DOI LICH THI_lan 2

Document Sample
DOI LICH THI_lan 2 Powered By Docstoc
					  TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TP. HỒ CHÍ MINH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    PHÒNG QLĐT

    Số: …………./TB-QLĐT             TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2011


                       THÔNG BÁO
             V/v bổ sung lịch thi lại lần 2 học kỳ 2 năm học 2010-2011
             (Môn Tin học chuyên ngành và Kỹ thuật đô thị nhập môn)


       Kính gửi:
         - Phòng Thanh tra
         - Khoa Kiến trúc
         - Kỹ thuật hạ tầng đô thị
         - Sinh viên lớp học lại Tin học chuyên ngành - MSMH 15124
         - Sinh viên lớp XD07A1, XD07A2 và lớp Học lại môn Kỹ thuật đô thị
  nhập môn - MSMH 17903.

     Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến sinh viên các lớp nói trên chưa dự thi lần 2 học kỳ
  2 năm học 2010-2011 được thi bổ sung lần 2 học kỳ 2 năm học 2010-2011 theo lịch sau đây:

                                       Ngày tháng
MSMH    MÔN THI    BMQL  ĐVHT   GV     LỚP    Thứ              Ghi chú
                                        năm

      Tin Học                                     Tại VP khoa Kiến
15124           KT   3.00  Thiện    HLTP    2   1   8  2011
      C.Ngành                                        trúc

                          XD07A1VL,
     Kỹ Thuật Đô
17903           HT   2.00  C.Sen  XD07/A2VL,   3   2   8  2011  Tại Vĩnh Long
     Thị Nhập Môn
                           HL


       Đề nghị sinh viên các lớp nói trên thực hiện theo thông báo này.

                               TL.HIỆU TRƯỞNG
                             TRƯỞNG PHÒNG QL ĐÀO TẠO
  Nơi nhận :
    - Như trên;
    - P.QLĐT

                               Th.S Ninh Quang Thăng

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:7/24/2011
language:Vietnamese
pages:1