Docstoc

Polish Profit and loss Statement in two languages: Polish and English (Excel)

Document Sample
Polish Profit and loss Statement in two languages: Polish and English (Excel) Powered By Docstoc
					RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych) / PROFIT AND LOSS ACCOUNT (in PLN) A I II III IV B I II III IV V VI Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym: /

31.12.2007

31.12.2008

Net

income and similar income, incl.:
od jednostek powiązanych / from affiliated entities Przychody ze sprzedaży produktów i usług / Net income from sales of products Zmiana stanu produktów (+/-) / Change of products (increase – positive value, decrease – negative value) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów / Net income from sales of goods and materials Koszty wytworzenia produktów na potrzeby własne / Cost of products manufactured for company’s needs Koszty działalności operacyjnej / Costs on operating activity Amortyzacja / Depreciation Zużycie materiałów i energii / Energy and material consumption III. Usługi obce / Services rendered by other companies (outsourcing) Podatki i opłaty / Taxes and fees Wynagrodzenia / Salaries Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia / Social insurance and other benefits

VII Pozostałe koszty rodzajowe / Other prime costs Wartość sprzedanych towarów i materiałów / Value of goods VIII and materials sold C D I II III E I II III F G I II III IV V H Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B) / Profit/loss from sales (A-B) Pozostałe przychody operacyjne / Other operating income Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / Profit from sales of non-financial fixed assets Dotacje, subwencje / Subsidies Inne przychody operacyjne / Other operating income Pozostałe koszty operacyjne / Other operating costs Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / Loss from sale of non-financial fixed assets Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych / Revaluation of non-financial fixed assets Inne koszty operacyjne / Other operating costs Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) / Profit/loss from operating activity (C+D-E) Przychody finansowe / Financial proceeds Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: / Dividends and shares in profits, incl.: od jednostek powiązanych / from affiliated entities Odsetki otrzymane, w tym: / Interest, incl.: od jednostek powiązanych / from affiliated entities Zysk ze zbycia inwestycji / Profit from investments sales Aktualizacja wartości inwestycji / Revaluation of investment value Inne / Other Koszty finansowe / Financial costs

I II III IV I J I II K L M N

Odsetki / Interest Strata ze zbycia inwestycji / Loss from investment sales Aktualizacja wartości inwestycji / Revaluation of investment value Inne / Other Zysk / Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H) /Gross profit/loss from business activity (F+G-H) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych / Extraordinary profits/losses I. Straty nadzwyczajne / Extraordinary losses II. Zyski nadzwyczajne / Extraordinary profits Wynik brutto / Zysk / Strata brutto (I+/-J) / Gross profit/loss (I+/-J) Podatek dochodowy / Income tax Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) / Other obligatory profit decrease (loss increase) Zysk / Strata netto (K-L-M) / Net profit/loss (K-L-M)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3843
posted:7/17/2009
language:Polish
pages:2
Description: Polish/Poland Profit and Loss Statement - Excel Template - in two languages: Polish and English