Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

CV of dr by jizhen1947

VIEWS: 94 PAGES: 8

									       BIOGRAFIJA NA D-r MIRJANA MENKOVSKA
  Nau~en sovetnik, Rakovoditel na Oddelenie za prehranbena
   tehnplogija i biotehnologija pri UKIM, Institut za
   sto~arstvo,Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij “, Skopje

Data i mesto na ra|awe: 1.11.1950, Skopje, Republika
Makedonija

Univerzitetsko obrazovanie:
- Fakultet:    diplomirala na Tehnolo{ko-metalur{kiot fakultet-
 organska nasoka, Skopje, vo 1976 god. so prose~en uspeh 9,2;
-   Postdiplomski   studii:   magistrirala   na  Tehnolo{ko-
 metalur{kiot fakultet vo Skopje vo oblasta na instrumentalna
 analiza vo hemijata i tehnologijata vo 1982 god.;
- Doktorski studii: doktorirala vo oblasta na biotehni~kite
 nauki, na prehranbena tehnologija na Univerzitetot vo
 Belgrad, Zemjodelski fakultet-Zemun vo Zavodot za tehnologija
 na `ito i bra{no vo 1993 god.;
-  vo  ramkite  na  Frankfonijata,   posetuvala  me|unarodni
 postdiplomski studii za kvalitet i      bezbednost na hrana na
 Univerzitetot “Sv. Kiril i Metodij“ vo Skopje i se steknala so
 Master Degree vo 2007 god.
Rabotno iskustvo:
- vo A.D. ”@ito Skopje” i A.D. ”@ito Makedonija” kako
 rakovoditel na Laboratorijata i Sektorot za ispituvawe na
 kvalitetot na `itata i dobito~na hrana od 1978-1995 god.;
- vo Institutot za sto~arstvo vo Skopje, pri Univerzitetot ”Sv.
 Kiril   i  Metodij”  od  1995   god.  kako  rakovoditel  na
 Laboratorijata, a od 1996 god. rakovoditel na Istra`uva~kiot
 Centar za prehranbena tehnologija i biotehnologija.
Specijalizacii:
-  na   Dr`avniot  univerzitet-Areniusova    Laboratorija  vo
 Stokholm, [vedska, 1980 god. vo oblasta na instrumentalna
 analiza vo hemijata i biohemija;
- vo Grain Marketing Research Center, Menheten, Kanzas, SAD, 1985/86
 god. vo oblasta na hemija i tehnologija na `itata, kako
 stipendist na Amerikanskoto Ministersrvo za zemjodelie (USDA)
 i viziting nau~nik za istra`uva~ka rabota;
- vo dr`avniot Istra`uva~ki centar za `itata vo Detmold,
 Germanija, 1997 god. vo oblasta na biohemija na `itata, kako
 korisnik na stipendijata DAAD.
Kratki studiski prestoi:
- vo Ku{i institutot vo Boston, SAD, vo 1992 god. na seminar
 za podgotovka na makrobiotska hrana;
- na Univerzitetot vo Vageningen i vo Istra`uva~kiot Institut
 TNO vo Cajst, Holandija vo 1996 god., za usvojuvawe na novi
 metodologii na istra`uvawe;
-  na   Zemjodelskiot  univerzitet   vo  Os,  Norve{ka,  za
 vospostavuvawe na sorabotka, vo 1998 god., kako stipendist
 na Nau~niot Sovet na Norve{ka i vo 2001god., kako u~esnik na
 seminar vo oblasta na tehnologijata na dobito~na hrana;
- vo prehranbeniot institut vo Bursa, Turcija, kako u~esnik vo
 programata “Pakt na stabilnosta“, vo 2002 god.
Nau~no-istra`uva~kata rabota:
- nad stotina objaveni nau~ni i stru~ni trudovi i nad 60-tina
 soop{tenija,  referirani  na  pove}e  nau~ni i stru~ni
 me|unarodni  i doma{ni sobiri od oblasta na prehranbenata
 tehnologija i biotehnologija i ishranata.
Aplikativna dejnost:
- rakovoditel na me|unaroden proekt na Republika Makedonija od
 oblasta na ekolo{koto zemjodelie i zdavstveno ispravna hrana,
 sponzoriran od REC (Regionalniot Ekolo{ki Centar za zemjite od
 Sredna i Isto~na Evropa) so sedi{te vo Budimpe{ta, Ungarija;
- rakovoditel na nau~no-istra`uva~ki proekti (3) i sorabotnik vo
 drugi  nau~no-istra`uva~ki  proekti   (2)  finansirani    od
 Ministerstvoto za nauka na Republika Makedonija, od oblasta na
 ishranata na lu|eto i doma{nite `ivotni-nutritivna vrednost na
 doma{nite `itni kulturi i na biotehnologijata-identifikacija na
 sortite na doma{nite `itni rastenija;
-  sorabotuva  so  brojni  institucii   i  organizacii    {to
 proizveduvaat i prerabotuvaat razni vidovi `ito i hrana
 bazirana na `ito, kako vo na{ata zemja, taka i vo stranstvo;
 - pridonesuva za popularizacija na racionalnata i zdravstveno
 ispravnata ishrana kaj lu|eto i za popularizacija na nau~nata
 misla vo na{ata sredina.
Klu~ni zborovi {to ja karakteriziraat oblasta na ekspertizata,
spored podatocite od: "Who is   who in the world of cereal science and
technology", International Association for Cereal Science and Technology (ICC). Third
Edition, 1998, kako i spored podatocite steknati so najnovite
aktivnosti:
Vidovi: razni vidovi `ita i srodni hranitelni rastenija
Finalni proizvodi: leb, melni~ki i pe~ivni proizvodi, dobito~na
hrana
Tehnolo{ki interes: Nutritivni, proizvodni, kvalitetni i
          bezbednosni svojstva na `itata i druga hrana
Bazi~ni problemi: Karakterizirawe na proteinite i jaglenhidratite,
         enzimi,
Biohemiski interes: Hemija na proteinite i jaglehidratite,
           identifikacija,
Specifi~ni tehniki: PAGE, SDS-PAGE, HPLC, HPCE, NIR, NIT, PCR, Real-Time
PCR, brzi metodi za determinirawe na prehranbeni komponenti i
zagaduva~i vo hranata.
 Aktivnosti:
-  predstavnik  na  Republika  Makedonija  vo   Me|unarodna
 asocijacija za hemija i tehnologija na `itata (ICC) od 1995-
 1998 god. i nacionalen delegat vo istata od 1998 god.;
- kopretsedatel na rabotnata grupa za nutritivnata vrednost na
 `itata vo ICC od 1998 god.;
- ~len na Amerikanskata Asocijacija za hemija i tehnologija na
 `itata (AACC) od 1985 god.;
- ~len na Avstraliskata asocijacija za hemija i tehnologija na
 `itata-RACI od 2000 god.;
- ~len na Sojuzot na hemi~arite i tehnolozite na Makedonija
 (SHTM) i osnovopolo`itel na sekcijata za `itata i proizvodi
 od `itata;
- predsedatel na Komisijata za `ito i proizvodi od `ito pri
 Sovetot na potro{uva~ite vo Skopje;
- ~len na Predsedatelstvoto na Makedonskoto zdru`enie za
ishrana;
- ~len na Ureduva~kiot odbor na ”Biltenot” na SHTM od 1996-
1998);
-  ~len  na  Makedonskata organizacija  za  kvalitet  i
standardizacija-MOKS;
- ~len na Nau~ni odbori na pove}e me|unarodni i doma{ni nau~ni
sobiri.

Priznanija/nagradi:
 -priznanie od ICC vo 2002 god. za pridones za odr`uvawe na
 Konferencijata na EU-ICC, implementacja na zaedni~ko evropsko
 isra`uva~ko podra~je;
- Nagrada “13-ti Noemvri“ na gradot Skopje vo oblasta na naukata
 za nau~nata kniga: “Tehnolo{kiot kvalitet na makedonskata
 p~enica-ponovi instrumentalni tehniki i metodi, me|unarodni
 standardi“ vo 2004 godina.
              CVof Mirjana Menkovska, Ph.D.
 scientific advisor and leader of Department of Food Technology and Biotechnology
      “Sts. Cyril and Methodius” University, Skopje, R. of Macedonia

- Date and place of birth: November 1st, 1950 in Skopje, Republic of Macedonia
Academic education
- B.S.Degree in Food Technology and Biotechnology from the “Sts. Cyril and
 Methodius” University, Skopje, at the Faculty of Technology in 1976,
- M.S. Degree in Instrumental Analysis in Chemistry and Technology in 1982, and
 Master Degree in the field of Food Quality and Safety in the frame of Frankofonie
 and International studies in the field of food quality and safety at the same
 University in Skopje,
-Ph. D. Degree from the University of Belgrade, Yugoslavia, at the Faculty of
 Agronomy, Department of Cereal Technology in the field of Food Technology and
 Biotechnology in 1993, in the field of wheat quality and gluten composition.
- Specialization in Instrumental Analysis in Chemistry and Biochemistry at the
 Institute of Stockholm, Sweden (1980),
Visiting scientist for research:
  - on wheat quality at Grain Marketing Research Center in Manhattan, Kansas,
USA during the academic 1985/86; as recipient of USDA scolarsheep,
  - at Cereal Research Institute in Detmold, Germany in the field of cereal
biochemistry in 1997, as recipient of DAAD scholarship;
Short study visiting:
  - At Kushi Institute in Bosston, USA, in 1992 for seminar attending in the field of
  preparation of macrobiotic food;
  - At Wageningen University and at Research Institute TNO in Zeist, Holland, in 1996 for
  adopting of new research methodologies;
  - At Agriculturel University in Ås, Norway, in 1998, for establishing collaboration financed
  by the Scientific Counsil of Norway, and as seminar participant for feed technology in
  2001;
  - At Food Institute in Bursa, Turkey, as participant in the program of “Pact stability” in
  2002;
Working and research experience: cereal and cereal based food and feed quality,
 nutritional value of feed stuffs and raw materials. At the Institute since 1995.
Key words which characterize the field of expertise, according to the data from: "Who is
who in the world of cereal science and technology", International Association for
Cereal Science and Technology (ICC). Third Edition, 1998, as well as according to the
data achieved with the latest activities:
  Kinds: various kinds of cereals and related food plants
  End products: bread, milled and baked products, feed
  Technologycal interest: nutritional, productive, quality and safety properties of cereals and
  other food
  Basic problems: Characterization of proteins and charbohydrates, enzymes
  Biochemical interest:Chemistry of proteins and charbohydrates, identification
  Specific techniques: PAGE, SDS-PAGE, HPLC, HPCE, NIR, NIT, PCR, Real-Time PCR,
             rapid methods for determination of food component and pollutants
Scientific-research and applicative activities:
 - Papers: published more than hundred papers in domestic and foreign scientific
 journals; participation at more than sixty scientific Meetings in the country and
 abroad;
 - Projects:
- Leader of international project of Republic of Macedonia in the field of ecological
 agriculture and healthy food financed by REC (Regional Ecologycal Center for the
 Eastern-Europea countries (1994-1996),
- Leader of scientific projects (3) and collaborator at other scientific projects (2) financed by the
  Ministry of Science and Education of Republic of Macedonia, in the field of human and
  animal nutrition, nutritive value of domestic cereals and biotechnology-identification of
  domestic cereals;
 - Collaborator with numerous institurions and organisations that produce cereals and food
  based on cereals in the country and abroad;
- Popularisator of the proper and healthy nutrition of population and of scientific thought in our
  surroundings /country.
Proffecional activities: Member of AACC, RACI, ICC National Delegate and Co-
chair of Working Group: Nutritional value of cereals; of Society of Chemists and
Technologysts of Macedeonia (SHTM) and member of the Editorial Board of the
Bulletin of SHTM for the period 1996-1998; Member of Macedonian organization for
quality and standardization-MOKS; Member of few Scientific Committee of many
international and domestic scientific meetings;
Awords:
- Certificate of Recognition for contribution to the Eu/ICC Cereal Conference 2002
“ECC 2002-ERA,
- Aword: ”The 13th of November” of the city Skopje in the field of science for the
scientific book: “Technologycal quality of Macedonian wheat-recent techniques and
methods, instrumental standards” in 2004.


   Lista na objaveni trudovi na d-r Mirjana Menkovska za
           poslednite pet godini

 1. Kne`evi}, D., Lookhart, G. L., Ze~evi} Veselinka, Mi}anovi} Danica, Djuki}
   Nevena, Pavlovi}, M., Menkovska, Mirjana, and [urlan-Momirovi} Gordana:
   Relationships between Glu-1 alleles and technological quality properties in 18
   Kragujevac’s wheat cultivars (Triticum aestivum L.). Tractors and power
   machines, 10 (2), 86, 2005.
2. [ari}, M., Torbica, A., @ivan~ev, D., Mastilovi}, J., and Menkovska, M.:
      Evaluation of technological quality of domestic wheat varieties for the
      purposes of baking industry. @ito-hleb, 32 (3), 71, 2005.

3.  Menkovska, M., Lookhart, G., Knežević, D., Sharic, and Ivanovski, M.:
     Identification and characterization of Macedonian wheat varieties by
     contemporary biochemical techniques and methods. Symposium with
     International participation: Improvement of Agricultural Production in
     Kosovo and Metohia, Vrnjacka Banja, 26-29 June, 2006, Proceedings,
     Faculty of Agriculture, Ed.D. Kne`evi}, Pri{tina, Le{ak, pp.228-238.
4.  Sharic, M., Menkovska, M., Jakovljevic, J. Gutesha, N., Ivanovski, and M.,
      Dodig, D.: Evaluation the quality of small and milletlike cereals for
      intended production. Symposium with international participation,
      Improvement of agricultural production on the territory of Kosovo and
      Metohia, Vrnjacka Banja, June, 26-29, Book of Papers, Plant
      production, 11-18.(in Serbien language)


5.  Šarić, M., Menkovska, M., Guteša, N., and Ivanovski, M.: Sprouts from
      different cereals influencing the changes of bread nutritive value, 5th
      International Congress of the Chemical Societies of the South-East
      European Countries, Ohrid, Septembar 10-14, 2006, Book of Abstracts,
      Vol. 1, 198.


6.  Mirjana Menkovska, George Lookhart, Desimir Knezevic, Marija Sharic
      and Milisav Ivanoski: Identification and characterization of domestic
      wheat varieties by high-performance liquid chromathography (HPLC)
      and high performance capillary electrophoresis (HPLC). Journal of Food
      Physics, vol. XIX, International society of food physicists, Corvinus
      University of Budapest, Hungarian biophysical society, 2006, Ed. A.S.
      Szabo, pp.25-30.


7.  Sharic, M., Menkovska, M., Stojanovic, T., and Gutesha, N.: The
      exploitation possibility of domestic wheat cultivars. Journal of Food
      Physics, vol. XIX, International society of food physicists, Corvinus
      University of Budapest, Hungarian biophysical society, 2006, Ed. A.S.
      Szabo, pp.49-54.


8.  Menkovska Mirjana, Milisav Ivanoski and Sharic Marija: Comparative
     evaluation of the technologycal quality of bread wheat and triticale
     cultivars, Proceeedings of the XVIII th Congress on the Chemisyts and
     Technologists of Macedonia, Ohrid, 2006.

9.  Marija Sharic, Mirjana Menkovska, Irena Dushanovic, and Nada Hladni:
      Investigation of the influence of the field mold contamination on the
      wheat quality and safety. P. 588-595 in: Proceedings of the 5th
      International Congress on Food Technology, “Consumer Protection
      through Food Process Improvement and Innovation in the real World”.
       Volume 2, ed. E.S. Lazos, Hellenic Association of Food Technologists,
       Faculty of Food Technology and Nutrition, Thessaloniki, Greece, 2007.


10.  M.Menkovska, M.[ari}, M.Ivanoski, V.Levkov and N.Djorgovska:
      Preventive measures for quality and safety ensurance of the food
      intended for animal and human nutrition, Book of papers, 359-363. III
      Symposium for livestock production with international participation,
      Ohrid, 2007.


11. Mirjana Menkovska, Marija [ari}, and Milisav Ivanoski: Quality and safety of
       wheat contaminated with Fusarium spp. P. 97-105 in: Proceedings of
       the I International Congress of Food technology, Quality and safety and
       XVI Symposium Cereal Bread and confectionary products, November
       13-15, 2007, Novi Sad. Institute for Food technology in Novi Sad, Ed. \.
       Psodorov, 2007.


12.  D. Spasova, and M. Menkovska: Comparative analysis of oat quality grown in
   organic and conventional conditions. Book 2, Vol.25, 5-6,1163-1170, 9th
   International Symposium ”Modern Trends in Livestock Production”, Belgrade,
   Serbia, 7-9 October, 2009, Institute for animal husbandry, Belgrade-Zemun,
   Belgrade, 2009.


13.  Mirjana Menkovska, Saric Marija, Girazova Elizabeta: Influence of the
   Fuzarium Spp. fungus on the quality of wheat kernel and its products. P.153-162
   in: Jubilee Yearly Proceedings of the Agricultural Institute, Skopje, Book 26-27,
   2009.
Objaveni abstrakti na trudovi od u~estvo na d-r Mirjana
 Menkovska na nau~ni sobiri vo poslednite pet godini


1. Sharic, M., Torbica, A., Mastilovic, J., and Menkovska, M.: Quality of
     domestic and approved foreign durum wheat varieties, Croatian
      Congress of Cereal Technologists with International Participation,
      “FLOUR-BREAD „05”, October, 2005, Opatija, Croatia.


2. Menkovska, M., and Okkyung Kim Chung: HCE Analyses of Gliadins in
    Macedonian wheat varieties, International Wheat Quality Conference-
    III, May 20-26, 2005, Manhattan, Kanzas, USA.


3. Menkovska, M., Okkyung Kim Chung and Slanchomil Veljanov: HPLC
    Analyses of gliadins in Macedonian wheat varieties, International Wheat
    Quality Conference-III, May 20-26, 2005, Manhattan, Kanzas, USA.


4. Menkovska, M., Sharic, M., Ivanoski, M., and Torbica, A.: Quality properties
    of Macedonian durum wheat cultivars (Triticum durum), ICC Jubilee
    Conference, Vienna, Austria, July 3-6, 2005.


5. Menkovska Mirjana, Milisav Ivanoski and Sharic Marija: Comparative
     evaluation of the technologycal quality of bread wheat and triticale
     cultivars, Proceeedings of the XVIII th Congress on the Chemisyts and
     Technologists of Macedonia, Ohrid, 2006.


6. M. Menkovska, G. Lookhart , D. Knezevic, M. Sharic, and M. Ivanoski:
The quality of Macedonian cereals in relation to the storage protein analyses. Book
of asbstracts, 289, 13th Internatuinal Cereal and Bread Congress, Madrid, 15-18
June, 2008.

7. Spasova, and M. Menkovska: Fibre values of organically grown oat. Book of
     Abstracts, p.204, 4 th International Dietary Fibre Conference 2009, 1-3
     July 2009, Vienna, Austria, ICC, Vienna, Austria, 2009.

								
To top