วัสดุคงเหลือ 13102009 (Excel download) by shuifanglj

VIEWS: 1,686 PAGES: 660

									รหัส
 02010101
 02010102
 02010103
 02010104
 02010105
 02010108
 02010109
 02010110
 02010111
 02010112
 02010201
 02010301
 02010401
 02010402
 02010403
 02010501
 02010601
 02010602
 02010701
 02010801
 02010802
 02010803
 02010804
 02010805
 02010806
 02010807
 02010808
 02010809
 02010810
 02010811
 02010812
 02010813
 02010901
 02011001
 02011002
 02011003
 02011004
 02011005
 02011101
 02011201
 02011301
 02011302
 02011303
 02011304
 02011305
 02011401
 02011501
 02011601
 02011701
02011801
02011901
02012001
02012002
02012003
02012101
02012102
02012201
02012202
02012301
02012302
02012303
02012304
02012305
02012306
02012401
02012402
02012403
02012404
02012405
02012406
02012407
02012408
02012409
02012501
02012601
02012701
02012702
02012703
02012901
02012902
02013001
02013002
02013003
02013004
02013005
02013006
02013007
02013008
02013101
02013102
02013201
02013202
02013203
02013301
02013302
02013303
02013304
02013305
02013306
02013307
02013308
02013401
02013402
02013501
02013502
02013503
02013504
02013505
02013601
02013602
02013603
02013701
02013702
02013703
02013704
02013705
02013706
02013707
02013708
02013709
02013710
03010101
03010102
03010103
03010104
03010105
03010106
03010107
03010108
03010109
03010110
03010111
03010112
03010113
03010114
03010115
03010116
03010117
03010118
03010119
03010120
03010121
03010122
03010123
03010201
03010202
03010301
03010302
03010303
03010304
03010305
03010306
03010307
03010401
03010402
03010403
03010404
03010405
03010501
03010502
03010503
03010504
03010505
03010506
03010507
03010508
03010509
03010510
03010511
03010512
03010513
03010514
03010515
03010516
03010517
03010518
03020101
03020102
03020103
03020104
03020105
03020106
03020107
03020108
03020109
03020110
03020301
03020302
03020303
03020304
03020305
03020306
03020307
03020308
03020309
03020401
03020402
03020403
03020404
03020405
03020406
03020407
03020408
03020409
03020410
03020411
03020501
03020502
03020503
03020601
03020602
03020603
03020604
03020605
03020606
03020607
03020608
03020609
03020610
03020611
03020612
03020613
03020614
03020615
03020616
03020617
03020618
03020619
03020620
03020621
03020622
03020623
03020624
03020625
03020626
03020627
03020628
03020629
03020630
03020701
03020702
03020703
03030101
03030501
03030502
03030503
03040101
03040102
03040103
03040104
03040105
04010101
04010201
04010202
04010203
04010301
04010401
04010403
04010501
04010502
04010503
04010504
04010505
04010506
04010507
04010601
04010701
04010702
04010801
04010802
04010803
04010804
04010805
04010806
04010807
04010808
04010901
04011001
04011002
04011003
04011004
04011005
04011006
04011101
04011201
04011301
04011401
04011402
04011403
04011404
04011405
04011501
04011502
04011601
04011701
04011901
04011902
07010101
07010102
07010103
07010104
07010105
07010106
07010107
07010108
07010109
07010110
07010201
07010202
07010203
07010204
07010205
07010206
07010207
07010301
07010302
07010303
07010304
07010401
07010402
07010403
07010404
07010405
07010406
07010501
07020201
07020202
07020203
07020204
07020205
07020206
07020207
07020208
07020209
07020210
07020211
07020212
07020213
07020214
07020215
07020216
07020217
07020218
07020219
07020220
07020301
07030201
07030202
07030301
07030302
07030401
07030402
07030403
07030404
07040101
07040102
07040103
07040104
07040105
07040106
07040107
07040201
07040202
07040203
07040204
07040205
07040206
07040207
07040301
07040302
07040303
07040304
07040305
07040306
07040307
07040308
07040309
07040401
07040402
07040403
07040404
07040405
07040406
07040501
07040502
07040503
07040504
07060101
07070101
07070102
11010101
11010201
11010202
11010203
11010204
11010205
11010206
11010207
11010208
11010209
11010210
11010211
11010212
11010213
11010214
11010215
11010216
11010217
11010218
11010219
11010220
11010221
11010222
11010223
11010224
11010225
11010301
11010302
11010303
11010304
11010305
11010306
11010307
11010308
11010309
11010310
11010401
11010402
11010403
11010404
11010405
11010406
11010407
11010408
11010409
11010410
11010411
11010412
11010413
11010414
11010415
11010416
11010417
11010418
11010419
11010420
11010421
11010422
11010423
11010501
11010502
11010503
11010504
11010505
11010506
11010507
11010508
11010509
11010510
11010511
11010512
11010513
11010514
11010515
11010601
11010602
11010603
11020501
11020502
11020503
11020504
11020505
11030101
13010101
13010301
13010302
13120101
13130101
13150301
13150302
13150303
13150304
13150305
13150306
13160101
13160401
13160402
13160701
13200101
13200102
13200103
13200201
13200202
13200601
13200602
13200603
13230601
13230602
13240101
13240102
13240103
13250101
13250102
13250103
13250104
13250105
13250106
13250201
13250202
13250203
13250204
13250205
13250206
13250207
13250208
13250209
13250210
13250211
13250212
13250213
13260101
13260102
13260103
13260104
13260205
13260206
13260207
13260208
13260209
13260210
13270101
13270102
13270103
13270201
13270202
13270203
13270204
13270301
13270401
13270402
13270403
13270405
13270406
13270407
13270408
13270409
13270410
13270501
13270502
13270503
13270504
13270601
13270602
13280104
13280402
13280403
13280404
13280601
13280602
13280603
13280604
13280605
13280606
13280607
13280608
13280609
13280610
13280611
13280612
13290101
13290102
13380401
13380402
13380403
13380404
13430401
13430402
13430403
13430501
13430502
13430601
13430602
13430603
13430604
13430605
13430606
13430607
13440101
13450101
13450102
13450301
13450302
13450303
13450304
13450305
13450306
13450307
13450401
13450801
13450802
13450803
13450804
13450805
13450806
13460101
13460102
13460103
13460104
13470101
13480101
13490101
13490102
13490201
13490202
13490203
13500201
13510101
13510102
13520101
13520102
13520103
13530101
13530102
13530103
13530104
13540101
13540102
13550101
13550102
13550103
13550104
13550105
13550106
14010101
14010102
14010103
14010104
14010105
14010106
14010107
14010108
14010109
14010201
14020101
14020102
14020103
14020104
14020105
14020106
14030101
14030103
14030104
14030201
14030202
14040101
14050101
14050102
14050103
14050104
14050105
14050106
14050107
14050108
14050109
14050111
14050112
14050113
14050114
14050115
14050116
14050117
14060101
14060102
14060103
14060104
14060105
14060106
14060107
14060108
14060109
14060110
14060111
14060112
14060113
14060115
14060116
14060117
14060118
14060119
14060120
14060121
14060122
14060123
14060124
14070101
14070102
14070103
14070104
14070105
14070106
14070107
14070108
14070109
14070110
14070111
14070112
14070113
14070114
14070115
14070116
14070117
14070118
14070121
14080101
14080102
14090101
14090102
14090104
14090105
14090106
14090107
14090108
14090110
14090111
14090112
14090113
14090114
14090115
14090116
14090117
14090118
14090119
14090120
16010101
22010301
22010302
22010303
22010401
22010901
22011001
22011002
22011201
22011202
22011203
22011303
22011304
22011305
22020201
22020302
22020401
22020501
22020601
22020701
22020801
22020802
22020803
22020901
22030101
22030201
22030301
22040101
22050101
22060101
22060201
22060301
22070102
22070201
22070202
22070501
22070601
22070701
22070801
22070802
22071001
22071002
22071101
22071102
22071103
22071201
22071301
22080101
22080201
22090101
22090201
22100101
22110101
22110201
22110401
22110701
22120201
22130101
22140101
22140201
22140301
22140302
22140303
22140601
22150101
22150102
22150201
22150301
22150401
22150502
22150503
22150601
22150701
22150801
22150901
22160301
22170101
22170102
22170201
22170301
22170401
22170501
22170601
22170701
22170801
22170901
22171001
22171101
22180101
22180201
22180401
22180601
22180602
22180701
22180901
22181001
22181101
22181201
22181301
22190101
22190201
22190301
22190302
22190401
22190501
22190601
22190701
22190801
22190901
22191002
22191101
22191201
22191301
22191401
22191701
22191801
22200101
22200201
22200301
22200401
22200501
22200601
22200701
22200801
22200901
22200902
22201001
22201101
22201201
22201202
22201301
22201401
22201501
22201601
22201701
22201801
22201901
22202001
22202101
22202201
22202301
22202401
22202501
22202601
22202701
22202801
22202802
22202901
22203101
22203201
22203301
22203302
22203401
22203501
22203601
22203701
22203801
22203901
22204001
22204101
22204201
22204301
22204401
22204402
22204501
22204601
22204801
22204901
22210101
22210201
22210301
22210401
22210501
22210502
22210601
22210602
22210701
22211001
22211002
22220101
22220201
22220301
22220401
22220501
22220601
22230102
22230201
22230202
22230402
22230602
22230701
22230801
22230802
22230901
22230902
22231103
22231106
22231301
22231501
22231601
22231701
22232001
22232002
22232004
22232005
22232101
22232201
22232301
22232302
22232501
22232601
22232802
22233101
22233102
22233103
22233201
 22233202
 22233203
 22233401
 22233501
31AMO230
31BRU110
31BRU111
31BUR840
31CLO510
31cmz810
31COT210
31DIS410
31dmp310
31GGS330
31mst933
31smt210
31SSR840
32CHF822
32CMC860
32NUX830
32SEO820
32SES820
32STT810
32TRC830
32TRR830
33CAR430
33CAV920
33CHS921
33POV822
33TRI821
33TRI823
33XYE920
 41001001
 41001002
 41001003
 41001004
 41001005
 41001006
 41001007
 41001008
 41001009
 41001010
 41001011
 41001012
 41001013
 41001014
 41001015
 41001016
 41001017
 41001018
41001019
41001020
41001021
41001022
41001023
41001024
41001025
41001026
41001027
41001028
41001029
41001030
41001031
41001032
41001033
41001034
41001035
41001036
41001037
41001038
41001039
41001040
41001041
41001042
41001043
41001044
41001045
41001046
41001047
41001048
41001049
41001050
41001051
41001052
41001053
41001054
41001055
41001056
41001057
41001058
41001059
41001060
41001061
41001062
41001063
41001064
41001065
41001066
41001067
41001068
41001069
41001070
41001071
41001072
41001073
41001074
41001075
41001076
41001077
41001078
41001079
41001080
41001081
41001082
41001083
41001084
41001085
41001086
41001087
41001088
41001089
41001090
41001091
41001092
41001093
41001094
41001095
41001096
42001006
42001007
42001008
42001009
51010101
51010201
51010301
51010401
51010402
51020101
52010101
52010102
52010103
52010104
52010105
52010106
52010107
52010108
52010110
52010111
52010112
52010113
52010114
52010115
52010117
52010118
52010119
52010120
52010121
52010122
52010123
52010124
52010125
52020101
52020102
52020103
52020201
52020202
52020203
52020301
52020302
52020303
52020304
52020305
52020306
52020307
52020401
52020402
52020403
52020405
52020501
52020502
52020601
52020602
52020603
52020604
52020605
52020606
52020607
52020608
52020609
52020610
52020611
52020612
52020615
52020616
52020618
52020701
52020801
52020901
52020902
52020903
52021001
52021101
52021201
52021301
52021401
52021402
52021501
52021502
52021503
52021601
52021602
52021603
52021701
52021703
52021705
52021706
52021708
52021709
52021710
52021711
52021713
52021714
52021715
52021801
52021802
52021901
52030101
52030201
52030301
52030302
52030303
52040101
52040102
52040103
52040104
52050101
52060101
52060102
52070101
52070201
52070202
52070203
52070204
52070205
52070206
52070207
52070301
52080101
52090101
52090102
52100101
52100102
52110101
52110103
52110122
52110123
52110124
52120101
52120102
52120103
52120104
52120105
52120106
52120201
52120202
52120203
52120204
52120205
52120206
52130101
52130102
52130201
52130202
52130203
52130204
52130301
52130302
52130303
52130304
52130305
52130306
52130307
52130309
52130401
52130402
52140101
52140102
52140201
52140202
52140203
52140301
52140401
52140501
52140601
52140602
52140701
52140702
52150103
52160101
52160102
52160103
52160104
52160201
52160202
52160203
52160204
52160205
52160207
52160208
52160209
52160210
52160211
52160213
52160214
52160215
52160216
52160301
52160302
52160303
52160304
52160305
52160306
52160307
52160308
52160309
52160310
52160311
52160312
52160313
52160401
52160402
52160403
52160404
52160405
52160406
52160407
52160501
52160502
52170101
52170102
52170103
52170201
52170202
52170204
52170301
52170302
52170303
52170401
52170402
52170404
52170405
52170406
52170501
52170601
52180101
52180102
52190101
52200101
52200201
52210101
52210103
52210201
52220101
52220102
52220103
52230101
52230102
52230201
52240102
52250101
52250102
52260101
52260102
52260103
52260104
52260105
52260106
52260107
52260201
52260202
52260301
52260302
52260303
52260401
52260402
52260403
52260501
52270101
52270102
52270103
52270201
52270202
52270203
52270301
52270401
52270402
52270403
52270404
52270405
52270406
52270407
52280101
52280102
52280103
52280104
52280105
52280106
52280107
52280108
52280109
52280110
52280111
52280112
52280113
52280114
52280115
52280116
52280117
52280118
52280119
52280120
52280121
52280122
52280123
52280126
52280127
52280201
52280202
52280203
52280302
52280303
52280304
52280305
52280306
52280307
52280308
52280309
52280310
52280311
52280401
52280402
52290101
52290102
52290103
52290104
52290105
52290106
52290107
52290109
52290110
52290201
52290202
52290203
52290204
52290205
52290206
52290207
52290302
52290303
52300101
52300102
52300103
52300105
52300106
52300107
52300108
52300109
52300110
52300112
52300113
52300119
52300120
52300122
52300123
52300201
52300202
52300203
52300204
52300205
52300206
52300207
52300211
52300301
52300302
52300303
52300304
52300401
52300402
52300403
52300404
52310101
52310102
52310103
52320201
52320301
52320401
52330101
52330102
52330201
52330301
52340101
52340102
52340103
52340104
52340201
52350101
52350201
52350301
52350302
52350303
52360101
52360102
52360104
52370101
52370102
52370103
52370104
52370105
52370201
52380101
52380102
52380103
52380104
52380105
52380106
52380107
52380108
52380109
52380110
52380111
52380112
52380113
52380114
52380115
52380116
52380117
52380118
52380119
52380120
52380121
52380122
52380123
52380124
52380125
52380126
52380127
52380128
52380129
52380130
52380201
52380202
52380203
52380204
52380205
52380206
52390101
52400101
52410101
52410102
52410103
52420101
52430101
52430102
52430103
52430104
52440101
52450101
52470101
52470102
52490102
52510101
52510102
52510104
52520101
52520102
52520103
52520104
52520105
52520106
52520107
52520108
52520109
52520110
52520111
52520112
52520113
52520114
52520115
52520116
52520117
52520118
52520120
52520121
52520123
52520124
52520125
52520301
52530101
52530102
52540101
52540102
52540103
52540104
52540106
52550101
52550102
52550103
52550104
52550106
52560102
52570101
53010101
53010102
53010103
53010104
53010105
53010106
53010107
53010108
53010109
53010110
53010111
53010112
53010113
53010114
53010115
53010116
53010117
53010118
53010119
53010120
53010121
53010122
53010123
53010124
53010125
53010126
53010127
53010128
53010130
53010131
53010132
53010133
53010134
53010135
53010140
53010141
53010148
53010151
53010152
53010153
53010154
53010158
53010161
53010162
53010201
53010202
53010203
53010204
53010205
53010206
53010207
53010208
53010209
53010210
53010211
53010212
53010213
53010214
53010215
53010216
53010217
53010218
53010219
53010220
53010221
53010222
53010223
53010224
53010225
53010226
53010227
53010228
53010229
53010230
53010231
53010232
53010233
53010236
53010301
53010302
53010303
53010304
53010305
53010306
53010307
53010308
53010309
53010310
53010311
53010312
53010313
53010314
53010315
53010316
53010317
53010318
53010319
53010320
53010321
53010322
53010323
53010324
53010325
53010326
53010327
53010328
53010329
53010331
53010334
53010335
53010336
53010337
53010338
53010339
53010401
53010402
53010403
53010404
53010405
53010406
53010407
53010408
53010409
53010410
53010411
53010412
53010413
53010414
53010415
53010416
53010417
53010418
53010419
53010420
53010421
53010422
53010423
53010424
53010425
53010427
53010428
53010429
53010430
53010433
53010434
53010436
53010439
53010440
53010442
53010447
53010449
53010450
53010451
53010501
53010502
53010503
53010504
53010505
53010506
53010507
53010508
53010509
53010510
53010511
53010512
53010513
53010514
53010515
53010516
53010517
53010518
53010519
53010520
53010521
53010522
53010523
53010524
53010525
53010526
53010527
53010529
53010530
53010531
53010533
53010534
53010535
53010536
53010538
53010539
53010540
53010543
53010545
53010550
53010552
53010553
53010554
53010555
53010559
53010560
53010562
53010601
53010602
53010603
53010604
53010605
53010606
53010607
53010608
53010609
53010610
53010701
53010702
53010706
53010709
53010712
53010713
53010714
53010716
53010718
53020101
53020102
53020103
53020104
53020105
53020106
53020107
53020108
53020109
53020110
53020111
53020112
53020113
53020114
53020115
53020116
53020118
53020119
53020120
53020121
53020122
53020123
53020124
53020125
53020126
53020127
53020131
53020132
53020134
53020135
53020136
53020138
53020139
53020140
53020141
53020142
53020143
53020144
53020145
53020146
53020149
53020150
53020151
53020152
53020153
53020155
53020156
53020201
53020202
53020203
53020204
53020205
53020206
53020207
53020211
53020212
53020213
53020214
53020215
53020301
53020302
53020303
53020304
53020305
53020306
53020307
53020308
53020309
53020310
53020311
53020312
53020313
53020314
53020315
53020316
53020317
53020318
53020319
53020320
53020321
53020322
53020323
53020324
53020326
53020327
53020328
53020329
53020330
53020331
53020332
53020333
53020334
53020335
53020337
53020338
53020339
53020340
53020341
53020342
53020343
53020345
53020346
53020347
53020348
53020349
53020351
53020353
53020358
53020361
53020367
53020368
53020369
53020370
53020371
53020372
53020375
53020401
53020402
53020403
53020404
53020405
53020501
53020502
53020503
53020506
53020507
53020508
53020509
53020510
53020512
53020514
53020515
53020516
53020601
53020602
53020603
53020604
53020605
53020606
53020607
53020608
53020609
53020610
53020611
53020612
53020613
53020615
53020616
53020617
53020618
53020619
53020620
53020621
53020622
53020623
53020624
53020625
53020627
53020628
53020629
53020630
53020631
53020632
53020633
53020634
53020635
53020637
53020638
53020639
53020641
53020642
53020647
53020648
53020649
53020651
53020657
53020658
53020660
53020701
53020702
53020704
53030101
53030102
53030103
53030104
53030105
53030106
53030107
53030108
53030109
53030110
53030111
53030112
53030113
53030114
53030115
53030116
53030117
53030118
53030119
53030120
53030122
53030123
53030124
53030125
53030126
53030127
53030128
53030129
53030201
53030202
53030203
53030204
53030205
53030206
53030207
53030208
53030209
53030210
53030211
53030212
53030213
53030214
53030215
53030301
53030302
53030401
53030403
53030406
53030501
53030503
53030505
53030601
53040101
53040102
53040103
53040104
53040105
53040106
53040107
53040108
53040111
53040112
53040113
53040114
53040115
53040116
53040118
53040119
53050101
53050102
53050103
53060101
53060102
53070101
53070102
53080101
53080102
53080105
53080106
53090101
53100101
53100102
53100103
53100105
54010101
54010102
54010103
54010104
54010105
54010301
54010302
54010303
54010304
54010401
54010501
54010601
54010701
54020101
54020102
54020103
54020104
54020105
54020106
54020107
54020108
54020109
54020110
54020111
54020112
54020113
54020114
54020115
54020116
54020117
54020118
54020119
54020201
54020202
54020206
54030101
54030102
54040101
54040201
54040202
54050101
54050201
54050202
54060101
54070101
54070102
54070103
54070104
54070105
54070106
54070107
54070108
54070109
54070201
54070202
54070203
54070204
54070205
54070206
54070207
54070301
54070401
54070402
54070403
54070404
54070405
54070406
54070407
54070408
54070409
54070410
54070501
54070601
54070602
54070701
54070702
54080101
54080102
54090101
54090102
54090201
54090202
54090301
54100101
54110101
54120101
54130101
54130102
54130103
54130202
54130401
54140101
54140102
54140103
54140201
54140202
54140203
54140301
54141302
54150101
54150102
54150103
54160101
54160201
54170101
54170102
54170103
54170104
54170105
54170201
54170202
54170203
54170301
54170302
54170303
54170304
54170305
54170306
54170307
54170401
54170402
54170403
54180101
54190101
54200101
54200102
54200103
54210101
54210102
54210103
54210104
54220101
54220102
54230101
54240101
54240201
54250101
54250201
54250202
54260101
54260201
54270101
54270102
54270103
54270104
54270105
54270106
54270107
54270108
54270109
54270201
54270202
54270203
54270204
54270205
54270206
54270301
54280101
54280102
54280103
54280104
54280105
54280106
54280107
54280108
54280201
54280202
54280203
54280204
54280205
54280301
54280302
54280303
54280304
54280305
54280306
54280307
54280401
54280402
54280501
54280502
54280503
54280504
54280505
54280506
54280507
54280508
54280509
54280601
54280602
54280603
54290101
54290102
54290103
54290201
54290202
54290301
54290302
54290303
54290304
54290305
54290306
54290307
54290308
54290401
54290402
54290403
54290404
54300101
54300201
54310101
54320101
54320102
54330101
54340101
54350101
54350201
54350301
54350302
54350401
54350501
54350601
54350602
54350603
54350605
54350606
54350702
54350801
54350901
54351001
54351002
54351101
54351201
54360101
54360201
54360301
54360401
54370101
54380201
54390201
54390301
54390401
54390402
54390403
54390404
54390501
54390601
54390701
54390801
54390802
54390803
54390804
54390901
54400101
54410101
54410102
54420101
54420102
54420103
54420104
54420105
54430101
54440101
54440102
54440201
54440202
54440203
54440301
54440401
54440402
54440403
54440404
54440405
54440406
54440501
54440502
54440503
54440504
54440601
54440602
54440701
54440702
54440703
54440801
54440802
54440803
54440804
54440805
54440806
54440807
54440808
54440809
54440810
54440811
54440812
54440813
54441001
54441002
54441003
54441101
54441102
54441201
54441301
54441401
54441501
54441601
54441701
54441702
54441801
54441802
54441901
54442001
54442002
54450101
54450102
54450103
54450104
54450105
54460101
54470101
54470201
54470202
54470203
54470204
54470205
54470301
54480101
54480201
54490101
54490201
54490202
54490203
54490204
54490207
54490301
54490302
54490401
54490402
54490501
54490601
54490602
54490603
54500101
54500201
54500202
54500301
54510101
54510102
54510103
54510104
54520101
54520104
54530101
54530201
54530202
54530203
54530204
54530205
54540101
54540201
54540301
54540401
54540402
54540403
54540404
54550101
54560101
54570101
54580101
54580102
54590101
54590102
54600101
54610101
54620101
54620102
54620103
54620104
54620105
54620106
54620107
54620108
54620111
54620201
54630101
54630102
54630104
54630105
54630108
54630201
54630202
54650101
54650102
54650103
54660101
54660102
54660103
54670101
54670102
55010101
56010101
56010102
56010103
56030101
56030102
56030103
56040101
56050101
56060101
56060102
56070101
56070102
57010101
57010102
57010103
57010104
57010105
57010106
57010107
57010108
57010109
57010110
57010111
57010112
57010113
57010114
57010115
57010116
57010117
57010118
57010120
57010121
57010201
57010202
57010203
57010204
57010205
57010206
57010207
57010208
57010209
57010210
57010211
57010212
57010213
57010214
57010215
57010301
57010302
57010303
57010304
57010305
57010306
57010307
57010401
57010402
57010403
57010404
57010405
57010406
57010407
57010408
57010409
57010410
57010411
57010412
57010413
57010414
57010415
57010416
57010417
57010418
57010419
57010420
57010422
57010424
57010426
57010502
57020101
57020102
57020103
57020104
57020105
57020106
57020107
57020108
57020109
57020110
57020111
57020112
57020113
57020114
57020201
57020202
57020203
57020204
57020205
57020206
57020207
57020208
57020209
57020210
57020211
57020212
57020213
57020214
57020215
57020216
57020217
57020218
57020219
57020220
57020221
57020222
57020223
57020224
57020225
57020226
57020227
57020228
57020229
57020230
57020231
57020232
57020233
57020234
57020235
57020236
57020237
57020238
57020239
57020240
57020241
57020242
57020243
57020244
57020245
57020246
57020247
57020248
57020249
57020250
57020251
57020252
57020253
57020254
57020255
57020256
57020257
57020258
57020259
57020260
57020261
57020262
57020301
57020302
57020303
57020304
57020305
57020401
57020402
57020403
57020404
57020405
57020406
57020407
57020408
57020409
57020410
57020411
57020412
57020413
57020414
57020415
57020416
57020417
57020501
57020502
57030101
57030102
57030103
57030104
57030105
57030106
57030107
57030108
57030109
57030110
57030111
57030112
57030113
57030201
57030202
57030301
57030303
57030401
57030402
57030403
57030404
57030405
57030406
57030407
57030408
57030409
57030410
57030411
57030412
57030413
57030414
57030416
57030417
57030418
57030420
57030501
57030502
57030503
57030504
57030505
57030506
57030507
57030508
57030509
57030510
57030511
57030512
57030513
57030514
57030601
57030701
57030702
57030703
57030704
57030705
57030706
57030707
57040101
57040102
57040103
57040201
57040202
57040203
57040204
57040205
57040206
57040207
57040208
57040301
57040302
57040303
57040304
57040305
57040307
57040401
57040402
57040403
57040404
57040405
57040406
57040407
57040408
57040410
57040501
57040502
57040503
57040504
57040505
57040506
57040507
57040508
57040509
57040510
57040511
57040512
57040513
57040514
57040515
57040516
57040517
57040518
57040519
57040520
57040521
57040522
57040523
57040524
57040525
57040526
57040527
57040528
57040529
57040530
57040531
57040532
57040533
57040534
57040535
57040536
57040537
57040538
57040539
57040540
57040541
57040542
57040543
57040544
57040545
57050101
57050102
57050103
57050104
57050105
57050106
57050107
57050108
57050109
57050110
57050111
57050112
57060101
57060102
57060103
57060104
57060105
57060106
57060107
57060108
57060109
57060110
57060111
57060112
57060113
57060114
57060115
57060116
57060117
57060118
57060119
57060120
57060121
57060122
57060123
57060124
57060125
57060126
57060127
57060128
57060129
57060130
57060131
57060201
57060202
57060301
57070101
57070102
57070103
57070104
57070105
57070106
57070107
57070108
57070109
57070110
57070111
57070201
57070202
57070203
57070204
57070205
57070206
57070207
57070208
57070209
57070210
57070211
57070212
57070213
57070214
57080101
57080102
57080103
57080104
57080105
57080106
57080107
57080108
57080109
57080110
57080111
57080112
57080113
57080114
57080115
57080116
57080117
57080118
57080119
57080120
57080121
57080122
57080124
57080125
57080126
57080127
57080128
57080129
57080130
57080131
57080132
57080133
57080134
57080135
57080136
57080137
57080138
57080139
57080140
57080141
57080142
57080143
57080144
57080145
57080146
57080147
57080148
57080149
57080150
57080151
57080152
57080153
57080154
57080155
57080156
57080157
57080158
57080159
57080161
57080162
57080163
57080165
57080167
57080168
57080169
57080170
57080171
57080172
57080173
57080174
57080175
57080176
57080223
57090101
57090102
57090103
57090104
57090105
57090106
57090107
57090108
57090109
57090110
57090111
57090112
57090113
57090114
57090115
57090116
57090117
57090118
57090119
57090120
57090121
57090122
57090123
57090124
57090125
57090126
57090127
57090128
57090129
57090130
57090131
57090132
57090133
57090134
57090135
57090136
57090137
57090138
57090139
57090140
57090141
57090142
57090143
57090144
57090145
57090146
57090147
57090148
57090149
57090150
57090151
57090152
57090153
57090154
57090155
57100101
57100102
57100103
58010101
58010102
58010103
58020102
59010101
59020101
59030102
59030103
59030104
59030105
59030106
59030107
59030108
59030109
59030110
59030116
59030117
59030118
59030119
59030120
59030121
59030122
59030123
59030124
59030125
59030126
59030127
59030128
59030129
59030130
59030131
59030132
59030133
59030134
59030135
59030136
59030137
59030138
59030139
59030140
59030141
59030142
59030143
59030144
59030145
59030146
59030147
59040105
59040106
59040107
59040108
59040109
60010101
60010102
60010103
60010104
60010105
60010106
60010107
60010109
60010110
60010111
60010112
60010113
60010114
60010115
60010119
60010120
60010121
60010122
60010123
60010124
60010126
60010201
60010301
60010501
60010502
60010601
60010602
60010603
60010701
60010702
60010801
60010901
60010902
60010903
60010904
60010905
60011401
60011402
60011404
60011405
60011501
60011601
60011602
60011603
60011604
60011605
60011607
60011608
60011609
60011610
60011801
60011901
60011902
60012001
60012002
60012003
60020102
60020103
60020104
60020201
60020202
60020203
60020204
60020205
60020206
60020207
60020208
60030101
60030102
60030103
60030104
60030105
60030106
60030107
60030108
60030109
60030110
60030111
60030201
60030202
60030204
60030205
60030206
60030207
60030301
60030302
60040101
60040102
60040103
60040201
60040202
60040203
60040204
60040205
60040206
60040207
60040208
60040209
60040210
60040211
60040212
60040213
60040214
60040215
60040216
60040218
60040219
60040220
60040221
60040222
60040223
60040224
60040225
60040226
60040227
60040228
60040229
60040230
60040231
60040232
60040233
60040234
60040235
60040236
60040237
60040238
60040239
60040240
60040241
60040242
60040244
60040246
60040247
60040248
60040249
60040301
60040302
60040304
60040305
60040501
60040502
60040503
60040504
60040505
60040506
60040507
60040508
60040509
60040510
60040601
60040602
60040603
60040604
60040605
60040606
60040607
60040608
60040609
60040610
60040612
60040613
60040614
60040615
60040616
60040802
60040803
60040804
60040806
60040807
60040808
60040809
60040810
60040811
60040812
60040813
60040814
60040816
60040817
60040818
60040819
60040820
60040821
60040823
60040824
60040825
60040826
60040829
60040830
60041001
60041002
60041101
60041102
60041103
60041104
60041105
60041106
60041107
60041108
60041109
60041110
60041111
60041112
60041113
60041114
60041115
60041116
60041117
60041118
60041119
60041120
60041121
60041122
60041123
60041124
60041125
60041126
60041127
60041128
60041129
60041130
60041131
60041132
60041133
60041134
60041135
60041136
60041140
60041141
60041142
60041201
60041202
60041203
60041204
60041205
60041206
60041212
60041214
60041215
60041216
60041217
60041218
60041219
60041223
60041226
60041227
60041228
60041229
60041401
60041402
60041501
60041502
60041503
60041504
60041505
60041506
60041509
60041512
60041513
60041514
60041515
60041517
60041701
60041702
60041703
60041704
60041706
60041901
60041902
60041903
60042001
60042101
60042102
60042103
60042104
60042105
60042106
60042107
60042108
60042109
60042110
60042301
60042302
60042303
60042401
60042402
60042403
60042501
60042502
60042503
60042504
60042505
60042506
60042507
60042508
60042509
60042510
60042701
60042702
60042703
60042704
60042705
60042706
60042707
60042708
60042709
60042710
60042807
60043001
60043002
60043201
60043202
60043203
60043204
60043206
60043207
60043208
60043209
60043210
60043211
60043212
60043213
60043401
60043402
60043403
60043404
60043405
60043406
60043407
60043408
60043409
60043410
60043501
60043502
60043503
60043504
60043601
60043602
60043603
60043604
60043605
60043606
60043607
60043608
60043609
60043610
60043611
60043612
60043613
60043614
60043615
60043616
60043617
60043618
60043620
60043801
60043802
60043803
60043804
60043805
60043806
60043807
60043808
60043809
60043810
60043811
60043812
60043813
60043815
60044001
60044002
60044003
60044004
60044005
60044006
60044007
60044201
60044202
60044203
60044301
60044401
60044402
60044403
60044404
60044405
60044406
60044407
60044408
60044409
60044410
60044411
60044413
60044414
60044501
60044502
60044503
60044504
60044505
60044506
60044507
60044508
60044509
60044510
60044511
60044512
60044513
60044514
60044515
60044516
60044519
60044520
60044521
60044523
60044524
60044525
60044526
60044527
60044529
60044901
60044902
60044903
60044904
60044905
60045001
60045002
60045003
60045004
60045201
60045202
60045203
60045204
60045205
60045206
60045207
60045209
60045210
60045211
60045212
60045301
60045302
60045303
60045304
60045305
60045307
60045308
60045309
60045310
60045311
60045312
60045313
60045314
60045315
60045316
60045317
60045318
60045320
60045322
60045324
60045327
60045328
60045501
60045502
60045503
60045601
60045602
60045603
60045604
60045605
60045606
60045608
60045609
60045610
60045611
60045612
60045613
60045614
60045615
60045616
60045617
60045620
60045621
60045801
60046002
60046003
60046201
60046301
60046901
60050101
60050102
60050103
60050104
60050105
60050106
60050107
60050108
60050109
60050110
60050111
60050112
60050113
60050115
60050116
60050117
60050118
60050119
60050121
60050122
60050123
60050124
60050125
60050201
60050202
60050203
60050204
60050205
60050206
60050207
60050208
60050210
60050211
60050212
60050213
60050214
60050215
60050217
60050218
60050301
60050302
60050303
60050304
60050305
60050401
60050402
60050403
60060101
60070101
60070102
60070103
60070104
60070105
60070106
60070107
60070108
60070201
60070301
60070801
60070902
60070903
60070904
60070905
60070906
60070907
60071001
60080201
60080202
60080203
60080204
60080301
60080302
60080303
60080304
60080305
60080401
60080402
60080403
60080404
60080501
60080502
60080601
60080801
60080802
60080803
60080804
60080805
60081001
60081002
60081003
60081004
60081101
60081201
60081202
60081203
60081204
60081207
60081208
60081209
60081210
60081211
60081401
60081402
60081403
60081404
60081405
60081601
60081602
60081603
60081604
60081801
60082001
60082002
60083201
60083202
60083203
60083204
60083205
60083207
60083901
60083902
60083903
60083904
60083905
60083906
60083907
60083908
60083909
60083910
60083911
60083912
60083913
60083914
60083915
60083916
60083917
60083918
60083920
60083921
60083922
60083923
60084001
60084002
60084601
60084602
60084603
60084604
60084605
60084606
60084607
60084608
60084609
60084610
60084611
60084612
60084613
60084614
60084615
60084616
60084618
60084619
60084620
60084621
60084622
60084701
60084702
60084801
60084802
60084803
60084901
60084902
60084903
60084904
60084906
60084907
60084908
60084909
60085801
60085802
60086301
60087001
60090101
60090102
60090103
60090104
60090105
60090106
60090107
60090109
60090110
60090201
60090202
60090203
60090204
60100101
60100102
60100103
60100201
60100202
60100203
60110101
60110102
60110201
60110202
60110203
60110204
60110205
60110206
60110301
60110302
60110303
60110401
60110402
60110501
60110502
60110601
60110602
60110603
60110604
60110605
60110606
60110607
60110608
60110609
60110611
60110614
60110615
60110701
60110702
60110703
60110704
60110705
60110801
60110802
60110803
60110804
60110901
60110902
60110903
60110904
60110905
60110906
60110907
60110908
60110909
60110910
60110911
60110913
60110914
60110915
60110916
60110919
60110920
60110921
60110927
60110928
60111001
60111002
60111003
60111004
60111005
60111006
60111007
60111008
60111009
60111010
60111011
60111019
60111020
60111021
60111022
60111023
60111024
60111025
60111026
60111027
60111101
60111103
60111104
60111201
60111202
60111203
60111204
60111301
60111302
60111401
60120101
60120102
60120201
60120202
60120301
60120302
60120303
60120304
60120305
60120306
60120307
60120308
60120309
60120310
60120401
60120402
60120501
60120502
60120503
60120601
60120602
60120603
60120604
60120605
60120606
60120607
60120608
60120609
60120610
60120701
60120702
60120703
60120704
60120705
60120801
60130101
60130102
60130103
60130104
60130105
60140101
60140102
60140201
60140202
60140203
60140205
60140206
60140207
60140301
60140302
60140303
60140401
60140402
60140403
60140404
60140405
60150101
60150201
60160101
60160102
60160103
60160201
60160202
60160203
60160301
60160302
60160303
60160304
60160305
60160306
60160307
60160308
60160309
60160310
60160311
60160316
60160401
60160402
60160403
60160404
60160405
60160501
60160502
60160503
60160504
60160505
60160506
60160507
60160508
60160509
60160510
60160511
60160512
60160513
60160514
60160515
60170101
60170102
60170103
60170104
60170105
60170106
60170201
60170301
60170302
60170401
60170402
60170403
60170404
60170406
60170407
60170409
60170501
60170502
60170508
60180101
60180102
60180103
60180104
60180201
60180202
60190101
60190102
60190103
60190104
60190105
60190108
60190109
60190110
60190111
60190201
60190202
60190203
60190205
60190206
60190301
60190302
60190303
60190304
60190305
60190306
60190307
60190308
60190309
60190310
60190401
60190501
60190502
60190503
60190601
60190602
60190603
60190604
60190605
60190701
60190702
60190704
60190801
60190802
60190901
60190902
60190903
60190904
60191001
60191002
60191003
60200101
60200201
60200202
60200203
60200301
60200302
60200401
60200402
60200403
60200404
60200502
60200601
60200602
60200603
60200604
60210101
60210102
60210103
60210104
60210105
60210106
60210201
60210202
60210203
60210204
60210205
60210206
60210207
60210301
60210302
60210303
60210306
60210307
60210308
60210309
60210310
60210311
60210312
60220101
60220102
60220103
60220104
60220106
60220107
60220108
60220301
60220302
60220303
60220304
60220305
60220306
60220311
60220313
60220314
60220401
60220403
60220404
60220405
60220406
60220407
60220409
60220501
60220502
60220503
60220601
60220602
60220603
60220604
60220605
60220606
60220610
60220611
60220612
60220613
60220614
60220615
60220616
60220617
60220618
60220619
60220620
60220621
60220622
60220623
60220624
60220625
60220626
60220627
60220628
60220629
60220630
60220632
60220701
60220702
60220703
60230101
60230201
60240101
60240102
60240103
60240104
60240105
60250101
60250201
60250301
60250302
60250401
60250501
60250601
60260101
60260102
60260103
60260106
60260108
60260109
60260201
60260202
60260301
60260401
60260402
60260403
60260404
60260405
60260406
60260501
60260503
60260504
60260601
60260701
60260702
60260703
60260705
60260706
60260707
60260708
60260709
60260710
60260711
60260712
60260801
60260802
60260803
60260805
60260901
60260902
60270101
60280101
60280102
60280103
60280104
60280105
60280201
60280202
60290101
60290102
60290103
60290104
60290105
60290106
60290107
60290108
60290109
60290112
60290113
60290114
60290115
60290116
60290201
60290202
60300202
60300301
60310101
60310102
60310104
60310201
60310301
60310302
60310303
60310304
60310305
60310306
60310307
60320101
60320104
60330101
60330202
60330303
60340101
60340201
60340202
60340203
60340301
60340401
60340501
60340502
60350101
60350102
60350103
60350104
60350105
60350106
60350107
60350201
60350202
60350204
60360101
60370101
60370102
60370201
60380101
60380102
60380103
60380104
60380105
60380106
60380107
60380108
60380109
60380110
60380111
60380112
60380113
60380114
60380115
60380201
60380202
60380203
60380204
60380205
60380206
60380207
60380208
60380209
60380210
60380211
60380212
60380213
60380215
60380301
60380401
60390101
60390102
60390201
60390202
60390203
60400101
60400102
60400103
60410101
60420101
60430101
60430104
60430109
60430110
60430201
60440101
60450101
60450104
60450105
60450201
60460101
60460102
60470101
60480101
60480102
60480201
60480202
60480203
60480204
60480205
60480206
60480207
60480301
60480302
60480303
60480304
60480401
60480402
60480501
60480502
60480503
60480601
60480701
60480801
60490101
60490105
60490106
60490107
60490108
60490109
60490110
60490111
60490112
60490113
60490115
60490117
60490118
60490119
60490120
60490121
60490122
60490123
60490124
60490125
60490126
60490127
60490129
60490130
60490132
60490201
60490202
60490203
60490204
60490205
60490206
60490207
60490301
60490302
60490303
60490304
60490401
60490402
60490403
60490404
60490405
60490501
60490601
60490602
60490702
60490703
60490704
60490705
60490709
60490710
60490801
60490802
60490803
60490806
60490807
60499901
60500108
60500120
60500121
60500122
60500123
60500124
60500125
60500127
60510101
60510102
60510103
60510104
60510105
60510106
60510107
60510108
60520101
60520102
60520103
60520104
60540101
60990101
60990102
60990103
60990106
60990107
60990108
60990109
60990110
60990111
60990112
60990113
60990114
60990115
60990116
60990118
60990122
60990129
60990130
60990131
60990132
60990133
60990135
60990136
60990137
60990138
60990139
60990140
60990142
60990143
60990144
60990149
60990150
60990151
60990153
60990154
60990156
60990157
60990201
60990301
60990302
60990303
60990305
60990306
60990307
60990401
61010101
61010102
61010103
61010104
61010105
61010106
61010107
61010108
61010109
61010110
61010111
61010112
61010113
61010114
61010115
61010201
61010202
61010203
61010204
61010205
61010206
61010207
61010208
61010209
61010210
61010211
61010212
61010213
61010214
61010215
61010216
61010217
61010218
61010219
61010220
61010221
61010222
61010223
61010224
61010225
61010226
61010227
61010228
61010229
61010230
61010231
61010232
61010233
61010234
61010235
61010236
61010237
61010238
61010239
61010240
61010241
61010242
61010243
61010244
61010245
61010246
61010247
61010248
61010249
61010250
61010251
61010252
61010253
61010254
61010255
61010256
61010261
61010262
61010264
61010265
61010268
61010301
61010302
61010303
61010304
61010305
61010306
61010308
61010309
61010310
61010312
61010313
61010314
61010315
61010316
61010317
61010320
61010321
61010401
61010402
61010403
61010404
61010405
61010406
61010407
61010408
61010409
61010410
61010411
61010412
61010413
61010414
61010415
61010416
61010417
61010418
61010419
61010420
61010421
61010422
61010423
61010424
61010425
61010426
61010427
61010428
61010429
61010430
61010431
61010432
61010433
61010434
61010435
61010436
61010437
61010438
61010439
61010440
61010441
61010442
61010443
61010444
61010445
61010446
61010447
61010448
61010449
61010450
61010451
61010452
61010453
61010454
61010455
61010456
61010457
61010458
61010460
61010462
61010464
61010465
61010466
61010467
61010468
61010469
61010470
61010471
61010473
61010474
61010475
61010501
61010502
61010503
61010504
61010505
61010506
61010513
61010601
61010602
61010603
61010604
61010605
61010606
61010607
61010608
61010609
61010610
61010611
61010612
61010613
61010614
61010615
61010616
61010617
61010618
61010619
61010620
61010621
61010622
61010623
61010624
61010625
61010626
61010627
61010628
61010629
61010630
61010631
61010632
61010633
61010634
61010635
61010636
61010637
61010638
61010639
61010640
61010641
61010642
61010643
61010644
61010645
61010646
61010647
61010648
61010649
61010650
61010651
61010652
61010653
61010654
61010655
61010656
61010658
61010659
61010660
61010663
61010664
61010667
61010672
61010674
61010701
61010702
61010703
61010704
61010705
61010706
61010707
61010708
61010709
61010710
61010711
61010712
61010713
61010714
61010715
61010716
61010717
61010718
61010719
61010720
61010721
61010722
61010723
61010724
61010725
61010726
61010727
61010728
61010729
61010730
61010731
61010733
61010735
61010736
61010737
61010738
61010739
61010740
61010741
61010742
61010743
61010744
61010745
61010747
61010748
61010749
61010750
61010751
61010753
61010754
61010756
61010757
61010758
61010759
61010760
61010761
61010762
61010763
61010764
61010765
61010766
61010768
61010769
61010770
61010772
61010773
61010774
61010803
61010804
61010805
61010806
61010807
61010808
61010809
61010810
61010811
61010812
61020101
61020102
61020103
61020104
61020105
61020106
61020107
61020108
61020110
61020111
61020112
61020113
61020114
61020115
61020116
61020117
61020118
61020119
61020120
61020122
61020123
61020125
61020128
61020129
61020130
61020201
61020202
61020203
61020204
61020205
61020206
61020207
61020208
61020209
61020210
61020211
61020212
61020213
61020214
61020215
61020216
61020301
61020302
61020303
61020304
61020305
61020306
61020307
61020401
61020402
61020403
61020404
61020405
61020406
61020407
61020408
61020409
61020410
61020501
61020502
61020503
61020504
61020505
61020506
61020507
61020508
61020509
61020510
61020511
61020512
61020513
61020514
61020515
61020516
61020517
61020518
61020519
61020520
61020521
61020522
61020524
61020525
61020526
61020527
61020528
61020529
61020530
61020531
61020532
61020533
61020535
61030101
61030102
61030103
61030104
61030105
61030106
61030107
61030108
61030109
61030110
61030111
61030112
61030113
61030114
61030115
61030116
61030117
61030118
61030119
61030120
61030121
61030122
61030123
61030124
61030125
61030126
61030127
61030128
61030129
61030130
61030132
61030134
61030138
61030601
61040101
61060101
61060102
63010101
63010102
63010103
63010104
63010105
63010106
63010107
63010108
63010109
63010110
63010111
63010112
63010114
63010115
63010116
63010117
63010118
63010119
63010120
63010121
63010122
63010123
63010124
63010201
63010202
63010203
63010204
63010205
63010206
63010207
63010208
63010209
63010301
63010302
63010304
63010305
63010310
63010311
63010312
63010313
63010314
63010315
63010316
63010321
63010322
63010323
63010324
63010325
63010326
63010327
63010328
63010401
63010402
63010403
63010404
63010406
63010407
63010409
63010601
63010602
63010603
63010701
63010702
63010703
63010704
63010705
63010706
63010707
63010708
63010709
63010711
63010712
63010713
63010714
63010715
63010716
63010717
63010718
63010719
63010801
63010803
63010804
63010805
63010806
63010807
63010808
63010809
63010810
63010811
63010812
63010813
63010901
63010902
63010903
63010904
63010905
63010907
63010908
63010909
63010910
63010911
63010913
63010914
63011002
63011003
63011004
63011005
63011006
63011007
63011008
63011009
63011010
63011011
63011013
63020101
63020102
63020103
63020201
63020202
63020203
63020204
63020301
63020302
63020303
63020401
63020402
63020501
63020502
63020503
63020504
63020601
63020801
63020802
63020901
63020902
63020903
63020904
63020905
63020906
63020907
63021001
63030101
63030102
63030106
63030301
63030302
63030303
63030304
63030305
63030306
63030307
63030308
63030309
63030310
63030311
63030312
63030313
63030314
63030315
63030316
63030317
63030318
63030319
63030320
63030401
63030402
63030403
63030404
63030501
63030502
63030801
63030802
63030803
63030804
63040101
63040102
63040103
63040104
63040105
63040106
63040107
63040108
63040109
63040110
63040111
63040112
63040113
63040114
63040115
63040116
63040201
63040202
63040203
63040204
63040205
63040206
63040207
63040208
63040209
63040210
63040211
63040212
63040213
63040214
63040215
63040216
63040217
63040218
63040219
63040220
63040221
63040222
63040301
63040302
63040303
63040304
63040305
63040306
63040307
63040308
63040310
63040311
63040312
63040313
63040401
63040402
63040403
63040404
63040405
63040406
63040407
63040408
63040409
63040410
63040411
63040412
63040413
63040414
63040415
63040416
63040417
63040418
63040419
63040421
63040422
63040423
63040424
63040425
63040426
63040427
63040428
63040429
63040430
63040431
63040432
63040433
63040434
63040435
63040436
63040437
63040438
63040439
63040440
63040441
63040442
63040443
63040444
63040445
63040446
63040449
63040452
63040453
63040456
63040457
63040458
63040459
63040460
63050101
63050102
63050103
63050104
63050105
63050106
63050107
63050110
63050111
63050112
63050113
63050114
63050115
63050116
63050117
63050118
63050119
63050120
63050121
63050122
63050123
63050127
63050128
63050129
63050130
63050131
63050132
63050133
63050134
63050135
63050136
63050137
63050138
63050139
63050140
63050141
63050201
63050202
63050203
63050204
63050205
63050206
63050207
63050208
63050209
63050210
63050211
63050212
63050213
63050214
63050215
63050216
63050217
63050218
63050222
63050224
63050301
63050302
63050401
63050402
63050501
63050502
63050503
63050601
63050602
63050603
63050604
63050605
63050606
63050607
63050701
63050702
63050707
63050801
63050802
63050803
63050901
63050902
63050903
63050904
63050905
63050906
63050907
63050908
63050909
63050910
63050911
63050912
63050913
63050914
63050915
63050916
63050917
63050918
63050919
63050920
63050921
63050922
63050923
63050924
63050925
63050926
63050929
63050930
63050933
63050934
63050935
63050938
63050939
63050940
63050943
63050945
63050946
63050949
63050950
63050953
63050954
63050955
63050956
63050957
63050958
63050959
63050960
63050961
63050962
63050963
63050968
63050969
63050970
63050971
63050972
63050973
63050974
63050975
63050976
63050977
63050978
63050979
63050980
63051001
63051002
63051003
63051004
63051005
63051006
63051007
63051008
63051009
63051010
63051011
63051012
63051013
63051014
63051015
63051016
63051017
63051018
63051019
63051020
63051021
63051022
63051023
63051024
63051025
63051026
63051027
63051028
63051030
63051031
63051032
63051102
63051201
63051202
63051203
63051204
63060101
63060102
63060103
63060104
63060105
63060106
63060107
63060111
63060112
63060113
63060114
63060115
63060116
63060117
63060118
63060119
63060201
63060301
63060302
63060303
63060304
63060305
63060306
63060307
63060308
63060309
63060310
63060311
63060312
63060313
63060314
63060315
63060316
63060401
63060501
63060502
63060503
63060504
63060505
63060506
63060507
63060508
63060509
63060510
63060511
63060601
63060602
63060603
63060604
63060605
63060606
63060701
63060702
63060703
63060704
63060705
63060706
63060707
63060708
63060709
63060710
63060711
63060712
63060713
63060714
63060715
63060716
63060718
63060719
63060720
63060721
63060722
63060723
63060724
63060725
63060726
63060801
63070101
63070102
63070103
63070104
63070105
63070106
63070107
63070201
63070202
63070203
63070204
63070205
63070206
63070207
63070208
63070209
63070210
63070301
63080101
63080102
63080103
63080104
63080105
63080106
63080107
63080108
63080109
63080110
63080111
63080112
63080113
63080114
63080115
63080116
63080117
63080118
63080119
63080120
63080201
63080202
63080203
63080204
63080205
63080206
63080207
63080208
63080209
63080210
63080211
63080212
63080213
63080214
63080215
63080216
63080217
63080218
63080219
63080220
63080221
63080301
63080302
63080303
63080304
63080305
63080306
63080307
63080308
63080309
63080310
63080311
63080312
63080313
63080314
63080315
63080316
63080317
63080318
63080319
63080321
63080501
63080502
63080503
63080504
63080505
63080506
63080507
63080601
63080602
63080603
63080604
63080605
63080606
63080607
63080608
63080609
63080610
63080701
63080702
63080703
63080801
63080802
63080803
63080901
63080902
63080903
63080904
63080905
63080906
63080907
63080908
63081001
63081605
63090101
63090102
63090103
63090104
63090105
63090107
63090108
63090109
63090110
63090111
63090112
63090113
63090114
63090115
63090116
63090117
63090118
63090119
63090120
63090121
63090201
63090202
63090203
63090204
63090205
63090206
63090207
63090208
63090209
63090210
63090211
63090212
63090213
63090214
63090215
63090216
63090217
63090218
63090219
63090220
63090221
63090222
63090223
63090224
63090225
63090226
63090227
63090228
63090401
63090402
63090403
63090404
63090405
63090406
63090407
63090408
63090501
63090502
63090503
63090504
63090505
63090506
63090507
63090508
63090509
63090510
63090511
63090512
63090513
63090514
63090515
63090516
63090517
63090518
63090519
63090601
63090602
63100101
63100102
63100103
63100104
63100105
63100107
63100201
63100202
63100203
63100204
63100206
63100207
63100208
63100301
63110101
63110102
63110103
63110201
63110202
63110301
63110401
63110402
63110403
63110404
63110405
63110406
63110407
63110408
63110409
63110410
63110411
63110412
63110413
63110414
63110415
63110416
63110417
63110418
63110419
63110420
63110421
63110422
63110423
63110424
63110425
63110426
63110427
63110428
63110429
63110430
63110501
63110502
63110601
63110602
63110603
63110604
63110605
63110607
63110608
63110609
63110610
63110611
63110612
63110613
63110614
63110615
63110616
63110701
63110702
63110703
63110801
63110802
63110803
63110804
63110805
63110901
63110902
63110903
63110904
63110905
63110912
63111001
63111101
63111102
63111103
63111104
63111201
63111301
63111302
63111401
63111402
63111403
63111501
63120101
63120102
63120201
63120202
63120203
63120204
63120205
63120206
63130101
63130102
63130103
63130104
63130105
63130106
63130107
63130108
63130110
63130111
63130112
63130113
63130115
63130116
63130117
63130118
63130119
63130120
63130122
63130123
63130125
63130126
63130127
63130201
63130202
63140101
63140102
63140103
63140104
63140105
63140106
63140107
63140108
63140109
63140110
63140111
63140112
63140113
63140114
63140115
63140116
63140117
63140118
63140119
63140120
63140121
63140122
63140123
63140124
63140125
63140126
63140127
63140128
63140129
63140130
63140131
63140132
63140133
63140134
63140135
63140136
63140137
63140138
63140139
63140140
63140141
63140142
63140143
63140144
63140145
63140146
63140147
63140154
63140156
63140157
63140158
63140159
63150101
63150102
63150103
63150104
63150105
63150106
63150107
63150108
63150109
63150110
63150111
63150112
63150113
63150114
63150115
63150116
63150117
63150118
63150119
63150120
63150121
63150122
63150123
63150124
63150125
63150126
63150127
63150128
63150129
63150130
63150131
63150201
63150202
63150203
63150204
63150205
63150206
63150208
63150209
63150210
63150211
63150212
63150213
63150214
63150215
63150216
63150217
63150218
63150219
63150221
63150301
63150302
63150303
63150304
63150305
63150306
63150307
63150309
63150310
63150311
63150312
63150313
63150314
63150315
63150316
63150317
63150318
63150319
63150320
63150321
63150322
63150323
63150324
63150325
63150326
63150327
63150328
63150329
63150330
63150331
63150332
63150333
63150334
63150335
63150336
63150337
63150338
63150339
63150340
63150341
63150342
63150343
63150344
63150345
63150346
63150347
63150348
63150350
63150351
63150356
63160101
63160102
63160103
63160104
63160105
63160106
63160107
63160108
63160109
63160110
63160111
63160113
63160114
63160115
63160116
63160117
63160118
63160119
63160120
63160121
63160122
63160123
63160124
63160125
63160126
63160127
63160128
63160129
63160131
63160201
63160202
63160203
63160204
63160205
63160206
63160209
63160210
63160211
63160212
63160213
63160214
63160215
63160216
63160217
63160220
63160222
63160223
63160224
63160225
63160301
63160302
63160303
63160304
63160305
63160306
63160307
63160308
63160310
63160311
63160312
63160313
63160314
63160315
63160316
63160317
63160318
63160319
63160320
63160321
63160322
63160323
63160324
63160333
63160334
63160335
63160336
63160337
63160338
63160339
63160340
63160341
63160342
63160343
63160344
63160345
63160346
63160347
63160348
63160349
63160350
63160401
63160403
63160405
63160406
63160407
63160408
63160409
63160410
63160411
63160412
63160414
63160415
63160416
63160420
63160421
63160422
63160423
63160424
63160425
63160426
63160427
63160428
63160429
63160430
63160480
63160501
63160502
63160503
63160504
63160505
63160506
63160507
63160508
63160509
63160510
63160511
63160512
63160513
63160514
63160515
63160516
63160517
63160518
63160519
63160520
63160521
63160522
63160523
63160525
63160526
63160527
63160528
63160529
63160530
63160531
63160532
63160533
63160534
63160535
63160536
63160537
63160538
63160539
63160540
63160541
63160542
63160543
63160544
63160545
63160546
63160547
63160548
63160549
63160550
63160551
63160552
63160553
63160554
63160555
63160556
63160557
63160558
63160559
63160560
63160561
63160562
63160563
63160564
63160565
63160566
63160567
63160568
63160569
63160570
63160571
63160572
63160573
63160574
63160575
63160576
63160577
63160578
63160579
63160580
63160581
63160582
63160583
63160584
63160585
63160586
63160601
63160602
63160603
63160604
63160605
63160606
63160608
63160702
63160703
63160704
63160705
63160706
63160707
63160708
63160709
63160710
63160711
63160712
63160713
63160714
63160716
63160717
63160718
63160719
63160722
63160723
63160724
63160725
63160726
63160727
63160728
63160801
63160802
63160803
63160804
63160805
63160806
63160807
63160809
63160810
63160811
63160812
63160813
63160902
63160903
63160904
63160905
63160906
63160907
63160908
63160909
63160910
63160911
63160912
63160914
63160915
63160916
63160917
63160918
63160919
63160921
63160923
63160924
63160925
63160928
63160929
63160931
63160933
63160944
63160947
63160949
63160950
63160951
63161001
63161002
63161003
63161004
63161005
63161006
63161007
63161008
63161009
63161010
63161011
63161012
63161013
63161014
63161015
63161016
63161017
63161018
63161019
63161020
63161021
63161026
63161027
63161028
63161032
63161033
63161034
63161035
63161036
63161037
63161038
63161039
63161040
63161041
63161101
63161102
63161103
63161104
63170101
63170102
63170201
63170202
63170301
63170302
63170401
63170402
63170403
63170501
63170502
63170503
63170504
63170601
63170602
63170701
63170702
63170703
63170704
63170705
63170706
63170707
63170708
63170709
63170710
63170711
63170712
63170713
63170714
63170715
63170716
63170717
63170718
63170719
63170720
63170721
63170722
63170723
63170724
63170725
63170726
63170727
63170728
63170730
63170731
63170732
63170733
63170734
63170735
63170736
63170738
63170739
63170741
63170742
63170743
63170747
63170801
63180101
63180201
63180202
63180203
63180213
63180214
63180216
63180217
63180218
63180301
63180302
63180303
63180304
63180305
63180306
63180307
63180308
63180309
63180310
63180311
63180312
63180313
63180314
63180315
63180316
63180317
63180318
63180319
63180320
63180321
63180322
63180323
63180324
63180325
63180326
63180327
63180328
63180329
63180330
63180331
63180332
63180333
63180334
63180335
63180336
63180337
63180338
63180339
63180340
63180341
63180342
63180343
63180344
63180345
63180346
63180347
63180348
63180349
63180350
63180351
63180352
63180353
63180354
63180355
63180356
63180357
63180358
63180359
63180360
63180361
63180362
63180363
63180364
63180365
63180366
63180367
63180368
63180369
63180370
63180373
63180374
63180389
63180390
63180401
63180402
63180403
63180474
63180501
63180502
63180503
63180504
63180601
63180602
63180603
63180604
63180605
63180606
63180607
63180608
63180609
63180610
63180611
63180612
63180613
63180632
63180633
63180634
63180635
63180636
63180637
63180638
63180639
63180646
63190101
63190102
63190103
63190104
63190105
63190106
63190108
63190201
63190202
63190203
63190204
63190205
63190206
63190207
63190208
63190209
63190210
63190301
63190302
63190303
63190401
63190402
63190403
63190404
63190405
63190406
63190407
63190408
63190409
63190410
63191003
63191006
63200101
63200103
63200106
63200108
63200202
63200203
63200205
63200206
63200207
63200208
63200301
63200302
63200303
63200304
63200305
63200306
63200307
63200308
63200309
63200310
63200311
63200312
63200313
63200314
63200315
63200322
63200324
63200401
63200402
63200403
63200405
63200501
63200502
63200503
63200504
63200505
63200506
63200507
63200508
63200509
63200602
63200603
63200604
63200605
63200606
63200607
63200608
63200609
63200610
63210101
63210102
63210103
63210104
63210105
63210106
63210107
63210108
63210109
63210110
63210111
63210112
63210113
63210114
63210115
63210116
63210117
63210118
63210119
63210120
63210121
63210122
63210123
63210124
63210125
63210127
63210130
63220101
63220102
63220103
63220104
63220105
63220106
63220107
63220108
63220109
63220116
63220117
63220129
63220201
63220202
63220203
63220204
63220205
63220206
63220207
63220208
63220209
63220210
63220301
63220302
63220303
63220304
63220305
63220307
63220308
63220309
63220310
63220311
63220312
63220315
63220317
63220318
63220322
63220323
63220401
63220402
63220501
63230101
63230102
63230103
63230201
63230202
63230203
63230204
63230205
63230301
63230302
63230303
63230304
63230305
63230306
63230307
63230308
63230401
63230402
63230403
63230404
63230405
63230501
63230502
63230601
63230602
63230603
63230604
63230605
63230606
63230607
63230608
63230609
63230610
63230611
63230612
63230613
63230614
63230615
63230622
63230624
63230625
63230626
63230628
63240103
63240106
63240109
63240112
63240113
63240114
63240116
63240117
63240119
63240201
63240202
63240204
63240205
63240206
63240208
63240209
63240210
63240211
63240212
63240213
63240214
63240215
63240216
63240217
63240218
63240219
63240222
63240223
63240224
63240302
63240303
63240304
63240305
63240306
63240307
63240309
63240311
63240312
63240313
63240314
63240315
63240316
63240317
63240318
63240319
63240321
63240322
63240323
63240324
63240325
63240326
63240327
63240328
63240329
63250101
63250102
63250104
63250107
63250108
63250109
63250110
63250111
63250112
63250113
63250114
63250115
63250116
63250117
63250119
63250121
63250122
63250123
63250124
63250125
63250126
63250127
63250128
63250129
63250130
63250132
63250133
63250134
63250135
63250136
63250201
63250202
63250203
63250204
63250206
63250207
63250208
63250209
63250210
63250211
63250212
63250218
63250219
63250220
63250221
63250222
63250223
63250224
63250225
63250226
63250227
63260101
63260102
63260103
63260104
63260106
63260107
63260108
63260109
63260110
63260111
63270102
63270103
63270104
63270301
63270304
63270306
63270307
63270401
63270402
63270403
63270408
63270409
63270411
63270414
63270415
63270416
63270417
63270418
63270419
63270420
63270421
63270422
63270423
63270424
63270425
63270426
63270427
63270428
63270429
63270430
63270431
63270432
63270433
63270437
63270438
63270439
63270440
63270441
63270442
63270443
63270444
63270445
63270446
63270448
63280101
63280102
63280103
63280104
63280105
63280106
63280107
63280108
63280109
63280110
63280111
63280112
63280113
63280114
63280115
63280116
63280117
63280118
63280119
63280120
63280121
63280122
63280123
63280124
63280125
63280126
63280127
63280128
63280129
63280130
63280131
63280132
63280134
63280135
63280136
63280137
63280138
63280139
63280140
63280141
63280143
63280144
63280145
63280201
63280202
63280203
63280204
63280205
63280206
63280207
63280208
63280209
63280211
63280212
63280213
63280214
63280216
63280217
63280218
63280219
63280220
63280222
63280223
63280224
63280225
63280226
63280227
63280301
63280302
63280303
63280304
63280305
63280306
63280307
63280308
63280309
63280310
63280311
63280312
63280313
63280314
63280315
63280316
63280317
63280318
63280319
63280320
63280321
63280322
63280323
63280324
63280327
63280329
63280330
63280331
63280356
63280357
63280402
63280403
63280404
63280405
63280406
63280407
63280408
63280409
63280410
63280411
63280412
63280413
63280414
63280415
63280416
63280417
63280418
63280419
63280420
63280421
63280422
63280423
63280424
63280425
63280426
63280427
63280429
63280430
63280431
63280432
63280433
63280434
63280435
63280436
63280437
63280438
63280439
63280440
63280441
63280442
63280443
63280444
63280445
63280446
63280447
63280448
63280449
63280450
63280451
63280452
63280453
63280454
63280455
63280456
63280457
63280458
63280459
63280460
63280461
63280462
63280463
63280464
63280465
63280466
63280467
63280468
63280469
63280471
63280474
63280475
63280476
63280477
63280478
63280480
63280484
63280485
63280489
63280490
63280491
63280492
63280493
63280494
63280495
63280496
63280497
63280498
63280499
63280501
63280502
63280503
63280504
63280505
63280506
63280507
63280508
63280509
63280511
63280512
63280513
63280514
63280515
63280516
63280517
63280518
63280519
63280520
63280521
63280522
63280523
63280524
63280525
63280526
63280527
63280528
63280529
63280530
63280531
63280532
63280533
63280534
63280535
63280536
63280537
63280538
63280539
63280540
63280541
63280542
63280543
63280544
63280545
63280546
63280547
63280550
63280551
63280552
63280553
63280554
63280555
63280556
63280557
63280563
63280564
63280565
63280566
63280567
63280568
63280569
63280570
63280571
63280572
63280573
63280574
63280575
63280576
63280577
63280578
63280579
63280580
63280581
63280582
63280583
63280584
63280585
63280586
63280587
63280588
63280589
63280590
63280591
63280592
63280593
63280594
63280595
63280596
63280597
63280601
63280602
63280603
63280605
63280607
63280608
63280609
63280610
63280611
63280613
63280614
63280615
63280616
63280617
63280618
63280619
63280620
63280621
63280622
63280623
63280624
63280625
63280626
63280627
63280628
63280629
63280630
63280631
63280632
63280633
63280634
63280635
63280636
63280637
63280638
63280639
63280640
63280641
63280642
63280643
63280644
63280645
63280646
63280647
63280648
63280649
63280650
63280651
63280652
63280653
63280654
63280655
63280656
63280657
63280658
63280659
63280660
63280661
63280662
63280663
63280664
63280665
63280666
63280667
63280668
63280669
63280670
63280671
63280672
63280673
63280674
63280675
63280676
63280677
63280678
63280679
63280680
63280682
63280683
63280684
63280685
63280686
63280687
63280688
63280689
63280690
63280691
63280692
63280693
63280694
63280695
63280696
63280697
63280699
63280701
63280702
63280704
63280706
63280707
63280708
63280709
63280710
63280711
63280712
63280713
63280715
63280716
63280717
63280718
63280720
63280721
63280722
63280724
63280725
63280726
63280727
63280728
63280729
63280730
63280731
63280732
63280733
63280735
63280736
63280738
63280739
63280740
63280741
63280742
63280743
63280745
63280746
63280747
63280748
63280749
63280751
63280758
63280761
63280763
63280771
63280772
63280773
63280776
63280777
63280778
63280801
63280802
63280803
63280804
63280805
63280806
63280807
63280808
63280809
63280810
63280811
63280812
63280813
63280814
63280815
63280816
63280820
63280821
63280823
63280824
63280825
63280826
63280827
63280828
63280829
63280833
63280834
63280837
63280838
63280839
63280840
63280849
63280851
63280852
63280853
63280854
63280855
63280856
63280857
63280858
63280859
63280870
63280872
63280873
63280877
63280878
63280879
63280880
63280881
63280882
63280887
63280888
63280893
63280894
63280895
63280896
63280901
63280902
63280903
63280904
63280905
63280937
63280938
63280939
63281001
63281003
63290101
63290102
63290104
63290105
63290107
63290108
63290109
63290110
63290111
63290112
63290113
63290115
63290116
63290117
63290118
63290120
63290122
63290123
63290124
63290125
63290126
63290127
63290128
63290130
63290131
63290132
63290133
63290134
63290135
63290136
63290137
63290138
63290139
63290140
63290141
63290142
63290143
63290144
63290145
63290146
63290147
63290148
63290149
63290150
63290151
63290152
63290153
63290154
63290155
63290158
63290159
63290160
63290170
63290173
63290176
63290179
63290180
63290181
63290201
63290202
63290203
63290204
63290205
63290206
63290207
63290208
63290209
63290210
63290211
63290212
63290213
63290214
63290215
63290216
63290217
63290218
63290219
63290220
63290221
63290222
63290223
63290224
63290225
63290226
63290227
63290228
63290229
63290230
63290231
63290232
63290233
63290234
63290235
63290236
63290237
63290238
63290239
63290240
63290241
63290242
63290243
63290244
63290246
63290247
63290301
63290302
63290303
63290304
63290305
63290306
63290307
63290308
63290309
63290310
63290311
63290312
63290313
63290314
63290315
63290316
63290317
63290318
63290319
63290320
63290321
63290322
63290323
63290324
63290325
63290327
63290328
63290330
63290331
63290332
63290333
63290336
63290338
63290339
63290340
63290401
63290402
63290403
63290404
63290405
63290406
63290407
63290408
63290409
63290410
63290411
63290412
63290413
63290414
63290415
63290416
63290417
63290418
63290419
63290420
63290421
63290422
63290423
63290424
63290425
63290426
63290427
63290428
63290429
63290430
63290431
63290432
63290433
63290434
63290435
63290436
63290437
63290438
63290439
63290440
63290441
63290444
63290445
63290446
63290447
63290448
63290449
63290450
63290451
63290452
63290453
63290454
63290455
63290456
63290457
63290459
63290460
63290461
63290462
63290463
63290464
63290467
63290468
63290469
63290470
63290471
63290473
63290474
63290475
63290476
63290477
63290482
63290483
63290484
63290485
63290486
63290487
63290488
63290494
63290495
63290496
63290502
63290503
63290505
63290506
63290507
63290513
63290514
63290519
63290520
63290521
63290522
63290527
63290535
63290538
63290555
63290556
63290557
63290560
63290561
63290562
63290563
63290565
63290568
63290569
63290570
63290571
63290572
63290573
63290574
63290575
63290576
63290577
63290578
63290580
63290581
63290582
63290604
63290605
63290606
63290607
63290608
63290609
63290610
63290612
63290613
63290614
63290615
63290616
63290617
63290618
63290619
63290620
63290621
63290622
63290623
63290624
63290625
63290626
63290627
63290628
63290629
63290631
63290632
63290633
63300101
63300102
63300103
63300104
63300105
63300106
63300107
63300108
63300109
63300110
63300111
63300112
63300113
63300114
63300115
63300116
63300117
63300118
63300119
63300120
63300121
63300122
63300123
63300124
63300125
63300126
63300127
63300128
63300129
63300130
63300131
63300132
63300133
63300134
63300135
63300136
63300137
63300138
63300139
63300140
63300141
63300142
63300143
63300144
63300145
63300146
63300147
63300148
63300149
63300150
63300151
63300152
63300153
63300154
63300155
63300156
63300157
63300158
63300160
63300161
63300162
63300163
63300164
63300165
63300166
63300167
63300168
63300169
63300170
63300171
63300172
63300173
63300174
63300175
63300176
63300177
63300178
63300179
63300180
63300181
63300182
63300183
63300186
63300187
63300188
63300189
63300191
63300193
63300201
63300202
63300203
63300204
63300205
63300206
63300301
63300302
63300303
63300304
63300305
63300306
63300307
63300308
63300309
63300310
63310101
63310102
63310103
63310104
63310105
63310106
63310107
63310108
63310109
63310110
63310111
63310112
63310113
63310114
63310115
63310116
63310117
63310120
63310121
63310122
63310123
63310124
63310125
63310126
63310127
63310128
63310129
63310140
63310150
63310151
63310152
63310153
63310154
63310155
63310156
63310157
63310158
63310159
63310160
63310161
63310162
63310163
63310164
63310165
63310167
63310168
63310169
63310170
63310171
63310172
63310173
63310174
63310175
63310176
63310177
63310178
63310179
63310181
63310185
63310189
63310190
63310191
63310192
63310193
63310201
63310202
63310203
63310204
63310205
63310206
63310207
63310208
63310209
63310212
63310213
63310214
63310215
63310216
63310301
63310302
63310303
63310304
63310305
63310306
63310307
63310308
63310309
63310310
63310311
63310312
63310314
63310315
63310317
63310318
63310401
63310402
63310403
63310404
63310405
63310406
63310407
63310408
63310409
63310410
63310411
63310412
63310413
63310414
63310415
63310416
63310417
63310418
63310419
63310420
63310421
63310422
63310423
63310424
63310425
63310426
63310427
63310428
63310429
63310430
63310431
63310432
63310433
63310434
63310435
63310436
63310437
63310438
63310439
63310440
63310441
63310442
63310443
63310444
63310445
63310446
63310447
63310448
63310449
63310450
63310451
63310452
63310453
63310454
63310455
63310456
63310457
63310458
63310459
63310460
63310461
63310462
63310463
63310464
63310465
63310466
63310467
63310468
63310469
63310471
63310473
63310474
63310478
63310479
63310480
63310481
63310482
63310483
63310484
63310485
63310501
63310502
63310503
63310504
63310505
63310506
63310507
63310508
63310509
63310510
63310511
63310512
63310513
63310514
63310515
63310516
63310517
63310518
63310519
63310520
63310521
63310522
63310523
63310524
63310525
63310526
63310527
63310528
63310529
63310530
63310531
63310532
63310533
63310534
63310535
63310536
63310537
63310538
63310539
63310540
63310541
63310542
63310543
63310544
63310545
63310546
63310547
63310548
63310549
63310550
63310551
63310552
63310553
63310555
63310556
63310557
63310558
63310559
63310560
63310561
63310562
63310563
63310564
63310565
63310566
63310567
63310568
63310569
63310570
63310571
63310572
63310573
63310574
63310575
63310585
63310586
63310589
63310590
63310591
63310593
63310601
63310602
63310603
63310604
63310605
63310606
63310607
63310608
63310609
63310610
63310701
63310702
63310703
63310704
63310705
63310706
63320101
63320102
63320103
63320104
63320105
63320106
63320107
63320108
63320109
63320110
63320111
63320112
63320113
63320114
63320115
63320116
63320117
63320118
63320119
63320120
63320121
63320122
63320123
63320124
63320125
63320126
63320127
63320128
63320129
63320130
63320131
63320132
63320133
63320134
63320135
63320136
63320137
63320138
63320140
63320141
63320142
63320143
63320144
63320145
63320146
63320147
63320148
63320149
63320150
63320151
63320153
63320154
63320155
63320156
63320157
63320158
63320159
63320160
63320162
63320163
63320164
63320165
63320166
63320168
63320169
63320170
63320172
63320174
63330101
63330102
63330103
63330104
63330105
63330106
63330107
63330108
63330109
63330110
63330111
63330112
63330113
63330114
63330115
63330116
63330117
63330118
63330201
63330202
63330203
63330204
63330205
63330206
63330207
63330208
63330209
63330210
63330211
63330212
63330213
63330214
63330215
63330216
63330217
63330218
63330219
63330220
63330221
63330222
63330223
63330224
63330225
63330226
63330227
63330228
63330229
63330230
63330231
63330232
63330234
63330235
63330236
63330237
63330238
63330239
63330240
63330241
63330242
63330249
63330301
63330302
63330303
63330304
63330305
63330306
63330307
63330308
63330309
63330310
63330311
63330313
63330314
63330315
63330316
63330317
63330318
63330319
63330320
63330324
63330402
63330403
63330404
63330405
63330406
63330407
63330408
63330409
63330410
63330411
63330412
63330413
63330414
63330415
63330416
63330417
63330418
63330419
63330420
63330421
63330422
63330423
63330424
63330501
63330601
63330602
63330603
63330604
63340101
63340102
63340103
63340104
63340108
63340201
63340202
63340203
63340204
63340205
63340206
63340207
63340208
63340209
63340210
63340211
63340212
63340214
63340215
63340217
63340218
63340219
63340301
63340302
63340303
63340304
63340305
63340306
63340307
63340308
63340309
63340310
63340311
63340312
63340313
63340314
63340315
63340316
63340317
63340318
63340319
63340340
63340360
63340361
63340362
63340363
63340364
63340365
63340366
63340367
63340368
63340369
63340370
63340371
63340372
63340373
63350101
63350102
63350103
63350104
63350105
63350106
63350107
63350108
63350109
63350110
63350111
63350114
63350115
63350116
63350117
63350118
63350119
63350122
63350123
63350124
63350125
63350126
63350127
63350128
63350129
63350132
63360501
63360701
63370406
63370407
63370408
63370409
63370501
63370502
63370503
63370504
63370505
63370506
63370601
63370602
63370603
63370604
63370605
63370606
63370701
63370702
63370703
63370704
63370705
63370706
63370801
63370802
63370803
63370804
63370805
63370806
63370901
63370902
63370903
63370904
63370905
63370906
63371001
63371002
63371003
63371004
63371005
63371006
63371101
63371102
63371103
63371104
63371105
63371106
63371201
63371202
63371203
63371204
63371205
63371206
63371301
63371302
63371303
63371304
63371305
63371306
63371401
63371402
63371403
63371404
63371405
63371406
63371501
63371502
63371503
63371601
63371602
63371603
63371701
63371702
63371703
63371801
63371802
63371803
63372107
63372207
63372208
63372209
63372210
63372211
63372212
63372213
63372301
63372302
63372303
63372304
63372305
63372401
63372402
63372501
63372502
63372503
63372504
63372505
63372506
63372507
63372508
63372509
63372608
63372609
63380101
63380102
63380103
63380104
63380105
63380106
63380107
63380108
63380109
63380110
63380112
63380113
63380114
63380115
63380116
63380117
63380119
63380121
63380123
63380124
63380125
63380126
63380127
63380128
63380129
63380130
63380132
63380133
63380134
63380135
63380136
63380137
63380138
63380139
63380140
63380141
63380142
63380143
63380144
63380145
63380146
63380148
63380149
63380150
63380151
63380152
63380153
63380154
63380155
63380156
63380157
63380158
63380159
63380160
63380161
63380162
63380163
63380164
63380165
63380166
63380167
63380168
63380169
63380170
63380171
63380172
63380173
63380174
63380175
63380176
63380177
63380178
63380180
63380181
63380182
63380184
63380185
63380186
63380187
63380188
63380189
63380190
63380191
63380192
63380193
63380194
63380197
63380198
63380199
63380202
63380203
63380204
63380206
63380207
63380208
63380209
63380210
63380211
63380212
63380213
63380214
63380215
63380216
63380217
63380218
63380219
63380222
63380223
63380224
63380225
63380226
63380227
63380230
63380231
63380233
63380234
63380235
63380236
63380237
63380238
63380240
63380241
63380242
63380301
63380303
63380304
63380305
63380306
63380307
63380308
63380309
63380310
63380311
63380312
63380313
63380314
63380317
63380318
63380319
63380320
63380321
63380322
63380323
63380324
63380325
63380326
63380327
63380328
63380329
63380330
63380331
63380332
63380333
63380334
63380335
63380336
63380337
63380338
63380339
63380340
63380341
63380342
63380343
63380344
63380345
63380346
63380347
63380350
63380351
63380352
63380353
63380354
63380355
63380357
63380358
63380359
63380360
63380361
63380362
63380363
63380364
63380365
63380366
63380367
63380368
63380369
63380370
63380371
63380372
63380374
63380375
63380376
63380377
63380378
63380379
63380380
63380381
63380382
63380383
63380384
63380385
63380386
63380387
63380388
63380389
63380390
63380391
63380392
63380393
63380394
63380395
63380397
63380398
63380399
63380404
63380412
63380413
63380414
63380415
63380418
63380423
63380424
63380425
63380501
63380502
63380503
63380504
63380509
63380510
63390106
63390116
63390201
63390202
63390203
63390204
63390205
63390206
63390209
63390210
63390211
63390212
63390215
63390222
63390223
63390224
63390225
63390226
63390227
63390301
63390302
63390303
63390304
63390305
63390306
63390307
63390308
63390309
63390310
63400101
63400103
63400104
63400105
63400106
63400107
63400108
63400109
63400110
63400111
63400112
63400113
63400114
63400116
63400117
63400118
63400212
63400213
63400214
63400215
63400216
63400217
63400218
63400219
63400220
63400221
63400222
63400301
63400302
63400303
63400304
63400307
63400308
63400309
63400310
63400311
63400312
63400313
63400314
63400315
63400316
63400317
63400318
63400319
63400320
63400321
63400322
63400323
63400324
63400325
63400326
63400327
63400328
63400329
63400330
63400331
63400332
63400333
63400334
63400335
63400336
63400337
63400401
63400402
63400403
63400404
63400405
63400406
63400407
63400501
63400502
63400503
63400504
63400505
63400506
63400507
63400508
63400509
63400510
63400511
63400512
63400513
63400514
63400601
63400602
63400701
63400702
63400703
63400704
63400705
63400706
63400707
63400708
63400709
63400710
63400711
63400712
63400713
63400714
63400715
63400716
63400717
63400718
63400719
63400720
63400721
63400722
63400723
63400724
63400725
63400726
63400727
63400801
63400802
63400803
63400804
63400805
63400806
63400807
63400808
63400809
63400810
63400811
63400812
63400813
63410301
63410302
63410305
63410306
63410307
63410308
63410313
63410314
63410315
63410319
63410320
63410401
63410402
63410405
63410406
63410407
63410409
63410411
63410413
63410414
63410415
63410416
63410421
63410423
63410428
63410429
63410430
63410431
63410432
63410510
63410511
63410610
63410701
63410703
63410706
63410707
63410708
63410709
63410710
63410711
63410712
63410713
63410714
63410715
63410716
63410717
63410718
63410719
63410721
63411001
63411002
63411003
63420101
63420102
63420103
63420104
63420105
63420106
63420107
63420108
63420110
63420111
63420112
63420115
63420116
63420118
63420119
63420120
63420121
63420122
63420123
63420124
63420126
63420127
63420128
63420129
63420130
63420131
63420132
63420133
63420134
63420135
63420136
63420201
63420202
63420203
63420206
63420207
63420208
63420210
63420212
63420301
63420302
63420303
63420305
63420306
63420307
63420308
63420401
63420402
63420403
63420416
63420417
63420418
63420419
63420421
63420501
63420502
63420503
63420506
63420507
63420510
63420511
63420512
63420513
63420514
63420516
63420517
63420518
63420519
63420520
63420521
63420523
63420525
63420526
63420527
63420528
63420529
63420531
63420532
63420534
63420536
63420537
63420538
63420539
63420540
63420541
63420543
63420544
63420545
63420546
63420547
63420548
63420550
63420551
63420552
63420553
63420554
63420555
63420556
63420558
63420559
63420561
63430101
63430102
63430103
63430104
63430105
63430106
63430107
63430108
63430109
63430110
63430112
63430202
63430206
63430301
63430302
63430303
63430304
63430305
63430306
63430308
63430309
63430310
63430311
63430312
63430313
63430314
63430315
63430316
63430317
63430318
63430320
63430324
63430325
63430326
63430328
63430329
63430330
63430331
63430332
63430333
63430334
63430335
63430336
63430337
63430338
63430401
63430402
63430403
63430405
63430407
63430409
63430410
63430411
63430413
63430415
63430417
63430418
63430420
63430421
63430422
63430426
63430427
63430428
63430601
63430602
63430603
63430604
63430605
63430607
63430608
63430609
63430610
63430611
63430612
63430613
63430615
63430616
63430617
63430618
63430619
63430620
63430621
63430622
63430632
63430634
63430635
63430636
63430637
63430639
63430640
63430641
63430642
63430643
63430644
63430645
63430646
63430647
63430648
63430649
63430650
63430652
63430653
63430654
63430655
63430656
63430657
63430663
63430664
63430666
63430667
63430668
63430669
63430673
63430675
63430676
63430677
63430681
63430683
63430684
63430685
63430686
63430687
63430688
63430693
63430694
63430695
63430699
63430702
63430705
63430708
63430711
63430712
63430713
63430719
63430721
63430801
63430802
63440101
63440102
63440103
63440104
63440105
63440106
63440107
63440108
63440109
63440110
63440111
63440112
63440113
63440114
63440115
63440118
63440201
63440202
63440203
63440204
63440205
63440206
63440207
63440208
63440209
63440210
63440211
63440212
63440213
63440214
63440215
63440216
63440217
63440218
63440219
63440220
63440221
63440232
63440233
63440234
63440235
63440236
63440237
63440238
63440239
63440240
63440241
63440242
63440243
63440246
63440247
63440248
63440249
63440301
63440302
63440303
63440304
63440305
63440306
63440307
63440308
63440309
63440310
63440311
63440312
63440313
63440314
63440315
63440316
63440317
63440321
63440322
63440323
63440324
63440325
63440326
63440327
63440328
63440329
63440330
63440331
63440332
63440333
63440334
63440335
63440336
63440337
63440338
63440339
63440340
63440401
63440402
63440403
63440404
63440405
63440406
63440407
63440408
63440409
63440410
63440411
63440412
63440413
63440414
63440415
63440416
63440417
63440418
63440419
63440420
63440421
63440422
63440423
63440424
63440425
63440426
63440427
63440428
63440429
63440430
63440431
63440432
63440433
63440434
63440435
63440436
63440437
63440438
63440439
63440440
63440441
63440442
63440443
63440444
63440445
63440446
63440447
63440448
63440449
63440450
63440451
63440452
63440453
63440454
63440455
63440456
63440457
63440458
63440461
63440462
63440504
63440505
63440506
63440509
63440601
63440602
63440603
63440604
63440605
63440606
63440607
63440608
63440609
63440610
63440611
63440612
63440613
63440614
63440615
63440616
63440617
63440618
63440619
63440620
63440621
63440622
63440623
63440624
63440625
63440626
63440627
63440628
63440629
63440630
63440631
63440632
63440633
63440634
63440635
63440636
63440637
63440639
63440640
63440641
63440642
63440643
63440644
63440645
63440646
63440647
63440648
63440649
63440650
63440652
63440653
63440654
63440655
63440656
63440658
63440659
63440660
63440661
63440662
63440663
63440664
63440665
63440666
63440667
63440668
63440669
63440670
63440671
63440701
63440702
63440703
63440704
63440705
63440706
63440707
63440708
63440709
63440710
63440711
63440712
63441101
63449901
63450101
63450102
63450103
63450105
63450106
63450108
63450201
63450203
63450237
63450304
63450311
63450312
63450317
63450318
63450319
63450320
63450321
63450322
63450323
63450324
63450325
63450326
63450327
63450328
63450329
63450401
63450404
63450406
63450410
63450502
63450503
63450504
63450505
63450506
63450507
63450508
63450509
63450510
63450511
63450512
63450513
63450514
63450515
63450516
63450517
63450518
63450519
63450520
63450521
63450522
63450523
63450524
63450525
63450526
63450527
63450528
63450529
63450530
63450531
63450532
63450533
63450534
63450535
63450536
63450537
63450538
63450539
63450540
63450541
63450542
63450544
63450545
63450603
63450604
63450706
63450707
63450708
63450709
63450710
63450712
63450713
63450714
63450715
63450716
63450717
63450801
63450802
63450804
63450805
63450806
63450809
63450810
63450811
63450812
63450813
63450814
63450816
63450817
63450818
63450819
63450820
63450821
63450822
63450823
63450824
63450825
63450828
63450829
63450830
63450831
63450832
63450833
63450834
63450835
63450836
63450837
63450838
63450839
63450843
63450844
63450845
63450849
63450850
63450858
63450859
63450860
63450861
63450866
63450867
63450868
63450872
63450882
63450883
63450884
63450901
63450902
63451001
63460301
63460306
63460307
63460406
63460407
63460408
63460415
63460502
63460503
63460515
63460516
63460602
63460603
63460606
63460607
63460609
63460610
63460611
63460612
63460613
63460616
63460617
63460703
63460704
63460705
63460801
63460802
63460803
63460804
63460805
63460806
63460807
63460808
63460810
63460812
63460813
63460814
63461312
63461313
63461314
63461315
63461316
63461317
63461318
63461319
63461320
63461321
63461322
63461324
63461401
63461404
63461405
63461406
63461407
63461409
63461410
63461411
63461412
63461413
63461414
63461415
63461419
63461421
63461501
63461502
63461503
63461505
63461507
63461509
63461510
63461512
63461513
63461516
63461601
63461602
63461603
63461604
63461605
63461606
63461607
63461608
63461609
63461610
63461611
63461612
63461613
63461614
63461615
63461616
63461617
63461618
63461619
63461701
63461702
63461707
63461708
63461709
63461710
63461711
63461712
63461713
63461714
63461715
63461716
63461717
63461718
63461719
63461720
63461721
63461722
63461723
63461724
63461725
63461726
63461727
63461728
63461729
63461730
63461731
63461732
63461733
63461734
63461735
63461736
63461737
63461738
63461739
63461740
63461741
63461742
63461743
63461744
63461745
63461746
63461747
63461750
63461751
63461752
63461753
63461754
63461755
63461756
63461757
63461758
63461761
63461762
63461763
63461764
63461765
63461766
63461767
63461768
63461769
63461770
63461771
63461772
63461776
63461777
63461779
63461780
63461781
63461782
63461783
63461784
63461785
63461786
63461787
63461788
63461789
63461790
63461791
63461792
63461793
63461795
63461796
63461799
63461801
63461802
63461808
63461809
63461810
63461811
63461812
63461813
63461814
63461815
63461817
63461818
63461820
63461821
63461823
63461901
63462001
63462002
63462101
63462102
63470301
63470302
63470303
63470305
63470306
63470307
63470309
63470310
63470311
63470313
63470314
63470315
63470318
63470319
63470502
63470505
63470507
63470508
63470509
63470510
63470511
63470517
63470518
63470519
63470521
63470525
63470526
63470527
63470528
63470529
63470530
63470531
63470533
63470536
63470537
63470538
63470540
63470541
63470542
63470543
63470544
63470545
63470546
63470547
63470548
63470549
63470601
63470602
63470603
63470605
63470606
63470607
63470608
63470610
63470613
63470614
63470618
63470619
63470620
63470621
63470622
63470624
63470625
63470626
63470701
63470709
63470710
63470711
63470712
63480101
63480102
63480103
63480104
63480105
63480106
63480107
63480109
63480110
63480111
63480112
63480116
63480117
63480118
63480119
63480120
63480121
63480122
63480123
63480127
63480128
63480129
63480130
63480131
63480132
63480133
63480134
63480135
63480137
63480138
63480139
63480140
63480141
63480142
63480143
63480145
63480146
63480148
63480149
63490102
63490103
63490109
63490119
63490127
63490130
63490132
63490133
63490136
63490137
63490142
63490143
63490144
63490145
63490146
63490147
63490148
63490151
63490152
63490153
63490154
63490155
63490156
63490158
63490159
63490160
63490161
63490163
63490166
63490168
63490171
63490172
63490173
63490181
63490182
63490183
63490201
63490202
63490203
63490204
63490205
63490206
63490208
63490209
63490210
63490211
63490212
63490213
63490214
63490217
63490218
63500101
63500102
63500103
63500104
63500105
63500106
63500107
63500113
63500115
63500116
63500117
63500118
63500119
63500120
63500121
63500122
63500123
63500124
63500125
63500130
63500131
63500132
63500133
63500134
63500135
63500136
63500137
63500138
63500139
63500140
63500141
63500142
63500146
63500147
63500148
63500149
63500150
63500201
63500203
63500204
63500205
63500206
63500207
63500303
63500304
63500305
63500306
63500307
63500308
63500309
63500310
63500311
63500312
63500313
63500314
63500315
63500316
63500317
63500319
63500320
63500321
63500323
63500324
63500325
63500326
63500327
63500328
63500329
63500330
63500331
63500332
63500340
63500341
63500344
63500345
63500346
63500347
63500348
63500349
63500350
63500351
63500355
63500356
63500357
63500401
63500402
63500501
63500502
63500503
63500504
63500505
63500506
63500507
63510107
63510108
63510119
63510120
63510121
63510122
63510123
63510124
63510125
63510126
63510127
63510128
63510129
63510148
63510149
63510150
63510151
63510152
63510153
63510154
63510155
63510156
63510157
63510158
63510159
63510203
63510205
63510301
63510304
63510305
63510310
63510311
63510312
63510313
63510314
63510315
63510316
63510317
63510318
63510319
63510320
63510321
63510322
63510323
63510324
63510325
63510326
63510327
63510328
63510329
63510330
63510331
63510332
63510333
63510334
63510335
63510336
63510337
63510350
63510351
63510352
63510353
63510355
63510364
63510365
63510366
63510367
63510368
63510369
63510370
63510371
63510372
63510373
63510374
63510375
63510376
63510377
63510378
63510379
63510380
63510390
63510391
63510401
63510406
63510407
63510408
63510409
63510481
63510501
63510505
63510506
63510507
63510508
63510509
63510510
63510511
63510512
63510513
63510514
63510515
63510516
63510517
63510518
63510519
63510521
63510522
63510601
63510602
63510603
63510801
63510802
63510803
63510804
63510805
63510806
63510807
63510808
63510809
63510810
63510811
63510812
63510813
63510814
63510815
63510816
63510817
63510818
63510819
63510820
63510821
63510822
63510823
63510824
63510825
63510826
63510827
63510828
63510829
63510830
63510831
63510832
63510833
63510834
63510835
63510836
63510837
63510846
63510847
63510848
63510849
63510850
63510851
63510852
63510855
63510856
63510857
63510858
63510859
63510860
63510861
63510863
63510864
63510865
63510866
63510867
63510868
63510869
63510870
63510871
63510872
63510873
63510874
63510875
63510876
63510877
63510878
63510879
63510880
63510881
63510882
63510883
63510884
63510885
63510886
63510887
63510888
63510889
63510890
63510891
63510892
63510893
63510894
63510895
63510896
63510897
63510898
63510899
63510901
63510925
63510937
63510938
63510939
63510940
63510941
63510942
63510943
63510944
63510945
63510946
63510947
63510948
63510949
63510950
63510951
63510952
63510953
63510956
63510957
63510958
63510959
63510960
63510961
63510962
63510963
63510964
63510965
63510966
63510967
63510968
63510969
63510970
63510971
63510972
63510973
63510974
63510975
63510977
63510979
63510980
63510981
63510982
63510983
63510984
63510985
63510986
63510987
63510989
63510990
63510992
63510993
63510994
63511001
63511002
63511003
63511004
63511005
63511006
63511007
63511008
63511009
63511010
63511011
63511012
63511013
63511014
63511015
63511016
63511020
63511021
63511022
63511023
63511024
63511028
63511029
63511030
63511031
63511032
63511033
63511034
63511035
63511036
63511037
63511039
63511040
63511041
63511042
63511043
63511044
63511045
63511046
63511047
63511050
63511051
63511052
63511053
63511063
63511064
63511065
63511066
63511067
63511068
63511069
63511070
63511071
63511072
63511231
63511232
63511233
63511234
63511235
63511236
63511237
63511238
63511239
63511243
63511269
63511270
63511271
63511273
63511274
63511275
63511280
63511281
63511282
63511283
63511284
63511286
63511289
63511291
63511293
63511296
63511297
63511298
63511299
63511347
63511348
63511349
63511370
63511371
63511372
63511373
63511374
63511375
63511380
63520101
63520201
63520303
63520402
63520406
63520407
63520408
63520409
63520410
63520411
63520413
63520414
63520501
63520502
63530101
63530102
63530103
63530104
63530105
63530107
63530108
63530109
63530110
63530111
63530112
63530113
63530114
63530115
63530117
63530118
63530119
63530120
63530121
63530122
63530123
63530124
63530125
63530126
63530127
63530128
63530131
63540101
63540102
63540103
63540105
63540106
63550101
63550102
63550201
63550301
63550302
63550303
63550304
63550305
63550306
63550307
63559901
63559902
63559903
63559904
63559905
63559906
63559908
63559909
63559910
63559911
63559912
63559913
63559914
63559915
63559916
63559917
63559920
63559921
63559923
63559924
63559925
63559926
63559927
63559928
63559929
63559930
63559931
63559932
63559933
63559935
63559939
63559941
63559942
63559944
63559945
63559946
63559947
63559948
63559949
63559950
63559951
63559952
63559953
63559954
63559967
63559969
63559970
63559971
63559972
63559973
63559974
63559975
63559976
63559977
63559978
63559979
63559980
63559981
63559982
63559983
63559984
63559985
63559986
63559987
63559988
63559989
63559990
63559991
63559992
63559993
63559994
63559995
63559996
63559997
63559998
63559999
63560101
63560102
63560103
63560104
63560105
63560106
63560107
63560108
63560109
63560110
63560111
63560112
63560113
63560114
63560115
63560116
63560117
63560118
63560119
63560120
63560121
63560123
63560125
63560128
63560129
63560130
63560131
63560132
63560133
63560134
63560135
63560136
63560137
63560138
63560139
63560140
63560141
63560142
63560143
63560144
63560150
63560151
63560154
63580101
63580102
63580103
63580104
63580105
63580106
63580107
63580108
63580109
63580110
63580111
63580112
63580113
63580114
63580115
63580116
63580117
63580118
63580119
63580120
63580121
63580122
63580123
63580124
63580125
63580126
63580127
63580128
63580129
63580130
63580131
63580132
63580133
63580134
63580135
63580136
63580137
63580138
63580139
63580140
63580141
63580142
63580143
63580144
63580145
63580146
63580147
63580148
63580149
63580150
63580151
63580152
63580154
63580155
63580156
63580157
63580158
63580159
63580160
63580161
63580162
63580163
63580164
63580165
63580166
63580167
63580170
63580171
63580172
63580173
63580177
63580178
63580179
63580180
63580181
63580182
63580183
63580184
63580185
63580186
63580187
63580188
63580189
63580190
63580191
63580194
63580195
63580196
63580197
63580198
63580199
63580202
63580203
63580204
63580205
63580206
63580207
63590101
63590102
63590103
63590104
63590105
63590106
63590107
63590108
63590109
63590110
63590111
63590112
63590113
63590114
63590119
63590120
63590121
63590122
63590123
63590124
63590125
63590126
63590127
63590128
63590129
63590130
63590131
63590132
63590133
63590134
63590135
63590136
63590137
63590138
63590139
63590140
63590141
63590142
63590143
63590144
63590145
63590146
63590147
63590148
63590149
63590150
63590151
63590152
63590153
63590154
63590155
63590156
63590157
63590158
63590159
63590160
63590161
63590162
63590163
63590164
63590165
63590166
63590167
63590168
63590169
63590170
63590171
63590172
63590173
63590174
63590175
63590176
63590177
63590178
63590179
63590180
63590181
63590182
63590183
63590184
63590185
63590186
63590187
63590188
63590189
63590190
63590191
63590192
63590193
63590195
63590197
63590199
63590201
63590202
63590203
63590204
63590205
63590206
63590207
63600101
63620101
63620102
63620103
63620104
63620105
63620106
63620107
63620108
63620109
63620110
63620111
63620116
63620117
63620118
63620119
63630101
63630102
63640101
63640103
63650101
63660101
63670101
63990101
63990102
63990103
64010101
64010102
64010103
64010104
64010105
64010106
64010107
64010201
64010713
64020101
64020102
64030101
64030102
64040101
64040102
64050101
64050102
64060101
64060102
64060103
64060104
64060105
64070101
64070102
64070103
64070104
64070106
64070107
64070108
64070110
64070111
64070112
64070113
64070114
64070115
64070118
64070201
64070202
64080101
64080102
64080103
64080104
64090101
64100101
64100102
64100103
64100104
64100105
64100106
64100107
64100108
64100109
64100110
64100111
64100112
64100113
64100114
64100115
64100116
64100117
64100201
64100202
64100203
64100204
64100205
64100206
64100207
64100208
64100209
64100210
64100211
64100212
64100213
64100214
64100215
64100216
64100217
64100218
64100219
64100220
64100221
64100222
64100223
64100224
64100225
64100226
64100227
64100228
64100229
64100230
64100231
64100232
64100233
64100234
64100235
64100236
64100237
64100238
64100239
64100240
64100241
64100242
64100243
64100244
64100245
64100246
64100247
64100248
64100249
64100250
64100252
64100253
64100254
64100255
64100256
64100257
64100258
64100259
64100260
64100261
64100262
64100263
64100264
64100265
64100266
64100267
64100268
64100269
64100270
64100271
64100272
64100275
64100276
64100277
64100286
64100287
64100301
64100302
64100303
64100304
64100305
64100306
64100307
64100308
64100309
64100310
64100311
64100312
64100313
64100314
64100315
64100317
64100318
64100319
64100320
64100321
64100322
64100323
64100324
64100326
64100327
64100328
64100329
64100330
64100331
64100332
64100333
64100334
64100335
64100336
64100337
64100338
64100339
64100340
64100341
64100342
64100343
64100344
64100345
64100346
64100347
64100348
64100349
64100350
64100354
64100355
64100356
64100357
64100358
64100359
64100360
64100361
64100363
64100364
64100365
64100366
64100368
64100369
64100372
64100379
64100380
64100381
64100382
64100383
64100384
64100385
64100386
64100391
64100392
64100415
64110101
64110102
64110103
64110112
64110117
64110201
64110202
64110203
64110204
64110205
64110207
64110208
64110209
64110210
64110211
64110212
64110213
64110214
64110215
64110216
64110301
64110302
64110303
64110304
64110305
64110306
64110307
64110308
64110309
64110310
64110311
64110312
64110401
64110402
64110403
64110404
64110405
64110406
64110407
64110408
64110409
64110410
64110413
64110414
64110502
64110601
64110701
64110702
64110703
64110705
64110706
64110707
64110708
64110709
64110710
64110711
64110712
64110713
64110714
64110715
64110717
64110718
64110801
64110802
64110901
64110902
64110903
64110904
64110905
64111001
64111002
64120101
64130101
64130102
64130103
64140101
64150101
64150102
64150103
64150104
64150105
64150106
64150107
64150108
64150109
64150110
64150111
64150112
64150113
64150114
64150115
64150116
64150117
64150118
64150119
64150120
64150121
64150122
64150123
64150124
64150201
64150202
64150203
64150204
64150205
64150301
64150302
64150401
64150404
64150405
64150406
64150407
64150408
64150409
64150502
64150503
64150504
64150601
64150602
64160101
64160102
64160103
64160104
64160105
64160107
64160108
64160110
64160112
64160113
64160114
64160115
64160116
64160117
64160118
64160119
64160120
64160121
64160122
64160201
64160202
64170101
64170102
64170103
64180101
64180102
64180103
64180104
64180105
64180106
64180107
64180108
64180109
64180110
64180111
64180112
64180113
64180114
64180115
64180116
64180117
64180201
64180202
64180203
64180204
64180206
64180207
64180208
64180209
64180210
64180211
64180212
64180213
64180214
64180301
64180302
64180303
64180304
64180305
64180307
64180308
64180309
64180310
64180311
64180312
64180313
64180314
64180315
64180319
64180320
64180321
64180322
64180323
64190101
64200101
64200103
64200104
64200105
64200106
64200107
64210101
64210102
64210103
64210104
64210105
64220101
64220102
64220103
64220104
64220105
64220106
64220107
64220108
64220109
64220110
64220111
64220112
64220114
64220125
64220126
64220127
64230101
64240101
64240102
64240103
64240104
64240105
64250101
64400505
66010101
66010102
66010103
66010106
66010107
66010108
66010109
66010110
66010111
66010113
66010201
67010101
67030101
67050101
67060101
67070101
67080101
68010101
68010103
68010104
68010202
68010301
68020102
68030201
68030301
68030401
68030504
68030505
68040101
68040103
68040402
68040501
68050101
68050102
68050103
68050104
68050105
68050106
68050107
68060101
68090101
68090102
68090103
68090104
68090105
68090106
68090201
68090301
68100101
68100102
68100103
68100104
68110101
68120101
68120102
68140103
70010101
70010102
73010101
73010201
73020101
73020103
73020104
73020105
73020106
73020107
73020108
73020109
73020110
73020111
73020201
73020301
73020401
73020402
73020501
73020502
73020503
73020601
73030103
73030104
73030201
73030301
73030401
73030501
73040101
73040102
73040201
73040202
73040301
73040302
73040402
73040403
73050101
73060101
73060201
73060301
73060501
73070101
73070201
73070301
73070401
73070402
73070501
73070601
73070701
73070702
73070703
73070704
73090101
73090102
73090103
73090104
73090105
73090106
73090108
73090109
73090110
73090201
73090202
73090203
73090204
73100101
73100102
73100103
73100104
73100105
73100106
73100107
73100201
73110101
73120101
73130101
73140101
73140102
73140103
73140104
73140105
73140106
73140107
73140108
73140109
73140110
73140111
73140112
73140113
73140114
73140115
73140116
73140117
73140118
73140201
73150101
73150102
73150103
73150104
73150105
73150106
73150107
73150108
73150109
73160101
74010101
รายการ
กระดาษคาร์บอน                 20x33 ซม. (1:100 แผ่น)
กระดาษตราครุฑ A 4 (1:420 แผ่น)(ยกเลิก)
                                ้
กระดาษบันทึกข ้อความเล็ก(A5 มีเสน) ขนาด 14.7x21 ซม. (1:400 แผ่น)
(ยกเลิก)กระดาษบันทึกข ้อความใหญ่ A 4 (1:420 แผ่น)
กระดาษโปสเตอร์ 2 หน ้า                 (70x50 ซม.)
กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (1:500แผ่น)
(ยกเลิก) กระดาษไข ขนาด 47x24 ซม. (1:48 แผ่น)
กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม พับ 4
(ยกเลิก) กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม A4 (1:500 แผ่น)
(ยกเลิก) กระดาษคําตอบสําหรับเครือง OMR            ่
กรอบกระดาษ                 ขนาด 26x35 ซม. (1:100 แผ่น)(ยกเลิก)
           ่
กล่องใสแฟ้ ม กว ้าง 4" สูง 12" 1 ชอง                ่
กาวนํ้ า (ขนาด 5 ออนซ)               ์
กาวลาเท็กซ ์               ( 16 oz.)
กาวยูฮู 40 กรัม
กรรไกรตัดกระดาษ ขนาด 7 นิว                ้
คัทเตอร์เล็ก ชนิดเหล็ก
คัทเตอร์ใหญ่ ( 1x6 นิว)            ้
ซองนํ้ าตาล ขนาด C4 (1:50ซอง)
ซองจดหมาย                 AIR MAIL แบบ DL-80 (1:50ซอง)
ซองจดหมายส             ้         ี
                ัน ขนาด ซ.6-80 แกรม (1:50ซอง)
ซองจดหมายสขาวยาว         ี          DL-80 แกรม (1:50ซอง)
ซองพลาสติกใสสไลด์(1:100แผ่น)     ่
ซองครุฑนํ้ าตาล ขนาด C4 (1:50 ซอง) (ยกเลิก)
ซองนํ้ าตาล ขนาด C5 (1:50 ซอง)
ซองนํ้ าตาล ขนาด 11"X16" (1:50)
ซองครุฑนํ้ าตาล ขนาด C4 ขยายข ้าง (1:50ซอง)ยกเลิก
ซองนํ้ าตาล ขนาด 11"X16" ขยายข ้าง (1:50ซอง)
ซองนํ้ าตาล ขนาด C4 ขยายข ้าง (1:50ซอง)
        ์
ซองฟิ ลมเล็ก ขนาด 15.5x12 ซม.
         ์
ซองฟิ ลมกลาง ขนาด 33x17 ซม.
          ์
ซองฟิ ลมใหญ่ ขนาด 40x33 ซม.
เช    ือกกลุม    ่
ดินสอดํา แบบ HB (1:12 แท่ง)
ดินสอส ี (1:12แท่ง)
ดินสอเขียนแก ้ว
      ้
ไสดินสอ-ใหญ่ ขนาด 6001.261 (1:12 อัน)
       ้
ไสดินสอ-เล็ก 2B 0.5 (1:12 อัน)
ตะแกรงใสเอกสาร NO.400     ่
ถาดบรรจุสไลด์ชนิด 80 ภาพ (ยกเลิก)
เทปกระดาษกาวย่น ขนาด 18 มม.x25 หลา
                      ี
เทปกระดาษกาวสนํ้าตาลใหญ่ไม่ใชนํ้ า ขนาด 2" ยาว 30 เมตร      ้
              ั
เทปหุ ้มสนหนั งสอ "2" ยาว 25 หลา    ื
เทปโฟมกาว 2 หน ้า ขนาด 24 มม.x5 ม.
อินเด็กซเทป (1: 5 แผ่น)  ์
 ่
ทีป๊ ั มวันที่ NO.1010
  ่
ทีเจาะกระดาษ
   ่
ทีเย็บกระดาษ-เล็ก HD-10
    ่
ทีเหลาดินสอ A-5
  ่
ทีแกะลวดเย็บกระดาษชนิดก ้ามปู เบอร์ 2205
   ่
ทีแขวนตรายาง แบบ 2 ชน 18 ชอง     ั้    ่
       ่
แท่นใสสก๊อตเทป NO.25
แท่นแสตมป์ NO.2 (สแดง)     ี
แท่นแสตมป์ No.2 (สนํ้าเงิน)  ี
(ยกเลิก)นํ้ ายาลบกระดาษไข          28 ml.
นํ้ ายาลบคําผิด ZLC 1-W
ใบมีดคัตเตอร์-เล็ก ขนาด 8x1 ซม. (ซม.)
ใบมีดคัตเตอร์-ใหญ่ ขนาด 10x2 ซม. (1:6 ใบ)
ปากกาเขียน White-Boards แบบ WBMK-M
ปากกาเขียนแผ่นใส D-2070 (1:4 ด ้าม)
ปากกาเขียนไข (ยกเลิก)
ปากกาเมจิกArt Line700เล็ก EK 700
ปากกาเมจิก ART LINE ใหญ่ EK-70
ปากกาเมจิก HORSE
                 ี
ไปรษณียบัตรชนิด ไม่มข ้อความ(1:200ใบ)
(ยกเลิก) ไปรษณียบัตร ป.1(1:200ใบ)
บัตรพัสดุ      (1:200 แผ่น)
บัตรประจําตัวคนไข ้เล็ก
    ่
ใบสง x-ray (1:500แผ่น)
แปรงลบกระดานขาว ขนาด 4.5x12.5 ซม.
ใบนัดผู ้ป่ วย
ใบรายงานรักษาทางทันตกรรม 9x11" ชนิด 2 ชน (1:1000แผ่น)ั้
ไปรษณียบัตร ป.2(1:200ใบ)(ยกเลิก)
ป้ ายติดผนึกมีกาวในตัว ขนาด A5 13x38 mm.(1:840ชน)    ิ้
           ี
ผ ้าหมึกพิมพ์ดด NO.587618
            ี
ผ ้าหมึกพิมพ์ดดไฟฟ้ าแบบBT200
             ี
ผ ้าหมึกพิมพ์ดดไฟฟ้ าแบบES100
แผ่นรองเขียนไข ขนาด 23x35 ซม.(ยกเลิก)
พลาสติกแผ่นใส ขนาด A 4(1:100แผ่น)
แฟ้ มปกอ่อน แบบ 300 แกรม (1:25 แฟ้ ม)
แฟ้ มแขวน แบบ 905 แกรม (1:50 แฟ้ ม)
แฟ้ มมีอนเด็กซ ์ิ      แบบ 300 แกรม (1:25 แฟ้ ม)
แฟ้ มเจาะเล็กNO.334- A5(1:6 แฟ้ ม)
แฟ้ มปกแข็งกลาง-เจาะ NO.210 P/F (1:6 แฟ้ ม)
แฟ้ มปกแข็งกลาง-หนีบ NO.590 P/F (1:6แฟ้ ม)
      ่
แฟ้ มใสสไลด์ (1:6 แฟ้ ม)
แฟ้ มปกแข็งใหญ่-เจาะ ตราชาง 120 เอฟ    ้
         ั้
ไม ้บรรทัดสน ขนาด 12 นิว       ้
ไม ้บรรทัดยาว ขนาด 18 นิว        ้
ยางลบดินสอ 526 B 40
ยางลบหมึก-กลม BE 20
(ยกเลิก) ยางลบหมึกเหลียม BR 40   ่
ลวดเย็บกระดาษ No.10 (1:1000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษใหญ่ NO.35 (1:1000 ตัว)
     ี
ลวดเสยบกระดาษ No.1 (1:50 ตัว)
คลิปหนีบกระดาษขนาด-เล็ก NO.112 (1:12ตัว)
คลิปหนีบกระดาษขนาด-กลาง NO.109 (1:12ตัว)
คลิปหนีบกระดาษขนาด-ใหญ่ NO.108 (1:12ตัว)
คลิปหนีบกระดาษ NO.110 (1:12 ตัว)
เป็ ก NO.2 (กล่องละ 100 ตัว)
      ี
เหล็กเสยบกระดาษ NO.082
สก๊อตเทป-ใส 1/2"x72 หลา
         ่  ้
สก๊อตเทป-ขุน(3/4 นิว x 8.33 หลา)
สมุดปกอ่อน ขนาด 160x235 มม.(40 แผ่น)
สมุดปกแข็งเล็ก ขนาด 165x240 มม. (100 แผ่น)
สมุดปกแข็งกลาง ขนาด 210x340 มม. (130 แผ่น)
สมุดปกแข็งใหญ่ ขนาด 25 ซม.x36ซม.60 แกรม (132 แผ่น)
       ั่
สมุดใบสงยา (100 แผ่น)
    ่ทป๊ ั มตัวเลข ขนาด 1 oz.
หมึกใส ี่
     ่
หมึกใสแท่นแสตมป์ ขนาด 28 cc.
                     ั้
ใบรายงานรักษาทางทันตกรรม 9x11" ชนิด 3 ชน (1:1000แผ่น)
หนังส ือ Requirement Oper(ยกเลิก)
Operative Section Op 1
Operative Section Op 2
Operative Section Op 3
Endodontics Section Endo 1
Endodontics Section Endo 2
Endodontics Section Endo 3
Endodontics Section Endo 4
Endodontics Section Endo 5
Endodontics Section Endo 6
CENTIFUGAL SWITCH MOTOR(ยกเลิก)
LUNA-VUE SWITCH ก ้านยาว (ยกเลิก)
MAIN SWITCH ของ UNIT(ยกเลิก)
MICRO SWITCH สําหรับ HANDPIECE HOLDER(ยกเลิก)
MT. MICRO SW. FOR FOOT SW. CONTROL ใหญ่(ยกเลิก)
MT.MICRO SW. FOR FOOT SW. CONTROL เล็ก(ยกเลิก)
PRINT CURCUIT BOARD ของ AIROTOR(ยกเลิก)
PRINT BOARD ของ AUTOMATIC CUP FILTER(ยกเลิก)
PILOT LAMP GRACE 4(ยกเลิก)
RELAY SWITCH SUCTION(ยกเลิก)
RE-O STAL ของ FOOT SWITCH 300 โอม(ยกเลิก)
RE-O STAL ของ SWITCH 300 โอม
RELAY SWITCH FOR TR-AT(ยกเลิก)
SOLINOID VALUE(ยกเลิก)
              ้    ่
SOCKET LUNA VUE LAMP(ใชกับหลอดสองปาก)(ยกเลิก)
        ่         ั้
SWITCH สองปาก LUNA VUE (ก ้านสน)(ยกเลิก)
SWITCH ของ MOTOR CHAIN(ยกเลิก)
SWITCH MOTOR CHAIN MERMAID(ดํา-แดง)(ยกเลิก)
TIMISTER ของ MT. (ยกเลิก)
ขดลวด SOLINOID VALUE DC.24 V.(ยกเลิก)
ขดลวด SOLINOID VALUE (ยกเลิก)
AT. MICOR SWITCH FOR FOOT SWITCH CONTROL(ยกเลิก)
POWER TRANSPORMER GRACE 4
แผ่น FILTER กรองนํ้ า (ยกเลิก)
MNIT WATER EITTER ASSEMBLY(ยกเลิก)
AIR REGULATOR VANIT(ยกเลิก)
AIR COMPRESSER GRAGE
AIR RELEASE VALUE VANIT(ยกเลิก)
ท่อลม VANIT(ยกเลิก)
ท่อชุด DRAIN ลม AIR COMPRESS(ยกเลิก)
  ่        ื้
ทีกรองความชน COTTON FILTER(ยกเลิก)
PLASTIC BLOW AIR FILTER(ยกเลิก)
SALIVA EJECTOR TIP HOLDER(ยกเลิก)
สาย SUCTION MERMAID(ยกเลิก)
สายดูดนํ้ าลาย SALIVA(ยกเลิก)
EJECTOR VALUE KNOB(ยกเลิก)
สาย HIGH POWER SUCTION SPACLINE(ยเกเลิก)
PLASTIC LOCK(ยกเลิก)
PLASTIC BALL(ยกเลิก)
        ่     ่
TANKใสนํ้ามันเครือง AIR COMP.(ยกเลิก)
VALUE เปิ ดนํ้ ามัน PUMP CHAIN(ยกเลิก)
สาย MICRO MOTOR MERMAID(ยกเลิก)
สาย 3-WAY SPACLINE(ยกเลิก)
สาย AIROTOR VANIT(ยกเลิก)
สาย MICRO MOTOR VANIT(ยกเลิก)
สาย AIROTOR SPACLINE(ยกเลิก)
สาย AIROTOR GRACE IV(ยกเลิก)
สาย 3-WAY VANIT(ยกเลิก)
   ่
ทีแขวน MICRO MOTOR(ยกเลิก)
    ่
ทีแขวน 3-WAY SYRING(ยกเลิก)
     ่
ทีแขวน AIROTOR(ยกเลิก)
      ่ ู
ทีดระดับนนํ้ ามัน AIR COMPRESSORE HI-BOW(ยกเลิก)
ปลอกโลหะ ARM SPACLINE(ยกเลิก)
         ่
ท่อนํ้ ามันเครืองGRACE IV(ยกเลิก)
             ่
ฝาจุกเติมนํ้ าเครือง AIR COMPRESSURE(ยกเลิก)
PLASTIC CHUCK
            ้
ADPTOR (A) ใชกับสาย AIROTOR GRAGE(ยกเลิก)
ADAPTOR (B)(ยกเลิก)
BEARING STOPPER(ยกเลิก)
CAP AIROTOR (PLASTIC)
O-RING 0.75 mm.(ยกเลิก)
O-RING 0.90 mm.(ยกเลิก)
O-RING AND RUBBER RING(ยกเลิก)
       ่
ทีถอดเบอร์ BUR PUSHER(ยกเลิก)
CAP AIROTOR (CHUCK-เหล็ก)
BALL BEARING MT.ใหญ่(ยกเลิก)
BALL BEARING MT.เล็ก(ยกเลิก)
CLUTH WITH PIN MT. (ขาว)(ยกเลิก)
CLUTCH MT. นํ้ าตาล
CARBON BRUSH(ยกเลิก)
CONNECTING SHEATH MT.(ยกเลิก)
SPRING CATCH(ยกเลิก)
 ้
ขัวเกลียวสาย MT.(ยกเลิก)
PIN ของ MICROMOTOR (CARBON PIN LOCK)(ยกเลิก)
LEVER SHAFT 3-WAY(ยกเลิก)
LEVER STOPPER 3-WAY(ยกเลิก)
METAL BALL 3-WAY(ยกเลิก)
VALUE CORE FOR W.S.9(ยกเลิก)
VALUE BODY 3-WAY W.S.9(ยกเลิก)
VALUE BODY 3-WAY W.S.9 (ยาว)(ยกเลิก)
3-WAY SYRINGE NOZZLE(ยกเลิก)
3-WAY SYRINGE NOZZLE BASE(ยกเลิก)
3-WAY SYRINGE LEVER WATER(ยกเลิก)
3-WAY SYRING LEVER AIR(ยกเลิก)
อะไหล่ของ 3-WAY SYRINGE(ยกเลิก)
BALL BEARING ST.(ยกเลิก)
CAP STRAIGTH HANDPIECE(ยกเลิก)
ที่ LOCK ของ STRAGHT HANDPIECE(ยกเลิก)
BUR LATCH(ยกเลิก)
BRACKET SCREW(ยกเลิก)
CALLAR RETAINER(ยกเลิก)
     ่
CAP CA รุน B(ยกเลิก)
DUST PROOF SHAFT SHORT(ยกเลิก)
DUST PROOF SHAFT LONG(ยกเลิก)
GEAR 9 ฟั น(ยกเลิก)
GEAR 10 ฟั น(ยกเลิก)
       ่
HEAD CA. รุน B(ยกเลิก)
HEAD JOINT 3-4(ยกเลิก)
HEAD ASSENBLE 2-3(ยกเลิก)
HEAD ASSEMBLY 4(ยกเฃิก)
HEAD JOINT 1-2(ยกเลิก)
METAL WASHER(ยกเลิก)
MICRO SCREW(ยเลิก)
              ่
REAR SHAFT 10 ฟั นรุน2-3(ยกเลิก)
ROTOR CAP POLISHING 9 ฟั น(ยกเลิก)
         ่
ROTOR CAP รุน 2-3(ยกเลิก)
          ่
ROTOR CAP รุน B NEW TYPE(ยกเลิก)
ROTOR CAP TEETH 10 ฟั น
           ่
ROTOR CAP รุน 4(ยกเลิก)
ROTOR N+H ไม่มลกปื น  ี ู
REAR SHAPT 4(ยกเลิก)
        ่
SET SCREW รุน B (น๊อตยึดก ้าน)(ยกเลิก)
SHAFT GEAR CT-I(ยกเลิก)
SHAFT GEAR II-III(ยกเลิก)
SET SCREW ธรรมดา(ยกเลิก)
TEFLON WASHER(ยกเลิก)
ปลอกท ้าย CONTRA KAVO(ยกเลิก)
F G CAP(ยกเลิก)
Contra Spray (C.S Spray 560 ml.)
Spray Kavo Quatro Care ขนาด 500 ml.
ALL AIR SPRAY(ยกเลิก)
O-RING หัวขูดหินปูน(ยกเลิก)
ล ้อ HANDPIECE(ยกเลิก)
แปรงถ่าน MOTOR เล็ก
แปรงถ่าน MOTOR ใหญ่
ฐานรองแผ่นตัด PLASTER(ยกเลิก)
      ่
ลูกยางเครืองวัดความดัน(ยกเลิก)
               ้
ENGINE BELT (8ฟุต 4 นิว)(ยกเลิก)
ENGINE BELT (9 ฟุต 8 นิว)(ยกเลิก)                  ้
ENGINE BELT (9 ฟุต 2 นิว)(ยกเลิก)                   ้
          ่
กระจกสองหน ้าแบบมีด ้ามถือ
กระดาษชําระ
ยกเลิก กะละมังพลาสติก เสนผ่าศูนย์กลาง 38 ซม.                   ้
กระดาษชําระจัมโบ ้โรล (กระดาษคิมซอฟ JRT 1ชน 620 ม.)                        ั้
ยกเลิก กล่องใส                   ่สบู่ ขนาด 11.5x8.5x5 ซม.
ยกเลิก                    ขันพลาสติก เสนผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. ้
แก ้วพลาสติก ใชแล ้วทิง ขนาด 6 ออนซ ์ (1:2000 ใบ)   ้      ้
ถุงพลาสติก 3x5 นิว                    ้
ถุงพลาสติก 5x7 นิว                     ้
ถุงพลาสติก 14x20 นิว                      ้
ถุงขยะส        ีดํา ขนาด 24"x28"
ถุงขยะสแดง ขนาด 24"x28" ี
ถุงขยะสดํา ขนาด 30"x40"  ี
ยกเลิก ถุงขยะสเขียว ขนาด 26"x26" สําหรับขยะแห ้ง   ี
  ่
ทีโกยผงชนิดพลาสติก (อย่างหนา)
ถังนํ้ าพลาสติก (ชนิดไม่มฝา ขนาด 5 1/2 gal.)                ี
ตะกร ้าทิงผง เส    ้              ้นผ่าศูนย์กลาง 13"
นํ้ ายาขัดพืน ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร  ้
นํ้ ายาเคลือบพืน ขนาด 3.785 ลิตร        ้
ยกเลิก นํ้ ายาดับกลิน (1000 ซซ)               ่            ี ี
นํ้ ายาล ้างห ้องนํ้ า ขนาด 900 มล.
นํ้ ายาเช็ดกระจก ขนาด 270 มล.
นํ้ ายาล ้างจาน ขนาด 600 มล.
ก ้อนดับกลิน ขนาด 80 กรัม         ่
ยกเลิก วิม ขนาด 600 กรัม
ยกเลิก แปรงด ้ามถือ (ชนิดพลาสติก)
    ผ ้าเช็ดเครืองมือขนาด 12x12นิว(สขาว)  ่                    ้ ี
       ิ
ผ ้าลินน หน ้ากว ้าง 36"
        ื้
ผ ้าถูพน ขนาด 62"x42"
ผ ้าเช็ดมือ ขนาด 15"x30"
ผ ้าเช็ดเครืองมือ ขนาด 15x30 นิว (สขาว)
                 ่                            ้  ี
ผ ้าม๊อบถูพน ขนาดกว ้าง 12 นิว     ื้                     ้
ผงซักฟอก (บรรจุ 1000 กรัม)
(ยกเลิก) พรมเช็ดเท ้า ขนาด 16x27 นิว                            ้
ฟองนํ้ า+สก๊อตซ                  ์ไบรต์ ขนาด 3x4x1 1/4 นิว          ้
(ยกเลิก) ไม ้ขีดไฟ
ไม ้ปั ดขนไก่ ขนาด 24นิว                         ้
ไม ้กวาดดอกหญ ้า
ไม ้กวาดทางมะพร ้าว
                   ื้
ไม ้ม๊อบถูพน แบบอลูมเนียม ขนาดกว ้าง 12 นิว           ิ                ้
   ่ ู
ทีสบนํ้ าพลาสติก แบบ A10-5.42 มล.
ลูกยางปั๊ มนํ้ า แบบด ้ามไม ้
สบู่              ขนาด 60 กรัม
สก๊อตไบร์ท ขนาด 4x6 นิว                           ้
      ิ
อลูมเนียมฟอยด์ ขนาด 7.62 ม. x 30.4 ซม.
         ์
แผ่นฟิ ลมถนอมอาหาร ขนาด 30 ซม.x30ม.
              ้
ก๊อกนํ้ าขึนจากอ่าง แบบธรรมดา(ยกเลิก)
ก๊อกนํ้ าขึนจากอ่าง แบบหางปลา ้
ก๊อกนํ้ าแบบโค ้ง
ก๊อกนํ้ าลักษณะบอลล์วาวล์
ก๊อกนํ้ าออกผนัง แบบธรรมดา
ก๊อกนํ้ าออกผนัง แบบหางปลา
หัวก๊อกทองเหลือง(ยกเลิก)
   ่ ุ
ทีอดก๊อกนํ้ า 1/2 นิว(ยกเลิก)            ้
บอลล์วาวล                4 หุน ก ้านสน             ั้
บอลล์วาวล                4 หุน ก ้านยาว
ชาร์ฟก ้นอ่างล ้างมือ
ท่อนํ้ าล ้นอ่างล ้างมือ
    ่
ทีกรองผงอ่างล ้างมือ
ยางทีปิดอ่างนํ้ า  ่
สะดืออ่าง
สายยางท่อนํ้ าล ้นอ่างล ้างมือ(ยกเลิก)
แหวนรองวาวล์อางนํ้ า           ่
ท่อนํ้ าดีสายพลาสติก(ยกเลิก)
ท่อนํ้ าดีสายโลหะ 12 นิว                      ้
ท่อนํ้ าดีสายโลหะ 14 นิว                       ้
ท่อนํ้ าดีสายโลหะ 16 นิว                        ้
ชุดชกโครกทองเหลือง ั
ลูกยางปิ ด-เปิ ดถังนํ้ าชกโครก(ยกเลิก)           ั
ฝาครอบโถส            ้วม
หูยดฝาโถสวมพลาสติก(ยกเลิก)
     ึ           ้
อะไหล่ชกโครก(ยกเลิก)  ั
ขัวลูกลอยชกโครก
  ้            ั
หูยดราวแขวนผ ้าเช็ดมือ
      ึ
ข ้องอ 1/2 นิว(ยกเลิก)       ้
ข ้องอ 1 นิว(ยกเลิก)    ้
ข ้องอ 1 1/2 นิว(ยกเลิก)       ้
ข ้องอเกลียวนอก-ใน(ยกเลิก)
ข ้ออุดตัวผู ้เหล็ก 1/2 นิว(ยกเลิก)                ้
ข ้ออุดตัวเมียเหล็ก 1/2 นิว(ยกเลิก)                     ้
ข ้ออุอตัวเมียเหล็ก 3/4 นิว(ยกเลิก)                    ้
นิปเปิ้ นเหล็ก 1/2 นิว(ยกเลิก)             ้
นิปเปิ้ นเหล็ก 1 นิว              ้
นิปเปิ้ นเหล็ก 1 1/2 นิว                    ้
       ่
ยูเนียนเหล็ก 1/2 นิว                 ้
        ่
ยูเนียนเหล็ก 1 นิว              ้
         ่
ยูเนียนเหล็ก 1 1/2 นิว(ยกเลิก)                ้
สามทางธรรมดาเหล็ก 1/2 นิว(ยกเลิก)                         ้
สามทางธรรมดาเหล็ก 1 นิว(ยกเลิก)                        ้
สามทางธรรมดาเหล็ก 1 1/2 นิว                             ้
สามทางฉาก 1/2 นิว                     ้
ข ้อต่อตรง 1/2 นิว(ยกเลิก)         ้
ข ้อต่อตรง 1 นิว(ยกเลิก)        ้
ข ้อต่อตรง 1 1/2 นิว(ยกเลิก)           ้
 ี
สจาด ขนาด 0.35 กรัม
กาวตราชาง ขนาด 3 กรัม  ้
กาวยาง NO.505 (ขนาด 650 กรัม)
กระดาษทรายนํ้ า ขนาด 9"x11"
กระดาษทรายขัดไม ้ ขนาด 9"x11"
คาร์โก ้ ขนาด 454 กรัม
บรัสโซ ขนาด 200 มล.
        ั
ผงเคมีหวข ้อเอ็นไซด์(ยกเลิก)
ฝ้ าเพดาน
กลอนประตู 3 นิว(ยกเลิก)          ้
กลอนประตู 4 นิว(ยกเลิก)           ้
กลอนประตู 6 นิว                ้
กลอนประตู 8 นิว                 ้
กลอนประตูห ้องนํ้ าเบอร์ 600(ยกเลิก)
กลอนหน ้าต่างบานเลือน(ยกเลิก)                  ่
   ่ ๊
ทีลอคประตู(ยกเลิก)
กุญแจ 1 นิว           ้
กุญแจ 1 1/2 นิว           ้
กุญแจ 2 นิว            ้
กุญแจตู ้ แบบกด
        ้ ั
กุญแจลินชกโต๊ะ-ตู ้
กุญแจ 'แอลฟ่ า'
ลูกบิดประตู
บานพับซอน(ยกเลิก)     ่
บานพับบังตา 4 นิว                      ้
บานพับทองเหลือง 6 นิว(ยกเลิก)                    ้
บานพับเหล็ก 6 นิว                     ้
ขอรับขอสบ 4 นิว(ยกเลิก)   ั           ้
ขอรับขอส          ับ 6 นิว(ยกเลิก)     ้
ขอรับขอสบ 8 นิว(ยกเลิก)    ั            ้
ปุ่ มจับ
มือจับโค ้ง
                    ้
ลูกล ้อบอล 2 นิว แบบแป้ นเจาะของ SKK(ยกเลิก)
ลูกล ้อยางแกนเกลียว 1 1/2 นิว ของฟูจ ิ                  ้
ลูกล ้อไนลอนเก ้าอีทันตแพทย์               ้
ลูกล ้อยางแบน 2 1/2 นิว แบบเกลียว                 ้
ลูกล ้อยางกลม 2 นิว แบบเกลียว(ยกเลิก)             ้
      ่
ล ้อเลือนเหล็กแป้ นยึด
พุกเหล็ก(ยกเลิก)
     ้ ั
รางลินชก 16 นิว             ้
สายยูเล็ก(ยกเลิก)
สายยูใหญ่(ยกเลิก)
  ี
สสเปรย์ขาว-แดง 400 ซซ ี                        ี
ทินเนอร์ ขนาด 2.2 ลิตร
       ิ
นํ้ ามันซงเกอร์ ขนาด 0.08 ลิตร
สาย MAIN AC เตาไฟฟ้ ายาว 2 เมตร
หลอดเกลียว 40 วัตต์
หลอดเกลียว60 วัตต์
หลอดเกลียว 100 วัตต์
หลอดเกลียวฝ้ า 100 วัตต์
หลอดเขียว 10 วัตต์้
หลอดเขียว 15 วัตต์ ้
หลอดเขียว 20 วัตต์  ้
หลอดเขียว 60 วัตต์   ้
หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 10 วัตต์
หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 15 วัตต์
หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 18 วัตต์
หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 36 วัตต์
หลอดนีออนวงแหวน 32 วัตต์
หลอดฉายสไลด์ชนิดจาน 82 โวลท์ 300 วัตต์
หลอดสปอร์ตไลท์ (กันนํ้ า) 150 วัตต์
            ่
หลอดสองปาก 12 โวลท์ 55 วัตต์
             ่
หลอดสองปาก 15 โวลท์ 150 วัตต์
              ่
หลอดสองปาก 24 โวลท์ 150 วัตต์
หลอดฮาโลเจน 12 โวลท์ 50 วัตต์
หลอดฮาโลเจน 24 โวลท์ 250 วัตต์
หลอดฮาโลเจนชนิดจาน 15 โวลท์ 150 วัตต์
หลอด OVERHEAD PROJECTOR 360 วัตต์ 82 v
หลอด OVERHEAD-PROJECTOR 240 โวลท์ 625W
หลอด RAPID START (ส) 40 วัตต์       ี
หลอด RAPID START (ธรรมดา) 40 วัตต์
ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ 40 วัตต์
 ้
ขัวหลอดเกลียว(ชนิกกระเบือง)           ้
  ้
ขัวหลอดเกลียว 7 วัตต์ (ชนิดห ้อย)
   ้
ขัวหลอดวงแหวน (ขัวสตาร์ทเตอร์)    ้
    ้
ขัวสายหลอดวงแหวน 32 วัตต์
บัลลาสต์ 13 วัตต์
บัลลาสต์ 220 โวลท์ 20 วัตต์
บัลลาสต์ 220 โวลท์ 40 วัตต์ (36 วัตต์) ชนิดโลลอส
สตาร์ทเตอร์ 4-22 วัตต์
สตาร์ทเตอร์ 4-65 วัตต์
ปลั๊กตัวผู ้ 2 ขา-แบน
ปลั๊กตัวผู ้ 2 ขา-กลม
ปลั๊กตัวผู ้ 2 ขา (แบนแบบยาง)
ปลั๊กตัวผู ้ 2 ขา (แบนออกกลม)
ปลั๊กตัวผู ้ 3 ขา-ตัง      ้
ปลั๊กตัวผู ้ 3 ขา-นอน
ปลั๊ก TICINO ตัวผู ้ 3 ขา
ปลั๊ก 3 ตา
ปลั๊กตัวเมีย 2 ขา-แบน
ปลั๊กตัวเมีย TICINO 2 ชอง (ฝั งผนั ง)  ่
ปลั๊กตัวเมีย 3 ขา-ตัง       ้
ปลั๊กตัวเมีย 3 ขา-นอน
ปลั๊กตัวเมีย 3 ทาง (หลังเต่า)
ปลั๊กตัวเมียชนิดฝั งผนั ง-เดียว        ่
ปลั๊กตัวเมียชนิดฝั งผนั ง-คู่
      ์
สวิตซชนิดเปิ ด-ปิ ด เดียว (ฝั งผนั ง) ่
       ์
สวิตซเปิ ด-ปิ ด คู่ (ฝั งผนั ง)
        ์
สวิตซไฟ อีเกิล (ฝั งผนั ง)  ้
สวิตซ   ์ฝังผนั ง TICINO
         ์
สวิตซฝังผนั ง-เดียว 3 ขัว   ่       ้
          ์
สวิตซเปิ ด-ปิ ด (หลังเต่า)
           ์ ่
สวิตซเครืองเปิ ด-ปิ ด 3P 6A (สดํา)         ี
MAIN PILOT LAMP SWITCH 220โวลท์ AC 4 P
กล่องเหล็ก
แป้ นไม ้ (รองสวิตซ)  ์
ฝาครอบเหล็กปลั๊กอีเกิล     ้
ฝาครอบปลั๊ก อีเกิล (พลาสติก) 2 ชอง
           ้              ่
ฝาครอบปลั๊ก TICINO 2 ชอง พลาสติก  ่
ฝาครอบปลั๊ก TICINO 3 ชอง       ่
ฝาครอบปลั๊ก TICINO (เล็ก) 1 ชอง        ่
ฝาครอบปลั๊ก TICINO (ใหญ่) 1 ชอง         ่
ฝาครอบปลั๊ก TICINO 2 ชอง เหล็ก     ่
ฝาครอบปลั๊ก Ticino 3 ชอง เหล็ก  ่
ฝาครอบสวิตซ ์ (พลาสติก) 1 ชอง       ่
ฝาครอบสวิตซ ์ (พลาสติก) 2 ชอง        ่
ฝาปิ ดบล๊อกต่อสายไฟ (แบน)
ฝาปิ ดบล๊อกต่อสายไฟ (กลม)
       ้
SOCKET (ใชกับปลั๊ก)
เฟื องส ่ายพัดลมโคจร
     ่     ้ ้
เฟื องสายพัดลมตังพืน
เทปพันสายไฟ
ถ่านก ้อนเล็ก size "A A" (1:4 ก ้อน)
ถ่านก ้อน(กลาง)size C
ถ่านก ้อน (ใหญ่)size D
ถ่านก ้อนกลาง Size C ชนิด Alkaline 1.5 V.
ถ่าน Alkaline AA 1.5 V. (1:4 ก ้อน)
         ่
สปริงล๊อกฝาเครืองวัดความดัน
ยกเลิกTEMPRON POWDER
Self Cure Liquid (1:4 ออนซ)       ์
Self Cure Power (1:1 ปอนด์)
MENDREL RUBBER CUP (1:12ตัว)
Rubber Cup (1:144อัน)
SAND PAPER DISK ( SOF LEX , POP ON )(1ชุด:240 ชน)    ิ้
Articulating Paper รูปเกือกม ้า(1:6เล่ม)
ALCOHOL LAMP
  ้
ไสตะเกียง
          ้
RUBBER BOWL เสนผ่าศูนย์กลาง 4.5"
Articulating Paper รูปโค ้ง(1:12เล่ม)
Pumice ขนาด 1/2 กก.
CASTING RIBBON (4.5 เมตร)
MICROFILM (236 ml.)
Carborundum Disk NO.17
Periphery Wax (1:60 แท่ง)
BITE WAFER (1:32 ชน)   ิ้
Occlusal Indication Wax NO.00655 (1:180 ชน)     ิ้
IVORY INLAY WAX ขนาด 31.50 กรัม (1:12 แท่ง)
(ยกเลิก)BLUE INLAY กล่องใหญ่ ขนาด 454 g.(1:120แท่ง)
Pink Wax (450 gm.)
Boxing Wax Strips (450gm.)
Sticky wax-small
TRAY สําหรับใส ่ ROOT CANAL FILE
STANLESS TRAY 5X8 นิว (COVER)้
Surgical Blade NO.11 (1:100ใบ)
Surgical Blade NO.15(1:100ใบ)
Surgical Blade NO.12(1:100ใบ)
GLASS SYRINGE (ขนาด 10 CC.)
Glass Syringe (ขนาด 5 CC.)
SYRINGE TIP
GLASS SYRINGE (ขนาด 20 CC.)
GLASS SYRINGE (ขนาด 2 CC.)
(ยกเลิก)Glass syring 5 cc.
HYPERDERMIC NEEDLES G24 X 1 1/2 นิว(1:12อัน) ้
                   ้
HYPERDERMIC NEEDLES G21 X 1 นิว(1:12อัน)
HYPERDERMIC NEEDLES G20X1 1/2 นิว(1:12อัน) ้
SURGICAL NEEDLE NO.204/15(1:12อัน)
HYPERDERMIC NEEDLES (G23 X 1 นิว)    ้
HYPERDERMIC NEEDLES (26G X 1 1/2 นิว)      ้
SURGICAL NEEDLE BE NO.204/21(1:12อัน)
                 ้
Hyperdermic Needle G24 X 1 นิว(1:12อัน)
HYPERDERMIC NEEDLES (25G X 1 นิว)     ้
Disposible Needle Long Turumo G27(1:100อัน)
Disposible Needle Short Turumo G27 (1:100 อัน)
HYPERDERMIC NEEDLE G 18X1" (1:12 อัน)
Surgical Needle Be 3/8 (1:12 อัน)
                             ่
ถุงมือผ่าตัด NO.6 (Conform) Serile Surgical Glove (1:40คู)
                              ่
ถุงมือผ่าตัด NO.7 (Conform) Sterile Surgical Gloves (1:40คู)
                               ่
ถุงมือผ่าตัด NO.7 1/2 (Conform) Sterile Surgical Glove(1:40คู)
ถุงมือผ่าตัด NO.6 1/2 (Conform)Sterile Surgical Glove (1:40คู) ่
Single Bond
Impregum Penta Soft
Vitrabond LC Glass (ชุดมาตรฐาน)
(ยกเลิก)ถุงมือ No.XS (1:50 คู) ่
ถุงมือแพทย์ ( No. XS, S, M, L ) 1:50 คู่
ถุงมือแพทย์ (ไม่มแป้ ง) 1:100 ชน
          ี        ิ้
ผงพิมพ์ปาก Regular Set ขนาด 454 g.
ผงพิมพ์ปาก Fast Set ขนาด 454 g.
Komopan ขนาด 1 ปอนด์
Rubber Base Regular 230 g.
Rubber Base Light 225 g.
Rubber Base Adhesive (59 ml.)
(ยกเลิก)RUBBER BASE HEAVY 270 g.
Tissue Conditioner (Soft Liner) 200 g.
Provil L.(Base+Catalyst 280 ml.)
(ยกเลิก)PROVIL M.BASE+CATALYST 280 g.
IMPRESSION COMPOUND RED 270 gm. (1:8 แผ่น)
Impression Compound Green 113 gm. (1:15 แท่ง)
Impression Compound Gray (113 gm.)
Superpaste(Zinc Oxide Paste) (Base 212 gm. Catalyst 92 gm.)
(ยกเลิก)IMPRESSION PASTE ( BASE 150 gm. CATALYST 60 gm.)
Provil P.Base+Catalyst 500 ml.
ยกเลิกPROVIL-H (BASE+CATALYST 280 g.)
Silagum light (Base+Catalyst ) หลอดละ 110 g.
Silagum Putty (Base+Catalyst) หลอดละ 400 g.
วัสดุการสบฟั น Blu-Mousse(Handmix) 1:2 หลอด
วัสดุการสบฟั น Blu-Mousse(Automix) 1:2หลอด
I.R.M. Standard Pack Ivory
EBIOX TRIONIC WIPES
GLASS SLAB
DROPPER
Dappen Dish
Petri Dish
Dental Floss 55 YDS.
(ยกเลิก )สําลี 400 g.
            ้
ผ ้าก๊อส กว ้าง 36 นิว ยาว 100 หลา
Autoclave Tape 3/4"(60 yds.)
Coe Pak (180 gm.)
PROPHY BRUSH (1:36อัน)
Dental Floss 200 YDS
กระดาษกันเปื้ อน (1:24 ม ้วน)
หัว Cavitron (P.10)
Cavit Temp Stop (30 gm.)
สําลี ขนาด 450 gm.
(ยกเลิก)CAVIT (TEMP STOP) บรรจุ 28 gm.
Mouth Mirror NO.4 (1:12อัน)
SILICATE SPATULA
ไหมเย็บแผล No.3/0
Surgical Silk NO.3/0 ( 1 กล่องมี ด ้าย+เข็ม 24 ซอง)
(ยกเลิก)SURGICAL SILK WITH NEEDLE
(ยกเลิก)SURGICAL SILK NO.4/0
Paper Point NO.M (1:200 ตัว)
Paper Point NO.L (1:200 ตัว)
PAPER POINT NO.S (1:200 ตัว)
                 ้
Rubber Dam Sheet (5 X 5 นิว) 1:52 แผ่น
                ้
Rubber Dam Sheet(6 X 6 นิว) 1:36 แผ่น
                  ี
BARBED BROACHED NO.6 สดํา (1:10 ตัว)
BROACH ม่วง (1:10 ตัว)
              ี
Barbed Broached NO.1 สขาว (1:10 ตัว)
BARBED BROACHED NO.3 สแดง (1:10 ตัว) ี
                    ี
BARBED BROACHED NO.4 สนํ้าเงิน (1:10 ตัว)
BROACH ส  ีเขียว (1:10 ตัว)
               ี
Barbed Broached NO.2 สเหลือง (1:10 ตัว)
GUTTA PERCHA STOP 4 OZ. (1:30 แท่ง)
(ยกเลิก)MERCURY (500 gm.)
CAPSULE FOR AMALGAM
MATRIX BAND IVORY NO.12 (1:12 ตัว)
MATRIX RIBBON (5 mm.3เมตร)
MATRIX RIBBON (7 mm.10 เมตร)
Matrix Ribbon (6 mm.3เมตร)
MATRIX BAND IVORY NO.16 (1:12 ตัว)
Matrix Band Ivory NO.12 (1:12 ตัว)
Matrix Band Ivory NO.15 (1:12 ตัว)
Wedge (1:200 ตัว)
POLISHING STRIP ขนาด 17.5 ซม. (1:150 แผ่น)
Calcium Hydroxide (24 gm.)
CELLULOID STRIP แบบตรง 15m.x8mm.
(ยกเลิก)GINGIVAL MARGIN TRIMMER NO.12R.
Amalgam Alloy ชนิดเม็ด ขนาดบรรจุ 1:40 เม็ด/หลอด
AMALGAM ALLOY ชนิดแคปซูล
EXPRESS XT LIGHT BODY
EXPRESS XT PENTA PUTTY REFILL PACK
(ยกเลิก)หน ้ากากป้ องกันฝุ่ นละออง SULTAN (3M) 1:40 ชน             ิ้
แมสกระดาษ (1:50 ชน)           ิ้
หมวกกระดาษ (1:50 ใบ)
  ่ ู
ทีดดนํ้ าลายพลาสติก (1:100 อัน)
Temp Cement (Temp Bond) 65 g. (Catalyst 15 g.+Base 50 g.)
Temp Cement - Ne (Procem) 52 gm.(Base 36 gm.+Catalyst 16 gm.)
Hy-Bond (Polycarboxylate Cement 60g.)
Zine Cement Powder 90g.
Zinc Cement Liquid 15 ml.
Fix Adhesive 30 ml.
    ์
ฟิ ลม X-Ray DF 57 (ฟิ ลม์ค)          ู่
     ์
ฟิ ลม X-Ray DF 58 (ฟิ ลม์เดียว)             ่
      ่ ่
ซองใสเครืองมือสเตอรไรด์ ขนาด 5 ซม.
      ่ ่
ซองใสเครืองมือสเตอร์ไรด์ ขนาด 7.5 ซม.
       ่ ่
ซองใสเครืองมือสเตอร์ไรด์ ขนาด 10 ซม.
ไฮเดร็กซ ์ เซอร์จเคิล สครับ (ขนาด 500ml)
                   ิ
HYDREX SURGICAL SCRUB 5 LITR
PUREVAC ขนาด 5 ลิตร
แอลกอฮอล์เจล ขนาด 450 ml.
Microbrush Plus
Ultrabrush Plus
Occlufast rock
Mixing Tips
          ี
Mixing Tip สชมพู Blu-mousse
GARANT MIXING TIPS (3M)
GARANT INTRAORAL TIPS (3M)
EXPRESS XT PUTTY SOFT REFILL
           ่
กระดาษต่อเนือง 9.5x11 นิว               ้
            ่
กระดาษต่อเนือง 15x11 นิว             ้
(ยกเลิก)กระดาษต่อเนือง 9.5x11นิว ภายนอกสชมพูแบบปรุ
                    ่            ้       ี
กระดาษต่อเนือง 9.5x11นิว เบิกภายใน(สเขียว)
             ่             ้            ี
กระดาษต่อเนือง 9.5X11" ก๊อบปี้ 2 ชน
              ่                      ั้
กระดาษต่อเนือง 9.5x11"ก๊อบบี้ 4 ชน
               ่                  ั้
กระดาษต่อเนือง 9.5x11นิว ภายนอกสชมพูแบบไม่ปรุ
                ่           ้          ี
กระดาษต่อเนือง 15x11นิว 2 ชน มีคาร์บอนในตัว
                 ่     ้        ั้
                  ่
กระดาษต่อเนือง 9.5x11" ก๊อปปี้ 2 ชน แบบปรุ แบ่งครึง 5.5" (ใบสงซอม) ั้       ่ ่ ่
แผ่น CD-RW พร ้อมกล่อง
ผ ้าหมึก LQ-1050, LQ-1170
Epson Ribbon Cart.LX-800,300,850,(34SO15516)
Epson Ribbon Cart LQ 2070,2170i,2180(34SO15531)
         ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร "ฟูจ" รุน Vivance 160        ิ ่
Epson Ribbon LQ-300,550,570,850,870(34SO15506)
Epson Ribbon LQ-670,860,1060 (34SO15262)
แผ่น DVD-R พร ้อมกล่อง
T028 Epson Black Ink
T029 Epson Color Ink
แผ่น Disket ขนาด 3.5" (1:10 แผ่น)
แผ่น CD-R
นํ้ ายาทําความสะอาดคอมพิวเตอร์ (1:200 ml.)
C 7115 A HP toner Laser Jet 1200
HP LASER JET TONER C3906F FOR 5L/6L
C4096A HP Print Cart.Laser Jet 2100,2200
HP C3903F Toner for laser jet 5P/5MP,6P/6MP C3903F
HP C4092 A Toner for Laser Jet 1100
EP-22 Canon Toner for Laser LBP 800
HP C92274A Laser Jet Toner 4P/4L/4ML/4LC/4MP/4PJ
HP C3900A Laser Jet Toner 4V/4MV
92298 A HP Toner laser jet 4 /5
HP 92291A Toner Cartridge Laser Jet 4Si
Q2624A HP Laser Jet Print Cart. 1150
Q2610A HP Monochrome LJ Print 2300,2300N
Q2612A HP Laser Jet
หมึก Printer LaserJet HP 2420D
Q6511A HP Laser Jet
หมึก HP Laser jet P1505 (CB436A)
51645A HP Black Ink Cart.1220c/1180c
HP 51626A black inkjet print cartridge 550C,560C
HP C6615DA black inkjet print cartridge (810C,840C)
HP 51629A Black Inkjet printcartridge (660C,670C,690C,695C)
C6614D HP Black Inkjet print cart.610C,640C
HP C4129X Toner for Laser jet print cartridge
C6656A HP Black Ink Cart. for DeskJet 5550
C6657A HP Tri-Color Ink Cart. for DeskJet 5550
Q2613A HP Black Print Cart. LJ 1300
HP PRINT CATRIDGE BLACK (C9700A)
HP PRINT CARTIDGE CYAN (C9701A)
HP PRINT CARTRIDGE YELLOW (C9702A)
HP PRINT ATRIDGE MAGENTA (C9703A)
HP CLJ CART . YELLOW (02Q6002A)
HP CLJ CART . MAGENTA (02Q6003A)
HP CLJ CART . BLACK (02Q6000A)
HP CLJ CART . CYAN (02Q6001A)
้ ้้ ้HP Laser Jet Q7553A
             ี
HP Laser Jet CB540A (สดํา)
              ี
HP Laser Jet CB541A (สนํ้าเงิน)
HP Laser Jet CB542A (สเหลือง) ี
HP Laser Jet CB543A (สแดง)  ี
HP Laser Jet P1006 (CB435A,35A)
Ink Cartridge for Epson Stylus Photo 1290,Black Ink (T007091)
Ink Cartridge for Epson Stylus Photo 1290,Color Ink (T009091)
Canon BCI BJC3000 Color
Canon BCI for Printer BJC 3000 Black
Ink Cartridge for Epson Pro 7000,Black (T460011)
Ink Cartridge for Epson Pro 7000,Yellow (T461011)
Ink Cartridge for Epson Pro 7000,Magenta (T462011)
Ink Cartridge for Epson Pro 7000,Cyan (T463011)
Ink Cartridge for Epson Pro 7000,Light Magenta (T464011)
Ink Cartridge for Epson Pro 7000,Light Cyan (T465011)
C1823D HP tri-colour ink print cart 850C,870C,890C,895C,930C
Black Ink Cartridge for Epson Stylus Pro. Pro XL. Pro XL+ (S020034)
HP 51625A Tri-colour Inkjet print cartridge
51641A HP Tri-colour Inkjet cart 820Cxi,850C,870cxi,1000cxi
HP 51649A Tri-colour inkjet print cartridge 600,660C,695C
Colour Ink Cartridge for Epson Stylus Pro XL+ (SO200661)
Q5949A HP Black LJ 1320
Toner Laser LEXMARK 12A8400
TN-3185 Brother HL-5250DN
     ่
ผงหมึกรุน 1382150 for printer Lexmark optra
C6578DA HP No.78 Tri-Color Cart 990 cxi
ตลับผงหมึก EPSON SO 20187 (Black)
ตลับผงหมึก EPSON SO 20193 (Colour)
ตลับผงหมึก Epson Stylus Pro XL (colour) SO 20066
EPSON Stylus Color II Black SO20047
EPSON Stylus Color II Color SO20049
Canon BCI BCI-6BK Black Ink Print S8000 IP3000/4000
Brother Drum cart. For HL 5250
T034190 Epson Ink Standard for Stylus 2100 (Black)
T034290 Epson Ink Standard for Stylus 2100 (Cyan)
T034390 Epson Ink Standard for Stylus 2100 (Magenta)
T034490 Epson Ink Standard for Stylus 2100 (Yellow)
T034590 Epson Ink Standard for Stylus 2100 (Cyan)
T034690 Epson Ink Standard for Stylus 2100 (Magenta)
T034790 Epson Ink Standard for Stylus 2100 (Gray)
T034890 Epson Ink Standard for Stylus 2100 (Mattle Black)
Cannon BCI-6Y Yellow Ink Print S8000 IP3000/4000
Cannon BCI-6M Magenta Ink Print S8000 IP3000/4000
Cannon BCI-6C Cyan Ink Print S8000 IP3000/4000
 ื้                ื่
เสอคลุมกันเปื้ อน(ตัวยาว)พร ้อมปั กชอและตราคณะ
Diazepam 2 mg.
Diazepam 5 mg.
Diazepam injection 10 mg./ml.
Dormicum injection 5 mg./ml.
Octocaine HCL. 2% injection
Scandonest 2% injection
Scandonest 3% injection
Xylestesin A
Xylestesin S 2% injection
Xylestesin F 3% injection
Xylocaine jelly
Xylocaine ointment 5% (35 gm.)
Xylocaine pump spray 10% (50 ml.)
Aspirin 300 mg.tab.
Brufen film coated 200mg 1000เม็ด
Cataflam 25 mg.
Danzen 5 mg.
Dolobid
Feldene 10 mg.
Paracetamol 325 mg.tab.
Paracetamol 500 mg.tab.
Paracetamol syrup 60 cc.
Ponstan 500 mg.
Fentanyl 0.1 mg./2 ml. injection
Morphine 10 mg./ml.
Pethidine 100 mg./2 ml. injection
Atropine sulfate 0.6 mg./ml. injection
Tegretol
Atarax 10 mg.
Chlorpheniramine maleate 4 mg.tab.
Incidal
Amoxycillin 250 mg.
Ampicillin 250 mg. cap.
Ampicillin dry syrup (125 mg./5 cc.) 60 cc.
CLINDAMYCIN 150 mg. บรรจุขวดละ 100 เม็ด
Cloxacillin 250 mg.
Dicloxacillin 250 mg.
Erythromycin 250 mg.tab.
Erythromycin dry syrup 60 cc.
Metronidazole 200 mg.
Metronidazole 400 mg.
Penicillin 125 mg.tab.
Penicillin 250 mg.tab.
Pen. Dry syr 60 ml.
Pencillin G sodium 1,000,000 u injection
Tetracycline hydrochloride 250 mg.cap.
Dexasone (Dexamethazone 4 mg./ml.)
Prednisolone 5 mg.
Acyclovia 1 gm.
Counter pain 60 gm.
Adrenaline injection 1 mg./ml. 50 amp
Aluminium hydroxide gel 250 cc.
M.Carminative 4.5 litre
Loperamide cap
Baralgan
Norgesic
Methylcobalt 500 mg.
Daktarin oral gel (10 gm.)
Solcoseryldental adhesive paste
Strepsil H&L
Strepsil REG
Strepsil+Vit.c 100 mg.
Triamcinolone acetonide (Kenalog in oral base 5 gm.)
actifed tab.
actifed syrup 60 cc.
Benadryl cough syrup 60 cc.
Chleate expectorant 60 ml.
Decolgen
Disol tab.
Disol elixir 60 cc.
Romilar tab 15 mg.
Tiffy tab
Tussil tab.
M.Tussis 4.5 litre
Dextrose 50% w/v 20 cc.
Fluoride 0.25 mg. (Sod.Fluoride 0.55 mg.)
FLUORIDE 1.1 mg. บรรจุขวดละ 1000 เม็ด
Multivitamin
Poly vi-flor drop 0.5 mg.
Rovigon
FBC
Theragan-m
Vitamin A 25,000 U
Vitamin B1
Vitamin B 1-6-12 tab.
Vitamin B. complex
Vitamin C 100 mg.tab.
AMMONIA SPIRIT 450 ML.
Chloroform 450 ml.
 พลาสเตอร์ยา
    ี
ฉลากสแดงใหญ่
     ี
ฉลากสแดงเล็ก
สมุดใบเบิกรับยาและเวชภัณฑ์
         ี
แบบฟอร์มบัญชรับจ่ายเวชภัณฑ์      500แผ่น/ห่อ
Acetone 450 ml.
Duraphat
Superoxal 1,000 ml.
Xylene 450 ml.
Alcohol 95% (ethyl) 18 ltr.
Actichlor 2.5 gm. (ขนาดบรรจุ 180 เม็ด/ขวด)
Chlorhexidine scrub 5 ltr.
Chlorhexidine solution 5%
Dettol 5 ltr.
H2 O2 5-7% 20 vol. 450 ml.
O-Kresol 1,000 ml.
Lysol 450 ml.
Merbromin 450 ml.
Phenol 89% 450 ml.
Povidone-iodine 10% 4.5 L
Savlon 5 ltr.
Sod. hypochlorite 10% 5 ltr.
Sod. dichloroisocyanurate (1 กล่องบรรจุ 25 ซอง ๆละ 40 gm.)
Tr. thimerosal 450 ml.
Glutaraldehyde 2% 5 ltr.
Formaline 34-38% 450 ml.
Ammonium oxalate T.S. 250 gm.
Antimony 250 gm.
Barium sulfate 450 gm.
Bentonite 450 gm.
Basic fuchsin 100 gm.
Bismuth carbonate 450 gm.
Boric acid 450 gm.
Borax 450 gm.
Benzocaine 1,000 gm.
Benzocaine 100 gm.
Calcium carbonate 450 gm.
Calamine powder 450 gm.
Calcium hydroxide powder 500 gm.
Calcium hydroxide powder 1,000 gm.
calcium hydrogen phosphate 500gm
Camphor 450 gm.
Carboxy methyl cellulose sod. 500 gm.
4-chlorophenol 500 gm.
Citric acid 450 gm.
Corn starch 450 gm.
Sodium EDTA 500 gm.
Gelatin 500 gm.
Glycerin 450 gm.
Iodine crystal 500 gm.
Kaolin 450 gm.
Liquid paraffin 450 ml.
Methyl paraben 450 gm.
Propyl paraben 450 gm.
Pectin 500 gm.
Polyethylene glycol 400 ขนาด 450 gm.
Polyethylene glycol 4,000 ขนาด 500 gm.
Potassium iodide 500 gm.
Propylene glycol pure 450 ml.
Resin colophony 1,000 gm.
Saccharin sodium 450 gm.
Saccharin sodium 1,000 gm.
Sodium bicarbonate 450 gm.
Sodium benzoate 450 gm.
Sodium chloride 500 gm.
Sodium fluoride powder 250 GM.
Sodium lauryl sulfate 450 gm.
Sodium nitrite 1,000 gm.
Sorbitol 70% 450 ml.
Talcum powder 450 gm.
Tri-Sod.phosplate hydrate 1,000 gm.
White vaseline 1,000 gm.
ZINC ACETATE 500 GM.
Zinc acetate 1,000 gm.
Zinc iodide 100 gm.
Zinc oxide 450 gm.
Menthol 450 gm.
Spirit ether nitrous 450 ml.
Anise oil 450 ml.
Blue 1 gm.
Clove oil 450 ml.
Eucalyptus oil
Green No.1 5 gm.
Green No.2 5 gm.
Peppermint oil 450 ml.
Peppermint spirit 450 ml.
Soluble essence lemon 1,000 ml.
Yellow No.1 5 gm.
Yellow No. 2 5gm.
Compound benzoin Tr. 450 ml.
Compound gentian Tr.
Capsicum Tr. 450 ml.
Ipecac Tr. 450 ml.
Liquoric liquid extract 450 ml.
Strong ginger Tr. 450 ml.
Alcohol 70% 4,000 ml.
Basic fuchsin 6% 15 ml.
Basic fuchsin 6% 120 ml.
Camphophenal 120 ml.
Cavity varnish 5% 450 ml.
Chlorhexidine mouth wash 0.2% 300 ml.
Chlorocamphene 15 ml.
Chlorocamphene 120 ml.
Chlorinated soda 180 ml.
Chlorinated soda 4,000 ml.
Fluoride mouthwash 0.05% 500 ml.
Fluoride mouthwash 0.2% 500 ml.
Glycerin borax 15 cc.
Phenol 30 ml.
Povidone Iodine 10% 120 ml.
R.C.T. 25 gm.
Savlon 1:200 4,000 ml.
Savlon 1:100 4,000 ml.
Savlon 1:30 in water 4,000 ml.
Savlon 1:30 in Alcohol 70 % 4000ml
Superoxal 15 ml.
Surgical oint. 25 gm.
Talbot's 450 ml.
Talbot's solution 60 ml.
Zine oxide with acetate 1% 50 gm.
Zine oxide powder 50 gm.
Calcium hydroxide 50 gm.
Sp. Mw. conc. 120 ml.
Sp. Mw. conc. 450 ml.
Sp. Mw dilute 180 ml.
Tr. Iodine 1.5% 60 ml.
Tr. Iodine 1.5% 450 ml.
Tr.Iodine 0.2% in 70% alc 4,000 ml.
Xerostomia mouthrinse300cc.
Chloroform 60 ml.
Amoxycillin dry syrup (125 mg./5 cc.) 60 cc.
Ibuprofen 200 mg tab.
Ibuprofen 400 mg tab
Burnol cream 25 g.
Cod liver oil cap.
Carbamazepine 200 mg.tab. (ขนาดบรรจุขวดละ 500 เม็ด)
(Bactrim adult tab) Cotrimoxazole
Disento tab
Dextromethorphan 15 mg.tab. (ขนาดบรรจุขวดละ 500 เม็ด)
Glyceryl guaiacolate syr 100 mg./5 ml. (ขนาดบรรจุขวดละ 60 ml.)
M.Stomachica (ขนาดบรรจุขวดละ 450 ml.)
Sulfamethoxazole 400 mg. + Trimethoprim 80 mg.(ขนาดบรรจุขวดละ 1,000 เม็ด)
Sloan's sport rub.
Chloroform 2.5 ltr.
CARBOXY METHYL CELLULOSE SOD. 450gm..
Nux vomica 450 ml.
Soluble essence sweet orange No.1 1,000 ml.
Soluble essence strawberry No.1 1,000 ml.
Steri-tab 120 tabs
Compound cardamom Tr. 450 ml.
Compound rhubarb Tr. 450 ml.
Carminative mixt 300 ml.
Cavity varnish 5% 15 ml.
Chlorinated soda 500 ml.
Povidone iodine 10% 60 ml.
Tr. Iodine 1.5% 120 ml.
Tr.Iodine 0.2% in 70% alc 450 ml.
Xylene 60 ml.
Craig : Dental Materials 6/ed. '96.
Horsted-Bindslev : Dental Amalgam A Health Hazard? '91.
Weine : Endodontic Therapy 5/ed. '96.
Walton : Principles and Practice of Endodontics 2/ed. '96.
Parent : Carpenter's Human Neuroanatomy 9/ed. '96.
     ่ ื    ้
กําพล/คูมอการใชยา ฉบับสมบูรณ์
ยุพน/เภสชวิทยา (พิมพ์ครังท่ี 2)
  ิ   ั        ้
STOCK : COLOR ATLAS & TEXT OF ENDODONTICS.'94
JORDAN : ESTHETIC COMPOSITE BONDING TECHNIQUES
HARDMAN : GOODMAN & GILMAN'S THE PHARMA
CAWSON : BASIC PHARMACOLOGY & CLINICAL
COTTONE : PRACTICAL INFECTION CONTROL IN DENT
TYLDESLEY COLOR ATLAS OF ORAL MEDICINE.'94
DRUMMOND COLOR ATLAS & TEXT OF DENTAL CARE
EPKER DENTOFACIAL DEFORMITIES INTEGRATED ORTHODONTIC
MCGIVNEY MCCRACKEN'S REMOVABLE PARTIAL PROSTHODONTICS.'95
ROSENSTIEL CONTEMPORARY FIXED PROSTHODONTICS.'95
JOHNSON COLOR ATLAS OF PERIODONTAL SURGERY.'94
    ื
หนังสอ เปิ ดโลกอินเทอร์เน็ ต
     ื                 ่
หนังสอ การสร ้างบทเรียน คอมพิวเตอร์ชวยสอน CAI
Cottone:Practical Infection control in Dentistry 2/ed.'96
CAWSON:WURGICAL PATHOLOGH OF THE MOUTH & JAWS.'96 8/351
Surgical Approaches to the Facial Skeleton,1995
Clark:Twin block functional therapy:applications in dentofac
Mathewson:fundamentals of pediatric dentistry 3/ed'95
Murray:Prevention of oral disease 3/ed'96
Carranza : Clinical Periodontology'96
Berkovitz : The periodontal ligament in health and disese'95
Spiekermann:Color Atlas of Dental Medicine Implantology'95
Carranza:Clinical Periodontology 8/ed'96
Epker : Dentofacial deformities : integrated
Roberts : Oral & dental trauma in childrens & adolescents'96
Seymour : Adverse drug reactions in dentistry'96
Sheffield : Pathology in dentistry'96
Tyldeslley : Oral medicine 4/ed '95
Hospital epidemiology and infection control'96
Orofacial pain'96
Fixed orthodontic appliances principles and practice'95
Gray : Temporomandibular disorclers : a clinical approach'95
Mitchell : An introdution to orthodontics'96
Stedman's medical dictionary'95
Microsoft EXCEL 5 สําหรับวินโดวส ์
Eroschenko: di Fiore's atlas of histology with functional correlations 8/ed'96
Board : Gray's anatomy 38/ed'95
Lumley : Surface anatomy 2/ed'96
Martin : Neuroanatomy text and atlas 2/ed'96
Brocklebank : Dental radiology understanding the x-ray Image'97
Alberts : Molecular biology of the cell 3/ed
คูมอคําศัพท์ฉบับพกพาอินเทอร์เน็ ต
 ่ ื
WINDOWS 95 TUTORIAL STEP BY STEP
OFFICE 97
The Merck Index 12/ed. '96.
Craig : Modern Pharmacology with Clinical Applications 5/ed. '97.
Ragliaro : Problems in Pediatric Drug Therapy 3/ed. '95.
Handbook of Applied Therapeutics 2/ed. '96
Janeway : Immunobiology the Immune System in Health and Disease 2/ed. '96
Martindale the Extra Pharacopoeia 31/ed ' 96
Foster : Basic Pharmacology 4/ed. '96
Walker : Clinical Pharmacy and Therapeutics '94.
Theoharides : Essentials of Pharmacology 2/ed. '96.
1997 Physicians' Desk Reference 51/ed '97.
Dax : Antibacterial Chemotheraputic Agents '97.
O'Grady : Antibiotic and Chemotherapy '97.
Complications in Oral & Maxillofacial Surgery/Kaban. '97
Jacobson : Radiogaphic Cephalometry : From Basices to Videoimaging '95. Quintessence.
Epker : Dentofacial Deformitees Vol.2, 2/ed/ '96.
Problem Solving in Endodonties Gutmann,3/97
       ้
คูมอการใชโปรแกรม Multimedia toolbook สําหรับ Windows V.4.0
  ่ ื
Windows 95 & Office 5 in 1
                  ่
Office 97 + Windows 95 6 in 1 รุนภาษาไทย รวม 6 โปรแกรมยอดนิยม
      ั่
สรุปคําสง HTML 3.2 ฉบับค ้นหาฉั บไว โดย บุญวัฒน์ ชนอานุภาพ  ิ
                    ั
Microsoft Frontpage เรียบเรียงโดย สญญพงศ ์ สายวงศนวล    ์
Lang : Proceedings of the 1st European Workshop on Periodontology'94
Calcium and Phosphorus in Health and Disease Anderson'96
Decision Making in dental treatment planning Hall'94
Oral microbiology and immunology Nisengard 2 nd ed'94
Oxford Handbook of Clinical Dentistry Mitchell 2 nd ed'95
McNamara : Orthodontic treatment : The Management of unvavorable srquelae'96
Milfi : Permar's oral embryology and microseopic anatomy 9/ed 94
Martignoni : Precision fixed prosthodontics : clinical and laboratory arpects'90
Rose : Internal medicine for dentistry 2/ed'90
น.ส.พ. และนิตยสาร
วารสารต่างประเทศ
Wilson : Fundamentals of Periodontics'96
Avery : Oral Development and Histology 2/ed'94
carranza : Clinical Periodontology 8 led.'96
Microsoft Frontpage
                   ี
การสร ้าง Web Page แบบมืออาชพด ้วย HTML
Photoshop 4.0
Java Script
การสร ้างเว็บเพจสําเร็จรูป
A clinical guide to oral medicine.,lamey 3/97
Dental management of the medically compromised patient. Little 5/97
Essential of dental caries Kidd. 1/97
Oral and dental trauma in children and adolescents Roberts 1/96
Pickard's manual of operative dentistry Kidd 7/96
Net ปิ งปอง
Net แบดบินตัน
ลูกปิ งปอง
ลูกแบดบินตัน
       ่   ้
นํ้ ามันเครืองใชปั๊ มลม (1:5 ลิตร)
นํ้ ามันเบนซ  ินพิเศษไร ้สารตะกัว
                 ่
         ิ
นํ้ ามันเบนซนธรรมดา
นํ้ ามันดีเซล ขนาดบรรจุ 200 ลิตร
นํ้ ามันดีเซล
    ่
นํ้ ากลัน
กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 80x120 ซม.
กระดานไวท์บอร์ด (ชนิด2หน ้า มีแม่เหล็ก)ขนาด 120x240 ซม.
            ั
บอร์ดติดประกาศ สกหลาด ขนาด 60x80 ซม.
             ั
บอร์ดติดประกาศ สกหลาด ขนาด 120x160 ซม.
Fulture Board หนา 3 มิลขนาด 49x65 ซม.
Future Board ขนาด 65x122 ซม. หนา 3 มม.
              ั
บอร์ดติดประกาศ สกหลาด ขนาด 120x120 ซม.
กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 140x220 ซม.
กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 60x90 ซม.
Future Board ขนาด 130x80 ซม. หนา 5 มม.
                ั      ้
บอร์ดติดประกาศ ผ ้าสกหลาด พร ้อมขาตัง ขนาด 120x160 ซม.
               ั
แผงติดประกาศ ผ ้าสกหลาด ขนาด 80x120 ซม.
         ั
แผงติดประกาศผ ้าสกหลาด ขนาด 80x116 ซม.ขอบอลูมเนียม  ิ
กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 120x240 ซม. ชนิดติดแม่เหล็ก
กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 75x190 ซม. แบบแม่เหล็ก
Fulture Board ขนาด 130x245 หนา 3 มม.
Fulture Board ขนาด 130x245 หนา 5 มม.
กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 90x150 ซม.
           ั
บอร์ดติดประกาศ ผ ้าสกหลาด ขนาด 120x240 ซม.
บอร์ดชนิด Poster Stand Alone ชนิดพลาสติกลูกฟูก ขนาด 1x2 ม.
บอร์ดติดประกาศไม ้ก๊อก ขนาด 30x40 ซม.
กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 30x40 ซม.
            ั
บอร์ดติดประกาศขอบไม ้สก ขนาด 90x200 ซม.
      ่                  ้
กระดาษเครืองคํานวณเลข(ปอนด์ขาว) ขนาด 1 1/2 นิว (38x75 มม.)
       ่
กระดาษเครืองคํานวณเลข(ปอนด์ขาว) ขนาด 2 3/4 นิว  ้
        ่
กระดาษเครืองคํานวณเลข(ปอนด์ขาว) ขนาด 2 1/4 นิว   ้
                                   0
กระดาษ FAX (210x100x1 นิว)          ้
กระดาษ FAX (216มม.x30ม.x1ซม.)
กระดาษแบ ้งค์ส ี ขนาด 55 แกรม เอฟ 4 ( 1:500 แผ่น )
กระดาษสําหรับเครือง Digital Color Printer
               ่
กระดาษสําหรับเครือง Printer Comm CAT
                ่
                        ่   ่   ี
กระดาษพิมพ์ภาพขาว/ดํา ยีห ้อ โซนี่ รุน ยูทท ี แอเอชดี (1:5 ม ้วน)
กระดาษ K.digital ส         ีขาว ขนาด 115g. A4 (1:100แผ่น)
                  ี
กระดาษ K.digital สขาว 160 g. A4 (1:50แผ่น)
                   ี
กระดาษ K.digital สขาว190g. A4 (1:50แผ่น)
กระดาษไขเขียนแบบ 90/95 (ยาว 2 เมตร/ม ้วน)
                    ่
กระดาษไขแม่พมพ์ ริโซกราฟ (มาสเตอร์) สําหรับเครืองรุน RC 5600 D
             ิ                   ่ ่
              ิ
กระดาษไขแม่พมพ์(มาสเตอร์)รุนดีอาร์ 1750     ่
กระดาษไขเขียนแบบ 90 แกรม ขนาด A2(42x59.4 ซม.)1:25 แผ่น
กระดาษโปสเตอร์ส ี (หน ้าเดียว)ขนาด 48x67 ซม.
กระดาษโปสเตอร์ส ี อย่างหนา
     ี
กระดาษสทําปก ขนาด 120 แกรม A4(1:500 แผ่น)
      ี
กระดาษสทําปก ขนาด 110 แกรม A4 (1:500 แผ่น)
       ี
กระดาษสทําปกขนาด 80 แกรม A4 (1:500 แผ่น)
กระดาษปก ACQ ขนาด 160 แกรม A4 (1:50 แผ่น)
        ี
กระดาษสทําปกขนาด 80 แกรม F14 (1:500 แผ่น)
         ี
กระดาษสทําปกขนาด 120 แกรม F4 (1:500 แผ่น)
กระดาษ GLOSSY PHOTO PAPER ขนาด 4X6" 270 แกรม (1:20แผ่น)
กระดาษ GLOSSY ขนาด A4 (1:50 แผ่น)
          ี
กระดาษสทําปก 150 แกรม A4
กระดาษการ์ดหอม ขนาด 180 แกรม A4 (1:50แผ่น)
กระดาษส ี เค.คัลเลอร์ #21ขนาด 8.25"x11.75" 110 แกรม (1:100 แผ่น)
กระดาษส ี เค-คัลเลอร์ 110 แกรม A4 (1:100 แผ่น)
กระดาษถ่ายเอกสารส ี 80 แกรม F14 สฟ้า        ี
กระดาษการ์ด กลินหอม 180 แกรม A4 สขาว
                 ่           ี
            ี
กระดาษการ์ดสครีม ขนาด 8.25"x11.75" 200g.
           ๊
กระดาษปรูฟ (ขนาด 31"x43")
กระดาษลูกฟูกเกรด A (5 ชน)ขนาด 32"x48"   ั้
กระดาษอาร์ตมันอย่างหนา( 60 ซม.x90 ซม.)
กระดาษอาร์ตมัน อย่างบาง (60 ซม.x90 ซม.)
กระดาษอาร์ตการ์ด (มันหน ้าเดียว) 360 แกรมขนาด 31"x43"
กระดาษกร๊าฟ50-9034 300ft.roll curvilimear paper,two.channcl
กระดาษไขเขียบแบบ ขนาด A4 (1:50 แผ่น)
กระดาษ 100 ปอนด์
กระดาษสลกฟูก       ี ู
กระดาษเทาขาว (ขนาด 31"x43") 500 แกรม
กระดาษเทาขาว อย่างบาง
                      ี ้
กระดาษบันทึกข ้อความ (ไม่มเสน) ขนาด A4 (1:420 แผ่น)
กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A 3
INDEX PP. No.320 (1:10 แผ่น)
แผ่นใสชนิดถ่ายเอกสาร A4 (1:100แผ่น)
   ์
ฟิ ลมแต่งแผ่นใส (1:20 แผ่น)
ฟิ ลม รุน FO-15CR (สําหรับเครืองโทรสาร)
    ์  ่                  ่
กระดาษมีกาวในตัว A2 ขนาด 8x20 mm. (:15 แผ่น)
กระดาษมีกาวในตัว A10 ขนาด 25x50mm. (1:15 แผ่น)
กระดาษมีกาวในตัว A12 ขนาด 34x79mm. (1:15 แผ่น)
กระดาษมีกาวในตัว A16 ขนาด 50x100mm.(1:15 แผ่น)
กระดาษมีกาวในตัว A15 ขนาด 50x80mm. (1:15 แผ่น)
กระดาษมีกาวในตัว A17 ขนาด 80x105mm. (1:15 แผ่น)
สติ๊ กเกอร์ฉลากยาขนาดต่าง ๆ
กระดาษมีกาวในตัว A7 ขนาด 19x38mm. (1:15 แผ่น)
                          ้
กระดาษกาว ขนาด 3x2 ซม. (ใชพิมพ์ตัวอักษร) 1:100 ม ้วน
กระดาษมีกาวในตัว A4 ขนาด 16x21mm. (1:15 แผ่น)
กระดาษมีกาวในตัว A5 ขนาด 13x38mm. (1:15 แผ่น)
               ่
กระดาษต่อเนืองขนาด 9x11 (ยกเลิก)
กระดาษต่อเนือง 9.5"x11" ชนิด 3 ชน (ยกเลิก)
                ่           ั้
     ้
Index ขันแฟ้ ม ชนิด 10 หยัก (1:10 แผ่น)
กล่องใส ่ Model ฟั น
        ่            ้
กล่องใสแฟ้ มแขวนชนิดตังโต๊ะ FS-3140ขาตังล ้อเลือน S-140 ้  ่
         ่
กล่องใสซองฟิ ลม ขนาด 40X120X30ซม. ์
          ่
กล่องใสซองฟิ ลม ขนาด 40x120x40 ซม.  ์
กล่องใส    ่แฟ้ ม ขนาด 4"x8"x9.5"
กล่องพลาสติก ขนาด 7"x10"x5"
กล่องใสบัตรนั ด   ่
                     ่
กล่องพลาสติกใส สําหรับใสแฟ้ ม ขนาด 3"x12"x9"
            ่
กล่องใสโบว์ชวร์ (A4 พับ3) 4 ชน  ั      ั้
กล่องสแตนเลส มีฝาปิ ด ขนาด 12x18x5 นิว           ้
กล่องสายตรวจ ร.ป.ภ. (ขนาก 24x30x11 ซม.)
กล่องเหล็กรับความคิดเห็น ก. 20xหนา 8x ส.23 ซม.
กริง่
กาวลาเท็กซ ์ 32 ออนซ ์ "TOA"
กาวยางนํ้ า Rubber cement (1:120 ซซ)         ี ี
สเปร์ยกาวสารพัดประโยชน์ของ 3 M (1:400 ml.)
กาวสเปรย์ No.75 แบบลอกได ้ "3M" (1:267 g.)
กาวลาเท็กซ ์ TOA เบอร์ แอล-เอ 22เอส(1:2 กก.)
กาวร ้อน (Cyanoacrylate Adhesive Type 3F)
กาวสเปร์ย 3M #77
กะบะพลาสติกเก็บเอกสาร (3 ชน)          ั้
ครีมนับธนบัตร (1:31 g.)
เข็มหมุดชนิดหัวมุก (1:500ตัว )
เข็มหมุดหัวเหล็ก (1:50g.)
เครืองชงนํ้ าหนั ก ขนาด 1 กก.
        ่               ั่
เครืองชงนํ้ าหนั กระบบดิจตอล พิกัดกําลัง 500g.
         ่               ั่                 ิ
เครืองตอกตัวเลขโลหะ ่
เครืองไดโมเทป รุน 1540่                             ่
  ่
ทีป๊ ั มวันทีโลหะ                   ่
Running Number (5หลัก)
ตัวตีวันที,เลขที่                  ่
เครืองยิงตัวอักษร    ่
             ่
เครืองคํานวณเลข (แสดงผลได ้ 12 หลัก)
เครืองคิดเลข แสดงผล 14 หลัก ่
เครืองคิดเลข CASIO DR240 HT ตัวเลข 14 หลัก ใชกระดาษ มีปมภาษี + - พร ้อมอุปกรณ์ครบชุด
               ่                                  ้   ุ่
เครืองคิดเลข SHARP CS4194H ตัวเลข 14 หลัก ใชกระดาษ มีปมภาษี + - พร ้อมอุปกรณ์ครบชุด
                ่                                ้   ุ่
                 ่
เครืองคิดเลข 14 หลัก พิมพ์กระดาษได ้ ยีห ้อ Casio รุน DR-240TM                 ่   ่
   ่ ิ
ทียงบอร์ด
เครืองเย็บกระดาษ Rapid ( R9 )    ่
                   ่
เครืองเย็บกระดาษ Max #HD-50/50R (No.35)
เครืองเย็บกระดาษ Bostitch - B8     ่
เครืองเย็บกระดาษ MAX HD-12L/17      ่
เครืองเย็บกระดาษ MAX HD-12S/24       ่
จานพิมพ์ดดไฟฟ้ า โอลิมเปี ย ภาษาไทย            ี
จานพิมพ์ดดไฟฟ้ า โอลิมเปี ย ภาษาอังกฤษ           ี
เทปลบคําผิด
ไดโมเทป
เทปกระดาษกาวย่น (Nuvo) 48 มม. x 20 หลา
เทปกาวเยือ ขนาด 18 มม.x20 หลา              ่
ผ ้าหมึกเครืองบวกเลขดํา-แดง CAL P. ไนล่อน            ่
ผ ้าหมึกเครืองพิมพ์ดดไพฟ้ า OLYMPIA รุน F737C           ่        ี     ่
Ink Roll (ชนิดเติม) ขวดละ 10 cc.
ผ ้าหมึกเครืองตอกบัตรเวลา                      ่
ผ ้าหมึกเครืองบันทึกเงินสด รุน JCM-375                ่         ่
ล ้อหมึกใช ่                      ้คูกับเครืองตีวันที่ รุน PB3-416
                                       ่      ่
ล ้อหมึก (1:5 อัน)
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร SHARP 016ST (AR-5316E,AR-5320E)    ่
หัวกล็อฟพิมพ์ดดภาษาไทย                          ี
หัวกล็อฟพิมพ์ดดภาษาอังกฤษ                          ี
ดอกเจาะเครืองเข ้าเล่มเอกสาร NCL                    ่
หลอดพลาสติกสําหรับเจาะเข ้าเล่ม (1:1เมตร)
   ่
ทีเจาะกระดาษ (ใหญ่)
    ่
ทีเจาะกระดาษชนิด 3 รู
     ่
ทีเจาะกระดาษ LEITZ 5180
ตาไก่พลาสติก (1:500ชน)                                ิ้
      ่
ทีถอนลวดเย็บกระดาษ
       ่
ทีงัดลวดยิงบอร์ด
แท่นตัดกระดาษแบบโลหะ ขนาด 12"x15"
แท่นตัดกระดาษแบบโลหะ ขนาด 10"x10"
ใบมีดคัทเตอร์ชนิด 30องศา D-100(1:5 ใบ)
คัทเตอร์ขนาดใหญ่
ฉลากยา (สําหรับยานํ้ า) ขนาด 2.5"x3.5"
ดินสอเขียนลวด
ดินสอก๊อปปี้
ดินสอส ี "Carandache"(Prismalo II) Soft (40 ส:กล่อง)                  ี
ดินสอดํา 2B
ปากกาเขียนครุภัณฑ์
ปากกา roting
ปากกาเน ้นข ้อความ
ปากกา PILOT SUPER COLOR MADKER (ปากแบน)
ปากกาไสสกกลาด Pilot Color Pen (SW-CC)        ้ ั
ปากกาไสสกหลาด Niji Styist Calligraphy No.2.0     ้ ั
ปากกาไสสกหลาด Niji Styist Calligraphy No.5.0     ้ ั
ปากกาเขียนแผ่นใส edding 141F ohp marker permanent (1:4ด ้าม)
   ี
สเมจิก (12 ส)                         ี
LASER POINTER
ปากกาเคมีและลูกลืน S1414R                          ่
ปากกาเคมีพร ้อมกล่อง P114R
ปากกาลูกลืนพร ้อมกล่อง P114B               ่
ปากกา (ยกเลิก)
พูกัน  ่
     ่
พูกัน กลม No.0
      ่
พูกัน กลม No.5
พูกัน กลม No.7่
พูกัน กลม No.9 ่
พูกัน กลม No.11  ่
พูกัน กลม No.6   ่
พูกัน Ivocar No.2   ่
พูกัน Ivocar No.4    ่
พูกัน Ivocar No.6     ่
พูกัน Ivocar No.1      ่
 ่
ภูกัน กลม No. 0
  ่
ภูกัน กลม No. 8
พูกันแบบแบน No.2       ่
พูกันแบบแบน No.4        ่
พูกันแบบแบน No.6         ่
พูกันแบบแบน No.8          ่
พูกันแบบแบน No.10           ่
พูกันแบบแบน No.12            ่
พูกัน ( No. G2 )             ่
พูกัน No.4 Ivodar              ่
พูกัน No.2 Ivodar               ่
สมุดเสนอเซ็น ขนาด 10"x12"
แฟ้ มเสนอเซ็น
สมุดเสนอเซ็น ใหญ่
ทะเบียนหนังสอรับ                        ื
ทะเบียนหนังสอรับ ขนาด 8 1/2"x12"                 ื
สมุดคูฝาก (คณะทันตแพทยศาสตร์)          ่
ทะเบียนหนังสอสง                           ื ่
ทะเบียนหนังสอสง ขนาด 8 1/2"x12"                   ื ่
สมุดสงหนังสอ เล่มเล็ก (ขนาด 6x8")         ่     ื
สมุดทะเบียนรับ-สงหนั งสอเล่มใหญ่                     ่   ื
สมุดทะเบียนรับ-ส                                  ื
                                     ่งหนั งสอ กลาง
สมุดปกแข็ง เบอร์ 4 ขนาด 25.7x37 ซม.
สมุดทะเบียนครุภัณฑ์ (สเหลือง)                   ี
สมุดปกแข็งใหญ่สแดง 100 แกรม (100 แผ่น)       ี
   ั่
ใบสงจ่ายยาเสพติดให ้โทษประเภท 2
เอ็นพลาสติก
ดินนํ้ ามัน กลินหอม(ไร ้สารพิษ) ขนาด 150 g ่
ดินนํ้ ามันญีปน           ่ ุ่
ตะปูเข็มหมุด (1:50 gm.)
ตรายาง
ตัวอักษรตะกัว ขนาด 1"x1"         ่
ธง ภปร. ขนาด 80x120 ซม.
ธงชาติ ขนาด 2x3 เมตร
ไม ้เสาธง
Microcassette Sony MC60
เทปคาสเซ็ท 60 นาที
เทปคาสเซ็ท 90 นาที
    ิ
นาฬกาจับเวลา 2 ชม.
     ิ
นาฬกาจับเวลา ระบบดิจตอล                     ิ
      ิ
นาฬกาแขวนผนัง ขนาด 12"
บัตรตอกเวลา
บล๊อกสกรีน ข ้อความ OR ทันตฯมหิดล ขนาด 4x6 นิว                        ้
แผ่นฉลุทองเหลือง ขนาดตัวอักษร 1ซม.
ป้ ายพลาสติกตังโต๊ะ ขนาด 10x27 ซม. หน ้าเดียว ้
ป้ ายติดประกาศ (พลาสติก) ขนาด 25"x35"
ป้ ายพลาสติก ขนาดยาว 10"
ป้ ายพลาสติก ข ้อความ "คลังยา" ความสูง 15 ซม.
ป้ ายพลาสติก ข ้อความ "ผลิตยา 2" ความสูง 15 ซม.
ป้ ายพลาสติก หนา 3 mm. (หยุดพักเทียงเวลา 12.00 13.00 น.)              ่
ป้ ายพลาสติก หนา 3 mm. (เปิ ดทํางาน 14.00 น. , เปิ ดทํางาน 13.00 น.)
ป้ ายอักษรสแตเลส (ชอภาควิชา)              ื่
ป้ ายจัดนิทรรศการแนะนํ าคณะระบบภาพม ้วน Banner
       ื่
ป้ ายชอพลาสติก (แนวตัง)                    ้
         ื่
ป้ ายชอชนิดคล ้องคอ ขนาด 6x9 ซม.
          ื่
ป้ ายชอพลาสติก ขนาด 2 1/2"x4" #8
ตะขอแขวนป้ าย
คลิปติดบัตร
พวงกุญแจ
คลิปบอร์ดสะท ้อนแสง
แผ่นยางสําหรับรองตัดกระดาษ ขนาด 20x30 ซม.
แผ่นยางรองตัดกระดาษ ขนาด 30x45 ซม.
แผ่นยางรองตัดกระดาษ ขนาด 45x60 ซม.
พลาสติกสําหรับเย็บฟิ ลม X-Ray (1:100 หลา)         ์
พลาสติกสําหรับเย็บฟิ ลม X-Ray (Celluloid)1:100 หลา      ์
แผ่นพลาสติกใส ์                 ่ฟิลมฟั น
แผ่นฟิ ลม 100 เมตร สําหรับเครืองโทรสาร KXF-P105 รุน FA 136
            ์                             ่       ่
                 ่
ผงหมึกเครืองโทรสาร SHARP รุน FO-2950M (FO-29DC)            ่
                  ่
ผงหมึกเครืองโทรสาร Sharp รุน FO-C60B                 ่
หมึกเครืองโทรสาร BROTHER รุน LC-800 BK (สดํา)
             ่                        ่         ี
หมึกเครืองโทรสาร BROTHER รุน LC-800 C (สนํ้าเงิน)
              ่                        ่      ี
หมึกเครืองโทรสาร BROTHER รุน LC-800 M (สแดง)
               ่                        ่      ี
หมึกเครืองโทรสาร BROTHER รุน LC-800 Y (สเหลือง)
                ่                        ่   ี
     ่
หมึกเครืองโทรสาร Panasonic (kx-fa57e) ขนาด 5x27x5cm.
               ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร SHARP รุน UX-B30                                              ่
ผงหมึก Block Print
                ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร ริโก ้ รุน MP1500                                        ่
                 ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร Fuji รุน 450                                     ่
มาสเตอร์ดจตอล ริโซกราฟ รุน 1750 (270 mm.x100 m.)
              ิ ิ                          ่          ่
มาสเตอร์ดจตอล ริโซ      ิ ิ                         ่กราฟ รุน 5600     ่
                  ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร Fuji Vivace รุน CDV300 3T                                               ่
                   ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสารมิต ้า รุน DC-2355                                       ่
              ิ ่
มาสเตอร์รโซกราฟ รุน ทีอาร์ 1510                        ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร มิต ้า รุน CC-35 ่                                          ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร SHARP รุน SF-2010 ่                                              ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร Fuji รุน Vivace 160 ่                                 ่
                       ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร Fuji รุน Vivace 230. 250. 330. 340                            ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร RICOH รุน FT 5035    ่                                       ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสารฟูจ ิ รุน MF 315      ่                            ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร Fuji รุน DC551 CP      ่                               ่
                           ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร RICOH รุน AF2015/2018 (Toner Type 1230)                                 ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร Kyocera รุน KM1620,2020     ่                                         ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร Fuji รุน Pro420          ่                             ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร ริโก ้ รุน 2035E           ่                               ่
      ่
หมึกเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจตอล ริโก ้รุน Aficio1060                         ิ                       ่
ผ ้าหมึกเครืองโทรสาร RICOH FAX รุน 1120L             ่                                 ่
       ่
หมึกเครืองถ่ายเอกสารดิจตอล KYCERA รุน KM-1820                    ิ                              ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร KYOCERA รุน KM-1500          ่                                       ่
ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร TK-679KM 3040/3060            ่
ผงแม่เหล็กเครืองถ่ายเอกสาร Fuji                    ่
ผงแม่เหล็กเครือถ่ายเอกสารเก็สเต็ตเนอร์                 ่
ผงแม่เหล็กเครืองถ่ายเอกสารมิต ้า รุน DC 2355               ่                               ่
        ้
ดรัมลูกกลิงสร ้างภาพ เครืองถ่ายเอกสาร Fuji                      ่
         ้
ดรัมลูกกลิงสร ้างภาพ เครืองถ่ายเอกสาร Fuji รุน 551                   ่                                ่
          ้
ดรัมลูกกลิงสร ้างภาพ เครืองถ่ายเอกสาร รุน CDV340                     ่                             ่
HP IMAGING DRUM, CLJ1500/2500 (C9704A)
           ้
ดรัมลูกกลิงสร ้างภาพ เครืองถ่ายเอกสาร Fuji (101R 00025)                   ่
แม่แบบรับภาพ เครือง RICHO MFP AFICIO 2051 S/N K4441200056          ่
ดรัม ลูกกลิงสร ้างภาพ เครืองถ่ายเอกสารฟูจ ิ รุน MF420        ้               ่                            ่
            ้
ดรัมลูกกลิงสร ้างภาพ เครืองถ่ายเอกสารฟูจ ิ รุน Vivace 160                   ่                            ่
(ยกเลิกให ้เบิกในคลัง) BROTHER DRUM CART. FOR HL 5250
             ้
ดรัมลูกกลิงสร ้างภาพ Fuji รุน 212/7114657                            ่
ลูกยางดึงกระดาษตรงทางออก
ชุดดึงกระดาษอัตโนมัต ิ
ลวดเย็บกระดาษแม็กซ ์ #1208 (1:1,000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษแม็กซ ์ #1210 (1:1,000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษแม็กซ ์ #1213 (1:1,000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษแม็กซ ์ #1215 (1:1,000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษแม็กซ ์ #1217 FA-H (1:500 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษแม็กซ ์ #1220 FA-H (1:500 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษแม็กซ ์ #1224 FA-H (1:500 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษ                                 Rapid 9/12 MM. (1:5000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษ 9/14 MM.(1:5000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษแม็กซ ์ #M8-1M หลังโค ้ง (1000 ตัว/กล่อง)
ลวดยิงบอร์ด RAPID 13/8 ขนาด 8 มม. (1: 5,000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษ Rapid 9/17 MM.(1:1000 ตัว)
                        ่     ่
ลวดเย็บกระดาษ31P1060 Refill (เครืองถ่ายเอกสารริโก ้ รุน Aficio2051)
ลวดยิงบอร์ด MAX T3 - 10M (1:1000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษ Rapid 9/10 MM. (1:5000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษ Rapid 9/8 MM. (1:5000 ตัว)
                 ่
ลวดเย็บกระดาษ ยีห ้อ Plus No.3U (8mm.) 1:2,000 ตัว)
                  ่
ลวดเย็บกระดาษ ยีห ้อ Plus No.3U (10mm.) 1:2,000 ตัว
สติ๊ กเกอร์ PVC ขนาด 53 ซม.x70 ซม.
สติ๊ กเกอร์ชนิดด ้าน ขนาด 50x70 ซม.
สก๊อตเทปใสขนาด 2.5 ซม. (1:72 หลา)
สติ๊ กเกอร์PVCชนิดสะท ้อนแสง ขนาด 50x70 ซม.
สติ๊ กเกอร์ใส ขนาด 50x70 ซม.
สติ๊ กเกอร์เมจิก ( 2 แผ่น:ห่อ ขนาด 45x90 cm. )
             ี
สติกเกอร์สขาว ขนาด 53 ซม.x50 ม.
สติ๊ กเกอร์เมจิก ขนาด 45 ซม.x2เมตร
           ์
ฟิ ลมกรองแสง 3M ขนาด 1x1ตรฟ.
            ี
สติ๊ กเกอร์สขาว ขนาด A4 (1:100 แผ่น)
              ิ
สติกเกอร์ตดแผ่น CD (1:50 แผ่น)
สติกเกอร์ส ี ขนาด 70x106 ซม.
               ้                ี ่
สติ๊ กเกอร์ใชสําหรับตีวันทีผลิต,หมดอายุ รุน PB3-416 พิมพ์ 1 สตอแบบ บรรจุ 400 ดวง/ม ้วน
                    ่       ่
                       ้  ่
สติ๊ กเกอร์กระดาษ ขนาด A4 ใชกับเครืองพิมพ์ LASER และ INKJET (1:50 แผ่น)
        ้
สติกเกอร์ใส ขนาด A4 (1:50แผ่น)
แผ่นพลาสติกใสเคลือบบัตรขนาด 6x9 cm.(1:100 แผ่น)
แผ่นใสสําหรับเครือง Printer (1:20 แผ่น)
                ่
แผ่นพลาสติกใสเคลือบบัตรขนาด 6.5x9.5 ซม.(1:100 แผ่น)
แผ่นพลาสติกใสเคลือบบัตรขนาด 7x10 ซม.(1:100 แผ่น)
แผ่นพลาสติกใสเคลือบบัตรขนาด 7.5x11 ซม.(1:100 แผ่น)
แผ่นพลาสติกใสเคลือบบัตรขนาด 8.5x11 ซม.(1:100 แผ่น)
แผ่นพลาสติกใสเคลือบบัตร ขนาด A4(1:100 แผ่น)
พลาสติกเคลือบเย็นชนิดด ้าน ขนาด 36"x50 ม. (NEW)
เทปโอพีพ ี ขนาด 2" ยาว 45 หลา (สนํ้าตาล,สใส)    ี  ี
สก๊อตเทปใส (3M) ขนาด 1"
สก็อตเทปใส (3M) ขนาด 1.5"
สก๊อตเทปใสกาว2หน ้า ขนาด1/2"x36หลา (3M)No.665
เทปกาวสองหน ้า (อย่างบาง) ขนาด 6 มม.
เทปกาวสองหน ้า (อย่างบาง) ขนาด 12 มม.
เทปกาวสองหน ้า (อย่างบาง) ขนาด 3 mm.
เทปกาวสองหน ้า (อย่างบาง) ขนาด 1.2 ซม.
   ี
สโปสเตอร์
    ี
สโปสเตอร์ ขนาดกลาง(1:50 ml.)
     ี
สนํ้า Pilican ชนิด 2 ชน (24 ส/กล่อง) ั้   ี
      ี ิ
สพมพ์สกรีน (นํ้ ามัน) สขาว (1:1 Kg.) ี
ไม ้ปาดสกรีน ขนาด 10 cm. (อย่างดี)
นํ้ ายาล ้างเฟรมสกรีน (1:1 ลิตร)
         ้
ไสแฟ้ ม (ทองเหลือง) 1:50 อัน
       ้
ลินแฟ้ ม (พลาสติก) ORCA 1:50 อัน
          ้
ไสแฟ้ มนิวโฮลเดอร์ #200 A4
  ั
สนห่วงพลาสติก ขนาด 2 นิว (51มม.)     ้
      ้          ื
เหล็กกันหนั งสอขนาดกลาง(5"x61/2")
       ้          ื
เหล็กกันหนั งสอขนาดใหญ่(15x23 ซม.)
เหล็กกันหนั งสอขนาดใหญ่ (6"x9")
        ้          ื
         ้          ื
เหล็กกันหนั งสอขนาดจัมโบ ้(11"x7 1/2")
กล่องเหล็กกันหนั งสอ ขนาด 11 ซม.x10x10 นิว
              ้            ื             ้
หมึกโรเนียวสดํา       ี
หมึกสําหรับเติมปากกา roting (1:23 ml.)
หมึกอัดสําเนาโรเนียว รุน5600ดี               ่
หมึกเครืองโรเนียวริโซกราฟ รุนทีอาร์1510 (1:800 cc.)
           ่                 ่      ่
หมึกเครืองโรเนียวริโซ ่               ่กราฟ รุน 1750 (1:1,000 cc.)
                                   ่
โฟม ขนาด 2x4 ฟุต หนา 1 นิว                       ้
โฟม หนา 2 นิว                 ้
ทูโฟม
ไม ้บรรทัดเหล็ก ยาว 6"
ไม ้บรรทัดเหล็ก ยาว 12"
ไม ้บรรทัดเหล็ก ยาว 18"
ไม ้บรรทัดเหล็ก ยาว 24"
ไม ้บรรทัดเหล็ก ขนาด 12 นิว                   ้
T-Slide ยาว 120 ซม.
แฟ้ มตราชาง No.125 เอฟ  ้
    ี
ซองสนํ้าตาล ขนาด 7"x10"
     ี
ซองสนํ้าตาล ขนาด 7x10"
แสตมป์ ดวงละ 50 สต.
แสตมป์ ดวงละ 1.00 บาท
แสตมป์ ดวงละ 3.00 บาท
แฟ้ มหนีบพลาสติก No.555 A4
แฟ้ มแคตตาล็อก รุน AR 376/P           ่
แฟ้ มพับปกอ่อน
ซองบัตรยืม ขนาด 9.5x9 ซม.
                    ่
ซองพลาสติกใสบัตรผู ้ป่ วย (แฟ้ มโอดอนเท็กซ)                 ์
ซองพลาสติกใส ์             ่ฟิลมฟั น
ซองพลาสติกใสเงินเดือน(มีซบ) ขนาด 6"x7 1/2"่         ิ
ซองประกาศประกวดราคา แบบ ซ ี 4
ซองเอกสารนํ้ าตาล ขนาด 10"x13"(ไม่มครุฑ)                 ี
ซองแฟ้ มพลาสติกแบบสอด ขนาด A4
ซองแฟ้ มพลาสติกแบบสอด ขนาด F4
แฟ้ มเจาะ No. 125F
แฟ้ มเจาะ 2 ห่วง NO.420 (A4)
แฟ้ ม NEW HOLDER No.100F
แฟ้ มแคตตาล็อก รุน AR 382             ่
แฟ้ มกระดาษ (แบบเจาะ) ขนาด A4
          ่
แฟ้ มใสเอกสาร (ตราชาง) 444 A4              ้
แฟ้ มโชว์เอกสาร No.177 โรบิน
ซองกันกระแทก ขนาด 7.5 ซม. x 25 ซม.
ซองกันกระแทก ขนาด 25 ซม. x 30.5 ซม.
แฟ้ มพลาสติก 3 ห่วง # 327
แฟ้ มโชว์เอกสาร BASIC No.CA-420
แฟ้ มเอกสารพลาสติก ชนิดสน 1.5" 2 ห่วง 25 mm.(สอดปกได ้)    ั
แฟ้ มโชว์เอกสาร ขนาด A3
                      ่
ซองพลาสติกใสสไลด์ชนิดแขวน ขนาด 9 3/4x14 นิวยีห ้ออินท๊อป(1:50ซอง)         ้ ่
ซองเอนกประสงค์ 11 รู (1:20 ซอง)
ซองพลาสติกขยายข ้าง มีเชอกผูก ขนาด F4                  ื
ซองพลาสติกเก็บเหรียญ
แฟ้ มแขวนพลาสติก
ซองพลาสติกใสเอกสาร 11 รู A4 (1:20 ซอง)   ่
นํ้ ายาทําความสะอาดเครืองถ่ายเอกสาร              ่
  ่
มูล ี่
   ่
เลือยฉลุ
         ่
ใบเลือยฉลุ (1:12 ใบ)
ตู ้ใส   ่ยาสามัญประจําบ ้าน ขนาด 45.5x53x14 ซม.
ภาพวาดสมเด็จย่า ขนาด 24"x32"
เข็มกลัดติดหน ้าอก ชุบเคลือบพร ้อมกล่อง
เข็มไทร์ ด ้านหลังเป็ นโซพร ้อมกล่อง              ่
       ้
อัลบัมรูปถ่าย ขนาด4x6"
        ้
อัลบัมกาว ขนาด 23x28 ซม.บรรจุ 20 แผ่น
รถเข็นชนิดพับได ้ ขนาด 18x36 นิว                         ้
    ์
ฟิ ลมกรองแสงชนิดฉาบปรอท ONE WAY ( 3M ) ขนาด 0.75 x1.00 ม.
           ี
แผงเสยบบัตรลงเวลา ชนิด 150 ชอง                           ่
แผงปุ่ มกดหน ้าปั ดเครืองถ่ายเอกสารฟูจ ิ รุน WC420CP    ่            ่
กรรไกรตัดผ ้า (ซงเกอร์) ขนาด 9"           ิ
พัดลมระบายอากาศ ขนาด 10 นิว                          ้
พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิว พร ้อมติดตัง                   ้     ้
พัดลมแขวนผนั ง พร ้อมติดตัง                      ้
ตู ้บานเลือนทึบ     ่
ตู ้เอกสาร 15 ลินชก            ้ ั
ตู ้ล็อคเกอร์ 4 ชอง               ่
ตู ้เหล็ก 2 บาน
                  ่
โต๊ะวางเครืองไมโครคอมพิวเตอร์พร ้อมเก ้าอี้
โต๊ะวางเครืองพิมพ์ผล         ่
ตู ้เก็บเอกสาร
ตู ้เก็บเอกสาร 4 ลืนชก                ้ ั
ตู ้เก็บเอกสาร 5 ลินชก                 ้ ั
ตู ้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลินชก                       ้ ั
ตู ้บานเลือนกระจก     ่
ตู ้บานเลือนทึบพร ้อมฐานรอง ่
ตู ้เก็บเอกสาร 4 ลินชก                 ้ ั
ตู ้บานเลือนกระจกพร ้อมฐานรอง ่
ตู ้เก็บกุญแจ ชนิด 30 ดอก (KB-830)
โต๊ะทํางาน 2 ลินชก ขนาด 135x75x75 ซม.    ้ ั
เก ้าอีส      ้ ํานักงาน
ตู ้ล็อกเกอร์ 6 ชอง              ่
ตู ้เก็บแฟ้ มประวัต ิ
ตุ ้เก็บกุญแจ (200ดอก)
ตู ้บานเลือนกระจก รุน DG-326  ่             ่
ตู ้บานเลือนทึบ รุน DO-316    ่        ่
ตู ้วางของอเนกประสงค์ รุน OCH-9100                ่
ขารองตู ้ รุน S-016           ่
     ่
เครืองโทรสาร
โทรศัพท์ไร ้สาย
รถเข็นของสแตนเลส 2 ชน ขอบหงาย ขนาด 18"x34"x32"           ั้
รถเข็น ชนิด 4 ล ้อ พับได ้
รถเข็น ชนิด 2 ล ้อ
รถเข็น 3 ชน ขนาด 12"x15"x30" ั้
รถเข็น ชนิด 4 ล ้อ
     ้
เก ้าอีฟังคําบรรยายพร ้อมแผ่นรองเขียน
      ้
เก ้าอีประชุม
       ้
เก ้าอีพักคอย 3 ทีนั่ง         ่
เก ้าอีทํางาน(หุ ้มหนั งเทียม)สําหรับอาจารย์
        ้
เก ้าอีเดียวแบบ 4 ขาพ่นส ี มีเลคเชอร์ ทีนั่ง+พิงหุ ้มเบาะหนัง
         ้ ่                        ่
โต๊ะส       ีเหลียมโฟเมก ้า ขนาด 120x60 ซม.
          ่  ่
  ั้
ชนวางแฟ้ มเอกสารมีล ้อเลือน รุน S-666N       ่   ่
                         ้
SWITCH ปรับพนั กพิงเก ้าอีทําฟั น J.MORITA (Snap Switch Black) 427-022
Solio PCB Micromotor Actus 2000
SWITCH BACK REST ของ UNIT BELMONT
ขดลวด SOLINOID ขนาด                   30V 4.5A ของ J.MORITA
MOTOR PUMP HYDROLIC 220 V. ของ J.MORITA
SWITCH ปรับพนั กพิง ACTUS 2000 J.MORITA
SOCKET หลอดไฟสองปาก OSADA        ่
ปุ่ มปรับแขน Unit Signo 203 (400-025) "J.MORITA"
                       ์
SWITCH ปิ ด-เปิ ดไฟดูฟิลม UNIT ACTUS (427-005)
LAMP MOVING PLATE ASM (726-002)
FILM VIEWER ASSEMBLY ACTUS 5000 (708-005)
Switch Cover EX-Light "J.Morita" (ฝาครอบสวิทซโคมไฟสองปาก)        ์   ่
LIGHT HEAD
SWITCH ปรับเก ้าอีขน-ลง ของ BELMONT  ้ ึ้
หลอดไฟสอง Film 12V 10W  ่
Relay 220V
SWITCH ปรับนํ้ า AIROTOR ACTUS 2000 (J.MORITA)
SWITCH ปรับนํ้ า Airotor
    ่
ทีดันสปริง ของหลอดไฟ ยีห ้อ BELMONT          ่
           ่
ก ้านทีวาง T-WAY ยีห ้อ OSADA       ่
              ่
พัดลมไฟสองปาก ของ SIEMENT (Fan complete)
ฟิ วส ์ ขนาด 250 V. 15 A.
                ่
AUTO DAIN รุน 1238-6C-F (NILKCSON)
สาย SCALAR ยีห ้อ Anthos      ่
กรวยพลาสติก (Mobile Suction) SAFETY JAR
High power suction tube ขนาด 1.5 เมตร
Draining suction tube ยูนตทําฟั น ขนาด 1.5 เมตริ
3-WAY Suction tube ขนาด 1.5 เมตร
RELAY 12 V. DC 5 A 240 AC (CONTACT)
MICRO - MOTOR TUBE, T100 J.MORITA
สายลม-นํ้ าของสาย Airotor (Unit Siemens)
สาย High Power (Unit J.Morita)
สาย Saliva Ejictor (Unit J.Morita)
สาย Micromotor Actus 2000 (TOL-078)
Socket CL9 (ขัวหลอดไฟ       ้         Actus 2000)
SOLENOID VALVE ASM VACUUM TANK SIAMDENT (W-ASU-204-0700)
VOLUME RE-O STAL 10 Kn.15A FOOTSWITCH UNIT J.ACTUS 2000
socket 4p.ใหญ่ตัวผู ้และตัวเมีย ยูนต J.MORITA        ิ
SOCKET 6P. ใหญ่ตัวผู ้และตัวเมีย ยูนต J.MORITA         ิ
SOCKET 8P. ใหญ่ตัวผู ้และตัวเมีย ยูนต J.MORITA  ิ
SWITCH POWER UNIT J.MORITA รุน ACTUS 2000  ่
RELAY 100 VAC-24 VDC 5A 10ขา รีเลย์ SUCTION ACTUS 2000 J.MORITA
MAIN SWITCH POWER UNIT AHTHOS
หลอด OPTIC LIGHT AIROTOR SYNEA TA-96L W&H
FILTER กรองนํ้ า (Water Filter Metal) 400-063
สายท่อนํ้ า AIROTOR
GHOGLE VALVE ของ UNIT BELMONT
เกลียวล็อคกระบอกนํ้ า AIROTOR ADEC
ท่อยางนํ้ าใน Unit ทําฟั น
     ่
T-WAY รุน SPRAY-VIT 4000
สายนํ้ าทิงสําหรับยูนต
      ้        ิ
ข ้อต่อยาง ของท่อนํ้ าทิง      ้
ท่อยาง AIROTOR ใชกับนํ้ า-ลม   ้
COPPER ขนาด 2 หุนครึง         ่
COPPER ขนาด 2 หุน
CAP STAR SH 30 UF 230 V. AC G83-10
Copper ต่อตรง ขนาด 6x4 mm.
Copper 3 ทาง 12 mm. ลด 6 mm.
COPPER ต่อตรง 12 mm.
                    ี      ้
COPPER ตัวผู ้และตัวเมียเสยบต่อกันได ้ใชต่อกับท่อ 6 mm.
   ่
ทีวางแก ้วนํ้ าของ BELMONT(Automatic Cupfiller)
  ี
ซลฝาจาร์ ยางกันซม SUCTION   ึ
เกลียวล๊อคกระบอกนํ้ า AIROTOR แบบเหล็ก
ชุดขวดนํ้ า ของข ้อต่อท่อลม
          ่
FILTER TANK (ทีกรองนํ้ า)
            ้    ่
LEAD SWITCH ใชกับทีวางแก ้วนํ้ าของ UNIT ทําฟั น
FILTER กรองนํ้ าของ UNIT ทําฟั น รุน SEAMENS ่
        ่
แผงวงจรเครือง MICRO PREP
COPPER ต่อตรง ขนาด 5X8 mm.
แผ่นยางหัว COUPLING
    ่
ทีวางแก ้วนํ้ าบ ้วนปาก ของ J.MERMAID
       ่
ข ้อต่อเครืองกรอฟั น ( coupling )
ถ ้วยกรองความชน   ื้
Suction Filter Case ( Unit J.Morita)
                     ์   ่
Switch Ex-Light CL-9 (สวิทซโคมไฟสองปาก J.Actus-2000)
Pilot Air Minivalve อ่างบ ้วนปาก Unit Adec (12-0953-00)
Switch Button Water Unit Adec (12-10250-00)
SPITTOON VALVE BODY (3H) (U19440) SIAMDENT
PLASTIC BLOW , J.MORITA (400-003)
กระบอก Drain ลมใต ้ Try ของ Actus J.Morita
แผ่นยางไดอะแฟรม ขนาด1x1เมตร ใชกับปั๊ มลม       ้
SWITHCH ปิ ด-เปิ ด MAIN ลม BELMONT
จุดต่อสายลมกระบอกนํ้ า AIROTOR ACTUS 2000 J.MORITA
ฝาครอบ FOOT SWITCH AIRMOTOR KAVO
ท่อยางลมคอมเพรสเซอร์ทนแรงดัน
ท่อยางลมใน Unit ทําฟั น
ตัวปรับแรงดันลม
เกจวัดลม ของเครือทําลม  ่
ตัวปรับแรงดันลม
ท่อยางลมใน UNIT ทําฟั น ขนาด 6X4 mm.
แผ่นยางทนแรงดันลม ขนาด 1x1.5 เมตร
ท่อ POLY ขนาด 12 mm.
AIR PRESSURE REDUCTION VALVE FILTER PLASTIC BLOW เกลียวนอก (400-002)
ตัวปรับแรงดันลม (REGULATOR)
สาย POLYURETHANE ขนาด 4x6 สฟ้า   ี
สาย POLYURETHANE ขนาด 2x4 สเหลือง   ี
สาย POLYURETHANE ขนาด 2x4 ใส
    ์
สวิทซปรับนํ้ า AIROTOR พร ้อมสปริง (Toggle Value Assembly)
ปลอกหุ ้มท่อลม-ท่อนํ้ า
สายลม ชนิดคู่
             ้
สาย TRIPLE SYRING ใชกับ นํ้ า-ลม
              ้
สายท่อลม AIROTOR ใชกับนํ้ า-ลม ขนาด 1.5x1 มม.
ข ้อต่อ JPLG เข ้าสาย8 มิลเกลียวใน 3 หุน
ข ้อต่อ JPLE เข ้าสาย 10 mm. เกลียวนอก 3 หุน
ข ้อต่อ JPLG เข ้าสาย 10 mm. เกลียวใน 3 หุน
ข ้อต่อ JPLG เข ้าสาย 8 mm.เกลียวนอก 3 หุน
                    ่   ่
PLASTIC BLOW Air Filter เกลียวนอก ยีห ้อ SMC รุน AW2000
METAL BLOW, ACTUS 5000
COPPER ต่อตรงเกลียวนอก ขนาด 3 หุน ล็อคสาย 6 มม.
COPPER ต่อตรงเกลียวนอก ขนาด 3 หุน ล็อคสาย 10 มม.
COPPER ต่อตรงเกลียวนอก ขนาด 1 หุน ล็อคสาย 6 มม.
COPPER ต่อตรงเกลียวนอก ขนาด 1 หุน ล็อคสสาย 10 มม.
COPPER ข ้องอเกลียวนอก ขนาด 2 หุน ล็อคสาย 10 มม.
COPPER ต่อตรงเกลียวนอก ขนาด 2 หุน ล็อคสาย 10 มม.
RUBBER SHUT OFF VALE (OP) SIG NO.203 (424-011)
หัวยางสายดูดนํ้ าลาย Belmont
RUBBER TIB ของ UNIT SIEMEN
กระบอกกรอง SUCTION ACTUS J.MORITA (700-033)
O-RING ขากระบอกกรอง SUCTION ACTUS J.MORITA
RUBBER SHUT OFF VALVE SIGNO 2000 (424-011)
หัวดูด SUCTION BELMONT
ท่อ SUCTION
BLUE FILLTER รวมข ้อต่อบน-ล่าง
FILTER SUCTION CASE
SALIVA EJECTOR
MICRO TEMP 92 C 250 V.
     ์   ่
สวิทซปรับไฟสองปาก (หมอบุญไท)
                ้
CUT FILTER COVER "ฝาปิ ด+ไสกรอง" (400-012)
หัว saliva ejector
ท่อนํ้ าทิง ขนาด 4 หุน สเทา
       ้       ี
COTTON FILTER ASSEMBLY (400-009)
Water cook แผ่นรองแก ้วนํ้ า (บริษัท R.B.)
            ่
Amalgam Seperator ยีห ้อ Cattani (บริษัท R.B.)
VOLUME SCALAR (บริษัท R.B.)
SWITCH ON-OFF แบบกด
Switch water unit
Valve Body
P.C Board control handpiece
      ่
3-way รุน Sprayvit 4000
               ่
หัวยางปุ่ มคันโยกเครืองเป่ าทราย
สาย High power Suction Signo 90
หัวดูด Suction (Unit Siemens)
Head High PowerSuction Europion Valve (11-0991-00) Unit Adec
สาย HIGH SUCTION เล ้นผ่าศูนย์กลาง 17mm.(P/N6600)
                 ้
สาย SALIVA SUCTION เสนผ่านศูนย์กลาง 11mm. (P/N6601) UNIT PLANMECA
HEAD SALIVA UNIT PLANMECA (P/N251003,P/N10000764 ASM)
         ้  ิ
สายท่อนํ้ าทิงยูนต ขนาด 1 นิว    ้
ชุดลูกยาง MICROVAC (P/N42121,P/N42046}P/N261089) ASM
SUCTION HOLDER FRAME UNIT PLANMECA (02523000)
HEAD UNIVERSAL VACUUM ACTUS 5000 SIAMDENT (T20421/T20520)
VACUUM TANK ASM (HEV) ACTUS 5000 SIAMDANT
VACUUM TANK ASM (SE) ACTUS 5000 SIAMDENT
VACUUM HOLDER BODY UNIT SIEMENS รุน SPIRIT่
ท่อลม POLYURETHANE ขนาด 8x5 mm.
                    ่
โช็ค GAS SPRING 400N โคมไฟสองปาก SEMEN SPIRIT CE
          ิ่
ตะแกรงกรองสงสกปรกอ่างบ ้วนปากคนไข ้ UNIT ACTAS J.MORITA
Suction Bar Holder ของ OSADA
Plastic Rest Triple Syringe Actus 2000 J.Morita
        ์
ชุดไฟดูฟิลม ADEC (TDP)
  ่
ทีแขวน SUCTION UNIT SIGNO 203, J.MORITA (400-026)
VALVE CARE
ท่อนํ้ ามันไฮโดรลิค
ข ้อต่อทองเหลือง สาย HIGH SUCTION
Aspirator Tube Actus 2000(สาย High suction) 415-006
4-HOLD HP ASP GRAY TUBE (COMPLETE ) สาย AIR MOTOR (720-007)
ข ้อต่อตรงพลาสติกขนาดเล็ก
สามทางพลาสติกขนาดเล็ก
O-RING สาย AIROTOR SIEMENTS (522-006)
      ้
O-RING ขัวต่อสาย AIROTOR ของ OSADA (1:3 วง)
ข ้อต่อตรงท่อลม ขนาด 6x4 mm.
O-RING ของ Micromotor (บ.RB)
O-RING AIRMOTOR ขนาด 0.65 มม.
O-RING 181C ขนาด 0.9 มม."Kavo"
HOLDER BAR B รุน ACTUS 2000่
JOINT ต่อกัยสาย AIROTOR ( OSADA)
TIPLE SLEAVE ใสกับ JJOINT่
HOLDER AIROTOR AUTO ของ BELMONT
       ่
Reflextor รุน S-Light Unit Signo 90
ข ้อต่อพลาสติก ต่อสายยาง Suction
                ่
F/S Holder Bar J.morita รุน Actus 5000
                  ่
Light front Cover CL9 โคมไฟสองปาก Actus
Joint Heatrest Unit Siemens ($1-4695537)
Air Bleed Cartridge Brass base ชุดควบคุมหัวกรอ Unit Adec
O-Ring Saliva ejector-Actus 5000 (P6T 1.5)
O-Ring High Power Suction-Actus 5000 (P11T 1.8) Vacuum
HIGH SUCTION UNIVERSAL VACUUM EJECTOR HOLDER ACTUS 5000
SYRING HANGE ACTUS 5000
HOLDER B AIROTOR ACTUS 5000
SLEEVE ROTOQUICK W&H
               ่
HOOD CL-10 ฝาครอบโคมไฟสองปาก (L035007) SIAMDENT
GRIP CL-10 (L0350011) ปลอกหุ ้มด ้ามจับโคมไฟ SAIMDENT
COG WHEEL BACKREST UNIT PLANMECA (เฟื องขับพนักพิง)
                           ่
GAS SPRING ARM DENTAL LIGHT UNIT PLANMECA ชุดโคมไฟสองปาก (0221.014)
                    ่
SALIVA EJECTOR HOLDE ACTUS 5000 ทีวางฝาหน ้า (U190215) SAIMDENT
                   ่
3-WAY SYRING HOLDER ACTUS 5000ทีวางหน ้า (U190026) SIAMDENT
3-WAY SUPPORTACTS 5000 ปลอกพลาสติกสวม (U194043) SIAMDENT
REAR HOLDER ACTUS ฝาหลังชุดวางหัวกรอ SIAMDENT
                ่
QUICK JOINT AIROTOR 4 HOLD รุน 914 ปรับนํ้ าได ้
QUICK JOINT AIROTOR 4 HOLD KAVO
     ่ ่ ่ ่
้่้้้้JOINT COMPLETE FOR HS-HP TUBE SIAMDENT (W-ASU-201-2500)
HANDPIECE HOLDER SIGNO 203 #413920(TOL-133)
ROLLER HOLDER A.SIGNO 203 (400-094)
ROLLER HOLDER B.SIGNO 203 (400-095)
ROLLER A.SIGNO 203 (400-099)
ROLLER B.SIGNO 203 (400-096)
ROLLER SHAFT A.SIGNO 203 (400-098)
ROLLER SHAFT B.SIGNO 203 (400-097)
  ่
ทีแขวน SUCTION UNIT ACTUS ของ J.MORITA (400-028)
   ่
ทีแขวน SUCTION UNIT SIGNO ของ J.MORITA
    ่          ่
ทีวาง SUCTION HOLDER รุน (SIGNO 203) J.MORITA (400-016)
สาย AIROTOR (มี OPTIC LIGHT) ชนิด Fiber optic ของ ANTHOS
สาย MICRO MOTOR ( ADEC )
ASPIRATOR TUBE ACTUS 2000 (สาย HIGH SUCTION)415-006
สาย AIROTOR ของ OSADA
สาย MICRO MOTOR (ME 16) ของ OSADA
สาย SALIVA EJECTOR
                  ่
สาย Micro Motor Tube T-100N รุน MTM 11 J.MORITA (420-027)
สาย AIROTOR (ANTHOS)
RELAY พร ้อม SOCKET 250 V. AC 9 ขา
cartridge rotor a.t.c. ของ j.morita
Cartridge rotor AT-39 ของ Osada
CARTRIDGE ROTOR KAVO 625 C
BALL BEARING KAVO 625 C
             ่
Cartridge Rotor Bienair รุน Croma
CARTRIDGE ROTOR NT302 (102-007)
CAP AIROTOR NT302
CARTRIDGE ROTOR 795 W&H
CARTRIDGE ROTOR 633 KAVO
CARTRIDGE ROTOR 618C KAVO
CARTRIDGE ROTOR ARS2P J.MOROTA
CARTRIDGE ROTOR PANA N.S.K.
CARTRIDGE ROTOR KAVO 642 B
CARTRIDGE ROTOR AR-S2 P J.MORITA
CARTRIDGE ROTOR BIENAIR CE 0120
         ้
ข ้อต่อ ขัวสาย AIROTOR ADEC
ฝา CAP CARTRIDGE ROTOR ของ BIEN AIR CE 0120
CHUCK AIROTOR ของ J.MORITA (410-009)
CARTRIDGE ROTOR QL 22.23.25 B (412-041)
CARTRIDGE ROTOR QL 21 B (412-055)
CARTRIDGE ROTOR (N) TR-MCA (412-071)
CARTRIDGE ROTOR BBW-S ยีห ้อ NSK         ่
CARTRIDGE CONTRA (CH 07) "OSADA"
               ่
CARTRIDGE TURBINE รุน Synea HS TA-98 ยีห ้อ W&H              ่
             ่
CARTRIDGE TURBINEรุน Bora Bien Air และบูซแหวนเกลียว
CONNECTING SHEET MTM-11
แหวน SLID STRAIGHT (Roller,S-15U)"J.morita"
Cartridge Rotor 956 E "W&H"
                 ่
Cartridge Rotor NT30( มีบา J.morita )
CARTRIDGE ROTOR NT.302 พร ้อมแหวนเกลียว (J.MORITA)
BALL BEARING AIROTOR CUSTOM AIR NT302 (แบบบาง)
CARTRIDGE ROTOR KAVO รุน 650C      ่
                ่
Chuck Airotor (J.Morita) รุน Mini
Cartridge Rotor KaVo 640B
                  ่
Cap Cartidge Rotor KaVo รุน LUX3 650B
RotOR Cap with 964 W&H (WHS01921600ป
Locking Connection Airotor E25 W&H (WHS01952300)
              ่
Cartridge Rotor Kavo รุน 637B
           ่
Cap Airotor W&H รุน 798
Ball Bearing Airotor Custom Air NT302 (อย่างหนา)
CARTRIDGE ROTOR NSK VIP-E
CARTRIDGE ROTOR BIENAIR รุน PRESTIGE         ่
                          ่
O-RING CARTRIDGE ROTOR ยีห ้อ W&H รุน SYNEA TA-98 (WHS02748200)    ่
                   ่
BALL BEARING AIROTOR ยีห ้อ BIENAIR รุน BORA ขนาด 3:8:3.5 mm.    ่
                    ่
BALL BEARING AIROTOR ยีห ้อ KAVO รุน 650C 637B บน-ล่าง    ่
BALL BEARING AIROTOR BIENAIR (WH9801PKIT) MODEL.CROMA& PRESTRIGE
            ่
CARTRIDGE ROTOR ยีห ้อ W&H รุน TA-96 (04396700)     ่
        ่
แหวนสปริง รุน E 25 ของ ADEC
          ่
O-ring Airmotor (รุน181C) ของ KAVO
         ้
Screw ยึดปรับซาย-ขวา intramatic KaVo 18C
Oring Airmotor W&H A25RM
                            ้
Reverse Screw Airmotor (ปรับซาย-ขวา)121.18.02 (021.18.16) BienAir
Locking Device Airmotor Kavo 181C
REGULATOR SCREW WATER AIRMOTOR ยีห ้อ KAVO รุน 181C.           ่   ่
                       ่
BALL BEARING AIRMOTOR ยีห ้อ W&H รุน A25 ,AC20 (WHS01850600)   ่
SCREW HEAD JOINT AIRMOTOR ยีห ้อ W&H รุน A25 (WHS01952700) ่         ่
ซ  ีลยางฝาภาชนะบรรจุของเหลว
                      ่
ROTOR BLADE AIRMOTOR ยีห ้อ W&H รุน A25, AC20 (01951300)    ่
                        ่
FEDER SPRING AIRMOTOR ยีห ้อ W&H รุน A25, AC20 (01951400)     ่
ARMATURE FOR MTM-11 ของ J.MORITA (413-003)
Carbon brush m.t.m-11 (แปรงถ่าน) 413-016
CARBON BUCHT M.T.M II J.MORITA
แปรงถ่าน M.M.H. KAVO TYP 970
ลูกล ้อ ARM
 ้
ขัวเกลียวสาย MICROMOTOR
แปรงถ่าน HANDPIECE SUPER TORGUE
ARMATURE MICROMOTOR TR- 2N, J.MORITA (413-004)
     ่
ลูกปื นสวนหน ้าของ MTM-11 J.MORITA (413-005)
      ่
ลูกปื นสวนท ้ายของ MTM-11 J.MORITA (413-008)
       ่
ลูกปื นสวนท ้าย ARMATURE MICROMOTOR ของ KAVO
SCREW LOCK SHAFT QL-23B (412-024)
BRACKET SCREW MTM. ขาไฟแบบสน (413-013)        ั้
BRUSH HOLDER MTM 11 (413-015)
ARMATURE MICROMOTOR ME 16 OSADA
แปรงถ่านพร ้อมสปริง ของ OSADA
SCREW LOCK SHAFT QL-25B (412-046)
CHUTCH ยาง MICROMOTOR ยีห ้อ W&H     ่
              ่
ลูกปื นหัว-ท ้าย INTRA รุน 15C ''KAVO''
                      ่
ลูกปื นหัว-ท ้าย MICRO MOTOR รุน VOLVER GX 35 M ของ NSK
           ่      ่
ลูกปื นหัว-ท ้าย รุน 10 A ยีห ้อ KAVO
   ่         ่
ทุน ARMATURE รุน KAVO EWL MAX. 25000/MIN
            ่
ลูกปื นหัว-ท ้าย รุน KAVO EWL MAX. 25000/MIN
ลูกปื นหัว-ท ้าย Micromotor ของ Bien Air
JOINT Heat Micromotor KaVo 970
Screw Heat JOINT Micromotor KaVo
แปรงถ่าน Micromotor Nsk รุน Volvere10่
                  ่
แปรงถ่าน Micomotor Nsk รุน NCL-35EMT
ลูกปื นหัว-ท ้าย Micromotor KaVo 970
                    ่
Armature Micromotor BienAir รุน MC240SAV (211.36.04)111.36.02
                                ้
Ball Bearing Micromotor BienAir (701.01.14) หน ้า ใชกับ Airmotor ได ้
Ball Bearing Micromotor BeinAir (701.01.23) ท ้าย
Ball Bearing Micromotor Osada ME16 (3:7:3) mm.
Ball Bearing Micromotor Osada ME16 (3:8:4) mm.
สาย MICROMOTOR ยูนต ANTHOS  ิ
BALL BEARING MICROMOTOR W&H 260,E-MOTOR (เต็มท่อน) ้ิWHS01206200
BALL BEARING MICROMOTOR W7H 301,E-MOTOR (เต็มท่อน) WHS02685500
     ๋ ๋
้ิฺ้้้BALL BEARING MICROMOTOR W7H 206,E-MOTOR (เต็มท่อน) WHS03202200
BALL BEARING MICROMOTOR W&H 206,E-MOTOR (เต็มท่อน) WHS03202200ฺ้
BALL BEARING MICROMOTOR W&H 206,E-MOTOR (ครึงทอน) WHS03202300   ่
BALL BEARING MICROMOTOR W&H301,E-MOTOR (ครึงท่อน) WHS02685500 ่
MTM-12 #0310 RETRANER NUT B เกลียวต่อ MICRO (TOL-142)
                ้
MTM-12 #0403 PLUG A ขัวขา MICROMOTOR (TOL-141)
    ่
ทุน ARMATURE MICROMOTOR KAVO รุน K9           ่
MICRO MOTOR MTM-12N TUBING SET(AC,P)
CORBON BRUSH MICROMOTOR BIENAIR 111.37.02-E (211.45.06)
                              ่
TESTED EQUIPPED ARMATURE 40 MICRO SATELEC รุน IS40(901-016-21)
STOP-PIN TR-2 (STT-002)
METAL O-RING MICRO SATELEC รุน IS40     ่
                          ่
FIXATION SCREWS MICRO SATLEC รุน IS40(901-016-14) น๊อตยึด HEAD
REAR COVER MICROMOTOR OSADA ME16(10689) ชุดขัวแปรงถ่าน       ้
METAL RING MICROMOTOR OSADA ME16(19972)
MINUS HEAD SCREW MICROMOTRO OSADA ME16(17704) ขาแปรงถ่าน
STOPPER SCREW MICROMOTOR OSADA ME16(17716) น๊อตล๊อกท ้าย
O-RING MICROMOTOR OSADA ME16(21652) ท ้ายแปรงถ่าน
  ้                      ่
ขัวเกลียวสายหัว MICROMOTOR รุน TRII-N ยีห ้อ J.MOROTA   ่
แปรงถ่าน MICROMOTOR KAVO รุน K9 (676.0241)   ่
VALVE ปิ ด-เปิ ดนํ้ าพร ้อมสปริง หัว 3-way syringe
ปุ่ มกด SYRINGE SIEMEN ใน 4000 (BUTTON-LIEFT)
ปุ่ มกด SYRINGE SIEMEN ใน 4000 (BUTTON-RIGHT)
O-RING 3-WAY SYRINGE SIEMENS
หัวTriple Syring
             ่
PLUNGER SHORT รุน ST 10T (STRAIGH HANDPIECE J.morita)
       ่
GUIDE PIN รุน ST 10T (STRAIGH HANDPIECE J.morita)
              ่
DUST PROOF SHAFT รุน ST 10T (STRAIGH HANDPIECE J.morita)
Spring foot switch Unit planmcca
จําปาจับเบอร์ Intra matic KaVo รุน 15C    ่
จําปาจับเบอร์ St. Handpiece KaVo 10A
Ball Bearing St.handpiece BienAir PM1:123 (701.01.53) หน ้า
Ball Bearing St.handpiece BienAir CA7132tpm1132 1:123 (701.01.65)ท ้าย
BALL BEARING STRAIGHT NSK รุน EX-6 (ล่าง) ่
BALL BEARING STRAIGHT BIENAIR รุน PM 1:1:33 (ล่าง) ่
                            ่    ่
BALL BEARING STARIGHT HANDPIECE ยีห ้อ W&H รุน HD-43 (WHS01381900)บน
                             ่    ่
BALL BEARING STRAIGHT HANDPIECE ยีห ้อ W&H รุน HD-43 (WHS01577000)ล่าง
CARTRIDGE ROTOR FOR PROPHY QP-72B J.MORITA (412-056)
Rotor cap Q.L. 23B ของ j. morita (412-041)
ROTOR CAP Q.L.25B. J.MORITA(412-041)
ROTOR CAP Q.P. 75 B J.MORITA
SCREW ยึด HEAD CONTRA Q.L. 25B J.MORITA (412-024)
Rotor cap 68 Cn Kavo
สกูรยึดแกน POLISING CONTRA 68C KAVO
BUR LATCH CONTRA Q.L.25B (412-043)
สกูรยึด BUR LATCH CONTRA Q.L.25B (412-045)
ROTOR CAP 20 CB KAVO
CAP CONTRA ANGLE ของ H-DENT
GEAR SHAFT WITH GEAR (FRONT) FOR QL-23B (412-012)
    ่
ลูกปื นสวนท ้าย NANDPIECE ของ NSK
ROTOR CAP CONTRA ANGLE ของ H-DENT
            ่
้็HEAD CONTRA รุน M 101 ยีห ้อ W&H    ่
ลูกปื น ROTOR CAP CONTRA W&H
HEAD CONTRA แบบมีปลอกเกลียวพร ้อมสายนํ้ า รุน BB-Y (L)    ่
Rotor cap 9 ฟั น
LOCKING CONNECTING
          ่
HEAD CONTRA รุน 68 LH ของ BEAN AIR
GEAR SHAFT WITH GEAR (FRONT) FOR QL-23 B (412-012)
Clutch with pin MJ. (ขาว)
Gear 9 ฟั น(Gear shaft with gear(front) for QL 23 B
PUSH BOTTOM CAP NT30 (410-048)
BUR LATCH CONTRA TL22B (ยาว)
                 ่
BUR LATCH Contra KaVo รุน duratec 2068
SCREW SET ST 15U
         ่         ่
้็Head Contra รุน 956E ยีห ้อ W&H (WHS02660800)
Head Contra Kavo Durec 2068
ROTOR CAP CONTRA PROPHY BIENAIR (133.41.01)
           ่
HEAD CONTRO ยีห ้อ KAVO รุน 68CN    ่
        ่        ่
ROTOR CAP ยีห ้อ W&H รุน TREND WD-56EM (WHS03425000)
GEAR SHAFT CONTRA PROPHY BIENAIRN รุน 133.41.21      ่
               ่
ROTOR CAP CONTRA ยีห ้อ NSK รุนPNEV-MART TN203 ่
SCREW LOCK SHAFT CONTRA KAVO รุน 68CN        ่
SCREW LOCK SHAFT CONTRA NSK รุน PNEV-MART    ่
                   ่
ROTOR CAP CONTRA W&H รุน SYNEAnWA-56 (WHS03819000)
SHAFT GEAR INTERMEDIATE PIECE CONTRA KAVO DURATEC 2068 (540.1151)
            ่
HEAD CONTRA ยีห ้อ ADEC รุน 956E                ่
HEAD CONTRA PROPHY ยีห ้อ ADEC รุน 964            ่          ่
BALL BEARING CONTRA OSADA รุน CS08(4:11:4)mm.              ่
SCREW LOCK HEAD CONTRA KAVO รุน DURATEC 2068 (201.0115)           ่
BALL BEALING CONTRA ยีห ้อ W&H รุน WD-56         ่          ่
FERRULE CONTRA W&H รุน WD-56 (WHS03406400)         ่
ฐานยึดฟลาสด์
W&H SERVICE OIL 900
PROPHY HEAT KaVo DURATEC 2731
                                 ่
COUPLING SEAL QUICK JOINT ยีห ้อ W&H รุน RM ,904,914,934 ยางกันนํ้ าลมท ้าย QUICK JOINT ่
สาย HANDPIECE เครืองขูดหินปูน           ่
           ่
Foot Switch เครืองขูดหินปูน หมอบุญไท
กระบอกสูบลมเครืองขูดหินปูน      ่
ยางกระบอกสูบเครืองขูดหินปูน          ่
         ่
Jack Scaler เครืองขูดหินปูน
ORING หัวขูด CAVITON ของเครืองขูดหินปูน                ่
                ่
วาวล์ปรับนํ้ า เครืองขูดหินปูน BOBCAT
วาวล์ปรับนํ้ า เครืองขูดหินปูน  ่
วาวล์ลม ชนิดบอลวาวล์ ขนาด 3 หุน
ปลอกด ้ามจับTRIPPEL SYRING
COPPER ท่อลม (แจ๊กตัวผู ้)
OXYGEN REGULATOR
สปริง SWITCH เท ้า AIR MOTOR ของ KAVO
แผงวรจรควบคุม Unite ทําฟั น
Main Control Board
   ่
ชุดใสฟิวส ์ เครืองขูดหินปูน
          ่
ORING กระบอกสูบเครืองขูดหินปูน           ่
หัวทําความร ้อน ELECTRIC WAXER
STETOSCOPE
ยาง Coppling (O-Ring สําหรับ Quick joint) Bien Air (1:3 วง)
                  ่
วาล์วปรับนํ้ า เครืองขูดหินปูน รุน SIGNO 90             ่
JACK SCALER เครืองขูดหินปูน (แบบสน)
             ่                           ั้
              ่
JACK SCALER เครืองขูดหินปูน (แบบยาว)
JACK SCALER ตัวเมียแบบฝั ง
ยาง Seal หม ้ออัดความดัน
Volume เปิ ด-ปิ ด เครืองเป่ าทราย        ่
     ่
สปริงเครืองอัดไฮโดรลิค
ขาหนีบ SL-106 (JP)
สายนํ าแสงพร ้อมหัว เครืองอุดฟั นด ้วยแสง        ่
                           ่
หัวพร ้อมสายนํ าแสงเครืองอุดฟั น kulzer translux รุน EC                    ่
ท่อหัวนํ าแสง LIGHT CURE (Light Guide Cromalux 100)
ท่อหัวนํ าแสง LIGHT CURE ของ J.MORITA LIGHTEL
ขาวางด ้ามจับเครืองฉายแสง ของ ่                           MEGA-PHYSIK DENTAL
 ้      ่
ขัวหลอดเครืองฉายแสง KULZER TRANSLUX
ฝาครอบหลอดเครืองฉายแสง CROMALUX 100    ่
        ่
ขาหลอดเครืองฉายสไล์ด KODAK CAROUSEL S
สายท่อนํ าแสง ยีห ้อ Mastexlite     ่
Colling Device V301 L/12VDC (มอเตอร์ระบายความร ้อนเครืองฉายแสง ยีห ้อ Cromalux 100)         ่  ่
                      ่
สปริงบานพับ เครืองวัดความดัน ยีห ้อ Bau manoneter             ่
           ่
ท่อนํ าแสงเครืองอุดฟั น KULZER TRANSLUX
              ่
สายนํ าแสงเครืองอุดฟั น KULZER TRANSLUX
COOLING FAN FOR JETLITE พัดลมเครืองฉายแสง (451-009)      ่
         ่ ่               ุ
แบตเตอรีเครืองฉายแสงวัสดุอดฟั น ยีห ้อ 3M รุน ESPE รุน FREELIGHT   ่  ่  ่
ROTARY HIGH POWER SUCTION CLEMENT แท่งเหล็ก
            ่
กรอบโคมไฟสองปากเคลือนทีสดํา ยีห ้อ TDP  ่     ่ ี      ่
ซ   ีลยางปิ ดฝาถัง SUCTION ยีห ้อ CLEMENTS  ่
Oring pumt body suctio ยีห ้อ CLEMENTS   ่
                           ่
HIGH SUCTION REGULATOR ยีห ้อ CLEMENT UNIT SIEMENS ชุดควบคุมแรงดูดเสมหะ
                 ่
ขาหนีบแคบซูลเครืองปั่ นอมัลกัม(สดํา 4 ชน)         ี      ิ้
   ้             ่
ขัวขาหลอดไฟเครืองกําเนิดแสง ยีห ้อ STORE           ่
FOOTSWITCH MICROMOTOR MOBILE NSK MIO NE116
สายชุดรักษารากฟั น
EAR ROOT เครือง X-RAY  ่
Coil Solinoid นํ้ ามัน (Unit Belmont)
        ่
ถุงลมเครืองวัดความดัน
ตัวล๊อกฝาครอบ เครืองวัดความดัน    ่
         ่
ลูกยางเครืองวัดความดันพร ้อมวาล์ว
ลูกยาง+วาวล์ปิด-เปิ ด เครืองวัดความดัน    ่
ฟิ ลเตอร์ของเครืองวัดความดัน ่
นํ้ ามัน Compresser เบอร์ 35-40 (1:5 ลิตร)
WRENCH (WHSC0062700) ตัวถอดฝานํ้ า AIROTOR W&H
INSERT (WHSC0070800) ตัวถอด BALL BEARING W&H
SOCKET WRENCH (WHSC0019300) ตัวถอดฝา W&H
WRENCH (WHSC0062400) ตัวถอด AIROTOR W&H
SOCKET WRENCH (WHSO014400) ตัวถอดหัวกรอ W&H
MANDREL FOR PRESS (WHSC0010500)
DISC (WHSC0062200) ตัวถอดหัวกรอ W&H
                                 ่     ่
LAE DRA WER FOR ASSISTINA W&H รุน ถาดรองนํ้ ามันเครืองล ้างหัวกรอ (WHS02682500)
นํ้ ามัน ASSISTINA-SERVICE OIL (500 ml.)
นํ้ ายาล ้าง ASSISTINA-CLEANING FLUID (1,000 ml.)
นํ้ ามันล ้างหัวกรอ Turbo Liquid 500 ml.
SEALING SPLINT (1110)
PRUSSURE SPLINT (1111)
Engine Belt ขนาด 8 ฟุต x 6 นิว EMESCO เยอรมันนี     ้
                  ่
อุปกรณ์ประกอบเครืองวัดความยาวรากฟั น
เมนคอนโทรลบอร์ดพร ้อมอุปกรณ์
ฝาปิ ดก ้น Flask (Flask ejector)
ทีวาง Syring ยาฉีด สําหรับรถดมยา
    ่
ชุดอุปกรณ์สายนํ้ า-ลม พร ้อมข ้อต่อและแจ๊ค
อ่างเคลือบบ ้วนปาก สําหรับยูนต ACTUS 5000       ิ
Abrasive Container
Complete Quick exhaust valve
REPLCMT PADS (1:6ชน)          ิ้
ROTO QUICK-COUPLING,SYNEA
กระจกใส
กระจกใส กว ้าง 52 ซม. สูง 89 ซม. หนา 3 หุน
กระจกใส ขนาด 101x72 ซม. หนา 2 หุน
กระจกใส ขนาด 84x73 ซม. หนา 2 หุน
  ั้
ชนวางอเนกประสงค์(ชนิดพลาสติก)
กระจกเงา กว ้าง 50 ซม. ยาว 1 เมตร
กระจกเงา ขนาด 14"x21"
     ่
กระจกสองหน ้ามีด ้ามถือ
               ั้
กระจกเงา พร ้อมชนวางของ ขนาด 30x40 ซม.
กระจกกรองแสง
      ่
กระจกสองฟิ ลม     ์
กระจก SAFE LIGHT GLASS
กระจกโค ้ง 90 ขนาด 65 ซม.
กระจาดพลาสติก ขนาด 12.5x17.5 ซม.
กระจาดพลาสติก ขนาด 15x21 ซม.
กระจาดพลาสติก ขนาด 30.5x38.5x11 ซม.
กระจาดพลาสติก ขนาด 15x23.5x7 ซม.
กระจาดพลาสติก No.1932-1 ขนาด 16x23x11.5 ซม.
กระจาดพลาสติก No.1933 ขนาด 18.5x22.5x12 ซม.
กระจาดพลาสติก No.1934 ขนาด 16.5x32.5x17 ซม.
กระจาดพลาสติก ขนาด 16.5x24.5 ซม.
กระจาดพลาสติก ขนาด 8.5"x10.5"
กระจาดพลาสติก ขนาด 6"x6"
กระจาดพลาสติก ขนาด 10x22.5x5 ซม.
กระจาดพลาสติก ขนาด 12.5x30x6.25 ซม.
กระจาดพลาสติก ขนาด 13.75x22.5x5 ซม.
กระจาดพลาสติก ขนาด 12"x15.5"
กระจาดพลาสติก ขนาด 10x21.5x5 ซม. (ซอนได ้)    ้
กระจาดพลาสติก No.222 ขนาด 23x32x7.5 ซม. (ซอนได ้)   ้
(ยกเลิกซ    ํ้า) กระจาดพลาสติก ขนาด 10x21.5x5 ซม.
(ยกเลิก) ตะกร ้ากลม No.5931
กระจาดพลาสติก ขนาด 12x15.5x6 ซม.
ตะแกรงอเนกประสงค์ PN877 ขนาด 16x23.5x6 cm.
ตะแกรงสวิส 1132 (ทรงสเหลียม)      ี่ ่
ตะแกรงพลาสติก No.1929
กระดาษทิชชูกล่องใหญ่
กระดาษทิชชูพับ POP UP (1:6 ห่อ)
กระติกใสนํ้าแข็ง ่
กระติกนํ้ าร ้อนไฟฟ้ า ความจุ 2.4 ลิตร
ถุงมือสําหรับเครืองเป่ าทราย
             ่
กระบอกฉีดนํ้ า
กระบอกสําหรับเติมนํ้ ากลันตามยูนต ่     ิ
กระบอกตวงนํ้ าพลาสติก ขนาด 50 ml.
                   ้
กรวยพลาสติก (ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 5 นิว)     ้
กล่องพลาสติก ขนาด 15"x28"x12"
กล่องพลาสติกทึบมีฝาปิ ด ขนาด 13"x17"x10"
กล่องพลาสติก ขนาด 70x50x40 ซม.
              ี่
กล่องพลาสติกมีทล็อค ขนาด 10''x16''x10''
กล่องพลาสติก 4 ชอง ขนาด 4"x8"  ่
กล่องพลาสติกใสมีฝาปิ ด ขนาด 7"x10"x3 1/2"
กล่องพลาสติกมีฝาปิ ด
กล่องพลาสติก ชนิดมีฝาปิ ดล็อค ขนาด 10"x15"x10"
กล่องอเนกประสงค์ แบบ 32 ชอง         ่
กล่องใส ั  ่หวกรอฟั น ขนาด 4x10'' (แบ่ง 14 ชอง)  ่
       ่
กล่องใสลวดจัดฟั น
กล่อง Retainer (1:24 โหล)
      ่ ่
กล่องใสเครืองมือมีหล็อค        ู
      ่
กล่องใสลวดจัดฟั น (มี 20 ชอง)                   ่
กล่องพลาสติก 4 ลินชก ขนาด A4    ้ ั
               ี่   ่
กล่องพลาสติกสเหลียมมีล ้อ #K-1500 ขนาด 56x78x48 cm.
กล่องใส ่ Main cone ขนาด 2 1/2 x8'' (แบ่ง 4 ชอง)                    ่
Slide lock box Model 7720 (1:4 ลินช                   ้    ัก)
Slide lock box Model 007-5 (1:4 ชน)                    ั้
Slide lock box Model 701-9B (1:4 ชน)                     ิ้
กล่องพลาสติก ชนิด 2 ลินช                 ้     ัก ขนาด 7"x10"
กล่องพลาสติก ชนิด 3 ลินชก ขนาด 19x26.5x27 ซม.       ้ ั
กล่องพลาสติก ชนิด 4 ลินชก ขนาด 25x34x37 ซม.         ้ ั
กล่องพลาสติก ชนิด 3 ลินชก ขนาด 30x36x38 ซม.         ้ ั
กล่องพลาสติก ชนิดไม่น ้อยกว่า 5 ลินชก                        ้ ั
   ้ ั
ตู ้ลินชกพลาสติก 5 ลินชก           ้ ั
กล่องพลาสติก ชนิด 3 ลินชก ขนาด 10"x14"x15"          ้ ั
       ่ ่
กล่องใสเครืองมือจัดฟั น
กล่องสําหรับใสหนู   ่
กรงดักหนู
         ่
กล่องล ้างเครืองมือ (มีฝาปิ ด) ขนาด 15"x21"x13"
กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชน ขนาด 14x18x17 5/8 นิว   ั้                   ้
กะละมังพลาสติก
กะละมังพลาสติก เสนผ่าศูนย์กลาง 75 ซม.  ้
ก๊าซหุงต ้ม 15 กก.
ก๊าซหุงต ้ม 48 กก.
ก๊าซหุงต ้ม 15 กก.พร ้อมถัง
ก๊าซหุงต ้ม 48 กก.พร ้อมถัง
ถังก๊าซหุงต ้ม ขนาดบรรจุ 15 กก.
กาวดักหนู (1:650 กรัม)
ก๊อกนํ้ าสําหรับถังนํ้ ากลัน         ่
เกลือเม็ด
แกลอนพลาสติกกลม (1:5 ลิตร)
แกลลอนพลาสติกชนิดกลม (1:20 ลิตร)
แกลลอนพลาสติก ชนิดเหลียม (1:5ลิตร)               ่
แกลลอนพลาสติกชนิดเหลียม (1:20 ลิตร)          ่
กระติกนํ้ า (ยกเลิก)
แก ้วนํ้ า (ทรงเตีย)   ้
แก ้วยานํ้ า ขนาด 30 cc.
แก ้วนํ้ า (ยกเลิก)
              ้
แก ้วพลาสติกใชแล ้วทิง ขนาด 5 ออนซ ์ (1:2000 ใบ)
                      ้
                 ้
แก ้วพลาสติก ใชแล ้วทิง ขนาด 7 ออนซ ์ (1:2,000 ใบ)
                        ้
เหยือกนํ้ าพลาสติก ขนาด 1 ลิตร
แก ้วชนิดมีก ้านถือ
แก ้วนํ้ าสแตนเลส
กรวยกระดาษ (1:5000ใบ)
          ี่
ถาดกระดาษสเหลียม ขนาด 6"x10"  ่
ถ ้วยกระดาษแบบจีบ (1:1000ชน)                     ิ้
กรรไกรตัดผ ้า ขนาด 8 นิว               ้
สายยางอย่างหนาสําหรับท่อแก๊สอ๊อกซเจนจาก Pipe line                  ิ
ขวดพลาสติก 60 ml.
ขวดพลาสติก ขนาด 180 ml.
ขวดพลาสติก ขนาด 300 ml.
ขวดพลาสติกขนาด                            500 มล.
กระปุกพลาสติก ขนาด 700 cc.
           ่
ขวดใสนํ้ายาล ้างมือพร ้อมทีแขวน ขนาด 500 ml.                 ่
            ่
ขวดใสนํ้ายาล ้างมือ ขนาด 500 ml.
หัวปั มสําหรับขวดใสนํ้ายาล ้างมือ
         ้                    ่
ขวดแก ้วสชา         ี        10 มล.
ขวดแก ้วสชา          ี
ขวดแก ้วสชา 30 ml.        ี
ขวดแก ้วสชา 60 ml.         ี
ขวดแก ้วกลม-สชา 120 ml.          ี
ขวดกลมส                ีชา 1 lb.
ขวดแก ้วสชาพร ้อม Dropper ขนาด 120cc.ี
ขวดแก ้วกลม-ขาว 120 ml.
ขวดแก ้ว 500 ml.
ขวดแก ้ว 1000 ml.
เขียงพลาสติก
คูลเล่อร์ใสนํ้า             ่
      ่
เครืองดับเพลิงชนิดผงเคมี ขนาด 10 ปอนด์
       ่
เครืองดับเพลิงชนิดผงเคมี ขนาด 15 ปอนด์
        ่
เครืองดับเพลิงชนิดผงเคมี ขนาด 20 ปอนด์
จาน Flat Plate
ถ ้วยสแตนเลส ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 12.5 ซม.               ้
ถ ้วยสแตนเลส ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 8.5 ซม.                 ้
ถ ้วยสแตนเลสทรงกระบอก ขนาด 4.8x3 ซม.
 ั้
ชนวางรองเท ้า
 ั้        ่
ชนใสรองเท ้าแบบมีประตูปิด
ชุดทาส ี
เอี๊ ยมพลาสติกกันเปื้ อน (พลาสติกอย่างหนา)
ชุดเอี๊ ยมกันเปื้ อน
   ื
เชอกฟาง
    ื
เชอกไนล่อน (ผูกเสาธง) ขนาด 8 มม. (1:100 เมตร)
     ื
เชอกไนล่อน (ชนิดแบน) 1:100 เมตร
ซองยาพลาสติก (1:100 ซอง)
ซองกระดาษสําหรับใสผ ้าก๊อส ขนาด 3x4 นิว              ่      ้
ตะกร ้าพลาสติกหูหว ขนาด 12"x15"x8.5"        ิ้
ตะกร ้าพลาสติก ขนาด กว ้าง 12" ยาว 16" สูง 10"
              ่
ตะกร ้าใสผ ้าพลาสติก ขนาด 50x50x45 ซม.
ตะกร ้าพลาสติกสเหลียม ขนาด 29x48 ซม.     ี่      ่
ตะกร ้าพลาสติกสเหลียม ขนาด 37x58 ซม.      ี่      ่
ตะกร ้าพลาสติก No.1932 ขนาด 16x23x6.5 cm
ตะกร ้าพลาสติก No.1932-1 ขนาด 16x23x11.5 cm
ตะกร ้าพลาสติด No.8061 ขนาด 10.5"x20x7 ซม.
ตะกร ้าพลาสติกแบบรถเข็น
ตะกร ้าสแตนเลสหูหว ขนาด ก.23xย.33xส.18 ซม.      ิ้
ตะกร ้าสแตนเลสขนาด ก.16xย.16xส.16 ซม.
ตะกร ้าสแตนเลสทรงสเหลียมขนาด 23x23x18 ซม.           ี่     ่
ตะกร ้าพลาสติก ขนาด 23x33x18 ซม.
ตะกร ้าทิงผง ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 8"
             ้                     ้
ตระกร ้าสแตนเลส ขนาด ก.20xย.30xส.18 ซม.
ตราชง ขนาด 1 กก. ั่
                ิ้
ถุงพลาสติกหูหว ขนาด 15"x22" (1:1 กิโลกรัม)
ถุงพลาสติกหูหวขนาด 5"x10"     ิ้
ถุงพลาสติกหูหวขนาด 6"x14"      ิ้
ถุงพลาสติกหูหวขนาด 6"x11" (1:1,000 ใบ) ิ้
ถุงพลาสติกหูหว ขนาด 9"x18"         ิ้
ถุงพลาสติกหูหว                ิ้           ขนาด 12"X20"
ถุงพลาสติกหูหว ขนาด 9x18"            ิ้
ถุงพลาสติกหูหว ขนาด 12"x20"             ิ้
ถุงพลาสติกใส ขนาด 4x6 ซม.
ถุงพลาสติกใส ขนาด 9" X 14"
ถุงพลาสติกใส ขนาด 4"x6"
ถุงขยะดํา 20x20 นิว                     ้
ถุงพลาสติก ขนาด 8x15 นิว                                 ้
ถุงซ ิปพลาสติก ขนาดกลาง
   ิ
ถุงซป ขนาด 13x9 ซม.
    ิ
ถุงซป ขนาด 15x23 ซม.
     ิ
ถุงซป ขนาด 2"x2.75"
      ิ
ถุงซป ขนาด 7"x11"
       ิ
ถุงซป ขนาด 11"x15 1/2 "
        ิ
ถุงซป ขนาด 12"x18"
ถุงมือผ ้า ชนิดหนากันความร ้อน
ถุงมือผ ้าสขาว      ี
ถุงมือส       ําหรับล ้างเครืองมือ (Ansell)         ่
ถุงมือยาง 911 (1:25 คู)                             ่
ถุงมือยางทําความสะอาด "แคนเนอร์"
ถุงมือยางสําหรับเครืองเป่ าทราย                 ่
ถุงมือ Polyethylene (ถุงมืออเนกประสงค์) 1:24 ชน                            ิ้
ถุงมือกันสารเคมี(สเขียว) No.S             ี
ถุงมือกันสารเคมี (สเขียว) No.M                     ี
ถุงมือกันสารเคมี (สเขียว) No.L                      ี
ถุงมือสสม (1:12คู)  ี ้                ่
ถุงมือหนัง
ถุงผ ้าสําหรับสวมกล่องล ้างฟิ ลม                               ์
ถุงผ ้าคลุมรถเข็นเครืองมือขนาด 15''x20''x20''พร ้อมปั กชอคลินก ่                     ื่ ิ
ถังพลาสติกมีฝาปิ ด ขนาด 5.5 แกลลอน (พลาสติกอย่างดี)
ถังพลาสติกมีฝาปิ ด ขนาดใหญ่
ถัง Rubbermaid ใชซักผ ้าม๊อบ ขนาด 20 ลิตร                  ้
ถังพลาสติกชนิดมีกอกปิ ด-เปิ ด (บรรจุ 25 ลิตร)       ๊
ถังพลาสติกชนิดไม่มกอกปิ ด-เปิ ด (บรรจุ 10 ลิตร)              ี ๊
ถังขยะพลาสติก สูง 20" เสนผ่าศูนย์กลาง 15"                         ้
ถังขยะพลาสติก มีฝาใช                                ้เท ้ากด สูง 20"
ถังขยะพลาสติก เสนผ่าศูนย์กลาง 38 ซม.สูง 93 ซม.(KB002.60 L.)     ้
ถังขยะพลาสติก มีฝาใชเท ้ากด สูง 12" เสนผ่าศูนย์กลาง 10"               ้       ้
ถังบีบม๊อป F5-1
ถังขยะพลาสติก มีฝาใชเท ้ากด สูง 15"                          ้
ถังขยะชนิดฝาแกว่ง ขนาด 30.5x38x62.5 cm.
ถังขยะชนิดเท ้าเหยียบ ขนาด 38x54.5 cm.
ถังขยะสแตนเลส (ใชเท ้าเหยียบ) มีไสในขนาดสูง 15" กว ้าง 11"           ้        ้
                  ้       ้
ถังขยะสแตนเลส (ใชเท ้าเหยียบ) มีไสในขนาด สูง15" กว ้าง 12"
                   ้       ้
ถังขยะสแตนเลส (ใชเท ้าเหยียบ) มีไสในขนาดสูง 15" กว ้าง 14"
                    ้       ้
ถังขยะสแตนเลส (ใชเท ้าเหยียบ) มีไสในขนาดสูง 10" กว ้าง 8"
ถ ้วยกาแฟ
ถาดรองชุดกาแฟ ขนาด 10 1/2" x 12 1/2"
  ่          ่
ทีนอนเตียงเดียว ขนาด31/2'x61/2'
   ่ ุ
ทีจดตะเกียงแก๊สแบบปื น
          ิ ิ
ปื นยิงกาวซลโคน ชนิดใชความร ้อน      ้
ทัพพีตักปูน
    ่
ทีตัด Gas. (Safety gas)
นํ้ ายาเคลือบเงาเบาะ (1:4 ลิตร)
นํ้ ายาเคลือบเล็บชนิดใส (1:20 cc.)
นํ้ ายาดันฝุ่ น (1:3.784 ลิตร)
            ้
นํ้ ายาปั่ นเงาพืน (1:3.785 ลิตร)
นํ้ ายาดาโน่
นํ้ ายาปรับผ ้านุ่ม (1:3,800 มล.)
นํ้ ายาไฮเตอร์ (1:2,500 มล.)
นํ้ ายาฟอกผ ้าขาว คลอไรส ์ (1:3,800 cc.)
นํ้ ายาอเนกประสงค์ ฟอร์เวิรด (จอห์นสน)    ์     ั
นํ้ ายา Teepol ขนาด 3.8 ลิตร
นํ้ ามันสารพัดประโยชน์ ขนาด 300 ml.
ครีมทําความสะอาดอเนกประสงค์ ( STEKLEEN ) ขนาด 110 gm.
       ่
สบูเหลว GLC handsoap 500 ml. (1:18 ถุง)
ผงล ้างสนิมนํ้ าในผ ้า ขนาด 25 กก.
สารล ้างขจัดคราบเลือดสําหรับผ ้า (1:60 ขวด)
PERACETIC ACID (สารละลายขจัดคราบเลือด) 1:24 ขวด
                        ่
สารทําความสะอาดอุปกรณ์และเครืองมือแพทย์(70500-B Rapid Multi-Enzyme) 5 ลิตร
สารลดปริมาณเช       ือในผ ้าปนเปื้ อน (20ขวด : กล่อง)
              ้
นํ้ าหอมปรับอากาศแบบเจล ขนาด 70 g.
นํ้ าหอมปรับอากาศรถยนต์ขนาดใหญ่
นํ้ าหอมปรับอากาศรถยนต์ ขนาดเล็ก (ชนิดเติม)
แชมมพูล ้างรถยนต์ ขนาด 5 ลิตร
นกหวีดพลาสติก
ทีโกนหนวด (ใชแล ้วทิง)
     ่          ้     ้
แปรงทองเหลือง (กลม)
แปรงทองเหลืองด ้ามสน      ั้
แปรงทองเหลือง (มีด ้าม)
แผ่นจับหนามเตย ขนาด 16"
แผ่นจับหนามเตย ขนาด 18"
แผ่นจับหนามเตย ขนาด 20"
แปรงล ้างหลอดทดลอง
แปรงล ้างเครืองมือ  ่
แปรงล ้างรถ
แปรงด ้ามถือ (พลาสติก)
ด ้ามจับพร ้อมผ ้าขนแกะ
ด ้ามจับพร ้อมก ้านยางรีดนํ้ ากระจก
ด ้ามต่อขนาด 2 X 1.5 เมตร
        ี
แปรงสฟัน ชนิดนุ่มปานกลาง
ปั ตตาเลียนไฟฟ้ า่
      ื
เชอกคล ้องแขนสําหรับ รปภ.
เข็มขัดพร ้อมสายสะพายสขาวสําหรับ รปภ.               ี
นํ้ ายาดับเพลิง ชนิดผงเคมี ขนาด 5 ปอนด์
นํ้ ายาดับเพลิง ชนิดผงเคมี ขนาด 10 ปอนด์
นํ้ ายาดับเพลิง ชนิดผงเคมี ขนาด 15 ปอนด์
นํ้ ายาดับเพลิง ชนิดผงเคมี ขนาด 20 ปอนด์
นํ้ ายาดับเพลิง ชนิด ซ.โอ.ทู ขนาด 10 ปอนด์           ี
ผงซ                     ้
        ักฟอกใชกับเครือง (บรรจุ 25 กก.)      ่
ผ ้ากํามะหยี่
ผ ้าแพร
ผ ้าดิบชนิดหนา หน ้ากว ้าง 36"
ผ ้าดิบฟอกขาว 130 เสน ขนาด 36"x40 หลา (พิมพ์ชอ ทันตฯ มหิดล)  ้                         ื่
                         ี
ผ ้าซัลฟอไรท์ สเขียว (พิมพ์ชอ ทันตฯ มหิดล) ขนาด 36"x46 หลา      ื่
ผ ้าโทเร (1:60 หลา)
ผ ้าฝ้ าย
              ี
ผ ้าฝ้ ายสเขียว ขนาด 60" x 60 หลา
ผ ้าปูโต๊ะวางเครืองมือ ขนาด 36"x60"      ่
ผ ้าปูโต๊ะ ขนาด 70"x170"
ผ ้าคลุมโต๊ะโค ้ง ขนาด 140x180 ซม.
ผ ้าคลุมโต๊ะโค ้ง ขนาด 150 ซม. x 250 ซม.
ผ ้าคลุมหน ้าผู ้ป่ วยแบบเจาะรู ขนาด 18"x18"
    ี่
ผ ้าสเหลียม (เจาะกลาง) หนา 2 ชน ขนาด 36x36"
           ่                          ั้
ผ ้าส ีเหลียม (เจาะกลาง) หนา 1 ชน ขนาด 24"x24"
      ่      ่                         ั้
       ี่
ผ ้าสเหลียม (เจาะกลาง) หนา 2 ชน ขนาด 24"X24"
             ่                        ั้
ผ ้าคลุมตักผู ้ป่ วยสฟ้า ขนาดกว ้าง 20" ยาว 25"  ี
ผ ้าคลุมตักผู ้ป่ วย ขนาด25"x30"
ผ ้าปิ ดหน ้าอกผู ้ป่ วยขนาด 100x100 ซม. ชนเดียว                           ั้
ผ ้ากันเปื้ อน สําหรับผู ้ป่ วยทางทันตกรรม ขนาด 21"x24"
ผ ้ากันเปื้ อนสําหรับสอนแปรงฟั น (มีเชอก)                        ื
ผ ้าห่อเครืองมือ ขนาด 50x50 ซม. (2ชน)
               ่                               ั้
ผ ้าห่อเครืองมือ ขนาด 36"x40"  ่
ผ ้าห่อเครืองมือ ขนาด 18"x18" (1 ชน)
                 ่                         ั้
ผ ้าปิ ดหน ้าอกผู ้ป่ วย ขนาด 22"x22" (ชนเดียว)                         ั้
ผ ้าคลุมหน ้าผู ้ป่ วยแบบเจาะรูกลาง ขนาด 22"x22" (ชนเดียว)                          ั้
ผ ้าช      ้
    ันเดียว ขนาด 36X36'' (สําหรับห่อศรษะผู ้ป่ วย)                       ี
ผ ้าห่อเครืองมือ ขนาด 30"x30"    ่
ผ ้าห่อเครืองมือ ขนาด 25"x25" (2 ชน) ่                       ั้
ผ ้าห่อเครืองมือ ขนาด 20"x22" (2ช    ่                   ้
                                       ัน)
ผ ้าห่อมือจับถาดวางเครืองมือประจํายูนต (หนา2 ชน)      ่               ิ      ั้
ผ ้าคลุมหน ้าผู ้ป่ วย (เจาะรูกลม ขนาด 4" หนา 2 ชน) ขนาด 20"x20"                      ั้
ผ ้าห่อเครืองมือ ขนาด 20"x20" (2 ช    ่                    ัน) ้
ผ ้าเจาะกลาง 2 ชน ขนาด 150x270 ซม.          ั้
ผ ้าห่มนอน ขนาด 60"X80"
          ี่
ผ ้าปูทนอนพร ้อมปลอกหมอน
ผ ้าขนหนูสําหรับคลุมตัวผู ้ป่ วย ขนาด 30"x58"
ผ ้า Drap 2 ชน ขนาด 110x135 ซม.       ั้
ผ ้าพลาสติกคลุมเครืองมือ ขนาด 58x65x130 ซม.       ่
หมวกผ ้าคลุม head rest ยูนต                     ิ
ผ ้าเช็ดมือ ขนาด 12"x12" (ผ ้าฝ้ ายสเขียว)                    ี
ผ ้าสวมหัวกรอผ่าตัด ขนาด 3 นิวx1 ม.                   ้
ผ ้าม๊อปดันฝุ่ นขนาด 24"
ผ ้าม๊อบถูพน ขนาด 10"        ื้
ผ ้าพลาสติก(ชนิดหนา) หน ้ากว ้าง 72" (1:36ม.)
ผ ้าพลาสติก (ชนิดหนา) หน ้ากว ้าง 76" (1:36ม.)
ผ ้ายกตัวผู ้ป่ วย ขนาด 80 ซม.x 2 ม.
ผ ้ายาง(อย่างหนา)ปูรองนอน สําหรับผู ้ป่ วย
ผ ้ายางปูพนลิฟท์เล็ก    ื้
หมวกผ ้าสําหรับยามพร ้อมตรา ม.มหิดล
ยางแผ่นเรียบ ขนาด 60x80 ซม.
        ์
ฟิ ลมยืดถนอมอาหาร ชนิดโพลิเอทิลน ขนาด 30 ซม.x 60 ม. (GLAD)          ี
พลาสติกหุ ้มใส ขนาด 18" x 500 ม.
Fresh Wrap 10 (ฟิ ลมยืด) ขนาด 30 ซม.x30 ม. (1:48 ม ้วน)  ์
พลาสติกฝ้ า (สขาวขุน) ขนาด 27x40 ซม.     ี        ่
พลาสติกใส ขนาด 0.5 มม.
ฝั กบัวพลาสติก
                      ่
พรมดักฝุ่ น รุน Nomad Extra Duty Backed หน ้ากว ้าง 4 ฟุต
พรมเช         ็ดเท ้า 3M. ขนาด 23.50"X55.50"
พรมเช็ดเท ้า 3M ขนาด 48x56 นิว                       ้
พรมดักฝุ่ น 3M รุน Nomad Cushion Plus ขนาด 3 x12 ฟุต ่
พรมดักฝุ่ น 3M รุน Nomad Extra Duty ขนาด 3X60 ฟุต ่
แผ่นกาวดักฝุ่ น ขนาด 26"x45" (1:240ชน)                     ิ้
พานพุม ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 8.5 "
           ่                 ้
ไฟแช็ค
นํ้ ามันไฟแช็ค "รอนสน" ขนาด 128.5 มล.              ั
ไม ้กวาดเพดาน
ไม ้เช็ดกระจก
  ่ ี
ทีรดนํ้ าเวลาล ้างพืน                ้
   ่ ี
ทีรดนํ้ าบนกระจกเวลาทําความสะอาด
   ่
ทีแขวนผ ้า ชนิดติดผนั งข ้างเดียว
ราวแขวนเสอตะกัว            ื้    ่
ไม ้มีอปดันฝุ่ น ขนาด 30"
ไม ้ม๊อปดันฝุ่ น ขนาด 24" ด ้าม 1.5 เมตร
ไม ้ม๊อปถูพน ขนาด 10"     ื้
ไม ้ม๊อปถูพน ชนิดกลม       ื้
         ้
ไม ้จิมฟั น ชนิดแหลม 2 ด ้าน (1:100 อัน)
     ้
ไสกรอง Inline Sediment 12 นิว                      ้
      ้
ไสกรองคาร์บอน 12 นิว                        ้
       ้
ไสกรองเรซน 12 นิว             ิ         ้
รองเท ้าแตะ (ฟองนํ้ า)
รองเท ้าแตะ (ยาง)
รองเท ้ายาง @Healthy สําหรับใสในงานผ่าตัด                 ่
รองเท ้าบู ้ท
ร่มผ ้าใบ 45" พร ้อมขาตัง                       ้
ร่มผ ้าใบ
ขาตังร่มผ ้าใบ   ้
ร่มมือถือ ขนาด 30 นิว                       ้
ลังพลาสติก
พาเลทพลาสติก ขนาด 40x40 ซม.
สเปรย์ปรับอากาศ (1:350 ml.)
สเปร์ยฆ่าแมลง (1:300 ml.)
ยากันยุงแบบขด (1:10 ขด)
สเปร์ยกําจัดยุง ขนาด 600 มล.
นํ้ ายากําจัดยุง (ก.ย15)
เม็ดเคมีสําหรับไล่หนู (สะตอม)
สายยางพลาสติก
สายยางไสไก่           ้
สายยางท่อก๊าซออกซเจน                   ิ
สายยางอย่างหนาส                ําหรับท่อแก๊สไนตรัสจาก Pipe line
สายฉีดดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์
สายเคมีดับเพลิง ขนาด 20 ปอนด์
สายฉีดดับเพลิง
เสอกันฝน ื้
หมอนหนุน
หน ้ากากกรองฝุ่ น
หัวเตาแก๊สเทอร์โบพร ้อมข ้อต่อและขาตัง                 ้
เตาไฟฟ้ า ขนาด 220V.1500W.
อ่างพลาสติกมีฝาปิ ด ขนาด 38x33x28 ซม.
อ่างพลาสติกมีฝาปิ ด ขนาด 51x36x28 ซม.
เอ็นพลาสติก ( 1:50 เมตร)
       ิ
อลูมเนียมฟอยด์ ขนาด 45 ซม.x7.6 ม.
สก๊อตไบรท์ "3M" No. 98 ขนาด 150x225 ม.ม.(1:10 แผ่น)
สก ้อตไบร์ท ชนิดมีฟองนํ้ า
แผ่นขัดพืน 3M (สดํา) ขนาด 16"
         ้             ี
แผ่นขัดพืน 3M ขนาด 18" (สดํา)
          ้                       ี
แผ่นขัดพืน 3M ขนาด 20" (สดํา)
           ้                       ี
แผ่นขัดพืน 15" (ส   ้           ีแดง)
แผ่นขัดพืน 18" (สแดง)  ้           ี
แผ่นขัดพืน 20" (สแดง)   ้           ี
แผ่นขัดพืน 3M (ส       ้       ีขาว) ขนาด 20"
(ยกเลิก)สก๊อตไบร์ทชนิดมีฟองนํ้ า ขนาด กว ้าง 3 นิว ยาว 5 นิว          ้ ้
โครงแขวนถุงผ ้าเปื้ อน
        ่
ถุงผ ้าใสผ ้าเปื้ อน
ถุงเมโย ขนาด 70x135 ซม.
                ้
โครงถังทิงผ ้าก๊อสพร ้อมถังสแตนเลส
รถเข็นถังก๊าซสแตนเลส
ห่วงโลหะ เสนผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม.     ้
แอลกอฮอล์ สําหรับจุดไฟ (1:15 ลิตร)
                   ้
พลาสติกไสไก่ ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิว (5 กก.)       ้       ้
พลาสติกไสไก่ ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 2 นิว ้            ้     ้
ก ้านพลาสติกแบบสเหลียม ขนาด 3 มม. ยาว 1 เมตร    ี่   ่
ด ้ายเย็บผ ้า "วีนัส" ความยาว 550 ม.
เข็มจักรเย็บผ ้า
    ิ
ซป ความยาว 21 นิว                   ้
หนังยาง (วงเล็ก)
หนังยาง (วงใหญ๋)
เย็บขอบผ ้าเช็ดมือ ขนาด 12"x12"
สายพานเครืองรถยนต์         ่
สายพานแอร์รถยนต์
สายพานเพาเวอร์
  ่
ทีปัดนํ้ าฝนรถยนต์ ขนาด 18" (แบบหัวล็อค)
ทีปัดนํ้ าฝน ขนาด 16" (แบบใสน๊อต)
   ่                               ่
ทีปัดนํ้ าฝน ขนาด 18" (แบบใสน๊อต)
 ่                         ่
มือหมุนกระจกรถยนต์
ยางรถยนต์
เกย์วัดลม (แบบเข็มวัด)
หัวเติมลม
            ่
แบตเตอรีรถยนต์ขนาด 12 โวลต์ 75 แอมป์
             ่
แบตเตอรีรถยนต์ขนาด 12 โวลต์ 70 แอมป์
วาวล์ ฝั กบัว
ก๊อกนํ้ าออกจากผนั ง แบบโค ้ง
บอลวาวส ์ ทนความร ้อน ขนาด 4 หุน
ลูกยางก๊อกนํ้ าแบบมีก ้าน
บอลวาวล์เปิ ด-ปิ ดนํ้ าก ้านยาวขนาด 6 หุน
บอลวาวล์เปิ ด-ปิ ดนํ้ าก ้านสน ขนาด 4 หุน    ั้
บอลวาวล์ เปิ ด-ปิ ดนํ้ าก ้านยาว ขนาด 4 หุน
ก๊อกเปิ ด-ปิ ดสนาม ขนาด 4 หุน
ก๊อกนํ้ าคูลเลอร์
ก๊อกนํ้ าแบบมีสปริง
หัวก๊อกนํ้ าตู ้เย็น
หัวก๊อกนํ้ าแบบคล ้องกุญแจได ้ ขนาด 6 หุน
อ่างนํ้ าสแตนเลส ขนาด 16x16 นิว            ้
กล่องเหล็ก อย่างหนา ขนาด 1"x1"
บอลวาวล์เกลียวนอกและเกลียวใน ขนาด 4 หุน
มาตรวัดนํ้ า ขนาด 1/2" - 1.1/2"
บอลวาวล์ก ้านยาว ขนาด 1"
บอลวาวล์ก ้านยาว ขนาด 2"
บอลวาล์วก ้านสนเกลียวนอก-นอก ขนาด 4 หุน ั้
                     ั้
บอลวาล์วก ้านสนทองเหลืองเกลียวใน ขนาด 2 หุน
ชาร์ฟอ่างล ้างมือ
         ้
สายนํ้ าทิง (อ่างนํ้ า)
           ้
ท่อนํ า้ ้ทิงพลาสติกขนาด 1" ชนิดเกลียว
          ้
สายนํ้ าทิงชนิดเกลียวย่น
       ้
ท่อนํ้ าทิงใต ้อ่างล ้างมือแบบโค ้ง
โถอ่างล ้างมือ
  ่
ทีกรองผงอ่างล ้างมือ              ชนิดตาละเอียด
สะดืออ่างล ้างมือ ขนาด 4"
ท่อนํ้ าทิงของอ่างซง
        ้              ิ้
สะดืออ่างแบบมีเกลียวอัด
ชาร์ปคอโต
   ้
ไสกรองเครืองทํานํ้ าเย็น     ่
ชุดสะดืออ่างล ้างภาชนะ ขนาด 11/4 (ขนาดใหญ๋)
                   ่
อ่างล ้างมือ ยีห ้อ American Standard รุน TF-0416      ่
                    ่
อ่างล ้างมือ ยีห ้อ American Standard รุน TF-0409       ่
สายช   ําระ
สายฝั กบัว
หัวนํ้ าพุสปริงเกอร์แบบปรับหัวได ้
หัวนํ้ าพุสปริงเกอร์แบบหมุนรอบขนาดใหญ่
สายยางสเขียว ขนาด 4 หุน  ี
สายยางสขาว ขนาด 3 หุน    ี
สายยางสขาว ขนาด 4 หุน     ี
    ั
โถชกโครกสขาว            ี
        ั
ฟั ตวาล์วชกโครกขนาด 1"
ยางฟลัดวาวล์ของชกโครกแบบนั่งยอง  ั
            ั
ยางรองโถชกโครก (ตามตัวอย่าง)
ชุดกดนํ้ าลงโถปั สสาวะ
      ั
ฝานั่งชกโครก
แกนสําหรับใสกระดาษชําระ    ่
ฝานั่งช  ักโครก COTTO รุนประหยัดนํ้ า      ่
           ้
ฟั ตวาวล์แฮงค์ขนาด 4 หุน ของโถปั สสาวะ
ฟั ตวาวล์ ของโถปั สสาวะ PUSH
    ั
โถนั่งชกโครก อเมริกันสแตนดาดส ์
          ้
O-RING ใชกับ ฟั ตวาวล์ของชกโครก              ั
ฝาปิ ดนํ้ าในชกโครก    ั
วาว์ลปิ ด-เปิ ดนํ้ าแบบพวงมาลัย 2 นิว               ้
ผงยาแนวยิบซั่ม
วาว์ลปิ ด-เปิ ดนํ้ า แบบพวงมาลัย ขนาด 1 นิว                 ้
ฝาถังพักนํ้ า COTTO รุนประหยัดนํ้ า      ่
              ั
ถังพักนํ้ าโถชกโครก รุน TF4049         ่
                ่
โถปั สสาวะ ยีห ้อ American Standard
   ั
โถชกโครกนั่งยอง FLUSH VALVE SQUAT ยีห ้อ COTTO รุน C202          ่  ่
ยางรูปกรวยชุดฟลัชวาล์ว ยีห ้อ TOTO รุน TS 401 (NS)  ่        ่
         ่
ยางกันรั่วทีโถชุดฟลัชวาล์ว ยีห ้อ TOTO รุน TS 401 (NL/NS)  ่      ่
ชุดก ้านกระทุ ้งฟลัชวาล์ว ยีห ้อ TOTO (ZECS3421)  ่
น๊อตพลาสติกตัวผู ้-เมีย ถังพักนํ้ าโถชกโครก             ั
ท่อซูเปอร์หุ ้ม
ท่อ P.V.C. 2 1/2"
ท่อ P.V.C. 4 หุน สฟ้า        ี
ท่อยางพลาสติก
ท่อ P.V.C.ขนาด 6 หุน
ท่อ P.V.C. 4 หุน สเหลือง       ี
ท่อ P.V.C. 4 หุน สฟ้า ยาว 2 ซม.     ี
ท่อประปาเหล็ก ขนาด 6 หุน
ท่อ PVC ขนาด 1 1/2" แบบหนาสฟ้า                 ี
ท่อ PVC ขนาด 2 นิว แบบหนาสฟ้า       ้          ี
ท่อ PVC ขนาด 1 นิว (1:4 เมตร)        ้
  ่
ทีร ้อยท่อ PVC (มีเนียมแบน)
       ้
ท่อนํ้ าทิง P.V.C. ขนาด 1 นิว              ้
ท่อ PVC เส        ้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" สูง 1.5 ซม.
ต่อตรง P.V.C. ขนาด 4 หุน
ต่อตรง P.V.C. เกลียวนอก ขนาด 4 หุน
ข ้องอ P.V.C. ขนาด 4 หุน
ข ้องอ P.V.C ขนาด 6 หุน
ข ้องอ P.V.C. ขนาด 1 1/2"
ข ้องอเกลียวนอก
ข ้องอเกลียวใน
ฝาอุด P.V.C. ขนาด 4 หุน
แฟร์นัท
สามทางพร ้อมแฟร์นัท
ข ้อต่อพร ้อมแฟร์นัท
ข ้องอ P.V.C. 2 1/2"
ต่อตรงเกลียวนอก P.B. 20 มม. X 1/2"
ต่อตรง    P.V.C. 4 "
ข ้องอ P.V.C. 4 หุน สเหลืองี
ข ้ออุดตัวผู ้ P.V.C. 4 หุน
ข ้องอ P.V.C. 1"
ข ้อต่อตรง P.V.C. เกลียวใน1 1/2 นิว     ้
     ่
หกเหลียมเหล็ก 6 หุน ออก 4 หุน
ข ้อต่อตรง P.V.C. ขนาด 1 1/2 นิว      ้
ข ้อต่อตรง P.V.C.ขนาด 1" ลด 6 หุน
ข ้อต่อตรงเหล็ก 6 หุน ลด 4 หุน
สามทาง P.V.C. ขนาด 4 หุน
สามทางเหล็ก 6 หุน ลด 4 หุน
ข ้องอเหล็ก 45 องศาออก 6 หุน
นิปเปิ้ นเหล็ก ขนาด 6 หุน
ข ้องอ P.V.C. ขนาด 2"
น๊อตสแตนเลส ขนาด 2 1/2"
ข ้อต่อตรงทองเหลือง เกลียวในขนาด 4 mm.
ข ้อต่อตรงทองเหลือง เกลียวในขนาด 6 mm.
ข ้อต่อตรงทองเหลือง เกลียวในขนาด 8 mm.
ข ้อต่อตรงทองเหลือง เกลียวนอกขนาด 4 mm.
ข ้อต่อตรงทองเหลือง เกลียวนอกขนาด 6 mm.
ข ้อต่อตรงทองเหลือง เกลียวนอกขนาด 8 mm.
น๊อตหางปลา
ข ้องอ P.V.C. ขนาด 1 1/4 นิว   ้
ข ้องอเหล็ก ขนาด 6 หุน
ข ้อต่อตรง P.V.C. ขนาด 2 นิว    ้
ข ้อต่อตรง P.V.C. ขนาด 6 หุน
ข ้องอ PVC 2 1/2"
      ่       ้
หกเหลียมเหล็ก 1 นิว ออก 4 หุน
น๊อตเกลียวตลอด
ข ้อต่อทองเหลือง 4 หุนแบบหางปลา
ข ้อต่อตรง แบบตราไก่
ข ้อต่อเกลียวนอก 2 หุน ขนาด 6 mm.
น๊อต พร ้อมแหวนรอง
ข ้อต่อตรง P.V.C. ขนาด 3" ออก 2 1/2"
ข ้อต่อตรงหางปลา ขนาด 4 mm.
ข ้อต่อตรงหางปลา ขนาด 6 mm.
ข ้อต่อตรงหางปลา ขนาด        8 mm.
ข ้อต่อตรงหางปลา เกลียวนอก ขนาด 4 mm.
ข ้อต่อตรงหางปลา เกลียวนอก ขนาด 6 mm.
ข ้อต่อตรงหางปลา เกลียวนอกขนาด 8 mm.
ข ้อต่อสามทางทองเหลือง ขนาด 4 mm.
ข ้อต่อตรงสามทางทองเหลือง ขนาด 6 mm.
ข ้อต่อสามทางทองเหลืองขนาด 8 mm.
ข ้อต่อเกลียวใน พร ้อมแฟร์นัท ขนาด 25 mm. ลด 4 หุน
ข ้อต่อตรง PVC ขนาด 1 นิว   ้
ข ้อต่อสามทาง PVC ขนาด 1นิว      ้
ฟี แทป PVC ขนาด 2 นิว    ้
ข ้อต่อสามทาง PVC ขนาด 2 นิว       ้
ข ้องอ PB 20X 1/2 เกลียวนอก
เทปพันเกลียวประปา
นํ้ ายาประสานท่อ P.V.C.
นํ้ ายากัดท่อ ZEP-FLO ขนาดบรรจุ 1 ลิตร
นํ้ ายากันซม        ึ
    ิ ิ
ซลโคนยาขอบสุขภัณฑ์
ชุดกรองนํ้ าตู ้นํ้ าเย็นพร ้อมไสกรอง        ้
  ้
ขัวลูกลอย
ลูกลอยถังพักนํ้ าใต ้ดิน
เหล็กรัดท่อ P.V.C. 4 หุน
ยางประเก็นเครืองกรองนํ้ า        ่
ADVANCED LATEX (กาวสําหรับอุดรอยรั่ว)
            ั
ก ้านกดชกโครก ยีห ้อ COTTO          ่
   ้
ขัวลูกลอย ตราจิงโจ ้
ตะแกรง ล ้อมเครืองกลันนํ้ า        ่   ่
กาวแท่ง ซลโคน          ิ ิ
แค ้มรัดท่อ PVC ท่อเหล็กขนาด 4 หุน
แค ้มรัดท่อ PVC ท่อเหล็กขนาด 6 หุน
แค ้มรัดท่อ PVC ท่อเหล็ก ขนาด 1"
แค ้มรัดท่อ PVC ท่อเหล็ก ขนาด11/2"
แค ้มรัดท่อ PVC ท่อเหล็ก ขนาด 2"
ฝ้ าเพดาน ยีห ้อ เซโรเทด รุน HHS197M ่         ่
     ้
ไสกรองนํ้ า แบบเซรามิค
ฝาอุดเกลียวในเหล็ก ขนาด 4 หุน
ฝาอุดเกลียวนอกเหล็ก ขนาด 4 หุน
ไม ้อัดยาง 10 มิล กันนํ้ า ขนาด 4x8 ฟุต
ไม ้ยาง 3"x1 1/2" ยาว 5 เมตร
ไม ้คิว   ้
ไม ้แดงขนาดกว ้าง 12" หนา 2"
ไม ้อัดสก      ั       หนา 4 มม. ขนาด 4x8 ฟุต
โฟเมก ้าสขาว ขนาด 4'x8'  ี
        ้
ไม ้เนือแข็งขนาด 2"x5"X2.5 เมตร
         ้
ไม ้เนือแข็งขนาด 2"x6"x3.5 เมตร
       ้    ้
ไม ้พืนเนือแข็งขนาด 1"x8"x3.5 เมตร
ไม ้เคร่าหน ้า 3" ยาว3 เมตร
ไม ้อัด 6 มม.
ไม ้อัดเคลือบ
ไม ้เคร่าหน ้า 3" ยาว 3 เมตร
กาวดินนํ้ ามัน HEXCEL EPOXY PUTTY
               ี่
กาวอีพ๊อกซชนิดพิเศษ อุดรอยรั่ว ZEP
ผ ้าทรายขัดพืน           ้
แผ่นยางรองพืนกันลืน ขนาด 1.20x4.50 เมตร้    ่
ตะปูตอกขนาด 1" หัวโต
ตะปูตอกไม ้ 2 1/2"
ตะปูตอกไม ้ 3"
ตะปูตอกฝ้ า ขนาด 1 1/2"
ตะปูตอกฝ้ า ขนาด 3/4"
ตะปูตอกคอนกรีต 3"
ตะปูควงเกลียวปล่อย หัวเปเปอร์แฉกขนาด 1 นิว (1:1,000 ตัว)  ้
ตะปูควงเกลียวปล่อยธรรมดา ขนาด 1 นิว (1:1,000 ตัว)    ้
ตะปูตอกไม ้ขนาด 3 1/2 นิว             ้
ตะปูควงเกลียวปล่อย หัวเปเปอร์แฉก ขนาด 1/2 นิว        ้
ตะปูควงเกลียวปล่อย ขนาด 1/2 นิว      ้
ตะปูควงเกลียวปล่อย ขนาด 3/4 นิว       ้
    ี ิ๊
ตะปูตกบ ขนาดยาว 1 ซม.
    ี
ตะปูตคอนกรีต ขนาดยาว 1 นิว (1:1 กก.)   ้
                        ้
ตะปูเกลียวปล่อย หัวเปเปอร์ ขนาด 5/8 นิว (1:1,000 ตัว)
ตะปูเกลียวยึดกระเบือง   ้
ตะปูตอกไม ้ ขนาด 2 นิว       ้
                   ้
แผ่นฝ้ าทีบาร์ไวนิล ตราชาง ขนาด 60x60 ซม. หนา 9 มม.
ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด 2 mm.
ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด 2.5 mm.
ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด 3 mm.
ดอกสว่านเจาะเหล็ก 3.5 mm.
ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด 4 mm.
ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด 4.5 mm.
ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด 5 mm.
ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด 1มม.
ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด 1 หุน
ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด1 1/2 หุน
ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด 2 หุน
ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด 2 1/2 หุน
ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด 3 หุน
ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด 4 หุน
ดอกสว่านเจาะกุญแจ (1:3 อัน)
ดอกสว่านเจาะสแตนเลส ขนาด 2 มม.
ดอกสว่านเจาะสแตนเลส ขนาด 3 มม.
ดอกสว่านเจาะสแตนเลส ขนาด 1 หุน
ดอกสว่านเจาะสแตนเลส ขนาด 1 1/2 หุน
ดอกสว่านเจาะสแตนเลส ขนาด 2 หุน
ดอกสว่านเจาะสแตนเลส ขนาด 2 1/2 หุน
ดอกสว่านเจาะสแตนเลส ขนาด 3 หุน
กลอนประตูอลูมเนียม ิ
กลอนล๊อคฝาตู ้
ก ้ามปูสําหรับล๊อกประตู
กุญแจ
กุญแจล๊อคบานเลือนกระจก ่
กุญแจตู ้เหล็ก
กุญแจล็อกประตู บานสวิง
กุญแจ ประตูกระจก
กุญแจโต๊ะทํางาน
กุญแจมือ
กุญแจล๊อคประตูอลูมเนียม   ิ
บานพับทองเหลือง 6" แบบมีแหวนทองเหลือง
บานพับหน ้าต่างวิทโก ้ 12"
สายยูชนิดฝั ง ขนาด 2 1/2 นิว      ้
บานพับ ตู ้เก็บเครืองมือ ่
บานพับ ขนาด 3x1 นิว      ้
มือจับประตูอลูมเนียม(สชา)
         ิ        ี
ลูกล ้อยางแบน (แกนเกลียว) ขนาด 4"
      ่    ้
ลูกล ้อเครืองขัดพืนขนาด 3"
ล ้อยางรถเข็นขนาด 8"
ลูกปื นล ้อรถเข็นขนาด 8"
ลูกล ้อยางแบบแกนเกลียว ขนาด 3 นิว                      ้
ล ้อแบนแกนเกลียว ขนาด 4 นิว (1:3อัน)            ้
ลูกล ้อไฟเบอร์แกนเกลียว ขนาด 2 นิว (ตราม ้า)               ้
Door Gear (ชุดลูกล ้อประตูบานเลือนแบบแขวน)           ่
ลูกล ้อยางแบบแป้ น ขนาด 6 นิว (ตราม ้า)            ้
สายนํ้ าทิง            ้
รางหน ้าต่าง
สกูรพร ้อมหัว
ข ้อต่อทองเหลือง
แหวนรัดท่อเหล็ก ขนาด 2 1/2"
                           ้
ลูกรีเวท (สําหรับใชยิงโลหะให ้ติดกับสวนต่าง ๆ )บรรจุ 500 ตัว          ่
ฝาบ่อเกรอะ
    ่
โซเหล็ก 3 หุน
สกูรเกลียวปล่อย
อลูมเนียมเสนฉากขนาด 1/2"
      ิ              ้
ท่ออลูมเนียม ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 1.3 มม.
           ิ                  ้
แหวนเหล็ก
พุกเหล็กฝั งปูน
ท่อเหล็กกลม (ท่อเหล็กดํา) ขนาด 0 1/2" หนา 3 มม. ยาว 6 เมตร
ท่อเหล็กดํา ขนาด 1/2" หนา 3 มม.
เหล็กเสนขนาด 2 หุน       ้
ท่อทองแดง เสนผ่าศูนย์กลาง 8 mm.         ้
  ั      ี
สงกะสลอนเล็ก ขนาด 5 ฟุต
   ั      ี
สงกะสหลบ ขนาด 6 ฟุต
ตะปูตอกสงกะส ี (30 ตัว/ กล่อง)    ั
มุ ้งลวด ขนาด 71.50x99 ซม.
มุ ้งลวด ขนาด 70x97 ซม.
มุ ้งลวด ขนาด 71x98 ซม.
                     ้
ท่อเหล็กดําเสนผ่าศูนย์กลาง 1 นิว หนา 3 มม.            ้
ท่อเหล็กอาบส                    ี ้
                      ังกะสเสนผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 นิว      ้
น็ อตหัวกลม เสนผ่าศูนย์กลาง 3 หุน ยาว 4 นิว  ้                    ้
เหล็กเสนกลม เสนผ่าศูนย์กลาง 6 มม.้        ้
ลวดผูกเหล็ก
รางลินชก   ้ ั
รางอลูมเนียม ยาว 99.CM   ิ
น๊อตทองเหลือง ตัวเมีย
ท่ออลูมเนียม สําหรับแขวนผ ้า
            ิ
เหล็กฉาก ขนาด 3"x3" หนา 9 mm.
ท่อเหล็ก ขนาด 10 ซม. 4 หุน
ท่อเหล็ก ขนาด 6 ซม. 4 หุน
น็ อตหัวกลม
             ิ
ท่ออลูมเนียม ขนาด 3 หุนพร ้อมหูยด                   ึ
          ี
ท่ออลูมเนียม ขนาด 4 หุน พร ้อมหูยด                      ึ
ท่อเหล็ก ขนาด 2 นิว ยาว 3.50 ม. (ทาสสลับขาวดํา)    ้             ี
เหล็กเส      ้น ขนาด 6 มม.
เหล็กฉาก ขนาด 40x40x4 มม.
รางอลูมเนียม รูปตัวซ ี ขนาด 1.5 นิว ยาว 6 เมตร
               ิ                     ้
ลูกบิดประตู Cylindrial Lock Sets ยีห ้อ RMI             ่
     ้
โชคอัพประตูบานสวิง
ลวดมัดผ ้า
ปูนซเมนต์ขาว (1:20 กก.)               ี
ปูนซเมนต์                       ี
ทรายหยาบ
หิน #3
อิฐบล๊อก
ยิปซั่มโป๊ วปูน
หิน # 1
อิฐเผา อ.ป.ก.
สกัดแหลมเจาะปูน
ครอบปรับซาย-ขวา                                   ้
แผ่นกลาสโซลิท
กรงไก่เคลือบพลาสติก
   ี
สนํ้ามัน T.O.A. (1:3.785 ลิตร)
    ี
สก ้านเหลือง
สโป๊ ว  ี
      ี
สสเปร์ย ขนาด 400 cc.
       ี
สพลาสติก TOA (1:18.925 ลิตร)
นํ้ ามันแชลแล็คทาไม ้ No.3 (500cc./ขวด)
        ี
สรองพืนไม ้ (1:3.785 ลิตร)                ้
         ี
สนํ้ามันชนิดแห ้งเร็ว (1:3.785 ลิตร)
แม่สผสมสนํ้ามัน                  ี           ี
ฝุ่ นแดง
ฝุ่ นเหลือง
แลคเกอร์สเปรย์ ขนาด 400 cc.
          ี
สนํ้าพลาสติก ชนิดทาภายนอก (บรรจุ 5 gal.) ตรานิปปอนเพนท์
           ี
สนํ้าพลาสติกรองพืนปูน (บรรจุ 5gal/ถัง)                          ้
ส  ีนํ้ามัน TORA T357
สนํ้ามัน TORA T109   ี
สนํ้ามัน TORA T42    ี
สรองพืนเหล็ก (1:3.785 ลิตร)ี                ้
               ี
สนํ้ามันชนิดเกล็ด (1:3.785 ลิตร)
สสเปรย์ (clear)        ี
                 ี
สนํ้าพลาสติก ชนิดทาภายใน (1:5 gal.) ตรานิปปอนเพนท์
สบรอนซทอง (1:0.946 ลิตร)      ี                 ์
สทาถนน ชนิดสท ้อนแสง (ซนแคร์)    ี                                     ิ
ส  ีนํ้าทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร
สเปรย์สทองอะคริลคแลคเกอร์ G-9000                 ี             ิ
สรองพืนสเปรย์อะคริลค G-118       ี           ้                     ิ
ส  ีนํ้าอะคริลคสทอง รุน PM AG-55 (1:3.785 ลิตร)              ิ      ี       ่
สนํ้าอะคริลคแท ้ (สขาว) ขนาด 20 ลิตร   ี                  ิ        ี
สนํ้าอะคริลคแท ้ (สเหลือง) ขนาด 1 แกลลอน  ี                  ิ        ี
ส  ีนํ้าอะคริลคแท ้ (สแดง) ขนาด 1 แกลลอน                    ิ        ี
สนํ้าอะคริลคแท ้ (สนํ้าเงิน) ขนาด 1 แกลลอน  ี                   ิ        ี
ยูเนียน P.V.C. ขนาด 1 1/2 นิว         ่                               ้
ยูเนียน P.V.C. ขนาด 2 นิว            ่                            ้
ยางยูเนียน ขนาด 1 1/4 นิว                   ่                      ้
นํ้ ามัน COMPRESSOR BCLO 1500 XL ROTOROIL 1500
นํ้ ามันยูรเทนพร ้อมนํ้ ามันผสม (1:3.785 ลิตร)           ิ
นํ้ ามันเครือง 2T                           ่
นํ้ ามันดีเซล (1:200ลิตร)
          ่
นํ้ ามันเครืองดีเซล 5ลิตร/แกลลอน
           ่
นํ้ ามันเครือง No.68 (Compressor oil)
นํ้ ามันก๊าด
นํ้ ามันไฮโดรลิค (1:5 ลิตร)
นํ้ ามันสน (1:11 ลิตร)
นํ้ ามันสน (1:2 ลิตร)
นํ้ ามันผสมส ี ( 1:5 ลิตร )
นํ้ ายา CONTACT CLEANER ชนิดแห ้งเร็ว (1:200 ML.)
นํ้ ายาเช็ดอลูมเนียม            ิ
นํ้ ายากัดสนิม ขนาด 300 ml. ( SONAX )
นํ้ ายาล ้าง MOTOR ZEP FORMULA 300
นํ้ ายาแทรกซมกัดสนิม ZEP RESERVE   ึ
นํ้ ายากําจัดสงอุดตัน ZEPFLO   ิ่
นํ้ ายาแว๊กซ ี่ ขนาด 125 มล.
ครีมขัดเคลือบเงารถยนต์ (227 g./กระป๋ อง)
ครีมขัดเงา(ดิงโก ้)
สเปร์ยจารบีเหลวใส และทนความร ้อนอเนกประสงค์ (ALL-LUBE)
                  ่
สเปร์ยหล่อลืนแทรกซมไล่ความชน เคลือบป้ องกันสนิม (DE-MOT)   ึ    ื้
สเปร์ยนํ้ ามันแทรกซม ละลายสนิมและหล่อลืน (SPA-LOOBE)   ึ       ่
สเปร์ยทําความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็คโทรนิค ชนิดแห ้งเร็ว (SAF-CON)
นํ้ ายาทําความสะอาดเครืองทําความเย็น (DE-SCALER CB)      ่
กรรไกรตัดท่อ P.V.C
ดอกสว่าน ROTARY เจาะคอนกรีต
ดอกสว่านมือหมุนเจาะรูกญแจ                    ุ
ตะไบแทงเลือย ขนาด 5"      ่
เหล็กฉากชางไม ้       ่
ใบกบไสไม ้
ประแจเลือน   ่
  ิ่
สวเจาะไม ้ 1/2"
      ่
ใบเลือยวงเดือน MAKITA ขนาด 9" 30 ฟั น
ใบกบไฟฟ้ า MAKITA ขนาด 4"
บันไดอลูมเนียม แบบ 3 ขัน ิ                     ้
ไม ้ scale สามเหลียม 1 : 20              ่
    ่
เลือยใหญ่ ยีห ้อ อีควิป No.7 CP      ่
ใบเลือยใชกับเลือย No.7 CP
       ่       ้           ่
ฆ ้อนหัวส   ีเหลียมขนาด 5/8
         ่           ่
ประแจคอม ้า
ไขควง (ชุดเล็กจิว)                  ๋
แปรงขนกระต่าย 4 นิว (แบบปล ้อง)              ้
แปรงทาสขนาด 1"     ี
แปรงทาส ี ขนาด 3"
แปรงทาส ี ขนาด 4"
ตลับเมตรความยาว 5 เมตร
ดินสอขีดไม ้
     ่
เครืองมือยิงรีเวท
ไขควงปลายแบน ขนาด 7" (ตอกได ้)
ไขควงปลายสแฉก ขนาด 7" (ตอกได ้)        ี่
คีมคอม ้า ขนาด 12"
คีมปากใหญ่ ใชจับทั่วไป ขนาดกลาง          ้
คีมปากแหลม ขนาดกลาง
เลือยไฟฟ้ าจิ๊ กขอ พร ้อมใบสํารอง
    ่
          ่
คันเลือยเหล็ก พร ้อมใบ
        ่
ใบเลือยเหล็กไฮสปิ ด เบอร์ 24
         ่
ใบเลือยเหล็กไฮสปิ ด เบอร์ 18
แปรงลูกกลิง             ้
เต๊าส     ําหรับตีเสน        ้
บันไดอลูมเนียม         ิ
เหล็กโป๊ วส ี
ฆ ้อนตีสายไฟ #150
   ่
ทีตัดกระจก
พลัว    ่
กรรไกรตัดต ้นไม ้
ใบคัดเตอร์สําหรับตัดต่อเหล็ก ชนิดมือหมุน
หัวเติมลมพร ้อมชุดคอปเปอร์
หัวฉีดลมมือถือ พร ้อมชุด คอปเปอร์
กระดาษทรายผ ้าชนิดหยาบ
ไขควงชุด 16 ตัว (1006 N)
ใบมีดคัสเตอร์ ตัดท่อเหล็ก
เข็มขัดนิรภัย
แปรงทาส ี ขนาด 2''
แปรงทาส ี               ขนาด 2 นิว      ้
คีมปากจิงจก CP 626      ้
ไขควง เทสไฟ ยีห ้อ CHAMPION          ่
แปรง ทองเหลือง
ตะไบหางหนู ขนาด 2 หุน
ตะไบหางหนู ขนาด 4 หุน
บุ ้ง ขนาด 1 นิว              ้
หน ้ากากป้ องกันการเชอมไฟฟ้ า แบบสวมหัว       ื่
  ิ่
สว ขนาด 1 นิว               ้
ฆ ้อนด ้ามไฟเบอร์ มีทงัดตะปู              ี่
ฆ ้อนเหล็ก หัว1/2" ด ้ามยาว 7"
ดอกสว่าน (ชุดใหญ่)
ไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 14 นิว                  ้
บันไดอลูมเนียม 6 ขัน       ิ       ้
บันไดอลูมเนียม 8 ขัน        ิ       ้
คีมปากแหลม ยาว 7 นิว 502 B                ้
คีมปากเฉียง (คีมตัด) ยาว 5.1/2 นิว               ้
คีมปอกสายไฟ (แบบ B) ยาว 6.1/4 นืว                 ้
ไขควงลองไฟ 220 V 250 V กันไฟฟ้ า 1000W.
ไขควงแกนเล็ก ปากแบน 602 CB ยาว 10 นิว                 ้
ไขควงแกนเล็ก ปากแฉก 612 CR ยาว 10 นิว                ้
ไขควงแกนใหญ่ ปากแบน 605 CR ยาว 10 นิว                   ้
ไขควงแกนใหญ่ ปากแฉก 615 CR ยาว 12 นิว                  ้
     ่
เลือยลันดา ขนาด 26"
ก ้ามปูสําหรับล๊อคประตู
            ้
กระเบืองลอนคู่ หนา 5 มม.
กระเบืองยาง 9" x 9"   ้
กระเบืองยาง ขนาด 12"X12"  ้
สายมูล ี่      ่
สายดึงผ ้าม่าน
ท่อลม POLYURETHANE 8X5 mm.
กระดาษกาวตีเสน                 ้
ขอบยางบบันได ขนาด 4"
ขอบยางบันได ขนาด 1 1/2"X1 1/2"
บานประตูสวิงไม ้ ขนาด 66x80 ซม. บุด ้วยไม ้อัดสก           ั
ขอบบัวติดกระเบืองยาง               ้
ยางรองขาเก ้าอี้ ชนิดพลาสติก
ผ ้ากํามะหยีตดตู ้ประกาศ     ่ ิ
กระเบืองปูพน    ้        ื้
หัวเทียนรถตัดหญ ้า
ไม ้กวาดพร ้อมด ้าม
พุกพลาสติก
รางเดินสายโทรศัพท์
สายดับเพลิง
รถเข็นชนิดพับได ้ ขนาด 13 นิว                 ้
แผงเหล็กกันจราจร ขนา 40x140 ซม.  ้
กระจกโค ้ง 90 ขนาด 65 ซม.
ป้ ายสญญาณจราจร ั
แค ้มล็อคป้ ายพร ้อมน็ อตสกรู
กระจกใส ขนาด 30"x72" หนา 6 มม.
จารบี
ฟรินโค๊ตสําหรับอุดหลังคา
     ้
เก ้าอีรองเท ้าสําหรับผู ้ผ่าตัด
       ้
คีมตัดลวด
ปื นแก๊ส
บันไดอลูมเนียม 7 ขัน      ิ          ้
โช  ๊คอัพประตูเลือนอลูมเนียม      ่       ิ
           ้
กระเบือง COTTO ขนาด 8"x8"
ชุดสําหรับปฏิบัตงานชาง            ิ    ่
      ิ้
หูหวกระเป๋ าเอกสาร
         ่      ้ ั
รางเลือนลินชกโต๊ะคอมพิวเตอร์ ยาว 18"
รอกหัวเสาธง
            ้
กระเบืองยางขนาด 30x30 ซม.
    ๊
โชคอัพประตู ยีห ้อ YALE          ่
             ้
กระเบืองเคลือบขนาด 8x8" (1:25 แผ่น)
รางพลาสติกเก็บสายไฟ ขนาด 1 นิว                   ้
มือจับตู ้เหล็กแบบฝั งพร ้อมกลอนล็อค
มือจับตู ้เหล็กแบบเขาควาย
กระจกสองฟิ ลม        ่     ์
แกนเก ้าอี้ แบบพลาสติก
กระจก
ยางรองขาเก ้าอี้ ขนาด 2 นิวครึง               ้  ่
แก๊สเติม ปื นแก๊ส (1:320 กรัม)
กิ๊ บตอกสายโทรศัพท์ (1:50 ตัว)
กิ๊ บเดินสายไฟ
กรวยยางจราจร
ลูกล ้อรถเข็น ขนาด 9 นิว                  ้
  ่
ทีแขวนโทรทัศน์ ขนาด 29"
ลูกล ้อเก ้าอี้ ขนาด 2 นิว แกนสลัก            ้
ถังนํ้ ายาเครืองปรับอากาศ                                ่
ชุดเครืองมือบํารุงรักษาเครืองปรับอากาศ                        ่      ่
นํ้ ายาแอร์ R 22
แผ่นพับบริการ
     ื
หนังสอจุลสาร
      ื ่ ื
หนังสอคูมอป้ องกันการติดเชอ                                     ื้
   ี
วีดโอ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
      ื
หนังสอพิมพ์และนิตยสาร
       ื
หนังสอวารสารต่างประเทศ
        ื
หนังสอMacromedia Director 7 (อนุศาสน์ สุวรรณพรหม)
         ื
หนังสอMultimedia Toolbook (ดร.สานิตย์ กายาผาด)
          ื
หนังสอPremiere 5.0 Demystifsid (พิเชษฐ์ รังสวัฒนา)                                ี
หนังส  ือ3D Studiomax (ภาสกร ศวะโสภา)                                 ิ
           ื
หนังสอMacromidia Authorware 5 (อ.วีระพนธ์ คําดี)
หนังสอPainter 5     ื
             ื
หนังสอThe page mill 2.00 (พิเชษฐ์ รังสวัฒนา)                                 ี
              ื
หนังสอMacromedia frohand (ธีรวัฒน์ ชยอิตาธร)                                  ั
               ื
หนังสอการสร ้างภาพเคลือนไหวแบบ Gid Amimator (ฐิตมา มโนหมันศรัทธา, จิตเกษม พัฒนศร)        ่           ิ ่ ิ ิ
หนังส  ือ PHOTOSHOP ADVANCE (V.6.01)
                ื
หนังสอ MACROMEDIA AUTHORWARE 6 WORKSHOP
หนังสอ DESIGN BY THINKING     ื
หนังสอ HOMEPAGE AND SPLASHPAGE   ื
                   ื
หนังสอ MACROMEDIA FLASH (พิมพ์ครังที่ 2)                                  ้
หนังสอ MACROMEDIA DUMWEVER ฉบับสมบูรณ์ ื
หนังสอรวม PLUG-IN PHOTOSHOP AND COREDRAW ื
                      ื
หนังสอ ตัดต่อ VDO ด ้วยตัวเองกับ AOLOLU PREMIERE 6.0
ค่าวัสดุวารสารและหนั งสอ                                  ื
หนังส  ือTissue Preservenyion in Caries Treatment
หนังสอเทคนิคการใชโปรแกรม Swish and Golive   ื                      ้
                        ื
หนังสอการเรียนรู ้และเทคนิคการใชงาน After effect in Action                        ้
หนังส  ือ New Action 3 D Studio Max 5
หนังสอคัมภีร ์ ระบบฐานข ้อมูล           ื
หนังสอการใช ้ Dreamuceaver Mx อย่างมืออาชพ     ื                               ี
หนังส  ือ Designe's Pro clip Arts Vol.3
หนังสอ Macromedia Flash Mx from the source      ื
หนังสอ ATLAS OF HUMAN ANATOMY              ื
หนังสอตํารา                        ื
                              ื
หนังสอ DORLAND'S ILLUSTRATED MEDICAL DICTIONARY OVER 100 YEARS IN PRINT
                               ื
หนังสอ GRAY'S ANATOMY:THE ANATOMICAL BASIS OF CLINICAL PRACTICE,
หนังสอ WHEATER' FUNCTIONAL HISTOLOGY: A TEXT AND COLOUR ATLAS  ื
หนังสอ DENTAL MATERIALS                      ื
หนังสอ USING DENTAL MATERIALS                    ื
หนังสอ คัมภีร ์ PHP                          ื
หนังสอ เติมเทคนิคการทํา CD/DVD ให ้เต็มประสทธิภาพ            ื                      ิ
หนังสอ PHP+MY SQL = PHP-NUKE สร ้างเวปโดยไม่ต ้องเขียนสคริปเอง      ื
หนังสอ สร ้างงานมัลติมเดียอินเตอร์แอกทีฟด ้วย Director MX          ื         ิ
หนังสอ Adobe Acrobat 6.0 Standad                       ื
หนังสอ ds MAX reference Autodesh VIZ 2005                    ื
หนังสอ Flash MMX ฉบับ Workshop                          ื
หนังสอ Requirement Oper                               ื
    ื
หนังสอ DORLAND SILLUSTRATED MEDICAL DICTIONARY Autho Dorland/Ed:31
     ื
หนังสอ Contemporary Oral and Maxillofacial Pathology
      ื
หนังสอ Essentials of Oral Histology and Embryology : A Clinical Approach
       ื
หนังสอTustrated Dental Embryology Histology and Anatomy
        ื
หนังสอ Pathology for the Healt Professions
Acetic acid 2.5 L.
Ascorbie acid (C6H8O6)
Anaero-Indicator (1:25 spills)
Anaero Pack Anaero No.10-01 For Jar (1:10 ซอง)
Aminopropyl tricthoxysilane,100 ml.
Albumin boine serum,50 mg.
3012-01-AG025A ANAEROJAR 2.5 L.
3012-01-AN025A ANAEROGEN 2.5 L. /3.5 L.
                 ิ้
Anaerobic Indicator strip (1x100ชน)
AMMONIA SOLUTION 25% GR
Antibiotic Assay Disc 6 mm. (1000ea/Pkg)
Ammonia Solution 30%
Acrylamide Page,250g
Ammonium Persulfate, Sequenase
Acry / BIS SOL 29:1 500 ml.
AMMONIUM PERSULFATE , 100 G
แผ่น Acrylic ขนาด 4x6 ฟุต หนา 2 มม.
แผ่น Acrylic ขนาด 4x6 ฟุต หนา 3 มม.
แผ่น Acrylic ขนาด 4x66 ฟุต หนา 5 มม.
แผ่น Acrylic ขนาด 4x6 ฟุต หนา 10 มม.
  ิ
เรซนหล่อใส 024A ขนาด 5 กก.
Rectangutor Jar ขนาด 2.5 ลิตร "AnaeroPack System"
กรดคาร์บอลิค
E-6758 Ethylenediaminete tra acetic Acid, Sigma 100 g.
Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt
Fuchsin acid 50 gm.
Fomaldehyde Solution about 38% 2.5L
Fructose 500 gm.
Glacial Acetic acid HPLC GRADE 2.5 L
GC Meduim
Hydrochloric acid (cone) 2.5 ลิตร
59950 Itaconic Acid AR. 99% "Fluka" 250 gm.
Lactic Acid 90% AR ขนาด 2.5 ml
          ิ
ไนตริกแอซด 70% RPE-ACS 2000 มล.
Nitric acid, Min 65% Reagent grade 2.5 L
 ิ       ิ
ซตริกแอซด RPG-ACS 1000gm.
 Nitric acid AR (1:25 ลิตร)
Novocat investment
106009 Methanol GR for analysis , 2500 ml.
Nitric acid 65% ,250 ml.
Octane sulfonic acid sodium salt monohydrate (HPLC grade)25g.
Periodic acid Schiff's
Phosphomolydic acid GR.100 gm. (Merck)
Phosphoric acid
Phosphotungstic acid GR.100 gm.
Pieric acid (Cetric acid amino) 500 g.
SYNTHETIC OLIGONUCLEOTIDE(S.mutans)
SYNTHETIC OLIGONUCLEOTIDE(S.sobrinus)
SYNTHETIC OLIGONUCLEOTIDE(Forward primer)
Polypropylene 250 ml. Bottle
Fomic acid (1:2.5 ลิตร)
Sulfuric acid
253410 Schadler Broth 500 g.
Tartaric Acid BP. 500 g.
Trichloroacetic acid ขนาด 500 g.
TRICHLOROACETIC ACID GR ACS 250G
VP2 (Alpha naphthol/Ethanol) # 70430
Absolute Alcohol (1:2.5 ลิตร)
Ethanal ขนาด 2.5 ลิตร
Methanol A.R. ขนาด 2.5 ลิตร
Methanol, AR ขนาด 1 ลิตร
METHANOL, 4 LITRES "MALLINCKRODT"
BUTANOL บรรจุ 5 ลิตร
Methanol HPLC grade ขนาด 2.5 ลิตร
Methyl green
Methyl blue
Brain Heart Infusion 500gm.
Beaker Pyrex ขนาด 10 ml.
Beaker Pyrex ขนาด 30 ml.
Beaker Pyrex ขนาด 50 ml.
Beaker Pyrex ขนาด 100 ml.
Beaker Pyrex ขนาด 150 ml.
Beaker Pyrex ขนาด 250 ml.
Beaker Pyrex ขนาด 600 ml.
Beaker Pyrex ขนาด 1000 ml.
Beaker Pyrex ขนาด 400 ml.
Beaker Pyrex ขนาด 3000 ml.
Beader Pyrex ขนาด 4000 ml.
Beaker (Nalgene) ขนาด 50 ml.
Beaker (Nalgene) ขนาด 100 ml.
Beaker (Nalgene) ขนาด 500 ml.
Beaker (Nalgene) ขนาด 1 litre
Beaker (Nalgene) ขนาด 2 litre
Beaker (Nalgene) ขนาด 5 litre
B้ิeaker with handle 1 Lt. HEPE Nalgene
Beaker with handle 3 Lt. HEPE Nalgene
Amplitaq DNA Polymerase 250 units
            ่
Anti-D (นํ้ ายาตรวจหมูเลือด) 1ขวดบรรจุ 10 cc.
นํ้ ายาย ้อมเม็ดเลือด DIP QUICK (1:1 ลิตร)
No.15680-044 YEPD Agar Powder ขนาด 5 ลิตร
A 7049 Agar (Sigma) ขนาด 100 g.
A 7431 Agarose ขนาด 10 g.
Bile esculin agar, Difco (1:500 g.)
Blood Agar Base Difco, 500 g.
Corn meal agar
Agar, Difco(1:500 g.)
EMB. agar, Difco, 500 g.
Letheen agar, Difco
LTU 15680-044 Yepd Agar Powder 5 L.
Mannitol salt agar,Difco (1:500 g.)
Mitis salivarius agar, Difco (500 g./ขวด)
Nutrient agar,Difco, 500 g.
Peptone iron agar
Rogo sa SL agar
Sabouraud Dextrose Agar (CM 41), Oxoid (1:500 g.)
SS agar
Triple sugar iron agar, Difco, 500 g.
Sabouraud dextrose agar, Difco, 500 g.
Pagano levin base, Difco, 500 g.
Yeast extract, Difco, 500 g.
Mueller Hinton Medium, Difco (1:500 g.)
Phenol Red Broth Base, Merck (1:500 g.)
CA-220 CHROM Agar Candida 4x250 ml.
Brucella agar, "BBL" ขนาด 500 g.
Egg yolk agar( 1:Tryptone 500 gm.,Egg Yolk Enrichment 100 ml.)
Todd Hewitt Broth, Difco 500g.
Litmus Milk Difco 500g.
D/E Neutralizing broth,Difco,500 g.
Brain Heart Infusion Agar Difco 500 g.
3001-01-CM972B ANAEROBE BASAL AGAR
Tryptic soy agar
Synder test agar
1GB-9805 BIOLINE YELLOW TIP,1000/PKG
No.201223 Taq PCR Core Kit (250)
BRAIN HEART INFUSION BROTH/OXIDE (500G)
Base Mold ขนาด 37x24x5 mm.
Bottle Lab W/Screw-Cap 25 ml.
Bottle Lab W/Screw-Cap 50 ml.
Biotube Screw Cap 16x100 mm.(sterile) 1:50 pcs.
Benzydamine Hydrochloride 5g. #B5524
Bottle Lab W/Screw-Cap 1000 ml.
AGAR-AGAR PURIFIED AND FREE FROM INHIBITORS.
Burette , PTFE Stopcock , Class A , 50 ml ,pkg of 2
Optochin disc
Yeast Nitrogen Base 100 g.
(LTG15240-062) Antibiotic Antimycotic 100 ml.
Antibiotic Antimycotic 20 ml.
Antibiotic test blank, dia
(72400) Monolisa anti HBs 96 Tests(1:6 ขวด:50 ml.)
PH buffer standard PH 4.01 ขนาด 475 ml.
PH buffer standard PH 7 ขนาด 475 ml.
Buffer Solution PH 10 ขนาด 475 ml.
Dulbeceo's phosphate buffer suline
นํ้ ายาสําหรับแช ่ pH electrode (pH electorde storage solution) บรรจุ 475 ml.
Fluoride Activity Standard ขนาด 475 ml.
Giemsa Stain 25g. Merk
Phenol 250g. Merk
L6661 Lactic Acid 1 Lt. Sigma
MG IL May-Grumwaid Stain 1 Lt.
Bacto latex 0.81 5 ml.
Bactyl C. ขนาด 5 ลิตรฺ
Basic fuchin 25 gm.
Blood Lancets ( 1:200 อัน )
Blugene R Nonradioactive nucleic acid detection system
Bovine Pitertary Extract
Brain heart infusion, Difco, 500 g.
BCP. (Brom Cresol Purple) # 70510
Bluing Solution
EcoPack Multi Pipett tip 100 -1000 ul. Blue ( 1:2000 อัน )
Butan-1-ol "HPLC"grade ขนาด 2.5 litre
Bacitracin
Boric Acid AR Ajax 500 g.
bio NIZE ขนาด 4 ลิตร
Bile,Scharlau
Conbi V แถบตรวจปั สสาวะ (1:100 แผ่น)
Crystal violet
Cresyl echt violet (Cresyl Violet acetate)
Cristobalite Eeono 3 kg.
SIM-2 T311-1-2 Cryo vial, 2ml., pkg of 100
SCH-3 CL 0203/2.5 Choloroform,regent grade ขนาด 2.5 L.
Cupric Acetate 500 g.
SIG-3 C7901/25 Chelex-100 (cheing resin) 1x25 g.
Kalaidoscope Prestand Standard,broad range 500 ml.
Augmentin 10 Vial/Pkg. BBL
Ciprofloxacin 10 Vial/Pkg. BBL
Bactrim 10 Vial/Pkg. BBL
FOR-1A 4000211 Cane for 6x2 ml. vial
004-7667094 7x CLEANING SOLUTION (1:4ลิตร)
1IVG11101-011 CEL CULTURE FREEZING MEDIUM (50ml.)
Calcium Activity Standard 475 ml bottle
Congo
Collagen form calf slein
Comb,1.0mm.10-well
Comb,1.5mm.10-well
Cotton blue
Cristobalite Econo 3 กก.
Calcium chloride anhydrous Power
CORK BORER
Diphenylamine (C6 H5)2 NH (250 กรัม)
Diphenylsilanedial (C12 H12 O6 S1)
Amoxycillin discs 25 ug., oxoid
Amoxcycillin / elavulanic acid 2 : discs 30 ug, oxiod
Ampicillin disks 10 mcg. (10x50 paper discs)
Bacitracin disks 10 units. (10x50 paper discs)
Ceftazidime disks 30 mcg. (10x50 paper discs)
Chloramphenicol disks 30 mcg. (10x50 paper discs)
Cloxacillin discs 5 ug, oxoid
Erythromycin disks 15 mcg.(10x50 paper discs)
Metronidazole discs 50 ug, oxoid
ONPG discs (DD13), oxoid
Penicillin G disks 10 units (10x50 paper discs)
Polymyxin B disks 300 units, (10x50 paper discs)
SPS discs (DD16), oxoid
Tetracycline disks 30 mcg. (10x50 paper discs)
Trimethoprim / sulphamethoxazole 1:1g discs 25 ug, oxoid
V factor discs (DD4), oxoid
X factor discs (DD3), oxoid
Differentiation disks Optochin
Differentiation Discs, Bacitracin ca 0.04 Unit for gr. A Streptococci 10x50 paper discs
Amikacin disks 30 mcg. (10x50 paper discs)
Carbenicillin disks 100 mcg. (10x50 paper discs)
Cefoxitin disks 30 mcg. (10x50 paper discs)
Cephalothin disks 30 mcg. (10x50 paper discs)
Clindamycin disks 2 mcg. (10x50 paper discs)
Cloxacillin disks 1 mcg. (10x50 paper discs)
Gentamicin disks 10 mcg. (10x50 paer discs)
Kanamycin disks 30 mcg. (10x50 paper discs)
Methicillin disks 5 mcg. (10x50 paper discs)
Oxacillin disks 1 mcg. (10x50 paper discs)
Rifampin disks 5 mcg. (10x50 paper discs)
Vancomycin disks 30 mcg. (10x50 paper discs)
SCH-3 ET 0016/2.5 Absolute ethanol,analytical grade ขนาด 2.5 L.
Polymycin B Sulfate salt ขนาด 1 เ. (FLUKA)
Streptomycin disk 10 mcg (10x50 paper discs)
Gentamycin ชนิดผง
Chloramphcnicol ชนิดผง
Chloramine T Trihydrate for Synthesis
Glycerol AR Ajax 500 ml.
Tween SO Ajax 500 ml.
Decon 90
Dextrose, Difeo
           ิ       ่  ่
แผ่นตรวจสอบประสทธิภาพของเครืองนึง (1:50 แผ่น)
Dulbecco's Mod.Eagle Med (1:10 ซองๆละ 13.4 gm.)
MF-Membrane 0.22 UM. ขนาด 25 mm.(1:100 แผ่น)
N - Acetyl - D - Glucosamine ขนาด 100 g. ( sigma )
Kanamycin , 5 g.
Vancomycin , 1 g.
Colistin 10 mcg.,Cartridge ,50 disks
DAB TABLETS 10x10 MG.
DAKO TWEEN 20. 100 ML
Di-sodium hydrogen phosphate,dihydrate reagent grade ขนาด 1 kg.
Dimethyl sulfoxide 500 ml.
DMSO 1 Lt. Ricdel
D(+) G luscose anhydrous for Biochemistry
Colistin disc (50/Vial,10/Vial/Box)
DI-Sodium Tartrate Dihydr,GR
Double marking Label Steam Indicator (สติ๊ กเกอร์สําหรับนึงไอนํ้ า) 1:12 ม ้วน,1 ม ้วนมี 750 ช ิ
                             ่
Uric Enzyme
Urea 40% solution (10x5ml.)
EHR (Ehrlich) # 70520
Electro Microscopy sciences Epon 812 ขนาดบรรจุขวดละ 450 ml.
Eosin Yellowish for Microscopy บรรจุขวดละ 50 g.
Epidennol Grouth Factor
Ethanol 99.7-100%2.5 Lt. Merck
EDTA (powder) 1000 gm.
Ethidium Bromide Solution,10g
อิเลคโทรดวัดความเป็ นกรดด่าง
Reference electrode for IQ 125
EDTA disodium 500 g. Ajax
Ethylenediamine for Synthesis Panrese 1 Lt.
Egg's yolk sterile emulsion,Scharlau 100 ml.
Formal dehyde Solution 40% w/v ขนาด 2.5 ลิตร
Formaldehyde Solution 40% W/V (1:20 ลิตร)
Ferric chloric cryst ขนาด 500 gm.
pH Electrodes Solid gel version P14/SG/BNC
FIBRONECTIN ขนาด 5 mg.
Glutaraidehyde
Glutraradehyde 50% EM grade
Gel Caster for 1-2 ges
             ี
กลีเซอรีน คอมเมอร์เชยล 95%
Gas Pak Dispossible anaerobic system,Difco( 1:10 ซอง )
GENE AMP DNTPS
Gelatin, Difco, 500 g.
Glucose 500g.
Gold chloride
Glyoxal-bis (2-hydroxyanil) puriss 50 g.
Cystine tryptic agar, Difco, 500 g.
MacConkey agar, Difco, 500 g.
Litmus milk, Difco, 500 g.
Glass Bead 500 g.
Hematoxylin ขนาด 10 g.
Hematoxyline (For microscopy) บรรจุขวดละ 25 g.
Hemin 1 g. Fluka
Human IgG ขนาด 1 mg.
Human IgM ขนาด 1 mg.
A7032 PEROXIDASE CONJUGATE ANTI-HUMA IGA*DEVELOPED IN GOA 1ML.
H 8264 Sigma Hank balaneed salt solution
HEPES
Histidine (L-Histidine)
Tris (hydroxy methyl amino methan)
Horse Serum,100 ml. (doner herd)
Hydroxyapatite 100 g.
Hepes Buffer Solution 100 ml.
HEPES Free Acid 1 M (100 ml)
51280 Hemin pocuder ขนาด 1 g. (FLUKA)
HBSS (1X),500 ML
Immersion oil 500 ml.
9560 PH Indicator PH 0.5-5.0 Merck
9533 PH Indicator PH5.0-10.0 Merck (1:100 ชน)  ิ้
No.469914 Immuno Module F-16, 80/box
No.460348 Immuno Module Frame, 5ea./ห่อ
Ioic Strength Adjustor (5M NaCl) 475 ml
ISO Amyl Alcohol ขนาด 2.5 ลิตร
Iononic Strength Adjustor (4M. KLC) 475 ml.
Calcium Activity Standard (0.1M CaCl2) 475 ml.
Isoproyl Alcohol Ajax 2.5 Lt.
Chapman tellurite solution 1% ,"BBL" (1:20 ml.)
Keratinocyte-SFM (1:500 ml.)
Kovac 0.75 ml.
L. Glutamine
Laetose 500 gm.
Lauroyl peroxide 0.2-1% 100 g.
L-Cysteinium chloride (monohydrate), 100 g.
L-Argininine, Flukxa100 g.
Lithium carbonate ขนาด 100 gm.
SIG-3 L6876/5 Lysozyme grade I from chicken egg white 1x5 g.
Lactic acid 85% "AR'' grade ขนาด 500 ml
L-Cysteine hydrochloride monohydrate 100 gm.
Lysozyme (Frome Chicken Egg White)
Lidocaine Hydrochloride 100g. #L5647
Lanthanum (III) chloride hydrate , 25g./bot "Fluka"
R 8758 Sigma RPMI 1640 Medium
Fluid Thiogly collate medium
Suspension Medium 2 ml. # 70600
MR-VP medium
Stuart transport medium
Motility test medium, Difeo
Cooked meat medium, Difeo
WAYMOUTH MB 752/1 MEDIUM
Tryptone 500 g.
Bacto, Agar, Difco, 1 LB.
                           ี
Micro Haematocrit tubes ชนิด Non-Heparinized (สนํ้าเงิน)
Micro Haematocrit tubes ชนิด Heparinized (สแดง)  ี
Micro tube, polypropylene ขนาด 2 ml. (500 ea/pk)
           ่
Microtome Blades ยีห ้อ Duraedge (High - Profile)
Maltose ขนาด 500 gm.
          ้     ิ
Mannose (ชนิดใชในห ้องปฏิบัตการ) ขนาด 25 กรัม
MEDI-TEST COMBI 7 (แถบตรวจปั สสาวะ)
Micro 10
Me Farlant Standard # 70900
Mercuric Oxide (red) ขนาดบรรจุขวดละ 100 g.
Midisart 2000
Multidish 6 well with Lid,Nunc. delta SI ( 1/ BAG 75/ CASE )
MOUSE ANTI-HUMAN CYTOKERATIN.1ML
MOUSE ANTI-HUMAN VIMENTIN.1 ML
MOUSE ANTI-HUMAN COLLAGEN IV. CLONE CIV 22. 1 ML
Microcentrifuge tube with lid 1.5 ml.,PP,1000/pkg
Microcentrifge tubewith lid 0.5 ml.,PP,1000/pkg
Ultra Micro 0.5-10 UL,1000/Bag
1704462 MINI FIXED COMB, 8 WELL, 75MM
นํ้ าตาล Maltose ขนาด 100 gm.
Magnesium Sulfate anhydrous GR
Magnesium Chloride anhydrous for Synthes
Muller Hinton Broth
N.185 Endotoxin
N. 184 Limulus Amebocyte Lysate
N,N-dimethyl-para-toluicline 100 ml.
N-Butanol 2.5 ลิตร
NEMBUTAL (1:100 cc.)
NIN (Ninhydrin) # 72490
Ninleydrin
Nitroblue tetrazolium dye N.6376
Sigma neutral red
Nutrient broth
No.150288 Tissue Culture Dish 60x15 mm. Airvent ,400/case.
No.263991 Petridish 100x15 mm. with Vent , 320/case.
Neutral Red 25g.Fluka
NEUTRAL RED PURIFIED
Oligonucleotide probe, biotinglated
Orcinol
EMS, OSMIUM telroxid
oxoid anacrobic catalyst (br 42)
EMS-3 19110/1 OSMIUMTETROXIDE 1g.
Optimum esultse filling solution for ionplus series
E.C.G. Cream
ส ี PATH1.Haematoxylin soultion,Progressive stain (1:450 ml.)
ส ี PATH.2 Eosin,working solution (1:450 ml.)
Blueing Solution
Penicillin Streptomycin
Aniline blue (water soluble)
Biebrich scarlet (water soluble) 50 gm.
Methylene Blue 100 g. Ajax
Methylene chloride
  ี  ้  ี ิ
สย ้อมเนือวิธพเศษ
Gram Stains สําหรับย ้อมแบคทีเรีย
METHYLEN BLUE : AJAX 25 g.
METHYLEN BLUE : AJAX 100 g.
METHYLEN BLUE : MERCK 25 g.
METHYLEN BLUE : MERCK 100 g.
1IVG11900-024 MEM ALPHA , POWDER
MELIBIOSE
RPMI-1640 MEDIUM WITH L-GLUTAMINE WITH
Paraplast for tissue embedding medium
Permout (500 ml.)
Phenol red brath base BBL
L 8754 Sigma Phyto hemagglutininm PHA-P
Tissue Culture Dish (40x12mm.) Nunc, Cat.No.153066 (10/sleeve 500/case
Prostigmin 0.5% 1 ml.
PEN FOR IHC
PROTEINASE K.READY-TO-USE (150 TEST)
Pectin Powder150 Repid set BP 500 g.
HH-ANISE OIL 032065
HB-CLOVE OIL EXTRA 032059
HH-SAGE OIL 020357
พาราฟิ นลิควิด BP 1000 ml (C356601)
Spearmint oil
Eskamint
Propidium iodine
Protein assay dry rgnt 450 ml.
Plus-Minus-Miconazole Nitate 5g. #M3512
2 Propanol, Analytical grade 2.5 Lt.
Pepermin oil 450 ml.
3100 Plus wavelength :405
RM-A Positive Reference Material for Cytoforic Test 0.1% ขนาด 10x15 cm.
PERCHLORIC ACID 70-72% GR ACS,ISO 2.5 L
Potassium Iodide AR Ajax 500 g.
Phenolphthalem Lab Ajax 100 g.
Rabbit anti Human IgG ขนาด 2 ml.
Rubbit anti Human IgG,A,M ขนาด 2 ml.
Rabbit anti Human IgM ขนาด 2 ml.
D-Ribose 50 g. Fluka
Replacement Cartridge for Solvent Trap
RPME-Medium 1640
RABBIT ANTI-COW S100. 1ML
RABBIT ANTI-HUMAN VON WILLEBRAND FACTOR. 2 ML
FOR-1A 760175 Replacement HEPA Filter
Bovine serum albumin 100 gm.
Donor Horse Serum 100 ml.
Fetal Bovine Serum (1:100 ml.)
Fetal calf serum ขนาด 100 cc.
LTG 16010-167 Newborn Calf Serum 100 ml.
Serum-Free Keratino cyte Medium ขนาดบรรจุขวดละ 500 cc.
                     ้
FILLING SOLUTION 50 cc.No.900011ใชกับ91-5600(1:5ขวด)
Flug Standard 10 ml.
Filling Solution for Fluoride Elecrode Combination
Ionoplus Sure-flow, Fluoride Solid-State Combination Electrode
Filtering Flask,Glass Hosc,1000ml,จุกยางพร ้อมแท่งแก ้วและสายยาง
Safranin 100g.
Serva, propylene oxide res. grade ขนาดบรรจขวดละ 500 ml.
Starch 500 กรัม
Sucrose (Saccharose),BDH (1,000g./ขวด)
Synthetic Oligonucleotide (PG3)
Swinnex filter holder ขนาด 25 mm.(1:12 อัน)
Swing Arm Electrode Holder
Whatman Laboratory sealing film ,100 mm.x40 m.
STREPTABCOMPLEX/HRP DUET,MOUSE/RABBIT(975 TESTS)
Seakem LE Agarose,500g.
Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate 1000 gm (LP0000)
Sodium Tetraborate AR Ajax 500 g.
Seakem LE Agarose, 500 g.
Sabouraud Dextrose broth
SYBR SAFE DNA GEL STAIN 10000X
Sodium Carbonate Anhydous
Sabouraud Dextrose Broth
Sucrose 500 gm.
Sodium Thiosulfate AR Ajax 500 g.
Starch Soluble AR Ajax 100 g.
Skim milk
XTT SODIUM CELL CULTURE TESTED
Trypsin and EDTA ขนาด 100 cc.
T-8003 TRYPSIN TYPE I FROM BOVINE PANCREAS, SIGMA 1 gm.
Tris-Hydroxymethyl-methylamine
TISAB III (Concentrate with EDTA 940911) (1:25 ลิตร)
Toluene
F28693 TPX Cylinder 100 ml.
Sigma Transferin (0-5C)
Trialein (glyceryl Trioleate) C57 H104 O6 500 ml.
Tryptose Phosphate Broth
Toluedine blue-o ขนาด 5gm.
TARGET RETRIEVAL SOLUTION 500 ML
Tissue Culture with Airvent 100x15 mm.
Tissue Culture Dish 100x200 mm. 500/cs
ได-โซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟทแอนไฮดรัส RPE 1000gm (C480141)
1AR-0458-25G TRYPSIN 1:250 (ชนิดผง)
1IVG25200-056 TRYPSIN-EDTA 0.25% (ชนิดนํ้ า)
Tryptic Soy Broth,HDx CRITERION 500g
ทวีนSO 1000 มล. (A27863001) ACROS
TEMED , SML
Tripo Pack Ultra G Tips 0.1-10 ul, Natural, 3000/pack
TC Flask 25 cm 200/pack
Urea broth, Difeo, 500 g.
Vial No.657 Vancocin CP.(intravenons Equiv to 500 mg.)
Vitamin K (menadione sodium Bisulfite) Vitk3 (1:10 ampuller)
W-1625 Waymouth MB. 752/1 "Sigma" 10 L
Wright's Stain
Zym A (Tris-Hydroxymethyl-Aminomethane) # 70470
              ี
ขวดใส ่ regent จุกแก ้วสชา ขนาด 120 ml.
ขวดใส            ี
    ่ regent จุกแก ้วสชา ขนาด 250 ml.
                ี
ขวดใส ่ regent จุกแก ้วสชา ขนาด 500 ml.
      ี
ขวดแก ้วสขาวชนิดปากกว ้าง พร ้อมจุกแก ้ว ขนาด 30 ml.
       ี
ขวดแก ้วสขาวชนิดปากกว ้าง (ฝาพลาสติก)กว ้าง 8-10 ซม. สูง 12 ซม.
           ี
ขวดแก ้วปากแคบสนํ้าตาล
ขวดแก ้วปากแคบสขาว   ี
                  ้
โถแก ้วปากกว ้าง ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง
     ่
ขวดใสของเหลว 2,000 ซซ๊ พร ้อมฝา ๊
      ี                     ่ ิ้ ้
ขวดแก ้วสขาว ชนิดปากกว ้าง ฝาพลาสติก ( สําหรับใสชนเนือ ) ขนาด5.5x6 ชม.
ขวดแก ้วใสพร ้อมฝาเกลียว ขนาด 250 CC.เข ้า Autoclave ได ้
              ่
Water softener เครืองกลันนํ้ า  ่
ขวดแก ้ว สําหรับเครืองดูดสูญญากาศ
               ่
ขวดแก ้ว Fanz Cell
DUR-2-21801245 Bottle lab W/Screw Cap 100 ml.
DUR-2-21801445 Bottle lab W/Screw Cap 500 ml
       ี
ขวดแก ้วสขาว ขนาด 240 ml.
ขวดพลาสติก ขนาด 5 ml.
         ่         ี
ขวดแก ้วใสสารเคมีปากแคบสขาว ขนาด 30 ml.
          ่
ขวดแก ้วใสสารเคมีปากแคบสชา ขนาด 125 ml.ี
        ี
ขวดแก ้วสขาว ชนิดปากกว ้าง
ขวด Duan ขนาก 100 cc.
ขวด Duan ขนาด 50 cc.
Aspiaator bottle จุ 20 ลิตร
Dropping bottle ขนาด 60 ml.
Washing bottle 250 ml.
Washing bottle 500 ml.
ขวดพลาสติกปากกว ้างพีอ ี ของนานยีน
ขวดพลาสติกชนิดทนต่อด่างได ้ ขนาด 1000 ml.
Washing bottle 500 ml. PE-LD:White
Washing bottle 500 ml. PE-LD:Orange
ขวด Suction ขนาด 1.5 ลิตร
BRA-2-131174 Aspirator bottle with stopcock , PE-HD 10 ml
DUR-2 21801245 BOTTLE LAB. W/SCREW CAP 100 ML
DUR-2 218001365 BOTTLE LAB. W/SCREW CAP 250 ML
DUR-2 21801445 BOTTLE LAB. W/SCREW CAP 500 ML
DUR-2 21801545 BOTTLE LAB. W/SCREW CAP 1000 ML
BOTTLE/CAP PC 250 ML. 6/Pkg
PC BOTTLE W/CAP 50 ML. 25/Pkg
ขวด Vial ขนาด 6 Drams.
ขวด Vial ขนาด 8 Drams (1:144 ใบ)
Vial ขนาด       4 ml. จุกเกลียวดํา
Cryo's Vial Blue Cap 2 ml.(100:pack)
Cryocane, Aluminium 6-place, 12 ea/pkg.
Weighing boat , small
Weighing boat , medium
Weighting boat , large
Burette ขนาด 50 ml.
Cap พลาสติก No.3 ขวด 180 cc.
Cap พลาสติก 300 ml.
Cap for test tube 0 13 mm. (1:200 ชน)  ิ้
Cap for test tube 0 16 mm. (1:200 ชน)    ิ้
TISSUE CULTURE FLASK 75 CM2 VENT CAP 100/CASE
MP3 COMB
MP3 CASTING FRAMP
Cams สําหรับชุดโปรตีนอิเลคโตรโฟเรซส รุน SE250 ิ ่
    ิ
ฝาอลูมเนียม
จุกยางสําหรับปิ ดขวด นํ้ าเกลือ
     ิ ิ
ลูกยางซลโคน ขนาด 2 มล.
ลูกยางสําหรับ PIPETTE ขนาด 5.10 มล.
         ้
Rubber pump (ใชกับ pipette)
     ้
จุกยางใชกับ capillary pipetle
ขอบยางสําหรับเครือง Homoginizer Minilab ยีห ้อ Olsa
          ่              ่
       ้
ลูกยาง (ใชดูดสารเคมี)
             ่
ลูกยางบีบพร ้อมวาวล์เครืองวัดความดัน
O-Ring Kit (P/N 99-100265-00)
Acetone ขนาด 2.5 ลิตร
Acetone ขนาด 4 ลิตร
CH3 CN 2.5 Liter (Acetonitrite HPLC grade)
Acetone HPLC grade ขนาด 2.5 ลิตร
Ammonium Molysdate 500 g.
Ammonium Oxalate 1000 g.
Ammonium peroxidie sulfate (NH4) S2 O8
Ammonium persulfate
Ammonium sulfate (NH4)2 SO4
API 20 STREP (# 20600)
API 20 A (#20300)
API 20 Strep Analytical Profile Index (# 20690)
API 20 A Analytical Profile Index (#20390)
AR-0105 EDTA 500 g.
AR-0511-50 G Hepces
Aluminium orthophosphate 250 g.
Barium sulfate 500 g.
Benzoyl peroxide 0.2-0.5% 1000 g.
95383 Bismuth Oxide Pract "Fluka" 1 kg.
Bromcresol purple (5 gm./ขวด)
Brom cresol green ขนาด 5 g ฺ้
Calcium hydroxide (Ca (OH)2) 500 g.
Calcium monohydrogen phosphate (CaHPO4)
Calcium oxide 500 g.
Calcium Sulfate 1000 g.
Carbontetrachloride ขนาด 2.5 ลิตร
COPPER SULPHATE (CUSO4 5H2O) 500 g.
Chloroform ขนาด 4 ลิตร
Compound benzoin Tr. (450 ml.)
Silicone Vacuum grease
T310-2A/1 Cryovial 2 ml. External Bag/100
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนท RPE-ACS 1000gm.
โซเดียมเปอร์บอเรท PURO 1000gm.
โซเดียมเฮกซาเมทาฟอสเฟส PURO 1000gm.
Sodium persulphate 1000gm. # 106609
Dioxane ขนาด 2.5 ลิตร
Disodium Hydrogen Phosfate (Na2 HPO4) 500g.
DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE (1:500 g.)
Dimethyl Sulfoxyde ขนาด 500 ml.
Diethyl Ether Merck 1 Lt.
Ethyl acetate 2.5 ลิตร
Ethanol 99.7-100% V/V (1:2.5 ลิตร)
Ethanol Gradient Grade for Liquid ขนาด 2.5 ลิตร
Ethanol Absolute ขนาด 2.5 ลิตร
No.7182-004 Cellulose Nitrate Filter dia 47 mm. Pore size 0.
Glycine
Glycerol ขนาด 500 ml.
Magnesium oxide BP Heavy 500 g.
Mellebiose (10gm./ขวด)
Methyl Salicylate 250 ml. (Kugar)
Methyl Salicylate 500 ml. (Agar)
MTT ( thaizolyl blue tetrazolium bromide ) ขนาด 1 gm.
Methylenebis Acrylamide,25g
Potassium Alum
Potassium Birofluoride (KBF4)
Potassium Choride (Kcl) 1 kg.
KCL Solution, 100 ml. (Sat) "Rad iometer", France
Potassium dihydrogen phosphate (KH2 PO4) 1 kg.
Potassium Fluoride Ajax 500 g.
Potassium hydroxide pellets 1 kg.
VP1 (Potassium Hydroxide) # 70420
Potassium Oxalate 500 g.
Potassium Sodium Tartrate (5oo g.)
Potassium nitrate (Kno3)
Potassium Permanganate (ด่างทับทิม) 1:500 gm.
Potasssium permanganate (KMO4) 500 g.
Chromium Potassium Sulfate
Potassium Carbonate K2 CO3 (1:1,000 g.)
Potassium stadard 0.1 M.475 ml.bottle
di-Potassium Hydrogen Phosphate 500 g. Ajax
Potassium Acetate (C2H3KO2) ขนาด 500 gm
        ี
KI (โพแตสเซยม ไอโอไดน์)
Potassium Dihydrogen Phosphate GR ISO
Methyl methacrylate purum , 99% ,1L/bot
Phthalalein Purple 5 g.
Precipitated 500 g. (กํามะถันผงละเอียด)
SCH-3 AL 0323/2.5 2-Propanal,analytical grade ขนาด 2.5 L.
       ิ
โซเดียมอะซเต็ท "จีอาร์" เมอร์ค
Sodium acetate (CH3 Coona) กิโล
Sodium Arsenate (Na2 HASO4 7H20) บรรจุ 500 g.
Sodium carbonate (Na2 CO3)
Sodium Carbonate (anhydrous)
Sodium chloride (Nacl) 1kg.
Sodium Citrate (ขวดละ 500 g.)
Sodium Dihudrogen Phosfate (Na H2 PO4)
Sodium dodecyl Sulphate
Sodium EDTA (HPLC grade)Titriplex 111(250g)
SODIUM HYDROXIDE
Sodium phosphate dibasic anhydrous ขนาดบรรจุ 500 gm.
Sodium phosphate monobosic monohydrate ขนาดบรรจุ 500 gm.
Sodium sulfate anhydrous Na2 SO4 (1:1,000 g.)
Sodium Tartrate (C4 H4 NaO6) 1,000 g.
Sodium Monofluorophosphate ขนาด 100gm.
Sodium bicarbonate
Sodium borohydride 25 g/bot
SODIM TARTRATE 2 นํ้ า ขนาด 500 GM.
Soduim Azide Ajax 500 g.
Soduim Dihydrogen Phosphate Ajax 500 g.
96550 Stannic Oxide (Tim IV. oxide) "Fluka" 500 g.
96535 Stannous Fluoride Anhydrous "Fluka" 250 g.
Silver Nitrate.AR. grade (1:100 g.)
Siligagel blue (1:1 กก.)
Simmon citrate Agar
Trehalose (10 gm./ขวด)
Thymol ( Riedel-deltaen ) ขนาด 100 กรัม
Titanium Dioxide ขนาด 500 gm.
T0440 3,3',5,5' TETRAMETHYLBENZIDINE (TMB) LIQUID SUBSTRA 100 ML
P1379 POLYOXYETHYLENESORDITAN MONOLAURATE TWEEN20 500ML
N8878 NALIDIXIC ACID FREE ACID 5G
C4461 Colistin sulfate 100 mg.
No.L2103 Trypsin Powder 100 g.
Xylene (1:4 ลิตร)
XYL (xylene) # 70530
96484 Zine Oxide "Fluka" 1 kg.
4-Dimethylamino benqaldehyde 100 g.
Cylinder ขนาด 10 ml.
Cylinder ขนาด 25 ml.
Cylinder ขนาด 50 ml.
Cylinder ขนาด 100 ml.
Cylinder ขนาด 500 ml.
Cylinder ขนาด 1000 ml.
       ่
หลอดใสเลือดสําหรับปั่ น หาความเข ้มข ้นของเลือด (1:10 อัน)
Cylinder ขนาด 250 ml.
กระบอกตวง 100 มม. (Cylineder)
Graduated Cylinders (Nalgene) ขนาด 10 ml.
Graduated Cylinders (Nalgene) ขนาด 25 ml.
Graduated Cylinders (Nalgene) ขนาด 100 ml.
Graduated Cylinders (Nalgene) ขนาด 500 ml.
Tissue culture dish ขนาด 35x10 มม.
Glass dish ขนาด 110x92x67
Tissue Culture Dish 35 x 10 mm 500/cs
No.3599 96-Well TC Plate 100/cs.
No.3524 24-Well TC Plate 100/cs.
No.3516 6-Well TC Plate 50/cs.
Film EKTAVISION EKV-1 ขนาด 20.3x25.4 cm.
Film EKTAVISION EKV-5 ขนาด 12.7x30.5 cm.(1:100 แผ่น)
  ์
ฟิ ลม DF49 (บรรจุ 25 แผ่น)
   ์
ฟิ ลม DF53 (1:100 แผ่น)
    ์
ฟิ ลม DF57
                      ์  ่
(ยกเลิกให ้เบิกในคลัง) Film-x-ray DF 58 ฟิ ลมเดียว (150 แผ่น/1 กล่อง)
     ์
ฟิ ลม DF55 (1:100 แผ่น)
Flow X-Ray Film FV58 Adult ,Vinyl
      ์
ฟิ ลม EP 22P (1:150 แผ่น)
EO-41P (ฟิ ลม DF 49 ไวแสง) 1กล่องมี 25 แผ่น              ์
          ์
ฟิ ลม EP 12P (1:100 แผ่น)
           ์
ฟิ ลม T MAT G ขนาด 15 X 30 cm. (1:50 แผ่น)
            ์
ฟิ ลม T MAT G ขนาด 20.3 X 25.4 cm. (1:50 แผ่น)
             ์
ฟิ ลม X-O MAT ขนาด 15X30 cm. (1:50 แผ่น)
              ์
ฟิ ลม X-O MAT ขนาด 20.3 X 25.4 cm.
               ์
ฟิ ลม Duplicating ขนาด 15 X 30 cm.
                ์
ฟิ ลม Duplicating ขนาด 8X10 นิว (1:100 แผ่น)                            ้
ฟิ ลม IP 02 (1:100 แผ่น)     ์
ฟิ ลม IP 12 (1:100 แผ่น)      ์
ฟิ ลม IP 22 (1:130 แผ่น)       ์
ฟิ ลม IO 42 (1:25 แผ่น)        ์
ฟิ ลม IP 22C (1:100 แผ่น)        ์
ฟิ ลม IP 02C (1:75ชน)           ์                    ิ้
ฟิ ลม IP 12C (1:70ชน)            ์                    ิ้
ฟิ ลมส                     ์    ําหรับเครือง Dry Pix 4000 (Fuji Medical Dry Film DI-HL ขนาด10x14 นิว)
                                      ่                       ้
ฟิ ลม IO-41 ฟิ ลมเดียว Size 4 (1:25 แผ่น)    ์              ์  ่
ฟิ ลม IP 21C                    ์
Developer Replenisher R-P X-O mat (1:2gal.ๆละ5ลิตร)
Developing solution (1:25 ลิตร)
นํ้ ายาล ้าง Film-x-ray (Developer) ขนาด 500 ml.
Mirodol-X Developer:Kodak (1:482 g.)
Dektol Developer:Kodak (1:482 g.)
Fixer and replenisher R-P X-O mat(1:2gal.ๆละ5ลิตร)
Fixer solution (1:25 ลิตร)
นํ้ ายาล ้าง Film-x-ray (Fixer) ขนาด 500 ml.
Fixing Solution 1l:Kodak (1:1 ลิตร)
  ่
ทีหนีบฟิ ลม ขนาด 6"x12"                   ์
   ่
ทีหนีบฟิ ลม ขนาด 8"x10"                    ์
    ่
ทีล ้างฟิ ลมเอ็กซเรย์                   ์
     ่
ทีเปิ ด-ปิ ดนํ้ าของเครืองล ้างฟิ ลมอัตโนมัต ิ                 ่       ์
เครืองยึดฟิ ลมถ่ายภาพรังส ี             ่          ์           (1:3 อัน)
SNAP-ARAY
PARALLEL (1:3อัน) (ฟั นหน ้า, MOLAR ซาย, MOLAR ขวา)Cone Indicator                    ้
CID COND INDICATOR FOR DENTAL X-RAY (1:3 ชน)                               ิ้
Casette Film ขนาด 6"x12"
Casette Film ขนาด 8"x10"
ชุดจัดท่าถ่าย X-RAY
XCP (ชุดใหญ่ มี Bite-wing) 1:4 ชน                                  ิ้
INTRA ORAL SENSOR HOLDER
แผ่นโฟมรองกัดสําหรับเอ็กซเรย์ฟัน (BITE-PIECE WHITE) 1:200 อัน
XCP KIT
Imaging Plater-size 0
Imaging plater-size 1
Imaging plate-size 2
Sable Seek Kit
ทียดฟิ ลมถ่ายภาพรังสในชองปาก (XCP)
      ่ ึ                     ์                ี ่
       ่
ทีหนีบฟิ ลม ชนิด 7 คู่                      ์
        ่
ทีหนีบฟิ ลม ชนิด 9 คู่                       ์
         ่
ทีหนีบฟิ ลม ชนิด 10 คู่                       ์
                ่    ์ ่
HANGER SINGER-CLIP 12 PC (ทีหนีบฟิ ลมเดียว)
ENDO-RAY
CHIN REST
BITE BLOCK
แผ่นพลาสติกสําหรับ Mount ฟิ ลมทังปาก ขนาด 124x343 MM. (1:100 แผ่น)
                 ์ ้
  ่   ์
ทีหนีบฟิ ลม ชนิด 5 คู่
Holder
HANGER SINGLE-CLIP 12 PC
ENDO-BITE ANTERIOR WITH RINGS,REFILL 4
KWIK-BITE WITH RING,5 PC
HANGER 4 CLIP
Bite Blocks Anterior
Bite Blocks Posterior
Disposable XCP Bite Blocks
Stabe Bite Blocks
HANGER 18 CLIP
    ่ ์
ซองใสฟิลมเอกซเรย์ (Barrier envelops)
Polaroid Film 20
BARRIER ENVELOPES (ซองใส ่ ITRAORAL PSP)ฺ้ SIZE 1
BARRIER ENVELOPES (ซองใส ่ ITRAORAL PSP)ฺ้ SIZE 2
Pho-Flo solution 1I
Hypo Cleaning Agent solution (1:1 ลิตร)
Screen Cleaner ขนาด 500 ml.
             ่     ์
นํ้ ายาทําความสะอาดเครืองล ้างฟิ ลมอัตโนมัต ิ ขนาด 750 cc. (1:2ขวด)
COMPACT FLASH 128 MB
PLI 2.5X, PROJECTION LENS
ถังพลาสติกสําหรับสกัดโลหะเงิน
No.147589 T.C Flask with Angled, Nock 260 ml.
No.430372 25 Sq.cm. TC Flask 50/cs.
Flask, Canted, Neck 100/case
Flask, Canted, Neck 500/case
Erlenmayer Flask ขนาด 1000 ml. Pyrex
Erlenmayer Flask ขนาด 125 ml. Pyrex
Erlenmayer Flask ขนาด 2000 ml. Pyrex
Erlenmayer Flask ขนาด 25 ml. Pyrex
Erlenmayer Flask ขนาด 250 ml. Pyrex
Erlenmayer Flask ขนาด 50 ml. Pyrex
Erlenmayer Flask ขนาด 500 ml. Pyrex
Erlenmayer Flask ขนาด 250 ml. Screwcap Pyrex
Erlenmayer Flask ขนาด 1000 ml. Screwcap Pyrex
Erlenmeyer Flask S/C 50 ml.
Flask flat bottom, long neek 500 ml.
Flask Ericnmeyer N/Neck 250 ml.
Suction flask, 250 ml.
Suction flask, 500 ml.
Suction flask, 1000 ml.
Volumetic Flash 10 ml.
Volumetic Flash 100 ml.
Volumetic Flash 200 ml.
Volumetic Flash 25 ml.
Volumetic Flash 50 ml.
Volumetric flasks 500 ml.
Volumetic Flasks 1000 ml.
Vol. flask class A , 250 ml. PP stopper, pkg of 2
Vol. flask class A , 500 ml. PP stopper, pkg of 2
Flask Volumetric, PE Stopper 25 ml.
Iodine Flask 250 ml
Iodine Flask 500 ml
Fast-Freeze Flask Complete 300 ml.
Fast-Freeze Flask Complete 600 ml.
Fast -Freeze Flask Complete 900 ml.
TC flask ขนาด 75 ตร.ซม.(1:100 อัน)
Funnal ขนาด 0 7.5 cm.
         ้
Funnel ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 8 ซม.
Funnal ขนาด 0 10 cm.
Funnel ขนาด 500 ml.
Funnel ขนาด 1000 ml.
Dropper
Medicine Dropper
Glass rod
แท่งแก ้วตัน dio 0.3 ซ.ม. ยาว 150 ซ.ม.
แท่งแก ้วตัน dio 0 0.6 ซ.ม. ยาว 150 ซ.ม.
Glass Tubing OD 5 mm., length 2 mm.
               ้
แท่งแก ้ว(ชนิดตัน) ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 0.5 ซม.
แท่งแก ้ว ศก.8มม.ยาว 50 ซม.(กลวง)
       ิ    ้
กระจกนาฬกา เสนผ่าศูนย์กลาง 125 ม.ม
        ิ    ้
กระจกนาฬกา เสนผ่าศูนย์กลาง 60 ม.ม
IR Refecting Glass (กระจกกันความร ้อน)
แผ่นแก ้ว 15x15 มม. หนาอย่างน ้อย 1 มม.
แผ่นแก ้ว 15.5x15.5 มม. หนาอย่างน ้อย 5 มม.
แผ่นแก ้ว 50x50 มม. หนา 5 มม.
    ์
เลนสวัตถุกําลังขยาย "A-Plan" 25x0.06 พร ้อมอุปกรณ์
             ่
แว่นขยายฮาโลแมค รุน 46461 พร ้อมถ่าน
DMEM/High Glucose (10x1 L.)
MEM-Eagle
              ่
Surgical Blade No.11 (ยีห ้อ Feather) 1:100 อัน
Surgical Blade handles No.534.10S
Surgical Blade No.22 (1:100 อัน)
กระป๋ องสแตนเลสสําหรับใส ่ capillary pipette 6 "ยาว 6.5"
กระป๋ องสแตนเลสสําหรับใส ่ capillary pipette 9"ยาว 9.5"
กระป๋ องเคลือบขนาด dia 11 ซม. มีมอจับ ื
Cover glass forceps ยาว 4 1/2 (115 mm.)
Novy Cover glass forceps 120 mm.
Broad point thumb Forceps 5 1/2"
Broad point thumb Forceps 8"
Cartilage Forceps
FORCEP ขนาด 14 ซม. ปลายมน
FORCEP ขนาด 12.5 ซม. ปลายแหลม
FORCEP ขนาด 12.5 ซม. ปลายงอ
ปากคีบ ชนิดพลาสติก
FORCEP ขนาด 10 ซม.
Forcep ปากแบน ยาว 11.5 ซม.
Cover glass for counting chamber
ถาดแสตนเลส 25 ซม.x35 ซม.
ถาดสแตนเลส 30 ซม.x60 ซม.
     ิ
ถาดอลูมเนียม ก ้นลึก ขนาดกว ้าง 10" ยาว 16" ลึก 2"
      ิ      ้
ถาดอลูมเนียม ก ้นตืน ขนาดกว ้าง 9" ยาว 13" ลึก 1"
UV Transparent Gel Tray 7x15cm for GES
กรรไกร : Rochester-peans ขนาด 6 1/2 นิว   ้
กรรไกร : Mayo dissection scissors ขนาด 145 มม.
กรรไกร : Mayo dissection scissors ขนาด 170 มม.
Surgical Blade No.10 (1:100 ใบ)
Rochester-Ochster FCP. 30 cm.
Rochester-Pean FCP. 26 cm. CVD
Forcep # 76302
Forcep # 1631
Reagent reservoir,PP 60 ml. (1:10 ชุด)cat.No.703459
REAGENT RESEVOIR
Satterlee Bone Saw, Blade:20.3x5.8 cm. Standard 30.5 cm.
Rackiotomy Bone Saw, Blade:14.6x5.0 cm. Standard 24.1 cm.
Tissue Forceps size 30 cm.
College tweezer plugging type size 6"
Splinter forcept Cvd. size 4.5"
Whatman 3 mm. chromatographic paper
Chromatography Paper ขนาด 46X57 ซม.
Weighing paper ขนาด 100x100 มม. (1:500 แผ่น)
                    ้
กระดาษกรองสาร Whatman เสนผ่าศูนย์กลาง 15 ซม.( No.1)
PH PAPER 0-14 (Merck)
PARAFILM M.PAPER
PERGAMYN PAPER ขนาด 100x100 มม. (100 แผ่น/กล่อง)
Lens paper size 10x15 cm. (1:100 แผ่น)
Len cleaning tissue (1:100 ชน)   ิ้
ท่อกระดาษสําหรับเครืองวัดปริมาณปอด (ยีห ้อ Benedict Roth)
              ่         ่
กระดาษกร๊าฟส                                        ิ้
         ําหรับเครืองวัด ปริมาตรปอดแบบ Spirometer Benedict Roth รุน p-1502(1:100 ชน)
                 ่                    ่
ท่อหายใจ สําหรับเครือง Spirometer Benedict Roth (1 1/8" I.D.)
                ่
ท่อกระดาษสําหรับเครือง Spirometer ขนาดใน 1.8 ซม. ,นอก 2.1 ซม. (1:100 pcs.)
               ่
          ่   ่
กระดาษกร ้าฟเครืองนึงฟอร์มัลดีไฮด์
Thermal paper (P68U Paper) Mitsubishi
Disposable Cardboard Mouthpieces (#22403)
สายยาง Latex No.203
       ิ ิ
ท่อยางซลโคน ขนาด 12x8 mm.
LABSTIX (1:100 Strip)
PETRIDISH ขนาด 10 cm.
Petri Dish ขนาด 15x60 mm. (Anumbra)
Petri dish, Pyrex ขนาด 100x15 mm.
No.430167 10x20 mm. TC Dish 500/cs
Petri dish Plastic 15X100 มม.
Petri dish PS dia 90 mm. pkg of 500
ไปเปตต์ ขนาด 1 มล.
ไปเปตต์ ขนาด 2 มล.
ไปเปตต์ ขนาด 5 มล.
ไปเปตต์ ขนาด 10 มล.
ไปเปต P10 , 0.5 - 10 ul
Pipette P2 , 0.1 ul-2 ul
Sero Pipette 5 ml. HBG
Sero Pipette 10 ml. HBG
Pasture Pipette 3 ml. (1:500pcs.)
Graduate pipette ขนาด 1 ml.
Graduate pipette ขนาด 5 ml.
Graduate pipette ขนาด 10 ml.
Graduated Stainless Steel Beaker ขนาด 500 ml.
Graduated Stainless Steel Beaker ขนาด 1000 ml.
Volumetric pipette ขนาด 0.5 ml.
Volumetric pipette ขนาด 1 ml.
Volumetric pipette ขนาด 5 ml.
Volumetric pipette ขนาด 10 ml.
Pipette volumetric class A ,1ml.
Pipette volumitric class A , 8ml.
Pipette volumetric class A , 5ml.
Pipette volumetric class A , 8ml.
Pipette volumetric class A ,10ml.
Pipette volumetric class A , 15ml.
                ้
Capillary pipette ขนาด 9 นิว ( 1:250 อัน )
Serological pipette 1 ml.
Serological pipette 5 ml.
Serological pipette 10 ml.
Micropipette ขนาด 100-1000 ul., Genex Beta
Micropipette ขนาด 100 ul. ของ Eppendorf
                 ้
Micropipette วัดปริมาณได ้ตังแต่ 10-100 ul.
Micropipette ขนาด 25 ul. ของ Eppendorf
Micropipette 50 - 200 ul.
Pasteur pipette box
Pipette box
Pasture Box Stainless 9''
No.2520 Pipump for pipette up to 10 oml
No.2516 Pipump for pipette up to 2 oml
No. 96.3134.4.02 Yellow Tip RL for Gilson Finn Pipette
No. 96.3223.6.02 Blue Tip RL for Gilson Finn Pipette
No. 96.8700.4.02 Yellow Tip RL 1-200ul. (1:1,000 ชน) ิ้
Yellow tip 200 ul.
               ้
Pasteur pipette ขนาด 9 นิว (1:250 อัน)
SSR-Sero pi pet-st Stainless steel glass pipette stand 2 channal
Piptte volum etric class A , 2 ml
BL Bow Dispenser (พลาสติก) 500 cc.
Disposible cassette
Dissposible cuvette (1:100 ชน)   ิ้
SUPER MEGA CASSETTE (151401) 100/BOX
Microtiter plate sterile 24 wells flat
Microtiter plate sterile 96 wells U Shaped
TC plate 24 well, 100's
TC plate 96 well (1:50 อัน)
96-Well TC Plate 100/cs.
101VR20 DISH 90 MM. TRIPLE VENT 500/cs (เพลตพลาสติก)
          ้ ึ้
กรวยเผาและเทขีผง (มีทจับ)  ี่
กระบอกพลาสติก เบอร์ 3
กระบอกฉีดยาพลาสติก 5ml. (100/กล่อง)
กระบอกฉีดยาพลาสติก 10 ml. (100/กล่อง)
กระบอกพลาสติกฝาเกลียว No.1
Cover glasses ขนาด 22x22 มม.(1x200 pcs.)
Cover slide ขนาด22X30 มม. (1:10 กล่อง)
Cover Slide 22x40 mm.1x(10x1ออนซ)/กล่อง์
Cover Slipde 22x50 mm. 1x(10x1 ออนซ)/กล่อง ์
Cover slide ขนาด 24x60 mm. (1:1000 แผ่น)
Slide ชนิด Rite on
Micro glass slide 3"x1" (1:72 อัน)
Micro glass slide frosted end (1:72 อัน)
Microscope slide ชนิด Rite-on ขนาด 1"x3" (1:72 แผ่น)
Glass slide (1:72 อัน)
                ้
ไมโครสไลด์ 2 หลุม 1x3 นิว (1:72 แผ่น)
Cover Slips ขนาด 20x26 mm.
    ุ
สไลด์จลกายวิภาคศาสตร์
กล่องใส ่ Microscopic Slide ขนาดบรรจุ 25 แผ่น
กล่องใส ่ Microscopic Slide ขนาดบรรจุ 50 แผ่น
     ่
กล่องใสสไลด์ ขนาด 100 แผ่น
      ิ
ถาดอลูมเนียมเก็บสไลด์ 4 แผ่น (Tray slide 4 Hole)
       ิ  ่
ถาดอลูมเนียมใสสไลด์ 20 แผ่น (Tray slide Aluminum 20 Hole)
ฝาปิ ด Cassette สแตนเลส
Cassette Blue (2000/Pk)
Cassette Red (2000/Pk)
Micro glass slide 3"x1" Cat. No.7101(1:72 อัน)
Micro glass slide 3"x1" Cat. No.7105 (1:72อัน)
Centrifuge tube "Pyrex"
                  ้
ขวดพลาสติก พร ้อมฝาเกลียวใชสําหรับ Centrifuge ยีห ้อ Beckman ขนาด 250 ml.
                           ่
ขวดพลาสติกพร ้อมฝาเกลียวขนาด 1 ออนซ     ์
Centrifuge tube plastic 15 cc. (1:200 อัน)
No.430052 15 ml. Centrifuge Tube 50/rack
No.430290 50ml. Centrifuge Tube 25/rack.
1GB-801500 : 1.5 ML MICROCENTRIFUGE TUBE,500/PKG
Tube ขนาด 5 cc. อย่างมีเกลียว
Tube ขนาด 10 cc. อย่างมีเกลียว
Nunc CryoTubes cat.No.377267, 1.8 ml., 50/Bag, 450/Case
Test tube ขวดแก ้วก ้นตัดฝาเกลียว ขนาด 30 cc.
Test Tube Screwcap 25x150 mm. (Pyrex)
Test Tube Screwcap 16x125 mm.
Test Tube ฝาเกลียว ขนาด 20x150 มม.
Desiccator Screw Lid,DN 300
Plastic Screw-Caps, Closed,Red,PBT,GL32
No. 96.7514.9.01 Microtube C.C.(Tight Cover) Graduated 1.5 m
MICRO RACK 80 WELL, YELLOW
                     ้            ่
Stainless steel rack lesiy[ Tube ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 24 มม. (5x10ชอง)
                         ้
Stainless steel rack สําหรับ Tube ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (5x10 ชอง)          ่
56-well Reversible Rack
81-well Frever Storage Rack
Cryotube 1.0 ml. Conical Botton
หลอดทดลองพลาสติกใสพร ้อมจุก (Falcon tube) ขนาด 6 ml.
หลอดทดลองพลาสติกใสพร ้อมจุก (Falcon tube) ขนาด 15 ml.
หลอดทดลองพลาสติกใสพร ้อมจุก (Falcon tube) ขนาด 50 ml.
Test Tube Pyrex ขนาด13 mm.x100 mm.
Test tube ขนาด 1.5x15 ซม.
Polystyrene 430788 15 ml. Centrifuge tube, corning (1:500 หลอด)
Culture tube, rimless, size 16x150 mm. Pyrex, (1:72 หลอด)
Culture tube, rimless, size 13x100 mm. Pyrex, (1:72 หลอด)
Durham tube (หลอดจับแก๊ส) size 6x50 mm. (1:500 หลอด)
No.M5655 MTT Cell Culture Tested 1x500 mg.
No.167008 Tissue Culture Plate 96 Well Flat Bottom with Lid,50/case
หลอดดูดจ่ายสารละลาย ปริมาตร 1-10 มิลลิลตร          ิ
หลอดดูดจ่ายสารละลายปริมาณน ้อย ขนาด 0.2-2 ไมโครลิตร
หลอดดูดจ่ายสารละลายปริมาณน ้อย ขนาด 2-20 ไมโครลิตร
หลอดดูดจ่ายสารละลายปริมาณน ้อย ขนาด 20-200 ไมโครลิตร
หลอดดูดจ่ายสารละลายปริมาณน ้อย ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร
Bucket for Centrifuge 5403 (5416 417 000)
Centrifuge tube 15 ml.แบบแก ้วมีscale(1:100 อัน)
             ี
หลอดตรวจสอบทางชวภาพสําหรับเครืองอบฆ่าเชอด ้วยไอนํ้ า
                     ่           ื้
              ี
หลอดตรวจสอบทางชวภาพสําหรับเครืองอบฆ่าเชอด ้วยแก๊สเอทธีลนออกไซด์
                      ่           ื้         ี
1250 แผ่นตรวจสอบทางเคมี ภายในหีบห่อ(การอบฆ่าเช             ือด ้วยไอนํ้ า)
                                     ้
แผ่นตรวจสอบทางเคมี ภายในหีบห่อ (การอบฆ่าเชอด ้วยแก๊สเอทธิลนออกไซด์) ื้         ี
                             ื้
เทปตรวจสอบทางเคมีภายนอก(การอบฆ่าเชอด ้วยแก๊สเอทธิลนออกไซด์)ขนาด3/4"x60yds   ี
Centrifuge Tube 500/CS 15 ml.
Centrifuge Tube V Bottom with Screw Cap 10 ml.,80/sleeve, 480/case
                       ื้
แผ่นเคลือบสารเคมีตรวจสอบการอบฆ่าเชอด ้วยความร ้อนแห ้ง
Visto Bueno Test Pack (BOWIEDICK) 1:20 ชน       ิ้
Screw cap (Pyrex) ขนาด 18x150mm.
               ึ
ตัวทดสอบการแทรกซมของไอนํ้ า (1:500ชน)        ิ้
Indox Tape (E.O.แกีส)
Bowidict Sheet (1:50แผ่น)
Tube Holder
PLASTIC MICRO TEST TUBE ขนาด 1.5 ml. ( 1:1000 อัน )
Polyethylane tube No.90, No.300 (1:20 เมตร)
นํ้ าแข็งแห ้ง (Dry - rice)
    ่
นํ้ ากลัน
กบ
กระต่าย
ไก่
เต่า
หนู
Skin cleanser (Mixxocydin) หัวกด
Surface cleanser (Mixxocydin) หัวสเปร์ย
                        ่
Multi-purpose liquid detergent (นํ้ าล ้างเครืองแก ้ว Teepol) (1:3.8 ลิตร)
Multilink Automix system
LANEX SCREEN (1:2 แผ่น)
นํ้ ายา Neoslim บรรจุขวดละ 120 ml.
             ่
นํ้ ายาทําความสะอาดเครืองแก ้ว (Liquid-nox)
BE Filter for Toxicap 1000
                ี
Filter กล ้องจุลทรรศน์ (สฟ้า) ชนิด 45KB-4-L
Syring filter 26 mm, 0.2 um, PES
Minissart Filter 0.2 um(1:50)
Syring filter 26 mm, 0.4 um, PES
Filter Amber 62 mm.
ชุดกรองเช็ด (Blue filter)
Electrophoresis Filter Kit
No.414210 Filter Holder Standard, 25 mm. Micro
กระดาษกรอง ( Whatman ) No.1 ขนาด 11 ซม. ( 1:100 แผ่น )
กระดาษกรอง ( Whatman ) No.1 ขนาด 15 ซม. ( 1:100 แผ่น )
กระดาษกรอง ( Whatman ) No.1 ขนาด 18 ซม. (1:100 แผ่น)
1707581 MISUBISHI P68U/P90/P91 PAPER
Weighting paper ขนาด 4"x4"
PH Paper 0-6 Merck
          ่
แผ่นกรองเครืองดูดควัน (Filter)
Disposible Filter สําหรับ คาร์บอนไดออกไซด์
BIO-TEK 3100540 Interference Filter 540 mm
Membrane cellulose acetate filter 0.2 um dia 47 mm.(1:100 แผ่น)
   ้
ไสกรองตะกอนละเอียด ขนาด 5 ไมครอน (แบบจีบ)
    ้
ไสกรองตะกอนหยาบ ขนาด 30 ไมครอน (แบบจีบ)
Membrane Fillter 0.45 um dia 47 mm. (1:200 แผ่น)
FOR-1A 191024 Palladium Drying Filter
FOR-1A 191025 Desiccant Drying Filter
HEPA filter membrane
Minisart Filter 0.45 UM,50/Pkg.
     ้
ไสกรอง Pretreatment Cartridge
      ้
ไสกรอง High Capacity Cartridge
       ้
ไสกรอง Ultrapure Cartridge
                           ้
Filter Metall Merevry vapor & ehlorine No.100600 (ไสกรองกันไอปรอท,โลหะ,คลอรีน.)
                 ิ่
วัสดุสําหรับกรองนํ้ าชนิดเรซน ขนาด 19x105 ซม.(สแตนเลส)
           ่ ้
ชุดสําหรับกรองนํ้ าทีใชกับเครือง INDUCTION
                   ่
            ้         ้
ชุดกรองสําเร็จรูป ใชกับ Syring ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 25-30 มม. Pore size 0.2 um.
VAPOR FILTER (แผ่นกรองไอสารระเหย)
              ้
หน ้ากากกรองไอปรอทไสกรองคู่ (สายสน)   ั้
               ้
หน ้ากากกรองไอปรอทไสกรองคู่ (สายยาว)
VACUUM GREASE
No. 253287 Colorless Loop 50/sleeve.
Loop 10 ul.s terile
ลวด Nichrome สําหรับทํา Loop needle
ลวดสําหรับทําลูป (ลวดนิโคตรอม)
        ่ ิ้
Loop เขียเชอแบคทีเรีย
Loop holder
Rod Stainless Steel,1000x12 mm.
แมกเนติคมาร์ ขนาด 8x3 มม.
Magnetic bas 7x2 mm.
Magnatic Stering bar ขนาด 6x30 mm.
Magnatic Stering bar ขนาด 8x40 mm.
Magnatic Stering bar ขนาด 8x50 mm.
Magnetic Bar 6x20 mm.
Magnetic Bar 3x10 mm.
แบบหล่อพาราฟิ น ขนาด 15x15x5 mm. (Bio-Molds)
แบบหล่อพาราฟิ น ขนาด 33x24x12 mm. (Mega Molds)
     ิ้
เคาท์ตงแชมเบอร์ AO "REICHERT"
Forceps ปลายมน ขนาด 12.5 ซม.
Forceps ปลายมน ขนาด 16 ซม.
Forceps ปลายมน ขนาด 20.5 ซม
Magnetic bar cylindrical 1.7x8 mm. ,pkg of 10
Magnetic rod ขนาด 70x9 mm.
                        ้
แท่งแม่เหล็กหุ ้มด ้วยพลาสติกทนต่อกรด-ด่าง (ใชสําหรับดูด Magnetic stirring bar)
Nylon membrane (circle, dia. 82 mm.)
No.110616 Polycabonate membrane 25 mm. 12.0 um.
       ่           ุ
2 BSI เครืองแก ้วทําสารปรอทให ้บริสทธิ์
    ่     ่
ชุดเครืองกลันทําสารปรอทให ้บริสทธิ์ุ
Power Supply for HP Vectra
ตัวกรองแสงสําหรับอ่านปฏิกริยาในถาดหลุม
  ้
ไสกรองหน ้ากากกันสารพิษ
        ่     ้
หน ้ากากครึงหน ้าชนิดไสกรองคู่ ขนาดกลาง ผลิตจากซลโคน ิ ิ
      ้
ตลับไสกรองฟอร์มัลดิไฮด์และไอระเหยสารตัวทําละลาย
ตลับกรองไอระเหยสารตัวทําละลาย,กรดแก๊ส,ไอแอมโมเนีย,ไอเม็ททิลลามีนและไอฟอร์มัลดิไฮด์
แผ่นกรองฝุ่ นละออง (1:10ชน)  ิ้
ฝาครอบแผ่นกรองฝุ่ นละออง
ครอบตานิรภัยป้ องกันการเกิดฝ่ า
Thermometer 0-200 ้ํC
เทอร์โมมิเตอร์ 100 องศา C
Microring AC
Microring AN
Microring YT
Disposable Microtome Blade Holder
Disposable Blade
Microtome knife ขนาดความยาว 12 ซม.
Disposable Microtome blades (1:50 ใบ)
                 ื้ ้
Fine Abrasive (สําหรับลับมีดตัดชนเนือ)
Hone glass Compound For935 Microtome lenife Sharpener
Dimond Cut off wheel Size 127 mm dia x 0.3 mm x 12.7 mm dia
Dimond Cut off wheel Size 75 mm dia x 0.15 mm x 12.7 mm dia
Syring 1 ml. with needle(1:100 อัน)
Syring 10 ul : Hamilton HAS 80330701 RN
Syring 25 ul : Hamilton HAS 80430702 RN
Syring 25 ul HAS-803330 701 RN
Syring 50 ul HAS-80565 705 N
Syringe Filte Holder size 0.2 um,dia 26 mm.
Syring 10 ml.
เข็มขนาด 24 g. X 1"
เข็มขนาด 27 g. X 1/2" (1 กล่องบรรจุ 100 อัน)
เข็มพลาสติก No.27 (100อัน/กล่อง)
Parafilm ของ whatman ขนาด 4"x125'
Paraflim ring
                 ิ้ ้
BLOCK PARAFILM (สําหรับงานชนเนือ)(1:2500 อัน)
Paraffin wax ชนิดเม็ด Solidification point 51-53 ้ํc. (1:1ก.ก.)
Test tube rack 20 mm.
Tst tube racks (No-Wire) 13 mm.
Test tube racks (No-Wire) 16 mm.
Test tube racks (No-Wire) 25 mm.
Drying Rackขนาด 400x600 mm.
BRA-2-114821 Centrifuge tubes PP sterile Pkg of 25 (50 ml.)
BRA-2-114818 Centrifuge tube PP sterile Pkg of 25 (15 ml.)
2 Adapter 15 ml Falcon tube (5416 633 044)
2 Adapter 50 ml Falcon tube (5416 434 001)
Test tube, screw cap ขนาด 16x150 mm.
PCR Tube clear 1000/Bag
Microcentrifuge Tube 1.5 ml. 500/pkg.
TRIS-HCL 1 kg.
SSR-Drying 29.52.44 Hing wall-typed Drying rack,Size,52x44 cm.(WxH) 29 pegs.
Cryovial tube 2 ml. (100ea./pkg.)
Rack ทําด ้วย Stainless steel ขนาดบรรจุ Slide ได ้ 30 แผ่น
Rack วางหลอดทดลอง
Stainless steel drying rack
Cube rack
             ่
แร็คสแตนเลส 6x12 ชองๆละ 20 มม. สูง 7 ซม.
              ่
แร็คสแตนเลส 5x10 ชองๆละ 20 มม. สูง 7 ซม.
 ่
ทีวาง Loop & Needle
               ้
Stainless Steel for Vial เสนผ่าศูนย์กลาง 23x95 (H)mm. 5x10 ชอง ่
                       ้
SSR-18-5.10 Stainless Steel Rack for tube เสนผ่าศูนย์กลาง 16 mm. 5x10 ch
                     ้
SSR-10-6.12 Stain Steel Rack for tube เสนผ่าศูนย์กลาง 16mm. 6x12 ch
SSB-Dish 22.33.18 Stainless Steel Basket size 22x33x18cm. (WxDxH) with2-handle
SSB-Dish 20.30.18 Stainless Steel Basket size 20x30x18cm. (WxDxHx) with2-handle
Stand + Bossnead + Condensor Clamp
1CLP--2112 : BLUE TIP,RACK,960/PKG
F185140016 Vial/Bottle rack-16 mm.
Storage Rack (81wells)
Mineral oil # 70100
Olive oil , 500 ml.
VACUUM PUMP LUBRICATING OIL (1:1 liter)
VACUUM PUMP FLUSHING OIL
VACUUM OIL ขนาด 3.78 ลิตร
มิลลิพอร์   # xx 1002500
MELIBIOSE
DEXTRAN MOL. WT. 2000000
Rechargeable Sealed Nicd battery 9 v.110 mAh/10 h
Mohr : clamps
หลอด CUVETTE
หลอด Sylvania 15 watts
หลอดไฟฉายแสง 12v.75w. ขาแบน (OSRAM)
หลอดกล ้องจุลทรรศน์ Projection lamp 6v.20w.
Cuvette Micro spuare (1:100 ตัว)
O.C.T. Compound
Stand
Stand Tripod Shape 150 mm.,Cast Iron
1BH5-791000 : TIP 1000 UL,SINGLE TRAY (10x96)
Rectangular Jar 2.5 L.
โคมหลอดอุลตร ้าไวโอเลต (ยูว) ชนิดไร ้สาย ี
หลอด Tungsten Lamp (LS15) สําหรับกล ้องรุน BHC       ่
        ้
Wire gauze ใชกับตะเกียง Bunsen
Argon Industrial gas
Argon ชนิด Ultra High Purified (UHP)
                      ุ
Carbondioxide gas (H.P) ความบริสทธิ์ 99.7% ขนาด 25 Kg.
Carbondioxide ชนิด Ultra High Purified (UHP)
Liquid Carbondioxide
Dry lce
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 25 กก. พร ้อมท่อ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 6 m3 บรรจุ 15 กก.
ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์
Nitrogen ชนิด Ultra High Purified (UHP)
Nitrogen ชนิด Ultra High Purified (UHP)
CRYOSPEED NITROGEN (TOP UP-DEWAR)
Liquid nitrogen delivery bulk
Hydrogen (Industrial) gas
Hydrogen ชนิด Ultra High Purified (UHP)
Oxygen (Industrial) gas
Oxygen ชนิด Ultra High Purified (UHP)
Nitrogen (HP) Purity 99.99% Gas Content 7 m3/cyl
Common Mixture Gas 5% Hydrogen 10% Carbondioxide Balance Nitrogen 7m3/cyl
Acetelene gas
แก๊สไนตรัสออกไซด์ ขนาด 20 กก.
Electrode สําหรับวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง
Perforated brass die for packing plastic test (Denture base material)
Rigid ring mold (gypsum)
Split mould with fixation ring (impression material)
Stainless steel mould and cover for colour stability, sorption and solubility
Stainless steel mould for compressive test
Plastic membrane electrode modules for Ion plus potassium
                       ้
แบบทรงกระบอกโลหะ stainless เสนผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซม.สูง 2 ซม.
                  ้
แท่งเหล็กรูปทรงกระบอก เสนผ่าศูนย์กลาง 5 มม.
       ิ้
แบบเตรียมชนทดสอบ Compressive strength
ถาดพิมพ์
                           ้
SSR18-5.10 Stainless steel rack for tubeเสนผ่าศูนย์กลาง 16mm,5x10 ชอง       ่
SSR20-6.12 Stainless steel rack for tube เส                     ่
                            ้นผ่าศูนย์กลาง 18 mm, 6x12 ชอง
         ิ
ชุดทดสอบประสทธิภาพเครืองนึงฆ่าเชอด ้วยไอนํ้ า
               ่    ่     ื้
          ิ
ชุดทดสอบประสทธิภาพเครืองนึงฆ่าเชอด ้วยไอนํ้ า
                ่    ่     ื้
Stainless steel basket wire mesh,2handle (27xH40 cm)
PROBE ความยาว 6" (สแตนเลส)
96 well PC Rack , Assorted , 5/pack
50 well Micro 5 tube Storage Box ,5/Pkg.
ตะกร ้าสแตนเลส ขนาด 20x30x18 ซม.
SSB-Dish-10 Stainless Steel Basket,15x15x15 ซม.
                 ่            ้
Stainless Steel Rack,5x10 ชอง for tube เสนผ่าศูนย์กลาง 13 มม.
Hyper Mask (หน ้ากากป้ องกันไอระเหยสารเคมี) 1:20 ชน        ิ้
Spatula stainless
BASE MOULD ขนาด 7x5x4.5CM (10:PACK)
Conductive carbon panit SPI-3 05006-AB (1:3/4 ออนซ) ์
Conductive carbon tape SPI-3 05071-ABกว ้าง 8 มม. (1:20 เมตร)
Silver Paint ขนาด 1 OZ
Bursting Disc for CPD 7501
Filament K Type (12 ชน)  ิ้
Liquid Nitrogen sensor
Two Part Conductive silver paint
     ุ
โลหะดีบก (Tin : Sn)
โลหะตะกัว (Pb)่
โลหะเงิน (Silver : Ag)
โลหะทองแดง (Copper : Cu )
กระดาษทราย (SiC) ขนาด 320 grid
กระดาษทราย (SiC) ขนาด 400 grid
กระดาษทราย (SiC) ขนาด 600 grid
กระดาษทราย (SiC) ขนาด 800 gird
กระดาษทราย 2500 Plain back 200 mm dia.Grit2400
                    ้
Graphite crucilsle ขนาด A 1/0 เสนผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. สูง 6 ซม.
40100040 RESTH Acrylic hot mountin resin ชนิดใส ขนาด 1.5 kg.
40100027 RESRU Acrylic hot mounting resin ชนิด General 2.5 kg.
Alumina Oxide ขนาด 0.05 um. ชนิดผง
Diamond suspension ขนาด 1um.
Diamond suspension ขนาด 3 um.
Diamond suspension ขนาด 6 um.
Diamond watering blades for use on low-speed diamond saw 4 inch,hold 12.7 mm.
Double Sided Carbon Tape,12 mm.x20mm.
แคลม์หนีบ 1 นิว ้
แคลมป์ หนีบ 2 นิว ้
ULTRA MICRO 0.5-10 UL,1000/BAG
Universal Clamp 0-80 mm.,Nickel Ploted
Burette Clamp, Aluminium for 2 Burettes
สาย Thermocouple ชนิด K Type พร ้อม extension plug
200 ul gel Loading tip,Bulk cat. No.CLP 2010 ขนาด 1000/bag
ตัวจับใบมีด (Blade Handles)
ใบมีด (Replacement Blades)
    ิ้ ้
มีดตัดชนเนือ (Dissecting Knives)
                        ิ้ ้
ทีจับใบมีด Disposable Blade สําหรับเครืองตัดชนเนือ
 ่                   ่
                 ิ้ ้
ชุดจับใบมีดสําหรับเครืองตัดชนเนือ (Knife Holder for Microtome)
            ่
ชุดฐานจับสําหรับชุดจับใบมีด (Knife Holder Base)
           ิ้ ้
อุปกรณ์ยดจับบล็อกชนเนือเยือแบบคาสเซ็ท
      ึ          ่
9990348 Fuse 4A (แบบสน)   ั้
9990349 Fuse 5A (แบบสน)   ั้
100-1361UV Lamp-TR 2000 UVB Lamp
Lamp EPI- illumilation 11 W
Gel/Chemidoc Accessory Kit
Spacers 1.0mm.x8cm.
Spacers 1.5mm.x8cm.
Lamp LS-15
HET-1A 6324 SEALING RING FOR BUCKET 1381
BC870612 O-RING 4.487 ID for JA-20 Rotor
BC870138 O-RING for JA-14 Rotor
STAGE MICROMETER
Spreader
ทีทําอ๊อกซเจนในตู ้ปลา
  ่            ิ
Cover Chamber (สําหรับนั บเม็ดเลือด) (1:10 ชน)       ิ้
โกร่งบดยา
      ่     ั่
เครืองชง 2 แขน พร ้อมตุ ้มนํ้ าหนั ก
ตุ ้มนํ้ าหนั ก
LANEX SCREEN
       ิ
นาฬกาจับเวลา แบบดิจตอล          ิ
ตะเกียง Bunsen
เกย์วัดและควบคุมดันก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์
Digital Scale Professional Mini Model 1479 ยีห ้อ Tanita (เครืองชงทอง)
                             ่        ่ ั่
   ้
ชอนตักสารเคมี (1:3 อัน)
ถาดอลูมเนียมสําหรับตากสไลด์ ขนาด 17x29 ซม.
             ิ
ใบเลือยไฟฟ้ า สําหรับตัดกระดูก (Mastoid Saw) No.1002106
         ่
               ่
ตัวล็อคใบเลือย (Arbor) No.10021
Stage Micrometer Type A (1mm/100 Div)
    ้
ชอนตักสารเคมี (Spatula Plastic 8")
หัวเปลียนสําหรับขัววัดแคลเซยม
          ่        ้    ี่
     ์
ฟิ ลมพอลิเอสเทอร์
ฟั นวัว
                ่         ่  ่
อะไหล่ของเครืองวัดปริมาตรปอด สวนทีเป็ นฝาครอบ (Bell) ของ Basic Metaleolism U.
ปากกาส          ําหรับเครืองวัดปริมาตรปอด (Recording pen) 1:5 อัน
                  ่
DISH 90MM TRIPLE VENT 500/CS
นาฬกาทราย    ิ
1704436 GT UVTP GEL TRAY, 7X7CM
Scalpel (ด ้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 3)
Regulator แก๊ส N2O
          ้
้ ้้ ้้ ้้ ้้ ้้ ้้HET-1A 6324 SEALING RING FOR BUCKET 1381
C-Clamp stainless
Mould ring
             ้
สปรูสําเร็จรูป เสนผ่าศูนย์กลาง 5/6 มม.
PRE STAINED STDS, BROAD RAN
MP3 SHORT PLATES
MP3 SPACER PLATES 1.0 MM5
Putty Fast 2x450 ml. Kettenbach
Scale lupe 10x (46x44 mm.)
ถุงมือกันความร ้อน Clavies Autoclave glove 47 cm. (ยาว)
ตะแกรงสแตนเลส ขนาด 90x115x10 ซม.
HYPER MASK ( 1:20 PCS.)
อุปกรณ์ปล่อยสารละลายแบบตังปริมาตร  ้
อุปกรณ์ดดสารละลาย ู
อุปกรณ์สําหรับเครืองทดสอบสากล
              ่
DISPENSER GENIUS 1-5 ML.
จุกยางแดง 1 ml.
จุกยางแดง 5 ml.
ไม ้บรรทัดวัดระดับไนโตรเจนเหลว ยาว 100 ซม.
สายไฟ P.V.C. 1x10 mm. สายเดียว     ่
สายไฟ P.V.C 1x6 mm. สายเดียว     ่
สายไฟ P.V.C. 1x4 mm. สายเดียว     ่
สายไฟ P.V.C. 1x1.5 mm. สายเดียว      ่
สายไฟ P.V.C. 1X2.5 mm. สายเดียว       ่
สายไฟ P.V.C. 2x0.5 mm. สายอ่อน
สายไฟ P.V.C. 2x1.5 mm. สายอ่อน
สายไฟ P.V.C. 2x2.5 mm. สายอ่อน
สายไฟ P.V.C. 2x1.5 mm. สายแข็ง
สายไฟ P.V.C. 2x2.5 mm. สายแข็ง
สายไฟ P.V.C. 2x4 mm. สายแข็ง
สายไฟ P.V.C. 2x6 mm. สายแข็ง
สายไฟคอนโทรล VSF 16 sq.mm.
สายไฟ VCT 3x1.5 sq.mm.
สายโทรศัพท์ ขนาด 0.5 (4C)
หลอดฮาโลเจน 12 โวล์ท 50 วัตต์ (ชนิดจานใหญ่)
     ่
หลอดเครืองฉายแสง 12 โวล์ท 75 วัตต์ (ชนิดจานเล็ก)
      ่
หลอดเครืองฉายแสง 12 โวล์ท 100 วัตต์ (ชนิดจานเล็ก)
       ่
หลอดเครืองฉายแสง 12 โวลท์ 100 วัตต์ (ชนิดจานใหญ่)
หลอดไฟขนาด 19 โวล์ท 180 วัตต์ ชนิดจานใหญ่
หลอดไฟชนิดจานขนาด 110 โวล์ท 300 วัตต์ ชนิดจานใหญ่
               ่              ี    ้    ้
หลอดแสงจันทร์ ยีห ้อ PHILLIPS ขนาด 250W. (ML250W) ชนิดไม่มบัลลาส ขัว E40 (ขัวใหญ่)
หลอด Daylight 220 V. 100 W. แบบเกลียว
หลอดยูวสําหรับฆ่าเชอขนาด 17 นิว
    ี            ื้        ้
หลอด Fluorescent ขนาดเล็ก
หลอดไฟชนิดจาน 120 V. 300 W.
หลอดไฟชนิดจาน 14 V. 35 W.
หลอดไฟ สปอร์ตไลท์ 220 v. 150 w.
หลอดไฟฉาย 6 V.
              ้
หลอดประหยัดไฟขัวเกลียว 20 w.
หลอด FLOORESCENT 220 V. 6 W.
หลอด FLUORESCENT วงแหวน 30 w. ขนาด 10 นิว       ้
หลอดไฟฉายแสง 9.8 v. 49 w. ชนิดจานเล็ก
หลอดไฟขนาดเล็ก 14 V.80 MA
หลอดไฟ 21 v. 150 w.
                 ้
หลอดตะเกียบประหยัดไฟขัวเกลียว 18 w.
หลอด Daylight 220v. 60w. แบบเกลียว
หลอดไฟสําหรับกล ้อง Olympus รุน        ่  FHA
หลอดไฟฉายขนาด 3.6 V.
            ่
หลอดไฟเครือง V.D.O. COMPUTER PROJECTOR (LAMP FOR LP 580)
หลอดไฟดูฟิลม 12V. 10W.  ์
หลอดนีออนวงแหวน 22 w.
หลอดฮาโลเจน 12 โวลท์ 100 วัตต์
หลอดฮาโลเจน 19V. 80 W.
        ่
หลอดไฟสองปาก 12V. 35W.
หลอดไฟฮาโลเจนสําหรับถ่ายวิดโอ 1000 W.,240 V. P116
                     ิ
หลอดไฟ SUN GUN Kobold ส       ําหรับถ่ายวีดโอ ี
         ื้
หลอดฆ่าเชอ UV ขนาด 30 W.
          ื้
หลอดฆ่าเชอ UV. ขนาด 36 W.
หลอดไฟ ขนาด 3-5 W ชนิดเกลียว
หลอดไฟโชว์ ขนาด 12 V. 40 MA
  ้
ไสหลอดสปอร์ตไลท์ 220 V. 500 W.
             ่
หลอดไฟ LPL เครืองอัดขยายภาพ ขนาด 220V. 73W.
         ์
หลอดไฟดูฟิลม 6.3 V. ,10 W.
หลอด OPTICLIGHT
           ่
หลอดไฟชุดเครืองดมยา ขนาด 3 V.
หลอดไฟ ดาวไลท์ 220 V. 100 W. แบบเกลียว ( PHILLIPS )
หลอดตะเกียบ GLORIA ขนาด 220 V. 7 W. (สําหรับดูฟิลม X-RAY)
                          ์
                        ี
หลอดฟลูออเรสเซนต์ แสงคลูไวท์ โทนแสงสขาวนวล ขนาด 18 W/840
หลอดตะเกียบ PL-S 7W/865 (PHILIPS)
หลอดไฟ MOBILE LIGHT ขนาด 24 V. 200 W.
หลอดไฟกล ้องจุลทรรศน์ 6V. 15W. OLYMPUS LS15
หลอดไฟ Laryngoscope Heine
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 220V 14V Cool White
หลอดนีออนวงแหวน Daylight 22 W.
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 12V. 4W. (หลอดไฟดูฟิลม)     ์
หลอดไส    ้ ขนาด 220v 15w (ขัวใหญ๋)้
        ่
หลอดไฟ ยีห ้อ OSRAM 24V. 250W.(64655)
หลอดไฟ OSRAM 12V. 100W. (สําหรับกล ้องผ่าตัด)
Elipar Trilight minispot lamp
หลอดไฟเซฟไลท์ LED สําหรับห ้องมืดล ้างฟิ ลม  ์
    ่ ี       ่
ถ่านใสรโมท เครือง LCD 3V. LITHUIM SONY CR2025
หลอด ATLANTIC UV.220V. ขนาด 14 W.
                 ่
หลอดไฟ 12V. 100W. ใสกล ้องจุลทรรศน์โพลาไรซ ์ ชนิด 3 กระบอกตา
หลอดไฟ Halogen Lamp 12 V 20 W #6433
หลอดประหยัดไฟขัวเกลียว (OSRAM) ขนาด 11 W.แสงสขาว
              ้             ี
โคมไฟพร ้อมแว่นขยาย
โคมไฟสําหรับเขียนแบบ
โคมไฟ FLUORESCENT โรงงาน ขาโต แผ่นสะท ้อนแสง ขนาด 40 W.
โคมถนน FLUORESCENT 1x36 W. CM 1000
ไพล็อตแลมป์ 25 มิล
โคมไฟหัวเสาขนาดใหญ่
โคมไฟดาวไลท์ พร ้อมหลอดประหยัดไฟ
โคมไฟขนาด 60x120 cm.(3 หลอด ขนาด 36 w.) พร ้อมรีเฟ็ กต์ครบชุด
โคมไฟดาวไลท์ ขนาด 60 W. ยีห ้อ PHILIPS ่
                      ์
ชุดโคมไฟ 40 W. มีกรอบครอบพร ้อมรีเฟล็กซครบชุด(แบบคู)  ่
               ี
ชุดโคมไฟ 20 W. มีรเฟ็ กต์ครบชุด
โคมไฟติดผนัง ชนิดขัวเกลียว   ้
                             ์
โคมไฟ ขนาด 60x120 cm. ( 2 หลอด ขนาด 36 w. ) พร ้อมรีเฟ็ กซครบชุดแบบฝั ง
กรอบโคมไฟสนาม
โคมไฟ ชนิดหลอดตะเกียบ
โคมไฟติดผนังโต๊ะห ้อง LAB ทันตแพทย์
                  ิ
โคมไฟติดผนังพิเศษห ้องปฏิบัตการทันตกรรม
ปลั๊กไฟส  ําหรับคอมพิวเตอร์ (สายไฟยาว 5 ม.)
ปลั๊กตัวเมีย 3 ขากลม NATIONAL (ชนิดคู)  ่
SWITCH ตัดตอนอัตโนมัต ิ BTICINO ขนาด 30 A
ปลั๊ก power ตัวผู ้และตัวเมีย
          ้
ปลั๊กไฟฟ้ าฝั งพืนกันนํ้ า
SWITCH กดพัดลม SANYO
BREAKER SQUARE D 16 A
BREAKER SQUARE 20 A
BREAKER SQUARE 32 A
สวิทซ ์ ปิ ด-เปิ ด อาร์.ซ ี 3 จังหวะ
BREAKER 3P 65K 70A
ลูก CIRCUIT BREAKER SQUARE D ขนาด 63 แอมป์
ปลั๊กไฟชนิดตลับ ยาว 5 เมตร
SWITCH ปิ ด-เปิ ด ไฟดูฟิลม์ UNIT ATCUS
DIMMER SWITCH 220V. 600W.
     ์         ่
สวิทซเปิ ด-ปิ ดเครือง MOBILE SUCTION
             ี่
ปลั๊กไฟแบบสเหลียม ชนิดพลาสติก ่
BREAKER GE 30 A 1 P้ิ
      ์
สวิทซปิด-เปิ ด มีไฟโชว์
       ์ ู
สวิทซลกศร 25 มิล
สวิทซกด 25 มิล ์
โพลเลส 61F-G4(สวิทซคมระดับนํ้ า)    ์ ุ
BREAKER 50HP 3P 50A
BREAKER 50HP 3P 30A
คอนแทค MITSUBISHI S-N25 220V.
โอเวอร์โหลด TH-N20 KP 19A
ไทม์เมอร์ H3 BG-8H "OMRON"
OPEN PHASE PR3 "WIP"
เทอร์มนอล TR 10   ิ
เทอร์มนอล TR 30    ิ
โฮเดอร์(อิเลคโทรด)รุน PS-5S "OMRON"่
โฮเดอร์(อิเลคโทรด)รุน PS-4S "OMRON" ่
ก ้านอิเล็คโทรด
ตัวต่ออิเล็คโทรด
SEPARATOR 3P "OMRON"
SEPARATOR 5P "OMRON"
รางวายดักส ์ MOS 40x60 มิล
รางวายดักส ์ MOS 20x20 mm.
ตู ้ CONTROL- LV14 ขนาด 25x36x10 นิว     ้
สวิทซ ์ ON-OFF NATIONAL
BREAKER 10A. 220V.
BATTERY 36A. 3.6V. 300 MAH UX-A ของ PANASONIC
BREAKER WESTINGHAUSE SCRICS-C 380V. 3P. C HFD 65K 100 AMPS
กล่องลอยพลาสติก
   ่ ั
กริงสญญาณ 220 V.
         ์ ่ ั
สวิทซกริงสญญาณกันนํ้ า
  ี
ซเล็คเตอร์สวิทซ ์
ปลั๊กตัวเมีย 2 ขากลม ของ NATIONAL
BATTERY P-P543 3.6 V 600 MAH KX-A43 ของ PANASONIC
                         ิ
BATTERY สําหรับเครืองวัดความเข ้มข ้นของออกซเจนในเลือด
                 ่
เบเกอร์ 60A 3 สาย
            ้
Regulator ใชกับถังออกซเยน        ิ
         ์
สวิทซปิด-เปิ ดไฟโต๊ะแลป
                      ่ ่ ่     ้
แผ่นกันความร ้อน ของเครืองผนึกถุงใสเครืองมือ ขนาด 2x30 นิว
SAFT-T-CUT ตัวเมน 30A
ลูก CIRCUIT BREAKER SQUARE D ขนาด 20 แอมป์
จุกยางปากขวด MOBILE SUCTION
ตู ้โหลดเซนเตอร์ SQUARE D พร ้อมหัวเมนท์ 150 แอมป์
BREAKER SQUARE D ขนาด 150 A 70 KA 3 P 380 V.
        ่
ปั๊ มอากาศ ยีห ้อ GIANT พร ้อมสายยาง
ฝาครอบพลาสติก ขนาด 1 ชอง      ่
ฝาครอบพลาสติก ขนาด 2 ชอง       ่
ฝาครอบพลาสติก ขนาด 3 ชอง        ่
Switch On-Off แบบก ้านยาว
Switch On-Off แบบก ้านสน  ั้
ปลั๊กไฟสําหรับคอมพิวเตอร์ (สายไฟยาว 10 ม.)
Switch แบบหมุนพัดลมโคจร ยีห ้อ National  ่
Breaker National 30A พร ้อมกล่อง
Switch Push Button หม ้อต ้มนํ้ า Siemens 030095
Maxnatrix Swtch 380v 30a
               ่          ่
Maxnatrix Switch 3P 20A ยีห ้อ Fuji Electric รุน SC-0 (13)
กล่องไม ้สําหรับติดคัตเอาซ ์
SOCKET สําหรับต่อสายไฟฟ้ า
          ี่
ตลับต่อสายไฟสทางกันนํ้ า เหล็กหล่อกลม
ตลับต่อสายไฟเหล็ก
กล่องไม ้ ขนาด 4"x6"
กล่องไม ้ ขนาด 8"x6"
ขัวสายสําเร็จรูป สําหรับสายเสยงสายภาพ
  ้                  ี
มอเตอร์จักรเย็บผ ้า
     ิ
มัลติมเตอร์วัดไฟฟ้ า
หัวแรงไฟฟ้ าชนิดหัวแช ่
    ่
ทีเป่ าลมร ้อน
ไฟฉาย ขนาดถ่าน 4 ก ้อน
MOTOR ดูดนํ้ าขนาดเล็ก 12 V. DC
            ่
Motor พัดลม เครืองอุดฟั นด ้วยแสง 12 v.dc
             ่
หม ้อแปรงไฟฟ้ าเครืองขูดหินปูน
สว่านไฟฟ้ า ขนาด 3 หุน
ไฟฉาย ขนาดถ่าน 2 ก ้อน
หม ้อแปลง 220 V. ออก 12 V. CT
      ่
Jack เครืองขูดหินปูน (หัวพร ้อมสาย)
ลูกปื น NSK # 20 RN 3 600/8
สายไฟขดแบบยืดได ้ ของเครือง X-RAY่
   ้ ี
ขัวเสยบตัวเมีย, มอเตอร์จักร
       ่  ้
มอเตอร์เครืองปั นอมัลกัม พร ้อมชุดมูเล่ย     ่
สาย FIBER OPTIC
คอนเด็นเซอร์ ขนาด1.5 uf
คอนเก็นเซอร์ ขนาด 2 uf
คอนเด็นเซอร์ ขนาด 3 uf
คอนเด็นเซอร์ ขนาด 4 uf
Compresser Air ขนาด 38,600 BTU 220/24V 50H7 (TEECOMSEH)
มอเตอร์พัดลมคอลย์ร ้อนแอร์ ขนาด 1/8 220V 50H7
Maxnatrix Switch 220V 30A
ชุดเทอร์โมสตัส
Maxnatrix Switch 380V 50A (Mitsubishi)
Fin-Comb หวีคอลย์ (Imperial รุน P-12)    ่
                              ่
Compressors Air ขนาด 56250 BTU 380/420V 50HZ 3P ยีห ้อTECUMSEH
                             ่
Compressors Air ขนาด 32000 BTU 380/420V 50HZ 3P ยีห ้อTECUMSEH
Tube Cutter 3/8 to 1-1/8" 174F ยีห ้อ Imprial ่
                    ่
Flaring Tool 3/16-5/8" ยีห ้อ Imprial 195FC
              ่
Swaging Tool Set ยีห ้อ Imprial
ไขควงถอดด ้ามปากแฉก-แบน ขนาด 4 นิว               ้
ไขควงถอดด ้ามปากเแฉก-แบน ขนาด 2 นิว                ้
มิเตอร์วัดไฟฟ้ า ขนาด 5A(15A)
มอเตอร์พัดลมคอลย์เย็นแอร์ ขนาด 1/10HP 220V 50HZ
AC-DC-ADATER Prim:220v,sek:17.5v 300mA
Compresser Air ขนาด 12500 BTU 220V 50HZ (ยีห ้อTECUMSEZ)        ่
Compresser Air ขนาด 35300 BTU 220V 50HZ (ยีห ้อ TECUMSEH)         ่
ชุดสปอต์ไลท์แบบพกพา (แบบชาร์จไฟได ้)
มอเตอร์พัดลมคอล์ยร ้อนแอร์ ขนาด 1/10 220V 50HZ
Compessor Air ขนาด 44,165 BTU 380V 50HZ AG5553 E/F
Compessor Air ขนาด 35300 BTU 380V 50HZ AV5542E
คอพร ้อมโครงพัดลม Imarlfex (รุน IF 951)        ่
CLAMP METER MODEL 640D
          ่
เกจวัดนํ้ ายาเครืองปรับอากาศ
หม ้อแปลงไฟฟ้ า 220 VAC ออก 12VAC 5A
Compresser Air ขนาด 26,500 BTU AV5532E 240/220V 50HZ
ชุดเทอร์โมสตรัส เครืองซลซอง     ่    ี
     ่
ชุดเครืองพ่นนํ้ าแรงดันสูง
                       ่
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นเครืองปรับอากาศ ขนาด 1/4 900,850,70 รอบ 220V 50HZ
มอเตอร์ส   ่ายพัดลมโคจร 220/240V AC (พัดลมยีห ้อ Mitsubishi)   ่
คอพัดลม National รุน F-BX400   ่
โครงพัดลม Toshiba รุน EFS-56C     ่
คอพัดลม Toshiba รุน EFS-56C   ่
ใบพัดลม Toshiba ขนาด 16 นิว            ้
                            ่
Compressor Air ขนาด 25000 BTU รุน AW 5530EK 220V 50HZ (C)
Compressor Air ขนาด 32000 BTU รุน AW 5538E 220V 50HZ (C) ่
Compressor Air ขนาด 32000 BTU รุน AV 5538E(G)        ่
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร ้อน Air ขนาด 1/4 HP 220V 50HZ 900 รอบ
Heater Spiral 092918 Siemens TH 92001/02 (เครืองเป่ ามือ)       ่
เบนเดอร์ดัดท่อ ขนาด 5/8" (ยีห ้อ Imperial)     ่
                               ่
COMPRESSOR AIR ขนาด12500 BTU รุน AJ5515F(C) ยีห ้อ TECUMSEH 220V.      ่
ใบพัดลม SANYO ขนาด 16 นิว            ้
      ่
เฟื องสายพัดลม
สายโอห์มมิเตอร์
RELAY พร ้อม SOCKET 24 V. AC 8ขา
สายไฟ power เครืองฉายสไลด์  ่
             ่
สาย power หม ้อนึง kavo clave
ขดลวดไฟฟ้ า 220 V.
เสาทองแดงล่อฟ้ าพร ้อมฐาน ยาว 50 ซม.
แค ้มรัดสายล่อฟ้ าแบบมีหยด 2 ข ้าง    ู ึ
สายล่อฟ้ า เบอร์ 35 s.q.mm
Fuse หลอดแก ้วใหญ่
ฟิ วส ์ หลอดแก ้วเล็ก ขนาด 1 A. ,250 V.
           ่
ปุ่ มหมุนกระดาษเครือง PRINTER EPSON LQ 300
            ่
ปุ่ มหมุนกระดาษเครือง PRINTER EPSON LQ 1170i
WATER FILTER METAL (4OO-063-00M)
    ์
ฟิ วสหลอดแก ้วเล็ก ขนาด 2 A. ,250 V.
         ิ่
รีเลย์ แลคซง G4Q-212S
รีเลย์ MK3P - I + ขา
TOGGLE ON/OFF 2-WAY (724-006)
   ์
ฟิ วสหลอดแก ้วเล็ก 5 A. ,250 V.
RELAY 3A. 24 VDC 14 ขา
          ิ
ใบพัดลมอลูมเนียม ชนิด 4 ใบ ขนาด 9 นิว    ้
ยางฉนวนหุ ้มท่อนํ้ ายาแอร์ ขนาด 3/8"
ยางฉนวนหุ ้มท่อนํ้ ายาแอร์ ขนาด 1/2"
Start Capacitors Air 220/250VAC.21-25,25-30,30-36MFD
Start Capacitors Air 220/250 VAC.36-43,43-50MFD
Start Capacitors Air 220/250VAC.56-72,72-86,88-106MFD
Start Capacitors Air 220/250 VAC.88-108,108-130MFD
Start Capacitors Air 220/250VAC.145-174,216-259MFD
Filter Drier Air 3/8"
ท่อทองแดง ขนาด 1/2" (อย่างหนา)
ท่อทองแดง ขนาด 5/8" (อย่างหนา)
ท่อทองแดง ขนาด 1/4" (อย่างหนา)
เทปพันท่อนํ้ ายา ขนาด 2"x50 หลา
เทปพันท่อนํ้ ายา ขนาด 3"x50 หลา
ท่อทองแดง ขนาด 3/8" (อย่างหนา)
        ู
ชุดวาวล์ลกศรชาร์จนํ้ ายาแอร์
เทปพันสายไฟ ยีห ้อ 3M   ่
      ่
รีโมท์เครืองปรับอากาศ แบบมีสาย
Filter Air
Filter Air สําเร็จรูป
โบเวอร์พัดลมแอร์ ขนาด 18" หมุนขวา
รีเลย์ 12 VDC Air 9247B3 VE12H5-K
ผ ้ายางรองรับนํ้ า สําหรับล ้างคอล์ยเย็น ขนาด 2x1.5 ม.
         ้           ่
นิปเปิ ลใชต่อกับภาชนะบรรจุของเหลวเครืองดูดเสมหะ
Capacitor 10uF 400V 50Hz
Start Capacitor Air 189-227 330VAC 50/60Hz
รางร ้อยสายไฟหน ้ามน ED7
Cork Tape (เทปขีหมา)  ้
    ่
เฟื องสายพัดลม Toshiba
Bin 119289 ถังหม ้อต ้มนํ้ า Siemens
Capillary Tube Air ขนาด 12000 BTU
Capillary Tube Air ขนาด 16000 BTU
Capillary Tube Air ขนาด 18000 BTU
Capillary Tube AIr ขนาด 20000 BTU
Capillary Tube Air ขนาด 25000 BTU
Capillary Tube Air ขนาด 28000 BTU
Capillary Tube AIr ขนาด 33000 BTU
Capillary Tube Air ขนาด 35000 BTU
Capillary Tube Air ขนาด 38000 BTU
Capillary Tube Air ขนาด 44000 BTU
Capillary Tube Air ขนาด 56000 BTU
       ่           ่
Battery ยีห ้อ Cyclon 2V 5AH (เครือง SystemB)
ยางฉนวนหุ ้มท่อนํ้ ายาแอร์ ขนาด 5/8"
FILTE TOKINA 52mm. SKYLIGHT 1A ขอบหนา
           ์   ่             ิ    ้
ใบพัดลมคอยลสร ้อนเครืองปรับอากาศชนิดหมุนทวนเข็มนาฬกา ขนาด 18 นิว
        ่ ่
แบตเตอรีเครืองฉายแสงแบบไร ้สาย
                           ่     ่
DOOR GASKET (ยางขอบประตู)ยีห ้อ GETINGE รุน GE2612E2/B2511(30ST460029001)
FUSE หลอดแก ้วขนาดใหญ่ 2A
FUSE หลอดแก ้วขนาดใหญ่ 3A
FUSE หลอดแก ้วขนาดใหญ่ 4A
FUSE หลอดแก ้วขนาดใหญ่ 5A
FUSE หลอดแก ้วขนาดใหญ่ 8A
FUSE หลอดแก ้วขนาดใหญ่ 10A
FUSE หลอดดแก ้วขนาดใหญ่ 15A
FUSE หลอดแก ้วขนาดเล็ก 3A
FUSE หลอดแก ้วขนาดเล็ก 4A
FUSE หลอดแก ้วขนาดเล็ก 8A
              ี
แจ๊ค.อาร์.ซ.เอ. ตัวผู ้-ตัวเมีย
ไดโอด
volump 50 k ขนาดเล็ก
SELECTOR SWITCH
TRANSISTER เบอร์ 9013 H NPN
MICRO TAMP 190 องศา
แจ๊คตัวผู ้แดง-ดํา
   ุ่
โวล์ลม V2 300 โอมห์ 1.5 W.
ไดโอด แปลงกระแสไฟฟ้ า NO. 1N 4001
ความต ้านทานค่า 200 กิโลโอห์ม
         ิ        ่
คาปาชเตอร์คา 2.2 ไมโครฟาร์ด 25 โวลท์
Variable Resister 5K
Resister 10R 1W
IC เบอร์ LM 2575T-ADJ
ท่อหด หุ ้มรอยต่อสายไฟ ขนาด 1 mm.
ท่อหด หุ ้มรอยต่อสายไฟ ขนาด 1.5 mm.
ท่อหด หุ ้มรอยต่อสายไฟ ขนาด 2.5 mm.
ท่อหด หุ ้มรอยต่อสายไฟ ขนาด 3.5 mm.
ท่อหด หุ ้มรอยต่อสายไฟ ขนาด 4 mm.
                ่
สายพานเครืองเล่นเทป ยีห ้อ TBAC รุน V250    ่      ่
รีเลย์ สตาร์ท ComAir # 3ARR3A4A3
Capacitors 50V 100 uF
Buzzer หม ้อต ้มนํ้ า Siemens (044143)
Temperature Controller (056942) หม ้อต ้มนํ้ า Siemens BK5200D101
Heater เครือง Water Bath ่
สายโทรศ        ัพท์ ขนาด 3x0.65 มม.
สายต่อโทรศัพท์
ตลับต่อสายโทรศัพท์
ลําโพงหูฟังโทรศัพท์
โทรศัพท์สําหรับ TASE เครือง            ่
           ั
ลําโพงสญญาณกริงโทรศัพท์          ่
     ั
สายสญญาณหูฟังโทรศัพท์
ลําโพงอินเตอร์คอม 20 V. 5W.
          ั
ตัวเทสสญญาณโทรศัพท์ของ KRONE
สวิทซ      ์ เครืองโทรศัพท์ ยีห ้อ PHILIPS
               ่          ่
      ั            ี
สายสญญานเสยง Audio Cable สญญานเสยงคอมพิวเตอร์ ยาว 8 ม.  ั  ี
       ั            ี        ้     ้
สายสญญานเสยง ( RCA พินเคเบิล ) แจ ้คตัวผู ้หัว-ท ้าย สาย 2 เสน R-L ยาว 10 ม.
สายส                   ี
     ัญญานเสยง RCA แจ ้คตัวผู ้ RCA หัว-ท ้าย ยาว 2 ม.
                  ี     ้
สาย BNC วีดโอเคเบิล ( หัว BNC ท ้าย RCA ) ยาว 15 ม.
สาย Mic ยาว 20 ม.
     ั
สายสญญานคอมพิวเตอร์ เข ้า 100512
      ั
สายสญญาณ CO ACACIAL RG6 สดํา (1:100 เมตร)         ี
  ่
เครืองกรอเทป V.D.O.
เสาอากาศโทรทัศน์พร ้อมอุปกรณ์
JACK สายอากาศโทรทัศน์ตัวผู ้
              ั
ตลับแยกสญญาณโทรทัศน์ TAB เข ้า 1 ออก 3
   ่            ี
เครืองบันทึกเสยงระบบดิจตอล 512้ิMB 250 ชม.    ิ
วิทยุ-เทป (แบบหูหว)           ิ้
         ั้
ขาไมด์ตงโต๊ะชนิดตังพืน         ้ ้
ไมโครโฟนมีสาย ชนิดมือถือ
ลําโพง
ชุดลําโพงติดฝั งฝ้ าเพดานขนาด 6 W." PHILIPS " พร ้อมหม ้อแปลง
ขาหนีบไมโครโฟน
สายไมโครโฟน
       ์
วอยสไมโครโฟน ยีห ้อ YUGO          ่
โทรโข่ง
ไมโครโฟนแบบตังโต๊ะ         ้
ไดนามิกไมโครโฟน
ถ่าน Panasonic 2 CR 5M 6 V. (Lithium)
ถ่านไฟ SIZE A 1.5 V.
(**ยกเลิก ให ้เบิกภายใน) ถ่านไฟ SIZE AA Alkaline
ถ่านไฟ SIZE AAA 1.5 V. Alkaline
ถ่านไฟ SIZE N 1.5 V. Alkaline
ถ่าน Alkaline 9 V. รุน 6LR61T         ่
แบตเตอรีโทรศัพท์ไร ้สาย (3.6 V.600 mAh )"Panasonic"
           ่
แบตเตอรีวทยุสอสาร 7.5 Volt.
            ่ ิ    ื่
            ่ ่
แบตเตอรีเครืองตรวจนํ้ าตาล
ถ่านชาร์จ ดิจตอล ขนาด 1.2 v. ิ
ถ่านวัดแสง 3V.
ถ่าน LITHIUM ขนาด 3 V. รุน CR2032            ่
ถ่าน Lithium ขนาด 3 V. รุน CR123A          ่
Rechargeable sealed NiCd battery 9 volt 110 mAh/ 10h
ถ่านเอเนอไจเซอร์ ลีสแควร์ ลิเทียม L91 (AA) 1:6 ก ้อน
แบตเตอรี่ Panasonic VW-VBF 2E,12V.2Ah
ถ่านชาร์จ ขนาด 1.25 V. 1300mah.
แท่นชาร์จถ่าน
ถ่านลิเทียม กล ้อง KONICA MINOLTA รุน NP-700 ขนาด 3.7 V.   ่
ถ่าน MAXELL CR2016 3V
ชุดถ่านชาร์จ 2CR5 (แท่นชาร์จถ่าน 1 แท่น,ถ่านชาร์จ 2CR5 4ก ้อน)
ถ่าน Panasonic รุน LR6        ่
แท่นชาร์จถ่าน (สําหรับถ่าน Panasonic รุน LR6)          ่
แท่นชาร์จถ่าน Digital Model.GPPB05TH
หม ้อแปลงไฟฟ้ าจาก 220V. ออก 110V. 20W.พร ้อมสวิทตัดไฟ
ถ่านเม็ดกระดุม +LR44 TOSHIBA
แบตเตอรี่ CR 2 (3 Volt.) ใชกับแฟล็ชกล ้อง Nikon SL-1 ้
ลูกยางหัวเทป VDO ยีห ้อ Panasonic รุน NV-SD20  ่      ่
เครืองสํารองไฟ (UPS)
    ่
        ่
ชุดเครืองชาร์จ SANYO QUICK CHARGER
             ่
แบตเตอรีแบบชาร์จได ้ 600 MA.1.2V.(MH600AAK3) ก ้อนเล็ก
ถ่าน Energizer (e-square) LITHIUM (1:2ก ้อน)
แบตเตอรีวทยุสอสารไร ้สาย IC-3FGX   ่ ิ          ื่
โครงเตารีดพลาสติก
          ื่
ลวดเชอม RB-26 (1:2,000 กรัม)
ลวดเชอมแก๊ส (เหล็ก)  ื่
แก๊สเชอมอะซทลน        ื่          ิ ิ ี
ออกซ      ิเยนสําหรับเชอมแก๊ส                   ื่
ใบพัดลม TOSHIBA 12"
ใบพัดลม NATIONAL 12"
ใบพัดลมดูดอากาศ
โครงพัดลม KDK
เข็มขัดรัดสายไฟพลาสติก
SAFETY VALVE เครืองปั๊ มลม                      ่
สายพาน #42
คลิปหลังวิทยุมอถือ                   ื
ซองหนังวิทยุมอถือ                  ื
โครงพัดลม NATIONAL AIRY
แบตเตอรีแห ้ง 12V. 65-70 AH      ่
 ้
ขัวต่อสายแบตเตอรีพร ้อมสาย (#2.5 mm)                    ่
ถาดยางรองแบตเตอรี่
แบตเตอรีเครืองสํารองไฟ UPS ขนาด 7 AH  ่ ่
แผ่นอลูมเนียม ขนาด 90x60 cm.   ิ
ลวดเชอมเงิน เชอมแก๊ส   ื่                    ื่
      ั
เสาสญญาณวิทยุมอถือ                           ื
ลวดเช       ือมสแตนเลส่
  ่
ทีหมุนล็อคใบพัดลม
       ์
คอยสเย็นเครืองปรับอากาศ             ่
แบตเตอรี่ 1.5 V. AG13 A76 LR44 V13GA RW82
สายฉีดนํ้ าเครืองตัดปลาสเตอร์           ่
ข ้อต่อเสาวิทยุมอถือ                     ื
ชุดยางกดคียเครืองวิทยุมอถือ          ์ ่              ื
เสาสไลด์วทยุมอถือ            ิ        ื
Battery Power One P13
อุปกรณ์ดดฝุ่ นเครืองปรับอากาศ   ู              ่
พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ขนาด 24 นิว                          ้
ลวด wire for mela seal เครืองซลซอง                       ่ ี
   ้
ไสกรองเครืองฟอกอากาศ             ่
    ่
เครือง DVD Writer 20X
     ่
เครืองเล่น DVD
UNI-FAST POWDER 100 G.
UNI-FAST LIQUID 100 g.
Tokuso curefast(ผง 100g. นํ้ า 100 ml.)
Self Curing Acrylic Resin : Liquid
TEMPORARY CROWN AND BRIDGE RESIN (ALIKE;ผง)
                      ี
Self cure สฟัน Lang (ผง 45 gm.=6 ขวด, นํ้ า 120 ml.=1 ขวด)
Self cure Dentine ส ี 4 F
TOKUSO REBASE
TOKUSO REBASE KIT (ผง 80 gm.,นํ้ า 50 ml.)
Resin Cement 3M (7442) (2 หลอด/ชุด บรรจุหลอดละ 3g.)
Meta fast full kit No.62 (Ivory) powder 100 g. liquid 100 ml. bonding 7 ml.
Resin cement ชนิด Variolink II
Self cure dentine ขนาด 50 gm. ส ี 3F
Self cure dentine ขนาด 50 gm. ส ี 4F
Self cure dentine ขนาด 50 gm. ส ี ID
Self cure dentine ขนาด 50 gm. ส ี 3D
Self cure dentine ขนาด 50 gm. ส ี 5D
Self cure dentine ขนาด 50 gm. ส ี 1R
Self cure dentine ขนาด 50 gm. ส ี 2L
Self cure dentine ขนาด 50 gm. ส ี 2C
TR-7700 Temporary Cement (Non-Eugenol)
ผง Self cure acrylic (Lang) 100 gm.
Self Cure Dentine ส ี 1F (1:1กก.)
               ี
Heat Cured Acrylic Resin (สฟัน SR66) : Powder
Heat cure Dentine ส ี 1 R
Heat cure Dentine ส ี 2 L
Heat cure Dentine ส ี 4 F
Heat cure Dentine ส ี 3 F
Heat cure Dentine ส ี 5 D
Heat cure Dentine ส ี 1D
Heat cure Dentine ส ี 3 D
Heat cure dentine ส ี 2c
            ี
Acrylic Self Cure สชมพู นํ้ า 2 ขวดๆละ 120 cc. ผง 1 ปอนด์
Meta fast fnll kit No.5 (Veined Pink) powder 100 g. liqnid 100 ml. bonding 7 ml.
META FAST metal bonding self curing resin (powder) 1:20 gm.
META FAST metal bonding self curing resin (liquid) 1:100 ml.
             ี
ผง Acrylic Self Cure สชมพู Bayer
MONOMER SELF CURE นํ้ า ขนาด 1 ลิตร
IVOCRON MONOMER HEAT CURE ขนาด 100 ml.
IVOCRON MONOMER SELFCURE ขนาด 100 ml.
Takilon (powder 1lb. liquid 4 oz.)
   ๋ ๋ ๋
้๋้้้J-571Monomer Non-Crosslinkednked
J-573 Monomer crosslinked
"Lang" Jet Tooth-shade Powder # 65/D3 450 gm.
"Lang" Jet Tooth-shade Powder # 66/A3 450 gm.
"Lang" Jet Tooth-shade Powder # 67/B3 450 gm.
"Lang" Jet Tooth-shade Powder # 69/C2 450 gm.
"Lang" Jet Tooth-shade Powder # 77/B4 450 gm.
"Lang" Jet Tooth-shade Powder # 81/A3.5 450 gm.
"Lang" Jet Tooth-shade Powder # 87/A4 450 gm.
  ี                 ี
สผสม Monomer ขนาด 100 cc. (สแดง,เหลือง,เขียว,นํ้ าเงิน)
          ี
ผง Heat cure สชมพู (Byer)
นํ้ า Heat cure acrylic (1:250 ml.)
           ี
ผง Heat cure สชมพู (1:1000 gm.) Rodex
Acrylic Heat cure Rodex (นํ้ า 500cc.)
Acrylic heat-cure (powder 1 lb. liquid 240 cc.)
(ยกเลิกซํ้า) Acrylic self-cure (powder 1 lb. liquid 2x120 cc.)
13-01-03-01 นํ้ า/ 13-01-03-02 ผง
ผง Heat cure clear acrylic (1:1 ปอนด์)
นํ้ า Heat cure clear acrylic (1:4 ออนซ)์
Acrylic Heat cure QC-20 ขนาด 500 gm. (ผง+นํ้ า)
Acrylic self cure ortho jet
นํ้ า Self cure clear acrylic ortho (1:500 cc.)
ผง Self cure clear acrylic ortho (ผง 1000 gm.,นํ้ าใส 500 gm.)
Powercast 150-160 gm W-Lig 2-1 lt.
QUICK SELFCURE ACRYLIC RESIN LIQUID SHOFU (1:50 gm.)
QUICK SELFCURE ACRYLIC RESIN POWDER SHOFU (1:50 gm.)
                 ้
Self cure acrylic liquid ชนิดมีเสนเลือด ขนาด 250 cc.
               ้
Self cure powder ชนิดมีเสนเลือด ขนาด 450 gm.
Acrylic สําหรับทําถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล ชนิดก่อตัวด ้วยแสง (1:50 แผ่น)
Acrylic สําหรับทําถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล ชนิดก่อตัวด ้วยแสง (1:50 แผ่นใส)
J-510 Scleral polymer (powder) 16 oz.
J-600 Clear polymer (powder) 16 oz.
VERTEX RAPID SIMPLIFIED
VERTEX SELF-CURING
Self cure clear acrylic (powder) 1:1 ปอนด์
ผง Self cure clear acrylic ortho (ผง 1000 gm.,นํ้ าแดง 500 gm.)
self cure clear acrylic ortho (powder)
SCALER POLYMER POWDER 16OZ
IMPRELON "S" 1.0 มม. ใส (SD-3172)
BALL CLSAP SD-204-5 (1:100 ตัว)
BLOCK-OUT PUTTY (SD-3220)
            ี
COL0-CURE RESIN สใส สําหรับยึดกับ BIOCRYL C
DURASOFT 1.8X125 RD. 1.8 มม. ใส (SD-3193)
Coping Material 5"X5"X.020
BIOCRYL "C" 2.0 ใส (SD-3147)
COPYLAST 1.0 ใส (SD-3178)
COPYLAST 0.5 ใส     (SD-3176)
ISOFOLAN FOIL 0.1 ใส (SD-3207)
Bioplast Round ขนาด 1.5 mm. (ขนาดบรรจุกล่องละ 10 แผ่น)
Bioplast Round ขนาด 2.0 mm. (ขนาดบรรจุกล่องละ 10 แผ่น)
Formatray (นํ้ า) Kerr (1:16 ออนซ) ์
Formatray Kerr (ผง 3 ปอนด์,นํ้ า 16 ออนซ)    ์
นํ้ า Self cure ทํา tary (ostron)(250 ML)
ผง Self cure ทํา tray (ostron)(250 g.)
Acrylic ทํา tray "DE TRAY" (ผง 1 กก.+นํ้ า 500 ml.)
"LANG" Instant Tray Mix Liquid 500cc.
"LANG" Instant tray mix (powder 1 Lb.)
"LANG" Instant tray Mix (P-1 Lb/L-240cc)
"LANG" Instan tray mix (P-3 Lb/L-500cc)
Monomer QC-20 ขนาด 120 ml.
Soft Acrylic (IMPAK TF) ผง 1 กก.
Soft Acrylic (IMPAK TF) นํ้ า 500 cc.
Retention Bead (1:2 ขวด)
Epoxcy( No.105 พร ้อมตัวเร่ง นํ้ าหนั กรวม 1.5 กก. )
   ิ่
เรซนหล่อใส
PATTERN RESIN 1-1 PKG (ผง 100 g. นํ้ า 100 g.)
ALIKE-PROFESSIONAL PACKAGE (ผง 450 g.,นํ้ า 118 ml.)
ALIKE POWDER บรรจุ 4.5 gm.
ALIKE LIQUID บรรจุ 4 ออนซ ์
COE COMFORT PROFESSIONAL PACK (ผง 180 g., นํ้ า 180 g.)
           ี
Ortho Cryl Liquid สดํา ขนาด 50 ml. ( Dentaurum )
            ี
Ortho Cryl Liquid ( สแดง ) ขนาด 50 ml. ( Dentaurum )
Monomer self cure acrylic 250 cc.
                              ้
Acrylic steel bur ก ้านยาว รูปทรงกระบอกปลายมน เสนผ่าศูนย์กลาง 7 มม.
                                ้
Acrylic steel bur ก ้านยาว รูปทรงกระบอกกลายสอบ เสนผ่าศูนย์กลาง 7 มม.
                                 ้
Acrylic steel bur ก ้านยาว รูปทรงกระบอกปลายสอบ เสนผ่าศูนย์กลาง 5 มม.
Acrylic steel bur ก ้านยาวรูป taper
Stone bur ก ้านยาว (acrylic) รูป taper ปลายมน เ้ ้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.
                               ้
Stone bur ก ้านยาว (acrylic) รูป taper ปลายแหลม เสนผ่าศูนย์กลาง 1 มม.
Acrylic steel bur ก ้านยาว Tapper ยาว 15 มม. ขนาด 050
Stone bur ก ้านยาว               ้
             (acrylic) รูป wheel เสนผ่าศูนย์กลาง 5 มม.
Stone bur ก ้านยาว (acrylic) รูป knife-edge
     ้
หัวกรอชา รูปรักบี้ (Composit)
Stone bur ก ้านยาว Acrylic รูป flame
                             ้
Acrylic steel bur ก ้านยาว รูปทรงสอบ ปลายมน เสนผ่าศูนย์กลาง 5 มม.
Acrylic steel bur ก ้านยาวรูปทรงกลม
                     ้
Acrylic steel bur ก ้านยาว รูปกลม เสนผ่าศูนย์กลาง 2.3 มม.
Acrylic steel bur ก ้านยาว รูป cylinder ยาว 10-12 มม. ขนาด 070
Acrylic steel bur ก ้านยาว รูป taper round-end ยาว 14 มม. ขนาด 050
Acrylic steel bur ก ้านยาว รูป bud ยาว 10-12 มม. ขนาด 050
Acrylic steel bur ก ้านยาวรูปทรงกระบอกปลายมน
Acrylic steel bur ก ้านยาว รูป round ขนาด 031
หัวกรอ Acrylic No.79/040
หัวกรอ Acrylic No.79/045
หัวกรอ Acrylic No.79/050
หัวกรอ Acrylic No.79/055
หัวกรอ Acrylic No.Fig 71/040
หัวกรอ Acrylic No.Ffig 71/050
หัวกรอ Acrylic No.Fig 71/060
Acrylic steel bur ก ้านยาวรูปทรงสอบปลายมน
Carbide bur Fissure # 33/012
Carbide bur
Carbide bur Fissure # 33L/016
Carbide bur 330
Carbide bur 331
Carbide FG#H377/010 (Komet)
Carbide Right-angle#H282K/014(Komet)
Carbide FG #H7/012 [Komet]
Carbide FG #H34L/012 [Komet]
H23.314.009 ( Komet )
H23.314.001 ( Komet )
H23.314.016 ( Komet )
Carbide bur เคลือบ Titanium TCX 21 R/012
Carbide bur เคลือบ Titanium TCX 23 R/012
Carbide Bur FGC21/010
Carbide Bur FGC21/012
Carbide Bur FGC21R/010
Carbide Bur FGC21R/012
CARBIDE BUR #1502
CARBIDE BUR #1510
CARBIDE BUR #0810.060
                   ้
Carbide bur ก ้านยาว รูป grenade เสนผ่าศูนย์กลาง 1.6 มม.
                      ้
Carbide finishing bur ก ้านยาว รูป round เสนผ่าศูนย์กลาง 0.9 มม.
Carbide airotor 21R # 010
Carbide airotor 21R # 012
Carbide bur airotor # 1/018
Fissure carbide กรอเร็ว
FG7801 Carbide trimming and finishing burs
FG7903 Carbide trimming and finishing burs
Carbide burs Tri - hawk 1157
Carbide burs Tri - hawk 1158
Carbide burs Tri - hawk 330
Carbide burs Tri - hawk 331
CARBIDE BUR ก ้านยาวรูป FISSURE Tapper No.4
Carbide bur Fissure Tapper No.5
Carbide bur Fissure Taper No.6
Carbide bur Fissure Taper No.7
Carbide bur Fissure #33/018
Carbide bur Fissure # 31L/010
Carbide bur Fissure # 33/012
Carbide bur ก ้านยาวรูป Fissure Tapper # 33/018
Carbide bur ก ้านยาวรูป Fissure Tapper #33/021
Carbide bur ก ้านยาวรูป Fissure Tapper #33/023
Carbide bur ก ้านยาวรูป Fissure Tapper #33/025
Carbide bur ก ้านยาว (JTCX23/023)
Carbide bur micromotor round #009 (1:6 ตัว)
                            ้
Carbide bur ก ้านยาว cross-cut รูป grenade ปลายมน เสนผ่าศูนย์กลาง 4.5 มม. ยาว 12-13 มม.
                             ้
Carbide bur ก ้านยาว cross-cut รูป grenade ปลายมน เสนผ่าศูนย์กลาง 4.0 มม ยาว 9.0-9.5 มม.
                           ้
Carbide bur ก ้านยาว cross-cut รูป bud ปลายมน เสนผ่าศูนย์กลาง 6.0 มม. ยาว 11.0 มม.
CARBIDE BUR ก ้านยาวรูป ROUND
Carbide bur Round No.16
Carbide bur Round No.14
Carbide bur Round No.12
Carbide bur Round No.10
Carbide bur Round No.7
Carbide bur Round No.8
Carbide bur ก ้านยาวรูป Round #1/016
Carbide bur ก ้านยาวรูป Round #1/018
Carbide bur ก ้านยาวรูป Round #1/021
Carbide bur ก ้านยาวรูป Round #1/023
Carbide bur ก ้านยาวรูป Round #1/025
Carbide HPCX71E/023
                 ้
Carbride bur ก ้านยาวรูปกลม เสนผ่าศูนย์กลาง 0.5 mm. H1/005
                  ้
Carbride bur ก ้านยาวรูปกลม เสนผ่าศูนย์กลาง 0.8 mm. H1/008
Carbride inverted cone H30/006
Carbride inverted cone H30/009
Carbide No.H194 GH40
Carbide No.H263 GH60
Carbide No.H237 MH23
Carbide bur Round #018
Carbide bur Round #021
Carbide 2 คมรูป Tapper ปลายมน ขนาด 045
Carbide 2 คมปลาย Flame ขนาด                 023
Carbide 2 คมรูป Tapper ปลายมน ขนาด 050
Carbide 2 คม รูป Tapper ปลายมนขนาด 040
Cabide 2 คม รูปดอกบัว ขนาด 060
Carbide 2 คมทรงกระบอกปลายมน ขนาด 023
Carbide 2 คมปลายแหลม ขนาด 016
Carbide 2 คมปลายแหลม ขนาด 010
Carbide bur ก ้านยาว (cross-cut) รูปทรงสอบ เสนผ่าศูนย์กลาง 2 มม.  ้
Carbide bur ก ้านยาว (cross-cut) รูปทรงสอบ เสนผ่าศูนย์กลาง 4 มม.   ้
                                ้
Carbide bur ก ้านยาว cross-cut รูป taper เสนผ่าศูนย์กลางตรงปลาย 2 มม. ยาว 12 มม.
                                 ้
Carbide bur ก ้านยาว cross-cut รูป taper เสนผ่าศูนย์กลางตรงปลาย 4 มม. ยาว 12 มม.
Carbide bur ก ้านยาวรูปทรงสอบ เสนผ่าศูนย์กลาง 4 มม.    ้
Carbide bur ก ้านยาวรูปทรงปลายมน เสนผ่าศูนย์กลาง 4 มม.    ้
หัวกรอ Carbide งานใส   ่ฟัน # 5610.045
             ่
หัวกรอ Carbide งานใสฟัน #5510 .060
Carbide bur 060
Carbide bur ortho
Carbide Inverfed cone # 009
Cabride Inverfed cone # 010
Carbide finishing bur
Carbide H33L012 (Komet)
Carbide HI (Komet)
Carbide No.33L Jota
Carbride bur ก ้านยาว รูป Fissure No. H.33/012
Carbide bur HP#H 137E/023(Komet)
Carbide bur HP#H 257REF/023(Komet)
H79SGE.014.070 ( Komet )
H77E.014.029 ( Komet )
H137E.014.016 ( Komet )
H295E.014.023 ( Komet )
              ่
หัวกรอ Carbide งานใสฟัน # H364RE.014.023
               ่
หัวกรอ Carbide งานใสฟัน # H257 REF.104.023
                ่
หัวกรอ Carbide งานใสฟัน # H71E.104.050
                 ่
หัวกรอ Carbide งานใสฟัน # H251DF.104.060
                  ่
หัวกรอ Carbide งานใสฟัน # H251EF.014.060
                   ่
หัวกรอ Carbide งานใสฟัน #้ ้ 251GEA.014.060
หัวกรอ Carbide งานใสฟัน # H79E.014.050 ่
หัวกรอ Carbide งานใสฟัน # H79E.104.050  ่
หัวกรอ Carbide งานใสฟัน # H73E.104.060   ่
หัวกรอ Carbide งานใสฟัน # h351ge.104.060   ่
หัวกรอ Carbide งานใสฟัน # H72E.104.060     ่
หัวกรอ Carbide งานใสฟัน # H77EF.104.029      ่
หัวกรอ Carbide งานใสฟัน # 259E.104.023       ่
หัวกรอ Carbide งานใสฟัน # H139E.140.023        ่
Carbide finishing bur สําหรับ micromotor รูป round ขนาด 0.8 มม.
หัวกรอ carbide ก ้านยาว งานใสฟัน            ่
Carbide bur HPC1/018
Carbide bur HPC1/023
Carbide bur HPC31/012
Carbide bur HPC2/006
Carbide bur HPC1/006
Carbide bur cross cut #1608
Carbide bur cross cut #1519
Carbide bur cross cut #1513
Carbide bur cross cut #1503
Carbide bur cross cut #5520.060
KV-Carbide Bur HP 0.3041880
Milling Wax Bur แบบตรง ปลายมน ขนาด 2.35 มม.
Milling Wax Bur แบบตรง ปลายมน ขนาด 3 มม.
Milling Profile Bur แบบตรง ปลายมน ขนาด 2.35 มม.
Milling Profile Bur แบบตรง ปลายมน ขนาด 3 มม.
Milling Polishing Bur แบบตรง ปลายมน ขนาด 2.35 มม.
Milling Polishing Bur แบบตรง ปลายมน ขนาด 3 มม.
Milling Groovc Bur แบบตรง ปลายตัด ขนาด 2.35 มม.
Diamond bur อุดฟั น Fissure #012
Diamond bur อุดฟั น Fissure #014
Diamond bur fissure (airotor) No.010
Diamond bur อุดฟั น Fissure #010
Diamond bur fissure airotor No.806 Dica
Diamond bur อุดฟั น Fissure #009
Diamond bur อุดฟั น Fissure #008
         ั้
Steel bur ก ้านสน Fissure #014
Diamond fissure airotor #210
Diamond fissure airotor #212 (intensiv swiss)
Diamond fissure airotor #214 (intensiv swiss)
Diamond bur สําหรับ airotor รูป round
Diamond bur สําหรับ airotor รูปรักบี้
Diamond bur สําหรับ airotor รูปทรงสอบปลายมน
Diamond bur สําหรับ airotor รูป taper ปลายแหลม
Diamond bur สําหรับ airotor รูป taper ปลายตัด
Diamond bur สําหรับ airotor รูป wheel
Diamond bur airotor รูป taper
Diamond bur สําหรับ airotor รูป cylinder
Diamond bur สําหรับ airotor รูป torpido
                      ้
Diamond bur สําหรับ airotor รูป round เสนผ่าศูนย์กลาง 1.2 มม.
Diamond bur round ( airotor ) #199 ( intensive )
Diamond bur(airotor)inverted cone #202 (intensive)
Diamond bur(airotor)inverted cone #216(intensive)
Diamond bur airotor แบบ fissure ตรง
Dimond bur กรอเร็วรูปทรงสอบปลายตัด
Diamond bur FG short shank ทรงกระบอกปลายมน ยาว 6 มม. #012
Diamond bur airotor รูปทรงสอบปลายมน (Tapper round end) ขนาด 855 C/012
Diamond bur airotor รูปทรงสอบปลายมน (Tapper round end) ขนาด 855/012
Diamond bur airotor รูปทรง Tapper flame ขนาด 822 C/012
Diamond bur airotor รูปทรงฟุตบอล ขนาด 368 C/020
              ี    ้
Rubber point รูป flame สเขียว ใชขัด Composite
Rubber point รูป flame ส     ้
             ีเทา ใชขัด Composite
Diamond fissure airotor #204 (intensive)
Diamond fissure airotor #212 (intensive)
Diamond fissure airotor #214 (intensive)
Diamond bur wheel (contra) No.014
Diamond bur round (airotor) No.010
Diamond bur round (airotor) No.014
Diamond bur อุดฟั น Round #009
Diamond bur round airotor No.201(intensive)
Diamond bur อุดฟั น Round #016
Diamond bur อุดฟั น Round #018
Diamond bur อุดฟั น Round #023
Diamond bur round airotor No.200S (intensive)
Diamond Bur Round No.023
Diamond bur round airotor No.201S (intensive)
Diamond bur อุดฟั น Round #012 (intensive)
Diamond bur อุดฟั น Round #010 (intensive)
Diamond bur อุดฟั น Round #014 (intensive)
Diamond bur airotor # 400S
Diamond bur airotor
Diamond bur airotor ( Prep tip )
Diamond bur [airotor] Round#010
Diamond bur [airotor] Round # 021
Diamond bur round contra # 400
Diamond bur อุดฟั น Inverted cone #010 (intensive)
Diamond bur อุดฟั น Inverted cone #012 (intensive)
Diamond Bur ก ้านยาว
Diamond bur [airotor] Tapper round-end ยาว 8 มม. #016
                ้
Diamond mini bur ใชกับ Airotor (intensive)
                 ้
Diamond mini bur ใชกับ Contra (intensive)
Diamond mini bur prep (intensive)
          ้
Diamon bur กรอชารูปทรงสอบปลายมน (intensive)
             ้
Diamond bur กรอชา รูป round
              ้
Diamond bur กรอชา รูป inverted cone
               ้
Diamond bur กรอชา รูป fissure (intensive)
Diamond bur ก ้านส   ้      ้
           ัน กรอชา รูปทรงสอบปลายตัด # 016
Diamond Bur Inverted cone กรอเร็ว
                   ้
Diamond Bur Inverted cone กรอชา (intensive)
Steel bur ก ้านส ้
        ันรูป taper
Dimond bur Composite รูป round (intensive)
Diamond bur [airotor] Wheel หนา 1.3 มม. # 035
Perio set ( 1:12 ตัว )
Diamond Perio
Ceramic finish ,polish 785 FG [Kenda]
Diamond bur prep #D8 (intensive)
Diamond bur prep #D2 (intensive)
Diamond FG#6877K/012(Komet)
Diamond FG#6877K/014(Komet)
Diamond bur prep airotor (intensive)
Diamond bur prep #D16 (intensive)
Diamond bur prep #G255 (intensive)
Diamond bur prep#FG400S (intensive)
Diamond bur prep #FG117 (intensive)
Diamond bur prep #FG405L (intensive)
Diamond bur prep #FG221 (intensive)
Diamond bur prep #FG11A (intensive)
Diamond bur prep #255 (intensive)
Diamond bur prep #241 (intensive)
Diamond bur prep # 405L
Diamond bur prep #400 (intensive)
Diamond bur prep # 225
Diamond bur prep # 221 (intensive)
Diamond bur prep # 117
Diamond bur prep # 11A
Diamond bur prep # D18
Diamond bur prep # 859/012
Diamond bur prep # 6877( 012 )
Diamond bur prep # 6879( 014 )
Diamond bur prep # 6878( 016 )
Diamond bur prep # 6878K( 023 )
Diamond FG#6877/010(Komet)
Diamond FG#6877/012(Komet)
Diamond FG#6878/010(Komet)
Diamond FG#6878/012(Komet)
Diamond FG#6878/014(Komet)
Diamond FG#8878/014(Komet)
Diamond FG#6878K/014(Komet)
Diamond FG#6878K/016(Komet)
Diamond FG#6856/014(Komet)
Diamond FG#6881/012(Komet)
Diamond FG#6881/014(Komet)
Diamond FG#6880/012(Komet)
Diamond FG#6880/014(Komet)
Diamond FG#6858/010(Komet)
Diamond FG#858/010(Komet)
Diamond FG#811/037(Komet)
Diamond FG#6856/016(Komet)
Diamond FG#8856/016(Komet)
Diamond FG#855/014(Komet)
Diamond FG#6368/023(Komet)
Diamond FG#6847KR/016(Komet)
Diamond FG#6801/014(Komet)
Diamond FG#6801/018(Komet)
Diamond FG Short # 6878/014 (Komet)
Diamond set 4210.314 ( Komet )
Diamond bur prep # 877-012M
Diamond bur prep # 879-012M
Diamond bur prep # 878-014M
Diamond bur prep # 879-014M
Diamond bur prep กรอเร็ว
Diamond bur prep กรอชา ้
Diamond bur 192
Diamond bur 404
Diamond bur D16
Diamond bur 211
Diamond bur 199
Diamond bur 200
Diamond bur Composite # 850/012 (intensive)
Diamond bur Composite # 856/016 (intensive)
Diamond bur Composite # 858/012
Diamond bur Composite # 859/014
Diamond bur Composite # 862/010
Diamond bur Composite # 862/014
Diamond bur Composite # 863/010
Diamond bur Composite # 868/010
Diamond bur Composite # 868/014
Diamon bur Composite # 868/1021
Diamond bur composite set (1:12 ตัว)
Diamond bur composite
Diamond bur composite # 5255 (intensive)
Diamond bur composite # 5255A (intensive)
Diamond bur composite # 50D4 (intensive)
Diamond bur composite # 50D2 (intensive)
Diamond bur composite # 5205L (intensive)
Diamond fissure airotor # 204(intensiv swiss)
Diamond bur fissure (airotor) # 212 (intensive)
Diamond bur Composite #40D6 (intensive)
                  ้
Diamond bur ก ้านยาว รูปกลม เสนผ่าศูนย์กลาง 0.8 mm.
Diamond bur ก ้านยาว รูปปทรงสอบปลายแหลม No.859/018
Diamond bur รูปทรงสอบปลายแหลม No.1095
Diamond bur รูปทรงสอบปลายมน No.1118
Diamond bur ก ้านยาว No.859L/014
Diamond bur ก ้านยาว No.862/016
Diamond bur ก ้านยาว No.856/016
           ิ
Diamond ขัดคอมโพสต กรอเร็ว
Fissure diamond กรอเร็ว
Fissure diamond กรอข ้า
Diamond bur composit set (1:12ตัว)
Diamond Veneers "LVS Set" (1:8ตัว)
Preparation set ของนศ.ทพ.
Preparation set ของนศ.ทพ.หลังปริญญา
                   ึ
Preparation set Jota (ของโครงการศกษาต่อเนือง) ่
Prep. set ของนศ.ทพหลังปริญญา (ก ้านสน)  ั้
Diamond bur สําหรับ micromotor รูปทรงสอบปลายมน (intensive)
Diamond bur สําหรับ micromotor รูปทรงสอบปลายแหลม (intensive)
Diamond bur สําหรับ micromotor รูปทรงสอบปลายตัด (intensive)
Diamond bur[micromotor] Tapperปลายมน ยาว 8 มม. ขนาด 016 (intensive)
Diamond bur [micromotor] Tapperปลายแหลม ยาว 11 มม. ขนาด 012
Diamond bur [micromotor] Tapperปลายตัด ยาว 8 มม. ขนาด 016
Diamond bur สําหรับ micromotor รูปทรงกระบอก ขนาด 010 ยาว 4 mm.
Diamond bur (Komet No.859)
Diamond bur D8 กรอเร็ว No.M
Diamond bur D18 กรอเร็ว No.M
Diamond bur D8 หัวทอง กรอเร็ว No.M
Diamond bur D18 หัวทอง กรอเร็ว No.M
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป round ขนาด 016
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป round ขนาด 021
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป taper ปลายมน ขนาด    016 ยาว 6 mm.
Dimond bur สําหรับ micromotor รูปทรงกระบอก ขนาด 014
Diamond bur สําหรับ micromotor รูปลูกล ้อ
Diamond bur สําหรับ micromotor รูปทรงกลม
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป rugby
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป taper ปลายมน
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป taper ปลายแหลม
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป taper ปลายตัด
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป taper
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป clinder
                       ้
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป round เสนผัาศูนย์กลาง  1.4 มม.
                        ้
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป round เสนผ่าศูนย์กลาง  1.8 มม.
                         ้
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป round เสนผ่าศูนย์กลาง  2.3 มม.
Diamond bur [micromotor] Round #014
Diamond bur [micromotor] Round #018
Diamond bur [micromotor] Round #023
Diamond bur round # 6801 ก ้านยาว (009)
Diamond bur round # 6801 ก ้านยาว (014)
Diamond bur round # 6801 ก ้านยาว (018)
Diamond bur สําหรับ micromotor End cutting bur
Sintered diamond No.7
Sintered diamond No.8
Sintered diamond No.9
Sintered diamond No.2
Sintered diamond No.5
Sintered diamond No.1
Sintered diamond No.4
Sintered diamond No.6
Sintered diamond No.3
Sintered diamond No.M850/060
Sinstered diamond No.M856/060
Diamond dish
Flexible disc [Jota 806.104.340.514.190]
Diamond disc 934.104.080 HP. [komet]
Diamond disc 6911H.104.180 HP.[Komet]
Diamond disc # 946 ก ้านยาว (180)
Diamond Discs "Perfoflex" No.373 "Intensive"
           ้
Diamond bur กรอชา ก ้านยาว
Diamond No.33L
Diamond 862/502611
Diamond Ari 801 Gr.314.012
Diamond 806104
Diamond 52401H
Diamond RA11A (Intensive)
Diamond 03 Hp 859L/9
Composite finishing diamond ( 1:12 ตัว )
Diamond Disk
Diamond ( Intensive) No.1114
Diamond bur No.830/012
Diamond bur No.830/014
           ้
Diamond bur กรอชารูปรักบี้ ขนาด F.018
Round diamond กรอเร็ว
Round diamond กรอชา   ้
Wheel diamond กรอชา    ้
JT Diamond bur 837/014 HP
JT Diamond bur 801G/023 HP
JT Diamond bur 862/018 HP
JT Diamond bur 859L/014 HP
JT Diamond bur 801/018 HP
JT Diamond bur 805/023 HP
File Dia63060726mond round ขนาด 023
File diamond รูปทรงสอบปลายตัด (กรอชา)    ้
Diamond bur [micromotor] Bud ยาว 5 มม. ขนาด 023
Finishing bur Round #009
Finishing bur Round #012
Finishing bur Round #014
Finishing bur Round #016
Finishing bur Round #018 (6 ตัว:กล่อง)
Finishing bur Round #010 (6 ตัว:กล่อง)
               ั้
Steel finishing bur ก ้านสนรูป round
Finishing bur Flame #016
Finishing bur Flame #014
Finishing bur Flame #009 (1:6 ตัว)
Finishing bur Flame #010 (1:6 ตัว)
Finishing bur Flame #012 (1:6 ตัว)
               ั้
Steel finishing bur ก ้านสนรูป flame
Finishing bur steel รูป flame (1:6ตัว)
Finishing bur steel รูป round (1:6ตัว)
Fissure steel (1:6ตัว)
Fissure Tool No.500 104 153 006
                ั้
Finishing bur diamond ก ้านสนกรอชา  ้
หัวกรอ airotor รูป fissure
Fissure bur airotor No.214
Fissure bur airotor No.008
Fissure bur airotor (Fig 807) No.215
Fissure bur airotor (Fig 807) No.215 s
         ั้
Steel bur ก ้านสน Fissure #006
         ั้
Steel bur ก ้านสน Fissure #007
         ั้
Steel bur ก ้านสน Fissure #010
         ั้
Steel bur ก ้านสน Fissure #012
         ั้
Steel bur ก ้านสน Fissure #014
         ั้
Steel bur ก ้านสน Fissure #016
         ั้
Steel bur ก ้านสน Fissure #018
         ั้
Steel bur ก ้านสน Fissure #021
Steel bur fissure (contra) No.010 (1:6 ตัว)
                  ั้
Steel bur Fissure ก ้านสน # 016 (1:6 ตัว)
                  ั้
Steel bur Fissure ก ้านสน # 018 (1:6 ตัว)
               ั้
Steel bur fissure ก ้านสน # 021 (1:6 ตัว)
               ั้
Steel bur fissure ก ้านสน # 023 (1:6 ตัว)
               ั้
Steel bur fissure ก ้านสน #008
               ั้
Steel bur fissure ก ้านสน # 008
Round bur airotor No.201
Round bur airotor No.200
Round bur airotor (fig 801) No.201
         ั้             ้
Steel bur ก ้านสนรูป round เสนผ่าศูนย์กลาง 2.5 มม.
         ั้
Steel bur ก ้านสน Round #006
         ั้
Steel bur ก ้านสน Round #007
         ั้
Steel bur ก ้านสน Round #009
         ั้
Steel bur ก ้านสน Round #010
         ั้
Steel bur ก ้านสน Round #012
         ั้
Steel bur ก ้านสน Round #014
         ั้
Steel bur ก ้านสน Round #016
         ั้
Steel bur ก ้านสน Round #018
         ั้
Steel bur ก ้านสน Round #021
         ั้
Steel bur ก ้านสน Round #023
Steel bur round (contra) No.008 (1:6 ตัว)
Steel bur round (contra) No.012 (1:6 ตัว)
             ั้
Steel bur round ก ้านสน # 023
             ั้
Steel bur round ก ้านสน # 025
             ั้
Steel bur round ก ้านสน # 027
             ั้
Steel bur round ก ้านสน # 029
             ั้
Steel bur round ก ้านสน # 008
Steel bur ก ้านส  ้
        ัน Inverted #009
         ั้
Steel bur ก ้านสน Inverted #008
         ั้
Steel bur ก ้านสน Inverted #010
         ั้
Steel bur ก ้านสน Inverted #012
         ั้
Steel bur ก ้านสน Inverted #014
         ั้
Steel bur ก ้านสน Inverted #018
         ั้
Steel bur ก ้านสน Inverted #3/0
         ั้
Steel bur ก ้านสน Inverted #4/0
Steel bur invert (contra) No.006
Steel bur invert (contra) No.010 (1:6 ตัว)
         ั้       ้
Steel bur ก ้านสนกรอชา รูปทรงสอบปลายตัด # 008
         ั้        ้
Steel bur ก ้านสนกรอชา รูปทรงสอบปลายตัด #010
Steel bur ก ้านส   ้        ้
        ัน กรอชา รูปทรงกระบอก # 008
         ั้           ้
Steel bur ก ้านสน กรอชา รูปทรงกระบอก # 009
         ั้
Steel bur ก ้านสน กรอชา รูปทรงกระบอก # 010 ้
Steel bur ก ้านส    ้
        ัน รูป cylinder
         ั้
Steel bur ก ้านสน รูป round
Round steel long shank (1:6 ตัว)
Round steel (1:6 ตัว)
Round Bur
Gates glidden bur No.1 (1:6 ตัว)
Gates glidden bur No.2 (1:6 ตัว)
Gates glidden bur No.3 (1:6 ตัว)
Gates glidden bur No.4 (1:6 ตัว)
Gates glidden bur No.5 (1:6 ตัว)
Gates glidden bur No.6 (1:6 ตัว)
Gates glidden bur
Lentulo 21mm. No.1
Lentulo 21mm. No.2 (1:4 ตัว)
Lentulo 21mm. No.3 (1:4 ตัว)
Lentulo 21mm. No.4 (1:4 ตัว)
Lentulo 21mm. No.5 (1:4 ตัว)
Lentulo 25mm. No.1 (1:4 ตัว)
Lentulo 25mm. No.2 (1:4 ตัว)
Lentulo 25mm. No.3 (1:4 ตัว)
Lentulo 25mm. No.4 (1:4 ตัว)
Lentulo 25mm. Assorted
Airotor bur แบบ pear # 008
Airotor bur แบบ pear # 009
Airotor bur แบบ pear # 018
Airotor bur แบบ fissure # 012
Airotor bur แบบ fissure # 008
Airotor bur แบบ fissure # 010
Airotor bur แบบ round # 009
Airotor bur แบบ round # 016
Airotor bur แบบ round # 200S
Airotor bur แบบ round # 201S
Airotor bur แบบ round # 400S
Airotor bur รูป round
Airotor bur รูปรักบี้
Airotor bur แบบ round # 015
         ั้
Steel bur ก ้านสน รูป cylinder ยาว 5 มม. ขนาด 012
Airotor bur แบบ fine tapper ปลายแหลม
Fissure bur ก ้านยาว # 1
Fissure bur ก ้านยาว # 2
Fissure bur ก ้านยาว # 3(1:6 ตัว)
Steel bur Fissure type No.4 (1:6 ตัว)
Fissure Tapper No.5 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Fissure #009 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Fissure #010 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Fissure #012 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Fissure #014 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Fissure #016 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Fissure #018 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Fissure #021 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Fissure #023 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Fissure #025 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Fissure #027 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Fissure #029 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Fissure #035 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาวรูป fissure
Steel bur HP. Fissure ยาว 5 มม. ขนาด 010 [cross cut]
STEEL BUR ก ้านยาวรูป Fissure No.38/006(Komet)(1:6 ตัว)
Steel bur round ก ้านยาว # 3 (1:6 ตัว)
Steel bur round ก ้านยาว # 5 (1:6 ตัว)
Steel bur round ก ้านยาว # 6 (1:6 ตัว)
Steel bur round ก ้านยาว # 7 (1:6 ตัว)
Steel bur round ก ้านยาว # 8 (1:6 ตัว)
Steel bur round ก ้านยาว # 10 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Round #012 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Round #014 (1:6 ตัว)
245.730 2.7 Reconstruction Plates,Condyle 18+4 Holes
Steel bur ก ้านยาว Round #012
Steel bur ก ้านยาว Round #016 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Round #018 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Round #021(1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Round #023 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Round #025 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Round #027 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Round #029 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Round #035 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Round #040 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Round #042 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Round #045 (1:3 ตัว)
Steel bur ก ้านยาวรูป round #31
                      ้
Acrylic steel bur ก ้านยาว รูปทรงกลม เสนผ่าศูนย์กลาง 3 มม. (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาวรูป cylinder
                ้
Steel bur ก ้านยาวรูป round เสนผ่าศูนย์กลาง 2 มม.
                 ้
Steel bur ก ้านยาวรูป round เสนผ่าศูนย์กลาง 3 มม.
                  ้
Steel bur ก ้านยาวรูป round เสนผ่าศูนย์กลาง 4 มม.
Steel bur ก ้านยาว รุป round ขนาด 010
Steel bur ก ้านยาวรูป taper#12
Steel bur ก ้านยาว Taper #014 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Taper #016 (1:6 ตัว)
Steel bur ก ้านยาว Taper #010 (1:6 ตัว)
Steel bur HP. Tapper ยาว 5 มม. ขนาด 010 [cross cut]
Steel bur HP. Tapper ยาว 6 มม. ขนาด 021
Steel bur HP. Tapper ยาว 6.5 มม. ขนาด 023
                   ้
Steel bur ก ้านยาว รูป taper เสนผ่าศูนย์กลาง 2.0 มม. ยาว 6 มม.
Steel bur long shank Round #010 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Round #012 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Round #014 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Round #016 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Round #018 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Fissure #010 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Fissure #012 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Fissure #014 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Fissure #016 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Fissure #018 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Round # 009 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Round # 021 ( 1:6 ตัว )
Steel bur long shank Round # 023 ( 1:6 ตัว )
Steel bur long shank round #014 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank round #016
Steel bur long shank round #018
Steel bur long shank ก ้านยาว รูป round
Steel bur long shank ก ้านยาวรูป round #009
Steel bur long shank ก ้านยาวรูป round #012
Steel bur ก ้านยาว ทรงกระบอก # 010 (1:6 ตัว)
Steel bur HP. Cylinder ยาว 6 มม. ขนาด 023
             ั้
Polishing stone ก ้านสนรูป flame
       ั้
Stone ก ้านสนรูป Flame ขาว (1:12 ตัว)
       ั้
Stone ก ้านสนรูป Flame เขียว (1:12 ตัว)
Stone airotor รูป Flame ขาว(1:12 ตัว)
Stone airotor รูป Flame เขียว (1:12 ตัว)
LN Burs R.A #06
             ั้
Polishing stone ก ้านสนรูป round
       ั้
Stone ก ้านสนรูป Round เขียว (1:12 ตัว)
Stone airotor รูป Round ขาว (1:12 ตัว)
Stone airotor รูป Round เขียว (1:12 ตัว)
Stone airotor รูป rugby ขาว (1:12 ตัว)
ชุดหัวกรอใน Clinic
Light box A4
       ั้
Stone ก ้านสนรูป Round ขาว (1:12 ตัว)
Stone ก ้านยาว Flame ตัวเล็ก
Stone ก ้านยาว Flame ตัวใหญ่
                             ี
Stone bur ก ้านยาว (acrylic)รูป flame ยาว 6 มม. ขนาด 025 สเขียวหรือชมพู
Stone ก ้านยาว Round ตัวเล็ก
Stone ก ้านยาว Round ตัวใหญ่
Stone bur ก ้านยาว Acrylic รูปร่ม
STONE ขัด HP รูปดอกบัว
STONE ขัด HP รูปวงล ้อ
Dura white HP.28
Dura white HP.60
Brown point HP.20
Brown point HP.42 (รูปร่ม)
Ceramometal point HP.45
Carborundum point HP.20
Carborundum point HP.56
           ี
Stone ขัดรูปวงล ้อ สนํ้าตาล HP42
Stone ขาวรูปดอกบัว HP28
Stone ขาวรูป flame HP60
            ี
Stone ขัดรูปวงล ้อ สเขียว HP.56
STONE วงล ้อ (1:50อัน)
Carborundum HP 42 Refill
Carborundum HP 13 Refill
Carborundum HP 20 Refill
DURA GREEN HP FL2 57 Refill
DURA WHITE HP FL2 57 Refill
DURA WHITE HP IC4 Refill
TC CUTTER CROSSBLADE HP HM78FX 060
GREEN CLASP POLISHERS #4592
CORAL STONE HP 1 Refill
CORAL STONE HP 4 Refill
CERAMISTE HP ULII PC2 Refill
CERAMISTE HP ULII KN7 Refill
CERAMISTE HP UL KN7 Refill
CERAMISTE HP UL PC2 Refill
SOFTCUT POINT HP PA WH6 Refill
LAB WHITE STONE HP #1 Refill
Stone wheel (กล่องละ 100 อัน)
                    ี
Stone bur HP#735/130(wheel สเขียว)(Komet)
STONE เขียวรูป ROUND
Stone เขียว ก ้านยาวรูป flame
Stone เขียว ก ้านยาวรูป wheel
Stone เขียว No.HP.IC.4
Stone เขียวรูปร่ม KN4
               ี       ้
Stone bur รูป flame สเขียว เสนผ่าศูนย์กลาง 2.5 มม. ยาว 7 มม.
Stone bur รูป flame ส         ้
               ีขาว เสนผ่าศูนย์กลาง 2.5 มม. ยาว 7 มม.
                  ี             ้
Stone bur รูป taper ปลายตัดสชมพู เสนผ่าศูนย์กลางตรงปลาย 1.0 มม ยาว 6 มม.
                ี     ้
Stone bur รูป flame สชมพู เสนผ่าศูนย์กลาง 2.5 มม. ยาว 7 มม.
                 ี
Stone bur รูป knife-edge สชมพู เสนผ่าศูนย์กลาง 8.5-9.0 มม.  ้
                         ี
Stone bur รูป taper ปลายตัด สชมพู เสนผ่าศูนย์กลางตรงปลาย 1.0 มม ยาว 6 มม.้
                       ี
Stone bur รูป taper ปลายมน สชมพู เสนผ่าศูนย์กลาง 3.5 มม.ยาว10-11 มม. ้
                        ี
Stone bur รูป taper ปลายมน สชมพู เสนผ่าศูนย์กลาง 6.0 มม.ยาว 10 มม.   ้
                          ี
Stone bur รูป taper ปลายตัด สนํ้าตาล สําหรับ Co-Cr เสนผ่าศูนย์กลางทีปลาย 1.5-2.0 มม. ้       ่
            ั้                     ี
Stone bur ก ้านสน สําหรับ micromotor สขาว รูป bud เสนผ่าศูนย์กลาง 2.5 มม. ยาว 6.5 มม.  ้
STONE ขาวรูป FLAME
          ั้
STONE ก ้านสนรูป ROUND ขาว(1:12 ตัว)
            ั้
Stone bur ก ้านสน สําหรับ micromotor รูป taper ปลายมน สขาว ขนาด 025 ยาว 6 mm.       ี
Stone bur ก ้านยาว (acrylic) รูป taper ปลายตัด เส               ้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.
Stone Bur ก ้านยาว รูป Bud
Stone Bur ก ้านยาว Acrylic รูป Cylinder
              ี
Stone Bur ก ้านยาว สเขียว รูป Taper HP20
Stone Bur ก ้านยาว Acrylic รูป Wheel
Stone bur ก ้านยาว Co-Cr ของ Shofu No.1 (1:72 ตัว)
Stone bur ก ้านยาว Co-Cr ของ Shofu No.3 (1:72 ตัว)
Stone Brown Point No.47 (1:12 ตัว)
       ี
Stone bur สนํ้าตาลก ้านยาว (Co-Cr) รูป taper ยาว 12 มม. ขนาด 035
        ี
Stone bur สนํ้าตาลก ้านยาว (Co-Cr) รูป cylinder ยาว 12 มม. ขนาด 050
XCP (ชุดเล็ก ไม่ม ี Bite-wing) 1:3 ชน           ิ้
    ี       ู
Stone สชมพูรปทรงกระบอกใหญ่
         ี
Stone bur สนํ้าตาล ก ้านยาว รูป Taper HP20
Stone Bur ก ้านยาวขัดโลหะรูป Cylinder
Stone ข ้ดโลหะรูป wheel
stone ขัดก ้านยาว รูปทรงสอบปลายมน
Stone bur ก ้านยาว [acrylic]รูป cylinder ยาว 10 มม. สชมพู ขนาด 050        ี
Stone bur ก ้านยาว [acrylic]Knife-edge สชมพู           ี
Stone bur HP#734/130(knife-edge สเขียว) (Komet)     ี
Stone bur ก ้านยาว [acrylic] Tapper ปลายตัด ยาว 6 มม. ขนาด 025 สชมพู               ี
Stone bur ก ้านยาว [acrylic] Tapper ปลายตัด ยาว 10 มม. ขนาด 035 สชมพู               ี
Stone bur ก ้านยาว [acrylic] Tapper ปลายมน ส                ีชมพู ยาว 6 มม.
Stone bur ก ้านยาว [acrylic]ฺ้Bud สชมพู 060      ี
Mandrel สําหรับใส ่ soflex (1:3 ตัว)
Mandrel ก ้านสน ั้
Mendel หนีบกระดาษทราย
          ่ ั
Mendrel สําหรับใสหวยาง
Mandrel ก ้านยาว
Mandrel Nut screw
Mendrel ของหัวขัด Cr-Co
Opti Disc Mendrel (Kerr) 1:5ตัว
หัวยางขัด Acylic No.EXA # 654
หัวยางขัด Acylic No.EXA # 656
หัวยางขัด Acylic No.EXA # 664
หัวยางขัด Acylic No.EXA # 666
หัวยางขัด Acylic No.EXA # 674
หัวยางขัด Acylic No.EXA # 676
     ี
หัวยางสนํ้าตาล ขัดอมัลกัม(12ตัว/1กล่อง)
      ี
หัวยางสเขียว ขัดอมัลกัม(12ตัว/1กล่อง)
Rubber Hold
Enchance Refill รูป cup (1:30 ตัว)
Enhance Refill รูป wheel (1:30 ตัว)
Enhance Refill รูป flame (1:30 ตัว)
Rubber cup พร ้อมก ้าน 16 มม.
หัวยางขัด Acrylic
หัวยางละเอียด รูปลูกปื น ก ้านยาว ( SILICONE POINT )
                        ี
หัวยางขัด PORCELAIN รูปลูกปื น ก ้านยาว สเทา (ชนิดหยาบ)
                         ี
หัวยางขัด PORCELAIN รูปลูกปื น ก ้านยาว สเทา (ชนิดกลาง)
                          ี
หัวยางขัด PORCELAIN รูปลูกปื น ก ้านยาว สเทา (ชนิดละเอียด)
                           ้
Ceramic pre-polish RA[6003,6004,6006]หัวยางขัด กรอชา [Kenda]
                            ้
Ceramic diagum RA[x6003,x6004,x6006] หัวยางขัด กรอชา [Kenda]
               ี
หัวยางขัด Composit (สเทา,สเขียว,สชมพู) ี   ี
หัวยางขัด Composite สชมพู     ี
       ี
หัวยางขัด สเทา,เขียว,ชมพู
หัวยางขัดโลหะ Kenda #311.012
หัวยางขัดโลหะ Kenda #3109.012
              ี
หัวขัดยางรูป Flame สนํ้าตาล ,สเขียว    ี
หัวยาง Silicon HP.KN.7
หัวยาง Silicon HP.PC. 2-0265
Silicone points M2 HP 13S
หัวขัดยางรูป flame
                 ี
หัวยางขัด Procelaine สชมพูรป wheel    ู
หัวยางขัด Procelaine ส     ีเทารูป wheel
หัวยางขัดทองก ้านยาวรูป flame
หัวยางขัดทองก ้านยาว รูปลูกปื น
Rubber point "Dedeco" No.4593 (1:100 ตัว)
Rubber wheel "Dedeco" No.5004 (1:100 ตัว)
หัวยางขัด Cr-Co พร ้อมก ้าน
Silicone universal polisher, diameter 22/3 mm.
Silicone polisher for resin taper ปลายมน
หัวยางรูปทรงกระบอก
            ี
หัวยางขัด acrylic สเขียว No.9773
             ี
หัวยางขัด acrylic สเหลือง No.9772
            ี
หัวยางขัด acrylic สดํา No.9573
                  ี
Rubber point "Dedeco" No.4592 (สเขียว) 1:100 อัน
Composite fine point No.0291
Knife-edge rubber wheel (1:100 ตัว)
หัวแปรงขัด ขนาด 2"
หัวแปรงขัด ขนาด 3"
หัวยางขัด No.9575 HP(Komet)
หัวยางขัด No.9584 HP(Komet)
หัวแปรง No.9638(Komet)
                 ี
หัวยางขัดทองก ้านยาวรูปลูกปื น สฟ้า
หัวยางขัด porcelain 9545.104.110 ( Komet )
หัวยางขัดทอง 9574.900.150 ( Komet )
EVE Porcelain Polish Set RA105
EVE Composite Polish Set RA110
ASTROPOL ASSCRTMENT 24 ตัว/ชุด (หัวขัดงานพอสเลนและคอมโพสต)  ิ
ยางวงล ้อส ีฟ้า (1:50 อัน)
       ี
ยางวงล ้อสฟ้า (รูปจานบิน) 1:50 อัน
ASTROPOL SILICONE ขัดเงา
หัวยางทรงกระบอก No.72 (1:100 ชน)   ิ้
ลูกยางขัด Acrylic สดํา  ี
ลูกยางขัด Acrylic สเขียว  ี
หัวขัดรูปลูกล ้อ นํ้ าตาล HP
หัวขัดรูปลูกล ้อ เขียว HP
หัวขัดรูปกระสุน เขียว HP
หัวยางขัดรูปลูกล ้อ ชมพู 9641
หัวยางขัดรูปลูกล ้อ ชมพู 9647
หัวขัด Porcelain
หัวขัดโลหะ
                ี
หัวขัด SILICONE รูป FLAME สเขียว
หัวแปรงขัดรูปถ ้วย
หัวยาง Sott cut 0563
                      ั้
หัวยางขัดทอง (ขัดเรียบ) รูปลูกปื น ก ้านสน สําหรับ micromotor
                     ั้
หัวยางขัดทอง (ขัดมัน) รูปลูกปื น ก ้านสน สําหรับ micromotor
                          ั้
หัวขัด diamond สําหรับ porcelain และ enamel ก ้านสน สําหรับ micromotor(ขัดเรียบ) รูป bullet
                          ั้
หัวขัด diamond สําหรับ porcelain และ enamel ก ้านสน สําหรับ micromotor(ขัดเงา)รูป bullet
Le Corn wax carver
PKT waxing instrument set
Plaster knife
Plaster spatula
Roach's wax carver
Wax Carver Pico No.1160-0100
Wax Carver Pico No.1160-0500
LENTULO (1:4 ตัว)
Wax spatula
Wax Knife
Waxing Instrument set
WAX CARVER
Plaster bowl
Articulator (5011)
Fret Saw (6200)
Model Saw (5300)
MIXING Bowl (5500-14)
Plastic Spatula (5401)
ชุด Repair Porcelain
คีม Telescopic pliers
     ่
เครืองวัดขนาดวัสดุชนิดตัวเลข (Vernear caliper)
   ่
ทีจับงาน porcelain
    ่
ทีจับงาน porcelain แบบปากคีบ
 ิ่
สวกระแทกปูนด ้วยกําลังลม
PKT waxing instument set No.1
PKT waxing instrument set No.2
PKT waxing instrument set No.3
PKT waxing instrument set No.4
PKT waxing instrument set No.5
ชุด Lab Set (Satellite) พร ้อมกระเป๋ า (1:11 ตัว)
Fox plate stainless
Casting ring
CRUSIBLE สําหรับเครืองเหวียงไฟฟ้ า SCHUTZ-DENTAL (1:12 อัน)
                  ่      ่
Crusible ส  ําหรับเครืองเหวียงไฟฟ้ า Linn
            ่        ่
              ้
CRUCIBLE KERR (ใชงานเหวียงโลหะ)          ่
               ้
Crucible former (ใชกับเครืองเหวียงทอง)   ่      ่
Carbon insert DC2 No.143001
Casting Ring No.1 Whip Mix
        ่   ่
Crucible เครืองเหวียงไฟฟ้ า (Bego)
Crucible ส  ําหรับเครืองเหวียง Nautilus
             ่        ่
Crucible BEGO No.52466 (นอติรส)            ู
ด ้ามสําหรับ Gucible BEGO (นอติรส)            ุ
Rapid ring system #52665
Rapid ring system #52666
Rapid ring system #52667
Firing tray
                       ้
Silicon Nitride Crucible ใชกับ Base Alloy (1:6 อัน)
                   ้       ่
Graphite Crucible ใชกับทองทีไม่ม ี Palladium ผสมอยู่ (1:6 อัน)
Mounting ring พลาสติก ของ Whipmix
Mounting ring เหล็ก (Hanau)
ดอกสว่านสําหรับเครือง Pin dex  ่
เครืองแสดงการสบฟั นแบบปรับได ้บางสวน
      ่                         ่
Super Abrasive (Dimond wheel) 12"
KRIKLAND KNIFE
8030 Gi-Mask Starter Kit (Base150ml,Activator18ml,Separator90ml.)
ใบ Trimmer ( WHIP MIX ) ขนาด 12"
Ceramic Crucibles FundorT เบอร์ 1 (1:6 อัน)
Flask ขนาดเล็ก
SPRAY ล ้างหัวกรอ ขนาด500 ml. (ใชกับเครือง) (ยกเลิก)    ้  ่
Kavo Rota Spray ใชมือพ่น     ้
Metal Measuring Device
Occlusal plane guide, plastic
Plain line articulator
OCCLUSAL PLATE
Stainless hot plate
Wax Measuring Device
Willes Bite guage
Ceramic standard instrument set
Ceramic expert instrumetn set
Diamond dresser
DIA 500
DIA 502
DIA 531
DIA 576
ใบ Trimmer Toothmuster ขนาด 10"
Diamond trimmer wheel ขนาด 12"
WEHMER MODEL TRIMMER WHEEL "COASE"
WEHMER MODEL TRIMMER WHEEL "FINE"
S.R Ivocap Flask
S.R Ivocap and Clamping Frame
Ivocap Plus High Jmpact
RUBYNIT TRIMMER
อุปกรณ์ขากรรไกรจําลอง
อุปกรณ์บันทึกตําแหน่งขากรรไกร
removal plier KY type
ชุดทําความสะอาดด ้วยทราย
Broadrick occlusal plane analyzer
สายพานเครือง Trimmer (WEHMER) ชนิด 2 ใบตัด (1:2เสน)
       ่                     ้
ใบ Trimmer (WEHMER) ชนิดหยาบ (O.B. DENT)
ใบ Trimmer (WHEMER) ชนิดละเอียด (O.B. DENT)
ใบ Trimmer (HANDLER)
          ่ ั
Chuck สําหรับใสหวผ ้าขัด
Lecon
Modular Veneer set < MVS
BOLRY GAUGE (Verneer)
เครืองแสดงการสบฟั นแบบปรับไม่ได ้บางสวน
  ่                   ่
Separating Disc.22x0.20 mm. (1:50pcs.)
Accu Film II
Glass protection screen
Flask พร ้อมเถา ขนาด 4"
จานผสมผงพอร์ซเลนชนิดหล่อนํ้ า
ผ ้าทราย (Alumenum oseide cloth)
DURALAY (ผง 2oz.,นํ้ า 2oz.)
Emery cloth Band (1:100 ตัว)
หัวแปรง BISON No.766-1000 (1:25 ตัว)
Separating Medium for Acrylic Thinfoil (1:3.5 ลิตร)
แปรงขัดรูปถ ้วย
Mini brushes (Bison)
Polishing Cake for Acrylic
Poly soft (1:50 ชน) ิ้
Poly soft Cylinder No.93-2000 (1:12 ตัว)
หัวขัดชามัว
Gypsum remover (5ลิตร/ถัง)
Gingival retractor
         ้
หัวชามัวขัด เสนผ่าศูนย์กลาง 1" พร ้อม mandrel ก ้านยาว
         ้        ้
หัวผ ้าขัด เสนผ่าศูนย์กลาง 1 นิว พร ้อม mandrel ก ้านยาว
หัวยางขัดทอง ( 1:12 ตัว )
MAXIMUM BRUSHES
                ้
หัวผ ้าขัดใหญ่ (ของนอก) เสนผ่าศูนย์กลาง 4"
Duralay Liquid (1:2oz.)
        ้ ึ้
ชุดตกแต่งขีผงด ้วยความร ้อนจากไฟฟ้ า
แท่นอุนขีผงแบบ 3 ชอง
    ่ ้ ึ้      ่
แท่นอุนขีผงแบบชองเดียว
     ่ ้ ึ้     ่
แท่นเขย่าปูนปลาสเตอร์ด ้วยไฟฟ้ า
ถ ้วยผสม Degussa ขนาด Extra small
Handpiece handle (NEY)
Separating medium fulid (IVOCAR) ขนาด 1000 ml.
     ่ ั
ก ้านใสหวยาง 130 HP
           ิ ิ
ถ ้วยยางผสมอคิรลกขนาดใหญ่
Aurofilm (1:1,000 cc.)
ทรายขนาด 250 ไมครอน ของ Bego (1:8 กก.)
Cold Model Hardner (1:2500 ml.)
นํ้ ายา Electrolytc (1:5 ลิตร)
   ั
หัวสกหลาดสําหรับขัด Co-Cr
Wiropaint
Degupal U (1:25 g.)
"Ney" Spindle Tightening Screw
"Ney" Undercut Gauge Kit-01,02,03 Rod (1:3 ชน)  ิ้
"Ney" Carbon Marders (Sheath) 2/Pack (1:4ชน)  ิ้
"Ney" Wax Trimmer(Old Style(Blade)
Hardening Wax ของ BEGO
Forming Gas สําหรับเครืองเหวียง Nautilus
              ่  ่
Wirosil Duplicating Flask No.52083
กระจกสําหรับเครืองเป่ าทราย
           ่
ถังสําหรับใส ่ Forming gas
Vario-Soft3-Patrix
Vario-Soft3 Duplicating Matrix
Vario-Soft3-Soft Matrix Yellow
Matrix Inserting Instrument
กรดกัดแก ้ว (Hydrofluoric acid 70% (30 กก.)
Ceramometal HP.45(1:12 ตัว)
ทรายขนาด 50 ไมครอน''Bego'' (1:8 กก.)
Colorstat Opaquer
หัวขัด porcelain ก ้านยาว
Procelize (Diamond Paste for Polishing Porcelains, Hybrid & Small Parlical Resins)
Vita marker ยาว 17 ซม.
Fibrous pad firing supports (1 กล่องมี 2 แผ่น ขนาดแผ่นละ 7"x4 1/2"x1")
ทรายขนาด 110 ไมครอน ของ Degussa (1:8 กก.)
Non-precious metal polishing (aluminum oxide), straigth handpiece
Precious metal polishing (aluminum oxide), straigth handpiece
Silicone point for polishing non-precious metal, straigth handpiece
Silicone point for polishing precious metal, straigth handpiece
Silicone point for polishing non-precious metal, contra angle
Silicone point for polishing precious metal,contra angle
Porcelain adjusting (aluminum oxide), straigth handpiece
Porcelain adjusting (aluminum oxide), contra angle
Silicone point for polishing porcelain, straigth handpiece
Silicone point for polishing porcelain, contra angle
ทราย 50 micron aluminum oxide (1:1 ปอนด์)
Lamina (shofu)
Active carbon
Individualized shade guide
Diamond paste (Bre dent)
Diagen-Turbo-Grinder No.34000210
Diagen-Turbo-Grinder No.34000150
Diagen-Turbo-Grinder No.34000220
Oxyd-Stop-PM No.52000650
Cotton buff No.35000650
ทราย 50 ไมครอน ( J.morita ) (1:25 กิโลกรัม)
IPS EMPRESS 2 Impulse Assortment
IPS EMPRESS 2 Accessories Kit
IPS EMPRESS 2 Layering Technique Assortment
IPS EMPRESS 2 Staining Technique Assortment
IPS EMPRESS 2 Die Material Assortment
IPS EMPRESS 2 Special Investment Material Assortment
IPS EMPRESS 2 Stains Assortment
IPS EMPRESS 2 Invex Liquid 1000 ml.
ถาดผสม Porcelain
Glass beads
Cera master
Debubblizer 32 oz. (288141821)
Casting Ribbon " W " gauge
Dentaflux (1:50 g.)
Dowel pin
                          ิ้
Pin dex Bi-pin (1กล่องมีปลอกพลาสติก 1,000 ชน, แกนเหล็ก 1,000 ชน)    ิ้
Pin dex croes-pin (1 กล่องมีปลอกพลาสติก 1,000 ช    ิน, แกนเหล็ก 1,000 ชน)
                            ้         ิ้
Pindex rual pin (px-153) ขนาดบรรจุกล่องละ 1000 ชุด
                                ิ้
Pindex hony pin (px-114) 1 กล่องมี ปลอกพลาสติก 1,000 ชน, แกนเหล็ก 1,000 ชน  ิ้
Pindex short pin (px-115) ขนาดบรรจุกล่องละ 1000 ชุด
Rouge ขัดทอง
   ั
หัวสกหลาดสําหรับขัดทอง
Die spacer (Pico-Fit) ของ Renfert
Separator (ขนาดบรรจุขวดละ 16 ml.)
Hardening bath(1:125 ml.)
Veriflux ของ Degussa (1:80 g.)
Gold Polishing (1:12 ตัว)
Fluse ของ Ney
Flusesol ของ Bego
Minoxyd Fluse ของ Bego
Flubmittel DS1 ของ Degussa
Root canal pin "สวีเดน" (1:6 ตัว)
Colour spadcer yeti (1:20ml.)
Pico - Fit
Thinner No.1954-0700
Die hardener No.1719-2000
A-304 PRIMER 304
A-103-11 MDX4-4210 Medical Grade Elastomer 1 gal. Kit
Dry Pigment-Artists'Dry Color Pigments 2 oz.
Flocking-Raton Fiber 4 oz.
Kaolin Powder 8 oz.
J-100 Ocular Disc, Black
J-110 Ocular Disc,Black 9.5 mm./375
J-120 Ocular Disc, Clear
Ocular Disc, Clear W/Aperature
J-130 Ocular Disc, Black W/Aperature-1mm.&2mm. aperature only
J-412 Suction Red Large
J-511 Scleral Polymer& Monomer Kit 16 oz.
J-601 Clear Polymer& Monomer Kit 16 oz.
J-305 Monopoly Syrup 4 oz.
Ocular Impression Tray
J-603 Spcial Formular Alginate 16 oz.
Tin Foil
A-2260 Primer 2260 1 oz.
A-300-1Thixo 1 oz.
A-303-81 PRIMER 1205 ขนาด 1 oz.
B-201Hollister-Medecal Adhesive 3.2 oz. Aerosal
B-202 Hollister-Adhesive Removeer 6 oz. Spray
B-100 Skin Prep Wipe- On Pkg of 50
B-207 Skin Prep Spray 4.25 oz.
5112(5C) Silicone Trimming Wheels BY 3M 1"
5113(5B) Silicone Trimming Wheels By 1"
5114 "new" Silicone Trimming Wheels By 3M 1"
5115(5A) Silicone Trimming Wheels By 3M 1"
5116 "new" Silicone Trimming Wheels By 3M 3/4"
5117 'new" Silicone Trimming Wheels By 3M 3/4"
5125 Six Wheels. Sample of: 5112, 5113, 5114, 5114, 5115, 5116, 5117
5118"new" Silicone Trimming Wheel By 3M 2"
5120 "new"Silicone Trimming Wheels By 3M 2"
15012 Mandrel for 3/8" wheel (5118)
5121 Jacobs Mandrel for 1/4 " wheels (5120)
62280 Mollo-Cutter Burs
Chavant 2 LB.
A-IS10 FLEX
G-100 Permoplast Clay 1 LB.
Klean Klay 1 LB.
Korecta Wax
G-112 Ocularist W+C15a x 56 sticks (REGULAR)
G-113 Ocularist Wax 56 Sticks (HARD)
A-IS14 FLEX RIGID
N-005 NAIL KIT INCLUDES ALL OF THEABOVE
Episil-Europa1
Episil-E Asian 2
Episil-E Asian 3
Episil-E African 1
Episil-Stater Kit
Epiform Flex
Epiform Solid
MEGA-BASE
Epi-Gum
Obturasilo
Zerosil-soft
Retarder
Epidouble
Epithix
Epicon
Mixing Spatula (5)
Mixing Plate
Dosing Beaker 25 ml.
Dosing Beaker 100 ml.
Degreasing agent
Mixing Canulas
Mixing tips
Distance Sensor
Magnifying glass
Brass flask big
Set of metal brushes
Ultra-trimm A
Ultra trimm B
Ultra trimm C
Griding Cap
Griding Holder
Magnetic Bur Holder
Finger Form
Epiwax
Modelling Wax
Castdon A
Castdon B
Modralit-3K
Model Trimmer Wheel 12" Medium
CASSEROLLE C113/50 (1:12 อัน)
หัวขัดผ ้า (ขนาดเล็ก)
หัวขัดผ ้า ขนาดใหญ่ (ของนอก)
หัวขัดผ ้านอก (BUFFS 3"x3.5")
หัวขัดผ ้าดิบ
หัวขัด Composite (ปลายแหลม)
ลูกผ ้าดิบเย็บขอบ
หัวฉีดวัสดุ Apidose
Cut off wheels ชนิดบางของ Keystone No.1900300 (1:100 แผ่น)
Cut off wheels ชนิด Medium ของ Keystone No.1900310 (1:100 ชน) ิ้
Dise สําหรับตัด sprue ขนาด 35x0.8 mm. No.43020
FLUORIDE GEL (1:32 ออนด์)
Ultra-thin disc (Separating disc) (1:100 ตัว)
Cutting disks 0.7 มม. (1:100 แผ่น)
                        ้
Model trimmer wheel (ใบตัดปูน) ชนิด Corase เสนผ่าศูนย์กลาง 12" ( Wehmer )
                       ้
Model Trimmer wheel (ใบตัดปูน) ชนิด Fine เสนผ่าศูนย์กลาง 12" ( Wehmer )
                    ้
Abrasive wheel ( ใบตัด Model ) เสนผ่าศูนย์กลาง 12"
SEPARATING DISC 0.8 mm. ของ BEGO
SEPARATING DISC 0.5 mm. ของ BEGO
ROUGHING DISCE #226(31.8*2.2mm)(1:50 แผ่น)
PERFORATED DISC NO.43100 ของ BEGO ยกเลิก
               ้
COTTON BRUSH ( BUFT ) เสนผ่าศูนย์กลาง 22 mm.
SILVER WIRE BRUSHES
                     ้
Model Separating disc (Plaster Cut) เสนผ่าศูนย์กลาง 30 mm.หนา 2.35 mm.
                      ้
Model Separating disc (Plaster Cut) เสนผ่าศูนย์กลาง 45 mm.หนา 2.35 mm.
diamondisk two side
diamondisk one side
ใบตัด DISC วงล ้อใหญ่ (1:50ใบ)
ใบตัด DISC วงล ้อชนิดหนา (1:50ใบ)
Disc (ใหญ่)
Disc (เล็ก)
Soflex disk แผ่นบางขนาดเล็ก
Hydrocolloid "Castogel" (1:6 กก.)
  ิ ิ
ซลโคน พร ้อมตัวเร่ง (1:20กก.)
Hydrocolloid "Gelofrom" (1:6 กก.)
Silicone "Wirosil"
   ิ ิ
ซลโคนพร ้อมตัวเร่ง Mould Silicone
Dental Silicone ACS Cinon
SILICONE GREASE F #85403 ขนาด 35 gm.
   ิ ิ
ซลโคนพร ้อมตัวเร่ง (เยอรมัน) (1:25 กิโลกรัม)
    ิ ิ
ซลโคนออย (เยอรมัน) 1:1กก.
Silicone สําหรับ Duplicate Model 25 kg.
Multisil - Eithetics Soft form 8x50 ml.
Multisil - Eithetics Hard form 8x50 ml.
CRISTOBALLITE ECONO 3 Kg.
Investment Starvest พร ้อม Liquid (1 ชุดมี 12 ก.ก.)
Investment "Wiroplus" (กล่องละ 18 กก.)
นํ้ ายาผสม Investment "Begosol"
Investment "Biosint EXTRA" (45 X 400 g.)
นํ้ ายาผสม Investment "Biosol-E" (1:500 ml.)
                                     ่
Vitudurvest (1ชุด ประกอบด ้วยInvestment20ซองๆละ30gm.นํ้ ายา2ขวดๆละ100ml.ทีตวงนํ้ า1อัน25ml.
                   ่
นํ้ ากาวแยก SEPARATING FLUID (ยีห ้อ IVOCLAR 1:1,000 ml.)
Bellovest SH (ปูน 80 ซอง ๆ ละ 160 gm., นํ้ ายาแดง 3 ลิตร)
Deguvest Impact (1:7500 g.)
Vita Durvest (20 ซอง) พร ้อม hiquid
Investment
Investment Wirovest พร ้อมนํ้ ายา
ADHESIVE FOR PIN ( GYPSUM / PIN ) ขนาด 3.5-10gm.
ADHESIVE FOR GYPSUM ( GYPSUM / GYPSUM ) ขนาด 3.5-10 gm.
PLASTER INSULATING LIQUID GIS.
ORTHO PHOSPHORIC ACID 85% ขนาด 2.5 ลิตร (Merck)
Bellovest SH (1: 80 ซอง,นํ้ ายา 3 ลิตร)
Spacial plaster
Cristobalite 144-75gm. "Whip Mix" (10.8 Kg)
Vita Masse Duplicative (1:30 ซอง)
Vertex Rapid Simplified #7 (500g.)
Monomer Vertex Rapid Simplified MMA (250cc.)
Investment No.6669-120
Resin cement U-100
SR Adoro Dentine 4A
SR Adoro Incisal T52
SR Adoro Add-on
SR Adoro Neck 3
SR Adoro Neck 4
หัวเป่ าทราย ขนาด 50 microns
Dentoform Socket type พร ้อมฟั นครบชุด
HYBOND CARBO CEMENT
หัวฉีดลม (1:สายยางพร ้อมข ้อรัด 2 อัน)
Alcohol torch, plastic
Pumice rubber point (bullet) ก ้านยาว
Silicone polisher for resin, (#0654) taper ปลายมน
    ่
ใบเลือยฉลุ (1:12 อัน)
     ่
ใบเลือยใหญ่ (1:10 อัน)
        ่
คันเลือย (Pindex system)
      ่
ใบเลือย Pindex system "BLADES" PX-301 size.007" .18 mm. (1:100 อัน)
       ่
ใบเลือย Pindex system "BLADES" PX-302 size .010" .25 mm. (1:100 อัน)
SCHEU Anker (Ball clasp) 0.7 (100 อัน/กล่อง)
แบบจําลองฟั น
ตะเกียงแอลกอฮอล์ (ชนิดแก ้วหนา,ฝาทอง)
Robinson brush
Diamond polishing paste[Superfine ,Jota]
Pumice ชนิดละเอียด (1:1ปอนด์)
คันเลือย (สําหรับเลือย DIE)
         ่        ่
Qral Flux
Discoid Cleoid
แกนจับทรงรูปล ้อ
แปรงจีกลมมีแกนขนดํา ้
แกนจับกระดาษทราย
กระดาษทราย Dry Trimmer 5x60 cr (1:5ชน)      ิ้
ตะเกียงส       ําหรับเป่ าแก๊ส
Muller Bur No. 191/100
Muller Bur No. 191/140
Muller Bur No. 191/206
  ่ ั้
ทีกนฝุ่ น (เครืองขัดงาน)  ่
MTA GUN System
Pumice ชนิดละเอียด (1:25กก.)
Venier caliper
  ่
ทีวัดโลหะ
Vertex Rapid Simplified (ผง 500 gm.+นํ้ า 250 cc.)
Basis Quick denture base acrylic resin (ผง 1000 gm.+นํ้ า 500 ml.)
QC-20 Denture base (ผง 500 gm.+นํ้ า 250 ml.)
Bayer (ชนิดต ้ม)
ฟั น Cosmo ฟั นหลัง(1:8 ซ)      ี่
ฟั น Cosmo ฟั นหน ้า (1:6 ซ)       ี่
ฟั น ENDURA ฟั นหลัง (1:8 ซ)          ี่
ฟั น ENDURA ฟั นหน ้า (1:6 ซ)        ี่
ฟั น IVOCLAR ฟั นหลัง
ฟั น INVOCLAR ฟั นหน ้า
ฟั นMajor dentฟั นหลัง(1:8 ซ)       ี่
ฟั นMajor dentฟั นหน ้า(1:6 ซ)     ี่
ฟั นMajordent Zero cut(1:8 ซ)         ี่
ฟั น S.R. ฟั นหลัง (1:8 ซ)      ี่
ฟั น S.R. ฟั นหน ้า (1:6 ซ)    ี่
SR Vivodent PE ฟั นหน ้า (1:6 ซ)            ี่
SR Vivodent PE ฟั นหลัง (1:8 ซ)              ี่
ฟั น TRUBYTE ฟั นหลัง (1:8 ซ           ี) ่
ฟั น TRUBYTE ฟั นหน ้า (1:6 ซ)          ี่
ฟั นนํ้ านมสําหรับฝึ กปฏิบัต ิ
ฟั น Dentoform
ฟั นพลาสติก (Upper molar)
ฟั นอคริลกทังปาก งาน CD ขนาดความกว ้างของฟั นหน ้าบน 6 ซ ี่ ประมาณ 4.4 ซม.
      ิ ้
ฟั นอคริลกทังปากงาน CD ขนาดความกว ้างของฟั นหน ้าล่าง 6 ซ ี่ ประมาณ 3.2 ซม.
      ิ ้
ฟั นอคริลกทังปาก งาน CD ขนาดความกว ้างของฟั นหลังบน 8 ซ ี่ ประมาณ 6.5 ซม.
       ิ ้
ฟั นอคริลกทังปาก งาน CD ขนาดความกว ้างของฟั นหลังล่าง 8 ซ ี่ ประมาณ 6.8 ซม.
       ิ ้
ฟั นอคริลกงาน RPD ขนาดความกว ้างของฟั นหลังล่าง 8 ซ ี่ ประมาณ 7.4 ซม.
        ิ
ฟั นอคริลก งาน RPD ขนาดความกว ้างของฟั นหน ้าล่าง 6 ซ ี่ ประมาณ 3.2 ซม.
         ิ
One tooth #12
One tooth #21
One tooth #22
ฟั นพลาสติกใส ่ Dentoform#11
ฟั นพลาสติกใส ่ Dentoform #14
ฟั นพลาสติกใส ่ Dentoform #16
ฟั นพลาสติกใส ่ Dentoform #23
ฟั นพลาสติกใส ่ Dentoform # 25
ฟั นพลาสติกใส ่ Dentoform # 33
ฟั นพลาสติกใส ่ Dentoform #35
ฟั นพลาสติกใส ่ Dentoform # 36
ฟั นพลาสติกใส ่ Dentoform # 37
           ่
ฐาน Dentoform รุน 121D-400C
              ่
เหงือก Dentoform รุน 121D-400C
             ่
ฟั นแท ้ Dentoform รุน 121D-400C
            ่
ฐาน Dentoform รุน 131D-400D
เหงือก Dentoform รุน 131D-400D่
แบบจําลองฟั น P15FE-DOT 2(GSF)
ฟั นแท ้ B3-305
DENTOFORM ฟั นนํ้ านมเด็ก
DENTOFORM ผู ้ใหญ่
PERMANENT TEETH (28PES)
MODEL PERIODONTAL
          ี
เหงือกพลาสติกสแดง สําหรับ MODEL PERIO
CALCULUS สําหรับ MODEL PERIO
Dentoform ฟั นแท ้พร ้อมฟั นครบชุด
Dentoform ฟั นแท ้พร ้อมฟั นครบชุด (เหงือกนุ่มใส)
                ่
Dentoform ฟั นนํ้ านม รุน D5D-407C
Dentoform
ฟั น YAMAHACHI ฟั นหน ้า
ฟั น YAMAHACHI ฟั นหลัง
SSC ฟั นหลังแท ้ ซ ี่ 6
Temp Crown ฟั นหน ้า Poly Crown
Dentine VMK.95 ขนาดบรรจุขวดละ 50 gm.
Enamel Vita 95 ส ี EN1(1:50 gm.)
Enamel Vita 95 ส ี EN2 (1:50 gm.)
Vita Collection 590 (บรรจุ 12กรัม)
Belleglass NG dual cure enamel neutral
Belleglas NG opaceous dentin
BELLEGLASS HP ENAMEL DC CLEAR
Belle Glass NG. Opegue A 3.5
Dual Cure Finish/Polish Kit
Opaque 5 ฟิ ด Paste ของ Vita
Opaque 5 ฟิ ด Paste ของ Vita ส ี A3.5
Belleglass ยกเลิก
Opaque 5 ฟิ ด Paste ของ Vita ส ี B4
Opaque dentine VMK.95 (1:50 gm.)
Freeze dried bone Demineralzed (1:0.5 cc.)
Opaque liquid ของ VITA OMEGA ขนาดบรรจุ 245 ml.
Opaque liquid Vita VMK95(1:245 ml.)
Opaque VMK.95 ขนาดบรรจุ 50 gm.
Opaque VMK95 ขนาด 12 gm.
Opaque Dentine VAK95 ขนาด 12 gm.
Opaque Modifiew ขนาด 12 gm.
Dentine modifier VMK.95 ขนาด 12 gm.
Neek powder 12 gm.
Correction powder 12 gm.
Shouder powder 12 gm.
VMK 68N 288 12 gm.
VMK 95 Neek 12 gm.
VMK95 Window 12 gm.
VMK95 Cor1 12 gm.
VMK95 Cor2 12 gm.
VMK95 T1 12 gm.
VMK95 T2 12 gm.
VMK95 T5 12 gm.
VMK95 M2 12 gm.
VMK95 M4 12 gm.
VMK95 M5 12 gm.
VMK95 G1 12 gm.
VMK95 G2 12 gm.
VMK95 CE3 12 gm.
Omega 900 opaque dentine 12 gm.
Omega 900 Dentine 12 gm.
Omega 900 Window 12 gm.
Omega 900 En2 12 gm.
VMK95 wash opaque 50 gm.
VMK68 Dentine 50 gm.
Omega 900 opaque 50 gm.
Omega 900 opaque dentine 50 gm.
Omega 900 Dentine 50 gm.
VMK68 opaque kine 50 gm.
VITA 3D OPAQUE 50 gm.
Vita Omega En2 50 gm.
Enamel VMK68 50 gm.
Opaque dentine Vmk95 ส ี 1m1 (3D)
Opaque dentine Vmk95 ส ี 1m2 (3D)
Opaque dentine Vmk95 ส ี 2m1 (3D) 50 gm.
Opaque dentine Vmk95 2m2 (3D) 50 gm.
Opaque dentine Vmk95 ส ี 2m3 (3D) 50 gm.
Opaque dentine (ยกเลิก)
Opaque dentine Vmk95 ส ี 3m2 (3D) 50 gm. (ยกเลิก)
Opaque dentine Vmk95 ส ี 3m3 (3D) 50 gm.
Opaque dentine Vmk95 ส ี 4m1 (3D) 50 gm.
Opaque dentine Vmk95 ส ี 4m2 (3D) 50 gm.
Opaque dentine Vmk95 ส ี 4m3 (3D) 50 gm.
Opaque dentine Vmk95 ส ี 5M1 (3D)
Opaque dentine Vmk95 ส ี 5m2 (3D)
Opaque dentine Vmk95 ส ี 5m3 (3D)
Opaque dentine Vmk95 ส ี 2L1.5 (3D)
Opaque dentine Vmk95 ส ี 2 L2.5 (3D) 50 gm.
                ี
Opqaue dentine Vita VMK95 ส3L1.5(1:50 gm.)
Opaque dentine Vita VMK95 ส ี 3L2.5(1:50 gm.)
Opaque dentine Vmk95 ส ี 4L1.5 (3D)
Opaque dentine Vmk95 ส ี 4L2.5 (3D)
Opaque dentine Vmk95 ส ี 2R1.5 (3D)
Opaque dentine Vmk95 ส ี 2R2.5 (3D) 50 gm.
Opaque dentine Vmk95 ส ี 3R1.5 (3D) 50 gm.
Opaque dentine Vmk95 ส ี 3R2.5 (3D) 50 gm.
Opaque dentine Vmk95
Opaque dentine Vmk95 ส ี 4R2.5 (3D)
NB neck powder บรรจุ 12 gm. No.3172
Dentine VMK 95 (3D)
Belleglass NG dual cure enamel light
VITA SHADE 3D
VITA SHADE CLASSICAL
ผง Stain No.716
AITA Akzent vita 26 (1:5 g.)
Modisol
VMK95 STANDARD SET (50G)
Translucent (T4) VIta VMK95(1:50 gm.)
Window (Transplant) 50 gm.
Belleglass NG translucent dentin
BELLEGLASS NG TRANSLUCENT DENTIN
Liquid VITA Chrome L
TOKUSO FIT TESTER (base:cat=50 ml.)
VITA Chrom delta (753)
Vita VMK.95 addition(Tr3ขวด,De4ขวด,Co2ขวด,Ce1ขวด)
VITADUR ALPHA MASTER KIT
Vita Modelling liquid (1:250 ml.)
Omega 900 En4 (1:50 g.)
VMK95 Dentine modifier DM4 (1:50 g.)
Modelling liquid 30 ml.
Vita chrome L 725 ขนาด 5 กรัม
Porcelain Kit ( 1:12 ตัว )
ส ี Stain ขนาด 3 gm.
VMK 95 ส ี EN2 ขนาด 50 gm.
Vitadur alpha ขนาด 50 gm. (Dentine)
Vitadur alpha ขนาด 50 gm. (EM2)
Spacial liquid
Plaquit 20 ml
Light Plast Lacquer 50 ml
Cenit - L
Epifin Lacquer Diluent 20 ml
BELLEGLASS SERARATOR A&B,7ML
Build up liquid 60 ml.
ทองวิทยาศาสตร์
Wiron 99
Wirolloy (Bego) 1:5 ลิตร
Bellabond
ทองสําหรับทํา Crown (Maxigold)
Nickel Chrome Alloy NNB (Sankin Japan) ้์
Paradium based สําหรับงาน Implant (Spartan Plus)
โลหะ Option บรรจุ 1 ออนซ ์
White gold solder
Gold Solder (1:1.5gm.)
Pindex Bi-Pin
White gold (Pailliag M)
โลหะ Degudent H (1:30 g.)
โลหะ Degudent G (ขนาดบรรจุซองละ 25 gm.)
Degulor M
BIO HERADOR N
โลหะ Olympia (20 gm.)
โลหะสําหรับงาน Co-Cr "Biosil-F"
โลหะสําหรับงาน Co-Cr "Wironium plus"
โลหะสําหรับงาน Co-Cr Wironium LA
Solder สําหรับ Solder ทองวิทยาศาสตร์ (แบบมี FLUX ในตัว)
Silver Solder (1:10 g.)
Co-Cr solder (ถุงละ 5 gm.)
Solder option (1:2 gm.)
Solders Degulor - Lot 2 (715 C) Degussa
Solder Palliag Lot 2 "Degussa"
Presolder Olympia (1:4 gm.)
Solder Wiron (vedent 1:15 g.)
Solder Jelenko-O
Solder non-precious
หัวเป่ าทรายของ Bego
Magnifying glasses
Aluwax Denture (1:25 แผ่น)
Bone wax W.810
DISCLOSING WAX ขนาด 57 gm.
DB Modeling Wax 1kg.
Inlay Wax-Blue (Regular) บรรจุ 120 แท่ง
Color Wax (819013)
        ี
Mighty Wax สเขียว (1:20 แท่ง)
Pico wax (1:40 gm.)
GEO-occlusal wax (1:75 g.)
Amco wax
Casting Wax 0.45 mm.
Plastiform รูป Li bar BL-1 (1:10 แผ่น)
Plastiform รูปตะขอ GC-5 (1:10 แผ่น)
Plastiform รูปตะขอ GC-6 (1:10 แผ่น)
Perforated retention
Pre-form Plastic pattern BL-1 (กล่องละ 100 แผ่น)
Pre-form Plastic pattern de-5 (กล่องละ 100 แผ่น)
Stippled casting wax ขนาด 0.5 mm. (1:15 แผ่น)
Smooth casting wax ขนาด 0.6 mm. (1:15 แผ่น)
Wax grid retention ชนิดรูกลม (1:10 ชน)  ิ้
Wax profile รูป Ring clasp RK
Wax profile รูป T-bar clasp BH1
Wax profile รูป T-bar clasp BH2
Preparation Wax ของ BEGO
Milling Wax ของ BEGO
Wax profile รูปตะขอ
Organic Wax
ORTHO TRAY WAX (บรรจุ 48 เสน/กล่อง) ้
Oval Refention
WAX ORTHO (48 แท่ง/กล่อง)
THOWAX SCULPTURE VIORET 8G
Wax wire ขนาด 1 mm.
Wax wire ขนาด      4 mm. (1:250 gm.)
Wax wire sprul ชนิด Blue/medium hard
Wax wire sprul ชนิด green/hard
Rewax ขนาด 1 mm.
Rewax ขนาด 3.5 mm.
GEO wax wire ขนาด 5 mm.
Rewax ขนาด 4 mm.
Rewax ขนาด 3.0 มม.
Wax white (1:20 อัน)
GEO Dip wax
Pico dip Rewax 651-0000 (1:200 g.)
Universal wax
Electrodip blue yeti (1:150 gm.)
Adapta
           ิ้
Plastic stick (1:40 ชน)
THOWAX SCULPTURING WAX 8 GM.
THOWAX SCULPTURING WAX 8 GM.
Ortho Stone (18 kg./กล่อง)
Ortho stone "snow white"
STONE ขนาดบรรจุ 33 ปอนด์ "Keer"
Stone Plaster (ขนาดบรรจุถังละ 25 กก.)
VELMIX (ขนาด 15 KG.) "Keer"
                    ิ
Hard stone (stone ไทย) ปูนปลาสเตอร์หนเกรด 1 (1:25 กก.)
Plaster of Paris ปูนปลาสเตอร์เกรด 1 (1:25 กก.)
ORTHODONTIC CEMENT POWDER (1: 455 g.)
Prima-rock (1:25 กก.)
Ortho Stone (Pure White) 20 กก.
Ortho stone Snow white "PN" (20 kg.)
Resin Die Stone Panamix (1:20 Kg.)
TUFF STONE บรรจุ 25 ปอนด์
Super stone (1:10 kg.)
Stone Plaster บรรจุ 22 กก.
Ortho Dontric Liquid cement
MOLDANO DENTAL STONE ขนาด 25 kg.
Dental Stone Type 4 (บรรจุ 20 กก.)
ปูน Dental Stone (Planet 20kg. / ถัง)
LAFARGE STONE (1:20 กก.)
Stone Plaster (1:10 กก.)
ปูน Orthodontic Stone (Sirius 18kg./ กล่อง)
LF Orthodontic Model Stone ขนาด 24 กก.
LF Orthodontic Model Stone (1:24 kg.)
COMET T(Stone เทแบบ) ขนาด 18 kg.
"Whip Mix" Quickstone 22 kgs, Blue
DIE STONE (Type IV) ปูนชนิดแข็ง 25 kg.
Contra Belmont
Contra Angle Unit Osada (SHANK+HEAD)
Contra Head
Contra Shank ของ Unit J.morita Actuss 2000
Contra Shank
หัวต่อ Prodhy Unit J.morita Signo 90
หัวต่อ Prophy Unit Osada
Polishing contra
QL-25B Contra
Coupling Air Motor 914
          ่
หัวกรอความเร็วตําชนิดหักมุม (Contra angle handpiece)
         ่
ข ้อต่อ Airotor รุน Roto quick Copling
MICRO MOTOR SIGNO 90
Micromotor Handpiece
           ้
MTM-11N (หัวกรอชาชนิดMicromotor) (หัวกรอมอร์เตอร์พร ้อมสาย)
MTM-11N-S TUBE(T-125)GRAND2 ยาว 1ม.20ซม.
Micromotor (J.morita) Actus 2000
หัวกรอฟั น ชนิดไมโครมอเตอร์
Airmotor
หัวกรอฟั นชนิดหักมุม
หัวกรอเร็วพร ้อมตัวปรับเปลียน ่
หัวกรอช ้าพร ้อมตัวปรับเปลียน
              ่
Straight hand piece J.morita Signo 90
AIRTURBINE HADPIECE TRQ PUSH 4-HOLE
Straight Handpiece (ACTUS 2000)
Straight Handpiece BELMONT
Straight Handpiece J-GRAND 90
STRAIGHT HAND PIECE OSADA
หัวกรอฟั นความเร็วสูง
หัวกรอฟั นชนิดหักมุม Contra Angle
หัวขัดฟั นชนิดหักมุม Phophy
หัวกรอ Contra angle ชนิดมีทอนํ้ า่
Hand piece ของ Scaler Solfy
Occlubrush P-3 (1:3 ตัว)
Contra Angle W&H WE-56
Straight Handpiece (Unit ADEC)
หัวขัดชนิดหักมุม (Prophy handpiece)
          ่
หัวกรอความเร็วตําชนิดตรง (Straight handpiece)
Astron AT-CA
Airmotor for Roto Quick
ด ้าม Handpiece Perzon
EDENTULOUS TRAY
Edentulous tray ชนิด Perforated Tray
ENDODONTIC TRAYS
Partial Tray
Partial Tray ชนิด Perforated Partial Tray
PERFORATED PARTIAL HALF TRAY
        ้
Partial tray ซาย-ขวา
Partial tray หน ้าบน-ล่าง
Rim lock impression tray No.11
Rim lock impression tray No.12
Rim lock impression tray No.13
Rim lock impression tray
Rim lock impression tray No.15
Rim rock tray No.16
Rim rock tray No.17
Rim rock tray No.18
Perforated tray ชนิด Fullarch
Triple tray anterior (1:35 อัน)
Triple tray posterior (1:48 อัน)
Triple syring
Triple Syring Tip
Tray fluoride
Gel Trays (1:50 คู) ่
PERFORATED IMP TRAY CROWN & BRIDGE # 87
PERFORATED IMP TRAY ANTERIOR # 51
Disposible Plastic Tray(1:10อัน)
COE Spacer Impression Tray #1D Large Upper บรรจุ 12 ชน ิ้
COE Spacer Impression Tray #4D Medium Upper บรรจุ 12 ชน     ิ้
                           ิ้
COE Spacer Impression Tray #7D Small Upper บรรจุ 12 ชน
COE Spacer Impression Tray #20D Large Lower บรรจุ 12 ชน    ิ้
COE Spacer Impression Tray #21D Medium Lower บรรจุ 12 ชน      ิ้
COE Spacer Impression Tray #22D Small Lower บรรจุ 12 ชน  ิ้
Master tray
PERFORATED TRAY # 1
PERFORATED TRAY # 12
PERFORATED TRAY # 3
PERFORATED TRAY # 4
PERFORATED TRAY # 5
SUPER TRAY
BIOPLAST 1.5X125 MM.RD
BIOPLAST 2.0X125 ROUND
BIOPLAST 3.0X125RD. (10EA)
    ี
Tray เสยบหัว Bur กรอฟั น
ใบมีดผ่าตัดชนิด คม 2 ด ้าม
Blade ตรง No.3
Blade โค ้ง No.3
Blade No.12D (1:100 pcs.)
Blade No.15C (1:100 pcs.)
CROWN CUTTER (1:6 ตัว)
BLADES HANDLE
Blade for Dermatome Cutting width 75 mm.,sterile
Diamond wafering blade 5'' series 1 HC
Scissor Iris Curret / Dclicate (S18SC)
Scissors (Gold Man Fox)
กรรไกรตัดไหมยาว
กรรไกร สําหรับตัดโลหะ
Scissor lagrange
กรรไกรตัด paper point
Artery forcep โค ้ง
CROWN SCISSOR
WIRE TWISTING FCPS.,.,15CM
CRILE-WOOD NEEDLE HOLDER "HM"2
SCISSORS,LISTER,CVD
กรรไกรตัดปูนพลาสเตอร์
SMB METZENBAVM BABY SCISSOR
Gold Man Fox Mone / Soft Tissue Nipper 10 cm. /4
กรรไกรตัดไหมโค ้ง
กรรไกรตัดไหม (Muller instrument)
กรรไกรปลายแหลม 214.65.15
กรรไกร ปลายตรง
กรรไกร ปลายโค ้ง
กรรไกรตัดไหมตรง
Artery Forcep ตรง
Artery forcep (Hemostet)
Forecp ชนิด 3 ขา
Long forcep (ขนาดความยาว 12")
Rounger Forceps
Rubber dam forceps
Root and Silver point forceps RF45
Root and Silver point forceps RFP
TISSUE PLIERS
Tissue forceps
ADSON TISSUE FORCEP
150 K Forceps small Pedo
151 K Forceps small Pedo
Magill forcep(เล็ก)
Articulating forceps
Tweezer forcep for articulating paper
FORCEP JAR 1"
FORCEP JAR 2" กลาง
FORCEP JAR 2" ใหญ๋
FORCEP ตรง 6"
COOK FORCEP # F89
COOK FORCEP # F90
 Lock forcep
Cotton plier
Central forcep
ชุดตรวจฟั น
Syringe ฉีดยาชา
TRANSFER FORCEP พร ้อมทีใส ่ ่
Disposible syringe 20 cc.
Syringe Plastic 5 cc. Disposable+เข็มเออร์เกท 1x24"
Water Syringe
Impression Syringe เฉพาะ TIP
Syringe สําหรับฉีด rubber base (Syringe พร ้อม หัว Tip)
Dyract Syringe
Syringe พลาสติก ขนาด 1 ml. (Insulin)
Syringe พลาสติก ขนาด 2 cc. (1:100 อัน)
Syringe พลาสติก ขนาด 5 cc. (1:100 อัน)
Syringe พลาสติก ขนาด 10 cc. (1:100 อัน)
Syringe พลาสติก ขนาด 20 cc. (1:50 อัน)
Centrix C-R syringe system # 2900 31
Mark l; Syringe
Mark ll; Syringe
Blades for Dermatome cutting width 75 mm,sterile(Skin graft)(1:10 ใบ)
(ยกเลิก)ปลาย Tip syring rubber base
Suction ชนิดปลายแหลม
Suction Tip สําหรับงานศัลย์
Tip Metal Dento-Infuser
Syringes Clear ขนาด 1.2 cc (1:100อัน)
ACCUDOSE-Low Viscosity
Syring ฉีด GI
Syring feed อาหาร ขนาด 50 cc.
Syring พลาสติก ขนาด 3 cc. (1:100 อัน)
ชุดฉีดยาชา
Stainless steel tray มีฝาปิ ด ขนาด 4.6"x8.5"
                         ้
Syring พลาสติก 5 cc. Dispossable พร ้อมเข็ม 1 นิว G25
I.V.catheter needle No.18 รหัส4014 (50 อัน/กล่อง)
I.V.catheter needle No.20 รหัส4016 (50 อัน/กล่อง)
เข็มฉีดยา Disposible (1:100 อัน)
I.V.catheter needle No.22 รหัส4010 (50 อัน/กล่อง)
Needle พลาสติก No.18 (100 อัน/กล่อง)
Needle พลาสติก No.21 (100 อัน/กล่อง)
Needle พลาสติก No.23 (100 อัน/กล่อง)
Needle พลาสติก No.24 (100 อัน/กล่อง)
เข็มฉีดยา G30 ขนาด 21 mm. (100 อัน/กล่อง)
Needle holder (ด ้ามทอง)
Needle gauge
Needle พลาสติก No.624x1" (1:100อัน)
Applicator Needle, 20 Gauge
Applicator Needle, 23 Gauge
BROKEN FILE REMOVAL INSTRUMENT
STRAIGHT FILE REMOVAL INSTRUMENT
เข็มฉีดยา TURUMO No.30G (1:100 อัน)
Surgical needle 3/8 circle cutting #32 mm.
Needle พลาสติก No.25 (1:100 อัน)
Needle พลาสติก No.27 (1:100อัน)
Needle พลาสติก No.22 (1:100อัน)
                   ี
ถุงมือผ่าตัด เมดิกริป พีเอฟ (ไม่มแป้ ง) No.6 (1:40คู) ่
ถุงมือแกมเมคแอนเซลล์ No.6 1/2 (1:40 คู)  ่
ถุงมือแกมเมคแอนเซลล์ No.7 (1:40คู)   ่
ถุงมือดูราทัช (NO.S,M,L) 1:100ชน  ิ้
ถุงมือแกมเมคแอนเซลล์ No.5 1/2 (1:40 คู)   ่
ถุงมือผ่าตัด แกมเมค พีเอฟ No.7 (1:40คู)    ่
ถุงมือแพทย์ Nitrile ขนาดเล็ก
          ี
ถุงมือแพทย์ (ไม่มแป้ ง) No.L
ถุงมือแกมเมคแอนเซลล์ No.8 (1:40คู่ )
PALODENT COMPLETE KIT
ALGINOPLAST (1:500 gm.)
CAA371 Tulip Color Swithch (1:453 gm.)
Alginate Fast set (1: Alginate 3 ปอนด์,Bowl 1ใบ,Spatula 1อัน,กล่อง 1 ใบ)
Coe-Soft Heat Process Soft Denture Rcliner (ผง 170 gm, นํ้ า 177 ml.)
Viscogel (ผง 120 gm.,นํ้ า 90 ml.)
Coe - soft (ผง 6 oz., นํ้ า 177 ml.)
Coe-comfort (ผง 6 oz., นํ้ า 177 ml.)
Coltex fine (Base160 ml.+Catalist 20 ml.)
Silicone Coltoflex
Impregum F Standard pack-base (base:cat-130:20g.X2)
Permadyne (Polyether Rubber Impression material)Base 2x120ml. ,Catalyst 2x15ml.
Kromopan ขนาด 1 ปอนด์
Provil Injection type (base:cat=140 ml.)
Silagum Light (Base+Catalyst) หลอดละ 110 g.
Silagum Mono (Base+Catalyst บรรจุหลอดละ 170 g.)
Silagum Putty ยกเลิก (เบิกภายใน)
Impregun Penta, Standard Pack base: Catalyst, 300:66 ml.
Adhesive impregum (1:17 ml.)
Silagum Adhesive (1:10 ml.)
RESIN DIE STONE"PANAMIX" (1:20 กก.)
Coltoflex mix ขนาด 40 ml.
Honigum MixStar Mono( 1:390 ml. )
Panasil Putty Soft ขนาด 900 cc.
Panasil Light Body ขนาด 2x155 ml.
Superpaste (1:Tube base 213 g.,Tube Aculerator 92g.)
Aqusil Putty (Base 670 gm. , Catalyst 670 gm.)
Aqusil ULV Cartriges (1:6 Cartriges)
Aquisil LV Cartriges (1:6 Cartriges)
Monophase (Base 90 ml. , Catalyst 90 ml.)
"LANG" Instant tray mix (ผง 1 ปอนด์ ,นํ้ า 240cc.)
Silagum Light Cartridge NH (60gmx8,50 mixing tips,50intra Oral-tips)
Amcoflex putty
Amcoflex light body
Gum Quick Plus
Contax intro Kit + Activater
Mixing Tip Homigum
Ginie putty 2 x 300 ml.
Ginie X-Light body 2 x 50 ml.
Ginie Light body 2 x 50 ml.
Ginie Regular body 2 x 50 ml.
Ginie Heavy body 2 x 50 ml.
PENTA ELASTOMER SYRING
PENTAMIX 12 SYRING TIPS
VPS TRAY ADHESIVE
             ่
ขวดใสนํ้ายาล ้างมือ (ใชในห ้องผ่าตัด)          ้
ซองใส ่                                  ื้
              ่เครืองมือ ให ้ปราศจากเชอ ขนาด 10 นิว (1:200 เมตร) ้
กระบอกใส ่ forcep ขนาดเล็ก
ขวดยาชนิดแก ้ว ขนาดบรรจุ 10 ml.
            ่ ่
ถาดใสเครืองมือ มีฝาปิ ดขนาด 8"x12"x2.5"
               ่ ่
ซองใสเครืองมือให ้ปราศจากเชอ ขนาด 10 ซม. (ขยายข ้าง)      ื้
            ่ ่
ถาดใสเครืองมือ ขนาด 6"x9"
แก ้วนํ้ าสแตนเลสประจํายูนต                ิ
ยางรองภาชนะบรรจุของเหลว
JAR COMPLETE SET(ภาชนะบรรจุของเหลวพร ้อมฝา)
Dicident (ซองฆ่าเชอโรค)              ื้
หม ้อนึงสําลีสแตนเลส ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 24x24 ซม.
        ่                           ้
หม ้อนึงสําลีสแตนเลส ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 27x19.5 ซม.
         ่                           ้
อับส ําลีพร ้อมฝาปิ ดสแตนเลส
Cattheter Mouth ( Flexible Connecter)
Blade Holder
     ี่
ถาดสเหลียมลึก 19" (สแตนเลส)    ่
Stainless steel tray
      ี่
ถาดสเหลียม สําหรับวางเครืองมือผ่าตัดแบบเมโย ขนาด 40x53.5 ซม.
                  ่            ่
CASSETTE ส                      ่ ่
                     ําหรับใสเครืองมือ
ถาดใสเครืองมือ ขนาด 11" ่ ่
               ่ ่
ซองใสเครืองมือให ้ปราศจากเชอ ขนาด30ซม.x100ม.           ื้
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ ฟอร์มาดิไฮด์ (ขยายข ้าง) ชนิด VG-12 ขนาด 30 cm.X100 m.
ถ ้วยยางผสม acrylic
พาสเจอร์บอกซสแตสเลส สูง 9"       ๊   ์
รางแปรงส                    ่
                   ําหรับใสแปรงผ่าตัด
หม ้อนึงสําลีสแตนเลส ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 12x9 ซม.
          ่                           ้
ภาชนะบรรจุของเหลว ขนาด 2,000 CC. ( เครือง SUCTION )              ่
หม ้อนึงส      ่     ําลีสแตนเลส ขนาด 15x11.5 ซม.
Storage Container
Implant Container
BAE7406 6"x10" PLASTIC TRAY
Seal cassette 5000
Splitfix Plate
       ่ ่
ซองใสเครืองมือสเตอไรด์ ขนาด 30 ซม. (ไม่ขยายข ้าง)
NB-NB29896 Psthetic kit box #29896
Instrumnt Box #29529
Pimer 304 ขนาด 1 oz.
Cassette Surgery
        ่ ั
กล่องใสหว Bur แบบ Sterile ได ้
       ่ ่
ซองใสเครืองมือให ้ปราศจากเชอ ขนาด 15 ซม.           ื้
        ่ ่
ซองใสเครืองมือให ้ปราศจากเชอ(ขยายข ้าง) ขนาด 25 ซม.x100 ม.   ื้
Light Box
แมสกระดาษ            DISTO MASK (1:100 ชน)               ิ้
แว่นป้ องกันเลือดและของเหลว
Root Tip Pick (No.1,2,3)
แมสกระดาษ N95 #1870 (1:20ชน)                     ิ้
Face sheild kit ผลิตภัณฑ์ของ OP-D-OP
RUBBER DAM CLAMP
Mask 3-Layer dental (1:50 ชน)          ิ้
Root Tip Pick
Porcelain Adjustment Kit (1:12 ตัว)
PAPUS BOARD No.M ( กระดานและเสอยึดเด็ก )                    ื้
PAPUS BOARD No.L (กระดานและเสอยึดเด็ก)                  ื้
PAPUS BOARD No.S ( เฉพาะเสอ )               ื้
PAPUS BOARD No.M ( เฉพาะเสอ )                   ื้
DISPO MASK (1:100 ชน)          ิ้
Prtraction Face Mask ( recycle uses )
แผ่นรองกันเปื้ อน ขนาด 45 x30 ซม.
PAPUS BOARD No.L รายการนียกเลิก          ้
PAPUS BOARD No.L รายการนียกเลิก             ้
แผ่นรองฟั น (Dental Napkin) 1:500 แผ่น
หน ้ากากกันกระเด็น
แผ่นพลาสติกกันกระเด็น
Protraction Facemask
หน ้ากากป้ องกันฝุ่ นละอองในห ้องปฏิบัตการ (SHF-RESISTANT MASK EARLOOP)       ิ
Mask กระดาษ No. N-95
ถุงผ ้าสําหรับสวม H.P
ผ ้ากันเปื้ อนสําหรับผู ้ป่ วย ทางทันตกรรม ขนาด 20"x22"
ผ ้าห่อ Syring ขนาด 12"x12"
ผ ้าห่อเครืองมือ ขนาด
         ่              24"x24" (2 ชน)             ั้
ผ ้าห่อเครืองมือชุดผ่าตัด (minor) หนา 2 ชน ขนาด 120*80 ซม.
          ่                                   ั้
ผ ้าจับหูโคมไฟส        ่องปาก ขนาด 4x6"
           ่
ผ ้าห่อเครืองมือ (ขนาด 48"x36")
ถุงผ ้ายืดสวมหัวกรอ ขนาด 2x7 ซม. (1:100 ชน)                         ิ้
ผ ้ากันเปื้ อนส      ําหรับผู ้ป่ วยทางทันตกรรม ขนาด 30"x30" (1 ชน)            ั้
Head caps
  ื้
เสอผ่าตัด
            ื้
ชุดผ่าตัด(เสอ,กางเกง,หมวก)
    ื้                  ั้
เสอคลุมกันเปื้ อน (ตัวสน) พร ้อมปั กชอและตราคณะ               ื่
     ื้
เสอกาวน์ (ตัวยาว) พร ้อมปั กชอและตราคณะ       ื่
ผ ้าห่อชุดอุดฟั น ขนาด 12"x12"
ผ ้าห่อชุดตรวจ ขนาด 25"x25"
ผ ้าห่อ set ผ่าตัด ขนาด 38"x40"
ผ ้าเจาะรูกลาง ขนาด 18"x18"
ผ ้ากันเปื้ อนสําหรับผู ้ป่ วยทางทันตกรรม ขนาด 20"x20"
           ่
ผ ้าห่อเครืองมือ ขนาด 36"x36"
ชุดทํางานห ้องปลอดเชอ ( เสอ,กางเกง,หมวก )    ื้     ื้
    ื้
เสอคลุมปลอดเชอ               ื้
ผ ้ากันเปื้ อนสําหรับผู ้ป่ วยทางทันตกรรม ขนาด 36"x36" ( 2 ชน )     ั้
ผ ้ากันเปื้ อนสําหรับผู ้ป่ วย ทางทันตกรรม ขนาด 25"x25" (1 ชน)       ั้
ชุดผ่าตัด (เสอ+กางเกง)         ื้
     ื้       ่
เสอคลุมดูผาตัด แขนสน (สเขียว)           ั้  ี
ผ ้าห่อเครืองมือ หนา 2 ชน ขนาด 30x30 นิว
            ่               ั้      ้
         ่
ผ ้าซับชองท ้อง 6"x18" ปลอดเชอ (5ชน)             ื้ ิ้
02-0317 STEVENS SCISSORS,CVD,SR,11.5CM
02-0318 STEVENS SCISSORS,STR,BL,11.5CM
Code Ring สสม (1:50 วง)  ี ้
Code Ring สเขียว (1:50 วง) ี
Code Ring สนํ้าตาล (1:50 วง) ี
Code Ring สดํา (1:50 วง)    ี
Code Ring สเทา (1:50 วง)     ี
Code Ring สแดง (1:50 วง)      ี
Code Ring (1:200 วง)
สายยางดูดเสมหะพลาสติก NO.10
ทีถอด-ใส ่ Bur
  ่
   ่
ทีแขวนขวดนํ้ ายาล ้างมือ
Willes Bite guage
Code Ring (1:50 ตัว)
หัวดูดของเหลวทําด ้วยสแตนเลส # Asper 10
          ่
หูฟังเครืองวัดความดัน
Floss threaders "Butler GUM" (1:100 ซองๆละ 5 เสน)           ้
LIP BUMPER
MOUTH GAG
MOUTH PROB (ยางสดํา)             ี
Mouth Retractor
Rubber tip
Suction Stainless
Periosteal elevator (PR3)
SUPER FLOSS
Flap retractor No.23
MOUTH GAG (MILLER)
       ่
ชุดชวยหายใจชนิดมือบีบ สําหรับผู ้ใหญ่
        ้
ไม ้กดลิน (100 อัน/ห่อ)
หัวขูดหินปูนรุน P12 (1ชุดมี 3 รูปแบบ) ่
Amalgum carrier แบบ 2 หัว
PERIODONTAL PROBE
PRICHARD CURETTE SPR 1/2
Solt 3/4
PKN 152 (Kramer-Nevins periosteal)
Tower clips
Prichard Curette 1/2
Kirkland knife
หัวจ่ายคลืนเสยง
       ่   ี
Tissue Forcep # TP33
Prichard Elevator PPR3
Bone Chisels Single Bevel # CG1
Bone Chisels Single Bevel # CG2
Root Forcep # F300
Root Forcep # 301
Elevator # EA30
Elevator # E301
Luxating Elevator Kit (1:4 ตัว)
  ่
เครืองดูดนํ้ าลาย (ประกอบด ้วยขวด 1 ใบ,กล่อง 1 ใบ)
Solfy straight tip (ด ้าม+ปลาย Tip)
Solfy tip
Naber Probes (PQ-2N)
Titanium curette No.7/8
Titanium Curette No.11/12
Titanium Curette No.13/14
High power suction tip
Tissue Forceps ปลายโค ้ง
Luxator EL 5C
MN.2000,SCREWDRIVER HOLDG.DEV.18 CM. (10-60018)
Howe Plier
Contouring Plier
Luxator 3C
Rubber suction tip(1:10 ตัว)
ENDO SHANK ยึด FILE โค ้ง 120 องศา
New Hand-Trol disposable handswitching pencil sterile
Metal Dento-Infusortips (1:20 อัน)
        ่
Tip ของเครือง Ultrasonic (1:5 หัว)
         ่
Tips ของเครือง System B (1:Tips 4 pcs)
Matrix Holder
Mouth Retractor พลาสติก ( แบบคู่ )
Electro syrgery tip (Refil) No.S-6012 A
Electro syrgery tip (Refil) No.S-6015 A
Explorer Exd 11/12
Bracket gauge
Consuture Pliers
Surgical Curette ( Molt )
ACTIVATOR/DEACTIVATOR GOLD CAP
MOUNTING INSTRUMENT PLASTIC RING
     ื้
อุปกรณ์รอเดือยฟั น โพสต์ พูลเลอร์
GORDON PLIER
Luxator EL 3S
หัวขูดหินปูนปลายทิป EMS
Acorn Carver
DISCOID CLEOID
Mouth mirror No. M8H
ปลาย Triple syring
MOUTH PROB (สเขียว) ี
Mouth mirror (Handle)
Inlay / Onlay Condenser Tip
SHARPENING OIL ( Hufridy ) ขนาด 29.5 CC.
PUREVAC ( นํ้ ายาล ้าง Suction ) ขนาด 5 ลิตร
นํ้ ายาละลาย gutta percha (1:4 ml.)
ALUWAX (ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย)
Tube Single 2 ND Molar UR/LL
Fluoride pastes (1:340 g.)
PHOPHY PASTE (1:340 g.)
FLUORIDE GEL (1:32 ออนซ)  ์
Ethibon 5/0 (W6934) 90 ซม.17มม. (1:12ชน) ิ้
Vaseline
   ี
วัคซนป้ องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (เอ็นเจอริค-บี)
Vibraklun (บรรจุกล่องละ 20 เม็ด)
Adrenatine injection
Ephodrine injection
Inderal injection
Pavolon injection (1:100 หลอด)
Chlorphemiramine
5% D/N-2 500 cc.
5% D/N-2 1000 cc.
5% D/N-4 500 cc.
Vitamin B (1:10 หลอด)
Atopine sulfate (1:2 cc.)
Cefazolin sodium inj.1 gm.
Cimetidine 200 mg. injection
Dehydrobenzperiodol 2.5mg.(1:50หลอด)
Dormicum 5 mg./cc.
Flagyl (METRONIDAZOLE)500 mg. (1:10 ขวด) (1ขวดมี 100cc.)
Halotane ยาสลบ (1:250 ml.)
Forane (ยาสลบ) 1:250 ml
Metronidazole inj. 500 mg.
SOFRA TUTTLE ขนาด 10x10 ซม. (1:50 แผ่น)
Pentothal sodium 1 gm.
Nausil (1: 100 หลอด)
Prostigmine 2.5 mg./cc. ขวดละ 5 cc.
Thiopentone sodium inj. ขนาดบรรจุ 1g.
Ringer lacted 1000 cc.
Sodium nitroprusside (50 gm.)
Succinyl Astra 500 mg.
Atra Inj 25 mg./2.5 ml. (Tracium 1:5 Amp.)
Zofran 4 mg/cc. (Onsia)(1:5 หลอด)
0.9% N.S.S. 1,000 cc.
2% Xylocaine jelly
2% Xylocaine injection ขวดละ 20 cc.
Propofol 10 mg. (20 cc.)
FLUORIDE GEL (1:450 ml.)
Xylocaine 2% ขนาด 20 ml. (1:20 Amp.)
Aminophylline 250 mg. injection
Vitk 100 mg./ml. injection
Glucose 50% injection
Sodium bicarbornate injection
Cal-glunate 10 ml. injection
Bricanyl injection
                     ้
Intravenuse fluid Set (สายยาง 1 เสน, เข็ม 2 อัน)
Elyzol (Dental gel) (1:2 หลอด) (1หลอดมี 0.3g.)
Scandonest 2% (1:50 หลอด)
พลาสเตอร์ยา (1:100 ชน)    ิ้
Viscostat นํ้ ายาห ้ามเลือดชนิด gel ขนาด 30 gm.
Etching Solution
ยาธาตุนํ้าแดง ขนาด 450 cc.
Neostigmin 2.5 mg./cc. หลอดละ1cc.
Absolute Alcohol (2.5 ลิตร)
Topical gel (1:29.6 ml.)
นํ้ ายาห ้ามเลือด Astringedent (1:30 ml.)
Ethyl Chloride Spray (1:100 cc.)
Viscostat Dento Inf. kit ( 1:30 ml.+30 syring )
VISCOSTAT TISSUE MANAGEMENT
ยาชา (1:50 หลอด)
                  ้
สเปรย์ความเย็นคลายกล ้ามเนือ (Ethyl chloride ขนาด 100 ml.)
ยาชาเจล (1:1 ออนซ)    ์
Viscostat Indispense Syringe Refill
Ultra sonic cleaning solution (Pro-Portion) 1:20 ซอง
นํ้ ายา TUTTI DI 1,000 cc.
OMNI CLEANER PLUS (1:5 ลิตร)
      ื้
เม็ดฆ่าเชอ steri-tab (1:120 เม็ด)
Acetar solution 1,000 cc.
PENTRATING OIL (1:236 ml.)
INSTRUMENT LUBRICENT (1:236 ml.)
Primer A (1:6 ml.)
Primer B (1:6 ml.)
Primer A+B (1:2 ขวดๆละ 6 ml.)
Non.Demineralized Bone Power ขนาดบรรจุ 0.5 cc.
APEXIT ประกอบด ้วย Base 6g. ,Catalyst 6 g.
ESPE (Imperedum Syringe Iip) 1:12 ตัว
RELY-A-BOND PRIMER (1:16 gm.)
PRIMER"UNITE" (1:15 gm.)
              ี
Seal & Protect ยาแก ้เสยวฟั น (1:4.5 ml.)
Vapo Steril Solution ( 1:4 gal,1gal:4 litres )
Univeral Adheive ขนาด 10 ml. (ผลิตภัณฑ์ Heraeus Kuler)
         ื้
นํ้ ายาฆ่าเชอ CaviCide
Blade holder
แป้ งโรยถุงมือ (1:500 g.)
Arkansas stone
นํ้ ายาล ้างคราบเลือด (1:10 ลิตร)
                   ่ ่
Vacuum pump oil (นํ้ ามันหล่อลืนเครืองดูดของเหลวขนาดบรรจจุ 5000 cc.)
NECK PADS (10 อัน/แพค)
Kabayashi hook .014 แบบสน    ั้
System I ขนาด 10 gm.
        ิ ิ
สายยางซลโคน สําหรับ SUCTION
Lubimed (1:6 หลอด)
PI KU PLAST (monomer 100 ml. power 85 g.)
Pressure Spot indicator ประกอบด ้วย : Base 55 ml. Catalyst 10 ml.
Bonding Glenroe no mix:15 g. (3 syring), 2x9 g. (primer), 2x9 g. (etching)
Fluoride band cement 100 gm.
Urine bag (ถุงบัสสาวะผู ้ใหญ่)
เม็ด Glass bead (1:500 gm.)
Plastic pins (1:50 อัน)
Pumice rubber wheel
Ketac Activator
Ketac Applier
กระจกตะกัวกันรังส ี ขนาด 18x28 ซม.
      ่
Replacement Pads (1:3 ตัว)
Super EBA (Fast set 15 gm, Regular set 15 gm)
                 ี
Steri-gas (แก๊สเอทธิลนออกไซด์ 100%)
IC 4R/4L IMPLACARG TIPS (1:100 ตัว)
IMPLACARE KIT (ประกอบด ้วย IMPLACARG ASSORT จํานวน 12 ตัว, HANDLE 1 ด ้าม)
SPRAY NET 500 (650 ml.)
LUBRIFLUED 500 (500 ml.)
Ultrapak Knitted Cord Kit (Cord#00,0,1,2)
Ultrapak Knitted code #000 Black
Ultrapak Knitted Code #00 Purple
Ultrapak Knitted Code#0 Purple
Ultrapak Knitted Code #1 Blue
Ultrapak Knitted Code #2 Green & White
       ี
แผงเทียบสฟัน Shofu
        ี
แผงเทียบสฟัน Vita
BioMend Extend Absorbable Membrane 15x20 mm.ฺ้
HARDISK FOR TWINLING
Ribbon ชนิด Regular Rib. (4.0 mm.)
Ribbon ชนิด Extra marrpw Rib. (2.0 mm.)
                  ่  ี
ถุงลมสําหรับปฏิบัตการ ชวยฟื้ นคืนชพ (1:100 ชน)
               ิ          ิ้
          ื้
ชุดทดสอบเชอ amdida albican (1:10 อัน)
         ่
ลวดล ้างเครืองมือ (FLEX24) 1:7.5 เมตร
Porcelain shade guide 3D-master (vita)
Elastic band (ยาง Ram) 1:15ซอง:1,000 วง)
METAL STIP SINGLE FACE (1:10 เสน:7") ้
ดวงตาเทียมส      ําเร็จรูป
Cervical Foils Tranparent Assort Hawe (1:250 ชน)ิ้
GARANT MIXING TIPS
GARANT APPLICATION NOZZLES
Polyvinyl Siloxane Adhesive (17 ml.)
Polyether Adhesive (17 ml.)
PENTA MIXING TIPS
Impregum Penta Cartridge
Dimension Penta Cartridge
Dispenser Garant
Impregum Penta (Base 2x300 ml.,Catalyst 2x66 ml.)
Dimension (H) Penta (Base 2x300 ml.,Catalyst2x66ml.)
Dimension Penta Garant L 4x48 g.
Penta Elastomer Syringe (Elastomer Syringe1, Syringe Barrels 4, Application Tips 4)
          ่
แผ่นรองหลังเครืองตัดเหงือก
นํ้ ามันหล่อลืนหัวกรอสําหรับขัดH-Dent (กล่องละ 50 ขวด ๆละ 2 cc.)
        ่
ISOFORM BISCUSPID BC64 (1:64 ตัว)
ISOFORM MOLAR CROWN MC (1:64 ตัว)
ISOFORM REFILL (1:5 ตัว)
Biomend ขนาด 20x30 mm.
Biomend ขนาด 15X20 mm.
Biomend (Extend) ขนาด 20x30 mm.
Bio Mend Absorbable Collagen Membrane 20x30 mm.
ขนตาเทียม (1: 2แผง)
                        ื้
INDICATORS สําหรับเครืองนึงฆ่าเชอด ้วยแก ้ส ฟอมัลดีไฮด์ ( 1:210 ชน )
                 ่   ่               ิ้
            ี                ื้
ตัวตรวจสอบทางชวภาพในระบบการฆ่าเชอ ด ้วยไอนํ้ า ( ATTEST B.I ) 1:100 หลอด
                                ั  ้     ่
RI-001 Ribbon Assorted (1:กรรไกร 1 อัน,Ribbon ใยสงเคราะห์ 3 เสน,ถุงมือผ ้า 1 คู)
แผ่นรองกันเปื้ อน ( Napkins ) 1:25 แผ่น
Non - Woven dressing pads 3"x6" ( 1:50 ชน )        ิ้
Gauge dressing pads 3"x6" ( 1:50 ช        ิน )
                          ้
Eye pad ( sterile ) 1:25 ชน    ิ้
Replacement plastic A-038-356-00
Steri - drape # 2037 ( 1:10 ชน )     ิ้
Plaster and stone Remover ขนาด 3.8 ลิตร
ชุดแผ่นตรวจสอบทางเคมี พร ้อมชุดหลอดตรวจสอบทางชวภาพด ้วยระบบ E.O  ี
Indicator ส                         ื้
       ําหรับทดสอบผลของการนึงฆ่าเชอ ด ้วยระบบฟอร์มัลดิไฮด์ (1:100 ชน)
                           ่           ิ้
Denture adhesive Poligrip ขนาด 60 gm.(1:12 หลอด)
Triple syring tip
           ี
Code Ring ( 1:8 สๆละ 30 วง ) ODONTEX
               ้
B้ิiocryl "c" ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 2.0x125 mm. (1:10 แผ่น)
             ้
Biocryl "c" ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 3.0x125 mm. (1:1 แผ่น)
              ้
Biocryl "c" ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 1.5x125 mm. (1:10 แผ่น)
                   ่
นํ้ ายาลดการกัดกล่อนผิวเครือง(Neodisher N-Dentol) ขนาด 1 ลิตร
นํ้ ายาเคลือบผิวโลหะ (Neodisher Mielclear) ขนาด 1 ลิตร
ND-SUPER-P Glass Washer Detergent (Powder) 1กิโลกรัม/กระป๋ อง
                ่
แผ่นกรองแสงโคมไฟสองปาก Unit Belmont
สายยางดูดเสมหะ No.16
Code-ring ( 1:240 วง,มี 8 ส ี )
                       ี
Disclosing Tablets Red ยาเม็ดสย ้อมคราบฟั น (1:50 เม็ด)
Fit checker (Base 80 g & Catalyst 20 g)
      ้
รายการนีเบิกภายใน PUREVAC ขนาด 5 ลิตร
TERUPLUG (M) 15x25MM
TERUPLUG (S) 8x25MM
Alloderm Tissue Graft 1 cm.x1cm.
Dimond past Jota JT.PL9650 ขนาด 5 gm.
STEAM STRIP (1:250 pcs.)
SUPERMAX-KNIFE EDGE WHEEL
SUPERMAX-BEVELD CYLINDER
Epifin ขนาด 21 ml.
Epifin 20 ml
Fesiogaft (gel) 1:5 หลอด
KANOLONE-F ชนิดฉีด (Traimcinolone Acetonide 40 mg.)
Tetric Flow ขนาด 2 gm.
BK10 Arti-Paper Strips 40mic. Red (200 แผ่น)
BK31 Arti-Fol 12mic. 1sided 22mm.x20m. Red
        ื้
นํ้ ายาสเปรย์พนผิว (Germxita) ขนาด 700 ml.
ORTHO UNIVERSAL BAND ENHANCER NO.740-0271 5 ML.
LIGHT CURE ADHESIVE NO.740-0195
5% Xylocaine ointment
                ื้ ิ
นํ้ ายา D.D.S.H (นํ้ ายาฉีดฆ่าเชอยูนต) 750 ml.
MICROSURGICAL SUCTION SMALL #975004
Bio-Gide 13X25 mm.
Polyethylene Tubling for Probes Pre-cut and frmed in 320 mm lengths
APICANDIDA 10 STRIPS
Needle holder (Castroviejo NH5020)
GLUMA PESENSITIZER (1:5ml)
           ี ่
นํ้ ายาล ้างมือ(ไม่มสบูผสม) Physio gel ขนาด 100 cc.
Beautifil
Dynastat 40 mg. injection (1:5 หลอด)
ลูกยางแดง No.5
Prosthetic Silicone External
Lip Retractor
นํ้ ายา Everbrite 35%
HAE MACCEL
             ื้
Myxocydin (สเปร์ยฆ่าเชอโรค)
Inter Gruard Kit
Sporview self contained steam Biological Indicator
Rubber Packing for KY Plier
Amalgam Carrier (Never-Clog)เข ้า Autoclave ได ้
Plate แก ้ว 12 ชอง ่
Refill Gutta Percha Cartridge
Anepol Inj 120 mg./12ml. 1: 5 Amp. (Propofol 1% w/v)
Asian A.D Protection faumask
Silicone stops Disp. Yellow
DENTAL NAPKINS 45x48 CM. (WHITE) (1:500 ชน)  ิ้
Root ZX Contrary Electrodes
MICROBRUSH X/100 TRAY
MIRRORS MICROSURGERY HEAD ONLY
กระดาษเช็คการสบฟั น ACCU FILM II (RED/BLACK)
BK21 Arti-fol 8mic.1sided 22mm.Red[Bausch]
BK28 Arti-fol 8mic.2sided 22mm.Black/red[Bausch]
BK29 Arti-fol 8mic.1sided 22mm.White[Bausch]
BK38 Arti-fol metalic 12mic. un-coated 8mm.[Bausch]
BK80 Arti-paper strips 60mic. Blue/red
BK85 Arti-spot 1 for metal 15 ml.White[Bausch]
BK86 Arti-spot 2 for porcelain 15ml.Red[Bausch]
BK250 Fleximeter-strips 1.0mm.*15strips Red[Bausch]
BK251 Fleximeter-strips 1.5mm.*15strips Green[Bausch]
BK252 Fleximeter-strips 2.0mm.*15strips Blue[Bausch]
BK253 Fleximeter-Strips mixed (Bausch)
FISIOGRAFT
Cleaning Brush 3.2 mm. for 519.400
Minisota
Epifin-lacqure-dilvent (20 ml.)
ชุด   Finishing and Polishing Set No.785 (1:5ตัว)
Mathiew ปลายเล็ก สําหรับใส ่ oring
K-3 Rotary File (1:6 ตัว)
PALODENT 50 STD MAT
PALODENT 50 MINI MAT
PALODENT 50 PLUS MAT
PALODENT 4 BITINE ROUND-R
PALODENT 2 BITINE II OVAL-R
DOUBLE END DISTAL END BENDER
BK28 Arti-Foil 12mic2sided22mmx20m Black/ Red
BIOTENE Toothpaste ขนาด 90 gm.
BIOTENE Mouthwash ขนาด 240 ml.
Bracket Remover
Rubber dam forceps
ปื น Remove Bracket
Lip and cheek retractor (Disposable) 1:80 ชน ิ้
Cavumox ขนาด 1.2 gm.
EBIOX ULTRA SSC 100 G. (1:4 ขวด)
EBIOX TRIONIC WIPES (ยกเลิก)
Filtex Flowable ขนาด 2 gm. (1:2หลอด)
EPI-Guide
OM-2907161050 Face Mask Blue
FOREHEAD SUPPORT WITH SCALE
SIDEKICK KIT
PALODENT COMPLETE KIT
      ื้
ชุดกรองเชอแบคทีเรียเครือง ่        ่
                 suetion รุน  HIVAC
70 MM NEEDLE ELECTRODE
MODEL REPAIR 2 BLUE
MOUTH GAG ขนาด 9 ซม. (พิเศษ)
ERGOHOLD 3 (ด ้าม Blade ชนิดกลม)
Driver Tip Large
PERIO MODEL P15DP-206H.2
INCISING AND SUTURING TRAINING KIT T6-OPE.SET.1
GINGIVAL GSE-F-206H.2
REPLACEMENT SHEET T6-OPE.S1
Bio-Gide Resorbabable Membrane 13mmx25mm
Bio-Gide Resorbable Membrane 25mmx25mm
Spoon Excavator
Endodontic Ruler
ชุดหัวกรอในคลินก  ิ
Hot plate
LARG DOUBLE ENDEO 90 ANGLE
BUCHANAN CONDENSER 90
SCALPEL MIRROR ANGLE
CM1 5MM ROUND
CM2 3MM ROUND
หินสําหรับลับเครืองมือ
         ่
2 HINGED INSTRUMENT CLIP
SICKLE SCALER NEVI II
  ่              ิ    ่
เครืองวัดความดันโลหิตแบบดิจตอล รุน ES-P110
Foxplate
         ่
กระจกถ่ายรูปในชองปาก
     ่
กระจกสองปากพร ้อมด ้าม
Byonet
Cement spatula ทําด ้วย stainless steel
Explorer
TOKUSO REBASE KIT
Plastic instrument
Plastic instrument Composit
Spatula ผสม ผงพิมพ์ปาก
Spatula ผสม Ruber base
No.023-L BERNARD PLIER WITH CUTTER ขนาด 63/4"
Explorer / probe combination yellow prpbe 4
Explorer / probe combination yellow prob 1
Dryers 2
Dryers 4
       ่     ้ ึ้
P.K.T(ชุดเครืองมือแต่งขีผง) 1:5ตัว
Gingival margin trimer
Enamel Halchet
guide bone mill W.P.
Parker-Langenbeck retractor
Middeldorpt retractor
Molt Curette
          ่              ิ้
FRACFINDER (เครืองมือตรวจหารอยร ้าวของฟั น) 1:4 ชน
Bone curette
Fesio-Graft "Test"
Bone Morselizer
Dycal carrier (Double end)
Amalgam Tytin
MOUTH MIRROR RHODIUM
MOUTH MIRROR MAGNIFYING (2201-6)
14610.01 Sinus-lift instrument Will 3 mm
14610.02 Sinus-lift instrument Will 3 mm
14610.03 Sinus-lift instrument Will hy-grip
14610.04 Sinus-lift instrument Will hy-grip
Hollow chop plier
ชุดเครืองมือศัลย์ปริทันต์
    ่
BUSER PERIOSTEAL ELEVATOR #PPBUSER
BUSER CHISEL 6MM POINTED TIP #CBPL1
BUSER CHISEL 4MM ROUND TIP #CBFL214
PJO/1&PJO/2 COMBINED 13KL #PPBUSER1
PJO/1&PJO/3 COMBINED 13KL #PPBUSER1
PJO/2&PJO/3 COMBINED 13KL #PPBUSER2
PERIOSTEAL # PKN152
IMPLANT INSTR. -71 HDL #IMP6345-71
K-N SINUS LIPT LG/SM, 47 DEG
K-N SINUS LIPT LG/SM, STRONG CURVE
Furtion curette
Dubridement curette
OM-2908030122 Hallow Chop
GAUZE PACKER #GPHF
LM-MULTIHOLDE INTROKIT
Articulator
Convertible cap remove plier
Microsurgical Mirror
Hilgers Intra Oral Arch Bending Plier
Crown splitting plier
คีม Convertible Remover
Composit instrument
         ้
Angle elevator ซาย-ขวา
Angle Root tip pick
COW HORN
Curette ใหญ่ (PR 1/2)
Curette 13 / 14
Curette 4R / 4L
Curette 2R /2L
Curette Graecy No.1/2
Curette Graecy No.3/4
Curette Graecy No.5/6
Curette Graecy No.7/8
Curette Graecy No.9/10
Curette Graecy No.11/12
Curette Graecy No.13/14
Curette Graecy No.15/16
Curette Graecy No.17/18
Curette perio No.1/2 mimi fine
Elevator No.301
Orban knife
Periosteal elevator (PR3)
Periosteal elevator
HU-EL3S Straight elevator # EL3S
Elevator No.190, No.191
Straight clevator No.1,2
Straight Elevator E41
Straight Root tip pick
ILIAC CREST RETRACTOR
Poterior Mandibular Border strippers
Obwegeser Periosteal elevators with beveded edge-sharp 9 mm. (18 cm/length)
Ramas oplit Osteotome 20 mm.
Kawamoto-Tessier 9 mm. (18cm/length)
Straight elevator
Angle elevators
Wire Cutting Pliers, Double Action 18 cm. 7" TC
Pow's Cut Deam Scissors Angled 17 cm 6-3/4"
Furcation Curette SGBL2
Fucation Curette SQMD1
Titanium Curette 7/8
Titanium Curette 11/12
Titanium Curette 13/14
GRACEY 1/2 SCALER
GRACEY 11/12 SCALER
GRACEY 13/14 SCALER
SICKLE H5/33 SCALER
Army Retractor
CROWN REMOVER STRAIGHT
Amalgam burnisher
Amalgum carrier
Amalgam carver
Amalgum plugger
Bending tool
Caver แยกเหงือก
Composite plugger
DYCAL CARRIER
Proximal carver รูปแบบต่าง ๆ
Round burnisher แบบมี 2 ปลายใหญ่และเล็ก
Spoon เล็ก
Spoon ใหญ่
  ิ ิ
้ิ้้Ball burnisherher
Spoon กลาง
Plugger No.P-1
Plugger No.CX-1
Plugger No.F1
Plugger No.P-1L
Plugger No.GF21
Plugger (PLGRF1)
Plugger (An taeos RS)
Plugger & Sickel
MTA SURGICAL CARRIER
BUCHANAND PLUGGER-1 #9740058
Composite/Plastics filling instrument PFI G4/5
Amalgum carver (3S)
ชุด Dr.Thaweesak (1:3 อัน)
Amalgam carver (H3)
Amalgam carver (IPC)
Amalgam carver (Interproximal carver)
Amalgam plugger (Double end)
กรรไกร ปลายโค ้ง
Sloot Tooth
PLUGGER/HEAT-CARR # 1/1
PLUGGER/HEAT-CARR # 1/2
       ่
หัวขูดหินปูนรุน 25 k FSI-10
Mini Five Curette
Molt curette
Periodontal probe
Post remover
Rudder Currette R-H
SCALER AFTER-FIVE (GRACEY)
Mini five Gracey # SAS7/86
SCALER COLUMBIA
Sickel anterior # SJ30/33
Sickel posterior
Sickel # SH 6/7
Surgical curette เล็ก-ใหญ่
Younger good Curette
Hoe ฟั นหน ้า
Hoe ฟั นหลัง
Sponge holding forceps
Surgical curette (CM11)
GRACEY SCALER # SG7/8
GRACEY SCALER # SG9/10
Gracey curette # SG11/126
Gracey curette # SG13/146
GRACEY SCALER # SG15/16
COLUMBIA CURETTE # SC13/14
Columbia curette # SC4R/4L6
Columbia curette # SC2R/2L6
GRACEY SCALER # SG1/2
GRACEY SCALER # SG3/4
Gracey curette # SG5/66
AFTER FIVE CRACEY # 1/2
AFTER FIVE GRACEY # 11/12
AFTER FIVE GRACEY # 13/14
Sickel J3-4 AE S J3-4
Columbia 4L-4R
Columbia 13-14
Columbia 2L-2R
1/2 DEBRIDEMENT CURETTE
3/4 DEBRIDEMENT CURETTE
5/6 ANTERIOR DEBRIDEMENT CURETTE
Implant care columbia 4R/4L ( พร ้อมด ้าม )
Implant care columbia IH6/H7
หัว CAVITON P12 (1:3 หัว)
PROBE #PCPUNC15
JACQUETTE # SJ30/33
JACQUETTE # SJ31/32
COLUMBIA SCALER # SC2R/2L
COLUMBIA SCALER # SC4R/4L
COLUMBIA SCALER # SC13/14
        ่
หัวขูดหินปูน รุน SOLFY HANDPIECE
Hoe
Obwegeses-Freer elev,D/E,SH,SL
23-0572 POW'R CUT REYNOLDS SCISSORS,CURVED,16 CM.
Scaling Tip
AFTER FIVE #SRPG 15/16
AFTER FIVE #SRPG 5/6
Periodontal chisels double end
Ceriodontal chisels single end
Tip Endo Surgery
Caviton 25K SLI -10 S Insert
CPR ENDODONTIC TIP #4D
KIS MICROSURGICAL TIP
146-147 SI SICKLE H5/33
146-147 SI SICKEL H6/H7
237-238 SI COLUMBIA 13-14
217-218 SI COLUMBIA 2L-2R
219-220 SI COLUMBIA 4L-4R
Buser elevator
Periopome Set
Wassmun Soft Tissue Retractor 33X20mm.21cm.
COLUMBIA 2R/2L
COLUMBIA 4R/4L
GRACEY CURETTE SATIN STEEL # SG7/86
TITANIUM CURETTE LANGER 5/6
COLUMBIA 13/14
SJ30/33
SJ34/35
Cavitron 25k SLI-10 L Insert
Cavitron 25k SLI-10 R Insert
Periotomes Wide,Diameter 2.5x17 cm/1706-2
Periotomes Wide Diameter 1.8-2.5 mmx17 cm/1706-3
Scaler Mini-five #1 (Hu-Friedy)
Endo excavator EXC 31L
Endo excavator EXC 32L
Endodontic Explorer DXDG 16
Endodontic Explorer EXDG 16/17
Endodontic Explorer
Finger Plugger No.45 (1:4 ตัว)
Finger Plugger No.20-45 Assorted (1:6 ตัว)
Gick No.1
Gick No.2
HEAT CARRIER # OP
HEAT CARRIER # OOP
Heat carrier Spreader & Plugger 4 ตัว
Mouth mirror Endo
Root canal plugger #RCP 9 1/2
Root canal plugger # RCP 5/7
Root canal pluggler # RCP 1/3
Root canal plugger #RCP 9/11
Root canal spreader D-11
Root canal spreader D-11S Thin 23 mm.
Root canal spreader D-11T,D11TS
Root canal Spreader D-11TS Thinnest 23mm.
TAPPER FIN SPREADER 21 MM (1:4 อัน)
Root canal pluggler # RCP 3/5
Root canal plugger # RCP 9/11
Plugger heat carrier
Glick plugger
Endo Plugger
Endo Access bur
Root ZX Probe
Finger spreader (เล็ก,กลาง,ใหญ่) 25 มม.
F-1 FEINSTEN SUPER PLUGGER
P-1 DOUBLE ENDED PLUGGER
B-3 BUCHANAN CONDENSER
PLUGGER AND CONDENSERS F.1
PLUGGER AND CONDENSERS P.1
PLUGGER AND CONDENSERS P-1L
Filter ของ Bone Collector kit
Screwdriver handle,rotating
Screwdriver blade for distroctor frame locking screw 100 m.
Hexagonal screwdriver blade,straight,90 mm.
Hexagonal screwdriver blade,double-angled,90 mm.
Key for distraction rods,short pattern
Screwdriver blade for short fixation pins,Dental shaft end
Handpiece Crown/Bridge Remover
BAE1674 FORCEP FLXATION OBRIEN
BAE1654 FORCEPS FLXATION LESTER 1X2
BAE1946 FCP JEWELERS TYPE WIDE HANDLE
BAE3922 FCP MOSQUITOHALSTED CVD N5502
BAE3795 NDL HLDR STORZ STR JAWS W/LOCK
BAE3839 NH TROUTMAN EXTREMELY DELICATE
BAE3876 NEEDLE HOLDER DERF
BAE3320 R SCS TENOTOMY WESTCOTT RIGHT
BAE3322 SCISSORS UTILITY WESTCOTT TYPE
BAE4056 SPECULUM EYE LANCASTER
7701 IMPLANT SCALER (30PC/PAC)
750-756SI LM-MULTIHOLDER PK I
752-754SI LM-MULTIHOLDER PK II
7550 MULTILEVER
9003 ERGOHOLD 3
490-491SI CORD PACKER 2,0MM
Color probe kit (handle 2 อัน, tip 12 อัน)
Inter Guard 4.0 mm. (50 pcs)
Inter Guard 5.5 mm. (50 pcs)
  ็
้็้Hisite Kit
คีมถอนรากฟั นบน F300
คีมถอนรากฟั นล่าง F301
คีม Climping Plier
คีม Howe Plier
คีมปากแบน (งานใสฟัน)  ่
คีมดัดลวด 3 ขา
คีมดัดลวด 325
คีม TK 137
BAND PUSHER
BAND REMOVING PLIER
BAND SEATER
Crimpable hook plier
Heavy Gauge Side Cutters
Curve how pliers
Elastic inserting plier
HOW UTILITY PLIER
Jarabak Plier
Ligature Wire Cutter
Loop Impinging Plier 131
Molar Band Pusher
Molar Band Seater
Orthodontic appliance Containers
Straight how pliers
Tweed Arch Bending Plier
Change hard wire cutter A&Z
คีมดัดลวดปากแบน
คีมดัดลวดปากกลม
Ligature tugger
Distal end custer
Distal end cutter
Ligature cutter
Heavy wire cutter
Mosquito forcep
DB Bracket holder
Boon Bracket positioner
separating plier
Light wire plier
Distal end cutter (small)
Adhesive removing plier
Ligature director
Three beak plier
Three beak plier fpr Jead gear
Bonding bracket holder
Weinguart utility plier
Band contouring plier
Young loop plier
TWEED LOOP FORMING PLIER
BIRD BEAK PLIERS
DIRECT BOND REMOVING PLIERS (ด ้ามขาว) UNITEX
Methieu needle holder
Mosquito forcep with teeth
คีมพลาสติกจับครอบฟั นและสะพานฟั น (CROWN MASTER)
Band Burnisher
Tweed Hallow Chop Plier
Debonding Plier
คีมดัดลวด
   ้
คีมรือ CROWN ( KY PLIERS )
Universal scissor
Tweed arch Plier
Arch Contouring Plier ( Smooth )
Anterior Debonding Plier
Heat resistant bite stickwith band seating pin
Bracket Holding Plier ( Bonding Plier )
Ligature wire director
Turret
Lingual cleats, 6-7 mm. Length ( Package of 10 )
Lingual Sheaths, Horiaontal for double wire 0.036" ( Package of 10)
SUCKTION HOLDER
Handpiece Scaler SATELEC
Mathiue needle holder regular
OM-2908030607 HOW PLIER (CURVE)
OM-2908030501 DISTAL END CUTTER (SMALL)
OM-678101 DISTAL END CUTTER (BIG)
OM-803-0104 DEBONDING PLIER
803-0125 TWEED ARCH BENDING PLIER
OM-2908440007 BAND SEATER ORMCO
OM-2908030611 WEINGART ULILITY PLIER
OM-800-1011 SEPARATING PLIER
OM-2908030324 HILGERS ARCH BENDING PLIER
OM-290800344 DEBONDING PLIER
800-0160 CONTURING PLIER
DX-DE211P CONTOURING PLIER
Adjusting Plier
Scaler and band pusher
Ligature instrument (Tucker)
K.Y Plier
คีมตัดลวดนอกปาก
คีมตัดลวด
คีมถอนฟั นบน No.150
คีมถอนฟั นล่าง No.151
คีมถอนฟั นบน No.150 S
คีมถอนฟั นล่าง No.151 S
SS. Ligatue Forming plier
คีมถอนฟั น 88R-88L
คีมตัดปูน
Cotton plier
Articulating paper forceps
Root forceps F 300
Root forceps F301
Forceps 150s
Forceps 151s
Lock forcep
KORN PLIER
คีมสําหรับตัดแท่งยึดกระดูก ปลายปากทําจากทังสเตนคาร์ไบนด์
ลวด Niti .016x.022 U/L (100 ea/pk)
ลวด Niti .018 U/L (10 ea/pk)
ลวด Niti .018x.025 U/L (100ea/pk)
ลวด Niti .019x.025 U/L
ลวด No.24 ( 1: 5 เมตร )
ลวด No.26 ( 1: 5 เมตร )
ลวด No.28 ( 1: 5 เมตร )
COPPER NITI .016X.022 U/L
Copper Niti .017x.025 U/L
ลวด Niti .016x.016 U/L (1:100 ea)
ลวด Niti .014 U/L (100ea/pk)
ลวด Niti .016 U/L (100 ea/pk)
ลวด Niti .016 U/L (10 ea/pk)
ลวด Niti .017x.025 U/L (100ea/pk)
ลวด Niti .017x.025 U/L (10 ea/pk)
ลวด Niti .018 U/L (1:100 ea)
ลวด Niti 012 U/L (100เสน/แพค)  ้
ลวด Niti .012 U/L (25 เส   ้น/แพค)
ลวด Niti .014 U/L (25 เสน/แพค)้
ลวด Niti .016 U/L (1:25 เสน)   ้
ลวด Niti .018 U/L (1:25 เสน)    ้
ลวด Niti .020 U/L (1:25 เสน)     ้
ลวด Niti .016x. 016 U/L (1:25 เสน)     ้
ลวด Niti .016 x.022 U/L (1:25 เสน)      ้
ลวด Niti .017x.025 U/L (1:25 เสน)     ้
Niti Wire .014 U/L (1:100 เสน)     ้
ลวด Niti .018 x .025 U/L (1:25 เสน)       ้
Reliance of retainer
ลวด Niti Reverse .016x.022 U/L (1:10 เสน)         ้
Niti Round Arch Wire .018 U/L (1:25 เส        ้น)
ลวด Niti .016 Reverse curve (1:10 เสน)      ้
Wire 0.016 TMA (1:10 เสน) ้
ลวด Niti Reverse curve .017 x .025
Nitinol heat-activated (HA) 016 U
Nitinol heat-activated (HA) 016 L
Nitinol heat-activated (HA) 018 U
Nitinol heat-activated (HA) 018 L
Nitinol heat-activated (HA) 16x22 U
Nitinol heat-activated (HA) 16x22 L
Nitinol superelastic (SE) 18x25 U
Nitinol superelastic (SE) 18x25 L
Rev.Niti.016,.016x.022,.017x.025
Cu Niti .016x.022 , .018 cu Niti
ลวด Niti Reverse curve .018 (1:10 เสน)       ้
OM-2902050011 .014 Niti Lower
OM-2902050009 .014 Niti Upper
OM-2902100502 .016x.022 Niti Upper
OM-2902110502 .016x.022 Niti Lower
OM-2902020011 .016x.022 TMA Upper
OM-2902020014 .016x.022 TMA Lower
OM-2902100701 .016x.022 SS Upper
OM-2902110701 .016x.022 SS Lower
OM-2902161622 .016x.022 Niti Rev.Curve
OM-2902171622 .016x.022 Niti Rev.Curve
OM-2902279043 .016 SS Upper
OM-2902279025 .016 SS Lower
ลวด Niti Reverse curve .019x.025 (1:10เสน)         ้
ลวด Niti Reverse 018x025 U/L (1:10 เสน)         ้
Heat Activate Niti .016 U/L
Heat Activate Niti .016x.022 U/L
Heat Activate Niti .017x.025 U/L
Heat Activate Niti .018x.025 U/L
Heat Activate Niti .019x.025 U/L
TMA .018x.025 U/L
S.S. Rectangular wire .016x.016
S.S. Rectangular wire .017x.022
S.S. Rectangular wire .017x.025
S.S. Rectangular wire .018x.025
Rectangular wire TMA .016X.022 (10 ea/pk)
Rectangular wire TMA .017X.025 (10 ea/pk)
S.S. Rectangular wire .019x.025
                   ้
Rectangular wire .016x.022 (เสนตรง) 1:25 เสน        ้
                    ้
Rectangular wire .017x.025 (เสนตรง) 1:25 เสน         ้
Rectangular arch wire .016x.022 (1:25 เส     ้น)
Rectangular arch wire .018x.022 (1:25 เสน)    ้
Rectangular arch wire .017x.025 (1:25 เสน)     ้
Rectangular arch wire .019x.025 (1:25 เสน)      ้
Rectangular wire TMA .016x.022 U/L (1:10 ea)
S.S. Round wire .014
S.S. Round wire .016
S.S. Round wire .018
SS Round Wire.014 (1:25 เสน) ้
SS Round Wire .016 (1:40 เสน) ้
SS Round Wire .018 (1:40 เสน)  ้
SS Round Wire .020 (1:25 เสน)   ้
ROUND ARCH WIRE ขนาด .014 (1:50 เสน)          ้
ROUND ARCH WIRE ขนาด .018 (1:40 เสน)           ้
Round arch wire T.M.A. .016 (1:10 เสน)   ้
Round arch wire T.M.A. .018 (1:10 เสน)    ้
RESPOND ARCH IRE 0155 (1:10 เสน)     ้
Round wire .018 (1:25 เสน) ้
P/F Round wire SS.Upper .018 (1:100 เสน)    ้
L&H Titan Arch Wire .016x.022 (Upper)
L&H Titan Arch Wire .016x.022 (Lower)
ลวด SS .016
ลวด SS .016X022 U/L (10 ea/pk)
S.S. .012 U/L (100ea/pake)
SS .014 U/L 100ea/pk)
S.S. .016 U/L (100ea/pake)
S.S. .016x.022 U/L (100ea/pk)
S.S. .017x.025 U/L (100 ea/pk)
S.S. .018 U/L(100ea/pk )
S.S. .019x.025 U/L (100 ea/pk)
SS wire .016 U/L (20ea/pk)
Stanless steel wire .018 L
S.S. .018x.025 U/L (100ea/pk)
S.S. .020 U/L (100ea/pk)
Stainless steel wire 0.5 mm.(Spring hard) 1:500 g.
Stainless steel wire 0.6 mm.(Spring hard) 1:500 g.
Stainless steel wire 0.7 mm.(spring hard) 1:500 g.
Stainless steel wire 0.8 mm.(Spring hard) 1:500 g.
Stainless steel wire 0.9 mm.(Spring hard) 1:500 g.
Stainless stell wire gauge 18
Stainless stell wire gauge 19
Stainless stell wir gauge 20
            ้
S.S. .014 U/L (1:25 เสน)
S.S. .016 U/L (1:25 เสน) ้
S.S. .018 U/L (1:25 เสน)  ้
S.S. .020 U/L (1:25 เสน)   ้
S.S. .016x.016 U/L (1:25 เสน) ้
S.S. .016x.022 U/L (1:25 เสน)  ้
S.S. .017x.025 U/L (1:25 เสน)   ้
S.S. .018x.025 U/L (1:25 เสน)    ้
S.S. .019x.025 U/L (1:25 เสน)     ้
S.S. 016x022 T-Loop U/L (10 เสน/pk)   ้
S.S. .016x.022 Key hole U/L (10 เสน/pk)  ้
Stainless stell wire gange 21
Stainless steel wire 1.0 mm.(spring hard) ขนาด 500 g.
Stainless steel wire gauge 18 ยาว 4 เมตร
Stainless steel wire gauge 19 ยาว 4 เมตร
Stainless steel wire gauge 20 ยาว 4 เมตร
Ligature wire .012
SS.wire Spring hard # 1.0
Stainless Steel wire 1.2 (Spring hard)
Stainless steel wire 1.5 (Spring hard)
High strength stainless steel wires Premier Plus Grade,25Ft coil # 0.012"
High strength stainless steel wiresPremier Plus Grade,25Ft coil # 0.014"
High strength stainless steel wires Premier Plus Grade,25Ft coil # 0.016"
High strength stainless steel wires Premier Plus Grade,25Ft coil # 0.018"
High strength stainless steel wires Premier Plus Grade,25Ft coil # 0.020"
Stainless steel wire # 0.017 *0.025,Standard upper arch form ( Package of 10 )
Stainless Steel wire #0.017*0.025,Standard upper arch form (Package of 10)
Stainless Steel wire # 0.017*0.025,Standard lower arch form (Package of 10)
Stainless Steel wire # 0.019*0.025,Standard lower arch form (Package of 10)
Stainless Steel wire # 0.0215*0.025,Standard lower arch form (Package of 10)
Blue Algiloy # 0.016*0.022, 14" straight length ( Package of 10 )
Blue Algiloy # 0.018*0.022, 14" straight length ( Package of 10 )
Blue Algiloy # 0.017*0.025, 14" straight length ( Package of 10 )
Niti wires # 0.016", standard upper arch form ( Package of 10 )
Niti wires # 0.016, standard lower arch form ( Package of 10 )
Niti wires # 0.018, standard upper arch form ( Package of 10 )
Niti wires # 0.018, standard lower arch form ( Package of 10 )
Niti wires #0.017*0.025,standard upper arch form,reverse curve(Package of 10)
Niti wires # 0.017*0.025,standard lower arch form,reverse curve(Package of 10)
Stainless Steel wire 0.036 ( approximate 25Ft coil )
SS WIRE .016 U/L (1:100)
SS WIRE .018 U/L (1:100)
SS WIRE .016x.022 U/L (1:50)
SS WIRE .017x.025 U/L (1:50)
Stanless steel wire #0.0125*0.025,standard upper arch form (1:10 ตัว)
Stainless Steel wire #0.017*0.025,Standard lower arch form (1:10 ตัว)
Stainless Steel Preform Ach .017x.015 (Upper) 1:100 เสน ้
Stainless Steel Preform Arch .017x.015 (Lower) 1:100 เสน ้
SS Wire 016x022 U/L (1:100 เสน)   ้
SS Wire 018X025 U/L (1:100 เสน)    ้
SS Wire 019X025 U/L (1:100 เสน)     ้
SS PREFORMED .019x.025 MK PK 50
SS PREFORMED .019x.025 MN PK 50
P/F Round wire .014 U/L (1:100เสน)    ้
SS .012 , .014 , .016 , .018 U/L Peform
Stainless Steel wire #.016x.022,Arch wire (Upper)
Stainless Steel wire #.016x.022,Arch wire (Lower)
Stainless Steel wire #.016x.025,Arch wire (Upper)
Stainless Steel wire #.016x.025,Arch wire (Lower)
ลวด tear-Drop Loops ทุก Side U
ลวด tear-Drop Loops ทุก Side L
Sintered diamond No.2
Arch Bar ( 1:1 เมตร )
Arch wire 014 Niti U/L (25 ea/pk)
Arch wire TMA .016X.022 U/L
Australion wire .014 Sp.plus
Australian Wire .016 Special Plus
Wire brushes (1:100 อัน)
Co-Ax Coils
RAMATITAN ARCH FORM UPPER .022"
Rematitan arch form lower .016
RAMATITAN ARCH FORM LOWER .022"
Rematitan arch form upper .016
Uprighting Spring
Twist Flex .015
Twist Flex .0175
ลวด TMA ขนาด.016X.022 U/L ( 1:10 เสน )    ั
TMA ขนาด .032X.032
TMA SPRING RIGHT (RECTANGULAR)
S.S. .016x.016 U/L (10 ea/pk)
Wire P/E Kobayashi 0.012 แบบยาว
             ั้
Kobayashi .012 แบบสน(1:100 ตัว)
Wire P/F Reverse Curve .016X.022 U/L (1:10 เสน)   ้
Wire Respond .0155
Wire Respond .0175 (10 ea/หลอด)
NITI COIL SPRINGS (1:15 ฟุต)
S.S. Open Coil Spring
Ligature.010 (500 gm.)
S.S. Rectangular arch wire .016x.022 (1:10 เสน) ้
S.S. Round arch wire .012 (1:50 เสน)    ้
Round arch wire .018 (1:50 เสน)  ้
TWISTFLEX ARCH WIRE ขนาด .0150 (1:10 เสน)     ้
  ์ ื
้์้้Niti Open Coil Spring (1:21")0")
Niti Open Coil Spring
Niti Close Coil Spring (1:10 ตัว)
Niti Rectangular Arch wire U/L .016X022 (1:10 เสน)  ้
Close coil spring (10 ตัว/pk)
Twistflex arch wire ขนาด.0215 ( 1:10 ea )
Australian arch wire ขนาด .014 ( special ) ยาว 25 ฟุต.
Australian arch wire ขนาด.016 ( special ) ยาว 25 ฟุต.
Australian arch wire ขนาด .016 ( special plus ) ยาว 25 ฟุต.
S.S. Rectangular arch wire ขนาด .021x.025 (1:10 ea)
Rectangular arch wire ขนาด .0215x.028 (1:10 ea)
Twistflex wire .0195 (1:10 เสน) ้
Split Crimpable stop without hook 0.030
Nickel Titanium spring 0.010" 12mm. Length close coil spring with eyelets
Brass separating wire (1:100 ตัว)
T.M.A 0.036 14" straight length ( Package of 10 )
S.S. Close Coil Spring
Palatal arch bars (30/set)
Clinical Coils, round spring hard 0.70 mm.
Clinical Coils, round spring hard 0.80 mm.
Clinical Coils, round spring hard 0.90 mm.
SOLDER
Mini three Expansion Screws
Mini Stainless Stell Sectional Screws
Mini Stainless Steel Expansion Screw
Medium Stainless stell Expansion Screw
Maxi stainless steel Expansion Screw
Dentaflux
T.M.A .032
TMA .016x.022
Fine Golden Solder 615
OR-107-120 AUSTRALIAN SUPER PLUS WIRE 0.014
OR-107-121 AUSTRALIAN SUPER PLUS WIRE 0.016
AO-854-551C SPRING CLOSING 010x030
AO-855-151C SPRING OPEN 010x030
OR-106-050 OPEN COIL SPRING 010x036
Suture Wires dia 0.51mm.60m. No.24
Suture Wires dia. 0.46mm.70m. No.25
Suture Wires dia. 0.41mm.90m. No.26
ลวด 6 เกลียว ขนาด 0.175 (30 ฟุต)
Twist flex .0155 (30ft/ม ้วน)
Niti Closed coil spring fullset
ลวด #19 #20 #21
                       ้
ลวด Niti .Reverse curve .016 x .016 (10 เสน/pk)
ลวด L&H TITAN .016x.022 U/L (1:10 เสน)  ้
ลวด L&H TITAN .018x.025 U/L (1:10 เสน)   ้
Temporary Splint 0.040
Sentaloy .014 U+L
Sentalloy .016 U+L (1 แพคมี 10 เสน)  ้
Sentalloy .016X.022 U
Sentalloy 016X022 U
Stentoloy .017X.025 L
Sentoloy .017X.025 U.
Sentaloy .018 U+L
Sentoloy .018X.025 U+L
Wire Sentalloy .016x.022 U/L
Sentalloy L-H Rect.W.018x.025 U/L
Ligature wire .009 นํ้ าหนั ก 1 ปอนด์
Ligature wire .012 นํ้ าหนั ก 1 ปอนด์
Ligature Wire 0.009 นํ้ าหนั ก 1 ปอนด์
Ligature wire 0.010 นํ้ าหนั ก 1 ปอนด์
UT-406-600 BOBBIN CHAIN C1,COLORED
UT-406-600K BOBBIN CHAIN CK15,COLORED
Baum cephalometrice protractor
Steel bur ก ้านยาว Fissure #027
Scotchbond Etching gel (1:6 ml.)
Face bow No.4,5
Head gear+spring (1:5 คู)  ่
J-hook
Clear Brasket Slot .022
LIGHT BOX
Mini diamond Bracket Wick slot .022 (1:20 ตัว)
                     ิ้
Mouthguard (Keystone) 5"X5"X.150 (12 ชน / กล่อง)
                       ิ้
Mouthguard (Keystone) 5"X5"X.040 (12 ชน /กล่อง)
Mouthguard (Keystone) 5"X5"X.060 (12 ชน / กล่อง)   ิ้
Mouthguard (Keystone) 5"X5"X.120 (12 ช  ิน / กล่อง)
                        ้
Mouthguard (Keystone) 5"X5"X.080 (12 ชน / กล่อง) ิ้
Napkin chain
Neck pads + spring
Retainer boxes
Rotation wedge (100 ea/pk)
Crimpable hook
Tissue guard tube
Bonding "Unite"
Pulpdent Ortho Adhesive (2 Syring:ชุด)
Rotation wedge gray (1:100 ตัว)
Tissue guard 0.018
Tissue grard 0.027
             ิ้
Cervical Traction (10ชน:แพค)
Cap Remover ( Blade cap 5 อัน,ด ้าม 1 อัน )
Glass bead
Kobayashi hook .012 (1:100 ตัว)
Hyrax screw 11 mm.
FACE BOW No.2,3
CHIN CAP
High-pull H.G.
CAMP ของ FACEBOW ชนิด SPRING BOW
ETCHING GEL (SYRING) 1:2 หลอด:3 ml.
Etching gel
High pull H.G.
Spring for head gear (10 ea/pk)
Spring for head gear
Dimond Disc No.915 SEF/160
Etching gel solution
Band Cement Glass Ionomer
Catalyst super bond ขนาด 0.7 ml.
Supper bond
Etching 35 Fluid "Gluma" (1:15 ml.)
Power thread
Latex Pings 1/4" 14 oz Omcl / USA Whale ( Bag of 100 )
Light cured adhesive for Bonding Bracket
Rapid Palatal Expander ,13 mm. expand capacity
Digitizer Numonier Accugrid # 781644
LIP RETRACTER
C.chain ความยาว 13.1 ฟุต
WAX FORMS CLASS II DIVISION I U/L
Total Etching Jumbo(Etching 30gm. 1หลอด,Etching syring 2gm. 2หลอด,ปลายTip
Ortho solo bonding
Kobayashi .014
Retainer box
Mini three Expansion Screw
Medium Stainless Steel Sectional Screw,st
TD-X00 Face bow
OM-2907049000 Climpable Hook
DX-D172 Climpable Acchwire Hook Plier
OM-2902215510 Open Coilspring Niti (Light)
Crimable Hook
Crimable Hook
SUPER BOND C&B
Expansion screw
Australian wire .016 premium plus
Bondable 1st molar jingle Accent .018
Bondable 2nd molar single Accent .018
Band Molar upper right #23
Band Molar upper right #25
Band Molar upper right #26
Band molar upper right #27
Band Molar upper left #25
Band Molar upper left #26
Band Molar upper left #27
Band Molar upper left #29
Band Molar lower right #23
Band Molar lower right #24
Band Molar lower right #25
Band Molar lower right #26
Band Molar lower right #29
Band Molar lower left #24
Band Molar lower left #25
Band Molar lower left #26
Bracket Bur Stone UP/LO
Bracket V-Slot Lo 2nd Bicuspid
Bracket Lo 2ND Bicuspid Univ
Bracket V-Slot Lo Anterior
Bracket V-Slot UP Bicuspid Univ
Bracket .018 Roth U/L
DB Bracket Surgery .022 slot (20 ตัว/ชุด)
Bracket V-Slot Lo 1st Bicuspid
Bracket V-Slot UP Lateral R/L
Bracket V-Slot UP central R/L
Bracket 1st Molar Bondable
Ultra-minitrim brackets 790-0006
Ultra-minitrim brackets 790-0007
Ultra-minitrim brackets 790-0014
Ultra-minitrim brackets 790-0015
ULTRA MINITRIM BRACKETS UPPER LEFT
ULTRA MINITRIM BRACKETS UPPER RIGHT
DB Plastic Bracket .022 slot (Spirit)
Ceramic Bracket .022 slot (20 ตัว/ชุด)
Bracket Gemini twin (1:20 ตัว)
BRACKET UP CENT LT.022
BRACKET UP CENT RT.022
BRACKET UP LATERAL LT.022
BRACKET UP LATERAL RT.022
BRACKET UP CUSPID LT W/HK.022
BRACKET UP CUSPID RT W/HK.022
BRACKET UP IST/2ND BICUSPID UNIV .022
BRACKET LO ANTERIOR UNIV .022
BRACKET LO CUSPID LT W/HK .022
BRACKET LO CUSPID RT W/HK .022
BRACKET LO 1ST BICUSPID UNIV .022
BRACKET TO 2ND BICUSPID UNIV .022
Bite turbo bracket
D.P. upper central R/L
D.B. upper lateral R/L
D.B. upper cuspid R/L
D.B. upper bicuspid universal
D.B. lower anterior universal
D.B. lower cuspid R/L
D.B. lower 1st bicuspid R/L
D.B. lower 2nd bicuspid R/L
BRACKET REFILL
Buccal tube แบบมี Base LL
Buccal tube แบบมี Base LR
Buccal tube แบบมี Base UL
Buccal tube แบบมี Base UR
Combination Convertible Molar Tubes Left .022x.028 14 องศา
Combination Convertible Molar Tubes Light .022x.028 14 องศา
DB Convertible tube Lower
DB Convertible tube Upper
Direct bond tube #7 Left
Direct bond tube Right
Exa Technik
Single tube .018 LL
Single tube .018 LR
Single tube .018 UL
Single tube .018 UR
TUBE SINGLE 2 ND MOLAR UL/LR
Direct bonding Bracket ซ ี่ 6
DIRECT BOND 2nd TUBE R+L
Direct bond bracket (surgery) 1:20 ซ ี่
Bonding tube #4,5
Direct bonding linqual button (1:20 ตัว)
Direct bonding linqual cleat
Direct bonding bracket High Torque
Direct Bonding Bracket slot.022 (1:20ตัว)
LO 2ND BICUSPID UNIV (351-0725)
Lingual Button ชนิด welded
Lingual Cleat (small)
Lingual Cleat (big)
LO CUSPID R/L
Band prewelded with tube slot .022 Lower R-L
Band prewelded with tube slot .022 Upper R-L
UP BICUSPID UNIV (351-0514)
UP CENTRAL R/L
UP CUSPID R/L
UP LATERAL R/L
        ั้
Steel bur ก ้านสน
Omni Arch Bracket (1:20 ตัว)
DB Bracket S.S .022 Slot (16 ตัว/ชุด)
Lingual sheath - distal hook UR (Right)
Lingual sheath - distal hook UL (Left)
Lingual button (bond)
LINGUAL BUTTON CURVED
LINGUAL BUTTON FLAT
Palatal Arch Bar (1:30 ตัว)
Tension sheath, Only for 1.2 mm.
Tension pliers, Only for 1.2 mm.
Tension sheath, Only for 1.7 mm.
Tension pliers, Only for 1.7 mm.
Elastic 1/4 3.5 oz. Fox (50 ซอง/pk)
Elastic 3/16 6 oz Impara (50ซอง/pk)
ยาง Kangaroo ขนาด 3/16 4 1/2 oz.(5,000วง/แพค)
elastic separating (บรรจุ 1,000 วง/แพค)
ยางแยกฟั น (วงใหญ่) 1:1000 วง
Elastic band 3/16 H.(15 ea/pk)
Elastic 5/16 H 6 oz Moose (50ซอง/แพค)
Elastic band 3/8 M (15 ea/pk)
Elastic 5/16 M 4.5 oz (50ซอง/แพค)
Elastic 3/16 M 4.5 oz Kangaroo (50 ซอง/pk)
Elastic band 1/8 M. 3.5 oz (50 ซอง/pk)
Elastic band 1/4 M. 4.5 oz Bear (50ซอง/pk)
Elastic band 1/4 RAM(1:50 ซอง/pk)
Elastic 3/8 M 3.5 oz Monkey (50ซอง/pk)
Elastic thread
Elastic 3/16" (100 ซอง/แพค)
Elastic Band 1/4" (1:100 ซอง)
ELASTIC 1/8 (1:100 ซอง)
Elastic 5/16 2 oz Parrot (1:50ซอง)
Elastic band Impara 3/16 H (1:50ซอง)
Elastic band Kangaroo 3/16 M (1:50ซอง)
Elastic band Bear 1/4 M (1:50ซอง)
C-Chain Silver (1:15 ฟุต)
ELASTIC CHAINS CONTINUOUS RINGS (1:15 ฟุต)
ELASTIC KANGAROO
ELASTIC MITTEL MEDIUM PULL
ELASTIC MOOSE (15 ea/pk)
Elastic 3/16 3.5 oz Rabbit (50 ซอง/แพค)
Elastic Scparator S2
Elastic 3/8 3 oz Turtle (50 ซอง/แพค)
O-Ring (1,000 วง/แพค)
SEPARATING STRIPS, DUAL FACED
SEPARATING STRIPS, SINGLE FACED (1:10 เสน) ้
C-Chain ช ิด gray (1:13.10 ฟุต)
      ิ
C-Chain ชด clear (1:13.10 ฟุต)
C-Chain ห่าง gray (1:15 ฟุต)
C-Chain ห่าง clear (1:13.10 ฟุต)
O-ring (500 วง/pk)
O-ring Stick (1:1000 วง)
Elastic O-ring (1:10,000 วง)
Band strip ขนาด 7 mm. ( 1:3 ม. )
Elastic C-Chain
Elastic 1/4" 3.5 ออนซ ์ (1:100 ซอง)
Elastic 1/4" 4.5 ออนซ ์ (1:100 ซอง)
Elast 3/16" 3.5 ออนซ ์ (1:100 ซอง)
Elastic 3/16" 4.5 ออนซ ์ (1:100 ซอง)
Elastic 3/16" 6.0 ออนซ ์ (1/100 ซอง)
Elastic 5/16" 3.5 ออนซ ์ (1/100 ซอง)
Elastic 5/16" 4.5 ออนซ ์ (1/100 ซอง)
Elastic 5/16" 6.0 ออนซ ์ (1/100 ซอง)
O-ring (10,000 วง/แพค)
Cap Tube Remover ( 1:5 ชน ) ิ้
Elastic 1/4 4 oz (1:100 ซอง)
Elastic 3/16 4 oz (1:100 ซอง)
Crimable splitted tube
Power Thread
Band Buecal tube 1 st
Band Buecal tube 2 nd
Band first molar preweled combi tube 0.022 slot UL
Band first molar preweled combi. tube 0.022 slot UR
Band first molar prewelded conv. tube 0.022 slot UR
Band first molar preweled conv. tube 0.022 slot UL
Band first molar prewelded single conv. tube .022 slot LR
Band first molar prewelded combi tube 0.022 slot LR
Band first molar prewelded combi tube 0.022 slot LL
Bracket V-Slot Lo Cuspid
Band Lower Bicuspid prewelded bracket slot .022
Band lower 2nd molar prewelded Single tube .022 Slot R+L
Band Upper Bicuspid prewelded bracket .022 slot
Band first molar prewelded single conv. tube .022 slot LL
Bondable single tube UR/LL .022
Bondable single tube UL/LR .022
Double tube 1st Molar UR/LL
Prefrom band L Molar Single tube 2 nd Right, Left
Band Upper 2nd Molar Prewelded Single tube .022 Slot R+L
T-BAND
Trible tube 1st Molar UR/UL
Band Bicuspid (1:100 ซ) ี่
Sealer II SC 4R/4L
Band first molar prewelded single tube .022 slot UL
Band first molar prewelded single tube .022 slot UR
TD-X00 Bondable Tube 2nd Molar
STAINLESS STEEL BAND NL 29
General Molar Band
Stainless steel crown ฟั นหน ้านํ้ านมซ ี่ Lateral ขวา (1:5 ตัว)
                        ้
Stainless steel crown ฟั นหน ้าซ ี่ Lateral ซาย (1:5 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหน ้าซ         ้
                  ี่ Central ซาย (1:5 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหน ้าซ ี่ Central ขวา (1:5 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหน ้านํ้ านมซ ี่ Cuspid ฟั นบน No.1 (1:5 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหน ้านํ้ านมซ ี่ Cuspid ฟั นบน No.2 (1:5 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหน ้านํ้ านมซ ี่ Cuspid ฟั นบน No.3 (1:5 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหน ้านํ้ านมซ ี่ Cuspid ฟั นบน No.4 (1:5 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหน ้านํ้ านมซ ี่ Cuspid ฟั นบน No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหน ้านํ้ านมซ ี่ Cuspid ฟั นบน No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหน ้านํ้ านมซ ี่ Cuspid ฟั นล่าง No.1 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหน ้านํ้ านมซ ี่ Cuspid ฟั นล่าง No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหน ้านํ้ านมซ ี่ Cuspid ฟั นล่าง No.3 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหน ้านํ้ านมซ ี่ Cuspid ฟั นล่าง No.4 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหน ้านํ้ านมซ ี่ Cuspid ฟั นล่าง No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหน ้านํ้ านมซ ี่ Cuspid ฟั นล่าง No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DUL No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DUL No.3 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DUL No.4 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DUL No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DUL No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DUL No.7 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DUR No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DUR No.3 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DUR No.4 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DUR No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DUR No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DUR No.7 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DLL No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DLL No.3(1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DLL No.4 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DLL No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DLL No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DLL No.7 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DLR No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DLR No.3 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DLR No.4 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DLR No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DLR No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ DLR No.7 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ EUL No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ EUL No.3 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ EUL No.4 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ EUL No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ EUL No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ EUL No.7 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ EUR No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ EUR No.3 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ EUR No.4 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ EUR No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ EUR No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ EUR No.7 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ ELL No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ ELL No.3 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ ELL No.4 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ ELL No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ ELL No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ ELL No.7 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ ELR No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ ELR No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ ELR No.4 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ ELR No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ ELR No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟั นหลังนํ้ านมซ ี่ ELR No.7 (1:2 ตัว)
Strip crown ฟั นหน ้า นํ้ านม ฟั นบนซ ี่ A ข ้างซาย No.2   ้
                                ้
Strip crown ฟั นหน ้า นํ้ านม ฟั นบนซ ี่ A ข ้างซาย No.3 (1:5 ตัว)
Strip crown ฟั นหน ้า นํ้ านม ฟั นบนซ ี่ A ข ้างซาย No.4     ้
Strip crown ฟั นหน ้า นํ้ านม ฟั นบนซ  ี่ A ข ้างขวา No.2 (1:5 ตัว)
Strip crown ฟั นหน ้า นํ้ านม ฟั นบนซ ี่ A ข ้างขวา No.3 (1:5 ตัว)
Strip crown ฟั นหน ้า นํ้ านม ฟั นบนซ ี่ A ข ้างขวา No.4
                            ้
Strip crown ฟั นหน ้า นํ้ านม ฟั นบนซ ี่ B ข ้างซาย No.2 (1:5 ตัว)
Strip crown ฟั นหน ้า นํ้ านม ฟั นบนซ ี่ B ข ้างซาย No.3 ้
Strip crown ฟั นหน ้า นํ้ านม ฟั นบนซ ี่ B ข ้างซาย No.4  ้
Strip crown ฟั นหน ้า นํ้ านม ฟั นบนซ   ี่ B ข ้างขวา No.2
Strip crown ฟั นหน ้า นํ้ านม ฟั นบนซ ี่ B ข ้างขวา No.3 (1:5 ตัว)
Strip crown ฟั นหน ้า นํ้ านม ฟั นบนซ ี่ B ข ้างขวา No.4
Stainless steel crown
Stanlers Steel crown Molar (บรรจุ 96 ตัว/ชุด)
STAINLESS STEEL CROWN ฟั นหน ้าซ ี่ CENTRAL ซาย (1:5 ตัว)      ้
STAINLESS STEEL CROWN ฟั นหน ้าซ   ี่ CENTRAL ขวา (1:5 ตัว)
STAINLESS STEEL CROWN ฟั นหน ้าซ ี่ LATERAL ซาย (1:5 ตัว)     ้
STAINLESS STEEL CROWN ฟั นหน ้าซ ี่ LATERAL ขวา (1:5 ตัว)
STAINLESS STEEL CROWN ฟั นหน ้าซ ี่ CUSPID บน (1:5 ตัว)
STAINLESS STEEL CROWN ฟั นหน ้าซ ี่ CUSPID ล่าง (1:5 ตัว)
POLY CROWN (1:5 ตัว)
Crown ฟั นหลัง (Ion crown) (1:2 ตัว)
Refill crown ssc. สําหรับเด็ก (1:2 ตัว)
Refill crown Isoform (1:5 ตัว)
POLY CROWN KIT C-180
SSC Posterior crown (1:96 ตัว)
Sankin Crown
Crown ฟั นหลัง (Ion Cr.) refill (1:2ตัว)
Crown ฟั นหลัง (Ion Cr.) (1:140 ตัว)
Ion crown bicuspid (1:5 ตัว)
Temp Crown (1:5 ตัว)
CROWN ฟั นหลัง ( Iso form) 1:64 ตัว
SSC. PERMANENT MOLAR SET ( 1:84 EA )
                ้
Temporary crowns molars ซาย-ขวา (บน)
                 ้
Temporary crowns molars ซาย-ขวา (ล่าง)
Primary Molar kit (ฟั นหลังเด็ก UNITEX) 1:112 ตัว
SSC. ชุดฟั นหน ้า (1:72 ตัว)
SSC. ชุดฟั นหลัง (1:96 ตัว)
Bone fine
Chisel No.36/37
CHISEL ตรง
Chisel โค ้ง
Chisel TG
Chisel No.1
Chisel No.2
Chisel No.3
Chisel No.4
PEESO DRILL #1
PEESO DRILL # 3 (1:6 ตัว)
PEESO DRILL #1 (1:6 ตัว)
PEESO DRILL # 2 (1:6 ตัว)
PEESO DRILL # 4 (1:6 ตัว)
Foley cat No14
Foley cat No.16
Elevator perio (MOLT 9)
Foley catheter No.10
VITRA BOND & SCOTCHBOND (Liquid 5.5 ml., Powder 9 g.)
OCHSENBEN CHISEL CO3
Periodental probe
Periosteal Retractor
RHODES CHISEL C 36/37
Ochien bien chisel # C04
Guide สําหรับเจาะนํ า Vac drain
Mallet
Trephine Drills
Cruciform screwdrive shaft ยาว 70 มม.
E301 APEXO Elevator
E5 Schmeckebier Elevator
E4 Schmeckebier Elevator
Quide, included in DIA 332
Head, grundot, to be used with drilling Equipment
Fiber Optic(หัวจ่ายไฟ,สายไฟ,ข ้อต่อ)
Sponge holder forecps
Oring Obwegesre-Free sh/bl ขนาด 22 cm. 8 3/4"
Oring Obwegesre-Freer bl/bl ขนาด 22 cm. 8 3/4"
Wolford Sagital Clamp 25 cm.
Spatular Osteotome 7 m, 16.5 cm. 6 1/2"
Micro straight reciprocating saw GD 305, DBGM
ชุดผ่าตัดเล็ก สําหรับเด็ก (1:9 ชน) ิ้
Hargis Mandibular Body Retractor ขนาด 18 cm.
Champy bone Biopsy Trephine .SSM Diameter
Rough drill insert ,1.5 mm. Dia for screws with up to 2.0 mm. Dia thread
Metzenbaum Scissor with Tungste carbide i serts curved 18 cm/7"
Bone wax
SAW BLADE,ANGLED,8x4 MM,SHANK 55 MM
SAW BLADE,ANGLED,16x12MM,SHANK 55MM
Stotage container
Pin Drive Blade,2.0 mm. Auto-Pilot
Linear Activation Tool, Combination
Angular Activation Tool
Transverse Activation Tool
Screwdriver Blade, Cruciform
Handle for Drill Guide
Single Drill Guide Insert
Cheek Retractor
Trocar, for Drill Guide
Screwdriver Handle
Mandibular Distraction Device, 20 mm.
Mandibular Distraction Device, 35 mm.
2.0 mm., Auto-Pilot Pin, 60 mm. x 10 mm.
2.0 mm., Auto-Pilot Pin, 60 mm. x 15 mm.
2.0 mm., Auto-Pilot Pin, 90 mm. x 10 mm.
2.0 mm.,Auto-Pilot Pin,90 mm. x 15 mm.
1.5 mm., Drill Bit, 135 x 20 mm, Strayker Shaft End
1.5 mm., Drill Bit, 135 x 20 mm, Dental Shaft End
Double Drill Guide Insert
01-0137 HARGIS MEDIAL RAMUS RETR,RIGHT,19.5 CM
01-0138 HARGIS MEDIAL RAMUS RETR,LEFT,19.5 CM
02-0287 MEAD MALLET,W/REPL FACES,17 CM
Replacement faces,Mead Mallet
VF 731 Fcps.,7.2" (185mm),RH,0.5x0.4mm,platform 6mm,TC jaws
VH 608.01 Needle Holder.,7.1" (180mm)R/H 0.3x0.4,str,titanium Universal
01-0952 CHAMPY BIOPSY TREPHINE,4MM DIA
           ้
หัวกรอเจาะกระดูกเนืองานปลูกทํารากฟั นเทียม No.1750-340
            ้
หัวกรอเจาะกระดูกเนืองานปลูกทํารากฟั นเทียม No.1760-345
"Emergency screw" HT X-Drive 2.3x5mm
Spatula Osteotome, 7mm,16.5cm
ROWE'S DISIMPACT FCP,LEFT&RIGHT,23CM
LISTER Bandage Scissors 14 cm
ALLIS Tissue Forceps 15 cm 5x6
BACKHAUS Towel Forceps 9 cm
BACKHAUS Towel Forceps 11 cm
IMF SCREW,SELF DRILLING,2.0x5MM (BLUE)
IMF SCREW,2.0x7MM (GOLD)
   ่
เครืองมือวัดความยาวและกว ้างของกระดูก
    ่
เครืองมือจับกระดูก
หัวกรอกระดูกชนิดพิเศษ (MICRO OSCILLATING SAW #5090
Electrode Surgery Refill
Freeze dried bone (LIFENET) ขนาด 0.5 cc.
Freeze dried demineralized bone (Cortical powder 5 cc.)
Spongostan (gel foam) 1:24 ชน ิ้
Dum Bach Titanium Mesh sheet ขนาด 225x78x0.5 mm. (plate)
ก ้านสําหรับใส ่ Dimond disc
          ิ้
Colla Plug ( 1:10 ชน )
Fresofol 1% 20 ml.
Steile water for injection 20 cc. (1:50 หลอด)
Ultrasound tranmiss in gel
01-0370 FIBER OPTIC INST CABLE,BIFURCATED,10 FT
Freeze dried bone ชนิด DFDBA (LIFENET) ขนาด 0.25 cc.
PILOT FLOTATION CHAIR PAD 16"x16"
PEDIATRIC HORSESHOE HEAD PAD
Freeze dried bone ขนาด 1.2 cc.
01-9086 WAND,2.0 PLATE HOLDING
Colla Plug
              ่
ชุดพ่นละอองยาต่อกับชุดชวยหายใจ
Disposible Flex tube W/22M connector
Hook ring Large (Hook สําหรับ Mask ดมยา)
Bone graft (Bos 1-2mm.) 0.5 gฺ้
Bone graft (Bos 0.25-1mm.) 0.5g.
Bone graft (Bos 0.25-1mm.) 0.25 g.
Spongostand std. ขนาด 7x5x1cm.
OTA Bone Collector 100 (33-000030)
DISSEC. SCISSORS,BABY-METZENBAUM,CVD,SC
POW R CUT IRIS SCISSORS,CURVED,9CM
FINE SCISSORS,CVD,SC
SCISSORS REYNOLDS FINE,SHSH,CVD,SC
        ่
Bipolar Cord (รุนเก่า)
Bayonet Bipolar Forceps Length 17.3cm,Tip Wide 1.0mm,Bayonet,Flat Tip
Transmine (1:50) 250 mg./5 ml.
Voluvent (500 ml.)
Nitroglycerine inj. 10 mg./10ml.
ขวด Vaccum drain 200 cc.
ชุดป้ องกันการติดเชอ  ื้
ชุดผ่าตัดโรคเหงือก
ซอง Hot air roll 3"x200 ม.
  ่
ทีแขวนนํ้ าเกลือ
     ้
บันไดขึนเตียง
Amalgum carrier
Hot air tape 3/4"x 50 ม.
แปรงล ้างมือสําหรับงานผ่าตัด
Penrose drain Size 7/16x1/4x18"
Natural Latex Tubing ขนาด 1/8x1/32 (1:1 ม ้วน:50 ฟุต)
Natural Latex Tubing 3/16x3/32 (1:1ม ้วน:50ฟุต)
Saw blade GC 615 (1:10 อัน)
Steri-Strip ของ 3 M.
Steri-strip (3M) R.1541 (1:50 ซอง)
Sugarman files
                  ิ้
W19131T Surgicel 5x7.5 cm.(1: 24 ชน)
Mouth prob ผู ้ใหญ่
Tegaderm 1624W
Micropore 1" (3M) (1 กล่องบรรจุ 1 ม ้วน ยาว 10 หลา)
Hyran-palen ขนาด 11 mm.
Rae nasal tube No.4.5 ไม่ม ี cuff
Rae nasal tube No.5 ไม่ม ี cuff
Rae nasal tube No.6.0 มี cuff
Rae nasal tube No.6.5 มี cuff
Rae nasal tube No.7.0 มี cuff
Rae nasal tube No.7.5 มี cuff
RIBBION RETRACTOR ขนาด 50 mm.,33 cm.
RIBBION RETRACTOR ขนาด 76 mm.,33cm.
DISTRACTION
Tegaderm ขนาด 15 cm.x 20 cm.
Membrane Non-Porus รหัส 1725 NP
Mini vacuum ขนาด 30 cc.
Survac 400 Single ขนาด 200 cc.
D-light Sensor Reusable REF733910 Da-tex Ohmeda
01-7707 ORG OBWGSR RET,UP,70X14MM,22CM
017732 ORG OBWGSR RET,DN,70X14MM,22CM
Acrylamide PAGE,250 g
N,N-Methyllene bis-acrylamide,25 g
Tris Ultrapure,500 g
Bromophenol BLUE,10 g
01-7737 OBWEGESER RAMUS RETR 11x15x70
01-0137 HARGIS MEDIAL, RAMUS RETR, RIGHT
01-0138 HARGIS MEDIAL RAMUS RETR, LEFT
90-0134 GEN PURPOSE RETR ,WITH F/O CLIP
01-0371 Fiber oplie Instrument cable,1.83 m,with stors adaptor
01-7707 OBWEGESER RETR,CVD UP 14x70MM
01-7732 OBWEGESER RETR,CVD DN 14x70MM
Tower Clip
SCISSORS EYE CURVED HEAVY
GC610R SHANK FOR GC615
Elevator curved #EL3C
Elevator #EL5C
Spilt beak forcep #F150AS
Spilt beak forcep #F151AS
Molt curette #CM4
Tegaderm ขนาด 4.4x4.4 ซม. (1622W)
01-9086 2.0 PLATE HOLDING WAND
Trocar Handle With Cannula Attached,2.0system
01-2556 CHEEK RETR,SEMI RIGID,TROC
24-1124 2.0MM TROCAR
24-1126 2.0MM DRILL GUIDE,SMALL
24-1128 2.0 Plate Hold On Cannula,Sm
OTA Bone Collector 100
Nasal cannula child
SINGLE BLOOD BAG CPD,CPDAI 450 cc. (1 กล่องมี10 ถุง)
51-0986 KELLY SCISSORS,CURVED,16CM,6-1
Gubisch Kliner Nasal Hool Deli
Gubisch Osteotome 3mm. W ALU HDL
Cottle Chisel Grad Hollow Grinding 5mm.
Cottle Chisel Grad Hollow Grinding 12mm.
Gubisch Fanous Nasal Osteotome Deli Str
SC Nasal Scrs Heymann 18cm Deli
SC Plus Fomon Dorsal Scs 13 cm Ang
SLIM DISS SCRS HM CVD 14CM SH/SH
GRNWALD NASAL DESS FCPS 16CM SER
Mckenty Periost Elevator4mm Wide 13cm.
Freer Periost Elevato SH/BL
Quthrie Double Hook SH 1.5mm.
DESMARES LID ET 14MM.
FOMON RASP HM FIG 2/5 20CM.
Teflon Cut Block F Nasal Cartilage
Gubisch Aufricht Nasal Retr 20cm.
Oxygen Flowmeter with Humidifier Bubble-jet and Adaptor Ohmeda
       ่
ASPFR6 เครืองดูดนํ้ าเลือดและนํ้ าลาย
        ่     ้
CM10,11 เครืองมือขูดเนือเยือ ่
  ่   ้     ้
เครืองมือกันและดึงเนือเยือ ่
Halogen bulb 22.8V 50W (1pack/8pcs)
10-40100 Prof. or Table Pad Medium
ALVEOLAR RIDGE TITANIUM OFFICE CONTAINER
CM-60-0861-001 Needle Electrode Coarse
ROCH.-OCHSNER Hem.Fcps. 18 cm cvd 1x2
                       ่
Container ขนาด 465x280x150 mm. พร ้อมสวนประกอบครบชุด
PERIO PROBE
LUXATOR #EL5C
LUXATOR #EL3C
Minnesota retractor (CRM)
BABY-MIXTER DISSECTING FORCEP,18 CM
REYNOLD SCISSOR,CVD,14.5 CM.
DG VASCULAR NEEDLE HOLDER,17.5 CM.
Hemoclip applier small length 7.75" tip curved
Hemoclip Ligating Clip small (Box of 24)
2.7 mm. Angled Reconstruction plate
Royal 35W Disp skin stapler Cat #54887
01-3552 CENTER STEM, SOLID
01-3551 DISTRACTION ASSEMBLY
245.250 2.7 mm. Reconstruction Plates 16 Holes
245.450 2.7 mm. Reconstruction Plates 6+18 Holes
3-D Low Profile Bone Plates, 0.6 mm. 54-06342 4X4 holes, rectangular segments
01-08204 Mini Bone plates straight 4 holes regular
01-08203 Mini Bone Plates Straight 4 holes medium
01-08205 Ditto; 4 holes long
01-08206 Ditto; 6 holes regular
01-08207 Ditto; 6 holes long
01-08230 Ditto; L-shape right regular
01-9231 Ditto; left reguar
01-9232 Ditto; right long
01-9233 Ditto; left long
01-08240 Ditto; T-shape 90 regular
Mini plate Adaptation dia 2 20 holes รหัส 243.090
Mini plate dia 2 straigth 20 holes รหัส 243.190
Bone Bovine Bio-Oss (BOS 1-2 mm) 0.5 g.
Bone Bovine Bio-Oss (BOS 0.25-1 mm) 0.5 g.
BONE FILE #BF1X
BONE FILE #BF3X
01-3585 1.5MM 6-HOLE CURVED PLATE
01-3580 1.5MM 5-HOLE STRAIGHT PLATE
PLATE,2.0/1.0 4 HOLE MED CURVED
PLATE, 2.0/1.0 6 HOLE REG CURVED
PLATE, 2.0/0.6 2MM CHIN
PLATE, 2.0/0.6 4MM CHIN
PLATE, 2.0/0.6 6MM CHIN
PLATE, 2.0/0.6 8MM CHIN
01-3584 2.0 MM 4-HOLE LEFORT 1 PLATE
MODEL PLATES KIT
Cortex Screws 6 mm.
Cortex Screws 10 mm.
202.012 2.7 mm. Cortex Screws 12 mm.
Cortex Screws 14 mm.
Cortex Screws 16 mm.
Cortex Screws 18 mm.
Cortex Screws 20 mm.
SCREWDIVER MIRUSCONE
Counter Torques ceraone W.P. DIA 5020
Machine screw driver ceraone W.P. 24 mm. DIA5310
Counter Torques Mirus Cone W.P. DIA 5550
Machine screw driver Mirus Cone W.P. DIA5190
043.041S SOLID SCREW,SLA 4.1/8MM+TI
043.0435 SOLID SCREW,SLA 4.1/12 MM+TI
Scewdriver machine unigrip 25mm #29152
Screwdriver machine unigrip 30mm #29153
Contex Screw 2.0 mm. ขนาด 4 mm.
Contex Screw 2.0 mm. ขนาด 6 mm.
Contex Screw 2.0 mm. ขนาด 8 mm.
Contex Screw 2.0 mm. ขนาด 10 mm.
Contex Screw 2.0 mm. ขนาด 12 mm.
Cortex Screw 2.0 mm. ขนาด 14 mm.
Cortex Screw 2.0 mm. ขนาด 16 mm.
Contex Screw 2.0 mm. ขนาด 18 mm.
2.7mm Cortex Screw L. 12mm.
2.7mm Cortex Screw L. 18mm.
2.7mm Cortex Screw L. 20mm.
01-08405 Titanium Bone screw self-tapping 0 2.0X5 mm.
91-2007 Ditto; 0 2.0x7 mm.
01-08409 Ditto; 0 2.0X9 mm.
01-08411 Ditto; 0 2.0X11 mm.
01-08457 Ditto; Energency 0 2.3x7 mm.
Cortex Screw: dia 2 mm. long 10 mm. รหัส 211.010
Titanium Bone Screw, ''Cross-Fit'',Dial.1.7x4mm.
Titanium Bone Screw,''Cross-Fit'',Dia.1.7x5mm.
Titanium Bone Screw,''Coss-Fit'',Dia.1.7x6mm.
Titanium Bone Screw,''Cross-Fit'',Dia.1.7x10mm.
Titanium Bone Screw ''Cross-Fit'',Dia.1.2x4mm.
Titanium Bone Screw ''Cross-Fit'',Dia.1.2x6mm.
Titanium Bone Screw ''Cross-Fit'',Dia.1.2x8mm.
Emergency Screw,''Cross-Fit'',Dia.1.4x5mm.
Emergency Screw, ''Cross-Fit, Dia.1.4x7mm.
Emergency Screw ''Cross-Fit'',Dia.1.9x5mm.
Metal Screwdriver Handle for 1.7,1.9 mm
"Cross-Fit" Screwdriver Blade for 1.7,1.9 mm.
"Cross-Fit" Screwdriver, 13 cm.,1.2/1.4 mm.
Twistdrill,Stryker Shaft End,dia.1.0x46 mm.
Twist Drill Stryker Shaft End,Dia.1.3x47 mm., 5mm. Stop
Twist Drill Stryker Shaft End,Dia.1.3x53 mm.,12mm. Stop
"Cross-Fit" Implant Module, Empty,for 1.7x1.9 mm.
Implant Sterlizing Container
Diameter Screws 1.5 mm.
Diameter Emergency Screws 2.0 mm.
Bone Fixation Screwdriver
Screwdriver-Dental Latch
Drill Bit-Dental Latch
Lag Drill Bit-Dental Latch
Drill Bit -Straight Handpiece
Straight Platc Titanium
Autoclavable Organizer Block
Bone Block Clamp Cortical Block Clamp With Slotted Tip
99-3582 THREADED FIXATION SCREW 2x25MM
Drill bit ขนาด dia 1.5x52 mm. รหัส 513.080
Drill bit ขนาด dia 1.5 mm. ยาว 110/85 รหัส 310.16
Drill bit ขนาด dia 2 mm. ยาว 100/75 รหัส 310.19
Drill bit ขนาด dia 2 mm. ยาว 125/100 รหัส 310.21
       ้
Drill bit เสนผ่าศูนย์กลาง 1.5 mm. ยาว 50 mm.
Screwdriver Standard 17cm.
Screwdriver Hexagon short
Tap for 2 mm. ยาว 24/53 รหัส 311.19
Tap for 2 mm. ยาว 38/100 รหัส 311.21
Tap for 2.7 mm. ยาว 33/100 รหัส 311.26
Tap for 2.7 mm. ยาว 40/125 รหัส 311.28
Tapered Riciprocating Blade Thin (22.5 mm. Cut Edge)
          ้
Sof-kling ขนาด 3 นิวX 4.1 หลา
   ้
หัวจีไฟฟ้ าชนิดเข็ม
               ้
Elastic Bandage ขนาด 3 นิว X 4 เมตร
COBAN ขนาด 3" X 5 หลา (1:24 ม ้วน) 3M
Alcare presnet No.4 (1:1ม ้วน)
Alcare presnet No.5 (1:1 ม ้วน)
Bone Graft Material (BOS 0.25-1mm.) 0-5gm.
Bone Graft Material (ฺ้BOS 1-2mm.) 0.5gm.
BIO-GIDE 25x25 mm.
Lendermann No.168
Lendermann No.169
Expansion Screw 600-300 ( 2 ทาง )
Expansion Screw 600-301 ( 2 ทาง )
Expansion Screw 600-302 ( 2 ทาง )
Distal Screw 600-502
Distal Screw 600-500
COVER SCREW FLANGE FIXTURE
Lip and Cheek Retractor, Photohook Self-Retainning
BLADE, 1.5MM HIGH TROQUE CROSS DRIVE ANGLE
1.5 X 4MM HT SD X-DR SCR,EA
1.5 X 5MM HT SD X-DR SCR,EA
1.5 X 6MM HT SD X-DR SCR,EA
1.5 X 7MM HT SD X-DR SCR,EA
1.87 X-DR HT SCREW
10MM MULTI TOOTH ALVEOLAR DIST
15MM MULTI TOOTH ALVEOLAR DIST
20MM MULTI TOOTH ALVEOLAR DIST
10MM SNGLE TOOTH ALVEOLAR DIST
15MM SNGLE TOOTH ALVEOLAR DIST
20MM SNGLE TOOTH ALVEOLAR DIST
GREEN 1.5/2.0MM HANDLE
BLADE, 1.5MM HIGH TORQUE CROSS-DRIVE
1MM SHIM PLATE FOR ALVLR DIST
2MM SHIM PLATE FOR ALVLR DIST
3MM SHIM PLATE FOR ALVLR DIST
CONTRA DRIVER SMALL
PATIENT DRIVER
PICK-UPS
CHAMPY BIOPSY (1:3ชน) ิ้
2.7Angled Recon4+16H/L32+128,L
2. 7Angled Recon4+16H/L32+128,R
2. 7Angled Recon5+17H/L40+136,L
2. 7Angled Recon6+17H/L40+136,R
2. 7Angled Recon6+16H/L48+144,R
2. 7Angled Recon6+18H/L48+144,L
2.7 Straight Recon 14H/L112mm.
2.7 Straight Recon 16H/L128mm.
2.7 Straight Recon 18H/L144mm.
2.7 Straight Recon 20H/L160mm.
Straight Recon 22H/L176mm
Straight Recon 24H/L192mm
Ethilon 2/0 (1626 T)
Ethilon ขนาด 3/0 (รหัส W.1621 T)
Ethilon ขนาด 4/0 (รหัส W.1620 T) (1:24 ซอง)
Ethilon 4/0 W319 (1:12 ซอง)
Vieryl 4/0 (W9506T)45ซม.16มม. (1:24 ชน)    ิ้
Ethilon ขนาด 5/0 รหัส W.1616 T (1:24 ห่อ)
Ethibond 5/0 W6934 (1:12 ชน)   ิ้
Ethilon 4/0 (W1612T)
W1851T Ethilon 6/0 เข็ม 13มม.
W2808 เอทธิลอน 8/0 เข็มคู่ 6.5 มม.ราวด์
W2812 เอทธิลอน 8/0 เข็ม 4.75 มม.ราวด์
Mersilk ขนาด 4/0 รหัส W.334 (1:36)
Mersilk ขนาด 2/0 รหัส W.321 (1:36 ชน)      ิ้
Mersilk ขนาด 2/0 รหัส W.503 (1:3 โหล)
Mersilk ขนาด 3/0 รหัส W.328 (1:3 โหล)
Mersilk ขนาด 3/0 รหัส W.502 (1:12 ชน)        ิ้
Mersilk ขนาด 3/0 รหัส W.570 (1:12 ห่อ)
Mersilk ขนาด 3/0 รหัส W.587H (1:36 ชน)          ิ้
W21301 Mersilk Ligatures 13x60 cm
Mersilk ขนาด 4/0 รหัส W.329 (1:12 ชน)         ิ้
Mersilk ขนาด 4/0 รหัส W.501
Mersilk ขนาด 4/0 รหัส W.508 (1:12 ซอง)
Mersilk 5/0 (W.500)
Mersilk ขนาด 5/0 รหัส W.580 (1:12ชน)    ิ้
Mersilk 5/0 12 mm.3/8 (1:12 ชน) W.580ิ้
Mersilk 3/0 เข็ม 20 มม.W.672 (1:12 ชน) ิ้
Mersilk 6/0 W812 (1:12 ขิน) ้
Silk black,BR6-0 CE-2 DA(12mm) (8886123813)1:12pk
โคทเทคไวคริล 4/0 เข็ม 16 มม. คอมพาวด์
พี.ดี.เอส. ทู 5/0 เข็ม 13 มม. (W.9863T)
P.D.S. II 4/0 Clear (W.98737T)
Chromic cat gut No.3/0 รหัส W.481 (1:10 ซอง)
Vieryl No.0 (W9364)
Coated vicryl ขนาด 1 (รหัส W.9213)
Vicryl 2/0 W9582T (1:24 ซอง)
Coated vicryl ขนาด 3/0 เข็ม 16 มม.W.9444
Vicryl Plus 3/0 VCP427H (1:36 ซอง)
Vicryl 4/0 W9443 (1:12 ชน)ิ้
Coated vicryl ขนาด 4/0 (รหัส W.9443)(1:12 ซอง)
Coated vicryl ขนาด 5/0 (รหัส W.9442)
Vicryl 5/0 (W.9442)
Coated vicryl ขนาด 6/0 (รหัส W.9552)
Coated vicryl ขนาด 6/0 (รหัส W.9779)
Vicryl 3/0 W9507T(1:12 ชน)   ิ้
Vicryl No.6/0 (W.9500T)
Coated vicryl ขนาด 0 (W9361)
Coated vicryl ขนาด 1 (W9362)
Coated vicryl 6/0 (W9831T)
Coated Vicryl 5/0 เข็ฒ 17 มม. Round W9105
4/0 Silk Atraumatic Needle 3/8 (1:12 ซอง)
DAFILON 75CM 2/0 DS40 (C0932035)
DAFILON 75CM 5/0 DS16 (C0935123)
Ammure tube No.6 (1:13 นิว) ้
Ammure tube No.6 1/2
Ammure tube No.7 (1:13 นิว)  ้
Ammure tube No.7 1/2(1:13 นิว)   ้
Extensi0on tube (one way) diameter 1.1 mm. ยาว 120 ซม.
Extension tube (one way) 18"
Extension tube (one way) 36"
N-G tube No.16
Oral/Nasal tube ไม่ม ี cuff No.4.5
Oral/Nasal tube ไม่ม ี cuff No.5.0
Oral/Nasal tube ไม่ม ี cuff No.5.5
Oral/Nasal tube มี cuff No.7.0
Oral tracheal tube มี cuff No.7.5
Rae nasal tube No.4.5
Rae nasal tube No.5.0
Rae nasal tube No.5.5
Rac oral tube No.6 มี cuff
Rac oral tube No.6.5 มี cuff
Rac oral tube No.7.0 มี cuff
Rac oral tube No.7.5 มี cuff
Rac oral tube No.4 ไม่ม ี cuff
                     ้
Drainage Tube CH-09 รหัส 20026 (1เสนยาว 14 ซม.)
Combitube ESO/tracheal FR.37 (1:10 นิว)้
Separate Clear Tube (1:144 ชน) ิ้
Speculum Nasal Medicon Cottle 67.03.52
Rae oral ไม่ม ี cuff No.3
Rae oral ไม่ม ี cuff No.3.5
Rae oral ไม่ม ี cuff No.4.5
Rae oral มี cuff No.5.0
Rae oral มี cuff No.5.5
SUCTION TUBE,YANKAUER STANDARD
Nasal air-way No.6
Nasal air-way No.6.5
Nasal air-way No.7.0
            ิ
สายยาง เนซัลออกซเจน แคนนูลา (ผู ้ใหญ่)
Oral airway No.1
Oral airway No.3
Laryngeal mask airway
Oral / Nasal มี cuff No.5.5
Anesthesia Calibration gas (1:1.8 ml.)
แกีสไนตรัสอ๊อกไซด์ (ฝากอัด)
แก๊สไนตรัสอ๊อกไซด์ ขนาด 25kg. (TIG)
      ิ
แก๊สอ๊อกซเจน ขนาด 1คิว
       ิ
แก๊สอ๊อกซเย่น ขนาดเอฟ
      ิ
แก๊สอ๊อกซเย่น ขนาด 7 คิว
       ิ
แก๊สออกซเจน ขนาด 1.5 คิว
สายยางดูดเสมหะพลาสติก No.12
สายยางดูดเสมหะพลาสติก No.14
สายยางดูดเสมหะพลาสติก No.8
Oral tracheal tube มี cuff No. 7.5
             ี ้
สายยาง Cathester สสม No.10 ยาว 12 นิว   ้
             ี ้
สายยาง Cathester สสม No.12 ยาว 12 นิว    ้
              ี ้
สายยาง Cathester สสม No.14 ยาว 12 นิว     ้
Penrose Drain
Adult cuff
Adult cuff (หน ้ากาก,ตัวบีบ,Airway 4 อัน)
Barrierbac's
DERMICLE ขนาด 1" (DURAPORE) (1:12 ม ้วน)
ECG electrodes (1:3 ตัว) (RED DOT. AD.MICROPORE)
Corrugate
แบตเตอรี่ RGM ( P/N 6050-0001-379) 1/6
สาย Line RGM (P/N 6026-0000-009) 1/10
Face mask buble gum # 3
Face mask strawbery # 4
Test strip แผ่นวัดนํ้ าตาลวันทัช (1:50 ใบ)
I.V fluid set (ผู ้ใหญ่)
Microdrip Pediatric J.V. Set
Micropore 1" (3M) (1:12 อัน)
Normal contral solution
Oxygen mask with bag for adult
Pediotrie Cuff
Reservoir bag ขนาด 1L
Reservoir bag ขนาด 2 L
Small adult cuff width 10.5 ซม.
Sodaline
Stylet กลาง
Stylet ใหญ่
Tegaderm ขนาด 10*12 cm.
Three Ways
Y-Connecter
                 ี ้       ิ ิ
ชุดบําบัดฉุกเฉิน (ชุดฟื้ นชพแบบใชมือบีบ ชนิดซลโคน เด็กโต)
MIXING TIPS
กระเป๋ าไฟฟ้ า
Mixing Tip (ชมพู) 50:pck.
Transpore (3M) No.1527 C (1:3 ท่อน) ขนาด 4 นิว  ้
Strip coform ASS (1:64 ชน)   ิ้
Strip faciform A.SSORTMONT (1:56 ชน)  ิ้
EPI-GUIDE RESORBABLE MEMBRANE
    ่
ชุดเครืองพ่นยา
Breathihg circuit Adult
Breating circuit Child
Silicone mask adult No.4
Silicone mask adult No.5
Oxygen mask without bag
Face mask silicone No.0
Face mask silicone No.1
Sodaline
Head otap (Four Tailed Harness) Adult
Steam integrator, 250 ea/box
EO Integrator, 250 ea/box
MIXING TIP (MT 200 เหลือง)
NOBEL TITANIUM BUR KIT #28945
B5L-Round End Taper 856/018
Finger Spreader No. FM
Finger Spreader No. M
Finger Spreader No. MF
Finger Spreader No. XF
Finger Spreader No. XF-M Assorted (1:6 ตัว)
LONG NECK BUR (1:6 ตัว)
               ี
Biomend ขนาด 15x20 mm. (สเขียว)
Colla Plug
CF BURS CONE ROUND FG 22 MM. #12
Finger Spreader No. FF
Paper point Assorted
IVORY RUBBERDAM PEEDO FRAME
Rubber dam clamp No.0
Rubber dam clamp No.00
Rubber dam clamp No.1
Rubber dam clamp No.2
Rubber dam clamp No.2A
Rubber dam clamp No.5
Rubber dam clamp No.6 หรือ 210
Rubber dam clamp No.7
Rubber dam clamp No.8
Rubber dam clamp No.8A
Rubber dam clamp No.9 หรือ 211
Rubber dam clamp No.12A
Rubber dam clamp No.13A
Rubber dam clamp No.14
Rubber dam clamp No.14A
Rubber dam clamp No.18
Rubber dam clamp No.27
Rubber dam clamp No.209
Rubber dam clamp No.212
Rubber dam frame (Ivory)
Rubber dam punch
Rubber dam clamp No.SA212
Rubber dam clamp No.23
Rubber dam clamp No.27N
Rubber Suction Tip cover (1:10 ตัว)
Hoffman's clamp
Rubber dam clamp No.12
Lentulo 21 mm. ( 1:4 ตัว )
Lentulo 25 mm. ( 1:4 ตัว )
Lentulo Assorted ( 1:4 ตัว )
Rubber dam clamp No.26N
Cavit G
Cleaning Solution of Obtula II
R.C. Prep (1:9 g.)
Septodont Racestyptine Haemostatic Solution ขนาด13 ml.
Steijliz
Vitapex (1:2 gm.)
Endodontic locking pliers EPL1
Racestyptine solution(1:13mL)
Applicator Needle of Obtula II
Retro-Mirror (1:3 อัน)
Hangger สําหรับล ้าง film 1 film
Finger ruler stainless steel
Reamer 21 mm.
Reamer 25 mm.
RETRO BERUTTI
Diamond-coated retro micro-tips No.ETPR
Diamond-coated retro micro-tips No.ET18D
Diamond coated - retro micro-tips No. ET25
Probe (สายต่อ Root Zx)
     ่
ตะขอเกียว Root Zx
Composhape CSG RA 4255
PROROOT MTA ,5 DOSE
Glade gidden bur ( 1:6 ตัว )
AH PLUS ( 1: Base : Catalyst : 4 ml. )
AH 26 ( 1: Liquid : 4 ml.)
ENDO ACCESS No.2
ENDO Z
GLYDE INTROPAKAGE (1: glyde 2 syrings)
SLEXOBND PLASTIC
SNAPEX SYSTEM (1: Filmnoder 3 , Bileblock 4)
Endo Posterior Condensor 8
Endo Posterior Condensor 9
Endo Posterior Condensor 10
Root Keeper 500
PROROOT MTA ,1 DOSE
Pro Root MTA Tubes
Glyde Refill (1syring)
Root canal plugger
Endo Ray , 4 pack
Uni-Bite , 6 pack
Castroviejo #NH5020
หัวTipงานรักษาราก ET25
หัวTipงานรักษาราก ETBD
SYSTEM B TIP
Periotome Posterier
Periotome Anterier
ET 20 TIP
ET 18D TIP
Retro-Surgery S12-7D Dimond Coated Tip
Retro-Surgery S12.9ND Dimond Coated Tip
Retro-Surgery S13LD Dimond Coated Tip
Retro-Surgery S13RD Dimond Coated Tip
Set of Retroprep SS Mirriors W Reg Handle #9790010
CM6 Large Oval Mirrors #9790008
CX-1 CARR EXPLORER #9740040
LARGE BL-DNDED PLUG P-11
Cancellier Kit 1Handle 4Tube #9740010
W1-2 West Perforation Repair LG1-2 #9740020
W3-4 West Perforation Repair SM3-4 #9740021
Microsugical suction small #9750044
Rubber suction tips (Pkg of 50)
Apexit plus
IRS STARTER KIT
ET20D หัวTipงานรักษารากฟั น
ET 20 D DIAMOND COATED TIP
ET 40 D DIAMOND COATED TIP
ET 40 TIP
Opalescence Endo Kit
Micro Operner 010.04 (1:3 ชน)ิ้
Micro Operner 015.04 (1:3 ชน)  ิ้
Micro Operner 010.06 (1:3 ชน)   ิ้
           ่
Root Canal Model รุน SI-U6
BOND CUTTERS FG 26 MM. #12
Pulp Canal Sealer EWT
RE-Mark ORT Orthodontic Adaptor LT
RE-Mark ORT Orthodontic Handle
RE-Mark MT/ORT Drill 1.2 mm.
Messing Root Canal Gun Curved
ORAL TIP (1:50อัน)
MIXING TIP (MULTICORE) 1:50อัน
Gate drill 28 mm. (1:6ตัว)
Metal Dento - Infusor Tips (1:100 ตัว)
RealSeal Tapered # FF
RealSeal Tapered # MF
RealSeal Intro Kit 04
Element RealSeal Cartride Refill Guage 20
Element RealSeal Cartride Refill Guage 23
RealSeal Sealant
Smartmix Tip Luxacore
Root Canal Gun
Endoray (1:2ชน) ิ้
Endoray Basket (Replacement)
Gutta percha cone xx-Fine (150ตัว/กล่อง)
Gutta percha cone x-Fine (1:120 ตัว)
Gutta percha cone No.FF (1:120 ตัว)
Gutta percha cone No.MF (1:120 ตัว)
Gutta percha cone No.F (1:120 ตัว)
Gutta percha cone No.FM
Gutta percha cone No.M
Gutta percha cone Assorted
Gutta percha of Obtula II
Gutta percha Fine (PD.1/1800 ตัว)
Gutta percha x -Fine (PD.1/1800ตัว)
Gutta percha xx - Fine (PD. 1/1800ตัว)
Gutta percha point (1:120 ตัว)
             ิ้
Gutta Percha .04 (1:120 ชน)
Gutta Percha .06 (1:120 ชน) ิ้
Gutta percha main cone
Gutta Percha Cone #30 (1:120 ชน)ิ้
Gutta percha Cone # 15(1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 20(1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 25(1:120ตัว)
Gutta Percha Cone # 30(1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone #35 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 40(1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 45(1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 50 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 55 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 60 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 70 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 80 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 90 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 100 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 110 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 120 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 130 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 140 (1:120 ตัว)
Gutta percha cone #45 (1:100 point)
Gutta percha cone (PD) No.15-100 (1:300 ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#15 Hygenic (1:100ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#20 Hygenic (1:100 ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#25 Hygenic (1:100ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#30 Hygenic (1:100ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#35 Hygenic (1:100ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#40 Hygenic (1:100ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#45 Hygenic (1:100ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#50 Hygenic (1:100ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#55 Hygenic (1:100ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#60 Hygenic (1:100ตัว)
Gutta percha lateral cone (1:120 ตัว)
ERA OV Gutta Percha Drill
Gutta Percha Point Protaper UNV # F1(1:60 ชน)ิ้
Gutta Percha Point Protaper UNV # F2 (1:60 ชน) ิ้
Gutta Percha Point Protaper UNV # F3 (1:60 ชน)   ิ้
Gutta Percha Cone No.FM (1:120ตัว)
H-File ความยาว 21 mm. No.08 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 21 mm. No.10 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 21 mm. No.15 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 21 mm. No.20 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 21 mm. No.25 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.30 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.35 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.40 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.45 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm.No.50 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.55 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.60 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 21 mm. No.70(1:6 ตัว)
H-File ความยาว 21 mm. No.80 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.90 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.100 (1:6ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.110 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. No.08 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. No.10 (1:6ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. No.15 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. No.20 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. No.25 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. No.30 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. No.35 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. No.40 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. NO.45 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. No.50 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 25 mm. No.55 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 25 mm. No.60 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 25 mm. No.70 (1:6 ตัว)
H-Fileห ความยาว 25 mm. Ho.80 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 25 mm. No.90 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 25 mm. No.100 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 25 mm. No.110 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 25 mm. No.120 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 25 mm. No.130 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 25 mm. No.140 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.08 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.10 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.15 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.20 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.25 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. NO.30 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.35(1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.40(1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.45 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.50 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.55 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.60 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.70(1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. N0.80(1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.90 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.100 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.110 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.120 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.130 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.140 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.08 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.10 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.100 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.110 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.120 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.130 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.140 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.15(1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.20(1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.25 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.30 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.35 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.40 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.45 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.50 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.55 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.60 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.70 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm.No.80 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.90 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.08 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.10 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.15 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.20 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.25 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. NO.30 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.35 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21mm. No.40 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.45 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.50 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.55 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.60 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.70 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.80 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.90 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.100 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.110 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.120 (1:6 ตัว)
                    ่
Root canal file ขนาด 08-30 ความยาวไม่ตํากว่า 28 มม. (1:6 ตัว)
                     ่
Root canal file ขนาด 35-60 ความยาวไม่ตํากว่า 28 มม. (1:6 ตัว)
K-file 30 mm. (1:6 ตัว)
K-file ความยาว 25 mm.
H-file ความยาว 25 mm.
BLISTER K 15 (4 Files)21 MM LENGTH
Amalgum file แบบต่าง ๆ
File สําหรับเครือง EMS System401 Endodontic No.15(1:6 ตัว)
        ่
File สําหรับเครือง EMS System401 Endodontic No.20(1:6 ตัว)
        ่
File สําหรับเครือง EMS System401 Endodontic No.25(1:6 ตัว)
         ่
File สําหรับเครือง EMS System401 Endodontic No.30(1:6 ตัว)
          ่
File สําหรับเครือง EMS System401 Endodontic No.35(1:6 ตัว)
           ่
File Holder Root ZX
Nickel Titanium File 21mm.(6ตัว/1กล่อง)
Rubber Stop (1:100 ชน) ิ้
     ี
Ring เสยบ File
Root canal file # 8.30 ยาว 25 มม. (1:6 ตัว)
Root canal file # 35-60 ยาว 25 มม. (1:6 ตัว)
Nikle-Trtanium file ขนาด 15-40 ยาว 25 มม. (1:6 ตัว)
File Nitiflex 21 mm. (1:6 ตัว)
File Nitiflex 21 mm. No.20 (1:6 ตัว)
File Nitiflex 21 mm. No.25 (1:6 ตัว)
File Nitiflex 21 mm. No.30 (1:6 ตัว)
File Nitiflex 21 mm. No.35 (1:6 ตัว)
File Nitiflex 21 mm. No.40 (1:6 ตัว)
File Nitiflex 21 mm. NO.45 (1:6 ตัว)
File Nitiflex 21 mm. No.50
File Nitiflex 21 mm. No.55 (1:6 ตัว)
File Nitiflex 21 mm. No.60 (1:6 ตัว)
File Nitiflex 25 mm. No.15 (1:6 ตัว)
File Nitiflex 25 mm. No.20 (1:6 ตัว)
File Nitiflex 25 mm. No.25 (1:6 ตัว)
File Nitiflex 25 mm. No.30 (1:6 ตัว)
File Nitiflex 25 mm. No.35 (1:6 ตัว)
File Nitiflex 25 mm. No.40 (1:6 ตัว)
File Nitiflex 25 mm. No.45 (1:6 ตัว)
File Nitiflex 25 mm. NO.50 (1:6 ตัว)
File Nitiflex 25 mm. No.55 (1:6 ตัว)
File Nitiflex 25 mm. No.60 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm.
K-File ความยาว 25 mm.(1:6 ตัว)
File ชนิด Non Cutting Tip ( มี Flexibility ) ยาว 21 mm.
File -EZE
GT. ROTARE FILE 21 mm. (1:6 ตัว)
PROFILE O.S 21 mm. (1:6 ตัว)
PROFILE O.S 25 mm. (1:6 ตัว)
C File 21mm. (1:6 ตัว)
C File 25 mm. (1:6 ตัว)
Profile RA.04 (21mm.)
Profile RA.04 (25mm.)
Profile RA .06 (21mm.)
Profile RA.06 (25mm.)
Profile Orific Shaper
Protaper Shaping 19 mm.
Protaper Shaping 21mm.
Sugarman file
Endosonore File 31mm. #15 (1:12ตัว)
Endosonore File 31mm. #20 (1:12ตัว)
               ิ้
Silicone Stops Disp. (1:200 ชน)
Protaper Shaping 25 mm.
Ultrasonic file (1:6ตัว)
K3 TAPPER.06#30ยาว 21 MM.
K3 TAPPER.06#35 ยาว 21 MM.
K3 TAPPER.06#40 ยาว 21 MM.
K3 G-PACK ยาว 21 MM.
Protaper file #SX ยาว 19 mm.
Protaper file #S1 ยาว 21 mm.
Protaper file #S2 ยาว 21mm.
Protaper file #F1 ยาว 25 mm.
Protaper file #F2 ยาว 25 mm.
Protaper file #F3 ยาว 25 mm.
Protaper file #F4 ยาว 25 mm.
Protaper file #F5 ยาว 25 mm.
Protapper file (1:6ตัว)
H-File 21 mm. ( 1:6 ตัว )
H-File 25 mm. ( 1:6 ตัว )
H-File 28 mm. ( 1:6 ตัว )
K-File 21 mm. ( 1:6 ตัว )
K-File 25 mm. (1:6 ตัว )
K-File 28 mm. ( 1:6ตัว )
Profile 0.5 19 mm. (1:6 ตัว)
K-File 31 mm. Assort No.15-40 (1:6ตัว)
K-File 31 mm. Assort No.45-80 (1:6ตัว)
H-File 30 mm. (1:6 ตัว)
K-File 31 MM.
H-File 31 MM
Nickel Titanium File 25 mm. (1:6ตัว)
นํ้ ายา Rapid Gutta percha remover ยกเลิกรายการนี้
Dispersed phase alloy ชนิดผง (1:30 g.)
Amaigam Polishing Kit CA(0308)
Amalgam Polishing Kit FG 0309 (1:12 ตัว)
Amalgum capsule (1spill : เม็ด) 1:500 เม็ด
Amalgum capsule (2spill : เม็ด) 1:500 เม็ด
Amalgum+Phalladium Capsule (2spill) 1:250 เม็ด
Dispensor ใส ่ Mercury (เฉพาะหัวกด)
Dispensor ใส ่ Mercury (ขวดพร ้อมหัวกด)
Coltoflex mix (Catalyst) บรรจุ 35 ml.
                         ิ้
Hawe Lucifix Matrix bands Refill-Molar bands 50 ชน
Matrix band retainer lvory No1
Toffelmire Matrix Bands No.1 12 ชน ิ้
Toffelmire Matrix Bands No.2 12 ชน   ิ้
Toffelmire Matrix Bands No.3 12 ชน    ิ้
Matrix band retainer Tofflemire
Contract Matrix ประกอบด ้วย Ring 2 ตัว,Matrix small 50 ตัว (Palodent)
Contract Matix ประกอบด ้วย Ring 2 ตัว,Matrix 120 ตัว
Auto Matrix Band สําเร็จรูป (Refill) 1:50ตัว
PALODENT 100 STD MAT(Sectional Matrix)1:100 ตัว
Palodent 4 Bitine Round-R (Bitine ring)1:4 ตัว
PALODENT 4 BITING ROUND-R
PALODENT 100 STD MAT
AUTO MATRIX BAND
Matrix holder (ก ้ามปู)
Matrix holder (Toffermind)
Hawe Luciwedge Medium 100 ชน (1:100ชน)                 ิ้                   ิ้
Wedge ส ่ ีตาง ๆ
Hawe Sycamre Interdental Wedge Refill -Wedge สสม 100                                              ี ้
Wedge jet (1 ขวดยาว 2 เมตร)
Sof-lex Finishing strips (1:150 แถบ)
Sof-lex Polishing strips (1:150 แถบ)
Sof- lex 1/2" 4851 C (1:30 ชน)            ิ้
Sof- lex 1/2" 4851 M (1:30 ชน)              ิ้
Sof- lex 1/2" No.4851 F (1:30 ชน)                  ิ้
Sof- lex 1/2" 4851 SF (1:30 ชน)                ิ้
Sof- lex XT Med 1/2" No.1982(1:30 ชน)                         ิ้
Sof- lex.XT Med 3/8" No.1981(1:30 ชน)                           ิ้
Sof- lex XT Sup fine 1/2" No.4931 (1:30 ชน)                              ิ้
Sof- lex.XT Sup-fine 3/8" No.4930 (1:30 ชน)                                 ิ้
Sof-Lex XT pop on Coarse 1/2" No.4931 (1:30 ชน)                                      ิ้
Sof-Lex XT pop on Coarse 3/8" No.4930 (1:30 ชน)                                     ิ้
Sof-lex XT disc+mandrel pop-on 2380 (disc 240 ชน, mandrel 1 อัน)                                  ิ้
Sof-Lex XT pop on Fine 1/2" No.4931 (1:30 ชน)                                   ิ้
Sof-Lex XT pop on Fine 3/8" No.4930 (1:30 ชน)                                    ิ้
Sof-Lex XT pop on Medium 1/2" No.4931 (1:30 ชน)                                        ิ้
Sof-Lex XT pop on Medium 3/8" No.4930 (1:30 ชน)                                         ิ้
Sof-Lex XT pop on Superfine 1/2" No.4931 (1:30 ชน)                                            ิ้
Sof-Lex XT pop on Superfine 3/8" No.4930 (1:30 ชน)                                              ิ้
Ra Pop-on Mandrel ขนาดบรรจุ 3 อัน
Soflex XT Sup fine 1/2 No.1982 (1:30 ชน)                            ิ้
Soflex XT Med 3.8 No.1981 (1:30 ช                       ้
                                       ิน)
Sof-lex XT pop on Superfine 3/8" No.1981 (1:30 ชน)                                           ิ้
Sand paper disc (1:100 ชน) ิ้
Sof lex No. 1981 C ( 1:30 ชน )      ิ้
Sof lex No.1981 F (1:30 ชน)  ิ้
Sof lex No.1981 M ( 1:30 ชน )        ิ้
Sof lex No.1981 SF (1:30 ช       ิน)
                    ้
Sof lex No.1982 C ( 1:30 ชน )    ิ้
Sof lex No.1982 F ( 1:30 ชน )  ิ้
Sof lex No.1982 M ( 1:30 ชน )          ิ้
Sof lex No.1982 SF ( 1:30 ชน )           ิ้
OptiDisc Extra-Coarse 9.6 mm. (80ชน)                        ิ้
OptiDisc Coarse-Medium 9.6 mm. (100ชน)                               ิ้
OptiDisc Fine 9.6 mm. (100ชน)                ิ้
OptiDisc Extra-Fine 9.6 mm. (100ชน)                    ิ้
OptiDisc Extra-Coarse 12.6 mm. (80ชน)                            ิ้
OptiDisc Coarse-Medium 12.6 mm. (100ชน)                                 ิ้
OptiDisc Fine 12.6 mm. (100ชน)                  ิ้
OptiDisc Extra-Fine 12.6 mm. (100ชน)                       ิ้
OPTIDISC ASSORTMENT KIT
OptiDisc Kit (Kerr)
SOF-LEX COARSE,1/2"
                          ิ้   ิ้
Hawe Transparent Premolar & Molar bands (1:80 ชน,wedge 60 ชน)
     ี
T-Band สเงิน ชนิดโค ้ง ( 1:100 ตัว )
Disposable brush tip ( 1:60 ชน )ิ้
Dura-Green Stone รูป Round (1:12 ตัว)
Dura-Green Stone รูป Flame (1:12 ตัว)
Dura-White Stone รูป Round (1:12 ตัว)
Dura-White Stone รูป Flame (1:12 ตัว)
PINK POINTS (1:12ตัว)
            ี
Astropol HP Refill (สชมพู)
             ี
Astropol HP Refill (สเขียว)
Astropol HP Refill (สเทา) ี
HW2520 OCCLUBRUSH,ASS
HW2600 HILUSTER PLUS POLISHING ASSORTMENT
VITREMER TRICURE GI.
          ่
แผ่นกรองแสงเครือง Light Cure
หัว Tip ฉายแสง
Enhance complete kit (ประกอบด ้วย หัวขัด 40 หัว, ครีมขัด 2 หลอด, ก ้าน Mendre l 2 อัน)
                  ั
Enhance complete Refill เพสตร์ขดฟั น 2 หลอด
I.R.M. Standard Pack ivory (ผง 28 g. นํ้ า 14 ML)
Luxalloy powder 31.1 gm.
Perio set (1:12 ตัว)
Pin retained amalgam (ตัวเจาะ=4 ตัว, ตัวPIN=60 ตัว)
Pin retainer Amalgam (TMS)
Porcelain Veneer Kit (0300)
Preparation Set FG (1:18 ชน) ิ้
Vitremer liquid 8 ml.
TPHSPECTRUM (1:4.5 gm.)
SUREFIL (20 cup/กล่อง)
DYRACT FLOW (1:2หลอดๆละ1.8 gm.)
PROFILE (1:6 ตัว)
           ิ
Suction tip ของยูนต OsaDa
VARIOLINK II PROFESSIONAL SET
DEMINERALIZED CORTICAL BONE POWDER 250-500 MIC, 1cc.
HY-BOND ZINC PHOSPHATE CEMENT (1:ผง 60 gm.,นํ้ า 40 gm.)
Tubes and plugw,orange with needle refill 100
CATALYSTS ของ SUPER BOND ขนาด 0.7 ml.
Dimond Polish Kit ( นํ้ ายา 2 syrings 1.2cc. )
Porcelain laminat
Caries Indicator ขนาด 6 ml. (Sable Seek Kit)
Supermat Economy, Assort (Auto Matrix Band Holder)
Removal Plier KY/3 pc.
VARIOLINK II CATALYST REFILL (1:2.5 กรัม)
VARIOLINK II BASE REFILL (1:2.5 กรัม)
I.R.M. Powder ขนาด 28 gm.
PIN RETANER AMALGAM (ตัวเจาะ 2 ตัว, pin 24 ตัว)
Rebasage Soft Rebasing Material
GINIE PUTTY SET 2x300 ML.
GINIE LIGHT BODY SET 2x50ML
GINIE BITE REGIS SET 2x50 ML.
3303DT DELIVEY TIPS WITH PISTONS
SANI TIP+SLEEVES STD,250'S
Tube and Plugs orange with needle (Refill) 100 อัน
COMPOSITE-GUN ASS.
TUBES AND PLUGS,TRANSPARENT,REFILL 100
VITREBOND PLUS
Plastopaste 212 g tube base/92 tube acc
KETAC N100 NANO IONOMER TRIAL KIT
KETAC N100 NANO IONOMER REFILL
            ่
หัว Tip ฉายแสง รุน Tri-Light
TIP No.1
TIP No.2
TIP No.10P
COMPOMER F2000
COMPOMER F2000 REFILL (4 g.)
CLICKER F2000 (2.6 ml.)
                        ุ
Aelite Flo (Bisco) 1 ชุด ประกอบด ้วย วัสดุอด 5 หลอด พร ้อมเข็ม
Cartridge Dispensing Gun
VITAPAN 3D-MASTER
Charisma Refil ส ี A20 (4g.)
Charisma Refil ส ี A30 (4g.)
Charisma Refil ส ี A35 (4g.)
Charisma Refil ส ี OA 30 (4g.)
Clearfil AP-X Refil ส ี A3.5 (4.6g.)
Clearfil AP-X Refil ส ี A4 (4.6g.)
Clearfil SE Bond (Primer 6 ml.,Bonding 5 ml.)
Clearfil Core New Bond kit (Catalyst paste 23g.,Universal paste 21g.)
CONCISE LC SEALANT (etching gel 1 ขวด, Refill sealant 2 ขวด บรรจุขวดละ 6 ml.
SEALAPEX (Base 12 g., Assy Laser 12 g.)
HELIOSEAL LIGHT CURE SEALANT KIT
Clinpro Sealant Intro kit (Bottle) (Sealant 6 ml x 2 Etching gel 9 ml)
Clinpro Sealant Intro kit (Syringe) Sealant 1.2 mlx2Syr/Etching 3 ml.1 Syr
Clinpro Sealant Syringe refill (1.2ml) 1:1Syr
Protech glass Ionomer
Concise LC Sealant 6 ml. (refill)
VOCO Admira Sealant ขนาด 2x1.8 g.
MAXCEM REFILL PACK
ASSURE SEALANT 6 CC.
Durafil Ething (1:15ml.)
Durafil Ething Refill (1:15 ML)
Durafil Refill (1:4 g.)
DYRACT RFILL PACKAGES A2 (20 Compu/กล่อง)
PRIME+BOND NT (1:4.5 ml.)
Dyract Refill A2 (20 Compu/กล่อง)
DYRACT REFILL A 3 (20 Compu/กล่อง)
DYRACT REFILL A 4 (20 Compu:กล่อง)
DYRACT REFILL PACKAGES B1 (20 Compu/กล่อง)
Dyract Refill PACKAGES B2 (20 compu/กล่อง)
Dyract Refill B3 (20 Compu/กล่อง)
Dyract Refill C2 (20 Compu/กล่อง)
Dyract Refill ส ี A3.5
Dyract ( 1:65 Complue )
Dyract Refill ส ี A3.5 (20 campu:กล่อง)
PALFIQUE ESTELITE COMBO KIT (PRIMER A,B ขวดละ 5 ml, BONDENG ขวดละ 5 ml.)
PALFIQUE ESTELITE REFILL PASTE ส ี INC (1.3g.)
PALFIQUE ESTELITE REFILL PASTE ส ี L (1.3 g.)
PALFIQUE ESTELITE FEFILL PASTE ส ี B (1.3 g.)
PALFIQUE ESTELITE REFILL PASTE ส ี DG (1.3 g.)
PALFIQUE ESTELITE REFILL PASTE ส ี DY (1.3 g.)
PALFIQUE ESTELITE REFILL PASTE ส ี U (1.3 g.)
PALFIQUE ESTELITE REFILL PASTE ส ี UL (1.3 g.)
PALFIQUE ESTELITE REFILL PASTE ส ี UO (1.3 g.)
PALFIQUE ESTELITE FEFILL PASTE ส ี Y (1.3 g.)
PALFIQUE ESTELITE REFILL PASTE ส ี YO (1.3 g.)
PALFIQUE ESTELITE REFILL PASTE ส ี UY (1.3 g.)
Scotch bond #7423 Etchant ขนาด 9ml.
Scotch bond #7547 Multi-Purpose Plus Catalyst Refill
Z-100 Adhesive ( 1:8 ml. )
Z-100 Etching ( 1: 9 ml. )
Z-100 Primer ( 1: 8 ml. )
Scotch bond 3006L
Scotchbond Multi Purpose kit (Etching 3 ml/syring, Primer+Adhesive 2 syring)
All-bond 2 (Etch+PrimerA,B,D/E Bonding+Pre bond อย่างละ 1ขวดๆละ 6 ml)
ยกเลิกมีให ้เบิกในคลัง Single Bond Adhesive
                           ่
Rely.A.Bond (Adh.4x3.5 g, Primer 16 g, Etching 9 g, พูกัน 1 ถุง)
Astringedent 1 ขวด/30 ml, Tip/20 อัน, Syring/20
SCOTCHPRIME REFILL ขนาด 5 ml.
Super bond C&B
G-BOND
FILTEX A110 ขนาด 3 gm.
Filtex A110 set
Silux plus Refill ส ี Dark Yellow (1:4 g.)
Silux plus Refill ส ี Gray (1:4 g.)
Silux plus Refill ส ี Incisal (1:4 g.)
Silux plus Refill ส ี Light (1:4 g.)
Silux Plus Refill ส ี Universal (1:4 g.)
Silux plus Refill ส ี Yellow (1:4 g.)
Silux plus Refill ส ี Yellow Brown (1:4 g.)
Composite Micro fill สU  ี
Z-100 #5904W ชุดมาตรฐาน
Z-100 #5904WS ชุดมาตรฐาน
Z-100 Refill ( 1:4 gm. )
Z-100 Refill ส ี B2 ( 1:4 gm. )
Z-100 Refill ส ี B3 ( 1:4 gm. )
Z-100 Refill ส ี C2 ( 1:4 gm. )
Z-100 Refill ส ี C4 ( 1:4 gm. )
Z-100 Refill ส ี D3 ( 1:4 gm. )
        ี
Z-100 Refill สปลายฟั น I ( 1:4 gm. )
         ี
Z-100 Refill สคอฟั น CG( 1:4 gm. )
        ี
Z-100 Refill สคอฟั น CY ( 1:4 gm. )
         ี
Z-100 Refill สฟันเด็ก ( 1:4 gm. )
Z-100 Refill ส ี A2 ( 1:4 gm. )
Z-100 Refill ส ี A3 ( 1:4 gm. )
Z-100 Refill ส ี A3.5 (1:4 gm.)
Z-100 Refill ส ี A4 (1:4 gm.)
Z-100 Refill ส ี Universal Dentine ( 1:4 gm. )
     ่
Z-100 ภูกัน ( 1:60 ตัว )
Z100 Refill ส ี I
LARGE SUPER PLUG F1L
Fortify (Etch 5 g.,Phosphoric Acid etchant 3 g.)
Porcelain Primer ขนาด 12 cc.
Adhesive Single Bond
Single Bond Dental Adhesive System (Single bond 1 ขวดๆละ 6 ml, Etching gel 1 ขวดๆละ 9 ml.
Composite resin filtex Z-250
Filtex Supreme Dentine Refill (1:4 gm.)
Filtex P-60 Intro kit (1:refill T-60 3 หลอด,single bond 3 ml.,etching 9 ml.)
Filtex P-60 Intro kit (refill)
CONCISE SC SEALANT (Etching=9 ml.,Rasin A,B=6 ml.)
ULTRABLEND ขนาด 1.2 cc. (1:4 หลอด)
1370 A1 FILTEX Z250 REFILL (1:4 gm.)
1370 A2 FILTEX Z250 REFILL (1:4 gm.)
1370 A3 FILTEX Z250 REFILL (1:4 gm.)
1370 A3.5 FILTEX Z250 REFILL (1:4 gm.)
FILTEX Z-250 REFILL (1:4 gm.)
1370 B0.5 FILTEX Z250 REFILL (1:4 gm.)
1370 B1 FILTEX Z250 REFILL (1:4 gm.)
1370 B2 FILTEX Z250 REFILL (1:4 gm.)
1370 B3 FILTEX Z250 REFILL (1:4 gm.)
1370 C2 FILTEX Z250 REFILL (1:4 gm.)
1370 C3 FILTEX Z250 REFILL (1:4 gm.)
1370 C4 FILTEX Z250 REFILL (1:4 gm.)
1370 D3 FILTEX Z250 REFELL (1:4 gm.)
1370 I FILTEX Z250 REFILL (1:4 gm.)
1370 UD FILTEX Z250 REFILL (1:4 gm.)
8100 A3 FILTEX P60 REFILL (1:4 gm.)
Filtex Supreme Enamel (1:4gm.)
Filtex Supreme Body (1:4 gm.)
SBMP PLUS PHOSPHORIC (1:2 หลอด:3 ml.)
Trusoft -Standard Kit Bosworth (1:powder 85 gm, Liquid 118.,Bonding 10 ml.)
F2000 Refill (1:4 gm.)
F2000 CLICKER
Light Cure Retainer
UP 383 ULTRA - ETCH INDISPENSE KIT (1:Etch 30 ml.,Tip 20 อัน,Syring 20 อัน)
DELTON LIGHT CURE ( Johnson ) บรรจุ 2.7 ml. : ขวด ( 1:2 ขวด )
DELTON SELF CURE ( Johnson ) บรรจุ 5.5 ml. : ขวด ( 1:2 ขวด )
Esthit - X ( Composit ชนิด Esthetic ) บรรจุ 115 compu
SEALAPEX ( Base Tube 12 g. , Catalyst Tube 12 g. )
Fermit N ( 1:3 หลอด,หลอดละ 2.5 กรัม )
Fermit ( 1:3 หลอด,หลอดละ 2.5 กรัม )
Composite อุดฟั น (Palifique Estelite) 1:3g.
Transbond XT Light cure Adhesive Kit (1: Adhesive 2 syring :4g,XT Prime6 ml)
Panasil Putty ขนาด 900 ml.
Panasil Light Body Economy Pack
Express (Gun Type) Addition Putty 610 ml.
Express Reg-set wash 12 Tips 96 ml.
LUXACORE SMARTMIX DUAL (SMARTMIX 2 syring : 9 gm., ปลายTip10 อัน)
System Onlay (1:3 หลอดๆ 2.5 กรัม)
Esthet-X 10 Comp
Esthet-X 15 Comp
Esthet-X 20 Comp
Blu-Mousse (1:2หลอด)
Ecusit composit (1:3gm.)
Ecuspher-Shine (1:2.5gm.)
Ecuspher-Carat (1:3gเท.)
Tetric color (วัสดุแต่งส ี Composite) 1:2gm.
EXPRESS REGULAR BODY
Optibond Solo
Scotchbond Phosphoric (3ml x 2Syr)
Transbond 2 Syring/ชุด
Tokuyama Sofreliner (Base 27g,Catalyst 27g,Primer 1ขวด)
31755 Impregum Soft Medium body HM
Porcelain Liner M (1:2ขวด)
Metafil C (1:4หลอด)
Metafil FLO
Mixing pit 50 ml. (Ketlenbads) 1:100 อัน
Filtex Z350 ส ี A1ขนาด 4 g.
Filtex Z350 ส ี A2 ขนาด 4 g.
Filtek Z350 ส ี A3 ขนาด 4 g.
Filtek Z350 ส ี A3.5 ขนาด 4 g.
Filtek Z350 ส ี B2 ขนาด 4 g.
Filtek Z350 ส ี B3 ขนาด 4 g.
Filtek Z350 ส ี C2 ขนาด 4 g.
Filtek Z350 ส ี OA3 ขนาด 4 g.
Elite H-D Light body
Z350 Intro Kit (1:5 หลอด)
SIMILE
PREMISA SYRING REFILL
CERAM-X MONO
Estelite Sigma ขนาด 3.8g.
LASTICOMP PUTTY
LASTICOMP HARDENER PASTE
Premisa Syring Kit
Surefil
Surefil (Refill) 20 cup/กล่อง
Multi core flow
AH PLUS STANDARD PACK
DUAL CURE FINISH/POLISH KIT
CONSTRUCT KIT
Green gloo
Syntex primer
Oraseal kit
Multisil - Sealing agent
Gum Quick plus 4 x 50 ml
Odontosil 8 x 50 ml
TEMPOSIL
V-PRIMER
Porcelain Liner M
Conscal F Kit
T.H.P. Spectrum
T.H.P. Spectrum (Refill) 4.5 gm./หลอด
Qnlay refill universal [Vivadent]
Inlay refill universal [Vivadent]
Ketac Molar (นํ้ า) ขนาด 10 g.
Espe Ketac-fill Aplicap (1:50 แคปซูล)
ESPE Ketac-Molar ( 50 capsule / กล่อง )
Espe Ketac-Silver Aplicap Refill (50 capsule/กล่อง)
Ketac Conditioner (10 ml./ขวด)
Ketac Glaze ขนาด 2.5 g.
KETAC ENDO-AUTICCAP (1:20 แคปซูล)
ESPE Ketac - Molar ( 1:20 capsule )
Ketac Silver
Ketac Cem intro kit (1: powder 33g.,liquid 12 ml.)
Ketac Molar (ผง) ขนาด 15 g.
Ketac bond double pack (1: powder 2 ขวด : 10 gm.,liquid 12 ml.)
KETAC N100 TRAIL KIT (A3)
KETAC N100 Refill
Fuji I (ผง 35g.นํ้ า 25 g.)
Glass Ionomer Fuji II LC (ผง 15g นํ้ า 8 g.)
Fuji II LC Improved 15 gm. ส ี A2 (Powder)
Fuji II LC Improved ส ี A3 (ผง 15 gm.+นํ้ า 8 gm.)
Fuji II LC Improved ส ี A3.5 (ผง 15 gm.+นํ้ า 8 gm.)
Fuji II LC Improved 15 gm. ส ี A4 (Powder)
Fuji II LC Improved 15 gm. ส ี B2
Glass Ionomer Fuji II LC (เฉพาะนํ้ า 8 g.)
Fuji IX ประกอบด ้วย Powder 5g.Liquid 4g.Fuji varnish 5g.
Fuji IXGP ส ี A2 (15gm.)
Fuji IXGP ส ี A3.5 (15 gm.)
Fuji IXGP Liquid 8gm. (6.4ml.)
Lining Cement "GC" (ผง 15 g.+นํ้ า 12 ml.)
Fuji Lining LC Liquid 8 gm.
Fuji Lining LC Powde 15 gm.
Fuji varnish
GC Fuji II ส ี #21,22,23(ผง15g นํ้ า25g.)
GC Fuji II ส ี dark gray #23 (นํ้ า 10 g, ผง 15 g.)
GC Fuji II ส ี deep brown #26
Glass Ionomer Fuji II 15g.(Powder)
GC Fuji II ส ี poleyellow #21 (นํ้ า 10 g,ผง 15 g.)
GC Fuji II ส ี yellow brown #22(ผง 15g นํ้ า 25g)
Glass Ionomer Fuji II (ผง 15 g.นํ้ า 8 g.)
Dentin Conditioner (1:25 g.)
Glass Ionomer Fuji II self cure
Fuji Ortho Liquid (8 gm.)
G.C Fuji Lining L.C ( Powder 10 gm. Liquid 8 gm. )
Calibra (1: bonding 1 ขวด ,base 5 หลอด ,catalyst 2 หลอด)
Glass Ionomer Protech Cement (ผง 120 gm. นํ้ า 240 ml.)
Glass Ionomer Band Cement 55 gm.
Glass Ionomer Cement PR SCALL
GC Fuji VII (ผง15g.+นํ้ า10 g.)
Vitrabond LC Glass lonomer Liner/Base #7510 ชุดมาตรฐาน(powder 9g+liquid 5.5ml)
Vitrebond LC Glass lonomer Liner/Base #7510MP ชุดมาตรฐาน
Vitrebond LC Glass lonomer Liner/Base Liquid #7512L
Vitrebond Primer Refill ขนาด 6.5 ml.
Vitrebond Liquid Refill ขนาด 5 ml.
Rely Luting Cement #3615 (ผง 16 g. นํ้ า 9 ml.)
Vitrebond Luting Cement Liquid Refill 9 gm. #3505L
Vitremer Powder Refill ส ี A3 ขนาด 9gm.
Vitremer Powder Refill ส ี B3 ขนาด 9 gm.
VITREMER POWDER BLUE (9gm.)
Vitramer Tri-cure(ผง 6ขวดๆละ 5g.Primer 6.5ML Finishing gloss 6.5ML)
VITREMER LIQUID REFILL (8ml.)
Vitremer Tri-Cure #3303MP-PEDO ประกอบด ้วย Liquid 2.2 ml,Powder ส ี PBDO 5 gm.
3303 MP-A3 Vitremer trial kit (Liquid 16 ml. Powder 30 g.)
Rely X ARC (Refil) ขนาด 4.5 g.
Rely X Unicem Aplicap Refill A2 (1:50 เม็ด)
Rely X Luting 2 Refill (1:2 clicker)
Rely X U 100
   ุ
วัสดุยดครอบฟั นปลอมชนิด glassionomer บรรจุ Bass และ Catalyst : 45 g. (Permacen)
PRISMA GLOSS EXTRA FINE SYRING
PRISMA GLOSS SYRING
CHEMFLEX Refill
PRIMER PLATINUM GOLD 14G #A330G
Gore Tex (AIP1)
Gore Tex (GTA2)
Gore Tex (GTI 1)
Gore Tex (GTI 2)
Gore Tex (RA2)
Gore Tex (RW1)
Gore Tex (TRN2)
Gore Tex (GT4)
Gore Tex (GT6)
Gore Tex (GT9)
Gore Tex (GTA1)
Gore Tex (GTN1)
Gore Tex (GTW1)
Gore Tex (OV4)
Gore Tex (OV6)
Gore Tex (OV9)
Gore Tex (PIP2)
Gore Tex (R4)
Gore Tex (RI2)
Sinle tooth wide (resolut)
Gore Tex (Standard : SN1)
Gore Tex (X-large : SN2)
Gore Tex (Standard : SW1)
Gore Tex (X-Large : SW2)
Gore Tex (Standard : WA1)
Wraparound
Gore Tex (X-Large : XWA3)
Silicone Sheet without Decron 200x200x0.13
SOFT-TRAY SHEET .035 ( 25 แผ่น )
SOFT-TRAY SHEET .080 ( 20 แผ่น )
CLEAR TEMPORARY SPLINT SHEET ( 50 แผ่น )
MOUTH GUARD CLEAR SHEET .015 ( 20 แผ่น )
TRIAD SHEET ( แผ่น ACRYLIC ฉายแสง ) บรรจุ 6 แผ่น
แผ่น MOUTH GUARD 5"x5" .120
Bioplast 1 mm. (1:10แผ่น)
Imprelon 0.5 mm. (1:10แผ่น)
Imprelon 1 mm. (1:10แผ่น)
Chemical steam Indicators strip (1:250ชน).ิ้
                              ี
Silicone Sheet Without Reinfocement,200x200x1.25mm(ไม่มตาข่าย)
Impression tray, Kennady Class I, U/L
Clearfil Liner Bond 2 kit (Primer A,B 6ml.,Bond A,B 5ml.)
Fuji Duet (ผง 15g นํ้ า 25g)
NX3 Automix DC Syringe
Nex us Universal Luting
One-Step Standard Pkg (Etching 2x5 gm.,Bonding 1x6 ml.)
Panavia 21 Ex ED Primer A 4 ml.
Panavia 21 Ex ED Primer B 4 ml.
Panavia F ( ED Primer A,ED Primer B,Panavia เป็ น Catalyst&Universal )
Etching Agent V (1:6 ml.)
Elastic band 3/16 L (15 ea/pk)
Bonding "Unite" (Bonding 3 syring ,Primer 15 gm.)
Clearfil Porcelain Bond Activator Liquid
Clearfill SE Bond Kit (1:BOND 5 ml.PRIMER 6 ml.)
Panavia F ( Primer Liquid A,B ขวดละ 4 cc. ,Paste A,B หลอดละ 2.3 cc. )
Alloy Primer ขนาด 5 ml.
Resin cement [cemkit]
PORCELAIN ETCH GEL (1.2mlx4)
Luxatemp Glaze&Bond (1 bottle @ 5 ml.liquid,25 brushes)
Excite bonding (5gm.x2ขวด)
Panavia F Paste A (1:4 cc.)
Panavia F Paste B TC (1:4 cc.)
Clearfil ST ขนาด 3 gm.
BOINDING ADHESIVE (5gm.)
Clearfil Core New Bond Kit
Panavia (Refill) ขนาด 2.3 ml.
Temp Bond Clear
Bonding Solution
Protect Bonding
FUJI LINING LC PASTE PAK (1:2หลอด)
Tetric N-Bond ขนาด 6 gm.
Bone will with Replaceable Titanium
Monobond-S
EXCITE BONDING ชนิด DUAL CURE
ADPER SINGLE BOND 2 REFILL
Transbond Plus Self Etching (1:20 หลอด)
Orthodontic Cement (ผง 455 g.+นํ้ า 4 ขวดๆละ 55 cc..)
Resin Cement (2 Syring บรรจุ 3 gm./Syring)
Ortho cement (Advance) : บรรจุ Powder 12 g. และ Liquid 8 g.
Resin cement ( Cem Kit ) Base 5x3 g. , Catalyst 2x3 g.
Express Tray adhesive(3M) ขนาด 17 ml.
Multifix (Zinc Phosphate Cement)
ZINC PHOSPHATE CEMENT
        ่
Zinc cement ยีห ้อ Poscal
         ่
Zinc cement ยีห ้อ PR loland
SK-2-010 XENO CEM SET (powder15gm.,liquid 6.4 ml.,pimer 3.5 ml.)
Express Regular Body ขนาด 2x48 ml.
Viva glass Liner
band Cement light cure
KE33642B NX3 INTRO KIT
Band lock ขนาด 5 gm. (6หลอด/แพค)
Tempory Cement Remover ขนาด 3.8 ลิตร
Bridge remover
Lipper (1:8 อัน)
Fox plate (Occlusal plane guide plastic)
PORCELAIN ADJUSTMENT KIT (1:12 ตัว)
          ่   ้
Post Extractor (เครืองมือรือ Pin)
SHOFU PREPARATION SET (1 ชุดมี 18 ตัว)
SPRING BOW-BITEFORK
SPRING BOW-THUMBSCREW
SPRING BOW-MOUTING PLATFORM
Refill bridge remover
เฟรมยึดกระดูกบริเวณเรมัส ระยะยืด 28 มม.
แท่งเกลียวสําหรับยืดเฟรมยึดกระดูก ยาว 108 มม.
แท่งสําหรับยึดกระดูก ขนาด 1.6x120 มม.
  ่
เครืองมือเจาะแก ้มและนํ าดอกสว่านพร ้อมใบถ่าง
แท่งยึดกระดูก ระยะเจาะ 9 มม. ยาว 14 มม.
แท่งเกลียวยึดกระดูก ระยะเจาะ 11 มม. ยาว 16 มม.
แท่งเกลียวยึดกระดูก ระยะเจาะ 15 มม. ยาว 20 มม.
MAXFIT CX600
Awl, 18 cm.
Awl, 14 cm.
Spring Bow
Scalpel Handle No.3
Stevens Tenot Scs Cvd BL 10.5
Sarrveneo Scissors Cvd 14 cm.
Halstead Mosq Fcps Cvd 12
Rankin Crlle At FCPS Cvd 16
Roch Ochsne Fcps Cvd 20 cm.
Ochsne Dixon Fcps Cv 16 cm.
Backhaus Towel Fcps 11 cm.
Adson Tissue Fcps 1x2 T12 cm. 4 3/4"
Adson Tiss Fcps 1x2 12cm.
Lucas Bone Curette 16.5cm. D/E
Mini-Lambotte Osteot 8 mm.17cm.
Lambotte Osteot Cvd 8mm. 24cm.
Lexer Chisel 20x220 mm.
Stellbring Bone Rong Cvd 17.5cm.
DENT-STET (1:20 g.)
UNITE ADHESIVE (Bonding 3 syringๆละ5 gm., Primer 15 gm.)
Universal adhesive
Temp bond clear
Tetric color (7x1gm.)
Syntac adhesive
GINGI BRAID (1:6 ฟุต)
                        ี
Gingibraid A (Aluminum Potassium sulphate ขวดสเหลือง) ยาว 6 ฟุต
                ี
Gingibraid E (epinephrin ขวดสนํ้าเงิน)
Gingival Cord Packer
RAMITEC DOUBLE PACK(Base 2x130 g.,Catalyst 2x20 g.)
       ่
Para post ใสฟัน (1:Drill 5 ตัว Post 20 ตัว)
Para post Refill (1:10 ตัว)
Plastic pins (60ตัว:กล่อง)
Ultrapak knitted cord No.0 , No.00 (1:9 ฟุต)
Para Post Drill #3,4
(ยกเลิกให ้เบิกภายใน) Z1-C100723 OCCULFAST (วัสดุ 2X48 gm., Tip 10 ตัว)
AUTO CLAVABLE BUR BLOCK 30 HOLES
Ultrapak Knitted Retraction Cord (1:4 หลอดๆละ 8 ฟุต)
DT-Light-Post Kit 20 post+3 drills
Try-in paste (5.25 gm.)
Ultrapak knitted cord No.000 (1:9 ฟุต)
           ่
IMPLANT MODEL รุน P9-3100
             ่
PERIO DENTAL MODEL รุน P12-100M
Senn Miller Retr Sharp 16 cm.
Ribbon Retractor 33cm. 25cm.
Ribbon Retactor 33cm. 35cm.
Ribbon Retractor 33cm. 50cm.
Frazie Suction Tube 2.0mm.
Frazier Suction Tube 3.3mm.
Frazier Suction Tube 4.0mm.
Baumqatner NH Light 12cm.
DT-Light-Post 10 Post #0.5 (Refill)
Universal Drill for DT-Light post
FIBER POST FRC #0 (1ชุด : 10 ตัว, DRILL 1 ตัว)
FIBER POST FRC #1 (1ชุด :10ตัว, DRILL 1 ตัว)
H-101-R Flocking Rayon Fiber Red
H-120-LB Flocking Rayon Fiber Light Buff
H-132-F Flocking Rayon Fiber Flesh
H-131-G Flocking Rayon Fiber Green
H-108-T Flocking Rayon Fiber Tan
H-130-Y Flocking Rayon Fiber Yellow
H-105-B Flocking Rayon Fiber Blue
Articulator paste line
OTA Bone Collector 100
  ิ             ่
ฺ้้Biteblock รูปเกือกม ้า (5คู/แพค)
Diamond-coad Retro micro tip (S12-90ND)
Attachment standard[Zest anchor]
Attachment mini ( Zest anchor]
Cosmo post
Cosmo post 1.4 mm.[refill]
Cosmo post 1.7 mm. [refill]
ERA OV Pilot Drill Small Post
ERA OV Pilot Drill Large Post
ERA OV Counter Sink Bur Small Post
ERA OV Counter Sink Bur Large Post
Estheticone abutment 1 mm. รหัส SDCA 1 135
Estheticone abutment 2 mm. รหัส SDCA 136
TITANIUM ABUTMENT FOR BAHA
HEALING CAP FOR BAHA ABUTMENT
DARO-EPITHANE 3 ADHESIVE ขนาด 2 ออนซ ์
SCREWDRIVER INTERNAL HEXAGON LONG
MACHINE SCREWDRIVER ABUTMENT
Friadent Estheticbase Straight (Abutment) ทุกขนาด
Temporay Abut Engaging BMK SYS NP
Tempoary Abut Engaging BMK SYS RP
Multi Unit Abut,BMK SYS NP 3mm #29
Angulated Abutment 17 RP 3mm
Abut Replica Multi Unit BMK WP Refill
Healing Abutment R/S 3.5x3mm NP
Healing Abutment R/S 3.5x5mm NP
Healing Abutment R/S 3.5x7mm NP
Healing Abutment R/S 5x3mm NP
Healing Abutment /S 5x5mm NP
Healing Abutment R/S 4.5x3mm RP
Healing Abutment R/S 4.5x5mm RP
Healing Abutment R/S 4.5x7mm RP
Healing Abutment R/S 6x3mm RP
Healing Abutment R/S 6x5mm RP
Healing Abutment R/S 6x3mm WP
Healing Abutment R/S 6x5mm WP
Healing caps รหัส DCC 104
Healing Abutment 5mm.
Drill kit 7-10 mm. รหัส SDIB 001
Twist drill (2m) 7-15 mm. รหัส SDIB 091
Twist drill (2m) 13-20 mm. รหัส SDIB 092
Drill extension shaft, stainless steel
DRILL INDICATOR
ZYGOMATICUS TWIST DRILL 2.9 MM #DIA57
ZYGOMATICUS PILOT DRILL 3.5 MM. #DIA57
ZYGOMATICUS TWIST DRILL 3.5 MM. #DIA58
            ้
PILOT DRILL LONG เสนผ่าศูนย์กลาง 4 MM.
                ้
PILOT DRILL EXTRA LONG เสนผ่าศูนย์กลาง 4 MM.
DRILL KIT 7-15 MM.
TWIST DRILL D 3 MM 7-15 MM
DT-LIGHT POST #1 Refill (1:10 ตัว)
DT-LIGHT POST #2 Refill (1:10 ตัว)
DT-LIGHT POST KIT (18 post+4 drill)
Drill for DT-Light Post kit,3 dill
DT-Light Post #3 Refill
Remover DT-Light post kit (1:3ชน) ิ้
Orthodontic Mini Implants (Drills 1.1 mm diameter)
Orthodontic Mini Implants (Drills 1.3 mm diameter)
Orthodontic Mini Implants (Drills 1.5 mm diameter)
Orthodontic Mini Implants (Drill 1.7 mm diameter)
044.210 PILOT DRILL SHORT 2.2 MM
044.211 PILOT DRILL LONG 2.2 MM
044.214 PILOT DRILL SHORT 2.8 MM
044.215 PILOT DRILL LONG 2.8 MM
044.218 TWIST DRILL SHORT 3.5 MM
044.219 TWIST DRILL LONG 3.5 MM
044.222 TWIST DRILL, S 4.2 MM, L 33 MM
044.223 TWIST DRILL, L 4.2 MM, L 41 MM
DRILL TAPERED
Universal Drill for DT Light-Post
Drill #1 for DT Light Post
Drill #2 for DT Light Post
Drill #3 for DT Light Post
DRILL, 1.1X8MM CONTRA ANGLE J-NOTCH
ZYGOMA HOOK ELEV, SHARP,24.5 Cm.
044.210 PILOT DRILL 1,SHORT,2.2,L 33M
044.211 PILOT DRILL 1, LONG,2.2, L 41M
044.214 PILOT DRILL 2, SHORT,2.8, L 33M
044.215 PILOT DRILL 2, LONG,2.8, L 41M
044.218 TWIST DRILL SHORT,3.5, L 33MM
044.219 TWIST DRILL LONG,3.5, L 41MM
044.222 TWIST DRILL SHORT,4.2, L 33MM
044.222 TWIST DRILL LONG,4.2, L 41MM
044.086 SP PROFILE DRILL,SHORT,2.8, L 2
044.087 SP PROFILE DRILL,LONG,2.8, L 3
044.088 SP PROFILE DRILL,SHORT,3.5, L 2
044.089 SP PROFILE DRILL,LONG,3.5, L 3
044.084 SP WN PROF DRILL,SHORT,4.2, L 2
044.085 SP WN PROF DRILL,LONG,4.2, L 34
Matrix 50 Vetro With Drill
DT-Light Post #0.5 (1:10 อัน)
044.703 TE PROFILE DRILL S,4.2WN,28MM
044.705 TE PROF DRILL S,3.5,RN,28MM
Cover screw รหัส SDCB 003
Screwdriver
Tip for screwdriver
Cheese head screw
Reverse screw
046.401 SCS SCREWDRIVER,S, 21MM,SS
Counter sink long รหัส SDIB 005
Small Hexagonal Screwdriver
Hexagonal Screwdriver for 1.5 mm. and 2.0 mm.
Shank blue ring Head grun dot สําหรับรากเทียม
                     ้
Screwdriver standard ยาว 18 cm. เสนผ่าศูนย์กลาง 2 mm.
DIA FISS TAP FG#852010
DIA FISS TAP FG # 850012
DIA BULLET FG # 869G016
DIA BULLET FG # 869014
Abutment Flange Fixture
Fan Type Expansion screws
Lab screw prosttetic refill
Gold Cylinder Multi Unit W Screw #2
Micro Implant
RE-Mark ORT Orthodontic Screw 1.4x8mm.
RE-Mark ORT Orthodontic Screw 1.4x10mm.
RE-Mark ORT Orthodontic Screw 1.6x8 mm.
RE-Mark ORT Orthodontic Shaft
S/T Fixt 3.75*10 mm. รหัส SDCB 200
S/T Fixt 3.75*13 mm. รหัส SDCB 201
S/T Fixt 3.75*15 mm. รหัส SDCB 202
Connection to Contra angle handpiece DIA 073
Gauge Fixture,stainless steel
Cylinder wrench
Screw driver hexagon, 14/19 mm. for cover screws
Forceps, Titanium
Direction indicator, 2/3 mm (4/set)
              ั้
ไขควงหัวหกเหลียมแบบสน สําหรับขัน cover screw
         ่
Gauge, stainless steel
Depth gauge, Ti
Screwdriver unigrip TM, manual
Fixture driver, 26 mm. NP
Fixture driver, 34 mm. NP
Fixture driver, 21 mm. RP
Fixture driver, 26 mm. RP
Fixture driver, 34 mm.RP
Fixture driver, 21 mm.WP
Fixture driver,26 mm.WP
Fixture driver wrench adapter, 21mm.NP
Fixture driver wrench adapter, 12 mm.RP
Fixture driver wrench adapter, 21 mm.RP
Fixture driver wrench adapter, 12 mm.WP
                   ่ ่
ถาดสําหรับวางเครืองมือ module ทีใสจับ Fixture No.10
          ่
                    ่ ่
ถาดสําหรับวางเครืองมือ Module ทีใสตัวเจาะนํ า Fixture No.2
           ่
ถาดสําหรับวางเครืองมือ Module สําหรับวางเครืองมือ No.4
            ่           ่
ถาดใส ่่เคืองมือ (Tray base with lid)
ถ ้วยไททาเนียมเล็ก ขนาด 43x43 mm.
Bone mile fixture level, 5.15 mm.NP
Bone mile fixture level, 5.15 mm.RP
Bone mile fixture level, 6.15 mm.WP
Cover screw mill,4.1 mm.NP
Cover screw mill, 4.7mm.RP
Cover screw mill,5.2 mm.WP
Washboard module No.5
Screw driver hexagon
Screw driver Unigrip tm,28 mm.
Gauge, stainless steel
Forceps,Titanium
FIXTURE MOUNT STANDARD TITANIUM
Fixture Mount short Titanium
TORQUE DRIVER SET
Screw Driver Hexagon short
Screwdriver hexagon long
Screwdriver slot short
Screwdriver slot long
            ่
ชุดฝั งรากเทียมระยะทีสอง
ชุดบูรณะใบหน ้าเทียม (RESTORATIVE INSTRUMENT SET)
ชุดสําหรับจับต่อ FIXTURE แบบธรรมดา,ไททาเนียม (FIXTURE MOUNT STANDARD TITANIUM)
                       ่
ชุดส              ั้
   ําหรับจับต่อ Fixture แบบสน (Titanium)
เครืองมือสําหรับต่อกับชุดเจาะนํ า (TORQUE DRIVER SET)
  ่
PROSTHETIC TOOLING KIT
IMPLANT MAINTENANCE KITI (IC4R/4L)
LAA 2 MAXI LAB ABUTMENT
BAHA COMPACT BLACK
FIXTURE MOUNT STANDARD UNIQUIP
SCREWDRIVER UNIQUIP 95 MM.
CYLINDER WRENCH
ABUTMENT CLAMP LARGE
INSTRUMENT CASSETTE
COMPLEMENTARY INSTRUMENT SET
CONNECTION TO HANDPIECE
FORCEPS TITANIUM
DISSECTOR
SURGICAL OXGANISER TITANIUM
KNIFE HANDLE NO.3
KNIFE HANDLE NO.7
FRAZIER SUCTION NO.10
FRAZIER SUCTION NO.12
PERIOSTEAL ELEVATOR
TISSUE FORCEPS STRAIGHT 12.5 CM.
ADSON FORCEPS 1X2 TEETH,12 CM.
ADSON BROWN 12 CM.
SENN RETRACTOR 16 CM.
SKIN HOOK LARGE
METZENBAUM SCISSORS CUD 14.5 CM.
SCISSORS SH/SH,STRAIGHT 11.5 CM.
SCISSOR SH/SH,CURVED 1.5 CM.
HALSEY NEEDLE HOLDER 13 CM.
MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 16 CM.
COTTON+DRESSING PLIERS
HALSTED-MOSQUTIO CUD 12 CM.
HALSTED-MOSQUITO STRAIGHT 12 CM.
BACKHANUS 9 CM.
GAUGE
DEPTH PROBE 7-20 MM.
SCREWDRIVER 28 MM UNIGRIP
26364 FIXTURE DRIVER 26 MM NP
26365 FIXTURE DRIVER 34 MM NP
FIXTURE DRIVER WRENCH ADAPTER 12 MM W
       ่  ้
รากเทียมเพือใชในงานทันตกรรม
วัสดุสําหรับประดิษฐ์ใบหน ้าและขากรรไกรเทียมในปาก ( INTRAORAL IMPLANT )
                    ่ ่
A00 ถาดสําหรับวางเครืองมือ module ทีใสจับ
             ่
X00 ถาดส                ่ ่
      ําหรับวางเครืองมือ module ทีใสจับ
            ่
DRILL EXTENSION SHAFT
GAUGE FIXTURE
CYLINDER WRENCH STAINLESS STEEL
SCREWDRIVER HEXAGON STAINLESS STEEL
26368 FIXTURE DRIVER WRENCH ADAPTER 2
FIXTURE DRIVER WRENCH ADAOTER 12 MM R
FIXTURE DRIVER WRENCH ADAOTER 21 MM R
3.8HL THD IMPLT 10 MM
3.8HL THD IMPLT 12 MM
HL PROS TOOLING COMBO KIT
REPLACE,4.3x10 MM, TITANIUM
REPLACE,4.3x13 MM, TITANIUM
REPLACE,4.3x16 MM, TITANIUM
UNIVERSAL SCALER
Flange Fixture 4 mm.
HEALING CAP EXTRA ORAL
PERIOSTEL #23
P9 MOLT
CM4 MOLT
MOLT DOUBLE CM2/4
TP33 TISSUE FORCEPS 1x2 TEETH
H3 HEMOSTEL ARTERY FORCEPS CVD
ZYGOMA FIXTURE 30 MM-52.5MM
ZYGOMATICUS ROUND BURR #DIA578-0
GOLD SCREW SLOT
GOLD CYLINDER 4.0 mm.
CLIP ATTACHMENT WITH SPACE
GOLD BAR 30.0 mm.,2.0 mm.DIAMETER
MAXI MAGNET
MAXI MAGNACAP BRANEMARK
EXTRA ORAL COVER SCREW
HANDCAPFIT TOOL (MAXI)
MAGNA ABUTMENT (MAXI)
COUNTERSINK LONG
SCREW TAP MK III 3.75 7-13 MM RP
FIXTURE TIUNITE MK III 3.75x13 MM #269
FIXTURE MK III 3.75x13 MM RP
LOCATOR IMPLANT ABUTMENT
LOCATOR MALE PROCESSING PACKAGE (1:2 pcs.)
LOCATOR FEMALE ANALOG (1:4 pcs.)
LOCATOR IMPRESSION COPING (1:4 pcs.)
LOCATOR PARELLEL POST (1:4 pcs.)
LOCATOR CORE TOOL KIT
HEALING ABUTMENT 7mm.
CF2 MAXI HAND TOOL H
FIXTURE IMPRESSION CODING CONDENSO
FIXTURE REPLICA
Flange Fixtures 3 mm. (SEC 001-0)
Flangeless Fixture 3 mm. (90203)
Flangeless Fixtures 4 mm.
Mini implant low head 1.5 mm diameter in three lengths:8-10-12 mm
Mini implants high head 1.5 mm diameter in three lengths:8-10-12 mm
Mini implants low head 2.0 mm diameter in three lengths: 8-10-12 mm
Mini implants high head 2.0 mm diameter in three lengths:8-10-12 mm
Mini implants with groove high head 2 mm diameter in three lengths 6 mm
Mini mplants with groove high head 2 mm diameter in three lengths 8 mm
Mini implants with groove high head 2 mm diameter in three lengths10 mm
Mini implants with groove hight head 2 mm diameter in three lengths 12 mm
Mini implantsextra short low head 2 mm diameter in three length 6 mm
Mini implants extra short high head 2 mm diameter in three lengths 6 mm
Mucotome for orthodontic mini implant
Handpiece Adapter
Adapter forscrewdriver and instruments
ZE-8011 Locator Starter Kit
ZE-8522-2 Locator 20 degree
BMC-1 MINI MAGNACAP
7861.20 UNIVERSAL CURETTES, LANGER, LT1-2
7863.20 UNIVERSAL CURETTES, LANGER, LT3-4
7865.20 UNIVERSAL CURETTES, LANGER, LT5-6
RIDGE MAPPING CALIPER
ZE8393MA Locator Core Tool
XIVE S Cellplus Surgical Set Screw Implant ทุกขนาด
FRIADENT GINGIVA FORMER ทุกขนาด
Frident Lab Transfer Impression พร ้อม Analog
NOBEL DIRECT NP 3.5x10MM #31467
NOBEL DIRECT NP 3.5x13MM #31468
NOBEL DIRECT NP 3.5x16MM #31469
NOBEL DIRECT RP 4.3x10MM #31470
NOBEL DIRECT RP 4.3x13MM #31471
NOBEL DIRECT RP 4.3x16MM #31472
R/S TAPERED TIU RP 4.3x13MM #29414
Cylinder Tempoay Multi Unit #2904
Implant Replica BMK SYS NP Refill
Implant Replica BMK SYS RP Refill
IMP Coping Open Tray BMK SYS NP #2
IMPR Coping Open Tay BMK SYS RP #2
Impression Coping Multi-Unit,Open T
GOLDADAPT ENGAGING BRANEMARK SYSTEM WP #29012
GOLD ADAPT NON-ENGAGING BMK SYS RP #29009
Locator Cast-to-bar Female (ZE-8586)
Torque Wrench Manual Prosthetic #29
NB-29151 Screwdriver Machine Unigrip 20mm #2
NB-29153 Screwdrive Machine Unigrip 30mm #2
NB-29158 Screwdriver Machine Multi-Unit 21mm
Bone Mill BMK SYS NP #28977
Bone Mill BMK SYS RP #28978
Bone Mill BMK SYS WP #28979
Cover Scre Mill BMK SYS NP #28980
Cover Scew Mill BMK SYS RP #28981
Cover Screw Mill BMK SYS WP #28982
Cover Screwdrive Hexagon Stainless
Screwdriver Manual Unigrip 28mm #29
Primer Platinum Gold 14G #A330G
Primer A306
R/S Tapered Tiunite 3.5x10mm NP
R/S Tapered Tiunite 3.5x13mm NP
R/S Tapered Tiunite 3.5x16mm NP
R/S tAPEED tIUNITE 4.3x10mm RP
R/S Tapeed Tiunite 4.3x13mm RP
R/S Tapered Tiunite 4.3x16mm RP
R/S Tapered Tiunite 5.0x16mm WP
R/S Tapered Tiunite 5.0x10mm WP
R/S Tapeed Tiunite 5.0x13mm WP
BALANCE POSTERIOR 1.5/STR
RE-Mark MT Mini-Temporay Implant 2.8x10 mm.
Re-Mark MT Mini-Temporary Implant O-Ring Attachement
วัสดุฝึกอบรมทันตกรรมรากเทียม (Full Denture)
Certain&Locator& Abutment 4.1 MM(D) x 2 MM(H)
Certain&Osseotite Nt& Educational Implant
Osseotite&Certain&Mplant 4 x 13 MM
BC511R-Tissue Forceps
DX052R-Atraumatic Forceps
BM003R-Durogip Needle Hold (Aesculap)
Locator Cast - to Female (ZE-8528)
Locator Fale Processing package (ZE-8519)
IMPLANT ANALOG A
54-430015 RT 4.3 mm. Implant Replica
54-430190 RT 4.3 mm. Colsed Tray 4.5 mm.
54-500150 RT 5.0 mm.Closed Tray
Osseotite NT @ CERTAIN @ IMPLANT 4x13 MM
Osseotite NT@ CERTAIN @ IMPLANT 4x15 MM
       ้
Trephines เสนผ่าศูนย์กลาง 4.0/5.0
046.049 TORQUE CONTROL DEVICE FOR RACHET
CH 1312-08 Microimplant
CH 1615-08 Microimplant
CH 1615-10 Microimplant
046.119 RACHET L 84MM
         ้
Trephine เสนผ่าศูนย์กลาง 3.5/4.5
          ้
Trephines เสนผ่าศูนย์กลาง 4.0/5.0
           ้
Trephines เสนผ่าศูนย์กลาง 4.5/5.5
            ้
Trephines เสนผ่าศูนย์กลาง 5.0/6.0
             ้
Trephines เสนผ่าศูนย์กลาง 6.0/7.0
Replacement Carbide Tin
Opalescence Endo Kit (ยาฟอกสฟัน)  ี
Brite Smileฺ้
SHOFU Hi-Lite Dual Activated Bleaching System (ผง 5 g.+นํ้ า 14 ml.)
Opalescence Regular Patient Kit
Opalescence Regular Doctor Kit (1:12 หลอดๆละ 1.2 cc.)
        ี
นํ้ ายาฟอกสฟัน Opalescence (1:12 หลอดๆละ 1.2 cc.)
Opalescence Quick (1:4 หลอด)
Opalescence XTRA ขนาด 1.2 ml
Opalustre Refill
Opalescence Xtra Boost (1:3 หลอด)
OpalDam Kit (1:4 หลอด)
Opalescence 10% Dr.Kit
LC Blockont resin Ultradent (นํ้ ายา 4 หลอด, หัว Tip 20 อัน)
Miracle Mix (ผง15g.+นํ้ า10g.)
นํ้ ายา CIDEX ( 1:5 ลิตร )
นํ้ ายา DETTOL ( 1:5 ลิตร )
นํ้ ายา Gobble plus ( 1:2 ลิตร )
ฺ้BIOSEP (1:5 ลิตร))
BACTYL SPRAY (1:350 ml.)
ELECTRO-SURGICAL TIP CLEANER
Hydrochordotisone cream (1:5 กรัม)
              ิ
ไวดีน เซอร์จเคิลสครับ ขนาด 500 ml. (โพวิโดน 7.5%)
POVIDONE 10 DINE 10% 450 ml.
Actichlor pine 2.5 (1:180 เม็ด)
นํ้ ายาเช็ดพืนผิว (FD 333) ขนาด 750 ml.
       ้
HY-BOND CARBO CEMENT 1-1 SET
   ่            ่
สบูเหลวล ้างเครืองมือแพทย์ (เลอร์ซอฟ) 1:5 ลิตร
ETHYL CHLORIDE ( Inflammable ) ,( Local anaesthetic )ขนาด 100 ml.
นํ้ ายา DC-10 (1:5 ลิตร)
Virex plus (2% GLUTRALDEHYDE DILUTABLE)
HIBISCRUB LIQUID 4% 5 LITR
                 ่
นํ้ ายาล ้างทําความสะอาดเครืองมือ โดยระบบ Dual Enzyme (EMPOWER)
                    ่
นํ้ ายาล ้างทําความสะอาดและขัดเงาเครืองมือแพทย์ (Metri Clean)
IX Cavicide Surface Disinfectant ขนาด 3,800 cc.
Neo Rub Gel ขนาด 450 ml.
IX Empower Foam ขนาด 709 ml.
                ่
นํ้ านมบํารุงรักษาเครืองมือ (Metri Lube)
                       ์ ่ ื้
เมดิคลีน พาวเดอร์ (ผงขจัดคราบพร ้อมฤทธิฆาเชอ) ขนาด 500 กรัม
HIBITANE
วัสดุทดสอบแบคทีเรีย CRT INTRO PACK
นํ้ ายาขจัดคราบ Alginate,Plaster,Cement
   ื้     ี
เสอกันรังสสําหรับเด็ก
    ื้     ี
เสอกันรังสสําหรับผู ้ใหญ่
ISOLAION GOWN (PE)
      ื้
เสอพลาสติกกันเปื้ อน ขนาด 28x55 นิว    ้
       ื้
เสอผ่าตัด Dispossible
Medical Adhesive type A (A-100-C)
Daro Extra Strength Adhesive B-200ES
Silicone Fluid A-244
อมัลกัม ชนิดแคปซูล (1:500) KERR
VIVA-CAP (ขาวแดง) 500 cap.
                      ิ
MIRACLE MIX KIT (ผง15g.+นํ้ า10g.+ผงซลเวอร์อัลลอย15g.)
Amalgam Permite 2 spill
Amalgum phalladium 1 spill (1:250เม็ด)
WORLD-CAP NO.1 REFILL 50/BX (ขาวดํา) 500 cap.
อมัลกัม ชนิดแคปซูล Amalcap Plus (นํ้ าเงิน-ขาว)
MDX4-4210 Elastomo
Extrinsic trifluid
Intrinsic Kit II I-299
เจลสําหรับ Ultrasound ( 1:4 ลิตร )
Medela Haberman Feeder ( bottle,nipple,valve membrane,lit )
Valve membrane
Aestheti-Plus #1 ( posts 15 ตัว,drills 3 ตัว )
Aestheti-Plus #2 ( posts 15 ตัว,drills 3 ตัว )
Sterilit power systems oil oil spray GB 600 ขนาด 300 ml.
Sterilit M oil F/Motor care GA059 ขนาด 50 ml.
EUCALYPTUS OIL ขนาด 56 ml.
           ี     ุ
Varilrix (วัคซนป้ องกันโรคอีสกอีใส) บรรจุ 0.5 CC.
Standard Fluoride บรรจุ 100 ppm.
กระดาษทรายขัดหัวจีและตัดไฟฟ้ างานผ่าตัดรหัส 4315(1:36 ชน)
             ้                 ิ้
              ่
แถบป้ องกันความร ้อนเครืองผนึกซอง
COLD - HOT PACK
MS Coat (1: MS COAT Liquid A ,B ขวดละ 5ml.)
Duralay ( 1: ผง 2 OZ , นํ้ า 2 OZ )
Plastic Test Strip ( PTS )
Sharpening oil ( SSO ) ขนาด 236 ml.
Polident ( 1:16 เม็ด )(1:12กล่อง)
HYDRO BOND ADHESIVE #B230
Avolgyl (1:11 gm.)
Dento-Infusor Tips (1:20 อัน)
นํ้ ามันสําหรับเครืองดูดของเหลว ขนาด 5000 cc.
            ่
อุปกรณ์ขากรรไกรจําลองพร ้อมอุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์ขากรรไกรจําลอง แบบ non-arcon
Pedo strip crown kit (1:120 ตัว)
A-320 Bonding Enhancer 1695 ขนาด 2 ออนซ ์
Filtex Flowable (1:2 หลอดๆละ 2 gm.) (ยกเลิก)
GP Solvent 10 ml. (1:5 ขวด)
Adhesive electrod 5x5 cm. (1:4 แผ่น)
TRUSOFT-INTERMEDIARY RELINING MATERIAL ขนาด 85 gm.
Zeta 5 Aspirators Liquid ขนาด 5 ลิตร
LIPIODOL ULPAR FLUIDE ขนาด 10 ml.
               ิ้
Cure elastic barrier (1:500 ชน)
Multiuse barrier (1:500 ชน)ิ้
RESIN HARDENER II ขนาด 64 g.
70010 SENSITEMP RESIN TEMP 4 ML.
Demineralized Cortical Bone Powder 250-500 mic, 0.5 cc.
Demineralized Cortical Bone Power 250-500 mic, 0.25 cc.
PERMAFIX-KOHLER SET (1:adhesive 5 ml.,glaze 2x7 ml.)
Sevoflurane ( ยาสลบ )
Chloroph ป้ ายตา 5 กรัม (1:12 หลอด)
Instrument Lubricant Spray บรรจุ 236 ml.
A-588-1SILICONE 1 LB.
A-220-1 SILICONE 2 LB.
A-2002 SILICONE 1 LB.
VST-50 SILICONE 1 LB.
VST-30 SILICONE 1 LB.
A-321 BONDING ENHANCER 2 OZ.
A-306 PRIMER 1 OZ.
A-330-B PRIMER 7 GM.
A-300-1THIXO 1 OZ.
FE-100 EXTRINSIC SOLVENT 2 OZ.
A-244 244 FLUID 16 OZ.
KT-99C CUSTOM PIGMENT KIT
P7 ACID BRUSHES
P14 ACID BRUSHES
D-209-N PRIMER Q TIP
A-301 THIXO 11 OZ.
F-902 SEPARATING FILM
A-505 EPOXY PARAFILM 12 OZ.
B-200ES EPITAHNE 3 EXTTRA STRENGTH ADHESIVE
B-100 SKIN PREP WIPES
B-207 SKIN PREP PUMP BOTTLE
B-110 MEDERMA SKIN CARE 20 GM. TUBE
B-508-8 MEDICAL ADHESIVE SOLVENT 8 OZ.
B-105 UNI SOLVE WIPES
G-407-000 RED SABLE ARTIST BRUSH 000
G-407-00 RED SABLE ARTIST BRUSH 00
G-407-0 RED SABLE ARTIST BRUSH 0
G-407-1 RED SABLE ARTIST BRUSH 1
G-407-3 RED SABLE ARTIST BRUSH 3
5112 TEXTURING WHEEL
MM-100 EPOXY SURFACECOAT
MM-132 SYNTATIC DOUGH
B-401 SECURE ADHESIVE 2 OZ. EA
B-461 EXTRA STRENGTH SECURE 2 OZ.
B-521 ADHERE ADHESIVE 2 OZ.
CLAY MEDIUM
EYELASHES BLACK
CLAMP
Hypafix ขนาด 10 cm.x10 m.
EZ-View Masked 8H 6V 4BW #2
       ่ ั      ่
นํ้ ายาแชหวกรอและเครืองมือผ่าตัด ZETA I (1:2000 ml.)
TRACING PAPER (1:100 แผ่น)
         ื้ ้   ิ
นํ้ ายาฆ่าเชอพืนผิวยูนต (Zeta 3 ) 1:5 ลิตร
Dist water ขนาด 1000 cc.
สําลีพันไม ้ ขนาด 6" (No.S) 1:100 อัน
Encore Core Paste Kit nATURAL w. Fluoride
          ื้
นํ้ ายาฆ่าเชอ Omnicide (1:5 ลิตร)
นํ้ ายาทําความสะอาดคราบเลือด ขนาด 3.8 ลิตร
N-G tube No.12
0.9% N-S-S ขนาด 100 cc.
Ranitidine inj. 2 ml. (1:5 หลอด)
Cardipine 2 ml. (1:10 หลอด)
Alloy primer ขนาด 6 ml.
Clindamycin (150 mg.) inj(1:5 ขวด)
นํ้ ายาล ้างคราบเลือด (Rapidex) 1:50g.
Astrobrush (1:15 ตัว)
POSE CRESOL SPRAY (250ml.)
นํ้ ายาล ้างมือ ชนิด FOAM SCRUB (200ml.)
                              ่
กระเป๋ าฉุกเฉินในงานทันตกรรม (EMERGENCY KIT)(ยาและเวชภัณฑ์ตางๆพร ้อมอุปกรณ์)
Duraphat ขนาด 10 ml.
UT-885-121 FORSUS PATIENT KIT 5 คู่
        ่   ่
กระเป๋ าใสโคมไฟสองปากชนิดเคลือนที่ ่
COTTON BRUSH (1:100 อัน)
Clear Sprint Sheets Heavy 0.080" (1:20แผ่น)
ไม ้พันสําลีก ้านยาวเพือเก็บตัวอย่าง (1:1000 อัน)
            ่
Muller (1: 6 ตัว)
Microbrush fine size (refill) 1:400 อัน
Microbrush พร ้อม Dispenser (microbrush 100 อัน+กล่อง 1 ใบ)
      ่
ปลายพูกัน 1:50 อัน
Metri Mist-8 ounce spray
    ่
ด ้ามพูกันทา Composite
Cotton bud (1:10 แพค)
MICRO BRUSH X
Cavi Wipes
REPLACE SURGICAL KIT BOX
HAND WRENCH
RATCHET
RATCHAT ADAPTER
2"x 22 GAUGE NEEDLE
2.0-3.5 MM. PARALLELING DEPTH PIN
2.0/4.5 MM. PARALLELING DEPTH PIN
2.0/5.0 MM. PARALLELING DEPTH PIN
2.0/6.0 MM. PARALLELING DEPTH PIN
DRILL EXTENSION
HL HANDPLECE ADAPTER
0.030" HEX DRIVER 0.75
0.030" HEX DRIVER EXTENDED 1.25"
0.050" HEX DRIVER EXTENDED 0.75"
0.050" HEX DRIVER EXTENDED 1.25"
REPLACE,ROUND BUR
TWIST DRILL D 2.0 MMD
TAPERED DROLL DIAM COAT 3.5x10 MM # 61
TAPERED DRILL, DIAMCOAT 3.5x13MM #616
TAPERED DRILL, DIAM COAT 3.5x16 MM #616
THREADFORMER, DIMOND COATED 3.5 MM #61
TAPERED DRILL DIAM COAT 4.3x10 MM #61
TAPERED DRILL DIAM COAT 4.3x13 MM #61
TAPERED DRILL DIAM COAT 4.3x16 MM #61
COUNTERBORE DIAMOND COATED 4.3#61623
THREADFORMER DIAMOND COATED 4.3 MM #60
TAPERED DRILL DIAM CAT 5.0x10MM #616
TAPERED DRILL DIAM COAT 5.0x13 MM #61
TAPERED DRILL DIAM COAT 5.0x16MM #61
COUNTERBORE DIAMOND COATED 5.0 #61624
THREADFORMER DIAMOND COATED 5.0 MM #61
TAPERED DRILL DIAM COAT 6.0x10 MM #616
TAPERED DRILL DIAM COAT 6.0x13 MM #616
TAPERED DRILL DIAM COAT 6.0x16 MM #616
COUNTERBORE DIAMOND COATED 6.0 #61625
THRESDFORMER DIAMOND COATED6.0 MM #61
IMPRESSION COPIG CERAONE
ABUTMENT REPLECA CERAONE SS NP/RP
CERAMIC CAP CERAONE SHORT (DCB1270)
TIADAPT W SCREW 15 WP
IMPRESSION COPING FIXTURE LEVEL COMPL
FIXTURE REPLICA WP
ABUTMENT COMPLETE ANGULATED 17.3 MM
IMPRESSION COPING ESTHETICONE TAPERED
GOLD SCREW SLOT
ABUTMENT REPLICA CONICAL
GOLD CYLINDER W CHAMFER CONICAL
PROTECTION CAP CONICAL GOLD CYLINDER
ABUTMENT W SCREW CERAONE 2 MM RP (27197)
Cephalometric Protractor and tracting templete
Cheek retractor for bracket bonding
Heavy duty wire cutter for hard wire up to 1.5 mm.
Jarabak Plier with cutter
Standard safety distal end cutter
Upper bicuspid bands
Lower bicuspid bands
Begg's brackets,flat base
Begg's brackets,curves base
stage pins
stage lock pins
Power pin
Split crimpable with out arch hook 0.022'' or 0.030'' in diameter (1:100 ตัว)
Uprighting springs,clockwise
Uprighting springs,counter-clockwise
Rotating sprig, right
Rotating spring, left (1:10ตัว)
Tracing Film or Acetate paper, 8''*10''
Rapid expander,13 mm expand capacity
Dead soft respond archwire,0.017''
Porcelain Primer
TEMPORARY CAP CERAONE
    ้
แปรงจีกลม (Rodent)
Blu mousse (Base 140 gm , Catalyst 140 gm)
BK09 Arti-Paper Strip 40 mic, Blue
Dry Heat Indicator (1:100ชน)           ิ้
Comply Steam Indicator (1:240ชน)             ิ้
SINUS OSTEOTOMES-STRAIGHT
SINUS OSTEOTOMES-ANGLE,BAYONET SHAPED
Bioplast ขนาด 3 mm. (1:10 ชน)             ิ้
             ้
Cloth polishing brush เสนผ่าศูนย์กลาง 4 นิว           ้
กระดาษปิ ดหน ้าอก สําหรับผู ้ป่ วยทางทันตกรรม (1:1,000 ชน)      ิ้
       ิ
ปื นฉีดวัสดุพมพ์ปาก
MULTI-PURPOSE MAGNET
B-LAC2 MAXI MAGNACAP LAB ANALOQUE CAP
M1 MINI PROSTHESIS MAGNET
BK10 Arti-Paper Strip 40mic. Red
BK52 Arti-Paper Strips 100mic. Red
cotton wiper (แผ่นทําความสะอาด) (1:100 ชน) (1cottonมี 20 แพค)   ิ้
NOLA DRY FIELD SYSTEM (SMALL สแดง)               ี
BIOSTAR
MINNESOTA RETRACTOR (Hu-Fridy)
Fox plate
AMALGAM CAPSULL "VIVACAP"
     ่ ุ
กล่องใสอปกรณ์ สามารถนึงฆ่าเชอโรคได ้        ่    ื้
ชามรูปไต
Dropper plastic
พายพลาสติกสําหรับผสมGI
PILOT DILL 3/4.3 MM
          ้
COUNTERBORE เสนผ่าศูนย์กลาง 5 MM
SCREW TAPS เส  ้นผ่าศูนยกลาง 5 M. 7-13 MM
              ้
FIXTURE TIUNITE MK3 เสนผ่าศูนย์กลาง 3.5x10 mm. RP
               ้
FIXTURE TIUNITE MK3 เสนผ่าศูนย์กลาง 3.75x11.5 mm. RP
                ้
FIXTURE TIUNITE MK3 เสนผ่าศูนย์กลาง 3.75x15 mm. RP
                 ้
FIXTURE TIUNITE MK3 เสนผ่าศูนย์กลาง 4x10 mm RP
                  ้
FIXTURE TIUNITE MK3 เสนผ่าศูนย์กลาง 4x11.5 mm. RP
                   ้
FIXTURE TIUNITE MK3 เสนผ่าศูนย์กลาง 4x13 mm. RP
                    ้
FIXTURE TIUNITE MK3 เสนผ่าศูนย์กลาง 4x15 mm. RP
                     ้
FIXTURE TIUNITE MK3 เสนผ่าศูนย์กลาง 5x10 mm. WP
                      ้
FIXTURE TIUNITE MK3 เสนผ่าศูนย์กลาง 5x11.5 mm. WP
                       ้
FIXTURE TIUNITE MK3 เสนผ่าศูนย์กลาง 5x13 mm. WP
FIXTURE TIUNITE MK3 เสนผ่าศูนย์กลาง 5x15 mm. WP้
HIGH PULL BLACK
BREAK AWAY HEAVY (1:10PC)
One Step RT PCR Kit (100)
RNeasy Mini Kit (50)
100 bp DNA Ladder
RNase Free DNase Set
QIAshredder (250)
ERA-RV FEMALE
ERA-RV MALES BLACK,5
ERA-RV MALES WHITE,5
ERA-RV MALES ORANGE,5
Micro ERA-RV FEMALE
Micro ERA-RV MALES BLACKS,5
Micro ERA-RV MALES WHITE,5
Micro ERA-RV MALES ORANGE,5
ERA-OV FEMALE
ERA-OV MALES BLACK,5
ERA-OV MALES WHITE,5
ERA-OV MALES ORANGE,5
Micro ERA-OV FEMALE
Micro ERA-OV MALES BLACK,5
Micro ERA-OV MALES WHITE,5
Micro ERA-OV MALES ORANGE,5
ERA OV METAL JACKET
Micro ERA OV METAL JACKET
ERA HADER BAR KIT
METAL HOUSINGS,6
NYLON RETEMTION RIDERS,RED,6
ERA BARS ONLY,6
ERA LABORATORY TOOL KIT
Micro ERA LABORATORY TOOL KIT
1.5 ML BOIL-PROOP MICROTUBE 500/
BLUE TIP 1000UL/BAG
200 UL YELLOW TIP 1000/BAG
ULTRA MICRO 0.5-10UL,1000/BAG
FILTERTIP 1000UL 100/RACK,STERILE
FILTERTIP 200UL 96/RACK,STERILE
FILTERTIP 20UL 96/RACK,STERILE
Fixture NP 3.5x10 mm
Fixture NP 3.5x13 mm
Fixture NP 3.5x16 mm
Fixture RP 4.3x10 mm
Fixture RP 4.3x13 mm
Fixture RP 4.3x16 mm
Fixture WP 5.0x10 mm
Fixture WP 5.0x13 mm
Fixture WP 5.0x16 mm
Fixture 3.0x13 mm
Fixture 3.0x15 mm
Healing Cap 3.0
ERA Female RV Offset 2.5
ERA Female RV Offset 4.5
MINI BONE SCREW,HT,X-DRIVE,1.5x5MM
MINI BONE SCREW,HT,X-DRIVE,0.15x7MM
PICK UPS
22MM SM ALVEOLAR RIDGE DIST
CONTRA ANGLE TWIST DRILL 1.1 X
CONTRA ANGLE SCREWDRIVER HANDLE
20MM LG ALVEOLAR RIDGE DIST
2MM WASHER,SMALL ALVEOLAR DIST
3MM WASHER,SMALL ALEVOLAR DIST
1.5MM HT X-LOCK ST BLADE
1.5MM HT X-LOCK CONTRA BLADE
1MM WASHER,SMALL,ALVEOLAR DIST
15MM SM ALVEOLAR RIDGE DIST
GREEN 1.5/2.0 HANDLE
MINI BONE SCREW,HT,X-DRIVE,1.5x9MM
"EMERGGENCY SCREW" HT,X-DRIVE,1.8x5MM
HT X-DR EMER SCREW 1.8x7MM,
TW DRILL,1.1x50MM,7MM STOP,W/
TW DRILL,1.1x50MM,15MM STP,W/NT
TW DRILL,1.1x50MM,5MM STOP,W
PATIENT DRIVER
Mixing Canulas far Gun-Quick 4x50 ml. (4878)(1:50 ตัว)
Dublisil-Kuvette
Aluminium Oxide 50my.5kg. (Tech-Line)
Aluminium Oxide 250my.5kg. (Tech-Line)
Carbon Brush for MIO (1:2ชน)ิ้
ZYGOMA ABUTMENT MULTI-UNIT RP 5MM
Multi-Unit Abutment RP 5mm.
Impression Coping Open Tray Multi-U
Gold Cylinder Multi-Unit W Screw
MAXI LATCH TOOL H.17xD6.5
Screwdriver Manual Unigrip 28mm.
Screwdriver Manual Unigrip 36mm.
Autoclave bur block สําหรับใส ่ Dimond bur ขนาด 15 รู
Zinc Cement (PHOSPHACEM)
Dappen dish
                    ้
Spray KAVO ขนาด 500 ml. (สําหรับใชกับฝาจุก)
Ceramaster CA
Ceramaster HP
Extensis Tri Fluid 16 oz.
Extensis Coloration system 10 color kit
Solvent Color Tan 1 oz.
            ี
Polishing cake (ไขวัวสขาว)
กรวยหัวฉีด    (Nozzle)
แม่แบบพิมพ์ พร ้อมถาดพิมพ์แม่แบบ
Capsule Amalgam
Glass Slab
ME-2-018 PRESSURE SPLINT (10115)
Amalgam Ultracap 1 Spill
เบอร์นอลครีม
Eye Pad (1:25ชน) ิ้
เสือตะกัวกันรังสเอ็กซเรย์ ชนิดมีคอ (ผู ้ใหญ่)
  ้   ่     ี
X-RAY FILM HOLDERS TEST-SET
กระเป๋ าโคมไฟสนาม
Towel Clip
รถเข็นสําหรับผู ้ป่ วยนั่ง
PROTAPER HANDUSE สําหรับ Project University Grant
PROTAPER ROTARY สําหรับ Project University Grant
Petri Dish ขนาด 2 นิว        ้
กล่องใส   ่แผ่นดิสเกตต์ ขนาด 3 1/2" แบบบรรจุ 10 แผ่น
       ่
กล่องใสแผ่นดิสเกตต์ ขนาด 3 1/2" แบบบรรจุ 40 แผ่น
        ่
กล่องใสแผ่นดิสเกตต์ ขนาด 3 1/2" แบบบรรจุ 50 แผ่น
         ่
กล่องใสแผ่นดิสเกตต์ ขนาด 3 1/2" แบบบรรจุ 82 แผ่น
          ่
กล่องใสแผ่นดิสเกตต์ ขนาด 3 1/2" แบบบรรจุ 100 แผ่น
กล่องใส ่ CD ขนาดบรรจุ 30 แผ่น
กล่องใส ่ CD&CVD ขนาด 13x44x15.5 ซม. (No.4403)
กล่องใสแผ่น CD    ่
กระดาษ Inkjet Glossy 150 g. (1:50 แผ่น)
     ่
แฟ้ มใสกระดาษต่อเนืองขนาด 11"  ่
      ่
แฟ้ มใสกระดาษต่อเนืองขนาด 15"   ่
นํ้ ายาเช็ดเครืองคอมพิวเตอร์แบบนํ้ า(1:200cc.)
            ่
ชุดล ้างหัวอ่าน CD-ROM(แผ่น CD-Rom+Cleaning Liquid)
แผ่นกรองแสงจอภาพขนาด 14" แบบกระจก
แผ่นกรองแสงจอภาพ ขนาด 15" แบบกระจก
แผ่นรองเมาท์ (Mouse Pad)
(ยกเลิก)แผ่นฟิ ลม 100 ม. สําหรับเครืองโทรสาร kxf-p105 รุน fa 136
               ์        ่         ่
MOUSE PS2
MOUSE Serial
MOUSE 9 PIN
MOUSE USB PORT
Mouse Optical USB
กระดาษ Print ส ี HP51630Z CX Jet series cut sheet paper
กระดาษ PRINT ส ี สําหรับหมึก INK JET ขนาด A4 ( 1:25 แผ่น )
Hi-Jet Extra Glossy Paper 150 แกรม A4 #HG 154-20 ( 1:20 แผ่น )
กระดาษ Inkjet (กันนํ้ า) ขนาด 220 แกรม A4 ( 1:20 แผ่น )
กระดาษ HI-JET EXTRA 2000 ขนาด 90 แกรม A4 (กันนํ้ า) รุน 904-200  ่
กระดาษ HI-JET EXTRA 2000 ขนาด 90 แกรม A3 (กันนํ้ า) รุน 903-100   ่
กระดาษ                                   ่
            HI-JET INKJET PAPERPRO ขนาด 90 แกรม A4 (กันนํ้ า) รุน HEP 114-100
กระดาษ EPSON PHOTO PAPER S041255 ขนาด 4X6" (1:20 แผ่น)
กระดาษ EPSON PHOTO PAPER ROLL S041279 ขนาด 4" ยาว 8 ม.
กระดาษพิมพ์ภาพส ี ขนาด A4 (Photo Lab Paper) 1:20 แผ่น
กระดาษ IJPL-G Photolike Photo Glossy Impression A4 260 แกรม (1:50 แผ่น)
กระดาษ IJC-LN Linen Inkjet Card 240 g. A4 (1:10 แผ่น)
             ่            ั้ ี ้
กระดาษต่อเนือง ขนาด 9.5"x11" (1ชน) ไม่มเสน ปรุแบ่งครึงตามแนวนอน    ่
กระดาษต่อเนือง ขนาด 11"x15" (1ชน)
              ่          ั้
Paper Madia for Epson 7000 Presentation matle paper S041295 (24"x25m.)
Paper Madia for Epson 7000,Semigloss Photo Paper S041294(24"x25m.)
Autocross | computer 1 : printer 3
Autocross 3 to 1 AP310 (3 Com out 1 printer) พร ้อมสายความยาว 1.8 เมตร
Autocross 4 to 1 AP410
Autocross Computer 2 : Printer 1
Copy flixi holder
BCI-3CBK Ink Cartridge for CANNON (Black)
BCI-6BK Ink Cartridge for CANNON (Black)
                ่
ตลับผ ้าหมึก (Ribbon) NEC รุน P 5300 (1:10 m.)
                 ่
ตลับผ ้าหมึก (Ribbon) NEC รุน 3200
ตลับผ ้าหมึก (Ribbon) NEC รุน P3200่
ตลับผ ้าหมึก (Ribbon) LQ 2070,2170i
ตลับผ ้าหมึก Epson LQ 300,550,570,850,870
             ่
ผ ้าหมึก LINE PRINTER ยีห ้อ GENICOM 4440XT
ตลับผ ้าหมึก (Ribbon) LQ 2500/2550
ตลับผ ้าหมึก (Ribbon) LQ100
Refill ผ ้าหมึก LQ 1170i
ผ ้าหมึก Epson SO 15016 FOR LQ-670/860/1060/2500
Refill ผ ้าหมึก LQ 2170i
Refill ผ ้าหมึก LQ 670
RIBBON DRIVE EPSON LQ 1170i
RIBBON DRIVE EPSON LQ 2170i
ตลับผ ้าหมึก Epson LQ 670
ตลับผงหมึก EPSON STYLUS PRO XL (Black) SO20034
ตลับผงหมึก EPSON STYLUS PRO XL (Color) SO20066
HP 51625 A TRI-CHEMBER COLOR
HP 516O6 C MULTI-COLOR PRINT CHRTRIDGE
HP 51606 A BLACK PRINT CARTRIDGE PAINT JET XL
HP 51608 A BLACK PRINT CARTRIDGE
HP 51630 R A4 Z-FOLD, 250 SHEETS
HP 51641A Tri color inkjet Print Cartridge
HP 51629A For Deskjer 600, 660C
HP 51649A For Deskjet 600, 660C
HP-51626A Black ink CARTRIDGE for Deskjet, Plus 560C
HP-C3837A for Deskjet 500,500C,550
Cannon BJ Cartridge BC-22 Photo (1:3 ส) ี
Cannon BC-20BK(Jumbo) forBJC-4000
ตลับผงหมึกCannon BCI-21Co For BJC-4000,4100
 ี
สสําหรับ Printer ส ี HP 51639 C (Cyan) FOR USE WITH PAINTJET XL 300
  ี
สสําหรับ Printer ส ี HP 51639A (black) FOR USE WITH PAINTJET XL 300
   ี
สสําหรับ Printer ส ี HP 51639M (Magenta) FOR USE WITH PAINTJET XL 300
    ี
สสําหรับ Printer ส ี HP 51639Y (Yellow) FOR USE WITH PAINTJET XL 300
ผ ้าหมึก Cannon ink Cartridge BCI-21 Black
HP 51645 A (Inkjet print cartridge)
     ี                          ี
สสําหรับ Printer ส ี HP C1823D FG4 SHO for Deskjet 890C (หมึกส)
      ี
สสําหรับ Printer ส ี HP 51645A for Deskjet 890C (หมึกดํา)
ผ ้าหมึก PRINTER HP692C สดํา ี
ผ ้าหมึก PRINTER HP 692 ส ี
ผ ้าหมึก PRINTER HP DESK JET870CXI (HP51641A)
ตลับผงหมึก EPSON STYLUS PROTO EX (BLACK)
ตลับผงหมึก EPSON SO 20187 (Black)
ตลับผงหมึก EPSON SO 20193 (Color)
ตลับผงหมึก ESPON STYLUS SO 20047 (Black)
ตลับผงหมึก EPSON STYLUS SO 20049 (Color)
HP DESKJET 870 CX1 (HP51641A) ส ี
         ่
หมึกขาวดําเครืองพิมพ์ HP C6614D FOR DESKJET 610C
       ี ่
หมีกสเครืองพิมพ์ HP 51649A FOR DESKJET 610C
หมึก Canon BCI สําหรับปรินเตอร์รน BJC - 3000 ( Black )
              ้    ุ่
หมึก Canon BCI สําหรับปรินเตอร์รน BJC - 3000 ( Colour )
               ้    ุ่
Ink Cartrige for Epson Pro 7000,Black (T 460011)
Ink Cartrige for Epson Pro 7000,Yellow(T 461011)
Ink Cartrige for Epson Pro 7000,Magenta (T 462011)
Ink Cartrige for Epson Pro 7000,Cyan(T 463011)
Ink Cartrige for Epson Pro 7000,Light Magenta(T 464011)
Ink Cartrige for Epson Pro 7000,Light Cyan(T 465011)
Ink Cartridge for Epson Stylus Photo 1290,Black Ink(T007091)
Ink Cartridge for Epson Stylus Photo 1290,Color Ink(T009091)
HP DESKJET 990 C SERIES
ผ ้าหมึก HP DESKJET 990 CXI (ดํา)
ผ ้าหมึก HP DESKJET 990 CXI (ส)  ี
HP DESKJET 990 CXI ( BLACK )
EPSON BLACK T 028 (C60)
EPSON Color T 029 (C60)
หมึก Cannon (Ink Tank) BCI-3c BK Black
หมึก Cannon (Ink Tank) BCI-3cc Cyan
หมึก Cannon (Ink Tank) BCI-3cm Magenta
หมึก Cannon (Ink Tank) BCI-3cy Yellow
BCI-3CBK Ink Cartridge for Canon (Black)
BCI-6BK Ink Cartridge for Cannon (Black)
BCI-6PC Photo Cyan Ink Printer S800
BCI-6PM Photo Magenta ink Printer S800
Cannon BCI-6 (Red)
Cannon BCI-6 (Green)
canon black ink cartridge PGI 5BK
canon cyan ink cartridge CLI 8C
canon magenta ink cartridge CLI 8M
Epson Black Ink Stylus Photo R210/R310/RX510
Epson Cyan Ink Stylus Photo R210/R310/RX510
Epson Magenta Ink Stylus Photo R210/R310/RX510
Epson Yellow Ink Stylus Photo R210/R310/RX510
Epson Light Cyan Ink Stylus Photo R210/R310/RX510
Epson Light Magenta Ink Stylus Photo R210/R310/RX510
Epson Ribbon for LQ-2090
Canon yellow ink cartridge CLI 8Y
  ็
้็้HP Deskjet 460 (C8766W)
HP Deskjet 460 (C8765W) สดํา  ี
หมึก Canon Pixma IP 5300 (8BK-Black CLI-8BK)
HP 27 Black InkJet Crtg. For 3325
หมึก Epson LQ2090, 2090C, 2090H
HP 92274 A TONER FOR LASER
HP 92298 A TONER FOR LASER JET4
HP 92291A Toner Cartridge LaserJet 4 si
(ยกเลิก)(ภายใน)HP C3903F TONER FOR LASER JET 5P,5MP
HP LASER JET 4P
     ่
ผงหมึกรุน 1382150 FOR PRINTER LEKMARK OPTRA R+(1:14,000หน ้า)
HP Laser Jet Toner C3906F For 5L/6L
หมึกพิมพ์ Laser writer pro toner cartridge
หมึกพิมพ์ Laser Jet 4 toner cartridge
Cannon Pixma IP1000 BCI24 (color)
Cannon Pixma IP1000 BCI24 (black)
HP C3900A TONER FOR LASER JET 4 MV.
HP C4096A TONER CARTRIDGE FOR LASER JET
HP C4092A TONER FOR LASER JET 1100
Fusing film for laser 5P
 ี
สสําหรับ Printer ส ี HP รุน 810 C6615A
              ่
HP 51604 A inkjet Print catridge for plain paper (black)
             ่
HP LASER JET TONER รุน 2100. C4096A
ผงหมึก LASER LBP - 800
HP LASER LASER JET 1200
HP C6614 N BLACK 14 ml.
HP 51649 G COLOR 11 ml.
         ่
TONER CANON รุน EP-22 LBP 800
HP Color Laser jet 3550 Q2670A
HP Color Laser jet 3550 Q2671A
HP Color Laser jet 3550 Q2672A
HP Color Laser jet 3550 Q2673A
HP Business Inkjet 1000 C4810A
HP Business Inkjet 1000 C4811A
HP Business Inkjet 1000 C4812A
HP Business Inkjet 1000 C4813A
02C4844AA HP No.10 Large Black Ink cart. CP1700
02C4836AA HP No.11 Cyan Ink cart.AP CP1700
02C4837AA HP No.11 Magenta Ink cart.AP CP1700
02C4838AA HP No.11 Yellow Ink cart.AP CP1700
Canon black ink cartridge CLI-8BK for canon pixma IP6600D
Canon Cyan ink cartridge CLI-8C for canon pixma IP6600D
Canon Magenta ink cartridge CLI-8M for cannon pixma IP6600D
Canon Photo Cyan CLI-8PC for cannon pixma IP6600D
Canon Photo Magenta CLI-8PM for canon pixma IP6600D
Canon Yellow ink catridge CLI-8Y for canon pixma IP6600D
หมึก C9351G HP21(Black)
หมึก C9352G HP22 (Tri colour)
หมึก HP Officejet Pro K850 (สฟ้า) ี
TONER HP CLJ CART.BLACK FOR CLJ2600 (02Q6000A)(ยกเลิก)
TONER HP CLJ CART.CYAN FOR CLJ2600 (02Q6001A)(ยกเลิก)
TONER HP CLJ CART.YELLOW FOR CLJ2600 (02Q6002A)(ยกเลิก)
TONER HP CLJ CART.MAGENTA FOR CLJ2600 (02Q6003A)(ยกเลิก)
หมึก HP Officejet Pro K850 (สเหลือง)ี
หมึก HP Officejet Pro K850 (สชมพู)  ี
หมึก HP Officejet Pro K850 (สดํา)    ี
หมึก Canon CLI-8C Cyan
หมึก Canon CLI-8M Magenta
หมึก Canon CLI-8Y Yellow
หมึก Canon PGI-5BK Black
Q7553A HP Laserjet Print Cartridge
               ี
HP Color Laser jet Q6470A (สดํา)
                ี
HP Color Laser jet Q7581A (สนํ้าเงิน)
HP Color Laser jet Q7582A (สเหลือง)   ี
HP Color Laser jet Q7583A (สชมพู)     ี
HP 74XL Black Inkjet Print Cartridge
HP 75XL Tricolor Inkjet Print Cartridge
Q7551A หมึกสําหรับ HP Laserjet Printer Model P3005
TONER HP CC530A BLACK FOR HP LASER JET CP2025
TONER HP CC531A CYAN FOR HP LASER JET CP2025
TONER HP CC532A YELLOW FOR HP LASERJET CP2025
TONER HP CC533A MAGENTA FOR HP LASERJET CP2025
HP 18 BLACK INK CARTRIDGE MODEL C4936A
HP 18 CYAN INK CARTRIDGE MODEL C4937A
HP 18 MAGENTA INK CARTRIDGE MODEL C4938A
HP 18 YELLOW INK CARTRIDGE MODEL C4939A
หมึก HP Laser Jet P1006(CB435 A,35A)
HP Color LaserJet CP1215/1515
               ่
DISKETTE 3.5" HD ยีห ้อ 3M (1:10 แผ่น)
สาย SCSI Cable 50/50
สาย Lab Link
      ั
สายแปลงสญญาณคียบอร์ด      ์
สายแพ CD-ROM
   ั
สายสญญานคอมพิวเตอร์ VGA ยาว 10 ม.
สาย UTP ขนาด 305 ม.
สาย UTP ขนาด 1,000 ม.
          ่
รางเดินสาย LAN รุน ED3
           ่
รางเดินสาย LAN รุน ED-6 (1:1 เมตร)
รางวายดัก
FACE PLATE+WALL BOX
รางเดินสาย LAN รุน ED2 ่
รางเดินสาย LAN รุน ED5  ่
รางเดินสาย Lan Ed 2 (1:80)
รางเดินสาย Lan Ed 3 (1:50)
patch panel
รางเดินสาย LAN รุน ED 7   ่
รางเก็บสาย PVC EM 1637 สขาว 2 M   ี
รางเก็บสาย PVC EM2040 สขาว 2 M  ี
รางเก็บสาย PVC EM 1225 สขาว 2 M    ี
หัว RJ-45 (AMP)
หัว RJ-45 (ตัวเมีย)
CABLE TYPE เบอร์ 4
CABLE TYPE เบอร์ 8
COLOUR BOOT RJ
Power Supplies 450 Watt
บล็อกสาย Lan
หน ้ากาก บล็อกสาย Lan ขนาด 1 ชอง      ่
หน ้ากาก บล็อกสาย Lan ขนาด 2 ชอง       ่
       ้
หัวระเบิด 1 นิว
Harddisk SATA 160 GB
Cable tybe เบอร์1
LAN Card 16 bit, RJ-45 Port
LAN Card 32 bit, RJ 45 Port
     ้
แผงขัวต่อสาย Printer (Controller Card)
ไวท์มาร์คเกอร์ (0-9)
LAN CARD SMC 1211TX 32 bit PCI Bus 10/100 Mbps
USB Card PCI Slot
CARD SCSI TCI 25 PINS
SOUND CARD
VGA CARD
Wac Guard Gold Deluxe
          ่
การ์ดจอ มีชอง Video Output สําหรับออกทีว ี GF6200TD 128MB
USB KEY I DIXEL CLIENT PC FOR MEGADIXEL
IBM Tape Drive (For Server)
         ั
ตัวทดสอบสญญาณสายเครือข่าย
   ่          ั
เครืองกระจายสญญาณ (MultiHub)
           ั
HUB กระจายสญญาณ 10 Mbps, 16 Port
HUB 10/100 Mbps. 24 ports
HUB 10/100 Mbps. 8 ports
CPU
เครืองอ่านและบันทึกข ้อมูล แบบซดรอม
    ่                 ี ี
การ์ดแปลงส     ัญญานจาก VDO เป็ น CD
Trencciver 100mbit/scc
Switch 24 Port
            ั
อุปกรณ์แปลงสญญาณ (Media Converter 10/100 ST-ST)
Super Stack 3 switch Hub 10/100 /100 HASE-T 24 ports
DVD-writer
CD-Writer "LITE-ON"
KVM Switch 8 port adapter rack mount พร ้อมสายสญญาณ ั
KVM Switch 2 Port
IC Recorder 512 MB
คีม CLAMP สาย RJ11, RJ45 ยีห ้อ AMP  ่
เต ้ารับหัว RJ-45 (WALL BOX+WALL PLATE)
ตัวเป่ าฝุ่ นและทําความสะอาดคอมพิวเตอร์
ทินเนอร์ ขนาด 650 ml. (สําหรับคอมพิวเตอร์)
                     ี
สเปรย์ทําความสะอาด CD PHILIP สฟ้า(1:280 ml.)
สเปรย์ทําความสะอาด CD PHILIP สแดง(1:280 ml.)ี
      ู
สเปรย์ศนย์องศา (VS-36) 1:200 ml.
กระเป๋ าอุปกรณ์ Medel 1PK-302
Miter Digital
SONY DDS Data Cartridge Tape DG90MAa*5
ZIP DRIVE 100 MB
ZIP DISK 250 MB.
ZIP DISK 100 MB
FLEX
(ยกเลิกให ้เบิกในคลัง) แผ่น CD-RW
        ่
แผ่น CD เรือง แสตมป์ ไทยและชุดสวนสตว์ดสต   ั ุ ิ
แผ่น CD โปรแกรม Nortan Anti-virus For Window NT
               ่
แผ่น CD-ROM โปรแกรมชวยสอน Microsoft Word 2000
                ่
แผ่น CD-ROM โปรแกรมชวยสอน Microsoft Excel 2000
                 ่
แผ่น CD-ROM โปรแกรมชวยสอน Microsoft Powerpoint 2000
                  ่
แผ่น CD-ROM โปรแกรมชวยสอน Microsoft Access 2000
                   ่
แผ่น CD-ROM โปรแกรมชวยสอน Microsoft Windows 2000
แผ่น CD-ROM โปรแกรม Adobe golive
แผ่น CD-ROM โปรแกรม MacroMidia Dreamviwer
แผ่น CD-ROM โปรแกรม Photo shop 5.5
แผ่น CD-R ชนิด Print ภาพลงบนแผ่นได ้
Adobe Acrobat 5.0 Eng Win
Adobe Photoshop 6.0 Eng Win
Norton Systemworks 2001 Pro for Windows ME2000 NT/98/95
Microsoft Office Professional 2000 Thai CD Full Pack
แผ่น CD-ROM โปรแกรม SPSS for Windows Version 11.0
Eleaarning 1 Studio Win Educational Full
Microsoft Windows2000 Server English with
Adobe Acrobat 7.0 Eng Win
โปรแกรม Windows Server 2003 R2
โปรแกรม Exchange Server 2007
โปรแกรม SQL Server 2005
โปรแกรม Visual Studio 2008
     ี ี
ไดรฟ์ ซดรอม READ/WRITE
Combo Drive
Dat Tape Drive For IBM Server (3 year Warranty)
Progress ODBC Driver
Tape backup
Keyboard
MAIN BOARD
การ์ดจอ AGP 8 MB, TV OUT
VGA SPLITTER 1 IN OUT 2 (HIHG QUALITY)
การ์ดตัดต่อ VDO ทํา VCD SN2100
การ์ด VGA (PCI)
Mainboard socket 775
Mainborad socket 370
Mainboard socket 478
                 ่
CD-ROM Drive ขนาดความเร็วไม่ตํากว่า 50x
Card Reader
แผ่น CD-R ชนิด Print งานได ้
แผ่น DVD+R
(ยกเลิกให ้เบิกในคลัง) แผ่น DVD-RW
                   ่
ถาดป้ อนกระดาษอัตโนมัต ิ แบบถาดเดียวธรรมดา
              ิ
ถาดป้ อนกระดาษอัตโนมัตแบบ High-Capacity
          ่
ปุ่ มหมุนกระดาษเครือง Printer LQ300+ II
สาย Printer 1 ม.
หัวเข็ม LQ 300+ II
หัวเข็ม LQ 2090
หัวเข็ม LQ 670
หัวเข็ม LQ 1170i
หัวเข็ม LQ 2170i
แผ่นกันกระดาษสําหรับปรินเตอร์ EPSON LQ 300
             ้
ปุ่ มปรับกระดาษ Epson LQ 1170i
HEATING ELEMENT FOR HP LASERJET 1100
ฝาครอบด ้านหน ้า สําหรับ ปรินเตอร์ LASER JET 4L
                ้
ฝาครอบด ้านหน ้าส ําหรับปรินเตอร์ Laser Jet 4P
               ้
ลูกยางสําหรับรีด LASER JET 1100
          ่
เฟื องขับกระดาษเครืองพิมพ์ LQ1170i
ถาดป้ อนกระดาษสําหรับเครืองพิมพ์ Epson LQ 1170i
              ่
 ่       ่
ทีรัดสายเครืองคอมพิวเตอร์ ขนาด 10 เมตร
หัวเข็ม Epson 2180i
RIBBON DRIVE EPSON LQ1 1170i
RIBBON DRIVE EPSON LQ 2170i
      ่
อุปกรณ์อานและบันทึกข ้อมูล (Drive A)
       ่
อุปกรณ์อานข ้อมูล (CD-ROM)
Flash Drive
RAM ขนาด 30 PIN แถวละ 4 MB
RAM EDO 72 pin แถวละ 16 mb
SDRAM 32 MB. 1 แถว
SDRAM 64 MB
SDRAM 128 MB for Notebook
RAM 16 MB. FOR PRINTER HP 5P
RAM 256 MB for IBM Server (Life time warranty)
RAM 256 MB DDR-RAM
SDRAM Kington 256 MB bus 133
SDRAM 128 MB
DDR RAM 512 MB Bus 400 "Kingston" (Life-Time Warranty)
RAM 1G bus 667
SD-RAM 128M bus 100
SD-RAM Kingston 128M bus 133
DDR-RAM 256M bus 333
DDR-RAM 256M bus 400
DDR512 BUS400
Internal Removeable Rack (hard disk)
Battery 9 v.
Battery CMOS
Boot prom kit for system(UG-BP-SX000-BPX)
พัดลมระบายความร ้อน CPU PENTIUM II
พัดลมระบายความร ้อน CPU CELERON
กล่องบรรจุ Hardware (CASE ATX 250 WATT)
     ่
Battery รุน LC-R127R2CH1 (12 V, 7 Ah/ 20 Hr.)
         ่
Battery UPS รุน MP7-12
Battery 12V. 7Ah.
พัดลมระบายอากาศสําหรับ Hub
Battery RR ขนาด 12V, 7A
Battery Notebook HP V3000
Hard disk 10.2 GB
Hard disk IDE 80 GB
Protection Harddisk Card (การ์ดป้ องกันการเขียนและลบข ้อมูล)
Hard Disk 20 GB.
Hard Disk 36.7 GB for IBM Server 160 Ultra SCSI (3 years warranty)
Hard disk 80 GB
Harddisk for SUN server E250 18.2 GB
Handy Drive 4 GB
Handy Drive 2 GB
USB Portable Hard Disk Drive 40GB 4200 RPM "IMATION"
Handy Drive 256 MB 2.0 "APACER"
External Hard Disk 250 GB
Handy Drive 2GB
WAC HDD GUARD II Protection Card for PC-PCI NT Version
External Harddisk 500 GB
External Harddisk 750 GB
HDD IDE 160 GB
Harddisk 540 MB
External Hard Disk 1000 GB
Inorgamic Lithium Battery size 1/2 AA 3.6V. SL-150 for Macintosh graphic Quadra 950
Adaptor 16V 900 mA
การ์ด MPG 100 Pro
การ์ด MJ 600 Pro
External USB Card Reader 8 in 1 V
Compact Flash Card 128 MB
CardReader
Software Reference Manager
Software Macromedia University pack
Software Xara WebStyle
Solftware SWish 2.0
EndNote 7.0 Win CDROM - Teachrs Schools
Digital Web camera USB Port
Access Point
Access Point (Wireless lan 3COM)
Wireless Card LAN Adapter
Wireless LAN PCM Cards
Wireless LAN USB Adapter
Wireless Lan Accesspoint 11G
High Speed Wireless "G" standard 54 Mbps
               ั
อุปกรณ์แปลงสญญาณผ่าน LAN (DS100)
wireless lan pci card
Wall Rack 12U.
Rack 42 พร ้อมอุปกรณ์
สายแลน
USB TO SATA+IDE
VGA Card 256MB DDR2 64 bit
VGA Winfart 256 DDR2
สติ๊ กเกอร์ THAI-ENGLISH สําหรับคอมพิวเตอร์ Note book
เครืองสํารองกระแสไฟฟ้ า ขนาดไม่ตํากว่า 500 VA
         ่           ่
เครืองสํารองกระแสไฟฟ้ า ขนาด 750 VA
          ่
Printer Server
4 GB Memory For Server
36 GB Hard Drive Hot Plug For Server
           ่
เครืองพิมพ์ผล CANON PIXMA PRINTER Model IP 4680
Tap for 3.5 mm. Cortex screw รหัส 311.320
  ื้
เสอกาวน์แบบตัวยาว พร ้อมปั กตราคณะ
   ื้
เสอกาวน์แบบตัวสน        ั้
            ื้
ชุดเสอและกางเกงชายสําหรับ เปลียนเข ้าห ้องผ่าตัด
                    ่
     ื้
เสอกาวน์ชาง (ตัวยาว)    ่
      ื้          ี ่      ่
เสอคลุมกันเปื้ อนสมวง(ตัวยาว,แขนยาว)สําหรับผู ้ชวยทันตแพทย์
        ื้         ี ่       ื่                ่
เสอคลุมกันเปื้ อนสมวง (ตัวยาว,แขนยาวพร ้อมปั กชอและตราคณะ)ผ ้าชนิดหนา สําหรับผู ้ชวยทพ.
  ื้              ั้
เสอคลุมตัวสน,แขนยาว สําหรับใสปฏิบัตงานในห ้องผลิตยา       ่    ิ
    ื้             ั้    ั้
เสอคลุมตัวสน,แขนสน สําหรับใสปฏิบัตงานในห ้องผลิตยา      ่    ิ
     ื้
เสอคลุมสําหรับปฏิบัตงานในห ้องแลป (ตัวยาว,แขนยาว)ปั กตราคณะ
                       ิ
           ื้
ชุดเสอ+กางเกง สําหรับปฏิบัตงานในห ้อง Supply      ิ
                    ิ
ชุดแบบฟอร์มปฏิบัตงานหน่วยซอมบํารุง (เสอแจ็คเก็ต)     ่         ื้
ลูกตะกร ้อ
ลูกบาสเกตบอล
ลูกฟุตบอล
ลูกวอลเล่ยบอล         ์
ไม ้แบดบินตัน
ไม ้ปิ งปอง
กระดาษอัดขยายรูป ขาว-ดํา Forte ขนาด 3.5"x 5.5" บรรจุ 100 แผ่น
กระดาษอัดขยายรูป ขาว-ดํา Kentmere ขนาด 3"x5" บรรจุ 100 แผ่น
กระดาษอัดขยายรูป ขาว-ดํา Kentmere ขนาด 5"x7" บรรจุ 100 แผ่น
Photo Glossy Inkjet Paper 270g A6 (1:20แผ่น)
กระดาษสําหรับเช็ดเลนส ์ (1:50 แผ่น)
กรอบสไลด์พลาสติก ไม่มกระจกของโกดัก         ี
Kodak D-76 Developer (1:415 g.)
Kodak Dektol Developer(1:551g.)
Kodafix Liquid Fixer [ บรรจุ 1 ควอท/ขวด ]
Spray ทําความสะอาดลูกกลิง WR 2000 สําหรับเครืองล ้างฟิ ลม DURR
                           ้            ่ ์
       ์                  ้
ฟิ ลมทําความสะอาดลูกกลิง Cleaning film clear 100 (DURR)
Film Fujichrome
FILM FUJICHROME SENSIA 100 RA135/36
        ์
ฟิ ลมอัดขยายขาว-ดํา               135-36
ฟิ ลมอัดขยายภาพส ี Superia V200-135/36
         ์
ม ้วนเทปบันทึกภาพ V.D.O. ความยาว 120 นาที
ม ้วนเทปบันทึกภาพ V.D.O. ความยาว 90 นาที
ม ้วนเทปบันทึกภาพ V.D.O. ระบบดิจตอล ความยาว 60 นาที         ิ
ม ้วนเทปบันทึกภาพ V.D.O 120 นาที Super VHS SE 120
ม ้วนเทปบันทึกภาพ V.D.O 180 นาที Super VHS SE
ม ้วนเทปบันทึกภาพ V.D.O ความยาว 180 นาที
ม ้วนเทปบันทึก สําหรับกล ้องดิจตอล (DV-60) SONY       ิ
สายต่อจากแบตเตอรีไปสู           ่           ้
                        ่เลนส ์ ใชกับ Medical Lens (Nikon 21)
แฟล็ชกล ้องถ่ายรูปยีห ้อ YASHICA     ่
ฟิ ลเตอร์ใชสําหรับกล ้องถ่ายภาพ ้
แฟล็ชกล ้อง Nikon Macro Cool-Light SL-1
ฟิ ลเตอร์ NIKON ขนาด 67 MM. NC
หัวต่อ VGA (Female-Female)
4 Port Video Splitter ''ATEN"
Compact Flash 1 GB.
            ์ ู
เลนซซม TAMRON SP-AF 17-50 mm. F2.8xRD1
สาย AC ADAPTER EH-31 อุปกรณ์กล ้องดิจตอล NIKON              ิ
NIKON AC ADAPTER EH-53
สาย LCD Projecter
สาย RGB หัวผู ้-ผู ้ ความยาว 1.8 เมตร
NIKON MICRO COOL-LIGHT SL-1
รีโมทเครือง LCD Projecter  ่
          ้
ขาตังกล ้อง FT รุน WT6302      ่
C ยกเลิก
   ื
หนังสอวารสาร
    ื
หนังสอประชุมวิชาการ ครบรอบ 35 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เกียรติบัตร ภาษาไทย
เกียรติบัตร ภาษาอังกฤษ
บัตร ทป.1
ไปรษณียบัตรเรียกผู ้ป่ วยจากคิวจัดฟั น (นอกเวลาราชการ)
ไปรษณียบัตรติดตามผลหลังการรักษาผู ้ป่ วยจัดฟั น (นอกเวลาราชการ)
               ่
ไปรษณียบัตรติดตามผู ้ป่ วยทีขาดการติดต่อจัดฟั น (นอกเวลาราชการ)
         ่
ไปรษณียบัตรขอเลือนนั ดผู ้ป่ วยจัดฟั น (นอกเวลาราชการ)
          ่
ไปรษณียบัตรขอเลือนนั ดผู ้ป่ วยจัดฟั น (ในเวลาราชการ)
ไปรษณียบัตรขอนั ดผู ้ป่ วยจัดฟั น (ในเวลาราชการ)
                           ่
ไปรษณียบัตร ตอบรับการสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรผู ้ชวยทันตแพทย์
ไปรษณียบัตรขอนั ดผู ้ป่ วยจัดฟั น (นอกเวลาราชการ)
ไปรษณียบัตรนั ดคนไข ้
                                   0
บัตรบันทึกผู ้ป่ วยสเหลือง    ี
บัตรบันทึกผู ้ป่ วยเด็ก
ใบบันทึกดมยาสลบ
บัตรปริทันตวิทยา
บัตรศัลย์ ชนิดแข็ง
แผ่นต่อบัตรศัลย์แข็ง
บัตรเชญิ
               ่
แบบฟอร์มรับ-สงอุปกรณ์/เครืองมือทําลายเชอ   ่  ื้
แบบฟอร์มใบเบิก/แลก/รับ-สงผ ้า       ่
แบบใบรับหนังสอ         ื
แบบลงทะเบียนผู ้ป่ วยใหม่ (อายุตํากว่า 12 ปี ) ่
แบบลงทะเบียนผู ้ป่ วยใหม่ (อายุเกิน 12 ปี )
เอกสารฟอร์มปรอทคณะทันตแพทย์ ท1 - ท5
ใบ Slip ผู ้ป่ วย
ใบประเมินดมยา (1:2 แผ่น)
ใบฎีกาเบิก-จ่ายเงินรายได ้
ใบฎีกาเบิก-จ่าย(เงินงบประมาณ ) 1:500 แผ่น
                          ่
แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน แบบกระดาษต่อเนือง (500 ชุด/กล่อง)
ใบเสร็จรับเงิน (เคมีเคลือบหลัง) 1:100 ชุด
ใบแจ ้งค่าบําบัดรักษาทางทันตกรรม (ผู ้ป่ วยของธปท.)
     ่
ใบนํ าสงเงิน (เงินนอกงบประมาณ)
ประกาศนียบัตร ภาษาไทย
ปกเกียรติบัตร ภาษาไทย
ปกเกียรติบัตร ภาษาอังกฤษ
ปกประกาศนียบัตร
ปกแฟ้ มกล่าวรายงาน
แฟ้ มตราคณะ
         ิ
แฟ้ มประวัตข ้าราชการพิมพ์ข ้อความตามตัวอย่าง
            ี
แฟ้ มปกแข็งสดํา (แฟ้ มปริญญาโท)
      ่       ิ
แฟ้ มใสประวัตผู ้ป่ วย (เด็ก)
แฟ้ มประวัตผู ้ป่ วย (สครีม)
          ิ        ี
       ่       ิ
แฟ้ มใสประวัตผู ้ป่ วย พร ้อมใบรายงาน(ผู ้ใหญ่)
           ิ          ่
แฟ้ มประวัตผู ้ป่ วยมีแผลในชองปาก พร ้อมใบรายงาน
แฟ้ มโครงการศ        ึกษาต่อเนือง
                    ่
        ่
แฟ้ มใสเอกสารการเรียนการสอน หลักสูตรป.โท
แฟ้ มภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
แฟ้ ม POSTGRADUATE CLINIC (สฟ้า)          ี
                      ึ          ่
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข ้าศกษาหลักสูตรป.ผู ้ชวยฯ (กระดาษคาร์บอนในตัว)
ไปรษณียบัตรตอบรับการสมัครสอบ
         ่
ซองใสเอกสารการรับสมัครทางไปรษณีย ์
   ื
หนังสอรายงานประจําปี
แผ่นพับโฆษณาและเผยแพร่ ขนาด A4 พับ3 ตอน
โปสเตอร์ประชาสมพันธ์        ั
กระดาษหัวข่าวรายปั กษ์ ขนาด 80 แกรม A4
                       ึ    ่
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข ้าศกษา ป.ชางทันตกรรม (กระดาษคาร์บอนในตัว)
ใบสมัครสอบคัดเลือกรร.ชางทันตกรรมพร ้อมซอง่
    ื
หนังสอจุลสาร
     ื ่
หนังสอทีระลึกพิธมอบประกาศนียบัตร   ี
      ื ่
หนังสอทีระลึก
      ื
หนังสอวิทยาสาร
            ์
ซองฟิ ลม X-Ray ขนาด 9 1/4"x13"
             ์
ซองฟิ ลมผู ้ป่ วยนอกเวลา ขนาด 9"x12.5"
          ่     ิ
ซองใสประวัตผู ้ป่ วยจัดฟั น ขนาด 10x13 นิว          ้
กระดาษเขียนจดหมาย ตราคณะฯ ( 1:500 แผ่น )
ซองจดหมาย ตราคณะฯ
           ่
ซองใสประวัตผู ้ป่ วยจัดฟั น (พับสน)
                ิ         ั
ซองใส      ่ประวัตผู ้ป่ วยเด็ก (พับสน)
                 ิ       ั
                              ั้
ซองใบแจ ้งเงินเดือน ขนาด 9.5"x5.5" 2 ชน กระดาษเคมีในตัว (1:2,000ชุด)
ใบ Treatment Record (1ชุด=2 แผ่น)
สมุดบิลนํ้ ามัน (1 เล่มมี 100 แผ่น เลขที่ 1-100)
              ์
ไปรษณียบัตรนั ดจัดฟั น (1:100 แผ่น)
แบบประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคทฤษฎี (หลักสูตร ทบ.)
แบบประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคปฏิบัตในห ้องปฏิบัตการ (หลักสูตร ทบ.)    ิ            ิ
แบบประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคปฏิบัตในคลินก (หลักสูตร ทบ.)         ิ      ิ
แบบประเมินการสอนของรายวิชา ภาคทฤษฎี (หลักสูตร ทบ.)
                                 ิ
แบบประเมินการสอนของรายวิชา ภาคปฏิบัตในห ้องปฏิบัตการ (หลักสูตร ทบ.)              ิ
แบบประเมินการสอนของรายวิชา ภาคปฏิบัตในคลินก (หลักสูตร ทบ.)     ิ        ิ
แบบประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคทฤษฎี (หลักสูตรบัณฑิตศกษา)                         ึ
แบบประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคปฏิบัตในห ้องปฏิบัตการ (หลักสูตรบัณฑิตศกษา)   ิ           ิ           ึ
แบบประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคปฏิบัตในคลินก (หลักสูตรบัณฑิตศกษา)        ิ     ิ              ึ
แบบประเมินการสอนของอาจารย์ แบบสมมนา (หลักสูตรบัณฑิตศกษา) ั                          ึ
แบบประเมินการสอนของรายวิชา ภาคทฤษฎี (หลักสูตรบัณฑิตศกษา)                        ึ
แบบประเมินการสอนของรายวิชา ภาคปฏิบัตในห ้องปฏิบัตการ (หลักสูตรบัณฑิตศกษา)
                                   ิ             ิ            ึ
แบบประเมินการสอนของรายวิชา ภาคปฏิบัตในคลินก (หลักสูตรบัณฑิตศกษา)    ิ       ิ               ึ
                            ั
แบบประเมินการสอนของรายวิชา แบบสมมนา (หลักสูตรบัณฑิตศกษา)                          ึ
แบบประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคทฤษฎี (หลักสูตรปกศ.ผู ้ชวยฯ)                      ่
แบบประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคปฏิบัตในคลินก(หลักสูตรปกศ.ผู ้ชวยฯ)         ิ     ิ           ่
กระดาษคําตอบ OMR
แบบประเมินการสอนของรายวิชา ภาคทฤษฎี (หลักสูตร ปกศ.ผู ้ชวยฯ)                           ่
       ่
แบบสงตรวจทางจุลชววิทยา         ี
OPERATIVE SECTION OP-1
OPERATIVE SECTION OP-2
OPERATIVE SECTION OP-3
ENDODONTICS SUCTION ENDO1
ENDODONTICS SECTION ENDO 2
ENDODONTICS SECTIO ENDO 3
ENDODONTICS SECTION ENDO 4
ENDODONTICS SECTION ENDO 5
ENDODONTICS SECTION ENDO 6
                    ั้
ทะเบียนคุมงบประมาณ ขนาด 17"x17" 1 ชน กระดาษปอนด์ 150 g.(1:500 ชุด)
          ิ ั
ค่าบริการเครืองฮัทชสนเพจโฟน (รายเดือน)
       ่
จํานวนคงเหลือ หน่วยนับ ราคาล่าสุด  มูลค่า
      2 กล่อง     122.00      244.00
      1 รีม       25.00      25.00
      2 รีม       40.00      80.00
      1 รีม       72.00      72.00
      40 แผ่น       4.00      160.00
     139 รีม      100.00     13,900.00
     100 กล่อง     170.00     17,000.00
      3 รีม      122.00      366.00
      7 รีม       81.32      569.24
   20,000 แผ่น       3.21    64,200.00
     -  ห่อ       40.00       -
      72 กล่อง      45.00     3,240.00
      4 ขวด       5.50      22.00
      2 ขวด       25.00      50.00
      39 หลอด      67.00     2,613.00
      34 อัน       52.00     1,768.00
      4 อัน       24.00      96.00
      17 อัน       16.00      272.00
      2 มัด       63.00      126.00
      4 มัด       32.50      130.00
      2 มัด       16.50      33.00
     145 มัด       19.00     2,755.00
      28 ห่อ     1,150.00     32,200.00
      10 มัด       65.00      650.00
      3 มัด       27.50      82.50
      2 มัด      120.00      240.00
      5 มัด       84.00      420.00
      3 มัด      117.00      351.00
      2 มัด       80.00      160.00
    2,500 ซอง        0.85     2,125.00
      20 ซอง       2.50      50.00
      40 ซอง       3.50      140.00
      22         23.00      506.00
      4 กล่อง      28.00      112.00
      29 กล่อง      84.00     2,436.00
      5         10.00      50.00
      3 กล่อง      80.25      240.75
      8 กล่อง      13.00      104.00
      4 ใบ       70.00      280.00
      4 ถาด     1,100.00     4,400.00
      50 ม ้วน      13.00      650.00
      9 ม ้วน      57.00      513.00
      46 ม ้วน     129.00     5,934.00
      22 ม ้วน     180.00     3,960.00
      2 กล่อง      55.00      110.00
      5 อัน       43.00      215.00
      1 อัน       95.00      95.00
      18 อัน       50.00      900.00
          ่
      5 เครือง    430.00     2,150.00
  3  อัน    20.00   60.00
  1  อัน    59.00   59.00
  6  อัน    52.00   312.00
  3  อัน    26.00   78.00
 10  อัน    26.00   260.00
  2  ขวด    50.00   100.00
 72  ขวด    50.00  3,600.00
  2  ห่อ    14.00   28.00
 11  ห่อ    25.00   275.00
163  ด ้าม   14.00  2,282.00
 20  ชุด    105.00  2,100.00
-   ด ้าม   75.00    -
289  ด ้าม   21.00  6,069.00
 44  ด ้าม   29.00  1,276.00
 38  ด ้าม   10.00   380.00
  2  ห่อ    350.00   700.00
-   ห่อ    468.00    -
  1  ห่อ    600.00   600.00
100  แผ่น    0.32   32.00
 24  ห่อ    125.00  3,000.00
  2  อัน    18.00   36.00
 11  กล่อง   652.70  7,179.70
  3  กล่อง  1,230.50  3,691.50
  3  ห่อ    468.00  1,404.00
 88  กล่อง   21.00  1,848.00
  5  ม ้วน   56.00   280.00
  4  ม ้วน   120.00   480.00
  2  ม ้วน   165.00   330.00
-   แผ่น    7.00    -
  5  กล่อง   280.00  1,400.00
 22  ห่อ    137.50  3,025.00
  6  กล่อง   600.00  3,600.00
  1  ห่อ    112.00   112.00
  4  ห่อ    180.00   720.00
 46  ห่อ    216.00  9,936.00
 12  ห่อ    216.00  2,592.00
 10  ห่อ    185.00  1,850.00
 52  แฟ้ ม   50.00  2,600.00
 12  อัน     2.00   24.00
  6  อัน     8.00   48.00
 44  ก ้อน    5.00   220.00
  5  แท่ง    7.00   35.00
  3  แท่ง    9.00   27.00
371  กล่อง    5.00  1,855.00
 54  กล่อง    7.00   378.00
224  กล่อง    4.75  1,064.00
 90  กล่อง   24.00  2,160.00
 23  กล่อง   72.00  1,656.00
 12  กล่อง   90.00  1,080.00
 12  กล่อง   36.00   432.00
  1  กล่อง   11.00    11.00
  3  อัน    14.00    42.00
 99  ม ้วน   80.00  7,920.00
  1  ม ้วน   28.50    28.50
132  เล่ม    5.00   660.00
126  เล่ม    13.00  1,638.00
 64  เล่ม    48.00  3,072.00
 43  เล่ม    64.00  2,752.00
457  เล่ม    16.00  7,312.00
  9  ขวด    35.00   315.00
 11  ขวด     7.00    77.00
-   กล่อง   10.00     -
-   เล่ม    33.10     -
-   แผ่น    1.50     -
300  แผ่น    1.50   450.00
300  แผ่น    1.50   450.00
-   แผ่น    1.50     -
-   แผ่น    1.50     -
-   แผ่น    1.50     -
-   แผ่น    1.50     -
-   แผ่น    1.50     -
-   แผ่น    1.50     -
-   ตัว    750.00     -
-   ตัว    750.00     -
  2  ตัว    950.00  1,900.00
 21  ตัว    950.00  19,950.00
  2  ตัว   1,250.00  2,500.00
  4  ตัว    850.00  3,400.00
-   ตัว    450.00     -
-   ตัว   6,500.00     -
-   ตัว    450.00     -
-   ตัว    950.00     -
  5  ตัว    950.00  4,750.00
  4  ตัว   1,250.00  5,000.00
-   ตัว   1,950.00     -
-   ตัว   1,650.00     -
 16  อัน    650.00  10,400.00
 20  ตัว    650.00  13,000.00
  2  ตัว    950.00  1,900.00
 40  ตัว    950.00  38,000.00
-   ตัว    950.00     -
  8  ตัว   1,650.00  13,200.00
  4  อัน   1,250.00  5,000.00
  6  ตัว    750.00  4,500.00
  4       950.00  3,800.00
-   อัน    650.00     -
  1  ตัว    950.00   950.00
  4  ตัว   1,250.00  5,000.00
  8       750.00  6,000.00
-   ตัว   1,250.00     -
-    อัน            650.00     -
-    อัน           2,500.00     -
   1  อัน           1,250.00  1,250.00
  21  ตัว            950.00  19,950.00
  12  อัน           1,250.00  15,000.00
   4  เสน ้          1,850.00  7,400.00
  30  เมตร           950.00  28,500.00
   4  อัน           1,250.00  5,000.00
   4  เสน  ้         1,850.00  7,400.00
-    อัน            650.00     -
  20  ตัว            650.00  13,000.00
   2  อัน            650.00  1,300.00
-    ตัว           1,250.00     -
   2  เสน   ้        8,500.00  17,000.00
   2  เสน    ้       1,650.00  3,300.00
-    เสน     ้      6,500.00     -
-    เสน      ้     8,500.00     -
   1  เสน       ้    6,500.00  6,500.00
   2  เสน        ้   6,500.00  13,000.00
-    เสน         ้  1,650.00     -
-    อัน           1,650.00     -
-    อัน           1,650.00     -
-    อัน           1,650.00     -
-    อัน           1,250.00     -
-    อัน            650.00     -
-    อัน           1,650.00     -
-    อัน            150.00     -
-                 650.00     -
  9 ตัว             4,500.00  40,500.00
  8 ตัว             4,500.00  36,000.00
-  ตัว              350.00     -
 10                750.00  7,500.00
 15 ตัว              350.00  5,250.00
 40 ตัว              350.00  14,000.00
-  ชุด              650.00     -
 20 อัน             1,250.00  25,000.00
  5 ตัว              650.00  3,250.00
 18 ตัว             1,950.00  35,100.00
  9 ตัว             1,950.00  17,550.00
 50 ตัว              184.80  9,240.00
-                 750.00     -
  3 ตัว             1,250.00  3,750.00
 10 ตัว              270.00  2,700.00
-  ตัว             1,250.00     -
 26 อัน              950.00  24,700.00
  7 ตัว              450.00  3,150.00
  4 ตัว             6,500.00  26,000.00
  8 ตัว              650.00  5,200.00
-  ตัว              950.00     -
 30 ตัว              300.00  9,000.00
   1  ตัว    1,650.00  1,650.00
   2  ตัว    1,650.00  3,300.00
   7  ตัว    1,500.00  10,500.00
   4  ตัว    7,500.00  30,000.00
   6  ตัว    7,500.00  45,000.00
   3  ชุด    7,500.00  22,500.00
   4  ชุด    1,650.00  6,600.00
   9  ตัว    1,950.00  17,550.00
   4  ตัว     750.00  3,000.00
   5  อัน     950.00  4,750.00
  38  อัน     950.00  36,100.00
   3  อัน     450.00  1,350.00
-    อัน     500.00     -
   9  ตัว     850.00  7,650.00
   9  อัน     950.00  8,550.00
   4  อัน     950.00  3,800.00
  20  ตัว    1,174.80  23,496.00
   5  ตัว     360.00  1,800.00
   7  ตัว     850.00  5,950.00
   5  ตัว     650.00  3,250.00
  24  ตัว    1,250.00  30,000.00
  10  ตัว    1,250.00  12,500.00
   5  ตัว     450.00  2,250.00
   5  ตัว     620.00  3,100.00
  24  ตัว     950.00  22,800.00
   6  ตัว    1,250.00  7,500.00
   5  ชุด     250.00  1,250.00
  23  ชุด    1,700.00  39,100.00
  11  ชุด    1,375.00  15,125.00
  19  ชุด     350.00  6,650.00
  19  ชุด    1,375.00  26,125.00
  10  ตัว     650.00  6,500.00
   4  ตัว    1,250.00  5,000.00
  23  ตัว     650.00  14,950.00
   5  ตัว     450.00  2,250.00
  16  ตัว     450.00  7,200.00
  17  ตัว     450.00  7,650.00
  23  ตัว     750.00  17,250.00
  10  อัน    2,500.00  25,000.00
   1  ตัว    1,650.00  1,650.00
  10  กระป๋ อง   570.00  5,700.00
  10  ขวด     900.00  9,000.00
  22  กระป๋ อง  1,925.00  42,350.00
  50  ตัว      26.75  1,337.50
-    อัน     200.00     -
 44   คู่      20.00   880.00
137   คู่      25.00  3,425.00
-    อัน    3,500.00     -
  5   ลูก     450.00  2,250.00
-    กล่อง    100.00     -
 30  กล่อง    100.00    3,000.00
 88  กล่อง    100.00    8,800.00
  3  บาน     38.00     114.00
298  ม ้วน     3.10     923.80
  2  ใบ      58.00     116.00
 88  ม ้วน    67.41    5,932.08
  2  กล่อง    10.00      20.00
 10  ใบ      12.00     120.00
 25  ลัง     815.00    20,375.00
  7  ก.ก.     50.00     350.00
 42  ก.ก.     62.00    2,604.00
 48  ก.ก.     50.00    2,400.00
 62  ก.ก.     42.00    2,604.00
101  ก.ก.      -        -
-   ก.ก.  ?      ?
  5  ก.ก.     65.00     325.00
  1  อัน     30.00      30.00
  4  ถัง     65.00     260.00
  6  ใบ      27.00     162.00
  2  gal.    214.00     428.00
  2  gal.    428.00     856.00
  1  ขวด     54.00      54.00
  6  ขวด     47.00     282.00
  8  ขวด     24.50     196.00
 42  ถุง     27.00    1,134.00
 10  ก ้อน     9.00      90.00
 62  ขวด     20.00    1,240.00
  5  อัน     15.00      75.00
 36  ผืน     15.00     540.00
 27  เมตร     48.00    1,296.00
-   ผืน   ?      ?
-   ผืน   ?      ?
 12  ผืน     25.00     300.00
 11  ผืน     58.00     638.00
 23  ถุง     65.00    1,495.00
  1  ผืน     180.00     180.00
 29  อัน      3.00      87.00
  1  ห่อ     10.00      10.00
  6  อัน     68.00     408.00
  4  อัน     20.00      80.00
662  อัน      6.50    4,303.00
  2  อัน     175.00     350.00
  3  อัน     40.00     120.00
  9  อัน     40.00     360.00
  2  ก ้อน     6.25      12.50
 32  แผ่น     10.00     320.00
 75  กล่อง    45.00    3,375.00
  8  กล่อง    43.00     344.00
 81  อัน     180.00    14,580.00
 10  อัน     280.00    2,800.00
146        475.00  69,350.00
 52        95.00  4,940.00
 39  อัน    120.00  4,680.00
131        650.00  85,150.00
-   อัน     75.00     -
142  ตัว     2.00   284.00
 52        80.00  4,160.00
 34       165.00  5,610.00
117        55.00  6,435.00
 58        55.00  3,190.00
  2        10.00    20.00
  2        25.00    50.00
 67        35.00  2,345.00
-   อัน     30.00     -
 23        25.00   575.00
-   อัน     25.00     -
 24        75.00  1,800.00
 38        85.00  3,230.00
277        85.00  23,545.00
 11       175.00  1,925.00
 20  ลูก     28.00   560.00
140  ฝา     550.00  77,000.00
-   อัน     25.00     -
-   ชุด     25.00     -
 14  ชุด    120.00  1,680.00
 17        25.00   425.00
 41  ตัว     5.00   205.00
  5  ตัว     10.00    50.00
-   ตัว     15.00     -
 62  ตัว     14.00   868.00
 20  ตัว     7.00   140.00
 20  ตัว     12.00   240.00
-   ตัว     10.00     -
 64  ตัว     10.00   640.00
 22        16.00   352.00
  2        32.00    64.00
 20        20.00   400.00
  8        46.00   368.00
  6  ตัว     80.00   480.00
 30  ตัว     13.00   390.00
-   ตัว     33.00     -
  7  ตัว     33.00   231.00
 71        13.00   923.00
 30  ตัว     8.00   240.00
  5  ตัว     19.00    95.00
-   ตัว     19.00     -
 10  กระป๋ อง  50.00   500.00
 21  หลอด    24.00   504.00
  1  กระป๋ อง  64.00    64.00
 12  แผ่น    13.00   156.00
 20  แผ่น       6.00     120.00
122  กระป๋ อง    50.00    6,100.00
 22  ขวด       58.00    1,276.00
-   ขวด      457.00       -
  1         135.00     135.00
 31  อัน       6.00     186.00
158  อัน       15.00    2,370.00
 33          12.00     396.00
  8          15.00     120.00
 20  อัน      150.00    3,000.00
-   อัน       50.00       -
-   อัน       8.00       -
155          75.00    11,625.00
 18          55.00     990.00
  1         110.00     110.00
 33         120.00    3,960.00
541  ชุด       50.00    27,050.00
131          175.00    22,925.00
141          165.00    23,265.00
 12  อัน       5.00      60.00
 23  อัน      200.00    4,600.00
 47  อัน       40.00    1,880.00
  9  อัน      200.00    1,800.00
-   ชุด       5.00       -
-   ชุด       1.50       -
  5  ชุด       2.00      10.00
 11          8.00      88.00
 24          20.00     480.00
148  ลูก       45.00    6,660.00
 40          40.00    1,600.00
 14          85.00    1,190.00
 96          95.00    9,120.00
 28  ลูก       45.00    1,260.00
  8  ลูก      150.00    1,200.00
 15  ตัว       25.00     375.00
  7  คู่       70.00     490.00
  1  ชุด       9.50      9.50
 98  ชุด       15.00    1,470.00
  3  กระป๋ อง    65.00     195.00
  1  gal.      95.00      95.00
  3  ขวด       15.00      45.00
  2  เสน ้      5.00      10.00
  6          15.00      90.00
-         ?      ?
111          17.00    1,887.00
  2          30.00      60.00
  1          15.00      15.00
-   หลอด       8.00       -
-   หลอด       8.00       -
-   หลอด       9.00       -
 650      40.00  26,000.00
 162      30.00   4,860.00
1,980      50.00  99,000.00
5,880      55.00  323,400.00
 105  หลอด  85.00   8,925.00
  42  หลอด  175.00   7,350.00
  22     175.00   3,850.00
 188      125.00  23,500.00
  10  หลอด  120.00   1,200.00
 273      180.00  49,140.00
1,397      225.00  314,325.00
  18     195.00   3,510.00
 109  หลอด  280.00  30,520.00
   8  หลอด  300.00   2,400.00
  21  หลอด  250.00   5,250.00
 -   หลอด  20.00     -
 458  หลอด  60.00  27,480.00
 760      15.00  11,400.00
  16      25.00    400.00
  12      22.00    264.00
  12      10.00    120.00
  50      25.00   1,250.00
   1      35.00    35.00
  60  อัน   40.00   2,400.00
1,350  อัน   60.00  81,000.00
 135      10.00   1,350.00
4,159      14.00  58,226.00
 204      10.00   2,040.00
  25      15.00    375.00
 172      14.00   2,408.00
   1      12.00    12.00
 139      75.00  10,425.00
  16  ตัว   20.00    320.00
  20  ตัว   10.00    200.00
  30      65.00   1,950.00
   5      10.00    50.00
 121      45.00   5,445.00
   1  ตัว   25.00    25.00
   1  ตัว   15.00    15.00
   3  ตัว   6.00    18.00
  10  ตัว   9.00    90.00
 -   ตัว   12.00     -
  24  ตัว   5.00    120.00
 -   ตัว   16.00     -
  28  ตัว   15.00    420.00
 168      35.00   5,880.00
  31      20.00    620.00
 -   อัน   10.00     -
  10      60.00    600.00
  10      40.00    400.00
   5 กล่อง   10.00    50.00
  34       5.00   170.00
  10 อัน    10.00   100.00
  12      18.00   216.00
-         30.00     -
-  อัน      8.00     -
-  อัน     12.00     -
 25 อัน     15.00   375.00
-  อัน     25.00     -
 12 อัน     17.00   204.00
  6 อัน      5.00    30.00
-  อัน      6.00     -
-  อัน      4.00     -
-  อัน      4.00     -
-  อัน     13.00     -
  3        5.00    15.00
-  อัน     13.00     -
  9        7.00    63.00
154 แพค      26.50  4,081.00
253 ก ้อน     9.00  2,277.00
 76 ก ้อน     9.75   741.00
118 ก ้อน     48.00  5,664.00
 11 แพค     56.00   616.00
  5       20.00   100.00
-  ขวด     500.00     -
 10 ขวด     500.00  5,000.00
  5 ขวด    1,000.00  5,000.00
  1       490.00   490.00
  8 ซอง    1,260.00  10,080.00
  1 ชุด    2,530.55  2,530.55
  1 กล่อง    215.00   215.00
  2 ดวง     120.00   240.00
 10        5.00    50.00
  6 ใบ      70.00   420.00
  9 กล่อง    230.00  2,070.00
 10 ถุง     90.00   900.00
  3 ม ้วน    320.00   960.00
  2 ขวด     30.00    60.00
  2 กล่อง    600.00  1,200.00
  3 กล่อง   1,250.00  3,750.00
  6      2,500.00  15,000.00
  5 กล่อง    900.00  4,500.00
116 กล่อง    570.00  66,120.00
 30 กล่อง   1,402.00  42,060.00
 48 กล่อง    240.00  11,520.00
  5 กล่อง   1,560.00  7,800.00
  3 กล่อง    520.00  1,560.00
  6      1,475.00  8,850.00
-  ใบ     240.00     -
  7 กล่อง    500.00  3,500.00
  4 กล่อง   950.00   3,800.00
  2 กล่อง   950.00   1,900.00
-  อัน    48.15     -
-  อัน    32.00     -
320 อัน     50.00  16,000.00
 24      120.00   2,880.00
-        35.00     -
800 อัน     30.00  24,000.00
 35 กล่อง   60.00   2,100.00
-  กล่อง   40.66     -
-  กล่อง   42.80     -
110 ซอง    375.00  41,250.00
  2      55.00    110.00
-  กล่อง   42.00     -
206 ซอง    375.00  77,250.00
-  กล่อง   65.00     -
 10      40.00    400.00
397 กล่อง   298.00  118,306.00
 75 กล่อง   295.00  22,125.00
-  กล่อง   70.00     -
226 ซอง    300.00  67,800.00
215 กล่อง   775.75  166,786.25
192 กล่อง   775.75  148,944.00
 18 กล่อง   861.94  15,514.92
391 กล่อง   775.75  303,318.25
 42 ขวด   2,760.00  115,920.00
  6 กล่อง  5,681.70  34,090.20
 28 ชุด   2,861.18  80,113.04
 12 กล่อง   60.00    720.00
 40 กล่อง   86.00   3,440.00
 85 กล่อง   115.00   9,775.00
162 ซอง    154.08  24,960.96
 32 ซอง    154.08   4,930.56
 30 ถุง    150.00   4,500.00
  8 กล่อง   830.00   6,640.00
 10 กล่อง   710.00   7,100.00
  3 ขวด    810.00   2,430.00
-  กล่อง   720.00     -
 35 กล่อง  2,100.00  73,500.00
  2 ชุด   2,550.00   5,100.00
-  ชุด   2,100.00     -
  8 กล่อง   500.00   4,000.00
  5 กล่อง   200.00   1,000.00
  2 กล่อง   200.00    400.00
  1 กล่อง  1,251.90   1,251.90
-  กล่อง   650.00     -
  3 ชุด   2,050.00   6,150.00
-  ชุด   2,335.00     -
  4 ชุด   1,250.00   5,000.00
  4 ชุด   1,450.00   5,800.00
  16 กล่อง   3,000.00   48,000.00
 -  กล่อง   2,980.00      -
   6 กล่อง   1,182.35   7,094.10
  10 กระป๋ อง   400.00   4,000.00
   2 อัน   ?     ?
   6 อัน      29.00    174.00
 -  อัน     120.00      -
  18 อัน      55.00    990.00
   4 กล่อง     44.00    176.00
  30 ม ้วน     48.00   1,440.00
  14 ม ้วน    520.00   7,280.00
 262 ม ้วน     203.30   53,264.60
   4 กล่อง   1,020.00   4,080.00
   2 ซอง     360.00    720.00
   9 ม ้วน    140.00   1,260.00
1,311 ถุง      18.19   23,847.09
  30 อัน    1,800.00   54,000.00
   3 ขวด     360.00   1,080.00
  26 ม ้วน     55.00   1,430.00
 -  ขวด     321.00      -
  24 กล่อง    330.00   7,920.00
 -         100.00      -
   1       445.00    445.00
   5 กล่อง    644.00   3,220.00
 -  กล่อง    644.00      -
   1 กล่อง    545.00    545.00
  50 กล่อง     35.00   1,750.00
  62 กล่อง     35.00   2,170.00
  50 กล่อง     40.00   2,000.00
   3 กล่อง    780.00   2,340.00
  50 กล่อง    370.00   18,500.00
   5 แผง     120.00    600.00
   4 แผง     190.00    760.00
   5 แผง     180.00    900.00
 -  แผง     120.00      -
   7 แผง     120.00    840.00
 -  แผง     120.00      -
 -  แผง     120.00      -
 -  กล่อง    150.00      -
   1 ขวด     550.00    550.00
 -         125.00      -
 -  ซอง      90.00      -
   8 กล่อง    321.00   2,568.00
   9 กล่อง    420.00   3,780.00
   5 กล่อง    360.00   1,800.00
  20 ซอง      60.00   1,200.00
  20 ซอง      60.00   1,200.00
  20 ซอง      60.00   1,200.00
  10 ถุง      32.00    320.00
  10 กล่อง    781.00   7,810.00
  2 กล่อง   530.00  1,060.00
 15 กล่อง   410.00  6,150.00
  7 อัน    460.00  3,220.00
-  หลอด   220.00     -
100 แคปซูล    -      -
-  กล่อง  3,814.55     -
  2 กล่อง  4,975.50  9,951.00
-  กล่อง   135.00     -
 50 กล่อง   75.00  3,750.00
518 ถุง     50.00  25,900.00
 20 ถุง    90.00  1,800.00
  5 กล่อง   400.00  2,000.00
 17 กล่อง  1,248.33  21,221.61
 24 กล่อง  1,080.00  25,920.00
  2 ขวด    750.00  1,500.00
  2 ขวด    130.00   260.00
  1 ขวด    629.16   629.16
  3 กล่อง  1,819.00  5,457.00
-  กล่อง  1,679.90     -
 44 ม ้วน   580.00  25,520.00
 59 ม ้วน   610.00  35,990.00
 21 ม ้วน   850.00  17,850.00
 10 ขวด    100.00  1,000.00
 57 gal.   800.00  45,600.00
-  gal.  2,822.00     -
  1 ขวด    95.00    95.00
 24 กล่อง   280.00  6,720.00
-  กล่อง   280.00     -
 57 ชุด    890.00  50,730.00
500 ตัว     16.00  8,000.00
 60 ตัว    25.00  1,500.00
150 ตัว     14.98  2,247.00
200 ตัว     9.63  1,926.00
-  กล่อง  3,017.40     -
  4 กล่อง   339.00  1,356.00
  5 กล่อง   650.00  3,250.00
  1 กล่อง   975.00   975.00
  1     1,294.70  1,294.70
  7     1,150.00  8,050.00
  2 กล่อง  1,177.00  2,354.00
  1 กล่อง  1,265.00  1,265.00
  2 กล่อง  1,819.00  3,638.00
  2 กล่อง   586.62  1,173.24
-  แผ่น    12.00     -
  7 กล่อง   123.05   861.35
 29 กล่อง   176.55  5,119.95
  2 กล่อง   770.40  1,540.80
-  กล่อง  1,102.10     -
  3 กล่อง   123.05   369.15
  5 กล่อง   267.50  1,337.50
-   แผ่น    18.00     -
  7  กล่อง   957.65  6,703.55
  7  กล่อง   861.35  6,029.45
 55  กล่อง   85.60  4,708.00
104  แผ่น     -      -
 12  กล่อง   160.50  1,926.00
 18  กล่อง  2,354.00  42,372.00
  1  กล่อง  2,150.70  2,150.70
  7  กล่อง  3,894.80  27,263.60
  1  กล่อง  2,974.60  2,974.60
  4  กล่อง  2,257.70  9,030.80
-   กล่อง  2,146.42     -
  2  กล่อง  3,531.00  7,062.00
-   กล่อง  5,564.00     -
  3  กล่อง  3,589.85  10,769.55
  1  กล่อง  4,534.66  4,534.66
 16  กล่อง  2,503.80  40,060.80
 17  กล่อง  4,291.77  72,960.09
  4  กล่อง  2,075.80  8,303.20
-   กล่อง  4,428.73     -
  1  กล่อง   823.90   823.90
  6  กล่อง  1,995.55  11,973.30
  1  กล่อง  1,150.25  1,150.25
-   กล่อง  1,187.70     -
-   กล่อง  1,155.60     -
  1  กล่อง  1,144.90  1,144.90
  9  กล่อง  1,144.90  10,304.10
  1  กล่อง  5,622.85  5,622.85
  5  กล่อง   749.00  3,745.00
  1  กล่อง  1,073.21  1,073.21
 28  กล่อง  2,687.84  75,259.52
  6  กล่อง  2,890.00  17,340.00
  6  กล่อง  3,500.00  21,000.00
  6  กล่อง  3,500.00  21,000.00
  6  กล่อง  3,500.00  21,000.00
  2  กล่อง  2,412.85  4,825.70
  2  กล่อง  2,412.85  4,825.70
  4  กล่อง  2,212.76  8,851.04
  2  กล่อง  2,547.67  5,095.34
  1  กล่อง  2,467.42  2,467.42
  1  กล่อง  2,177.45  2,177.45
  1  กล่อง  1,990.20  1,990.20
  1  กล่อง  1,990.20  1,990.20
  1  กล่อง  1,990.20  1,990.20
  1  กล่อง  1,877.85  1,877.85
  1  กล่อง   738.30   738.30
 46  กล่อง  1,123.50  51,681.00
  3  กล่อง   325.00   975.00
  1  กล่อง   370.00   370.00
  1  กล่อง  1,765.50  1,765.50
   1  กล่อง  1,765.50   1,765.50
   1  กล่อง  1,765.50   1,765.50
   1  กล่อง  1,765.50   1,765.50
   9  กล่อง  1,765.50  15,889.50
   8  กล่อง  1,765.50  14,124.00
  13  กล่อง  1,332.15  17,317.95
-    กล่อง   620.60     -
-    กล่อง  1,241.20     -
   1  กล่อง  1,155.60   1,155.60
   1  กล่อง  1,198.40   1,198.40
-    กล่อง     -      -
   2  กล่อง  2,141.07   4,282.14
   5  กล่อง  3,092.30  15,461.50
   1  กล่อง  3,317.00   3,317.00
-    กล่อง  11,021.00     -
  18  กล่อง  1,248.69  22,476.42
   5  กล่อง   781.10   3,905.50
   5  กล่อง   642.00   3,210.00
-    กล่อง  1,230.50     -
   1  กล่อง   588.50    588.50
   1  กล่อง   957.65    957.65
   6  กล่อง   330.63   1,983.78
-    กล่อง  5,296.50     -
  12  กล่อง   404.46   4,853.52
   7  กล่อง   404.46   2,831.22
  11  กล่อง   404.46   4,449.06
   9  กล่อง   404.46   3,640.14
  13  กล่อง   404.46   5,257.98
  14  กล่อง   404.46   5,662.44
   8  กล่อง   404.46   3,235.68
   1  กล่อง   404.46    404.46
   9  กล่อง   330.63   2,975.67
   8  กล่อง   330.63   2,645.04
  11  กล่อง   330.63   3,636.93
  10  ตัว    430.00   4,300.00
-          75.00     -
-          100.00     -
-           3.40     -
-          22.50     -
 40          -      -
 30          -      -
303         530.00  160,590.00
-           -      -
-           8.40     -
-           8.40     -
-          110.00     -
-          90.00     -
-          385.00     -
-          100.00     -
-          99.00     -
-    4,515.00  -
-     110.00  -
-    2,000.00  -
-    2,354.00  -
-     125.00  -
  36    -   -
-      9.00  -
-     688.00  -
-      35.00  -
-      7.00  -
-      8.00  -
-      2.75  -
-    2,000.00  -
-    1,000.00  -
-      50.00  -
-    1,200.00  -
-    1,600.00  -
-     575.00  -
-      17.00  -
-      99.00  -
-    1,000.00  -
   5    -   -
-    1,000.00  -
-      24.00  -
-     500.00  -
-    1,000.00  -
-     220.00  -
  60    -   -
-      14.00  -
-      6.00  -
-     483.00  -
-      8.00  -
-     164.00  -
  10    -   -
  60    -   -
-      2.75  -
  36    -   -
-      99.00  -
-     400.00  -
-    1,050.00  -
-     860.00  -
  3     -   -
120      -   -
 60     -   -
 36     -   -
 36     -   -
 36     -   -
120      -   -
-    1,100.00  -
-      30.00  -
   96    -     -
   24    -     -
 -      65.00    -
 -     230.00    -
   50    -     -
 -     176.00    -
   10    -     -
 -      34.50    -
 -      99.00    -
 -      6.00    -
 -      46.00    -
 -      99.00    -
 -     219.00    -
 -     174.00    -
    2    -     -
    3    -     -
 -     229.00    -
 -     350.00    -
 -      68.00    -
 -     197.00    -
 -     113.00    -
 -     109.00    -
 -      38.00    -
  20     -     -
   2     -     -
6,000     0.10   600.00
 -      0.11    -
 -      26.00    -
   6    290.00  1,740.00
 -      27.00    -
   1   2,000.00  2,000.00
 -     573.00    -
 -      38.00    -
  40     -     -
 -      99.00    -
 -     850.00    -
 -     750.00    -
 -     696.00    -
 -      24.00    -
 -     696.00    -
 -      50.00    -
 -      29.00    -
 -     102.00    -
 -     650.00    -
 -     700.00    -
 -     200.00    -
 -      99.00    -
 -      29.00    -
 -     320.00    -
 -      30.00    -
-     460.00  -
-    1,330.00  -
-     450.00  -
-      54.00  -
-    1,659.00  -
-     520.00  -
-      56.00  -
-      97.00  -
-     714.00  -
-    1,498.00  -
-      10.00  -
-      51.00  -
-     134.00  -
-      75.00  -
-      99.00  -
   3    -   -
-     289.00  -
-     568.00  -
-      63.00  -
-      33.00  -
-     800.00  -
-     171.00  -
-      55.00  -
-     803.00  -
-      25.00  -
-      48.00  -
-     198.00  -
-     396.00  -
-     514.00  -
-      86.00  -
-     107.00  -
-    2,772.00  -
-      41.00  -
   2    -   -
-     225.00  -
-     343.00  -
-      8.00  -
-      54.00  -
-      55.00  -
-     298.00  -
-      96.00  -
  40    -   -
-      99.00  -
-      10.00  -
-     632.00  -
  10    -   -
-     490.00  -
-     797.00  -
   3    -   -
-      50.00  -
-     660.00  -
-      95.00  -
-     220.00  -
-      8.00  -
  10    -   -
-     290.00  -
-      8.00  -
-      8.00  -
-     630.00  -
-      62.00  -
-     471.00  -
-      8.00  -
-      8.00  -
-     185.00  -
-      97.00  -
-      56.00  -
-     164.00  -
-     120.00  -
-      88.00  -
-     120.00  -
-      40.00  -
-     340.00  -
-     270.00  -
-    1,000.00  -
-      20.00  -
-      30.00  -
-     267.00  -
-      20.00  -
-      88.00  -
-      13.00  -
-      16.00  -
-      10.00  -
-      25.00  -
-      40.00  -
-      25.00  -
-      30.00  -
-      40.00  -
-      36.00  -
-     113.00  -
-      20.00  -
-      25.00  -
-     545.00  -
-      75.00  -
-      20.00  -
-      10.00  -
-      20.00  -
-      23.00  -
-      52.00  -
-      7.00  -
-      9.00  -
-        52.00  -
-       286.00  -
-        25.00  -
-        20.00  -
-  กล่อง   21.00  -
-  ขวด    172.00  -
-  ขวด    400.00  -
 24 หลอด     -   -
-  ขวด    250.00  -
-  ขวด    99.00  -
-  ขวด    16.00  -
-  กล่อง   105.00  -
-  ขวด    99.00  -
-  ขวด    99.00  -
-  ขวด    99.00  -
-  ขวด    99.00  -
-  หลอด    28.00  -
-  ขวด    600.00  -
-  ขวด    170.00  -
-  ขวด    65.00  -
-  ขวด    428.00  -
-  ขวด    428.00  -
-  ขวด    300.00  -
-  ขวด    50.00  -
-  ขวด    54.00  -
-  ขวด    15.00  -
-  ขวด    30.00  -
-  ขวด    15.00  -
-        13.00  -
-  ขวด    17.00  -
-  ขวด    35.00  -
-  ขวด    15.00  -
-  เล่ม  1,050.00  -
-  เล่ม   998.00  -
-  เล่ม  2,580.00  -
-  เล่ม  1,888.00  -
-  เล่ม  1,520.00  -
-  เล่ม   480.00  -
-  เล่ม   400.00  -
-  เล่ม  4,902.00  -
-  เล่ม  5,024.00  -
-  เล่ม  1,495.00  -
-  เล่ม  1,097.00  -
-  เล่ม  1,490.00  -
-  เล่ม  1,929.00  -
-  เล่ม  3,168.00  -
-  เล่ม  4,672.00  -
-  เล่ม  2,432.00  -
-  เล่ม  2,240.00  -
-  เล่ม  4,118.00  -
-    เล่ม   180.00  -
-    เล่ม   160.00  -
-    เล่ม  5,350.00  -
-    เล่ม  5,350.00  -
-    เล่ม  6,300.00  -
-    เล่ม  4,374.00  -
-    เล่ม  1,775.00  -
-    เล่ม  1,609.00  -
-    เล่ม  2,133.00  -
-    เล่ม  7,137.00  -
  2  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
-    เล่ม   550.00  -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
-    เล่ม   160.00  -
-    เล่ม   256.00  -
-    เล่ม   425.00  -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  2  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
  1  เล่ม    -   -
   1  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   8  รายการ    -      -
-    รายการ   99.00     -
   1  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   3  เล่ม     -      -
   2  เล่ม     -      -
   2  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   2  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
   1  เล่ม     -      -
-    ชุด     99.00     -
-    ชุด     99.00     -
-    โหล     99.00     -
-    โหล     99.00     -
   6  gal.   1,200.00  7,200.00
-    ลิตร     9.19     -
  20  ลิตร    17.00   340.00
   4  ถัง   3,126.54  12,506.16
  51  ลิตร    13.91   709.41
-    ขวด     99.00     -
   1  แผ่น    450.00   450.00
   3  แผ่น   5,500.00  16,500.00
-    แผ่น     -      -
-    แผ่น   1,900.00     -
  24  แผ่น    16.75   402.00
  36  แผ่น    80.00  2,880.00
   1  แผ่น   1,200.00  1,200.00
   1  แผ่น   2,250.00  2,250.00
   1  แผ่น    300.00   300.00
  10  แผ่น    95.00   950.00
   1  แผ่น   4,600.00  4,600.00
   3  แผ่น   1,600.00  4,800.00
   1  แผ่น   1,900.00  1,900.00
   1  แผ่น   2,200.00  2,200.00
   1  อัน      -      -
 226  แผ่น    160.00  36,160.00
 186  แผ่น    280.00  52,080.00
   2  แผ่น   1,100.00  2,200.00
   1  แผ่น   5,200.00  5,200.00
   2  ชุด   2,675.00  5,350.00
   1  อัน    260.00   260.00
   4  อัน    280.00  1,120.00
   2  อัน   11,780.00  23,560.00
 -   ม ้วน    10.00     -
   5  ม ้วน    9.00    45.00
1,210  ม ้วน    8.00  9,680.00
  55  ม ้วน    50.00  2,750.00
   2  ม ้วน   150.00   300.00
  10  ม ้วน    55.00   550.00
  10  รีม    148.00  1,480.00
 -         99.00     -
 -         695.50     -
   1  กล่อง  3,878.75  3,878.75
   4  ห่อ    150.00   600.00
   2  ห่อ    110.00   220.00
   2  ห่อ    127.00   254.00
  10  ม ้วน   910.00  9,100.00
 -          -      -
 -   ม ้วน     -      -
   2  กล่อง   210.00   420.00
  82  แผ่น     7.00   574.00
  20  แผ่น    19.00   380.00
  25  รีม    260.00  6,500.00
   2  รีม    240.00   480.00
  18  รีม    190.00  3,420.00
   5  ห่อ    170.00   850.00
   2  รีม    270.00   540.00
  20  รีม    260.00  5,200.00
   3  ห่อ    130.00   390.00
   7  กล่อง   450.00  3,150.00
   5  ห่อ    280.00  1,400.00
  10  ห่อ    100.00  1,000.00
 -   ห่อ    120.00     -
   5  ห่อ    120.00   600.00
   1  รีม    250.00   250.00
  10  ห่อ    120.00  1,200.00
 200  แผ่น     6.00  1,200.00
 148  แผ่น     2.00   296.00
2,600  แผ่น    36.00  93,600.00
 136  แผ่น    30.00  4,080.00
  50  แผ่น    10.00   500.00
  80  แผ่น    19.00  1,520.00
   5          -      -
   25  กล่อง    120.00  3,000.00
   24          -      -
   66         25.00  1,650.00
   10  แผ่น      8.00    80.00
  150         15.00  2,250.00
  -   ห่อ      90.00     -
   3  รีม     192.60   577.80
   10  ชุด      37.00   370.00
   4  กล่อง    420.00  1,680.00
  -   ซอง     750.00     -
   10  ม ้วน    915.00  9,150.00
   30  กล่อง     35.00  1,050.00
 1,372  กล่อง     28.00  38,416.00
   6  กล่อง     21.00   126.00
   23  กล่อง     24.00   552.00
   20  กล่อง      -      -
   40  กล่อง      -      -
33,000  ม ้วน      -      -
 3,000  กล่อง      -      -
  100  แพค      25.68  2,568.00
   20  กล่อง     28.00   560.00
   20  กล่อง     28.00   560.00
  -   กล่อง      -      -
   3  กล่อง      -      -
   60  ชุด      25.00  1,500.00
  -   ใบ      20.00     -
  -   ชุด    1,050.00     -
  -   ใบ     6,000.00     -
  -   ใบ     3,800.00     -
   15  ใบ      48.00   720.00
   50  ใบ       -      -
   1  กล่อง    580.00   580.00
  -   ใบ      230.00     -
   14  อัน     350.00  4,900.00
  -   ใบ     1,205.00     -
  -   กล่อง    450.00     -
   12  ใบ      160.00  1,920.00
   2        300.00   600.00
   50  กระป๋ อง   56.00  2,800.00
   26  กระป๋ อง   24.00   624.00
  -   กระป๋ อง    -      -
   27  กระป๋ อง   310.00  8,370.00
   7  กระป๋ อง   224.00  1,568.00
   12  ขวด      25.00   300.00
   6  กระป๋ อง   340.00  2,040.00
  106  ชุด     360.00  38,160.00
   8  ตลับ     28.00   224.00
   6  กล่อง     35.00   210.00
   10  กล่อง     20.00   200.00
    1  อัน           950.00   950.00
    1    ่
      เครือง        1,926.00  1,926.00
    1  อัน          1,825.00  1,825.00
    1  เครือง่        1,450.00  1,450.00
  -    อัน          1,650.00     -
   1  อัน          1,950.00  1,950.00
   1  ชุด          3,103.00  3,103.00
   1  เครือง ่       1,300.00  1,300.00
   12  เครือง  ่       750.00  9,000.00
   2  เครือง   ่      680.00  1,360.00
   1  เครือง    ่    3,317.00  3,317.00
   1  เครือง     ่   2,996.00  2,996.00
   8  เครือง      ่  3,330.00  26,640.00
   1              680.00   680.00
   1  อัน          1,500.00  1,500.00
   6  อัน           255.00  1,530.00
   6  อัน           247.00  1,482.00
   1  อัน          4,330.00  4,330.00
   1  อัน          2,800.00  2,800.00
   9                -      -
   8                -      -
   7  กล่อง          120.00   840.00
   2  ม ้วน          60.00   120.00
  120   ม ้วน          40.00  4,800.00
   20  ม ้วน          25.00   500.00
   36               65.00  2,340.00
  -    กล่อง          145.00     -
  -    ขวด           240.00     -
  -    ม ้วน         1,550.00     -
  -    ม ้วน          400.00     -
   10  อัน           214.00  2,140.00
   2  ชุด           117.70   235.40
   1  กล่อง         4,950.00  4,950.00
  -                800.00     -
  -                800.00     -
  -               1,200.00     -
  -    แท่ง           48.15     -
   2  อัน          5,500.00  11,000.00
  -    อัน           660.00     -
   2  อัน          1,300.00  2,600.00
   12  กล่อง          30.00   360.00
  -    อัน            -      -
   2               21.00    42.00
   1  อัน           980.00   980.00
   1  อัน           520.00   520.00
  632   ซอง           35.00  22,120.00
  -    อัน            -      -
10,000   ปี๊ บ           -      -
   15  แท่ง           30.00   450.00
  -                35.00     -
  1  กล่อง  1,800.00  1,800.00
 24  แท่ง    13.00   312.00
 42       75.00  3,150.00
  3       452.00  1,356.00
 18       30.00   540.00
  2       156.00   312.00
  7       84.00   588.00
  5        -      -
 11       132.00  1,452.00
 17  ชุด     -      -
  5  กล่อง   75.00   375.00
  1  อัน    150.00   150.00
  1  ชุด    208.00   208.00
300  ชุด    149.80  44,940.00
300  ชุด    128.40  38,520.00
 15  กล่อง    -      -
 24  อัน     -      -
 50  อัน     5.00   250.00
100  อัน    11.00  1,100.00
 60  อัน    15.00   900.00
  6  อัน    23.00   138.00
-   อัน    10.00     -
 50  อัน    14.50   725.00
  8  อัน    200.00  1,600.00
  2  อัน    400.00   800.00
  2  อัน    700.00  1,400.00
  3  อัน    481.50  1,444.50
100  อัน     7.00   700.00
100  อัน    17.00  1,700.00
-   อัน    12.00     -
  6  อัน    22.00   132.00
 12  อัน    150.00  1,800.00
-   อัน    18.00     -
-   อัน    21.50     -
-   อัน    27.00     -
  4  อัน    350.00  1,400.00
  2  อัน    400.00   800.00
 15  อัน    260.00  3,900.00
  8  เล่ม    94.00   752.00
  5  แฟ้ ม   80.00   400.00
  6  เล่ม    85.00   510.00
  3  เล่ม    67.00   201.00
  3  เล่ม    66.00   198.00
 16  เล่ม   950.00  15,200.00
  3  เล่ม    66.00   198.00
  6  เล่ม    66.00   396.00
  3  เล่ม    35.00   105.00
  4       50.00   200.00
-         63.00     -
  4  เล่ม    57.00   228.00
 12 เล่ม    35.00   420.00
  1 เล่ม   180.00   180.00
-  เล่ม     -      -
  6 ม ้วน   35.00   210.00
 10 ก ้อน   10.00   100.00
 60 ก ้อน   30.00  1,800.00
  6 กล่อง   13.00    78.00
 12 อัน    180.00  2,160.00
  6 ตัว    200.00  1,200.00
 20 ผืน    55.00  1,100.00
  2 ผืน    400.00   800.00
-  ชุด    80.00     -
 18 ม ้วน   60.00  1,080.00
 48 ม ้วน   17.00   816.00
 48 ม ้วน   19.00   912.00
-  เรือน  3,745.00     -
  5 เรือน   850.00  4,250.00
  4 เรือน   600.00  2,400.00
300 ใบ      2.00   600.00
  1      350.00   350.00
  2 แผ่น   175.00   350.00
150 อัน     48.00  7,200.00
-  แผ่น     -      -
  6 แผ่น   250.00  1,500.00
  8 อัน     -      -
  1 อัน     -      -
  1 อัน    300.00   300.00
  1 อัน    500.00   500.00
  1 อัน     -      -
  8 ป้ าย    -      -
200 อัน     6.00  1,200.00
-  อัน    10.00     -
200 อัน     4.00   800.00
 50 อัน     5.00   250.00
400 อัน     5.00  2,000.00
250 อัน     5.00  1,250.00
  6 อัน    25.00   150.00
  1 แผ่น   423.00   423.00
  1 แผ่น   320.00   320.00
  2 แผ่น   330.00   660.00
  1 ม ้วน  3,500.00  3,500.00
  1 ม ้วน  3,750.00  3,750.00
 17 กล่อง  3,210.00  54,570.00
  1 กล่อง  1,800.00  1,800.00
  2 กล่อง  2,700.00  5,400.00
 20 กล่อง  1,053.95  21,079.00
 17 กล่อง   749.00  12,733.00
  6 กล่อง   363.00  2,178.00
  5 กล่อง   408.74  2,043.70
  6 กล่อง   363.00  2,178.00
  8 ม ้วน       690.00   5,520.00
  6 กล่อง      2,990.00  17,940.00
-             -      -
 20  หลอด      1,498.00  29,960.00
 20  กล่อง     2,771.30  55,426.00
131  ม ้วน     1,979.50  259,314.50
-   ม ้วน     2,300.00     -
-   ขวด       700.00     -
  5  หลอด      2,000.90  10,004.50
 70  ม ้วน     1,605.00  112,350.00
 19  กล่อง     2,236.30  42,489.70
  5  กล่อง     3,405.00  17,025.00
-   กล่อง     1,102.10     -
 12  กล่อง     1,348.20  16,178.40
  2  กล่อง     2,247.00   4,494.00
  4  กล่อง     1,605.00   6,420.00
 42  กล่อง     3,638.00  152,796.00
  2  กล่อง     1,926.00   3,852.00
  4  หลอด      4,494.00  17,976.00
-   กล่อง     1,605.00     -
  9  หลอด      4,601.00  41,409.00
 35  หลอด      5,564.00  194,740.00
  1  กล่อง     4,280.00   4,280.00
  3  กล่อง     4,066.00  12,198.00
-   หลอด      4,020.00     -
  3  กล่อง     4,815.00  14,445.00
-   กล่อง     3,500.00     -
-   กล่อง     1,230.50     -
  2  กล่อง     3,177.90   6,355.80
  2  ลูก      21,243.78  42,487.56
  6  ลูก      18,190.00  109,140.00
  1  ชุด      12,840.00  12,840.00
  5  ชุด      5,557.58  27,787.90
-   ลูก      6,848.00     -
  1  ชน ิ้     23,005.00  23,005.00
  1  ลูก      6,848.00   6,848.00
  1  ลูก      11,663.00  11,663.00
  8  กล่อง     5,449.51  43,596.08
  2  ลูก      10,411.10  20,822.20
  1  ชน  ิ้    1,455.20   1,455.20
  1  ชน    ิ้  16,285.40  16,285.40
  6  กล่อง       45.00    270.00
  6  กล่อง       56.00    336.00
  5  กล่อง        -      -
  6  กล่อง        -      -
 12  กล่อง       88.00   1,056.00
  1  กล่อง      100.00    100.00
 20  กล่อง       95.00   1,900.00
  2  กล่อง      240.00    480.00
  2  กล่อง      215.00    430.00
  31  กล่อง     7.00   217.00
   3  กล่อง    160.00   480.00
   3  กล่อง     90.00   270.00
   2  กล่อง   3,210.00  6,420.00
  15  กล่อง     26.00   390.00
   3  กล่อง    230.00   690.00
   1  กล่อง    220.00   220.00
   5  กล่อง     80.00   400.00
   5  กล่อง     85.00   425.00
  20  แผ่น     19.00   380.00
  20  แผ่น     25.00   500.00
  66  ม ้วน    150.00  9,900.00
  10  แผ่น     40.00   400.00
  70  แผ่น     20.00  1,400.00
-    ห่อ     580.00     -
   6  ม ้วน   1,270.00  7,620.00
  18  แผ่น     580.00  10,440.00
-    แผ่น     170.00     -
  1   ห่อ     270.00   270.00
  2   ท่อ     100.00   200.00
 13   แผ่น     55.00   715.00
400   ม ้วน     40.66  16,264.00
  5   ห่อ     150.00   750.00
  4   ห่อ     225.00   900.00
  3   กล่อง     60.00   180.00
-    กล่อง    470.00     -
 11   กล่อง     60.00   660.00
-    กล่อง    100.00     -
-    กล่อง    110.00     -
-    กล่อง    130.00     -
-    กล่อง    690.00     -
  2   ม ้วน   3,852.00  7,704.00
-    ม ้วน     20.00     -
  7   ม ้วน    165.00  1,155.00
  6   ม ้วน     40.00   240.00
 30   ม ้วน    165.00  4,950.00
 16   ม ้วน     15.00   240.00
 16   ม ้วน     25.00   400.00
 10   ม ้วน     5.00    50.00
 10   ม ้วน      -      -
-           55.00     -
 20   ขวด      45.00   900.00
  1   กล่อง    413.50   413.50
  2   กระป๋ อง   420.00   840.00
  2   อัน     310.00   620.00
  2   ขวด     120.00   240.00
 10   กล่อง     35.00   350.00
 12   กล่อง     75.00   900.00
100   แผ่น      1.00   100.00
 15   อัน      24.00   360.00
    30  คู่   55.00   1,650.00
    5  คู่   85.00    425.00
    70  คู่   60.00   4,200.00
    2  คู่   110.00    220.00
    6  อัน   22.50    135.00
  -        160.00     -
   15 ขวด     115.00   1,725.00
  -  หลอด      -      -
   5 กล่อง    749.00   3,745.00
  176 หลอด     856.00  150,656.00
   18 แผ่น     27.00    486.00
   6        -      -
   24 แผ่น     60.00   1,440.00
  -  อัน     20.00     -
   1 อัน     34.00    34.00
   1 อัน     65.00    65.00
   3 อัน     130.00    390.00
   6 อัน     35.00    210.00
   1 อัน     238.00    238.00
  -  แฟ้ ม    45.00     -
11,000 ซอง      0.80   8,800.00
  -  ซอง      -      -
  -  ดวง      0.50     -
  -  ดวง      1.00     -
  200 ดวง      3.00    600.00
   12 แฟ้ ม    42.00    504.00
  -  แฟ้ ม    55.00     -
  500 แฟ้ ม      -      -
  -  ซอง      -      -
  -  ซอง      1.50     -
  200 ซอง      12.84   2,568.00
  -  ซอง     22.00     -
  200 ซอง      3.00    600.00
 2,550 ซอง      0.80   2,040.00
  798 แฟ้ ม     4.00   3,192.00
  178 แฟ้ ม     4.00    712.00
  -  แฟ้ ม    51.00     -
   24 แฟ้ ม    45.00   1,080.00
  100 แฟ้ ม     94.00   9,400.00
  261 แฟ้ ม     60.00  15,660.00
  350 แฟ้ ม     6.00   2,100.00
   12 แฟ้ ม    90.00   1,080.00
   84 แฟ้ ม    45.00   3,780.00
   24 ซอง     13.00    312.00
   24 ซอง     18.00    432.00
   80 โหล     624.00  49,920.00
   20 แฟ้ ม    55.00   1,100.00
   10 แฟ้ ม    85.00    850.00
   25 ชุด     190.00   4,750.00
   1 กล่อง   1,150.00   1,150.00
 10  ห่อ       25.00     250.00
 60  ใบ       14.00     840.00
500  ใบ       25.00   12,500.00
-   แฟ้ ม      22.00      -
 12  ห่อ       25.00     300.00
-   ขวด        -       -
-   ชุด     1,822.92      -
-   อัน       35.00      -
-   มัด        -       -
  1  ตู ้      380.00     380.00
-   ภาพ     4,700.00      -
150  อัน        -       -
200  อัน        -       -
-   เล่ม      225.00      -
-   เล่ม      150.00      -
  1  คัน     1,100.00    1,100.00
  1  ชุด     1,100.00    1,100.00
-   อัน     1,600.00      -
  1  ชนิ้     4,140.90    4,140.90
-   อัน      750.00      -
  2  ชุด     1,400.00    2,800.00
-   ชุด     3,900.00      -
  3    ่
    เครือง    2,350.00    7,050.00
  1  ตู ้     5,307.20    5,307.20
  1  ตู ้     2,499.52    2,499.52
  1  ตู ้     4,510.00    4,510.00
  4  ตู ้     3,000.00   12,000.00
 54  ชุด     2,400.00   129,600.00
  8  ตัว     1,500.00   12,000.00
  2  ตู ้     4,464.04    8,928.08
  3  ตู ้     4,050.00   12,150.00
  2  ตู ้     6,080.28   12,160.56
  2  ตู ้     2,800.00    5,600.00
  2  ตู ้       -       -
  3  ตู ้     3,100.00    9,300.00
  3  ตู ้     3,531.00   10,593.00
  2  ตู ้     2,835.00    5,670.00
  1  ตู ้     1,474.00    1,474.00
  1  ตัว     4,194.40    4,194.40
  3  ตัว     1,340.71    4,022.13
288  ตู ้     4,400.00  1,267,200.00
-   ตู ้     3,500.00      -
  2  ตู ้     4,800.00    9,600.00
  2  ตู ้     4,996.90    9,993.80
  2  ตู ้     4,975.50    9,951.00
  1  ตู ้     3,472.15    3,472.15
  2  อัน     1,016.50    2,033.00
  1  เครือง ่   4,300.00    4,300.00
  2  เครือง  ่  3,895.00    7,790.00
  1  คัน     4,900.00    4,900.00
  1 คัน          3,800.00   3,800.00
 -  คัน          1,500.00     -
  6 คัน          2,900.00  17,400.00
  1 คัน          3,156.50   3,156.50
 55 ตัว          2,782.00  153,010.00
 54 ตัว          1,540.80  83,203.20
  4 ชุด          4,387.00  17,548.00
 10 ตัว          1,760.15  17,601.50
360 ตัว           1,658.50  597,060.00
 14 ตัว          1,900.00  26,600.00
  2 ชุด          4,925.21   9,850.42
-  ตัว           450.00     -
  5 แผง          7,800.30  39,001.50
  2               -      -
 10             722.25   7,222.50
  1               -      -
  1 ชุด           440.00    440.00
  3 อัน           802.50   2,407.50
 12 ตัว           535.00   6,420.00
-  ตัว          1,320.00     -
  3 ชุด          2,500.00   7,500.00
  3 ชุด          4,620.00  13,860.00
 96 อัน           385.20  36,979.20
  1 ชุด          4,472.60   4,472.60
 24 อัน           400.00   9,600.00
 12 หลอด           195.00   2,340.00
 12 ตัว           210.00   2,520.00
-  ชุด           500.00     -
-  ชุด             -      -
 14 ตัว           856.00  11,984.00
  1 ตัว          2,140.00   2,140.00
 70 ชุด          10,700.00  749,000.00
  1 แท่ง           450.00    450.00
  1 ชุด          4,500.00   4,500.00
  1 เสน ้         8,500.00   8,500.00
  3 อัน          1,000.00   3,000.00
  1 เสน  ้        2,500.00   2,500.00
  1 เสน   ้        700.00    700.00
  1 เสน    ้      3,000.00   3,000.00
 32 ตัว           235.00   7,520.00
 16 เสน     ้     14,200.00  227,200.00
  1 ชุด          1,550.00   1,550.00
  9 เสน      ้    7,300.00  65,700.00
  1 เสน       ้   2,800.00   2,800.00
  3 เสน        ้  9,533.70  28,601.10
 35 อัน           674.10  23,593.50
  1 ตัว          2,889.00   2,889.00
 40 ตัว           500.00  20,000.00
 50 ชุด            15.00    750.00
 50 ชุด            20.00   1,000.00
 50  ชุด     25.00   1,250.00
 30  ตัว   1,000.00  30,000.00
 20  ตัว    400.00   8,000.00
 10  ตัว    800.00   8,000.00
  5  หลอด   1,200.00   6,000.00
200  อัน     96.30  19,260.00
-         390.00     -
  6         -      -
 11  ชุด   2,900.00  31,900.00
 10  เมตร    220.00   2,200.00
  1  อัน   2,889.00   2,889.00
 10  เสน ้  1,005.00  10,050.00
-   อัน      -      -
 60  เมตร    680.00  40,800.00
100  ตัว     35.00   3,500.00
 50  ตัว     36.00   1,800.00
 13  ชุด    630.00   8,190.00
 50  ตัว     54.00   2,700.00
100  ตัว     64.00   6,400.00
100  ตัว     15.00   1,500.00
 60  ตัว    205.00  12,300.00
  2  ชุด   18,000.00  36,000.00
  2  วง     600.00   1,200.00
107  ชุด   2,450.00  262,150.00
 64  ชุด   1,590.00  101,760.00
-   ตัว    110.00     -
 50  ตัว     42.80   2,140.00
-   ตัว      -      -
-   ชุด   26,750.00     -
 74  ตัว     46.00   3,404.00
 10  วง     481.50   4,815.00
  1  อัน   6,516.30   6,516.30
  4  อัน   4,815.00  19,260.00
  1  ชุด    856.00    856.00
 15  ตัว    950.00  14,250.00
 40  ตัว    481.50  19,260.00
 15  ตัว   2,500.00  37,500.00
 10  ตัว   2,900.00  29,000.00
  3  ตัว    529.65   1,588.95
 34  อัน    952.30  32,378.20
  1         -      -
 38  ม ้วน  1,600.00  60,800.00
 30  ชุด    674.10  20,223.00
  1  ตัว    330.00    330.00
-   ฝา     99.00     -
  5  เมตร    360.00   1,800.00
110  เมตร    120.00  13,200.00
 59  ตัว   1,175.00  69,325.00
  1  ตัว    645.00    645.00
  1  ตัว   5,040.00   5,040.00
660  เมตร     140.00   92,400.00
  2  แผ่น   13,000.00   26,000.00
 50  เมตร     35.00    1,750.00
 10  ชุด     545.70    5,457.00
 10  ตัว    5,020.00   50,200.00
400  เมตร     120.00   48,000.00
350  เมตร     51.00   17,850.00
560  เมตร     120.00   67,200.00
  7  ชุด    2,000.00   14,000.00
 80  เมตร    1,400.00   112,000.00
380  เมตร    1,450.00   551,000.00
253  เมตร    1,670.00   422,510.00
310  เมตร     930.00   288,300.00
190  ตัว      80.00   15,200.00
 40  ตัว     115.00    4,600.00
 20  ตัว     115.00    2,300.00
 50  ตัว      92.00    4,600.00
 50  อัน     550.00   27,500.00
 90  อัน    1,150.00   103,500.00
 50  ตัว      90.00    4,500.00
 50  ตัว     110.00    5,500.00
 50  ตัว      50.00    2,500.00
 50  ตัว      60.00    3,000.00
 50  ตัว      89.00    4,450.00
 50  ตัว      65.00    3,250.00
100  ชุด     722.25   72,225.00
 10          -       -
  5          -       -
 28  ชุด     558.54   15,639.12
 30  วง      125.19    3,755.70
-   อัน       -       -
  1  อัน    3,745.00    3,745.00
820  เมตร    1,525.00  1,250,500.00
 92  ชุด    1,200.00   110,400.00
 10  อัน    2,214.90   22,149.00
-   ตัว       -       -
 30  ตัว      45.00    1,350.00
  3  อัน     250.00     750.00
  5  ตัว     363.80    1,819.00
410  ตัว     515.00   211,150.00
110  เมตร     170.00   18,700.00
 52  อัน    1,400.00   72,800.00
  1  ชนิ้    2,200.00    2,200.00
 20  ชน  ิ้  4,200.00   84,000.00
  1  ตัว    1,00