GALLUP KOMPASS HVORFOR BRUKE GALLUP KOMPASS GALLUP KOMPASS

Document Sample
GALLUP KOMPASS HVORFOR BRUKE GALLUP KOMPASS GALLUP KOMPASS Powered By Docstoc
					     Gallup Kompass
  - et segmenteringsverktøy
Deler befolkningen inn i grupper etter
        livsstil
                   TNS Gallup
                      Media
                  Tel 23 29 16 00
                www.tns-gallup.no
    Hvorfor bruke Gallup Kompass?
  Markedsførerne trenger verktøy for å identifisere sine målgrupper, finne
  de budskap og de kommunikasjonsverktøy som kan nå frem og påvirke
  de aktuelle forbrukere.
  Gallup Kompass er et segmenteringsverktøy som skal hjelpe aktørene til
  å posisjonere sine produkter og tjenester riktigere.
  I dagens samfunn stilles det stadig større krav til valg av mediekanaler
  og budskap. Produktene blir stadig flere og mer spesialiserte – flere er
  skreddersydde for nisjer i markedet. Forbrukerene blir mer og mer
  individualiserte. Tradisjonelle forbruksmønstre brytes opp og
  målgruppene kan i stadig mindre grad defineres etter tradisjonelle
  kriteria som f.eks, kjønn, alder, inntekt og utdannelse.
  Den grunnleggende ide bak Gallup Kompass er at folks holdninger,
  handlinger og forbruksvaner danner bestemte mønstre. Det vil si at
  personer som har felles holdninger i en sak, gjerne også har felles
  holdning i andre saker. Personer som deler en bestemt aktivitet, har
  også gjerne andre felles likhetstrekk. Formålet med kompasset er å dele
  befolkningen inn i grupper der personer innen samme gruppe har flest
  mulig fellestrekk, samtidig som de enkelte gruppene er så distinkt
  forskjellige som mulig. Ved analysen av vårt materiale er det skilt ut to
  hoveddimensjoner der den enkelte person plasseres i forhold til. Begge
  dimensjoner sorterer personer etter kjennetegn. Den ene dimensjonen
  karakteriseres som en aktivitetsdimensjon. Den andre måler grad av
  sosial orientering.
                                       TNS Gallup
                                          Media
                                     Tel 23 29 16 00
                                    www.tns-gallup.no
           To hoveddimensjoner
  De moderne karakteriseres ved høy grad av fysisk aktivitet, fornøyelse og
   nytelsesaktivitet. Fritiden tilbringes m.a.o utenfor husets fire vegger og er i
   hovedsak yngre mennesker. Moderne holdninger og ungdommelig
   pågangsmot preger denne dimensjonspolen.
  De tradisjonelle er på sin side hjemmekjære, og har en høyere
   gjennomsnittsalder. Tradisjonelle verdier og handlingsmønstre.
  De fellesskapsorienterte preges av engasjement i samfunnspolitiske
   spørsmål, som omsorg for svakere stilte grupper, arbeid for å bedre
   livskvalitet, miljø og vern av naturen. Fellesskapsorienteringen vises også
   gjennom engasjement i nærmiljøet; omtanke og vern om familie, venner og
   bekjente. ’Omsorgsrollen’ er et stikkord. Vi finner en overvekt av kvinner ved
   denne dimensjonspolen.
  De individorienterte har en sterkere orientering mot verdier og atferd som
   utrykker en selvdyrkende personlighet. ’Maskuline’ interesser og holdninger er
   her sterkt representert, og vi finner også en overvekt av menn ved denne
   polen.


     De to dimensjonene:      De Moderne
      De Fellesskaps-                    De Individ-
      orienterte                       orienterte
                   De Tradisjonelle

  Langs disse to hoveddimensjonene plasseres alle respondentene i
  undersøkelsen. Vi kan tenke oss en ”tåkesky” av mennesker som er tettere noen
  steder og tynnere andre steder. Denne ”tåkeskyen” av mennesker må sorteres i
  grupper som gir mening. Vi har 4,5 millioner mennesker i Norge, og alle er
  forskjellige. Siden alle skal plasseres i Kompassets 9 grupper er det nødvendig
  å basere seg på relativt dominerende kjennetegn ved en gruppe, eller den
  personen vi betrakter.
  I denne kortfattede oversikten gir vi et grovt bilde av hovedtrekkene ved de
  enkelte gruppene i Kompasset. God kjennskap til gruppenes egenart vil være
  nødvendig for å kunne gjøre aktiv bruk av Kompasset som redskap ved
  målgruppebestemmelse, utforming av kommunikasjonsstrategi og ved
  medievalg.

                                         TNS Gallup
                                            Media
                                        Tel 23 29 16 00
                                      www.tns-gallup.no
                 Kompassets 9 grupper
                                                           Moderat
                                              Demografi: Nesten like mange menn
                        Moderne                                 som kvinner
Moderne                  Demografi: Like mange kvinner                       Alder: 30-60 år
Fellesskapsorientert            som menn                Utdanning og inntekt: ligger på gjennomsnittet
Demografi: Flest kvinner          Alder: 13-35 år               Holdninger/ interesser: Mainstreamere,
Alder: 13 - 40 år             Holdninger/ interesser: Mange       middels sosialt engasjert. Interessert i arbeid,
                      under utdanning, søkende livsstil,                     hjem, familie.
Utdanning: Høy
Inntekt: Høy, men en del studenter     prøver nye ting, følger moter. Er       Aktiviteter: Fot- og sykkelturer. Går på
                      aktive mennesker.                 revy/musikal. Interessert i spill/lotteri
Holdninger/ interesser: Åpen
person med bred kontaktflate,       Aktiviteter:. Leser mye ukeblader
trendsetter, ambisiøs,           og magasiner. Ser mye kommersiell
spenning/variasjon.            tv. Interessert i Internett, PC- spill og                  Moderne
                      techno/hip hop/dance og nyere
Samfunnsengasjert.
Aktiviteter: Går ofte på cafe og      listepop.                            Individorientert
                      .                                 Demografi: Flest menn
kunstutstilling. Prioriterer kulturelle
                                                            Alder: 13-35 år
opplevelser fremfor ting. Er aktive og                                Utdanning: Middels eller under
sporty personer.
                                                              utdanning
                                                             Inntekt: Høy
                                               Holdninger/ interesser: Vil verne om
Fellesskapsorientert                                        individets frihet og har liten tro på
Demografi: Flest kvinner                                   velferdsstaten. Positive til reklame. Er
Alder: 40-60 år                                           for markedsøkonomisk styring.
Utdanning: Høy                                            Aktiviteter:. De er aktive innen
Inntekt: Høy                                            idrett. Stor interesse for Internett,
Holdninger/ interesser: Sosialt                                   data og spill Hyppige brukere av
engasjert,                                             diskotek, gatekjøkken, leie video
omsorgsfull, kulturinteressert,                                     og gå på idrettsarrangement
kvalitets-orienterte og
miljøbevisste.
Aktiviteter: Lese skjønnlitteratur
og faglitteratur. Lytter til klassisk
musikk og jazz/blues. Liker
                                                      Individorientert
                                                      Demografi: Flest menn
spaser- og skiturer.                                                 Alder: 25-50 år
                                                        Utdanning: Middels
                                                          Inntekt: Middels
Tradisjonell                                             Holdninger/ interesser: Ofte
                                                    teknisk anlagt. Interessert i
Fellesskapsorientert                                        nyere listepop og country/roots.
Demografi: Flest kvinner
                                                  Leser western litteratur og spiller
Alder: 50 år og eldre                                           dataspill. Materialistiske.
Utdanning: Middels
                                                      Aktiviteter: Går ofte på
Inntekt: Lav til middels
                                                        gatekjøkken og cafè.
Holdninger/ interesser: Moralske. Mange                               Ikke spesielt aktive innen idrett.
kristne. Er engasjert i familie og
helsepolitikk. Er generelt interessert i kultur.
Aktiviteter: Gudstjeneste, spaserturer, lage
mat, håndarbeid, kunstutstillinger og opera.
                                                  Tradisjonell
                Tradisjonell                          Individorientert
                                                 Demografi: Flest menn
              Demografi: Like mange kvinner som
              menn.                                    Alder: over 45 år
                                               Utdanning: Lav til middels
              Alder: 50 år og eldre
              Utdanning: Lav                            Inntekt: Lav til middels
              Inntekt: Lav, i stor grad pensjonister,     Holdninger/ interesser: Mener statseide
                                      bedrifter bør privatiseres, arbeidsplasser bør
              hjemmeværende eller trygdede
              Holdninger/ interesser:              prioriteres fremfor miljøvern. Interessert i
                                           pop/rock og leser western litteratur.
              Tradisjonsbundet, vil ha det ”ryddig”.
              Aktiviteter: Liker å holde seg hjemme.          Aktiviteter: Hjemmekjær, liker å se
              Interessert i håndarbeid, baking og liker           fjernsyn, Tipping/lotto og sport.
              norsk folkemusikk. Går på
                                                           TNS Gallup
              gudstjenester/religiøse møter.
                                                              Media
                                                          Tel 23 29 16 00
                                                        www.tns-gallup.no

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:142
posted:7/16/2011
language:Norwegian
pages:4