177 14785766 by msds

VIEWS: 1 PAGES: 6

									VARNOSTNEGA LISTA (PODATKOVNIKA)
_______________________________________________________________________________________________ Mowilith DM 104 EU/SN Ime proizvoda 85029 16.May.2006 MSDS żtevilka Datum dopolnjene izdaje 1.01*** 16.May.2006 Císlo revízie Datum izdaje _______________________________________________________________________________________________

1. Identifikacija snovi/pripravka in podatki o dobavitelju
Ime proizvoda

Mowilith DM 104 ***
Proizvajalec, uvoznik, dobavitelj/distributer Celanese Emulsions GmbH Frankfurter Straße 111 D-61476 Kronberg/Ts. Germany*** Informacija o proizvodu Product Stewardship Celanese Phone +49693055466; FAX +496930513522 Telefonska żtevilka za klic v sili +49 (0) 69-305 6418***

Koncna uporaba: industrija lepil, vezno sredstvo za lepila

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH
Kemijska karakterizacija vodena polivinil-kopolimerizat disperzija, Osnova: , Vinilacetat, Etilen, brez sredstev za mehcanje***.

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH
Výkazy rizika oznacevanje ni obvezno potrebno Pogost stik lahko povzroči drażenje koże in oči, że posebej, če se izdelek lahko popolnoma posużi Vnetljive tekocineSestavni deli z mejnimi vrednostmi, ki jih je potrebno nadzorovati in ki se nanażajo na delovno mesto ***

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ
Splożne informacije Vdihavanje Umazana, prepojena oblacila takoj slecite in jih okolju varno odstranite *** Umaknite se na sveż zrak. Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika*** 1 (6)

VARNOSTNEGA LISTA (PODATKOVNIKA)
_______________________________________________________________________________________________ Mowilith DM 104 EU/SN Ime proizvoda 85029 16.May.2006 MSDS żtevilka Datum dopolnjene izdaje 1.01*** 16.May.2006 Císlo revízie Datum izdaje _______________________________________________________________________________________________ Koża Oči Zaużitje Navodila za zdravnika*** Glavni simptomi Oskrba Nobena znana***. Simptomatsko zdravljenje*** Sperite z milom in vodo. Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika*** Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Takoj pokličite zdravnika*** Pri zaużitju takoj poiżčite zdravnika in mu pokażite ta vsebnik ali nalepko/etiketo. Če ste pri zavesti, pijte obilo vode. Ne povzročajte bruhanja brez navodil zdravnika***

5. UKREPI OB POŽARU
Primerna gasila pena. suh prah. ogljikov dioksid (CO2). razprżena voda*** Sredstva za gażenje, ki iz varnostnih razlogov ne smejo biti uporabljena Ne uporabljajte kompaktnega vodnega toka, ker se lahko razprżi in razżirja pożar*** Posebna nevarnost pri izpostavljenju, ki izvira iz same snovi ali pripravka, njihovih zgorevalnih produktov, ali sprożčenih plinov pri pogojih, ki dajejo nepopolno zgorevanje, lahko obstaja nastali nevarni plin iz Ogljikov monoksid ogljikov dioksid (CO2) Plini, ki nastajajo pri pożaru organskih materialov, se morajo nacelno uvrstiti kot dihalni strupi *** Posebna varovalna oprema za gasilce Po potrebi nosite pri gażenju neodvisen (avtonomen) dihalni aparat*** Okoljevarstveni ukrepi Zahażte a zachytávajte vodu na hasenie pożiaru*** Druge informacije To je izdelek na vodni osnovi in ne predstavlja posebne pożarne ali eksplozijske nevarnosti***

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH
Osebni varnostni ukrepi Kontaminirane povrżine so izredno spolzke. Preprečite stik s kożo in očmi*** Okoljevarstveni ukrepi Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Ne izpirajte v povrżinsko vodo ali v kanalizacijski sistem*** Postopki čiżčenja Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom (npr. peskom, silikagelom, vezivom za kisline, univerzalnim vezivom, żaganjem). Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Kontaminirano opremo (krtače, krpe), je treba takoj očistiti z vodo. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami***

2 (6)

VARNOSTNEGA LISTA (PODATKOVNIKA)
_______________________________________________________________________________________________ Mowilith DM 104 EU/SN Ime proizvoda 85029 16.May.2006 MSDS żtevilka Datum dopolnjene izdaje 1.01*** 16.May.2006 Císlo revízie Datum izdaje _______________________________________________________________________________________________

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE
Ravnanje (rokovanje) Navodilo za varno rokovanje Izdelek lahko vsebuje nevarne hlapne sestavine, ki se lahko naberejo v neprezračevanih koncih sodov ali kontejnerjev. Kontejnerje odprite na zračenem kraju. Ne vdihavati hlapov*** Navodila za zażcito pred pożarom in eksplozijo Niso potrebni posebni pożarno-varnostni ukrepi*** Shranjevanje/skladiżčenje Shranjevanje materiala Zażcitite proti zmrzovanju. Da bi ohranili kakovost izdelka, ga ne shranjujte na vročini ali na neposredni sončni svetlobi. Hranite pri temperaturah med 5 in 25 °C*** Tehnične mere/Pogoji pri shranjevanju/skladiżčenju Hranite tesno/hermetično zaprto na suhem in hladnem mestu. Niso potrebni posebni tehnični varovalni ukrepi*** Nezdrużljivi/nekompatibilni proizvodi Ni posebnih omejitev pri skladiżčenju z drugimi proizvodi*** Po Nemżki skladiżčni klasifikaciji uvrstitev v razred 12: Negorljive tekocine***

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Nacionalne dovoljene meje izpostavljenja v delovnem okolju (Germany)
Ni določenih omejitev izpostavljenosti.***

Meje izpostavljenja ACGIH
Ni določenih omejitev izpostavljenosti.***

Nadzor izpostavljanja*** Tehnični ukrepi Poskrbite za zadostno prezračevanje. Če je praktično izvedljivo, je to treba doseči z uporabo lokalnih odzračevalnikov in dobrim splożnim odvzemanjem***

Osebna varovalna oprema Splożna navodila Preprečite stik s kożo in očmi***

3 (6)

VARNOSTNEGA LISTA (PODATKOVNIKA)
_______________________________________________________________________________________________ Mowilith DM 104 EU/SN Ime proizvoda 85029 16.May.2006 MSDS żtevilka Datum dopolnjene izdaje 1.01*** 16.May.2006 Císlo revízie Datum izdaje _______________________________________________________________________________________________ Higienski ukrepi Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika. Med uporabo ne jejte, pijte ali kadite. Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo*** varovalna očala***

Zażčita oči

Zażčita rok rokavice, odporne proti kemikalijam*** rokavice iz kavčuka*** Primeren material Raznorazni izdelovalci ponujajo to vrsto zażčitnih rokavic. Bodite pozorni na Tip podrobne izjave izdelovalcev, predvsem kar se tiče minimalne debeline in minimalnega časa za prepustnost. Upożtevajte tudi dotične delovne pogoje, pod katerimi se rokavice uporabljajo***

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
Izgled Oblika Barva Vonj tekoč bela slightly pungent

pH Metoda Viskoznost Metoda Parni tlak Vodotopnost

3.5 - 5.1 ISO 976 2000 - 3000*** mPa*s @23 °C*** Brookfield Visc. RVT Sp. 4 / 20 r.p.m.*** 24 hPa @ 20°C*** mešljivo***

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
Obstojnost Obstojno pri priporočenih pogojih skladiżčenja*** Pogoji, ki se jim je treba izogibati Ne zamrzujte*** Materiali, ki se jim je treba izogibati Termicna razgradnja in razkroj Nevarne reakcije materiali, ki reagirajo z vodo***. Pri predpisanem skladiżčenju in uporabi ne razpade*** Ni omembe vrednega tveganja***

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI
LD50/oralno/podgana = Metoda: > 5000 mg/kg EEC 84/449, B.1 4 (6)

VARNOSTNEGA LISTA (PODATKOVNIKA)
_______________________________________________________________________________________________ Mowilith DM 104 EU/SN Ime proizvoda 85029 16.May.2006 MSDS żtevilka Datum dopolnjene izdaje 1.01*** 16.May.2006 Císlo revízie Datum izdaje _______________________________________________________________________________________________ Drażi kożo: Metoda: Species: Drażi oči: Metoda: Species: ne deluje drażece *** EEC 84/449, B.4 kunec ni drażece EEC 84/449, B.5 kuncje oko

Navedeni toksikolożki podatki so bili ugotovljeni na podlagi analognih zakljuckov.

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI
Biolożki razpad: Metoda: Strupenost za bakterije Metoda: Kemijska potreba po kisiku Akutna strupenost za ribe Durations: (hours) Metoda: Species: > 80 % Zahn-Wellens-Test*** EC0: 1000 mg/l*** OECD 209 1000 mg/g*** LC50: > 500 mg/l*** 96 h OECD 203 cebrica

Navedeni ekolożki podatki so bili ugotovljeni na podlagi analognih zakljuckov.

13. ODSTRANJEVANJE
Informacija o proizvodu Ob upożtevanju pravnih zakonov ter uredb o odpadkih treba okolju primerno odstraniti. Izbor postopka o odstanjevanju odpadkov je odvisen od sestave proizvodov v trenutku odstranjevanja ter od krajevnih zakonodaj in możnosti okolju primernega odstranjevanj Razredcena raztopina se lahko odvede v biolożko cistilno napravo, ce je za organ oblasti, ki je pristojen za obratovanje le-te vnaprej izdal soglasje.*** Kontaminirana embalaża se mora optimalno izprazniti, po ustreznem ciżcenju pa se lahko nato reciklira. Upożtevati se morajo zakonska dolocila glede ponovne uporabe ali odlaganja rabljenega embalażnega materiala.*** Dodelitev kljucne żtevilke za odpadke v skladu z Evropskim katalogom odpadkov (EAK) se mora opraviti v soglasju z regionalnim podjetjem za odlaganje odpadkov.***

Kontaminirana pakiranje

Evropski katalog odpadkov

14. TRANSPORTNI PODATKI
ADR/RID ADNR ni regulirano*** ni regulirano***

5 (6)

VARNOSTNEGA LISTA (PODATKOVNIKA)
_______________________________________________________________________________________________ Mowilith DM 104 EU/SN Ime proizvoda 85029 16.May.2006 MSDS żtevilka Datum dopolnjene izdaje 1.01*** 16.May.2006 Císlo revízie Datum izdaje _______________________________________________________________________________________________ ICAO/IATA IMDG Ni nevaren tovor*** ni regulirano***

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH
Oznacevanje v skladu s smernicami ES oznacevanje ni obvezno potrebno ***

Razred ogrożanja vode (WGK): *** 1*** WGK - Razred ogrożanja vode 662*** WGK reg. żt. Klasifikacija v skladu s Predpisom o snoveh, ki ogrożajo vodo, aneks 1 ali 2*** WGK vir

16. DRUGE INFORMACIJE
Za nadaljnje informacije glejte: Za nadaljnje informacije glejte List s tehničnimi podatki (www.celanese-emulsions.com)*** Druge informacije: V izdelku lahko najdete sledove odpadnih monomerov:. Vinilacetat *** Spremembe v primerjavi s prejżnjo verzijo so oznacene z ***.*** Viri kljucnih podatkov, uporabljeni pri sestavljanju varnostnega lista Informacije v tem varnostnem listu temeljijo na podatkih, ki jih ima v lasti drużba Celanese, in javnih virih, za katere se meni, da so veljavni ali zadovoljivi. Pomanjkanje podatkov, ki jih zahtevata ANSI (Ameriżki institut za nacionalne standarde) oz. 2001/58/EC, dokazuje, da ni na voljo podatkov, ki bi ustrezali zahtevam.*** Druge informacije Ti podatki temeljijo na nażem trenutnem znanju. Opisujejo naże izdelke glede na varnostne zahteve in ne predstavljajo garancije ali izjave o stanju in/ali kakovosti***

6 (6)


								
To top