Docstoc

ASP.NET ____ VB.NET

Document Sample
ASP.NET ____ VB.NET Powered By Docstoc
					การเขียน ASP.NET ด้วย VB.NET
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
  1. เพื่อศึกษารู ปแบบและความสามารถของ ASP.NET
  2. เพื่อเข้าใจถึงแนวคิดของการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย
  ASP.NET โดยใช้ภาษา VB.NET
  3. เพื่อศึกษาการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย ASP.NET ติดต่อกับ
  ฐานข้อมูลได้
 วิธีการศึกษา
      ี่
1.อุปกรณ์ ทใช้ ในการศึกษา
   - โปรแกรม Microsoft Windows XP Professional
   - โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Internet Information Server (IIS) 5.0
   - โปรแกรม . NET Framework SDK เวอร์ชน 1.0 ั่
   - โปรแกรม Microsoft Data Access Component(MDAC)
   - โปรแกรมฐานข้อมูล Mricosoft Access XP
   - โปรแกรม TextEditor เช่น Notepad
   วิธีการศึกษา(ต่ อ)

2.ขั้นตอนการศึกษา
 - ติดตั้งโปรแกรม Internet Information Server (IIS) 5.0
 - ติดตั้งโปรแกรม .NET Framework SDK เวอร์ชน 1.0 ั่
 - ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Data Access Component(MDAC)
 - ศึกษารู ปแบบและความสามารถของ ASP.NET
             ั่
 - ศึกษารู ปแบบและฟังก์ชนพื้นฐาน ของภาษา VB.NET
  วิธีการศึกษา(ต่ อ)

            ั่
- ศึกษารู ปแบบและฟังก์ชนพื้นฐาน ของภาษา VB.NET
- ศึกษาการทางานของ ADO.NET เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล
- ทดลองเขียนโปรแกรม
       ่
วรรณกรรมที่เกียวข้ อง
  .NET (ด็อตเน็ต) เป็ นเทคโนโลยีที่ไมโคซอฟท์สร้างขึ้นมา เพื่อให้
  การติดต่อสื่ อสาร หรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์ม
       ิ่
  สมบูรณ์ยงขึ้น ซึ่งถือเป็ นแนวความคิดที่สาคัญเป็ นอย่างยิงของการ
                              ่
  เขียนโปรแกรมยุคใหม่ คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยไม่
           ั
  ขึ้นกับระบบปฎิบติการหรื ออุปกรณ์ ที่สามารถเชื่อมต่อกับ
  อินเตอร์เน็ตได้
  ASP.NET
  ASP.NET (Active Server Pages.NET) ได้รับการพัฒนามาจาก ASP
      ั่
  เวอร์ชน 3.0เพื่อให้สามารถรองรับแนวคิดของ .NET ได้โดยเราสามารถ
  พัฒนา ASP.NET ได้จากทุกภาษาที่สนับสนุนแนวคิดของ . NET โดยที่
        ็
  นิยมใช้กคือ VB.NET, C# ,JScript.NET เป็ นรู ปแบบแอพพลิเคชันที่
                           ้
  สร้างเพื่อทางานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยจะโต้ตอบกับผูใช้งานเหมือนเว็บ
  เพจทัวไป การทางานของ ASP.NET จะเป็ นแบบ Server-Side Script ซึ่ง
     ่
  เป็ นการทางานที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
   แนวคิดของ ASP.NET
                                 เว็บเซิร์ฟเวอร์

                                  ASP.NET
เว็บบราวเซอร์
                            ไฟล์  แปลเฉพาะครั้งแรก  ASPX
        Request            Request
                            ASPX            Engine
              อินเตอร์เน็ต
         Respone


                  Respone       Page
                            Class
การใช้ งาน ASP.NET
                 ั
การที่จะใช้งาน ASP.NET ได้น้ นยังต้องใช้โปรแกรมหลักๆ อีก
3ชนิด นอกเหนือจากการสร้างและใช้งานเว็บเพจแบบธรรมดา คือ
1. โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อจาลองเครื่ องเป็ นเซิร์ฟเวอร์ ในที่น้ ีคือ
   Internet Information Server(IIS)5.0
2. โปรแกรมที่ทาให้เครื่ องมีสภาพแวดล้อมของ.NET ในที่น้ ีคือ .NET
               ั่
   Framework SDK เวอร์ชน 1.0
3. โปรแกรมสาหรับใช้งาน ADO.NET เพื่อติดต่อฐานข้อมูล ในที่น้ ีคือ
   Microsoft Data Access Component(MDAC) เวอร์ช้ น 2.7ั
VB.NET
  VB.NET (Visual Basic . NET) เป็ นภาษาที่ถูกพัฒนาจาก Visual Basic 6.0
  ให้เป็ นภาษาเขียนโปรแกรมแบบ Object Oriented Programming เต็มตัว
                               ่
  เทียบเท่ากับภาษา C++ หรื อ Java ทาให้มีโครง Java ซึ่ งอยูภายใต้แนวคิดของ
  .NET ทาให้ภาษาเขียนโปรแกรมต่างๆ ที่รองรับ .NET สามารถแชร์
  ความสามารถร่ วมกันได้
  VB.NET นั้นเป็ นเครื่ องมือที่ใช้เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแอพพลิเคชันเพื่อใช้
  งานบน WINDOWS รวมทั้งโปรแกรมที่ทางานร่ วมกับอินเตอร์ เน็ตผ่าน
  อุปกรณ์ต่างๆเป็ นเครื่ องมือที่เหมาะกับการสร้างแอพพลิเคชันที่เน้นการติดต่อ
     ้                 ่
  กับผูใช้งานบ่อยๆ ต้องการความยืดหยุนในการแก้ไขสู ง
VB.NET(ต่ อ)
VB.NET มีความสามารถเพิมขึ้นมากมายเช่น
              ่
 แชร์ ความสามารถกับภาษาอื่นๆ ภายใต้แนวคิดของ .net ทาให้การเขียน
 โปรแกรมต่างๆที่รองรับ .netสามารถแชร์ ความสามารถร่ วมกัน นันคือการ
                                ่
 แชร์ ไลบรารี ซ่ ึ งกันและกัน เช่น เราสามารถเขียน โปรแกรมด้วย VB.NET แต่
 สามารถใช้คลาสไลบรารี ของ C++ .NET ได้
 จัดการหน่ วยความจาได้ดีข้ ึน VB.NET ความสามารถด้านการจัดการ
                   ั
 หน่วยความจาจะถูกโอนไปให้ตวภาษาจัดการ จัดการได้
 รองรับ ADO.NET

                               ั
 สร้างเว็บเพจด้วย ASP.NET Asp.net เกิดขึ้นมาเพื่อจะช่วยให้นกพัฒนาเว็บเพจ
 สามารถสร้างเว็บแอพพลิเคชันที่ทางานได้รวดเร็ ว และติดต่อฐานข้อมูลได้ดี
 กว่าเดิม โดย VB.NET เป็ นภาษาหนึ่งที่สามารถสร้างเว็บเพจ ASP.NET ได้
ADO.NET
ADO.NET ( ActiveX Data Object .NET)
ทาหน้าที่รับผิดชอบในส่ วนของการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล
ประเภทต่างๆ ของสถาปั ตยกรรม .NET โดยอาศัย
เทคโนโลยี OLEDB Data Provider เป็ นตัวกลางใน
การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแต่ละประเภท
ADO.NET (ต่ อ)
  ออบเจ็กต์หลักของเทคโนโลยี ADO.NET ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1 . กลุ่มออบเจ็กต์ที่อาศัย OLEDB Provider ทาหน้าที่เข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล มี
  3 ตัวคือ ออบเจ็กต์ OleDbConnection , OleDbDataAdapter และ
  OleDbCommand
2. กลุ่มออบเจ็กต์ที่อาศัย MS SQL Server Provider ทาหน้าที่เข้าถึงข้อมูลใน
  ฐานข้อมูล มี 3 ตัวคือ ออบเจ็กต์ SqlConnection . SqlDataAdapter และ
  SqlCommand
3. กลุ่มออบเจ็กต์ที่ใช้เก็บผลการทางาน มี 3 ตัวคือ ออบเจ็กต์ DataSet ,
  OleDbDataReader และ SqlDataReader
ผลการศึกษาและวิจารณ์
  จากการศึกษา การที่จะพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย ASP.NET ได้
             ั
  นั้นจาเป็ นจะต้องรู ้จกพื้นฐานของภาษาหลักที่รองรับเทคโนโลยีของ
  .NET ด้วยในการศึกษานี้เลือกใช้ VB.NET ซึ่ง ASP.NET นั้นจริ งๆ
  แล้วไม่ใช้ภาษาโปรแกรม ASP.NET มีความสามารถในการรับส่ ง
  ข้อมูล แปลค่าข้อมูล และควบคุมคอลโทรลต่างๆแต่ภาษา VB.NET
  ที่ถูกเขียนในส่ วน Server-Side Code จะเป็ นตัวที่จะกาหนดทิศ
  ทางการทางานของโปรแกรมว่าจะให้ทางานอย่างไร
ข้ อดีที่เลือก VB.NET มาใช้ ร่วมกัน ASP.NET
                           ้
  ไวยากรณ์ภาษาคล้ายคลึงกับ VBScript มาก ทาให้คนที่คุนเคยกับ
             ้        ั
  การเขียน ASP ไม่ตองมาศึกษาภาษาใหม่ท้งหมด ช่วยลดเวลาใน
  การเรี ยนรู ้ไปได้มาก
  ลักษณะการเขียนโปรแกรมของ VB.NET ถือว่าเข้าใจได้ง่ายกว่า
  C# และ Jscript.net ซึ่งพัฒนามาจากภาษา C++ รวมกับ JAVA
  ภาษา VB.NET ถือว่าเป็ นภาษาโดยปริ ยาย(default) สาหรับการ
  เขียน ASP.NET หมายความว่าถ้าเราไม่เจาะจงลงไปว่าจะใช้
  ภาษาใด คอมพิวเตอร์จะถือว่าเป็ นภาษา VB.NET
  โครงสร้ างของไฟล์ ASP.NET (*.aspx)
  การเขียนเว็บแอพพลิเคชันด้วย ASP.NET จะถูกเก็บเป็ นไฟล์ชื่อ *.aspx
   โครงสร้างของไฟล์ *.aspx จะประกอบไปด้วยส่ วนต่างๆ 6ส่ วนคือ
     Directive Page
     Server-Side Code
     Client-Side Code
     Static Text
     Web Controls
     Html Controls
          ่
 ตัวอย่ างโปรแกรมทีทดลองเขียนด้ วย ASP.NET
<%@ Page Language = “VB” %>
<%@ Import Namespace="System.Drawing" %>
<html>
<head><title>ตัวอย่างโปรแกรมที่ทดลองเขียนด้วย ASP.NET</title>
<script runat="server">
Sub AddLabel(o As Object, e As EventArgs)
myLabel.Text = myText.Text
End Sub
</script>
</head>
<body>
<form runat="server">
<asp:Textbox id="myText" AutoPostBack="True" runat="server" />
<asp:Label id="myLabel" runat="server" />
<asp:Button id="myButton" Text="ตกลง" OnClick ="AddLabel" >
</form>
</body>
</html>
แสดงหน้ า Web Form ถูกเรียกใช้
 เมื่อเว็บฟอร์มถูกเรี ยกใช้  เมื่อมีการกรอกข้อมูลแล้วกดตกลง
   ตัวอย่ างโปรแกรมเขียนแบบ Code-Behind
            ไฟล์ TestCodeBehind.aspx
<%@ Page src=" TestCodeBehind.vb" inherits="CodeBehindTesting.UsernameDisplay" %>
<html>
<head><title>Code-Behind Example</title></head>
<body>
<form runat="server">
<asp:TextBox id="myText" runat="server" />
<asp:Button id="myButton" Text="ตกลง" OnClick= " AddLabel " runat="server" />
<asp:Label id="myLabel" runat="server" />
</form>
</body>
</html>
 ตัวอย่ างโปรแกรมเขียนแบบ Code-Behind (ต่ อ)
             ไฟล์ TestCodeBehind.vb
Imports System
Imports System.Web.UI.WebControls
Namespace CodeBehindTesting
Public Class UsernameDisplay : Inherits System.Web.UI.Page
 Public myText As TextBox
 Public myButton As Button
 Public myLabel As Label
 Protected Sub AddLabel(o As Object, e As EventArgs)
  myLabel.Text = myText.Text
 End Sub
End Class
แสดง เมื่อ Web Form ถูกเรี ยกใช้
 เมื่อเว็บฟอร์มถูกเรี ยกใช้  เมื่อมีการกรอกข้อมูลแล้วกดตกลง
ตัวอย่ างโปรแกรมทีเ่ ขียนติดต่ อกับฐานข้ อมูล
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>
<html><head><title>แสดงข้อมูลใน DataGrid แบบง่ายที่สุด</title>
<script runat="server">
Sub Page_Load()
 If IsPostBack=False Then
  myDataBinding()
 End If
End Sub
Sub myDataBinding()
 Dim connectionString As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
   Source=c:\inetpub\wwwroot\listcontrols\subject.mdb"
 Dim myConnection As OleDbConnection = New
OleDbConnection(connectionString)
 myConnection.Open()
ตัวอย่ างโปรแกรมทีเ่ ขียนติดต่ อกับฐานข้ อมูล
(ต่ อ)
Dim selectStatement As String = "Select * From subject"
 Dim myAdapter As OleDbDataAdapter = New OleDbDataAdapter(selectStatement, myConnection)
 Dim myDataSet As New DataSet("subject")
 myAdapter.Fill(myDataSet, "subject")
 myConnection.Close
 myDataGrid.DataSource = myDataSet
 myDataGrid.DataBind
End Sub
</script></head>
<body>
<asp:DataGrid id="myDataGrid" BorderColor="Brown" runat="server" />
</body></html>
ผลของตัวอย่ างโปรแกรมทีเ่ ขียนติดต่ อกับฐานข้ อมูล
แสดงการติดต่ อฐานข้ อมูลโดยผ่ านออบเจ็กต์
    OLEDB Data Provider
           Web Appication


              DataSet


    OleDbDataAdapter     OleDbCommand  OLEDB Data Provider

    ภาษา Sql            ภาษา Sql
          OleDbConnection            ฐานข้อมูล
           MS ACEESS

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:171
posted:7/18/2011
language:Thai
pages:25