Samsung - DOC

Document Sample
Samsung - DOC Powered By Docstoc
					Samsung

Цифров фотоапарат

Digimax 350

Инструкция за употреба

Благодарим ви, че избрахте този цифров фотоапарат Samsung. Преди да
използвате фотоапарата, моля, прочетете внимателно настоящата инструкция.
Запазете инструкцията за бъдещи справки.Функции и възможности

1. Висока резолюция на изображенията – 3.2 мегапиксела.

2. 3х оптично и 2x дигитално увеличение.

3. USB интерфейс.

4. Лек и компактен, с модерен дизайн.

5. Записване на видеоклипове и звук.Съдържание на комплекта

1. Цифров фотоапарат.

2. Инструкция за употреба и гаранционна карта.

3. Ремък.

4. USB кабел.

5. Четири алкални батерии тип АА.

6. Калъф.

7. CompactFlash карта (CF карта).

8. Мрежов адаптер (опция).

9. Видео кабел.
10. Приложен софтуер.Внимание

Този фотоапарат е тестван и отговаря на изискванията на т. 15 от FCC правилата
за дигитална апаратура клас B. Спазването на тези правила гарантира, че
апаратът не излъчва вредни електромагнитни вълни.
Ако фотоапаратът се инсталира и използва според указанията в настоящата
инструкция, той няма да излъчва вредни електромагнитни вълни и не би
трябвало да смущава други устройства.
Все пак, ако по време на използването на фотоапарата се появят смущения в
намиращо се наблизо устройство, направете едно от следните действия:

  Променете разположението и насочването на антените, ако има такива.

  Увеличете разстоянието между фотоапарата и смущаваното устройство.

  Включете устройството или мрежовия адаптер на фотоапарата в друг
  контакт.

  Обърнете се за съвет към търговския посредник на Samsung или към
  радиоспециалист.Правила за безопасност

1. Не модифицирайте и не променяйте конструкцията на фотоапарата по
какъвто и да е начин. Това може да причини пожар, изгаряне или удар от
електрически ток. Ако се наложи извършването на някакъв ремонт или
настройка на фотоапарата, се обърнете към търговския посредник на Samsung
или към оторизиран сервизен център.

2. Не използвайте светкавицата на фотоапарата много близо до хора и животни.
Използването на светкавицата в близост до очите на хората или животните,
които снимате, може да ги повреди. Не снимайте със използване на
светкавицата деца, намиращи се на разстояние по-малко от един метър.

3. Не насочвайте обектива на фотоапарата към слънчева или друга силна
светлина. Това може да повреди фотоапарата и очите ви.

4. Не използвайте фотоапарата в близост до лесно възпламеняващи се вещества
и във взривоопасни райони.

5. Дръжте фотоапарата далече от деца животни.
6. Не допускайте попадането на каквито и да е течности във или върху
фотоапарата. Ако това се случи, незабавно изключете фотоапарата, извадете
батериите или щепсела на мрежовия адаптер от контакта и се обърнете към
сервизен специалист.

7. Не поставяйте метални или леснозапалими предмети в отворите (например
слота за картата) на фотоапарата.

8. Не работете с фотоапарата, ако ръцете ви са мокри или важни. Това може да
предизвика удар от електрически ток.

9. Не оставяйте фотоапарата на висока температура, директна слънчева
светлина или при други екстремни условия.

10. Когато използвате фотоапарата, не го покривайте. Също така не покривайте
мрежовия адаптер, ако е включен в контакта. Това може да причини прегряване
и изгаряне на вътрешните компоненти на уреда.

11. Когато дълго време няма да използвате фотоапарата, извадете батериите от
него и изключете мрежовия адаптер от контакта.

12. Не допускайте попадането на батериите на места с висока температура. Не
допускайте късо съединение на изводите на батериите. Не използвайте заедно
стари и нови батерии.

13. След приключване на работата изключете фотоапарата, след което извадете
щепсела на мрежовия адаптер (ако използвате такъв) от контакта.

12. Пазете захранващия кабел от повреди и прегряване.Управляващи бутони и индикатори
1. Светкавица
2. Бутон за заснемане на изображението
3. Микрофон
4. Бутон за избор на режим
5. Отвор за закрепване на ремъка
6. Индикатор за избрания режим
7. Говорител
8. Сензор за активиране на свткавицата
9. Визьор
10. Индикатор за активиран режим на самозаснемане
11. Обектив
12. LCD монитор
13. Индикатор за фокусиране (зелен)
14. Визьор
15. Индикатор за светкавицата
16. 5-функционален бутон: 4 бутона за преместване – нагоре, надолу, наляво и
надясно, и бутон за потвърждение - ОК
17. Бутон за включване и изключване на фотоапарата
18. Бутон за намаляване (отдалечаване) на изображението – Zoom W
19. Бутон за увеличаване (приближаване) на изображението – Zoom Т
20. Бутон LCD
21. Бутон MENU
22. Бутон FOCUS/DELETE
23. Вход за постояннотоковото захранване (DC IN 6V)
24. USB порт
25. Видео изход
Символи на LCD монитора (при снимане)
1. Индикатор за режима на снимане
2. Индикатор за състоянието на батерията
3. Предупреждение, че апаратът не е неподвижен
4. Режим на светкавицата
5. Активиран режим на самозаснемане
6. Макро-режим/фиксиран фокус
7. Баланс на бялото
8. Режим на измерване на светлината (в центъра на изображението или в цялото
изображение)
9. Компенсация на експонирането
10. Увеличение / дигитално увеличение
11. Брой на изображенията, които могат да се заснемат
12. Размер на изображението
13. Качество на изображението
14. Острота
15. ISO
16. Дата и час
17. Запис на звукЕлектрическо захранване

Електрическото захранване на фотоапарата може да се осъществява по два
начина – с батерии и от електрическата мрежа с помощта на мрежов адаптер
(DC 6V / 1.5 A).


Поставяне на батериите

1. Отворете капака на гнездото за батериите (намира се в долната част на
фотоапарата) като го натиснете настрани.

2. Поставете батериите като спазвате стриктно означения поляритет (+ и -).

3. Затворете капака на гнездото за батериите като го натиснете, докато щракне.
Използване на мрежовия адаптер

Ако имате достъп до контакт на електрическата мрежа, добре е да използвате
мрежов адаптер за захранване на фотоапарата. Това ще удължи живота на
батериите и ще осигури възможност за по-дълга работа на фотоапарата.
Включете кабела на адаптера в постояннотоковия вход (DC IN 6V) на
фотоапарата. Включете адаптера в контакта на електрическата мрежа. Моля,
използвайте само съвместим с фотоапарата адаптер (6V/2.0A).

Забележка:

Винаги, когато да включвате или изключвате мрежовия адаптер, фотоапаратът
трябва да бъде изключен.Поставяне на CompactFlash картата

1. Отворете капака на слота за картата (намира се в долната част на
фотоапарата).

2. Поставете картата като спазвате съответните означения. Ако не можете да
вкарате картата докрай, проверете дали сте я поставили правилно. Не
натискайте силно картата.

3. Затворете капака на слота като го натискате, докато чуете характерно
щракване.Изваждане на CompactFlash картата

1. Изключете фотоапарата.

2. Отворете капака на слота за картата.

3. Натиснете бутона за изваждане на картата.

4. Извадете картата.Настройване на датата и часа

Фотоапаратът записва датата и часа като допълнителна информация към
изображението. Затова е добре те да са настроени правилно.

1. Включете фотоапарата като натиснете бутона POWER.
2. Превключете на режим SETUP (SЕТ, настройки). Менюто SETUP ще се
изобрази на монитора.

3. Като натискате бутона за преместване надясно, изберете менюто SET 2/3

4. Като натискате бутоните за преместване в менюто нагоре и надолу,
маркирайте DATE/TIME и натиснете бутона за преместване надясно.

5. Като използвате 5-функционалния бутон, изберете правилните дата и час, и
натиснете бутона ОК, за да потвърдите настройката. На дисплея ще се изобрази
менюто SET 2/3

6. Настройката е завършена. Фотоапаратът може да се използва в избрания
режим.Заснемане на изображения

1. Включете фотоапарата.

2. Поставете превключвателя на режимите в предпочитания режим (Stil Image -
статично изображение, Night Scene – нощни снимки, Movie Clip – видеоклип).
Макро-режим и режим на бързи последователни снимки са възможни само при
заснемане на статични изображения.

3. Като използвате менютата, изобразявани на LCD монитора, направете
необходимите настройки на фотоапарата (напр. качество на изображението,
размер на изображението и др.)

4.Насочете фотоапарата, като използвате визьора или LCD монитора, за да
видите изображението, което ще се заснеме.

5. Като използвате бутоните Zoom W и Zoom T, регулирайте големината и
обхвата на изображението, което ще се заснеме. Като натискате бутона Zoom T,
изображението се увеличава, а с бутона Zoom W изображението се намалява.

6.Натиснете наполовина бутона за заснемане. Фотоапаратът автоматично ще
фокусира изображението. Когато процесът на фокусиране приключи,
индикаторът за фокусирането (зелен) ще светне.

6. Натиснете докрай бутона за заснемане. Заснетото изображение ще се запише
на CompactFlash картата.Заснемане на видеоклипове
При заснемането на видеоклипове фотоапаратът записва едновременно
видеоматериал с резолюция 320х240 пиксела и звук, като създава файлове в
AVI формат.

1. Поставете превключвателя за избор на режим в позиция Movie Clip. В долния
десен ъгъл на LCD монитора ще се изобразят броячът, датата и часът, а в горния
десен ъгъл на монитора - оставащото време за запис (до запълване на паметта).

2. Насочете фотоапарата към обектите, които ще заснемате и натиснете бутона
за заснемане. Записът на видеоклипа ще започне.

3. Ако искате да прекратите записа, натиснете отново бутона за заснемане. Ако
не го натиснете, записът ще продължи, докато се запълни паметта. По време на
записа свети индикаторът за режим самозаснемане, който се намира на лицевата
страна на фотоапарата и свети в червен цвят.Самозаснемане

Режимът на самозаснемане позволява да заснемете самия себе си. В режим на
самозаснемане след като сте натиснали бутона за заснемане, фотоапаратът
изчаква 10 секунди и след това заснема изображението. Така вие ще имате
време да застанете пред фотоапарата и да се включите в композицията на
заснеманото изображение. Желателно е при използване на този режим
фотоапаратът да бъде монтиран на статив.

1. Включете фотоапарата.

2. Поставете превключвателя на режимите в позиция заснемане. Не
изключвайте LCD монитора.

3. Натиснете бутона SELF TIMER. Символът за режим самозаснемане ще се
появи в лявата част на монитора, което показва, че режимът е активиран.

4. Насочете фотоапарата към изображението, което ще заснемате. Натиснете
наполовина бутона за заснемане, за да фокусирате изображението.

5. Натиснете докрай бутона за заснемане. Режимът за самозаснемане ще се
активира и вграденият таймер ще започне да отброява десетте секунди на
изчакването. Докато фотоапаратът изчаква, ще свети червеният индикатор на
режима на самозаснемане, намиращ се на лицевия панел на фотоапарата. Когато
изминат десетте секунди, фотоапаратът ще заснеме изображението и ще се
върне в стандартен режим на работа.Режими на работа на LCD монитора
Като натискате последователно бутона LCD по време на снимки (на статични
изображения или на видеоклипове), ще превключвате между следните три
режима на монитора:

1. Изображение и състояние на фотоапарата - показва едновременно
изображението, към което е насочен фотоапаратът и символите за състоянието
на фотоапарата и за активираните режими.

2. Изображение - показва само изображението, към което е насочен
фотоапаратът.

3. Изключен - LCD мониторът се изключва и едновременно с това светва
индикаторът за режимите на работа.Разглеждане на заснетите изображения

1. Включете фотоапарата.

1. Поставете превключвателя на режимите в позиция възпроизвеждане (PLAY
MODE). Последното заснето изображение ще се изобрази на екрана.

3. Използвайте 5-функционалния бутон, за да разглеждате заснетите
изображения.

Забележка: Като използвате менюто, можете да изберете различни режими на
възпроизвеждане - разглеждане едно по едно, по няколко наведнъж (Thumbnail),
автоматично показване на изображенията едно по едно през определени
интервали от време (Slide Show).Изтриване на заснети изображения

1. Включете фотоапарата.

2. Поставете превключвателя на режимите в позиция възпроизвеждане (PLAY
MODE). Последното заснето изображение ще се изобрази на екрана.

3. С бутоните за преместване наляво и надясно изберете изображението, което
искате да изтриете.

4. Натиснете бутона DELETE. Апаратът ще ви подкани да потвърдите
изтриването.

5. За да изберете YES (да), натиснете бутона OK. Ако искате да се откажете от
изтриването, изберете NO (не) като натиснете бутона за преместване наляво.
Забележка: Можете да изтриете всички изображения наведнъж като зададете
настройка YES (да) нa функцията DELETE ALL (изтриване на всички
изображения) от менюто PLAY 1/2Избиране на режим на работа на светкавицата

1. Включете фотоапарата.

2. Поставете превключвателя на режимите в режим STILL IMAGE или NIGHT
SCENE. Не изключвайте LCD монитора.

3. Натискайте бутона за преместване наляво, за да изберете предпочитания
режим (последователно: автоматична светкавица; елиминиране на ефекта
"червени очи"; синхронизирана с ниска скорост на затвора); включена
светкавица (светва винаги при снимане); изключена светкавица (никога не
светва).

4. Сега можете да заснемете изображението.Дигитално увеличение


Фотоапаратът поддържа двукратно (2х) дигитално увеличение, което означава,
че ако ползвате и максималното (трикратно, 3х) оптично увеличение, можете да
увеличите изображението общо шест пъти (6х).Макро-режим

Макро-режимът ви позволява да снимате обекта от много малко разстояние - от
20 до 80 сантиметра.

1. Поставете превключвателя за избор на режим в една от позициите за
заснемане. Не изключвайте LCD монитора.

2. Натискайте бутона FOCUS, докато символът на макро-режима се появи в
лявата част на дисплея.

3. Като наблюдавате изображението в LCD монитора, насочете фотоапарата
така, че на монитора да е изображението, което искате да заснемете.
Препоръчително е в макро-режим да монтирате фотоапарата на статив и да не
използвате визьора, а само LCD монитора, тъй като той дава по-вярна представа
за заснеманото изображение.
4. Натиснете наполовина бутона за заснемане. Ако индикаторът за
фокусирането мига, проверете дали заснеманият обект е на разстояние между 20
и 80 сантиметра от фотоапарата.

8. Натиснете докрай бутона за заснемане, за да заснемете изображението. След
заснемане на изображението макро-режимът се изключва.Режими на работа на фотоапарата

Като въртите превключвателя за избор на режим, можете да изберете
последователно следните режими на работа на фотоапарата:

STILL IMAGE - заснемане на статични изображение в нормален режим (от 80
cm до безкрайност) или макро-режим (от 20 до 80 cm).

NIGHT SCENE - режим на снимки при слабо осветление.

MOVIE CLIP - режим на заснемане на видеоклип.

PLAY - режим на възпроизвеждане на заснетите съобщения.

PC MODE - режим на връзка на фотоапарата с компютър за прехвърляне на
заснетите изображения в компютъра.

SETUP - режим на настройки на фотоапарата.Работа с менюто

1. Поставете превключвателя за избор на режим в съответната позиция.
Натиснете бутона MENU. На LCD монитора ще се появи менюто на избрания
режим.

2. С бутоните за преместване нагоре и надолу маркирайте подменю или
функция.

3. Натиснете бутона за преместване надясно, за да изберете маркираното
подменю или функция.

4. Натиснете бутона OK, за да потвърдите избраната настройка

5. Повторете стъпки 2, 3 и 4 за всяка функция, която искате да активирате.

6. За изход от менюто натиснете бутона MENU.
Управляващи менюта

STILL IMAGE 1/2

SIZE - размер на изображението
QUALITY - качество на изображението
SHARPNESS - острота на изображението
EFFECT - добавяне на ефекти към изображението

STILL IMAGE 2/2

SHOOTING - режим на снимане
EXPOSURE - компенсация на експонирането
ISO - избиране на ISO
W.BALANCE - баланс на бялото

NIGHT SCENE

SIZE - размер на изображението
QUALITY - качество на изображението
SCENE - режим на нощни снимки

MOVIE CLIP

EXPOSURE - компенсация на експонирането
ISO - избиране на ISO
W.BALANCE - баланс на бялото
EFFECT - добавяне на ефекти към видеоматериала

PLAY 1/2

SLIDE SHOW - разглеждане на заснетите изображения последователно през
определен интервал от време
PROTECT - защита на заснетите изображения
DELETE ALL - изтриване на всички заснети изображения
FORMAT - форматиране на CompactFlash картата

PLAY [DPOF] 2/2

STANDART - избиране на DPOF (изображенията се записват във формат,
подходящ за директно разпечатване на принтер) или STANDART (стандартен)
режими
INDEX - задаване на индекс на DPOF изображенията
CANCEL - отмяна на DPOF настройките
REVIEW - показване на DPOF настройките

SETUP 1/3

FORMAT - форматиране на CompactFlash картата
FILE NAME - име на файла
POWER OFF - задаване на автоматично изключване
LANGUAGE - задаване на езика на менютата

SETUP 2/3

DATE SETUP - настройване на датата
IMPRINT - отпечатване на датата и часа върху запаметените изображения
DATE TYPE - тип на датата и часа
USER SET - потребителски настройки

SETUP 3/3

SOUND - задаване на звуковия режим
LCD - настройване яркостта на LCD монитора
VIDEO OUT - задаване типа на видео изхода
QUICK VIEW - бързо показване на заснетото изображениеСпецификации

Сензор за изображението       1/1.8" CCD матрица с 3.3 мегапиксела
Баланс на бялото          Автоматичен / ръчен
Скорост на затвора         4 - 1/2000
Светкавица             Вградена
Таймер за самозаснемане       10 секунди
Обектив               f=7-21 mm; F2.6-4.7
Фокусиране при нормален режим    от 80 cm до безкрайност
Фокусиране при макро-режим     20 - 80 cm
Обхват на светкавицата       0.2 - 3.0 m
Формат на изображенията       JPEG, DPOF, AVI
Захранване             4 батерии АА или адаптер (опция)
Интерфейс              USB; видео изход; аудио изход (моно)
Размери               114х70х49.9 mm
Тегло                около 240 g

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:206
posted:7/16/2009
language:Bulgarian
pages:13