Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Pertumbuhan dan Periodesasi Perkembangan Hadis

Document Sample
Pertumbuhan dan Periodesasi Perkembangan Hadis Powered By Docstoc
					       Pertumbuhan dan Periodesasi Perkembangan Hadis
              Oleh : A. Miftahul Amin
              (Kisi-kisi Soal Try Out)


1. Periodesasi sejarah perkembangan hadist, pada periode pertama yakni pada masa
  Rasulullah SAW disebut …
  a. Masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat islam
  b. Masa penyebaran riwayah ke daerah-daerah
  c. Masa penulisan dan pentadwinan
  d. Masa penyusunan dan pengumpulan
  e. Masa penyaringan hadits dari berbagai rowi


2. Masa periodesasi sejarah perkembangan hadits yang kedua adalah …
  a. Masa sahabat kecil da tabi’in besar dari berakhirnya zaman Khulafa ar-
   Rosyidin
  b. Masa sahabat besar, semenjak permulaan masa pemerintahan Abu Bakar as-
   Shiddiq sampai masa berakhirnya zaman Ali bin Abi Tholib
  c. Masa pemerintahan Abbasiyyah angkatan kedua
  d. Masa pemerintahan daulah ‘Amawiyyah angkatan kedua sampai daulah
   Abbasiyyah
  e. Pada masa Rasulullah, semenjak Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampai
   wafat Beliau


3. Pada masa perkembangan hadits yang kedua terkenal dengan masa ...
  a. Penulisan dan pentadwinan hadits
  b. Pensyarahan, penghimpunan dan pentarjihan hadits
  c. Pembersihan, penyusunan, penambahan dan pengumpulan hadits
  d. Pematerian, penyederhanaan, atau penyelidikan riwayah
  e. Turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat islam
4. Masa pentadwinan hadits terjadi pada ...
  a. Abad III Hijriyyah
  b. Awal abad I hijriyyah sampai abad II hijriyyah
  c. Pertengahan abad IV hijriyyah
  d. Abad ke-V hijriyyah
  e. Awal abad I hijriyyah sampai abad III hijriyyah


5. Periodesasi perkembangan hadits yang ke-6 terjadi pada masa …
  a. Pemerintahan Abbasiyyahangkatan ke-2 (sejak khalifah al-Mu’tadir sampai al-
     Mu’tashim)
  b. Sesudah daulah Abbasiyyah, tahun 656 sampai sekarang
  c. Masa akhir pemerintahan daulah Abbasiyyah angkatan pertama sampai awal
     pemerintahan daulah Abbasiyyah angkatan kedua
  d. Masa sahabat kecil dan tabi’in besar dari berakhirnya zaman Khulafa ar-
     Rasyidin atau permulaan ‘Amawiyyah sampai akhir abad pertama
  e. Khalifah al-Makmun sampai khalifah al-Muqtadir


6. Pada periodesasi sejarah perkembangan hadits yang ketiga terkenal dengan masa ...
  a. Turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat islam
  b. Pentadwinan hadits
  c. Pensyarahan, penghimpunan, dan pentarjihan
  d. Pengumpulan, pembersihan, penambahan hadits
  e. Penyebaran riwayah ke daerah-daerah


7. Masa penyaringan, pemeliharaan, dan perlengkapan hadits terjadi pada periodesasi
  sejarah perkembangan hadits yang ke ...
  a. 1        b. 2      c. 3       d. 4       e. 5
8. Masa pembersihan, penyusunan, penambahan dan pengumpulan hadits terjadi pada
  periodesasi sejarah perkembangan hadits yang ke ...
  a. 3      b. 4       c. 5       d. 6       e. 7


9. Pada permulaan abad ke-4 H. sampai jatuhnya kota Baghdad tahun 656 H terjadi
  periode perkembangan hadits yang ke ...
  a. 4      b. 5       c. 6       d. 7       e. 8


10. Pada masa khalifah al-Makmun sampai khalifah al-Muqtadir, dari awal abad ke-3
  H terjadi periodesasi perkembangan hadits yang ke-5 yang disebut dengan masa ...
  a. Pensyarahan hadits
  b. Penyaringan, pemeliharaan, dan perlengkapan hadits
  c. Penambahan, pembersihan, dan pengumpulan hadits
  d. Pembukuan dan penjilidan hadits
  e. Penulisan dan pentadwinan hadits
  Kunci Jawaban
1. A            6. E
2. B            7. E
3. D            8. D
4. B            9. C
5. A           10. B

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:868
posted:7/16/2011
language:Indonesian
pages:3