Docstoc

KIRKEBLADET (PDF)

Document Sample
KIRKEBLADET (PDF) Powered By Docstoc
					KIRKEBLADET
 for ASTRUP
 TULSTRUP
 HVILSTED og
 TISET SOGNE

 FEBRUAR
 2011
   ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE


GOD BLESS YOU - GUD VELSIGNE DIG
  'God bless you' sagde en amerikaner til mig,   gende uro på verdensmarkedet, og hvad der
da jeg stak et par dollars ned i et pap-krus, som  også for vort eget samfund fulgte med i køl-
antagelig havde indeholdt kaffe fra en af de    vandet af det amerikanske boligmarkeds sam-
mange STARBUCKS-CAFEER, som findes i        menbrud, hvor aktieinvestorer tabte kæmpe-
downtown Chicago. Som så mange andre fat-      summer, formuer skrumpede ind og selv ikke
tige lå han på knæ på en avis på fortovet ved    de før så sikre obligationer var til at stole på.
Tribune Tower og tiggede, mens en iskold vind    Nogle vil hævde, at det er luxusproblemer for
fra Lake Michigan blæste sne og kulde ind      os danskere, som sikkert har alt i forvejen. Og
over byen. Klasseforskellen er som bekendt     måske kan det ligefrem være sundt, at vores
udpræget i Guds eget land. Og man får igen en    overforbrug bremses.
påmindelse om, at man hører til de materielt     Nu skal finanskrisen bestemt ikke romanti-
set heldigt stillede i denne verden. Min egen    seres. Der er i hvert fald også danskere, som er
umiddelbare indfaldsvinkel til det amerikanske   fattige. Og det er et fælles ansvar, at vore
samfund er jo baseret på luksus og oplevelser i   materielle goder bliver bedre fordelt, så få har
de glamourøse miljøer som teatre, koncertsale    for meget og færre for lidt. Det er ikke nok at
og museer, ekstremt flotte hoteller og gode     være solidarisk med sig selv. Man må have syn
restauranter, hvor madresterne bliver samlet i   og sans for medmennesket og verden omkring
poser og lagt ud på fortovene til de sultne, for  sig. Kristendom og kristen etik handler om
hvem smulerne fra de riges bord er ensbety-     noget så vigtigt som dét at få syn for sin næste
dende med ren og skær overlevelse.         frem for at stirre sig blind på sit eget. Det liv,
  Med mindre man er i stand til at gøre sig    den glæde og varme vi alle søger, bliver til, når
hård som flint, bliver man forstemt og røres    vi giver os hen til livet sammen med andre.
over den menneskelige armod, man møder i de     Giver, hvad vi har i os.
store amerikanske byer. Det gælder Chicago,      Den fattige amerikaner havde i al sin nød om
New York, San Francisco, Dallas, Atlanta og     ikke andet - så de velsignende ord: God bless
nu i år New Orleans, som er de byer, jeg har    you. Og de havde en stærk virkning. Selv dér,
besøgt henover nytåret de sidste fem år.      hvor tilværelsen så ud til at være reduceret til
Samtidig bliver man indigneret over, at så rigt   noget nær et spørgsmål om ren og skær over-
et land vil være bekendt at overlade de fattige   levelse, netop dér så jeg et velmenende og
til så ekstremt dårlige livsbetingelser. Godt    taknemmeligt menneske. Trods følelsen af ét
Obama kom til. Han skubber dog i det mindste    kæmpe underskud gav han videre af den
i den rigtige retning. Berettigelsen af mit     smule, han selv havde. Det var stort.
ærinde i disse byer blev des mere påtrængende:
                           I kirkens regi har vi tradition for at hjælpe
nemlig deltagelse i en international kristen
                          næsten i nød. Det kan vi gøre individuelt, men
etik-konference ' The Society of Christian
                          også sammen. Således vil der i næste måned
Ethics', som min mand havde inviteret mig
                          være fælles indsamling til Folkekirkens
med til. Her bliver den nyeste forskning i
                          Nødhjælp. De, som fra vore sogne kunne
kristne etiske emner omkring social nød, det
                          tænke sig at være indsamlere, kan henvende
amerikanske sundhedsvæsen, race- køns-
                          sig til undertegnede. God Bless you.
diskrimination m.m.fremlagt og diskuteret.
  Vi har længe nok læst og talt om den tilta-                     Anne Vejbæk
2 KIRKEBLADET
 STUDIEDAGE PÅ TVÆRS AF
   SOGNEGRÆNSER

D. 5. februar i Tranbjerg sognegård
kl. 9.30-12.00
 Sogne- og feltpræst Peter Sporleder:"Skyld
og tilgivelse i Krig". Vi ser filmen "Armadillo"
af Janua Metz

D. 26. februar i Astrup præstegård
kl. 9.30 - 12.00                     ASTRUP KIRKES KLOKKESPIL.
 Professor Svend Andersen: " Kristne må føre       I februar vil klokkerne spille "Lysets engel
retmæssige krige. Sådan lyder en del af         går med glans" (i forbindelse med morgen-
Folkekirkens bekendelse".                ringningen), "Her vil ties, her vil bies" (kl.12)
                             og "Nu velan, vær frisk til mode" (i
Hvilsted kirke søndag den 6. marts            forbindelse med aften-ringningen).
kl. 16. KONCERT med guitaristen Tomas
Krakowski.
 Tomas Krakowski (f. 1962) er en norsk gui-
                                     KIRKELIGE
tarist, som er uddannet på konservatorierne i
Malmö og København, hvor han nu er bosat.        Døde i Astrup sogn, bisat fra Astrup kirke
 I 1992 blev han prisvinder i den prestige-       og eller begravet på Astrup kirkegård
fyldte "Concours International de Guitare de       Harald Kæraa Rasmussen, Solbjerg
Paris", arrangeret af Radio France. Denne        Hovedgade 63, Solbjerg
fornemme pris blev startskuddet til en interna-     Begravet på Astrup kirkegård
tional solist-karriere, som siden har ført ham
vidt omkring i verden.                  Døde i Tulstrup sogn, bisat fra Tulstrup
 Ved koncerten i Hvilsted kirke vil Tomas        kirke og eller begravet på Tulstrup
Krakowski spille spansk musik.              kirkegård
 For mere information besøg www.krakows-        Hakon Bendix Sørensen, Skovbakkehjemmet,
ki.dk. Der er gratis adgang til koncerten.        Odder. Begravet på Ørting Kirkegård


                Statistik 2010 (1/1.2010 - 31/12.2010)
                 Astrup Sogn 2010  Tulstrup Sogn 2010  Hvilsted Sogn 2010  I alt 2010 A-T-H

    Fødte               13         3          8           24
    Døbte               16         4          5           25
    Navngivne             1         0          5           6
    Døde                8         0          2           9
    Jordfæstelser           1         0          2           3
    Bisættelser            11         2          1           14
    Vielser              4         1          0           5
    Kirkelig velsignelse        0         0          0           0
    Konfirmander            29         0          3           32
    Minikonfirmander          20         2          2           24
    Udtrædelser            3         0          0           3
    Optag/genopt.           3         0          0           3
    Navneændringer           0         0          2           2
    Navneænd.bryllupsdagen       5         0          1           6


                                                KIRKEBLADET 3
                                      PRAKTISKE
                                      OPLYSNINGER


                             Fælles for Astrup Tulstrup og
                             Hvilsted sogne
                             Sognepræst:
                             Anne Vejbæk, Astrup præstegård,
                             Østergårdsvej 223, Solbjerg
                             Tlf. 86 92 74 54, e-mail: anic@km.dk (mandag er fridag)
                             Ulønnet hjælpepræst:
                             Professor. dr.theol. Svend Andersen,
                             Astrup præstegård, Østergårdsvej 223, Solbjerg
                             Tlf. 86 92 74 54, e-mail: SA@teo.au.dk
                             Organist: Bo Ansgar,
                             Tordenskjoldsgade 59, Århus N - Tlf. 29259928
 ALLE AFTALER OM                     e-mail: mesapsf@mail.dk
                             Graver: Aase Stenholt Olesen. Graverkontoret,
 KIRKELIGE HANDLINGER
                             Østergårdsvej 221a, Solbjerg - Tlf. 21405014
 - træffes med sognepræsterne.              Formand for menighedsrådet: Inge Kruhøffer,
                             Borresøvej 4, Sejs, Silkeborg - Tlf. 21485634
                             Regnskabsfører: Leif Sørensen,
 ALLE    ATTESTER - dåbsattester, navne- og
                             Rundhøjallé 133 st.th., 8270 Højbjerg
 vielsesattester m.v. udstedes af sogne-præsterne.    Tlf. 86118661 - e-mail: soleto@os.dk
                             Kasserer:
                             Erik Winther Jensen, Parkvangen 18, Solbjerg
 FØDSLER: Forældre slipper nu for at anmelde
                             Tlf. 86927070
 fødsler. I henhold til ny lov d. 1. oktober 2010 skal  Sekretær: Henny Bauning, Mårslet kirkekontor,
 forældre ikke længere anmelde et barns fødsel til    Obstrupvej 4, Mårslet - Tlf. 86293440 - HMB@KM.DK
                             Kirkesanger: Rakel Yde Olsen, Mustrupvej 185, Mårslet
 personregistreringen (altså til præsten i sognet).
                             Telf. 26 18 29 69 - e-mail: rakelyde@hotmail
 Registreringen vil herefter ske   på grundlag af
 anmeldelse fra jordmoderen.               Astrup sogn:
                             www.astrup-kirke.dk
                             Kirketjener:
 DÅB OG NAVNEGIVELSE: Ved dåb opgives          Marianne Gasbjerg, Østergårdsvej 228, Solbjerg
 navn, stilling og adresse på mindst 2 og højst 5 fad-  Tlf. 86 12 01 95 - mobil: 41 41 11 93
                             e-mail: m.gasbjerg@mail.dk
 dere. Et barn skal navngives se-nest 6 måneder efter
                             Kirkeværge:
 fødslen.                        Carl Ove Sørensen, Dalmosevej 11, Solbjerg. Tlf. 86927571

                             Tulstrup sogn:
 VIELSE: Henvendelse skal først ske til bryllup-
                             www.tulstrup-kirke.dk
 skontoret på Rådhuset. Når prøveattesten herfra     Kirketjener: Lasse Mølholm Hansen,
 foreligger, skal denne samt parrets dåbsattester    Bygvænget 7, Malling. Tlf. 98 40 74 26
                             Kirkeværge: Mette Bjerglund Andersen,
 medbringes ved aftalen med sognepræsten.
                             Østergård, Malling. Tlf. 86541315

 BEGRAVELSE ELLER BISÆTTELSE:              Hvilsted sogn:
                             www.hvilsted-kirke.dk
 Dag, klokkeslæt og salmer aftales med præsten, der
                             Kirketjener: Johannes Christensen, Nordvejen 14,
 gerne hjælper med øvrige oplysninger.          Solbjerg - Tlf. 86 92 79 64
                             Kirkeværge: Jens Sejr Jensen, Lethenborgvej 2, Solbjerg.
                             Tlf. 86531238


4 KIRKEBLADET
                   TISET SOGN

 BØRNEGUDSTJENESTE OG                     STUDIEDAGE
   FÆLLESSPISNING
                          KIRKERNES STUDIEDAGE 2011
Onsdag den 9. februar kl. 17.00          KRISTENDOM OG KRIG
 Ved denne børnegudstjeneste deltager også    - i bibelsk, luthersk og aktuel belysning
FDF Solbjerg. Gudstjenesten varer ca. ½ time.   5. februar i Tranbjerg sognegård
Den er tilrettelagt for børn fra 3- 8 år - men   kl. 9.30-12.30
både ældre og yngre søskende er meget        Sogne- og feltpræst Peter Sporleder: "Skyld
velkomne.                     og tilgivelse i krig"
 Efter gudstjenesten serveres der pasta og     Vi ser filmen "Armadillo" af Janus Metz.
kødsovs for alle, som har lyst til at spise med.  "Armadillo" er en dokumentarfilm og historien
Spisningen foregår i præstegårdens konfir-     om to unge danske soldaters udstationering i
mandstue, Gl. Horsensvej 77. Arrangementet     Afghanistan. Filmen er en rejse ind i de unge
slutter senest kl. 19.00. Børnegudstjeneste og   soldaters sind og en undersøgelse af, hvad det
fællesspisning er en mulighed for børnefamili-   vil sige at være i krig.
er for at kombinere en gudstjeneste i "børne-    Peter Sporleder, sognepræst i Holme Sogn
højde" med en efterfølgende hyggestund over    samt feltpræst, indleder kort filmen, kom-
maden sammen med andre børnefamilier.       menterer efterfølgende og uddyber med egne
 Tilmelding til spisning er ikke nødvendig.    erfaringer og oplevelser fra sit virke som felt-
 Pris for maden: voksne 15,- børn gratis.     præst i bl.a. Afghanistan og Irak.
                           Formiddagens program sluttes af med debat.
BABYSALMESANG
  Et nyt hold babysalmesang begynder i Tiset   26. februar i Astrup præstegård
Kirke på mandage kl. 10-11.30 fra den 21.      Professor Svend Andersen: "Kristne må føre
marts til 23. maj. (I ugerne 16 og 17 påske-    retmæssig krige" Sådan lyder en del af
ferie). Tilbuddet gælder babyer fra omkring 2   Folkekirkens bekendelse.
til 8 måneder og deres forældre. Babysalme-
sang kan være med til at stimulere barnets     19. marts i Mårslet sognehus
sansemotoriske, følelsesmæssige, sociale og     Biskop i Viborg Stift, Karsten Nissen: "Gud
sproglige udvikling. Vi slutter af med kaffe og  midt i krigens kaos. Hvordan?"
te i våbenhuset.                   Der kræves ikke særlige forudsætninger for
  Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, kan  at kunne deltage i studiedagene.
du kontakte Christine Toft Kristensen, som
også leder babysalmesangen i denne sæson.      Arrangører: Mårslet, Tranbjerg, Astrup og
(dinntoft@hotmail.com/26134739)          Tiset sogne
  Tilmelding til sognepræst Jette Christiansen,
  tlf. 86 92 73 30, e-mail: jrc@km.dk        Pris: 25 kr. for et enkelt foredrag. Prisen
                          inkluderer formiddagskaffe.
    MENIGHEDSRÅDET
OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE              SOGNEINDSAMLING 2011
Torsdag den 10. februar kl. 19.30
i Tiset præstegård.                SULTENS ONDE CIRKEL KAN BRYDES
 Forud for mødet vil dagsordenen blive lagt     Søndag d. 13. marts 2011 sender Tiset sogn,
frem i kirkens våbenhus. Her vil man også     FDF i Solbjerg og Folkekirkens Nødhjælp igen
efter menighedsrådsmødet kunne se referatet.    indsamlere på gaden for at fortsætte kampen
                                         KIRKEBLADET 5
mod sulten i verden ved den årlige sogneind-     Program:
samling.                        26. maj: Om formiddagen er der udflugt til
 FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige  slottet Pillnitz med efterfølgende sejltur tilbage
er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder   til Dresden. Om eftermiddagen byvandring i
mennesker siden 1990. Og FNs Fødevare- og      Dresden.
Landbrugsorganisation FAO skønner, at          27. maj: Om formiddagen besøg på
antallet af sultende er faldet med 98 millioner   porcelænsfabrikken i Meissen. Omkring kl.
mennesker i år.                   13.00 kører vi tilbage til Dresden, hvor resten
 Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens    af dagen er på egen hånd.
bedste nyheder. Den store indsats, der allerede     28. maj forlades Dresden efter morgenmad.
er gjort for verden fattigste, har bragt udviklin-  Kørsel til Wittenberg med ankomst ca. kl.
gen på det rette spor. Men der dør fortsat et    10.30.
barn hvert sjette sekund på grund af under-       I Wittenberg vil der være en 3-timers byvan-
ernæring, og i år sulter 925 millioner men-     dring med lokalguider. Deltagerne vil blive
nesker, så der er stadig meget at gøre.       delt i 2 grupper, da hver guide max. tager 25
 Når landets sogne søndag den 13. marts ved     personer. Byvandringen vil omfatte besøg i
årets Sogneindsamling sender indsamlere på      Slotskirken og Lutherhuset. Middag og over-
gaden er det for at fortsætte kampen mod sul-    natning på Hotel Acron i Wittenberg.
ten i verden og hjælpe folk til at klare sig selv.    29. maj forlades Wittenberg efter morgen-
 "Sogneindsamlingen er en festlig mulighed     maden. I løbet af dagen køres retur til Mårslet
for alle generationer til at arbejde sammen om    med forventet hjemkomst ca. kl. 19.00.
et fælles mål; at samle så mange penge ind til
verdens fattige som muligt," siger indsam-       I prisen vil være inkl. buskørsel, 4 x
lingsleder Freddy Alberg i Tiset sogn.        hotelophold i værelser med bad/toilet, 2 x
  Vil du være med til at give verdens fattigste   aftensmad, 4 x morgenmad, rejseleder, sejltur,
mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig     fabriksbesøg i Meissen, lokalguider i
som indsamler den 13. marts hos           Wittenberg, entre til slotskirken og
Freddy Alberg på tlf. 4025 4080 eller        Lutherhuset, kost og logi til chauffør og
e-mail: freddy@alberg.dk               rejseleder samt bidrag til rejsegarantifond.

                           Pris pr. person i dobbeltværelse v/min.
   TUREN GÅR TIL DRESDEN-             35 deltagere kr. 3.320,-
 WITTENBERG 25. MAJ-29. MAJ 2011          Tillæg for eneværelse: kr. 600,-

 Mårslet Menighedsråd indbyder hermed folk      Foreløbig tilmelding til turen skal ske til
fra Mårslet, Astrup, Tulstrup, Hvilsted, Tiset    sognepræst, Hanne Davidsen, HDA@KM.DK
og Tranbjerg til en tur til Dresden og        eller på telefon 86290234 inden 1. marts 2011.
Wittenberg med De Graa Busser. Guide er       Tilmelding kan også ske til sekretær Henny
tidligere historielærer, lektor Jørgen Granum-    Margrethe Bauning, tirsdag og onsdag mellem
Jensen.                       9.00 og 13.00, 86293440. Det er først-til-
 Vi skal se den smukke nyopførte by Dresden     mølle-princippet, der gælder. Max deltagere:
og dernæst besøge Wittenberg, hvor vor refor-    50 personer. Bindende tilmelding sker når
mator og kirkegrundlægger Martin Luther       depositum er betalt.
boede og kæmpede.
                           Foredrag
 25. maj 2011 er der afgang fra Mårslet        Tirsdag den 26. april indbydes alle til fore-
sognehus kl. 07.00. Med passende pauser       drag kl. 19.30 i sognehuset, hvor vores guide,
køres direkte til Ibis Hotel Bastei Dresden med   Jørgen Granum-Jensen vil fortælle om turens
ankomst til aftensmad ca. kl. 20.00. Her vil der   rejsemål, pris 50 kr.
være 3 overnatninger.                    Sognepræst i Mårslet, Hanne Davidsen
6 KIRKEBLADET
   KIRKELIGE HANDLINGER

DØBT I TISET KIRKE
Alfred Vandborg Rahbek
Gammel Horsensvej 63, Tranbjerg J

VIET I TISET KIRKE
Maria Louise Nyegaard Møller og
Michael Nyegaard Møller
Ravnholtvej 30, Ravnholt pr. Tranbjerg J

DØDE FRA TISET SOGN, BEGRAVET
PÅ TISET KIRKEGÅRD ELLER BISAT
FRA TISET KIRKE:
Børge Højsgaard Mikkelsen
Langballevej 3A, Mårslet          PRAKTISKE OPLYSNINGER
Bent Andersen, Starupvej 9A, Malling    www.tisetkirke.dk

                      Sognepræst: Jette Rosenberg Christiansen
                      Tiset præstegård, Gl. Horsensvej 77, Solbjerg.
  KØREPLAN FOR KIRKEBILEN         Tlf: 86 92 73 30, E-mail: JRC@KM.DK
                      (mandag er fridag)
  (Se i gudstjenestelisten,
  hvornår kirkebilen kører)        Organist:
                      Jan Ole Christiansen,
  Gudstjeneste kl.        10.00  Hamphøjvej 22, 8270 Højbjerg
  Egevangen (den gule port)    9.10  Tlf. 86 27 27 31
  Elleskovvej/Kærgårdsvej     9.15
  Kærgårdsvejv. lokalcenteret   9.17  Kirkesanger:
                      Anna ur Konoy
  Kærgårdsparken 10        9.20
                      Tulstrupvej 8, Tulstrup, 8340 Malling
  Parkvangen           9.23  Tlf. 31 15 01 19
  Solbjerg Hovedgade
  (hvor kroen lå)         9.25  Graver, kirketjener og ringer:
  Tiset kirke           9.30  Anders Nyløkke Jørgensen
  Tiset by            9.35  Ravnholtvej 36, 8310 Tranbjerg
  Ravnholtvej v. forsamlingshuset 9.37  Tlf. 86 92 74 41
                      e-mail: tisetkirke@mail.dk
  Ravnholtvej/Kildegårdsvej    9.38
  Hovvejen            9.40  Menighedsrådsformand:
  Ingerslevvej v. Overballe    9.43  Svend Erik Pedersen
  Ingerslevvej v. Grøndal     9.45  Ravnholtvej 77, 8310 Tranbjerg
  Orholt allé           9.47  Tlf. 86 29 40 81
  Tingskoven           9.50
  Tiset kirke           9.55  Kirkeværge:
                      Karin Stær
  Hvis nogen ønsker at benytte kirke-   Gl. Horsensvej 69, Solbjerg
                      Tlf. 86 92 63 83
  bilen, men ikke bor på ruten, er man
  meget velkommen til at henvende sig   Kirkekasserer:
  til præsten på tlf. 86 92 73 30. Så   Freddy Horslund Alberg, Fastrupvej 35,
  arrangeres det, så man kan komme    Solbjerg, tlf. 87 48 08 00
                                (fortsættes næste side)
  med kirkebilen


                                     KIRKEBLADET 7
     GUDSTJENESTELISTE
 Søndag d. 30. januar: 4. søndag efter Hellig tre konger
 Tulstrup    kl. 10.00       kirkebil         Anne Vejbæk
 Vitved     kl. 14.00                    Inge-Gerd Terpager Staal
 Astrup     kl. 16.00       koncert

 Søndag den 6. februar: 5. søndag efter h.3 k.
 Tiset     kl. 10.00       kirkebil, kirkekaffe   Jette R. Christiansen
 Vitved     kl. 10.30                    Inge-Gerd Terpager Staal

 Onsdag den 9. februar - Børnegudstjeneste og fællesspisning Jette R. Christiansen

 Sø ndag den 13. februar: Sidste søndag efter h.3.k.
 Astrup    kl. 10.00       kirkebil          Anne Vejbæk
 Tiset     kl. 10.00                     Jette R. Christiansen
 Vitved    kl. 14.00                     Benedikte Baggesgaard

 Søndag den 20. februar: Septuagesima
 Tiset     kl. 11.30                     Hanne Davidsen
 Hvilsted   kl. 10.00                     Anne Vejbæk
 Vitved    kl. 16.00                     Inge-Gerd Terpager Staal

 Søndag den 27. februar: Seksagesima
 Tiset     kl. 10.00                     Jette R. Christiansen
 Tulstrup   kl. 10.00       kirkebil          Anne Vejbæk

 Søndag den 6. marts: Fastelavn
 Tiset     kl. 10.00        kirkebil, kirkekaffe  Jette R. Christiansen
 Astrup    kl. 10.00                    Anne Vejbæk
 Vitved    kl. 14.00 Familiegudstjeneste/P-kor,      Inge-Gerd Terpager Staal
             med efterfølgende tøndeslagning og
             fastelavnsboller m.v. i Forsamlingshuset
 Hvilsted   kl. 16.00 Koncert (se omtale)

 Søndag d. 13. marts: 1. søndag i fasten
 Tulstrup    kl. 9.00                     Hanne Davidsen


 De, som har brug for kirkebil til Astrup, Tulstrup og Hvilsted kirke bedes selv ringe
 til Århus Taxa 89 48 48 48 og bestille en vogn. Det skal ske inden kl. 8.30 søndag
 morgen, og man skal blot nævne navnet på kirken, hvor man skal til gudstjeneste.
 Man vil blive bedt om at opgive sit telefon-nr., så vil taxachaufføren ringe op kort tid
 før han er ved døren. Man vil således blive hentet ved sit hjem.

 Gratis kirkebil til Vitved kirke kan bestilles til alle gudstjenester ved henvendelse til
 Skanderborg Taxa på tlf. 86 51 00 00.8 KIRKEBLADET

				
DOCUMENT INFO