Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Đ DANH SÁCH OÀN DOANH NGHIỆP THÁP TÙNG CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN Ă Ỳ Đ Đ MINH TRIẾT TH M CHÍNH THỨC C by udt10727

VIEWS: 278 PAGES: 54

Real Estate Agents Mandate document sample

More Info
									        Đ

 DANH SÁCH OÀN DOANH NGHIỆP THÁP TÙNG CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN
  Ă                      Ỳ Đ    Đ
               MINH TRIẾT
TH M CHÍNH THỨC CUBA - CHILE VÀ THAM DỰ K HỌP ẠI HỘI ỒNG LHQ
           LẦN THỨ 64 TẠI NEW YORK
             Ngày 22/9 - 3/10/2009
STT Ghi chú Họ và tên Đ
         Đ        Chức vụ Đ   Công ty
14/9
1  Ds moi Ông oàn ình     Chủ Tịch H QT
                      Đ  Tổng Công Ty Cà
       Thiêm                phê Việt Nam
2  DS mời Ông Luyện Công    Chủ tịch H QT Tổng CT Thủy Tinh
       Minh              đ  và Gốm Xây Dựng
3  Ds moi     Ông Nguyễn Quang
                ă   Tổng giám đốc    Tổng công ty Bến
          Tiên                  Thành
4  Ds moi     Ông Nguyễn V n
              Đ     Tổng giám đốc    Tổng công ty Nông
          Trực                  Nghiệp Sài Gòn
5  Ds moi     Ông Thân ức Nam
             Đ       Tổng giámĐ ốc    Tổng Công ty Xây ă
                              Dựng Công trình
6   Ds moi    Ông oàn Xuân Trúc Chủ tịch H QT đ    Tổng công ty Ch n
                                 đ
                              nuôi Việt Nam
7  Ds moi     Ông Nguyễn Quốc  Phó Tổng giám đốc.  Tập oàn Dầu khí
          Thập                  Việt Nam ă
8  Ds moi     Ông Tạ Quang Bửu  Phó Tổng giám đốc  Tổng công ty Côngă
                              nghiệp Xi m ng Việt
9  Ds moi     Ông Nguyễn Thanh  Phó Tổng Giám ốc
                          đ    Tổng công ty Th m
                                     Đ
          Trì                   dò Khai thác Dầu khí
10  Ds moi     Ông Phạm Công   Phó tổng giám ốc
                           đ   Tổng công ty ường
                                      ă
          Trịnh
           ũ                   sắt
11  Ds moi     Ông Vương Thái   Phó Tổng Giám ốc   Tổng công ty X ng
                        Đ
          D ng                  dầu Việt Nam
12  Ds moi     Ông Lê Quang Thế
                 ũ        QT
                    Chủ tịch H Đ     Tổng công ty Xây
                              dựng Thủy lợi 4
                              Đ
13  Ds moi     Ông Lê Hùng D ng  Chủ Tịch H đQT    Công Ty Vàng Bạc
                                    Đ
                               á Quý Sài Gòn
14         Ông Nguyễn Khắc  Ủy viên Hội ồng
                        Đ      Ngân hàng ầu tư và
          Thân        Quản trị       Phát triển Việt Nam
15  Ds moi     Ông Trịnh Hoàng
                 ă   Ủy viên H QT
                         đ     Tổng công ty Cổ
          Duy                   phần Xuất nhập khẩu
16  Ds moi     Ông Nguyễn V n   Tổng giámĐ ốc    Ngân hàng liên
          Phẩm                  doanh Việt Nga
                              đ
17  DS moi       Hồ
          Ông ũ Huy     Chủ tịch HĐQT    Công ty cổ phần tập
   (2nguoi)             kiêm Tổng giám
                         đ      oàn Mai Linh
18  Ds moi     Bà V Thanh Thủy  Chủ tịch H QT -
                       đ       Công ty Cổ phần kinh
                    Tổng Giám ốc     đ Đ Len Sài Gòn
                              doanh
19  Ds moi     Bà Hồ Thị Kim Thoa Giám ốc Đ
            Đ                  Công ty CP Bóng
                                     Đ
                               èn iện Quang
20  Ds moi     Bà ặng Thị Hoàng
             Đ       Chủ tịch HĐQT    Công ty CP ầu tư
          Yến   ũ                và Công nghiệp Tân
21  Ds moi     Ông Đặng Lê    Chủ tịch H đQT    Công ty CP Trung
                                      ă
          Nguyên V                Nguyên
22  Ds moi     Ông ặng Quang   Tổng giám đốc    Công ty CP N ng
                                   đ
          Hạnh                  lượng Tân Tạo
23  Ds moi     Ông Nguyễn Quốc  Tổng giám ốc     Công ty iện tử Hà
   (4 nguoi)   Bình                  Nội
STT Ghi chú   Họ và tên  Đ    Chức vụ      đ  Công ty
14/9
24  Ds moi   Ông Nguyễn ình   Phó Tổng giám ốc Công ty CP Xuất
                     đ
         Huấn                nhập khẩu Thủy sản
25  Ds moi   Ông Lê Sỹ Cảnh   Giám ốc Đ    Công ty Cp Nhựa
                           cao cấp Hàng Không
26  Ds moi   Ông Trần Quốc Lập Chủ tịch H đQT  Công ty TNHH nhà
                                Đ
                           nước một thành viên
27  Ds moi   Ông Phùng Chu   Tổng Giám ốc
                       Đ   Công tyđCP ịa ốc
         Cường                Phú Long
28  Ds moi   Ông Nguyễn Trọng Chủ tịch H QT   Cty CP iện lực Sài
                             Đ
         Hiếu                Gòn
29  C. Chi -  Ông Trần Kim Chung Chủ tịch HDQT
           Đ               Tập oàn C.T group
   BNG
30  C. Chi -  Ông ào Hà Trung   Chủ tịch HDQT
                        Đ      Công ty TNHH Nhóm
   BNG
   Đ                   đ        Thiên Minh
31  A Thân   Ông Thân Hóa    Chủ tịch HĐQT -    Công ty cổ phần xây
   ức Nam             Giám ốc        dựng công trình 545
32  Ds moi   Ông Nguyễn Công
               ă     tịch
                   Chủ Đ H QT Đ     Công ty CP Thương
         Cường                   hiệu vàng NCC
33  Ds moi   Ông Nguyễn V n
           ũ       CTH QT - TG
                       đ      Công ty cổ phần xây
         Chẩm                   dựng công trình Kiến
34  Ds moi   Ông Vũ Thành    Tổng giámĐ ốc     Công ty CP An Bình
                                      Đ
         Nguyên
35  Ds moi   Ông V Xuân Hợpă   Chủ tịch H đ QT  Công ty Cổ phần ầu
                                    Đ
                            tư Phát triển Yên Bình
36  Ds moi   Ông Nguyễn V n   Phó Giám Đốc    Công ty TNHH ầu
         Lam                  tư Sài Gòn
37  DS moi   Ông Lê Viết Hải
                ă   Chủ tịch H ĐQT   Công ty Cổ phần xây
                   kiêm Tổng giám
                         đ   dựng và kinh doanh
38  Ds moi   Ông Nguyễn Văn   Chủ tịch H QT - Công ty CP Sài Gòn
                      đ               Đ
         Danh        Tổng Giám ốc    sân bay
39  Ds moi   Ông Nguyễn V n   Giám ốc kinh
                        Đ    Công ty cổ phần ầu
                                 đ
         Bình        doanh       tư và XNK Quảng
40  Ds moi   Ông Nguyễn Hữu
               ũ   Chủ tịch Hđ QT
                      đ      Công ty ầu tư
         Thủy                  thương mại thủy sản
41  A.Cuong   Ông Lâm Trí D ng
           Đ       Giám ốc Đ iều hành Công ty CP DHS
   ok
42  DS doan   Ông  ào Như Chính Phó CT H QT
                       Đ       Công ty cổ phần địa
                                  đ
   My                          ốc TST
43  Ds moi   Bà Phan Thanh Lệ
           ũ       Cố vấn TG
                       Đ       Công ty iện tử Hà
   (4 nguoi)  Hằng                   Nội
                              đ
44  DS moi   Ông V Duy Bổng
               ă    Chủ tịch HĐQT     Công ty Cổ phần bất
                              động sản An Thịnh
45  Doan My   Ông Nguyễn V n   Chủ tịch H QT
                      đ        Công ty CP Nhiệt
   chuyen
   Đ      Thắng                    iện An Khánh
46  A Thân   Ông Thân Hoàng
               ă    Giám ốc đ       Công ty xây dựng
   Đức Nam                        công trình 507
                                   đ
47  A Thân   Ông Trương V n
               Đ        ốc
                   Phó Giám Đ      Công ty CP du lịch
                                    Đ
   ức Nam   Mạnh                   dịch vụ và ầu tư xây
48  A Lộc    Ông Trần Ngọc ô   Chủ Tịch H QT     Công ty CP ỉnh Lâm
                   đ
49  DS moi   Bà Nguyễn Thị Hoài  Trợ lý tổng giám   Ngân hàng liên
   (2nguoi) - An          ốc          doanh Việt Nga
   vo anh
STT Ghi chú    Họ và tên
           ũ             vụ
                      Chức đ        Công ty
                                  đ
14/9
50  A Tuc    Bà V Thanh Hằng     Giám ốc phát triển
                           Đ     Tập oàn Tung Shing
                                     Đ
                         đ
51  Tự DK    Ông Trần Quang
           Đ    ũ            QT
                      Chủ tịch H đ -  Công ty CP Đầu tư
         Cường          Giám ốc      Tài chính và Bất
52  A Tuc    Ông ỗ Quý D ng      Tổng giámĐ ốc   Công ty CP ầu tư Đ
                               và Phát triển Viễn
53  A Tuc    Ông Đ
           Nguyễn Hạng
             Đ        Chủ tịch H đ QT  Công ty TNHH ầu
                               tư phát triển và Xây
                                       ă
54  Ds moi    Ồng ặng ức Trung     Phó Giám đốc   Công ty CP xây dựng
                                      Đ
                               Thương mại C n Nhà
                                     ũ
55  A.Cuong   Bà Nguyễn Thanh Vy    Phó Giám ốc
                         đ      Công ty CP ầu tư
   ok
   Đ                            Tài chính D ng Tiến
56  A Thân    Ông Lê Tự Tâm      Giám ốc           xây
                               Công ty Đ dựng
   ức Nam                         công trình giao thông
57  A. Túc    Ông Võ Tấn Sơn      Hiệu trưởng
                           Đ    Trường ại học Y
                               Dược Thành phố Hồ
58  a Khoa -   Ông Hoàng Trung     Chủ tịch HĐQT   Công ty CP Công
   CN oto    Tiến                    trình và thương mại
59  A Tuc -   Nguyễn Trí Hùng     Chủ tịch H QT   Công ty Cổ phần
   VPCTN                          Việt Nam Mới
60  A Tuc -   Ông LêũQuang       Cố vấn pháp luật
                            đ   Công ty Cổ phần  đ
   VPCTN    Thưởng                   Việt Nam Mới
61  A. Tuc -   Ông V ỳMạnh ă      Tổng giámĐ ốc          đ ộng
                               Công ty CP bất Đ
   A. Sinh   Dương                   sản VINALINES
62  Chị Hằng -  Ông Hu nh V n      Chủ tịch HĐQT   Công ty Thủđ ô ất
   Chi     Thiện                   Việt
63  A Quyết   Ông Quản Quang      Chủ tịch H QT đ  Công ty CP ầu tư
   Đ      Anh                    thương mại và phát
                               đ
64  A Thân    Ông Thân Lâm
               ĩ       Phó Tổng Giám ốc Công ty CP phát triển
                              đ
    ức Nam                        Địa ốc Cienco 5
65  Liên AAA -  Ông Phạm V nh      PhóTổng giám ốc Công ty TNHH MTV
                           đ            đ
   A.Lộc    Thạo                     ầu tư AAA
66  Liên AAA -  Ông Hồ Thanh Mẫn
            ỳ          Phó Giám ốc    Công ty Cp Bất động
   A.Lộc                         sản An giang
67  Liên AAA -  bà Hu nh Thị Ái Liên   Trưởng phòng
                         đ      Công ty Cp Bất ộng
   A.Lộc                         sản An giang
68  TựĐ DK    Bà Nguyễn Thủy Liễu
            ũ          Giám ốc đ     Công ty TNHH Nam
                               Dao đ
69  A. ặng T   Ông V Quang Thịnh    Tổng Giám ốc
                         đ      Công ty CP Quản lý
   Tâm                           Quỹ ầu tư SGI
70  DS doan   Bà Nguyễn Thị Sinh
              ă       Giám ốc Đ     Công ty cổ phần sản
   My      ũ                     xuất và thương mại
71  A. Tuc -   Ông Phan V n Anh     Chủ tịch H QT đ  Công ty Cổ phần Xây
   A. Sinh   V                     dựng 79
72  A. Tuc -   Ông TrươngăDuy      Phó Tổng Giám ốc Công ty TNHH I.V.C
                           Đ
   A. Sinh   Nhất                 đ
73  A. Tuc -   Ông Phan V n Hiếu    Chủ tịch H QT
                         đ      Công ty TNHH
   A. Sinh                kiêm Giám ốc   thương mại và dịch
74  A. Dung   Ông Nguyễn Trọng
           Đ          Giám ốc quản lý
                           Đ    Công ty Cổ phần
         Khang                   Công nghệ MK
                               đ
75  A Dung    Ông ỗ Mạnh Hùng     Chủ tịch H QT   Công ty liên doanh
                      kiêm Phó Tổng    ịa ốc Việt Hàn
STT Ghi chú    và
        Họ Đ tên         vụ
                  Chức Đ       Công ty
14/9
76  A.Cuong  Bà ỗ Thị Hải Yến
          Đ         Giám đ ốc Tài Chính Công Ty CP XNK
   ok                         Tổng Hợp Hà Nội
77  Tự DK    Ông ào Quý Hưng Giám đốc        Công ty cổ phần
                             thương mại ASIA
78   Tự DK   Ông Nguyễn ũHồng  Giám ốc Đ      Công ty TNHH
         Quân                  Thương mại, Tư Vấn
79   Tự DK   Ông Phạm D ng   Chủ tịch H QT
                      đ       Công ty TNHH TOGI
         Tiến                  Việt Nam
80   DS moi   Ông Phạm Dân    Giám đốc      Công ty TNHH Mỹ
                                   Đ
    (2nguoi)                     phẩm Phạm Duy
81        Ông Trần Công Kha Giám ốc       Công ty CP ầu tư
                                 đ
                   đ          Sài Gòn
82   Ds moi
    Đ     Ông Mai ThanhĐÂn  Cố vấn tổng giám
                        đ     Công ty iện tử Hà
                                   Đ
    (4 nguoi)            ốc        Nội
83    K2    Ông Trần Tiến ông Trợ lý Hội ồng
            ũ                Ngân hàng ầu tư và
    người             Quản trị
                   đ          Phát triển Việt Nam
84                     tổng
    A. Chiền - Ông V Quang Huy Trợ lý đ đgiám     Công ty Viglacera
    VPCTN              ốc
85   Tự DK -  Ông Lê ỳAnh Tuấn  Giám ốc Đ hành Công ty TNHH Sản
                         iều
    DS My    ũ                     và
                             xuất đ Thương mại
86   A. Khuong Ông Hu nh Nam    Chủ tịch H QT    Ngân hàng phát triển
                               đ
         D ng                  nhà ồng bằng sông
87   Ds moi   Bà Nguyễn Việt Nga Phó trưởng ban   Tập oàn Dầu khí
    (2 nguoi)           Luật và Quan hệ   Việt Nam
88        Ông Lưu Vạn Kha
            Đ ă      Phiên dịch tiếng  Thông tấn xã Việt
                                   Đ
                   Tây Ban Nha     Nam
89        Ông ỗ V n Bình             Công ty CP Đại
                             Dương
90        Ông Nguyễn Bình
            ũ           Đ     Công ty CP ại
         Vận                  Dươngđ
91        Ông V Công Bình  Chủ tịch H QT    Công ty CP Hợp tác
                   kiêm Tổng Giám   Lao ộng nước ngoài
92   Tự DK -  Ông Lê Ngọc Khiêm Phó Cục Trưởng    Cục Hải Quan Thành
    DS My                       Phố Hà Nộiđ
93   Tự DK -  Bà Nguyễn Thị Lan Chi Cục Trưởng
               ă    Đ          Chi Cục Hải Quan
    DS My   Anh                  QL hàng đầu tư- gia
94   Tự DK -  Ông Phan V n Mạnh ội trưởng đ     Chi
                             đ Cục Hải Quan
    DS My                       QL hàng ầu tư- gia
II. Danh sách phiên dịch tiếng Tây Ban Nha cho oàn xin i về cùng chuyên cơ Chủ tịch nước

88       Ông Lưu Vạn Kha
             ă     Phiên dịch tiếng
                         Đ  Thông tấn xã Việt
                  Tây Ban Nha    Nam
89  A. Tuc -  Ông Mai V n Thiết  Thành viên H QT
                       Đ    Công ty TNHH Việt
   A. Sinh    ĩ              đ    Tuấn Nguyên
90  A. Tuc -  Ông Phạm Trọng   Chủ tịch H QT   Công ty TNHH
   A. Sinh  Ngh a        kiêm giám ốc    thương mại và dịch
           ũĐ Đ          Đ
                            vụ Hồng Công
                      Đ
91  Tự DK   Ông V  ức ông   Chủ tịch H đ QT  Công ty cổ phần xây
                  kiêm TG      dựng số 9 Hải Phòng
92  Tự DK   Ông Trần Lệnh Phú  Tổng giám ốc
                     đ      Công ty xây dựng
                            công trình 194
93  Tự DK   Ông Nguyễn Mạnh   Giám ốc      Công ty TNHH Xây
        Ninh                  dựng thương mại 289
STT Ghi chú   Họ và tên   ă   Chức vụ đ      Công ty
14/9
94  Tự DK    Ông Nguyễn V n
             Đ    Tổng giám đốc      Công ty Cổ phần Tập
                                    đ
         Khải                   đoàn Đại Việt
95  Tự DK   Ông Phạm ức Hoàn Tổng giám ốc đ      Công ty CP ầu tư và
                              phát triển cơ sở hạ
96  Tự DK   Ông Nguyễn Thanh Phó tổng giám ốc Công ty Cổ phần An
                          đ
   DS a    Bình                   Phú Long
97  Tự DK   Ông Bùi Thanh Trúc Tổng giám ốc
                       đ      Liên Hiệp Hợp tác xã
                                       đ
   DS a                         Dịch vụ Nông nghiệp
98  Tự DK   Ông Ngô Thế Hào    Giám ốc đ      Công ty cổ phần ầu
   DS a                         tư thương mại Thành
100 A. Tuc -   Ông Võ Ngọc Châu Tổng Giám ốc  Đ    Công ty CP Xây
   A. Sinh                   đ    dựng Công trình 586
101 Tự DK    Bà Trịnh Mỹ Ngọc
              ă     Chủ tịch H QT -   Công ty TNHH
                                   đ
                    Tổng Giám ốc    Thương mại Khải
103 DS moi    Ông Mai V n Lượng Trưởng Phòng      Công ty iện tử Hà
   (4nguoi)
   Đ       ũ         Thương mại     Nội
104 A Thân    Ông Nguyễn Trung Trưởng phòng Kinh Công ty xây dựng
   Đức Nam D ng           doanh        công trình 507
105 A Thân    Bà Thái Duy Thúy Vy Phó phòng KH - KT Tổng Công ty Xây
                           ă           ă
    ức Nam                       Dựng Công trình
85        Ông Trần Hưng ỳ   Phó Chánh V n đ   Tổng công ty Th m
                    phòng        dò Khai thác Dầu khí
                              đ
70  Tự DK   Bà Nguyễn ũ nh
               Qu    Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần
         Trang                    ầu tư Miên Viễn
109 C. Chung Ông Trần V Anh      Phó Tổng Giám ốc Công ty Vina Capital
                                   đ    đ
                              Real Estate Việt Nam
         II. Danh sách cán bộ Phòng Thương mại tổ chức oàn xin i
         và về cùng chuyên cơ của Chủ tịch nước
1       1 Ông Trần Thiện    Trưởng Ban QHQT Phòng Thương mại
         Cường                   và Công nghiệp Việt
2       2 Bà Trần Hồ Lan ă   Trưởng Ban Tài   Phòng Thương mại
                    chính        và Công nghiệp Việt
3       3 Ông Nguyễn V n Hải Phó Ban QHQT      Phòng Thương mại
                              và Công nghiệp Việt
4       4 Bà Nguyễn Thị Thái Phó phòng Ban     Phòng Thương mại
         Li          QHQT        và Công nghiệp Việt
5       5 Bà Lê Thị Minh Châu đ
        đ            Chuyên viên Ban ỳ  Phòng Thương mại
                              đ
              ỳ     QHQT        và Công nghiệp Việt
IV. Danh sách oàn Doanh nghiệp tự i sang Hoa K , xin i, về cùng chuyên
                         Đ         đ
cơ Chủ tịch nước từ Hoa K
28  Ds moi   Ông Nguyễn Trọng Chủ tịch H QT      Cty CP iện lực Sài
                                   đ    đ
         Hiếu     ỳ  đ            Gòn
         II. Danh sách cán bộ Phòng Thương mại tổ chức oàn tư i
         sang Hoa K , xin i và về cùng chuyên cơ của Chủ tịch
1       4 Ông Nguyễn Tuấnũ   Trưởng phòng Ban Phòng Thương mại
         Hải          QHQT        và Công nghiệp Việt
2       5 Ông Nguyễn V Kiên Trưởng phòng Ban Phòng Thương mại
                    QHQT        và Công nghiệp Việt
         II. Danh sách phiên dịch tiếng Tây Ban NhaĐ

        2 Ông Lưu Hải     Cán bộ        ại sứ quán Việt
                              Nam tại Cu-ba
STT Ghi chú  Họ và tên       Chức vụ  Công ty
14/9


                       Mr. Murray Hiebert -
                       Senior Director, Asia -
  NOTE

       Bổ sung

       Hủy  đ

            bổ đă
       Thiếu, /nĐ sung
       Đ

        ã check ơn ng
       ký
       Sửa sai or thêm mới
                             LIST OF
                             VIETNAMESE
                             COMPANIES
Đ                             ACCOMPANYING

 ịa Chỉ   Đ             Contact      Company       Add       Tel

                    Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh National
240 Nguyễn ình Chính, Phường 1, QuậnMs. Hải        Vietnam       240 Nguyen    84 8
                    0983507662,    Coffee        Dinh Chinh    54495527
                    Mr. Hải Lạc Quận Từ Liêm - Hà Nội
                             Vietnam Building
Tầng 16-17 - Tòa nhà Viglacera, Số 1 Láng Hòa Anh:- 0913522272         16th and 17th  84 4
                             Glass and      Floor -     35536660
                      đ       Ceramics       Viglacera
                    Dương Minh Nhựt Ben Thanh Group
27 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, TPĩHồ Chí Minh.
  Đ                                     No 27 Nguyen   84 8
                    Di ộng:                Trung Truc    38296406 /
189 iện Biên Phủ,Đ           Lê Quang Ngh Chí Saigon
          Phường 15 Quận Bình Thạnh, TP.Hồ a Minh           189 Dien Bien  84 8
                    tel: 0838035401,  Agirculture     Phu str., ward
                                            Đ    38035401
77 Nguyễn Du, TP à Nẵng        Lê Trung Thành : Civil Engineering   77 Nguyễn    84-511-
                    0985000690; 0511- Construction
                      đ                 Du, TP à     3889173
                    phố Hà Nội
519 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thànhNguyễn Duy Lý
         Đ                    Vietnam National   519 Minh Khai  84 4
                    Diđ ộng:      Livestock      Street, Hai Ba  38621688
          ình
18 – Láng Hạ ĐBa Đ – Hà Nội
       -             Nguyễn Việt Nga; Vietnam Oil and    18 Lang Ha    84 4
                    Di ộng:      Gas Group      str., Ba Dinh  38252526
228 Lê Duẩn, ống a, Hà nội
            Đ        Cao Hồng Anh    Vietnam Cement    228 Le Duan   84 4
                    0912113176 T    Industry       Str., Dong Da  38512425
Tầng 6, 18 Láng Hạ, Ba ình, Hà Nội   Nguyễn Phan Minh Petro Vietnam     6th Floor, 18  84 4
                    Hằng 0989127089 Exploration       Lang Ha str.,  37726001
118 Lê Duẩn, Hà nội          Ms. Vinh:
                       ă      Vietnam Railways   118 Le Duan   84 4
                    0936078968;               Str., Hanoi   38221468
Số 1 Khâm Thiên, Hà Nội        Trần V n Giang :  Petrolimex      No 1 Kham    84 4
                    0985999228               Thien Str.,   38512603
                     Đ
                    email:TP. Hồ Chí
205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh,Quang Tuấn Minh
                    Chu        Hydraulic      Hanoi
                                        205 Nguyen Xi 84 8
                   D : 0903833906    Construction    str., Ward 26, 38993850
                   Hoàng Kim Hà tel
115 Nguyễn Công Trứ - P.Nguyễn Thái Bình - Q1- TP.HCM   Saigon Jewelly   115 NguyenĐ  84đ8
                   0918142015,     Holding Company   Cong Tru str., 22405266
Tháp A, Vincom Towers, 191 Bà Triệu, Hà Nội        Bank for              84 ộng: 0904000786.
                                        Trần Tiến ông.Di 4 22200439
                              Investment and
Tòa nhà Vinaconex, Trung Hòa Nhân Chính, Trang Xuân, Hà Development of
                     Ms Thanh     Nội
                              Vietnam       Vinaconex    84 4
                     0912736948    Construction and  Building,    22249292
85 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nguyễn Thùy Linh Vietnam Russia
                          đ             85 B Ly     84 4
                     0988522982    Joint Venture    Thuong Kiet   39426668
64-68 Hai Bàă Trưng, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp Hồ Chídi ộng:
                     Việt Anh Minh   Mai Linh Group   No 64-68 Hai   84 8
                     0983261222 tel: 8 corporation
                      đ                 Ba Trung str.,  38298888
       n             Bùi Thuý Hương
255 Hoàng V Đ Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình TP. HCM Saigon Wool &       225 Hoang    84 8
                     .Di ộng:098 878 Trading
                     đ                   Van thu str.,  39970882
121-123-125 ường Hàm Nghi, Nguyễn TháiThi Hong Di 1 , TP HồQuang Lamp
    đ                 Le Bình , Quận  Dien Chí Minh    121-123-125   84 8
                     ộng:       JSC         Ham Nghi str.  38290135
Lô 16 , ường 02, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hoa Mai Minh Tao
                     Nguyễn Tp Hồ Chí Tan         Group 16,    84 8
                     0983834728 T :04 Investment &     Road 2, Tan   37505171
                     Yến Thanh     Trung
82-84 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Nguyen
           Đ    Đ          Đ              82-84 Bui Thi  84 8
                     0908276629    Corporation     Xuan str., Ben  39251845
Khu Công nghiệpĐ             Nguyễn ức Hòa, Tan Tao Energy
         Tân Đức, xã ức Hòa Hạ, huyệnHoa Mai tỉnh Long An       Tan Duc IZ,   84 72
                     0983834728 T :04 Corporation     Duc Hoa Ha,   3761821
Số 2, Chùa Bộc, ống a, Hà Nội      Hồng Nhi     Hanoi Electronics  2 Chua Boc    84 4
                     092.246.8888   Corporation     str., Hanoi   38525882
Đ

 ịa Chỉ     Đ            Contact       Company       Add        Tel

1234 Trần Hưng ạo, TP Long Xuyên, Tỉnh An Kim Hùng
Đ                     Phan Giang
                      Đ     ă     Angiang Fisheries 1234 Tran      84 76
                      0919323459 T:076 Import & Export     Hung Dao str.,  3852368
                       ặng Biên, Hà Nội Aviation High
 ường Nguyễn Sơn, Sân bay Gia Lâm, Q.Long Vă n Thắng
                        ĩ                  Nguyen Son    84 4
                      0912636669      Grade Plastic    str., Gia Lam   38732470
                      Khúc Phúc
Phường Xuân Hòa, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh V nhV n Quang
           ă                     Xuan Hoa      Xuan Hoa     84 211
                      M:0913275646     Company       Ward, Phuc    3863414
                      Ms.Cam 2 - Phường Dragon Land Real7 041 (D2-19)
041 (D2-19) Nguyễn V n Linh - Khu Phố Mỹ Hưng Loan        Tân Long - Quận - TP HCM       84 8
                      01686585290     Estate       Nguyen Van    62915858
Tầng 8, 14 Láng Hạ, Hà Nội         Mr. Tuan       SaiGon Power    Flr. 8, No.14   84 4 7722788
                      0905185794,     Development     Lang Ha Str.,
                      Nguyễn Phú      C.T group
60A Trường Sơn, Phường.2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
                      Đ                    60A Truong    84 8 6286439
                      Hiển…….Di
                         đ                 Son, Ward 2,
                       ào Hà Trung
Số 8, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Thien Minh Group 8 Nguyen Hue
                    Đ                               84 8
                       Di ộng: 090 443 Company Limited str., Ben Nghe     38906006
161 Núi Thành - Quận Hải Châuă– Tp à Nẵng Tâm:
                      Minh         Civil Engineering 161 Nui Thanh    84 511
                      0972422567;05113 Construction Joint str., Hai Chau     3642943
Tầng 1 nhà B5 Làng Quốc tế Th ngũ      - Cầu Giấy, ũ
                   Long Phạm Hiền Hà Nội NCC Golden       1st Floor, B5   84 4
                      0982339927      Brand Corporation Building,      37545399
B70-71 khuĐ
   Đ   nhà ở và biệt thự Anh D ng, Phường Anh D ng, Q. Dương Kinh, Hải Phòng
                      Ms Vi 0906232891 Kien Luong
                      ĩ                    Lot B70, Anh   84 31
                      vancham.189@gm Project          Dung Building,  3814169
Số 1 ại lộ ộc lập Đ xã An Bình - huyện D An - Tỉnh Bình Dương Binh JSC
          -            Mr.Hà:        An         1 Doc Lap     84 8
                      0904290575 đ               road, An Binh,  38960964
Xóm Quán Vã, xã ồng Tiến, huyện Phổ Phạmtỉnh Thái Nguyên Binh
                      Yên, Thị Thu     Yen         Quan Va      84 280
                      Hương    Di ộng: Investment &
                             đ             Hamlet, Dong   3863646
65C – Lầu 1, Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh - Việt Nam
                      Nguyễn Thi Hồng Saigon          65C- 2nd     84 8
                      Vân
                      đ      Di ộng:: Investment     Floor, Cao    39129484,
                      TP.HCM ă
235 VÕ THỊ SÁU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, Quốc Hương, di        HOABINH       No 235 Vo Thi   84 8
                       ộng: đ      CONSTRUCTION Sau, 7, Dist. 3,     39325030
                       Thành phố Hồ Chí Saigon
44 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình,Nguyễn V n Nhơn Minh Airport         44 Hoang Viet   84 8
                      - Di ộng: 0938    Corporation     str., Ward 4,   38117234
                      Email
86 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, Quảng :Ninh        Quang Ninh     86 Le Thanh    84 33
Đ                     hungquangqn@gm Investment and
                        đ                  Tong Str., Ha   3825641
Khu 8 – Thị trấn Cái Rồng – huyện Vân Nguyễn Thị Liên      Thong Nhat Sea Lot 8, Cai       84 33
 ồn – tỉnh Quảng Ninh           Di ộng:       products,      Rong       3793678
    đ      ạ   ú  à Đ     à ộ       DHS Joint Stock
                                Company
Lô A2, ường 430, V n Ph c, H ông, H N i
         Đ   Đ         Mr. Hiếu:      TST Real Estate Lot 2, 430      0084 - 473
                      0986912012      Joint Stock     road, Van     058 258
Số 2, Chùa Bộc, ống a, Hà Nội       Hồng Nhi       Hanoi Electronics 2 Chua Boc,     84 4
                      092.246.8888
                        đ        Corporation     Hanoi       38524555
                      Nguyễn Tuệ Vinh An Thinh Hoa
Khu công nghiệp Lương Sơn, Km 36- QL6, xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
                      Đ                    Km36,       84 218
                      di ộng:       Binh Land Joint   Highway 6,    3823488
                       ồng Thị Hoài Thu An Khanh
Tổ 22, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
                       ũ                   Group 22,     84 280
                      01687352518     Thermal electricity Quang Trung    6252116
                      Sắc, Cầu Giấy,    Civil
Tầng 7, Tòa nhà LOD, 38 Nguyễn Phong V Hồng ThắngHà nội Engineering 7th Floor, LOD
                    Đ        đ                       84 4
                      0983625242      Construction    Building, 38   27951919
161 Núi Thành - Quận Hải Châu – Tp à Nẵng Di ộng:
  đ                    Việt Hà       Hoi An tourist   161 Nui Thanh   84
                      0987220505 Tel: service and       str., Hai Chau  511.3642943
84 ường Yên Phụ, Hà Nội                     Dinh Lam JSC    84 Yen Phu    84 4
                                          str., Hanoi    39274766
85 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nguyễn Thùy Linh Vietnam Russia        85 Ly Thuong   84 4
                      0988522982      Joint Venture    Kiet Str., Hoan  39426668
                      Email:        Bank        Kiem Dist,
Đ

 ịa Chỉ                 Contact       Company       Add       Tel

Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội     Trần Thị Đ
                       Đ   Thu Hà  Tung Shing      No 2 Ngo    84 4
                     0903280371     Group Inc      Quyen str.,   39351318
100 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận ống Thị Hồng Đ Thien Phuc Land 100 Hoang
                     Nguyễn a, Hà nội                    84 4
                     0983345158     and Finance     Cau Str., O   39410041
                      Khánh, Quận
Số 43 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Võ Tuyết Lê Ba ình, Hà nội
     đ    ỳ        Đ    Đ        Vietnam       43 Nguyen    84 4
                     0904108228 T    Telecommunicatio Cong Hoan      37714206
Số 44/49 ường Hu nh Thúc Kháng, ống a, Hà nội
                     Võ Tuyết Lê    Thanh Do II     No 44/49    84 4
                     0904108228 T    Construction and Huynh Thuc     22131658
58/1 - 58/2 Trần Xuân Soạn, Q7, TP.Hồ Chí Đ
     Đ         Đ         Minh      Dream House     58/1 - 58/2   84 8
                               Corp         Tran Xuan    38728148
  11B, iện Biên Phủ, P. iện Biên, Q. Ba Ình, Hà Nội
Số đ               Đ    Hoàng:       Dung Tien      11B, Dien    84 4
                     0903440430     Finance       Bien Phu Str., 22203232
75 ường 3/2- Quận Hải Châu – Tp à Nẵng Thị Thu Hương Transport project 75 Road 3/2, 84 511
                     Lêũ
                     : 0916879979 Tel: building company Hai Chau Dist, 3538956
217 Hong Bang, P17, Q 5, Hồ Chí Minh V Duy ă                            Hochiminh City
                                         217 & Pharmacy 84 8
                               The University of Medicine Hong Bang,-Ward 17. Dist. 5, Ho C
                     Linh:0909828587;                    38558411
                     Nguyễn V n Thủy Traffic nội
Số 69 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Trade and No 69 Trieu        84 4
                     : 0932337777
                       đ       Project J.S.C    Khuc str.,   38548912
                     Lê Thị Bích Thuận Hai Bà Trưng,     7th
Tầng 7, số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận New Viet Nam Hà Nội. Floor , No 84 4
                     Di động:      joint stock     1 Nguyen    39410024
                     Lê Đ Bích Thuận Hai Bà Trưng,
                        Thị                7th
Tầng 7, số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận New Viet Nam Hà Nội. Floor , No 84 4
             Đ      Đ Đ
                     Di ộng:      joint stock     1 Nguyen    39410024
                      ỗ a, Hà
Tầng 2 Oceanpark Số 1 ào Duy Anh, ống Thị HuệNội       Vinalines Land    Flr 2,     84 4
                     0989193097 Tel:  JSC         Oceanpark    62755553
                     Võ
Suite 908- 909, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCMthị mỹ hạnh
              đ  ă         Đ     Viet Land Capital Suite 908-     84 8 3
                     0906760468 T: 08            909, 29 Le   8233319
   05+06 Tòa CT8B, Khu ô thị V n Quán - Hà Thế - Hà Nội
Kiốt đ            Đ      Nguyễn ông     Lam Anh       Kios 05+06,   84 4
                     Thuận       Development and CT8B         33547587
640 ường Quang Trung – Hà ông – HàNghệ HưngNội        Cienco 5 land    640 Quang    84 4
                     0906228258 Tel: development       Trung str.,   33553666
2 Bis Trần Cao Vân, Quận 1, Tp HCM
      ă               Phương       AAA Investment    2 Bis Tran   84 8
                     0939973559, Sen: Company Limited Coa Van, Dist. 38228499
                     Phương
85/5A Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang An Giang Real    85/5A Bui Van 84 76
                     0939973559     Estate Stock     Danh str., My 3940889
85/5A BùiễV n Danh, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An íGiang
        ệ  ậ       ậ Phươngà  ố ồ An Giang Real    85/5A Bui Van 84 76
                     0939973559     Estate Stock     Danh str., My 3940889
                      3, th nh ph    Minh
316 Nguy n Thi n Thu t, phường 3, qu n Hoàng ThanhH Ch Nam Dao Co., Ltd 316 Nguyen
     Đ
                     Long Email:               Thien Thuat,
34 Phan ình Phùng, Hà Nội
   đ                  Ms. Trang:   ĩ  SGI Capital     34 Phan Dinh 84 4
                     0912.248.660,
                       đ                  Phung, Hanoi 37346889
247 đường Hai Bà Trưng – Hùng Vương Đ Phúc Yên Sinhnh PhúcHoai Trading & 247 Hai Ba
                     –Nguyễn thị – V   Ky                  84
                     Di ộng:
                     đ         Manufacturing    Trung str.,   211.3868759
198 ường Trần Phú, quận Hải Châu, Đ Anh Cương di
                   tp à Nẵng        79 Construction   No 198, Tran 84 511
                      ộng: 0913404048 Joint Stock      Phu str., Hai  3817143
82 Trần Quốc Toản, Q. Hải Châu, TP à nẵng      Đ    I.V.C Co., Ltd    82 Tran Quoc 84 511
                                         Toan, Hai    3601624
                     Chị phố
126 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, ThànhHuyền à Nẵng Đ   Tan Hung Yen
                                  Đ       No 126, Phan 84 511
                     0903552333 Tel
                       đ        Co., Ltd       Chau Trinh   3832993
                     Bui Thị Chí Thanh, ống a , Hà Nội Room 1102,
Phòng 1102, Khu A, Tòa nhà M3-M4, 91 Nguyễn Thanh Hải, MK Technology               84 4
                     di ộng:      Joint Stock     Block A,    62662703
                      Tỉnh Quảng Ninh Viet Han Real
Phường Hồng Gai - Thành Phố Hạ Long -Mr. Huy:                   Hong Gai    084-33-
                     0917399599/    Estate Joint -    Ward - Ha    3657999
Đ

 ịa Chỉ        Đ   Đ     Contact      Company       Add        Tel

64 Nguyễn Lương Bằng- ống a-Hà Nội Mr.           Ha Noi General          084-4-35111290
                                        64 Nguyen Luong Bang - Dong Da Wa
                    Hiệp:0913010477;  Export Import .,
Phường Hồng Hà - TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh
                    yengele@yahoo.co
                    0913265990 a    JSC Commercial
                              Asia        Hong Ha      84 33
                    Hưng        JSC         ward, Ha Long   3621828
P806, 17T6, Trung Hoa Nhan Chinh, HN Nguyễn Thị Mai
                        ũ     ITC Trading,    Room 806,     84 4
                    Linh 0988092422  Consultant and   Building 17T6,  62131969
                     Phạm D ng Tiến
Thị trấn Quang Minh- Huyện Mê Linh- Hà Nội         TOGI Vietnam    Quang Minh    84 4
                    0905888888 Tel:  Co, Ltd       town, Me Linh   22203232
64-68 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp Hồ Chí Minh

                              Saigon
                              Investment
                   Hồng Nhi       Hanoi Electronics  2 Chua Boc,
                                            Đ  84đ4
                   092.246.8888     Corporation     Hanoi     38524555
Tháp A, Vincom Towers, 191 Bà Triệu, Hà Nội        Bank for             84 ộng: 0904000786.
                                        Trần Tiến ông.Di 4 22200439
                              Investment and
                              Development of
                              Ha Long Viglacera
                                  ĩ     HaLong, Quang   84 33 3841807
                              J.S.C        Ninh
                   đ
                            Yên – V nh Phúc
                   Lê Anh Thị xã Phúc Yen Ha Trading &
Số nhàă27 Ngõ 4 Sóc Sơn - Phường Trưng Trắc - Tuấn Di             No 27, Alley 4  84 211
                   ộng: 0912996996 Production
                       đ                 Soc Son,     3870958
9 Võ V n Tần, quận 3, Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thiên
         Đ                   Housing Bank of    No 9, Vo Van   84 8
                   Kim, di ộng:
                    đ        Mekong Delta      Tan str., Dist.  39302501
18 – Láng Hạ - Ba ình – Hà Nội    Nguyễn Việt Nga; Vietnam Oil and     18 Lang Ha    84 4
                   Di ộng:      Gas Group       str., Ba Dinh   38252526
                            Vietnam News
                            Agency
                            Dai Duong J.S.C

                              Dai Duong J.S.C

                              Labour Overseas   38 Nguyen     84 4
                              Development     Phong Sac,    37689643
                              Hanoi Customs    129 Nguyen    0084-4-
                              Department     Phong Sac,    9843556
                              Hanoi Customs    129 Nguyen    0084-4-
                              Department     Phong Sac,    9843556
                              Hanoi Customs    129 Nguyen    0084-4-
                              Department     Phong Sac,    9843556


     đ                     Đ   Vietnam News
                              Agency
Lô số 1, ường Trần Thị Lý, quận Hải Châu, Thành phố à Nẵng Tuan Nguyen Block 1, Tran
                  Đ            Viet                 84 511
                              Co., Ltd     Thi Ly str., Hai  3611990
23 Nguyễn Du, Quận Hải Châu, Tp à Nẵng           Hongkong Co., Ltd No 23,       84 511
                                       Nguyen Duă     3832817
    Đ
                                       str., Hai Chau
Số 259 ường Hà Nội, Phường Thượng Lý, QuậnũHồng Thu HaiPhong
  Đ                  Lê Thị Huyền Bàng, Hải Phòng    No 259 Ha ng
                                       Dist., Da N Noi   84 31
                     01236051259
                       đ      Construction No9 Road, Thuong     3525116
473 iệnĐ                 TP.HCM
     Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Phan V Minh Thy 194 Engineering   473 Dien Bien    84 8
                     – Di ộng:     Construction   Phu str., Ward   62583653/54/
59/38A ường số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 59/38A Road
                     Trần Thị Kim   289 Construction           84 8
                     Phượng      Trading Co., Ltd 7, An Lac A     38759332
Đ

 ịa Chỉ                Contact
                    ũ         Company       Add       Tel

                    V Hữu Thành    Dai
391/8 Sư Vạn Hạnh nối dài, Phường 12, Quận 10 TP Hồ Chí Minh Viet Group   391/8 Su Van 84 8
                    0907886707    Corporation     Hanh str.,   39415161
    41               Chu
Tầng 6, đ B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thị Thu Hà
          Đ                   Vietnam       6th Floor, 41B 84 4
                    0917371983 T:   Infrastructure   Ly Thai To   39386682
Số 27, ường Hoa ào, phường 2, quậnha.vu@anphulongc An Phu Long
                    Phú Nhuận , TP. HCM         No 27, Hoa   84 8
                    orp.com đ     Corporation     Dao Road,   35172042
Tòa nhà Donacoop, khu Phước Hải, thị Nguyễn Xuân
      Đ                      Dong Nai General  Donacoop    84 61
trấn Long Thành, huyện Long Thành,   Thịnh - Di ộng:  Agriculture     building,   3836060
15/ 316A Lê ức Thọ, phường 15, Quận Gò Vấp, TP. HCM Thanh Cat
                    ha.vu@anphulongc           15/316A Le   84 4
                    orp.com      Company       Duc Tho str., 39264771
                    MR. Thành:    Civil Engineering
Số 2 Nguyễn Thiện Thuật - P24 - Quận Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh              84 8 38431056
                                       02 Nguyen Thien Thuat, Ward 24, Binh
                    0985000690    Construction
                    Bến Thành, Quận 1,Jointstock No.586
135 - 137 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Ms Mới :
        Đ  Đ                  TP Hoan
                             KhaiHồ Chí Minh   135 - 137    84 8
                    0908357153    Trading Co., Ltd  Nguyen Thi    38325140
Số 2, Chùa Bộc, ống a, Hà Nội     Hồng Nhi
                    ũ        Hanoi Electronics  2 Chua Boc,   84 4
                    092.246.8888   Corporation     Hanoi      38524555
                    Sắc, Cầu Giấy,  Civil
Tầng 7, Tòa nhà LOD, 38 Nguyễn Phong V Hồng ThắngHà nội Engineering
         Đ                             7th Floor, LOD  84 4
                    0983625242    Construction    Building, 38   27951919
77 Nguyễn Du, TP à NẵngĐ        Lê Trung Thành : Civil Engineering  77 Nguyen Du   84 511
                    0985000690; 0511- Construction    str., Da Nang  3889173
Tầng 6, 18 Láng Hạ, Ba ình, Hà Nội   Nguyễn Phan Minh Petro Vietnam    6th Floor, 18  84 4
                    Hằng 0989127089 Exploration      Lang Ha str.,  37726001
                    Trần Thị Phương  Mien Vien
Phòng 1020, Tầng 10, Toà nhà 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội Trieu   Room 1020,    84 4
                    Thuỷ :      Investment Joint  10th Floor, 83  39461047
115 Nguyễn Huệ, Q1, HCM        Ms. Hương     VinaCapital Real  115 Nguyen    84 8
                    0983682889    Estate Vietnam   Hue str., Dist  38219930
Tầng 8, 14 Láng Hạ, Hà Nội      Mr. Tuan      SaiGon Power    Flr. 8, No.14  84 4 7722788
                   0905185794,    Development     Lang Ha Str.,
Đ

ịa Chỉ  Contact  Company  Add  Tel
                                  LIST OF VIETNAMESE
                                  COMPANIES
                                  ACCOMPANYING
                                  H.E PRESIDENT
                                  NGUYEN MINH TRIET
Fax    Email      Web     Business line        Name

84 8            www.vina Culture, production,    Mr. Doan Dinh Thiem
5449551          coffee.co processing agricultural
84 4            www.vigla Viglacera Corporation is Mr. Luyen Cong Minh
3553667          cera.vn  state owned company
1                  under the Ministry of
84 8   info@benthanh www.bent Benthanh Group was       Mr. Nguyen Quang Tien
3822294  group.com    hanhgrou established in December
848                               Mr. Nguyen Van Truc
     truc_vu_vy@ya www.nagri Producing and trading hightechBreeding and seeding the modern agricultural tech
3803540  hoo.com     .com.vn
84-511-  cienco5-                        Mr. Than Duc Nam
              www.cien Construction of transport works at home and abroad; Construction of industrial an
3889173  ksnb@vnn.vn   co5.com.v
84 4                               Mr. Doan Xuan Truc
     xuantruc@fpt.vn www.vilico Livestock production; Processing animal and fishery products and foods; Producti
3862364          .vn
84 4   nga68@pvn.vn www.petr Petroleum study, exploration, production, processing, storage, transportation, prov
                                 Mr. Nguyen Quoc Thap
3826594          ovietnam.
84 4                               kinds Quang Buu
     vanphong@vice www.vice - Producing and selling all Mr. Taof cements and related products; - Import equipm
3851277  m.vn       m.vn
84 4   pvep.hn@pvep. www.pvep To survey, research and Mr. Nguyen Thanh Tri
3772602  com.vn      .com.vn  evaluate oil and gas
84 4                               transportation, multi-modal domestic and international
     vr.hn.irstd@fpt. www.vr.co To do business in railways Mr. Pham Cong Trinh
3942899  vn        m.vn
84 4                               Mr. Vuong Thai Dung
     tunn@petrolime www.petr Vietnam National Petroleum Corporation (PETROLIMEX VIETNAM) formerly nam
3851920  x.com.vn     olimex.co
3 8
84    thuyloi4@vnn.v m.vn                  Mr. irrigation The
              www.thuyl Building irrigation works, dams,Le Quang systems    Building hydraulics works, hy
3899385 n         oi4.com.v
84 8                              Mr. Le Hung Dung
              www.sjc.c - Manufacturing gold bullions, producing jewels, gold and gem fine arts and hand
3914405          om.vn
84 4 22200440            Banking Services      Mr. Nguyen Khac Than
              www.bidv.com.vn
84 4   vinaconex@fpt. www.vina                Mr. Trinh Hoang Duy
                    Construction, Project management and Consultancy, Real estate Investment and
2224920  vn       conex.co
84 4           http://vrba  Finance and banking     Mr. Nguyen Van Pham
3942666         nk.com.vn
84 8   mlg@mailinh.vn www.maili                 Mr. Ho education & training, trading, construction, info
                    Transportation & logistics, tourism,Huy
3822599         nh.vn
84 8   saigonwool@lsc www.lsc.c                Mrs. Vu does business in the areas of:- Producing swe
                    Over 30 years of active, Sawotraco Thanh Thuy
3844322  .com.vn    om.vn
84 8   honglt@dienqua                      Mrs. Ho Thi Kim Thoa
                    Producing and trading all types of lamps , ballast ,starter , electric cable, lighting e
3825151  ng.com.vn   http://www
84 8           www.itaex              Mrs. “Developer of choice”
                    TAN TAO GROUP is a Vietnam Dang Thi Hoang Yen for industrial parks & relate
3750823         press.com
84 8   office@trungng www.trun               Mr. Dang established in
                    Trung Nguyen Coffee Company was Le Nguyen Vu June 1996 in Buon Ma Thuot c
3925184  uyen.com.vn  gnguyen.c
84 72          www.itaex               Mr. Dang Quang over
                    Tan Tao Energy Corporation (TEC) is one ofHanh 20 subsidiaries of Tan Tao Gro
3761820         press.com
84 4           www.hane                 Mr. Nguyen Quoc Binh
                    Manufacturing, trading, importing and exporting home appliances, supplying teleco
3852577         l.com.vn
Fax    Email      Web     Business line        Name

84 76   agifishco@agifi www.agifi - Production, processing Mr. Nguyen Dinh Huan
3852202  sh.com.vn    sh.com.vn and dealing frozen sea
84 4                                Mr. Le Sy Canh
     aplaco@vnn.vn www.apla Aviation High Grade Plastic joint stock Company ( APLACO) was established in 1
3873076          covietnam
84 211                               & Tran Quoc Lap
     xuanhoa@xuan www.xuan - Manufacturing, ImportingMr.Exporting: Furniture products for Home, School, Off
3863019  hoa.com     hoa.com
84 8                                Mr. Phung Chu Cuong
     info@phulong.c www.phul Invesment in contruction and trade of urban infrastructure, residential, industrial an
6291591  om       ong.com
84 4   hieunt@spower.                      Mr. Nguyen Trong Hieu
                   Construction of power works upto 35KV, industrial parks and urban zone infrastur
7722787  com.vn
84 8   info@ctgroupvie www.ctgro 1. Real Estate: C.T      Mr. Tran Kim Chung
6297200  tnam.com    upvietnam Group currently owns
84 8   daohatrung@eu                       -                -
                   - Medicine, beauty product
Marketing, Event, Service
Import, Export Trading F
                                  Mr. Dao Ha Trung
3827582  quality.org
84 511                               Mr. Than Hoa
     company545@g www.coce Building civil engineering construction works inland and abroad. Building construc
3642944  mail.com    545.com.v
84 4                                Mr.
     congcuong6868 www.thuo Advertising, communication Nguyen Cong Cuong
3754582  @gmail.com   nghieuvan
84 31   jsckienluong@v                      Mr. Nguyen and Cham           -        -
                   - Construction of civil, industrial, traffic Van irrigation project;
 Leveling work:
 R
3814068  nn.vn
84 8                                Mr. Vu Thanh Nguyen
     absc@anbinhgr www.anbi Investment & Real EstateInvestment FinancialCivil & Industrial ConstructionInvest
3896096  oup.vn     nhgroup.v
84 280  vuxuanhop@gm www.yenb Making investment and Mr. Vu Xuan Hop
3863646  ail.com     inhcorp.co doing business in
84 8   saigoninvestme                      Mr. Nguyen services
                   Golf / Lease Golf; Hotel, entertainment Van Lam
3818151  nt@hcm.vnn.vn
84 8                                perfective Hai
     hoabinh@hcm.v www.hoab • Hoa Binh Corporation is aMr. Le Viet comprehensive contractor that is proud of c
3932522  nn.vn      inhcorpor
84 8                                is one of the first companies transporting passenger by
     sgairport@hcm. www.sga. Saigon Airport Corporation Mr. Nguyen Van Danh
3811730  fpt.vn     com.vn
84 33   hungquangqn@                       Mr. business: exportation producing and processing m
                   Commercial and import-export Nguyen Van Binh
3829668  gmail.com
84 33   Halongvandon                       Mr. Nguyen Huu Commercial, Investment at Quang N
                   Infrastructure Development, Property, Hotel,Thuy
3793688  @yahoo.com
                   pharmaceutical product    Mr. Lam Tri Dung

0084-4-  tstnhadat24g@                     Mr. Dao Nhu Chinh
                    Business property; Construction; Trading metal and toss metal; Trading materials
33 546  gmail.com
84 4                               Ms. Phan exporting home
             www.hane Manufacturing, trading, importing andThanh Le Hang appliances, supplying teleco
3852577          l.com.vn
84 218                              Mr. Vu Duy transmit and distribute electricity Exploit, t
     luongsonpark@ www.luon Exploit sand, stone and gravelProduce,Bong
3823489  yahoo.com    gsonip.co
84 280  intrapower.ankh                    Mr. Nguyen Van Thang
                    Producing, operating electricity, building the projects of thremoelectricity; Soundin
6252111  anh@gmail.com
84 4   xdct@vnn.vn                      Mr. Than Hoang
             www.ceco Civil engineering construction company No.507 is a subsidiary under Civil Engine
3795199          507.com.v
84 511                              Mr. Truong Van Manh
     trendyresort@h www.hato - Building construction works of civil engineering, road, transportation infrastructu
3642944  atoco.vn    co.vn
84 4                  - Afforesting, making   Mr. Tran Ngoc Do
3927475                project on forestation
84 4           http://vrba Finance and banking    Mrs. Nguyen Thi Hoai An
3942666          nk.com.vn
9
Fax    Email        Web    Business line        Name

84 4   inquiry@tungshi                     Mrs. Vietnam’s foremost diversified real estate groups
               www.tung The Tung Shing Group is one ofVu Thanh Hang
3935133  nggroup.com     shinggrou
84 4   tqcuong@hn.vn                      Mr. Tran Quang Cuong
               www.thien Electric & Electronic products: Stabilizers; plug & socket; Wall mounted electrical i
3941004  n.vn        phucjsc.c
84 4   ldvt@fpt.vn                       Mr. Do Quy Dung
                    Repairing, Improving and leasing telecommunication infrastructure;Ereeting steel
3771421
84 4                                 Mr. Nguyen Hang
                     Gold and silver tradeBuilding and erecting telecommunication works;Being post an
3771421
84 8                               infrastructure, built house for selling and renting. Hous
     ductrung@drea www.drea Civil construction, industry, Mr. Dang Duc Trung
3872270  mhouse.vn   mhouse.v
84 4                - Goods purchasing     Ms. Nguyen Thanh Vy
2220323               - Goods transportation
84 511  cienco5-                        of Le Tu Tam
             www.cong Building construction worksMr. transport, industry, civil engineering , irrigation, hyd
3538964  501@vnn.vn   ty501.com
84 8   yds@hcm.vnn.vn www.yds.e - Educating and training Mr. Vo Tan Son
3855230         du.vn   health care professionals
84 4                • Construction of traffic, industrial, civil , water resource works, and electric lines,
                                Mr. Hoang Trung Tien
3854917
84 4   thuanlb@newvi www.new                  and promoting investment trading; Trading in hotels ( e
                     Supplying market solutionsMr. Nguyen Tri Hung
3941002  etnam.com.vn  vietnam.c
84 4   thuanlb@newvi www.new                  and promoting investment trading; Trading in hotels ( e
                     Supplying market solutionsMr. Le Quang Thuong
3941002  etnam.com.vn  vietnam.c
84 4   vinalinesland@vwww.vinali                 Company (Vinalines
                     Vinalines Land Joint Stock Mr. Vu Manh Duong Land) is the member of Viet nam
6275555         nesland.c
     inalineslandjsc.c
84 8 3  hanh.vo@vietla www.vietl                  Mr. Huynh Van Thien
                     A private firm, established in year 2002 with charter capital is USD 5M, operates in
8233321  ndcapital.com.vandcapital
84    info@lamanh.vn www.lama     - Real estates and     Mr. Quan Quang Anh
3354758         nh.vn      project investment
84 4   lamth@cienco5l www.cien                  Mr. Than Lam
                     - Services stay on, Hotel, Villas, apartment business- Transportation of goods by
3355222  and.com.vn   co5land.c
84 8                   AAA Investment which    Mr. Pham Vinh Thao
3822848                 100% owned by AAA
84 76                  de nghi gui file word    Mr. Ho Thanh Man
3940778
84 76                  de nghi gui file word    Ms. Huynh Thi Ai Lien
3940778
                                   Mrs. Nguyen Thuy Lieu
                     industry trading in cosmetics / beauty product equipment for making hair agency f

84 4           www.sgic SGI Capital is a Vietnam- Mr. Vu Quang Thinh
3734689         apital.com based asset
84 211                              trading Joint stock company was established on 29 Ja
     info@kyhoai.co www.kyho Ky Hoai manufacturing andMrs. Nguyen Thi Sinh
3875503  m.vn      ai.com.vn
84 511  xaydung79@vn                      Mr. Phan Van Anh Vu
                  The construction of civil, industrial, transportation, irrigation, hydropower. Investme
3812535  n.vn
84 511                              Mr. transportation, industrial, irrigation, hydropower. T
                  Construction of Buildings: Civil,Truong Duy Nhat
3817876
84 511                               Mr. Phan Van Hieu
                     Purchase and sale of agriculture, handicrafts, agro-forestry and aquatic products,
3832993
84 4   contact-   www.mk.c MK Technology Group is the leading brand name in Vietnam market for hi-tech fie
                              Mr. Nguyen Trong Khang
6266270  mk@mk.com.vn om.vn
084-33-                          Venture Company
                Viet Han Real Estate Joint Mr. Do Manh Hungwas established in accordance with
3659888
Fax    Email       Web     Business line          Name

     geleximcogroup@hn.vnn.vn
084-4-35132391           Geleximco strives to become a Ms. Do Thi Hai Yen
             geleximco.vn
                     leading production and
                     investment group in the
84 33   quyhungasia@y         Asia Commercial Joint Stock Company professional business supplies in material
                                 Mr. Dao Quy Hung
3621829  ahoo.com
84 4   quan226@gmail                       Mr. Nguyen Hong Quan
                     Electric & Electronic products: Stabilizers; plug & socket; Wall mounted electrical i
3941004  .com
84 4   togi_asean@ya                      Mr. Pham center, offices… with total capital of investm
                     Building and Managing a commercial Dung Tien
2220323  hoo.com
                                     Mr. Pham Dan

                                     Mr. Tran Cong Kha

84 4                                Mr. Mai Thanh An
                     Manufacturing, trading, importing and exporting home appliances, supplying teleco
3852577
84 4 22200440              Banking Services         Mr. Tran Tien Dong
              www.bidv.com.vn
84 33   halongceramic@hn. halongcera  Viglacera Ha Long Joint Stock  Mr. Vu Quang Huy
3820668  vnn.vn      mic.com.vn  Company- a member of
                     Viglacera Group is the leading
84 211                          Mr. company limited was established in 2006, Nowada
    anhtuan@yenh www.yenh Yen Ha produtions and trading Le Anh Tuan
3875414 avinhphuc.com avinhphuc
84 8                           Mr. (MHB) is among
           www.mhb. Housing Bank of Mekong DeltaHuynh Nam Dung5 Vietnam State -owned Comme
3930250        com.vn
84 4  nga68@pvn.vn www.petr Petroleum study, exploration, production, processing, storage, transportation, prov
                             Mrs. Nguyen Viet Nga
3826594        ovietnam.
                             Mr. Luu Van Kha

                                     Mr. Do Van Binh
                     Dai duong joint stock company is a multi - lines. With over 300 employees w
                                     Mr. Nguyen Binh Van
                     Dai duong joint stock company is a multi - lines. With over 300 employees w
84 4  vucongbinh@lod. www.lod.co    - Manpower supply        Mr. Vu Cong Binh
3768964 vn       m.vn       - Training labourer and
0084-4-                 Customs services         Mr. Le Ngoc Khiem
9843556
0084-4-                 Customs services         Ms. Nguyen Thi Lan Anh
9843556
0084-4-                 Customs services         Mr. Phan Van Manh
9843556


                                     Mr. Luu Van Kha

84 511                               and spare Thiet
                     Business cars, motorcyclesMr. Mai Vanparts of all kinds, found metal electronics, r
3361199
84 511                               Mr. Pham alcoholic drinks, sales agents consigned go
                     Business services coffee, soft drinks, Trong Nghia
3832817

84 31   ctcpxdso9hp@y                     constructions; system of
                 Building the civil, industrial Mr. Tran Quang Cuong basic infrastructure, and smal
3525792  ahoo.com
84 8                              Mr. Company Phu
     194co@194.vn www.194. 194 Engineering Construction Tran Lenh has the charter capital by forty eight billio
6258900         vn
84 08                           Design and supervise technical project;

     ninh289@vnn.v www.xayd To set up the projects;
 Mr. Nguyen Manh Ninh           Investing for apar
3875960  n       ung289.c
Fax    Email      Web    Business line        Name

84 8   dv@daivietgrou www.daivi               Mr. Nguyen Van Khai
                   Real Estate Brokerage& Transaction ManagementReal Estate Marketing- Distribu
3914171 p.vn       etgroup.c
84 4   phamduchoan www.viid.v   Vietnam Infrastructure Investment and Development Company was established un
                                Mr. Pham Duc Hoan
3938668 @viid.vn     n
84 8           www.anph               Mr. Nguyen Thanh Binh
                   Business functions: Business real estate, brokerage Real estate. consulting servic
351720          ulongcorp
84 61          www.dona  Business functions: Constructing and trading infrastructure of residential and indu
                                Mr. Bui Thanh Truc
3833979         coop.com
84 4   thehao69@yah                      Mr. Ngo The Hao
                   Trading in international multi-transportation; newly building, repairing, preserving c
3926477 oo.com
     cienco-586@vnn.vn
84 8 38431056            Business activities:    Mr. Vo Ngoc Chau
                   Construction of Transport
                   works at home and abroad;
84 8   khaihoan@hcm.       Founded in June 1992, Khai Hoan Co., LTD has developed non-stop, it has becom
                               Mrs. Trinh My Ngoc
3832257  fpt.vn
84 4                              Mr. Mai Van Luong
                   Manufacturing, trading, importing and exporting home appliances, supplying teleco
3852577
84 4   xdct@vnn.vn  www.ceco                Mr. Nguyen Trung Dung
                   Civil engineering construction company No.507 is a subsidiary under Civil Engine
3795199         507.com.v
84 511  cienco5@vnn.v www.cien                Ms. at home Thuy Vy
                   Construction of transport worksThai Duy and abroad; Construction of industrial an
3889173  n       co5.vn
84 4   pvep.hn@pvep. www.pvep                Mr. Tran and
                   To survey, research and evaluate oilHunggas potentials in regions that the compa
3772602  com.vn     .com.vn
84 4   info@mvt.com.v www.mvt.  MVT Investment       Ms. Nguyen Quynh Trang
3946102  n       com.vn   Company is specializes
84 8                 VinaCapital Group is the leading asset management, investment banking and rea
                                Mr. Tran Vu Anh
3821993
84 4  hieunt@spower.                     Mr. Nguyen Trong Hieu
                   Construction of power works upto 35KV, industrial parks and urban zone infrastur
7722787 com.vn
Fax  Email  Web  Business line  Name
Position
             Compania  Direccion  Tel
Chairman

Chairman of Board
Director
General Director

General Director

General Director

Chairman

Vice President

Deputy General Director

Vice President

Deputy General Director

Deputy General Director

Chairman

Chairman


Member of the BOD
Member of BOM

General Director

Chairman and CEO

Chairwoman - General
Director
General Director

Chairwoman

Chairman

President

CEO
Position
            Compania  Direccion  Tel
Vice General Director

General Director

President - CEO

CEO

Chairman

President

Chairman of Thien
Minh group
Chairman of
management board -
Chairman

Chairman and CEO

CEO

Chairman

Vice-Director

Chairman and CEO

Chairman – General
Director
Director

Chairman

Executive Director

Vice Chairman of
Administration
Advisor to General
Director
Chairman

Chairman

Director

Vice Director

Chairman

Assistant General
Director
Position
             Compania  Direccion  Tel
Director of Development

Chairman - General
Director
General Director

Chairman

Deputy General Director

Deputy Director

Director

Headmaster

Chairman

Chairman

Solicitor

General Director

Chairman

Chairman

Deputy general Director

Deputy General Director

Deputy Director

Manager

Director

CEO

Director

Chairman

Deputy Director

Chairman and Director

Managing director

Chairman of BOM,
Deputy Director General
Position
              Compania  Direccion  Tel
Finance Manager

Director

Director

ChairmanDirector

Advisor to General
Director

Trợ lý Hội đồng Quản trị
Assistant to Director
General
Manager Director

Chairman

Deputy Manager of
Legal & Inter Relation
Interpreter
Chairman, General
Director
Vice Department Head

Main Customs
Controller
Customs ControllerInterpreter

Member of BOM

Chairman and CEO


Chairman - General
Director
General Director

Director
Position
             Compania  Direccion  Tel
General Director

General Director

Deputy CEO

General Director

CEO

General Director

Chairwoman and
General Director
Commercial Manager

Sales Manager

Deputy Manager

Deputy Manager Affairs

Deputy Director

Deputy Managing
Director
Chairman
Position
      Compania  Direccion  Tel
Fax  Correo  Pagina de web  Linea de negocio
Fax  Correo  Pagina de web  Linea de negocio
Fax  Correo  Pagina de web  Linea de negocio
Fax  Correo  Pagina de web  Linea de negocio
Fax  Correo  Pagina de web  Linea de negocio
Fax  Correo  Pagina de web  Linea de negocio
                 DOB    PP    PP No    DOI-DOE
Nombre y apellidos  Titulo
                 9/3/1954  CV    S1027758   02/05/2007
                                  '02/05/2012
                10/11/1957  PT    B0471854   22/06/2006
                                  22/06/2011
                 5/8/1954  PT    B3391887   25/08/2009
                                  25/08/2019
                16/02/1959  CV    S1024787   10/05/2007
                                  10/05/2012
                 5/1/1958  CV    S1059731   13/02/2009
                                  13/02/2014
                28/05/1950    PT  B2458287   11/08/2008
                                  11/08/2018
                 2/8/1960  CV    S 1020655  6/11/2006
                                  6/11/2011
                 2/9/1955  PT    A1702227A  27/6/2005
                                  27/6/2010
                22/2/1962  PT    B1158340   12/06/2007
                           Dung CV di  12/06/2012
                15/09/1955  PT    B2043294   08/04/2008
                                  08/04/2018
                 3/5/1958  CV    S1008658   23/03/2006
                           B0121216   23/03/2011
                 7/5/1954  PT    (Visa My)
                           B0809159   16/12/2005
                                  3/11/2006
                                 3/11/2011
                11/1/1954  PT    B1645708  05/11/2007
                                 05/11/2017
               12/12/1952  PT    B1530151  12/10/2007
                                 12/10/2012
                25/08/1952  PT    B2086039  28/04/2008
                                 28/04/2018
                26/03/1951  CV    S0059127  23/06/2005
                                 23/06/2010
                22/4/1955  PT    B1773979  12/12/2007
                                 12/12/2017
                4/11/1963  PT    B1529166  28/01/2008
                                 28/01/2018
                 1/6/1960  PT    B2179438  6/5/2008
                                 6/5/2018
                 1/6/1959  PT    B2921616  05/02/2009
                                 05/02/2019
                10/2/1971  PT    A1730734B 03/08/2005
                                 03/08/2010
                5/11/1961  PT    B2386666  27/6/2008
                                 27/6/2018
                22/6/1959  PT    PTA 1782004A09/08/2005
                                 09/08/2010
                DOB    PP  PP No    DOI-DOE
Nombre y apellidos  Titulo
               15/11/1953  PT  B1657623  12/12/2007
                              12/12/2017
               16/03/1962  PT  B0215476  14/02/2006
                              14/02/2011
               14/7/1954  CV  S0055857  6/4/2005
                              6/4/2010
               24/3/1965  PT  A1773367B 12/8/2005
                              12/8/2010
                1/7/1977  PT  B3426908  01/09/2009
                              01/09/2019
               02/06/1967  PT  B2790168  20/11/2008
                              20/11/2018
               19/04/1966  PT  B2478415  06/08/2008
                              06/08/2018
               10/11/1957  PT  B0514004  11/07/2006
                              11/07/2011
               13/08/1972  PT  B0062257  31/10/2005
                              31/10/2010
               20/5/1951  PT  B2399210  18 /7/2008
                              18/7/ 2018
               28/8/1957  PT  B3096726  15/04/2009
                              15/04/2019
               20/10/1952  PT  B2326999  4/7/2008
                              4/7/2018
               10/3/1954  PT  N1073580  24/05/2007
                              24/05/2012
               11/12/1958  PT  B1684272  14/01/2008
                              14/01/2018
               9/11/1965  PT  B3280839  15/07/2009
                              15/07/2019
               15/05/1971  PT  B0420462  18/05/2006
                              18/05/2010
               28 /8/1968  PT  B0246420  07/3/2006
                              07/3/2011
                        B2002651  21/03/2008
                              21/03/2018
               10/1/1952  PT  B2410194  01/07/2008
                              01/07/2018
               20/10/1952  PT  B1667132  15/11/2007
                              15/11/2017
               5/11/1956  PT  PTA1814474 24/08/2005
                              24/08/2010
               14/09/1957  PT  B0075163  10/11/2005
                              10/11/2010
               19/01/1958  PT  B0576781  10/08/2006
                              10/08/2011
               17/7/1977  PT  B0025000  14/11/2005
                              14/11/2010
               10/8/1957  PT  A1761299A 29/07/2005
                              29/07/2010
               7/12/1955  PT  B2939888  06/03/2009
                              06/03/2019
                DOB    PP  PP No   DOI-DOE
Nombre y apellidos  Titulo
                2/7/1970  PT  B1801594  09/12/2007
                              09/12/2017
               18/07/1955  PT  B2977988  3/3/2009
                              3/3/2019
                2/1/1949  PT  B0099036  29/11/2005
                              29/11/2010
               29/7/1956  PT  B0955576  17/01/2007
                              17/01/2011
               14/01/1982  PT  B1023464  14/03/2007
                              14/03/2012
               11/9/1976  PT  B1172998  04/05/2007
                              04/05/2012
               20/4/1957  PT  B2573472  24/3/2009
                              24/3/2019
               26/09/1954  CV  S1006462  07/02/2006
                              07/02/2011
               16/09/1956  PT  B0061171  7/11/2005
                              7/11/2010
               27/07/1958  PT  B2085668  08/05/2008
                              08/05/2018
               18/5/1938  PT  B3367756  04/08/2009
                              04/09/2019
               16/07/1971  PT  B0077777  14/11/2005
                              14/11/2010
               21/02/1956  PT  B0713022  26/10/2006
                              26/10/2011
               17/9/1973  PT  B3258208  03/07/2009
                              03/07/2019
               20/11/1956  PT  B1687532  13/11/2007
                              13/11/2012
                1/1/1966  PT  B0935419  04/01/2007
                              04/01/2012
               20/10/1956  PT  B2018410  02/04/2008
                              02/04/2018
               10/07/1968  PT  B0938605  29/12/2006
                              29/12/2011
               30/9/1967  PT  B1849495  03/03/2008
                              03/03/2018
               11/9/1964  PT  B1669159  13/11/2007
                              13/11/2017
               19/08/1971  PT  B0302256  27/03/2006
                              27/03/2011
               2/11/1975  PT  B0343641  24/04/2006
                              24/09/2011
               31/01/1964  PT  B0282310  13/04/2006
                              13/04/2011
               12/2/1966  PT  B2143875  17/07/2008
                              17/07/2018
               10/12/1972  PT  B2500108  22/08/2008
                              22/08/2018
               26/08/1963  PT  B0955887  17/01/2007
                              17/01/2012
                 DOB    PP  PP No   DOI-DOE
Nombre y apellidos  Titulo
               25/01/1973  PT  B2843115  02/03/2009
                              02/03/2019
                15/10/1973  PT  B1402385  22/8/2007
                              22/8/2012
                26/2/1969  PT  B0956498  15/01/2007
                              15/01/2012
                28/12/1962  PT  B1748082  17/01/2008
                              17/01/2018
                04/05/1970    B2299099  09/06/2008
                              09/06/2018


                         B2959170  23/03/2009
                              23/03/2019
               30/7/1978   PT  B2772143  11/12/2008
                              11/12/2018
                22/09/1979  PT  B2443595  21/07/2008
                              21/07/2018
                25/09/1973  PT  B2435428  24/07/2008
                              24/07/2018
                 5/6/1956  CV  S1015901  10/10/2006
                              10/10/2011
                 4/6/1973  PT  B2647476  12/11/2008
                              12/11/2018
                         S1068402  08/09/2009
                              08/09/2010
                         B2540760  06/10/2008
                              06/10/2018
                         D0005693  09/09/2008
                              09/09/2013
                14/08/1956  PT  B3153670  12/06/2009
                              12/06/2019
                31/01/1960  CV  S1068146  01/09/2009
                              01/09/2014
                17/04/1958  CV  S1064848  25/08/2009
                              25/08/2014
                12/08/1960  CV  S1064849  25/08/2009
                              25/08/2014
                25/1/1963  PT  B1620054  04/03/2008
                              04/03/2018
                 5/1/1972  PT  B0823315  20/11/2006
                              20/11/2011

                7/10/1948  PT  B3133190  28/05/2009
                              28/05/2019
                22/02/1954  PT  B3095157  16/4/2009
                              16/4/2019
                23/09/1961  PT  B2838577  17/12/2008
                              17/12/2018
                 DOB    PP  PP No    DOI-DOE
Nombre y apellidos  Titulo
                 1/1/1974  PT  B3447891  08/09/2009
                               08/09/2019
                 1/1/1957  PT  B0580066  31/07/2006
                               31/07/2011
                12/10/1965  PT  B1363643  15/08/2007
                               15/08/2012
                12/3/1963  PT  A1834656B  09/2005-
                               09/2010
                14/12/1969  PT  N1015674  28/06/2006
                               28/06/2011
               16/12/1964  PT

                30/05/1957  PT  B1123056  07/05/2007
                               07/05/2012
                 21805   PT  B0232872  01/03/2006
                               01/03/2011
                15/07/1978  PT  B2909909  01/04/2009
                               01/04/2019
                 31118   PT  B3324077  07/09/2009
                               07/09/2019
                20/03/1957  CV

                 4/2/1985  PT  B2111882  23/04/2008
                               23/04/2018
                 26884   PT  B1950832  29/02/2008                         S1039464  18/10/2007
                               18/10/2012
                         S1068370  08/09/2009
                               08/09/2014
                         S1068053  28/08/2009
                               28/08/2009


                         S1037725  25/09/2007
                               26/09/2012


                 1/7/1977  PT  B3426908  01/09/2009
                               01/09/2019


                         S1068054  28/08/2009
                               28/08/2014
                         S1005875  28/12/2005
                               28/12/2010
               DOB  PP  PP No  DOI-DOE
Nombre y apellidos  Titulo
Mobile            Partner
       Mong muốn hợp tác     MST     Visa Hoa  DS 156   Lich PV   DS 157  Visa
                           Ky                      Cuba
0903228130               0100101509       ok

                    0100108173       ok     8h45-22.9


0913807783               0301151147       ok     8h45, 23.9

0903928859               0300636205       ok - HCM

0913401094               0400101919 ok

 0913215991               0100104443    x      ok   8h45, 17.9      x

0903448225               0100681592       ok     8h45,21.9       CV

0913272112               0100106320       ok     8h15-22.9

0917291120               0100150908       ok

0978193599               01001050520131     ok

0913226509               0100107370       ok     8h15-17.9

0913803724               0300546537 x      ok     8h30-21.9       x

0918598888               0301045759       Dang khai             CV

                                Dang khai

0903409924               0100105616       ok     8h45-22.9

0912926666               0102100878 x      ok                CV

0989111111               0300938037 x      ok     8h15-28.9

0938070178               0300745317 ok                       Ko di Cuba

0909992083               0300363808 ok

                    0302670307 the xanh

0908276629               0304324655       ok           ok
                                      10h30-17.9-HCM

01698188336               1100842379 ok

0913208110               0100102206 x      ok     8h45-21.9       x
Mobile            Partner
       Mong muốn hợp tác     MST    Visa Hoa DS 156     Lich PV   DS 157  Visa
                          Ky                      Cuba
0913970925               1600583588 10h30 17.9  ok     10h30 17.9
                           HCM          HCM
0986098888               0100108825 ok

0913275646               2500161922 ok                      CV

0903035249               0303739921       ok     8h15-1.10 Hue check

0913234236               0102238604 ok                      x

0903915713               0302548882 ok

090443 4711                    Tu
                    030 267 0314 xin

0913.404769               0400517603 ok

0913211828               0101639096 ok

0903403990               0200581908 ok                      x

0903903201               0300541105       ok     8h45-21.9

0909003399               4600456793       ok            ok

0937675379               0302643938       ok     8h15-23.9

0936048899               0302158498 x      ok     8h15-28.9

0903333355               0303709236       ok           ok
                                      10h30-17.9-HCM

0903423789               5700473723       ok     8h15-24.9 Ok

0913267099               5700102327001     ok     8h15-5.10 ok

0903405933                           Dang khai

84912345695               0103476880       ok     8h15, 1.10

0907910911               0100102206 ok

0904036666               5400234650 x      ok     8h15-24.9       x

01688666888               4600421021       ok     8h45-21.9

0913402021               6000235274 Check lai  ok     8h15-1.10

0913496281               0400580820       ok     8h15-5.10 ok

0936588688                           ok

                    0102100878 x      ok     8h15-5.10       x
Mobile            Partner
       Mong muốn hợp tác     MST     Visa Hoa  DS 156   Lich PV   DS 157   Visa
                          Ky                       Cuba
0903278668                           ok

0907458888               0102733870       ok     8h-23.9

0904035859               0101385620 x      ok     8h15, 22.9        x

0989088644               0101296963 x      ok     8h15-21.9        x

0906997989               0304266964 The xanh

0939119999               0100285503 ok

0913441047               0400101919-008     ok     8h15-5.10

0903730977                           Dang khai

0945797775               0100104725 ok                        x

0903425141               0102710168       ok     8h30-22.9

0913283561               0102710168 ok      ok - Huy  8h45-21.9        x

0913215124               0102394748       ok     8h30-21.9 ok
                đ
0903807576  Tại New York:   Tập  0303198084 ok
       + gặp chủ tịch tập oàn
0973216666               0103823171 x      ok     8h15-23.9 ok       x

0908028456               0500575895       ok     8h15-5.10

0913125099               1600948052       ok            ok

0903727989                     ok     ok - huy  8h45-21.9

0908234696                           ok     8h45-21.9

0988388988               0304585657       ok

0903449740               0103000763       ok

0913044469                           ok     8h45-21.9

0903508580               0400434770       ok            check lai Mr. Nhat

0913473247                           ok            check lai Mr. Nhat

0903501717               0400421242       ok            check lai Mr. Nhat

0903445945               0100902890       ok     8h45-24.9 ok

0913268899               5700530361       ok
Mobile            Partner
       Mong muốn hợp tác đ    MST     Visa Hoa DS 156   Lich PV
                                       đ   DS 157  Visa
                          Ky                    Cuba
                                     bất ộng
               Các ối tác về tài chính ngân hàng; ok doanh 8h15-28.9sản
                   0100514947        Kinh

0913265990               5700440446 ok                     Se hoan thien

0913558888               0102050916      ok     8h30-14.9 ok

0905888888               2500276634 ok

0903406976               0300938037      Chua co

                               chua co

                               ok     8h45-21.9

0904000786                          Dang khai

0913539090               5700101147 ok

0912996996               2500254542 x     ok     8h15-21.9 ok    x

0903033506                    o
                    0301502740-1k                     CV

0944713886               0100681592      Dang khai

                               ok-CV?
0913229287

0913217642                          ok     8h45, 22.9

0904185817                          ok

0913537121                          ok                               ok-CV?

0905212018               0400545569      ok

0945959999               0400523237 ok


0913240408               0200159608      ok     8h45-24.9

0903802110                    o
                    0301447345-1k

0987289289               0301886825      ok     8h15-22.9
Mobile            Partner
       Mong muốn hợp tác     MST     Visa Hoa DS 156     Lich PV  DS 157  Visa
                           Ky                     Cuba
0933799799                0304513557      ok       USD
       Coldwell Banker Real Estate 500.000 USDCB Richard Ellis 2.5 triệu8h15-23.9 ok

0904906368               0102799293       ok     8h30-21.9

0947333906               3005468723       ok     8h45-24.9 ok

0918278078               3600758658       ok     8h15-28.9

0903019021               0305253164       ok     8h15, 24.9 ok
0903707893               0300888386 ok                      x

0913248098               0100102206       ok     8h45-21.9

0982441578               6000235274 x      ok     8h30-21.9 ok     x

0917292911               0400101919       ok     8h30-21.9

0904661007                           ok     8h15-23.9 - CV huy

0904666646               0102779836 x      ok     8h15-23.9

0913735332                      OK
                                ok     8h15-23.9
0913234236               0102238604 ok                      x
Mobile          Partner
     Mong muốn hợp tác     MST  Visa Hoa  DS 156  Lich PV  DS 157  Visa
                     Ky                   Cuba
  Visa Chile
  x

  CV
      Da gui mail Giang
  x

  CV
  CV

  APEC

Cuba  APEC

  APEC

  APEC

  APEC
Visa Chile

APEC

APEC

APEC

APEC

x
APECAPEC
APEC

APEC
x
x
Visa Chile
x

x
xx

     congacoi80@yahoo.com
x
     Da gui mail

APEC
   Visa Chileoan thien trong thu 2
   x

   CV
Visa Chile
x

khong di Chile

x
  đ

ko i Chile

APEC
x
Visa Chile
                                                Embassy of Vietnam in Chile                                 Vietnam Chamber of
                                                   Trade Office                                     Commerce and Industry

                                 LIST OF VIETNAMESE COMPANIES ACCOMPANYING
                              H.E PRESIDENT NGUYEN MINH TRIET TO THE REPUBLIC OF CHILE
No        Company            Add            Tel      Fax          Email          Web          Business line            Name           Position     Group


1  Vietnam National Coffee     240 Nguyen Dinh Chinh    84 8 54495527   84 8 54495513              www.vinacoffee.com.vn  Culture, production, processing Mr. Doan Dinh Thiem     Chairman           I
   Corporation - Vinacafe Corp   str., ward 1, Phu Nhuan                                             agricultural Products, import-
                   dist., HCMC                                                   export
2  Vietnam Building Glass and    16th and 17th Floor -    84 4 35536660   84 4 35536671              www.viglacera.vn    Viglacera Corporation is state  Mr. Luyen Cong Minh     Chairman of Board      III
   Ceramics Coroperation      Viglacera Tower - No.1                                             owned company under the                   Director
                   Lang Hoa Lac Str. - Tu                                             Ministry of Construction with
                   Liem Dist - Ha Noi                                               main lines of bussiness in
3  Ben Thanh Group         No 27 Nguyen Trung Truc   84 8 38296406 /  84 8 38222941  info@benthanhgroup.com  www.benthanhgroup.com  Benthanh Group was        Mr. Nguyen Quang Tien    General Director       IX
                   str., Ben Thanh Ward, Dist  38230081                                      established in December 1997
                   1, Hochiminh City                                                with the main business activity
4  Saigon Agirculture Incorporation 189 Dien Bien Phu str.,   84 8 38035401   848 38035403  truc_vu_vy@yahoo.com   www.nagri.com.vn                     Mr. Nguyen Van Truc     agricultural technical servicesEngaging in p
                                                                           Producing and trading hightechBreeding and seeding the modernGeneral Director       I
                   ward 15, Binh Thanh dist.,
                   HCMC
5  Civil Engineering Construction  77 Nguyễn Du, TP Đà     84-511-3889173  84-511-3889173 cienco5-ksnb@vnn.vn    www.cienco5.com.vn                    home and abroad; Construction of industrial and civil works; Investigation
                                                                           Construction of transport works atMr. Than Duc Nam      General Director       III
   Corporation No5         Nẵng

6  Vietnam National Livestock    519 Minh Khai Street, Hai 84 4 38621688    84 4 38623645  xuantruc@fpt.vn     www.vilico.vn                      Mr. Doan fishery products and foods; Production & Processing raw mater
                                                                           Livestock production; Processing animal andXuan Truc     Chairman         I
   Corporation           Ba Trung Dist, Hanoi

7  Vietnam Oil and Gas Group    18 Lang Ha str., Ba Dinh   84 4 38252526   84 4 38265942  nga68@pvn.vn       www.petrovietnam.vn   Petroleum study, exploration, production, processing,Thap
                                                                                            Mr. Nguyen Quoc storage, transportation, provision of services;

                                                                                                          Vice President       IV   Import an
   (Petrovietnam)          Dist, Hanoi

8  Vietnam Cement Industry     228 Le Duan Str., Dong    84 4 38512425   84 4 38512778  vanphong@vicem.vn    www.vicem.vn       - Producing and selling all    Mr. Ta Quang Buu       Deputy General     III
   Corporation           Da Dist, Hanoi                                                 kinds of cements and related                  Director
                                                                           products;
9  Petro Vietnam Exploration    6th Floor, 18 Lang Ha str., 84 4 37726001   84 4 37726027  pvep.hn@pvep.com.vn   www.pvep.com.vn     To survey, research and      Mr. Nguyen Thanh Tri     Vice President     IV
   Production Corporation      Hanoi                                                      evaluate oil and gas potentials in
                                                                           regions that the company is
10  Vietnam Railways         118 Le Duan Str., Hanoi   84 4 38221468   84 4 39428998  vr.hn.irstd@fpt.vn    www.vr.com.vn                       Mr. Pham Cong Trinh     and international    III
                                                                           To do business in railways transportation, multi-modal domestic Deputy General transportation, to provide t
                                                                                                           Director

11  Petrolimex            No 1 Kham Thien Str.,    84 4 38512603   84 4 38519203  tunn@petrolimex.com.vn  www.petrolimex.com.vn                 Mr. Vuong Thai Dung   Deputy General     Oil
                                                                           Vietnam National Petroleum Corporation (PETROLIMEX VIETNAM) formerly named as IV and Grease C
                   Hanoi                                                                                 Director


12  Hydraulic Construction     205 Nguyen Xi str., Ward 84 8 38993850      84 8 38993851 thuyloi4@vnn.vn      www.thuyloi4.com.vn   Building irrigation works, dams, irrigationQuang The Building hydraulics works, hydropowers.
                                                                                             Mr. Le systems       Chairman         III    Building
   Corporation No.4 JSC      26, Binh Thanh Dist,
                  Hochiminh City
13  Saigon Jewelly Holding Company 115 Nguyen Cong Tru str., 84 8 22405266     84 8 39144057              www.sjc.com.vn                      Mr. Le jewels, gold    fine arts and      IX
                                                                           - Manufacturing gold bullions, producing Hung Dung and gem Chairman handicrafts. - Trading gold of in
                  Thai Binh ward, dist 1,
                  HCMC
14  Bank for Investment and    Trần Tiến Đông.Di động: 0904000786. Tel: 04 22200439.Email dongtt@bidv.com.vn
                               84 4 22200439     84 4 22200440                          Banking Services         Mr. Nguyen Khac Than                  VII
   Development of Vietnam
                                                               www.bidv.com.vn                                    Member of the BOD
15  Vietnam Construction and    Vinaconex Building, Trung 84 4 22249292   84 4 22249208  vinaconex@fpt.vn      www.vinaconex.com.vn                    and Consultancy, Real   Investment and Development, Architect Des
                                                                             Construction, Project managementMr. Trinh Hoang Duy estate Member of BOM     III
   Import-Export Joint-stock    Hoa Nhan Chinh, Thanh
   Corporation           Xuan, Hanoi
16  Vietnam Russia Joint Venture  85 B Ly Thuong Kiet str., 84 4 39426668   84 4 39426669                http://vrbank.com.vn    Finance and banking        Mr. Nguyen Van Pham      General Director      VII
   Bank              Hoan Kiem Dist, Hanoi

17  Mai Linh Group corporation   No 64-68 Hai Ba Trung    84 8 38298888  84 8 38225999  mlg@mailinh.vn       www.mailinh.vn                         Mr. Ho Huy          Chairman and information & communicatio
                                                                             Transportation & logistics, tourism, education & training, trading, construction,CEO  VIII
                   str., Ben Nghe, 1Dist, Ho
                   Chi Minh City
18  Saigon Wool & Trading      225 Hoang Van thu str.,   84 8 39970882  84 8 38443228  saigonwool@lsc.com.vn    www.lsc.com.vn                        Mrs. Vu Thanh in the     Chairwoman -        VI
                                                                             Over 30 years of active, Sawotraco does business Thuy areas of:- Producing sweaters to export- Doing busin
   Corporation           Ward 2, Tan Binh Dist,                                                                               General Director
                   Hochiminh City
19  Dien Quang Lamp JSC       121-123-125 Ham Nghi    84 8 38290135  84 8 38251518  honglt@dienquang.com.vn                                 lamps , Thi Kim Thoa       General lighting     , glass tube and g
                                                               http://www.dienquang.com Producing and trading all types of Mrs. Hoballast ,starter , electric cable, DirectorequipmentVI
                   str. , Nguyen Thai Binh
                   Ward , District 1 ,
20  Tan Tao Investment & Industrial Group 16, Road 2, Tan    84 8 37505171  84 8 37508237                www.itaexpress.com.vn ;   TAN TAO GROUP is a Vietnam “Developer Thichoice” Yenindustrial parks & related infrastructure.

                                                                                           Mrs. Dang of Hoang for                       Since 1
                                                                                                         Chairwoman          V
   Corporation           Tao IZ, Binh Tan Dist,                                  www.tantaocity.com ;
                   Hochiminh City                                      www.tanduccity.com
21  Trung Nguyen Corporation    82-84 Bui Thi Xuan str.,  84 8 39251845  84 8 39251847  office@trungnguyen.com.vn  www.trungnguyen.com.vn                  Mr. Dang Le Nguyen 1996 Buon Ma           Lak
                                                                             Trung Nguyen Coffee Company was established in June Vu inChairman Thuot city, Dak VI province, wh
                   Ben thanh Ward, Dist 1,
                   Hochiminh City
22  Tan Tao Energy Corporation   Tan Duc IZ, Duc Hoa Ha,   84 72 3761821  84 72 3761820                www.itaexpress.com.vn ;   Tan Tao Energy Corporation (TEC) is Dang Quang20 subsidiaries of Tan Tao Group (ITA III
                                                                                             Mr. one of over Hanh                 GROUP) – a lead
                                                                                                           President
                   Duc Hoa, Long An                                     www.tantaocity.com ;
                   province                                         www.tanduccity.com
23  Hanoi Electronics Corporation  2 Chua Boc str., Hanoi   84 4 38525882  84 4 38525770                www.hanel.com.vn                       and exporting home appliances, supplying telecommunication service, IT,
                                                                             Manufacturing, trading, importing Mr. Nguyen Quoc Binh    CEO           VI


24  Angiang Fisheries Import &   1234 Tran Hung Dao str.,  84 76 3852368  84 76 3852202  agifishco@agifish.com.vn  www.agifish.com.vn      - Production, processing and   Mr. Nguyen Dinh Huan   Vice General Director   II
   Export Joint Stock Company   Long Xuyen City, An                                                 dealing frozen sea and fresh
                   giang province                                                    water products.
25  Aviation High Grade Plastic   Nguyen Son str., Gia Lam  84 4 38732470  84 4 38730769  aplaco@vnn.vn        www.aplacovietnam.com                     Mr. Le Sy Canh      General Director     VI
                                                                             Aviation High Grade Plastic joint stock Company ( APLACO) was established in 1989,specilize producing a
   Joint Stock Company       airport, Long Bien Dist.,
                   HaNoi
26  Xuan Hoa Company        Xuan Hoa Ward, Phuc     84 211 3863414  84 211 3863019 xuanhoa@xuanhoa.com     www.xuanhoa.com       - Manufacturing, Importing & Exporting: Furniture products forPresident - CEOOffice, Public projects, etc…
                                                                                                            Home, School,
                                                                                             Mr. Tran Quoc Lap                    X
                   Yen, Vinh Phuc province

27  Dragon Land Real Estate     041 (D2-19) Nguyen Van 84 8 62915858     84 8 62915919  info@phulong.com      www.phulong.com                        of Phung Chu Cuong      CEO             III
                                                                             Invesment in contruction and tradeMr.urban infrastructure, residential, industrial and housing areas. Contructi
   Coroperation          Linh Str - My Hung 2 -
                   Tan Phong ward - District
28  SaiGon Power Development    Flr. 8, No.14 Lang Ha Str., 84 4 7722788   84 4 7722787  hieunt@spower.com.vn                                  35KV, industrial parks  Chairman           works, irrigration
                                                                             Construction of power works uptoMr. Nguyen Trong Hieuand urban zone infrasturure, civilIV
   Joint Stock Company       Hanoi

29  C.T group            60A Truong Son, Ward 2,   84 8 6286439   84 8 6297200  info@ctgroupvietnam.com   www.ctgroupvietnam.com 1. Real Estate: C.T Group      Mr. Tran Kim Chung     President         V
                   Tan Binh Dist., Ho Chi                                              currently owns more than 20
                   Minh                                                       projects in Ho Chi Minh City's
30  Thien Minh Group Company    8 Nguyen Hue str., Ben   84 8 38906006  84 8 38275827  daohatrung@euquality.org               - Medicine, beauty product
Marketing, Event, Service
Import, Export Trading FMCG products (Fast mov
                                                                                          -   Mr. Dao Ha Trung -     Chairman of Thien     II
   Limited             Nghe Ward, Dist. 1, Ho                                                                             Minh group
                   Chi Minh                                                                                    Austrian Honorary
31  Civil Engineering Construction 161 Nui Thanh str., Hai   84 511 3642943  84 511 3642944 company545@gmail.com     www.coce545.com.vn                     Mr. works inland and abroad.Chairman construction works of industry, civ
                                                                           Building civil engineering constructionThan Hoa         Building of       III
   Joint Stock Company 545     Chau District, Da Nang                                                                             management board -
                   City                                                                                      Director
32  NCC Golden Brand Corporation 1st Floor, B5 Building,    84 4 37545399  84 4 37545825  congcuong6868@gmail.com   www.thuonghieuvangncc.c Advertising, communication     Mr. Nguyen Cong Cuong    Chairman         IX
                   Thang long International                                 om.vn
                   Village, Cau Giay. Hanoi
33  Kien Luong Project Construction Lot B70, Anh Dung      84 31 3814169  84 31 3814068  jsckienluong@vnn.vn                   - Construction of civil, industrial, Mr. Nguyen Van Cham
                                                                                                traffic and irrigation project;
 Leveling and CEO
                                                                                                               -Chairman work:
 Repairing and decorating
                                                                                                                        -    III
   JSC               Building, Kien Thuy, Hai
                   Phong
34  An Binh JSC           1 Doc Lap road, An Binh,  84 8 38960964  84 8 38960961  absc@anbinhgroup.vn     www.anbinhgroup.vn                     Mr. Vu Thanh Nguyen      ConstructionInvestment & Construction infr
                                                                             Investment & Real EstateInvestment FinancialCivil & Industrial CEO           V
                   Di An, Binh Duong
                   province
35  Yen Binh Investment &      Quan Va Hamlet, Dong    84 280 3863646  84 280 3863646 vuxuanhop@gmail.com     www.yenbinhcorp.com     Making investment and doing    Mr. Vu Xuan Hop        Chairman          V
   Development Corporation     Tien Village, Pho Yen                                                business in infrastructure of
                   Dist, Thai Nguyen                                                  industrial zones and processing
36  Saigon Investment Company Ltd 65C- 2nd Floor, Cao      84 8 39129484,    84 8 38181514  saigoninvestment@hcm.vnn.v                                 Mr. Nguyen Van Lam
                                                                                Golf / Lease Golf; Hotel, entertainment services         Vice-Director        IX
                  Thang str., Ward 3, Dist 3,  38181526               n
                  Hochiminh City
37  HOABINH CONSTRUCTION No 235 Vo Thi Sau, 7,          84 8 39325030    84 8 39325221  hoabinh@hcm.vnn.vn      www.hoabinhcorporation.c • Hoa Binh Corporation is a perfective Le Viet Hai
                                                                                                Mr. comprehensive contractor that is proud of contributing to many signifi
                                                                                                             Chairman and CEO       V
   & REAL ESTATE         Dist. 3, HCM city                                        om
   CORPORATION
38  Saigon Airport Corporation  44 Hoang Viet str., Ward    84 8 38117234    84 8 38117308  sgairport@hcm.fpt.vn     www.sga.com.vn                        of the first companies  Chairman – General     VIII
                                                                                Saigon Airport Corporation is one Mr. Nguyen Van Danhtransporting passenger by taxi in Ho Chi Minh City.
                  4, Tan Binh Dist,                                                                                    Director
                  Hochiminh City
39  Quang Ninh Investment and   86 Le Thanh Tong Str., Ha   84 33 3825641    84 33 3829668  hungquangqn@gmail.com                                  Mr. Nguyen Van Binh      Director          X
                                                                                Commercial and import-export business: exportation producing and processing minerals (Tan Mai Pyrophylli
   Import - Export JSC      Long City, Quang Ninh
                  Province
40  Thong Nhat Sea products,   Lot 8, Cai Rong        84 33 3793678    84 33 3793688  Halongvandon@yahoo.com                                  Mr. Hotel, Commercial,  Chairman         V
                                                                                Infrastructure Development, Property, Nguyen Huu Thuy Investment at Quang Ninh Province around $ 100
   Commerial, Investing Limited Town,Van Don Dist,
   Company            Quang Ninh province
41  DHS Joint Stock Company                                                                  pharmaceutical product       Mr. Lam Tri Dung        Executive Director      II42  TST Real Estate Joint Stock   Lot 2, 430 road, Van    0084 - 473 058 258  0084-4-33 546  tstnhadat24g@gmail.com                                   Mr. Dao Nhu Chinh      Vice Chairman of      III
                                                                                Business property; Construction; Trading metal and toss metal; Trading materials and equipments on constru
   Company             Phuc, Ha Dong, Hanoi               516                                                                   Administration

43  Hanoi Electronics Corporation  2 Chua Boc, Hanoi      84 4 38524555    84 4 38525770                www.hanel.com.vn                       and Phan Thanh Le appliances, supplying telecommunication service, IT,
                                                                                Manufacturing, trading, importing Ms. exporting home Hang  Advisor to General    VI
                                                                                                               Director

44  An Thinh Hoa Binh Land Joint   Km36, Highway 6, Hoa    84 218 3823488    84 218 3823489 luongsonpark@yahoo.com    www.luongsonip.com                      Mr. transmit and      Chairman           III
                                                                                Exploit sand, stone and gravelProduce,Vu Duy Bongdistribute electricity Exploit, treat and supply waterColle
   Stock company          Son, Luong Son Dist., Hoa
                   Binh Province
45  An Khanh Thermal electricity   Group 22, Quang Trung    84 280 6252116    84 280 6252111 intrapower.ankhanh@gmail.c                                  Mr. Nguyen Van Thang     Chairman          IV
                                                                                Producing, operating electricity, building the projects of thremoelectricity; Sounding, exploiting, processing
   Joint Stock Company       Ward, Thai Nguyen City,                     om
                   Thai Nguyen province
46  Civil Engineering Construction  7th Floor, LOD Building,  84 4 27951919    84 4 37951999  xdct@vnn.vn         www.ceco507.com.vn                      Mr. Than Hoang        Director         III
                                                                                Civil engineering construction company No.507 is a subsidiary under Civil Engineering Construction Corpor
   Company No.507          38 Nguyen Phong Sac str.,
                   Cau Giay Dist, Hanoi
47  Hoi An tourist service and    161 Nui Thanh str., Hai   84 511.3642943    84 511 3642944 trendyresort@hatoco.vn    www.hatoco.vn                        Mr. engineering, road,    Vice Director        III
                                                                                - Building construction works of civil Truong Van Manh transportation infrastructure, electricity projects, w
   construction investment JSC   Chau District, Da Nang
                   City
48  Dinh Lam JSC           84 Yen Phu str., Hanoi   84 4 39274766    84 4 39274755                               - Afforesting, making project   Mr. Tran Ngoc Do        Chairman           X
                                                                                on forestation and farm;
                                                                                - Trading ecotourism;
49  Vietnam Russia Joint Venture   85 Ly Thuong Kiet Str.,   84 4 39426668    84 4 39426669                http://vrbank.com.vn    Finance and banking        Mrs. Nguyen Thi Hoai An    Assistant General      VII
   Bank               Hoan Kiem Dist, Hanoi                                                                                    Director


50  Tung Shing Group Inc       No 2 Ngo Quyen str.,    84 4 39351318    84 4 39351333  inquiry@tungshinggroup.com www.tungshinggroup.com    The Tung Shing Group is one of Vietnam’sThanh Hang
                                                                                                Mrs. Vu foremost diversified Director of groups, with activities encompass
                                                                                                               real estate         V
                   Hoan Kiem Dist, Hanoi                                                                                 Development

51  Thien Phuc Land and Finance  100 Hoang Cau Str., O     84 4 39410041    84 4 39410042  tqcuong@hn.vnn.vn                                   Mr. Tran Quang Cuong      mounted - General     IV
                                                                  www.thienphucjsc.com.vn Electric & Electronic products: Stabilizers; plug & socket; Wall Chairmanelectrical items, Power transformer
   Investment JSC         Cho Dua Ward, Dong Da                                                                                  Director
                  Dist, Hanoi
52  Vietnam Telecommunication   43 Nguyen Cong Hoan      84 4 37714206    84 4 37714218  ldvt@fpt.vn                                        Mr. Do Quy Dung        General Director       V
                                                                                Repairing, Improving and leasing telecommunication infrastructure;Ereeting steel pools for telecommunicatio
   Development and Investment JSC str., Ngoc Khanh Ward,
                  Ba Dinh Dist, Hanoi
53  Thanh Do II Construction and  No 44/49 Huynh Thuc      84 4 22131658    84 4 37714218                                               erecting telecommunication works;Being post and communication agent;C
                                                                                Gold and silver tradeBuilding and Mr. Nguyen Hang       Chairman        IX
   Development Investment Co. Ltd Khang str., Dong Da,
                  Hanoi
54  Dream House Corp        58/1 - 58/2 Tran Xuan     84 8 38728148    84 8 38722701  ductrung@dreamhouse.vn    www.dreamhouse.vn                        Mr. Dang Duc Trung        Deputy General       III
                                                                                Civil construction, industry, infrastructure, built house for selling and renting. House trading. Real estate agen
                  Soan, Dist 7, HCMC                                                                                        Director

55  Dung Tien Finance Investment   11B, Dien Bien Phu Str.,  84 4 22203232    84 4 22203234                              - Goods purchasing        Ms. Nguyen Thanh Vy       Deputy Director       IX
   J.S.C              Ba Dinh, Ha Noi                                                      - Goods transportation
                                                                                - Commercial services
56  Transport project building    75 Road 3/2, Hai Chau    84 511 3538956    84 511 3538964 cienco5-501@vnn.vn      www.congty501.com.vn                     Mr. Le Tu Tam          Director           III
                                                                                Building construction works of transport, industry, civil engineering , irrigation, hydroelectricity. Mining, sup
   company 501           Dist, Danang City
57  Bank for Investment and      Trần Tiến Đông.Di động: 0904000786. Tel: 04 22200439.Email dongtt@bidv.com.vn
                                 84 4 22200439     84 4 22200440                               Banking Services          Mr. Tran Tien Dong                     VII
   Development of Vietnam
                                                                   www.bidv.com.vn                                         Assistant to Board of Director
58  Traffic Trade and Project J.S.C  No 69 Trieu Khuc str.,    84 4 38548912   84 4 38549176                               • Construction of traffic, industrial, civil , water resource works,Chairman lines, and transformer of 35 KV
                                                                                                                    and electric
                                                                                                   Mr. Hoang Trung Tien                    III
                    Thanh Xuan Nam Ward,
                    Thanh Xuan Dist, Hanoi
59  New Viet Nam joint stock     7th Floor , No 1 Nguyen   84 4 39410024   84 4 39410025                                           Mr. Nguyen Tri Hung     Chairman           bar,
                                                    thuanlb@newvietnam.com.vn www.newvietnam.com..vn Supplying market solutions and promoting investment trading; Trading in hotels ( excludingIX karaoke, dis
   company              Thuong Hien Str., Nguyen
                    Du Ward, Hai Ba Trung
60  New Viet Nam joint stock     7th Floor , No 1 Nguyen   84 4 39410024   84 4 39410025  thuanlb@newvietnam.com.vn www.newvietnam.com.vn                      Mr. Le Quang Thuong     Solicitor          bar,
                                                                                 Supplying market solutions and promoting investment trading; Trading in hotels ( excludingIX karaoke, dis
   company              Thuong Hien str., Nguyen
                    Du Ward, Hai Ba Trung
61  Vinalines Land JSC        Flr 2, Oceanpark building,  84 4 62755553   84 4 62755554                                             Mr. Vu Manh Land)      General Viet nam
                                                    vinalinesland@vinalineslandjs www.vinalinesland.com.vn Vinalines Land Joint Stock Company (Vinalines Duong is the member ofDirector NationalV
                                                                                                                          Shipping Lines C
                    No1 Dao Duy Anh str,                       c.com.vn
                    Dong Da, Hanoi
62  Viet Land Capital         Suite 908- 909, 29 Le    84 8 3 8233319   84 8 3 8233321                                               2002 with Van Thien     Chairman         IX
                                                    hanh.vo@vietlandcapital.com. www.vietlandcapital.com.v A private firm, established in year Mr. Huynhcharter capital is USD 5M, operates in real estate business. Cur
                    Duan str., Dist 1,                        vn              n
                    Hochiminh City
63  Lam Anh Development and      Kios 05+06, CT8B       84 4 33547587   84 33547585   info@lamanh.vn        www.lamanh.vn        - Real estates and project     Mr. Quan Quang Anh      Chairman          V
   Trading Investment JSC      Building, Van Quan,                                                    investment
                    Hadong, Hanoi                                                       - Hotel and restaurant services
64  Cienco 5 land development     640 Quang Trung str.,    84 4 33553666   84 4 33552222  lamth@cienco5land.com.vn   www.cienco5land.com.vn                     Mr. Than Lam         Deputy goods by      IX
                                                                                  - Services stay on, Hotel, Villas, apartment business- Transportation of general road- Investment and busin
   corporation            Hanoi                                                                                            Director

65  AAA Investment Company      2 Bis Tran Coa Van, Dist.  84 8 38228499   84 8 38228488                               AAA Investment which 100%    Mr. Pham Vinh Thao        Deputy General        IX
   Limited              1, Ho Chi Minh                                                       owned by AAA Assurance was                    Director
                                                                                 established pursuant to Business
66  An Giang Real Estate Stock    85/5A Bui Van Danh str., 84 76 3940889     84 76 3940778                                                Mr. Ho Thanh Man         Deputy Director       V
                    My Xuyen Ward, Long
                    Xuyen City,An Giang
67  An Giang Real Estate Stock    85/5A Bui Van Danh str., 84 76 3940889     84 76 3940778                                                 Ms. Huynh Thi Ai Lien     Manager           V
                    My Xuyen Ward, Long
                    Xuyen City,An Giang
68  Nam Dao Co., Ltd         316 Nguyen Thien Thuat,                                                                    Mrs. Nguyen Thuy Lieu    Director          II
                                                                                 industry trading in cosmetics / beauty product equipment for making hair agency for consignment goods
                    Ward 3, Dist 3, Hochiminh
                    City
69  SGI Capital            34 Phan Dinh Phung,    84 4 37346889     84 4 37346891                 www.sgicapital.com..vn   SGI Capital is a Vietnam-based Mr. Vu Quang Thinh      CEO            V
                    Hanoi                                                           asset management company
                                                                                 established by Saigon Invest
70  Ky Hoai Trading &         247 Hai Ba Trung str.,   84 211.3868759    84 211 3875503 info@kyhoai.com.vn       www.kyhoai.com.vn      Ky Hoai manufacturing and trading Joint stock company was established on 29 January 2007, it was first reg
                                                                                                 Mrs. Nguyen Thi Sinh     Director         VI
   Manufacturing Joint Stock     Hung Vuong, Phuc Yen,
   Company              Vinh Phuc province
71  79 Construction Joint Stock    No 198, Tran Phu str., Hai 84 511 3817143    84 511 3812535 xaydung79@vnn.vn                                        Mr. Phan Van Anh Vu       Chairman         V
                                                                                 The construction of civil, industrial, transportation, irrigation, hydropower. Investment in building infrastructu
   Company              Chau Dist., Da Nang

72  I.V.C Co., Ltd          82 Tran Quoc Toan, Hai    84 511 3601624   84 511 3817876                                                 Mr. Truong Duy Nhat       Deputy Director      V
                                                                                 Construction of Buildings: Civil, transportation, industrial, irrigation, hydropower. The construction of the tec
                    Chau Dist., Da Nang City

73  Tan Hung Yen Co., Ltd      No 126, Phan Chau Trinh 84 511 3832993      84 511 3832993                                                Mr. Phan Van Hieu       Chairman and Director   II
                                                                                 Purchase and sale of agriculture, handicrafts, agro-forestry and aquatic products, motorcycles, automobiles an
                   Str., Hai Chau Dist., Da
                   Nang
74  MK Technology Joint Stock    Room 1102, Block A,   84 4 62662703      84 4 62662705  contact-mk@mk.com.vn     www.mk.com.vn        MK Technology Group is the leading brand name in Vietnam market for hi-tech fields suchIX manufacturing
                                                                                                                             as
                                                                                                 Mr. Nguyen Trong Khang   Managing director
   Company             Building M3-M4, No 91,
                   Nguyen Chi Thanh str.,
75  Viet Han Real Estate Joint -  Hong Gai Ward - Ha Long 084-33-3657999      084-33-3659888                                               Mr. Do Manh Hung       accordance BOM,      V
                                                                                 Viet Han Real Estate Joint Venture Company was established inChairman of with the investment license No.6
   Venture Company         City - Quang Ninh                                                                                     Deputy Director
                   Province                                                                                         General
76                              084-4-35111290
   Ha Noi General Export Import ., 64 Nguyen Luong Bang - Dong Da Ward - Ha Noi   084-4-35132391 geleximcogroup@hn.vnn.vn    geleximco.vn        Geleximco strives to become a Ms. Do Thi Hai Yen       Finance Manager      IX
   JSC                                                                             leading production and
                                                                                 investment group in the country
77  Asia Commercial JSC        Hong Ha ward, Ha Long   84 33 3621828     84 33 3621829  quyhungasia@yahoo.com                   with the regional and Stock Company professional business supplies in material domestic,IV
                                                                                 Asia Commercial Joint                                  automobile parts
                                                                                                  Mr. Dao Quy Hung      Director
                    city, Quang Ninh province
 78  ITC Trading, Consultant and   Room 806, Building 17T6, 84 4 62131969   84 4 39410041  quan226@gmail.com                                 Mr. Nguyen Hong Quan      mounted           VI
                                                                           Electric & Electronic products: Stabilizers; plug & socket; Wall Director electrical items, Power transformer
   Investment real Estate Company  Residential zone Trung
   Limited             Hoa, Nhan Chinh, Thanh
 79  TOGI Vietnam Co, Ltd       Quang Minh town, Me   84 4 22203232   84 4 22203234  togi_asean@yahoo.com               Building and Managing a commercial center,Dung Tienwith total capital of investment is 5.000.000 USD
                                                                                          Mr. Pham offices…       Chairman           IX
                    Linh Dist., Ha Noi

 80  Pham Duy Co., Ltd                                                               Comestic             Mr. Pham Dan         Director          II


 81  Saigon Investment Company                                                           Investment            Mr. Tran Cong Kha       Director          V


 82  Hanoi Electronics Corporation  2 Chua Boc, Hanoi     84 4 38524555  84 4 38525770                                            and exporting home    Advisor to General    VI
                                                                           Manufacturing, trading, importing Mr. Mai Thanh An appliances, supplying telecommunication service, IT,
                                                                                                         Director

 83  Ha Long Viglacera J.S.C     HaLong, Quang Ninh     84 33 3841807  84 33 3820668  halongceramic@hn.vnn.vn  halongceramic.com.vn  Viglacera Ha Long Joint Stock Mr. Vu Quang Huy        Assistant to Director III
                                                                           Company- a member of                     General
                                                                           Viglacera Group is the leading
 84  Yen Ha Trading & Production   No 27, Alley 4 Soc Son,  84 211 3870958  84 211 3875414 anhtuan@yenhavinhphuc.com www.yenhavinhphuc.com  Yen Ha produtions and trading company limited was establishedManager Director Yen Ha operate in four
                                                                                                          in 2006, Nowaday,
                                                                                           Mr. Le Anh Tuan                  VI
   Company Ltd           Trung Trac Ward, Phuc
                    Yen, Vinh Phuc province
 85  Housing Bank of Mekong Delta   No 9, Vo Van Tan str.,   84 8 39302501  84 8 39302506               www.mhb.com.vn                    Mr. Huynh Nam Vietnam State -owned Commercial Bank. MHB offering
                                                                           Housing Bank of Mekong Delta (MHB) is among 5Dung   Chairman        VII
                    Dist. 3, HCM city

 86  Vietnam Oil and Gas Group    18 Lang Ha str., Ba Dinh  84 4 38252526  84 4 38265942  nga68@pvn.vn       www.petrovietnam.vn  Petroleum study, exploration, production, processing,Nga
                                                                                            Mrs. Nguyen Viet storage, transportation, provision of services;

                                                                                                          Deputy Manager of      IV   Import an
   (Petrovietnam)          Dist, Hanoi                                                                                 Legal & Inter
                                                                                                          Relation Divison
 87  Vietnam News Agency                                                                               Mr. Luu Van Kha       Interpreter


 88  Dai Duong J.S.C                                                                                 Mr. Do Van Binh        Chairman          V

                                                                           Dai duong joint stock company is a multi - lines. With over 300 employees we have our operations are major
 89  Dai Duong J.S.C                                                                                 Mr. Nguyen Binh Van      Consultant of      V
                                                                                                           Charman
                                                                           Dai duong joint stock company is a multi - lines. With over 300 employees we have our operations are major
 90  Labour Overseas Development   38 Nguyen Phong Sac,    84 4 37689643  84 4 37689644  vucongbinh@lod.vn     www.lod.com.vn     - Manpower supply        Mr. Vu Cong Binh        Chairman, General    IX
   Corp (LOD)            Cau Giay, Ha Noi                                               - Training labourer and                     Director
                                                                           technical workers and other
 91  Hanoi Customs Department     129 Nguyen Phong Sac,   0084-4-9843556  0084-4-9843556                          Customs services         Mr. Le Ngoc Khiem       Vice Department     IX
                    Cau Giay Dist., Hanoi                                                                             Head

 92  Hanoi Customs Department     129 Nguyen Phong Sac,   0084-4-9843556  0084-4-9843556                          Customs services         Ms. Nguyen Thi Lan Anh    Main Customs        IX
                    Cau Giay Dist., Hanoi                                                                             Controller

 93  Hanoi Customs Department     129 Nguyen Phong Sac,   0084-4-9843556  0084-4-9843556                          Customs services         Mr. Phan Van Manh       Customs Controller     IX
                    Cau Giay Dist., Hanoi

 94  Civil Engineering Construction  77 Nguyen Du str., Da   84 511 3889173  84 511 3889173 cienco5@vnn.vn       www.cienco5.vn                      home and abroad; Construction of industrial and civil works; Investigation
                                                                           Construction of transport works atMs. Thai Duy Thuy Vy    Deputy Manager        III
   Corporation No5         Nang city


GROUPS:
I. Agriculture and Husbandry products
II. Seafood and Pharmaceuticals
III. Construction and Building Materials
IV. Energy, Steel and Heavy Industries
V Industrial Park and Real Estate Development
VI. Light Industries, Electrics and Consumer Products
VII Banking and Financial Services
VIII Tourism, Transportation and Shipping
IX Gold and Gems, Hotel and Entertainments Services
X. Furniture, Forest Products and General Trading


For more information, please contract:

Trade Office, Embassy of Vietnam in Chile         Vietnam Chamber of Commerce & Industry (VCCI)            Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)
Av. Eliodoro Yañez # 2887, Providencia, Santiago, Chile      Add: 9 Dao Duy Anh, Hanoi, Vietnam    Av. Andrés Bello 2777, Piso 3, Las Condes, Santiago - Chile
Tel: (+56.2) 362 0823 / 232 1135                     Tel. (+84-4) 357 42922                     Casilla 37 Correo 35 Tobalaba
Fax: (+56 -2) 362 0826 / 334 1159                    Fax: (+84-4) 357 42920                         Fono (56-2) 391 3290
Email: cl@moit.gov.vn; adriana.celedon@turevento.com      Email: vcci@fmail.com.vn; lint@vcci.com.vn                     Fax (56-2) 391 3291
Website: www.vietradeinchile.gov.vn                  Website: www.vcci.com.vn                      Email: marketing@sofofa.cl
                                                                        Website: www.sofofa.cl

								
To top