Prosjekt ISF-2010 by qingyunliuliu

VIEWS: 92 PAGES: 72

									  Nytt om ISF-ordningen i 2011

  Møte i Helsedirektoratet 12. oktober 2010


|
Program for dagen
10.30-10.50 Innledning ved Leena K: premisser med mer.

10.40-11.45 Nytt i regelverket for ISF 2011 (Kristin D og Eva W)

      Endringer i DRG-struktur; herunder ny
      stråleterapiløsning
      Andre endringer i ISF 2011
      NPK 2011

      Reglene knyttet til utførende helsepersonell
      Legemidler i ISF

11.45-12.20 Lunsj

12.20- 12.50 Nye kostnadsvekter og beregnede
 omfordelingseffekter
         (Guri S)

12.50-13.15 Tid til spørsmål og svar

      |
ISF 2011: budsjettmessige forutsetninger

•  Enhetsrefusjon (for 1 DRG-poeng) er foreslått til
  36 968 kroner

•  refusjonssatsen er satt til 40 % av full
  enhetsrefusjon

 dette gir en ISF-refusjon på 14 787 kroner per
 poeng.

•  forutsetter Stortingets godkjennelse ved
  behandling av Prp. 1 S (2010-2011)


    |
Gjeldende retningslinjer for medisinsk koding

•  Nasjonal kodeveiledning omfatter normgivende
  retningslinjer for medisinsk koding i forbindelse med
  aktivitetsrapportering til NPR om
  • valg av hovedtilstand og registrering av andre tilstander
  • bruk av ICD-10 i koding av tilstander, herunder nasjonale
   regler som gjelder for utvalgte områder
  • bruk av NCMP, NCSP og nasjonale særkoder i koding av
   prosedyrer


•  legges til grunn ved koderevisjoner.
•  oppdateres årlig og er tilgjengelig på www.kith.no


      |
Premisser for ISF 2011
•  Fortsatt enklere (og slankere) regelverk
  • 2009: 320 g, 2010: 220 g, 2011: 186 g !
  • Bedre DRG-løsning i stedet for tilleggsrefusjoner
  • Bortfall av siderapporteringer og ”budsjettregler”


•  Stabilitet
  •  mindre endringer (enn 2009-2010)


•  Helsepersonell-nøytralitet?
  •  1 skritt videre…
      |
Hva sa vi tidligere?
2010:                 2011:
• felles finansieringsordning for   • Justering av ordningen mht
 dag, døgn og poliklinikk         •  poliklinisk stråleterapi
                      • legemiddelbehandling
•  videreutvikling av løsningen for    • ”helsepersonell-regler”
  legemiddelbehandling
                    •  Bedre kostnadsvekter
•  større likhet i kostnadsdekning,
  mindre ”insentiver”        •  Mindre sær-rapportering

•  Tidligere utgivelse av       •  Samtidig utgivelse av foreløpig
  regelverket: 15. oktober 2009     regelverk og NPK: 1. oktober 2010
      |
  Endringer i DRG-logikk - overordnet
•  Nye DRG-er er utviklet og tas i bruk
  • for poliklinisk stråleterapi
  • for behandling med ryggmargsstimulator/vagus-
   stimulator
  • for fostermedisin


•  Tidligere utviklede løsninger er implementert
  •  for stamcelletransplantasjon og stamcellestøtte
  •  for respiratorbehandling og ventilasjonsstøtte

•  Eksisterende DRG-er er justert
  • DRG-løsning for behandling av AMD er endret
  • Andre ”logikkendringer”
      |
Forenkling av regelverket - overordnet

Noen tilleggsrefusjoner og siderapporteringer faller bort
 •  erstattes av nye DRG-er/logikkendringer
 •  aktuelle kostnadsvekter inkluderer også ”særkostnader”
 •  men ikke:
      -  Palliativ behandling
      -  Organdonasjon
      -  Hjemmebasert peritonealdialyse


Noen regler knyttet til kostnadskontroll faller bort
 •  poliklinisk rehabilitering
    |
Hvilke områder er i fokus i 2011?

• Stråleterapi!
• Fysioterapi!


•  Annet?
    |
  DRG løsningen i 2011
  Kristin Dahlen


|
  Oversikt

•  Om lag like mange DRGer som i 2010 (879 stk)

•  Kun mindre endringer i DRG strukturen med
  unntak av stråleterapiløsningen

•  Kontakt/ innspill fra fagmiljø ift flere av
  endringene     |
   Stråleterapi

Før:            Nå:             Siden:
•  DRG 409O        •  DRG 409A-N (14     •  Videreføre
                DRGer)           samarbeid med
•  Hovedtilstand Z51.0
  strålebehandling    •  Hovedtilstand er      stråleterapi-
                indikasjon for       miljøet
•  Finansiering basert
                behandlingen      •  Videreutvikling
  på takster for antall
  bestrålte felt     •  Prosedyrekoder for     av modellen
                strålebehandling    •  Kostnads-
              •  Vekter basert på      baserte vekter
                tidligere registrerte
                takster i mangel av
                kostnadsinfo.       |
DRG løsning stråleterapi 2011

14 nye DRGer:
409A  Strålebehandling ved svulst i sentralnervesystemet (CNS)
409B  Strålebehandling ved svulst i øre, nese, hals, øye og ansikt
409C  Strålebehandling ved svulst i lunge og mediastinum
409E  Strålebehandling ved svulst i fordøyelsesorganer
409G  Strålebehandling ved svulst i muskel-skjelettsystemet og bindevev
409F  Strålebehandling ved svulst i hud
409D  Strålebehandling ved svulst i endokrine kjertler
409H  Strålebehandling ved urologiske tilstander
409I  Strålebehandling ved svulst i mannlige kjønnsorganer
409J  Strålebehandling ved svulst i kvinnelige kjønnsorganer
409M  Strålebehandling ved hematologisk kreft
409L  Strålebehandling ved uspesifiserte maligniteter
409N  Strålebehandling ved svulst i bryst (mamma)
409K  Brakyterapi ved svulst


    |
DRG løsning stråleterapi 2011
•  DRGene er basert på indikasjon for behandlingen
  samt type behandling

•  WEOA00  Ekstern stråleterapi, høyenergisk (MV)
•  WEOA05  Ekstern stråleterapi, lavenergisk (kV)
•  WEOA10  Ekstern stråleterapi, helkropp
•  WEOA15  Ekstern stråleterapi med spesialapparat
•  WEOB00  Brakyterapi, applikatorinnsetting
•  WEOB05  Brakyterapi med høydoserate (HDR)
•  WEOB10  Brakyterapi med pulset doserate (PDR)
•  WEOB15  Brakyterapi med lav doserate (LDR)
•  WEOB20  Brakyterapi, intravaskulær (IVBT)
•  TE325   Brakyterapi på leppe
•  TE494   Brakyterapi i munnhule og kjever
•  TE623   Brakyterapi på tungen


    |
Andre DRG endringer i 2011

DRG 481 splittes i tre:
• DRG 481A Annen stamcelletransplantasjon
• DRG 481B Allogen stamcelletransplantasjon > 17 år
 DRG 481C Allogen stamcelletransplantasjon 0-17 år
(HMAS inn i DRG 481A)

Samme dag DRGer som i 2010:
• DRG 481O Annen stamcelletransplantasjon,
 dagbehandling
• DRG 481P Allogen stamcelletransplantasjon,
 dagbehandling


   |
Andre DRG endringer i 2011

         Splitt av DRG 914P
DRG 914P          DRG 914Q
Rutinemessig screening av  Poliklinisk fosterdiagnostisk
nyfødte           undersøkelse
              (kodeveiledning vil bli utarbeidet)
   |
Andre DRG endringer i 2011

•  Ny DRG for tverrfaglig utredning - DRG 997O

•  Uavhengig av indikasjon
•  Basert på prosedyrekoder
  WMAA00 Samtidig tverrfaglig utredning
  WMAB00 Sekvensiell tverrfaglig utredning

(NB! Føringer ift når disse kodene kan brukes – eks min 3 faggrupper)
     |
Andre DRG endringer i 2011

Grupperettet pasientopplæring – DRG 998O:

•  Særkodene 42KD og 42KJ erstattes av NCMP koder (WPCK00
  lærings- og mestringsaktivitet sammen med relevant ZWWA kode som
  sier noe om hvem opplæringen er rettet mot)

•  Hovedtilstand angis der opplæring gjelder sykdom som
  pasienten har

•  Bortfall av takst A99 som styrende for refusjon

NB! Grupperettet pasientopplæring skal kun rapporteres med
  en kontakt pr pasient pr program


     |
Andre DRG endringer i 2011

DRG 802U poliklinisk behandling av AMD
 (aldersrelatert makuladegenerasjon)

•  Inneholder i 2010 behandling med
  Lucentis (Ranibizumab) og Avastin (Bevacizumab)
  (samt fotodynamisk metode (Visudyne)

•  I 2011 vil kun behandling med fotodynamisk metode
  (Visudyne) og Lucentis inngå i DRGen (behandling
  med Avastin grupperes til DRG 802P)


    |
  Andre DRG endringer i 2011
•  Bortfall av DRGene 22 hypertensiv encefalopati, DRG 61 og 62
  innleggelse av ventilasjonsrør i øret, DRG 39P bilaterale oper på linsen,
  DRG 705 terapeutisk koloskopi og DRG 823R medisinsk
  miljøundersøkelse

•  Ny DRG 570/ 570O innsetting og bytte av stimulator i hjernen
  (inneholder flere prosedyrer som tidligere har vært gjenstand for
  tilleggsrefusjon pga benyttet implantat)

•  Flytting av Z-koder til relevante HDGer (eks Z01.0 us av øyne og
  syn til HDG 2 og ikke HDG 23 som før)

•  DRG 115B implantasjon eller bytte av pacemaker og 115C
  innsetting eller bytte av defibrillator vil også inneholde opphold
  uten overnatting (implantat) (jfr DRG for cochlea implantat)

•  Korrigering av de mangler som blir manuelt håndtert i 2010 (jfr
  tidligere publiserte liste)

      |
  Andre endringer i ISF 2011
  Kristin Dahlen


|
Andre endringer i ISF 2011

•  En enklere og mer forutsigbar
  finansieringsordning og regelverk

•  (enda) færre refusjonsregler (dvs. tilfeller hvor
  oppholdet tilordnes en annen vekt enn den vekt som er
  angitt for den DRG det gitte oppholdet grupperer til”)
    |
  Andre endringer i ISF 2011

•  Bortfall av takster (A99, A93, H05c, H06a, H03d)

•  Bortfall av særkoder som har ekvivalente NCMP
  koder (eks kode for respiratorbehandling)

•  Alle opphold i DRG 462O pol rehab gir grunnlag
  for ISF refusjon (bortfall av 10 g regel) dersom de
  fastsatte vilkår er oppfylt


     |
Andre endringer i ISF 2011
Utvidelse av sekundær rehab. utvalget med følgende DRG-er

   •  DRG 1A  Intrakraniell operasjon for svulst i
         sentralnervesystemet
   •  DRG 1B Annen intrakraniell vaskulær operasjon
   •  DRG 1C Operasjon for intrakraniell aneurisme, vaskulær
         anomali eller hemangiom
   •  DRG 1D Intrakraniell cerebrospinal fluid shuntoperasjon
   •  DRG 1E Annen kraniotomi unntatt ved traume
   •  DRG 2A Operasjon for kronisk subduralt hematom
   •  DRG 2B Annen kraniotomi ved traume
   •  DRG 214A Kombinert fremre/ bakre spondylodese
   •  DRG 214B Fremre eller bakre spondylodese m/bk
   •  DRG 442 Operasjoner etter skade ITAD m/bk


     |
  Andre endringer i ISF 2011
  Tilleggsrefusjoner for implantat – ikke lenger nødvendig

  Pga endring i DRG logikk og i fordelingsnøkkel til kostnadsvektene

    Prosedyre/behandling          Aktuelle prosedyrekoder       Aktuelle DRG-er
Parkinson-stimulator i hjernen    AAW01, AEA00                570, 570O
Emboliseringsutstyr/coil i hjernen  AAL00, AAL20, AAL30, AAL40         1B, 1C
Vagusstimulator           ADB00                   570, 570O
Implantat i barnehjerte       FDF05, FDJ42, FFC22, FFC32, FDE32, FHB42  112A, 112O eller
                                        DRG-er i HDG 15
                                        nyfødte
Intraspinal             ABD30, ABD40, AEA30            570, 570O (ABD40 –
pumpe/ryggmargstimulator                            DRG 4, 4O)
Cochleaimplantat           DFE00                   49B
         |
 Andre endringer i ISF 2011
 Spesielle behandlinger som implementeres i DRG logikken:    Type behandling        Aktuelle prosedyrekoder  Aktuelle DRG-er
HMAS-behandling         RAGG25, RAGG30         481A
Hyperterm intraperitoneal    JAQ10
                                170,171,201
kjemoterapibehandling (HIIC)
MARS-behandling (leverdialyse)  JJGD00             191B, 192,
      |
  NPK 2011
  Kristin Dahlen


|
NPK 2011

Årlig oppdatering i ISF består av:
•  Endring i kodeverk, DRG logikk, kostnadsvekter,
   enhetsrefusjon, refusjonsandel, refusjonsregler, evt
   andre retningslinjer

Gir to parallelle ”løp” i det tekniske arbeidet med NPK:

1.  DRG logikk (samarbeide med øvrige nordiske land)
2.  ISF regler, refusjonsliste, aggregeringsregler    |
NPK 2011- foreløpig versjon

•  Vil foreligge i løpet av 14 dg

•  Forsinket pga
  • prosess knyttet til stråleterapiløsningen
  • implementering av noen teknisk utfordrende DRG løsninger


•  Den foreløpige versjonen vil ikke inneholde
  kodeverksendringer for 2011 (da denne versjonen vil
  bli brukt til å regruppere gammelt materiale)    |
NPK 2011

•  ISF aktivitet vs ikke-ISF aktivitet i løpet av samme
  sykehusopphold – metode for håndtering av dette
  (NB! ikke-ISF avdelinger skal merkes med at de ikke
  er godkjent for ISF refusjon; NPR meldingen)

•  Utskrivningsklar – en liten justering ved at datoen
  hentes fra siste avdelingsopphold der denne finnes
  (NB! Dersom en pasient endrer status og ikke lenger
  er utskrivningsklar må opplysningene korrigeres)    |
NPK 2011

Aggregering:

1. Konsultasjon med høyest vekt blir tellende
2. Omsorgsnivå for aggregert sykehusopphold
  der flere ”nivåer” er involvert
3. Pol kons/ dagkir etterfulgt av innleggelse
   |
Om reglene knyttet til utførende helsepersonell
Om fysioterapikonsultasjoner
Om pasientadministrert legemiddelterapi

Eva Wensaas


    |
  Reglene knyttet til utførende helsepersonell

•  I 2011 er det mindre justeringer i regelverket knyttet
  til utførende helsepersonell

•  Aggregeringsreglene består, men høyeste vekt blir
  tellende uavhengig av utførende helsepersonell

•  Kontrollert utvidelse til flere nye DRG’er avhengig av
  medisinsk innhold og volum
     |
Aggregering poliklinikk
                                     Samme
                                    institusjon
                Samme dag

         Lege    Lege

         DRG     DRG         Reglene har sikte på å unngå
 Samme pasient
         Lege Annet
                          økonomisk motivert
                          oppsplitting av opphold
                1 konsultasjon
            DRG  tellende- høyeste
                vekt


         Annet Annet Annet
                1 konsultasjon
            DRG  tellende- høyeste
                vekt          |
Nye DRG-er hvor også sykepleiere og
jordmor nå utløser ISF-refusjon

I HDG 3 ØNH-sykdommer:
903A Poliklinisk konsultasjon vedr betennelsestilstander i ØNH-regionen
903B Poliklinisk konsultasjon vedr sykdommer og skader i kjeve, tenner eller munnhule
903C Poliklinisk konsultasjon vedr søvnapne
903O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i øre-nese-hals


I HDG 7 Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel:
907A Poliklinisk konsultasjon vedr hepatitt og andre ikke-maligne leverlidelser
907B Poliklinisk konsultasjon vedr galleveislidelser
907O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i lever og galleveier
       |
Nye DRG-er hvor også sykepleiere og jordmor
nå utløser ISF-refusjon, forts
I HDG-8 Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev:
908A  Pol kons vedr brudd, dislokasjon eller bløtdelsskade i armer, ben eller bekken
908B  Poliklinisk konsultasjon vedrørende artrose
908C  Poliklinisk konsultasjon vedr inflammatorisk leddsykdom
908D  Poliklinisk konsultasjon vedr systemiske bindevevssykdommer
908E  Poliklinisk konsultasjon vedr tendinitt, myositt og bursitt
908F  Poliklinisk konsultasjon vedr lidelser og skader i rygg og nakke
908O  Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i bevegelsesapparatet


I HDG-14 Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid:
914O Poliklinisk konsultasjon vedrørende svangerskap, fødsel og barseltid
914P Obstetrisk diagnostisk tiltak, inkludert screening av gravide
     |
Omfang sykepleiekonsultasjoner i ISF

•  I 2009 var 142 000 sykepleiekonsultasjoner
  godkjent i ISF, og 51 000 var ikke godkjent,
  dvs ca 74 prosent var inne.

•  Forslag om utvidelse i 2011 vil innebære at
  om lag 86 prosent av registrerte
  sykepleiekonsultasjoner er inne
    |
Ny DRG hvor også psykolog utløser ISF-
refusjon

•  Psykologkonsultasjoner i DRG 919 O
  (Behandling av mental tilstand uten
  signifikant prosedyre) tas inn i
  beregningsgrunnlaget for ISF.

•  Det dreier seg om i underkant av 3000
  opphold hovedsakelig innenfor
  habilitering    |
  Fysioterapi i ISF

•  I 2010 er fysioterapi som del av tverrfaglig
  behandling (rehabilitering) med i
  beregningsgrunnlaget for ISF-refusjon.

•  For innlagte pasienter vil alle ressurser
  (også fysioterapi) inngå i de beregnede
  kostnadsvektene.

•  Selvstendige fysioterapikonsultasjoner gir ikke
  grunnlag for ISF-refusjon og er dermed
  finansiert gjennom basistilskuddet.
     |
Ny aktivitet inn i ISF-ordningen
 •  Forutsetter at aktiviteten er klart definert
   •  kan beskrives gjennom medisinske koder pluss evt.
     administrative koder


 •  Først når en har aktivitetsdata på plass kan en utvikle
   DRG-løsning

 •  Dersom en legger inn ny aktivitet i ISF, flyttes også
   midler (f.eks fra basistildelingen) i statsbudsjettet

 •  Vurderinger knyttet til egenandeler


      |
Poliklinisk fysioterapi skal registreres i 2011
 •  Hovedhensikten er å få komplett registrering og
   rapportering av fysioterapikonsultasjoner i
   spesialisthelsetjenesten

 •  Som for all annen poliklinisk aktivitet, skal pasientens
   diagnose + evt. prosedyrer + informasjon om
   utførende helsepersonell med mer. registreres

 •  Når aktivitetsdataene kommer på plass vil det være
   mulig å utarbeide en DRG-løsning og beregne
   kostnadsvekter


     |
Prosedyrekodeverket for flere nye fagområder

       Kirurgiske fagområder: NCSP-koder

       Andre fagområder: NCMP-koder
         • Koder for indremedisin, nevrologi m.m.
         • Koder for habilitering, rehabilitering,
          psykiatri, TSB, fysioterapi m.m.

       Krav om obligatorisk registrering av prosedyrekoder
         • Habilitering, rehabilitering: 1.1.2010
         • Psykiatri og TSB 1.9.2010
         • Fysioterapikonsultasjoner fra 1.1.2011-
   |
De mest aktuelle prosedyrekoder innen
fysioterapi
• WMC Undersøkelse av øvrige kroppsfunksjoner
• WND Fysisk trening under instruksjon
• WNE Annen trening under instruksjon
• WNF Annen fysikalsk behandling
• WNG Oppøving av kroppsfunksjoner
• WPAA Rådgivning, samarbeid og opplæring


•  Utførelse i gruppe angis som tilleggskode
•  ZWWA30 prosedyre rettet mot en gruppe av pasienter


    |
Krav til rapportering av poliklinisk fysioterapi
 Fra 2011 skal konsultasjoner hos fysioterapeut og poliklinisk fysioterapi rapporteres.
  Bassengtrening skal verken registreres eller rapporteres.

 Diagnosekoding:
 • Når fysioterapi skyldes pasientens sykdom skal denne kodes som hovedtilstand
 • Z50.1 (Annen fysikalsk behandling) kan brukes for en kontakt som kun omfatter
  fysioterapi etter at primærbehandling er avsluttet.
  •  Ved f.eks. lungefysioterapi for KOLS er ikke denne koden aktuell. I disse tilfeller er
    det diagnosekoden for KOLS som skal brukes

 Prosedyrekoding:
 • Aktuelle koder i kapittel W i NCMP kan brukes i tillegg for å indikere hvilke
  undersøkelser er utført eller for å spesifisere type fysioterapi

 I tillegg gjelder øvrige krav for koding av behandlingsaktivitet til NPR, herunder
  •  Som utførende helsepersonell skal fysioterapeut (kodeverdi 14) kodes
  •  Gruppebehandling skal angis ved aktuelle attributt i NPR-meldingen       |
Pasientadministrert behandling med
særskilte legemidler

•  2009-2010:     Legemiddelbasert løsning
•  2011:        Indikasjonsbasert løsning

•  Beregningsgrunnlaget fortsatt: Hver pasient som i
  løpet av aktivitetsåret har mottatt aktuell behandling

•  Ordningen kan bli utvidet med flere medikamenter i
  løpet av året. Det vil bli kunngjort på våre nettsider:
  http://www.helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/
     |
Pasientadministerte legemidler –
løsning for 2011
                                     Certolizumab
1 Revmatologi  Adalimumab    Anakinra   Etanercept  Golimumab
                                       pegol

          Humira®     Kineret®    Enbrel®   Simponi®   Cimzia®

         Adalimumab
2 Mage/tarm

          Humira®


3 Hud      Adalimumab    Etanercept  Ustekinumab  Golimumab

          Humira®     Enbrel®   Stelara®   Simponi®
                  Interferon  Interferon
        Glatirameracetat
                  beta-1a    beta-1b
4 Nevrologi
                  Avonex®   Betaferon®
         Copaxone®
                  Rebif®    Extavia®     |
Vekter for pasientadministrert behandling med
særskilte legemidler 2011


              Gruppe                 Vekt
  Pasientadministrert behandling av revmatologiske lidelser
A                                 3,847
  med særskilte legemidler
  Pasientadministrert behandling av mage-/tarmlidelser med
B                                 3,994
  særskilte legemidler
  Pasientadministrert behandling av hudlidelser med særskilte
C                                 3,851
  legemidler
  Pasientadministrert behandling av nevrologiske lidelser med
D                                 3,483
  særskilte legemidler
   |
  Lunsj 
|
Kostnadsvekter i ISF 2011
v/ Guri Snøfugl
   |
Kostnadsdata fra samarbeidssykehus

•  Kostnadsvektene beregnes ut fra kostnadsdata fra et
  utvalg samarbeidssykehus

•  Sykehusets kostnader til pasientbehandling spesifiseres i
  kostnadsgrupper

•  ”Top-down modell” benyttes for å fordele kostnader fra
  kostnadsgrupper til DRG

•  Gjennomsnittskostnad per DRG beregnes

    |
    Kostnadsdata fra 2009 fra følgende
    sykehus inngår:
•  Rikshospitalet            •  Sykehuset Østfold
•  Radiumhospitalet           •  Akershus universitetssykehus
•  Ullevål universitetssykehus      •  Sykehuset innlandet med
•  St. Olavs hospital            følgende enheter
•  Helse Bergen med følgende         • Lillehammer
  enheter                  • Gjøvik
  •  Haukeland, universitetssykehus    • Hamar/Elverum
  •  Voss sjukehus            • Kongsvinger
  •  Kysthospitalet i Hagavik
                     •  Universitetssykehuset i Nord-
•  Sykehuset i Vestfold           Norge
                     •  Nordlandssykehuset        |
Aktivitetsdata fra NPR

•  aktivitet for 2009

•  DRG-logikk for 2010

•  Skiller mellom dag/døgn og poliklinisk
  aktivitet ut fra DRG-logikken
    |
Todelt beregningsmodell

For hvert sykehus beregnes:

1)  gjennomsnittlig kostnad per opphold per
   DRG (dag- og døgnbehandling)

2)  gjennomsnittlig kostnad per konsultasjon per
   DRG (poliklinisk aktivitet)    |
  Beregning av kostnadsvekter

•  Resultatene fra beregningene sammenstilles per DRG

•  Mediankostnaden for hver DRG benyttes

•  Empirisk vekt = vekting av mediankostnad per DRG
  mot gjennomsnitt for alle mediankostnadene

•  Like mange DRG-poeng med nye og gamle vekter
     |
  Nytt i beregningsmodellen

•  Ny fordelingsnøkkel for operasjon

•  Ny fordelingsnøkkel for tidsbruk i poliklinikken

•  Medikamentkostnader tilordnet
  avdeling/kostnadsgruppe

•  Helhetlig DRG-logikk


    |
Ny fordelingsnøkkel operasjon

•  Oppdatert informasjon om:

  • Personellressurs under operasjon
  • Implantatkostnader
  • Tidsbruk
    |
Ny fordelingsnøkkel tidsbruk i poliklinikken

•  NPR-data er brukt for å finne variasjon i
  tidsbruk mellom ulike DRG-er i poliklinikken

•  Ny fordelingsnøkkel fordeler
  personellkostnader basert på tidsbruk
    |
Mer om poliklinikk kostnader

•  Særskilte kostnader er knyttet til aktuelle
  prosedyrer

•  Legemiddelkostnader for relevante
  polikliniske DRG-er er beregnet ut fra
  ”normal dose” og oppdaterte priser

•  Egenandel er trukket fra før helhetlig
  vektsett er utarbeidet

    |
Ny DRG-løsning stråleterapi:

•  Kostnadsinformasjon mangler

•  Midlertidige vekter er beregnet ut fra
  takstkoder – dvs. antall registrerte felt

•  Gjennomsnittlig antall registrerte takstkoder
  pr DRG danner grunnlag for vekten

•  Antall DRG-poeng lik dagens løsning

   |
Hvorfor endres vektene?

•  Nye kostnadstall – endring i relative kostnader
  pga endrede kostnadsforhold

•  Annet utvalg av sykehus

•  Nytt metodegrunnlag:
  • Ny fordelingsnøkkel operasjon
  • Ny fordelingsnøkkel tidsbruk i konsultasjonene    |
Beregnede omfordelingseffekter

•  Omfordelingseffektene viser effekt av endring i vekter
  • samlet sett er det like mange DRG-poeng som før
  • 1.tertial 2010 er kalibreringsgrunnlag


•  Inkluderer ikke effekt av logikkendringer

•  Endring i refusjonsregler er holdt utenfor
  •  Tilleggsrefusjoner
  •  Sideutbetalinger
  •  Sekundær rehabilitering     |
Omfordelingseffekter RHF

          Anslag årseffekt i DRG-poeng       Endring i prosent
          Kostnadsvekter  Stråleterapi  Samlet  Av total aktivitet


Helse Vest        639       -810    -171     -0,07 %


Helse Midt-Norge    -1 266      132    -1 134    -0,63 %


Helse Nord        -86       105     19      0,02 %


Helse Sør-Øst      713       495     1 208     0,18 %
    |
Omfordelingseffekter. Aktivitet i HF - 1
                          Endring
                      DRG    med
                     poeng    nye  Prosentvis
 Helseforetak               2010   vekter   endring

 Oslo universitetssykehus HF       67 761  1 723    2,5 %

 Helse Bergen HF             32 465   546    1,7 %

 Sykehuset Innlandet HF         29 331   -607    -2,1 %

 St. Olavs Hospital HF          27 725   304    1,1 %

 Vestre Viken HF             26 917   -642    -2,4 %

 Sørlandet sykehus HF          20 970   266    1,3 %

 Helse Stavanger HF           20 152   278    1,4 %

 Akershus universitetssykehus HF     18 277   -335    -1,8 %

 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF  17 927   245    1,4 %


      |
Omfordelingseffekter. Aktivitet i HF - 2
                DRG-   Endring
                poeng  med nye  Prosentvis
Helseforetak           2010   vekter   endring

Sykehuset Østfold HF      17 202  -172    -1,0 %
Sykehuset i Vestfold HF    15 797  -345    -2,2 %
Sykehuset Telemark HF     13 553  -327    -2,4 %

Helse Sunnmøre HF       11 178  -229    -2,0 %
Helse Fonna HF         10 974  -153    -1,4 %
Nordlandssykehuset HF     10 451  -112    -1,1 %

Helse Nord Trøndelag HF    9 421   -193    -2,0 %
Helse Nordmøre og Romsdal HF  7 918   -138    -1,7 %

Helgelandssykehuset HF     4 928   -44    -0,9 %

Helse Finnmark HF       4 268   -94    -2,2 %

Helse Førde HF         7 829   -153    -2,0 %
        |
Omfordelingseffekter – aktivitet i
private ideelle sykehus med mer.
                          Endring
                      DRG-    med
                      poeng   nye   Prosentvis
 Institusjon                 2010   vekter   endring

 Diakonhjemmet               5 142     9    0,2 %
 Lovisenberg                5 011    -187   -3,7 %
 Haraldsplass Diakonale sykehus AS     3 692    -134   -3,6 %
 Martina Hansens hospital          2 931    -173   -5,9 %
 Betanien hospital             1 182     92    7,8 %
 Haugesund sanfor revm            765    -13   -1,7 %
 Oslo legevakt                660     28    4,2 %
 Stiftelsen Betanien Bergen          110    -18   -16,5 %
 Revmatismesykehuset Lillehammer       311     41   13,3 %
 Private sjukehus, inkl. Feiringklinkken   6629    531    8,0 %
        |
Fordeling DRG-poeng 2010
 100 %  9,5 %  9,7 %  10,1 %  9,5 %  9,6 %
 90 %
 80 %
 70 %
 60 %
 50 %  90,5 %  90,3 %       90,5 %  90,4 %
              89,9 %
                            Poliklinikk
 40 %
                            Dag/døgn
 30 %
 20 %
 10 %
 0%
     Helse  Helse  Helse   Helse  Total
     Vest   Midt-  Nord   Sør-Øst
         Norge   |
Fordeling DRG-poeng 2011

 100 %
      11,7 %   12,1 %  12,4 %   12,0 %   12,0 %
  90 %
  80 %
  70 %
  60 %
  50 %
      88,3 %   87,9 %  87,6 %   88,0 %   88,0 %  Poliklinikk
  40 %
                                Dag/døgn
  30 %
  20 %
  10 %
  0%
     Helse Vest  Helse  Helse  Helse Sør-  Total
            Midt-  Nord    Øst
            Norge
  |
Omfordelingseffekter HDG - 1

                     2010-  2011-            Ny f-
                      vekt   vekt  Endring  %    nøkkel

Sykd. i skjelett/muskelsystem/bindevev  71 073  65 098  -4 065  -5,3 %  437

Sykdom i sirkulasjonsorgan        46 992  50 840  3 567  7,1 %  3 686

Sykdom i åndedrettsorgan         31 570  31 807  1 220  3,7 %   14

Sykdom i fordøyelsesorgan        29 606  29 304   956   2,8 %  -685

Sykdom i nervesystem           22 091  22 040   706   2,7 %  -543
Nyfødt m/tilst. i perinatalperioden   19 875  18 510  -1 394  -7,0 %  67
Nyre- og urinveissykdom         18 771  18 316  -239   -1,2 %  -455
         |
Omfordelingseffekter HDG - 2
                        2010-                  Ny f-
                         vekt  2011-vekt  Endring   %    nøkkel

Myeloprolif. sykdommer og lite diff. Svulster  17 387  16 254   -484   -2,7 %   -45
Sykdom under svangerskap, fødsel og barsel   16 603  14 864   -1 359  -7,5 %  -305
Fakt. som påvirker helsetilst/andre kontakter  12 781  12 309   311   1,9 %   -531
Sykdom i lever, galle, bukspyttkjertel     10 163  10 059   109   1,0 %   -529
Øre/nese/halssykdommer             9 937   10 469   857   7,1 %   96
Sykdom i kvinnelige kjønnsorganer        9 730   8 236   -1 522  -14,0 %  -1 243
Infeksiøse og parasittære sykdommer       8 925   9 336    594   6,5 %   127
Øyesykdommer                  7 770   7 544    603   5,7 %   -164
Sykdom i hud og underhud            7 205   6 683    -585   -5,8 %  -104
        |
Omfordelingseffekter HDG - 3
                                         Ny f-
                      2010-  2011-             nøkke
                       vekt   vekt  Endring   %      l

Indresekr. ernærings- og stoffskiftesykd  5 960  5 853   679   8,8 %   103
Sykdom i mannlige kjønnsorganer      4 473  4 214   -79   -1,6 %  -55
Skade, forgiftning etc.          3 595  3 330   -190   -5,1 %  -68
Sykdommer i bryst             2 675  2 597   234   7,5 %   48
Sykd. i blod, bloddannende org og
  immunapp.                2 328  2 361   303   11,3 %  15
Utenom hoveddiagnosegruppene        1 621  1 728   107   6,6 %   63
Signifikant multitraume          1 057  1 003   -54   -5,1 %  -22
Forbrenninger               807   527    -275   -33,5 %  92
        |
Videre arbeid

•  Kvalitetssikring av kostnadsvektsarbeidet – send inn
  spørsmål til drginfo@helsedir.no dersom det er noe
  dere lurer på

•  Nærmere dokumentasjon om arbeidet vil bli lagt ut på
  Helsedirektoratets nettsider

•  Vi starter opp ny kostnadsvektsrunde senest i
  desember 2010
  • invitasjon om nytt samarbeid sendes ut i november
  • samarbeid med strålemiljøet for å kunne beregne
   kostnadsbaserte vekter starter opp i nær framtid

    |
ISF 2011  ???
|

								
To top