; 07
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

07

VIEWS: 117 PAGES: 16

 • pg 1
									                                            18.december - 24.december 2006 - 51.uge Hvid

Mandag 18.december
07.00 TV AVISEN med Vejret         09.35 Hammerslag (8:8)           11.00 Deadline 2.sektion         12.40 Som man behager (TH)
 0-012-06-1511-0               (TH)                    Jes Stein Pedersen søger ind til     Grønnegårds Teatrets succesfulde
                       Hammerslag er kommet til Møn.       kernen i den aktuelle værdidebat.     opsætning af Shakespeares herlige
07.05 Grøn glæde (1:8)            Ikke langt fra Møns klint gælder det    Fra DR2                  komedie.
 Når et frimærke af en have skal       et lille husmandssted med mulighed     0-010-06-4235-0              Da den unge hertuginde Rosalinde
 udnyttes.                  for lidt hobbylandbrug.                               og den unge adelsmand Orlando
 Marina og hendes fem børn bor i et     Næste udfordring er et fantastisk   11.30 Stolt, polsk og fattig         mødes ved hertug Fredericks hof,
 rækkehus og i dette første program     sommerhus en spytklat fra havet lidt   I Norge anslås det, at der indenfor    forelsker de sig
 skal vi bl.a. se hvad man kan gøre     udenfor Stubbekøbing på Falster.     byggebranchen er omkring 20.000      i hinanden. De når dog ikke at give
 ved den ganske lille have, der skal     Huset der er et tidligere fiskerhus er  arbejdere fra de østeuropæiske lande,   deres kærlighed til kende, før
 opfylde flere forskellige behov.      meget lille, men det skal man ikke    men myndighederne tror, at tallene     Orlando bliver nødt til at flygte, og
 Mens der bliver arbejdet med planter    lade sig narre af.            kan være dobbelt så høje. Arbejderne    Rosalinde samtidig bliver forvist fra
 og potter, bliver snedkeren sat i gang   Sidste udfordring er en landejendom    forlader familie og arbejde i       hoffet. Derfor befinder de sig
 med en større opgave, som vi senere     i den sydligste del af Danmark i     hjemlandet for drømmen om et bedre     pludseligt begge på flugt i
 i programserien vender tilbage til.     området omrking Gedser.          liv. Virkeligheden er ofte en anden.    Ardennerskoven - og den
 Nordvision fra Norge.            Ejendommen har en vindmølle        Nordvision fra NORGE.           elskovssyge Orlando må øve sine
 Næste program sendes i dag kl.       tilknyttet der giver ejeren over     0-024-06-5619-0              kærlighedsdigte på den
 07.35.                   100.000 kroner i årligt indtægt, så                         unge mand Ganymedes, som han
 0-024-39-1484-0               hvad koster mon sådan en størrelse? 12.00 TV AVISEN                 ikke ved, er Rosalinde i
                       Østholdet:                                      forklædning. Omkring de to myldrer
                                            0-012-06-2511-0
07.30 TV AVISEN med Vejret          Ejendomsmægler Anders Frost og                            skoven med personer,
 0-012-06-1511-0               ejendomsmægler Pernille Ulrich                            som også bliver ramt af kærligheden
                                           12.10 DR-Explorer: På verdens         i alle mulige forklædninger.
                       Holmsted                 tag (1:3)
07.35 Grøn glæde (2:8)            Vestholdet:                                     Medvirkende:
                                            DR og JP Explorer ad smalle stier i    Rosalinde: Charlotte Fich.
 Der er arbejde på vej med haven, når    Ejendomsmægler Thomas Risager       det rige kulturland Nepal, som
 foråret sætter ind.             og                                          Orlando: Morten Staugaard.
                                            samtidig er blandt verdens fattigste -   Celia: Camilla Bendix.
 Når sneen har forladt haven, kan det    ejendomsmægler Inge Ørtoft        et sted flere og flere danskere søger
 umiddelbart være et ganske ned-       sendt første gang 12.12                               Jacques: Kristian Halken.
                                            oplevelser og personlige          Endvidere medvirker:
 slående syn. Buske er blevet for      0-089-06-2018-0              udfordringer.
 store, grene fra træerne skyder i alle                                              Joen Bille, Lars Junggreen,
                                            Tilrettelæggelse: Peter Wath.       Steen Stig Lommer,
 retninger og plænen ser ikke spor    10.05 Eksistens: Buddhisme på        www.dr.dk/explorer
 køn ud. Vi skal bl.a. se på, hvordan                                               Anette Støvelbæk,
                       fremmarch                 Sendt første gang 28.06.00         Peter Oliver Hansen,
 kalk, gødning, hårdt arbejde og en                          0-090-27-3392-0
                       I tider fyldt med religiøse konflikter                        Helge Scheuer,
 masse omtanke skal hjælpe til med at
                       vinder buddhismen frem i store dele                         Johannes Hillersborg,
 få haven tilbage til fordums pragt!
                       af verden. I Lapland bygges Europas                         Susanne Juhasz, Peter Gilsfort
 Nordvision fra Norge.
                       største buddhistiske tempel og Dalai                         og Anders Aaman Anderskov.
 Næste program sendes i morgen kl.
                       Lama fremstilles som en karismatisk                         Komedie af William Shakespeare.
 07.05.
                       og sympatisk åndelig leder. Men                           Instruktion: Madeleine Røn Juul.
 0-024-39-1492-0
                       hvordan stemmer dette billede                            Oversættelse: Niels Brunse.
                       overens med virkeligheden?                              Scenografi: Jesper Corneliussen.
08.00 TV AVISEN -               Nordvision fra Sverige.                               Kapelmester: Ian Brodersen.
  MORGENTIMEN                0-024-06-5633-0                                   DR-producer: Thomas Grimm.
 Nyheder, Sport og Vejret                                                     Sendt første gang 06.01.03
 0-012-06-0511-0             10.30 Danskernes Krønike -                               0-059-11-3514-0
                       Vores arbejde (4:5) (TH)
09.00 TV AVISEN med Vejret          Danskerne fortæller historien om                          14.50 Nyheder på tegnsprog
 0-012-06-1511-0               deres hverdagsliv fra 60'erne og frem                        0-012-06-9511-0
                       til i dag gennem deres egne
09.05 Uventet besøg (4:5)           optagelser.                                    15.00 TV AVISEN med Vejret
  (TH)                    Da Erik og Margit Brandt fra                             0-012-06-3511-0
 28-årige Torsten bor i Alaska i en     Vedbæk skabte Danmarks første
 tidligere guldgraverby udenfor       modeimperium, flød deres privat- og                        15.10 Dawson's Creek (113:128)
 Fairbank sammen med sin           arbejdsliv langsomt sammen til ét.
 amerikanske kæreste Rebecca og       For dem var deres arbejde en livsstil                        Amerikansk ungdomsserie.
 deres slædehund. Torsten er         - alle døgnets 24 timer. Helt                            (Dawson's Creek)
 vildtbiolog og besat af isbjørne, så    anderledes forholdt det sig for                           Joey overnatter hos Eddie, med
 året rundt drager han rundt ved       familien Buhl fra Roskilde. Her var                         uheldige følger for hendes studier.
 polarcirklen for at forske i bjørnenes   et arbejde udelukkende noget, man                          Mens Emma lader sig overtale til at
 liv. I Fredensborg sidder Torstens     havde for at kunne holde fri fra det -                        være Paceys date til hans firmafest.
 elskede farmor, og savner sit        og det var i fritiden, livet skulle                         Uden at ane, at Pacey har en skjult
 barnebarn. Men hun er ikke en        leves. De to familier fortæller hver                         dagsorden.
 hvilken som helst kvinde. Ellen       især om deres syn på og oplevelser                          0-002-65-2288-0
 Bentsen er 97 år gammel, så der er     med et arbejde siden 60'erne og frem
 langt når man skal på Uventet Besøg     til i dag, hvor flextid og
                       hjemmearbejdspladser er blevet en
                                                                 16.00 Hjerteflimmer
 i minus 35 graders kulde i Alaska.                                                Brevkassen som hjælper dig med
 Sendt første gang 24.01.06         naturlig del af vores arbejdsliv, og
                                                                  alle dine kærlighedsproblemer. Vært
 0-092-06-1126-0               hvor et arbejde helst skal være sjovt
                                                                  Sara Bro har besøg af tre kendte
                       og udfordrende.
                                                                  danskere, som svarer på
                       Sendt første gang 12.12.
                                                                  kærlighedsspørgsmål fra seerne.
                       0-092-06-1368-0
                                                                  0-083-06-7220-0
                                      Side 1 af 16
                                           18.december - 24.december 2006 - 51.uge Hvid

Mandag 18.december
16.30 Boogie Update            18.30 TV AVISEN med Sport og        20.30 Det store bryllup (TTV)        23.00 Columbo: Skønheden
  Hver mandag viser Nanna alle de      Vejret (TTV)               Ismail og Nurcans store bryllup er      dræber
  nyeste musikvideoer, interviewer de    0-012-06-4511-0              historien om en bryllupsfest i       Amerikansk krimi fra 1973.
  største stjerner og giver dig overblik                        Danmark, som ligner alt andet en et     (Columbo: Lovely But Lethal)
  over, hvad der rykker lige nu.     19.00 Genbrugs-jul (TTV)           normalt dansk bryllup. Historien om     Den unge kemiker havde fingrene i
  0-083-06-8220-0              Genbrug er vejen til en mere       en fest af så gigantiske dimensioner,    en ny skønhedscreme, lige før han
                       personlig og vedkommende jul. Anja    at det sikkert ville tage pusten fra de   døde. Columbo finder ud af, at
17.00 Absalons Hemmelighed          Thordal, Kuno Bonne og Birgitte      fleste af os. Det er samtidig historien   kosmetik-firmaets smukke ejer vil
                       Thiesen har indrettet en julestue på   om regler og traditioner fra Ismail og   gøre alt for skønheden.
  (17:24)      (TTV)
                       et genbrugsmarked. Gense nogle af     Nurcans hjemland Tyrkiet. Regler      Men det vil hendes snu konkurrent
  Et juleeventyr.
                       de bedste genbrugs-ideer og få      som kan være meget svære at forstå,     også.
  Frode og Ib har travlt med at indrette
                       juleaktuelle gør-det-selv-fiduser.    når man er født og opvokset her i      Columbo: Peter Falk.
  deres bolig i kælderen igen - men de
                       Sendes også 19. og 21.12         landet. Men først og fremmest er det    Karl Lessing: Martin Sheen.
  hjælper alligevel Cecilie og Hubert
                       0-089-06-0933-0              en kærlighedshistorie om to unge      Viveca Scott: Vera Miles.
  på hver sin måde, så de kan komme
                                            mennesker i Danmark og om deres       David Lang: Vincent Price.
  ned i ruinen uden at blive opdaget,
                      19.30 Absalons Hemmelighed          familiers tårnhøje forventninger til    Manuskript: Myrna Bercovici og
  mens Petra til gengæld bliver
                                            dem.                    Jackson Gillis.
  forhindret i det. Cecilie og Hubert    (18:24)        (TTV)       Sendes også 19. og 21.12.          Instruktion: Jeannot Szwarc.
  kommer ud på en hård tur og når      Et juleeventyr.              0-036-06-3001-0               0-002-64-7446-0
  frem til et højst overraskende sted.    Frode og Ib må hjælpe med at lokke
  Benedikte lægger store og         Petra i en fælde - for at holde hende 21.00 TV AVISEN
  besværlige planer for hele familien i   væk fra ruinen. Så går Cecilie og
                                                                 00.10 OBS (TTV)
  julen, mens Niels også forsøger at                          0-012-06-5511-0               Oplysning til borgerne om
                       Hubert ned i ruinen igen og når frem
  finde ud af, hvordan de kan få mere                                               samfundet.
                       til et mærkeligt og uhyggeligt sted.
  tid sammen.                Hubert får det skidt - og pludselig er
                                           21.25 SportNyt                 0-013-06-0151-0
  Medvirkende:                                     0-060-06-9711-0
                       han forsvundet. Cecilie er alene og
  Cecilie: Sarah Juel Werner.        bekymret, men så sker der noget                           00.15 Syg med Shopping (TTV)
  Hubert: Gustav Hintze.           meget underligt. I mellemtiden stiger 21.35 Fra Regnormenes Liv            Om moderne afhængighed (3:3)
  Ida: Eva-Theresa Jermin Anker.       vandet i brønden, så Hubert og      (TTV)                    Michelle tænker konstant på hvad
  Benedikte: Ellen Hillingsø.        Cecilie er fanget i de underjordiske   Prisbelønnet forestilling fra Det      hun skal ud at shoppe af nyt tøj.
  Niels: Henrik Prip.            gange. Cecilie må bare håbe, at Ida    Danske Teater fra 2005.           Hun bliver opstemt, når hun befinder
  Petra: Sarah Boberg.            kan finde på et eller andet for at    H.C. Andersen søger tilflugt hos det    sig mellem tøjstængerne i
  Amir: Ali Kazim.              forhindre forældrene i at begynde at   beundrede Heiberg-ægtepar - han er     modebutikkerne.
  Frode: Claus Bue.             lede efter hende.             ulykkelig og krænket efter en        Hvis hun ikke får købt noget bliver
  Ib: Mikkel Vadsholt.            Medvirkende:               katastrofal aften, hvor han har villet   hun sur og irritabel.
  Endvidere:                 Cecilie: Sarah Juel Werner.        hylde Kong Frederik VII og         Gabrielle er helt syg med tasker.
  Le Münster-Swendsen, Sofus         Hubert: Gustav Hintze.          Grevinde Danner. Men i modsætning      Hun har foreløbig 25 fra især
  Kornebæk, Nanna Eide, Victor        Ida: Eva-Theresa Jermin Anker.      til sædvanligt er der denne aften      mærker som Prada og Gucci.
  Folmann og Lars Lohmann.          Benedikte: Ellen Hillingsø.        ingen forståelse eller trøst at hente    Michelle og Gabrielle er hopaholics.
  Manuskript: Maya Ilsøe.          Niels: Henrik Prip.            hos Johanne Louise Heiberg, som       Tilrettelæggelse:
  Instruktion: Malene Vilstrup.       Petra: Sarah Boberg.           tværtimod håner og nedgør          Anna Katrin Nørgaard.
  Foto: Ian Tomkins, dff.          Amir: Ali Kazim.             Andersen. Efterhånden som aftenen      Sendt første gang 29.9.04
  Scenografi: Sarah Maria Fritsche og    Frode: Claus Bue.             skrider frem afsløres dog et        0-024-46-3922-0
  Kirsten Koch.               Ib: Mikkel Vadsholt.           skæbnefællesskab mellem de to - og
  Musik: Kåre Bjerkø.            Endvidere:                der opstår en fortrolighed, som      00.45 Boogie Update
  0-059-06-3017-0              Nanna Eide, Victor Folmann og Ole     hjælper dem begge til en større       Hver mandag viser Nanna alle de
                       Hvidman.                 forståelse af livet.            nyeste musikvideoer, interviewer de
17.30 Absalon live              Manuskript: Maya Ilsøe.          Medvirkende:                største stjerner og giver dig overblik
  Alle hverdage vil Nicolai og Iben     Instruktion: Malene Vilstrup.       H.C. Andersen: Henrik Koefoed.       over, hvad der rykker lige nu.
  tænde for julehyggen og pudse       Foto: Ian Tomkins, dff.          Johanne Louise Heiberg: Karen-Lise     0-083-06-8220-0
  kunstskøjten, for der er masser af     Scenografi: Sarah Maria Fritsche og    Mynster.
  underholdning direkte til dig fra Kgs.   Kirsten Koch.               Johan Ludvig Heiberg: Ole Wegner.     01.10 Godnat
  Nytorv.                  Musik: Kåre Bjerkø.            Den Skaldede: Inge Molnes Heramb.      0-092-06-1562-0
  Julegæster, dyr og børn.          0-059-06-3018-0              Manuskript af P.O. Engquist.
  Iben og Nicolai feder juleanden op,                         Instruktion: Asger Bonfils.
  så den er fed nok til juleaften. Der er 20.00 Søren Ryge -              Scenografi: Anette Hansen.
  konkurrencer og ophængning af       Ostehandlerens poesibog          Oversættelse: Frederik Dessau.
  julehjerter, og skuepillerne og                           TV-Producer: Thomas Grimm.
                       (TTV)
  musikkerne fra "Absalons                               0-059-11-5347-0
                       Arne Larsen har været ostehandler i
  Hemmelighed" kommer naturligvis
                       Skagen i hele sit liv. I den
  også forbi.
                       forbindelse har han mødt mange
  0-080-06-4012-0
                       spændende mennesker, og så fik han
                       ideen til at lave en enestående
18.00 Julefandango              poesibog. Over 200 kendte danskere
  Ægte julehygge kræver jo masser af     inden for litteratur og kunst og
  stearinlys, og selvfølgelig også på    skuespil har skrevet eller tegnet i
  juletræet. Desværre går det nogle     den. Vi bladrer og ser eksempler på
  gange galt, som det gjorde den jul,    de bedste.
  hvor juletræet hjemme hos Sebastian    TIlrettelæggelse:
  gik i brand. Senere i Julefandango     Søren Ryge Petersen.
  tager Peter Pedal på campingtur og     www.dr.dk/ryge
  bliver så vild med det, at han vil     Sendes også 21. og 22.12.
  afsted igen med det samme.         0-091-06-2417-0
  0-080-06-0747-0
                                      Side 2 af 16
                                           18.december - 24.december 2006 - 51.uge Hvid

Tirsdag 19.december
07.00 TV AVISEN med Vejret                              13.50 Desperate boligdrømme         17.00 Absalons Hemmelighed
  0-012-06-1512-0              12.00 TV AVISEN               (4:4) (TH)                 (18:24)    (TTV)
                        0-012-06-2512-0             DR Dokumentar har fulgt 5         Et juleeventyr.
07.05 Grøn glæde (3:8)                                  førstegangskøbere i deres jagt på en    Frode og Ib må hjælpe med at lokke
  Rhododendron, stauder og plæne,    12.10 DR Explorer: På verdens          bolig.                   Petra i en fælde - for at holde hende
  der er nok at se til i haven. I dette  tag (2:3)                  I fjerde afsnit kan du blandt andet    væk fra ruinen. Så går Cecilie og
  program er vi tilbage til det      Drømme bliver til virkelighed, og til    møde fraskilte Peter, der har travlt    Hubert ned i ruinen igen og når frem
  rækkehus, hvor Marina bor med sine    tider bliver mareridtet det også. Den    med at finde en lejlighed i        til et mærkeligt og uhyggeligt sted.
  fem børn, og denne gang skal den     stejle sti til Mount Everest Base      København til sig selv og sine to     Hubert får det skidt - og pludselig er
  lille have både have et bed og en    Camp er én af de mest berømte        børn, inden de bliver smidt ud af den   han forsvundet. Cecilie er alene og
  havelåge. Også havens sol- og      trekking-ruter i Nepal - og en af de     fremlejede lejlighed de bor i. Det er   bekymret, men så sker der noget
  skyggesider bliver der arbejdet med.   hårdeste.                  ikke nemt - og Peter må da også bide    meget underligt. I mellemtiden stiger
  Nordvision fra Norge. Næste       Sammen med en gruppe danskere        al skam i sig, og bede sin far om     vandet i brønden, så Hubert og
  program sendes i dag kl. 07.35.     har DR og JP Explorer gjort turen.      økonomisk hjælp. Claus og Ida er      Cecilie er fanget i de underjordiske
  0-024-39-1506-0             Tilrettelæggelse: Peter Wath.        gået i gang med at realisere        gange. Cecilie må bare håbe, at Ida
                      www.dr.dk/explorer              løsningen på deres boligproblem: nu    kan finde på et eller andet for at
07.30 TV AVISEN med Vejret         Sendt første gang 29.06.00          vil de bo i Jylland og flyve til      forhindre forældrene i at begynde at
  0-012-06-1512-0             0-090-27-3406-0               sjælland på arbejde...           lede efter hende.
                                             Tilrettelæggelse: Inge Bang        Medvirkende:
07.35 Grøn glæde (4:8)                                  Termansen.                 Cecilie: Sarah Juel Werner.
                       12.45 Det store bryllup           Sendes også 21.12.
  Når haven skal være noget særligt.                                                Hubert: Gustav Hintze.
                        (TH)                   Sendt første gang 14.12.
  Det er ikke bare grønt der er brug                                                Ida: Eva-Theresa Jermin Anker.
                        Ismail og Nurcans store bryllup er    0-024-06-0204-0
  for, når en både hyggelig og speciel                                               Benedikte: Ellen Hillingsø.
                        historien om en bryllupsfest i
  have skal skabes - også sten kan                                                 Niels: Henrik Prip.
                        Danmark, som ligner alt andet en et 14.20 Genbrugs-jul (TH)
  være med til at give haven et ganske                                               Petra: Sarah Boberg.
                        normalt dansk bryllup. Historien om    Genbrug er vejen til en mere
  særligt præg. Vi skal besøge to                                                 Amir: Ali Kazim.
                        en fest af så gigantiske dimensioner,   personlig og vedkommende jul. Anja
  forskellige haver, hvor sten kommer                                               Frode: Claus Bue.
                        at det sikkert ville tage pusten fra de  Thordal, Kuno Bonne og Birgitte
  til at spille en stor rolle. Den ene er                                             Ib: Mikkel Vadsholt.
                        fleste af os. Det er samtidig historien  Thiesen har indrettet en julestue på
  japansk, den anden var oprindelig                                                Endvidere:
                        om regler og traditioner fra Ismail og   et genbrugsmarked. Gense nogle af
  typisk norsk!                                                          Nanna Eide, Victor Folmann og Ole
                        Nurcans hjemland Tyrkiet. Regler      de bedste genbrugs-ideer og få
  Nordvision fra Norge.                                                      Hvidman.
                        som kan være meget svære at forstå,    juleaktuelle gør-det-selv-fiduser.
  Næste program sendes i morgen kl.                                                Manuskript: Maya Ilsøe.
                        når man er født og opvokset her i     Sendt første gang 18.12.
  07.05.                                                              Instruktion: Malene Vilstrup.
                        landet. Men først og fremmest er det    Sendes også 21.12
  0-024-39-1514-0                                                         Foto: Ian Tomkins, dff.
                        en kærlighedshistorie om to unge      0-089-06-0933-0             Scenografi: Sarah Maria Fritsche og
                        mennesker i Danmark og om deres
08.00 TV AVISEN -                                                          Kirsten Koch.
                        familiers tårnhøje forventninger til
  MORGENTIMEN                 dem.
                                            14.50 Nyheder på tegnsprog         Musik: Kåre Bjerkø.
  Nyheder, Sport og Vejret                                0-012-06-9512-0             0-059-06-3018-0
                        Sendt første gang 18.12.
  0-012-06-0512-0               0-036-06-3001-0
                                           15.00 TV AVISEN med Vejret         17.30 Absalon live
09.00 TV AVISEN med Vejret                                0-012-06-3512-0              Alle hverdage vil Nicolai og Iben
                       13.15 Ildsjæle - Den skøre cafe
  0-012-06-1512-0                                                         tænde for julehyggen og pudse
                            (TH)              15.10 Dawson's Creek (114:128)-        kunstskøjten, for der er masser af
                        Ildsjælen Lill Harlung har brudt     Dual                    underholdning direkte til dig fra Kgs.
09.05 Tema: Jul i Danmark            radikalt med den traditionelle måde
  Der er gammeldags julestemning for                          Amerikansk ungdomsserie.          Nytorv.
                        at behandle psykisk syge på og skabt   (Dawson's Creek)              Julegæster, dyr og børn.
  alle sanser i dette kalejdoskopiske
                        en unik cafe, hvor mennesker med     Vennerne tager hjem på juleferie,     Iben og Nicolai feder juleanden op,
  program, der tager udgangspunkt i
                        alvorlige psykiske lidelser kan få et  men en cocktail af alkohol, jalousi    så den er fed nok til juleaften. Der er
  forskellige gamle juletraditioner i
                        reelt arbejde.              og kærestesorger får idyllen til at    konkurrencer og ophængning af
  Østjylland.
                        På Cafe Den Hvide Hest i Horsens     krakelere.                 julehjerter, og skuepillerne og
  Sendt første gang 24.12.02
                        bliver psykisk syge udsat for både    0-002-65-2296-0              musikkerne fra "Absalons
  0-090-29-8018-0
                        krav og stress, får ansvar og                            Hemmelighed" kommer naturligvis
                        medbestemmelse. Og de har alle fået                         også forbi.
10.30 Han og hun                det bedre.
                                           16.00 Becoming: Britney Spears
                                             Amerikansk reality-show.          0-080-06-4013-0
  Amerikansk romantisk komedie fra       I programmet får Lill Harlung og
  1939.                                         En drøm bliver til virkelighed - en
                        hendes medarbejdere besøg af to                        18.00 Julefandango
  (Love Affair).                                    fan bliver forvandlet til sit største
                        pædagoger og to sindslidende fra                         Chapper finder noget så mærkeligt
  Playboyen Michel Marnet er på vej                           idol.
                        Værestedet i Tønder. De har hørt om                        som frikadeller med brun sovs i
  over Atlanten for at møde sin                             0-002-65-9134-0
                        metoderne på Cafe Den Hvide Hest,                         skabet. Hvad har det mon at gøre
  forlovede. De kvindelige passagerer     og der venter dem en stor
  falder i svime over den galante                          16.30 En lille reminder           med jul og julemad? Hos Peter Pedal
                        overraskelse allerede få timer efter                       er det blæsevejr, og hvad er bedre på
  verdensmand - alle på nær den        ankomsten.                Fra studiet i 'den gamle' Tv-by er
  sofistikerede Terry, der snart selv                          Hjalte klar med spøjse klip fra DR's   sådan en dag end at tage ud og flyve
                        Tilrettelæggelse: Per Dohm.                            med drage?
  skal giftes. Men sejlturen bliver      Sendt første gang 13.12.         omfattende ungdomsarkiv.
  længere end forventet, og da Michel                          0-083-06-8320-0             0-080-06-0748-0
                        Sendes også 21.12.
  og Terry går i land i New York, må      0-034-06-2003-0
  kærligheden sættes på den endelige                         16.40 SPAM - Så gik det år - følg 18.30 TV AVISEN med Sport og
  prøve.                                        med rottedreng               Vejret (TTV)
                    13.45 OBS (TH)                                        0-012-06-4512-0
  Michel Marnet: Charles Boyer.                             Så er der guf til drengene! Chris
                     Oplysning til borgerne om
  Terry McKay: Irene Dunne.                               præsenterer ugens SPAM liste, nye
                     samfundet.
  Bedstemor Janou: Maria                                spamtestere og vold blærede
                     0-013-06-0151-0
  Ouspenskaya.                                     hjemmesider. Danny drengen viser
  Manuskript: Delmer Daves, Donald                           hvordan du 'Pepper din Pc' op til
  Ogden Stewart, Mildred Cram og                            2006. Vi lures, champ!
  Leo McCarey.                                     Læs mere på www.dr.dk/SPAM
  Instruktion: Leo McCarey.                               0-083-06-4939-0                                       Side 3 af 16
                                           18.december - 24.december 2006 - 51.uge Hvid

Tirsdag 19.december
19.00 Hvad er det værd            20.30 Danskernes Krønike -       23.05 Columbo: Mord mellem
  julespecial (TTV)               Vores mad (5:5) (TTV)         brødre
  Der er kun 5 dage til jul, og det fejrer   Danskerne fortæller historien om    Amerikansk krimi fra 1973.
  Hvad er det Værd med en ordentlig      deres hverdagsliv fra 60'erne og frem  (Columbo:
  omgang julevurderinger!           til i dag gennem deres egne       Any Old Port in a Storm)
  Du kan f.eks. se, hvad eksperten       optagelser.               Vineksperten Adrian Carsini tager
  siger til et julehus i pap med        At brødrene Jesper og Michael Koch   det ilde op, da hans bror, playboyen
  indbygget plads til Nefa-lygte, et par    i dag er blevet gourmetkokke i     Ric, meddeler, at han vil sælge
  gamle forme til marcipangrise og en     verdensklasse er ingen tilfældighed.  familiens vinmarker for at finansiere
  velbevaret glasnisse.            Hos familien Koch i Sønderjylland    sit tredje bryllup. Da Ric findes død
  Og så kan du høre, hvorfor julepynt     har de sønderjyske egnsretter nemlig  efter en tilsyneladende banal
  med hagekors er i høj kurs.         altid fungeret som familiens      dykkerulykke, vækker det Columbos
  Sendes også 20. og 22.12           naturlige samlingspunkt - og mad    nysgerrighed.
  0-089-06-1336-0               var noget, der blev kræset om. Hos   Columbo: Peter Falk.
                        familien Malm Rasmussen fra       Adrian Carsini: Donald Pleasence.
19.30 Absalons Hemmelighed           København var indkøb og         Joan Stacey: Joyce Jillson.
                        madlavning derimod i mange år      Manuskript: Stanley Ralph Ross.
  (19:24)    (TTV)
                        dikteret af fars livretter, inden    Instruktion: Leo Penn.
  Et juleeventyr.
                        familien fik øjnene op for det     0-002-64-7454-0
  Da Cecilie og Hubert vågner nede i
                        internationale køkkens mange
  gravkammeret, hvor de har sovet
                        muligheder. De to familier fortæller 00.35 Clement Kontra Helle
  hele natten, har Hubert det stadig
                        hver især om deres syn på og
  underligt. Cecilie ved ikke, hvad hun                        Thorning Schmidt
                        oplevelser med mad siden 60'erne og
  skal gøre, men får så øje på noget                          (TTV)
                        frem til i dag, hvor vi ikke kan
  latinsk skrift på kisten, som Frode                         Clement Kjersgaard har Helle
                        forestille os et liv uden køleskab, og
  måske kan tyde. Imens er Petra på                          Thorning Schmidt i studiet.
                        take-away er en uundværlig del af
  vej ned i fangekælderen, sammen                           Fra DR2
                        vores hverdag.
  med Amir. Men så sker der noget                           0-083-06-9009-0
                        Sendes også 22..12.
  helt fantastisk i gravkammeret, som
                        0-092-06-1369-0
  også påvirker alle andre i hele                          01.15 Godnat
  stormagasinet. Niels og Benedikte                          0-092-06-1562-0
  forsøger at tale med en psykolog om   21.00 TV AVISEN
  deres stressede hverdag - og han      0-012-06-5512-0
  giver dem en opgave, som ikke er
  helt nem at løse.            21.25 SportNyt
  Medvirkende:                0-060-06-9712-0
  Cecilie: Sarah Juel Werner.
  Hubert: Gustav Hintze.         21.35 Julemand på gale veje
  Ida: Eva-Theresa Jermin Anker.
  Benedikte: Ellen Hillingsø.        Amerikansk romantisk komedie fra
  Niels: Henrik Prip.            2003.
  Petra: Sarah Boberg.            (Stealing Christmas)
  Amir: Ali Kazim.              Under et indbrud i et stormagasin er
  Frode: Claus Bue.             Jack nødt til at flygte iført
  Ib: Mikkel Vadsholt.            julemandskostume. Det lykkes ham
  Endvidere:                 at finde en bus ud af byen, men da
  Gerard Bidstrup, Le Münster-        han står af, bliver han glædestrålende
  Swendsen, Nanna Eide og Lars        mødt af Sarah og hendes datter
  Lohmann.                  Noelle, der tror, at han er den
  Manuskript: Maya Ilsøe.          julemand, de har bestilt. Jack bliver
  Instruktion: Malene Vilstrup.       grebet af julestemningen og falder
  Foto: Ian Tomkins, dff.          ind i rollen som julemand. Han kan
  Scenografi: Sarah Maria Fritsche og    alligevel ikke lade være med at
  Kirsten Koch.               undersøge mulighederne for et raskt
  Musik: Kåre Bjerkø.            lille røveri, men kan hans
  0-059-06-3019-0              samvittighed bære at svigte Sarah og
                       Noelle?
20.00 Uventet besøg (5:5)           Jack: Tony Danza.
                       Sarah: Lea Thomson.
  (TTV)
  Tina på 28 år har sammen med sin      Noelle: Angela Goethals.
                       Manuskript: Greg Taylor og Lucky
  mand Thomas fundet lykken på den
                       Gold.
  malaysiske ø Borneo. Tilbage i
  Gundsømagle længes forældrene       Instruktør: Gregg Champion.
                       0-002-05-3119-0
  Annie og Jørgen efter deres datter,
  der venter sit første barn. De har ikke
  set hende i næsten to år, og har aldrig 23.00 OBS (TTV)
  besøgt hende på Borneo. Puk        Oplysning til borgerne om
  Elgaard rejser til Borneo for at møde   samfundet.
  Tina, som hun har en hemmelighed      0-013-06-0151-0
  for: Annie og Jørgen kommer nemlig
  med på uventet besøg!
  Sendt første gang 31.01.06
  0-092-06-1127-0
                                      Side 4 af 16
                                          18.december - 24.december 2006 - 51.uge Hvid

Onsdag 20.december
07.00 TV AVISEN med Vejret        09.10 60'erne (TH)            12.10 DR Explorer: På verdens       14.50 Nyheder på tegnsprog
  0-012-06-1513-0              Det startede med folkemusik og      tag (3:3)                 0-012-06-9513-0
                       atommarch. Per Dich, Cæsar og Poul     Dansk dokumentarfilm af
07.05 Grøn glæde (5:8)            Dissing var de store navne, og       Bo Belvedere Christensen       15.00 TV AVISEN med Vejret
  En romantisk aften med blomster og    Storkespringvandet var både en sang    og Alan Beattie.              0-012-06-3513-0
  kærlighedsdrik.              og et samlingspunkt for          "Jeg kan ikke komme højere",
  Der kan komme en meget romantisk     gademusikanter. Vietnamkrigen satte    lød det fra 8848 meters højde,     15.10 Dawson's Creek (115:128)
  St.Hans aften ud af en          sine sporen , jorden stod i flammer    da det fornylig lykkedes den
  kærlighedsdrik og syv slags        og hippier i flower power-gevandter    danske ekspedition, Big E, at       Amerikansk ungdomsserie.
  markblomster under hovedpuden.      skød op af jorden. Steppeulvene      besejre Mount Everest.           (Dawson's Creek)
  Dyrkning af egne urter til hygge og    udsendte LP'en "Hip", som satte en     Se dette TV-eventyr fra en vir-      Dawson får en uventet chance, da
  nytte er blevet vældig populært, og    ny standard for danske tekster og     kelighed, kun de færreste tør       Todd lægger sig ud med sin films
  på en gård i Telemark lærer vi at     Poul Dissing fulgte efter med       og kan udfordre.              økonomiske bagmænd. Mens Joey
  binde en smuk St.Hans-krans af      "Nøgne øjne". Ungdomsoprøret var i     www.dr.dk/explorer             igen kommer til at hænge på sin
  urter. Vi skal også besøge en       fuld gang og både huse og         Sendt første gang 30.6.00         lærer Hetsons ustyrlige teenage-
  spændende have 600 meter over       Universitetet blev besat.         0-090-27-8521-0              datter.
  havet i Lom i Norge.           0-023-06-5002-0                                    0-002-65-2318-0
  Nordvision fra Norge.                              12.40 Tækkekompagniet (TH)
  Næste program sendes i dag kl.     09.45 70'erne - kapitel 1 (TH)       En hyldest til stråtage, børnebørn og 16.00 2006 ifølge Kristian og
  07.35.                   Kollektiver, militærnægtere og rød-   svigersønner. Mads Tækkemand og       Nanna
  0-024-39-1522-0              strømper - EF-afstemning,        hans familie er stort set sammen i     Nanna Schultz Christensen fra
                       Vietnamkrig og Verdensbank til      døgndrift - både når der tækkes tage,    Boogie og Kristian Leth fra Liga DK
07.30 TV AVISEN med Vejret          gadens parlament. Sommerlejr i Thy,   høstes tagrør, flyttes og til koncert.   har sat hinanden stævne for at se
  0-012-06-1513-0              fristad på Christiania, og debat om   Et portræt af et usædvanligt        tilbage på det musikalske år, der er
                       indoktrinering. Arne Würgler og     familiefirma i en usædvanlig        gået. Hvad hittede? Hvad floppede?
07.35 Grøn glæde (6:8)            Benny Holst, Skousen og Ingemann,    branche.                  Og hvilke navne var ikke til at
  Landskabsarkitekt med en bid af      Trille og Røde Mor var nogle af     Sendt første gang 17.6.04          komme udenom? Se årets allerbedste
  verden som arbejdsplads.          dem, som satte musik.          0-091-00-1333-0               musikvideoer.
  Rainer Stange er nok Norges mest      0-023-06-5003-0
                                                                  0-083-06-7128-0
  berejste landskabsarkitekt. Han                         13.10 Smagsdommerne
  pendler mellem paladsets haveanlæg   10.25 70'erne - kapitel 2 (TH)       tygger på ugens kulturtilbud... sutter, 17.00 Absalons Hemmelighed
  i ørkenen, slotshaven i Frankrig og    Strejker, oliekrise, jordskredsvalg.   synker, eller spytter ud.
  biblioteksparken i Alexandria i      Tvind, kvindekamp og stigende      Filminstruktør Lotte Svendsen, præst    (19:24)        (TTV)
  Egypten. Vi tager med ham hjem til     arbejdsløshed..             og forfatter Sørine Gotfredsen og      Et juleeventyr.
  hans fødegård i Vestfold og ser      Baader-Meinhof, De Røde Brigader     tegner Ivar Gjørup diskuterer blandt    Da Cecilie og Hubert vågner nede i
  havens fantastiske labyrint og de     og Proletariatets Friskole i       andet musikkollektivet Røde Mors      gravkammeret, hvor de har sovet
  mange                   København troede på revolutionen.    genopstandelse, DR2s mocumentary      hele natten, har Hubert det stadig
  æbletræer på geled.            Kampen mod atomkraft lykkedes,      Det Røde Kapel og fantasyfilmen       underligt. Cecilie ved ikke, hvad hun
  Nordvision fra Norge.           men krisen kradsede og utopierne fik   Eragon.                   skal gøre, men får så øje på noget
  Næste program sendes i morgen kl.     det svært.                Vært: Adrian Hughes.            latinsk skrift på kisten, som Frode
  07.05.                   Teksterne var stadig vigtige - Gnags,  www.dr.dk/smagsdommerne           måske kan tyde. Imens er Petra på
  0-024-39-1530-0              Sebastian, Niels Hausgaard, Shit &    (Fra DR2)                  vej ned i fangekælderen, sammen
                       Chanel , Jomfru Ane og Savage      0-023-06-4035-0               med Amir. Men så sker der noget
08.00 TV AVISEN -               Rose var blandt dem der satte ord på.                        helt fantastisk i gravkammeret, som
                       Og Niels Skousen runder af med    13.50 Fantastiske fortællinger:        også påvirker alle andre i hele
  MORGENTIMEN                                                           stormagasinet. Niels og Benedikte
  Nyheder, Sport og Vejret          san-gen "68", en refleksion over
                       dengang det hele startede.        Charlotte Weitze        (TH)    forsøger at tale med en psykolog om
  0-012-06-0513-0                                   En gravid forfatter med glubende
                       0-023-06-5004-0                                   deres stressede hverdag - og han
                                            appetit på jagt efter inspiration i de   giver dem en opgave, som ikke er
09.00 TV AVISEN med Vejret                               hemmelighedsfulde nordsjællandske      helt nem at løse.
  0-012-06-1513-0             11.30 Protestsangen på vingerne       skove. Det lyder som ren fiktion. Og
                       igen (TH)                                      Medvirkende:
                                            det er det næsten også, når         Cecilie: Sarah Juel Werner.
09.05 - 12.00 DR2 Tema:            Irak-krigen, muhammedkrisen og      forfatteren Charlotte Weitze i
                       øn-sket om at synge magten imod                           Hubert: Gustav Hintze.
  Protestsangen havde vinger                             programmet på 4 uger blander        Ida: Eva-Theresa Jermin Anker.
                       har genoplivet protestsangene. I     kronhjorte, kærlighed og kultiske
  engang - nu flyver den igen        foråret tog musikeren og forfatteren                         Benedikte: Ellen Hillingsø.
  Fra DR2                                       tegn til en ny magisk fortælling.      Niels: Henrik Prip.
                       Henrik Marstal initiativ til cd'en    Tilrettelæggelse: Steen Henriksen.
                       "Protestsange.dk", hvor en række                           Petra: Sarah Boberg.
                                            Fra DR2                   Amir: Ali Kazim.
09.05 Protestsangen havde vinger       yngre navne som bl.a. "Die Dumme     0-023-06-6509-0
  engang - og nu flyver den igen!      Dänen" ( med Clemens ), Christian                          Frode: Claus Bue.
                       Juncker, og Stine Larsen opdate-rede                         Ib: Mikkel Vadsholt.
  (TH)                                       14.20 Hvad er det værd             Endvidere:
  En aften om dengang i 60'erne og      de gamle sange - og nye kommer til.
                       Den debuterende gruppe "Carlas"     julespecial (TH)              Gerard Bidstrup, Le Münster-
  70'erne, hvor der blev taget stilling
                       leverer på deres første cd, "Pæ-     Der er kun 5 dage til jul, og det fejrer  Swendsen, Nanna Eide og Lars
  til tiden i musik og ord - på dansk.
                       re!Dansk", flere nyskrevne, kritiske   Hvad er det Værd med en ordentlig      Lohmann.
  Vietnamkrig, Verdensbank og
                       tek-ster, hvad en titel som "Kaptajn   omgang julevurderinger!           Manuskript: Maya Ilsøe.
  velfærd på retur - Røde Mor,
                       Ameri-ka" kraftigt antyder.       Du kan f.eks. se, hvad eksperten      Instruktion: Malene Vilstrup.
  Rødstrømper og Røde Wilfred i
                       0-023-06-5006-0             siger til et julehus i pap med       Foto: Ian Tomkins, dff.
  aktion. Et par kapitler fra en tid fuld
                                            indbygget plads til Nefa-lygte, et par   Scenografi: Sarah Maria Fritsche og
  af drømme og lyst til forandringer,
                                            gamle forme til marcipangrise og en     Kirsten Koch.
  pakket ind i et herligt genhør med   12.00 TV AVISEN               velbevaret glasnisse.            Musik: Kåre Bjerkø.
  Røde Mor i Pumpehuset 25 år efter     0-012-06-2513-0
                                            Og så kan du høre, hvorfor julepynt     0-059-06-3019-0
  deres afskedskoncert. Og tilføjet et
                                            med hagekors er i høj kurs.
  nyt kapitel om de unge musikere og
                                            Sendt første gang 19.12
  sangskrivere, der i dagens Danmark
                                            Sendes også 22.12
  har taget tråden op - og protesterer
                                            0-089-06-1336-0
  over tingenes tilstand.
  0-023-06-5001-0


                                      Side 5 af 16
                                           18.december - 24.december 2006 - 51.uge Hvid

Onsdag 20.december
17.30 Absalon live              19.30 Absalons Hemmelighed        20.30 Ildsjæle - Den folkekære      23.10 Columbo: I politik og
 Alle hverdage vil Nicolai og Iben       (20:24)    (TTV)           borgmester (TTV)             kærlighed
 tænde for julehyggen og pudse         Et juleeventyr.              Tove Larsen fra Rødekro i        Amerikansk krimi fra 1973.
 kunstskøjten, for der er masser af      Cecilie bliver nødt til at fortælle    Sønderjylland er en borgmester helt   (Columbo: Candidate for Crime)
 underholdning direkte til dig fra Kgs.    Hubert, at han er den engel, de leder   ud over det sædvanlige. Til det     Da den politiske kampagneleder
 Nytorv.                    efter - men nu er hun ked af at skulle  seneste kommunalvalg, stemte tre     Harry Stone skydes ned, er kuglen
 Julegæster, dyr og børn.           miste ham. Samtidigt får Ida det     fjerdedele af byens vælgere       tilsyneladende tiltænkt hans chef,
 Iben og Nicolai feder juleanden op,      dårligere, selv om hun prøver på at    personligt på hende.           senatorkandidaten Nelson Hayward.
 så den er fed nok til juleaften. Der er    skjule det - så børnene forsøger, om   Forklaringen er simpel: Hun har     Columbo får til opgave at opklare
 konkurrencer og ophængning af         Hubert kan helbrede Ida, men så      skabt en høj service og en unik     mordet og begynder at stille
 julehjerter, og skuepillerne og        nemt går det ikke. Måske skal       tilfredshed til en af landets laveste  Hayward en masse irriterende
 musikkerne fra "Absalons           Hubert have lidt engle-træning - men   skatteprocenter.             spørgsmål midt i
 Hemmelighed" kommer naturligvis        hvordan gør man det? Ib og Frode     Opskriften lyder på ekstrem       den travle valgkamp.
 også forbi.                  må træde til, selv om især Frode     decentralisering, forebyggende      Columbo: Peter Falk.
 0-080-06-4014-0                bliver trist over, at Hubert ikke skal  netværk og en usædvanlig høj grad    Nelson Hayward: Jackie Cooper.
                        blive hos dem. Imens er Petra yderst   af service overfor erhvervslivet.    Mrs. Hayward: Joanne Linville.
18.00 Julefandango               veloplagt og lægger store planer for   I programmet får Tove Larsen besøg    Manuskript: Larry Cohen,
 Hvem drømmer ikke om en hvid jul       fremtiden.                af Nicolai Wammen, der er ny ung     Alvin R. Friedman og Irving
 lige som i alle eventyrene? Sebastian     Medvirkende:               borgmester i Århus. Han har nemlig    Pearlberg.
 gør i hvert fald, men må desværre       Cecilie: Sarah Juel Werner.        hørt om Tove Larsens sønderjyske     Instruktion: Boris Sagal.
 konstatere, at det sker alt for        Hubert: Gustav Hintze.          succes, og kommer for at se, om han   0-002-64-7462-0
 sjældent. Peter Pedal er så uheldig at    Ida: Eva-Theresa Jermin Anker.      kan lære noget.
 han brækker benet og må på          Benedikte: Ellen Hillingsø.        Tilrettelæggelse: Niels Haunstrup- 00.45 Planet X-mas (TTV)
 hospitalet og have gips på.          Niels: Henrik Prip.            Suzuki.                 Planet X er planeten, hvor ingen film
 0-080-06-0749-0                Petra: Sarah Boberg.           0-034-06-2004-0             er dårlige. Hjemme i sin kælder
                        Amir: Ali Kazim.                                  sætter magasinbestyrer Jakob
18.30 TV AVISEN med Sport og          Frode: Claus Bue.           21.00 TV AVISEN               Stegelmann den gode smag over
  Vejret (TTV)                 Ib: Mikkel Vadsholt.           0-012-06-5513-0             styr. I aften skal der julehygges til
 0-012-06-4513-0                Endvidere:                                     den store guldmedalje. Se bl.a.
                        Erik Holmey, Ejnar Brund Gensø og 21.25 SportNyt                  hvordan den lille træmand Howdy
                        Vibeke Aagaard.              0-060-06-9713-0             Doody holder jul, et hyggeligt
19.00 Søren Ryge - 1000 engle og
                        Manuskript: Maya Ilsøe.                              Snemonster og forsøg at syng med
  nisser   (TTV)               Instruktion: Malene Vilstrup.     21.35 D'Artagnan og de tre         på en umulig 'sing-a-long salme'.
 Didde Jakobsen har samlet på engle      Foto: Ian Tomkins, dff.                              Vært: Jakob Stegelmann.
 og nisser i hele sit lange liv. Hvert år                        musketerer (1:2)             Sendt første gang 22.12.05
                        Scenografi: Sarah Maria Fritsche og
 i december kommer de frem og får                            Fransk action-adventure-miniserie    0-083-05-5210-0
                        Kirsten Koch.
 lov til at fylde det meste af huset.                          fra 2005.
                        Musik: Kåre Bjerkø.
 Det ta'r det meste af en uge at få dem                         (D'Artagnan et les trois
                        0-059-06-3020-0
                                             mousquetaires)
                                                                01.15 Godnat
 på plads, og hver eneste engel og                                                0-092-06-1562-0
 nisse har en historie.                                 Den dristige D'Artagnan og
 Tilrettelæggelse: Søren Ryge        20.00 Sporløs (8:8)       (TTV)    musketererne Athos, Porthos og
 Petersen.                   For 20 år siden rejste en ung dansk    Aramis går aldrig af vejen for en
 www.dr.dk/drderude              pige på én uges ferie til Marokko,    rask fægtekamp mod kardinal
 Sendt første gang 20.12.05          hun er sammen med den lokale guide    Richelieus håndgangne mænd. Men
 Sendes også 22.12.              og inden ugen er omme, beder hun     nu er Richelieu farligere end nogen
 0-091-05-0119-0                ham om et foto: "Til vores        sinde. Dronning Anne har afvist hans
                        kommende barn", forklarer hun. Det    tilnærmelser. Den forsmåede
                        foto er alt hvad Sheila har og nu vil   kardinal ønsker hævn, og han har
                        hun gerne finde sin Marokkanske      allieret sig med den mystiske
                        far. Sporene fører os igennem       Milady, der er lige så dødbringende,
                        ørkenen, til nedlagte Spies-       som hun er smuk.
                        destinationer og gennem gamle       D'Artagnan: Vincent Elbaz.
                        citadeller i Marrakesh og Agadir,     Milady de Winter: Emmanuelle
                        hvor Torben Schou prøver at finde     Béart.
                        den forsvundne guide - Sheilas far.    Richelieu: Tcheky Karyo.
                        Sendt første gang 11.10.05        Manuskript: Pierre Aknine og
                        Sendes også 21.12.            Gérard Walraevens efter roman af
                        0-092-83-7393-0              Alexandre Dumas.
                                             Instruktion: Pierre Aknine.
                                             0-002-63-1248-0

                                           23.05 Onsdags Lotto
                                             Måske bliver du onsdags-
                                             millionær.
                                             0-092-06-1252-0
                                       Side 6 af 16
                                          18.december - 24.december 2006 - 51.uge Hvid

Torsdag 21.december
07.00 TV AVISEN med Vejret        09.05 Ildsjæle - Den skøre cafe      10.55 OBS (TH)              12.50 Ildsjæle - Den folkekære
  0-012-06-1514-0                 (TH)                Oplysning til borgerne om        borgmester (TH)
                       Ildsjælen Lill Harlung har brudt     samfundet.                Tove Larsen fra Rødekro i
07.05 Grøn glæde (7:8)            radikalt med den traditionelle måde    0-013-06-0151-0              Sønderjylland er en borgmester helt
  På besøg i en gammel slotshave.      at behandle psykisk syge på og skabt                        ud over det sædvanlige. Til det
  Fritzøeparken i Larvik er et smukt,    en unik cafe, hvor mennesker med   11.00 Nyheder fra Grønland          seneste kommunalvalg, stemte tre
  gammelt haveanlæg i engelsk stil,     alvorlige psykiske lidelser kan få et  Fra DR2                  fjerdedele af byens vælgere
  et sted som de fleste af os bare     reelt arbejde.              0-010-06-0842-0              personligt på hende.
  drømmer om - ikke mindst er der et    På Cafe Den Hvide Hest i Horsens                          Forklaringen er simpel: Hun har
  væld af forskellige            bliver psykisk syge udsat for både  11.30 Det store bryllup            skabt en høj service og en unik
  rhododendrontyper og specielle      krav og stress, får ansvar og                            tilfredshed til en af landets laveste
                                           (TH)
  nåletræer. Vi skal også på et grønt    medbestemmelse. Og de har alle fået                         skatteprocenter.
                                           Ismail og Nurcans store bryllup er
  loppemarked, hvor der måske er      det bedre.                                     Opskriften lyder på ekstrem
                                           historien om en bryllupsfest i
  nogle spændende planter til den lille   I programmet får Lill Harlung og                          decentralisering, forebyggende
                                           Danmark, som ligner alt andet en et
  rækkehushave, vi tidligere har fulgt i  hendes medarbejdere besøg af to                           netværk og en usædvanlig høj grad
                                           normalt dansk bryllup. Historien om
  serien.                  pædagoger og to sindslidende fra                          af service overfor erhvervslivet.
                                           en fest af så gigantiske dimensioner,
  Nordvision fra Norge.           Værestedet i Tønder. De har hørt om                         I programmet får Tove Larsen besøg
                                           at det sikkert ville tage pusten fra de
  Sidste program sendes i dag kl.      metoderne på Cafe Den Hvide Hest,                          af Nicolai Wammen, der er ny ung
                                           fleste af os. Det er samtidig historien
  07.35.                  og der venter dem en stor                              borgmester i Århus. Han har nemlig
                                           om regler og traditioner fra Ismail og
  0-024-39-1549-0              overraskelse allerede få timer efter                        hørt om Tove Larsens sønderjyske
                                           Nurcans hjemland Tyrkiet. Regler
                       ankomsten.                                     succes, og kommer for at se, om han
                                           som kan være meget svære at forstå,
07.30 TV AVISEN med Vejret          Tilrettelæggelse: Per Dohm.                             kan lære noget.
                                           når man er født og opvokset her i
  0-012-06-1514-0              Sendt første gang 13.12.                              Tilrettelæggelse:
                                           landet. Men først og fremmest er det
                       0-034-06-2003-0                                   Niels Haunstrup-Suzuki.
                                           en kærlighedshistorie om to unge
07.35 Grøn glæde (8:8)                                                      Sendt første gang 20.12.
                                           mennesker i Danmark og om deres
  En lille have til mange        09.35 Genbrugs-jul (TH)                                0-034-06-2004-0
                                           familiers tårnhøje forventninger til
  mennesker og store glæder.        Genbrug er vejen til en mere       dem.
  I dette sidste program i serien      personlig og vedkommende jul. Anja    Sendt første gang 18.12.        13.20 Mik Schacks
  skal vi bl.a. til afskedsfest i      Thordal, Kuno Bonne og Birgitte     0-036-06-3001-0              Hjemmeservice (TH)
  den lille rækkehushave på         Thiesen har indrettet en julestue på                        Amerikansk mad er ikke kun
  Nøtterøy, som vi har fulgt        et genbrugsmarked. Gense nogle af 12.00 TV AVISEN                  hamburgere, men et sammenkog af
  gennem sommeren, for nu er        de bedste genbrugs-ideer og få      0-012-06-2514-0              retter fra hele verden. Mik Schack
  det på tide at se de mange        juleaktuelle gør-det-selv-fiduser.                         laver New Yorker gryde med to
  forandringer. Men til en ægte       Sendt første gang 18.12                               amerikansk-asiatiske danserinder,
                                          12.10 DR Explorer: Cuba -
  havefest må der serveres mad,       0-089-06-0933-0                                   mens ukrainsk-russiske Gogol
  derfor kommer snedkeren Ola                            mellem vest og øst (1:2) (TH)       Bordello leverer sigøjner-punk fra
  endnu en gang på arbejde!                             Den mørke, søde rom, synet af de      stuen.
                     10.05 Desperate boligdrømme         smukke kvinder, Conga-trommernes
  Udover det er der flere          (4:4) (TH)                                     Fra DR2
  detaljer, der lige skal på plads,                         buldren i den varme tropiske nat      0-086-06-9120-0
                       DR Dokumentar har fulgt 5        eller de håndrullede cigarer.
  inden havens store            førstegangskøbere i deres jagt på en
  forvandling er tilendebragt.                            Alt er en del af forklaringen på,
                       bolig.                  hvorfor Cuba er noget specielt.
                                                               13.50 Søren Ryge -
  Nordvision fra Norge.           I fjerde afsnit kan du blandt andet                         Ostehandlerens poesibog (TH)
  0-024-39-1557-0                                  Men når folk har været der,
                       møde fraskilte Peter, der har travlt   fortæller de også om fattige        Arne Larsen har været ostehandler i
                       med at finde en lejlighed i       mennesker, hvor kampen for at       Skagen i hele sit liv. I den
08.00 TV AVISEN -              København til sig selv og sine to    overleve foregår hver eneste dag.     forbindelse har han mødt mange
  MORGENTIMEN                børn, inden de bliver smidt ud af den  I samme åndedrag fortæller de om      spændende mennesker, og så fik han
  Nyheder, Sport og Vejret         fremlejede lejlighed de bor i. Det er  et venligt, imødekommende folk,      ideen til at lave en enestående
  0-012-06-0514-0              ikke nemt - og Peter må da også bide   der uhøjtideligt lever livet i en     poesibog. Over 200 kendte danskere
                       al skam i sig, og bede sin far om    positiv                  inden for litteratur og kunst og
09.00 TV AVISEN med Vejret          økonomisk hjælp. Claus og Ida er     ånd, med musik, dans og kunst.       skuespil har skrevet eller tegnet i
  0-012-06-1514-0              gået i gang med at realisere       Ingen, der har været i Cuba,        den. Vi bladrer og ser eksempler på
                       løsningen på deres boligproblem: nu   forlader øen upåvirket.          de bedste.
                       vil de bo i Jylland og flyve til     Tilrettelæggelse: Peter Wath        TIlrettelæggelse:
                       sjælland på arbejde...          www.dr.dk/explorer             Søren Ryge Petersen.
                       Tilrettelæggelse: Inge Bang       Sendt første gang 9.6.04          www.dr.dk/ryge
                       Termansen.                0-091-00-0752-0              Sendt første gang 18.12.
                       Sendt første gang 14.12.                              0-091-06-2417-0
                       0-024-06-0204-0

                     10.35 Traditioner på afveje
                       Det kommer nok som en over-
                       raskelse for de fleste, at Norge
                       er en af de mest pizza-spisende
                       nationer i verden. Dette faktum
                       vækker bekymring hos mange
                       nordmænd, der holder af det
                       traditionelle norske fladbrød,
                       der findes i utallige varianter
                       og kommer fra selv de mindste
                       bygder i landet.
                       Nordvision fra Norge.
                       0-024-39-5234-0
                                      Side 7 af 16
                                            18.december - 24.december 2006 - 51.uge Hvid

Torsdag 21.december

14.20 Sporløs (8:8)      (TH)     17.00 Absalons Hemmelighed         19.00 Jul med Rabatten (TTV)        20.00 Julehilsen til Grønland
  For 20 år siden rejste en ung dansk    (20:24)    (TTV)            Ulrik Aarhus har fundet et sandt       (TTV)
  pige på én uges ferie til Marokko,   Et juleeventyr.                mekka udi julelys, nisser og      Mad, mode, musik og et ordentligt
  hun er sammen med den lokale guide   Cecilie bliver nødt til at fortælle      granguirlander. I dette juleunivers vildrys julestemning er nogle af
  og inden ugen er omme, beder hun    Hubert, at han er den engel, de leder     han dissekere vores julemad. Hvor   ingredienserne når DR1 blænder op
  ham om et foto: "Til vores       efter - men nu er hun ked af at skulle    mange rejer er der egentlig i     for verdens ældste tv-show,
  kommende barn", forklarer hun. Det   miste ham. Samtidigt får Ida det       rejesalaten og hvor mange kirsebær   Julehilsen til Grønland. Traditionen
  foto er alt hvad Sheila har og nu vil  dårligere, selv om hun prøver på at      er der i kirsebærsovsen? Rabatten   tro finder det sted i en julepyntet
  hun gerne finde sin Marokkanske     skjule det - så børnene forsøger, om     finder svaret. Der bliver også lavet  Radiohusets Koncertsal og det er
  far. Sporene fører os igennem      Hubert kan helbrede Ida, men så        billige julegaver og give tip til en  igen Julie Berthelsen der er vært.
  ørkenen, til nedlagte Spies-      nemt går det ikke. Måske skal         smart og billig værtindegave til    Avaat-koret er også en del af
  destinationer og gennem gamle      Hubert have lidt engle-træning - men     juleaften. Endelig afprøver Ulrik   traditionen. Grønlændere og
  citadeller i Marrakesh og Agadir,    hvordan gør man det? Ib og Frode       Aarhus sammen med julemanden 3     danskere i Grønland og Danmark
  hvor Torben Schou prøver at finde    må træde til, selv om især Frode       forskellige alkoholtestere. Er de lige udveksler julehilsner, Joakim
  den forsvundne guide - Sheilas far.   bliver trist over, at Hubert ikke skal    så nøjagtige som dem politiet     Pedersens juleorkester står for den
  Sendt første gang 11.10.05       blive hos dem. Imens er Petra yderst     bruger?                musikalske baggrund, Nickie Isaksen
  Sendes også 21.12.           veloplagt og lægger store planer for     Sendes også 22.12           og Ajaja Pedersen viser ny
  0-092-83-7393-0             fremtiden.                  0-089-06-1235-0            grønlandsk mode og Rasmus
                      Medvirkende:                                     Lyberth, 2nd Street og Martin
14.50 Nyheder på tegnsprog         Cecilie: Sarah Juel Werner.       19.30 Absalons Hemmelighed          Brygmann er aftenens solister.Og
  0-012-06-9514-0             Hubert: Gustav Hintze.           (21:24)         (TTV)       mon ikke der også bliver plads til et
                      Ida: Eva-Theresa Jermin Anker.       Et juleeventyr.              par ekstra julegaver.
15.00 TV AVISEN med Vejret         Benedikte: Ellen Hillingsø.        Hverken Cecilie eller Frode kan      Sendes også 23.12.
  0-012-06-3514-0             Niels: Henrik Prip.            forstå, hvorfor Hubert har mistet sine  0-086-06-1301-0
                      Petra: Sarah Boberg.            kræfter - men måske er det fordi, han
15.10 Dawson's Creek (116:128)       Amir: Ali Kazim.              dengang i middelalderen ikke      21.00 TV AVISEN
                      Frode: Claus Bue.             fuldførte sin mission med at helbrede   0-012-06-5514-0
  Amerikansk ungdomsserie.        Ib: Mikkel Vadsholt.            Hans, så han og Margrete kunne
  (Dawson's Creek)            Endvidere:                 være sammen. Hvad skal de så gøre, 21.25 SportNyt
  Audrey vender tilbage til Boston,    Erik Holmey, Ejnar Brund Gensø og     når de ikke kan spole tiden 900 år    0-060-06-9714-0
  fuld af undskyldninger efter den    Vibeke Aagaard.              tilbage - Cecilie får en ide. Og det
  katastrofale julemiddag hos Dawsons   Manuskript: Maya Ilsøe.          begynder at haste med en        21.35 D'Artagnan og de tre
  mor. Emmas band beslutter sig for at  Instruktion: Malene Vilstrup.       helbredende engel, for Ida får det    musketerer (2:2)
  give Audrey en chance til, men kan   Foto: Ian Tomkins, dff.          dårligere og skal måske snart på     Fransk action-adventure-miniserie
  hun leve op til tilliden?        Scenografi: Sarah Maria Fritsche og    hospitalet. Hvad Cecilie ikke ved er,   fra 2005.
  0-002-65-2326-0             Kirsten Koch.               at Petra følger hende nøje og er klar   (D'Artagnan et les trois
                      Musik: Kåre Bjerkø.            til at slå til, med hjælp fra Amir.    mousquetaires)
                      0-059-06-3020-0              Medvirkende:
16.00 Liga DK                                                          Kardinal Richelieu ønsker at knuse
  Den danske musikvideoliste og en                          Cecilie: Sarah Juel Werner.        den franske dronning, og til det
  vært du kan være uenig med.     17.30 Absalon live              Hubert: Gustav Hintze.          formål har han allieret sig med den
  Kulturminister Brian Mikkelsen og    Alle hverdage vil Nicolai og Iben     Ida: Eva-Theresa Jermin Anker.      smukke, dødsensfarlige Milady, der
  Kristian Leth udfordrer hinanden på   tænde for julehyggen og pudse       Benedikte: Ellen Hillingsø.        har indgået en pagt med djævelen
  danske musikvideoer.          kunstskøjten, for der er masser af     Niels: Henrik Prip.            selv. Den nybagte musketer
  Vært: Kristian Leth           underholdning direkte til dig fra Kgs.   Petra: Sarah Boberg.           D'Artagnan og hans kolleger Athos,
  0-083-05-4219-0             Nytorv.                  Amir: Ali Kazim.             Porthos og Aramis må stoppe
                      Julegæster, dyr og børn.          Frode: Claus Bue.             Milady. Men kan de hamle op med
                      Iben og Nicolai feder juleanden op,    Ib: Mikkel Vadsholt.           hendes overnaturlige kræfter?
                      så den er fed nok til juleaften. Der er  Endvidere:                D'Artagnan: Vincent Elbaz.
                      konkurrencer og ophængning af       Helle Dolleris, Erik Holmey, Nanna    Milady de Winter: Emmanuelle
                      julehjerter, og skuepillerne og      Eide og Victor Folmann.          Béart.
                      musikkerne fra "Absalons          Manuskript: Maya Ilsøe.          Richelieu: Tcheky Karyo.
                      Hemmelighed" kommer naturligvis      Instruktion: Malene Vilstrup.       Manuskript: Pierre Aknine og
                      også forbi.                Foto: Ian Tomkins, dff.          Gérard Walraevens efter roman af
                      0-080-06-4015-0              Scenografi: Sarah Maria Fritsche og    Alexandre Dumas.
                                           Kirsten Koch.               Instruktion: Pierre Aknine.
                    18.00 Julefandango              Musik: Kåre Bjerkø.            0-002-63-1256-0
                      Chapper afslører hemmelige         0-059-06-3021-0
                       teknikker til at snyde sig til at få
                       mandelgaven juleaften. Der bliver
                       klippet og klistret i Jørgen Clevin, og
                       Peter Pedal hjælper en due med at
                       finde et godt sted at bo.
                       0-080-06-0750-0

                      18.30 TV AVISEN med Sport og
                       Vejret (TTV)
                       0-012-06-4514-0
                                      Side 8 af 16
                         18.december - 24.december 2006 - 51.uge Hvid

Torsdag 21.december
23.05 Krop og sjæl -
  Vinterfornøjelser
 Dokumentarserie fra BBC.
 "Vinterfornøjelser"
 Det er koldt, det er vådt, det er
 mørkt, og før man ved af det, er man
 nødt til at tilbringe en uge i sengen,
 snøftende og nysende med en næse,
 der løber konstant og en hoste, der
 river i brystet. Dr. John Marsden
 fortæller, hvordan kroppen reagerer,
 når temperaturen falder, og man er
 tvunget til at holde sig indendørs.
 Om det farligste job, når det gælder
 om at rage sig en forkølelsesvirus til,
 og i den lidt sjovere ende, hvorfor
 der kun skal et par genstande til, før
 man begynder at føle sig lidt
 lækkersulten.
 0-002-31-1693-0

23.35 Columbo: Dobbeltbundet
 Amerikansk krimi fra 1973.
 (Columbo: Double Exposure)
 En skruppelløs analytiker i
 reklamebranchen holder sig ikke
 tilbage fra at bruge afpresning for at
 fremme sin karriere. Ej heller holder
 han sig tilbage fra at begå mord. Det
 skaber arbejde og hovedbrud for
 Columbo.
 Columbo: Peter Falk.
 Dr. Bart Keppel: Robert Culp.
 Mrs. Norris: Louise Latham.
 Manuskript: Stephen J. Cannell.
 Instruktion: Richard Quine.
 0-002-64-7470-0

00.45 Liga DK
 Den danske musikvideoliste og en
 vært du kan være uenig med.
 Kulturminister Brian Mikkelsen og
 Kristian Leth udfordrer hinanden på
 danske musikvideoer.
 Vært: Kristian Leth
 0-083-05-4219-0

01.45 Godnat
 0-092-06-1562-0
                      Side 9 af 16
                                          18.december - 24.december 2006 - 51.uge Hvid

Fredag 22.december
07.00 TV AVISEN med Vejret        10.05 En øde ø i Norge          12.50 Søren Ryge - 1000 engle og 14.20 Danskernes Krønike -
  0-012-06-1515-0              Indtil for to år siden boede der     nisser   (TH)         Vores mad (5:5) (TH)
                       mennesker på øerne yderst i        Søren Ryge har lavet tre anderledes    Danskerne fortæller historien om
07.05 Venlighed der skader          den norske skærgård syd for        programmmer - kald det bare en       deres hverdagsliv fra 60'erne og frem
  I Norge er det langtfra bare havens    Bergen. I dag er det vilde får       slags julegave til seerne. Dette er den  til i dag gennem deres egne
  småfugle, der i perioder trænger til   og et rigt fugleliv, der hersker      ægte vare.                 optagelser.
  lidt ekstra foder, selv dyr som elge,   her. Den titusindårige historie      1000 engle og nisser.           At brødrene Jesper og Michael Koch
  bjørne, rådyr og ørne kan lokkes tæt   om disse øer er historien om        Didde Jakobsen har samlet på engle     i dag er blevet gourmetkokke i
  på for at spise den mad, der bliver    ganske få forandringer.          og nisser i hele sit lange liv. Hvert år  verdensklasse er ingen tilfældighed.
  lagt ud til dem. Men det har sine     Nordvision fra Norge.           i december kommer de frem og får      Hos familien Koch i Sønderjylland
  konsekvenser, for denne nærkontakt    0-024-39-5250-0              lov til at fylde det meste af huset.    har de sønderjyske egnsretter nemlig
  mellem mennesker og dyr kan være                           Det ta'r det meste af en uge at få dem   altid fungeret som familiens
  farlig for begge parter.       10.25 OBS (TH)                 på plads, og hver eneste engel og     naturlige samlingspunkt - og mad
  Nordvision fra NORGE.          Oplysning til borgerne om          nisse har en historie.           var noget, der blev kræset om. Hos
  0-024-06-5616-0             samfundet.                 Tilrettelæggelse: Søren Ryge        familien Malm Rasmussen fra
                      0-013-06-0151-0               Petersen.                 København var indkøb og
07.30 TV AVISEN med Vejret                               www.dr.dk/drderude             madlavning derimod i mange år
  0-012-06-1515-0            10.30 - 11.30 Tidens tegn - TV på       Sendt første gang 20.12.05         dikteret af fars livretter, inden
                       tegnsprog                 0-091-05-0119-0              familien fik øjnene op for det
                                                                  internationale køkkens mange
07.35 Rekvium for en guldsmed
                     10.30 Juleprogram             13.20 Himlen over Danmark           muligheder. De to familier fortæller
                        Nu er det jul                                    hver især om deres syn på og
  I mange millioner år har guldsmeden                         (9:10)     (TH)            oplevelser med mad siden 60'erne og
  bevaret sit udseende uden at forandre    0-092-06-1668-0             Hedning på høje hæle.           frem til i dag, hvor vi ikke kan
  sig nævneværdigt. Guldsmeden er et                          Andrea får kraft fra Odin, styrke fra   forestille os et liv uden køleskab, og
  smukt og spændende insekt, der fra 11.00 Viften (TH)                 Thor og kærlighed af Freja, samtidig    take-away er en uundværlig del af
  allerførste levedag møder både små     Et magasinprogram om det der sker.    med at hun jagter en karriere i      vores hverdag.
  og store udfordringer. Dens liv er en    0-092-06-1653-0             erhvervslivet.               Sendt første gang 19.12.
  evig kamp for at få mad nok og                            Tilrettelæggelse: Helle Lyster       0-092-06-1369-0
  samtidig selv undgå at blive spist.   11.30 Hundrede stjerner,          www.dr.dk/tro
  Nordvision fra Norge.            hundrede børn              Fra DR2
  0-024-06-5614-0
                                                                14.50 Nyheder på tegnsprog
                        I Leinola i Tammersfors i Finland    0-091-06-4508-0              0-012-06-9515-0
                        ligger et familiehjem, hvor Liisa
08.00 TV AVISEN -               Björkqvist og Kai Salmela er et af de 13.50 Jul med Rabatten (TH)        15.00 TV AVISEN med Vejret
  MORGENTIMEN                 forældrepar, der med stor kærlighed   Ulrik Aarhus har fundet et sandt      0-012-06-3515-0
  Nyheder, Sport og Vejret          tager sig af de mange børn, der med   mekka udi julelys, nisser og
  0-012-06-0515-0               deres meget forskellige baggrund     granguirlander. I dette juleunivers vil
                                            han dissekere vores julemad. Hvor
                                                                15.10 Dawson's Creek (117:128)
                        kommer hertil. Liisa Björkqvist og
09.00 TV AVISEN med Vejret           Kai Salmela har i årenes løb været    mange rejer er der egentlig i
                                            rejesalaten og hvor mange kirsebær     Amerikansk ungdomsserie.
  0-012-06-1515-0               med til at opfostre mere end 70 børn,
                                            er der i kirsebærsovsen? Rabatten     (Dawson's Creek)
                        men parret håber at runde de 100
                                            finder svaret. Der bliver også lavet    Audrey har for alvor slået sig på
09.05 Hvad er det værd             inden de skal pensioneres.
                                            billige julegaver og give tip til en    flasken. Eddie er på vej til
  julespecial (TH)              Nordvision fra Finland.
                                            smart og billig værtindegave til      Californien, og Joey overtaler ham
  Der er kun 5 dage til jul, og det fejrer  0-024-06-5654-0
                                            juleaften. Endelig afprøver Ulrik     til at tage hende og Audrey med, så
  Hvad er det Værd med en ordentlig                                                Audrey kan blive indlagt på en
  omgang julevurderinger!         12.00 TV AVISEN               Aarhus sammen med julemanden 3
                                            forskellige alkoholtestere. Er de lige   afvænningsklinik. Imens opdager
  Du kan f.eks. se, hvad eksperten      0-012-06-2515-0                                   Dawson, at det er sin sag at være
  siger til et julehus i pap med                            så nøjagtige som dem politiet
                                            bruger?                  Hollywood-instruktør.
  indbygget plads til Nefa-lygte, et par 12.10 DR Explorer: Cuba -                                0-002-65-2334-0
  gamle forme til marcipangrise og en                         Sendt første gang 21.12.
                        mellem vest og øst (2:2) (TH)      0-089-06-1235-0
  velbevaret glasnisse.            Man skal især rejse til Cuba for                         16.00 Boogie Listen
  Og så kan du høre, hvorfor julepynt     at møde de mennesker, der bor der.                         Nanna præsenterer ugens ti mest
  med hagekors er i høj kurs.         Man kan se kridhvide strande med                          populære musikvideoer.
  Sendt første gang 19.12           azurblåt vand , palmer og en lige                          Sendes også 23.12.
  0-089-06-1336-0               så smuk natur andre steder. Men                           0-083-06-7127-0
                        det cubanske folk kan kun opleves
09.35 Søren Ryge -               et sted.
  Ostehandlerens poesibog (TH)        Cubanerne er noget specielt, de gør
  Arne Larsen har været ostehandler i     noget ved én, som selv den smuk-
  Skagen i hele sit liv. I den        keste natur ikke kan gøre.
  forbindelse har han mødt mange       De går ind i dit hjerte.
  spændende mennesker, og så fik han     Tilrettelæggelse:
  ideen til at lave en enestående       Peter Wath
  poesibog. Over 200 kendte danskere     www.dr.dk/explorer
  inden for litteratur og kunst og      Sendt første gang 16.6.04
  skuespil har skrevet eller tegnet i     0-091-00-0809-0
  den. Vi bladrer og ser eksempler på
  de bedste.
  TIlrettelæggelse: Søren Ryge
  Petersen.
  www.dr.dk/ryge
  Sendt første gang 18.12.
  0-091-06-2417-0
                                      Side 10 af 16
                                         18.december - 24.december 2006 - 51.uge Hvid

Fredag 22.december
17.00 Absalons Hemmelighed         19.00 Disney sjov           20.00 Krøniken (20:22)             21.30 Fredagsfilm: Midt om
  (21:24)    (TTV)           Kejserens nye skole ep 02:       (TTV)                      natten (TTV)
  Et juleeventyr.              "Kejserinde Malina" + "Eventyret    - en tv-fortælling af Stig Thorsboe.  Dansk drama fra 1984.
  Hverken Cecilie eller Frode kan      om den rødøjede løvfrø-mand"      1969. Mens Ida prøver at skabe     Vennerne Benny og Arnold er med
  forstå, hvorfor Hubert har mistet sine  "Corn Chips"              nye rammer for sig og sine drenge    til at opbygge en lille fristad ved
  kræfter - men måske er det fordi, han   0-085-05-0422-0             hjemme hos Søren, formår Henrik     navn Haveeje. Stedet udvikler sig til
  dengang i middelalderen ikke                           at udfordre Kaj Holger til at tænke   noget nær idyl, indtil det kommer i
  fuldførte sin mission med at helbrede 19.30 Absalons Hemmelighed         nyt. Søs og Palle bringer begge     politikernes kritiske søgelys.
  Hans, så han og Margrete kunne      (22:24)        (TTV)       ofre for at få deres ægteskab til at  Samtidig er smarte pengemænd ude
  være sammen. Hvad skal de så gøre,    Et juleeventyr.             fungere - men samtidig knytter     efter området, mens en bande
  når de ikke kan spole tiden 900 år    Petra holder Hubert skjult i sit     Margrethe tættere kontakt til      rockere overfalder beboerne. Arnold
  tilbage - Cecilie får en ide. Og det   værksted - og så længe han er i     Viggo Valentin, hvilket Søs bestemt   og Benny er ikke enige om, hvordan
  begynder at haste med en         mørke, vågner han ikke. Da Cecilie    ikke bryder sig om. Bo får       der skal svares igen, og det sætter
  helbredende engel, for Ida får det    endelig bliver klar over, hvor Hubert  genoplivet               deres venskab på prøve.
  dårligere og skal måske snart på     er, må hun have Frode og Ib til at    et venskab og får desuden en ny     Benny: Kim Larsen
  hospitalet. Hvad Cecilie ikke ved er,  hjælpe med at befri ham. Men så     viden, som ikke alene får følger for  Arnold: Erik Clausen.
  at Petra følger hende nøje og er klar  opdager Amir, hvad de har gang i og   hele hans familie, men også får ham   Susan Himmelblå: Birgitte Raaberg.
  til at slå til, med hjælp fra Amir.   tilkalder forstærkning - og det     til at tage nogle drastiske       Tusindfryd: Holger Boland.
  Medvirkende:               udvikler sig til en voldsom kamp i    beslutninger.              Charles: Buster Larsen.
  Cecilie: Sarah Juel Werner.       kældergangene, der ender med, at     Medvirkende:              Kurtzen: Frits Helmuth.
  Hubert: Gustav Hintze.          Frode og Ib bliver smidt ud af      Ida: Anne Louise Hassing.        Buhmann: Poul Bundgaard.
  Ida: Eva-Theresa Jermin Anker.      stormagasinet, uden de får befriet    Palle: Anders W. Berthelsen.      Susans far: Ove Sprogøe.
  Benedikte: Ellen Hillingsø.       Hubert. Hvem skal nu hjælpe Ida,     Søs: Maibritt Saerens.         Spacy: Allan Olsen.
  Niels: Henrik Prip.           som imens bliver mere og mere syg?    Kaj Holger: Waage Sandø.        Manuskript: Henning Bahs, Erik
  Petra: Sarah Boberg.           Medvirkende:               Karin: Stina Ekblad.          Balling og Kim Larsen.
  Amir: Ali Kazim.             Cecilie: Sarah Juel Werner.       Karen: Pernille Højmark.        Instruktion: Erik Balling.
  Frode: Claus Bue.            Hubert: Gustav Hintze.          Børge: Dick Kaysø.           0-002-53-0921-0
  Ib: Mikkel Vadsholt.           Ida: Eva-Theresa Jermin Anker.      Emma: Signe Skov
  Endvidere:                Benedikte: Ellen Hillingsø.       Søren: Troels Lyby.         23.35 Sneakers
  Helle Dolleris, Erik Holmey, Nanna    Niels: Henrik Prip.           Friis: Niels Olsen.           Amerikansk thriller fra 1992.
  Eide og Victor Folmann.         Petra: Sarah Boberg.           Astrid, Idas mor: Bodil Jørgensen.   (Sneakers)
  Manuskript: Maya Ilsøe.         Amir: Ali Kazim.             Anders, Idas far: Asger Reher.     Martin Bishop leder en gruppe
  Instruktion: Malene Vilstrup.      Frode: Claus Bue.            Endvidere:               professionelle hackere, der lever af
  Foto: Ian Tomkins, dff.         Ib: Mikkel Vadsholt.           Anette Støvelbæk,            at teste sikkerhedssystemer. Han
  Scenografi: Sarah Maria Fritsche og   Endvidere:                Peter Hesse Overgaard,         kontaktes af sikkerhedstjenesten
  Kirsten Koch.              Thomas Levin, Helle Dolleris,      Christian Mosbæk,            NSA, der afpresser
  Musik: Kåre Bjerkø.           Martin Geertz og Erik Holmey.      Michael Hasselflug,           ham til at stjæle en mystisk sort
  0-059-06-3021-0             Manuskript: Maya Ilsøe.         Joy-Maria Frederiksen,         boks. Det lykkes, men nu er Bishop
                      Instruktion: Malene Vilstrup.      Martha Birgitte Møller Larsen,     og hans kolleger for alvor på dybt
17.30 Absalon live             Foto: Ian Tomkins, dff.         Benjamin K. Hasselflug,         vand. For boksen indeholder et
  Alle hverdage vil Nicolai og Iben    Scenografi: Sarah Maria Fritsche og   Mikkel H. Konyher, Bodil Lassen,    computer-program, der kan bryde
  tænde for julehyggen og pudse      Kirsten Koch.              Lykke Sand Michelsen,          alle tænkelige sikkerhedskoder. Et
  kunstskøjten, for der er masser af    Musik: Kåre Bjerkø.           Nicolai Jandorf Klok,          våben, der ikke må havne i de
  underholdning direkte til dig fra Kgs.  0-059-06-3022-0             Jesper Lohmann og Lars Hjortshøj.    forkerte hænder...
  Nytorv.                                      Manuskript: Stig Thorsboe og      Martin Bishop: Robert Redford.
  Julegæster, dyr og børn.                             Hanna Lundblad.             Crease: Sidney Poitier.
  Iben og Nicolai feder juleanden op,                        Instruktion: Henrik Ruben Genz.     Mother: Dan Aykroyd.
  så den er fed nok til juleaften. Der er                      Foto: Jørgen Johansson, dff.      Carl: River Phoenix.
  konkurrencer og ophængning af                           Scenografi: Kirsten Koch.        Cosmo: Ben Kingsley.
  julehjerter, og skuepillerne og                          Musik: Jacob Groth.           Manuskript: Phil Alden Robinson,
  musikkerne fra "Absalons                             Sendt første gang 12.2.06        Lawrence Lasker og Walter F.
  Hemmelighed" kommer naturligvis                          0-059-11-5711-0             Parkes.
  også forbi.                                                        Instruktion: Phil Alden Robinson.
  0-080-06-4016-0                                21.00 TV AVISEN              0-002-52-7696-0
                                           0-012-06-5515-0
18.00 Julefandango                                                        01.35 Columbo: Skriften på
  Sebastian finder en stor skål                         21.25 JuleVejr                   væggen
  risengrød i Julefandango-skabet og                        DR-vejret tager ud i den travle        Amerikansk krimi fra 1974.
  skal lige til at spise den, men så                        førjuletid og ser frem til vejret i julen   (Columbo: Publish or Perish)
  kommer han i tanke om nissen. For                         - bliver den hvid eller grå?         Columbo må udrede trådene, da en
  nissen skal have grød, ellers driller                       0-010-06-0531-0                kendt forfatter bliver myrdet.
  den, og det er ikke så sjovt. Senere                                              Forfatteren har kort forinden meddelt
  spiller Peter Pedal op, da han                                                 sin forlægger, at han ikke ønsker sin
  sammensætter et band med alle                                                  kontrakt forlænget, men vil skrive
  vennerne.                                                            for et konkurrerende forlag.
  0-080-06-0751-0                                                         Columbo: Peter Falk.
                                                                  Alan Mallory: Mickey Spillane.
                                                                  Riley Greenleaf: Jack Cassidy.
18.30 TV AVISEN med Sport og
                                                                  Manuskript: Peter S. Fischer.
  Vejret (TTV)                                                          Instruktion: Robert Butler.
  0-012-06-4515-0                                                         0-002-64-7489-0
                                    Side 11 af 16
                     18.december - 24.december 2006 - 51.uge Hvid

Fredag 22.december
02.45 Boogie Listen
 Nanna præsenterer ugens ti mest
 populære musikvideoer.
 Sendes også 23.12.
 0-083-06-7127-0

03.45 Godnat
 0-092-06-1562-0
                  Side 12 af 16
                                        18.december - 24.december 2006 - 51.uge Hvid

Lørdag 23.december
07.30 - 11.00 Julemorgenhår       10.05 Troldspejlet           12.45 Flyver med ørne          15.00 Hele den pukkelryggede
                      Nyt fra fantasiens verden i       (TH)                   familie
                      computerspil, film, tegneserier og   Louise Crandal er dobbelt        Amerikansk komediedrama fra 1989.
07.30 Byggemand Bob
                      bøger.                 verdensmester i paragliding. Nu har   (Parenthood)
  Hvor er Robert?
                      Vært: Jakob Stegelmann.         hun sat sig et nyt mål: en russisk   Gil er familiefar, og han er
  0-085-39-5579-0
                      0-080-06-3231-0             steppeørn skal være hendes       perfektionist. Hans familie skal
                                          læremester i luften. Vi følger det   fungere bedre end hans forældres,
07.40 Postmand Per           10.35 Absalons Hemmelighed         intense træningsforløb. Spørgsmålet   hans børn skal opdrages bedre, alt
  - og Pjuske.
                      (22:24)    (TTV)          er, om ørnen vil flyve med hende i   skal være bedre. Det er ind imellem
  Dukkefilm.
                     Et juleeventyr.             luften og vise, hvordan den vinder   hårdt for de tre børn og hustruen
  Poul har fået lov at passe skolens
                     Petra holder Hubert skjult i sit     højde uden et eneste vingeslag?     Karen, men også for Gil, som
  marsvin hele weekenden, men lørdag
                     værksted - og så længe han er i     Tilrettelæggelse: Anton         samtidig er presset af en nådesløs
  morgen er Pjuske sporløst
                     mørke, vågner han ikke. Da Cecilie    Gammelgaard.              magtkamp på jobbet.
  forsvundet.
                     endelig bliver klar over, hvor Hubert  Sendt første gang 11.12.        Den, der forstår ham bedst, er faktisk
  Kun Emil ved, hvor han er.
                     er, må hun have Frode og Ib til at    0-091-06-2101-0             hans far Frank, som har prøvet det
  0-085-37-6442-0
                     hjælpe med at befri ham. Men så                         hele med sine fire nu voksne børn.
                     opdager Amir, hvad de har gang i og 13.30 Fint skal det være -          Gil: Steve Martin.
07.55 Pingu                                                        Karen: Mary Steenburgen.
                     tilkalder forstærkning - og det     julespecial
  Pingus skitur                                                      Frank: Jason Robards.
                     udvikler sig til en voldsom kamp i    Engelsk komedieserie.
  0-085-31-6482-0                                                     Helen: Dianne Wiest.
                     kældergangene, der ender med, at     (Keeping Up Appearances)
                     Frode og Ib bliver smidt ud af      Julen står for døren. Fru Hyacinth   Tod: Keanu Reeves.
08.00 Johanne i Troldeskoven       stormagasinet, uden de får befriet                        Manuskript: Lowell Ganz og
                                          har netop modtaget det 112. julekort,
  - får besøg af Tyveknægten       Hubert. Hvem skal nu hjælpe Ida,                         Babaloo Mandel.
                                          og forberedelserne til højtiden er på
  Johanne bor alene I Troldeskoven,   som imens bliver mere og mere syg?                        Instruktion: Ron Howard.
                                          sit højeste. Der arrangeres
  men heldigvis hjælper trolden hende  Medvirkende:                                   0-002-52-8625-0
                                          julekomsammen for de fine - og for
  med at få gæster.           Cecilie: Sarah Juel Werner.       familien. Der sørges for
  I dette første afsnit kommer      Hubert: Gustav Hintze.          julevelgørenhed og gaver, men hvem 17.00 Absalons Hemmelighed
  tyveknægten forbi hytten og bliver   Ida: Eva-Theresa Jermin Anker.      er i grunden julemanden? Man bør   (22:24)        (TTV)
  helt sulten i øjnene, da han ser    Benedikte: Ellen Hillingsø.       huske at tage misteltenen i ed!    Et juleeventyr.
  Johannes fine ting. Men vil      Niels: Henrik Prip.           0-002-62-2087-0            Petra holder Hubert skjult i sit
  tyveknægten mon indrømme, at han    Petra: Sarah Boberg.
  har stjålet noget?                                                  værksted - og så længe han er i
                     Amir: Ali Kazim.           14.00 Julehilsen til Grønland      mørke, vågner han ikke. Da Cecilie
  Medvirkende: Karl Bille, Johanne    Frode: Claus Bue.
  Algren og Zlatko Buric                             (TH)                 endelig bliver klar over, hvor Hubert
                     Ib: Mikkel Vadsholt.           Mad, mode, musik og et ordentligt   er, må hun have Frode og Ib til at
  0-085-39-2278-0            Endvidere:                drys julestemning er nogle af     hjælpe med at befri ham. Men så
                     Thomas Levin, Helle Dolleris,      ingredienserne når DR1 blænder op   opdager Amir, hvad de har gang i og
08.30 Der var engang...          Martin Geertz og Erik Holmey.
  Grantræet.                                   for verdens ældste tv-show,      tilkalder forstærkning - og det
                     Manuskript: Maya Ilsøe.         Julehilsen til Grønland. Traditionen udvikler sig til en voldsom kamp i
  0-080-12-0391-0            Instruktion: Malene Vilstrup.      tro finder det sted i en julepyntet  kældergangene, der ender med, at
                     Foto: Ian Tomkins, dff.         Radiohusets Koncertsal og det er   Frode og Ib bliver smidt ud af
08.55 F for Får              Scenografi: Sarah Maria Fritsche og   igen Julie Berthelsen der er vært.  stormagasinet, uden de får befriet
  0-085-06-1241-0            Kirsten Koch.              Avaat-koret er også en del af     Hubert. Hvem skal nu hjælpe Ida,
                     Musik: Kåre Bjerkø.           traditionen. Grønlændere og      som imens bliver mere og mere syg?
                     0-059-06-3022-0                                Medvirkende:
09.00 Nasse                                    danskere i Grønland og Danmark
  finder julen                                  udveksler julehilsner, Joakim     Cecilie: Sarah Juel Werner.
  Nasse er en bjørn, der ikke ved ret 11.00 Boogie Listen             Pedersens juleorkester står for den  Hubert: Gustav Hintze.
  meget. Men han har mange gode     Nanna præsenterer ugens ti mest     musikalske baggrund, Nickie Isaksen  Ida: Eva-Theresa Jermin Anker.
  venner, som gerne vil hjælpe ham.   populære musikvideoer.          og Ajaja Pedersen viser ny      Benedikte: Ellen Hillingsø.
  Så når Nasse finder mærkelige ting   Sendt første gang 22.12.         grønlandsk mode og Rasmus       Niels: Henrik Prip.
  på vejen, hjælper de ham med at    0-083-06-7127-0             Lyberth, 2nd Street og Martin     Petra: Sarah Boberg.
  finde ud af, hvad tingenen skal                         Brygmann er aftenens solister.Og   Amir: Ali Kazim.
  bruges til.             12.00 TV AVISEN               mon ikke der også bliver plads til et Frode: Claus Bue.
  0-080-12-6713-0            0-012-06-2516-0             par ekstra julegaver.         Ib: Mikkel Vadsholt.
                                          Sendt første gang 21.12.       Endvidere:
09.10 Anden stjerne til venstre    12.10 Hjerteflimmer             0-086-06-1301-0            Thomas Levin, Helle Dolleris,
                     Brevkassen som hjælper dig med                         Martin Geertz og Erik Holmey.
  I et haveskur sidder kaninen      alle dine kærlighedsproblemer. Vært                      Manuskript: Maya Ilsøe.
  Jacob og hamsteren Knut        Sara Bro har besøg af tre kendte                        Instruktion: Malene Vilstrup.
  og snakker om livet, da der      danskere, som svarer på                            Foto: Ian Tomkins, dff.
  falder en julegave ned         kærlighedsspørgsmål fra seerne.                        Scenografi: Sarah Maria Fritsche og
  gennem taget. Heldigvis ved      0-083-06-7220-0                                Kirsten Koch.
  marsvinet Babs, hvad sådan                                              Musik: Kåre Bjerkø.
  en skal bruges til.                                                  0-059-06-3022-0
  0-085-34-7264-0

09.35 Rensdyret Robbie i Det
  store rensdyrløb
  Rensdyret Robbie er for doven
  og bliver smidt af Julemandens
  slæde. Nu er der kun én udvej:
  Han må vinde Det store rens-
  dyrløb.
  0-085-33-9768-0
                                    Side 13 af 16
                                          18.december - 24.december 2006 - 51.uge Hvid

Lørdag 23.december

17.40 Før Søndagen       (TH)   19.30 Absalons Hemmelighed        21.45 En juleromance             02.10 Godnat
  4. søndag i advent / Juleaften - fra   (23:24)    (TTV)            Amerikansk julefilm fra 1994 med      0-092-06-1562-0
  Enghøj Kirke i Randers.          Et juleeventyr.              Olivia Newton-John.
  Dagens tekst handler om et barn,      Petras engelske ven ankommer for at    (A Christmas Romance)
  markens hyrder og en himmelsk       afhente kassen med Hubert. Cecilie    Julen varer længe, koster mange
  hærskare af engle.             ser i øjnene, at spillet er ude og er   penge. Den unge Julia kæmper en
  Dagens salmer er ´En rose så jeg      knust over ikke at kunne hjælpe Ida,   brav kamp, efter sin mands død, for
  skyde´ og ´Kom, alle kristne´       som har det meget dårligt. Men så     at sikre sine døtre en rigtig jul, men
  Sct. Peders Koncertkor, 100 andre     ringer Amir med en plan - og Cecilie   hun har netop mistet jobbet og
  sangere og Prinsens Livregiments      laver en vigtig aftale med Ida, før    regningerne hober sig op, da
  Musikkorps spiller og synger under     hun suser afsted. Da Ida derefter     familien får uvelkomment besøg.
  ledelse af Karsten Blond.         tager sagen i egen hånd, er det tæt på  Bankbestyreren Brian Harding
  www.dr.dk/tro               at blive skæbnesvangert for hende.    kommer med besked om, at banken
  Sendt første gang 18.12.04         Hubert er allerede på vej væk, så     snart overtager huset, men en
  0-091-00-5258-0              Cecilie må have fat i Frode og Ib,    snestorm tvinger ham til at tilbringe
                       som bliver nødt til at hjælpe med at   julen hos Julia og hendes døtre.
17.50 Held og Lotto              snyde Petra - og både Petra og      Julia: Olivia Newton-John.
  Tænk hvis du vandt.            hendes ven får sig en gevaldig      Brian: Gregory Harrison.
  0-092-06-1190-0              overraskelse.               Deenie: Chloe Lattanzi.
                       Medvirkende:               Manuskript: Darrah Cloud efter
                       Cecilie: Sarah Juel Werner.        roman af Maggie Davis.
17.58 Dagens låge
                       Hubert: Gustav Hintze.          Instruktion: Sheldon Harry.
  0-080-06-4027-0
                       Ida: Eva-Theresa Jermin Anker.      0-002-51-8794-0
18.00 Julefandango              Benedikte: Ellen Hillingsø.
  Det er lille juleaften og træet i     Niels: Henrik Prip.          23.15 Tony Bennett: Den sidste
  Julefandango skal endelig pyntes.     Petra: Sarah Boberg.           store Crooner
  Heldigvis finder Chapper en stor      Amir: Ali Kazim.             Tony Bennett - An American Classic
  kurv med pynt, så det kan blive      Frode: Claus Bue.             er en ground-breaking TV event der
  rigtig flot. Få også historien om,     Ib: Mikkel Vadsholt.           tager seeren på en musikalsk rejse
  hvordan juletræet egentlig kom til     Endvidere:                igennem denne legendariske
  Danmark og se med, når Peter Pedal     Thomas Levin, Ian Burns, Mikkel      entertainers liv.
  skal til bageren efter donuts.       Arndt og Ejnar Brund Gensø.        I programmet genskabes de
  0-080-06-0752-0              Manuskript: Maya Ilsøe.          forskellige scener og stadier i
                       Instruktion: Malene Vilstrup.       Bennetts liv, og på denne "rejse" får
                       Foto: Ian Tomkins, dff.          Bennett besøg af en stjernevrimmel
18.30 TV AVISEN med Vejret
                       Scenografi: Sarah Maria Fritsche og    af tidens populære ansigter, som
  (TTV)                                        også bidrager på det nye album.
                       Kirsten Koch.
  0-012-06-4516-0                                   Denne TV speciel inviterer på
                       Musik: Kåre Bjerkø.
                       0-059-06-3023-0              stemningsfuld fest, hvor manden
19.00 Glædelig jul Mr. Bean                               Sinatra kaldte "the best singer in the
  Engelsk komedie med Rowan                              business", fejres behørigt.
                      20.00 Dyrlægens plejebørn (TTV)
  Atkinson.                                      Denne speciel er instrueret af Rob
                       Dansk familiefilm fra 1968.
  Mr. Beans jul er - traditionen tro - en                       Marshall ("Memoirs Of A Geisha",
                       Winnies mor skal til Bangkok for at
  regulær katastrofe. Det bliver til                          & "Chicago"). De forskellige
                       klare et arvespørgsmål og søger en
  mere juleuro end julefred, når det                          kapitler introduceres af George
                       god børnepension. Hun ringer til
  langlemmede gummimenneske                              Clooney, Robert DeNiro, Catherine
                       doktor Linager, der fortæller, at han
  forsøger sig med gaver, pynt og en                          Zeta-Jones, og Billy Crystal.
                       har en pension for "dyre børn", men
  gigantisk kalkun.                                  Til sidst indtager Bennett scenen
                       prisen spiller ingen rolle for Winnies
  0-002-63-0586-0                                   alene og fremfører hans signatur
                       mor. Da Winnie dukker op, er den
                       gode doktor Linager en anelse       klassiker "I Left My Heart In San
                       forbløffet. Han er nemlig dyrlæge og   Francisco".
                       troede, at han skulle passe en      0-092-06-1055-0
                       siameserkat, men alle i huset tager
                       selvfølgelig godt imod den lille,   00.00 Columbo: Det er tanken,
                       charmerende Winnie.            der tæller
                       Dyrlæge Linager: Dirch Passer.      Amerikansk krimi fra 1974.
                       Doktor Hansen: Ove Sprogøe.        (Columbo: Mind Over Mayhem)
                       Birgitte: Judy Gringer.          Columbo sættes på en hård prøve, da
                       Benny. Axel Strøbye.           han skal opklare mordet på en
                       Kirsten: Lone Hertz.           professor, der var i besiddelse af en
                       Winnie: Winnie Mortensen.         farlig viden om en kollegas søn. Men
                       Carl: Karl Stegger.            Columbo får hjælp fra en opvakt
                       Manuskript og instruktion: Carl      knægt, der har opfundet en robot.
                       Ottesen.                 Columbo: Peter Falk.
                       0-002-53-0832-0              Marshall Cahill: José Ferrer.
                                            Howard Nicholson: Lew Ayres.
                                            Manuskript: Steven Bochco og Dean
                                            Hargrove.
                                            Instruktion: Alf Kjellin.
                                            0-002-64-7497-0

                                          01.10 Boogie Listen
                                            Nanna præsenterer ugens ti mest
                                            populære musikvideoer.
                                            Sendes også 23.12.
                                            0-083-06-7127-0


                                     Side 14 af 16
                                           18.december - 24.december 2006 - 51.uge Hvid

Søndag 24.december
07.30 - 11.00 Julemorgenhår        10.35 Absalons Hemmelighed         14.00 Absalons Hemmelighed       16.00 Disneys Juleshow
                       (23:24)    (TTV)            (24:24) (TTV)              Fra alle os til alle jer:
                       Et juleeventyr.              Et juleeventyr.             Igen i år er der gensyn med Bambi
07.30 Byggemand Bob
                       Petras engelske ven ankommer for at    Tidligt om morgenen har Ida det så    på isen, Lady og Vagabondens
  Vinnis velkomst.
                       afhente kassen med Hubert. Cecilie     dårligt, at hun skal indlægges      spaghettimiddag og Anders Ands
  0-085-39-5587-0
                       ser i øjnene, at spillet er ude og er   lynhurtigt. Det må Cecilie forhindre,  kamp med omgivelserne, alt sammen
                       knust over ikke at kunne hjælpe Ida,    så hun får fat i Ib, som kommer til   præsenteret af Jesper Fårekylling.
07.40 Postmand Pers magiske jul                                                 Og naturligvis har Disney som
                       som har det meget dårligt. Men så     undsætning og skaber tumult. Og så
                       ringer Amir med en plan - og Cecilie    sker der noget fuldstændig        sædvanlig en særlig julegave til
  Dukkefilm.                                      forunderligt på stormagasinets tag i   seerne.
  Postmand Per har tænkt sig at spille   laver en vigtig aftale med Ida, før
                       hun suser afsted. Da Ida derefter     morgengryet - og bagefter er alting   0-085-05-0498-0
  julemand ved den store julefest i                          forandret. Cecilie får sit højeste
  Grønnedal, men der er meget post,     tager sagen i egen hånd, er det tæt på
                       at blive skæbnesvangert for hende.     ønske opfyldt, selv om dagen ikke   16.45 Peddersen og Findus
  og han er sent på den. Så da han                           bliver uden vemod. Men for både     Jul hos Peddersen.
  endelig kommer frem, har der       Hubert er allerede på vej væk, så
                       Cecilie må have fat i Frode og Ib,     Cecilie, Ida, Hubert, Benedikte,     Peddersen kommer til skade
  allerede været en julemand, endda                          Niels, Amir, Frode, Ib og Petra     med sin fod, og nu er Findus
  den rigtige                som bliver nødt til at hjælpe med at
                       snyde Petra - og både Petra og       bliver det en juleaften helt       bange for, at det slet ikke
  0-085-37-6647-0                                   anderledes, end nogen tidligere.     bliver en rigtig juleaften.
                       hendes ven får sig en gevaldig
                       overraskelse.               Medvirkende:               Tegnefilm.
08.05 Johanne i Troldeskoven         Medvirkende:                Cecilie: Sarah Juel Werner.       0-085-34-9763-0
  - får besøg af Operasangeren.                            Hubert: Gustav Hintze.
                       Cecilie: Sarah Juel Werner.
  Operasangerens sang-stemme er                            Ida: Eva-Theresa Jermin Anker.    17.00 Absalons Hemmelighed
                       Hubert: Gustav Hintze.
  fløjet væk og da han besøger                             Benedikte: Ellen Hillingsø.
                       Ida: Eva-Theresa Jermin Anker.                           (23:24)         (TTV)
  Johanne, hjælper hun ham med at                           Niels: Henrik Prip.
                       Benedikte: Ellen Hillingsø.                             Et juleeventyr.
  lede efter sangstemmen. Sammen                            Petra: Sarah Boberg.
                       Niels: Henrik Prip.                                 Petras engelske ven ankommer for at
  finder de ud af at den er fløjet ind I                        Amir: Ali Kazim.
                       Petra: Sarah Boberg.                                afhente kassen med Hubert. Cecilie
  troldens mund.                                    Frode: Claus Bue.
                       Amir: Ali Kazim.                                  ser i øjnene, at spillet er ude og er
  Medvirkende: Joachim Knop,                              Ib: Mikkel Vadsholt.
                       Frode: Claus Bue.                                  knust over ikke at kunne hjælpe Ida,
  Johanne Algren og Zlatko Buric                            Endvidere:
                       Ib: Mikkel Vadsholt.                                som har det meget dårligt. Men så
  0-085-39-2286-0                                   Thomas Levin, Anders Tøfting
                       Endvidere:                                     ringer Amir med en plan - og Cecilie
                       Thomas Levin, Ian Burns, Mikkel      Hove, Erik Holmey, Mikkel Arndt
08.30 Julefandango                                                        laver en vigtig aftale med Ida, før
                       Arndt og Ejnar Brund Gensø.        og Martin Geertz.
  0-080-06-0753-0                                                        hun suser afsted. Da Ida derefter
                       Manuskript: Maya Ilsøe.          Manuskript: Maya Ilsøe.
                                                                 tager sagen i egen hånd, er det tæt på
                       Instruktion: Malene Vilstrup.       Instruktion: Malene Vilstrup.
                                                                 at blive skæbnesvangert for hende.
09.00 Mickey Mouse og de 3          Foto: Ian Tomkins, dff.          Foto: Ian Tomkins, dff.
                                                                 Hubert er allerede på vej væk, så
  Musketerer                Scenografi: Sarah Maria Fritsche og    Scenografi: Sarah Maria Fritsche og
                                                                 Cecilie må have fat i Frode og Ib,
                       Kirsten Koch.               Kirsten Koch.
                                                                 som bliver nødt til at hjælpe med at
10.10 Der var engang....           Musik: Kåre Bjerkø.            Musik: Kåre Bjerkø.
                                                                 snyde Petra - og både Petra og
  Den grimme ælling.            0-059-06-3023-0              0-059-06-3024-0
                                                                 hendes ven får sig en gevaldig
  Dansk tegnefilm.                                                       overraskelse.
  Eventyret om den stakkels       11.00 Absalon live             14.25 Absalon live             Medvirkende:
  grimme ælling, der bliver         Nicolai og Iben tænder for         Fortsat                 Cecilie: Sarah Juel Werner.
  moppet ud af andegården, og        julehyggen og pudser kunstskøjten,     0-080-06-4017-0             Hubert: Gustav Hintze.
  må gennem den hårdeste, en-        for der er masser af underholdning                         Ida: Eva-Theresa Jermin Anker.
  somme vinter, inden den bliver      direkte til dig fra Kgs. Nytorv.    15.00 Juleaftensgudstjeneste        Benedikte: Ellen Hillingsø.
  til den smukkeste svane.         Julegæster, dyr og børn.          Årets julegudstjeneste transmitteres   Niels: Henrik Prip.
  0-080-12-0324-0              Iben og Nicolai feder juleanden op,    direkte fra den lille landsbykirke i   Petra: Sarah Boberg.
                       så den er fed nok til juleaften. Der er  Framlev mellem Silkeborg og Århus.    Amir: Ali Kazim.
                       konkurrencer og ophængning af       Prædikant er kirkens egen præst, Lea   Frode: Claus Bue.
                       julehjerter, og skuepillerne og      Norup.                  Ib: Mikkel Vadsholt.
                       musikkerne fra "Absalons          www.dr.dk/tro              Endvidere:
                       Hemmelighed" kommer naturligvis      0-091-06-4051-0             Thomas Levin, Ian Burns, Mikkel
                       også forbi.                                     Arndt og Ejnar Brund Gensø.
                       0-080-06-4017-0             15.50 Boxen                 Manuskript: Maya Ilsøe.
                                            Vind masser af kontanter i ugens     Instruktion: Malene Vilstrup.
                                            Boxen-trækning. Spil med hvis du     Foto: Ian Tomkins, dff.
                                            har sikret dig en Boxen spilleplade   Scenografi: Sarah Maria Fritsche og
                                            hos din Tips- og Lottoforhandler.    Kirsten Koch.
                                            Måske er du en af de heldige som     Musik: Kåre Bjerkø.
                                            får Fuldt Centrum, Fuld Ramme      0-059-06-3023-0
                                            eller Fuld Plade og dermed vinder
                                            store pengepræmier. En heldig
                                            spiller, får desuden mulighed for
                                            en ekstra chance, når værten
                                            inviterer til "Ekstra spillet" hvor
                                            der er flere kontanter på spil.
                                            0-092-06-1351-0
                                     Side 15 af 16
                                           18.december - 24.december 2006 - 51.uge Hvid

Søndag 24.december
17.30 Absalons Hemmelighed        18.40 White Christmas            23.55 Midnatsmessen fra Rom
  (24:24) (TTV)              Amerikansk musicalklassiker fra     2006
 Et juleeventyr.              1954.                  0-002-06-9008-0
 Tidligt om morgenen har Ida det så    (White Christmas)
 dårligt, at hun skal indlægges      Efter 2. verdenskrig har vennerne  01.50 Columbo: Svanesangen
 lynhurtigt. Det må Cecilie forhindre,   Phil og Bob succes som         Amerikansk krimiserie fra 1974.
 så hun får fat i Ib, som kommer til    natklubentertainere. En dag       (Columbo: Swan Song)
 undsætning og skaber tumult. Og så    overværer de The Haynes Sisters,    Gospelstjernen Tommy Brown og
 sker der noget fuldstændig        Betty og Judy, optræde, og Bob     hans kone Edna tjener formuer på
 forunderligt på stormagasinets tag i   bliver interesseret i Betty. Phil og  deres show, men da den fanatiske
 morgengryet - og bagefter er alting    Bob følger søstrene til deres næste   Edna insisterer på at bruge alle
 forandret. Cecilie får sit højeste    engagement på et skisportssted i    pengene til religiøse formål, ser
 ønske opfyldt, selv om dagen ikke     Maine. Det ejes af den pensionerede   Tommy sig nødsaget til at skaffe sig
 bliver uden vemod. Men for både      general Waverly, der havde       af med hende.
 Cecilie, Ida, Hubert, Benedikte,     kommandoen over Phil og Bob       Columbo: Peter Falk.
 Niels, Amir, Frode, Ib og Petra      under krigen. Men både sneen og     Tommy Brown: Johnny Cash.
 bliver det en juleaften helt       gæsterne har svigtet. Noget må der   Edna Brown: Ida Lupino.
 anderledes, end nogen tidligere.     gøres.                 Manuskript: David Rayfiel og
 Medvirkende:               Bob Wallace: Bing Crosby.        Stanley Ralph Ross.
 Cecilie: Sarah Juel Werner.        Phil Davis: Danny Kaye.         Instruktion: Nicholas Colasanto.
 Hubert: Gustav Hintze.          Betty: Rosemary Clooney.        0-002-64-7500-0
 Ida: Eva-Theresa Jermin Anker.      Manuskript: Norman Krasna,
 Benedikte: Ellen Hillingsø.        Norman Panama og Melvin Frank. 03.25 Godnat
 Niels: Henrik Prip.            Instruktion: Michael Curtiz.      0-092-06-1562-0
 Petra: Sarah Boberg.           0-002-06-3054-0
 Amir: Ali Kazim.
 Frode: Claus Bue.           20.35 DR's store juleshow (TTV)
 Ib: Mikkel Vadsholt.           Et gigantisk musikalsk show.
 Endvidere:                Liveoptræden med de hotteste
 Thomas Levin, Anders Tøfting       nationale og internationale
 Hove, Erik Holmey, Mikkel Arndt     kunstnere. Koncerten sendes fra
 og Martin Geertz.            Operaen på Holmen.
 Manuskript: Maya Ilsøe.         Værter: Morten Resen og DR
 Instruktion: Malene Vilstrup.      RadioUnderholdningsOrkestret.
 Foto: Ian Tomkins, dff.         Solister bl.a.: Kim Wilde, Katie
 Scenografi: Sarah Maria Fritsche og   Melua, The Pipettes, Il Divo, Nik &
 Kirsten Koch.              Jay, Erann, Thomas Helmig,
 Musik: Kåre Bjerkø.           Outlandish og mange flere.
 0-059-06-3024-0             Sendt første gang 17.12.
                      0-045-06-0204-0
17.58 Dagens låge
 0-080-06-4028-0            22.15 Til døden jer skiller
18.00 Julefandango             Amerikansk thriller-komedie fra
 Så blev det endelig juleaften, og     2003.
 Sebastian kan puste den allersidste    (The In-laws)
 nissehue ud af Julefandango studiet.   Steves søn og Jerrys datter skal
 Han kan næsten ikke lade hver at     giftes, så Steve og Jerry må se at
 åbne sin gave fra Chapper - hvorfor    blive bedste venner. Det er svært, når
 er ventetiden altid så lang? Peter    Jerry er en kedelig fodlæge, der får
 Pedal vælger at bruge dagen som      højdeskræk på en skammel, og Steve
 volontør hos brandvæsnet og ender     er hemmelig agent, der redder
 som en ægte helt.             verden, så James Bond ville blive
 0-080-06-0753-0              misundelig. Dagen før brylluppet
                      slæber Steve Jerry med på en
18.30 TV AVISEN med Vejret         mission mod en morderisk fransk
 0-012-06-4517-0              våbensmugler, som forelsker sig i
                      Jerry, der må spille rollen som
                      verdens mest frygtede hitman for at
                      klare ærterne. Og hjemme venter
                      brudeparret og alskens hemmelige
                      agenter.
                      Steve Tobias: Michael Douglas.
                      Jerry Peyser: Albert Brooks.
                      Angela Harris: Robin Tunney.
                      Jean-Pierre Thibodoux. David
                      Suchet.
                      Manuskript: Nat Mauldin og Ed
                      Solomon.
                      Instruktion: Andrew Fleming.
                      Vises i bredformat.
                      0-002-53-1677-0
                                     Side 16 af 16

								
To top