Docstoc

DASAR PENDIDIKAN ISLAM

Document Sample
DASAR PENDIDIKAN ISLAM Powered By Docstoc
					            DASAR PENDIDIKAN ISLAM


A. Pendahuluan
   Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuat. Fungsi dasar adalah
 memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai
 landasan untuk berdirinya sesuatu.
   Setiap negara mempunyai dasar pendidikan sendiri-sendiri. Kalau di
 negara kita, dasar pendidikan kita adalah Pancasila dan UUD 1945. Ia
 merupakan pencerminan filsafat hidup suatu bangsa. Berdasa pada landasan
 itulah pendidikan suatu bangsa disusun. Dan oleh karena itu, maka setiap sistem
 pendidikan setiap bangsa adalah berbeda, karena mereka mempunyai falsafah
 hidup yang bebeda-beda.
   Dasar pendidikan dicontohkan seperti di Malaysia didasarkan pada
 prinsip-prinsip rukun negara karena rukun negara merupakan falsafah hidup
 bangsa Malaysia. Prinsip-prinsip itu adalah :
 a. Kepercayaan kepada tuhan
 b. Kesetiaan kepada raja dan negara
 c. Keluhuran dan perkembangan
 d. Kedaulatan UU
 e. Kesopanan dan kesusilaan.
   Begitu pula di negara Pakistan, sesuai dengan tujuan pembentukannya
 sesuai dengan ajaran Islam, seperti yang diputuskan dalam konferensi
 pendidikan 19 :
 Educational school cest of islam and schoo; be comulatif of Qur’an and
 sunnah.
 Hubungan sesama manusia adalah diatur oleh UU yang bersumber dari Al-
 Qur‟an dan Hadist. Contoh di atas menunjukkan bahwa sumber pendidikan
 adalah falsafah hidup bangsa yang bersangkutan.
   Dasar pendidikan Islam dapat dibedakan pada :
 1. Dasar Ideal,
 2. Dasar Operasional
            DASAR IDEAL AGAMA ISLAM


    Manusia yang dianugerahi Tuhan suatu kitab suci Al-Qur‟an yang lengkap
dengan segala petunjuk yang meliputi segala aspek kehidupan dan bersifat
universal. Sudah barang tentu dasar kehidupan mereka adalah bersumber pada
filsafat hidup yang berdasarkan Al-Qur‟an.
    Nabi SAW. sebagai pendidik pertama pada masa awal pendidika Islam telah
mengajarkan Al-Qur‟an sebagai dasar pendidikan Islam disamping sunnah beliau.
    Kedudukan Al-Qur‟an sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat
dipahami dari ayat Al-Qur‟an itu sendiri. Yaitu Q.S. An-Nahl : 64, QS. As-Shad :
29. Selain Al-Qur‟an adalah sunnah Rasul atau amalan yang dikerjakan Rasul
dalam proses kehidupan sehari-hari. Firman Allah QS. Al-Ahzab : 21
     
                    
 Konsep-konsep dasar pendidikan yang diajarkan Nabi :
1. Disampaikan sebagai uswatun hasanah.
  Al-Anbiya‟ 107
2. Disampaikan secara universal
3. Apa yang disampaikan merupakan kebenaran yang mutlak


Tugas
1. QS. An-Nahl : 64
   
                     
    
              
 Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan
  agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu
  dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.


2. QS. As-Shad : 29
   
                 
  
                                  
  Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah
  supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran
  orang-orang yang mempunyai fikiran.


3. QS. Al-Ahzab 21:
                     
                    
   
              
  Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik
  bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan)
  hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.4. QS. Al-Anbiya‟ : 107
                   
                    
  Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
  semesta alam.


5. QS. Al-Hijr : 9
                     
              
  Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami
  benar-benar memeliharanya.


3) Perkataan, perbuatan dan sikap para sahabat
   Pada masa Khulafaur Rasyidin, sumber pendidikan dalam Islam sudah
mengalami perkembangan. Selain Al-Qur‟an dan sunnah juga perkataan, sikap dan
perbuatan para sahabat.
   Perkataan mereka dapat dipegang karena Allah sendiri di dalam Al-Qur‟an
yang memberi pernyataan. (Q.S. At-Taubah : 100) dan (At-Taubah : 119)
   Para sejarawan mencatat perkataan sikap sahabat-sahabat tersebut yang dapat
dijadikan sebagai dasar pendidikan dalam Islam. Diantaranya :
a) Setelah Abu Bakar diabaiat menjadi khalifah, ia mengucapkan pidato sebagai
  berikut :
  “Hai manusia, saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku
  bukan orang terbaik diantara kamu. Jika aku menjalankan tugasku dengan baik
  ikutilah aku. Jika aku berbuat salah betulkanlah aku. Orang yang kamu pandang
  kuat, saya pandang lemah sehingga aku dapat mengambil hak dari padanya.
  Sedangkan orang yang kamu pandang lemah aku pandang kuat, sehingga aku
  dapat mengembalikan haknya. Hendaknya kamu taat kepadaku selama aku taat
  kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi jika aku tidak taat kepada Allah dan Rasul-
  Nya, kamu tak perlu mentaati aku”.
b) Umar bin Khattab terkenal dengan sifatnya yang jujur, adil, cakap, berjiwa
  demokrasi, yang dapat dijadikan panutan masyarakat. Sifat-sifat Umar ini
  disaksikan dan diakui oleh masyarakat pada waktu itu. sifat-sifat seperti ini
  sangat diperlukan oleh guru pendidikan, karena di dalmnya terkandung nilai-
  nilai paedagogis dan teladan yang baik yang harus ditiru. Muhammad Saleh
  Sama‟ menyatakan bahwa contoh teladan yang baik dan cara guru memperbaiki
  pelajarannya serta kepercayaan yang penuh terhadap tugas kerja, akhlak dan
  agama adalah kesan yang baik untuk sampai kepada alamat pendidik agama.
c) Usaha-usaha para sahabat dalam pendidikan islam sangat menentukan bagi
  perkembangan pendidikan Islam sampai sekarang. Diantaranya :
  1. Abu Bakar melakukan modelisasi Al-Qur‟an
  2. Umar bin Khattab sebagai bapak Reaktuaktor terhadap ajaran Islam yang
    dapat dijadikan sebagai prinsip strategi Islam.
  3. Ustman bin Affan sebagai bapak pemersatu sistematikan penulisan islmiah
    melalui upaya mensistematiskan penulisan Al-Qur‟an
  4. Ali bin Abi Thalib sebgai perumus konsep-konsep pendidikan.
  Menurut Fazlur Rahman, para sahabat Nabi memiliki karakteristik yang
  berbeda dari kebanyakan oang. Karakteristik yang berbeda itu diantaranya :
  -  Sunnah yang dilakaukan sahabat tidak bertentangan atau terpisah dari Nabi
  -  Kandungan yang khusus yang aktual sunnah sahabat sebagian besar produk
    sendiri.
  -  Unsur kreatif dari kandungan merupakan ijtihad


6. Al-Baqarah : 21
                    
   
        
  Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang
  yang sebelummu, agar kamu bertakwa.


        TUJUAN TERTINGGI ADALAH RIDHO ALLAH


-  Tujuan khusus adalah mengkhususkan atau operasionalisasi tujuan tertinggi,
  terakhir dan umum.
-  Tujuan khusus bersifat relatif, sehingga dimungkinkan diadakan perbaikan
  dimana perlu sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan, selama tetap berpijak pada
  kerangka tujuan tertinggi atau terakhir.
-  Pengkhususan tujuan tersebut dapat didasarkan pada :
  a. Sesuai dengan kultur dan cita-cita suatu bangsa
     Setiap bangsa pada umumnya memiliki tradisi dan budaya sendiri-sendiri.
  Perbedaan antara berbagai bangsa inilah yang memungkinkan sekali adanya
  cita-cita. Sehingga terjadi pula perbedaan tujuan pendidikan.


  b. Minat, bakat dan kesangguoan subyek didik
     Islam mengakui perbedaan dalam ketiganya pada individu, dan
  kemampuan juga. Untuk mencapai prestasi sebagaimana yang diharapkan,
  keseuaian tujuan khusu dengan bakat, minat dan kemampuan subyek didik
  sangat menentukan.
  c. Tuntutan situasi kondisi pada waktu tertentu
BEBERAPA RUMUSAN ATAU TUJUAN MENURUT AHLI PENDIDIKAN
                    ISLAM


1. Ibnu Kholdun : Bahwa tujuan pendidikan Islam mempunyai 2 tujuan :
  1) Tujuan keagamaan
  2) Tujuan ilmiah
     1a. Tujuan keagamaan  beramal untuk akhirat, sehingga ia menemui
       Tuhannya dan memenuhi atau menunaikan hak-hak Allah yang
       diwajibkan kepadanya.
     2a. Tujuan ilmiah  tujuan yang diungkapkan oleh pendidikan modern
       dengan tujuan kemanfaatan atau untuk hidup.


2. Imam Ghazali; bahwa tujuan pendidikan Islam
3. Dr. Nur Kholis Majid; tujuan pendidikan adalah menganut paham rasionalisme.
  Sedangkan rasionalisme menganut kecerdasan akal (mutlak). Maka seorang
  rasionalis adalah orang yang menggunakan akal pikiran dalam menemukan
  kebenaran, akan tetapi kebenaran itu adalah kebenaran insaniah (menurut
  dirinya sendiri)
Paham Rasionalisme, Materialisme, Paradisme (selalu bertentangan dengan paham
lain). Paham ini dalam


Soalan yang mengalami berbagai perubahan, menjadi ijma‟ berdasarkan petunjuk
Nabi terhadap sesuatu yang spesifik. Praktek amaliyah sahabat identik dengan
ijma‟.


                   IJTIHAD


     Setelah jatuhnya kehalifahan Ali bin Abi Thalib bearkhir masa pemerintahan
Khualfaur Rasyidin dan diganti dengan dinasti Mu‟awiyah. Pada saat ini diikuti
oleh ulama, guru atau pendidik. Akibatnya terjadi pula perluasan pusat-pusat
pendidikan yang tersebar di kota-kota besar.
1. Di Makkah dan Madinah (di Hijaz)
2. Di Basrah (Iran)
3. Di Palestina
4. Di Mesir
    Dengan berdirinya pusat-pusat pendidikan di atas, berarti telah terjadi
perkembangan Islam di sana, SEBAGAI akibat interaksi nilai-nilai budaya.
    Abu Hanifah dan Imam Malik sebagai imam-imam mujtahid yang telah ada
pada waktu itu merasa perlu untuk memecahkan permasalahan yang timbul sebagai
akibat interaksi nilai-nilai budaya, adat-istiadat yang berbeda-beda dengan
menggunakan ijtihad. Dengan demikian, ijtihad bisa menjadi sumber pendidikan
Islam.


            TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM


    Pandangan objektif (oriented) (berorientasi pada tujuan) mengajarkan bahwa
tugas guru yang sesungguhnya bukanlah mengajarkan ilmu atau kecalapan tertentu
pada anak didiknya saja akan tetapi juga merealisir (mentransfer) atau mencapai
tujuan pendidikan atau mencapai sasaran.
    Secara umum, istilah itu mengandung pengertian yang sama, yaitu perubahan
yang diarahkan pada tujuan atau maksud tertentu yang hendak dicapai melalui
upaya atau aktifitas atau kegiatan. Tujuan itu sendiri menurut Dr, Zakiyah Darajat
adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan yang
dilakukan selesai.
    Sedangkan menurut H. M. Arifin, tujuan itu bisa jadi mungkin pada futuritas
atau masa depan yang terletak pada suatu jarak tertentu yang tidak dapat dicapai
kecuali melalui usaha tertentu.
    Meskipun banyak pendapat tetang tujuan (pengertiannya) akan tetapi, pada
umumnya pengertian itu berpusat pada usaha atau perbuatan yang dilaksanakan
untuk suatu maksud tertentu.
    Upaya untuk memformalisasi atau menyempurnakan untuk bentuk tujuan
tidak terlepas dari pandangan masyarakat dan nilai yang dianut untuk melakukan
aktifitas.
   Maka tidaklah mengherankan jika terdapat perbedaan tujuan yang ingin
dicapai oleh manusia (masing-masing), baik dalam suatu masyarakat, bangsa
maupun negara. Karena perbedaan kepentingan yang ingin dicapai.
1. QS. At-taubah : 100
                 
                  
                       
                     
                      
                          
                     
                        
                       
  Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari
  golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan
  baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah
  menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di
  dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang
  besar.


2. QS. At-Taubah : 119
                    
                       
                     
  Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu
  bersama orang-orang yang benar.


Tahapan-tahapan Tujuan Pendidikan
1. Tujuan tertinggi / terakhir (surga dan ridlo Allah)
2. Tujuan khusus (anak bisa melaksanakan ibadah dengan benar).
3. Tujuan sementara (dapat penghasilan)
4. Tujuan umum (do‟a sapu jagad)


 Tujuan tertinggi / terakhir adalah bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan
  dan berlaku umum. Karena sesuai dengan konsep Ketuhanan yang mengandung
  kebenaran yang mutlak dan universal. Tujuan ini pada akhirnya sesuai dengan
  tujuan hidup manusia dan perananya sebagai makhluk Allah :
  a. Menjadi hamba Allah yang sempurna.
  b. Mengantarkan anak didik menjadi kholifah ‫.في األرض‬
  Tugas !
  Catat QS : - Adz-Dzariyat : 56.
       - Adz-Dzariyat : 20.
       - Al-An‟am : 165.
       - Al-Anbiya‟: 107.
       - Al-Qoshos : 77
  c. Untuk memperoleh kesejahteraan / kebahagian hidup di dunia dan di
   akhirat, baik individu atau umum. (QS. Al-baqarah : 21).
 Tujuan umum adalah berbeda dengan tujuan khusus / tertinggi yang filosofis,
  tapi bersifat empirik. Tujuan ini berfungsi sebagai arah dan taraf tercapainya
  dapat diukur mencakup sikap dan perbuatan pribadi bagi anak didik dan
  perilakunya. Dikatakan umum karena berlaku bagi siapa saja, tanpa dibatasi
  ruang waktu dan anak didiknya.


1) Adz-Dzariyat : 56.
    
                      
  Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
  mengabdi kepada-Ku.


2) Adz-Dzariyat : 20.
                            
                    
  Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang
  yakin.
3) Al-An‟am : 165.
     
                   
     
       
                  
                           
  Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia
  meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat,
  untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya
  Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun
  lagi Maha Penyayang.


4) Al-Anbiya‟: 107.
                  
                 
  Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
  semesta alam.
5) Al-Qoshos : 77
                    
                    
                       
                     
       
                        
                   
  Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan)
  negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan)
  duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah
  berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka)
  bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
  kerusakan.
Modernisasi barat menyisihkan pada nilai-nilai agama.
Aspek-aspek tujuan pendidikan Islam meliputi 4 hal :
1. Tujuan Jasmaniah.
2. Tujuan Rohaniah / ar-ruhiyyah
3. Tujuan akal / al-aqliyah
4. Tujuan sosial / al-ijtima‟iyah


1. Tujuan Jasmaniah.
  Tujuan pendidikan harus diakitkan dengan tugas manusia selaku kholifah di
  muka bumi, yang harus memiliki kemampuan jasmani yang bagus, disamping
  ruhani yang teguh, dari pada orang mukmin yang lemah. Jadi, tujuan
  pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia muslim yang sehat dan
  kuat jasmani, serta memiliki keterampilan yang tinggi.


2. Tujuan Rohaniah / ar-ruhiyyah
  Tujuan ini dikaitkan dengan kemampuan manusia menerima agama Islam yang
  inti ajarannya adalah keimanan dan ketaatan kepada Allah Tuhan YME dengan
  tunduk dan patuh pada nilai-nilai moralitas yang diajarkannya melalui
  keteladanan Rasulullah SAW.
  Tujuan ini diarahkan pada tujuan akhlak yang mulia yang ini oleh pendidikan
  modern barat dikategorikan sebagai pendidikan religius. Yang oleh kebanyakan
  pemikir pendidikan Islam tidak disetujui, karena istilah itu akan memberikan
  kesan yang non agama / non religius.
4. M. Quthbi mengatakan bahwa; tujuan pendidikan ruhiyyah mengandung
  pengertian “roh” yang merupakan mata rantai pokok yang menghubungkan
  antara manusia dengan Allah. Dan pendidikan Islam harus bertujuan untuk
  membimbing manusia sedemikian rupa sehingga ia selalu tetap dalam
  hubungannya dengan Allah.


   Selain  tujuan  jasmaniah   dan   rohaniyah,    pendidikan   Islam   juga
memperhatikan tujuan „aqliyah, yang bertumpu pada perkembangan inteligensi
yang berada dalam otak, sehingga mampu memahami dan menganalisis fenomena-
fenomena ciptaan Allah yang ada di jagad raya ini.
             ‫ال إيمان لمه ال عقل # العقل السليم في الجسم السليم‬
   Proses  intelektualisasi   pendidikan    Islam   berbeda    dengan   proses
intelektualisasi berdasarkan akal. Misalnya pendidikan sekuler di barat.
   Ciri khas pendidikan Islam adalah tetap mencerminkan nilai-nilai keislaman
seperti keimanan atau aqidah, akhlak, muamalah dan sebagainya.
   Tujuan sosial merupakan pembentukan dari roh, tubuh dan akal, dimana
identitas individu di sini tercermin sebagai manusia yang hidup majemuk atau
plural. Tujuan pendidikan sosial ini penting karena manusia sebagai kholifah di
bumi, seyogyanya memiliki kepribadian yang utama dan seimbang yang karenanya
manusia tidak mungkin menjauhkan diri dari masyarakat.
   Individu merupakan bagian integral dari anggota kelompok dalam
masyarakat dan negara.

                 PROSES              1.   Perubahan
  MASUKAN        2.   Kognitif                  KELUARGA
              3.   Afektif
              4.   Psikomotorik


                            IBADAH


                  ISLAM
Psikomotoris  pelaksanaan / amal.
     RESUME
 ILMU PENDIDIKAN DASAR
       Oleh :
    M. Hasby Ar Rizqi
    NIM : 2009.01.701
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
    BAHRUL ULUM
     JOMBANG
       2010

				
DOCUMENT INFO