Docstoc

Latih Tubi Aqidah Tingkatan 5

Document Sample
Latih Tubi Aqidah Tingkatan 5 Powered By Docstoc
					[Type the company name] MODUL LATIH TUBI
  SPM 2006
Latih Tubi Aqidah Tingkatan 5
user
[Pick the date]
Modul Latih Tubi SPM 2006 (Akidah Tingkatan 5)


PELAJARAN 9 : IMAN MUTIARA HIDUP

                    BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN

 1   Iman mempunyai lebih 70 cabang. Cabang yang paling afdal ialah ucapan

    A   ‫الاله اال هللا‬             C ‫سبحان هللا‬
    B   ‫الحمدهلل‬                D ‫استغفرهللا العظيم‬

 2   Manakah di antara berikut adalah martabat iman seseorang muslim?

    A   bertambah sahaja
    B   berkurang sahaja
    C   boleh bertambah atau berkurang
    D   tidak bertambah dan tidak berkurang

 3
           melakukan qiamullail
           membaca Al Quran
           berzikir, bertahmid

    Keterangan di atas merujuk kepada
    A  meningkatkan keimanan
    B  mengurangkan keimanan
    C  mengekalkan keimanan
    D  membataskan keimanan

 4   Berikut adalah sifat yang boleh mencapai kemanisan iman kecuali

    A   benci kepada perkara-perkara kekufuran
    B   mengasihi sesama manusia kerana Allah S.W.T
    C   melaksanakan tuntutan fardu dengan tidak sempurna
    D   cinta kepada Allah SWT dan rasulNya melebihi segalanya

 5   Kemanisan iman dapat diperolehi dengan cara

    A   menuntut ilmu fardu kifayah
    B   mengasihi manusia kerana Allah
    C   membantu orang lain tanpa keikhlasan
    D   menjadikan Al Quran sebagai panduan dalam keadaan tertentu

 6   Cara untuk meningkatkan iman kepada Allah S.W.T ialah

    A   memperbanyakkan amalan sunat
    B   memutuskan semua saluran hiburan
    C   menggalakkan bekerja bersungguh-sungguh
    D   menggalakkan bantu membantu sesama manusia
                         2
Modul Latih Tubi SPM 2006 (Akidah Tingkatan 5)


 7   Maksud kemanisan iman ialah

    I   gembira melakukan ibadat
    II   sentiasa mengingati mati dan hari pembalasan
    III  sanggup menanggung kepayahan demi keredaan Allah
    IV   mengutamakankan Allah S.W.T dan rasul daripada perkara dunia

    A   I dan III
    B   I dan IV
    C   I, II dan IV
    D   I, III dan IV

 ISI TEMPAT KOSONG

 1                         Pengertian Iman
      membenarkan dengan                                  mengamalkan dengan
         hati                                       anggota badan

                      1 ________________

 2   Iman seseorang muslim akan berkurang apabila melakukan ______________ .

 3   ____________ ialah berasa gembira dalam melakukan ibadat, sanggup menanggung
    kepayahan demi mendapatkan keredaan Allah S.W.T.

 4   Orang yang mendapat kemanisan iman memiliki ___________ yang tinggi dan mulia.

 5   ______________ yang konsisten dapat meningkatkan keimanan seseorang.

 6   Membenarkan di hati, mengikrar dengan lidah dan mengamalkan dengan anggota
    badan dinamakan sebagai ___________________________

 7   Menurut mazhab Ahli Sunnah Waljamaah, iman amat berkait rapat dengan
    __________ seseorang.


                            BAHAGIAN B

 1 Iman seorang muslim boleh bertambah dan berkurang.

   (a) (i)    Nyatakan dua contoh amalan orang bertambah imannya                          (2 markah)

          ..........................................................................................................................

          ..........................................................................................................................


                                  3
Modul Latih Tubi SPM 2006 (Akidah Tingkatan 5)


      (ii)   Jelaskan dua faktor yang menghalang peningkatan iman remaja kini?
                                        (4 markah)

           ..........................................................................................................................

         ...........................................................................................................................
      (iii) Huraikan dua akibat tidak mencapai kemanisan iman kepada individu
         muslim?                                                (4 markah)

           .........................................................................................................................

           ..........................................................................................................................
   (b)       Terangkan tiga faedah kemanisan iman terhadap individu?                       (6 markah)

PELAJARAN 10 : AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

                             BAHAGIAN A
                              (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN

 1     Mazhab Ahli Sunnah Waljamaah muncul kerana

      A    tercetus fitnah dalam masyarakat
      B    perpecahan di kalangan masyarakat
      C    berleluasa amalan bidaah dalam masyarakat Islam
      D    penentangan terhadap sahabat-sahabat Rasullulah s.a.w

 2
                                            Al-Quran bukan makhluk

        Pandangan Ahli Sunnah
          Waljamaah                                      “Y”                                            Al-Quran bersifat qadim
                                                                       Y
      di atas ialah

      A    pelaku dosa besar dianggap kafir
      B    beriktikad bahawa alam bersifat qadim
      C    pelaku dosa besar dianggap mukmin yang fasik
      D    mencela dan mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka

 3     Pilih jawapan yang tepat mengenai prinsip Ahli Sunnah Waljamaah.

      A    Mengharuskan perkahwinan mut’ah
      B    Berpegang teguh dengan hadis dhaif
      C    Berpegang dengan prinsip salafussoleh
      D    Menghukum walaupun tiada bukti yang sahih


                                   4
Modul Latih Tubi SPM 2006 (Akidah Tingkatan 5)
 4    Siapakah di antara berikut yang mempelopori golongan Ahli Sunnah Waljamaah?

     A   Imam Abu Hassan al-Basri
     B   Imam Abu Hassan al-Azhari
     C   Imam Abu Hassan al-Ash’ari
     D   Imam Abu Hassan al-Maturidi

 5    Manakah di antara berikut adalah pegangan Syiah Zaidiyah?

     A  Pelaku dosa besar adalah kafir
     B  Menghalalkan beberapa kemungkaran
     C  Membataskan sumber syariat hanya kepada Al-Quran
     D  Perbuatan manusia dilakukan oleh manusia bukan Allah S.W.T
 6    Penentangan Khawarij terhadap Muawiyah tercetus dalam peristiwa

     A   Majlis Tahkim
     B   Perang Siffin
     C   Baiatul Ridwan
     D   Perjanjian Hudaibiyah

     ISI TEMPAT KOSONG

 1    Para ulamak solihin yang hidup sebelum kurun ke 3 Hijrah dinamakan
     ______________.

 2    Lengkapkan rajah dibawah.

                     Nama-nama Ahli Sunnah Waljamaah
                      Al-
      a __________        Salafussoleh    b __________   Ahlul Hadis


 3    Sumber pegangan akidah Ahli Sunnah Waljamaah ialah ______________ dan
     __________________.

 4    Khawarij ialah kumpulan yang berpaling tadah daripada menyokong ___________.

 5    Soalan 5 berdasarkan jadual berikut.
        Mulhid        Fasik         Munafik     Musyrik

     a ) Orang yang melakukan dosa besar dan berterusan melakukan dosa kecil.
       ________________.                           5
Modul Latih Tubi SPM 2006 (Akidah Tingkatan 5)


     b ) Orang yang tidak beragama     _________________

     c ) Orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran
       ________________.

     d ) Orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. ________________.


     BAHAGIAN B:

 1 (a)  Ajaran Ahli Sunnah Waljamaah adalah berteraskan kepada al-Quran dan al- Hadis.

     (i) Nyatakan takrif Ahli Sunnah Waljamaah mengikut istilah. ( 2 markah)
     …………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………

     (ii) Jelaskan dua prinsip akidah Ahli Sunnah Waljamaah. ( 4 markah)
     …………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………

     (iii) Terangkan pandangan golongan tersebut terhadap al-Quran. ( 2 markah)
     …………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………

  (b) (i) Siapakah yang memasyhurkan nama Ahli Sunnah Waljamaah? ( 2 markah)
    …………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………

      Jelaskan dua usaha untuk memelihara akidah Ahli Sunnah Waljamaah.
     (ii)
                                     ( 4 markah)
     …………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………

     (iii) Terangkan dua akibat menolak pegangan Ahli Sunnah Waljamaah kepada
        umat Islam.                        ( 4 markah)
     …………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………

  (c) Terangkan dua perbezaan di antara iktikad Ahli Sunnah Waljamaah dengan
    Khawarij.
                                     ( 4 markah)
    …………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………


                         6
Modul Latih Tubi SPM 2006 (Akidah Tingkatan 5)


PELAJARAN 11 : AJARAN SESAT

                         BAHAGIAN A
                         (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN

 1     Lahir pada tahun 1870 M di Kg Seronok, Bayan Lepas Pulau Pinang.
      Terkenal dengan gelaran Hj Ahmad Matahari

     Siapakah pengasas ajaran sesat di atas?

     A   Hj. Mohd b Shafie
     B   Md. Sadiq b Baraqah
     C   Mirza Gulam Ahmad
     D   Husni Ali al-Mazandarani

 2
                  . amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam
        “Y”         . ajaran bercanggah dengan al-Quran dan as-Sunnah


     Y adalah maksud

     A   Ajaran sesat
     B   Ajaran Bahai
     C   Ajaran Taslim
     D   Ajaran Qadiyani

 3    Berikut adalah ciri-ciri ajaran sesat.

     I   Mengingkari pemimpin
     II   Mencemarkan kesucian al-Quran
     III  Menerima hukum yang telah disepakati
     IV   Mengubah prinsip asas akidah yang terdapat dalam Islam

     A   I dan II
     B   I dan III
     C   II dan IV
     D   III dan IV

 4    Nama kitab yang dianggap suci dan menjadi pegangan dalam ajaran Qadiani ialah

     A   al-Kitab
     B   al-Bayan
     C   al-Furqan
     D   al-Tazkirah
                           7
Modul Latih Tubi SPM 2006 (Akidah Tingkatan 5)


 5
         Beriktikad bahawa alam bersifat qadim
         Solat secara niat tanpa rukun qauli dan fi’li
         Menolak kewujudan hari kiamat,syurga dan neraka
     Ciri-ciri kesesatan di atas merujuk kepada ajaran

     A   Bahai
     B   Taslim
     C   Qadiani
     D   Nassyabandiyyah

 6    Pilih pernyataan yang tepat berkaitan dengan ajaran Bahai?

     I   Berasal daripada Pulau Pinang
     II   Diasaskan oleh Husain Ali al-Mazandarani
     III  Beriktikad bahawa nabi Isa as mati disalib
     IV   Mendakwa malaikat sebagai pancaindera Allah S.W.T

     A   I dan II
     B   I dan IV
     C   II dan III
     D   III dan IV

 7    Dimanakah letaknya Qadian ?

     A   Mumbai, India
     B   Srinagar, India
     C   Gusdarpur, India
     D   New Delhi, India

     ISI TEMPAT KOSONG

 1    Ajaran Bahai muncul pada tahun 1847 M di ______________.

     Lengkapkan rajah dibawah.

                           Mirza Ghulam Ahmad
                           2_________________

                           Husin Ali al-Mazandarani
      Pengasas ajaran sesat           3_________________


                           Hj Muhammad b Shafie
                           4_________________
                         8
Modul Latih Tubi SPM 2006 (Akidah Tingkatan 5)


     Soalan 5 hingga 7 berdasarkan jadual berikut.

                Bahai       Qadiyani       Taslim

         Nama ajaran sesat               Ciri- ciri kesesatan
     5__________________             Solat secara niat tanpa rukun qauli dan
                           fi’li
     6__________________             Beriktikad bahawa Nabi Isa mati
                           disalib
     7__________________             Beriktikad bahawa pengasasnya
                           mempunyai sejuta jenis mukjizat

 8    Ajaran sesat yang tertua di Malaysia ialah ____________.

     BAHAGIAN B:

 1(a) Ajaran Bahai adalah ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam.

     (i) Apakah gelaran bagi pengasas ajaran tersebut ( 2 markah)
     …………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………

     (ii) Jelaskan dua ciri ajaran tersebut. ( 4 markah)
     …………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………

     (iii) Terangkan perbezaan iktikad ajaran Taslim dengan Bahai mengenai alam
                                       ( 4 markah)
     …………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………
 (b)  Orang yang terjebak dengan ajaran sesat akan mendatangkan kerugian kepada diri
     dan masyarakat.
     (i) Apakah yang dimaksudkan dengan ajaran sesat?           ( 2 markah)
     …………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………
     (ii) Tuliskan dua contoh ajaran sesat di Malaysia selain daripada Taslim dan
       Qadiyani.                             ( 4 markah)
     …………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………
     (iii) Jelaskan dua kesan negatif ajaran tersebut terhadap orang yang
        mengamalkannya.                        ( 4 markah)
     …………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………                         9

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:617
posted:7/22/2011
language:Malay
pages:9
Description: Koleksi soalan-soalan aqidah tingkatan 5