Details of unauthorised construction of Karol Bagh Zone - MCD Online

					            U/c booked in S.P.zone w.e.f. 1/4/2010 to 30.06.11

S No. Ward  Date   File   Property No.
   No.       No.
1    88 01.04.10     71 10578/34, Gali No.2, Bagichi Allauddin, Qusab Pura

2    85 05.04.10     72 1414, Gali Chulhe Wali, Sadar Bazar

3    85 05.04.10     73 5787, Basti Harphool Singh, Sadar Bazar
4    85 05.04.10     74 2316, Bagichi Ragunath, Sadar Bazar

5    85 05.04.10     75 1485, Gali Chulhe Wali, Sadar Bazar
6    87 07.04.10     76 4,5 & 35, 36 Qutab Road, Ram Nagar

7    88 07.04.10     77 6056, Gali Haider Wali, Nawab Road,
                 Sadar Bazar
8    89 09.04.10     78 5136/1, Main Bazar, P.G

9    89 09.04.10     79 2154, Desh Bandu Gupta Road, P.G

10    73 09.04.10     80 WZ-146, Shastri Nagar, Nimri Village

11    89 23.04.10     81 55, Panchkuiya Road, P.G

12    89 23.04.10     82 21-22, Krishna Mkt, P.G

13    88 30.04.10     83 6507, Qusab Pura ( P.NO. 650), Gali
                 No.2, Shaire ka Pinjra, Qusab Pura
14    89 04.05.10     84 8333-36, Arya Nagar, P.G

15    89 04.05.10     85 9201/4, Multani Dhandha, P.G

16    87 04.05.10     86 Shop No.6, Qutab Road, Ram Nagar
17    90 04.05.10     87 T-903, Manak Pura, Model Basti

18    90 04.05.10     88 9464, Gali Bagh Raoji, Manak Pura,
                 Model Basti
19    90 04.05.10     89 10819-20, Phool Wali Gali, Manak
                 Pura, Model Basti
20    90 04.05.10     90 31, Model Basti

21    90 04.05.10     91 10967, Doriwalan, Model Basti

22    90 04.05.10     92 11120, Doriwalan, Model Basti

23    90 04.05.10     93 10355, Manak Pura, Model Basti

24    76 04.05.10     94 3937, Gali Barna, Basti Imli Wali,
                 Sadar Bazar
25    76 04.05.10     95 5107, Gali Kudurutalla, Sadar Bazar
26    90 04.05.10     96 11014, Doriwalan, Model Basti

27    90 04.05.10     97 10944/2, Doriwalan, Model Basti

28    90 04.05.10     98 26, M.M Road, Rani Jansi Road

29    90 04.05.10     99 10921, Manak Pura, Model Basti

30    90 04.05.10   100 11255/15, Dori Walan, Model Basti

31    90 04.05.10   101 11188, Dori Walan, Model Basti
32  90 04.05.10  102 10971, Doriwalan, Model Basti

33  90 04.05.10  103 11038, Dori Walan, Model Basti

34  90 04.05.10  104 11041, Dori Walan, Model Basti

35  90 04.05.10  105 60, Model Basti

36  90 04.05.10  106 40, Model Basti

37  85 07.05.10  107 2577, Bagichi Raghunath, Sadar Bazar

38  73 07.05.10  108 A-338, Shastri Nagar

39  73 07.05.10  109 B-1360, Shastri Nagar

40  73 07.05.10  110 E-2/258, Shastri Nagar

41  73 07.05.10  111 B-1848, Shastri Nagar

42  73 07.05.10  112 B-1513, Shastri Nagar

43  73 07.05.10  113 A-488, Shastri Nagar

44  89 20.05.10  114 4603, Main Bazar, P.G
45  88 20.05.10  115 T-223-A, Nawab Road, Qusab Pura

46  89 20.05.10  116 4835, Laddu Ghati, Pahar Ganj

47  89 20.05.10  117 5352/6, Shora Kothi, P.G

48  89 02.06.10  118 51, Desh Bandu Gupta Road,


49  85 02.06.10  119 136-137, Masjid Tewar Khan, Naya
            Bans, Delhi
50  88 03.06.10  120 7391, Gali Raje Wali, Near Ghante
            Wali Masjid, Quresh Nagar
51  85 08.06.10  121 1935-36, Gali Beram Bagh, Lal Kuan

52  88 08.06.10  122 6631-32, Chamelian Road, Ahata
            Kidara
53  88 08.06.10  123 11027, Gali Peepal Wali, Motia Khan
54  89 11.06.10  124 3034, Gali No.2, Chuna Mandi, P.G
55  73 12.07.10  125 L-42, Shastri Nagar


56  85 23.07.10  126 2289, Gali Bagichi, Raghu Nath

57  75 26.07.10  127 492, Nai Basti, Kishan Ganj

58  75 4.08.10  128 10468, Kishan Ganj, Bagichi Peerji


59  88 5.08.10  129 10408/01, Bagichi Allaudin, Motia
            Khan Pahar Ganj
60  85 20.08.10  130 1150-51, Gali Samosan, Farash Khana

61  87 20.08.10  131 7575, Ram Nagar, Pahar Ganj ( Owner
            Name Sh. Santosh Kr Sharma
62  87 20.08.10  132 7575, Ram Nagar, Pahar Ganj ( Owner
            Name Sh. Vaid Parkash Gupta)
63  87 20.08.10   133 7575, Ram Nagar, Pahar Ganj ( Owner
             Name Sh. R.n Sharma
64  87 20.08.10   134 7594-96, Ram Nagar

65  87 20.08.10   135 7593, Ram Nagar, P.G


66  89 27.08.10   136 3972, Gali Sangatransha, Pahar Ganj

67  76  27.08.10  137  8380/8-AB, Roshanara Road,
68  89  07.09.10  138  8297/4, Multani Dhanda, P.G
69  89  10.09.10  139  4280, Main Bazar, P.G
70  89  10.09.10  140  5128 TO 34,Main Bazar, Pahar /ganj
71  87  10.09.10  141  Shop No.5, Qutab Road, Ram Nagar,
              Mkt
72  87 10.09.10   142  Shop No.6, Qutab Road, Ram Nagar,
              Mkt
73  87 10.09.10   143  Shop No.7, Qutab Road, Ram Nagar,
              Mkt
74  87 10.09.10   144  Shop No.8, Qutab Road, Ram Nagar,
              Mkt
75  87 10.09.10   145  Shop No.9, Qutab Road, Ram Nagar,
              Mkt
76  87 10.09.10   146  Shop No.10, Qutab Road, Ram Nagar,
              Mkt
77  87 10.09.10   147  Shop No.11, Qutab Road, Ram Nagar,
              Mkt
78  87 10.09.10   148  Shop No.16, Qutab Road, Ram Nagar,
              Mkt
79  87 10.09.10   149  Shop No.18, Qutab Road, Ram Nagar,
              Mkt
80  87 10.09.10   150  Shop No.19, Qutab Road, Ram Nagar,
              Mkt
81  87 10.09.10   151  Shop No.30, Qutab Road, Ram Nagar,
              Mkt
82  87 10.09.10   152  Shop No.31, Qutab Road, Ram Nagar,
              Mkt
83  87 10.09.10   153  Shop No.33, Qutab Road, Ram Nagar,
              Mkt
84  87 10.09.10   154  Shop No.34, Qutab Road, Ram Nagar,
              Mkt
85  85 13.09.10   155  615, Gali Fatrudulla Bldg. G.B Road,

86  88 14.09.10   156 6672-73, Gali Beri Wali, Ahata
             Kidara, Bara Hindur Rao
87  87 22.09.10   157 1-2, Saran Building, Ram Nagar
88  87 22.09.10   158 Shop No- 7, Saran Building, Ram
             Nagar
89  87 22.09.10   159 Shop No-11, 12, Saran Building, Ram
             Nagar
90  88 22.09.10   160 6683, Gali Beri Wali, Ahata Kidara,
             Bara Hindu Rao
91  88 22.09.10   161 6805, Gali Beri Wali, Ahata Kidara,
             Bara Hindu Rao
92  88  23.09.10  162 8230, Anaj Mandi, Bara Hindu Rao
93  88  23.09.10  163 8219, Chimni Mill, Bara Hindu Rao
94  90  23.09.10  164 10516, Manak Pura, Delhi
95  75  24.09.10  165 J-8, Khem Katra, Kishan Ganj
96  75  24.09.10  166 4, Ram Swaroop Bldg. Roshnara Road

97  75 24.09.10   167 37, Ram Swaroop Bldg. Roshnara
             Road
98  89 28.09.10   168 8/3, D. B Gupta Road
99  88 28.09.10   169 4630-31, Deputy Ganj
100  76  28.09.10  170  610, Shivaji Road, Azad Mkt.
101  76  28.09.10  171  4325, Gali Babuji, B.G Road
102  89  28.09.10  172  186, Ghee Mandi, Pahar Ganj
103  76  29.09.10  173  1610, Hathi Khana, Deputy Ganj

104  89 29.09.10   174 8763/3, Multani Dhand, Pahar Ganj
105  85 04.10.10   175 1164, Gali Samosan Lahori Gate

106  75 13.10.10   176 18/13, Azad Nagar, Kishan Ganj

107  75 13.10.10   177 439/3, Kashmere Bagh, Kishan Ganj
108  75 13.10.10   178 1, Rama Park, Kishan Ganj

109  75 13.10.10   179 349, Bagh Kare Kha, Kishan Ganj

110  75 13.10.10   180 133, Gali No. 3, East Moti Bagh, Sarai
             Rohilla
111  75 13.10.10   181 85/6, B-2, East Moti Bagh, Sarai
             Rohilla
112  75 13.10.10   182 15/152-A, East Moti Bagh, Sarai
             Rohilla
113  75 20.10.10   183 34, Rama Park, Kishan Ganj

114  76  25.10.10  184  2907, Rui Mandi, Deputy Ganj
115  76  25.10.10  185  4312, Gali Bahuji, Deputy Ganj,
116  85  26.10.10  186  131, Naya Bans, Delhi
117  85  26.10.10  187  666, Farash Khana

118  85 26.10.10   188 1111, Gali Samoshan

119  85 01.11.10   189 214, Nawab Road, Idgah Road

120  89 01.11.10   190 8297/4, Multani Dhanda, P.G
121  88 01.11.10   191 6637, Ahata Kidara, Bara Hindu Rao

122  88 01.11.10   192 4754, Ahata Kidara, Sadar Bazar
123  76 01.11.10   193 6823, Gali Lahor Wali, Beriwala Bagh

124  76 01.11.10   194 3962, Gali, Ahiran, B.G Road,
125  75 02.12.10   195 18/373, Bagh Kare Khan

126  85 06.12.10   196 5353, Basti Harphool Sing


127  85 06.12.10   197 5354, Basti Harphool Singh


128  85 06.12.10   198 5692, Basti Harphool Singh

129  75 07.12.10   199 8336-37, Kishan Ganj

130  75 07.12.10   200 10590, Gali No.5, Pratap Nagar


131  75  07.12.10  201  304, Bagh Kare Khan, Kishan Ganj
132  75  07.12.10  202  306, Bagh Kare Khan
133  75  07.12.10  203  10574, Pratap Nagar, Andha Mughal
134  75  07.12.10  204  J-33-34, Pratap Nagar, Andha Mughal

135  89  14.12.10  205  8831, Pahar Ganj
136  89  14.12.10  206  4769, Main Bazar, Pahar Ganj
137  89  14.12.10  207  1015, Ghee Mandi
138  76  14.12.10  208  4350-51, Pahari Dhiraj
139  89 14.12.10  209 3738, Dariba Pan, Pahar Ganj

140  76 14.12.10  210 3233, Gali Vikram Gali B.G Road
141  73 14.12.10  211 E-183, Shastri Nagar
142  73 14.12.10  212 WZ-117, Shastri Nagar

143  73 14.12.10  213 E-2/230, Shastri Nagar

144  73 14.12.10  214 WZ-66, Shastri Nagar
145  73 14.12.10  215 B-1526, Shastri Nagar

146  73 14.12.10  216 A-83, Shastri Nagar
147  76 14.12.10  217 8719, Roshanara Road
148  88 21.12.10  218 6749-50, Ahta Kidara

149  76 23.12.10  219 3703, Gali Lamodar Wali, Pahari
            Dhiraj
150  88 27.12.10  220 6345, Gali Kaseru Wali, Kasab Pura

151  88 03.01.11   1 6839, Kasab Pura

152  88 03.01.11   2 6791, Kasab Pura

153  88 03.01.11   3 6669, Kasab Pura

154  88 03.01.11   4 6860, Kasab Pura

155  88 03.01.11   5 6940, Kasab pura

156  88 03.01.11   6 6746, Kasab Pura

157  88 03.01.11   7 6865, Kasab Pura

158  88 03.01.11   8 6862, Kasab Pura

159  90 10.01.11   9 119-D, LIG DDA Flats, Motia Khan


160  76 10.01.11  10 229-230, Teliwara
161  76 10.01.11  11 8892-93, Gali Hazi wali, Nag Mohalla,
            Azad Mkt
162  76 10.01.11  12 1232, Faiz Ganj, B.G Road
163  76 10.01.11  13 1232/1, -1232/2, B.G Road
164  90 21.01.11  14 33-35, Model Basti

165  76 21.01.11  15 4261, Gali Data Ram, Pahari Dhiraj

166  75 21.01.11  16 8336-37, Roshnara Road,167  87 25.01.11  17 11379-80, Singhara Chowk, Nabi
            Karim
168  76 03.02.11  18 311, Deputy Ganj

169  85 03.02.11  19 5520/21, Basti Harphool Singh

170  89 03.02.11  20 2063, Chuna Mandi, Pahar Ganj
171  73 03.02.11  21 A-778, Shastri Nagar,

172  73 03.02.11  22 B-1743, Shastri Nagar

173  73 15.02.11  23 E-164, Shastri Nagar
174  73 15.02.11  24 L-2/76, Shastri Nagar
175  73  15.02.11  25  A-108, Shastri Nagar
176  89  17.02.11  26  504-A, Mantola, Pahar Ganj
177  89  04.03.11  27  3034, Gali No.2, Chuna Mandi, P.G
178  89  04.03.11  28  3429-34, D.B.G.Road
179  87  04.03.11  29  7506, Sidharth Basti, Nabi Karim
180  89  04.03.11  30  4769, Main Bazar, Pahar Ganj
181  87  04.03.11  31  A-401, Nabi Karim, Pahar Ganj
182  87  04.03.11  32  7236, Qutab Road
183  87  04.03.11  33  7238, Qutab Road
184  87  04.03.11  34  7248, Qutab Road

185  89 11.03.11   35 8423/2, Arya Nagar, Pahar Ganj

186  76 11.03.11   36 4261, Gali Dharma, Pahari Dhiraj

187  73 21.03.11   37 A-616, Shastri Nagar

188  73 21.03.11   38 A-667, Shastri Nagar
189  87 22.03.11   39 7978, Arakashan Road

190  73  22.03.11  40  M-126, Shastri Nagar
191  73  22.03.11  41  A-440, Shastri Nagar
192  73  22.03.11  42  E-284, Shastri Nagar
193  73  22.03.11  43  L-188, Shastri Nagar
194  76  01.04.11  44  6161, MAIN ROAD DEPUTY GANJ

195  76 01.04.11   45 1581-82, HATHI KHANA, SADAR
             BAZAR
196  85 01.04.11   46 5353, BASTI HARPHOOL SINGH

197  88 01.04.11   47 MS/104-05, MOHALLA
             YOGMAYA, MULTANI DHANDA,
             PAHAR GANJ
198  76 01.04.11   48 3727, BARI HAVELI, GALI
             ZAMADAR, B.G. ROAD.
199  76 01.04.11   49 3726, BARI HAVELI, GALI
             ZAMADAR, B.G. ROAD.
200  87 04.04.11   50 6986, KILA KADAM SHARIF, NABI
             KAREEM
201  89 04.04.11   51 4196, TEL MANDI, PAHAR GANJ

202  90 04.04.11   52 17-C, DDA FLATS, MOTIA KHAN

203  90 04.04.11   53 11247/2, GALI NO-3, DORIWALAN

204  89 11.04.11   54 3328, GALI SCHOOL WALI,
             PAHAR GANJ
205  76 11.04.11   55 6211, PAKHI GALI, BARA HINDU
             RAO
206  76 11.04.11   56 1232-A1233 Faiz Ganj B.G Road
             Sadar Bazar
207  76 11.04.11   57 5115, SADAR NALA ROAD,
             SADAR BAZAR
208  76 11.04.11   58 3259-60, B.G. ROAD, SADAR
             BAZAR
209  90 11.04.11   59 120, LIG DDA FLAT, MOTIA KHAN

210  88 15.04.11   60 7595-96, KATRA KHUDA BAKSH,
             QURESH NAGAR
211  89 09.05.11   61 9850-51, GALI NO-6, MULTANI
             DHANDA, PAHAR GANJ
212  76 09.05.11   62 5091, RUI MANDI SADAR BAZAR,
             DEPUTY GANJ
213  76 09.05.11  63 265-66, AZAD MARKET, SADAR
            BAZAR, DEPUTY GANJ
214  76 09.05.11  64 633, SHIVAJI ROAD, PUL MITHAI,
            SADAR BAZAR
215  73 11.05.11  65 E-265, SHASTRI NAGAR

216  73 11.05.11  66 WZ--5, NIMARI VILLAGE

217  73 11.05.11  67 E-232, SHASTRI NAGAR

218  73 11.05.11  68 219, SHASTRI NAGAR

219  73 11.05.11  69 A-437, SHASTRI NAGAR

220  73 11.05.11  70 420, SHASTRI NAGAR
221  87 13.05.11  71 6437, FACTORY ROAD, NABI
            KARIM
222  76 23.05.11  72 37, HATHI KHANA, AZAD MKT.,
            SADAR BAZAR
223  76 23.05.11  73 31, HATHI KHANA, AZAD MKT.
            SADAR BAZAR
224  85 23.05.11  74 3395-97, GALI LALLU MISHRE,
            SADAR BAZAR
225  85 25.05.11  75 2506-12, S.N. MARG

226  87 02.06.11  76 BB-339, NABI KARIM

227  88 06.06.11  77 9435, GALI NO-10, MULTANI
            DHANDA, P.G.
228  88 06.06.11  78 9447, GALI NO-10, MULTANI
            DHANDA, P.G.

229  88 08.06.11  79 T-352-53 (1) (2), AHATA KIDARA,
            BARA HINDU RAO
230  85 09.06.11  80 2333, GALI PIPAL WALI, SADAR
            BAZAR
231  76 09.06.11  81 2709, KISHAN GANJ, TELIWARA,
            SADAR BAZAR
232  89 13.06.11  82 2466-67, NALWA GALI, PAHAR
            GANJ
233  89 13.06.11  83 2418, TILAK GALI, PAHAR GANJ
234  89 13.06.11  84 2690-2701, RAJ GURU ROAD, P.G.
235  88 13.06.11  85 9306, GALI NO-6, MULTANI
            DHANDA, P.G.
236  89 13.06.11  86 4535, SHORA KOTHI, P.G.

237  87 14.06.11  87 60, RAM NAGAR

238  73 15.06.11  88 A-60, SHASTRI NAGAR
239  85 17.06.11  89 2249, BASTI JULAHAN, IDGAH
            ROAD, SADAR BAZAR
240  89 29.06.11  90 9453-54, MULTANI DHANDA, P.G.
U/c booked in S.P.zone w.e.f. 1/4/2010 to 30.06.11

               Extent of U/c booked

               U/C at the S.F in the shape of rooms, toilet, bath room &
               chhajja.
               U/C in the shape of halls & rooms etc at F.F, S.F & T.F as
               shown.
               U/C in the shape of two rooms Fourt Floor
               U/C in the shape of rooms, kitchen & bathroom & staircase at
               G.F, F.F, S.F & T.F.
               U/C in the shape of one room at G.F.
               U/C basement by providing slab & providing projection on mpl
               land at G.F
               U/C of one small room at G.F

               U/C in the shape of hall at basement and hall at G.F and rooms
               at F.F & S.F.
               U/C in the shape of hall at G.F and raising column & wall at
               F.F.
               U/c in the shape of rooms kitchen, w.c/bath, lobby/s/c at F.F,
               S.F & T.F.
               U/c in the shape of shop & godown at G.F, Cabin & Office at
               F.F, S.F & T.F.
               U/c in the shape of rooms & halls at F.F and rooms and hall at
               S.F.
               U/c of one room at G.F & Raising of wall at F.F.

               U/c in the shape of rooms & latrin, bathroom etc. entire floor at
               F.F, S.F & T.F.
               U/c in the shape of rooms & latrin, bathroom etc. entire floor at
               F.F, S.F & T.F.
               U/C of Mezzanine floor at Shop No.6.
               U/c at T.F in the shape of Rooms & Kitchen etc. as shown in
               R/S.
               U/c at T.F & Fourth Floor in the shape of Rooms, Kitchen &
               Bath Room etc. as shown in R/S.
               U/C in the shape of rooms, kitchen, bath room, s/c etc. at G.F,
               F.F, S.F & T.F as shown in R/S.
               U/C in the shape of tin shade hall at T.F & errection of lift as
               shown in R/S.
               U/C in the shape of room, chajja, s/c at stilt, upper ground &
               F.F as shown as R/S
               U/C in the shape of room, kitchen, bath room, s/c at G.F, F.F,
               S.F & T.F as shown as R/S
               U/C in the shape of room & hall at G.F & F.F as shown as R/S.

               U/C in the shape of G.F, F.F, S.F, T.F fully.

               U/C in the shape of G.F, F.F fully.
               U/C in the shape of hall rooms,, kitchen, s/c at as shown as R/S
               at G.F, F.F.'
               U/C in the shape of errection of wall at Basement and G.F as
               shown in R/S
               U/C in the shape of errection of wall and Mazzanine Floor tin
               shed as shown in R/S at Ground Floor.
               U/C in the shape of rooms, kitchen, toilet, s/c etc at T.F as
               shown in R/S.
               U/C in the shape of rooms, kitchen, bath room, s/c etc as shown
               in R/S.at T.F
               Deviation against sanction Building plan in the shape of excess
               coverage.
Deviation against sanction Building plan in the shape of excess
coverage.
Deviation against sanction Building plan in the shape of excess
coverage.
Deviation against sanction Building plan in the shape of excess
coverage.
U/C in the shape of room & toilet at Fourth Floor as shown in
R/S.
U/C in the shape of kitchen, room & toilet etc. at T.F as shown
in R/S.
U/C in the shape of hall at G.F and rooms, kitchen, toilet, s/c
etc at F.F errection of wall at S.F.
U/C in the shape of rooms, kitchen, toilet, s/c & lobby etc at
G.F, F.F, S.F & T.F.
U/C in the shape of rooms, latrin, bath room, kitchen, toilet, s/c
& lobby etc at G.F, F.F, S.F & T.F.
U/C in the shape of hall, rooms, bath room, w/c, s/c & lobby etc
at T.F.
U/C in the shape of rooms halls, lobby etc at F.F, S.F & T.F.

U/C in the shape of rooms w.c/bath, kitchen, lobby, s/c, chajja
on Mpl
U/C in the shape of rooms w.c/bath, kitchen, lobby, s/c at G.F,
F.F, S.F & T.F.
U/C in the shape of hall at F.F & S.F.
U/C in the shape of rooms, toilet, s/c chajja as shown in R/S at
T.F.
U/C in the shape of deviation against sanction building plan in
the shape of excess coverage at GF to TF.
U/C in the shape of deviation against sanction building plan in
the shape of excess coverage at GF to SF.
U/C in the shape of deviation against sanction building plan in
the shape of excess coverage at Basement, GF to SF.

U/C in the shape of Rooms, kitchen, toilet etc at F.F to T.F as
shown in R/S.
U/C in the shape of shop & s/c at G.F, One room, kitchen,
bathroom, chajja, s/c at F.F, S.F T.F as shown in R/S.
U/C in the shape of rooms toilet, kitchen, s/c etc at T.F as
shown in R/S.
U/C in the shape of hall, rooms s/c at F.F to S.F as shown in
R/S.
U/C in the shape of rooms, hall, s/c at F.F as shown in R/S.
U/C in the shape of hall at G.F.
U/c in the shape of hall at G.F, three rooms, kitchen, bathroom,
toilet, stair case at F.F, S.F, T.F & Fourth Floor as shown in
R/S.
Hall at G.F rooms, stair case, toilet, kitchen etc. at F.F & S.F as
shown.
U/c in the shape of room, toilet, kitchen, staircase at T.F as
shown in R/S
U/c in the shape of 3 shops and staircase at G.F and two room,
lat, bath, kitchen, lobby along with stair case at F.F& S.F.

U/c in the shape of 2 shop at G.F and 3 Rooms at T.F and one
room in fourth floor.
U/c in the shape o Rooms toilet, kitchen etc at fourth floor as
shown by R/S
U/c in the shape of Rooms, Toilet, kitchen, staircase, entire
floor G.F, F.F, S.f.
U/c in the shape of Rooms, Toilet, kitchen, staircase, entire
floor G.F, F.F, S.F & T.F.
U/c in the shape of Rooms, Toilet, kitchen, staircase, entire
floor G.F, F.F, S.F & one room at T.F.
U/c in the shape of U/C of Rooms, Toilet, kitchen, staircase etc.
entire floor at G.F, F.F and one Room at S.F
U/c in the shape of Rooms, Toilet, kitchen, staircase etc. entire
floor at G.F F.F and two Rooms at S.F Owner Sh. Rajesh
Sharma.
U/c in the shape of Hall, Room, w.c, Kitchen, lobby block G.F,
F.F S.F & T.F
U/c in the shape of shops, rooms, kitchen, G.F, F.F & S.F.
U/c in the shape of G.F, F.F, S.F, Hall, shope, staircase
U/c in the shape of G.F, F.F, S.F & T.F
U/c in the shape of G.F(Shop), F.F & S.F.
U/c in the shape of Raising higher premises beyond
permissable limit
U/c in the shape of Raising higher premises beyond
permissable limit
U/c in the shape of Raising higher premises beyond
permissable limit
U/c in the shape of Raising higher premises beyond
permissable limit
U/c in the shape of Raising higher premises beyond
permissable limit
U/c in the shape of Raising higher premises beyond
permissable limit
U/c in the shape of Raising higher premises beyond
permissable limit
U/c in the shape of Raising higher premises beyond
permissable limit
U/c in the shape of Raising higher premises beyond
permissable limit
U/c in the shape of Raising higher premises beyond
permissable limit
U/c in the shape of Raising higher premises beyond
permissable limit
U/c in the shape of Raising higher premises beyond
permissable limit
U/c in the shape of Raising higher premises beyond
permissable limit
U/c in the shape of Raising higher premises beyond
permissable limit
U/c in the shape of Room, Toilet, Kitchen, staircase etc. entire
floor at G.F, F.F & S.F, 4 Rooms.
U/c in the shape of Room w.c, kitchen entire floor G.F to T.F

U/c in the shape of parachatti at G.F
U/c in the shape of parachatti at G.F

U/c in the shape of basement and parachatti at G.F

U/c in the shape of Room, latrine, bathroom etc. entire floor at
Fourth Floor and Fifth Floor.
U/c in the shape of Room, Latrine, bathroom etc. entire floor at
G.F to Fifth Floor
U/c in the shape of Hall at F.F
U/c in the shape of Hall at G.F
U/c in the shape of Hall at G.F and F.F
U/c in the shape of staircase at G.F to F.F
U/c in the shape of Room, latrine, bathroom etc. entire floor to
G.F to T.F
U/c in the shape of G.F, F.F, S.F, T.F

U/c in the shape of G.F, F.F, S.F, T.F.
U/c in the shape of T.F, F.F ( Room Hall) & partition Wall
U/c in the shape of T.F,( Hall)
U/c in the shape of T.F ( Room partion wall)
U/c in the shape of G.F, F.F
U/c in the shape of Fourth Floor, Room, Latrin, Bath, Kithchen

U/c in the shape of G.F, F.F, S.F Third Flooor ( G.F shop)
U/c in the shape of hall at G.F and FF and in shape of room,
toilet, kitchen etc at SF and T.F shown in R/S
U/c in the shape of hall at FF, SF and raising colum & wall at
T.F
U/c in the shape of hall at GF and raising column at FF
U/c in the shape of room, latrine bath etc entire floor at GF, FF,
SF.
U/c in the shape of room, shop, store at GF and hall at FF to
TF,
U/c in the shape of Room two, latrine bathroom etc entire floor
at GF & Rasing wall & column at FF.
U/c in the shape of hall at GF & FF.

U/c in the shape of hall at GF & FF.

U/c in the shape of one room, kitchen, along with staircase at
GF, FF, SF.
U/c in the shape of room, stair, latrine, bathroom
U/c in the shape of GF, FF, shop hall
U/c in the shape of 4th Floor at shown in R/S
U/c in the shape of FF to SF projection in MCD land as shown
in red R/S
U/c in the shape of room, w/c etc. at GF to SF & projction in
MCD land as shown in red R/S GF to SF.
U/c in the shape of shop at GF room, kitchen, toilet etc. at FF
and SF entire floor.
U/c in the shape of TF room, kitchen staircase, mumty
U/c in the shape of Latrine, bath kitchen etc. entire floor and
half partition at F.F
U/c in the shape of one hall roof at G.F
U/c in the shape of GF, FF, room, staircase, Lab Block, Kitchen
etc.
U/c in the shape of T.F, hall, room, staircase.
U/c in the shape of one room, kitchen, Latrin, Bathroom along
with lobby at FF & SF.
U/c in the shape of Shops at GF (Entire Floor) and room,
kitchen, toilet etc. at FF, SF & TF (Entire Floor) and
procecution in MCD Land.
U/c in the shape of Shops at GF (Entire Floor) and room,
kitchen, toilet etc. at FF, SF, TF & Fourth Floor one shope
room mumty at Fifth Floor.
U/c in the shape of Room toilet, kitchen etc. entire floor at SF
and TF.
U/c in the shape of Room, Latrine, Bathroom, Kitchen etc.
Entire Floor at GF
U/c in the shape of Deviation against sanctioned building plan
in the shape of excess coverage in projeciton on gate land

U/c in the shape of Hall at T.F.
U/c in the shape of Hall at SF
U/c in the shape of wall & column at GF
U/c in the shape of Two Rooms, Kitchen Lobby etc entire floor
at FF, SF.
U/c in the shape of shop at GF.
U/c in the shape of Hall, Room at GF
U/c in the shape of GF, FF & TF.
U/c in the shape of GF, FF, SF Hall Stair Room
U/c in the shape of GF, FF Room, Hall, Lab Block, Bathroom

U/c in the shape of shop of GF, FF room, Lab Block, Hall
U/c in the shape of Basement, G.F , FF
U/c in the shape of GF, FF, SF, TF & Stair rom and Bathroom,
Kitchen.
U/c in the shape of GF,FF, SF, TF Room an Lab, Block,
Kitchen
U/c in the shape of GF, FF.
U/c in the shape of GF, FF, SF, TF Room, Hall, Kitchen,
Bathroom.
U/c in the shape of TF (Room Kitchen) Bathroom
U/c in the shape of GF, FF, SF, TF Parking, GF, FF, SF, TF
U/c in the shape of Basement at GF rooms, toilet, Kitchen etc at
FF to Fourth Floor( Entire Floor)
U/c in the shape of FF, SF, T.F.

U/c in the shape of rooms, staircase etc at F.F, S.C & T.F as
shown in R/S
U/c in the shape of room w/c kitchen etc entire floowr at GF,
FF, & S.F
U/c in the shape of room, kitchen etc entire floor at GF, FF, SF
and T.F
U/c in the shape of w/c kitchen etc entire floor at GF, FF, S.F

U/c in the shape of Room, w/c kitchen etc entire floor at GF,
FF, SF, TF and Fourth Floor
U/c in the shape of Room w/c kitchen etc entire floor at GF,
FF, SF
U/c in the shape of Room, w/c kitchen etc entire floor at GF,
FF, SF, TF and Fourth Floor
U/c in the shape of Room, w/c kitchen etc entire floor at GF,
FF, SF, TF
U/c in the shape of Room, w/c kitchen etc entire floor at GF,
FF, SF, TF
U/c in the shape of unauthorized errection of chajja's at S.F,
T.F and rooms, latrine, bath , kitchen etc. entire floor , S.F, T.F,
Fourth floor
U/c in the shape of GF to SF hall room stair
U/c in the shape of GF to T.F Room, Hall Stair, Lab Block,
Kitchen
U/c in the shape of SF, T.F room stair, latrine Bathroom
U/c in the shape of Two shops GF gali No. 1
U/c in the shape of One room and chajja at S.F & T.F( G.F to
SF old + occupied)
U/c in the shape of Hall at GF and two room, lobby alongwith
etc. entire floor at FF, SF
U/c in the shape of in continuation booking no. 199/B/UC/SPZ
dt 07.121.10 u/c at FF, SF, TF in the shape of room,, latrine
bathrom kitchen etc entire floor at FF, SF, TF.

U/c in the shape of one room alongwith tair case at FF at TF

U/c in the shape of shpas at GF,FF,SF and TF as shown in R/S

U/c in the shape of unauthorised errction of tower on terrace

U/c in the shape of G.F , FF, room lab block , bathroom
U/c in the shape of Parking GF, FF, room, Hall , latrine Block,
Bathroom'
U/c in the shape of Parking GF to FF, room hall, latrine
bathroom
U/c in the shape of basement, GF, FF, Hall, Room
U/c in the shape of GF, FF, SF L/B
U/c in the shape of SF, ROOM, L/B
U/c in the shape of one room
U/c in the shape of hall etc. Entire floor at FF & SF
U/c in the shape of hall at basement and G.F
U/c in the shape of
U/c in the shape of FF & SF.
U/c in the shape of two rooms, l/b etc., entire floor at FF
U/c in the shape of one room, l/b etc., entire floor at FF
U/c in the shape of four shop at GF and one hall at FF
U/c in the shape of one room, l/b , kitchen etc., entire floor at
GF to TF.
U/c in the shape of one room at SF (GF & FF are old and
occupied)
U/c in the shape of room, lobby alongwith s/c entire floor of TF
and third floor
U/c in the shape of hall at GF & raising wall and column st GF
& F F.
U/c in the shape of hall at GF
U/c in the shape of room, l/b, kitchen etc . Entire floor at FF to
TF.
U/c in the shape of hall at basement and GF
U/c in the shape of hall at GF
U/c in the shape of hall at basement and GF
U/c in the shape of hall at basement and GF
U/C IN THE SHAPE OF HALLS WITH PARTITION
WALLL AT IIND FLOOR AND IIIRD FLOOR.
U/C IN THE SHAPE OF HALL WITH PARTITION WALL
AND STAIRS IIND FLOOR TO IIRD FLOOR
U/C IN THE SHAPE OF FOURTH FLOOR, WITH ROOM,
KITCHEN, TOILET AND STAIR.
U/C IN THE SHAPE OF ROOM, KITCHEN ETC AND
STAIRS AT G.F. TO S.F.

U/C IN THE SHAPE OF ROOM, KITCHEN, LAVOTARY
AND STAIRS AT IIIRD FLOOR
U/C IN THE SHAPE OF ROOM KITCHEN, L/B, STAIRS AT
IIIRD & IVTH FLOOR
U/C IN THE SHAPE OF FIVE ROOM, LET., BATH,
KITCHEN ETC. ENTIRE FLOOR AT FF TO TF.
U/C IN THE SHAPE OF ROOM, LET., BATHROOM,
KITCHEN ETC., FLOOR AT GF TO FOURTH FLOOR
U/C IN THE SHAPE OF EXCESS COVERAGE OF LAND
IN THE SHAPE OF KITCHEN
U/C IN THE SHAPE OF WALLS AT IVTH FLOOR AND
ONE ROOM AT THIRD FLOOR
U/C IN THE SHAPE OF ROOM, LET., BATH ETC ENTIRE
FLOOR AT SF TO TF
U/C IN THE SHAPE OF COVERED CHAJJA APPROX 8'M
IST FLOOR
U/C IN THE SHAPE OF BASEMENT, GF OF SHOP OF
HALL
U/C IN THE SHAPE OF HALL AT GF, FF, SF AND TF
INCLUDING STAIRS ON ENTIRE FLOOR
U/C IN THE SHAPE OF ROOM/HALL AT IVTH FLOOR

U/C IN THE SHAPE OF ENTERNED COVERAGE AND
ERECTION OF CHAJJA
U/C IN THE SHAPE OF HALL AT GF

U/C IN THE SHAPE OF TWO SHOP, BARRANDAH AT
G.F. & TWO ROOM LET BATH KITCHEN AT F.F. TO T.F.
U/C IN THE SHAPE OF ROOMS AND PARTITION WALLS
INCLUDING STAIRS AT IIIRD FLOOR
U/C IN THE SHAPE OF IIND AND IIIRD FLOOR IN THE
SHAPE OF HALL
U/C IN THE SHAPE OF HALLS WITH PARTITION WALLS
INCLUDING STAIRS AT G.F. TO S.F.
U/C IN THE SHAPE OF HALL, ROOM AT IST FLOOR &
IIND FLOOR
U/C IN THE SHAPE OF HALL, ROOM STAIR CASE AT
GF, FF, SF, TF
U/C IN THE SHAPE OF HALL, TWO ROOM, STAIR CASE
AT SF AND TF
U/C IN THE SHAPE OF ROOM AND STAIR CASE AT GF
TO FF
U/C IN THE SHAPE OF HALL AND STAIR CASE AT
LOWER GF TO UPPER GF, FF, SF
U/C IN THE SHAPE OF HALL AT GF, FF, SF, TF
U/C IN THE SHAPE OF HALL AT GF TO SF

U/C IN THE SHAPE OF CHAJJA ENCROACHMENT AT
IST, IIND & IIIRD FLOOR
U/C IN THE SHAPE OF COVERED CHAJJA AT IST, IIND
& IIIRD FLOOR
U/C IN THE SHAPE OF THREE SHOPS AT SG WITH
STAIRS
U/C IN THE SHAPE OF OFFICE, ROOM, KITHCEN,
BATHROOM AT IST & IIND FLOOR
U/C IN THE SHAPE OF THREE SHOPS AT GF + ROOM
LET, BATH ETC AT IST FLOOR ENTIRE.
U/C IN THE SHAPE OF HALL AT GF IS HALF
PARTITION OF PREMISES
U/C IN THE SHAPE OF TWO SHOP AND HALL AT GF +
ROOM, LET., BATHROOM, ENTIRE FLOOR AT FF TO TF,
GF, FF, SF, TF
U/C IN THE SHAPE OF ROOM, LET, BATH, KITHCEN
ETC. ENTIRE FLOOR AT GF TO TF
U/C IN THE SHAPE OF ROOMS, KITCHEN, LET, STAIR
ETC AT IST TO IVTH FLOOR
U/C IN THE SHAPE OF ERECTION OF SHATTER OF G.F.
AND ROOM, LET. ETC AT IST TO IIIRD FLOOR
U/c in the shape of hall at basement, G.F and F.F

U/C IN THE SHAPE OF HALL AT G.F. & F.F.
U/C IN THE SHAPE OF HALL AT G.F.
U/C IN THE SHAPE OF ROOMS, LET, BATH ETC ENTIRE
FLOOR AT GF, FF & SF
U/C IN THE SHAPE OF ROOMS, LET, BATH ETC ENTIRE
FLOOR AT GF TO TF
U/C IN THE SHAPE OF HALL AT SF & TF (GF & FF OLD
& OCCUPIED)
U/C IN THE SHAPE OF HALL AT IIIRD FLOOR
U/C IN THE SHAPE OF ROOM, KITCHEN, LAVATORY,
STAIR ETC AT IST, IIND & IIIRD FLOOR
U/C IN THE SHAPE OF IIND FLOOR & IIIRD FLOOR,
HALL AND IIND & IIIRD FLOOR WITH BEARING
COLUMNS

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3035
posted:7/15/2011
language:English
pages:14