47834554-MODUL-1-Pengenalan-Pendidikan-Khas by rielsyah902

VIEWS: 1,251 PAGES: 21

									       September 2007
    JABATAN PENDIDIKAN KHAS
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KURIKULUM LATIHAN PENDIDIKAN KHAS
  BERMASALAH PEMBELAJARAN
   PERI GKAT ASAS

       MODUL
         1

 Amalan dan Prinsip Pendidikan Khas
   Bermasalah Pembelajaran
Modul 1
        AMALAN DAN PRINSIP PENDIDIKAN KHAS
             BERMASALAH PEMBELAJARAN


1.0    Pengenalan:
     Kursus ini bertujuan memperkenalkan asas-asas Pendidikan Khas,
     konsep keperluan dan murid-murid       berkeperluan khas. Ia juga
     memberi pengenalan dan kemahiran asas kepada guru supaya dapat
     mengendalikan kelas-kelas khas bermasalah pembelajaran dengan
     berkesan. Kemahiran asas yang akan diperkenalkan ialah amalan dan
     prinsip pendidikan khas, struktur organisasi dan institusi-institusi yang
     terlibat.


2.0    Matlamat:
     Mewujudkan kesedaran dan pembina sikap yang positif terhadap
     perlaksanaan Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran.


3.0    Objektif :
     3.1   Guru-guru mendapat pendedahan dan pengetahuan terhadap
         latar  belakang   Program   Pendidikan    Khas  Bermasalah
         Pembelajaran di Malaysia.
     3.2   Memberi maklumat tentang prosedur kemasukan murid-murid
         khas ke Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran.
4.0    Jangkamasa:       2 jam


5.0    Kandungan
     Bahagian 1 : Falsafah, Visi, Misi dan Sejarah Pendidikan Khas
     Bahagian 2 : Struktur Organisasi Pendidikan Khas di peringkat
              Kementerian, Jabatan dan Sekolah
     Bahagian 3 : Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran
     Bahagian 4    : Prosedur Kemasukan Kanak-kanak Berkeperluan Khas
              ke Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran
     Bahagian 5 : Pengenalan Akta Pendidikan Khas dalam negara
     Bahagian 6    : Arahan dan Pekeliling Pendidikan Khas


                       2
Modul 1
                 BAHAGIAN 1


 FALSAFAH DAN SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN            KHAS


1.1    Falsafah Pendidikan Kebangsaan

     “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah

     memperkembangkan    lagi potensi individu secara menyeluruh dan

     bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari

     segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan

     kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat

     Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,

     bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri

     serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

     keluarga, masyarakat dan negara.”1.2    Falsafah Pendidikan Khas

     “Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan

     untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya,

     beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan

     serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli

     masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan falsafah

     pendidikan negara.”

      Refleksi :

      Huraikan perbezaan dan persamaan antara Falsafah Pendidikan
      Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Khas.
                     3
Modul 11.3    Visi Pendidikan Khas

      Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid-murid

      berkeperluan khas ke arah kecemerlangan hidup sejajar dengan

      hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.1.4    Misi Pendidikan Khas

      Menyediakan    pendidikan  yang  berkualiti  kepada  murid-murid

      berkeperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang mampu

      berdikari, berjaya dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti

      kepada masyarakat dan negara.       Refleksi :

      Sejauhmanakah visi dan misi Pendidikan Khas tercapai selepas program
      PKBP dilaksanakan lebih dari satu dekad?
1.5    Sejarah   Perkembangan     Pendidikan     Khas   Bermasalah

Pembelajaran       (PKBP)

     Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran diwujudkan berdasarkan

     kepada keputusan perbincangan Jawatankuasa Advokasi Persatuan

     Kanak-Kanak Terencat Akal Selangor & Wilayah Persekutuan pada 3

     Oktober 1987.

     1988 -     Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan menubuhkan

             Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran      (KKBP)yang

             pertama di SRK(L) Jalan Batu 1, Kuala Lumpur ( dua                     4
Modul 1         kelas dengan dua puluh orang murid, tiga orang guru

         terlatih).

         -    Jabatan Pelajaran Selangor membuka dua kelas di

             SRK Jalan Raja Muda, Seksyen 4, Shah Alam,

             Selangor.

     1990  -    Ujian Percubaan Alat Penilaian Kelas    Khas

         Bermasalah Pembelajaran (KKBP), di mana dua ratus

         orang murid dari kelas-kelas percantuman telah diuji.

         -    Mesyuarat menganalisa data dari ujian percubaan

             di Universiti Malaya.

     1991  -    Kursus satu tahun bermasalah pembelajaran

         bermula di Maktab Perguruan Ilmu Khas.

     1992  -    Pembukaan     program  Pendidikan   Khas

         Bermasalah Pembelajaran (PKBP) di seluruh negara

         secara berperingkat.

     1993  -    Pendidikan Khas di Falkuti Pendidikan, UKM.

         Program ini merupakan program gabungan Prinsip

         Pendidikan Am dan Prinsip Pendidikan Khas.

     1994  -    Pembukaan     program  Pendidikan   Khas

         Bermasalah Pembelajaran perintis di peringkat sekolah

         menengah di SMK Yaacob Latiff, Jalan Peel dan SMK

         Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur, SMK Seksyen 9,

         Shah Alam.

     1995  - Pendidikan Inklusif bermula

                           (Sumber data: JPK)                   5
Modul 1
              BAHAGIAN 2

 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN KHAS DI PERINGKAT
    KEMENTERIAN, JABATAN DAN SEKOLAH.2.0  : Setiap badan mempunyai struktur organisasi masing-masing. Bagi
Pendidikan Khas pula, struktur organisasinya adalah sebagaimana rajah-
rajah berikut


   Struktur Organisasi Pendidikan Khas di Peringkat Kementerian              Timbalan Ketua
             Pengarah Pelajaran
 Bahagian       Bahagian      Bahagian
Perancangan      Pengurusan     Latihan dan
   &         Sekolah       Khidmat
Pembangunan                  Bantu                                Unit
                              Pengurusan
                  6
Modul 1
2.2    : Struktur Organisasi Pentadbiran Pendidikan Khas Di
     Peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Dan Di Peringkat
     Sekolah


                PENGARAH PELAJARAN
                   NEGERI
   Ketua       Ketua       Ketua        Ketua      Ketua
   Sektor      Sektor       Sektor       Sektor      Sektor
 Pengurusan     Pengurusan     Pengurusan     Pembangunan    Pendidikan
    &        Sekolah      Akademik      Manusia     Islam &
 Perkhidmatan                                  Moral
         Unit Pendidikan Khas

                           Contoh kedudukan penyelaras di
                            sekolah (rendah & menengah)
                 GURU BESAR/ PENGETUA
                 SEK.
        Guru Penolong      Guru Penolong
         Kanan Hal         Kanan
        Ehwal Murid        Kurikulum                                 Penyelaras
                                 Pendidikan
                                  Khas


                Guru
                                 Guru-guru
                                 Pendidikan
                                  Khas
                Murid

                                  Murid
                      7
Modul 1
     Refleksi :

     Lakarkan struktur organisasi Program    Pendidikan  Khas
     Bermasalah Pembelajaran di sekolah anda.
Struktur Organisasi Program Pendidikan khas Bermasalah Pembelajaran

  Sekolah                                .
                    8
Modul 1
                  BAHAGIAN 3


   PROGRAM PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN


3.0    Definisi Pendidikan Khas ?

     Pendidikan Khas bererti program yang dirancang khusus untuk

     memenuhi   pelbagai  keperluan murid-murid khas. Ini  termasuk

     pengunaan bahan-bahan khas, peralatan khas, teknik pengajaran dan

     pembelajaran mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid.

     Ia bertujuan untuk MENDIDIK dan MEMBENTUK murid melalui

     •  perkembangan mental

     •  kestabilan emosi

     •  integrasi sosial3.1    Ciri-ciri Program Pendidikan Khas

     Antara beberapa perkara penting yang perlu dititikberatkan sebelum

     program pendidikan khas dapat dilaksanakan adalah seperti berikut :

     •  guru-guru terlatih khas

     •  pendekatan pelbagai disiplin

     •  rancangan pendidikan individu

     •  kurikulum khas

     •  objektif pengajaran yang nyata, bermakna dan berjangka pendek

     •  analisis tugasan

     •  penglibatan murid secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran

     •  penilaian berterusan, penyimpanan rekod dan RPI

     •  kaedah pengajaran khas


                       9
Modul 1     •  bimbingan dan kaunseling ibu bapa dan murid3.2    Siapakah yang terlibat dalam Pendidikan Khas ?

     Pendidikan Khas melibatkan SEMUA murid-murid berkeperluan khas

     yang diajar oleh guru terlatih khas. Pendidikan Khas juga melibatkan

     pelbagai khidmat sokongan untuk membantu murid-murid khas belajar

     dengan lebih berkesan.3.3    Murid-murid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran

     Murid-murid bermasalah pembelajaran merupakan golongan murid-

     murid yang telah dikenalpasti dan disahkan oleh pakar profesional

     klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses

     pembelajaran. Kecacatan yang dialami boleh dikategorikan mengikut

     tahap kefungsian murid-murid dalam kemahiran-kemahiran berikut :

     •  kognitif

     •  tingkahlaku sosial/perkembangan sosial

     •  penguasaan bahasa lisan/pertuturan

     •  penguasaan membaca

     •  kemahiran perkembangan (development skills)

     •  kemahiran matematik

             (sumber : Unit Pendidikan Khas,

             Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur)
                       10
Modul 13.4    Program Integrasi Pendidikan Khas

     Selain   daripada   sekolah  khas,   Kementerian   Pelajaran  juga

     menjalankan    program   integrasi  pendidikan   khas  bermasalah

     penglihatan, bermasalah pendengaran dan bermasalah pembelajaran.

     Program integrasi ini dikendalikan dan menerima bantuan peruntukan

     daripada   Jabatan   Pendidikan   Negeri  yang   menjadi   Pusat

     Tanggungjawab.3.5    Pendidikan Inklusif

     Pendidikan Inklusif     adalah program bagi menempatkan murid

     Pendidikan Khas yang telah menguasai sebahagian atau sebahagian

     besar mata pelajaran (akademik) ke kelas biasa untuk mengikuti

     suasana pembelajaran normal.     Pendidikan inklusif boleh dijalankan dalam dua bentuk:

3.5.1 Separa Inklusif

     -    Murid mengikuti pembelajaran di kelas biasa untuk mata

          pelajaran tertentu sahaja.

     -    Waktu selebihnya mengikuti program di kelas khas.

     -    Senarai nama murid pada daftar program Pendidikan khas.

     -    Guru Pendidikan Khas terlibat sebagai pembimbing atau guru

          pendamping.

     -    Mengambil ujian mata pelajaran terlibat sama dengan murid

          biasa.
                      11
Modul 1     3.5.2 Inklusif Sepenuh Masa

     -    Murid mengikuti semua mata pelajaran di kelas biasa seperti

          murid biasa.

     -    Senarai nama murid kekal dalam daftar kelas khas.

     -    Guru kelas biasa boleh rujuk atau minta bantuan daripada guru

          Pendidikan   Khas  (guru  pendamping)  sekiranya  terdapat

          sebarang masalah sama ada dari segi pembelajaran atau

          tingkahlaku.

     -    Pelajar pendidikan khas yang layak dari segi pencapaian

          akademik boleh diberi peluang untuk mengambil peperiksaan

          UPSR/PMR/SPM dsb.     Program Pendidikan Inklusif ini boleh dilaksanakan di sekolah rendah

     dan menengah bergantung kepada laporan prestasi atau RPI oleh guru

     untuk menentukan sama ada seseorang murid itu layak         atau

     sebaliknya.
     Refleksi :

        amakan tiga buah sekolah di kawasan anda yang mempunyai

     Pendidikan Inklusif bagi murid-murid PKBP.

     a)
     b)
     c)
                      12
Modul 1
            BAHAGIAN 4

   PROSEDUR KEMASUKAN MURID-MURID PENDIDIKAN

  KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN TAHUN PERTAMA

         DI PROGRAM INTEGRASI                 Mula         Ambil Borang Pendaftaran Kanak-Kanak
       Berkeperluan Khas di Jabatan Pelajaran Negeri         Isi Borang dan Buat Pemeriksaan         Kembalikan Borang Yang Lengkap
          ke Jabatan Pelajaran Negeri              Proses Penilaian              Temuduga Ibu bapa
             Tawaran Penempatan             Tempoh Percubaan            Pengesahan Penempatan

                13
      Modul 1      4.1 Struktur Perkhidmatan Pendidikan Khas


                Perkhidmatan Pendidikan Khas
    tahap              (Deno, 1970)
  perkhidmatan
1

                     sekolah
                     berasrama
                      penuh


2


                     kelas khas
                    sepenuh masa

3


                 kelas biasa separuh masa
                 kelas khas separuh masa
4


                kelas biasa dengan perkhidmatan
                   pendidikan sokongan
5


                kelas biasa dengan perkhidmatan
                      rundingan
                    untuk guru normal


6                 kelas normal sepenuh masa
7
                    bilangan murid
                        14
Modul 14.2 Perkhidmatan dan Penempatan Murid Khas
                              Kurang
Teruk


        Tahap 6 : Pusat Penjagaan/ Latihan Harian        Tahap 5 : Kelas Khas penuh masa

             Program Khas dengan Guru Khas
Tahap Masalah
                              Bilangan murid
        Tahap 4 : Kelas Khas – Separuh Masa

             Program Khas – Guru Biasa        Tahap 3 : Kelas Biasa – Guru Biasa

             Perkhidmatan Guru Khas        Tahap 2 : Kelas biasa – Guru Biasa

             Khidmat sokongan dan Guru Khas
Ringan
                              Ramai


        Tahap 1 : Kelas Biasa

             Guru Biasa

             Kurikulum Biasa
                      15
Modul 1
                BAHAGIAN 5

 PENGENALAN AKTA PENDIDIKAN KHAS DALAM NEGARA

 5.1    Akta Pendidikan Bagi Semua Jenis Kanak-Kanak Cacat 1975

 Public Law 94-142 Komponen-komponen :

5.1.1 Mengenalpasti kanak-kanak khas

     Mengenalpasti kanak-kanak khas melalui ujian saringan.5.1.2 Pendidikan Percuma

     Memastikan setiap murid khas diberi pendidikan percuma.5.1.3   “Due Process”

     Ibu bapa/Penjaga  murid-murid khas berhak mendapat penerangan

     yang secukupnya. Ibu bapa murid-murid khas berhak mendengar “due

     process” yang tidak berat sebelah, jikalau mereka tidak bersetuju

     dengan keputusan pentadbiran sekolah.5.1.4 Keizinan Ibu bapa

     Sebelum  murid-murid    dinilai,  ditempatkan  atau  dirancang

     pendidikannya, terlebih dahulu mesti mendapat keizinan daripada ibu

     bapa murid-murid tersebut.
                      16
Modul 15.1.5   Persekitaran yang tidak terhad

     Murid-murid  khas  mesti  diberi  pendidikan  di  dalam  keadaan

     persekitaran yang tidak terhad, yang konsisten dengan keperluan

     pendidikannya dan seboleh-bolehnya    bersama dengan murid-murid

     biasa.5.1.6 Rancangan Pendidikan Individu

     Setiap murid mesti disediakan RPI secara bertulis mengikut tahap

     pencapaian dan keperluannya.5.1.7   Penilaian yang tidak berat sebelah

     Murid-murid khas perlu dinilai di dalam semua bidang yang berkaitan

     dengan ketidakupayaan mereka. Penilaian ini hendaklah adil dari segi

     bahasa, budaya dan ketidakupayaan murid-murid tersebut.5.1.8 Rahsia

     Segala keputusan-keputusan perancangan, penilaian dan penempatan

     mesti dirahsiakan. Walaubagaimanapun ibu bapa dibenarkan meneliti

     rekod-rekod, perancangan, penilaian dan penempatan anak-anak

     mereka.5.1.9   Kursus dalam Perkhidmatan

     Latihan mesti diberi kepada guru-guru khas dan para profesional yang

     berkaitan dengan pendidikan khas.
                     17
Modul 1
5.1.10 Penglibatan Ibu bapa

     Ibu bapa perlu melibatkan diri dalam program pendidikan khas.5.2 Surat Pekeliling    Surat Pekeliling Pendidikan Khas merujuk kepada arahan-arahan, dasar-

    dasar  atau peraturan-peraturan yang telah diputuskan oleh Jabatan

    Pendidikan Khas atau Kementerian Pelajaran Malaysia untuk dipatuhi

    atau dilaksanakan.5.3 Kepentingan Surat Pekeliling  •   panduan tindakan

  •   rujukan

  •   menyampaikan maklumat terkini

  •   penyelarasan program

  •   melindungi kepentingan murid-murid khas

  •   memberi penjelasan atau pentafsiran maklumat
                    18
Modul 1
                     KUIZ


1. Apakah prinsip utama yang ditekankan dalam Falsafah Pendidikan Khas?

  (A) pendidikan untuk semua

  (B) program berlandaskan kefungsian

  (C) pergaulan yang berterusan dengan murid biasa

  (D) keperluan kasih sayang dan penerimaan kumpulan2. Berapa jenis penempatan pendidikan disediakan untuk murid-murid

  berkeperluan khas. Penempatan manakah yang merupakan penempatan

  yang paling terhad?

  (A) Kelas khas

  (B) Bilik resos

  (C) Sekolah khas harian

  (D) Sekolah khas berasrama3. Salah satu     matlamat  pendidikan  khas  ialah  supaya  murid-murid

  berkeperluan    khas   dapat  berdikari   dan  menyumbang    kepada

  perkembangan negara. Yang manakah antara berikut merupakan usaha

  yang membantu mencapai matlamat ini?

  (A) penyediaan guru-guru yang bertauliah dan berkelayakan

  (B) pengajaran dilakukan mengikut tahap kebolehan murid

  (C) penekanan kepada penguasaan kemahiran pra-vokasional

  (D) kebenaran   untuk   mengubahsuaikan    kurikulum  mengikut  tahap

     kebolehan murid
                      19
Modul 14. Bagi menjayakan pelaksanaan pendidikan inklusif, semua faktor yang

  berikut perlu diambil kira kecuali

  (A) khidmat sokongan perlu disediakan

  (B) guru khas perlu selalu berkerjasama dengan guru kelas biasa

  (C) guru kelas mesti terlatih dalam bidang pendidikan khas

  (D) beberapa pengubahsuaian perlu dijalankan untuk membantu murid

     dalam pembelajaran5. Yang manakah antara berikut tidak termasuk dalam tugasan guru khas di

  sekolah?

  (A) mengawasi skim buku teks

  (B) mendapatan sokongan dan penglibatan komuniti

  (C) melaksanakan program yang diperlukan oleh murid khas

  (D) menyediakan khidmat bimbingan dan kaunseling untuk murid dan ibu

     bapa jika perlu
                     20
Modul 1Bahan rujukan/bacaan tambahan


Ashman, Adrian & Elkiar, John (1990) Educating Children with Special
Needs.
     Prentice Hall : New York.

Bachor, Dan G. & Crealock, Carol. (1986) Instructional Strategies for
Students with Special Needs.      .Prentice Hall : New York.

Cole, Peter & Chan Lorna. (1990) Methods and Strategies for Special
  Children.   .Prentice Hall : New York.

Kementerian Pelajaran Malaysia, (1992)   Surat Pekeliling-Pekeliling
 Pendidikan Khas (1979 – 1991). Kuala Lumpur : Unit Pendidikan Khas,
 Bahagian Sekolah,

Kementerian Pelajaran Malaysia (2000). Buku Panduan Rancangan
 Pendidikan Individu (RPI) murid-murid berkeperluan khas.
                 21

								
To top