pricelist

Document Sample
pricelist Powered By Docstoc
					ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): AKIRA
Òîâàð                  Öåíà (ðóá.)
AKIRA CRM-5105             1400
AKIRA CRM-5605             1600
AKIRA CRM-5805             1600
AKIRA CRM-7605             1600
AKIRA CRM-7805             1600

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): ALPINE
Òîâàð                  Öåíà (ðóá.)
Alpine IXA-W404R            20700
Alpine CDE-9882RSi           8400
Alpine IDA-X305             15300
Alpine iDA-X303             10650
Alpine IDA-X301             7790
Alpine IDA-X301RR            8200
Alpine CDA-105Ri            11250
Alpine CDA-9886R            13500
Alpine CDA-9887R            17000
Alpine CDE-104BTi            9750
Alpine CDE-103BT            9140
Alpine CDE-102Ri            7200
Alpine CDE-101R / RM          6100
Alpine CDE-W203Ri            11800
Alpine DVA-9861Ri            22500
Alpine CDE-9882Ri            9360
Alpine CDE-9880R            8600
Alpine CHA-S634             10990
Alpine IVA-W505R            45200
Alpine IVA-W205R            36140
Alpine IVA-W502R            39000
Alpine DVI-9990R            81000
Alpine IVA-D106R            33540
Alpine IVA-W202R            33900
Alpine DVE-5207             22000
Alpine DHA-S690             28700
Alpine CDE-9872R            3640
Alpine CDA-9884R            10300
Alpine CDA-9812RB            12000
Alpine iDA-X100Ì            16850
Alpine DVA-9965R            52790
Alpine KCE-220UB            950
Alpine RUE-4191             3400

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): BLAUPUNKT
Òîâàð                  Öåíà (ðóá.)
Blaupunkt Seattle MP57         8000
Blaupunkt Sevilla MP38         3250

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): CHALLENGER
Òîâàð                Öåíà (ðóá.)
CHALLENGER DVA-9758TV        7600
Challenger CH-7000          2500
Challenger CH-8036 Rotary TV     5000
Challenger CH-8040          0
Challenger CH-8053 Rotary TV     11200
Challenger CH-8056          7300
Challenger DVA-9705         12000

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): CHEETAH
Òîâàð                Öåíà (ðóá.)
CHEETAH CH-452DX           2300
CHEETAH CH-530DX           3870
VARTA V-CD500            2690

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): CLARION
Òîâàð                Öåíà (ðóá.)
Clarion CX609E            7900
Clarion WXZ468RMP          12500
Clarion DUB278RMP          8900
Clarion MAX385VD           11500
Clarion VRX485VD           14000
Clarion VRX878RVD          35000
Clarion DXZ788RUSB          10550
Clarion DXZ588RUSB          7350
Clarion DXZ388RUSB          5300
Clarion DXZ389RGUSB         5200
Clarion DXZ389RUSB          5290
Clarion DB288RUSB          4690
Clarion DB188RMP           3700
Clarion DB189RGMP          3700
Clarion DB189RMP           3700
Clarion FB288RBT           5000
Clarion FB289RBT           5000
Clarion CZ109E            3800
Clarion CZ109ER           3800
Clarion CZ109EG           3800
Clarion CZ209E            4800
Clarion CZ209ER           4800
Clarion CZ209EG           4800
Clarion CZ509E            7800
Clarion CZ509ER           7800
Clarion CZ509EG           7800
Clarion VRX578RUSB          16000
Clarion MAX688RBT          31500
Clarion VZ709E            37000
Clarion VZ509E            24800
Clarion VX709E            35280

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): ECLIPSE
Òîâàð                Öåíà (ðóá.)
Eclipse CD1000            4000
Eclipse CD1200            5000
Eclipse CD3100            4100
Eclipse CD3200            8300
Eclipse CD5100            7000
Eclipse CD7000            19000
ECLIPSE CD7100            19240
Eclipse CD8445E           15900
Eclipse AV8533            18800
Eclipse AVX2404           19000
Eclipse AVX5000           45000

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): HYUNDAI
Òîâàð                Öåíà (ðóá.)
Hyundai H-CMD2005          9800
Hyundai H-CMMD4046          9400
Hyundai H-CDM8025          2560
Hyundai H-CDM8016          2500
HYUNDAI H-CMD4000          4100
HYUNDAI H-CMD4000          4100
HYUNDAI H-CMD4001          6100
HYUNDAI H-CMD4002          4680
HYUNDAI H-CMD4003          5550
HYUNDAI H-CMD4004          5490
HYUNDAI H-CMD4005          5050
HYUNDAI H-CMD4005          5050
HYUNDAI H-CMD4006TV         4790
HYUNDAI H-CMD4007TV         4790
HYUNDAI H-CMD4008          3100
HYUNDAI H-CMD4009TV         4900
HYUNDAI H-CMD4010          4890
HYUNDAI H-CMD4012          7350
HYUNDAI H-CMD4013          5990
HYUNDAI H-CMD4013          5990
HYUNDAI H-CMD7071          2950
HYUNDAI H-CMD7073          2790
HYUNDAI H-CMD7073          2790
HYUNDAI H-CMD7074          2680
HYUNDAI H-CMMD4042          9750
HYUNDAI H-CDM8019          2100
HYUNDAI H-CDM8023          1900
HYUNDAI H-CDM8023          1900

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): JVC
Òîâàð                Öåíà (ðóá.)
JVC KW-NX7000            33000
JVC KW-AVX900            30500
JVC KW-AVX710            16000
JVC KW-AVX810            21900
JVC KD-AVX44EE            14900
JVC KD-AVX22EE            13000
JVC KD-AVX12EE            8200
JVC KD-AVX11             10500
JVC KD-BT22EE            8000
JVC RM-RK39             500
JVC KD-BT11EE            3600
JVC KD-R303E             2930
JVC KD-PDR51             3900
JVC KD-DV5308            5500
JVC KD-AVX55EE            20000
JVC KD-DV7408            8670
JVC KW-AVX820EE           25100
JVC KD-G847             6100
JVC KD-R207             2970
JVC KD-R302             2970
JVC KD-R307B             2960
JVC KD-R307S             2960
JVC KD-R37              3200
JVC KD-R402             3720
JVC KD-R507EE            4300
JVC KD-R807EE            7300
JVC KD-R907EE            8200
JVC KW-XG707EE            8700
JVC KD-G207             2900
JVC KW-XC407             4950
JVC KW-XG707             8700
JVC KD-SC402             3900
JVC KD-R501EY            4450
JVC KD-AV7001EE           23000
JVC KD-AV7100EE           17000

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): KENWOOD
Òîâàð                Öåíà (ðóá.)
Kenwood KDC-BT6144Y         5960
Kenwood KDC-W241GY          2650
Kenwood KDC-W3044AY         2770
Kenwood KDC-W3044GY         2770
Kenwood KDC-W313GY          2780
Kenwood KDC-W313AY          2780
Kenwood KDC-W4044UAY         3670
Kenwood KDC-W4044UGY         3670
Kenwood KDC-BT6544U         7570
Kenwood KDC-W5644UY         5200
Kenwood KDC-W413UAY         3700
Kenwood KDC-W4644UY         4395
Kenwood KVT-50DVDRY         18800
Kenwood KDC-BT6144Y         5950
Kenwood KDC-BT6544UY         7300
Kenwood KDC-MP243          2920
Kenwood KDV-3241Y          3600
Kenwood KDV-MP4339          3600
Kenwood KDC-W241AY          2960
Kenwood DDX-5022Y          16750
Kenwood DDX-6029Y          28000
Kenwood DPX-313Y           6600
Kenwood DDX-5054            17400
Kenwood DDX-54R            17400

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): LADA
Òîâàð                 Öåíà (ðóá.)
LADA CD5114RMP             2300
LADA CD5115RMP             2300

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): LG
Òîâàð                 Öåíà (ðóá.)
LG LAC-2900N              2940
LG LAC-3900RN             2850
LG LAC-5900RN             2850

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): MYSTERY
Òîâàð                 Öåíà (ðóá.)
Mystery MDV-104            2990
Mystery MDV-604RFU           3200
Mystery MMD-4503BS           6900
Mystery MMD-9100            15900
Mystery MMD-993S            5700
Mystery MMD-995BT           6100
Mystery MMTD 9200S           13300
Mystery MMTD 9270NV black       18000

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): MRM
Òîâàð                 Öåíà (ðóá.)
MRM FD-05HDD              2500
MRM MS-707               8000
MRM SE-6202D              8500
MRM SE-6900              8900

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): NAKAMICHI
Òîâàð                 Öåíà (ðóá.)
Nakamichi MB-VI            5500

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): NRG
Òîâàð                 Öåíà (ðóá.)
NRG NCD-3300              2300
NRG IDM-760              11500
NRG IDV-AV459BT            7200
NRG IDV-AV453             5700
NRG IDV-AV420BT            5800
NRG IDV-400BT-II            5900
NRG IDV-AV380U             5980
NRG IDV-AV365U             4000
NRG IDV-AV308             5000
NRG IDV-AV312             5000
NRG IDV-AV500             4700

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): PANASONIC
Òîâàð                      Öåíà (ðóá.)
Panasonic CQ-VW100W5              14200
Panasonic CQ-VD6505W5              17500

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): PIONEER
Òîâàð                      Öåíà (ðóá.)
Pioneer AVH-P5100DVD              23050
Pioneer AVH-P3100DVD              15700
Pioneer AVH-P4100DVD              23500
Pioneer DVH-3100UB               6680
Pioneer DEH-P7100BT               9800
Pioneer DEH-6100BT               7600
Pioneer DEH-P8100BT               12250
Pioneer DEH-P4100SD               4940
Pioneer DEH-P5100UB               6680
Pioneer DEH-P88RS-II              13900
Pioneer AVH-P6000DVD              25000
Pioneer DEH-3100UB               4620
Pioneer DEH-P800BT               8900
Pioneer DEH-5000UB               5600
Pioneer DEH-600BT                4250
Pioneer DVH-390MP                4000
Pioneer FH-P80BT                11250
Pioneer AVH-P5000DVD              14500
Pioneer AVH-P5900DVD              14300
Pioneer DEH-2100UB               4000
Pioneer DEH-2120UB               4150
Pioneer DEH-2110UB               3690
Pioneer DEH-P3100UB               4620
Pioneer DEH-3110UB               4880
Pioneer AVH-P7900DVD              47500
Pioneer XDV-P6                 24500
Pioneer AN-G3                  4290
Pioneer DEH-1100MP               3150
Pioneer DEH-1100MPB               2900
Pioneer DEH-1120MP               3150
Pioneer DEH-1110MP               2900
Pioneer DVH-P4100UB               8000
Pioneer DEH-P85BT                8900
Pioneer DEH-6010MP               4500
Pioneer DEX-P90RS                42000
Pioneer CD-SR110                900
Pioneer CD-SR100                900

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): PHANTOM
Òîâàð                      Öåíà (ðóá.)
PHANTOM DVM-8500 / DVM-8500G (black / silver)  31900
PHANTOM DVM-1200G                35000
PHANTOM DVM-1317G                33000
PHANTOM DV-600S                 10500
PHANTOM PDVD-704                5500
Phantom NextBase SDV185-SDF           8400
Phantom NextBase SDV485-A          8900
PHANTOM PDVD-703              6990
PHANTOM PDVD-851              8600
PHANTOM PDVD-901              10900
PHANTOM PMP-740               10900
PHANTOM-NextBase SDV1102          11500
PHANTOM-NextBase SDV685-A          6900
PHANTOM Central Arm             900
PHANTOM Headrest Mount for SDV1102     900
PHANTOM Mirror Stand            800
PHANTOM PHANTOM GC-2            1500
PHANTOM-NextBase MVS-PRO          1990
PHANTOM VM7516               1200
PHANTOM VM7525               2200

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): POWER ACOUSTIK
Òîâàð                    Öåíà (ðóá.)
Power Acoustik PTID-4003          12000
Power Acoustik PTID-4005          14500
Power Acoustik PTID-8960          14000
Power Acoustik PTID-4007          8500
Power Acoustik PAVN-4210          45000

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): PROLOGY
Òîâàð                    Öåíà (ðóá.)
Prology MDD-702L              8550
Prology MDN-1750T              18000
Prology MDN-1430T              11000
Prology MDN-2650T              17000
Prology MDN-2740T              16500
Prology MDD-7120T              15000
Prology MDD-7200T              13260
Prology MDD-7300T              14300
Prology DVS-2140              13260
Prology DVS-2135              13260
Prology DVS-2130              8320
Prology DVS-2125 mK II           7800
Prology DVS-1230              5330
Prology DVS-1235              5330
PROLOGY CMD-220               4490
PROLOGY CMD-220R              3690
PROLOGY CMD-220UR              4990
PROLOGY MCD-225               2490
PROLOGY CMU-400               2200
PROLOGY CMD-115               2200
PROLOGY DMD-190 B/G             3300
PROLOGY DVD-510 B/R             3300
PROLOGY DVD-510 S/R             3300
PROLOGY DVD-520 B/G             3400
PROLOGY DVD-525UR              3900
PROLOGY DVD-627U              3900
PROLOGY DVS-1135 B/R            5600
PROLOGY DVS-1350 B/G         7300
PROLOGY MDD-730T           14250
PROLOGY MDH-335GR           3100
PROLOGY MDH-355GR           3300
PROLOGY CMD-125            2500
PROLOGY CMD-150            2400
PROLOGY MCA-1020UR          3100
PROLOGY MCE-519U           3000
PROLOGY MCE-520            3000
PROLOGY MCE-525UR           3200
PROLOGY MCE-540U           3000
Prology MCH-350 R           2670
PROLOGY MCH-620UB           4560
PROLOGY MCT-400R           2670
Prology MDD-720            9500

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): SONY
Òîâàð                 Öåíà (ðóá.)
Sony XAV-W1              23999
Sony XAV-A1              21715
Sony MEX-DV150UE           8300
Sony MEX-DV220EE           10900
Sony MEX-DV80EE            6790
Sony MEX-BT5100            6550
Sony MEX-BT4700U           8200
Sony MEX-BT2707E           5650
Sony MEX-BT3600U           6150
Sony CDX-GT937UI           8800
Sony CDX-GT737UI           7025
Sony CDX-GT637UI           5915
Sony CDX-GT530UI           4920
Sony CDX-GT430U            4060
Sony CDX-GT437UE           4150
Sony CDX-GT33U            3900
Sony CDX-GT237EE           3130
Sony CDX-GT230            3100
Sony CDX-GT24EE            2900
Sony CDX-GT16             2650
Sony CDX-GT427UE           4100
Sony CDX-GT620U            4800
Sony CDX-GT55IP            4500
Sony CDX-GT44IP            3500
Sony CDX-GT227EE           3000
Sony CDX-GT220            3000
Sony MEX-BT2600            4200
Sony CDX-GT527EE           3600
Sony CDX-GT420U            4290
Sony CDX-GT280            3060
Sony CDX-GT929U            6570

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): SOUNDMAX
Òîâàð                 Öåíà (ðóá.)
SOUNDMAX SM-CMD2023                   2550
SOUNDMAX SM-CMD2026                   2000
SOUNDMAX SM-CMD3001                   3340
SOUNDMAX SM-CMD3004                   4145
SOUNDMAX SM-CMD3005                   4900
SOUNDMAX SM-CMD3011TV                  4400
SOUNDMAX SM-CMMD7000TV                  7250
SOUNDMAX SM-CDM1038                   1900
SOUNDMAX SM-CDM1042                   2800
SOUNDMAX SM-CDM1050                   2200
SOUNDMAX SM-CDM1052                   2100

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): SUPRA
Òîâàð                          Öåíà (ðóá.)
SUPRA SDD-T3503                     6000
SUPRA SWM-704B                      16100
SUPRA SDD-4301                      6100
SUPRA SDD-T3003                     5100
SUPRA SWM-745                      7800
SUPRA SCD-302U                      2400
SUPRA SCD-404U                      2700
SUPRA SCD-408U                      2900
SUPRA SCD-B502U                     4700
SUPRA SCD-B509U                     4700
SUPRA SDD-3501                      0
SUPRA SDD-4001                      0
SUPRA SDD-T3505B                     0
SUPRA SDD-T4303                     0
SUPRA SWD-603                      0
SUPRA SWD-702                      0

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): VELAS
Òîâàð                          Öåíà (ðóá.)
VELAS VDM-F2025TV                    0
VELAS VDM-F2030                     0
VELAS VDM-F4030                     0
VELAS VDM-F5025                     0
VELAS VDM-M402TV                     0
VELAS VDM-M404TV                     0
VELAS VDM-MB354TV                    0
VELAS VDM-MB536TV                    0
VELAS VDU-F201                      0
VELAS VDU-F301                      0
VELAS VDU-F901                      0
VELAS VDU-M701                      0
VELAS VDU-M801                      0
VELAS VDU-M901                      0

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ (1 / 2 DIN): Øòàòíûå ãîëîâíûå óñòðîéñòâà
Òîâàð                          Öåíà (ðóá.)
Kovan AV-882 new Ford                  18500
Kovan KAV-3325 Honda                   15900
Kovan KAV-3312 BT new Ford             15900
Kovan KAV-3328 Toyota                17500
Kovan KAV-3350 Toyota                18500
Kovan AV-889 VW Passat Golf-5            18500
Kovan GPS-668                    7400
Phantom DVM-130G HD                 27800
Phantom DVM-3028                  23900
Phantom DVM-8400                  19500
Phantom DVM-8500(black )              21000
Phantom DVM-1319                  21900
Phantom DVM-1331                  23500
Phantom DVM-1317                  23900
Phantom DVM-3500                  22000
Phantom DVM-6500G                  32850
Phantom DVM-6500 HD                 31000
Phantom DVM-7500                  26500
Phantom DVM-1325                  22900
Phantom DVM-1200                  27900
Phantom DVM-1320                  22900
Phantom DVM-1733                  22900
Phantom DVM-1700                  23400
Phantom DVM-3006                  26990
Phantom DVM-3019                  23845
Phantom DVM-1800                  24900
Phantom DVM-3028G                  31500
Phantom DVM-8500G (silver)             26900
Phantom DVM-1319G                  27850
Phantom DVM-1331G                  30900
Phantom DVM-1317G                  30500
Phantom DVM 3500G                  26500
Phantom DVM-6500G HD                39300
Phantom DVM-7500G                  34000
Phantom DVM-1200G HD                34500
Phantom DVM-1320G                  26900
Phantom DVM-1733G                  27900
Phantom DVM-1700G                  33000
Phantom DVM-3006G                  36900
Phantom DVM-3019G                  33500
Phantom DVM-1800G                  33000

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ È ÀÊÓÑÒÈÊÀ ÄËß ÄÎÌÀ: SWANS DIVA (ÑØÀ)
Òîâàð                        Öåíà (ðóá.)
SWANS (DIVA)2.3HT+                 1541290
SWANS (DIVA) F1.1HT+                578390
Swans (DIVA) F5 HT+                 378800
SWANS (DIVA) F4HT+                 376390
SWANS (DIVA) F2.2 HT+                327290
SWANS (DIVA) M6002 HT+               142990
SWANS (DIVA) S600B HT                130690
SWANS DIVA 6.2 HT+                 178690
SWANS DIVA 6.2 HT                  110590
SWANS DIVA 5.2 HT+                 151290
SWANS DIVA 5.2 HT                84790
SWANS DIVA 4.2 HT+                135900
SWANS DIVA 4.2 HT                63790
SWANS (DIVA) V8HT (NEW!!!)            95590
SWANS (DIVA) T700 HT               89430
SWANS (DIVA) M5001                89590
SWANS (DIVA) D3.2 HT+              89090
SWANS (DIVA) D3.2 HT               74890
SWANS (DIVA) D2000 HT              45590
SWANS (DIVA) D10 HT (NEW!!!)           40790
SWANS M1                     47590
SWANS D2.1SE                   47200
SWANS TS6                    45930

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ È ÀÊÓÑÒÈÊÀ ÄËß ÄÎÌÀ: STAX (ßÏÎÍÈß)
Òîâàð                      Öåíà (ðóá.)
STAX SRM-323 II Driver unit           55490
STAX SRS-005 II System              39590
STAX SR-001 MkII System             19390
STAX SR-404 Signature              28990
STAX SR-303 Classic               24490
STAX SRM-007t II Driver unit           142190
STAX SRM-006t II Driver unit           85490
STAX SRS-2050 II System             47625
STAX SRE-750                   9290
STAX SRE-725                   5390
STAX HPS-2                    4990
STAX CPC-1                    690

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ È ÀÊÓÑÒÈÊÀ ÄËß ÄÎÌÀ: BRYSTON
Òîâàð                      Öåíà (ðóá.)
BP-16 black/silver                166000
BP-26 black/silver                248800
14B-SST-2 black/silver              401500
4B-SST-2 black/silver              226000
7B-SST-2 black/silver              220500
2B-SST-2 black/silver              160000
3B-SST-2 black/silver              197900
SP 2 black/silver                350600
BCD 1 black/silver                146500
9B-SST-2 THX black/silver            384500

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ È ÀÊÓÑÒÈÊÀ ÄËß ÄÎÌÀ: REGA
Òîâàð                      Öåíà (ðóá.)
Rega R-VOX                    13840
REGA R1                     21360
REGA R3                     37250
REGA R5                     49640
REGA R7                     110220
REGA R9                     172890
REGA SATURN                   101790
REGA APOLLO                   50190
REGA BRIO-3                                 25990
REGA MIRA-3                                 50790
REGA MAIA-3                                 60790
REGA EXON-3                                 64490
REGA Cursa 3 (MC)                              64490
REGA Cursa 3 (MM)                              64490
REGA Cursa 3 (LINE)                             60490
REGA Planar P2                                19390
REGA Planar P1                                9190
REGA Planar P3-24                              30990
REGA Planar P5                                55000
REGA Planar P7                                101990
REGA Planar P9                                205590
REGA RADIO-3                                 29590
REGA SOLAR REMOTE CONTROL                          2490
REGA RB-1000                                 78990
REGA RB-700                                 34990
REGA RB-300                                 12990
REGA RB-250                                 8190
REGA APHETA MC                                64490
RECA EXACT                                  17590
REGA ELYS-2                                 8590
REGA BIAS-2                                 3900
REGA RB78                                  2890

ÐÀÌÊÈ-ÎÁÙÀß: Îáùèé êàòàëîã
Òîâàð                                    Öåíà (ðóá.)
Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà AUDI 1 DIN / 2 DIN                     0
Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà BMW 1 DIN / 2 DIN                      0
Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà FORD 2 DIN / 1 DIN                     0
Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà MERCEDES-BENZ 1 DIN / 2 DIN                 0
Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà MITSUBISHI 2 DIN                      0
Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà OPEL 1 DIN / 2 DIN                     0
Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà TOYOTA 1 DIN / 2 DIN                    0

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ: Àäàïòåðû ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ, èíòåðôåéñû
Òîâàð                                    Öåíà (ðóá.)
UNI-CANBUS                                   5000
Prology SKC-1.0                                2500
Zexma MFD-207UN Óíèâåðñàëüíûé èíòåðôåéñ                    2850
Àäàïòåð ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ äëÿ Alpine, Clarion, JVC, Kenwood Omega 5.2    3500
Àäàïòåð ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ äëÿ Alpine, Clarion, JVC, Kenwood Omega 4.2    3500
Àäàïòåð ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ CAN-Pioneer ver. 0.2                4500
Àäàïòåð ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ CAN-LPI âåðñèÿ 0.5                 4500
Àäàïòåð ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ Alpine Hummer                   4800
Àäàïòåð ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ Pioneer Hummer                   4800
                                        3200
Àäàïòåð ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ äëÿ Alpine, Clarion, JVC, Kenwood, Panasonic, Pioneer, Sony Omega 1
Àäàïòåð ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ äëÿ Alpine, Clarion, Kenwood, JVC Omega 1.2    3500
Àäàïòåð ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ äëÿ Alpine, Clarion, Kenwood, JVC Omega 3.2    3500
Àäàïòåð ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ Pioneer ver. 3.0                  3500
Àäàïòåð ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ Pioneer 4.0                    3500
                                        6800
Àäàïòîð ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ Chevrolet Tahoe äëÿ Pioneer, Mystery, Phantom, Alpine, JVC, Clarion, KenwoodChevrolet Tahoe L-SBAT
                                        Pioneer IR ver. 1.0
Àäàïòîð ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ äëÿ Pioneer, JVC, Panasonic, Clarion, Kenwood (ÈÊ) 3500
                                        6800
Ìîäóëü óïðàâëåíèÿ VW äëÿ ALPINE, KENWOOD, PIONEER (äæåê), SONY, CARMANY, MYSTERY, PHANTOM, CLARION, JVC - CAN-SB
Ìîäóëü óïðàâëåíèÿ VW äëÿ Pioneer ÈÊ CAN-SBA2-Pioneer IR            6800
                                        6800
CAN-SBAÌîäóëü óïðàâëåíèÿ VW, Audi, Porsche,Scoda äëÿ ALPINE, KENWOOD, PIONEER (äæåê), CARMANY, MYSTERY, PHANTOM, C
CAN-SBA-Pioneer IRÌîäóëü óïðàâëåíèÿ VW, Audi, Porsche, Skoda äëÿ Pioneer ÈÊ 6800
Alpine KCE-858B-R1                               4500
Àäàïòåð ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ äëÿ Alpine, Clarion, Kenwood, JVC         3500
Àäàïòåð ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ Pioneer BMW                    3800
Àäàïòåð ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ Alpine BMW                     3800
Alpine APF-D100PS                               5700
Alpine APF-D100OP                               5700
Alpine APF-D101OP                               5700
Alpine APF-D101PS                               5700
Alpine APF-D101RE                               5700
Alpine APF-D102OP                               6100
Alpine APF-D102RE                               6100
Alpine APF-M111AU                               30700
Alpine APF-M211ME                               44500
Alpine KCE-853B                                5500
Alpine KCE-963B                                16500

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ: AV-âõîäà
Òîâàð                                    Öåíà (ðóá.)
Intro AMP-MT0 Aäàïòåð ïîäêëþ÷åíèÿ øòàòíîãî óñèëèòåëÿ             5500
Intro AMP-TY01 Aäàïòåð ïîäêëþ÷åíèÿ øòàòíîãî óñèëèòåëÿ             5500
Intro AMP-HY01 Àäàïòåð ïîäêëþ÷åíèÿ øòàòíîãî óñèëèòåëÿ             4500
Intro AV-AUDI-01 ÀV-âõîä AUDI                         10900
Lexus AV AV-âõîä Lexus, Toyota LC200                     9400
AUX Porsche Cayenne, Audi, Mercedes                      16400
Intro AV-BMW-E60 ÀV-âõîä BMW                         15000
Intro AV-BMW-E65 AV-âõîä BMW                         15400
Intro AV-INFI-FX ÀV-âõîä Infinity FX                     10900
Âèäåîàäàïòåð Gvif07                              13900
Intro AV-POR-05 ÀV-âõîä Porsche Cayenne                    19900
CAN-SPEED Àäàïòåð ñèãíàëà ñêîðîñòè è òàõîìåòðà VW               5300
Omega BMW MB 3.1 ÑD-èíòåðôåéñ BMW                       4900
Nissan MB Ver 3.0                               3700
CAN-AS-B6 VW Passat B6                            8200
Cayenne CAN-AS-T VW Touareg, PORSCHE Cayenne                 10900
CAN-ART-A VW, Audi, Skoda, Porsche                      4600
                                       8300
CAN-CLIM VW Touareg, Phaeton, Passat B6, Golf V, Touran, Jetta, T5, Caddy, Eos, AUDI A6, 8, Q7
WB-CON2 VW Passat B6, Golf V, Touran, Jetta, Caddy, Eos            9700
WB-CON VW Touareg, T5                             6900
AZ-FM Àäàïòåð çâóêà                              900

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ: Àíòåííû
Òîâàð                                    Öåíà (ðóá.)
Pioneer AN-G3                                3950
Alpine KAE-210DV                               4690
Bigson BAB-9000                               1190
Prology TVA-300                               1870
Bosch Autofun Pro                              470
Cheetah Autoaerial            270
Hyundai H-CA1200             260
Hyundai H-CA2200             330
Hyundai H-CAT5200             970
MRM TV-01                 1000
NRG NA-30                 400
NRG NAT-200                850
Supra STA-2                600
Velas VA-04TV               675
Clarion ZCA407              2470
Clarion ZCP100              3100
Clarion ZCP104              3850
CALEARO ANT 71 37 121           1970
Calearo ANT 71 37 122           2500
Calearo ANT 77 47 001           4300
Calearo ANT 77 47 002           6470
PHANTOM Àíòåííûé ñóììàòîð PHANTOM C-1   500
CALEARO ANT 75 41 009           990
Calearo ANT 77 57 001           2100
CALEARO ANT 76 17 025           830
CALEARO ANT 76 17 046           1070
CALEARO ANT 76 27 008           640
Calearo ANT 76 27 021           870
CALEARO ANT 76 57 009           740
CALEARO ANT 76 57 016           550
Calearo ANT 76 62 016           780
Calearo ANT 76 62 017           590
CALEARO ANT 76 77 150           1980
Calearo ANT 76 77 151           2150
Calearo ANT 76 77 800           1660
CALEARO ANT 76 77 900           0
Calearo ANT 76 77 901           1750
Calearo ANT 76 77 906           1500
CALEARO ANT 76 77 907           1200
Calearo ANT 76 77 908           990
Calearo ANT 76 77 918           990
Calearo ANT 76 97 006           1020
Calearo ANT 76 91 004           690
Calearo ANT 76 97 015           1050
Calearo ANT 76 77 801           2050
CALEARO ANT 76 80 210           4400
CALEARO ANT 76 81 057           1100
CALEARO ANT 76 87 009           700
CALEARO ANT 76 87 020           1100
Calearo ANT 77 27 007           3050
Calearo ANT 77 27 008           3890
CALEARO ANT 75 41 013           500
CALEARO ANT 76 17 005           450

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ: Àâòîêñåíîí
Òîâàð                   Öåíà (ðóá.)
APP H11 4300K               2400
APP Ð11 5000K                   2650
APP H11 6000K                   2650
APP H3 6000K                    2640
APP H4 4300K                    2650
APP H4 5000K                    2850
APP HB3 5000K                   2650
APP HB3 4300K                   2650
APP HB4 5000K                   2650
APP HB4 6000K                   2650
APP HB5 4300K                   2670
APP HB5 5000K                   2670
APP HB5 6000K                   2670
APP HB5 6000K Áè-êñåíîí ULTRASLIM         4000
APP HB5 5000K Áè-êñåíîí ULTRASLIM         4000
APP H4 6000K                    640
APP HB4 4300K                   650

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ: Bluetooth & USB
Òîâàð                       Öåíà (ðóá.)
Pioneer ÑD-BTB200                 5850
 Kenwood KCA-BT200                 4000
JVC KS-BTA200                   5270
Alpine KCE-400BT                  7800
Alpine KCE-350BT                  6690
Alpine eX-10                    9200
Pleervox Wheelbluet                2760
USB èíòåðôåéñ äëÿ Mazda              6800
NRG BTS-110                    900
NRG BTS-130                    1600
Clarion BLT 373                  3400
Clarion BLT 583                  6650

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ: Áîðòîâûå êîìïüþòåðû
Òîâàð                       Öåíà (ðóá.)
Multitronics VG1031V                2900
Multitronics VG1031N                2900
Multitronics Comfort Õ10              2200
Multitronics Comfort Õ11              2500
Multitronics Comfort Õ114             2300
Multitronics Comfort Õ14              2780
Multitronics Comfort Õ115             1790
Multitronics Õ140                 2860
Multitronics Comfort X15              2390
Multitronics X150                 2480
Multitronics VG1031G                2890
Multitronics VG1031G                2890
Multitronics Di15G                 1290
Multitronics Di8                  1100
Multitronics Di8G                 1100
Multitronics Di8m                 1100
Multitronics Pilot K9               1580
Multitronics Pilot                 1560
Multitronics VG1031U                3500
Multitronics VG1031GPL               3900
Multitronics VG1031UPL               4200
Multitronics RI-500                4500
Multitronics RI-500V                3700
Multitronics RIF-500                5900
Multitronics SE-50V                3490
Multitronics SL-50                 2600
Multitronics TC 50GPL               4390
Multitronics TC 50UPL               3890
Multitronics Astro D5               3090
Multitronics Astro L5               1170
Multitronics Astro L5               1170
Multitronics Ì1                  1040
Multitronics Ì2                  1140
Multitronics Astro Ì5               2630
Multitronics Ñ1                  690
Multitronics Ñ2                  990
Multitronics SÑ10                 690
Multitronics Focus F1               1700
Multitronics Focus F10               4920
Multitronics DM10                 720
Multitronics DM11                 790
Multitronics DM12                 760
Multitronics DM20                 760
Multitronics DM20D                 760

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ: Êàìåðû çàäíåãî âèäà
Òîâàð                       Öåíà (ðóá.)
Power Acoustik CCD-4XS               7600
Power Acoustik CCD-2                5500
Prology AVC-1NVP/ AVC-1NVN             2300
Prology RVC-M                   6000
Prology VVC-F05                  5500
Prology MVC-131C                  4500
Prology MVC-132C                  4230
Prology MVC-133C                  4000
Prology MVC-134C                  4200
Alpine HCE-C200R                  21500
Alpine HCE-C200F                  17600
Alpine HCE-C105                  10600
Bigson H-RVC                    4160
Bigson FR-RVC.170                 5760
Pleervox PLV-CAM-92                1650
Pleervox PLV-CC-101                1800
Pleervox PLV-CAM-R1                4200
Pleervox PLV-CAM-D                 3900
Pleervox PLV-CAM-DV1                3900
Pleervox PLV-CAM-DV2                4050
DS-9503C                      4800
DS-9518C                      4800
DS-9523C                      4800
DS-9527C                        4800
DS-9534C                        4800
DS-9539C                        4800
DS-9548C                        4800
DS-9564C                        4500
DS-9571C                        4500
DS-9578C                        4500
PLV-AVG-TYLC2                      5700

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ: Íàâèãàöèîííûå óñòðîéñòâà
Òîâàð                          Öåíà (ðóá.)
 Pioneer AVIC-F500BT                  8000
Pioneer AVIC-HD3-II                   39900
Prology MDN-2410                    10000
Prology MDN-2630T                    13500
Pioneer AVIC-F900BT                   25500
PRESTIGIO GEOVISION 360                 3400
Pioneer AVIC-S2                     7000
Pioneer CNSD-PN22R                   650
NEXX NNS-3501                      3100
NEXX NNS-4310                      5200
JVC KV-PX707                      6500
Alpine PMD-B200P                    26500
Hyundai H-CMD4015                    5600
Hyundai H-CMDN6000                   14900
Ìèðêîì 500 Ñòàíäàðò                   20000
Ìèðêîì 500 Ïðîôè (Ì500)                 22500
Ìèðêîì 500 Ïðîôè Ïëþñ (Ì500)              23000
Ìèðêîì 500 Ýëèò (Ì500)                 26000
DIGMA DM435                       4700
 EXPLAY PN-375                     3900
EXPLAY PN-900                      3950
JJ-Connect AutoNavigator 2100 WIDE           4300
Clarion NAX973HD                    35900
Clarion MAP770                     15500
Clarion MAP680                     9700
Clarion MAP780                     15100
Clarion NX509E                     35000
Clarion NP509E                     15800
Clarion CCB509                     3250
Clarion SA509                      1550
TEXET TN-505 NAVITEL                  4100
TEXET TN-600+NAVITEL                  8250
Mitac MIO C220 REV 230 Be-On-Road Deluxe        3750
Mitac MIO MOOV 200                   4900
MIO MOOV M400 4,3"                   4600
Clarion NR1EB                      26000
Clarion NR1EW                      26000
Clarion NR1ER                      26000
Challenger GN-X1                    8500
Challenger DVA-9705 Navi                12000
Mystery MNS-350MP                    5700
Mystery MNS-450MP             9850
DIGMA DM430B               6000

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ: ÒÂ-òþíåðû
Òîâàð                   Öåíà (ðóá.)
Pioneer GEX-P5700TVP           10000
PROLOGY TVT-200S             2850
Alpine TUE-T252TX             15500
Alpine TUE-T150DV             15000
Alpine TUE-T200DVB            23000
PHANTOM-NextBase DVB-T Tuner       0
PHANTOM TV-101              4490
PHANTOM TV-103              6500
PHANTOM TV-102              0
Kenwood KTC-V300E             8000
Challenger TS-770             4000

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ: Ïðîöåññîðû
Òîâàð                   Öåíà (ðóá.)
Alpine PXA-H100              8800
Alpine VPA-B222R VehicleHubPro      10200
Alpine PHE-H650              20500
Pioneer AVG-VDP1             14300
Pioneer DEQ-P90              25000
JL Audio CL-441dsp            19000
JL Audio CL-SSI              5250
JL Audio CL-SES              5700
JL Audio CL-RLC              3100
Multitronics DD5             500
Multitronics DD5v             500
Rockford Fosgate 3SIXTY.2         0

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ: I-Pod
Òîâàð                   Öåíà (ðóá.)
Alpine KCE-415i              4000
Alpine KCE-433iV             1190
Alpine KCE-422i              1200
Alpine eX-10               9600
Alpine KCE-425i              13000
Alpine KCE-237B              700
ALPINE KTX-550ID             3350
Alpine KCA-420i              5400
Alpine KCE-236B              900
Pioneer CD-I200              870
Pioneer CD-IU50              1000
Pioneer CD-IU200VM            900
Pioneer CD-IU230V             1400
Pioneer CD-IU200V             1600
Clarion CCA 670              1770
Clarion CCA 673              1860
Clarion CCA 673              2100
Clarion CCA 691              1580
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ: FM-ìîäóëÿòîðû
Òîâàð                    Öåíà (ðóá.)
DIGMA ESM191A                600
DIGMA ESM200C                840
RITMIX FMT-A500               670
RITMIX FMT-A700               860
RITMIX FMT-A900               930
RITMIX FMT-A911               1150
SUPRA SFM-11U                795
SUPRA SFM-14U                880
SUPRA SFM-21U                1110
SUPRA SFM-25U                1150
DAEWOO INT. DAT-566             885
Clarion FM863                1490
Mystery MFM-12U               680
Mystery MFM-19CU               900
Mystery MFM-55BT               1320

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ: Êàáåëè
Òîâàð                    Öåíà (ðóá.)
SOUNDMAX SM-SC14Y              1550
SOUNDMAX SM-SC16W              1250
SOUNDMAX SM-AK280              900
SOUNDMAX SM-AK210              650
SOUNDMAX SM-AK480L              900
SUPRA SBD 5.2                300
SUPRA SAK 1.80                420
SUPRA SAK 2.40                1000
SUPRA SAK 2.80                660
SUPRA SAK 4.10                650
SUPRA SAK 4.40                1060
SUPRA SAK 4.80                790
VELAS VAMK-1124               1099
VELAS VAMK-1128               860
VELAS VAMK-1148               790
KICX 12AWG                  4500
KICX 14AWG                  3500
KICX 16AWG                  3000
KICX 18AWG                  2000
KICX 4AWG/B                 0
KICX 4AWG/R                 0
KICX 6AWG/B                 0
KICX 6AWG/R                 0
KICX 8AWG/B                 0
KICX 8AWG/R                 0
KICX RCA-02 PRO               0
KICX RCA-04 PRO               0
KICX RCA-05                 0
KICX RCA-06                 0
KICX RCA-Y PRO                0
KICX RCY-02                 0
KICX ISO-002A         0
KICX PK 208          0
KICX PK 408          0
KICX PK-300          0
KICX PK-600          0
JL Audio XB-BLK1/0-55     0
JL Audio XB-BLKPW4-115     0
JL Audio XB-REDPW4-115     0
JL Audio XB-BLKPW8-345     0
JL Audio XB-REDPW8-345     0
JL Audio XA-PCS1/0-4      0
JL Audio XB-PCS2-2       0
JL Audio XA-PCS4-2       0
JL Audio XB-PCS4-1       0
JL Audio XB-BTU        0
JL Audio XB-PDBU-2       0
JL Audio XB-BLUSCS-12     0
JL Audio XB-BLUSCS-16     0
JL Audio XB-BLUSC12-380    0
JL Audio XB-BLUSC16-500    0
JL Audio XB-CLRAICY-1M2F    0
JL Audio XB-CLRAIC2-SW     0
JL Audio XA-BLUAIC2-6     0
JL Audio XB-CLRAIC2-3     0
JL Audio XB-CLRAIC2-6     0
DLS HQS 2 x 2.5, 6 m blister  2860
DLS SCP 2 x 4 , roll      26750
DLS SCK 2 x 1.5, roll     10800
DLS SCK 2 x 3 , roll      0
DLS SC 2 x 1.5, roll      15300
DLS SC 2 x 2.5, roll      24000
DLS SCTC 2 x 4 , roll     14000
DLS LC 2 PRO, roll       9100
DLS LC 3 Ultimate, roll    0
DLS SL 5 DB          1100
DLS SL 5Q           1700
DLS SL 2 PRO          1250
DLS SL 5 PRO          0
DLS SL 1 Ultimate       1120
DLS SL 5 Ultimate       2250
DLS SL 0.8 US         1680
DLS SL 5 US          2700
DLS HQL1            4800
DLS HQL5            6800
DLS RCA-M2           660
DLS RCA Ultimate Plugs     510
DLS RCA female, teflon ins   370
DLS RCA-right angle adaptor  370
DLS Y-adaptor Pro type     0
DLS ACB 100          1400
DLS PB1            470
DLS PBT 2           1060
DLS FB2             780
DLS FB3             1000
DLS FB4             1150
DLS FH-1B            460
DLS FH-2B            1680
DLS AGU 40A (Set of 4 pcs)   220
DLS AGU 25A (set of 4 pcs)   220
DLS AGU 50A (Set of 4 pcs)   220
DLS ANL 200A          380
DLS ANL 250A          380
DLS HDRT 0           380
DLS HDRT 2           380
DLS RT 14-6S          200
DLS RT 22-8S          200
DLS RT 38-8S          200
DLS FT 10            160
DLS FT 22            190
DLS GC 0            220
DLS GC 4            220
DLS BT2+            1170
DLS BT2-            1170
DLS BT5+            735
DLS BT5-            735
DLS BT6-            1180
DLS BT6+            1180
DLS PL 6B, roll         7100
DLS PL 6R, roll         14200
DLS PL 10R, roll        23900
DLS PL 16R, roll        24400
DLS PL 16B, roll        12200
DLS PL 21B, roll        0
DLS PL 33R, roll        29000
DLS PL 50TB, roll        28000
DLS BP-flexi 75         960
DLS BP-flexi 110        1150
Lightning Audio LPK1/0     0
Lightning Audio LPK10/C     0
Lightning Audio LCK4      0
Rockford Fosgate RFK1      0
Rockford Fosgate CPR100     0
Rockford Fosgate RFDB1     0

ÌÎÍÈÒÎÐÛ: Ïîòîëî÷íûå ìîíèòîðû
Òîâàð              Öåíà (ðóá.)
NRG DCM-770           5000
NRG DCTV-855          10000
Alpine PKG-850P         18200
Pleervox LCD0024        10500
Alpine PKG-2000P        35500
Alpine PKG-1000P        28990
Clarion OHM1088VD        21700
MRM RD-10.2           16800
PHANTOM DV-5102                     18500
Bigson S-1021DVD Gray/Beige/Black/Dark Gray       18000
Soundstream VCM-13D BG/GR                16500
PHANTOM 5121R                      14500
Clarion OHM1588VD                    37400
PHANTOM 5154R                      17900
Bigson S-1541DVD Gray/Dark Gray/Black/Beige       24800
Pleervox LCD0026R                    17400
Pleervox LCD0026                    14400
Pleervox Flip_19                    25500
Videovox AVM-2000RF                   30000
INTRO MMTC-2010 DVD                   52000

ÌÎÍÈÒÎÐÛ: Âñòðàèâàåìûå ìîíèòîðû
Òîâàð                          Öåíà (ðóá.)
PIONEER AVD-W9000                    26500
PIONEER AVD-W1100V                   36900
PIONEER AVD-W7900                    11000
Bigson S-7031                      5500
Alpine TME-M860                     55000
Alpine TME-M710                     18200
Alpine TME-M780                     14300
Alpine TME-M680                     14260
Alpine TME-M780EM                    10300
Alpine TME-M680EM                    9700
Pleervox headreast__zip                 8970
Clarion VMA773                     8490
Challenger PAV 10                    11000
MRM FD-Ì07HDD                      3500

ÌÎÍÈÒÎÐÛ: Òåëåâèçîðû
Òîâàð                          Öåíà (ðóá.)
AKAI ATF-703                      2950
AKAI ATF-958                      3950
HYUNDAI H-LCD900                    4300
SOUNDMAX SM-LCD711                   3000
Mystery MTV-610                     3500

ÎÕÐÀÍÍÛÅ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ, ÐÀÄÀÐÛ: Àâòîìîáèëüíûå ñèãíàëèçàöèè
Òîâàð                          Öåíà (ðóá.)
Alligator M 550                     1310
Alligator Nexus NS-305                 1250
Alligator D-810                     0
Alligator M-475                     0
Alligator M-850                     0
Alligator Nexus 105                   0
A.P.S. 2800                       0
A.P.S. 2900                       0
A.P.S. 5100.                      0
A.P.S. 5200                       0
Cenmax VIGILANT V-5A                  0
Cenmax Vigilant V-7.                  0
Mongoose Base-475                      0
Mongoose DX-1Zone                      0
Tomahawk D 700                        0
Tomahawk TW-7000                       0
Tomahawk TW-7100                       0
Tomahawk TW-9010                       0
Tomahawk TW-9020                       0
Tomahawk TW-9030                       3600
CENTURION TANGO                       0
Centurion XQ                         0
Fighter 114                         0
Phantom Like Idea + CAN                   0
Phantom Like Idea + CAN1 (FORD, MAZDA)            0
Phantom Like Idea + CAN2 (VW, SEAT, SKODA)          0
Phanton Like Idea + CAN3 (PEUGEOT, CITROEN)         0
Phantom Like Note                      0
CENTURION BIKE                        0
Centurion BlockPost                     0
CENTURION NEXT                        0
Fighter F-14                         0
Fighter Jerry                        0
Phantom Can Box                       0
Phantom Voyager                       0
MetaSystem TH-40R                      0
META DEF COM3 (Ìîòîñèãíàëèçàöèÿ)               0
META GPA800 GSM ïåéäæåð                   0
META HPB TOP CAN 5.0                     0
META HPB TOP PLIP 5.0                    0
META HPB VW CAN 5.0                     0
SAD 1-2 A                          0
SAD 1-6 A                          0
SAD 1-7 A                          0
SPD 1-1 A                          0
SPD 1-3A                           0
SPD 1-8 A                          0
Phantom BP-1                         0
PHANTOM AQR 200                       0
Centurion One Touch                     0
META Ïðîãðàììàòîð (HPB/HPA/M870)               0
Phantom Can 1                        0
Centurion BlockPost (ñ Ñenturion Clever Relay â êîìïëåêòå)  0
PHANTOM Cosa Nostra car immobilizer Phantom         0
MetaSystem M43                        0
MetaSystem Active Park 4/14                 0
MetaSystem KIT SR2B TARGA RTG                0
MetaSystem PlugPark 4/14                   0
MetaSystem SR4 TARGA                     0
META Äèñïëåé LED äëÿ ActivePark 4/14             0
META Êíîïêà Active Park 4 (front)              0
META Ôðåçà 19ìì äëÿ ActivePark4/14              0
PHANTOM BS-400CAM                      0
Phantom BS-400CAM V                     0
PHANTOM BS-400D                   0
PHANTOM BS-400G                   0
PHANTOM BS-600F                   0
PHANTOM BS-800Z                   0
Phantom BS-200F                   0
Phantom BS-200R                   0
PHANTOM BS-400A                   0
PHANTOM BS-400F                   0
Phantom BS-400FF                  0
PHANTOM BS-400R                   0
PHANTOM BS-400Y                   0
PHANTOM BS-400Z                   0
PHANTOM BS-405                   0
PHANTOM BS-425                   0
STAR LINE Twage A6                 0
STAR LINE Twage A9                 0
STAR LINE Twage B6                 0
STAR LINE Twage B9                 0
STAR LINE Messenger                 0

ÎÕÐÀÍÍÛÅ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ, ÐÀÄÀÐÛ: Ïàðêîâî÷íûå ðàäàðû
Òîâàð                        Öåíà (ðóá.)
CHEETAH PS-422                   0
Multitronics PT-4TC                 0
Multitronics APT-4C                 0
SHO-ME KD-200                    0
SHO-ME Y-2612                    0
SHO-ME Y-2620                    0
SHO-ME Y-2623                    0
SHO-ME Y-2623                    0
SHO-ME Y-2651 A                   0

ÎÕÐÀÍÍÛÅ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ, ÐÀÄÀÐÛ: Ðàäàð-äåòåêòîðû
Òîâàð                        Öåíà (ðóá.)
CRUNCH 2110                     2000
CRUNCH 211B                     2100
CRUNCH 2130                     1900
CRUNCH 2140S                    2500
CRUNCH 214B                     3700
CRUNCH 2160                     4600
CRUNCH 2170                     4300
CRUNCH 217B                     4500
STAR 2009                      1900
STAR 2011                      2500
STAR 2015                      2500
STAR 2036                      3100
STAR 2039                      3100
STAR 2041                      3900
STAR 2045                      3600
Star 2065                      4700
STAR 2976C                     5500
STAR PRO 10                     2600
STAR PRO 30                  3100
STAR PRO 40                  4000
STINGER S350                 4500
STINGER S425                 4900
STAR PRO 60                  4950
STINGER S430                 5200
Stinger S500                 6700
STINGER S550                 6700
STINGER S650                 7100
STAR 2005                   0
Sho-me 520                  0
Sho-Me 320                  0
Sho-me 213                  0

ÓÑÈËÈÒÅËÈ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 4-õ êàíàëüíûå óñèëèòåëè
Òîâàð                     Öåíà (ðóá.)
Polk Audio PA 500.4              16000
Polk Audio PA 200.4              11000
Power Acoustik OV4-840            5275
Power Acoustik PS4-1200            6000
Power Acoustik PS4-1600            7150
Power Acoustik DEMON 1000           5600
Power Acoustik BAMF 1600/4          8540
 Power Acoustik DEMON 1400          6500
Power Acoustik Demon 1800           6800
Power Acoustik Demon 620           2900
Power Acoustik PS4-840            5060
Alpine PDX-4.100               19900
Alpine MRP-F600                15600
Alpine MRP-F300                8100
Alpine MRP-F242                7250
µ-Dimension EL-A54              4450
µ-Dimension Jr.4-300             7260
µ-Dimension RM V41              9570
µ-Dimension Pro X500.24 Comp         10500
Boston Acoustics GT42             18900
Phoenix Gold Car RSd500.4           14000
Phoenix Gold Car V754             7850
Soundstream Di360.4              6100
Soundstream LW4.500              5300
Soundstream LW4.620              6200
Pioneer ND-G500                3900
Clarion APA4360                0
Clarion APX4241E               0
HELIX DB FOUR                 0
LADA AL 100.4                 0
MAC AUDIO MAC FEARLESS 4000 D         0
MAC AUDIO MAC MPX 4000            0
MAC AUDIO MAC MPX 4500            0
MAC AUDIO MAC Z 4100 BLACK CHROME       0
MAC AUDIO MAC ZX 4000             0
MAC AUDIO MAC ZX 4500             0
MAGNAT EDITION FOUR              0
SUPRA SBD-A4240                0
SUPRA SGD-A4300                0
SUPRA SGD-A4400                0
VELAS VC-4306                 0
VELAS VC-4406                 0
VELAS VC-4606                 0
 ECLIPSE EA4100                0
KICX KAP-43                  0
KICX KAP-45                  0
KICX KAP-47                  0
KICX KAR 4.150                0
KICX KAR 4.150 ( c òîðö. íàêëàäêàìè)     0
KICX KAR 4.70                 0
KICX KAR 4.70 ( c òîðö. íàêëàäêàìè)      0
KICX KAR 4.90                 0
KICX KAR 4.90 ( c òîðö. íàêëàäêàìè)      0
EARTHQUAKE PH2200W.4             0
PHANTOM PPA-4060               0
KICX QS 4.160                 0
KICX QS 4.65                 0
KICX QS 4.95                 0
ECLIPSE XA4000                0
Power Acoustik LFA4-1200           0
Power Acoustik LFA4-1600           0
Power Acoustik LFA4-840            0
Power Acoustik OV4-1200            0
Power Acoustik OV4-1600            0
DLS MA41                   0
DLS RA40                   0
A4 Big Four                  0
Genesis Four Channel             0
JL Audio HD600/4               0
JL Audio 300/4v2               0
JL Audio 450/4v2               0
 JL Audio G4500                0
JL Audio A1400                0
JL Audio A4300                0
JL Audio TR525-CXi              0
Magnat Black Core Four            0
Magnat Black Core Four Ltd.          0
Magnat Edition Four              0
McIntosh MCC204                0
McIntosh MCC404                0
McIntosh MCC404M               0

ÓÑÈËÈÒÅËÈ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 2-õ êàíàëüíûå óñèëèòåëè
Òîâàð                     Öåíà (ðóá.)
Polk Audio PA 250.2              9250
Power Acoustik PS2-1250            6000
Power Acoustik MPS2-420            4000
POWER ACOUSTIK LFA2-600            4300
Power Acoustik PS2-150         1795
Power Acoustik PS2-420         3375
Power Acoustik PS2-800         4730
Alpine PDX-2.150            18500
Alpine MRP-T222            5200
µ-Dimension EL-A52           2900
µ-Dimension GLOW 2075         4200
µ-Dimension RM-V21           9300
µ-Dimension Jr.2-370          7350
Boston Acoustics GT20         8600
BOSTON ACOUSTICS GT-22         9570
Boston Acoustics GT24         14600
Boston Acoustics GT28         18800
Phoenix Gold Car RSd250.2       8200
Phoenix Gold Car V1502         7350
Phoenix Gold Car V752         5200
SPL DK2-2000              8150
SPL FX2-1800              7800
SPL FX2-2200              8600
Soundstream LW2.260          3900
Clarion APA2180            0
Clarion APX2121E            0
FUSION EN-AM4502            0
FUSION FE-505             0
FUSION FP-402             0
FUSION FP-505             0
FUSION PP-AM4002            0
HELIX DB TWO              0
MAC AUDIO MAC FEARLESS 2200 D     0
MAC AUDIO MAC MPX 2000         0
MAC AUDIO MAC MPX 2500         0
MAC AUDIO MAC Z 2100 BLACK CHROME   0
MAC AUDIO MAC ZX 2000         0
SUPRA SBD-A2120            0
VELAS VC-2306             0
eclipse EA2000             0
KICX KAP-21              0
KICX KAP-22              0
KICX KAP-23              0
KICX KAP-27              0
KICX KAP-29              0
KICX KAR 2.150             0
KICX KAR 2.150 ( c òîðö. íàêëàäêàìè)  0
KICX KAR 2.70             0
KICX KAR 2.70 ( c òîðö. íàêëàäêàìè)  0
KICX KAR 2.90             0
KICX KAR 2.90 ( c òîðö. íàêëàäêàìè)  0
EARTHQUAKE PH1000W.2          0
EarthQuake PH 2000W.2         0
PHANTOM PPA-2100            0
KICX QS 2.160             0
KICX QS 2.65              0
KICX QS 2.95          0
Eclipse XA2000         0
KICX HTL-6           0
Power Acoustik LFA2-800     0
Power Acoustik OV2-420     0
Power Acoustik OV2-600     0
Power Acoustik OV2-800     0
DLS MA22            0
DLS MA23            0
DLS CA250            0
DLS RA25            0
DLS RA20            0
A2 Mid Stereo          0
DLS TA2             0
Genesis STEREO 60        0
Genesis Dual Mono Class A    0
JL Audio 300/2v2        0
JL Audio A2150         0
Magnat Black Core Two      0
Magnat Black Core Two Ltd.   0
Magnat Edition Two       0
Magnat Edition Two Limited   0
Magnat Edition Two Power    0
McIntosh MCC302         0
McIntosh MCC602TM        0
X-program by DLS X-D20     0
X-program by DLS X-D25     0

ÓÑÈËÈÒÅËÈ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: Ìîíîáëîêè
Òîâàð              Öåíà (ðóá.)
Polk Audio PA 400.1       11300
Polk Audio PA 600.1       15300
Power Acoustik OV1-4000D    16700
POWER ACOUSTIK LFA1-4000D    14650
Power Acoustik REACT1-1100   6230
Alpine PDX-1.1000        33000
Alpine PDX-1.600        20000
Alpine MRP-M1000        15300
Alpine MRP-M352         8200
µ-Dimension EL-D61       5500
Phoenix Gold Car V8001     10250
SPL DK-3400D          17200
Soundstream Di175.1       4800
Soundstream Di300.1       4950
Soundstream Di475.1       6850
Soundstream LW1.400       5300
Soundstream LW1.800       8200
Soundstream PCX2000D      16000
Soundstream PCX700D       9900
DLS MAD11            11900
DLS MAD15            15800
DLS MA12            7900
DLS RA10                16000
DLS A6 Mono Amp             17100
DLS SBA-185               7000
Clarion APX1301E            0
MAC AUDIO MAC MPX MONO         0
MAC AUDIO MAC ZX 1000          0
KICX KAP-10M              0
KICX KAP-3M               0
KICX KAP-5.1              0
EARTHQUAKE PH10000W/D1         0
EARTHQUAKE PH2000W/D1          0
EARTHQUAKE PH5000W/D1          0
EARTHQUAKE PHD5000W           0
KICX QS 1.350              0
KICX QS 1.600              0
KICX QS 1.900              0
KICX QS 5.300              0
ECLIPSE XA5000             0
DLS MAD11                0
DLS MAD15                0
DLS MA12                0
DLS MAT31                0
DLS MA31                0
DLS RA10                0
DLS RA30                0
DLS End cover for RA amps, 70 mm    0
DLS Conecting link for RA amps, 70 mm  0
SBA-185                 0
A3 Twin Mono              0
A5 Big Three              0
A6 Mono Amp               0
JL Audio 250/1v2            0
JL Audio 500/1v2            0
 JL Audio G1700             0
JL Audio G6600             0
JL Audio G-Max             0
JL Audio A1200             0
JL Audio A6450             0
JL Audio RBC-1 Rev.001         0
Magnat Black Core One          0
Magnat Black Core One Digital      0
Magnat Edition Mono           0
McIntosh MCC301M            0
McIntosh MCC406M            0
McIntosh R1163             0
X-program by DLS X-D10         0
X-program by DLS X-D11         0
X-program by DLS X-D30         0

ÓÑÈËÈÒÅËÈ ÌÎÙÍÎÑÒÈ: 5-êàíàëüíûå
Òîâàð                  Öåíà (ðóá.)
Challenger TA5.1            8000
Alpine PDX-5                 25000
µ-Dimension Jr.5-390             8900
Boston Acoustics GT50             21600
Phoenix Gold Car Roadster66          36000
POLK AUDIO PA 1100.5             25000
DLS MA51                   9800
DLS RA50                   19760
DLS A7 Big Five                25700
HELIX XMAX 5.1                0
MAC AUDIO MAC MPX 5000            0
VELAS VC-5706                 0
KICX KAP-51                  0
DLS MA51                   0
DLS RA50                   0
A7 Big Five                  0
Genesis Five Channel             0
500/5                     0
Magnat Black Core Five            0
X-program by DLS X-D50            0

ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ: Êîìïîíåíòíàÿ àêóñòèêà
Òîâàð                     Öåíà (ðóá.)
Polk Audio MM 5251              8900
Polk Audio MM 6501              8900
Morel Car ELATE-5/3              28375
Morel Car ELATE-5/2              18250
Morel Car ELATE-6/3              27250
Morel Car ELATE-9/2              28375
Power Acoustik XP2K-60C            3200
Power Acoustik MID-65             1325
NRG SS-A2113                 1170
NRG SS-A2116                 1248
Zapco CK-16.2                 22350
Zapco CK-13.2                 20700
CHEETAH CS-Z62K                1160
DRAGSTER DCC-682               4250
FUSION FPC-525                2050
HELIX DARK BLUE 52.1             1800
MAC AUDIO MAC MP 2.16             1850
MAC AUDIO MAC PREMIUM X2.13          1900
MAC AUDIO MAC PREMIUM X2.16          2400
SUPRA SBD-170                 1100
VELAS BERLIOZ 5.2               1470
VELAS BERLIOZ 6.2               2000
VELAS BRAHMS 6.2               2000
VELAS VERDI 4.2                980
VELAS VERDI 6.2                1280
VELAS VIVALDI 4.2               570
Clarion SRQ1320S               0
Clarion SRQ1720S               0
Clarion SRU1720S               0
Clarion SRP1320S               0
Clarion SRP1720S            0
KICX ALN 5.2              0
KICX ALQ-5.2              0
KICX GFQ-5.2              0
KICX ICQ-5.2              0
KICX KH-5.2              0
KICX PD-5.2              0
KICX QS 5               0
KICX SL-5.2              0
KICX STC-5.2              0
KICX STQ 5.2              0
KICX ALN 6.2              0
KICX ALQ-6.2              0
KICX GFQ-6.2              0
KICX ICQ-6.2              0
KICX KH-6.2              0
KICX PD-6.2              0
KICX PRO 62N              0
KICX PRO-6020             0
KICX PRO-62D              0
KICX QS 6               0
KICX SL-6.2              0
KICX STC-6.2              0
KICX STQ 6.2              0
KICX AL-6.3X              0
KICX AL-8.3              0
KICX ALN 6.3              0
ECLIPSE SC8365             0
ECLIPSE SC6900             0
EARTHQUAKE VTEK-MC6          0
EARTHQUAKE VTEK 62           0
ECLIPSESC6500             0
EARTHQUAKE FC 6.2-R          0
EARTHQUAKE FC 6.2           0
EARTHQUAKE VTEK-MC5          0
EARTHQUAKE VTEK 52           0
Focal Access 130 A1          0
Focal Access 165 A1          0
Focal Access 165 A3          0
Focal K2 Power 165 K3P         0
Focal K2 Power 165 KPS         0
Focal Focal K2 Power 165 KR2      0
Focal Polyglass 130 VR         0
Focal Polyglass 130 VRS        0
Focal Polyglass 165 V1         0
Focal Polyglass 165 VB         0
Focal Polyglass 165 VR         0
Focal Polyglass 165 VR3        0
Focal Utopia Be Kit N6 Passive 2-Way  0
Hertz DSK 130.1 2-Way         0
Hertz DSK 165.1 2-Way         0
Hertz DT 16.1             0
Hertz ESK 165.3 2-Way          0
Hertz ESK 570.3 2-Way          0
Hertz HSK 130.3 2-Way          0
Hertz HSK 163.4 3-Way          0
Hertz HSK 165.4 2-Way          0
Hertz MLK 165 2-Way           0
Hertz HD 500.3              0
DLS M5/5Mk4               0
DLS M6/5Mk4               0
DLS K4                  0
DLS K5                  0
DLS K6                  0
DLS B5 A                 0
DLS B6 A                 0
DLS C4                  0
DLS C5A                 0
DLS C36                 0
DLS PS4                 0
DLS RS5                 0
DLS RS6                 0
DLS RS6 A                0
DLS R4                  0
DLS R5 A                 0
DLS R6 A                 0
DLS R6 A Limited Edition         0
DLS Reference 6.3            0
DLS MS5 A                0
DLS MS6 A + Dynamat Xtreme speaker kit  0
DLS UP6i                 0
DLS UP8i                 0
DLS UP36i                0
DLS US6.2                0
DLS Gothia 6.2              0
DLS Iridium 6.2 i            0
DLS Iridium 6.3 i            0
DLS Iridium 8.2i             0
DLS Iridium 8.3i             0
DLS Nordica 6.2             0
DLS Nobelium 5.2 + xtreme speaker kit  0
DLS Nobelium 8.2             0
JBL GT5-500C               0
JBL GTO-428               0
JBL GTO-507C               0
JBL GTO-508C               0
JBL GTO-6538               0
AGenesis S16A              0
JL Audio C5-650             0
JL Audio TR650-CSi            0
JL Audio VR525-CSi            0
JL Audio VR650-CSi            0
JL Audio ZR525-CSi            0
JL Audio ZR650-CSi            0
Hertz ESK 163.3 L               0
Hertz ESK 165.3 L               0
Hertz Space K6.1L 2-Way            0
Hertz Space K8.1L2              0
Magnat Power Plus 213             0
Magnat Dark Power 213             0
Magnat Dark Power 216             0
Magnat Classic 316              0
Magnat Profection 694             0
Magnat Profection 213             0
Magnat Profection 216             0
Magnat Edition 213              0
Magnat Edition 216              0
Magnat Car Fit 213              0
Magnat Car Fit 216              0
Magnat New Edge 213              0
Magnat XTS 213                0
McIntosh MSS630                0
X-program by DLS X-SA52            0
X-Program by DLS X-SA62            0
X-program by DLS X-SB52            0
X-program by DLS X-SB62            0
X-Program by DLS X-SP62            0
X-Program by DLS X-SP52            0
X-Program by DLS X-SC52            0
X-Program by DLS X-SC62            0
X-Program by DLS X-SD52            0

ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ: Êîàêñèàëüíàÿ àêóñòèêà
Òîâàð                     Öåíà (ðóá.)
Kenwood KFC-S6982               2400
Kenwood KFC-S6972               2000
Kenwood KFC-S6962               1720
Polk Audio MM 651               5170
Polk Audio MM 691               6280
Power Acoustik XP2K-691            2165
Power Acoustik XP2K-52            1355
Power Acoustik XP2K-573            1740
NRG CS-A2113                 850
NRG CS-A3113                 960
NRG CS-A3116                 1040
NRG CS-A2116                 936
NRG CS-A3169                 1325
Morel Tempo Coax 4              2725
Akai SPA-634                 560
CHEETAH CS-Z623                800
DRAGSTER DC-402G               0
DRAGSTER DC-903G               0
FLI INTEGRATOR 9-F2              0
FUSION FPS-525                0
JVC CS-HX647X                 0
JVC CS-HX6947                 0
JVC CS-V416           0
JVC CS-V426           0
HYUNDAI H-CSD693         0
HYUNDAI H-CSD694         0
HYUNDAI H-CSD803         0
HYUNDAI H-CSG692         0
HYUNDAI H-CSJ694         0
HYUNDAI H-CSW503         0
HYUNDAI H-CT28          0
HERTZ DCX 100          0
HERTZ ECX 690.3         0
HERTZ HCX-690.3         0
KENWOOD KFC-1030R        0
KENWOOD KFC-1351S        0
KENWOOD KFC-1351C        0
KENWOOD KFC-1352RG        0
KENWOOD KFC-1353RG        0
KENWOOD KFC-1761C        0
KENWOOD KFC-6940R        0
KENWOOD KFC-M6952A        0
MAC AUDIO MAC IRON 13.2     0
MAC AUDIO MAC IRON 16.2     0
MAC AUDIO MAC IRON 2.13     0
MAC AUDIO MAC IRON 69.3     0
MAC AUDIO MAC MOBIL 100     0
MAC AUDIO MAC MOBIL 130     0
MAC AUDIO MAC MOBIL 165     0
MAC AUDIO MAC MOBIL 165.F    0
MAC AUDIO MAC MOBIL 57.2     0
MAC AUDIO MAC MP 13.2      0
MAC AUDIO MAC MP 16.2      0
MAC AUDIO MAC MP 2.13      0
MAC AUDIO MAC PREMIUM X69.3   0
MAC AUDIO MAC SUPER AUDIO 13.2  0
MAC AUDIO MAC SUPER AUDIO 16.2  0
MAC AUDIO MAC SUPER AUDIO 69.2  0
MAGNAT EDITION 162        0
MAGNAT EDITION 213        0
MAGNAT EDITION 216        0
PIONEER TS-1001I         0
PIONEER TS-1002I         0
PIONEER TS-130CI         0
PIONEER TS-1331Ñ         0
PIONEER TS-1339         0
PIONEER TS-1701I         0
PIONEER TS-1702I         0
PIONEER TS-A130CI        0
PIONEER TS-A1703I        0
PIONEER TS-A2003I        0
PIONEER TS-A6902I        0
PIONEER TS-A6903I        0
PIONEER TS-A6904I        0
PIONEER TS-A6916   0
PIONEER TS-A6982S  0
PIONEER TS-A6992S  0
PIONEER TS-G1001I  0
PIONEER TS-G1002I  0
PIONEER TS-G1303I  0
PIONEER TS-G1358   0
PIONEER TS-H1703   0
PIONEER TS-Q131C   0
SONY XS-A1027    0
SONY XS-A1727    0
SONY XS-F1024    0
SONY XS-F1025    0
SONY XS-F1325    0
SONY XS-F6938R    0
SOUNDMAX SM-CSA693  0
SOUNDMAX SM-CSE603  0
SOUNDMAX SM-CSM503  0
SUPRA SBD-1002    0
SUPRA SBD-100T    0
SUPRA SBD-130    0
SUPRA SBD-1302    0
SUPRA SBD-1303    0
SUPRA SBD-1353    0
SUPRA SBD-1702    0
SUPRA SBD-1703    0
SUPRA SBD-200T    0
SUPRA SBD-6903    0
SUPRA SBD-6904    0
SUPRA SRD-1012    0
SUPRA SRD-1312    0
SUPRA SRD-1313    0
SUPRA SRD-1353    0
SUPRA SRD-1713    0
SUPRA SRD-1813    0
SUPRA SRD-6913    0
SUPRA SRD-6914    0
TECHNO CS-1309Y   0
TECHNO CS-1379    0
TECHNO CS-6909Y   0
TECHNO CS-6979    0
VELAS AMAD 62    0
VELAS AMAD 63    0
VELAS BERLIOZ 42   0
VELAS BERLIOZ 52   0
VELAS BERLIOZ 693  0
VELAS BRAHMS 693   0
VELAS ROSSINI 52   0
VELAS ROSSINI 62   0
VELAS ROSSINI 693  0
VELAS SCHOPEN 52   0
VELAS STRAUSS-5.2  0
VELAS STRAUSS 6.2  0
VELAS VERDI 42   0
VELAS VERDI 62   0
VELAS VERDI 693   0
VELAS VIVALDI 52  0
VELAS VIVALDI 53  0
VELAS VIVALDI 62  0
VELAS VIVALDI 63  0
VELAS VIVALDI 692  0
VELAS VIVALDI 693  0
VELAS VIVALDI 694  0
VELAS WAGNER 52   0
VELAS WAGNER 62   0
FUSION FPS-653   0
FUSION FPS-692   0
FUSION FPS-693   0
FUSION RE-FR6530  0
Clarion SRC1015   0
Clarion SRC1016   0
Clarion SRC1315   0
Clarion SRC1715   0
Clarion SRC4616   0
Clarion SRC5715   0
Clarion SRC1074   0
Clarion SRC1073   0
Clarion SRC1773   0
Clarion SRQ1020R  0
Clarion SRQ1320R  0
Clarion SRQ1330R  0
Clarion SRQ1720R  0
Clarion SRQ1730R  0
Clarion SRQ6920R  0
Clarion SRQ6931R  0
Clarion SRQ2030R  0
Clarion SRX1385   0
Clarion SRX1785   0
Clarion SRX6985   0
Clarion SRQ210H   0
Clarion SRU310H   0
PHANTOM TS-1022   0
PHANTOM FS-503   0
PHANTOM TS-5423   0
PHANTOM TS-5433   0
PHANTOM PS-6562   0
PHANTOM TS-1622   0
PHANTOM FS-6975   0
PHANTOM TS-6924   0
PHANTOM TS-6936   0
PHANTOM PS30-12   0
PHANTOM PS30-13   0
KICX ALQ-402    0
KICX GFQ-100    0
KICX ICQ-402       0
KICX KH-402        0
KICX PD-402        0
KICX STC-402       0
KICX ALN 130       0
KICX ALQ-502       0
KICX GFQ-130       0
KICX ICQ-502       0
KICX PD-502        0
KICX QS 130        0
ECLIPSE SE8355      0
KICX SL-130        0
ECLIPSE SP8954      0
KICX STC-502       0
KICX STQ 130       0
KICX ALN 165       0
KICX ALQ-652       0
KICX GFQ-165       0
KICX ICQ-652       0
KICX KH-652        0
KICX PD-652        0
KICX QS 165        0
ECLIPSE SE8365      0
KICX SL-165        0
ECLIPSE SP6500      0
KICX STC-652       0
KICX STQ 165       0
KICX ALN 693       0
KICX ALQ-693       0
EARTHQUAKE F 6x9     0
KICX GFQ-693       0
KICX ICQ-694       0
KICX KH-693        0
KICX PD-693        0
KICX PRO 693       0
KICX QS 693        0
ECLIPSE SE8495      0
ECLIPSE SP6900      0
KICX STC-693       0
KICX STQ 693       0
EARTHQUAKE VTEK 693    0
KICX ND 20AL       0
KICX ND-25S        0
KICX AL-803        0
KICX GFQ 572       0
Focal Access 100 CA1   0
Focal Access 130 CA1   0
Focal Access 165 CA1   0
Focal Access 210 CA1   0
Focal Access 570 CA1   0
Focal Access 690 CA1   0
Focal Polyglass 100 CVX  0
Focal Polyglass 130 CVX  0
Focal Polyglass 165 CVX  0
Focal Polyglass 690 CVX  0
Hertz DCX 100.1 2-Way   0
Hertz DCX 130.1 2-Way   0
Hertz DCX 165.1 2-Way   0
Hertz DCX 690.1 3-Way   0
Hertz ECX 100.3 2-Way   0
Hertz ECX 130.3 2-Way   0
Hertz ECX 165.3 2-Way   0
Hertz ECX 690.3 3-Way   0
Hertz EM 100.3 Midrange  0
Hertz ECX 570.3 2-Way   0
Hertz ESK 130.3 2-Way   0
Hertz HCX 100.3 2-Way   0
Hertz HCX 130.3 2-Way   0
Hertz HCX 165.3 2-Way   0
Hertz HCX 570.3 2-Way   0
Hertz HCX 690.3 3-Way   0
DLS M125         0
DLS M135mk2        0
DLS M126         0
DLS M136mk2        0
DLS M1369         0
DLS 224          0
DLS 225          0
DLS 226          0
DLS 257          0
DLS 269          0
DLS 424          0
DLS 425          0
DLS 426          0
DLS 428          0
DLS 457          0
DLS 960          0
DLS 962          0
DLS R1073         0
DLS R964         0
DLS UX26         0
JBL GT5-803        0
JBL GTO-528        0
JBL GTO-6528S       0
HERTZ ECX 165.3      0
JBL GT5-1204BR      0
JL Audio TR350-CXi    0
JL Audio TR400-CXi    0
JL Audio TR570-CXi    0
JL Audio TR650-CXi    0
JL Audio TR690-TXi    0
JL Audio VR525-CXi    0
JL Audio VR650-CXi    0
JL Audio VR690-CXi    0
DLS 269 speaker            0
Magnat Dark Power 102         0
Magnat Dark Power 132         0
Magnat Dark Power 162         0
Magnat Dark Power 693         0
Magnat Dark Power 203         0
Magnat Profection 132         0
Magnat Profection 162         0
Magnat Edition 102           0
Magnat Edition 132           0
Magnat Edition 162           0
Magnat Edition 693           0
Magnat Racer 320            0
Magnat Car Fit 87           0
Magnat Car Fit 132           0
Magnat Car Fit 162           0
Magnat XTS 162             0
Magnat Power Force 12x8        0

ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ: Âóôåðû
Òîâàð                 Öåíà (ðóá.)
DLS Ports 75 mm small+large      0
DLS Plastic tube 75mm, length 400mm  0
DLS Plastic tube 110mm, length 400mm  0
DLS SBC-02               0
Hertz HV 130.3             0
Hertz HV 165.4 L            0
Hertz HV 200.3             0
Hertz EV 130.3             0
Hertz EV 165.3             0
Hertz ML 1600             0
Hertz 2W10.3 Xover           0
Hertz 2W20.3 Xover           0

ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ: Òâèòåðû
Òîâàð                 Öåíà (ðóá.)
DLS T16                0
DLS T25                0
DLS UI1                0
Hertz ET 20.3             0
Hertz Space 1.1            0
Hertz HT 20.3             0
Hertz HT 25.3             0
Hertz ML 280              0
Magnat Car Fit T15           0

ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ: Äèíàìèêè
Òîâàð                 Öåíà (ðóá.)
Genesis ABS18.01            0
DLS K6 bass              0
DLS M1369 speaker           0
DLS 226 speaker            0
DLS 962 speaker         0
DLS C4 bass           0
DLS UP2.5i           0
DLS C6A bass          0
DLS Nobelium 5 bass       0
DLS DUI6i            0
DLS DUI8 Iridium 8” driver   0
DLS BP-75            0
DLS BP-110           0
Hertz ML CX 2          0
Hertz HD 500.3         0

ÑÀÁÂÓÔÅÐÛ: Àêòèâíûå ñàáâóôåðû
Òîâàð              Öåíà (ðóá.)
Power Acoustik AWB-12P     12000
M-DIMENSION GLOW 8100SW     6990
LADA ATS-10A          0
LADA ATS-12A          0
MAC AUDIO MAC MPX 112 BP    0
MAC AUDIO MAC MPX BOX 112    0
MAC AUDIO MAC SX 110 BP     0
SUPRA SBD-20T          0
SUPRA SBD-25TA         0
SUPRA SBD-30TA         0
SUPRA SRD-251A         0
SUPRA SRD-301A         0
SUPRA SRD-303A         0
SUPRA SRD-T20A         0
SUPRA SRD-T25A         0
SUPRA SRD-T30A         0
SUPRA SSP-100          0
SUPRA STB-250          0
SUPRA STP-10          0
VELAS VRSB-F312BA        0
VELAS VSA-10.0T         0
Clarion SRV202         0
Clarion SRV313         0
EARTHQUAKE DB10         0
EARTHQUAKE DBXI-10       0
EARTHQUAKE DBXI-10D       0
EARTHQUAKE SUBZERO 10      0
EARTHQUAKE SWS-10        0
KICX AL-300           0
KICX ALN 300          0
EARTHQUAKE DB12         0
EARTHQUAKE DBXI-12       0
EARTHQUAKE DBXI-12D       0
EARTHQUAKE HOLEES 12      0
KICX ICQ-300          0
EARTHQUAKE MAGMA12       0
EARTHQUAKE SUBZERO 12      0
ECLIPSE SW4210         0
 EARTHQUAKE SWS-12     0
 EARTHQUAKE DB15      0
 EARTHQUAKE DBXI-15     0
 EARTHQUAKE HOLEES 15    0
 EARTHQUAKE SUBZERO 15   0
KICX ALN 200SA       0
EARTHQUAKE BP112      0
KICX ICQ-250BA       0
KICX ICQ-300BA       0
 EARTHQUAKE SWS-6.5     0
EARTHQUAKE SWS-8      0
DLS M110          0
DLS M112          0
DLS M210          0
DLS M212          0
DLS ASB210 + Raptor PKBL4  0
DLS W308B          0
DLS W310D          0
DLS OA8           0
DLS OA10D          0
DLS OA12D          0
DLS ASB 10 + Raptor PKBL4  0
DLS RW6           0
DLS RW6 in vented box    0
DLS RW10          0
DLS RW12          0
DLS W710D          0
DLS MW10DP         0
DLS MW12DP         0
DLS IR12i          0
DLS Nobelium 12"      0
DLS SP12i          0
DLS SP15          0
DLS SP15S          0
JL Audio 13TW5-3      0
JL Audio 10W0v2-4      0
JL Audio 12W0v2-4      0
 JL Audio 15W0v2-4     0
JL Audio 8W1v2-4      0
JL Audio 8W1v2-8      0
JL Audio 10W1v2-4      0
JL Audio 10W1v2-8      0
JL Audio 12W1v2-4      0
JL Audio 12W1v2-8      0
JL Audio 13W1v2-4      0
JL Audio 13W1v2-8      0
JL Audio 6W3v3-4      0
JL Audio 10W3v3-8      0
JL Audio 13W3v3-2      0
JL Audio 12W3v3-2      0
JL Audio 12W3v3-8      0
JL Audio 13W3v3-4      0
JL Audio 13W3v3-8          0
JL Audio 10W6v2-D4          0
JL Audio 12W6v2-D4          0
JL Audio 13W6v2-D4          0
JL Audio 8W7-3            0
JL Audio 10W7-3           0
JL Audio 12W7-3           0
JL Audio 13W7-D1.5          0
Magnat ADR 300            0
Magnat AD 250            0
Magnat AD 300            0
Magnat AD 380            0
Magnat Active Reflex 200 A      0
Magnat Active Reflex 300 A      0
Magnat X-press 12          0
Magnat Pro Charger 130        0
X-program by DLS X-WB08       0
X-program by DLS X-WB10       0
X-program by DLS X-WB12       0

ÑÀÁÂÓÔÅÐÛ: Ïàññèâíûå ñàáâóôåðû
Òîâàð                Öåíà (ðóá.)
Power Acousik PW1-10L        2180
Power Acoustik PW1-12L        3100
Power Acoustik PW3-10H        3945
Power Acoustik PW3-12H        4600
Power Acoustik PW3-15H        5630
Power Acoustik STW-12        5600
Power Acoustik MOFO12        8950
Power Acoustik MOFO-15        11300
Power Acoustik PW1-15L        3300
µ-Dimension Jr.1004.1        2720
µ-Dimension Jr.1204.1        3150
Zapco OTTOMILA-25          17000
Zapco OTTOMILA-30          18200
Zapco R10H              21950
Zapco SW-6B.25            11900
Zapco I-10              5275
Zapco I-10D             5755
FLI TRAP 12-F2            0
MAC AUDIO MAC SX 110 REFLEX ACTIVE  0
VELAS VRSB-110            0
VELAS VRSB-DF210           0
VELAS VRSB-DF212           0
VELAS VRSB FAL-112B         0
VELAS VRSB FAL-212B         0
VELAS VSB-10B            0
Clarion SW3012            0
Clarion SW2512            0
Clarion SW3012B           0
Clarion SW2512B           0
Clarion PFW1051           0
Clarion SRM3093HX           0
KICX PRO 300              0
KICX QS 300              0
KICX STC 300              0
KICX STQ 300              0
 EARTHQUAKE DBXI-15D          0
KICX ICQ-300B             0
EARTHQUAKE K-10"            0
KICX SUB KICX AL (12")         0
KICX SUB KICX AL (12") Black      0
KICX SUB KICX AL (12") Black Vented  0
ECLIPSE SW4200BXD           0
DLS M210 in box            0
DLS M110 in box (new)         0
DLS M112 in box (new)         0
DLS M110 in vented box         0
JBL CS-1004T              0
JBL CS-1204T              0
JBL GT5-12               0
JBL GT5-1204BP             0
Magnat AD 130 BP            0
Magnat AD 138 BP            0
Magnat AD 130 Reflex          0
Magnat Edition 130 BP         0
Magnat Edition Tube 30         0
Magnat Edition B30           0
Magnat Transforce Reference      0
X-Sub kit II ( X-WB10 + X-D30 + S10)  0

ÑÀÁÂÓÔÅÐÛ: Ãðèëè
Òîâàð                 Öåíà (ðóá.)
Power Acoustik WG-10          900
Power Acoustik WG-12          1000
Power Acoustik WG-15          1500
Pioneer UD-G256            960
Pioneer UD-G307            960
PHANTOM GRILL-12"           0
PHANTOM PSG-12M            0
JL Audio SGR-13W1v2/W3         0
JL Audio SGR-10W6v2          0
JL Audio SGR-12W6v2          0
JL Audio SGR-13W6v2          0
JL Audio 12W7-Grille Rods       0
JL Audio 13W7-Grille Rods       0
JL Audio XB-MGLU            0
 DLS 8" Grille             0
DLS MAX damper             0
DLS 12'' metal grille     0
DLS SG10                0
DLS SG12                0
DLS SG15                0
DLS RG10                0
DLS RG12                   0
Rockford Fosgate P3S12G           0
Rockford Fosgate P3S10G           0
Rockford Fosgate P315G            0
Rockford Fosgate P312G            0
Rockford Fosgate P15G            0
Rockford Fosgate P12G            0
X-program by DLS X-grille 5.25"       0
X-program by DLS X-grille 6.5"        0

ÌÎÐÑÊÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ: Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Òîâàð                    Öåíà (ðóá.)
Polk Audio MM 651UM             6280
Power Acoustik PSM.692            2800
Alpine SPR-M700/Alpine SPR-M700W       8200
Alpine SPS-M600/Alpine SPS-M600W       5100
Sony XS-MP1620W               2500
Sony XS-MP1610W               2020
Clarion CM1682A               0
JL Audio M770-CCS-CG-W            0
JL Audio M-770-TCS-SG-WH           0
JL Audio M770-CCX-CG-W            0
JL Audio M650-CCX-CG-W            0
JL Audio M100-CT-W              0
Rockford Fosgate M282            0
Rockford Fosgate M262B            0
Rockford Fosgate M282B            0
Rockford Fosgate M162C            0
Rockford Fosgate M162S            0
Rockford Fosgate P152            0
Rockford Fosgate P1S652           0
Rockford Fosgate P142C            0
Rockford Fosgate P162C            0
Rockford Fosgate P163C            0
Rockford Fosgate P1694C           0
Rockford Fosgate P152S            0
Rockford Fosgate P1682S           0
Rockford Fosgate T142C            0
Rockford Fosgate T1S652           0

ÌÎÐÑÊÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ: Óñèëèòåëè ìîùíîñòè
Òîâàð                    Öåíà (ðóá.)
Power Acoustik MPS4-840           5800
Alpine PDX4.100M               24300
Alpine PDX1.600M               24300
Sony XM-604M                 7000
JL Audio M2250 Amplifier           0
JL Audio M4500 Amplifier           0
JL Audio M6600 Amplifier           0
JL Audio 10W7-Grille Rods          0
Rockford Fosgate P200-2           0
Rockford Fosgate P300-2           0
Rockford Fosgate P400-2           0
Rockford Fosgate P400-4           0
Rockford Fosgate P300-1           0
Rockford Fosgate P500-1bd          0
Rockford Fosgate P1000-1bd          0
Rockford Fosgate T400-2           0
Rockford Fosgate T600-2           0
Rockford Fosgate T400-4           0
Rockford Fosgate T600-4           0
Rockford Fosgate T500-1bd          0
Rockford Fosgate T1500-1bd          0
Rockford Fosgate PEQ             0

ÌÎÐÑÊÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ: Ñàáâóôåðû
Òîâàð                    Öåíà (ðóá.)
Power Acoustik PM-10W            2800
Alpine SWR-M100/Alpine SWR-M100W       8100
Sony XS-L100P5M               2400
JL Audio M10IB5-CG-WH            0
JL Audio M10W5-CG-WH             0
Rockford Fosgate M210S4B           0
Rockford Fosgate M212S4B           0
Rockford Fosgate P1S410           0
Rockford Fosgate P1S412           0
Rockford Fosgate P1S815           0
Rockford Fosgate P2D212           0
Rockford Fosgate P3D212           0
Rockford Fosgate P3D215           0
Rockford Fosgate P3SD212           0
Rockford Fosgate T110D2           0
Rockford Fosgate T112D2           0
Rockford Fosgate T112D4           0
Rockford Fosgate T115D4           0
Rockford Fosgate T210D4           0
Rockford Fosgate T212D4           0
Rockford Fosgate T215D4           0
Rockford Fosgate T215D2           0

ÌÎÐÑÊÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ: Àâòîìàãíèòîëû
Òîâàð                    Öåíà (ðóá.)
Alpine IDA-X100M               18800
Alpine CDA-9886M               18100
Sony CDX-HR70MW               9540
Clarion CMD6                 0
Clarion CMD5                 0
Clarion M301RCE               0

ÀÓÄÈÎ, ÂÈÄÅÎÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ: Àäàïòåð OEM=ISO
Òîâàð                    Öåíà (ðóá.)
S30.4230-225 Ïðîâîäà ISO-OEM íà MITSUBISHI  1420
SMK 300930217 BMW              400
SMK 300930235 BMW              400
SMK 300945235 BMW             1419
SMK 300935240 BMW             1419
SMK 301645215 CHEVROLET          1419
SMK 301230235 CHRYSLER          400
SMK 301245235 CHRYSLER          1614
SMK 302430255 FORD            400
SMK 302430250 FORD            400
SMK 302445250 FORD            1419
SMK 302445245 FORD            1794
SMK 302730220 HONDA            400
SMK 302730215 HONDA            400
SMK 302745215 HONDA            1630
SMK 302845220 HYUNDAI           1467
SMK 302820220 HYUNDAI           400
SMK 303245235 KIA             1662
SMK 303245240 KIA             1662
SMK 304230220 MITSUBISHI         400
SMK 304230215 MITSUBISHI         400
SMK 304545230 NISSAN           1402
SMK 304530230 NISSAN           400
SMK 304530235 NISSAN           939
SMK 304830205 OPEL            1803
SMK 305145230 PEUGEOT           1582
SMK 306930215 TOYOTA           400
SMK 306945220 TOYOTA           1662
SMK 307545229 VOLVO            2233
SMK 300630236 AUDI            1477
SMK 300630237 AUDI            1750
SMK 300635010 AUDI            9245
s30.1230-230 Chrysler äî 01        400
KICX SUB KICX AL (12") ñ ôàçîèíâåðòîðîì  0

ÀÓÄÈÎ, ÂÈÄÅÎÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ: Àóäèîàêñåññóàðû
Òîâàð                   Öåíà (ðóá.)
Pioneer CD-RB20              3300
Power Acoustik PWM-19           2040
POWER ACOUSTIK HP-10S           1450
Power Acoustik WLHP-2IR          3700
POWER ACOUSTIK HP-11S           1560
Power Acoustik NB-1            390
Power Acoustik NB-2            410
Power Acoustik PWM-70           2200
Power Acoustik C-3184           2500
Power Acoustik KIT-4G           1260
Power Acoustik KIT-8G           950
Power Acoustik DG-7Q           6200
SIGNAT Ñ3 ÊÐÎÑÑÎÂÅÐ 3-Õ ÏÎËÎÑÍÛÉ     2560
Power Acoustik FMV-WLHP-2X2IR       3335
Power Acoustik AVIR-4           8300
Alpine 4080                3500
Alpine 4311                2100
Alpine KCM-122B              1300
Alpine KCA-121B                      1380
Alpine KCA-130B                      900
Alpine SHS-N252                      9890
Alpine SHS-N100                      1600
BIGSON IR-306                       1600
Bigson BFC-9200                      1870
Clarion M101RXC                      0
Clarion M101RYC                      0
Clarion CAA397                      0
Clarion CCA519                      0
Clarion CCA520                      0
Clarion CCA521                      0
Clarion EA 1276                      0
Clarion CCA389                      0
Clarion CCA519                      0
Clarion WH143H                      0

ÀÓÄÈÎ, ÂÈÄÅÎÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ: Âèäåîàêñåññóàðû
Òîâàð                           Öåíà (ðóá.)
Power Acoustik CCD-2                   5500
PA PLASMA-1                        2200
Power Acoustik VB-1                    900
Alpine VPE-S431                      9950
DEFENDER                         0

ÀÓÄÈÎ, ÂÈÄÅÎÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ: Ñèëîâûå êîíäåíñàòîðû
Òîâàð                           Öåíà (ðóá.)
Power Acoustik CAPCELL-400                5900
SIGNAT S104001 ÝËÅÊÒÐÎËÈÒÍÛÉ ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÎÐ, 1 ÔÀÐÀÄÀ    2660
KICX DPC-1.0F                       0
KICX DPC-1.2F                       0
KICX DPC-1.2F(B)                     0
KICX DPC-2.5F(B)                     0

ÀÓÄÈÎ, ÂÈÄÅÎÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ: Àêóñòè÷åñêèå ïîëêè, ïîäèóìû
Òîâàð                           Öåíà (ðóá.)
PMS 039 Àêóñòè÷åñêèé ïîäèóì AUDI A4            20460
PMS 038 Àêóñòè÷åñêèé ïîäèóì AUDI A6            23430
PMS 810 Àêóñòè÷åñêèé ïîäèóì HUMMER 2           28545
PMS 193 Àêóñòè÷åñêèé ïîäèóì MERCEDES SLK         24255
PMS 364 Àêóñòè÷åñêèé ïîäèóì PEUGEOT 307          24255
PMS 480 Àêóñòè÷åñêèé ïîäèóì PORSCHE CAYENNE        28545
PMS 490 Àêóñòè÷åñêèé ïîäèóì TOYOTA YARIS         20460
PMS 312 Àêóñòè÷åñêèé ïîäèóì VW GOLF 5           22275

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: ACURA
Òîâàð                           Öåíà (ðóá.)
MeTra 99-7866 Acura MDX 00-06               2200
HON-K830 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Honda / Acura          2000

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: ALFA ROMEO
Òîâàð                                  Öåíà (ðóá.)
381001-06 Äâîéíîé-DIN Óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò Alfa 159 / Brera / Spider  2300
SMK 300335045 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Alfa Romeo 147 / GT           1500
SMK 300330030 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà ALFA ROMEO 147 / GT           550
Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Alfa Romeo 147                     950
SMK 300330020 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Alfa Romeo 156              990
Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà ALFA ROMEO 156                     800
3/511 ALFA ROMEO 159                          3400
SMK 300330050 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Alfa Romeo 159, Brera          660
3/433 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Alfa Romeo Mito                 1950
SMK300330040 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Alfa Romeo Spider, GTV          1200

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: AUDI
Òîâàð                                  Öåíà (ðóá.)
SMK 300630007 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ A2 / A3 / A4 / TT            550
SMK 300630030 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Audi A2 / A3 / A4            550
SMK 300630032 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Audi A3 / A6               650
SMK 300630040 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Audi A3                 610
SMK 300635045 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Audi A3                 1350
SMK 300630015 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Audi A4/A6/A8              500
SMK 300630010 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Audi A4                 550
SMK 300630025 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Audi A4 / A8               650
Intro RAU4-03 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Audi A4                 1300
Intro RAU4-05 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Audi A4                 1350
SMK 300630035 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Audi A6                 1300
Intro RAU6-03 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Audi A6                 3500
MeTra 99-9101 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Audi A6                 4000
Intro RAU6-D04 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Audi A6                 500
Ðàìêà Audi TT (8J) 07+ 2DIN (ñàëàçêè)                  3000
Intro RAU-TT07 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Audi TT                 2000
SMK 300630237 ÀÄÀÏÒÅÐ ISO-OEM                      1970
SMK 300645010 ÀÄÀÏÒÅÐ ISO-OEM                      5120
SMK 300630240 ÀÄÀÏÒÅÐ ISO-OEM                      2200
SMK 300630245 ÀÄÀÏÒÅÐ ISO-OEM                      1440
 ISO-ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê øòàòíîé ñèñòåìå Audi 05+         400
Àíòåííûé ïåðåõîäíèê Audi äâîéíîé (ñ ïèòàíèåì)              1300
Àíòåííûé ïåðåõîäíèê Audi ( ñ ïèòàíèåì)                 650
Àíòåííûé ïåðåõîäíèê Audi ( ñ ïèòàíèåì) ñòàðûé              650

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: BMW
Òîâàð                                  Öåíà (ðóá.)
SMK 300930050 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ BMW 1 (E87)               1100
SMK 300930057 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ BMW 3 (E90)               1440
SMK 300930045 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ BMW 3 (E46)               740
BMW-K500 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ BMW 525 / 528 / X5              1500
SMK 300930040 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ BMW 5 (E39) / X5             890
281023-02 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà BMW Mini                   1150
SMK 300930053 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ BMW X3                  1100
SMK 300930055 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ BMW Z4                  1100
Intro RBW-Z4 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà BMW Z4 Roadster              1050
SMK 300930230 ÀÄÀÏÒÅÐ ISO-OEM                      400
SMK 300930236 ÀÄÀÏÒÅÐ ISO-OEM                      4280
SMK 300945240 ÀÄÀÏÒÅÐ ISO-OEM                          1700
SMK 300930235 ÀÄÀÏÒÅÐ ISO-OEM                          400
SMK 300945235 ÀÄÀÏÒÅÐ ISO-OEM                          1440
Àíòåííûé ïåðåõîäíèê äëÿ àâòîìîáèëåé BMW 3/5 c 01+                450

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: CADILLAC
Òîâàð                                      Öåíà (ðóá.)
3/367 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Cadillac BLS                       2150
MeTra 99-2007 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Cadillac Escalade                 4900
MeTra 99-2006 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Cadillac STS, SRX                 5200
281238-05 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Cadillac Escalade, Seville              1690

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: CHEVROLET / DAEWOO
Òîâàð                                      Öåíà (ðóá.)
SUZ-K941 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Ñhevrolet Aveo, Lacetti, Daewoo Lanos          1100
MeTra 99-3306 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Chevrolet Epica, Aveo, Captiva           2000
381087-01 2-DIN óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò Chevrolet Aveo / Captiva / Epica      2300
SMK 301635020 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Chevrolet Captiva, Epica, Avea           1500
Intro RCV-N01 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Chevrolet Epica, Aveo, Captiva           1100
AU2392B Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Chevrolet Epica, Aveo, Captiva              2270
MeTra 99-4000 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Chevrolet Tahoe 95-02, Blazer 89-01,Yukon 95-021990
281238-03 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Chevrolet Astro / Avalanche / Blazer / Corvette / Tahoe1990
281238-05 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Chevrolet Blazer, Tahoe, TrailBlazer          1690
MeTra 99-2003 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Chevrolet Tahoe, Blazer, TrailBlazer        2100
281238-04 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Chevrolet Corvette, Uplander              1930
Intro RCV-N02 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Daewoo Kalos                    550
MeTra 95-3305 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Chevrolet Tahoe, Suburban, Yukon          1900
SMK 301630215 Daewoo                               400
SMK 301630220 Chevrolet                              400
Intro DWN-95 Daewoo Nexia, Espero                         400
Àíòåííûé ïåðåõîäíèê Chevrolet 06+ (Captiva, Epica)                550

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: CHRYSLER / JEEP
Òîâàð                                      Öåíà (ðóá.)
                                       690
SMK 30230031 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Chrysler Neon, Vision, PT Cruiser, Jeep Grand Cherokee
SMK 301230025 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Chrysler Voyager, Wrangler           560
281145-04 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Chrysler PT Cruiser / 300 C / Jeep Grand Cherokee 2200
CDK648 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Chrysler PT Cruiser / 300 C / Jeep Grand Cherokee   1600
3/428 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Chrysler Jeep                     1420
3/436 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Chrysler Dodge                     1300
281145-06 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Chrysler Sebring                  2100
SMK 301230235 Chrysler                            400
SMK 301230230 Chrysler                            400
Aíòåííûé ïåðåõîäíèê Chrysler 02+                       450
4/767 ISO-ïåðåõîäíèê + HANDS-FREE                       1400

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: CITROEN
Òîâàð                                      Öåíà (ðóá.)
Intro RTY-N13 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Citroen 1                     590
3/270 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Citroen Xsara Picasso                   600
SMK 301530005 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Citroen C2, C3, C4                400
Intro RFR-N01 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Citroen C5                  690
Intro RFR-N12 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Citroen C5                  590
Intro RFR-N14 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Citroen Jumper                1290
3/420 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Citroen C2, C3, Jumpy                 1450
CARAV-08004 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà CITROEN C-Crosser                2150
SMK 305130230 ISO-ðàçúåì Citroen                       400
Intro ISO FR-D95 Citroen                           400
Intro ISO FR-05 Citroen                           400
Àíòåííûé ïåðåõîäíèê Citroen Ñ4/Ñ5 c 04+                   650

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: DODGE
Òîâàð                                    Öåíà (ðóá.)
3/428 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà CHRYSLER JEEP                    1420
3/436 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Chrysler Dodge                    1300
CDK648 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Dodge Magnum                    1600
MeTra 99-6512 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Dodge Sprinter                2300
                                      2250
MeTra 99-6511 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Dodge Avenger, Dakota, Durango, Grand Caravan, Nitro
Àíòåííûé ïåðåõîäíèê íà Dodge                        450
ISO-ðàçúåì Dodge                              890

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: FIAT
Òîâàð                                    Öåíà (ðóá.)
3/422 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà FIAT 500                       760
SMK 302130040 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Fiat Bravo / Marea              850
SMK 302130045 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Fiat Barchetta                450
SMK 302130074 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Fiat Croma                  1220
Intro RFR-N14 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Fiat Ducato                  1400
3/338 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Fiat Grande Punto                   730
SMK 302135070 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Fiat Idea                   810
SMK 302130070 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Fiat Idea                   1080
SMK 302130050 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Fiat Multipla                 590
SMK 302130052 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Fiat Multipla Black              1000
SMK 302135065 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Fiat Panda                  1350
SMK 302130065 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Fiat Panda                  1720
3/252 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Fiat Punto                      560
3/414 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Fiat Punto                      860
3/420 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Fiat Scudo                      1400
SMK 302130076 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Fiat Sedici                  2200
SMK 302135076 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Fiat Sedici                  1950
SMK 302130060 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Fiat Stilo                  1500
SMK 302135062 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Fiat Stilo                  1700
SMK 302130235 ÀÄÀÏÒÅÐ ISO-OEM                        400
 ISO-ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê øòàòíîé ñèñòåìå FIAT              400
4/732 ISO-ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê øòàòíîé ñèñòåìå Fiat           400
8/089 Àíòåííà øòûðüåâàÿ íà êðûøó Fiat                    650

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: FORD
Òîâàð                                    Öåíà (ðóá.)
RFO-D05 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Ford âñå ìîäåëè äî 05 (Mondeo äî 02)        450
95-5812 Ðàìêà Ford Expedition, Explorer, Escape               2600
SMK 302435065 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Ford Focus2, Focus3              1000
SMK 302430011 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Ford Focus / Transit / Fiesta         640
K-FD031 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ FORD FOCUS II                     1250
K-FD03 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ FORD FOCUS II                      1250
K-FD041 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ FORD FOCUS II                     1200
K-FD04 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ FORD FOCUS II                      1200
RFO-N06 ðàìêà Ford Focus, Fiesta, Transit, Mondeo                1200
RFO-N12 ðàìêà ïåðåõîäíàÿ Ford Fusion, Fiesta 02-05               900
RFO-N01 ðàìêà Ford Focus 2                           1400
RFO-N13 ðàìêà Ford C-Max, Focus 2, Fusion, Fiesta                1250
SMK 302430065 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Ford FocusII, Ford Focus III           950
SMK 302430-005 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Ford Ka                     850
SMK 302430007 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Ford Ka                     850
SMK 302430009 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Ford Ka                     850
Intro RFO-N04 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Ford Mondeo                   1200
RFO-N09 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Ford Mondeo                      1400
381114-07 óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò Ford Mondeo                   3000
                                        2000
281114-18 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà 2-DIN Ford F150 / Ford Mustang / 500 / Freestyle / Mercury Montego
281114-09 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Ford Mustang                     1690
FM-K542 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Ford / Lincoln / Mercury 04-08             1000
AI FMK554 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Ford / Lincoln / Mercury               1000
281170-03 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Ford Ranger / Explorer / Mercury / Mazda B-Serie   1900
SMK 302430250 ÀÄÀÏÒÅÐ ISO-OEM                          400
SMK 302430240 ÀÄÀÏÒÅÐ ISO-OEM                          840
SMK 302430255 ÀÄÀÏÒÅÐ ISO-OEM                          400
SMK 302430260 ÀÄÀÏÒÅÐ ISO-OEM                          890
SMK 302430262 ÀÄÀÏÒÅÐ ISO-OEM                          400
SMK 302445245 ÀÄÀÏÒÅÐ ISO-OEM                          1890
SMK 302430210 ÀÄÀÏÒÅÐ ISO-OEM                          400
 44VFOX001 Ford / Jaguar Connects 2 AUX àäàïòåð                 4000
IL40LITE34 ice>Link Lite BMW • Ford • Saab Active Cradle            5500
4/016 Audio - Aux-in Èíòåðôåéñ                         450
 271117-02 Êîëüöà äëÿ óñòàíîâêè äèíàìèêîâ                    500
 271114-08 Êîëüöà äëÿ óñòàíîâêè äèíàìèêîâ Ford                 550

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: GEELY
Òîâàð                                     Öåíà (ðóá.)
 Intro RGL-N01 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Geely Ulion                  1300
Intro RFO-N05 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Geely Otaka                   500
Intro RFO-N06 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Geely Otaka                   1200
Intro RGL-N02 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Geely Vision                  1390

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: HONDA
Òîâàð                                     Öåíà (ðóá.)
HON-K823H Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Honda Accord                    1900
RHO-N00 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Honda Accord                     1900
HC-B8800L Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Honda Civic                     5800
Metra 99-7871T Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Honda Civic                  3800
HON-K809 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Honda Civic                     1300
RHO-N01 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Honda Civic                      950
RHO-N02 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Honda Civic                      950
HC-B8800D Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Honda Civic                     5800
HON-K830 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Honda / Acura                    2000
RHO-N08 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Honda Civic                      3000
Metra 99-7873 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Honda CRV                   2500
RHO-N07 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà HONDA CRV                      1900
HON-K834 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Honda Element                   1670
MeTra 99-7863 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Honda Element                 2000
Intro RHO-N08 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Honda Fit                   2690
MeTra 99-7872 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Honda Fit, Jazz                3800
Intro RHO-N09 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Honda Fit                   3000
RHO-N03 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Honda HRV                      650
MeTra 95-7861 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Honda Pilot                  2250
MeTra 99-7876 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Honda Pilot                  2490
Intro ANT-7 Àíòåííûé ïåðåõîäíèê Honda                    600
Intro ISO HO-06 ISO-ðàçúåì Honda                       400
Intro ISO HO-D98 ISO-ðàçúåì Honda                      400
Intro HO-99 ISO-ðàçúåì Honda                         400
HYN-K1110 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hyundai Accent                  900
HYN-K1120 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hyundai Accent 06                 1300
Intro RHY-N09 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hyundai Elantra 07+              2400
HYN-K1134 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hyundai Elantra 1 DIN               1800
99-7326 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hyundai Elantra                   1900
95-7326 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hyundai Elantra                   1800
HYN-K1416 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hyundai Elantra, Santa Fe, Tiburon 1 DIN     1500
291143-10 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hyundai i10                    2000
RHU-N03 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hyundai NF                     1700
281143-08 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hyundai Santa Fe                 1700
RHY-N04 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hyundai Santa Fe                  1000
95-7325 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hyundai Santa Fe                  1900
381143-01 óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò äëÿ Hyundai Santa Fe             2500
291143-01 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hyundai Sonata                  1400
HYN-K1136 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hyundai Sonata 1 DIN               1000
95-7333 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hyundai Sonata NF                  2000
99-7333 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hyundai Sonata NF                  2000
381143-04 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hyundai Tucson                  2500
HYN-K1124 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hyundai Tucson 1 DIN               1490
1141-02 ISO-ïåðåõîäíèê Hyundai                        400
Intro ISO ANT-11 Àíòåííûé àäàïòåð HYUNDAI KIA                600
Intro ISO HY-02                               400

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: HUMMER
Òîâàð                                    Öåíà (ðóá.)
                                       1900
95-3304 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hummer H3, Chevrolet Corvette, Uplander, Pontiac Montana SV6
95-3305 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hummer H2                      1900
281238-05 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hummer                       1690
281238-04 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà 2-DIN Hummer H3                  1930
281238-02 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Hummer H3, Chevrolet Corvette / Uplander      1900
4/766 Êîìïëåêò (ISO-ïåðåõîäíèê + HANDS-FREE)                 1550

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: JAGUAR
Òîâàð                                    Öåíà (ðóá.)
RJA-XS02 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Jaguar X-S type                  1400

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: KIA
Òîâàð                                    Öåíà (ðóá.)
 281178-05 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Kia Rio / Clarus / Carens          1000
RKIA-N04 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà KIA Carens 2                  1000
RKIA-N17 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà KIA Carens 3                  3000
Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà KIA CERATO 2 DIN                    2400
281178-07 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Kia Carnival                 1200
RKIA-N18 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà KIA Carnival 2                 3000
RKIA-N02 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà KIA Carnival 2                 1200
RKIA-N16 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà KIA CEED                    1700
3/521 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà KIA CEED                     3000
281178-15 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Kia Cerato                  1250
381178-16 óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò Kia Magentis / Optima          3000
95-7324 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà KIA Optima, Magentis              1900
RKIA-N09 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà KIA Picanto                  1600
RKIA-N11 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà KIA PICANTO                  900
381178-12 Óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò Êia Picanto               3000
281178-08 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Kia Sorento                  1200
95-1005 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Sorento 1, Spectra, Sedona, Shuma        1800
RKIA-N04 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà KIA Sorento 2                 950
95-7328 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Kia Sorento                   1900
381178-13 Óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò Kia Sorento               3000
KIA-K1240 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Kia Spectra, Sportage, Optima         1500
RKIA-N10 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà KIA Spectra 01+, Sephia 2, Shuma 2, Mentor 2  850
RKIA-N04 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà KIA Sportage 2 06+               950
RKIA-06 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà KIA Sportage                  0
1143-02 ISO-ðàçúåì Kia                          400
1179 ISO-ïåðåõîäíèê Kia                         400
ANT-11 Aíòåííûé ïåðåõîäíèê Hyundai , KIA 08+               600

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: LAND ROVER
Òîâàð                                  Öåíà (ðóá.)
Intro RLR-N01 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Land Rover                1050
Intro RLR-N02 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Land Rover Freelander           1900
4/746 ISO-ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê øòàòíîé ñèñòåìå            890
4/728 ISO-ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê øòàòíîé ñèñòåìå            400
8/544 BMW LAND ROVER MERCEDES                      450

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: LEXUS
Òîâàð                                  Öåíà (ðóá.)
LXS-K1300 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Lexus ES300                  2500
LXS-K1315 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Lexus GS300, GS400              1500
LXS-K1321 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Lexus IS300                  1600
Intro RLX-IS01 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Lexus IS-200, Toyota Altezzo 2DIN    1450
Intro RLS-LS01 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Lexus LS-400, Toyota Celsior 2 DIN    1200
Intro RTY-N13 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Lexus LX470, Toyota LC 100B 2 din     2300
Intro RLS-RX01 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Lexus RX-300               4200
Intro RLS-RX02 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Lexus RX-330, 350            3000
Intro RLX-RX03 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Lexus RX-330, RX-350           4500
CARAV-07005 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Lexus LX 470                1750
UP-K750 Óíèâåðñàëüíûé êàðìàí Lexus                    1300

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: LINCOLN
Òîâàð                                  Öåíà (ðóá.)
95-5812 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Lincoln Navigator, Mark LT            2600

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: MAZDA
Òîâàð                                   Öåíà (ðóá.)
MAZ-K843 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà MAZDA 3                     1700
MAZ-K847 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà MAZDA CX-7                    2200
UP-K750 Óíèâåðñàëüíûé êàðìàí MAZDA                     1080
Intro RMZ-N07 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mazda 3                   1700
1173-02 ISO-ðàçúåì Mazda                          400
MeTra 95-7504 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mazda 3                   1500
Metra 99-7509 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mazda 5                   2300
Intro RMZ-N08 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mazda 6                   3300
Intro RMZ-N03 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mazda 6                   4500
SCOSCHE 010MA1533B Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mazda CX7               2500
Intro RMZ-N06 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mazda Familia                750
Intro RMZ-N04 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mazda MPV, 626, Millenia, MX-5, Protege   1800
Intro RMZ-N11 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mazda Premasy 99-04             2000
Intro RMZ-N09 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mazda MPV 00-06, Premasy          2700
MeTra 99-7502 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mazda MPV, Premasy             2700
Intro RMZ-N05 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mazda MPV 00-06,Premasy 2DIN        1100
Intro RMZ-N13 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mazda 2 07+ 2DIN (êðåïåæ)          2100
99-7511S Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mazda 6 08+ 2DIN                 4300

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: MERSEDES
Òîâàð                                   Öåíà (ðóá.)
Intro RMB-C Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mercedes C-class 00+,Viana 2/1DIN       1100
Intro RMB-CLK Ðàìêà Mersedes E/C/CLK 04+, SLK 06+ 1DIN           1700
Intro RMB-N05 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mercedes Sprinter 00-05 1DIN        900
                                      2300
99-6512 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mercedes A (W169) 05+, Â (W145) 06+, Vito (W693) 03+CLK (W209) 06+, Viano 06+, Sprinter 06+
SIGNAT SMK 303930050 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mercedes E-class           1500

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: MITSUBISHI
Òîâàð                                   Öåíà (ðóá.)
ATR Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mitsubishi Lancer X                  3000
ACV ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mitsubishi Lancer 10                 3500
 CARAV-08006 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà MITSUBISHI Lancer Õ             2600
Metra 99-7011 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mitsubishi Lancer10             2900
SMK304230225 ïåðåõîäíèê ISO-OEN íà MITSUBISHI               400
UP-K800 Óíèâåðñàëüíûé êàðìàí Mitsubishi                  1500
MIT-K890 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ Mitsubishi Eclipse, Outlander          1500
MeTra 99-7012 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mitsubishi Galant              2300
Scosche MI3018B Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mitsubishi Galant             2900
Intro RMS-N03 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mitsubishi Outlander XL           2900
Intro RMS-N01 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mitsubishi Pajero 4             2900
MeTra 99-7013 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mitsubishi Outlander XL           1700
Intro RMS-N01À Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Mitsubishi Pajero 4            4800

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: NISSAN / INFINITI
Òîâàð                                   Öåíà (ðóá.)
UP-K750 Óíèâåðñàëüíûé êàðìàí Nissan, Infinity               1300
ND-K727 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Nissan Altima                   2560
ND-K767 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Infinity QX4, Nissan Pathfinder         1500
ND-K778 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Nissan Maxima                  1500
Intro RNS-N01 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Nissan Almera               950
Intro RNS-N02 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Nissan Almera               950
Intro RNS-N04 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà NISSAN TINO                950
MeTra 99-7426 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Nissan Murano               2900
Intro RNS-N03 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Nissan Primera               1100
TCP 13.331214-11 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Nissan Qashqai             4000
Intro RNS-N05 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Nissan Tiida                600

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: OPEL
Òîâàð                                   Öåíà (ðóá.)
SMK 304830055 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 1 DIN                   1000
SMK 304830060 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 1 DIN                   1000
SMK 304835070 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 2 DIN                   1200
SMK 304830205 ÀÄÀÏÒÅÐ ISO-OEM                       1840
SMK 304830064 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 1 DIN                   1000
SMK 304830062 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 1 DIN                   1000
SMK 304830070 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 1 DIN                   1000
SMK 304830075 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 1 DIN                   1000
SMK 304835075 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 2 DIN                   1150
SMK 304830077 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 1 DIN                   1000
SMK 304835077 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 2 DIN                   1150
SMK 304830079 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 1 DIN                   1000
SMK 304835079 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 2 DIN                   1150
SMK 304830080 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 1 DIN                   1000
SMK 304835080 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 2 DIN                   1150
SMK 304830082 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 1 DIN                   1000
SMK 304835082 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 2 DIN                   1150
SMK 304830084 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 1 DIN                   1000
SMK 304835084 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 2 DIN                   1150
SMK 304830085 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 1 DIN                   1000
SMK 304835085 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 2 DIN                   1150
SMK 304830087 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 1 DIN                   1000
SMK 304835087 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 2 DIN                   1150
Intro ROP-N04 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Opel Vektra C-SW, Signum          1000
Intro ROP-N07 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Opel Vektra, Corsa, Zafira, Agila, Astra  1300
Intro ROP-N08 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Opel Vektra                3800
Intro ROP-N05 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Opel Zafira SW               1000

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: PEUGEOT
Òîâàð                                   Öåíà (ðóá.)
Intro RTYN13 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Peugeot 107                 1400
Intro RFR-N08 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Peugeut 206                700
Intro RFR-N09 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Peugeut 306                700
Intro RFR-N10 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Peugeut 307                1300
Intro RFR-N17 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Peugeut 308                3800
Intro RFR-N02 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Peugeut 406                800
Intro RFR-N03 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Peugeot 407                850
Intro RFR-N14 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Peugeut Boxer               930

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: PORSCHE
Òîâàð                                Öåíà (ðóá.)
RPO-N01 ðàìêà PORSCHE CAYENNE                    2250
RPO-N02 ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Porsche Cayenne              3000

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: RENAULT
Òîâàð                                Öåíà (ðóá.)
Intro RFR-N04 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Renault Megane            480
Intro RFR-N06 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Renault Meganå, Scenic        900
Intro RFR-N10 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Renault Laguna            600
Intro RFR-N13 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Renault Megane 2           1700
Intro RFR-N14 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Renault Twingo            1200
3/420 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Renault Traffic               1420
Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Renault Mågane 01/1996->08/2002-> Renault Scånic  1500

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: ROVER
Òîâàð                                Öåíà (ðóá.)
Intro RRO-N75 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Rover 75               1100
 1020-02 Ïåðåõîäíèê äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ãîëîâíûõ óñòðîéñòâ Rover    400

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: SAAB
Òîâàð                                Öåíà (ðóá.)
Intro RSA-N93 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà SAAB 9.3 06+             2000
Intro RSA-N95 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà SAAB 9.5 06+             2000
3/408 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Saab 9.7x                  2700
281238-05 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Saab 9.7                 1690

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: SCODA
Òîâàð                                Öåíà (ðóá.)
Intro RSC-N03 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Skoda Fabia 03-06 2/1DIN       950
Intro RSC-N02 Ðàìêà Scoda Fabia, Roomster 07+ 1DIN         800
Intro RVW-N01 Ðàìêà Skoda Fabia new 1DIN              1000
Intro RVW-N08 Ðàìêà Skoda Fabia new 2DIN (êðåïåæ)          1600
Intro RSC-N01 Ðàìêà Skoda Octavia 04+ 2/1DIN            1200
Intro RSC-N04 Ðàìêà Skoda Octavia 04+ 2DIN (êðåïåæ)         1500

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: SEAT
Òîâàð                                Öåíà (ðóá.)
Intro RAU3-00 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Seat Toledo, Leon          500
Intro RVW-N09 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Seat Ibiza, Cordoba         1400

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: SSANG YONG
Òîâàð                                Öåíà (ðóá.)
Intro RSY-N02 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Ssang Yong Cyron, Actyon 2DIN    1900
Intro RSY-N01 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Ssang Yong Rexton 07+ 2DIN      2300
381275-02 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Ssang Yong Rexton 07+ 2DIN (ñàëàçêè)   3000
381275-03 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Ssang Yong Actyon            1500

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: SUZUKI
Òîâàð                                Öåíà (ðóá.)
SUZ-K941 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Suzuki Forenza, Reno, Verona       1500
SUZ-K946 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Suzuki Grand Vitara, XL-7         1500
Intro RSZ-N01 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Suzuki Grand Vitara             1500
Intro RSZ-N04 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Suzuki Grand Vitara             1000
MeTra 95-7953 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Suzuki Grand Vitara             1900
Scosche SI2227B Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Suzuki Grand Vitara            2200
Intro RSZ-N05 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Suzuki SX4                 1800

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: SUBARU
Òîâàð                                   Öåíà (ðóá.)
UP-K800 Óíèâåðñàëüíûé êàðìàí Subaru                    1300
Ðàìêà Subaru Impreza 08+, Forester 09+ 2DIN 95-8504            1900
Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Subaru Forester 09+ 2DIN                 2800
Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Subaru Outback (àìåðèêà) 05-06 99-8901 1DIN        3000
Aíòåííûé ïåðåõîäíèê Subaru GT13(m) äëèííûé ïðÿìîé             600
ISO-ïåðåõîäíèê Subaru                           400
ISO-ïåðåõîäíèê Subaru                           400

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: TOYOTA
Òîâàð                                   Öåíà (ðóá.)
K-TY02 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ TOYOTA LAND CRUISER PRADO               1500
K-TY01 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ TOYOTA LAND CRUISER 100                1500
TOY-K958 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ TOYOTA COROLLA                    1800
TOY-K961 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 4RUNNER                       1800
Äâîéíîé-DIN Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Avensis (T27) 2009-> Íîìåð òîâàðà 381300-183500
Ïåðåõîäíèê äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ãîëîâíîãî óñòðîéñòâà Toyota             400
TOY-K967 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ TOYOTA TUNDRA                    3000
TOY-K969 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Yaris, FJ Cruiser               1500
TOY-K989 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Highlander                  2000
TOY-K992 ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ÐÀÌÊÀ 2 DIN                        550
TOY-K994 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota RAV4                     1900
UP-K750 Óíèâåðñàëüíûé êàðìàí Toyota                      1300
Intro RTY-N27 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Alion, Corona Premio           7000
Intro RTY-N12 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Avensis                 1800
Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Avensis (T25) Íîìåð òîâàðà 291300-06          1900
Intro RTY-N13 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Aygo                   1350
95-8211 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Avalon 03+ 2DIN (êðåïåæ)            1800
MeTra 95-8203 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Camry (àìåðèêà) 02-05 2DIN (êðåïåæ)   1900
Intro RTY-N01 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Camry 01-05 2DIN             1200
Intro RTY-N02 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Camry 06+ 2DIN              1600
99-8218 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Camry 06+ 2/1DIN (êðåïåæ)           3200
                                        950
Intro RTY-N10 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Celica, Avensis 04+, RAV4 äî 06 1DIN black
                                        950
Intro RTY-N09S Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Celica, Avensis 2004+, RAV4 äî 05 1DIN silver
MeTra 95-8223 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Corolla                 1600
95-8204 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Corolla 03-06 2DIN (êðåïåæ)          1900
Intro RTY-N03 ïåðåõîäíàÿ Ðàìêà Toyota Corolla 03-06 1DIN            1250
Intro RTY-N19 ïåðåõîäíàÿ Ðàìêà Toyota Corolla 07+ 2DIN             990
Intro RTY-N32 ïåðåõîäíàÿ Ðàìêà Toyota Corolla Verso 2/1DIN           1900
                                        1600
Intro RTY-N24 ïåðåõîäíàÿ Ðàìêà Toyota Crown 15X 2din GS151H, JZS 151,153,155,157, LS151
Intro RTY-N23 ïåðåõîäíàÿ Ðàìêà Toyota Crown 180 2DIN              2500
Intro RTY-N13 ïåðåõîäíàÿ Ðàìêà Toyota Land Cruiser 100B 2DIN          2300
Intro RTY-N29 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Land Cruiser 200             5200
Intro RTY-N34 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Mark2                  1700
Intro RTY-N22 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota MarkX, Reiz               2000
Intro RTY-N08 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Rav 4                  1200
Intro RTY-N33 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota RAV4                  1350
MeTra 99-8208 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Toyota Sienna                 1900

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: VOLKSWAGEN
Òîâàð                                     Öåíà (ðóá.)
UP-K800 Óíèâåðñàëüíûé êàðìàí Volkswagen                    1300
Intro RVW-N04 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà VW Beetle new                  690
Intro RVW-N08 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà VW Golf 5, Touran, Jetta, Passat B6, Caddy   1590
Intro RVW-N09 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà VW Golf 4, Seat Ibiza, Cordoba         1390
Intro RVW-N01 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà VW Golf 5, Touran, Jetta, Passat B6       1000
                                        2190
MeTra 99-9011Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà VW Golf 5, Touran, Jetta, Passat B6, Tiguan, Scoda Fabia
Intro RVW-N05 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà VW Passat B5+, Bora               1240
Intro RVW-N06 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà VW Sharan                    1290
Intro RVW-N02 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà VW Touareg, Transporter T5           990
Intro RVW-N03 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà VW Touareg, Multivan, Transporter T5      1290
MeTra 95-9009 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà VW Touareg, Multivan, Transporter T5      1990

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÐÀÌÊÈ, ISO, ÀÍÒÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÈ: VOLVO
Òîâàð                                     Öåíà (ðóá.)
UP-K750 Óíèâåðñàëüíûé êàðìàí Volvo                      1300
Intro RVL-N04 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Volvo S60, V70, XC70              2200
Intro RVL-N01 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Volvo S60, S70                 2000
Intro RVL-N02 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Volvo S80                   2000
Intro RVL-N03 Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Volvo XC90                   2000

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1074
posted:7/17/2011
language:Maltese
pages:58