156-33166503

Document Sample
156-33166503 Powered By Docstoc
					ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
_______________________________________________________________________________________________ EU/EL Vinamul 3525 Ονοµασία προΐόντος 28.Ιουλ.2005 Αριθµός φύλλου δεδοµένων 85492 Επεξεργάστηκε την ασφάλειας υλικού MSDS 04.Οκτ.2005 0.01 Ηµεροµηνία έκδοσης Αριθµός αναθεώρησης _______________________________________________________________________________________________

1. Στοιχεία της ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης
Ονοµασία προΐόντος

Vinamul 3525
Παραγωγός, εισαγωγέας, προµηθευτής Celanese Emulsions De Asselen Kuil 20 NL-6161 RD Geleen Netherlands Πληροφορίες προΐόντος Product Stewardship FAX +49 (0) 208 693 2053 Τηλέφωνο κλήσις ανάγκης Business hours: +31 (0)46-43 89 898 After business hours: +44 (0)1925 236 400 Σφαιρα χρησιµοποιησησ: Μόνο για βιοµηχανικούς σκοπούς

2. Σύσταση/στοιχεία για τα συστατικά
Χηµικός χαρακτηρισµός Υδατοδιαλυτό πολυµερές γαλάκτωµα., Βάση: , οξεικό βινύλιο , αιθυλένιο, βινυχλωρίδιο, N-Methylolacrylamide, Ακρυλαµίδιο. CAS-Αριθ 68609-93-8 EC-Αριθ. Ταξινόµηση Xi;R36/38 Ποσοστό % 1-5

Περιεχόµενες ουσίες 9-Octadecenoic acid (Z)-, sulfonated, potassium salts

3. Προσδιορισµός των κινδύνων
Πληροφορίες κινδύνων Συµφωνα µε τις Οδηγίες ΕΚ δεν απαιτείται η σήµανση του προίόντος Η συχνή επαφή ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισµό του δέρµατος και των οφθαλµών, ειδικά αν το προϊόν έχει αφυγρανθεί Να ληφθούν υπόψη τα συνήθη µέτρα ασφαλείαςκατά τον χειρισµό χηµικών ουσιών

4. Πρώτες βοήθειες
Γενικές πληροφορίες Βγάλτε αµέσως τα λερωµένα ρούχα καιαποµακρύτνε τα σε ασφαλές µέρος.

1 (6)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
_______________________________________________________________________________________________ EU/EL Vinamul 3525 Ονοµασία προΐόντος 28.Ιουλ.2005 Αριθµός φύλλου δεδοµένων 85492 Επεξεργάστηκε την ασφάλειας υλικού MSDS 04.Οκτ.2005 0.01 Ηµεροµηνία έκδοσης Αριθµός αναθεώρησης _______________________________________________________________________________________________ Εισπνοή ∆έρµα Μάτια Κατάποση Μεταφέρεται στον φρέσκο αέρα. Συµβουλευτείτε ένα γιατρό, εάν διαρκούν οι δυσχέρειες. Πλύνετε µε σαπούνι και νερό. Συµβουλευτείτε ένα γιατρό, εάν διαρκούν οι δυσχέρειες. Ξεπλύνετε αµέσως µε πολύ νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, τουλάχιστον για 15 λεπτά. Καλέστε αµέσως έναν γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης ειδοποιείστε αµέσως τον γιατρό και δείξετε την συσκευασία ή την ετικέττα. Εάν έχει τις αισθήσεις, δώστε να πιεί πολύ νερό. Μη προκαλείτε εµετό δίχως ιατρική υπόδειξη.

Υποδείξεις για τον γιατρό Σπουδαιότερα συµπτώµατα Άγνωστοι. Θεραπεία Συµπτοµατική θεραπεία.

5. Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
Κατάλληλα µέσα απόσβεσης αφρός. ξηρά σκόνη. διοξείδιο του άνθρακα (CO2). εκνέφωµα νερού. Για λόγους ασφάλειας ακατάλληλα υλικά απόσβεσης Μη χρησιµοποιείτε δέσµη πεπιεσµένου νερού δι' εκτοξεύσεως προς αποφυγή διασκορπισµού και εξάπλωσης της φωτιάς. Ιδιαίτεροι κίνδυνοι εκρήξεως, που προέρχονται από την ίδια ουσία ή το παρασκεύασµα, τα προϊόντα καυσεώς του ή τα παραγόµενα αέρια Επικίνδυνα αέρια, τα οποία δηµιουργούνται σε περίπτωση πυρκαγιάς λόγω µη ολικής καύσεως, δυνατόν να περιέχουνε Μονοξείδιο του άνθρακος διοξείδιο του άνθρακα (CO2) Αέρια καύσης οργανικών υλικών κατατάσσονται κατά κανόνα ως δηλητήρια αναπνοής Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός σε περίπτωση κατάσβεσης πυρκαγιάς Σε περίπτωση πυρκαγιάς φοράτε συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος αυτοδύναµη, όταν είναι απαραίτητο. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Περιορίστε και συλλέξτε το νερό απόσβεσης. ∆ιάφορες πληροφορίες Αυτό το προϊόν έχει ως βάση το νερό και δεν ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους πυρκαγιάς ή έκρηξης.

6. Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
Προσωπικές προφυλάξεις Ακάθαρτες επιφάνειες γίνονται πάρα πολύ γλυστερές. Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα.

2 (6)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
_______________________________________________________________________________________________ EU/EL Vinamul 3525 Ονοµασία προΐόντος 28.Ιουλ.2005 Αριθµός φύλλου δεδοµένων 85492 Επεξεργάστηκε την ασφάλειας υλικού MSDS 04.Οκτ.2005 0.01 Ηµεροµηνία έκδοσης Αριθµός αναθεώρησης _______________________________________________________________________________________________ Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Αποφεύγετε τη ρύπανση του εδαφικού νερού µε το υλικό. Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόµων. Μέθοδοι καθαρισµού Επεξεργάζεται µε απορροφητικό υλικό υγρών (π.χ. άµµος, συνδετικά υλικά οξέων, γενικά συνδετικά υλικά, ξυλάλευρο). Παραδίνεται προς επεξεργασία σε κατάλληλα κλειστά δοχεία. Ο µολυσµένος εξοπλισµός (βούρτσες, ξεσκονόπανα) πρέπει να καθαριστούνε αµέσως µε νερό. Καταστρέφεται λαµβάνοντας υπ΄ όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών.

7. Χειρισµός και αποθήκευση
Χειρισµός Υποδείξεις για ασφαλή χειρισµό Το προϊόν ενδέχεται να περιέχει επικίνδυνα πτητικά συστατικά, µε πιθανή συσσώρευση στο µη αεριζόµενο ανώτερο τµήµα βαρελιών ή κιβωτίων. Ανοίγετε τις συσκευασίες σε καλά αεριζόµενους χώρους. Μην αναπνέετε ατµούς. Υποδείξεις για την προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη ∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα προστασίας πυρκαΐάς. Αποθήκευση Τεχνικά µέτρα/συνθήκες διατήρησης ∆ιατηρείται καλά κλειστό, δροσερό και ξηρό. ∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα τεχνικά µέτρα προστασίας. Αποθήκευση των προϊόντων Να προστατευθεί από παγετό. Για να διατηρηθεί η ποιότητα του προϊότνος, αποθηκεύεται µακρυά από θερµότητα και άµεση ηλιακή ακτινοβολία. ∆ιατηρείται σε θερµοκρασίες µεταξύ 5 °C και 25 °C. Ασυµβίβαστα πρΐόντα Προΐόντα που δεν έχουν αξιοσηµείωτες ασυµβίβαστες ιδιότητες. Κατηγορία αποθήκευσης 12: µη εύφλεκτα υγρά.

8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόντα/ατοµική προστασία
Εθνικές οριακές τιµές ανωτάτης συγκέντρωσης στον τόπο εργασίας (Germany)
No exposure limits established.

ACGIH Exposure Limits
No exposure limits established.

Έλεγχοι έκθεσης Τεχνικά προστατευτικά µέτρα Πάρτε µέτρα καλού εξαερισµού. όπου είναι δυνατόν αυτό πρέπει να γίνει µε τοπική απορρόφηση ή µέσω καλού γενικού εξαερισµού. 3 (6)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
_______________________________________________________________________________________________ EU/EL Vinamul 3525 Ονοµασία προΐόντος 28.Ιουλ.2005 Αριθµός φύλλου δεδοµένων 85492 Επεξεργάστηκε την ασφάλειας υλικού MSDS 04.Οκτ.2005 0.01 Ηµεροµηνία έκδοσης Αριθµός αναθεώρησης _______________________________________________________________________________________________

Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός Γενικές υποδείξεις Μέτρα υγιεινής Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείµατα και κατά το τέλος της εργασίας. Κατά την χρησιµοποίηση µην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Βγάλετε αµέσως την µολυσµένη ενδυµασία. Πλύνετε τα µολυσµένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. προστατευτικά γυαλιά.

Προστασία των µατιών

Προστασία των χεριών Γάντια ανθεκτικά στις χηµικές ουσίες Γάντια λάστιχου Κατάλληλο υλικό Αυτοί οι τύποι προστατευτικών γαντιών διατίθενται από πληθώρα κατασκευαστών. Τύπος Λάβετε υπόψη σας τις αναλυτικές δηλώσεις του κατασκευαστή και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στο ελάχιστο πάχος και τον ελάχιστο χρόνο ως τη διάτρηση. Λάβετε επίσης υπόψη σας τις ειδικές συνθήκες εργασίας, κάτω από τις οποίες χρησιµοποιούνται τα γάντια

9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Όψη Μορφή Χρώµα Οσµή Υγρό λευκό γλυκώδες

Σηµείο/περιοχή τήξεως Σηµείο/περιοχή βρασµού τιµή pH Ιξώδες Πίεση ατµού ∆ιαλυτότητα σε νερό

0 °C 100 °C 7.5 ~50 mPa*s 23.99 hPa @ 25 °C διαλυτό

10. Σταθερότητα και αντιδρασιµοτητα
Σταθερότητα Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται Θερµική αποσύνθεση Σταθερό κάτω από τις προδιαγραφόµενες υποδείξεις αποθήκευσης ∆έν παγώτεται υλικά που αντιδρούν µε το νερό. Αυτό το πολυµερές µε σταυροδεσµούς απελευθερώνει φορµαλδεΰδη σε εφαρµογές που χρησιµοποιούν θερµοκρασίες άνω των 100 °C. 4 (6)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
_______________________________________________________________________________________________ EU/EL Vinamul 3525 Ονοµασία προΐόντος 28.Ιουλ.2005 Αριθµός φύλλου δεδοµένων 85492 Επεξεργάστηκε την ασφάλειας υλικού MSDS 04.Οκτ.2005 0.01 Ηµεροµηνία έκδοσης Αριθµός αναθεώρησης _______________________________________________________________________________________________ Επικίνδυνες αντιδράσεις Κανένας ιδιαίτερος κίνδυνος.

11. Τοξικολογικά στοιχεία
∆εν υφίστανται τοξικολογικά στοιχεία. Να τηρούνται οι κοινές προδιαγραφές υγιεινής κατά τον χειρισµό του προϊόντος.

12. Οιικολογικά στοιχεία
∆εν υπάρχουν οικολογικά στοιχεία.. Το υλικό δεν είναι επιβλαβές για το περιβάλλον, σύµφωνα µε την εµπειρία µας.

13. Στοιχεία σχετικα µε τη διαθεση (Εξάλειψη)
Πληροφορίες προΐόντος Να διατεθεί αφού ληφθούν υπόψη οι Νόµοι περί απορριµµάτων. Η επιλογή της διαδικασίας διάθεσης εξαρτάται από τη σύνθεση του προϊόντος κατά το χρόνο της διάθεσης και τις τοπικές διατάξεις και δυνατότητες διάθεσης. Το αραιωµένο διάλυµα µπορεί να εισαχθεί σε εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού, εφόσον συµφωνήσει προηγουµένως η αρµόδια Αρχή για τη λειτουργία της εγκατάστασης. λερωµένες συσκευασίες να αδειάζονται το καλύτερο δνατόν, µετά από σχετικό καθαρισµό µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν. Να προσέξξετε τις νόµιµες διατάξεις σχετικά µε την επαναµεταχείριση ή ανακύκλωση του µεταχειρισµένου υλικού συσκευασίας Η κατάταξη ενός κωδικού απορριµµάτων σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό κατάλογο απορριµµάτων (ΕΑΚ) πρέπει να γίνει κατόπιν συνεννόησης µε την τοπική επιχείρηση διάθεσης απορριµµάτων.

Μη καθαρισµένες συσκευασίες

Εευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων

14. Στοιχεία σχετικά µε τη µεταφορά
ADR/RID ADNR Μη ρυθµιζόµενο Μη ρυθµιζόµενο

ICAO/IATA IMDG

∆εν πρόκειται για επικίνδυνο φορτίο Μη ρυθµιζόµενο

15. Στοιχεία σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις
Σώµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό της ΕΟΚ Για το προίόν δεν απαιτείται σήµανση σύµφωνα µε την Οδηγία 67/548/ΕΚ (παράρτηµα VI)

5 (6)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
_______________________________________________________________________________________________ EU/EL Vinamul 3525 Ονοµασία προΐόντος 28.Ιουλ.2005 Αριθµός φύλλου δεδοµένων 85492 Επεξεργάστηκε την ασφάλειας υλικού MSDS 04.Οκτ.2005 0.01 Ηµεροµηνία έκδοσης Αριθµός αναθεώρησης _______________________________________________________________________________________________

Κατηγορία κινδύνου υδάτων (WGK) Κατηγορία επικινδυνότητας για 1 το νερό WGK Αριθ. Πρωτοκ. επικινδυνότητας 662 για το νερό WGK. Κατηγοριοποίηση σύµφωνα µε τον κανονισµό επικίνδυνων για το νερό υλικών Πηγή επικινδυνότητας για το VwVwS, παραρτήµατα 1 ή 2 νερό WGK

16 . Αλλα στοιχεία
Φράση(εις)-R R36/38 - Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα. Για περισσότερες πληροφορίες : Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε ∆ελτίο Τεχνικών Στοιχείων (www.celaneseemulsions.com). ∆ιάφορες πληροφορίες: Στο προϊόν µπορεί να βρίσκονται ίχνη υπολοίπων µονοµερών.. βινυχλωρίδιο . οξεικό βινύλιο . Acetaldehyde . Nmethylolacrylamide. Ακρυλαµίδιο. Οι τροποποιήσεις έναντι της προηγούµενης έκδοσης φέρουν τα διακριτικά *** Οι πηγές των σπουδαιότερων στοιχείων, που χρησηµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία του ∆ελτίου Ασφάλειας Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο δεδοµένων ασφαλείας βασίζονται σε στοιχεία που ανήκουν στην εταιρεία Celanese και σε δηµόσιες πηγές, θεωρούµενες έγκυρες ή αποδεκτές.. Η απουσία στοιχείων δεδοµένων που απαιτούνται από τις οδηγίες ANSI ή 2001/58/EΟΚ υποδηλώνει πως δε διατίθενται δεδοµένα που πληρούν αυτές τις απαιτήσεις. Επιπλέον πληροφορίες Οι παρούσες πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις µας. Σκοπός τους είναι η περιγραφή των προϊόντων µας σχετικά µε τις απαιτήσεις ασφαλείας και δε θα πρέπει να εκληφθούν ως εγγύηση ή δήλωση κατάστασης και/ή ποιότητας

6 (6)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:7/16/2009
language:Greek
pages:6