Docstoc

spajanje modema Thomson speedTouch 780Wl na dsl liniju

Document Sample
spajanje modema Thomson speedTouch 780Wl na dsl liniju Powered By Docstoc
					spajanje modema Thomson speedTouch 780Wl na dsl liniju
1. korak
UkljuËite modem u struju, potom telefonsku liniju iz zidne utiËnice
ukljuËite u sivu utiËnicu na modemu.

2. korak
Upalite modem (prekidaË za paljenje se nalazi na stražnjoj strani
ureaja) i priËekajte da lampica s oznakom POWER zasvijetli zeleno.

Napomena: RaËunalo još ne smije biti ukljuËeno u utiËnicu s oznakom
ETHERNET.
      PAZiTe!
          2. upalite modem
      ´1 a. uklju                 Ëite
      modem Ëite           ´1 b. ukljusku
                      telef  on
                       liniju
3. korak
Telefonski aparat (napomena: mora biti analogan) ukljuËite u prvu zelenu
utiËnicu s oznakom PHONE.

4. korak
Modem automatski poËinje downloadati konfiguraciju. PriËekajte dok download
u trajanju od oko 5 minuta ne završi (za to vrijeme u telefonskoj slušalici se Ëuje
zvuk zauzeÊa).
Ako je download bio uspješan, lampica s oznakom VOICE Êe zasvijetliti zeleno 	
(u telefonskoj slušalici se sada Ëuje zvuk slobodne linije).
              1  2   3  4          1      2
            2           3         USB  1    ETHERNET    4  DSL  PSTN    PHONE    RESET
                                   3. ukljuËite
                                   telefon
Ukoliko download nije bio uspješan, potrebno je ugasiti modem te ponoviti
radnje od drugog koraka.
5. korak
Spojite raËunalo s modemom, tako da mrežni kabel ukljuËite u bilo koju žutu
utiËnicu na modemu. Lampica s oznakom ETHERNET Êe zasvijetliti.
                                  bliNk!
Napomena: Mora biti omoguÊen DHCP protokol*.

*DHCP protokol je automatsko dodjeljivanje IP adrese raËunalu u mreži, što
omoguÊava komunikaciju izmeu vašeg raËunala i drugog mrežnog ureaja.

Aktivacija DHCP-a:
	
1) Kliknemo Start	>	(Settings) > Control Panel	>	Network connections
2) Napravimo desni klik na Local Area Connection te odaberemo Status
3) Pod karticom Support Address Type treba biti Assigned by DHCP.
3a) Ukoliko nije, vratimo se na karticu General i kliknemo na Properties.
3b) OznaËimo Internet Protocol	(TCP/IP) i kliknemo Properties.
3c) OznaËimo Obtain	an IP address automatically i Obtain DNS server
  automatically.
3d) Potvrdimo s OK i ponovno potvrdimo s OK.
6. korak
Otvorite internet preglednik, na ekranu Êe se pojaviti 	
korisniËko ime (username) i lozinka (password). 	
Kliknite na Connect.
Otvara se stranica na kojoj je navedeno je li modem ispravno spojen. 	
Na dnu stranice nalazi se link koji vodi prema home pageu.
              5. spojite
              raËunalo
i

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:32
posted:7/16/2011
language:Serbian
pages:5