Docstoc

UTUSAN MALAYSIA • SABTU 6 SEPTEMBER 2008 S I S I PA N K H A S K E M E N T E R I A N P E N G A J I A N T I N G G I MUKA 2

Document Sample
UTUSAN MALAYSIA • SABTU 6 SEPTEMBER 2008 S I S I PA N K H A S K E M E N T E R I A N P E N G A J I A N T I N G G I MUKA 2 Powered By Docstoc
					UTUSAN MALAYSIA • SABTU 6 SEPTEMBER 2008
   S I S I PA N   K H A S   K E M E N T E R I A N  P E N G A J I A N  T I N G G I
MUKA

 2                                                                       UTUSAN MALAYSIA       SABTU 6 SEPTEMBER 2008
          Memantapkan pengurusan
             universiti         tusan dan mempunyai komitmen untuk    M
             ENTERI Pengajian Tinggi,
                                                    “
             Datuk Seri Mohamed     berubah.                          Pemimpin universiti perlu memainkan
             Khaled Nordin mengi-       Mereka juga harus mempunyai kesedar-
             ngatkan para pemimpin    an apa yang perlu dilakukan dan harus
                                                       peranan sebagai ahli akademik profesional
             universiti agar menguasai
    kemahiran strategik dan menyesuaikan diri
                           mampu mempengaruhi dan menyakinkan           agar kumpulan kerja yang dihasilkan bukan
                           kakitangan untuk melakukannya.
    dengan keperluan semasa.
                              “Apabila mereka mampu menguasai
                                                       atas keterpaksaan tetapi ia adalah hasil kebi-
      Kumpulan tersebut, katanya, perlu me-
                                                                            ”
    mainkan peranan sebagai ahli akademik
                           komitmen dan motivasi kaki tangan dalam        jaksanaan dan kerja keras
                           universiti, mereka boleh menjana potensi
    profesional agar kumpulan kerja yang
                           dan intelektual kumpulan kerja,” ujarnya.
    dihasilkan bukan atas keterpaksaan tetapi ia
                              Mengenai perbezaan antara memimpin
    adalah hasil kebijaksanaan dan kerja keras.
                           dan mengurus, beliau berkata, bahawa seo-
      “Sebagai pemimpin kita harus memenu-
                           rang pengurus akan ‘do the right things’ ma-
    hi dan menyalurkan apa yang dikehendaki,
                           nakala seorang pemimpin ‘do things right’.
    membangunkan nilai-nilai teras dan wawa-
                           Perubahan perlu dilakukan untuk meng-
    san dalam institusi pengajian tinggi (IPT),”
                           galakkan persekitaran pendidikan tinggi
    katanya semasa Seminar Leading and Mana-
                           yang dinamik dan bertenaga.
    ging Universities anjuran Akademi Kepim-
                              “Perlu ada lonjakan dalam apa yang kita
    pinan Pengajian Tinggi (AKEPT) di Petaling
                           lakukan bagi mendapatkan yang terbaik
    Jaya baru-baru ini.
                           dan seminar ini merupakan landasan ter-
      Menurut beliau, pengurusan yang baik
                           baik untuk bertukar idea dan pandangan
    dan kepimpinan strategik merupakan fak-
                           mengenai mengurus dan mengetuai univer-
    tor-faktor kritikal yang menentukan kece-
                           siti,” katanya.
    merlangan organisasi.
                              Seminar tersebut dikhususkan untuk
      “Apabila pemimpin diminta membuat
                           para pentadbir kanan universiti dan mereka
    keputusan mereka dibelenggu oleh perseki-
                           yang terlibat dalam mengurus dan menge-
    taran akademik yang dibentuk melalui keti-
                           tuai institusi pengajian tinggi.
    daktentuan, kerumitan, kekaburan beriku-
                              “Dalam usaha ke arah mencapai stan-
    tan tekanan masa,” katanya.
                           dard kelas dunia bagi IPT negara ini melalui
      Justeru pemimpin dan pengurus harus
                           pelbagai cabaran, kita perlu membiasakan
    pakar dalam bidangnya, persekitaran politik
                           mereka dengan amalan terbaik beberapa
    dan birokratik dalam proses membuat kepu-
                           universiti terkemuka dunia,” katanya.
    tusan.
                              Beliau berkata, pertukaran idea yang di-
      “Pemimpin adalah ahli komunikasi
                           namik akan mewujudkan pengkayaan ilmu,
    yang menggunakan apa juga bentuk komu-
                           mempromosikan pemikiran cara baru dan
    nikasi, beliau harus mempunyai fokus masa
                           menyemai pendidikan yang berkualiti.
    depan, sentiasa mengatur masa depan di
                              Pendidikan berkualiti adalah berdasar-
    minda dan meletakkan pengurusan untuk
                           kan program kurikulum dan kokurikulum
    kejayaan dalam tempoh masa panjang,”
                           yang bersepadu dengan memfokuskan ke-
    katanya.
                           pelbagaian, kepimpinan, khidmat kepada
      Kata Khaled, mengurus dan mengetuai
                           masyarakat, dan keperibadian yang mulia.
    sistem pengajian tinggi bukan merupakan
                              Ia juga disokong oleh fakulti, kaki-
    tugas yang mudah.
                           tangan, pentadbiran dan majlis perwakilan
      Pentadbir kanan universiti perlu meng-
                           pelajar cemerlang dan di sinilah peranan
    integrasi semua elemen prestasi iaitu
                           penting AKEPT.
    kepimpinan, organisasi, program, kumpul-
                              Idea menubuhkan AKEPT ialah pada
    an dan individu.
                           Julai 2007 dan ia mula beroperasi pada
      “Mereka perlu mempunyai kefahaman
                           tahun ini.
    yang jelas mengenai profil yang berkualiti
                              Kewujudan AKEPT dalam Kementerian
    yang diperlukan untuk prestasi yang cemer-
                           Pengajian Tinggi adalah untuk mengukuh-
    lang,” katanya.
                           kan pelan bertindak dengan merealisasikan    MOHAMED Khaled Nordin mendengar penerangan Profesor D. Quinn Mills tentang
      Prestasi yang berkesan adalah berdasar-
                           teras kedua sehingga keenam Pelan        buku tulisannya selepas merasmikan seminar Leading and Managing Universities
    kan keupayaan mempengaruhi individu dan                            di Petaling Jaya baru-baru ini.
                           Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN).
    organisasi secara dalaman atau luaran dan
                              Ini termasuk menambah baik kualiti       Melalui kerjasama dengan institusi ter-  pertengahan.
    menggunakan kesungguhan mereka dalam
                           pengajaran dan pembelajaran (P&P),       baik tempatan dan luar negara, AKEPT akan     “Adalah menjadi aspirasi saya, AKEPT
    usaha merealisasikan pelan objektifnya.
                           meningkatkan penyelidikan dan inovasi,     membantu mengukuhkan kepimpinan dan      bukan sahaja mampu memperlihatkan dan
      Menurut beliau, pentadbir senior uni-
                           mengukuhkan IPT, memperhebat pengan-      keupayaan organisasi melalui program-     memenuhi objektif penubuhannya tetapi
    versiti harus membangunkan budaya
                           tarabangsaan dan membudayakan pembe-      program latihan kepimpinan strategik dan    terus menjadi akademi latihan pendidikan
    prestasi tinggi melalui penerimaan tang-
                           lajaran sepanjang hayat.            berkesan untuk pengurusan tertinggi dan    tinggi yang terkemuka di rantau ini,” katanya.
    gungjawab peribadi bagi mendapat kepu-
                                                                                      MUKA

UTUSAN MALAYSIA      SABTU 6 SEPTEMBER 2008                                                               3

                  AKEPT memperkasa
                   kepimpinan IPT
   A
          KADEMI Kepimpinan Pe-
          ngajian Tinggi (AKEPT) an-
          tara bahagian terbaru di Ke-
          menterian Pengajian Tinggi
          yang telah ditubuhkan pa-
   da Januari ini dan mula beroperasi pada
   Mac baru-baru ini.
     Tidak sampai setahun jagung namun
   AKEPT telah membuktikan pentingnya
   akademi ini ditubuhkan sejajar usaha
   kerajaan untuk meningkatkan kecekapan
   dalam pengurusan dan kepimpinan tert-
   inggi institusi pengajian tinggi (IPT) ne-
   gara.
     Menurut Pengarah AKEPT, Prof.
   Datuk Dr. Ahmad Zainuddin penubuh-
   an AKEPT adalah sejajar dengan Pelan
   Strategik Pengajian Tinggi Negara
   (PSPTN) iaitu untuk menambah baik
   kepimpinan, penyelidikan dan kualiti
   pengajaran dan pembelajaran (P&P).           AHMAD ZAINUDDIN
     Justeru AKEPT berperanan mempro-
   mosi kaedah, latihan dan penyelidikan     timbalan Naib Canselor, para dekan, pen-
   latihan serta pengajaran yang inovatif di   tadbir universiti, pensyarah, pendaftar
   samping melaksanakan program-pro-       dan pustakawan.
   gram kepepimpinan universiti.           Jelas beliau, AKEPT mempunyai
     Tidak terkecuali AKEPT mempunyai     sasaran audiens yang besar iaitu 20 IPT
                                                AKEPT bekerjasama dengan universiti dan institusi pendidikan terkemuka dunia
   peranan meningkatkan penyelidikan dan     Awam (IPTA) selain politeknik, kolej    untuk mencapai visi dan misinya.
   inovasi dalam usaha menambah baik       komuniti dan IPT Swasta (IPTS).
   kecekapan kepimpinan melalui penyeli-       “Ini kumpulan tenaga yang besar
   dikan dan inovasi dengan meningkatkan     oleh itu kita merancang skim latihan
   integrasi aktiviti penyelidikan di antara   yang bersesuaian dengan semua pering-      Sementara itu, berhubung penye-    Implications’, Leadership Development for
   IPT.                     kat selain akan mengadakan program pe-   lidikan, Dr. Ahmad berkata, bahan-bahan   Higher Education Administrators, An Exe-
     Hal ini sejajar dengan strategi penga-  ngesanan sama ada yang terlibat menda-   terbaru perlu diperbanyak dan telah     cutive Education Programme on ‘Governance
   jian tinggi iaitu menggerakkan agenda     pat pendedahan secukupnya,” katanya.    diadakan pusat hanya untuk penye-      and University Boards’ for the Board of Di-
   pengantarabangsaan untuk diiktiraf         Melatih kepimpinan universiti juga  lidikan dan inovasi dalam aspek kepim-   rectors and Vice Chancellors dan An Exe-
   sebagai Pusat Kecemerlangan.         termasuk kumpulan Lembaga Pengarah     pinan.                   cutive Leadership Programme on Best Prac-
     “Misi AKEPT ialah menentukan pe-     Universiti kerana mereka adalah kumpu-     “Kita juga telah mengeluarkan geran  tices in University Leadership for Deputy
   nambahbaikan kepimpinan melalui ama-     lan pakar yang menjadi tunjang pengu-   penyelidikan dan tahun ini geran-geran   Vice Chancellors.
   lan terbaik, melaksanakan strategi penga-   rusan universiti.             ini telah diberi kepada sembilan kumpu-     Dua daripada program ini dianjurkan
   jaran dan pembelajaran berkualiti ting-      Untuk itu, AKEPT akan mengadakan   lan penyelidik daripada universiti tem-   secara kerjasama dengan Harvard Club
   gi,” katanya.                 dari semasa ke semasa pertemuan      patan,” ujar beliau.            of Malaysia dan Charles River Centre.
     Selain itu, ia berperanan melaksana-   kumpulan Lembaga Pengarah Universiti      Mereka ialah Prof. Madya Dr. Ow       Menurut Ahmad, sebelum penubuh-
   kan penyelidikan dan inovasi dan me-     dengan pakar-pakar dunia terutama     Siew Hock dari Universiti Malaya (UM),   an AKEPT program sedemikian hanya
   nentukan semua usaha latihan dan P&P     mengenai maklumat baru tentang semua    Dr. Nik Maheran Nik Muhammad dari      dianjurkan di universiti masing-masing
   berdasarkan inovasi.             aspek kepimpinan dan amalan terbaik    Universiti Teknologi Mara (UiTM), Prof.   dan terbelenggu dengan bajet yang mini-
     Menurut beliau, tujuan penubuhan     yang diamalkan contohnya dari Univer-   Dr Abu Daud Silong dari Universiti Putra  mum tetapi kini melalui AKEPT semua
   AKEPT ialah untuk menyediakan pro-      siti Oxford dan Universiti Harvard serta  Malaysia (UPM) dan Prof. Madya Dr.     program diadakan secara makro.
   gram kepimpinan yang pragmatik dan      50 universiti terbaik dunia yang lain.   Zaini Abdullah (UiTM).              “Bagaimanapun program yang
   relevan.                      Namun begitu, AKEPT bukan sahaja      Turut menerima geran ialah Dr. Lo   diadakan di AKEPT tidak bertindan den-
     Ia bertujuan mencipta dan mengekal-    terhad dengan latihan tetapi turut     May Chiun dari Universiti Malaysia Sa-   gan apa yang telah dianjurkan oleh pihak
   kan budaya penyelidikan yang berpres-     menentukan para pensyarah mendapat     rawak (UniMAS), Prof. Madya Dr. Hong    universiti sebelum ini,” jelas beliau.
   tasi tinggi dan memfokus perluasan ilmu    pendedahan P&P pada masa akan da-     Kian Sam (UniMAS), Raja Suzana Raja        Sehingga kini setiap program yang
   dan kefahaman kepimpinan dan keber-      tang bagi memudahkan pelaksanaan      Kasim (UiTM), Dr. Rozilini M. Fernan-    dianjurkan oleh AKEPT mendapat sam-
   kesanan organisasi.              P&P sekaligus melatih pensyarah lain.   des-Chung dari Agensi Kelayakan Ma-     butan yang amat menggalakkan terma-
     “Kita mahu membangunkan satu          “Dijangka tahun depan latihan akan  laysia (MQA) dan Dr. Abdul Rahim Ah-    suk dari pihak IPTS yang memperlihat-
   kumpulan yang berbakat dalam mentad-     ditingkatkan untuk melatih TOT dan     mad dari Jabatan Pengajian Politeknik    kan kesungguhan dalam setiap perbin-
   bir, mengurus dan meningkatkan ke-      mereka akan menjadi pakar rujuk di     dan Kolej Komuniti.             cangan dan seminar.
   cemerlangan IPT di Malaysia dan dunia     fakulti setiap universiti,'' katanya.      Sepanjang penubuhan AKEPT, seba-      Jelas beliau, walaupun menghadiri
   menjelang 2020,” tegas beliau.           Justeru kegiatan melatih akan diam-  nyak 1600 pemimpin tertinggi IPT telah   latihan dan program anjuran AKEPT
     Latihan-latihan mahupun bengkel-     bil alih oleh TOT dan setiap jurulatih   mengikuti 15 program anjurannya.      bukan suatu kemestian tetapi warga IPT
   bengkel yang dilaksanakan adalah hasil    akan diberi pentauliahan kepada pen-      Antara program yang telah dian-    di negara ini digalakkan sejajar dengan
   latihan dan analisis keperluan yang seta-   syarah lain manakala AKEPT akan men-    jurkan termasuklah Leadership Seminar for  PSPTN dalam melatih dan membina
   ra bagi Naib-naib Canselor, Timbalan-     geluarkan sijil pengiktirafan P&P.     Deans ‘Faculty Excellence: Strategies and  modal insan.
MUKA

 4                                                                    UTUSAN MALAYSIA       SABTU 6 SEPTEMBER 2008
             Memacu kecemerlangan
                organisasi
    A
            KADEMI    Kepimpinan                        MODUL KEPIMPINAN PROFESIONAL
            Pengajian Tinggi (AKEPT)
            bertanggungjawab untuk     Memimpin         Memimpin Insan      Berpandukan         Kepintaran        Membina Gabungan
            melatih dan menyediakan    Perubahan                     Keputusan          Perniagaan        dan Komunikasi
            sekumpulan pemimpin
                            Kreativiti dan Inovasi  Pengurusan Konflik    Akauntabiliti        Pengurusan Sumber     Rakan Sekutu
    dengan kemahiran yang relevan dengan
    budaya kecemerlangan pengajian tinggi      Kesedaran Luaran     Leveraging Diversity   Perkhidmatan        Pengurusan        Kesedaran Politik
    negara.                                              Pelanggan          Kewangan
      Timbalan Pengarah Pusat Latihan
    Kepimpinannya, Datuk Nooraishah Ah-       Fleksibiliti       Membangunkan Insan    Pembuat Keputusan      Pengurusan Modal     Mempengaruhi
    mad Tajudin berkata, AKEPT akan mere-                  Lain                         Insan           /Berunding
    alisasikan Pelan Strategik Pengajian Ting-
    gi Negara (PSPTN) dan Pelan Transfor-      Pengukuhan dan      Membina Kerja       Keusahawanan        Pengurusan Teknologi   Rangkaian
    masi Kementerian Pengajian Tinggi de-      Kecergasan        Berpasukan
    ngan mewujudkan pengkalan data mere-      (Resilience)
    ka yang telah dilatih dan dilengkapi den-    Berfikiran Strategik                Penyelesaian        Pengurusan        Menjalin Hubungan
    gan kemahiran yang diperlukan sama                                 Masalah           Pengetahuan        Berasaskan Fokus
    ada sebagai pengurus mahupun pemim-                                                           Universiti
    pin.
      Menurut beliau, pihaknya akan        Mempunyai Visi                   Kredibiliti Teknikal
    mengumpul data dan profil di kalangan
    Timbalan Naib Canselor (TNC) setiap                               Kepakaran
    universiti untuk dikenal pasti sebagai pe-                           Profesional
    mimpin pelapis sekiranya terdapat seba-                         MODUL TERAS : MODUL WATAK PERIBADI
    rang kekosongan jawatan di peringkat
    yang lebih tinggi.               ●   Kemahiran Interpersonal                    ●  Kemahiran Motivasi
      “Pada peringkat awal ini, tumpuan      ●   Kemahiran Komunikasi                      ●  Membina dan Mengekalkan Kepercayaan
    diberi kepada TNC, dekan dan pentad-      ●   Pembelajaran Berterusan                    ●  Membangun Diri Sendiri dan Orang Lain
    bir,” katanya.                 ●   Integriti/Kejujuran                      ●  Kesedaran Diri
      Usaha membentuk dan melatih me-                            RAJAH MODUL KEPIMPINAN AKEPT.
    reka dilaksanakan berasaskan model dan
    peta kempimpinan yang dibangunkan       Gabungan kepimpinan transformasi      merkan tindakan inovatif dan terpuji
    hasil inisiatif AKEPT sendiri.       dan kepimpinan akademik penting un-      yang boleh dijadikan contoh teladan.
      Di dalam Model Kepimpinan AKEPT    tuk pemimpin di IPT mengubah persep-        Pemimpin juga seharusnya berupaya
    berbentuk berlian ini, watak dan nilai se- si dan memotivasikan pekerja bawahan      menyakinkan orang bawahan tentang
    seorang itu menjadi tonggak utama un-   ke arah kecemerlangan dan keberkesan-     pentingnya bekerja sebagai satu pasukan
    tuk individu itu menjadi pengurus dan   an organisasi IPT tersebut.          untuk mencapai matlamat organisasi.
    pemimpin yang baik.              Kepimpinan transformasi merangku-       Para pemimpin juga perlu sentiasa
      “AKEPT akan membentuk mereka      mi sifat-sifat atau ciri dan tingkah laku   berusaha mempertingkatkan tahap kece-
    menjadi role model yang berperibadi ung-  unggul seorang pemimpin seperti sifat-     kapan dan kebolehan pengikut-pengi-
    gul lengkap dengan nilai-nilai murni,”   sifat keupayaan membangkitkan inspi-      kutnya agar lebih bertanggungjawab dan
    jelas Nooraishah.             rasi, kebolehan merangsang intelektual,    berjaya menyelaras serta melaksanakan
      Untuk itu, AKEPT akan menyedia-    bersifat bertimbang rasa secara individu    tugas sehingga ke peringkat tertinggi.
    kan latihan dan melengkapkan        dan berinovasi.                  Justeru, IPT memerlukan pemimpin
    pemimpin masa depan ini            Manakala pemimpin akademik pula      yang dapat membangkitkan inspirasi,
    dengan pelbagai bentuk            dapat membina dan membentuk visi      mengekalkan komitmen dan kepuasan
    kemahiran     seperti            yang idealistik untuk dikongsi      orang-orang bawahan serta merangsang
    yang digariskan di         Visi      bersama-sama para pengikut-      intelektual ahli organisasi yang dipim-
    dalam     Peta                   nya, menyampaikannya den-     pinnya.
    Kepimpinan                         gan gaya yang dapat        Sementara itu, ciri utama kepimpinan
    AKEPT.        Memupuk       Kebolehan      membangkitkan        akademik adalah menjalankan penyeli-
             Pemimpin       /Keupayaan
            dan Menjadi
                                     inspirasi orang-    aan ke atas pengajaran dan pembelajaran      NOORAISHAH AHMAD TAJUDIN
                         Peribadi
             Teladan                      orang bawa-     (P&P) semua ahli akademik di institusi-
                                        han,  dan   nya di samping memupuk perkembang-         iii. Kebolehan bekerja secara kolabo-
      Fokus kepada        WATAK         Inspirasi      d a p a t   an stafnya dengan menyediakan pe-       ratif.
      Pencapaian
                    & NILAI
                              /Merangsang       mempa-    luang-peluang untuk peningkatan profe-       iv. Penulis Habitual (Habitual writer)
                                                 sionalisme tenaga kerja di dalam organi-      v. Penerbitan tahap tinggi (highly cited
                                                 sasinya.                   publication)
                          Berkongsi
             Perubahan
                           Matlamat                    Mereka juga bertanggungjawab un-        Model kepimpinan AKEPT yang me-
             Organisasi
                          dan Tujuan                  tuk pemupukan iklim organisasi tersebut    rangkumi pengetahuan, kemahiran serta
                                                 termasuk iklim P&P.              ciri-ciri sikap, nilai dan etika kerja adalah
                                                   Ciri-ciri kecemerlangan seorang pe-    berdasarkan peta kepimpinan yang bert-
                   Kreativiti
                   & Inovasi
                                                 mimpin gabungan transformasi dan aka-     eraskan 13 kompetensi utama atau
                                                 demik antaranya ialah:            kebolehan dan pecahan 41 kemahiran
                                                   i. Berpengaruh dan memberi kesan     yang perlu dimiliki oleh seseorang
    MODEL                                           menyeluruh (Broad based impact and influ-   pemimpin di IPT.
    KEPIMPINAN                                        ence)
    AKEPT                                             ii. Spesifik – diakui pakar dalam
                                                 bidangnya (acknowledged areas of expertise)             ■ LIHAT HALAMAN 6
                                                                                        MUKA

UTUSAN MALAYSIA      SABTU 6 SEPTEMBER 2008                                                                 5

  AKEPT tawarkan geran kajian
 A
         KADEMI Kepimpinan Pe-                               ITEM                   TAJUK
         ngajian Tinggi (AKEPT)
         menganugerahkan geran                               1.   Penyiasatan ke atas gaya kepimpinan pengurusan atasan di akademia
         penyelidikan berjumlah                                  menggunakan Model Pengurusan Grid
         RM450,000 kepada sembi-
 lan penyelidik daripada universiti tem-                              2.   Kualiti membuat keputusan pemimpin IPT : Hubungan terhadap gaya
 patan.                                                  kepimpinan, proses pengurusan dan intensiti persaingan
   Menurut Timbalan Pengarah Pusat
 Penyelidikan Kepimpinannya, Profesor                                3.   Kepimpinan global untuk universiti berkelas dunia
 Dr. Rohana Yusof, setiap geran bernilai
                                                   4.   Melahirkan kumpulan bakat : Pelan peralihan untuk pemilihan pengurus
 RM50,000.00 dan mendapat kelulusan                                    akademik secara berkesan
 Panel Penilai yang dilantik oleh AKEPT.
   “Hasil penyelidikan akan digunakan                               5.   Kepimpinan baru, pemimpin-ahli pertukaran dan komitmen untuk
 oleh AKEPT dan Kementerian Pengajian                                   perubahan. Kajian kes di pengajian tinggi Malaysia
 Tinggi untuk meningkatkan kualiti ke-
 pimpinan di institusi pengajian tinggi                               6.   Hubungan antara perilaku kepimpinan, budaya universiti, dan
 (IPT) negara,” jelasnya.                                         keberkesanan kepimpinan di universiti-universiti Malaysia
   Hal ini selaras dengan objektif Pusat          ROHANA YUSOF
 itu untuk menjana idea dan inovasi me-                               7.   Strategi membangunkan kepimpinan transformasi masa depan
 lalui penyelidikan yang berkesan berkai-     liti kepimpinan di pengajian tinggi serta        di kalangan akademia IPTA dan IPTS di Malaysia
 tan isu-isu kritikal kepimpinan di penga-    bersesuaian untuk semua peringkat pen-
 jian tingi.                   gurusan.                     8.   Kajian akauntabiliti kepimpinan dalam pelaksanaan polisi di IPT Malaysia
   Selain kepimpinan, penyelidikan juga       Selain itu, pusat ini juga bertanggung-
 dijalankan untuk menghasilkan strategi      jawab menganalisa maklum balas yang        9.   Konteks masa depan dan bentuk kepimpinan, tadbir urus dan pengurusan
 pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang      diterima daripada setiap peserta bagi se-        di IPT khusus memfokus di Politeknik dan Kolej Komuniti
 terbaik dan terkini.               mua program anjuran AKEPT dan kajian
   Para penerima geran, menurut Roha-      keberkesanan latihan akan dijalankan        KAJIAN YANG TERPILIH DI BAWAH GERAN PENYELIDIKAN AKEPT
 na, akan membentangkan hasil kajian me-     untuk tempoh satu tahun.
 reka untuk kali pertama pada Disember         “Ini untuk memastikan program lati-    menganjurkan satu signature programme    memuatkan laporan hasil penyelidikan
 ini dalam satu seminar khas.           han tersebut dijalankan secara profesional   berbentuk persidangan menghimpunkan     yang dibiayai di bawah Geran Penyelidik-
   “Penyelidikan mereka dijangka selesai    dan untuk melihat keberkesanannya,”      pemimpin dari pelbagai organisasi tempa-  an AKEPT serta penyelidikan yang ber-
 pada Jun tahun hadapan,” tambahnya.       ujarnya.                    tan dan antarabangsa untuk berkongsi pe-  hubung kait dengan isu-isu kepimpinan
   Melihat kepada perkembangan terki-        Pusat Penyelidikan Kepimpinan me-     ngalaman dan fikiran untuk memacu pen-   serta P&P yang dijalankan oleh institusi
 ni, AKEPT berhasrat untuk menambah        rancang untuk mewujudkan digital reposi-    gajian tinggi dan membentuk pemimpin.    lain. Pandangan dari kalangan tokoh aka-
 bilangan penerima geran pada masa akan      tory yang akan menyimpan segala hasil       Penyelidikan yang dilaksanakan di    demik, penyelidik serta pentadbir dalam
 datang.                     penyelidikan AKEPT di satu tempat yang     bawah Geran Penyelidikan AKEPT bukan    sektor pengajian tinggi negara turut dimu-
   Geran berskala kecil, ujar Rohana, un-    boleh diakses pada bila-bila masa melalui   sahaja tertumpu kepada pembangunan     atkan melalui laporan sesi temu bual yang
 tuk penyelidikan Kesusasteraan yang ber-     enjin carian oleh warga IPT.          aspek kepimpinan tetapi juga difokuskan   telah dijalankan bersama mereka.
 nilai RM10,000.00 juga akan diwujudkan        “Kita juga akan melatih lebih ramai    kepada aspek P&P. Dalam program Geran      Selain dari jurnal penyelidikan, satu
 untuk menyuburkan aktiviti penyelidikan     ahli akademik menulis kajian kes yang     Penyelidikan bagi tahun 2009, AKEPT     lagi penerbitan yang diuruskan oleh Pusat
 dan pembangunan (R&D) di negara ini.       relevan dengan IPT tempatan,” kata       akan membuka penyertaan bagi projek-    Penyelidikan AKEPT adalah berbentuk
   Menurut beliau, untuk mengukuhkan      Rohana.                    projek penyelidikan dalam kedua-dua     ‘research updates’. Diterbitkan dengan kek-
 lagi AKEPT, pusat ini bertanggungjawab        Penulis yang telah menulis kajian kes   bidang tersebut.              erapan sekali sebulan mulai tahun 2009,
 untuk membuat analisa keperluan latihan     masing-masing dipelawa untuk berbin-        Pusat Penyelidikan AKEPT turut me-   penerbitan ini akan memuatkan rumusan
 kepada individu dan organisasi supaya      cang dengan AKEPT untuk tindakan su-      nyelaras penerbitan jurnal penyelidikan   serta pandangan berdasarkan isu-isu
 program latihan yang dianjurkan sentiasa     sulan.                     yang dijadualkan sebanyak empat kali    semasa dalam konteks penyelidikan
 relevan dan berupaya meningkatkan kua-        Pada hujung tahun ini, Pusat ini akan   setahun. Jurnal penyelidikan AKEPT akan   kepimpinan serta P&P.
PANEL Penilai bermesyuarat untuk memilih penerima yang layak bagi Geran              PENYELIDIKAN yang dilaksanakan di bawah Geran Penyelidikan AKEPT bukan
Penyelidikan AKEPT.                                        sahaja tertumpu kepada pembangunan aspek kepimpinan tetapi juga difokuskan
                                                  kepada aspek P&P.
MUKA

 6                                                                      UTUSAN MALAYSIA      SABTU 6 SEPTEMBER 2008
                                                                    PROGRAM AKEPT diisi dengan
                                                                    pelbagai aktiviti yang
                                                                    merangsang pembentukan
                                                                    pemimpin dengan kompetensi
                                                                    dan kemahiran yang relevan.
      Merealisasikan Pelan Transformasi
     D
            alam Pelan Transformasi Pengajian Tinggi,                                  Setiap pusat diketuai oleh seorang timbalan pen-
            kepimpinan dikenal pasti sebagai satu                                   garah.
            daripada lima Tonggak Institusi yang                                     Peranan AKEPT adalah untuk:
            menjadi agenda kritikal Kementerian Pe-                                   ● membangun kapasiti kepimpinan untuk
            ngajian Tinggi untuk merealisasikan tujuh                                    pengajian tinggi dengan menyediakan program
     teras dalam Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara                                      yang pragmatik dan relevan;
     (PSPTN).                                                         ● mewujud dan mengekalkan budaya
       Justeru, Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi                                        penyelidikan berprestasi tinggi dengan fokus
     (AKEPT) ditubuhkan untuk melatih dan membentuk                                        untuk mengembangkan pengetahuan dan
     pemimpin di institusi pengajian tinggi (IPT) yang                                       menjana idea berlandaskan kefahaman
     mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang unggul sebagai                                      kepimpinan dan keberkesanan organisasi;
     pelapis .                                                         ● menyuburkan inovasi dalam P&P melalui
       Visi AKEPT ialah untuk diiktiraf sebagai pusat kece-                                    penyelidikan dan pembangunan (R&D);
     merlangan bagi inovasi dan kepimpinan pengajian                                      ● membangun sekumpulan bakal pemimpin
     tinggi.                           SEMINAR, latihan dan bengkel merupakan              pengajian tinggi yang dilengkapi dengan
       Manakala misinya ialah menentukan penambah        pendekatan utama AKEPT untuk mempertingkatkan          kompetensi dan budaya kecemerlangan yang
     baikan kepimpinan melalui amalan terbaik, melak-       kualiti kepimpinan pentadbir dan pengurus di IPT.        relevan.
     sanakan strategi pengajaran dan pembelajaran
     berkualiti tinggi, dan membuat penyelidikan dan ino-    rang pengarah dan mempunyai tiga Bahagian iaitu Pu-      Sejak ditubuhkan pada awal tahun ini, AKEPT telah
     vasi untuk kecemerlangan pengajian tinggi negara.      sat Latihan Kepimpinan, Pusat Pengajaran dan Pem-      menganjurkan program berbentuk seminar, latihan
       AKEPT sebagai sebuah organisasi diketuai oleh seo-    belajaran (P&P), dan Pusat Penyelidikan Kepimpinan.     dan bengkel untuk mencapai misi dan visinya.                    Memacu kecemerlangan organisasi
 ■ DARI HALAMAN 4                latihan kepimpinan telah dibangunkan bagi    untuk program bertemakan kreativiti dan     sebagai analisis keberkesanan program
                        menjamin program anjuran AKEPT senti-      inovasi sahaja boleh dilangsungkan selama    tersebut.
   Dalam Peta kepimpinan AKEPT, kepim-    asa relevan dan pragmatik.           dua hingga tiga hari.                “Ia juga digunakan untuk mengenal
 pinan dan pengurusan pada dasarnya         Sebagai contoh, modul kepimpinan        Bagaimanapun, modul dan Peta         pasti manfaat yang diperoleh selepas kur-
 adalah seimbang. Maka untuk menjadi      yang digariskan adalah seperti dalam jad-    Kepimpinan AKEPT ini masih dalam kajian     sus," ujarnya.
 pemimpin yang baik, seseorang itu perlu    ual. (Rajah Modul Kepimpian AKEPT)       dan pengubahsuaian akan dilakukan apabi-      Selain program berbentuk seminar dan
 menjadi pengurus yang cemerlang. Selain      Berpandukan contoh modul di atas, lati-   la AKEPT selesai menjalankan proses       bengkel, AKEPT turut menjalin kerjasama
 itu, kepimpinan di IPT juga perlu menga-    han boleh dijalankan secara gabungan      pengesahan dan kewajaran melalui Analisis    pintar dengan syarikat swasta dan IPT terke-
 malkan kepimpinan transformasi dan       modul-modul tersebut atau mengadakan      Keperluan Latihan bagi semua peringkat     nal dalam dan luar negara dalam penganju-
 kepimpinan akademik secara seimbang.      program mengikut modul tertentu sahaja.     kepimpinan pengurusan pihak di IPT.       ran lawatan ke organisasi mereka.
   Sebagai permulaan, AKEPT telah melak-   Misalnya untuk program Memimpin Peru-       Sepanjang tempoh tujuh bulan AKEPT        Melalui aktiviti seperti ini, pengurus dan
 sanakan analisis keperluan bagi tiga pering-  bahan, isi kandungannya mesti memuatkan     beroperasi, pihaknya telah menganjurkan 12   pentadbir di IPT dapat melihat sesuatu
 kat pengurusan tertinggi dan pentadbir di   tajuk-tajuk berkaitan kreativiti dan inovasi,  program berkaitan kepimpinan di kalangan    perkara dari perspektif yang berbeza dan
 IPT untuk proses pengesahan sebelum me-    kesedaran luaran, fleksibiliti, pengukuhan   warga instutusi pengajian tinggi (IPT) dan   bersifat di luar kotak.
 ngembangkannya kepada Ketua-ketua       dan kecergasan, pemikiran strategik dan     empat program berkaitan pengajaran dan       Dalam masa terdekat, AKEPT akan
 Pusat Kecemerlangan, Penolong-penolong     bervisi.                    pembelajaran (P&P).               menghimpunkan pensyarah muda dari IPT
 Dekan dan sebagainya.               Sungguhpun begitu, setiap tajuk yang      Pada setiap akhir program, peserta dike-   seluruh negara dalam satu program
   Berdasarkan Peta Kepimpinan dan      dikenal pasti boleh dijadikan sebagai prog-   hendaki mengisi borang maklum balas       pemupukan semangat cintakan negara dan
 Model Kepimpinan AKEPT, modul-modul      ram yang berdiri sendiri. Sebagai contoh,    untuk tujuan merekod profil mereka dan     taat kepada kepimpinan.
                                                                                       MUKA

UTUSAN MALAYSIA      SABTU 6 SEPTEMBER 2008                                                               7

    Seminar, latihan untuk akademia
  D
          ALAM tempoh pengo-
          perasian Akademi Kepim-
          pinan Pengajian Tinggi
          (AKEPT) yang bermula
          Mac lalu tidak kurang 12
  program melibatkan pelbagai seminar
  untuk kepimpinan tertinggi institusi pen-
  gajian tinggi (IPT) di negara ini diadakan.
    Setiap seminar mendapat perhatian
  serius daripada para peserta yang rata-
  rata merupakan pentadbir dan pemim-
  pin tertinggi IPT negara seperti Naib-naib
  Canselor, Timbalan Naib Canselor dan
  Dekan-dekan.
    Pada April lalu satu seminar iaitu An
  Executive Education Programme Governance
  and University Boards telah diadakan sela-
  ma dua hari dengan menjemput Prof. D.
  Quinn Mills dari Harvard Business
  School dan Felow National Academy of
  Human Resources.
    Seminar itu diadakan kerana AKEPT
  menyedari bahawa lembaga universiti
  dan ahlinya mempunyai peranan pen-
  ting dalam melaksanakan pembangunan
  kolej dan universiti terutama dalam ca-
  baran yang dihadapi oleh institusi berke-   PENGURUSAN tertinggi universiti tidak terkecuali untuk menghadiri program anjuran AKEPT sejak ia mula beroperasi pada
  naan.                     Mac lalu.
    Kepimpinan merupakan aktiviti dan
                            Pada Mei pula diadakan program                           laysia, seterusnya mengenal pasti pilihan
  tanggungjawab utama lembaga di uni-
  versiti yang memerlukan tindakan secara    Leading and Managing Universities yang di-
                                                  Objektif seminar ialah         strategik dan pelaburan untuk me-
  berkesan.                   bentangkan oleh Prof. D. Quinn Mills      menjelajah konteks           mastikan kecemerlangan pendidikan
    Hubungan kukuh antara pihak lem-      dari Harvard Business School dan Prof.                         pada masa depan menggunakan senario
  baga dan pentadbir institusi adalah pen-    David W. Breneman dari University of      masa hadapan,              perancangan dan pemikiran.
  ting.                     Virginia.                                          Ia menekankan prestasi kecemerlang-
    Justeru, mereka perlu melihat cabaran     Program selama lima hari itu mende-     cabaran dan keperluan          an dalam jangka masa panjang sama ada
  dan peluang yang dihadapi oleh IPT
  melalui kaedah moden sumbangan ahli
                          dahkan para peserta mengenai aspek-
                          aspek terpenting kepimpinan dan pengu-
                                                  sistem pendidikan            sesebuah negara, syarikat atau mana-
                                                                      mana organisasi yang bergantung kepa-
  lembaga di beberapa universiti terkemu-    rusan universiti-universiti terkemuka du-    tinggi Malaysia, institusi       da keupayaannya untuk menepis segala
  ka di dunia.                  nia.                                          rintangan dalam masa yang sama
    Antara ilmu dan kemahiran yang         Antara yang dibentangkan ialah sa-     seterusnya mengenal           mengambil peluang yang wujud.
                          ranan kepada universiti supaya menenal                           Senario berfikir membantu organisasi
  diperoleh dalam program ini ialah meni-
  lai prestasi tertinggi ahli lembaga dan    pasti apa yang ditawarkannya kepada
                                                  pasti pilihan strategik         mengurus ketidaktentuan dalam apa
  pentadbir IPT.                 masyarakat dan pelajar termasuk penga-     dan pelaburan untuk           juga keadaan dengan menyediakan masa
    Menentukan peranan sebenar ahli      jaran dan penyelidikan.                                 depan yang pelbagai tetapi munasabah
  lembaga, membangun dan mengekalkan         Perkara lain yang dibincangkan       memastikan               dan setiap daripadanya mempunyai
  hubungan yang berkesan antara ahli lem-    adalah menetapkan visi sebagai universi-                        peluang serta cabaran yang spesifik.
  baga dengan para pentadbir IPT.        ti abad ke-21, kepimpinan presiden,       kecemerlangan                Baru-baru ini pula seminar bertajuk
    Kaedah menilai prestasi IPT dan pen-
  tadbirnya juga didedah dan bagaimana
                          saingan baru, pembangunan kurikulum,
                          pengurusan kewangan dan pemasaran.
                                                  pendidikan pada masa          Transformational Coaching: Creating A High
                                                                      Performance Coaching diadakan dan di-
  mewujud serta mencapai visi dan misi -       Pada Jun, diadakan pula program       depan menggunakan            sampaikan oleh Leadership Consultant,
  matlamat sasaran prestasi untuk IPT.      Strategic Talent Management oleh pence-                         Thomas G. Crane.
    Mereka juga didedahkan dengan cara     ramah Prof. William J. Rothwell, Profes-    senario perancangan             Objektifnya adalah untuk memberi
                          sor of Human Resource Development,                           pendedahan berkaitan latihan berdasar-
  menukar cabaran kepada peluang, me-
  nyakinkan rakan sejawat dalam lembaga     Pennsylvania State University dan
                                                  dan pemikiran              kan model-model kepimpinan kontem-
  untuk membuat sesuatu tindakan.        Presiden of Rothwell and Associates, Inc.                        porari dan kenapa pentingnya kema-
    Antara yang dibentangkan semasa        Program yang mengkhususkan kepa-                          hiran tersebut untuk pemimpin.
  program ialah isu-isu utama yang dihadapi   da Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) sela-      Ceramah yang dibentangkan terma-      Ia bertujuan mendefinisikan makna
  oleh pengarah-pengarah dan ahli lembaga    ma sehari itu bertujuan menggambarkan    suklah Pengenalan Pengurusan Bakat     menjadi jurulatih yang efektif dan
  universiti mengikut kajian kes di Oxford    kepentingan kritikal dan nilai pengurus-   Strategik “The Big Picture” of Successon  mengaplikasikan pengajaran daripada
  University dan Harvard University.       an bakat strategik kepada organisasi     Planning and Talent Management, Action   program itu di tempat kerja.
    Turut dibentangkan ialah usaha me-       Ia menyenaraikan elemen-elemen      Planning: What To do when you go back.     Selain itu, ia membentangkan pentaf-
  nyalurkan saranan yang bernilai mengi-     utama proses pengurusan bakat strate-      Pada bulan yang sama satu lagi prog-  siran dan menggambarkan perbezaan
  kut kajian kes di Brattle Colleges, Operasi  gik, mengenal pasti dan menggambarkan    ram bertajuk Scenario Thinking and     penting antara kritikan, maklum balas
  Lembaga Pengarah yang berjaya dengan      peranan CEO dan eksekutif tertinggi.     Planning disampaikan Robert Bood dari   dan latihan.
  kajian kes ahli lembaga pengarah di        Ia turut menjelaskan rangka kerja    Partner of Fairsights dan Ron Bradfield    Turut didedahkan ialah menilai kece-
  Medtronics Inc., peneraju di IPTA dan     pengurusan bakat yang bersepadu untuk    dari University of Strathclyde.      kapan latihan peribadi, mencipta kontrak
  IPTS menguruskan hubungan dan         organisasi, memformulasi, melaksana       Objektif seminar ialah menjelajah   latihan peribadi dan mengklasifikasikan
  meningkatkan kepimpinan naib canselor,     dan menilai elemen utama proses pengu-    konteks masa hadapan, cabaran dan     perbezaan antara latihan dan gaya
  lembaga pengarah dan pentadbir kanan.     rusan bakat strategik.            keperluan sistem pendidikan tinggi Ma-   tingkah laku.
MUKA                                                                                                                                                       MUKA

8   UTUSAN MALAYSIA   SABTU 6 SEPTEMBER 2008                                                                                                             UTUSAN MALAYSIA  SABTU 6 SEPTEMBER 2008  9
                                                            UTUSAN MALAYSIA, SABTU 27 MEI 2006

                                                                               CANGGIH... Kemudahan prasarana kelas pertama digunakan untuk
                                                                               membentuk pemimpin masa depan di institut pengajian tinggi (IPT).
                                      BINCANG... Setiap program AKEPT menggalakkan aktiviti
                                      bertukar-tukar pendapat untuk menghasilkan keputusan terbaik. UCAPTAMA... Pengarah Akademi Pengajian Tinggi (AKEPT), Prof.
 Datuk Dr. Ahmad Zainuddin meyampaikan ucapan perasmian Best
 Practises In University Leadership di Kuala Lumpur baru-baru ini.
  CERIA... Peserta program anjuran AKEPT tersenyum mendengar pengalaman
  mencuit hati pembentang kertas kerja semasa bengkel anjuran AKEPT.   INTERAKSI... Naib Canselor
                                      Universiti Malaya Datuk
                                      Rafiah Salim bertanya
                                      sesuatu kepada
                                      penceramah semasa
                                      program anjuran AKEPT di
                                      Kuala Lumpur baru-baru ini.
                                                                                          DAFTAR... Peserta program mendaftar secara dalam talian
                                                                                          sebelum menyertai sebarang aktiviti anjuran AKEPT.
                                      MUSYKIL... Soalan latihan semasa bengkel
                                      "memeningkan" kepala sebahagian peserta.
                                                                                                                        SIJIL... Semua peserta program anjuran
                                                                                                                        AKEPT akan menerima sijil penghargaan
                                                                                                                        sebagai bukti kehadiran dan penyertaan.
                                                                                                                  MAKLUM BALAS...
                                                                                                                  Setiap kali tamat
                                                                     TEKNIK... Pelbagai teknik,                                program, peserta
                                                                     kaedah dan pendekatan                                   dikehendaki mengisi
                                                                     digunakan oleh jurulatih                                 borang maklum
                                                                     untuk memastikan para                                   balas untuk analisis
 SERIUS... Naib Canselor institusi pengajian tinggi awam (IPTA) negara
                                                                     peserta mendapat input                                  keberkesanan dan
 memberi perhatian penuh kepada hujah yang disampaikan oleh
                                                                     yang terbaik dan terkini.                                 penyimpanan rekod
 penceramah dalam salah satu program anjuran AKEPT baru-baru ini.
                                                                                                                  profil mereka.
MUKA

10                                                                   UTUSAN MALAYSIA      SABTU 6 SEPTEMBER 2008
            Kaedah efektif bersyarah
    S
         YARAHAN merupakan ka-
         edah biasa yang digunakan di
         institusi pengajian tinggi dan
         syarahan konvensional sering
         dikritik kerana kaedahnya ha-
    nya menggalakkan komunikasi satu hala
    dan pembelajaran yang pasif.
      Seringkali pelajar merungut banyak
    pensyarah yang membosankan dan tidak
    merancang dengan baik.
      Walaupun sering dikritik, kaedah sya-
    rahan boleh menjadi cara yang paling
    berkesan untuk mencapai matlamat sebe-
    nar dengan syarat ia dirancang, penyam-
    paian secara berkesan dan disampaikan
    bersama-sama strategi pengajaran dan
    pembelajaran (P&P) yang aktif.
      Menyedari pentingnya faktor-faktor
    ini, Akademi Kepimpinan Pengajian
    Tinggi (AKEPT) telah mengetengahkan
    seminar bertajuk Planning and Delivering
    Effective Lectures sebanyak dua kali iaitu
    pada 19 sehingga 21 Ogos dan pada 26
    sehingga 28 Ogos lalu.
      Pada seminar kali ini, tumpuan peser-
    ta adalah daripada kalangan pensyarah
    Kolej Komuniti dan Politeknik.
      Penceramahnya ialah konsultan yang
    terkenal iaitu Dr. Ranjit Singh Malhi    DR. Ranjit Singh memberi pelbagai tip berkomunikasi secara efektif antara pensyarah dan pelajar pada seminar Planning and
                          Delivering Effective Lectures di Bangi, Selangor baru-baru ini.
    yang juga merupakan Ketua Pegawai
    Eksekutif (CEO) Principal Consultant dan   dan pelajar termasuk komunikasi lisan    nakan slanga, perlu bercakap dengan     terhadap pelajar, memberi peluang kepa-
    TQM Consultants Sdn. Bhd.          dan bukan lisan.              kuat dan jelas, mengelakkan diri daripada  da mereka untuk berkongsi perasaan dan
      Beliau telah mengendalikan lebih 500     Tip komunikasi bukan lisan meli-    mengulangi perkataan seperti ‘okay’,     menarik pelajar turut serta secara aktif
    program latihan mengenai pembangunan     batkan tingkah laku pensyarah semasa    ‘right’, ‘you know’ dan ‘uh’.        dalam pembelajaran.
    personal dan pengurusan sejak tahun     menyampaikan syarahan antaranya ke-       Apabila menyentuh tentang usaha       Model ARCS iaitu Attention, Relevance,
    1990 di Asia, Timur Tengah dan Amerika    perluan seseorang pensyarah untuk      menyepadukan pembelajaran aktif dalam    Confidence and Satisfaction untuk memoti-
    Syarikat (AS).                menunjukkan semangat dan keyakinan,     kelas, Ranjit turut menegur beberapa ke-   vasikan pelajar turut diketengahkan oleh
      Pada seminar anjuran AKEPT beliau    dan berdiri tegak dengan kedua-dua tan-   salahan yang sering dilakukan oleh para   penceramah.
    telah mengemukakan enam modul ten-      gan di sisi.                pensyarah.                    Ranjit turut menekankan keperluan
    tang syarahan iaitu melihat secara menye-    Perkara biasa yang dilakukan seperti    Antaranya terlalu banyak bertanya    menggunakan alat bantu audio visual an-
    luruh kaedah syarahan, merancang syara-   ‘menyorok’ di belakang podium tidak di-   soalan dalam satu masa, bertanya dan     taranya agar audiens mendapat maklumat
    han secara sistematik, menyampaikan     benarkan, dilarang menyilang kaki malah   menjawab soalan sendiri, bertanya soalan   yang lebih, menarik perhatian mereka, me-
    syarahan dengan bersemangat dan ber-     ditegah daripada bermain-main dengan    yang tidak relevan, sering mengulang-    ngukuhkan maklumat utama yang telah
    sungguh.                   janggut.                  ulang soalan yang sama dan menyoal de-    dilakukan sebelumnya dan menambah
      Turut diketengahkan ialah modul me-     Ranjit turut mengingatkan para peser-  ngan cara mengugut.             variasi serta pengukuhan persembahan.
    nyepadukan pembelajaran aktif dalam     ta apabila menyampaikan syarahan yakni     Malah kata Ranjit, para pensyarah se-    Penganjuran seminar bukan setakat
    kelas, mencipta dan memupuk suasana     berkomunikasi, mereka perlu bercakap    ring tidak mempedulikan jawapan yang     peserta menghadiri program tersebut se-
    kelas yang bermotivasi, menggunakan     dan bukannya membaca daripada teks     diberi, tidak memberi masa untuk berfi-   baliknya apabila seminar ini selesai para
    alat bantu audio visual secara efektif.   selain menggunakan perkataan-perka-     kir, tidak membetulkan jawapan yang     peserta seharusnya mampu menggaris-
      Pelbagai tip diberi oleh Ranjit menge-  taan yang pendek dan ringkas.        salah dan gagal melihat kesan daripada    kan 10 karakter syarahan yang berkesan,
    nai jenis komunikasi antara pensyarah      Mereka tidak digalakkan menggu-     jawapan yang diberi.             menjelaskan empat situasi yang menun-
                                                  Sebaliknya kata beliau, pensyarah    jukkan bahawa syarahan adalah strategi
                                                perlu mengaku jika tidak tahu jawapan    pendidikan yang terbaik.
                                                sebenar, memberi jawapan dengan bijak-      Mereka perlu menjelaskan tiga baha-
                                                sana dan jangan sekali-kali mencemuh     gian penting dalam syarahan, menggaris-
                                                pelajar.                   kan empat cara utama mengurus bahan-
                                                   Dalam pada itu, menyentuh tentang    bahan syarahan, tujuh garis panduan
                                                mencipta dan memupuk suasana kelas      memastikan penyampaian syarahan
                                                yang bermotivasi, Ranjit mengingatkan    yang berkesan dan persembahan yang je-
                                                para pensyarah supaya memahami sua-     las, menjelaskan tiga cara menarik dan
                                                sana bahawa audiens terdiri daripada     mengekalkan perhatian audiens, menje-
                                                pelajar dewasa.               laskan tiga teknik melibatkan pelajar
                                                  Justeru kumpulan tersebut mahu be-    dalam pembelajaran yang aktif.
                                                lajar dalam suasana yang informal, turut     Selain itu mereka perlu menggariskan
                                                serta dalam pembelajaran dan diberi     tujuh garis panduan menggunakan so-
                                                peluang mengaplikasikan yang dipelajari.   alan yang yang berkesan dalam kelas,
                                                  Untuk itu, para pensyarah perlu ber-   menjelaskan tiga Model ARCS dan lima
                                                tanya kepada diri sendiri sama ada mere-   garis panduan menggunakan alat bantu
                                                ka telah bersedia sepenuhnya untuk men-   visual secara berkesan bagi menyokong
PENSYARAH perlu bercakap bukan membaca teks ketika menyampaikan kuliah.             gajar, mempunyai sikap mengambil berat    syarahan.
                                                                                      MUKA

UTUSAN MALAYSIA      SABTU 6 SEPTEMBER 2008                                                              11

             Laporan kemajuan PSPTN
              untuk tahun pertama
   K
          EMENTERIAN Pengajian                                                  para penyelidik universiti bagi membi-
          Tinggi (KPT) melalui Men-                                                ayai 899 projek pada tahun 2006.
          terinya, Datuk Seri Moha-                                                  Pada tahun lalu, sebanyak RM148.32
          med Khaled Nordin telah                                                 juta telah diagihkan untuk membiayai
          membentangkan Laporan                                                  sebanyak 742 projek.
   kemajuan pelaksanaan Pelan Strategik                                                   iii. Di bawah Dana Techno Kemente-
   Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) bagi                                                 rian Sains, Teknologi dan Inovasi, IPTA
   tempoh Ogos 2007 sehingga Jun 2008                                                  telah menerima peruntukan sebanyak
   dalam satu sidang media di Putrajaya                                                 RM80.48 juta pada tahun 2006 dan seba-
   baru-baru ini.                                                            nyak RM6.1 juta pada tahun lalu untuk
     Laporan menyeluruh pelan tersebut                                                 melaksanakan penyelidikan yang ber-
   adalah seperti berikut:                                                        asaskan teknologi.
     TERAS 1 : MELUASKAN AKSES                                                       iv. Sebanyak RM157 juta daripada
   DAN MENINGKATKAN EKUITI                                                        RM200 juta Skim Geran Penyelidikan
     i. Enrolmen pelajar di institusi penga-                                              Fundamental (FRGS) dalam Rancangan
   jian tinggi (IPT) telah meningkat seba-                                                Malaysia Kesembilan (RMK-9) di bawah
   nyak 13.3 peratus atau seramai 9,355                                                 KPT telah diagihkan untuk melaksana-
   orang iaitu dari seramai 748,130 orang pa-                                              kan kajian-kajian fundamental.
   da tahun 2006 kepada seramai 847,485                                                   v. Sehingga tahun lalu, daripada 362
   orang pada tahun lalu.                                                        produk penyelidikan yang dihasilkan
     Mereka menuntut di 20 buah IPT                                                  oleh 16 buah IPTA, sebanyak 54 produk
   Awam (IPTA), 525 IPT Swasta (IPTS), 24                                                telah dikomersialkan dengan jumlah
   buah politeknik dan 37 kolej komuniti.                                                hasil sebanyak RM45.3 juta, sebanyak 66
     ii. Pada tahun lalu jumlah peminjam                                                produk dalam proses untuk dikomersial-
   Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi                                                  kan dan sebanyak 242 produk lagi ber-
   Nasional (PTPTN) adalah seramai                                                    potensi untuk dikomersialkan.
   1,110,091 orang berbanding 949,527 orang   KECEMERLANGAN pengajian tinggi negara ditandai oleh bertambahnya bilangan
   pada tahun 2006.               warga emas dan Orang Kurang Upaya (OKU) yang mendapat ijazah setiap kali majlis       TERAS 4: MEMPERKASA IPT
     Ini menunjukkan peningkatan jum-     konvokesyen universiti tempatan berlangsung. - Gambar hiasan                i. Sebanyak sembilan buah IPTA
   lah peminjam sebanyak 16.9 peratus atau                                                mengemukakan pencalonan untuk men-
   seramai 160,564 orang.            nai kemiskinan di Universiti Malaya    Services Ltd. di India.           jadi Universiti Apex (Accelerated Pro-
     Jumlah bayaran balik pinjaman pada    (UM), Kursi Nordin Sophie mengenai hal     Program internship juga telah diada-   gramme for Excellence).
   tahun lalu telah meningkat sebanyak 53.1   ehwal antarabangsa di Universiti Sains   kan dengan industri.               Perakuan universiti itu oleh jawatan-
   peratus iaitu RM294,754,200 berbanding    Malaysia (USM), Kursi Tun Ghafar Baba     Di samping itu, KPT dan SMIDEC      kuasa khas akan dikemukakan kepada
   tahun 2006 iaitu sebanyak RM-         mengenai Pendidikan di Universiti Pen-   akan membuat roll-out bagi program pe-    Jemaah Menteri pada bulan ini untuk
   192,499,700.                 didikan Sultan Idris (UPSI) dan Kursi   nempatan pelajar IKS dengan melibatkan    menentukan IPT yang layak dan sesuai
     Sehingga 30 April 2008, jumlah ba-    Syeikh Abdullah Fahim mengenai Islam    penyertaan semua IPTA.            dijadikan Universiti Apex.
   yaran balik pinjaman adalah sebanyak     Hadhari di Universiti Kebangsaan Ma-      viii. KPT telah melaksanakan bebera-     ii. Pindaan Akta Universiti dan Kolej
   RM87,886,400.                 laysia (UKM).               pa kursus pensijilan seperti Microsoft dan  Universiti (AUKU) telah dibawa kepada
     iii. Untuk meningkatkan ekuiti pe-      v. Bilangan pensyarah di IPTA yang   CISCO melalui sebuah syarikat teknologi   Jemaah Menteri pada bulan lalu dan
   ngajian tinggi bagi pelajar-pelajar cemer-  mempunyai doktor falsafah (PhD) telah   maklumat dan komunikasi (ICT) tem-      dibentangkan di Dewan Rakyat pada sesi
   lang dan memerlukan bantuan, beberapa     meningkat sebanyak 18 peratus atau 926   patan.                    semasa persidangan Parlimen.
   skim bantuan kewangan telah dan terus     orang iaitu dari 5,183 orang pada tahun    Program ini dimulakan pada tahun       Pindaan yang telah mendapat kelulu-
   dilaksanakan.                 2006 kepada 6,109 orang pada tahun lalu.  2006 dengan penglibatan 1,000 orang     san itu akan memberi kesan besar kepada
                            Sehingga tahun lalu, jumlah pensya-  graduan universiti dan pada tahun lalu    PSPTN kerana ia bakal menyentuh men-
     TERAS 2: MENAMBAH BAIK          rah yang mempunyai kelayakan PhD      pula melibatkan lebih 3,000 orang gradu-   genai persekitaran yang kondusif di
   KUALITI PENGAJARAN DAN PEM-          adalah sebanyak 40 peratus.        an IPT.                   IPTA, kecemerlangan, autonomi dan
   BELAJARAN                     Skim Hadiah Latihan Tenaga Penga-     Program ini akan diteruskan sehing-   pengantarabangsaan.
     i. Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)    jar Politeknik dan Kolej Komuniti sedang  ga tahun 2010 dengan jumlah peserta        Pindaan terhadap Akta Pengajian
   telah ditubuhkan pada 1 November ta-     menaja 63 orang bagi program sarjana    hampir 4,000 orang setahun.         Tinggi Swasta (1996) telah dibawa untuk
   hun lalu dan bertanggungjawab melak-     dan 21 orang bagi program PhD pada ta-     xi. Susulan daripada penjenamaan     pertimbangan Jemaah Menteri pada bu-
   sanakan Kerangka Kelayakan Malaysia      hun lalu.                 semula kolej komuniti pada Februari ta-   lan ini dan akan dibentangkan di Dewan
   (MQF) di semua institusi pengajian dan      Sementara itu, seramai 55 orang akan  hun lalu, kursus-kursus diploma berasas-   Rakyat pada sesi semasa Parlimen.
   latihan.                   mengikuti pengajian di peringkat sarjana  kan Work Based Learning (WBL) di kolej      iii. Akademi Kepimpinan Pengajian
     ii. Sistem Penarafan Pengajian Tinggi   dan 22 orang di peringkat PhD pada     komuniti telah diperkenalkan dengan     Tinggi (AKEPT) yang telah ditubuhkan
   (SETARA) dan Kajian Reputasi Akade-      tahun ini.                 kerjasama 36 buah syarikat.         pada Januari lalu telah menganjurkan se-
   mik (ARES) telah diperkenalkan dan ha-      vi. Kesemua 20 buah IPTA telah                           banyak sepuluh program pembangunan
   sil penarafan dan kajian telah diumum-    memperkenalkan kurikulum baru mela-      TERAS 3: MEMPERTEGUHKAN         kepimpinan IPT.
   kan.                     lui pengenalan Modul-modul Kemahir-    PENYELIDIKAN DAN INOVASI             Beberapa program berprofil tinggi
     iii. Semakan kurikulum secara eks-    an Insaniah, Keusahawanan dan Hu-       i. Sebanyak empat buah universiti ia-  melibatkan pemudah cara dari Universiti
   tensif dalam bidang-bidang tertentu telah   bungan Etnik untuk mempertingkatkan    itu UM, USM, UKM dan Universiti Putra    Harvard telah dilaksanakan.
   dimulakan pada tahun 2006 dan akan      kebolehpasaran graduan.          Malaysia (UPM) telah diiktiraf sebagai      iv. Kerjasama strategik telah diwujud-
   terus dilakukan dalam tempoh antara        vii. Hubungan antara universiti dan  universiti penyelidikan pada Oktober     kan di antara IPT dengan beberapa maji-
   tiga sehingga lima tahun selepas dilaksa-   industri telah dipergiatkan seperti pro-  2006.                    kan seperti Perbadanan Pembangunan
   nakan mengikut jenis kursus.         gram latihan industri di Infosys Techno-    ii. Di bawahDana Sains Kementerian    Multimedia (MDeC), Bank Negara Ma-
     iv. Kursi pengajian baru telah ditu-   logies Limited dan juga latihan (attach-  Sains, Teknologi dan Inovasi, sebanyak
   buhkan iaitu Kursi Ungku Aziz menge-     ment) pensyarah di Satyam Computer     RM153.0 juta telah diagihkan kepada             ■ LIHAT HALAMAN 12
MUKA

12                                                                   UTUSAN MALAYSIA     SABTU 6 SEPTEMBER 2008
                     Faktor WoW bekalan
                      ke dunia kerjaya
    S
         ALAH satu peranan Akademi
         Kepimpinan Pengajian Tinggi
         (AKEPT) ialah untuk menyu-
         burkan inovasi di dalam pe-
         ngajaran dan pembelajaran
    (P&P) melalui penyelidikan dan pem-
    bangunan.
      Justeru, AKEPT telah menjemput
    Professor Michael Brown dari Uni-
    versiti Liverpool John Moores (LJMU)
    untuk berkongsi kepakaran dan pe-
    ngalamannya membangunkan cara
    baru untuk memimpin universiti ber-
    dasarkan pendekatan perniagaan tetapi
    di dalam persekitaran akademik yang
    bertujuan mencapai kecemerlangan bu-
    kannya keuntungan.
      Pada masa sama, beliau turut mem-
    perkenalkan satu model pembelajaran
    bentuk baru untuk pengajian tinggi ia-
    itu World of Work (WoW) yang berupa-
    ya melengkapkan pelajar dengan ke-         PROF. MICHAEL BROWN         SALAH seorang peserta inginkan penjelasan berhubung kelebihan faktor WoW
    mahiran yang diperlukan oleh pasaran                          semasa bengkel tersebut di Putrajaya baru-baru ini.
    kerja.                   mengamalkan dan menerima maklum
      Menurut Naib Canselor dan Ketua     balas berkaitan lapan kemahiran utama   jasama dan kaji selidik ekstensif dengan    belajaran berkaitan kerjaya dan membi-
    Eksekutif LJMU ini, graduan yang di-    merentas jurusan dan kerjaya.       para majikan dan organisasi terkemuka     na kemahiran pelajar sama ada di da-
    lengkapi kemahiran WoW berupaya         Kemahiran tersebut ialah mengana-   seperti Marks & Spencers, Airbus,       lam atau di luar kampus tanpa mem-
    memenuhi permintaan industri, perda-    lisa dan menyelesaikan masalah, kerja   Oracle, Shell International, Sony       belakangkan kualiti akademik dan ija-
    gangan dan perniagaan berbanding me-    berpasukan dan kemahiran interperso-    Europe, National Health Service, Ford     zah universiti itu.
    reka yang mempunyai segulung ijazah     nal, komunikasi verbal, komunikasi     dan British Chamber of Commerce.          Pada masa sama, pelajar dapat
    semata-mata.                bertulis, perancangan dan organisasi      “Keputusan menunjukkan bahawa       membina self awareness, organisational
      Menurut beliau, WoW sangat unik     peribadi, inisiatif, kesimpulan numeri-  suatu ijazah akademik konvensional       awareness dan making things happen
    dan yang pertama seumpamanya di       kal, dan literasi maklumat atau kemahi-  tidak lagi memadai,” katanya pada pro-     melalui pelbagai bentuk kemahiran se-
    Britain dan juga di dunia kerana me-    ran teknologi maklumat dan komuni-     gram Effective Student-Employer Engage-    perti menguruskan projek, memujuk
    nyediakan kompetensi dan kemahiran     kasi (ICT).                ment: The WoW Factor di Putrajaya baru-    dan mempengaruhi pihak lain.
    yang diperlukan di tempat kerja.        Kemahiran WoW telah dikenal      baru ini.                     “Faktor WoW pasti memberi kele-
      Pendekatan baru yang dilancarkan    pasti sebagai kemahiran yang penting      Justeru, beliau menyarankan pe-      bihan kepada graduan dalam per-
    pada September 2007 ini memberi pelu-    bagi golongan profesional masa kini    mimpin dan pengurus di universiti su-     saingan memasuki alam pekerjaan,”
    ang kepada pelajar untuk mempelajari,    kerana telah direka bentuk hasil ker-   paya memberi penekanan kepada pem-       ujarnya.

 ■ DARI HALAMAN 11


      Laporan kemajuan PSPTN untuk tahun pertama
 laysia, Khazanah Nasional Berhad, Lem-    47,928 pelajar antarabangsa daripada       iii. Pada tahun lalu, Kursi Pengajian   jar seramai 51,876 orang, UNITAR de-
 baga Pembangunan Industri Pembinaan     lebih 150 buah negara sedang menun-     Melayu telah ditubuhkan di Beijing Fo-     ngan enrolmen pelajar seramai 7,330
 (CIDB) dan Pertubuhan Berita Nasional    tut di IPTS dan IPTA berbanding 44,390    reign Studies University, China dan pada    orang dan Universiti Terbuka Wawasan
 Malaysia (Bernama) bagi membolehkan     pelajar pada tahun 2006.           tahun ini di Hankuk University, Korea.     (WOU) dengan enrolmen pelajar seramai
 pakar di luar IPT berkhidmat di universiti    Kedatangan pelajar antarabangsa       Ini adalah tambahan kepada kursi      1,063 orang.
 di samping menyediakan peluang kepada    ini menghasilkan anggaran pendapat-     yang sedia ada di Leiden University, Be-      iii. Pada tahun ini, jumlah peserta
 lebih ramai pelajar menjalankan program   an negara melebihi RM1.0 billion se-     landa, Kursi Tun Razak di Ohio, Amerika    PSH di kolej komuniti adalah melebihi
 latihan industri.              tahun.                    Syarikat (AS) dan Kursi Pengajian Mela-    70,000 orang berbanding seramai lebih
   v. Sebanyak tiga buah IPTS iaitu Twin-    Kebanyakan pelajar tersebut adalah    yu di Wellington, New Zealand.         40,000 orang bagi tahun lalu.
 tech, Management and Science University   dari Indonesia, China, Bangladesh dan
 (MSU) dan Universiti Tun Abdul Razak     negara-negara Timur Tengah.           TERAS 6: MEMBUDAYAKAN             TERAS 7: MEMPERKUKUHKAN
 (UNITAR) telah diperkasakan sebagai       ii. Menerusi memorandum persefa-     PEMBELAJARAN SEPANJANG HA-           SISTEM PENYAMPAIAN KPT
 champion melalui program collegiate BCIC2  haman (MOU) antara gabungan IPTA de-     YAT (PSH)                     i. KPT akan berperanan sebagai
 dalam usaha mewujudkan pemangkin       ngan tiga buah IPT ternama di luar ne-      i. Jumlah enrolmen PSH bagi IPTA     pemudah cara ke arah pewujudan kece-
 kepada pembangunan eduprenuers dan      gara, seramai 28 pelajar sedang mengikuti  (UM, USM, UKM, UPM, UTM, UUM dan        merlangan pengajian tinggi.
 kelestarian pembangunan IPTS yang lain.   program Split Ph.D iaitu tujuh pelajar de-  UiTM) pada tahun lalu adalah seramai       Sehubungan itu, Pelan Transformasi
                       ngan Imperial College of London, seramai   38,581 orang.                 Kementerian Pengajian Tinggi Negara te-
  TERAS 5: PENGANTARABANGSA-         15 pelajar dengan University of Notting-     ii. IPTS utama yang menyediakan pe-    lah dilancarkan oleh Menteri Pengajian
 AN                      ham dan seramai enam pelajar dengan     luang untuk PSH ialah Universiti Terbuka    Tinggi Datuk Seri Mohamed Khaled Nor-
  i. Sehingga akhir tahun lalu seramai    University of Melbourne.           Malaysia (OUM) dengan enrolmen pela-      din pada 13 Jun lalu.
                                                                                        MUKA

UTUSAN MALAYSIA      SABTU 6 SEPTEMBER 2008                                                               13

    Menjalin kerjasama Sekolah
     Kluster dan universiti                                                        didikan di negara ini.  K
          EMENTERIAN Pengajian
          Tinggi Malaysia (KPTM)                                                      Seminar berkenaan telah diadakan di
          dan Kementerian Pelajaran                                                  Dewan Canselori Universiti Putra Malay-
          Malaysia (KPM) terus me-                                                  sia (UPM) dan dihadiri oleh para pegawai
                                                                        kedua-dua pihak.
          ningkatkan kerjasama dan
                                                                          Sebelum ini, kedua-dua pihak pernah
  hubungan erat antara kedua-dua kemen-
                                                                        bertemu dalam satu Seminar Permuafa-
  terian melalui Seminar Permuafakatan                                                    katan bagi membincangkan kerjasama
  KPTM-KPM buat kali kedua yang telah                                                     kedua-dua pihak melalui pelbagai pen-
  berlangsung pada 28 Julai lalu.                                                       dekatan.
    Jika pada seminar pertama perbin-                                                      Seminar Permuafakatan yang lalu te-
  cangan lebih tertumpu tentang program                                                    lah membuat beberapa perakuan anta-
  kerjasama yang bakal diusahakan tetapi                                                   ranya:
  kali ini, program itu dilaksanakan.                                                       1. Kesinambungan dasar sektor
    Pada seminar tersebut kerjasama dan                                                   persekolahan dan pengajian tinggi perlu
  permuafakatan melibatkan program se-                                                    diutamakan apatah lagi KPM telahpun
  kolah angkat iaitu sekolah-sekolah kluster                                                 melancarkan Pelan Induk Pembangunan
  yang terpilih dijadikan sebagai sekolah                                                   Pendidikan (PIPP) pada Januari 2006 dan
  angkat kepada institusi pengajian tinggi                                                  KPTM telah melancarkan Pelan Strategik
  awam (IPTA).                                                                Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) pada
    Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri                                                   Ogos 2007.
  Mohamed Khaled Nordin berkata, kon-       USAHA menerapkan kesedaran pelajar dalam bidang termaju seperti teknologi            Kesemua pegawai di setiap lapisan di
  sep kerjasama Program Sekolah Kluster-     maklumat, bioteknologi dan nanoteknologi haruslah bermula di peringkat sekolah
                          agar mereka dapat meneruskan usaha pengajian dan penyelidikan di peringkat         KPTM dan KPM haruslah secara ber-
  Universiti merupakan hasil seminar per-                                                   sama-sama meneliti dan memahami has-
  muafakatan pertama bersesuaian dengan      universiti. - Gambar hiasan
                                                                        rat pelan induk masing-masing agar
  keadaan semasa di setiap negeri yang        Apatah lagi menurut beliau, di antara   guru dan pensyarah untuk sekolah, kolej    kedua-dua kementerian dapat merangka
  sudah pun mempunyai universiti ma-       kedua-dua kementerian ini saling tidak    matrikulasi, kolej komuniti dan politeknik.  pelan tindakan yang sesuai untuk meng-
  sing-masing.                  dapat dipisahkan malah kewujudan         Selain itu, turut dipersetujui ialah   hasilkan modal insan yang gemilang.
    “Harapan kita ialah di samping ker-     KPTM juga adalah hasil daripada kewu-     pengagihan program latihan perguruan        2. Usaha memantapkan kemahiran
  jasama ini akan dapat memberi penyedi-     judan KPM.                  antara Institut Pendidikan Guru (IPG)     insaniah pelajar perlu bermula di pe-
  aan dari segi minda dan fizikal untuk        “Bidang kuasa, kawal selia dan peran-   dan Institut Pengajian Tinggi Awam      ringkat sekolah.
  pelajar-pelajar sekolah memahami apa-      cangan pembangunan kedua-dua ke-       (IPTA).                      Sinergi dan kerjasama di peringkat
  kah yang mereka akan jangkakan apabila     menterian ini juga adalah berkisar kepada     IPG akan melatih guru untuk pra-     KPTM-KPM, di peringkat IPT-IPG dan di
  melangkah masuk ke universiti kelak,”      pendidikan negara,” katanya dalam teks    sekolah dan sekolah rendah manakala      peringkat guru-pensyarah dalam mene-
  katanya.                    ucapan yang dibacakan Timbalan Mente-     IPTA akan memberikan fokus untuk me-     rapkan nilai kemahiran insaniah kepada
    Namun menurut beliau, selain dari-     ri Pengajian Tinggi, Datuk Ir. Idris Haron.  latih guru untuk sekolah menengah, kolej   pelajar perlu dimantapkan.
  pada itu yang utama ialah untuk para pe-      Sebelum tahun 2004, segala urusan     matrikulasi, kolej komuniti dan politek-      3. Usaha-usaha perlu digembleng
  lajar memahami isu dan perkara pokok      pengajian tinggi berada di Jabatan Pendi-   nik.                     bagi memastikan pelajar berprestasi ting-
  yang berkaitan pengajaran dan pembela-     dikan Tinggi, KPM.                Turut dipersetujui ialah penetapan    gi dari peperiksaan UPSR, PMR, SPM,
  jaran di kedua-dua belah pihak.           “Walaupun telah berpisah namun      prosedur yang standard bagi proses pe-    Matrikulasi, dan STPM mengekalkan
    Apatah lagi pihak universiti boleh     memandangkan banyak isu yang berkait     milihan calon guru dan pelantikan jawat-   prestasi mereka secara konsisten sehingga
  menjadi pemangkin dan mentor dalam       rapat antara kedua-dua kementerian, JPT    an dan meningkatkan pertukaran kepa-     ke peringkat universiti.
  aktiviti serta mobiliti guru serta pelajar   telah mengambil inisiatif mengadakan     karan dan penyelidikan.              4. Persediaan negara untuk memasu-
  justeru dapat meningkatkan usaha-usaha     Seminar Permuafakatan KPT-KPTM          Tahun lalu juga menyaksikan kedua-    ki bidang-bidang termaju seperti teknolo-
  ke arah penyelidikan dan pembangunan      yang pertama pada 31 Julai tahun lalu,”    dua kementerian telah mula melaksana-     gi maklumat, bioteknologi dan nano-
  di peringkat sekolah.              ujar beliau.                 kan syarat 10 peratus penglibatan kokuri-   teknologi memerlukan kerjasama pelba-
    Di bawah konsep kerjasama ini, uni-       Pada seminar lalu sebanyak dua      kulum sebagai salah satu syarat untuk     gai pihak seperti KPM, KPTM dan
  versiti akan mewujudkan rangkaian yang     ucaptama dan dua forum telah diadakan     pelajar memasuki IPTA dan telah bersetu-   Kementerian Sains, Teknologi dan Ino-
  terdiri dariapda sekumpulan sekolah ter-    bagi kita memahami isu seperti kesinam-    ju bahawa penilaian prestasi kokuriku-    vasi (MOSTI).
  pilih yang dibenarkan untuk mengikuti      bungan sektor persekolahan dan penga-     lum pelajar adalah berasaskan dua bi-       Kesedaran dalam bidang termaju ini
  beberapa aktiviti di universiti serta men-   jian tinggi, memantapkan kemahiran in-    dang terbaik daripada tiga bidang yang    haruslah diterapkan seawal di peringkat
  dapat kemudahan dari segi penggunaan      saniah pelajar, penyediaan untuk era     disertai iaitu badan beruniform, persatu-   sekolah lagi agar mereka dapat menerus-
  kemudahan seperti makmal dan seba-       teknologi maklumat, bioteknologi dan na-   an, kelab dan sukan permainan pada seti-   kan usaha pengajian dan penyelidikan di
  gainya di universiti.              noteknologi serta penyediaan tenaga pen-   ap tahun persekolahan.            peringkat universiti.
    Guru juga berpeluang untuk mem-       gajar untuk keperluan pembangunan         Beberapa peringkat kerjasama dan        Pihak universiti boleh menggunakan
  buat sebarang kajian serta mendapat       negara.                    penyelarasan telah pun wujud di antara    kepakaran pensyarah dalam bidang ini
  bahan rujukan.                   Selain itu KPT dan KPM juga bekerja-   kedua-dua kementerian.            untuk merangka kurikulum dan melatih
    “Saya berasa gembira dan berbesar      sama dalam menyelaraskan langkah-         Antaranya penyelarasan isu pendi-     guru-guru dalam memberi bimbingan
  hati kerana bagi pertemuan kedua ini, kita   langkah menangani ketidakseimbangan      dikan berkaitan dari peringkat rendah,    kepada pelajar sekolah dan
  berpeluang untuk berada bersama-sama      keperluan dan penawaran guru.         menengah dan tertiari di peringkat Ketua      5. Pembudayaan penyelidikan juga
  berbincang, bertukar-tukar pandangan        Perkara ini katanya, telah dibawa ke   Setiausaha Kementerian dan Ketua Pe-     harus bermula dari peringkat sekolah ren-
  dan pendapat serta bersama-sama         Jemaah Menteri dan antara cadangan      ngarah.                    dah dan menengah sebagai usaha
  bermuafakat bagaimanakah kedua-dua       yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Je-     Dalam pada itu, seminar berkenaan     berterusan meningkatkan keupayaan
  kementerian ini dapat mewujudkan si-      maah Menteri adalah menyediakan        yang diadakan selama dua hari merupa-     negara dalam aktiviti penyelidikan dan
  nergi yang lebih baik dan mantap demi      unjuran keperluan guru yang kompre-      kan kesinambungan permuafakatan an-      pembangunan dan pengkomersialan
  kepentingan bersama,” katanya.         hensif secara bersama meliputi keperluan   tara kedua-dua pihak dalam bidang pen-    (R&D&C).
MUKA

14                                                                   UTUSAN MALAYSIA      SABTU 6 SEPTEMBER 2008
         USM terpilih menerajui APEX
    U
           NIVERSITI Sains Malay-                                                    Siapakah pemenang APEX?
           sia (USM) telah dipilih un-                                                  Pemenang APEX adalah universiti
           tuk menerajui Program                                                  yang memenuhi kriteria yang ditetap-
           Pemacuan untuk Kece-                                                   kan dan setelah berjaya melalui tiga ta-
           merlangan atau Accelera-                                                 hap proses saringan berikut:
    ted Program for Excellence (APEX).                                                     ● Tahap 1: menilai tahap kesediaan
      Pengumuman mengenainya telah                                                    universiti tersebut (State of Readiness);
    dibuat oleh Menteri Pengajian Tinggi,                                                    ● Tahap 2: memperincikan Pelan
    Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin                                                    Transformasi yang dicadangkan univer-
    Rabu lalu (3 September) selepas me-                                                  siti tersebut;
    syuarat Pasca Kabinet di Kementerian                                                    ● Tahap 3: menganalisis kesediaan
    Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM).                                                   universiti tersebut untuk berubah (Pre-
      Untuk memahami apakah itu APEX                                                   paredness for Change).
    dan bagaimanakah pemilihan universiti
    peneraju dibuat, ikuti soal jawab menge-                                                  Apakah kriteria APEX?
    nainya.                                                                   Untuk APEX Trek 1, penilaian ada-
      Apakah yang dimaksudkan de-                                                    lah berdasarkan tahap kesediaan univer-
    ngan APEX?                                                               siti tersebut, Pelan Transformasi univer-
      APEX ialah akronim yang diguna-                                                  siti dan kesediaan universiti tersebut un-
    kan untuk merujuk kepada Accelerated                                                  tuk berubah. Antara lain meliputi;
    Program for Excellence (Program Pemacu-
    an untuk Kecemerlangan).          USM kini memikul tanggungjawab penting untuk menjadi universiti terbaik dunia         Tahap Kesediaan (State of Readiness)
                          dalam tempoh lima hingga 10 tahun akan datang.                         i. Kualiti dan reputasi staf akademik
      Apakah yang dimaksudkan oleh                                                    (dikenali pada peringkat antarabangsa)
    APEX, dan apakah objektifnya?        transformasi institusi-institusi lain mela-  dunia pada masa hadapan dalam tem-        ii. Pencapaian penyelidikan (pusat
      APEX bertujuan untuk membantu      lui amalan terbaik, perkembangan mo-     poh masa yang diberikan. Dalam masa 5    kecemerlangan nasional dan antara-
    institusi yang terpilih untuk mencapai   dal insan kelas pertama, dan penambah-    tahun, universiti tersebut mesti berada   bangsa, geran penyelidikan tersohor
    tahap daya saing pada peringkat antara-   baikan polisi;                antara 100 universiti terbaik dunia, dan   yang diperolehi, pencapaian yang mem-
    bangsa dan untuk menjadi antara insti-     ● Perkembangan yang mampan        pada 2020 dan seterusnya, ia mesti bera-   banggakan, pusat siswazah yang terso-
    tusi terbaik dunia. APEX adalah salah    dan penambahbaikan pengajian tinggi.     da dalam senarai 50 universiti terbaik    hor, penerbitan, paten dan sebagainya)
    satu daripada inisiatif penting dalam Pe-    Berdasarkan trend terkini, universiti-  dunia. Kita tidak boleh memilih semua      iii. Program akademik yang menjadi
    lan Strategik Nasional untuk transfor-   universiti di Malaysia tidak akan dapat    universiti sebagai APEX. Sebagai permu-   pilihan dan kerelevanan (pemilihan oleh
    masi Pengajian Tinggi Malaysia.       mencapai status dan standard bertaraf     laan, kita telah memilih satu universiti   pelajar dan kebolehpasaran siswazah)
      APEX dihasratkan untuk menjadi     dunia serta mencapai aspirasi yang di-    sahaja. Universiti ini akan dibimbing      iv. Kepimpinan dan pengurusan
    pemangkin untuk memastikan keselu-     nyatakan di atas tanpa intervensi dari    untuk mencapai status bertaraf dunia.    yang mantap (universiti dipimpin dan
    ruhan sistem pengajian tinggi negara    pihak Kerajaan.                                      diurus oleh staf yang kompeten)
    berada pada tahap kecemerlangan yang                             Siapakah yang menentukan pemi-        v. Perkongsian strategik dengan
    lebih tinggi.                 Apakah pula model yang diguna-       lihan APEX?                 industri dan pihak berkepentingan yang
      APEX tidak berkaitan dengan penca-   kan untuk APEX?                  Jawatankuasa APEX memilih uni-      lain (penyelidikan dan program yang
    paian universiti yang dipilih semata-     APEX dimodelkan dan diwujudkan       versiti terbaik yang memenuhi kriteria    kolaboratif)
    mata, tetapi juga mengambil kira kece-   berasaskan inisiatif sebenar universiti-   APEX berdasarkan dapatan analisis Ja-      vi. Infrastruktur yang baik dan terki-
    merlangan universiti tersebut dalam pel-  universiti dari Jerman, Taiwan, China,    watankuasa Penilai. Cadangan kemudi-     ni (kampus, perpustakaan, makmal dan
    bagai aspek, memandangkan banyak      Korea Selatan dan Singapura.         an dikemukakan kepada Menteri Pe-      sebagainya).
    universiti terkemuka dunia tidaklah ce-                          ngajian Tinggi.
    merlang dalam kesemua aspek. Objektif      Apakah peranan APEX dalam Pe-                                Pelan Transformasi
    APEX adalah untuk mencemerlangkan      lan Strategik Pengajian Tinggi Negara?      Apakah tanggungjawab jawatan-         i. Idea yang baru dan berinovatif
    universiti secara amnya dan juga aspek-     APEX ialah salah satu daripada      kuasa APEX?                 yang mencabar pemikiran terkini dan
    aspek individu dalam universiti tersebut.  agenda kritikal dalam Kerangka Trans-       Tanggungjawab jawatankuasa terse-    pemahaman universiti supaya polisi,
      Apakah rasional yang digunakan     formasi Pengajian Tinggi. Kementerian     but termasuklah:               norma dan bentuk baru dapat diwujud-
    untuk APEX?                 diberi tempoh satu tahun selepas pelan-      ● menetapkan profil trek-APEX uni-    kan.
      Inisiatif APEX bertujuan untuk:     caran Pelan Strategik untuk mengenal-     versiti berdasarkan satu set kategori.      ii. Penerangan projek yang terperin-
      ● Membantu mempercepatkan        pasti universiti yang akan mengikuti     Menyatakan pengharapan kita tentang     ci yang dapat mentransformasikan insti-
    transformasi pengajian tinggi;       program APEX. Dengan komitmen         universiti bertaraf dunia bersesuaian de-  tusi tersebut. Secara idealnya, pelan ter-
      ● Merangsang universiti untuk me-    yang diberikan oleh pihak kementerian-    ngan konteks transformasi pengajian     sebut perlu menerangkan cadangan
    lahirkan idea baru dan strategi terbaik   kementerian berkaitan dan kesungguh-     tinggi di Malaysia.             proses transformasi secara komprehen-
    untuk digunapakai bagi mencapai mat-    an yang ditunjukkan, universiti tersebut     ● mengenal pasti aspek-aspek yang    sif, terutama pada aspek transformasi
    lamat masa hadapan;             telah dapat kita umumkan hari ini, da-    dapat dipelajari daripada pengalaman     budaya dalam organisasi yang meng-
      ● Menjalankan kajian tersohor dan    lam tempoh yang telah diberikan.       dan perkembangan universiti-universiti    ambil kira pelan sumber manusia, pelan
    pengajaran, dan membuat penanda-                             terpilih dunia yang boleh digunapakai    ‘succession’ (terutama sekali dalam aspek
    arasan dengan kajian dan pengajaran       Apakah maknanya apabila sese-       untuk program APEX kita.           kepimpinan dan latihan staf dan penye-
    terbaik dunia;               buah universiti itu dipilih untuk terli-     ● menentukan proses dan kriteria     lidik muda).
      ● Menggalakkan universiti untuk     bat dalam program APEX?            untuk pengwujudan institusi APEX.         iii. Tahap komprehensif projek yang
    bekerjasama dengan universiti terbaik      Ia bermaksud bahawa Jawatankuasa                            dicadangkan, yang boleh mengandungi
    dunia, dan dengan institut penyelidikan   Pemilih telah memutuskan bahawa uni-       Apakah peranan yang dimainkan       beberapa aktiviti yang disertakan de-
    bukan-universiti;              versiti yang dipilih mempunyai potensi    oleh Jawatankuasa Penilai APEX?       ngan pelan tindakan dan tahap-tahap
      ● Memberi peluang untuk universiti   yang paling besar untuk mencapai kedu-      Semua permohonan APEX disar-       pencapaian utama.
    untuk menyemak struktur, norma dan     dukan elit dunia pada 2020. Ia tidak ber-   ing dan dinilai oleh Jawatankuasa
    model perniagaan sedia ada untuk me-    makna bahawa universiti tersebut telah    Penilai berdasarkan set kriteria yang      Kesediaan untuk Berubah (Prepa-
    wujudkan instrumen, peraturan dan pro-   mencapai status tersebut, dan ia bukan-    merentas tiga tahap penilaian. Jawa-     redness for Change)
    sedur baru yang diperlukan untuk pen-    nya satu perlabelan semata-mata. Jawa-    tankuasa Pemilih juga menjalankan        i. Aktiviti sedia ada yang telah dilak-
    capaian yang cemerlang dan berdaya     tankuasa tidak melihat kepada pencapai-    lawatan ke universiti yang disenarai-    sanakan untuk menunjukkan tahap
    saing;                   an dan kecemerlangan yang lepas, tetapi    pendekkan sebelum cadangan akhir       kompetensi kepemimpinan serta kese-
      ● Memainkan peranan sebagai pe-     menilai berasaskan samada universiti     dikemukakan kepada Jawatankuasa       diaan serta keupayaan organisasi untuk
    mandu arah dan pemangkin untuk       tersebut dapat mencapai status bertaraf    APEX.                    berubah.
                                                                                         MUKA

UTUSAN MALAYSIA      SABTU 6 SEPTEMBER 2008                                                                15
     ii. Petunjuk strategik, sama ada yang                                                 ke universiti APEX perlu berdasarkan
   baru ataupun baru saja diwujudkan,                                                    merit dengan kriteria dan syarat ke-
   yang menerangkan visi dan misi insti-                                                   layakan yang tidak boleh dikompromi.
   tusi, objektif dan sasaran dalam menuju                                                  Mereka perlu mempamerkan kecemer-
   ke arad pencapaian bertaraf dunia.                                                    langan akademik yang tinggi secara ber-
     iii. Cabaran dan ‘Critical Success Fac-                                                terusan dan konsisten sepanjang masa
   tors’ yang menggambarkan pemahaman                                                    kursus. Pemilihan pelajar akan berdasar-
   jelas organisasi tentang faktor-faktor                                                  kan profil demografik negara dan me-
   yang boleh menjejaskan perubahan dan                                                   ngambil kira juga pelajar antarabangsa
   transformasi.                                                               terbaik.
     iv. ‘Mind-set’ dan kesediaan organi-                                                   ● Kemudahan terbaik. Universiti
   sasi untuk perubahan budaya agar boleh                                                  APEX akan dilengkapi dengan kemuda-
   maju ke hadapan.                                                             han terbaik dan terkini untuk meningkat-
     Penilaian APEX tidak dibuat berda-                                                  kan proses pembelajaran dan pengajaran
   sarkan kajian persepsi, sepertimana                                                    serta menggalakkan penyelidikan dan
   yang banyak dilaksanakan oleh agensi-                                                   pembangunan.
   agensi penarafan. Berdasarkan permo-
   honan, dokumentasi dan pembentangan                                                      Berapakah bilangan trek APEX?
   proposal, universiti yang disenaraipen-                                                    Terdapat tiga (3) trek APEX:
   dekkan perlu melalui proses validasi                                                     ● Trek 1 adalah berdasarkan tema
   yang amat terperinci dan proses audit.                                                  transformasi dan berfokus kepada insti-
   Pihak penilai juga menilai tahap kese-                                                  tusi pengajian tinggi sedia ada. Gelom-
   diaan dan keupayaan melalui berada di                                                   bang 1 untuk trek ini dijadualkan ber-
   kampus institusi tersebut. Ramai staf                                                   mula pada Jun 2008 dengan pemilihan
   pentadbiran akademik, wakil pelajar, pe-                                                 satu atau dua institusi.
   lajar, profesor, staf bukan akademik, De-                                                   ● Trek 2 memfokus kepada institut,
   kan, dan Timbalan Naib Canselor telah                                                   program, atau pusat kecemerlangan da-
   ditemuduga dalam tempoh tersebut.       Universiti APEX akan diberi peluang, ruang dan sumber untuk mencapai status        lam universiti bukan-APEX. Gelombang
   Lawatan tersebut menunjukkan keada-      bertaraf dunia. – Gambar hiasan                              1 untuk trek ini dijangka dilancarkan
   an sebenar di universiti yang terlibat.                                                  pada Disember 2008.
   Faktor utama yang diperlukan adalah      ruang dan sumber untuk mencapai sta-      Apakah ciri-ciri utama universiti       ● Trek 3 berdasarkan tema ‘pengem-
   kepemimpinan yang wujud di institusi      tus bertaraf dunia. Sebaik diberi status  APEX?                     bangan’ (development) dan berfokus
   tersebut. Proses tersebut tidaklah mu-     universiti APEX, universiti tersebut akan    Terdapat empat (4) ciri utama bagi     kepada institusi baru (greenfield) atau
   dah. Walau bagaimanapun, penilai dan      berkerjasama dengan PMO di KPTM un-     universiti APEX:                emerging (brownfield). Gelombang 1 untuk
   pakar antarabangsa amat berbangga de-     tuk mewujudkan APEX University Trans-      ● Pemimpin terbaik. Universiti       trek ini secara tentatifnya dijangka dilan-
   ngan kaedah penilaian yang digunakan      formation Road Map yang akan memban-    APEX akan diketuai oleh pemimpin yang     carkan pada Jun 2009.
   oleh pihak KPTM.                tunya mencapai sasaran yang ditetapkan.   amat cemerlang. Mereka mempunyai
                                                 wawasan, bersemangat dan amat komit-       Adakah satu trek lebih berprestij
     Bolehkan mana-mana universiti me-       Apakah kebaikan program APEX      ed untuk mencapai matlamat ke-         daripada trek yang lain?
   mohon untuk APEX, dan bagaimana?        untuk para akademik di universiti      cemerlangan dalam bidang kesarjanaan.       Ketiga-tiga (3) trek APEX adalah ber-
     Mana-mana universiti boleh menge-     APEX?                    Mereka adalah pengurus dan pentadbir      beza dari segi fokus memandangkan me-
   mukakan permohonan dan dokumentasi         Universiti APEX diperlukan untuk    yang berbakat untuk mengurus sumber      reka diasaskan kepada tiga tema yang
   berkaitan kepada KPTM. Walau bagai-      mengamalkan amalan terbaik global ber-   manusia serta aset lain di universiti. Me-   berbeza dan mempunyai tujuan yang
   manapun, permohonan adalah berdasar-      kaitan dengan tadbir urus, kepemim-     reka boleh memotivasikan rakan-rakan      berbeza. Satu trek tidak lebih berprestij
   kan kepada pelawaan terbuka oleh        pinan, pengurusan, pengajaran, penye-    lain ke arah kecemerlangan. Kita mencari    daripada satu yang lain.
   KPTM berdasarkan kepada jenis trek dan     lidikan, pembangunan dan komersial-     sarjana yang dikenali pada peringkat
   gelombang implementasi.            isasi, kemasukan pelajar dan pembia-    nasional dan antarabangsa dengan ciri-       Berapakah bilangan universiti
                           yaan. Kecemerlangan dan budaya high-    ciri kesarjanaan mereka. Pemilihan pe-     APEX?
     Adakah universiti lain yang layak     performing juga perlu diwujudkan sejak   mimpin yang tepat penting dalam me-        Untuk Trek 1, Gelombang 1, hanya sa-
   untuk APEX?                  awal-awal lagi. Kesemua faktor ini akan   mastikan kejayaan.               tu (1) universiti yang diberi status APEX.
     Untuk sesebuah universiti melayak-     mempengaruhi secara positif ahli aka-      ● Fakulti terbaik. Fakulti perlukan
   kan diri untuk APEX Trek 1, ia perlu sedia   demik di universiti APEX.          seorang yang berbakat dan tersohor ke-       Apakah yang diharapkan daripada
   untuk transformasi. Ini bermakna, ia        Universiti-universiti lain juga akan  sarjanaannya dalam pelbagai bidang.      universiti APEX?
   mempunyai ramuan asas untuk melalui      diminta untuk mengamalkan amalan      Ahli akademik yang terdiri daripada        Universiti APEX adalah diharapkan
   transformasi yang akan membawanya       terbaik. Adalah amat diharapkan baha-    rakyat tempatan dan luar negara akan      untuk berkembang berdasarkan “APEX
   kepada status bertaraf dunia.         wa pengumuman universiti APEX akan     mewujudkan gabungan ilmu global        University Transformation Road Map”, ber-
     Untuk universiti-universiti lain, Trek   merangsang universiti lain untuk sama-   yang sihat. Mereka adalah pengajar       tujuan untuk mencapai sasaran yang di-
   2 atau 3 mungkin lebih sesuai bergantung    sama bergerak untuk penambahbaikan.     yang cemerlang dan juga penyelidik       tetapkan dalam Pelan Tindakan Pengaji-
   kepada tahap perkembangan dan keku-      Inisiatif APEX tidak mewujudkan buda-    yang hebat dalam bidang masing-ma-       an Tinggi Negara dan Pelan Strategik Pe-
   atan universiti tersebut.           ya persaingan yang tidak sihat, sebalik-  sing. Penyelidikan mereka kreatif dan     ngajian Tinggi Negara. Perkara-perkara
     Bagaimana program APEX dapat        nya, universiti APEX akan menunjuk-     inovatif yang direka khusus untuk ke-     yang perlu dicapai oleh universiti terse-
   membantu perkembangan sesebuah         kan jalan serta membuka laluan kepada    majuan penyelidikan serta memperluas      but dinyatakan secara jelas dalam ca-
   universiti?                  universiti-universiti lain ke arah kece-  bidang ilmu.                  dangan transformasi yang selari dengan
     Universiti APEX akan diberi peluang,    merlangan.                   ● Pelajar terbaik. Pelajar yang dipilih  pelan transformasi Pengajian Tinggi.


    ■ DARI HALAMAN 16                              AAN iktiraf ahli akademia
      Turut tersenarai ialah King Faisal    Organization (WIPO) Awards) dan      pengiktirafan di peringkat antarabang-    usaha-usaha untuk menjayakan
    Award dan Prince Sultan bin Abdul Aziz    pelbagai anugerah di World Exihibition   sa yang boleh kita banggakan.         PSPTN.
    International Prize for Water oleh Keraja-  of Innovation, New Technology and       Mohamed Khaled berharap seba-         “Saya mengambil kesempatan di
    an Arab Saudi, (Khwarizmi Interna-      Research (Belgium).            gai golongan akademik yang mema-       sini untuk mengucapkan terima kasih
    tionl Award) dari Kerajaan Iran, (Doc-      Kejayaan-kejayaan ini menunjuk-     hami dan mendukung matlamat men-       kepada semua kerana semenjak dilan-
    toral Fellow) Ph.D dari Institute Asia,    kan bahawa ahli akademik negara      capai kecemerlangan, mereka semua       carkan pelan tersebut banyak kema-
    Tokyo, (World Intellectual Property      mempunyai kredibiliti dan diberi      memainkan peranan menyokong          juan telah dicapai,” katanya.
MUKA

16                                                                     UTUSAN MALAYSIA      SABTU 6 SEPTEMBER 2008
 PERDANA Menteri Datuk Seri Abdullah
 Ahmad Badawi bersama penerima
 Anugerah Akademik Negara 2007, pada
 majlis penyampaiannya, di Pusat
 Konvensyen Antarabangsa Putrajaya,
 Putrajaya baru-baru ini.
               AAN iktiraf ahli akademia
    A
            nugerah Akademik Nega-      Konvensyen Antarabangsa Putrajaya      siti dan juga kepada negara.         tik calon-calon yang mempunyai kela-
            ra (AAN) merupakan sua-     (PICC) baru-baru ini.               AAN 2007 mengandungi beberapa      yakan Ph.D sebagai pensyarah terus ke
            tu pengiktirafan kerajaan      Dalam pada itu, Menteri Pengajian    kategori yang merupakan aspek-aspek     gred 51 walaupun mengikut Skim Per-
            kepada para akademia       Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled      yang perlu diberi tumpuan oleh ahli-ahli   khidmatan Pensyarah Universiti sepatut-
            yang diharapkan mampu      Nordin dalam ucapannya berkata, aset     akademik kita iaitu Anugerah Pengajar-    nya dilantik ke gred 45.
    menjadi ‘leaders who inspire’.         yang paling berharga bagi mana-mana     an, Anugerah Seni dan Kreativiti, Anuge-     Ini kerana calon-calon yang mempu-
      Sandaran yang tinggi ke atas para      institusi adalah kakitangannya dalam     rah Penerbitan Buku, Anugerah Penerbit-   nyai Ph.D adalah dianggap mempunyai
    akademia itu adalah hasil keyakinan       konteks institusi pengajian tinggi, kaki-  an Makalah dan Anugerah Tokoh Aka-      kecemerlangan yang tinggi mutunya
    bahawa suatu hari nanti hasil kecemer-     tangannya ialah ahli akademik.        demik Negara.                yang dapat meningkat dan memperka-
    langan mereka mampu membawa trans-         “Mereka bukan sahaja menjadi tong-      “Sekiranya kita mahu melihat insti-   sakan kualiti pengajaran dan pembela-
    formasi kepada pembangunan negara.       gak yang memacu kecemerlangan sese-     tusi pengajian tinggi kita melahirkan mo-  jaran di IPTA.
      Jika pada AAN 2006 hanya tiga pene-     buah universiti tetapi lebih daripada itu  dal insan dengan mentaliti kelas pertama,    Di samping itu bagi menarik calon-
    rima diperkenalkan iaitu Anugerah To-      mereka sebenarnya merupakan aset inte-    kita juga sudah pastinya memerlukan     calon dari industri yang mempunyai ke-
    koh Akademik Negara dan dua orang        lek negara yang tidak ternilai pentingnya  ahli akademik yang juga bertaraf kelas    pakaran dan pengalaman dalam bidang-
    penerima dari kategori Anugerah Penga-     dan tiada tolok bandingnya,” ujar beliau.  pertama dalam bidang mereka sendiri,”    bidang tertentu juga boleh dilantik terus
    jaran tetapi atas keyakinan kerajaan ter-      Ini kerana, tugas para akademia tidak  jelas beliau.                ke gred 51 untuk berkhidmat sebagai
    hadap kumpulan ini, AAN 2007 menyak-      hanya tertumpu kepada melahirkan mo-       Ini tidak hanya bermaksud dalam     pensyarah supaya dapat sama-sama
    sikan lima penerima anugerah.          dal insan yang dapat memimpin dan      konteks kelayakan ilmiah, kerana seo-    membantu meningkatkan kecemerlang-
      Mereka ialah Profesor Emeritus Tan     menggerakkan negara pada masa hada-     rang pensyarah dengan kelayakan aka-     an di IPTA selaras dengan matlamat un-
    Sri Dr. Syed Jalaludin Syed Salim dari     pan tetapi peranan mereka sebagai pe-    demik yang cemerlang tetapi menjauhi     tuk menjadikan Malaysia sebagai pusat
    Universiti Putra Malaysia (UPM) yang      nyelidik dan pengkaji juga dapat menen-   para pelajar, tidak gemar kepada penye-   kecemerlangan pengajian tinggi negara
    menerima Anugerah Tokoh Akademik        tukan masa depan kemajuan sesebuah      lidikan dan mengenepikan penghasilan     pada tahun 2020.
    Negara 2007, Anugerah Makalah Jurnal      negara khususnya dalam melahirkan pe-    kertas ilmiah dan melihat profesion me-     Semua IPTA wajar memastikan per-
    diberi kepada Profesor Dr. Onn Hashim      nemuan-penemuan baru, inovasi, reka-     ngajar hanya sebagai satu kerjaya untuk   kara ini dilaksanakan supaya matlamat
    dari Universiti Malaya (UM) melalui pe-     cipta dan hasil penyelidikan yang dapat   makan gaji, sebenarnya tidak memberi     PSPTN untuk memperkasakan IPTA
    nerbitan bertajuk Expression of high-abu-    dimaju dan dikomersialkan.          nilai kepada kita.              dapat direalisasikan seperti yang dihara-
    dance proteins in sera of patients with endo-    “Sebagaimana yang dinyatakan di        Sebaliknya kata beliau, negara me-   pkan melalui pengambilan tenaga aka-
    metrial and cervical cancers: Analysis using  dalam Pelan Strategik Pengajian Tinggi    merlukan para akademia yang bukan      demik yang berkualiti, berpengetahuan
    2-DE with silver staining and letin detection  Negara (PSPTN), para ahli akademi me-    sahaja berbakat dan bersemangat tetapi    dan berpengalaman luas.
    methods.                    rupakan darah dan nadi institusi penga-   juga menunjukkan kesungguhan dan ke-       ii. Menyediakan peluang-peluang
      Anugerah Penerbitan Buku diberi       jian tinggi kita yang mana kita meletak-   cintaannya terhadap kecemerlangan me-    latihan serta pembangunan profesion
    kepada Prof. Madya Dr. Nordin Hussin      kan harapan yang tinggi untuk melon-     ngajar dan kecemerlangan penyelidikan.    melalui penubuhan Akademi Kepimpin-
    dari Universiti Kebangsaan Malaysia       jakkan kecemerlangan ilmu dan melebar-      “Sebagaimana kita sedia maklum     an Pengajian Tinggi (AKEPT).
    (UKM) melalui buku bertajuk Trade and      kan ilmu kepada mahasiswa kita,” kata-    PSPTN merupakan satu usaha besar         iii. Menghargai pencapaian akademi
    Society in the Straits of Melaka: Dutch     nya.                     mentransformasikan pengajian tinggi ne-   melalui pengiktirafan dan anugerah
    Melaka and English Penang 1780-1830.        Mereka adalah acuan yang akan      gara ke tahap kecemerlangan,” katanya.    seperti AAN.
      Anugerah Inovasi dan Pengkomer-       membentuk modal insan negara ini pada       Salah satu daripada lima Tonggak      Malah menurut beliau, ahli-ahli aka-
    sialan Produk diberi kepada Prof. Madya     masa hadapan.                Institusi yang terkandung dalam pelan    demik negara sebenarnya telahpun me-
    Dr. Syed Omar Syed Rastan (UPM)           Maka atas sebab itulah pada hari ini   strategik tersebut adalah soal akademia.   nerima pelbagai pengiktirafan di pering-
    melalui produk ZAPPA dan Anugerah        Kementerian Pengajian Tinggi memberi       Tiga keutamaan yang sedang dike-    kat antarabangsa.
    Seni dan Kreativiti diberi kepada Prof.     pengiktirafan yang sewajarnya kepada     nalpasti oleh kementerian untuk membi-      Antaranya ialah ISESCO Literacy Prize
    Madya Zulkifli Yusoff dari Universiti      para akademia kita menerusi AAN.       na budaya kecemerlangan di kalangan     oleh Islamic Educational Scientific and
    Pendidikan Sultan Idris (UPSI).           Anugerah ini adalah suatu pengikti-   akademia adalah:               Cultural Organization,Carlos J. Finlay prize
      Kesemua anugerah tersebut telah di-     rafan kepada mereka yang telah mem-        i. Memperkasakan profesion akade-    for Microbiology dan Young Scientist Award
    sampaikan oleh Perdana Menteri, Datuk      beri inspirasi bukan sahaja kepada pelajar  mia: yang mana secara prinsipnya kera-    oleh UNESCO.
    Seri Abdullah Ahmad Badawi di Pusat       tetapi juga rakan setugas, kepada univer-  jaan telah bersetuju supaya IPTA melan-                ■ LIHAT HALAMAN 15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:351
posted:7/19/2011
language:Malay
pages:15
Description: Proposal Pengurusan Latihan Strategik document sample