Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Uporedni pregled xDSL tehnologija

VIEWS: 138 PAGES: 5

									             ŠIROKOPOJASNI PRISTUP PO BAKARNIM PARICAMA
                 Broadband access over copper pairs
                    Saša Đorđević, Institut Mihajlo Pupin, Beograd
                     Nataša Ţivić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
                   Aleksandar Đorđević, Elektrotehnički fakultet, Beograd

       Sadržaj - Poslednjih par godina svedoci smo brzog širenja komunikacionih tehnologija, posebno
       mobilnih komnikacija i Interneta. Po Moore-ovom zakonu, broj tranzistora na jednom silikonskom
       čipu raste eksponencijalno omogućavajući na taj način upotrebu složenijih aplikacija. Sa druge
       strane, porast Internet saobraćaja (sa svojim Moore-ovim zakonom), i zahtev za većim brzinama
       protoka postavljaju pred inženjere svojevrsan problem pristupa ISP-u. ISDN, sa svojom brzinom
       od 160kb/s je vrlo brzo postao spor za tzv. “aplikacije gladne propusnog opsega”, kao što su IP
       telefonija i prenos video podataka u realnom vremenu. Kako je tehnologija optičkih kablova još
       uvek daleko od običnog korisnika jedino rešenje je xDSL.

       Ključne reči - DSL, bakarna parica, E1/T1, pristup Internetu

       Abstract - In the last few years we have witnessed fast expansion of communication technologies,
       among which are mobile communications and Internet. By means of Moore’s law number of
       transistors placed on silicone chip expands exponentially, enabling more complicated applications
       to be used. On the other hand Internet growth (with its own Moore’s law), and demand for more
       speed places a rather big problem of ISP access in front of the engineers. ISDN with its speed of
       160kbps soon became to slow for “bandwidth-hungry applications” such as IP-telephony and
       real-time video. With fiber optics still too far, the only solution is xDSL.

       Keywords - DSL, copper pair, E1/T1, Internet access


1. UVOD                             korisnika ka ISP-u (upstream) i od ISP-a ka korisniku
                                 (downstream). Najnovija vrsta ADSL-a tzv G.lite je zvanično
  Prvi primer xDSL tehnologije je predstavljao DSL       dobila standard u junu 1999. godine (G.992.2). Razlika
modem. Naziv je dobio u BELL laboratorijama i stvorio      između ADSL-a i G.lite-a je u postojanju (odnosno
dovoljno zabune. DSL znači Digital Subscriber Line i ne     nepostojanju) tzv splitera koji razdvaja ADSL deo od POTS
označava vrstu linije (kako bi se moglo pomisliti na prvi    (Plain Old Telephone System) dela, kao i u različitim
pogled) već modem. Linija koju ovaj modem koristi je obična
upredena bakarna parica.                     Tabela I   Pregled xDSL tehnologije
  Međutim negde se ova oznaka koristi za ceo sistem (dva    Ime     Značenje    Protok    Način  Aplikacije
modema i linija izneđu njih), tako da se mora biti obazriv u                       rada
korišćenju ove skraćenice. Danas je, međutim, sve više            Digital                 ISDN,
                                 DSL    Subscriber    160 kb/s   Duplex   prenos
uobičajeno koristiti ovu skraćenicu samo za modem, pa će u
                                       Line                 govora i
tom kontekstu biti upotrebljena i ovde. Na osnovu DSL-a su                             podataka
izvedene skraćenice i za ostale članove familije ( Tabela I).        High data                T1/E1
  Sam DSL je sluţio za prenos BRI (Basic-Rate-Interface)         rate Digital  2.048 Mb/s  Duplex   servisi,
ISDN-a imao je protok od 160kb/s (2B+D) i prenosio je      HDSL    Subscriber   (1.544 Mpbs)       WAN i
“sirove” bite, dok se za razdvajanje kanala brinula ISDN            Line                  LAN
                                                           pristup
oprema u prostorijama korisnika. Domet ovakvog modema je
                                      Single line               Isto kao
bio oko 6km na parici preseka 0.5mm.                     Digital    2.048 Mb/s       HDSL uz
  Uspeh DSL-a je otvorio prostor za povećanje brzine      SDSL    Subscriber   (1.544 Mpbs)  Duplex  opremu za
protoka i ubrzo se pojavila HDSL/SDSL tehnika prenosa.             Line                simetričan
Ove dve tehnike su u osnovi iste sa jedinom razlikom u broju                             pristup
potrebnih parica za prenos protoka od 2048kb/s (1544kb/s u         Asymmetric                Pristup
                                       Digital   1.5 - 9 Mb/s  16 -  Internetu,
Severnoj Americi).                        ADSL    Subscriber    (Down)     640  udaljenom
  Velika ekspanzija Interneta je donela potrebu za još većim         Line            kb/s   LAN-u,
protokom. Kako, međutim, korisnik ka svom ISP-u ne šalje                          (Up)    VoD
veliku količinu podataka (procenjuje se da prosečna E-mail         Very high                Isto kao
poruka iznosi oko 20kB) to nije potrebno da se koristi prenos        data rate   13 - 52 Mb/s  1.5 -   ADSL uz
                                 VDSL     Digital    (Down)    2.3    prenos
od 2048kb/s od korisnika ka ISP-u (upstream). Tako je nastao
                                      Subscriber          Mb/s    HDTV
asimetrični DSL (ADSL) kod koga postoje dve brzine od
                                        Line            (Up)    signala
maksimalnim protocima.Za jako zahtevne korisnike koji                  pretplatnicima koji često na raspolaganju imaju samo jednu
imaju potrebu za protokom većim od 10Mb/s razvija se nov                liniju. Imajući u vidu da SDSL podrţava i istovremeni rad sa
sistem pod nazivom VDSL, koji bi imao izuzetno veliku                  POTS-om na istoj liniji ovakvo rešenje je vrlo primamljivo za
brzinu na kratkim rastojanjima.                             ovu vrstu korisnika.SDSL je baziran na osnovnoj HDSL
                                            tehnologiji i koristi prenos od 128kb/s do 2.32Mb/s. Kao
  .Za jako zahtevne korisnike koji imaju potrebu za                  logičan sled razvija se Multirate SDSL koji obezbeđuje
protokom većim od 10Mb/s razvija se nov sistem pod                   prenos sa promenljivim protokom u zavisnosti od kvaliteta
nazivom VDSL, koji bi imao izuzetno veliku brzinu na                  kanala (duţina linije, prečnik ţice, nivo šuma...) i automatski
kratkim rastojanjima.                                  se prilagođava novim radnim uslovima.
  Na Slici 1 je dat pregled aplikacija koje se trenutno                  Razvoj ADSL tehnologije koja na razdaljinama do 3km
koriste kao i binarni protoci koje te aplikacije koriste.                (na kojima se koriste i SDSL/HDSL) obezbeđuje prenos
Primećuje se da aplikacije nisu ograničene sa gornje strane               podataka protokom od 6Mb/s učinio ih je nepodesnim za
što omogućava, npr. pristup Internetu i brzinama većim od                pristup Internet-u i drugim sličnim servisima. Međutim, iako
20Mb/s (što je ipak neekonomično) [1].                         ADSL obezbeđuje širok propusni opseg njegova asimetrična
                                            priroda ga čini nepodesnim za poslovne i SOHO (small
                                  Prenos vi{e     office, home office) potrebe kao i za buduće korisničke
                                  video signala    usluge (rad od kuće, učenje na daljinu i slično). Poučene
                        Prenos video              iskustvom Interneta koji je za nekoliko godina postao
                         signala
                   V ideo stream                   “omiljeni” medijum za pristup trţištu i kupcima snabdevajući
          T elecommuting telemedicina                     ih svim potrebnim informacijama, velike organizacije i firme
         V ideo konferencijeinternet2 apl.
           IP telefonija                           se odlučuju za Intranet kao rešenje problema unutrašnje
    Pristup
           A udio stream
                                            komunikacije. Kao mogućnosti se javljaju rad od kuće,
   internetu                                     jednostavna interna komunikacija, pristup lokalnim bazama
                                            podataka, pristup javnim i privatnim (zatvorenim) mreţama,
       2 56 k b /s   7 68 k b /s   2 04 8k b /s  8 19 2k b /s  2 5M b /s  zatim video konferencije i mnoge druge usluge koje zahtevaju
                      Binarni protok                simetričan prenos (odnosno istu upstream i downstream
      Slika 1. Zahtevi za propusnim opsegom                    brzinu).
                                                 Isto tako ADSL ne podrţava megabitske prenose i
  Osnovna karakteristika xDSL je veliko iskorišćenje                 POTS istovremeno, bez upotrebe tzv splitera a i tada je
propusnog opsega primenom DSP tehnologije kao i                     moguće preneti samo jedan glasovni kanal, dok sa druge
korišćenjem višenivoskih modulacija (PAM, QAM i drugih)                 strane SDSL/HDSL obezbeđuje potpunu spektralnu
[2].                                          kompatibilnost sa postojećim sistemima (POTS, ISDN, DDS)
                                            [2].
2. HDSL/SDSL                                           Konačno se moţe zaključiti da se zbog lake upotrebe
                                            i ugradnje ovi uređaji mogu koristiti za velik broj primena
  HDSL (High-bit-rate Digital Subscriber Line) tehnologija              koje zahtevaju širok propusni opseg:
je razvijena u Severnoj Americi sa ciljem da zameni                        međusobno povezivanje LAN mreţa
postojeće T1 linije čiji je maksimalni domet od 1.5km bez                     povezivanje kućnih centrala
regeneratora predstavljao problem za instalaciju i odrţavanje.                   povezivanje baznih stanica u mreţama mobilne
Nova tehnologija je omogućila prenos na razdaljine do 5km                  telefonije
za paricu prečnika 0.5mm uz to obezbeđujući veću otpornost                     telecommuting, učenje na daljinu
na šum i bolje iskorišćenje kanala. Prenos se vrši preko dve                    video konferencije
bakarne parice od kojih svaka prenosi pun dupleks od                        pristup lokalnim bazama podataka
dvanaest 64kb/s kanala što sa kontrolnim bitima čini protok                    pristup Internetu
od 784kb/s. Slična ideja je realizovana u Evropi za E1                   Na slici 2 prikazan je primer SOHO i poslovne aplikacije.
standard korišćenjem tri para provodnika za prenos 2.32Mb/s
                                               U ~ en je i rad k od k u} e
[6].                                                                    P o slov ne ap lik acije

  Nedugo zatim pojavio se tzv. two-pair HDSL sa linijskim
                                                               S ed i{ te
protokom od 1168kb/s po svakom paru i neznatno manjim                                   p redu ze} a

dometom. Donošenjem standarda od strane organizacija kao                         SD SL              H D SL
ETSI (ETSI ETR 152 i ETSI TS 101 135 za linijski                                                   U d aljeni og ran ak
interfejs), zatim ANSI u Severnoj Americi i ITU omogućilo                         SD SL
je dalji razvoj ovih tehnologija.HDSL T1/E1 sistemi kao
linijski kod koriste 2B1Q (two binary - one quaternary) čija                       SD SL              H D SL
četvoronivoska šema (u literaturi poznata i kao 4-PAM
odnosno 4-level Pulse Amplitude Modulation) omogućuje                                                  B an ka

prenos podataka dva puta većom brzinom od linijske [4].
  SDSL (Single-pair ili Symmetric High-bit-rate Digital                                             Internet

Subscriber Line) za prenos koristi samo jednu paricu i to je
                                                              IS P
osnovna razlika (i prednost) u odnosu na spomenute HDSL
                                                       Slika 2. Primena HDSL/SDSL
sisteme. Ova varijanta je orijentisana ka pojedinačnim
  Glavne prednosti opisanih sistema leţe u mogućnosti     ili više kanala male brzine.
istovremenog rada sa postojećim servisima, uz povezivanje       Sada koegzistiraju dva tipa ADSL modema – CAP i
po postojećim standardima i preporukama (G.703, V.35...)     DMT, koji se razlikuju po tome kako koriste linijsko
koristeći postojeću infrastrukturu i pritom:           kodiranje, odnosno kako modulišu digitalni podatak po
     omogućuju brzu i jednostavnu ugradnju i        analognom nosiocu.
   odrţavanje                            ADSL modem je povezan na korisnički kraj samo jednom
     smanjena ulaganja i lako proširenje kapaciteta     tehnologijom. Telefonski par ţica je povezan na uređaj
   mreţe                            mreţnog interfejsa (NID), gde frekvencijski spliter, takođe
     bolje iskorišćenje postojećih linija          poznat i kao POTS spliter, razdvaja niskofrekventne govorne
     veliki broj novih servisa i usluga           signale od visokofrekventnih signala podataka. Telefonski
  Na kraju treba naglasiti da iako je ETSI usvojio standard  izlazni port interfejsa je povezan na postojeće telefonske ţice.
za Single-Pair HDSL koristeći postojeći 2B1Q kod, ANSI je    Izlazni port za podatke je povezan na ADSL modem, koji je
pogoršanje karakteristika sistema smatrao velikim i zadrţao   zatim spregnut sa Ethernet mreţnom interfejsnom karticom
se na prenosu preko dve parice. Potreba za prenosom preko    instaliranom unutar PC-a (Slika 3). Frekvencijski spliter moţe
jednog para provodnika je navela ANSI da radi na novom      biti van ili u okviru interfejsnog uređaja. Korišćeni filtri mogu
standardu: HDSL2. Da bi postigli zadovoljavajuće         biti aktivni i pasivni. Ako su u pitanju pasivni filtri,
performanse iskorišćen je novi linijski kod PAM 16,       niskopropusni filtri teţe da budu nezgrapni jer koriste velike
kodovanje, veći izlazni nivo na predaji uz zadrţavanje      komponente. Aktivni filtri zauzimaju manje prostora, ali ako
spektralne kompaktibilnosti. Konačan rezultat bi trebao da    dođe do prekida rada, mogu ugroziti intenzitet life-line
bude sloţeniji sistem uz poboljšanje od 7dB u odnosu na     telefonskog servisa.
                                                                   Ku}na instalacija
2B1Q HDSL (tipični nivo predaje +13.5dB). Uz postojeće,           CO
očekuje se usvajanje nove tehnike prenosa ogledane u ETSI-
SDSL standardu koji bi istovremeno obezbedio
                                     Ka
standardizaciju Multirate SDSL-a i HDSL2 standard koji bi      telefonskoj
                                    m re`i  T elefonska                T elefon  T elefon

trebao da bude prihvaćen od strane ITU.                      centrala                                     Ka
                                   ra~unarskoj            Razdelnici  ADSL modem
3. ADSL/G.lite                             m re`i     DSLAM      (splitteri)
                                                                    Ra~unar
                                                Slika 3. Tipičan ADSL sistem
  ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) konvertuje
postojeće parične telefonske linije u puteve pristupa za
                                   U CO (Central Office) telefonske kompanije linija se
multimedijalne i komunikacije sa vrlo brzim podacima.
                                 završava POTS spliterom koji odvaja korisničke analogne
ADSL kolo povezuje ADSL modem na svakom kraju parice
                                 govorne signale od signala podataka generisanih od strane
telefonske linije formirajući tri informaciona kanala –
                                 korisničkog PC-a ili Interneta. Govorni signali se napajaju
downstream kanal velike brzine, dupleks kanal srednje brzine
                                 preko standardne telefonske centrale, dok se signali podataka
i POTS ili ISDN kanal. POTS kanal je odvojen filtrima od
                                 završavaju u kartici unutar uređaja zvanog DSLAM (DSL
digitalnog modema, što garantuje neprekidni POTS/ISDN
                                 Access Multiplexer). Svaka kartica u okviru multipleksera
servis, čak i ako ADSL ne uspe. Velike brzine kanala su u
                                 ima ima funkciju ADSL modema. Kako modemi međusobno
opsegu od 1.5 do 6.1 Mb/s, dok su dupleks brzine u opsegu
                                 komuniciraju, multiplekser prima pakete podataka od
od 16 do 64 kb/s. Svaki kanal moţe biti podmultipleksiran do
                                 pojedinačnih pretplatnika, multipleksira pakete i šalje ih dalje
forme više kanala manje brzine, zavisno od sistema. ADSL
                                 raznim Internet servis provajderima preko mreţe podataka
modemi obezbeđuju brzine podataka u skladu sa
                                 telefonske kompanije. Rek multipleksera generalno podrţava
severnoameričkom i evropskom digitalnom hijerarhijom i
                                 500 do 1000 ADSL linija.
mogu se kupiti sa različitim opsezima brzina i razvim
                                   Univerzalna ADSL radna grupa (UAWG) je u januaru
mogućnostima. Minimum konfiguracije obezbeđuje 1.5 ili 2
                                 1998. godine predloţila dizajniranje diskretne višetonske
Mb/s downstream i 16 kb/s dupleks kanal; ostali obezbeđuju
                                 verzije ADSL-a bez splitera. Ovaj modem bez splitera bi
protoke od 6.1 Mb/s downstream i 64 kb/s u full-dupleksu.
                                 radio sa manjim protocima (do 1.5 Mb/s downstream i 512
Danas su dostupni proizvodi sa downstream protokom do 8
                                 kb/s upstream) u odnosu na ADSL modem, ali bi bio
Mb/s i dupleks protocima do 640 kb/s. Downstream protoci
                                 relativno jeftin i mogao bi korisnik sam da ga instalira. Sve
podataka zavise od brojnih faktora, uključujući duţinu
                                 što bi bilo potrebno bio bi visokopropusni filtar na ulaznom
bakarne linije, debljinu njene ţice, prisustvo tzv. “bridged
                                 portu modemske linije. Veza sa Ethernet mreţnom karticom
tap”-ova i međusobnu interferenciju [3],[5].
                                 ostaje ista. U verziji diskretne višetonske tehnologije bez
  Frekvencijski opseg koji se koristi za puni ADSL podeljen
                                 splitera koristan frekvencijski opseg je podeljen na 128
je u tri dela : opseg od 0 do 4 kHz je rezervisan za govornu
                                 kanala, umesto 256 u verziji sa punim protokom, pri čemu je
telefoniju, deo između 25 kHz i 138 kHz za upstream podatke
                                 svaki podkanal širine 4.3125 kHz. Ovakvo rešenje
do Interneta, a ostatak opsega do 1.1 MHz za downstream
                                 pojednostavljuje elektroniku i smanjuje cenu uređaja.
podatke od ISP-a do korisnika.Razdvajanje podataka u
                                 Telefonske kompanije su traţile tehnička rešenja koja su
različitim smerovima se ostvaruje na dva načina: pomoću
                                 imala potencijal da eliminišu potrebu za slanjem tehničara
FDM i poništavanja eha (“echo cancellation”). FDM
                                 koji bi instalirao ADSL servis, omogućavajući korisnicima da
dodeljuje jedan opseg za upstream, a drugi za downstream
                                 sami instaliraju ADSL modeme na način kao i tipične dial-up
podatke. Downstream je zatim podeljen vremenskim
                                 modeme. Velika razlika između ADSL i dial-up modema je
multipleksom na jedan ili više kanala velike brzine i na jedan
                                 potreba za telefonskim spliterom. Pored toga što ovaj uređaj
drţi telefonske i ADSL signale odvojenim omogućavajući
istovremen pristup Internetu i telefonski servis na istoj liniji,             4. VDSL
spliter takođe eliminiše i destruktivne uslove interferencije
između ADSL signala i POTS sredstava (npr. telefoni,                      Sistemi koji su pobrojani namenjeni su pojedinačnim
faksevi i telefonske sekretarice). Telefonski spliter bi morao               korisnicima ili grupi korisnika koja nema potrebe za velikim
biti instaliran na liniji na tački ulaza u kuću i opet bi zahtevao             protokom. Za slučaj povezivanja udaljene LAN mreţe,
tehničara za instalaciju. Tako se razvila ideja o ţrtvovanju                prenosa višestrukih video kanala ili HDTV kanala dati bitski
pune brzine u korist operacije bez splitera. Izgledalo je da bi              protoci nisu dovoljni. VDSL je namenjen za tu kategoriju
ADSL modem redukovane brzine mogao da eliminiše                      korisnika. Brzine koje su predloţene za upotrebu u VDSL-u
prepreke omogućavajući širokopojasni razvoj ADSL servisa.                 za downstream (standard još uvek nije usvojen, tako da je sve
Tako je rođena nova verzija ADSL-a koju bi korisnik mogao                 u fazi predloga) su izvedene iz brzine na kojima rade SONET
sam da instalira. Ova prostija verzija bi omogućila ADSL-u                 i SDH mreţe, 155.52Mb/s, i to 51.84Mb/s, 25.92 Mb/s i
takmičenje sa drugim opcijama širokopojasnog pristupa kao                 12.96Mb/s. Svaka od tih brzina ima određeni domet (Tabela
što su kablovski modemi. Predstandardizovan modem bez                   2)
splitera je bio poznat kao univerzalni ADSL (UADSL).
                                              Tabela 2  Domet VDSL modema
ADSL modemi bez splitera su prihvaćeni na sastanku ITU-T
u oktobru 1998. godine, da bi postali G.Lite specifikacija                   Bitska brzina [Mb/s] Domet [m]
(zvanična ITU-T preporuka G.992.2).                                 12.96 - 13.8               1500
  Dakle, sa ovom verzijom servisa, G.Lite modem i POTS                       25.92 - 27.6               1000
zajedno rade na istoj telefonskoj instalaciji, dozvoljavajući                    51.84 - 55.2               300
korisniku da uključi i telefon i kompjuterski modem u
standardni zidni telefonski otvor. Ovo je suprotnost                      Za upstream brzinu predloţene su sledeće brzine:
originalnom konceptu kod koga je ADSL servis omogućen                          1.6 - 2.3 Mb/s
preko odvojenih kućnih ţica iz centralnog POTS splitera                         19.2 Mb/s
lociranog na telefonskoj liniji na ulazu u kuću, običnu u NID-                      Jednaka downstream brzini
u. Kad je POTS spliter instaliran na ulaznoj tački gde linije                 Na Slici 5 prikazan je jedan primer primene VDSL
ulaze u kuću, on će filtrirati telefonski signal pre nego što se              modema. Ovakav pristup se naziva “optika do komšiluka”
kombinovani ADSL i telefonski signali pošalju i prime.                   (Fiber To The Neighborhood, FTTN). Optički kabl iz
Uticaji šuma i impedanse (uopšteno, impedansa telefona kad                 centrale dolazi do određene tačke, tzv. “optičke mreţne
je slušalica podignuta moţe biti tako mala, da u osnovi                  jedinice” (Optical Network Unit) koja predstavlja
odvodi snagu ADSL signala) su eliminisani jednom POTS                   multiplekser/demultiplekser i koja raspodeljuje protok na
spliterskom instalacijom. Da bi se ovi problemi otklonili u                linije na kojima su zakačeni VDSL modemi. Zatim se signal
slučaju ADSL verzije bez splitera, prosto rešenje bi bilo da se              vodi preko bakarne parice do drugog modema i zatim na
na liniji instalira mikrofiltar ( niskopropusni filtar) između               mreţu korisnika. Ovo predstavlja izvrsnu zamenu za scenario
zidnog utikača i telefona, čime se eliminiše problem smetnji.               “optika do kuće” (Fiber all the way To The Home, FTTH)
Takav filtar nije skup i korisnik ga moţe lako instalirati. U               koji bi trebao da zaţivi u budućnosti.
stvari, na ovaj način se ostvaruje isti efekat za G.Lite kakav je
postojao pri korišćenju koncepta centralnog splitera. Umesto                             Optical network units

da imamo filtar na jednoj tački, filtriranje uzima oblik                                               Terminal   Terminal


raspodeljenog splitera. Ovaj mikrofiltar na liniji eliminiše                         optika                             Terminal
ometajući šum i podiţe impedansu na ADSL frekvencijama                      Centrala
                                                                              Mre`a
                                                                              korisnika
da bi se sprečilo oticanje ADSL signala. Ako su mikrofiltri
korektno instalirani, kuća moţe dobiti puni ADSL (slika 4).
                                 Ku}na instalacija
                                                                       bakarna parica
      CO                                Mikrofiltri


                            ~
                            ~     ~
                                  ~
                                                             VDSL modem     13-55Mb/s     VDSL modem
                                                                       1.6-23Mb/s
    Ka
  telefonskoj
        T elefonska              T elefon  T elefon
    m re`i
         centrala

                                                     Slika 5 Sistem “optika do komšiluka”
     Ka
   ra~unarskoj                 ADSL modem    Ra~unar
    m re`i     DSLAM
                                                Što se tiče kandidata za izbor modulacije i linijskog koda
           Slika 4. ADSL sistem sa mikrofiltrima                koju će koristiti VDSL preostale su sledeće četiri
                                              mogućnosti:
  Na kraju, vaţno je primetiti da G.Lite servis nije                   *         CAP- Carrierless AM/PM
konkurentan ADSL servisu – oni su pre komplementarni. U                  *         DMT-Discrete Mutlitone
stvari, G.Lite servis se moţe smatrati sredstvom za obuku                 *         DWMT-Discrete Wavelet Multitone
korisnika. U početku će mnogi korisnici početi da rade                     *  SLC-Simple Line Code
koristeći G.Lite servis, a kasnije će oni koji ţele viši ili                  Pošto se pretpostavlja da će jedna od vaţnijih primena
zagarantovani bitski protok moći da se priključe na ADSL                  VDSL-a biti prenos slike u realnom vremenu postavlja se
servis. Modemi korisnika G.Lite-a se mogu projektovati sa                 problem zaštite od grešaka. Klasičan sistem retransmisije nije
ADSL-om, a zahtevaju samo poboljšanje softvera da bi se                  pogodan, tako da je ostavljen prostor za implementaciju FEC-
omogućio ADSL servis.                                   a, sa interlivingom koji bi trebao da eliminiše uticaj bursta
impulsnih smetnji. Predloţeni sistem FEC-a je sličan FEC-u     i pretpostavlja se da će se bakarne parice koristiti jos izvestan
kod ADSL-a, što znači Reed-Soloman-ovo kodovanje. Ostaje      broj godina. Sama upotreba optike do kuće je pod znakom
otvoreno pitanje “overhead” bita (dodati biti iznose oko 7.5%   pitanja iz razloga samog postavljanja instalacije. Procena
korisnog signala). Još uvek nije odlučeno da li će višak biti na  upotreba različitog načina pristupa data je na slici 6 [2].
uštrb korisnog protoka ili će biti smešten u dodatni opseg
(kod HDSL-a je to rešeno na ovaj drugi
   način dobivši tako linijski protok od 2330kb/s u odnosu
na koristan protok od 2048kb/s, a i kod ADSL-a je rešeno na                    Dial-up m odem i
                                                 ADSL m o dem i
isti način).                                           VDSL/FTTH
                                    Milioni korisnika
   VDSL je još uvek u eksperimentalnoj fazi i mnoge stvari
još uvek nisu definisane i razjašnjene. Jedan od problema koji
se mogu pojaviti je uticaj RF smetnji na okolne kablove,dok
je najveća nepoznanica stvarni domet VDSL-a jer parice nisu
ispitivane na tako velikim brzinama. Veliki problem
predstavljaju i paralelno vezane otvorene parice (bridge taps),
i neterminirane telefonske instalacije koje puno ne smetaju
ADSL-u i ISDN-u , ali se mogu pokazati kao ozbiljan
                                              Slika 6. Projekcija upotrebe modema
problem kod VDSL-a. Probleme mogu stvarati i vazdušni
telefonski kablovi koji predstavljaju antene i hvataju
                                    Optiku ugroţava i veliki napredak beţičnih komunikacija
neţeljeno zračenje iz amaterskog opsega koje se preklapa sa
                                  u sprezi sa CDMA sistemima, tako da sama koncepcija FTTH
korisnim opsegom VDSL-a. Ovo su samo neki od problema
                                  nije potrebna u svetlu kombinacije FTTN-a sa npr. W-
koji stoje pred konstruktorima, koji se moraju rešiti pre nego
                                  CDMA. U ovakvom scenariju umesto        VDSL-a bi se
što se pređe na ratifikaciju standarda.
                                  koristio beţični W-CDMA.
                                    Naravno, uvek postoji mogućnost da se pojavi neki novi
                                  sistem koji bi izbacio iz igre i ove sisteme, ali za sada xDSL
  Trenutno se stanadard razmatra u pet različitih institucija:
                                  tehnologija odrađuje posao, i predstavlja sistem na koji se
*         T1E1.4 je skoro uzeo u razmatranje
                                  moţe osloniti bar još 10-15 godina.
projekat standarda za linijski kod VDSL-a
*         ETSI je počeo da razmatra standard pod
imenom High Speed (metallic) Access Systems (HSAS), i
                                  LITERATURA
doneo odluku da se brzina definiše kao mnoţitelj brzine
prenosa SDH virtuelnog kontejnera VC-12 ili 2.3Mb/s.
                                  [1] “The business case for VDSL”, White paper, Orckit
*         Digital Audio Video Council (DAVIC) je
                                    communications, April 1999.
prvi predloţio upotrebu VDSL-a i to na dometu od 300m i
                                  [2] Dr. George A. Zimmerman: “HDSL2 Tutorial: Spectral
upstream protoku od 1.6Mb/s i downstream protoku od
                                    Compatibility and Real-World Performance Advances”,
51.84Mb/s.
                                    PairGain corp., June 25, 1998.
*         ATM forum je razvio interfejs za brzinu
                                  [3] Amitava Dutta-Roy “A second wind for wiring”, IEEE
od51.84Mb/s.
                                    Spectrum”, September 1999.
*         ADSL forum se bavi arhitekturom VDSL-a
                                  [4] “Symmetric DSL: From HDSL to SDSL & HDSL2”,
i protokolom koji će se koristiti.
                                    white paper, Metalink transmission devices, January 1999.
                                  [5] V. Krstić, U. Kamšek, A. Kuzmanović “The Chip Set
5. ZAKLJUČAK
                                    HDSL Modem: Design and Performance Evaluation”,
                                    TELSIKS „99 Proceedings of Papers, Niš 1999.
  Kao što se vidi bakar još nije rekao svoju poslednju reč.
                                  [6] “Pupin GAIN PP-2M1p HDSL Modem: Uputstvo za
Upotrebom xDSL tehnologije izašlo se u susret potrebi za
                                    instalaciju i korišćenje”, Sistem Institut Mihajlo Pupin,
velikim bitskim protokom bez promene same infrastrukture.
                                    IMP-Telekomunikacije, Beograd, Jun 1999.
Prelaz sa bakarnih parica na optičke kablove je još uvek spor

								
To top