Съдомиялна машина ZANUSSI DCS11 by leavinglasvegas

VIEWS: 1,162 PAGES: 5

									Съдомиялна машина ZANUSSI DCS11
Инструкция за употреба


Технически характеристики

Капацитет:              5 стандартни комплекта
Размери:               Височина            460 мм
                   Ширина             450 мм
                   Дълбочина            480 мм

Тегло:                Нето                17 кг.

Водно налягане:           Минимум          50 кРа ( 0.5 бара )
                   Максимум         1000 кРа ( 10 бара )

                                      о
Температура на водата:        Максимум              65 С

Електрически характеристики:     Захранване            230 V – 5- Hz
                   Бушон                 10 A
                   Подгряващ елемент           1200 W
                   Обща мощност             1280 WАко уреда е повреден по време на транспорт следва незабавно да се уведоми фирмата отговорна за
доставката.
Проверете дали уреда е неповреден. Ако откриете каквито и да е повреди, проблеми или нещо липсва
трябва да уведомите незабавно търговеца.
Никога не оставяйте опаковъчни материали на места с достъп на малки деца.
Провере дали следните детайли са доставени към уреда след като го разопаковате:
коляно за отходният маркуч
Употреба
Съдомиялната машина е предназначена за миене на обикновени домакински съдове. Употребата му с
други цели може да доведе до повреди и анулиране на гаранцията.
Вграждане
Ако искате да вградите съдомиялната машина в кухненски шкаф, използвайте специалният пакет за
вграждане. Той идва заедно с подробни инструкции за самото вграждането. Може да получите този пакет
от същото място ,от където сте закупили уреда.
Защита на машината от замръзване
Ако уреда е разположен на място , където температурата често пада под 0оС , съществува риск от това
малки количества вода останали в части от машината да замръзнат и да ги повредят.
За да избегнете това трябва да:
1.Спрете достъпа на вода до уреда.
2.Изключете маркучите за достъп и отвеждане на вода.
3.За да изпразните входящият клапан; изберете миеща програма и ч пуснете за няколко секунди.
Този уред трябва да се съхранява само при нормални стайни условия и температура.
Производителя не носи отговорност за щети нанесени от замръзване
Монтаж
Местоположение
Тази съдомиялна е предназначена за вграждане върху работен плот или кухненска мивка.За да
функционира добре тя трябва да бъде добре нивелирана. Нейната височина може да се регулира чрез
крачетата ( всяко по 8 мм).
Захранване с вода
Температурата на водата не бива да превишава 65 оС
, а налягането трябва да бъде между 50 – 100 кРа (0.5 – 10 бара).
Важно е да е монтиран спирателен кран за водата близо до уреда и с лесен достъп.Специален смесен
сифон за съдомиялни е достъпен в търговската мрежа както и адаптор за по-стари модели. Свържете
входящият маркуч към кран с размер ¾” .
Входящият маркуч не бива да се удължава. Ако е обаче твърде къс, целият маркуч следва да се замени.
Края на маркуча, който се включва към съдомиялната може да се завърти в коя да е посока. Развъртете
придържащата муфа с резба, завъртете маркуча, след това затегнете отново муфата.
  Проверете дали муфта е добре затегната преди да върнете уреда обратно на място.
 Използвайте само новият маркуч за доставка на вода, не използвайте стар такъв.
Отвеждане на водата
Сложете отходният маркуч през ръба на мивката както е показано на рисунката. Неговият най-висок край
не бива да бъде повече от 75 см от повърхно –стта върху която седи уреда. Ако обаче е по-високо то
това може да засегне работата на съдомиялната.
Мерки трябва да се вземат вътрешният диаметър на маркуча да не бъде по-малък от 13 мм. в никоя
точка. Ако маркуча е твърде дълъг то той може да бъде лесно срязан на нужната дължина.
1.Срежете маркуча с остър нож.
2.Разположете коляното в края на маркуча.
Преди да монтирате и използвате за първи път, прочетете внимателно инструкциите, включително
съветите и предупрежденията. За да избегнете нежелани грешки и инциденти е важно всички хора ,
които ще използват уреда да се запознаят с характеристиките на уреда и мерките за безопасност.
Запазете тези инструкции и се убедете , че те са винаги заедно с уреда при неговата продажба на друг
собственик или при преместването му в нов дом за да се запознае новият ползвател с експлоатацията и
мерките за безопасност.
Монтаж и обслужване
Всичката работа по монтаж и сервизно обслужване трябва да се извърши от квалифициран техник.
Монтаж и обслужване от некомпетентна личност може да доведе до лоша работа на уреда или повреди и
наранявания. Преди всяка работа по монтаж и обслужване , уреда трябва да се изолира от
електричеството, като извадите щепсела или махнете бушона.
Захранващия кабел трябва да се включи в заземен контакт. Постоянен монтаж трябва да се извършва от
квалифициран техник.
Водното захранване трябва да минава през леснодостъпен спирателен кран.
Ако ел.захранващия кабел е повреден то той трябва да се смени със друг специален кабел , достъпен
при производителя или сервизния агент.
Убедете се , електрическия кабел или маркучите не са застъпени или прегънати при преместване за
почистване или друга причина.
Нашият специално предназначен пакет за вграждане трябва да се използва при вграждане във кухненска
мебел.
Сервиз и поправки трябва да се извършват от оторизирана от доставчика сервизна фирма. Използвайте
доставени резерви части само от тази фирма. Никога не поправяйте уреда сами.
Винаги използвайте миещ препарат специално предназначен за употреба в съдомиялни машини.
Не слагайте остри ножове с техният връх насочен нагоре. Поставяйте ги в хоризонтално положение в
кошницата.
Ако извадите някой прибор преди края на миещият цикъл е от изключителна важност да ги изплакнете
много добре под течаща вода за да премахнете остатъците от миещ препарат.
След използване на уреда, спрете достъпа на вода и го изключете от ел.мрежа. Когато вадите щепсела
от контакта не дърпайте кабела.
В случай на по-силни или по-слаби
течове спрете незабавно достъпа на водата чрез спирателният кран и изключете електрическото
захранване , като извадите щепсела или махнете бушона.
Детска безопасност
Съдомиялната трябва да се използва само от възрастни. Не позволявайте на деца да играят с уреда или
неговите части.
Помнете , че полиетиленовите торби са особено опасни за малки деца.
Дръжте всички препарати далеч от достъпа на деца.
Вземете мерки деца да не стоят или да се люлеят върху вратата на уреда.
По време на употреба
Тази съдомиялна е проектирана за миене на обикновени домакински съдове подходящи за подобно
миене. Използване на уреда за други цели може да доведе до физически наранявания или повреди и
прави гаранцията невалидна.
Избягвайте отваряне на вратата докато съдомиялната работи, защото мож4е да излезе гореща пара.
Oписание на уреда
Разпределител на течноста за изплакване (1)
Използване на течност за изплакване води до по–чисто и по–бързо изсушаване, защото помага на
водата и отлаганията да се оттекат по-добре. Твърде много течност за изплакване може да доведе до
напластяване, твърде малко в поява на бели петна. Контейнера на разпределителя побира около 140 мл.
Това е достатъчно за около 40-70 миенета,
В зависимост от дозировката. Когато нивото на течноста за изплакване стигне към дъното е време да се
допълни. Долейте с течност до червеният знак на индикаторната тръба. Не препълвайте и внимателно
забършете разливания за да избегнете образуване на пяна . Не забравяйте да завъртите добре капака
на контейнера. Регулирайте дозата на течноста за изплакване според нивото на твърдост на водата.
Започнете с най-ниска доза и увеличавайте ако е необходимо като завъртите стрелката по
часовниковата стрелка.
Не пълнете контейнера за течност за изплакване с препарат за почистване.
Разпръскващо рамо (2)
Особено важно е всички отвори по рамото да се поддържат чисти. Задръстени отвори могат да доведат
до лоши миещи резултати. Ако рамото има нужда от почистване, Отвъртете гайката по часовниковата
стрелка и повдигнете рамото. Прочистете отворите и оттърсете всички остатъци от храна.
Груб филтър (3)
Предназначението на грубият филтър е да лови едри обекти като черупки от яйца. Винаги поддържайте
филтъра чист
Извадете го и го изплакнете под течаща вода , когато е необходимо.
Фин филтър (4)
Много важно е да поддържате този филтър чист по всяко време. Мръсен и задръстен филтър води до
лоши почистващи резултати. Този филтър може лесно да се извади за почистване.след като сте
извадили първо грубият филтър.
Разпределител на препарата за миене (5)
Винаги използвайте само препарат за почистване специално предназначен за употреба в съдомиялни
машини. Излейте препарата в съответния контейнер, за нормална употреба 1-2 чаени лъжички.

Контрол и таблица с програми

Всички цифри са ниминални и могат да варират поради температурни промени във входящата вода.
   Настройка                 Консумация на цикъл

                Доставка на студена вода     Доставка на топла вода
                     о                 о
                    15 С               60 С


         Избор на    Енергия     Време    Енергия     Време    Вода
          о
 Цикъл       Т С      kW/ h      мин.      kW/ h      мин.   Литри

          55       0.60      47       0.19      29     13


          65       0.75      55        0.28     33     13

- Цифрите отговарят за 5 поредни настройки.
Избор на температура
Заключване на вратата
Натиснете дръжката на вратата надолу и я отворете . Избягвайтеотваряне на врата по време на работа
на уреда.
Ако вратата бъде оставена: отворене след миенето,съдовете ще изсъхнат по- бързо.
За да стартирате уреда Завъртете копчето по часовниковата стрелка Ключа за включване и изключване
е вграден в селектора на програми.
За да изолирате уреда напълно от електричество,издърпайте щепсела от контакта.
По време на подгряване на водата , таймера не отброява.
Индикатор за периоди
Когато върви програма, се включва светлина,
която угасва , когато програмата завърши.
За реждане
Как да зареждаме съдовете
Илюстрацията показва уреда зареден с 5 стандартни комплекта за хранене. Не е задължително Вашите
съдове да отговарят точно на тези от картинката, но ако следвате съветите дадени по-долу ние сме
сигурни , че ще получите отлични резултати при миенето.
Винаги поставяйте чаши и купи с дъното нагоре.
Наклонете дълбоки чинии ( чинии за супа ) , таке че водата да се оттича свободно.
Убедете се, че чиниите не лежат една в друга . Това е особено важно за отделението за прибори –
лежащи една в друга лъжици на практика не могат да бъдат измити. Водата трябва да стига до всички
повърхности.
Убедете се, че прибори не се подават извън кошниците за да не се предот- вратяват въртенето на
разпръсква- щото рамо.
Никога не поставяйте сребърни прибори и прибори от неръждаема стомана заедно. Когато тези метали
влязат в контакт се получава химически контакт и среброто се поврежда.
Китайски порцелан с рисунки по него може да се повреди и рисунките да загубят своя ярък рисунък и
гланц. Това се отнася и до прибори от дърво или с пластмасови дръжки.
Винаги се убеждавайте , че купувате прибори , които са устойчиви на миене в съдомиялни машини.
Алуминият има способноста да потъмнява при миене в съдомиялна машина. Уреда го измива но на по-
висока цена.
Не всички пластмасови прибори са подходящи за миене в този уред. Ако не сте сигурни прибора,
измиите само едно парче от сервиза и решете.
Когато миете по-нежни съдове, избирайте по-ниска температура.
Подправки като кетчупа съдържат силни оцветители., които могат да доведат до временно оцветяване
на вътрешноста на уреда.
Не поставяйте остри обекти като ножове с острието нагоре. Далеч по-безопасно е да го поставите в
хоризонтално положение.
Електрическо свързване
Съдомиялната машина е оборудвана с кабел и щепсел за включване към заземен контакт със
напрежение 230 V, който да бъде лесно достъпен и защитен с бушон 10 А.Преди всяка работа по
обслужване на уреда ,то той трябва да се изключи от електрическата мрежа, например като извадите
щепсела от контакта.
Постоянно електрическо свързване трябва задължително да се извърши от квалифициран
електротехник
Използване на уреда
Стартиране на програма
  1. Изтъркайте или изплакнете от по-едрите остатъци храна.
  2. Заредете съдомиялната .( Виж кошницата и зареждането).
    Поставете почистващ препарат в съответното отделение, за нормално миене около 1-2 чаени
    лъжички.
  3. Затворете вратата.
  4. Изберете желаната температура.
  5. Стартирайте миенето като завъртите програмното копче на стартова позиция.
  6. Проверете филтрите след работа на уреда и ги почистете ако е необходимо.
В случай на проблем
Направете следните проверки преди да повикате техник:


    Повреда                 Проверете дали:
* Съдомиялната не стартира                  вратата е добре затворена ?
                               настроили ли сте правилно контролното
                                копче ?
                               дали всичко с водата и спирателния
                                кран е наред ?
                               уреда е включен ?
                        не е изгорял бушона ?
* Водата не се оттича след края на плакненето      * Отваряхте ли вратата преди
.                             контролната светлина за фазите да
                             е угаснала и да свърши миенето ?
                            * Не са ли задръстени филтрите ?
                            * Не е ли блокиран маркуча за
                             отвеждане на водата ?
* Резултатите от миенето не са  * Нещо не пречи ли на рамото да се
задоволителни.           върти ?
                   Не са ли чиниите твърде близко
                   една до друга ?
                   Използвахте ли достатъчно
                   препарат за миене ? ( Точно количество:
                  около 1-2 чаени
                  лъжички)
                   Не са ли задръстени филтрите ?
                   Не е ли празен контейнера за течност за
                    изплакване ?
                   Проверете дали отворите по
                    разпръскващото рамо не са задръстени .
                   Дали филтрите са добре поставени
                   Белезникави петна от твърдата
                   вода са се появили по повърхността на
                  чиниите. Купете сол за съдомиялна машина
                  и следвайте указанията от
                  опаковката за да се справите с проблема.

								
To top