Grootste gamma expansieventielen by leavinglasvegas

VIEWS: 58 PAGES: 2

									Componenten en regelapparatuur

Grootste gamma expansieventielen
Danfoss is sinds 1933 pionier in thermostatische expansieventielen. Vanaf dan is het programma voortdurend
uitgebreid, zowel wat betreft de capaciteit als inzake de gebruikte technologie. Onderstaand vindt u een overzicht
van de ventielen geschikt voor de meest voorkomende koelmiddelen en een indicatie van de nominale capaciteit
per ventieltype.

Een gamma met veel mogelijkheden

                    MESSING VENTIELEN                ROESTVASTSTALEN VENTIELEN       MESSING VENTIEL


             T/TE2        T5/55        PHT           TU           TC         TRE


   R404A       0,4 - 14 kW    15 - 229 kW     99 - 1610 kW       0,5 - 12 kW      13 - 20 kW     21 - 190 kW


   R407C       0,6 - 20 kW    21 - 385 kW     117 - 2026 kW      0,6 - 17 kW      18 - 28 kW     28 - 246 kW
          {
                                          {
               Ventielen met koperaansluitingen               Ventielen met CU-plated aansluitingen
R404A: to= +10°C tc= +45°C tu= 4k
R407C: to= + 5°C tc= +40°C tu= 4k

Het nominale capaciteitsbereik van het       vervangen bij gebruik van een ander        • een thermostatisch element met de
gamma expansieventielen van Danfoss is       koelmiddel of door MOP element.           dubbelcontactvoeler;
bijzonder groot en strekt zich uit van 0,4    Het gamma bestrijkt een capaciteitsge-        • en flenzen (soldeer- of lasuitvoering).
tot 1610 kW bij R404A. Inzake de gebruikte    bied van 15 tot 229 kW in combinatie met       In tegenstelling tot de TE-reeksen zijn de
technologie heeft u de keuze uit:        R404A.                        PHT ventielen servogestuurde, propor-
• messing ventielen met koperaansluitin-                               tionele regelaars voor het inspuiten van
 gen van het type TE en PHT;          Type T/TE2                      koelmiddel in de verdamper, gebaseerd
• roestvaststalen ventielen met Cu-plated    Ook de succesvolle serie T/TE2 ventielen       op de oververhitting. Bij grotere capa-
 aansluitingen type TU/TC;           is gebaseerd op het modulaire compo-         citeiten is servosturing een voorwaarde
• en messing ventielen met Cu-plated       nentenconcept met de praktische voorde-       om accuraat te kunnen functioneren.
 aansluitingen type TRE.            len van de verwisselbare doorlaten. Het
                         grote verschil is dat het bij de T/TE2 alleen    Roestvaststalen ventielen met Cu-pla-
Messing ventielen met koperaanslui-       mogelijk om is om van doorlaat te wis-        ted aansluitingen
tingen                      selen, terwijl bij de TE5/12/20/55 serie       Type TU/TC
Types TE5/12/20/55                zowel de doorlaten als de thermische ele-      Het Kyoto protocol en de geplande F-
Danfoss is een trendzetter.    Ruim drie   menten kunnen verwisseld worden. Het         gas verordening hebben ertoe geleid dat
decennia geleden werd de basis van het      T/TE2 gamma bestrijkt een capaciteitsge-       dichtheid, energie-efficiëntie en onder-
standaard programma TE5/12/20/55 ven-      bied van 0,4 tot 14 kW in combinatie met       houd van installaties steeds belangrijker
tielen gelegd met de unieke “modulaire      R404A.                        worden. In dit verband spelen niet alleen
componentenopbouw”.     Ook vandaag                               de toegepaste koelmiddelen een grote rol,
nog biedt dit concept de installateur flexi-   Type PHT                       maar ook de expansieventielen (gevoelig
biliteit en een skala aan servicevriendelij-   Voor de zeer grote capaciteiten (99 tot       punt, waar lekkage kan optreden). De
ke kenmerken:                  1610 kW met koelmiddel R404A) is het PHT       aansluiting op het systeem is daarbij van
• bij capaciteitsaanpassing is eenvoudig     programma beschikbaar.    Het ontwerp      afdoend belang, waardoor flensverbin-
 een andere doorlaat te kiezen;         bestaat eveneens uit modulaire compo-        dingen steeds vaker vervangen worden
• ruime keuze uit soldeer of flare ventiel-   nenten. De PHT serie is opgebouwd uit 4       door soldeeraansluitingen.   Halverwege
 huizen, recht of haaks, bij TE12 zelfs met   componenten:                     de jaren ’90 verbaasde Danfoss met een
 soldeerflenzen;                • een stuurdoorlaat;                 totaal nieuw concept van roestvaststalen
• en het thermisch element is simpel te     • hoofdklep met daarin hoofddoorlaat;        (RVS) expansieventielen type TU/TC met
een capaciteit van 0,5 tot 20 kW voor    Overzicht TU/TC ventielen:           van de eigenschappen van de TU/TC
R404A (groot capaciteitsbereik in kleine        TUA • TUAE • TCAE          ventielen terug: bimetalen aansluitingen,
stappen).                                          laser gelast membraan, RVS capillair en
Kenmerkend is dat het gehele ventiel                            dubbelcontactvoeler, beschikbaar voor
uit RVS is vervaardigd en dat tijdens het              +            hoge drukkoelmiddelen (zoals R410A),…
insolderen geen gebruik van natte lappen                          enz. Dit geeft deze TRE ventielen dan ook
dient gemaakt te worden (installatiege-                           dezelfde voordelen: snelle montage, sta-
                         Ventielhuis       Doorlaat
mak). De voornaamste voordelen:                               biele regeling, snelle en accurate meting,
                              TUB • TUBE
• een compact, licht en sterk ontwerp,                           lange levensduur ,….    Bovendien zijn
 waardoor bijzonder geschikt voor                             ze door hun ontwerp voorzien van een
 mobiele toepassingen;                       of           tweezijdig gebalanceerde doorgang en
• bimetalen aansluitingen, snelle soldeer-                         geschikt voor biflow werking. Dit maakt
 verbinding zonder gebruik van natte                            dat de oververhitting onafhankelijk wordt
                          Ventielhuis inclusief doorlaat
 lappen;                                          van de hoge druk, en dit in beide stromings-
• een hoge corrosie bestendigheid;               TCBE            richtingen. Wat betreft de capaciteiten
• een stabiele regeling;                                  omvat de TRE-serie een gebied van 21 tot
• een RVS dubbelcontactvoeler,optimale                           190 kW met koelmiddel R404A.
 warmteoverdracht, snelle en accurate
 meting;                                          Andere ventielen
                          Ventielhuis inclusief doorlaat
• en leverbaar met MOP.                                   Naast de bovenvermelde ventieltypes
                                              biedt Danfoss ook elektronische expan-
Type TRE                                          sieventielen type AKV en verschil-
Bij de TRE ventielen vinden we heel wat                           lende uitvoeringen geschikt voor NH3
                                              (vloeistofinjectie in “ droge” verdampers).
                                             PHT
          TE 12
                                                        TE 5
               T2
                                TCAE
                                                     TUA

                                                Doorlaten voor TU/TC
                                         Doorlaten voor T/TE2


 Meer informatie over het uitgebreide gamma expansieventielen, kan u verkrijgen via het antwoordformulier in bijlage.

								
To top