19
               %  (0.6)          (0.6)   (1.5)  (0.8)
Perhubungan awam     0  N  1436    30      180    617   2263
               %  (99.2)  (100.0)   (100.0)  (100.0)  (99.5)
             1  N   12     -       -     -   12
               %  (0.8)                   (0.5)
Pendedahan konsep    0  N  1439    30      179    613   2261
keusahawanan/semangat    %  (99.4)  (100.0)    (99.4)  (99.4)  (99.4)
keusahawanan       1  N   9     -       1     4    14
               %  (0.6)          (0.6)   (0.6)  (0.6)
Teknik ditemu duga    0  N  1439    30      178    617   2264
               %  (99.4)  (100.0)    (98.9)  (100.0)  (99.5)
             1  N   9     -       2     -    11
               %  (0.6)          (1.1)       (0.5)
Berfikiran terbuka    0  N  1439    30      180   616   2265
               %  (99.4)  (100.0)   (100.0)  (99.8)  (99.6)
             1  N   9     -       -    1    10
               %  (0.6)              (0.2)   (0.4)



                                         125
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


      8.9.6 Kegunaan pengalaman bengkel/seminar/persidangan

           Secara keseluruhannya 70 peratus responden menyatakan mereka
           pernah menghadiri bengkel, seminar ataupun persidangan semasa
           mengikuti pengajian mereka. Kebanyakan mereka berpendapat,
           bengkel, seminar dan persidangan ini dapat menambah pengetahuan,
           berkomunikasi dan menambah keyakinan diri untuk mencari pekerjaan
           (Jadual 8.74)



  Jadual 8.74: Kegunaan pengalaman bengkel/seminar/persidangan mengikut
               status pekerjaan
Komunikasi dan Keyakinan Diri  Bekerja Sambung Bekerja sendiri Tidak bekerja Jumlah
                            pelajaran

a. Kemahiran berkomunikasi       N   158      25       4      65     252
                    %  (10.9)    (13.9)    (13.3)    (10.5)   (11.1)
b. Lebih berkeyakinan         N   97      15       2      53     167
   bertutur/menghadapi temu duga  %  (6.7)     (8.3)     (6.7)    (8.6)    (7.3)
c. Pendedahan alam           N   85      14       3      49     151
   pekerjaan/pengalaman bekerja   %  (5.9)     (7.8)    (10.0)    (7.9)    (6.6)
d. Membentuk personaliti/penampilan  N   70      7       1      33     111
   diri/imej bersesuaian      %  (4.8)     (3.9)     (3.3)    (5.3)    (4.9)
e. Kemahiran berfikir         N   58      9       2      27      96
                    %  (4.0)     (5.0)     (6.7)    (4.4)    (4.2)
f. Memotivasi diri           N   35      4       3      28      70
                    %  (2.4)     (2.2)    (10.0)    (4.5)    (3.1)
g. Sifat kepimpinan          N   19      2       1      6      28
                    %  (1.3)     (1.1)     (3.3)    (1.0)    (1.2)
h. Menambah kenalan/jaringan      N   6       3       -      6      15
                    %  (0.4)     (1.7)           (1.0)    (0.7)
i. Harapan majikan terhadap calon   N   8       -      -       3      11
   yang ditemu duga         %  (0.6)                  (0.5)    (0.5)
Maklumat dan Kemahiran Berkaitan      Bekerja  Bekerja sendiri Menyambung Tidak bekerja  Jumlah
  Kerjaya                              pelajaran

a. Kemahiran merancang/mentadbir    N   38      1      10      21      70
                    %  (2.6)    (3.3)     (5.6)    (3.4)    (3.1)
b. Pendedahan peluang pasaran     N   32      -       5      21      58
   pekerjaan            %  (2.2)           (2.8)    (3.4)    (2.5)
c. Pengetahuan/prihatin terhadap isu  N   31      1       2      8      42
   semasa              %  (2.1)    (3.3)     (1.1)    (1.3)    (1.8)
d. Kepentingan praktikal/pengalaman  N   24      -       4      11      39
   bekerja             %  (1.7)           (2.2)    (1.8)    (1.7)
e. Teknik mencari pekerjaan      N   20      -       3      8      31
                    %  (1.4)           (1.7)    (1.3)    (1.4)
f. Kemahiran komputer/ICT       N   13      -       -      9      22
                    %  (0.9)                  (1.5)    (1.0)
g. Kepentingan kesedaran        N   9      -       -      7      16
   kemahiran/kebolehan diri     %  (0.6)                  (1.1)    (0.7)
h. Kemahiran sesuatu bidang khusus   N   9      -       2      4      15
                    %  (0.6)           (1.1)    (0.6)    (0.7)
i. Etika bekerja            N   11      -       -      2      13
                    %  (0.8)                  (0.3)    (0.6)
j. Pendedahan konsep/semangat     N   6      1       1      5      13
   keusahawanan           %  (0.4)    (3.3)     (0.6)    (0.8)    (0.6)
k. Semangat berusaha          N   5      -       -      6      11
                    %  (0.3)                  (1.0)    (0.5)
l. Meningkatkan kemahiran       N   8      -       1      3      12
                    %  (0.6)           (0.6)    (0.5)    (0.5)




                                                     126
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    8.9.7 Skim latihan lepasan siswazah

       8.9.7.1    Program yang diikuti semasa di IPTA adalah berbentuk
              akademik dan menjurus kepada sesuatu disiplin. Bagi bidang
              vokasional tertentu akibat daripada kemajuan teknologi,
              siswazah biasanya perlu mengikuti beberapa kursus lain
              selepas tamat pengajian. Berdasarkan kepada maklumat
              dalam Jadual 8.75, sebanyak 42.5 peratus mengikuti skim
              latihan   lepasan  siswazah.  Nampaknya,   lebih  ramai
              responden yang     bekerja   menyatakan mereka pernah
              mengikuti skim latihan siswazah.

    Jadual 8.75: Penglibatan siswazah dalam skim latihan lepasan siswazah
    Ikuti Skim       Bekerja    Bekerja  Sambung    Tidak  Jumlah
                       sendiri  pelajaran  bekerja
   Tidak       N    740       16    122     431     1309
            %    (51.1)     (53.3)   (67.8)   (69.9)    (57.5)
   Ya        N    708       14     58     186      966
            %    (48.9)     (46.7)   (32.2)   (30.1)    (42.5)


       8.9.7.2    Terdapat pelbagai skim latihan yang dinyatakan oleh
              responden kajian. Berdasarkan kepada maklumat yang
              diperoleh dalam Jadual 8.76, ramai siswazah yang tidak
              bekerja menyatakan mereka mengikuti skim latihan formal
              yang dikendalikan oleh kerajaan seperti SSL, ICT dan SLG.
              Siswazah yang bekerja pula menyatakan mereka mengikuti
              skim yang ‘tailor made’.


       8.9.7.3    Oleh sebab ramai responden yang mengikuti Skim Sangkut
              dan Latihan, kajian ini juga cuba menilai keberkesanan skim
              ini. Didapati hanya seorang yang menyatakan bahawa skim
              ini tidak berkesan, tempoh terlalu singkat dan tidak memberi
              peluang kepadanya menguasai bahasa Inggeris.




                                              127
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


     Jadual 8.76: Jenis skim latihan siswazah mengikut status pekerjaan
Skim Latihan/Kursus                  Bekerja  Bekerja  Sambung     Tidak  Jumlah
                                 sendiri  pelajaran    bekerja

Skim Latihan ICT                 N   49     -     11       111    171
                         %  (3.4)         (6.1)     (18.0)   (7.5)
Skim Sangkutan Dan Latihan (SSL)         N   63     2     7       64    136
                         %  (4.4)   (6.7)   (3.9)     (10.4)   (6.0)
Skim Latihan Graduan (SLG)            N   17     -     2       51    70
                         %  (1.2)         (1.1)     (8.3)   (3.1)
Skim Sangkutan Pembantu Pengajar (SSPP)      N   14     1     3       6     24
                         %  (1.0)   (3.3)   (1.7)     (1.0)   (1.1)
Kursus Bahasa Inggeris              N   5     -     -       11    16
                         %  (0.3)                (1.8)   (0.7)
Kursus kemahiran komputer/ICT           N   15     -     1       5     21
                         %  (1.0)         (0.6)     (0.8)   (0.9)
Latihan dalam kamar (Chambering)         N   4     -     -       2     6
                         %  (0.3)                (0.3)   (0.3)
Skim Latihan Bahasa Inggeris           N   2     -     -       3     5
                         %  (0.1)                (0.5)   (0.2)
Graduate re-skilling scheme            N   -     -     1       2     3
                         %             (0.6)     (0.3)   (0.1)
Kursus seminar/keusahawanan            N   7     2     -       3     12
                         %  (0.5)   (6.7)           (0.5)   (0.5)
Skim Latihan ICT dan bahasa Inggeris       N   -     -     -       4     4
                         %                     (0.6)   (0.2)
Kursus kontraktor asas binaan           N   2     1     -        -    3
                         %  (0.1)   (3.3)                (0.1)
Latihan/kursus pengurusan/perakaunan/percukaian  N   13     1     -       -     14
                         %  (0.9)   (3.3)                (0.6)
Skim latihan oleh majikan             N   7     -     -       1     8
                         %  (0.5)                (0.2)   (0.4)
Bengkel/kursus latihan kejuruteraan        N   6     -     -       -     6
                         %  (0.4)                     (0.3)
Kursus ekonomi/Kewangan              N   2     1     -       1     4
                         %  (0.1)   (3.3)           (0.2)   (0.2)
Kursus pensijilan profesional           N   7     -     -       -     7
                         %  (0.5)                     (0.3)
Kursus latihan perguruan/pensyarah        N   5     -     -       -     5
                         %  (0.3)                     (0.2)


      8.9.8 Kegunaan skim latihan semula dalam mencari pekerjaan

           Walaupun responden bersetuju bahawa skim latihan semula berguna,
           tidak ramai yang menyatakan bahawa kemahiran yang diperoleh
           membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan maklumat
           dalam Jadual 8.77, dua kemahiran yang dianggap paling membantu
           ialah skim latihan yang mendedahkan mereka kepada alam pekerjaan
           dan kemahiran ICT.

           Jadual 8.77: Kegunaan pengetahuan skim latihan semula
           Kesan                   Membantu mendapatkan pekerjaan (%)
           Pendedahan alam pekerjaan                9.4
           Kemahiran ICT                      7.4
           Kemahiran komunikasi                  4.1
           Menambah pengetahuan                  3.5
           Kemahian                        2.0
           pengurusan/pentadbiran
           Keyakinan diri                         1.0


                                                     128
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


9.0  Analisis dapatan kajian II: Temu bual kumpulan kecil fokus


9.1  Temu bual dengan siswazah: rumusan


    9.1.1 Alasan siswazah mendaftar nama di bawah skim latihan


           Mereka tidak mendapat sebarang pekerjaan sejak berijazah
           (disebabkan pelbagai faktor).


           Mereka telah mendapat pekerjaan (sambilan dan sepenuh masa)
           tetapi meletak jawatan dan mendaftar di bawah skim latihan
           dengan harapan akan mendapat pekerjaan yang lebih “baik”
           dari segi “pendapatan yang tinggi”, “lebih terjamin”, dan
           “berdasarkan minat mereka”.


           Mereka telah bekerja atau menyambung pelajaran tetapi
           mendaftar di bawah skim latihan untuk mendapatkan imbuhan
           kewangan dan di samping itu disebabkan skim latihan ini
           longgar maka ini membolehkan mereka bekerja dan belajar
           secara sambilan.


    9.1.2 Profil siswazah


           Siswazah dari bandar kecil mengalami masalah untuk
           mendapatkan pekerjaan di bandar    masing-masing kerana
           peluang pekerjaan terhad. Mereka tidak berupaya bekerja di
           bandar besar kerana pendapatan tidak seberapa (sekitar RM500
           hingga RM800). Siswazah yang berasal dari bandar besar
           sanggup  menerima pendapatan yang rendah kerana mereka
           tinggal di rumah sendiri.


           Siswazah bumiputera Melayu daripada IPTA lebih cenderung
           mencari pekerjaan di sektor awam.


                                        129
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


           Siswazah mencari pekerjaan yang lebih terjamin walaupun
           pendapatannya rendah. Mereka sanggup meletak jawatan yang
           bersifat sambilan atau bermusim (walaupun jawatan ini
           menawarkan pendapatan yang lumayan) untuk menjawat
           jawatan yang lebih terjamin.


           Siswazah mencari jawatan pentadbiran berbanding dengan
           bidang jualan.


           Siswazah memilih pekerjaan yang berkaitan dengan bidang,
           pengajian namun begitu terdapat juga yang berusaha mencari
           pekerjaan lain kerana tidak berminat dengan bidang yang telah
           mereka ikuti di IPT (meskipun terdapat peluang pekerjaan
           dalam bidang ini).


           Siswazah melakukan sebarang pekerjaan, termasuk menjadi
           pekerja kilang untuk menyara kehidupan.


           Siswazah enggan menerima pekerjaan yang dianggap tidak
           sepadan dengan kelayakan mereka.


           Siswazah sanggup berhenti sebagai guru tuisyen (walaupun
           mendapat RM1,500 hingga RM2,000 sebulan) dan mendaftar
           di bawah SSPP dengan harapan suatu hari nanti mereka akan
           mendapat pekerjaan tetap.


           Ramai siswazah beranggapan bahawa mereka gagal untuk
           mendapat sebarang pekerjaan    kerana  mereka tidak ada
           pengalaman bekerja atau tidak ada      orang dalam/orang
           hubungan.


           Ada siswazah yang beranggapan bahawa mereka       gagal
           mendapat sebarang pekerjaan kerana didiskriminasi oleh bakal
           majikan (dari segi gender, ras, atau bertudung).
                                       130
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


           Siswazah   gagal   mendapat   pekerjaan  kerana  beberapa
           kekurangan seperti lemah dalam bahasa Inggeris, kecuali
           siswazah UIA dan UiTM, dan siswazah bidang sastera tidak
           ada kemahiran komputer.


           Siswazah gagal mendapat sebarang pekerjaan, meskipun mahir
           dalam bahasa Inggeris dan komputer, kerana terlalu memilih
           kerja (dari segi lokasi, jenis dan gaji).


           Siswazah bidang IT beranggapan pasaran untuk pekerjaan
           dalam  bidang   ini terlalu  sengit  persaingannya kerana
           penawaran   berlebihan, lagi pun mereka tidak memiliki
           pengetahuan praktikal. Golongan ini berasa sukar mengikuti
           perkembangan   yang   begitu pesat   dalam bidang ini  dan
           mengalami masalah untuk belajar secara kendiri.


    9.1.3 Pengalaman di IPT


       Siswazah yang ditemu bual tidak begitu positif mengenai pengalaman
       dan latihan yang mereka peroleh daripada IPT di Malaysia. Mereka
       beranggapan;


           Kursus terlalu bersifat teori dan berorientasikan buku teks.
           Mereka belajar untuk lulus peperiksaan sahaja. Lazimnya
           mereka menghafal nota-nota kuliah dan ini akan diluahkan
           semula semasa peperiksaan.


           Teknologi IT yang mereka pelajari di IPT tidak relevan kepada
           keperluan di tempat kerja; sama ada terlalu maju atau sudah
           ketinggalan (bergantung kepada jenis syarikat tempat mereka
           bekerja).


           Latihan industri dan    projek yang mereka jalankan semasa
           mengikuti kursus tidak membantu mereka untuk mendapat
                                          131
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


           pekerjaan sebab latihan ini tidak dijalankan di tempat kerja atau
           dijalankan dalam masa yang singkat sahaja.


           Pensyarah tidak ada pengalaman industri.


           Pensyarah menyuap pelajar supaya lulus peperiksaan.


           Mereka belajar untuk lulus peperiksaan kerana beranggapan
           jika keputusan baik secara automatik mereka akan mendapat
           kerja yang baik juga.


           Umumnya mereka suka melepak semasa di IPT dan
           mengunjungi kafe siber bersama rakan-rakan.


           Mereka tidak menyertai aktiviti ko-kurikulum kerana pihak
           IPT  tidak mempunyai kemudahan yang mencukupi       dan
           aktiviti terhad; selain itu mereka sudah banyak terlibat dengan
           aktiviti ko-kurikulum semasa di sekolah.


           Mereka lebih suka belajar sendiri berbanding belajar dalam
           kumpulan.


    9.1.4  Perkara berkaitan skim latihan


           Walaupun SSPP berguna kerana mereka mendapat peluang
           untuk menyampaikan kuliah dan mengendalikan tutorial,
           namun ramai berpendapat mereka tidak diberi peluang dan
           kerap kali tidak diberi tugas. Jika diberi pun lazimnya mereka
           diminta membuat kerja-kerja pejabat seperti membuat fotokopi
           dan menyusun fail.


           Latihan semula siswazah yang dikendalikan oleh PSDC
           melibatkan pengurusan projek, pengurusan masa, kerja
           berpasukan, dan organisasi kerja amat berguna kerana
                                         132
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


           kemahiran ini diperlukan oleh kebanyakan syarikat, khususnya
           IKS.
.
    9.1.5 Cadangan siswazah kepada IPT di Malaysia, khususnya IPTA


           Siswazah berpendapat IPT patut membenarkan siswazah
           memilih bidang atau program yang mereka minati.


           IPT juga patut membenarkan siswazah memilih bidang minor
           (khususnya di UIA) dan tidak memaksa siswazah berminor
           dalam bidang yang tidak mempunyai nilai pasaran, seperti
           bidang pendedahan kepada Islam (IRK).


           Program yang ditawarkan jangan terlalu berasaskan teks dan
           menekankan teori, tetapi perlu dikaitkan dengan realiti dan
           konteks.


           Makmal dibuka selepas waktu pejabat untuk kegunaan pelajar.


           IPT patut menyediakan perkhidmatan kerjaya kepada pelajar di
           peringkat prauniversiti supaya mereka tahu bidang yang ingin
           mereka ceburi.

           IPT tidak seharusnya menawarkan bidang pengajian yang
           terlalu mengkhusus, seperti kejuruteraan satelit yang tidak ada
           prospek di Malaysia.


           Perubahan yang fundamental mesti bermula di sekolah rendah,
           kemudian di sekolah menengah dan seterusnya di universiti.
           Pelajar menjadi mangsa pembelajaran bercorak hafalan dan
           sistem sekolah yang berorientasikan peperiksaan.




                                        133
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


           IPT wajar meningkatkan program bahasa Inggeris dan memberi
           peluang kepada semua pelajar untuk memperoleh kemahiran
           ICT semasa di IPT.


           aktiviti ko-kurikulum seharusnya melatih pelajar dalam aspek-
           aspek seperti mengendalikan mesyuarat, berurusan dengan
           masyarakat, kemahiran organisasi dan lain-lain.



9.2  Temu bual dengan majikan

    9.2.1 Alasan siswazah tidak mendapat pekerjaan

           Siswazah lemah dalam penguasaan bahasa Inggeris, khususnya
           dari segi kemahiran berkomunikasi dalam bahasa ini.


           Siswazah mengalami masalah untuk berkomunikasi dan tiada
           kemahiran hubungan antara perorangan.


           Siswazah tidak berupaya mengaplikasikan pengetahuan kepada
           alam pekerjaan.


           Siswazah tidak proaktif, tiada inisiatif dan mengalami masalah
           untuk melaksanakan secara kendiri sesuatu arahan kerja.


           Siswazah bermasalah dari segi sikap, terlalu memilih kerja,
           tidak boleh bekerja dalam pasukan, tidak sanggup belajar
           daripada pekerja bawahan, terlalu berkira, mementingkan
           bidang tugas atau spesifikasi kerja semata-mata, mementingkan
           heirarki dan status, dan berpandangan sempit.


           Siswazah tidak realisitik kerana mendesak majikan membayar
           gaji yang tinggi dalam keadaan ekonomi yang lembap.




                                        134
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    9.2.2  Kualiti siswazah dan kemahiran yang ditekankan majikan semasa
        sesi temu duga


           Siswazah memenuhi keperluan bidang pekerjaan (bidang
           pengajiannya sesuai).


           Siswazah boleh menyesuaikan diri kepada kehendak dan
           suasana kerja, dan mudah untuk dilatih semula sesuai dengan
           keperluan industri dan syarikat.


           Siswazah berkeupayaan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris
           di samping memiliki pencapaian akademik yang baik dan
           pengetahuan teknikal.


           Siswazah memiliki pengalaman dalam sebarang pekerjaan.


           Siswazah memiliki pengetahuan am, kesedaran awam dan
           sosial.


           Siswazah memiliki kemahiran kepimpinan dan mengelola.


           Siswazah bersikap proaktif dan berinisiatif.


           Siswazah memiliki kemahiran hubungan antara perorangan,
           yakni boleh bergaul dan bekerja sebagai satu pasukan.


           Siswazah berpengetahuan tentang suasana tempat kerja, seperti
           mengetahui tentang carta organisasi kerja, aspek pengurusan,
           dan latar belakang syarikat.


           Semua siswazah perlu ada kemahiran ICT.




                                        135
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    9.2.3 Cadangan majikan kepada IPT


           Pelajar perlu diberi kebebasan untuk memilih program.


           Pelajar digalakkan bergaul dan berinteraksi dengan kumpulan
           etnik lain supaya mereka mendapat pendedahan yang lebih
           tentang kerja.


           Penekanan terhadap peperiksaan perlu dikurangkan supaya
           siswazah tidak terlalu sempit pemikiran mereka, dan terlalu
           mementingkan gred semasa di IPT serta gaji semasa mencari
           pekerjaan.


           Pensyarah kurangkan corak pembelajaran yang bersifat
           menyuap dan menghafal tetapi pertingkatkan pertukaran
           akademik dan intelek.


           IPT perlu berusaha untuk menghasilkan individu yang serba
           boleh (all-rounder).


           IPT perlu memberi penekanan kepada kemahiran matematik
           dan ICT.


           Latihan industri/praktikal tidak perlu diberi markah.


           IPT perlu mengeratkan lagi hubungan universiti-industri
           melalui taklimat dan taklimat semula sebelum dan selepas
           latihan industri untuk manfaat semua pihak, melantik pensyarah
           yang ada pengalaman industri, menyediakan latihan industri
           atau sangkutan untuk pensyarah, dan menjemput penyertaan
           industri dalam mereka bentuk bahan pengajaran program.




                                        136
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


10.0 Analisis dapatan kajian III: Profil atribut psikologi responden

10.1  Pendahuluan



    10.1.1 Tidak dapat dinafikan bahawa kajian pengaruh faktor luaran, seperti
       aspek sosioekonomi, kemahiran dan pencapaian, terhadap fenomena
       pengangguran sangat penting dalam usaha untuk mengurangkan
       masalah pengangguran. Akan tetapi tinjauan faktor dalaman individu,
       iaitu atribut psikologi dan kaitannya dengan fenomena pengangguran
       dapat memberi kefahaman yang lebih mengenai cara seseorang
       menilai dan membuat tanggapan terhadap diri sendiri dan ini
       membolehkan   pembuat   dasar  merangka   dasar  yang  lebih
       komprehensif.



    10.1.2 Keadaan psikologi (psychological state) mempengaruhi tindakan
       seseorang manusia. Keadaan ini mendorong, menggerak dan
       merangsang peri laku manusia. Dengan meneroka atribut psikologi,
       perancang dan pembuat dasar dapat mengatur strategi, program dan
       perancangan yang lebih bermakna serta membawa perubahan yang
       menguntungkan. Oleh sebab kajian ini mengkaji beberapa kumpulan
       fokus, iaitu siswazah yang bekerja, tidak bekerja, menyambung
       pengajian dan bekerja sendiri, atribut psikologi setiap kumpulan fokus
       ini perlu dikaji supaya program susulan yang lebih sesuai dan mantap
       dapat direncanakan.


    10.1.3 Berdasarkan premis ini satu inventori profil atribut psikologi siswazah
       telah dibina. Profil ini berbentuk penilaian kendiri dan ditadbir secara
       berkumpulan. Dapatan daripada inventori ini berguna untuk diagnosis
       dalam proses kaunseling kerjaya.




                                         137
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    10.2  Dapatan Kajian

    10.2.1 Atribut umum responden

        10.2.1.1 Secara keseluruhannya, min bagi setiap kategori adalah
              seperti berikut. Jika nilai 16 digunakan sebagai skor penentu
              bagi kategori positif, maklumat daripada Jadual 10.1
              menunjukkan bahawa semua kategori tersebut melepasi nilai
              penentu yang telah ditetapkan, kecuali kategori “mampu
              menggunakan strategi pengaruh” (min = 14.9). Jika nilai 12
              digunakan sebagai skor penentu bagi kategori negatif,
              maklumat daripada Jadual 10.1 menunjukkan bahawa hanya
              kategori kerisauan (min 13.14) sahaja yang melepasi nilai
              penentu yang ditetapkan.

  Jadual 10.1: Min setiap kategori dalam inventori profil psikologi (n=561)
                            N     Min      SD
  Inisiatif                     561    18.0410   3.03258
  Melihat dan merebut peluang            561    19.6934   3.09067
  Cekal                       561    19.4456   2.79815
  Mencari maklumat                  561    20.6631   3.12574
  Menitikberatkan mutu kerja yang tinggi       561    20.7576   3.12222
  Komitmen terhadap perjanjian kerja         556    19.5252   2.91459
  Berorientasikan kecekapan             556    18.3327   3.29822
  Membuat perancangan yang sistematik        556    18.6673   3.44779
  Penyelesaian masalah                561    18.4011   3.64171
  Keyakinan diri                   558    16.7616   3.68541
  Ketegasan                     558    17.0233   4.06913
  Kemampuan menyakinkan orang lain          558    16.6201   3.59070
  Mampu menggunakan strategi pengaruh        560    14.9000   4.01749
  Sosialisasi                    554    18.2708   3.65150
  Asertif                      554    20.6264   3.13980
  Nilai-nilai                    554    21.6011   2.98969
  Kemahiran berfikir                 560    18.0750   3.65039
  Perubahan                     555    16.7658   3.85981
  Ketrampilan                    555    20.3045   3.06945
  Kerisauan                     555    13.1441   4.22312
  Perasaan negatif                  555    11.6919   4.66462
  Ciri - ciri kemurungan/kesedihan          555    11.6973   4.67136

    10.2.2 Atribut siswazah yang bekerja dan tidak bekerja

        10.2.2.1 Secara keseluruhannya, maklumat dalam Jadual 10.2
              menunjukkan bahawa min kategori positif bagi responden
              yang tidak bekerja lebih tinggi daripada min bagi responden
              yang bekerja dalam 12 kategori kecuali dalam kategori
              “inisiatif” (yang bekerja ialah 18.29, yang tidak bekerja ialah

                                            138
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


               17.77), “melihat dan merebut peluang” (yang bekerja ialah
               19.80, yang tidak bekerja ialah 19.54), “mencari maklumat”
               (yang bekerja ialah 20.72, yang tidak bekerja ialah 20.67),
               “berorientasikan kecekapan” (yang bekerja ialah 18.39, yang
               tidak bekerja ialah 18.29), “kemahiran berfikir” (yang
               bekerja ialah 18.31, yang tidak bekerja ialah 17.84),
               “perubahan” (yang bekerja ialah 17.21, yang tidak bekerja
               ialah 16.37), dan “ketrampilan” (yang bekerja ialah 20.44,
               yang tidak bekerja ialah 20.21). Min ketiga-tiga kategori
               negatif bagi responden yang tidak bekerja lebih tinggi
               daripada responden yang bekerja.


 Jadual 10.2: Min, sisihan lazim dan nilai t bagi responden mengikut status pekerjaan
         Profil            Status   N   Min  SD    t   signifikan
                      pekerjaan
Inisiatif                    bekerja  275  18.29  2.99  2.038   .042
                     tidak bekerja  272  17.77  3.05
Melihat dan merebut peluang           bekerja  275  19.80  3.05  .955    .340
                     tidak bekerja  272  19.54  3.13
Cekal                      bekerja  275  19.37  2.84  -.477   .633
                     tidak bekerja  272  19.48  2.76
Mencari maklumat                bekerja  275  20.72  3.10  .191    .848
                     tidak bekerja  272  20.67  3.12
Menitikberatkan mutu kerja yang tinggi     bekerja  275  20.75  3.02  -.215   .830
                     tidak bekerja  272  20.80  3.08
Komitmen terhadap perjanjian kerja       bekerja  272  19.27  2.88  -2.057   .040
                     tidak bekerja  270  19.78  2.88
Berorientasikan kecekapan            bekerja  272  18.39  3.30  .356    .722
                     tidak bekerja  270  18.29  3.28
Membuat perancangan yang sistematik       bekerja  272  18.57  3.37  -.702   .483
                     tidak bekerja  270  18.77  3.53
Penyelesaian masalah              bekerja  275  18.19  3.58  -1.438   .151
                     tidak bekerja  272  18.63  3.68
Keyakinan diri                 bekerja  273  16.69  3.60  -.075   .940
                     tidak bekerja  271  16.71  3.74
Ketegasan                    bekerja  273  16.78  4.13  -1.416   .157
                     tidak bekerja  271  17.27  4.05
Kemampuan menyakinkan orang lain        bekerja  273  16.57  3.61  -.205   .838
                     tidak bekerja  271  16.65  3.61
Mampu menggunakan strategi pengaruh       bekerja  274  14.72  4.00  -1.043   .297
                     tidak bekerja  272  15.08  4.10
Sosialisasi                   bekerja  270  18.17  3.52  -.624   .533
                     tidak bekerja  270  18.37  3.78
Asertif                     bekerja  270  20.43  3.06  -1.543   .124
                     tidak bekerja  270  20.84  3.18
Nilai-nilai                   bekerja  270  21.47  2.90  -1.010   .313
                     tidak bekerja  270  21.73  3.06
Kemahiran berfikir               bekerja  274  18.31  3.69  1.477   .140
                     tidak bekerja  272  17.84  3.66

                                            139
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


Sambungan Jadual 10.2
Perubahan                   bekerja  272  17.21  3.63  2.548   .011
                     tidak bekerja  270  16.37  4.06
Ketrampilan                  bekerja  272  20.44  2.92  .842   .400
                     tidak bekerja  270  20.21  3.24
Kerisauan                   bekerja  272  12.61  4.13  -2.980  .003
                     tidak bekerja  270  13.69  4.33
Perasaan negatif                bekerja  271  11.22  4.50  -2.396  .017
                     tidak bekerja  270  12.19  4.85
Ciri - ciri kemurungan/kesedihan        bekerja  271  11.23  4.49  -2.420  .016
                     tidak bekerja  270  12.20  4.86



          10.2.2.2 Berdasarkan nilai t, perbezaan yang signifikan diperoleh
               dalam kategori “inisiatif”, “komitmen terhadap perjanjian
               kerja”, “perubahan”, “kerisauan”, “ perasaan negatif” dan
               “ciri-ciri kemurungan/kesedihan”. Responden yang bekerja
               mempunyai min yang lebih tinggi dalam kategori “inisiatif”
               dan “perubahan”. Responden yang tidak bekerja mempunyai
               min yang lebih tinggi dalam kategori “komitmen terhadap
               perjanjian kerja”, “kerisauan”, “perasaan negatif” dan “ciri-
               ciri kemurungan/kesedihan”.

10.3   Kesimpulan

     10.3.1 Semua responden didapati mempunyai profil yang melebihi min
          penentu bagi kategori yang positif kecuali dalam kategori “mampu
          menggunakan strategi pengaruh”. Ini menunjukkan bahawa golongan
          yang bekerja dan tidak bekerja beranggapan diri mereka mempunyai
          ciri-ciri yang serasi atau sesuai dengan kehendak dunia pekerjaan.
          Walau bagaimanapun, tumpuan harus diberi kepada pembinaan ciri-
          ciri berkaitan dengan “mampu menggunakan strategi pengaruh”.


     10.3.2 Bagi kategori yang negatif iaitu “kerisauan”, “perasaan negatif” dan
          “ciri-ciri kemurungan/kesedihan”, terdapat min yang melebihi skor
          penentu dalam kategori “kerisauan”. Terdapat perbezaan signifikan
          antara responden yang bekerja dengan responden tidak bekerja dalam
          ketiga-tiga kategori negatif ini. Golongan responden yang tidak
          bekerja mempunyai min yang lebih tinggi daripada responden yang
          bekerja. Ini menunjukkan bahawa golongan yang tidak bekerja

                                            140
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


       berkecenderungan berhadapan dengan masalah kesihatan mental jika
       tidak mendapat pekerjaan.


    10.3.3 Secara umum, respoden tidak bekerja memperolehi min yang lebih
       tinggi daripada responden yang bekerja dalam 12 kategori atribut
       positif kecuali dalam kategori “inisiatif”, “melihat dan merebut
       peluang”,   “mencari  maklumat”,  “berorientasikan  kecekapan”,
       “kemahiran berfikir”, “perubahan”, dan “ketrampilan”.      Perbezaan
       yang signifikan dalam min diperoleh dalam kategori “inisiatif”,
       “komitmen terhadap perjanjian kerja”, dan “perubahan”. Min
       responden yang bekerja adalah lebih tinggi dalam kategori “inisiatif”
       dan “perubahan”. Min responden yang tidak bekerja pula lebih tinggi
       dalam kategori “komitmen terhadap perjanjian kerja”.


    10.3.4 Jika dapatan ini berlaku di kalangan siswazah, maka peluang bagi
       responden yang tidak bekerja untuk mendapatkan pekerjaan adalah
       cerah. Golongan yang tidak bekerja harus berusaha meningkatkan ciri-
       ciri inisiatif dan penerimaan terhadap perubahan. Tumpuan juga boleh
       diberi kepada ciri-ciri melihat dan merebut peluang, mencari
       maklumat, kecekapan, kemahiran berfikir, dan ketrampilan.


    10.3.5 Min yang tinggi di kalangan responden yang tidak bekerja mungkin
       disebabkan mereka menilai diri lebih daripada realiti. Jika keadaan
       psikologi ini wujud dalam diri seseorang, maka dia mungkin hidup
       dalam dunia yang tidak realistik dan penilaian diri tidak selaras
       dengan dunia pekerjaan sebenar. Mengikut pendekatan Humanistic
       (Rogerian), seseorang harus mempunyai keselarasan dalam imej
       kendiri   benar  dan  imej  kendiri  ideal.  Sekiranya   berlaku
       ketidakselarasan antara dua imej ini maka akan wujud perasaan
       ketidakpuasan dan tingkah laku disfungsional.




                                          141
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


11.0 Kebolehgunaan tenaga responden (Employability): Analisis
    logit.

11.1  Pengenalan


    11.1.1 Analisis logit telah dilakukan ke atas empat ciri terpilih yang
        menentukan kebarangkalian kebolehgunaan tenaga responden, iaitu
        etnik, jantina, universiti dan bidang. Setiap variabel bebas di atas
        mempunyai sekurang-kurangnya dua kategori. Logit akan memilih
        satu kasus asas dalam setiap kategori sebagai asas untuk perbandingan.

    11.1.2 Kasus asas berikut telah dipilih untuk setiap kategori variabel yang
        dikaji.  Kasus asas memberikan nisbah bandingan yang tertinggi
        berbanding dengan sebahagian besar kebarangkalian kes-kes lain
        dalam kategori variabel masing-masing, kecuali bagi variabel jantina.

        i).  Kasus asas kategori jantina – perempuan.
        ii). Kasus asas kategori etnik – etnik Cina.
        iii). Kasus asas kategori bidang – bidang senibina, perancangan
            bandar dan ukur (ramai responden dan bilangan yang menganggur
            antara yang terendah).
        iv). Kasus asas kategori universiti – Universiti Tenaga Nasional.

11.2  Hasil analisis

    11.2.1 Hasil analisis logit adalah seperti berikut:

        1) Kebolehgunaan tenaga lelaki adalah lebih tinggi, 139 orang bagi
           setiap 100 orang perempuan.

        2) Kebolehgunaan tenaga bagi 100 orang siswazah etnik Cina
           berbanding etnik yang lain ialah 40 (India), 25 (Bumiputera
           Melayu), dan 20 (Bumiputera lain) (seperti dalam Jadual 11.1).




                                            142
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



           Jadual 11.1: Kebolehgunaan tenaga mengikut etnik
         Etnik               Kebolehgunaan tenaga
         India                    40
         Bumiputera Melayu              25
         Warganegara Malaysia yang lain       22
         Bumiputera lain               20
         Bukan warganegara              0



       3) Kebolehgunaan tenaga bagi 100 orang siswazah bidang senibina,
         perancangan bandar dan ukur berbanding bidang-bidang lain ialah
         >100 (perubatan dan pergigian), 24 (sastera dan lain-lain), dan 16
         (sastera dan kemanusiaan) (Jadual 11.2).



           Jadual 11.2: Kebolehgunaan tenaga mengikut bidang
         Bidang                 Kebolehgunaan
                                     tenaga
         Perubatan dan pergigian           >100
         Undang-undang                      69
         Kejuruteraan                       62
         Sains komputer dan teknologi maklumat          46
         Ekonomi dan perniagaan                  33
         Sains dan lain-lain                   28
         Sastera dan lain-lain                  24
         Teknikal dan lain-lain                  20
         Sains tulen                       19
         Sastera dan kemanusiaan                 16
         Pertanian dan sains berkaitan              0.7



       4) Kebolehgunaan tenaga bagi 100 orang siswazah Universiti Tenaga
         Nasional  berbanding  universiti-universiti  lain   ialah  >100
         (Universiti Multimedia), 77 (UiTM), 74 (USM), dan 34
         (UNIMAS) (Jadual 11.3).




                                          143
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


           Jadual 11.3: Kebolehgunaan tenaga mengikut universiti
          Universiti                Kebolehgunaan
                                    tenaga
          Universiti Multimedia                 >100
          Universiti Teknologi Mara (UiTM)            77
          Universiti Sains Malaysia (USM)            74
          Universiti Islam Antarabangsa(UIA)           71
          Cawangan universiti luar negara            65
          Universiti Malaya (UM)                 63
          Universiti Utara Malaysia (UUM)            61
          Universiti Putra Malaysia (UPM)            45
          Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)          38
          Universiti Teknologi Malaysia (UTM)          35
          Universiti Malaysia Sarawak (Unimas)          34
          Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn       0.8
          (KuiTTHO)

11.3  Anggaran dan pemerihalan parameter


    11.3.1 Anggaran dan pemerihalan parameter adalah seperti dalam Apendik 1a
        dan 1b.


12.0 Rumusan dan implikasi dapatan kajian


    Dapatan daripada (a) kumpulan fokus, (b) pencarian kerja dan (c) profil atribut
    psikologi diintegrasikan untuk menyingkap ciri-ciri responden siswazah.
    Berikut ialah gambaran yang diperoleh daripada intergrasi tersebut.


12.1  Inisiatif


    12.1.1 Berdasarkan dapatan tinjauan aktiviti mencari kerja, responden
        menganggur mulai memohon pekerjaan selepas tamat pengajian. Akan
        tetapi 33 peratus siswazah yang bekerja mula memohon kerja sebelum
        mereka menamatkan pengajian. Dapatan ini selaras dengan dapatan
        tinjauan umum yang mendapati bahawa bilangan permohonan kerja
        yang dihantar oleh responden yang bekerja adalah lebih daripada 10
        permohonan. Responden yang menganggur pula memohon kurang
        daripada 10 permohonan.



                                         144
    National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


       12.1.2 Tinjauan aktiviti mencari pekerjaan juga dilakukan terhadap responden
           yang telah pun mendapat pekerjaan tetapi masih lagi mencari
           pekerjaan baru. Responden yang bekerja mengambil inisiatif meneroka
           pasaran kerja untuk mencari kerja baru yang lebih baik. 70.8 peratus
           responden yang bekerja menghantar resume kepada majikan. 62.7
           peratus responden Melayu menghantar permohonan menggunakan
           borang permohonan berbanding dengan siswazah Cina (17.2%) yang
           tidak berbuat demikian. Ini menunjukkan mereka kurang inisiatif.


       12.1.3 Data ini juga diperkukuhkan oleh dapatan daripada profil atribut
           psikologi yang mendapati responden yang tidak bekerja kurang
           inisiatif.


12.2  Kebolehan untuk berubah


       12.2.1 Tinjauan daripada aktiviti mencari pekerjaan mendapati bahawa
           terdapat 70.8 peratus responden Melayu yang mencari pekerjaan
           melalui Jabatan Perkhidmatan Awam, berbanding responden Cina 46
           peratus dan India 38.1 peratus.


       12.2.2 Ini selaras dengan dapatan kumpulan fokus yang menunjukkan rata-
           rata responden Melayu mengharapkan pekerjaan daripada kerajaan.
           Responden menganggur juga bergantung kepada kerajaan, bukan
           sektor swasta untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka juga tidak mahu
           bekerja dalam bidang yang tidak sesuai dengan kelayakan mereka.


       12.2.3 Analisis ekonomi mendapati sektor pekerjaan telah berubah daripada
           sektor pentadbiran (kerajaan) kepada sektor perkhidmatan (swasta).
           Nampaknya responden menganggur tidak searus dengan perubahan ini.
           Mereka tidak mudah berubah dan keupayaan untuk berubah mengikut
           arus adalah lemah.




                                            145
    National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


12.3  Pemikiran negatif


       12.3.1 Melalui temu bual dengan kumpulan fokus didapati bahawa responden
           gagal untuk mendapatkan pekerjaan kerana kurang mempunyai
           hubungan dan tiada pengalaman kerja. Mereka juga beranggapan
           mereka tidak mendapat pekerjaan kerana ada unsur diskriminasi seperti
           ‘perempuan’ dan ‘bertudung’.


       12.3.2 Responden yang tidak bekerja sering menyatakan sebab mereka tidak
           mendapat pekerjaan kerana faktor luaran dan ini boleh membawa
           kepada pemikiran negatif dan tanggapan yang tidak realistik tentang
           perkara di sekitar mereka.


12.4  Cadangan umum


       IPT perlu mengambil beberapa langkah, misalnya menyediakan kaunseling
           kerjaya ataupun menubuhkan pusat penempatan kerjaya untuk
           membantu pelajar meningkat kemahiran, sahsiah, minat dan nilai kerja
           sejajar dengan dunia pekerjaan semasa. Mereka juga mesti membantu
           pelajar meneroka peluang pekerjaan dalam pasaran kerja.




                                           146
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


13.0 Isu-isu utama dan cadangan tindakan


13.1  Aktiviti mencari pekerjaan


    13.1.1 Isu 1: Kesedaran bekerjaya (career awareness)



       13.1.1.1 Kerjaya atau career adalah penting bukan sahaja kepada
            seseorang individu tetapi juga kepada negara. Perancangan
            kerjaya   yang  berkesan  seharusnya  mengambil  kira
            kemampuan, dan aspirasi seseorang individu serta peluang-
            peluang yang wujud untuk menyalurkan kemampuan dan
            mencapai aspirasinya. Perancangan kerjaya yang efektif bagi
            seseorang individu juga efektif untuk negaranya. Dalam hal
            ini, perancangan kerjaya yang baik bukan mengambil kira
            kemampuan dan aspirasi seseorang individu sahaja, tetapi
            juga   harus  mengambil  kira  keperluan  negaranya.
            Perancangan ini dapat dilakukan dengan berkesan sekiranya
            seseorang individu dibantu oleh anggota profesional yang
            terlatih dalam bimbingan kerjaya. Perancangan kerjaya
            individu yang teratur harus berlaku di peringkat awal
            pendidikan, bukan di akhir alam pendidikan atau sejurus
            sebelum seseorang memasuki dunia pekerjaan.


       13.1.1.2 Dalam kajian ini, didapati bahawa responden tidak
            mempunyai kematangan dari segi hal-hal kerjaya (career
            immaturity). Ini ditunjukkan menerusi aktiviti mencari kerja
            yang tidak seragam di kalangan responden. Tidak ramai
            yang memulakan aktiviti mencari kerja sebelum tamat
            pengajian. Keputusan ujian F yang tidak signifikan
            menunjukkan pola yang sama di kalangan responden
            daripada pelbagai latar belakang ekonomi. Walaupun
            responden datang daripada keluarga yang kurang kukuh dari
            segi ekonomi, aktiviti mencari pekerjaan mereka sama

                                        147
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            dengan aktiviti mencari kerja di kalangan mereka yang
            datang daripada keluarga yang kukuh ekonominya. Keadaan
            ekonomi keluarga juga tidak mempengaruhi bilangan
            permohonon pekerjaan.


       13.1.1.3 Selain itu, bagi mereka yang memohon pekerjaan, mereka
            masih lagi menggunakan saluran biasa seperti akhbar,
            walaupun ramai yang memanfaatkan teknologi terkini,
            melalui talian. Saluran Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
            tidak mendapat sambutan responden bukan bumiputera
            seperti yang ditunjukkan oleh responden Melayu dan
            Bumiputera lain. Kajian juga menunjukkan kebanyakan
            saluran memohon pekerjaan yang ditanya di dalam borang
            kajian tidak mendapat skor yang tinggi di kalangan
            kumpulan etnik Cina. Mungkin mereka mempunyai saluran
            lain untuk mendapat pekerjaan kerana peratusan responden
            Cina yang belum mendapat pekerjaan kurang daripada
            peratus responden daripada kumpulan etnik lain yang belum
            bekerja. Dalam hal yang berkaitan, saluran yang sepatutnya
            dimanfaatkan ialah saluran unit kerjaya atau temu duga di
            dalam kampus.


       13.1.1.4 Di samping itu, yang paling ketara ialah maklumat tentang
            bidang pengajian yang tidak berkenaan dengan kerja yang
            dilakukan oleh kebanyakan responden daripada pelbagai
            bidang pengajian. Responden, terutamanya daripada bidang
            sastera melakukan pelbagai pekerjaan, daripada kerani
            sehinggalah kepada eksekutif jualan. Di samping itu, ramai
            responden yang telah bekerja tetapi masih lagi mencari
            pekerjaan lain. Ini mungkin kerana pekerjaan itu tidak serasi
            atau sepadan dengan latihan yang diperolehnya semasa
            pengajian, atau tidak sesuai dengan minat, personaliti, nilai,
            dan  bakat  yang  dimilikinya.  Oleh  yang  demikian,
            perancangan pemilihan bidang pengajian perlulah dilakukan
                                         148
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            dengan berkesan sebelum seseorang memilih bidang
            pengajian  masing-masing   di  universiti.  Badan  yang
            bertanggungjawab dalam pemilihan pelajar ke universiti
            juga harus menyelidiki tahap kesesuaian seseorang individu
            dengan bidang yang dipohon dan dalam hal ini individu
            mesti mempunyai tahap yang sepadan antara minat dengan
            kemampuannya. Dalam hal ini dicadangkan agar borang
            permohonan kemasukan ke universiti dan pemilihan
            program pengajian di universiti, mempunyai satu bahagian
            yang dapat menyemak aspek-aspek nilai, minat, personaliti,
            dan bakat seseorang calon. Ini sangat perlu dilakukan agar
            program yang ditawarkan sesuai dengan diri calon. Dengan
            cara ini perancangan kerjaya untuk seseorang individu akan
            lebih berkesan kerana individu dapat mengikuti pengajian
            yang sesuai dengan diri sendiri dan keperluan semasa.
            Begitu juga dengan perancangan sumber manusia. Universiti
            sepatutnya melatih pelajar berdasarkan keperluan semasa
            negara dan masa hadapan. Perancangan kerjaya yang
            berkesan akan menghasilkan peluang pekerjaan yang sesuai
            dari aspek bidang pengajian dan keperluan semasa negara.
            Akhirnya, kedua-dua pihak, individu dan negara mendapat
            pulangan yang diharapkan.


    13.1.2 Cadangan 1: Unit Kerjaya
       Berdasarkan dapatan kajian ini dan perbincangan di bahagian 13.1.1,
       unit kerjaya perlu ditubuhkan di setiap IPT. IPT yang sudah ada unit
       kerjaya perlu mengkaji semula atau mempertingkatkan peranan unit ini
       sesuai dengan keperluan pelajar dan juga negara. Fungsi unit
       kaunseling kerjaya bukan sahaja untuk membantu pelajar mencari
       pekerjaan, tetapi juga untuk memenuhi fungsi-fungsi berikut:-

       (a) Membina kesedaran kerjaya
         i.  Unit kaunseling di universiti seharusnya berperanan lebih luas
            dengan memberi tumpuan yang sama kepada kaunseling

                                         149
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            kerjaya, selain menjalankan kaunseling personal. Kesedaran
            tentang pentingnya kerjaya, kepentingan memilih kerjaya yang
            sesuai, mengenal pasti nilai, minat, personaliti, dan bakat
            seseorang  ialah aspek  yang penting  yang  sepatutnya
            ditekankan oleh unit ini. Kajian ini menunjukkan bahawa
            pelajar tidak mendapatkan khidmat kaunselor kerjaya. Dengan
            demikian unit kaunseling perlu melakukan sesuatu untuk
            memasarkan perkhidmatan mereka yang sebenarnya penting,
            bukan sahaja untuk pelajar tetapi juga untuk hal-hal yang
            berkaitan dengan perancangan sumber manusia negara. Ini
            kerana pemilihan kerjaya yang tidak tepat akan menimbulkan
            masalah kepada seseorang individu, dan kesannya akan
            ditanggung oleh pihak majikan secara khusus. Ini akan
            menimbulkan masalah produktiviti kepada negara secara
            amnya.

         ii. Unit kerjaya dicadangkan mewujudkan sistem Fail Kelayakan.
            Fail ini berfungsi menyimpan rekod berkenaan penilaian dan
            kemajuan pelajar. Pelajar yang berminat memiliki fail
            kelayakan digalakkan membuka rekod mereka di unit kerjaya
            bagi memudahkan perkembangan kerjaya mereka diikuti dari
            semasa ke semasa oleh kaunselor di unit tersebut.    Unit
            kerjaya juga boleh bertindak sebagai badan rujukan sekiranya
            majikan   ingin  mendapatkan  maklumat  pelajar  yang
            mempunyai rekod mereka di bawah sistem ini. Cara ini telah
            lama dipraktikkan oleh kebanyakan universiti dan kolej di
            negara-negara maju. Keberkesanan sistem ini telah terbukti
            kerana mampu membantu membimbing pelajar menilai
            kemampuan mereka dan seterusnya meletakkan kerjaya
            mereka di landasan yang betul.

       (b) Meneroka bidang pekerjaan baru
         i.  Unit kerjaya haruslah sentiasa mencari alternatif bidang-
            bidang yang ditawarkan, terutama bagi bidang-bidang yang


                                        150
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


            semakin mendapat sambutan.    Kekeliruan timbul apabila
            pelajar tidak mempunyai pengetahuan terkini mengenai bidang
            mereka. Ini memberi kesan terhadap pemilihan kerjaya yang
            akhirnya menyebabkan mereka berada dalam bidang yang
            tidak berkaitan dengan bidang pelajaran mereka.      Ini
            dibuktikan dengan keputusan yang diterima oleh pelajar
            Sastera/Kemanusiaan dan Sains.     Unit ini disarankan
            membantu pihak universiti mendapatkan sokongan daripada
            majikan atau institusi lain dalam bidang-bidang tertentu.
            Dengan ini graduan dapat dibimbing untuk melihat bidang
            kerja yang sesuai bagi mereka secara lebih luas dan berfikir
            secara kreatif dalam mengaitkan bidang mereka dengan
            permintaan pasaran.


       (c) Menjalankan latihan yang berkaitan dengan aktiviti mencari
         pekerjaan.
         i.  Kajian menunjukkan bahawa walaupun seseorang memohon
            pekerjaan atau menghadiri temu duga yang banyak, belum
            pasti beliau akan mendapat pekerjaan. Ini berlaku mungkin
            kerana (1) beliau tidak mempunyai kemahiran menguruskan
            diri untuk temu duga, (2) beliau tidak dapat menyesuaikan diri
            dengan keperluan dunia pekerjaan, atau (3) penampilan dirinya
            tidak sesuai dengan keperluan dunia pekerjaan yang tertentu.
            Oleh yang demikian, unit kaunseling bolehlah memainkan
            peranan dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan
            permohonan kerja, sebagai lanjutan kepada perkhidmatan
            perancangan kerjaya yang disebut di atas. Unit kaunseling juga
            boleh berperanan dengan lebih berkesan dengan cara
            menyediakan maklumat yang perlu tentang dunia pekerjaan,
            seperti trend dunia pekerjaan terkini dan masa depan,
            keperluan semasa negara, perubahan dalam dunia pekerjaan,
            dan peluang pekerjaan baru atau pekerjaan yang kurang
            permintaan.


                                         151
     National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)

13.1.3   Cadangan 2: Membaiki Unit Kerjaya




              13.1.3.1 Mentaliti para pelajar terhadap unit ini perlu diubah dengan
                     cara mewujudkan interaksi antara pelajar supaya mereka
                     tidak beranggapan bahawa unit ini untuk mereka yang
                     bermasalah sahaja.


              13.1.3.2 Program mentor antara bekas pelajar (alumni) dengan
                     pelajar patut diwujudkan supaya dapat dijadikan suatu
                     bentuk motivasi.   Program ini bertujuan menyediakan
                     platform kepada ahli alumni untuk bertukar-tukar pendapat
                     dan menceritakan pengalaman mereka dalam membentuk
                     kerjaya mereka sekarang.


              13.1.3.3 Unit ini perlu mengambil pendekatan bertemu pelajar, bukan
                     menunggu pelajar. Dicadangkan supaya unit ini memberi
                     perhatian khusus kepada pelajar yang berpotensi untuk
                     diserapkan ke dalam dunia pekerjaan.      Ini juga dapat
                     membantu pihak universiti menawarkan pekerja yang
                     berkualiti pada masa depan.   Tindakan ini juga dapat
                     dijadikan cabaran kepada pelajar lain selain mewujudkan
                     suatu persaingan yang sihat dalam pelajaran.


     13.2  Kemahiran dan kecekapan lain


         13.2.1 Isu 1: Tahap kemahiran


              13.2.1.1 Kebanyakan responden, sama ada yang bekerja atau
                     menganggur, memiliki kemahiran yang terbabit pada tahap
                     yang tinggi. Kebanyakan respons untuk setiap kemahiran
                     diberi respons “baik” atau “sangat baik”. Bilangan respons
                     “tidak baik” agak rendah. Namun, seperti yang diterangkan
                     di bawah, kemahiran yang mereka miliki tidak konsisten.


                                                  152
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    13.2.2 Isu 2: Kecenderungan kemahiran


       13.2.2.1 Responden lebih cenderung terhadap kemahiran tertentu.
            Contohnya, dalam aspek kemahiran berfikir, responden lebih
            cenderung terhadap kemahiran yang bersifat umum, dan
            kurang cenderung terhadap kemahiran yang bersifat spesifik.
            Dalam aspek kemahiran berkomunikasi pula, terdapat lebih
            kecenderungan    terhadap   kemahiran   bersifat  lisan,
            berbanding penulisan.


    13.2.3 Isu 3: Kesepadanan kemahiran yang dimiliki dengan kemahiran yang
       digunakan semasa bekerja

       13.2.3.1 Banyak kemahiran yang dimiliki selepas tamat pengajian di
            IPT tidak “selari” dengan penggunaan kemahiran semasa
            bekerja.


       13.2.3.2 Ada kemahiran yang kurang diamalkan, tetapi merupakan
            antara kemahiran yang paling penting semasa bekerja.
            Antara kemahiran yang dimaksudkan ialah kemahiran
            berkomunikasi dalam kumpulan yang mempunyai latar
            belakang yang berbeza dan kemahiran mempelajari dan
            mengaplikasi pengetahuan serta skil baru.


       13.2.3.3 Ada pula kemahiran yang sangat digemari, tetapi merupakan
            antara kemahiran yang kurang digunakan semasa bekerja
            (berbanding kemahiran yang lain). Antara contoh yang
            dimaksudkan    ialah  kemahiran  menulis   laporan  dan
            menganalisis.


       13.2.3.4 Lebih ramai responden yang tidak bekerja memiliki
            kebanyakan kemahiran yang terbabit berbanding responden
            yang bekerja, kecuali kemahiran dalam ICT dan beberapa
            kemahiran berfikir.

                                          153
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


       13.2.3.5 Responden   yang  menganggur   menunjukkan   kurang
            kecenderungan terhadap kemahiran berkomunikasi secara
            penulisan. Penemuan ini konsisten dengan penemuan
            tentang kemahiran bahasa yang menunjukkan kemahiran
            penulisan dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris
            merupakan kemahiran yang paling kurang dimiliki oleh
            responden.


       13.2.3.6 Penemuan ini juga konsisten dengan penemuan tentang
            atribut psikologi siswazah yang menganggur. Dalam hal ini
            didapati siswazah yang menganggur menilai diri mereka
            lebih daripada realiti. Senario ini juga dapat digambarkan
            daripada penemuan tentang kemahiran yang dimiliki oleh
            siswazah.  Lebih  ramai  siswazah  yang  menganggur
            mengganggap mereka memiliki kemahiran yang ditanya,
            berbanding siswazah yang bekerja.


       13.2.3.7 Responden yang menganggur juga tidak memperlihatkan
            kecenderungan yang tinggi terhadap kemahiran yang penting
            dalam bidang keusahawanan. Kebanyakan mereka memberi
            kedudukan yang rendah terhadap kemahiran membuat
            pembentangan, memimpin dan memotivasi kumpulan, dan
            melakukan beberapa tugas serentak.    Boleh dirumuskan
            siswazah yang menganggur kurang memiliki       ciri-ciri
            keusahawanan.

 13.2.4   Isu 4: Latihan praktikal/praktikum, ko-kurikulum dan skim latihan
       lepasan siswazah



       13.2.4.1 Pemendekan tempoh pengajian daripada empat tahun kepada
            tiga tahun menyebabkan universiti tidak memberi tumpuan
            kepada latihan praktikal, latihan ilmiah dan ko-kurikulum.



                                         154
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


       13.2.4.2 Walaupun latihan praktikal penting, tidak semua responden
            menjalaninya untuk membolehkan mereka benar-benar
            didedahkan dengan alam pekerjaan.



       13.2.4.3 Skim   latihan  selepas  pengajian  mestilah  berbentuk
            vokasional. Graduan yang bekerja banyak mengikuti skim
            latihan yang berbeza dengan skim aliran utama.




    13.2.5 Cadangan 1: Mengkaji semula komponen kemahiran yang selaras
       dalam kurikulum


       13.2.5.1 Pihak IPT boleh mengintergrasikan komponen kemahiran
            yang relevan dengan tempat kerja dan keusahawanan ke
            dalam program di universiti (akademik dan ko-kurikulum).
            Pihak industri harus dilibatkan dalam proses ini, contohnya
            pihak ini boleh diminta mengadakan ceramah kepada pelajar
            tentang persekitaran pekerjaan atau menganjurkan lawatan
            sambil belajar ke tempat-tempat bekerja. Ini akan memberi
            pendedahan kepada pelajar tentang alam pekerjaan yang
            sebenar.


       13.2.5.2 Kerajaan boleh mewajibkan kursus kemahiran berfikir di
            semua universiti. Kursus ini harus direka bentuk supaya
            silibusnya selari dengan kemahiran berfikir yang digunakan
            semasa bekerja.


       13.2.5.3 Pensyarah mengikuti kursus-kursus kemahiran supaya
            perkara yang dipelajari dapat dipindahkan kepada pelajar.


       13.2.5.4 Kaedah pengajaran di universiti harus diubah suai supaya
            menjadi lebih berorientasikan tempat bekerja. Contohnya
            universiti boleh mewujudkan persekitaran pekerjaan dalam

                                        155
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


             proses pembelajaran. Ini akan membolehkan pelajar
             memperoleh kemahiran yang lebih konsisten dengan
             keperluan majikan. Untuk ini pensyarah perlu menjalani
             kursus intensif mengenai teknik-teknik pengajaran yang
             sesuai.


        13.2.5.5 Penggunaan komputer dan internet harus dijadikan sebagai
             kaedah pengajaran dan pembelajaran utama di universiti. Ini
             akan menggalakkan pelajar menjadi lebih cenderung
             terhadap teknologi komunikasi dan maklumat.


13.3  Kemahiran keusahawanan di kalangan siswazah:

    13.3.1   Isu 1: Menerokai potensi “bekerja sendiri”.


    13.3.2   Cadangan 1a: Menyemak     semula  Program   Pembangunan
         Usahasiswa (PPUS).

         Kerajaan perlu menyemak semula program keusahawanan yang
         sedia ada di setiap IPTA, khususnya program di bawah Program
         Pembangunan Usahasiswa (PPUS) yang mendapat peruntukan
         daripada Kementerian Pembangunan Usahawan (KPUn). Semua
         program tersebut hendaklah dinilai dari segi perlaksanaan,
         penyeliaan dan keberkesanannya terhadap pembentukan atau
         penerapan budaya keusahawanan di kalangan siswazah yang
         menyertai program tersebut. Pada masa ini, program PPUS
         dilaksanakan secara ad hoc, tidak secara tersusun dan tidak
         menyeluruh. Dalam hal ini dicadangkan supaya setiap IPTA
         menghantar laporan tentang program PPUS yang dilaksanakan di
         IPT masing-masing untuk mengenal pasti masalah atau potensi
         program tersebut pada masa akan datang. Berdasarkan kepada
         laporan tersebut, satu rancangan bertindak perlu disediakan bagi
         tujuan menyelaraskan semua aktiviti keusahawanan siswazah supaya
         dapat memenuhi objektif program.


                                        156
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



    13.3.3  Cadangan 1b: Penyediaan prasarana keusahawanan di IPT.

        Bagi tujuan mempergiatkan aktiviti keusahawanan, penyediaan
        prasarana keusahawanan berpusat penting untuk mengelakkan
        penyalahgunaan  premis   di  samping  memudahkan   aktiviti
        pengawalan dan penyeliaan. Dari sudut ini dicadangkan supaya
        setiap IPTA mewujudkan pasar pelajar dan siswazah yang ingin
        menjalankan perniagaan dibenarkan menyewa ruang perniagaan
        pada kadar bayaran yang minimum. Walau bagaimanapun, tapisan
        (screening process) perlu dijalankan untuk mengelakkan orang luar
        mempergunakan siswazah untuk menjalankan aktiviti perniagaan
        mereka. Pentadbiran prasarana keusahawanan berpusat ini perlu
        diletakkan di bawah seliaan Bahagian Hal Ehwal Pelajar atau
        Pejabat Pembangunan dan Penyelenggaraan IPT masing-masing.
        Satu garis panduan perlu dirangka sebelum siswazah dibenarkan
        menjalankan aktiviti keusahawanan mereka. Antara lain garis
        panduan tersebut perlu menyatakan kriteria tertentu dengan jelas,
        seperti jenis perniagaan yang dibenarkan, tahap pencapaian
        akademik siswazah, liabiliti perniagaan, kebersihan persekitaran,
        kaedah pengambilalihan perniagaan (apabila siswazah menamatkan
        pengajian mereka), laporan aktiviti secara berkala kepada Hal Ehwal
        Pelajar (HEP) dan tindakan tatatertib yang boleh dikenakan
        sekiranya siswazah gagal mematuhi garis panduan yang telah
        disediakan.


    13.3.4  Cadangan 1c: Perlantikan kaunselor keusahawanan.

        Setiap IPT dicadangkan supaya melantik Kaunselor Keusahawanan
        yang berwibawa untuk memberi khidmat nasihat keusahawanan dan
        bimbingan secara percuma kepada siswazah yang berminat untuk
        menjalankan  perniagaan.  Walau   bagaimanapun,  Kaunselor
        Keusahawanan tidak dibenarkan terlibat sama sekali dalam
        perniagaan yang dikendalikan oleh siswazah. Di samping memberi
        khidmat nasihat keusahawanan, Kaunselor juga boleh menganjurkan

                                        157
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


        bengkel atau lawatan ke premis perniagaan di luar kampus untuk
        meningkatkan kemahiran siswazah di samping dapat menjana idea
        perniagaan yang lebih inovatif.


    13.3.5  Cadangan 1d: Tabung Keusahawanan Siswazah.

        Masalah modal untuk memulakan perniagaan sering menjadi
        penghalang kepada siswazah yang berminat untuk berniaga. Dalam
        hal ini dicadangkan supaya satu tabung atau dana keusahawanan
        diwujudkan untuk membolehkan siswazah membuat pinjaman
        jangka pendek dengan caj perkhidmatan yang rendah. Tabung
        pinjaman ini hendaklah berbentuk geran, bukannya pinjaman biasa
        (loan). Pengurusan tabung ini hendaklah dilaksanakan secekap
        mungkin untuk mengelakkan pinjaman tidak dibayar (non-
        performing loans). Satu garis panduan hendaklah disediakan bagi
        tujuan ini. Garis panduan tersebut perlu menyatakan dengan jelas
        beberapa isu penting seperti had pinjaman, kaedah pembayaran
        balik, perjanjian pinjaman dan peraturan berkaitan dengan kegagalan
        membayar balik pinjaman. Dana permulaan boleh disediakan oleh
        pihak IPTA sendiri (melalui tabung HEP) atau Kementerian
        Pembangunan Usahawan.


    13.3.6  Cadangan 1e: Program Anak Angkat Usahawan.

        Pihak IPT juga boleh menganjurkan program anak angkat usahawan
        dan dalam program ini siswazah yang berminat boleh ditempatkan
        bersama-sama usahawan tempatan semasa cuti semester. Program
        ini dijangka dapat menerapkan nilai dan budaya keusahawanan
        kerana siswazah dapat menimba ilmu keusahawanan daripada ibu
        atau bapa angkat mereka. Mereka juga akan dapat mempelajari asas
        pengurusan perniagaan yang spesifik dalam bidang yang diceburi
        oleh ibu atau bapa angkat mereka.




                                        158
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    13.3.7  Cadangan 1f: Pertandingan keusahawanan dalaman dan antara
        IPT.

        Pertandingan keusahawanan dijangka akan dapat menarik minat
        lebih ramai siswazah untuk melibatkan diri dalam bidang
        keusahawanan. Pertandingan ini boleh dijalankan setahun sekali.
        Pada peringkat permulaan, setiap IPT boleh menganjurkan
        pertandingan di IPT masing-masing. Juara pertandingan dari setiap
        IPT pula akan memasuki pertandingan di peringkat nasional (antara
        IPT). Di samping itu, pertandingan Rancangan Perniagaan Terbaik
        (Best Business Plan) boleh juga dianjurkan pada setiap tahun.
        Pemenang pertandingan ini boleh mendapatkan pembiayaan
        daripada mana-mana institusi kewangan penaja.


    13.3.8  Cadangan 1g: Penggubalan kurikulum keusahawanan.

        Setiap IPT dicadangkan menggubal satu kurikulum bersepadu
        keusahawanan yang diterapkan dalam setiap jurusan. Kurikulum
        yang merentas bidang pengajian perlu diwujudkan supaya peluang
        untuk mempelajari subjek keusahawanan akan terbuka kepada
        semua pelajar fakulti pengajian. Pihak Kementerian Pendidikan
        disarankan supaya membentuk satu jawatankuasa untuk menggubal
        kurikulum yang sesuai yang dapat diselaraskan di semua IPT.
        Apabila kurikulum sudah digubal, kurikulum berkenaan sepatutnya
        menjadi salah satu kurikulum teras di setiap IPT dan bukan
        kurikulum opsyenal. Penekanan dalam kurikulum keusahawanan
        perlu lebih berteraskan pendekatan praktikal berbanding teori, dan
        ditawarkan secara berterusan kepada semua peringkat pengajian,
        yakni peringkat diploma, ijazah sarjana muda, sarjana dan doktor
        falsafah.  Walaupun  kurikulum  tersebut  bersifat  akademik,
        kurikulum ini perlu menjuruskan siswazah supaya bekerja sendiri
        apabila mereka menamatkan pengajian.




                                        159
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    13.3.9  Cadangan 1h: Penggubalan ko-kurikulum keusahawanan.

        Di samping menyediakan kurikulum teras, pihak IPT juga
        dicadangkan supaya memulakan aktiviti ko-kurikulum untuk
        membolehkan siswazah yang berminat mempamerkan bakat
        keusahawanan mereka. Mata kredit tidak perlu diberikan, memadai
        dengan penilaian sama ada lulus atau gagal. Kegiatan ko-kurikulum
        ini boleh dijadikan sebagai unsur tambahan kepada kurikulum
        teras/wajib.  Pendekatan  ko-kurikulum   seharusnya  bersifat
        amali/praktikal.


    13.3.10 Cadangan 1i: Kursus kemahiran kepada siswazah yang akan
        menamatkan pengajian.

        Siswazah yang akan menamatkan pengajian boleh ditawarkan untuk
        mengikuti kursus kemahiran tertentu, (seperti latihan Majlis Latihan
        Vokasional Kebangsaan [MLVK]) mengikut minat masing-masing
        dengan yuran kursus yang berpatutan. Kursus ini hendaklah
        berbentuk praktikal dan jangka masanya tidak melebihi tiga bulan.
        Kursus tersebut boleh menjadi pelengkap kepada siswazah yang
        ingin bekerja sendiri. Antara kursus yang dicadangkan termasuklah
        kursus dalam bidang IT (memasang dan membaik pulih komputer,
        pemprosesan data, membina pangkalan data, membangunkan laman
        web, e-perdagangan dan sebagainya.), kontraktor (awam, elektrik,
        lanskap, pembersihan kawasan, penyelenggaraan pendingin hawa
        dan sebagainya), peruncitan (francais, pasar raya hiper, jualan
        langsung dan sebagainya), teknikal (automotif, reka bentuk,
        perancangan bandar, reka bentuk dalaman dan sebagainya), khidmat
        perundingan (peguam, arkitek, akauntan dan sebagainya), kemahiran
        berasaskan teknologi (usahawan tekno, usahawan bio, usahawan
        siber, robotik, kad pintar, penerbangan dan sebagainya), dan
        pemprosesan hasil pertanian, dan kemahiran pengurusan hal ehwal
        keagamaan.




                                        160
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    13.3.11 Cadangan 1j: Sokongan dan penglibatan pihak pengurusan IPT.

        Demi memantapkan perlaksanaan program keusahawanan siswazah
        di IPT, sokongan dan penglibatan berterusan daripada pihak
        pengurusan IPT sangat diperlukan. Dalam hal ini dicadangkan setiap
        IPT menubuhkan Unit Keusahawanan masing-masing untuk
        menyelaras semua aktiviti keusahawanan siswazah. Keusahawanan
        ialah agenda nasional yang diberi penekanan oleh pihak kerajaan
        dan dengan demikian wajar pihak IPT melaksanakannya di IPT
        masing-masing agar kemelut yang melanda siswazah menganggur
        dapat dikurangkan, walaupun tidak dapat dihapuskan. Laporan
        aktiviti keusahawanan setiap IPT perlu dibentangkan dalam
        mesyuarat bersama Naib Canselor atau Timbalan Naib Canselor
        bagi menjelaskan tujuan dasar dan menentukan arah tuju program
        keusahawanan siswazah di peringkat nasional.


13.4  Atribut psikologi: Ke arah siswazah yang berkualiti


    13.4.1  Isu 1: Ketidakpekaan tentang realiti tempat bekerja dan harapan
        pekerjaan


    13.4.2  Cadangan 1a: IPT perlu mendidik semula mahasiswa supaya peka
        tentang realiti tempat bekerja dan harapan pekerjaan, realistik dalam
        penilaian keupayaan dan potensi mereka berbanding dengan peluang
        atau pilihan pekerjaan, bersifat terbuka dalam menilai diri sendiri,
        mengakui kelemahan dan kekurangan, dan seterusnya berusaha
        untuk mengatasinya.


    13.4.3  Cadangan 1b: IPT perlu melantik seorang kaunselor untuk setiap
        500 mahasiswa dan peranan kaunselor ini adalah seperti berikut:-


        (a) Menjalankan ujian psikologi terhadap mahasiswa untuk
           memastikan mereka mempunyai imej sendiri yang realistik.



                                         161
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


        (b) Memberi perkhidmatan kaunseling kepada individu dan/atau
           kumpulan sebagai suatu strategi campur tangan.


        (c) Menjalankan penilaian kerjaya dan kaunseling untuk membantu
           mahasiswa memadankan kecekapan, personaliti, minat, dan
           nilai dengan pilihan program dan kerjaya.


13.5  Hubungan dan peranan kerjasama antara Institusi Pengajian Tinggi
    (IPT) dan industri dalam pembangunan tenaga manusia mahir/terlatih


    13.5.1  Isu 1: Kurangnya sinergi antara IPTA dengan pihak swasta/industri.

    13.5.2  Cadangan 1: Penubuhan satu forum atau jawatankuasa bersama
        antara IPT dengan pihak industri antara lain mempunyai tujuan
        berikut:-

            Memberikan   penjelasan    lanjut  dan  seterusnya
            membincangkan   kandungan   program  akademik  yang
            disediakan kepada siswazah di IPT (Khususnya untuk
            bidang-bidang yang tiada badan profesional).

            Merangka program berbentuk kemahiran ringan secara
            kerjasama antara IPT dengan pihak industri supaya dapat
            memenuhi keperluan bakal majikan.

            Menyediakan pangkalan data bakal graduan yang berpatutan
            untuk tujuan penempatan kerja.

            Bekerjasama untuk mendapatkan insentif rebet cukai
            daripada kerajaan untuk program latihan kemahiran ringan.



14.0 Ke arah siswazah + +
14.1  Siswazah dalam bidang-bidang yang lazim dikategorikan sebagai Generalist
    (sebagai contoh siswazah sastera dan kemanusiaan, dan sains sosial yang
    telah dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran umum berkaitan dengan
    pekerjaan) dan Generalist Plus (sebagai contoh siswazah sains tulen yang


                                        162
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)


    telah dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran umum dan khusus
    berkaitan dengan pekerjaan), mendapati amat sukar untuk memasuki pasaran
    buruh dan menggunakan kemahiran dan keupayaan mereka berbanding
    dengan kelompok Occupational Generalist dan Occupational Specialist.

14.2  Untuk mengatasi masalah pengangguran di kalangan siswazah dalam
    Kelompok Generalist dan Generalist Plus kurikulum bidang-bidang berkaitan
    perlu bersifat seimbang, iaitu ada elemen penekanan secara eksplisit kepada
    pembangunan kualiti personal dan kemahiran praktikal.

14.3  Dalam kata lain, kurikulum yang bersifat seimbang perlu mengurangkan
    penekanan kepada keperluan subjek semata-mata dan meningkatkan
    penekanan kepada keperluan jangka panjang pelajar. Dalam hal ini pekerjaan
    dan perkara-perkara berkaitan dengan tempat bekerja merupakan satu
    daripada beberapa keperluan yang dimaksudkan.

14.4  Dalam keadaan ekonomi yang pesat berkembang dan diikuti oleh proses
    transformasi struktur pengeluaran dan pekerjaan, cadangan-cadangan seperti
    di atas boleh menyumbang kepada kemunculan kelompok siswazah
    Generalist  Plus  Plus.  Kelompok   ini  akan  menonjolkan  ciri-ciri
    peribadi/kemahiran dan bidang pengajian yang selaras dengan dunia
    pekerjaan.

14.5  IPT tidak boleh menganggap masalah pengangguran di kalangan siswazah ini
    sebagai satu fenomena yang akan berlaku pada ketika tertentu sahaja. IPT
    perlu mendapatkan maklum balas secara berterusan daripada siswazah dan
    juga majikan tentang objektif kursus-kursus yang ditawarkan.

14.6  Matlamat akhir IPT ialah untuk menghasilkan siswazah yang berkeperibadian,
    berilmu, berteknologi dan berkemahiran (elemen + +).




                                        163
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



             Apendik 1a: Anggaran parameter
                B   Ralat   Wald    df  Sig.   Exp(B)
                  Standard
Status  Pintasan     3.548   .873   16.506   1  .000
bekerja  [JANTINA=1]    .326   .107   9.264   1  .002    1.385
     [JANTINA=2]     0    .     .    0   .      .
     [ETNIKR=1]    -1.371   .156   77.293   1  .000    .254
     [ETNIKR=2]    -1.590   .273   34.042   1  .000    .204
     [ETNIKR=4]    -.920   .306   9.028   1  .003    .398
     [ETNIKR=5]    -1.510   .739   4.180   1  .041    .221
     [ETNIKR=6]   -21.342   .000    .    1   .   5.387E-10
     [ETNIKR=7]      0    .     .    0   .      .
     [BIDANGR=1]   -1.806   .843   4.591   1  .032    .164
     [BIDANGR=2]   -1.111   .844   1.733   1  .188    .329
     [BIDANGR=3]    -.379   .900   .177    1  .674    .685
     [BIDANGR=4]   -1.409   .875   2.591   1  .107    .244
     [BIDANGR=5]   19.327   .000    .    1   .  247490733.613
     [BIDANGR=6]   -2.568   .950   7.304   1  .007   7.669E-02
     [BIDANGR=7]   -1.657   .871   3.620   1  .057    .191
     [BIDANGR=8]    -.778   .865   .809    1  .368    .459
     [BIDANGR=9]   -1.288   .857   2.261   1  .133    .276
     [BIDANGR=10]   -.485   .853   .323    1  .570    .616
     [BIDANGR=12]   -1.588   1.648   .929    1  .335    .204
     [BIDANGR=15]     0    .     .    0   .      .
     [S17R=1]     -.298   .255   1.368   1  .242    .742
     [S17R=2]     -.462   .246   3.531   1  .060    .630
     [S17R=3]     -2.478   .295   70.758   1  .000   8.388E-02
     [S17R=4]     -.968   .237   16.722   1  .000    .380
     [S17R=5]     -.492   .241   4.174   1  .041    .612
     [S17R=6]     -.346   .278   1.558   1  .212    .707
     [S17R=7]     -.266   .268   .986    1  .321    .766
     [S17R=8]     -1.070   .312   11.766   1  .001    .343
     [S17R=9]     -1.040   .488   4.541   1  .033    .353
     [S17R=12]     -.788   .230   11.759   1  .001    .455
     [S17R=15]    19.468   .000    .    1   .  284980355.811
     [S17R=18]     -.433   1.174   .136    1  .712    .648
     [S17R=19]      0    .     .    0   .      .




                                          164
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)




            Apendik 1b: Pemerihalan parameter
Status kerja   Bekerja/Tidak bekerja

Jantina      [JANTINA=1]    lelaki
         [JANTINA=2]    Perempuan (kasus asas)

Status Etnik   [ETNIKR=1]     Bumiputera Melayu
         [ETNIKR=2]     Bumiputera lain
         [ETNIKR=4]     India
         [ETNIKR=5]     Warganegara Malaysia yang lain
         [ETNIKR=6]     Bukan warganegara
         [ETNIKR=7]     Cina (kasus asas)

Bidang pengajian di peringkat ijazah sarjana muda

         [BIDANGR=1]    Sastera dan kemanusiaan
         [BIDANGR=2]    Ekonomi dan perniagaan
         [BIDANGR=3]    Undang-undang
         [BIDANGR=4]    Sastera dan lain-lain
         [BIDANGR=5]    Perubatan dan pergigian
         [BIDANGR=6]    Pertanian dan sains berkaitan
         [BIDANGR=7]    Sains tulen
         [BIDANGR=8]    Sains komputer dan teknologi maklumat
         [BIDANGR=9]    Sains dan lain-lain
         [BIDANGR=10]    Kejuruteraan
         [BIDANGR=12]    Teknikal dan lain-lain
         [BIDANGR=15]    Senibina, perancangan bandar dan ukur

                   (kasus asas)
Nama institusi pengajian tinggi yang menganugerahkan ijazah sarjana muda

         [S17R=1]      Universiti Sains Malaysia (USM)
         [S17R=2]      Universiti Malaya (UM)
         [S17R=3]      Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn
                    (KUITTHO)
         [S17R=4]      Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
         [S17R=5]      Universiti Utara Malaysia (UUM)
         [S17R=6]      Universiti Islam Antarabangsa (UIA)
         [S17R=7]      Universiti Teknologi Mara (UiTM)
         [S17R=8]      Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
         [S17R=9]      Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
         [S17R=12]     Universiti Putra Malaysia (UPM)
         [S17R=15]     Universiti Multimedia
         [S17R=18]     Cawangan universiti luar negara
         [S17R=19]     Universiti Tenaga Nasional (kasus asas)




                                       165
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



Apendik 2

          SENARAI AHLI PASUKAN KAJIAN

                       Ketua
           Profesor Dr. Morshidi Sirat
            Pengarah
            Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara

                       Ahli

           Profesor Madya Dr. Abd. Aziz Buang
            Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia
            Universiti Teknologi Malaysia

           Profesor Dr. Abd. Majid Mohd. Isa
            Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial
            Universiti Malaysia Sabah

           Profesor Madya Dr. Ambigapathy Pandian
            Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
            Universiti Sains Malaysia

           Profesor Madya Dr. Moha Asri Abdullah
            Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
            Universiti Sains Malaysia

           Profesor Madya Dr. Mohamed Dahlan Ibrahim
            Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC)
            Universiti Teknologi MARA

           Dr. Mohd. Haflah Piei
            Timbalah Pengarah
            Malaysian Institute of Economic Research (MIER)

           Profesor Madya Dr. Molly N.N. Lee
            Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
            Universiti Sains Malaysia

           Dr. Munir Shuib
            Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
            Universiti Sains Malaysia

           Profesor Madya Dr. Rosni binti Bakar
            Sekolah Ekonomi
            Universiti Utara Malaysia




                                      166
National Higher Eduacation Research Institute (IPPTN)



           Profesor Madya Dr. Rujhan Mustafa
            Timbalan Dekan, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan
            Universiti Malaysia Sarawak

           Pen. Profesor Dr. Shukran Abdul Rahman
            Timbalan Dekan, Bahagian Kemasukan & Rekod
            Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

           Cik Siti Zubaidah A. Hamid
            Timbalan Pendaftar, Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar
            Universiti Sains Malaysia

           Profesor Madya Dr. Susie See Ching Mey
            Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
            Universiti Sains Malaysia

           Profesor Madya Dr. Wan Ahmad Kamil Mahmood
            Pengarah, Bahagian Pembangunan Korporat
            Universiti Sains Malaysia


                  Pegawai Penyelidik

           Cik Azlin Nita Kamardin
             Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara

           Cik Haslina Arshat
             Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara




                                      167

								
To top