DE CUONG ON THI GDCD by pianobv

VIEWS: 732 PAGES: 11

									BAØI 11: TRAÙCH NHIEÄM CUÛA THANH NIEÂN TRONG SÖÏ NGHIEÄP
COÂNG NGHIEÄP HOAÙ, HIEÄN ÑAÏI HOAÙ ÑAÁT NÖÔÙC.
LYÙ THUYEÁT I) YÙ nghóa cuûa söï nghieäp CNH, HÑH ñaát nöôùc: 1) Coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù laø gì ? - Laø quaù trình chuyeån töø neàn vaên minh noâng nghieäp sang neàn vaên minh haäu coâng nghieäp, xaây döïng vaø phaùt trieån neàn kinh teá trí thöùc. - ÖÙng duïng neàn coâng ngheä môùi, coâng ngheä hieän ñaïi vaøo moãi lónh vöïc cuoäc soáng xaõ hoäi vaøsaûn xuaát vaät chaát. - Naâng cao naêng suaát laoñoäng, naâng cao ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cho toaøn daân. 2) Chuû tröông cuûa Ñaûng (Ñaïi Hoäi IX): - Phaùt huy söùc maïnh daân toäc, tieáp tuïc ñoåi môùi ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa, HÑH, xaây döïng vaø baûo veä Toå Quoác VN. - Ví muïc tieâu “Daân giaøu nöôùc maïnh, XH coâng baèng, daân chuû, vaên minh”. - Chieán löôïc phaùt trieån KT 10 naêm ñöa ñaát nöôùc ta ra khoûi tình traïng keám phaùt trieån, taïo tieàn ñeà trôû thaønh nöôùc coâng nghieäp theohöôùng hieän ñaïi. II) Traùch nhieäm cuûa thanh nieân trong söï nghieäp CNH, HÑH:
1) Vai troø cuûa thanh nieân:

- Thanh nieân ñaûm ñöông traùch nhieäm cuûa lòch söû, moãi ngöôøi töï vöôn leân töï reøn luyeän. - Laø löïc löôïng noøng coát khôûi daäy haøo khí VN vaø loøng töï haøo daân toäc. - Thöïc hieän thaéng lôïi CNH, HÑH. * Giaûi thích vì sao ? - YÙ nghóa cuoäc ñôøi cuûa moãi ngöôøi töï vöôn leân gaén vôùi XH, quan taâm ñeán moïi ngöôøi, nhaân daân vaø Toå Quoác. - Laø muïc tieâu phaán ñaáu cuûa theá heä treû. - Theå hieän vai troø coáng hieán cuûa tuoåi treû cho ñaát nöôùc. 2) Traùch nhieäm cuûa thanh nieân: - Ra söùc hoïc taäp vaên hoaù, khoa hoïc kyõ thuaät, tu döôõng ñaïo ñöùc, tö töôûng chính trò, - Coù loái soáng laønh maïnh, reøn luyeän kó naêng, phaùt trieån naêng löïc. - Coù yù thöùc reøn luyeän söùc khoeû. - Tham gia laoñoäng SX, tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò, XH. * Nhieäm vuï cuûa HS: - Ra söùc hoïc taäp, reøn luyeän toaøn dieän chuaån bò haøng trang vaøo ñôøi. - Xaùc ñònh lí töôûng soáng ñuùng ñaén. - Coù keá hoaïch hoïc taäp reøn luyeän, laoñoäng ñeå phaán ñaáu trôû thaønh chuû nhaân cuûa ñaát nöôùc thôøi kyø ñoåi môùi. - Tham gia caùc hoaït ñoäng XH, xaây döïng taäp theå lôùp vöõng maïnh. - Thöïc hieän toát nhieäm vuï Ñoaøn thanh nieân, nhaø tröôøng giao phoù.

BAØI TAÄP 1) Taïi sao Ñaûng vaø nhaân daân ta laïi tin töôûng vaøo theá heä thanh nieân trong coâng vieäc thöïc hieän CNH, HÑH? (muïc vai troø cuûa thanh nieân). 2) Neâu vaøi taám göông veà thanh nieân ñaõ phaán ñaáu vì söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä Toå Quoác: -> Trong khaùng chieán choáng Myõ: chò Ñaëng ThuyøTraâm toát nghieäp baùc só xa thuû ñoâ, vaøo mieàn nam chieán ñaáu vaø ñaõ hi sinh. ->Hieän nay: Anh Buøi Troïng Quaân: HS gioûi, ñöôïc nhaän hoïc boång nghaønh cheá taïo maùy ôû Nhaät Baûn, thaønh thaïo tieáng Anh, Phaùp, Nhaät .Anh xaùc ñònh hoïc ñeå phuïc vuï ñaát nöôùc... 3) Nhöõng bieåu hieän coù traùch nhieäm cuûa thanh nieân: -> Caâu a, b, d, ñ, g, h. -> Vì: thanh nieân coù vai troø noøng coát trong vieäc thöïc hieän muïc tieâu CNH, HÑH ñaát nöôùc: coù keá hoaïch hoïc taäp, reøn luyeän toaøn dieän trôû thaønh ngöôøi coù naêng löïc, ñaïo ñöùc...

Baøi 12 : QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA COÂNG DAÂN TRONG HOÂN
NHAÂN
LYÙ THUYEÁT I) Hoân nhaân: laø söï lieân keát ñaëc bieät giöõa moät nam vaø moät nöõ treân nguyeân taéc bình ñaúng, töï nguyeän, ñöôïc phaùp luaät thöøa nhaän, nhaèm chung soáng laâu daøi vaø xaây döïng moät gia ñình hoaø thuaän, haïnh phuùc. * Tình yeâu chaân chính laø cô sôû quan troïng cuûa HN: +ñoàng caûm (khoâng vuï lôïi) +quan taâm, toân troïng nhau +vò tha, nhaân aùi +chung thuyû II) Nguyeân taéc cô baûn cuûa cheá ñoä+chuû nghóa ôû VN: - Hoân nhaân töï nguyeän, tieán boä, moät vôï, moät choàng, vôï choàng bình ñaúng (Ñ64_HP1992). - Nhaø nöôùc toân troïng vaø baûo veä phaùp lyù cho hoân nhaân giöõa CDVN thuoäc caùc daân toäc, toân giaùo, giöõa CDVN vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi. - Vôï choàng coù nghóa vuï thöïc hieän chính saùch daân soá vaø keá hoaïch hoaù gia ñình. III) Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa cd trong hoân nhaân: 1) Ñöôïc keát hoân: - Nam töø 20 tuoåi trôû leân, nöõ töø 18 tuoåi trôû leân - Vieäc keát hoân do nam nöõ töï nguyeän, khoâng eùp buoäc, cöôõng eùp hoaëc caûn trôû - Phaûi ñöôïc ñaêng kí taïi cô quan nhaø nöôùc - Thuû tuïc keát hoân: Ñaêng kí taïi UBND phöôøng, xaõ, ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän keát hoân. 2) Caám keát hoân: - Ngöôøi ñang coù vôï, coù choàng - Ngöôøi maát naêng löïc haønh vi daân söï

- Giöõa nhöõng ngöôøi cuøng doøng maùu tröïc heä, giöõa nhöõng ngöôøi coù hoï trong phaïm vi ba ñôøi - Giöõa cha meï nuoâi vôùi em nuoâi, boá choàng vôùi con daâu, meï vôï vôùi con reå, boá meï keá vôùi con rieâng - Giöõa nhöõng ngöôøi cuøng giôùi tính. 3) Qui ñònh cuûa quan heä vôï choàng: - Vôï choàng bình ñaúng vôùi nhau, coù nghóa vuï vaø quyeàn ngang nhau veà moïi maët trong GÑ - Vôï choøng phaûi toân troïng danh döï, nhaân phaåm vaø ngheà nghieäp cuûa nhau. IV) Traùch nhieäm: - Chuùng ta phaûi coù thaùi ñoä toân troïng, nghieâm tuùc trong tình yeâu vaø hoân nhaân - Khoâng vi phaïm qui ñònh cuûa PL veà hoân nhaân - Laø HS, chuùng ta bieát ñaùnh giaù ñuùng baûn thaân, hieåu ñöôïc noäi dung vaø yù nghóa cuûa luaät HNGÑ.Thöïc hieän ñuùng traùch nhieäm cuûa mình vôùi baûn thaân, GÑ, XH. BAØI TAÄP 1) YÙ kieán ñuùng d, ñ, g, h, I, k 2) Tröôøng hôïp taûo hoân (laáy vôï, laáy choàng sôùm tröôùc tuoåi qui ñònh cuûa PL) -> Lyù do: +noâng noåi trong tình yeâu +do cha meï eùp buoäc -> Haäu quaû: +chöa ñuû tuoåi yù thöùc, traùch nhieäm xaây döïng 1 gia ñình haïnh phuùc +khoâng ñaûm baûo ñöôïc söùc khoeû sinh saûn, nuoâi daïy con caùi 3) Traû lôøi: -> Tuy coù ñieàu kieän cô baûn ñuû tuoåi keát hoân, hai beân nam nöõ töï nguyeän treân cô sôû tình yeâu nhöng chöa ngheà nghieäp cuõng khoù xaây döïng 1 gia ñình sung tuùc, haïnh phuùc. 4) Traû lôøi: -> GÑ Lan vaøTtuaán khuyeân hai ngöôøi thö thaû khi coù ngheà nghieäp oån ñònh môùi xaây döïng GÑ laø ñuùng. 5) Traû lôøi: -> Cuoäc hoân nhaân cuûa anh Ñöùc vaø chò Hoa laø vi phaïm phaùp luaät: khoaûn 13, ñieàu 18 luaät HNGÑ naêm 2000 caám nhöõng ngöôøi coù hoï trong phaïm vi ba ñôøi keát hoân vôùi nhau. 6) Traû lôøi: -> Vieäc laøm cuûa meï Bình laø vì Bình chöa ñuû tuoåi keát hoân -> Cuoäc hoân nhaân naøy khoâng ñöôïc PL thöøa nhaän (Ñieàu 4 luaät HNGÑ naêm 2000: caám taûo hoân, cöôõng eùp keát hoân) -> Bình coù theå nhôø Hoäi Phuï Nöõ ñòa phöông can thieäp. 7) Traû lôøi: -> PL qui ñònh vôï choàng pôhaûi toân troïng danh döï, nhaân phaåm, ngheà nghieäp cuûa nhau. Anh Phuù ñaõ vi phaïm veà qui ñònh bình ñaúng cuûa luaät HNGÑ (ñieàu 23: vôï choàng cuøng baøn baïc, giuùp ñôõ taïo ñieàu kieän cho nhau choïn ngheà nghieäp, naâng cao trính ñoä vaên hoaù, chuyeân moân……)

BAØI 13 : QUYEÀN TÖÏ DO KINH DOANH VAØ NGHÓA VUÏ ÑOÙNG THUEÁ
LYÙ THUYEÁT 1) Kinh doanh : laø hoaït ñoäng saûn xuaát, dòch vuï vaø trao ñoåi haøng hoaù. Quyeàn töï do kinh doanh : laø quyeàn cuûa ngöôøi coâng daân löïc choïn hình thöùc toå chöùc kinh teá, ngaønh ngheà vaø quy moâ kinh doanh. Tuy nhieân ngöôøi kinh doanh phaûi tuaân theo qui ñònh cuûa Phaùp luaät vaø söï quaûn lí cuûa Nhaø nöôùc. 2) Thueá : laø moät phaàn trong thu nhaäp maø coâng daân vaø toå chöùc kinh teá coù nghóa vuï noäp vaøo ngaân saùch Nhaø nöôùc ñeå chi tieâu cho nhöõng coâng vieäc chung. Taùc duïng cuûa thueá : _OÅn ñònh thò tröôøng. _Ñieàu chænh cô caáu kinh teá. _Goùp phaàn ñaûm baûo phaùt trieån kinh teá theo ñuùng ñònh höôùng cuûa Nhaø nöôùc. Thueá tieâu thuï ñaëc bieät vaø thueá giaù tró gia taêng : _Thueá tieâu thuï ñaëc bieät : nhöõng maët haøng nhö thuoác laù, röôïu, vaøng maõ -> ñaùnh thueá cao. _Thueá giaù trò gia taêng : saûn xuaát saùch, thuoác chöõa beänh, ñoà duøng daïy hoïc -> thueá thaáp. Caùc möùc thueá naøy coù söï cheânh leäch nhau : _Möùc thueá cao laø ñeå haïn cheá ngaønh maët haøng xa xæ, khoâng caàn thieát ñoái vôùi ñôøi soáng nhaân daân. _Möùc thueá thaáp ñeå khuyeán khích saûn xuaát kinh doanh maët haøng caàn thieát ñeán ñôøi soáng nhaân daân. 3) Traùch nhieäm cuûa coâng daân : _Söû duïng ñuùng ñaén quyeàn töï do kinh doanh vaø thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï ñoùng thueá. _Tuyeân truyeàn, vaän ñoäng gia ñình, xaõ hoäi thöïc hieän quyeàn vaø nghóa vuï veà kinh doanh vaø thueá. _Ñaáu tranh vôùi nhöõng hieän töôïng tieâu cöïc trong kinh doanh vaø thueá. BAØI TAÄP 1) Keå teân moät soá hoaït ñoäng kinh doanh : _Saûn xuaát : baùnh keïo, luùa gaïo, vaûi, quaàn aùo, saùch vôû… _Dòch vuï : caét toùc, may maëc, du lòch, in_tô_net… _Trao ñoåi : mua baùn haøng hoaù… 2) Baø H ñaõ vi phaïm qui ñònh veà kinh doanh (khoâng baùn ñuùng maët haøng ñaõ ñaêng kí trong giaáy pheùp) 3) Em ñoàng yù vôùi : c) Kinh doanh theo ñuùng qui dònh Phaùp luaät : coâng daân coù quyeàn töï do löïa choïn hình thöùc kinh teá, ngaønh ngheà, qui moâ kinh teá nhöng phaûi theo qui ñònh cuûa Phaùp luaät (Ñieàu 57 Hieán phaùp 1992) ñ) Ñoùng thueá laø goùp phaàn xaây döïng ñaát nöôùc : thueá laø phaàn thu nhaäp maø coâng daân, toå chöùc kinh teá noäp vaøo ngaân saùch ñeà chi tieâu cho coâng vieäc chung(neâu theâm yù nghóa cuûa thueá).

e) Buoân baùn phaûi theo ñuùng soá löôïng vaø maët haøng ñaõ keâ khai -> vì ñaây laø qui ñònh cuûa Phaùp luaät vaø söï quaûn lí cuûa Nhaø nöôùc ñeå thöïc hieän ñuùng vieäc noäp thueá vaø maët haøng ñöôïc pheùp kinh doanh.

BAØI 14 : QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ LAO ÑOÄNG CUÛA COÂNG DAÂN
LYÙ THUYEÁT Boä luaät lao ñoäng : _Ngaøy 23/6/1994 Quoác hoäi khoaù IX thoâng qua Boä luaät lao ñoäng vaø ngaøy 2/4/2002 Quoác hoäi khoaù X thoâng qua luaät söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu cuûa Boä luaät lao ñoäng ñaùp öùng yeâu caàu cuûa söï phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi trong giai ñoaïn môùi. _Boä luaät lao ñoäng laø vaên baûn phaùp lí quan troïng, theå cheá hoaù quan ñieåm cua Ñaûng veà lao ñoäng. _Boä luaät lao ñoäng qui ñònh: + Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi lao ñoäng, ngöôøi söû duïng lao ñoäng. + Hôïp ñoàng lao ñoäng. + Caùc ñieàu kieän lieân quan nhö baûo hieåm, baûo hoä lao ñoäng,… 1) Khaùi nieäm veà lao ñoäng : _Lao ñoäng laø hoaït ñoäng coù muïc ñích cuûa con ngöôøi nhaèm taïo ra cuûa caûi vaät chaát vaø caùc giaù trò tinh thaàn cho xaõ hoäi. _Lao ñoäng laø hoaït ñoäng chuû yeáu, quan troïng nhaát cuûa con ngöôøi, laø nhaân toá quyeát ñònh söï toàn taïi, phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc vaø nhaân loaïi. 2) Quyeàn vaø nghóa vuï lao ñoäng cuûa coâng daân: _Quyeàn lao ñoäng : Moïi coâng daân coù quyeàn laøm vieäc, coù quyeàn söû duïng söùc lao ñoäng cuûa mình ñeå hoïc ngheà, tìm kieám vieäc laøm, löïa choïn ngheà nghieäp coù ích cho xaõ hoäi, ñem laïi thu nhaäp cho baûn thaân, gia ñinh. _Nghóa vuï lao ñoäng : Moïi ngöôøi coù nghóa vuï lao ñoäng ñeå töï nuoâi soáng baûn thaân, nuoâi soáng gia ñình goùp phaàn saùng taïo ra cuûa caûi vaät chaát vaø tinh thaàn cho xaõ hoäi, duy trì vaø phaùt trieån ñaát nöôùc. 3) Hôïp ñoàng lao ñoäng : a) Khaùi nieäm : Hôïp ñoàng lao ñoäng laø söï thoaû thuaän giöõa ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng veà vieäc laøm coù traû coâng, ñieàu kieän lao ñoäng, quyeàn vaø nghóa vuï cuûa moãi beân trong quan heä lao ñoäng. b) Nguyeân taéc : thoaû thuaän töï nguyeän, bình ñaúng. c) Noäi dung : _Coâng vieäc phaûi laøm, thôøi gian, ñòa ñieåm. _Tieàn löông phuï caáp. _Caùc ñieàu kieän baûo hieåm lao ñoäng, baûo hoä lao ñoäng. 4) Qui ñònh cuûa Boä luaät lao ñoäng ñoái vôùi treû chöa thaønh nieân : _Caám nhaän treû chöa ñeû 15 tuoåi vaøo laøm vieäc. _Caám söû duïng ngöôøi lao ñoäng döôùi 18 tuoåi laøm vieäc naëng nhoïc, nguy hieåm, tieáp xuùc vôùi chaát ñoäc haïi. _Caám laïm duïng, cöôõng böùc, ngöôïc ñaõi ngöôøi lao ñoäng. 5) Traùch nhieäm cuûa baûn thaân : _Tuyeân truyeàn vaän ñoäng gia ñình, xaõ hoäi thöïc hieän quyeàn vaø nghóa vuï lao ñoäng cuûa ngöôøi coâng daân. _Goùp phaàn ñaáu tranh vôùi nhöõng hieän töôïng sai traùi, traùi Phaùp luaät trong vieäc thöïc hieän quyeàn vaø nghóa vuï lao ñoäng cuûa ngöôøi coâng daân. BAØI TAÄP

1) YÙ kieán ñuùng laø : a,b,ñ,e. 2) a : Haø khoâng ñöôïc quyeån vaøo bieân cheá Nhaø nöôùc vì lí do : chöa ñuû tuoåi lao ñoäng, chöa coù baèng chuyeân moan. b vaø c : Haø coù theå xin laøm hôïp ñoàng hoaëc nhaän haøng veà laøm gia coâng cuûa caùc cô sôû saûn xuaát. 3) Choïn b,d,e. Baøi taäp tình huoáng : Nhaø tröôøng phaân coâng lôùp 9A lao ñoäng veä sinh baøn gheá trong lôùp. Moät soá baïn ñeà nghò laáy quyõ thueâ ngöôøi laøm. Em coù ñoàng yù vôùi y kieán naøy khoâng? Traû lôøi : khoâng ñoàng tình vôùi yù kieán thueâ ngöôøi laøm. Vì : _Ñaây laø coâng vieäc veä sinh tröôøng lôùp dieãn ra haèng ngaøy taïo cho caùc em coù yù thöùc lao ñoäng, baûo quaûn tröôøng lôùp saïch ñeïp. _Coâng vieäc vöøa söùc vôùi tuoåi hoïc sinh…

BAØI 15 : VI PHAÏM PHAÙP LUAÄT VAØ TRAÙCH NHIEÄM PHAÙP LÍ CUÛA COÂNG DAÂN LYÙ THUYEÁT 1) Vi phaïm phaùp luaät vaø traùch nhieäm phaùp lí : Vi phaïm phaùp luaät a) Khaùi nieäm : VPPL laø haønh vi traùi phaùp luaät, coù loãi do ngöôøi coù naêng löïc traùch nhieäm phaùp lí thöïc hieän, xaâm haïi ñeán caùc quan heä xaõ hoäi ñöôïc Phaùp luaät baûo veä b) Caùc loaïi VPPL : _VPPL hình söï (toäi phaïm) laø haønh vi nguy hieåm cho xaõ hoäi ñöôïc qui ñònh trong boä luaät hình söï. Traùch nhieäm phaùp lí TNPL laø nghóa vuï ñaëc bieät maø caùc caù nhaân, toå chöùc, cô quan VPPL phaûi chaáp haønh nhöõng bieän phaùp baét buoäc do Nhaø nöôùc qui ñònh.

_VPPL haønh chính laø haønh vi xaâm phaïm caùc qui taéc quaûn lí Nhaø nöôùc maø khoâng phaûi laø toäi phaïm.

_Traùch nhieäm hình söï laø traùch nhieäm cuûa ngöôøi phaïm toäi chòu hình phaït vaø caùc bieän phaùp tö phaùp ñöôïc qui ñònh trong Boä luaät hình söï nhaàm töôùc boû hoaëc haïn cheá quyeàn vaø lôïi ích cuûa ngöôøi phaïm toäi. TN hình söï do Toaø aùn aùp duïng ñoái vôùi ngöôøi coù haønh vi phaïm toäi. _Traùch nhieäm haønh chính laø traùch nhieäm cuûa ngöôøi vi phaïm caùc nguyeân taéc quaûn lí Nhaø nöôùc phaûi chòu caùc hình thöùc xöû lí haønh chính do cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn aùp duïng

_VPPL daân söï laø haønh vi traùi phaùp luaät, xaâm phaïm tôùi caùc quan heä taøi saûn (quan heä sôû höõu chuyeån dòch taøi saûn) vaø quan heä phaùp luaät daân söï khaùc ñöôïc phaùp luaät baûo veä nhö quyeàn taùc giaû, quyeàn sôû höõu coâng nghieäp. _VP kæ luaät laø nhöõng haønh vi traùi vôùi nhöõng qui ñònh, qui taéc, xaùc ñònh traät töï, kæ luaät trong noäi boä cô quan, xí nghieäp, tröôøng hoïc.

_Traùch nhieäm daân söï laø traùch nhieäm cuûa ngöôøi coù haønh vi vi phaïm phaùp luaät daân söï phaûi chòu bieän phaùp nhaèm khoâi phuïc laïi tình traïng ban ñaàu cuûa caùc quyeàn daân söï bò vi phaïm.

_Traùch nhieäm kæ luaät laø traùch nhieäm cuûa ngöôøi VP kæ luaät phaûi chòu caùc hình thöùc kæ luaät do thuû tröôûng cô quan, xí nghieäp, tröôøng hoïc ñoái vôùi caùn boä, coâng nhaân vieân, hoïc sinh cuûa cô quan, toå chöùc mình.

2) YÙ nghóa cuûa vieäc xem xeùt VPPL vaø TN phaùp lí : a) Con ngöôøi luoân coù caùc quan heä nhö quan heä xaõ hoäi, quan heä phaùp lí. Trong quaù trình thöïc hieän caùc qui ñònh, qui taéc, noäi dung cuûa Nhaø nöôùc ñeà ra thöôøng coù nhöõng vi phaïm. Nhöõng vi phaïm ñoù seõ aûnh höôûng ñeán baûn thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi. Xem xeùt VPPL giuùp chuùng ta thöïc hieän toát caùc qui ñònh, traùnh xa teä naïn xaõ hoäi, giuùp cho gia ñình vaø xaõ hoäi bình yeân. b) YÙ nghóa cuûa TN phaùp lí : _Tröøng phaït, ngaên ngöøa, caûi taïo, giaùo duïc ngöôø VPPL. _Giaùo duïc yù thöùc toân troïng vaø chaáp haønh nghieâm chænh phaùp luaät. _Raên ñe moïi ngöôøi khoâng ñöôïc VPPL. _Hình thaønh, boài döôõng loøng tin vaøo phaùp luaät vaø coâng lí trong nhaân daân. _Ngaên chaën, haïn, cheá, xoaù boû VPPL trong moïi lónh vöïc cuøa ñôøi soáng xaõ hoäi. 3) Traùch nhieäm : _Ñoái vôùi coâng daân : +Chaáp haønh nghieâm chænh Hieán phaùp, phaùp luaät. +Ñaáu tranh vôùi haønh vi, vieäc laøm vi phaïm Hieán phaùp vaø phaùp luaät. _Ñoái vôùi hoïc sinh : +Tuyeân truyeàn vaän ñoäng moïi ngöôøi thöïc hieän toát Hieán phaùp vaø phaùp luaät. +Coù loái soáng laønh maïnh, hoïc taäp vaø lao ñoäng toát. +Traùnh xa caùc teä naïn xaõ hoäi. +Ñaáu tranh vôùi caùc hieän töôïng xaáu, VPPL. BAØI TAÄP 1) Haønh vi Vi phaïm phaùp luaät haønh chính Vi phaïm phaùp luaät hình söï Vi phaïm phaùp luaät daân söï Vi phaïm kæ luaät

Thöïc hieän khoâng ñuùng caùc qui ñònh trong hôïp ñoàng thueâ nhaø. Giao haøng khoâng ñuùng chuûng loaïi, maãu maõ trong hôïp ñoàng mua baùn haøng hoaù. Troäm vaáp taøi saûn cuûa coâng daân. Laán chieám væa heø, loøng ñöôøng. Giôû taøi lieäu xem trong giôø kieåm tra. Vi phaïm noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa xí nghieäp. Ñi xe maùy 70 phaân phoái khoâng coù giaáy pheùp laùi xe. 2) a) Ngöôøi laùi xe phaûi chòu traùch nhieäm phaùp lí veà haønh vi cuûa mình vì coù ñuû naêng löïc traùch nhieäm phaùp lí. b) Em beù chæ môùi 5 tuoåi, chöa nhaän thöùc ñöôïc vieäc mình laøm gay haäu quaû theá naøo. 3) Choïn (b) vaø (c). Nam vaän chuyeån ma tuyù laø vi phaïm phaùp luaät nhöng Nam khoâng phaûi chòu traùch nhieäm hình söï vì coøn ít tuoåi vaø haønh vi cuûa Nam khoâng coá yù (ngöôøi töø ñuû 14 tuoãi trôû leân, nhöng chöa ñuû 16 tuoåi phaûi chòu taùch nhieäm veà toäi phaïm raát nghieâm troïng do coá yù hoaëc toäi phaïm ñaëc bieät nghieâm troïng). 4) _Haønh vi cuûa Tuù laø VPPL. _Caùc VPPL cuûa Tuù laø : +Laùi xe khi chöa tôùi tuoåi ñöôïc pheùp laùi xe laø vi phaïm luaät giao thoâng ñöôøng boä. +Vöôït ñeøn ñoû laø vi phaïm giao thoâng ñöôøng boä. +Gaây tai naïn giao thoâng. _Tuù phaûi chòu traùch nhieäm haønh chính veà vieäc vi phaïm giao thoâng ñöôøng boä, boài thöôøng thieät haïi cho ngöôøi bò naïn. 5) YÙ kieán ñuùng laø (c) vaø (e).

BAØI 16 : QUYEÀN THAM GIA QUAÛN LÍ NHAØ NÖÔÙC, QUAÛN LÍ XAÕ HOÄI CUÛA COÂNG DAÂN LYÙ THUYEÁT 1) Cô sôû cuûa quyeàn tham gia QLNN, QLXH cuûa coâng daân : _Veà baûn chaát, Nhaø nöôùc CHXHCNVN laø Nhaø nöôùc cuûa daân, do daân, vì daân -> taát caû moïi quyeàn löïc Nhaø nöôùc ñeàu thuoäc veà daân. _Moïi hoaït ñoäng cuûa NN ñeàu nhaèm muïc ñích phuïc vuï lôïi ích cuûa ñaïi ña soá ngöôøi daân.

_Ñieàu 53 Hieán phaùp 1992 qui ñònh “Coâng daân coù quyeàn tham gia quaûn lì NN vaø XH, tham gia thaûo luaän caùc vaán ñeà chung cuûa caû nöôùc vaø ñòa phöông, kieán nghò vôùi caùc cô quan NN, bieåu quyeát khi NN toå chöùc tröng caàu daân yù”. 2) Noäi dung quyeàn tham gia quaûn lí NN vaø XH: _Tham gia xaây döïng boä maùy NN vaø XH (baàu ñaïi bieåu tham gia vaøo caùc cô quan quyeàn löïc NN) _Tham gia baøn baïc caùc coâng vieäc cuûa ñaát nöôùc, cuûa ñòa phöông. _Tham gia thöïc hieän vaø giaùm saùt, ñaùnh giaù caùc coâng vieäc chung. YÙ nghóa : Quyeàn tham gia QLNN, QLXH laø quyeàn chính trò cao nhaát cuûa coâng daân : +Ñaûm baûo cho coâng daân quyeàn laøm chuû taïo söùc maïnh toång hôïp trong xaây döïng vaø quaûn lí ñaát nöôùc. +Coâng daân coù traùch nhieäm tham gia coâng vieäc cuûa NN, XH ñeå ñem laïi lôïi ích cho baûn thaân, XH. 3) Phöông thöùc thöïc hieän : _Tröïc tieáp : töï mình tham gia caùc coâng vieäc thuoäc veà quaûn lí NN, XH VD : - Tham gia baàu cöû ñaïi bieåu Quoác hoäi. - Tham gia öùng cöû vaøo Hoäi ñoàng nhaân daân. _Giaùn tieáp : thoâng qua ñaïi bieåu nhaân daân ñeå hoï kieán nghò leân cô quan thaåm quyeàn giaûi quyeát. VD : - Goùp yù xaây döïng phaùt trieån kinh teá ñòa phöông. - Goùp yù vieäc laøm cuûa cô quan QLNN treân baùo. 4) Ñieàu kieän ñaûm baûo ñeå thöïc hieän quyeàn tham gia QLNN, QLXH cuûa coâng daân : _Nhaø nöôùc : + Qui ñònh veà phaùp luaät. + Kieåm tra, giaùm saùt vieäc thöïc hieän. _Coâng daân : + Hieåu roõ noäi dung, yù nghóa vaø caùch thöïc hieän. + Naâng vao phaåm chaát, naêng löïc vaø tích cöïc tham gia thöïc hieän toát. Sô ñoà :

BAØI TAÄP

1) a, c, ñ, h. 2) c. 3) Hình thöùc tröïc tieáp : a, b, d. Hình thöùc giaùn tieáp : c, ñ, e. 5) _Vaân ñöôïc quyeàn tham gia goùp yù kieán vì Vaân laø true em ñöôïc höôûng quyeàn baûo veä, chaêm soùc vaø giaùo duïc. _Vaân coù theå tham gia baèng caùch gaëp (hoaëc gôûi thö) ñaïi bieåu Hoäi ñoàng nhaân daân, nhôø hoï kieán nghò leân cô quan coù thaåm quyeàn (Ban daân soá, gia ñình vaø treû em). _Vaân tham gia goùp yù cuûa Vaân theå hieän quyeàn tham gia QLNN, QLXH. 6) Traû lôøi phaàn yù nghóa ôû ñeà muïc 2.

BAØI 17 : NGHÓA VUÏ BAÛO VEÄ TOÅ QUOÁC LYÙ THUYEÁT 1) Baûo veä Toå quoác : Baûo veä Toå quoác laø baûo veä ñoäc laäp, chuû quyeàn, thoáng nhaát vaø toaøn veïn laõnh thoå, baûo veä cheá ñoä XHCN vaø Nhaø nöôùc CHXHCNVN. Noäi dung baûo veä Toå quoác : _Xaây döïng löïc löôïng quoác phoøng toaøn daân. _Thöïc hieän nghóa vuï quaân söï. _Thöïc hieän chính saùch haäu phöông quaân ñoäi. _Baûo veä traät töï an ninh xaõ hoäi. 2) Vì sao phaûi BVTQ ? _Non soâng ñaát nöôùc ta laø do oâng cha ta ñaõ bao ñôøi ñoå moà hoâi, xöông maùu khai phaù, boài ñaép vaø giöõ gìn môùi coù ñöôïc. _Hieän nay vaãn coøn nhieài theá löïc thu ñòch ñang aâm möu phaù hoaïi coâng cuoäc xaây döïng XHCN cuûa nöôùc ta. 3) Traùch nhieäm cuûa hoïc sinh : _Ra söùc hoïc taäp, tu döôõng ñaïo ñöùc. _Reøn luyeän söùc khoeû, luyeän taäp quaân söï. _Tích cöïc tham gia phong traøo baûo veä traät töï an ninh trong tröôøng hoïc vaø nôi cö truù. _Saün saøng laøm nghóa vuï quaân söï vaø ñoäng vieân ngöôøi khaùc thöïc hieän nghóa vuï quaân söï. BAØI TAÄP 1) Nhöõng haønh vi thöïc hieän nghóa vuï quaân söï : a, c, d, ñ, e, h, i. 3) _Em seõ giaûi thích cho meï Hoaø bieát thöïc hieän nghóa vuï quaân söï laø baûo veä TQ, ñoù laø nhieäm vuï thieâng lieâng vaø cao quí cuûa moïi coâng daân (baûo veä TQVN, giöõ vöõng an ninh quoác gia laø söï nghieäp cuûa toaøn daân – Hieán phaùp 1992). _Anh trai cuûa Hoaø thöïc hieän NVQS trong thôøi bình, taïi nguõ chæ 2 naêm (luaät nghóa vuï quaân söï). _Neáu choáng ñoái, caûn trôû vieäc ñaêng kí NVQS laø vi phaïm phaùp luaät (Boä luaät hình söï 1999). BAØI 18 : SOÁNG COÙ ÑAÏO ÑÖÙC VAØ TUAÂN THEO PHAÙP LUAÄT

LYÙ THUYEÁT 1) Soáng coù ñaïo ñöùc laø : _Suy nghó, haønh ñoäng theo chuan möïc ñaïo ñöùc. _Bieát chaêm lo cho moïi ngöôøi, ñeán coâng vieäc chung _Bieát giaûi quyeát hôïp lí giöõa quyeàn vaø nghóa vuï. _Laáy lôïi ích XH, daân toäc laøm muïc tieâu soáng vaø kieân trì hoaït ñoäng ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñoù. 2) Tuaân theo phaùp luaät : soáng vaø haønh ñoäng theo nhöõng qui ñònh baét buoäc cuûa phaùp luaät. 3) Quan heä soáng coù ñaïo ñöùc vaø thöïc hieän phaùp luaät : Thöïc hieän phaùp luaät Baét buoäc thöïc hieän nhöõng qui ñònh cuûa phaùp luaät do Nhaø nöôùc ñeà ra. Ñaïo ñöùc laø nhöõng phaåm chaát beàn vöõng cuûa moãi caù nhaân, laø ñoäng löïc ñieàu chænh nhaän thöùc, thaùi ñoä vaø haønh vi cuûa moïi ngöôøi trong ñoù coù haønh vi phaùp luaät. Ngöôøi coù ñaïo ñöùc thì bieát töï nguyeän thöïc hieän nhöõng qui ñònh cuûa phaùp luaät. 4) YÙ nghóa : Soáng coù ñaïo ñöùc vaø tuaân theo phaùp luaät laø ñieàu kieän giuùp moãi ngöôøi tieán boä, laøm nhieàu vieäc coù ích cho moïi ngöôøi, cho XH vaø ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quí, kính troïng. 5) Traùch nhieäm cuûa baûn thaân : _Hoïc taäp, lao ñoäng toát. _Reøn luyeän ñaïo ñöùc, tö caùch. _Quan heä toát vôùi baïn beø, gia ñình, XH. _Nghieâm tuùc thöïc hieän phaùp luaät, trong ñoù ñaëc bieät laø Luaät giao thoâng ñöôøng boä. BAØI TAÄP 1) Neâu ví duï vaø phaân tích nhaän ñònh : Soáng coù ñaïo ñöùc vaø tuaân theo phaùp luaät laø ñieàu kieän ñeå phaùt trieån cuûa moãi caù nhaân vaø XH. _Soáng vaø laøm vieäc nhö anh Nguyeãn Haûi Thoaïi : chaêm lo ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cho moïi ngöôøi, naêng ñoäng, saùng taïo, môû roäng saûn xuaát theo qui ñònh cuûa phaùp luaät -> ñaõ phaùt huy söùc maïnh trí tueä cuûa coâng nhaân, mang laò hieäu quaû cao, coáng hieán cho XH… _ÔÛ tröôøng lôùp : hoïc sinh bieát soáng vì ngöôøi khaùc thì phong traøo cuûa lôùp, tröôøng cuõng seõ phaùt trieån vaø baûn thaân hoïc sinh ñoù cuõng seõ phaùt trieån nhaân caùch toát ñeïp… 2) Soáng coù ñaïo ñöùc : a, b, c, d, ñ, e. Tuaân theo phaùp luaät : g, h, I, k, l. Soáng coù ñaïo ñöùc Töï giaùc thöïc hieän chuaån möïc ñaïo ñöùc do xaõ hoäi qui ñònh


								
To top