Docstoc

RB

Document Sample
RB Powered By Docstoc
					                                                             27.4.1
                                                             ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                     RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                                (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                          †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                     ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                          Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                        Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                            Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                           A - PROGRAMMED DELIVERIES

     ¸êü»Ö ‡Ó•Ö−Ö/ Locomotives
 1   דָêúÖ ÃÖê 40 †¤ü¤ü 3-±ê •Ö ¾ÖÖŸÖÖ. ײֻ֕Öß ‡Ó•Ö−Ö ¯ÖÏŸµÖêú »ÖÖ³ÖÖ 1396 »ÖÖÖ ¹ý.          ²ÖÖò›       BOND     558,40,00*       556,48,02            1     1,91,97
     úß ¤ü¸ü ÃÖê
     40 No 3 Phase AC Elec. locos ex CLW @ Rs1396 lakhs each approx.
     (224/97-98, 1/9-10,1/10-11)
 2   דָêúÖ ÃÖê 10 †¤ü¤ü 3-±ê •Ö ¾ÖÖŸÖÖ. ײֻ֕Öß ‡Ó•Ö−Ö ¯ÖÏŸµÖêú »ÖÖ³ÖÖ 1396 »ÖÖÖ ¹ý.          ²ÖÖò›       BOND     139,60,00       127,90,05            1    11,69,94
     úß ¤ü¸ü ÃÖê
     10 No 3-Phase AC elect. locos Ex CLW @ Rs 1396 lakhs each
     approx (150/98-99 ,2/8-9, 2/9-10,2/10-11)

 3   דָêúÖ ÃÖê 48 †¤ü¤ü 3-±ê •Ö ¾ÖÖŸÖÖ. ײֻ֕Öß ‡Ó•Ö−Ö ¯ÖÏŸµÖêú 13.86ú¸üÖê›Í ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ²ÖÖò›             BOND     665,28,00       650,99,87            1    14,28,12


     48 Nos. 3-Phase AC elec locos ex CLW Rs.13.86 Crs (131/00-01,4/6-
     7,3/9-10,3/10-11)
 4   דָêúÖ ÃÖê 3-±ê •Ö 6000 †À¾Ö ¿ÖÛŒŸÖ ¾ÖÖ»Öê ײֻ֕Öß ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ úÖê þ֤ê¿Ö ´ÖêÓ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö        ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      15,00,11        15,00,11            ..        ..
     13.96 ú¸üÖê›Í ¹ý.
     Indigenous production of 3-phase 6000 HP elec locos ex CLW Rs.                       ²ÖÖò›       BOND     384,99,89             ..          1   384,99,88
     13.96 crores (373/94-95, 4/9-10,4/10-11)
 5   ³Öê»Ö ÃÖê 50 ¾ÖÖŸÖÖ. ײֻ֕Öß ‡Ó•Ö−Ö ¯ÖÏŸµÖêú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ 400 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê           ²ÖÖò›       BOND     200,00,00       198,00,05            1     1,99,94
     50 AC elect locos ex BHEL @ Rs.400 lakhs approx (151/98-99, 5/8-9,
     5/9-10,5/10-11)
 6   ײֻ֕Öß ‡Ó•Ö−ÖÖÓê ¯Ö¸ü 20 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏ×ŸÖ ‡Ó•Ö−Ö úß ¤ü¸ü ÃÖê ±úË»Öî¿Ö¸ü »ÖÖ‡™üÖêÓ ¯Ö¸ü þ֓ÖÖ×»ÖŸÖ ´Öæ†Ö×−Ö         DRF       5,00,00         59,97            ..    4,40,03
     ²Ö™ü−Ö úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ
     Provision of automatic switching on flasher lights on Elec.locos Rs.20                   ²ÖÖò›       BOND        60,00            8          1      59,91
     lakhs (200/01-02, 3/8-9, 10/9-10,10/10-11)

 7   †Ö¾Ö۬֍ú †Öê¾Ö¸üÆüÖ×»ÖÓÖ ê ¤üÖî¸üÖ−Ö ¯ÖÏŸµÖêú 3 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê 500 ¸ê»Ö‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      15,00,00         1,70,96           1    13,29,03
     ‹µÖ¸ü ›ÒÖµÖ¸ü »ÖÖÖ−ÖÖ
     Fitment of Air Dryers on 500 locos Rs.3 lakhs each during POH
     (132/00-01, 23/8-9, 18/9-10,18/10-11)

 8   ײֻ֕Öß ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü 3 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏ×ŸÖ ‡Ó•Ö−Ö úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ›ÒÖµÖ¸ü úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ         ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       4,93,04        4,93,04            ..        ..
     Provision of Air Driers on Electric locos@ Rs. 3 lakhs per loco(180/01-                  ²ÖÖò›       BOND       7,06,96            ..          1     7,06,95
     02,24/8-9, 19/9-10,19/10-11)
 9   −Öß»ÖאÖ׸ ¸ê»Ö¾Öê ê ×»Ö‹ 4 ³ÖÖ¯Ö ¸ê»Ö‡Ó•Ö−Ö, 10 ú¸üÖê›Í ¹ý.                       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      40,00,00            11           1    39,99,88
     4 Steam locos for Nilgiri Rly Rs.10 crores (147/96-97,44/6-7 28/7-8,
     27/8-9,21/10-11)
 10   ¤üÖ•Öá×»ÖÓÖ ×Æ´ÖÖ»ÖµÖ−Ö ¸ê»Ö¾Öê ê ×»Ö‹ 3 ¸ê»Ö‡Ó•Ö−Ö, 6 ú¸üÖê›Í ¹ý .                   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      18,00,00         2,90,04           1    15,09,95
     3 locos for DARJEELING Himalayan Rly. Rs.6 crores (5/97-98,28/8-
     9, 22/9-10,22/10-11)

 11   ›ü߸êúÖ ÃÖê ²ÖÖêÖß ±Ïê ´Ö , ™üß‹´Ö ŸÖ£ÖÖ ¯Ö×ƵÖÖ ÃÖê™üÖêÓ ¾ÖÖ»Öê ›ü²»µÖæ›üß•Öß-4 ›üß•Ö»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê  ²ÖÖò›       BOND       7,20,00            9          1     7,19,90
     ×»Ö‹ 3 ‹´Ö™üß‹, 240 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê
     3MTAs for WDG4 Dsl locos ex DLW Rs.240 lakhs consisting of
     bogieìframe TM & W/sets (140/00-01,32/8-9, 26/9-10,26/10-11)


 12   50 ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö‡Ó•Ö−ÖÖÓê ¯Ö¸ü †Ö¾Ö׬֍ú †Öê¾Ö¸üÆüÖ×»ÖÓÖ ê ¤üÖî¸üÖ−Ö ‡ÔÓ¬Ö−Ö ã ¿Ö»Ö ׍ú™üÖêÓ úÖ     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      20,00,00        10,93,07            1     9,06,92
     ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö, 40 »ÖÖÖ ¹ý .úß ¤ü¸ü ÃÖê
     Provision of fuel efficient kits during POH on 50 Diesel locos @Rs. 40
     lakhs each (150/00-1,33/8-9, 27/9-10,27/10-11)
 13   †Ö¾Ö׬֍ú †Öê¾Ö¸üÆüÖ×»ÖÓÖ ú¸üŸÖê ÃÖ´ÖµÖ ›üß•Ö»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ´ÖêÓ ‹µÖ¸ü ›ÒÖµÖ¸ü »ÖÖÖ−ÖÖ, 3 »ÖÖÖ ¹ý ´Öæ†Ö×−Ö          DRF      15,00,00          51,08           1    14,48,91
     .
     Fitment of air dryers in Diesel locos undergoing POH Rs.3 lakhs
     (171/01-02,34/8-9, 28/9-10,28/10-11)
 14   200 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏŸµÖêú ê 4 ‹−Ö•Öß •Öê›ü ›üß ‹´Ö 3 ‡Ó•Ö−ÖÖÓê úß Ö¸üߤü                 ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       7,99,00         34,82           1     7,64,17
     Procurement of 4 NG ZDM3 locos Rs.200 lakhs each (173/01-02 GB                       ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö     SRSF        1,00            ..          ..     1,00
     1/6-7 1/7-8,43/8-9, 37/9-10,37/10-11)
                                                            27.4.2
                                                            ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                               (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                         †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                    ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                         Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                       Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                           Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                          A - PROGRAMMED DELIVERIES
 15   ´Ö¬µÖ ¸ê»Ö ê −Öê¸ü»Ö ´Ö£Öê¸ü−Ö ÖÓ›ü ê 100 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏŸµÖêú ê 2 ”ûÖê.»ÖÖ. ‹−Ö›üß‹´Ö1        ´Öæ†Ö×−Ö DRF       67,35                   3          1      67,31
     ‡Ó•Ö−ÖÖÓê úß Ö¸üߤü,
     Procurement of 2 NG NDM1 locos for Neral Matheran section of CR                     ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö     SRSF       3,32,65        3,32,64            ..        1
     Rs 100 lacs (174/01-02 GB 3/02-03, 3/6-7 2/7-8.44/8-9, 38/9-
     10,38/10-11)

 16   43 †¤ü¤ü 3-±ê ÃÖ ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö, דָêúÖ ÃÖê, ¤ü¸ü ¹ý.1495 »ÖÖÖ                  ²ÖÖò›       BOND     642,85,00       512,47,02            1   130,37,97
     43 No. 3 Phase Elec. Locos Ex. CLW Rs.1495 lacs (170/01-02, 45/8-
     9, 39/9-10,39/10-11)
 17   ›üß‹»Ö›ü²»µÖæ ÃÖê 380 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏŸµÖêú úß ¤ü¸ü ÃÖê 26 †¤ü¤ü ›ü²»µÖæ›üß‹ÃÖ 6 ‡Ó•Ö−Ö          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      98,80,00             3      50,21,20     48,58,77


     26 nos. WDS6 locos ex.DLW @ Rs. 380 lakhs each (461/02-03,48/8-
     9, 41/9-10,41/10-11)

 18   39 †¤ü¤ü ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö, דָêúÖ ÃÖê, ¤ü¸ü ¹ý.488 »ÖÖÖ                      ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      10,00,00        10,00,00            ..        ..
     39 No. elec. Ex. CLW Rs.488 lacs (460/02-03,89/6-7,60/8-9, 47/9-                     ²ÖÖò›       BOND     169,40,00        65,23,06            1   104,16,93
     10,47/10-11)

 19   66 †¤ü¤ü ›ü²»µÖ拯Öß-4 / ›ü²»µÖæ‹•Öß-7 ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö, דָêúÖ ÃÖê, ¤ü¸ü ¹ý.498          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      42,43,00             6          1    42,42,93
     »Ö֏Ö
     66 Nos. WAP 4 /WAG-7 Elec.Locos Ex.CLW @ Rs.498 lacs (479/3-4                      ²ÖÖò›       BOND     286,25,00       286,25,00            ..        ..
     ,63/8-9, 50/9-10,50/10-11)
 20   230 †¤ü¤ü ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖë ê ×»Ö‹ ›üß²Ö߆ָü, ¤ü¸ü ¹ý.5.5 »ÖÖÖ                      ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        36,51         36,51            ..        ..
     DBR for 230 locos @ Rs.5.5 lacs (496/03-04,65/8-9, 52/9-10,52/10-                    ²ÖÖò›       BOND      12,28,49             ..          1    12,28,48
     11)

 21   30 †¤ü¤ü ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖë ê ×»Ö‹ Ùüî×™üú ú−Ö¾Ö™Ôü¸ü, ¤ü¸ü ¹ý.27 »ÖÖÖ              ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       8,10,00        5,86,43           1     2,23,56
     Static converter for 30 elec.locos @ Rs.27 lacs (484/03-04 ,67/8-9,
     53/9-10,53/10-11)

 22   3 ±ê ÃÖ ›ü²»µÖ拯Öß-5, ›ü²»µÖ拯Öß-7, ›ü²»µÖæ‹•Öß-9 ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖë ê ×»Ö‹ 79 †¤ü¤ü            ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       2,97,48        2,97,48            ..        ..
     ‡»ÖꌙüÒüÖò×−֍ú úÖ›Ôü ™üÒêú, ¤ü¸ü ¹ý.4.53 »Ö֏Ö
     79 Electronic Card Track for 3 phase WAP-5/ WAP-7/ WAG-9 locos                      ²ÖÖò›       BOND        60,39            ..          1      60,38
     @ 4.53 lacs (485/03-04 ,68/8-9, 54/9-10,54/10-11)
 23   ›üß‹“Ö†Ö¸ü ê ×»Ö‹ 3 †¤ü¤ü ”ûÖê»ÖÖ ¾ÖÖÂ¯Ö ‡Ó•Ö−ÖÖë úÖ ‹−Ö›üß‹´Ö-6 ÃÖê ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö, ¤ü¸ü          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       2,61,00            8          1     2,60,91
     ¹ý.87 »Ö֏Ö
     Replacement of 3 NG Steam locos with 3 NDM6 for DHR @ Rs.87
     lacs (474/03-04 ,71/8-9, 56/9-10,56/10-11)

 24   ›ü߸êúÖ ÃÖê 60 †¤¤ü ›ü²»µÖæ›üß‹´Ö-3ÃÖß ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö, ¤ü¸ü ¹ý. 467 »ÖÖÖ             ²ÖÖò›       BOND     280,20,00       272,89,02        1,85,10      5,45,88
     60 Nos. WDM-3C dsl locos Rs. 467 lacs ex DLW (493/4-5, 115/6-7
     66/7-8,76/8-9, 60/9-10,60/10-11)
 25   ›ü߸êúÖ ÃÖê 27 †¤ü¤ü 4000 †À¾Ö ¿ÖÛŒŸÖ ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö, ¤ü¸ü ¹ý. 1350 »ÖÖÖ             ²ÖÖò›       BOND     364,50,00       134,50,04            1   229,99,95
     ¯ÖÏŸµÖêú
     27 Nos. 4000 HP Dsl locos Rs 1350 lacs ex DLW (494/4-5, 77/8-9,
     61/9-10,61/10-11)
 26   50 †¤ü¤ü ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü ¾ÖßÃÖß›üß ‡¾ÖêÓ™ü ׸úÖ›Ô¸ü ÃÖ×ÆŸÖ ´ÖÖ‡Î Öê¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö,  ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      11,80,00        11,80,00            ..        ..
     ¹ý. 25 »Ö֏Ö
     Prov. of microprocessor bk system with VCD event recorder on 50                     ²ÖÖò›       BOND        70,00            ..          1      69,99
     locos Rs.25 lacs (498/4-5,80/8-9, 62/9-10,62/10-11)

 27   50 ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓê ¯Ö¸ü ÃÖÓ¸üÖÖ ˆ¯ÖÍú¸üÖêÓ úÖ ¯ÖÏÖîªÖêא֍úß ˆ®ÖµÖ−Ö, ¹ý. 36 »ÖÖÖ          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      18,00,00         4,28,04       1,87,65     11,84,31
     Technological upgradation of safety equipment on 50 locos Rs. 36
     lacs (499/4-5,81/8-9, 63/9-10,63/10-11)
 28   ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü 50 †¤ü¤ü úÖê-úÖê ²ÖÖêאֵÖÖêÓ úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö, ¹ý. 11 »ÖÖÖ         ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       5,50,00        4,59,05           1      90,94
     Replacement of 50 nos. coco bogies on dsl locos Rs. 11 lacs (500/4-
     5,82/8-9, 64/9-10,64/10-11)
 29   100 ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ Î æ ê †−Öãæ»Ö î ²Ö, ¹ý. 4 »ÖÖÖ                  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       4,00,00        1,80,00           1     2,19,99
     Crew friendly cab for 100 dsl locos Rs. 4 lacs each (501/4-5,83/8-9,
     65/9-10,65/10-11)
                                                           27.4.3
                                                           ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                              (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                        †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                   ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                        Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                      Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                          Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                         A - PROGRAMMED DELIVERIES
 30   5 ”Öê»ÖÖ. ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ úÖ ×−Ö´ÖÖԝÖ, ¹ý. 2 ú¸üÖê›Í ¯ÖÏ×ŸÖ                     ´Öæ†Ö×−Ö DRF      10,00,00               1,50,06       1,04,25      7,45,69
     New manufacture of 5 NG locos Rs. 2 crores each (506/4-5,87/8-9,
     68/9-10,68/10-11)

 31   ÆüÖê™ü»Ö »ÖÖê›ü ¾ÖÖ»Öê 4 −ÖµÖê ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ úÖ ×−Ö´ÖÖԝÖ, ¹ý. 150 »ÖÖÖ           ²ÖÖò›       BOND       6,00,00            7          1     5,99,92
     Manufacture of 4 new dsl loco having hotel load Rs. 150 lacs (507/4-
     5,88/8-9, 69/9-10,69/10-11)
 32   ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü 200 ›üß²Ö߆ָü úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö, ¹ý. 7.5 »ÖÖÖ               ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      15,00,00        12,03,02            1     2,96,97
     Provision of 200 DBR Rs. 7.5 lacs on elect locos (508/4-5,89/8-9,
     70/9-10,70/10-11)

 33   40 ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü ¸üÖê»Ö¸ü ÃÖïÖêÓ¿Ö−Ö ×²ÖµÖ×¸ÓÖ ê ™üß‹´Ö úÖ †Ö¿ÖÖê¬Ö−Ö, ¹ý. 15    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       6,00,00        4,79,16           1     1,20,83
     »Ö֏Ö
     Modification of TM for Roller suspension bearing on 40 elec.locos Rs.
     15 lacs (510/4-5,,91/8-9,72/9-10,72/10-11)

 34   ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü 50 úÖÙü úÖê-úÖê ²ÖÖêאֵÖÖêÓ úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö, ¹ý. 11 »ÖÖÖ        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       5,50,00        1,16,82           1     4,33,17
     Replacement of 50 cast coco bogies on elec.locos Rs. 11 lacs (511/4-
     5,92/8-9, 73/9-10,73/10-11)
 35   500 ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü ´ÖÖ‡ÎÖê¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü †Ö¬ÖÖ׸ŸÖ ïÖß›ü ׸úÖ›Ô¸ü úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö, ¹ý. ´Öæ†Ö×−Ö       DRF      10,00,00         6,10,01           1     3,89,98
     2 »Ö֏Ö
     Provision of micro processor based speed recroder on 500 elec.locos
     Rs. 2 lacs( 512/4-5, 93/8-9, 74/9-10,74/10-11)

 36   ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ 24 †¤ü¤ü ›ü²»µÖ拯Öß-6 ²ÖÖêאֵÖÖêÓ úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö, ¹ý.15 »ÖÖÖ     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,60,00        2,20,04       1,00,00       39,96


     Replacement of 24 Nos. WAP6 bogies for elec.locos Rs. 15 lacs
     (514/4-5, 94/8-9, 75/9-10,75/10-11)

 37   5 †¤ü¤ü 3-“Ö¸üÖ ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ ™üßÃÖß‹−Ö Ó ¯Ö×™²Ö»Ö †Öê¯Ö−Ö ¯»Öê™ü±úÖ´ÖÔ       ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        20,05         20,05            ..        ..
     ¾Æüߍú»Ö Ó ™ÒÖê»Ö ¯ÖϝÖÖ»Öß, ¹ý. 53.4 »Ö֏Ö
     TCN compatible open platform vehicle control system for 5 nos. 3PH                   ²ÖÖò›       BOND       2,46,95            ..          1     2,46,94
     elec locos Rs. 53.4 lacs (516/4-5,96/8-9,77/9-10,77/10-11)


 38   ›ü߸êúÖ ÃÖê ´Öê−Ö »ÖÖ‡−Ö ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ 15 ‹´Ö™üß‹, וÖÃÖ´ÖêÓ ±Ï ê´Ö, ™üß‹´Ö ¾Ö    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      11,85,00             7      2,90,05      8,94,88
     ¾Æüᯙ ÃÖê™ü ¿ÖÖ×´Ö»Ö ÆîÓ, 79 »ÖÖÖ ¹ý¯Ö‹
     15 MTA for main line dsl loco ex DLW Rs. 79 lacs consisting frame
     TM & W/set (518/4-5,98/8-9,79/9-10,79/10-11)

 39   ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ úê ×»Ö‹ 40 †¤ü¤ü ™üß‹´Ö ×Æ™üÖ“Öß, ¹ý. 20 »ÖÖÖ                 ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        50,98         50,98            ..        ..
     40 Nos. TM hitachi for elec.locos Rs. 20 lacs (526/4-5,101/8-9,82/9-                  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      11,40,00         1,05,42            ..   10,34,58
     10,82/10-11)
                                                        ²ÖÖò›       BOND       1,49,02            ..          1     1,49,01

 40   ›ü߸êúÖ ÃÖê 55 †¤ü¤ü 4000 †À¾Ö ¿ÖÛŒŸÖ ›üß•Ö»Ö ‡Ó•Ö−Ö 1485 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê           ²ÖÖò›       BOND     816,75,00       788,00,02            1    28,74,97

     55 Nos. 4000 HP dsl locos Rs. 1485 lacs ex. DLW(579/5-6,106/8-
     9,86/9-10,86/10-11)

 41   דָêúÖ ÃÖê 107 ›ü²»Ö拯Öß 4 / ›ü²»Öæ‹•Öß 7 ײֻ֕Öß ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö 548 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü        ²ÖÖò›       BOND     586,36,00       562,72,02            1    23,63,97
     ÃÖê
     107 Nos. WAP4/WAG7 elec locos ex. CLW Rs. 548 lacs(581/5-6
     ,108/8-9,88/9-10,88/10-11)

 42   דָêúÖ ÃÖê 42 ›ü²»Ö拯Öß 5 / ›ü²»Öæ‹•Öß 9 6000 †À¾Ö ¿ÖÛŒŸÖ ê ײֻ֕Öß ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      470,00,00       452,36,32            ..   17,63,68
     1535 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê
     42 Nos. WAP5/WAG9 6000 HP elec locos ex. CLW Rs. 1535 lacs                       ²ÖÖò›       BOND     174,70,00        78,00,01            1    96,69,98
     (582/5-6 ,109/8-9,89/9-10,89/10-11)
 43   100 ´Öê−Ö»ÖÖ‡−Ö ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖê ¯Ö¸ü ׸ÃÖêØ™üÖ ¾ÖßÃÖß›üß, ‡Ô†Ö¸ü ÃÖ×ÆŸÖ ´ÖÖ‡Î Öê¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü ¯ÖæÓ•Öß        Cap.      17,81,92        17,81,92            ..        ..
     †Ö¬ÖÖ׸ŸÖ ײֻ֕Öß ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ¯ÖϝÖÖ»Öß, ¹ý. 25 »Ö֏Ö
     Pro.of micropro. based elect. control system with resetting VCD, ER                  ²ÖÖò›       BOND       7,18,08            ..          1     7,18,07
     on100 main line dsl loco Rs. 25 lacs(583/5-6,90/9-10,90/10-11)
                                                         27.4.4
                                                         ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                            (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                      †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                 ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                      Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                    Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                        Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                       A - PROGRAMMED DELIVERIES
 44   8 ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖê ê ×»Ö‹ »ÖÖêú−™ÒÖê»Ö ¹ý. 50 »ÖÖÖ                     ²ÖÖò›  BOND      4,00,00                   6          1     3,99,93
     Locontrol for 8 Nos. Dsl. Locos Rs.50 lacs(584/5-6 ,111/8-9,91/9-
     10,91/10-11)

 45   100 ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö ¬Öã¸üÖë ê ×»Ö‹ ÃÖß»›ü ײֵÖظüÖ ¹ý. 3.6 »ÖÖÖ                  ²ÖÖò›       BOND       3,60,00            6          1     3,59,93
     Sealed bearings for 100 locos axles Rs.3.6 lacs(585/5-6,112/8-9,92/9-
     10,92/10-11)
 46   ›üß•Ö»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖÓê ê ×»Ö‹ 25 úÖêúÖê ²ÖÖêאֵÖÖÓ 11 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê            ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       2,75,00         60,05           1     2,14,94
     Replacement of 25 Co-Co bogies on Dsl. locos Rs.11 lacs (586/5-6
     ,113/8-9,93/9-10,93/10-11)

 47   100 ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖÓê ê ×»Ö‹ Îüæ - ±ÏüêÓ ›üü»Öß î ²Ö 4 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       4,00,00            4          1     3,99,95
     Provision of Crew friendly cabs for 100 Dsl. locos Rs.4 lacs(587/5-6
     ,114/8-9,94/9-10,94/10-11)

 48   500 ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖê ¯Ö¸ü ‡»ÖꌙÒÖê×−֍ú ´Öê´ÖÖê¸üß ÃÖê ïÖß›ü ׸úÖ›Ô¸ü úÖ ˆ®ÖµÖ−Ö 0.65   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,25,00        2,92,55           1      32,44
     »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê
     Upgradation of speed recorders with electronic memory on 500 Dsl.
     loco Rs.0.65 lacs (589/5-6 ,116/8-9,96/9-10,96/10-11)


 49   500 ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖê ¯Ö¸ü ÃÖêÛ−™Ò°µÖæ•Ö 0.70 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê              ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        90,05         90,05            ..        ..
     Prov. of centrifuses on 500 dsl locos Rs. 0.70 lacs (590/5-6,117/8-                ²ÖÖò›       BOND       2,59,95            ..          1     2,59,94
     9,97/9-10,97/10-11)
 50   ›üß‹´ÖµÖæ ê ×»Ö‹ ¯ÖæÓ•ÖßÖŸÖ ×ÆüÃÃÖê ¯Öã•ÖêÔ, ¤ü¸ü ¹ý.6.95 ú¸üÖê›Í                ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       4,05,01        4,05,01            ..        ..
     Capital spares for DMUs at . Rs. 6.95 crs.(592/5-6 ,118/8-9,98/9-                 ²ÖÖò›       BOND       2,89,99            ..          1     2,89,98
     10,98/10-11)
 51   ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖë ¯Ö¸ü 200 †¤ü¤ü ›üÖµÖ−ÖÖ״֍ú ²ÖÎêú (›üß²Ö߆ָü), ¤ü¸ü ¹ý.7.5 »ÖÖÖ     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      15,00,00        11,22,11            1     3,77,88

     Prov. of 200 Dynamic brks. (DBR) on elect locos Rs. 7.5 lacs (593/5-
     6, 119/8-9,99/9-10,99/10-11)

 52   ïÖ−Ö ×²ÖµÖ×¸ÓÖ ÃÖ×ÆüŸÖ 35 †¤ü¤ü »ÖÖêúÖê ÃÖê™ü ™üß‹´Ö ™üß‹ŒµÖæ 659 úÖ †Ö¿ÖÖê¬Ö−Ö, ¤ü¸ü     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       6,30,00        4,27,64           1     2,02,35
     ¹ý.18 »Ö֏Ö
     Modification of 35 loco sets TM TAQ 659 with supn bearings Rs.18
     lacs(594/5-6 ,120/8-9,100/9-10,100/10-11)
 53   ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖë ê ×»Ö‹ 6 ÃÖê™ü »ÖÖê Ó™Òü Öê»Ö, ¤ü¸ü ¹ý.83 »ÖÖÖ              ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        59,84         59,84            ..        ..
     Provn of 6 sets locotrol for Elec locos Rs.83 lacs (595/5-6, 121/8-                ²ÖÖò›       BOND       4,40,16            ..          1     4,40,15
     9,101/9-10,101/10-11)

 54   ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖë ´Öë 500 †¤ü¤ü ´ÖÖ‡ÎúÖê¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü †Ö¬ÖÖ׸üŸÖ ïÖß›ü ׸üúÖ›Ô¸ü, ¤ü¸ü ¹ý.  ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       4,07,75        4,07,75            ..        ..
     1.5 »Ö֏Ö
     Provsn of 500 Micro processor based speed recorders in elec loco                  ²ÖÖò›       BOND       3,42,25            ..          1     3,42,24
     Rs. 1.5 lacs (596/5-6 122/8-9, 102/9-10,102/10-11)

 55   100 ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖë ê ×»Ö‹ Îúæ-±ÏúêÓ›ü»Öß îú²Ö, ¤ü¸ü ¹ý.8 »ÖÖÖ              ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       8,00,00        5,80,00       1,50,00       70,00
     Provsn of crew friendly caps for 100 elelc locos Rs. 8 lacs (597/5-6
     ,123/8-9,103/9-10,103/10-11)
 56   3-±ê •Ö ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖë ê ×»Ö‹ ×ÆüÃÃÖê ¯Öã•ÖêÔ, ¤ü¸ü ¹ý.425.5 »ÖÖÖ             ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       4,25,42        4,25,42            ..        ..
     Spares for 3 Ph Elec locos cost of Rs.425.5 lacs (598/5-6,124/8-                  ²ÖÖò›       BOND           8           ..          1         7
     9,104/9-10,104/10-11)
 57   ›ü߸êúÖ ÃÖê ´Öê−Ö»ÖÖ‡−Ö ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖë ê ×»Ö‹ 3 †¤ü¤ü ‹´Ö™üß‹, ¤ü¸ü ¹ý.8 »Ö֏Ö,      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       2,58,00            6          1     2,57,93
     וÖÃÖ´Öë ±Ïúê´Ö, ™üß‹´Ö ¾Ö ¾Æüᯙ ÃÖê™ü ¿ÖÖ×´Ö»Ö
     3 MTA for mainline Dsl loco ex DLW Rs. 86 lacs consisting of Frame,
     TM & W/sets (600/5-6 ,125/8-9,105/9-10,105/10-11)
 58   ›ü߸êúÖ ÃÖê ´Öê−Ö »ÖÖ‡−Ö ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖë ê ×»Ö‹ 10 †¤ü¤ü ‹´Ö™üß‹, ¤ü¸ü ¹ý.86 »Ö֏Ö, ´Öæ†Ö×−Ö          DRF       8,60,00            6       58,01      8,01,93
     וÖÃÖ´Öë ±Ïúê´Ö, ™üß‹´Ö ¾Ö ¯Ö×ÆüµÖÖ ÃÖê™ü ¿ÖÖ×´Ö»Ö
     10 MTA for mainline dsl locos ex. DLW Rs. 86 lacs consisting of
     Frame, TM & W/sets (603/5-6, 126/8-9,106/9-10,106/10-11)

 59   ›ü߸êúÖ ÃÖê 4000 †À¾Ö¿Ö׌ŸÖ ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖë ê ×»Ö‹ 5 †¤ü¤ü ‹´Ö™üß‹, ¤ü¸ü ¹ý.79 ´Öæ†Ö×−Ö            DRF       3,95,00            6          1     3,94,93
     »Ö֏Ö, וÖÃÖ´Öë ±Ïúê´Ö, ™üß‹´Ö ¾Ö ¯Ö×ÆüµÖÖ ÃÖê™ü ¿ÖÖ×´Ö»Ö
     5 MTA for 4000 HP dsl locos ex. DLW Rs 79 lacs consisting of
     Frame,TM & W/sets (607/5-6 ,127/8-9,107/9-10,107/10-11)
                                                         27.4.5
                                                        ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                   RAILWAY BOARD
                                   2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                            (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                      †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                 ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                     Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                   Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                        Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                       A - PROGRAMMED DELIVERIES
 60   דָêúÖ ÃÖê ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖë ê ×»Ö‹ 3 †¤ü¤ü †ÃÖë²Ö»›ü ´ÖÖê™ü¸üÖ‡•› ²ÖÖêאֵÖÖÓü, ¤ü¸ü   ´Öæ†Ö×−Ö DRF      2,64,00                   6          1     2,63,93
     ¹ý.88 »Ö֏Ö
     3 Nos. assembled motorised bogies for elect.locos ex. CLW Rs. 88
     lacs ( 610/5-6 ,128/8-9,108/9-10,108/10-11)

 61   ¤üÖÆüÖê¤ü ´Öë 31 †¤ü¤ü ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖë úÖ ´Ö¬µÖÖ¾Ö×¬Ö ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö, ¤ü¸ü ¹ý.70 »ÖÖÖ    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      21,70,00        15,80,02        1,00,00      4,89,98
     Mid-term rehabilitation of 31 elec loco at DAHOD Rs.70 lacs(622/5-
     6,129/8-9,109/9-10,109/10-11)

 62   ²ÖÖêÖß ±Ïê´Ö 177 †¤ü¤ü                                      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      21,24,00        12,66,03         11,98      8,45,99
     Bogie Frame 177 Nos 38/05-06(Suppl) ,201/6-7 120/7-8,130/8-
     9,110/9-10,110/10-11)

 63   Ó ¯ÖÏêÃÖ¸ü úß ×−֐ÖÔŸÖ Ö´ÖŸÖÖ ´ÖêÓ ¾Öéר 2500 †¤ü¤ü                      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       5,00,00        2,30,43           1     2,69,56
     Increase in sump capacity of compressor 2500 Nos. 41/05-
     06(Suppl.),131/8-9,111/9-10,111/10-11)

 64   ™üß‹´Ö‹ÃÖ ê ×−֍ú™ü ¾Æüᯙ ÃÖê™ü ¸üÖê»Ö¸ü ÃÖïÖêÓ¿Ö−Ö. ™üß‹¯Öß 659 ´ÖêÓ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö - 250 ¸ê»Ö   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      67,50,00         4,58,02           1    62,91,97
     ‡Ó•Ö−Ö
     Wheel set roller suspension nearomg fpr TAP 659 TMS conversion
     250 locos 42/05-06(Suppl.),132/8-9,112/9-10,112/10-11)


 65   100 ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ ú´ÖßÔ¤ü»Ö †−Öãæ »Ö î ²Ö úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ - 4 »ÖÖÖ       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       4,00,00         92,00           1     3,07,99
     ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÏŸµÖêú
     Provision of crew friendly cab for 100 dsl locos @ Rs. 4 lacs
     each(638/6-7,135/8-9,115/9-10,115/10-11)

 66   ›ü߸êúÖ ´ÖêÓ ¸üÖê»Ö¸ü ÃÖïÖêÓ¿Ö−Ö ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ¾ÖÖ»Öß 100 ™ÒꌿÖ−Ö ´ÖÖê™ü¸ü úÖ †Ö¿ÖÖê¬Ö−Ö - 8.9  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       8,90,00            5          1     8,89,94
     »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÏŸµÖêú
     Modification of 100 tranction motor with roller suspension bearing in
     DMW @ Rs. 8.9 lacs each(639/6-7,136/8-9,116/9-10,116/10-11)


 67   500 ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü ïÖß›ü ׸úÖ›Ô¸ü úÖ †¯ÖÖÏê›ê¿Ö−Ö - .79 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÏŸµÖêú ´Öæ†Ö×−Ö       DRF       3,95,00            5          1     3,94,94


     Upgradation of speed recorder on 500 dsl locos @ Rs. .79 lacs
     each(640/6-7,137/8-9,117/9-10,117/10-11)

 68   ›ü߸êúÖ ´ÖêÓ 25 †¤ü¤ü ²Ö»ÖÖ ‡Ó•Ö−Ö ²»ÖÖòú úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ - 17 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê           ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       4,25,00        2,67,36           1     1,57,63
     Provision of 25 nos. BG engine block at DLW @ Rs. 17 lacs(642/6-
     7,139/8-9,119/9-10,119/10-11)

 69   ¤ÖêÆü¸üÖ ‡Ó¬Ö−Ö ‡Ó•Ö−Ö ê 6 ›ü߯ÖßÃÖß úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö - 48 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê              ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       2,88,00            5          1     2,87,94
     Conversion of 6 DPC to dual fuel engines @ Rs. 48 lacs(643/6-
     7,140/8-9,120/9-10,120/10-11)
 70   ›üß‹´ÖµÖæ ¯ÖÖ¾Ö¸ü ¯Öîú †»™ü¸ü−Öê™ü¸ü †Öî¸ü ´ÖÖê™ü¸üÖ•› ™Òú †ÃÖêÓ²Ö»Öß - 2.56 ú¸üÖê›ü      ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        50,04         50,04            ..        ..
     Captial spared for DMUs power pack ulternater and motorised truck                 ²ÖÖò›       BOND       2,05,96            ..          1     2,05,95
     assly @ Rs. 2.56 crs.(644/6-7,141/8-9,121/9-10,121/10-11)


 71   500 ‹ŒÃÖ¯ÖÏêÃÖ¸ü úÖ 6 ÃÖß›üß 4µÖæ úÖ 6ÃÖß›üß3µÖæÃÖß ´ÖêÓ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö - 2.2 »ÖÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      11,00,00          55,40           1    10,44,59

     Conversion of 500 expressor from 6 CD4U to 6 CD3UC @ Rs. 2.2
     lacs each(645/6-7 ,142/8-9, 122/9-10,122/10-11)
 72   •Öß‹´Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ µÖæ×−Ö™ü ‹ŒÃÖ“ÖêÓ•Ö Ã¯ÖêµÖÃÖÔ úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ - 17.76 ú¸üÖê›üÍ    ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      11,50,03        11,50,03            ..        ..
     ¹ý¯ÖµÖê
     Provision of unit exchange spares for GM locos @ Rs. 17.76                    ²ÖÖò›       BOND       6,25,97            ..          1     6,25,96
     crs.(646/6-7,143/8-9, 123/9-10,123/10-11)
 73   ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü 198 ›üÖµÖ−Öê״֍ú ²ÖÎêú¸ü (›üß²Ö߆ָü) úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ - 7.5 »ÖÖÖ   ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       2,00,04        2,00,04            ..        ..
     ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÏŸµÖêú
     Provision of 198 dynamic brk.(DBR) on elec.locos @ Rs. 7.5 lacs                  ²ÖÖò›       BOND      12,84,96             ..          1    12,84,95
     each(650/6-7,145/8-9,125/9-10,125/10-11)

 74   ײֻ֕Öß ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ 50 †¤ü¤ü ãÖîן֍ú ‡−Ö¾Ö™Ô¸üÖêÓ úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ - 27 »ÖÖÖ     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      13,50,00        12,97,00            1      52,99
     ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÏŸµÖêú
     Provision of 50 nos static invertor for elec.locos @ Rs. 27 lacs
     each(651/6-7 ,146/8-9, 126/9-10,126/10-11)
                                                           27.4.6
                                                          ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                              (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                        †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                   ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                        Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                      Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                          Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                          A - PROGRAMMED DELIVERIES
 75   350 ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ ´ÖÖ‡Î Öê¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü µÖãŒŸÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ‹¾ÖÓ ›üֵ֐Ö−ÖÖêÛÙüú úß ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       6,00,03        6,00,03            ..        ..
     ¾µÖ¾ÖãÖÖ -3 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÏŸµÖêú
     Provision of microprocessor aided control & Diagnostics for 350                     ²ÖÖò›      BOND       4,49,97            ..          1     4,49,96
     elect.locos @ Rs 3 lacs each(652/6-7,147/8-9, 127/9-10,127/10-11)


 76   ײֻ֕Öß ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ´ÖêÓ 1150 ´ÖÖ‡Î Öê¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü †Ö¬ÖÖ׸ŸÖ ïÖß›ü ׸úÖ›Ô¸üÖêÓ úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ - ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       17,25,00        10,12,07         22,40      6,90,53
     1.5 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÏŸµÖêú
     Provision of 1150 microprocessor based speed recorders on elect.
     locos Rs. 1.5 lacs each(653/6-7 138/7-8,148/8-9, 128/9-10,128/10-11)


 77   100 ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ ú´Öá ¤ü»Ö ê †−Öãæ »Ö î²Ö úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ - 8 »ÖÖÖ         ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        8,00,00        3,29,06           1     4,70,93
     ¹ý¯ÖµÖê
     Provision of crew friendly cabs for 100 elec. locos Rs. 8 lacs(654/6-7
     139/7-8,149/8-9, 129/9-10,129/10-11)

 78   ײֻ֕Öß ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü 200 †¤ü¤ü Ã֟֍ԟÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ˆ¯Öú¸üÖ úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ - 3 »ÖÖÖ ¯ÖæÓ•Öß           Cap.       1,72,20        1,72,20            ..        ..
     ¹ý¯ÖµÖê
     Provision of 200 nos. vigilane control device on elelc.locos Rs. 3                   ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        4,00,00            ..          ..    4,00,00
     lacs(655/6-7 140/7-8,150/8-9,130/9-10,130/10-11)
                                                         ²ÖÖò›      BOND        27,80            ..          1      27,79

 79   ײֻ֕Öß ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü 125 ™î¯Ö “ÖêÓ•Ö¸ü úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ - 15.5 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê            ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       19,37,50        11,72,87            1     7,64,62
     Rehabitation of 125 tap changer on elect.locos Rs. 15.5 lacs(656/6-7
     141/7-8,151/8-9, 131/9-10,131/10-11)
 80   100 †¤ü¤ü ”ûŸÖ †Öºþ×œÍŸÖ ›üß²Ö߆ָü ê ×± ™ü´ÖêÓ™ü ê ×»Ö‹ ›ü²»µÖ拯Öß 4 ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ úÖ ´Öæ†Ö×−Ö           DRF       11,00,00          72,00           1    10,27,99
     †Ö¿ÖÖê¬Ö−Ö - 11 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     Modification of WAP4 locos for fitment of 100 nos. roof mounted DBR
     Rs. 11 lacs(657/6-7 142/7-8,152/8-9,132/9-10,132/10-11)


 81   ‹“Ö.‹. ײֻ֕Öß ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ 1 †¤ü¤ü 3 ±ê•Ö ¯ÖÏÖê¯Ö»¿Ö−Ö ¯ÖϝÖÖ»Öß úß Ö¸üߤü -       ²ÖÖò›      BOND       3,50,00            5          1     3,49,94
     3.5 ú¸üÖê›Í ¹ý¯ÖµÖê
     Procurement of 1 no.3 ph. propulsion system for HH elect. locos Rs.
     3.5 crs(658/6-7 143/7-8,153/8-9, 133/9-10,133/10-11)


 82   3 ±ê •Ö ײֻ֕Öß ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ´ÖêÓê 50 †¤ü¤ü ²Öã»Ö אֵָü ‹Ó›ü ׯÖ×−ÖµÖ−Ö ‹¸êÓ•Ö´ÖêÓ™ü úÖ      ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        9,00,00        4,00,03           1     4,99,96
     ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö - 18 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÏŸµÖêú
     Replacement of 50 nos. bull gear & pinion arrgt. in 3 ph. elect. locos
     Rs. 18 lacs each(659/6-7 144/7-8,154/8-9, 134/9-10,134/10-11)


 83   ´Öê−Ö»ÖÖ‡−Ö ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü 100 †¤ü¤ü úÖê-úÖê ²ÖÖêאֵÖÖêÓ úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö - 12 »ÖÖÖ ´Öæ†Ö×−Ö        DRF       12,00,00         8,80,00           1     3,19,99
     ¹ý¯ÖµÖê
     Replacement of 100 nos. co-co bogies on mainline dsl locos Rs. 12
     lacs(660/6-7 145/7-8,155/8-9, 135/9-10,135/10-11)

 84   דָêúÖ ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö ê ×»Ö‹ 11 †¤ü¤ü †ÃÖê´²Ö»Ö úß Ö‡Ô ´ÖÖê™ü¸üµÖãŒŸÖ ²ÖÖêאֵÖÖÓ 88 ´Öæ†Ö×−Ö          DRF        9,68,00            5          1     9,67,94
     »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÏŸµÖêú
     11 Nos. assembled motorised bogies for elect.locos ex. CLW Rs. 88
     lacs each(661/6-7 146/7-8,156/8-9, 136/9-10,136/10-11)


 85   דָêúÖ ÃÖê ײֻ֕Öß ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ 63 †¤ü¤ü ™üß‹´Ö ×ÆŸÖÖ“Öß - 22 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê        ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       13,86,00             5          1    13,85,94
     ¯ÖÏŸµÖêú
     63 Nos. TM Hitachi for elect. locos Rs. 22 lacs each ex. CLW(662/6-7
     147/7-8,157/8-9, 137/9-10,137/10-11)

 86   דָêúÖ ×²Ö•Ö»Öß ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ 32 ™üß‹´Ö †´Öê“Ö¸ü ×ÆŸÖÖ™üß ™üÖ‡¯Ö, - 11 »ÖÖÖ         ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        3,52,00            5          1     3,51,94
     ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÏŸµÖêú
     32 TM amature Hatachi type for elect locos Rs. 11 lacs each ex.
     CLW(663/6-7 148/7-8,158/8-9, 138/9-10,138/10-11)
                                                         27.4.7
                                                         ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                             (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                       †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                  ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                      Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                    Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                         Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                        A - PROGRAMMED DELIVERIES
 87   3 ±ê •Ö ײֻ֕Öß ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ †Öî¸ü ‡Ô‹´ÖµÖæ 7 ÃÖê™üÖêÓ ê ×»Ö‹ þ֤ê¿Öß ´ÖÖê›ü˵Öæ»Ö Íê»Öê²Ö»Ö  ²ÖÖò›  BOND      2,82,00                  5          1     2,81,94
     ÃÖÆüֵ֍ú ú−Ö¾Ö™Ô¸ü úÖ ×¾ÖúÖÃÖ - 21 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê †Öî¸ü ¿ÖêÂÖ ¬Ö−Ö¸üß ¾µÖ¾ÖãÖÖ ÃÖß-
     ›üß‹ÃÖß ÃÖê ÆüÖêÖß
     Dvment of indig.Mod. Scalable Aux.Con.for3 ph.elect.locos
     &EMUs7sets Rs.21 lacs with balance funding from C-DAC(676/6-
     7WB96/7-8,139/9-10,139/10-11)

 88   3 ±ê •Ö ¯ÖÏÖê¯Ö»¿Ö−Ö ×ÃÖÙü´Ö ê ×»Ö‹ ²ÖßÃÖßµÖæ †Öî¸ü ™üßÃÖß‹−Ö úÖ Ã¾Ö¤ê¿Öß ×¾ÖúÖÃÖ -     ²ÖÖò›        BOND       3,85,76            5          1     3,85,70
     111.5 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê †Öî¸ü ¿ÖêÂÖ - úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ‹¾ÖÓ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏÖêªÖêא֍úß ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ
     ÃÖê úß •ÖÖ‹Öß.
     Indig.dvment of VCU&TCN for 3 ph.Propul.systm-2setsRs111.5 lacs
     with balance funding fromM/o comm.& IT(677/6-7 WB97/7-8,140/9-
     10,140/10-11_

 89   דָêúÖ ÃÖê 28 †¤ü¤ü 600 †.¿Ö. ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê ›ü²»Ö拯Öß5/›ü²»Ö拯Öß9/›ü²»Ö拯Öß7/ -       ²ÖÖò›      BOND      429,80,00       150,00,02            1   279,79,97
     ºþ 1535 »ÖÖÖ (637/6-7)
     28 Nos. WAP5/WAP9/WAP-7 6000 HP Electric locos ex. CLW
     Rs.1535 lacs (637/6-7 149/7-8,161/8-9, 141/9-10,141/10-11)

 90   ›üß‹´Ö›ü²»µÖæ ´ÖêÓ ¯Öã−Ö×−ÖÔ´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖê Æã‹ 90 ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ úÖ ˆ®ÖµÖ−Ö 198 ¹ý. »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê  ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      190,08,00       166,40,02            1    23,67,97

     Upgradaction of 96 locos at DMW while rebuilding @Rs. 198
     lacs(670/7-8,162/8-9, 142/9-10,142/10-11)

 91   ›ß‹»Ö›ü²»µÖæ ÃÖê 146 †¤ü¤ü ›ü²»µÖæ›üß‹´Ö/›ü²»µÖæ›üß•Öß ›üß•Ö»Ö ‡Ó•Ö−Ö ¹ý. 495 »ÖÖÖ úß       ²ÖÖò›      BOND      722,70,00       720,50,00            1     2,19,99
     ¤ü¸ü ÃÖê
     146 Nos.WDM/WDG dsl.locos ex. DLW @Rs.495 lacs(671/7-8,163/8-
     9,143/9-10,143/10-11)
 92   דָêúÖ ÃÖê 205 †¤ü¤ü ›ü²»µÖ拯Öß5/‹•Öß9 6000 ‹“Ö¯Öß ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö, ¹ý. 1185 ²ÖÖò›               BOND     2429,25,00       1514,26,01       621,93,63     293,05,36
     »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê
     205 Nos.WAP5/WAG9 6000 HP elect.locos ex. CLW @ Rs.1185
     lacs(674/7-8,166/8-9, 146/9-10,146/10-11)

 93   ¯Ö¸ê»Ö/´Ö.¸ê. ´ÖêÓ ¯Öã−ÖÙ−Ö´ÖÖÔÖ ê ÃÖ´ÖµÖ 15 ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ úÖ ˆ®ÖµÖ−Ö ¹ý. 198 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê   ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       29,70,00             4          1    29,69,95
     Upgradaction of 15 locos at Parel/CR while rebuilding @ Rs.198
     lacs(675/7-8,167/8-9, 147/9-10,147/10-11)

 94   ¤üÖÆüÖê¤ü ´ÖêÓ 36 ×¾ÖªãŸÖ ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ úÖ ´Ö¬µÖÖ¾ÖÛ¬Ö ¯Öã−ÖÔãÖÖ¯Ö−Ö, ¹ý. 80 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê    ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       28,80,00        24,80,01         23,50      3,76,49
     Midterm rehabilitation of 36 elect.locos at Dahod @ Rs.80 lacs(676/7-
     8,168/8-9, 148/9-10,148/10-11)

 95   ´Öê−Ö »ÖÖ‡−Ö ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ 100 †¤ü¤ü úÖê-úÖê ²ÖÖêאֵÖÖêÓ úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö, ¹ý.   ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       12,00,00             4          1    11,99,95
     12 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê
     Replacement of 100 nos.Co-Co bogies on mainline dsl locos @ Rs.12
     lacs/bogie(677/7-8,169/8-9, 149/9-10,149/10-11)
 96   ›üß‹´Ö›ü²»µÖæ ´ÖêÓ ¸üÖê»Ö¸ü ÃÖïÖêÓ¿Ö−Ö ²ÖêµÖ׸ÖÖêÓ ¾ÖÖ»Öê 100 ™üß‹´Ö úÖ †Ö¿ÖÖê¬Ö−Ö ¹ý. 11.2    ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       11,20,00             4          1    11,19,95
     »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê
     Modification of 100 TM with roller suspen bearings in DMW @ Rs.11.2
     lacs/TM(678/7-8,170/8-9, 150/9-10,150/10-11)
 97   500 ›üß•Ö»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ´ÖêÓ ÃÖêÓ™ü¸ü°µÖæÃÖ úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ, ¹ý. 0.70 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê/¯ÖÏ×ŸÖ ‡Ó•Ö−Ö ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        3,50,00        1,45,03           1     2,04,96


     Provision of centrifues on 500 dsl locos @ Rs.0.70 lacs/loco(679/7-
     8,171/8-9, 151/9-10,151/10-11)

 98   ›üß‹»Ö›ü²»µÖæ ´ÖêÓ 25 †¤ü¤ü ²Ö.»ÖÖ. ‡Ó•Ö−Ö ²»ÖÖòú úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ, ¹ý. 17 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü       ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        4,25,00            4      2,50,20      1,74,76
     ÃÖê/‡Ô²Öß
     Provision of 25 Nos. BG engine blocks at DLW @ Rs. 17
     lacs/EB(680/7-8,172/8-9, 152/9-10,152/10-11)
 99   ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸ê»Ö  ß ÛãÖ×ŸÖ ê †−Öãºþ¯Ö ‡Ô‹´Ö 2000 úÖ †Ö¿ÖÖê¬Ö−Ö ¹ý. 10 ú¸üÖê›Í úß ¤ü¸ü ²ÖÖò›           BOND      10,00,00             4          1     9,99,95
     ÃÖê
     Modification of EM-2000 to adapt to IR condition @ Rs.10 crs.(681/7-
     8,173/8-9, 153/9-10,153/10-11)
                                                          27.4.8
                                                         ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                             (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                       †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                  ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                       Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                     Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                         Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                         A - PROGRAMMED DELIVERIES
100   ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü 100 ™üß‹´Ö ‹´Öê“ÖÖê¸ü úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö ¹ý. 11.2 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü        ´Öæ†Ö×−Ö DRF      11,20,00              5,41,30           1     5,78,69
     ÃÖê/™üß‹´Ö
     Replacement of 100 TM amature on dsl locos @ Rs.11.2
     lacs/TM(682/7-8,174/8-9, 154/9-10,154/10-11)

101   ×¾ÖªãŸÖ ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ 250 †¤ü¤ü ãÖîן֍ú ú−Ö¾Ö™Ô¸üÖêÓ úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ, ¹ý. 30 »ÖÖÖ úß      ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       75,00,00        32,43,01        3,30,00     39,26,99
     ¤ü¸ü ÃÖê/»ÖÖêúÖê
     Provision of 250 Nos. static converter for elect.locos @ Rs.30
     lacs/loco(683/7-8,175/8-9, 155/9-10,155/10-11)

102   ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü 100 †¤ü¤ü Ã֟֍ԟÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ˆ¯Öú¸üÖ úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ, ¹ý. 3       ²ÖÖò›      BOND       3,00,00            ..          1     2,99,99
     »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê/µÖæ×−Ö™ü
     Provision of 100 Nos. vigilance control device on elect.locos @ Rs.3
     lacs/Unit(684/7-8,176/8-9, 156/9-10,156/10-11)

103   3 ±ê•Ö ¾ÖÖ»Öê ×¾ÖªãŸÖ ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ 50 Ùê™ü¸ü ¾Ö 50 ¸üÖê™ü¸üÖêÓ ¾ÖÖ»Öê ˆ¯ÖÍú¸ü úÖ ¯Öã−ÖãÖÖÔ¯Ö−Ö ¹ý.  ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        7,00,00        6,99,91           1         8
     14 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê/Ùê™ü¸ü ¾Ö ¸üÖê™ü¸ü
     Rehabilitation of equipment of 3 ph. elect.locos 50 stators & 50 rotors
     @ Rs.14 lacs/stator & rotor(685/7-8,177/8-9, 157/9-10,157/10-11)


104   100 ×¾ÖªãŸÖ ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ²Öß‹ ¯Öî−Ö»ÖÖêÓ úÖ ˆ®ÖµÖ−Ö ¹ý. 20 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê/ÃÖê™ü         ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       20,00,00         3,86,84       4,00,00     12,13,16
     Upgradation of BA panels of 100 elect. locos @ Rs.20 lacs/set(686/7-
     8,178/8-9, 158/9-10,158/10-11)

105   ×¾ÖªãŸÖ ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê 200 ™î¯Ö “ÖêÓ•Ö¸ü úÖ ¯Öã−ÖÔãÖÖÔ¯Ö−Ö ¹ý. 15.5 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê/µÖæ×−Ö™ü    ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       31,00,00        15,75,01        3,00,00     12,24,99

     Rehabilitation of 200 tap changer on elect.locos @ Rs.15.5
     lacs/unit(687/7-8,179/8-9, 159/9-10,159/10-11)
106   ›ü²»µÖ拯Öß 5 ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ 10 ÃÖê™ü אֵָü ê ÃÖ ‹ÃÖêÓ²Ö»Öß¹ý. 1.2 ú¸üÖê›Í úß ¤ü¸ü ÃÖê    ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       12,00,00         6,70,00       2,50,00      2,80,00

     Gear case assembly 10 sets for WAP 5 locos @ Rs.1.2 crs.(688/7-
     8,180/8-9, 160/9-10,160/10-11)

107   ›ü²»µÖæ‹‹´Ö4/›ü²»µÖæ‹•Öß5 ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü 200 †¤ü¤ü ‹ÃÖ‹»Ö-30 ê ÃÖÖ£Ö ‹ÃÖ‹»Ö-          ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        9,32,00        6,13,96           1     3,18,03
     42 úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö ¹ý. 2 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê/µÖæ×−Ö™ü
     Replacement of 200 Nos. SL-42 with SL-30 on WAM4/WAG5 locos
     @ Rs.4.66 lacs/unit(689/7-8,181/8-9, 161/9-10,161/10-11)


108   ×¾ÖªãŸÖ ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»‹ ›ü߆ևÔ/›üßµÖæ ê 150 ÃÖê™üÖêÓ úß Ö¸üߤü ¹ý. 4.3 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü      ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        6,45,00        3,40,02           1     3,04,97
     ÃÖê/»ÖÖêúÖê
     Procurement of 150 sets of DI/DU for elect. locos @ Rs.4.3
     lacs/loco(691/7-8,183/8-9, 163/9-10,163/10-11)

109   64 ›ü²»µÖ拯Öß 1 ‡Ó•Ö−Ö ¯Ö¸ü ¯»Öê−Ö ÃÃÖ¯ÖêÓ¿Ö−Ö ²ÖêµÖ׸ÖÖêÓ úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö ¹ý. 27 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü   ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       17,28,00         6,62,63       5,00,00      5,65,37
     ÃÖê/»ÖÖêúÖê
     Replacement of plain suspn. bearing on 64 WAP 1 locos @ Rs.27
     lacs/loco(692/7-8,184/8-9, 164/9-10,164/10-11)
110   3 ±ê •Ö úß ×²Ö•Ö»Öß ´ÖêÓ 36 ÃÖê™ü 21:107 ²Öã»Ö אֵָü ¾Ö ׯÖ×−ÖµÖ−Ö úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ ê        ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        6,48,00        4,80,00       1,00,00       68,00
     Ö¸üߤü ê ×»Ö‹ ¹ý. 18 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê/»ÖÖêúÖê
     Replacement of 36 sets 21:107 bull gear & pinion arrgt.in 3 ph. elect.
     @ Rs.18 lacs/loco(693/7-8,185/8-9, 165/9-10,165/10-11)


111   50 ‹“Ö‹“Ö ×¾ÖªãŸÖ ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ †Ö¿ÖÖêÛ¬ÖŸÖ ‹´Ö‹ÃÖµÖæ úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ ê Ö¸üߤü ê         ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       12,00,00         7,00,02       2,00,00      2,99,98
     ×»Ö‹ ¹ý. 24 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê/»ÖÖêúÖê
     Procurement of modified MSU arrgt. for 50 HH elect.locos @ Rs.24
     lacs/loco(694/7-8,186/8-9, 166/9-10,166/10-11)
112   ‹»ÖúÖê ›üß•Ö»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ úÂÖÔÖ ´ÖÖê™ü¸ü-200 †¤ü¤ü ¹ý. 18.3 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü         ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       36,60,00         9,75,02           1    26,84,97
     ÃÖê/¯ÖÏ×ŸÖ ‡Ó•Ö−Ö
     Traction Motor for ALCO dsl.locos-200 nos. @ Rs.18.3
     lacs/motor(695/7-8,187/8-9, 167/9-10,167/10-11)
                                                          27.4.9
                                                         ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                             (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                       †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                  ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                      Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                    Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                         Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                        A - PROGRAMMED DELIVERIES
113   200 ‹»ÖúÖê ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ ¸ê×›‹™ü¸üÖêÓ úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö ¹ý. 7.5 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê/¯ÖÏ×ŸÖ     ´Öæ†Ö×−Ö DRF      15,00,00              13,17,03            1     1,82,96
     »ÖÖêúÖê
     Replacement of radiators for 200 ALCO locos @ Rs.7.5/loco.(696/7-
     8,188/8-9, 168/9-10,168/10-11)

114   200 ‹»ÖúÖê ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü ×¾ÖªãŸÖ µÖÖÓס֍ú Ö¾ÖÔ−Ö¸ü ²Ö¤ü»Öú¸ü ´ÖÖ‡Î Öê¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü †Ö¬ÖÖ׸ŸÖ  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       9,80,00        6,09,55           1     3,70,44
     Ö¾Ö−ÖÔ¸ü »ÖÖÖ−ÖÖ ¹ý. 4.9 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê/¯ÖÏ×ŸÖ ‡Ó•Ö−Ö
     Replacement of electro mechanical Governor on 200 ALCO locos to
     microprocessor based governor @ Rs.4.9 lacs/loco(697/7-8,189/8-9,
     169/9-10,169/10-11)

115   ‡»ÖꌙÒÖò×−֍ú Ó ™ÒÖê»Ö ¯ÖϝÖÖ»Öß ¯Ö¸ü †Ö¬ÖÖ׸ŸÖ ´ÖÖ‡ÎÖê¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü ê ÃÖÖ£Ö ×¸ÃÖêיӐÖ, 100   ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      21,20,00        21,20,00            ..        ..
     ›üß•Ö»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü ‡¾ÖêÓ™ü ׸úÖ›Ô¸ü ¹ý. 25 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê/¯ÖÏ×ŸÖ »ÖÖêúÖê
     Microprocessor based electronic control system with re-setting VCD,                 ²ÖÖò›       BOND       3,80,00            ..          1     3,79,99
     Event recorder on 100 dsl. locos @ Rs.25 lacs/loco(698/7-8,190/8-9,
     170/9-10,170/1

116   ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ úÖ ™üŒú¸ü ¸üÖê¬Öß ¹ý. 19.5 ú¸üÖê›Í úß ¤ü¸ü ÃÖê                    ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       2,20,01        2,20,01            ..        ..
     Crashworthiness of locos @ Rs.19.5 crs.(701/7-8,191/8-9, 171/9-                   ²ÖÖò›       BOND      17,29,99             ..          1    17,29,98
     10,171/10-11)
117   100 ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ ›ü²»µÖæ‹•Öß 7 ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ úß Ö¸üߤü úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ ¹ý. 5.2 ú¸üÖê›Í úß    ²ÖÖò›       BOND     520,00,00       100,00,03      240,00,00     179,99,97
     ¤ü¸ü ÃÖê (³Öê»Ö ÃÖê)
     Provision for acquisition of WAG7 locos for 100 locos @Rs.5.2
     crs.(ex.BHEL)(702/7-8,192/8-9, 172/9-10,172/10-11)

118   דָêúÖ ÃÖê ×¾ÖªãŸÖ ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ 12 ‹ÃÖêÓ²Ö»›ü ´ÖÖê™ü¸üßé ŸÖ ²ÖÖêאֵÖÖÓ ¹ý. 89 »ÖÖÖ úß  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      10,68,00             4          1    10,67,95
     ¤ü¸ü ÃÖê
     12 assembled motorised bogies for elect.locos ex. CLW @ Rs.89 lacs
     each(703/7-8,193/8-9, 173/9-10,173/10-11)
119   דָêúÖ ÃÖê ×¾ÖªãŸÖ ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ 64 †¤ü¤ü ™üß‹´Ö ×Æ™î“Öß ¹ý. 23 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      14,72,00             4          1    14,71,95
     ¯ÖÏŸµÖêú
     64 Nos.TM Hitachi for elect. locos @ Rs.23 lacs each ex. CLW(704/7-
     8,194/8-9, 174/9-10,174/10-11)

120   דָêúÖ ÃÖê ×¾ÖªãŸÖ ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ 33 ™üß‹´Ö ‹´Öê“ÖÖê¸ü ×Æ™î“Öß ™üÖ‡¯Ö ¹ý. 12 »ÖÖÖ úß     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,96,00            4          1     3,95,95
     ¤ü¸ü ÃÖê ¯ÖÏŸµÖêú
     33 TM amature Hitachi type for elect.locos @ Rs.12 lacs each ex.
     CLW(705/7-8,195/8-9, 175/9-10,175/10-11)

121   דָêúÖ ÃÖê 70 †¤ü¤ü ¯Ö×ƵÖÖ ÃÖê™ü ¹ý. 9 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê/¯ÖÏ×ŸÖ µÖæ×−Ö™ü            ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       6,30,00        1,20,03        80,00      4,29,97
     70 Nos. wheelsets Rs.9 lacs/unit ex.CLW(706/7-8,196/8-9, 176/9-
     10,176/10-11)

122   דָêúÖ ÃÖê 63 †¤ü¤ü ™üß‹´Ö Ùê™ü¸ü ¹ý. 11 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê/¯ÖÏ×ŸÖ µÖæ×−Ö™ü           ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       6,93,00         79,23           1     6,13,76
     63 Nos.TM stator @ Rs.11 lacs/unit ex. CLW(707/7-8,197/8-9, 177/9-
     10,177/10-11)
123   דָêúÖ ÃÖê 63 †¤ü¤ü ™üß‹´Ö ¸üÖê™ü¸ü ¹ý. 4 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê/¯ÖÏ×ŸÖ µÖæ×−Ö™ü           ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       2,52,00            4          1     2,51,95
     63 Nos.TM rotor @ Rs.4 lacs/unit ex. CLW(708/7-8,198/8-9, 178/9-
     10,178/10-11)
124   דָêúÖ ÃÖê 7 †¤ü¤ü ™ÒÖÓÃÖ±úÖ´ÖÔ¸ü ¹ý. 101 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê/¯ÖÏ×ŸÖ µÖæ×−Ö™ü           ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       7,07,00            4          1     7,06,95
     7 Nos.transformer Rs.101 lacs/unit ex.CLW(709/7-8,199/8-9, 179/9-
     10,179/10-11)

125   דָêúÖ ÃÖê 7 †¤ü¤ü úÂÖÔÖ Ó¾Ö™Ô¸ü 171 »ÖÖÖ ¹ý./µÖæ×−Ö™ü                    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      11,97,00             4          1    11,96,95
     7 Nos.Traction convertor Rs.171 lacs/unit ex. CLW(710/7-8,200/8-9,
     180/9-10,180/10-11)

126   דָêúÖ ÃÖê 14 †¤ü¤ü úÂÖÔÖ Ó¾Ö™Ô¸ ²ÖÃÖ Ã™ê¿Ö−Ö ¤ü¸ü 45 »ÖÖÖ ¹ý.ü                ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       6,30,00         90,03           1     5,39,96
     14 Nos. Traction convertor Bus station @ Rs.45 lacs/CLW(711/7-
     8,201/8-9, 181/9-10,181/10-11)
127   דָêúÖ ÃÖê 28 †¤ü¤ü ¾ÖÖ»¾Ö ÃÖê™ü ¤ü¸ü38 »ÖÖÖ ¹ý./µÖæ×−Ö™ü                    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      10,64,00             4          1    10,63,95
     28 Nos.valve set @ Rs.38 lacs/unit ex. CLW(712/7-8,202/8-9, 182/9-
     10,182/10-11)
                                                          27.4.10
                                                          ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                   RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                             (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                        †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                  ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                       Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                     Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                         Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                         A - PROGRAMMED DELIVERIES
128   דָêúÖ ÃÖê 7 ÃÖê™ü Ó™ÒÖê»Ö ‡»ÖÒÖò×−ÖŒÃÖ ¤ü¸ü 95 »ÖÖÖ ¹ý./µÖæ×−Ö™ü               ´Öæ†Ö×−Ö DRF      6,65,00                  4          1     6,64,95
     7 Set control electronics @ Rs. 95 lacs/unit ex. CLW(713/7-8,203/8-9,
     183/9-10,183/10-11)

129   דָêúÖ ÃÖê 7 ÃÖê™ü †ÖòŒÃÖ߻ָüß Ó¾Ö™Ô¸ü ¤ü¸ü 97 »ÖÖÖ ¹ý./µÖæ×−Ö™ü                 ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       6,79,00            4          1     6,78,95
     7 Set Auxiliary converter @ Rs.97 lacs/unit ex. CLW(714/7-8,204/8-9,
     184/9-10,184/10-11)
130   ›üß‹»Ö›ü²»µÖæ ÃÖê ›ü²»µÖæ›üß•Öß/›ü²»µÖæ›üß‹´Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ 3 ¯ÖÖ¾Ö¸ü ¯Öîú 140 »ÖÖÖ ¹ý.     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       4,20,00            4          1     4,19,95

     3 Power pack for WDG/WDM locos ex. DLW Rs.140 lacs(715/7-
     8,205/8-9, 185/9-10,185/10-11)
131   ›üß‹»Ö›ü²»µÖæ ÃÖê ›ü²»µÖæ›üß•Öß/›ü²»µÖæ›üß‹´Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ 16 ‹´Ö™üß‹ 80 »ÖÖÖ ¹ý.        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      12,80,00             4      8,12,13      4,67,83

     16 MTA for WDG/WDM locos ex. DLW Rs.80 lacs(716/7-8,206/8-9,
     186/9-10,186/10-11)

132   ›üß‹»Ö›ü²»µÖæ ÃÖê 4000 ‹“Ö¯Öß•Öß‹´Ö ‡Ó•Ö−ÖÖ ê ×»Ö‹ 3 ¯ÖÖ¾Ö¸ü ¯Öîú 140 »ÖÖÖ ¹ý.           ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       4,20,00        2,24,02           1     1,95,97
     3 Power pack for 4000 hp GM locos ex. DLW Rs.140 lacs(717/7-
     8,207/8-9, 187/9-10,187/10-11)

133   ›üß‹»Ö›ü²»µÖæ ÃÖê 4000 ‹“Ö¯Öß•Öß‹´Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ 15 ‹´Ö™üß‹ú95 »ÖÖÖ ¹ý.             ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      14,25,00         1,20,03       5,22,09      7,82,88
     15 MTA for 4000 hp GM locos ex. DLW Rs. 95 lacs(718/7-8,208/8-9,
     188/9-10,188/10-11)

134   ›üß‹»Ö›ü²»µÖæ ÃÖê 4000 ‹“Ö¯Öß•Öß‹´Ö ‡Ó•Ö−ÖÖ ê ×»Ö‹ 12 ™üß•Öß/™üß‹ ¤ü¸ü 30 »ÖÖÖ ¹ý.         ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,60,00        3,59,97           1         2

     12 TG/TA for 4000 hp GM locos ex.DLW @ Rs.30 lacs(719/7-8,209/8-
     9, 189/9-10,189/10-11)
135   ¸ê×›‹™ü¸ü ê ÃÖÖ£Ö 20 †¤ü¤ü †ÖòµÖ»Ö æ×»ÖÓÖ µÖæ×−Ö™ü ¤ü¸ü 25 »ÖÖÖ ¹ý.                ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       5,00,00        1,05,03           1     3,94,96
     20 Nos. Oil Cooling Unit complete with Radiator @ Rs.25 lacs(720/7-
     8,210/8-9, 190/9-10,190/10-11)

136   3 ±ê •Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ 50 †¤ü¤ü ±úÖò»™ü ›üֵ֐Ö−ÖÖêÛÃü™üú ¤ü¸ü 16 »ÖÖÖ ¹ý.            ¯ÖæÓ•Öß      Cap.       2,65,63        2,65,63            ..        ..
     50 Nos.Fault Diagnostic Tool for 3 ph.locos @ Rs.16 lacs(721/7-                    ²ÖÖò›       BOND       5,34,37            ..          1     5,34,36
     8,211/8-9, 191/9-10,191/10-11)
137   ›ü²»µÖ拯Öß 4 ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ 80 †¤ü¤ü ²ÖÖê»ÃÖ™ü¸ü ¤ü¸ü 6 »ÖÖÖ ¹ý.                 ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       4,80,00        3,10,68        50,00      1,19,32
     80 Nos. Bolster for WAP4 locos @ Rs.6 lacs(722/7-8,212/8-9, 192/9-
     10,192/10-11)
138   ™üß‹ÃÖÃÖß ê ÃÖÖ£Ö Ó ¯»Öß™ü ¯ÖÖ¾Ö¸ü ¯Öîú úÖ ¯ÖÏßÖÖ¾Ö, ™ÒÖ−Ö †»™ü¸ü−Öê™ü¸ü ¾Ö ™ÒÖ−Ö ´ÖÖê™ü¸Ô ²ÖÖò›       BOND     560,00,00             4          1   559,99,95
     ê ×»Ö‹ 100 »ÖÖêúÖ ÃÖê™ü ¹ý. 5.6 ú¸üÖê›Í úß ¤ü¸ ÃÖê/¯ÖÏ×ŸÖ »ÖÖêúÖê
     Provision of Complete power pack with TSC , Traction alternator &
     traction motor for 100 loco sets @ Rs. 5.6 crs/loco(723/7-8,213/8-9,
     193/9-10,193/10

139   500 †¤ü¤ü ¤üÖêÆü¸ê ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê ¸ê»Ö‡Ó•Ö−ÖÖêÓ úÖ ºþ¯ÖµÖÖ 2.2 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ‡Ó•Ö−Ö úß ¤ü¸ü ÃÖê    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      11,00,00         5,29,30           1     5,70,69
     ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ´Öê ¯Ö׸¾ÖŸÖÔ−Ö (†−Öã¤üÖ−Ö úß ¯Öæ¸üú ´ÖÖӐÖê / †ÖÃŸÖ 2007ü)
     Conversion of 500 Nos. dual break locos to air brk. Rs.2.2 lacs/loco
     (Suppl.Aug.07,214/8-9, 194/9-10,194/10-11)
140   100 ›ü߯ÖßÃÖß úÖ ÃÖß‹−Ö•Öß ÃÖ×ÆŸÖ «üµÖ ‡Ó¬Ö−Ö ‡Ó•Ö−Ö ´ÖêÓ ¯Ö׸¾ÖŸÖÔ−Ö (úÖ׸•Öê−Ö 149‹/7- ´Öæ†Ö×−Ö           DRF      75,00,00        47,13,91        7,81,88     20,04,21
     8)
     Conversion of 100 DPC into dual fuel engine with
     CNG(corrigen.149a/7-8,215/8-9, 195/9-10,195/10-11)

141   ¯Öã−ÖÙ−Ö´ÖÖÔÖ ê ÃÖ´ÖµÖ ›üß‹´Ö›ü²»Öæ ´ÖêÓ 96 »ÖÖêúÖê úÖ ˆ®ÖµÖ−Ö                  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      240,00,00       189,69,20            1    50,30,79
     Upgradation of 96 locos at DMW while rebuilding Rs.250 lacs (816/8-
     9, 196/9-10,196/10-11)

142   ›üß‹»Ö›ü²»Öæ ÃÖê 74 †¤ü¤ü ›ü²»Öæ›üß‹´Ö/›ü²»Öæ›üß•Öß ›üß•Ö»Ö »ÖÖêúÖê                 ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        30,00            2           ..     29,98
     74 Nos. WDM/WDG diesel locos ex. DLW Rs. 495 lacs (817/8-9,                      ²ÖÖò›       BOND     366,00,00       301,00,00            1    64,99,99
     197/9-10,197/10-11)

143   ›üüß‹»Ö›ü²»Öæ ÃÖê 206 †¤ü¤ü 4000 †¿Ö •Öß‹´Ö »ÖÖêúÖê ¹ý. 1050»Ö֏Öú                  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      117,30,77             ..          ..  117,30,77
     206 Nos. 4000 HP GM locos ex. DLW Rs.1050 lacs (818/8-9,198/9-                    ²ÖÖò›       BOND    2045,69,23       1448,03,79       597,65,43          1
     10,198/10-11)
                                                         27.4.11
                                                         ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                     RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                             (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                      †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                  ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                      Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                    Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                         Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                        A - PROGRAMMED DELIVERIES
144   ÃÖß‹»Ö›ü²»Öæ ÃÖê 119 †¤ü¤ü ›ü²»Ö拯Öß/›ü²»Öæ‹•Öß ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê                  ´Öæ†Ö×−Ö DRF      49,74,00                  2           ..   49,73,98
     119 Nos. WAP/WAG elect.locos ex. CLW Rs.546 lacs (819/8-                       ²ÖÖò›  BOND     600,00,00             540,71,45            1    59,28,54
     9,199/9-10,199/10-11)

145   ÃÖß‹»Ö›ü²»Öæ ÃÖê 110 †¤ü¤ü ›ü²»Ö拯Öß/›ü²»Öæ‹•Öß 6000†.¿Ö. ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê             ¯ÖæÓ•Öß      Cap.      52,12,02        52,12,02            ..        ..
     110 Nos. WAP/WAG 6000 HP elect.locos ex. CLW Rs.1420 lacs                      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      363,20,00        52,12,02            ..  311,07,98
     (820/8-9, 200/9-10,200/10-11)
                                                       ²ÖÖò›       BOND    1146,67,98             ..    700,54,21     446,13,77

146   ²Öß‹“Ö‡‹»Ö ÃÖê 50 †¤ü¤ü ›ü²»Öæ‹•Öß -7 ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê                        ²ÖÖò›       BOND     268,50,00        85,00,02            1   183,49,97
     50 Nos. WAG-7 elect.locos ex. BHEL Rs.5.37 Cr. (821/8-9,201/9-
     10,201/10-11)

147   ¯Öã−ÖÙ−Ö´ÖÖÔÖ ê ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ê»Ö ´ÖêÓ 15 »ÖÖêúÖê úÖ ˆ®ÖµÖ−Ö                     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      37,50,00             3          1    37,49,96
     Upgradation of 15 locos at Parel/CR while rebuilding Rs.250 lacs
     (822/8-9,202/9-10,202/10-11)
148   ¤üÖÆüÖê¤ü ´ÖêÓê 53 †¤ü¤ü »ÖÖêúÖê úÖ ´Ö¬µÖÖ¾Ö×¬Ö ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö                    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      45,05,00        17,42,41        1,50,00     26,12,59
     Mid-term rehabilitation of 53 elect.locos at Dahod Rs.85 lacs (823/8-
     9,203/9-10,203/10-11)

149   ´Öê−Ö»ÖÖ‡−Ö ›üß•Ö»Ö »ÖÖêúÖê ´ÖêÓ 150 †¤ü¤ü úÖêúÖê ²ÖÖêÖßµÖÖêêÓ úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö           ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      22,05,00         2,50,02           1    19,54,97
     Replacement of 150 nos.co-co bogies on mainline dsl.locos Rs.14.7
     lacs (824/8-9, 204/9-10,204/10-11)
150   500 †¤ü¤ü “Öֻ֍ú ±ÏêúÓ›ü»Öß î ²Ö ›üß•Ö»Ö »ÖÖêúÖê                         ²ÖÖò›       BOND      20,00,00             3          1    19,99,96
     Provision of crew friendly cab for 500 dsl.locos Rs.4 lacs each (825/8-
     9,205/9-10,205/10-11)

151   ›üß‹´Ö›ü²»Öæ ´ÖêêÓ 200™üß‹´Ö úÖ ¸üÖê»Ö¸ü ÃÖÃÖ¯ÖÓê¿Ö−Ö ²ÖßµÖظüÖÃÖ ÃÖ×ÆŸÖ −Ö¾Öߍú¸üÖ        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      25,20,00             3          1    25,19,96
     Modification of 200 TM with roller suspension bearings in DM W
     Rs.12.6 lacs each (826/8-9, 206/9-10,206/10-11)
152   25 †¤ü¤ü »ÖÖêúÖê ê ×»Ö‹ ¸ê×›µÖ»Ö ²ÖÖêÖß ¾Ö ‹Œ¾ÖÖµÖظüÖü ŸÖú−Öߍú                ¯ÖæÓ•Öß      Cap.        80,01         80,01            ..        ..
     Provision of radial bogies and acquiring technology for 25 dsl. locos                ²ÖÖò›       BOND      39,19,99             ..          1    39,19,98
     Rs.1.6 crs. each (827/8-9,207/9-10,207/10-11)

153   50 †¤ü¤ü ²Ö»ÖÖ. ‡Ó•Ö−Ö ²»Ö֍ú                                    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      12,50,00             2      5,62,94      6,87,04
     Provision of 50 nos. BG engine blocks Rs.25 lacs/EB (828/8-9,208/9-
     10,208/10-11)

154   100 ›üß•Ö»Ö »ÖÖêúÖê ´ÖêÓ ×¸´ÖÖê™ü ´ÖÖê×−֙ظüÖ                           ²ÖÖò›       BOND      20,00,00             3          1    19,99,96
     Provision of remote monitoring on 100 dsl.locos Rs.20 lacs each
     (829/8-9,209/9-10,209/10-11)
155   ›üß•Ö»Ö »ÖÖêúÖê ÆêŸÖã 200 †¤ü¤ü ŸÖê»Ö æ »Ö¸ü ¯»Öê™ü ™üÖ‡¯Ö »µÖæ²Ö úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       2,62,00         50,02           1     2,11,97
     Replacement of plate type lube 200 oil coolers for dsl.locos Rs.1.31
     lacs/cooler (830/8-9,210/9-10,210/10-11)
156   ‹‹»ÖÃÖ߆Öê ›üß•Ö»Ö »ÖÖêúÖê ÆêŸÖã 300 †¤ü¤ü ™üß‹´Ö                          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      60,00,00        11,54,77            1    48,45,22
     300 Nos. TM for ALCO dsl.locos Rs.20 lacs (831/8-9, 211/9-
     10,211/10-11)

157   500 †¤ü¤ü »ÖÖêúÖê úÖ ü›ËµÖæ»Ö ²ÖÎêú ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú »ÖÖêúÖê ´ÖêÓ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö           ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      16,00,00         3,60,01        52,13     11,87,86
     Conversion of 500 locos from dual brk.to air brk.locomotives Rs.3.2
     lacs/loco (832/8-9, 212/9-10,212/10-11)
158   200 »ÖÖêúÖê ê ¸ê×›µÖê™ü¸ÖêÓü úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö                             ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      16,00,00             3          1    15,99,96
     Replacement of radiators in 200 locos Rs.8 lacs/loco (833/8-9,213/9-
     10,213/10-11)
159   200 †¤ü¤ü »ÖÖêúÖê ´ÖêÓ ¾ÖßÃÖß›üß ¾Ö ‡¾Öê−™ü ׸úÖ›Ô¸ü ü´ÖÖ‡ÎÖê¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü úÖ ×¸™ÒÖê×± ™ü´ÖêÓ™ü  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      60,00,00        15,02,95        2,60,62     42,36,43

     Retrofitment of microprocessor with VCD and event recorder on 200
     dsl.loco Rs.30 lacs/loco (834/8-9, 214/9-10,214/10-11)


160   100 †¤ü¤ü ™ü²ÖÖÔêÃÖã¯Ö¸ü “ÖÖ•ÖÔ¸ü                                  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      13,50,00             3          1    13,49,96
     100 turbosuper charger Rs.13.5 lacs/TRC (835/8-9, 215/9-10,215/10-
     11)
                                                          27.4.12
                                                          ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                             (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                       †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                  ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                       Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                     Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                         Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                         A - PROGRAMMED DELIVERIES
161   100 ²Ö.»ÖÖ Îê −ú¿ÖÖ°™ü                                       ´Öæ†Ö×−Ö DRF      17,50,00                  3          1    17,49,96
     Provision of 100 BG Crankshaft Rs.17.5 lacs/each (836/8-9, 216/9-
     10,216/10-11)

162   200 †¤ü¤ü »ÖÖêúÖê ´ÖêêÓ »ÖÖêúÖê ÖÖ›Ô                                ¯ÖæÓ•Öß      Cap.       2,00,01        2,00,01            ..        ..
     Provision of loco guard in 200 locos Rs.1.3 lacs/loco (837/8-9, 217/9-                ²ÖÖò›       BOND        59,99            ..          1      59,98
     10,217/10-11)
163   200 †¤ü¤ü ›üß•Ö»Ö »ÖÖêúÖê ´ÖêÓ ÃÖÓ¸üÖÖ ˆ¯ÖÍú¸ü úÖ ŸÖú−Öß׍ ˆ®ÖµÖ−Ö                ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      72,00,00             3          1    71,99,96
     Technological upgradation of safety equipment on 200 dsl.locos Rs.36
     lacs/loco (838/8-9, 218/9-10,218/10-11)

164   200 †¤ü¤ü »ÖÖêúÖê ´ÖêêÓ ‹ŒÃÖ»Ö ²ÖßµÖظüÖ úÖ −Ö¾Öߍú¸ü−Ö                      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      15,20,00             3          1    15,19,96
     Modif. of axle bearing on 200 dsl.locos Rs.7.6 lacs/loco (839/8-9,
     219/9-10,219/10-11)

165   5 †¤ü¤ü ‹−Ö•Öß ¸ê»Ö úÖ¸ü, ¤ü¸ü ¹ý.1.1 ú¸üÖê›Í ú                           ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       5,50,00            3      1,84,25      3,65,72
     5 Nos. NG Rail cars Rs.1.1 crs (840/8-9, 220/9-10,220/10-11)

166   600 †¤ü¤ü ›üß•Ö»Ö »ÖÖêúÖê ¾Ö ›ê´Öæ ´ÖêÓ ÃÖÓê−™Òß°µÖæ•Ö, ¤ü¸ü ¹ý. 0.50 »ÖÖÖ /‡Ó•Ö−Ö         ¯ÖæÓ•Öß      Cap.       1,56,02        1,56,02            ..        ..
     Provision of centrifuses on 600 dsl. locos & DEMUs Rs.0.50 lacs/loco                 ²ÖÖò›       BOND       1,43,98            ..          1     1,43,97
     (841/8-9, 221/9-10,221/10-11)
167   200 †¤ü¤ü ›üß•Ö»Ö »ÖÖêúÖê ´ÖêÓ ×™Ò¯Ö»Öê™ü ¯Öê−Ö»Ö ´ÖÖˆ−™ê›ü ×ÃÖÙü´Öü, ¤ü¸ü ¹ý. 5/»ÖÖêúÖê      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      10,00,00         2,67,32           1     7,32,67
     200 Nos. triplate panel mounted system on 200 dsl.locos Rs. 5 lacs
     (842/8-9, 222/9-10,222/10-11)

168   ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê ´ÖêÓ 200 †¤ü¤ü Ùê×™ú ú−¾Ö™Ô¸ü, ¤ü¸ü ¹ý. 32. 5 »Ö֏Ö/»ÖÖêúÖê           ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      65,00,00        15,41,01        3,00,00     46,58,99
     Provision of 200 nos. static converter for elec.locos Rs.32.5 lacs/loco
     (843/8-9, 223/9-10,223/10-11)

169   100 †¤ü¤ü “Öֻ֍ú ±ÏêúÓ›ü»Öß î ²Ö ›üß•Ö»Ö »ÖÖêúÖê, ¤ü¸ü ¹ý.8 »Ö֏Ö/»ÖÖêúÖê             ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       8,00,00        2,34,01       3,00,00      2,65,99
     Provision of crew friendly driving cabs for 100 elect.locos Rs.8
     lacs/loco (844/8-9, 224/9-10,224/10-11)
170   100 †¤ü¤ü ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê ê ²Öß‹ ¯Öê−Ö»ÖÖêÓ úÖ ˆ®ÖµÖ−Ö, ¤ü¸ü ¹ý. 16.5 »Ö֏Ö/ÃÖê™ü         ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      16,50,00         3,20,71       4,00,00      9,29,29
     Upgradation of BA panels of 100 elect.locos Rs.16.5 lacs/set (845/8-
     9, 225/9-10,225/10-11)

171   ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê ´ÖêÓ 250 ™î¯Ö “ÖêÓ−•Ö¸üÖêÓ úÖ ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö, ¤ü¸ü ¹ý. 15.5 »Ö֏Ö/µÖæ×−Ö™ü      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      38,75,00         9,95,01       15,00,00     13,79,99
     Rehabl. of 250 tap changer on elect.locos Rs.15.5. lacs/unit (846/8-9,
     226/9-10,226/10-11)
172   250 †¤ü¤ü ›ü²»Öæ‹•Öß5 »ÖÖêúÖê ´ÖêÓ ×¸¯ÖêµÖ¸ü ÃÖ×ÆŸÖ ¯»Öê−Ö ²ÖßµÖظüÖ ÃÖê ¸üÖ»Ö¸ü ²ÖßµÖ×¸ÓÖ ´ÖêÓ  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      112,50,00         4,80,01       45,00,00     62,69,99
     ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö, ¤ü¸ü ¹ý. 45 »Ö֏Ö/»ÖÖêúÖê
     Conversion of plain bearing to roller suspension bearings incl.repair of
     TM on 250 WAG5 locos Rs.45 lacs/loco (847/8-9, 227/9-10,227/10-
     11)

173   150 †¤ü¤ü 3±ê•Ö »ÖÖêúÖê ´ÖêÓ ›üÖ꯻ָü ¸ê›üÖ¸ü ÃÖ×ÆŸÖ Ö×ŸÖ ÃÖê−ÃÖ¸ü ¯ÖϝÖÖ»Öß, ¤ü¸ü ¹ý. 6.5     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       9,75,00        2,65,01           1     7,09,98
     »Ö֏Ö/ÃÖê™ü
     Provision of speed sensor system with dopler radar on 150 3 ph.locos
     Rs.6.5 lacs/set (848/8-9, 228/9-10,228/10-11)
174   400 †¤ü¤ü ×−Ö¾ÖÖÔŸÖ ¯Ö׸¯Ö£Ö ²ÖÎêú¸ü, ¤ü¸ü ¹ý. 3.76 »ÖÖÖ                      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      15,04,00         9,89,98        75,00      4,39,02
     Provision of 400 vacuum circuit breaker Rs.3.76 lacs (849/8-9, 229/9-
     10,229/10-11)
175   ›ü²»Öæ‹•Öß-5 ÆêŸÖã 250 †¤ü¤ü ²ÖÖêÖß, ¤ü¸ü ¹ý. 12.5 »ÖÖÖ                       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      31,25,00             3          1    31,24,96
     250 bogies for WAG-5 locos Rs.12.5 lacs (850/8-9, 230/9-10,230/10-
     11)
176   ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê ê ×»Ö‹ 200 †¤ü¤ü ×™ÒÒ¯Ö»Öê™ü ¯Öê−Ö»Ö, ¤ü¸ü ¹ý. 4.72 »ÖÖÖ              ¯ÖæÓ•Öß      Cap.       2,20,01        2,20,01            ..        ..
     200 Nos. triplate panel for elect.locos Rs.4.72 lacs (851/8-9, 231/9-                 ²ÖÖò›       BOND       7,23,99            ..          1     7,23,98
     10,231/10-11)

177   300 ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ ´ÖÖ‡Î Öê¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü µÖãŒŸÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ‹¾ÖÓ ›üֵ֐Ö−ÖÖêÛÙüú úß ²ÖÖò›       BOND       9,00,00            3          1     8,99,96
     ¾µÖ¾ÖãÖÖ -3 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÏŸµÖêú 350 ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ ´ÖÖ‡Î Öê¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü µÖ㌟Ö
     ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ‹¾ÖÓ ›üֵ֐Ö−ÖÖêÛÙüú úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ -3 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     300 Nos. microprocessor aided control and fault diagnostic system for
     elect.locos Rs.3 lacs (852/8-9, 232/9-10,232/10-11)
                                                    27.4.13
                                                    ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                  RAILWAY BOARD
                                   2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                         (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                   ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                   †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation      −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                              ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                  Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                     Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                   A - PROGRAMMED DELIVERIES
178   ˆ®ÖµÖ−Ö ê ¤üÖî¸üÖ−Ö ™üß‹±ú™üß ×›üï»Öê ÃÖ×ÆŸÖ Ó¯ÖÖê×•ÖŸÖ ‡Ó™üß׸µÖ¸, ¤ü¸ü ¹ý. 10 »ÖÖÖ  ²ÖÖò›  BOND      2,50,00                   3          1     2,49,96
     Fitment of composite interiors with TFT display during upgradation on
     25 locos Rs.10 lacs (853/8-9, 233/9-10,233/10-11)


179   ³ÖÖ¯Ö ¸ê»Ö‡Ó•Ö−Ö ê ×»‹ 76 ú¸üÖê›Í ¹ý.                          ´Öæ†Ö×−Ö     DRF         4,76,00            3       80,00      3,95,97
     One time spares for steam locos Rs.4.76 crs.(854/8-9, 234/9-
     10,234/10-11)

180   8.3 ú¸üÖê›ü ¹ý. úß »Ö֐֟Öü ÃÖê12 ²Öß •Öß‹´Ö •Öß †Öî¸ü 1 ‹−Ö •Öß ¸ê»Ö ‡•Ö−Ö úß     ´Öæ†Ö×−Ö     DRF         8,30,00            3      2,00,00      6,29,97
     ¯Öã−ÖÔãÖÖ¯Ö−ÖÖ
     Restoration of 12 BG,5MG & 1NG loco at the cost of 8.3 crs. (855/8-9,
     235/9-10,235/10-11)
181   2 ‹´Ö •Öß †Öî¸ü 4 ‹−Ö •Öß ¸ê»Ö ‡•Ö−Ö úÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ 24 ú¸üÖê›ü ¹ý.             ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        24,00,00         8,00,02           1    15,99,97
     Manufacture of 2 MG & 4 NG locos at the cost of Rs.24 cr. (856/8-9,
     236/9-10,236/10-11)

182   1000 †¤ü¤ü ‹“Ö‹“Ö¯Öß †Ö‡•Öß²Öß™ß ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡•Ö−Ö †ÖµÖÖŸÖ/−Ö‡Ô ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ 14       ²ÖÖò›      BOND     14000,00,00             2          1 13999,99,97
     ¸üÖê› ¯ÖÏŸµÖêúü
     1000 Nos. HHP IGBT dsl. locos-import/new facility Rs.14 cr.each
     (857/8-9, 237/9-10,237/10-11)
183   1000 †¤ü¤ü ˆ““Ö †À¾Ö¿Ö׌ŸÖ ײֻ֕Öß ¸ê»Ö ‡•Ö−Ö 18  ¸üÖê›ü ºþ¯ÖµÖê ¯ÖÏŸµÖêú        ²ÖÖò›      BOND     18000,00,00             2      50,17,57 17949,82,41
     1000 Nos. High Horse Power elect.locos Rs. 18 Cr. each (858/8-9,
     238/9-10,238/10-11)

184   ›ü²»µæÖ‹•Öß - 7 / ›ü²»µæÖ‹¯Öß - 4 ê ×»Ö‹ 8 †¤ü¤ü ´ÖÖê™ü¸üߍéŸÖ ²ÖÖêאֵÖÖÓ, 90 »ÖÖÖ   ²ÖÖò›      BOND        7,20,00            3          1     7,19,96
     ºþ¯ÖµÖê
     8 Nos. Motorised Bogies for WAG-7/WAP-4 locos Rs.90 lac (859/8-9,
     239/9-10,239/10-11)

185   38 †¤ü¤ü ™üß‹´Ö ×Æ™üÖ“Öß ™Ö‡Ô¯Ö 21 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê                      ²ÖÖò›      BOND        7,98,00            3          1     7,97,96
     38 Nos. TM Hitachi type Rs. 21 lac (860/8-9,240/10-11)

186   38 †¤ü¤ü ™üß‹´Ö †Ö´ÖÔ“Ö¸ü ×Æ™üÖ“Öß ™Ö‡Ô¯Ö 12 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê                 ²ÖÖò›      BOND        4,56,00            3          1     4,55,96
     38 Nos. TM-Armature Hitachi type Rs. 12 lac (861/8-9,241/9-
     10,241/10-11)

187   3 ±ê•Ö »ÖÖêúÖê ê ×»Ö‹ 75 †¤ü¤ü ¯Ö×Æ‹ 5 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê                   ´Öæ†Ö×−Ö     DRF         3,75,00        1,57,01       1,00,00      1,17,99
     75 Nos. wheels for 3 ph. locos Rs. 5 lacs (862/8-9,242/9-10,242/10-
     11)
188   3±ê •Ö »ÖÖêúÖê ‡úÖ‡Ô ê ×»Ö‹ ™üß‹´Ö ûÖê™ü¸ü - 65 †¤ü¤ü                 ´Öæ†Ö×−Ö     DRF         9,75,00        2,40,01       1,00,00      6,34,99
     65 Nos. TM stator for 3 ph.locos complete unit with stator and rator
     Rs. 15 lacs (863/8-9,243/9-10,243/10-11)

189   3 ±ê •Ö »ÖÖêúÖê ê ×»Ö‹ 3 †¤ü¤ü ™ÒÓÖÃÖ±úÖ´ÖÔ¸ü 101 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê             ´Öæ†Ö×−Ö     DRF         3,03,00            3          1     3,02,96
     3 Nos. Transformer for 3 ph. locos Rs. 101 lacs (864/8-9,244/9-
     10,244/10-11)
190   3 ±ê •Ö »ÖÖêúÖê ê ×»Ö‹ 3 †¤ü¤ü úÂÖÔÖ ²Ö¤ü»Ö−Öê ¾ÖÖ»ÖÖ 33 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê         ´Öæ†Ö×−Ö     DRF         9,93,00            3          1     9,92,96
     3 Nos. traction converter for 3 ph.locos Rs. 33 lacs (865/8-9,245/9-
     10,245/10-11)
191   12 †¤ü¤ü úÂÖÔÖ ²Ö¤ü»Ö−Öê ¾ÖÖ»ÖÖ ²ÖÃÖ Ã™ê¿Ö−Ö 45 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê              ´Öæ†Ö×−Ö     DRF         5,40,00            3          1     5,39,96
     12 Nos. traction converter Bus station Rs.45 lacs (866/8-9,246/9-
     10,246/10-11)

192   3 ±ê •Ö »ÖÖêúÖê ê ×»Ö‹ 25 †¤ü¤ü ¾ÖÖ»²Ö ÃÖê™ü •Öê›ü ¾Öß + •Öê›ü¾Öß + ‹´Ö¾Öß 37 »ÖÖÖ   ´Öæ†Ö×−Ö     DRF         9,25,00        1,44,02        92,01      6,88,97
     ºþ¯ÖµÖê
     25 Nos. valve set ZV+ZV & ZV+MV for 3 ph. locos Rs.37 lacs (867/8-
     9,247/9-10,247/10-11)

193   3 ±ê •Ö »ÖÖêúÖê ê ×»‹ 5 †¤ü¤ ú−™ÒÖê»Ö ‡»ÖꌙÒÖê×−֍ú »ÖÖêúÖê ÃÖê™ü 95 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê  ´Öæ†Ö×−Ö     DRF         4,75,00        1,00,02           1     3,74,97

     5 Nos. control electronic loco set for 3 ph. locos Rs.95 lacs (868/8-
     9,248/9-10,248/10-11)
                                                            27.4.14
                                                            ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                     RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                                (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                         †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                     ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                         Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                       Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                            Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                           A - PROGRAMMED DELIVERIES
194   3 ±ê •Ö »ÖÖêúÖê ê ×»Ö‹ 37 †¤ü¤ †êÖÃÖß²Öß ¯ÖæÖÔ 16 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê                    ´Öæ†Ö×−Ö DRF      5,92,00                   3      1,00,00      4,91,97
     37 Nos. OCB complete for 3 ph. locos Rs.16 lacs (869/8-9,249/9-
     10,249/10-11)

195   3±ê•Ö »ÖÖêúÖê ê ×»Ö‹ ‹µÖæ‹ŒÃÖ ´ÖÖê™ü¸ü - 37 ÃÖê™ü                            ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,70,00         50,02           1     3,19,97
     37 sets Aux.Motors set for3 ph.locos(TM blower,TM/ MR
     Scavenger,SR oil pump,TFP oil pump, MCPMCPA m/c room blower
     motor Rs.12 lacs (870/8-9,250/9-10,2

196   3 ±ê •Ö ê ×»Ö‹ 18 »ÖÖêúÖê ÃÖê™ü ‹“Ö²Öß 1, ‹“Ö²Öß 2 ¯Öî−Öê»Ö                       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,95,00            3          1     3,94,96
     18 loco set HB1,HB2 panel for 3 ph. Rs.22 lacs (871/8-9,251/9-
     10,251/10-11)

197   62 ¯Ö×ƵÖÖ ÃÖê™ 5.5 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê                                     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,41,00            3          1     3,40,96
     62 Wheelsets Rs.5.5 lacs (872/8-9,252/9-10,252/10-11)

198   62 ™üß‹´Ö 27.5 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê                                       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      17,05,00             3      1,04,25     16,00,72
     62 TM Rs.27.5 lacs (873/8-9,253/9-10,253/10-11)

199   ™üßÃÖßÃÖß 3 »ÖÖêúêÖ ÃÖê™ü 250 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê                               ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       7,50,00            3      2,60,62      4,89,35
     TCC 3 loco sets Rs. 250 lacs (874/8-9,254/9-10,254/10-11)

200   ²ÖÎêú ׸ÓאÖӐÖÃÖ ÃÖ×ÆŸÖ 20 ²ÖÖêÖß ±ê ´Ö 13.7 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê                       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       2,74,00            3          1     2,73,96
     20 bogie frame with brk. ringgings Rs.13.7 lacs (875/8-9,255/9-
     10,255/10-11)

201   7 ‡ÃÖßÃÖß - 1 (•Öß4) 53 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê                                   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,71,00            3          1     3,70,96
     7 ECC-1(G4) Rs.53 lacs (876/8-9,256/9-10,256/10-11)

202   ‹»ÖúÖê ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ‡»ÖꌙÒÖê ´Öêê ×−֍ú»Ö Ö¾Ö−ÖÔ¸ü úÖ ´ÖÖ‡Î Öê¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü †Ö¬ÖÖ׸ŸÖ Ö¾Ö−ÖÔ¸ü ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      30,00,00        22,60,00            1     7,39,99
     ÃÖê ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö (500 †¤ü¤ü)
     Repl of electro mechanical governor of ALCO loco to microprocessor
     based governor (500 Nos) (Suppl.92/8-9, 257/9-10,257/10-11)


203   ±úÖêÃÖÔ úæ»›ü ºþ±ú ´ÖÖˆÓ™ê›ü ›üÖµÖ−ÖÖ״֍ú ²ÖÎê×ÓÖ ¸üוÖÙü¸ü (160 †¤ü¤ü)               ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      25,60,00             2          1    25,59,97
     Force cooled roof mounted dynamic braking resistors (160 Nos)
     (Suppl 93/8-9, 258/9-10,258/10-11)

204   700 ‹“Ö¯Öß ¯Ö¸ü »ÖÖê Æã‹ ºþ±ú ´ÖÖˆÓ™ê›ü ¸ê×›‹™ü¸ü úÖ ÃÖÖ‡›ü ´ÖÖˆÓ™ê›ü ¸ê×›‹™ü¸ü ´ÖêÓ          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,87,00            2          1     3,86,97
     ¯Ö׸¾ÖŸÖÔ−Ö (18 †¤ü¤ü)
     Conversion of roof mounted type radiators into side mounted radiators
     fitted on 700 hp (18 Nos) (Suppl 94/8-9, 259/9-10,259/10-11)


205   ¯»Öê−Ö ×²ÖµÖظüÖ ¯ÖύúÖ¸ü ê ™üß‹´Ö úÖ ´ÖÖê™ü¸ü ÃÖïÖêÓ¿Ö−Ö µÖæ×−Ö™ü ¯ÖύúÖ¸ü ê ™üß‹´Ö ´ÖêÓ      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       4,00,00         50,00       1,72,63      1,77,37
     ¯Ö׸¾ÖŸÖÔ−Ö (16 †¤ü¤ü)
     Conversion of plain bearing type TMs into motor suspension unit type
     TM (16 Nos) (Suppl 95/8-9, 260/9-10,260/10-11)

206   ›ü߸ê†ÖúÖ ´ÖêÓ ¯Öã−Ö×−ÖÔ´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖê Æã‹ ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö‡Ó•Ö−ÖÖêÓ úÖ ˆ®ÖµÖ−Ö (324 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      972,00,00       568,60,00      380,00,00     23,40,00
     ¹ý.300 »Ö֏Ö
     Upgradation of diesel locos at DMW while rebuilding (324 Nos),
     Rs.300 lakh,929/9-10,262/10-11)

207   ›ü߸êúÖ ÃÖê ›ü²»µÖæ›üß‹´Ö / ›ü²»µÖæ›üß•Öß ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö‡Ó•Ö−Ö (3 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý.495 »ÖÖÖ        ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      14,00,01        14,00,01            ..        ..


     WDM/WDG diesel locos ex DLW (3 Nos), Rs.495 lakh(930/9-                          ²ÖÖò›       BOND        84,99            ..          1      84,98
     10,263/10-11)
208   ›ü߸êúÖ ÃÖê ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö‡Ó•Ö−Ö (4000/4500 †À¾Ö¿Ö׌ŸÖ) (295 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý.1050 ´Öæ†Ö×−Ö                   DRF     1388,50,00             1           ..  1388,49,99
     »Ö֏Ö
     Diesel locos (4000/4500 horse power) (295 Nos) ex DLW, Rs.1050                      ²ÖÖò›       BOND    1709,00,00             ..    1474,66,70     234,33,30
     lakh(931/9-10,264/10-11)

209   ›ü߸êúÖ ÃÖê ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö‡Ó•Ö−Ö (5000 ÃÖê †×¬Öú †À¾Ö¿Ö׌ŸÖ) (30 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü               ²ÖÖò›       BOND     420,00,00             2      86,38,22    333,61,76
     ¹ý.1400 »Ö֏Ö
     Diesel locos (5000 plus horse power) (30 Nos) ex DLW, Rs.1400
     lakh(932/9-10,265/10-11)
                                                         27.4.15
                                                         ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                      RAILWAY BOARD
                                      2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                             (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                      †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                  ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                      Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                    Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                         Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                        A - PROGRAMMED DELIVERIES
210   דָêúÖ ÃÖê ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö‡Ó•Ö−Ö (3-±ê•Ö) (125 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý.1420 »ÖÖÖ              ´Öæ†Ö×−Ö DRF     1775,00,00                   2          1   1774,99,97
     Electric locos (3-phase) (125 Nos) ex CLW, Rs.1420 lakh(933/9-
     10,266/10-11)

211   דָêúÖ ÃÖê ›ü²»µÖ拯Öß / ›ü²»µÖæ‹•Öß ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö‡Ó•Ö−Ö (45 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý.546 »ÖÖÖ       ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      88,85,65        88,85,65            ..        ..

     WAP/WAG electric locos (45 Nos) ex CLW, Rs.546 lakh(934/9-                     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      12,94,00             1           ..   12,93,99
     10,267/10-11)
                                                       ²ÖÖò›       BOND     143,90,35             ..          1   143,90,34

212   ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ¾Ö ³Öê»Ö ÃÖê ›ü²»µÖæ‹•Öß-7 ×¾ÖãªŸÖ ¸ê»Ö‡Ó•Ö−Ö (15 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý.7 ú¸üÖê›Í        ²ÖÖò›       BOND     105,00,00             2          1   104,99,97
     WAG-7 electric locos (15 Nos) from trade incl BHEL, Rs. 7
     crores(935/9-10,268/10-11)
213   ¯Ö¸ê»Ö ¯Ö¸ü ¯Öã−Ö×−ÖÔ´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖê Æã‹ ¸ê»Ö‡Ó•Ö−ÖÖêÓ úÖ ˆ®ÖµÖ−Ö (48 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý.250 »ÖÖÖ   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      120,00,00             2          1   119,99,97


     Upgradation of locos at Parel while rebuilding (48 Nos), Rs.250
     lakh(936/9-10,269/10-11)

214   ¤üÖÆüÖê¤ü ´ÖêÓ ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö‡Ó•Ö−ÖÖêÓ úÖ ´Ö¬µÖÖ¾Ö×¬Ö ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö (50 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý.85 »ÖÖÖ   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      42,50,00          75,01       5,00,00     36,74,99
     Mid term rehabilitation of electric locos (50 Nos) at Dahod, Rs.85
     lakh(937/9-10,270/10-11)

215   ´ÖãµÖ »ÖÖ‡−Ö ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü úÖê-úÖê ²ÖÖêאֵÖÖêÓ úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö (150 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      24,00,00             2          1    23,99,97
     ¹ý.16 »ÖÖÖ / ²ÖÖêÖß
     Repl of co-co bogies on mainline diesel locos (150 Nos), Rs.16 lakh /
     bogie(938/9-10,271/10-11)

216   ›ü߸ê†ÖúÖ ´ÖêÓ ¸üÖê»Ö¸ü ÃÖïÖë¿Ö−Ö ×²ÖµÖ×¸ÓÖ ÃÖ×ÆüŸÖ úÂÖÔÖ ´ÖÖê™ü¸ü úÖ †Ö¿ÖÖê¬Ö−Ö (200     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      30,00,00             2          1    29,99,97
     †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý.15 »ÖÖÖ / ´ÖÖê™ü¸ü
     Modification of traction motors with roller suspension bearings in DMW
     (200 Nos), Rs.15 lakh / motor(939/9-10,272/10-11)


217   ²Ö›Íß »ÖÖ‡−Ö êú ‡Ó•Ö−Ö ²»Ö֍ú (50 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý.22.5 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ                ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      11,25,00             2          1    11,24,97
     Broad gauge engine blocks (50 Nos), Rs.22.5 lakh each(940/9-
     10,273/10-11)

218   ›üß‹´ÖµÖæ ¯ÖÖ¾Ö¸ü¯Öîú †Ö»™ü¸ü−Öê™ü¸ü, ´ÖÖê™ü¸üߍéúŸÖ ™üÒüú †ÃÖêÓ²Ö»Öß ¾Ö úÂÖÔÖ ´ÖÖê™ü¸ü ÆêŸÖã  ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       6,00,01        6,00,01            ..        ..
     ¯ÖæÓ•ÖßÖŸÖ ×ÆüÃÃÖê ¯Öã•ÖêÔ
     Capital spares for DMU powerpack alternators, motorised truck                    ²ÖÖò›       BOND      17,04,07             ..          1    17,04,06
     assembly & traction motors(941/9-10,274/10-11)

219   ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ÆêŸÖã ¯»Öê™ü ™üÖ‡¯Ö »µÖæ²Ö †ÖòµÖ»Ö æú»Ö¸ü (200 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý.1.4 »ÖÖÖ   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       2,80,00        1,25,11           1     1,54,88
     / ¯ÖÏןÖ
     Repl of plate type lube oil cooler for diesel locos (200 Nos), Rs.1.4
     lakh each(942/9-10,275/10-11)

220   ‹»úÖê ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ÆêŸÖ㠍úÂÖÔÖ ´ÖÖê™ü¸ü (150 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý.19 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      28,50,00             2          1    28,49,97
     Traction motors for Alco diesel locos (150 Nos), Rs.19 lakh
     each(943/9-10,276/10-11)
221   ¤üÖêÆü¸ê ²ÖÎêú ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ´ÖêÓ ¯Ö׸¾ÖŸÖÔ−Ö (200 ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö), ¤ü¸ü ¹ý. 4 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       8,00,00        1,20,01       1,04,25      5,75,74
     Conversion from dual brake to air brake (200 locos), Rs.4 lakh
     each(944/9-10,277/10-11)
222   ¸ê×›µÖ™ü¸ü úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö (200 ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö), ¤ü¸ü ¹ý. 9 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ                 ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      18,00,00        11,21,00            1     6,78,99
     Repl of radiator (200 locos), Rs.9 lakh each(945/9-10,278/10-11)


223   ‡»ÖꌙÒÖê ´Öêê×−֍ú»Ö Ö¾Ö−ÖÔ¸ü úÖ ´ÖÖ‡ÎÖê¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü †Ö¬ÖÖ׸ŸÖ Ö¾Ö−ÖÔ¸ü ÃÖê ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö (200  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      12,00,00             2          1    11,99,97
     ‹»ÖúÖê ‡Ó•Ö−Ö), ¤ü¸ü ¹ý. 6 »ÖÖÖ ¯ÖÏןÖ
     Repl of electro mechanical governor to micro processor based
     governor (200 Alco locos), Rs.6 lakh each(946/9-10,279/10-11)


224   ´ÖÖ‡ÎÖê¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü úÖ ¾ÖßÃÖß›üß ¾Ö ‡¾ÖêÓ™ü ׸úÖ›Ô¸ü ÃÖê ׸™ÒÖê×± ™ü´ÖêÓ™ü (200 ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      64,00,00         6,00,01       20,70,05     37,29,94
     ‡Ó•Ö−Ö), ¤ü¸ü ¹ý. 32 »ÖÖÖ ¯ÖÏןÖ
     Retrofitment of microprocessor with VCD and event recorder (200
     diesel locos), Rs 32 lakh each(947/9-10,280/10-11)
                                                            27.4.16
                                                            ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                     RAILWAY BOARD
                                      2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                               (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                        †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                    ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                         Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                       Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                           Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                          A - PROGRAMMED DELIVERIES
225   ™ü²ÖÖêÔ ÃÖã¯Ö¸ü “ÖÖ•ÖÔ¸ü (200 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý. 15 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ                      ´Öæ†Ö×−Ö DRF      30,00,00              15,83,00            1    14,16,99
     Turbo super chargers (200 Nos), Rs.15 lakh each(948/9-10,281/10-
     11)

226   ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü ™ÒÖ‡Ô ¯»Öê™ü ¯Öî−Ö»Ö ´ÖÖˆÓ™ê›ü ¯ÖϝÖÖ»Öß (200 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý. 5 »ÖÖÖ ´Öæ†Ö×−Ö         DRF      10,00,00         2,40,01       2,60,62      4,99,37
     ¯ÖÏןÖ
     Triplate panel mounted system on diesel locos (200 Nos), Rs.5 lakh
     each(949/9-10,282/10-11)

227   ›üÙü ‹Œ•ÖÖòÙü¸ü ²»ÖÖꆸü ´ÖÖê™ü¸ü, ÎîӍúêÃÖ ‹Œ•ÖÖòÙü¸ü ´ÖÖê™ü¸ü †Öî¸ü °µÖæ»Ö ¯ÖÓ¯Ö ´ÖÖê™ü¸ü ÆêŸÖã  ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        30,01         30,01            ..        ..
     ‹ÃÖß ´ÖÖê™ü¸ü úÖ ÃÖê™ü (400 ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö), ¤ü¸ü ¹ý. 1.7 »Ö֏Ö
     Set of AC motor for dust exhauster blower motor, crankcase                        ²ÖÖò›       BOND       6,49,99            ..          1     6,49,98
     exhauster motor and fuel pump motor (400 locos), Rs.1.7 lakh(950/9-
     10,283/10-11)

228   ›ß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ÆêŸÖã ‡−ÖÛ¿ÖÔµÖ»Ö ‹†¸ü ×± »™ü¸ü (400 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý. 2.6 »ÖÖÖ          ²ÖÖò›       BOND      10,40,00             2          1    10,39,97
     Intertial air filter for diesel locos (400 Nos). Rs.2.6 lakh (951/9-
     10,284/10-11)

229   ÃÖê»±ú Œ»Öß×−ÖÓÖ »Öü¶æ²Ö †ÖòµÖ»Ö ×± »™ü¸ü (300 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý. 4 »ÖÖÖ                 ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      12,00,00         3,47,40       5,72,07      2,80,53
     Self cleaning lube oil filter (300 Nos), Rs. 4 lakh(952/9-10,285/10-11)


230   •Öß‹´Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ÆêŸÖã µÖæ×−Ö™ü ‹ŒÃÖ“ÖêÓ•Ö ×ÆÃÃÖê ¯Öã•ÖêÔ (100 †¤ü¤ü)                ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      126,83,00         8,26,65           1   118,56,34
     Unit exchange spares for GM locos (100 Nos)(953/9-10,286/10-11)


231   ¯ÖÖ¾Ö¸ü¯Öîú úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö (25 ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö), ¤ü¸ü ¹ý. 1 ú¸üÖê›Í                     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      25,00,00             ..      9,93,79     15,06,21
     Repl of powerpack (25 locos), Rs.1 crore(954/9-10,287/10-11)


232   ‹ÃÖß ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ÆêŸÖ㠍úÂÖÔÖ ´ÖÖê™ü¸ü (60 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý. 30 »ÖÖÖ             ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        60,01         60,01            ..        ..
     Traction motors for AC diesel locomotives (60 Nos), Rs.30 lakh(955/9-                  ²ÖÖò›       BOND      17,39,99             ..          1    17,39,98
     10,288/10-11)

233   Ó¯µÖæ™ü¸ü / ‡»ÖꌙÒÖê −µÖæ´Öî×™ú ²ÖÎêú ¯ÖϝÖÖ»Öß (50 ¸üê»Ö ‡Ó•Ö−Öü), ¤ü¸ü ¹ý. 18 »ÖÖÖ        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       9,00,00        8,99,97           1         2
     Computer / electro pneumatic brake system (50 locos), Rs.18
     lakh(956/9-10,289/10-11)

234   ºþ±ú ´ÖÖˆÓ™ê›ü ›üß²Ö߆ָü (50 ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Öü), ¤ü¸ü ¹ý. 11.5 »ÖÖÖ                     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       5,75,00         60,01           1     5,14,98
     Roof mounted DBR (50 locos), Rs.11.5 lakh(957/9-10,290/10-11)


235   ²ÖÖêÖß ´ÖÖˆÓ™ê›ü ÙüîÓ×›ÓÖ ×ÖµÖ¸ü (500 ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Öü), ¤ü¸ü ¹ý. 60000                 ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,00,00            2          1     2,99,97
     Bogie mounted standing gear (500 locos), Rs. 60000(958/9-
     10,291/10-11)
236   ›ü߇ԋ´ÖµÖæ ¯Ö¸ü ‹†¸ü ÛïÖÏÓÖ ²ÖÖêÖß (50 †¤ü¤ü ), ¤ü¸ü ¹ý. 11 »ÖÖÖ                  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       5,50,00            2          1     5,49,97
     Air spring bogies on DEMUs (50 Nos), Rs. 11 lakh each(959/9-
     10,292/10-11)
237   ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ÆêŸÖã Ùî×™ú ‡−Ö¾Ö™Ô¸ü (100 †¤ü¤ü ), ¤ü¸ü ¹ý. 30 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      30,00,00             2          1    29,99,97
     Static inverter for electric locos (100 Nos), Rs.30 lakh each(960/9-
     10,293/10-11)

238   ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ÆêŸÖ㠍Îæ -±ÏêÓ›ü»Öß ›Òև׾ÖÓÖ î²Ö (100 †¤ü¤ü ), ¤ü¸ü ¹ý. 12 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      12,00,00             2      2,00,00      9,99,98

     Crew friendly driving cabs for electric locos (100 Nos), Rs. 12 lakh
     each(961/9-10,294/10-11)

239   ×¾ÖªŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü ™î¯Ö “ÖêÓ•Ö¸ü úÖ ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö (100 †¤ü¤ü ), ¤ü¸ü ¹ý. 15.5 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ´Öæ†Ö×−Ö         DRF      15,50,00             2      4,00,00     11,49,98


     Rehabilitation of tap changers on electric locos (100 Nos), Rs.15.5
     lakh each(962/9-10,295/10-11)
240   ²ÖÖê»Ã™ü¸ü úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö (50 †¤ü¤ü ), ¤ü¸ü ¹ý. 6 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ                      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,00,00            2      1,00,00      1,99,98
     Repl of bolsters (50 Nos), Rs. 6 lakh each(963/9-10,296/10-11)
                                                             27.4.17
                                                             ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                     RAILWAY BOARD
                                      2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                                 (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                          †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                      ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                          Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                        Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                             Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                            A - PROGRAMMED DELIVERIES
241   ×−Ö¾ÖÖÔŸÖ ÃÖ׍ԙü ²ÖÎêú¸ü (200 †¤ü¤ü ), ¤ü¸ü ¹ý. 3.76 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ                     ´Öæ†Ö×−Ö DRF      7,52,00                84,01       2,00,00      4,67,99
     Vacumn circuit breakers (200 Nos), Rs.3.76 lakh each(964/9-
     10,297/10-11)

242   ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ÆêŸÖã ™ÒÖ‡Ô ¯»Öê™ü ¯Öî−Ö»Ö (150 †¤ü¤ü ), ¤ü¸ü ¹ý. 4.72 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ         ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       2,94,01        2,94,01            ..        ..
     Triplate panel for electric locos (150 Nos), Rs. 4.72 lakh each(965/9-                   ²ÖÖò›       BOND       4,13,99            ..          1     4,13,98
     10,298/10-11)
243   ‡Ô-70 ²ÖÎêú ¯Öî−Ö»Ö (10 †¤ü¤ü ), ¤ü¸ü ¹ý. 32 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ                         ²ÖÖò›       BOND       3,20,00            2          1     3,19,97
     E-70 brake panel (10 Nos), Rs. 32 lakh each(966/9-10,299/10-11)


244   ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ÆêŸÖã ´ÖÖ‡ÎÖê¯ÖÏÖêÃÖê¸ü †Ö¬ÖÖ׸ŸÖ Ó ™ÒÖê»Ö ¾Ö ±úÖò»™ü ›üֵ֐−ÖÖêÛÙüú ¯ÖϝÖÖ»Öß  ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       1,20,01        1,20,01            ..        ..
     (150 †¤ü¤ü ), ¤ü¸ü ¹ý. 3 »Ö֏Ö
     Microprocesser aided control and fault diagnostic system for electric                    ²ÖÖò›       BOND       3,29,99            ..          1     3,29,98
     locos (150 Nos), Rs. 3 lakh(967/9-10,300/10-11)

245   ê²Ö»Ö Æê›ü ™Ù´Ö−Öê¿Ö−Ö úÖ ×± ™ü´ÖêÓ™ü (250 ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Öüü), ¤ü¸ü ¹ý. 1.5 »ÖÖÖ               ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,75,00        1,65,01       2,00,00       9,99
     Fitment of cable head termination (CHT) (250 locos), Rs.1.5
     lakh(968/9-10,301/10-11)
246   ú−ÖêÓ×™ÓÖ ²ÖÃÖ ²ÖÖ¸ü ÃÖ×ÆŸÖ ˆ®ÖŸÖ ׸¾ÖÃÖÔ¸ü (300 ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö), ¤ü¸ü ¹ý. 3 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       9,00,00            2          1     8,99,97
     Upgraded reverser with connecting bus bar (300 locos), Rs.3 lakh
     each(969/9-10,302/10-11)

247   ê²Ö»Ö ¯ÖϲÖÓ¬Ö−Ö ¯ÖϝÖÖ»Öß (100 ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö), ¤ü¸ü ¹ý. 4.5 »ÖÖÖ                  ²ÖÖò›       BOND       4,50,00            2          1     4,49,97
     Cable management system (100 electric locos), Rs.4.5 lakh(970/9-
     10,303/10-11)
248   ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü ¯ÖßÃÖß²Öß úÖ›Ô úÖ ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö (46 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý. 10.35 »ÖÖÖ        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       4,76,10            2      1,00,00      3,76,08


     Rehabilitation of PCB cards on electric locos (46 Nos), Rs.10.35
     lakh(971/9-10,304/10-11)

249   3-±ê•Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ÆêŸÖã −ÖµÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ›ÒÖ‡¾Ö¸ü ×›üï»Öê (100 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý. 8.4 »ÖÖÖ ²ÖÖò›              BOND       8,40,00            2          1     8,39,97
     ¯ÖÏןÖ
     Newly developed drivers display for 3-phase locos (100 Nos), Rs. 8.4
     lakh each(972/9-10,305/10-11)
250   ²Öæ´Ö Îê−Ö (140 ™ü−Öü) (4 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý. 2600 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ                        ²ÖÖò›       BOND     104,00,00             2          10   103,99,88
     Boom cranes (140 ton) (4 Nos), Rs. 2600 lakh each(973/9-10,306/10-
     11)
251   דָêúÖ / ³Öê»Ö ÃÖê ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ÆêŸÖã ²ÖÖêÖß ±Ï ê´Ö (13 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý. 26 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ´Öæ†Ö×−Ö         DRF       3,38,00            2          1     3,37,97


     Bogie frame for electric locos ex CLW/BHEL (13 Nos), Rs. 26 lakh
     each(974/9-10,307/10-11)

252   דָêúÖ / ³Öê»Ö ÃÖê ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ÆêŸÖ㠍úÂÖÔÖ ´ÖÖê™ü¸ü ×Æ™üÖ“Öß (29 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý. 23 ´Öæ†Ö×−Ö          DRF       6,67,00            2          1     6,66,97
     »ÖÖÖ ¯ÖÏןÖ
     Tration motors Hitachi for electric locos ex CLW/BHEL (29 Nos),
     Rs.23 lakh each(975/9-10,308/10-11)

253   ¯Ö×ƵÖÖ ÃÖê™ü (68 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý. 9 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ‡úÖ‡Ô                          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       6,12,00         94,81       2,00,00      3,17,19
     Wheel sets (68 Nos), Rs. 9 lakh per unit(976/9-10,309/10-11)

254   úÂÖÔÖ ´ÖÖê™ü¸ü Ùê™ü¸ü (56 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý. 12 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ‡úÖ‡Ô                    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       6,72,00            2      1,00,00      5,71,98
     Traction motor stators (56 Nos), Rs. 12 lakh per unit(977/9-10,310/10-
     11)

255   ™ÒÖÓÃÖ±úÖ´ÖÔ¸ü (3 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý. 101 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ‡úÖ‡Ô                         ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,03,00        1,81,81           1     1,21,18
     Transformers (3 Nos), Rs. 101 lakh per unit(978/9-10,311/10-11)


256   ÂÖÔÖ ú−¾Ö™Ô¸ü (3 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý. 331 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ‡úÖ‡Ô                        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       9,93,00            2          1     9,92,97
     Traction convertor (3 Nos), Rs. 331 lakh per unit(979/9-10,312/10-11)


257   úÂÖÔÖ ú−¾Ö™Ôü¸ü ²ÖÃÖ Ã™ê¿Öû−Ö (7 †¤ü¤ü), ¹ý.45 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ‡úÖ‡Ô                    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,15,00            2      1,00,00      2,14,98
     Traction convertor bus station (7 Nos), Rs.45 lakh per unit(980/9-
     10,313/10-11)
                                                      27.4.18
                                                      ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                           (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                    †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation      −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                    Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                  Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                       Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                     A - PROGRAMMED DELIVERIES
258   ÃÖÆüֵ֍ú ú−¾Ö™Ôü¸ü ²ÖÃÖ Ã™ê¿Ö−Ö (6 †¤ü¤ü), ¹ý.45 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ‡úÖ‡Ô            ´Öæ†Ö×−Ö DRF      2,70,00                    2      1,00,00      1,69,98
     Auxiliary convertor bus station (6 Nos), Rs. 45 lakh per unit(981/9-
     10,314/10-11)

259   ¾ÖÖ»¾Ö ÃÖê™ü (50 †¤ü¤ü), ¹ý.38 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ‡úÖ‡Ô                      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       19,00,00             2      1,00,00     17,99,98
     Valve sets (50 Nos), Rs. 38 lakh per unit(982/9-10,315/10-11)

260   ÓúÒ™ü Öê»Ö ‡»ÖꌙüÒüÖò×−ÖŒÃÖ (3 ÃÖê™ü), ¹ý.95 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ‡úÖ‡Ô              ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        2,85,00            2      1,00,00      1,84,98
     Control electronics (3 sets), Rs.95 lakh per unit(983/9-10,316/10-11)


261   ÃÖÆüֵ֍ú ú−¾Ö™Ôü¸ü (3 ÃÖê™ü), ¹ý.97 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ‡úÖ‡Ô                   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        2,91,00            2          1     2,90,97
     Auxilliary convertor (3 sets), Rs.97 lakh per unit(984/9-10,317/10-11)


262   ÃÖÆüֵ֍ú ´ÖÖê™ü¸ü (34 ÃÖê™ü)                                 ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       16,32,00             2          1    16,31,97
     Auxiliary motors (34 sets) (OCB, TM blower, TM scavenge, MR
     blower, MR scavenge SR)(985/9-10,318/10-11)

263   ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×ÆüÃÃÖê ¯Öã•ÖêÔ (34 ÃÖê™ü), ¹ý.52 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ÃÖê™ü                 ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       17,68,00         1,20,01       2,00,00     14,47,99
     Misc. spares (34 sets) (air dryer, aux convertor,capicitor bank radiator,
     brk elec, tread brk agment master contrlol), Rs. 52 set(986/9-10,
     319/10-11

264   ¯Ö×ÆüµÖÖ ÃÖê™ü (62 †¤ü¤ü), ¹ý.5.5 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ                        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        3,41,00            2          1     3,40,97
     Wheelsets (62 Nos), Rs.5.5 lakh each(987/9-10,320/10-11)

265   úÂÖÔÖ ´ÖÖê™ü¸ü (62 †¤ü¤ü), ¹ý.27.5 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ                       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       17,05,00         1,80,01           1    15,24,98
     Traction motors (62 Nos), Rs. 27.5 lakh each (988/9-10,321/10-11)


266   ™üßÃÖßÃÖß 3 ¸ê»Öü‡Ó•Ö−Ö ÃÖê™ü, ¹ý.250 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ                      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        7,50,00            2      2,60,62      4,89,36
     TCC 3 loco set, Rs.250 lakh each (989/9-10,322/10-11)

267   ²ÖÎêú ׸üאÖÓÖ ÃÖ×ÆüŸÖ ²ÖÖêÖß ±Ïúê´Ö (20 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý.13.7 »ÖÖÖ            ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        2,74,00            2          1     2,73,97
     Bogie frame with brake rigging (20 Nos), Rs. 13.7 lakh(990/9-
     10,323/10-11)

268   ‡ÔÃÖßÃÖß-1 (7 †¤ü¤ü), ¹ý.53 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ                           ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        3,71,00            2          1     3,70,97
     ECC-1 (7 Nos), Rs. 53 lakh each(991/9-10,324/10-11)

269   ‡Ô‹´Ö›üß »ÖÖêúÖê ‹ŒÃ֝ ›üß‹»Ö›ü²»µÖæ (1000 †¤ü¤ü ¹ý. 12 ú¸üÖê›Í) ÃÖ²Ö-†ÃÖêÓ´²Ö»Öß      ²ÖÖò›       BOND     12000,00,00             1          1 11999,99,98
     ¤üÖ−֍ã−Öß (¯Öæ¸üú 36/9-10) úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö
     Provision of EMD type loco ex. DLW(1000 Nos.Rs.12 cr.)with sub-
     assembilies ex. Dankuni (suppl.36/9-10,325/10-11)
270   3 “Ö¸üÖ »ÖÖêúÖê´ÖÖê×™¾Ö ‹ŒÃÖ ÃÖß‹»Ö›ü²»µÖæ (1000 †¤ü¤ü ¹ý. 15 ú¸üÖê›Í »ÖÖêúÖê ¯ÖÏ.) ÃÖ²Ö- ²ÖÖò›       BOND     15000,00,00             1      25,08,79 14974,91,20
     †ÃÖêÓ´²Ö»Öß ¤üÖ−֍ã−Öß (¯Öæ¸üú 37/9-10) úÖ
     Provision of 3 ph.locomotives ex. CLW(1000 Nos.Rs.15 cr.per loco)
     with sub-assemblies ex.Dankuni (suppl.37/9-10,326/10-11)


271   ÆüÖò»Ö ‡±êŒ™ü †Ö¬ÖÖ׸ŸÖ ÃÖêÓÃÖ¸ü 3 “Ö¸üÖ ê ×»Ö‹ ›ü²»µÖæ‹•Öß-9 (150 †¤ü¤ü ¹ý. 6 »ÖÖÖ    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        9,00,00        3,60,00       5,00,00       40,00
     ÃÖê™ü) (¯Öæ¸üú 38/9-10)
     Hall effect based sensors for 3 ph.WAG-9 elec.locos(150 Nos.) Rs.6
     lac set (suppl.38/9-10,327/10-11)

272   ¯Ö¸Ó¯Ö¸üÖÖŸÖ ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê ê ×»Ö‹ Ã֟֍ԟÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ˆ¯ÖÍú¸ü (3035 †¤ü¤ü ¹ý. 1.25   ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        2,16,75        2,16,75            ..        ..
     »Ö֏Ö) (¯Öæ¸üú 39/9-10)
     Vigilance control device for conventional electric locos (3035 Nos)              ²ÖÖò›       BOND       35,77,00             ..          1    35,76,99
     Rs.1.25 lakh (Suppl.39/9-10,328/10-11)

273   50 †¤ü¤ü ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü »ÖÖêúÖê ×›ü×ÙüÒü²µÖæ™ê›ü ¯ÖÖ¾Ö¸ü ×ÃÖÙü´Ö, ¤ü¸ü ¹ý. 20 »ÖÖÖ  ²ÖÖò›       BOND       10,00,00          1,00           1     9,98,99
     Loco distributed power systems on 50 locos @ Rs.20
     lakhs(suppl.Aug'10 82/10-11)

274   20 †¤ü¤ü ¾ÖÖµÖ›üß‹´Ö ¸ê»Ö‡Ó•Ö−ÖÖê úÖ ›ü²»Öæ›üß‹ÃÖ6 ¸ê»Ö‡Ó•Ö−ÖÖ ´ÖÓê ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       42,00,00             1      7,81,87     34,18,12
     Conversion of 20 YDM for locos to WDS6 Rs.2.1 crs.(1078/10-11)
                                                         27.4.19
                                                         ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                            (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                      †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                 ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                      Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                    Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                        Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                       A - PROGRAMMED DELIVERIES
275   ›üß‹´Ö›ü²»µÖæ ¯Ö¸ü 108 ›üß•Ö»Ö »ÖÖêúÖê úÖ ˆ®ÖµÖ−Ö ê ÃÖÖ£Ö ¯Öã−Ö×−Ö´ÖÖÔÖ (313 ¹ý. »Ö֏Ö) ´Öæ†Ö×−Ö          DRF      338,04,00             1          1   338,03,98
     ÃÖ²Ö-†ÃÖêÓ´²Ö»Öß ¤üÖ−֍ã−Öß (¯Öæ¸üú 36/9-10) úÖ
     Upgradation of 108 dsl locos at DMW while rebuilding Rs.313
     lacs(1077/10-11)

276   ‡Ô‹´Ö›üß ¸ê»Ö‡Ó•Ö−ÖÖêÓ êú ×»Ö‹ †Ö¿ÖÖêê×¬ÖŸÖ îú²Ö ×›ü•ÖÖ‡−Ö, ¤ü¸ü ¹ý. 6.5 »ÖÖÖ - 90 †¤ü¤ü    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       5,85,00            ..       52,13      5,32,87


     Modified cab design for EMD locos @ Rs.6.5 lakhs - 90
     Nos(suppl.Aug.10 83/10-11)

277   27 †¤ü¤ü ›ü²»µÖæ›üß‹´Ö/›²»µÖæ›üß•Öß ›üß•Ö»Ö »ÖÖêúÖê ‹ŒÃÖ ›üß‹»Ö›ü²»µÖæ ¹ý.700 »ÖÖÖ        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      189,00,00             1      29,23,35    159,76,64

     27 Nos. WDM/WDG dsl locos ex DLW Rs.700 lacs(1079/10-11)


278   ‡Ô‹´Ö›üß ¸ê»Ö‡Ó•Ö−ÖÖë êú ×»Ö‹ ™ü²ÖÖì ÃÖã¯Ö¸ü “ÖÖ•ÖÔ¸, ¤ü¸ü ¹ý. 60 »ÖÖÖ ü- 50 †¤ü¤ü        ²ÖÖò›       BOND      30,00,00          1,00           1    29,98,99
     Turbo super charger for EMD locos @ Rs.60 lakhs - 50
     Nos(suppl.Aug'10 84/10-11)
279   11 †¤ü¤ü ›ü²»µÖæ›üß‹ÃÖ ¿Ö×−Ó™üÖ ›üß•Ö»Ö úÖê ›üß‹»Ö›²»µÖæ ¹ý. 600 »ÖÖÖ              ²ÖÖò›       BOND      66,00,00             1          1    65,99,98
     11 Nos. WDS shunting dsl locos ex DLW Rs. 600 lacs(1080/10-11)


280   2 †¤ü¤ü ¸ê»Ö‡Ó•Ö−ÖÖêÓ úÖ ‰ú•ÖÖÔ ãú¿Ö»Ö ¯ÖϤæüÂÖÖ ´ÖãŒŸÖ ‡Ó•Ö−ÖÖë úê ºþ¯Ö ´ÖêÓ ×¾ÖúÖÃÖ, ¤ü¸ü  ²ÖÖò›       BOND      12,90,00          1,00           1    12,88,99
     ¹ý.6.45 ú¸üÖê›Í ¯ÖÏןÖ
     Development of 2 locos into energy efficient pollution free locos @
     Rs.6.45 crore each(suppl.Aug'10, 85/10-11)
281   172 †¤ü¤ü 4000 ‹“Ö¯Öß/4500‹“Ö¯Öß ›üß•Ö»Ö »ÖÖêúÖê ›üß‹»Ö›ü²»µÖæ ¹ý. 1200 »ÖÖÖ           ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      264,00,00             1           ..  263,99,99


     172 Nos. 4000 HP/4500 HP dsl locos ex DLW Rs.1200 lacs(1081/10-                  ²ÖÖò›       BOND    1800,00,00             1          1   1799,99,98
     11)
282   800 †¤ü¤ü ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü ÙîÓ›ü †»ÖÖê−Ö ×¾ÖוֻÖêÓÃÖ Ó ™üÒüÖê»Ö ×›ü¾ÖÖ‡ÃÖ úÖ     ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        70,00         61,65            ..     8,35
     ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö, ¤ü¸ü ¹ý. 65000 ¯ÖÏןÖ
     Provision of stand alone vigilance control device on 800 diesel                  ²ÖÖò›       BOND       4,50,00            ..          1     4,49,99
     locomotives @ Rs.65000 each(suppl.Aug'10, 86/10-11)


283   186 †¤ü¤ü, 3 “Ö¸üÖ ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê ‹ŒÃÖ ÃÖß‹»Ö›ü²»µÖæ ¹ý. 1300 »ÖÖÖ               ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      468,00,00             1           ..  467,99,99
     186 Nos. 3 Ph. elec locos ex CLW Rs.1300 lacs(1082/10-11)                     ²ÖÖò›       BOND    1950,00,00             1          1   1949,99,98

284   דָêúÖ ÃÖê 85 ›üü²»µÖ拯Öß/›ü²»µÖæ‹•Öß ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö ¹ý. 576 úß ¤ü¸ü ÃÖê         ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      51,60,00             1      15,96,43     35,63,56
     85 Nos. WAP/WAG elec locos ex CLW Rs.576 lacs(1083/10-11)                     ²ÖÖò›       BOND     438,00,00             1     436,29,38      1,70,61


285   ³Öê»Ö ÃÖê 50 ›ü²»µÖæ‹•Öß-7 ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö ÃÖ×ÆŸÖ ¹ý. 7 úß ¤ü¸ü ÃÖê              ²ÖÖò›       BOND     350,00,00             1          1   349,99,98
     50 Nos. WAG-7 Elec locos from trade incldg ex BHEL Rs.7
     crs(1084/10-11)

286   ‡úÖ‡Ô ú´Ö ۿֱ˙ü 200 »ÖÖêúÖê ÃÖê™ü ¹ý. 7 úß ¤ü¸ü ÃÖê                     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      14,00,00             1      6,29,75      7,70,24
     Unit Cam shaft fro 200 loco sets Rs. 7 lacs(1085/10-11)

287   ¸êÛŒ™ü±ÖµÖ¸ü ¯Öî−Ö»Ö úÖ 50 ÃÖê™ü ¹ý. 8.5 úß ¤ü¸ü ÃÖê                       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       4,25,00            1          1     4,24,98
     50 sets of rectifier panels Rs. 8.5 lacs(1086/10-11)

288   ‹»úÖê ´ÖÖê™ü¸üÖ‡•Ö ¾Æüß»Ö/ÃÖê™ü 300 †¤ü¤ü ÃÖê™ü ¹ý. 19 úß ¤ü¸ü ÃÖê                ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      57,00,00        37,20,00       19,80,00          ..
     300 Nos. motorised w/sets for ALCO locos Rs. 19 lacs(1087/10-11)


289   ›üß‹´Ö›ü²»µÖæ ´ÖêÓ ¸üÖê»Ö¸ü ÃÖïÖêÓ¿Ö−Ö ×²ÖµÖ×¸ÓÖ úÖ 300 ‹´Ö™üß ÃÖê ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      45,00,00             1          1    44,99,98
     Modfn of 300 TM with roller suspn bearing in DMW Rs.15
     lacs/TM(1088/10-11)
290   ²Öß•Öß ‡Ó•Ö−Ö ²»ÖÖòú ¹ý. 35 »Ö֏Ö/‡Ô²Öß 50 †¤ü¤ü úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö                 ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      17,50,00             1          1    17,49,98
     Provision of 50 Nos. BG engine block Rs.35 lacs/EB(1089/10-11)
                                                           27.4.20
                                                           ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                               (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                         †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                    ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                        Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                      Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                           Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                          A - PROGRAMMED DELIVERIES
291   ›üß‹´ÖµÖæ ¯ÖÖ¾Ö¸ü ¯Öîú †»™ü¸ü−Öê™ü¸ü ê ×»Ö‹ îׯ֙ü»Ö ïÖêµÖ¸ ´ÖÖꙸüÖ‡•› ‹Ã»Öß †Öî¸ü ™üß‹´Ö      ²ÖÖò›  BOND     34,35,00                  1          1    34,34,98


     Capital spares for DMUs power pack alternator, Motorised truck assly
     & TM(1090/10-11)

292   ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê ¿Öê›ü ê ×»Ö‹ ¯»Öê™ü ™üÖ‡¯Ö ™ËµÖæ²Ö úÖ 200 †ÖµÖò»Ö æ»Ö¸ü ÃÖê ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö ¹ý       ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        2,80,00            1       59,95      2,20,04
     1.4 »Ö֏Ö/æ»Ö¸ü
     Replacement of plate type lube 200 oil coolers for dsl locos Rs.1.4
     lac/cooler(1091/10-11)

293    ´ÖÖ‡ÎÖê¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü úÖ ×¸™ÒÖê×±™ü´ÖêÓ™ü ¾ÖßÃÖß›üß †Öî¸ü ‡¾ÖêÓ™ü ׸úÖ›Ô¸ü 800 ›üß•Ö»Ö »ÖÖêúÖê ¯Ö¸ü ¹ ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      260,00,00             1      8,42,50    251,57,49
     .32.5 »Ö֏Ö/»ÖÖêúÖê
     Retrofitment of micro processor with VCD and Event recorder on 800
     dsl loco Rs.32.5 lacs/loco(1092/10-11)

294   ׸¯»Öê¿Ö´ÖêÓ™ †Öò¯Ö ‡»ÖꌙÒÖê ´Ö¿Öß−Ö Ö¾Ö−ÖÔ¸ü †Öò±ú 400 ‹»úÖê »ÖÖêúÖê ´ÖÖ‡ÎÖê¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü ²ÖêÛü  ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       26,00,00             1      1,04,25     24,95,74
     Ö¾Ö−ÖÔ¸ ¹ý.6.5 »Ö֏Ö/»ÖÖêúÖê
     Replacemnt of Electro Mech Governer of 400 ALCO loco to
     Microprocessor based Governer Rs.6.5 lacs/loco(1093/10-11)
295   300 ™Ò²ÖÖê ÃÖã¯Ö¸ü“ÖÖ•ÖÔ ¹ý. 15 »Ö֏Ö/™üß‹ÃÖÃÖß                             ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       45,00,00             1      10,14,67     34,85,32
     300 Turbo Supercharger Rs.15 lac/TSC(1094/10-11)

296   2300 ‹“Ö¯Öß »ÖÖêúÖê ê ×»Ö‹ 30 ™ü²ÖÖêÔ“ÖÖ•ÖÔ¸ü ¹ 15 »Ö֏Ö/™üß‹ÃÖÃÖßý                  ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        4,50,00            1          1     4,49,98
     30 Turbosupercharger for 2300 HP locos Rs.15 lacs/TSC(1095/10-11)


297   ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸ê»Ö¾Öê ê ÖîÃÖ ™ü²ÖÖÔ‡−Ö ÃÖê “Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê »ÖÖêúÖê ê ×»Ö‹ ׾֍úÖÃÖ ¹ý.19.3        ²ÖÖò›      BOND      19,30,00             1          1    19,29,98
     ú¸üÖê›Í
     Devlpmnt of gas turbine operated loco for IR Rs.19.3 cr(1096/10-11)


298   •Öß‹´Ö »ÖÖêúÖê ê ×»Ö‹ ‡ÔúÖ‡Ô ¯Ö׸¾ÖŸÖÔ−Ö                               ²ÖÖò›      BOND      75,17,04             1          1    75,17,02
     Unit exchange spares for GM locos(1097/10-11)

299   25 »ÖÖêúÖê ´ÖêÓ ¯ÖÖ¾Ö¸ü ¯Öîú úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö ¹ý. 1.2 ú¸üÖê›Í                      ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       30,00,00             1      8,65,65     21,34,34
     Replacement of power pack in 25 locos Rs.1.2 cr(1098/10-11)


300   ‹ÃÖß »ÖÖêúÖê ›üß•Ö»Ö 100 ‹´Ö™üß ê ×»Ö‹ ‹ÃÖß ¹ý. 30 »ÖÖÖ                        ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       30,00,00             1          1    29,99,98
     100 TM for AC- AC dsl loco Rs.30 lacs(1100/10-11)

301   50 ²Öß•Öß “Ö¸üú−֍úÖ¿Öß±Ô úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö                                ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        8,50,00            1          1     8,49,98
     Provn of 50 BG crankshaft Rs.17 lacs(1101/10-11)

302   100 »ÖÖêúÖê ¯Ö¸ü ‹»ÖÃÖß›üß ×›üÃÖ¯»Öê ê ÃÖÖ£Ö ´ÖÖê×›±úÖ‡›ü Ó ™ÒÖê»Ö ÙüîÓ›ü úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö ¹ý.    ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        3,50,00            1          1     3,49,98
     3Šú5 »Ö֏Ö
     Provn of LCD displays alongwith modified control stand on 100 locos
     Rs.3.5 lacs(1102/10-11)

303   50 »ÖÖêúÖê כÙÒß²µÖæ™ê›ü ¯ÖÖ¾Ö¸ü ×ÃÖÙü´Ö ¹ý. 20 ú¸üÖê›Í                       ²ÖÖò›      BOND      10,00,00             1          1     9,99,98
     50 loco distributed power system Rs.20 lacs(1103/10-11)

304   100 ‹Œ•Öã»Ö¸üß ´Ö¿Öß−Ö ¹ý. 5 »ÖÖÖ                                    ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        5,00,00            1          1     4,99,98
     100 Auxilary machines Rs. 5 lacs(1104/10-11)

305   200 ‡Ô›üß ú¸Ó™ü Œ»Öæ£Ö úÖ ¯ÖÏÖêÎæ´ÖêÓ™ü ¹ý. 4 »ÖÖÖ                          ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        8,00,00            1          1     7,99,98
     Procurement of 200 eddy current clutch Rs.4 lacs(1105/10-11)


306   400 ‡Ó™ê»Öß•ÖêÓ™ü »ÖÖê †Ö‡×›µÖÖ (‡ŒµÖæ¯Ö´ÖêÓ™ü ±úÖò¸ü ‡−Öױ׸µÖ¸ü †Öî¸ü ¿Ö×−ÖӐÖ/›üß•Ö»Ö ×¾ÖªãŸÖ     ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        2,80,00            1       72,98      2,07,01
     »ÖÖêúÖê ) ¹ý. 70 »Ö֏Ö
     400 inteligent low idle (equpmnt for inferior & shunting dsl/elec loco )
     Rs. .70 lac(1106/10-11)

307   ›ü߇ԋ´ÖµÖæ ê ×»Ö‹ 300 ‹»Ö‡Ô›üß ¾ÖêÛü כÙÒߌ¿Ö−Ö ²ÖÖê›Ô ¹ý. 1.11»ÖÖÖ                 ²ÖÖò›      BOND       3,33,00            1          1     3,32,98
     300 LED based destination board for DEMU Rs.1.11 lacs(1107/10-11)
                                                           27.4.21
                                                           ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                               (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                         †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                    ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                        Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                      Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                           Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                          A - PROGRAMMED DELIVERIES
308   100 ¿Öê»±ú Œ»ÖßµÖ×¸ÓÖ »Öî²Ö †ÖòµÖ»Ö ×±×™ÓÖ ¹ý. 4 »ÖÖÖ                         ´Öæ†Ö×−Ö DRF      4,00,00                  1          1     3,99,98
     100 self cleaning lub oil filters Rs.4 lacs(1110/10-11)

309   50 ›üß•Ö»Ö »ÖÖêúÖê ê ×»Ö‹ °»ÖêÓ•Ö ™Ò²Öæ»Öê™ü¸ü ¹ý. 8 »ÖÖÖ                       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       4,00,00            1      1,04,25      2,95,74
     Flange lubricator for 50 dsl locos Rs. 8 lacs(1111/10-11)

310   50 ›üß•Ö»Ö »ÖÖêúÖê ê î²Ö ÆêŸÖã ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ×»ÖŸÖ ˆ¯Öú¸üÖ ¹ý. 12 »ÖÖÖ                ²ÖÖò›       BOND       6,00,00            1          1     5,99,98
     Air conditioning equipment for cab of 50 dsl locos Rs.12 lac(1112/10-
     11)

311   ¤üÖîÓ›ü ¯Ö¸ü 60 ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê ê ×»Ö‹ ×´Ö›ü ™ü´ÖÔ ×¸Æê²Ö ¹ý. 100 »ÖÖÖ                ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      60,00,00             1      10,00,00     49,99,99
     Mid term rehab. of 60 electric locos at Dahod Rs. 100 lacs(1113/10-
     11)

312   29 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ »ÖÖêúÖê úß ¤ü¸ü ÃÖê ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê ê ×»Ö‹ 300 †¤ü¤ü úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö         ¯ÖæÓ•Öß      Cap.      18,00,00        18,00,00            ..        ..
     Provision of 300 nos. Static Inverter for elect.locos Rs.29                       ²ÖÖò›       BOND      69,00,00             ..          1    68,99,99
     lakhs/locos(1114/10-11)

313   50 ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê ê ×»Ö‹ Îæ ±ÏêÓ›ü»Öß ›Òև׾ÖÓÖ ê¾Ö»Ö úÏÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö ¹ý. 12 »Ö֏Ö/»ÖÖê Öê ¯ÖæÓ•Öß         Cap.       3,60,00        3,60,00            ..        ..


     Provision of crew friendly driving cabs for 50 elect. locos Rs. 12                    ²ÖÖò›       BOND       2,40,00            ..          1     2,39,99
     lakhs/locos(1115/10-11)

314   15 »Ö֏Ö/‡úÖ‡Ô úß ¤ü¸ü ÃÖê ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê ¯Ö¸ü 200 ™ê¯Ö “ÖêÓ•Ö¸ü  Ö ¯Öã−ÖãÖÖÔ¯Ö−Ö         ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      30,00,00             1      4,00,00     25,99,99
     Rehabilitation of 200 Tap changer on elect.locos Rs.15
     lakhs/unit(1116/10-11)

315   200 ¾ÖÖŸÖ¸ü×ÆŸÖ ÃÖ×Ô ™ü ²ÖÎêú¸ü úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö ¹ý. 3 »ÖÖÖ                      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       6,00,00            1      4,00,00      1,99,99
     Provision of 200 vacuum circuit breaker Rs. 3 lakhs(1117/10-11)


316   300 »ÖÖêúÖê ¯Ö¸ü ê²Ö»Ö Æê›ü ™ü×´ÖÔ−Öê¿Ö−Ö(ÃÖß‹“Ö™üß) úÖ ×±™ü´ÖêÓ™ü, 2.5 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ´Öæ†Ö×−Ö         DRF       7,50,00            1      3,00,00      4,49,99


     Fitment of Cable Head Termination(CHT) on 300 locos Rs.2.5
     lakh(1118/10-11)

317   100 ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê ¯Ö¸ü ‹´Ö‹ÃÖµÖæ †Ö¸üµÖæ´ÖêÓ™ü ´ÖÖê×›±úÖ‡›ü ¹ý. 24 »ÖÖÖ               ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      24,00,00             1      1,00,00     22,99,99
     Modified MSU arrgment on 100 elect.locos Rs.24 lakhs(1119/10-11)


318   61 †¤ü¤ü ¯Ö¸ü ¯ÖßÃÖß²Öß úÖ›Ô úÖ ×¸Æêײ֙ê¿Ö−Ö, 3 “Ö¸üÖ ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê 21 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¯ÖæÓ•Öß             Cap.       3,60,00        3,60,00            ..        ..
     ¤ü¸ü ÃÖê
     Rehab. of PCB cards on 61 Nos. 3 ph elec locos Rs. 21 lacs(1120/10-                   ²ÖÖò›       BOND       9,21,00            ..          1     9,20,99
     11)
319   Æã£ÖÐ ú¯Ö×»ÖÓÖ ê ×»Ö‹ 10 ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö ¹ý. 52 »ÖÖÖ                ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       5,20,00        1,56,00       1,00,00      2,64,00
     Provn of 10 elec loco sets of Hurth Coupling Rs. 52 lacs(1121/10-11)


320   אֵָü ê¿Ö ¯Öæ¸üÖ †ÃÖê´²Ö»ÖߍúÖ ÃÖê 10 ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê ÃÖê™ü úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö ¹ý. 120 »ÖÖÖ      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      12,00,00             1          1    11,99,98

     Provn of 10 elec locos sets of gear case assmbly complete with gear
     Rs. 120 lacs(1122/10-11)
321   500 ÃÖß‹‹´Ö ™üÖ‡¯Ö ‡ÓÆîÓÛü Ö´ÖŸÖÖ ×¸¾ÖÃÖÔ¸ü ê ÃÖÖ£Ö •ÖÖêÍ›Í−Öê ²ÖÃÖ ê ×»Ö‹ ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      15,00,00             1      4,00,00     10,99,99
     ¹ý. 1.7 »Ö֏Ö
     Provn for 500 CAM type enhanced capacity reverser with connecting
     bus for elec locos Rs. 3 lacs(1123/10-11)

322   ´ÖÖ‡ÎÖê¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ †Ö¬ÖÖ׸ŸÖ úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö †Öî¸ü ‡Ó™üߐÖÏê™ ´ÖÖê×−Ö™ü×¸ÓÖ ×ÃÖÙü´Ö 100 ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       3,60,00        3,60,00            ..        ..
     ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê ¹ý. 10 »Ö֏Ö
     Provn of microprocessor base control and integrated monitoring                      ²ÖÖò›       BOND       6,40,00            ..          1     6,39,99
     system for 100 elec locos Rs.10 lacs(1124/10-11)

323   5 ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê ¯Ö¸ü †Ö‡Ô•Öß²Öß™üß ú−¾Ö™Ô¸ü †Öî¸ü ‹ŒÃÖ ú−¾Ö™Ô¸ü ¯Ö¸ü ׸™ÒÖê×± ™ü´ÖêÓ™ü       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      15,00,00         1,80,00           1    13,19,99
     Retrofitment IGBT converter and aux converter on 5 elec locos
     Rs.300 lacs(1125/10-11)
                                                      27.4.22
                                                      ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                   RAILWAY BOARD
                                   2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                          (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                     †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                               ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                    Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                  Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                      Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                      A - PROGRAMMED DELIVERIES
324   20 »ÖÖêúÖê ÃÖê™ü úÖ »ÖÖêúÖê™ÒÖê»Ö ¯ÖϝÖÖ»Öß ¹ý. 18 »Ö֏Ö/»ÖÖêúÖê              ¯ÖæÓ•Öß Cap.       60,00               60,00            ..        ..
     20 loco sets of locotrol system Rs. 18 lacs/loco(1126/10-11)                  ²ÖÖò›  BOND      3,00,00                  ..          1     2,99,99

325   12 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê úß ¤ü¸ü ÃÖê ›ü²»µÖ拯Öß4/›ü²»µÖæ‹»Öß7 ê ×»‹ 60 †¤ü¤ü     ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       11,40,00             1          1    11,39,98
     ²ÖÖêÖß ±Ïê ´Ö
     60 Nos. bogie frame for WAP4/WAG7 elec locos Rs.19 lacs
     each(1127/10-11)
326   20 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê úß ¤ü¸ü ÃÖê ™üß‹´Ö ‹“Ö‹ÃÖ 15250A ê ×»Ö‹ 90 †¤ü¤ü       ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       18,00,00             1          1    17,99,98


     90 Nos. TM HS 15250A for WAP4/WAG7 elec locos Rs.20 lacs
     each(1128/10-11)

327   10 »ÖÖÖ ¹ý ¯ÖÏŸµÖêú úß ¤ü¸ü ÃÖê ›ü²»µÖ拯Öß4/›ü²»µÖæ‹•Öß7 ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê ê ×»Ö‹ ™üß‹´Ö  ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        9,00,00            1          1     8,99,98
     †Ö´ÖêÔ“Ö¸ü ‹“Ö‹¾Ö 15250A
     90 Nos. TM armature HS 15250A for WAP4/WAG7 elec locos Rs. 10
     lacs each(1129/10-11)
328   96 †¤ü¤ü ›ü²»Ö拯Öß4/›ü²»Öæ‹•Öß7×¾•Ö»Öß »ÖÖêúÖêü 6.6 »ÖÖÖ ¹ý./µÖæ×−Ö™ü            ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        6,33,60            1      1,00,00      5,33,59
     96 Nos. w/sets for WAP4/WAG7 elec locos Rs. 6.6 lacs
     each(1130/10-11)

329   10 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ µÖæ×−Ö™ü úß ¤ü¸ü ÃÖê 3 “Ö¸üÖ ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê 96 †¤ü¤ü ¾Æüß»Ö/ÃÖê™ü      ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        9,60,00            1      1,00,00      8,59,99
     96 Nos. w/sets fpr 3 PH. elec locos Rs. 10 lacs per unit(1131/10-11)


330   12 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ µÖæ×−Ö™ü úß ¤ü¸ü ÃÖê 3 “Ö¸üÖ ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê 84 †¤ü¤ü ™üß‹´Ö ÙüÖ™Ô¸ü    ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       10,08,00             1      1,00,00      9,07,99
     84 Nos TM stators for 3 ph elec locos Rs. 12 lacs per unit(1132/10-
     11)

331   4 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ µÖæ×−Ö™ü úß ¤ü¸ü ÃÖê 3 “Ö¸üÖ ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê 84 †¤ü¤ü ™üß‹´Ö ¸üÖê™ü¸ü     ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        3,36,00            1          1     3,35,98
     84 Nos. TM rotor for 3 ph. elec locos Rs. 4 lacs per unit(1133/10-11)


332   133 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ µÖæ×−Ö™ü úß ¤ü¸ü ÃÖê 3 “Ö¸üÖ ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê 4 †¤ü¤ ™ÒüÖÓÃÖ±úÖ´ÖÔ¸ü     ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        5,32,00            1          1     5,31,98
     4 Nos. Transformers for 3 ph elec locos Rs.133 lacs per unit(1134/10-
     11)

333   3 ±ê•Ö »ÖÖêúÖê ÆêŸÖãæ 9 †¤ü¤ü •Öß™ü߆Öê/†Ö‡•Öß²Öß™üß úÂÖÔÖ Ó¾Ö™Ô¸ü 231 »ÖÖÖ ¹ý./µÖæ×−Ö™ü  ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       20,79,00             1          1    20,78,98


     9 Nos.GTO/IGBT traction converter for 3 ph elec locos Rs.231 lacs
     per unit(1135/10-11)

334   38 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê 57 †¤ü¤ü 3 ±ê ÃÖ ×²Ö•Ö»Öß ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ ¾ÖÖ»¾Ö          ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       21,66,00             1      2,00,00     19,65,99
     57 Nos. valve ZV+ZV for 3 ph elec locos Rs. 38 lacs per unit(1136/10-
     11)
335   38 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê 19 †¤ü¤ü 3 ±ê ÃÖ ×²Ö•Ö»Öß ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ ¾ÖÖ»¾Ö ÃÖê™ü       ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        7,22,00            1      1,00,00      6,21,99
     19 Nos. valve set ZV+MV for 3 ph elec locs Rs. 38 lacs per
     unit(1137/10-11)
336   82 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ µÖæ×−Ö™ü úß ¤ü¸ü ÃÖê 3 “Ö¸üÖ ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê 5 ÃÖê™ü ´Ö¬µÖ ×¾ÖªãŸÖߍú¸üÖ  ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        4,10,00            1          1     4,09,98

     5 set Central electronics for 3 ph elec locos Rs. 82 lacs per
     unit(1138/10-11)
337   88.5 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ µÖæ×−Ö™ü úß ¤ü¸ü ÃÖê 3 “Ö¸üÖ ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêúÖê 9 ÃÖê™ü ‹ŒÃÖ ú−¾Ö™Ô¸ü    ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        7,96,50            1          1     7,96,48
     9set aux converter for 3 ph elec locos Rs. 88.5 lacs per unit(1139/10-
     11)
338   ›ü²»Öæ‹•Öß9/›ü²»Ö拯Öß7 3±ê •Ö ‡Ó•Ö−ÖÖê ÆêŸÖã 18 †¤ü¤ü ²ÖÖêÖß ±Ïê ´Ö 27 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü   ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        4,86,00            1          1     4,85,98
     ÃÖê
     18 Nos. Bogie frame for WAG9/WAP7 3 ph locos Rs. 27 lacs per
     unit(1140/10-11)

339   3-±ê •Ö ײֻ֕Öß ‡Ó•Ö−Ö ê ×»Ö‹ 9 †¤ü¤ü ¾ÖÖ»¾Ö ÃÖ×ÆŸÖ ‡70 ²ÖÎêú ¯Öêî−Ö»Ö ¯ÖÏŸµÖêú »ÖÖ³ÖÖ ´Öæ†Ö×−Ö       DRF        2,56,50            1          1     2,56,48
     28.5 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê
     9 Nos.E70 brake panel with valves for 3 ph elec locos Rs.28.5 lacs
     per unit(1141/10-11)
                                                         27.4.23
                                                         ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                             (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                       †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                  ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                       Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                     Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                         Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                        A - PROGRAMMED DELIVERIES
340   †ÖŒÃÖ ´ÖÖê™ü¸ü ê 18 »ÖÖêúÖê ÃÖê™ü (™üß‹´Ö ²»ÖÖꆸü, ‹“ÖÃÖß ‹´Ö†Ö¸ü ²»ÖÖꆸü ¾Ö üÃî ¾Ö,      ´Öæ†Ö×−Ö DRF      8,64,00                   1          1     8,63,98
     ‹ÃÖ†Ö¸ü‹ ™üß‹±ú¯Öß †Öê ¯ÖÓ¯Ö)
     18 locosets of aux motors 3 ph loco (Compng of OCB with impler, TM
     blower& scav, HC MR blowr& scav, SR ,TFP O pump, MCP, MCPA
     48lac(1142/10-11)

341   3-±ê•Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö ›üî´¯Ö¸ü, ×›ÃÖ ÃÎß−Ö ±úÖµÖ¸ü ›Ó™üµÖæ×−Ö™ü‹, ™ü²ÖßµÖæ/¯Öß²ÖßµÖæ †ÖŒÃÖ (36     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       18,72,00             1      4,00,00     14,71,99
     †¤ü¤ü)
     36misc spre3phlocosComprsg:MCBcontrrs tb with hsng, dampers, dis
     scrn fire detunit,TBU/PBU aux conve CB,R,Br elec MC CHT
     HCIF52lac(1143/10-11)

342   40 ‹´Ö™üß ¹ý.27.5 »ÖÖÖ                                       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       11,00,00             1          1    10,99,98
     40 TM Rs. 27.5 lakhs(1144/10-11)

343   ™üßÃÖßÃÖß 2 »ÖÖêúÖê ÃÖê™ü ¹ý.250 »Ö֏ÖËÓ                              ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        5,00,00            1      2,60,62      2,39,37
     TCC 2 loco sets Rs. 250 lakhs(1145/10-11)

344   5 ‡ÔÃÖßÃÖß-1 (•Öß4) ¹ý. 53 »Ö֏ÖËÓ                                  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        2,65,00            1          1     2,64,98
     5 ECC-1 (G4) Rs 53 lakhs(1146/10-11)

345   2.5 ú¸üÖê›Í ¹ý¯Ö‹ ÃÖê ú´Ö »ÖÖÖŸÖ êú ¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖÔ                       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF            ..           ..      5,47,75          ..
     Works costing below Rs.2.5 crore each                                ²ÖÖò›       BOND           ..           ..         57         ..

     •ÖÖê›Í -¸êü»Ö ‡Ó•Ö−Ö / Total-Locomotives                               ¯ÖæÓ•Öß      Cap.           ..           ..          0         ..
                                                       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF            ..           ..    810,38,83          ..
                                                       ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö    SRSF           ..           ..          0         ..
                                                       ²ÖÖò›       BOND           ..           ..    4234,60,62          ..
     ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›ü²²Öê/ Carriages
346   ²Ö߇ԋ´Ö‹»Öú ÃÖê 39.21 »ÖÖÖ ¹ý. ÃÖê ¾ÖꌵÖæ´Ö/‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 250 ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ׫ŸÖßµÖ       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       65,00,00        45,60,09            1    19,39,90
     ÁÖêÖß ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     250 Genl. II cl. ordny coaches with vac/air bk Rs. 39.21 lakhs ex                  ²ÖÖò›       BOND      16,00,00        16,00,00            ..        ..
     BEML (519/86-87,219/8-9, 264/9-10,331/10-11)

347   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú ÃÖê 50 »ÖÖÖ ¹ý. ß ú ¤ü¸ü ÃÖê 43 †¤ü¤ü ²Ö.»ÖÖ. ×−Ö¸üßÖÖ î׸•Ö             ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       21,50,00        11,48,61            1    10,01,38
     43 Nos BG Inspection Carriages @ Rs. 50 lakhs ex ICF (41/95-
     96,228/8-9, 273/9-10,340/10-11)
348   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú ÃÖê 50 »ÖÖÖ ¹ý. ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 20 ×−Ö¸üßÖÖ î׸•Ö               ²ÖÖò›       BOND      10,00,00            10           1     9,99,89
     20 Nos Inspe. Carriages with air brakes Rs.50 lakhs each ex ICF
     (56/97-98,234/8-9, 277/9-10,344/10-11)

349   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú ÃÖê 25 »ÖÖÖ ¹ý. ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 200 †¤ü¤ü ¯ÖÖÃÖÔ»Ö ¾Öî−Ö             ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       33,75,00             7           ..   33,74,93
     200 Nos. Parcel vans with air brakes Rs. 25 lakhs ex ICF (58/97-                   ²ÖÖò›       BOND      16,25,00             8          1    16,24,91
     98,235/8-9,278/9-10,345/10-11)
350   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú ÃÖê 2 †¤ü¤ü þ֓ÖÖ×»ÖŸÖ ×“Ö׍úŸÃÖÖ µÖÖ−Ö †Öî¸ü 4 †¤ü¤ü þ֓ÖÖ×»ÖŸÖ            ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       12,00,00         4,26,30            ..    7,73,70
     ‹†Ö¸ü™üß‹ÃÖ
     2 Nos. Self propelled medical vans and 4 Nos. selfìpropelled ARTS ex                 ²ÖÖò›       BOND      12,00,00        11,00,05            1      99,94
     ICF (180/96-97,236/8-9, 279/9-10,346/10-11)
351   ¸êúÖê±î ÃÖê 5 †¤ü¤ü ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö ÁÖêÖß ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ×»ÖŸÖ ã ÃÖßÔ µÖÖ−Ö, ¤ü¸ü ¹ý.75  ²ÖÖò›       BOND       3,75,00            6          1     3,74,93
     »Ö֏Ö
     5 Nos.1 ACCC with air brk. Rs. 75 lacs ex. RCF (173/96-97,237/8-
     9,280/9-10,347/10-11)

352   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú ÃÖê 92 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 17 †¤ü¤ü ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ»Ö         ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       15,64,00         2,58,59           1    13,05,40
     ãÃÖá µÖÖ−Ö
     17 Nos. Ist AC chair car with air brake @ Rs.92 lakhs ex.ICF (247/97-
     98,240/8-9, 283/9-10,350/10-11)

353   ²Ö߇ԋ´Ö‹»Ö ÃÖê 39.21 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ÃÖ×ÆŸÖ 10 †¤ü¤ü ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ׫ŸÖßµÖ         ²ÖÖò›       BOND       3,92,10            9          1     3,92,00
     ÁÖêÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     10 Nos. General second class coaches with air @ Rs.39.21 lakhs
     ex.BEML (254/97-98 ,244/8-9, 286/9-10,353/10-11)
                                                         27.4.24
                                                         ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                   RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                            (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                      †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                 ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                      Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                    Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                        Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                       A - PROGRAMMED DELIVERIES
354   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú ÃÖê 80.9 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 6 †¤ü¤ ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ»Ö ü       ²ÖÖò›  BOND      4,20,82               2,64,09           1     1,56,72
     ¯êÖ−™ü¸üß úÖ¸ü
     6 Nos. Ac Pantry cars with air brake @ Rs.80.9 lakhs ex.ICF (256/97-
     98,245/8-9, 287/9-10,354/10-11)

355   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú ÃÖê 12 ú¸üÖê›Í ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 15 †¤ü¤ ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ»Ö       ²ÖÖò›       BOND      18,00,00         8,43,09           1     9,56,90
     ¯ÖÖ¾Ö¸ü µÖÖ−Ö
     15 Nos.AC Power cars with air brake @ Rs.1.2 crores ex. ICF(257/97-
     98,246/8-9,288/9-10,355/10-11)

356   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 1.2 ú¸üÖê›Í ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 6 †¤ü¤ ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ»Ö ¯ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖò›          BOND       7,20,00        1,49,65           1     5,70,34
     µÖÖ−Ö
     6 Nos. AC Power cars with air brake @ Rs.1.2 crores ex.RCF(258/97-
     98 ,247/8-9,289/9-10,356/10-11)

357   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 2 ú¸üÖê›Í ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 40 †¤ü¤ü þ֓ÖÖ×»ÖŸÖ ¤ã‘ÖÔ™ü−ÖÖ ²ÖÖò›         BOND      80,00,00        28,33,09            1    51,66,90
     ¸üÖÆüŸÖ ÖÖכ͵ÖÖÓ
     40 Nos. Self propelled accident relief trains with air brake @ Rs.2
     crores ex.RCF(262/97-98 ,249/8-9, 291/9-10,358/10-11)
358   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 1.2 ú¸üÖê›Í ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 6 †¤ü¤ü ˆ““Ö Ö×ŸÖ        ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       5,46,90        5,46,90            ..        ..
     ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ»Ö ¯ÖÖ¾Ö¸ü úÖ¸ü
     6 Nos. high spd. AC Power car with air brake @ Rs.1.2 crs                     ²ÖÖò›       BOND       1,73,10            ..          1     1,73,09
     ex.RCF(267/97-98,250/8-9, 292/9-10,359/10-11)

359   10 ÃÖ¾ÖÖ¸ü ×›²²ÖÖÓê úÖ 60 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏ×ŸÖ ¸îú úß ¤ü¸ü ‡••ÖŸÖ−֐ָü úÖ¸üÖÖ−Öê ´ÖÓê ÃÖê 100 ´Öæ†Ö×−Ö        DRF      40,00,00         1,60,09           1    38,39,90
     ´Öß»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖÓê úÖ ´Öß»ÖÖ. ›üß‹´ÖµÖæ ´ÖÓê ¯Ö׸¾ÖŸÖÔ−Ö
     Conversion of 100 MG coaches into MG DMUs at Izzatnagar w/shop
     @ Rs.60 lakhs per rake of 10 coaches (275/97-98,252/8-9, 294/9-
     10,361/10-11)

360   5 †¤ü¤ü ¸ê»Ö ׸üú¾Ö¸üß ¾Öî−Ö, ¸êúÖê±î ÃÖê, ¤ü¸ü ¹ý.1.75 ú¸üÖê›Í ¯ÖÏ×ŸÖ             ²ÖÖò›       BOND       8,75,00            9          1     8,74,90
     5 Nos. of rail recovery vans @ Rs.1.75 cr each ex.RCF(277/97-
     98,253/8-9, 295/9-10,362/10-11)

361   ¸êúÖê±î ÃÖê 30 †¤ü¤ü ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öß ˆ““Ö Ö×ŸÖ ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ×»ÖŸÖ ¯ÖÖ¾Ö¸ü úÖ¸ü, ¤ü¸ü ¹ý.1.2  ²ÖÖò›       BOND      24,00,00        12,24,02            1    11,75,97
     ú¸üÖê›Í
     30 Nos. High speed AC Power car with air brk.Rs. 1.2 crores ex. RCF
     (266/97-98 32/98-99,254/8-9, 296/9-10,363/10-11)

362   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú ÃÖê 92 »ÖÖÖ ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ê ÃÖÖ£Ö 27 †¤ü¤ 1 ‹ÃÖß “ÖêµÖ¸ü úÖ¸ü ²ÖÖò›           BOND      24,84,00             4          1    24,83,95


     27 Nos. 1st AC chair car with air brakes @Rs.92 lakhs ex.ICF(170/98-
     99 ,256/8-9, 298/9-10,365/10-11,365/10-11)

363   †Ö‡ÔüÃÖß‹±ú ÃÖê 80.9 »ÖÖÖ ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ê ÃÖÖ£Ö 5 †¤ü¤ ‹ÃÖß ¯Öî−™Òß úÖ¸üü ²ÖÖò›           BOND       4,04,50            9          1     4,04,40


     5 NOs. AC pantry cars with air brake @Rs.80.9 lakhs ex.ICF(176/98-
     99,259/8-9, 301/9-10,368/10-11)
364   †Ö‡ÔüÃÖß‹±ú ÃÖê 1.3 ú¸üÖê›Í ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ê ÃÖÖ£Ö 10 †¤ü¤ ‹ÃÖß ¯ÖÖ¾Ö¸ü      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      13,00,00             9          1    12,99,90
     úÖ¸üü
     10 Nos. Ac power car with air brake @Rs.1.3 croresìex.ICF(177/98-
     99, 260/8-9,302/9-10,369/10-11)

365   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 49 »ÖÖÖ ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ê ÃÖÖ£Ö 30 †¤ü¤ ×−Ö¸üßÖÖ î¸ê•Ö ü     ²ÖÖò›       BOND      14,70,00        13,22,94            1     1,47,05


     30 Nos. Inspection carriages with air brake @ Rs.49 lakhs ex. RCF
     (179/98-99,262/8-9, 304/9-10,371/10-11)

366   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 1.3 ú¸üÖê›Í ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ê ÃÖÖ£Ö ˆ““Ö Ö×ŸÖ ‹ÃÖß ¯ÖÖ¾Ö¸ü     ²ÖÖò›       BOND       3,90,00           10           1     3,89,89
     úÖ¸üü
     3 Nos. high speed AC power car with air brake @Rs.1.3
     croresìEx.RCF(182/98-99 ,265/8-9, 307/9-10,374/10-11)
367   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 2.6 ú¸üÖê›Í ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ê ÃÖÖ£Ö 25 †¤ü¤ †Ö¬Öã×−֍ú Æü»ê ²ÖÖò›           BOND      65,00,00        64,10,17            1      89,82
     ¾Ö•Ö−Ö ¾ÖÖ»Öê ‹»Ö‹“Ö¾Öß ×›²²Öê ü
     25 Nos. Modern light weight LHB coaches with air brake @Rs.2.6 crs
     Ex.RCF(183/98-99, 266/8-9, 308/9-10,375/10-11)
                                                          27.4.25
                                                          ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                   RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                             (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                       †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                  ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                       Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                     Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                         Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                        A - PROGRAMMED DELIVERIES
368   2 †¤ü¤ü ÃÖê»±ú ¯ÖÏÖê¯Öê»›ü ¯Öã»Ö ×−Ö¸üßÖÖ ‡úÖ‡µÖÖêÓ úÖ ¯ÖÏ֯֝Ö.                 ²ÖÖò›  BOND     11,00,00                   9          1    10,99,90
     Procurement of 2 Nos.Self Propelled Bridge Inspection Units (187/98-
     99,267/8-9, 309/9-10,376/10-11)

369   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 58.19 »ÖÖÖ ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ê ÃÖÖ£Ö 575 †¤ü¤ü ‹ÃÖß 2 / 3 ¯ÖæÓ•Öß              Cap.      10,00,45        10,00,45            ..        ..
     ×™µÖ¸ü ×›²²Öê
     575 Nos. AC 2tier/3tier coaches with air brake @ Rs.58.19 lakhs ex.                 ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      46,30,00             7           ..   46,29,93
     RCF 138/99-00,276/8-9, 318/9-10,385/10-11)
                                                       ²ÖÖò›       BOND     278,30,82       258,37,60            1    19,93,21

370   ‡Ô‹´ÖµÖæ ÃÖ×ÆŸÖ 3000 ×›²²ÖÖêÓ ´ÖêÓ 3.5 »ÖÖÖ ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê Ùê−Ö»ÖêÃÖ Ã™üᯙ ê ¯Ö¿ÖÔ úß     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      105,00,00       104,99,91            1         8
     ×±úØ™üÖ ú¸ü−ÖÖ
     Fitment of stainless steel trough floor in 3000 coaches including EMUs
     @ Rs. 3.5 lakhs (149/99-00, 278/8-9,320/9-10,387/10-11)


371   9.5 »ÖÖÖ ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê 275 ÖŸÖÖµÖã ´Öß»ÖÖ. ×›²²ÖÖêêÓ úÖ¸üÖÖ−Öê ´ÖêÓ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö / ¯Öã−ÖãÖÖÔ¯Ö−Ö ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      26,12,00        23,14,27            1     2,97,72


     Conversion/rehabilitation 275 overaged MG coaches in workshops
     @ìRs.9.5 lakhs each 154/99-00, 280/8-9,322/9-10,389/10-11)


372   ¸êúÖê±î ÃÖê 550 †¤ü¤ ü׫üŸÖßµÖ ÁÖêÖß ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê ûÖָ߯ü µÖÖ−Ö, ¤ü¸ü ¹ý. 48 »ÖÖÖ     ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      66,54,68        66,54,68            ..        ..

     550 Nos. 2nd cl. sl.coaches with air brk. Rs. 48 lacs ex. RCF (139/99-                ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      190,00,00       168,54,68            ..   21,45,32
     00,283/8-9,324/9-10,391/10-11)
                                                       ²ÖÖò›       BOND       7,45,32            ..          1     7,45,31

373   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú ÃÖê 140 »ÖÖÖ ¹ý. ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 3 †¤ü¤ü ¯ÖÖ¾Ö¸ü úÖ¸ü              ²ÖÖò›       BOND       4,20,00            9          1     4,19,90
     3 Nos. power cars with air br. Rs.140 lakhs ex. ICF (224/02-03,280/6-
     7 218/7-8, 287/8-9,327/9-10,394/10-11)

374   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú ÃÖê 130 »ÖÖÖ ¹ý. ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 2 †¤ü¤ü þ֓ÖÖ×»ÖŸÖ ‹†Ö¸ü‹´Ö¾Æüß          ²ÖÖò›       BOND      26,00,00        24,00,02            1     1,99,97


     2 Nos. self propelled ARMV Rs.130 lakhs with air br. ex ICF (225/02-
     03 , 281/6-7 219/7-8, 288/8-9,328/9-10,395/10-11)

375   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú ÃÖê 209 »ÖÖÖ ¹ý. ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 15 †¤ü¤ü †Öê‹“Ö‡Ô ×−Ö¸üßÖÖ µÖÖ−Ö ²ÖÖò›              BOND      31,35,00        22,70,07            1     8,64,92


     15 Nos.OHE Insp. cars with air br. Rs.209 lakhs ex ICF (160/00-01
     282/6-7 220/7-8, 289/8-9,329/9-10,396/10-11)

376   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 40 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 390 ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ׫ŸÖßµÖ           ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       5,00,07        5,00,07            ..        ..
     ÁÖêÖß/פ¾ÖÃÖü ÃÖ¾ÖÖ¸ß ×›²²Öê
     390 Nos. General second class/day coaches with air brake @Rs.40                   ²ÖÖò›       BOND     150,99,94        68,76,95       56,58,00     25,64,99
     lakhs ex.ICF(205/01-02, 286/6-7,332/9-10,399/10-11)
377   ¸êúÖê±î ÃÖê 260 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏŸµÖêú úß ¤ü¸ü ÃÖê 8 †¤ü¤ü ‡Ô†Öê•Öß 3 ™üßµÖ¸ü ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ ×»ÖŸÖ    ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      14,00,08        14,00,08            ..        ..
     ¿ÖÖ׵֍úÖ ÁÖêÖß ‹»Ö‹“Ö²Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     8 Nos. EOG 3tier AC sleeper class LHB coaches @ Rs.260 lakhs                     ²ÖÖò›       BOND       6,79,92            ..          1     6,79,91
     each ex.RCF (213/1-2, 287/6-7,294/8-9,333/9-10,400/10-11)


378   ¸êúÖê±î ÃÖê 260 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏŸµÖêú úß ¤ü¸ü ÃÖê 6 †¤ü¤ ‹ÃÖ•Öß ‡Ô†Öê•Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ÁÖêÖßü       ²ÖÖò›       BOND      15,60,00             7          1    15,59,92
     ‹»Ö‹“Ö²Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     6 Nos. EOG Ist cls AC LHB coaches @ Rs.260 lcs each
     ex.RCF(220/01-02, 289/6-7 227/7-8, 296/8-9,335/9-10,402/10-11)


379   1.25 »ÖÖÖ ¹ý ¯ÖÏ×ŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê úß ¤ü¸ü ÃÖê 1000 ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê ´ÖêÓ ¯Öß²ÖßÃÖß °»ÖÓÖê×¸ÓÖ ´Öæ†Ö×−Ö        DRF      12,50,00        12,49,85            1        14
     †Öî¸ü ‹ÃÖ‹ÃÖ ‡−Ö»Öê úÖê ¯Öã−Ö: »ÖÖÖ−ÖÖ
     Retro of PVC flooring & SS inlays in 1000 coaches @Rs.1.25 lcs
     (223/1-2 ,290/6-7 ,336/9-10,403/10-11)
380   †Ö‡ÔüÃÖß‹±ú ÃÖê 2.56 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 28 †¤ü¤ü þ֓ÖÖ×»ÖŸÖ         ²ÖÖò›       BOND      60,43,00        59,67,02            1      75,97
     ¤ã‘ÖÔ™ü−ÖÖ ¸üÖÆüŸÖ דÖ׍ŸÃÖÖ µÖÖ−Ö
     28 Nos. self propelled accident relief medical van with air br. @ Rs.
     2.56 crs ex. ICF ( 259/ 97-98, 291/6-7 229/7-8, 298/8-9,337/9-
     10,404/10-11)
                                                        27.4.26
                                                        ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                      RAILWAY BOARD
                                      2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                            (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                     †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation      −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                 ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                      Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                    Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                        Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                      A - PROGRAMMED DELIVERIES
381   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 40 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 58 †¤ü¤ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖü ׫ŸÖßµÖ      ²ÖÖò›  BOND     23,24,00                7,00,08           1    16,23,91
     ÁÖêÖß ÃÖÖ´ÖÖ−Ö †Öî¸ü ²ÖÎêú ¾Öî−Ö ¿ÖÖ׵֍úÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     # 58 Nos. gl 2nd cls cum lugg cum br van with air br @ Rs. 40 lcs ex.
     RCF (208/01-02 297/6-7,342/9-10,409/10-11)

382   ‡Ô‹´ÖµÖæ / ´Öê™ÒÖê úÖê“ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ ¯ÖÏÖîªÖêא֍úß úÖ ×¾ÖúÖÃÖ                 ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       11,98,50        11,98,50            ..        ..
     Technology modernisation for EMU/Metro coaches (165/2000-                    ²ÖÖò›       BOND      338,01,50             ..          1   338,01,49
     01,303/6-7 240/7-8, 309/8-9,347/9-10,414/10-11)

383   †Ö‡ÃÖß‹±ú ÃÖê 104 »ÖÖÖ ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ê ÃÖÖ£Ö 60 †¤ü¤ü ‹ÃÖß ú´¯ÖÖêו֙ü     ²ÖÖò›       BOND       62,40,00        52,84,54            1     9,55,45
     ×›²²Öê
     60 Nos. AC composite coaches with air brake @ Rs. 104 lakhs ex.
     ICF (477/02-03 ,304/6-7,348/9-10,415/10-11)
384   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 104 »ÖÖÖ ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ê ÃÖÖ£Ö 10 †¤ü¤ü ‹ÃÖß ú´¯ÖÖêוÍÖ™ü    ²ÖÖò›       BOND       10,40,00             4          1    10,39,95
     ×›²²Öê
     10 Nos. AC composite coaches with air brake @ Rs. 104 lakhs ex.
     RCF (479/02-03 ,306/6-7 243/7-8, 312/8-9,350/9-10,417/10-11)


385   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 42 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹†¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ׫ŸÖßµÖ          ²ÖÖò›       BOND       96,60,00        75,82,92            1    20,77,07
     ÁÖêÖß/ÃÖÖ´ÖÖ−Ö †Öî¸ü ²ÖÎêú ¾Öî−Ö-230†¤ü¤ü
     230 Nos. general second class/ luggage- cum- brk van with air brk
     Rs. 42 lakhs ex. RCF (480/2-3 ,307/6-7 244/7-8, 313/8-9,351/9-
     10,418/10-11)

386   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 47 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ ÃÖê ‹†¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ ›ü²Ö»Ö-›êú¸ üÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ-    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       11,75,00             4          1    11,74,95
     25 †¤ü¤ü
     25 Nos. double decker coach with air br @ Rs. 47 lcs ex. RCF (482/02-
     03 160/3-4 & 216/4-5,308/6-7,352/9-10,419/10-11)
387   ê†Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 180 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ ÃÖê ‡Ô†Öê•Öß ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ ×»ÖŸÖ ¯ÖîÓ™Òß úÖ¸ ‹»Ö‹“Ö²Öß ²ÖÖò›          BOND       27,00,00        19,67,03            1     7,32,96
     -15 †¤ü¤ü
     15 Nos. EOG AC pantry car LHB @ Rs. 180 lakhs each ex. RCF
     (483/2-3,309/6-7 246/7-8, 315/8-9,353/9-10,420/10-11)

388   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 143 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê 15 †¤ü¤ü ‡†Öê•Öß ‹ÃÖß ú´¯ÖÖêו֙ü ×›²²Öê       ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        3,99,99        3,99,99            ..        ..
     ‹»Ö‹“Ö¾Öß
     15 Nos. EOG AC composite LHB @ Rs. 143 lcs each ex. RCF (485/2-                 ²ÖÖò›       BOND       17,45,01             ..          1    17,45,00
     3,311/6-7 248/7-8, 317/8-9,354/9-10,421/10-11)

389   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 130 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê 30 †¤ü¤ü ‹ÃÖ•Öß ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ÁÖêÖß ‹»Ö‹“Ö²Öß ¯ÖæÓ•Öß             Cap.        2,80,41        2,80,41            ..        ..
     ×›ü²²Öê
     30 Nos. SG Gl. cls LHB coaches @ Rs. 130 lcs each ex. RCF (493/2-                ²ÖÖò›       BOND       36,19,59             ..     33,09,07      3,10,52
     3,318/6-7 255/7-8, 324/8-9,360/9-10,427/10-11)
390   25 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê 150 †¤ü¤ü †Ö‡ÃÖß‹±ú ²ÖÖêאֵÖÖêÓ úÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö             ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        3,75,00        3,74,95           1         4
     Manufacture of 150 Nos. ICF bogies @ Rs. 2.5 lakhs/ bogie (495/2-3,
     320/6-7 257/7-8, 326/8-9,362/9-10,429/10-11)

391   800 ‹†Ö¸ü™üß ×´ÖŒÃÖ Ã™ü֍ú úÖ 95 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ´ÖêÓ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö.     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        7,60,00            4          1     7,59,95

     Coversion of 800 mixed stock of ART to air brake @ Rs. 95000 each
     (497/2-3,321/6-7 258/7-8, 327/8-9,363/9-10,430/10-11)


392   1200 ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ ´ÖêÓ 80000 ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê •ÖӐָüÖê¬Öß −Öß“Öê »ÖÖß ¯ÖÖ−Öß úß ™Óúß  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        9,60,00        2,15,04           1     7,44,95
     úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö
     Provision of corroion resistant underslung water tank in 1200 coaches
     @ Rs. 80000 per coach (498/2-3, 322/6-7 259/7-8, 328/8-9,364/9-
     10,431/10-11)

393   1000 ×›²²ÖÖêêÓ ´ÖêÓ 25000 ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê †Ö¯Ö֟֍úÖ»Öß−Ö ×−֍úÖÃÖß ×Ö›Íúß úÖ        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        2,50,00        1,70,03           1      79,96
     ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö
     Provision of emergency exit windows in 1000 coaches @ Rs. 25000/
     coach (499/2-3, 323/6-7 260/7-8, 329/8-9,365/9-10,432/10-11)
                                                           27.4.27
                                                           ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                              (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                        †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                   ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                        Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                      Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                          Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                         A - PROGRAMMED DELIVERIES
394   10 »ÖÖÖ ºþ ¯ÖÏŸµÖêú ×›²²Öê úß ¤ü¸ü ÃÖê 50 ´Öß»ÖÖ. ‹†Ö¸ü™üß / ‹†Ö¸‹´Ö‡Ô ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ      ´Öæ†Ö×−Ö DRF      5,00,00               4,99,92           1         7
     úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö
     Conversion of 50 MG ART/ ARME coaches @ Rs. 10 lcs each
     (500/02-03, 324/6-7 261/7-8, 330/8-9,366/9-10,433/10-11)

395   15 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê 118 †¤ü¤ü ”ûÖê»ÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ׫ŸÖßµÖ ÁÖêÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê         ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       5,40,00            3          1     5,39,96
     118 Nos. NG General IInd class coaches @ Rs. 15 lakhs (GB/41/02-                    ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö     SRSF      12,30,00        12,29,99            ..        1
     03 , 15/6-7 14/7-8, 331/8-9,367/9-10,434/10-11)

396   15 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê 39 ”ûÖê»ÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖ−Ö ÃÖÆü ׫ŸÖßµÖ ÁÖêÖß ×›²²Öê               ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,15,00            3          1     3,14,96
     39 Nos. NG Luggage cum IInd class coaches @ Rs. 15 lakhs each                     ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö     SRSF       2,70,00        2,69,99            ..        1
     (GB-42/02-03 ,16/6-7 15/7-8, 332/8-9,368/9-10,435/10-11)


397   ¸ê×›úÖ ÃÖê 80 †¤ü¤ü ¯ÖÖÃÖÔ»Ö ¾Öî−Ö/´ÖÖê™ü¸ü ÃÖÆü ¯ÖÖÃÖÔ»Ö ¾Öî−Ö ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ, ¸êúÖê±î ÃÖê,  ²ÖÖò›       BOND      42,40,00        31,44,36            1    10,95,63
     ¤ü¸ü ¹ý.53 »Ö֏Ö
     80 Nos. Parcel Van/ Motor -cum Parcel Van with Air Bk. Rs.53 lacs
     Ex.RCF (481/2-3,326/6-7 263/7-8, 334/8-9,370/9-10,437/10-11)


398   1200 ‹†Ö¸ü™üß/‹†Ö¸ü‹´Ö‡Ô ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›ü²²ÖÖë ¯Ö¸ü ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú úÖ ¸ê™üÒÖêü×±ú™ü´Öë™ü, ¤ü¸ü ¹ý.2     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      24,00,00         6,45,95           1    17,54,04
     »ÖÖÖ ¯ÖÏןÖ
     Retrofitment of air br on 1200 ART/ARME coaches Rs.2 lacs each
     (166/00-01, 327/6-7 264/7-8, 335/8-9,371/9-10,438/10-11)


399   25 †¤ü¤ü ¾ÖÖŸÖÖ ã ÃÖßÔ µÖÖ−Ö/‹ŒÃÖ ã ÃÖßÔ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›ü²²Öê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ, ÃÖ×›üúÖ ÃÖê,    ²ÖÖò›       BOND      23,75,00        17,00,04            1     6,74,95
     ¤ü¸ü ¹ý.95 »Ö֏Ö
     25 Nos. AC Chair car/Ex.chair coaches with air brake @ Rs.95 lakhs
     ex.ICF (511/3-4, 330/6-7 267/7-8, 338/8-9,374/9-10,441/10-11)


400   71 †¤ü¤ü •Öß‹ÃÖ/•Öß‹ÃÖÃÖß•Öê›ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›ü²²Öê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ, ÃÖ×›üúÖ ÃÖê, ¤ü¸ü ¹ý.41 ´Öæ†Ö×−Ö          DRF      29,11,00             8      20,01,00      9,09,92
     »Ö֏Ö
     71 Nos.GS/GSCZ coaches with air brake @ Rs 41 lacs ex.ICF (523/3-
     4,331/6-7 268/7-8, 339/8-9,375/9-10,442/10-11)
401   34 †¤ü¤ü †Öê‹“Ö‡Ô ×−Ö¸üßÖÖ µÖÖ−Ö ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ, ÃÖ×›üüúÖ ÃÖê, ¤ü¸ü ¹ý.42 »ÖÖÖ        ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       1,75,07        1,75,07            ..        ..

     34 Nos. OHE inspection car with air brake @ Rs.42 lacs ex ICF                     ²ÖÖò›       BOND      63,69,93             ..          1    63,69,92
     (513/03-04 ,333/6-7 270/7-8, 341/8-9,377/9-10,444/10-11)

402   ¸ê×›úÖ ÃÖê 181 †¤ü¤ü ¾ÖÖŸÖÖ 2/3 ×™üµÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›ü²²Öê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ, ¸ê Öê±î ÃÖê, ¤ü¸ü ²ÖÖò›         BOND     150,23,00        67,57,79            1    82,65,20
     ¹ý.83 »Ö֏Ö
     181 Nos. AC 2/3 Tier coaches with air brake @ Rs.83 lakhs ex RCF
     (500/03-04 ,334/6-7 271/7-8, 342/8-9,378/9-10,445/10-11)


403   344 †¤ü¤ü ¾Ö߯Ö߆ָü/¾Ö߯Öß‹“Ö ¯ÖÖÃÖÔ»Ö µÖÖ−Ö ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ, ¸êúÖê±î ÃÖê, ¤ü¸ü ¹ý.38      ²ÖÖò›       BOND     130,72,00        89,50,04            1    41,21,95
     »Ö֏Ö
     344 Nos. VPR/VPH parcel van with air brake @ Rs.38 lacs ex RCF
     (504/03-04 ,337/6-7 274/7-8, 345/8-9,379/9-10,446/10-11)


404   19 †¤ü¤ü ›ü²Ö»Ö ›êú¸ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›ü²²Öê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ, ¸êúÖê±î ÃÖê, ¤ü¸ü ¹ý.36 »ÖÖÖ      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       6,84,00            8          1     6,83,91

     19 Nos. Double Decker coach with air brake @ Rs.36 lacs Ex RCF
     (505/03-04,313/5-6 &341/6-7 278/7-8, 349/8-9,383/9-10,450/10-11)


405   40 †¤ü¤ü ¯Öï™üÒß úÖ¸ü ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ, ¸êúÖê±î ÃÖê, ¤ü¸ü ¹ý.55 »Ö֏Öü              ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       8,25,00            6           ..    8,24,94
     40 Nos. Pantry Car with air brake @ Rs.55 lacs ex RCF (503/03-04                    ²ÖÖò›       BOND      13,75,00             8          1    13,74,91
     ,342/6-7 279/7-8, 350/8-9,384/9-10,451/10-11)

406   10 †¤ü¤ü ‡Ô†Öê•Öß ¯ÖÖ¾Ö¸ü úÖ¸ü ‹»Ö‹“Ö²Öß, ¸êúÖê±î ÃÖê, ¤ü¸ü ¹ý.307 »ÖÖÖ               ²ÖÖò›       BOND      30,70,00        29,00,04            1     1,69,95
     10 Nos.EOG Power Car LHB Rs.307 lacs Ex RCF (256/4-5,345/6-7
     282/7-8, 353/8-9,385/9-10,452/10-11)
                                                          27.4.28
                                                          ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                     RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                              (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                       †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                   ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                       Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                     Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                          Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                         A - PROGRAMMED DELIVERIES
407   6 †¤ü¤ü ‡Ô†Öê•Öß ‹ÃÖß I ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›ü²²Öê, ¸êúÖê±î ÃÖê, ¤ü¸ü ¹ý.208 »ÖÖÖ               ²ÖÖò›  BOND     12,48,00               4,41,43           1     8,06,56
     6 Nos. EOG AC I Coach LHB Rs.208 lacs Ex RCF (520/3-4 ,346/6-7
     283/7-8,354/8-9,386/9-10,453/10-11)

408   3 †¤ü¤ü ‡Ô†Öê•Öß 2 ×™üµÖ¸ü ¾ÖÖŸÖÖ ‹ÃÖ‹»Ö†Ö¸ü ‹»Ö‹“Ö²Öß, ¸êúÖê±î ÃÖê, ¤ü¸ü ¹ý. 268 »ÖÖÖ ²ÖÖò›              BOND       8,04,00            8      8,00,00       3,92


     3 Nos. EOG 2 Tier AC SLR LHB 268 lacs Ex RCF (258/4-5,347/6-7
     284/7-8, 355/8-9,387/9-10,454/10-11)

409   6 †¤ü¤ü ‡Ô†Öê•Öß 3 ×™üµÖ¸ü ¾ÖÖŸÖÖ ‹ÃÖ‹»Ö†Ö¸ü ‹»Ö‹“Ö²Öß, ¸êúÖê±î ÃÖê, ¤ü¸ü ¹ý.269 »ÖÖÖ        ²ÖÖò›       BOND      16,14,00             8      16,00,00       13,92


     6 Nos. EOG 3 Tier Ac SLR LHB Rs.269 lacs Ex RCF (259/4-5, 348/6-
     7 285/7-8, 356/8-9,388/9-10,455/10-11)
410   ÃÖ×›úÖ / ¸ê×›úÖ ÃÖê 10 ÃÖê™ü 3-úÖê“Ö ÃÖê™ü ‹†Ö¸ü™üß/‹†Ö¸ü‹´Ö¾Öß úÖê´²ÖÖê (ï֙Ôü), ÃÖê,      ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       7,32,06        7,32,06            ..        ..
     ¤ü¸ü ¹ýü.5 ú¸üÖê›Í ¯ÖÏ×ŸÖ ÃÖê™ü
     10 Sets of 3 coach set ART/ARMV Combo (SPART) Rs.5 cr. per set                    ²ÖÖò›       BOND      42,67,94         8,00,02           1    34,67,91
     Ex ICF/RCF (263/4-5, 352/6-7 289/7-8, 360/8-9,392/9-10,459/10-11)


411   376 †¤ü¤ü Öî¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ úÖ ´Ö¬µÖÖ¾Ö×¬Ö ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö, ¤ü¸ü ¹ý.10 »ÖÖÖ / ×›ü²²ÖÖ      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      37,60,00        33,80,05            1     3,79,94
     Midlife rehab of 376 non coaches Rs.10 lacs/coach (529/34 ,354/6-7
     291/7-8, 362/8-9,394/9-10,461/10-11)

412   1000 †¤ü¤ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›ü²²ÖÖêÓ ´Öë ²ÖÖêÖß ´ÖÖˆÓ™ê›ü ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú úÖ ×¸ü™üÒ Öê×±ú™ü´Öë™ü, ¤ü¸ü ¹ý.2  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      20,00,00         2,94,56           1    17,05,43
     »ÖÖÖ / ×›ü²²ÖÖ
     Retrofitment of bogie mounted air brake on 1000 coaches Rs.2
     lacs/coach (526/3-4 ,355/6-7 292/7-8, 363/8-9,395/9-10,462/10-11)


413   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 3 †¤ü¤ü ¾ÖÖŸÖÖ. ã ÃÖßÔµÖÖ−Ö, ¹ý. 102 »ÖÖÖ              ²ÖÖò›       BOND       3,06,00            7          1     3,05,92
     3 Nos. ACCC coaches with air brake Rs. 102 lacs ex. ICF (534/4-
     5,359/6-7 296/7-8, 367/8-9,399/9-10,466/10-11)

414   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 152 †¤ü¤ü ¾ÖÖŸÖÖ. 2/3 ×™µÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê , ¹ý. 85         ²ÖÖò›       BOND     129,20,00        96,00,04            1    33,19,95
     »Ö֏Ö
     152 Nos. AC 2/3 tier coaches with air bk Rs. 85 lacs ex RCF (540/4-
     5,365/6-7 301/7-8, 372/8-9,404/9-10,471/10-11)

415   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 63 †¤ü¤ü ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ׫üŸÖßµÖ ÁÖêÖß ÃÖÆü »ÖÖê•Ö, ¹ý. 32        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      20,16,00        16,06,93            1     4,09,06
     »Ö֏Ö
     63 Nos. Genl II cl cum lug. with air bk Rs. 32 lacs ex RCF (541/4-
     5,366/6-7 302/7-8, 373/8-9,405/9-10,472/10-11)
416   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 420 †¤ü¤ü •ÖßÃÖ‹ÃÖß‹−Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê, ¹ý. 35 »ÖÖÖ         ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      127,00,00        43,78,66       17,75,39     65,45,95

     420 Nos. GSCN coaches with air bk Rs. 35 lacs ex RCF (542/4-                     ²ÖÖò›       BOND      50,00,00        16,48,03       30,00,00      3,51,97
     5,367/6-7 303/7-8, 374/8-9,406/9-10,473/10-11)
417   ê‹ÃÖ™üß›üßÃÖß ê ×»Ö‹ 18 †¤ü¤ü ¿Öî»Ö úÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ                          ²ÖÖò›       BOND       9,68,00            7          1     9,67,92
     Manufacture of 18 Nos. shells for KSTDC (552/4-5 377/6-7 313/7-8
     384/8-9,416/9-10,483/10-11)
418   1600 ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ ¯Ö¸ü ²ÖÖêÖß ´ÖÖˆÓ™ê›ü ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú úÖ ×¸ü™ÒÖê×± ™ü´ÖêÓ™ü, ¹ý. 1.5 »ÖÖÖ   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      24,00,00         8,52,66           1    15,47,33

     Retrofitment of bogie mounted air bk on 1600 coaches Rs. 1.5 lacs
     (553/4-5, 378/6-7 314/7-8 385/8-9,417/9-10,484/10-11)


419   376 Öî¸ü ¾ÖÖŸÖÖ. ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ, ¹ý. 12.5 »ÖÖÖ †Öî¸ü 24 ¾ÖÖŸÖÖ. ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ, ¹ý.      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      51,80,00        15,23,55            1    36,56,44
     20 »ÖÖÖ úÖ ´Ö¬µÖÖ¾ÖÛ¬Ö ¯Öã−ÖãÖÖÔ¯Ö−Ö
     Midlife rehabilitation of 376 nonAC coaches Rs. 12.5 lacs and 24 AC
     coaches Rs. 20 lacs (554/4-5, 379/6-7 315/7-8 386/8-9,418/9-
     10,485/10-11)

420   300 †−Öã¯ÖµÖÖêÖß ²Ö»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ úÖ ‹−Ö‹´Ö•Öß ¾Öî−Ö ´ÖêÓ ¯Ö׸¾ÖŸÖÔ−Ö, ¹ý. 3.6 »ÖÖÖ    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      10,80,00         4,94,67           1     5,85,32
     ¯ÖÏןÖ
     Conversn of 300 condemned BG coaches into NMG vans Rs. 3.6 lacs
     each (557/4-5, 382/6-7 318/7-8 389/8-9,421/9-10,488/10-11)
                                                       27.4.29
                                                       ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                  RAILWAY BOARD
                                  2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                           (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                   ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                      †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                    Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                  Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                       Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                      A - PROGRAMMED DELIVERIES
421   2 †¤ü¤ü ÃÖ“Ö»Ö ¯Öã»Ö ¯Ö¸üßÖÖ ‡úÖ‡µÖÖÓ, ¹ý. 5.5 ú¸üÖê›Í                   ²ÖÖò›  BOND     11,00,00                1,06           1    10,98,93
     2 Nos Mobile Bridge Inspection Units Rs. 5.5 Crs (564/4-5, 387/6-7
     321/7-8 392/8-9,424/9-10,491/10-11)

422   †Ö‡üÃÖß‹±ú ÃÖê 10 †¤ü¤ü ‹ÃÖß 2/3 ×™µÖ¸ü úÖê“Ö ‹†¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ ¹ý. 112 »ÖÖÖ         ²ÖÖò›       BOND      11,20,00         5,90,02           1     5,29,97


     10 Nos. AC 2/3 tier coaches with air bk Rs. 112 lacs ex ICF(624/5-6
     &389/6-7 323/7-8 394/8-9,426/9-10,493/10-11)

423   †Ö‡üÃÖß‹±ú ÃÖê 13 †¤ü¤ü ׫ŸÖßµÖ ÃÖ߆և‹ÃÖß ãÃÖá µÖÖ−Ö ‹†¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ ¹ý. 110        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      14,30,00             6          1    14,29,93
     »Ö֏Ö
     13 Nos. II Cl AC CC with air bk Rs. 110 lacs ex ICF(625/5-6 &390/6-7
     324/7-8 395/8-9,427/9-10,494/10-11)
424   †Ö‡ÃÖß‹±ú ÃÖê 628 †¤ü¤ü •Öß‹ÃÖÃÖß‹−Ö úÖê“Ö ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ ¹ý 50 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      144,00,00        59,64,01            ..   84,35,99
     ÃÖê
     628 Nos. GSCN coaches with air bk Rs. 50 lacs ex ICF(626/5-6                  ²ÖÖò›       BOND     170,00,00       165,24,01            1     4,75,98
     &391/6-7 325/7-8 396/8-9,428/9-10,495/10-11)

425   †Ö‡ÃÖß‹±ú ÃÖê 71 †¤ü¤ü •Öß‹ÃÖ / •Öß‹ÃÖ•Öê›ü úÖê“Ö ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ ¹ý 45 »ÖÖÖ úß     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      31,95,00             6      21,39,00     10,55,94
     ¤ü¸ü ÃÖê
     71 Nos. GS/GSZ coaches with air bk Rs. 45 lacs ex ICF(627/5-6
     &392/6-7 326/7-8 397/8-9,429/9-10,496/10-11)
426   †Ö‡ÃÖß‹±ú ÃÖê 60 †¤ü¤ü ‹ÃÖ‹»Ö†Ö¸ü úÖê“Ö ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ ¹ý 47 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      28,20,00             6      19,32,00      8,87,94


     60 Nos. SLR coaches with air bk Rs. 47 lacs ex ICF(628/5-6 &393/6-7
     327/7-8 398/8-9,430/9-10,497/10-11)
427   †Ö‡ÃÖß‹±ú ÃÖê 96 †¤ü¤ü ¸üÃÖÖê‡Ô ³Ö›üÖ¸ü µÖÖ−Ö ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ ¹ý 55 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      22,55,00        22,55,00            ..        ..
     96 Nos. Pantry car with air bk Rs. 55 lacs ex ICF(629/5-6 &394/6-7               ²ÖÖò›       BOND      30,25,00        27,60,02            1     2,64,97
     328/7-8 399/8-9,431/9-10,498/10-11)

428   †Ö‡ÃÖß‹±ú / †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 34 ÃÖê™ü 3 †¤ü¤ úÖê“Ö,ü ‹†Ö¸ü™üß/ú‹†Ö¸ü‹´Ö¾Öß «üµÖ ¹ý 5       ²ÖÖò›       BOND     170,00,00             ..     66,63,68    103,36,32
     ú¸üÖê›Í úß ¤ü¸ü ÃÖê
     34 sets of 3 coach set ART/ARMV Combo (SPART) Rs. 5 crs per set
     ex ICF/RCF(630/5-6 &395/6-7 329/7-8 400/8-9,432/9-10,499/10-11)


429   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê 30 †¤ü¤ü †Öê‹“Ö‡Ô ×−Ö¸üßÖÖ µÖÖ−Ö, ¤ü¸ü ¹ý.46 »ÖÖÖ      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      13,80,00             6          1    13,79,93
     30 Nos. OHE Inspn Car with air bk Rs. 46 lacs ex ICF(632/5-6 &397/6-
     7 330/7-8 401/8-9,433/9-10,500/10-11)

430   ²Ö߇ԋ´Ö‹»Ö ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê 750 †¤ü¤ü •Öß‹ÃÖÃÖß‹−Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›ü²²Öê, ¤ü¸ü ¹ý.50     ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      23,80,02        23,80,02            ..        ..
     »Ö֏Ö
     750 Nos. GSCN coaches with air bk Rs. 50 lacs ex BEML(633/5-6                  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      174,00,00       169,80,01            ..    4,19,99
     &398/6-7 331/7-8) 402/8-9,434/9-10,501/10-11)

                                                     ²ÖÖò›       BOND     177,19,98       152,00,01            1    25,19,96

431   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 518 †¤ü¤ü ‹ÃÖß II/III ×™µÖ¸ü úÖê“Ö ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ ¹ý 93 »ÖÖÖ       ²ÖÖò›       BOND     479,88,00       479,32,91            1      55,08

     516 Nos. AC II/III tier coaches with air bk Rs. 93 lacs ex RCF(635/5-6
     &400/6-7 333/7-8 404/8-9,436/9-10,503/10-11)
432   ¸êúÖê±î ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê 10 †¤ü¤ü •Öß‹ÃÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›ü²²Öê, ¤ü¸ü ¹ý.46 »ÖÖÖ       ²ÖÖò›       BOND       4,60,00            6          1     4,59,93
     10 Nos. GS coaches with air bk Rs. 46 lacs ex RCF(636/5-6 &401/6-7
     334/7-8 405/8-9,437/9-10,504/10-11)
433   ¸êúÖê±î ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê 50 †¤ü¤ü †Ö¸ü‹, ¤ü¸ü ¹ý.45 »ÖÖÖ                ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      10,50,00         6,15,79            ..    4,34,21
     50 Nos. RA Rs. 45 lacs with air bk ex RCF(639/5-6 &404/6-7 337/7-8               ²ÖÖò›       BOND      12,00,00        11,20,97            1      79,02
     408/8-9, 439/9-10,506/10-11)

434   ¸êúÖê±î ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê 15 †¤ü¤ü ¾Ö߯Ö߆ָ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›ü²²Öê, ¤ü¸ü ¹ý.50 »ÖÖÖ     ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       6,92,95        6,92,95            ..        ..
     15 VPR coaches with air brk Rs. 50 lacs ex. RCF(641/5-6 &406/6-7                ²ÖÖò›       BOND        57,05            ..          1      57,04
     339/7-8 410/8-9, 441/9-10,508/10-11)

435   ¸êúÖê±î ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê 45 †¤ü¤ü ‡Ô†Öê•Öß ‹ÃÖß 2-×™üµÖ¸ü ‹»Ö‹“Ö²Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›ü²²Öê,  ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      29,34,10        29,34,10            ..        ..
     ¤ü¸ü ¹ý.187 »Ö֏Ö
     45 Nos. EOG AC 2 tier LHB coaches with air brk Rs. 187 lacs ex.                 ²ÖÖò›       BOND      54,80,90             1          1    54,80,88
     RCF(645/5-6 &410/6-7 343/7-8 414/8-9,444/9-10,511/10-11)
                                                       27.4.30
                                                       ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                           (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                      ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                    †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                     Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                   Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                       Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                      A - PROGRAMMED DELIVERIES
436   50 ‡Ô‹´ÖµÖæ ´ÖÖê™ü¸ü úÖê“ÖÖêÓ ´ÖêÓ ¯Öã−Ö: ŸÖÖ¸ü »ÖÖÖ−ÖÖ                    ´Öæ†Ö×−Ö DRF      4,50,00                   6          1     4,49,93
     Re-cabling of 50 EMU motor coaches(648/5-6 &413/6-7 346/7-8
     417/8-9, 446/9-10,513/10-11)

437   200 ²Öß•Öß ¸üÖ•Ö¬ÖÖ−Öß ¾Ö ¿ÖŸÖÖ²¤üß úÖê“ÖÖêÓ úß ×¸±ú¸üײÖ×ÃÖÓÖ ¹ý 3.5 »ÖÖÖ          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        7,00,00        6,99,91           1         8
     Refurbishing of 200 BG Coaches inclu. Rajdhani & Shatabti Rs.3.5
     lacs(650/5-6 &415/6-7 348/7-8 419/8-9, 448/9-10,515/10-11)


438   500 úÖê“ÖÖë ´ÖêÓ ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú úß ×¸×± ™ü´ÖêÓ™ü ¹ý 1.5 »ÖÖÖ                  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        7,50,00        3,28,15           1     4,21,84
     Retrofitment of bogies mounted air brk. onn 500 coaches Rs.1.5
     lacs(651/5-6 &416/6-7 349/7-8 420/8-9, 449/9-10,516/10-11)


439   10000 ײÖ−ÖÖ ‹ÃÖß ¾Ö 1000 ‹ÃÖß úÖê“ÖÖë ´Öë †Ö¯Ö֟֍úÖ»Öß−Ö ÛÖ›Íúß Î´Ö¿Ö : ¹ý         ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        5,50,00         70,03           1     4,79,96
     3000 ¾Ö 25000 ¯ÖÏ×ŸÖ úÖê“Ö
     Fitment of emergency windows in (i) 1000 AC coaches Rs.25000 (ii)
     10000 Nos. AC Coaches Rs.3000 per coach(652/5-6 &417/6-7 350/7-
     8 421/8-9, 450/9-10,5

440   300 úÖê“ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ ÖÏß−Ö ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ¹ý 10 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê                ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       30,00,00             6          1    29,99,93
     Provision of green Toilets in 300 coaches Rs.10 lacs(654/5-6 &419/6-
     7 352/7-8 423/8-9, 452/9-10,519/10-11)

441   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê 12 †¤ü¤ü ‹ÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ - 119 »ÖÖÖ    ²ÖÖò›       BOND      14,28,00        13,00,03            1     1,27,96
     ¹ý¯ÖµÖê
     12 Nos. AC Composite coaches with air brk. @ Rs. 119 lacs ex.
     ICF(679/6-7 355/7-8 426/8-9, 455/9-10,522/10-11)

442   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê 410 †¤ü¤ü •Öß‹ÃÖ/•Öß‹ÃÖÃÖß•Öê›ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ ²ÖÖò›        BOND      188,60,00       138,71,02            1    49,88,97
     - 46 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     410 Nos. GS/GSCZ coaches with air brk.@ Rs. 46 lacs ex. ICF(680/6-
     7 356/7-8 427/8-9, 456/9-10,523/10-11)

443   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 330 †¤ü¤ü ׫ŸÖßµÖ ÁÖêÖß ÃÖÖ´ÖÖ−Ö ‹¾ÖÓ ÖÖ›Ô úÖê“Ö úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ - 50 »ÖÖÖ     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      165,00,00        98,00,03            1    66,99,96
     ¹ý¯ÖµÖê
     330 Nos. IInd Cl. lugg.-cum guard coach @ Rs. 50 lacs ex. ICF(681/6-
     7 357/7-8 428/8-9, 457/9-10,524/10-11)

444   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öß 20 †¤ü¤ü ¯ÖêÓ™ÒߍúÖ¸ü - 55 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê             ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       11,00,00             4          1    10,99,95
     20 Nos. Pantry Car with air brk. @ Rs. 55 lacs ex. ICF(682/6-7 358/7-
     8 429/8-9, 458/9-10,525/10-11)
445   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê 60 †¤ü¤ü ׿ָüÖê¯Ö׸ ˆ¯ÖÍú¸ü úÖ¸ü (›ü߇ԙüßÃÖß) - 212 »ÖÖÖ ´Öæ†Ö×−Ö        DRF      127,20,00        15,00,02            1   112,19,97
     ¹ý¯ÖµÖê
     60 Nos. OHE diesel hydraulic tower car (DHTC) under slung type with
     air brk. @ Rs. 212 lacs ex. trade(685/6-7 359/7-8 430/8-9, 459/9-
     10,526/10-11)

446   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê 60 †¤ü¤ü ׫ŸÖßµÖ ÁÖêÖß ‹ÃÖß “ÖêµÖ¸üúÖ¸ü - 105 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê ²ÖÖò›         BOND      63,00,00        41,50,01            1    21,49,98


     60 Nos. II Cl. AC Chair Car with air brk. @ Rs. 105 lacs ex. ICF(686/6-
     7 360/7-8 431/8-9, 460/9-10,527/10-11)
447   ¸ê»Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê 195 †¤ü¤ü ‹ÃÖß 2 ×™µÖ¸ü/3×™µÖ¸ü     ²ÖÖò›       BOND      189,15,00       180,66,04            1     8,48,95
     ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê - 97 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     195 Nos. AC 2 tier/3 tier coaches with air brk @ Rs. 97 lacs ex.
     RCF(688/6-7 362/7-8 433/8-9, 462/9-10,529/10-11)
448   ¸ê»Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ²Ö΍ú ¾ÖÖ»Öê 90 †¤ü¤ü ‹ÃÖßÃÖß›ü²»µÖæ ‹¾ÖÓ ‹ÃÖßÃÖß‹−Ö ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      26,26,63        26,26,63            ..        ..
     ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ - 40 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     90 Nos. ACCW CUM ACCN coach with air brk. @ Rs. 40 lacs ex.                   ²ÖÖò›       BOND      63,73,37        58,96,82            1     4,76,54
     RCF(689/6-7 363/7-8 434/8-9, 463/9-10,530/10-11)
449   ¸ê»Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê 225 †¤ü¤ü •Ö−Ö¸ü»Ö II ÁÖêÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß  ²ÖÖò›       BOND      90,00,00        64,46,05            1    25,53,94
     ×›²²Öê - 40 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     225 Nos. Genl. II Cl. coach with air brk. @ Rs. 40 lacs ex RCF(690/6-
     7 364/7-8 435/8-9, 464/9-10,531/10-11)
                                                           27.4.31
                                                           ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                     RAILWAY BOARD
                                      2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                               (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                        †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                    ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                        Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                      Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                           Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                          A - PROGRAMMED DELIVERIES
450   ¸ê»Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê 130 †¤ü¤ü ‹ÃÖ‹»Ö†Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê - ´Öæ†Ö×−Ö           DRF      13,25,62        13,25,62            ..        ..
     38 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     130 Nos. SLR coaches with air brk @ Rs. 38 lacs ex. RCF(691/6-7                     ²ÖÖò›       BOND      49,40,00        44,70,18            1     4,69,81
     365/7-8 436/8-9, 465/9-10,532/10-11)

451   ¸ê»Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ²Öê΍ú ¾ÖÖ»Öê 5 †¤ü¤ü ‡Ô†Öê•Öß ‹±ú‹ÃÖÃÖß•Öê›ü‹ÃÖß       ²ÖÖò›       BOND      11,30,00             4          1    11,29,95
     ‹»Ö‹“Ö²Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê - 248 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     5 Nos. EOG FSCZAC LHB with air brk @ Rs. 226 lacs ex. RCF(693/6-
     7 367/7-8 438/8-9, 467/9-10,534/10-11)
452   ¸ê»Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ²ÖÎêú 35 †¤ü¤ü ‡Ô†Öê•Öß ›ü²»µÖæ‹»Ö†Ö¸ü†Ö¸ü‹´Ö        ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      55,77,79        55,77,79            ..        ..
     ‹»Ö‹“Ö²Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ 309 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     35 Nos. EOG WLRRM LHB coaches with air brk Rs. 309 lacs ex.                       ²ÖÖò›       BOND      52,37,21             ..          1    52,37,20
     RCF(695/6-7 369/7-8 440/8-9, 468/9-10,535/10-11)

453   ¸ê»Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß úÖ¸üÖÖ−ÖÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê 25 †¤ü¤ü ‡Ô†Öê•Öß ‹ÃÖß 2 ×™µÖ¸ü ‹»Ö‹“Ö²Öß       ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      40,64,72        40,64,72            ..        ..
     ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê - 226 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     25 Nos. EOG AC 2 tier LHB coaches with air brk. @ Rs. 226 lacs ex.                   ²ÖÖò›       BOND      15,85,28             ..          1    15,85,27
     RCF(697/6-7 371/7-8 442/8-9, 470/9-10,537/10-11)
454   ¸ê»Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß úÖ¸üÖÖ−ÖÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ²Öê΍ú ¾ÖÖ»Öê 95 †¤ü¤ü ‡Ô†Öê•Öß‹ÃÖß 3 ×™µÖ¸ü ‹»Ö‹“Ö²Öß        ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      70,80,18        70,80,18            ..        ..
     ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê - 236 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     95 Nos. EOG AC 3 tier LHB coaches with air brk.@ Rs. 236 lacs ex.                    ²ÖÖò›       BOND     153,39,82       100,42,55            1    52,97,26
     RCF(698/6-7 372/7-8 443/8-9, 471/9-10,538/10-11)

455   ¸ê»Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê 3 †¤ü¤ü ‡Ô†Öê•Öß ‹»Ö‹“Ö²Öß           ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       5,08,03        5,08,03            ..        ..
     †Ö¸ü›üß‹ÃÖ†Öê ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß úÖ¸ü - 236 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     3 Nos. EOG LHB RDSO Staff car with air brk @ Rs. 236 lacs ex.                      ²ÖÖò›       BOND       1,99,97            ..          1     1,99,96
     RCF(699/6-7 373/7-8 444/8-9, 472/9-10,539/10-11)

456   909 ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ ¯Ö¸ü ¯Ö߯ÖßÃÖß ±Ë »ÖÖê×¸ÓÖ †Öî¸ü ‹ÃÖ‹ÃÖ ‡−Ö»Öê - 1.5 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      13,63,50        12,66,02            1      97,47
     ¯ÖÏ×ŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ
     Fitment of PVC flooring and SS Inlay on 909 coaches @ Rs. 1.5 lacs
     per coach(700/6-7 374/7-8 445/8-9, 473/9-10,540/10-11)


457   97 †¤ü¤ü ¿ÖŸÖÖ²¤üß †Öî¸ü ¸üÖ•Ö¬ÖÖ−Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ ÃÖ×ÆŸÖ ²Ö»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ úÖ       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,88,00        3,87,92           1         7
     ¸üß±ú¸ü ײֵÖ׸ӐÖ
     Refurbishing of BG coaches including Shatabdi and Rajdhani coaches
     on 97 Nos. @ Rs. 4 lacs(701/6-7 375/7-8 446/8-9, 474/9-10,541/10-
     11)

458   1000 ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ ¯Ö¸ü ²ÖÖêÖß “ÖœÍê Æã‹ ¾ÖÖŸÖ²ÖÎêú úÖ ¸üß™ÒÖê×± ™ü´ÖêÓ™ü - 2.5 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê ´Öæ†Ö×−Ö        DRF      25,00,00         4,00,03           1    20,99,96


     Retrofitment of bogie mounted air brk on 1000 coaches @ Rs. 2.5
     lacs(702/6-7 376/7-8 447/8-9, 475/9-10,542/10-11)

459   100 †¤ü¤ü †ÃÖê´²Ö»›ü †Ö‡Ô‹ß‹±ú ²ÖÖêÖß úÖ ×¾Ö×−Ö´ÖÖÔÖ - 2.5 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê               ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       2,50,00        2,49,91           1         8
     Manufacture of assembled ICF bogie-100 Nos @ Rs. 2.5 lacs(703/6-7
     377/7-8 448/8-9, 476/9-10,543/10-11)
460   ³ÖÖê¯ÖÖ»Ö ÃÖê Öî¸ü ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ ×»ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ úÖ ´Ö¬µÖÖ¾ÖÛ¬Ö ¯Öã−Ö¾ÖÖÔÃÖ 480 †¤ü¤ü -     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      66,00,00        58,29,03            1     7,70,96
     13.75 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     Midlife rehabilitation of Non-AC coaches at Bhopal 480 Nos. @ Rs.
     13.75 lacs(705/6-7 379/7-8 450/8-9, 478/9-10,545/10-11)


461   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ ´ÖêÓ †Û−Ö ´ÖÓ¤ü−Ö ê ×»Ö‹ ÃÖÖ‡ˆ †Öî¸ü ¯ÖÖ×™Ô¿Ö−Ö ±Ïê´Ö ¯Öî−Ö»Ö ê ×»Ö‹ ¸ê×ÃÖ−Ö    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      19,43,40         6,37,29           1    13,06,10
     ²ÖÖÓ›ê›ü £Ö´ÖÖòÃÖê×™ÓÖ ‹»Ö¯Öß ¿Ö߸ü »ÖÖÖ−ÖÖ - 2000 †¤ü¤ü
     Retroof Resin bonded thermst.LPSheet for side wall
     andpartitionframepanlg.for buildfire retardancy in coach 2000 Nos
     Rs.97170(708/6-7 381/7-8,480/9-10

462   ÃÖ²ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ ´ÖêÓ †Û−Ö ´ÖÓ¤ü−Ö ê ×»Ö‹ ÃÖß‹−Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›ü²²ÖÖêÓ úß ÃÖß™üÖêÓ †Öî¸ü ¾Ö£ÖÖêÔÓ ê  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      22,40,00         7,42,92           1    14,97,07
     ×»Ö‹ ¯ÖßµÖæ ±úÖê−Ö »ÖÖÖ−ÖÖ - 2000 †¤ü¤ü- 1.22 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     Retrofitment of PU foam for seats and berths of CN coaches for
     building fire retardancy in coaches 2000 Nos. @ Rs.1.22 lacs(709/6-
     7,453/8-9, 481/9-10,
                                                            27.4.32
                                                            ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                     RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                                (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                         †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                     ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                         Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                       Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                            Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                           A - PROGRAMMED DELIVERIES
463   ÃÖ³Öß ´ÖÖî•Öæ¤üÖ ‹ÃÖ‹»Ö†Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ ´ÖêÓ ×¾Öú»ÖÖÓÖ ¾µÖÛŒŸÖµÖÖêÓ ê ×»Ö‹ Óú¯ÖÖ™Ô´ÖêÓ™ü úß ´Öæ†Ö×−Ö       DRF       15,50,00          31,04           1    15,18,95
     ¾µÖ¾ÖãÖÖ - 500 †¤ü¤ü - 3.1 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     Provision of disabled person's compartment in all the existing SLR
     coaches 500 @ Rs.3.1 lacs(710/6-7 383/7-8 454/8-9, 482/9-
     10,549/10-11)

464   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ ê ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖÖêÓ úß ‹ú²ÖÖ¸üÖß ÃÖ±úÖ‡Ô - 3000 ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê - 2.6          ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       78,00,00        53,60,40            1    24,39,59
     »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     One time refurbishing of toilets of coaches @ 2.6 lacs - 3000
     coaches(712/6-7 385/7-8 456/8-9, 484/9-10,551/10-11)
465   ‡Ô‹´ÖµÖæ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ úß ÃÖêê Ó›Òß Ã™ê•Ö ´ÖêÓ ¾ÖÖŸÖ ÃÖïÖêÓ¿Ö−Ö ¯ÖϝÖÖ»Öß µÖãŒŸÖ ‹“ÖÃÖßÃÖß     ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       48,50,00        19,23,79        2,50,00     26,76,21
     ²ÖÖêאֵÖÖêÓ úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ - 9.7 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     Provision of HCC bogies with air suspension system in the secondary
     stage of EMU coaches @ Rs.9.7 lacs(714/6-7 387/7-8 458/8-9, 486/9-
     10,553/10-11)

466   ‡Ô‹´ÖµÖæ / ‹´Ö‡Ô‹´ÖµÖæ ´ÖÖê™ü¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ ´ÖêÓ ê²Ö»Ö Æî›ü ™ü×´ÖÔ−Öê¿Ö−Ö ¯ÖϝÖÖ»Öß úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ - ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        4,22,50        2,14,01           1     2,08,48
     1.69 »ÖÖÖ - 250 †¤ü¤ü
     Provision of Cable Head Termination arrangement in EMU/MEMU
     motor coaches @ Rs.1.69 lacs - 250 Nos.(715/6-7 388/7-8 459/8-
     9,487/9-10,554/10-11)

467   ‡Ô‹´ÖµÖæ / ´Öê´Öæ ÙüÖòú ´ÖêÓ ‹µÖ¸ü ›ÒÖµÖ¸ü úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ - 1.97 »ÖÖÖ - 500 †¤ü¤ü            ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        9,85,00        5,80,00           1     4,04,99
     Provision of Air Dryers in the EMU/MEMU stock @ Rs.1.97 lacs 500
     Nos.(716/6-7 389/7-8 460/8-9,488/9-10,555/10-11)

468   •Öß‹ÃÖÃÖß‹−Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ ´ÖêÓ †×ŸÖ׸ŒŸÖ µÖÖ¡Öß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ‹Ó - 2000 †¤ü¤ü - 22000           ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        4,40,00        4,38,00           1      1,99
     ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     Addl passenger amenities in GSCN coaches - 2000 Nos. 22000
     coach 718/6-7 391/7-8 462/8-9, 490/9-10,557/10-11)
469   ¯Öã¸üÖ−Öê ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ ×»ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖê úÖê “Ö´Öú֍ú¸ü ²ÖêÆüŸÖ¸ü ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ†ÖêÓ †Öî¸ü ÃÖÖ•Ö-     ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       21,70,00        21,69,91            1         8
     ÃÖ••ÖÖ ¾ÖÖ»Öê ´ÖÖò›ü»Ö ¸êúÖêÓ úÖ ×¾ÖúÖÃÖ 155 †¤ü¤ü - 14 »Ö֏Ö
     Devpmt of model rakes with enhanced amenities & aesthetics by
     Refurbishmt of old coaches non- AC 155 Nos. 14 lacs 719/6-7, 463/8-
     9, 491/9-10,558/1

470   ¯Öã¸üÖ−Öê ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ ×»ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖê úÖê “Ö´Öú֍ú¸ü ²ÖêÆüŸÖ¸ü ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ†ÖêÓ †Öî¸ü ÃÖÖ•Ö-     ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        8,10,00        8,09,96           1         3
     ÃÖ••ÖÖ ¾ÖÖ»Öê ´ÖÖò›ü»Ö ¸êúÖêÓ úÖ ×¾ÖúÖÃÖ 45 †¤ü¤ü - 90 »Ö֏Ö
     Devpmnt of model rakes with enhanced amenities and aesthetics by
     refurbishmnt of old coaches AC 45 Nos. Rs. 90 lacs 720/6-7, 492/9-
     10,559/10-11)

471   “ÖÖî¯Ö×ƵÖÖ ™üÖò¾Ö¸ü ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖêÓ úß Ö¸üߤü (²Ö»ÖÖ. Û¿Ö¸üÖê¯Ö׸ ˆ¯ÖÍú¸ü ×−Ö¸üßÖÖ úÖ¸êÓ) - 15 ´Öæ†Ö×−Ö         DRF       13,50,00             5          1    13,49,94
     †¤ü¤ü - 90 »ÖÖÖ ¹ý¯Ö‹
     Procurement of four wheelers tower Wagon (BG OHE Inspection cars)
     15 Nos. @ 90 lacs(721/6-7 394/7-8 465/8-9, 493/9-10,560/10-11)


472   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 10 †¤ü¤ü ‹“Ö‹“Ö¯Öß ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´Ö/ÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê - 185 »ÖÖÖ              ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       18,50,00             5          1    18,49,94
     ¹ý¯Ö‹
     10 Nos. HHP AC EMU M/C coaches @ Rs. 185 lacs ex. ICF(724/6-7
     397/7-8 468/8-9, 496/9-10,563/10-11)
473   ¤ã‘ÖÔ™ü−ÖÖ úß ÛãÖ×ŸÖ ´ÖêÓ µÖÖסֵÖÖêÓê úÖê ú´Ö ÃÖê ú´Ö “ÖÖê¸ü †Ö‹ ‡Ã֍ê ×»Ö‹ †Ö‡ÔÃÖß‹±ú        ×¾Ö×−Ö (1)    DF(1)      67,50,00        36,12,78        7,40,78     23,96,44
     ×›•ÖÖ‡−Ö ê ÃÖ³Öß Öî¸ü ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ»Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖÓê ´ÖêÓ úÖê“Ö ê ³Öߟָü úß ×± יӐÃÖ ´ÖêÓ
     ÃÖã¬ÖÖ¸ü - 2700 †¤ü¤ü - 2.5 »ÖÖÖ ¹ý¯Ö‹
     Modf.to interiors inICFdesign non-ACcoaches for reducing injuries to
     pasnger in case of accident-crash 2700 nos.Rs 2.5 lacs (728/6-
     7,567/10-11)

474   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú 110 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏ×ŸÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê 15 †¤ü¤ü ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö             ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       11,00,00             3           ..   10,99,97
     ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ×»ÖŸÖ ²ÖÎêú
     15 Nos.AC Ist with air brk. @ Rs.110 lacs ex. ICF (725/7-8 476/8-9,                    ²ÖÖò›      BOND       5,50,00            4          1     5,49,95
     505/9-10,572/10-11)
                                                         27.4.33
                                                         ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                  RAILWAY BOARD
                                  2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                            (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                   ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                       †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                 ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                      Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                    Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                        Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                       A - PROGRAMMED DELIVERIES
475   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú 130 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏ×ŸÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 30 †¤ü¤ü ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ×»ÖŸÖ     ´Öæ†Ö×−Ö DRF      38,50,00              37,16,02            ..    1,33,98
     ú´¯ÖÖêו֙ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     30 Nos.AC Composite coaches with air brk. @ Rs.130 lacs ex. ICF                  ²ÖÖò›       BOND      39,50,00             4          1    39,49,95
     (726/7-8 477/8-9, 506/9-10,573/10-11)

476   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ¹ý. 120 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 15 †¤ü¤ü ¾ÖÖŸÖÖ. 2/3 ™üßµÖ¸ü      ²ÖÖò›       BOND      18,00,00             4          1    17,99,95
     ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     15 Nos.AC 2T/3T coaches with air brk @ Rs.120 lacs ex. ICF (727/7-8
     478/8-9, 507/9-10,574/10-11)
477   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ¹ý. 56 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 495 †¤ü¤ü •Öß‹ÃÖÃÖß‹−Öü ÃÖ¾ÖÖ¸üß ²ÖÖò›           BOND     277,20,00             4          1   277,19,95
     ×›²²Öê
     495 Nos.GSCN coaches with air brk @ Rs.56 lacs ex. ICF (729/7-8
     480/8-9, 509/9-10,576/10-11)

478   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ¹ý. 50 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 515 †¤ü¤ü •Öß‹ÃÖ/•Öß‹ÃÖÃÖß•Ö›üü ²ÖÖò›            BOND     257,50,00        31,30,69      106,29,45     119,89,86
     ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     515 Nos. GS/GSCZ coaches with air brk @ Rs.50 lacs ex.ICF (730/7-
     8 481/8-9, 510/9-10,577/10-11)
479   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ¹ý. 65 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 15 †¤ü¤ü ¯Öî−™Òß úÖ¸ü          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       9,75,00            4          1     9,74,95
     15 Nos.Pantry car with air brk.@ Rs.65 lacs ex.ICF (731/7-8 482/8-9,
     511/9-10,578/10-11)
480   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ¹ý. 60 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 30 †¤ü¤ü ¯ÖµÖÔ™üú ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,60,00            2           ..    3,59,98


     30 Nos. Tourist coaches with air brk @ Rs. 60 lacs ex. ICF (732/7-8                ²ÖÖò›       BOND      14,40,00             4          1    14,39,95
     483/8-9, 512/9-10,579/10-11)
481   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ¯ÖÏŸµÖêú ¸êú (8x2=16) ´ÖêÓ 8 ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²ÖÖêÓ úÖê ×´Ö»Ö֍ú¸ü ú»ÖúŸÖÖ ´Öê™ÒÖê ê ¯ÖæÓ•Öß        Cap.     108,55,94        99,35,94            ..    9,20,00
     6 ¸êú -339.25 »ÖÖÖ ¹ýú. úß ¤ü¸ü ÃÖê
     6 Rakes of K Metro coaches comprising of 8 coaches on each rake                  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      54,08,06             ..     21,75,00     32,33,06
     (8x6=48) @ Rs.339.25 lacs ex. ICF (733/7-8 484/8-9, 513/9-
     10,580/10-11)

482   ²Ö߇ԋ´Ö‹»Ö ÃÖê ¹ý. 56 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 750 †¤ü¤ü •Öß‹ÃÖÃÖß‹−Ö        ²ÖÖò›       BOND     420,00,00       340,00,03       79,00,00       99,97
     ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     750 Nos. GSCN coaches with air brk @ Rs.56 lacs ex. BEML (734/7-
     8 485/8-9, 514/9-10,581/10-11)

483   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê ¹ý. 100 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 380 †¤ü¤ü ¾ÖÖŸÖÖ. 2/3        ²ÖÖò›       BOND     380,00,00       326,75,98       52,41,80       82,22
     ×™µÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ
     380 AC 2/3 tier coaches with air brk.@ Rs.100 lacs ex. RCF (735/7-8
     486/8-9, 515/9-10,582/10-11)

484   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê ¹ý. 107 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 110 †¤ü¤ü ‹ÃÖßÃÖß›ü²»µÖæ-      ²ÖÖò›       BOND     117,70,00             4      79,33,36     38,36,60
     ‹ÃÖßÃÖß‹−Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     110 Nos. ACCW-ACCN coach with air brk @ Rs.107 lacs ex. RCF
     (736/7-8 487/8-9, 516/9-10,583/10-11)
485   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê ¹ý. 40 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 570 †¤ü¤ü ׫ŸÖßµÖ ÁÖêÖß       ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      23,01,66        23,01,66            ..        ..
     ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     570 Nos.Genl.II class coach with air brk @ Rs.40 lacs ex. RCF (737/7-               ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      200,00,00       179,98,10            ..   20,01,90
     8 488/8-9, 517/9-10,584/10-11)
                                                      ²ÖÖò›       BOND       4,98,34            ..          1     4,98,33

486   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê ¹ý. 40 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 405 †¤ü¤ü               ²ÖÖò›       BOND     162,00,00       159,21,96            1     2,78,03
     ‹ÃÖ‹»Ö†Ö¸ü/‹ÃÖ†Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     405 Nos. SLR/SR coaches with air brk @ Rs.40 lacs ex. RCF (738/7-
     8 489/8-9, 518/9-10,585/10-11)
487   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê ¹ý. 52 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 15 †¤ü¤ü ×−Ö¸ü߁֝Öü î׸µÖê•Ö    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       7,80,00            4          1     7,79,95


     15 Nos. Inspection carriages with air brk @ Rs.52 lacs ex. RCF (739/7-
     8 490/8-9, 519/9-10,586/10-11)
                                                         27.4.34
                                                         ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                            (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                      †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                 ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                      Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                    Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                        Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                       A - PROGRAMMED DELIVERIES
488   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê ¹ý. 31 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 170 †¤ü¤ü ÃÖ×ÆŸÖ           ¯ÖæÓ•Öß Cap.     12,70,00              12,70,00            ..        ..
     ¾Ö߯ÖßµÖæ/¾Ö߯Öß‹“Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     170 Nos. VPU/VPH coaches with air brk. @ Rs.31 lacs ex. RCF                    ²ÖÖò›       BOND      40,00,00        36,16,81            1     3,83,18
     (740/7-8 491/8-9,520/9-10,587/10-11)

489   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê ¹ý. 200 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 41 †¤ü¤ü ÃÖ×ÆŸÖ ‡Ô†Öê•Öß       ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       9,14,88        9,14,88            ..        ..
     ‹ÃÖß ÃÖß²Öß ‹»Ö‹“Ö²Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     41 Nos. EOG FCZAC LHB coaches with air brk. @ Rs.200 lacs ex.                   ²ÖÖò›       BOND      82,00,00         6,97,86       7,14,09     67,88,05
     RCF (742/7-8 493/8-9,522/9-10,589/10-11)

490   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê ¹ý.200 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 15 †¤ü¤ü ÃÖ×ÆŸÖ ‡Ô†Öê•Öß       ²ÖÖò›       BOND      30,00,00        27,99,97            1     2,00,02
     ‹ÃÖß ÃÖß²Öß ‹»Ö‹“Ö²Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     15 Nos. EOG AC CB LHB coaches with air brk. @ Rs.200 lacs ex.
     RCF (743/7-8 494/8-9, 523/9-10,590/10-11)

491   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê ¹ý. 200 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 10 †¤ü¤ ÃÖ×ÆŸÖü ‡Ô†Öê•Öß       ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      19,65,52        19,65,52            ..        ..
     ‹±ú‹ÃÖß ‹»Ö‹“Ö²Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     10 Nos. EOG FAC LHB with air brk. @ Rs. 200 lacs ex. RCF (744/7-8                 ²ÖÖò›       BOND        34,48            ..          1      34,47
     495/8-9, 524/9-10,591/10-11)
492   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê ¹ý.200 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 10 †¤ü¤ü ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ     ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       6,71,70        6,71,70            ..        ..
     ‡Ô†Öê•Öß ‹ÃÖß 2 ×™µÖ¸ü ‹»Ö‹“Ö²Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     10 Nos. EOG AC 2 tier LHB coaches with air brk. @ Rs. 200 lacs ex.                 ²ÖÖò›       BOND      13,28,30             ..          1    13,28,29
     RCF (745/7-8 496/8-9,525/9-10,592/10-11)

493   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê ¹ý.200 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 65 †¤ü¤ü ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ     ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       6,13,90        6,13,90            ..        ..
     ‡Ô†Öê•Öß ‹ÃÖß 3 ×™µÖ¸ü ‹»Ö‹“Ö²Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê
     65 Nos. EOG AC 3 tier LHB coaches with air brk. @ Rs. 200 lacs ex.                 ²ÖÖò›       BOND     123,86,10        96,28,00            1    27,58,09
     RCF (746/7-8 497/8-9, 526/9-10,593/10-11)

494   ³ÖÖê¯ÖÖ»Ö ´ÖêÓ Öî¸ü-¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ ×»ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ úÖ ´Ö¬µÖÖ¾ÖÛ¬Ö-¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö-250 †¤ü¤ü  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      33,75,00        32,75,01            1      99,98
     13.5 »ÖÖÖ ¹ý.
     Mid-life rehabilitation of non-AC coaches at Bhopal - 250 Nos. Rs.13.5
     lacs (747/7-8 498/8-9, 527/9-10,594/10-11)

495   ³ÖÖê¯ÖÖ»Ö ´ÖêÓ ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ ×»ÖŸÖ ²Ö›Íß »ÖÖ‡−Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ úÖ ´Ö¬µÖÖ¾ÖÛ¬Ö-¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö-50  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      11,00,00         7,20,03           1     3,79,96
     †¤ü¤ü 22 »ÖÖÖ ¹ý.
     Mid-life rehabilitation of AC BG coaches at Bhopal-50 Nos. @ Rs. 22
     lacs (748/7-8 499/8-9, 528/9-10,595/10-11)
496   4 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏ×ŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê 110 ‹»Ö‹“Ö²Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ ´Ö ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       4,40,00            4          1     4,39,95
     ÃÖã¬ÖÖ¸ü
     Quality improvements in 110 LHB coaches (WR) @ Rs. 4 lacs/coach
     (749/7-8 500/8-9, 529/9-10,596/10-11)

497   300 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê -2 †¤ü¤ü ³ÖÖ¸üŸÖ ê ¸üÖ™үÖ×ŸÖ ÆêŸÖã ÃÖî»Öæ−Ö ×™Ë¾Ö−Ö úÖ¸ü ÃÖî™ü   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       6,00,00        5,99,95           1         4
     9000 †Öî¸ü 9001 úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö
     Replacement of Twin car set 9000 & 9001- Saloon for the President of
     India-2 Nos. @ Rs.300 lacs (750/7-8 501/8-9, 530/9-10,597/10-11)


498   20 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏ×ŸÖ úÖê“Ö úß ¤ü¸ü ÃÖê ÖŸÖÖµÖã ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ 92 ×›²²ÖÖêÓ úÖ ”ûÖê™üß †Ö´ÖÖ−Ö  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      18,40,00         8,80,01       2,50,00      7,09,99
     ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ ÃÖê ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯ÖÏ֯֝Ö
     Procurement of NG coaches against repolacement of overaged
     coaches-92 coaches @ Rs.20 lacs/coach (751/7-8 502/8-9, 531/9-
     10,598/10-11)

499   1.2 »ÖÖÖ ¹ý. »ÖÖ³ÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê 2500 ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ ¯Ö¸ü ²ÖÖêÖß ´ÖÖˆÓ™ê›ü ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      30,00,00        29,64,12            1      35,87
     úÖ ×¸™ÒÖê×± ™ü´ÖêÓ™ü
     Retrofitment of bogie mounted air brk. on 2500 coaches @ Rs. 1.2
     lacs approx. (752/7-8 503/8-9, 532/9-10,599/10-11)

500   ™üß‹»Ö †Öî¸ü ‹ÃÖß úÖê“Ö ´ÖêÓ †Ö¯ÖÖŸÖ »ÖÖ‡™üÖêÓ úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ-25000 ¹ý. ¯ÖÏ×ŸÖ úÖê“Ö úß ¤ü¸ü ´Öæ†Ö×−Ö        DRF      37,50,00        21,50,00       14,70,00      1,30,00
     ÃÖê 15000 †¤ü¤ü
     Provision of emergency lights in TL & AC coaches @ Rs.25000/- per
     coach-15000 coach (753/7-8 504/8-9, 533/9-10,600/10-11)
                                                       27.4.35
                                                       ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                           (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                     †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                    Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                  Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                       Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                      A - PROGRAMMED DELIVERIES
501   8100 ¹ý. ¯ÖÏ×ŸÖ úÖê“Ö úß ¤ü¸ü ÃÖê •Öß‹ÃÖ úÖê×“Ö•Ö ´ÖêÓ ŸÖßÃÖ¸ê ±î −Ö úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ-10000   ´Öæ†Ö×−Ö DRF      8,10,00               1,00,03           1     7,09,96
     †¤ü¤ü
     Provision of 3rd fan in GS coaches @ Rs.8100/- per coach-10000
     Nos. (754/7-8 505/8-9, 534/9-10,601/10-11)

502   ¸üÖ•Ö¬ÖÖ−Öß ¿ÖŸÖÖ²¤üß ê ‹ú ¸êú úß ÖÖ›Íß ×¾ÖªãŸÖ †Ö¯ÖæÙŸÖ ÆêŸÖã ×¾ÖªãŸÖ ÃÖé•Ö−Ö úß     ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       1,20,03        1,20,03            ..        ..
     ¯Ö׸¿ÖÖêÛ¬ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖãÖÖ-2 ÃÖî™ü 3 ú¸üÖê›Í
     Modified arrgt. of power generation for train power supply of one rake             ²ÖÖò›       BOND       1,79,97            ..          1     1,79,96
     Raj/Shatabadi - 2 sets @ Rs.3 Crs. (755/7-8 506/8-9, 535/9-
     10,602/10-11)

503   13.5 ú¸üÖê›Í ¹ý. (²ÖêµÖ¸ü ¿Öî»Ö úß »ÖÖÖŸÖ †Öî¸ü ›üß•Öß ÃÖî™ü úß 50% »Ö֐֟Ö) úß ¤ü¸ü    ²ÖÖò›       BOND      13,50,00             4          1    13,49,95
     ¯Ö¸ü ¯Öß™üß›üßÃÖß-19 úÖê“ÖÖêÓ ÆêŸÖ㠻֐•Ö¸üß ¯ÖµÖÔ™üú ÖÖ›Íß úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ
     Procurement of Luxury Tourist Train for PTDC-19 coaches @ Rs.13.5
     crs.(cost of bare shell & 50% cost of DG set) (756/7-8 507/8-9, 536/9-
     10,603/10-11)

504   “Ö»Ö ¯Öã»Ö ×−Ö¸üßÖÖ ‡úÖ‡Ô úÖ ¯ÖÏ֯֝Ö-6 †¤ü¤ü 5.5 ú¸üÖê›Í ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê         ²ÖÖò›       BOND       3,30,00            4          1     3,29,95
     Procurement of Mobile Bridge Inspection Unit-6 nos. @ Rs.5.5 cr.
     (757/7-8 508/8-9, 537/9-10,604/10-11)
505   µÖÖ¡Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ ´Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ê †−Öãæ»Ö ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ 200 †¤ü¤ü 10 »ÖÖÖ ¹ý. úß   ²ÖÖò›       BOND       5,00,00            4          1     4,99,95
     ¤ü¸ü ÃÖê
     Environment friendly toilets in passenger coaches-200 nos. @ Rs.10
     lacs (758/7-8 509/8-9,605/10-11)

506   ÖŸÖÖµÖã ´Öß™ü¸ü †Ö´ÖÖ−Ö úÖê“ÖÖêÓ úÖ ¯Ö׸¾ÖŸÖÔ−Ö/¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö-30 †¤ü¤ü-9.975 »ÖÖÖ ¹ý. úß  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       2,99,25            4          1     2,99,20
     ¤ü¸ü ÃÖê
     Conversion/rehabilitation of overaged MG coaches-30 nos. @
     Rs.9.975 lacs (759/7-8 510/8-9, 539/9-10,606/10-11)
507   2.6 ú¸üÖê›Í ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÃÖê ”ûÖê™üß †Ö´ÖÖ−Ö úÖê“ÖÖêÓ ÆêŸÖã ™ü߆Öê™üß (2 ±úß™ü  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       2,60,00          5,03           1     2,54,96
     †Ö´ÖÖ−Ö †Öî¸ü 2 ±úß™ü 6 ‡Ó“Ö †Ö´ÖÖ−Ö)
     TOT for NG coaches (2 fit gauge & 2 ft 6 inch gauge) from open
     market @ Rs.2.6 crs. (760/7-8 511/8-9, 540/9-10,607/10-11)


508   11000 •Öß ‹ÃÖ †Öî¸ü 5000 ‹ÃÖ‹»Ö†Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ ´êÓÖ Ö¤ü¤ß¤üÖ¸ü ÃÖß™ê ê(†−Öã¤üÖ−Ö    ×¾Ö×−Ö (1)     DF(1)     186,50,00       107,85,97            1    78,64,02
     úß ¯Öæ¸üú ´ÖÖӐÖê / †ÖÃŸÖ 2007)
     Cushioned seats in 11000 GS & 5000 SLR coaches (Suppl.25/Aug.07
     512/8-9,541/9-10,608/10-11)

509   11000 •Öß‹ÃÖÃÖß‹−Ö †Öî¸ü 2200 ‹ÃÖßÃÖß‹−Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêê ´Öê Ó †×ŸÖ׸ŒŸÖ »ÖÓ²Ö¾ÖŸÖ      ¯ÖæÓ•Öß       Cap.     100,00,02       100,00,02            ..        ..
     ¿ÖÖ׵֍úÖÓ‹Ó
     Additional longitudinal berths in 11000 GSCN and 2200 ACCN                   ²ÖÖò›       BOND     185,99,98             ..          1   185,99,97
     coaches (suppl.26/Aug.07 513/8-9, 542/9-10,609/10-11)


510   16000•Öß ‹ÃÖ †Öî¸ü ‹ÃÖ‹»Ö†Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖÖêÓ †Öî¸ü 17000 †−µÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      708,10,00       318,56,33            1   389,53,66
     ¾ÖÖÆü−ÖÖêÓ ´Öê ÓÃÖÖ´ÖאÖÏüµÖÖê úÖ ˆ®ÖµÖ−Ö
     Upgradation of materials in 16000 GS and SLR coaches and 17000
     other passenger coaching vehicles(suppl.27/Aug.07 514/8-9, 543/9-
     10,610/10-11)

511   ²Ö߇‹´Ö‹»Ö ÃÖê ׫ŸÖüßµÖ ÁÖêÖß úÖê“Ö - 175 †¤ü¤ü                        ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       2,00,02        2,00,02            ..        ..
     175 Nos.genl.2nd cl. coaches Rs.50 lacs ex. BEML (supple Nov 9/7-8,               ²ÖÖò›       BOND      85,49,98             ..          1    85,49,97
     515/8-9, 544/9-10,611/10-11)

512   ‹ÃÖ‹»Ö†Ö¸ü úÖê“ÖÖêÓ ´ÖêÓ Îê ¿Ö ²Ö±ú¸ü - 1000 †¤ü¤ü                      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      40,00,00          1,03           1    39,98,96
     Crash buffers on SLR coaches(1000 nos.) corrigend.-III (404a/7-8
     516/8-9, 545/9-10,612/10-11)
513   Ùê−Ö»ÖêÃÖ Ã™üᯙ úÖê“ÖÖêÓ úÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ (458 †¤ü¤ü †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê ¾Ö 200 †¤ü¤ü        ²ÖÖò›       BOND    1145,68,00             3          1   1145,67,96
     †Ö‡ÃÖß‹±ú ÃÖê)
     Manufacture of stainless steel coaches(458 Nos. ex. RCF and 200
     Nos. ex. ICF) suppl.Nov.pt 10/7-8 517/8-9, 546/9-10,613/10-11)
                                                        27.4.36
                                                        ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                  RAILWAY BOARD
                                  2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                            (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                   ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                       †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                 ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                     Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                   Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                        Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                       A - PROGRAMMED DELIVERIES
514   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ - ‹µÖ¸ü ²Öê΍ú ÃÖ×ÆŸÖ 65 †¤ü¤ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ÁÖêÖß úÖê“Öê•Ö 130      ´Öæ†Ö×−Ö DRF      45,50,00                   2           ..   45,49,98
     »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê úß ¤ü¸ü ÃÖê
     65 Nos. 1st cl coaches with air brk. @ Rs.130 lacs ex. ICF (877/08-                ²ÖÖò›       BOND      39,00,00        36,00,02            1     2,99,97
     09, 547/9-10,614/10-11)

515   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ - ‹µÖ¸ü ²Öê΍ú ÃÖ×ÆŸÖ 25 †¤ü¤ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ÁÖêÖß ¾ÖÖŸÖÖ. ú´Ö 2     ²ÖÖò›       BOND      37,00,00             3          1    36,99,96
     ×™µÖ¸ü ¾ÖÖŸÖÖ. úÖê“Öê•Ö 148 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê úß ¤ü¸ü ÃÖê
     25 Nos. 1st AC CUM 2 Tier AC Coaches with air brk. @ Rs. 148 lacs
     ex. ICF 878/8-9, 548/9-10,615/10-11)

516   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ - ‹µÖ¸ü ²Öê΍ú ÃÖ×ÆŸÖ 140 †¤ü¤ü 2 ×™µÖ¸ü / 3 ×™µÖ¸ ¾ÖÖŸÖÖ.      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      156,60,00             2           ..  156,59,98
     úÖê“Öê•Ö 144 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê úß ¤ü¸ü ÃÖê
     140 Nos. 2 Tier/3Tier AC coaches with air brk. @ Rs.144 lacs ex. ICF               ²ÖÖò›       BOND      45,00,00        41,25,00            1     3,74,99
     879/8-9,549/9-10,616/10-11)

517   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ - ‹µÖ¸ü ²Öê΍ú ÃÖ×ÆŸÖ 5 †¤ü¤ü ׫ŸÖßµÖ ÁÖêÖß ¾ÖÖŸÖÖ. ãÃÖßÔ µÖÖ−Ö   ²ÖÖò›       BOND       6,35,00            3          1     6,34,96
     127 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê úß ¤ü¸ü ÃÖê
     5 Nos. 2nd Cl. AC Chair car with air brk. @ Rs.127 lacs ex. ICF 880/8-
     9,550/9-10,617/10-11)
518   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ -Ö¸üß²Ö ¸ü£Ö ê ×»Ö‹ ²îÖšü−Öê úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ ÃÖ×ÆŸÖ 96 †¤ü¤ü     ²ÖÖò›       BOND      103,68,00             3          1   103,67,96
     ¾ÖÖŸÖÖ. úÖê“Ö ¤ü¸ü 108 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     96 Nos. AC coach with sitting accommodation for Garib Rath @
     Rs.108 lacs ex. ICF 881/8-9,551/9-10,618/10-11)

519   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 530 †¤ü¤ü •Öß‹ÃÖ / •Öß‹ÃÖÃÖß•Öß         ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      213,20,00       213,20,00            ..        ..
     úÖê“Öê•Ö ü 64 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê úß ¤ü¸ü ÃÖê
     530 Nos. GS/GSCZ coaches with air brk. @ Rs.64 lacs ex. ICF 882/8-                ²ÖÖò›       BOND      126,00,00       125,10,00            1      89,99
     9,552/9-10,619/10-11)

520   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 265†¤ü¤ü ‹ÃÖ‹»Ö†Ö¸ü›üß / ‹ÃÖ†Ö¸ü›üß       ²ÖÖò›       BOND      182,85,00        80,30,01            1   102,54,98
     úÖê“Öê•Ö ü 69 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê úß ¤ü¸ü ÃÖê
     265 Nos. SLRD/SRD coaches with air brk. @ Rs. 69 lacs ex. ICF
     883/8-9,620/10-11)

521   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 30 †¤ü¤ü ‡›üß•Öß ¾ÖÖŸÖÖ. 2 ×™µÖ¸        ²ÖÖò›       BOND      60,00,00             3          1    59,99,96
     ‹»Ö‹“Ö²Öß úÖê“Öê•Ö ü 200 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê úß ¤ü¸ü ÃÖê
     30 Nos. EOG AC 2 tier LHB coaches with air brk. @ Rs.200 lacs ex.
     ICF 884/8-9,554/9-10,621/10-11)
522   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ¯ÖÏŸµÖêú ¸êú (8x8=64)ú ´ÖêÓ 8 ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²ÖÖêÓ úÖê ×´Ö»Ö֍ú¸ü ú»ÖúŸÖÖ ´Öê™ÒÖê ê ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       54,28,00             2           ..   54,27,98
     6 ¸êú -339.25 »ÖÖÖ ¹ýú. úß ¤ü¸ü ÃÖê
     8 Rakes of K Metro coaches comprising of 8 coaches per                      ²ÖÖò›       BOND      162,84,00             3      93,89,52     68,94,45
     rake(8x8=64 coaches) @ Rs.339.25 lacs ex. ICF 885/8-9,555/9-
     10,622/10-11)

523   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ -‹µÖ¸ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 175 †¤ü¤ ¾ÖÖŸÖÖ. 1 Ùê−Ö»ÖêÃÖ Ã™üᯙ       ²ÖÖò›       BOND      348,25,00             3          1   348,24,96
     úÖê“Öê•Ö 199»ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê úß ¤ü¸ü ÃÖê
     175 Nos. AC I stainless steel coaches with air brk.@ Rs.199 lacs ex.
     ICF 886/8-9,556/9-10,623/10-11)

524   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ -‹µÖ¸ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 175 †¤ü¤ ¾ÖÖŸÖÖ. 1/2-×™µÖ¸ü Ùê−Ö»ÖêÃÖ      ²ÖÖò›       BOND      344,75,00        41,20,02            1   303,54,97
     Ùüᯙ úÖê“Öê•Ö 197 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê úßê ¤ü¸ü ÃÖê
     175 Nos. AC 1/II tier stainless steel coaches with air brk. @ Rs.197
     lacs ex. ICF 887/8-9,557/9-10,624/10-11)
525   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ -‹µÖ¸ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 350 †¤ü¤ ¾ÖÖŸÖÖ. 2-×™µÖ¸ü Ùê−Ö»ÖêÃÖ Ã™üᯙ ¯ÖæÓ•Öß         Cap.      50,16,02        50,16,02            ..        ..
     úÖê“Öê•Ö 197 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     350 Nos. AC 2 tier stainless steel coaches with air brk. Rs.197 lacs               ²ÖÖò›       BOND      639,33,98             ..          1   639,33,97
     ex. ICF 888/8-9,558/9-10,625/10-11)
526   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ -‹µÖ¸ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 175 †¤ü¤ü ¯Öî −™Òß úÖ¸ü Ùê−Ö»ÖêÃÖ Ã™üᯙ    ²ÖÖò›       BOND      288,75,00        89,65,01            1   199,09,98
     úÖê“Öê•Ö 165 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     175 Nos. Pantry car stainless steel coaches with air brk. Rs.165 lacs
     ex. ICF 889/8-9,559/9-10,626/10-11)
                                                       27.4.37
                                                       ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                  RAILWAY BOARD
                                  2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                           (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                   ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                      †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                    Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                  Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                       Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                      A - PROGRAMMED DELIVERIES
527   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ -‹µÖ¸ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 660 †¤ü¤ü ûÖָ߯ü Œ»ÖÖÃÖ Ã™ê−Ö»ÖêÃÖ Ã™üᯙ ¯ÖæÓ•Öß         Cap.      57,00,02        57,00,02            ..        ..
     úÖê“Öê•Ö 165 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     660 Nos. sleeper cl. stainless steel coaches with air brk. Rs.165 lacs             ²ÖÖò›       BOND    1031,99,98             ..          1   1031,99,97
     ex. ICF (890/8-9,560/9-10,627/10-11)

528   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ -‹µÖ¸ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 265 †¤ü¤ü ׫ŸÖßµÖ ÁÖêÖß Ã™ê−Ö»ÖêÃÖ Ã™üᯙ   ²ÖÖò›       BOND     437,25,00       224,85,04            1   212,39,95
     úÖê“Öê•Ö 165 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     265 Nos.2nd cl. stainless steel coaches with air brk. Rs.165 lacs ex.
     ICF 891/8-9,628/10-11

529   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›ü²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 135 †¤ü¤ü ‹ÃÖ ‹»Ö †Ö¸ü ›üß /‹ÃÖ †Ö¸ü     ²ÖÖò›       BOND     206,55,00        57,00,02            1   149,54,97
     ›üß Ã™ê−Ö»ÖêÃÖ Ã™üᯙ úÖê“Öê•Ö 153»ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     135 Nos. SLRD/SRD stainless steel coaches with air brk.Rs.153 lacs
     ex. ICF 892/8-9,562/9-10,629/10-11)

530    ²Öê´Ö»Ö −֐ָü -‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 25 †¤ü¤ü •Öß ‹ÃÖ ÃÖß ‹−Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê 60»ÖÖÖ      ²ÖÖò›       BOND      15,00,00             3          1    14,99,96
     ¹ý¯ÖµÖê
     25 Nos. GSCN coaches with air brk. Rs.60 lacs ex. BEML 893/8-
     9,563/9-10,630/10-11)
531   ²Öê´Ö»Ö −֐ָü -‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 525 †¤ü¤ü •Öß ‹ÃÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê 60»ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê      ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      11,20,02        11,20,02            ..        ..

     525 Nos. GS Coaches with air brk. Rs.60 lacs ex. BEML 894/8-                  ²ÖÖò›       BOND     303,79,98       222,00,01            1    81,79,96
     9,564/9-10,631/10-11)

532   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 30 †¤ü¤ü ¾ÖÖŸÖÖ. 2/3-×™µÖ¸ü ¾ÖÖŸÖÖ. ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê ²ÖÖò›       BOND      33,90,00             1      33,14,22       75,77
     113 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     30 Nos.AC 2/3 tier AC coaches with air brk. Rs.113 lacs ex. RCF
     895/8-9,565/9-10,632/10-11)

533   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 90 †¤ü¤ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÖŸÖÖ. ú´Ö 3-×™µÖ¸ü ¾ÖÖŸÖÖ.   ²ÖÖò›       BOND      97,20,00             3          1    97,19,96
     ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê 108 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     90 Nos. 1st AC cum 3 tier AC coaches with air brk. Rs.108 lacs ex.
     RCF 896/8-9,566/9-10,633/10-11)

534   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 155 †¤ü¤ü ‹ÃÖßÃÖß›ü²»µÖæ -ú´Ö -‹ÃÖßÃÖß ‹−Ö     ²ÖÖò›       BOND     184,45,00        93,89,25            1    90,55,74
     ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê 190 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     155 Nos. ACCW-CUM-ACCN coaches with air brk. Rs.190 lacs ex.
     RCF 897/8-9,567/9-10,634/10-11)

535   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - Ö¸üß²Ö ¸ü£Ö ê × »Ö‹ 330 †¤ü¤ ¾ÖÖŸÖÖ.3-×™µÖ¸ü ¿ÖÖ׵֍úÖ ÃÖ¾ÖÖ¸ß    ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      93,49,01        93,49,01            ..        ..
     ×›²²Öê 74 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     330 Nos. AC 3 tier sleeper coaches for Garib Rath Rs.74 lacs ex.                ²ÖÖò›       BOND     150,70,99             3          1   150,70,95
     RCF 898/8-9,568/9-10,635/10-11)
536   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - Ö¸üß²Ö ¸ü£Ö ê × »Ö‹ 90 †¤ü¤ ²ÖÎêú •Öê−Ö¸ê™ü¸ü úÖ¸ü ÃÖ×ÆŸÖ      ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      51,77,72        51,77,72            ..        ..
     ¾ÖÖŸÖÖ.׾֍ú»ÖÖÓÖ ±Ï ê−›ü»Öß ú´¯ÖÖ™Ô ´ÖêÓ™ü 199 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     90 Nos. brk.generator car with AC disabled friendly compartment for               ²ÖÖò›       BOND     127,32,28             2          1   127,32,25
     Garib Rath Rs.199 lacs ex. RCF 899/8-9,569/9-10,636/10-11)


537   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 1010 †¤ü¤ü •Öß‹ÃÖ / ׫ŸÖßµÖ ÁÖêÖß ›ê úÖê“Ö    ²ÖÖò›       BOND     454,50,00       136,00,02      222,01,20     96,48,78
     45 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     1010 Nos. GS/2nd cl. day coach with air brk. Rs.45 lacs ex. RCF
     900/8-9,570/9-10,637/10-11)
538   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 565 †¤ü¤ü ‹ÃÖ‹»Ö†Ö¸ü›üß / ‹ÃÖ†Ö¸ü›üß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ´Öæ†Ö×−Ö         DRF      248,60,00             3      61,94,48    186,65,49
     ×›²²ÖÖ 48 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     565 Nos. SLRD/SRD coaches with air brk. Rs.44 lacs ex. RCF 901/8-
     9,571/9-10,638/10-11)
539   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 610 †¤ü¤ü ׫ŸÖßµÖ ÁÖêÖß ¿ÖÖ׵֍úÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß     ²ÖÖò›       BOND     292,80,00             3          1   292,79,96
     ×›²²ÖÖ - 48 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     610 Nos.2nd cl. sleeper coaches with air brk. Rs.48 lacs ex. RCF
     902/8-9,572/9-10,639/10-11)
                                                       27.4.38
                                                       ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                  RAILWAY BOARD
                                   2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                           (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                     †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                    Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                  Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                       Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                      A - PROGRAMMED DELIVERIES
540   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 6 †¤ü¤ü ×−Ö¸üßÖÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ 103»ÖÖÖ     ´Öæ†Ö×−Ö DRF      1,03,00                   2           ..    1,02,98
     ºþ¯ÖµÖê
     6 Nos. AC Inspection carriages with air brk. Rs.103 lacs ex. RCF                ²ÖÖò›       BOND       5,15,00            3          1     5,14,96
     903/8-9,573/9-10,640/10-11)

541   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß -¾ÖÖŸÖ²ÖÎêú ¾ÖÖ»ÖÖ 25 †¤ü¤ü ×−Ö¸üßÖÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ / †−µÖ ¯ÖύúÖ¿Ö  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      14,75,00             3          1    14,74,96
     ˆ¯ÖµÖÖêÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ - 55 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
     25 Nos. inspection carriages/other light utilisation carriages with air
     brk.Rs.59 lacs ex. RCF 904/8-9,574/9-10,641/10-11)

542   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 115 †¤ü¤ü ¾Ö߯ÖßµÖæ / ¾Ö߯Öß‹“Ö úÖê“Öê•Ö 34»ÖÖÖ ´Öæ†Ö×−Ö       DRF      23,80,00        13,87,48            ..    9,92,52
     ºþ¯ÖµÖê
     115 Nos. VPU/VPH with air brk. Rs.34 lacs ex. RCF 905/8-9,575/9-                ²ÖÖò›       BOND      15,30,00        15,00,01            1      29,98
     10,642/10-11)

543   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 525 †¤ü¤ü ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ ×»ÖŸÖ 3 ×™µÖ¸ü Ùê−Ö»ÖêÃÖ   ²ÖÖò›       BOND    1065,75,00        50,54,26            1   1015,20,73
     Ùüᯙ úÖê“Öê•Ö 203 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     525 Nos.AC 3 tier stainless steel coaches with air brk Rs.203 lacs ex.
     RCF 906/8-9,576/9-10,643/10-11)
544   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 1100 †¤ü¤ü ׫ŸÖßµÖ ÁÖêÖß Ã™ê−Ö»ÖêÃÖ Ã™üᯙ     ²ÖÖò›       BOND    1815,00,00        82,80,38            1   1732,19,61
     úÖê“Öê•Ö 165 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     1100 Nos. sl. cl. stainless steel coaches with air brk.Rs.165 lacs ex.
     RCF 907/8-9,577/9-10,644/10-11)

545   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 440 †¤ü¤ü ׫ŸÖßµÖ ÁÖêÖß Ã™ê−Ö»ÖêÃÖ Ã™üᯙ     ²ÖÖò›       BOND     726,00,00        12,05,52            1   713,94,47
     úÖê“Öê•Ö 165 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     440 NOS. 2nd cl.stainless steel coaches with air brk.Rs.165 lacs ex.
     RCF 908/8-9,578/9-10,645/10-11)

546   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ ü220 †¤ü¤ü ‹ÃÖ‹»Ö†Ö¸ü›üß / ‹ÃÖ†Ö¸ü›üß        ²ÖÖò›       BOND     336,60,00        44,00,39            1   292,59,60
     Ùê−Ö»ÖêÃÖ Ã™üᯙ úÖê“Öê•Ö 153 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     220 Nos.SLRD/SRD stainless steel coaches with air brk.Rs.153 lacs
     ex. RCF 909/8-9,579/9-10,646/10-11)

547   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ ü100 †¤ü¤ü ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ×»ÖŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ú´Ö      ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       8,59,10        8,59,10            ..        ..
     ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ×»ÖŸÖ 3-×™µÖ¸ Ùê−Ö»ÖêÃÖ Ã™üᯙ úÖê“Öê•Ö 200 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     100 Nos.AC first cum AC 3 tier stainless steel coaches with air                 ²ÖÖò›       BOND     191,40,90             ..          1   191,40,89
     brk.Rs.200 lacs ex. RCF 910/8-9,580/9-10,647/10-11)
548   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ 100†¤ü¤ü úÖê“Öê•Ö 232 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê        ²ÖÖò›       BOND     200,00,00             3          1   199,99,96
     100 Nos.AC 2 tier cum 3 tier stainless steel coaches with air
     brk.Rs.200 lacs ex. RCF 911/8-9,581/9-10,648/10-11))
549   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ ü6†¤ü¤ü ‡›üß•Öß ‹ÃÖß ÃÖß ²Öß ‹»Ö‹“Ö²Öß úÖê“Öê•Ö  ²ÖÖò›       BOND      13,92,00         9,17,12       4,06,50       68,38
     232 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     6 Nos. EOG AC CB LHB coaches with air brk.Rs.232 lacs ex. RCF
     912/8-9,582/9-10,649/10-11)
550   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ ü45†¤ü¤ü ‡›üß•Öß ‹»Ö‹“Ö²Öß ›ü²»µÖã ‹»Ö †Ö¸ü     ¯ÖæÓ•Öß       Cap.     133,55,00       133,55,00            ..        ..
     †Ö¸ü ‹´Ö úÖê“Öê•Ö 299 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     45 Nos. EOG LHB WLRRM coaches with air brk. Rs.299 lacs ex.                   ²ÖÖò›       BOND       1,00,00            1          1      99,98
     RCF 913/8-9,583/9-10,650/10-11)

551   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ ü11†¤ü¤ü ‡›üß•Öß ‹±ú ‹ ÃÖß ‹»Ö‹“Ö²Öß úÖê“Öê•Ö   ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      23,35,64        23,35,64            ..        ..
     216 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     11 Nos.EOG FAC LHB coaches with air brk.Rs.218 lacs ex. RCF                   ²ÖÖò›       BOND        62,36            ..          1      62,35
     914/8-9,584/9-10,651/10-11)

552   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ ü25†¤ü¤ü ‡›üß•Öß ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ×»ÖŸÖ 2-×™µÖ¸      ²ÖÖò›       BOND      54,00,00        50,97,52            1     3,02,47
     ‹»Ö‹“Ö²Öß úÖê“Öê•Ö 216 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     25 Nos.EOG AC 2 tier LHB coaches with air brk.Rs.216 lacs ex. RCF
     915/8-9,585/9-10,652/10-11)
553   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ ü50†¤ü¤ü ‡›üß•Öß ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ×»ÖŸÖ 3-×™µÖ¸      ¯ÖæÓ•Öß       Cap.     109,99,98       109,99,98            ..        ..
     ‹»Ö‹“Ö²Öß úÖê“Öê•Ö 222 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     50 Nos.EOG AC 3 tier LHB coaches with air brk.Rs.222 lacs ex. RCF                ²ÖÖò›       BOND       1,00,02            2          1      99,99
     916/8-9,586/9-10,653/10-11)
                                                          27.4.39
                                                          ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                              (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                        †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                   ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                        Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                      Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                          Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                          A - PROGRAMMED DELIVERIES
554   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™ü¸üß - ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ ü3 †¤ü¤ü ‡›üß•Öß ‹»Ö‹“Ö²Öß †Ö¸ü ›üß ‹ÃÖ †Öê         ²ÖÖò›  BOND      6,60,00                  3          1     6,59,96
     ÙüÖ±ú úÖ¸ü úÖê“Öê•Ö
     3 Nos.EOG LHB RDSO staff car coaches with air brk.Rs.220 lacs
     ex.RCF 917/8-9,587/9-10,654/10-11)

555   324 †¤ü¤ü ‹ÃÖê´²Ö»›ü †Ö‡ÔÃÖß‹±ú ²ÖÖêאֵÖÖêÓ úÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ 2.5 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê              ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        8,10,00        8,09,91           1         8
     Manufacture of assembled ICF bogie-324 Nos.Rs.2.5 lacs 918/8-
     9,588/9-10,655/10-11)

556   3000 †¤ü¤ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›ü²²ÖÖêÓ ´Öë ²ÖÖêÖß ´ÖÖˆÓ™ê›ü ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú úÖ ×¸ü™üÒ Öê×±ú™ü´Öë™ü, ¤ü¸ü ¹ý.1.2  ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       36,00,00        10,00,01            1    25,99,98
     »Ö֏Ö
     Retrofitment of bogie mounted air brk.on 3000 coaches Rs.1.2 lacs
     919/8-9,589/9-10,656/10-11)
557   ³ÖÖê¯ÖÖ»Ö -60 †¤ü¤ü ²Öß•Öß ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ×»ÖŸÖ ¸ü×ÆŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ úÖ ´Ö¬µÖÖ¾ÖÛ¬Ö ¯Öã−ÖãÖÖÔ¯Ö−Ö ´Öæ†Ö×−Ö       DRF       14,40,00        14,39,91            1         8
     24 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     Mid-life rehabilitation of BG AC coaches at Bhopal-60 Nos.Rs.24 lacs
     920/8-9,590/9-10,657/10-11)

558   ³ÖÖê¯ÖÖ»Ö -500 †¤ü¤ü ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ×»ÖŸÖ ¸ü×ÆŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ úÖ ´Ö¬µÖÖ¾ÖÛ¬Ö ¯Öã−ÖãÖÖÔ¯Ö−Ö 16 ´Öæ†Ö×−Ö         DRF       80,00,00        79,99,92            1         7
     »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     Mid-life rehabilitation of non-AC coaches at Bhopal-500 nos. Rs.16
     lacs 921/8-9,591/9-10,658/10-11)
559   50 †¤ü¤ü ²Öß•Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖê úÖ ‹†Ö¸ü™üß / ‹†Ö¸ü‹´Ö‡ ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖê ´ÖÓê ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö        ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        6,00,00        5,99,91           1         8

     Conversion of BG coaches into ART/ARME coaches-50 nos. Rs.12
     lacs 922/8-9,592/9-10,659/10-11)

560   50 †¤ü¤ü ‹−Ö •Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ úÖ ´Ö¬µÖÖ¾ÖÛ¬Ö ¯Öã−ÖãÖÖÔ¯Ö−Ö †Öî¸ü ˆ− −ÖµÖ−Ö 8 »ÖÖÖ        ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        4,00,00         50,02           1     3,49,97
     ºþ¯ÖµÖê
     Mid-life rehabilitation & upgradation of NG coaches-50 nos. Rs.8 lacs
     923/8-9,593/9-10,660/10-11
561   2000†¤ü¤ü •Öß ‹ÃÖ ÃÖß ‹−Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖêÖ ´ÖêÓ µÖÖסֵÖÖêÓ ê ×»‹ †×ŸÖ׸ŒŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ†ÖêÓ       ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        4,40,00            3          1     4,39,96
     úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö 22 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     Provision of additional passenger amenities in GSCN coaches-2000
     nos. Rs..22 lac 924/8-9,594/9-10,661/10-11)
562   1000 ‹ÃÖß úÖêÖ“ÖÖêÓ ´ÖÖê²ÖÖ‡»Ö »Öî¯Ö™üÖ¯Ö “ÖÖÙ•ÖÖ ¯¾ÖÖ‡Ó™ü »ÖÖÖ−ÖÖ                  ²ÖÖò›      BOND       8,50,00            3          1     8,49,96
     Provision of mobile laptop charging points for 1000 AC coaches
     (Rs.25000/- each ) & 10000 non-AC coaches (Rs.6000/- each) 925/8-
     9,595/9-10,662/10-11)

563   500 ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê ´Öê †Ö¸ü-12 ÃÖê †Ö¸-13 ¸ê±Ï ß•Ö¸ê−™ü úÖ ¯Ö׸¾ÖŸÖÔ−Ö 1.25 »ÖÖÖ           ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        6,25,00         10,02           1     6,14,97
     ºþ¯ÖµÖê
     Conversion of R-12 to R-13 a refrigerant in 500 coaches Rs.1.25 lac
     926/8-9,596/9-10,663/10-11)

564   500 †¤ü¤ü †−›ü¸üûÖÓÖ úÖê“ÖÖêÓ ´ÖêÓ ¾ÖÖ¯֍ú/ˆÂÖ ¾ÖÖµÖã ¯ÖϾÖÖÆüú ‡úÖ‡ÔµÖÖêÓ ´ÖêÓ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö   ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        9,00,00        1,80,02       4,50,00      2,69,98

     Modification of evaporator/Heater Blower units in 500 underslung AC
     coaches Rs.1.8 lac 927/8-9,597/9-10,664/10-11)


565   18 ²Öß•Öß †Öî¸ü ‹´Ö•Öß ×¾Ö−Ö™ê•Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ê úÖ ¯ÖæÖÔºþ¯Ö ÃÖê ¯Öã−ÖÔãÖÖ¯Ö−Ö 35 »ÖÖÖ       ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        9,45,00        3,00,02           1     6,44,97
     ºþ¯ÖµÖê
     Complete rehabilitation of 18 BG & 9 MG vintage coaches Rs.35 lacs
     928/8-9,598/9-10,665/10-11)
566   24500 úÖê“ÖÖêÓ ê ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ¯ÖϝÖÖ»Öß ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ±Ï ê−›ü»Öß ²Ö−ÖÖ−ÖÖ                ²ÖÖò›      BOND     2450,00,00             3          1  2449,99,96
     Retrofitment of enviornment friendly coach toilet system on 24500
     coaches Rs.10 lacs 929/8-9,599/9-10,666/10-11)

567   †−µÖ áÖÖêŸÖÖêÓ ÃÖê 45 †¤ü¤ †Öê‹“Ö‡ úÖ¸ü (›üß‹“Ö™üßÃÖß ) 8 ›ü²»µÖæ 225 »ÖÖÖ ¹ý. úß          ²ÖÖò›      BOND      101,25,00             3          1   101,24,96
     ¤ü¸ü ÃÖê
     45 Nos. OHE cars (DHTC) 8 W Rs.225 lacs ex. other sources 930/8-
     9,600/9-10,667/10-11)
                                                        27.4.40
                                                        ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                   RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                            (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                      †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                 ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                     Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                   Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                        Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                       A - PROGRAMMED DELIVERIES
568   †−µÖ áÖÖêŸÖÖêÓ ÃÖê 35 †¤ü¤ †Öê‹“Ö‡ úÖ¸ü (›ü߇™üßÃÖß ) 4 ›ü²»µÖæ 210 »ÖÖÖ ¹ý. úß        ²ÖÖò›  BOND     73,50,00                  3          1    73,49,96
     ¤ü¸ü ÃÖê
     35 Nos. OHE cars(DETC)4 W Rs.210 lacs ex.other sources 931/8-
     9,601/9-10,668/10-11)

569   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ¾ÖÖ»Öê ‹ÃÖß-II ×™üµÖ¸ü ûÖָ߯ü ×›ü²²Öê (80 †¤ü¤ü), ¹ý.158 »ÖÖÖ     ²ÖÖò›      BOND      126,40,00             2      86,94,00     39,45,98


     AC-II tier sleeper coaches with air brakes (80 Nos). Rs.158 lakh ex
     ICF(992/9-10,670/10-11)

570   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê ›ü²»µÖµÖæ•Öß‹ÃÖÃÖß•Öê›ü - ‹ÃÖß / ›²»µÖæ•Öß‹ÃÖÃÖß / ›ü²»µÖæ•Öß‹ÃÖÃÖß•Öê›ü -      ²ÖÖò›      BOND      10,56,00             2      3,90,54      6,65,44
     ‹ÃÖß•Öê ‹ÃÖß ãÃÖßÔ µÖÖ−Ö (8 †¤ü¤ü), ¹ý.132 »Ö֏Ö
     WGSCZ-AC / WGSC / WGSCZ-ACJ AC chair cars (8 Nos), Rs.132
     lakh ex. ICF(993/9-10,671/10-11)

571   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ •Öß‹ÃÖ / •Öß‹ÃÖÃÖß•Öê›ü / ›ü²»µÖæ•Öß‹ÃÖÃÖß•Öê›ü•Öê ÃÖ¾ÖÖ¸üß   ²ÖÖò›      BOND      611,46,00             2     118,68,00     492,77,98
     ×›ü²²Öê (387 †¤ü¤ü), ¹ý.158 »Ö֏Ö
     GS / GSCZ / WGSCZJ coaches with air brake (387 Nos), Rs.158 lakh
     ex. ICF(994/9-10,672/10-11)
572   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê ´Öê™üÒ Öê ê ´ÖÖê™ü¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (105 †¤ü¤ü), ¹ý.373 »ÖÖÖ            ²ÖÖò›      BOND      391,65,00             2          1   391,64,97
     Metro Koklata motor coaches (105 Nos), Rs.373 lakh ex ICF(995/9-
     10,673/10-11)
573   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê ´Öê™üÒ Öê ê ™üÒü ê»Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (35 †¤ü¤ü), ¹ý.105 »ÖÖÖ           ²ÖÖò›      BOND      36,75,00             2          1    36,74,97
     Metro Kolkata trailor coaches (35 Nos), Rs.105 lakh ex ICF(996/9-
     10,674/10-11)

574   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ ‹ÃÖß-III ×™üµÖ¸ü ûÖָ߯ü ˆ®ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (62 †¤ü¤ü),   ²ÖÖò›      BOND      134,54,00             2      42,78,00     91,75,98
     ¹ý.217 »Ö֏Ö
     AC-III tier sleeper upgraded coaches with air brakes (62 Nos), Rs.217
     lakh ex ICF(997/9-10,675/10-11)

575   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ ˆ®ÖŸÖ ׫üŸÖßµÖ ÁÖêÖß ‹ÃÖß ãÃÖßÔ µÖÖ−Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (36   ²ÖÖò›      BOND      56,88,00             2          1    56,87,97
     †¤ü¤ü), ¹ý.158 »Ö֏Ö
     Second class AC chair car upgraded coaches with air brakes (36
     Nos), Rs.158 lakh ex ICF(998/9-10,676/10-11)
576   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ ˆ®ÖŸÖ ¯ÖîÓ™üÒ ß úÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (30 †¤ü¤ü), ¹ý.181 »ÖÖÖ  ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       54,30,00             2          1    54,29,97


     Pantry cars upgraded coaches with air brakes (30 Nos), Rs.181 lakh
     ex ICF(999/9-10,677/10-11)

577   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ׫üŸÖßµÖ ÁÖêÖß/פü¾ÖÃÖ ˆ®ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (210   ²ÖÖò›      BOND      363,81,00             2          1   363,80,97
     †¤ü¤ü), ¹ý.181 »Ö֏Ö
     General 2nd class/day upgraded coaches with air brakes (201 Nos),
     Rs.181 lakh ex ICF(1000/9-10,678/10-11)
578   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ •Öß‹ÃÖ‹»Ö†Ö¸ü›üß / •Öß‹ÃÖ†Ö¸ü›üß ˆ®ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (35 ²ÖÖò›         BOND      58,80,00             2      40,02,00     18,77,98
     †¤ü¤ü), ¹ý.168 »Ö֏Ö
     GSLRD/GSRD upgraded coaches with air brakes (35 Nos), Rs.168
     lakh ex ICF(1001/9-10,679/10-11)
579   ²Ö߇ԋ´Ö‹»Ö ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ ׫üŸÖßµÖ ÁÖêÖß Ã»Öָ߯ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (600 †¤ü¤ü),     ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      396,00,00             2          1   395,99,97
     ¹ý.66 »Ö֏Ö
     Second class sleeper coaches with air brakes (600 Nos), Rs.66 lakh
     ex BEML(1002/9-10,680/10-11)
580   ²Ö߇ԋ´Ö‹»Ö ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ׫üŸÖßµÖ ÁÖêÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (1545 †¤ü¤ü),    ´Öæ†Ö×−Ö     DRF     1019,70,00             2          1   1019,69,97
     ¹ý.66 »Ö֏Ö
     General second class coaches with air brakes (1545 Nos), Rs.66 lakh
     ex BEML(1003/9-10,681/10-11)
581   ¸êúÖê±î ÃÖê ¯ÖÏê•Öß›êÓ™ü ÃÖ»Öæ−Ö (2 †¤ü¤ü), ¹ý.150 »ÖÖÖ                     ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        2,99,00        2,99,00            ..        ..
     Pesident saloons ex RCF (2 Nos), Rs.150 lakh(1004/9-10,682/10-11)                 ²ÖÖò›      BOND         1,00            1          1        98
                                                         27.4.41
                                                         ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                             (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                       †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                  ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                      Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                    Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                         Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                        A - PROGRAMMED DELIVERIES
582   ¸êúÖê±î ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ ¾Ö߯Öß‹“Ö / ¾Ö߯Öß‹“Ö‹ŒÃÖ / ¾Ö߯ÖßµÖæ ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (125    ²ÖÖò›  BOND     48,75,00              13,00,00       32,76,50      2,98,50
     †¤ü¤), ¹ý.39 »Ö֏Ö
     VPH / VPHX / VPU coaches with air brake (125 Nos), Rs.39 lakh ex
     RCF(1005/9-10,683/10-11)

583   ¸üÖêúÖê±îú ÃÖê ‹ÃÖß-I ÁÖêÖß ˆ®ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (25 †¤ü¤ü), ¹ý.220 »ÖÖÖ            ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      17,18,17        17,18,17            ..        ..
     AC-I class upgraded coaches (25 Nos), Rs.220 lakh ex RCF(1006/9-                  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      33,00,00             ..          ..   33,00,00
     10,684/10-11)
                                                       ²ÖÖò›       BOND       4,81,83            ..          1     4,81,82

584   ¸üêúÖê±îú ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ ‹ÃÖß-I ÁÖêÖß ÃÖÆü ‹ÃÖß-II ×™üµÖ¸ü ˆ®ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (15  ²ÖÖò›       BOND      33,00,00             2          1    32,99,97
     †¤ü¤ü), ¹ý.220 »Ö֏Ö
     AC-I class cum AC-II tier upgraded coaches with air brakes (15 Nos),
     Rs.220 lakh ex RCF(1007/9-10,685/10-11)

585   ¸êúÖê±îú ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ ‹ÃÖß-II ×™üµÖ¸ü ˆ®ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (92 †¤ü¤ü), ¹ý.220     ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      30,48,64        30,48,64            ..        ..
     »Ö֏Ö
     AC-II tier upgraded coaches with air brakes (92 Nos), Rs.220 lakh ex                ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      102,40,00             1           ..  102,39,99
     RCF(1008/9-10,686/10-11)
                                                       ²ÖÖò›       BOND      69,51,36             ..          1    69,51,35

586   ¸êúÖê±îú ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ ‹ÃÖß-III ×™üµÖ¸ü ˆ®ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (95 †¤ü¤ü), ¹ý.220    ²ÖÖò›       BOND     209,00,00             2          1   208,99,97
     »Ö֏Ö
     AC-III tier upgraded coaches with air brakes (95 Nos), Rs.220 lakh ex
     RCF(1009/9-10,687/10-11)

587   ¸êúÖê±î ÃÖê ¯ÖÖ¾Ö¸üúÖ¸ü ›ü²»µÖæ‹»Ö†Ö¸ü†Ö¸ü‹´Ö (†Ó›ü¸üûÖÓÖ ÃÖ×ÆüŸÖ) ˆ®ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      37,50,00             2          1    37,49,97
     (15 †¤ü¤ü), ¹ý.250 »Ö֏Ö
     Power car WLRRM (incl underslung) upgraded coaches (15 Nos),
     Rs.250 lakh ex RCF(1010/9-10,688/10-11)

588   ¸êúÖê±îú ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ׫üŸÖßµÖ ÁÖêÖß/פü¾ÖÃÖ ˆ®ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (545   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      986,45,00             2          1   986,44,97
     †¤ü¤ü), ¹ý.181 ŸÖ֏Ö
     General second class/day upgraded coaches with air brakes (545
     Nos), Rs.181 lakh ex RCF(1011/9-10,689/10-11)

589   ¸êúÖê±îú ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ •Öß‹ÃÖ‹»Ö†Ö¸ü›üß / •Öß‹ÃÖ†Ö¸ü›üß ˆ®ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (235 ´Öæ†Ö×−Ö         DRF      396,48,00             2          1   396,47,97
     †¤ü¤ü), ¹ý.168 »Ö֏Ö
     GSLRD/GSRD upgraded coaches with air brakes (235 Nos), Rs.168
     lakh ex RCF(1012/9-10,690/10-11)

590   ¸êúÖê±îú ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ ׫üŸÖßµÖ ÁÖêÖß ‹ÃÖß ã ÃÖßÔ µÖÖ−Ö ‹»Ö‹“Ö²Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (38 ²ÖÖò›       BOND      81,70,00        25,00,00       31,21,61     25,48,39
     †¤ü¤ü),
     Second class AC chair car LHB coaches with air brakes (38 Nos),
     Rs.215 lakh ex RCF(1013/9-10,691/10-11)

591   ¸êúÖê±îú ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ ¯ÖÖ¾Ö¸üúÖ¸ü ‹»Ö‹“Ö²Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (25 †¤ü¤ü), ¹ý.329    ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      75,81,26        75,81,26            ..        ..
     »Ö֏Ö
     Power car LHB coaches with air brakes (25 Nos), Rs.329 lakh ex                   ²ÖÖò›       BOND       6,43,74            ..          1     6,43,73
     RCF(1014/9-10,692/10-11)

592   ¸êúÖê±î ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ ‹ÃÖß-II ×™üµÖ¸ü ‹»Ö‹“Ö²Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (38 †¤ü¤ü),       ²ÖÖò›       BOND      89,68,00        72,58,89       12,32,01      4,77,10
     ¹ý.236 »Ö֏Ö
     AC-II tier LHB coaches with air brakes (38 Nos), Rs.236 lakh ex
     RCF(1015/9-10,693/10-11)
593   ¸êúÖê±îú ÃÖê ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ×ÆüŸÖ ‹ÃÖß-III ×™üµÖ¸ü ‹»Ö‹“Ö²Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (10 †¤ü¤ü),      ²ÖÖò›       BOND      19,50,00        17,99,95            1     1,50,04
     ¹ý.195 »Ö֏Ö
     AC-III tier LHB coaches with air brakes (10 Nos), Rs.195 lakh ex
     RCF(1016/9-10,694/10-11)

594   †−µÖ ÄÖÖêŸÖÖêÓ ÃÖê ´Öê™üÒ Öê ê ´ÖÖê™ü¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (84 †¤ü¤ü), ¹ý.373 »ÖÖÖ          ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       4,00,01        4,00,01            ..        ..
     Metro Kolkata motor coaches (84 Nos), Rs.373 lakh ex other                     ²ÖÖò›       BOND     309,31,99             ..          1   309,31,98
     sources(1017/9-10,695/10-11)
595   †−µÖ ÄÖÖêŸÖÖêÓ ÃÖê ´Öê™üÒÖêü êú ™üÒüê»Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (84 †¤ü¤ü), ¹ý.105 »ÖÖÖ         ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       6,00,01        6,00,01            ..        ..
     Metro Koklata trailor coaches (84 Nos), Rs.105 lakh ex other                    ²ÖÖò›       BOND      82,19,99             ..          1    82,19,98
     sources(1018/9-10,696/10-11)
                                                                 27.4.42
                                                                 ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                        RAILWAY BOARD
                                        2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                                    (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                       ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                            †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                         ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                              Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                            Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                                Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                               A - PROGRAMMED DELIVERIES
596   †ÃÖêÓ²Ö»›ü ÃÖ×›üúÖ ²ÖÖêאֵÖÖêÓ úÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö (500 †¤ü¤ü), ¹ý.3 »ÖÖÖ                       ´Öæ†Ö×−Ö DRF      15,00,00               9,14,00       4,00,00      1,86,00
     Manufacture of assembled ICF bogies (500 Nos), Rs.3 lakh(1019/9-
     10,697/10-11)

597   ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²ÖÖêÓ ê ²Öê›Íê ´ÖêÓ ²ÖÖêÖß ´ÖÖˆÓ™ê›ü ¾ÖÖŸÖ ²ÖÎêú úÖ ×¸ü™üÒ Öê×±ú™ü´ÖêÓ™ü  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      36,00,00        13,82,41        2,50,00     19,67,59
     (300 ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê), ¹ý.1.2 »Ö֏Ö
     Retrofitment of bogie mounted air brakes on existing fleet of air brake
     coaches (3000 coaches), Rs.1.2 lakh(1020/9-10,698/10-11)


598   ²Ö›Íß »ÖÖ‡−Ö ‹ÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²ÖÖêÓ úÖ ´Ö¬µÖÖ¾Ö×¬Ö ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö (130 †¤ü¤ü), ¹ý.24 »ÖÖÖ             ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      31,20,00             2          1    31,19,97
     ¯ÖÏ×ŸÖ ×›ü²²ÖÖ
     Midlife rehabilitation of AC broad gauge coaches (130 Nos), Rs.24
     lakh per coach(1021/9-10,699/10-11)

599   úÖ¸üÖÖ−ÖÖêÓ ´ÖêÓ ²Ö›Íß »ÖÖ‡−Ö ê Öî¸ü-‹ÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²ÖÖêÓ úÖ ´Ö¬µÖÖ¾Ö×¬Ö ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö (1130         ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      180,80,00       122,60,24            1    58,19,75
     †¤ü¤ü), ¹ý.16 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ×›ü²²ÖÖ
     Midlife rehabilitation of non-AC broad gauge coaches in workshops
     (1130 Nos), Rs.16 lakh per coach(1022/9-10,700/10-11)


600   úÖêדÖÓÖ Ã™ü֍ú úÖ ¤ã‘ÖÔ™ü−ÖÖ ¸üÖÆüŸÖ ¸ê»ÖÖÖ›Íß / ¤ã‘ÖÔ™ü−ÖÖ ¸üÖÆüŸÖ דÖ׍úŸÃÖÖ ˆ¯ÖÍú¸ü ÖÖ›Íß ´Öê ´Öæ†Ö×−Ö            DRF      19,50,00         4,29,01       4,00,00     11,20,99
     ¯Ö׸ü¾ÖŸÖÔ−Ö (150 †¤ü¤ü), ¹ý.13 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ×›ü²²ÖÖ
     Conversion of coaching stock into accident relief train / accident relief
     medical equipment train (150 Nos), Rs.13 lakh per coach(1023/9-
     10,701/10-11)

601   ”ûÖê™üß »ÖÖ‡−Ö êú ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²ÖÖêÓ úÖ ´Ö¬µÖÖ¾Ö×¬Ö ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö ¾Ö ˆ®ÖµÖ−Ö (115 †¤ü¤ü), ¹ý.8           ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       9,20,00         48,01           1     8,71,98
     »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ×›ü²²ÖÖ
     Midlife rehabilitation & upgradation of narrow gauge coaches (115
     Nos), Rs.8 lakh per coach(1024/9-10,702/10-11)
602   ‹ÃÖ‹ÃÖ ´ÖÖò›Ëü¶æ»Ö¸ü ™üÖòµÖ»Öê™ü úÖ ×¸ü™üÒ Öê×±ú™ü´ÖêÓ™ü (200 ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê), ¹ý.6 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ         ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      12,00,00             2          1    11,99,97
     ×›ü²²ÖÖ
     Retrofitment of SS modular toilets (200 coaches), Rs.6 lakh per
     coach(1025/9-10,703/10-11)

603   ׿ָüÖê¯Ö׸ ¯Öî¸üÖ´Öß™ü¸ü ´ÖÖ¯Ö−Ö ¯ÖϝÖÖ»Öß ê ÃÖÖ£Ö †Öê‹“Ö‡Ô ×¸úÖ×›ÔÓÖ ÃÖÆü ™êÙü úÖ¸ü úÖ           ²ÖÖò›       BOND      23,61,00             2          1    23,60,97
     ¯ÖÏÖ¯ÖÖ (−Öê¡ÖÖ úÖ¸ü) (1 †¤ü¤ü), ¹ý. 23.61 ú¸üÖê›üÍ ¯ÖÏ×ŸÖ ‡úÖ‡Ô
     Procurement of OHE recording-cum-test car equipped with OHE
     parameters measurement system (NETRA car) (1 No), Rs.23.61
     crore per unit (1026/9-10,704/

604   ¯ÖÖ¾Ö¸ü úÖ¸ü ´ÖêÓ î™ê×»Ö×™ú ú−Ö¾Ö™Ô¸ü (50 †¤ü¤ü), ¹ý. 5.5 »ÖÖÖ                        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       2,75,00        1,50,01       1,20,00       4,99
     Catalytic converter in power car (50 Nos), Rs.5.5. lakh(1027/9-
     10,705/10-11)
605   ûÖָ߯ü ×›²²ÖÖêÓ ´ÖêÓ ´ÖÖê²ÖÖ‡»Ö / »Öî¯Ö™üÖò¯Ö “ÖÖוÖÔÓÖ ê ¯¾ÖÖ‡Ó™ü »ÖÖÖ−ÖÖ (5000 †¤ü¤ü), ¹ý.         ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       1,80,01        1,80,01            ..        ..
     32000 ¯ÖÏ×ŸÖ ×›²²ÖÖ
     Mobile/laptop charging points in sleeper coaches (5000 Nos),                            ²ÖÖò›       BOND      14,19,99             ..          1    14,19,98
     Rs.32000 per coach(1028/9-10,706/10-11)

606   ´ÖÖê²ÖÖ‡»Ö “ÖÖוÖÔÓÖ ¯¾ÖÖ‡Ó™ü ¾Ö ²Ö£ÖÔ ¯Ö¸ü ¯ÖœÍ−Öê úß »ÖÖ‡™ü (3000 ‹ÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öêü), ¹ý.          ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        30,01         30,01            ..        ..
     1 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ×›²²ÖÖ
     Mobile charging point cum berth reading lights (3000 AC coaches),                         ²ÖÖò›       BOND      29,69,99             ..          1    29,69,98
     Rs.1 lakh per coach(1029/9-10,707/10-11)

607   ‹−Ö•Ö߇ԋ±ú ¸êúÖêêÓ ÆêŸÖã ´Ö¬µÖÖ¾ÖÛ¬Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Ö¸ü´´ÖŸÖ ¾Ö ‹ÃÖß †Öî¸ü ײֻ֕Öß ê ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖêÓ úÖ        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      56,00,00         4,80,01       8,00,00     43,19,99
     ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö (7 †¤ü¤ü ), ¹ý. 8 ú¸üÖê›Í ¯ÖÏ×ŸÖ ¸üêú
     Midlife life special repair with provision of AC & electric doors for
     NGEF rakes (7 Nos), Rs. 8 crore per rake(1030/9-10,708/10-11)


608   ¯ÖÏÖêÖÏÖ´Ö µÖÖêµÖ »ÖÖ‡™ü ‹×´Ö×™ÓÖ ›üÖµÖÖê›ü †Ö¬ÖÖ׸ŸÖ ÖÓŸÖ¾µÖ ²ÖÖê›Ô (5000 ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öêü), ¹ý. ¯ÖæÓ•Öß              Cap.      14,30,00        14,30,00            ..        ..
     1.25 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ×›²²ÖÖ †Öî¸ü ÆüÖ£Ö ´ÖêÓ ¸üÖ−Öê ¾ÖÖ»ÖÖ ×¸´ÖÖê™ü
     Programmable light emitting diode based destination boards (5000                          ²ÖÖò›       BOND      48,32,50             ..          1    48,32,49
     coaches), Rs.1.25 lakh/coach & hand held remote(1031/9-10,709/10-
     11)
                                                          27.4.43
                                                          ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                              (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                       †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                   ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                       Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                     Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                          Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                         A - PROGRAMMED DELIVERIES
609   −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö ˆ®ÖŸÖ ×¾ÖÛ¿Ö×™ü ê †−Öãºþ¯Ö ¯ÖÖ−Öß úß ™Óúß úÖ ×¸™ÒÖê×± ™ü´ÖêÓ™ü (2000         ´Öæ†Ö×−Ö DRF      16,00,00                  2          1    15,99,97
     ÃÖ²ÖÖ¸üß×›²²Öêü), ¹ý. 80000 ¯ÖÏ×ŸÖ ×›²²ÖÖ
     Retrofitment of water tank to latest upgraded specification (2000
     coaches), Rs. 80000 per coach(1032/9-10,710/10-11)

610   ¾ÖÖŸÖ²ÖÎêú ¯ÖϝÖÖ»Öß ´ÖêÓ Ã™ê−Ö»ÖêÃÖ Ã™üᯙ ¯ÖÖ‡Ô¯Ö úÖ ×¸™ÒÖê×±™ü´ÖêÓ™ü (2000 ÃÖ²ÖÖ¸üß ×›²²Öêü), ¹ý. ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       25,00,00         7,43,05           1    17,56,94
     1.25 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ×›²²ÖÖ
     Retrofitment of stainless steel pipes in air brake system (2000
     coaches), Rs.1.25 lakh/coach(1033/9-10,711/10-11)

611   ˆ““Ö Ö×ŸÖ ÃÖê»±ú ¯ÖÏÖê¯Öê»›ü ›üß•Ö»Ö ‡»ÖêÛŒ™Òú ¤ã‘ÖÔ™ü−ÖÖ ¸üÖÆüŸÖ ¸ê»ÖÖÖ›Íß ¾Ö ¤ã‘ÖÔ™ü−ÖÖ ¸üÖÆüŸÖ  ²ÖÖò›      BOND      165,00,00             2          1   164,99,97
     דÖ׍ ŸÃÖÖ ¾ÖÖÆü−Ö (10 †¤ü¤ü ), ¹ý. 16.5 ú¸üÖê›Í ¯ÖÏ×ŸÖ 3 ×›²²ÖÖ ÃÖê™ü
     High speed self propelled diesel electric accident relief trains cum
     accident relief medical vans (10 Nos), Rs.16.5 crore/3 coach
     set(1034/9-10,712/10

612   †−µÖ ÄÖÖêŸÖÖêÓ ÃÖê Û¿Ö¸üÖê¯Ö׸ ˆ¯ÖÍú¸ü úÖ¸ü (›ü߇ԙüßÃÖß) 8-¯Ö×ƵÖÖ (45 †¤ü¤ü ), ¹ý. 500       ²ÖÖò›      BOND      225,00,00             2          1   224,99,97
     »Ö֏Ö
     Overhead equipment car (DETC) 8-wheeler (45 Nos), Rs.500 lakh ex
     other sources(1035/9-10,713/10-11)
613   ÃÖӍú¸êü»Ö ›üß‹´ÖµÖæ ×¾Ö×−Ö´ÖÖÔÖ úÖ¸üÖÖ−Öê ÃÖê ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›üß‹´ÖµÖæ ´ÖÖê™ü¸ü úÖê“Ö, ¤ü¸ü ¹ý.    ²ÖÖò›      BOND      184,00,00          1,00       10,00,00    173,99,00
     4.60 »ÖÖÖ - 40 †¤ü¤ü
     HHP DMU Motor Coaches @ Rs.460 lakhs ex. Sankrail DMU
     Manufacturing Factory - 40 Nos(suppl.Aug'10,87/10-11)

614   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú 335 †¤ü¤ ‹»Ö‹“Ö²Öß ‹ÃÖß úÖê“Ö ¹ý. 310 »ÖÖÖ                        ²ÖÖò›      BOND     1038,50,00             1      25,00,00   1013,49,99
     335 Nos. LHB AC coaches Rs.310 lakhs ex. ICF(1147/10-11)

615   ÃÖӍú¸ê»Ö ›üß‹´ÖµÖæ ×¾Ö×−Ö´ÖÖÔÖ ±î Œ™ü¸üß ÃÖê ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›üß‹´ÖµÖæ ™üÒüê»Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê, ¤ü¸ü   ²ÖÖò›      BOND      120,00,00          1,00           1   119,98,99
     ¹ý.100 »ÖÖÖ - 120 †¤ü¤ü
     HHP DMU Trailer Coaches @ Rs.100 lakhs ex. Sankrail DMU
     Manufacturing Factory - 120 Nos(suppl.Aug'10,88/10-11)

616   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú 60 †¤ü¤ ‹»Ö‹“Ö²Öß ‹ÃÖß úÖê“Ö ¹ý. 165 »ÖÖÖ                         ²ÖÖò›      BOND      99,00,00             1          1    98,99,98
     60 No.LHB Non-AC coaches Rs.165 lakhs ex. ICF(1148/10-11)


617   ¸üÖµÖ²Ö¸êü»Öß ÃÖê ‹ÃÖß ‹»Ö‹“Ö²Öß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²ÖÖêÓ úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö, ¤ü¸ü ¹ý.250 »ÖÖÖ - 60       ²ÖÖò›      BOND      150,00,00          1,00      107,51,78     42,47,22
     †¤ü¤ü
     Provision of AC LHB coaches @ Rs.250 lakhs ex Raebareli - 60
     Nos(suppl.Aug'10,89/10-11)
618   ê†Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 400 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ ÃÖê ¯ÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ¯ÖîÓ™Òß úÖ¸ ‹»Ö‹“Ö²Öß -60 †¤ü¤ü         ²ÖÖò›      BOND      240,00,00             1          1   239,99,98


     60 Nos. LHB power car and power car cum pantry car Rs.400 lacs ex.
     ICF(1149/10-11)
619   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú 160 †¤ü¤ †Ö‡ÔÃÖß‹±ú ú−Ö¾ÖêÓ¿Ö−Ö»Ö ‹ÃÖß úÖê“Ö ¹ý. 177 »ÖÖÖ                ²ÖÖò›      BOND      283,20,00             1          1   283,19,98
     160 Nos. ICF conventional AC coaches Rs.177 lakhs ex. ICF(1150/10-
     11)

620   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú 460 †¤ü¤ †Ö‡ÔÃÖß‹±ú ú−Ö¾ÖêÓ¿Ö−Ö»Ö −Ö−Ö-‹ÃÖß úÖê“Ö ¹ý. 90 »ÖÖÖ              ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      414,00,00             1          1   413,99,98
     460 Nos.ICF conventional non-AC coaches Rs.90 lakhs ex.
     ICF(1151/10-11)

621   ³Öê»Ö 440 †¤ü¤ •Öß‹ÃÖ úÖê“Ö ¹ý. 73 »ÖÖÖ                               ²ÖÖò›      BOND      321,20,00             1     251,00,00     70,19,99
     440 Nos. GS coaches Rs.73 lacs ex. BEML(1152/10-11)

622   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú 335 †¤ü¤ ‹»Ö‹“Ö²Öß ‹ÃÖß úÖê“Ö ¹ý. 310 »ÖÖÖ                        ²ÖÖò›      BOND     1687,50,00             1     433,32,21    1254,17,78
     675 Nos. LHB AC coaches Rs.250 lacs ex. RCF(1153/10-11)

623   ê†Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 180 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ ÃÖê ײÖ−ÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ ×»ÖŸÖ úÖê“Ö ‹»Ö‹“Ö²Öß -122        ²ÖÖò›      BOND      219,60,00             1      19,93,32    199,66,67
     †¤ü¤ü
     122 Nos. LHB non-AC coaches Rs.180 lakhs ex. RCF(1154/10-11)
                                                         27.4.44
                                                         ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                             (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                       †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                  ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                      Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                    Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                         Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                        A - PROGRAMMED DELIVERIES
624   ê†Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 370 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ ÃÖê ‡Ô†Öê•Öß ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ ×»ÖŸÖ ¯ÖîÓ™Òß úÖ¸ ‹»Ö‹“Ö²Öß ²ÖÖò›           BOND     351,50,00             1     141,79,05     209,70,94
     -95 †¤ü¤ü
     95 Nos. LHB power car and power car cum pantry car Rs.370 lacs ex.
     RCF(1155/10-11)

625   †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê 300 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ ÃÖê ‹†¸ü ²ÖÎêú ÃÖ×ÆŸÖ ›ü²Ö»Ö-›êú¸ üÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ- ²ÖÖò›            BOND     150,00,00             1      74,39,58     75,60,41
     50 †¤ü¤ü
     50 Nos. LHB double decker coaches Rs.300 lacs ex.RCF(1156/10-
     11)

626   ¸êúÖê±î ÃÖê 155 ¯ÖÖ¸ü´¯Ö׸ú ‹ÃÖß úÖê“Ö ¹ý 136 »ÖÖÖ                        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      240,25,00             1      93,94,60    146,30,39
     155 Nos.ICFconventional AC coaches Rs.136 lacs ex. RCF(1157/10-
     11)
627   ¸êúÖê±î ÃÖê 1790 ¯ÖÖ¸ü´¯Ö׸ú ײÖ−ÖÖ ‹ÃÖß úÖê“Ö ¹ý 63 »ÖÖÖ                    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF     1127,70,00             1          1   1127,69,98
     1790 Nos. conventional non-AC coaches Rs.63 lacs ex. RCF(1158/10-
     11)

628   30 †¤ü¤ü ¾Ö߯Ö߆ָü ¸êúÖê±î ÃÖê, ¤ü¸ü ¹ý.70 »ÖÖÖ                          ²ÖÖò›       BOND      21,00,00             1      19,41,07      1,58,92
     30 Nos. VPR Rs. 70 lacs ex. RCF(1159/10-11)

629   1350 †¤ü¤ü †ÃÖê´²Ö»›ü †Ö‡ÔÃÖß‹±ú ²ÖÖêÖß úÖ ×¾Ö×−Ö´ÖÖÔÖ - 3.4 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê            ¯ÖæÓ•Öß      Cap.       4,08,00        4,08,00            ..        ..
     Manufacture of assembled ICF bogies-1350 nos. Rs.3.4 lacs                      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      27,20,00         3,06,00       15,00,00      9,14,00
     each(1160/10-11)
                                                       ²ÖÖò›       BOND      14,62,00             ..          ..   14,62,00

630   3000 ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖêÓ ¯Ö¸ü ²ÖÖêÖß “ÖœÍê Æã‹ ¾ÖÖŸÖ²ÖÎêú úÖ ¸üß™ÒÖê×± ™ü´ÖêÓ™ü - 1.2 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      36,00,00             1          1    35,99,98
     ¯ÖÏŸµÖêú
     Retrofitment of bogie mounted air brks on existing fleet of air
     brk.coaches-3000 coaches Rs.1.2 lac per coach(1161/10-11)

631   150 ‹ÃÖß úÖê“ÖÖë úÖ ´Ö¬µÖ •Öß¾Ö−Ö ¯Öã−ÖÔ¾ÖÃÖ−Ö ¹ý 60 »ÖÖÖ                     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      90,00,00         8,64,00           1    81,35,99
     Midlife rehab.of AC BG coaches-150 nos. Rs.60 lac per
     coach(1162/10-11)

632   1650 ײÖ−ÖÖ ‹ÃÖß úÖê“ÖÖë úÖ ´Ö¬µÖ •Öß¾Ö−Ö ¯Öã−ÖÔ¾ÖÃÖ−Ö ¹ý 20 »ÖÖÖ                 ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      330,00,00        67,20,00      113,00,00     149,80,00
     Midlife rehab.of non-AC BG coaches in workshops-1650 nos.Rs.20
     lacs per coach(1163/10-11)
633   2000 úÖê“ÖÖêÓ úß ×¸±ú¸üײÖ×ÃÖÓÖ ¹ý 8 »ÖÖÖ                            ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      160,00,00             1      59,79,97    100,20,02
     Refurbishment of 2000 coaches Rs.8 lacs (ex.POH cost)(1164/10-11)


634   209 úÖê“ÖÖêÓ ´ÖêÓ †×−Ö ¾Ö ¬Öã´ÖÏ úÖ ¯ÖŸÖÖ »ÖÖÖ−Öê ¾ÖÖ»Öß ¯ÖϝÖÖ»Öß 2 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÏ×ŸÖ    ×¾Ö×−Ö (4)     DF(4)     10,00,00             1          1     9,99,98
     Prov.of comprehensive fire and smoke detection system in 500
     coaches Rs.2 lac/coach(1165/10-11)
635   10000 úÖê“ÖÖêÓ ´Öë ‹»Ö‡Ô›üß †Ö¬ÖÖ׸üŸÖ Ö−ŸÖ¾µÖ ²ÖÖê›Ô ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö, ¤ü¸ü ¹ý.1.25 »ÖÖÖ       ×¾Ö×−Ö (1)     DF(1)     125,00,00             1      15,00,00    109,99,99
     Set of programmable LED based destination boards in 10000 coaches
     Rs.1.25 lacs(1166/10-11)
636   498 †¤ü¤ü ‹ÃÖß 2 ×™µÖ¸ü ×›²²ÖÖêÓ úß Ö´ÖŸÖÖ ²ÖœÍÖ−ÖÖ ¹ý. 8 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ               ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      39,84,00             1          1    39,83,98
     Capacity enhancement of AC 2 tier coaches-498 coaches Rs.8 lac per
     coach(1167/10-11)

637   ™üß‹»Ö †Öî¸ü ‹ÃÖß úÖê“Ö ´ÖêÓ †Ö¯ÖÖŸÖ »ÖÖ‡™üÖêÓ úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ-25000 ¹ý. ¯ÖÏ×ŸÖ úÖê“Ö úß ¤ü¸ü ´Öæ†Ö×−Ö         DRF      37,50,00             1      2,00,00     35,49,99
     ÃÖê 15000 †¤ü¤ü
     Provision of emergency light in TL & AC coaches 15000 coaches
     Rs.25000/- per coach(1168/10-11)
638   100 ¸üüÖ•Ö¬ÖÖ−Öß ¾Ö ¿ÖŸÖÖ²¤üß ê ¯ÖÖ¾Ö¸ü úÖ¸ü ´ÖêÓ 500 ê¾Öß‹ ú−Ö¾Ö™Ô¸ü ¹ý 150 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ²ÖÖò›          BOND     150,00,00             1          1   149,99,98


     500 KVA bulk converter for power cars of Rajdhani/Shatabdi trains-
     100 nos.Rs.150 lac per set(1169/10-11)

639   ‹†¸ü ÛïÖÏÓÖ ¾Ö ˆ¤üÖÏ Öî×ŸÖ•Ö ›î´¯Ö¸ü²ÖÖêÖß úß ×¸™ÒüÖ×±ú™ü´ÖêÓ™ü (500 †¤ü¤ü ), ¤ü¸ü ¹ý. 5    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      25,00,00             1          1    24,99,98
     »Ö֏Ö
     Air springs alongwith vertical & horizontal dampers for HC bogies to be
     retrofitted by Rly.-500 bogesRs.5 lac(1170/10-11)
                                                         27.4.45
                                                         ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                             (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                       †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                  ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                       Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                     Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                         Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                        A - PROGRAMMED DELIVERIES
640   úÖê»ÖúÖŸÖÖ ´Öê™ÒÖê ê ¿Öê»Ö −µÖæ´Öê×™ú ¯ÖÖ‡¯Ö»ÖÖ‡−Ö ¾Ö ×−֐ָüÖ−Öß î´Ö¸üÖ úÖ 18 úÖê“ÖÖêÓ ´Öê  ´Öæ†Ö×−Ö DRF      7,83,00                   1      3,00,00      4,82,99
     ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö
     Replacement of shells pneumatic pipelines and prov.of surveillance
     camera in 2 NGEF rakes(18 coaches) of Kolkata Metro(1171/10-11)


641   2.5 ú¸üÖê›Í ¹ý¯Ö‹ ÃÖê ú´Ö »ÖÖÖŸÖ êú ¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖÔ                       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF            ..           ..         10         ..
     Works costing below Rs.2.5 crore each                                ×¾Ö×−Ö (1)     DF(1)           ..           ..          1         ..
                                                       ²ÖÖò›       BOND           ..           ..         13         ..

     •ÖÖê›Í -ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›ü²²Öê / Total-Carriages                              ¯ÖæÓ•Öß      Cap.           ..           ..          0         ..
                                                       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF            ..           ..    492,82,44          ..
                                                       ×¾Ö×−Ö (1)     DF(1)           ..           ..     22,40,80          ..
                                                       ×¾Ö×−Ö (4)     DF(4)           ..           ..          1         ..
                                                       ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö    SRSF           ..           ..          0         ..
                                                       ²ÖÖò›       BOND           ..           ..    2338,62,18          ..
     ´ÖÖ»Ö ×›ü²²Öê/ Wagons
642   Ùüᯙ ÃÖ×ÆŸÖ 8.61 »ÖÖÖ ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê ײÖ−ÖÖ ¾Æüᯙ ÃÖê™ü , úÖ. ™ê¯›ü ¸üÖê×»ÖÓÖ ×¾ÖµØ¸üÖ ê ²ÖÖò›        BOND      566,45,00       532,33,03            1    34,11,96
     658 †¤ü¤ü ²Öß ÃÖß µÖ−Ö ‹ ´ÖÖ»Ö ™üÖ‡¯Ö ×›²²Öê
     6582 Nos.BCNA type without w/sets, CTRBs Rs.8.61 lakhs
     approx.each including steel (279/97-98, 525/8-9,609/9-10,720/10-11)


643   Ùüß»Ö, †−µÖ ¯Öæ•ÖÖÔêÓ †Öî¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ 11 »ÖÖÖ ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê ײÖ−ÖÖ ¾Æüᯙ ÃÖê™ü   ²ÖÖò›       BOND      152,02,00        96,59,06            1    55,42,93
     ,ÃÖß ™üß †Ö¸ü ²Öß ê 1382 †¤ü¤ü ²Öß †Ö¸ü ‹−Ö ‹ ™üÖ‡¯Ö ×›²²Öê
     1382 BRNA wagons without w/sets CTRB Rs.9 lakhs but including
     steel and other components and excise duty (171/00-01, 528/8-
     9,612/9-10,723/10-11)

644   Ùüᯙ ÃÖ×ÆŸÖ 11 »ÖÖÖ ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê ײÖ−ÖÖ ¾Æüᯙ ÃÖê™ü ,ÃÖß™ü߆ָü²Öß  ê 1113 †¤ü¤ü       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       67,43,00             3      30,00,00     37,42,97
     ²Ö߆ָü‹−Ö‹ ™üÖ‡¯Ö ×›²²Öê
     1113 BRNA type without w/sets, CTRB @Rs11 lacs approx. but inclu                   ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö    SRSF      55,00,00        54,99,99            ..        1
     steel (228/01-02 GB-13/02-03 20/6-7 20/7-8 529/8-9,613/9-10,724/10-
     11)

645   Ùüᯙ ÃÖ×ÆŸÖ 11.5 »ÖÖÖ ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê ײÖ−ÖÖ ¾Æüᯙ ÃÖê™ü ,ÃÖß™ü߆ָü²Öß ê 356          ²ÖÖò›       BOND      35,60,00        31,50,06            1     4,09,93
     ²Ö.»ÖÖ.²Öß ™üß ¯Ößü ‹−Ö ™üÖ‡¯Ö ŸÖê»Ö ê ™êîӍú
     356 nos. BG Oil tank wagons BTPN type without w/sets, CTRBs
     Rs.10 lakhs approx.but including steel (293/2-3,433/6-7,615/9-
     10,726/10-11)

646   76 Æü•ÖÖ¸ü ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê 94395 †¤ü¤ü ÃÖß‹ÃÖ ²ÖÖêאֵÖÖÓ                      ¯ÖæÓ•Öß      Cap.      162,27,80       162,27,80            ..        ..
     94395 Nos. C.S.Bogies @ Rs.76000 ex India (Item 253, 395, 396,                    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      122,00,00       114,16,69            ..    7,83,31
     397/93-94,435/6-7,617/9-10,728/10-11)
                                                       ²ÖÖò›       BOND      433,12,40       266,15,32       10,00,00    156,97,08

647   25739 úß ¤ü¸ü ÃÖê 93566 †¤ü¤ü ú¯Ö»Ö¸ü                               ²ÖÖò›       BOND      240,82,95       200,34,47       40,00,00       48,48
     93566 Nos couplers @ Rs.25739 ex India (280, 394, 381 & 465/93-
     94, 439/6-7 423/7-8 537/8-9,621/9-10,732/10-11)

648   ™îŒÃÖ ÃÖ×ÆŸÖ 22.9 ™ü−Ö ÃÖß™ü߆ָü²Öß  ê ×»Ö‹ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ 70 Æü•ÖÖ¸ ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      154,33,60             7           ..  154,33,53
     29784 †¤ü¤ü ¾Æüᯙ ÃÖê™ü
     29784 Nos. w/sets 22.9 ton axle load suitable for CTRBs axle boxes                  ²ÖÖò›       BOND      54,15,20             8          1    54,15,11
     @ Rs.70000 approx incldg taxes (306/02-03,443/6-7 427/7-8 541/8-
     9,625/9-10,736/10

649   ÃÖß™ü߆ָü²Öß ‹ŒÃÖ»Ö ›ü²²ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ 16496 †¤ü¤ü 22.9 ™ü−Ö ‹ŒÃÖ»Ö ³ÖÖ¸ü ¾ÖÖ»Öê           ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      111,04,80             6           ..  111,04,74
     ¾Æüᯙ ÃÖê™ü 70000 ¹ý. ™êŒÃÖ ÃÖ×ÆŸÖ (173/2000-01)
     16496 Nos. wheelsets 22.9 T axle load suitable for CTRB axeì boxes                  ²ÖÖò›       BOND      40,25,40             7          1    40,25,32
     Rs.70000 inldg tax (173/00-01,445/6-7 429/7-8 543/8-9,627/9-
     10,738/10-11)

650   ‡Ã¯ÖÖŸÖ †Öî¸ü †−µÖ †¾µÖ¾Ö †Öî¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ 13 »ÖÖÖ ºþ ê ײÖ−ÖÖ ¾Æüᯙ ÃÖê™ü ´Öæ†Ö×−Ö           DRF       26,65,00        10,14,07            1    16,50,92
     ÃÖß™ü߆ָü Öß 250 †¤ü¤ü ¾Öß‹±ú‹−Ö‹ÃÖ (‹“Ö †Ö¸ü Œ¾ÖÖµÖ»Ö )
     205 Nos. BFNS(HR Coil) type without w/sets CTRBs Rs.13 lakhs
     incldg steel and other components and ex.duty (321/02-03, 546/8-
     9,630/9-10,741/10-11)
                                                       27.4.46
                                                       ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                   RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                           (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                     †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                     Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                   Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                       Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                      A - PROGRAMMED DELIVERIES
651   ‡Ã¯ÖÖŸÖ úÖê ”ûÖê›Íú¸ü »ÖÖ³ÖÖ 13 »ÖÖÖ ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê ײÖ−ÖÖ ¾Æüᯙ ÃÖê™ü úÖ¸ü×™•Ö ™ê¯Ö¸ü  ´Öæ†Ö×−Ö DRF      27,30,00              23,14,58            1     4,15,41
     ¸üÖê»Ö¸ü ×¾ÖµÖ׸Ö ê 210 †¤ü¤ü ²Öß•Öß²Öß‹±ú‹−Ö‹ÃÖ (‹“Ö †Ö¸ü Œ¾ÖÖµÖ»Ö )
     210 Nos. BG BFNS (HR Coil) type withour w/sets, CTRB @Rs.13
     lakhs approx, but including steel (227/01-02, 449/6-7 433/7-8 547/8-
     9,631/9-10,742/10-11)

652   35000 ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖ»Ö ×›²²Öê úß ¤ü¸ü ÃÖê 5 Æü•ÖÖ¸ü ²ÖÖŒÃÖ−Ö ´ÖêÓ ²ÖÎêú אֵÖ׸üÖ †Öî¸ü †−µÖ  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       17,50,00        10,50,08        4,00,00      2,99,92
     †Ö¿ÖÖê¬Ö−Ö ×™üÖêÓ úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö †Öî¸ü ²ÖÎêú Ùü֍ú ´ÖêÓ †−µÖ
     Provision of brake gearing and other modn kits for 5000 BOXN and
     other in br. stock @ Rs35000 (284/97-98,450/6-7 434/7-8 548/8-
     9,632/9-10,743/10-11)

653   5000 †¤ü¤ü ²ÖîŒÃÖ−Ö ²ÖîÖ−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü îÃÖ»Ö²Ö ²ÖÖêאֵÖÖêÓ †Öî¸ü ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ¯ÖϝÖÖ»Öß úÖ    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       39,00,00        23,24,44       10,60,80      5,14,76
     ¸ê™ÒÖê×±™ü´ÖêÓ™ü 7.8 »ÖÖÖ ¹ýü.
     Retrofitment of Casnub bogies and air br. system on 5000 Nos.ìBCX
     wagons Rs.7.8 lakhs (337/02-03,452/6-7 436/7-8 550/8-9,634/9-
     10,745/10-11)

654   ‡Ã¯ÖÖŸÖ , ú´¯ÖÖê−ÖêÓ™ü †Öî¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ »ÖÖ³ÖÖ 11 »ÖÖÖ ºþ ¯ÖÏŸµÖêú úß ¤ü¸ü  ²ÖÖò›       BOND      11,00,00             9          1    10,99,90
     ÃÖê †Ö¸ü†Öê†Ö¸ü†Öê ÃÖê¾ÖÖ ê ×»Ö‹ ÃÖÖî ÃÖ¯ÖÖ™ü ´ÖÖ»Ö ×›²²Öê
     100 Flat wagons for RORO Service @Rs.11 lakhs complete incl.
     steel , components & ex duty (340/02-03,453/6-7 437/7-8 551/8-
     9,635/9-10,746/10-11)

655   ú¸ü ÃÖ×ÆŸÖ 35 Æü•ÖÖ¸ü ºþ ¯ÖÏŸµÖêú ê ×»Ö‹ 3680 †¤ü¤ü ‹−Ö™üß ÃÖêÓ™ü¸ü ¾Ö±ú¸ü ú¯Ö»Ö¸ü      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        3,43,60            9           ..    3,43,51
     ÃÖ×ÆŸÖ ÆÖ‡ ™ê×ÃÖ»Ö
     3680 Nos NT CBC including high tensile) for Rs.35000 each including               ²ÖÖò›       BOND       9,44,40            9      5,00,00      4,44,31
     taxes (108/97-98,454/6-7 438/7-8 552/8-9,636/9-10,747/10-11)


656   2519 †¤ü¤ü ²ÖßÃÖß‹−Ö‹ ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖ/¯Ö×ƵÖÖ ›ü²»µÖæ/†Öê ›ü²»µÖæ/ÃÖê™ËÃÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      147,90,00        19,24,02            ..  128,65,98
     ‡Ã¯ÖÖŸÖ †Öî¸ü †−µÖ ˆ¯ÖÍú¸üÖêÓ ÃÖ×ÆŸÖ 8.25 »ÖÖÖ ¹ý. ˆŸ¯ÖÖ¤ü ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ
     2519 Nos. BCNA w/o w/sets, CTRBs incl.steel and other components                 ²ÖÖò›       BOND      129,00,00       128,50,04            1      49,95
     and excise duty Rs.8.25 lacs(101/97-98,377/4-5 440/7-8 554/8-
     9,638/9-10,749/10-11)

657   200 ÆüÖò¯Ö¸ü ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖ ›ü²»µÖæ/†Öê ›ü²»µÖæ/ÃÖê™ËÃÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß ‡Ã¯ÖÖŸÖ †Öî¸ü †−µÖ      ²ÖÖò›       BOND      25,00,00        24,50,04            1      49,95
     ˆ¯ÖÍú¸üÖêÓ ÃÖ×ÆŸÖ 11.5 »ÖÖÖ ¹ý.
     200 Hopper wagons w/o w/sets CTRB Rs.11.5 lacs incl.steel & other
     comp.excise dutys(172/98-99,280/2-3 442/7-8 556/8-9,640/9-
     10,751/10-11)

658   589 †¤ü¤ü ²Ö»ÖÖ ŸÖê»Ö ™îӍú ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖ ²Öß™ü߯Öß‹−Ö ™üÖ‡Ô¯Ö ›ü²»µÖæ/†Öê ›ü²»µÖæ/ÃÖê™ËÃÖ     ²ÖÖò›       BOND      67,73,50        54,12,67            1    13,60,82
     ÃÖß™ü߆ָü²Öß 11.5 »ÖÖÖ ¹ý.
     589 No.BG oil tank wagons BTPN type w/o w/sets, CTRBs Rs.11.5
     lacs(160/99-00,80/1-2 443/7-8 557/8-9,641/9-10,752/10-11)


659   3667 †¤ü¤ü ²Ö»ÖÖ úÖê ²ÖßÃÖß‹−Ö‹ ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖêÓ ´ÖêÓ ¯Ö׸¾ÖŸÖÔ−Ö 8.25 »ÖÖÖ ¹ý.          ²ÖÖò›       BOND      320,86,25       275,00,04            1    45,86,20
     3667 No. BG covered BCNA wagons @ Rs.8.25 lacs(158/99-
     00,68/00-01 444/7-8 558/8-9,642/9-10,753/10-11)

660   ‡Ã¯ÖÖŸÖ, ú´¯ÖÖê−ÖÓê™ü †Öî¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ 12.5 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏŸµÖêú úß ¤ü¸ü ÃÖê    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       11,75,00             4          1    11,74,95
     ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¾Æüᯙ ÃÖî™ü ê ײÖ−ÖÖ 614 †¤ü¤ü ²Ö߆Öê²Öß¾ÖÖ‡Ô‹−Ö
     614 Nos. BOBYN w/o w/sets, CTRBs @ Rs.12.5 lacs incl.steel &
     other components & excise duty (168/00-01,89/1-2 446/7-8 560/8-
     9,644/9-10,755/10-11)

661   ‡Ã¯ÖÖŸÖ, ú´¯ÖÖê−ÖÓê™ü †Öî¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ 11.5 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏŸµÖêú úß ¤ü¸ü ÃÖê    ²ÖÖò›       BOND      202,97,50         8,50,04      193,42,50      1,04,96
     ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¾Æüᯙ ÃÖî™ü ê ײÖ−ÖÖ 1765 †¤ü¤ü ²Ö߆Öê²Öß¾ÖÖ‡Ô‹−Ö
     1765 BOBRN wagons w/o w/sets CTRBs Rs.11.5 lacs incl.steel &
     other components and excise duty(172/00-01,320/3-4,394/4-5 447/7-8
     561/8-9,645/9-10,756/1

662   ײÖ−ÖÖ ‡Ã¯ÖÖŸÖ ÃÖ×ÆŸÖ »ÖÖ³ÖÖ 11.5 »ÖÖÖ ºþ úß ¤ü¸ü ÃÖê ײÖ−ÖÖ ¯Ö×ƵÖÖ ÃÖê™ü ²Öß †Öê ²Öß    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       20,00,00             3      17,40,00      2,59,97
     ‹ÃÖ ´ÖÖ»Ö ×›²²Öê-300 †¤ü¤ü
     $ 300 Nos.BOBS wagons without w/sets, CTRBs @Rs.11.5 lakhs                    ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö    SRSF      44,11,00        44,10,99            ..        1
     approx. but including steel (232/1-2 GB-15/02-03 18/6-7 18/7-8 562/8-
     9,646/9-10,757/10-11
                                                               27.4.47
                                                               ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                      RAILWAY BOARD
                                      2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                                   (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                      ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                           †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                        ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                            Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                          Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                               Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                              A - PROGRAMMED DELIVERIES
663   579 †¤ü¤ü ²Ö߆Öê²Öß¾ÖÖ‡Ô‹−Ö ×¾³Ö֐ÖßµÖ ™üÖ‡¯Ö ¾Æüᯙ ÃÖî™ü ê ײÖ−ÖÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß Ã™üᯙ            ´Öæ†Ö×−Ö DRF      23,55,98              23,06,02            1      49,95
     ÃÖ×ÆŸÖ »ÖÖ³ÖÖ 11.5 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê
     579 Nos.BOBYN(Deptt. type w/o w/sets, CTRBs Rs.11.5 lacs
     approx.but incl.steel (230/1-2,278/2-3,281/4-5 452/7-8 564/8-9,648/9-
     10,759/10-11)

664   97 †¤ü¤ü, ²ÖßÃÖß‹−Ö‹ ‡‹ŒÃÖ ™Òê›ü (74/1-2)                                    ²ÖÖò›       BOND      10,67,00         8,67,03           1     1,99,96
     97 Nos. BCNA ex. trade (74/1-2 454/7-8 566/8-9,649/9-10,760/10-11)


665   199 ²Öß•Öß²Ö߆Öê¾ÖÖ‡Ô ¾ÖîÖ−Ö ¾Æüᯙ ÃÖê™ü ¸ü×ÆŸÖ, 11.55 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏŸµÖêú úß ¤ü¸ü ÃÖê            ²ÖÖò›       BOND      23,88,45             4          1    23,88,40
     úÖ™ü¸ê•Ö ™ê¯Ö¸ ¸üÖê»Ö¸ü ײֵÖظüÖ ‡Ã¯ÖÖŸÖ †−µÖ ³ÖÖÖ †Öî¸ü ü¶æ™üß ÃÖ×ÆŸÖ
     199 BG BOY wagons without wheelsets, CTRBs @ Rs. 11.55 lakhs
     but including steel, other components and duty (508/02-03, 567/8-
     9,650/9-10,761/10-11)

666   ¸üÖê¸üÖê ÃÙ¾ÖÃÖ ê ×»Ö‹ 200 °»Öê™ü ¾ÖîÖ−Ö 12.1 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ¯ÖÏŸµÖêú ‡Ã¯ÖÖŸÖ,            ²ÖÖò›       BOND      24,20,00             4          1    24,19,95
     ú´¯ÖÖê−Öê−™ü †Öî¸ü ‹ŒÃÖÖ‡•Ö ü¶æ™üß ÃÖ×ÆŸÖ ¯Öæ¸ê
     200 flat wagons for RORO service @ Rs. 12.1 lakhs complete
     including steel, components & excise duty (509/-2-3, 458/6-7 456/7-8
     568/8-9,651/9-10,762

667   33808 †¤ü¤ü ¾Æüᯙ ÃÖê™ü 22.9 ¬Öã¸üÖ ³ÖÖ¸ü ¾ÖÖ»Öê úÖ™ü¸ê•Ö ¸üÖê»Ö¸ü ײֵÖظüÖ ‹ŒÃÖ»Ö             ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      204,72,76             3           ..  204,72,73
     ²ÖÖòŒÃÖ ÆêŸÖã †−Öã´ÖÖ−ÖŸÖ: 77,000 ü ¯ÖÏŸµÖêú ™îŒÃÖ ÃÖ×ÆŸÖ
     33808 Nos. wheelsets 22.9 ton axle load suitable for CTRBs axle                         ²ÖÖò›       BOND      55,59,40             3          1    55,59,36
     boxes @ Rs. 77,000 approx. each including taxes (510/02-03,569/8-
     9,652/9-10,763/10-11)

668   67616 †¤ü¤ü úÖ™ü¸ê•Ö ™ê¯Ö¸ü ¸üÖê»Ö¸ü ײֵÖظüÖ ‹ŒÃÖ»Ö ²ÖŒÃÖê 22.9 ™ü−Ö ¾Æüᯙ ÃÖê™ü ê            ²ÖÖò›       BOND      126,44,19        37,09,43       30,00,00     59,34,76
     ×»Ö‹ †−Öã´ÖÖ−ÖŸÖ: 18700 ¹ý. ¯ÖÏŸµÖêú úß ¤ü¸ü ÃÖê ™îŒÃÖ ÃÖ×ÆŸÖ
     67616 Nos. CTRBs axle boxes suitable for 22.9 ton wheelsets @ Rs.
     18,700 approx. including taxes (511/02-03,460/6-7 458/7-8 570/8-
     9,653/9-10,764/10-1

669   50000 ¹ý. ¯ÖÏ×ŸÖ ¾ÖîÖ−Ö úß ¤ü¸ü ÃÖê 1000 ¯»Öê−Ö ²ÖßµÖظüÖ ¾ÖꌵÖæ´Ö ²ÖÎêú ¾Öî−ÖÖÓê úÖê ¸üÖê»Ö¸ü      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        5,00,00            4          1     4,99,95
     ײֵÖظüÖ ´ÖÓê ²Ö¤ü»Ö−ÖÖ
     Conversion of 1000 plain bearing vacuum brake vans to roller bearing
     @ Rs. 50,000 per wagon (514/02-03,462/6-7 460/7-8 572/8-9,655/9-
     10,766/10-11)

670   ´ÖÖî•Öæ¤üÖ ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ¾ÖîÖ−ÖÖÓê ê ÙüÖòú úÖ ŸÖê»Ö Ö×ŸÖ ¾ÖÖ»Öß ²ÖÖêאֵÖÖÓê ÃÖê ¸ê¯Ö¸üÖê×±™ü´ÖÓê™ü ú¸ü−ÖÖ ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       10,00,00          75,03           1     9,24,96


     Retrofitment of existing air-brake wagon stock by high speed bogies
     (516/02-03, 463/6-7 461/7-8 573/8-9,656/9-10,767/10-11)


671   386 †¤ü¤ ²ÖÎêú ¾Öê−Ö ¾Æüᯙ ÃÖê™ü ¸ü×ÆŸÖ,¸ê»Ö¾Öê úÖ¸üÖÖ−Öê ÃÖê †−Öã´ÖÖŸÖ: 4.5 »ÖÖÖ ¹ý.           ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       15,48,00             3          1    15,47,96
     ¯ÖÏŸµÖêú úָ˙êü•Ö ™ê¯Ö¸ü ¸üÖê»Ö¸ü ×¾ÖµÖظüÖ
     386 brk vans without w/sets, CTRBs @ Rs. 4.5 lacs approx. each ex.                       ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö    SRSF      54,00,00        53,99,99            ..        1
     Rly. workshop (GB-45/02-03, 19/6-7 19/7-8 574/8-9,657/9-10,768/10-
     11)

672   425 †¤ü¤ü ²ÖßÃÖß‹−Ö ‹“Ö‹ÃÖ ´ÖÖ»Ö ×›ü²²Öê ¾Æüß»ÖÃÖê™ü ÃÖ×ÆüŸÖ, ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÃÖê, ¤ü¸ü ¹ý.8 »ÖÖÖ           ²ÖÖò›       BOND      35,44,00        27,44,06            1     7,99,93


     443 BCNA HS waagons with W/sets , CTRBs Rs.8.lacs ex trade (Pt
     of 286/3-4 ,464/6-7 462/7-8 575/8-9,658/9-10,769/10-11)


673   251 ²ÖÖò²Öß‹−Ö (ÆüÖò¯Ö¸ü) ´ÖÖ»Ö ×›ü²²Öê Ùüᯙ ¾Ö ‡Ô›üß ¯ÖÖ™Ôü ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ, ¤ü¸ü ¹ý.12.1         ²ÖÖò›       BOND      30,37,10        21,72,07            1     8,65,02
     »Ö֏Ö
     251 BOBYN (Hopper) wagons Rs.12.1 lacs complete including steel
     and ED (Part 517/02-03, 466/6-7 464/7-8 577/8-9,660/9-10,771/10-
     11)

674   1497 †¤ü¤ü ²ÖÖò²Öß-‹−Ö Ã™üᯙ Ó ¯ÖÖê−Öë™ü ¾Ö ‡Ô›üß ÃÖ×ÆüŸÖ, ¤ü¸ü ¹ý.12.1 »ÖÖÖ                 ¯ÖæÓ•Öß      Cap.       7,54,52        7,54,52            ..        ..
     1497 BOBYN Rs. 12.1 lacs incl. steel comp. & ED (517/02-03, 467/6-                       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       99,46,20        10,00,06       19,10,92     70,35,22
     7 465/7-8 578/8-9,661/9-10,772/10-11)
                                                             ²ÖÖò›       BOND      74,12,98             ..          1    74,12,97
                                                         27.4.48
                                                         ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                     RAILWAY BOARD
                                      2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                            (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                     †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                 ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                      Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                    Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                        Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                       A - PROGRAMMED DELIVERIES
675   »ÖÓ²Öê ¸ê»Ö¯Ö£Ö úÖê »Öê•ÖÖ−Öê ê ×»Ö‹ °»Öî™ü ´ÖÖ»Ö ×›ü²²ÖÖë úÖ †Ö¿ÖÖê¬Ö−Ö, ¸ê»Ö¯Ö£Ö  ß ŸÖß¾ÖÎ  ´Öæ†Ö×−Ö DRF      16,50,00                   7          1    16,49,92
     ˆŸÖ¸üÖ‡Ô ê †ÖµÖÖŸÖ ÃÖ×ÆüŸÖ
     Modification of Flat wagons to carry long rails inclg import of fast
     unloading of rails (Suppl. 38/2-3 ,468/6-7 466/7-8 579/8-9,662/9-
     10,773/10-11)

676   5233 †¤ü¤ü ²Ö»ÖÖ ²ÖÖò²Ö-†Ö¸ü‹−Ö ™üÖ‡¯Ö ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¾Æüß»ÖÃÖê™ü ¸ü×ÆüŸÖ, ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖê       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      316,12,00       254,00,04            ..   62,11,96
     5233 Nos. BG BOBRN type w/out w/sets CTRB ex India (321/3-4                    ²ÖÖò›       BOND     345,85,45       182,80,03            1   163,05,41
     ,469/6-7 467/7-8 580/8-9,663/9-10,774/10-11)
677   ‡Ã¯ÖÖŸÖ †Öî¸ü †−µÖ ÃÖ×ÆŸÖ ¯Ö¸ü−ŸÖã 12.1 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾Æüᯙ ÃÖî™ü ê ײÖ−ÖÖ 297     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      35,93,70        28,59,51            1     7,34,18
     †¤ü¤ü ²Öß•Öß ´ÖÖ»Ö ×›²²ÖÖ ²Ö߆Öê²Öß¾ÖÖ‡Ô‹−Ö (×¾Ö³Ö֐ÖßµÖ) ™üÖ‡¯Ö
     297 Nos. BG wagon BOBYN(Deptt.) type w/out w/sets, CTRBs @
     Rs.12.1 lacs approx.but incl.steel and other (507/2-3,303/3-4 468/7-8
     581/8-9,664/9-10,775/

678   ‡Ã¯ÖÖŸÖ †Öî¸ü †−µÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ 13 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾Æüᯙ ÃÖî™ü ¸ü×ÆŸÖ       ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      41,30,38        41,30,38            ..        ..
     ÃÖß™ü߆ָü²Öß 465 †¤ü¤ü ²Öß•Öß ²Öß‹±ú‹−Ö‹ÃÖ (‹“Ö†Ö¸ü úÖêµÖ»Ö)
     465 Nos. BG BFNS(HR coil) type w/o w/sets CTRBs Rs.13 lacs                     ²ÖÖò›       BOND      25,19,12             ..          1    25,19,11
     incl.steel & other ex. duty(506/2-3, 327/3-4 469/7-8 582/8-9,665/9-
     10,776/10-11)

679   ‡Ã¯ÖÖŸÖ †Öî¸ü †−µÖ †¾ÖµÖ¾Ö ÃÖ×ÆŸÖ ¯Ö¸ü−ŸÖã ¾Æüᯙ ÃÖî™ü ¸ü×ÆŸÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß 1934 †¤ü¤ü      ²ÖÖò›       BOND     222,41,00       210,00,05            1    12,40,94
     ²ÖßÃÖß‹−Ö‹ ™üÖ‡¯Ö
     1934 No. BCNA type w/o w/sets CTRBs Rs.8.25 lacs but incl.steel
     and other comp.(271/02-03,287/3-4 472/7-8 583/8-9,666/9-10,777/10-
     11)

680   306 †¤¤ü ²ÖÖò²Ö-†Ö¸ü‹−Ö ¾Æüß»ÖÃÖê™ü ¸ü×ÆüŸÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß, ¤ü¸ü ¹ý.18 »Ö֏Ö, Ùüᯙ ¾Ö       ²ÖÖò›       BOND      55,08,00        48,94,62            1     6,13,37
     †−µÖ ×ÆüÃÃÖê ¯Öã•ÖÖêÔêÓ ¾Ö ‡Ô›üß ÃÖ×ÆüŸÖ
     306 BOBRN w/out W/Sets, CTRB @ Rs.18 lacs incl. Steel & other
     comp. & ED (354/4-5, 416/5-6 &470/6-7 473/7-8 584/8-9,667/9-
     10,778/10-11)

681   580 †¤ü¤ü ²ÖÖò²Ö-†Ö¸ü‹−Ö ÃÖß™ü߆ָü²Öß, ¤ü¸ü ¹ý.18 »Ö֏Ö, Ùüᯙ ¾Ö †−µÖ ×ÆüÃÃÖê ¯Öã•ÖÖêÔÓ ¾Ö ²ÖÖò›          BOND     104,40,00        54,40,07       48,00,00      1,99,93
     ‡Ô›üß ÃÖ×ÆüŸÖ
     580 BOBRN w/out & CTRB @ Rs.18 lacs incl. steel & other comp &
     ED (355/4-5, 471/6-7 474/7-8 585/8-9,668/9-10,779/10-11)


682   800 †¤ü¤ü ²Öß‹±ú‹−Ö‹ÃÖ ´ÖÖ»Ö ×›ü²²Öê ¾Æüß»ÖÃÖê™ü ¸ü×ÆüŸÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß, ¤ü¸ü ¹ý.15 »ÖÖÖ      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      60,00,00        25,00,02            ..   34,99,98


     800 BFNS wagons w/out W/Sets, CTRBs @ 15 lacs (356/4-5, 472/6-7                  ²ÖÖò›       BOND      60,00,00             1          1    59,99,98
     475/7-8 586/8-9,669/9-10,780/10-11)

683   2500 †¤ü¤ü ²ÖÖêÙü ´ÖÖ»Ö ×›ü²²Öê, ¤ü¸ü ¹ý.12.5 »ÖÖÖ                        ²ÖÖò›       BOND     312,50,00       306,09,98            1     6,40,01
     2500 Nos.BOST wagons @ 12.5 lakhs (541/03-04 ,473/6-7 476/7-8
     587/8-9,670/9-10,781/10-11)
684   2569 †¤ü¤ü ²ÖÖò²Öß-‹−Ö (×¾Ö³Ö֐ÖßµÖ) ™üÖ‡¯Ö, ¤ü¸ü ¹ý.12.5 »ÖÖÖ                  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      318,50,00        10,00,06       32,00,00    276,49,94
     2569 Nos. BOBYN (Deptt.) type @ Rs.12.5 lakhs (358/4-5, 474/6-7                  ²ÖÖò›       BOND       2,62,50            7          1     2,62,42
     477/7-8 588/8-9,671/9-10,782/10-11)
685   27220 †¤ü¤ü ¾Æüß»ÖÃÖê™ü 22.9 ™ü−Ö, ¤ü¸ü ¹ý.77000                          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       6,09,84            7           ..    6,09,77
     27220 Nos. Wheelsets 22.9T @ Rs.77000 (359/4-5, 475/6-7 478/7-8                  ²ÖÖò›       BOND     203,49,56        17,25,06            1   186,24,49
     589/8-9,672/9-10,783/10-11)

686   1000 †¤ü¤ü ²Ö߆ָü‹−Ö ´ÖÖ»Ö ×›ü²²ÖÖë úÖ ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö, ¤ü¸ü ¹ý.3.5 »Ö֏Ö/×›ü²²ÖÖ          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      35,00,00        26,70,01            1     8,29,98
     Rehabilitation of 1000 BRN wagons @ Rs.3.5 lacs/wagon (532/3-4
     ,478/6-7 481/7-8 592/8-9,675/9-10,786/10-11)
687   400 ‡úÖ‡Ô ÃÖß™ü߆ָü²Öß †ÃÖë²Ö»Ö ÃÖ×ÆüŸÖ ‹ŒÃÖ“Öë•Ö ïÖêµÖ¸ü ²ÖÖêאֵÖÖÓ, ¤ü¸ü ¹ý.2.5       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      10,00,00         4,00,05           1     5,99,94
     »Ö֏Ö/²ÖÖêÖß
     400 Unit exchange spare bogies axxembled with CTRB @ Rs.2.5
     lacs/bogie (537/3-4 ,479/6-7 482/7-8 593/8-9,676/9-10,787/10-11)


688   500 †¤ü¤ü ´ÖÖ»Ö ×›ü²²ÖÖêêÓ ¯Ö¸ü ²ÖÖêÖß ´ÖÖˆÓ™ê›ü ²ÖÎêú ¯ÖϝÖÖ»Öß úÖ ×¸ü™üÒ Öê×±ú™ü´Öë™ü, ¤ü¸ü  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       2,50,00         85,07           1     1,64,92
     ¹ý.50,000 ¯ÖÏ×ŸÖ ×›ü²²ÖÖ
     Retrofitment of Bogies mounted Brake system on 500 wagons @
     Rs.50,000 per wagon (539/03-04 ,480/6-7 483/7-8 594/8-9,677/9-
     10,788/10-11)
                                                       27.4.49
                                                       ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                  RAILWAY BOARD
                                   2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                           (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                      †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                     Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                   Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                       Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                       A - PROGRAMMED DELIVERIES
689   560 †¤ü¤ü °»Öî™ü ´ÖÖ»Ö ×›ü²²ÖÖë úÖ †Ö¿ÖÖê¬Ö−Ö (10 ¸êú)                     ´Öæ†Ö×−Ö DRF      82,50,00                  8          1    82,49,91
     Modification of 560 flat wagons (10 rakes) (543/03-04 ,481/6-7 484/7-
     8 595/8-9,678/9-10,789/10-11)

690   180 †¤ü¤ü ²Ö߆Öê‹ÃÖ™üß, ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÃÖê                               ²ÖÖò›      BOND      22,50,00             9          1    22,49,90
     180 BOST ex trade (541/3-4 & 372/4-5, 482/6-7 485/7-8 596/8-
     9,679/9-10,790/10-11)
691   10 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ¾Æüᯙ ÃÖî™ü †Öî¸ü ¸üÖê»Ö¸ü ײֵÖ×¸ÓÖ ÃÖ×ÆŸÖ ×±™ü ׍µÖê Æã‹      ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       12,50,00         3,33,37           1     9,16,62
     †Ö‡ÔÃÖß‹±ú ™ÒÖ»Öß ÃÖ×ÆŸÖ 125 †Öšü ¾Æüᯙ ²Öß¾Öß•Öê›ü†Ö‡Ô †Öî¸ü †−µÖ ú»Ö¯Öã•Öì
     125 eight wheeler BVZI fitted with ICF trollies duly fitted with w/set and
     roller bearing Rs.10 lacs & other component &ED(540/3-4, 597/8-
     9,680/9-10,7

692   940 †¤ü¤ü ²Ö»ÖÖ. Öã»Öê ´ÖÖ»Ö ×›²²Öê ²ÖÖò²Ö†Ö¸ü‹−Ö, ¾Æüᯙ ÃÖê™ ÃÖ߆ָü²Ößü ¸ü×ÆŸÖ, ¹ý. 18    ²ÖÖò›      BOND      169,20,00       110,00,02            1    59,19,97
     »Ö֏Ö, וÖÃÖ´ÖêÓ Ã™üᯙ ¾Ö †−µÖ ´Ö¤üêÓ ¿ÖÖ×´Ö»Ö ÆîÓ
     940 Nos. BG open wagons BOBRN w/o w/sets, CTRBs @ Rs. 18 lacs
     but incldng steel and others (565/4-5, 488/6-7 494/7-8 598/8-9,681/9-
     10,792/10-11)

693   2369 †¤ü¤ü ²Ö»ÖÖ. ´ÖÖ»Ö ×›²²Öê ²ÖÖò²Öß-‹−Ö, ¾Æüᯙ ÃÖê™ü ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¸ü×ÆŸÖ, ¹ý. 12.5      ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      236,12,50       131,00,01       80,00,00     25,12,49
     »Ö֏Ö, וÖÃÖ´ÖêÓ Ã™üᯙ ¾Ö †−µÖ ´Ö¤üêÓ ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æî Ó
     2369 BG wagons BOBYN w/o w/sets CTRBs @ Rs. 12.5 lacs inclg.                   ²ÖÖò›      BOND      60,00,00        50,00,01            1     9,99,98
     steel and others (566/4-5, 489/6-7 495/7-8 599/8-9,682/9-10,793/10-
     11)

694   420 †¤ü¤ü ²Ö»ÖÖ. ´ÖÖ»Ö ×›²²Öê ²Öß‹±ú‹−Ö‹ÃÖ, ¾Æüᯙ ÃÖê™ü ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¸ü×ÆŸÖ, ¹ý. 15       ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       63,00,00             7          1    62,99,92
     »Ö֏Ö, וÖÃÖ´ÖêÓ Ã™üᯙ ¾Ö †−µÖ ´Ö¤üêÓ ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æî Ó
     420 Nos.BG wagons BFNS w/o w/sets CTRBs Rs. 15 lacs incl.steel &
     other comp. (568/4-5,491/6-7 497/7-8 601/8-9,684/9-10,795/10-11)


695   748 †¤ü¤ü ²ÖßÃÖß‹−Ö‹ ´ÖÖ»Ö ×›²²Öê, ¾Æüᯙ ÃÖê™ü ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¸ü×ÆŸÖ, ¹ý. 18 »Ö֏Ö,        ²ÖÖò›      BOND      134,64,00       120,10,01            1    14,53,98
     וÖÃÖ´ÖêÓ Ã™üᯙ ¾Ö †−µÖ ´Ö¤üêÓ ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æî Ó
     748 Nos. BCNA wagons w/o w/sets CTRB Rs.18 lacs incl. steel &
     other (569/4-5,492/6-7 498/7-8 602/8-9,685/9-10,796/10-11)


696   160 †¤ü¤ü ²Ö»ÖÖ. ´ÖÖ»Ö ×›²²Öê ²Ö߆ָü‹“Ö‹−Ö (×¾Ö³Ö֐ÖßµÖ) ¾Æüᯙ ÃÖê™ü ÃÖß™ü߆ָü²Öß       ²ÖÖò›      BOND      20,00,00             7          1    19,99,92
     ¸ü×ÆŸÖ, ¹ý. 12.5 »Ö֏Ö, וÖÃÖ´ÖêÓ Ã™üᯙ ¾Ö †−µÖ ´Ö¤üêÓ ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æî Ó
     160 BG wagon BRHN (Dept) withTrc relay trains w/o w/sets CTRBs
     Rs.12.5 lacs incl.steel & others (571/4-5,494/6-7 500/7-8 604/8-
     9,687/9-10,798/10-11)

697   ÃÖß™ü߆ָü²Öß ê ×»Ö‹ 24952 †¤ü¤ü ¾Æüᯙ ÃÖê™ü 22.9 ™ü−Ö ¬Öã¸üÖ ³ÖÖ¸ü, ¹ý. 77,000         ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      122,13,04       109,00,02            ..   13,13,02
     ú¸ü ÃÖ×ÆŸÖ
     24952 Nos.w/sets 22.9 ton axle load for CTRB @ Rs. 77,000 incl.                  ²ÖÖò›      BOND      70,00,00             1          1    69,99,98
     taxes (572/4-5,495/6-7 501/7-8 605/8-9,688/9-10,799/10-11)


698   22.9 ™ü−Ö ¾Æüᯙ ÃÖê™ü ê ×»Ö‹ 49904 †¤ü¤ü ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¬Öã¸üÖ ²ÖÖòŒÃÖ, ¹ý. 18,700        ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       21,49,90        18,00,05            ..    3,49,85
     ú¸ü ÃÖ×ÆŸÖ
     49904 Nos.CTRB exle boxes for 22.9 t w/sets Rs. 18,700 incl. taxes                ²ÖÖò›      BOND      71,82,14        40,00,05            1    31,82,08
     (573/4-5, 502/7-8 606/8-9,689/9-10,800/10-11)
699   ¯ÖÖ¸Ó¯Ö׸ú ‹“Ö†Ö¸ü 40 ú¯Ö»Ö¸ü ×± ™ü ׍‹ Æã‹ 3000 ²ÖÖòŒÃÖ‹−Ö ´ÖÖ»Ö ×›²²ÖÖêÓ ¯Ö¸ü ˆ““Ö      ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       19,50,00        19,49,92            1         7
     Ö´ÖŸÖÖ ›ÒÖ°™ü אֵָü úÖ ×¸™ÒÖê×±™ü´ÖêÓ™ü, ¹ý. 65000
     Retrofitment of high capa.dftt gear on 3000 BOXN wagons fit with
     conven.HR 40 coup. Rs. 65000 (575/4-5,498/6-7 504/7-8 608/8-
     9,691/9-10,802/10-11)

700   50 ²ÖÎê ¾Öî−ÖÖêÓ, ¹ý. 2.5 »Ö֏Ö, 100 −Ö‹ ²ÖÎê ¾Öî−ÖÖêÓ, ¹ý. 2.5 »ÖÖÖ ¯Ö¸ü ÃÖÓ¸üÖÖ ˆ¯ÖÖµÖÖêÓ  ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        3,75,00        2,50,06           1     1,24,93
     úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö
     Prov.of safty feat. for (i) 50 existing bk.vans Rs.2.5. lacs (ii) 100 New
     manufac.bk van Rs 2.5 lacs (576/4-5,499/6-7 505/7-8 609/8-9,692/9-
     10,803/10
                                                      27.4.50
                                                      ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                   RAILWAY BOARD
                                   2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                         (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                    †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                              ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                   Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                 Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                     Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                     A - PROGRAMMED DELIVERIES
701   1250 ‹±ú›ü²»µÖæ ™Óúß ´ÖÖ»Ö ×›²²ÖÖêÓ úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö, ¹ý. 3.5 »ÖÖÖ               ´Öæ†Ö×−Ö DRF      43,75,00                  7          1    43,74,92
     Replacement of 1250 underaged FW tank wagons Rs.3.5 lacs per
     FWu (577/4-5,500/6-7 506/7-8 610/8-9,693/9-10,804/10-11)


702   941 ²Öß•Öß ²ÖßÃÖß‹−Ö‹ ¾Æüß»ÖÃÖê™ü ¸ü×ÆŸÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¹ý. 20 »ÖÖÖ Ã™üß»Ö, †¾ÖµÖ¾Ö ¾Ö    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      28,20,00        20,00,04            ..    8,19,96
     ú¸ü ÃÖ×ÆŸÖ
     941 BG BCNA wagons without w/sets, CTRBs Rs. 20 lacs but                   ²ÖÖò›       BOND     160,00,00       158,75,00            1     1,24,99
     inclu.steel, components & ex. duty(658/5-6, 506/6-7 515/7-8 612/8-
     9,695/9-10,806/10-11)

703   1703 ²Öß•Öß ²Ö߆ָü‹−Ö‹ ¾Æüß»ÖÃÖê™ü ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¹ý. 13.5 »ÖÖÖ Ã™üß»Ö, †¾ÖµÖ¾Ö ¾Ö      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      50,90,50        19,00,02       26,40,75      5,49,73
     ú¸ü ÃÖ×ÆŸÖ
     1703 BG BRNA w/o w/sets,CTRBs Rs. 13.5 lacs but inclu.steel,                 ²ÖÖò›       BOND     179,00,00       177,50,01            1     1,49,98
     components, ex. duty(659/5-6, 507/6-7 516/7-8 613/8-9,696/9-
     10,807/10-11)

704   364 ²Öß•Öß ²Ö߆Öê²Öß¾ÖÖµÖ‹−Ö ¾Æüß»ÖÃÖê™ü ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¹ý. 13.5 »ÖÖÖ Ã™üß»Ö, †¾ÖµÖ¾Ö ¾Ö   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      24,97,50        22,50,04            ..    2,47,46
     ú¸ü ÃÖ×ÆŸÖ
     364 BG wagons BOBYN (Dept) WO w/sets CTRBs Rs. 13.5 lacs but                 ²ÖÖò›       BOND      24,16,50             2          1    24,16,47
     inclu. steel, components & ex.duty(660/5-6, 508/6-7 517/7-8 614/8-
     9,697/9-10,808/10-11)

705   362 ²Ö߆Öê¾ÖÖµÖ ¾ÖîÖ−Ö ¾Æüß»ÖÃÖê™ü ÃÖß™ü߆ָü²Öß 13.5 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê Ùüß»Ö, †¾ÖµÖ¾Ö ¾Ö ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      48,87,00             6          1    48,86,93
     ú¸ü ÃÖ×ÆŸÖ
     362 BOY wagons w/o w/sets CTRBs Rs. 13.5 lacs but inclu. steel,
     components & ex. duty(661/5-6, 509/6-7 518/7-8 615/8-9,698/9-
     10,809/10-11)

706   250 ²Öß¾Öß•Öê›ü†Ö‡ ›ü²»Öæ/†Öê, ¾Æüß»ÖÃÖê™ü ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¹ý. 13.5 »ÖÖÖ Ã™üß»Ö, †¾ÖµÖ¾Ö    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       1,61,00            5           ..    1,60,95
     ¾Ö ú¸ü ÃÖ×ÆŸÖ
     250 BVZI W/o w/sets, CTRBs Rs. 13.5 lacs inclu.steel, components &              ²ÖÖò›       BOND      25,89,00        25,00,01            1      88,98
     ex. duty(663/5-6, 511/6-7 520/7-8 617/8-9,700/9-10,811/10-11)


707   22.9 ™ü−Ö ¬Öã¸üÖ ²ÖÖŒÃÖ ê ×»Ö‹ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ 16988 †¤ü¤ü ¾Æüß»ÖÃÖê™ü ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¬Öã¸üÖ    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      80,41,00             4           ..   80,40,96
     »ÖÖê›ü ¹ý. 21000 ú¸ü ÃÖ×ÆŸÖ
     16988 Nos. Wheelsets 22.9 T axle load suitable for CTRB axle boxes              ²ÖÖò›       BOND      63,98,80             6          1    63,98,73
     Rs.85000 including taxes(664/5-6, 512/6-7 521/7-8 618/8-9,701/9-
     10,812/10-11)

708   22.9 ™ü−Ö ›ü²»µÖæ/ÃÖê™ü ê ×»Ö‹ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ 33976 †¤ü¤ü ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¬Öã¸üÖ ²ÖÖŒÃÖ ¹ý.     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      39,73,20             4           ..   39,73,16
     21000 ú¸ü ÃÖ×ÆŸÖ
     33976 Nos. CTRB axle boxes suitable for 22.9 T W/sets Rs.21000                ²ÖÖò›       BOND      31,61,76             6          1    31,61,69
     incldg taxes(665/5-6, 513/6-7 522/7-8 619/8-9,702/9-10,813/10-11)


709   2000 ²ÖÖŒÃÖ ‹−Ö / ²Ö߆Öê²Ö߆ָü‹−Ö ¾ÖîÖ−ÖÖê  ß ¤üß¾ÖÖ¸üÖê úÖ ¯ÖæÖÔ −Ö¾Öߍú¸üÖ ¹ý. 3   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      60,00,00        39,50,01            1    20,49,98
     »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê
     Complete renewal of end wall side wall and flooring of 2000
     BOXN/BOBRN wagons; Rs.3 lacs(666/5-6, 514/6-7 523/7-8 620/8-
     9,703/9-10,814/10-11)

710   500 ²Ö߆ָü‹−Ö ¾ÖîÖ−Ö úÖ ¯Öã−ÖÔ¾ÖÃÖ−Ö ¹ý. 3.8 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê              ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      19,00,00        16,93,99            1     2,06,00
     Rehabilitation of 500 BRN wagons Rs.3.8 lacs(667/5-6, 515/6-7 524/7-
     8 621/8-9,704/9-10,815/10-11)
711   100 ²ÖÎêú µÖÖ−ÖÖê ê ×»Ö‹ ÖÖ›Ô ±ÏêÓú›üü»Öß ÃÖÓ¸üÖÖ ±úß“Ö¸ü ¹ý. 4.5 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê   ¯ÖæÓ•Öß      Cap.       1,32,03        1,32,03            ..        ..
     Provision of safety features on 100 br vans guard friendly Rs. 4.5              ²ÖÖò›       BOND       3,17,97            ..          1     3,17,96
     lacs(668/5-6, 516/6-7 525/7-8 622/8-9,705/9-10,816/10-11)


712   ¾ÖîÖ−Ö ê ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö °»Öß™ü ´Öëü ÆüÖ™ü ²ÖÖŒÃÖ ×›™êŒ™ü¸ü 37338 ‹±ú›ü²»Öæ ¾Ö 168421      ²ÖÖò›       BOND      48,61,00             6          1    48,60,93
     ¾Æü߻ָü ¹ý. 4000 ¾Ö 2000 úß ¤ü¸ü ÃÖê
     Provision of hot box detector on existing fleet of wagons 37338 FWs +
     168421 8wheeler Rs.4000/2000(669/5-6, 517/6-7 526/7-8 623/8-
     9,706/9-10,817/10-11
                                                        27.4.51
                                                        ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                  RAILWAY BOARD
                                  2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                           (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                   ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                      †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                     Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                   Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                       Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                       A - PROGRAMMED DELIVERIES
713   160 †¤ü¤ü ²Ö߆ָü‹“Ö‹−Ö‡Ô‹“Ö‹ÃÖ ‡‹ŒÃÖ ™Òê›ü (455/5-6)                       ²ÖÖò›  BOND     17,60,00             16,00,03            1     1,59,96
     160 BRHNEHS ex. trade (455/5-6 527/7-8 624/8-9,707/9-10,818/10-
     11)

714   ¯Ö×ÆüµÖÖ ÃÖê™ü ²ÖÖêאֵÖÖêÓ, ¸üÖê»Ö¸ü ײֵÖ×¸ÓÖ †Öפ ÃÖ×ÆŸÖ 1250 †¤ü¤ü ²Öß¾Öß•Öê›ü†Ö‡Ô ´ÖÖ»Ö   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      199,85,50       178,00,02            ..   21,85,48
     ×›²²Öê 20.5 »ÖÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ ‡Ã¯ÖÖŸÖ ‹¾ÖÓ †−µÖ ú»Ö¯Öã•ÖÖêÔÓ ‹¾ÖÓ ˆŸ¯ÖÖ¤ü
     ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ
     1250 BVZI wagons with w/sets bogies, CTRBs etc. Rs. 20.5 lacs                   ²ÖÖò›       BOND      56,39,50        40,00,02            1    16,39,47
     approx.each incl.steel and other components and excise duty(733/6-7,
     709/9-10,820/10-11)

715   3584 †¤ü¤ü ²Ö»ÖÖ. ™îӍú ´ÖÖ»Ö ×›²²Öê ²Öß™ü߯Öß‹−Ö ¯Ö×ƵÖÖ ÃÖê, úÖ™ü¸ê•Ö ™ê¯Ö›Ô ¸üÖê»Ö¸ü     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      161,03,00        98,47,92            ..   62,55,08
     ײֵÖ×¸ÓÖ ê ײÖ−ÖÖ †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ 15.25 »ÖÖÖ ¹ý¯Ö‹ »Öê׍ −Ö ‡Ã¯ÖÖŸÖ ‹¾ÖÓ †−µÖ
     ú»Ö¯Öã•ÖÖêÔÓ ŸÖ£ÖÖ ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ
     3584 Nos. BG Tank wagons BTPN without w/sets, CTRBs Rs. 15.25                   ²ÖÖò›       BOND     385,53,00       294,99,99       47,86,00     42,67,01
     lacs approx.each but incl. steel and other comp. and ex.duty (734/6-
     7,710/9-10,821/10-11

716   352 †¤ü¤ü ²Ö»ÖÖ. ²Öß™ü߯Öß•Öß ‹»Ö‹−Ö ´ÖÖ»Ö ×›²²Öê ¯Ö×ƵÖÖ ÃÖê™ü, úÖ™Ô ™î¯Ö›Ô ¸üÖê»Ö ×¾ÖµÖ×¸ÓÖ ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       2,21,32        2,21,32            ..        ..
     ê ÃÖ×ÆŸÖ ‹¾ÖÓ ×²Ö−ÖÖ 15.25 »ÖÖÖ ¹ý¯Ö‹ †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ »Öê׍ −Ö ‡Ã¯ÖÖŸÖ ŸÖ£ÖÖ
     †−µÖ ú»Ö¯Öã•ÖêÔ ‹¾ÖÓ ˆŸ¯ÖÖ¤ü ¿Ö㻍ú úÖê •ÖÖê›Íú¸ü
     352 BG BTPGLN w/out w/sets,CTRBs Rs. 15.25 lacs approx.each                    ²ÖÖò›       BOND      51,46,68        29,53,65            1    21,93,02
     but incl.steel and other compont. and excise duty(735/6-7,628/8-
     9,711/9-10,822/10-11)

717   33824 †¤ü¤ü ¾Æüᯙ / ÃÖê™ü 22.9 ™ü−Ö ‹ŒÃÖ»Ö »ÖÖê›ü ÃÖã™ê²Ö»Ö ÃÖß™ü߆ָü²Öß ‹ŒÃÖ»Ö         ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      197,60,80             4           ..  197,60,76
     ²ÖÖòŒÃÖ ¹ý. 85000 ¯ÖÏŸµÖêú
     33824 Nos. w/sets 22.9 ton axle load suitable for CTRBs axle boxes                ²ÖÖò›       BOND      89,89,60             4          1    89,89,55
     Rs. 85000 approx.each incl. taxes.(736/6-7 541/7-8 629/8-9,712/9-
     10,823/10-11)

718   22.9™üß ›ü²»µÖæ/¯Ö×ƵÖÖ ÃÖê™üÖêÓ ê ×»Ö‹ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ 67648 †¤ü¤ü ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¬Öã¸üÖ,       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       2,64,16            4           ..    2,64,12
     ¯ÖÏŸµÖêú úß †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ 21000 ¹ý¯Ö‹ ú¸üÖêÓ ÃÖ×ÆŸÖ
     67648 Nos. CTRBs axle suitable for 22.9 t w/sets Rs. 21000 each                  ²ÖÖò›       BOND     139,41,92       125,00,04            1    14,41,87
     approx. incl.taxes(737/6-7 542/7-8 630/8-9,713/9-10,824/10-11)


719   2510²ÖÖòŒÃÖ‹−Ö /²Ö߆Öê²Ö߆ָü‹−Ö ´ÖÖ»Ö ×›²²ÖÖêÓ úß †Ó×ŸÖ´Ö ¤üß¾ÖÖ¸ü, ÃÖÖ‡›ü úß ¤üß¾ÖÖ¸ü     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      92,87,00        81,34,21            1    11,52,78
     †Öî¸ü ±ú¿ÖÔ úÖ ¯ÖæÖÔ −Ö¾Öߍú¸üÖ, 3.70 »ÖÖÖ ¹ý¯Ö‹ ¯ÖÏŸµÖêú
     Complete renewal of end wall, side wall and flooring of 2510
     BOXN/BOBRN wagons Rs. 3.70 lacs each(738/6-7 543/7-8 631/8-
     9,714/9-10,825/10-11)

720   ÖÖ›Ô ê †−Öãæ »Ö 1000 ²ÖÎêú ¾Öî−Ö ¯Ö¸ü ÃÖÓ¸üÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖÖ†ÖêÓ úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ - 4.5 »ÖÖÖ   ²ÖÖò›       BOND      45,00,00             5          1    44,99,94
     ¹ý¯Ö‹ ¯ÖÏŸµÖêú
     Provision of safety features on 1000 brk van guard friendly Rs. 4.5
     lacs each(739/6-7 544/7-8 632/8-9,715/9-10,826/10-11)
721   ²ÖÖòŒÃÖ−Ö ‹“Ö‹ÃÖ/²ÖßÃÖß‹−Ö‹‹“Ö‹ÃÖ úß 7912 ²ÖÖêאֵÖÖêÓ úÖ 20.3 ™ü−Ö ÃÖê 22.9 ™ü−Ö        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,95,60        3,95,58           1         1
     ¬Öã¸üÖ ³ÖÖ¸ü ´ÖêÓ †¯ÖÖÏê›ê¿Ö−Ö - 5000 ¯ÖÏŸµÖêú
     Upgradation of 7912 bogies of BOXN HS/BCNAHS from 20.3 T to
     22.9 T axle load Rs. 5000 each(740/6-7 545/7-8 633/8-9,716/9-
     10,827/10-11)

722   ²ÖÖòŒÃÖ−Ö / ²ÖßÃÖß‹−Ö‹ úß 92507 ²ÖÖêאֵÖÖêÓ úÖ 20.3 ™ü−Ö ÃÖê 22.9 ™ü−Ö ¬Öã¸üÖ ³ÖÖ¸ü ´ÖêÓ    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      92,50,70        37,84,41            1    54,66,28
     †¯ÖÖÏê›ê¿Ö−Ö - 10000 ¯ÖÏŸµÖêú
     Upgradation of 92507 bogies of BOXN/BCNA from 20.3 to 22.9 T axle
     load Rs.10000 each(741/6-7 546/7-8 634/8-9,717/9-10,828/10-11)


723   2510 ²ÖÖòŒÃÖ−Ö ‹ÃÖ‹ÃÖ/²ÖßÃÖß‹−Ö‹‹“Ö‹ÃÖ ´ÖÖ»Ö ×›²²ÖÖ úß †Ó×ŸÖ´Ö ¤üß¾ÖÖ¸ü, ÃÖÖ‡›ü         ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       9,48,00        8,76,01           1      71,98
     ¾ÖÖ»Ö ŸÖ£ÖÖ ±ú¿ÖÔ úÖ ¯ÖæÖÔ −Ö¾Öߍú¸üÖ, 3.70 »ÖÖÖ ¹ý¯Ö‹ ¯ÖÏŸµÖêú
     Modification of side bearer assembles on 7900 nos.
     BOXNHS/BCNAHS wagons Rs. 12000 each(742/6-7 547/7-8 635/8-
     9,718/9-10,829/10-11)
                                                          27.4.52
                                                          ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                   RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                              (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                        †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                   ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                       Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                     Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                          Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                         A - PROGRAMMED DELIVERIES
724   1000 ²ÖÎêú ¾Öî−Ö ÖÖ›Ô †−Öãæ»Ö ÃÖÓ¸üÖÖ úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ 4.5 »ÖÖÖ ¹ý¯Ö‹ ¯ÖÏŸµÖêú           ´Öæ†Ö×−Ö DRF     112,50,00             82,50,01            1    29,99,98
     Re-building of 2500 BOXN/BOBRN wagons for CC+6/CC+10 T Rs.
     4.5 lacs each(743/6-7 548/7-8 636/8-9,719/9-10,830/10-11)


725   ›ü²»µÖæ/ÃÖê™ËÃÖ ×›²²ÖÖêÓ ÃÖß™ü߆ָü²Öß ÃÖ×ÆŸÖ 500 †¤ü¤ü ²Öß¾Öß•Öê›ü†Ö‡Ô ´ÖÖ»Ö×›²²Öê ‡Ã¯ÖÖŸÖ      ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        2,50,00            3           ..    2,49,97
     †Öî¸ü †−µÖ ú»Ö¯Öã•Öì ÃÖ×ÆŸÖ »ÖÖ³ÖÖ 20.5 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê
     500 Nos. BVZI wagons with w/sets, bogies,CTRBs etc. @ Rs.20.5                     ²ÖÖò›      BOND      100,00,00        79,00,00       10,00,00     11,00,00
     lacs approx.each incl.steel and other compn.(762/7-8 639/8-9,721/9-
     10,832/10-11)

726   3125 †¤ü¤ü ²Ö»ÖÖ ™îӍú ´ÖÖ»Ö×›²²Öê ²Öß™ü߯Öß‹−Ö ›ü²»µÖæ/†Öê ›ü²»µÖæ/ÃÖê™ËÃÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß       ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      531,25,00             4          1   531,24,95
     ‡Ã¯ÖÖŸÖ †Öî¸ü †−µÖ ˆ¯ÖÍú¸ü †Öî¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ »ÖÖ³ÖÖ 17 »ÖÖÖ ¹ý. ¤¸ü ÃÖê
     ¯ÖÏŸµÖêú
     3125 Nos. BG Tank wagons BTPN w/o w/sets, CTRBs @ Rs.17 lacs
     approx.each but incl.steel and other compnt.and excise duty(763/7-8
     640/8-9,722/9-10,833/

727   1462 †¤ü¤ü ²Ö»ÖÖ ²Ö߆Öê²Ö߆ָü‹−Ö ´ÖÖ»Ö×›²²Öê ›ü²»µÖæ/†Öê›ü²»µÖæ/ÃÖê™ËÃÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß         ²ÖÖò›      BOND      263,16,00             4          1   263,15,95
     ‡Ã¯ÖÖŸÖ ‹¾ÖÓ †−µÖ ú»Ö¯Öã•Öì ÃÖ×ÆŸÖ »ÖÖÖµÖÖ 18 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ¯ÖÏŸµÖêú

     1462 Nos.BG BOBRN wagons w/o w/sets,CTRBs @ Rs.18 lacs
     approx.each but incl.steel and other comp.(764/7-8 641/8-9,723/9-
     10,834/10-11)

728   541 †¤ü¤ü ²Ö»ÖÖ ²Ö߆Öê²Öß‹ÃÖ ´ÖÖ»Ö×›²²Öê ›ü²»µÖæ/†Öê›ü²»µÖæ/ÃÖê™ËÃÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß ‡Ã¯ÖÖŸÖ       ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       32,00,00             3      18,85,00     13,14,97
     ‹¾ÖÓ †−µÖ ú»Ö¯Öã•Öì ÃÖ×ÆŸÖ »ÖÖÖµÖÖ 18 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ¯ÖÏŸµÖêú
     541 Nos. BG BOBS wagons w/o w/sets CTRBs @ Rs.18 lacs                         ²ÖÖò›      BOND      65,38,00        36,00,05       29,00,00       37,95
     approx.each but incl.steel and other compnt.(765/7-8 642/8-9,724/9-
     10,835/10-11)

729   1137 †¤ü¤ü ²Ö»ÖÖ ²Ö߆Öê‹ÃÖ™üß ´ÖÖ»Ö×›²²Öê ›ü²»µÖæ/†Öê›ü²»µÖæ/ÃÖê™ËÃÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß ‡Ã¯ÖÖŸÖ       ²ÖÖò›      BOND      181,92,00             4          1   181,91,95
     ‹¾ÖÓ †−µÖ ú»Ö¯Öã•Öì ÃÖ×ÆŸÖ »ÖÖÖµÖÖ 16 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ¯ÖÏŸµÖêú
     1137 Nos.BG BOST wagons w/o w/sets,CTRBs @ Rs.16 lacs
     approx.each but incl.steel & other compnts.(766/7-8 643/8-9,725/9-
     10,836/10-11)

730   ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¬Öæ¸üÖ ²ÖÖòŒÃÖ ê ×»Ö‹ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ 65696 †¤ü¤ü ›ü²»µÖæ ÃÖê™ËÃÖ 22.9 ™üß ¬Öæ¸üÖ       ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      363,54,60             3           ..  363,54,57
     »Ö¤üÖ−Ö ú¸ü ÃÖ×ÆŸÖ 95000 ¹ý. ¤ü¸ü ÃÖê ¯ÖÏŸµÖêú
     65696 Nos.w/sets 22.9 T axle load suitable for CTRBs axle boxes @                   ²ÖÖò›      BOND      260,56,60             3          1   260,56,56
     Rs.95000 approx.each incl.taxes.(767/7-8 644/8-9,726/9-10,837/10-
     11)

731   22.9 ™üß ›ü²»µÖæ/ÃÖê™ËÃÖ ê ×»Ö‹ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ 131392 †¤ü¤ü ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¬Öã¸üÖ ²ÖÖòŒÃÖ ú¸ü ´Öæ†Ö×−Ö            DRF      191,34,00             3           ..  191,33,97
     ÃÖ×ÆŸÖ »ÖÖ³ÖÖ 25000 ¹ý. ¯ÖÏŸµÖêú
     131392 Nos. CTRBs axle boxes suitable for 22.9 T w/sets @                       ²ÖÖò›      BOND      137,14,00             3      30,00,00    107,13,97
     Rs.25000 each approx.incl.taxes(768/7-8 645/8-9,627/9-10,838/10-
     11)

732   ¯Ö¸Ó¯Ö¸üÖÖŸÖ ‹“Ö†Ö¸ü 40 úÖ¯Ö»Ö¸ü ê ÃÖÖ£Ö »ÖÖÖ‹ Ö‹ 3500 ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖêÓ ´Ö ˆ““Ö           ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       24,50,00         9,00,01           1    15,49,98
     Ö´ÖŸÖÖ ¾ÖÖ»Öê ›ÒÖ°™üאµÖ¸ü ¯Öã−Ö: »ÖÖÖ−ÖÖ 70000/- ¹ý. ¯ÖÏ×ŸÖ ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê
     Retrofitment of high capacity draft gear on 3500 wagons fitted with
     conventional HR 40 coupler @ Rs.70000/- per wagon(769/7-8 646/8-
     9,728/9-10,839/10-

733   ÃÖßÃÖß+6/ÃÖßÃÖß+10 ™üß »Ö¤üÖ−Ö ê ×»Ö‹ 2000 ²ÖÖòŒÃÖ ‹−Ö ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖ úÖ ¯Öã−ÖÙ−Ö´ÖÖÔÖ ´Öæ†Ö×−Ö             DRF       90,00,00        80,00,02            1     9,99,97
     4.5 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê
     Rebuilding of 2000 BOXN wagons for CC+6/CC+10 T loading @
     Rs.4.5 lacs/wagon(770/7-8 647/8-9,729/9-10,840/10-11)

734   580 ²ÖÖòŒÃÖ ‹−Ö ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖêÓ úÖ ˆ®ÖµÖ−Ö ‹¾ÖÓ ¯Öã−ÖãÖÖÔ¯Ö−Ö 7.5 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏ×ŸÖ ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖêÓ ´Öæ†Ö×−Ö        DRF       43,50,00        38,95,02            1     4,54,97
     úß ¤ü¸ü ÃÖêê
     Upgradation and rehabilitation of 580 BOXN wagons @ Rs.7.5
     lacs/wagon(771/7-8 648/8-9,730/9-10,841/10-11)
735   ´ÖÖê¿Ö−Ö ê ¯Öã»ÖÖêÓ ´ÖêÓ ‡»ÖÒÖò×−֍ú úÖ î »Öß²Öî¿Ö−Ö ê ×»Ö‹ ™êÙü ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖêÓ úÖ ÃÖê™ËÃÖ úß ²ÖÖò›      BOND      29,28,00             4          1    29,27,95
     Ö¸üߤü 1.83 ú¸üÖê›Í ¹ý. ¯ÖÏ×ŸÖ ´ÖÖ»Ö ×›²²ÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê
     Procurement of 16 sets of test wagons @ Rs.1.83 crs/wagon for
     caliberation of electronic in motion weigh bridges(772/7-8 649/8-
     9,731/9-10,842/10-11)
                                                         27.4.53
                                                         ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                             (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                      †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                  ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                       Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                     Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                         Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                         A - PROGRAMMED DELIVERIES
736   ×›²²ÖÖêÓ, ›ü²»µÖæ/ÃÖê™ËÃÖ, ÃÖß™ü߆ָü²Öß ›ÒÖ°™ü אֵָü †Öî¸ü ²ÖÎêú אµÖ¸ü ¯ÖϝÖÖ»Öß ÃÖ×ÆŸÖ 25 ™üß  ²ÖÖò›  BOND     80,00,00                  4      20,70,90     59,29,06
     ¬Öã¸üÖ »Ö¤üÖ−Ö ¾ÖÖ»Öê 250 ™îӍú ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖêÓ úÖ ¯ÖÏÖ¯ÖÖ 32 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏ×ŸÖ ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖ úß
     ¤ü¸ü ÃÖê
     Procurement of 250 tanke wagons with 25 t axle load
     incl.bogie,w/sets,CTRB,draft gear & brk.gear system @ Rs.32
     lacs/wagon(773/7-8 843/10-11

737   ×›²²ÖÖêÓ, ›ü²»µÖæ/ÃÖê™ËÃÖ, ÃÖß™ü߆ָü²Öß ›ÒÖ°™ü אֵָü †Öî¸ü ²ÖÎêú אµÖ¸ü ¯ÖϝÖÖ»Öß ÃÖ×ÆŸÖ 25 ™üß  ²ÖÖò›      BOND      62,50,00             4          1    62,49,95
     ¬Öã¸üÖ »Ö¤üÖ−Ö ¾ÖÖ»Öê 250 ™îӍú ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖêÓ úÖ ¯ÖÏÖ¯ÖÖ 25 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏ×ŸÖ ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖ úß
     ¤ü¸ü ÃÖê
     Procurement of250 flat wagons with25 T axle load
     incl.bogie,w/sets,CTRBs,draft gear & brk.gear system @ Rs25 lacs
     per wagon(774/7-8 651/8-9,733/9-10,8

738   ×›²²ÖÖêÓ, ›ü²»µÖæ/ÃÖê™ËÃÖ, ÃÖß™ü߆ָü²Öß ›ÒÖ°™ü אֵָü †Öî¸ü ²ÖÎêú אµÖ¸ü ¯ÖϝÖÖ»Öß ÃÖ×ÆŸÖ 25 ™üß  ²ÖÖò›      BOND      75,00,00             4          1    74,99,95
     ¬Öã¸üÖ »Ö¤üÖ−Ö ¾ÖÖ»Öê 250 ™îӍú ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖêÓ úÖ ¯ÖÏÖ¯ÖÖ 30 »ÖÖÖ ¹ý. ¯ÖÏ×ŸÖ ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖ úß
     ¤ü¸ü ÃÖê
     Procurement of250 BOBS wagons with25Taxle load
     incl.bogie,w/sets,CTRBs, draft gear & brk.gear system @ Rs.30 lacs
     per wagons(775/7-8 652/8-9,734/9-10,

739   ×±™ü´ÖêÓ™, ¯ÖÏÛ¿ÖÖÖ †Öî¸ü •ÖÖÓ“Ö úß ¯ÖϝÖÖ»Öß ÃÖ×ÆŸÖ 40 ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö µÖæ×−Ö™ü †Öî¸ü 20 ‹ú     ²ÖÖò›      BOND       4,50,00            4          1     4,49,95
     †Öò±ú ™Òê−Ö µÖæ×−Ö™ü ‡Ô†Öê™üß™üß úÖ ¯ÖÏ֯֝Ö
     Procurement of 40 locos units and 20 end-of-train units EOTT
     Systems incl.fitment,training and trial of the system(776/7-8 653/8-
     9,735/9-10,846/10-11)

740   ¯Ö×ƵÖÖ †Öî¸ü ²ÖÎêú אֵָüü úÖò¯Ö»Ö¸ü †Öî¸ü ›ÒÖ±úË™ü אֵָü †Öפ úß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ÃÖ×ÆŸÖ 32.5    ²ÖÖò›      BOND      944,80,00             4      34,33,00    910,46,96
     ™ü−Ö ¬Öã¸üÖ »Ö¤üÖ−Ö Ö´ÖŸÖÖ ¾ÖÖ»Öê 2000 †¤ü¤ü ´ÖÖ»Ö ×›²²Öêü
     2000 Nos. Wagons with 32.5 tons axles load capacity (with wheels &
     brk. gears,couplers & draft gear etc.@ Rs.47.24(777/7-8 654/8-
     9,736/9-10,847/10-11)

741   ¯Öæ¸ê ÆüÖê¯Ö¸ü ¾ÖîÖ−Ö - 250 †¤ü¤ü ê ÃÖÖ£Ö 25 ™ü−Ö ‹ŒÃÖ»Ö »ÖÖê›ü                   ²ÖÖò›      BOND      75,00,00          1,03           1    74,98,96
     250 Nos. complete hopper wagons with 25 t axle load(corrigend-III
     549a/7-8 655/8-9,737/9-10,848/10-11)

742   ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ˆ§ê¿µÖ ü¯Öæ¸ê Öã»Öê ÖÖêÓ›üÖê»ÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü ê ü ¾ÖîÖ−Ö - 250 †¤ü¤ü             ²ÖÖò›      BOND      65,00,00          1,03           1    64,98,96
     250 Nos.complete open general purpose wagons with 25t axle load
     (corrigend-III 549b/7-8 656/8-9,738/9-10,849/10-11)

743   ¯Öæ¸ê Öã»Öê ÖÖêÓ›üÖê»ÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü ê ü ¾ÖîÖ−Ö - 250 †¤ü¤ü                      ²ÖÖò›      BOND      62,50,00          1,03           1    62,48,96
     250 Nos. complete open Gondola gype wagons with 25t axle
     load(corrigend-III 549c/7-8 657/8-9,739/9-10,850/10-11)
744   ²ÖÖŒÃÖ ‹−Ö †Öê¯Ö−Ö ¾ÖîÖ−Ö (ÃÖÓ¿Ö׬֟Ö) - 16350 †¤ü¤ü                         ´Öæ†Ö×−Ö     DRF     1676,80,80        222,00,03            ..  1454,80,77
     16350 Nos. open wagons BOXN(modified) w/o w/sets,CTRBs Rs.25.2                    ²ÖÖò›      BOND     2443,39,20        450,00,02      493,39,77    1499,99,41
     lacs approx.each but incl.steel & other components and excise duty
     932/8-9,851/10-11

745   ²ÖßÃÖß‹−Ö ú¾ÖÔ›ü ¾ÖîÖ−Ö (ÃÖÓ¿Ö׬֟Ö) - 13000 †¤ü¤ü                         ¯ÖæÓ•Öß      Cap.      34,12,82        34,12,82            ..        ..
     13000 Nos. covered wagons BCN(modified) w/o w/sets, CTRBs                       ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      520,09,60        61,28,01            ..  458,81,59
     Rs.25.2 lacs approx.each but incl.steel and other components and
     ex.duty 933/8-9,852/10-11
                                                        ²ÖÖò›      BOND     2721,77,58        812,00,00      757,65,00    1152,12,58

746   ÃÖß™ü߆ָü²Öß ™îӍú ¾ÖîÖ−Ö (ÃÖÓ¿Ö׬֟Ö) - 1240 †¤ü¤ü                         ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      312,48,00       152,48,26       20,00,00    139,99,74
     1240 Nos. tank wagons (modified) w/o w/sets, CTRBs Rs.25.2 lacs
     approx.each but incl.steel and other components and ex.duty 934/8-
     9,742/9-10,853/10-11

747   ²Öß™ü߯Öß•Öß‹»Ö‹−Ö ™îӍú ¾ÖîÖ−Ö - 350 †¤ü¤ü                             ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       73,50,00             3          1    73,49,96
     350 Nos. tank wagons BTPGLN w/o w/sets CTRBs Rs.21 lacs
     approx.each but incl.steel and other components and ex.duty 935/8-
     9,743/9-10,854/10-11)

748   ²Ö߆ָü‹−Ö‹ ¾ÖîÖ−Ö - 980 †¤ü¤ü                                    ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      120,96,00             ..          ..  120,96,00
     980 Nos. BRNA wagons(modified) w/o w/sets, CTRBs Rs.25.2 lacs                     ²ÖÖò›      BOND      126,00,00             3     100,00,00     25,99,97
     approx.each but incl.steel and other components and ex.duty 936/8-
     9,744/9-10,855/10-11)
                                                        27.4.54
                                                        ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                  RAILWAY BOARD
                                   2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                            (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                      †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                 ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                     Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                   Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                        Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                       A - PROGRAMMED DELIVERIES
749   ²Ö߆Öê²Ö߆ָü‹−Ö ¾ÖîÖ−Ö - 2070 †¤ü¤ü                               ´Öæ†Ö×−Ö DRF     387,57,60                  ..          ..  387,57,60
     2070 Nos. BOBRN wagons(modified) w/o w/sets,CTRBs Rs.25.2 lacs                   ²ÖÖò›  BOND     134,06,40                  3          1   134,06,36
     approx.each but incl.steel and other components 937/8-9,745/9-
     10,856/10-11)

750   ²Ö߆Öê²Öß‹ÃÖ ¾ÖîÖ−Ö - 2300 †¤ü¤ü                                 ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      117,43,20             ..          ..  117,43,20
     2300 Nos. BOBS wagons(upgraded)w/o w/sets, CTRBs Rs.25.2 lacs                   ²ÖÖò›      BOND      462,16,80             3          1   462,16,76
     approx.each but incl.steel and other components938/8-9,746/9-
     10,857/10-11)

751   7950 †¤¤ü ²Ö߆Öê ‹ÃÖ ™ß ¾ÖîÖ−Ö (†Ö¿ÖÖê ×¬ÖŸÖ ) ¯Ö×Æ‹ ÃÖê™üÃÖ ÃÖß ™üß †Ö¸ü ²Öß Ã™üᯙ       ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      252,00,00             ..          ..  252,00,00
     †Öî¸ü †−µÖ ú»Ö ¯Öã¸Ë•Öê ÃÖ×ÆŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú úß †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ 25.2 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê

     7950 Nos.BOST wagons(modified) w/o w/sets CTRBs Rs.25.2 lacs                    ²ÖÖò›      BOND     1751,40,00        807,00,00       91,35,00    853,05,00
     approx.each but incl.steel and other components939/8-9,747/9-
     10,858/10-11)

752   700 †¤¤ü ²Öß ¾Öß •Öê›ü †Ö‡Ô ²îÖ Ö−Ö (8 ¯Ö×Æ‹) ¯Ö×Æ‹ ÃÖê™üÃÖ ÃÖß ™üß †Ö¸ü ²Öß Ã™üᯙ        ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      119,28,00             ..     10,70,90    108,57,10
     †Öî¸ü †−µÖ ú»Ö ¯Öã¸Ë•Öê ÃÖ×ÆŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú úß †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ 21 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê

     700 Nos. BVZI wagons(8 wheeler) w/o w/sets, CTRBs Rs.21 lacs                    ²ÖÖò›      BOND      27,72,00             3          1    27,71,96
     approx.each but incl.steel and other components 940/8-9,748/9-
     10,859/10-11)

753   ¯Ö×ƵÖÖ ÃÖê™üÖêÓ ê ×»Ö‹ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ 179760 †¤ü¤ü ¬Öã¸üÖ ¯ÖÏŸµÖêú úß †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ     ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      621,07,20             ..          ..  621,07,20
     95000 ºþ¯ÖµÖê ú¸üÖê ÃÖ×ÆŸÖ
     179760 Nos.w/sets suitable for CTRBs axle boxes Rs.95,000                     ²ÖÖò›      BOND      500,00,00             ..    250,00,00     250,00,00
     approx.each incl.taxes 941/8-9,749/9-10,860/10-11)
754   ¯Ö×ƵÖÖ ÃÖê™üÖêÓ ê ×»Ö‹ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ 339520 †¤ü¤ü ÃÖß™ü߆ָü²Öß ‹ŒÃÖ»Ö ¬Öã¸üÖ ¯ÖÏŸµÖêú úß     ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      326,88,00             ..          ..  326,88,00
     †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ 25000 ºþ¯ÖµÖê ú¸üÖê ÃÖ×ÆŸÖ
     359520 Nos. CTRBs axle boxes suitable w/sets Rs.25000 each                     ²ÖÖò›      BOND      571,92,00       402,00,00       80,00,00     89,92,00
     approx.incl.taxes 942/8-9,750/9-10,861/10-11)

755   ÃÖß ÃÖß +6 / ÃÖßÃÖß +10 ™üß »Ö¤üÖ−ÖÖêêÓ ê ×»Ö‹ 4000 ¾ÖîÖ−ÖÖ úÖ ¤ã²ÖÖ¸üÖ ²Ö−ÖÖ−ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú   ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      180,00,00        29,80,00            1   150,19,99
     4.5 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     Rebuilding of 4000 wagons for CC+6/CC+10 T loading Rs.4.5 lacs
     each 943/8-9,751/9-10,862/10-11)
756   6000 ²ÖÖŒÃÖ−Ö ¾ÖîÖ−ÖÖêÓ úÖ ˆ®ÖµÖ−Ö †Öî¸ü ¯Öã−ÖÔ¾ÖÖÃÖ−Ö ¯ÖÏŸµÖêú 7.5 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê        ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      450,00,00       177,59,50       13,00,00    259,40,50
     Upgradation and rehablitation of 6000 BOXN wagons Rs. 7.5 lacs
     each 944/8-9,752/9-10,863/10-11)

757   3000 ²ÖÖŒÃÖ−Ö ¾î֐Ö−ÖÖêê ê †Ö׏ָüß , ׍−ÖÖ¸ê úß ¤üß¾ÖÖ¸ †Öî¸ü ±ú¿ÖÔ úÖ ¯ÖæÖÔ ºþ¯Ö ÃÖê     ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      111,00,00        40,36,51       48,00,00     22,63,49
     ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö 3.7 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     Complete renewal of end wall, side wall and flooring of 3000 BOXN
     wagons Rs.3.7 lacs 945/8-9,753/9-10,864/10-11)
758   ú−¾Öê−¿Ö−Ö»Ö ‹“Ö†Ö¸ü 40 ú¯Ö»Ö¸ü ÃÖ×ÆŸÖ 5000 †¤ü¤ü ¾ÖîÖ−ÖÖêÓ ˆ““Ö Ö´ÖŸÖÖ ›ÒÖ°™ü         ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       35,00,00         4,50,02           1    30,49,97
     אֵָü
     Retrofitment of high capacity draft gear on 5000 wagons fitted with
     conventional HR 40 coupler Rs.70000 each 946/8-9,754/9-10,865/10-
     11)

759   2000 ²ÖßÃÖß‹−Ö ¾ÖîÖ−ÖÖêÓ ê ”û¢Öü úÖ ¯ÖæÖÔ ºþ¯Ö ÃÖê −Ö¾Öß−Öߍú¸üÖ †Öî¸ü ²ÖÖ›üß úß ´Ö¸ü´´ÖŸÖ  ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       30,00,00         5,01,49       4,00,00     20,98,51
     1.5 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê ¯ÖÏŸµÖêú
     Complete renewal of roof and body repair of 2000 BCN wagons
     Rs.1.5 lacs each 947/8-9,755/9-10,866/10-11)

760   †Ö™üÖê úÖ¸ü ¾ÖîÖ−Ö ê 10 †¤ü¤ü ¸êúÖêÓ úß Ö¸üߤü                        ²ÖÖò›      BOND      90,00,00             3          1    89,99,96
     Procurement of 10 rakes(60 Nos. car 'A' & 240 nos. car'B') Auto car
     wagons Rs.30 lacs each 948/8-9,756/9-10,867/10-11)


761   ²Öß‹»ÖÃÖß ¾ÖîÖ−Ö ê ‡úÖ‡Ô ‹ŒÃÖ“ÖêÓ•Ö ¯ÖϝÖÖ»Öß ÆêŸÖã 20 ²ÖÖêÖß ¾Ö 240 ›ü²»Öæ ÃÖê™üÖêÓ úß    ²ÖÖò›      BOND       3,30,00            3          1     3,29,96
     Ö¸üߤü
     Procurement of 20 bogies and 240 w/sets of 840 mm dia for unit
     exchange system ofBLC wagons Rs.1.5 lacs/bogie & Rs.1.25
     lacs/w/sets 949/8-9,868/10-11
                                                      27.4.55
                                                      ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                     RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                           (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                   †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation      −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                     Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                   Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                       Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                      A - PROGRAMMED DELIVERIES
762   °»ÖÖ‡ ‹¿Ö ê ¯Ö׸¾ÖÆü−Ö ÆêŸÖã 2 †¤ü¤ü (125 ¾ÖîÖ−Ö) úß Ö¸üߤü                 ²ÖÖò›  BOND     35,00,00              31,99,96            1     3,00,03
     Procurement of 2 rakes(125 wagons) suitable for tptn of fly ash
     incl.bogies,w/sets,CTRBs draft gear and brk.gear system Rs.28
     lacs(950/8-9,869/10-11)

763   ÃÖß‹ÃÖ ²ÖÖê×Ö•Ö †Öî¸ü ²ÖÎêú ¯ÖϝÖÖ»Öß 20.3 ™üß ÃÖê 22.91 ™üß ‹ŒÃÖ»Ö »ÖêÖ› ÃÖ×ÆŸÖ 20.3 ¯ÖæÓ•Öß          Cap.         50,02         50,02            ..        ..
     ™üß ÃÖê 22.91 ™üß ‹ŒÃÖ»Ö »ÖêÖ› úÖ 5000 ¾î֐Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü 75 ׍.´Öß. ¯ÖÏ×ŸÖ ¬ÖÓ™üÖ »Ö¤üÖ−Ö
     ¿ÖŸÖÖêÔ úß ×ÎµÖÖ¿Öᯙ Ö×ŸÖ ÃÖ×ÆŸÖ ÃÖß‹ÃÖ ²ÖÖê×Ö•Ö †Öî¸ü ²ÖÎêú ¯ÖϝÖÖ»Öß úÖˆ®ÖµÖ−Ö
     Upgdn ofCS bogies&brk system from 20.3 t -22.9 t axle load with                 ²ÖÖò›      BOND       124,49,98             ..          1   124,49,97
     speed potential of 75 kmphin loaded conditions on5000 wagons Rs2.5
     lac951/8-9,759/9-10

764   ¾ÖÖæ´Ö ²ÖÎê ¾ÖîÖ−ÖÖêÓ (2000) ¯Ö¸ü ‹µÖ¸ü ²ÖÎêú ¯ÖϝÖÖ»Öß úÖ ¸ê™ÒÖê×±ú™ü´êÓÖ™ü, ¤ü¸ü ¹ý.  ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        13,00,00          97,52           1    12,02,47
     650000
     Retrofitment of air brake system on 2000 vacuum brake wagons,
     Rs.650000 each 952/8-9,760/9-10,871/10-11)

765   ²Öß‹±úê ¾ÖîÖ−ÖÖêÓ úÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ˆ¤Ëêü¤¿µÖ ê ×»Ö‹ ×−Ö´ÖÖÔÖ (10 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý.28 »ÖÖÖ    ´Öæ†Ö×−Ö     DRF         2,80,00            3          1     2,79,96


     Manufacture of special purpose BFK wagons (10 Nos), Rs.28 lacs
     each 953/8-9,761/9-10,872/10-11)

766   Öã»Öê ´ÖÖ»Ö×›²²Öê (ˆ®ÖŸÖ) ¯Ö×ƵÖÖÃÖê™ü ײÖ−ÖÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß (4645 †¤ü¤ü ), ¹ý. 25.2      ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       170,54,00             2           ..  170,53,98
     »Ö֏Ö, Ùüß»Ö, †−µÖ ¯Öã•ÖêÔ ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ
     Open wagons (upgraded) without wheelsets CTRBs (4645 Nos),                   ²ÖÖò›      BOND      1000,00,00             ..    870,18,08     129,81,92
     Rs.25.2 lakh approx each incl steel, other components & excise
     duty(1036/9-10,874/10-11))

767   ²ÖÓ¤ü ´ÖÖ»Ö×›²²Öê ²ÖßÃÖß‹−Ö (ˆ®ÖŸÖ) ¯Ö×ƵÖÖÃÖê™ü ײÖ−ÖÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß (3883 †¤ü¤ü ), ¹ý.    ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        78,51,60             1           ..   78,51,59
     25.2 »Ö֏Ö, Ùüß»Ö, †−µÖ ¯Öã•ÖêÔ ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ
     Covered wagons BCN (upgraded) without wheelsets CTRBs (3883                   ²ÖÖò›      BOND       900,00,00       400,00,00      500,00,00          ..
     Nos), Rs.25.2 lakh approx each incl steel, other comp. & excise
     duty(1037/9-10,875/10-11

768   ™îӍú ´ÖÖ»Ö×›²²Öê (ˆ®ÖŸÖ) ¯Ö×ƵÖÖÃÖê™ü ײÖ−ÖÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß (80 †¤ü¤ü ), ¹ý. 25.2 »Ö֏Ö,    ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        20,16,00             2          1    20,15,97
     Ùüß»Ö, †−µÖ ¯Öã•ÖêÔ ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ
     Tank wagons (upgraded) without wheelsets CTRBs (80 Nos), Rs.25.2
     lakh approx each incl steel, other components & excise duty(1038/9-
     10,876/10-11)

769   ²Ö߆ָü‹−Ö‹ ´ÖÖ»Ö×›²²Öê (ˆ®ÖŸÖ) ¯Ö×ƵÖÖÃÖê™ü ײÖ−ÖÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß (262 †¤ü¤ü ), ¹ý. 25.2 ´Öæ†Ö×−Ö         DRF        66,02,40             2          1    66,02,37
     »Ö֏Ö, Ùüß»Ö, †−µÖ ¯Öã•ÖêÔ ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ
     BRNA wagons (upgraded) without wheelsets CTRBs (262 Nos),
     Rs.25.2 lakh approxx each incl steel, other components & excise
     duty(1039/9-10,877/10-11)

770   ²Ö߆Öê²Ö߆ָü‹−Ö ´ÖÖ»Ö×›²²Öê (ˆ®ÖŸÖ) ¯Ö×ƵÖÖÃÖê™ü ײÖ−ÖÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß (170 †¤ü¤ü ), ¹ý.    ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        42,84,00             2          1    42,83,97
     25.2 »Ö֏Ö, Ùüß»Ö, †−µÖ ¯Öã•ÖêÔ ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ
     BOBRN wagons (upgraded) without wheelsets CTRBs (170 Nos),
     Rs.25.2 lakh approxx each incl steel & other components(1040/9-
     10,878/10-11)

771   ²Ö߆Öê²Öß‹ÃÖ ´ÖÖ»Ö×›²²Öê (ˆ®ÖŸÖ) ¯Ö×ƵÖÖÃÖê™ü ײÖ−ÖÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß (660 †¤ü¤ü ), ¹ý. 25.2 ´Öæ†Ö×−Ö        DRF       166,32,00             2          1   166,31,97
     »Ö֏Ö, Ùüᯙ ¾Ö †−µÖ ¯Öã•ÖÖÓêÔ ÃÖ×ÆŸÖ
     BOBS wagons (upgraded) without wheelsets CTRBs (660 Nos), Rs.
     25.2 lakh approx each incl steel & other components(1041/9-
     10,879/10-11)

772   ²Ö߆Öê‹ÃÖ™üß ´ÖÖ»Ö×›²²Öê (ˆ®ÖŸÖ) ¯Ö×ƵÖÖÃÖê™ü ײÖ−ÖÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß (2263 †¤ü¤ü ), ¹ý.      ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       512,56,80             1           ..  512,56,79
     25.2 »Ö֏Ö, Ùüᯙ ¾Ö †−µÖ ¯Öã•ÖÖÓêÔ ÃÖ×ÆŸÖ
     BOST wagons (upgraded) without wheelsets CTRBs (2263 Nos),                   ²ÖÖò›      BOND       57,70,80             2          1    57,70,77
     Rs.25.2 lakh approx each incl steel & other components(1042/9-
     10,880/10-11)

773   ²Öß¾Öß•Öê›ü†Ö‡Ô ´ÖÖ»Ö×›²²Öê 8-¯Ö×ƵÖê ¯Ö×ƵÖÖÃÖê™ü ײÖ−ÖÖ ÃÖß™ü߆ָü²Öß (760 †¤ü¤ü ), ¹ý.    ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        84,00,00             1           ..   83,99,99
     21 »Ö֏Ö, Ùüᯙ ¾Ö †−µÖ ¯Öã•ÖÖÓêÔ ÃÖ×ÆŸÖ
     BVZI wagons 8-wheeler without wheelsets CTRB (760 Nos), Rs.21                  ²ÖÖò›      BOND       75,60,00             2          1    75,59,97
     lakh approx each incl steel & other components(1043/9-10,881/10-11)
                                                        27.4.56
                                                        ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                  RAILWAY BOARD
                                   2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                            (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                   ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                       †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                 ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                     Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                   Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                        Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                       A - PROGRAMMED DELIVERIES
774   ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¬Öã¸üÖ ²ÖŒÃÖÖêÓ ÆêŸÖã ¯Ö×ƵÖÖÃÖê™ü (50892 †¤ü¤ü ), ¹ý. 95000, ú¸ü ÃÖ×ÆŸÖ      ´Öæ†Ö×−Ö DRF     461,09,20                  1           ..  461,09,19

     Wheel sets suitable for CTRB axle boxes (50892 Nos), Rs.95000                   ²ÖÖò›      BOND      22,38,20             2          1    22,38,17
     approx each incl taxes(1044/9-10,882/10-11)

775   ¯Ö×ƵÖÖÃÖê™ü ÆêŸÖã ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¬Öã¸üÖ ²ÖŒÃÖê (101784 †¤ü¤ü ), ¹ý. 25000, ú¸ü ÃÖ×ÆŸÖ       ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      242,68,00             1           ..  242,67,99


     CTRB axle boxes suitable for wheel sets (101784 Nos), Rs.25000                   ²ÖÖò›      BOND      11,78,00             2          1    11,77,97
     each appx incl taxes(1045/9-10,883/10-11)
776   ²ÖÖòŒÃÖ−Ö ´ÖÖ»Ö ×›²²ÖÖêÓ úÖ ˆ®ÖµÖ−Ö ¾Ö ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö (10000 †¤ü¤ü ), ¹ý. 12 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ      ´Öæ†Ö×−Ö     DRF     1200,00,00        297,47,38       25,00,00    877,52,62

     Upgradation and rehabilation of BOXN wagons (10000 Nos), Rs.12
     lakh each(1046/9-10,884/10-11)

777   ²ÖßÃÖß‹−Ö ×›²²ÖÖêÓ úß ”ûŸÖÖêÓ  Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ −Ö¾Öߍú¸üÖ ¾Ö ²ÖÖò›üß úß ´Ö¸ü´´ÖŸÖ (2500 †¤ü¤ü ),  ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       37,50,00             2          1    37,49,97
     ¹ý.1.5 »ÖÖÖ ¯ÖÏןÖ
     Complete renewal of roof & body repair BCN wagons (2500 Nos),
     Rs.1.5 lakh each(1047/9-10,885/10-11)
778   ²ÖÖòŒÃÖ−Ö/²ÖßÃÖß‹−Ö‹ ×›²²Öê úÖ ²ÖÖòŒÃÖ‹−Ö ‹“Ö‹ÃÖ‹´Ö ÃÖß¸ß•Ö ´ÖêÓ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö (91000         ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      591,50,00         3,25,01       5,00,00    583,24,99
     †¤ü¤ü), ¹ý. 65000
     Conversionn of 91000 BOXN/BCNA wagons to BOXNHSM series /
     BCNAHSM series, Rs. 65000, 1048/9-10,886/10-11)
779   ‹†¸ü ²ÖÎêú ´ÖêÓ ²ÖÖêÖß ´ÖÖˆÓ™ê›ü ²ÖÎêú ¯ÖϝÖÖ»Öß úÖ ×¸™ÒÖê×±™ü´ÖêÓ™ü (10000 †¤ü¤ü ), ¹ý. 2.25 ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      225,00,00        28,35,00            1   196,64,99
     »Ö֏Ö
     Retrofitment of bogie mounted brake system (BMBS) (10000 Nos), air
     break wagons Rs.2.25 lakh(1049/9-10,887/10-11)

780   ›ü²»µÖæ›ü߯Öß 3-‹ êú ×»Ö‹ †Ö¿ÖÖê×¬ÖŸÖ ²ÖÖêÖß, ¤ü¸ü ¹ý.15 »ÖÖÖ - 60 †¤ü¤             ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        9,00,00          1,00           1     8,98,99
     Modified bogie for WDP3A locos @ Rs.15 lakhs - 60
     Nos(suppl.Aug'10,90/10-11)
781   ‡Ã¯ÖÖŸÖ †Öî¸ü †−µÖ †¾µÖ¾Ö †Öî¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ 25.2 »ÖÖÖ ºþ ê ˆ®ÖŸÖ           ²ÖÖò›      BOND     2457,00,00             1          1   2456,99,98
     ²ÖÖŒÃÖü‹−Ö ¾ÖîÖ−Ö 9750 †¤ü¤ü
     9750 Nos. open wagons BOXN(upgraded) w/o w/sets, CTRBs
     Rs.25.2 lacs approx.each but includ.steel and other components and
     excise duty(1172/10-11)

782   ×™Ëü¾Ö−Ö ¯ÖÖ‡¯Ö ²ÖÎêú ¯ÖϝÖÖ»Öß úÖ ×¸ü™ÒüÖê×±ú™ü´Öë™ü, ¤ü¸ü ¹ý.10000 ¯ÖÏ×ŸÖ ´ÖÖ»Ö×›ü²²ÖÖ - 9097 ²ÖÖò›       BOND       9,09,70          1,00           1     9,08,69
     ²ÖîÖ−Ö
     Retrofitment of twin pipe brake system @ Rs.10000 per wagon - 9097
     wagons(suppl.Aug'10,91/10-11)

783   ‡Ã¯ÖÖŸÖ †Öî¸ü †−µÖ †¾µÖ¾Ö †Öî¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ 27.2 »ÖÖÖ ºþ ê ˆ®ÖŸÖ           ²ÖÖò›      BOND      690,88,00             1          1   690,87,98
     ²ÖßÃÖßü‹−Ö ú¾ÖÔ›ü ¾ÖîÖ−Ö 2540 †¤ü¤ü
     2540 Nos. covered wagons BCN (upgraded) w/o w/sets, CTRBs
     Rs.27.2 lacs approx.each but incl.steel and other components and
     excise duty(1173/10-11)

784   ‡Ã¯ÖÖŸÖ †Öî¸ü †−µÖ †¾µÖ¾Ö †Öî¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ 25.2 »ÖÖÖ ºþ ê ˆ®ÖŸÖ           ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       40,32,00             1          1    40,31,98
     ²Ö߆Öê²Ö߆ָü‹−Ö ¾ÖîÖ−Ö 160 †¤ü¤ü
     160 Nos. BOBRN wagons(upgraded)w/o w/sets, CTRBs Rs.25.2 lacs
     approx.each but incl.steel and other components(1174/10-11)


785   ‡Ã¯ÖÖŸÖ †Öî¸ü †−µÖ †¾µÖ¾Ö †Öî¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ 25.2 »ÖÖÖ ºþ ê ˆ®ÖŸÖ           ²ÖÖò›      BOND      500,22,00             1          1   500,21,98
     ²Ö߆Öê‹ÃÖ™üß ¾ÖîÖ−Ö 1985 †¤ü¤ü
     1985 Nos.BOST wagons (upgraded)w/o w/sets CTRBs Rs.25.2 lacs
     approx.each but including steel and other components(1175/10-11)


786   ‡Ã¯ÖÖŸÖ †Öî¸ü †−µÖ †¾µÖ¾Ö †Öî¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú ÃÖ×ÆŸÖ 21 »ÖÖÖ ºþ ê ²ÖÎêú µÖÖ−Ö 475 ´Öæ†Ö×−Ö           DRF       99,75,00             1          1    99,74,98
     †¤ü¤ü
     475 Nos.Brake van w/o w/sets, CTRBs Rs.21 lacs approx.each but
     inclu.steel and other components(1176/10-11)
                                                          27.4.57
                                                          ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                   RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                             (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                        †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                  ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                       Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                     Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                         Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                        A - PROGRAMMED DELIVERIES
787   59640 †¤¤ü ÃÖß™ü߆ָ²Öß ¯ÖÏŸµÖêú úß †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ 110000 ºþ¯ÖµÖê ú¸ü            ´Öæ†Ö×−Ö DRF      27,94,00                   1           ..   27,93,99
     ÃÖ×ÆŸÖ
     59640 Nos.w/sets suitable for CTRBs Rs.1,10,000 approx.each                     ²ÖÖò›       BOND     628,10,00             1          1   628,09,98
     inclu.taxes(1177/10-11)

788   119280 †¤¤ü ÃÖß™ü߆ָ²Öß ¯ÖÏŸµÖêú úß †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ 25000 ºþ¯ÖµÖê ú¸ü            ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      12,70,00             1           ..   12,69,99
     ÃÖ×ÆŸÖ
     119280 Nos.CTRBs suitable for w/sets Rs.25,000 each                         ²ÖÖò›       BOND     285,50,00             1          1   285,49,98
     approx.includ.taxes(1178/10-11)

789   ÃÖßÃÖß+6/ÃÖßÃÖß+10 ™üß »Ö¤üÖ−Ö ê ×»Ö‹ 4000 ²ÖÖòŒÃÖ ‹−Ö ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖ úÖ ¯Öã−ÖÙ−Ö´ÖÖÔÖ ´Öæ†Ö×−Ö             DRF      200,00,00             1      85,00,00    114,99,99
     5 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ´ÖÖ»Ö×›²²ÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê
     Rebuilding of 4000 BOXN/BOBRN wagons for CC+6/CC+10T loading
     Rs.5 lacs(1179/10-11)

790   1600 †¤ü¤ü ˆ®ÖŸÖ ‡ ¾ÖÖÔ ÃÖß™ü߆ָü²Öß ¹ý. 18500 ¯ÖÏ×ŸÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê Ö¸üߤü             ²ÖÖò›       BOND       2,96,00            1          1     2,95,98
     Procurement of 1600 nos.of upgraded 'E' class CTRB for freight stock
     Rs.18500/- per bearing(1180/10-11)

791   10500 †¤ü¤ü ²Ö߆Öê²Ö߆ָü‹−Ö ´ÖÖ»Ö ×›ü²²ÖÖêêÓ ¯Ö¸ü »ÖÖê›ü ÃÖê×−ÃÖÖ µÖÓ¡Ö úÖ ×¸ü™üÒ Öê×±ú™ü´Öë™ü,  ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      26,24,95        26,24,95            ..        ..
     ¤ü¸ü ¹ý.25000 ¯ÖÏ×ŸÖ ×›ü²²ÖÖ
     Retrofitment of Load Sensing Device(LSD) on 10500 BOBRN wagons                    ²ÖÖò›       BOND           5           ..          1         4
     Rs.25000/-(1181/10-11)

792   ¾ÖîÖ−Ö ×−Ö¾Öê¿Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ                                      ´ÖÖ×−ÖµÖÖê     WIS      250,00,00             ..    250,00,00          ..
     Wagon Investment Scheme(1182/10-11)

793   2.5 ú¸üÖê›Í ¹ý¯Ö‹ ÃÖê ú´Ö »ÖÖÖŸÖ êú ¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖÔ                       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF           ..           ..          1         ..
     Works costing below Rs.2.5 crore each                                ²ÖÖò›       BOND           ..           ..          8         ..

     •ÖÖê›Í -´ÖÖ»Ö ×›ü²²Öê / Total-Wagons                                 ¯ÖæÓ•Öß       Cap.           ..           ..          0         ..
                                                       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF           ..           ..    449,08,82          ..
                                                       ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö     SRSF           ..           ..          0         ..
                                                       ´ÖÖ×−ÖµÖÖê     WIS           ..           ..    250,00,00          ..
                                                       ²ÖÖò›       BOND           ..           ..    3640,91,08          ..
     Îêú−Öë/ Cranes
794   21 ›üß•Ö»Ö 140/150 ™ü−Ö ê−Ö ‹ŒÃÖ ‡Ó×›µÖÖ/ ‹²ÖÎÖê›ü 1200 »ÖÖÖ ¹ý.                  ¯ÖæÓ•Öß       Cap.     117,00,01       117,00,01            ..        ..
     21 Diesel 140/150 T cranes ex India /abroad Rs.1200 lacs (381 of 82-                 ²ÖÖò›       BOND     135,00,49             7          10   135,00,32
     83, 415/88-89,551/7-8 660/8-9,763/9-10,888/10-11)


795   16 ›üß•Ö»Ö ÃÖê 10 ™ü−Ö ê−Ö 200 »ÖÖÖ ¹ý.                              ²ÖÖò›       BOND      32,00,00         6,25,37           1    25,74,62
     16 Diesel to 10 T cranes Rs.200 lakhs (286/86-87, 519/6-7 552/7-8
     661/8-9,764/9-10,889/10-11)
796   3 †¤ü¤ü 20 ™ü−Ö ›üß•Ö»Ö ê−Ö ˆ¢Ö¸ü ¸ê»Ö¾Öê ê ×»Ö‹                          ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        60,00         60,00            ..        ..
     3 Nos 20 T Diesel cranes for N Rly (467/93-94 , 520/6-7 553/7-8                   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       2,00,00         55,47       1,39,60       4,93
     662/8-9,765/9-10,890/10-11)
797   ¯Öæ¾ÖÔ ¸ê»Ö¾Öê ê ×»Ö‹ 4 †¤ü¤ü 20 ™ß ›üß•Ö»Ö ê−Ö                          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       2,60,00        1,05,08           1     1,54,91
     4 Nos 20 T diesel cranes for E Rly (468/93-94 ,368/3-4 & 401/4-5,
     521/6-7 554/7-8 663/8-9,766/9-10,891/10-11)
798   ´Ö¬µÖ ¸ê»Ö¾Öê ê ×»Ö‹ 4 †¤ü¤ü 20 ™ß ›üß•Ö»Ö ê−Ö                           ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        64,95         64,95            ..        ..
     4 Nos. 20 T diesel cranes for C Rly (469/93-94, 369/3-4 , 522/6-7                  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       1,95,00         50,07            ..    1,44,93
     555/7-8 664/8-9,767/9-10,892/10-11)
                                                       ²ÖÖò›       BOND           5           ..          1         4

799   ¤üÛÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¸ê»Ö¾Öê ê ×»Ö‹ 6 †¤ü¤ü 20 ™ß ›üß•Ö»Ö ê−Ö                      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,90,00        1,52,09           1     2,37,90
     6 Nos. 20 T diesel cranes for SE Rly (471/93-94 524/6-7 556/7-8
     665/8-9,768/9-10,893/10-11)
800   ‹†Ö¸ü›ü²»µÖæ ê ×»Ö‹ 12 ²ÖÎêú ›üÖˆ−Ö ê−Öê                             ²ÖÖò›       BOND     100,00,00        94,00,07            1     5,99,92
     12 Breakdown cranes for ARW (Supplementary of 95-96, 98/96-97,
     525/6-7 557/7-8 666/8-9,769/9-10,894/10-11)
                                                        27.4.58
                                                        ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                   RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                            (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                      †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                 ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                     Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                   Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                        Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                       A - PROGRAMMED DELIVERIES
801   120 ™üü−Ö Î ê−ÖÖêÓ úß ×¸Ó ›üß¿Ö×−ÖӐÖ, ¹ý. 160 »ÖÖÖ                      ´Öæ†Ö×−Ö DRF      9,60,00              9,27,00           1      32,99
     Reconditioning of 120T cranes Rs.160 lacs (177/01-02, 526/6-7 558/7-
     8 667/8-9,770/9-10,895/10-11)

802   ™ê×»ÖÍúÖêׯ֍ú ²Öæ´Ö Îê −Ö - 1 †¤ü¤ü                               ¯ÖæÓ•Öß      Cap.        10,59         10,59            ..        ..
     Telescopic Boom Crane - 1 no Rs.26 crs. (699/7-8 668/8-9,771/9-                  ²ÖÖò›       BOND      25,89,41             ..         10    25,89,31
     10,896/10-11)
803   24 †¤ü¤ü Îê −Ö ÆêŸÖã ‹´Ö‹»Ö†Ö¸ü                                  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      103,20,00        42,76,09        6,00,00     54,43,91
     Provision of MLR of 24 cranes Rs.430 lacs/crane (700/7-8 669/8-
     9,772/9-10,897/10-11)

804   ™üê×»ÖÍúÖêׯ֍ú ²Öæ´Ö Îê −Ö (5 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý.26 ú¸üÖê›                    ²ÖÖò›       BOND     130,00,00             1          10   129,99,89
     Telescopic boom cranes (5 Nos), Rs.26 crore (954/8-9,773/9-
     10,898/10-11)

805   2.5 ú¸üÖê›Í ¹ý¯Ö‹ ÃÖê ú´Ö »ÖÖÖŸÖ êú ¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖÔ                      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF           ..           ..          1         ..
     Works costing below Rs.2.5 crore each

     •ÖÖê›Í -Îêú−Öë / Total-Cranes                                   ¯ÖæÓ•Öß      Cap.           ..           ..          0         ..
                                                      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF           ..           ..      7,39,64          ..
                                                      ²ÖÖò›       BOND           ..           ..         33         ..
     ¸êü»Ö µÖÖ−Ö ‹¾ÖÓ ´ÖÛ»™ü¯Ö»Ö µÖæ×−Ö™/ Rail Cars and Multiple Units
806   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 35 ‹ÃÖ߇ԋ´ÖµÖæ 163 »ÖÖÖ ¹ý                              ²ÖÖò›       BOND      57,05,00        44,76,82            1    12,28,17
     35 AC EMU MC Rs.163 lakhs ex ICF (452/93-94, 374/2-3 529/6-7
     560/7-8 671/8-9,775/9-10,900/10-11)
807   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 76 ›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ( 21 ‹´ÖÃÖß 55™üßÃÖß ¾ÖÖ»Öê ‹´ÖÃÖß ê ×»Ö‹ 163 »ÖÖÖ        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      58,98,00         7,99,42           1    50,98,57
     ¹ý †Öî¸ü ™üßÃÖß ê ×»Ö‹ 45 »ÖÖÖ ¹ý
     76 DC EMU consisting of 21 MC & 55 TC Rs.163 lakhs for MC & 45
     lakhs for TC ex ICF (462/84-85 376/2-3 530/6-7 561/7-8 672/8-
     9,776/9-10,901/10-11)

808   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 450 ´ÖãµÖ »ÖÖ‡−Ö ‡Ô‹´ÖµÖæ, 120 ‹´ÖÃÖß †Öî¸ü 330 ™üßÃÖß(Î´Ö¿Ö: 163          ²ÖÖò›       BOND     344,10,00       310,17,55            1    33,92,44
     »ÖÖÖ ¹ý †Öî¸ü 45 »ÖÖÖ ¹ý )
     450 Mainline EMUs 120 MCs and 330 TCs (Rs.163 lakhs and Rs 45
     lakhs) Ex.ICF(MC 30ìlakhs (127/95-96 , 377/2-3 531/6-7 562/7-8
     673/8-9,777/9-10,902/10

809   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 237 ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß ê ×»Ö‹ 45 »ÖÖÖ ¹ý ¯ÖÏŸµÖêú                 ²ÖÖò›       BOND     106,65,00        50,31,09            1    56,33,90
     237 AC EMU TCs Rs.45 lakhs each ex ICF (122/95-96, 378/02-03
     532/6-7 563/7-8 674/8-9,778/9-10,903/10-11)

810   150 †¤ü¤ü ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß, ¤ü¸ü ¹ý.163 »Ö֏Ö, ²Ö߇ԋ´Ö‹»Ö/•ÖêÃÖ¯Ö ÃÖê             ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      21,00,00        21,00,00            ..        ..
     150 AC EMU MC Rs.163 lacs ex BEML/Jessop (198/96-97 533/6-7                    ²ÖÖò›       BOND     228,50,00       190,49,95        5,00,00     33,00,05
     564/7-8 675/8-9,779/9-10,904/10-11)

811   320 ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß, ¤ü¸ü ¹ý.45 »Ö֏Ö, ²Ö߇ԋ´Ö‹»Ö/•ÖêÃÖ¯Ö ÃÖê                ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      146,18,00       124,90,05            1    21,27,94
     320 AC EMU TC Rs. 45 lacs ex BEML/Jessop (199/96-97 534/6-7
     565/7-8 676/8-9,780/9-10,905/10-11)

812   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 10 †¤ü¤ü ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ´ÖÖê™ü¸ü úÖê“Ö 320 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê        ²ÖÖò›       BOND      32,00,00        15,48,09            1    16,51,90
     10 Nos. AC/DC EMU Motor coaches @ Rs.320 lakhs ex. ICF (291/97-
     98 536/6-7 567/7-8 678/8-9,781/9-10,906/10-11)

813   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 40 ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß 76 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê                ²ÖÖò›       BOND      24,20,00        19,72,09            1     4,47,90
     40 AC/DC EMU Trailor coaches @ Rs.76 lakhs ex ICF (292/97-98,
     388/2-3 ,537/6-7 568/7-8 679/8-9,782/9-10,907/10-11)
814   ²Ö߇ԋ´Ö‹»Ö/•ÖêÃÖÖê¯ÃÖ ÃÖê 5 †¤ü¤ü ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß 163 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê         ²ÖÖò›       BOND       8,15,00            7          1     8,14,92
     5 Nos. AC EMU Motor coaches @ Rs.163 lakhs ex .BEML /Jessops
     (293/97-98 538/6-7 569/7-8 680/8-9,783/9-10,908/10-11)


815   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 35 †¤ü¤ü ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß 320 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê             ²ÖÖò›       BOND     112,00,00        52,80,58            1    59,19,41
     35 Nos. AC/DC EMU motor coaches @ Rs.320 lakhs ex. ICF (295/97-
     98, 539/6-7 570/7-8 681/8-9,784/9-10,909/10-11)
816   ´ÖÖî•Öæ¤üÖ 138 ›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß úÖê“ÖÖêÓ úÖê ™üßÃÖß úÖê“ÖÖêÓ ÃÖ×ÆŸÖ ²Ö¤ü»Ö−ÖÖ •ÖÖê ׍ 3  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      334,11,00        19,60,05            ..  314,50,95
     “Ö¸üÖ ›ÒÖ‡¾Ö úß ¤üÖêÆü¸üß ¾ÖÖê»™ê•Ö úÖê ‡ÃŸÖê´ÖÖ»Ö ú¸ü−Öê ´ÖêÓ ÃÖÖ´Ö Æî
     Conv. of existing 138 DC EMU MCs alongwith TCs suitable for                    ²ÖÖò›       BOND      15,89,00             8          1    15,88,91
     working on dual voltage using 3 ph. drive (298/97-98 540/6-7 571/7-8
     682/8-9,785/9-10,910/
                                                       27.4.59
                                                       ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                  RAILWAY BOARD
                                   2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                           (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                   ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                      †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                    Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                  Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                       Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                      A - PROGRAMMED DELIVERIES
817   120 †¤ü¤ü ´Öê−Ö»ÖÖ‡−Ö ‡Ô‹´ÖµÖæ (30 ‹´ÖÃÖß, 90 ™üßÃÖß), ¤ü¸ü ¹ý.163/45 »Ö֏Ö,          ²ÖÖò›  BOND     67,50,00               1,38,95           1    66,11,04
     ÃÖ×›üúÖ ÃÖê
     120 Mainline EMUs (30MC +90TCs) Rs.163 / 45 lacs exICF (170/97-
     98, 541/6-7 572/7-8 683/8-9,786/9-10,911/10-11)

818   15 †¤ü¤ü ›üß‹´ÖµÖæ (5 ‹´ÖÃÖß, 10 ™üßÃÖß), ¤ü¸ü ¹ý.208 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ÃÖê™ü            ²ÖÖò›       BOND      62,40,00         7,00,08           1    55,39,91
     15 DMUs (5MC 10 TC) Rs.208 lacs per set (175/97-98 542/6-7 573/7-
     8 684/8-9,787/9-10,912/10-11)

819   30 †¤ü¤ü ›üß‹´ÖµÖæ (10 ‹´ÖÃÖß, 20 ™üßÃÖß), ¤ü¸ü ¹ý.160 »Ö֏Ö, ÃÖ×›üúÖ ÃÖê           ²ÖÖò›       BOND      62,40,00         2,50,06           1    59,89,93
     30 DMUs (10MC+20TCs) Rs.160 lacs ex ICF (174/97-98 543/6-7
     574/7-8 685/8-9,788/9-10,913/10-11)

820   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 90 †¤ü¤ü ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ü‹´ÖÃÖß 320 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê           ²ÖÖò›       BOND      288,00,00       287,00,05            1      99,94
     90 Nos. AC/DC EMU Motor coaches @ Rs.320 lakhs ex.IC F (200/98-
     99 544/6-7 575/7-8 686/8-9,789/9-10,914/10-11)

821   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 12 †¤ü¤ü 3 “Ö¸üÖ ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß 163 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê          ²ÖÖò›       BOND      19,56,00             9          1    19,55,90
     12 nos. 3 phase EMU Motor coaches @Rs. 163 lakhs ex.ICF (202/98-
     99 545/6-7 576/7-8 687/8-9,790/9-10,915/10-11)
822   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 24 †¤ü¤ 3 “Ö¸üÖ ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß 45 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê              ²ÖÖò›       BOND      10,80,00             9          1    10,79,90
     24 nos. 3 ph. EMU TCs @Rs.45 lakhs ex .ICF (203/98-99, 546/6-7
     577/7-8 688/8-9,791/9-10,916/10-11)

823   ²Ö߇ԋ´Ö‹»Ö/•ÖîÃÖÖê¯ÃÖ ÃÖê 18 †¤ü¤ü ›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß 150 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       27,00,00        12,03,73            1    14,96,26
     18 nos. DC EMU Motor coaches @ Rs.150 lakhs ex. BEML/Jessops
     (205/98-99, 547/6-7 578/7-8 689/8-9,792/9-10,917/10-11)


824   ²Ö߇ԋ´Ö‹»Ö/•ÖîÃÖÖê¯ÃÖ ÃÖê 32 †¤ü¤ü ›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß 35 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       11,20,00         6,37,97           1     4,82,02
     32 nos. DC EMU trailor coahces @Rs.35 lakhs ex. BEML/Jessops
     (206/98-99, 548/6-7 579/7-8 690/8-9,793/9-10,918/10-11)


825   25 ÃÖê™ ´Öß»ÖÖ. ›üß‹´ÖµÖæ 160 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê                       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       40,00,00        23,04,07            1    16,95,92
     25 sets of MG DMUs @Rs.160 lakhs (207/98-99, 549/6-7 580/7-8
     691/8-9,794/9-10,919/10-11)

826   10 †¤ü¤ü ´Öß.»ÖÖ. ¸ê»Ö ²ÖÃÖêÓ 60 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê                     ²ÖÖò›       BOND       6,00,00            7          1     5,99,92
     10 nos. BG Rail Buses @Rs.60 lakhs (208/98-99, 550/6-7 581/7-8
     692/8-9,795/9-10,920/10-11)
827   21 †¤ü¤ü ´Öß»ÖÖ. ¸ê»Ö ²ÖÃÖêÓ 5 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê                      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       10,50,00             9          1    10,49,90
     21 nos. MG Rail Buses @Rs.5 lakhs (209/98-99, 551/6-7 582/7-8
     693/8-9,796/9-10,921/10-11)
828   ²Ö߇ԋ´Ö‹»Ö / •ÖîÃÖÖê¯ÃÖ ÃÖê 15 ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß 54 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        5,70,00            5          1     5,69,94
     15 AC EMU trailor coaches @ Rs.45 lakhs Ex. BEML/ Jessops
     (211/98-99 553/6-7 583/7-8 694/8-9,797/9-10,922/10-11)

829   20 †¤ü¤ü ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™ê»Ö¸ü úÖê“Ö 76 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê              ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        9,39,97        9,39,92           1         4
     40 Nos.AC/DC EMU trailor coaches @ Rs.76 lakhs(240/01-02                    ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö    SRSF      21,00,03        21,00,02            ..        1
     GB22/02-03 27/6-7 28/7-8 695/8-9,923/10-11)
830   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 105 †¤ü¤ü ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß                        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        2,00,00            3          1     1,99,96
     105 Nos. AC/DC EMUs TC ex. ICF (GB23/02-03) @ Rs.76 lakhs                    ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö    SRSF      77,80,00        77,79,99            ..        1
     (39/3-4 26/6-7 27/7-8 696/8-9,799/9-10,924/10-11)
831   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 40 †¤ü¤ü ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ´ÖÖê™ü¸ü úÖê“Ö                    ²ÖÖò›       BOND      14,00,00             9          1    13,99,90
     40 Nos. AC/DC EMU trailor coaches ex.ICF (128/01-02 554/6-7
     584/7-8 697/8-9,800/9-10,925/10-11)

832   ²Ö߇ԋ´Ö‹»Ö / •ÖîÃÖÖê¯ÃÖ ÃÖê 12 †¤ü¤ü ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ´ÖÖê™ü¸ü úÖê“Ö 160 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       19,20,00        19,19,92            1         7

     12 Nos. AC EMU Mototr coaches @Rs.160 lakhs ex. BEML/Jessops
     (410/2-3, 555/6-7 585/7-8 698/8-9,801/9-10,926/10-11)


833   ²Ö߇ԋ´Ö‹»Ö / •ÖîÃÖÖê¯ÃÖ ÃÖê 35 ‹´Ö‡Ô‹´ÖµÖ ™Òê»Ö¸ü úÖê“Ö 43 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê       ²ÖÖò›       BOND      15,05,00             7          1    15,04,92
     35 MEMUs Trailor coaches @ Rs.43 lakhs ex. BEML/Jessops (242/01-
     02 556/6-7 586/7-8 699/8-9,802/9-10,927/10-11)
                                                  27.4.60
                                                  ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                 RAILWAY BOARD
                                 2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                       (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                 †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation      −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                            ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                 Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                               Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                   Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                 A - PROGRAMMED DELIVERIES
834   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 20 †¤ü¤ ›üß‹´ÖµÖæ ™Òê»Ö¸ü úÖê“Ö 45 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê         ²ÖÖò›  BOND     14,25,00                4,93,06           1     9,31,93
     20 Nos.DMU traillor coaches @Rs.45 lakhs ex.ICF (412/2-3, 557/6-7
     587/7-8 700/8-9,803/9-10,928/10-11)

835   î ׯ֙ü»ÃÖ Ã¯ÖêµÖ¸ü ›üß‹´ÖµÖæ ê ×»Ö‹                         ´Öæ†Ö×−Ö      DRF         2,85,00        2,84,58           1        41
     Capital spares for DMUs (217/96-97, 558/6-7 588/7-8 701/8-9,804/9-
     10,929/10-11)
836   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê 438 ›üß‹´ÖµÖæ (140 ‹´ÖÃÖß †Öî¸ü 280 ™üßÃÖß) ‹´ÖÃÖß ê ×»Ö‹ 163 »ÖÖÖ   ²ÖÖò›       BOND       392,00,00       347,52,11            1    44,47,88
     ¹ý †Öî¸ü ™üßÃÖß ê ×»Ö‹ 45 »ÖÖÖ ¹ý
     # 438 DMUs (140 MC & 280 TC) Rs.163 lakhs for MC & Rs.45 lakhs
     for TC ex.ICF (106/96-97, 559/6-7,702/8-9,805/9-10,930/10-11)


837   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 92 †¤ü¤ü ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™Òê»Ö¸ü 72 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê       ²ÖÖò›       BOND       64,00,00        38,76,07            1    25,23,92
     # 92 Nos. AC/DC EMU trailor @ Rs. 72 lakhs ex. ICF (201/98-99,
     560/6-7 590/7-8 703/8-9, 806/9-10,931/10-11)

838   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 30 †¤ü¤ü ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ´ÖÖê™ü¸ü úÖê“Ö 163 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê      ²ÖÖò›       BOND       46,90,00        40,50,06            1     6,39,93
     # 30 Nos. Ac EMU Motor coaches @ Rs. 163 lakhs ex. ICF (166/99-
     00, 561/6-7 591/7-8 704/8-9, 807/9-10,932/10-11)

839   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 61 ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß                          ²ÖÖò›       BOND       34,20,00             9          1    34,19,90
     # 61 AC EMU TC ex.ICF (121/1-2, 562/6-7 592/7-8 705/8-9,808/9-
     10,933/10-11)
840   25 †¤ü¤ü ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß                          ´Öæ†Ö×−Ö      DRF         6,08,98            3          1     6,08,94
     $ 25 Nos. AC/DC EMU TC (123/2001-02 GB27/02-03 , 31/6-7 32/7-8             ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö    SRSF       18,11,02        18,11,01            ..        1
     706/8-9,809/9-10,934/10-11)
841   15 †¤ü¤ü ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß                          ²ÖÖò›       BOND       14,00,00             9          1    13,99,90
     # 15 Nos. AC/DC EMU TC (123/01-02, 563/6-7 593/7-8 707/8-
     9,810/9-10,935/10-11)

842   53 ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ´ÖÖê™ü¸ü úÖê“Ö                        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF         2,00,00            3          1     1,99,96
     53 AC/DC EMU motor coaches (GB28/02-03 28/6-7 29/7-8 708/8-              ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö    SRSF       157,00,00       156,99,99            ..        1
     9,811/9-10,936/10-11)
843   55 †¤ü¤ü ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ´ÖÖê™ü¸ü úÖê“Ö                     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        55,02,57        55,02,52            1         4
     $ 55 Nos. AC/DC EMU motor coaches (124/2001-02 GB29/02-03               ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö    SRSF       96,87,43        96,87,42            ..        1
     29/6-7,30/7-8,709/8-9, 812/9-10,937/10-11)
844   35 †¤ü¤ü ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´Öæ ´ÖÖê™ü¸ü úÖê“Ö                      ²ÖÖò›       BOND       95,60,00             9          1    95,59,90
     # 35 Nos. AC/DC EMU motor coaches (124/01-02, 564/6-7 594/7-8
     710/8-9, 813/9-10,938/10-11)
845   ¸ê×›úÖ ÃÖê 5 †¤ü¤ ‹´Ö‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß 165 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê            ²ÖÖò›       BOND        8,82,11        6,84,26           1     1,97,84
     5 Nos. MEMU Motor coaches @ Rs. 165 lakhs ex. RCF (518/2-3,
     565/6-7 595/7-8 711/8-9, 814/9-10,939/10-11)

846   ¸ê»Ö ™êÛÃ™ÓÖ ÆêŸÖã Ã¯Ö™Ô úÖ¸ü                            ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        59,99,00        38,39,74            1    21,59,25
     SPURT cars for Rail Testing (GB 54/02-03, 35/6-7, 35/7-8 712/8-            ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö    SRSF          1,00            ..          ..     1,00
     9,815/9-10,940/10-11)
847   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›ü߇ԋ´ÖµÖæ ›ü߯ÖßÃÖß 322 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê         ²ÖÖò›       BOND       16,10,00             7      11,04,00      5,05,93
     5 Nos. HHP DEMU DPC @ Rs. 322 lakhs ex. ICF (519/02-03, 566/6-
     7 596/7-8 713/8-9,816/9-10,941/10-11)
848   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 40 †¤ü¤ü ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›üß‹´ÖµÖæ ›üß™üßÃÖß 53 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê      ²ÖÖò›       BOND       21,20,00        20,40,06            1      79,93
     40 Nos. HHP DMU DTC @ Rs. 53 lakhs ex. ICF (520/02-03, 567/6-7
     597/7-8 714/8-9,817/9-10,942/10-11)

849   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 8 †¤ü¤ü ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›üß‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß 53 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê        ²ÖÖò›       BOND        4,24,00        4,08,07           1      15,92
     8 Nos. HHP DMU TC @ Rs. 53 lakhs ex. ICF (521/02-03, 568/6-7
     598/7-8 715/8-9,818/9-10,943/10-11)
850   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 34 †¤ü¤ü ´Öß»ÖÖ. ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß 338 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        20,38,69             3      13,80,00      6,58,66
     34 Nos. BG AC/DC EMU MC @ Rs. 338 lakhs ex. ICF (GB50/02-03              ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö    SRSF       94,53,31        94,53,30            ..        1
     30/6-7 31/7-8 716/8-9,819/9-10,944/10-11)
                                                      27.4.61
                                                      ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                  RAILWAY BOARD
                                   2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                          (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                   ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                     †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                               ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                   Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                 Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                      Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                     A - PROGRAMMED DELIVERIES
851   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 10 †¤ü¤ü ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß 70 »ÖÖÖ ¹ý úß ¤ü¸ü ÃÖê           ´Öæ†Ö×−Ö  DRF     6,99,00                   3          1     6,98,96
     10 Nos. AC/DC EMU TC @ Rs. 70 lakhs ex. ICF (GB51/02-03 , 40/5-                ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö SRSF      1,00                   ..          ..     1,00
     6, 32/6-7 717/8-9, 820/9-10,945/10-11)

852   ¸ê×›úÖ ÃÖê 60 †¤ü¤ü ÃÖê»±ú ¯ÖÏÖê¯Öê»›ü ‹†Ö¸™üß/‹†Ö¸ü‹´Ö‡Ô úÖê“Ö 204 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      122,39,99             3          1   122,39,95
     ÃÖê
     60 Nos. Self- propelled ART/ARME coaches @ Rs. 204 lakhs ex.                 ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö    SRSF           1           ..          ..        1
     RCF (GB52/02-03 33/6-7 33/7-8 718/8-9,821/9-10,946/10-11)


853   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 22 †¤ü¤ü †Öê‹“Ö‡Ô ×−Ö¸üßÖÖ úÖ úÖê“Ö 239 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       40,85,15             3          1    40,85,11
     22 Nos. OHE Inspection cars @ Rs. 239 lakhs ex. ICF (GB 53/02-03               ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö    SRSF      11,72,85        11,72,84            ..        1
     34/6-7 34/7-8 719/8-9, 822/9-10,947/10-11)
854   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 219 †¤ü¤ ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß †Ö¸ü›üß‹ÃÖ†Öê ¯ÖÏÖî¬ÖÖêא֍úß ¾ÖÖ»Öß     ²ÖÖò›       BOND      685,47,00       479,53,60      205,10,03       83,37
     313 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê
     219 AC/DC EMU Motor coaches of RDSO technology @ Rs. 313
     lakhs each ex.ICF (522/2-3, 569/6-7 599/7-8 720/8-9,823/9-
     10,948/10-11)

855   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 60 ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß −Ö‡Ô ¯ÖÏÖî¬ÖÖêא֍úß ¾ÖÖ»Öß ÃÖß×´ÖŸÖ ™ü߆Öê™üß   ²ÖÖò›       BOND      36,60,00             7          1    36,59,92
     ÃÖ×ÆŸÖ 610 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê
     60 AC/DC EMU Motor Coaches of New technology with limited TOT
     @ Rs 610 Lakhs Ex ICF (523/02-03, 570/6-7 600/7-8 721/8-9,824/9-
     10,949/10-11)

856   24 ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß −Ö‡Ô ¯ÖÏÖî¬ÖÖêא֍úß ¾ÖÖ»Öß 506 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê     ²ÖÖò›       BOND      121,44,00       121,00,06            1      43,93
     24 AC/DC EMU Motor coaches of New Technology @ Rs. 506 lakhs
     (524/02-03, 571/6-7 601/7-8 722/8-9,825/9-10,950/10-11)


857   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 438 ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß †Ö¸ü›üß‹ÃÖ†Öê ¯ÖÏÖî¬ÖÖêא֍úß ¾ÖÖ»Öß 70 »ÖÖÖ ¯ÖæÓ•Öß        Cap.      101,12,04       101,12,04            ..        ..
     ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê
     438 AC/DC EMU trailor coaches of RDSO technology @ Rs. 70 lakhs                ²ÖÖò›       BOND      512,07,96       492,93,06            1    19,14,89
     each ex. ICF (525/02-03, 572/6-7 602/7-8 723/8-9,826/9-10,951/10-
     11)

858   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 120 ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üß ÃÖß −Ö‡Ô ¯ÖÏÖî¬ÖÖêא֍úß ¾ÖÖ»Öß ÃÖß×´ÖŸÖ ™ü߆Öê™üß  ²ÖÖò›       BOND      84,00,00             7          1    83,99,92
     ÃÖ×ÆŸÖ 70 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê
     120 AC/DC EMU Trailor coaches of New technology with limited TOT
     @ Rs. 70 lakhs ex. ICF (526/02-03, 573/6-7 603/7-8 724/8-9,827/9-
     10,952/10-11)

859   48 ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß −Ö‡Ô ¯ÖÏÖî¬ÖÖêא֍úß ¾ÖÖ»Öß 70 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê     ²ÖÖò›       BOND      33,60,00        30,16,36            1     3,43,63
     48 AC/DC EMU trailor coaches of New technology @ Rs 70 lakhs
     (527/02-03, 574/6-7 604/7-8 725/8-9,828/9-10,953/10-11)


860   53 †¤ü¤ü ‹ÃÖß›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß, ¤ü¸ü ¹ý.320 »Ö֏Ö, ÃÖ×›üúÖ ÃÖê             ²ÖÖò›       BOND      145,75,00       123,15,04            1    22,59,95
     +53 Nos. ACDC EMU MC Rs.320 lacs ex ICF (406/02-03, 575/6-7
     605/7-8 726/8-9,829/9-10,954/10-11)
861   15 †¤ü¤ü ‹´Ö‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß, ¤ü¸ü ¹ý.131 »Ö֏Ö, ¸êúÖê±î ÃÖê                 ²ÖÖò›       BOND      23,05,02        20,74,77            1     2,30,24
     15 Nos. MEMU MC Rs. 131 lacs ex RCF (407/02-03, 576/6-7 606/7-
     8 727/8-9,830/9-10,955/10-11)

862   70 †¤ü¤ü ‹´Ö‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß, ¤ü¸ü ¹ý.36.58 »Ö֏Ö, ¸êúÖê±î ÃÖê                ²ÖÖò›       BOND      28,20,92        11,42,05            1    16,78,86
     70 Nos. MEMU TC Rs.36.58 lacs ex RCF (408/02-03, 577/6-7 607/7-
     8 728/8-9,831/9-10,956/10-11)

863   250 ¸êú ‡Ô‹´ÖµÖæ/‹´Ö‡Ô‹´ÖµÖæ ´Öë ‹»Ö‡Ô›üß †Ö¬ÖÖ׸üŸÖ °»Öî¿Ö¸ü »ÖÖ‡™ü úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö, ¤ü¸ü  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        3,12,50         73,08           1     2,39,41
     ¹ý.1.25 »Ö֏Ö
     Provision of LED based flsher lght in 250 rakes of EMU/MEMU
     Rs.1.25 lacs ( 549/3-4, 578/6-7 608/7-8 729/8-9,832/9-10,957/10-11)


864   4 †¤ü¤ü ‹´Ö‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß, ¤ü¸ü ¹ý.115 »Ö֏Ö, ¸êúÖê±î ÃÖê                  ²ÖÖò›       BOND       7,70,98        4,39,09           1     3,31,88
     4 Nos. MEMU MC Rs.115 lacs ex RCF (546/3-4 , 579/6-7 609/7-8
     730/8-9,833/9-10,958/10-11)
                                                     27.4.62
                                                     ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                   RAILWAY BOARD
                                   2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                         (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                   †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                              ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                   Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                 Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                     Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                    A - PROGRAMMED DELIVERIES
865   133 †¤ü¤ü ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß, ¤ü¸ü ¹ý.155 »Ö֏Ö, ÃÖ×›üúÖ ÃÖê               ²ÖÖò›  BOND     206,15,00             206,14,95            1         4
     133 Nos. AC EMU MC Rs.155 lacs ex ICF (544/3-4 , 581/6-7 610/7-8
     731/8-9,834/9-10,959/10-11)

866   ›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ / ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ †Öî¸ü ‹´Ö‡Ô‹´ÖµÖæ ê 200 ¸êúÖêÓ ¯Ö¸ü ‰ •ÖÖÔ ÃÖÆü Ö×ŸÖ   ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        6,04,00        5,55,20           1      48,79
     †−Öã¾ÖßÖÖ ¯ÖϝÖÖ»Öß úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö, ¹ý. 3.02 »Ö֏Ö
     Provsn of energy cum speed monitoring system in 200 rakes of
     DCEMU/AC EMU & MEMU Rs.3.02 lacs (462/4-5, 582/6-7 611/7-8
     732/8-9,835/9-10,960/10-11)

867   76 ‹ÃÖß ›üßÃÖß ™üßÃÖß ¯Ö¸ü ‹†¸ü ÃÖïÖêÓ¿Ö−Ö ¾µÖ¾ÖãÖÖ úÖ ×¸™ÒÖê×± ™ü´ÖêÓ™ü, ¹ý. 9.5 »ÖÖÖ  ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        7,22,00        7,21,92           1         7

     Retrofitment of bogies with air suspn arrgmnt in 76 AC DC TC Rs.9.5
     lacs (463/4-5, 583/6-7 612/7-8 733/8-9,836/9-10,961/10-11)


868   ¸êúÖê±î ÃÖê 64 †¤ü¤ü ‹´Ö‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß, ¹ý. 115 »ÖÖÖ                   ²ÖÖò›      BOND       73,60,00        73,59,92            1         7
     64 Nos. MEMU MC Rs. 115 lacs ex RCF (578/4-5, 584/6-7 613/7-8
     734/8-9,837/9-10,962/10-11)

869   375 ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ úÖê“ÖÖë ´Öë ¾ÖÖŸÖ ÃÖïÖë¿Ö−Ö ×¸™ÒÖê×± ™ü ¹ý. 9.7 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê    ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       36,37,50        15,10,02            1    21,27,47
     Retrofit of air sus.bogies in 375 AC EMU coaches Rs. 9.7 lacs (560/4-
     5, 585/6-7 612/7-8 735/8-9,838/9-10,963/10-11)
870   ¸êúÖê±î ÃÖê 193 †¤ü¤ü ‹´Ö‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß, ¹ý. 32 »ÖÖÖ                   ²ÖÖò›      BOND       61,76,00        61,75,92            1         7
     193 Nos. MEMU TC Rs.32 lacs ex RCF (579/4-5, 586/6-7 615/7-8
     737/8-9,839/9-10,964/10-11)

871   234 ‡‹´ÖµÖæ / ‹´Ö‡‹´ÖµÖæ ¸êúÖë ´Öë ‡−Ö•Öá ú´Ö ïÖß›ü ´ÖÖ×−֙ظüÖ ×ÃÖÙü´Ö ¹ý. 3.02    ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        7,06,68        6,79,80           1      26,87
     »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê
     Provision of energy cum speed monitoring system in 234 rakes
     EMU/MEMU Rs. 3.02 lacs (561/4-5, 587/6-7 616/7-8 736/8-9,840/9-
     10,965/10-11)

872   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 35 †¤ü¤ü ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›ü߇ԋ´ÖµÖæ ™üßÃÖß, ¹ý. 47.5 »ÖÖÖ              ²ÖÖò›      BOND       16,62,50          1,10           1    16,61,39
     35 Nos. HHP DEMU TC Rs. 47.5 lacs ex ICF (580/4-5, 588/6-7
     617/7-8 738/8-9,841/9-10,966/10-11)

873   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 72 †¤ü¤ü ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß, ¹ý. 50.5 »ÖÖÖ                  ²ÖÖò›      BOND       36,36,00        29,38,55            1     6,97,44
     72 Nos. AC EMU TC Rs. 50.5 lacs ex ICF (581/4-5, 589/6-7 618/7-8
     739/8-9,842/9-10,967/10-11)

874   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 72 †¤ü¤ü ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß, ¹ý. 320 »ÖÖÖ                   ²ÖÖò›      BOND      230,40,00        80,00,02       68,77,92     81,62,06
     72 Nos. ACDC EMU MC ex ICF Rs. 320 lacs ( 582/4-5, 590/6-7
     619/7-8 740/8-9,843/9-10,968/10-11)
875   ÃÖ×›úÖ ÃÖê 144 †¤ü¤ü ‹ÃÖß / ›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß, ¹ý. 69 »ÖÖÖ              ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       99,36,00        78,20,06            1    21,15,93
     144 Nos. AC/DC EMU TC Rs. 69 lacs ex ICF ( 583/4-5, 591/6-7
     620/7-8 741/8-9,844/9-10,969/10-11)
876   50 ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß ¯Ö¸ü ¯Öã−Ö: ê²Ö»Ö ײ֔ûÖ−ÖÖ, ¹ý. 9 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ             ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        4,50,00        1,85,06           1     2,64,93
     Re cabling of 50 EMUs M/c Rs. 9 lacs each. (584/4-5, 592/6-7 621/7-
     8 742/8-9,845/9-10,970/10-11)

877   72 ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ¯Ö¸ü ‹†¸ü ÃÖïÖêÓ¿Ö−Ö ²ÖÖêאֵÖÖêÓ úÖ ×¸™ÒÖê×± ™ü´ÖêÓ™ü, ¹ý. 9.7 »ÖÖÖ   ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        6,96,24        6,90,12           1      6,11
     Retrofitment of air suspension bogies in 72 AC EMU coaches Rs.9.7
     lacs (464/4-5, 593/6-7 622/7-8 743/8-9,846/9-10,971/10-11)


878   †Ö‡ÃÖß‹±ú ÃÖê 32 ‹ÃÖß ‡‹´ÖµÖæ ›ü߯ÖßÃÖß úÖê“Öü ¹ý. 290 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê          ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       35,00,00             ..          ..   35,00,00
     32 Nos. HHP DEMU DPC coaches Rs.290 lacs ex.ICF(670/5-6, 594/6-               ²ÖÖò›      BOND       57,80,00        38,73,23            1    19,06,76
     7 624/7-8 744/8-9,847/9-10,972/10-11)

879   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê 120 †¤ü¤ü ˆ““Ö †À¾Ö¿Ö׌ŸÖ ›ü߇ԋ´ÖµÖæ ›üß™üßÃÖß/™üßÃÖß úÖê“Ö ¹ý. 52 »ÖÖÖ ´Öæ†Ö×−Ö        DRF          8,00            2           ..     7,98
     úß ¤ü¸ü ÃÖê
     120 Nos. HHP DEMU DTC/TC coaches Rs.52 lacs ex ICF(670/5-6                  ²ÖÖò›      BOND       62,32,00        62,20,01            1      11,98
     595/6-7 623/7-8 745/8-9, 848/9-10,973/10-11)
880   ²Ö߇‹´Ö‹»Ö / •ÖêÃÖ¯Ö ÃÖê 70 ‹ÃÖß ‡‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß úÖê“Öü ¹ý. 65 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê      ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       73,25,00        45,51,01            ..   27,73,99
     99 Nos. AC EMU MC M/C coaches Rs.175 lacs ex.ICF(672/5-6,                  ²ÖÖò›      BOND      100,00,00        39,96,00            1    60,03,99
     596/6-7 625/7-8 746/8-9, 849/9-10,974/10-11)
                                                       27.4.63
                                                       ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                   RAILWAY BOARD
                                   2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                           (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                     †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                    Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                  Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                       Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                      A - PROGRAMMED DELIVERIES
881   †Ö‡ÃÖß‹±ú ÃÖê 145 ‹ÃÖß ‡‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß úÖê“Öü ¹ý. 65 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê             ²ÖÖò›  BOND     94,25,00              94,23,67            1      1,32
     145 Nos. AC EMU TC coaches Rs.65 lacs ex.ICF(673/5-6, 597/6-7
     626/7-8 747/8-9,850/9-10,975/10-11)

882   ²Ö߇‹´Ö‹»Ö / •ÖêÃÖ¯Ö ÃÖê 28 ‹ÃÖß ‡‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß úÖê“Öü ¹ý. 175 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      20,80,00             2           ..   20,79,98
     28 Nos. AC EMU MC coaches Rs. 175 lacs ex.BEML/Jessop(674/5-                  ²ÖÖò›       BOND      28,20,00             5          1    28,19,94
     6, 598/6-7 627/7-8 748/8-9, 851/9-10,976/10-11)


883   ²Ö߇‹´Ö‹»Ö / •ÖêÃÖ¯Ö ÃÖê 70 ‹ÃÖß ‡‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß úÖê“Öü ¹ý. 65 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      15,00,00        15,00,00            ..        ..
     70 Nos. AC EMU TC coaches Rs.65 lacs ex.BEML/Jessop(675/5-6,                  ²ÖÖò›       BOND      30,50,00        22,97,97        5,00,00      2,52,03
     599/6-7 628/7-8 749/8-9, 852/9-10,977/10-11)


884   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú 170 ‹ÃÖß ‡‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß úÖê“Öü ¹ý. 65 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê              ²ÖÖò›       BOND     110,50,00       106,21,00            1     4,28,99
     170 Nos. AC EMU TC coaches Rs.65 lacs ex. ICF(725/6-7,398/7-
     8,497/9-10,564/10-11)

885   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú 80 ‹ÃÖß›üßÃÖß ‡‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß úÖê“Öü ¹ý. 375 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê           ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      300,00,00             ..          1   299,99,99
     80 Nos. ACDC EMU MC coaches Rs.375 lacs ex.ICF(726/6-7,498/9-
     10,565/10-11)
886   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú 158 ‹ÃÖß›üßÃÖß ‡‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß úÖê“Öü ¹ý. 5 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê            ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      102,70,00             ..          1   102,69,99
     158 Nos. AC DC EMU TC coaches Rs.5 lacs ex. ICF(727/6-7,400/7-
     8,499/9-10,566/10-11)
887   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú 10 ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›üß‹´ÖµÖæ ›ü߯ÖßÃÖß úÖê“Öü ¹ý. 293 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê         ²ÖÖò›       BOND      29,30,00             ..          1    29,29,99
     10 Nos.HHP DMU DPC coaches Rs.293 lacs ex.ICF(730/6-7,502/9-
     10,569/10-11)

888   †Ö‡ÔÃÖß‹±ú 10 ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›üß‹´ÖµÖæ ›ü߯ÖßÃÖß úÖê“Öü ¹ý. 293 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê         ²ÖÖò›       BOND      29,30,00             ..     20,00,99      9,29,01
     10 Nos. HHP DMU DPC coaches Rs.293 lacs ex.ICF(731/6-7,503/9-
     10,570/10-11)

889   ´Ö. ¸ê»Ö¾Öê ê ×»Ö‹ ²Öß‹“Ö‡Ô‹»Ö úÖ 3 ±ê •Ö ‹ÃÖß/›üßÃÖß/‡Ô‹´ÖµÖæ ê ×»Ö‹ ¾Ö−Ö ™üÖ‡´Ö      ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      18,60,01        18,60,01            ..        ..
     ïÖêµÖÃÖÔ úÖ ¯ÖÏÖ¯ÖÖ - 21.2 ú¸üÖê›üÍ ¹ý. ¯ÖÏÖê¯Ö»¿Ö−Ö ¯ÖϝÖÖ»Öß †Ö¬ÖÖ׸ŸÖ •Öß™ü߆Öê ÃÖ×ÆŸÖ
     ¸êúÖêÓ ÃÖê ÃÖãÃÖÛ••ÖŸÖ
     Procurement of one time spares for AC/DC/EMU rakes equipped with                ²ÖÖò›       BOND       2,59,99            ..          1     2,59,98
     GTO based3 ph. propulsion system of BHELfor CR Rs.21.2
     Crs.(779/7-8 750/8-9,853/9-10,

890   3 ±ê •Ö ‡Ô‹´ÖµÖæ/‹´Ö‡Ô‹´ÖµÖæ ê ×»Ö‹ †Ö‡Ô•Öß²Öß™üß †Ö¬ÖÖ׸ŸÖ ¯ÖÏÖê¯Öã»Ö¿Ö−Ö ¯ÖϝÖÖ»Öß ÃÖ×ÆŸÖ  ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       1,80,03        1,80,03            ..        ..
     200 †¤ü¤ü 3 ±ê •Ö úÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ 3 ú¸üÖê›Í ¹ý.
     Manufacture of 200 nos. 3 ph. M/c of EMU/MEMU with IGBT based                  ²ÖÖò›       BOND     598,19,97             ..          1   598,19,96
     propulsion sys.for 3 ph.EMU/MEMU Rs.3 crs.(780/7-8 751/8-9,854/9-
     10,979/10-11)

891   ‡Ô‹´ÖµÖæ/‹´Ö‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß ´ÖêÓ ê ²Ö»Ö Æê›ü ™Ù´Ö−Ö»Ö ¾µÖ¾ÖãÖÖ úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö 1.69 »ÖÖÖ   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       4,22,50            4          1     4,22,45
     ¹ý./‹´ÖÃÖß-250 †¤ü¤ü úß ¤ü¸ü ÃÖê
     Prov.of Cable Head Termination arrangement in EMU/MEMU MC @
     Rs.1.69 lacs/MC-250 Nos.(781/7-8 752/8-9,855/9-10,980/10-11)


892   Œ¾ÖÖו֐Öã›ü-²ÖÖ¸üÖ´Öæ»ÖÖ ÖÓ›ü ê ›ü߇ԋ´ÖµÖæ ÖÖ›Íß ÃÖê™ËÃÖ ê ×»Ö‹ ¯ÖÏÖ¸Ó۳֍ú î ׯ֙ü»Ö  ²ÖÖò›       BOND       3,53,18            4          1     3,53,13
     ú»Ö¯Öã•ÖêÔ úÖ ¯ÖÏÖ¯ÖÖ 3.53 úß ¤ü¸ü ÃÖê
     Procurement of initial capital spares for DEMU train sets of Qazigund-
     Baramullah section @ Rs.3.53 crs.(782/7-8 753/8-9,856/9-10,981/10-
     11)

893   †−µÖ áÖÖêŸÖÖêÓ ´ÖêÓ 24 †¤ü¤ü ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›üß‹´ÖµÖæ ›ü߯ÖßÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê 290 »ÖÖÖ ¹ý. úß ´Öæ†Ö×−Ö       DRF      69,60,00             4          1    69,59,95
     ¤ü¸ü ÃÖê
     24 Nos. HHP DMU DPC coaches @ Rs.290 lacs ex. other
     sources(783/7-8 754/8-9, 857/9-10,982/10-11)
894   †−µÖ áÖÖêŸÖÖêÓ ´ÖêÓ 72 †¤ü¤ü ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›üß‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê 70 »ÖÖÖ ¹ý. úß    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      50,40,00             4          1    50,39,95
     ¤ü¸ü ÃÖê
     72 Nos. HHP DMU TC coaches @ Rs.70 lacs ex. other sources(784/7-
     8 755/8-9,858/9-10,983/10-11)
                                                        27.4.64
                                                        ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                  RAILWAY BOARD
                                  2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                           (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                   ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                      †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                     Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                   Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                       Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                      A - PROGRAMMED DELIVERIES
895   85 †¤ü¤ü ‹ÃÖß ›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê 310 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê         ´Öæ†Ö×−Ö DRF      83,50,00              54,04,70            ..   29,45,30
     85 Nos. AC DC EMU MC coaches @ Rs.310 lacs ex. ICF(785/7-8                    ²ÖÖò›  BOND     180,00,00                   1          1   179,99,98
     756/8-9,859/9-10,984/10-11)

896   180 †¤ü¤ü ‹ÃÖß ›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê 80 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê         ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      77,10,46        77,10,46            ..        ..
     180 Nos. AC DC EMU TC coaches @ Rs.80 lacs(786/7-8 757/8-                    ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      56,00,00        28,37,83            ..   27,62,17
     9,860/9-10,985/10-11)
                                                     ²ÖÖò›       BOND      10,89,54             ..          1    10,89,53

897   †−µÖ áÖÖêŸÖÖêÓ ´ÖêÓ 250 †¤ü¤ü ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê 70 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      75,00,00        30,00,01            ..   44,99,99


     250 Nos. AC EMU TC coaches @ Rs.70 lacs ex. other sources(787/7-                 ²ÖÖò›       BOND     100,00,00        65,72,56        5,00,00     29,27,44
     8 758/8-9,861/9-10,986/10-11)

898   †−µÖ áÖÖêŸÖÖêÓ ´ÖêÓ 120 †¤ü¤ü ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›üß‹´ÖµÖæ ›ü߯ÖßÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê 290 »ÖÖÖ ¹ý.    ²ÖÖò›       BOND     348,00,00       235,50,00            1   112,49,99
     úß ¤ü¸ü ÃÖê
     120 Nos. HHP DMU DPC coaches @ Rs.290 lacs ex. other
     sources(788/7-8 759/8-9,862/9-10,987/10-11)
899   †−µÖ áÖÖêŸÖÖêÓ ´ÖêÓ 360 †¤ü¤ü ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›üß‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê 70 »ÖÖÖ ¹ý. úß    ²ÖÖò›       BOND     252,00,00        54,30,02            1   197,69,97
     ¤ü¸ü ÃÖê
     360 Nos. HHP DMU TC coaches @ Rs.70 lacs ex. other
     sources(789/7-8 760/8-9,863/9-10,988/10-11)
900   †−µÖ áÖÖêŸÖÖêÓ ´ÖêÓ 125 †¤ü¤ü ‹´Ö‡Ô‹´ÖµÖæ/‹´ÖÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê 160 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê ²ÖÖò›         BOND     200,00,00        85,00,02            1   114,99,97


     125 Nos. MEMU/MC coaches @ Rs. 160 lacs ex. other sources(790/7-
     8 761/8-9,864/9-10,989/10-11)

901   †−µÖ áÖÖêŸÖÖêÓ ´ÖêÓ 380 †¤ü¤ü 4 ‹´Ö‡Ô‹´ÖµÖæ/™üßÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê 45 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ÃÖê  ²ÖÖò›       BOND     171,00,00        69,88,02            1   101,11,97


     380 Nos. MEMU/TC coaches @ Rs.45 lacs ex. other sources(791/7-8
     762/8-9,865/9-10,990/10-11)
902   †−µÖ áÖÖêŸÖÖêÓ ´ÖêÓ 127 †¤ü¤ü 4 ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ/‹´ÖÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê 205 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ´Öæ†Ö×−Ö        DRF      180,35,00       171,63,00            ..    8,72,00
     ÃÖê
     127 Nos. AC EMU/MC coaches @ Rs. 205 lacs ex.other                        ²ÖÖò›       BOND      80,00,00        38,00,00        5,00,00     37,00,00
     sources(792/7-8 763/8-9,866/9-10,991/10-11)

903   †−µÖ áÖÖêŸÖÖêÓ ´ÖêÓ 100 †¤ü¤ü 4 ›ü²»µÖæ†Öê‹“Ö‡Ô úÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê 205 »ÖÖÖ ¹ý. úß ¤ü¸ü ´Öæ†Ö×−Ö        DRF      205,00,00        88,89,01            1   116,10,98
     ÃÖê
     100 Nos. 4 W OHE Car Coaches @ Rs. 205 lacs ex other
     sources(793/7-8 764/8-9,867/9-10,992/10-11)

904   ‡Ô‹´ÖµÖæ / ‹´Ö‡ÔÔ‹´ÖµÖæ ³ÖÓ›üÖ¸ü ê 20 ‹´ÖÃÖß ê ˆ““Ö¿Ö׌ŸÖ ¯ÖÏÖê¯Ö»¿Ö−Ö ›ÒÖ‡Ô¾Ö ¯ÖϝÖÖ»Öß úÖ  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      18,80,00             3          1    18,79,96
     ˆ®ÖµÖ−Ö, ¤ü¸ü ¹ý. 94 »Ö֏Ö
     Upgradation of existion high power propulsion drive system for 20 MC
     of EMU/MEMU stock Rs.94 lakh 955/8-9,868/9-10,993/10-11


905   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™¸üß ÃÖê 20 †¤ü¤ü ‹´Ö‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²êÖ (20 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý.     ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      35,99,97        35,99,97            ..        ..
     180 »Ö֏Ö
     MEMU MC coaches (20 Nos) Rs.180 lakh ex RCF 956/8-9,869/9-                    ²ÖÖò›       BOND           3           ..          1         2
     10,994/10-11)

906   ¸ê»Ö úÖê“Ö ±î Œ™¸üß ÃÖê ‹´Ö‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²êÖ (64 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý.50 »ÖÖÖ     ¯ÖæÓ•Öß       Cap.      31,65,25        31,65,25            ..        ..


     MEMU TC coaches (64 Nos) Rs.50 lakh ex RCF 957/8-9,870/9-                    ²ÖÖò›       BOND        34,75            ..          1      34,74
     10,995/10-11)
907   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ ÃÖê ‹ÃÖß /›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²êÖ (35 †¤ü¤ü), ¤¸ü   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       3,15,00            2           ..    3,14,98
     ¹ý.509 »Ö֏Ö
     AC/DC EMU MC coaches (35 Nos) Rs.509 lakh ex ICF 958/8-9,871/9-                 ²ÖÖò›       BOND     175,00,00             ..    120,75,00     54,25,00
     10,996/10-11)
908   ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−ÖÖ ÃÖê ‹ÃÖß›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²êÖ (225 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü   ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      179,55,00             ..          ..  179,55,00
     ¹ý.133 »Ö֏Ö
     AC DC EMU TC coaches (225 Nos) Rs.133 lakh ex ICF 959/8-                     ²ÖÖò›       BOND     119,70,00             3          1   119,69,96
     9,872/9-10,997/10-11)
                                                         27.4.65
                                                         ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                            (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                      †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                 ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                      Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                    Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                        Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                       A - PROGRAMMED DELIVERIES
909   †−µÖ áÖÖêŸÖêÓÖ ÃÖê ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµæÖ ‹´ÖÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (37 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý. 270 »ÖÖÖ       ²ÖÖò›  BOND     99,90,00                   3          1    99,89,96
     AC EMU MC coaches (37 Nos) Rs.270 lakh ex other sources 960/8-
     9,873/9-10,998/10-11)

910   †−µÖ áÖÖêŸÖêÓÖ ÃÖê ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üßÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²êÖ (74 †¤ü¤ü), ¤ü¸ü ¹ý. 90 »ÖÖÖ       ²ÖÖò›       BOND      66,60,00             3          1    66,59,96
     AC EMU TC coaches (74 Nos) Rs.90 lakh ex. other sources 961/8-
     9,874/9-10,999/10-11)
911   ›üß‹´ÖµÖæ ¯ÖÖ¾Ö¸ü¯Öîú †»™ü¸ü−Öê™ü¸ü ´ÖÖê™üÖê¸üÖ‡•›ü ™Òú †ÃÖêÓ²Ö»Öß †Öî¸ü ™üß‹´Ö ê ×»Ö‹     ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       7,50,01        7,50,01            ..        ..
     ¯ÖæÓ•ÖßÖŸÖ ×ÆüÃÃÖê ¯Öã•ÖêÔ
     Capital spares for DMUs power pack. alternator, motorised truck                  ²ÖÖò›       BOND      11,85,99             ..          1    11,85,98
     assembly & TM 962/8-9,875/9-10,1000/10-11)

912   ¸êúÖê±îú ÃÖê ´Öê´Öæ ™üÒüê»Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (50 †¤ü¤ü ), ¹ý. 55 »ÖÖÖ              ²ÖÖò›       BOND      27,50,00          67,04       26,54,70       28,26
     MEMU trailor coaches (50 Nos), Rs.55 lakh ex RCF(1050/9-
     10,1001/10-11)

913   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›üß‹´ÖµÖæ ™üÒüê»Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (25 †¤ü¤ü ), ¹ý. 84 »ÖÖÖ        ²ÖÖò›       BOND      21,00,00             2          1    20,99,97
     HHP DMU trailor coaches (25 Nos), Rs.84 lakh ex ICF(1051/9-
     10,1002/10-11)
914   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ´ÖÖê™ü¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (77 †¤ü¤ü ), ¹ý. 375 »ÖÖÖ        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      288,75,00             2     150,46,83     138,28,15
     AC/DC EMU motor coaches (77 Nos), Rs.375 lakh ex ICF(1052/9-
     10,1003/10-11)

915   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê ‹ÃÖß/›üßÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™üÒüê»Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (156 †¤ü¤ü ), ¹ý. 96 »ÖÖÖ       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      149,76,00             2          1   149,75,97
     AC/DC EMU trailor coaches (156 Nos), Rs. 96 lakh ex ICF(1053/9-
     10,1004/10-11)
916   †−µÖ ÄÖÖêŸÖÖêÓ ÃÖê ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖµÖæ™ü߯Öß “Ö¸üÖ-II ´ÖÖê™ü¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (240 †¤ü¤ü ), ¹ý. ²ÖÖò›        BOND     895,20,00             2          1   895,19,97
     373 »Ö֏Ö
     AC EMU MUTP phase-II motor coaches (240 Nos), Rs.373 lacs ex.
     other sources(1054/9-10,1005/10-11)

917   †−µÖ ÄÖÖêŸÖÖêÓ ÃÖê ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´ÖµÖæ™ü߯Öß “Ö¸üÖ-II ™üÒüê»Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (480 †¤ü¤ü ), ¹ý. ²ÖÖò›       BOND     504,00,00             2          1   503,99,97
     105 »Ö֏Ö
     AC EMU MUTP Phase-II trailor coaches (480 Nos), Rs.105 lakh ex
     other sources(1055/9-10,1006/10-11)
918   †−µÖ ÄÖÖêŸÖÖêÓ ÃÖê ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›üß‹´ÖµÖæ ›ü߯ÖßÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (40 †¤ü¤ü ), ¹ý. 350 »ÖÖÖ     ²ÖÖò›       BOND     140,00,00             2          1   139,99,97


     HHP DMU DPC coaches (40 Nos), Rs.350 lakh ex. other
     sources(1056/9-10,1007/10-11)
919   †−µÖ ÄÖÖêŸÖÖêÓ ÃÖê ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›üß‹´ÖµÖæ ™üÒüê»Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (120 †¤ü¤ü ), ¹ý. 84 »ÖÖÖ     ²ÖÖò›       BOND     100,80,00             2          1   100,79,97

     HHP DMU trailor coaches (120 Nos), Rs.84 lakh ex. other
     sources(1057/9-10,1008/10-11)

920   †−µÖ ÄÖÖêŸÖÖêÓ ÃÖê ´Öê´Öæ ´ÖÖê™ü¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (35 †¤ü¤ü ), ¹ý. 193 »ÖÖÖ            ²ÖÖò›       BOND      67,55,00             2          1    67,54,97
     MEMU motor coaches (35 Nos), Rs.193 lakh ex. other
     sources(1058/9-10,1009/10-11)

921   †−µÖ ÄÖÖêŸÖÖêÓ ÃÖê ´Öê´Öæ ™üÒüê»Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (100 †¤ü¤ü ), ¹ý. 55 »ÖÖÖ           ²ÖÖò›       BOND      55,00,00             2          1    54,99,97
     MEMU trailor coaches (100 Nos), Rs.55 lakh ex other sources(1059/9-
     10,1010/10-11)

922   †−µÖ ÄÖÖêŸÖÖêÓ ÃÖê ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ´ÖÖê™ü¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (40 †¤ü¤ü ), ¹ý. 297 »ÖÖÖ        ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      103,95,00             1           ..  103,94,99
     AC EMU motor coaches (40 Nos), Rs.297 lakh ex other                        ²ÖÖò›       BOND      14,85,00             1          1    14,84,98
     sources(1060/9-10,1011/10-11)

923   †−µÖ ÄÖÖêŸÖÖêÓ ÃÖê ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ™Òüê»Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (82 †¤ü¤ü ), ¹ý. 99 »ÖÖÖ         ²ÖÖò›       BOND      81,18,00             2          1    81,17,97
     AC EMU trailor coaches (82 Nos), Rs.99 lakh ex. other
     sources(1061/9-10,1012/10-11)

924   ×›²²ÖÖêÓ ê ׫ŸÖßµÖ “Ö¸üÖ ´ÖêÓ ‹µÖ¸ü ÃÖïÖêÓ¿Ö−Ö ¯ÖϝÖÖ»Öß ÃÖ×ÆŸÖ ‹“ÖÃÖßÃÖß ²ÖÖêÖß úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ ´Öæ†Ö×−Ö      DRF      100,00,00             2          1    99,99,97
     (1000 †¤ü¤ü ), ¹ý. 10 »Ö֏Ö
     HCC bogies with air suspension system in secondary stage of EMU
     coaches (1000 Nos), Rs. 10 lakh(1063/9-10,1013/10-11)
                                                         27.4.66
                                                         ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                   RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                            (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                       †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                 ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                      Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                    Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                        Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                       A - PROGRAMMED DELIVERIES
925   ¸üÖêúÖê±îú ÃÖê ´Öê´Öæ ´ÖÖê™ü¸ü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (15 †¤ü¤ü ), ¹ý. 198 »ÖÖÖ             ²ÖÖò›  BOND     29,70,00                   2      29,47,16       22,82
     MEMU motor coaches (15 Nos), Rs.198 lakh ex RCF(1064/9-
     10,1014/10-11)

926   ¸ê»Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−Öê ÃÖê 30 †¤ü¤ü ´Öê´Öæ ‹´ÖÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê - 245 »ÖÖÖ ¹ý¯Ö‹ ²ÖÖò›          BOND      73,50,00             1      38,60,87     34,89,12


     30 Nos.MEMU M/C coaches Rs.245 lacs ex. RCF(1183/10-11)

927   ¸ê»Ö ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²ÖÖ úÖ¸üÖÖ−Öê ÃÖê 50 †¤ü¤ü ´Öê´Öæ ™üßÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›²²Öê - 63 »ÖÖÖ ¹ý¯Ö‹    ²ÖÖò›       BOND      31,50,00             1      24,10,50      7,39,49


     50 Nos. MEMU T/C coaches Rs.63 lacs ex.RCF(1184/10-11)

928   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›üß‹´ÖµÖæ ‹´Ö/ÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (50 †¤ü¤ü ), ¹ý. 460 »ÖÖÖ         ²ÖÖò›       BOND     230,00,00             1          1   229,99,98
     50 Nos. HHP DMU M/C coaches Rs.460 lacs ex. ICF(1185/10-11)


929   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›üß‹´ÖµÖæ ™üß/ÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (150 †¤ü¤ü ), ¹ý. 100 »ÖÖÖ         ²ÖÖò›       BOND     150,00,00             1      68,72,40     81,27,59
     150 Nos. HHP DMU T/C coaches Rs.100 lacs ex.ICF(1186/10-11)


930   30 †¤ü¤ü ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›üß‹´ÖµÖæ ‹´Ö/ÃÖß (•Ö´´Öæ †Öî¸ü ú¿´Ö߸) úÖê“Öë †Ö¸üÃÖß‹±ú ÃÖê -        ²ÖÖò›       BOND     138,00,00             1          1   137,99,98
     460 »ÖÖÖ ¹ý.
     30 Nos. HHP DMU M/C(J&K) coaches Rs.460 lacs ex. ICF

931   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›üß‹´ÖµÖæ ™üß/ÃÖß ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (60 †¤ü¤ü ), ¹ý. 100 »ÖÖÖ         ²ÖÖò›       BOND      60,00,00             1          1    59,99,98
     60 Nos. HHP DMU T/C (J&K) coaches Rs.100 lacs ex. ICF(1187/10-
     11)
932   ÃÖ×›úÖ ÃÖê ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ü‹´Ö/ÃÖßü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (100 †¤ü¤ü ), ¹ý. 400 »ÖÖÖ           ²ÖÖò›       BOND     400,00,00             1     189,52,92     210,47,07
     100 Nos. AC EMU M/C coaches Rs.400 lacs ex. ICF(1188/10-11)


933   †−µÖ ÄÖÖêŸÖÖêÓ ÃÖê ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ ‹´Ö/ÃÖßü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (45 †¤ü¤ü ), ¹ý. 378 »ÖÖÖ        ²ÖÖò›       BOND     170,10,00             1      96,56,46     73,53,53
     45 Nos. AC EMU M/C coaches Rs.378 lacs ex. other
     sources(1189/10-11)
934   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê ´Öê™üÒ Öê úÖê»ÖúÖŸÖÖ ‹´Ö/ÃÖßü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (5 †¤ü¤ü), ¹ý.450 »ÖÖÖ        ²ÖÖò›       BOND      22,50,00             1      15,18,00      7,31,99
     5 Nos. Metro Koklata M/C coaches Rs.450 lakhs ex. other
     sources(1190/10-11)

935   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê ´Öê™üÒ Öê úÖê»ÖúÖŸÖÖ ‹´Ö/ÃÖßü ÃÖ¾ÖÖ¸üß ×›ü²²Öê (5 †¤ü¤ü), ¹ý.500 »ÖÖÖ       ²ÖÖò›       BOND      25,00,00             1      17,25,00      7,74,99
     Metro Kolkata M/C coaches (5 Nos) @ Rs.500 lakh ex. ICF(1191/10-
     11)
936   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê ´Öê™üÒ Öê úÖê»ÖúÖŸÖÖ ™üß/ÃÖßü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›ü²²Öê (50 †¤ü¤ü), ¹ý.115 »ÖÖÖ       ²ÖÖò›       BOND      57,50,00             1      12,14,40     45,35,59
     Metro Kolkata T/C coaches (50 Nos) @ Rs.115 lakh ex ICF(1192/10-
     11)
937   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê ‹ÃÖß ‡Ô‹´ÖµÖæ /™üßÃÖßü ÃÖ¾ÖÖ¸üß×›²²Öê (200 †¤ü¤ü ), ¹ý. 75 »ÖÖÖ           ²ÖÖò›       BOND     150,00,00             ..    150,00,00          ..
     AC EMU/TC (200 Nos) @ Rs.75 lakh ex ICF(1193/10-11)

938   ÃÖ×›üúÖ ÃÖê 30 †¤ü¤ü ‹“Ö‹“Ö¯Öß ›üß‹´ÖµÖæ •Öê ¾Ö ê úÖê“Ö, ¹ý. 460 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ          ²ÖÖò›       BOND     138,00,00             1      48,65,88     89,34,11
     HHP DMU M/C J&K coaches (30 Nos) @ Rs.460 lakh ex
     ICF(1194/10-11)

939   ›üß‹´ÖµÖæ ê ×»Ö‹ µÖæ×−Ö™ü ‹ŒÃÖ“Öë•Ö ïÖêµÖÃÖÔ -4.2 ú¸üÖê›Í ¹ý. (1099/10-11)           ²ÖÖò›       BOND       4,20,00            ..          1     4,19,99
     Unit exchange spares for DMUs Rs.4.2 Crs,(1099/10-11)

940   2.5 ú¸üÖê›Í ¹ý¯Ö‹ ÃÖê ú´Ö »ÖÖÖŸÖ êú ¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖÔ                      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF           ..           ..          2         ..
     Works costing below Rs.2.5 crore each                               ²ÖÖò›       BOND           ..           ..          4         ..

     •ÖÖê›Í -¸êü»Ö µÖÖ−Ö ‹¾ÖÓ ´ÖÛ»™ü¯Ö»Ö µÖæ×−Ö™ / Total-Rail Cars and Multiple Units          ¯ÖæÓ•Öß       Cap.           ..           ..          0         ..


                                                      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF           ..           ..    164,27,20          ..
                                                      ×¾Ö¸êÃÖÓ×−Ö     SRSF           ..           ..          0         ..
                                                      ²ÖÖò›       BOND           ..           ..    1162,47,03          ..
     †−µÖ “Ö»Ö Ã™ü֍ú/ Other Rolling Stock
941   −µÖæ •Ö»Ö¯ÖևԐÖã›Íüß ¸êü»Ö ¬Öã¸üÖ úÖ¸üÖÖ−Öê ÃÖê ¬Öã¸üÖë úÖ ¯ÖÏ֯֝Ö, ¤ü¸ü ¹ý.50,000 - 200000  ²ÖÖò›       BOND    1000,00,00           1,00           1   999,98,99
     †¤ü¤ü
     Procurement of axles @ Rs.50,000 ex New Jalpiguri Rail Axle Factory
     - 200000 Nos(suppl.Aug'10,92/10-11)
                                                      27.4.67
                                                      ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                           (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                   †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation      −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                    Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                  Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                       Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                     A - PROGRAMMED DELIVERIES
     •ÖÖê›Í -†−µÖ “Ö»Ö Ã™ü֍ú / Total-Other Rolling Stock                     ²ÖÖò›  BOND                 ..           ..          1         ..

     ¸êü»Ö¯Ö£Ö ´Ö¿Öß−Öë/ Track Machines
942   1 ±úÖ¸ü´Öê¿Ö−Ö ™Òß™ü´ÖêÓ™ü ´Ö¿Öß−Ö                              ¯ÖæÓ•Öß       Cap.         3,00          3,00            ..        ..
     1 Formation Treatment Machine (213/98-99 , 600/6-7 630/7-8 766/8-               ²ÖÖò›       BOND       39,97,00             ..          1    39,96,99
     9,876/9-10,1015/10-11)

943   1 ¸ê»Ö ÖÏÖ‡×›ÓÖ ´Ö¿Öß−Ö                                   ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        9,00,78        9,00,78            ..        ..
     1 Rail Grinding Machine (176/99-00, 601/6-7 631/7-8 767/8-9,877/9-              ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund       4,22,00        4,22,00            ..        ..
     10,1016/10-11)
                                                    ²ÖÖò›       BOND       28,23,22         1,45,99           1    26,77,22

944   12 ¸ê»Ö-ú´Ö ¸üÖê›ü ÖÖ›Íß                                  ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund        1,01          1,01            ..        ..
     12 Rail Cum Road vehicle (248/01-02 , 604/6-7 633/7-8 769/8-                 ²ÖÖò›       BOND        4,98,99            2          1     4,98,96
     9,878/9-10,1017/10-11)
945   2 ´ÖÖê²ÖÖ‡»Ö ¯Öã»Ö ×−Ö¸üßÖÖ ‡úÖ‡µÖÖÓ                            ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund        6,00          6,00            ..        ..
     2 Mobile Bridge inspection units (187/98-99 , 605/6-7 634/7-8 770/8-             ²ÖÖò›       BOND       10,94,00             2          1    10,93,97
     9,879/9-10,1018/10-11)

946   ˆ¯ÖµÖÖêא֟ÖÖ ¾ÖÖÆü−Ö 5 †¤ü¤                                 ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund       1,50,01        1,50,01            ..        ..
     5 Nos. utility vehicle (533/02-03, 607/6-7 636/7-8 772/8-9,880/9-               ²ÖÖò›       BOND        4,22,42          1,01           1     4,21,40
     10,1019/10-11)

947   −Ö‡Ô ™Òîú ׸úÖ×›ÔÓÖ úÖ¸ü                                 ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        6,82,96        6,82,96            ..        ..
     1 New Track Recording Car (208/96-97, 425/02-03, 608/6-7 637/7-8               ²ÖÖò›       BOND            4           ..          1         3
     773/8-9,881/9-10,1020/10-11)
948   2 †¤ü¤ü ™êÓ¯Ö¸ü ÃÖß‹ÃÖ‹´Ö †Öî¸ü 3‹ŒÃÖ, ¤ü¸ü ¹ýüü.6.8 ú¸üÖê›Í ¯ÖÏ×ŸÖ             ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund       3,16,08        3,16,08            ..        ..
     2 Nos. Tampers CSM & 3X Rs.6.8 crores each (550/3-4, 559/5-6,                 ²ÖÖò›       BOND       10,43,92             2          1    10,43,89
     609/6-7 638/7-8 774/8-9,882/9-10,1021/10-11)

949   5 †¤ü¤ü ²Öî»ÖÖÙü Œ»Öß×−ÖÓÖ ´Ö¿Öß−Ö, ¤ü¸ü ¹ý.11.95 ú¸üÖê›Í †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ           ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       10,50,00        10,50,00            ..        ..
     5 Nos. Ballast Cleaning Machines Rs.11.95 crores approx. (551/3-4,              ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund      29,09,00        29,09,00            ..        ..
     560/5-6, 610/6-7 639/7-8 775/8-9,883/9-10,1022/10-11)

                                                    ²ÖÖò›       BOND       19,92,00             4          1    19,91,95

950   4 †¤ü¤ü ²Öî»ÖÖÙü ¸êÖã»Öê×™ÓÖ ´Ö¿Öß−Ö, ¤ü¸ü ¹ý.1.26 ú¸üÖê›Í ¯ÖÏ×ŸÖ             ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund       5,03,99        5,03,99            ..        ..
     4 Nos. Ballast Regulating Machine Rs.1.26 crs. each (556/3-4 ,563/5-             ²ÖÖò›       BOND           51            6          1        44
     6, 613/6-7 642/7-8 778/8-9, 884/9-10,1023/10-11)

951   ˆ¯ÖµÖÖêא֟ÖÖ ¾ÖÖÆü−Ö 6 †¤ü¤, ¤ü¸ü ¹ý.1.67 ú¸üÖê›Í ¯ÖÏ×ŸÖ †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ            ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund       2,81,82        2,81,82            ..        ..
     6 Nos. Utility Vehicles Rs.1.67 crs. approx. each (557/3-4 ,565/5-6,             ²ÖÖò›       BOND        5,18,18            2          1     5,18,15
     615/6-7 643/7-8 779/8-9, 885/9-10,1024/10-11)

952   21 †¤ü¤ü úÖÓ™ê ¾Ö ¯ÖÖ¸üÖ ´Ö¿Öß−ÖêÓ (449, 450 ¾Ö 451/03-04 ê ²Ö¤ü»Öê )           ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund     156,54,62       156,54,62            ..        ..
     21 points & crossing tamping machines (in lieu of 449, 450 & 451/03-             ²ÖÖò›       BOND       40,85,38         9,07,03           1    31,78,34
     04 & 585/4-5, 568/5-6, 618/6-7 645/7-8 781/8-9,886/9-10,1025/10-11)


953   12 ²Ö»ÖÖÙü Œ»Öß×−ÖÓÖ ´Ö¿Öß−ÖêÓ, ¹ý. 14.56 ú¸üÖê›Í (†−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ) ¯ÖÏ×ŸÖ          ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       11,17,00        11,17,00            ..        ..
     12 Ballast Cleaning Machines 14.56 crs each(appx) (586/4-5, 569/5-              ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund     161,66,65       161,66,65            ..        ..
     6, 619/6-7 646/7-8 782/8-9, 887/9-10,1026/10-11)
                                                    ²ÖÖò›       BOND        1,92,35            ..          1     1,92,34

954   13 †¤ü¤ü ¾ÖÔ ÃÖÖ‡™ü ™ê´¯Ö¸ü, ¹ý. 6.18 ú¸üÖê›Í (†−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ) ¯ÖÏ×ŸÖ             ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund      65,16,00        65,16,00            ..        ..
     13 Nos. Worksite Tampers Rs.6.18 crs (appx) each ( 587/4-5, 570/5-              ²ÖÖò›       BOND       11,30,00         1,45,01           1     9,84,98
     6, 620/6-7 647/7-8 783/8-9,888/9-10,1027/10-11)
955   8 †¤ü¤ü ›üÖµÖ−ÖÖ״֍ú ™Ò îú ÙêײֻÖÖ‡•Ö¸ü, ¹ý. 6.18 ú¸üÖê›Í ¯ÖÏ×ŸÖ             ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        2,49,00        2,49,00            ..        ..
     8 Nos. Dynamic Track Stabilizer Rs.6.18 crs each ( 588/4-5, 571/5-              ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund      46,94,07        46,94,07            ..        ..
     6, 621/6-7 648/7-8 784/8-9, 889/9-10,1028/10-11)
                                                    ²ÖÖò›       BOND        1,46,93        1,45,97           1        95

956   8 †¤ü¤ü ²Ö»ÖÖÙü ¸êÖã»ÖêØ™üÖ ´Ö¿Öß−Ö, ¹ý. 2 ú¸üÖê›Í ¯ÖÏ×ŸÖ                 ¯ÖæÓ•Öß       Cap.         50,96         50,96            ..        ..
     8 Nos. Ballast Regulating Machine Rs.2 crs each ( 589/4-5, 572/5-6,              ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund      15,49,00        15,49,00            ..        ..
     622/6-7 649/7-8 785/8-9, 890/9-10,1029/10-11)
                                                    ²ÖÖò›       BOND            4           ..          1         3
                                                      27.4.68
                                                      ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                          (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                   †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation      −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                               ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                    Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                  Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                      Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                    A - PROGRAMMED DELIVERIES
957   4 †¤ü¤ü ™Ò îú ׸ü-»Öê‡ÓÖ ™Ò ê−Ö, ¹ý. 23.28 ú¸üÖê›Í (†−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ)             ¯ÖæÓ•Öß Cap.      1,50,01                1,50,01            ..        ..
     4 Nos. Track Relaying Train Rs.23.28 crs (appx) ( 591/4-5, 574/5-6,             ¯ÖæÓ×−Ö C.Fund     6,50,02                6,50,02            ..        ..
     624/6-7 650/7-8 786/8-9, 891/9-10,1030/10-11)
                                                   ²ÖÖò›       BOND       85,10,47             ..          1    85,10,46

958   40 †¤ü¤ü î ÓׯÖÓÖ úÖê“Ö, ¹ý. 15 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ                       ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        2,02,00        2,02,00            ..        ..
     40 Nos. Camping coaches Rs.15 lacs each ( 592/4-5, 575/5-6, 625/6-              ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund       3,97,99        3,97,99            ..        ..
     7 651/7-8 787/8-9, 892/9-10,1031/10-11)
                                                   ²ÖÖò›       BOND            1           ..          1         ..

959   ˆ¯ÖµÖÖêא֟ÖÖ ¾ÖÖÆü−Ö 11 †¤ü¤ü, ¹ý. 89 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ                     ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        1,67,01        1,67,01            ..        ..
     11 Nos. Utility Vehicles Rs.89 lacs each (593/4-5, 576/5-6, 626/6-7             ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund       8,11,98        8,11,98            ..        ..
     652/7-8 788/8-9,893/9-10,1032/10-11)
                                                   ²ÖÖò›       BOND            1           ..          1         ..

960   µÖã×−Ö´Öê™ü - 5 †¤ü¤ü, ºþ. 9.4 ú¸üÖê›Í                           ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund      45,32,87        45,32,87            ..        ..
     5 Nos. Unimat Rs.9.4 crs(676/5-6,627/6-7 653/7-8 789/8-9, 894/9-               ²ÖÖò›       BOND        3,13,13        1,45,96           1     1,67,16
     10,1033/10-11)

961   ²Öî»ÖÖÙü Œ»Öß×−ÖÓÖ µÖÓ¡Öü - 7 †¤ü¤ü, ºþ. 14.56 ú¸üÖê› »ÖÖ³ÖÖ              ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        9,34,61        9,34,61            ..        ..
     7 Nos. Ballast cleaning machines Rs.14.56 crs. approx(677/5-6, 628/6-            ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund       1,95,00        1,95,00            ..        ..
     7 654/7-8 790/8-9,895/9-10,1034/10-11) .
                                                   ²ÖÖò›       BOND       92,11,39         1,45,99       41,00,10     49,65,30

962   ¾ÖÔ ÃÖÖ‡™ü ™ê´¯ÖÃÖÔ - 9 †¤ü¤ü, ºþ. 6.18 ú¸üÖê›Í »ÖÖ³ÖÖ                  ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       25,60,00        25,60,00            ..        ..
     9 Nos. Worksite Tampers Rs.6.18 crs. approx.(678/5-6,629/6-7 655/7-             ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund       4,39,00        4,39,00            ..        ..
     8 791/8-9,896/9-10,1035/10-11)
                                                   ²ÖÖò›       BOND        1,47,00        1,45,99           1      1,00

963   ›üÖµÖ−Öê״֍ú ¸ê»Ö¯Ö£Ö Ùê²Ö»ÖÖ‡•Ö¸ü - 16 †¤ü¤ü, ºþ. 6.18 ú¸üÖê›Í »ÖÖ³ÖÖ         ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       15,24,00        15,24,00            ..        ..
     16 Nos. Dynamic Track Stabilisers Rs.6.18 crs. approx.(679/5-6,               ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund      14,74,56        14,74,56            ..        ..
     630/6-7 656/7-8 792/8-9,897/9-10,1036/10-11)
                                                   ²ÖÖò›       BOND        1,47,44        1,45,99           1      1,44

964   ²Öî»ÖÖÙü ¸êÖã»ÖØ™üÖ µÖÓ¡Ö - 6 †¤ü¤ü, ºþ. 5 ú¸üÖê›Í ¯ÖÏŸµÖêú               ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       13,00,00        13,00,00            ..        ..
     6 Nos. Ballast regulating machine Rs.5 crs each(680/5-6, 631/6-7               ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund       1,24,00        1,24,00            ..        ..
     657/7-8 793/8-9, 898/9-10,1037/10-11)
                                                   ²ÖÖò›       BOND       17,22,00         1,45,99           1    15,76,00

965    îÛ´¯ÖÓÖ úÖê“Ö - 40 †¤ü¤ü, ºþ. 15 »ÖÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú                     ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        5,99,00        5,99,00            ..        ..
     40 Nos. Camping coaches Rs.15 lacs each(633/6-7 658/7-8 794/8-                ²ÖÖò›       BOND         1,00            ..          1        99
     9,899/9-10,1038/10-11)

966   ê ׯ֙ü»Ö ïÖêµÖÃÖÔ - 15 †¤ü¤ü, ºþ. 1 ú¸üÖê›Í ¯ÖÏŸµÖêú                  ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund      14,98,99        14,98,99            ..        ..
     Capital spares for 15 Rs.1 cr each (683/5-6, 634/6-7 659/7-8 795/8-             ²ÖÖò›       BOND        1,47,01        1,46,95           1         5
     9,900/9-10,1039/10-11)
967   4 µÖæ×−Ö´Öê™ü ´Ö¿Öß−ÖêÓ                                   ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       37,51,00        37,51,00            ..        ..
     4 unimat Machines(745/6-7 660/7-8 796/8-9,901/9-10,1040/10-11)                ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund        2,00          2,00            ..        ..

                                                   ²ÖÖò›       BOND        1,53,00        1,45,99           1      7,00

968   4 ²Öî»ÖÖÙü Œ»Öß×−ÖÓÖ ´Ö¿Öß−Ö                                ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       10,38,00        10,38,00            ..        ..
     4 Ballast Cleaning Machines(746/6-7 661/7-8 797/8-9,902/9-                  ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund      27,21,00        27,21,00            ..        ..
     10,1041/10-11)
                                                   ²ÖÖò›       BOND        1,47,00        1,45,99           1      1,00

969   21 ¾ÖÔ ÃÖÖ‡™ü ™î´¯ÖÃÖÔ                                   ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       84,53,00        84,53,00            ..        ..
     21 Worksite Tempers(747/6-7 662/7-8 798/8-9,903/9-10,1042/10-11)               ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund      25,61,86        25,61,86            ..        ..

                                                   ²ÖÖò›       BOND       21,05,14         1,45,99           1    19,59,14

970   16 ¯Ö™ü¸üß †Ö¬ÖÖ׸ŸÖ †−Öã¸üÖÖ ¾ÖÖÆü−Ö                           ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        5,01,00        5,01,00            ..        ..
     16 Rail Borne Maintenance Vehicles(748/6-7 663/7-8 799/8-9,904/9-              ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund        2,00          2,00            ..        ..
     10,1043/10-11)
                                                   ²ÖÖò›       BOND       28,43,00         1,45,99       3,00,00     23,97,01

971   2 ™Òîú ׸»Öê‡ÓÖ ÖÖכ͵ÖÖÓ                                 ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        5,01,00        5,01,00            ..        ..
     2 Track Relaying Trains(749/6-7 664/7-8 800/8-9,905/9-10,1044/10-              ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund        2,00          2,00            ..        ..
     11)
                                                   ²ÖÖò›       BOND       42,99,00         1,45,99           1    41,53,00
                                                   27.4.69
                                                   ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                 RAILWAY BOARD
                                 2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                       (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars               †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation      −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                            ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                 Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                               Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                   Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                 A - PROGRAMMED DELIVERIES
972   80 îÓ ×¯ÖÓÖ úÖê“Ö                                  ¯ÖæÓ•Öß Cap.     16,99,00               16,99,00            ..        ..
     80 Camping Coaches(750/6-7 665/7-8 801/8-9,906/9-10,1045/10-11)            ¯ÖæÓ×−Ö C.Fund     1,23,00                1,23,00            ..        ..

                                                ²ÖÖò›       BOND       29,80,00         1,45,99       2,00,00     26,34,01

973   8 ˆ¯ÖµÖÖêא֟ÖÖ ¾ÖÖÆü−Ö                                ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        2,32,00        2,32,00            ..        ..
     8 Utility Vehicles(751/6-7 666/7-8 802/8-9,907/9-10,1046/10-11)            ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund        64,99         64,99            ..        ..

                                                ²ÖÖò›       BOND        4,14,00        1,45,99           1     2,68,00

974   ¸ê»Ö £ÖÐê›ü¸ü (5 †¤ü¤ü)                                ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        2,27,00        2,27,00            ..        ..
     Rail threader (5 Nos) (752/6-7 WB125/7-8 803/8-9,908/9-10,1047/10-           ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund        1,01          1,01            ..        ..
     11)
                                                ²ÖÖò›       BOND         32,99            ..          1      32,98

975   ¸ê»Ö ÖÏÖ‡Ó×›üÓÖ ´Ö¿Öß−ÖêÓ                              ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        5,00,00        5,00,00            ..        ..
     1 Rail Grinding Machines(753/6-7 667/7-8 804/8-9,909/9-10,1048/10-           ¯ÖæÓ×−Ö       C.Fund        2,00          2,00            ..        ..
     11)
                                                ²ÖÖò›       BOND       46,44,00         1,44,99           1    44,99,00

976   “Öê×−ÖÓÖ µÖÓ¡Ö ÆêŸÖã 50 ê׸µÖ¸ü ¾ÖÖÆü−Ö                       ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        7,49,00        7,49,00            ..        ..
     50 Carrier Vehicles for T/o chaning machines(754/6-7 668/7-8 805/8-          ²ÖÖò›       BOND         1,00            ..          1        99
     9,910/9-10,1049/10-11)

977   3 †¤ü¤ü ²Öî»ÖÖÙü Œ»Öß×−ÖÓÖ ´Ö¿Öß−Ö                          ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       15,02,01        15,02,01            ..        ..
     3 Ballast Cleaning Machines(795/7-8 806/8-9,911/9-10,1050/10-11)            ²ÖÖò›       BOND       28,66,49             ..     10,00,00     18,66,49


978   5 ¿ÖÖêê»›ü¸ü ²Öî»ÖÖÙü Œ»Öß×−ÖÓÖ ´Ö¿Öß−Ö                       ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       31,26,01        31,26,01            ..        ..
     5 Shoulder Ballast Cleaning Machines(796/7-8 807/8-9,912/9-              ²ÖÖò›       BOND       41,54,49             ..          1    41,54,48
     10,1051/10-11)
979   13 ›üÖ‡Ô−Öî״֍ú ¸ê»Ö¯Ö£Ö Ùê²Ö»ÖÖ‡Ô•Ö¸ü                        ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       40,33,01        40,33,01            ..        ..
     13 Dynamic Track Stablizers(797/7-8 808/8-9,913/9-10,1052/10-11)            ²ÖÖò›       BOND       40,01,49             ..      9,00,00     31,01,49


980   ²»ÖÖÙü ¸êÖã»Öî×™ÓÖ ´Ö¿Öß−Ö                             ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       23,96,01        23,96,01            ..        ..
     Ballast Regulating Machines(798/7-8 809/8-9,914/9-10,1053/10-11)            ²ÖÖò›       BOND        6,03,99            ..          1     6,03,98


981   ™ü−ÖÔ†Ö‰ ™ü “ÖêוÖÓÖ ´Ö¿Öß−Ö (™üß-28)                         ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        5,02,01        5,02,01            ..        ..
     14 Nos.Turnout Changing Machines(T-28)(799/7-8 810/8-9,915/9-             ²ÖÖò›       BOND      126,57,99             ..          1   126,57,98
     10,1054/10-11)

982   ˆ¯ÖµÖÖêÖ ¾ÖÖÆü−Ö                                   ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        7,01,00        7,01,00            ..        ..
     Utility Vehicles(800/7-8 811/8-9,916/9-10,1055/10-11)                 ²ÖÖò›       BOND         11,00            ..          1      10,99

983   ¸ê»Ö ÖÏÖ‡Ó×›ÓÖ ´Ö¿Öß−Ö                                ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        8,48,01        8,48,01            ..        ..
     Rail Grinding Machines(801/7-8 812/8-9,917/9-10,1056/10-11)              ²ÖÖò›       BOND       91,51,99             ..      4,00,00     87,51,99


984   ™ü−ÖÔ†Ö‰ ™ü ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö ´Ö¿Öß−Ö ê ×»Ö‹ î׸µÖ¸ü ¾ÖÖÆü−Ö                 ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        4,19,01        4,19,01            ..        ..
     Carrier Vehicles for Turnout Changing Machines(802/7-8 813/8-             ²ÖÖò›       BOND           99            ..          1        98
     9,918/9-10,1057/10-11)

985   ¯ÖæÓ•ÖßÖŸÖ ×ÆüÃÃÖê ¯Öã•ÖêÔ                              ¯ÖæÓ•Öß       Cap.       13,58,01        13,58,01            ..        ..
     Capital Spares(803/7-8 814/8-9,919/9-10,1058/10-11)                  ²ÖÖò›       BOND       11,41,99             ..          1    11,41,98

986   10 ÃÖß‹ÃÖ‹´Ö X 3 ‹ŒÃÖ (†×¬Öú ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö)                        ¯ÖæÓ•Öß       Cap.         2,00          2,00            ..        ..
     10 CSM X 3x (High Output) (963/8-9,920/9-10,1059/10-11)                ²ÖÖò›       BOND      102,58,00             ..          1   102,57,99

987   ²Öî»ÖÖÙü Œ»Öß×−ÖÓÖ ´Ö¿Öß−Ö (9 †¤ü¤ü)                         ¯ÖæÓ•Öß       Cap.         2,00          2,00            ..        ..
     Ballast cleaning machines (9 Nos) (964/8-9,921/9-10,1060/10-11)            ²ÖÖò›       BOND      131,02,00             ..      9,00,00    122,02,00


988   ¾ÖÔ ÃÖÖ‡™ü ™ê´¯Ö¸ü (17 †¤ü¤ü)                             ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        3,53,00        3,53,00            ..        ..
     Worksite tampers (17 Nos) (965/8-9,922/9-10,1061/10-11)                ²ÖÖò›       BOND      101,53,00             ..     34,99,01     66,53,99

989   ›üÖ‡Ô−Öî״֍ú ¸ê»Ö¯Ö£Ö Ùê²Ö»ÖÖ‡Ô•Ö¸ü (20 †¤ü¤ü)                    ¯ÖæÓ•Öß       Cap.        8,02,00        8,02,00            ..        ..
     Dynamic track stablisers (20 Nos) (966/8-9,923/9-10,1062/10-11)            ²ÖÖò›       BOND      115,58,00             ..          1   115,57,99
                                                     27.4.70
                                                     ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                          (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                    ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                   †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation      −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                               ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                    Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                  Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                      Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                    A - PROGRAMMED DELIVERIES
990   ²Öî»ÖÖÙü ¸êÖã»Öê×™ÓÖ ´Ö¿Öß−Ö (6 †¤ü¤ü)                          ¯ÖæÓ•Öß Cap.       2,00                 2,00            ..        ..
     Ballast regulating machines (6 Nos) (967/8-9,924/9-10,1063/10-11)              ²ÖÖò›  BOND     29,98,00                    ..          1    29,97,99


991   î ÓׯÖÓÖ úÖê“Ö (80 †¤ü¤)                                 ¯ÖæÓ•Öß      Cap.          2,00          2,00            ..        ..
     Camping coaches (80 Nos) (968/8-9,925/9-10,1064/10-11)                    ²ÖÖò›       BOND       11,98,00             ..          1    11,97,99

992   ¯ÖæÓ•ÖßÖŸÖ ×ÆüÃÃÖê ¯Öã•ÖêÔ                                 ¯ÖæÓ•Öß      Cap.        2,26,00        2,26,00            ..        ..
     Capital Spares (969/8-9,926/9-10,1065/10-11)                         ²ÖÖò›       BOND       42,74,00             ..      4,00,00     38,74,00

993    î׸µÖ¸ü ¾ÖÖÆü−Ö (™üß-28) (22 †¤ü¤ü)                            ¯ÖæÓ•Öß      Cap.        3,29,00        3,29,00            ..        ..
     Carrier vehicles (T-28) (22 Nos) (970/8-9,927/9-10,1066/10-11)                ²ÖÖò›       BOND          1,00            ..          1        99


994   ¿ÖÖê»›ü¸ü ²îÖ»ÖÖÙü ÃÖ±úÖ‡Ô ´Ö¿Öß−ÖêÓ (3 †¤ü¤ü ), ¹ý. 17 ú¸üÖê›Í ¯ÖÏ×ŸÖ           ²ÖÖò›       BOND       51,00,00          1,01           1    50,98,98
     Shoulder ballast cleaning machines (3 Nos), Rs.17 crore each(1065/9-
     10,1068/10-11)

995   úÖµÖÔ Ã£Ö»Ö ™îÓ¯Ö¸ü (11 †¤ü¤ü ), ¹ý. 5.16 ú¸üÖê›üÍ                     ²ÖÖò›       BOND       56,76,00          1,01           1    56,74,98
     Work site tampers (11 Nos), Rs.5.16 crore(1066/9-10,1069/10-11)


996   ›üÖµÖ−ÖÖ״֍ú ™Òîú Ùê²Ö»ÖÖ‡•Ö¸ü (11 †¤ü¤ü ), ¹ý. 7.46 ú¸üÖê›üÍ ¯ÖÏ×ŸÖ           ²ÖÖò›       BOND       82,06,00          1,01       9,00,00     73,04,99
     Dynamic track stablizers (11 Nos), Rs.7.46 crore each(1067/9-
     10,1070/10-11)

997   ²»ÖÖÙü ¸êÖã»Öê×™ÓÖ ´Ö¿Öß−Ö (14 †¤ü¤ü ), ¹ý. 2.5 ú¸üÖê›üÍ ¯ÖÏ×ŸÖ             ²ÖÖò›       BOND       35,00,00          1,01           1    34,98,98
     Ballast regulating machines (14 Nos), Rs.2.5 crore each(1068/9-
     10,1071/10-11)

998   ™Òîú ׸»Öê‡ÓÖ ™Òê−Ö (2 †¤ü¤ü ), ¹ý. 28.42 ú¸üÖê›üÍ                    ²ÖÖò›       BOND       56,84,00          1,01           1    56,82,98
     Track relaying train (2 Nos), Rs.28.42 crore(1069/9-10,1072/10-11)


999   ¯»ÖÖÃÖ¸ü ׌¾Öú ׸»Öê‡ÓÖ ¯ÖϝÖÖ»Öß (7 †¤ü¤ü ), ¹ý. 1 ú¸üÖê›üÍ ¯ÖÏ×ŸÖ            ²ÖÖò›       BOND        7,00,00          1,01           1     6,98,98
     Plasser quick relaying system (7 Nos), Rs.1 crore each(1070/9-
     10,1073/10-11)

1000   µÖæ×™×»Ö™üß ¾ÖÖÆü−Ö (16 †¤ü¤ü ), ¹ý. 1 ú¸üÖê›üÍ ¯ÖÏ×ŸÖ                   ²ÖÖò›       BOND       16,00,00          1,01           1    15,98,98
     Utility vehicles (16 Nos), Rs. 1 crore each(1071/9-10,1074/10-11)


1001   ¯ÖæÓ•ÖßÖŸÖ ×ÆüÃÃÖê ¯Öã•ÖêÔ                                 ²ÖÖò›       BOND       60,00,00          1,01       9,00,00     50,98,99
     Capital spares(1072/9-10,1075/10-11)

1002   ²ÖÆã§üê¿ÖßµÖ ™üêÓ¯Ö¸ü (8 †¤ü¤ü ), ¹ý. 13.23 ú¸üÖê›üÍ ¯ÖÏ×ŸÖ                 ²ÖÖò›       BOND       105,84,00          1,01           1   105,82,98
     Multipurpose tempers (8 Nos), Rs.13.23 crore each(1073/9-
     10,1076/10-11)

1003   200 †¤ü¤ü î ÓׯÖÓÖ úÖê“Ö, ¹ý. 25 »ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ                       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        50,00,00             1          1    49,99,98
     Camping coaches (200 Nos) @ Rs.25 lakh each(1195/10-11)

1004   ´Ö»™ü߯֯ÖÔ•Ö ™êü´¯ÖÃÖÔ (‹´Ö¯Öß™üß) úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö - 22 †¤ü¤ü                ²ÖÖò›       BOND       132,00,00          1,00           1   131,98,99
     Provision of Multipurpose Tampers (MPT) - 22
     Nos(suppl.Aug'10,93/10-11)

1005   ¸êü»Ö ²ÖÖê−ÖÔ †−Öã¸üÖÖ ¾ÖÖÆü−Ö úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö (†Ö¸ü²Öß‹´Ö¾Öß) - 16 †¤ü¤          ²ÖÖò›       BOND       48,00,00          1,00           1    47,98,99
     Provision of Rail Borne Manitenance Vehicles (RBMV) - 16
     Nos(suppl.Aug'10,94/10-11)
1006   ÆüÖ‡Ô †Öˆ™ü¯Öã™ü ™ëü¯ÖÃÖÔ (‹“Ö†Öê™üß) úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö -10 †¤ü¤ü               ´Öæ†Ö×−Ö      DRF       102,60,00          1,00           1   102,58,99
     Provision of High Output Tampers (HOT) - 10 Nos(suppl.Aug'10,95/10-
     11)
1007   ¯¾ÖÖÓ‡™ü ‹¾ÖÓ ÎúÖØÃÖÖ ™êüÜ´¯ÖÖ ´Ö¿Öß−ÖÖë (µÖæ×−Ö´Öî™ü) úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö - 6 †¤ü¤ü     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        90,00,00          1,00           1    89,98,99
     Provision of Points & Crossings Tamping Machines (UNIMAT) - 6
     Nos(suppl.Aug'10,96/10-11)

1008   ¿ÖÖê»›ü¸ü ²Öî»ÖÖÙü Œ»ÖßØ−ÖÖ ´Ö¿Öß−ÖÖë (‹ÃÖ²ÖßÃÖß‹´Ö) úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö - 4 †¤ü¤ü       ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        68,00,00          1,00           1    67,98,99
     Provision of Shoulder Ballast Cleaning Machines (SBCM) - 4
     Nos(suppl.Aug'10,97/10-11)
                                                       27.4.71
                                                       ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                     RAILWAY BOARD
                                      2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                            (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                    †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation      −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                 ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                     Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                   Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                        Cost        of 2010-11        2011-12     work
     † - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö                      A - PROGRAMMED DELIVERIES
1009   ²Öî»ÖÖÙü Œ»ÖßØ−ÖÖ ´Ö¿Öß−ÖÖë úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö (²ÖßÃÖß‹´Ö) - 7 †¤ü¤ü               ´Öæ†Ö×−Ö DRF     119,00,00                 1,00           1   118,98,99
     Provision of Ballast Cleaning Machines (BCM) - 7
     Nos(suppl.Aug'10,98/10-11)

1010   ¾ÖÔú-ÃÖÖ‡™ü ™îü´¯ÖÃÖÔ (›ü²»µÖæ‹ÃÖ™üß) úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö - 17 †¤ü¤ü                ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        87,72,00          1,00           1    87,70,99
     Provision of Work-site Tampers (WST) - 17 Nos(suppl.Aug'10,99/10-
     11)
1011   ›üÖµÖ−ÖÖ״֍ú ™üÒüîú ÙêײֻÖÖ‡•ÖÃÖÔ (›üß™üß‹ÃÖ) úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö - 5 †¤ü¤ü           ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        37,30,00          1,00           1    37,28,99
     Provision of Dynamic Track Stabilizers (DTS) - 5
     Nos(suppl.Aug'10,100/10-11)

1012   ²Öî»ÖÖÙüü ¸êüµÖã»ÖêØ™üÖ ´Ö¿Öß−ÖÖë (²Ö߆ָü‹´Ö) úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö - 6 †¤ü¤ü           ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        15,00,00          1,00           1    14,98,99
     Provision of Ballast Regulating Machines (BRM) - 6
     Nos(suppl.Aug'10,101/10-11)

1013   ™Òîüú ׸ü»Öê‡ÓÖ ™Òêü−Ö (™ü߆ָü™üß) úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö -1 †¤ü¤ü                 ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        28,42,00          1,00           1    28,40,99
     Provision of Track Relaying Train (TRT) - 1 No(suppl.Aug'10,102/10-
     11)
1014   ¸êü»Ö¯Ö£Ö ײ֔ûÖ−Öê êú ˆ¯Öú¸üÖÖë úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö (¯ÖߌµÖæ†Ö¸ü‹ÃÖ) - 5 †¤ü¤ü         ´Öæ†Ö×−Ö      DRF         5,00,00          1,00           1     4,98,99
     Provision of Track Relaying Equipments (PQRS) - 5
     Nos(suppl.Aug'10,103/10-11)

1015   îúÜ´¯ÖÖ úÖê“ÖÖë úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö - 200 †¤ü¤ü                         ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        52,00,00          1,00            ..   51,99,00
     Provision of Camp Coaches - 200 Nos(suppl.Aug'10,104/10-11)                   ²ÖÖò›       BOND       78,00,00          1,00           1    77,98,99


1016   ´Öú ú−¾ÖêµÖ¸ü ¾ÖîÖ−Ö (‹´Ö‹±ú‹ÃÖ) úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö - 20 †¤ü¤ü                 ²ÖÖò›       BOND       100,00,00          1,00           1    99,98,99
     Provision of Muck Conveyor Wagons (MFS) - 20
     Nos(suppl.Aug'10,105/10-11)
1017   ²Ö߆ָü‹−Ö ´ÖÖ»Ö×›ü²²ÖÖêÓ úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö - 200 †¤ü¤ü                      ´Öæ†Ö×−Ö      DRF        10,00,00             ..          ..   10,00,00
     Provision of BRN wagons - 200 Nos(suppl.Aug'10,106/10-11)                    ²ÖÖò›       BOND       30,00,00          1,00           1    29,98,99

1018   ×¾Ö×³Ö®Ö ¸ê»Ö¯Ö£Ö ´Ö¿Öß−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ ¯ÖæÓ•ÖßÖŸÖ ×ÆüÃÃÖê ¯Öã•ÖÖêÔÓ úÖ ¯ÖÏÖ¯ÖÖ         ²ÖÖò›       BOND       70,00,00          1,00           1    69,98,99
     Procurement of capital spares for various track
     machines(suppl.Aug'10,107/10-11)

1019   ˆ¯ÖµÖÖêא֟ÖÖ ¾ÖÖÆü−ÖÖë (µÖæ™üß¾Öß) úÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö -18 †¤ü¤ü                  ´Öæ†Ö×−Ö      DRF         2,00,00            ..          ..    2,00,00
     Provision of Utility Vehicles (UTV) - 18 Nos(suppl.Aug'10,108/10-11)              ²ÖÖò›       BOND       16,00,00          1,00           1    15,98,99


1020   2.5 ú¸üÖê›Í ¹ý¯Ö‹ ÃÖê ú´Ö »ÖÖÖŸÖ êú ¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖÔ                    ²ÖÖò›       BOND            ..           ..          5         ..
     Works costing below Rs.2.5 crore each

     •ÖÖê›Í -¸êü»Ö¯Ö£Ö ´Ö¿Öß−Öë / Total-Track Machines                        ¯ÖæÓ•Öß      Cap.            ..           ..          0         ..
                                                     ¯ÖæÓ×−Ö      C.Fund           ..           ..          0         ..
                                                     ´Öæ†Ö×−Ö      DRF             ..           ..         10         ..
                                                     ²ÖÖò›       BOND            ..           ..    134,99,73          ..
     •ÖÖê›Í - ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×´Ö»Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö / Total-Programmed          ´Öæ†Ö×−Ö     DRF             ..           ..   1923,97,03           ..
     Deliveries
                                                     ×¾Ö×−Ö (1)    DF(1)            ..           ..    22,40,80           ..

                                                     ×¾Ö×−Ö (4)    DF(4)            ..           ..          1         ..

                                                     ´ÖÖ×−ÖµÖÖê    WIS             ..           ..    250,00,00           ..

                                                     ²ÖÖò›      BOND            ..           ..  11511,60,98            ..

     ²Ö - −Ö‡Ô Ö¸üߤü                                        B - NEW ACQUISITION

     ¸êü»Ö ‡Ó•Ö−Ö/ Locomotives
1021   ›üß‹»Ö›ü²»µÖæ 18 ´Öê−Ö »ÖÖ‡−Ö †Ö»ÖúÖê ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö ºþ. 700 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê      ²ÖÖò›       BOND       126,00,00             ..          1   125,99,99

     18 Nos.Main line ALCO diesel locos ex.DLW Rs.700 lacs

1022   ü›üß‹»Ö›ü²»µÖæ 20 ›ü²»µÖæ›üß•Öß 5 ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö ºþ. 1500 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê        ²ÖÖò›       BOND       300,00,00             ..          1   299,99,99
     20 Nos.WDG5 (5000 plus HP) Dsl locos ex.DLW Rs.1500 lacs
                                                          27.4.72
                                                          ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                    2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                              (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                       †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                   ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                       Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                     Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                          Cost        of 2010-11        2011-12     work
     ²Ö - −Ö‡Ô Ö¸üߤü                                           B - NEW ACQUISITION
1023   ›ß‹´Ö›ü²»µÖæ 115 ´Öê−Ö »ÖÖ‡−Ö †Ö»ÖúÖê ›üß•Ö»Ö ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö ºþ. 700 úß ¤ü¸ü ÃÖê            ´Öæ†Ö×−Ö DRF           385,00,00             ..          1   384,99,99
     115 Nos. Main line ALCO Diesel locos ex.DMW Rs.700 lacs                        ²ÖÖò›  BOND          420,00,00             ..          1   419,99,99

1024   ›üß‹´Ö›ü²»µÖæ 10 ›ü²»µÖæ›üß‹ÃÖ 6 ¿Ö×Ó™ÓÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−Ö ºþ. 600 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê            ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       30,00,00             ..          1    29,99,99
     10 WDS6 Shunting locos ex.DMW Rs.600 lacs                               ²ÖÖò›      BOND      30,00,00             ..          1    29,99,99

1025   ÃÖß‹»Ö›ü²»µÖæ 289 ›ü²»µÖ拯Öß4/›ü²»µÖæ‹•Öß7 ×¾ÖªãŸÖ ‡Ó•Ö−Öü ºþ. 605 »ÖÖÖ úß ¤ü¸ü ÃÖê         ´Öæ†Ö×−Ö     DRF      538,45,00             ..          1   538,44,99


     289 Nos. WAP4/WAG7 electric locos ex. CLW Rs.605 lacs                         ²ÖÖò›      BOND     1210,00,00             ..          1  1209,99,99

1026   ²Öß‹“Ö‡Ô‹»Ö ›ü²»µÖæ‹•Öß-7 ×¾ÖªãŸÖ ‡Ó•Ö−Ö 7 ú¸üÖê›Í ºþ¯ÖµÖê úß ¤ü¸ü ÃÖê - 35 †¤ü¤ü          ²ÖÖò›      BOND      245,00,00             ..          1   244,99,99
     35 Nos. WAG-7 Electric locos ex. BHEL Rs.7 Cr.

1027   ²Öß‹“Ö‡Ô‹»Ö 3 ³Öê•Ö ê ×¾ÖªãŸÖ ‡Ó•Ö−Ö 138 ú¸üÖê›Í ºþ¯ÖµÖê úß ¤ü¸ü ÃÖê - 5 †¤ü¤ü           ²ÖÖò›      BOND      69,00,00             ..          1    68,99,99
     5 Nos. 3-phase electric locos ex. BHEL Rs.13.8 Cr.

1028   150 »ÖÖêúÖêÃÖê™üË ÃÖ ÆêŸÖã µÖæ×−Ö™ü ú´Ö ¿ÖÖ±úËü™ü 7.5 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê                 ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       11,25,00             ..          1    11,24,99
     Unit Cam shaft for 150 locosets Rs.7.5 lacs

1029   100 ™ü¸ü²ÖÖêÃÖæ¯Ö¸ü “ÖÖ•ÖÔ¸ü 13.36 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê/™üß‹ÃÖÃÖß                       ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       13,36,00             ..          1    13,35,99
     100 Turbosuper charger Rs.13.36 lacs/TSC

1030   50 ‹‹»ÖÃÖ߆Öê ‡Ó•Ö−Ö ÆêŸÖã ‹¯ÖßµÖæ †Öò™üÖê´Öê×™ú “Ö×»ÖŸÖ ‡Ó•Ö−Öú(‹ÃÖ߇ԋÃÖ) úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ       ²ÖÖò›      BOND      10,00,00             ..          1     9,99,99
     20 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê
     Provision of Automatic Engine Start APU (ACES) for 50 ALCO locos
     Rs.20 lacs

1031   ¾ÖÖ‡Ô›üß‹´Ö 4/›üß‹´Ö 2 ÃÖê ›ü²»µÖæ›üß‹ÃÖ 6 úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö 21 ú¸üÖê›Í ºþ¯ÖµÖê - 20†¤ü¤ü         ²ÖÖò›      BOND      42,00,00             ..     20,00,00     22,00,00

     Conversion of 20 Nos. YDM4/WDM2 to WDS6 Rs. 2.1 Cr.

1032   100 ‡Ó•Ö−ÖÖë ê ×»Ö‹ ‡»ÖꌙÒÖò×−֍ú ±ËüúµÖæ»Ö ‡Ó•ÖꌿÖ−Ö 32.94 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê              ²ÖÖò›      BOND      32,94,00             ..          1    32,93,99
     Electronic fuel injections for 100 locos Rs.32.94 lacs

1033   120 úÂÖÔÖ ´ÖÖê™ü¸ü ÆêŸÖã ¸üÖê»Ö¸ü ÃÖÃÖ¯Öë¿Ö−Ö ×²ÖµÖظüÖ ÃÖ×ÆŸÖ úÂÖÔÖ ´ÖÖê™ü¸ü úÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö    ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       18,00,00             ..          1    17,99,99

     Modification of traction motors with roller suspension bearings for 120
     traction motors Rs.15 lacs
1034   600 ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖë ´Öë ׸´ÖÖê™ü ´ÖÖê×−Ö™ü×¸ÓÖ                             ²ÖÖò›      BOND      30,72,00             ..          1    30,71,99
     Remote Monitoring of 600 locomotives Rs.5.12 lacs

1035   100 ›üß•Ö»Ö ‡Ó•Ö−Ö ÆêŸÖã ™Ò߯»Öê™ü ¯Öê−Ö»Ö 4.05 »ÖÖÖ ¹ý.                       ´Öæ†Ö×−Ö     DRF        4,05,00            ..          1     4,04,99
     Triplate Panel for 100 diesel locos Rs.4.05 lacs

1036   50 ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ úÖ´Ö−Ö ¸ê»Ö ›üÖ‡¸êŒ™ü ‡−•ÖꌿÖ−Ö 8.77 »ÖÖÖ ¹ý.                 ²ÖÖò›      BOND       4,38,50            ..          1     4,38,49
     Common Rail Direct injection (CRDI) for 50 locos Rs.8.77 lacs


1037   50 ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ −Ö‡Ô ¯ÖßœÍß ê ¯ÖÖ¾Ö¸ ¯Öêú 2.115 ú¸üÖê›Í ¹ý.                  ²ÖÖò›      BOND      105,75,00             ..          1   105,74,99
     New Generation Power Pack for 50 locos Rs.2.115 Crs.

1038   20 ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ê ×»Ö‹ †»™ü¸ü−Öê™ü¸ü ¸ü×ÆŸÖ ¯ÖÖ¾Ö¸ü ¯Öêú 1.2 ú¸üÖê›ü ºþ.                ²ÖÖò›      BOND      24,00,00             ..          1    23,99,99
     Power pack without alternator for 20 locos Rs.1.2 Cr.

1039   300 ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ÆêŸÖã ×¾ÖªãŸÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖ ¯ÖϝÖÖ»Öß 20 »ÖÖÖ ¹ý.                      ²ÖÖò›      BOND      60,00,00             ..          1    59,99,99
     Distrubuted Power System for 300 locos Rs. 20 lacs

1040   20 †Ö»ÖúÖê ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ ú´¯µÖæ™ü¸ü ×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ×²Î֍ú ¯ÖϝÖÖ»Öß/‡»ÖꌙÒÖê −µÖæ´Öê×™ú ײÎ֍ú  ²ÖÖò›      BOND       4,00,00            ..          1     3,99,99
     ¯ÖϝÖÖ»Öß úß ¾µÖ¾ÖãÖÖ 20 »ÖÖÖ ¹ý.
     Provision of computer controlled brk.system/electro pneumatic
     brk.system on 20 Alco locomotives Rs.20 lacs
1041   ‡Ô‹´Ö›üß ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ÆêŸÖã −ÖµÖê ×›•ÖÖ‡−Ö ²ÖÖêÖß úÖ ×¾ÖúÖÃÖ - 4 ÃÖê™ü                 ²ÖÖò›      BOND       7,50,00            ..          1     7,49,99
     Development of New Design bogie for EMD locos-4 sets
                                                          27.4.73
                                                          ¸êü»Ö¾Öê ²ÖÖê›Ôü
                                                    RAILWAY BOARD
                                     2011-12 êú ×»Ö‹ “Ö»Ö Ã™ü֍ú úÖµÖԍÎú´Ö / Rolling Stock Programme for 2011-12

                                                                              (†Ó֍ú›Íêü Æü•ÖÖ¸ü ºþ.´Öë ) (Figures in thousand of Rupees)
´Ö¤ü                     ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Particulars                       †Ö²ÖÓ™ü−Ö / Allocation     −Ö¾Öß−ÖŸÖ´Ö   2010-11 êú †ÓŸÖ 2011-12 êú úÖµÖÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü−Öê
ÃÖÓ. /                                                                   ¯ÖÏŸµÖÖ×¿ÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ / ŸÖú †−Öã´ÖÖ×−ÖŸÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / ÆêüŸÖã ¿ÖêÂÖ /
Item                                                                       Latest     ¯Ö׸ü¾µÖµÖ / Outlay      Outlay    Balance to
No.                                                                     Anticipated expected to end proposed for complete
                                                                          Cost        of 2010-11        2011-12     work
     ²Ö - −Ö‡Ô Ö¸üߤü                                           B - NEW ACQUISITION
1042   ›ü²»µÖæ›üß‹´Ö 3›ß ‹¾ÖÓ ›ü²»µÖæ›üß•Öß 4 - ›üß•Ö»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ 6 †¤ü¤ü ÆêŸÖã ´ÖÖê™ü¸üÖ‡•ÖËü›ü ™Òú     ²ÖÖò›  BOND           10,24,00             ..          1    10,23,99
     ‹ÃÖë²Ö»Öß - 55 »ÖÖÖ ¹ý. †Öî¸ü 79 »ÖÖÖ ¹ý.
     Motorized Truck Assembly for diesel locos WDM3D-10 Nos. & WDG4-
     6 Nos. Rs.55 lacs and Rs.79 lacs

1043   ê ²Ö-100 ‡Ó•Ö−Ö ê ×»Ö‹ ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ×»ÖŸÖ ˆ¯ÖÍú¸ü 12 »ÖÖÖ ¹ý.                    ²ÖÖò›      BOND      12,00,00             ..          1    11,99,99
     Air conditioning equipment for cabs-100 locos Rs.12 lacs

1044   ¿ÖÓ×™ÓÖ ê ×»Ö‹ 5 ›ü²»µÖæ›üß‹´Ö úß ×¸¯ÖÖ¾Ö¸ü¯Öê׍ ÓÖ 65 »ÖÖÖ ¹ý.                  ²ÖÖò›      BOND       3,25,00            ..          1     3,24,99
     Repowerpacking of 5 WDM locos for shunting Rs.65 lacs

1045   40 ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ úÖ ´Ö¬µÖÖ¾Ö×¬Ö ¯Öã−Ö¾ÖÖÔÃÖ−Ö 116 »ÖÖÖ ºþ.                 ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       23,20,00             ..          1    23,19,99
     Mid-Term rehabilitation of 40 Electric locos Rs.116 lacs                        ²ÖÖò›      BOND      23,20,00             ..          1    23,19,99

1046   ×¾ÖªãŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ÆêŸÖã Ùî×™ú ‡−Ö¾Ö™Ô¸ü (50 †¤ü¤ü ), 30 »ÖÖÖ ºþ.
               ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       15,00,00             ..          1    14,99,99


     Static Inverter for 50 electric locos Rs.30 lacs

1047   100×¾ÖªãŸÖ ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ úÖ ¯ÖÏÖê¾ÖÖ‡×›ÓÖ Î æ¾Ö ±ÏêÓ›ü»Öß ê²ÃÖ ÃÖ×ÆŸÖ ¾ÖÖŸÖÖ−Öãæ »Ö−Ö 14.5 »ÖÖÖ   ´Öæ†Ö×−Ö     DRF       14,50,00             ..          1    14,49,99
     ºþ.
     Providing crew friendly cabs with air conditioning on 100 electric locos
     Rs.14.5 lacs

1048   ×¾ÖªŸÖ ¸ê»Ö ‡Ó•Ö−ÖÖêÓ ¯Ö¸ü ™î¯Ö “ÖêÓ•Ö¸ü úÖ ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö (100 †¤ü¤ü ), ¤ü¸ü ¹ý.10 »ÖÖÖ        ´Öæ†Ö×−Ö