Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

2010

VIEWS: 32 PAGES: 9

									R.br.  godina  broj         autor
   1   2010  1   [wegota, doc. dr Du{ko
   2   2010  1   Pani}, Nenad
   3   2010  1   Pai}, Persa
   4   2010  1   Dani~i}, mr Du{ko
   5   2010  1   Dani~i}, mr Du{ko
   6   2010  1   Pai}, Persa
   7   2010  1   Grubi{i}, Gina
   8   2010  1   Pai}, Persa
   9   2010  1   [wegota, doc. dr Du{ko
  10   2010  1   Raki}, Dejan
  11   2010  1   ^i~kovi}, dr Radmila
  12   2010  2   Marijanovi}, doc. dr Zora
  13   2010  2   Jovanovi}-[kari}, prof. dr Kata
  14   2010  2   Jak{i}, dr Dejan; Vukovi}, mr Bojana
  15   2010  2   Dani~i}, mr Du{ko
  16   2010  2   Gavrilovi}, mr Dragica
  17   2010  2   Utje{anovi}, Mirko
  18   2010  2   Pani}, Nenad
  19   2010  2   Kurixa, Milan
  20   2010  2   Goli}, mr Zorica
  21   2010  3   Rudi}, mr Swe`ana
  22   2010  3   Pucar, mr Stevo; Ba{kot, Bojan
  23   2010  3   Poqa{evi}, doc. dr Jelana
  24   2010  3   Raki}, Dejan
  25   2010  3   Pai}, Persa
  26   2010  3   Ribi}, Dragana
  27   2010  3   Dani~i}, mr Du{ko
  28   2010  3   Suboti}, mr Slobodan
  29   2010  3   Kondi}, Sr|an
  30   2010  4   Jovi}, doc. dr Qiqana
  31   2010  4   Kulina, doc. dr Dragan
  32   2010  4   Jovanovi}-[kari}, prof. dr Kata
  33   2010  4   Raki}, Dejan
  34   2010  4   Gavrilovi}, mr Dragica
  35   2010  4   Terzi}, mr Saudin
  36   2010  4   Ribi}, Dragana
  37   2010  4   Prerad, Miroslav
  38   2010  4   Laki}, Darko
  39   2010  5   Mikerevi}, prof. dr Dragan
  40   2010  5   Dani~i}, mr Du{ko
  41   2010  5   Rudi}, mr Swe`ana
  42   2010  5   Kametovi}, mr Avdo
  43   2010  5   Pani}, Nenad
  44   2010  5   Jusi}, Nermin
  45   2010  5   ]uri}, Bojan
  46   2010  5   Milakovi}, dr Nedeqko
47  2010  5  Radovi}, mr Milan
48  2010  6  Radowi}, Sini{a
49  2010  6  Pani}, Nenad
50  2010  6  Dani~i}, mr Du{ko
51  2010  6  Pai}, Persa
52  2010  6  Poqa{evi}, doc. dr Jelana
53  2010  6  Raki}, Dejan
54  2010  6  Dani~i}, mr Du{ko
55  2010  7  [wegota, doc. dr Du{ko
56  2010  7  Petrovi}, mr Luka
57  2010  7  Dani~i}, mr Du{ko
58  2010  7  Dani~i}, mr Du{ko; Pani}, Nenad
59  2010  7  Jusi}, Nermin
60  2010  7  Gromili}, Mila; Ivi}, Brankica
61  2010  7  Ribi}, Dragana
62  2010  7  Petkovi}, Mladenka; Stevanovi}, Sa{a
63  2010  7  Radovi}, mr Milan
64  2010  8  Mikerevi}, prof. dr Dragan
65  2010  8  Mikerevi}, dr Dejan; Petkovi}, dr Sa{a
66  2010  8  Todorovi}, mr Nemawa
67  2010  8  Dani~i}, mr Du{ko
68  2010  8  Raki}, Dejan
69  2010  8  Haxiahmetovi}, Jasenko
70  2010  8  Pai}, Persa
71  2010  8  Zup~evi}-Buzaxi}, Merima; Laki}, Darko
72  2010  8  Baro{, mr Nenad
73  2010  9  Pejovi}, dr Du{ko
74  2010  9  Petrovi}, mr Luka
75  2010  9  Kova~evi}, Nikola
76  2010  9  Prilog redakcije
77  2010  9  Radowi}, Sini{a
78  2010  9  Pani}, Nenad
79  2010  9  Kukobat, Velimir; Kurixa, Milan
80  2010  9  Milinovi}, Vladimir
81  2010  9  Milakovi}, dr Nedeqko
82  2010  9  Bosan~i}, @ivodar
83  2010  10  Jovanovi}-[kari}, prof. dr Kata
84  2010  10  Petrovi}, mr Luka
85  2010  10  Prilog redakcije
86  2010  10  Pani}, Nenad
87  2010  10  Radowi}, Sini{a
88  2010  10  Vidovi}, Stana
89  2010  10  Gavrilovi}, mr Dragica; Lo{i}, mr Slavko
90  2010  10  Ribi}, Dragana
91  2010  10  Haxiahmetovi}, Jasenko
92  2010  11  Milakovi}, dr Nedeqko
93  2010  11  Savi}, mr Branka
 94  2010  11  Tubi}-Rakova~ki, prof. dr Sne`ana
 95  2010  11  Gavrilovi}, mr Dragica; Lo{i}, mr Slavko
 96  2010  11  Petkovi}, Nenad
 97  2010  11  Milinovi}, Vladimir
 98  2010  11  Radivojac, doc. dr Goran
 99  2010  11  Haxiahmetovi}, Jasenko
100  2010  12  ^eko, mr Bo{ko
101  2010  12  Male{evi}, prof. dr \oko; Male{evi}, mr Zoran
102  2010  12  [wegota, doc. dr Du{ko
103  2010  12  ]uri}, mr Bojan
104  2010  12  Pani}, Nenad
105  2010  12  Radowi}, Sini{a
106  2010  12  Pai}, Persa
107  2010  12  Haxiahmetovi}, Jasenko
108  2010  12  Baro{, mr Nenad
                     Naziv ~lanka
Izmjene u bilansu uspjeha u skladu sa MRS 1
Popuwavawe obrazaca godi{weg finansijskog izvje{taja
Godi{wa poreska prijava za porez na dobit za poresku 2009. godinu
Godi{wa poreska prijava za porez na dohodak
Obra~un naknada po posebnim propisima za 2009. godinu
Rokovi za prijavqivawe i pla}awe direktnih poreza u 2010. godini
Uputstvo za izradu godi{weg obra~una za korisnike prihoda buxeta Republike, op{tina и gradova и fondova z
Registracija obveznika doprinosa nakon uspostavqawa jedinstvenog sistema registracije, kontrole и naplate d
Uspostavqawe sistema dvojnog kwigovodstva kod preduzetnika
Odbitak ulaznog poreza na dodatu vrijednost
Makroekonomska kretawa u Republici Srpskoj u 2009. godini
Metodologija mjerewa `ivotnog standarda
Novine u finansijskom izvje{tavawu o finansijskim instrumentima - MSFI 9 finansijski instrumenti
Forme revizorskog izvje{taja prema zahtjevima izmjewenih me|unarodnih standarda revizije
Rokovi ~uvawa dokumentacije и poslovnih evidencija
Provo|ewe carinskog postupka u slobodnim zonama
Izvr{ewe na plati
Komentar izmjena и dopuna pravilnika o obliku и na~inu vo|ewa trgova~ke kwige
Porezi u presudama
Perspektive investicionih fondova u Bosni и Hercegovini
Tipologija penzijskih sistema
Pretvarawe hipotekarnih kredita u obveznice - sekjuritizacija
Ra~unovodstveno obuhvatawe u~e{}a u pridru`enim preduze}ima u konsolidovanim и pojedina~nim finansijsk
PDV tretman iznajmqivawa nekretnina u zakup
Porez po odbitku od prihoda koje strano pravno lice ostvari u Republici Srpskoj
Na~in provo|ewa pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa
Utvr|ivawe protivgradne naknade prema novoj odluci Vlade o visini и na~inu pla}awa ovog javnog prihoda
Razvoj fondova rizi~nog kapitala
Uticaj implementacije Bazela 2 na bankarski sektor Bosne и Hercegovine
Direktni porezi u savremenim poreskim sistemima
Interna revizija bazirana na riziku
Segmentno izvje{tavawe investicionih fondova
Poreski tretman posredovawa и zastupawa kod pru`awa usluga
Sticawe statusa ovla{tenog izvoznika iz BiH
Nova krivi~na djela za poreske prevare и utaje u Bosni и Hercegovini
Plan javnih nabavki
Javno - privatno partnerstvo
Pokazateqi na regionalnim berzama и perspektive tr`i{ta kapitala Republike Srpske
Procjena vrijednosti preduze}a poslije servisirawa dugova
Model internog akta profesionalnih ra~unovo|a и revizora o rizi~nosti klijenta
Garantni fond Republike Srpske
Polo`aj interne revizije u upravqa~kom sistemu BiH preduze}a
Ra~unovodstveno evidentirawe izgradwe gra|evinskih objekata namjewenih prodaji
Transakcijska vrijednost
Uspostavqawe interne kontrole u javnom sektoru
Rezultati poslovawa bankarskog sistema Republike Srpske u 2009. godini
Upravqawe kamatnim rizikom
Periodi~ni finansijski izvje{taji u funkciji kvalitetnijeg informisawa korisnika
Primjer popuwavawa obrazaca polugodi{weg finansijskog izvje{taja za privredna dru{tva
Uplata akontacija poreskih obaveza и utvr|ivawe, pla}awe и prijavqivawe naknada po posebnim propisima za
Popuwavawe mjese~ne prijave poreza po odbitku
Periodi~no izvje{tavawe korisnika prihoda buxeta Republike, op{tina i gradova i fondova
Nova rje{ewa proiza{la iz primjene zakona o porezu na dodatu vrijednost
Primjene koje je donio novi op{ti kolektivni ugovor
Promjene u finansijskom izvje{tavawu kod dru{tva za osigurawe
Izmirivawe obaveza akcijama
Odgovornost ra~unovo|a и revizora и kontrola kvaliteta profesionalnog tijela
Efekti novih izmjena и dopuna Zakona o porezu na dohodak u Republici Srpskoj
Izmjene и dopune Zakona o carinskoj tarifi BiH
Vrste rizika u poslovawu dru{tva za osiguranike
Nabavka usluga kolektivnog osigurawa radnika и osigurawa motornih vozila od autoodgovornosti
Dividendna politika
Upravqawe kvalitetom и rizikom kreditnog portfolija banke
Problematika procjene vrijednosti `iga
Prednost и ograni~ewa dokapitalizacije malih и sredwih preduze}a
Zna~aj interne revizije u pove}awu kvaliteta и uspje{nosti poslovawa u uslovima ekonomske krize
Novine u oporezivawu naknada za slu`bena putovawa и kapitalnog dobitka u Republici Srpskoj
Dopuna pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost
Preporuke stranih investitora o na~inu poboq{awa izvr{nog postupka radi efikasnije naplate potra`ivawa
Obra~un и prijavqivawe doprinosa
Izlazak preduze}a na berzu - inicijalna javna ponuda akcija (IPO)
Prinudna prodaja и prinudna kupovina akcija
Slabosti и ograni~ewa interne kontrole и instrumenti za weno ja~awe
Uslovi sticawa kod izmirivawa obaveza akcijama
Transformacija vlasni~kih odnosa u Republici Srpskoj
Prakti~ni aspekti toka revizije finansijskih izvje{taja
Obveznici revizije finansijskih izvje{taja - zakonski propisi и primjeri
Ra~unovodstveno evidentirawe otpisa zaliha
Na~ini izmirivawa direktnih poreza
Poreski tretman prometa usluga
Bazel 3 - Nade и sumwe
Zajedni~ko djelovawe koje obezbje|uje kontrolu nad akcionarskim dru{tvom obavezuje na objavu javne ponud
Objavqivawe o povezanim stranama u skladu sa revidiranim MRS 24
Modifikacije uslova sticawa pod kojima su dodijeqeni instrumenti akcijskog kapitala prilikom izmirivawa obave
MSFI 9 umjesto MRS 39 (vi{e od kozmeti~ke promjene)
Ra~unovodstveni sistem dru{tva u toku sprovo|ewa statusnih promjena
Revizija gotovine и gotovinskih ekvivalenata u privrednom dru{tvu
Ve}e akcize na duvanske prera|evine u 2011. godini
Lokalno (ku}no) izvozno cariwewe
Nabavka medicinskih aparata и reagensa za aparate uz izbor odgovaraju}eg postupka javne nabavke
Bankarski aval mjenica
U kojoj mjeri je "bruto doma}и proizvod" zaista doma}и и zaista proizvod
Zna~aj trezora u buxetskim procesima
Ra~unovodstvo obra~una tro{kova и u~inaka ribwaka
Sprovo|ewe pojednostavqenog carinskog postupka na temequ fakture
Vo|ewe trgova~ke kwige u prometu robe na veliko (po prodajnim ili nabavnim cijenama?)
Posebna {ema za naplatu PDV-a u gra|evinarstvu (neki novi aspekti u vezi sa primjenom ovog instituta)
Kriza savremenih penzionih sistema u kontekstu protesta u Francuskoj
Klauzula "bez protesta" u funkciji efikasnijeg postupka naplate potra`ivawa
XX INCOSAI Kongres (Johanesburg 22. do 27. novembra 2010 godine)
Izazov uvo|ewa kontrolinga u sistem upravqawa u kompanijama
Popis imovine i obaveza u funkciji pripreme istinitih i ta~nih izvje{taja
Sistemi internih kontrola u postupku javnih nabavki
Kwigovodstveni obuhvat kursnih razlika
Planirawe revizije
Primjena uputstva za podno{ewe i popuwavawe mjese~ne prijave poreza po odbitku
Uticaj razli~itih poreskih propisa na poslovawe banaka u BiH
Manipulacije na tr`i{tu hartija od vrijednosti
p{tina и gradova и fondova za 2009. godinu
gistracije, kontrole и naplate doprinosa
nim и pojedina~nim finansijskim izvje{tajima}awa ovog javnog prihoda
da po posebnim propisima za period 1-6.2010. godine
nije naplate potra`ivawa
vezuje na objavu javne ponude za preuzimawe

ala prilikom izmirivawa obaveza akcija
stupka javne nabavke
imjenom ovog instituta)

								
To top