152 68130493 by msds

VIEWS: 3 PAGES: 6

									Seznam varnostnih podatkov v skladu z uredbo (ES) t. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Vinamul 8330 EUSI/SN MSDS tevilka 85500 Datum dopolnjene izdaje 21.apr.2009 íslo revízie 1.01 Datum izdaje 21.apr.2009 _______________________________________________________________________________________________

1. Identifikacija snovi/pripravka in podatki o dobavitelju
Ime proizvoda

Vinamul 8330
Proizvajalec, uvoznik, dobavitelj/distributer Celanese Emulsions GmbH Frankfurter Straße 111 D-61476 Kronberg/Ts. Germany Informacija o proizvodu PS-Emulsions@celanese.de Telefonska tevilka za klic v sili +49 (0)69-305 6418 Koncna uporaba: industrija lepil

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH
Výkazy rizika oznacevanje ni obvezno potrebno

Pogost stik lahko povzro i dra enje ko e in o i, e posebej, e se izdelek lahko popolnoma posu i Vnetljive tekocineSestavni deli z mejnimi vrednostmi, ki jih je potrebno nadzorovati in ki se nana ajo na delovno mesto

3. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH
Kemijska karakterizacija vodena homo-polimerizat disperzija Osnova: Vinilacetat

4. UKREPI ZA PRVO POMO
Splo ne informacije Vdihavanje Ko a Umazana, prepojena oblacila takoj slecite in jih okolju varno odstranite . Umaknite se na sve zrak. Sperite z milom in vodo. e simptomi ne izginejo, pokli ite zdravnika.

e simptomi ne izginejo, pokli ite zdravnika.

1 (6)

Seznam varnostnih podatkov v skladu z uredbo (ES) t. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Vinamul 8330 EUSI/SN MSDS tevilka 85500 Datum dopolnjene izdaje 21.apr.2009 íslo revízie 1.01 Datum izdaje 21.apr.2009 _______________________________________________________________________________________________

O i

Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Takoj pokli ite zdravnika. Pri zau itju takoj poi ite zdravnika in mu poka ite ta vsebnik ali nalepko/etiketo. ste pri zavesti, pijte obilo vode. Ne povzro ajte bruhanja brez navodil zdravnika. e

Zau itje

Navodila za zdravnika Glavni simptomi Oskrba Nobena znana. Simptomatsko zdravljenje.

5. UKREPI OB PO ARU
Primerna gasila pena. suh prah. ogljikov dioksid (CO2). razpr ena voda. Sredstva za ga enje, ki iz varnostnih razlogov ne smejo biti uporabljena Ne uporabljajte kompaktnega vodnega toka, ker se lahko razpr i in raz irja po ar. Posebna nevarnost pri izpostavljenju, ki izvira iz same snovi ali pripravka, njihovih zgorevalnih produktov, ali spro enih plinov pri pogojih, ki dajejo nepopolno zgorevanje, lahko obstaja nastali nevarni plin iz Ogljikov monoksid ogljikov dioksid (CO2) Plini, ki nastajajo pri po aru organskih materialov, se morajo nacelno uvrstiti kot dihalni strupi Posebna za itna oprema za gasilce Po potrebi nosite pri ga enju neodvisen (avtonomen) dihalni aparat. Okoljevarstveni ukrepi Zaha te a zachytávajte vodu na hasenie po iaru. Druge informacije To je izdelek na vodni osnovi in ne predstavlja posebne po arne ali eksplozijske nevarnosti.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH
Osebni varnostni ukrepi Kontaminirane povr ine so izredno spolzke. Prepre ite stik s ko o in o mi. Okoljevarstveni ukrepi Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Ne izpirajte v povr insko vodo ali v kanalizacijski sistem.

2 (6)

Seznam varnostnih podatkov v skladu z uredbo (ES) t. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Vinamul 8330 EUSI/SN MSDS tevilka 85500 Datum dopolnjene izdaje 21.apr.2009 íslo revízie 1.01 Datum izdaje 21.apr.2009 _______________________________________________________________________________________________ Postopki i enja Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom (npr. peskom, silikagelom, vezivom za kisline, univerzalnim vezivom, aganjem). Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Kontaminirano opremo (krta e, krpe), je treba takoj o istiti z vodo. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADI
Ravnanje (rokovanje)

ENJE

Navodilo za varno rokovanje Izdelek lahko vsebuje nevarne hlapne sestavine, ki se lahko naberejo v neprezra evanih koncih sodov ali kontejnerjev. Kontejnerje odprite na zra enem kraju. Ne vdihavati hlapov. Navodila za za cito pred po arom in eksplozijo Niso potrebni posebni po arno-varnostni ukrepi. Shranjevanje/skladi enje Shranjevanje materiala Za citite proti zmrzovanju. Da bi ohranili kakovost izdelka, ga ne shranjujte na vro ini ali na neposredni son ni svetlobi. Hranite pri temperaturah med 5 in 35 °C. Tehni ne mere/Pogoji pri shranjevanju/skladi enju Hranite tesno/hermeti no zaprto na suhem in hladnem mestu. Niso potrebni posebni tehni ni varovalni ukrepi. Nezdru ljivi/nekompatibilni proizvodi Ni posebnih omejitev pri skladi enju z drugimi proizvodi Po Nem ki skladi ni klasifikaciji uvrstitev v razred 12: Negorljive tekocine.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Nacionalne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

Nadzor izpostavljanja Tehni ni ukrepi Poskrbite za zadostno prezra evanje. e je prakti no izvedljivo, je to treba dose i z uporabo lokalnih odzra evalnikov in dobrim splo nim odvzemanjem.

Osebna varovalna oprema Splo na navodila Prepre ite stik s ko o in o mi. 3 (6)

Seznam varnostnih podatkov v skladu z uredbo (ES) t. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Vinamul 8330 EUSI/SN MSDS tevilka 85500 Datum dopolnjene izdaje 21.apr.2009 íslo revízie 1.01 Datum izdaje 21.apr.2009 _______________________________________________________________________________________________ Higienski ukrepi Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika. Med uporabo ne jejte, pijte ali kadite. Takoj slecite vsa kontaminirana obla ila. Operite kontaminirana obla ila pred ponovno uporabo. varovalna o ala. rokavice, odporne proti kemikalijam rokavice iz kav uka Raznorazni izdelovalci ponujajo to vrsto za itnih rokavic. Bodite pozorni na podrobne izjave izdelovalcev, predvsem kar se ti e minimalne debeline in minimalnega asa za prepustnost. Upo tevajte tudi doti ne delovne pogoje, pod katerimi se rokavice uporabljajo

Za Za

ita o i ita rok Primeren material Tip

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
Izgled Oblika Barva Vonj teko e bela sladek

pH Metoda Viskoznost Metoda Parni tlak Vodotopnost

4.0 - 5.0 ISO 976 1200 - 2000 mPa*s @ 25°C Brookfield Visc. RVT Sp. 3 / 20 r.p.m. 24 hPa @ 25°C me ljivo

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
Obstojnost Obstojno pri priporo enih pogojih skladi enja

Pogoji, ki se jim je treba izogibati Ne zamrzujte. Materiali, ki se jim je treba izogibati Termicna razgradnja in razkroj Nevarne reakcije materiali, ki reagirajo z vodo

Pri predpisanem skladi

enju in uporabi ne razpade.

Ni omembe vrednega tveganja.

4 (6)

Seznam varnostnih podatkov v skladu z uredbo (ES) t. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Vinamul 8330 EUSI/SN MSDS tevilka 85500 Datum dopolnjene izdaje 21.apr.2009 íslo revízie 1.01 Datum izdaje 21.apr.2009 _______________________________________________________________________________________________

11. TOKSIKOLO KI PODATKI
Toksikolo ki podatki ne obstajajo. Upo tevajte higienske predpise, ki so obicajni pri delu s kemikalijami.

12. EKOTOKSIKOLO KI PODATKI

Ekolo ki podatki ne obstajajo.. Material po dolgoletnih izku njah nima nobenega kodljivega vpliva na okolje .

13. ODSTRANJEVANJE
Informacija o proizvodu Ob upo tevanju pravnih zakonov ter uredb o odpadkih treba okolju primerno odstraniti. Izbor postopka o odstanjevanju odpadkov je odvisen od sestave proizvodov v trenutku odstranjevanja ter od krajevnih zakonodaj in mo nosti okolju primernega odstranjevanj . Razredcena raztopina se lahko odvede v biolo ko cistilno napravo, ce je za organ oblasti, ki je pristojen za obratovanje le-te vnaprej izdal soglasje.. Kontaminirana embala a se mora optimalno izprazniti, po ustreznem ci cenju pa se lahko nato reciklira. . Upo tevati se morajo zakonska dolocila glede ponovne uporabe ali odlaganja rabljenega embala nega materiala.. Dodelitev kljucne tevilke za odpadke v skladu z Evropskim katalogom odpadkov (EAK) se mora opraviti v soglasju z regionalnim podjetjem za odlaganje odpadkov.

Kontaminirana pakiranje

Evropski katalog odpadkov

14. TRANSPORTNI PODATKI
ADR/RID ADNR ni regulirano ni regulirano

ICAO/IATA IMDG

Nenevarno blago ni regulirano

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH
Oznacevanje v skladu s smernicami ES

oznacevanje ni obvezno potrebno

5 (6)

Seznam varnostnih podatkov v skladu z uredbo (ES) t. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Vinamul 8330 EUSI/SN MSDS tevilka 85500 Datum dopolnjene izdaje 21.apr.2009 íslo revízie 1.01 Datum izdaje 21.apr.2009 _______________________________________________________________________________________________ Razred ogro anja vode (WGK): WGK - Razred ogro anja vode WGK vir

1 Classification based on addendum 4 (VwVwS)

16. DRUGE INFORMACIJE
R -stavek(stavki)

Za nadaljnje informacije glejte: Za nadaljnje informacije glejte List s tehni nimi podatki (www.celanese-emulsions.com). Druge informacije: V izdelku lahko najdete sledove odpadnih monomerov: Vinilacetat Spremembe v primerjavi s prej njo verzijo so oznacene z ***. Viri kljucnih podatkov, uporabljeni pri sestavljanju varnostnega lista Informacije v tem varnostnem listu temeljijo na podatkih, ki jih ima v lasti dru ba Celanese, in javnih virih, za katere se meni, da so veljavni ali zadovoljivi. Pomanjkanje podatkov, ki jih zahtevata ANSI (Ameri ki institut za nacionalne standarde) oz. 1907/2006, dokazuje, da ni na voljo podatkov, ki bi ustrezali zahtevam.. Druge informacije Ti podatki temeljijo na na em trenutnem znanju. Opisujejo na e izdelke glede na varnostne zahteve in ne predstavljajo garancije ali izjave o stanju in/ali kakovosti.

6 (6)


								
To top