Pagar Elektrik by OGyDom

VIEWS: 1,239 PAGES: 12

									                  1
   PEMASANGAN
   PAGAR ELEKTRIK
MENGIKUT PROSEDUR YANG DITETAPKAN
  OLEH SURUHANJAYA TENAGA
2  Pemasangan Pagar Elektrik                                                                   3     PEMASANGAN PAGAR ELEKTRIK                         berkaitan supaya pemasangan tersebut tidak membahayakan penceroboh
                                          yang boleh menyebabkan renjatan elektrik.
  PIHAK YANG PERLU TAHU TENTANG BUKU PROSEDUR PEMASANGAN
  PAGAR ELEKTRIK                                 PEMATUHAN PERUNDANGAN
                                          Kaedah pemasangan pagar elektrik yang betul dan selamat mulai dari
  Semua Orang Kompeten: Jurutera, Penyelia, Penjaga Jentera, Pendawai
                                          peringkat rekabentuk hinggalah ke peringkat-peringkat pembinaan,
  Semua Kontraktor Elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga
                                          penyeliaan, penyenggaraan dan pengawasan perlu dilaksanakan mengikut
  Semua Utiliti: Elektrik, Air & Telekomunikasi
                                          kehendak Peraturan-Peraturan 1994. Peraturan-peraturan berkaitan yang
  Semua Jabatan Kerajaan: Persekutuan & Negeri
                                          perlu dipatuhi adalah:-
  Semua Pemilik Premis: Komersial atau Industri

                                          •	 Peraturan 15 : keperluan sesuatu konduktor bagi maksud
  TUJUAN
                                            penyambungan kepada sesuatu pepasangan yang hendak dibina,
  Tujuan buku ini adalah untuk menguatkuasakan kaedah pemasangan pagar
                                            dipasang, disusun, dilindungi, dikerjakan dan disenggarakan hendaklah
  elektrik dilaksanakan bagi meningkatkan tahap keselamatan pemasangan
                                            dalam saiz, kuasa dan bilangan yang mencukupi bagi mencegah
  pagar elektrik mengikut standard MS IEC 60335-2-76. Buku ini juga adalah
                                            bahaya.
  untuk memaklumkan mengenai prosedur yang perlu dipatuhi bagi memohon
  untuk mendapatkan kelulusan pemasangan pagar elektrik dari Suruhanjaya
                                          •	 Peraturan 65 : keperluan orang kompeten (Bahagian VI Jadual
  Tenaga.
                                            Kedua) menyediakan dan mengemukakan pelan, lukisan dan spesifikasi
                                            bagi had voltan/ampere sesuatu pepasangan.
  LATAR BELAKANG
  Suruhanjaya Tenaga pernah mengeluarkan arahan dan surat pekeliling
                                          •	 Peraturan 68 : keperluan melantik orang kompeten samada
  berkaitan keperluan dan kaedah pemasangan pagar elektrik sebelum ini.
                                            Jurutera Perkhidmatan Elektrik, Jurutera Elektrik Kompeten atau Penyelia
  Selari dengan perubahan teknologi semasa, kaedah pemasangan pagar
                                            Elektrik untuk memeriksa pepasangan pagar elektrik tersebut.
  elektrik yang ditetapkan dengan arahan dan surat pekeliling terdahulu perlu
  dikemaskini kesesuaiannya untuk digunapakai. Oleh yang demikian, kaedah
                                          •	 Peraturan 75 : keperluan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar
  pemasangan pagar elektrik yang lebih konduksif dan menyeluruh mengikut
                                            dengan Suruhanjaya Tenaga yang memegang Perakuan Pendaftaran
  standard-standard antarabangsa terkini perlu disediakan.
                                            yang sah bagi melaksana atau menjalankan pemasangan pagar elektrik
                                            tersebut.
  Pemasangan pagar elektrik oleh sesetengah pihak kebiasaannya dipasang
  bertujuan untuk menghalang kawasan mereka dari dicerobohi oleh
                                          •	 Peraturan 110 : pepasangan pagar elektrik perlu disenggara dalam
  penceroboh- penceroboh samada haiwan atau manusia. Jenis-jenis premis
                                            keadaan baik, berfungsi dan langkah-langkah awasan dipatuhi pada
  yang terlibat dalam pemasangan pagar elektrik adalah terdiri dari aktiviti
                                            setiap masa untuk mencegah bahaya.
  berhubung pertanian dan kawalan keselamatan seperti ketenteraan, utiliti
  tenaga, air dan lain-lain lagi. Oleh itu, pemasangan pagar elektrik ini perlu
  dipasang secara yang terkawal dan selamat mengikut kehendak Akta Bekalan
  Elektrik 1990, Peraturan-Peraturan 1994 dan standard-standard yang
4  Pemasangan Pagar Elektrik                                                                          5  •	 Peraturan 111 : keperluan melantik orang kompeten atau yang             ii. Klausa 22.109 - If the energizer is provided with more than one fence
    bertindak di bawah kawalan orang kompeten untuk mengusahakan dan             circuit (sometimes it defines zone), the output characteristics shall
    menjalankan pembaikan, penggantian, penservisan atau pembersihan             be within limits in 22.108 for any possible connection of the fence
    pada pepasangan.                                     circuits. The impulses for the individual sets of output terminals shall
                                                be synchronized.
  KAEDAH PEMASANGAN PAGAR ELEKTRIK
  Bagi memastikan pemasangan pagar elektrik yang betul dan selamat dipatuhi
  setiap masa, Suruhanjaya Tenaga telah menetapkan kaedah pemasangan
  pagar elektrik yang perlu dipatuhi dengan merujuk standard MS IEC 60335-
  2-76 - Particular requirements for electric fence energizers.

  (Nota : Standard MS IEC 60335-2-76 tersebut boleh diperolehi dengan pembelian terus
      dari SIRIM Bhd)


  Antara keutamaan perlu dititikberat di peringkat pembinaan pagar elektrik
  samada dari energizer type A, B, C atau D yang terdapat dalam standard MS
  IEC 60335-2-76 tersebut adalah seperti petikan klausa dan Annex berikut:-
                                                Rajah 2 : Panel yang digunakan untuk penyegerakan (synchronizing) sistem
                                                     bekalan sekiranya terdapat lebih daripada satu energizer.
    i. Klausa 22.108 - Energizer output characteristics shall be such that
    - the impulse repetition rate shall not exceed 1 Hz
    - the impulse duration of the impulse in the 500 Ω component of the
     standard load shall not exceed 10 ms
    - for energy limited energizers the energy/impulse in the 500 Ω
     component of the standard load shall not exceed 5 Joule (J)
                                                Rajah 3 : Kawasan yang dibekalkan lebih daripada satu energizer yang berlainan
                                                     yang telah disegerakkan (synchronized) untuk dibekalkan kepada
                                                     pagar elektrik
      Rajah 1 : Pengukuran nilai voltan pada pagar elektrik (pulse conductor) dibuat
           menggunakan voltmeter.
6  Pemasangan Pagar Elektrik                                                                       7
      Rajah 4 : Sistem perlindungan kilat dan komponen yang digunakan
                                             Rajah 6 : Jarak halangan fizikal hendaklah sekurang-kurangnya 2.0/2.5 meter
                                                  sekiranya mendapat dua bekalan energizer yang berlainan dan
                                                  sistemnya tidak synchronized.
                                                  (Nota : 2.0 meter untuk haiwan, manakala 2.5 meter untuk manusia)

                                          iv. Annex CC – Installation of electric security fences
                                            Annex CC.2 – Location of electric security fence
                                            - The electric fence should be separated from the public access
                                             area by means of a physical barrier.
                                            - Where an electric fence is installed in an elevated position, such as
                                             on the inner side of a window or skylight, the physical barrier may
                                             be less than 1.5 m high where it covers the whole of the electric
      Rajah 5 : Sistem pembumian pemasangan pagar elektrik.             fences. If the bottom of the window or skylight is within a distance
                                             of 1.5 m from the floor or access level then the physical barrier
    ii. Annex BB – Instructions for installation and connection of electric      need only extend up to a height of 1.5 m above the floor or access
      fences.                                    level.
                                             Nota : (Rujuk rajah 7, 8 & 9 untuk contoh pemasangan halangan fizikal)
      Annex BB1 & BB2 – Requirements for electric animal/security
      fences:-
      - Any electric animal/security fence shall not be supplied from two
       separate energizers or from independent fence circuits of the same
       energizer.
      - For any two separate electric animal/security fences, each supplied
       from a separate energizer independently timed, the distances
       between the wires of the two electric animal/security fences shall
       be at least 2.0/2.5 m. If this gap is to be closed, this shall be
       effected by means of electrically non-conductive material or an
       isolated metal barrier.                         Rajah 7 : Halangan fizikal jenis kombinasi dinding konkrit dan pagar dawai dibina
                                                sekurang-kurangnya 1.5 meter. Pembinaan pagar elektrik dipasang
                                                bermula pada atas dinding konkrit.
8  Pemasangan Pagar Elektrik                                                                     9                                               LAIN-LAIN MAKLUMAT BERKAITAN PEPASANGAN PAGAR ELEKTRIK
                                               (Rajah 10 & 11)
      Rajah 8 : Halangan fizikal jenis dinding konkrit dibina sekurang-kurangya 1.5
           meter. Pembinaan pagar elektrik adalah dipasang bermula di atas
                                                  Rajah 10 : Jarak yang memenuhi kehendak klausa annex CC1 & CC4
           dinding tersebut.
      Rajah 9 : Halangan fizikal jenis pagar besi dibina sekurang-kurangya 1.5 meter.
           Pembinaan pagar elektrik adalah dipasang bermula di atas dinding
           tersebut.  PERINGATAN !
                                                  Rajah 11 : Antara komponen lain yang digunakan
  Jurutera Elektrik Kompeten hendaklah memastikan pemasangan pagar
  elektrik di bawah tanggungjawabnya dipasang mematuhi standard MS IEC           Nota : Penggunaan pagar elektrik di premis pemunya HANYA dibenar untuk
  60335-2-76 tersebut.                                   dimulatugas setelah kelulusan bertulis diperolehi dari pejabat kawasan
                                               Suruhanjaya Tenaga sahaja. Prosedur permohonan adalah seperti di
  (Nota : Pemakaian standard MS IEC 60335-2-76 edisi terkini perlulah dirujuk dari masa
      ke semasa).
                                               Lampiran A.
10  Pemasangan Pagar Elektrik                       LAMPIRAN A                                             11   PROSEDUR PERMOHONAN PAGAR ELEKTRIK                            vii)  Pemasangan pagar elektrik yang telah siap perlu diuji selia dan diuji
                                                   oleh orang kompeten yang bertanggungjawab. Untuk ini, Borang
   1.   Pemohon dikehendaki membuat permohonan pemasangan                    G (Penyeliaan dan Penyiapan) dan Borang H (Pengujian) seperti
      pagar elektrik kepada pejabat kawasan Suruhanjaya Tenaga yang              kehendak Peraturan 14, Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 perlu diisi
      berhampiran dengan premis pepasangan. Pemohon hendaklah                 oleh orang kompeten yang bertanggungjawab untuk dikemukakan
      mengisi lengkap Borang Kelulusan Pemasangan Pagar Elektrik (seperti           kepada Suruhanjaya Tenaga.
      di Lampiran B). Borang ini boleh diperolehi melalui laman web ST.
      Berikut adalah dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan bersama           viii) Lawatan pemeriksaan oleh pegawai ST ke premis pemasangan tersebut
      borang tersebut:-                                    akan dibuat setelah kerja-kerja pemasangan siap. Lawatan tersebut
                                                  adalah bersama-sama kontraktor elektrik yang memasang, Penyelia
   i)   Nama pemunya premis/pepasangan                             Elektrik/Jurutera Elektrik Kompeten yang dipertanggungjawabkan dan
                                                  pemunya/wakil pepasangan.
   ii)  Alamat di mana      pagar   itu  akan  dipasang   dan  keluasan
      pemasangannya.                                  ix)  Setelah ST kawasan berpuas hati ke atas pematuhan pemasangan
                                                   pagar elektrik tersebut, satu surat kelulusan bertulis akan dikeluarkan
   iii)  Kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga yang            kepada pemunya. Bilamana pemunya memperolehi surat kelulusan
      akan memasang pagar elektrik tersebut.                          dari pejabat ST kawasan, mereka boleh memulakan pengoperasian
                                                   pagar elektrik tersebut.
   iv)  Gambarajah dan spesifikasi struktur pagar elektrik yang lengkap
      menunjukkan ketinggian, jenis alatan, buatan, tunjuk arah dan           x)   Pemunya pepasangan pagar elektrik hendaklah melantik orang
      sebagainya. Semua komponen dan perkakas dalam gambarajah                 kompeten iaitu sekurang-kurangnya Penyelia Elektrik untuk memeriksa
      tersebut perlu dilabelkan dengan jelas. Gambarajah ini perlu               pepasangan mereka sekurang-kurangnya sekali setiap 2 tahun
      ditandatangani sekurang- kurangnya oleh Jurutera Elektrik Kompeten            bagi memastikan ianya sentiasa dalam keadaan selamat. Laporan
      (JEK) yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pemasangan itu.              pemeriksaan ke atasnya perlu dihantar ke Suruhanjaya Tenaga.

   v)   Lukisan skematik menunjukkan punca-punca bekalan elektrik ke           xi)  Tiada sebarang fi dikenakan.
      pendawaian pagar, saiz dan jenis kabel digunakan. Lukisan skematik
      ini perlu ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Jurutera Elektrik        xii)  ST akan membatalkan Surat Kelulusan ke atas pepasangan pagar
      Kompeten (JEK) yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas                 elektrik tersebut sekiranya :-
      pemasangan itu.                                     a. Ianya tidak lagi digunakan
                                                   b. Ianya tidak selamat.
   vi)  Persijilan dan laporan ujian bagi energizer (type A, B, C dan D) hendaklah
      mengikut standard IEC 60335-2-76:2006 dari makmal-makmal IEC CB
      Scheme atau APLAC perlu dikemukakan.
      (Nota : Energizer adalah bukan kelengkapan kawalan ST, sekira ianya diimport ke
          Malaysia, pengimport perlu mendapatkan Surat Pelepasan dari ST)
12  Pemasangan Pagar Elektrik                                                              LAMPIRAN B     13   2.  Carta aliran bagi ringkasan prosedur permohonan untuk memasang
     pagar elektrik adalah seperti yang ditunjukkan di bawah.
                                         PERMOHONAN KELULUSAN PEMASANGAN PAGAR ELEKTRIK
   CARTA ALIR UNTUK PROSEDUR PERMOHONAN PAGAR ELEKTRIK          DI BAWAH PERATURAN 15, PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK 1994


                                      Bahagian A: MAKLUMAT PEPASANGAN
                                      Nama Pemunya

                                      (sama ada individu/ wakil syarikat atau agensi.
                                      Sekiranya syarikat/agensi, nama pegawai yang
                                      bertanggungjawab)

                                      No. Kad Pengenalan Pemunya
                                      (sila kemukakan salinannya)

                                      No. Pendaftaran Syarikat
                                      (jika berkaitan)

                                      Alamat Pemunya
                                      Alamat Pepasangan Pagar Elektrik
                                      Dipasang
                                      (jika lain dari alamat pemunya)

                                      Tujuan Pemasangan Pagar Elektrik
                                      Tempoh kegunaan pagar elektrik
                                      Saya memahami dan mengakui bahawa pemasangan pagar elektrik di premis seperti di atas perlu
                                      mematuhi Akta Bekalan Elektrik 1990 & Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 dan syarat-syarat yang
                                      ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga.
                                      Tandatangan pemunya & cop syarikat/ agensi:………………………………….
                                      Tarikh:…………………………………

                                      Bahagian B: MAKLUMAT KONTRAKTOR ELEKTRIK
                                      Nama Syarikat
                                      No. Perakuan Pendaftaran Dengan
                                      Suruhanjaya Tenaga
                                      (sila kemukakan salinan Perakuan yang masih
                                      sah tempohlakunya)

                                      Tarikh sahlaku Perakuan:
14   Pemasangan Pagar Elektrik                                                                                                     15
   Permohonan Kelulusan Pemasangan Pagar Elektrik Di Bawah Peraturan 15, Peraturan-Peraturan Elektrik 1994          Permohonan Kelulusan Pemasangan Pagar Elektrik Di Bawah Peraturan 15, Peraturan-Peraturan Elektrik 1994

   Bahagian C: MAKLUMAT PAGAR ELEKTRIK                                              Bahagian D: KELULUSAN / PEMBATALAN

    Gambar rajah & spesifikasi struktur                                             KELULUSAN dari Suruhanjaya Tenaga:
    pagar yang dipasang
    (sila kemukakan gambar rajah setiapnya & risalah
    jika ada)
    •	 Struktur	pemasangan	pagar	             Rujukan:
    •	 Jenis	energizer (Type A,B,C or D)          Rujukan:
    •	 Wayar	pagar                     Rujukan:
    •	 Persijilan/laporan	 ujian	 &	 Surat	        Rujukan:
      Pelepasan ST ke atas energizer                                              Pejabat ST Kawasan                              Tarikh:_________
      mengikut standard IEC 60335-3-
                                                                   __________________
      76:2006 atau MS IEC 60335-2-76
    •	 Konfigurasi	pendawaian	               Rujukan:                               __________________
    •	 Konfigurasi	pembumian                Rujukan:
    Lukisan susun atur tapak
    (sila kemukakan gambar rajah bagi setiapnya)
    •	 Lakaran	pemagaran	di	tapak             Rujukan:
    •	 Gambar-gambar	pagar	di	tapak	            Rujukan:                               PEMBATALAN Surat Kelulusan:
      &	papan/	notis	tanda	amaran
    •	 Lukisan	 skematik	 bagi	 punca	           Rujukan:
      bekalan ke energizer
    •	 Lukisan	skematik	bagi	keluaran	           Rujukan:
      setiap litar energizer
    Tandatangan  Jurutera  Elektrik Lengkap / Tidak Lengkap                                 Pejabat ST Kawasan                              Tarikh:_________
    Kompeten (JEK) yang mengesahkan
    gambar rajah & lukisan berkenaan.                                              __________________

    No. Perakuan Kekompetenan JEK                                                __________________

    Borang G (Penyeliaan dan                Lengkap / Tidak Lengkap
    Penyiapan)                                                          Sebab-sebab pembatalan: _______________________________________________
    perlu cop & tandatangan orang kompeten

    Borang H (Pengujian)                  Lengkap / Tidak Lengkap                        _______________________________________________________________________
    perlu cop & tandatangan orang kompeten
                                                                   _______________________________________________________________________
    Lawatan	 tapak	 oleh	 kakitangan	 ST	 Memuaskan/	Tidak	memuaskan
    bersama-sama kontraktor elektrik, (jika tidak memuaskan, sila perbaiki keadaan                        _______________________________________________________________________
    orang kompeten telah dibuat pada seperti berikut:
                                                                   _______________________________________________________________________
    tarikh berikut :-
                                (………………………………….......................….
                                                                   _______________________________________________________________________
                                ………………………………………………………
                                                                   _______________________________________________________________________
                                ………………………………………………………
    ________________________                                                   _______________________________________________________________________
                                ……………….......................................................)
                                (guna lampiran jika ruang tidak mencukupi)
16  Pemasangan Pagar Elektrik                                          17   Senarai	Alamat	Pejabat	Kawasan	Suruhanjaya	Tenaga.

   Pejabat Kawasan (Pulau Pinang, Kedah & Perlis)    Pejabat Kawasan (Selangor, Kuala Lumpur & Putrajaya)
   Tingkat 10, Bangunan KWSP              Tingkat 10, Menara PKNS
   13700 Seberang Jaya, Butterworth           No. 17, Jalan Yong Shook Lin
   PULAU PINANG                     46050 Petaling Jaya
   Tel: 04 - 398 8255                  SELANGOR
   Fax: 04 - 390 0255                  Tel: 03 - 7955 8930
                             Fax: 03 - 7955 8939
   Pejabat Kawasan (Perak)
   Tingkat 1, Bangunan KWSP               Pejabat Kawasan (Johor)
   Jalan Greentown                   Suite 18A, Aras 18
   30450 Ipoh                      Menara ANSAR 65
   PERAK                        Jalan Trus
   Tel: 05 - 253 5413                  80000 Johor Bharu
   Fax: 05 - 255 3525                  JOHOR
                             Tel: 07 - 224 8861
   Pejabat Kawasan (Kelantan & Terengganu)       Fax: 07 - 224 9410
   Tingkat 6, Bangunan KWSP
   Jalan Padang Garong                  Pejabat Kawasan (Pantai Barat Negeri Sabah)
   15000 Kota Bharu                   Tingkat 7, Bangunan BSN
   KELANTAN                       Jalan Kemajuan
   Tel: 09 - 748 7390                  88000 Kota Kinabalu
   Fax: 09 - 744 5498                  SABAH
                             Tel: 088 - 232 447
   Pejabat Kawasan (Pahang)               Fax: 088 - 232 444
   Tingkat 7, Kompleks Teruntum
   Jalan Mahkota                    Pejabat Kawasan (Pantai Timur Negeri Sabah)
   25000 Kuantan                    Tingkat 3, Wisma Saban KM12
   PAHANG                        W.D.T. No. 25
   Tel: 09 - 514 2803                  90500 Sandakan
   Fax: 09 - 514 2804                  SABAH
                             Tel : 089 - 666 695
                             Fax: 089 - 660 279
18  Pemasangan Pagar Elektrik              19                         Nota


   Pejabat Kawasan (Negeri Sembilan & Melaka)
   Tingkat 4, Wisma Perkeso,
   Jalan Persekutuan, MITC,
   75450 Ayer Keroh,
   MELAKA
   Tel: 06 - 231 9594
   Fax:06 - 231 9620
20  Pemasangan Pagar Elektrik
                 Nota

								
To top