Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Ecosystems_ Components_ Energy Flow_ and Matter Cycling

VIEWS: 55 PAGES: 21

									      Ekologi
Ekologi—Från grekiska oikos som
betyder hus.

Handlar om hur olika organismer
samverkar med varandra och med sin
icke-levande omgivning.
Ekosystem - Uppbyggnad                     Biosfären
                                Biosphere
Organismer
   En levande varelse. Alla organismer är uppbyggda
   av celler
Arter
   Grupper av organismer som liknar varandra i        Ekosystem
   utseende, egenskaper och gener (=arvsanlag)
   Kan föröka sig (I minst två generationer)
   1.5 miljoner arter kända. Det finns troligen 10-14
   miljoner
Populationer
   Alla individer av en viss art inom ett ekologiskt     Samhällen
   system
Samhällen
   Alla arter inom ett ekosystem
Ekosystem
   Ett avgränsat område med olika arter som samverkar
   med varandra och med deras icke-levande
   omgivning (mark, vatten och luft)                 Populationer
Biosfären
   Det tunna lager på jorden där liv förekommer. Allt
   levande på jorden
                             Organismer


                                    Fig. 4.2, p. 66
 Icke-levande system som livet
 behöver för att överleva
Atmosfären                    Atmosphere

 Luft       Vegetation and animals
                                   Biosphere


 ozonskiktet
                   Soil
                   Rock               Crust


Hydrosfären
 Jordens vatten
 i alla dess
 former                    core


Lithosfären    Lithosphere
                        Mantle               Crust
                                       (soil and rock)

 Jordskorpan
          Crust


 och jordens
                                       Biosphere
                                     (Living and dead

 inre
                                       organisms)
                                   Atmosphere
                            Hydrosphere   (air)
                     Lithosphere    (water)
                 (crust, top of upper mantle)
Kretslopp…
Energi från solen
omvandlas till
värme
Kol, fosfor,
kväve, vatten
och syre rör sig i
kretslopp
                  Biosphere


(jorden är ett    Kol   Fosfor      Kväve  Vatten    Syre
slutet system)
Gravitation              Värme i omgivningen
 Får materian att
 röra sig nedåt
              värme      värme      värme
Ekosystem- delar och typer av
samverkan
Icke-levande      Levande
 Vatten, luft,      Producenter,
 temperatur, jord,    konsumenter,
 ljus, nederbörd,    nedbrytare
 salthalt        Växter, djur, bakterier,
 Sätter gränser för   svampar
 vilka typer av     Samverkar och
 populationer och    påverkar varandra
 samhällen som kan    genom t.ex.
 finnas         Konkurrens, symbios,
 Begränsar storleken   parasitism,
 på populationen av   rov/köttätande osv.
 arter
Begränsande faktorer
på land och i vatten
På land         I vatten
 Solljus         Ljus
 Temperatur        • Hur klart är vattnet
              • Hur mycket ljus
 Nederbörd
               släpps igenom
 Jordmån (typ av jord
              Vattenströmmar
 och näring)
              Näringsrikedom
 Eld – hur ofta? Wind
              (speciellt kväve,
 Breddgrad        fosfor och järn)
 Höjd (hur högt över   Syrekoncentration
 havsytan)
              Salthalt
 Jordens energikälla
Energi från
solljuset    Solstrålning        Energi in = Energi ut
värmer                     Reflekteras av atmosfären (34%)
planeten
Energi för    UV strålning
                                      Värmestrålning
                                      från atmosfären
fotosyntesen                                   (66%)
                        Ozonlager
Driver                Synligt ljus
                              Växthuseffekt
materians
          Absorberas
           av ozon             Värme
kretslopp       Absorbed
           by the earth
Driver klimat                         Värmestrålning från jorden

och väder som
sprider värme                      Jorden
och vatten
  Producenter - fotosyntes
Växterna använder
energin i solljuset och
koldioxid i luften för att
bygga upp sina
vävnader
Energin lagras då I
kemisk form i växten
I ett ekosystem kallas
de organismer som
lagrar energi
―producenter‖ (vanligen
växter)
Kolcykeln
  Vilka ekosystem är mest produktiva?
  Hur många kalorier energi lagras per kvadratmeter och år)
  Flodmynningar
   Träskmarker
 Tropisk regnskog
 Tempererad skog
      Taiga
     Savann
     Jordbruk
 Slätter med träd
      Ängar
 Sjöar och floder
Kontinentalsockeln
    Öppet hav
     Tundra
   Beväxt öken
   Extrem öken


           800  1,600  2,400  3,200  4,000  4,800  5,600  6,400   7,200  8,000  8,800  9,600

                      Genomsnittlig produktivitet (kcal/m2/yr)
Produktion och några viktiga
frågor…
Eftersom producenterna är den ursprungliga
källan till all mat, varför skördar vi inte bara
växterna i världens träskmarker?
Varför hugger vi inte ner regnskogen och
planterar odlingar för människor i stället?
Varför skördar vi inte från producenterna i
världens stora hav?
Ett citat (Vitousek): Människan
använder, slösar bort eller förstör nu
ungefär 27% av jordens totala
produktion och 40% av produktionen
från ekosystemen på land
  Levande delar i ekosystem
Producenter
 Fotosyntes
 Ursprungskällan till all mat
              Värme
                          Icke-levande ämnen
                             (koldioxid,    Värme
                                            Sol-
                            syre, kväve,          energi
Konsumenter                       mineraler)Syreandning                        Värme

(Anaerobisk andning
 Metan, H2S)          Nedbrytare
               (bakterier, svampar)
                                     Producenter
                                      (växter)


Nedbrytare
 Återvinner materia…
                           Konsumenter
 Frigör organiska ämnen I    Värme
                            (växtätare,
                                       Värme
 jorden så att de kan                  rovdjur)

 användas av producenter
Nivåer i näringskedjan
Varje organism i ett ekosystem hör till en viss
nivå i näringskedjan
Producenter (Producenterna kan tillverka sin egen näring).
Primärkonsumenter (växtätare)
Sekundärkonsumenter (köttätare)
Tredjehandskonsumenter
Toppkonsumenter (äts inte av någon annan)
Asätare (äter rester och döda kroppar)
Nedbrytare
  Bryter ner organiska ämnen till näringsämnen som
  kan användas av producenter
  Återvinner materian
      Näringskedja – exempel (svensk insjö)
                                Toppkonsument,
                                äts inte av andra
Näringskedja i en svensk insjö: (nedifrån) Alg, sötvattensmärla, löja, abbore, gädda, fiskgjuse
  Energiflöde och materians väg i ekosystem…
Energi: kommer först från solen och förloras sedan i
form av värme genom näringskedjans nivåer
Materia: så gott som all materia återvinns, inget går
förlorat – jorden är ett slutet system

           Nivå 1      Nivå 2        Nivå 3       Nivå 4

         Producenter     Primär-       Secundär-     Tredjehand-
          (växter)    konsumenter      konsumenter    konsumenter
                   (växtätare)      (köttätare)  (toppkonsumenter)

     Värme         Värme      Värme t        Värme Sol-
 energi
       Värme                                    Värme
                                        Värme
                     Nedbrytare och asätare
         Näringskedjor blir Näringsväv
           Människan

          Blue whale Sperm whale


           kaskelot
                        sjöelefant
                                     För det mesta är flera
     säl                              näringskedjor samman-
              Leopard
              seal
                                     flätade. Det kallas ett
                                     näringsväv. Bilden till höger
                   Kejsar-
                   pingvin               visar näringsväven runt
Adélie
pingvin      Petrel                         Antarktis (sydpolen)
                               bläckfisk

                   Fisk
            köttätande plankton
                           Växtätande
                           djurplankton
      räka
                                       Fig. 4.18, p. 77
                   växtplankton
 Förluster i näringskedjor

I varje nivå i en näringskedja förloras en viss del av
energin till omgivningen i form av värme och andra
förluster


Ekologisk effektivitet:
  Ekologisk effektivitet betyder: den % av energi som förs
  vidare från en nivå i näringskedjan till nästa och lagras. I
  genomsnitt ligger det runt 10%
  Ju fler nivåer det finns I en näringskedja, ju större blir den
  totala energiförlusten innan högsta nivån uppnås. …
   Pyramids of Energy and Matter
   Pyramid of Energy Flow
   Pyramid of Biomass
                                   Heat


                      Heat
                 Tertiary       Decomposers
                consumers
                (human)

                        Heat

    10
                Secondary
                consumers
                 (perch)
   100                       Heat


            Primary
   1,000      consumers
          (zooplankton)               Heat

   10,000        Producers
 Usable energy     (phytoplankton)
  Available at
Each tropic level
(in kilocalories)
Ekologisk energipyramid
 Frågor…
Varför skulle jorden kunna försörja mer
människor med mat om vi tog maten
från lägre nivåer i näringskedjan?
Varför blir näringskedjor sällan längre
än fyra eller fem nivåer?
Varför finns det så få
toppkonsumenter/topprovdjur?
Varför är det just dessa arter som
normalt först blir lidande när
ekosystemet under dem störs?

								
To top