พิกัดอัตราศุลกากร_ลงWEB._ by shuifanglj

VIEWS: 692 PAGES: 159

									                                   สารบัญ
                พิกัดอัตราศุลกากร หมวด 11 สิ่ งทอและของทาด้ วยสิ่ งทอ (ตอนที่ 50-63)
            CUSTOM TARIFF SECTION XI TEXTILE AND TEXTILE ARTICLES (CHAPTER 50-63)
ตอนที่  ประเภท                รายการ                               DESCRIPTION                    หน้ า
         คาชี้ แจง                              Preface                                    (1)
         หมายเหตุ                              Notes.                                     1
 50        ไหม                                 Silk                                     13
     50.01  รังไหมที่เหมาะสาหรับการสาวไหม                    Silk-worm cocoons suitable for reeling.
     50.02  ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว)                      Raw silk (not thrown).
     50.03  เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสาหรับการสาวไหม เศษด้ายไหม      Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn wasteand
         และกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทาด้วยไหม)              garnetted stock).
     50.04                         ั    ่
         ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จดทาขึ้นเพือการขายปลีก  Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale
     50.05                 ั    ่
         ด้ายที่ปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จดทาขึ้นเพือการขายปลีก          Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale.
     50.06                        ่
         ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดทาขึ้นเพือการขายปลีกรวมทั้งไส้  Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silk-
         ตัวไหม                               worm gut.
     50.07  ผ้าทอ ทาด้วยไหมหรื อเศษไหม                     Woven fabrics of silk or of silk waste.
 51        ขนแกะ ขนละเอียดหรื อขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า และผ้าทอ        Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric.       14
         หมายเหตุ                              Notes.
     51.01  ขนแกะ ไม่ได้สางหรื อหวี                       Wool, not carded or combed.                          15
     51.02  ขนละเอียดหรื อขนหยาบของสัตว์ ไม่ได้สางหรื อหวี           Fine or coarse animal hair, not carded or combed.
     51.03  ขนแกะ ไม่ได้สางหรื อหวี                       Wool, not carded or combed.
     51.04  ลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียด หรื อขนหยาบ   Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair.
         ของสัตว์
ตอนที่  ประเภท                  รายการ                              DESCRIPTION                  หน้ า
     51.05 ขนแกะและขนละเอียดหรื อขนหยาบของสัตว์ สางหรื อหวีแล้ว (รวมถึง       Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including
        ขนแกะที่หวีแล้วทาเป็ นเส้นสั้น (แฟรกเมนต์))               combed wool in fragments).
                            ั     ่
     51.06 ด้ายทาด้วยขนแกะที่สางแล้ว ไม่ได้จดทาขึ้นเพือการขายปลีก          Yarn of carded wool, not put up for retail sale.              16
                           ั     ่
     51.07 ด้ายทาด้วยขนแกะที่หวีแล้ว ไม่ได้จดทาขึ้นเพือการขายปลีก          Yarn of combed wool, not put up for retail sale.
                                      ั
     51.08 ด้ายทาด้วยขนละเอียดของสัตว์ (สางหรื อหวีแล้ว) ไม่ได้จดทาขึ้นเพือ  ่  Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale.
        การขายปลีก
                                     ่
     51.09 ด้ายทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ จัดทาขึ้นเพือการขายปลีก      Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale.
     51.10 ด้ายทาด้วยขนหยาบของสัตว์หรื อขนม้า (รวมถึงด้ายกิมพ์ ที่ทาด้วยขนม้า)   Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped horsehair   17
         จะจัดทาขึ้นเพือการขายปลีกหรื อไม่ก็ตาม
                ่                             yarn), whether or not put up for retail sale.
     51.11 ผ้าทอทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ที่สางแล้ว             Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair.
     51.12 ผ้าทอทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ที่หวีแล้ว             Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair.
     51.13 ผ้าทอทาด้วยขนหยาบของสัตว์หรื อขนม้า                   Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair.
 52       ฝ้ าย                                  Cotton.                                   18
     52.01 ฝ้ าย ไม่ได้สางหรื อหวี                         Cotton, not carded or combed.
     52.02 เศษฝ้ าย (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทาด้วยฝ้ าย)    Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock).
     52.03 ฝ้ าย สางหรื อหวีแล้ว                          Cotton, carded or combed.
     52.04 ด้ายเย็บทาด้วยฝ้ าย จะจัดทาขึ้นเพือการขายปลีกหรื อไม่ก็ตาม
                          ่                   Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale.
     52.05 ด้ายฝ้ าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก  Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or more by
             ั     ่
        ไม่ได้จดทาขึ้นเพือการขายปลีก                       weight of cotton, not put up for retail sale.
     52.06 ด้ายฝ้ าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่า ร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก    Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85% by
              ั     ่
        ไม่ได้จดทาขึ้นเพือการขายปลีก                       weight of cotton, not put up for retail sale.
                             ่
     52.07 ด้ายฝ้ าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทาขึ้นเพือการขายปลีก            Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale.       24
ตอนที่  ประเภท                   รายการ                            DESCRIPTION                    หน้ า
     52.08 ผ้าทอทาด้วยฝ้ ายที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และหนักไม่ Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton,
        เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร                       weighing not more than 200 g/m2.
     52.09 ผ้าทอทาด้วยฝ้ าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ าหนัก และหนัก Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton,      26
        เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร                       weighing more than 200 g/m2.
     52.10 ผ้าทอทาด้วยฝ้ าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก ผสมด้วยเส้น    Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton,   27
              ้
        ใยประดิษฐ์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่ และหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตาราง      mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than
        เมตร                                    200 g/m2.
     52.11 ผ้าทอทาด้วยฝ้ าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก ผสมด้วยเส้น    Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton,   28
               ้
        ใยประดิษฐ์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่ และหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร     mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200
                                              g/m2.
     52.12  ผ้าทออื่น ๆ ทาด้วยฝ้ าย                         Other woven fabrics of cotton.                       29
 53        เส้นใยสิ่ งทอจากพืชอื่น ๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ        Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn. 30
     53.01  ป่ านลินิน ดิบหรื อผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและ Flax, raw of processed but not spun; flax tow and waste (including yarn
         เศษของป่ านลินิน (รวมถึงเศษด้ายและเส้นใยที่สางจากเศษวัตถุทาด้วย waste and garnetted stock).
         ป่ านลินิน)
     53.02  ป่ านแท้ (แคนนาบิสซาติวา) ดิบหรื อผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้น True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow       31
         ใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่ านแท้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สาง and waste of true hemp (including yarn waste and garnetted stock).
         จากเศษวัตถุทาด้วยป่ านแท้)
     53.03  ปอกระเจาและเส้นใยสิ่ งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ (ไม่รวมถึง       Jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie),
         ป่ านลินิน ป่ านแท้ และป่ านรามี ) ดิบหรื อผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั่น raw or processed but not spun; tow and waste of these fibres (including
         เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่านี้                yarn waste and garnetted stock).
ตอนที่  ประเภท                  รายการ                                DESCRIPTION                    หน้ า
     53.05 เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบากา (ป่ านมนิ ลาหรื อมูซาเทกซิ ไทลิสนี ) ป่ าน  Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie and other
        รามีและเส้นใยสิ่ งทอจากพืชอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุหรื อรวมไว้ในที่อื่น ดิบ  vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or
        หรื อผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด เศษใยสางหรื อ   processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres(including
        หวีและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษ     yarn waste and garnetted stock).
        วัตถุทาด้วยเส้นใยดังกล่าว)
     53.06 ด้ายป่ านลินิน                              Flax yarn.                                    32
     53.07 ด้ายปอกระเจาหรื อด้ายทาด้วยเส้นใยสิ่ งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ    Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading 53.03.
         ตามประเภทที่ 53.03
     53.08 ด้ายทาด้วยเส้นใยสิ่ งทอจากพืชอื่น ๆ รวมทั้งด้ายกระดาษ          Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn.
     53.09 ผ้าทอทาด้วยป่ านลินิน                          Woven fabrics of flax.
     53.10 ผ้าทอทาด้วยปอกระเจาหรื อเส้นใยสิ่ งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ     Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 53.03.     33
        ตามประเภทที่ 53.03
     53.11 ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสิ่ งทอ ที่ได้จากพืชอื่น ๆ ผ้าทอทาด้วยด้ายกระดาษ    Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn.
 54       ใยยาวประดิษฐ์แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน              Man-made filaments; strip and the like of man-made textile materials.      34
        หมายเหตุ                                 Notes.
     54.01 ด้ายเย็บทาด้วยใยยาวประดิษฐ์ จะจัดทาขึ้นเพือการขายปลีกหรื อไม่ก็ตาม
                               ่             Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale.   35
                                ั     ่
     54.02 ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จดทาขึ้นเพือการขายปลีก    Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail
        รวมถึงใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์        sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex.
                              ั     ่
     54.03 ด้ายใยยาวเทียม (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จดทาขึ้นเพือการขายปลีก       Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail    36
        รวมถึงใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์           sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex.
     54.04 ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ข้ ึนไป และไม่มีขนาด  Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional   37
        ภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟาง    dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of
                                             synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm.
                   ั
        เทียม) ทาด้วยวัตถุสงเคราะห์ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร
ตอนที่  ประเภท                  รายการ                                DESCRIPTION                   หน้ า
     54.05 ใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ข้ ึนไป และไม่มีขนาด   Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-       38
        ภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟาง sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example,
        เทียม) ทาด้วยวัตถุทอเทียมที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร    artificial straw) of artificial textile materials of an apparent width not
                                            exceeding 5 mm.
     54.06 ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทาขึ้นเพือการขายปลีก
                                  ่          Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale.
     54.07 ผ้าทอทาด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุตาม      Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics
        ประเภทที่ 54.04                            obtained from materials of heading 54.04.
     54.08 ผ้าทอทาด้วยด้ายใยยาวเทียม รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุตามประเภทที่ Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics           40
        54.05                                 obtained from materials of heading 54.05.
 55       เส้นใยสั้นประดิษฐ์                           Man-made stple fibres.                              42
        หมายเหตุ                                Notes.
     55.01 กลุ่มใยยาวสังเคราะห์                          Synthetic filament tow.
     55.02 กลุ่มใยยาวเทียม                            Artificial filament tow.                             43
     55.03 เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่ไม่ได้สาง หวี หรื อผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสาหรับ Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for
        การปั่ นด้าย                              spinning.
     55.04 เส้นใยสั้นเทียมที่ไม่ได้สาง หวี หรื อผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สาหรับการ Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for      44
        ปั่ นด้าย                               spinning.
     55.05 เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสางหรื อหวี เศษด้ายและกลุ่มใยที่ Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made
        สางจากเศษวัตถุทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์)                  fibres.
     55.06 เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่สาง หวี หรื อผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสาหรับการปั่น Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for
        ด้าย                                  spinning.
     55.07 เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรื อผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สาหรับการปั่นด้าย Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
ตอนที่  ประเภท                รายการ                                DESCRIPTION                   หน้ า
     55.08 ด้ายเย็บทาด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จะจัดทาขึ้นเพือการขายปลีก หรื อไม่ก็
                                ่            Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for       45
        ตาม                                   retail sale.
                                     ั
     55.09 ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ไม่ได้จดทาขึ้นเพือ่  Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for
        การขายปลีก                               retail sale.
                                  ั     ่
     55.10 ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสั้นเทียมไม่ได้จดทาขึ้นเพือการขาย   Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for  46
        ปลีก                                  retail sale.
                                       ่
     55.11 ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จัดทาขึ้นเพือการขาย   Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for     47
        ปลีก                                  retail sale.
                                      ั
     55.12 ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ต้งแต่ร้อยละ  Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85% or more by
        85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก                          weight of synthetic staple fibres.
     55.13 ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าว น้อยกว่าร้อยละ 85  Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by     48
        โดยน้ าหนัก ผสมด้วยฝ้ ายล้วนหรื อเป็ นส่วนใหญ่ และหนักไม่เกิน 170    weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight
        กรัมต่อตารางเมตร                           not exceeding 170 g/m2.
     55.14 ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by       49
        โดยน้ าหนัก ผสมกับฝ้ ายล้วนหรื อเป็ นส่วนใหญ่ และหนักเกิน 170 กรัม weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight
        ต่อตารางเมตร                             exceeding 170 g/m2.
     55.15 ผ้าทออื่น ๆ ทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์                Other woven fabrics of synthetic staple fibres.                  50
     55.16 ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสั้นเทียม                      Woven fabrics of artificial staple fibres.                    51
 56       แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิ ดพิเศษ เชือกชนิ ดทไวน์ ชนิ ดคอร์ Wadding, felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes and       53
        เดจ ชนิ ดโรปและเคเบิล และของทาด้วยสิ่ งดังกล่าว           cables and articles thereof.
        หมายเหตุ                               Notes.
ตอนที่  ประเภท                  รายการ                                DESCRIPTION                 หน้ า
     56.01 แวดดิ้งทาด้วยวัตถุทอและของทาด้วยแวดดิ้งดังกล่าว รวมทั้งเส้นใยสิ่ ง    Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not   55
        ทอที่มีความยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (ฟล็อก) ผงสิ่ งทอและมิลเน็ป      exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps.
     56.02 สักหลาด จะอาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นหรื อไม่ก็ตาม
                        ้                    Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated.       56
     56.03 ผ้าไม่ทอ จะอาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นหรื อไม่ก็ตาม
                       ้                     Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated.
                          ้
     56.04 ด้ายยางและด้ายยางชนิ ดคอร์ ด ที่หุมด้วยสิ่ งทอ รวมทั้งด้ายสิ่ งทอและ   Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the  57
        แถบและของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรื อ 54.05 ที่อาบซึม       like of heading 54.04 or 54.05, impregnated, coated, covered or
              ้    ้
        เคลือบ หุมหรื อหุมปลอกด้วยยางหรื อพลาสติก                sheathed with rubber or plastics.
                 ่้
     56.05 ด้ายที่มีโลหะอยูดวย จะทาแบบกิมพ์หรื อไม่ก็ตาม ที่เป็ นด้ายสิ่ งทอหรื อ  Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or
        แถบหรื อของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรื อ 54.05 ประกอบเข้ากับ    the like of heading 54.04 or 54.05, combined with metal in the form of
               ั                   ้
        โลหะที่มีลกษณะ เป็ นเส้น แถบ หรื อเป็ นผง หรื อหุมด้วยโลหะ        thread, strip or powder or covered with metal.
     56.06 ด้ายกิมพ์ แถบและของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรื อ 54.05 ที่ทา    Gimped yarn, and strip and the like of heading 54.04 or 54.05, gimped
        แบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภทที่ 56.05 และด้ายกิมพ์ที่ทาด้วยขน      (other than those of heading 56.05 and gimped horsehair yarn); chenille
        ม้า) ด้ายเชนิ ลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิ ลล์) และลูปเวลยาร์น        yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn.
     56.07 เชือกชนิ ดทไวน์ คอร์ เดจ โรป และชนิ ดเคเบิล จะถักตามยาวหรื อถักแบบ    Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and
        เปี ยหรื อไม่ก็ตาม และจะอาบซึ ม เคลือบ หุมหรื อหุมปลอก ด้วยยางหรื อ
                              ้   ้           whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or
        พลาสติกหรื อไม่ก็ตาม                           plastics.
     56.08 ตาข่ายแบบผูกปมทาด้วยเชือกชนิ ดทไวน์ ชนิ ดคอร์เดจ หรื อชนิ ดโรป      Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and     58
                             ั
        รวมทั้งตาข่ายจับปลาและตาข่ายอื่น ๆ ที่จดทาแล้ว ทาด้วยวัตถุทอ       other made up nets, of textile materials.
     56.09 ของทาด้วยด้าย แถบหรื อของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรื อ 54.05    Articles of yarn, strip or the like of heading 54.04 or 54.05, twine,    59
         และของทาด้วยเชือกชนิ ดทไวน์ ชนิ ดคอร์ เดจ ชนิ ดโรป หรื อเคเบิล ที่   cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included.
        ไม่ได้ระบุหรื อรวมไว้ในที่อื่น ๆ
 57                 ื
        พรมและสิ่ งทอปูพ้นอื่น ๆ                         Capets and other textiles floor coverings.                 60
ตอนที่  ประเภท                  รายการ                                 DESCRIPTION                    หน้ า
         หมายเหตุ                                 Notes.
     57.01  พรมและสิ่ งทอปูพ้นอื่นๆ ทาโดยวิธีผูกปม จะจัดทาแล้วหรื อไม่ก็ตาม
                   ื                           Carpets and other textile floor ccoverings, knotted, whether or not made up.
     57.02             ื
         พรมและสิ่ งทอปูพ้นอื่นๆ ทาโดยวิธีทอ ไม่ได้ทาปุยแบบทัฟต์หรื อฟล็อก     Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked,
         จะจัดทาแล้วหรื อไม่ก็ตาม รวมถึง “ เคเลม” “ชูแม็ก” “คารามานี ” และ     whether or not made up, including “Kelem”, “Schumacks”,
         พรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน                         “ Karamanie” and similar hand-woven rugs.
     57.03  พรมและสิ่ งทอปูพ้นอื่นๆ ทาปุยแบบทัฟต์ จะจัดทาแล้วหรื อไม่ก็ตาม
                     ื                         Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up.   62
     57.04               ื
         พรมและสิ่ งทอปูพ้นอื่นๆ ทาด้วยสักหลาด ไม่ได้ทาปุยแบบทัฟต์หรื อ      Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked,
         แบบฟล็อก จะจัดทาแล้วหรื อไม่ก็ตาม                     whether or not made up.
     57.05  พรมอื่นๆ และสิ่ งทอปูพ้นอื่นๆ จะจัดทาแล้วหรื อไม่ก็ตาม
                       ื                       Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up.
 58        ผ้าทอชนิ ดพิเศษ ผ้าสิ่ งทอที่ทาปุยแบบทัฟต์ ผ้าลูกไม้ เทเพสทรี ผ้าที่ใช้  Special woven vabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries;        63
         ตกแต่ง ผ้าปั ก                              trimmings; embroidery
         หมายเหตุ                                 Notes.
     58.01  ผ้าทอมีขนแบบไพล์และแบบเชนิ ลล์ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02        Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading     64
         หรื อ 58.06                                58.02 or 58.06.
     58.02  ผ้าทอแบบผ้าขนหนู และผ้าทอที่คล้ายกันนอกจากผ้าหน้าแคบตาม          Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than narrow       65
         ประเภทที่ 58.06 ผ้าสิ่ งทอที่ทาปุยแบบทัฟต์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตาม       fabrics of heading 58.06, tufted textile fabrics, other than products of
         ประเภทที่ 57.03                              heading 57.03.
     58.03  ผ้าโปร่ งนอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภทที่ 58.06                Gauze, other than narrow fabrics of heading 58.06.
     58.04  ผ้าโปร่ งชนิ ดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่นๆ ไม่รวมถึงผ้าทอและผ้าถักแบบนิ ต    Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted
         หรื อแบบโครเชต์ แต่รวมถึงผ้าลูกไม้ที่เป็ นผืน เป็ นแถบ หรื อเป็ น     fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of
         ลวดลายสาหรับใช้ประดับ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 60.02 ถึง 60.06        headings 60.02 to 60.06.
ตอนที่  ประเภท                 รายการ                                   DESCRIPTION                  หน้ า
     58.05 เทเพสทรี ทอด้วยมือชนิ ดโกบีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสซัน บิวเวียส และ        Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson,
        ชนิ ดที่คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสทรี ที่ปักลวดลาย (เช่น แบบเพทิตพ้อยต์      Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit
        แบบครอสสติตซ์) จะจัดทาแล้วหรื อไม่ก็ตาม                    point, cross stitch), whether or not made up.
     58.06 ผ้าทอหน้าแคบนอกจากของตามประเภทที่ 58.07 ผ้าหน้าแคบที่มีดายยืน ้       Narrow woven fabrics, other than goods of heading 58.07; narrow
              ้ ่
        โดยไม่มีดายพุงประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอลดัก)           fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an
                                               adhesive (bolducs).
     58.07  ป้ าย ตรา และของที่คล้ายกัน ทาด้วยวัตถุทอเป็ นผืน เป็ นแถบ ตัดเป็ น     Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in  68
         รู ปทรงหรื อตัดตามขนาด ไม่ได้ปัก                      strips or cut to shape or size, not embroidered.
     58.08                                       ั
         แถบถักแบบเปี ยเป็ นผืน ผ้าที่ใช้ตกแต่งเป็ นผืนซึ่ งไม่ได้ปัก และไม่ได้ถก Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without
         แบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ พู่ ตุม และของที่คล้ายกัน
                          ้                     embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and
                                               similar articles.
     58.09  ผ้าทอทาด้วยด้ายโลหะและผ้าทอทาด้วยด้ายที่มีโลหะอยูดวยตาม  ่้        Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn of     69
                        ั                    ่
         ประเภทที่ 56.05 ชนิ ดที่ใช้กบเครื่ องแต่งกาย ใช้เป็ นผ้าตกแต่งหรื อเพือ heading 56.05, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for
         วัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรื อรวมไว้ในที่อื่น          similar purposes, not elsewhere specified or included.
     58.10  ผ้าปั ก เป็ นผืน เป็ นแถบหรื อเป็ นชิ้นลวดลาย                Embroidery in the piece, in strips or in motifs.
     58.11                      ั
         ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวม เป็ นผืน มีวตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป ประกอบ Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of
         เข้ากับแผ่นนวมโดยการเย็บติดหรื อโดยวิธีอื่น นอกจากผ้าปักตาม         textile materials assembled with padding by stitching or otherwise,
         ประเภทที่ 58.10                               other than embroidery of heading 58.10.
 59                        ้
         ผ้าสิ่ งทอ ที่อาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้น ของทาด้วยสิ่ งทอชนิ ดที่ Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile       70
         เหมาะสาหรับใช้ในอุตสาหกรรม                         articles of a kind suitable for industrial use
         หมายเหตุ                                  Notes.
ตอนที่  ประเภท                   รายการ                               DESCRIPTION                 หน้ า
                                         ้
     59.01 ผ้าสิ่ งทอที่เคลือบด้วยกัมหรื อสารจาพวกอะมิเลเซี ยส ชนิ ดที่ใช้หุมปก    Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind    74
                                ั
        หนังสื อหรื อที่คล้ายกัน ผ้าลอกลาย ผ้าใบที่จดทาไว้สาหรับระบายสี       used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared
        รวมทั้งผ้าแข็งซับใน และผ้าแข็งที่คล้ายกัน ชนิ ดที่ใช้สาหรับทาพื้นทรง    painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind
        หมวก                                    used for hat foundations.
     59.02 ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์ คอร์ด) ทาด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่ งทาด้วยไนลอน      Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides,   75
        หรื อโพลิอะไมด์อื่น ๆ ทาด้วยโพลิเอสเทอร์หรื อวิสโคสเรยอน          polyesters or viscose rayon.
                       ้
     59.03 ผ้าสิ่ งทอที่อาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นด้วยพลาสติก นอกจากของ    Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics,
        ตามประเภทที่ 59.02                             other than those of heading 59.02.
     59.04 พรมน้ ามัน จะตัดให้เป็ นรู ปทรงหรื อไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่ งปูพ้นที่ทาโดย
                                       ื       Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a
        การเคลือบหรื อหุมแผ่นรองรับที่เป็ นสิ่ งทอ จะตัดให้เป็ นรู ปทรงหรื อไม่ก็
                  ้                            coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to
        ตาม                                     shape.
     59.05 สิ่ งปิ ดผนังทาด้วยสิ่ งทอ                         Textile wall coverings.                          76
     59.06 ผ้าสิ่ งทอปนยาง นอกจากของตามประเภทที่ 59.02                 Rubberised textile fabrics, other than those of heading 59.02.
                          ้
     59.07 ผ้าสิ่ งทอ ที่อาบซึ ม เคลือบหรื อหุมด้วยของอื่น ๆ ผ้าใบที่ระบายสี เป็ น   Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted
        ฉากละคร ฉากในห้องศิลป์ หรื อที่คล้ายกัน                   canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like.
     59.08 ไส้ที่เป็ นสิ่ งทอ ได้จากการทอ ถักตามยาวหรื อถักแบบนิ ต สาหรับใช้กบ   ั  Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters,  77
        ตะเกียง เตา เครื่ องขีดไฟ เทียน หรื อที่คล้ายกันรวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ  candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas
               ั
        และผ้าที่ถกแบบนิ ตเป็ นทรงกระบอกสาหรับไส้ตะเกียง จะอาบซึ ม         mantle fabric therefor, whether or not impregnated.
        หรื อไม่ก็ตาม
                                 ้     ้
     59.09 ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทาด้วยสิ่ งทอ จะบุดานในหรื อหุมให้แข็งแรง     Textile hosepiping and similar textile tubing, with or without lining,
        ด้วยวัตถุอื่น หรื อจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็ นวัตถุอื่นด้วยหรื อไม่ก็ตาม   armour or accessories of other materials.
ตอนที่  ประเภท                  รายการ                               DESCRIPTION                   หน้ า
     59.10 สายพานส่ งกาลัง สายพานลาเลียง หรื อของที่ใช้เป็ นสายพาน ทาด้วย      Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether    78
                       ้
        วัตถุทอ จะอาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นด้วยพลาสติกหรื อจะเสริ ม   or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or
        ให้แข็งแรงด้วยโลหะหรื อวัตถุอื่นหรื อไม่ก็ตาม               reinforced with metal or other material.
                            ่
     59.11 ผลิตภัณฑ์และของที่ทาด้วยสิ่ งทอ เพือใช้ทางเทคนิ ค ตามที่ระบุใน หมาย    Textile products and articles, for technical uses, specified in Note 7 to
        เหตุ 7 ของตอนนี้                             this Chapter.
 60       ผ้าถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                       Knitted or crocheted fabrics                         79
        หมายเหตุ                                 Notes.
     60.01 ผ้าที่มีขนแบบไพล์ รวมถึงผ้ามีขนแบบ “ลองไพล์” และผ้าแบบผ้าขนหนู       Pile fabrics, including “Long pile” fabrics and terry fabrics, knitted or
           ั
         ที่ถกแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                       crocheted.
     60.02 ผ้าถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมี    Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing    80
        ด้ายยืดหรื อด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก นอกจากของตาม     by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than
        ประเภทที่ 60.01                              those of heading 60.01.
     60.03 ผ้าถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร       Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than
        นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 หรื อ 60.02                  those of heading 60.01 or 60.02.
     60.04 ผ้าถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตรและมีดาย  ้   Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by    81
        ยืดหรื อด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก นอกจากของตาม       weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than
        ประเภทที่ 60.01                              those of heading 60.01.
     60.05 ผ้าถักแบบวาร์ พนิ ต (รวมถึงผ้าดังกล่าวที่ทาจากเครื่ องถักนิ ตแบบแกลลูน)  Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines),
         นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.04                  other than those of heading 60.01 or 60.04.
     60.06 ผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                    Other knitted or crocheted fabrics.                      82
 61       เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายถักแบบนิ ตหรื อ    Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted      84
        แบบโครเชต์
ตอนที่  ประเภท                   รายการ                                  DESCRIPTION                   หน้ า
         หมายเหตุ                                    Notes.
     61.01  เสื้ อโอเวอร์ โค้ต คาร์ โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่น    Men’s or boys’ overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including 88
         สกี) เสื้ อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้ อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรื อ      ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or
         เด็กชาย ถักแบบนิ ต หรื อแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภทที่ 61.03         crocheted, other than those of heading 61.03.
     61.02  เสื้ อโอเวอร์ โค้ต คาร์ โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่น    Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks       89
         สกี) เสื้ อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้ อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรี หรื อ      (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles,
         เด็กหญิง ถักแบบนิ ต หรื อแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภทที่ 61.04         knitted or crocheted, other than those of heading 61.04.
     61.03  สู ท เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด แจ็กเก็ต เสื้ อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมี ที่มี  Men’s or boys’ suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and
         เอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน กางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ า)        brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or
         ของบุรุษหรื อเด็กชาย ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                 crocheted.
     61.04  สู ท เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด แจ็กเก็ต เสื้ อเบลเซอร์ เสื้ อกระโปรงชุด      Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts,   91
         กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง          divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts
         กางเกงขาสามส่ วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ า) ของสตรี หรื อ       (other than swimwear), knitted or crocheted.
         เด็กหญิง ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์
     61.05  เชิ้ตของบุรุษหรื อเด็กชาย ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์               Men's or boys' shirts, knitted or crocheted.                 95
     61.06  เสื้ อเบลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส์ของสตรี หรื อเด็กหญิง ถักแบบนิ ตหรื อ     Women's or girls' blouses shirts and shirt blouses, knitted or crocheted.
         แบบโครเชต์
     61.07  กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิ ดบรี ฟ ไนท์เชิ้ต พิจามา เสื้ อคลุมอาบน้ า     Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes,     96
         เสื้ อคลุมแต่งตัวและของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรื อเด็กชาย ถักแบบนิ ต       dressing gowns and similar articles, knitted or chrocheted.
         หรื อแบบโครเชต์
ตอนที่  ประเภท                    รายการ                                DESCRIPTION                  หน้ า
     61.08 ชุดชั้นในชนิ ดสลิป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิ ดบรี ฟ กางเกง         Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses,      97
        ชั้นใน ชุดนอนยาว พิจามา เสื้ อคลุมชนิ ดเนกลีเชย์ เสื้ อคลุมอาบน้ า เสื้ อ   pyjamas, ne่่ glige่่ s, bathrobes, dressing gowns and similar articles,
        คลุมแต่งตัวและของที่คล้ายกัน ของสตรี หรื อเด็กหญิง ถักแบบนิ ตหรื อ       knitted or crocheted.
     61.09 ทีเชิ้ต เสื้ อชั้นในชนิ ดซิ งเกลต และเสื้ อชั้นในอย่างอื่น ถักแบบนิ ตหรื อ   T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted.           98
        แบบโครเชต์
     61.10 เจอร์ ซี่ พูลโอเวอร์ เสื้ อชนิ ดคาร์ ดิแกน เสื้ อกักและเสื้ อที่คล้ายกัน ถัก
                                  ๊              Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or  99
        แบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                             crocheted.
     61.11 เสื้ อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายของเด็กเล็ก ถักแบบ นิ ต      Babies’ garments and clothing accessories, knitted or crocheted.
        หรื อแบบโครเชต์
     61.12 ชุดวอร์ ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ า ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์           Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted.          100
     61.13 เสื้ อผ้าที่ทาด้วยผ้าถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ ตามประเภทที่ 59.03       Garments, made up of knitted or crocheted fabrics of heading 59.03,     101
        59.06 หรื อ 59.07                               59.06 or 59.07.
     61.14 เสื้ อผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                   Other garments, knitted or crocheted.
     61.15 ถุงน่ องกางเกง เสื้ อกางเกงยืดแนบเนื้อ ถุงน่อง ถุงเท้าชนิ ดต่าง ๆ รวมถึง    Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including
        ถุงน่ องชนิ ดแกรดูเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่ องสาหรับช่วยรักษาเส้น       graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose
                          ื
        เลือดขอด) และรองเท้าที่ไม่มีพ้นเสริ ม ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์        veins): and footwear without applied soles, knitted or crocheted.
                   ั
     61.16 ถุงมือทุกชนิ ด ที่ถกแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                   Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted.               103
                              ั
     61.17 ของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายที่จดทาแล้วอื่น ๆ ถักแบบนิ ตหรื อ       Other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or
        แบบโครเชต์ รวมทั้งส่ วนประกอบของเสื้ อผ้าหรื อส่ วนประกอบของของ        crocheted parts of garments or of clothing accessories.
         ที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์
 62       เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายที่ไม่ได้ถกแบบ    ั   Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted    105
        นิ ตหรื อแบบโครเชต์
ตอนที่  ประเภท                   รายการ                                  DESCRIPTION                   หน้ า
         หมายเหตุ                                    Notes.
     62.01  เสื้ อโอเวอร์ โค้ต คาร์ โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่น    Men’s or boys’ overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including 109
         สกี) เสื้ อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื้ อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรื อ      ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than
         เด็กชาย นอกจากของตามประเภทที่ 62.03                      those of heading 62.03.
     62.02  เสื้ อโอเวอร์ โค้ต คาร์ โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่น    Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks       110
         สกี) เสื้ อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื้ อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรี หรื อ      (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles,
         เด็กหญิง นอกจากของตามประเภทที่ 62.04                      other than those of heading 62.04.
     62.03  สู ท เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด แจ็กเก็ต เสื้ อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมีที่มี  Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace 111
         เอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุด           overalls, breeches and shorts (other than swimwear).
         ว่ายน้ า) ของบุรุษและเด็กชาย
     62.04  สู ท เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด แจ็กเก็ต เสื้ อเบลเซอร์ เสื้ อกระโปรงชุด     Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts,   113
         กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง          divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts
         กางเกงขาสามส่ วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ า) ของสตรี หรื อ       (other than swimwear).
     62.05  เชิ้ตของบุรุษหรื อเด็กชาย                           Men's or boys' shirts.                           117
     62.06  เสื้ อเบลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส์ ของสตรี หรื อเด็กหญิง            Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses.            118
     62.07  เสื้ อชั้นในชนิ ดซิ งเกลตและชนิ ดอื่น ๆ กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นใน       Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts,
         ชนิ ดบรี ฟ ไนท์เชิ้ต พิจามา เสื้ อคลุมอาบน้ า เสื้ อคลุมแต่งตัวและของที่    pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles.
         คล้ายกัน ของบุรุษหรื อเด็กชาย
     62.08  เสื้ อชั้นในชนิ ดซิ งเกลตและชนิ ดอื่น ๆ ชุดชั้นในชนิ ดสลิป กระโปรง       Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs,  119
         ชั้นใน กางเกงชั้นในชนิ ดบรี ฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิจามา เสื้ อ       panties, nightdresses, pyjamas, ne่่ glige่่ s, bathrobes, dressing gowns
         คลุมชนิ ดเนกลีเซย์ เสื้ อคลุมอาบน้ า เสื้ อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน    and similar articles.
         ของสตรี หรื อเด็กหญิง
ตอนที่  ประเภท                   รายการ                               DESCRIPTION                    หน้ า
     62.09  เสื้ อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายของเด็กเล็ก          Babies' garments and clothing accessories.                  121
     62.10  เสื้ อผ้าที่ทาด้วยผ้าตามประเภทที่ 56.02 56.03 59.03 59.06 หรื อ 59.07   Garments, made up of fabrics of heading 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 or 59.07. 122
     62.11  ชุดวอร์ ม ชุดสกีและชุดว่ายน้ า รวมทั้งเสื้ อผ้าอื่น ๆ           Track suits, ski suits and swimwear; other garments.             123
     62.12  เครื่ องยกทรง เครื่ องรัดเอวและตะโพก เครื่ องรัดทรง สายโยงกางเกง      Brassie่่ res, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar   126
         สายโยงถุงน่ อง สายรัดถุงน่ องและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่ วนประกอบ     articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted.
         ของของดังกล่าว จะถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์หรื อไม่ก็ตาม
     62.13  ผ้าเช็ดหน้า                                Handkerchiefs.                                127
     62.14  ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิ ดสี่ เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่ งคลุมศีรษะ ผ้าคลุม  Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like.
         หน้าและของที่คล้ายกัน
     62.15  ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหู กระต่ายและผ้าผูกคอแบบกราวัต              Ties, bow ties and cravats.                         128
     62.16  ถุงมือทุกชนิ ด                               Gloves, mittens and mitts.
     62.17                       ั
         ของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายที่จดทาแล้วอื่นๆ รวมทั้ง         Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing
 63                   ั
         ของทาด้วยสิ่ งทอที่จดทาแล้วอื่น ๆ ของเป็ นชุด เสื้ อผ้าที่ใช้แล้วและของ  Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile     130
         ที่ใช้แล้วทาด้วยสิ่ งทอ ผ้าขี้ริ้ว                     articles; rags
         หมายเหตุ                                  Notes.
         1. ของที่จัดทาด้ วยสิ่ งทอ จัดทาแล้ วอืน ๆ
                             ่                  I. OTHER MADE UP TEXTILES ARTICLES                      131
     63.01  ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง                   Blankets and travelling rugs.
     63.02        ั
         ผ้าที่ใช้กบเตียง โต๊ะ ห้องน้ าและห้องครัว                 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen.
     63.03  ม่าน (รวมถึงม่านชนิ ดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้ง กะบังม่านหรื อ      Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances.  132
         กะบังเตียง
     63.04  ของอื่น ๆ ที่ใช้ตกแต่ง ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 94.04           Other furnishing articles, excluding those of heading 94.04.         134
     63.05  กระสอบและถุง ชนิ ดที่ใช้บรรจุของ                      Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods.
ตอนที่  ประเภท                     รายการ                            DESCRIPTION                  หน้ า
     63.06 ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดดและม่านกันแดด เต็นท์ ใบเรื อสาหรับเรื อ ใบ   Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or  136
        เรื อสาหรับเซลบอร์ด หรื อใบเรื อสาหรับเรื อบก รวมทั้งเครื่ องแคมปิ้ ง  landcraft; camping goods.
             ั
     63.07 ของที่จดทาแล้วอื่น ๆ รวมถึงแบบสาหรับตัดเสื้ อผ้า            Other made up articles, including dress patterns.              137
        2. ของเป็ นชุ ด                             II. SETS                                  138
     63.08 ของเป็ นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย จะมีอุปกรณ์ประกอบหรื อไม่ก็    Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with
        ตามสาหรับจัดทาเป็ นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปั กที่ทาเป็ นผ้าปูโต๊ะหรื อผ้า  accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table
                                         ่
        เช็ดมือ หรื อจัดทาเป็ นของทาด้วยสิ่ งทอที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพือการ  cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for
        ขายปลีก                                 retail sale.
        3. เสื้อผ้ าที่ใช้ แล้ วและของที่ใช้ แล้ วทาด้วยสิ่ งทอ ผ้ าขีริว
                                        ้้    III. WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS             139
     63.09 เสื้ อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่น ๆ ที่ใช้แล้ว               Worn clothing and other worn articles.
     63.10 ผ้าขี้ริ้วหรื อเศษผ้าใหม่ เชือกชนิ ดทไวน์ ชนิ ดคอร์ เดจ ชนิ ดโรปและ   Used or new rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out
        เคเบิล ที่ใช้ไม่ได้ และของที่ใช้จนหมดสภาพแล้วที่ทาด้วยเชือกดังกล่าว   articles of twine, cordage, rope or cables, of textile materials.
        บรรดาที่ทาด้วยวัตถุทอ
                      ----------------------------------                ----------------------------------
                    คาชี้แจง                                     Preface
        ั
1. หนังสื อพิกดอัตราศุลกากรฉบับนี้รวบรวมโดยกรมศุลกากรเพืออานวยความ  ่      1. This guidebook has been compoied by the Customs Department to provide the
         ้                  ั ั
  สะดวกแก่ขาราชการ และพ่อค้าประชาชนในการปฏิบติจดเก็บอากรศุลกากรที่         customs officials and the public concerned with the convenience on the
  เรี ยกเก็บจากของที่นาเข้าและส่งออก โดยแสดงประเภทสิ นค้า รายการสิ นค้า       collection of customs duty on import and exports. The text shows tariff
  และอัตราอากร และรหัสสถิติ เรี ยงตามลาดับที่กาหนดไว้ในกฎหมายพิกด อัตรา  ั    headings, description of goods, and rates of duty as prescribed in the Customs
  ศุลกากร                                      Tariff Decree.
            ั
2. พระราชกาหนดพิกดอัตราศุลกากร พุทธศักราช 2530 ที่บงคับใช้ต้ งแต่วนที่ 1
                                 ั   ั ั    2. The Customs Tariff Decree B.E. 2530 which come into force on the 1st January
  มกราคม 2531 นี้ได้มีการแก้ไขเพิมเติมโดยมีกฎหมายแก้ไขเพิมเติม ที่ตราเป็ น
                      ่            ่        B.E. 2531 has been amended later by the following amendment Acts, Decree,
  พระราชบัญญัติและพระราชกาหนดรวม 7 ฉบับและประกาศกระทรวงการคลัง 1          and Notifications, viz;
                           ั
  2.1 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมพระราชกาหนดพิกดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
                 ่                          2.1 The Customs Tariff Decree B.E. 2530 Amendment Act (No. 1) B.E.
     (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2537                              2537;
                            ั
  2.2 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมพระราชกาหนดพิกดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
                  ่                         2.2 The Customs Tariff Decree B.E. 2530 Amendment Act (No. 2) B.E.
     (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541                              2541;
                             ั
  2.3 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมพระราชกาหนดพิกดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
                   ่                        2.3 The Customs Tariff Decree B.E. 2530 Amendment Act (No. 4) B.E. 2543;
     (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
                              ั
  2.4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมพระราชกาหนดพิกดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
                    ่                       2.4 The Customs Tariff Decree B.E. 2530 Amendment Act (No. 6) B.E. 2545;
     (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
               ั
  2.5 พระราชกาหนดพิกดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2547         2.5 The Customs Tariff Decree (No. 3) B.E. 2547;
                               ั
  2.6 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมพระราชกาหนดพิกดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
                     ่                      2.6 The Customs Tariff Decree B.E. 2530 Amendment Act (No. 7) B.E. 2548;
     (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
                ั
  2.7 พระราชกาหนดพิกดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2549         2.7 The Customs Tariff Decree (No. 4) B.E. 2549;
  2.8 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การยกเลิก เพิม และแก้ไข เพิมเติมพิกด
                         ่           ่  ั   2.8 The Notification of the Ministry of Finance Re : Cancellation, Addition
                                ั
     อัตราอากรขาเข้าในภาค 2 แห่ งพระราชกาหนดพิกดอัตราศุลกากร พ.ศ.          and Amendment in the Part II of the Customs Tariff Decree B.E. 2530
     2530 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551                          dated 18th June B.E. 2551                                                                                  (17/4)
คาชี้แจง                                                                               Preface
          ั             ั                 ั
 3. หนังสื อพิกดอัตราศุลกากรฉบับนี้ ได้จดทาขึ้นโดยนาพระราชกาหนดพิกด อัตรา 3. The guidebook is prepared after incorporating all specified amendments as
   ศุลกากร พ.ศ. 2530 มาปรับปรุ งแก้ไขเพิมเติมตามกฎหมายที่ได้แก้ไข เพิมเติมใน
                         ่              ่     stated in the above No. 2.
   ข้อ 2 ทั้งหมด
                    ่        ู้
 4. คาแปลภาษาอังกฤษนั้น มีไว้เพือประโยชน์แก่ผไม่รู้ภาษาไทยเท่านั้น มิใช่เป็ น     4. This translation is made for the sake of those who do not know the Thai
   การแปลความหมายของบทบัญญติภาษาไทย ในการใช้กฎหมายเป็ นทาง ราชการ           language only, not the interpretation of the Thai provisions. For official use,
   จึงต้องถือตามบทบัญญัติภาษาไทยเท่านั้น                       therefore, the Thai text shell govern.
                      ั
 5. ข้อความในช่องต่าง ๆ ในภาค 2 (พิกดอัตราศุลกากรขาเข้า) มีความหมายดังต่อไปนี้ 5. Columns in Part II (Import Tariff) have the following meanings:
                     ั
   5.1 ประเภท หมายถึง ประเภทพิกดอัตราศุลกากร มีเลขรหัส 4 ตัว เลข 2 ตัว           5.1 Heading is customs tariff heading with 4-digit code. The first two
      แรกเป็ เลขลาดับของ “ตอน” และเลข 2 ตัวหลังเป็ นเลขลาดับของ “ประเภท”        digits represent “Chapter” and the last two digits represent “Heading” in
       ในตอนนั้น                                    that chapter
                        ั
   5.2 ประเภทย่อย หมายถึง ประเภทพิกดอัตราศุลกากรที่แยกย่อยลงไป มีเลขรหัส       5.2 Subheading is the split of the heading. It comprise 8-digit code. The first
                                      ั
       8 ตัว โดยเลข 6 ตัวแรกเป็ นเลขรหัสสากลที่ทุกประเภทซึ่ งใช้พิกดศุลกากร       six digits are the standard code used by all countries implementing the
      ระบบฮาร์ โมไนซ์ใช้ตรงกัน และเลข 2 ตัวหลังเป็ นเลขรหัสพิกดอัตราั          Harmonized System and the last two digits are ASEAN Harmonized Tariff
                               ั
      ศุลกากรฮาร์ โมไนซ์อาเซียน การสาแดงประเภทพิกดในใบขนสิ นค้าต้อง           Nomenclature Code. The Subheading must be declared in the import
      สาแดงเลขรหัสตามประเภทย่อย                             declaration document.
   5.3 รหัสสถิติ หมายถึง รหัสสิ นค้าและรหัสหน่ วยสิ นค้า รหัสสิ นค้ามีเลข 11 ตัว   5.3 Statistics code is the code for goods and unit of goods. For goods, the 11-
      โดยเลข 8 ตัวแรกตรงกับรหัสประเภทย่อยตาม 5.2 ดังนั้นในช่อง “รหัส          digit code is used. The first eight digits are similar to the subheading code
      สถิติ” จึงแสดง เฉพาะรหัสสิ นค้า 3 ตัวหลัง แล้วต่อท้ายด้วยรหัสหน่วยสิ นค้า     as stated in the above 5.2. . The column , therefor, appears only the last
                                 ่ ้
      เป็ นอักษร 2 ตัว และเครื่ องหมาย *** ซึ่ งมีคาแปล อยูทายคาชี้แจงนี้        three digits, and extends by three letters representing the unit of goods.
                                               The units code, its description, and symbols *** are shown in the
                                               attachment of the Preface.
        ในกรณี ที่ประเภท หรื อประเภทย่อย ใดแยกสถิติสินค้ามากกว่าหนึ่ง          When the heading or subheading splits into two or more statistical
      รายการ จะจาแนกรายการตามรหัสสถิติ ในลาดับถัดจากประเภท หรื อ            items, the coded and descriptions are specified under such heading and                                                                                    (18/4)
คาชี้แจง                                                                           Preface
      ประเภทย่อยนั้น ๆ (ปรากฏตามแถบแรเงาสี เทา)                  subheading (as shown in the shadowed area).
                           ั
   5.4 รายการ หมายถึง รายการสิ นค้าตามพิกดอัตราศุลกากร ข้อความที่ไม่มีเส้น    5.4 Description is the description of goods according to the Customs Tariff.
     ขีดนาหน้า เป็ นรายการสิ นค้าตามประเภทรหัส 4 ตัว ส่วนข้อความที่มีเส้น     The text preceding with no dash describes the heading. The subheading
     ขีดนาหน้า เป็ นรายการสิ นค้าตามประเภทย่อยซึ่ งแบ่งระดับออกเป็ น ระดับ 1    text, preceded by dash (es), is divided into 1-dash (level 1), 2 dash (level
     ( - ) ระดับ 2 ( - - ) และระดับ 3 ( - - - ) และระดับประเภทถัดลงไป       2) and 3-dash (level3). The scope of subheading will not extend beyond
     ความหมายของข้อความในประเภทย่อยแต่ละระดับจะต้องอยูภายใต้   ่         that of the heading or the subheadings will not extend beyond that of the
     ขอบเขตของข้อความในประเภท หรื อประเภทย่อยระดับเหนื อขึ้นไป           heading or the subheadings of higher level.
   5.5 อัตราอากร อัตรา “ตามราคา” หมายถึง อัตราเป็ นร้อยละของราคา ซี .ไอ.เอฟ.     5.5 Rate of Duty shows “ad valorem” which is the percentage of CIF value,
     และอัตรา “ตามสภาพ” หมายถึง อัตราที่เรี ยกเก็บตามหน่วยของสิ นค้า        and “specific rate” which is charged on a unit or goods.
       ถ้าสิ นค้าประเภท หรื อประเภทย่อยใด มีอตราอากรระบุไว้ท้ งตามราคาและ
                          ั        ั            For goods subject both to ad valorem and to specific rates of duty, only
      ตามสภาพจะต้องชาระอากรศุลกากรตามอัตราที่คานวณเป็ นเงินได้สูงกว่า       the rate which renders a higher amount of duty shall be applied.
       การลดอัตราอากร ยกเว้นอากร หรื อเรี ยกเก็บอากรพิเศษเพิมขึ้น ตาม
                                   ่         For the reduction of the rate of duty, exemption duty or additionalcharge of
                      ั
      มาตรา 12 แห่ งพระราชกาหนดพิกดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และการยกเว้น       special duty of any goods according to Section 12 of the Customs Tariff
      ลดหรื อเพิมอากร หรื อเรี ยกเก็บตามข้อผูกพันตามสัญญาหรื อความตกลง
           ่                                 Decree B.E. 2530 and in case of the exemption of duty and the reduction
                                ั
      ระหว่างประเทศตามมาตรา 14 แห่ งพระราชกาหนดพิกดอัตราศุลกากร พ.ศ.        of the rate of duty for goods subject to special priviege under international
      2530 รวมทั้งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การกาหนด ให้ของได้รับ        treaties or agreements, according to Section 14 of the Customs Tariff
      ยกเว้นจากบทบังคับตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชกาหนดพิกดอัตร   ั       Decree B.E. 2530; the Notification of the Ministry of Finamce Re :
      ศุลกากร พ.ศ 2530 ซึ่ งมิได้นามาแสดงไว้ในหนังสื อนี้ ให้ดูในประกาศ      Categories of goods exempted from the ecforcement of Section 10 of the
      กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง                         Customs Tariff Decree B.E. 2530, all of them are not presented in this
                                            guidebook, please consult the respective Notifications of the Ministry of
                                            Finace.
                                                                                 (19/4)
คาชี้แจง                                                                               Preface
          ั
 6. ในภาค 3 (พิกดอัตราอากรขาออก) อัตรา “ตามราคา” หมายถึงอัตราเป็ นร้อยละ      6.  In Part III (Export Tariff), rate of duty shows “ad valorem rate” which is the
   ของราคา เอฟ.โอ.บี. และอัตรา “ตามสภาพ” หมายถึงอัตราที่เรี ยกเก็บตามหน่ วย      percentage of F.O.B. value and “specific rate” which is charged on a unit of
            ั
 7. ความที่เกี่ยวกับพิกดอัตราศุลกากรในหนังสื อนี้เป็ นไปตามพระราชกาหนด พิกด ั   7.  This guidebook complies with the Customs Tariff Decree B.E. 2530 and the
                      ั
   อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และกฎหมายพิกดอัตราศุลกากรที่แก้ไขเพิมเติม ตามที่
                                  ่          amendment laws as stated in the above No. 2. The interpretation of the text
   ระบุไว้ในข้อ 2 และการพิจารณาความหมายของถ้อยคาที่เกี่ยวกับอัตรา ศุลกากร       concerning the customs tariff shall be governed by the Rules for the
                       ั
   ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดอัตราศุลกากรประกอบกับคาอธิ บาย         Interpretation of the Nomenclature and Explanatory Notes of the Customs Co-
     ั
   พิกดอัตราศุลกากรของคณะมนตรี ความร่ วมมือทางศุลกากร (องค์การศุลกากร         operation Council (the World Customs Organization).
 8. นอกจากอากรศุลกากรแล้ว ผูนาเข้าและผูส่งออกจะต้องชาระภาษีมูลค่าเพิม ตาม
                ้    ้               ่     8.  In addition to customs duty, the importers and exporters shall pay value added
   ประมวลรัษฎากร และภาษีสรรพสามิตตามกฎว่าด้วยสรรพสามิต (ถ้ามี)            tax (VAT) in accordance with the Revenue Code, and the excise tax in
                                             accordance with Law of Excise (if any).
 9. อัตราภาษีมูลค่าเพิม
           ่                              9.  Rate of Value Added Tax :
        ั
  9.1 ให้ใช้อตราภาษีร้อยละ 7 กับการนาเข้าสิ นค้า เว้นแต่การนาเข้าที่ได้รับ       9.1 The rate of 7% is used for the importation except the VAT exemption
     ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิมตาม มาตรา 81 (2) (ก) – (ง) แห่งประมวลรัษฎากร
              ่                                 specified in the Section 81 (2) (A) – (D) of the Revenue Code;
         ั
  9.2 ให้ใช้อตราภาษีร้อยละ 0 กับการส่ งออกสิ นค้าที่มิใช่การส่ งออกซึ่ งได้รับ     9.2 The rate of 0% is used for the export except the VAT exemption specified
     ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิมตาม มาตรา 81 (3) แห่ งประมวลรัษฎากร
               ่                                in the Section 81 (3) of the Revenue Code.
                ั            ่
10. ข้อความใด ๆ ในหนังสื อพิกดอัตราศุลกากรฉบับนี้ใช้เพือการอ้างอิงเท่านั้นโดย   10.  This Customs Tariff Decree guidebook is for the sake of reference only, not
  ไม่ผูกพันกรมศุลการแต่ประการใด                            binding to the Customs Department.


       ส่ วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่ างประเทศ สานักพิกัดอัตราศุ ลกากร            International Customs Tariff Division, Custom Tariff Bureau
                และสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร               and Information and Communication Technology Bureau
                       ปรับปรุงถึง 1 กรกฎาคม 2551                                 Updated to 1st July B.E. 2551                                                                                    (20/4)
หมวด 11 ตอนที่ 50                                                                   SECTION XI Chapter 50
                              พิกัดอัตราศุ ลกากร (CUSTOM TARIFF) (50 – 63)
                        หมวด 11                                        SECTION XI
                   สิ่ งทอและของทาด้ วยสิ่ งทอ                              TEXTILE AND TEXTILE ARTICLES
หมายเหตุ                                        Notes.
 1. หมวดนี้ไม่คลุมถึง                                  1. This Section does not cover :
   (ก) ขนหรื อขนแข็งของสัตว์ที่ใช้ทาแปรง (ประเภทที่ 05.02) ขนม้าหรื อเศษขนม้า        (a) Animal brush making bristles or hair (heading 05.02); horsehair or
     (ประเภทที่ 05.11)                                    horsehair waste (heading 05.11);
  (ข)                                            (b) Human hair or articles of human hair (heading 05.01, 67.03 or 67.04),
     ผมคนหรื อของทาด้วยผมคน (ประเภทที่ 05.01 67.03 หรื อ 67.04) เว้นแต่ผา    ้
                                                 except straining cloth of a kind commonly used in oil presses or the like
                   ั
     กรองชนิ ดที่โดยทัวไปใช้กบเครื่ องอัดน้ ามันหรื อที่คล้ายกัน (ประเภทที่ 59.11)
               ่
                                                 (heading 59.11);
   (ค) ใยฝ้ ายและวัตถุจากพืชอื่น ๆ ในตอนที่ 14                       (c) Cotton linters or other vegetable materials of Chapter 14;
   (ง) แอสเบสทอสตามประเภทที่ 25.24 หรื อของทาด้วยแอสเบสทอสหรื อ               (d) Asbestos of heading 25.24 or articles of asbestos or other products of
     ผลิตภัณฑ์อื่นตามประเภทที่ 68.12 หรื อ 68.13                       heading 68.12 or 68.13;
   (จ) ของตามประเภทที่ 30.05 หรื อ 30.06 รวมทั้งด้ายใช้ทาความสะอาดซอกฟั น          (e) Articles of heading 30.05 or 30.06; yarn used to clean between the teeth
                         ่
     (เดนทัลฟลอส) เฉพาะที่บรรจุภาชนะเพือการขายปลีกตามประเภทที่ 33.60             (dental floss), in individual retail packages, of heading 33.06;
   (ฉ) สิ่ งทอไวแสงตามประเภทที่ 37.01 ถึง 37.04                       (f) Sensitised textiles of headings 37.01 to 37.04;
   (ช) ใยยาวเดี่ยวซึ่ งมีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร หรื อแถบหรื อของที่        (g) Monofilament of which any cross-sectional dimension axceeds 1 mm or
     คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ที่มีความกว้างปรากฏเกิน 5 มิลลิเมตร ทาด้วย           strip or the like (for example, artificial straw) of an apparent width
     พลาสติก (ตอนที่ 39) สิ่ งถักสานหรื อผ้า หรื อเครื่ องจักรสานอื่น ๆ ทาด้วยใย       exceeding 5 mm, of plastics (Chapter 39), or plastic or fabrics or other
     ยาวเดี่ยว หรื อแถบดังกล่าว (ตอนที่ 46)                          basketware or wickerwork of such monofilament or strip (Chapter 46);
   (ซ) ผ้าทอ ผ้าถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ สักหลาด หรื อผ้าไม่ทอ ที่อาบซึม เคลือบ      (h) Woven, knitted or crocheted fabrics, felt or nonwovens, impregnated,
     หุมหรื ออัดเป็ นชั้น ด้วยพลาสติก หรื อของทาด้วยของดังกล่าว ในตอนที่ 39
       ้                                          coated, covered or laminated with plastics, or articles thereof, of Chapter 39;
หมวด 11 ตอนที่ 50                                                                  SECTION XI Chapter 50


                                                                                 หน ้า  21/159
  (ญ) ผ้าทอ ผ้าถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ สักหลาด หรื อผ้าไม่ทอ ที่อาบซึม        (ij) Woven, knitted or crocheted fabrics, felt or nonwovens, impregnated,
          ้
    เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้น ด้วยยาง หรื อของทาด้วยของดังกล่าว ในตอนที่ 40       coated, covered or laminated with rubber, or articles thereof, of Chapter 40;
  (ด) หนังสัตว์ที่มีขนติด (ตอนที่ 41 หรื อ 43) หรื อของทาด้วยหนังเฟอร์เฟอร์ เทียม    (k) Hides or skin with their hair or wool on (Chapter 41 or 43) or articles of
    หรื อของทาด้วยเฟอร์เทียม ตามประเภทที่ 43.03 หรื อ 43.04                furskin, artificial fur or articles thereof, of heading 43.03 or 43.04;
  (ถ) ผลิตภัณฑ์หรื อของในตอนที่ 48 (เช่น เซลลูโลสแวดดิ้ง)                (m) Product or articles of Chapter 48 (for example, cellulose waddings);
                                  ้
  (ท) รองเท้าหรื อส่วนประกอบของรองเท้า สนับแข้ง เครื่ องหุมขาหรื อของที่        (n) Footwear or parts of footwear, gaiters or leggings or similar articles of
    คล้ายกัน ในตอนที่ 64                                  Chapter 64;
  (น) ร่ างแหคลุมผมและเครื่ องสวมศีรษะอื่น ๆ หรื อส่วนประกอบของของดังกล่าว       (o) Hair-nets or other headgear or parts therof of Chapter 65;
    ในตอนที่ 65
  (บ) ของในตอนที่ 67                                  (p) Goods of Chapter 67;
                 ั
  (ป) วัตถุที่เคลือบด้วยวัตถุขดถู (ประเภทที่ 68.05) รวมทั้งเส้นใยคาร์บอนหรื อของ    (q) Abrasive-coated textile material (heading 68.05) and also carbon fibres
    ที่ทาด้วยเส้นใยคาร์ บอนตามประเภทที่ 68.15                       or articles of carbon fibres of heading 68.15;
                                      ั
  (ผ) เส้นใยแก้วและของทาด้วยใยแก้ว นอกจากผ้าปักด้วยด้ายใยแก้วที่ยงเห็นพื้น       (r) Glass fibres or articles of glass fibres, other than embroidery with glass
    เนื้อผ้า (ตอนที่ 70)                                 thread on a visible ground of fabric (Chapter 70);
  (ฝ) ของในตอนที่ 94 (เช่น เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องเตียงนอน เครื่ องประทีปโคมไฟ)     (s) Articles of Chapter 94 (for example, furniture, bedding, lamps and
  (พ) ของในตอนที่ 95 (เช่น ของเล่น ของเล่นเกม ของใช้ที่จาเป็ นในการเล่นกีฬา       (t) Articles of Chapter 95 (for example, toys, games, sports requisites and
                              ั
  (ฟ) ของในตอนที่ 96 (เช่น แปรง ของใช้ในการเย็บที่จดทาเป็ นชุดสาหรับเดินทาง      (u) Articles of Chapter 96 (for example, brushes, travel sets for sewing,
     ซิป และริ บบิ้นเครื่ องพิมพ์ดีด)                           slide fasteners and typewriter ribbons); or
  (ภ) ของในตอนที่ 97                                  (v) Articles of Chapter 97.
 2. ก. ของที่จาแนกเข้าในตอนที่ 50 ถึง 55 หรื อประเภทที่ 58.09 หรื อ 59.02 และมี    2. (A) Goods classifiable in Chapters 50 to 55 or in heading 58.09 or 59.02 and
    ส่ วนผสมของวัตถุทอตั้งแต่สองชนิ ดขึ้นไปให้จาแนกเข้าประเภทของวัตถุทอ          of a mixture of two or more textile materials are to be classfied as if
    ชนิ ดที่มีน้ าหนักมากกว่าวัตถุทอเดี่ยวอื่น ๆ แต่ละชนิ ด                consisting wholly of that one textile material which predominates by
                                               weight over any other single textile material.
หมวด 11 ตอนที่ 50                                                                SECTION XI Chapter 50                                                                              หน ้า  22/159
             ั
        เมื่อไม่มีวตถุทอชนิ ดใดมีน้ าหนักมากกว่าชนิ ดอื่น ให้จาแนกเข้าประเภท               When no one textile material predominates by weight, the
      ของวัตถุทอที่ลาดับไว้หลังสุดในบรรดาที่อาจจาแนกเข้าได้โดยเท่าเทียมกัน              goods are to be classified as if cosisting wholly of that one textile
                                                     material which is covered by the heading which occurs last in
                                                     numerical order among those which equally merit consideration
                   ้
   ข. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ขางต้น                            (B)     For the purposes of the above rule :
     (ก) ด้ายกิมพ์ทาด้วยขนม้า (ประเภทที่ 51.0) และด้ายที่มีโลหะอยูดวย ่้            (a)  Gimped horsehair yarn (heading 51.0) and maetallised yarn
       (ประเภทที่ 56.05) ให้ถือว่าเป็ นวัตถุทอเดี่ยวโดยมีน้ าหนักเท่ากับน้ าหนัก          (heading 56.05) are to be treated as a single textile material the
       รวมขององค์ประกอบของวัตถุทอนั้น และในการจาแนกประเภทของผ้า                   weight of which is to be taken as the aggregate of the weights of its
       ทอให้ถือว่าด้ายโลหะเป็ นวัตถุทอด้วย                             components; for the classification of woven fabrics, metal thread is
                                                     to be regarded as a textile material;
      (ข) การเลือกประเภทที่เหมาะสม ในชั้นแรกให้พิจารณาถึงตอนแล้วพิจารณา            (b)  The choice of appropriate heading shall be effected by determining
        ถึงประเภทที่ควรจัดเข้าในตอนนั้น                              first the Chapter and then the applicable heading within that
                                                     Chapter, disregarding any materials not classified in that Chapter;
    (ค) เมื่อใดที่ตอนที่ 54 ทั้งสองตอน มีส่วนเกี่ยวข้องกับตอนอื่นให้ถือว่าตอนที่         (c)  When both Chapter 54 and 55 are involved with any other Chapter,
       54 และ 55 เป็ นตอนเดียวกัน                                  Chapters 54 and 55 are to be treated as a single Chapter,
    (ง) ในกรณี ที่ตอนใดหรื อประเภทใดระบุถึงของที่ทาด้วยวัตถุทอหลายชนิ ด             (d)  Where a Chapter or a heading refers to goods of different textile
      ให้ถือว่าวัตถุทอดังกล่าวเป็ นวัตถุทอเดียวกัน                         materials, such materials are to be treated as a single textile
                         ั
  ค. ข้อกาหนดใน ก. และ ข. ข้างต้นให้ใช้กบด้ายที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 4 5           (C)     The provisions of paragraphs (A) and (B) above apply also to the
              ้
    หรื อ 6 ข้างท้ายนี้ดวย                                       yarns referred to in Note 3, 4, 5 or 6 below.
                        ั
 3. ก. วัตถุประสงค์ของหมวดนี้ และภายใต้บงคับของข้อยกเว้น ข. ข้างท้ายนี้ ด้าย        3. (A)     For the purposes of this Section, and subject to the exception in
    (เส้นเดี่ยว เส้นควบ (เส้นเกลียว) หรื อเคเบิล) ดังที่ระบุไว้ต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็ น         paragraph (B) below, yarns (single, multiple (folded) or cabled) of
    “ เชือกชนิ ดทไวน์ ชนิ ดคอร์ เดจ ชนิ ดโรปและเคเบิล”                         the following descriptions are to be treated as “twine, cordage,
                                                     ropes and cables” :
หมวด 11 ตอนที่ 50                                                                   SECTION XI Chapter 50                                                                                หน ้า  23/159
     (ก) ทาด้วยไหมหรื อเศษไหม วัดขนาดได้เกิน 20,000 เดซิเทกซ์               (a) Of silk or waste silk, measuring more than 20,000 decitex;
     (ข) ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์ (รวมทั้ งด้ายทาด้วยใยยาวเดี่ยวตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป     (b) Of man-made fibres (including yarn of two or more monofilaments
       ในตอนที่ 54) วัดขนาดได้เกิน 10,000 เดซิเทกซ์                     of Chapter 54), measuring more than 10,000 decitex;
     (ค) ทาด้วยป่ านแท้หรื อป่ านลินิน                          (c) Of true hemp or flax :
       (1) ขัดมันหรื อเคลือบมัน วัดขนาดได้เกิน 1,429 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป            (i) Polish or glazed, measuring 1,429 decitex or more; or
       (2) ยังไม่ขดมันหรื อเคลือบมัน วัดขนาดได้ต้งแต่ 1,429 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป
             ั                 ั                   (ii) Not polish or glazed, measuring more than 2,000 decitex;
     (ง) ทาด้วยใยกาบมะพร้าว ประกอบกันตั้งแต่สามเกลียวขึ้นไป                (d) Of coir, consisting of three or more plies;
     (จ) ทาด้วยเส้นใยพืชอื่น ๆ วัดขนาดได้เกิน 20,000 เดซิเทกซ์               (e) Of other vegetable fibres, measuring more than 20,000 decitex; or
     (ฉ) เสริ มให้แข็งแรงด้วยด้ายโลหะ                           (f) Reinforced with metal thread.
   ข. ข้อยกเว้น                                     (B) Exceptions :
     (ก) ด้ายทาด้วยขนแกะหรื อขนสัตว์อื่น ๆ และด้ายกระดาษ นอกจากด้ายที่          (a) Yarn of wool or other animal hair and paper yarn, other than yarn
       เสริ มให้แข็งแรงด้วยด้ายโลหะ                             reinforced with metal thread;
     (ข) กลุ่มใยยาวประดิษฐ์ในตอนที่ 55 และด้ายใยยาวควบที่ไม่ตีเกลียวหรื อตี        (b) Man-made filament tow of Chapter 55 and multifilament yarn
       เกลียวน้อยกว่า 5 รอบต่อเมตร ในตอนที่ 54                        without twist or with a twist of less than 5 turns per metre of
          ั
     (ค) ไส้ตวไหมตามประเภทที่ 50.60 และใยยาวเดี่ยวในตอนที่ 54               (c) Silk worm gut of heading 50.06 and monofilaments of Chapter 54;
               ่้             ้
     (ง) ด้ายที่มีโลหะอยูดวยตามประเภที่ 56.05 แต่ดายที่เสริ มให้แข็งด้วยด้าย       (d) Metallised yarn of heading 56.05; yarn reinforced with metal thread
       โลหะให้เป็ นไป ตามบังคับของข้อ ก (ฉ) ข้างต้น                     is subject to paragraph (A) (f) above; and
     (จ) ด้ายเซนิ ลล์ ด้ายกิมพ์ และลูปเวลยาร์ น ตามประเภทที่ 56.06            (e) Chenille yarn, gimped yarn and loop wale-yarn of heading 56.06.
 4. ก. วัตถุประสงค์ในตอนที่ 50 51 และ 55 คาว่า “จัดทาขึ้นเพือขายปลีก” ที่เกี่ยว
                                 ่          4. (A) For the purposes of Chapters 50, 51, 54 and 55, the expression “put
              ั
     กับด้ายภายใต้บงคับของข้อยกเว้น ข ข้างท้ายนี้ให้หมายถึง ด้าย (เส้นเดี่ยว       up for retail sale” in relation to yarn means, subject to the exceptions in
                        ั
     เส้นควบ (เส้นเกลียว) หรื อเคเบิล) ที่จดทาขึ้นดังต่อไปนี้               paragraph (B) below, yarn (single, multiple (folded) or cabled) put up :
     (ก) พันบนแผ่น แกน หลอดหรื อแกนรองที่คล้ายกัน ซึ่ งมีน้ าหนัก (รวมทั้ ง        (a) On card, reels, tubes or similar supports, of a weight (including
       แกนรอง) ไม่เกิน                                    support) not exceeding :
       (1) 85 กรัม ในกรณี ที่เป็ นไหม เศษไหม หรื อด้ายใยยาวประดิษฐ์             (i) 85 g in the case of silk, waste silk or man-made filament yarn;
หมวด 11 ตอนที่ 50                                                               SECTION XI Chapter 50                                                                             หน ้า  24/159
       (2) 125 กรัม ในกรณี อื่น                               (ii) 125 g in other case.
     (ข) เป็ นกลุ่ม เป็ นเซ็ต หรื อเป็ นไจ ที่มีน้ าหนักไม่เกิน              (b) In balls, hanks or skeins of a weight not exceeding :
       (1) 85 กรัม ในกรณี ที่เป็ นด้ายใยยาวประดิษฐ์ที่มีขนาดน้อยกว่า 3,000 เด        (i) 85 g in the case of man-made filament yarn of less than 3,000
          ซิ เทกซ์ หรื อเป็ นไหมหรื อเศษไหม                           decitex, or silk waste;
       (2) 125 กรัม ในกรณี ที่เป็ นด้ายชนิ ดอื่นที่มีขนาดน้อยกว่า 2,000 เดซิเทกซ์      (ii) 125 g in the case of all other yarns of less than 2,000 decitex; or
       (3) 500 กรัม ในกรณี อื่น                               (iii) 500 g in other cases;
                                        ั
     (ค) เป็ นเข็ดหรื อเป็ นไจ ที่ประกอบด้วยเข็ดหรื อไจเล็ก ๆ หลายอัน ที่มดแบ่ง      (c) In hanks or skeins comprising several smaller hanks or skeins
       ไว้ให้เป็ นไปแต่ละเข็ดหรื อไจแยกจากกัน ซึ่ งแต่ละอันมีน้ าหนักเท่ากัน         separated by dividing threads which render them independent one
       และไม่เกิน                                       of the other, each of uniform weight not exceeding:
       (1) 85 กรัม ในกรณี ที่เป็ นไหม เศษไหม หรื อด้ายใยยาวประดิษฐ์             (i) 85 g in the case of silk, waste silk or man-made filament yarn
       (2) 125 กรัม ในกรณี อื่น                               (ii) 125 g in other case;
   ข. ข้อยกเว้น                                     (B) Exceptions :
     (ก) ด้ายเดี่ยวทาด้วยวัตถุทอชนิ ดใดก็ตาม เว้นแต่                    (a) Single yarn of any textile material, except :
       (1) ด้ายเดี่ยว ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ ไม่ได้ฟอก               (i) Single yarn of wool or fine animal hair, unbleached; and
       (2) ด้ายเดี่ยว ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ ฟอก ย้อมสี หรื อ           (ii) Single yarn of wool or fine animal hair, bleached, dyed or
              ั
          พิมพ์วดขนาดได้เกิน 5,000 เดซิ เทกซ์                          printed, measuring more than 5,000 decitex;
     (ข) ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรื อด้ายเคเบิล ไม่ได้ฟอก                  (b) Multiple (folded) or cabled yarn, unbleached :
       (1) ทาด้วยไหมหรื อเศษไหม จัดทาขึ้นอย่างไรก็ตาม                    (i) Of silk or waste silk, however put up; or
       (2) ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ เว้นแต่ขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ เป็ นเข็ด         (ii) Of other textile material except wool or fine animal hair, in
          หรื อเป็ นไจ                                      hanks or skeins;
     (ค) ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรื อด้ายเคเบิล ทาด้วยไหม หรื อเศษไหม ฟอก ย้อม        (c) Multiple (folded) or cabled yarn of silk or waste silk, bleached,
       สี หรื อพิมพ์ วัดขนาดได้ 133 เดซิ เทกซ์หรื อน้อยกว่า                  dyed or printed, measuring 133 decitex or less; and
     (ง) ด้ายเดี่ยว ด้ายควบ (ด้ายเกลียว หรื อด้ายเคเบิล ทาด้วยวัตถุทอชนิ ดใดก็ตาม     (d) Single, multiple (foldered) or cabled yarn of any textile material :
       (1) ทาเป็ นเข็ดหรื อไจ แบบเส้นข้าม                           (i) In cross-recled hanks or skeins; or
หมวด 11 ตอนที่ 50                                                                SECTION XI Chapter 50                                                                              หน ้า  25/159
         (2) จัดทาขึ้นโดยมีแกนรองหรื อในลักษณะอื่นที่เห็นได้ว่าเพือใช้ใน           ่              (ii) Put up on supports or in some other manner indicating its use
           อุตสาหกรรมสิ่ งทอ (เช่นพับบนกรวยม้วนด้าย หลอดกรอชนิ ดเกลียว                            in the textile industry (for example, on cops, twisting mill
           แกนม้วนด้วย กระสวยแบบกรวยหรื อแบบพุง หรื อพันอยูใน           ่     ่                tubes, prints, conical bobbins or spindles, or reeled in the form
           ลักษณะรังไหมสาหรับใช้กบเครื่ องปัก)    ั                                    of cocoons for embroidery looms).
 5. วัตถุประสงค์ของประเภทที่ 52.40 54.01 และ 55.08 คาว่า “ด้ายเย็บ” หมายถึง                    5. For the purpose of headings 52.04, 54.01 and 55.08 the expression “sewing
  ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรื อด้ายเคเบิล                                       thread”
   (ก) จัดทาขี้นโดยมีแกนรอง (เช่น แกน หลอด) ซึ่ งมีน้ าหนัก (รวมทั้ งแกนรอง) ไม่                  (a) put up on supports (for example, reels, tubes) of a weight (including
      เกิน 1,000 กรัม                                                 support) not exceeding 1,000 g;
   (ข) ตกแต่งแล้วสาหรับใช้เป็ นด้ายเย็บ และ                                    (b) Dressed for use as sewing thread; and
   (ค) ตีเกลียวขั้นปลายแบบ “แซด (Z)”                                       (c) With a final “ Z ” twist.
 6. วัตถุประสงค์ของหมวดนี้ คาว่า “ด้ายทนแรงดึงสู ง” หมายถึง ด้ายที่ทนแรงดึงมีค่า                  6. For the purpose of this Section, the expression “high tenacity” mean yarn
  เป็ นเซนตินิวตันต่อเทกซ์ สูงกว่าที่ระบุไว้ต่อไปนี้                                having a tenacity, expressed in cN/tex (centinewtons per tex), greater than the
    ด้ายเดี่ยวทาด้วยไนลอนหรื อโพลิอะไมด์อื่น ๆ หรื อทาด้วย                             following :
    โพลิเอสเทอร์ .......................................................................60 เซนตินิวตันต่อเทกซ์  Single yarn of nylon or other polyamindes, or of polyesters..............60 cN/tex
    ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรื อด้ายเคเบิล ทาด้วยไนลอนหรื อโพลิอะไมด์อื่น ๆ หรื อ                  Multiple (folded) or cabled yarn of nylon or other polyamides, or of
   ทาด้วยโพลิเอสเทอร์............................................................53 เซนตินิวตันต่อเทกซ์       polyesters...........53 cN/tex Single, multiple (folded) or cabled yarn of viscose
   ด้ายเดี่ยว ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรื อด้ายเคเบิลทาด้วยวิสโคสเรยอน......................27             rayon........27 cN/tex
   เซนตินิวตันต่อเทกซ์
 7. วัตถุประสงค์ของหมวดนี้ คาว่า “จัดทาแล้ว” หมายถึง                                7. For the purpose of this Section, the expression “made up” mean :
   (ก) ตัดเป็ นรู ปอื่น ๆ นอกจากสี่ เหลี่ยมจัตุรัสหรื อสี่ เหลี่ยมผืนผ้า                      (a) Cut otherwise than into square or rectangles;
   (ข) ผลิตจนมีสภาพสาเร็ จพร้อมที่จะใช้ได้ (หรื อเพียวแต่ตองตัดตามรอยแบ่ง) ไม่     ้              (b) Produced in the finished state, ready for use (or merely needing
      ต้องเย็บ หรื อทาอย่างอื่น (เช่น ผ้าเช็ดฝุ่ นบางชนิ ด ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูโต๊ะ                    separation by cutting dividing threads) without sewing or other working
      ผ้าพันคอสี่ เหลี่ยม ผ้าห่ม)                                           (for example, certain dusters, towels, table cloths, acarf aquares,
หมวด 11 ตอนที่ 50                                                                               SECTION XI Chapter 50                                                                                            หน ้า  26/159
   (ค) พับขอบหรื อม้วนริ ม หรื อผูกชายครุ ยด้านใดก็ตาม แต่ไม่รวมถึงผ้าตัดริ มซึ่ ง     (c) Hemmed or with rolled edges, or with a knotted fringe at any of the
     กันรุ่ ยโดยการฟั่นหรื อโดยวิธีง่าย ๆ อย่างอื่น                      edges, but excluding fabrics the cut edges of which have been prevented
                                                  from unravelling by whipping or by other simple means;
   (ง) ตัดตามขนาดและทาลวดลายโดยวิธีดึงด้ายออก                        (d) Cut to size and having uhndergone a process of drawn thread work;
   (จ) ประกอบเข้าด้วยกันโดยการเย็บ ทากาว หรื อโดยวิธีอื่น (นอกจากผ้าที่           (e) Assembled by sewing, gumming or otherwise (other than piece goods
     ประกอบจากวัตถุชนิ ดเดียวกัน ตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปต่อชายเข้าด้วยกัน และชิ้น        consisting of two or more lengths of indentical material joined end to
                                        ้
     ของที่ประกอบด้วยสิ่ งทอตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปซ้อนกันเป็ นชั้น จะยัดไส้ดวย         end and piece goods composed of two or more textiles assembled in
     หรื อไม่ก็ตาม)                                      layers, whether or not padded);
   (ฉ) ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ให้เป็ นรู ปทรง นาเข้าในลักษณะแยกเป็ นชิ้น หรื อ      (f) Knitted or crocheted to shape, whether presented ad separate items or in
     เป็ นชิ้น ๆ ต่อเนื่องกันเป็ นแนวยาว                           the form of a number of items in the length.
 8. วัตถุประสงค์ของตอนที่ 50 ถึง 60                         8.   For the purpose of Chapters 50 to 60 :
                     ้
   (ก) ตอนที่ 56 ถึง 59 (เว้นแต่จะมีขอความกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น) และตอนที่ 50       (a) Chapters 50 to 55 and 60 and, except where the context otherwise
                   ั   ั
     ถึง 55 และ 60 ไม่ให้ใช้กบของที่จดทาแล้วตามความหมายของหมายเหตุ 7             requires, Chapters 56 to 59 do not apply to goods up within the meaning
     ข้างต้น                                         of Note 7 above; and
                        ั
   (ข) ตอนที่ 50 ถึง 55 และ 60 ไม่ให้ใช้กบของในตอนที่ 56 ถึง 59               (b) Chapters 50 to 55 and 60 do not apply to goods of Chapter 56 to 59.
 9. ผ้าทอในตอนที่ 50 ถึง 55 รวมถึงผ้าที่ประกอบด้วยชั้นต่าง ๆ ของด้ายสิ่ งทอเรี ยงตาม 9.   The woven fabrics of Chapter 50 to 55 include fabrics consisting of layers of
                             ึ
  แนวขนานพาดซ้อนเป็ นมุมแหลมหรื อมุมฉาก ชั้นเหล่านี้ยดติดกันที่จุดตัดของด้าย        parallel textile yarns superimposed of each other at acute or right angles.
  โดยใช้สารยึดติดหรื อใช้ความร้อน                             These layers are bonded at the intersections of the yarns by an adhesive or by
                                               thermal bonding.
         ึ
10. ผลิตภัณฑ์ที่ยดได้ที่ประกอบด้วยวัตถุทอรวมกับด้ายยาง ให้จาแนกเข้าในหมวดนี้      10.  Elastic products consisting of textile materials combined with rubber threads
                                               are classified in this Section.
11. วัตถุประสงค์ของหมวดนี้ คาว่า “อาบซึ ม” ให้รวมถึง “จุ่ม” ด้วย            11.  For the purpose of this Section, the expression “impregnated” includes “dipped”.
12. วัตถุประสงค์ของหมวดนี้ คาว่า “โพลิอะไมด์” ให้รวมถึง “อะรามิด” ด้วย         12.  For the purpose of this Section, the expression “polyamides” includes “aramids”.
หมวด 11 ตอนที่ 50                                                                 SECTION XI Chapter 50                                                                               หน ้า  27/159
                             ั
13. วัตถุประสงค์ของหมวดนี้ และในที่ที่พึงใช้ตลอดพิกดอัตราศุลกากรนี้ คาว่า “ด้าย       13. For the purpose of this Section and, where applicable, throughout the
  ยืด” หมายถึงด้ายใยยาว รวมถึงใยยาวเดี่ยวทาด้วยวัตถุทอสังเคราะห์ นอกจากด้าย          Nomenclature, the expression “elastomeric yarn” means filament yarn,
    ่
  เพือผิวสัมผัส (เทกซ์เทอร์ ยาร์ น) ซึ่ งสามารถยืดได้สามเท่าของความยาวเดิมโดยไม่       including monofilament, of synthetic textile material, other than textured
  ขาด และเมื่อยืดออกเป็ นสองเท่าตัว จะสามารถหดคืนสู่ ความยาวที่ไม่เกินหนึ่งเท่า        yarn, which does not break on being extended to three times its original length
  ครึ่ งของความยาวเดิมภายในเวลา 5 นาที                            and which returns, after being extended to twice its original length, within a
                                                period of five minutes, to a length not greater than one and a half times its
                                                original length.
                                      ั
14. นอกจากจะมีขอความกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น เสื้ อผ้าตามประเภทพิกดที่ต่างกัน ให้
         ้                                     14. Unless the context otherwise requires, textile garments of different headings
  จาแนกเข้าประเภทของของนั้นแม้ว่าจะจัดทาขึ้นเป็ นชุดเพือการขายปลีกก็ตาม
                               ่                 are to be classified in their own headings even if put up in sets for retail sale.
  วัตถุประสงค์ของหมายเหตุน้ ี คาว่า “เสื้ อผ้าสิ่ งทอ” หมายถึง เสื้ อผ้าประเภทที่ 61.01    For the purpose of this Note, the expression “textile garments” means
  ถึง 61.14 และประเภทที่ 62.01 ถึง 62.11                           garments of headings 61.01 to 61.14 and headings 62.01 to 62.11.
หมวด 11 ตอนที่ 50                                                                   SECTION XI Chapter 50                                                                                  หน ้า  28/159
หมายเหตุประเภทย่ อย
                     ั
 1. ในหมวดนี้และในที่ที่พึงใช้ตลอดพิกดอัตราศุลกากรนี้ให้กาหนดความหมายของคา        1. In this Section and, where applicable, throughout the Nomenclature, the
  ต่าง ๆ ดังนี้                                      following expressions have the meanings hereby assigned to them :
   (ก) ด้ายที่ไม่ได้ฟอก                                  (a) Unbleached yarn
       ด้ายซึ่ ง                                       Yarn which :
     (1) มีสีเป็ นธรรมชาติตามเส้นใยที่เป็ นองค์ประกอบและไม่ได้ฟอก ไม่ได้            (i) has the natural colour of its constituent fibres and has not been
       ย้อมสี (ไม่ว่าจะย้อมในเนื้อด้ายหรื อไม่ก็ตาม) หรื อไม่ได้พิมพ์ หรื อ            bleached, dyed (whether or not in the mass) or printed; or
     (2) มีสีที่กาหนดไม่ได้ (เกรย์ยาร์น) ผลิตจากกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุ            (ii) is of indeterminate colour (“grey yarn”), manufactured from
                                                     garnetted, stock.
                                       ้
     ด้ายดังกล่าวอาจผ่านกรรมวิธีใช้สารตกแต่งที่ไม่ทาให้เกิดสี หรื อใช้สียอมที่ไม่        Such yarn may have been treated with a colourless dressing or fugitive
                         ่
     คงทน (ซึ่ งสามารถล้างออกได้โดยใช้สบู) และในกรณี ของเส้นใยประดิษฐ์             dye (which disappears after simple washing with soap) and, in the case
     เนื้อด้ายอาจผ่านกรรมวิธีใช้สารลดความขาวสว่าง (เช่น ไททาเนี ยมได              of man-made fibres, treated in the mass with delustring agents (for
     ออกไซด์)                                          example, titanium dioxide).
   (ข) ด้ายที่ฟอกแล้ว                                    (b) Bleached yarn
       ด้ายซึ่ ง                                       Yarn which :
     (1) ผ่านกรรมวิธีการฟอกแล้ว หรื อทาด้วยเส้นใยที่ฟอกแล้ว หรื อเว้นแต่จะมี           (i) has undergone a bleaching process, is made of bleached fibres or,
       ข้อความระบุไว้เป็ นอย่างอื่น ได้ผ่านการย้อมขาว (ไม่ว่าจะย้อมในเนื้อ             unless the context otherwise requires, has been dyed white
       ด้ายหรื อไม่ก็ตาม) หรื อผ่านกรรมวิธีใช้สารตกแต่งให้ขาว                   (whether or not in the mass) or treated with a white dressing;
     (2) ประกอบด้วยเส้นใยที่ไม่ได้ฟอกและที่ฟอกแล้วผสมกัน หรื อ                 (ii) consists of a mixture of unbleached and bleached fibres; or
     (3) เป็ นชนิ ดเส้นควบ (เส้นเกลียว) หรื อเคเบิล และประกอบด้วยด้ายที่ไม่ได้         (iii) is multiple (folded) or cabled and consists of unbleached and
       ฟอกและที่ฟอกแล้ว                                      bleached yarns.
   (ค) ด้ายสี (ย้อมสี หรื อพิมพ์)                              (c) Colour (dyed or printed) yarn
       ด้ายซึ่ ง                                       Yarn which :
     (1) ย้อมสี แล้ว (ไม่ว่าจะย้อมในเนื้อด้ายหรื อไม่ก็ตาม) นอกจากสี ขาวหรื อสี ที่       (i) is dyed (whether or not in the mass) other than white or in a
หมวด 11 ตอนที่ 50                                                                   SECTION XI Chapter 50                                                                              หน ้า  29/159
                               ้
        ไม่คงทนหรื อพิมพ์แล้ว หรื อทาจากเส้นใยที่ยอมสี หรื อพิมพ์แล้ว           fugitive colour, or printed, or made from dyed or printed fibres;
     (2) ประกอบด้วยส่ วนผสมเส้นใยที่ไม่ได้ฟอกและที่ฟอกแล้วผสมกัน หรื อ         (ii) consists of a mixture of dyed fibres of different colours or of a
        ประกอบด้วยส่ วนผสมของเส้นใยที่ไม่ได้ฟอกแล้วกับเส้นใยที่แต่งสี แล้ว        mixture of unbleached fibres with coloured fibres (marl or mixture
                          ้
        (ด้ายมาร์ ลหรื อด้ายผสม) หรื อพิมพ์ดวยสี เดียวหรื อหลายสี เป็ นระยะ ๆ       yarns), or is printed in one or more colours at intervals to give the
          ่
        เพือให้เห็นเป็ นจุด                                impression of dots;
     (3) ได้มาจากสไลเวอร์ หรื อสายใย ซึ่ งผ่านการพิมพ์แล้ว หรื อ            (iii) is obtained from slivers or roving which have been printed; or
     (4) เป็ นเส้นควบ (เส้นเกลียว) หรื อเคเบิล และประกอบด้วยด้ายที่ไม่ได้ฟอก      (iv) is multiple (folded) or cabled and consists of unbleached or
        หรื อฟอกแล้วกับด้ายสี                               bleached yarn and coloured yarn.
                  ั         ั
     คานิ ยามข้างต้นให้ใช้กบใยยาวเดี่ยว และใช้กบแถบหรื อสิ่ งที่คล้ายกันในตอน      The above definitions also apply, mutatis mutandis , to monofilament
     ที่ 54 โดยอนุ โลม                                 and to strip or the like of chapter 54.
   (ง) ผ้าทอที่ไม่ได้ฟอก                               (d) Unbleached woven fabric
                                  ้
     ผ้าทอทาจากด้ายที่ไม่ได้ฟอก และยังไม่ได้ฟอก ไม่ได้ยอมสี หรื อสี พิมพ์ ผ้า      Woven fabric made from unbleached yarn and which has not been
                                        ้
     ดังกล่าวอาจผ่านกรรมวิธีใช้สารตกแต่งที่ไม่ทาให้เกิดสี หรื อใช้สียอมที่ไม่      bleached, dyed or printed. Such fabric may have been treated with a
     คงทน                                        colourless dressing or a fugitive dye.
   (จ) ผ้าทอที่ฟอกแล้ว                                (e) Bleached woven fabric
       ผ้าทอซึ่ ง                                   Woven fabric which :
                     ้
     (1) ฟอกแล้วหรื อ เว้นแต่จะมีขอความระบุไว้เป็ นอย่างอื่น ผ่านการย้อมขาว หรื อ    (i) has been bleached or, unless the context otherwise requires, dyed
        ผ่านกรรมวิธีใช้สารตกแต่งให้ขาวขณะเป็ นผืน                     white or treated with a white dressing, in the piece;
     (2) ประกอบด้วยด้ายที่ฟอกแล้ว หรื อ                         (ii) consists of bleached yarn; or
     (3) ประกอบด้วยด้ายที่ไม่ได้ฟอกและที่ฟอกแล้ว                    (iii) consists of unbleached and bleached yarn.
   (ฉ) ผ้าทอย้อมสี                                  (f) Dyed woven fabric
       ผ้าทอซึ่ ง                                   Woven fabric which :

หมวด 11 ตอนที่ 50                                                              SECTION XI Chapter 50
                                                                             หน ้า  30/159
     (1) ย้อมให้เป็ นสี เดียวนอกจากสี ขาวแล้ว (ไม่ว่าจะย้อมในเนื้อด้ายหรื อไม่ก็       (i) is dyed a sigle uniform colour other than white (unless the context
       ตาม) นอกจากสี ขาวหรื อสี ที่ไม่คงทนหรื อพิมพ์แล้ว หรื อทาจากเส้นใยที่           otherwise requires) or has been treated with a coloured finish other
       ย้อมสี หรื อพิมพ์แล้ว                                   than white (unless the context otherwise requires), in the piece; or
     (2) ประกอบด้วยด้ายสี ที่เป็ นสี เดียว                          (ii) consists of coloured yarn of a single uniform colour.
   (ช) ผ้าทอด้ายด้วยสี ต่าง ๆ                               (g) Woven fabric fo yarns of different colours
     ผ้าทอ (นอกจากผ้าทอที่พิมพ์) ซึ่ ง                            Woven fabric (other than printed woven fabric) which :
     (1) ประกอบด้วยด้ายสี ต่าง ๆ หรื อด้ายสี เดียวที่มีลาดับของสี ต่างกัน           (i) consists of yarn of different colours or yarns of different shades of
       (นอกจากสี ธรรมชาติของเส้นใยที่เป็ นองค์ประกอบ)                      the same colour (other than the natural colour of the consituent
                                                    fibres);
     (2) ประกอบด้วยด้ายสี ที่ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว กับด้ายสี หรื อ              (ii) consists of unbleached and bleached yarn and coloured yarn; or
     (3) ประกอบด้วยด้ายมาร์ลหรื อด้ายผสม.                          (iii) consists of marl or mixture yarns.
     (ในทุกกรณี ไม่คานึ งถึงด้ายที่ใช้ทาริ มผ้าหรื อปลายผ้า)                 (In all cases, the yarn used in selvedges and piece ends is not taken into
   (ช) ผ้าทอที่พิมพ์                                   (h) Printed woven fabric
     ผ้าทอซึ่ งพิมพ์ขณะเป็ นผืน จะทาด้วยด้ายสี ต่าง ๆ หรื อไม่ก็ตาม             Woven fabric which has been printed in the piece, whether or not made
                                                 from yarns of different colours.
   (สิ่ งต่อไปนี้ให้ถือเป็ นผ้าทอที่พิมพ์ คือผ้าทอที่มีลวดลายที่ได้จาก เช่น การใช้แปรง  (The following are also regarded as printed woven fabrics: woven fabric
   หรื อปื นฉี ดพ่น การใช้กระดาษลอกลาย การทาให้มีขน (ฟล็อกกิ่ง) หรื อกรรมวิธีบา     bearing designs made, for example, with a brush or spray gun, by means of
   ติก)                                         transfer paper, by flocking or by the batik process.)
       กรรมวิธีของการชุบมันไม่มีผลต่อการจาแนกประเภทของด้ายหรื อผ้าข้างต้น         The process of mercerisation does not affect the classification of yarns
                                                 or fabrics within the above categories.
                        ั    ั
     คานิ ยามใน (ง) ถึง (ช) ข้างต้น ให้ใช้กบผ้าที่ถกแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์          The definitions at (d) to (h) above apply, mutatis mutandis, to knitted
     โดยอนุ โลม                                       or crocheted fabrics.
  (ญ) การทอลายขัด                                     (ij) Plain weave
                 ้ ่
     โครงสร้างของผ้าซึ่ งมีดายพุงแต่ละเส้นพาดขัดขึ้นลงสลับกันกับด้ายยืน และ            A fabric costruction in which each yarn of the weft passes yarn of
หมวด 11 ตอนที่ 50                                                                 SECTION XI Chapter 50                                                                              หน ้า  31/159
    ด้ายยืนแต่ละเส้นก็พาดขัดขึ้นลงสลับกับด้ายพุง   ่                   the warp passes alternately over and under successive yarns of the weft.
                       ั
 2. ก. ผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 56 ถึง 63 ที่มีวตถุทอตั้งแต่สองชนิ ดขึ้นไปให้ถือว่า     2. (A) Products of Chapter 56 to 63 containing two or more textile materials
    ทั้งหมดประกอบด้วยวัตถุทอที่ได้รับคัดเลือกภายใต้หมายเหตุ 2 ของหมวดนี้ที่        are to be regarded as consisting wholly of that textile material which
    ใช้สาหรับการจาแนกประเภทผลิตภัณฑ์ของตอนที่ 50 ถึง 55 หรื อตาม              would be selected under Note 2 to this Section for the classification of a
    ประเภทที่ 58.09 ที่ประกอบด้วยวัตถุทออย่างเดียวกัน                   product of Chapters 50 to 55 or of heading 58.09 consisting of the same
                                               textile materials.
  ข. ในการใช้หลักเกณฑ์น้ ี                               (B) For the application of this rule :
    (ก) ในกรณี ที่เหมาะสม ให้คานึ งถึงเฉพาะข้อความส่วนที่กาหนดถึงการ               (a) where appropriate, only the part which determines the
      จาแนกประเภทภายใต้หลักเกณฑ์การตีความข้อ 3                          classication under Interpretative Rule 3 shall be taken into
    (ข) ในกรณี ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ประกอบด้วยผ้าที่ใช้เป็ นพื้นและผิวหน้าที่เป็ น         (b) in the case of textile products consisting of a ground fabric and
      ขนแบบไพล์หรื อแบบลูป ไม่ให้คานึ งถึงผ้าที่ใช้เป็ นพื้น                   a pile or looped surface no account shall be taken of the
           ้
    (ค) ในกรณี ผาปั กตามประเภทที่ 58.10 และของทาด้วยผ้าปั กดังกล่าว ให้          (C) in the case of embroidery of heading 58.10 and goods thereof, only
      คานึ งถึงเฉพาะผ้าที่ใช้เป็ นพื้น อย่างไรก็ตาม ผ้าปั กที่มองไม่เห็นพื้นผ้า       the ground fabric shall be taken into account. However,
      และของทาด้วยผ้าปักดังกล่าว                               embroidery wihtout visible ground, and goods thereof, shall be
                                                  classified with reference to the embroidering threads alone.
หมวด 11 ตอนที่ 50 ไหม                                                           SECTION XI Chapter 50 Silk                                                                             หน ้า  32/159
                  ตอนที่ 50                                    Chapter 50
                   ไหม                                        Silk
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                           DESCRIPTION
 50.01  5001.00.00 008/KGM รังไหมที่เหมาะสาหรับการสาวไหม                    Silk-worm cocoons suitable for reeling.
 50.02  5002.00.00 003/KGM ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว)                      Raw silk (not thrown).
 50.03 5003.00.00      เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสาหรับการสาวไหม เศษด้าย       Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn
               ไหมและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทาด้วยไหม)            wasteand garnetted stock).
           001/KGM - ไม่ ได้ สางหรื อหวี                       - Not carded or combed
           090/KGM - อื่ น ๆ                             - Other
                                       ั
 50.04 5004.00.00 000/KGM ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จดทาขึ้นเพือการ   ่    Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail
               ขายปลีก                              sale.
 50.05 5005.00.00 000/KGM ด้ายที่ปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จดทาขึ้นเพือการขายปลีก
                               ั   ่               Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale.
 50.06 5006.00.00                             ่
               ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดทาขึ้นเพือการขายปลีก       Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silk-
               รวมทั้งไส้ตวไหมั                          worm gut.
           001/KGM - - - ไส้ ตัวไหม                          Silk-worm gut
           090/KGM - - - อื่ น ๆ                           Other
 50.07            ผ้าทอ ทาด้วยไหมหรื อเศษไหม                     Woven fabrics of silk or of silk waste.
     5007.10.00 000/KGM - ผ้าทอ ทาด้วยขี้ไหม                        - Fabrics of noil silk
     5007.20.00     - ผ้าอื่น ๆ ที่มีไหมหรื อเศษไหม (นอกจากขี้ ไหม) ตั้งแต่ร้อยละ 85  - Other fabrics, containing 85% or more by weight of silk or of silk
               ขึ้นไปโดยน้ าหนัก                         waste other than noil silk
           001/KGM ทาด้ วยไหม                             Of silk
           002/KGM ทาด้ วยเศษไหม (นอกจากขีไหม) ้                   Of silk waste (other than noil silk)
หมวด 11 ตอนที่ 50 ไหม                                                         SECTION XI Chapter 50 Silk                                                                            หน ้า  33/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                            DESCRIPTION
      5007.90.00      - ผ้าอื่น ๆ                             - Other fabrics
            001/KGM ทาด้ วยไหม                             Of silk
            002/KGM ทาด้ วยเศษไหม (นอกจากขีไหม)้                    Of silk waste (other than noil silk)
                       --------------------------------------------              --------------------------------------------

หมวด 11 ตอนที่ 51 ขนแกะ ขนละเอียดหรื อขนหยาบของสัตว์ฯ                        SECTION XI Chapter 51 Silk Wool, fine or coarse animal hair; etc.
                ตอนที่ 51                                      Chapter 51
          ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสั ตว์                           Wool, fine or coarse animal hair;
             ด้ ายขนม้ า และผ้ าทอ                              horsehair yarn and woven fabric.
หมายเหตุ                                          Note.
       ั
 1. ตลอดพิกดอัตราศุลกากรนี้                            1. Throughout the Nomenclature :
   (ก) “ขนแกะ” หมายถึง เส้นใยธรรมชาติที่ได้จากแกะหรื อลูกแกะ             (a) “Wool” menas the natural fibre grown by sheep or lambs;
   (ข) “ขนละเอียดของสัตว์” หมายถึง ขนของแอลพากา ลามะ วิคิวนา อูฐ (รวมถึง       (b) “Fine animal hair” means the hair of alpaca, llama, vicuna, camel
     อูฐหนอกเดียว) จามรี แพะแองโกร่ า แพะธิ เบต แพะแคชเมียร์ หรื อแพะที่        (including dromedary), yak, Angora, Tibetan, Kashmir goats (but not
     คล้ายกัน (แต่ไม่ใช่แพะทัวไป) กระต่าย (รวมถึงกระต่ายแองโกร่ า) กระต่ายป่ า
                    ่                          common goats), rabbit (including Angora rabbit), hare, beaver, nutria or
     บีเวอร์ นูเทรี ย หรื อหนู น้ า                          musk-rat;
                               ้
   (ค) “ขนหยาบของสัตว์” หมายถึง ขนของสัตว์ที่ไม่ได้ระบุไว้ขางต้น ไม่รวมถึง      (c) “Coarse animal hair” means the hair of animals not mentioned above,
     ขนและขนแข็งที่ใช้ทาแปรง (ประเภทที่ 05.02) และขนม้า (ประเภทที่ 05.11)       excluding brush-making hair and bristles (heading 05.02) and horsehair
                                              (heading 05.11)

หมวด 11 ตอนที่ 51 ขนแกะ ขนละเอียดหรื อขนหยาบของสัตว์ฯ                        SECTION XI Chapter 51 Silk Wool, fine or coarse animal hair; etc.
                                                                                  หน ้า  34/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                           DESCRIPTION
 51.01             ขนแกะ ไม่ได้สางหรื อหวี                     Wool, not carded or combed.
                             ้
                - ยังมีไข รวมถึงขนแกะที่ลางแบบฟลีซวอช              - Greasy, including fleece-washed wool :
     5101.11.00 000/KGM - - ขนแกะที่ได้จากการตัด                      - - Shorn wool
     5101.19.00 000/KGM - - อื่น ๆ                             - - Other
                - เอาไขออกแล้ว ไม่ผ่านกรรมวิธีคาร์ โบไนซ์            - Degreased, not carbonised :
     5101.21.00 000/KGM - - ขนแกะที่ได้จากการตัด                      - - Shorn wool
     5101.29.00 000/KGM - - อื่น ๆ                             - - Other
     5101.30.00 000/KGM - ที่ผ่านกรรมวิธีคาร์ โบไนซ์                    - Carbonised
 51.02             ขนละเอียดหรื อขนหยาบของสัตว์ ไม่ได้สางหรื อหวี         Fine or coarse animal hair, not carded or combed.
                - ขนละเอียดของสัตว์                       - Fine animal hair :
     5102.11.00 000/KGM - - ของแพะแคชเมียร์                        - - Of Kashmir (cashmere) goats
     5102.19.00 000/KGM - - อื่น ๆ                             - - Other
     5102.20.00 000/KGM - ขนหยาบของสัตว์                          - Coarse animal hair
 51.03             เศษขนแกะ เศษขนละเอียดหรื อเศษขนหยาบของสัตว์ รวมถึงเศษ      Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn
                ด้ายขนแกะหรื อขนสัตว์ แต่ไม่รวมถึงกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่  waste but excluding garnetted stock.
                ทาด้วยขนแกะหรื อขนสัตว์
     5103.10.00 000/KGM - เศษขนแกะหรื อเศษขนละเอียดของสัตว์ที่ได้จากการหวี         -Noils of wool or of fine animal hair
     5103.20.00 000/KGM - เศษอื่น ๆ ของขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์             - Other waste of wool or of fine animal hair
     5103.30.00 000/KGM - เศษขนหยาบของสัตว์                         - Waste of coarse animal hair
 51.04 5104.00.00 000/KGM กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียด หรื อขน     Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair.
                หยาบของสัตว์
 51.05             ขนแกะและขนละเอียดหรื อขนหยาบของสัตว์ สางหรื อหวีแล้ว      Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including
                (รวมถึงขนแกะที่หวีแล้วทาเป็ นเส้นสั้น (แฟรกเมนต์))       combed wool in fragments).
หมวด 11 ตอนที่ 51 ขนแกะ ขนละเอียดหรื อขนหยาบของสัตว์ฯ                      SECTION XI Chapter 51 Silk Wool, fine or coarse animal hair; etc.                                                                           หน ้า  35/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                            DESCRIPTION
     5105.10.00 000/KGM - ขนแกะที่สางแล้ว                           - Carded wool
               - วูลทอป และขนแกะที่หวีแล้วอื่น ๆ                   - Wool tops and other combed wool :
     5105.21.00 000/KGM - - ขนแกะที่หวีแล้วทาเป็ นเส้นสั้น                  - - Combed wool in fragments
     5105.29.00 000/KGM - - อื่น ๆ                              - - Other
               - ขนละเอียดของสัตว์ที่สางหรื อหวีแล้ว                 - Fine animal hair, carded or combed :
     5105.31.00 000/KGM - - ของแพะแคชเมียร์                          - - Of Kashmir (cashmere) goats
     5105.39.00 000/KGM - - อื่น ๆ                              - - Other
     5105.40.00 000/KGM - ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรื อหวีแล้ว                  - Coarse animal hair, carded or combed
 51.06                              ั    ่
               ด้ายทาด้วยขนแกะที่สางแล้ว ไม่ได้จดทาขึ้นเพือการขายปลีก        Yarn of carded wool, not put up for retail sale.
     5106.10.00 000/KGM - ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก            - Containing 85% or more by weight of wool
     5106.20.00 000/KGM - ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก               - Containing less than 85% by weight of wool
 51.07                             ั    ่
               ด้ายทาด้วยขนแกะที่หวีแล้ว ไม่ได้จดทาขึ้นเพือการขายปลีก        Yarn of combed wool, not put up for retail sale.
     5107.10.00 000/KGM - ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก             - Containing 85% or more by weight of wool
     5107.20.00 000/KGM - ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก               - Containing less than 85% by weight of wool
 51.08                                      ั
               ด้ายทาด้วยขนละเอียดของสัตว์ (สางหรื อหวีแล้ว) ไม่ได้จดทาขึ้น     Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail
                ่
               เพือการขายปลีก                            sale.
     5108.10.00 000/KGM - ที่สางแล้ว                             - Carded
     5108.20.00 000/KGM - ที่หวีแล้ว                             - Combed
 51.09              ด้ายทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก  Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale.
     5109.10.00                         ั
                - ที่มีขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ต้ งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดย   - Containing 85% or more by weight of wool or of fine animal hair
                น้ าหนัก
           001/KGM ทาด้วยขนแกะ                             Of wool
หมวด 11 ตอนที่ 51 ขนแกะ ขนละเอียดหรื อขนหยาบของสัตว์ฯ                       SECTION XI Chapter 51 Silk Wool, fine or coarse animal hair; etc.
                                                                             หน ้า  36/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                             DESCRIPTION
           090/KGM อื่น ๆ                                   Other
      5109.90.00     - อื่น ๆ                                  - Other
           001/KGM ทาด้วยขนแกะ                                Of wool
           090/KGM อื่น ๆ                                   Other
 51.10  5110.00.00 000/KGM ด้ายทาด้วยขนหยาบของสัตว์หรื อขนม้า (รวมถึงด้ายกิมพ์ ที่ทาด้วย       Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped
               ขนม้า) จะจัดทาขึ้นเพือการขายปลีกหรื อไม่ก็ตาม
                          ่                           horsehair yarn), whether or not put up for retail sale.
 51.11            ผ้าทอทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ที่สางแล้ว              Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair.
                                       ั
                  - ที่มีขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ต้ งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก - Containing 85% or more by weight of wool or of fine animal hair :
      5111.11.00   000/KGM  - - น้ าหนักไม่เกิน 300 กรัมต่อตารางเมตร               - - Of a weight not exceeding 300 g/m2
      5111.19.00   000/KGM  - - อื่น ๆ                              - - Other
      5111.20.00   000/KGM                     ้
                  - อื่น ๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่         - Other, mixed mainly or solely with man-made filaments
      5111.30.00   000/KGM                        ้
                  - อื่น ๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่       - Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres
      5111.90.00   000/KGM  - อื่น ๆ                               - Other
 51.12               ผ้าทอทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ที่หวีแล้ว           Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair.
                                          ั
                  - ที่มีขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ต้ งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดย - Containing 85% or more by weight of wool or fine animal hair :
                  น้ าหนัก
      5112.11.00   000/KGM  - - น้ าหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร               - - Of a weight not exceeding 200 g/m2
      5112.19.00   000/KGM  - - อื่น ๆ                              - - Other
      5112.20.00   000/KGM                      ้
                  - อื่น ๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่         - Other, mixed mainly or solely with man-made filaments
      5112.30.00   000/KGM                         ้
                  - อื่น ๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่       - Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres
      5112.90.00   000/KGM  - อื่น ๆ                               - Other
 51.13  5113.00.00   000/KGM  ผ้าทอทาด้วยขนหยาบของสัตว์หรื อขนม้า                 Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair.
                           --------------------------------------------             --------------------------------------------
หมวด 11 ตอนที่ 52 ฝ้ าย                                                             SECTION XI Chapter 52 Cotton.                                                                               หน ้า  37/159
                   ตอนที่ 52                                      Chapter 52
                    ฝ้ าย                                       Cotton.
หมายเหตุประเภทย่ อย
 1. วัตถุประสงค์ของประเภทย่อยที่ 5209.42 และ 5211.42 คาว่า "เดนิ ม" หมายถึง ผ้า     1. For the purpose of subheadings 5209.42 and 5211.42, the expression
  ทอลายสองแบบ 3 เส้น หรื อแบบ 4 เส้น ด้วยด้ายที่มีสีต่างกัน รวมถึงผ้าทอลายสอง       “denim” means fabrics of yarns of different colours, of 3-thread or 4-thread
  แบบโบรกเกนที่ผิวผ้าด้านหน้าเป็ นด้ายยืนซึ่ งด้ายยืนของผ้าดังกล่าวเป็ นสี เดียวกันทุก  twill, including broken twill, warp faced, the warp yarns of which are of one
        ้ ่
  เส้น และมีดายพุงที่ไม่ได้ฟอก ฟอกแล้ว ย้อมสี เทา หรื อแต่งสี เป็ นสี เดียวกับสี ของ   and the same colour and the weft yarns of which are unbleached, dyed grey or
  ด้ายยืนแต่สีอ่อนกว่า                                  colured a lighter shade of the colour of the warp yarns.


ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                            DESCRIPTION
 52.01  5201.00.00 000/KGM ฝ้ าย ไม่ได้สางหรื อหวี                          Cotton, not carded or combed.
 52.02           เศษฝ้ าย (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทาด้วยฝ้ าย)     Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock).
     5202.10.00 000/KGM - เศษด้าย (รวมถึงเศษเส้นด้าย)                       - Yarn waste (including thread waste)
               - อื่น ๆ                                 - Other :
     5202.91.00 000/KGM - - กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทาด้วยฝ้ าย                 - - Garnetted stock
     5202.99.00 000/KGM - - อื่น ๆ                                - - Other
 52.03 5203.00.00 000/KGM ฝ้ าย สางหรื อหวีแล้ว                            Cotton, carded or combed.
 52.04            ด้ายเย็บทาด้วยฝ้ าย จะจัดทาขึ้นเพือการขายปลีกหรื อไม่ก็ตาม
                                 ่                   Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale.
                     ั     ่
               - ไม่ได้จดทาขึ้นเพือการขายปลีก                      - Not put up for retail sale :
     5204.11.00 000/KGM - - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก              - - Containing 85% or more by weight of cotton
     5204.19.00 000/KGM - - อื่น ๆ                                - - Other
                       ่
     5204.20.00 000/KGM - จัดทาขึ้นเพือการขายปลีก                         - Put up for retail sale
 52.05            ด้ายฝ้ าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย      Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or more by
                        ั     ่
               น้ าหนัก ไม่ได้จดทาขึ้นเพือการขายปลีก                   weight of cotton, not put up for retail sale.
หมวด 11 ตอนที่ 52 ฝ้ าย                                                          SECTION XI Chapter 52 Cotton.                                                                              หน ้า  38/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                             DESCRIPTION
               - ด้ายเดี่ยวทาด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี                   - Single yarn, of uncombed fibres :
                     ั
     5205.11.00 000/KGM - - วัดได้ต้ งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ข้ ึนไป (ไม่เกิน14 เมตริ กนัมเบอร์)  - - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
     5205.12.00 000/KGM - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์   - - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56
               (เกิน 14 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริ กนัมเบอร์)         decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric
                                                   number)
     5205.13.00 000/KGM - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์   - - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31
               (เกิน 43 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริ กนัมเบอร์)         decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric
                                                   number)
     5205.14.00 000/KGM - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์     - - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex
               (เกิน 52 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริ กนัมเบอร์)         (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
     5205.15.00 000/KGM - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริ กนัมเบอร์)        - - Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number)
               - ด้ายเดี่ยวทาด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว                    - Single yarn, of combed fibres :"
                     ั
     5205.21.00 000/KGM - - วัดได้ต้ งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ข้ ึนไป (ไม่เกิน 14 เมตริ กนัมเบอร์)  - - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric
                                                   number)
      5205.22.00 000/KGM - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์   - - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56
                   (เกิน 14 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริ กนัมเบอร์)     decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric
                                                   number)
     5205.23.00 000/KGM - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์   - - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31
                   (เกิน 43 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริ กนัมเบอร์)     decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric
                                                   number)
     5205.24.00 000/KGM - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์     - - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex
              (เกิน 52 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริ กนัมเบอร์)          (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
หมวด 11 ตอนที่ 52 ฝ้ าย                                                         SECTION XI Chapter 52 Cotton.                                                                              หน ้า  39/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                            DESCRIPTION
      5205.26.00 000/KGM - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์   - - Measuring less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex
               (เกิน 80 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริ กนัมเบอร์)       (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number)
      5205.27.00 000/KGM - - วัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์  - - Measuring less than 106.38 decitex but not less than 83.33
               (เกิน 94 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริ กนัมเบอร์)       decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric
                                                  number)
     5205.28.00 000/KGM - - วัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (เกิน 120 เมตริ กนัมเบอร์)     - - Measuring less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric
               - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรื อด้ายเคเบิล ทาด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี    - Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres :
                              ั
     5205.31.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ต้ งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ข้ ึนไป (แต่ละ  - - Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not
               เส้นไม่เกิน 14 เมตริ กนัมเบอร์)                    exceeding 14 metric number per single yarn)
     5205.32.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อย   - - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less
               กว่า 232.56 เดซิ เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน  than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not
               43 เมตริ กนัมเบอร์)                          exceeding 43 metric number per single yarn)
     5205.33.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อย   - - Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less
               กว่า 192.31 เดซิ เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน  than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not
               52 เมตริ กนัมเบอร์)                          exceeding 52 metric number per single yarn)
     5205.34.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อย   - - Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less
               กว่า 125 เดซิ เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80  than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding
               เมตริ กนัมเบอร์)                           80 metric number per single yarn)
     5205.35.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน  - - Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80
               80 เมตริ กนัมเบอร์)                          metric number per single yarn)
               - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรื อด้ายเคเบิล ทาด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว     - Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres :
หมวด 11 ตอนที่ 52 ฝ้ าย                                                        SECTION XI Chapter 52 Cotton.                                                                            หน ้า  40/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                             DESCRIPTION
                               ั
      5205.41.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ต้ งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละ   - - Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not
               เส้นไม่เกิน 14 เมตริ กนัมเบอร์)                     exceeding 14 metric number per single yarn)
      5205.42.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อย    - - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less
               กว่า 232.56 เดซิ เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน   than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not
               43 เมตริ กนัมเบอร์)                           exceeding 43 metric number per single yarn)
      5205.43.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อย    - - Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less
               กว่า 192.31 เดซิ เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน   than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not
               52 เมตริ กนัมเบอร์)                           exceeding 52 metric number per single yarn)
      5205.44.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อย    - - Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less
               กว่า 125 เดซิ เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80   than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding
               เมตริ กนัมเบอร์)                            80 metric number per single yarn)
      5205.46.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า   - - Measuring per single yarn less than 125 decitex but not less than
               106.38 เดซิ เทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน 80 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่  106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94
               เกิน 94 เมตริ กนัมเบอร์)                        metric number per single yarn)
      5205.47.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อย    - - Measuring per single yarn less than 106.38 decitex but not less
               กว่า 83.33 เดซิ เทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน 94 เมตริ กนัมเบอร์ แต่  than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding
               ไม่เกิน 120 เมตริ กนัมเบอร์)                      120 metric number per single yarn)
      5205.48.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่  - - Measuring per single yarn less than 83.33 decitex (exceeding
               ละเส้นเกิน 120 เมตริ กนัมเบอร์)                     120 metric number per single yarn)

หมวด 11 ตอนที่ 52 ฝ้ าย                                                         SECTION XI Chapter 52 Cotton.
                                                                              หน ้า  41/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                              DESCRIPTION
 52.06            ด้ายฝ้ าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่า ร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก     Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85%
                    ั     ่
               ไม่ได้จดทาขึ้นเพือการขายปลีก                        by weight of cotton, not put up for retail sale.
               - ด้ายเดี่ยวทาด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี                    - Single yarn, of uncombed fibres :
      5206.11.00 000/KGM - - วัดได้ต้ งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ข้ ึนไป (ไม่เกิน 14 เมตริ กนัมเบอร์)
                      ั                               - - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
      5206.12.00 000/KGM - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์     - - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56
                (เกิน 14 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริ กนัมเบอร์)          decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric
                                                     number)
      5206.13.00 000/KGM   - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ - - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31
                  (เกิน 43 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริ กนัมเบอร์)        decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric
      5206.14.00 000/KGM   - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ - - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex
                  (เกิน 52 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริ กนัมเบอร์)        (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
      5206.15.00 000/KGM   - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริ กนัมเบอร์)       - - Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number)
                  - ด้ายเดี่ยวทาด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว                   - Single yarn, of combed fibres :
      5206.21.00 000/KGM          ั
                  - - วัดได้ต้ งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ข้ ึนไป (ไม่เกิน 14 เมตริ กนัมเบอร์) - - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
      5206.22.00 000/KGM   - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ - - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56
                  (เกิน 14 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริ กนัมเบอร์)        decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric
                                                     number)
      5206.23.00 000/KGM   - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ - - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31
                  (เกิน 43 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริ กนัมเบอร์)        decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric
                                                     number)

หมวด 11 ตอนที่ 52 ฝ้ าย                                                           SECTION XI Chapter 52 Cotton.
                                                                                หน ้า  42/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                            DESCRIPTION
      5206.24.00 000/KGM - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์   - - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex
               (เกิน 52 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริ กนัมเบอร์)        (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
      5206.25.00 000/KGM - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริ กนัมเบอร์)      - - Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number)
                                             ั
               - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรื อด้ายเคเบิล ทาด้วยเส้นใยที่ยงไม่ได้หวี   - Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres :
                               ั
      5206.31.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ต้ งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ข้ ึนไป (แต่ละ  - - Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not
               เส้นไม่เกิน 14 เมตริ กนัมเบอร์)                    exceeding 14 metric number per single yarn)
      5206.32.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อย   - - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less
               กว่า 232.56 เดซิ เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน  than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not
               43 เมตริ กนัมเบอร์)                          exceeding 43 metric number per single yarn)
      5206.33.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อย   - - Measuring per single yarn less than232.56 decitex but not less
               กว่า 192.31 เดซิ เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน  than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not
               52 เมตริ กนัมเบอร์)                          exceeding 52 metric number per single yarn)
      5206.34.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อย   - - Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less
               กว่า 125 เดซิ เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80  than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding
               เมตริ กนัมเบอร์)                           80 metric number per single yarn)
      5206.35.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน  - - Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80
               80 เมตริ กนัมเบอร์)                          metric number per single yarn)
               - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรื อด้ายเคเบิลทาด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว     - Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres :
                               ั
      5206.41.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ต้ งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ข้ ึนไป (แต่ละ  - - Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not
               เส้นไม่เกิน 14 เมตริ กนัมเบอร์)                    exceeding 14 metric number per single yarn)

หมวด 11 ตอนที่ 52 ฝ้ าย                                                        SECTION XI Chapter 52 Cotton.                                                                             หน ้า  43/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                             DESCRIPTION
      5206.42.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อย   - - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less
               กว่า 232.56 เดซิ เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน  than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not
               43 เมตริ กนัมเบอร์)                          exceeding 43 metric number per single yarn)
      5206.43.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อย   - - Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less
               กว่า 192.31 เดซิ เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน  than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not
               52 เมตริ กนัมเบอร์)                          exceeding 52 metric number per single yarn)
      5206.44.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อย   - - Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less
               กว่า 125 เดซิ เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริ กนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80  than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding
               เมตริ กนัมเบอร์)                           80 metric number per single yarn)
      5206.45.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน  - - Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80
               80 เมตริ กนัมเบอร์)                          metric number per single yarn)
 52.07                                ่
               ด้ายฝ้ าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทาขึ้นเพือการขายปลีก          Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale.
      5207.10.00 000/KGM - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก             - Containing 85% or more by weight of cotton
      5207.90.00 000/KGM - อื่น ๆ                               - Other
 52.08            ผ้าทอทาด้วยฝ้ ายที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และ    Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of
               หนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร                   cotton, weighing not more than 200 g/m2.
               - ไม่ได้ฟอก                              - Unbleached :
      5208.11.00 000/KGM - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร             - - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2
      5208.12.00 000/KGM - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร              - - Plain weave, weighing more than 100 g/m2
      5208.13.00 000/KGM - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส      - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
      5208.19.00 000/KGM - - ผ้าอื่น ๆ                             - - Other fabrics
หมวด 11 ตอนที่ 52 ฝ้ าย                                                         SECTION XI Chapter 52 Cotton.                                                                              หน ้า  44/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ               รายการ                            DESCRIPTION
               - ฟอกแล้ว                           - Bleached :
      5208.21.00 000/KGM - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร         - - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2
      5208.22.00 000/KGM - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร          - - Plain weave, weighing more than 100 g/m2
      5208.23.00 000/KGM - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
      5208.29.00 000/KGM - - ผ้าอื่น ๆ                         - - Other fabrics
               - ย้อมสี                           - Dyed :
      5208.31.00 000/KGM - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร         - - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2
      5208.32.00 000/KGM - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร          - - Plain weave, weighing more than 100 g/m2
      5208.33.00 000/KGM - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
      5208.39.00 000/KGM - - ผ้าอื่น ๆ                         - - Other fabrics
               - ทอด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                     - Of yarns of different colours :
      5208.41.00 000/KGM - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร         - - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2
      5208.42.00 000/KGM - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร          - - Plain weave, weighing more than 100 g/m2
      5208.43.00 000/KGM - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
      5208.49.00 000/KGM - - ผ้าอื่น ๆ                         - - Other fabrics
               - พิมพ์                            - Printed :
      5208.51.00 000/KGM - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร         - - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2
      5208.52.00 000/KGM - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร          - - Plain weave, weighing more than 100 g/m2
      5208.59.00     - - ผ้าอื่น ๆ                         - - Other fabrics
           001/KGM - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  3-thread or 4-thread twill, including cross twill
           090/KGM อื่น ๆ                             Other
หมวด 11 ตอนที่ 52 ฝ้ าย                                                     SECTION XI Chapter 52 Cotton.
                                                                          หน ้า  45/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                              DESCRIPTION
 52.09              ผ้าทอทาด้วยฝ้ าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ าหนัก และ    Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of
                 หนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร                      cotton, weighing more than 200 g/m2.
                 - ไม่ได้ฟอก                               - Unbleached :
      5209.11.00   000/KGM - - ทอลายขัด                              - - Plain weave
      5209.12.00   000/KGM - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส       - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
      5209.19.00   000/KGM - - ผ้าอื่น ๆ                              - - Other fabrics
                 - ฟอกแล้ว                                - Bleached :
      5209.21.00   000/KGM - - ทอลายขัด                              - - Plain weave
      5209.22.00   000/KGM - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส       - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
      5209.29.00   000/KGM - - ผ้าอื่น ๆ                              - - Other fabrics
                 - ย้อมสี                                - Dyed :
      5209.31.00   000/KGM - - ทอลายขัด                              - - Plain weave
      5209.32.00   000/KGM - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส       - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill"
      5209.39.00   000/KGM - - ผ้าอื่น ๆ                              - - Other fabrics
                 - ทอด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                          - Of yarns of different colours :
      5209.41.00   000/KGM - - ทอลายขัด                              - - Plain weave
      5209.42.00   000/KGM - - เดนิ ม                               - - Denim
      5209.43.00   000/KGM - - ผ้าอื่น ๆ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  - - Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
      5209.49.00   000/KGM - - ผ้าอื่น ๆ                              - - Other fabrics
                 - พิมพ์                                 - Printed :
      5209.51.00   000/KGM - - ทอลายขัด                              - - Plain weave
หมวด 11 ตอนที่ 52 ฝ้ าย                                                            SECTION XI Chapter 52 Cotton.
                                                                                 หน ้า  46/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                           DESCRIPTION
     5209.52.00 000/KGM - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส      - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
     5209.59.00 000/KGM - - ผ้าอื่น ๆ                             - - Other fabrics
 52.10             ผ้าทอทาด้วยฝ้ าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก ผสมด้วย  Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of
                         ้
                เส้นใยประดิษฐ์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่ และหนักไม่เกิน 200 กรัม   cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not
                ต่อตารางเมตร                           more than 200 g/m2.
                - ไม่ได้ฟอก                            - Unbleached :
     5210.11.00 000/KGM - - ทอลายขัด                             - - Plain weave
     5210.19.00       - - ผ้าอื่น ๆ                           - - Other fabrics
            001/KGM ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส      3-thread or 4-thread twill, including cross twill
            090/KGM อื่น ๆ                              Other
                - ฟอกแล้ว                             - Bleached :
     5210.21.00 000/KGM - - ทอลายขัด                             - - Plain weave
     5210.29.00 003/KGM - - ผ้าอื่น ๆ                             - - Other fabrics
            001/KGM ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส      3-thread or 4-thread twill, including cross twill
            090/KGM อื่น ๆ                              Other
                - ย้อมสี                             - Dyed :
     5210.31.00 000/KGM - - ทอลายขัด                             - - Plain weave
     5210.32.00 000/KGM - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส      - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
     5210.39.00 000/KGM - - ผ้าอื่น ๆ                             - - Other fabrics
                - ทอด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                       - Of yarns of different colours :
     5210.41.00 004/KGM - - ทอลายขัด                             - - Plain weave
หมวด 11 ตอนที่ 52 ฝ้ าย                                                        SECTION XI Chapter 52 Cotton.
                                                                           หน ้า  47/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                รายการ                           DESCRIPTION
     5210.49.00       - - ผ้าอื่น ๆ                          - - Other fabrics
           001/KGM  - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
           090/KGM  อื่น ๆ                             Other
                - พิมพ์                             - Printed :
     5210.51.00 000/KGM   - - ทอลายขัด                          - - Plain weave
     5210.59.00       - - ผ้าอื่น ๆ                          - - Other fabrics
          001/KGM   - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
          090/KGM   อื่น ๆ                             Other
 52.11             ผ้าทอทาด้วยฝ้ าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก ผสมด้วย Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of
                         ้
                เส้นใยประดิษฐ์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่ และหนักเกิน 200 กรัมต่อ cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing
                ตารางเมตร                            more than 200 g/m2.
                - ไม่ได้ฟอก                           - Unbleached :
     5211.11.00 000/KGM   - - ทอลายขัด                          - - Plain weave
     5211.12.00 000/KGM   - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
     5211.19.00 000/KGM   - - ผ้าอื่น ๆ                          - - Other fabrics
     5211.20.00       - ฟอกแล้ว                            - Bleached :
          001/KGM   ทอลายขัด                            - - Plain weave
          002/KGM   ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
          090/KGM   - - ผ้าอื่น ๆ                          - - Other fabrics
                - ย้อมสี                            - Dyed :
     5211.31.00 000/KGM   - - ทอลายขัด                           - - Plain weave
หมวด 11 ตอนที่ 52 ฝ้ าย                                                      SECTION XI Chapter 52 Cotton.
                                                                         หน ้า  48/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                             DESCRIPTION
     5211.32.00 000/KGM - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส       - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
     5211.39.00 000/KGM - - ผ้าอื่น ๆ                              - - Other fabrics
              - ทอด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                          - Of yarns of different colours :
     5211.41.00 000/KGM - - ทอลายขัด                              - - Plain weave
     5211.42.00 000/KGM - - เดนิ ม                               - - Denim
     5211.43.00 000/KGM - - ผ้าอื่น ๆ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  - - Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
     5211.49.00 000/KGM - - ผ้าอื่น ๆ                              - - Other fabrics
              - พิมพ์                                 - Printed :
     5211.51.00 000/KGM - - ทอลายขัด                              - - Plain weave
     5211.52.00 000/KGM - - ผ้าอื่น ๆ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
     5211.59.00 000/KGM - - ผ้าอื่น ๆ                              - - Other fabrics
 52.12           ผ้าทออื่น ๆ ทาด้วยฝ้ าย                         Other woven fabrics of cotton.
              - หนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร                   - Weighing not more than 200 g/m2 :
     5212.11.00 000/KGM - - ไม่ได้ฟอก                              - - Unbleached
     5212.12.00 000/KGM - - ฟอกแล้ว                               - - Bleached
     5212.13.00 000/KGM - - ย้อมสี                               - - Dyed
     5212.14.00 000/KGM - - ทอด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                         - - Of yarns of different colours
     5212.15.00 000/KGM - - พิมพ์                                - - Printed
              - หนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร                     - Weighing more than 200 g/m2 :
     5212.21.00 000/KGM - - ไม่ได้ฟอก                              - - Unbleached
     5212.22.00 000/KGM - - ฟอกแล้ว                               - - Bleached
     5212.23.00 000/KGM - - ย้อมสี                               - - Dyed
หมวด 11 ตอนที่ 52 ฝ้ าย                                                         SECTION XI Chapter 52 Cotton.                                                                             หน ้า  49/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                            DESCRIPTION
      5212.24.00 000/KGM - - ทอด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                        - - Of yarns of different colours
      5212.25.00 000/KGM - - พิมพ์                               - - Printed
                       --------------------------------------------              --------------------------------------------

หมวด 11 ตอนที่ 53 เส้นใยสิ่ งทอจากพืชอื่น ๆ ด้ายกระดาษ ฯ                     SECTION XI Chapter 53 Other vegetable textile fibres; paper yarn etc.
                    ตอนที่ 53                                     Chapter 53
                           ่
                เส้ นใยสิ่ งทอจากพืชอืน ๆ                             Other vegetable textile fibres;
            ด้ ายกระดาษ และผ้ าทอจากด้ ายกระดาษ                        paper yarn and woven fabrics of paper yarn.
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                            DESCRIPTION
 53.01            ป่ านลินิน ดิบหรื อผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้   Flax, raw of processed but not spun; flax tow and waste (including
               ขนาดและเศษของป่ านลินิน (รวมถึงเศษด้ายและเส้นใยที่สางจาก       yarn waste and garnetted stock).
               เศษวัตถุทาด้วยป่ านลินิน)
      5301.10.00 000/KGM - ป่ านลินิน ดิบหรื อผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง               - Flax, raw or retted
               - ป่ านลินิน ทาให้แตก แยกเนื้อไม้ออก สางหรื อผ่านกรรมวิธีอื่นๆ    - Flax, broken, scutched, hackled or otherwise processed, but not
               แต่ไม่ได้ปั่น                             spun :
      5301.21.00 000/KGM - - ทาให้แตกหรื อแยกเนื้อไม้ออก                    - - Broken or scutched
      5301.29.00 000/KGM - - อื่น ๆ                              - - Other
      5301.30.00 000/KGM - เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่ านลินิน               - Flax tow and waste
หมวด 11 ตอนที่ 53 เส้นใยสิ่ งทอจากพืชอื่น ๆ ด้ายกระดาษ ฯ                     SECTION XI Chapter 53 Other vegetable textile fibres; paper yarn etc.
                                                                                  หน ้า  50/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                             DESCRIPTION
 53.02            ป่ านแท้ (แคนนาบิสซาติวา) ดิบหรื อผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น     True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow
               เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่ านแท้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่ม       and waste of true hemp (including yarn waste and garnetted stock).
               ใยที่สางจากเศษวัตถุทาด้วยป่ านแท้)
      5302.10.00 000/KGM - ป่ านแท้ ดิบหรื อผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง                  - True hemp, raw or retted
      5302.90.00 000/KGM - อื่น ๆ                                 - Other
 53.03            ปอกระเจาและเส้นใยสิ่ งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ (ไม่          Jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and
               รวมถึงป่ านลินิน ป่ านแท้ และป่ านรามี ) ดิบหรื อผ่านกรรมวิธี      ramie), raw or processed but not spun; tow and waste of these
               แล้วแต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่านี้       fibres (including yarn waste and garnetted stock).
                  (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทาด้วยเส้นใยดังกล่าว)
      5303.10.00        - ปอกระเจาและเส้นใยสิ่ งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ดิบหรื อ    - Jute and other textile bast fibres, raw or retted
                  ผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง
            001/KGM   ปอกระเจา                            Jute
            090/KGM   อื่น ๆ                             Other
      5303.90.00        - อื่น ๆ                            - Other
           001/KGM    เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของปอกระเจา              Tow and waste of jute
           090/KGM    อื่น ๆ                             Other
 53.05  5305.00.00 000/KGM เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบากา (ป่ านมนิลาหรื อมูซาเทกซิ ไทลิสนี) ป่ าน Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie and
               รามีและเส้นใยสิ่ งทอจากพืชอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุหรื อรวมไว้ในที่อื่น ดิบ other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included,
               หรื อผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด เศษใยสางหรื อ raw or processed but not spun; tow, noils and waste of these
               หวีและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษ fibres(including yarn waste and garnetted stock).
                  วัตถุทาด้วยเส้นใยดังกล่าว)
หมวด 11 ตอนที่ 53 เส้นใยสิ่ งทอจากพืชอื่น ๆ ด้ายกระดาษ ฯ                      SECTION XI Chapter 53 Other vegetable textile fibres; paper yarn etc.
                                                                               หน ้า  51/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                           DESCRIPTION
 53.06              ด้ายป่ านลินิน                        Flax yarn.
     5306.10.00 000/KGM - เส้นเดี่ยว                            - Single
     5306.20.00 000/KGM - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรื อเคเบิล                 - Multiple (folded) or cabled
 53.07               ด้ายปอกระเจาหรื อด้ายทาด้วยเส้นใยสิ่ งทอจากเปลือกในของต้นไม้ Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading 53.03.
                  อื่น ๆ ตามประเภทที่ 53.03
     5307.10.00        - เส้นเดี่ยว                         - Single
            001/KGM ทาจากปอกระเจา                          Of jute
            002/KGM ทาจากเส้นใยสิ่ งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ        Of other textile bast fibres
     5307.20.00        - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรื อเคเบิล              - Multiple (folded) or cabled
            001/KGM ทาจากปอกระเจา                          Of jute
            002/KGM ทาจากเส้นใยสิ่ งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ        Of other textile bast fibres
 53.08               ด้ายทาด้วยเส้นใยสิ่ งทอจากพืชอื่น ๆ รวมทั้งด้ายกระดาษ    Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn.
     5308.10.00 000/KGM - ด้ายใยมะพร้าว                           - Coir yarn
     5308.20.00 000/KGM - ด้ายป่ านแท้                           - True hemp yarn
      5308.90         - อื่น ๆ                           - Other
     5308.90.10 000/KGM -- ด้ายกระดาษ                           -- Paper yarn
     5308.90.90        -- อื่น ๆ                          -- Other
            001/KGM ป่ านรามี                            Raw Ramie
            090/KGM อื่น ๆ                              Other
 53.09               ผ้าทอทาด้วยป่ านลินิน                    Woven fabrics of flax.
                  - มีป่านลินินตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก       - Containing 85% or more by weight of flax :
     5309.11.00 000/KGM - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                      - - Unbleached or bleached
หมวด 11 ตอนที่ 53 เส้นใยสิ่ งทอจากพืชอื่น ๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษฯ        SECTION XI Chapter 53 Other vegetable textile fibres; paper yarn etc.                                                                          หน ้า  52/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                          DESCRIPTION
     5309.19.00 000/KGM - - อื่น ๆ                            - - Other
               - มีป่านลินินน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก            - Containing less than 85% by weight of flax :
     5309.21.00 000/KGM - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                    - - Unbleached or bleached
     5309.29.00 000/KGM - - อื่น ๆ                            - - Other
 53.10           ผ้าทอทาด้วยปอกระเจาหรื อเส้นใยสิ่ งทอจากเปลือกในของต้นไม้    Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading
               อื่น ๆ ตามประเภทที่ 53.03                    53.03.
     5310.10.00     - ไม่ได้ฟอก                           - Unbleached
           001/KGM ทาจากปอกระเจา                          Of jute
           002/KGM ทาด้วยเส้นใยสิ่ งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ       Of other textile bast fibres
     5310.90.00     - อื่น ๆ                             - Other
           001/KGM ทาจากปอกระเจา                          Of jute
           002/KGM ทาจากเส้นใยสิ่ งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ        Of other textile bast fibres
 53.11  5311.00.00     ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสิ่ งทอ ที่ได้จากพืชอื่น ๆ ผ้าทอทาด้วยด้าย   Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of
               กระดาษ                              paper yarn.
           001/KGM ผ้าทอด้วยป่ านรามี                        Fabrics of ramie
                                               Fabrics of other vegetable textile materials or of paper yarn
            002/KGM ผ้าทอด้วยวัตถุทอจากพืชอื่น ๆ หรื อทอด้วยเส้นด้ายทาด้วยกระดาษ

                        --------------------------------------------          --------------------------------------------


หมวด 11 ตอนที่ 54 เส้นใยยาวประดิษฐ์ ฯ                                     SECTION XI Chapter 54 Man-made filaments; etc.
                                                                               หน ้า  53/159
                  ตอนที่ 54                                       Chapter 54
                 ใยยาวประดิษฐ์                                    Man-made filaments;
                        ี่
            แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ ทคล้ ายกัน                       strip and the like of man-made textile materials.
หมายเหตุ                                      Notes.
      ั
 1. ตลอดพิกดอัตราศุลกากรนี้ คาว่า “เส้นใยประดิษฐ์” หมายถึง เส้นใยสั้นและใยยาว    1. Throughout the Nomenclature, the term “ man - made fibres” means staple
  ของโพลิเมอร์อินทรี ย ์ ที่ผลิตโดยกรรมวิธีอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้            fibres and filaments of organic polymers produced by manufacturing
                                             processes, either :
                                 ์
  (ก) โดยกรรมวิธีโพลิเมอร์ ไรเซชันของโมโนเมอร์อินทรี ยที่จะผลิตโพลิเมอร์ เช่น      (a) By polymerisations of organic monomers to produce polymers such as
                               ู
     โพลิอะไมด์ โพลิเอสเทอร์ โพลิโอลีฟิน หรื อโพลิยรีเทน หรื อโดยการ           polyamides, polyolefins or polyurethanes, or by chemical modification
     ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของโพลิเมอร์ ที่ผลิตโดยกรรมวิธีน้ ี (เช่น โพลิ (ไว      of polymers produced by this process (for example, poly (vinyl alcohol)
     นิ ลแอลกอฮอล์) ที่ปรุ งแต่งโดยกรรมวิธีการแยกสลายด้วยน้ าของโพลิ (ไว         prepared by thehydrolysis of poly (vinyl acetate)); or
     นิ ลอะซิ เตด) หรื อ
   (ข) โดยการละลายตัวหรื อผ่านกรรมวิธีทางเคมีของโพลิเมอร์อินทรี ยธรรมชาติ ์       (b) By dissolution or chemical treatment of natural organic polymers (for
               ่
     (เช่น เซลลูโลส) เพือผลิตโพลิเมอร์ เช่น คิวปราโมเนี ยมเรยอน (คิวโพร) หรื อ      example, cellulose) to produce polymers such as cuprammonium rayon
     วิสโคสเรยอน หรื อโดยการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของโพลิเมอร์อินทรี ย ์         (cupro) or viscose rayon, or by chemical modification of natural organic
     ธรรมชาติ (เช่น เซลลูโลส เคซี อิน และโปรตีนอื่น ๆ หรื อกรดแอลจินิก) เพือ่       polymers (for example, cellulose, casein and other proteins, or alginic
     ผลิตโพลิเมอร์ เช่น เซลลูโลสอะซี เทต หรื อแอลจิเนต                  acid), to product polymers such as cellulose acetate or alginates.
หมวด 11 ตอนที่ 54 เส้นใยยาวประดิษฐ์ ฯ                                         SECTION XI Chapter 54 Man-made filaments; etc.
    คาว่า “สังเคราะห์” และ “เทียม” เมื่อใช้เกี่ยวกับเส้นใย ให้มายถึง เส้นใย          The terms “synthetic” and “artificial”, used in relation to fibres, mean
  สังเคราะห์ตามที่กาหนดไว้ใน (ก) และเส้นใยเทียมตามที่กาหนดไว้ใน (ข) แถบและ          : synthetic : fibres as defined at (a); artificial : fibres as defined at (b).
  ของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรื อ 54.05 ไม่ถือเป็ นเส้นใยประดิษฐ์           Strip and the like of heading 54.04 or 54.05 are not considered to be
                                                man -made fibres.
หมวด 11 ตอนที่ 54 เส้นใยยาวประดิษฐ์ ฯ                                         SECTION XI Chapter 54 Man-made filaments; etc.                                                                               หน ้า  54/159
    คาว่า “ประดิษฐ์” “สังเคราะห์” และ “เทียม” ให้มีความหมายเหมือนกันเมื่อใช้        The terms “ man - made”, “synthetic” and “artificial” shall have the
  เกี่ยวกับ “วัตถุทอ”                                   same meanings when used in relation to “textile materials”.
                     ั
 2. ประเภทที่ 54.02 และ 54.03 ไม่ให้ใช้กบกลุ่มใยยาวสังเคราะห์หรื อกลุ่มใยยาวเทียม  2. Headings 54.02 and 54.03 do not apply to synthetic or artificial filament tow
  ในตอนที่ 55                                     of Chapter 55.


ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                            DESCRIPTION
 54.01                                 ่
               ด้ายเย็บทาด้วยใยยาวประดิษฐ์ จะจัดทาขึ้นเพือการขายปลีกหรื อไม่    Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for
               ก็ตาม                                retail sale.
      5401.10.00 000/KGM - ทาด้วยใยยาวสังเคราะห์                       - Of synthetic filaments
      5401.20.00 000/KGM - ทาด้วยใยยาวเทียม                          - Of artificial filaments
 54.02                                  ั     ่
               ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จดทาขึ้นเพือการขาย    Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for
               ปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์    retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex.

                  - ด้ายทนแรงดึงสูงทาด้วยไนลอนหรื อโพลิอะไมด์อื่นๆ        - High tenacity yarn of nylon or other polyamides
      5402.11.00 000/KGM   --ทาด้วยอะรามิดส์                        --of aramids
      5402.19.00 000/KGM   --อื่น ๆ                            - - Other
      5402.20.00 000/KGM   - ด้ายทนแรงดึงสูงทาด้วยโพลิเอสเทอร์               - High tenacity yarn of polyesters
                      ่
                  - ด้ายเพือผิวสัมผัส                       - Textured yarn :
     5402.31.00 000/KGM    - - ทาด้วยไนลอนหรื อโพลิอะไมด์อื่นๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัด  - - Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn not
                  ได้ไม่เกิน 50 เทกซ์                       more than 50 tex
      5402.32.00 000/KGM   - - ทาด้วยไนลอนหรื อโพลิอะไมด์อื่นๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัด  - - Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn more
                  ได้เกิน 50 เทกซ์                        than 50 tex
หมวด 11 ตอนที่ 54 เส้นใยยาวประดิษฐ์ ฯ                                       SECTION XI Chapter 54 Man-made filaments; etc.                                                                             หน ้า  55/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                    รายการ                             DESCRIPTION
     5402.33.00 000/KGM - - ทาด้วยโพลิเอสเทอร์                            - - Of polyesters
     5402.34.00 000/KGM - - ทาด้วยโพลิโพรพิลีน                            - - Of polyesters
     5402.39.00 000/KGM - - อื่น ๆ                                  - - Other
                 - ด้ายอื่น ๆ ที่เป็ นเส้นเดี่ยว ไม่ตีเกลียวหรื อตีเกลียว ไม่เกิน 50 รอบ  - Other yarn, single, untwisted or with a twist not exceeding 50
                 ต่อเมตร                                  turns per metre :
     5402.44.00 000/KGM - - ด้ายยืด                                  - - Elastomeric
     5402.45.00 000/KGM - - อื่น ๆ ทาด้วยไนลอนหรื อโพลิอะไมด์อื่นๆ                   - - Of nylon or other polyamides
     5402.46.00 000/KGM - - อื่น ๆ ทาด้วยโพลิเอสเทอร์ ชนิ ด “พาร์ เชียลลีโอเรี ยนเต็ด”        - - Other, of polyesters, partially oriented
     5402.47.00 000/KGM - - อื่น ๆ ทาด้วยโพลิเอสเทอร์                         - - Other, of polyesters
     5402.48.00 000/KGM - - อื่น ๆ ทาด้วยโพลิโพพิลีน                         - - Other, of polypropylene
     5402.49.00 000/KGM - - อื่นๆ                                   - - Other
                 - ด้ายอื่นๆ ที่เป็ นเส้นเดี่ยว ตีเกลียวเกิน 50 รอบต่อเมตร         - Other yarn, single, with a twist exceeding 50 turns per metre:
     5402.51.00 000/KGM - - ทาด้วยไนลอนหรื อโพลิอะไมด์อื่นๆ                      - - Of nylon or other polyamides
     5402.52.00 000/KGM - - ทาด้วยโพลิเอสเทอร์                            - - Of polyesters
     5402.59.00 000/KGM - - อื่นๆ                                   - - Other
                 - ด้ายอื่นๆ ที่เป็ นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรื อเคเบิล           - Other yarn, multiple (folded) or cabled :
     5402.61.00 000/KGM - - ทาด้วยไนลอนหรื อโพลิอะไมด์อื่นๆ                      - - Of nylon or other polyamides
     5402.62.00 000/KGM - - ทาด้วยโพลิเอสเทอร์                            - - Of polyesters
     5402.69.00 000/KGM - - อื่นๆ                                   - - Other
 54.03                                      ั     ่
                 ด้ายใยยาวเทียม (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จดทาขึ้นเพือการขายปลีก       Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for
                 รวมถึงใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์           retail sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex.
หมวด 11 ตอนที่ 54 เส้นใยยาวประดิษฐ์ ฯ                                            SECTION XI Chapter 54 Man-made filaments; etc.                                                                                 หน ้า  56/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                            DESCRIPTION
     5403.10.00 000/KGM - ด้ายทนแรงดึงสูงทาด้วยวิสโคสเรยอน                    - High tenacity yarn of viscose rayon
                 - ด้ายอื่นๆ ที่เป็ นเส้นเดี่ยว                    - Other yarn, single :
     5403.31.00 000/KGM - - ทาด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลียวหรื อตีเกลียว ไม่เกิน 120 รอบ      - - Of viscose rayon, untwisted or with a twist not exceeding 120
                 ต่อเมตร                               turns per metre
     5403.32.00 000/KGM - - ทาด้วยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน 120 รอบต่อเมตร            - - Of viscose rayon, with a twist exceeding 120 turns per "
     5403.33.00 000/KGM - - ทาด้วยเซลลูโลสอะซิเทต                        - - Of cellulose acetate
     5403.39.00 000/KGM - - อื่นๆ                                - - Other
                 - ด้ายอื่นๆ ที่เป็ นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรื อเคเบิล         - Other yarn, multiple (folded) or cabled :
     5403.41.00 000/KGM - - ทาด้วยวิสโคสเรยอน                           - - Of viscose rayon
     5403.42.00 000/KGM - - ทาด้วยเซลลูโลสอะซิเทต                        - - Of cellulose acetate
     5403.49.00 000/KGM - - อื่นๆ                                - - Other
 54.04              ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ข้ ึนไป และไม่มี  Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no
                 ขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่         cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for
                                     ั
                 คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทาด้วยวัตถุสงเคราะห์ที่มีความกว้าง     example, artificial straw) of synthetic textile materials of an
                 ปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร                       apparent width not exceeding 5 mm.
                 - ใยยาวเดี่ยว                            - Monofilament
     5404.11.00 000/KGM -- ที่ยดได้
                    ื                               -- Elastomeric
     5404.12.00 000/KGM -- อื่น ๆ ทาด้วยโพลิโพรพิลีน                       -- Other, of polypropylene
     5404.19.00 000/KGM -- อื่นๆ                                 -- Other
     5404.90.00 000/KGM - อื่นๆ                                 - Other
หมวด 11 ตอนที่ 54 เส้นใยยาวประดิษฐ์ ฯ                                          SECTION XI Chapter 54 Man-made filaments; etc.
                                                                            หน ้า  57/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                รายการ                            DESCRIPTION
 54.05  5405.00.00 000/KGM ใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ข้ ึนไป และไม่มีขนาด  Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no
               ภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน      cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for
               (เช่น ฟางเทียม) ทาด้วยวัตถุทอเทียมที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5   example, artificial straw) of artificial textile materials of an
               มิลลิเมตร                             apparent width not exceeding 5 mm.
 54.06  5406.00.00                              ่
               ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทาขึ้นเพือการขายปลีก     Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for
                                                 retail sale.
            001/KGM  ด้ายใยยาวทาด้วยโพลิเอสเทอร์                   Of polyester filament yarn
            002/KGM  ด้ายใยยาวทาด้วยไนลอน                      Of nylon filament yarn
            003/KGM  ด้ายใยยาวทาด้วยไวในลอน                     Of vinylon filament yarn
            004/KGM  ด้ายใยยาวทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                 Of other synthetic filament yarn
            005/KGM  ด้ายใยยาวทาด้วยเรยอน                      Of rayon filament yarn
            090/KGM  ด้ายใยยาวเทียมอื่น                       Of other artificial filament yarn
 54.07             ผ้าทอทาด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุตาม   Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics
                 ประเภทที่ 54.04                         obtained from materials of heading 54.04.
     5407.10        - ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทาด้วยไนลอน หรื อโพลิอะไมด์   - Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of nylon or other
                 อื่นๆ หรื อโพลิเอสเทอร์                     polyamides or of polyesters :
                 -- ไม่ได้ฟอก                          --Unbleached :
     5407.10.11 000/KGM --- ผ้าทอใช้ผลิตยางนอกและผลิตสายพานลาเลียง             --- Tyre fabrics and conveyor duck
     5407.10.19 000/KGM --- อื่น ๆ                             --- Other
               -- อื่น ๆ                              -- Other :
     5407.10.91 000/KGM --- ผ้าทอใช้ผลิตยางนอกและผลิตสายพานลาเลียง             --- Tyre fabric and conveyor duck

หมวด 11 ตอนที่ 54 เส้นใยยาวประดิษฐ์ ฯ                                      SECTION XI Chapter 54 Man-made filaments; etc.


                                                                           หน ้า  58/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                            DESCRIPTION
     5407.10.99 000/KGM --- อื่น ๆ                                 --- Other
     5407.20.00 000/KGM - ผ้าทอได้จากแถบหรื อของที่คล้ายกัน                    - Woven fabrics obtained from strip or the like
     5407.30.00 000/KGM - ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 9 ของหมวด 11                 - Fabrics specified in Note 9 to Section XI
                 - ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวทาด้วยไนลอนหรื อโพลิอะไมด์อื่นๆ ตั้งแต่    - Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of
                 ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก                      filaments of nylon or other polyamides :
     5407.41    000/KGM - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                        - - Unbleached or bleached :
     5407.41.10 000/KGM - - - ผ้าทอตาข่ายไนลอนทาด้วยด้ายใยยาวไม่ตีเกลียวเหมาะสาหรับ        - - Woven nylon mesh fabric of untwise filament yarn suitable for
                 ใช้เป็ นวัตถุที่เสริ มให้แข็งแรงสาหรับผ้าใบคลุมของ          use as reinforcing material for tarpaulins
     5407.41.90 000/KGM --- อื่น ๆ                                 --- Other
     5407.42.00 000/KGM -- ย้อมสี                                 -- Dyed
     5407.43.00 000/KGM - - ทอด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                          - - Of yarns of different colours
     5407.44.00 000/KGM - - พิมพ์                                 - - Printed
                                       ่
                 - ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวโพลิเอสเทอร์ชนิ ดเพือผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ  - Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of
                 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก                         textured polyester filaments :
     5407.51.00 000/KGM - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                         - - Unbleached or bleached
     5407.52.00 000/KGM - - ย้อมสี                                 - - Dyed
     5407.53.00 000/KGM - - ทอด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                          - - Of yarns of different colours
     5407.54.00 000/KGM - - พิมพ์                                 - - Printed
                 - ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวโพลิเอสเทอร์ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย    - Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of
                 น้ าหนัก                               polyester filaments :
                                      ่
     5407.61.00 000/KGM - - ที่มีใยยาวโพลิเอสเทอร์ที่ไม่ใช่ชนิ ดเพือผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ    - - Containing 85 % or more by weight of non-textured polyester
                 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก                         filaments
หมวด 11 ตอนที่ 54 เส้นใยยาวประดิษฐ์ ฯ                                          SECTION XI Chapter 54 Man-made filaments; etc.                                                                             หน ้า  59/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                            DESCRIPTION
      5407.69.00 000/KGM - - อื่นๆ                                - - Other
                                                   - Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of
                 - ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก
                                                   synthetic filaments :
     5407.71.00 000/KGM - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                         - - Unbleached or bleached
     5407.72.00 000/KGM - - ย้อมสี                                - - Dyed
     5407.73.00 000/KGM - - ทอด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                          - - Of yarns of different colours
     5407.74.00 000/KGM - - พิมพ์                                 - - Printed
                 - ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก - Other woven fabrics, containing less than 85% by weight of
                 ผสมกับฝ้ ายล้วนหรื อเป็ นส่วนใหญ่                  synthetic filaments, mixed mainly or solely with cotton :
     5407.81.00 000/KGM - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                         - - Unbleached or bleached
     5407.82.00 000/KGM - - ย้อมสี                                - - Dyed
     5407.83.00 000/KGM - - ทอด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                          - - Of yarns of different colours
     5407.84.00 000/KGM - - พิมพ์                                 - - Printed
                 - ผ้าทออื่นๆ                             - Other woven fabrics :
     5407.91.00 000/KGM - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                         - - Unbleached or bleached
     5407.92.00 000/KGM - - ย้อมสี                                - - Dyed
     5407.930 000/KGM - - ทอด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                          - - Of yarns of different colours
     5407.94.00 000/KGM - - พิมพ์                                 - - Printed
 54.08              ผ้าทอทาด้วยด้ายใยยาวเทียม รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุตาม        Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics
                 ประเภทที่ 54.05                           obtained from materials of heading 54.05.
     5408.10         - ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทาด้วยวิสโคสเรยอน           - Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of viscose rayon :
     5408.10.10 000/KGM - - ไม่ได้ฟอก                               - - Unbleached
หมวด 11 ตอนที่ 54 เส้นใยยาวประดิษฐ์ ฯ                                         SECTION XI Chapter 54 Man-made filaments; etc.                                                                             หน ้า  60/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                            DESCRIPTION
      5408.10.90 000/KGM - - อื่น ๆ                              - - Other
               - ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวเทียมหรื อแถบหรื อของที่คล้ายกันตั้งแต่ ร้อย  - Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of
               ละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก                        artificial filament or strip or the like :
      5408.21.00 000/KGM - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                       - - Unbleached or bleached
      5408.22.00 000/KGM - - ย้อมสี                              - - Dyed
      5408.23.00 000/KGM - - ทอด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                        - - Of yarns of different colours
      5408.24.00 000/KGM - - พิมพ์                               - - Printed
               - ผ้าทออื่นๆ                             - Other woven fabrics :
      5408.31.00 000/KGM - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                       - - Unbleached or bleached
      5408.32.00 000/KGM - - ย้อมสี                              - - Dyed
      5408.33.00 000/KGM - - ทอด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                        - - Of yarns of different colours
      5408.34.00     - - พิมพ์                               - - Printed
           001/KGM เศษที่เหลือของผ้าทอในตอนที่ 54                    Remnants of woven fabrics in chapter 54
           090/KGM อื่น ๆ                                Other
                        --------------------------------------------              --------------------------------------------
หมวด 11 ตอนที่ 55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์                                         SECTION XI Chapter 55 Man-made staple fibres.                                                                             หน ้า   61/159
                   ตอนที่ 55                                    Chaptear 55
                เส้ นใยสั้ นประดิษฐ์                               Man-made staple fibres.
หมายเหตุ                                     Note.
 1. ประเภทที่ 55.01 และ 55.02 ให้ใช้เฉพาะกับกลุ่มใยยาวประดิษฐ์ ที่ประกอบด้วยใย 1. Heading 55.01 and 55.02 apply only to man - made filament low, consisting
  ยาวขนากันและยาวเสมอกันเท่ากับความยาวของกลุ่มใย และต้องเป็ นไปตาม          of parallel filaments of a uniform length equal to the length of the tow,
  ข้อกาหนดดังต่อไปนี้                                meeting the following specification :
   (ก) ความยาวของกลุ่มใยยาวเกิน 2 เมตร                        (a) Length fo tow exceeding 2 m;
   (ข) ตีเกลียวน้อยกว่า 5 รอบต่อเมตร                         (b) Twist less than 5 turns per metre;
   (ค) ใยยาวแต่ละเส้นวัดขนาดได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์                 (c) Measurtin per filament less than 67 decitex;
   (ง) เฉพาะกลุ่มใยยาวสังเคราะห์ ต้องเป็ นกลุ่มใยที่ผ่านการดึงแล้ว กล่าวคือ ไม่    (d) Synthetic filament tow only : the tow must be drawn, that is to say, be
   (จ) วัดขนาดของกลุ่มใยทั้งหมดได้เกิน 20,000 เดซิเทกซ์                (e) Total measurement of tow more than 20,000 decitex.
  กลุ่มใยยาวที่มีความยาวไม่เกิน 2 เมตร ให้จาแนกเข้าประเภทที่ 55.03 หรื อ 55.04    Tow of a length not exceeding 2 m is to be classified in heading 55.03 or 55.04.


ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                             DESCRIPTION
 55.01            กลุ่มใยยาวสังเคราะห์                          Synthetic filament tow.
      5501.10.00     - ทาด้วยไนลอน หรื อโพลิอะไมด์อื่น ๆ                   - Of nylon or other polyamides
                                             ้
           001/KGM เฉพาะของชนิ ดต่อไปนี้ (ก) เคลือบหรื อคลุมด้วยพลาสติก (ข) หุม      For goods, as follows: (a) coated or overed with plastics: (b)
                 ่                        ั
               อยูในปลอกของเส้นใยธรรมชาติหรื อเส้นใยสังเคราะห์ที่ถกแบบ         encased within a sheath of braided or plaited natural or synthetic
               เปี ยหรื อถักตามยาว                           fibres.
           090/KGM อื่น ๆ                                 Other
      5501.20.00     - ทาด้วยโพลิเอสเทอร์                          - Of polyesters

หมวด 11 ตอนที่ 55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์                                          SECTION XI Chapter 55 Man-made staple fibres.
                                                                              หน ้า  62/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                             DESCRIPTION
                                             ้
            001/KGM เฉพาะของชนิ ดต่อไปนี้ (ก) เคลือบหรื อคลุมด้วยพลาสติก (ข) หุม       For goods, as follows: (a) coated or overed with plastics: (b)
                  ่                        ั
                อยูในปลอกของเส้นใยธรรมชาติหรื อเส้นใยสังเคราะห์ที่ถกแบบ         encased within a sheath of braided or plaited natural or synthetic
                เปี ยหรื อถักตามยาว                           fibres.
            090/KGM อื่น ๆ                                  Other
      5501.30.00     - อะคริ ลิกหรื อโมดาคริ ลิก                       - Acrylic or modacrylic
            001/KGM เฉพาะของชนิ ดต่อไปนี้ (ก) เคลือบหรื อคลุมด้วยพลาสติก (ข) หุม    ้   For goods, as follows: (a) coated or overed with plastics: (b)
                   ่
                 อยูในปลอกของเส้นใยธรรมชาติหรื อเส้นใยสังเคราะห์ที่ถกแบบ  ั      encased within a sheath of braided or plaited natural or synthetic
                 เปี ยหรื อถักตามยาว                          fibres.
            090/KGM อื่น ๆ                                  Other
     5501.40.00 000/KGM - ทาด้วยโพลิโพรพิลีน                            - Of polypropylene
     5501.90.00       - อื่น ๆ                               - Other
            001/KGM ทาด้วยอะซิ เตท                              Of acitate
            002/KGM เฉพาะของชนิ ดต่อไปนี้ (ก) เคลือบหรื อคลุมด้วยพลาสติก (ข) หุม     ้  For goods, as follows: (a) coated or overed with plastics: (b)
                    ่
                 อยูในปลอกของเส้นใยธรรมชาติหรื อเส้นใยสังเคราะห์ที่ถกแบบ   ั     encased within a sheath of braided or plaited natural or synthetic
                 เปี ยหรื อถักตามยาว                          fibres.
            090/KGM อื่น ๆ                                  Other
 55.02 5502.00.00 000/KGM กลุ่มใยยาวเทียม                                Artificial filament tow.
 55.03              เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่ไม่ได้สาง หวี หรื อผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น    Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed
                 สาหรับการปั่ นด้าย                          for spinning.
                 - ทาด้วยไนลอนหรื อโพลิอะไมด์อื่น ๆ                  - Of nylon or other polyamides :
     5503.11.00 000/KGM -- ทาด้วยอะรามิดส์                             - - of aramids
หมวด 11 ตอนที่ 55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์                                            SECTION XI Chapter 55 Man-made staple fibres.                                                                               หน ้า  63/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                             DESCRIPTION
      5503.19.00  000/KGM  -- อื่น ๆ                              - - Other
      5503.20.00  000/KGM  - ทาด้วยโพลิเอสเทอร์                         - Of polyesters
      5503.30.00  000/KGM  - อะคริ ลิกหรื อโมดาคริ ลิก                     - Acrylic or modacrylic
      5503.40.00  000/KGM  - ทาด้วยโพลิโพรพิลีน                         - Of polypropylene
      5503.90.00  000/KGM  - อื่น ๆ                               - -Other
 55.04              เส้นใยสั้นเทียมที่ไม่ได้สาง หวี หรื อผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สาหรับ  Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed
                 การปั่ นด้าย                             for spinning.
      5504.10.00 000/KGM   - ทาด้วยวิสโคสเรยอน                         - Of viscose rayon
      5504.90.00 000/KGM   - อื่น ๆ                               - Other
 55.05              เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสางหรื อหวี เศษด้ายและ       Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-
                 กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์)            made fibres.
      5505.10.00 000/KGM   - ของเส้นใยสังเคราะห์                        - Of synthetic fibres
      5505.20.00 000/KGM   - ของเส้นใยเทียม                           - Of staple fibres
 55.06              เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่สาง หวี หรื อผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสาหรับ   Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for
                 การปั่ นด้าย                             spinning.
      5506.10.00  000/KGM  - ทาด้วยไนลอนหรื อโพลิอะไมด์อื่น ๆ                  - Of nylon or other polyamides
      5506.20.00  000/KGM  - ทาด้วยโพลิเอสเทอร์                         - Of polyesters
      5506.30.00  000/KGM  - อะคริ ลิกหรื อโมดาคริ ลิก                     - Acrylic or modacrylic
      5506.90.00  000/KGM  - อื่น ๆ                               - Other
 55.07  5507.00.00  000/KGM  เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรื อผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สาหรับการปั่น  Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for
                 ด้าย                                 spinning.
หมวด 11 ตอนที่ 55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์                                            SECTION XI Chapter 55 Man-made staple fibres.
                                                                              หน ้า  64/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                            DESCRIPTION
 55.08                                        ่
                 ด้ายเย็บทาด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จะจัดทาขึ้นเพือการขายปลีก     Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for
                 หรื อไม่ก็ตาม                            retail sale.
     5508.10.00 000/KGM - ทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์                       - Of synthetic staple fibres
     5508.20.00 000/KGM - ทาด้วยเส้นใยสั้นเทียม                         - Of artificial staple fibres
 55.09              ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ไม่ได้จดทาขึ้นั  Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put
                   ่
                 เพือการขายปลีก                           up for retail sale.
                 - ที่มีเส้นใยสั้นทาด้วยไนลอนหรื อโพลิอะไมด์อื่น ๆ ตั้งแต่ร้อยละ   - Cantaining 85% or more by weight of staple fibres of nylon or
                 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก                        other polyamides :
     5509.11.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยว                              - - Single yarn
     5509.12.00 000/KGM - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรื อด้ายเคเบิล                 - - Multiple (folded) or cabled yarn
                                  ั
                 - ที่มีเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ต้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ าหนัก  - Containing 85% or more by weight polyester staple fibres :
     5509.21.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยว                              - - Single yarn
     5509.22.00 000/KGM - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรื อด้ายเคเบิล                 - - Multiple (folded) or cabled yarn
                 - ที่มีเส้นใยสั้นอะคริ ลิกหรื อโมดาคริ ลิกตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป  - Containing 85% or more by weight of acrylic or modacrylic staple
                 โดยน้ าหนัก                             fibres :
     5509.31.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยว                              - - Single yarn
     5509.32.00 000/KGM - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรื อด้ายเคเบิล                 - - Multiple (folded) or cabled yarn
                                     ั
                 - ด้ายอื่น ๆ ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ต้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย   - Other yarn, containing 85% or more by weight of synthetic staple
                 น้ าหนัก                              fibres :K808
     5509.41.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยว                              - - Single yarn
     5509.42.00 000/KGM - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรื อด้ายเคเบิล                 - - Multiple (folded) or cabled yarn
                 - ด้ายอื่น ๆ ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์              - Other yarn, of polyester staple fibres :
หมวด 11 ตอนที่ 55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์                                           SECTION XI Chapter 55 Man-made staple fibres.                                                                             หน ้า  65/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                            DESCRIPTION
     5509.51.00 000/KGM - - ผสมกับเส้นใยสั้นเทียมล้วนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่           - - Mixed mainly or solely with artificial staple fibres
                                        ้
     5509.52.00 000/KGM - - ผสมกับขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่     - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
     5509.53.00 000/KGM - - ผสมกับฝ้ ายล้วนหรื อเป็ นส่วนใหญ่                - - Mixed mainly or solely with cotton
                 - ด้ายอื่น ๆ ทาด้วยเส้นใยสั้นอะคริ ลิกหรื อโมดาคริ ลิก     - Other yarn, of acrylic or modacrylic staple fibres :
     5509.59.00 000/KGM - - อื่น ๆ                              - - Other
                 - ด้ายอื่น ๆ ทาด้วยเส้นใยสั้นอะคริ ลิกหรื อโมดาคริ ลิก     - Other yarn, of acrylic or modacrylic staple fibres :
                                         ้
     5509.61.00 000/KGM - - ผสมกับขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่      - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
     5509.62.00 000/KGM - - ผสมกับฝ้ ายล้วนหรื อเป็ นส่วนใหญ่                - - Mixed mainly or solely with cotton
     5509.69.00 000/KGM - - อื่น ๆ                              - - Other
                 - ด้ายอื่น ๆ                          - Other yarn :
                                          ้
     5509.91.00 000/KGM - - ผสมกับขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่      - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
     5509.92.00 000/KGM - - ผสมกับฝ้ ายล้วนหรื อเป็ นส่วนใหญ่                - - Mixed mainly or solely with cotton
     5509.99.00 000/KGM - - อื่น ๆ                              - - Other
 55.10                                         ั   ่
                 ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสั้นเทียมไม่ได้จดทาขึ้นเพือ  Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up
                 การขายปลีก                           for retail sale.
                 - ที่มีเส้นใยเทียมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก      - Containing 85% or more by weight of artificial staple fibres :
     5510.11.00 000/KGM - - ด้ายเดี่ยว                            - - Single yarn
     5510.12.00 000/KGM - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรื อด้ายเคเบิล               - - Multiple (folded) or cabled yarn
     5510.20.00 000/KGM - ด้ายอื่น ๆ ผสมกับขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ลวน หรื อเป็ น ้    - Other yarn, Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
                 ส่ วนใหญ่
     5510.30.00 000/KGM - ด้ายอื่น ๆ ผสมกับฝ้ ายล้วนหรื อเป็ นส่วนใหญ่            - Other yarn, Mixed mainly or solely with cotton
     5510.90.00 000/KGM - ด้ายอื่น ๆ                             - Other yarn
หมวด 11 ตอนที่ 55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์                                        SECTION XI Chapter 55 Man-made staple fibres.                                                                             หน ้า  66/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                             DESCRIPTION
 55.11              ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จัดทาขึ้นเพือการ ่   Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up
                 ขายปลีก                                for retail sale.
      5511.10.00 000/KGM   - ทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้น  - Of synthetic staple fibres, containing 85% or more by weight of
                 ไปโดยน้ าหนัก                             such fibres
      5511.20.00 000/KGM   - ทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85    - Of synthetic staple fibres, containing 85% or more by weight of
                 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก                           such fibres
      5511.30.00 000/KGM   - ทาด้วยเส้นใยสั้นเทียม                        - Of artificial staple fibres
 55.12              ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ต้งแต่ ั    Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85% or more
                 ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก                      by weight of synthetic staple fibres.
                                 ั
                 - ที่มีเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ต้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก    - Containing 85% or more by weight of polyester staple fibres:
      5512.11.00 000/KGM   - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                       - - Unbleached or bleached
      5512.19.00 000/KGM   - - อื่น ๆ                               - - Other
                 - ที่มีเส้นใยสั้นอะคริ ลิกหรื อโมดาคริ ลิกตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป   - Containing 85% or more by weight of acrylic or modacrylic staple
                 โดยน้ าหนัก                              fibres :
      5512.21.00 000/KGM   - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                       - - Unbleached or bleached
      5512.29.00 000/KGM   - - อื่น ๆ                               - - Other
                 - อื่น ๆ                                - Other :
      5512.91.00 000/KGM   - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                       - - Unbleached or bleached
      5512.99.00 000/KGM   - - อื่น ๆ                               - - Other


หมวด 11 ตอนที่ 55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์                                           SECTION XI Chapter 55 Man-made staple fibres.
                                                                               หน ้า  67/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                รายการ                             DESCRIPTION
 55.13             ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าว น้อยกว่าร้อยละ  Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85%
                 85 โดยน้ าหนัก ผสมด้วยฝ้ ายล้วนหรื อเป็ นส่วนใหญ่ และหนักไม่    by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a
                เกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร                      weight not exceeding 170 g/m2.
                - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                       - Unbleached or bleached :
     5513.11.00 000/KGM - - ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด                - - Of polyester staple fibres, plain weave
     5513.12.00 000/KGM - - ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ       - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester
                 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส                   staple fibres
     5513.13.00 000/KGM - - ผ้าทออื่น ๆ ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์              - - Other woven fabrics of polyester staple fibres
     5513.19.00 000/KGM - - ผ้าทออื่น ๆ                             - - Other woven fabrics
                 - ย้อมสี                             - Dyed :
     5513.21.00 000/KGM - - ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด                - - Of polyester staple fibres, plain weave
     5513.23.00 007/KGM - - ผ้าทออื่น ๆ ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์              - - Other woven fabrics of polyester staple fibres
            001/KGM - - ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ     - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester
                 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส                   staple fibres
            090/KGM - - อื่น ๆ                              - - Other
     5513.29.00 000/KGM - - ผ้าทออื่น ๆ                             - - Other woven fabrics
                 - ทาด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                       - Of yarns of different colours :
     5513.31.00 000/KGM - - ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด                - - Of polyester staple fibres, plain weave"
     5513.39.00 000/KGM - - ผ้าทออื่น ๆ                             - - Other woven fabrics
            001/KGM - - ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ     - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester
                 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส                   staple fibres
หมวด 11 ตอนที่ 55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์                                          SECTION XI Chapter 55 Man-made staple fibres.                                                                             หน ้า  68/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                              DESCRIPTION
            090/KGM - - อื่น ๆ                              - - Other
                 - พิมพ์                              - Printed :
      5513.41.00 000/KGM   - - ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด             - - Of polyester staple fibres, plain weave
      5513.49.00       - - ผ้าทออื่น ๆ                          - - Other woven fabrics
           001/KGM   - - ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ    - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester
                 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส                    staple fibres
            002/KGM  - - ผ้าทออื่น ๆ ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์            - - Other woven fabrics of polyester staple fibres
            090/KGM  - - อื่น ๆ                             - - Other
 55.14              ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ  Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85%
                  85 โดยน้ าหนัก ผสมกับฝ้ ายล้วนหรื อเป็ นส่วนใหญ่ และหนักเกิน   by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a
                 170 กรัมต่อตารางเมตร                        weight exceeding 170 g/m2.
                 - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                      - Unbleached or bleached :
      5514.11.00 000/KGM   - - ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด             - - Of polyester staple fibres, plain weave
      5514.12.00 000/KGM   - - ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ    - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester
                 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส                    staple fibres
      5514.19.00       - - ผ้าทออื่น ๆ                          - - Other woven fabrics
            000/KGM  - - ผ้าทออื่น ๆ ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์            - - Other woven fabrics of polyester staple fibres
            090/KGM  - - อื่น ๆ                             - - Other
                 - ย้อมสี                              - Dyed :
      5514.21.00 000/KGM   - - ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด             - - Of polyester staple fibres, plain weave
หมวด 11 ตอนที่ 55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์                                          SECTION XI Chapter 55 Man-made staple fibres.
                                                                               หน ้า  69/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ               รายการ                           DESCRIPTION
     5514.22.00 000/KGM - - ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ   - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester
                 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส                staple fibres
     5513.23.00 000/KGM - - ผ้าทออื่น ๆ ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์           - - Other woven fabrics of polyester staple fibres
     5514.29.00 008/KGM - - ผ้าทออื่น ๆ                         - - Other woven fabrics
     5514.30.00        - ทาด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                   - Of yarns of different colours :
            001/KGM - - ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด           - - Of polyester staple fibres, plain weave
            002/KGM - - ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ  - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester
                 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส                staple fibres
            003/KGM - - ผ้าทออื่น ๆ ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์         - - Other woven fabrics of polyester staple fibres
            090/KGM - - อื่น ๆ                          - - Other
                 - พิมพ์                          - Printed :
     5514.41.00 000/KGM - - ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด            - - Of polyester staple fibres, plain weave
     5514.42.00 000/KGM - - ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรื อแบบ   - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester
                 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส                staple fibres
     5514.43.00 000/KGM - - ผ้าทออื่น ๆ ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์           - - Other woven fabrics of polyester staple fibres
     5514.49.00 000/KGM - - ผ้าทออื่น ๆ                         - - Other woven fabrics
 55.15              ผ้าทออื่น ๆ ทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์           Other woven fabrics of synthetic staple fibres.
                 - ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์               - Of polyester staple fibres :
     5515.11.00 000/KGM - - ผสมกับเส้นใยสั้นวิสโคสเรยอนล้วนหรื อเป็ นส่วนใหญ่      - - Mixed mainly or solely with viscose rayon staple fibres
                               ้
     5515.12.00 000/KGM - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่          - - Mixed mainly or solely with man-made filaments
                                     ้
     5515.13.00 000/KGM - - ผสมกับขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่   - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
หมวด 11 ตอนที่ 55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์                                      SECTION XI Chapter 55 Man-made staple fibres.
                                                                         หน ้า  70/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                           DESCRIPTION
     5515.190 000/KGM - - อื่น ๆ                                - - Other
                 - ทาด้วยเส้นใยสั้นอะคริ ลิกหรื อโมดาคริ ลิก            - Of acrylic or modacrylic staple fibres :
                                 ้
     5515.21.00 000/KGM - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่              - - Mixed mainly or solely with man-made filaments
                                        ้
     5515.22.00 000/KGM - - ผสมกับขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่       - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
     5515.29.00 000/KGM - - อื่น ๆ                               - - Other
                 - ผ้าทออื่น ๆ                           - Other woven fabrics :
                                  ้
     5515.91.00 000/KGM - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่              - - Mixed mainly or solely with man-made filaments
     5515.99.00 000/KGM - - อื่น ๆ                               - - Other
                                         ้
            001/KGM - - ผสมกับขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่     - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
            090/KGM - - อื่น ๆ                              - - Other
 55.16              ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสั้นเทียม                    Woven fabrics of artificial staple fibres.
                 - ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก     - Containing 85% or more by weight of artificial staple fibres :
     5516.11.00 000/KGM - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                        - - Unbleached or bleached
     5516.12.00 000/KGM - - ย้อมสี                               - - Dyed
     5516.13.00 000/KGM - - ทอด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                         - - Of yarns of different colours
     5516.14.00 000/KGM - - พิมพ์                                - - Printed
                 - ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก ผสมกับใยยาว  - Containing less than 85% by weight of artificial staple fibres,
                        ้
                  ประดิษฐ์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่                  mixed mainly or solely with man-made filaments :\
     5516.21.00 000/KGM - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                        - - Unbleached or bleached
     5516.22.00 000/KGM - - ย้อมสี                               - - Dyed
     5516.23.00 000/KGM - - ทอด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                         - - Of yarns of different colours
     5516.24.00 000/KGM - - พิมพ์                                - - Printed
หมวด 11 ตอนที่ 55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์                                          SECTION XI Chapter 55 Man-made staple fibres.                                                                           หน ้า  71/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                รายการ                             DESCRIPTION
                 - ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก ผสมกับขนแกะ  - Containing less than 85% by weight of artificial staple fibres,
                                ้
                 หรื อขนละเอียดของสัตว์ลวนหรื อเป็ นส่ วนใหญ่           mixed mainly or solely with wool or fine animal hair :
     5516.31.00  000/KGM  - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                     - - Unbleached or bleached
     5516.32.00  000/KGM  - - ย้อมสี                            - - Dyed
     5516.33.00  000/KGM  - - ทอด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                      - - Of yarns of different colours
     5516.34.00  000/KGM  - - พิมพ์                             - - Printed
                 - ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก ผสมกับฝ้ าย  - Containing less than 85% by weight of artificial staple fibres,
                 ล้วน หรื อเป็ นส่ วนใหญ่                     mixed mainly or solely with cotton :
     5516.41.00  000/KGM  - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                     - - Unbleached or bleached
     5516.42.00  000/KGM  - - ย้อมสี                            - - Dyed
     5516.43.00  000/KGM  - - ทอด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                      - - Of yarns of different colours
     5516.44.00  000/KGM  - - พิมพ์                             - - Printed
                 - อื่น ๆ                             - Other :
     5516.91.00 000/KGM   - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                     - - Unbleached or bleached
     5516.92.00 000/KGM   - - ย้อมสี                            - - Dyed
     5516.93.00 000/KGM   - - ทอด้วยด้ายสี ต่าง ๆ                      - - Of yarns of different colours
     5516.94.00       - - พิมพ์                             - - Printed
           001/KGM   เศษที่เหลือของผ้าทอในตอนที่ 55                  Remnants of woven fabrics in chapter 55
           090/KGM   อื่น ๆ                              Other
                          --------------------------------------------           --------------------------------------------

หมวด 11 ตอนที่ 56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอฯ                               SECTION 11 Chapter 56 Wadding, felt and nonwovens; act.
                 ตอนที่ 56                                          Chapter 56


                                                                             หน ้า  72/159
           ้
         แวดดิง สั กหลาดและผ้าไม่ ทอ ด้ ายชนิดพิเศษ                            Wadding, felt and nonwovens; special yarns;
 เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์ เดจ ชนิดโรปและเคเบิล และของทาด้ วยสิ่ งดังกล่ าว                   twine, cordage, ropes and cables and articles thereof.
หมายเหตุ                                          Notes.
 1. ตอนนี้ไม่คลุมถึง                                     1. This Chapter does not cover :
                                  ้
   (ก) แวดดิ้ง สักหลาดหรื อผ้าไม่ทอ ที่อาบซึ ม เคลือบหรื อหุม ด้วยสารหรื อสิ่ งปรุ ง       (a) Wadding, felt or nonwoven, impregnated, coated or covered with
     แต่ง (เช่น น้ าหอม หรื อเครื่ องสาอางในตอนที่ 33 สบู่หรื อสารซักฟอกตาม            substances or preparations (for example, perfumes or cosmetics of
     ประเภทที่ 34.01 ยาขัดเงา ครี มขัดเงา หรื อสิ่ งปรุ งแต่งที่คล้ายกันตามประเภทที่        Chapter 33, soaps or detergents of heading 34.01, polishes, creams or
      34.05 น้ ายาปรับผ้านุ่มตามประเภทที่ 38.09) ในกรณี ที่วตถุทอเป็ นเพียงสื่ อพา
                                   ั                 similar preparations of heading 34.05, fabric softners of heading 38.09)
   (ข) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามประเภทที่ 58.11                             (b) Textile products of heading 58.11;
                               ั
   (ค) ผงขัดถูหรื อเม็ดขัดถู ธรรมชาติหรื อทาเทียมที่มีสกหลาดหรื อผ้าไม่ทอเป็ น          (c) Natural or artificial abrasive powder or grain, on a backing of felt or
     แผ่นรองรับ (ประเภทที่ 68.05)                                 nonwovens (heading 68.05);
                                 ั
   (ง) ไมกาที่ทาให้เกาะหรื อติดรวมกันหรื อทาขึ้นใหม่ที่มีสกหลาดหรื อผ้าไม่ทอ           (d) Agglomerated or reconstituted mica, on a backing of felt or nonwovens
     เป็ นแผ่นรองรับ (ประเภทที่ 68.14)                               (heading 68.14); or
   (จ) ฟอยล์โลหะที่มีสกหลาดหรื อผ้าไม่ทอเป็ นแผ่นรองรับ (โดยทัวไป หมวด 14 หรื อ 15)
              ั                      ่             (e) Metal foil on a backing of felt or nonwovens (generally Section XIV or XV).
 2. คาว่า “สักหลาด ” รวมถึงสักหลาดที่ได้จากเครื่ องจักรติดเข็ม และผ้าที่ประกอบด้วย      2. The term "felt" includes needleloom felt and fabrics consisting of a web of
      ่                      ่
  แผ่นเยือเส้นใยสิ่ งทอซึ่ งเสริ มการยึดตัวของแผ่นเยือให้ดีข้ ึนโดยกรรมวิธีสติชบอน       textile fibres the cohesion of which has been enhanced by a stich - bonding
                 ่
  ดิ้งโดยใช้เส้นใยจากแผ่นเยือนั้นเอง                              process using fibres from the web itself.
 3. ประเภทที่ 56.02 และ 56.03 คลุมถึงสักหลาดและผ้าไม่ทอตามลาดับ ที่อาบซึ ม          3. Heading 56.02 and 56.03 cover respectively felt and nonwovens,
        ้                        ั
  เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นด้วยพลาสติกหรื อยางซึ่ งจะมีลกษณะอย่างไรก็ตาม (อัด        impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber whatever
  แน่นหรื อเป็ นเซลลูลาร์ )                                  the nature of these materials (compact or cellular).
     ประเภทที่ 56.03 รวมถึงผ้าไม่ทอซึ่ งมีพลาติกหรื อยางเป็ นสายยืด                Heading 56.03 also includes nonwovens in which plastics or rubber
หมวด 11 ตอนที่ 56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอฯ                                    SECTION 11 Chapter 56 Wadding, felt and nonwovens; act.
     อย่างไรก็ตามประเภทที่ 56.02 และ 56.03 ไม่คลุมถึง                       Heading 56.02 and 56.03 do not, however, cover :
                                                                                 หน ้า  73/159
                    ้                     ั
   (ก) สักหลาด ที่อาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นด้วยพลาสติกหรื อยาง ที่มีวตถุ  (a) Felt impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber,
                                    ่
     ทอร้อยละ 50 หรื อน้อยกว่าโดยน้ าหนัก หรื อสักหลาดที่ฝังมิดอยูในพลาสติก       containing 50 % or less by weight of textile material or felt completely
     หรื อยาง (ตอนที่ 39 หรื อ 40)                           embedded in plastics or rubber (Chapter 39 or 40);
               ่                      ้
   (ข) ผ้าไม่ทอ ที่ฝังมิดอยูในพลาสติกหรื อยางหรื อเคลือบทั้งหมดหรื อหุมทั้งสอง    (b) Nonwovens, either completely embedded inplastics or rubber, or
             ั
     ด้านด้วยวัตถุดงกล่าว หากว่าสามารถมองเห็นการเคลือบหรื อการหุมนั้นได้้        entirely coated or covered on both sides with such materials, provided
     ด้วยตาเปล่าโดยไม่คานึ งถึงการเปลี่ยนสี แต่อย่างใด (ตอนที่ 39 หรื อ 40)       that such coating or covering can be seen with the naked eye with no
                                              account being taken of any resulting change of colour (Chapter 39 or
   (ค) แผ่น แผ่นบาง หรื อแถบ ทาด้วยพลาติกเซลลูลาร์หรื อยางเซลลูลาร์ ประกอบ      (c) Plates, sheets or strips of cellular plastics or cellular rubber combined
                         ั        ่
      เข้ากับสักหลาดหรื อผ้าไม่ทอ ในกรณี ที่วตถุทอใช้เพียงเพือเสริ มให้แข็งแรง     with felt or nonwovens, where the textile material is present merely for
      เท่านั้น (ตอนที่ 39 หรื อ 40)                          reinforcing purpose (Chapter 39 or 40)
 4. ประเภทที่ 56.04 ไม่คลุมถึงด้ายสิ่ งทอ แถบหรื อของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 4. Heading 56.04 does not cover textile yarn, or strip or the like of heading 54.04
                                    ้
   หรื อ 54.05 ซึ่ งไม่สามารถมองเห็นการอาบซึม การเคลือบหรื อการหุมได้ดวยตา ้    or 54.05, in which the impregnation, coating or covering cannot be seen with
             ่
  เปล่า (ตามปกติอยูในตอนที่ 50 ถึง 55) วัตถุประสงค์ของข้อกาหนดนี้ไม่คานึ งถึงการ  the naked eye (usually Chapter 50 to 55); for the purpose of this provision, no
  เปลี่ยนสี แต่อย่างใด                               account should be taken of any resultin change of colour.
หมวด 11 ตอนที่ 56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอฯ                                SECTION 11 Chapter 56 Wadding, felt and nonwovens; act.
                                                                            หน ้า  74/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                             DESCRIPTION
 56.01             แวดดิ้งทาด้วยวัตถุทอและของทาด้วยแวดดิ้งดังกล่าว รวมทั้งเส้น    Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not
                 ใยสิ่ งทอที่มีความยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (ฟล็อก) ผงสิ่ งทอและมิล  exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps.
                 เน็ป
     5601.10.00       - ผ้าอนามัยและแทมพอน แนปคินและแนปคินไลเนอร์ สาหรับเด็ก       - Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for abies
                          ่
                 อ่อน และของใช้เพือการอนามัยที่คล้ายกัน ทาด้วยแวดดิ้ง        and similar sanitary articles, of wadding
            001/KGM  ผ้าอนามัยและแทมพอน                         Sanitary towels and tampons
            090/KGM  อื่น ๆ                               Other
                 - แวดดิ้งและของอื่น ๆ ทาด้วยแวดดิ้ง                - Wadding; other articles of wadding :
     5601.21.00       - - ทาด้วยฝ้ าย                          - - Of cotton :
            001/KGM  แวดดิ้ง                              - - - Wadding
            002/KGM  ของทาด้วยแวดดิ้ง                          - - - Articles of wadding
     5601.22         - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                      - - Of man-made fibres :
     5601.22.10 000/KGM   - - - กลุ่มใยสาหรับทาก้นกรองบุหรี่                 - - Wrapped cigarette tow
     5601.22.90       - - - อื่น ๆ                            - - Other :
           001/KGM  - - - แวดดิ้ง                           - - - Wadding
           002/KGM  - - - ของทาด้วยแวดดิ้ง                       - - - Articles of wadding
     5601.29.00       - - อื่น ๆ                             - - Other
           001/KGM  แวดดิ้ง                              - - - Wadding
           002/KGM  ของทาด้วยแวดดิ้ง                          - - - Articles of wadding
     5601.30         - ฟล็อก ผงสิ่ งทอ และมิลเน็ป                    - Textile flock and dust and mill neps
     5601.30.10 000/KGM   - - ฟล็อกทาด้วยเส้นใยโพลิอะไมด์                  -- Polyamide fibre flock
หมวด 11 ตอนที่ 56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอฯ                                SECTION 11 Chapter 56 Wadding, felt and nonwovens; act.                                                                              หน ้า  75/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                             DESCRIPTION
     5601.30.90 000/KGM -- อื่น ๆ                               - - Other
 56.02           สักหลาด จะอาบซึม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นหรื อไม่ก็ตาม
                               ้                   Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated.
     5602.10.00 000/KGM - สักหลาดที่ได้จากเครื่ องจักรติดเข็มและผ้าที่ได้จากการยึดเส้นใย    - Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics
               โดย กรรมวิธีสติชบอนดิ่งด้วยเส้นใยจากแผ่นเยือเอง ่
                                  ้
               - สักหลาดอื่น ๆ ไม่อาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้น         - Other felt, not impregnated, coated, covered or laminated :
     5602.21.00 000/KGM - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                 - - Of wool or fine animal hair
     5602.29.00 000/KGM - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                        - - Of other textile materials
     5602.90.00 000/KGM - อื่น ๆ                                - Other
 56.03           ผ้าไม่ทอ จะอาบซึม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นหรื อไม่ก็ตาม
                              ้                    Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or
                                                  laminated.
                 - ทาด้วยใยยาวประดิษฐ์                       - Of man-made filaments :
     5603.11.00  000/KGM  - - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร                - - Weighing not more than 25 g/m2
     5603.12.00  000/KGM  - - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร  - - Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2
     5603.13.00  000/KGM  - - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร  - - Weighing more than 70 g/m2 but not more than 150 g/m2
     5603.14.00  000/KGM  - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร                 - - Weighing more than 150 g/m2
                 - อื่นๆ                              - Other :
     5603.91.00  000/KGM  - - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร                - - Weighing not more than 25 g/m2
     5603.92.00  000/KGM  - - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน70 กรัมต่อตารางเมตร   - - Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2
     5603.93.00  000/KGM  - - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน150 กรัมต่อตารางเมตร  - - Weighing more than 70 g/m2 but not more than 150 g/m2
     5603.94.00  000/KGM  - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร                 - - Weighing more than 150 g/m2
หมวด 11 ตอนที่ 56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอฯ                               SECTION 11 Chapter 56 Wadding, felt and nonwovens; act.                                                                             หน ้า   76/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                            DESCRIPTION
 56.04                            ้
               ด้ายยางและด้ายยางชนิ ดคอร์ ด ที่หุมด้วยสิ่ งทอ รวมทั้งด้ายสิ่ งทอ   Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and
               และแถบและของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรื อ 54.05 ที่อาบ     the like of heading 54.04 or 54.05, impregnated, coated, covered or
                      ้    ้
               ซึ ม เคลือบ หุมหรื อหุมปลอกด้วยยางหรื อพลาสติก            sheathed with rubber or plastics.
     5604.10.00 000/KGM - ด้ายยางและด้ายยางชนิ ดคอร์ ด ที่หุมด้วยสิ่ งทอ
                                 ้                 - Rubber thread and cord, textile covered
     5604.90.00 000/KGM - อื่น ๆ                               - Other
 56.05                   ่้
     5605.00.00 000/KGM ด้ายที่มีโลหะอยูดวย จะทาแบบกิมพ์หรื อไม่ก็ตาม ที่เป็ นด้ายสิ่ งทอ   Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip
               หรื อแถบหรื อของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรื อ 54.05       or the like of heading 54.04 or 54.05, combined with metal in the
                            ั
               ประกอบเข้ากับโลหะที่มีลกษณะ เป็ นเส้น แถบ หรื อเป็ นผง หรื อ     form of thread, strip or powder or covered with metal.
                ้
               หุมด้วยโลหะ
 56.06  5606.00.00 000/KGM ด้ายกิมพ์ แถบและของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรื อ 54.05 ที่ทา Gimped yarn, and strip and the like of heading 54.04 or 54.05,
                 แบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภทที่ 56.05 และด้ายกิมพ์ที่ทาด้วยขน gimped (other than those of heading 56.05 and gimped horsehair
                 ม้า) ด้ายเชนิ ลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิ ลล์) และลูปเวลยาร์น  yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn.

 56.07              เชือกชนิ ดทไวน์ คอร์ เดจ โรป และชนิ ดเคเบิล จะถักตามยาวหรื อ   Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided
                 ถักแบบเปี ยหรื อไม่ก็ตาม และจะอาบซึม เคลือบ หุมหรื อหุมปลอก
                                         ้    ้     and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with
                 ด้วยยางหรื อพลาสติกหรื อไม่ก็ตาม                 rubber or plastics.
                 - ทาด้วยป่ านศรนารายณ์ หรื อเส้นใยสิ่ งทอของพืชอื่น ๆ ใน     - Of sisal or other textile fibres of the genus Agave :
                 ตระกูลอะกาเว
     5607.21.00 000/KGM - - เชือกชนิ ดทไวน์ที่ใช้ผูกหรื อมัดของ                - - Binder or baler twine
     5607.29.00 000/KGM - - อื่น ๆ                              - - Other
หมวด 11 ตอนที่ 56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอฯ                               SECTION 11 Chapter 56 Wadding, felt and nonwovens; act.
                                                                             หน ้า  77/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                             DESCRIPTION
                 - ทาด้วยโพลิเอทิลีนหรื อโพลิโพรพิลีน                 - Of polyethylene or polypropylene :
     5607.41.00 000/KGM - - เชือกชนิ ดทไวน์ที่ใช้ผูกหรื อมัดของ                  - - Binder or baler twine
     5607.49.00 000/KGM - - อื่น ๆ                                - - Other
     5607.50   000/KGM - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่น ๆ                      - Of other synthetic fibres
     5607.50.10 000/KGM -- ด้ายชนิ ดคอร์ ดสาหรับสายพานรู ปตัววีทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์        -- V-belt cord of man-made fibres treated with resorcinol
                         ้             ั
                 ผ่านกรรมวิธีดวยรี ซอร์ ซินอลฟอร์ มลดีไฮด์ ด้ายทาด้วย โพลิอะไมด์   formaldehyde; polyamide and polytetrafluoro-ethylene yarns
                 และโพลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน วัดขนาดได้เกิน 10,000 เดซิเทกซ์      measuring more than 10,000 decitex, of a kind for textile packing
                                              ั
                 ชนิ ดที่ใช้สาหรับทาสิ่ งอัดกันรั่วที่เป็ นสิ่ งทอ (วัตถุอดกันรั่ว)  (sealing material)
     5607.50.90 000/KGM - - อื่น ๆ                                - - Other
     5607.90         - อื่น ๆ                               - Other
     5607.90.10 000/KGM - - ทาด้วยเส้นใยเทียม                           - - Of artificial fibres
     5607.90.20 000/KGM - - ทาด้วยเส้นใยอะบากา (ป่ านมนิ ลา หรื อมูซาเทกไทลิสนี ) หรื อ      - - Of abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee) or other hard (leaf)
                 เส้นใยแข็งอื่น ๆ                           fibres
     5607.90.90       - - อื่น ๆ                              - - Other
           001/KGM ทาด้วยฝ้ าย                               Of cotton
           090/KGM อื่น ๆ                                  Other
 56.08              ตาข่ายแบบผูกปมทาด้วยเชือกชนิ ดทไวน์ ชนิ ดคอร์เดจ หรื อชนิ ด     Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and
                                           ั
                 โรป รวมทั้งตาข่ายจับปลาและตาข่ายอื่น ๆ ที่จดทาแล้ว ทาด้วย      other made up nets, of textile materials.
                 - ทาด้วยวัตถุทอประดิษฐ์                       - Of man-made textile materials :
     5608.11.00                  ั
                 - - ตาข่ายจับปลาที่จดทาแล้ว                     - - Made up fishing nets
หมวด 11 ตอนที่ 56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอฯ                                  SECTION 11 Chapter 56 Wadding, felt and nonwovens; act.                                                                              หน ้า  78/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                             DESCRIPTION
            001/KGM ทาด้วยไนลอน                            Of nylon
            090/KGM อื่น ๆ                              Other
     5608.19        - - อื่น ๆ                            - - Other :
      5608.19.20  000/KGM - - - ถุงตาข่าย                          --- Net bags
      5608.19.90  000/KGM - - - อื่น ๆ                           -- - Other
      5608.90.00      - อื่น ๆ                             - Other
            001/KGM ตาข่ายที่เป็ นผืน เป็ นม้วน ทาด้วยเชือกชนิ ดทไวน์ ชนิ ดคอร์ เดจ  Made up nets of twine, cordage or rope in the piece or in rolls
                หรื อชนิ ดโรป
            090/KGM อื่น ๆ                              Other :
 56.09  5609.00.00  000/KGM ของทาด้วยด้าย แถบหรื อของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรื อ   Articles of yarn, strip or the like of heading 54.04 or 54.05, twine,
                54.05 และของทาด้วยเชือกชนิ ดทไวน์ ชนิ ดคอร์เดจ ชนิ ดโรป หรื อ   cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included.
                เคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรื อรวมไว้ในที่อื่น ๆ
                         --------------------------------------------           --------------------------------------------
หมวด 11 ตอนที่ 57 พรมและสิ่ งทอปูพ้นอื่น ๆ
                  ื                                SECTION 11 Chapter 57 Carpets and other textile floor coverings                                                                                 หน ้า  79/159
                  ตอนที่ 57                                       Chapter 57
                        ้ ่
                พรมและสิ่งทอปูพืนอืน ๆ                            Capets and other textiles floor coverings.
หมายเหตุ                                      Notes.
                          ื            ื
 1. วัตถุประสงค์ของตอนนี้ คาว่า “พรมและสิ่ งทอปูพ้นอื่น ๆ” หมายถึงสิ่ งปูพ้นที่มี  1. For the purpose of this Chapter, the term “carpet and other textile floor coverings”
  วัตถุทอเป็ นพื้นผิวด้านบนเมื่อใช้งาน และรวมถึงของที่มีลกษณะเป็ นสิ่ งทอปูพ้นแต่
                              ั          ื     means floor coverings in which textile materials serve as the exposed surface of the
  มีเจตนาใช้เพือวัตถุประสงค์อื่น
         ่                                    article when in use and includes articles having the characteristics of textile floor
                     ื
 2. ตอนนี้ไม่คลุมถึงของที่ใช้รองสิ่ งปูพ้น                      2. This Chapter does not cover floor covering underlays.


ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                    รายการ                             DESCRIPTION
 57.01              พรมและสิ่ งทอปูพ้ืนอื่นๆ ทาโดยวิธีผกปม จะจัดทาแล้วหรื อไม่ก็ตาม
                                   ู                  Carpets and other textile floor ccoverings, knotted, whether or not
     5701.10.00 000/MTK - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                     - Of wool or fine animal hair
     5701.90         - ทาด้วยวัตถุทออื่นๆ                          - Of other textile materials
     5701.90.10 000/MTK - - ทาด้วยฝ้ าย                               - Of cotton
     5701.90.90       - - อื่นๆ                                - - Other
 57.02                        ื
                 พรมและสิ่ งทอปูพ้นอื่นๆ ทาโดยวิธีทอ ไม่ได้ทาปุยแบบทัฟต์หรื อ      Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or
                 ฟล็อก จะจัดทาแล้วหรื อไม่ก็ตาม รวมถึง “ เคเลม” “ชูแม็ก” “คารา      flocked, whether or not made up, including “Kelem”, “Schumacks”
                 มานี ” และพรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน                  , “ Karamanie” and similar hand-woven rugs.
     5702.10.00 000/MTK - “เคเลม” “ชูแม็ก” “คารามานี ” และพรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน         - -“Kelem” , “Schumacks” , “Karamanie” and similar hand-woven rugs
                       ื
     5702.20.00 000/MTK - สิ่ งปูพ้นทาจากเส้นใยมะพร้าว (กาบมะพร้าว)                 - Floor coverings of coconut fibres (coir)
                                   ั
                 - อื่นๆ ที่ทาขนแบบไพล์ ยังไม่ได้จดทา                  - Other, of pile construction, not made up :
      5702.31.00 000/MTK - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                     - - Of wool or fine animal hair
หมวด 11 ตอนที่ 57 พรมและสิ่ งทอปูพ้นอื่น ๆ
                  ื                                     SECTION 11 Chapter 57 Carpets and other textile floor coverings                                                                                หน ้า  80/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                 DESCRIPTION
      5702.32.00 000/MTK - - ทาด้วยวัตถุทอประดิษฐ์           - - Of man-made textile materials
     5702.39         - - ทาด้วยวัตถุทออื่นๆ          - - Of other textile materials :
     5702.39.10 000/MTK - - - ทาด้วยฝ้ าย                - - - Of cotton
      5702.39.90 000/MTK - - - อื่น ๆ                  - - - Other
                  - อื่นๆ ที่ทาขนแบบไพล์ จัดทาแล้ว     - Other, of pile construction, made up :
      5702.41.00 000/MTK - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์      - - Of wool or fine animal hair
      5702.42.00 000/MTK - - ทาด้วยวัตถุทอประดิษฐ์            - - Of man-made textile materials
      5702.49         - - ทาด้วยวัตถุทออื่นๆ          - - Of other textile materials
     5702.49.10 000/MTK - - - ทาด้วยฝ้ าย                - - - Of cotton
     5702.49.20 000/MTK - - - ทาด้วยเส้นใยปอกระเจา           - - - Of jute fibres
      5702.49.90 000/MTK - - - อื่น ๆ                  - - - Other
      5702.50                           ั
                 - อื่นๆ ที่ไม่ทาขนแบบไพล์ ยังไม่ได้จดทา  - Other, not of pile construction, not made up
     5702.50.10  000/MTK - - - ทาด้วยฝ้ าย               - - - Of cotton
     5702.50.20 000/MTK - - ทาด้วยเส้นใยปอกระเจา            - - Of jute fibres
      5702.49.90       - - อื่น ๆ                - - Other
            001/MTK ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์       Of wool or fine animal hair
            002/MTK ทาด้วยวัตถุทอประดิษฐ์             Of man-made textile materials
            090/MTK ทาด้วยวัตถุทออื่นๆ              Of other textile materials
                  - อื่นๆ ที่ไม่ทาขนแบบไพล์ จัดทาแล้ว    - Other, not of pile construction, made up :
      5702.91.00 000/MTK - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์      - - Of wool or fine animal hair
      5702.92.00 000/MTK - - ทาด้วยวัตถุทอประดิษฐ์            - - Of man-made textile materials
หมวด 11 ตอนที่ 57 พรมและสิ่ งทอปูพ้นอื่น ๆ
                  ื                      SECTION 11 Chapter 57 Carpets and other textile floor coverings                                                                หน ้า  81/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                    รายการ                             DESCRIPTION
     5702.99       - - ทาด้วยวัตถุทออื่นๆ                            - - Of other textile materials
    5702.99.10 000/MTK - - - ทาด้วยฝ้ าย                               - - - Of cotton
    5702.99.20 000/MTK - - ทาด้วยเส้นใยปอกระเจา                            - - Of jute fibres
     5702.99.90 000/MTK - - - อื่น ๆ                                 - - - Other
 57.03           พรมและสิ่ งทอปูพ้นอื่นๆ ทาปุยแบบทัฟต์ จะจัดทาแล้วหรื อไม่ก็ตาม
                       ื                              Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not
                                                     made up.
      5703.10.00 000/MTK - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                    - Of wool or fine animal hair
      5703.20.00 000/MTK - ทาด้วยไนลอนหรื อโพลิอะไมด์อื่นๆ                     - Of nylon or other polyamides
      5703.30.00 000/MTK - ทาด้วยวัตถุทอประดิษฐ์อื่น ๆ                       - Of other man-made textile materials
      5703.90         - ทาด้วยวัตถุทออื่นๆ                          - Of other textile materials :
      5703.90.10 000/MTK - - - ทาด้วยฝ้ าย                             - - - Of cotton
      5703.90.20 000/MTK - - - ทาด้วยเส้นใยปอกระเจา                         - - - Of jute fibres
       5703.90.90 000/MTK - - อื่น ๆ                                 - - Other
                             ื
                  พรมและสิ่ งทอปูพ้นอื่นๆ ทาด้วยสักหลาด ไม่ได้ทาปุยแบบทัฟต์       Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or
 57.04
                  หรื อแบบฟล็อก จะจัดทาแล้วหรื อไม่ก็ตาม                 flocked, whether or not made up.
     5704.10.00 000/MTK - เป็ นแผ่นที่มีพ้นที่ผิวไม่เกิน 0.3 ตารางเมตร
                          ื                           - Tiles, having a maximum surface area of 0.3 m2
     5704.90.00 000/MTK - อื่นๆ                                    - Other
 57.05 5705.00           พรมอื่นๆ และสิ่ งทอปูพ้นอื่นๆ จะจัดทาแล้วหรื อไม่ก็ตาม
                                ื                   Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up.
     5705.00.10 000/MTK - ทาด้วยฝ้ าย                               - - - Of cotton
     5705.00.20 000/MTK - ทาด้วยเส้นใยปอกระเจา                           - - - Of jute fibres
      5705.00.90 000/MTK - อื่น ๆ                                 - - Other
                           --------------------------------------------            --------------------------------------------
หมวด 11 ตอนที่ 58 ผ้าทอชนิ ดพิเศษ ผ้าสิ่ งทอที่ทาปุยแบบทัฟต์ฯ                   SECTION 11 Chapter 58 Special woven vabrics; tufted textile fabrics; etc.                                                                                 หน ้า  82/159
                   ตอนที่ 58                                       Chapter 58
                         ่
          ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้ าสิ่ งทอทีทาปุยแบบทัฟต์                        Special woven vabrics; tufted textile fabrics;
                        ่
           ผ้ าลูกไม้ เทเพสทรี ผ้าทีใช้ ตกแต่ ง ผ้ าปัก                     lace; tapestries; trimmings; embroidery
หมายเหตุ                                       Notes.
            ั
 1. ตอนนี้ไม่ให้ใช้กบผ้าสิ่ งทอที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 1 ของตอนที่ 59 ที่อาบซึม เคลือบ 1. This Chapter does not apply to textile fabrics referred to in Note 1 to Chapter 59,
  หุม หรื ออัดเป็ นชั้น หรื อของอื่น ๆ ในตอนที่ 59
   ้                                          impregnated, coated, covered or laminated, or to other goods of Chapter 59.
                            ่     ั ั    ่
 2. ประเภทที่ 58.01 ให้รวมถึงผ้าทอแบบเวฟต์ไพล์ซ่ ึ งอยูในขั้นที่ยงไม่ตดด้ายพุงที่ลอย 2. Heading 58.01 also includes woven weft pile fabrics which have not yet had
  พันผืนผ้าให้เป็ นขน                                  the floats cut, at which stage they have no pile standing up.
                                 ้
 3. วัตถุประสงค์ตามประเภทที่ 58.03 “ผ้าโปร่ ง” หมายถึง ผ้าที่มีดายยืนทั้งหมดหรื อ   3. For the purpose of heading 58.03, "gauz" means a fabric with a warp
                       ั
  บางส่วนเป็ นด้ายแนวยืน (ด้ายพื้น) ไขว้กนกับด้ายแนวไขว้ (ด้ายดู๊ป) ให้เป็ นห่ วง    composed wholly or in part of standing or ground threads and crossing or
                      ่   ้ ่
  ครึ่ งรอบ ห่ วงครบรอบหรื อมากกว่า เพือให้ดายพุงร้อยผ่าน                doup threads which cross the standing or ground threads making a half turn, a
                                             complete turn or more to form loops through which weft threads pass.
                 ั
 4. ประเภทที่ 58.04 ไม่ให้ใช้กบผ้าตาขายแบบผูกปมทาด้วยเชือกชนิ ดทไวน์ ชนิ ดคอร์ 4. Heading 58.04 does not apply to knotted net fabrics of twine, cordage or rope,
  เดจหรื อชนิ ดโรป ตามประเภทที่ 56.08                          of heading 56.08.
 5. วัตถุประสงค์ของประเภทที่ 58.06 คาว่า “ผ้าทอหน้าแคบ” หมายถึง            5. For the purpose of heading 58.06, the expression "narrow woven fabric" means:
   (ก) ผ้าทอที่มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตรจะทอขึ้นตามขนาดดังกล่าวหรื อตัด       (a) Woven fabrics of a width not exceeding 30 cm, whether woven as such
                          ้
      จากผ้าที่มีความกว้างมากกว่าก็ตาม แต่ตองมีขอบผ้า (ทอ ใช้กาวหรื อโดยวิธี        or cut from wider pieces, provided with selvedges (woven, gummed or
      อื่น) ทั้งสองข้าง                                   ohterwise made) on both edges;
  (ข) ผ้าทอทรงกระบอกเมื่อทาให้แบนราบมีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร            (b) Tubular woven fabrics of a flattened width not exceeding 30 cm; and
               ั
  (ค) แถบผ้าเฉลียงที่พบริ ม เมื่อคลี่ริมแล้วมีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร        (c) Bias binding with folded edges, of a width when unfolded not exceeding 30 cm.
  ผ้าทอหน้าแคบที่ทอแบบมีชายครุ ยให้จาแนกเข้าประเภทที่ 58.08               Narrow woven fabrics with woven fringes are to be classified in heading 58.08.


หมวด 11 ตอนที่ 58 ผ้าทอชนิ ดพิเศษ ผ้าสิ่ งทอที่ทาปุยแบบทัฟต์ฯ                   SECTION 11 Chapter 58 Special woven vabrics; tufted textile fabrics; etc.
                                                                               หน ้า  83/159
 6. ตามประเภทที่ 58.01 คาว่า “ผ้าปั ก” หมายรวมถึงผ้าสิ่ งทอปั กด้วยด้ายโลหะหรื อด้าย  6. In heading 58.10, the expression "embroidery" means, inter alia , embroidery with
  ใยแก้วที่ยงเห็นเนื้อผ้า และผ้าที่ทาลวดลายโดยการเย็บติดด้วยเลื่อม ลูกปัดหรื อสิ่ ง
       ั                                       metal or glass thread on a visible ground of textile fabric, and sewn applique' work
                                ั
  ประดับทาด้วยวัตถุทอหรื อวัตถุอื่น ๆ แต่ประเภทนี้ไม่ให้ใช้กบผ้าเทเพสทรี ที่ปัก      of sequins, beads or ornamental motifs of textile or other materials. The heading
  ลวดลาย (ประเภทที่ 58.05)                                does not apply to needlework tapestry (heading 58.05).
 7. นอกเหนื อจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 58.09 ตอนนี้ให้รวมถึงของทาด้วยด้าย        7. In addition to the products of heading 58.09, this Chapter also includes
               ั                  ่
  โลหะและเป็ นชนิ ดที่ใช้กบเครื่ องแต่งกาย ใช้เป็ นผ้าตกแต่งเพือวัตถุประสงค์ที่     articles made of metal thread and of a kind used in apparel, as furnishing
  คล้ายกัน                                        fabrics or for similar purposes.


ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                              DESCRIPTION
 58.01              ผ้าทอมีขนแบบไพล์และแบบเชนิ ลล์ นอกจากผ้าตามประเภทที่    Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of
                  58.02 หรื อ 58.06                      heading 58.02 or 58.06.
     5801.10.00 000/KGM - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                - Of wool or fine animal hair :
                  - ทาด้วยฝ้ าย                        - Of cotton :
     5801.21.00 000/KGM - - ผ้าทอชนิ ดที่ไม่ได้ตดด้ายพุงส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็ นขน
                               ั      ่           - - Uncut weft pile fabrics
     5801.22.00 000/KGM - - ผ้าคอร์ ดูรอยที่ตดด้ายพุงแล้ว
                            ั      ่              - - Cut corduroy
     5801.23.00 000/KGM - - ผ้าทออื่นๆ ชนิ ดที่ตดด้ายพุงส่ วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็ นขน
                              ั      ่            - - Other weft pile fabrics
     5801.24.00 000/KGM - - ผ้าทอชนิ ดที่ไม่ได้ตดด้ายยืนส่ วนที่ลอยพ้นผ้าให้เป็ นขน
                                ั                - - Warp pile fabrics, ?pingl? (uncut)
     5801.25.00 000/KGM - - ผ้าทอชนิ ดที่ตดด้ายยืนส่ วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็ นขน
                           ั                     - - Warp pile fabrics, cut
     5801.26.00 000/KGM - - ผ้าทอแบบเชนิ ลล์                        - - Chenille fabrics
                  - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                   - Of man-made fibres :
                                      ่
     5801.31.00 000/KGM - - ผ้าทอชนิ ดที่ไม่ได้ตดด้ายพุงส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็ นขน
                                 ั               - - Uncut weft pile fabrics
     5801.32.00 000/KGM - - ผ้าคอร์ ดูรอยที่ตดด้ายพุงแล้ว
                             ั      ่             - - Cut corduroy
หมวด 11 ตอนที่ 58 ผ้าทอชนิ ดพิเศษ ผ้าสิ่ งทอที่ทาปุยแบบทัฟต์ฯ               SECTION 11 Chapter 58 Special woven vabrics; tufted textile fabrics; etc.                                                                                 หน ้า  84/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                รายการ                          DESCRIPTION
     5801.33.00  000/KGM           ั   ่
               - - ผ้าทออื่นๆ ชนิ ดที่ตดด้ายพุงส่ วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็ นขน - - Other weft pile fabrics
      5801.34.00    - - ผ้าทอชนิ ดที่ไม่ได้ตดด้ายยืนส่ วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็ นขน
            000/KGM            ั                  - - Warp pile fabrics, e'pingle' (uncut)
     5801.35.00     - - ผ้าทอชนิ ดที่ตดด้ายยืนส่ วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็ นขน
            000/KGM        ั                      - - Warp pile fabrics, cut
      5801.36.00    - - ผ้าทอแบบเชนิ ลล์
            000/KGM                               - - Chenille fabrics
     5801.90      - ทาด้วยวัตถุทออื่นๆ
            000/KGM                               - Of other textile materials
      5801.90.10    - - ทาด้วยไหม
            000/KGM                               - - Of silk
      5801.90.90    - - อื่น ๆ
            000/KGM                               - - Other
 58.02           ผ้าทอแบบผ้าขนหนู และผ้าทอที่คล้ายกันนอกจากผ้าหน้าแคบตาม    Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than narrow
               ประเภทที่ 58.06 ผ้าสิ่ งทอที่ทาปุยแบบทัฟต์ นอกจากผลิตภัณฑ์   fabrics of heading 58.06, tufted textile fabrics, other than products
               ตามประเภทที่ 57.03                       of heading 57.03.
               - ผ้าทอแบบผ้าขนหนู และผ้าทอที่คล้ายกัน ทาด้วยฝ้ าย       - Terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton :
     5802.11.00 000/KGM - - ไม่ได้ฟอก                         - - Unbleached
     5802.19.00 000/KGM - - อื่นๆ                           - - Other
     5802.20.00 000/KGM - ผ้าทอแบบผ้าขนหนู และผ้าทอที่คล้ายกัน ทาด้วยวัตถุทออื่นๆ   - Terry towelling and similar woven terry fabrics, of other textile
                                              materials
     5802.30.00 000/KGM - ผ้าสิ่ งทอที่ทาปุยแบบทัฟต์                  - Tufted textile fabrics
 58.03 5803.00           ผ้าโปร่ งนอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภทที่ 58.06       Gauze, other than narrow fabrics of heading 58.06.
     5803.00.10 000/KGM - ทาด้วยฝ้ าย                          - Of cotton
     5803.00.90        - อื่นๆ                         - Other
            001/KGM ไม่ได้ฟอก                          Unbleached
            090/KGM อื่นๆ                            Other
หมวด 11 ตอนที่ 58 ผ้าทอชนิ ดพิเศษ ผ้าสิ่ งทอที่ทาปุยแบบทัฟต์ฯ              SECTION 11 Chapter 58 Special woven vabrics; tufted textile fabrics; etc.                                                                         หน ้า  85/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                            DESCRIPTION
 58.04              ผ้าโปร่ งชนิ ดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่นๆ ไม่รวมถึงผ้าทอและผ้าถัก  Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or
                  แบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ แต่รวมถึงผ้าลูกไม้ที่เป็ นผืน เป็ นแถบ  crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than
                  หรื อเป็ นลวดลายสาหรับใช้ประดับ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 60.02   fabrics of headings 60.02 to 60.06.
                  ถึง 60.06
     5804.10         - ผ้าโปร่ งชนิ ดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่นๆ             - Tulles and other net fabrics
      5804.10.10 000/KGM   - - ทาด้วยไหม                          - - Of silk
     5804.10.20 000/KGM    - ทาด้วยฝ้ าย                          - Of cotton
      5804.10.90 000/KGM   - - อื่น ๆ                           - - Other
                  - ผ้าลูกไม้ที่ทาด้วยเครื่ องจักร                - Mechanically made lace :
      5804.21.00  000/KGM  - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                    - - Of man-made fibres
      5804.29.00  000/KGM  - - ทาด้วยวัตถุทออื่นๆ                     - - Of other textile materials
      5804.30.00  000/KGM  - ผ้าลูกไม้ที่ทาด้วยมือ                     - Hand-made lace
 58.05   5805.00   000/KGM  เทเพสทรี ทอด้วยมือชนิ ดโกบีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสซัน บิวเวียส   Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson,
                  และชนิ ดที่คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสทรี ที่ปักลวดลาย (เช่น แบบเพ  Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example,
                  ทิตพ้อยต์ แบบครอสสติตซ์) จะจัดทาแล้วหรื อไม่ก็ตาม        petit point, cross stitch), whether or not made up.
      5805.00.10 000/KGM   - ทาด้วยฝ้ าย                          - Of cotton
      5805.00.90 000/KGM   - อื่น ๆ                            - Other
 58.06              ผ้าทอหน้าแคบนอกจากของตามประเภทที่ 58.07 ผ้าหน้าแคบที่มี     Narrow woven fabrics, other than goods of heading 58.07; narrow
                           ้ ่
                  ด้ายยืนโดยไม่มีดายพุงประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอล   fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an
                  ดัก)                              adhesive (bolducs).
หมวด 11 ตอนที่ 58 ผ้าทอชนิ ดพิเศษ ผ้าสิ่ งทอที่ทาปุยแบบทัฟต์ฯ               SECTION 11 Chapter 58 Special woven vabrics; tufted textile fabrics; etc.                                                                              หน ้า  86/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                              DESCRIPTION
       5806.10        - ผ้าทอแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน)      - Woven pile fabrics (including terry towelling and similar terry
                  และผ้าทอแบบเชนิ ลล์                         fabrics) and chenille fabrics :
      5806.10.10  000/KGM  - - ทาด้วยไหม                            - - Of silk
      5806.10.20  000/KGM  - ทาด้วยฝ้ าย                            - Of cotton
      5806.10.90  000/KGM  - - อื่น ๆ                              - - Other
      5806.20.00  000/KGM             ้
                  - ผ้าทออื่นๆ ที่มีดายยืดหรื อด้ายยาง ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดย    - Other woven fabrics, containing by weight 5% or more of
                  น้ าหนัก                               elastomeric yarn or rubber thread
                  - ผ้าทออื่นๆ                             - Other woven fabrics :
      5806.31        - - ทาด้วยฝ้ าย                           - - Of cotton
      5806.31.10 000/KGM   - - - ผ้าทอหน้าแคบเหมาะสาหรัผลิตริ บบิ้นชนิ ดมีหมึกสาหรับ      - - Narrow woven fabrics suitable for the manufacture of inked
                  เครื่ องพิมพ์ดีดหรื อเครื่ องจักรที่คล้ายกัน             ribbons for typewriters or similar machines
      5806.31.20 000/KGM   - - - แผ่นรองรับสาหรับกระดาษที่เป็ นฉนวนไฟฟ้ า            - - - Backing for eclctrical insulating paper
      5806.31.30 000/KGM   - - - ริ บบิ้นที่มีความกว้างไม่เกิน 12 มิลลิเมตร สาหรับทาซิ ปหรื อ  - - - Slide fastener ribbons of a width of not exceeding 12 mm
                  ของที่ใช้รูดปิ ด
      5806.31.40 000/KGM                 ้
                  - - - เวบบิงใช้ในการหุม ท่อ เสา และที่คล้ายกัน            - - - Webbing used in convering pipes, poles and the like
      5806.31.90       - - - อื่น ๆ                             - - - Other
           001/KGM   ริ บบิ้น                               Ribbon
           090/KGM   อื่นๆ                                Other
     5806.32         - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                       - - Of man-made fibres


หมวด 11 ตอนที่ 58 ผ้าทอชนิ ดพิเศษ ผ้าสิ่ งทอที่ทาปุยแบบทัฟต์ฯ                  SECTION 11 Chapter 58 Special woven vabrics; tufted textile fabrics; etc.                                                                               หน ้า  87/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                            DESCRIPTION
     5806.32.10 000/KGM - - - ผ้าทอหน้าแคบเหมาะสาหรัผลิตริ บบินชนิ ดมีหมึกสาหรับ
                                     ้             - - Narrow woven fabrics suitable for the manufacture of inked
              เครื่ องพิมพ์ดีดหรื อเครื่ องจักรที่คล้ายกัน ผ้าสาหรับทาเข็มขัดรัดตัว  ribbons for typewriters or similar machines; safety seat belt fabric
                   ั่ ่
              กับที่นงเพือความปลอดภัย
     5806.32.20 000/KGM - - - ริ บบิ้นที่มีความกว้างไม่เกิน 12 มิลลิเมตร สาหรับทาซิ ปหรื อ   - - - Slide fastener ribbons of a width of not exceeding 12 mm
              ของที่ใช้รูดปิ ด
                            ้
     5806.32.30 000/KGM - - - เวบบิงใช้ในการหุม ท่อ เสา และที่คล้ายกัน            - - - Webbing used in convering pipes, poles and the like
     5806.32.90     - - - อื่น ๆ                             - - - Other
          000/KGM ริ บบิ้น                               Ribbon
          090/KGM อื่นๆ                                Other
    5806.39   006/KGM - - ทาด้วยวัตถุทออื่นๆ                        - - Of other textile materials
     5806.39.10 000/KGM - - - ทาด้วยไหม                           - - Of silk
     5806.39.90     - - - อื่น ๆ                             - - - Other
                     ้       ้ ่
    5806.40.00 000/KGM - ผ้าที่มีดายยืนโดยไม่มีดายพุงประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด    - Fabrics consisting of warp without weft assembled by means of
               (บอลดัก)                              an adhesive (bolducs)
 58.07           ป้ าย ตรา และของที่คล้ายกัน ทาด้วยวัตถุทอเป็ นผืน เป็ นแถบ ตัด    Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece,
              เป็ นรู ปทรงหรื อตัดตามขนาด ไม่ได้ปัก                in strips or cut to shape or size, not embroidered.
     5807.100 004/KGM - ทอ                                 - Woven
     5807.900 004/KGM - อื่นๆ                                - Other
 58.08           แถบถักแบบเปี ยเป็ นผืน ผ้าที่ใช้ตกแต่งเป็ นผืนซึ่ งไม่ได้ปัก และ   Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without
              ไม่ได้ถกแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ พู่ ตุม และของที่คล้ายกัน
                    ั               ้             embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and
                                                 similar articles.
หมวด 11 ตอนที่ 58 ผ้าทอชนิ ดพิเศษ ผ้าสิ่ งทอที่ทาปุยแบบทัฟต์ฯ                SECTION 11 Chapter 58 Special woven vabrics; tufted textile fabrics; etc.                                                                              หน ้า  88/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                      รายการ                            DESCRIPTION
    5808.10            - แถบถักแบบเปี ยเป็ นผืน                        - Braids in the piece :
     5808.10.10    000/KGM        ้
                   - - ที่มีดายยางประกอบ                         - - Combined with rubber thread
     5808.10.90    000/KGM   - - อื่นๆ                               - - Other
     5808.90.00    000/KGM   - อื่นๆ                                - Other
 58.09 5809.00.00    000/KGM   ผ้าทอทาด้วยด้ายโลหะและผ้าทอทาด้วยด้ายที่มีโลหะอยูดวยตาม      ่้  Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn
                                    ั
                   ประเภทที่ 56.05 ชนิ ดที่ใช้กบเครื่ องแต่งกาย ใช้เป็ นผ้าตกแต่งหรื อ  of heading 56.05, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or
                     ่
                   เพือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรื อรวมไว้ในที่อื่น     for similar purposes, not elsewhere specified or included.
 58.10                ผ้าปั ก เป็ นผืน เป็ นแถบหรื อเป็ นชิ้นลวดลาย             Embroidery in the piece, in strips or in motifs.
      5810.10.00 000/KGM    - ผ้าปั กที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า                    - Embroidery without visible ground
                   - ผ้าปั กอื่นๆ                             - Other embroidery :
      5810.91.00  000/KGM   - - ทาด้วยฝ้ าย                            - - Of cotton
      5810.92.00  000/KGM   - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                        - - Of man-made fibres
       5810.990   000/KGM   - - ทาด้วยวัตถุทออื่นๆ                         - - Of other textile materials
 58.11   5811.000   000/KGM                         ั
                   ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวม เป็ นผืน มีวตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป    Quilted textile products in the piece, composed of one or more
                   ประกอบเข้ากับแผ่นนวมโดยการเย็บติดหรื อโดยวิธีอื่น นอกจากผ้า      layers of textile materials assembled with padding by stitching or
                   ปั กตามประเภทที่ 58.10                         otherwise, other than embroidery of heading 58.10.
                            -----------------------------------------------           -----------------------------------------------หมวด 11 ตอนที่ 59 ผ้าสิ่ งทอ ที่อาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นฯ
                         ้                     SECTION 11 Chapter 59 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; etc.
                                                                                  หน ้า  89/159
                  ตอนที่ 59                                      SECTION 11
               ่
         ผ้ าสิ่งทอ ทีอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็ นชั้ น               Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics;
       ของทาด้ วยสิ่ งทอชนิดทีเ่ หมาะสาหรับใช้ ในอุตสาหกรรม                 textile articles of a kind suitable for industrial use
หมายเหตุ                                       Notes.
          ้
 1. เว้นแต่จะมีขอความระบุไว้เป็ นอย่างอื่น วัตถุประสงค์ของตอนนี้ คาว่า “ ผ้าสิ่ งทอ” 1. Except where the context otherwise requires, for the purposes of this Chapter
  ให้ใช้เฉพาะกับผ้าทอในตอนที่ 50 ถึง 55 และตามประเภทที่ 58.03 และ 58.06 แถบ       the expression “textile fabrics” applies only to the woven fabrics of Chapters
  ถักแบบเปี ยเป็ นผืนและผ้าที่ใช้ตกแต่งเป็ นผืนตามประเภทที่ 58.08 และผ้าถักแบบ     50 to 55 and headings 58.03 and 58.06, the graids and ornamental trimmings
  นิ ตหรื อแบบโครเชต์ตามประเภทที่ 60.02 ถึง 60.06                    in the piece of heading 58.08 and the knitted or crocheted fabrics of heading
 2. ประเภทที่ 59.03 ให้ใช้กบ  ั                            2. Heading 59.03 applies to :
                     ้
   (ก) ผ้าสิ่ งทอ ที่อาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นด้วยพลาสติก จะมีน้ าหนักต่อ   (a) Textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with plastics,
                               ั
     ตารางเมตรเท่าใดก็ตาม และวัตถุพลาติกนั้นจะมีลกษณะอย่างไรก็ตาม (อัด           whatever the weight per square metre and whatever the nature of the
     แน่นหรื อเป็ นเซลลูลาร์ ) นอกจาก                           plastic material (compact or cellular), other than :
                                     ้
      (1) ผ้าซึ่ งไม่สามารถมองเห็นการอาบซึ ม การเคลือบหรื อการหุมได้ดวยตา  ้       (1) Fabrics in which the impregnation, coating or covering cannot be
                 ่
        เปล่า (ปกติอยูในตอนที่ 50 ถึง 55 และ 58 หรื อ 60) วัตถุประสงค์ของ          seen with the naked eye (usually Chapter 50 to 55, 58 or 60); for
        ข้อกาหนดนี้ไม่คานึ งถึงการเปลี่ยนสี แต่อย่างใด                    the purpose of this provision, no account should be taken of any
                                                   resuling change of colour;
      (2) ผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งจะแตกเมื่อดัดด้วยมือให้เป็ นวงรอบวัตถุทรงกระบอกที่มี        (2) Products which cannot, without fracturing, be bent manually
        เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิระหว่าง 15 และ 30 องศา            around a cylinder of a diameter of 7 mm, at a temperature between
                   ่
        เซลเซี ยส (ปกติอยูในตอนที่ 39)                            15̊ C and 30̊ C (usually Chapter 39);
                  ้    ่                 ้
      (3) ผลิตภัณฑ์ที่มีผาฝังมิดอยูในพลาสติกหรื อเคลือบทั้งหมดหรื อหุมทั้งสอง        (3) Products in which the textile fabric is either completely embedded
        ด้านด้วยพลาสติก หากว่าสามารถมองเห็นการเคลือบหรื อการหุมนั้นได้ ้          in plastics or entirely coated or covered on both sides with such
        ด้วยตาเปล่า โดยไม่คานึ งถึงการเปลี่ยนสี แต่อย่างใด (ตอนที่ 39)            material, provided that such coating or covering
หมวด 11 ตอนที่ 59 ผ้าสิ่ งทอ ที่อาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นฯ
                         ้                  SECTION 11 Chapter 59 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; etc.                                                                              หน ้า  90/159
                                                    can be seen with the nakle eye with no account being taken of any
                                                    resulting change of colour (Chapter 39);
                      ้
      (4) ผ้าที่เคลือบบางส่ วนหรื อหุมบางส่ วนด้วยพลาสติก และมีลวดลายที่เกิด         (4) Fabrics partially coated or partially covered with plastics and
               ั       ่
        จากกรรมวิธีดงกล่าว (ปกติอยูในตอนที่ 50 ถึง 55 และ 58 หรื อ 60)             bearing designs resulting from these treatments (usually Chapter 50
                                                    to 55, 58 or 60);
      (5) แผ่น แผ่นบางหรื อแถบ ทาด้วยพลาสติกเซลลูลาร์ ที่ประกอบเข้ากับผ้าสิ่ ง        (5) Plates, sheets or strip of cellular plastics, combined with textile
                        ่
        ทอ หากผ้าสิ่ งทอนั้นใช้เพียงเพือเสริ มให้แข็งแรง (ตอนที่ 39)              fabric, where the textile fabric is present merely for reinforcing
      (6) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามประเภทที่ 58.11                          (6) Textile products of heading 58.11;
                                  ้
   (ข) ผ้าทาจากด้าย แถบหรื อของที่คล้ายกัน ที่อาบซึม เคลือบ หุมหรื อหุมปลอก ้       (b) Fabrics made from yarn, strip or the like, impregnated, coated, covered
     ด้วยพลาสติกตามประเภทที่ 56.04                              or sheathed with plastics, of heading 56.04.
 3. วัตถุประสงค์ของประเภทที่ 59.05 คาว่า “สิ่ งปิ ดผนังทาด้วยสิ่ งทอ” ให้ใช้กบ   ั   3. For the purpose of heading 59.05, the expression “textile wallcoverings”
  ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นม้วน มีความกว้างไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร เหมาะสาหรับการ        applies to products in rolls, of a width of not less than 45 cm, for wall or
                            ื
  ตกแต่งผนังหรื อเพดาน ประกอบด้วยสิ่ งทอที่มีพ้นผิวด้านหนึ่งติดบนแผ่นรองรับ        ceiling decoration, consisting of a textile surface which has been fixed on a
  หรื อด้านหลังของสิ่ งทอได้ผ่านกรรมวิธีแล้ว (อาบซึมหรื อเคลือบเพือให้ยดติดได้)
                                    ่    ึ     backing or has been treated on the back (impregnated or coated to permit
                      ั
     อย่างไรก็ตามประเภทนี้ไม่ให้ใช้กบสิ่ งปิ ดผนังที่มีฟล็อกหรื อผงของสิ่ งทอติด    This heading does not, however, apply to wall coverings consisting of textile
  บนแผ่นรองรับที่เป็ นกระดาษ (ประเภที่ 48.14) หรื อที่เป็ นสิ่ งทอ (โดยทัวไปอยูใน
                                       ่    ่   flock or dust fixed directly on a backing of paper (heading 48.14) or on a
  ประเภทที่ 59.07)                                    textile backing (generally heading 59.07).
 4. วัตถุประสงค์ของประเภทที่ 59.06 คาว่า “ผ้าสิ่ งทอปนยาง” หมายถึง            4. For the purpose of heading 59.05, the expression “rubberised textile fabrics
                    ้
   (ก) ผ้าสิ่ งทอ ที่อาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นด้วยยาง              (a) Textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with rubber,
      (1) หนักไม่เกิน 1,500 กรัมต่อตารางเมตร หรื อ                       (i) Weighing not more than 1,500 g/m2; or
                              ั
      (2) หนักเกิน 1,500 กรัมต่อตารางเมตร และมีวตถุทอเกินร้อยละ 50 โดย            (ii) Weighing more than 1,500 g/m2 and containing more than 50% by
        น้ าหนัก                                        weight of textile material;
หมวด 11 ตอนที่ 59 ผ้าสิ่ งทอ ที่อาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นฯ
                         ้                    SECTION 11 Chapter 59 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; etc.
                                                                               หน ้า  91/159
                                   ้   ้
   (ข) ผ้าทาจากด้าย แถบหรื อของที่คล้ายกัน ที่อาบซึม เคลือบ หุมหรื อหุมปลอก        (b) Fabrics made from yarn, strip or the like, impregnated, coated, covered
     ด้วยยางตามประเภทที่ 56.04 และ                              or sheathed with rubber, of heading 56.04; and
                    ึ
   (ค) ผ้าที่ประด้วยด้ายสิ่ งทอที่ยดติดกันเป็ นแนวขนานด้วยยาง โดยไม่คานึ งถึง       (c) Fabrics composed of parallel textile yarns agglomerated with rubber,
     น้ าหนักต่อตารางเมตร                                  inrespective of their weight per square metre.
                       ั
    อย่างไรก็ตามประเภทนี้ไม่ให้ใช้กบแผ่น แผ่นบางหรื อแถบ ทาด้วยยางเซลลูลาร์        This heading does not, however, apply to plate, sheets or strip of cellular
                               ่
  ที่ประกอบเข้ากับผ้าสิ่ งทอหากผ้าสิ่ งทอนั้นใช้เพียงเพือเสริ มให้แข็งแรง (ตอนที่ 40)   rubber, combined with fabric, where the textile fabric is present merely for
  หรื อผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามประเภทที่ 58.11                         reinforcing purposes (Chapter 40), or textile products of heading 58.11.
 5. ประเภทที่ 59.07 ไม่ให้ใช้กบ   ั                          5. Heading 59.07 does not applies to :
                                    ้ ้
   (ก) ผ้าซึ่ งไม่สามารถมองเห็นการอาบซึม การเคลือบหรื อการหุมได้ดวยตาเปล่า         (a) Fabrics in which the impregnation, coating or covering cannot be seen
          ่
     (ปกติอยูในตอนที่ 50 ถึง 55 และ 58 หรื อ 60) วัตถุประสงค์ของข้อกาหนดนี้         with the naked eye (usually Chapters 50 to 55, 58 or 60); for the
     ไม่คานึ งถึงการเปลี่ยนสี แต่อย่างใด                           purpose of this provision, no account should be taken of any resulting
   (ข) ผ้าที่วาดเป็ นลวดลาย (นอกจากผ้าใบที่วาดเป็ นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์         (b) Fabric painted with designs (other than painted cvnvas being theatrical
     หรื อของที่คล้ายกัน)                                  scenery, studio back - cloths or the like);
   (ค) ผ้าที่บางส่วนติดด้วยฟล็อก ฝุ่ น ผงไม้ก๊อก หรื อของที่คล้ายกันและมีลวดลายที่     (c) Farics partially covered with flock, dust, powdered cork or the like and
                 ั
     เกิดจากกรรมวิธีดงกล่าว อย่างไรก็ตาม ผ้าที่ทาเทียมผ้ามีขนแบบไฟล์ยงคง ั         bearing designs resulting from these treatment; however, imitation pile
     จาแนกเข้าประเภทนี้                                   fabrics remain classified in this heading;
   (ง) ผ้าที่ผ่านกรรมวิธีข้ นสุดท้ายด้วยสารตกแต่งตามปกติซ่ ึ งมีสารจาพวกอะมิเล
                  ั                             (d) Fabrics finished with normal dressing having a basis of amylaceous or
     เซี ยสหรื อสารที่คล้ายกันเป็ นหลัก                           similar substances;
              ้
   (จ) ไม้วีเนี ยร์ที่มีผาสิ่ งทอเป็ นแผ่นรองรับ (ประเภทที่ 44.08)             (e) Wood veneered on a backing of textile fabrics (heading 44.08);
                                ้
   (ฉ) ผงขัดถูหรื อเม็ดขัดถู ธรรมชาติหรื อทาเทียมที่มีผาสิ่ งทอเป็ นแผ่นรองรับ       (f) Natural or artificial abrasive powder or grain, on a backing of textile
     (ประเภทที่ 68.05)                                    fabrics (heading 68.05);
                              ้
   (ช) ไมกาที่เกาะหรื อติดรวมกันหรื อทาขึ้นใหม่ที่มีผาสิ่ งทอเป็ นแผ่นรองรับ        (g) Agglomerated or reconstituted mica, on a backing of textile fabrics
     (ประเภทที่ 68.41)                                    (heading 68.14); or
หมวด 11 ตอนที่ 59 ผ้าสิ่ งทอ ที่อาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นฯ
                         ้                   SECTION 11 Chapter 59 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; etc.                                                                               หน ้า  92/159
              ้
   (ซ) ฟอยล์โลหะที่มีผาสิ่ งทอเป็ นแผ่นรองรับ (โดยทัวไปหมวด 14 หรื อ 15)
                               ่                 (h) Metal foil on a backing of textile fabrics (generally Section XIV or XV).
 6. ประเภทที่ 59.10 ไม่ให้ใช้กบ ั                             6. Heading 59.10 does not apply to :
   (ก) ของที่ใช้เป็ นสายพานส่ งกาลังหรื อสายพานลาเลียง ที่ทาด้วยวัตถุทอมีความ         (a) Transmission or conveyor belting, of textile material, of a thickness of
     หนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร หรื อ                               less than 3 mm; or
   (ข) สายพานส่ งกาลัง สายพานลาเลียงหรื อของที่ใช้เป็ นสายพานทาด้วยผ้าสิ่ งทอ         (b) Transmission or conveyor belting, of textile fabric impregnated, coated,
                ้
     ที่อาบซึ ม เคลือบ หุม หรื ออัดเป็ นชั้น ด้วยยาง หรื อทาจากด้ายสิ่ งทอ หรื อด้าย      covered or laminated with rubber or made from textile yarn or cord
                        ้    ้
     สิ่ งทอชนิ ดคอร์ ด ที่อาบซึม เคลือบ หุม หรื อหุมปลอก ด้วยยาง (ประเภทที่          impregnated, coated, covered or sheathed with rubber (heading 40.10)
               ั               ่
 7. ประเภทที่ 59.11 ให้ใช้กบของดังต่อไปนี้ ซึ่ งไม่ได้อยูในประเภทอื่นใดในหมวด 11      7. Heading 59.11 applies to the following goods, which do not fall in any other
                                                heading of Section XI:
   (ก) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเป็ นผืน ตัดให้ได้ขนาดตามความยาว หรื อเพียงตัดเป็ นรู ป         (a) Textile products in the piece, cut to lengh or simply cut to rectangular
                                    ั
     สี่ เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่ เหลี่ยมจัตุรัส) (นอกจากของที่มีลกษณะเป็ น           (including square) shape (other than those having the character of the
     ผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 59.08 ถึง 59.10) ดังต่อไปนี้ เท่านั้น                products of heading 59.08 to 59.10), the following only :
                          ้           ้
     (1) ผ้าสิ่ งทอ สักหลาดและผ้าทอบุดวยสักหลาด ที่เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้น          (i) Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered,
                                 ั
        ด้วยยาง ด้วยหนังฟอกหรื อวัตถุอื่น ๆ ชนิ ดที่ใช้กบเครื่ องสางใยวัตถุทอ           or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used
                        ่
        และผ้าที่คล้ายกันชนิ ดที่ใช้เพือวัตถุประสงค์ทางเทคนิ คอื่น ๆ รวมถึงผ้า           for end clothing, and similar fabrics of a kind used for other
                                   ้
        หน้าแคบทาจากกามะหยี่ ที่อาบซึ มด้วยยางสาหรับหุมแกนม้วนเส้นด้าย               technical purpose, including narrow fabrics made of velvet
        ยืน (วีฟวิงบีม)                                      impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving
     (2) ผ้าร่ อน                                        (ii) Bolting cloth;
                  ั
     (3) ผ้ากรองชนิ ดที่ใช้กบเครื่ องอัดน้ ามันหรื อที่คล้ายกัน ทาด้วยวัตถทอหรื อ        (iii) Straining cloth of a kind used in oil presses or the like, of textile
        ผมคน                                            material or of human hair;
               ้         ่
     (4) ผืนผ้าทอที่มีดายยืนหรื อด้ายพุงเป็ นเส้นควบ จะทาเป็ นแบบสักหลาด            (iv) Flat woven textile fabrics with multiple warp or weft, whether or
                               ั
        อาบซึ มหรื อเคลือบ หรื อไม่ก็ตาม ชนิ ดที่ใช้กบเครื่ องจักรหรื อเพือ
                                         ่            not felted, impregnated or coated, of a kind used in machinery or
        วัตถุประสงค์ทางเทคนิ คอื่น ๆ                                for other technical purposes;
หมวด 11 ตอนที่ 59 ผ้าสิ่ งทอ ที่อาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นฯ
                           ้                   SECTION 11 Chapter 59 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; etc.                                                                                หน ้า  93/159
                                 ่
      (5) ผ้าสิ่ งทอที่เสริ มให้แข็งแรงด้วยโลหะชนิ ดที่ใช้เพือวัตถุประสงค์ทางเทคนิ ค      (v) Textile fabrics, reinforced with metal, of a kind used to technical
                                                     purpose;
     (6) ด้ายชนิ ดคอร์ ด แถบถักแบบเปี ยและที่คล้ายกัน จะเคลือบ อาบซึม หรื อ             Cords, braids and the like, whether or not coated, impregnated or
       เสริ มให้แข็งแรงด้วยโลหะ หรื อไม่ก็ตาม ชนิ ดที่ใช้เป็ นสิ่ งอัดกันรัวหรื อ
                                         ่            reinforced with metal, of a kind used in industry as packing or
       วัตถุหล่อลื่นในอุตสาหกรรม                                  lubricating materials;
   (ข) ของทาด้วยสิ่ งทอ (นอกจากของตามประเภทที่ 59.08 ถึง 59.10) ชนิ ดที่ใช้เพือ    ่    (b) Textile articles (other than those of headings 59.08 to 59.10) of a kind
     วัตถุประสงค์ทางเทคนิ ค (เช่น ผ้าสิ่ งทอและสักหลาด ที่เป็ นวงหรื อมีอุปกรณ์         used for technical purposes (for example, textile fabrics and felts,
                      ั
     ต่อเชื่ อมประกอบอยู่ ชนิ ดที่ใช้กบเครื่ องจักรทากระดาษหรื อเครื่ องจักรที่         endless or fitted with linking devices, of a kind used in paper-making or
               ่
     คล้ายกัน (เช่น ทาเยือหรื อทาแอสเบสทอสซีเมนต์) ปะเก็น แหวนรอง จานขัด            similar (for example, for pulp or asbestos-cement), gaskets, washers,
     และส่วนประกอบอื่นของเครื่ องจักร)                             polishing discs and other machinery parts).


ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                     รายการ                            DESCRIPTION
 59.01                                                 ้
                    ผ้าสิ่ งทอที่เคลือบด้วยกัมหรื อสารจาพวกอะมิเลเซี ยส ชนิ ดที่ใช้หุม Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a
                                           ั
                    ปกหนังสื อหรื อที่คล้ายกัน ผ้าลอกลาย ผ้าใบที่จดทาไว้สาหรับ     kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth;
                    ระบายสี รวมทั้งผ้าแข็งซับใน และผ้าแข็งที่คล้ายกัน ชนิ ดที่ใช้   prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile
                    สาหรับทาพื้นทรงหมวก                        fabrics of a kind used for hat foundations.
     5901.10.00 000/KGM - ผ้าสิ่ งทอที่เคลือบด้วยกัมหรื อสารจาพวกอะมิเลเซี ยส ชนิ ดที่ใช้ - Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a
                     ้
                    หุมปก หนังสื อหรื อที่คล้ายกัน                   kind used for the outer covers of books or the like
     5901.90     000/KGM - อื่น ๆ                                - Other :
     5901.90.10   000/KGM - - ผ้าลอกลาย                              - - Tracing cloth
     5901.90.20 000/KGM - - ผ้าใบที่ได้จดทาไว้สาหรับระบายสี
                            ั                         - - Prepared painting canvas
     5901.90.90   000/KGM - - อื่น ๆ                               - - Other
หมวด 11 ตอนที่ 59 ผ้าสิ่ งทอ ที่อาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นฯ
                          ้                   SECTION 11 Chapter 59 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; etc.                                                                                หน ้า  94/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                    รายการ                             DESCRIPTION
 59.02                ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์ คอร์ด) ทาด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่ งทาด้วย     Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides,
                   ไนลอนหรื อโพลิอะไมด์อื่น ๆ ทาด้วยโพลิเอสเทอร์ หรื อ         polyesters or viscose rayon.
                    วิสโคสเรยอน
      5902.10    000/KGM   - ทาด้วยไนลอนหรื อโพลิอะไมด์อื่น ๆ                  - Of nylon or other polyamides :
      5902.10.10  000/KGM   - - แถบผ้าใบปนยางสาหรับกันครู ดของยางรถ (เชเฟอร์ แคนวัส)       - - Chafer canvas tyre, rubberised
      5902.10.90  000/KGM   - - อื่น ๆ                              - - Other
      5902.20          - ทาด้วยโพลิเอสเทอร์                         - Of polyesters
      5902.20.20  000/KGM   - - แถบผ้าใบปนยางสาหรับกันครู ดของยางรถ (เชเฟอร์ แคนวัส)       - - Chafer canvas tyre, rubberised
      5902.20.90  000/KGM   - - อื่น ๆ                              - - Other
      5902.90.00  000/KGM   - อื่น ๆ                               - Other
 59.03                              ้
                   ผ้าสิ่ งทอที่อาบซึม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นด้วยพลาสติก      Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with
                   นอกจากของตามประเภทที่ 59.02                     plastics, other than those of heading 59.02.
      5903.10.00 000/KGM     - ด้วยโพลิ(ไวนิ ลคลอไรด์)                      - With poly(vinyl chloride)
      5903.20.00 000/KGM           ู
                   - ด้วยโพลิยรีเทน                           - With polyurethane
      5903.90          - อื่น ๆ                               - Other
      5903.90.10 000/KGM                     ้
                   - - ผ้าแคนวัสที่อาบซึม เคลือบ หุม หรื ออัดเป็ นชั้นด้วยไนลอน หรื อ  - - Canvas-type fabrics impregnated, coated, covered or laminated
                   โพลิอะไมด์อื่น ๆ                           with nylon or other polyamides
      5903.90.90 000/KGM    - - อื่น ๆ                              - - Other
 59.04                พรมน้ ามัน จะตัดให้เป็ นรู ปทรงหรื อไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่ งปูพ้นที่ทา Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting
                                                  ื
                              ้
                    โดยการเคลือบหรื อหุมแผ่นรองรับที่เป็ นสิ่ งทอ จะตัดให้เป็ น     of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not
                    รู ปทรงหรื อไม่ก็ตาม                        cut to shape.
หมวด 11 ตอนที่ 59 ผ้าสิ่ งทอ ที่อาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นฯ
                         ้                     SECTION 11 Chapter 59 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; etc.                                                                                 หน ้า  95/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                      รายการ                        DESCRIPTION
      5904.10.00 000/MTK - พรมน้ ามัน                            - Linoleum
      5904.90.00 000/MTK - อื่น ๆ                              - Other
 59.05   5905.00.00 000/MTK สิ่ งปิ ดผนังทาด้วยสิ่ งทอ                     Textile wall coverings.
 59.06            ผ้าสิ่ งทอปนยาง นอกจากของตามประเภทที่ 59.02             Rubberised textile fabrics, other than those of heading 59.02.
      5906.10.00     - แถบยึดติดที่มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร            - Adhesive tape of a width not exceeding 20 cm
            001/KGM ผ้าเทปพันกันฉนวนไฟฟ้ า                       Electrical insulating tape
                             ่
            002/KGM เฉพาะเทปที่นาเข้ามาเพือใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรื อ     For tape imported for the manufacture of telephonic or electric wire
            090/KGM อื่น ๆ                               Other
                - อื่น ๆ                              - Other
       5906.910     - - ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                    - - Knitted or crocheted
                              ่
            001/KGM เฉพาะเทปที่นาเข้ามาเพือใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรื อ     For tape imported for the manufacture of telephonic or electric wire
                สายไฟฟ้ า
            090/KGM อื่น ๆ                               Other
       5906.99 000/KGM - - อื่น ๆ                              - - Other
      5906.99.10 000/KGM - - - แผ่นผ้าสิ่ งทอปนยาง เหมาะสาหรับใช้ในโรงพยาบาล         - - - Rubber sheeting suitable for hospital use
      5906.99.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                            - - - Other
                               ่
            001/KGM เฉพาะเทปที่นาเข้ามาเพือใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรื อ     For tape imported for the manufacture of telephonic or electric wire
                สายไฟฟ้ า
            090/KGM อื่น ๆ                               rubberised textile fabrics, other than those of heading 59.02.
 59.07   5907.000                       ้
                ผ้าสิ่ งทอ ที่อาบซึ ม เคลือบหรื อหุมด้วยของอื่น ๆ ผ้าใบที่ระบายสี  Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted
                เป็ นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์ หรื อที่คล้ายกัน            canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like.

หมวด 11 ตอนที่ 59 ผ้าสิ่ งทอ ที่อาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นฯ
                         ้                 SECTION 11 Chapter 59 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; etc.                                                                             หน ้า  96/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                      รายการ                         DESCRIPTION
                             ้
    5907.00.10 000/KGM - ผ้าที่อาบซึ ม เคลือบหรื อหุมด้วยน้ ามันหรื อสิ่ งปรุ งแต่งที่มีน้ ามัน  - Fabrics impregnated, coated or covered with oil or oil-based
              เป็ นหลัก                                 preparations
                                 ้
    5907.00.30 000/KGM - ผ้าสิ่ งทอที่อาบซึม เคลือบ หรื อหุมด้วยสารทนไฟ              - Textile fabrics impregnated, coated or covered with fire resistance
                              ้          ่
    5907.00.40 000/KGM - ผ้าที่อาบซึ ม เคลือบหรื อหุมด้วยฟล็อกกามะหยีซ่ ึ งพื้นผิวทั้งหมด     - Fabrics impregnated, coated or covered with oil flock velvet, the
              ปกคลุมด้วยฟล็อกสิ่ งทอ                           entire surface of which is covered with textile flock
                               ้
    5907.00.50 000/KGM - ผ้าที่อาบซึ ม เคลือบหรื อหุมด้วยไข ทาร์ บิทูเมน หรื อผลิตภัณฑ์ที่    - Fabrics impregnated, coated or covered with wax, tar, bitumen or
              คล้ายกัน                                  similar products
                                ้
    5907.00.60 000/KGM - ผ้าที่อาบซึ ม เคลือบหรื อหุมด้วยสารอื่น ๆ                - Fabrics impregnated, coated or covered with other substances
    5907.00.90 000/KGM - อื่น ๆ                                  - Other
 59.08 5908.00      ไส้ที่เป็ นสิ่ งทอ ได้จากการทอ ถักตามยาวหรื อถักแบบนิ ต สาหรับ       Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters,
                 ั
              ใช้กบตะเกียง เตา เครื่ องขีดไฟ เทียน หรื อที่คล้ายกันรวมทั้งไส้      candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted
                            ั
              ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถกแบบนิ ตเป็ นทรงกระบอกสาหรับไส้         gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated.
              ตะเกียง จะอาบซึ มหรื อไม่ก็ตาม
    5908.00.10 000/KGM - ไส้ รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ                      - Wick; incandescent gas mantles
    5908.00.90 000/KGM - อื่น ๆ                                  - Other
 59.09 5909.00                                ้
              ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทาด้วยสิ่ งทอ จะบุดานในหรื อหุมให้   ้     Textile hosepiping and similar textile tubing, with or without
              แข็งแรงด้วยวัตถุอื่น หรื อจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็ นวัตถุอื่นด้วย      lining, armour or accessories of other materials.
              หรื อไม่ก็ตาม
    5909.00.10 000/KGM - ท่อดับเพลิง                               - Fir hoses
    5909.00.90 000/KGM - อื่น ๆ                                  - Other
หมวด 11 ตอนที่ 59 ผ้าสิ่ งทอ ที่อาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นฯ
                         ้                   SECTION 11 Chapter 59 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; etc.
                                                                               หน ้า   97/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                               DESCRIPTION
 59.10  5910.00.00 000/KGM สายพานส่ งกาลัง สายพานลาเลียง หรื อของที่ใช้เป็ นสายพาน ทา          Transmission or conveyor belts or belting, of textile material,
                               ้
              ด้วยวัตถุทอ จะอาบซึม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้นด้วยพลาสติก         whether or not impregnated, coated, covered or laminated with
              หรื อจะเสริ มให้แข็งแรงด้วยโลหะหรื อวัตถุอื่นหรื อไม่ก็ตาม          plastics, or reinforced with metal or other material.
 59.11                             ่
              ผลิตภัณฑ์และของที่ทาด้วยสิ่ งทอ เพือใช้ทางเทคนิ ค ตามที่ระบุใน        Textile products and articles, for technical uses, specified in Note 7
              หมายเหตุ 7 ของตอนนี้                             to this Chapter.
     5911.10.00 000/KGM - ผ้าสิ่ งทอ สักหลาดและผ้าทอบุดวยสักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรื ออัดเป็ น
                              ้                       - Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered
                                              ั
                 ชั้น ด้วยยาง ด้วยหนังฟอกหรื อวัตถุอื่นๆ ชนิดที่ใช้กบเครื่ องสางใย วัตถุ or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used
                 ทอ และผ้าที่คล้ายกันชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคอื่น ๆ     for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other
                 รวมถึงผ้าหน้าแคบทาจากกามะหยี่ ที่อาบซึ มด้วยยางสาหรับหุ้มแกน      'technical purposes, including narrow fabrics made of velvet
                 ม้วนเส้นด้ายยืน (วีฟวิงบีม)                       impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving
     5911.20.00 000/KGM   - ผ้าร่ อน จะจัดทาแล้วหรื อไม่ก็ตาม                   - Bolting cloth, whether or not made up
                 - ผ้าสิ่ งทอและสักหลาด ที่เป็ นวงหรื อมีอุปกรณ์ต่อเชื่ อมประกอบอยู่ - Textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, of
                         ั
                 ชนิ ดที่ใช้กบเครื่ องจักรทากระดาษหรื อเครื่ องจักรที่คล้ายกัน (เช่น a kind used in paper-making or similar machines (for example, for
                     ่
                 ทาเยือ หรื อทาแอสเบสทอสซีเมนต์)                     pulp or asbestos-cement) :
     5911.31.00  000/KGM  - - หนักน้อยกว่า 650 กรัมต่อตารางเมตร                  - - Weighing less than 650 g/m2
     5911.32.00  000/KGM  - - หนักตั้งแต่ 650 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป               - - Weighing 650 g/m2 or more
     5911.40.00  000/KGM               ั
                 - ผ้ากรองชนิ ดที่ใช้กบเครื่ องอัดน้ ามันหรื อที่คล้ายกัน รวมถึงที่ทา - Straining cloth of a kind used in oil presses or the like, including
     5911.90.10  000/KGM  - - สิ่ งกันรัวและปะเก็น ทาด้วยสิ่ งทอ
                        ่                             - - Textile packing and gaskets
     5911.90.90  000/KGM  - - อื่น ๆ                               - - Other
                          -----------------------------------------------            -----------------------------------------------
                 ตอนที่ 60                                        Chapter 60
            ผ้ าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์                                Knitted or crocheted fabrics


                                                                                หน ้า  98/159
หมายเหตุ                                           Notes.
 1. ตอนนี้ไม่คลุมถึง                                     1. This Chapter does not cover :
   (ก) ผ้าลูกไม้ถกแบบโครเชต์ ตามประเภทที่ 58.04
           ั                                     (a) Crocher lace of heading 58.04;
   (ข) ป้ าย ตราและของที่คล้ายกัน ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ ตามประเภทที่ 58.07         (b) Labels, badges or similar articles, knitted or crocheted, of
                               ้
   (ค) ผ้าถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ ที่อาบซึ ม เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้น ในตอนที่      (c) Knitted or crocheted fabrics, impregnated, coated, covered or
                          ั
     59 อย่างไรก็ตามผ้ามีขนแบบไพล์ที่ถกแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ ที่อาบซึม             laminated, of Chapter 59. However, knitted or crocheted pile
          ้
     เคลือบ หุมหรื ออัดเป็ นชั้น ยังคงจาแนกเข้าประเภทที่ 60.01                  fabrics, impregnated, coated, covered of laminated, remain
                              ั
 2. ตอนนี้รวมถึงผ้าทาด้วยด้ายโลหะและเป็ นชนิ ดที่ใช้กบเครื่ องแต่งกาย ใช้เป็ นผ้า       2. This Chapter also include fabrics made of metal thread and of a
         ่
  ตกแต่งหรื อเพือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน                            kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes.
       ั
 3. ตลอดพิกดอัตราศุลกากรนี้ ข้อความใดที่ระบุถึงของ “ถักแบบนิ ต” ให้รวมถึงของที่        3. Throughout the Nomenclature any reference to “knitted” goods
  ทาด้วยวิธีสติชบอนดิ้งซึ่ งฝี เข็มลูกโซ่เป็ นด้ายสิ่ งทอ                   includs a reference to stich - bonded goods in which the chain


ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                          DESCRIPTION
 60.01               ผ้าที่มีขนแบบไพล์ รวมถึงผ้ามีขนแบบ “ลองไพล์” และผ้าแบบ    Pile fabrics, including “Long pile” fabrics and terry fabrics,
                         ั
                  ผ้าขนหนู ที่ถกแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์             knitted or crocheted.
     6001.100          - ผ้ามีขนแบบ “ลองไพล์”                    “-” “Long pile” “fabrics :”
     6001.10.10 000/KGM - - ไม่ได้ฟอก และไม่ผ่านกรรมวิธีเมอร์ เซอไรเซชัน           - - Unbleached, not mercerised
     6001.10.90 000/KGM - - อื่น ๆ                             - - Other
                  - ผ้ามีขนแบบไพล์ชนิ ดลูป                   - Looped pile fabrics :
     6001.21.00 000/KGM - - ทาด้วยฝ้ าย                           - - Of cotton
     6001.22.00 000/KGM - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                      - - Of man-made fibres
หมวด 11 ตอนที่ 60 ผ้าถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                                  SECTION 11 Chapter 60 Knitted or crocheted fabrics
                                                                            หน ้า  99/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ               รายการ                          DESCRIPTION
    6001.29.00 000/KGM - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                     - - of Other textile materials
              - อื่น ๆ                            - Other :
    6001.91.10     - - ทาด้วยฝ้ าย                        - - Of cotton
    6001.92       - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                    - - Of man-made fibres :
     6001.92.10 000/KGM - - - ไม่ได้ฟอก                        - - - Unbleached
     6001.92.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                          - - - Other
    6001.99       - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                    - - Of other textile materials :
    6001.99.10 000/KGM - - ไม่ได้ฟอก และไม่ผ่านกรรมวิธีเมอร์ เซอไรเซชัน        - - Unbleached, not mercerised
     6001.99.90 006/KGM - - - อื่น ๆ                          - - - Other
 60.02           ผ้าถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร  Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm,
                    ้
              และมีดายยืดหรื อด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก    containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber
              นอกจากของตามประเภทที่ 60.01                  thread, other than those of heading 60.01.
                   ้                       ้
    6002.40.00 000/KGM - ที่มีดายยืดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก แต่ไม่มีดายยาง  - Containing by weight 5% or more of elastomeric yarn but not
     6002.90.00 000/KGM - อื่น ๆ                            - Other
 60.03           ผ้าถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร  Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other
              นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 หรื อ 60.02            than those of heading 60.01 or 60.02.
    6003.10.00 000/KGM - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์               - Of wool or fine animal hair
    6003.20.00 000/KGM - ทาด้วยฝ้ าย                          - Of cotton
    6003.30.00 000/KGM - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                    - Of synthetic fibres
    6003.40.00 000/KGM - ทาด้วยเส้นใยเทียม                       - Of artificial fibres
    6003.900 004/KGM - อื่น ๆ                             - Other
หมวด 11 ตอนที่ 60 ผ้าถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                              SECTION 11 Chapter 60 Knitted or crocheted fabrics
                                                                       หน ้า  100/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                          DESCRIPTION
 60.04            ผ้าถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร     Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm,
                     ้
                และมีดายยืดหรื อด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก     containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber
                นอกจากของตามประเภทที่ 60.01                    thread, other than those of heading 60.01.
     6004.10           ้                        ้
            000/KGM - ที่มีดายยืดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก แต่ไม่มีดายยาง   - Containing by weight 5% or more of elastomeric yarn but not
                                                 containing rubber thread :
                   ้
     6004.10.10 000/KGM - - ที่มีดายยืดไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก             - - Containing by weight not more than 20 % of elastomeric yarn
     6004.10.90 000/KGM - - อื่น ๆ                              - - Other
     6004.90.00 000/KGM - อื่น ๆ                               - Other
 60.05           ผ้าถักแบบวาร์ พนิ ต (รวมถึงผ้าดังกล่าวที่ทาจากเครื่ องถักนิ ตแบบ   Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting
              แกลลูน) นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.04            machines), other than those of heading 60.01 or 60.04.
              - ทาด้วยฝ้ าย                            - Of cotton :
    6005.21.00 000/KGM - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                       - - Unbleached or bleached
    6005.22.00 000/KGM - - ย้อมสี                              - - Dyed
    6005.23.00 000/KGM - - ถักด้วยด้ายสี ต่างๆ                        - - Of yarns of different colours
    6005.24.00 000/KGM - - พิมพ์                               - - Printed
              - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                       - Of synthetic fibres :
    6005.31   000/KGM - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                      - - Unbleached or bleached
     6005.31.10 000/KGM - - - ผ้าถักแบบนิ ตสาหรับชุดว่ายน้ าทาด้วยโพลิเอสเทอร์และโพลิ     - - - Knitted swimwear fabrics of polyester and polybutylene
                  บิวทิลีนเทเรฟทาเลต ที่มีโพลิเอสเทอร์ ผสมมากกว่าโดยน้ าหนัก  terephthalate in which polyester predominates by weight
     6004.31.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                            - - - Other
หมวด 11 ตอนที่ 60 ผ้าถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                                  SECTION 11 Chapter 60 Knitted or crocheted fabrics
                                                                          หน ้า  101/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                           DESCRIPTION
     6005.32    000/KGM - - ย้อมสี                            - - Dyed
     6005.32.10 000/KGM - - - ผ้าถักแบบนิ ตสาหรับชุดว่ายน้ าทาด้วยโพลิเอสเทอร์และโพลิ     - - - Knitted swimwear fabrics of polyester and polybutylene
                  บิวทิลีนเทเรฟทาเลต ที่มีโพลิเอสเทอร์ ผสมมากกว่าโดยน้ าหนัก  terephthalate in which polyester predominates by weight
     6004.32.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                            - - - Other
     6005.33    000/KGM - - ถักด้วยด้ายสี ต่างๆ                     - - Of yarns of different colours :
     6005.33.10 000/KGM - - - ผ้าถักแบบนิ ตสาหรับชุดว่ายน้ าทาด้วยโพลิเอสเทอร์และโพลิ     - - - Knitted swimwear fabrics of polyester and polybutylene
                  บิวทิลีนเทเรฟทาเลต ที่มีโพลิเอสเทอร์ ผสมมากกว่าโดยน้ าหนัก  terephthalate in which polyester predominates by weight
     6004.33.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                            - - - Other
     6005.34    000/KGM - - พิมพ์                            - - Printed :
     6005.34.10 000/KGM - - - ผ้าถักแบบนิ ตสาหรับชุดว่ายน้ าทาด้วยโพลิเอสเทอร์และโพลิ     - - - Knitted swimwear fabrics of polyester and polybutylene
                  บิวทิลีนเทเรฟทาเลต ที่มีโพลิเอสเทอร์ ผสมมากกว่าโดยน้ าหนัก  terephthalate in which polyester predominates by weight
     6004.34.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                            - - - Other
                  - ทาด้วยเส้นใยเทียม                     - Of artificial fibres :
     6005.41.00 000/KGM - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                      - - Unbleached or bleached
     6005.42.00 000/KGM - - ย้อมสี                              - - Dyed
     6005.43.00 000/KGM - - ถักด้วยด้ายสี ต่างๆ                       - - Of yarns of different colours
     6005.44.00 000/KGM - - พิมพ์                              - - Printed
     6005.90.00         - อื่น ๆ                           - Other
            001/KGM - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์               - Of wool or fine animal hair
            090/KGM อื่น ๆ                              Other
 60.06               ผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์             Other knitted or crocheted fabrics.
     6006.10.00 000/KGM - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                 - Of wool or fine animal hair
หมวด 11 ตอนที่ 60 ผ้าถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                                  SECTION 11 Chapter 60 Knitted or crocheted fabrics                                                                          หน ้า  102/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                            DESCRIPTION
                  - ทาด้วยฝ้ าย                         - Of cotton :
     6006.21.00 000/KGM - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                       - - Unbleached or bleached
     6006.22.00 000/KGM - - ย้อมสี                              - - Dyed
     6006.23.00 000/KGM - - ถักด้วยด้ายสี ต่างๆ                        - - Of yarns of different colours
     6006.24.00 000/KGM - - พิมพ์                               - - Printed
                  - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                   - Of synthetic fibres :
     6006.31     000/KGM - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                    - - Unbleached or bleached
     6006.31.10 000/KGM - - - ตาข่ายเส้นใยไนลอนใช้เป็ นวัตถุรองรับสาหรับกระเบื้องโมเสก - - - Nylon fibre mesh for use as backing material for mosaic tiles
     6006.31.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                             - - - Other
     6006.32     000/KGM - - ย้อมสี                           - - Dyed
     6006.32.10 000/KGM - - - ตาข่ายเส้นใยไนลอนใช้เป็ นวัตถุรองรับสาหรับกระเบื้องโมเสก - - - Nylon fibre mesh for use as backing material for mosaic tiles
     6006.32.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                             - - - Other
     6006.33.00 000/KGM - - ถักด้วยด้ายสี ต่างๆ                        - - Of yarns of different colours
     6006.34.00 000/KGM - - พิมพ์                               - - Printed
                  - ทาด้วยเส้นใยเทียม                      - Of artificial fibres :
     6006.41.00 000/KGM - - ไม่ได้ฟอกหรื อฟอกแล้ว                       - - Unbleached or bleached :
     6006.42.00 000/KGM - - ย้อมสี                              - - Dyed
     6006.43.00 000/KGM - - ถักด้วยด้ายสี ต่างๆ                        - - Of yarns of different colours
     6006.44.00 000/KGM - - พิมพ์                               - - Printed
     6006.90.00 000/KGM - อื่น ๆ                               - Other
                          -----------------------------------------             -----------------------------------------
หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ            SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                           หน ้า  103/159
                   ตอนที่ 61                                          Chapter 61
                    ่
        เครื่ องแต่ งกายและของทีใช้ ประกอบกับเครื่ องแต่ งกาย                      Articles of apparel and clothing accessories,
               ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์                                    knitted or crocheted
หมายเหตุ                                            Notes.
 1. ตอนนี้ให้ใช้เฉพาะกับของที่ถกแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ซ่ ึ งจัดทาแล้ว
                   ั                              1. This Chapter applies only to made up knitted or crocheted articles.
 2. ตอนนี้ไม่คลุมถึง                                       2. This Chapter does not cover :
   (ก) ของตามประเภทที่ 62.12                                     (a) Goods of heading 62.12;
   (ข) เสื้ อผ้าที่ใช้แล้วหรื อของอื่น ๆ ที่ใช้แล้วตามประเภทที่ 63.09                (b) Worn clothing or other worn articles of heading 63.09; or
   (ค) เครื่ องใช้ที่ช่วยความพิการของร่ างกาย สายรัดทางศัลยกรรม เครื่ องกดไส้            (c) Orthopacdic appliances, surgical belts, trusses or the like (heading
     เลื่อนหรื อสิ่ งที่คล้ายกัน (ประเภทที่ 90.12)                          90.21).
 3. วัตถุประสงค์ของประเภทที่ 61.03 และ 61.04                           3. For the purpose headings 61.03 and 61.04 :
   (ก) คาว่า “สู ท” หมายถึง ชุดเสื้ อผ้าที่ประกอบด้วยเสื้ อผ้าสองหรื อสามตัวที่ผา  ้        (a) The term “suit” mens a set of garments composed of two or three pieces
     ชั้นนอกทาด้วยผ้าชนิ ดเดียวกัน และมี                               made up, in respect of their outer surface, in identical fabric and
      - ตัวหนึ่งเป็ นเสื้ อสู ทหรื อแจ็กเก็ต ซึ่ งชั้นนอกประกอบด้วยผ้าตั้งแต่สี่ชิ้นขึ้น        - One suit or jacket the outer shell of which, exclusive of sleeves,
                         ่    ้
        ไปไม่รวมแขนเสื้ อออกแบบเพือห่ อหุมส่ วนบนของร่ างกาย อาจเพิมเสื้ อ่              consists of four or more panels, designed to cover the upper part of
        กักซึ่ งด้านหลังทาจากผ้าชนิ ดเดียวกันกับผ้าซับในของเสื้ อสูทหรื อแจ็กเก็ต
         ๊                                              the body, possibly with a tailored waistcoat in addition whose front
        และ                                              is made from the same fabric as the outer surface of the other
                    ่   ้
      - อีกตัวหนึ่งออกแบบเพือห่อหุมส่ วนล่างของร่ างกาย ได้แก่ กางเกงขายาว               - One garment designed to cover the lower part of the body and
        กางเกงขาสามส่วนหรื อกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ า) กระโปรงหรื อ               consisting of trousers, breeches or shorts (other than swimwear), a
        กระโปรงกางเกง ซึ่ งไม่มีสายโยงและไม่มีเอี๊ยม                          skirt or a divided skirt, having neither braces nor bibs.


หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.
                                                                                  หน ้า  104/159
        องค์ประกอบทั้งหมดของ “สู ท” ต้องทาด้วยผ้าที่มีโครงสร้าง สี และ          All of the components of a “suit” must be of the same fabric
     ส่ วนผสมอย่างเดียวกัน และต้องมีแบบเดียวกันและขนาดเดียวกันหรื อขนาดที่       construction,colour and composition; they must also be of the same
     เข้ากันได้ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบเหล่านี้อาจมีไพพิง (แถบผ้าที่ถูกเย็บเป็ น     style and of corresponding or compatible size. However, these
     ตะเข็บฝังในแนวฝี เข็ม) ที่เป็ นผ้าต่างชนิ ดกัน                   components may have piping (a strip of fabric sewn into the seam) in a
     ถ้ามีส่วนห่อหุมส่วนล่างของร่ างกายหลายอย่าง นาเข้ามาด้วยกัน (เช่น กางเกง
             ้                                 If several separate components to cover the lower part fo the body are
     ขายาวสองตัวหรื อกางเกงขายาวกับกางเกงขาสั้น หรื อกระโปรงหรื อ            presented together (for example, two pairs of trousers or trousers and
     กระโปรงกางเกงกับกางเกงขายาว) ให้ถือว่าเฉพาะกางเกงขายาวหนึ่งตัวเป็ น        shorts, or a skirt or divided skirt and trousers), the constituent lower part
     องค์ประกอบส่ วนล่าง หรื อในกรณี ที่เป็ นสูทของสตรี หรื อเด็กหญิง ให้ถือ      shall be one pair of trousers or, in the case of womens' or girls' suits, the
     เฉพาะกระโปรงหรื อกระโปรงกางเกงเท่านั้นที่เป็ นองค์ประกอบ ส่วนล่าง         skirt or divided shirt, the other garments being considered separately.
     ส่ วนผ้าอื่น ๆ ให้พิจารณาแยกกัน
       คาว่า “สู ท” ให้รวมถึงชุดเสื้ อผ้าดังต่อไปนี้ไม่ว่าชุดเสื้ อผ้านั้นจะตรงตาม  The term “suit” includes the following set of garments, whether or not
     เงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดหรื อไม่ก็ตาม                        they fulfil all the above conditions :
      - ชุดมอร์นิ่งเดรส ประกอบด้วยแจ็กเก็ตแบบเรี ยบ ๆ (ตัดชายด้านหน้ามน)         - morning dress, comprising a plain jacket (cutaway) with rounded
                        ่้
       พร้อมทั้งมีชายมนห้อยเป็ นหางยาวอยูดานหลังและกางเกงขายาวที่มีแถบ           tails hanging well down at the back and striped trousers;
      - ชุดราตรี สโมสร (เสื้ อหางยาว) โดยปกติทาด้วยผ้าสี ดา ซึ่ งเป็ นแจ็กเก็ตที่มี    - evening dress (tailcoat), generally made of black fabric, the jacket
       ด้านหน้าเสื้ อสั้นผ่าตลอดและมีชายเสื้ อยาวแคบสอดตั้งแต่สะโพกห้อย           of which is relatively short at the front, does not close and has
       ยาวไปด้านหลัง                                    narrow skirts cut in at the hips and hanging down behind;
      - ชุดดินเนอร์ ซึ่ งเป็ นแจ็กเก็ตมีแบบคล้ายกับแจ็กเก็ตธรรมดา (แม้ว่าบางที      - dinner jacket suits, in which the jacket is similar in style to an
       จะเปิ ดให้เห็นเชิ้ตทางด้านหน้ามากกว่าก็ตาม) แต่มีส่วนคอแบะของเสื้ อ         ordinary jacket (though perhaps revealing more of the shirt fron),
       ทาด้วยไหมที่เป็ นเงามันหรื อทาด้วยไหมเทียม                      but has shiny silk or imitation silk lapels.หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ           SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.
                                                                             หน ้า  105/159
   (ข) คาว่า “เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด” หมายถึง ชุดเสื้ อผ้า (นอกจากสูทและของตาม            (b) The term “ensemble” means a aet of garments (other than suits and
      ประเภทที่ 61.07 61.08 หรื อ 61.09) ประกอบด้วยเสื้ อผ้าหลายตัวทาด้วยผ้า              articles of heading 61.07, 61.08 or 61.09), composed of serveral
                     ่
      ชนิ ดเดียวกัน จัดทาขึ้นเพือการขายปลีกและมี                            pieces made up in identical fabric, put up for retail sale, and comprising :
                       ่    ้
       - เสื้ อผ้าหนึ่งตัวออกแบบเพือห่อหุมส่ วนบนของร่ างกาย กับข้อยกเว้นพูลโอ              - one garment designed to cover the upper part of the body, with the
                                ั
         เวอร์ ซึ่ งเป็ นเสื้ อสวมทับที่เป็ นชุดใช้คู่กน และเสื้ อกักที่ทาเป็ นเสื้ อที่สวม
                                       ๊                  exception of pullovers which may form a second upper garment in
         ทับ และ                                             the sole context of twin sets, and of waistcoats which may also
       - เสื้ อผ้าที่ต่างกันอีกหนึ่งตัวหรื อสองตัวออกแบบเพือห่ อหุมส่วนล่างของ
                                      ่   ้               - one or two different garments, designed to cover the lower part of
         ร่ างกาย ได้แก่ กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงสามส่วน               the body and consisting of trousers, bib and brace overalls,
         กางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ า) กระโปรงหรื อกระโปรงกางเกง                   breeches, shorts (other than swimwear), a skirt or a divided skirt.
        องค์ประกอบทั้งหมดของเครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด ต้องทาด้วยผ้าที่มีโครงสร้าง                All of the components of an ensemble must be of the same fabric
      แบบ สี และส่ วนผสมอย่างเดียวกัน และต้องมีขนาดเดียวกันหรื อขนาดที่เข้า                 construction, colour and composition; they must also be of
                                 ั
      กันได้ คาว่า “เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด” ไม่ให้ใช้กบชุดวอร์ มหรื อชุดสกี ตาม              corresponding or compatible size. The term “ensemble” does not
      ประเภทที่ 61.12                                            apply to rrack suits or ski suits, of heading 61.12.
                                     ่
 4. ประเภทที่ 61.05 และ 61.06 ไม่คลุมถึงเสื้ อผ้าที่มีกระเป๋ าอยูต่ากว่าเอว หรื อมีแถบรัด 4.         Headings 61.05 and 61.06 do not cover garments with pockets below
  เอวหรื อโดยวิธีอื่น เพือทาให้ส่วนล่างของเสื้ อผ้ากระชับแน่น หรื อเสื้ อผ้าที่มีฝีเข็มเย็บ
                ่                                      the waist, with a ribbed waistband or other means of tightenign at the
   โดยเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ฝี เข็มต่อเซนติเมตร ตามแนวยาวในแต่ละทิศทางซึ่ งนับบน                bottom of the garment, or garments having an average of less than 10
  พื้นที่อย่างน้อย่ 10 เซนติเมตร x เซนติเมตร ประเภทที่ 61.05 ไม่คลุมถึงเสื้ อผ้าไม่มี           stitches per linear centimetre in each direction counted on a area
  แขน                                                   measuring at least 10 cm x 10 cm. Heading 61.05 does not cover
                                                       sleeveless garments.
 5. ประเภทที่ 61.09 ไม่คลุมถึงเสื้ อผ้าที่มีสายรู ด แถบรัดเอวหรื อโดยวิธีอื่น เพือทาให้   ่    5.    Headings 61.09 does not cover garments with a drawstring, ribbed or
  ส่ วนล่างของเสื้ อผ้ากระชับแน่ น                                     other means of tightenign at the bottom of the garment.
 6. วัตถุประสงค์ของประเภทที่ 61.11                                 6. For the purpose headings 61.11 :
หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                   SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.
                                                                                    หน ้า  106/159
   (ก) คาว่า “เสื้ อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายของเด็กเล็ก” หมายถึง      (a) The expression “babies’garments and clothing accessories” mens articles for
     ของสาหรับเด็กที่มีความสู งไม่เกิน 86 เซนติเมตร และให้คลุมถึงผ้าอ้อมเด็ก        young children of a body height not exceeding 86 cm; it also covers babies’
            ั               ั
   (ข) ของที่มีลกษณะซึ่ งอาจจาแนกเข้าได้ท้ งประเภทที่ 61.11 และประเภทอื่น         (b) Articles which are, prima facie , classifiable both in heading 61.11 and in
     ในตอนนี้ ให้จาแนกเข้าประเภทที่ 61.11                         other heading of this Chapter are tko be classified in heading 61.11.
 7. วัตถุประสงค์ของประเภทที่ 61.12 “ชุดสกี” หมายถึงเสื้ อผ้าหรื อชุดเสื้ อผ้าซึ่ ง      7. For the purpose of heading 61.12, “ski suits” means garments or sets of
  ลักษณะโดยทัวไปและเนื้อผ้าบ่งชี้ได้ว่ามีเจตนาใช้สวมสาหรับเล่นสกีเป็ นส่วนใหญ่
           ่                                     garments which, by their general apperance and texture, are identifiable as
              ์
  (แบบครอสคันทรี ยหรื อแบบแอลไพน์) ซึ่ งได้แก่                        intended to be worn principally for skiing (cross-country or alpine). They
                                                consist either of :
                                  ่  ้
   (ก) “ชุดหมีที่ใส่ เล่นสกี” คือ เสื้ อผ้าชิ้นเดียวที่ออกแบบเพือห่อหุมส่ วนบนและ     (a) a “ski overall” , that is, a one-piece garment designed to cover the upper and
     ส่ วนล่างของร่ างกาย ซึ่ งนอกจากแขนเสื้ อและปกแล้วอาจมีกระเป๋ าหรื อสายรัด      the lower parts of the body; in addition sleeves and a collar the ski overall
     เท้าด้วย หรื อ                                    may have pockets or foostraps; or
   (ข) “เครื่ องแต่งตัวชุดสกี” คือ ชุดเสื้ อผ้าที่ประกอบด้วยเสื้ อผ้าสองหรื อสามตัว    (b) a “ski ensemble” , that is, a of garment composed of two or three pieces, put
             ่
     จัดทาขึ้นเพือการขายปลีก และมี                             up for retail sale and comprising :
      - เสื้ อหนึ่งตัว เช่น อาโนรัก เสื้ อกันลม แจ็กเก็ตกันลมหรื อเสื้ อที่คล้ายกัน มี      - one garment such as an anorak, wind-cheater, wind-jacket or similar
        ของที่ใช้รูดปิ ด (ซิ ป) อาจมีเสื้ อกักด้วยก็ได้ และ
                          ๊                         article, closed by a slide fastener (zipper), possibly with a waistcoat in
                                                   addition, and
      - กางเกงขายาวหนึ่งตัวจะมีส่วนที่เหนื อเอวขึ้นมาหรื อไม่ก็ตาม กางเกงขา           - one pair of trousers whether or not extending above waist-level, one
        สามส่วนหรื อชุดหมีที่เอี๊ยมและสายโยงหนึ่งตัว                      pair of breeches or one bib and brace overall.
       “เครื่ องแต่งตัวชุดสกี” อาจมีชุดหมีที่คล้ายกับที่ระบุใน (ก) ข้างต้น และมี         The “ski insemble” may also consist of an overall similar to the one
     แจ็กเก็ตแบบบุนวมที่ไม่มีแขนสวมทับชุดหมีอีกชั้นหนึ่ง                     mentioned in paragraph (a) above and a type of padded, sleeveless
                                                   jacket worn over the overall.

หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.
                                                                                 หน ้า  107/159
         องค์ประกอบทั้งหมดของ “เครื่ องแต่งตัวชุดสกี” ต้องทาด้วยผ้าที่มีแบบ            All the components of a “ski insemble” must be made up ina a fabric of
       และส่วนผสมอย่างเดียวกัน จะมีสีเดียวกันหรื อไม่ก็ตาม และต้องมีขนาด              the same texture, style and composition whether or not of the same
       เดียวกันหรื อขนาดที่เข้ากันได้                                colour; they also must be of corresponding or compatible size.
          ั             ั
 8. เสื้ อผ้าที่มีลกษณะซึ่ งอาจจาแนกเข้าได้ท้งประเภทที่ 61.13 และประเภทอื่น ๆ           8.   Garments which are, prima facic , classifiable both in heading 61.13
  ในตอนนี้ แต่ไม่รวมถึงประเภทที่ 61.11 ให้จาแนกเข้าประเภทที่ 61.13                   and in other headings of this Chapter, excluding heading 61.11, are to
                                                     be classified in heading 61.13.
 9. เสื้ อผ้าในตอนนี้ออกแบบในลักษณะปิ ดด้านหน้าโดยซ้ายทับขวา ให้ถือว่าเป็ น             9.  Garments of this Chapter designed for left over right closure at the
  เสื้ อผ้าสาหรับบุรุษหรื อเด็กชาย ส่ วนเสื้ อผ้าที่ปิดด้านหน้าโดยขวาทับซ้าย ให้ถือว่า         front shall be regarded as men’s or boy’s garment, and those designed
                                        ั
  เป็ นเสื้ อผ้าสาหรับสตรี หรื อเด็กหญิง ข้อกาหนดดังกล่าว ไม่ให้ใช้กบเสื้ อผ้าที่การตัด         for right over left closure at the front as women’s or girls’ garment.
     เสื้ อผ้าซึ่ งไม่สามารถบ่งชี้ ได้ว่าเป็ นเสื้ อผ้าของบุรุษหรื อเด็กชาย หรื อของสตรี หรื อ      Garments which cannot be identified as either men’s or boys’
10. ของในตอนนี้อาจทาด้วยด้ายโลหะ                                  10.  Articles of this Chapter may be made of metal thread.

หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                  SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.

ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                      รายการ                              DESCRIPTION
 61.01            เสื้ อโอเวอร์ โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่         Men’s or boys’ overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks
                เล่นสกี) เสื้ อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้ อคลุมที่คล้ายกัน ของ           (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and
                บุรุษหรื อเด็กชาย ถักแบบนิ ต หรื อแบบโครเชต์ นอกจากของตาม              similar articles, knitted or crocheted, other than those of
                ประเภทที่ 61.03                                   heading 61.03.
      6101.20.00 000/C62 - ทาด้วยฝ้ าย                                    - Of cotton
      6101.30.00 000/C62 - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                               - Of man-made fibres
      6101.90.00 000/C63 - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                                - Of other textile materials
หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                  SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                                 หน ้า  108/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                    รายการ                                DESCRIPTION
 61.02              เสื้ อโอเวอร์ โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่       Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks
                  เล่นสกี) เสื้ อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้ อคลุมที่คล้ายกัน ของ         (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and
                  สตรี หรื อเด็กหญิง ถักแบบนิ ต หรื อแบบโครเชต์ นอกจากของตาม           similar articles, knitted or crocheted, other than those of
                  ประเภทที่ 61.04                                 heading 61.04.
      6102.10.00  000/C62  - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                       - Of wool or fine animal hair
      6102.20.00  000/C63  - ทาด้วยฝ้ าย                                  - Of cotton
      6102.30.00  000/C64  - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                             - Of man-made fibres
      6102.90.00  000/C65  - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                              - Of other textile materials
 61.03              สู ท เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด แจ็กเก็ต เสื้ อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมี ที่มี  Men’s or boys’ suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib
                  เอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน กางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ า)        and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear),
                  ของบุรุษหรื อเด็กชาย ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                 knitted or crocheted.
      6103.10.00       - สู ท                                     - Suits
                  - เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด                            - Ensembles :
      6103.22.00       - - ทาด้วยฝ้ าย                                 - - Of cotton
            001/C62  ของบุรุษ                                    Men’s
            002/C62  ของเด็กชาย                                   Boys’
      6103.23.00       - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                           - - Of synthetic fibres
            001/C62  ของบุรุษ                                    Men’s
            002/C62  ของเด็กชาย                                   Boys’

หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                 SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                                  หน ้า  109/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                             DESCRIPTION
      6103.29.00        - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                     - - Of other textile materials
             001/C62 ของบุรุษ                              Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                             Boys’
                  - แจ็กเก็ตและเสื้ อเบลเซอร์                   - Jackets and blazer :
     6103.31.00 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                  - - Of wool or fine animal hair
     6103.32.00        - - ทาด้วยฝ้ าย                         - - Of cotton
             001/C62 ของบุรุษ                              Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                             Boys’
     6103.33.00        - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                    - - Of synthetic fibres
             001/C62 ของบุรุษ                              Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                             Boys’
     6103.39          - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                     - - Of other textile materials
     6103.39.10        - - - ทาด้วยป่ านรามี ลินินหรื อไหม               - - -Of ramie, linen or silk
             001/C62 ของบุรุษ                              Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                             Boys’
     6103.39.90        - - - อื่น ๆ                           - - -Other
             001/C62 ของบุรุษ                              Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                             Boys’
                  - กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และ   - Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts :
                   กางเกงขาสั้น
หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ            SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                           หน ้า  110/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                    รายการ                               DESCRIPTION
     6103.41.00 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                        - - Of wool or fine animal hair
     6103.42.00        - - ทาด้วยฝ้ าย                               - - Of cotton
             001/C62 ของบุรุษ                                   Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                                  Boys’
     6103.43.00        - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                         - - Of synthetic fibres
             001/C62 ของบุรุษ                                   Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                                  Boys’
     6103.49.00        - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                           - - Of other textile materials
             001/C62 ของบุรุษ                                   Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                                  Boys’
 61.04               สู ท เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด แจ็กเก็ต เสื้ อเบลเซอร์ เสื้ อกระโปรงชุด    Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses,
                  กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสาย          skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches
                  โยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ า)           and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted.
                  ของสตรี หรื อเด็กหญิง ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์
                  - สู ท                                   - Suits :
     6104.13.00        - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                         - - Of synthetic fibres
             001/C62 ของสตรี                                    Men’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                                  Boys’
      6104.19         - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                           - - Of other textile materials :
     6104.19.20        - - - ทาด้วยฝ้ าย                              - - - Of cotton
หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                  SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                                 หน ้า  111/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                รายการ                    DESCRIPTION
             001/C62 ของสตรี                    Men’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Boys’
     6104.19.90        - - - อื่น ๆ                - - -Other
             001/C62 ของสตรี                    Men’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Boys’
                  - เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด          - Ensembles :
     6104.22.00        - - ทาด้วยฝ้ าย               - - Of cotton
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
     6104.23.00        - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์         - - Of synthetic fibres
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
     6104.29.00        - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ           - - Of other textile materials
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
                  - แจ็กเก็ต และเสื้ อเบลเซอร์        - Jackets and blazers :
     6104.31.00 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์        - - Of wool or fine animal hair
     6104.32.00        - - ทาด้วยฝ้ าย               - - Of cotton
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ  SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                 หน ้า  112/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                รายการ                    DESCRIPTION
     6104.33.00        - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์         - - Of synthetic fibres
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
     6104.39.00        - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ           - - Of other textile materials
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
                  - เสื้ อกระโปรงชุด             - Dresses :
     6104.41.00 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์        - - Of wool or fine animal hair
     6104.42.00        - - ทาด้วยฝ้ าย               - - Of cotton
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
     6104.43.00        - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์         - - Of synthetic fibres
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
     6104.44.00        - - ทาด้วยเส้นใยเทียม            - - Of artificial fibres
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
     6104.49.00        - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ           - - Of other textile materials
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ  SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                 หน ้า  113/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                            DESCRIPTION
                  - กระโปรง และกระโปรงกางเกง                   - Skirts and divided skirts :
     6104.51.00 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                  - - Of wool or fine animal hair
     6104.52.00        - - ทาด้วยฝ้ าย                         - - Of cotton
             001/C62 ของสตรี                              Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                            Girls’
     6104.53.00        - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                   - - Of synthetic fibres
             001/C62 ของสตรี                              Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                            Girls’
     6104.59.00        - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                     - - Of other textile materials
             001/C62 ของสตรี                              Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                            Girls’
                  - กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน    - Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts :
                  และกางเกงขาสั้น
     6104.61.00 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                  - - Of wool or fine animal hair
     6104.62.00        - - ทาด้วยฝ้ าย                         - - Of cotton
             001/C62 ของสตรี                              Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                            Girls’
     6104.63.00        - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                   - - Of synthetic fibres
             001/C62 ของสตรี                              Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                            Girls’
หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ            SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                           หน ้า  114/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                              DESCRIPTION
      6104.69.00       - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                         - - Of other textile materials
             001/C62 ของสตรี                                  Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                                Girls’
 61.05               เชิ้ตของบุรุษหรื อเด็กชาย ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์           Men's or boys' shirts, knitted or crocheted.
     6105.10.00        - ทาด้วยฝ้ าย                              - Of cotton
             001/C62 ของบุรุษ                                 Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                                Boys’
     6105.20          - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                         - Of man-made fibres
     6105.20.10        - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                       - Of synthetic fibres
             001/C62 ของบุรุษ                                 Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                                Boys’
     6105.20.20        - - ทาด้วยเส้นใยเทียม                          - - Of artifecial fibres
             001/C62 ของบุรุษ                                 Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                                Boys’
     6105.90.00         - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                          - Of other textile materials
             001/C62 ของบุรุษ                                 Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                                Boys’
 61.06               เสื้ อเบลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส์ของสตรี หรื อเด็กหญิง ถักแบบนิ ต    Women's or girls' blouses shirts and shirt blouses, knitted or
                  หรื อแบบโครเชต์                             crocheted.
     6106.10.00         - ทาด้วยฝ้ าย                              - Of cotton
หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                              หน ้า  115/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                              DESCRIPTION
             001/C62 ของสตรี                                 Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                               Girls’
     6106.20.00        - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                         - Of man-made fibres
             001/C62 ของสตรี                                 Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                               Girls’
     6106.90.00        - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                         - Of other textile materials
             001/C62 ของสตรี                                 Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                               Girls’
 61.07               กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิ ดบรี ฟ ไนท์เชิ้ต พิจามา เสื้ อคลุม    Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas,
                  อาบน้ า เสื้ อคลุมแต่งตัวและของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรื อเด็กชาย    bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or
                  ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                       chrocheted.
                  - กางเกงชั้นใน และกางเกงชั้นในชนิ ดบรี ฟ                - Underpants and briefs :
     6107.11.00 000/C62 - - ทาด้วยฝ้ าย                                - - Of cotton
     6107.12.00 000/C62 - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                            - - Of man-made fibres
     6107.19.00 000/C62 - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                            - - Of other textile materials
                  - ไนท์เชิ้ต และพิจามา                         - Nightshirts and pyjamas :
     6107.21.00         - - ทาด้วยฝ้ าย                            - - Of cotton
             001/C62 ของบุรุษ                                 Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                                Boys’
     6107.22.00         - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                        - - Of man-made fibres
หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ               SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                              หน ้า  116/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                              DESCRIPTION
             001/C62 ของบุรุษ                                Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                               Boys’
     6107.29.00         - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                        - - Of other textile materials
             001/C62 ของบุรุษ                                Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                               Boys’
                  - อื่น ๆ                               - Other :
     6107.91.00 000/C62 - - ทาด้วยฝ้ าย                               - - Of cotton
     6107.99.00 000/C62 - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                           - - Of other textile materials
 61.08               ชุดชั้นในชนิ ดสลิป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิ ดบรี ฟ        Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses,
                  กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิจามา เสื้ อคลุมชนิ ดเนกลีเชย์ เสื้ อคลุม   pyjamas, ne่่ glige่่ s, bathrobes, dressing gowns and similar
                  อาบน้ า เสื้ อคลุมแต่งตัวและของที่คล้ายกัน ของสตรี หรื อเด็กหญิง   articles, knitted or crocheted.
                  ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์
                  - ชุดชั้นในชนิ ดสลิป และกระโปรงชั้นใน                 - Slips and petticoats :
     6108.11.00 000/C62 - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                           - - Of man-made fibres
     6108.19          - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                        - - Of other textile materials
     6108.19.20 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                    - - Of wool or fine animal hair
      6108.210 000/C62 - - ทาด้วยฝ้ าย                                - - Of cotton
     6108.19.90 000/C63 - - - อื่น ๆ                                 - - -Other
                  - กางเกงชั้นในชนิ ดบรี ฟ และกางเกงชั้นใน               - Briefs and panties :
     6108.21.00 000/C62 - - ทาด้วยฝ้ าย                                - - Of cotton
หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ               SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                              หน ้า  117/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                    รายการ                               DESCRIPTION
     6108.22.00 000/C62 - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                              - - Of man-made fibres
     6108.29.00 000/C63 - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                              - - Of other textile materials
                  - ชุดนอนยาว และพิจามา                           - Nightdresses and pyjamas :
     6108.31.00         - - ทาด้วยฝ้ าย                              - - Of cotton
             001/C62 ของสตรี                                   Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                                 Girls’
     6108.32.00         - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                          - - Of man-made fibres
             001/C62 ของสตรี                                   Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                                 Girls’
     6108.39.00         - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                          - - Of other textile materials
             001/C62 ของสตรี                                   Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                                 Girls’
                  - อื่น ๆ                                  - Other :
     6108.91.00 000/C62 - - ทาด้วยฝ้ าย                                  - - Of cotton
     6108.92.00 000/C62 - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                             - - Of man-made fibres
     6108.99.00 000/C62 - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                              - - Of other textile materials
 61.09               ทีเชิ้ต เสื้ อชั้นในชนิ ดซิ งเกลต และเสื้ อชั้นในอย่างอื่น ถักแบบนิ ต   T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted.
                  หรื อแบบโครเชต์
      6109.10 000/C62 - ทาด้วยฝ้ าย                                    - Of cotton :
     6109.10.10 000/C62 - - สาหรับบุรุษหรื อเด็กชาย                            - - Formen or boys
หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                 SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                                หน ้า  118/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                               DESCRIPTION
      6109.10.20  000/C62  - - สาหรับสตรี หรื อเด็กหญิง                       - - For women or girls
      6109.900  000/C62  - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                           - Of other textile materials
      6109.90.10  000/C62  - - สาหรับบุรุษหรื อเด็กชาย ทาด้วยป่ านรามี ลินิน หรื อไหม        - - Formen or boys, of ramie, linen or silk
      6109.90.20  000/C62  - - สาหรับบุรุษหรื อเด็กชาย ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ              - - Formen or boys, of other textile materials
      6109.90.90  000/C62   - - อื่น ๆ                                - - Other :
 61.10              เจอร์ ซี่ พูลโอเวอร์ เสื้ อชนิ ดคาร์ดิแกน เสื้ อกักและเสื้ อที่คล้ายกัน
                                           ๊            Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles,
                  ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                         knitted or crocheted.
                  - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                    - Of wool or fine animal hair :
      6110.11.00  000/C62  - - ทาด้วยขนแกะ                              - - Of wool
      6110.12.00  000/C62  - - ทาด้วยขนแพะแคชเมียร์                         - - Of kashmir (cashmere) goats
      6110.19.00  000/C62  - - อื่นๆ                                 - - Other
      6110.20.00  000/C62  - ทาด้วยฝ้ าย                               - Of cotton
      6110.30.00  000/C62  - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                          - Of man-made fibres
      6110.90.00  000/C62  - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                           - Of other textile materials
 61.11              เสื้ อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายของเด็กเล็ก ถักแบบ      Babies’ garments and clothing accessories, knitted or
                  นิ ต หรื อแบบโครเชต์                           crocheted.
      6111.20.00       - ทาด้วยฝ้ าย                               - Of cotton
            001/KGM  ส่ วนประกอบของสต๊อกกิ้ง เว้นแต่ส่วนประกอบของถุงเท้า ถุงเท้าชนิ ด     Clothing accessories NSA other than socks anklesocks,
                   ้
                  หุมข้อ ถุงเท้าสวมทับถุงเท้า และสิ่ งที่คล้ายกัน              sockettes and the like
            090/KGM  อื่นๆ                                   Other
หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ              SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                               หน ้า  119/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                           DESCRIPTION
             090/KGM อื่นๆ                               Other
      6111.90.00       - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                       - Of other textile materials
             001/KGM ส่ วนประกอบของสต๊อกกิ้ง เว้นแต่ส่วนประกอบของถุงเท้า ถุงเท้าชนิ ด  Clothing accessories NSA other than socks anklesocks,
                  ้
                 หุมข้อ ถุงเท้าสวมทับถุงเท้า และสิ่ งที่คล้ายกัน          sockettes and the like
             090/KGM อื่นๆ                               Other
      6111.909  006/KGM - - - อื่น ๆ                            - - - Other
 61.12              ชุดวอร์ ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ า ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์     Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted.
                 - ชุดวอร์ ม                            - Track suits :
      6112.11.00   000/C62 - - ทาด้วยฝ้ าย                          - - Of cotton
      6112.12.00   000/C62 - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                    - - Of synthetic fibres
      6112.19.00   000/C62 - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                      - - Of other textile materials
      6112.20.00  000/KGM - ชุดสกี                              - Ski suits
                 - ชุดว่ายน้ า ของบุรุษหรื อเด็กชาย                - Men's or boys' swimwear :
      6112.31.00   004/C62 - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                    - - Of synthetic fibres
      6112.39.00   001/C62 - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                      - - Of other textile materials
                 - ชุดว่ายน้ า ของสตรี หรื อเด็กหญิง                - Women's or girls' swimwear :
      6112.41.00   000/C62 - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                    - - Of synthetic fibres
      6112.49.00   000/C62 - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                      - - Of other textile materials


หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ          SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.
                                                                          หน ้า  120/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                    รายการ                              DESCRIPTION
 61.13 6113.00           เสื้ อผ้าที่ทาด้วยผ้าถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ ตามประเภทที่ 59.03    Garments, made up of knitted or crocheted fabrics of heading
                   59.06 หรื อ 59.07                           59.03, 59.06 or 59.07.
     6113.00.10 000/KGM     - ชุดสาหรับใส่ ดาน้ า                          - Divers’ wetsuits
     6113.00.20 000/KGM                  ่          ่
                   - เสื้ อผ้าชนิ ดที่ใช้เพือการป้ องกันหรื อเพือความปลอดภัยสาหรับคนงาน  - Protective or safety garments for workers
     6113.00.90         - อื่น ๆ                                - Other
             001/KGM  ของที่ทาด้วยผ้าอัดเป็ นชั้นด้วยยางเอ็กซ์แปนเด็ดหรื อโฟมยาง       Goods NSA, of fabric laminated with expanded or foam rubber
             002/KGM  ชุดห้องกันรังสี ชุดป้ องกันการติดเชื้ อ และชุดป้ องกันที่คล้ายกัน    Antiradiation suits, anticontamination suits and similar
                                                       protective garments
             090/KGM อื่น ๆ                                   Other
 61.14               เสื้ อผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                Other garments, knitted or crocheted.
     6114.20.00 000/KGM - ทาด้วยฝ้ าย                                  - Of cotton
     6114.30.00 000/KGM - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                             - Of man-made fibres
     6114.90.00 000/KGM - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                              - Of other textile materials
 61.15               ถุงน่ องกางเกง เสื้ อกางเกงยืดแนบเนื้อ ถุงน่อง ถุงเท้าชนิ ดต่าง ๆ    Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery,
                  รวมถึงถุงน่ องชนิ ดแกรดูเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่ องสาหรับช่วย     including graduated compression hosiery (for example,
                                       ื
                  รักษาเส้นเลือดขอด) และรองเท้าที่ไม่มีพ้นเสริ ม ถักแบบนิ ตหรื อ      stockings for varicose veins): and footwear without applied
                  แบบโครเชต์                                soles, knitted or crocheted.
     6115.10.00         ถุงน่ องชนิ ดแกรดูเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่ องสาหรับช่วยรักษาเส้น - Graduated compression hosiery (for example, stockings for
                  เลือดขอด)                                varicose veins)
             001/KGM เฉพาะถุงน่ องสาหรับรักษาเส้นเลือดขอด ทาด้วยโยสังเคราะห์          For stockings for varicose veins made of synthetics fibres
             090/KGM อื่น ๆ                                   Other
                  - ถุงน่ องกางเกง เสื้ อกางเกงยืดแนบเนื้ออื่น ๆ              - Other panty hose, tights :
หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                               หน ้า  121/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                              DESCRIPTION
                                  ั
     6115.21.00 000/KGM - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 - - Of synthetic fibres, measuring per single yarn less than 67
                  เดซิ เทกซ์                               decitex
                                   ั              ั
     6115.22.00 000/KGM - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้ต้ งแต่ 67 เด - - Of synthetic fibres, measuring per single yarn 67 decitex or
                  ซิ เทกซ์ข้ ึนไป                            more
     6115.29          - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                        - - Of other textile materials
     6115.29.10 000/KGM - - - ทาด้วยฝ้ าย                               - - - Of cotton
     6115.29.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                                 - - - Other
     6115.30                                      ั
                  - ถุงเท้าสาหรับสตรี ชนิ ดยาวถึงต้นขาหรื อยาวถึงเข่า ที่วดขนาดด้าย   - Women's full-length or knee-length hosiery, measuring per
                  เดี่ยว แต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์                single yarn less than 67 decitex
     6115.30.10 000/KGM - - - ทาด้วยฝ้ าย                               - - - Of cotton
     6115.30.90 000/KGM - - อื่น ๆ                                  - - Other
                  - อื่น ๆ                                - Other :
     6115.94.00         - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                 - - Of wool or fine animal hair
                               ้
             001/KGM เฉพาะถุงเท้า ถุงเท้าชนิ ดหุมข้อ ถุงเท้าสวมถับถุงเท้า และสิ่ งที่คล้ายกัน For socks, anklesocks, sockettes and the like
             090/KGM อื่น ๆ                                  Other
     6115.95.00         - - ทาด้วยฝ้ าย                            - - Of cotton
                                ้
             001/KGM เฉพาะถุงเท้า ถุงเท้าชนิ ดหุมข้อ ถุงเท้าสวมถับถุงเท้า และสิ่ งที่คล้ายกัน For socks, anklesocks, sockettes and the like
             090/KGM อื่น ๆ                                  Other
     6115.96.00         - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                       - - Of synthetic fibres
                                 ้
             001/KGM เฉพาะถุงเท้า ถุงเท้าชนิ ดหุมข้อ ถุงเท้าสวมถับถุงเท้า และสิ่ งที่คล้ายกัน For socks, anklesocks, sockettes and the like
หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ               SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                              หน ้า  122/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                              DESCRIPTION
             090/KGM อื่น ๆ                                  Other
     6115.99.00         - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                         - - Of other textile materials
                                ้
             001/KGM เฉพาะถุงเท้า ถุงเท้าชนิ ดหุมข้อ ถุงเท้าสวมถับถุงเท้า และสิ่ งที่คล้ายกัน For socks, anklesocks, sockettes and the like
             090/KGM อื่น ๆ                                  Other
 61.16                         ั
                  ถุงมือทุกชนิ ด ที่ถกแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์               Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted.
                               ้
     6116.10.00 000/KGM - ที่อาบซึ ม เคลือบหรื อหุม ด้วยพลาสติกหรื อยาง                 - Impregnated, coated or covered with plastics or rubber
                  - อื่น ๆ                                - Other :
     6116.91.00 000/KGM - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                      - - Of wool or fine animal hair
     6116.92.00 000/KGM - - ทาด้วยฝ้ าย                                - - Of cotton
     6116.93          - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                       - - Of synthetic fibres
     6116.93.10 000/KGM - - - ถุงมือสาหรับใส่ดาน้ า                          - - - Divers’ gloves
     6116.93.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                                  - - -Other
     6116.99.00 000/KGM - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                            - - Of other textile materials
 61.17                                   ั
                  ของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายที่จดทาแล้วอื่น ๆ ถักแบบนิ ตหรื อ Other made up clothing accessories, knitted or crocheted;
                  แบบโครเชต์ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้ อผ้าหรื อส่ วนประกอบของของ knitted or crocheted parts of garments or of clothing
                   ที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์        accessories.
     6117.10          - ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสี่ เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่ งคลุมศีรษะ ผ้า    #NAME?
                  คลุมหน้าและของที่คล้ายกัน
     6117.10.10 000/KGM - - ทาด้วยฝ้ าย                                - - Of cotton
     6117.10.90 000/KGM - - อื่น ๆ                                   - - Other
หมวด 11 ตอนที่ 61 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                SECTION 11 Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, etc.
                                                                              หน ้า  123/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                             DESCRIPTION
     6117.80    000/KGM - ของที่ใช้ประกอบอื่น ๆ                        - Other accessories :
                - - ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหู กระต่าย และผ้าผูกคอแบบกราวัต          - - Ties, bow ties and cravats :
      6117.80.11  000/KGM - - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                - - - Of wool or fine animal hair
      6117.80.19  000/KGM - - - อื่น ๆ                              - - - Other
      6117.80.90      - - อื่น ๆ                               - - Other
            001/KGM เฉพาะปลอกรัดข้อมือ ข้อเข่า หรื อข้อเท้า                For wrist traps
            090/KGM อื่น ๆ                                 Other
      6117.90.00      - ส่ วนประกอบ                             - Parts
            001/KGM ของดังต่อไปนี้ (ก) สต็อกกิ้งและอันเดอร์สต็อกกิ้ง (ข) ผ้าผูกคอและผ้า  Of goods, NSA.as follows; (a) stockings and understockings;
                ผูกคอหู กระต่าย                            (b) ties and bow ties
                                             ้
            002/KGM ของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายที่ไม่ได้ระบุไว้ขางต้น ไม่      Of clothing accessories NSA, other than socks, anklesocks,
                               ้
                รวมถึงถุงเท้า ถุงเท้าชนิ ดหุมข้อ ถุงเท้าสวมทับถุงเท้า และสิ่ งที่   sockettes and the like
                คล้ายกัน
            003/KGM นวมเสริ มไหล่                             Shoulder pads
            090/KGM อื่น ๆ                                 Other
                          -----------------------------------------             -----------------------------------------
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ            SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                               หน ้า  124/159
                    ตอนที่ 62                                     Chapter 62
                     ่
       เครื่ องแต่ งกายและของทีใช้ ประกอบกับเครื่ องแต่ งกาย                    Articles of apparel and clothing accessories,
              ่
             ทีไม่ ได้ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์                              not knitted or crocheted
หมายเหตุ                                          Notes.
                  ั
 1. ตอนนี้ให้ใช้เฉพาะกับของที่จดทาแล้วทาด้วยผ้าสิ่ งทอใด ๆ ก็ตาม นอกจากแวดดิ้ง       1. This Chapter applies only to made up articles of any textile fabric other than
             ั
  ไม่รวมถึงของที่ถกแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ (นอกจากตามประเภทที่ 62.12)             wadding, excluding knitted articles (other than those of heading 62.12)
 2. ตอนนี้ไม่คลุมถึง                                    2. This Chapter does not cover :
   (ก) เสื้ อผ้าที่ใช้แล้วหรื อของอื่น ๆ ที่ใช้แล้วตามประเภทที่ 63.09              (a) Worn clothing or other worn articles of heading 63.09; or
            ่
   (ข) เครื่ องใช้เพือช่วยความพิการของร่ างกาย สายรัดที่ใช้ในทางศัลยกรรม เครื่ อง        (b) Orthopaedic appliances, surgical belts, trusses or the like (heading
     กดไส้เลื่อน หรื อของที่คล้ายกัน (ประเภที่ 90.21)                      90.21) .
 3. วัตถุประสงค์ของประเภทที่ 62.03 และ 62.04                        3. For the purpose of headings 62.03 and 62.04 :
                                         ้
   (ก) คาว่า “สู ท” หมายถึง ชุดเสื้ อผ้าที่ประกอบด้วยเสื้ อผ้าสองหรื อสามตัวที่ผา        (a) The term “suit” means a set of garments composed of two or three
     ชั้นนอกทาด้วยผ้าชนิ ดเดียวกัน และมี                             pieces made up, in respect of their outer surface, in identical fabric and
                                                   comprising :
      - ตัวหนึ่งเป็ นสู ทหรื อแจ็กเก็ต ซึ่ งชั้นนอกประกอบด้วยผ้าตั้งแต่สี่ชิ้นขึ้นไป      - One suit coat or jacket the outer shell of which, exclusive of sleeves,
                       ่    ้
       ไม่รวมแขนเสื้ อ ออกแบบเพือห่ อหุมส่ วนบนของร่ างกาย อาจเพิมเสื้ อกัก
                                        ่    ๊      consists of four or more panels, designed to vover the upper part of the
       ซึ่ งด้านหน้าทาจากผ้าชนิ ดเดียวกันกับผ้าชั้นนอกขององค์ประกอบอื่น ๆ           bodly, posible with a tailored waistcoat in addition whose front is made
       ของชุดและด้านหลังทาจากผ้าชนิ ดเดียวกันกับผ้าซับในของเสื้ อสูทหรื อ           from the same fabric as the outer surface of the other components of the
       แจ็กเก็ต และ                                      whose back is made from the same fabric as the lining of the suit coat or
                                                   jacket; andหมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                                หน ้า  125/159
                    ่    ้
      - อีกตัวหนึ่งออกแบบเพือห่อหุมส่ วนล่างของร่ างกาย ได้แก่ กางเกงขายาว       - one garment designed to cover the lower part of the body and
         กางเกงขาสามส่วน หรื อ กางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ า) กระโปรง        consisting of trousers, breeches or shorts (other than swimwear), a skirt
         หรื อกระโปรงกางเกง ซึ่ งไม่มีสายโยงและไม่มีเอี๊ยม              or da divided skirt, having neither braces nor bibs.
        องค์ประกอบทั้งหมดของ “สู ท” ต้องทาด้วยผ้าที่มีโครงสร้าง สี และ          All of the components of a “suit” must be of the same fabric
     ส่ วนผสมอย่างเดียวกัน และต้องมีแบบเดียวกันและขนาดเดียวกันหรื อขนาดที่        construction, colour and composition; they must also be of the same
     เข้ากันได้ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบเหล่านี้อาจมีโพพิง (แถบผ้าที่ถูกเย็บเป็ น     style and of corresponding or compatible size, these components may
     ตะเข็บฝังในแนวฝี เข็ม) ที่เป็ นผ้าต่างชนิ ดกัน                   have piping (a strip of fabric sewn into the seam) in a diffrent fabric.
        ถ้ามีส่วนห่ อหุมส่ วนล่างของร่ างกายหลายอย่าง นาเข้ามาด้วยกัน (เช่น
               ้                                 If several separate components to cover the lower part of the body are
     กางเกงขายาวสองตัว หรื อกางเกงขายาวกับกางเกงขาสั้น หรื อกระโปรงหรื อ         presented together (for example, two pairs of trousers or trousers and
     กระโปรงกางเกงกับกางเกงขายาว) ให้ถือว่าเฉพาะกางเกงขายาวหนึ่งตัวเป็ น         shorts, or a skirt or divided skirt and trousers), the consituent lower part
     องค์ประกอบส่ วนล่าง หรื อในกรณี ที่เป็ นสูทของสตรี หรื อเด็กหญิงให้ถือ       shall be one pair of trousers or, in the case of women’s or girls’ suits,
     เฉพาะกระโปรงหรื อกระโปรงกางเกงเท่านั้นที่เป็ นองค์ประกอบส่วนล่าง ส่วน        the skirt of divided skirt, the other garments being considered separately.
     เสื้ อผ้าอื่น ๆ ให้พิจารณาแยกกัน
        คาว่า “สู ท” ให้รวมถึงชุดเสื้ อผ้าดังต่อไปนี้ไม่ว่าชุดเสื้ อผ้านั้นจะตรงตาม    The term “suit” included the following sets of garments, whether or
     เงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดหรื อไม่ก็ตาม                         lnot they fulfil all the above conditions :
      - ชุดมอร์ นิ่งเดรส ประกอบด้วยแจ็กเก็ตแบบเรี ยบ ๆ (ตัดชายด้านหน้ามน)        - morning dress, comprising a plain jacket (cutaway) with rounded tails
                            ่้
         พร้อมทั้งมีชายมนห้อยเป็ นหางยาวอยูดานหลัง และกางเกงขายาวที่ มี        hanging well down at the back and striped trousers;
         แถบ
      - ชุดราตรี สโมสร (เสื้ อหางยาว) โดยปกติทาด้วยผ้าสี ดา ซึ่ งเป็ นแจ็กเก็ตที่มี   - evening dress (tailcoat), generally made of black fabric, the jacket of
         ด้านหน้าสั้นผ่าตลอดและมีชายเสื้ อยางแคบสอดตั้งแต่สะโพกห้อยยาวไป       which is relatively short at the front, does not close and has narrow
         ด้านหลัง                                   skirts cut in at the hips and hanging down behind;

หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ            SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                             หน ้า  126/159
      - ชุดดินเนอร์ ซึ่ งเป็ นแจ็กเก็ตมีแบบคล้ายกับแจ็กเก็ตธรรมดา (แม้ว่าบางที         - dinner jacket suits, in which the jacket is similar in style to and
        จะเปิ ดให้เห็นเชิ้ตทางด้านหน้ามากกว่าก็ตาม) แต่มีส่วนคอแบะของเสื้ อ         ordinary jacket (though perhaps revealing more of the shirt front), but
        ทาด้วยไหมที่เป็ นเงามันหรื อทาด้วยไหมเทียม                      has shiny silk or imitation silk lapels.
   (ข) คาว่า “เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด” หมายถึง ชุดเสื้ อผ้า (นอกจากสูทและของตาม (b) The term “ensemble” means a set of garments (other than suits and articles of
     ประเภทที่ 62.07) ประกอบด้วยเสื้ อผ้าหลายตัวทาด้วยผ้าชนิ ดเดียวกัน จัดทา       heading 62.07 or 62.08) composed of several pieces made up in identical
         ่
     ขึ้นเพือการขายปลีกและมี                               fabric, put up for retail sale, and comprising :
                      ่   ้
      - เสื้ อผ้าหนึ่งตัวออกแบบเพือห่อหุมส่ วนบนของร่ างกาย ให้รวมถึงเสื้ อกัก   ๊   - one garment designed to cover the upper part of the body, with the
        ที่ทาเป็ นเสื้ อสวมทับ และ                           exception, of waistcoats which may also from a second upper garment, snd
      - เสื้ อผ้าที่ต่างกันอีกหนึ่งตัวหรื อสองตัวออกแบบเพือห่ อหุมส่วนล่างของ
                                   ่   ้         - one or two different garments, designed to cover the lower part of the body
        ร่ างกาย ได้แก่ กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสาม       and consisting of trousers, bib and brace overalls, breeches, shorts (other than
        ส่วน กางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ า) กระโปรงหรื อกระโปรงกางเกง        swimwear), a skirt or a divided skirt.
        องค์ประกอบทั้งหมดของเครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด ต้องทาด้วยผ้าที่มี         All of the components of an ensemble must be of the same fabric
        โครงสร้าง แบบ สี และส่ วนผสม อย่างเดียวกัน และต้องมีขนาดเดียวกัน        construction, style, colour and composition; they also must be of
                                         ั
        หรื อขนาดที่เข้ากันได้ คาว่า “ เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด” ไม่ให้ใช้กบชุด วอร์  corresponding or compatible size. The term “ensemble” does not apply to
        มหรื อชุดสกี ตามประเภทที่ 62.11                        track suits or ski suits, of heading 62.11 .
 4. วัตถุประสงค์ของประเภทที่ 62.09                             4. For the purpose of headings 62.09 :
   (ก) คาว่า “เสื้ อผ้าและขอบที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายของเด็กเล็กนั้น”          (a) The expression “baby garments and clothing accessories” means article
     หมายถึงของสาหรับเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 86 เซ็นติเมตร และให้คลุมถึง            for young children of a body height not exceeding 86 cm; it also covers
     ผ้าอ้อมเด็กด้วย                                      babies napkins;
           ั               ั
   (ข) ของที่มีลกษณะซึ่ งอาจจาแนกเข้าได้ท้ งประเภทที่ 62.09 และประเภทอื่น ๆ         (b) Articles which are, prima facie , classifiable both in heading 62.09 and
     ในตอนนี้ให้จาแนกเข้าประเภทที่ 62.09                            in other headings of this Chapter are to be classified in heading 62.09

หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ               SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                               หน ้า  127/159
          ั             ั
 5. เสื้ อผ้าที่มีลกษณะซึ่ งอาจจาแนกเข้าได้ท้งประเภทที่ 62.10 และประเภทอื่น ๆ        5. Garments which are, prima facie , classifiable both in heading 62.10 and in
  ในตอนนี้ ไม่รวมถึงประเภทที่ 62.09 ให้จาแนกเข้าประเภทที่ 62.10               other headings of this Chapter, excluding 62.09, are to be classsified in
                                                heading 62.10 .
 6. วัตถุประสงค์ตามประเภทที่ 62.11 “ชุดสกี” หมายถึง เสื้ อผ้าหรื อชุดเสื้ อผ้าซึ่ ง     6. For the purpose of heading 62.11, “ski suits” means garments or sets of
  ลักษณะโดยทัวไปและเนื้อผ้าบ่งชี้ได้ว่ามีเจตนาใช้สวมสาหรับเล่นสกีเป็ นส่วนใหญ
           ่                                     garments or sets of garments which, by their general appearance and texture,
             ์
  (แบบครอสคันทรี ยหรื อแบบแอลไพน์) ซึ่ งได้แก่                        are identifiable as intended to be won principally for skiing (cross-country or
                                  ่  ้
   (ก) “ชุดหมีที่ใส่ เล่นสกี” คือ เสื้ อผ้าชิ้นเดียวที่ออกแบบเพือห่อหุมส่ วนบนและ       (a) a “ski overall” , that is, a one-piece garment designed to cover the
     ส่ วนล่างของร่ างกาย ซึ่ งนอกจากแขนเสื้ อและปกแล้วอาจมีกระเป๋ าหรื อสายรัด         upper and the lower parts of the body; in addition to sleeves and a collar
     เท้าด้วย หรื อ                                       the ski overall may have pockets or foostraps; or
   (ข) “เครื่ องแต่งตัวชุดสกี” คือ ชุดเสื้ อผ้าที่ประกอบด้วยเสื้ อผ้าสองหรื อสามตัว      (b) a “ski ensemble” , that is, a set fo garments composed of two or three
            ่
     จัดทาขึ้นเพือการขายปลีก และมี                               pieces, put up forretail sale and comprising;
      - เสื้ อหนึ่งตัว เช่น อาโนรัก เสื้ อกันลม แจ็กเก็ตกันลมหรื อเสื้ อที่คล้ายกัน มี     - one garment such as an anorak, wind-cheater, wind-cheater, wind-
        ของที่ใช้รูดปิ ด (ซิ ป) อาจมีเสื้ อกักด้วยก็ได้ และ
                          ๊                        jacket or similar article, closed by a slide fastener (zipper) , possibly
                                                   with a waistcoat in addition, and
      - กางเกงขายาวหนึ่งตัวจะมีส่วนที่เหนื อเอวขึ้นมาหรื อไม่ก็ตาม กางเกงขา           - one pair of trousers whether or not extending above waist-level, one
        สามส่วน หรื อชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยงหนึ่งตัว                    pair of breeches or one bib and brace overall.
       “เครื่ องแต่งตัวชุดสกี” อาจมีชุดหมีที่คล้ายกับที่ระบุใน (ก) ข้างต้น และมี         The “ski ensemble” may also consist of an overall similar to the one
     แจ็กเก็ตแบบบุนวมที่ไม่มีแขนสวมทับชุดหมีอีกชั้นหนึ่ง                    mentioned in paragraph (a) above and type of padded, sleeveless jacket
                                                   worn the overall.
       องค์ประกอบทั้งหมดของ “เครื่ องแต่งตัวชุดสกี” ต้องทาขึ้นด้วยผ้าที่มีเนื้อผ้า          All the components of a “ski ensemble” must be made up in a
      แบบและส่ วนผสมอย่างเดียวกัน จะมีสีเดียวกันหรื อไม่ก็ตาม และต้องมีขนาด           fabric of the same texture, style and composition whether or not of the
     เดียวกันหรื อขนาดที่เข้ากันได้                               same colour, they also must be of corresponding or compatible size.
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ               SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.
                                                                               หน ้า  128/159
 7. ผ้าพันคอและของที่ทาแบบผ้าพันคอ เป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัสโดยประมาณซึ่ งไม่มีดานใด้       7. Scarves and articles of the scarf type, square or approximately square, of
              ั                          ้
  เกิน 60 เซ็นติเมตร ให้จดเป็ นผ้าเช็ดหน้า (ประเภทที่ 62.13) ผ้าเช็ดหน้าที่มีดานใด        which no side exceeds 60 cm, are to be classified as handkerchiefs (heading
  ด้านหนึ่งเกิน 60 เซ็นติเมตร ให้จาแนกเข้า ประเภทที่ 62.14                    62.13) . Hangkerchiefs of which any side exceeds 60 cm are to be classified
                                                  in heading 62.1.4 .
 8. เสื้ อผ้าในตอนนี้ออกแบบในลักษณะปิ ดด้านหน้าโดยซ้ายทับขวา ให้ถือว่าเป็ น           8. Garments of this Chapter designed for left over right closure at the front shall
  เสื้ อผ้าสาหรับบุรุษหรื อเด็กชาย ส่ วนเสื้ อผ้าที่ปิดด้านหน้าโดยขวาทับซ้าย ให้ถือว่า      be regarded as men’s or boys’ garments and those designed for right over left
                                    ั
  เป็ นเสื้ อผ้าสาหรับสตรี หรื อเด็กหญิง ข้อกาหนดดังกล่าวไม่ให้ใช้กบเสื้ อผ้าที่การตัด      closure at the front as women’s or girls’ garments. These provisions do not
       ั
  ชี้ได้ชดว่าออกแบบสาหรับเพศใดเพศหนึ่งโดยเฉพาะ                          apply where the cut of the garment clearly indicates that it is designed for one
                                                  or other of the sexes.
      เสื้ อผ้าซึ่ งไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็ นเสื้ อผ้าของบุรุษหรื อเด็กชาย หรื อของสตรี      Garments which cannot be indentified as either men’s or boys’ garments
      หรื อเด็กหญิง ให้จาแนกเข้าประเภทที่คลุมถึงเสื้ อผ้าของสตรี หรื อเด็กหญิง        or as women’s or girls’ garments are to be classified in the heading covering
                                                  women’s or girls’ garments.
 9. ของในตอนนี้อาจทาด้วยด้ายโลหะ                                 9. Articles of this Chapter may be made of metal thread.

หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                  SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.

ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                       รายการ                               DESCRIPTION
 62.01               เสื้ อโอเวอร์ โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่      Men’s or boys’ overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks
                  เล่นสกี) เสื้ อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื้ อคลุมที่คล้ายกัน ของ        (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and
                  บุรุษหรื อเด็กชาย นอกจากของตามประเภทที่ 62.03                 similar articles, other than those of heading 62.03.
                   - เสื้ อโอเวอร์ โค้ต เสื้ อกันฝน คาร์ โค้ต เคป โคล้กและเสื้ อคลุมที่คล้ายกัน - Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles :
     6201.11.00 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                         - - Of wool or fine animal hair
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                  SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                                    หน ้า  129/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                     รายการ                                DESCRIPTION
     6201.12.00 000/C62 - - ทาด้วยฝ้ าย                                  - - Of cotton
     6201.13.00 000/C62 - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                              - - Of man-made fibres
     6201.19.00 000/C62 - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                              - - Of other textile materials
                  - อื่น ๆ                                  - Other :
     6201.91.00 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                        - - Of wool or fine animal hair
     6201.92.00 000/C62 - - ทาด้วยฝ้ าย                                  - - Of cotton
     6201.93.00 000/C62 - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                              - - Of man-made fibres
     6201.99.00 000/C62 - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                              - - Of other textile materials
 62.02               เสื้ อโอเวอร์ โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่     Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks
                  เล่นสกี) เสื้ อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื้ อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรี     (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and
                  หรื อเด็กหญิง นอกจากของตามประเภทที่ 62.04                  similar articles, other than those of heading 62.04.
                  - เสื้ อโอเวอร์ โค้ต เสื้ อกันฝน คาร์โค้ต เคป โคล้กและเสื้ อคลุมที่คล้ายกัน - Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles :
     6202.11.00 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                        - - Of wool or fine animal hair
     6202.12.00 000/C62 - - ทาด้วยฝ้ าย                                  - - Of cotton
     6202.13.00 000/C62 - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                              - - Of man-made fibres
     6202.19.00 000/C62 - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                              - - Of other textile materials
                  - อื่น ๆ                                  - Other :
     6202.91.00 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                        - - Of wool or fine animal hair
     6202.92.00 000/C62 - - ทาด้วยฝ้ าย                                     - - Of cotton
     6202.93.00 000/C62 - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                              - - Of man-made fibres
     6202.99.00 000/C62 - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                              - - Of other textile materials
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                 SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                                   หน ้า  130/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                    รายการ                              DESCRIPTION
 62.03               สู ท เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด แจ็กเก็ต เสื้ อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุด   Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib
                  หมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น          and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear).
                  (นอกจากชุดว่ายน้ า) ของบุรุษและเด็กชาย
                  - สู ท                                  - Suits :
     6203.11.00 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                       - - Of wool or fine animal hair
     6203.12.00        - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                        - - Of synthetic fibres
             001/C62 ของบุรุษ                                  Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                                 Boys’
     6203.19          - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                          - - Of other textile materials
     6203.19.10        - - - ทาด้วยฝ้ าย                             - - - Of cotton
             001/C62 ของบุรุษ                                  Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                                 Boys’
     6203.19.90        - - - อื่น ๆ                               - - - Other
             001/C62 ของบุรุษ                                  Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                                 Boys’
                  - เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด                         - Ensembles :
     6203.22.00        - - ทาด้วยฝ้ าย                              - - Of cotton
             001/C62 ของบุรุษ                                  Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                                 Boys’
     6203.23.00        - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                        - - Of synthetic fibres
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                 SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                               หน ้า  131/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                             DESCRIPTION
             001/C62 ของบุรุษ                              Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                             Boys’
     6203.29.00        - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                     - - Of other textile materials
             001/C62 ของบุรุษ                              Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                             Boys’
                  - แจ็กเก็ต และเสื้ อเบลเซอร์                   - Jackets and blazers :
     6203.31.00 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                  - - Of wool or fine animal hair
     6203.32.00        - - ทาด้วยฝ้ าย                         - - Of cotton
             001/C62 ของบุรุษ                              Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                             Boys’
     6203.33.00        - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                    - - Of synthetic fibres
             001/C62 ของบุรุษ                              Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                             Boys’
     6203.39.00        - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                     - - Of other textile materials
             001/C62 ของบุรุษ                              Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                             Boys’
                  - กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และ   - Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts :
                   กางเกงขาสั้น
     6203.41.00 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                  - - Of wool or fine animal hair
     6203.42          - - ทาด้วยฝ้ าย                         - - Of cotton :
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ            SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                           หน ้า  132/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                                DESCRIPTION
      6203.42.10       - - - ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง                       - Bib and brace overalls
            001/C62  ของบุรุษ                                   Men’s
            002/C62  ของเด็กชาย                                  Boys’
      6203.42.90       - - - อื่น ๆ                                 - - Other
            001/C62  ของบุรุษ                                   Men’s
            002/C62  ของเด็กชาย                                  Boys’
      6203.43.00       - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                          - - Of synthetic fibres
            001/C62  ของบุรุษ                                   Men’s
            002/C62  ของเด็กชาย                                  Boys’
      6203.49.00       - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                           - - Of other textile materials
            001/C62  ของบุรุษ                                   Men’s
            002/C62  ของเด็กชาย                                  Boys’
 62.04              สู ท เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด แจ็กเก็ต เสื้ อเบลเซอร์ เสื้ อกระโปรงชุด    Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses,
                  กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสาย          skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches
                  โยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ า)           and shorts (other than swimwear).
                  ของสตรี หรื อเด็กหญิง
                  - สู ท                                    - Suits :
      6204.11.00 000/C62   - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                    - - Of wool or fine animal hair
      6204.12.00       - - ทาด้วยฝ้ าย                               - - Of cotton
           001/C62   ของสตรี                                   Women’s
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                                 หน ้า  133/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                รายการ                    DESCRIPTION
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
     6204.13.00        - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์         - - Of synthetic fibres
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
     6204.19.00        - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ           - - Of other textile materials
             001/C62 ของสตรี ทาด้วยไหม               Women’s , of silk
             002/C62 ของสตรี ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ          Women’s, of other textile materials
             003/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
                  - เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด          - Ensembles :
     6204.21.00 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์        - - Of wool or fine animal hair
     6204.22.00        - - ทาด้วยฝ้ าย               - - Of cotton
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
     6204.23.00        - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์         - - Of synthetic fibres
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
     6204.29.00        - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ           - - Of other textile materials
             001/C62 ของสตรี ทาด้วยไหม               Women’s , of silk
             002/C62 ของสตรี ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ          Women’s, of other textile materials
             003/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ  SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                 หน ้า  134/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                รายการ                    DESCRIPTION
                  - แจ็กเก็ต และเสื้ อเบลเซอร์        - Jackets and blazers :
     6204.31.00 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์       - - Of wool or fine animal hair
     6204.32.00        - - ทาด้วยฝ้ าย               - - Of cotton
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
     6204.33.00        - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์         - - Of synthetic fibres
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
     6204.39.00        - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ           - - Of other textile materials
             001/C62 ของสตรี ทาด้วยไหม               Women’s , of silk
             002/C62 ของสตรี ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ          Women’s, of other textile materials
             003/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
                  - เสื้ อกระโปรงชุด             - Dresses :
     6204.41.00 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์        - - Of wool or fine animal hair
     6204.42.00        - - ทาด้วยฝ้ าย               - - Of cotton
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
     6204.43.00        - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์         - - Of synthetic fibres
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ  SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                 หน ้า  135/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                             DESCRIPTION
      6204.44.00        - - ทาด้วยเส้นใยเทียม                      - - Of artificial fibres
             001/C62 ของสตรี                              Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                            Girls’
     6204.49.00        - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                     - - Of other textile materials
             001/C62 ของสตรี ทาด้วยไหม                         Women’s , of silk
             002/C62 ของสตรี ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                    Women’s, of other textile materials
             003/C62 ของเด็กหญิง                            Girls’
                  - กระโปรง และกระโปรงกางเกง                    - Skirts and divided skirts :
     6204.51.00 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                  - - Of wool or fine animal hair
     6204.52.00        - - ทาด้วยฝ้ าย                         - - Of cotton
             001/C62 ของสตรี                              Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                            Girls’
     6204.53.00        - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                    - - Of synthetic fibres
             001/C62 ของสตรี                              Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                            Girls’
     6204.59.00        - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                     - - Of other textile materials
             001/C62 ของสตรี ทาด้วยไหม                         Women’s , of silk
             002/C62 ของสตรี ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                    Women’s, of other textile materials
             003/C62 ของเด็กหญิง                            Girls’
                  - กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และ   - Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts :
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ            SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                           หน ้า  136/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                รายการ                    DESCRIPTION
     6204.61.00 000/C62 - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์        - - Of wool or fine animal hair
     6204.62.00        - - ทาด้วยฝ้ าย                 - - Of cotton
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
     6204.63.00        - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์         - - Of synthetic fibres
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
     6204.69.00        - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ           - - Of other textile materials
             001/C62 ของสตรี                    Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
 62.05               เชิ้ตของบุรุษหรื อเด็กชาย          Men's or boys' shirts.
     6205.20.00         - ทาด้วยฝ้ าย                - Of cotton
             001/C62 ของบุรุษ                   Women’s
             002/C62 ของเด็กชาย                  Girls’
     6205.30.00         - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์           - Of man-made fibres
             001/C62 ของบุรุษ                   Women’s
             002/C62 ของเด็กชาย                  Girls’
      6205.900         - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ            - Of other textile materials
             001/C62 ของบุรุษ                   Women’s
             002/C62 ของเด็กชาย                  Girls’
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ  SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                 หน ้า  137/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                    รายการ                              DESCRIPTION
 62.06               เสื้ อเบลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส์ ของสตรี หรื อเด็กหญิง          Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses.
     6206.10.00         - ทาด้วยไหมหรื อเศษไหม                          - Of silk or silk waste
             001/C62 ของสตรี                                   Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                                 Girls’
     6206.20.00 000/C62 - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                       - Of wool or fine animal hair
     6206.30.00        - ทาด้วยฝ้ าย                               - Of cotton
             001/C62 ของสตรี                                   Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                                 Girls’
     6206.40.00        - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                          - Of man-made fibres
             001/C62 ของสตรี                                   Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                                 Girls’
     6206.90.00        - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                           - Of other textile materials
             001/C62 ของสตรี                                   Women’s
             002/C62 ของเด็กหญิง                                 Girls’
 62.07               เสื้ อชั้นในชนิ ดซิ งเกลตและชนิ ดอื่น ๆ กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นใน     Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs,
                  ชนิ ดบรี ฟ ไนท์เชิ้ต พิจามา เสื้ อคลุมอาบน้ า เสื้ อคลุมแต่งตัวและ    nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar
                  ของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรื อเด็กชาย                    articles.
                  - กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิ ดบรี ฟ                  - Underpants and briefs :
     6207.11.00         - - ทาด้วยฝ้ าย                              - - Of cotton
             001/C62 เฉพาะชนิ ดที่ใช้สาหรับเลื่อน                        For hermia protection
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                 SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                               หน ้า  138/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                    รายการ                               DESCRIPTION
            090/C62   อื่นๆ                                    Other
      6207.19.00 009/C62   - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                           - - Of other textile materials
            001/C62   เฉพาะชนิ ดที่ใช้สาหรับเลื่อน                        For hermia protection
            090/C62   อื่นๆ                                    Other
                  - ไนท์เชิ้ต และพิจามา                            - Nightshirts and pyjamas :
     6207.21.00         - - ทาด้วยฝ้ าย                               - - Of cotton
             001/C62 ของบุรุษ                                   Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                                  Boys’
     6207.22.00         - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                          - - Of man-made fibres
             001/C62 ของบุรุษ                                   Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                                  Boys’
     6207.29.00         - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                           - - Of other textile materials
             001/C62 ของบุรุษ                                   Men’s
             002/C62 ของเด็กชาย                                  Boys’
                  - อื่น ๆ                                  - Other :
     6207.91.00 000/KGM - - ทาด้วยฝ้ าย                                   - - Of cotton
     6207.99.00 000/KGM - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                               - - Of other textile materials
 62.08               เสื้ อชั้นในชนิ ดซิ งเกลตและชนิ ดอื่น ๆ ชุดชั้นในชนิ ดสลิป         Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats,
                  กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิ ดบรี ฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว         briefs, panties, nightdresses, pyjamas, ne่่ glige่่ s, bathrobes,
                   พิจามา เสื้ อคลุมชนิ ดเนกลีเซย์ เสื้ อคลุมอาบน้ า เสื้ อคลุมแต่งตัว     dressing gowns and similar articles.
                  และของที่คล้ายกัน ของสตรี หรื อเด็กหญิง
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                  SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.
                                                                                 หน ้า  139/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ               รายการ                     DESCRIPTION
                  - ชุดชั้นในชนิ ดสลิป กระโปรงชั้นใน      - Slips and petticoats :
     6208.11.00 000/C62 - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์               - - Of man-made fibres
     6208.19.00 000/C62 - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                - - Of other textile materials
                  - ชุดนอนยาว และพิจามา             - Nightdresses and pyjamas :
     6208.21.00         - - ทาด้วยฝ้ าย                - - Of cotton
              001/C62 ของสตรี                    Women’s
              002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
     6208.22.00         - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์           - - Of man-made fibres
              001/C62 ของสตรี                    Women’s
              002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
     6208.29.00         - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ            - - Of other textile materials
              001/C62 ของสตรี                    Women’s
              002/C62 ของเด็กหญิง                  Girls’
                  - อื่น ๆ                   - Other :
     6208.91          - - ทาด้วยฝ้ าย                - - Of cotton
     6208.91.10 000/KGM - - - กางเกงชั้นใน และกางเกงชั้นในชนิ ดบรี ฟ     - - - Panties and briefs
     6208.91.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                     - - - Other
     6208.92.00 000/KGM - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์               - - Of man-made fibres
     6208.99     000/KGM - - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ            - - - Of other textile materials :
     6208.99.10 000/KGM - - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์        - - - Of wool or fine animal hair
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ   SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                  หน ้า  140/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                    รายการ                              DESCRIPTION
     6208.99.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                                 - - - Other
 62.09               เสื้ อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายของเด็กเล็ก       Babies' garments and clothing accessories.
     6209.20          - ทาด้วยฝ้ าย                            - Of cotton
     6209.20.20 000/KGM - - ทีเชิ้ต เชิ้ต พิจามา ผ้าอ้อม และของที่คล้ายกัน             - - T-shirts, shirts, pyjamas, napkins (diapers) and similar articles
     6209.20.90         - - อื่น ๆ                              - - Other
             001/KGM เสื้ อผ้าทาด้วยผ้าไม่ทอ ชนิ ดที่ไม่อาบซึ มหรื อไม่เคลือบนอกจาก (ก) ชุด Garments, of nonwovens, beings fabric not impregnated or
                  สกีแบบบุนวม (ข) ปาร์ กาส์                      coated, other than (a) padded skiwear, (b) parkas
             002/KGM ของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกาย                   Clothing accessories
             090/KGM อื่นๆ                                 Other
     6209.30          - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                       - Of synthetic fibres
     6209.30.10 000/KGM - - สู ท กางเกงขายาว และของที่คล้ายกัน                    - - Suits, pants and similar articles
     6209.30.20    000/KGM - - ทีเชิ้ต เชิ้ต พิจามา ผ้าอ้อม และของที่คล้ายกัน           - - T-shirts, shirts, pyjamas, napkins (diapers) and similar articles
     6209.30.30 000/KGM - - ของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกาย                    - -Clothing accessories
     6209.30.90         - - อื่น ๆ                              - - Other
             001/KGM เสื้ อผ้าทาด้วยผ้าไม่ทอ ชนิ ดที่ไม่อาบซึ มหรื อไม่เคลือบนอกจาก (ก) ชุด Garments, of nonwovens, beings fabric not impregnated or
                  สกีแบบบุนวม (ข) ปาร์ กาส์                      coated, other than (a) padded skiwear, (b) parkas
             002/KGM ของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกาย                   Clothing accessories
             090/KGM อื่นๆ                                 Other
     6209.90.00 006/KGM - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                            - Of other textile materials
             001/KGM เสื้ อผ้าทาด้วยผ้าไม่ทอ ชนิ ดที่ไม่อาบซึ มหรื อไม่เคลือบนอกจาก (ก) ชุด Garments, of nonwovens, beings fabric not impregnated or
                  สกีแบบบุนวม (ข) ปาร์ กาส์                      coated, other than (a) padded skiwear, (b) parkas
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ              SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.
                                                                               หน ้า  141/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                              DESCRIPTION
             002/KGM ของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกาย                     Clothing accessories
             090/KGM อื่นๆ                                   Other
 62.10               เสื้ อผ้าที่ทาด้วยผ้าตามประเภทที่ 56.02 56.03 59.03 59.06 หรื อ 59.07 Garments, made up of fabrics of heading 56.02, 56.03, 59.03,
                                                      59.06 or 59.07.
     6210.10          - ทาด้วยผ้าตามประเภทที่ 56.02 หรื อ 56.03                - Of fabrics of heading 56.02 or 56.03
     6210.10.10                     ่
                  - - เสื้ อผ้าทางานใช้เพือการป้ องกัน                  - - Protective work garments
             100/KGM เชิ๊ ต                                  Shirts
             002/KGM ที่ทาด้วยผ้าไม่ทอ ชนิ ดที่ไม่อาบซึ มหรื อไม่เคลือบ            Of nonwovens, beings fabric not impregnated or coated
             090/KGM อื่นๆ                                   Other
     6209.10.90 000/KGM - - อื่น ๆ                                   - - Other
     6210.20          - เสื้ อผ้าอื่นๆ ชนิ ดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 6201.11 ถึง 6201.19  - Other garments, of the type described in subheadings
                                                      6201.11 to 6201.19
                                ่
     6210.20.10 000/C62 - - เสื้ อผ้าทางานใช้เพือการป้ องกัน                      - - Protective work garments
     6209.20.90 000/C62 - - อื่น ๆ                                   - - Other
     6210.30      000/C62 - เสื้ อผ้าอื่นๆ ชนิ ดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 6202.11 ถึง 6202.19   - Other garments, of the type described in subheadings
                                                      6202.11 to 6202.19
     6210.30.10 000/C62 - - เสื้ อผ้าทางานใช้เพือการป้ องกัน ่                     - - Protective work garments
     6210.30.90 000/C62 - - อื่น ๆ                                   - - Other
     6210.40          - เสื้ อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรื อเด็กชาย                 - Other men's or boys' garments
             001/KGM เฉพาะเครื่ องแต่งกายสาหรับป้ องกันสารเคมี ป้ องกันรังสี เพือใช้ ่     For chemical protective, antiradiation, fire protective garments
                                     ่
                  สาหรับผจญเพลิง ที่เป็ นอุปกรณ์เพือความปลอดภัยหรื อชุดป้ องกัน      or similar protective garments
                  ที่คล้ายกัน
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ                SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                              หน ้า  142/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                             DESCRIPTION
             002/KGM ชุดประดาน้ า เวทสู ท และชุดที่คล้ายกัน                 Diving dress, wetsuits and similar garment
             003/KGM เชิ๊ ต                                 Shirts
             090/KGM อื่นๆ                                 Other
     6210.50.00        - เสื้ อผ้าอื่น ๆ ของสตรี หรื อเด็กหญิง               - Other women's or girls' garments
                                               ่
             001/KGM เฉพาะเครื่ องแต่งกายสาหรับป้ องกันสารเคมี ป้ องกันรังสี เพือใช้    For chemical protective, antiradiation, fire protective garments
                                     ่
                  สาหรับผจญเพลิง ที่เป็ นอุปกรณ์เพือความปลอดภัยหรื อชุดป้ องกัน    or similar protective garments
                  ที่คล้ายกัน
             002/KGM ชุดประดาน้ า เวทสู ท และชุดที่คล้ายกัน                 Diving dress, wetsuits and similar garment
             090/KGM อื่นๆ                                 Other
 62.11               ชุดวอร์ ม ชุดสกีและชุดว่ายน้ า รวมทั้งเสื้ อผ้าอื่น ๆ        Track suits, ski suits and swimwear; other garments.
                  - ชุดว่ายน้ า                            - Swimwear :
     6211.11.00 000/KGM - - ของบุรุษหรื อเด็กชาย                           - - Men's or boys’
     6211.12.00 000/KGM - - ของสตรี หรื อเด็กหญิง                          - - Women's or girls’
     6211.20.00 000/KGM - ชุดสกี                                  - Ski suits
                  - เสื้ อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรื อเด็กชาย                - Other garment, men's or boys’ :
     6211.32.00        - - ทาด้วยฝ้ าย                           - - Of cotton
                                   ั
             001/KGM เฉพาะชุดสาหรับกีฬายูโดที่ถกด้วยด้าย ถักทั้งตัวหรื อตั้งแต่บริ เวณเอว For garments for judo, knitted or crocheted wholly or partly
                  ขึ้นไป                                from the waist up
             002/KGM เฉพาะชุดสาหรับกีฬาฟั นดาบหรื อมวยปล้ า                 For garments for fencing or wrestling
             090/KGM อื่นๆ                                 Other
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ              SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                             หน ้า  143/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                             DESCRIPTION
      6211.33.00        - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                       - - Of man-made fibres
                                   ั
             001/KGM เฉพาะชุดสาหรับกีฬายูโดที่ถกด้วยด้าย ถักทั้งตัวหรื อตั้งแต่บริ เวณเอว For garments for judo, knitted or crocheted wholly or partly
                  ขึ้นไป                                from the waist up
             002/KGM เฉพาะชุดสาหรับกีฬาฟั นดาบหรื อมวยปล้ า                 For garments for fencing or wrestling
                                               ่
             003/KGM เฉพาะเครื่ องแต่งกายสาหรับป้ องกันสารเคมี ป้ องกันรังสี เพือใช้    For chemical protective, antiradiation, fire protective garments
                                      ่
                  สาหรับผจญเพลิง ที่เป็ นอุปกรณ์เพือความปลอดภัยหรื อชุดป้ องกัน    or similar protective garments
                  ที่คล้ายกัน
             090/KGM อื่นๆ                                 Other
     6211.39.00        - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                       - - Of other textile materials
                                    ั
             001/KGM เฉพาะชุดสาหรับกีฬายูโดที่ถกด้วยด้าย ถักทั้งตัวหรื อตั้งแต่บริ เวณเอว For garments for judo, knitted or crocheted wholly or partly
                  ขึ้นไป                                from the waist up
             002/KGM เฉพาะชุดสาหรับกีฬาฟั นดาบหรื อมวยปล้ า                 For garments for fencing or wrestling
                                                ่
             003/KGM เฉพาะเครื่ องแต่งกายสาหรับป้ องกันสารเคมี ป้ องกันรังสี เพือใช้    For chemical protective, antiradiation, fire protective garments
                                       ่
                  สาหรับผจญเพลิง ที่เป็ นอุปกรณ์เพือความปลอดภัยหรื อชุดป้ องกัน    or similar protective garments
                  ที่คล้ายกัน
             090/KGM อื่นๆ                                 Other
                  - เสื้ อผ้าอื่น ๆ ของสตรี หรื อเด็กหญิง               - Other garments, women's or girls’ :
     6211.41.00 000/KGM - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                    - - Of wool or fine animal hair
     6211.42.00        - - ทาด้วยฝ้ าย                           - - Of cotton
                                     ั
             001/KGM เฉพาะชุดสาหรับกีฬายูโดที่ถกด้วยด้าย ถักทั้งตัวหรื อตั้งแต่บริ เวณเอว For garments for judo, knitted or crocheted wholly or partly
                  ขึ้นไป                                from the waist up
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ              SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                             หน ้า  144/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                             DESCRIPTION
             002/KGM เฉพาะชุดสาหรับกีฬาฟั นดาบหรื อมวยปล้ า                 For garments for fencing or wrestling
             003/KGM ผ้าโสร่ งและสิ่ งที่คล้ายกัน                      Sarongs and the like
             090/KGM อื่นๆ                                 Other
     6211.43          - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                       - - Of man-made fibres
     6211.43.10        - - - ชุดเสื้ อกาวน์                         - - - Surgical gowns
             001/KGM ผ้าโสร่ งและสิ่ งที่คล้ายกัน                      Sarongs and the like
             090/KGM อื่นๆ                                 Other
     6211.43.90        - - - อื่นๆ                             - - - Other
                                ั
             001/KGM เฉพาะชุดสาหรับกีฬายูโดที่ถกด้วยด้าย ถักทั้งตัวหรื อตั้งแต่บริ เวณเอว For garments for judo, knitted or crocheted wholly or partly
                  ขึ้นไป                                from the waist up
             002/KGM เฉพาะชุดสาหรับกีฬาฟั นดาบหรื อมวยปล้ า                 For garments for fencing or wrestling
                                               ่
             003/KGM เฉพาะเครื่ องแต่งกายสาหรับป้ องกันสารเคมี ป้ องกันรังสี เพือใช้    For chemical protective, antiradiation, fire protective garments
                                   ่
                  สาหรับผจญเพลิง ที่เป็ นอุปกรณ์เพือความปลอดภัยหรื อชุดป้ องกัน    or similar protective garments
                  ที่คล้ายกัน
             004/KGM ผ้าโสร่ งและสิ่ งที่คล้ายกัน                      Sarongs and the like
             090/KGM อื่นๆ                                 Other
     6211.49.00        - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                       - - Of other textile materials
                                 ั
             001/KGM เฉพาะชุดสาหรับกีฬายูโดที่ถกด้วยด้าย ถักทั้งตัวหรื อตั้งแต่บริ เวณเอว For garments for judo, knitted or crocheted wholly or partly
                  ขึ้นไป                                from the waist up
             002/KGM เฉพาะชุดสาหรับกีฬาฟั นดาบหรื อมวยปล้ า                 For garments for fencing or wrestling
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ              SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                             หน ้า  145/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                             DESCRIPTION
                                               ่
             003/KGM เฉพาะเครื่ องแต่งกายสาหรับป้ องกันสารเคมี ป้ องกันรังสี เพือใช้   For chemical protective, antiradiation, fire protective garments
                                   ่
                  สาหรับผจญเพลิง ที่เป็ นอุปกรณ์เพือความปลอดภัยหรื อชุดป้ องกัน   or similar protective garments
                  ที่คล้ายกัน
             004/KGM ผ้าโสร่ งและสิ่ งที่คล้ายกัน                     Sarongs and the like
             090/KGM อื่นๆ                                Other
 62.12               เครื่ องยกทรง เครื่ องรัดเอวและตะโพก เครื่ องรัดทรง สายโยงกางเกง  Brassie่่ res, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and
                  สายโยงถุงน่ อง สายรัดถุงน่องและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่ วนประกอบ similar articles and parts thereof, whether or not knitted or
                  ของของดังกล่าว จะถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์หรื อไม่ก็ตาม      crocheted.
     6212.10          - เครื่ องยกทรง                          - Brassie่่ res
     6212.10.10 000/KGM - - ทาด้วยฝ้ าย                              - - Of cotton
     6212.10.90 000/KGM - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                           - Of other textile materials
     6212.20          - เครื่ องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก           - Girdles and panty-girdles
     6212.20.10 000/KGM - - ทาด้วยฝ้ าย                              - - Of cotton
     6212.20.90 000/KGM - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                           - Of other textile materials
     6212.30          - คอร์ ซีเลตต์                           - Corselettes :
     6212.30.10 000/KGM - - ทาด้วยฝ้ าย                              - - Of cotton
     6212.30.90 000/KGM - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                           - Of other textile materials
     6212.90          - อื่น ๆ                              - Other :
     6212.90.10        - - ทาด้วยฝ้ าย                          - - Of cotton
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ             SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.
                                                                            หน ้า  146/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                    รายการ                              DESCRIPTION
           001/KGM เฉพาะเข็มขัดยูโด                                For belts for judo
           002/KGM เฉพาะของดังต่อไปนี้ (ก) เครื่ องรัดทรง เสื้ อยืดชั้นในทั้งตัว (บอดี้ สูท)    For goods, as follow : (a) corsets, body suits and the like; (b)
               และที่คล้ายกัน (ข) ส่วนประกอบเครื่ องยกทรง นอกจาก (1) สายเครื่ อง        parts of brassiéres other than : (i) adjustable shoulder straps ;
               ยกทรงที่ปรับได้ หรื อ (2) เครื่ องยกทรงตะขอหลังปรับได้ ประกอบ          replacements, or (ii) brassieres back comprising elastic, textiles
               ด้วยางยืด ผ้าทอ ตะขอ และตัวเกี่ยว (ค) ส่วนประกอบของเครื่ องรัดทรง        fabric, hooks and eyes ; (c) part of corsets, girdles, pantygridles
               เครื่ องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก
           090/KGM อื่นๆ                                      Other
      6212.90.90     - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                             - - Of other textile materials
           001/KGM เฉพาะเข็มขัดยูโด                                For belts for judo


             002/KGM เฉพาะของดังต่อไปนี้ (ก) เครื่ องรัดทรง เสื้ อยืดชั้นในทั้งตัว (บอดี้ สูท) For goods, as follow : (a) corsets, body suits and the like; (b)
                  และที่คล้ายกัน (ข) ส่วนประกอบเครื่ องยกทรง นอกจาก (1) สายเครื่ อง parts of brassiéres other than : (i) adjustable shoulder straps ;
                  ยกทรงที่ปรับได้ หรื อ (2) เครื่ องยกทรงตะขอหลังปรับได้ ประกอบ      replacements, or (ii) brassieres back comprising elastic, textiles
                  ด้วยางยืด ผ้าทอ ตะขอ และตัวเกี่ยว (ค) ส่วนประกอบของเครื่ องรัดทรง fabric, hooks and eyes ; (c) part of corsets, girdles, pantygridles
                  เครื่ องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก
             090/KGM อื่นๆ                                   Other
 62.13               ผ้าเช็ดหน้า                               Handkerchiefs.
     6213.20.00 000/KGM - ทาด้วยฝ้ าย                                  - Of cotton
     6213.90.00 000/KGM - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                              - Of other textile materials
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ               SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.
                                                                                หน ้า  147/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                              DESCRIPTION
 62.14               ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิ ดสี่ เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่ งคลุมศีรษะ ผ้า  Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like.
                  คลุมหน้าและของที่คล้ายกัน
     6214.10.00 000/C62 - ทาด้วยไหมหรื อเศษไหม                             - Of silk or silk waste
     6214.20.00 000/C62 - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                      - Of wool or fine animal hair
     6214.30.00 000/C62 - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                           - Of synthetic fibres
     6214.40.00 000/C62 - ทาด้วยเส้นใยเทียม                              - Of artificial fibres
     6214.90.00 000/C62 - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                             - Of other textile materials
 62.15               ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหู กระต่ายและผ้าผูกคอแบบกราวัต            Ties, bow ties and cravats.
     6215.10.00 000/KGM - ทาด้วยไหมหรื อเศษไหม                             - Of silk or silk waste
     6215.20.00 000/KGM - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                            - Of man-made fibres
     6215.90.00 000/KGM - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                             - Of other textile materials
 62.16 6216.00           ถุงมือทุกชนิ ด                             Gloves, mittens and mitts.
     6216.00.10 000/PR - ถุงมือทุกชนิ ดใช้งานเพือการป้ องกัน
                              ่                       - Protective work gloves, mittens and mits
                  - อื่น ๆ                                - Other
     6216.00.91 000/PR - - ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                      - - Of wool or fine animal hair
     6216.00.92    000/PR - - ทาด้วยฝ้ าย                             - - Of cotton
     6216.00.99 000/PR - - อื่น ๆ                                   - - Other
 62.17                                   ั
                  ของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายที่จดทาแล้วอื่นๆ รวมทั้ง       Other made up clothing accessories; parts of garments or of
                  ส่ วนประกอบของเสื้ อผ้าหรื อส่ วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับ clothing accessories, other than those of heading 62.12.
                  เครื่ องแต่งกาย นอกจากของตามประเภทที่ 62.12
     6217.10.00 000/KGM - ของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกาย                      - Accessories
หมวด 11 ตอนที่ 62 เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายฯ               SECTION 11 Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, etc.                                                                              หน ้า  148/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                   รายการ                                 DESCRIPTION
      6217.90.00       - ส่ วนประกอบ                                - Parts
            001/KGM                                     ั
                  เฉพาะของดังต่อไปนี้ (ก) สายเครื่ องยกทรงที่ปรับได้ชนิ ดที่ใช้กบเครื่ อง   Of goods, as follow : (a) adjustable shoulder straps of a kind
                  แต่งกายสตรี (ข) คอเสื้ อและผ้านาบเสื้ อหรื อกระโปรงสาหรับใช้กบ     ั  used on female garments; (b) collars and yokes for female
                  เครื่ องแต่งกายสตรี (ค) ชุดประดาน้ า เวทสู ทและของที่คล้ายกัน (ง)      garments; (c) diving suits, wetsuits and similar articles; (d)
                  รองเท้า (จ) ผ้าเช็ดหน้า (ฉ) ส่วนประกอบที่ทาจากวัตถุไม่ทอของ         footwear; (e) handkerchiefs; (f) of nonwoven of garments of
                  เสื้ อผ้าที่ทาด้วยวัตถุไม่ทอ                        nonwoven
            002/KGM  เฉพาะของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกายที่ไม่ได้ระบุไว้ขางต้น และคอ ้    Of clothing accessories, NSA, and collars, and shirt fronts of
                  เสื้ อ ผ้าติดปลายแขนเสื้ อและส่วนที่เป็ นชิ้นหน้าของเสื้ อเชิ้ตและของ    goods of 6211.31, 6211.32, 6211.33 or 6211.39
                  ตามประเภท 6211.31 6211.32 6211.33 หรื อ 6211.39
            003/KGM  นวมเสริ มไหล่                                Shoulder pads
            090/KGM  อื่นๆ                                    Other
                            ---------------------------------------------           ---------------------------------------------
หมวด 11 ตอนที่ 63 ของทาด้วยสิ่ งทอที่จดทาแล้วอื่น ๆ ของเป็ นชุดฯ
                   ั                                    SECTION 11 Chapter 63 Other made up textile articles; sets; etc.                                                                                  หน ้า  149/159
                    ตอนที่ 63                                   Chapter 63
                    ่      ่
         ของทาด้ วยสิ่ งทอทีจัดทาแล้ วอืน ๆ ของเป็ นชุ ด                    Other made up textile articles; sets;
             ่        ่               ้
       เสื้อผ้ าทีใช้ แล้ วและของทีใช้ แล้ วทาด้ วยสิ่ งทอ ผ้ าขีริ้ว             worn clothing and worn textile articles; rags
หมายเหตุ                                       Notes.
                      ั
 1. ตอนย่อยที่ 1 ให้ใช้เฉพาะกับของที่จดทาแล้ว ทาด้วยผ้าสิ่ งทอ             1. Sub-Chapter I applies only to made up article, of any textile fabric.
 2. ตอนย่อยที่ 1 ไม่คลุมถึง                              2. Sub-Chapter I does not cover :
   (ก) ของในตอนที่ 56 ถึง 62                                (a) Goods of Chapter 56 to 62; or
   (ข) เสื้ อผ้าที่ใช้แล้วหรื อของอื่น ๆ ที่ใช้แล้วตามประเภทที่ 63.09           (b) Worn clothing or other worn articles of heading 63.09.
 3. ประเภทที่ 63.09 ให้ใช้เฉพาะกับของดังต่อไปนี้                    3. Heading 63.09 applies only to the following goods :
   (ก) ของที่ทาด้วยวัตถุทอ                                 (a) Articles of textile materials :
      (1) เสื้ อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่ องแต่งกาย รวมทั้งส่วนประกอบของ        (i) Clothing and clothing accessories, and parts thereof;
        ของดังกล่าว
      (2) ผ้าห่ม และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง                      (ii) Blankets and travelling rugs;
             ั
      (3) ผ้าที่ใช้กบเตียง โต๊ะ ห้องน้ าและห้องครัว                     (iii) Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen;
      (4) ของที่ใช้ตกแต่ง นอกจากพรมตามประเภทที่ 57.01 ถึง 57.05 และ     เท       (iv) Furnishing srticles, other than carpets of headings 57.01 to 57.05
        เพสทรี ตามประเภทที่ 58.05                                and tapestries of heading 58.05;
   (ข) รองเท้าและเครื่ องสวมศีรษะ ทาด้วยวัตถุใดก็ตามนอกจากแอสเบสทอส            (b) Footwear and headgear of any material other than asbestos.
              ้                ้
     ของดังที่ระบุไว้ขางต้นจะจาแนกเข้าประเภทนี้ได้ตองเป็ นไปตามเงื่อนทั้งสอง        In order to be classified in this heading, the articles mentioned above
  ข้อ ดังต่อไปนี้                                    must comply with both of the following requirements :
      (1) ต้องเห็นได้ว่าเป็ นของที่ใช้แล้วตามสมควร และ                    (i) they must show signs of appreciable wear, and
      (2)                                          (ii) they must be presented in bulk or in bales, sacks or similar
        ต้องนาเข้าในลักษณะเป็ นของกองหรื อเป็ นมัดบรรจุกระสอบหรื อบรรจุ
                                                    packings.
        ภาชนะที่คล้ายกัน
                                                                              หน ้า  150/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                รายการ                             DESCRIPTION
                                   ่
                1. ของที่จัดทาด้ วยสิ่ งทอ จัดทาแล้ วอืน ๆ            I. OTHER MADE UP TEXTILES ARTICLES
 63.01             ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง              Blankets and travelling rugs.
     6301.10.00 000/C62  - ผ้าห่มไฟฟ้ า                          - Electric blankets
     6301.20.00 000/KGM  - ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้ า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง  - Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of wool
                ทาด้วยขนแกะหรื อขนละเอียดของสัตว์                or of fine animal hair
     6301.30.00 000/KGM  - ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้ า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง  - Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of
                ทาด้วยฝ้ าย                           cotton
     6301.40.00 000/KGM  - ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้ า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง  - Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of
                ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                      synthetic fibres
     6301.90.00 000/KGM  - ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทางอื่น ๆ          - Other blankets and travelling rugs
 63.02                  ั
                ผ้าที่ใช้กบเตียง โต๊ะ ห้องน้ าและห้องครัว            Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen.
     6302.10.00 000/KGM         ั
                - ผ้าที่ใช้กบเตียง ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์           - Bed linen, knitted or crocheted
                         ั
                - ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กบเตียง ที่พิมพ์แล้ว              - Other bed linen, printed :
     6302.21.00 000/KGM - - ทาด้วยฝ้ าย                           - - Of cotton
     6302.22      - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                      - - Of man-made fibres :
     6302.22.10000/KGM - - - ทาด้วยผ้าไม่ทอ                        - - Of man-made fibres
     6302.22.90000/KGM - - - อื่น ๆ                            - - - Other
     6302.29.00000/KGM - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                       - - Of other textile materials
                        ั
              - ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กบเตียง                      - Other bed linen :
     6302.31.00 000/KGM - - ทาด้วยฝ้ าย                           - - Of cotton
     6302.32      - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                      - - Of man-made fibres :                                                                           หน ้า  151/159
หมวด 11 ตอนที่ 63 ของทาด้วยสิ่ งทอที่จดทาแล้วอื่น ๆ ของเป็ นชุดฯ
                   ั                             SECTION 11 Chapter 63 Other made up textile articles; sets; etc.

ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                         DESCRIPTION
      6302.32.10     - - - ทาด้วยผ้าไม่ทอ                      - - Of nonwoven fabrics
      6302.32.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                          - - - Other
      6302.39.00 000/KGM - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                    - - Of other textile materials
                      ั
      6302.40.00 000/KGM - ผ้าที่ใช้กบโต๊ะ ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์          - Table linen, knitted or crocheted
                         ั
               - ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กบโต๊ะ                    - Other table linen :
      6302.51.00 000/KGM - - ทาด้วยฝ้ าย                        - - Of cotton
      6302.53.00 000/KGM - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                    - - Of man-made fibres
      6302.59.00 000/KGM - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                    - - of other textile materials
                       ั
      6302.60.00 000/KGM - ผ้าที่ใช้กบห้องน้ าและห้องครัว ทาด้วยผ้าทอแบบขนหนูหรื อผ้า  - Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or similar terry
               ทอที่คล้ายกัน ทาด้วยฝ้ าย                   fabrics, of cotton
               - อื่น ๆ                            - Other :
      6302.91.00     - - ทาด้วยฝ้ าย                        - - Of cotton
                                ้
           001/KGM ของดังต่อไปนี้ (ก) ผ้าสาหรับใช้ลางหน้า (เฟซวอชเชอร์) (ข)    Goods, NSA, as follows : (a) facewashers : (b) towels
               ผ้าเช็ดตัว
           002/KGM ผ้าเช็ดชาม                           Tea towels
           090/KGM อื่นๆ                             Other
      6302.93.00 000/KGM - - ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์                    - - Of man-made fibres
      6302.99.00 000/KGM - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                    - - Of other textile materials
 63.03            ม่าน (รวมถึงม่านชนิ ดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้ง กะบังม่าน  Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed
               หรื อกะบังเตียง                        valances.
               - ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                  - Knitted or crocheted :
      6303.12.00     - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                   - - Of synthetic fibres                                                                          หน ้า  152/159
หมวด 11 ตอนที่ 63 ของทาด้วยสิ่ งทอที่จดทาแล้วอื่น ๆ ของเป็ นชุดฯ
                   ั                   SECTION 11 Chapter 63 Other made up textile articles; sets; etc.

ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ               DESCRIPTION
            001/KGM ม่าน                   Curtains
            090/KGM อื่นๆ                  Other
     6303.19        - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ         - - Of other textile materials
      6303.19.10       - - - ทาด้วยฝ้ าย           - - - Of cotton
            001/KGM  ม่าน                 Curtains
            090/KGM  อื่นๆ                 Other
      6303.19.90       - - - อื่น ๆ             - - - Other
            001/KGM  ม่าน                 Curtains
            090/KGM  อื่นๆ                 Other
                  - อื่น ๆ               - Other :
      6303.91.00       - - ทาด้วยฝ้ าย            - - Of cotton
            001/KGM  ม่าน                 Curtains
            090/KGM  อื่นๆ                 Other
      6303.92.00       - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์      - - Of synthetic fibres
            001/KGM   ม่าน                 Curtains
            090/KGM   อื่นๆ                 Other
      6303.99.00 002/KGM   - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ        - - Of other textile materials
            001/KGM   ม่าน                 Curtains
            090/KGM   อื่นๆ                 Other
หมวด 11 ตอนที่ 63 ของทาด้วยสิ่ งทอที่จดทาแล้วอื่น ๆ ของเป็ นชุดฯ
                   ั                   SECTION 11 Chapter 63 Other made up textile articles; sets; etc.


                                                              หน ้า  153/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ               รายการ                         DESCRIPTION
 63.04           ของอื่น ๆ ที่ใช้ตกแต่ง ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 94.04    Other furnishing articles, excluding those of heading 94.04.
               - ผ้าคลุมเตียง                        - Bedspreads :
     6304.11.00 000/KGM - - ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                - - Knitted or crocheted
     6304.19      - - อื่น ๆ                          - - Other :
     6304.19.10 000/KGM - - - ทาด้วยฝ้ าย                      - - - Of cotton
     6304.19.20 000/KGM - - - อื่น ๆ ทาด้วยผ้าไม่ทอ                  - - - Other, nonwoven
     6304.19.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                         - - - Other
                 - อื่น ๆ                        - Other
     6304.91         - - ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์              - - Knitted or crocheted
     6304.91.10 000/KGM - - - มุง  ้                        - - - Mosquito nets
     6304.91.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                         - - - Other
                      ั
     6304.92.00 000/KGM - - ไม่ถกแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ ทาด้วยฝ้ าย         - - Not knitted or crocheted, of cotton
                       ั
     6304.93.00 000/KGM - - ไม่ถกแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์    - - Not knitted or crocheted, of synthetic fibres
                        ั
     6304.99.00 000/KGM - - ไม่ถกแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์ ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ     - - Not knitted or crocheted, of other textile materials
 63.05              กระสอบและถุง ชนิ ดที่ใช้บรรจุของ            Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods.
      6305.10 000/KGM - ทาด้วยปอกระเจาหรื อเส้นใยสิ่ งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้  - Of jute or of other textile bast fibres of heading :
                 อื่น ๆ ตามประเภทที่ 53.03
                 - - ใหม่                        - - New :
     6305.10.11 000/KGM - - - ทาด้วยปอกระเจา                     - - - Of jute
     6305.10.19 000/KGM - - - อื่น ๆ                         - - - Other
หมวด 11 ตอนที่ 63 ของทาด้วยสิ่ งทอที่จดทาแล้วอื่น ๆ ของเป็ นชุดฯ
                   ั                            SECTION 11 Chapter 63 Other made up textile articles; sets; etc.                                                                       หน ้า   154/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                           DESCRIPTION
               - - ใช้แล้ว                            - - Used :
      6305.10.21 000/KGM - - - ทาด้วยปอกระเจา                        - - - Of jute
      6305.10.29 000/KGM - - - อื่น ๆ                            - - - Other
      6305.20.00 000/KGM - ทาด้วยฝ้ าย                           - Of cotton
                 - ทาด้วยวัตถุทอประดิษฐ์                    - Of man-made textile materials :
     6305.32         - - ถุงคอนเทนเนอร์สาหรับใช้บรรจุของกอง (เฟล็กซิ เบิลอินเตอร์  - - Flexible intermediate bulk containers
                 มีเดียตบัลก์คอนเทนเนอร์ )
     6305.32.10 000/KGM - - - ทาด้วยผ้าไม่ทอ                        - - Nonwoven
     6305.32.20 000/KGM - - - ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                   - - - Knitted or crocheted
     6305.32.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                            - - - Other
     6305.33         - - อื่นๆ ทาด้วยแถบโพลิเอทิลีนหรื อแถบโพลิโพรพิลีนหรื อที่   - - Other, of polyethylene or polypropylene strip or the like
                 คล้ายกัน
     6305.33.10       - - - ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                - - - Knitted or crocheted
           001/KGM วูลแพค                               Woolpack
           090/KGM อื่น ๆ                               Other
     6305.33.20       - - - ทาด้วยผ้าที่ทอจากแถบหรื อที่คล้ายกัน           - - - Of woven fabrics of strip or the like
           001/KGM วูลแพค                               Woolpack
           090/KGM อื่น ๆ                               Other
     6305.33.90       - - - อื่น ๆ                          - - - Other
           001/KGM วูลแพค                               Woolpack
หมวด 11 ตอนที่ 63 ของทาด้วยสิ่ งทอที่จดทาแล้วอื่น ๆ ของเป็ นชุดฯ
                   ั                               SECTION 11 Chapter 63 Other made up textile articles; sets; etc.
                                                                           หน ้า   155/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                            DESCRIPTION
           090/KGM อื่น ๆ                               Other
     6305.39         - - - อื่น ๆ                          - - - Other
     6305.39.10       - - - ทาด้วยผ้าไม่ทอ                      - - Nonwoven
           001/KGM วูลแพค                               Woolpack
           090/KGM อื่น ๆ                               Other
     6305.39.20       - - - ถักแบบนิ ตหรื อแบบโครเชต์                 - - - Knitted or crocheted
           001/KGM วูลแพค                               Woolpack
           090/KGM อื่น ๆ                               Other
     6305.39.90       - - - อื่น ๆ                          - - - Other
           001/KGM วูลแพค                               Woolpack
           090/KGM อื่น ๆ                               Other
     6305.90         - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ                      - Of other textile materials
     6305.90.10 000/KGM - - ทาด้วยป่ านตามประเภทที่ 53.05                  - - Of hemp of heading 53.05
     6305.90.20 000/KGM - - ทาด้วยมะพร้าว (กากมะพร้าว) ตามประเภทที่ 53.05          - - Of coconut (coir) of heading 53.05
     6305.90.90 000/KGM - - อื่น ๆ                              - - Other
 63.06              ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดดและม่านกันแดด เต็นท์ ใบเรื อสาหรับ   Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards
                 เรื อ ใบเรื อสาหรับเซลบอร์ด หรื อใบเรื อสาหรับเรื อบก รวมทั้ง  or landcraft; camping goods.
                 เครื่ องแคมปิ้ ง
                 - ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดดและม่านกันแดด             - Tarpaulins, awnings and sunblinds :
     6306.12.00 000/KGM - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์                      - - Of synthetic fibres
หมวด 11 ตอนที่ 63 ของทาด้วยสิ่ งทอที่จดทาแล้วอื่น ๆ ของเป็ นชุดฯ
                    ั                               SECTION 11 Chapter 63 Other made up textile articles; sets; etc.                                                                            หน ้า  156/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                   DESCRIPTION
     6306.19       - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ              - - Of other textile materials
      6306.19.10 000/KGM - - ทาด้วยเส้นใยสิ่ งทอจากพืช ตามประเภทที่ 53.05  - - Of vegetable textile fibres of heading 53.05
      6306.19.20 000/KGM - - ทาด้วยฝ้ าย                  - - Of coconut (coir) of heading 53.05
      6306.19.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                    - - - Other
               - เต็นท์                      - Tents :
      6306.22.00 000/KGM - - ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์             - - Of synthetic fibres
     6306.29       - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ              - - Of other textile materials
      6306.29.10 000/KGM - - - ทาด้วยฝ้ าย                 - - - Of cotton
      6306.29.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                    - - - Other
      6306.30.00 000/KGM - ใบเรื อ                     - Sails :
    6306.40       - ที่นอนชนิ ดอัดลม                  - Pneumatic mattresses :
    6306.40.10 000/KGM - - ทาด้วยฝ้ าย                    - - Of cotton
     6306.40.90 000/KGM - - อื่น ๆ                      - - Other
              - อื่น ๆ                       - Other :
    6306.91.00 000/KGM - - ทาด้วยฝ้ าย                    - - Of cotton
    6306.99       - - ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ               - - Of other textile materials :
    6306.99.10 000/KGM - - ทาด้วยผ้าไม่ทอ                  - - Nonwoven
     6306.99.90 000/KGM - - - อื่น ๆ                     - - - Other
 63.07                ั
              ของที่จดทาแล้วอื่น ๆ รวมถึงแบบสาหรับตัดเสื้ อผ้า   Other made up articles, including dress patterns.
หมวด 11 ตอนที่ 63 ของทาด้วยสิ่ งทอที่จดทาแล้วอื่น ๆ ของเป็ นชุดฯ
                   ั                       SECTION 11 Chapter 63 Other made up textile articles; sets; etc.
                                                                   หน ้า  157/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                  รายการ                              DESCRIPTION
      6307.10        - ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปัดฝุ่ น และผ้าสาหรับทาความสะอาด   - Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths
                  ที่คล้ายกัน
     6307.10.10 000/KGM - - ทาด้วยผ้าไม่ทอ นอกจากสักหลาด                      - - Of nonwovens other than felt
     6307.10.20 000/KGM - - ทาด้วยสักหลาด                             - - Of felt
     6307.10.90 000/KGM - - อื่น ๆ                                - - Other
     6307.20.00       - เสื้ อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ                     - Life-jackets and life-belts
                                 ่
           001/KGM เข็มขัดนิ รภัยที่เป็ นอุปกรณ์เพือความปลอดภัย               Safety belts
           090/KGM อื่น ๆ                                  Other
     6307.90         - อื่น ๆ                               - Other
     6307.90.30 000/KGM - ผ้าร่ มในลักษณะตัดเป็ นรู ปสามเหลี่ยม                  - Umbrella covers in pre-cut triangular form
     6307.90.60 000/KGM - - สายรัดชูชีพ                              - - Life harnesses
     6307.90.90       - - อื่น ๆ                              - - Other
           001/KGM หน้ากากกรองฝุ่ น หมอกควันหรื อสารพิษ บรรดาที่เป็ นอุปกรณ์เพือ    ่  Safety masks for preventing dust, smoke or toxic substance
                 ความปลอดภัย
                                  ่
           002/KGM เข็มขัดนิ รภัยที่เป็ นอุปกรณ์เพือความปลอดภัย               Safety belts
           090/KGM อื่น ๆ                                  Other
                 2. ของเป็ นชุ ด                           II. SETS
 63.08 6308.00.00 000/KGM ของเป็ นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย จะมีอุปกรณ์ประกอบ            Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with
                 หรื อไม่ก็ตามสาหรับจัดทาเป็ นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปักที่ทาเป็ นผ้า   accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table
                 ปูโต๊ะหรื อผ้าเช็ดมือ หรื อจัดทาเป็ นของทาด้วยสิ่ งทอที่คล้ายกัน   cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for
                          ่
                 บรรจุภาชนะเพือการขายปลีก                       retail sale.
หมวด 11 ตอนที่ 63 ของทาด้วยสิ่ งทอที่จดทาแล้วอื่น ๆ ของเป็ นชุดฯ
                   ั                                  SECTION 11 Chapter 63 Other made up textile articles; sets; etc.
                                                                               หน ้า  158/159
ประเภท ประเภทย่ อย รหัสสถิติ                 รายการ                               DESCRIPTION
                 3. เสื้อผ้ าที่ใช้ แล้ วและของที่ใช้ แล้ วทาด้วยสิ่ งทอ ผ้ าขีริว
                                                 ้้  III. WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS
 63.09  6309.00.00 000/KGM   เสื้ อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่น ๆ ที่ใช้แล้ว              Worn clothing and other worn articles.
 63.10              ผ้าขี้ริ้วหรื อเศษผ้าใหม่ เชือกชนิ ดทไวน์ ชนิ ดคอร์เดจ ชนิ ดโรปและ  Used or new rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn
                 เคเบิล ที่ใช้ไม่ได้ และของที่ใช้จนหมดสภาพแล้วที่ทาด้วยเชือก     out articles of twine, cordage, rope or cables, of textile materials.
                 ดังกล่าว บรรดาที่ทาด้วยวัตถุทอ
     6310.10    000/KGM  - คัดแยกแล้ว                             - Sorted :
     6310.10.10  000/KGM  - - ผ้าขี้ริ้วหรื อเศษผ้าใหม่                    - - Used or new rags
     6307.10.90  000/KGM  - - อื่น ๆ                              - - Other
     6310.90         - อื่น ๆ                               - Other
     6310.90.10  000/KGM  - - ผ้าขี้ริ้วหรื อเศษผ้าใหม่                    - - Used or new rags
     6310.90.90  000/KGM  - - อื่น ๆ                              - - Other
                             --------------------------------------            --------------------------------------
                                                                                 หน ้า  159/159

								
To top