Docstoc

S5230

Document Sample
S5230 Powered By Docstoc
					  GT-S5230
Naudotojo
 vadovas
                             Nurodomosios piktogramos

      Šio vadovo                  Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis,
                             kurias matysite šiame vadove:

      naudojimas                      Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant
                                 galite susižeisti ar sužeisti kitus
      Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas
    specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti       Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant
         su prietaiso funkcijomis ir priedais.      galite sugadinti savo telefoną ar kitą
      Kad kuo greičiau pradėtume, skaitykite        įrangą
          „Mobiliojo telefono pristatymas“,
   „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“        Pastaba – pastabos, patarimai, kaip
        ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.       naudoti, arba papildoma informacija

                                 Žiūrėti – puslapiai, kuriuose rasite
                                 susijusios informacijos; pavyzdžiui:
                                  12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti 12 psl.)


ii
                             Autorių teisių informacija
→    Kitas žingsnis – parinkčių seka ar meniu,
                             Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus
    kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį
    nors veiksmą; pavyzdžiui: meniu režime      šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:
    pasirinkite Žinutės → Kurti žinutę        • „Bluetooth®“ yra „Bluetooth SIG, Inc.“
    (reiškia Žinutės, o tada Kurti žinutę)       registruotasis prekės ženklas visame
                                                         Šio vadovo naudojimas
                              pasaulyje – „Bluetooth QD“ ID: B015178.
[  ]  Laužtiniai skliaustai – telefono mygtukai;    • „Java™“ prekės ženklas priklauso
    pavyzdžiui: [  ] (reiškia maitinimo /       „Sun Microsystems, Inc.“
    išėjimo iš meniu mygtuką)
                             • „Windows Media Player®“ yra „Microsoft
                              Corporation“ registruotasis prekės ženklas.
                                                      iii
        Saugos ir naudojimo informacija .................. 1

   Turinys
         Įspėjimai dėl saugos ..........................................1
         Saugos užtikrinimo priemonės ..........................3
         Svarbi informacija apie naudojimą ....................6
        Mobiliojo telefono pristatymas .................... 11
         Išpakavimas ....................................................11
         Telefono schema .............................................12
         Mygtukai ..........................................................13
         Ekranas ...........................................................13
         Piktogramos ....................................................14
        Mobiliojo telefono surinkimas
        ir parengimas ............................................. 16
         Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių .................16
         Įkraukite akumuliatorių ....................................18
         Įdėkite atminties kortelę (priedai) ....................19iv
Pagrindinių funkcijų naudojimas .................20          Papildomų funkcijų naudojimas ................. 35
 Telefono įjungimas ir išjungimas ..................... 20       Papildomų ryšio funkcijų naudojimas .............. 35
 Jutiklinio ekrano naudojimas ........................... 21      Papildomų telefonų knygos funkcijų
 Prieiga prie meniu ........................................... 22   naudojimas ...................................................... 37
 Valdiklių naudojimas ....................................... 22    Papildomų žinučių funkcijų naudojimas .......... 38
                                                                        Turinys
 Prieiga prie pagalbos informacijos .................. 23       Papildomų fotoaparato funkcijų naudojimas ... 40
 Telefono pritaikymas ....................................... 23    Papildomų muzikos funkcijų naudojimas ........ 43
 Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas ..... 25
                                   Įrankių ir programų naudojimas ................. 46
 Žinučių siuntimas ir peržiūra ........................... 26
                                    „Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas ........... 46
 Adresatų pridėjimas ir paieška ........................ 29
                                    SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas ......... 48
 Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas ...... 30
                                    Mobiliojo telefono seklio įjungimas .................. 49
 Muzikos klausymas ......................................... 31
                                    Inscenizuoti skambučiai .................................. 49
 Naršymas po tinklą ......................................... 33
                                    Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas .................. 50
                                                                     v
        Vaizdų keitimas ............................................... 51    Chronometro naudojimas ................................ 59
        Vaizdų spausdinimas ...................................... 53       Naujos užduoties kūrimas ............................... 59
        Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą .... 53          Tekstinio įrašo kūrimas .................................. 60
        „Java“ žaidimų ir programų naudojimas                   Savojo kalendoriaus tvarkymas ..................... 60
        programos ....................................................... 55
                                           Gedimai ir jų šalinimas ................................. a
Turinys
        Duomenų sinchronizavimas ............................ 56
        RSS skaitytuvo naudojimas ............................ 56       Rodyklė ........................................................ d
        Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūra ....... 57
        Signalų nustatymas ir naudojimas .................. 58
        Skaičiuotuvo naudojimas ................................ 58
        Valiutos ar matmenų konvertavimas .............. 59
        Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas ...... 59
     vi
                              Įspėjimai dėl saugos

     Saugos ir                 Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų

     naudojimo                 ir naminių gyvūnų
                          Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems


    informacija
                          vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
                          Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima
                          užspringti.

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų   Saugokite savo klausą
 pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono
  veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo         Didelis garsas naudojant laisvų rankų
                   priemonių.       įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite
                               minimalaus garsumo parametrą, reikalingą
                               klausytis pokalbio ar muzikos.
                                                       1
                 Imkitės atsargumo priemonių diegdami             • Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant
                 mobiliuosius telefonus ir įrangą                šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų
                                                 krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę
                 Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra   akumuliatoriai gali sprogti.
                 saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo
                                                • Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite
                 telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai
                                                 laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje,
                 pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų
Saugos ir naudojimo informacija
                                                 kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimą ir perkaitimą.
                 priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

                 Imkitės atsargumo priemonių naudodami             Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas
                 ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius         širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas
                                                Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų
                 • Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius
                                                grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja,
                  ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui.
                                                kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus
                  Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius
                                                būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas.
                  ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti
                                                Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų
                  savo telefoną.
                                                telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos
                 • Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį.           įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės
                  Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų         dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos
                  akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.           įrangos gamintoją.                 2
Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų,            Saugos užtikrinimo priemonės
kur gali įvykti sprogimas
Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje),
arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite  Visada laikykitės saugaus vairavimo
savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai    taisyklių
ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą
                                                             Saugos ir naudojimo informacija
                              Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį
ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų  ir laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų
saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose
                              naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais,
ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje,
                              jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.
kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai,
nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo
riziką keliančių medžiagų.                 Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos
                              ir visas saugos instrukcijas
Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių          Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų
judesių riziką                       naudojimą tam tikrose vietose.
Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką,
mygtukus spauskite švelniai, naudokitės          Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus
specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis         priedus
reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai
arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite    Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti
pertraukas.                        telefoną arba susižeisti.

                                                           3
                 Išjunkite telefoną būdami netoli              Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai
                 medicinos įrangos                     nebūtų sugadinti
                 Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos    • Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar
                 įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą.        aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F
                 Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus,        ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto
                 iškabintus įspėjimus ir taisykles.              ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa
Saugos ir naudojimo informacija
                                                ir sutrumpėti naudojimo laikas.
                 Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio         • Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais
                 funkciją, kai esate orlaivyje                daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+)
                                                ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti
                 Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą.
                                                akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
                 Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir
                 išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris  • Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio
                 išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro   ar akumuliatoriaus.
                 bendrovės darbuotojai.
                                               Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai
                                               • Neleiskite savo prietaisui sušlapti – skysčiai gali
                                                rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis
                                                rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės,
                                                neteksite gamintojo garantijos.


                 4
• Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje,   Saugokite, kad jis netrikdytų kitų
 nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo      elektroninių prietaisų veikimo
 judamąsias dalis.
                             Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali
• Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys,
                             sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų
 todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite,
                             elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių,
 kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai
                             klausos aparatų, namuose ar automobiliuose
                                                            Saugos ir naudojimo informacija
 elgiamasi.
                             naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite
• Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti      su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų
 judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.   spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias
• Jei jūsų telefone yra blykstė arba lemputė, venkite   problemas.
 jį naudoti arti žmonių arba gyvūnų akių.
• Jūsų telefonas gali sugesti dėl magnetinio lauko
 poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su
 magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo
 telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.
                                                          5
                                              • Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna
                    Svarbi informacija apie naudojimą          ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
                                              • Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
                 Naudodami savo telefoną laikykite            • Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.
                 jį įprastoje padėtyje
                                              Atsargiai elkitės su SIM ir atminties
Saugos ir naudojimo informacija
                 Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.
                                              kortelėmis
                 Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės         • Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia
                 tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis          ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis
                                               ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
                 Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti    • Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros
                 telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs   krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
                 galite netekti garantijos.
                                              • Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės
                                               naudojimo laikas.
                 Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią
                                              • Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso
                 akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo           spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų.
                 trukmę                           Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.
                 • Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio
                  ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali
                  sutrumpėti jo naudojimo trukmė.

                 6
Pasitikrinkite, ar galite susisiekti            Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio
su avarinėmis tarnybomis                  SSK buvo 0,531 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai
                              faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra
Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna  sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų
ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami      galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę
į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra,  stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios
numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės
                                                            Saugos ir naudojimo informacija
                              lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų
priežiūros specialistais.                 poveikį jūsų organizmui.

Informacija apie specifinės sugerties           Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties
                              deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos
koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą            Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir
Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES)       telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką
standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės    (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie
įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus     SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“
organizmui normas. Remiantis šiais standartais       mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.
negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų
maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis
(vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK)
viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.                                                          7
                 Tinkamas šio gaminio išmetimas               Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir
                                               peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant
                 (Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
                                               atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų
                      (Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms     negalima maišyti su kitomis pramoninėmis
                      Europos šalims su atskiro surinkimo       atliekomis.
                      sistemomis)
Saugos ir naudojimo informacija
                       Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo
                       priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad
                 gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio,
                 ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su
                 kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo
                 laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos
                 nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai
                 arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką
                 tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite
                 šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite
                 perdirbti.
                 Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus
                 saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į
                 parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos
                 valdžios institucijas.
                 8
Tinkamas šio produkto akumuliatorių             Atsakomybės apribojimas
tvarkymas                          Tam tikras turinys ir paslaugos, prieinamos per šį
(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse,     įrenginį, priklauso trečiosioms šalims ir saugomos
kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo       autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) intelektinės
sistemos)                          nuosavybės įstatymų. Turinys ir paslaugos skirtos
                               naudoti tik Jūsų asmeninėms nekomercinėms
      Šis ženklas yra pateikiamas ant          reikmėms. Negalite naudoti turinio ir paslaugų
                                                               Saugos ir naudojimo informacija
      akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar      turinio, jei neturite tam savininko arba paslaugos
      ant pakuotės nurodo, kad šio produkto       teikėjo leidimo. Be minėtų dalykų, negalite keisti,
      akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo      kopijuoti, perspausdinti, įkelti, skelbti, perduoti,
      laikui, negalima išmesti kartu su kitomis     transliuoti, parduoti, kurti neoriginalių įrenginių,
                               eksploatuoti arba platinti bet kokiu būdu arba
buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd      laikmenomis šiame įrenginyje rodomo turinio arba
arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio,      paslaugų, jei tam aiškaus leidimo nesuteikia turinio
kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą    savininkas arba paslaugos teikėjas.
ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus       „TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS
tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos     TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“
žmonių sveikatai ar aplinkai.                NESUTEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ
                               GARANTIJŲ TAIP TEIKIAMAM TURINIUI IR
Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas    PASLAUGOMS NEPRIKLAUSOMAI NUO
antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti        APLINKYBIŲ. „SAMSUNG“ AIŠKIAI ATMETA BET
akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti  KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT
vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.          PERKAMUMO ARBA TINKAMUMO TAM TIKRAM

                                                             9
                 TIKSLUI GARANTIJAS, BET TUO NEAPSIRIBOJANT.        garantijos teiginių, „Samsung“ aiškiai atsisako
                 „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA TURINIO ARBA            atsakomybės už bet kokius per šį įrenginį prieinamo
                 PASLAUGŲ, PRIEINAMŲ PER ŠĮ ĮRENGINĮ,           turinio ar paslaugos trukdžius arba sulaikymus.
                 TIKSLUMO, GALIOJIMO, ILGAAMŽIŠKUMO,            „Samsung“ nėra atsakinga už klientų apatarnavimo
                 TEISĖTUMO IR, NEPRIKLAUSOMAI NUO             tarnybas, susijusias su turiniu ir paslaugomis. Bet
                 APLINKYBIŲ, AR TAI BŪTŲ SUTARTIES             kokie klausimai ar užklausos, susijusios su turiniu
                 PAŽEIDIMAS, AR CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMAI,        arba paslaugomis, turi būti pateikiamos tiesiogiai
Saugos ir naudojimo informacija
                 „SAMSUNG“ NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIUS            to turinio ir tų paslaugų teikėjams.
                 TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, TYČINIUS AR
                 ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS IR ŽALĄ,
                 UŽMOKESTĮ ADVOKATUI, IŠLAIDAS ARBA KITUS
                 NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS DĖL TURINYJE
                 ESANČIOS INFORMACIJOS ARBA SUSIJUSIUS
                 SU JA, ARBA JUMS AR TREČIOSIOMS ŠALIMS
                 NAUDOJANT TOKĮ TURINĮ IR PASLAUGĄ, NET JEI
                 IR BUVO SUTEIKTA INFORMACIJA APIE TOKIŲ
                 PAŽEIDIMŲ GALIMYBĘ.“
                 Trečiųjų šalių paslaugos gali būti nutraukiamos arba
                 laikinai nutraukiamos bet kuriuo metu, „Samsung“
                 negarantuoja, kad turinys ir paslaugos bus prieinamos
                 tam tikrą laikotarpį. Turinys ir paslaugos perduodamos
                 trečiųjų šalių tinklais ir perdavimo įrenginiais, kurie
                 nėra kontroliuojami „Samsung“. Be bendrų šios


                 10
                       Išpakavimas

    Mobiliojo               Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:
                       •  Mobilusis telefonas

    telefono               •
                       •
                         Akumuliatorius
                         Kelioninis adapteris (įkroviklis)

  pristatymas               •  Naudotojo vadovas
                          Telefono priedai gali būti skirtingi, tai priklauso
                          nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas,
Šiame skyriuje aprašoma mobiliojo telefono     ir paslaugų teikėjo. Papildomų priedų galite
schema, mygtukai, ekranas ir piktogramos.      nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
                                                   11
                 Telefono schema                  Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:

                 Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

                                            Fotoaparato
                                            objektyvas
                                   Ausinė
Mobiliojo telefono pristatymas
                                             Veidrodis
                    Garsumo
                    mygtukas
                                                             Akumuliatoriaus
                                                             dangtelis
                                             Sulaikymo
                 Daugiafunkcinis           Jutiklinis     mygtukas
                     lizdas           ekranas
                                            Fotoaparato            Vidinė
                                             mygtukas            antena
                                   Maitinimo /
                                   išėjimo iš
                                   meniu
                                   mygtukas
                   Skambinimo
                    mygtukas                     Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus,
                    Mygtukas           Mikrofonas     kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami
                      Atgal                     užrakinti paspauskite sulaikymo mygtuką.


                 12
Mygtukai                          Ekranas
Mygtukas     Funkcija                 Jūsų telefono ekraną sudaro šios sritys:
         Skambinama arba atsiliepiama į
   Skam-    skambutį; laukimo režime parodomi               Piktogramos eilutė
   binimas   paskutiniai rinkti numeriai, neatsakytų            Rodo įvairias piktogramas
         arba gautų skambučių numeriai
                                                          Mobiliojo telefono pristatymas
         Meniu režime grįžtama į ankstesnį
   Atgal
         lygį
         Įjungiamas ir išjungiamas telefonas              Teksto ir grafikos sritis
   Maitinimo /
         (nuspauskite ir laikykite); baigiamas             Rodo žinutes, nurodymus
   išėjimo iš pokalbis; meniu režime grįžtama į
   meniu                                   ir jūsų įvedamą informaciją
         pagrindinį meniu ekraną arba
   mygtukai
         grįžtama į laukimo režimą

   Garsumas Nustatomas telefono garsumas

         Užrakinamas arba atrakinamas
   Sulaikyti
         jutiklinis ekranas ir mygtukai
         Laukimo režime įjunkite fotoaparatą;
   Fotoapa-   fotoaparato režime fotografuokite
   ratas
         arba įrašykite vaizdą

                                                       13
                 Piktogramos                 Pikto-
                                          Apibrėžimas
                                       grama
                 Sužinokite apie ekrane atsirandančias
                 piktogramas.                    Naršoma internete

                 Pikto-                      Sujungta su saugiu tinklalapiu
                      Apibrėžimas
                 grama
Mobiliojo telefono pristatymas
                                          Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšių zonos ribų)
                      Signalo stiprumas
                                          Skambučio peradresavimas suaktyvintas
                      Prisijungta prie GPRS tinklo
                                          Įjungtas „Bluetooth“ ryšys
                      Duomenys perduodami GPRS tinkle
                                          Prijungtas „Bluetooth“ automobilinis laisvų
                      Prisijungta prie EDGE tinklo       rankų įrangos komplektas ar ausinės

                      Duomenys perduodami EDGE tinkle     Sinchronizuota su kompiuteriu

                      Vyksta balso skambutis          Nauja teksto žinutė (SMS)

                      Atminties kortelė įdėta         Nauja daugialypė žinutė (MMS)

                      Įjungtas žadintuvas           Naujas el. laiškas


                 14
Pikto-
     Apibrėžimas
grama
     Nauja balso pašto žinutė

     Įprastas profilis įjungtas
                       Mobiliojo telefono pristatymas
     Tylusis profilis įjungtas

     Akumuliatoriaus įkrovos lygis

     Esamas laikas
                     15
                           Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

      Mobiliojo                 Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento
                           sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį

      telefono
                           ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys,
                           pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir
                           pasirenkamos paslaugos.

    surinkimas ir                 Kaip įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių
                           1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

    parengimas
        Pradėkite surinkdami ir nustatydami
   savąjį telefoną prieš naudodamiesi juo pirmą
                       kartą.                              Jei telefonas yra įjungtas, nuspausdami ir
                              palaikydami [  ] išjunkite jį.
16
2. Įdėkite SIM kortelę.               3. Įdėkite akumuliatorių.
                                                 Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas
   • SIM kortelę į telefoną įdėkite aukso     4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.
    spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
   • Neįdėję SIM kortelės galėsite naudotis
    telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis
    ir kai kuriais meniu.
                                               17
                       Įkraukite akumuliatorių                 3. Didesnį kelioninio įkroviklio galą įjunkite į elektros
                                                     lizdą.
                       Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą turite
                       įkrauti akumuliatorių.                  4. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas (
                                                     piktograma nebejudės), atjunkite kelioninį
                       1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį,       įkroviklį nuo elektros lizdo.
                         esantį telefono šone.
Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas
                                                    5. Atjunkite kelioninį įkroviklį nuo telefono.
                       2. Mažesnį kelioninio įkroviklio galą prijunkite
                                                    6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.
                         prie daugiafunkcinio lizdo.
                                                       Apie senkančio akumuliatoriaus
                                                       indikatorių
                                                       Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo
                                                       signalą, o ekrane bus parodomas senkančio
                                                       akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus
                          Su į viršų nukreiptu trikampiu              piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai
                                                       akumuliatoriuje yra per mažai energijos,
                           Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima     telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite
                           sugadinti telefoną. Pažeidimams dėl netinkamo      akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.
                           naudojimo garantija nėra taikoma.                       18
Įdėkite atminties kortelę (priedai)        3. Stumkite atminties kortelę į angą tol, kol ji
                           užsifiksuos vietoje.
Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės
failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonui  4. Įstatykite akumuliatorių ir vėl uždėkite
tinka „microSD™“ atminties kortelės, kurių talpa   dangtelį.
ne didesnė nei 8 GB (priklausomai nuo kortelės
                                                      Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas
tipo ir gamintojo).                Norėdami išimti atminties kortelę, nuimkite
1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir išimkite  akumuliatoriaus dangtelį ir išimkite akumuliatorių,
  akumuliatorių.                 o tada ištraukite atminties kortelę iš atminties
                          kortelės angos.
2. Įstumkite atminties kortelę etikete į apačią.
                                                   19
                           Telefono įjungimas ir išjungimas

     Pagrindinių                 Norėdami įjungti telefoną,
                           1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [  ].


       funkcijų
                           2. Įveskite PIN kodą ir paspauskite Patvirt.
                             (jei reikia).
                           Norėdami išjungti telefoną, pakartokite anksčiau

     naudojimas                 aprašytą 1 žingsnį.

                           Įjunkite ne tinklo profilį
                           Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai
 Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis  įrenginiai yra draudžiami, pvz., ligoninėse ir
        pagrindinėmis telefono funkcijomis.  lėktuvuose, galėsite naudotis telefono
                           teikiamomis ne tinklo paslaugomis.
                           Norėdami įjungti ne tinklo profilį, meniu režime
                           pasirinkite Nustatymai → Telefono profiliai → Ne
                           tinklo.
                              Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra
                              draudžiami, vykdykite visus personalo
                              nurodymus ir įspėjimus.

20
Jutiklinio ekrano naudojimas               • Slinkite pirštu aukštyn arba žemyn, jei norite
                              pereiti vertikalius sąrašus.
Savo telefono jutikliniame ekrane galite atlikti
tokius veiksmus:
Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo
veiksmus.
   Prieš naudodamiesi telefonu nuo jutiklinio
   ekrano nuimkite apsauginę plėvelę, kad
                                                          Pagrindinių funkcijų naudojimas
   galėtumėte optimaliai naudotis jutikliniu ekranu.
• Pasirinkite piktogramą, jei norite atidaryti
  meniu ar paleisti programą.
                             • Slinkite pirštu kairėn arba dešinėn, jei norite
                              pereiti horizontalius sąrašus.
                                                       21
                 Prieiga prie meniu                    Atverkite valdiklių įrankių juostą
                 Norėdami įjungti telefono meniu,             Laukimo režime pasirinkite rodyklę ekrano
                 1. Laukimo režime pasirinkite Meniu, norėdami      apačioje kairėje, kad atidarytumėte įrankių
                   pasirinkti meniu režimą.               juostą. Jūs galite keisti valdiklių išdėstymo tvarką
                 2. Pasirinkite meniu arba parinktį.           įrankių juostoje arba perkelti juos į laukimo ekraną.
                 3. Paspauskite Atgal mygtuką, norėdami pereiti į
                   aukštesnį lygį; paspauskite [  ] du kartus,     Pridėkite valdiklių laukimo ekrane
Pagrindinių funkcijų naudojimas
                   kad grįžtumėte į laukimo režimą.           1. Atverkite valdiklių įrankių juostą.
                                              2. Nutempkite valdiklį iš įrankių juostos į laukimo
                 Valdiklių naudojimas                    ekraną. Valdiklį galite padėti bet kurioje
                 Išmokite naudotis valdikliais, esančiais valdiklių     vietoje ekrane.
                 įrankių juostoje.
                    • Kai kurie iš jūsų valdiklių jungiasi prie
                                              Pakeiskite valdiklius
                     žiniatinklio paslaugų. Pasirinkus        1. Meniu režime pasirinkite Nustatymai →
                     žiniatinklio pagrindu veikiantį valdiklį, gali   Ekranas ir apšvietimas → Valdiklis.
                     būti taikomi papildomi mokesčiai.        2. Pasirinkite valdiklius, kuriuos norite pridėti
                    • Priklausomai nuo jūsų regiono arba         įrankių juostoje, ir pasirinkite Įrašyti.
                     paslaugų teikėjo, valdikliai gali skirtis.

                 22
Prieiga prie pagalbos informacijos         Telefono pritaikymas
Išmokite naudotis naudinga informacija apie jūsų  Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą
telefoną.                     naudoti pagal jūsų poreikius.
1. Atverkite valdiklių įrankių juostą.
                          Reguliuokite mygtukų signalų garsumą
2. Pasirinkite  iš įrankių juostos.
                          Laukimo režime paspauskite [  /  ] ir nustatykite
3. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę   mygtuko tono garsumą.
                                                      Pagrindinių funkcijų naudojimas
  gulsčiam vaizdui atvaizduoti.
4. Pasirinkite pagalbos temą, kad sužinotumėte   Nustatykite vibravimo intensyvumą
  apie programą arba funkciją.          jutikliniame ekrane
5. Persikelkite į kairę ar dešinę norėdami gauti  Jūs galite reguliuoti vibravimo intensyvumą, kai
  daugiau informacijos. Norėdami sugrįžti į    paliečiate telefono ekraną.
  ankstesnį meniu lygį, pasirinkite .
                          1. Laukimo režime paspauskite [   /  ].
                          2. Pasirinkite Vibruoti ir nustatykite vibravimo
                           intensyvumą.
                                                   23
                 Perjunkite į ar iš tyliojo profilio          Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)
                 Laukimo režime pasirinkite Klaviatūra, spustelėkite  1. Meniu režime pasirinkite Nustatymai →
                 ir laikykite norėdami nutildyti ar įjungti telefono   Ekranas ir apšvietimas → Ekrano fonas.
                 garsus.                        2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie vaizdo.
                 Pakeiskite skambėjimo toną              3. Pasirinkite Nustatyti.

                 1. Meniu režime pasirinkite Nustatymai →       Užrakinkite telefoną
Pagrindinių funkcijų naudojimas
                   Telefono profiliai.
                                            1. Meniu režime pasirinkite Nustatymai → Sauga.
                 2. Pasirinkite  šalia pageidaujamo profilio.
                                            2. Pasirinkite Įjungti po Telefono užrakinimas.
                 3. Pasirinkite Balso skambučio skambėjimo
                   tonas.                       3. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir
                                              pasirinkite Patvirt.
                 4. Pasirinkite skambėjimo toną iš sąrašo ir
                   pasirinkite Įrašyti.                4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir pasirinkite
                                              Patvirt.
                 5. Pasirinkite Įrašyti.
                                               Pirmą kartą pasirinkus meniu, kuriam reikia
                                               slaptažodžio, jūsų bus paprašyta sukurti ir
                                               patvirtinti slaptažodį.                 24
Pagrindinių skambinimo funkcijų                Galite atmesti gaunamus skambučius,
naudojimas                          naudodami automatinio atmetimo funkciją;
                               meniu režime pasirinkite Nustatymai →
Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir       Programos nustatymai → Skambutis →
naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.           Visi skambučiai → Automatinis
   Pokalbio metu telefonas automatiškai užrakina      atmetimas → Įjungti. Tada nustatykite
   jutiklinį ekraną, kad būtų išvengta atsitiktinių     atmestinų sąrašą ir pasirinkite numerius,
   įvesčių. Norėdami atrakinti paspauskite         kurie bus atmetami.
                                                        Pagrindinių funkcijų naudojimas
   sulaikymo mygtuką.
                            Garsumo reguliavimas
Skambinimas                       Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu
1. Laukimo režime pasirinkite Klaviatūra ir       paspauskite [ / ].
  įveskite vietos kodą bei telefono numerį.
2. Spustelėkite    → Balso skambutis arba      Naudojimasis garsiakalbiu
  paspauskite [   ], norėdami surinkti numerį.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [  ].     1. Pokalbio metu pasirinkite Garsiak. → Taip, jei
                              norite suaktyvinti garsiakalbį.
Atsiliepimas                      2. Norėdami grįžti prie ausinės pasirinkite Garsiak.
1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [     ].      Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti
                               savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [   ].      funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės
                               įprastu telefono režime.
                                                     25
                 Ausinių naudojimas                  3. Įveskite adresato numerį ir pasirinkite Atlikta.
                 Komplektuojamą laisvų rankų įrangą prijungę     4. Pasirinkite Bakstelėdami pridėkite tekstą.
                 prie telefono galėsite skambinti ar atsiliepti į   5. Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite Atlikta.
                 skambučius:                        Teksto įvedimas
                 • Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį,      Norėdami siųsti kaip teksto žinutę, pereikite
                   paspauskite ausinių mygtuką, o tada nuspauskite   prie 7 žingsnio. Norėdami pridėti daugialypės
                   dar kartą ir palaikykite.              terpės failą, tęskite nuo 6-ojo žingsnio.
                 • Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite
                                            6. Pasirinkite Pridėti mediją ir pridėkite elementą.
Pagrindinių funkcijų naudojimas
                   laisvų rankų įrangos mygtuką.
                 • Norėdami baigti pokalbį, paspauskite laisvų    7. Pasirinkite Siųsti, kad išsiųstumėte žinutę.
                   rankų įrangos mygtuką.
                                            Siųsti el. laišką
                 Žinučių siuntimas ir peržiūra            1. Meniu režime pasirinkite Žinutės → Kurti
                 Išmokite siųsti ir peržiūrėti tekstines (SMS),     žinutę → El. paštas.
                 daugialypes ir el. pašto žinutes.          2. Pasirinkite Bakstelėkite gavėjui pridėti →
                                             Įveskite rankiniu būdu.
                 Teksto ar daugialypės žinutės siuntimas       3. Įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite Atlikta.
                 1. Meniu režime pasirinkite Žinutės → Kurti
                                            4. Pasirinkite Bakstelėkite temai pridėti.
                   žinutę → Žinutė.
                 2. Pasirinkite Bakstelėkite gavėjui pridėti →    5. Įveskite temą ir pasirinkite Atlikta.
                   Įveskite rankiniu būdu.              6. Pasirinkite teksto įvedimo lauką.

                 26
7. Įveskite el. laiško tekstą ir pasirinkite Atlikta.  Teksto įvedimas naudojantis virtualia klaviatūra
8. Pasirinkite Įtraukti failus → elemento tipą ir    1. Teksto įvesties režimą pakeiskite į
  pridėkite failą (jei reikia).              Klaviatūra.
9. Pasirinkite Siųsti, kad išsiųstumėte žinutę.
                            2. Norėdami įvesti tekstą pasirinkite atitinkamą
                              virtualųjį mygtuką.
Teksto įvedimas
                              • Norėdami pakeisti raidžių registrą arba
Naudodamiesi telefono jutikliniu ekranu jūs galite      naudoti skaičius ar simbolius pasirinkite
                                                      Pagrindinių funkcijų naudojimas
įvesti tekstą ir kurti žinutes ar pastabas.          Abc.
Teksto įvesties režimo pakeitimas             • Jei norite tekstą įvesti T9 režime,
Kai atidarote teksto įvesties lauką, atsiranda        pasirinkite T9.
virtuali klaviatūra. Pasirinkite Klaviatūra
išskleidžiamame meniu ir pasirinkite vieną iš
paskesnių įvesties metodų tekstui įvesti:
• Klaviatūra
• Rašymas vis.ekr.
• 1 rašymo langas
• 2 rašymo langas


                                                    27
                 Jūs galite naudoti šiuos teksto įvesties režimes:     2. Kiekvieną simbolį parašykite bet kurioje
                                                ekrano vietoje.
                 Režimas Funkcija
                                                Norėdami pakeisti raidžių registrą arba
                     Atitinkamą virtualų mygtuką lieskite tiek       naudoti skaičius ar simbolius pasirinkite Abc.
                 ABC   kartų, kol ekrane pasirodys norimas
                     simbolis.                     Teksto įvedimas naudojant 1 rašymo langą
                       1. Pasirinkdami atitinkamus virtualius     1. Teksto įvesties režimą pakeiskite į 1 rašymo
                        mygtukus, įveskite visą žodį.
                                                langas.
Pagrindinių funkcijų naudojimas
                 T9     2. Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite
                          , kad įterptumėte tarpą. Jei nerodomas  2. Kiekvieną ženklą rašykite rašymo zonoje
                        teisingas žodis, atsiradusiame sąraše      ekrano apačioje.
                        pasirinkite kitą žodį.
                                                Skaičius ir simbolius rašykite ?1 stulpelyje
                       Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką,      rašymo zonos apačioje dešinėje.
                 Numeris
                       norėdami įvesti skaičių.
                       Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką,    Teksto įvedimas naudojant 2 rašymo langą
                 Simbolis
                       norėdami įvesti simbolį.            1. Teksto įvesties režimą pakeiskite į 2 rašymo
                                                langas.
                 Teksto įvedimas naudojant rašymą ranka per
                                               2. Kiekvieną ženklą rašykite rašymo zonoje
                 visą ekraną
                                                ekrano apačioje.
                 1. Teksto įvesties režimą pakeiskite į Rašymas        Norėdami pakeisti raidžių registrą arba naudoti
                   vis.ekr.                          skaičius ar simbolius pasirinkite Abc.
                 28
Tekstinių ar daugialypių žinučių peržiūra       Adresatų pridėjimas ir paieška
1. Meniu režime pasirinkite Žinutės → Gautos     Išmokite naudotis telefonų knygos funkcija.
  žinutės.
2. Pasirinkite tekstinę ar daugialypę žinutę.     Įtraukti naują adresatą
                           1. Laukimo režime pasirinkite Klaviatūra ir
El. laiško peržiūra                   įveskite telefono numerį.
                           2. Pasirinkite   → Pridėti prie telefonų
1. Meniu režime pasirinkite Žinutės → Gauti el.
                                                      Pagrindinių funkcijų naudojimas
                             knygos → Nauja.
  laiškai.
                           3. Pasirinkite Telefonas ar SIM kor....
2. Pasirinkite abonementą.
                           4. Įveskite informaciją apie adresatą.
3. Pasirinkite Atsisiųsti.
                           5. Pasirinkite Įrašyti norėdami pridėti adresatą
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.         atmintyje.
5. Jei pasirinkote antraštę, pasirinkite Atnaujinti
  norėdami peržiūrėti el. laiško struktūrą.     Adresato ieškojimas
                           1. Meniu režime pasirinkite Telefonų knyga.
                           2. Pasirinkite paieškos lauką, įveskite pirmąją
                             norimo rasti vardo raidę ir pasirinkite Atlikta.
                             Taip pat galite slinkti , kad pasirinktumėte
                             pirmąją vardo raidę.
                                                    29
                 3. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.     3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite
                    Suradę adresatą galite:               vaizdą.
                    • paskambinti adresatui pasirinkdami        • Norint pasirinkti nuotraukos spalvų balansą,
                    • redaguoti adresato informaciją           pasirinkite    .
                     pasirinkdami Redaguoti              • Jei norite pasirinkti delsos trukmę, pasirinkite .
                                              • Jei norite nustatyti ryškumą, pasirinkite .
                 Pagrindinių fotoaparato funkcijų           4. Paspauskite fotoaparato mygtuką norėdami
                 naudojimas                        fotografuoti.
Pagrindinių funkcijų naudojimas
                                              Nuotrauka įrašoma automatiškai.
                 Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei
                 vaizdo įrašus.                    Padarę nuotraukas pasirinkite , kad
                                            peržiūrėtumėte jas greitai.
                    įjungus fotoaparatą, ekrane gali nebūti jokio
                    vaizdo dėl trumpalaikės elektrostatinės
                    iškrovos. Kad išspręstumėte šią problemą,    Nuotraukų peržiūra
                    bandykite iš naujo įjungti telefoną.      1. Meniu režime pasirinkite Mano failai →
                                              Vaizdai → Mano nuotraukos → nuotraukos
                 Fotografavimas                      failą.
                 1. Laukimo režime paspauskite fotoaparato       2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę
                   mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.       gulsčiam vaizdui peržiūrėti.
                                              • Slinkdami aukštyn arba žemyn peržiūrėkite
                 2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną      nuotraukas.
                   pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
                 30
  • Spustelėkite    → arba norėdami padidinti     6. Pasirinkite   arba paspauskite fotoaparato
   arba sumažinti. Paspauskite Atgal mygtuką, jei      mygtuką, kad sustabdytumėte įrašymą.
   norite išeiti iš mastelio keitimo ekrano.        Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
                             Įrašę vaizdo įrašą pasirinkite , jei vaizdo įrašus
Vaizdo įrašų įrašymas                   norite peržiūrėti greitai.
1. Laukimo režime paspauskite fotoaparato
  mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.        Vaizdo įrašų peržiūra
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę       Meniu režime pasirinkite Mano failai → Vaizdo
                                                        Pagrindinių funkcijų naudojimas
  gulsčiam vaizdui filmuoti.               įrašai → Mano vaizdo įrašai → vaizdo įrašo failą.
3. Pasirinkite  norėdami įjungti įrašymo režimą.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite
                             Muzikos klausymas
  vaizdą.                        Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą.
  • Norint pasirinkti vaizdo įrašo spalvų balansą,
   pasirinkite    .                 FM radijo klausymas
  • Jei norite pasirinkti delsos trukmę, pasirinkite .  1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie
  • Jei norite nustatyti ryškumą, pasirinkite .       telefono daugiafunkcinio lizdo.
5. Paspauskite fotoaparato mygtuką, kad          2. Meniu režime pasirinkite Programos → FM
  pradėtumėte įrašymą.                   radijas.


                                                     31
                 3. Pasirinkite Taip, kad paleistumėte automatinę   Muzikos failų klausymas
                   kanalų paiešką.
                                            Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties
                   Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų     kortelę:
                   stočių ir jas išsaugo.
                    Pirmą kartą pasirinkę FM radiją, būsite     • Atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio. p. 33
                    paraginti paleisti automatinę paiešką.     • Atsisiųsti iš kompiuterio naudojantis papildoma
                                             „Samsung PC Studio“. p. 43
                 4. FM radiją valdykite naudodamiesi šiomis
                                            • Gauti per „Bluetooth“. p. 47
Pagrindinių funkcijų naudojimas
                   piktogramomis:
                    Pikto-
                                            • Kopijuoti į atminties kortelę. p. 43
                        Funkcija                • Sinchronizuokite su „Windows Media Player 11“.
                    grama
                        Nustatykite telefoną, kad iš naujo      p. 44
                        suderintų radijo stočių dažnius     Kai muzikos failai perduoti į telefoną ar atminties
                        Garso išvesties pakeitimas       kortelę:
                        Nustatykite radijo stotį; pasirinkite  1. Meniu režime pasirinkite Muzika → Muzikos
                        įrašytą radijo stotį (spustelėkite ir   grotuvas.
                        palaikykite)              2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
                        FM radijo paleidimas
                        FM radijo išjungimas

                 32
3. Grojimą valdykite naudodamiesi šiomis     Naršymas po tinklą
  piktogramomis:
                         Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.
  Pikto-
      Funkcija
  grama                        • Prisijungimui prie žiniatinklio ir duomenų
      Grojimo pristabdymas              parsisiuntimui gali būti taikomi papildomi
                             mokesčiai.
      Grojimas
                            • Naršyklės meniu gali būti pažymėtas
      Peršokti atgal; perklausyti atgal       skirtingai, priklausomai nuo jūsų paslaugų
                                                      Pagrindinių funkcijų naudojimas
      (spustelėkite ir palaikykite)         teikėjo.
      Peršokti pirmyn; perklausyti pirmyn     • Priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugų
      (spustelėkite ir palaikykite)         teikėjo, pasirenkamos piktogramos gali skirtis.
      Pasirinkite ekvalaizerio tipą
      Keisti kartojimo režimą
                         Naršymas po tinklalapius
      Suaktyvinkite maišymo režimą     1. Meniu režime pasirinkite Naršyklė →
                           Pradinis puslapis norėdami paleisti pradinį
                           paslaugos teikėjo puslapį.
                                                   33
                 2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiomis
                   piktogramomis:
                   Pikto-
                        Funkcija
                   grama
                        Persikeliama puslapyje atgal arba pirmyn
                        Atnaujinamas esamas tinklalapis
Pagrindinių funkcijų naudojimas
                        Grįžtama į pagrindinį puslapį
                        Atidaromas įrašytų žymelių sąrašas
                        Keičiamas peržiūros režimas
                        Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą

                 Pažymėti mėgstamus tinklalapius
                 1. Meniu režime pasirinkite Naršyklė → Žymelės.
                 2. Pasirinkite Pridėti.
                 3. Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklalapio
                   adresą (URL).
                 4. Pasirinkite Įrašyti.
                 34
                          Papildomų ryšio funkcijų naudojimas

     Papildomų                 Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.      funkcijų
                          Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas
                          Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus
                          skambučius. Kaip surinkti neatsakyto skambučio

    naudojimas                 numerį
                          1. Pasirinkite praleistą skambutį, kuriuo norite
                           paskambinti iš įspėjimo apie įvykį valdiklio.
Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis
                          2. Norėdami jį surinkti, spauskite [  ].
  papildomomis mobiliojo telefono funkcijomis.
                          Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu
                          1. Laukimo režime paspauskite [  ] ir jums bus
                           parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
                          2. Pasirinkite norimą numerį ir pasirinkite arba
                           paspauskite [ ], kad paskambintumėte.


                                                   35
                Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą      Atsiliepimas į antrąjį skambutį
                Pasirinkite Atidėti norėdami atidėti pokalbį arba  Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, galite atsiliepti į
                Atn. norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.      antrąjį skambutį:
                                           1. Paspauskite [ ] norėdami atsiliepti į antrąjį
                Antro skambučio rinkimas                 skambutį.
                                             Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
                Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio
                pokalbio metu galite surinkti kitą numerį:      2. Pasirinkite Keis., kad persijungtumėte tarp
                                             dviejų pokalbių.
Papildomų funkcijų naudojimas
                1. Pasirinkite Atidėti norėdami atidėti pirmąjį
                  skambutį.                     Kelių asmenų pokalbis (konferencinis
                2. Pasirinkite Klaviatūra, įveskite antrąjį numerį  skambutis)
                  ir pasirinkite Naujas skambutis arba       1. Paskambinkite pirmąjam asmeniui, kurį norite
                  paspauskite [   ].                 pridėti į konferencinį skambutį.
                3. Pasirinkite Keis., kad persijungtumėte tarp    2. Kol susijungsite su pirmuoju asmeniu,
                  dviejų pokalbių.                   paskambinkite antrąjam asmeniui.
                                            Pokalbis su pirmuoju pašnekovu bus
                4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį pasirinkite     automatiškai atidėtas.
                  Atidėtas → .
                                           3. Susijungę su antruoju asmeniu pasirinkite
                5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį paspauskite    Jungtis.
                  [ ].
                36
4. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų,         Papildomų telefonų knygos funkcijų
  pakartokite 2 ir 3 veiksmus (jei reikia).      naudojimas
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį,
  paspauskite [   ].                Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti sparčiojo
                            rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.
Skambinimas į užsienį
1. Laukimo režime pasirinkite Klaviatūra ir      Kurti vardo kortelę
  spustelėkite bei palaikykite 0, kad įterptumėte +  1. Meniu režime pasirinkite Telefonų knyga →
                                                       Papildomų funkcijų naudojimas
  simbolį.                        Daugiau → Mano vardo kortelė.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti    2. Įveskite asmeninę informaciją.
  (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį),   3. Pasirinkite Įrašyti.
  o tada pasirinkite  → Balso skambutis arba
  paspauskite [ ], ir numeris bus surinktas.        Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą
                               prie žinutės ar el. laiško, ar perduoti per
Skambinimas adresatui iš telefonų knygos           „Bluetooth“ belaidį ryšį.
Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų
knygos, naudodamiesi išsaugotais adresatais. p. 29   Dažniausiai naudojamų numerių
1. Meniu režime pasirinkite Telefonų knyga.      nustatymas
2. Pasirinkite norimą adresatą.            1. Meniu režime pasirinkite Telefonų knyga.
3. Pasirinkite   prie numerio, kuriuo norite     2. Pasirinkite Kontaktai išskleidžiamą meniu →
  skambinti → .                     Parankiniai.
                                                     37
                3. Pasirinkite Įtraukti.                4. Nustatykite grupės pavadinimą, skambintojo
                4. Pasirinkite adresatą.                  ID nuotrauką, grupės skambučio toną ir
                  Adresatas bus išsaugotas dažniausiai          vibracijos tipą.
                  naudojamam numeriui.                 5. Pasirinkite Įrašyti.
                   Pirmieji 5 dažniausiai naudojami numeriai
                   bus priskirti prie dažniausiai naudojamų      Papildomų žinučių funkcijų naudojimas
                   adresatų ( ) valdiklių įrankių juostoje.
                                            Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujai
Papildomų funkcijų naudojimas
                                            žinutei arba žinučių aplankui kurti.
                Adresatų grupės sukūrimas
                Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei jūs     Sukurkite tekstinį šabloną
                galite priskirti pavadinimus, skambučio tonus,
                skambintojo ID nuotraukas ir vibracijos tipą ar     1. Meniu režime pasirinkite Žinutės → Šablonai →
                siųsti žinutes ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite   Teksto šablonai.
                nuo grupės kūrimo:                   2. Pasirinkite Kurti, kad atidarytumėte naujo
                1. Meniu režime pasirinkite Telefonų knyga.        šablono langą.
                2. Pasirinkite Kontaktai išskleidžiamą meniu →     3. Pasirinkite teksto įvesties lauką.
                  Grupės.                       4. Įveskite tekstą ir pasirinkite Atlikta.
                3. Pasirinkite Sukurti grupę.              5. Pasirinkite Įrašyti.


                38
Sukurkite daugiaformatį šabloną          Žinutės kūrimas iš daugialypio šablono
1. Meniu režime pasirinkite Žinutės → Šablonai →  1. Meniu režime pasirinkite Žinutės → Šablonai →
  Daugiaformačiai šablonai.             Daugiaformačiai šablonai.
2. Pasirinkite Kurti, kad atidarytumėte naujo   2. Pasirinkite norimą šabloną.
  šablono langą.                 3. Pasirinkite Siųsti.
3. Sukurkite daugialypę žinutę su tema ir       Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja
  norimais priedais, kurią naudosite kaip savo    daugialypė žinutė.
                                                   Papildomų funkcijų naudojimas
  šabloną. p. 26
4. Pasirinkite Įrašyti.              Sukurkite aplanką žinutėms tvarkyti
                          1. Meniu režime pasirinkite Žinutės → Mano
Tekstinių šablonų įterpimas naujose          aplankai.
žinutėse                      2. Pasirinkite Kurti aplanką.
1. Norėdami pradėti naują žinutę meniu režime   3. Įveskite naujo aplanko pavadinimą ir
  pasirinkite Žinutės → Kurti žinutę → žinutės    pasirinkite Atlikta.
  tipą.
                          Perkelkite žinutes iš gautų aplanko į savo
2. Pasirinkite Daugiau → Įterpti → Teksto     aplankus ir tvarkykite savo nuožiūra.
  šablonas → šabloną.


                                                 39
                Papildomų fotoaparato funkcijų           2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę
                naudojimas                      gulsčiam vaizdui fotografuoti.
                                          3. Pasirinkite   →   .
                Išmokite daryti nuotraukas įvairiais režimais ir
                pritaikyti fotoaparato nustatymus.         4. Atlikite reikiamą reguliavimą.
                                          5. Nuspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką,
                Nuotraukų darymas naudojant iš anksto         norėdami padaryti nuotraukų seriją.
                įvairioms scenoms nustatytas parinktis       Panoraminių nuotraukų fotografavimas
Papildomų funkcijų naudojimas
                1. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite    1. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite
                  fotoaparato mygtuką.                fotoaparato mygtuką.
                2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę   2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę
                  gulsčiam vaizdui fotografuoti.           gulsčiam vaizdui fotografuoti.
                3. Pasirinkite   → sceną →   .        3. Pasirinkite   →   .
                4. Atlikite reikiamą reguliavimą.         4. Atlikite reikiamą reguliavimą.
                5. Paspauskite fotoaparato mygtuką norėdami    5. Paspauskite fotoaparato mygtuką ir padarykite
                  fotografuoti.                   pirmą nutrauką.
                                          6. Lėtai perkelkite telefoną į dešinę. Telefonas
                Nuotraukų serijos fotografavimas           automatiškai padarys antrąją nuotrauką.
                1. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite
                                          7. Pakartokite 6 žingsnį, kad užbaigtumėte
                  fotoaparato mygtuką.
                                           panoraminę nuotrauką.
                40
Nuotraukų fotografavimas šypsenos         3. Pasirinkite   →   .
režime                      4. Pasirinkite vaizdo išdėstymą.
1. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite   5. Atlikite reikiamą reguliavimą.
  fotoaparato mygtuką.              6. Paspauskite fotoaparato mygtuką ir
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę    padarykite nuotrauką kiekvienam segmentui.
  gulsčiam vaizdui fotografuoti.
3. Pasirinkite  →  .             Nuotraukų fotografavimas naudojant
                                                    Papildomų funkcijų naudojimas
4. Paspauskite fotoaparato mygtuką.
                         dekoratyvinius rėmelius
5. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į objektą.  1. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite
  Jūsų telefonas atpažįsta žmones vaizde ir     fotoaparato mygtuką.
  aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi,   2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę
  telefonas automatiškai nufotografuoja.      gulsčiam vaizdui fotografuoti.
                         3. Pasirinkite   →   .
Padalintų nuotraukų fotografavimas
                         4. Pasirinkite rėmelį.
1. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite
                         5. Atlikite reikiamą reguliavimą.
  fotoaparato mygtuką.
                         6. Paspauskite fotoaparato mygtuką ir
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę
                           padarykite nuotrauką su rėmeliu.
  gulsčiam vaizdui fotografuoti.
                                                 41
                Fotoaparato parinkčių naudojimas          Pritaikomi fotoaparato nustatymai
                Prieš darydami nuotrauką pasirinkite  , kad   Pasirinkę    →  galėsite pasirinkti vieną iš šių
                galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:      parinkčių:
                 Funkcija     Funkcija             Nustatymas     Funkcija
                 Raiška      Pakeičiama raiškos parinktis   Instrukcijos    Rodomos instrukcijos
                 Efektai      Pritaikomi specialūs efektai
                                                    Fotoaparatas nustatomas, kad
                          Pasirenkamas išlaikymo
Papildomų funkcijų naudojimas
                 Išlaikymo mat.                   Peržiūrėti     perjungtų peržiūros ekraną,
                          matavimo tipas                   padarius nuotrauką
                 Nuotraukos    Nustatoma skaitmeninių vaizdų
                                                    Pasirenkamas garsas, kuris
                 kokybė      kokybė              Fotoap.
                                                    pasigirs veikiant fotoaparato
                                          užrakto garsas   užraktui
                Prieš įrašydami vaizdo įrašą pasirinkite  , kad
                galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:       Garso       Įjungiamas arba išjungiamas
                 Funkcija     Funkcija
                                          įrašymas      garso įrašymas
                 Raiška      Pakeičiama raiškos parinktis             Pasirenkama naujų vaizdų ar
                                          Laikymas
                                                    vaizdo įrašų išsaugojimo vieta
                 Efektai     Pritaikomi specialūs efektai
                 Vaizdo įrašo   Reguliuojama vaizdo įrašų
                 kokybė      kokybė


                42
Papildomų muzikos funkcijų               Kopijuokite muzikos failus į atminties
naudojimas                       kortelę
                            1. Įdėkite atminties kortelę.
Išmokite paleisti muzikos failus, kurti grojaraščius
ir išsaugoti radijo stotis.              2. Meniu režime pasirinkite Nustatymai →
                             Telefono nustatymai → Ryšys su
Muzikos failų kopijavimas naudojant            kompiuteriu → Duomenų saugykla → Įrašyti.
„Samsung PC Studio“                  3. Paspauskite [  ] du kartus, jei norite grįžti į
                                                       Papildomų funkcijų naudojimas
1. Meniu režime pasirinkite Nustatymai →         laukimo režimą.
  Telefono nustatymai → Ryšys su           4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo
  kompiuteriu → Samsung PC studio → Įrašyti.       kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo       prie kompiuterio.
  kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą    Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis
  prie kompiuterio.                   ekranas.
3. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite   5. Atidarykite aplanką norėdami peržiūrėti failus.
  failus iš kompiuterio į telefoną.          6. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties
  Daugiau informacijos ieškokite „PC Studio“       kortelę.
  programos žinyne.


                                                     43
                Telefono sinchronizavimas su „Windows           7. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus
                Media Player“                         muzikos failus į sinchr. sąrašą.
                                              8. Pradėkite sinchronizaciją.
                1. Įdėkite atminties kortelę.
                2. Meniu režime pasirinkite Nustatymai →          Grojaraščio sukūrimas
                  Telefono nustatymai → Ryšys su             1. Meniu režime pasirinkite Muzika → Muzikos
                  kompiuteriu → Medijos leistuvas → Įrašyti.         grotuvas → Grojaraščiai.
                3. Paspauskite [    ] du kartus, jei norite grįžti į  2. Pasirinkite Kurti.
Papildomų funkcijų naudojimas
                  laukimo režimą.                     3. Pasirinkite teksto įvesties lauką.
                4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo       4. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir
                  kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie   pasirinkite Atlikta.
                  kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“.     5. Norėdami priskirti vaizdą grojaraščiui
                  Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis        pasirinkite Pal. redag. ir pasirinkite vaizdą
                  ekranas.                          arba padarykite naują nuotrauką.
                5. Atidarykite „Windows Media Player“ norėdami       6. Pasirinkite Įrašyti.
                  sinchronizuoti muzikos failus.             7. Išrinkite naują grojaraštį.
                6. Išplėstiniame lange redaguokite arba įveskite      8. Pasirinkite Įtraukti → Takeliai.
                  telefono pavadinimą (jei reikia).            9. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir spustelėkite
                                               Įtraukti.

                44
Pritaikykite savo muzikos grotuvo           3. Pasirinkite Daugiau → Autom. nustatymas.
nustatymus                      4. Pasirinkite Taip, kad patvirtintumėte (jei reikia).
1. Meniu režime pasirinkite Muzika → Muzikos       Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų
  grotuvas.                       stočių ir jas išsaugo.
2. Pasirinkite Nustatymai.
3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo     Informacijos apie muziką paieška
  muzikos grotuvą.                  Išmokite naudotis muzikos paslauga tinkle ir gaukite
                                                        Papildomų funkcijų naudojimas
   Funkcija  Funkcija               informaciją apie girdimas dainas, kai keliaujate.
  Foninis Nustatoma, ar muzika bus grojama     1. Meniu režime pasirinkite Muzika → Rasti
  grojimas fone, uždarius muzikos grotuvą       muziką.
  Muzikos Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios  2. Pasirinkite Rasti muziką norėdami prisijungti
  meniu  bus rodomos muzikos fonotekos ekrane     prie serverio.
4. Pasirinkite Įrašyti.                3. Kai telefonas bus sėkmingai užregistruotas,
                             pasirinkite  ir įrašykite norimos rasti
Automatinis radijo stočių išsaugojimas          muzikos dalį.
1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie         Kai kurie paslaugos teikėjai gali nepalaikyti
  telefono daugiafunkcinio lizdo.             šios paslaugos ir duomenų bazėje gali
                              nebūti informacijos apie visas dainas.
2. Meniu režime pasirinkite Programos → FM
  radijas.
                                                     45
                           „Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

     Įrankių ir                 Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų
                           belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei

     programų
                           laisvų rankų įrangos funkcijas.

                           „Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

    naudojimas                  1. Meniu režime pasirinkite Programos →
                            „Bluetooth“.
                           2. Pasirinkite apskritimą centre, kad įjungtumėte
   Sužinokite, kaip dirbti su mobiliojo telefono   „Bluetooth“ belaidį ryšį.
    įrankiais ir papildomomis programomis.    3. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną,
                            pasirinkite Nustatymai → Įjungti po Mano
                            telefono aptinkamumas → aptinkamumo
                            parinktis → Įrašyti → Įrašyti.
                            Jei pasirinkote Pasirinktinis, nustatykite
                            trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas.46
„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio       Duomenų priėmimas naudojant
ryšio nustatymas                     „Bluetooth“ belaidį ryšį
1. Meniu režime pasirinkite Programos →         1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą, kad veiktų belaidžio
  „Bluetooth“ → Ieškoti.                  ryšio funkcija, ir pasirinkite Gerai (jei reikia).
2. Pasirinkite ir nutempkite įrenginio piktogramą
  į vidurį.                       2. Pasirinkite Taip, kad patvirtintumėte, jog norite
                              priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio
  „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir
                                                           Įrankių ir programų naudojimas
  pasirinkite Atlikta.                 Nuotolinio SIM režimo naudojimas
  Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN    Nuotoliniu SIM režime jūs galite skambinti ar
  kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas.     priimti skambučius per SIM kortelę telefone, kai
    Priklausomai nuo įrenginio, jums gali tekti    prie telefono yra prijungta „Bluetooth“
    įvesti PIN kodą.                 automobilinė laisvų rankų įranga.
                             Norėdami įjungti nuotolinį SIM režimą:
Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“
belaidį ryšį                       1. Meniu režime pasirinkite Programos →
1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti      „Bluetooth“ → Nustatymai.
  failą ar elementą.                  2. Pasirinkite Įjungti po Nuotolinis SIM režimas.
2. Pasirinkite Siųsti kaip arba Siųsti URL per →
  „Bluetooth“.
                                                        47
                 3. Pasirinkite Įrašyti.                  3. Pasirinkite Gavėjai, kad atidarytumėte gavėjų
                 Norėdami naudotis nuotoliniu SIM režime, iš          sąrašą.
                 „Bluetooth“ automobilinės laisvų rankų įrangos       4. Pasirinkite Adresatai, kad atidarytumėte
                 paleiskite „Bluetooth“ ryšį.                 adresatų sąrašą.
                    „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga turi  5. Pasirinkite norimus adresatus ir pasirinkite
                    būti patvirtinta. Norėdami patvirtinti pasirinkite   Pridėti.
                    įrenginį ir pasirinkite Leisti naudoti įrenginį.
                                              6. Pasirinkite telefono numerį (jei reikia).
Įrankių ir programų naudojimas
                 SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas           7. Pasirinkite Gerai, kad įrašytumėte gavėjus.
                                              8. Pasirinkite Vieną kartą išskleidžiamą meniu ir
                 Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS         nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai
                 žinutę prašydami padėti.                   siųs SOS žinutes.
                    Priklausomai nuo regiono ar jūsų paslaugų      9. Pasirinkite Įrašyti → Taip.
                    teikėjo, ši funkcija gali nebūti pasirenkama.    Kad būtų galima siųsti SOS žinutę, jutiklinis
                                              ekranas ir mygtukai turi būti užrakinti.
                 1. Meniu režime pasirinkite Žinutės → SOS         Paspauskite [ / ] keturis kartus.
                  žinutės → Siuntimo parinktys.
                                                 Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono
                 2. Pasirinkite Įjungti, kad įjungtumėte SOS
                  žinutės siuntimo funkciją.                  funkcijos bus pristabdytos, kol nuspausite
                                                 sulaikymo mygtuką.

                 48
Mobiliojo telefono seklio įjungimas          9. Įveskite siuntėjo vardą ir pasirinkite Atlikta.

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM kortelę,  10. Pasirinkite Įrašyti → Priimti.
mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai
nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad
                            Inscenizuoti skambučiai
padėtų jums surasti ir atgauti savo telefoną.     Galite imituoti gaunamus skambučius, jei norite
Norėdami įjungti mobiliojo telefono seklį;       išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo
                            pokalbio. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų,
1. Meniu režime pasirinkite Nustatymai →        jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą.
                                                         Įrankių ir programų naudojimas
  Sauga → Mobiliojo telefono seklys.
2. Įveskite slaptažodį ir pasirinkite Patvirt.     Balso įrašymas
3. Pasirinkite Įjungti, kad įjungtumėte mobiliojo   1. Meniu režime pasirinkite Nustatymai →
  telefono seklį.                    Programos nustatymai → Skambutis →
4. Pasirinkite gavėjo lauką, kad atidarytumėte      Inscenizuotas skambutis → Inscenizuoti
  gavėjų sąrašą.                    balso skambutį.
                            2. Pasirinkite Įjungti po Inscenizuoti balso
5. Pasirinkite gavėjo įvesties lauką.
                             skambutį.
6. Įveskite telefono numerį ir pasirinkite Atlikta.  3. Pasirinkite Balso įrašas.
7. Pasirinkite Gerai, kad įrašytumėte gavėjus.     4. Pasirinkite  norėdami pradėti įrašyti.
8. Pasirinkite siuntėjo įvesties lauką.        5. Kalbėkite į mikrofoną.

                                                      49
                 6. Baigę kalbėti pasirinkite .            2. Pasirinkite   norėdami pradėti įrašyti.
                 7. Paspauskite Atgal mygtuką.            3. Sakykite komentarą į mikrofoną.
                 8. Pasirinkite Įrašyti.               4. Baigę kalbėti pasirinkite .
                                             Balso komentaras išsaugomas automatiškai.
                 Inscenizuoti skambučiai
                 Norėdami atlikti inscenizuotą skambutį
                 nuspauskite ir palaikykite [ ] laukimo režime.
                                           Balso komentaro atkūrimas
                 Norėdami pakeisti delsos trukmę prieš inscenizuotą  1. Meniu režime pasirinkite Mano failai →
Įrankių ir programų naudojimas
                 skambutį pasirinkite Nustatymai → Programos       Garsai → Balso įrašai.
                 nustatymai → Skambutis → Inscenizuotas        2. Pasirinkite įrašą.
                 skambutis → Inscenizuoto skambučio
                 laikmatis → parinktį → Įrašyti.           3. Grojimą valdykite naudodamiesi šiomis
                                             piktogramomis:
                 Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas             Pikto-
                                                  Funkcija
                                              grama
                 Išmokite valdyti telefono diktofoną.
                                                  Grojimo pristabdymas
                 Balso komentaro įrašymas                      Groti arba atnaujinti grojimą
                 1. Meniu režime pasirinkite Programos →              Grįžti faile atgal (spustelėkite ir laikykite)
                  Balso įrašytuvas.                        Persikelti faile pirmyn (spustelėkite
                                                  ir laikykite)
                 50
Vaizdų keitimas                      6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).

Išmokite keisti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.  7. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir
                               pasirinkite Atlikta.
Efektų taikymas vaizdams
                             Nustatykite vaizdą
1. Laukimo režime pasirinkite Mano failai →
  Vaizdai → Mano nuotraukos → nuotraukos failą.     1. Atidarykite keistiną vaizdą. Žiūrėkite „Efektų
                               taikymas vaizdams“ 1–2 žingsnius.
                                                           Įrankių ir programų naudojimas
2. Pasirinkite   .
                             2. Pasirinkite Redaguoti → Reguliuoti →
3. Pasirinkite Redaguoti → Efektai → efekto         reguliavimo parinktį (automatinis lygis, ryškumas,
  parinktį (filtras, stilius, defektas ar iš dalies     kontrastas, spalva).
  neryškus).                        Norėdami automatiškai reguliuoti paveikslėlį,
4. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir pasirinkite   pasirinkite Automatinis lygis.
  Atlikta.                        3. Sureguliuokite vaizdą savo nuožiūra ir pasirinkite
  Jei norite pritaikyti neryškumo efektą konkrečiai     Atlikta.
  nuotraukos daliai, perkelkite ar pakeiskite
  stačiakampio dydį ir pasirinkite Neryšku → Atlikta.  4. Įrašykite pakeistą vaizdą su nauju failo
                               pavadinimu. Žiūrėkite „Efektų taikymas
5. Baigę taikyti efektus pasirinkite Failai →        vaizdams“ 5–7 žingsnius.
  Įrašyti kaip.

                                                        51
                 Pakeiskite vaizdą                    4. Įrašykite pakeistą vaizdą su nauju failo
                 1. Atidarykite keistiną vaizdą. Žiūrėkite „Efektų     pavadinimu. Žiūrėkite „Efektų taikymas
                  taikymas vaizdams“ 1–2 žingsnius.            vaizdams“ 5–7 žingsnius.
                 2. Pasirinkite Redaguoti → Keisti → Pakeisti dydį,
                  Sukti arba Apversti.                 Vizualios ypatybės pridėjimas
                 3. Pasukite arba paverskite vaizdą ir pasirinkite    1. Atidarykite keistiną vaizdą. Žiūrėkite „Efektų
                  Atlikta.                        taikymas vaizdams“ 1–2 žingsnius.
                  Norėdami pakeisti vaizdo dydį, pasirinkite
Įrankių ir programų naudojimas
                                             2. Pasirinkite Redaguoti → Įterpti → vizualią
                  dydį ir pasirinkite Įrašyti → Atlikta.         ypatybę (rėmeliai, vaizdas, iliustracijos,
                 4. Įrašykite pakeistą vaizdą su nauju failo        emocija arba tekstas).
                  pavadinimu. Žiūrėkite „Efektų taikymas
                  vaizdams“ 5–7 žingsnius.               3. Pasirinkite vizualią ypatybę arba įveskite
                                              tekstą ir pasirinkite Atlikta.
                 Vaizdo apkirpimas                    4. Perkelkite arba pakeiskite vizualinės ypatybės
                 1. Atidarykite keistiną vaizdą. Žiūrėkite „Efektų     dydį ir pasirinkite Atlikta.
                  taikymas vaizdams“ 1–2 žingsnius.          5. Įrašykite pakeistą vaizdą su nauju failo
                 2. Pasirinkite Redaguoti → Apkarpyti.           pavadinimu. Žiūrėkite „Efektų taikymas
                 3. Nupieškite stačiakampį virš pageidaujamo        vaizdams“ 5–7 žingsnius.
                  apkirpti ploto ir pasirinkite Apkarpyti → Atlikta.


                 52
Komentaro pridėjimas rašant ranka          4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite
1. Atidarykite keistiną vaizdą. Žiūrėkite „Efektų    vaizdą.
  taikymas vaizdams“ 1–2 žingsnius.        Jei norite spausdinti vaizdus naudodami „Bluetooth“
                          belaidį ryšį,
2. Pasirinkite Redaguoti → Įrašas ekrane.
                          1. Atidarykite vaizdą. p. 30
3. Pasirinkite spalvą ir parašykite komentarą    2. Pasirinkite Daugiau → Spausdinti per →
  ekrane Atlikta.                   „Bluetooth“.
4. Įrašykite pakeistą vaizdą su nauju failo     3. Pasirinkite spausdintuvą su įjungtu „Bluetooth“
                                                       Įrankių ir programų naudojimas
  pavadinimu. Žiūrėkite „Efektų taikymas        ir susiekite telefoną su spausdintuvu. p. 47
  vaizdams“ 5–7 žingsnius.             4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite
                            vaizdą.
Vaizdų spausdinimas
Išmokite spausdinti vaizdus naudodami USB ryšį   Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į
arba „Bluetooth“ belaidį ryšį.           internetą
Jei norite spausdinti vaizdus naudodami USB ryšį,  Išmokite paskelbti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus
1. Prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie  tam skirtose interneto svetainėse ir interneto
  suderinamo spausdintuvo.            dienoraščiuose.
2. Atidarykite vaizdą. p. 30               Communities gali nebūti pasirenkama,
3. Pasirinkite Daugiau → Spausdinti per → USB.      priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugos
                             teikėjo.

                                                    53
                 Nustatykite dažniausių adresatų sąrašą         Failo įkėlimas
                 1. Meniu režime pasirinkite Communities.        Norėdami siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus,
                 2. Pasirinkite Taip, jei norite nustatyti dažniausių  tam skirtose interneto svetainėse ir interneto
                  adresatų sąrašą (jei reikia).            dienoraščiuose turite susikurti abonentus, kad
                                            galėtumėte dalintis nuotraukomis.
                 3. Pasirinkite Priimti, kad patvirtintumėte, jog
                                            1. Meniu režime pasirinkite Communities.
                  sutinkate su pagrindiniu atsakomybės apribojimu.
                    Pirmą kartą pasirinkus Communities, jūsų     2. Pasirinkite adresą, kuriuo norite paskelbti.
                                            3. Įveskite naudotojo ID ir slaptažodį adresatui.
Įrankių ir programų naudojimas
                    bus paprašyta patvirtinti.
                 4. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir      4. Pasirinkite Bakstelėkite gavėjui pridėti
                  pasirinkite Įrašyti.                  ir pasirinkite daugialypės terpės failą.
                  Jeigu pasirinkote Naujinti, naujos adresatų     5. Įveskite siuntimo informaciją ir pasirinkite Perkelti.
                  svetainės bus pridėtos sąraše automatiškai.
                    Jei norite redaguoti adresatų sąrašą arba
                    atnaujinti sąrašus, Communities ekrane
                    pasirinkite Nustatymai → Svarbiausi
                    sąrašai → Redaguoti.
                 54
„Java“ žaidimų ir programų             Žaiskite žaidimus
naudojimas programos                1. Meniu režime pasirinkite Programos →
                            Žaidimai ir kita.
Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais
žaidimais ir programomis.              2. Pasirinkite žaidimą iš sąrašo ir vadovaukitės
                            ekrane pateiktomis instrukcijomis.
   „Java“ failų atsisiuntimas gali nebūti
   palaikomas priklausomai nuo telefono        Pasirenkami žaidimai gali skirtis priklausomai
   programinės įrangos.                nuo regiono ar paslaugos teikėjo. Žaidimo
                                                       Įrankių ir programų naudojimas
                             valdymas ir parinktys gali skirtis.
Žaidimų ir programų atsisiuntimas
                          Paleiskite programas
1. Meniu režime pasirinkite Programos →
  Žaidimai ir kita → Daugiau žaidimų.       1. Meniu režime pasirinkite Programos →
                            Žaidimai ir kita → programą.
  Jūsų telefonas prisijungia prie iš anksto jūsų
  paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.     2. Pasirinkite Daugiau norėdami pasirinkti įvairių
                            programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.
2. Ieškokite žaidimo arba programos ir
  atsisiųskite į telefoną.
                                                     55
                 Duomenų sinchronizavimas                RSS skaitytuvo naudojimas
                 Išmokite sinchronizuoti adresatus, kalendorių,     Išmokite naudotis RSS skaitytuvu, kad
                 užduotis ir atmintinę su jūsų pačių nurodytu      gautumėte naujausių žinių ir informacijos iš savo
                 serveriu internete.                   mėgstamų interneto svetainių.

                 Sinchronizacijos profilio kūrimas            RSS inf. šaltinio adreso pridėjimas
                 1. Meniu režime pasirinkite Programos →         1. Meniu režime pasirinkite Programos → RSS
Įrankių ir programų naudojimas
                  Sinchronizuoti.                     skaitytuvas.
                 2. Pasirinkite Įtraukti ir nurodykite profilio     2. Pasirinkite Įtraukti.
                  parametrus.                     3. Pasirinkite URL įvesties lauką.
                 3. Baigę pasirinkite Įrašyti.
                                             4. Įveskite RSS informacijos šaltinio adresą ir
                                              pasirinkite Gerai.
                 Sinchronizacijos pradžia
                 1. Meniu režime pasirinkite Programos →         RSS naujienų kanalų skaitymas
                  Sinchronizuoti.
                                             1. Meniu režime pasirinkite Programos → RSS
                 2. Pasirinkite sinchronizavimo profilį.          skaitytuvas.
                 3. Pasirinkite Tęsti norėdami pradėti sinchronizaciją  2. Pasirinkite Atnaujinti norėdami gauti naujausią
                  su jūsų nurodytu serveriu internete.          turinį.

                 56
3. Pasirinkite informacijos šaltinio kategoriją →     Pasaulio laikrodžio sukūrimas
  atnaujintą informacijos šaltinį.            1. Meniu režime pasirinkite Užrašinė →
   Automatinio įjungimo funkcija nustato telefoną,    Pasaulio laikrodis.
   kad automatiškai atnaujintų RSS informacijos    2. Rinktis   → Įtraukti.
   šaltinius nustatytu intervalu. Jūs galite
                             3. Pasirinkite laiko juostą.
   suaktyvinti automatinio atnaujinimo funkciją
   pasirinkdami RSS skaitytuvas → Daugiau →      4. Jei norite nustatyti vasaros laiką, pasirinkite .
   Nustatymai → Pirmenybės.              5. Pasirinkite Gerai, jei norite sukurti savo pasaulio
                                                          Įrankių ir programų naudojimas
                               laikrodį.
Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūra          Pasaulio laikrodis nustatytas kaip antras laikrodis.
                             6. Pasirinkite Įtraukti, jei norite pridėti daugiau
Išmokite peržiūrėkite laiką kitame regione ir nustatyti   pasaulio laikrodžių (3 žingsnis).
pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.
                             Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane
Peržiūrėti laikrodžio sukūrimas
                             Su dvigubo laikrodžio valdikliu jūs galite matyti
1. Meniu režime pasirinkite Užrašinė →          dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.
  Pasaulio laikrodis.                  Kai pasaulio laikrodis sukurtas:
2. Persikelkite pasaulio žemėlapyje ir pasirinkite    1. Meniu režime pasirinkite Užrašinė →
  pageidaujamą laiko juostą.                Pasaulio laikrodis.

                                                       57
                 2. Pasirinkite  → Nustatyti kaip antrą           Signalo sustabdymas
                  laikrodį.                         Skambant žadintuvui:
                 3. Pasirinkite norimą pridėti pasaulio laikrodį.       • Stumkite slankiklį prie Stabdyti, kad
                 4. Pasirinkite Nustatyti.                    sustabdytumėte signalą be snaudimo.
                                                • Stumkite slankiklį prie Stabdyti, kad
                 Signalų nustatymas ir naudojimas                sustabdytumėte signalą be snaudimo, arba
                                                 stumkite slankiklį prie Snausti, kad
                 Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.   nutildytumėte signalą snaudimo periodui.
Įrankių ir programų naudojimas
                 Naujo signalo nustatymas                   Signalo išjungimas
                                                1. Meniu režime pasirinkite Signalai.
                 1. Meniu režime pasirinkite Signalai.
                                                2. Pasirinkite Išju... šalia norimo išjungti signalo.
                 2. Pasirinkite Sukurti signalą.
                 3. Nurodykite žadintuvo duomenis.               Skaičiuotuvo naudojimas
                 4. Pasirinkite Įrašyti.                    1. Meniu režime pasirinkite Užrašinė →
                                                 Skaičiuotuvas.
                   Automatinio įjungimo funkcija nustato
                   automatinį telefono įjungimą ir garso signalą      2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais
                   nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.        skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius
                                                 matematinius veiksmus.

                 58
Valiutos ar matmenų konvertavimas          Chronometro naudojimas
1. Meniu režime pasirinkite Užrašinė →       1. Meniu režime pasirinkite Programos →
  Keitiklis → keitimo tipą.              Chronometras.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas     2. Pasirinkite Paleisti norėdami paleisti
  ar matmenis ir vienetus.              chronometrą.
                          3. Pasirinkite Etapas norėdami įrašyti etapo laikus.
Atgalinės atskaitos laikmačio
                                                         Įrankių ir programų naudojimas
                          4. Baigę pasirinkite Stabdyti.
nustatymas                     5. Pasirinkite Atst., jei norite ištrinti įrašytus laikus.
1. Meniu režime pasirinkite Programos →
  Laikmatis.                    Naujos užduoties kūrimas
2. Įveskite atgalinės atskaitos valandas      1. Meniu režime pasirinkite Užrašinė → Užduotis.
  ar minutes.
                          2. Pasirinkite Sukurti užduotį.
3. Pasirinkite Paleisti norėdami pradėti atgalinę
  atskaitą.                    3. Įveskite užduoties informaciją ir pasirinkite
                            Įrašyti.
4. Praėjus nustatytam laikui slinkite žymekliu
  prie Stabdyti, kad išjungtumėte signalus.

                                                      59
                 Tekstinio įrašo kūrimas                 2. Pasirinkite Sukurti tvarkaraštį.
                 1. Meniu režime pasirinkite Užrašinė → Įrašas.     3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
                 2. Pasirinkite Sukurti pastabą.             4. Pasirinkite Įrašyti.
                 3. Įveskite komentaro tekstą ir pasirinkite Atlikta.
                                             Įvykių peržiūra
                                             Jei norite peržiūrėti tam tikros datos įvykius,
                 Savojo kalendoriaus tvarkymas
Įrankių ir programų naudojimas
                 Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.  1. Meniu režime pasirinkite Užrašinė →
                                              Kalendorius.
                 Kalendoriaus vaizdo keitimas              2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
                 1. Meniu režime pasirinkite Užrašinė →         3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.
                  Kalendorius.                     Jei įvykius norite peržiūrėti pagal įvykių tipą,
                 2. Pasirinkite Daugiau → Rodyti pagal dieną       1. Meniu režime pasirinkite Užrašinė →
                  arba Rodyti pagal savaitę.               Kalendorius.

                 Sukurkite įvykį                     2. Pasirinkite Tvarkaraščio sąrašas.
                                             3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti
                 1. Meniu režime pasirinkite Užrašinė →
                                              jo duomenis.
                  Kalendorius.

                 60
Gedimai ir jų šalinimas
Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.


Naudojantis telefonu gali pasirodyti tokie                 Mėginkite išspręsti šią problemą
pranešimai:                         Pranešimas
                                      tokiu būdu:
         Mėginkite išspręsti šią problemą              Įjungę telefoną pirmą kartą arba
 Pranešimas                                 tada, kai įjungtas PIN kodo
         tokiu būdu:
                                      reikalavimas, turite įvesti su SIM
 Įdėkite SIM                        PIN kodas
                                      kortele jums pateiktą PIN. Jūs galite
 kortelę, kad
                                      išjungti šią funkciją naudodamiesi
 galėtumėte   Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM
                                      PIN užraktas meniu.
 naudotis    kortelė.
 tinklo                                   Jei pasirenkate meniu, reikalaujantį
 paslaugomis                                PIN2 kodo, turite įvesti su SIM
                                      kortele pridedamą PIN2 kodą.
         Įjungus telefono užrakto funkciją,     PIN2 kodas
 Telefono                                  Išsamesnės informacijos kreipkitės
         jums reikės įvesti telefonui
 užrakinimas                                į savo mobiliojo ryšio paslaugų
         nustatytą slaptažodį.
                                      teikėją.

                                                        a
                      Mėginkite išspręsti šią problemą  Įvedate numerį, bet jo nerenka.
               Pranešimas
                      tokiu būdu:            • Įsitikinkite, kad paspaudėte skambinimo
                      Paprastai jūsų SIM kortelė      mygtuką: [   ].
                      užblokuojama dėl to, kad kelis   • Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo
               PUK kodas  kartus neteisingai įvedėte PIN    mobiliojo ryšio tinklo.
                      kodą. Turite įveskite PUK kodą,
                      gautą iš savo ryšio teikėjo.    • Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių
                                        tuo numeriu.
             Telefonas rodys „Paslauga neteikiama“ arba     Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.
             „Tinklo klaida“.
Gedimai ir jų šalinimas
                                       • Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
             • Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni,   • Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo
              ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir   mobiliojo ryšio tinklo.
              bandykite dar kartą.
                                       • Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių
             • Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis        tuo numeriu.
              funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo
              mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės   Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.
              informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio   • Patikrinkite, ar neuždengėte telefone
              paslaugų teikėjo.                  integruoto mikrofono.


             b
• Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti  • Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas
 jūsų burnos.                     teisingas numeris.
• Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos    • Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį
 tinkamai prijungtos.                 išsaugokite.
Telefonas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus    Akumuliatorius gerai neįsikrauna arba kartais
piktograma.                     telefonas pats išsijungia.
Jūsų akumuliatorius senka. Įkraukite ar pakeiskite  • Gali būti, kad akumuliatoriaus gnybtai yra
akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.      nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite
                            abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl
                                                          Gedimai ir jų šalinimas
Bloga skambučio garso kokybė.
                            bandykite akumuliatorių krauti.
• Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono    • Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta,
 antena.                       atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.
• Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni,
                           Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.
 ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir
 bandykite dar kartą.                Kai vienu metu naudojatės keliomis programos,
                           telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.
Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo
numerio nerenka.                   Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų
                           prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

                                                        c
Rodyklė
„Bluetooth“             adresatai            balso komentarai
  aktyvinimas, 46          grupių kūrimas, 38       įrašymas, 50
  duomenų priėmimas, 47       paieška, 29           leidimas, 50
  duomenų siuntimas, 47       pridėjimas, 29
                                  chronometras
  nuotolinis SIM režimas, 47                     žr. įrankiai, chronometras
                  akumuliatorius
„Communities“             įdėjimas, 16
                                  daugialypė terpė
 žr. įrankiai, mob. tinklaraštis   įkrovimas, 18          žr. žinutės
                   senkančio akumuliatoriaus
„Java“                               ekrano fonas 24
  atsisiuntimas, 55         indikatorius, 18
  programų pasirinkimas, 55                    FM radijas
                  atgalinės atskaitos laikmatis   klausymasis, 31
  žaidimų paleidimas, 55       žr. įrankiai, atgalinės
                                   radijo stočių
                    atskaitos laikmatis
„Windows Media Player“ 44                       išsaugojimas, 45
                  atminties kortelė 19
                  ausinės 26


d
garsumas               keitiklis, 59        laikrodis
 mygtukų signalo          mobilusis dienoraštis, 53   žr. pasaulio laikrodis
 garsumas, 23            RSS skaitytuvas, 56     mygtukų signalai 23
 skambučio garsumas, 25       signalas, 58
                                 mobiliojo telefono seklys 49
inscenizuoti skambučiai       skaičiuotuvas, 58
  žr. skambučiai, inscenizuoti   užduotis, 59        muzikos grotuvas
                                  grojaraščių kūrimas, 44
  skambučiai            vaizdų rengyklė, 51
                                  muzikos klausymasis, 32
internetas            kalendorius           sinchronizavimas, 44
  žr. interneto naršyklė      žr. įrankiai, kalendorius   tinkinimas, 45
                                                  Rodyklė
interneto naršyklė        keitiklis           muzikos paieška 45
  pagrindinio puslapio       žr. įrankiai, keitiklis
  paleidimas, 33                        naršyklė
                 konferenciniai skambučiai    žr. interneto naršyklė
  žymeklio pridėjimas, 34     žr. skambučiai,
                  konferenciniai        ne tinklo profilis 20
įrankiai
  atgalinės atskaitos      laikmatis
  laikmatis, 59           žr. įrankiai, atgalinės
  chronometras, 59         atskaitos laikmatis
  kalendorius, 60

                                                e
     nuotraukos            SIM kortelė 16          inscenizuoti skambučiai, 49
      fotografavimo pagrindai, 30                    iš telefonų knygos, 37
                      SOS žinutė 48
      keitimas, 51                           konferencinis skambutis, 36
      papildomos fotografavimo    signalai
                        išjungimas, 58         neseniai rinkti, 35
      funkcijos, 40                           pagrindinės funkcijos, 25
                        sukūrimas, 58
      peržiūra, 30                           papildomas rinkimas, 36
                        sustabdymas, 58
     pasaulio laikrodis                         papildomos funkcijos, 35
      dvigubo rodymo         sinchronizacija          praleistų skambučių
                        pradžia, 56
      nustatymas, 57                          peržiūra, 35
                        profilio kūrimas, 56
Rodyklė
      kūrimas, 57                            praleistų skambučių
      peržiūra, 57          skaičiuotuvas           rinkimas, 35
                       žr. įrankiai, skaičiuotuvas   skambinimas, 25
     pastaba
      žr. teksto pastabos ar balso  skambėjimo tonas 24        tarptautiniai numeriai, 37
      komentarai           skambučiai           šablonai
                       atidėjimas, 36         daugiaformačiai, 39
     RSS skaitytuvas
      žr. įrankiai, RSS skaitytuvas   atidėtų atnaujinimas, 36    įterpimas, 39
                       atsiliepimas į papildomus    tekstas, 38
     radijas               skambučius, 36
      žr. FM radijas
                       atsiliepimas, 25
     f
tekstas            vizualinių funkcijų
  įvedimas, 27        įterpimas, 52
  komentaro sukūrimas, 60
  žinutės, 26        vaizdo įrašai
                fotografavimo pagrindai, 31
telefono užrakinimas 24    įrašymas, 31
tylusis profilis 24      peržiūra, 31
užraktas           valdikliai 22
 žr. telefono užrakinimas  vardo kortelės 37
                                 Rodyklė
vaizdai           žinutės
 apkirpimas, 52        daugialypės žinutės
 efektų taikymas, 51      peržiūra, 29
 keitimas, 52         daugialypių siuntimas, 26
 komentarų pridėjimas, 53   el. laiško peržiūra, 29
 reguliavimas, 51       el. laiškų siuntimas, 26
 spausdinimas, 53       teksto siuntimas, 26
                teksto žinutės peržiūra, 29                               g
       Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)                Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau
                                       įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC
                                       reikalavimus.
Mes,          Samsung Electronics                  Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10
                                       str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems
savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys                   stebėtojams:
                                         BABT, Balfour House, Churchfield Road,
     GSM mobilusis telefonas : GT-S5230                   Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
                                         Identifikacijos ženklas: 0168
su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus  Techniniai dokumentai yra saugomi:
ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.
                                         Samsung Electronics QA Lab.
  Sauga    EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
  EMC     EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)               ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
         EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
         EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)               (Atstovas EU šalims)

  SAR     EN 50360 : 2001                         Samsung Electronics Euro QA Lab.
         EN 62209-1 : 2006                        Blackbushe Business Park, Saxony Way,
                                         Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
  Tinklas   EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
         EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
                                         2009.04.01         Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas
                                         (išdavimo vieta ir data)       (įgalioto asmens vardas ir parašas)

                                       * Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro
                                       adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio
                                       įsigijote telefoną.
Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo
pateiktų šiame vadove.
                                                   Printed in Korea
World Wide Web                                        Code No.: GH68-22884A
http://www.samsungmobile.com                               Lithuanian. 04/2009. Rev. 1.0

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:845
posted:7/23/2011
language:Lithuanian
pages:75