egf kZ ikf kfu laL—r oe oSfnd fo ofo ky mTtSu

Document Sample
egf kZ ikf kfu laL—r oe oSfnd fo ofo ky mTtSu Powered By Docstoc
					     egf"kZ ikf.kfu laL—r ,oe~ oSfnd fo’ofo|ky;] mTtSu
                                 ch0,e0 fcM+yk 'kks/k laLFkku ifjlj]
                                 nsokl jksM+] mTtSu ¼e-Á-½ 456010
                                 nwjHkk"k ,oa QsDl % 0734&2524845
                                 osclkbZV & http://mpsvvujjain.org

-
Ø-@iklafo@2011@lgk;d xzsM&3@512         p;u ijh{kk&2011         mTtSu] fnukad% 22&04&2011
                          Lkwpuk
                        in % lgk;d xzsM&3


fo"k; % mi;qZDr in ij fu;qfDr gsrq fyf[kr ijh{kk

   vkids }kjk mi;qZDr in gsrq izsf"kr vkosnu ds lanHkZ esa lwfpr fd;k tkrk gS fd vkidks fyf[kr
ijh{kk esa lfEefyr gksuk gS] ftldk fooj.k fuEukuqlkj gS &

ijh{kk dk fnukad    %    7 ebZ 2011
ijh{kk dk le;      %    izkr% 9 ls 12 ¼3 ?k.Vs½
ijh{kk dk dsUnz     %    xouZesUV bathfu;fjax dkWyst] bUnkSj jksM] mTtSu
ijh{kk dk fo"k;     %    lkekU; Kku ,oa in gsrq ?kksf"kr U;wure ;ksX;rk dk Kku
iz'ui= dk izdkj     %    y?kqmÙkjh; ,oa fucU/kkRed

funsZ'k &
1- ijh{kk esa cSBus gsrq izos'k i= lkFk ykuk gksxk tks vkids irs ij Hkstk x;k gSA
2- vkidk vuqØekad ¼jksy uEcj½ uhps fn;k x;k gSA
3-  ijh{kk dsUnz ij vkidks ijh{kk ds le; ls vk/kk ?k.Vk iwoZ gky esa izos'k ysuk gSA ijh{kk izkjaHk gksus ds 15
   fefuV i'pkr~ vkidks izos'k ugha fn;k tk;sxkA
4-  vkidks vius lkFk cky isu ykuk gSA
5-  ijh{kk d{k esa eksckbZy] dsyD;qysVj vkfn dksbZ midj.k ykus dh vuqefr ugha gSA d`i;k bldk fo'ks"k /;ku
   j[ksaA vkids ikl eksckbZy ik;s tkus ij vkidks ijh{kk d{k ls fu"dkflr fd;k tk ldsxkA
6-  ijh{kk ds le; vuqfpr lk/ku dk mi;ksx djus ij vkidks fu"dkflr fd;k tk ldsxkA
7-  vkidh igpku] vkosnu i= ij yxk;s x;s QksVks rFkk gLrk{kj ls dh tk;sxhA
8-  ijh{kk ifj.kke fo'ofo|ky; dh osclkbZV ij miyC/k gksxkA ik= mEehnokjksa dh VkbZfiax] dEI;wVj
   ijh{kk ,oa lk{kkRdkj dh frfFk Hkh osclkbZV ij miyC/k gkssxhA
9-  lk{kkRdkj gsrq vkeU=.k ls iwoZ vkidh ;ksX;rk dk ijh{k.k vkids }kjk ÁLrqr Áek.k&i=ksa ds vk/kkj ij fd;k
   tk;sxkA
10-  vkosnu i= ds lkFk layXu izek.k&i=ksa dk ewy izek.k&i=ksa ls lR;kiu lk{kkRdkj ds le; fd;k tk;sxkA


                                           dqylfpo
S.No.  Name of Candidate  Roll No.    Remarks


1.   PRADEEP TOMAR    Roll No.  PROVISIONAL
                1

2.   NARESH AKHAND    Roll No.  PROVISIONAL
               13

3.   MAHESH KUMAR    Roll No.  PROVISIONAL
    SHRIMALI       23

4.   SHABBIR GINWALA   Roll No.  PROVISIONAL
               24

5.   MANISH PANDIT    Roll No.  PROVISIONAL
               27

6.   VARSHA MORE     Roll No.  PROVISIONAL
               30

7.   JYOTI CHOUREY    Roll No.  PROVISIONAL
               35

8.   GANESH PRASAD    Roll No.
    KOSTA         44

9.   MOHAMMAD JUNED   Roll No.  PROVISIONAL
    QADARI        45

10.   PANKAJ MEHTA    Roll No.  PROVISIONAL
               68

11.   JAIPAL BABERIYA   Roll No.  PROVISIONAL
               72

12.   SHASHIMDHAN     Roll No.
    CHOUHAN        85

13.   RITESH VERMA    Roll No.  PROVISIONAL
               92

14.   RAJESH KUMAR    Roll No.
    MADAWADIYA      97

15.   LOKESH UMREY    Roll No.  PROVISIONAL
               113

16.   LOKENDRA KHATRI   Roll No.  PROVISIONAL
               114

17.   JEEVAN SINGH    Roll No.  PROVISIONAL
    DHANVARE       117
18.  RAJENDRA KUMAR    Roll No.
   VERMA          120

19.  DHIRENDRA SHUKLA   Roll No.
               121

20.  MAHENDRA NATH     Roll No.
               123

21.  SMT. VANDANA     Roll No.  PROVISIONAL
   DARGAR         129

22.  SANJAY BHUMARKAR   Roll No.  PROVISIONAL
               130

23.  JAI PRAKASH SHARMA  Roll No.  PROVISIONAL
               134

24.  VIJAY PRAKASH     Roll No.  PROVISIONAL
   SHARMA         135

25.  SAPNA SAWANT     Roll No.
               142

26.  RUPAM UPADHYAY    Roll No.  PROVISIONAL
               145

27.  KU. NAINBALA SHARMA  Roll No.  PROVISIONAL
               147

28.  RAMA TIWARI      Roll No.  PROVISIONAL
               150

29.  BHAGESH TIWARI    Roll No.  PROVISIONAL
               151

30.  KAILASH CHANDRA    Roll No.
   VERMA          156

31.  SHRADDHA SOLANKI   Roll No.  PROVISIONAL
               160

32.  DHARMENDRA      Roll No.  PROVISIONAL
   KUMAWAT         162

33.  NILESH SANGHVI    Roll No.
               163

34.  PRAVEEN JOSHI     Roll No.  PROVISIONAL
               167

35.  HIRALAL CHOUHAN    Roll No.  PROVISIONAL
               182
36.  JAY JOSHI       Roll No.
               183

37.  ABHIDARSHAN MISHRA  Roll No.
               199

38.  MAHESH BABU      Roll No.  PROVISIONAL
               212

39.  ASHISH NAGAICH    Roll No.  PROVISIONAL
               214

40.  SANDHYA MISHRA    Roll No.  PROVISIONAL
               220

41.  SHRIKANT TIWARI    Roll No.  PROVISIONAL
               222

42.  RICHHU MORE      Roll No.
               247

43.  SOHAN SINGH LINGWAL  Roll No.
               248

44.  SHOBHA AKHARE     Roll No.  PROVISIONAL
               252

45.  RAHUL RAO INGLE    Roll No.  PROVISIONAL
               257

46.  MANISHA CHAUHAN    Roll No.  PROVISIONAL
               261

47.  RAJESH KUMAR SINGH  Roll No.
               272

48.  PRADEEP KUMAR     Roll No.
   THAKRE         278

49.  AJEET NATH TRIPATHI  Roll No.  PROVISIONAL
               281

50.  SANJAY BHATT     Roll No.
               290

51.  DEVEN BARKALLE    Roll No.
               292

52.  MANISH KUMAR     Roll No.
   CHANDNA         294

53.  GHANSHYAM NIHORE   Roll No.  PROVISIONAL
               300
54.  RAHULKHADKE      Roll No.
               301

55.  GIRISH GANGULY    Roll No.  PROVISIONAL
               333

56.  PREMA CHOUHAN     Roll No.  PROVISIONAL
               334

57.  DHIRENDRA SINGH    Roll No.  PROVISIONAL
   TAHKUR         339

58.  PRIYANK SHINDE    Roll No.
               340

59.  AMIT KUMAR TRIPATHI  Roll No.
               343

60.  ARCHANA LOKENDRA   Roll No.  PROVISIONAL
               353

61.  KAMTA SENGAR     Roll No.  PROVISIONAL
               354

62.  PANKAJ CHANDHA    Roll No.
               359

63.  NITESH RATHOR     Roll No.
               360

64.  AMIT MISHRA      Roll No.  PROVISIONAL
               362

65.  JYOTI CHANDEL     Roll No.  PROVISIONAL
               363

66.  JAYESH KUMAR     Roll No.  PROVISIONAL
   PUROHIT         368

67.  DILIP KUMAR PARASTE  Roll No.  PROVISIONAL
               370

68.  KIRTI SHARMA     Roll No.  PROVISIONAL
               372

69.  RAKESH SHRIWASTAVA  Roll No.
               376

70.  JAY PRAKASH NIGAM   Roll No.  PROVISIONAL
               383

71.  ASHISH MESHRAM    Roll No.
               392
72.  RAJ KUMAR MANDLOI   Roll No.  PROVISIONAL
                393

73.  EISHWAR DAYAL BISEN  Roll No.
                395

74.  SANTOSH ARYA      Roll No.  PROVISIONAL
                396

75.  AMIT TRIVEDI      Roll No.  PROVISIONAL
                399

76.  VEENA SAXENA      Roll No.
                405

77.  SARITA SAXENA     Roll No.  PROVISIONAL
                406

78.  MUNNALAL VASUNIYA   Roll No.
                412

79.  RAKHI SHARMA      Roll No.  PROVISIONAL
                417

80.  ASHISH KUMAR DANGI   Roll No.  PROVISIONAL
                424

81.  MAHESHWARI PRASAD   Roll No.  PROVISIONAL
   MISHRA          426

82.  SHIVKUMAR PAWAR    Roll No.
                428

83.  RAJIDA BANO SIDDIQUI  Roll No.  PROVISIONAL
                429

84.  GHANSHYAM RAY     Roll No.  PROVISIONAL
                441

85.  NEELAM BHATI      Roll No.  PROVISIONAL
                456

86.  SANJAY PALIWAL     Roll No.  PROVISIONAL
                459

87.  RUPALI JATWA      Roll No.
                466

88.  MANJU GOTHWAL     Roll No.  PROVISIONAL
                467

89.  MOHAMMED CYCLE     Roll No.  PROVISIONAL
   WALA           473
90.  KRISHNAKANT SAKWAR   Roll No.  PROVISIONAL
                484

91.  PRERNA VATSA      Roll No.
                485

92.  KALPANA PARMAR     Roll No.  PROVISIONAL
                487

93.  SANGEETA CHOUHAN    Roll No.  PROVISIONAL
                490

94.  NIMISHA SHRIVASTAVA  Roll No.  PROVISIONAL
                493

95.  SOURABH KUMAR     Roll No.
    SHRIVASTAVA       494

96.  PANKAJ KUMAR GUPTA   Roll No.
                495

97.  MEENU SINGH      Roll No.  PROVISIONAL
                497

98.  SHUSHIL KUMAR TIWARI  Roll No.  PROVISIONAL
                511

99.  KAMLESH KUMAR     Roll No.
    WADHWANI         513

100.  BHAWNA SOLANKI     Roll No.  PROVISIONAL
                534

101.  MEGHA AHIRWAR     Roll No.  PROVISIONAL
                542

102.  DR. VANDANA PANDIT   Roll No.  PROVISIONAL
                544

103.  ANKIT KUMAR VYAS    Roll No.  PROVISIONAL
                545

104.  PRAVEEN RAIKWAR    Roll No.  PROVISIONAL
                547

105.  ATISH KANARIYA     Roll No.
                552

106.  RAJNI TIWARI      Roll No.
                561

107.  PRASHANT TRIPATHI   Roll No.  PROVISIONAL
                571
108.  AMIT ANAND BAJPAI   Roll No.   PROVISIONAL
                580

109.  RUPENDRA YADAV     Roll No.
                584

110.  BRIJ BHUSHAN YADAV   Roll No.   PROVISIONAL
                586

111.  SUNAINA YADAV     Roll No.   PROVISIONAL
                597

112.  HARISH CHANDRA     Roll No.
    SHARMA          601

113.  SHOURABH SIHOTE    Roll No.   PROVISIONAL
                612

114.  DILIP KUMAR      Roll No.   PROVISIONAL
    BHARWANI         614

115.  SARALA GEORGE     Roll No.
                615

116.  ARTI PANDEY      Roll No.   PROVISIONAL
                627

117.  BHUPENDRA DEVRA    Roll No.
                637

118.  SARITA MORYA      Roll No.   PROVISIONAL
                644

119.  HANUMANT KADAM     Roll No.   PROVISIONAL
                653

120.  JITENDRA KUMAR     Roll No.   PROVISIONAL
    DAWRE          660

121.  KESHAV SHROTRIYA    Roll No.   PROVISIONAL
                676

122.  PAWAN KUMAR VYAS,  Roll No. 680  PROVISIONAL


123.  KRISHNA PAL      Roll No.   PROVISIONAL
                682

124.  VARSHA CHANDEL     Roll No.
                686

125.  HEMANT KUMAR      Roll No.   PROVISIONAL
    SURYAWANSHI       690
126.  SANJIV SENGAR     Roll No.  PROVISIONAL
                691

127.  DEEPIKA JOSHI     Roll No.  PROVISIONAL
                693

128.  SHANKAR SINGH KHICHI  Roll No.
                694

129.  OMPRAKASH KATARA    Roll No.  PROVISIONAL
                696

130.  MAMTA SHARMA      Roll No.
                702

131.  SMT.UTTRA JOSHI    Roll No.  PROVISIONAL
                711

132.  PRADEEP SHARMA     Roll No.  PROVISIONAL
                713

133.  BHAVESH KANUNGO    Roll No.  PROVISIONAL
                717

134.  RINKI SHRIWASTAVA   Roll No.  PROVISIONAL
                731

135.  TILAK VADHEKA     Roll No.  PROVISIONAL
                734

136.  PREETAM JAIN      Roll No.  PROVISIONAL
                736

137.  HARI SHANKAR      Roll No.  PROVISIONAL
    CHACHERIYA        744

138.  MAHENDRA UPADHYAY   Roll No.  PROVISIONAL
                745

139.  NITIN GEHLOT      Roll No.  PROVISIONAL
                752

140.  MITALI RATNAPARKHI   Roll No.  PROVISIONAL
                753

141.  SAILY VYAS       Roll No.
                755

142.  PANKAJ TILWANKAR    Roll No.  PROVISIONAL
                756

143.  KRISHNA SISODIA    Roll No.  PROVISIONAL
                759
144.  TUSHAR CHAVAN      Roll No.   PROVISIONAL
                 770

145.  GOPAL SHARMA      Roll No.   PROVISIONAL
                 776

146.  PRAKASH MAHADIK     Roll No.   PROVISIONAL
                 777

147.  SUVARNA AMBEDHAR    Roll No.   PROVISIONAL
                 780

148.  NILESH AMBEDKAR     Roll No.   PROVISIONAL
                 781

149.  RASHMI SHARMA      Roll No.   PROVISIONAL
                 795

150.  RAKESH KUMAR      Roll No.   PROVISIONAL
    RATHORE          801

151.  HIMANSHU PANDYA     Roll No.   PROVISIONAL
                 807

152.  REETA PUROHI      Roll No.   PROVISIONAL
                 818

153.  RAGINI BHOSELE     Roll No.   PROVISIONAL
                 819

154.  PAWAN SHARMA      Roll No.   PROVISIONAL
                 824

155.  DILIP CHOUHAN     Roll No. 829


156.  RAJESH SINGH      Roll No.   PROVISIONAL
    PANWAR          836

157.  MANISH MALVIYA     Roll No.   PROVISIONAL
                 843

158.  RANJIT SINGH DODIYA   Roll No.   PROVISIONAL
                 849

159.  ANURADHA SHARMA     Roll No.   PROVISIONAL
                 852

160.  NALIN SHARMA      Roll No.   PROVISIONAL
                 859

161.  JAGDISH PRASAD     Roll No.   PROVISIONAL
    MALVIYA          870
162.  MANISH SAXENA    Roll No.  PROVISIONAL
               891

163.  SUMIT BHARADWAJ   Roll No.  PROVISIONAL
               892

164.  NARAYAN DAS     Roll No.  PROVISIONAL
    SHRIWAM        896

165.  EKTA BAIRWA     Roll No.
               899

166.  SMT. MEERA GUPTA   Roll No.
               900

167.  RAJKUMAR PRAJAPATI  Roll No.  PROVISIONAL
               904

168.  PRIYANKA SAKLLE   Roll No.  PROVISIONAL
               905

169.  AABID KHAN      Roll No.  PROVISIONAL
               910

170.  RITESH SHARMA    Roll No.  PROVISIONAL
               911

171.  SUSHMA LOT      Roll No.  PROVISIONAL
               913

172.  GAGAN PANADIWAL   Roll No.  PROVISIONAL
               920

173.  SMT. POOJA SAXENA  Roll No.  PROVISIONAL
               924

174.  LALITA BAROD     Roll No.  PROVISIONAL
               929

175.  SHWETA BHAVSAR    Roll No.  PROVISIONAL
               930

176.  MINA CHOUHAN     Roll No.  PROVISIONAL
               943

177.  NANDKISHOR MANDLOI  Roll No.  PROVISIONAL
               948

178.  RAKHI DAYAR     Roll No.
               957

179.  AASHISH CHOURASIA  Roll No.
               958
   180.   JEET SINGH THAKRE          Roll No.      PROVISIONAL
                           961

   181.   RUDRA PRATAP TIWARI         Roll No.
                           962

   182.   MUKESH AHIRWAR            Roll No.      PROVISIONAL
                           964

   183.   SWADESH DESHMUKH           Roll No.      PROVISIONAL
                           965


   lgk;d xzsM&3 in gsrq izsf"kr vkosnu ds lEcU/k esa lwfpr fd;k tkrk gS fd fuEufyf[kr fcUnq
Øekad ds dkj.k vkidk vkosnu fopkj ;ksX; ugha ik;k x;k gS %&

1-  vkidh vk;q fu/kkZfjr lhek ls vf/kd gSA
2-  vkids }kjk ÁnŸk fgUnh VkbZfiax ;ksX;rk lEcU/kh Áek.k mfpr ugha ik;k x;k gSA
3-  vkids }kjk ÁnŸk dEI;qVj esa fMIyksek lEcU/kh Áek.k mfpr ugha ik;k x;k gSA
4-  vkids }kjk ÁnŸk U;wure 'kS{kf.kd ;ksX;rk lEcU/kh Áek.k mfpr ugha ik;k x;k gSA
5-  mfpr vkosnu 'kqYd tek ugha fd;k x;k gSA


                                  vkosnu fopkj ;ksX; ugha ik;k
   S.No.     Name of Candidate      Application No.      tkus dk dkj.k A
                                     fcUnq Øekad
   1.    SARITA YADAV               6            2, 3

   2.    SANDEEP SONI              52            2, 3

   3.    KANHAIYALAL               69            2, 3
       MALAVIYA

   4.    NEHA GOYAL               127           2, 3

   5.    MAHENDRA VYAS              133           2, 3

   6.    ARPIT VERMA               146           2, 3

   7.    ANKIT SHANDILYA             161           2, 3

   8.    GAYATRI BAVASKAR            168           2, 3

   9.    SURYAKANT TIWARI            200
                                         2, 3
10.  PUSHPA KUNWAR     219  2, 3
   SONGARA

11.  AMIT KUMAR MADROSIA  245  2, 3

12.  BANTY SURYAWANSHI   269  3

13.  GAUTAM KUMAR     271
   PARIKH            2
14.  MEENA PARIK      284
                 2, 3
15.  MUKESH HARODE     304  2

16.  PRAVEEN SHARMA    305  1

17.  Dr.YOGENDRA KUMAR   308  2, 3

18.  MAYA BANSOD      329  1

19.  RAJENDRA SINGH    337  3
   NINGWAL

20.  SANDEEP JOSHI     338  2

21.  PRIYESH DHOGARE    347  2, 3

22.  HEMENDRA SINGH    349  2, 3
   JADAV

23.  ARADHANA JAMES    379  2, 3

24.  SHRMIT SAXENA     419  2, 3

25.  VAIBHAV PRABHAKAR   422  1

26.  ARTI SINGH      437  2, 3

27.  RAJSHREE MALVIYA   445  3
28.  MUKESH SHARMA    465  2, 3

29.  AVANISH PRATAP    468  2, 3
   SINGH

30.  PRASHANT RAO     475  1

31.  MANJULA SINGH    498  2, 3

32.  RAHUL CHOUHAN    522  2, 3

33.  ANJU SHUKLA     583  2

34.  NIKHILESH      608  2, 3
   SURYAWANSHI,

35.  VARSHA RAHURIKAR   609  2

36.  RAHUL MODI      617  2, 3

37.  LEELADHAR SHARMA   619  1

38.  ARUN VARMA      631  2, 3

39.  GARIMA PANDEY    641  2, 3

40.  SEEMA JOSHI     646  2

41.  INDAR CHOUDHARI   647  2, 3

42.  RITESH KUMAR JOSHI  652
                 2
43.  SHINKAR SUJATA    659  2, 3
   DEVIDAS

44.  MANJU RATHOR     667  2

45.  LALIT KUMAR SHARMA  685  2, 3
46.  RAVI BAIRAGI     708  2, 3

47.  ASHISH SHUKLA     715  2, 3

48.  HITESH BAKSHI     716  1

49.  KAUSHAL THAKUR    724  2, 3

50.  KATAYAYNI MISHRA   728  2

51.  MANGAL TIWARI     741  2, 3

52.  MANOJ CHOUHAN     750  2, 3

53.  MONA SISODIYA     760  2, 3

54.  SMT. PRITI UPADHYAY  761  2, 3

55.  VINOD VARMA      773  2, 3

56.  NIYAZ KHAN      774  2, 3

57.  SONALI ACHARYA    775
                 2, 3
58.  DIPESH SHARMA     786  2, 3

59.  ASHISH KUMAR     802  2, 3
   VINCHURKAR

60.  HARPAL SINGH YADAV  832  2, 3

61.  SEEMA SENGAR     872  2, 3

62.  POONAM DUBEY     885  2

63.  BANE SINGH THAKUR   895  2, 3
64.  SHRUTI KAVADE    907  2, 3

65.  PARAG SINGH JODHA  909  2, 3

66.  UMESH CHOUHAN    918  2, 3

67.  PRAKASH MALVIYA   923  2, 3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:154
posted:7/25/2011
language:English
pages:16
Description: egf"kZ ikf.kfu laL—r ,oe~ oSfnd fo'ofo|ky;] mTtSu ch0,e0 fcM+yk 'kks/k laLFkku ifjlj] nsokl jksM+] mTtSu ¼e-Á-½ 456010 nwjHkk"k ,oa QsDl % 0734&2524845 osclkbZV & http ...