Docstoc

hungarian-database

Document Sample
hungarian-database Powered By Docstoc
					   DATABASE OF EXAMPLES OF THE FOCUS CONSTRUCTION IN HUNGARIAN

Examples are from the Hungarian National Corpus (Magyar Nemzeti Szövegtár)Database compiled by Gergely Pethő supported by ESRC funded research grant RES-000-22-0941, with
Principal investigators Ronnie Cann and Dan WedgwoodYou are welcome to download and use this document. Please reference this as G Pethő (2006) with web address. For
information on how the document was constructed or about the categorisation, please read the document at
http://www.lel.ed.ac.uk/~ronnie/database-structure.pdf
number datum                         translation                        group        search_t focus_ty
                                                                      erm   pe
   1 A közlekedési tárcánál újra napirendre vették a    In the ministry of transport the dismantling of almost   focus       -bA   other
    csaknem ezer kilométernyi vasúti mellékvonal     1000 kms of secondary railways has again been put               (főnév)
    megszüntetésének tervét. További 2000         on schedule. Another 2000 kms of secondary railways              /+w1 ige
    kilométernyi mellékvonalat pedig különböző      would be transferred to (lit.) [the operation of different
    társaságok üzemeltetésébe N.PSe3.ILL adná       companies]. (= would be operated by different
    V.TFe3 át a MÁV Rt. Bár a vasúti Reform        companies)
    Bizottság ( RB ) ülésén újra tárgyalták a
    kihasználatlan vonalszakaszok megszüntetési
    tervét, a szaktárca egyelőre nem áll elő a vasúti
    törvény szükséges módosítási javaslatával.
   2 A nemzetközi műkincspiacon csillagászati                                    complex predicate  -bA
    összegeket elérő Chagall-képeket előszeretettel                                           (főnév)
    hamisítják, s mint Meyer asszony bevallja: a                                            /+w1 ige
    bizottság szakértőit is néha elképesztik az egyre
    finomabb hamisítási technikák. - Ezek a
    legveszélyesebbek, mivel könnyen csapdába
    N.ILL csalhatják V.Tt3 a gyanútlan vásárlót -
    mondja az unoka, hozzátéve: Franciaországban
    már több jó minőségu hamisítványt elkoboztattak.
    A Párizsban született, de Bernben nevelkedett
    Meret Meyer elismeréssel beszél Chagall
    fehéroroszországi szülővárosáról, Vityebszkrol,
    ahol a szovjet rendszert kísérő elhallgatás után ma
    igyekeznek gondosan megőrizni a művész
    emlékét.

   3 A madártávlatból rögzített felvételek a város                                  complex predicate  -bA
    épületeit mutatják. A színpadról célba veszik és                                          (főnév)
    telibe találják, sorra romba N.ILL döntik V.Tt3 a                                          /+w1 ige
    házakat. Utoljára a színházépületet éri
    bombatalálat.
4 A menyem rokonai már kint vannak, de félek,      J. I., the vice president of the minority self-government focus stress-   -bA    identificati
 hamarosan megy a másik gyerek is. " Jovánovics    adds that gypsies from Mohács arrive usually [in     avoiding verb   (főnév)  onal
 Ibolya, a kisebbségi önkormányzat elnökhelyettese   Toronto], and travel on from there to the city in which           /+w1 ige
 közbeveti, a mohácsi romák általában Torontóba    some family members of theirs already live.
 N.ILL érkeznek V.t3, és onnan megy mindenki
 abba a városba, ahol már élnek családtagjaik. A
 kanadai hatóságok állítólag még egyetlen romát
 sem utasítottak ki, és a munkavállalást is
 megoldották a bevándorlók valahogy.

5 Géza az egész társaságot magához rendelte a      He declared with a voice that allowed no contradiction stress-avoiding    -bA
 hegyre. Ellentmondást nem tűrő hangon jelentette   that the pear tree in front of his (wine) press-house verb f-particle    (főnév)
 ki, hogy az ő présháza elotti körtefa pont a teljes  falls [exactly on the middle line of the full solar             /+w1 ige
 napfogyatkozás középvonalába N.PSe3.ILL esik     eclipse]. His grandfather was an amateur astronomer,
 V.e3. A faültető nagypapa amatőr csillagász volt,   and has calculated already in 1938 where the young
 már 1938-ban kiszámította, hová kell ültetni a    tree has to be planted so that one would be able to
 csemetét, hogy 61 esztendő múlva borozgatás      admire the wonder of nature 61 years later while
 közben lehessen bámulni a természeti csodát.     drinking wine.

7 Semmiféle helytelen és értelmetlen dologban nem    My new job: I translate technical texts from French   complex predicate  -bA
 vettem részt, 19 ami által remélem, buzgalmadat    and German; I earn somewhat more, too; I only send              (főnév)
 csak támogattam. (._._. ) Új munkaköröm:       home if the scientific work runs into sand for good.             /+w1 ige
 ugyanott műszaki szöveget fordítok, franciából,
 németből; valamivel többet is keresek; haza csak
 akkor küldök, ha a tud. munka végleg kútba N.ILL
 esik V.e3. (._._. ) Egészségem rendben, bár
 mostanság kimerüléses fejfájás gyakran gyötör.

8 - Ketten voltunk egy szakasz ellen. Csapdába     We fell [into a trap].                  complex predicate  -bA
 N.ILL estünk V.Mt1. Honnan tudná ez a lány, mi                                           (főnév)
 egy szakasz?                                                            /+w1 ige
 9 Hatályos szabályzat azonban mindmáig nem       These all only allow the fund's money to be invested    focus stress-    -bA    identificati
  készült el, csak belso, testületi döntés született,  [in stocks which are guaranteed by the state], so the    avoiding verb    (főnév)  onal
  továbbá számlavezetési megállapodás az MA és a    vice president of the MA who has since resigned,                /+w1 ige
  kincstár között. Ezek egyaránt csak azt        Bella Balázs, has bought stocks illegally according to
  engedélyezik, hogy az Alap pénzét államilag      the ORTT, and without having informed the body to
  garantált értékpapírokba N.PL.ILL fektessék      boot.
  V.TPt3, így az MA azóta már lemondott
  igazgatóhelyettese, Bella Balázs az ORTT tagjai
  szerint jogellenesen, ráadásul a testület tudta
  nélkül vásárolt befektetési jegyeket. Az ORTT
  most mindenesetre a befektetési jegyek
  értékesítéséről, valamint arról döntött, hogy
  kártérítési igénnyel lépnek fel a szabályszegőkkel
  szemben, és kezdeményezik a büntetojogi
  felelősség vizsgálatát is.

10 Az asszony akkorra már rég lenn volt valahol     Gyuri decided strongly, too, while getting into his     complex predicate  -bA
  napszámba. Gyuri is eltökélte keményen - mialatt   clothes, that he won't drink a single sip, but will start            (főnév)
  gúnyáit magára vette -, hogy egy kortyot se iszik,  [on some new work] at once.                           /+w1 ige
  hanem új munkába N.ILL fog V.e3 nyomban.
  Csakhogy csúnya, éles, északi szél indult el
  hajnalban a bércről.
11 15. ( 1 ) a ) Bármely állam vagy kormányközi       focus        -bA    identificati
  szervezet kijelentheti, hogy - a 3. Cikk ( 5 )                (főnév)  onal
  bekezdésének rendelkezései ellenére - csak olyan               /+w1 ige
  áruk vagy szolgáltatások tekintetében nyújtható be
  Hivatalához bejelentés, amelyek a Nizzai
  Osztályozás egyetlen osztályába tartoznak. b )
  Bármely állam vagy kormányközi szervezet
  kijelentheti, hogy - a 6. Cikk rendelkezései ellenére
  - ha a Nizzai Osztályozás több osztályába tartozó
  árukat, illetve szolgáltatásokat egy és ugyanazon
  bejelentésbe N.ILL foglalták V.TMt3, az ilyen
  bejelentés a védjegylajstromban két vagy több
  lajstromozást eredményez, feltéve, hogy az így
  keletkező minden egyes lajstromozás utalást
  tartalmaz az említett bejelentésből származó
  összes többi lajstromozásra. c ) Bármely állam
  vagy kormányközi szervezet, amely az a ) pont
  szerinti nyilatkozatot tette, kijelentheti, hogy - a 7.
  Cikk ( 1 ) bekezdésének rendelkezése ellenére -
  semmilyen bejelentés nem osztható meg.


12 A simmentali borjának fogadta fakorlátos, legelteto    complex predicate  -bA
  helyen, togyén mohón csüngött az istenadta, és                (főnév)
  elfeledte, hogy testvértelen. És elfeledte a futó               /+w1 ige
  erecskét, amely bukfenceket kacagva hányt, s
  mely hűs homályba N.ILL fogta V.TMe3 gyenge
  testét, el a zuzmószakállú ősmagányt. És elfeledte
  a forrás kis odvát, amelynek tükre csábító titok, s
  ha eltikkadva meg-megszomjazott, hát napverte,
  langyos vályúból ivott.
13 Meg aztán millennium is van, a Millenniumi      stress-avoiding   -bA
  Kormánybiztosi Hivatal is támogatta a produkciót,   verb        (főnév)
  kell valami magyaros motívum, nem lehet csak               /+w1 ige
  úgy egy általános emberi, " kozmopolita "
  históriával előrukkolni, jurta meg halászhálók és
  cigányprímás nélkül. Régebben az ilyet úgy hívták,
  hogy vörös farok, most nem tudom minek nevezik,
  azt sem, hogy milyen színű, de hogy farok, az
  biztos, és az is nagyon valószínű, hogy
  hatásvadász giccsbe N.ILL hajlik V.e3. Van is
  sikere.
14 Lengyelországban árvízriadót rendeltek el három    complex predicate  -bA
  sziléziai járásban, mert az elmúlt napok heves              (főnév)
  esőzései nyomán veszélyesen megduzzadt az                 /+w1 ige
  Odera, a Visztula és több kisebb folyó. A bőséges
  égi áldás miatt készültségbe N.ILL helyezték
  V.TMt3 az árvízvédelmi szakembereket több
  lengyel nagyvárosban is. Az időjárásról:
  Északkeleten folytatódik az erősen felhős idő,
  többfelé esővel, záporral.

15 Ezzel kapcsolatban bizonyára sokakban felmerül,    complex predicate  -bA
  hogy az óindiai eposzokban is találhatók utalások             (főnév)
  arra vonatkozóan, hogy a hozzájuk látogató                /+w1 ige
  istenek egyik járművét a " vimana " - t is higany
  hajtotta. A Mahábhárataból idézve: " A higanyban
  levő erőn át, ami a hajtó forgószelet működésbe
  N.ILL hozta V.TMe3, a vimana óriási távolságokat
  tudott megtenni az égen. " A fizika nyelvére
  lefordítva a " higanyban rejlő erő " nem lehet más,
  mint a hajtóműben fellépő elektromágneses
  erővonalak összessége, amelyet a higany, mint
  folyékony forgórész közvetített.
16 Ez történt évszázadokkal korábban                                     complex predicate  -bA
  Németalföldön. Az olcsó balti gabona a                                             (főnév)
  földesurakat egyre nehezebb helyzetbe N.ILL                                          /+w1 ige
  hozta V.TMe3. Következésképpen a jobbágyok
  jövedelme is csökkent.
17 - A település foglalkoztatási struktúrája korábban  'The employment structure of the community is mainly focus        -bA    other
  elsősorban a mezőgazdaságra alapozott, ezért az   based on agriculture, therefore many people lost their          (főnév)
  állami gazdaság felbomlását követően sokan      job after the state farm was dissolved. Exploiting the          /+w1 ige
  munka nélkül maradtak. A határ közelségét      closeness of the border, many go over (to work) [to
  kihasználva nem kevesen Ausztriába N.ILL járnak   Austria], there is a significant number of commuters.
  V.t3 át, jelentős az in               Fortunately those who did not want to go abroad could
                            succeed in getting on as well, because a constantly
                            expanding wood processing factory, as well as
                            tourism and commercial undertakings have created
                            work opportunities.'

18 Hiszen az életrajza is oly változatos, hogy akár                              complex predicate  -bA
  romantikus, akár szürrealista regényt lehetne írni                                       (főnév)
  róla. Kezdjük ott, hogy dublini ír volt, buzgó                                         /+w1 ige
  katolikus, papnak készült, jezsuita iskolába N.ILL
  járt V.Me3, de egyetemistaként már orvos akart
  lenni. Közben papjelöltként is, orvosjelöltként is
  szenvedélyesen nyelveket tanult, fontosakat és
  alig ismerteket vegyesen.
19 Szemükre veti, hogy halandzsáznak, hogy nincs    There are schools which come [into fashion] quickly  complex predicate  -bA
  aranyalapja annak, amit mondanak. Vannak       and quickly decline.                           (főnév)
  iskolák, amelyek gyorsan divatba N.ILL jönnek                                         /+w1 ige
  V.t3, és gyorsan leáldoznak. Az
  egzisztencialistákkal például ma már senki nem
  törődik.
20 Kedves Venyerin, távolról sem tartom magam a     complex predicate  -bA
  téma szakértöjének, úgyhogy a kérdésem                  (főnév)
  egyáltalán nem akart provokatív lenni. De ha már             /+w1 ige
  felveted: a vörös csillagról jobban eszedbe
  N.PSe2.ILL jut V.e3 a kommunizmus, mint a Lenin
  képröl / szoborról? BaSand 02 / 25 / 99 11: 19: 54
  Igazán kiváncsi lennék a híres toleranciára, ha
  mondjuk nem V.I.Lenin, hanem A.Hitler képét
  árulnák a biziben.
21 Ráadásul ennyit meg pláne nem. Nos találtam egy    negation      -bA
  kiadványsorozatot amiben már valakik ezt                 (főnév)
  megcsinálták, viszont nem mindenkinek a kezébe              /+w1 ige
  N.PSe3.ILL jut V.e3 el. Igaz, hogy az Internet sem:
  - ( de azért 1-2 helyre csak eljut ebbe a formában
  innen a NETről.
22 Lehet, hogy nem mind szegények, de nekem úgy      complex predicate  -bA
  tűnt, hogy inkább azok, hogy a fiatal apa nagyon              (főnév)
  gondolkozott, mit engedhet meg magának a                  /+w1 ige
  játékboltban, mert sok gyereke van, és mit vegyen
  a születésnaposnak, úgy, hogy a többieknek is
  jusson valami, körbejárt, megnézte a kínálatot,
  barlangokba tévedt, ahol még mindig játékok
  voltak, aztán kijött a bolt elé, és állva, hosszan
  gondolkozott, nem lehetett sok pénz a zsebében.
  Az imádkozás itt fontosabb, mint az üzlet, de a
  beszélgetés is, a kávézóban és a boltokban ráérős
  diskurzusokat láttam, aztán egyszer csak eszükbe
  N.PSt3.ILL jut V.e3 valami, kijönnek,
  megszaporázzák a lépteiket, és nekilódulnak
  minden bizonnyal a túlvilág felé, ha átmenetileg
  érinteniük kell is a konyhát, vagy a műhelyt, vagy
  az iskolát. Némelyik arcon valódi elmélyedést
  láttam, nagyon finom bőrt, és egy újfalusi elemi
  iskolai társamra gondoltam, akit megfojtott a gáz, ő
  sem látta azt, ami kívül volt az ő képzelődésén.
23 A magyar-német viszony furcsa kettősségét az      stress-avoiding   -bA
  előadó az 1939-40-es szovjet-finn háború egyik     verb        (főnév)
  érdekes mozzanatával érzékeltette, amikor is                /+w1 ige
  Magyarország 400-500 főből álló önkéntes
  zászlóaljat küldött a finnek megsegítésére, s ezzel
  a Szovjetunió és ( közvetve ) Németország ellen
  lépett fel. Hozzá kell tenni, hogy mivel északra, a
  két nagyhatalom által elfoglalt Lengyelország felé
  nem mehettek, az osztag megjárta a fél világot,
  amíg Finnországba N.ILL jutott V.Me3: akkor értek
  célba, amikor a felek már megkötötték a
  fegyverszünetet... Az 1938-45-ös időszak
  legsorsdöntőbb mozzanata a Szovjetunió elleni
  hadbalépés volt.

24 Ezért elhatározza, hogy Székelyt kicsinálja. A kicsit  complex predicate  -bA
  naiv, ilyen ügyekben járatlan, képviselőt galádul              (főnév)
  tőrbecsalják, politikailag, erkölcsileg                   /+w1 ige
  ellehetetlenítik, börtönbe N.ILL juttatják V.Tt3. A
  hatóságok pedig nem képesek elejét venni az
  effajta ármánynak, mi több rendőrségestől,
  ügyészségestől bedőlnek neki.
25 A kincskeresők egy fémládát találtak a sekély      stress-avoiding   -bA
  vízben, és a fémkereső detektorok nagy         verb        (főnév)
  mennyiségű fémet jeleznek a parttól húsz méterre              /+w1 ige
  a tengerfenéken. Az első magyar egyetem. 2000.
  szeptemberére bemutatható állapotba N.ILL
  kerülhet V.e3 Pécsett az 1367-ben alapított első
  magyar egyetem. A török által megszállt Pécs
  1664-es ostromakor Zrínyi Miklós hadvezér
  aláaknáztatta az akkor kaszárnyaként szolgáló
  egyetemi épületet, s az omladék megőrizte az
  eredeti alapfalakat, amelyekből rekonstruálható az
  első magyarországi egyetem és a Mária kápolna,
  ahová az alapító Vilmos püspököt is temették.
26 Frenkl Róbert: Az egészség a tét, nem a         It probably had pragmatic reasons that the Fidesz -   focus       -bA    other
  biztosítási torta Feltehetően elsősorban         taking the risk of possible reactions and the long term           (főnév)
  pragmatikus okai voltak annak, hogy a Fidesz -      burden of the decision - decided to find a law technical          /+w1 ige
  vállalva a várható reakciókat meg a döntés hosszú    possibility to stop the local authority control of the
  távú terhét - úgy döntött, megtalálja a jogtechnikai   social insurance still before the end of the summer
  lehetőséget arra, hogy a társadalombiztosítás      break of the Parliament and that this vast system
  önkormányzati irányítása még a nyári parlamenti     should get back [within direct government powers].
  szünet előtt véget érjen, és a hatalmas rendszer     The pragmatic reason might simply have been that the
  felügyelete közvetlen kormányhatáskörbe N.ILL      renationalization of the social insurance should be
  kerüljön V.Pe3 vissza. A pragmatikus ok         carried out together, i.e. in accordance with the
  egyszerűen az lehetett, hogy a tb            alteration of the higher level of the public
  visszaállamosítására az államigazgatás felső       administration.
  szintjeinek a változásával együtt, azzal
  szinkronban kerüljön sor.
27 A már most is önálló három áramszolgáltató cég                                  stress-avoiding   -bA
  állami vállalatból szintén részvénytársasággá                                  verb        (főnév)
  alakul. A kormány ugyanis úgy döntött, hogy külön                                          /+w1 ige
  kézbe N.ILL kerül V.e3 a gyártás, a szállítás, illetve
  az eladás. Egy ilyen helyzetben azonban egy
  szabályozó hivatalra van szükség.

28 Mint ismeretes, a pozsonyi vezetés eddig                                     complex predicate  -bA
  következetesen elzárkózott attól, hogy az                                              (főnév)
  alapszerződés 15. cikkének teljesítését felügyelni                                          /+w1 ige
  hivatott kisebbségi vegyes bizottságba a szlovákiai
  magyar kisebbség képviselőit is bevonják. A Horn-
  Meciar megbeszélésen várhatóan szóba N.ILL
  kerül V.e3 a Párkány és Esztergom közötti híd
  ügye, s Horn Gyula felveti a kisebbségek
  nyelvhasználatát szabályozni hivatott törvény
  kérdését is.
29 Természetesen drágult a dizelolaj is. És még egy   Of course diesel has also become more expensive.      focus        -bA    other
  tétel jelent majd komoly többletkiadást a       And there is one further item which will mean a                (főnév)
  családoknak: az eddig az egészségbiztosítók által   significant additional expenditure to the families: a             /+w1 ige
  viszonylag nagy mértékben támogatott         significant part of the medicines which are to a
  gyógyszerek jelentős része a részlegesen       relatively large degree subsidized by the health
  támogatottak kategóriájába N.PSe3.ILL kerül V.e3   insurers will be moved [to the category of the partially
  át, illetve szabadáras lesz.             subsidized ones] or will become freely priced.

30 Ennek forrását kamarai tagdíjakból teremtettük    The constant operation of the system costs [money]     complex predicate  -bA
  elő. A rendszer folyamatos működtetése is pénzbe   as well, and therefore a community service fee was               (főnév)
  N.ILL kerül V.e3, ezért a korábban alkalmazott    introduced instead of the duty which was used earlier,             /+w1 ige
  illeték helyett közigazgatási szolgáltatási díjat   but the amount of the fee did not change.
  vezettek be, a tarifa mértéke azonban nem
  változott. Az egyablakos rendszer kialakítása
  összesen 450 millió forintba került, ebben az
  összegben szerepel többek között a számítógépes
  hálózat költsége, a munkatársak betanítása, illetve
  az újonnan felvettek bére.

31 A férfiak egy része folyton dicsekszik. Ez az a                                 complex predicate  -bA
  típus, amelyik habozás nélkül föltűri a vádliján a                                          (főnév)
  nadrágot, hogy megmutassa izmait, sokat és                                              /+w1 ige
  szívesen mesél a munkájáról, miközben a hölgy
  hivatása cseppet sem érdekli, ha mégis szóba
  N.ILL kerül V.e3, szeme hirtelen üvegessé válik,
  majd hamarosan újra önmagára tereli a szót. A nőt
  nem tekinti szellemi partnernek, csak elejteni
  szeretné, mint valami zsákmányt, hogy azután
  hosszan mesélhessen a haveroknak a trófeáról.
32 " Szlovákia ma már lényegében eleget tesz az EU    stress-avoiding  -bA
  politikai kritériumainak " - mondta Van den Broek a  verb       (főnév)
  találkozó után. Schuster meggyőződését fejezte ki,           /+w1 ige
  hogy Pozsony az októberi EU-jelentés után a
  tagjelöltek élcsoportjába N.PSe3.ILL kerül V.e3. A
  főbiztos üdvözölte a szlovákiai kisebbségi
  nyelvtörvény megszületését, de leszögezte, hogy
  annak szövegéről még várják Max van der Stoel
  kisebbségügyi EBESZ-főbiztos mértékadónak
  tartott véleményét.

33 Itt jelenleg 60 ágyon gyógyulnak a betegek, de    stress-avoiding  -bA
  ezenkívül itt található a reumatológiai és      verb       (főnév)
  fizioterápiás egyetemi tanszék is. Az egészségügyi           /+w1 ige
  tárca tervei szerint ez a két épülettömb minél
  hamarabb az irgalmasok tulajdonába N.PSe3.ILL
  kerül V.e3. Ám a harmadik, a Frankel Leó úton
  lévő 33-as szám alatt található ingatlan
  tulajdonjogát még nem rendezték: az eredetileg
  rendi tulajdonú Császárfürdő és a Törökfürdő
  mellé az 1980-as években épült egy ötemeletes -
  250 kórházi ágyat kiszolgáló - szárny.
34 A debreceniek a női EHF-kupa negyeddöntőjének                              complex predicate  -bA
  első mérkőzésén hazai pályán 33-19-re kikaptak a                                       (főnév)
  Valenciától, így a szombati spanyolországi                                          /+w1 ige
  találkozó nem sok jót ígér. A női Bajnokok
  Ligájában a legjobb nyolc között a Dunaferr előny
  nélkül utazott a Podgorica otthonába, a 33-33-as
  döntetlennel zárult dunaújvárosi összecsapás után
  nehéz helyzetbe N.ILL került V.Me3 a címvédő,
  ráadásul a Montenegróban szombaton 20.15
  órakor kezdődő meccsen nemcsak az ellenféllel,
  hanem a fanatikus drukkerekkel is meg kell
  küzdenie Kiss Szilárd társulatának. Az
  erőviszonyokat tekintve megnyugtatónak lehetne
  nevezni a Herz-FTC négygólos előnyét ( 27-23 ),
  ám az osztrák Hypo Niederösterreich ellenfeleként
  még ennek a többszöröse is kevés szokott lenni.


35 Miután a rendszer önfinanszírozó, az OEP      According to our sources the possibility also came up complex predicate  -bA
  részéről semmilyen befektetésre nincs szükség a   (lit. got [into word]) that the project would be financed         (főnév)
  rendszer kiépítéséhez, üzembe helyezéséhez. (    by the government out of a World Bank loan with a             /+w1 ige
  Információink szerint szóba N.ILL került V.Me3 az  guarantee by Lockheed Martin, in a way that health
  a lehetőség is, hogy a projektet világbanki     insurance would have commissioned Lockheed Martin
  kölcsönből finanszírozta volna a kormány a     with developing the system.
  Lockheed Martin garanciája mellett, úgy, hogy az
  egészségbiztosító a Lockheedet bízza meg a
  rendszer kiépítésével. ) Az ajánlatot tevő
  lockheedes Horváth Csaba ügyvéd és Markos
  András PR-szakértő segítségével jutott el Kovács
  Pálhoz, illetve a tb-önkormányzathoz.
36 Bankfúziók várhatók, csődök viszont már kevéssé    f-particle     -bA
  valószínűek - jelentette ki a SME-nek adott                (főnév)
  interjújában Juraj Rencko, a pénzügyminisztérium             /+w1 ige
  bankprivatizációs munkacsoportjának vezetője. A
  Szlovák Tudományos Akadémia ismert
  gazdaságpolitikai szakembere szerint amennyiben
  a környékbeli országokhoz hasonlóan nálunk is öt
  évvel ezelőtt kerül sor a bankkonszolidációra, ez a
  folyamat csak 15 milliárd koronába N.ILL került
  V.Me3 volna. Azóta viszont a bankokban annyi
  rossz hitel halmozódott fel, hogy a tavaly
  megkezdett programba 105 milliárd koronát kell
  fektetnie az államnak.


37 Rozsdatemető Néhány hete még úgy tűnt, hogy a     complex predicate  -bA
  hosszabb ideje súlyos gondokkal küszködő                 (főnév)
  patinás osztrák családi vállalkozás, a háztartási             /+w1 ige
  eszközöket árusító Kaindl megússza külső
  tulajdonosok bevonásával, ám a múlt héten már a
  léte is veszélybe N.ILL került V.Me3. Jobb 40
  százalékos tulajdonosnak lenni egy értékes
  vállalkozásban, mint 100 százalékosnak egy mit
  sem érőben.
38 A kongresszus mindenesetre újra megerősítette,    complex predicate  -bA
  hogy a DSZM pénzt és energiát nem kímélve                 (főnév)
  szervezi a választási kampányát. Miközben csak              /+w1 ige
  ez a kongresszus valószínűleg többe került, mint
  amekkora összeget a párttörvény engedélyez az
  egész kampányra, a Szlovák Demokratikus
  Koalíció elnöke, Mikulás Dzurinda szerényen
  kerékpáros országjárásba N.ILL kezdett V.Me3.
  Hogy melyik módszer lesz hatékonyabb, arra már
  most könnyedén megadható a válasz.
39 Miközben a sváboknál az események a fent      Only some Turks died, because those started to rund  stress-avoiding    -bA    other
  említett módon zajlottak, a franciák akik eddig   [into the castle] all almost at the same time, where  verb focus      (főnév)
  ugyancsak késlekedtek szintén előrenyomultak, és they later barricaded themselves.                        /+w1 ige
  azon bátor elterelő támadásnak köszönhetően,
  melyet a svábok oldalán harcoló olaszok indítottak,
  szinte teljesen elhagyatva találták a bástyát; így
  oda ellenállás nélkül hatoltak be. Néhány török
  esett csak el, mivel azok szinte egyszerre
  mindnyájan a várba N.ILL kezdtek V.Mt3 rohanni,
  ahova azután be is zárkóztak. A következő
  éjszaka azután Camillo Capizucchi - aki 1.000
  gyalogosával körülvette a várat - annak
  feladásáról tárgyalt velük.

40 Taródi szerint a tűzszerészek mindenképpen      According to Taródi the bomb disposal experts      focus uncertain   -bA    identificati
  hibázhattak. - Mintegy 15 méternyi távolságba    certainly must have made a mistake. They sent us              (főnév)  onal
  N.ILL küldtek V.Mt3 el minket - mesélte Lakatos   away [to a distance of about 15 meters], Lakatos Attila           /+w1 ige
  Attila. - Ott álltam a családommal az ajtóban,    told us. I stood there in the doorway with my family
  amikor hatalmas robbanás volt, majd porfelhő     when there was a huge explosion and a cloud of
  támadt.                       smoke appeared.
41 És tart egy darab ideig, és sajnos jóval a vége                               complex predicate  -bA
  felirat előtt be is fejeződik. De addig Stohl                                          (főnév)
  magabiztossága mögött titok feszül, lehengerlő és                                        /+w1 ige
  félelmetes, az edzések, a verekedni tanított fiúk
  jelenetei feszes formát öltenek, sebességbe N.ILL
  lendül V.e3 a történet, valami készül, a néző tele
  van várakozással. Még az olyan apróbb-nagyobb
  gikszerek, mint a helyi tévériporternő naivul
  direktbe sikeredett meghódítása, a jófiú súlyosan
  színtelen szerelme és közhelynél alig
  beszédesebb családi háttere sem ütnek komoly
  léket a film jó széllel hajtott vitorlásán.
42 Indonéziában érdeklődtek a magyar vetőmagvak,      This branch of the industry began an export offensive    complex predicate  -bA
  továbbá gyümölcslevek és gyümölcskonzervek       (lit. swung [into an export offensive]), the export of             (főnév)
  iránt, s szó esett élelmiszer - és faipari       pork "achieved" the amount exported last year during              /+w1 ige
  vegyesvállalatok alapításáról is - említette.      the first four months of the year.
  Torgyán miniszter lapunk kérdésére, miszerint
  lassan kimerül a tárca exporttámogatási kerete,
  azt válaszolta: az ágazat exportoffenzívába N.ILL
  lendült V.Me3, a sertéshúskivitel az év első 4
  hónapjában " teljesítette " a tavaly kiszállított
  mennyiséget. Nem véletlen hát, hogy a támogatási
  keret kimerült, nem véletlen, hogy a
  költségvetéstől eredetileg 413 milliárd forintot kért
  a tárca - utalt a tavalyi költségvetési vitára.

43 Főv.Kgy.h. A Fővárosi Közgyűlés szükségesnek                                    complex predicate  -bA
  tartja, hogy a Fővárosi Önkormányzat és az                                               (főnév)
  Európai Beruházási Bank között 1998. október 15-                                            /+w1 ige
  én megkötött hitelszerződés életbe N.ILL lépjen
  V.Pe3, s ehhez - miután a Kormány elutasította az
  állami kezességvállalást - a Fővárosi
  Önkormányzat egy, az EIB által elfogadható k
  ereskedelmi bankkal kössön
  garanciamegállapodást. ( 37 igen, 15
  ellenszavazat, 4 tartózkodás )
44 Indokoltan hívta fel a figyelmet a meglévő helyzet   The bill in front of us is the codified version of this   focus        -bA    other
  változtatásának igényére és annak lehetőségeire     initiative, which according to the opinion of our group             (főnév)
  is. Az előttünk fekvő törvényjavaslat e         of representatives, too, provides enough opportunity              /+w1 ige
  kezdeményezés kodifikált változata, amely        for the legislation to modify the pertinent parts of the
  képviselőcsoportunk megítélése szerint is kellő     penal code [into the right direction]. The bill presented
  lehetőséget nyújt a törvényalkotásnak ahhoz, hogy    is of a small extent but its significance is huge even
  a büntető törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit     according to the above mentioned.
  jó irányba N.ILL módosítsa V.TPe3. A benyújtott
  törvényjavaslat kis terjedelmű, azonban
  jelentősége a fent vázoltak szerint is igen nagy.
45 Zsuzsanna megérezte, hogy bajt csinált,        complex predicate  -bA
  tehetetlenül állt az apja és anyja között. Janka             (főnév)
  sürgőtt-forgott, hozta a Kun László kalapját,               /+w1 ige
  Zsuzsannának is fejébe N.PSe3.ILL nyomta
  V.TMe3 a nagy karimájú szalmakalapot, amelyben
  valaha az Árva került hozzájuk. Mindnyájan
  kesztyűt húztak, Zsuzsanna odaadta a kezét az
  anyjának, s valami meghatározhatatlan
  rémületben lépdelt mellette.
46 - Ahány történész, annyi " igazság "... Nem tartott  complex predicate  -bA
  attól, hogy darázsfészekbe N.ILL nyúl V.e3? - Az             (főnév)
  anyaggyűjtésnél és a későbbi fázisokban                  /+w1 ige
  folyamatosan konzultáltam az adott terület
  szakértőivel.
47 Nemes Nagy Ágnes nem. Ő nagy képekbe (        complex predicate  -bA
  tárgyakba, alakokba, helyzetekbe ) vagy éppen               (főnév)
  történetekbe N.PL.ILL öltözik V.e3. Lírája az               /+w1 ige
  ötvenes évek második felétől egyre
  személytelenebb.
48 A bonni külügyminiszteri egyezség óta egyébként    stress-avoiding   -bA
  látványosan megélénkült a Koszovó körüli       verb        (főnév)
  diplomáciai tevékenység. A G8 üzenetének                 /+w1 ige
  közvetítésével megbízott Csernomirgyin a hét
  elején Pekingbe N.ILL repült V.Me3, szerdán,
  lapzártánk után érkezik ugyanoda Schröder német
  kancellár, bár egyiküknek sincs sok esélye arra,
  hogy a hét végi téves bombatalálat után rávegyék
  a kínai vezetőket a bonni megállapodás alapján
  megfogalmazandó biztonsági tanácsi határozat
  elfogadására. Jugoszláviában egyébként ENSZ-
  alkalmazottak a világszervezet 15 tagú
  delegációjának koszovói látogatását készítik elő -
  ez lenne az első hivatalos külföldi küldöttség,
  amely a bombázások március 24-ei kezdete ót
  eljuthatna Pristinába.
49 Akár tizenöt évet is kaphat az egykori jugoszláv                                 stress-avoiding   -bA
  elnök Tegnap hajnalban letartóztatták, s a belgrádi                               verb        (főnév)
  központi börtönbe N.ILL szállították V.TMt3                                             /+w1 ige
  Szlobodan Milosevicset. A volt jugoszláv elnök
  önként adta meg magát a belbiztonsági erőknek.

50 A pincében levő házaspárt az egyeki önkéntes                                   complex predicate  -bA
  tűzoltók légzőkészüléket használva hozták ki. A                                           (főnév)
  nőt a mentők a helyszínen újraélesztettek, majd -                                          /+w1 ige
  súlyosan életveszélyes állapotban - helikopterrel
  kórházba N.ILL szállították V.TMt3.
51 Az parlament ifjúsági és sportbizottsága        The Committee on Youth and Sports discussed those     uncertain      -bA
  megtárgyalta a Btk. módosítására tett javaslatok    proposals for the alteration of the Penal Code which             (főnév)
  közül azokat, amelyek szerint börtönbüntetést     would make it possible to impose imprisonment to               /+w1 ige
  lehetne kiszabni a doppingszerek terjesztőire és a   both dealers and consumers of dopes. The President
  fogyasztóira is. Páva Zoltán, a bizottság elnöke    of the Committee, Páva Zoltán replied to our question
  kérdésünkre elmondta, hogy már az 1996-os       that they had intended to insert the articles about
  sporttörvénybe N.ILL szerették V.TMt3 volna      doping already [into the 1996 sports law], but the then
  beilleszteni a doppinggal foglalkozó          government had rejected the idea saying that they
  paragrafusokat, de az akkori kormány elvetette az   were about to amend the Penal Code anyway, and it
  ötletet, azzal, hogy úgyis módosítani fogják a Btk.-  should be inserted into that, then. The proposal of the
  t, kerüljön majd be abba. A jelenlegi kormány     present government distinguishes between dealers
  javaslata különbséget tesz a terjesztő és a      and consumers.
  fogyasztó között.

52 - A szervizháttér is fontos... - A Renault                                    stress-avoiding   -bA
  Budakalász a háttérszolgáltatások terén is az                                  verb        (főnév)
  élvonalba N.ILL tartozik V.e3. A huszonhét állásos                                          /+w1 ige
  szervizben bármilyen márkájú személygépkocsi és
  kis haszonjármű javítását vállalják, természetesen
  a francia márkák
53 Viszont az is igaz, hogy az Európa Tanács                                 complex predicate  -bA
  októberben közzétett jelentése azt is                                             (főnév)
  bebizonyította: mindenki tisztában van azzal, hogy                                       /+w1 ige
  Romániának még nagyon sokat kell fejlődnie
  ahhoz, hogy megfeleljen a nyugat-európai
  standardnak. Mint tudjuk: konkrét követelmény
  volt, hogy egyetlen intézmény foglalkozzon a
  gyermekvédelemmel, hogy az árvaházakat végre
  rendbe N.ILL tegyék V.TPt3. Másrészt feltétlenül
  szükség van a gazdasági újjáépítési stratégiára -
  legalább középtávra vonatkozóan.

54 Budapest egészére az önök által jegyzett anyag                               stress-avoiding   -bA
  szerint 13 százalékos a növekmény, 154 milliárdról                             verb        (főnév)
  174 milliárdra nőtt a forrásmegosztásban szereplő                                       /+w1 ige
  összegek része. Számmisztikába nem vagyok
  hajlandó belemenni, tessék tudomásul venni, hogy
  bűvészkedésekről van szó: amikor a kerületek
  pénzét elvonják és központi alapokba N.PL.ILL
  teszik V.Tt3, és azt visszaosztják a kerületeknek,
  ezzel nem támogatják a kerületeket, hanem
  újraosztást játszanak a számokkal. Van, aki azt
  mondja, hogy meglopják a kerületeket, a kerületi
  polgármesterek mondanak ilyeneket, ebben nem
  vagyok illetékes.


55 Riporter: Hogy érti, hogy ellenállásba N.ILL     What do you mean, they encountered resistance (lit.  complex predicate  -bA
  ütköztek V.Mt3? Pavelcze László: Elzárkóztak az   they bumped [into resistance])?                      (főnév)
  elől, hogy bemenjünk a területre, és                                              /+w1 ige
  megpróbáljunk akár élőt, akár halottat felkutatni.
56 Mint mondta, Albánia támogatja a békés        complex predicate  -bA
  megoldást. A macedón-koszovói határszakaszon               (főnév)
  a Koszovóban állomásozó nemzetközi                    /+w1 ige
  békefenntartók ( KFOR ) őrizetbe N.ILL vettek
  V.Mt3 három ( más forrás szerint hat ) albánt, akik
  a feltételezések szerint egy szakadár fegyveres
  csoport tagjai. A macedón-koszovói határon
  kialakult helyzetről ellentmondásos hírek érkeznek.

57 96. Ami az 1994. évi költségvetés zárszámadását    complex predicate  -bA
  illeti, bizottságunk ezt elég hamar megtárgyalta,             (főnév)
  még akkor, amikor az Állami Számvevőszék egy               /+w1 ige
  olyan jelentésre alapozott, amelyet utóbb korrigált
  a Pénzügyminisztérium. Ezért a később kiadott
  zárszámadásra vonatkozóan az Állami
  Számvevőszék akkor még nem készíthette el a
  maga megjegyzéseit, és a későbbi változatban a
  Pénzügyminisztérium már figyelembe N.ILL vette
  V.TMe3 az ÁSZ korábbi állásfoglalását. Ami a
  bizottság illetékességi körébe tartozik, röviden,
  néhány témában összefoglalható.

58 Hétfőn kezdődik a sofőr pere Osztrák bíróság     complex predicate  -bA
  ítélkezik annak a magyar buszsofőrnek az                 (főnév)
  ügyében, aki kőszegi és szombathelyi diákokat és             /+w1 ige
  kísérőiket szállító buszával még január 24-én
  Deutschlandsbergben szakadékba N.ILL zuhant
  V.Me3. A hétfő reggel kezdődő perben gondatlan
  veszélyeztetéssel vádolják majd a buszvezetőt.
59 A Főhatóság befolyásának okát abban kell      In parallel with the Main Authority there was a Council  focus  -t (főnév)  identificati
  keresni, hogy úgy volt lehetősége ellenőrizni a   of Ministers, the establishment of which was urged by       /+w1     onal
  tagállamok szén - és acéltermelését, hogy azok   the Benelux states; they thought that this would         nom.
  nem tudták visszahívni sem az egész testületet,   represent the interests of the smaller countries.         (főnév)
  sem az egyes tagokat. A Főhatósággal
  párhuzamosan működött a Miniszterek Tanácsa,
  amelynek létrehozását N.PSe3.ACC a Benelux
  N.NOM államok szorgalmazták; gondolván, az
  majd képviseli a kisebb országok érdekeit. A
  testület létrehozásának legfőbb célja a főhatóság
  nemzetek feletti jellegének kiegyensúlyozása, a
  nemzetállami érdekek védelmezése volt.

60 Az archív hangfelvételek döntő többsége a Magyar  The overall majority of the archive tape recordings    focus  -t (főnév)  identificati
  Rádió adásaiban hangzott el; szerettek volna a   were delivered in the programmes of the Hungarian         /+w1     onal
  forradalom alatt különleges szerepű SZER      Radio; they would have liked to send the excerpts         nom.
  adásaiból is részleteket közölni, azonban - bár a  from the broadcasts of the SZER, which played a          (főnév)
  hanganyag Magyarországon van - még nem       special role during the Revolution, but even if the
  publikálható. Az archív filmfelvételeket N.PL.ACC  tapes are in Hungary, they cannot be published, yet.
  a filmgyár N.NOM munkatársai készítették;      The archive shots were made by [a team of the film
  október 23-án több stáb is forgatott Budapesten,  studio]. On October 23, several crews were shooting
  majd a következő napokban operatőrök járták a    in Budapest, and in the following days, cameramen
  várost és filmeztek. A szovjet intervenciót     were strolling the streets taking shots. After the Soviet
  követően a KGB a filmgyárban 2600 méternyi, a    intervention, the KGB seized 2600 metres of tapes
  forradalom eseményeit megörökítő          recording the event of the Revolution, which were then
  cellulózszalagot foglalt le, amit Moszkvába     transported to Moscow.
  szállítottak.
61 Az elmúlt két évben recesszió köszöntött a        During the past two years a recession has begun in        -t (főnév)
  kilencvenes évek elején-derekán még prosperáló,     the Hungarian pop industry, which had prospered          /+w1
  stabilan évi 4-5 százalékos bővülést produkáló      during the beginning and the middle of the 90s,          nom.
  magyarországi poppiacra. Egyoldalúvá vált a       expanding each year by 4-5 percent. The offer of         (főnév)
  könnyűzenei kiadványok kínálata, elvétve akad      popular music publications has become dull, there are
  vállalkozó új irányzatok, sztárok felfuttatására, és a  very few enterpreneurs who encourage new styles
  kiadók kasszáját N.PSe3.ACC a kalózkodás         and new stars, and the publishers are losing money
  N.NOM is apasztja. A popzenei termelés és        [because of piracy as well].
  fogyasztás nemzetközi toplistáján Magyarország
  jelenleg - a Hanglemezgyártók Nemzetközi
  Szövetsége ( IFPI ) statisztikái szerint - a
  középmezőnyben tanyázik, az elmúlt években
  elfoglalt 43-44. helyén a volt szocialista országok
  közül Oroszországon kívül Csehország és
  Lengyelország is megelőzi.

62 A kiírás alapján a rendezőnek 4000 fős fedett      According to the tender conditions, the organizer is   focus  -t (főnév)  contrastiv
  csarnokkal kell rendelkeznie, de mint éppen a      supposed to have an indoor hall with 4000 people at        /+w1     e
  tavalyi példa mutatja, ettől eltekinthetnek. A      his disposal, yet as last year's example shows it, it       nom.
  belépőjegyek 40 százalékát N.PSe3.ACC a         may be disregarded. 40 per cent of the admission         (főnév)
  szervezők N.PL.NOM értékesíthetik. 1999-ben a      tickets may be sold by [the organizers]. In the 1999
  Brnoban rendezett döntőben a házigazdák nem       finals in Brno, the organizers did not make it to the
  jutottak be a Final Fourba, ez meg is látszott a     Final Four, which was reflected in low public interest. 5
  szurkolói érdeklődésen. A helyek öt százalékát az    percent of the seats have to be reserved for
  akkreditált újságírók számára kell fenntartani, a    accredited journalists, and the remaining tickets are
  többi belépőt osztják szét egyenlő arányban a      distributed in equal proportions among the four
  döntő négy résztvevője között.              participants of the finals.
63 Tulajdonképpen a szerencse arculatát viselte,                                subordination stre  -t (főnév)
  lesújthatott rám, vagy kedvezhetett nekem,                                  ss-avoiding verb   /+w1
  lelkiismeretemet azonban egyik esetben sem                                            nom.
  érintette: igazi bűnőssé csak a szeretet igája alatt                                       (főnév)
  váltam, mondtam a feleségemnek. Gyerekkorom e
  szakasza a legbornírtabb válságba vetett,
  animisztikus hitvilágban éltem, akár az
  ősemberek, gondolataimat N.PSe1i.ACC annyi
  tabu N.NOM vette körül, hogy már-már anyagi erőt
  tulajdonítottam nekik, hittem a
  mindenhatóságukban, mondtam a feleségemnek.
  Közben viszont, s kétségkívül apám hatására, egy
  Mindenhatót is feltételeztem, aki gondolataimat
  már a megfoganásukkor ismeri és mérlegre teszi,
  márpedig gyakran támadtak mérlegelhetetlen
  gondolataim.

64 Itt szerették volna felépíteni a Benkő és a Magyar   They wanted to build a jointly owned house for the  focus        -t (főnév)  identificati
  család közös házát és egy lovasklubot. A pénzt     Benkő and the Magyar family and a riding club here.            /+w1     onal
  N.ACC Ildikó N.NOM szerezte banki kölcsönökből     The money was obtained by [Ildikó] through bank              nom.
  és különböző szponzorokon keresztül. " Én el      loans and various sponsors. "I was busy with the              (főnév)
  voltam foglalva a szervezéssel " - mondta Benkő. "   organisation", Benkő said.
65 Kizárólag szellemi szálakon kötődik a katolikus   The publishing house Szent Gellért, based in       f-         -t (főnév)
  egyházhoz a veszprémi székhelyű Szent Gellért    Veszprém, is connected to the Catholic church only by quantifier uncertai  /+w1
  Kiadó is. A kft formában működő, évi húsz-      spiritual ties. The company, which operates as a     n         nom.
  harminc címet kiadó vállalkozást N.ACC két nő    limited liability company and publishes twenty to thirty          (főnév)
  N.NOM vezeti, akik apácarendhez nem tartoznak    titles a year, is lead by [two women] who do not belong
  ugyan, de pap előtt tett magánfogadalmukban     to a nun order, but who have pledged in a private vow
  vállalták, hogy a misszió érdekében nem mennek    made before a priest that for the sake of the mission
  férjhez. A gazdasági tevékenységből származó     they will not marry.
  jövedelem elég arra, hogy eltartsuk magunkat, de
  ha családunk lenne, már szűkösnek bizonyulna a
  fizetség - mondta Nagy Alexandra, a kiadó
  igazgatója, hozzátéve, hogy egy harmadik
  fizetésnyi összeget rászorulóknak utalnak át.

66 A Marina Yachtsport Kft. elemi érdeke, hogy a honi  The Marina Yachtsport Ltd. has an essential interest in focus        -t (főnév)  contrastiv
  gyártók prosperáljanak, hiszen nekik ad el,     the prosperity of native manufacturers, since they are           /+w1     e
  mégpedig hajóépítéshez szükséges           sold raw materials and equipments for shipbuilding by            nom.
  alapanyagokat és felszereléseket. E cikkek 20    the company. (or: …since they are the ones whom the             (főnév)
  százalékát kiskereskedők, 30 százalékát       company sells raw materials and equipments for
  N.PSe3.ACC magánemberek N.PL.NOM           shipbuilding.) 20 percent of the articles are purchased
  vásárolják meg tőlünk, de az oroszlánrészt jelentő  by retailers, 30 percent of them by [private individuals],
  50 százalékot a hajóépítőknek adjuk el. Mi      but we sell the biggest part of it, i.e. 50 percent to
  vagyunk legnagyobb szállítóik, összes        shipbuilders. We are their biggest suppliers, they
  beszerzéseik 60 százalékát rajtunk keresztül     transact 60 percent of their purchase through us -
  bonyolítják le - mondja Kövendi Dénes        says Kövendi Dénes, the owner of the company, who
  cégtulajdonos, aki az üzletmenetet stílszerűen a   describes the course of business as fluctuating -
  hullámzó jelzővel illeti.              appropriately enough.
67 Radnóti Sándor esztéta - miként azt a        Bulgaria is the guest of honour of the book fare in  uncertain  -t (főnév)  identificati
  Népszabadságban publikálta - lemondott a       Leipzig between the 25th and the 28 March, the          /+w1     onal
  Kossuth - és Széchenyi-díj Bizottság Irodalmi    opening speech will be delivered by [head of state        nom.
  Albizottságában betöltött tagságáról, mert az idei  Petar Stoyanov]. Bulgaria is represented by about 120       (főnév)
  kitüntetések adományozásánál a miniszterelnök    publishers and 20 authors at the event, where more
  vezette főbizottság az általuk díjra javasolt hét  than 1800 publishing companies of 30 countries will
  jelöltből mindössze kettőt fogadott el, három    be present.
  szerzőt viszont az albizottságot megkerülve
  jutalmazott. Lipcsei Könyvvásár Bulgária a
  díszvendége március 25-28. között a Lipcsei
  Könyvvásárnak, a megnyitó beszédet N.ACC
  Petar N.NOM Sztojanov államfő tartja. Bulgáriát
  mintegy 120 kiadó és 20 szerző képviseli az
  eseményen, ahol 30 ország több mint 1800
  kiadója lesz jelen.
68 Törvénytelen adásvétel A konzorcium tagjai nem    The members of the consortium were not content with focus     -t (főnév)  identificati
  elégedtek meg a majd 43 százalékos, 1, 5 millió   their right of ownership making up almost 43 percent,       /+w1     onal
  forintért vásárolt tulajdonjogukkal, adásvételi   which they have bought for 1.5 million forints, and they     nom.
  szerződést kötöttek a társadalombiztosítási     entered into a sales contract with the local social        (főnév)
  önkormányzatokkal. Az eladó képviseletében a     insurance offices. As the representative of the seller,
  szerződést N.ACC Sándor N.NOM László, a       the contract was signed by [László Sándor, the then
  Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat akkori elnöke    president of the pensions insurance office].
  látta el kézjegyével. A 662 millió forint tb-
  önkormányzati tulajdonrész tíz százalékát harminc
  banki napon belül kellett volna befizetniük egy
  összegben.

69 Néhány évvel ezelőtt Szegeden voltam egy       A few years ago I was in Szeged for a month and held focus    -t (főnév)  identificati
  hónapig, ahol angolul és magyarul tartottam     talks in English and Hungarian. The implantation of        /+w1     onal
  előadásokat. A csípőprotézisek beültetését      artificial hips was begun [by Sir John Charlie] in 1961-     nom.
  N.PSe3.ACC Sir N.NOM John Charlie kezdte       62, and here (in Hungary) we began implanting them        (főnév)
  1961-62-ben. Magyarországon és nálunk 1972-     in 1972.
  ben kezdtük.
70 Egy másik elemző, Réti Róbert is 200-300 pontos    Another analyst, RR would have expected an increase uncertain     -bAn
  emelkedést várt volna a tőzsdeindextől, de egyre    of 200 to 300 points as well for the the stock exchange        (főnév)
  inkább úgy tűnik, megintcsak 9 ezer pont körül     index, but it becomes clearer and clearer that the BUX        /+w1 ige
  toporog majd nap végére a BUX. Befolyásolja a     will again be stuck at 9000 points again at the end of
  piaci szereplőket az is, hogy valaki nagy számban   the day. The fact that someone is selling Matáv stocks
  N.INE ad V.e3 el Matáv részvényeket és ez        [in large quantities] is influencing participants of the
  hatással van az indexre, de talán a kedélyekre is.   market as well, and this also has an effect on the
                             index, but possibly also on the mood.

71 2. Paraméter: var Dátumidő: DateTime; var Idő:                               stress-avoiding  -bAn
  Longint Az eljárás a DateTime adattípusú                                  verb       (főnév)
  paraméterrel megadott dátumot és időt pakolt                                         /+w1 ige
  formában N.INE adja V.Te3 vissza a Longint
  típusú változóban. A SetFTime eljárás például
  pakolt formában várja a dátumot.
72 Van egy határozati javaslatom. A határozati                                imperative    -bAn
  javaslatom pedig az - nemrég hoztunk határozatot                                       (főnév)
  arról, hogy a pénzügyi bizottság keretében                                          /+w1 ige
  N.PSe3.INE alakuljon V.Pe3 meg az ellenőrző
  albizottság -, hogy a pénzügyi ellenőrző albizottság
  vizsgálja meg a 2. és 3. pontban szereplő
  egészségügyi beruházásokat és terjessze
  jelentését a Közgyűlés 1996 júniusi ülésére,
  felelős: Moskovits Péter. Ezt írásban is be fogom
  nyújtani.
73 ( 3 ) A képviselőtestület hivatala: MISKOLC                                focus       -bAn    identificati
  MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI                                               (főnév)  onal
  HIVATALA ( a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal                                       /+w1 ige
  ) 6.§. A városi önkormányzat jelképeit és azok,
  valamint a város névhasználatának rendjét a
  közgyűlés külön rendeletben N.INE állapítja V.Te3
  meg. 7.§.
74 Itt találkozik az öreg vitézzel, apja és a maga   Here he meets the old soldier, the suppressed-lost    uncertain     -bAn    emphatic
  elnyomott-elvesztett másik felével, árnyékával. Ez  other half and shadow of his father and himself. This           (főnév)
  most kavargó indulatok, zsarnokoskodó erőszak,    clashes [in the form of swirling emotions, tyrannous            /+w1 ige
  heves érzékiség formájában N.PSe3.INE csap      violance and passionate sensuality] with his intellect
  V.e3 össze felsőbbrendűnek, hajthatatlannak hitt   which he had believed to be superior and unyielding.
  szellemiségével. Újabb harc kezdődik.        A new battle begins.

75 Kedden megnyílt Gyenge Valéria olimpiai                                    stress-avoiding  -bAn
  úszóbajnok " ígéret és Valóság " című                                     verb       (főnév)
  fotókiállítása és bemutatták " ígéret " című                                          /+w1 ige
  könyvét. - Sok - sok évvel ezelőtt az első
  nemzetközi versenyem tiszteletdíja egy
  fényképezőgép volt - mondta az 1952-es helsinki
  játékokon 400 m gyorson aranyérmes magyar
  úszónő, aki 1956 óta Torontóban N.INE él V.e3. -
  Azóta a fényképezés lett az úszás mellett a
  szenvedélyem.
76 Egész napos családi mozivá nőtte ki magát. A     He has grown to a whole-day family movie. At the     focus       -bAn    emphatic
  szilveszteri Dáridóban vadító bőrszerelésben     New Year's Eve music show (s)he sang a few songs              (főnév)
  N.INE énekelt V.Me3 el néhány számot a        from his/her album [wearing a sexy leather dress].             /+w1 ige
  lemezéről. Jakupcsek Gabriellát is sikerült egy   He/she was even able to oust J.G. once from the ring
  alkalomra kiszorítania a Férfisztriptíz ringjéből.  of Men's striptease.
77 Ezért én óvnék mindenkit a végletektől. Óvnék    I would caution others to claim that in connection with  uncertain  -bAn
  attól, hogy azt mondja, hogy bárki, aki jogilag   supporting the proposal made by Salamon, anyone            (főnév)
  magyar állampolgárnak számít, az minden       who counts legally as a Hungarian citizen can vote in         /+w1 ige
  bizonnyal a Salamon-féle javaslatnak a        an election at once, but I would also caution others to
  támogatása kapcsán máris választhat         formulate this [in an overly restricted way].
  Magyarországon, de óvnék attól is, hogy ezt
  túlzottan szűk körben N.INE fogalmazza V.Te3
  meg. Ez nagyon komoly pozitív tárgyalásokat, a
  gondolatoknak az ütközését igényli, és mind a
  Salamon-féle javaslat elfogadása óta, bizottsági
  elfogadása óta a sajtóban, mind pedig - egyébként
  én nem nagyon láttam még azokat a valóban
  nyomós érveket, amelyek ezt az összefüggést
  igazában igazolják - azt a személykört pontosan
  meghatározzák, hogy kik azok, akik igazában
  beleszólhatnak a mi belügyeinkbe, a mi belső
  magyarországi ügyeinkbe, akik esetleg már
  magyarul sem tudnak, megtehetik -e ezt, akiknek
  esetleg fogalmuk sincs arról, hogy
  Magyarországon milyen belső viszonyok vannak,
  megtehetik -e ezt, esetleg csak azért, mert
  valamiféle nosztalgia folytán kérnek egy igazolást
  arról, hogy a nagyapjuk valamikor
  Magyarországról kivándorolt.
78 A három csecsen fölkelő parancsnok kérte a       The three Chechen rebel commanders have asked      focus    -bAn    other
  harcosokat, tegyék le a fegyvert és támogassák a    the soldiers to lay down their arms and to support the        (főnév)
  köztársaság új közigazgatási vezetőjét, Kadirovot.   new leader of the self-government, Kadirov. The           /+w1 ige
  A tábornoki rangban lévő befolyásos parancsnok a    influential commander who holds the rank of general
  helyi tévé műsorában N.PSe3.INE fordult V.Me3 a    addressed the public [in the local television program]
  nyilvánossághoz és azt javasolta a még harcoló     and recommended to the Chechens who were still
  csecseneknek álljanak át Kadirovhoz és         fighting to join Kadirov and help clean the republic
  segítsenek együtt megtisztítani a köztársaságot a   together of foreign mercenaries.
  külföldi zsoldosoktól. Emlékeztettek rá, hogy
  Kadirov Putyin államfő felhatalmazásával továbbra
  is amnesztiában részesítheti azokat, akik nem
  hajtottak végre súlyos bűncselekményeket.

79 Szerelmem... - Ezt követően végeláthatatlan      Then they both melted together [in an endless Kiss],   uncertain  -bAn
  Csókban N.INE forrtak V.Mt3 össze mindketten,     which was only stopped abruptly by the elevator           (főnév)
  melyet csak a 6. emeleten lágy mozdulattal       stopping softly on the 6th floor.                  /+w1 ige
  megálló lift akasztottt meg hirtelen. Ekkor egy erős
  férfikéz a szabad kezével ismét megnyomta, s
  mialatt megindultak lefelé, újabb csókok "
  garmadája " hagyta el ajkukat.
80 Kigyulladt egy autóbusz városunkban a         A bus caught fire in our town on the day of the     focus    -bAn    identificati
  választások napján, azután, hogy már napok óta     elections. Earlier it had driven around the down for         (főnév)  onal
  füstfelhőket eregetve közlekedett. A jármű a város   days spitting out clouds of smoke. The vehicle caught        /+w1 ige
  központjában N.PSe3.INE gyulladt V.Me3 ki       fire [in the city centre] because of a short-circuit.
  rövidzárlat következtében. Vezetője idejében
  megállt, és az utasoknak sikerült épségben
  leszállniuk.
81 Ilyen mindenekelőtt a csoport spontán, önfenntartó   One such thing is the group's spontaneous, self-      focus       -bAn    other
  tendenciája. Ez nyilvánul meg abban, hogy a      sustaining tendency. It is this which makes itself              (főnév)
  csoport létének hangsúlyozásával normákat,       known in the fact that by stressing its existence, the            /+w1 ige
  értékeket teremt, feladatokat fogalmaz meg, s     group creates norms and values, formulates goals,
  ezeknek érdekében szerveződik és tagolódik:      and gets organised and divided for the sake of these:
  hierarchiát hoz létre, ezzel vezetőt állít a csoport  it creates a hierarchy, thereby putting a leader to the
  élére, szerepet ad tagjainak, amely lehetővé teszi,  front of the group, it supplies its members with a role,
  hogy a tagok a csoport érdekében N.PSe3.INE      which makes it possible that the members can make
  használják V.Tt3 föl készségeiket Egy         use of their skills [for the interest of the group].
  csoporttörténést akkor tudunk hatékonyan
  elemezni, ha társas mezőnek fogjuk fel, és
  meghatározzuk azoknak az egységeknek a
  kölcsönhatását, amelyek az adott helyzethez -
  egyensúlyhoz vagy konfliktushoz - mint
  eredményhez vezettek.

82 Muflonok a vegyi üzemben A vágsellyei Duslo Rt.    In the chemical factory Duslo Inc. in Vágsellye, a     subordination focu -bAn    identificati
  vegyiüzemben a polgári védelem keretében olyan     warning or alarm system is being built up in the scope s            (főnév)  onal
  figyelmeztető, illetve riasztórendszert építenek ki,  of civil defence which would be used [in that case]              /+w1 ige
  amelyet abban az esetben N.INE használnának      when some kind of injurious substance gets into the
  V.Ft3, ha valamilyen káros anyag kerülne a       air, or an ecological disaster happens in the factory
  levegőbe, vagy olyan ökológiai katasztrófa       which would also endanger the inhabitants of the
  történne az üzemben, amely a környékbeli falvak    nearby villages. In this case, people from the nearby
  lakosait is veszélyeztetné. Ebben az esetben      villages could be alerted directly, and village sirens will
  közvetlenül riaszthatnák a környékbeli falvak     be able to be switched on from the control centre in
  lakosságát, az üzemben működő irányító         the factory, thus the leaders of the village can begin
  központból kapcsolhatják majd be a községi       the evacuation of the inhabitants if necessary, or take
  szirénákat, így szükség esetén a falvezetői      the necessary measures.
  azonnal megkezdhetik a lakosság kitelepítését,
  esetleg más szükséges intézkedéseket.
83 Nem ártana, ha a szerző fontolóra venné a                                   negation  -bAn
  következő tényeket: 1. Az egyház nemcsak az                                        (főnév)
  adventben N.INE hirdeti V.Te3 a szeretetet,                                        /+w1 ige
  hanem kétezer év óta mindig, mert Krisztus
  tanítása ebben rejlik. 2. A rendszerváltás óta a
  templomba járók számában nem tapasztalható
  lényeges változás, mindezt egyházszociológiai
  felmérések is bizonyítják. 3. A dalai láma
  tiszteletreméltó emberjogi harcos és a lámaista
  buddhizmus legfőbb képviselője. A tibetiek hite
  szerint ő Avalokitésvara bóddhiszattva mostani
  megtestesülése.
84 A holland ABN Amro bank megveszi az ING         The Dutch bank ABN Amro buys the American       focus   -bAn    identificati
  Barings pénzügyi konszern amerikai befektetési      investment bank of the financial corporation ING         (főnév)  onal
  bankját. A tranzakciót a két vállalat a következő    Barings. The transaction will be publicly announced by      /+w1 ige
  hetekben N.PL.INE hozza V.Te3 nyilvánosságra       the two companies [within the next few weeks].
  hivatalosan. Az ABN Amro 200 millió dolláros
  ajánlatot készít elő.
85 A több évtizedig tartó levéltári búvárkodások során                              uncertain  -bAn
  Feoktyisztov a 18. század elejétől a 19. század                                      (főnév)
  végéig tartó időszak sok száz moksa és erza                                        /+w1 ige
  nyelvemlékét vizsgálta meg, és számosat közülük -
  legalább részleteiben - közzé is tett, illetőleg hang
  - és alaktani, szókészleti szempontból, a
  nyelvjárási hovatartozás vonatkozásában
  N.PSe3.INE jellemzett V.Me3. Imént idézett
  művében megállapítja: a mordvin írásbeliség
  kialakulása minden bizonnyal a kereszténység 18.
  századi mordvinföldi megerősödésével áll
  összefüggésben.
86 A likviditás kínálati és keresleti oldalai önmaguktól  The offer and demand sides of cash flow will not by    focus  -bAn    identificati
  nem jöhetnek olyan minoségi egyensúlyba, amely     themselves reach a qualitative balance that would be       (főnév)  onal
  a bizalomra alapuló globális pénzügyi rendszer     required by a global financial system that is based on      /+w1 ige
  igényeit kielégítené. Ezért van szükség a bankok    trust. That is why an increased, national-international
  fokozott nemzeti-nemzetközi ellenőrzésére, a      supervision of the banks is necessary, as well as the
  nemzeti bankok feladatainak az új, globális       reconsideration of the mission of the national banks in
  helyzetben való újragondolására, a           this new, global situation, and the narrowing of the
  valutaárfolyamok kilengési sávjainak          fluctuating stripes of exchange rates, which would at
  leszűkítésére, amely egyben a piaci árak        the same time lead to the stability of the market prices.
  stabilitásához is vezetne. A valutapiac egyensúlya   The balance of the currency market could be reached
  ideális esetben egy, nemzetek feletti valuta      in an ideal case [with the establishment of a
  megalkotásában N.PSe3.INE jöhetne V.Fe3 létre,     supranational currency], which in the present state of
  amely még középtávon is, a jelen helyzetben,      affairs, even on the middle run, seems to be an
  irreális elvárásnak látszik. Paul Volker, a Federal   unrealistic expectation. The former President of the
  Reserve Bank korábbi elnöke is egy           Federal Reserve Bank, Paul Volker proposes a stripe
  konvergenciára vezető sávot ajánl - legalább a     leading to convergence - at least for the most
  legfőbb valuták számára.                important currencies.

87 A tervezetet a Polgári Kezdeményezéseket        To those interested, more detailed information will be  focus  -bAn    identificati
  Támogató Alapítvány ( NPOA ) PHARE EÚ          given [in the office of the FPSz in Rimaszombat].         (főnév)  onal
  alapból támogatja. Bővebb információt a                                          /+w1 ige
  Fundament Polgári Szervezet rimaszombati
  irodájában N.PSe3.INE kaphatnak V.t3 az
  érdeklődők.
88 Az elmúlt években kicsikart 27 százalékos                                 negation  -bAn
  béremelés ellenére a kivonuló mentődolgozók                                      (főnév)
  bruttó átlagbére havi 30 ezer forint körül van, így                                  /+w1 ige
  nem csoda, hogy a fővárosban és Pest megyében
  jelentős létszámgondokkal küzd a szolgálat.
  Legalább 600 új bajtárs kellene ahhoz, hogy ne
  túlórában N.INE kelljen V.Pe3 pótolni az éppen
  hiányzókat, ám a túlórák számát törvény
  maximálja, a foglalkoztathatók számát pedig a
  pénzhiány korlátozza. Az azonnali - azaz a 15
  percen belüli kiérkezéshez kötődő -
  beavatkozások aránya 72 százalékos, ám még
  vannak az országban fehér foltok, ahol ennél
  többet kell várni a legsürgősebb eseteknél is.

89 Olyannyira azok, hogy tavaly októberben a       The candidate of the Workers' Party was reelected as uncertain  -bAn
  választásokon a Dolgozók Pártjának jelöltjét 63    president last October at the elections by a secure       (főnév)
  százalékos biztos többséggel polgármesterként     majority of 63 percent. Even thought he has to work [in     /+w1 ige
  újjáválasztották. Holott nehéz környezetben N.INE   a difficult environment]: the right-wing opposition is
  kell V.e3 dolgoznia: a jobboldali ellenzék erős, az  strong, they control the local newspapers, radio and
  ő kezén vannak a helyi lapok, a rádió, a televízió,  television, and since democracy stands above
  és mert a demokrácia mindenekfölött áll, a      everything, the left-wing leadership does not even
  baloldali vezetőségnek esze ágában sincs       think of restricting criticism.
  korlátozni a bírálatokat. Más kérdés, hogy ez a "
  társadalmi laboratórium " valóban mintául
  szolgálhat -e a többi fejlődő országnak, és
  egyáltalán, Porto Alegre, még ha színhelyként
  ideális is a globalizmus és a neoliberalizmus
  bírálatára, alkalmas -e Davosszal szemben az
  ellenáramlat nemzetközi képviseletére.
90 A találkozón megállapodtak, minden területen     In connection with his often mentioned delayed visit to focus        -bAn    identificati
  javítani fogják a kétoldalú kapcsolatokat. Sokat   Russia, Martonyi told us that Ivanov has invited him to           (főnév)  onal
  emlegetett, elhalasztott oroszországi látogatásával  Moscow now, indicating that the visit can be realised            /+w1 ige
  kapcsolatban Martonyi elmondta: Ivanov most      [at any time that is convenient to the Hungarian party].
  meghívta őt Moszkvába, jelezve, a látogatásra a
  magyar fél által kedvezőnek tartott időpontban
  N.INE kerülhet V.e3 sor. A magyar külügyminiszter
  ezt megelőzően külön megbeszélést folytatott
  Annan ENSZ-főtitkárral is.

91 " A közgyűlés után a volt vezérkar és az ellenzék                                stress-avoiding  -bAn
  is a Hotel Stadion presszójában N.PSe3.INE kötött                                verb       (főnév)
  V.Me3 ki, egy-egy sörre, kávéra. A két                                              /+w1 ige
  asztaltársaság előbb közeledett, majd keveredett.

92 Csak felmerül a kérdés, hogy az energia hogyan    The question arises by the way, how the energy      focus       -bAn    identificati
  kerül le a földre. Hallottam olyanról hogy      comes to the Earth. I heard something about sending             (főnév)  onal
  mikrohullámú energia formájában N.PSe3.INE      it down [in the form of microwave energy], and               /+w1 ige
  küldenék V.TFt3 le és ott visszaalakítanák villamos  converting it back to electric power there. At the
  energiává. A tudomány jelenlegi szintjén sajnos ez  present level of science, however, the electric power -
  elég rossz hatásfokkal működik a villamosenergia /  microwave conversion works quite inefficiently.
  mikrohullám konverzió ( olyan 50% körüli
  értékekről hallottam ami azt jelentené hogy 50%
  veszteség az űrben 50% a földön a napelemtáblák
  hatásfokáról nincs információm a végén kb 25%
  hatásfok ).
93 Mivel az EU tagállamaiban meglehetősen eltérő     f-particle     -bAn
  tartalmúak és erejűek a munkahelyi                    (főnév)
  megkülönböztetés tilalmára vonatkozó előírások, a             /+w1 ige
  2003-tól hatályos új jogszabály közösségi szinten
  szögezi le, hogy az uniós munkahelyeken -
  beleértve a magánszektort és a közigazgatást -
  tilos a vallási meggyőződés, a kor, a szexuális
  irányultság, valamint a testi fogyatékosság alapján
  való közvetett, illetve közvetlen megkülönböztetés,
  akár munkaerő-felvételről, akár előléptetésről vagy
  szakmai képzésről van szó ( a nemi
  megkülönböztetés tilalmát egy régebbi direktíva
  már kimondta ). A főképp Írország által gerjesztett
  vita után a miniszterek úgy döntöttek, a vallási
  megkülönböztetés tilalmát az egyházi
  szervezeteknél is csak egészen szűk értelemben
  N.INE lazítják V.Tt3, tehát például katolikus
  iskolában csupán a hittantanártól követelhető meg
  a katolikus vallás, a többi oktatótól nem, s a
  homoszexualitás sem jogosít elutasításra. Nagy-
  Britannia nyomására a katonai munkahelyek
  hatévi haladékot kapnak a jogszabály
  bevezetésére.

94 Pedig lehetne, ha olyan lenne a törvény, és akkor   complex predicate  -bAn
  B. Á. egyéb elfoglaltság után nézne, de ha mégse,             (főnév)
  esetleg kellemetlen meglepetés érné. És egy pár              /+w1 ige
  ártatlan bolti eladó életben N.INE maradhatna
  V.Fe3. G.R. 02 / 19 / 98 16: 43: 00 Kicsit
  lemaradtam.
95 A pszichoanalitikus megfigyelések is már korán   Even psychoanalytic observations have recognised it subordination focu -bAn    identificati
  felismerték, hogy például a felettes-én leírt    early that e.g. in the described development of the   s       (főnév)  onal
  fejlődésében nem a szülői szándék és nevelési    superego, it is not the intentions of the parents and         /+w1 ige
  mód a lényeges, hanem a szülői viselkedés egész   their way of raising the child what count, but the whole
  rendszere. A szocializáció olyan értelemben N.INE  system of their behaviour. Socialization happens
  megy V.e3 kommunikáción át végbe, hogy a      through communication in [that sense] that each
  gyermeki személyiség minden fejlődési lépése egy  developmental step of the child's personality happens
  kommunikációs szisztémában történik. A fejlődés   in a communication system. The impetus of the
  hajtóereje biológiai: a gyermeki idegrendszer    development is of a biological nature: the maturation
  érése, valamint igen nagy receptív képessége és a  and the high receptive skills of the child's nervous
  bejutó információk strukturálására irányuló     system as well as its inclination to structure the
  hajlama.                      information that is input.

96 Rendőrök törték fel a kaput, mely elzárta az utat az On Saturday, the US President, Bill Clinton delivered a uncertain   -bAn    other
  Orbetellói-félszigeten lévő festői Sbarcatello    stumps speech [for the first time] to support the re-         (főnév)
  partszakaszra, amelyet maga a 89 éves        election of this vice-president, Al Gore.               /+w1 ige
  anyakirálynő szinte sohasem használt. A zöldek
  szerint törvénytelenül vált a holland királynő és
  szűk olaszországi baráti köre privát birtokává az
  olasz tengerpart egyik legszebb pontja. * Bill
  Clinton amerikai elnök szombaton első ízben
  N.INE mondott V.Me3 kortesbeszédet alnöke, Al
  Gore elnökké választásának támogatása céljából.
  * A Falkland-szigetekért vívott 1982-es brit -
  argentín háború óta szombaton először
  látogathattak el az Atlanti-óceán déli részében
  fekvő szigetre argentin állampolgárok.
97 Az AFS kezdeményezésére fél évszázaddal        On the initiative of AFS half a century ago, in 1947, it  f-       -bAn
  ezelőtt, 1947-ben a legyőzött Németország nyugati   was the western half of the defeated Germany and the quantifier uncertai  (főnév)
  fele és a győztes Egyesült Államok cserélt először  victorious United States who exchanged students for     n       /+w1 ige
  diákokat hosszabb-rövidebb időre. Napjainkra az    the first time for shorter or longer periods. By this time,
  AFS világhálózattá terebélyesedett, s jelenleg    AFS became a worldwide network, and now it has
  félszáznál több országban N.INE működnek V.t3     national centres operating [in more than 50 countries].
  nemzeti központjai. Az elmúlt évtizedekben több    In the last decades, several hundred thousands of
  százezer fiatal vett részt e nemzetközi        young people participated in this international
  csereprogramban, amelynek lényege a szigorú      exchange programme, the essence of which is strict
  önkéntesség.                     spontaneity.

98 " A palermói születésű Filippa Giordano muzsikus   F.G., who was born in Palermo, grew up [in a      uncertain focus  -bAn    other
  családban N.INE nőtt V.Me3 fel: szülei        musician family]: her parents are opera singers, her            (főnév)
  operaénekesek, bátyja csellista, nagynénje      brother is a cellist, her aunt a pianist and piano             /+w1 ige
  zongoraművész és - tanár, nagyapja pedig egyike    teacher, and her grandfather was one of Sicily's last
  volt Szicília utolsó tradicionális énekmondóinak. "  traditional singers.
  A hetvenes évek végén Rómába költöztünk -
  meséli -, de utána is rendszeresen visszajártunk
  Szicíliába, ahol a legtöbbet nagyapámtól tanultam.

99 Ezúttal július volt a csúcsidőszak, és az eddigi                               f-particle     -bAn
  augusztusi napok, szemben a múlt évvel, amikor                                          (főnév)
  május és június volt a legmelegebb, tehát a                                           /+w1 ige
  legnagyobb vízigényű is. A fogyasztás mértékéhez
  persze hozzájárul, hogy éppen ezekben a
  hetekben N.PL.INE nyaralnak V.t3 a legtöbben a
  várostól távol. Temesvári elmondta még, hogy a
  város vízfogyasztása évről évre csökken, ami a
  nagy vízigényű ipar hanyatlásával, az átalakuló
  fogyasztói szokásokkal, a fokozódó
  takarékossággal magyarázható, de a
  visszaeséshez hozzájárul az is, hogy sokan
  elköltöznek a fővárosból.
100 Putyin leszögezte, politikai ellenfeleik így akarják  Putin stated that their political adversaries want to    focus  -bAn    other
  meglovagolni azt, hogy az országban terrorista     capitalize on the fact that terrorist attacks are used in      (főnév)
  támadásokkal tartják rettegésben a lakosságot.     the country to keep the population in fear. A few days        /+w1 ige
  Néhány napja még Jelcin is hasonló hangnemben     ago Yeltsin, too, made statements [in a similar tone],
  N.INE nyilatkozott V.Me3 erről, ám azóta hallgat.   but since then he is silent. The Russian press has put
  Immár két időpontot röppentett fel az orosz sajtó   into circulation already two dates when the head of
  az államfő kórházba vonulásáról s lemondásáról,    state would move into hospital and resign, but this
  de ez eddig nem következett be.            hasn't happened so far.

101 Hazánk alvízi országként továbbra is ki van      Hungary, as a tail-bay country, is at the mercy of the   focus  -bAn    identificati
  szolgáltatva a romániai bányák veszélyeinek. Turi-   dangers of Romanian mines. The Environmental             (főnév)  onal
  Kovács Béla környezetvédelmi miniszter, aki      Minister, Turi-Kovács Béla, who had been negotiating         /+w1 ige
  pénteken tárgyalt Walström aszszonnyal, kiemelte:   with Mrs. Walström on Friday, pointed out that
  mivel a peren kívüli megegyezés nem sikerült,     Hungary would enforce its claim for damages [by
  Magyarország polgári perben N.INE próbálja       means of civil action] as they had not managed to
  V.Te3 majd érvényesíteni kártérítési igényét. Az új  settle out of court. The new Minister and Walström
  miniszter és Walström megállapodott abban is,     had also agreed that they would carry on negotiations
  hogy a magyar uniós csatlakozás            on the environmental file of Hungary's EU-accession.
  környezetvédelmi dossziéját a jövő év első felében
  fogják részletesen megtárgyalni.
102 Szinte megoldhatatlan problémát jelent a        Large-scale migration, too, is an almost insoluble      focus  -bAn    identificati
  nagyarányú elvándorlás is. A 15 milliós kurd      problem. A major part of the Kurdish population of 15        (főnév)  onal
  lakosság jelentős része a városokban N.PL.INE     million tries to find a job [in the cities], e.g. the number     /+w1 ige
  próbál V.e3 munkát találni, Isztambulban például    of Kurds living in Istanbul is estimated at 3 million. A
  hárommillióra teszik az ott élő kurdok létszámát.   lot of them only add to the number of the unemployed,
  Közülük sokan csak a munkanélküliek számát       but some of them have proved to be quite successful
  gyarapítják, de néhányan igen sikeresnek        in the carpet business.
  bizonyultak a szőnyegbizniszben.
103 A büntetőpontokat jogerős bírói, szabálysértési    Penalty points are registered on the basis of final   focus     -bAn    contrastiv
  határozatok alapján rögzítik. A pontok nem a     judgements of contravention. The points are not            (főnév)  e
  jogosítványokba kerülnek be, hanem a központi     recorded in the driving licenses, but they are             /+w1 ige
  számítógépes nyilvántartásban N.INE regisztrálják   registered [in the central computer records]. The idea
  V.Tt3 őket. Az akkori elképzelés szerint egyetlen   was that the maximum points cannot be given for any
  szabálysértés sem érheti el a maximális        kind of contravention except for high crimes.
  pontszámot, kivéve, ha nagyon súlyos a
  bűncselekmény.
104 Közben áldozatuk nyakából kitépték az ott hordott   The crime was planned by the two robbers in      focus stress-  -bAn    other
  harisnyát, amiben 95 ezer forint volt. A       advance, as the knew that the victim hid his/her saved avoiding verb  (főnév)
  bűncselekményt a két rablógyilkos előre kitervelte,  money [in a purse kept hung around his/her neck].           /+w1 ige
  miután tudták, hogy a sértett a nyakába akasztott
  erszényben N.INE rejtegeti V.Te3 összespórolt
  pénzét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
  Bíróság nyereségvágyból társtettesként elkövetett
  emberölés miatt 15 és 14 év fegyházbüntetésre
  ítélte a testvérpárt.
105 Hasonló standardokat elfogadva azonban és ilyen                              uncertain  -bAn
  mentalitásról téve tanúbizonyságot, ők azt is                                     (főnév)
  bizonyítják ugyanakkor, hogy hajlandóbbak részt                                    /+w1 ige
  venni és közvetlenül bekapcsolódni a közéletbe (
  hiszen az adminisztratív decentralizáció éppen
  ilyen közösségi cselekvést feltételez ), de azt is,
  hogy felkészültebbek vállalni a szabad
  kezdeményezés égisze alatt lebonyolítandó
  vállalkozások számottevő kockázatait. Ha a
  románok szinte mindent a Fennvalótól és az
  Államtól várnak, a romániai magyarok ugyanannak
  a Fennvalónak a segítségében N.PSe3.INE
  reménykednek V.t3, de főleg saját
  erőfeszítéseikben. Pszichológiai szempontból az
  ehhez hasonló önbizalom és kockázatvállalás
  általában a többség jellemvonása, s nem az
  üldöztetés, marginalizáció, megkülönböztetés és
  asszimiláció fenyegette kisebbségeké.


106 A magyar Ki kicsoda lexikonban található 13 ezer (  In the Hungarian Who is Who lexicon, there are 13000 uncertain  -bAn
  ön ) " életrajzból " mégis mindössze tizenhárman   (auto) "biographies", but only 13 mention (especially      (főnév)
  említik ( többnyire politikusok, elsősorban Bibósok  politicians, mostly ones who had been in the Bibó        /+w1 ige
  ), hogy szakkollégiumi hallgatók, tanárok, vezetők  College) that they had been students, teachers,
  voltak. A " klub " szó tízszer ennyi szócikkben    directors of a special college. The word "club" appears
  N.INE szerepel V.e3: legtöbbször a Fészek Klub,    [in ten times as many articles] ...
  majd a Nyilvánosság Klub, és ilyen-olyan
  sportklub, RTL Klub... Azóta a klub szó töltete is
  megváltozott.
107 Magyarország határai nem esnek egybe a nemzet     The borders of Hungary are not identical to the      focus  -bAn    identificati
  kulturális határaival - mondta Hámori József     cultural borders of the nation, the minister of culture J.     (főnév)  onal
  kulturális miniszter Nagyváradon a hagyományos    H. said yesterday in Nagyvárad on the first day of the       /+w1 ige
  váradi egyhetes ünnepségsorozat, a Varadinum     traditional weeklong series of celebrations called
  első napján. A magyar kormány tagja Tőkés       Varadinum. The member of the Hungarian
  László református és Tempfli József katolikus     government talked [in the company of the Protestant
  püspök társaságában N.PSe3.INE szólalt V.Me3     bishop L.T. and the Catholic bishop J.T.] on a meeting
  fel egy, az eredeti programban nem szereplő      which was not in the original program and was
  gyűlésen, amelyet abból az alkalomból tartottak,   organized because of the occasion that the court of
  hogy sokéves huzavona és pereskedés után egy     appeals in Ploiesti gave back to the Protestant church
  ploiesti-i feljebbviteli bíróság véglegesen és    their ~ main building finally and irrevocably after many
  visszavonhatatlanul visszaadta a református      years of ~ procrastination and ~ legal disputes. The
  egyház székházát. A miniszter méltatta Nagyvárad   minister praised the significance of Nagyvárad in
  jelentőségét a magyar kultúrában, nemcsak a      Hungarian culture, both in the past and in the future.
  múltban, hanem a jövőben is.


108 Ilyenkor Lorsy kijelentette, hogy megírja éjjel, de  As soon as Lorsy has arrived, a famous publisher     focus  -bAn    other
  aztán nem írta meg, vagy egyszerűen          asked him [in a letter] to visit him, (because) he wants      (főnév)
  tudomásunkra hozta, unja a témát, miután egyszer   to order a book from him on the history of fortifications     /+w1 ige
  már kifejtette előttünk. Egy neves kiadó, mihelyt   in France, with the title "From Vauban to Maginot".
  Lorsy megérkezett, levélben N.INE szólította     After a few further letters and phone-calls Lorsy did
  V.TMe3 fel: látogassa meg, könyvet akar rendelni   indeed take off for Boulevard St. Germain, where,
  tőle a francia erődítések történetéről, Vaubantól   about 1500 steps away from his hotel, the publisher
  Maginot-ig címmel. Néhány újabb levél és telefon   awaited him in his office.
  után Lorsy csakugyan el is indult a Boulevard St.
  Germain felé, ahol - mintegy ezerötszáz lépésnyire
  szállodájától - a kiadó várta irodájában.
109 Mint ahogy fentebb már említettem, a helsinki                                stress-avoiding  -bAn
  szleng igazi ismeroje és kutatója HEIKKI                                  verb       (főnév)
  PAUNONEN, a Tamperei Egyetem finn nyelv                                            /+w1 ige
  professzora. Mivel Helsinkiben N.INE született
  V.Me3, egész eddigi kutatói pályája során
  érdeklodött a helsinki szleng története és mai
  helyzete iránt. Több tanulmányt írt a helsinki
  szleng fejlodésérol és jellemzo vonásairól,
  valamint szerepérol a helsinki köznyelvben (
  PAUNONEN 1988, 1989, 1990a, 1991c, 1992 és
  1995 [ 1982 ] ).
110 Arra a kérdésemre, hogy tulajdonképpen melyik    To my question which country he/she would like to live focus       -bAn    identificati
  országban szeretne letelepedni, ennyit mond: -   in, he/she replied this much: "Believe it or not, I don't         (főnév)  onal
  Akár hiszed, akár nem, nekem az teljesen      care at all whether I find a place in Hungary or in            /+w1 ige
  mindegy, hogy Magyarországon vagy Angliában,    England, or maybe [in France], the only thing that
  esetleg Franciaországban N.INE találok V.e1     matters is that it must be a peaceful place, I have to
  helyet, csak az az egy fontos, hogy az       be able to walk along the street without concern,
  mindenképpen békés hely legyen, bármikor      without someone picking on me or telling me off
  nyugodtan végigsétálhassak az utcán, ne       angrily, where I'm not in the way of anyone, where I
  kössenek belém, ne szóljanak rám ingerülten, ne   don't have to be afraid of anything.
  legyek az útjában senkinek, ne kelljen félnem
  semmitől. Nekem már csak ez a fontos.

111 Mivel a KPEB vezetőjét az országos tanácskozás   As the head of the KPEB is elected by the national   focus       -bAn    identificati
  választja, a poszt betöltéséhez kongresszusi    conference, a congressional resolution is required to           (főnév)  onal
  határozatra van szükség. Az elnökség úgy döntött,  occupy this post. The presidency has decided that it           /+w1 ige
  hogy márciusban N.INE tesz V.e3 javaslatot a    will be [in March] that they propose a date for the
  kongresszus időpontjára, melyet a miskolci     conference, which they consider a continuation of the
  tanácskozás folytatásának tekint, mert az akkor   conference in Miskolc, because the mandates of the
  megválasztott küldöttek mandátuma érvényben     then elected delegates are still valid.
  van.
112 Hogy a német nyelvtudásomat tökéletesítsem,    In order to improve my proficiency in German, I was   focus  -bAn    other
  beadtak egy német házhoz Eperjesen. 1826-1831   put up at a German family in Eperjes. 1826-1831 On        (főnév)
  1826. november 2-án anyám elvitt Eperjesre. Az a  November 2, 1826, my mother took me to Eperjes.         /+w1 ige
  kevés iskolai ismeret, s az öntudat, amire a    Although some school experience and the confidence
  gimnáziumban N.INE tettem V.Me1 szert, és az    that I gained [at the grammar school], as well as the
  utazás örömet okozott, de mégis nagyon nehéz    journey all were a great pleasure for me, it was very
  volt anyámtól elválni s nehezemre esett a sok   hard for me to part from my mother, and I had difficulty
  idegen ember közt megmaradni. Ami azonban az    in being among many strangers. However, what made
  itt tartózkodásomat még nehezebbé tette, s ami   my stay over here even harder, and what discouraged
  elvette a kedvem a tanulástól, az az itteni    me from learning, was the local professors' rudeness,
  professzorok durvasága, megvesztegethetősége    corruptibility, and unfairness, with which they treated
  és igazságtalansága volt, amivel a fiúkkal     the boys.
  szemben felléptek.

113 Kanada szintén készséget mutatott a rendezés    "France will take action to convince the Security    focus  -bAn    other
  elősegítésére, amint azt a nyugat-európaiak is   Council to take responsibility in East Timor like they      (főnév)
  felajánlották. " Franciaország fellép annak    did [in the case of Kosovo] by forming KFOR", Chirac       /+w1 ige
  érdekében, hogy a Biztonsági Tanács ugyanúgy    announced on Wednesday in Paris.
  vállalja a felelősséget Kelet-Timoron, amint azt
  Koszovó esetében N.PSe3.INE tette V.TMe3 a
  KFOR megalakításával " - jelentette be Chirac
  francia szerdán Párizsban. Solana távozó NATO-
  főtitkár ugyancsak úgy foglalt állást, hogy a
  nemzetközi közösségnek sürgősen be kell
  avatkoznia Kelet-Timoron - bár azt is elmondta,
  hogy szerinte nem vonható párhuzam a koszovói
  és a kelet-timori helyzet között.
114 Mira Markovics aránylag sokat publikált, cikkeiből                              f-particle  -bAn
  kihámozhatók, hogy miféle mozgatórugók                                           (főnév)
  vezették, amikor férjével együtt újabb és újabb                                      /+w1 ige
  háborúba sodorták népüket. A kilencvenes évek
  elején még az etnikumok békés egymás mellett
  élését hirdette, de ezt csak az egykori, egységes
  Jugoszláviában N.INE tudta V.TMe3 elképzelni,
  képtelen volt felfogni, hogy más délszláv népek
  éppen a szerb dominancia miatt nem kívánnak a
  szerbekkel egy államban élni. Későbbi írásaiban
  már megjelent a pesszimizmus, a háborús
  fatalizmus. "

115 Az arany fokozatú támogatók között van a Malév                                f-particle  -bAn
  Rt., amely egy bizonyos - a bizottsági                                           (főnév)
  marketingigazgató által nem részletezett -                                         /+w1 ige
  összeghatárig ingyen röpíti a külföldön vizitáló
  MOB-tagokat. Érdekes, hogy a nemzeti
  légitársaság szinte csak az utolsó pillanatban
  N.INE vállalta V.TMe3 az olimpiai csapat
  szállítását, akkor is csak egy oda-viszsza turnust.
  Így végül az október 3-án landoló aranygépet a
  Malév szolgáltatja, ám nem ingyen: a rajthoz állt
  versenyzők utazását ugyanis megtéríti a
  Nemzetközi Olimpiai Bizottság.

116 Lengyelország zárkózottságáról híres egykori     The days of Poland's former president who is famous   focus    -bAn    other
  elnökének hétköznapjai a kórház és a         for being reclusive are spent with moving to a fro          (főnév)
  tárgyalóterem közötti ingázással telnek. A      between the hospital and the courtroom. Recently he         /+w1 ige
  közelmúltban terjedelmes interjúban N.INE vallott   has confessed [in a large interview] to the Moscow
  V.Me3 a moszkvai Izvesztyija című lapnak       newspaper Isvestiya about himself and the era which
  magáról és arról a korszakról, amely a hatalom    elevated him to the peak of power. The journalist had
  csúcsára emelte. Négy hónapon keresztül várt az    waited for four months to be allowed to step into the
  újságíró arra, hogy belépjen a néhai elnök kis    small study of the former president.
  dolgozószobájába.
117 A telefonon érdeklődőket arról tájékoztatják, hogy   f-particle     -bAn
  mostantól fizetni kell a diagnózisért, a                  (főnév)
  kezelésekért, a korábban ingyenes vizsgálatokat               /+w1 ige
  végző Szűcs Hajnalka doktornőt pedig a Dévai
  utcai tüdőgondozóban érhetik el... A megjelölt
  tüdőgondozó azonban a Nyírő Gyula Kórházhoz,
  így a fővároshoz tartozik, az angyalföldieknek így,
  és éppen a legkritikusabb időszakban, az
  allergiaszezon kellős közepén csak korlátozott
  számban N.INE van V.e3 módjuk igénybe venni a
  díjtalan kezeléseket. - A betegek személyesen
  keresnek, s el is jutnak hozzám a Dévai utcai
  tüdőgondozóba - hangsúlyozta munkatársunknak
  dr. Szűcs Hajnalka.

118 Bármilyen kitartóan próbálod, bármerre         f-particle     -bAn
  keresgélsz, egyszerűen nem vagy képes                    (főnév)
  megtalálni a választ a problémádra. De, ha tudod,              /+w1 ige
  hogy hogyan használd az elektronikus levelezést,
  akkor a segítség gyakran csak néhány billentyű-
  leütésnyi távolságban N.INE van V.e3; egy e-mail
  üzenetben megkérheted a rendszerfelügyelőt vagy
  egy barátodat, hogy segítsen. A leggyorsabb
  módja az elektronikus levelezéssel való
  ismerkedés megkezdésének az, hogy küldesz
  magadnak egy levelet.
119 Egyes források azt állítják négy hónapig is       complex predicate  -bAn
  kibírhatják, egy brit szakértő szerint csak 48 óráig.            (főnév)
  Kedd, augusztus, 15., 7 óra 53 perc: A legénység "             /+w1 ige
  egyelőre életben N.INE van V.e3 " - jelentette ki
  Vlagyimir Kurojedov flottatengernagy. Elmondta,
  még nem állapították meg a szerencsétlenség
  okát.
120 Korábban sokféle elképzelés született a fővárosi     Earlier there were many ideas about subterranean     focus    -bAn    identificati
  föld alatti közúti alagutakra. Molnár László, a      road tunnels in the capital. M. L., the president of         (főnév)  onal
  Főmterv vezérigazgatója elmondta: ilyen az a terv     Főmterv told us that the plan, which carries through a        /+w1 ige
  is, amely a Rózsadomb - Sas-hegy térségében és      road [around Rózsadomb - Sas-hegy and along their
  vonalában N.PSe3.INE visz V.e3 végig a föld alatt     line] under the earth, is like this.
  egy utat. Egy másik terv szerint az Alkotás utcából
  érkezve a Böszörményi út előtt menne le a föld alá
  egy kétszer kétsávos pálya, és a Komjádi
  uszodánál jönne fel.

121 Azt, hogy az eskühöz kötött közméltóságok                                     uncertain  -bAn
  körével kapcsolatosan bizonyos legyen a "                                           (főnév)
  feddhetetlenség ". Ki kell zárni a Iehetőségét, hogy                                      /+w1 ige
  bármilyen kapcsolatban N.INE volt V.Me3
  korábban a III/III-as/III ügyosztállyal, tehát hálózati
  személy vagy SZT-tiszt volt. Ez a feddhetetlenség,
  fontos erkölcsi és politikai követelmény, és
  fokozottan érvényes az érintett körre, tehát a
  képviselők, miniszterek, miniszterelnök,
  köztársasági elnök, ügyészek, bírók,
  polgármesterek, a választott méltóságok, ezeken a
  posztokon olyan személyek képviseljék, akik nem
  zsarolhatóak, akik nem lehetnek a III/III-as/III
  ügyekkel kapcsolatos intrikák tárgyai, akik e
  tekintetben biztosan tiszták és feddhetetlenek.
122 Négy csapat - a Bayern München és a Paris Saint-                               complex predicate  -bAn
  Germain ( F-csoport ), illetve az AC Milan ( H ) és                                       (főnév)
  a Deportivo La Coruna ( E ) már továbbjutott a                                          /+w1 ige
  legjobb tizenhat közé. A forduló egyik érdekessége
  volt, hogy Zidane-t újra kiállították: a Juventus
  francia középpályása egy meccsen át büntetésben
  N.INE volt V.Me3, a Hamburg ellen visszatért a
  csapatba, de ismét csak idő előtt kellett elhagynia
  a pályát. Alig négy perccel Zidane piros lapja után
  leküldte a bíró az olasz csapat másik légiósát, a
  holland Davidsot is.

123 A születésszám alakulására gyakorolt pozitív                                 complex predicate  -bAn
  hatása 1977-ig tartott. Ezt követően és azóta is                                         (főnév)
  folyamatosan csökkent az élve születések száma,                                         /+w1 ige
  miközben a gyermekgondozási díj ' 96 áprilisáig
  hatályban N.INE volt V.Me3. Számokat említek: 80-
  ban 148 ezer, 90-ben 125 ezer, 95- ben 112 ezer
  az élve születések száma.

125 " - kezdetben így hívták be az utcán kódorgó    Currently the dance group consists of [four junior age  complex predicate  -bÓl
  srácokat, közülük szedték össze a tagokat.     groups and the adult dance ensemble].                    (főnév)
  Jelenleg négy utánpótlás-korosztályból és a felnőtt                                       /+w1 ige
  együttesből N.ELA áll V.e3 a tánccsoport. A
  legkisebbek csoportjában öt-hat évesek, a
  következőben az alsó és felső tagozatos általános
  iskolások táncolnak.
126 Hát bármennyire is leszólandó dolog az        complex predicate  -bÓl
  ökonometria, hidd el nekem, hogy a                    (főnév)
  hasközgazdaságtan ellenében a matematikai                 /+w1 ige
  módszerek és analitikák nagyobb szerepet kaptak
  az utóbbi évtizedekben az egyes fiskális és
  monetáris intézkedések során. A sok egyszeri
  tétellel egyetértek, de azért ne nevezzünk valamit
  fizetési mérlegnek, ha általában ad hoc tételekből
  N.PL.ELA áll V.e3 össze. Nemdebár?

127 ( Zilah / fejér ) * Két képzőművészeti kiállítást   focus        -bÓl    contrastiv
  nyitottak meg Szilágysomlyón szeptember 12- én.              (főnév)  e
  A református gyülekezeti házban dr. Hajdu Attila             /+w1 ige
  fekete - fehér és színes, számítógéptechnikával
  készített grafikáiból, a városi művelődési ház
  kiállítótermében pedig három nyírbátori művész:
  Farkas Anikó, Küzmös Enikő és Krivánik József
  munkáiból N.PSe3i.ELA állítottak V.Mt3 ki, mindkét
  esetben eddig nem tapasztalt érdeklődés mellett.
  A tárlatmegnyitók az idei Bátori Napok
  programjához tartoztak, akárcsak a testvérváros
  Nyírbátor Talán Teátrom műkedvelőinek a Tékozló
  fiú c. rockopera bemutatója, a fúvósok és
  mazsorettek fellépte, valamint a Sárkánykodás
  várjáték és a korondiak, körösfőiek kirakodóvására.
128 A konkurenciát firtató kérdésre pedig azt                                   stress-avoiding  -bÓl
  válaszolták, hogy szerintük a legnagyobb                                    verb        (főnév)
  vetélytárs Belgium, Németország, Bulgária és                                           /+w1 ige
  Franciaország. A kereskedők szerint gyorsabban
  nőhetne a magyar pizzák forgalma, ha két típusú
  termékből N.ELA állna V.Fe3 a kínálat. Az egyik
  magasabb árfekvésű lenne, dobozán latin betűs
  felirattal és kisebb cirill betűs kiegészítő szöveggel,
  a másik olcsóbb lenne, gyengébb csomagolással
  és cirill betűkkel.

129 A negyvenes évek közepétől kezdve vezető         The other, which is usually called arithmetical   f-particle focus  -bÓl    identificati
  egyénisége volt annak a fejlődésnek, ami ezt a      geometry, developed [mainly out of his work].              (főnév)  onal
  nagy hagyományú irányzatot pontos, modern                                             /+w1 ige
  alapokra helyezte. A másik, amelyet többnyire
  aritmetikai geometriának neveznek, jórészt az ő
  munkásságából N.PSe3.ELA bontakozott V.Me3
  ki. Az egész számok tulajdonságainak kutatása, a
  számelmélet, más szóval, az aritmetika egyike a
  tudomány legrégebbi ágainak.

130 Kisvároshoz közeledtek, fölötte kitárt szárnyú      They were approaching a little town, over which there focus       -bÓl    other
  ragadozómadár körözött. Errefelé ritka látvány az     was a bird of prey circling with spread wings.             (főnév)
  ilyesmi, ezek a nagy madarak sűrű erdőségekből      Hereabouts, it is an unusual spectacle, these big birds         /+w1 ige
  N.PL.ELA csapnak V.t3 le a közeli rétekre, de       swoop down on nearby meadows [from dense
  ennek körözésén, kitartó szemléjén meglátszott,      forests], but one could tell from its circling and
  igazi ragadozómadár. Már benn jártak az alacsony     persistent inspection that it was a bird of prey. They
  házsorral szegélyezett főutcán, amikor a fenyegető    were already passing along the main street lined with
  madár közelségétől megriadt galambsereg          a row of small hoses, when a flock of pigeons scared
  hullámzott el alacsonyan az út fölött.          by the imminence of the threatening bird swarmed low
                               above the road.
131 A tájelőadás azonban - a gyakori igények ellenére -  A show in rural areas is very rare, despite there being  focus      -bÓl    other
   fehér holló. Nehéz megfizetni, a színház is      often demands for it. It is hard to finance, and the            (főnév)
  megfontolja bevétel-kiadási oldalról. Így hát a    theatre considers it from the side of income and              /+w1 ige
  művészek PNSZ-beli jövedelmei előadásonként a     expenses, too. So the wages of the artists in PNSZ
  fizetésük 2 százalékát kitevő pluszból N.ELA      are complemented [by a plus of 2 percent of their
  egészülnek V.t3 ki. Természetesen a          salary per performance]. Of course, the guest artists
  vendégművészek mindegyike sem kapja meg a 30      do not all receive the 30 thousand either.
  ezret.
132 A nyugdíjszerű ellátásoknál indokolt az a                                     f-particle   -bÓl
  megjegyzés, hogy differenciálni, hiszen ezeknek                                          (főnév)
  az ellátásoknak egy része kiegészítő jellegű, tehát                                        /+w1 ige
  nem kizárólag ebből él a támogatott személy.
  Kérdés, hogy ugyanolyan támogatást, illetve
  emelést szükséges -e tenni, mint például azoknál -
  például a nyugdíjasoknál -, akik kizárólag ebből a
  jövedelemből N.ELA élnek V.t3. Szóba került itt a
  minimálnyugdíj kérdése, és elhangzott, hogy a
  minimálnyugdíj nem emelkedik.

133 Tehát hisz a tragédia jövőjében? - Vasziljev orosz   So do you believe in the future of tragedy? - I like the  focus      -bÓl    identificati
  rendező gondolkodásával érzek rokonságot, ő      way of thinking of the Russian director, Vasiliev. He           (főnév)  onal
  rövid snittekből N.PL.ELA építi V.Te3 fel a világot,  builds up the world [from short cuts], and even if there          /+w1 ige
  s bár van összefüggés e snittek között, az nem     is a connection among the cuts, it is not very obvious.
  kínálja magát könnyen. Meg kell találni.        It has to be found.

134 Évente hatvan-hetven előadáson lép színpadra.     (S)he steps on the scene on 60-70 performances a      focus stress-  -bÓl    contrastiv
  Hozzánk Berlinből N.ELA érkezett V.Me3, ma este    year. To us (s)he arrived [from Berlin], (s)he will be   avoiding verb  (főnév)  e
  és huszonhatodikán énekli Puccini Turandot című    singing the title role of Puccini's opera Turandot today          /+w1 ige
  operájának címszerepét. A világsztár készséggel    evening and on the 26th.
  válaszolt kérdéseinkre.
135 A feladat: egy hét alatt találniuk kell legalább egy                               stress-avoiding  -bÓl
  exportképes terméket, majd két hónap alatt                                    verb       (főnév)
  meglelniük hozzá a külföldi vevőt is. Az LBS-en                                           /+w1 ige
  évente mintegy 240 diák kezdi meg tanulmányait,
  akiknek ma már csak mintegy ötöde brit, a többiek
  47 európai, észak-amerikai és ázsiai országból
  N.ELA érkeznek V.t3 ( a tanárok több mint fele
  ugyancsak külföldi ). Az MBA-képzésen 1989 óta
  26 kelet-európai hallgató vett részt, a tavalyi 55
  jelentkező közül tízen nyertek felvételt e régióból.

136 A tábor lakói közül elsősorban a gyerekek                                     stress-avoiding  -bÓl
  fogadták nagy lelkesedéssel a szokatlan                                      verb       (főnév)
  programot, a felnőttek közül sokakat csak az                                            /+w1 ige
  ablakon való bekukucskálásig vitt a kíváncsiság.
  Japánból, Akita városából N.PSe3.ELA érkeztek
  V.Mt3 hazánkba a Seirei High School, egy jezsuita
  leánygimnázium ifjú muzsikusai, hogy négy
  karitatív koncerttel ajándékozzák meg a
  közönséget. - Előadásainkkal a bajbajutott
  embereken szeretnénk segíteni, zenénkkel
  nyújtani reményt nekik - fogalmazott Kumagai
  Yasutaka, a zenekar vezetője.

137 Így nézvést - vélekedések szerint - már az 1998-as   Looking at it this way - according to certain opinions -  focus       -bÓl    identificati
  választási kampány része az ellentételezés, s ezt   the setting-off is already a part of the 1998 election            (főnév)  onal
  állami pénzből N.ELA finanszírozzák V.Tt3 az      campaign, and this is being financed [from state               /+w1 ige
  ebben érdekelt politikai erők.             money] by the political powers who are interested in
                              this.
138 Hosszú távon - mi, kereszténydemokraták már                                 negation  -bÓl
  korábban is jeleztük - mindenképpen ez kell                                       (főnév)
  legyen a megoldás; természetesen a központi adó                                     /+w1 ige
  párhuzamos mérséklésével együtt. Az elkülönített
  állami pénzalapok jó lehetőséget nyújtanak ahhoz,
  hogy az állam által is preferált gazdaságpolitikai
  célokat ne csak költségvetési pénzekből N.PL.ELA
  finanszírozzuk V.Tt1 meg. Ugyanakkor, a lazább
  gazdálkodási feltételek mellett a közpénzek
  felhasználásának ellenőrzése is sokkal nehezebb.

139 De mint megtudhattuk, Havasalföldön         Caragiale used the method which was endorsed by     focus   -bÓl    contrastiv
  hasonlóképpen zseniálisan működött a         Balcescu [for a completely different reason].           (főnév)  e
  mítoszrombolás is. Caragiale egészen más célból                                     /+w1 ige
  N.ELA használta V.TMe3 a Balcescu által
  szentesített módszert. A híres demagóg,
  Catavencu szájába adott szövegek egy ' 48-as
  szónok, Dimitrie Bratianu szólamainak szinte
  szószerinti átvételei.
140 A víz, a természet és a magány a főszereplője Tar  The protagonists of Tar Sándor's short profile on the  focus   -bÓl    identificati
  Sándor öreg halászt bemutató rövid portréjának.   old fisherman are the water, the nature and loneliness.      (főnév)  onal
  Szakonyi Károly és Maros András azonos        Szakonyi Károly and Maros András bring out             /+w1 ige
  alaphelyzetből N.ELA hoz V.e3 ki mást: Szakonyi   something different [from identical basic situations].
  nosztalgiákat ébresztő prózát ír, a vidéki      Szakonyi writes a prose which awakes a feeling of
  panzióban szobát bérlő férfi a " házinéniben "    nostalgia in the reader, the man who rents a room in
  egykori, hűtlenül elhagyott szerelmét ismeri fel.  the country guests-house recognises in his landlady
  Maros alkalmi szobabérlője az idős háziúrral     his one-time lover, whom he had faithlessly deserted.
  makaózó robbantgató, aki szobájában öntögeti a    The temporary tenant by Maros is the exploder who is
  benzint az üvegekbe a nagy durranáshoz.       playing (Macau ?) with the old landlord, and who has
                             the habit of pouring patrol into the glasses for the big
                             explosion.
141 A rendezvényről beszámoló China Daily         The China Daily reporting about the programme       focus        -bÓl    other
  magyarázatként hozzátette, hogy Kínában 1949     explained that Catholic religious life in China before             (főnév)
  előtt külföldi misszionáriusok irányították a     1949 was controlled by foreign missionaries, and it              /+w1 ige
  katolikus hitéletet, " hajtották végre a római pápa  was them who "carried out the pope's orders". After
  utasításait ". A népköztársaság 1949-es kikiáltása  the proclamation of the people's republic in 1949, the
  után a déli Szecsuán tartományból N.ELA indult    believers' "three selves" movement started [from the
  V.Me3 el a hívők " három ön... " mozgalma, amely   Southern province of Sechuan], which opposed self-
  az önigazgatást, az önellátást és az önálló      government, self-sufficiency, and independent
  igehirdetést állította szembe a Vatikán        evangelization to the influence of the Vatikan. The
  befolyásával. A püspök mostani beszédében       bishop repeated in his present speech that foreign
  megismételte, hogy " idegen erők nem         forces might not interfere in Church affairs, get a
  avatkozhatnak be az egyházi ügyekbe, nem       leading role in the churches, or intervene in China's
  juthatnak irányító szerephez az egyházakban, nem   internal affairs with reference to religion.
  szólhatnak bele a vallásra hivatkozva Kína
  belügyeibe ".
142 Így aztán mindaz, amit az előző években a modern                                 negation      -bÓl
  költészet és népköltészet párhuzamos                                                 (főnév)
  értelmezése során elvileg leszűrtem, Kallós                                             /+w1 ige
  oldalán minden érzékemmel megragadható
  személyes élményemmé vált. Talán szerencsém
  volt, hogy Kallós nem az akadémiák irányából
  N.PSe3.ELA indult V.Me3 el népdalt, népzenét,
  imádságot, balladát, csujjogatót gyűjteni, hanem
  belső sugallatára hallgatva. Megbízatás és
  támogatás nélkül.
143 A film mindig csak utánozta a valóságot, az élet   Film has always only imitated reality, life always      stress-avoiding  -bÓl    identificati
  mindig jobb dramaturgnak bizonyult. Még a       proved to be the better playwright. Even the wildest     verb       (főnév)  onal
  legvadabb fantáziajáték, a legkülönösebb sci-fi is  play of imagination, the strangest sci-fi departs really            /+w1 ige
  tulajdonképpen a valóságból N.ELA indult V.Me3    [from reality], it builds on the elements of reality. Now it
  ki, annak elemeiből építkezett. Most mintha      seems that the tide is turning: even when political,
  megfordulna a kocka: még a politikai, társadalmi   social events are presented, the Hollywood
  események megmutatásakor is a hollywoodi       dramaturgy is at play.
  dramaturgia működik.
144 A mögöttünk hagyott 10 évszázadban többször       In the past 10 centuries, we have had to put up a new focus   -bÓl    emphatic
  kellett új épületet emelnünk a Szent István-i      building several times on the foundations that had       (főnév)
  alapokra. Így volt ez tíz évvel ezelőtt is, amikor   been laid by St. Stephen. It was the case ten years       /+w1 ige
  közös elhatározásból N.ELA indultunk V.Mt1 el a     ago, too, when we set out on the road of great
  nagy változtatás útján. Olyan Magyarország jelent    changes [at our common will]. We saw a Hungary in
  meg álmainkban, olyan Magyarországért küzdünk,     our dreams; we fight for a Hungary, in which there will
  amelyben mindenki számára megnyílik a          be a chance for freedom, wealth, and respectable civil
  szabadság és a jólét, a tisztes polgári élet      life given for everyone.
  lehetősége.
145 Szabó László Zsolt a koncentrált alelnöki poszt     He denied that T. J. or any other politician had    focus  -bÓl    contrastiv
  létrehozását azzal indokolta, hogy egy kézben      influenced the appointment of Szenes to her favour:       (főnév)  e
  akarja tudni a műsorkészítést. Cáfolta azt, hogy    she was appointed by Szabó for this position [out of      /+w1 ige
  Torgyán József vagy bármely más politikus        professional conviction].
  közbenjárt volna Szenes kinevezése érdekében:
  Szabó szakmai meggyőződésből N.ELA jelölte
  V.TMe3 e posztra. Az új alelnöknek televíziós
  tapasztalatai mellett négy ( angoltanári, filozófiai,
  pszichológusi, vezető kommunikátori ) diplomája
  van, s pszichológiából doktorált.
146 A Szociális és Családügyi Minisztérium         The department's administrative undersecretary,     focus  -bÓl    contrastiv
  nyolcmilliárd forinttal nagyobb költségvetési      Pulay Gyula said to our newspaper that they should       (főnév)  e
  támogatást igényel, mint amennyi a PM terveiben     make use [of 22.9 billion HUF] according to the         /+w1 ige
  szerepel. Pulay Gyula, a tárca közigazgatási      proposal of the Ministry of Finance, whereas they lay
  államtitkára lapunknak elmondta: a           claim to 30.9 HUF from the chapter level budget.
  Pénzügyminisztérium javaslata szerint 22, 9
  milliárd forintból N.ELA kellene V.Fe3
  gazdálkodniuk, ezzel szemben a fejezeti szintű
  költségvetésből 30, 9 milliárdra tartanak igényt. Az
  igényelt többletet elsődlegesen a fogyatékosügyi
  program megvalósítására fordítanák, valamint a
  családpolitikai koncepcióból adódó feladatok
  végrehajtására, így például a családsegítő
  szolgáltatások fejlesztésére.
147 A szabadalmi ügyvivő tartózkodjék az ügyféllel     It counts as an exception if the client visits the patents  f-particle focus  -bÓl    identificati
  való egyoldalú kapcsolatfelvételtől és/vagy       procurator [specifically in order to ask for an                 (főnév)  onal
  véleménycserétől minden olyan ügyben, amelynél     independent expert opinion or to change his                   /+w1 ige
  tudja vagy a körülményekből tudnia kell, hogy      representative].
  abban más szabadalmi ügyvivő látja vagy látta el a
  képviseletet. Kivételt képez, ha az ügyfél
  kifejezetten független szakvélemény kérése vagy
  képviselőváltás céljából N.PSe3.ELA keresi V.Te3
  fel a szabadalmi ügyvivőt. Független
  szakvélemény kérése esetén a szabadalmi
  ügyvivő erről csak az ügyfél hozzájárulásával
  tájékoztathatja a másik képviselőt.

148 Leveszik róla az üvegtetőt, öccse befogja az      The glass ceiling is removed, his younger brother      focus        -bÓl    identificati
  állatokat, de Zoltán pólóját le kell róla vágni, mert  catches the animals, but Zoltán's shirt has to be cut              (főnév)  onal
  az egyik skorpió hiányzik. A veszélyes állat csak a   down from him, because one of the scorpions is                  /+w1 ige
  színfalak mögött, a fiú zsebéből N.PSe3.ELA kerül    missing. The dangerous animal is only found behind
  V.e3 elő. Tévéstáb, mentők érkeznek, az infúzió     the scenes, [in the boy's pocket].
  beadását vágóképnek rögzítik.

149 Nagyon örülök, hogy hasonló gondolatokra jutottál:   The problem is that the socialist party really does     uncertain stress-  -bÓl    contrastiv
  ) Továbbgondolva: a centrum politizálás csak      personify the higher levels of society with its       avoiding      (főnév)  e
  akkor lehet hosszútávon hitelképes, ha azt a      representatives but its major voter blocks (we are      verb focus     /+w1 ige
  középrétegek számára tálalják: a probléma az,      talking about a mass party) come from [population
  hogy a szocialista párt képviselőiben valóban a     groups which are deteriorating lately, and therefore
  felsőbb rársadalmi rétegeket személyesíti meg, de    they are more prone to radicalization].
  főbb választói blokkjai ( tömegpártról van szó ) az
  utóbbi időben romló helyzetű, ezért
  radikalizálódásra hajlamosabb
  népességcsoportokból N.PL.ELA kerülnek V.t3 ki.
  Tehát ami igaz Horn Gyula párton belül elfoglalt
  pozíciójára, és mozgására, sokszorosan igazabb
  választói preferenciákat tekintve.
150 Áldozataikat az " aranyapácskának " becézett ős     The face, head or the whole of the idols was made of  stress-avoiding  -bÓl
  szelleme fogadja az " aranydombnak " nevezett      [precious metals].                   verb       (főnév)
  áldozati helyen, ligetben. A bálványok arca, feje                                        /+w1 ige
  vagy egésze nemesfémből N.ELA készülhetett
  V.Me3, hasonlóképp az ongunok is. Úgy gondoljuk
  tehát, hogy Ajtony-t ( nevének misztikus tartalmát
  is figyelembe véve ), hasonlóan Saroltához és
  Gyulához, szláv alattvalói tükörfordítással
  nevezték Zoltán-nak.
151 Mivel töltjük az időnket? A címbeli kérdésre felel                               stress-avoiding  -bÓl
  az az időmérleg, amely a hazai népesség                                    verb       (főnév)
  összetételét tükrözően kiválasztott körülbelül                                          /+w1 ige
  11_000 háztartásnak a múlt év szeptemberétől az
  idei szeptemberig negyedévenként 93 napos
  periódusban fölvett adataiból N.PSe3i.ELA készül
  V.e3. A Központi Statisztikai Hivatalnak nemrég "
  Időfelhasználás 1986 és 1999 őszén " címmel
  megjelent kiadványa egy tavalyi " átlagos őszi nap
  " adatait már összeveti a tizenhárom évvel
  korábbiakkal ( előzőleg ugyanis 1986/87-ben/1986
  vettek föl egész évet átfogó " időleltárt " ), így arra
  a kérdésre is feleletet kapunk, hogy mennyire
  változott időtöltésünk a nagy társadalmi változás
  során.
152 Sz. E.: - Az emberek nem kényszerűségből N.ELA                                 negation     -bÓl
  olvastak V.Mt3 Tolsztojt és Balzacot. A magas                                          (főnév)
  kultúra iránti vonzódásnak a két világháború                                           /+w1 ige
  közötti szociáldemokrata munkásság köréből
  származó hagyományai voltak.
153 Az Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek       focus  -bÓl    identificati
  sorozatban 1958-ban megjelenteti a Magyar          (főnév)  onal
  történeti szóalaktan I. A szótövek című művét,       /+w1 ige
  amelyben összefoglalja a névszó - és igetövek
  fejlődésének történetét. Egyetemi előadásainak
  kéziratából N.PSe3.ELA rendezte V.TMe3 sajtó
  alá E. ABAFFY ERZSÉBET és N. ABAFFY
  CSILLA A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése (
  1982 ) és A magyar igeragozás története című
  kötetét ( 1990 ). Bárczinak a nyelvi rétegekre
  irányuló vizsgálatai SZATHMÁRI szerint a
  következő négy területet érintették: a magyar
  nyelvjárások szinkrón vizsgálata, a történeti
  nyelvjáráskutatás, az irodalmi nyelv és az argó (
  80 ).
154 " Konszolidálás miatti társasági adó-különbözet    stress-avoiding  -bÓl
  kimutatása 61/I/61. § Ha az összevont (        verb       (főnév)
  konszolidált ) éves beszámoló alapján számított             /+w1 ige
  éves adózás előtti eredmény - az összevonás
  következtében - alacsonyabb vagy magasabb,
  mint a konszolidációba bevont vállalatok adózás
  előtti eredményeinek együttes összege, úgy a
  konszolidációba bevont vállalatok szerint és az
  összevont ( konszolidált ) eredménykimutatás
  szerint fizetendő adó különbözetéből azt az
  összeget, ami a megelőző évek, a tárgyév
  konszolidálási intézkedéseiből N.PSe3i.ELA
  származik V.e3 és várhatóan kiegyenlítődik a
  későbbi években, konszolidálás miatti társasági
  adókülönbözetként ki kell mutatni. Amennyiben a
  konszolidálásba bevont vállalatok
  eredménykimutatásai szerint fizetendő adó több,
  mint az összevont ( konszolidált )
  eredménykimutatás szerint fizetendő adó, akkor a
  különbözetet áthúzódó adókövetelésként, fordított
  esetben a különbözetet áthúzódó adótartozásként
  kell az összevont ( konszolidált ) mérlegben
  elkülönítetten kimutatni.

155 1. § A személyi jövedelemadóról szóló, többször    stress-avoiding  -bÓl
  módosított 1995. évi CXVII. törvény ( a        verb       (főnév)
  továbbiakban: Szja tv. ) a következő 53/A/53. §-sal           /+w1 ige
  egészül ki: 53/A/53. § Az átalányadózást
  alkalmazó mezőgazdasági kistermelő vélelmezett
  költséghányada 85 százalék, illetőleg a
  bevételének azon részéből, amely
  állattenyésztésből vagy állati termék előállításából
  N.PSe3.ELA származik V.e3, 94 százalék. 2. § Az
  Szja tv. a következő 78/A/78. §-sal és alcímmel
  egészül ki:
156 A rendőrök elfogtak egy budapesti férfit, akinél                                subordination    -bÓl
  hamis ötezreseket és a pénzhamisításhoz                                              (főnév)
  használt biztonsági papírt találtak - jelentette a                                         /+w1 ige
  HavariaPress. A lefoglalt papír állítólag abból a
  szállítmányból N.ELA származik V.e3, mely 1995-
  ben Dietmar Clodo közvetítésével került
  Magyarországra. K. Sándort sikkasztással, testi
  sértéssel, hivatalos személy elleni erőszakkal is
  gyanúsítják, de egy 150 milliós csalás,
  csempészet és magánokirat-hamisítás miatt is tart
  ellene az eljárás.
157 A zalaegerszegi rendezvényt maga az ötletgazda     According to the organiser the event in Zalaegerszeg  focus        -bÓl    identificati
  a nem egy olcsójános kategóriába sorolta, ami 16-   does not exactly belong to the cheapstake category,             (főnév)  onal
  18 millió forintos költségvetést jelent. Ezt az    which means a budget of 16-18 million forints. This             /+w1 ige
  összeget teljes egészében támogatásokból        sum is being collected [completely from sponsors],
  N.PL.ELA szedik V.Tt3 össze - tudta meg a HVG a    HVG learned from Nap, Szél és Csillagok Publishing
  rendezvényt szervező, idén június 6-án kelt alapító  Ltd., who are organising the event, and who are
  okiratával egyelőre bejegyzés alatt álló Nap, Szél   currently being officially registered, their founding
  és Csillagok Kiadói Kft.-nél, ahol viszont már 20   document dates from 6th June. However, there the
  millió forintra becsülték a büdzsét. Bár részleteket  budget was estimated at 20 million forints.
  a cégnél nem tudtak mondani, az biztos, hogy a
  támogatókra nemigen illik a Hamvas-idézettel
  érzékeltetett sokszínűség: a pénz nagy része
  állami forrásból érkezik.

158 Katarina Witt, kétszeres olimpiai bajnok ( 1984 és   K. W., twice olympic champion in figure skating (1984, uncertain focus f-  -bÓl    identificati
  1988 ) műkorcsolyázó a berlini bírósághoz fordult,   1988) went to court to block the publication of Stasi   particle     (főnév)  onal
  hogy tiltsa meg azoknak a Stasi-aktáknak a       documents which have been written about her. Witt              /+w1 ige
  nyilvánosságra hozását, amelyek róla készültek.    decided to do so after more and more was written
  Witt azért döntött így, mert az utóbbi hónapokban   about her private life, and the journalists have got their
  egyre többet írtak magánéletéről, s az újságírók az  information [mainly from the data of the former GDR]
  információkat főleg a volt NDK             secret police.
  titkosrendőrségének adataiból N.PSe3i.ELA
  szerezték V.TMt3. - Senkinek semmi köze ahhoz,
  hogy mit csináltam.
159 Hírek szerint a szerződés aláírására hétfőn kerül   It was said that Ruhrgas, which is one of the biggest focus    -bÓl    other
  sor Moszkvában. A hírek szerint a Ruhrgas, amely   importers of gas in Germany, buys one third of the gas       (főnév)
  az egyik legnagyobb német földgázimportőr, az     it sells [from Russia]. The company in Essen pays         /+w1 ige
  általa értékesített gázmennyiség egyharmadát     somewhat more than one billion marks for the
  Oroszországból N.ELA szerzi V.Te3 be. A        Gasprom shares.
  Gazprom-részvényekért valamivel több mint
  egymilliárd márkát fizet az esseni társaság.

160 A parlamentben működött egy választójogi                                  f-particle  -bÓl
  reformot előkészítő albizottság, akár ennek                                       (főnév)
  keretében is vitázhattak volna a pártok a                                        /+w1 ige
  javaslatokról, tette hozzá az előző kormány
  igazságügy-minisztere. Bauer Tamás
  szabaddemokrata képviselő szerint az lenne a
  helyes, ha a pártok magánszemélyektől sem
  kaphatnának adományokat vagy természetbeni
  juttatást, s kizárólag a költségvetési támogatásból
  és a tagdíjakból N.PL.ELA tartanák V.TFt3 fenn
  magukat. Az SZDSZ-es politikus lapunknak úgy
  fogalmazott: a minisztérium javaslatai közül a
  Dávid Ibolya által is támogatott módozat áll hozzá
  közelebb, de azt sem tartja elég szigorúnak.

161 Dr. Székely László kormánybiztos véleményével (                               negation   -bÓl
  Az exkormánybiztos magányossága, november 6.                                       (főnév)
  ) azonban köteles vagyok vitatkozni. S higgye el,                                    /+w1 ige
  nem a Horn-kormány iránt érzett nosztalgiából
  N.ELA teszem V.Te1, erre okom sem lenne, hisz
  nem Ön az egyetlen, aki a szocialisták 1998-as
  vereségét a nyakamba sózza. Mint ahogy sokan
  mások, Ön is Nemcsók keretmegállapodás-
  tervezetéről beszél, holott kétszáz szaktanácsadó
  véleményét tükrözte az a javaslat, amelyet a
  kormány, azon keresztül a parlament, s azon is túl
  a lakosság elé tártunk.
162 Nem érdektelen, hogy az egyik versében arról      Interestingly he writes in one of his poems that the  uncertain focus  -bÓl    other
  beszél, hogy a világ gömbölyű, mint egy labda, és   world is round as a ball and everything that exists           (főnév)
  minden, ami van - mozog. Ez Galilei világnézete,    moves. This is Galilei's world view, and Rimay could           /+w1 ige
  és Rimay első kézből N.ELA tudhatott V.Me3 erről,   have known about this [first hand], because he had
  hiszen járt Velencében, ahol Galilei kísérletezett   been to Venice where Galilei was experimenting
  abban az időben. A tudomány és a hatóság még      around that time.
  sokáig vitatkozott a Föld gömbölyűségén, de
  Rimaynak ez már természetes.

163 Hogy a Duna-TV soviniszta lenne, arra ne                                   f-particle    -bÓl
  haragudj, de nem vagyok hajlandó szót                                              (főnév)
  vesztegetni. Ilyet maximum Meciar vagy                                             /+w1 ige
  Ceausescu szájából N.PSe3.ELA tudtam V.Me1
  eddig elképzelni. speaker 12 / 18 / 98 21: 09: 00
  Összenőtt tudatzavar?
164 Egy medve mentette meg egy 16 hónapos iráni      The life of a 16 months-old Iranian child was saved by focus       -bÓl    other
  gyermek életét - egy iráni lap szerint. A kisfiú    a bear, according to an Iranian newspaper. The little          (főnév)
  nomád szüleinek sátrából N.PSe3.ELA tűnt V.Me3     boy disappeared [from the tent of his nomadic              /+w1 ige
  el, és a keresésére indult csapat három nappal     parents], and the team who went to look for him found
  később - 9 kilométerre a tábortól - egy medve     him three days later, 9 kms from the camp, in the cave
  barlangjában bukkant rá. A gyermek tökéletes      of a bear.
  egészségnek örvendett, feltehetően annak
  köszönhetően, hogy a medve szoptatta.
165 Jelenleg az informatikusnak készülők - ha túl     Currently, those who want to study informatics can   focus       -bÓl    other
  vannak az érettségin - négyféle képzési szintből    choose from four kinds of educational levels after            (főnév)
  N.ELA választhatnak V.t3: tanfolyamokon,        secondary school: courses, private colleges, state            /+w1 ige
  magánfőiskolákon, illetve állami főiskolákon és    colleges and universities, to receive training in
  egyetemeken szerezhetnek informatikai tudást. A    informatics. Thus the palette is colorful enough, but
  paletta tehát kellőképpen színes, ennek ellenére    nevertheless one has to be prepared that there will be
  azonban tartós informatikushiányra kell felkészülni.  a constant shortage of informatics experts.
166 Amelyben a Rossz örökkön küzd a Jóval, ahol                                  f-particle  -bÓl
  szünet nélküli a harc a Sötétség és a Világosság                                      (főnév)
  erői között. Hatalomra pedig azért van szükség,                                       /+w1 ige
  mert csak a kizárólagosan birtokolt pozícióból
  N.ELA van V.e3 mód annak egyértelmű
  eldöntésére, hogy ki a Jó és ki a Rossz.
  Mondhatni, e világkép sok ezer éves örökség
  része és az újkori Európában is hol előkerül, hol
  eltűnik, de tartósan már nem képes
  meghatározóvá válni.
167 Pesterzsébeten a Városháza mellett a Vörösmarty                                focus    -bÓl    contrastiv
  utca egy részét veszik el az autósoktól. A VI.                                       (főnév)  e
  kerületben a Kodály köröndnél az Andrássy útból                                       /+w1 ige
  N.ELA vennének V.Ft3 el egy darabot a forgalom
  elől. A kerület most a fővárosi önkormányzat
  engedélyére vár, s tegnap a BKV-nak is levelet
  írtak, hiszen el kellene terelni a 4-es buszt is.

168 Még a kormányprogram vitájában sem kezdték       They did not even start the serious attack on the new  focus    -bÓl    emphatic
  meg a komoly támadást a nyugdíjemelés új tervei    plans for the pension rise during the debate on the         (főnév)
  ellen. Most, az önkormányzati választás előtt a    government programme. Now, nearing the local             /+w1 ige
  várható újabb vereség mérséklése céljából       elections, the issue has been dragged up [in order to
  N.PSe3.ELA vették V.TMt3 elő a kérdést. Erre      tone down another probable defeat].
  nincs erkölcsi joguk, hiszen sokat ártottak, uralmuk
  alatt romlott a nyugdíjasok helyzete, sőt a
  nyugdíjreform árát is a mai nyugdíjasokkal akarták
  megfizettetni.
169 Az alkotmányügyi bizottság messzemenően        But in the cultural commission this question was    f-particle focus  -bÓl    contrastiv
  tekintettel volt a többpárti egyetértésen alapuló   mainly examined [from professional perspectives], and           (főnév)  e
  kulturális bizottsági módosítási csomagra, és ezt   they were looking for a political compromise, for the           /+w1 ige
  természetesen a későbbiekben is az          disputed questions that were raised by politics. The
  alkotmányügyi bizottság így fogja kezelni. A     constitutional commission looked at these
  kulturális bizottságban azonban elsősorban      amendments from other points of view, and I am very
  szakmai szempontokból N.PL.ELA vizsgálták       happy to have heard from the undersecretary that the
  V.TMt3 ezt a kérdést, és kerestek politikai jellegű  ministry of justice is also examining this issue from a
  kompromisszumot, politikailag felvetett vitás     professional point of view.
  kérdésekben. Az alkotmányügyi bizottság más
  szemmel nézte ezeket a módosítási indítványokat,
  és nagyon örülök államtitkár úr előbbi
  felszólalásának, hogy szakmai szempontból az
  Igazságügyi Minisztérium is foglalkozik ezzel a
  kérdéssel.
170 A csaknem negyven gyereknek a településen                                   focus       -hOz    identificati
  három családi házat vásároltak meg és újítottak                                         (főnév)  onal
  fel. A volt nevelőotthon átalakítása a                                              /+w1 ige
  mozgássérültek igényeihez N.PSe3i.ALL
  alkalmazkodik V.e3, s ehhez a megyei közgyűlés a
  Népjóléti Minisztériumtól és a megyei
  területfejlesztési tanácstól összesen 14, 5 millió,
  míg az Esély Szociális Alapítványtól és az
  együttműködő holland alapítványoktól 7, 4 millió
  forintot nyert. A bentlakásos szociális otthont a
  mozgássérültek megyei egyesülete irányítja a
  jövőben, miután az egyesület vállalta a szükséges
  berendezés beszerzését, az esélyes gondozottak
  felvételét, majd a létesítmény működtetését.

171 Torkom köszörülöm, köhintek, hogy szóljon végre,                               stress-avoiding  -hOz
  ám ő csak mered maga elé. Időnként kezét                                   verb        (főnév)
  homlokához N.PSe3.ALL emeli V.Te3, és                                              /+w1 ige
  nyomkodja. És nem szól.
172 " Ekkor lépett ki a parancsnoksági sátorból Sipos   stress-avoiding  -hOz
  alhadnagy, Sztanek tisztelgett neki a fegyverével,  verb       (főnév)
  az alhadnagy a sapkájához N.PSe3.ALL emelte               /+w1 ige
  V.TMe3 a kezét, s nézte a közeledő csoportot.
  Közben az órájára pillantott.
173 Illyés fölülbírálja Juhász Gyulát, mondván, hogy az  stress-avoiding  -hOz
  eredetiben szó szerint arról van szó, hogy a "    verb       (főnév)
  sebesültek a döglött lovak hasába bújtak ". S ott            /+w1 ige
  pedig, ahol Juhász Gyula ezt fordítja: a
  trombitásnak kővé fagy ajka, ha trombitához
  N.ALL ér V.e3, Victot Hugo azt a szinte
  szürrealista képet vetíti elénk, hogy a trombitás a
  szájához emelt trombitájával együtt már rég
  megfagyva áll. " A valóságban persze ez éppoly
  nehezen hihető, akár a lovak hasába búvó
  sebesült - jegyzi meg Illyés -, de a versben épp
  ezek a valónál hatalmasabb képek szuggerálják
  belénk feledhetetlenül azt a valóságot, ami a költő
  szeme előtt lebeg.
174 Én az imént azért haladtam túl a javaslaton, mert a  stress-avoiding  -hOz
  javaslat a határozathozatal elhalasztására irányul,  verb       (főnév)
  tehát nem a tárgyalás félbeszakítására. Azért              /+w1 ige
  adtam meg Tirts képviselő úrnak a szót, s adom
  meg majd a többieknek is, s hogyha a vita
  befejezéséhez, határozathozatalhoz N.ALL
  érkezünk V.t1, akkor a Ház tud dönteni az
  ügyrendi javaslat tárgyában. ( 18.40 )
175 A földi élőlények esetében mindig az látszik, hogy  f-particle  -hOz
  ez a második szintű vezérlőrendszer és               (főnév)
  intelligencia mennyire fejletlen és tökéletlen az         /+w1 ige
  első színtűhöz képest. Mintha csak egy olyan
  magasszintű programnyelvről lenne szó, amely a
  hardvernek csak kevés eleméhez N.PSe3.ALL fér
  V.e3 hozzá, és egyébként is sok olyan döntést
  hoz, ami távol áll a tökéletestől és ideálistól. A
  fejlődés következő foka nyilván az kell legyen,
  hogy a második szintű rendszernek is el kell jutnia
  a hardver tökéletességének szintjére, sőt tovább
  is, hogy a visszacsatolás elvét alkalmazva
  kijavíthassa az esetleges hardverhibákat.
176 Legalább félszáz szervezet vallja céljának a     stress-avoiding  -hOz
  Balaton problémáinak megoldását, igazán komoly    verb       (főnév)
  szerepe azonban legfeljebb tíznek van közülük -            /+w1 ige
  vázolta a Balaton-megmentők súlyát és helyét a
  HVG kérdésére Rajcsányi Péter, a Fidesz
  országgyűlési képviselője, egyúttal a félszázból
  egynek: a Koalíció a Balatonért nevű parlamenti
  lobbycsoportnak a szervezője. A probléma már ott
  kezdődik, hogy a magyar idegenforgalom 16, 8
  millió kereskedelmi vendégéjszakájából tavaly 3, 5
  milliót hozó Balaton hullámai három megye partjait
  mossák, s bár sokan bíztak abban, hogy a
  megyerendszernek a régiók Magyarországával
  történő felváltása megnyitja az utat egy Balaton-
  régió kialakítása előtt, a dolgok jelenlegi állása
  szerint Közép-Európa legnagyobb tava hosszú
  távon is három közigazgatási egységhez N.ALL
  fog V.e3 tartozni. Hiányzik azonban az érintett
  önkormányzatok egységes akarata a Balaton-régió
  kialakításához: a kiemelt üdülőövezet 156
  településének csak mintegy a fele tagja például az
  önkormányzati érdekek érvényesítésére született
  Balaton Szövetségnek.
177 Ilyen esetben nyilvánvaló, hogy talán, ugyan már,   stress-avoiding  -hOz
  esetleg a Jogi Bizottság állásfoglalására szükség   verb       (főnév)
  lett volna, de nyilván azért volt felesleges a Jogi           /+w1 ige
  Bizottság állásfoglalása, mert az alku megköttetett
  a két koalíciós párt között, meg fogják szavazni;
  ugyan, mit szórakozunk mi azzal, hogy a Jogi
  Bizottság hogyan dönt, ez teljes mértékben nem
  érdekes. Utaltunk arra is, hogy a rendkívüli
  közgyűlés előtt négy nappal nem kaptuk meg az
  előterjesztést, nem tudtunk rá tisztességesen
  felkészülni, éppen ezért most már idejét látjuk
  annak, hogy a radikális ellenzék Budapest Főváros
  Közigazgatási Hivatalának vezetőjéhez
  N.PSe3.ALL forduljon V.Pe3 az ügyben, hogy
  megfelelő -e, az SZMSZ-szel, az önkormányzati
  törvénnyel összeegyeztethető -e ez a gyakorlat,
  amely a mi meglátásunk szerint törvénysértő, hogy
  az előterjesztések ebben a ciklusban szinte kivétel
  nélkül így kerülnek az aszta lunkra. Megjegyzem
  egyébként, a Jogi Bizottság egyhangúlag állást
  foglalt az ügyben, hogy legalább a Jogi Bizottságot
  illő lenne néhányszor megtisztelni azzal, hogy
  időben megkapja a hatáskörébe tartozó
  anyagokat, hogy véleményt tudjon nyilvánítani
  azokról, de sajnos ez nem működik.
178 Gál Judit szerint nem is lenne szerencsés, ha     stress-avoiding  -hOz
  minden, mérlegbeadási határidőt lekéső cég      verb       (főnév)
  ügyvezetőjét automatikusan feljelentenék, vagy             /+w1 ige
  átírnának az ügyükben a rendőrségre, mert az
  sem birkózna meg a nagy tömegű feladattal. A
  súlyosabbnak ítélt esetekben ( országszerte
  évente ezer körüli számban ) viszont most is a
  rendőrséghez N.ALL fordulnak V.t3 a cégbírák -
  állítja Gál Judit. * HVG 99/40/99. szám
  1999._október_9. Értékpapírpaiacok
179 Az " élet tengere " itt a turgenyevi filozófiai   According to the philosophical system of Turgenev,    uncertain focus  -hOz    contrastiv
  rendszernek megfelelően annak a végtelen,      the "sea of life" is here the symbol of an endless and           (főnév)  e
  kiszámíthatatlan természetnek a jelképe, amellyel  erratic nature, compared to which the minute human             /+w1 ige
  szemben a parányi emberi lét csak egy " kicsi,    existence is nothing but a "little, wobbly boat" (376)
  ingatag csónak " ( 376 ), amit bármikor       that can be overturned by those "ugly monsters" (376)
  feldönthetnek azok a " rút szörnyetegek " ( 376 ),  which cannot be escaped. As for its function, it is this
  amelyeket nem lehet elkerülni. Ez a prózában írott  passage in prose that resembles [Turgenev's later
  szövegrész az, amelyik líraiságával Turgenyev    prose poems] with its lyric nature, and is akin to the
  későbbi prózai költeményeihez N.PSe3i.ALL      lyric parts that we have found in Storm's short story.
  hasonlít V.e3, funkcióját tekintve pedig azokkal a
  lírai betétekkel rokon, amelyeket Storm
  elbeszélésében láttunk. Ez az a kép, amely a
  szöveg egyik szervezőelvévé válik, végigszőve az
  elbeszélés egészét, ugyanolyan öszzekapcsoló
  szerepet töltve be, mint a vízililiomról szóló
  szövegrész, vagy a versek Stormnál.


180 Dehát az agykutatónak tudnia kell, hogy       But brain scientists have to know that the object of    focus stress-  -hOz    contrastiv
  búvárlásának tárgya sokkal bonyolultabb, mint    their inquiry is much more complicated that we had     avoiding verb  (főnév)  e
  ahogy azt feltételeztük. Ma számítógéphez N.ALL   assumed. Today it's compared [to a computer], earlier           /+w1 ige
  hasonlítjuk V.Tt1, azelőtt a telefonközponthoz,   to a telephone switchboard, still earlier those
  még korábban az óraszerkezettel példálóztak az    contemplating it mentioned clockworks. In other
  erről töprengők: vagyis mindig az éppen legújabb   words, it was always compared to the newest
  technológiához mérték, de mindig kiderült, hogy   technology, but later it always turned out that it is more
  valamennyinél okosabb és bonyolultabb. Holott a   intelligent and more complicated than any of these.
  ma legfejlettebb technika ( vagy technológia ):
  holnap ócskavas.
181 Közvetve valószínűleg magam is ennek          According to a Finnish parapsychologist who is also   f-particle focus  -hOz    identificati
  köszönhettem, hogy a LAB-ba meghívott dolgozni;     working in Durham, Rhine most resembled [Stalin]:             (főnév)  onal
  mert nem sokkal előbb rövid időn belül hárman      both have thick hair, are autocratic and domineering,           /+w1 ige
  hagyták ott, és hirtelen több hely lett, mint      only Stalin has more tanks.
  amennyit a neki megfelelő színvonalú, épp
  állástalan kutatókkal betölthetett volna a hazaiak
  közül. Egy szintén Durhamben dolgozó finn
  parapszichológus szerint Rhine legjobban
  Sztálinhoz N.ALL hasonlított V.Me3: "
  Mindkettőnek sűrű a haja, mindkettő igen merev,
  autokratikus és hatalmaskodó - csak Sztálinnak
  több tankja van. " ( D.
182 Van benne egy asztal, két nélkülözhetetlen szék,                                f-particle focus  -hOz    identificati
  ahova a vendég leül, és levetheti, fölveheti,                                           (főnév)  onal
  föpróbálhatja a cipőjét. A műhelyrészben pedig                                           /+w1 ige
  van egy csiszológép, egy tágítógép, egy Textima
  tűző - és varrógép, a falon egy csokornyi vagy
  inkább egy füzérnyi sámfa, ez ma már csak dísz,
  mindössze a talpaláshoz N.ALL használják V.Tt3.
  Jutka élete - amúgy - a mögöttünk lévő évtizedeket
  példázza.

183 Te is állhatsz így saját életed, látásod, értékeid és                              uncertain focus  -hOz    identificati
  értéktelenséged előtt, bár lehet, hogy nem ez a                                          (főnév)  onal
  lehető legjobb megoldás. Belefáradsz egy idő                                            /+w1 ige
  után, az zavar a legjobban, ha egy különösen
  erőszakos árusnál saját módszereidet ismered fel,
  azokat az eszközöket, amelyeket közvetlen
  környezeted elviselhetővé tételéhez N.PSe3.ALL
  használsz V.e2, persze kényszerből. Sétálni
  kezdesz, sok árust, boltot végigjársz, sok portékát
  végigtapogatsz.
184 Tudják, hogy mondani sok mindenfélét lehet.      So when a Hungarian catholic, a Hungarian protestant focus       -hOz    identificati
  Ezért, amikor a magyar keresztény, a magyar      and a Hungarian jew pray to [their Lord and God], they         (főnév)  onal
  keresztyén és a magyar zsidó az ő Urához és      are actually addressing the same entity. A               /+w1 ige
  Istenéhez N.PSe3.ALL imádkozik V.e3, akkor      unpredictable god of fate, who sometimes becomes
  tulajdonképpen ugyanahhoz szólnak.          gentle to them, and then is full of empathy.
  Kiszámíthatatlan sorsistenhez, aki néha meglágyul
  irántunk, és aki ilyenkor maga a teljes megértés.

185 - Jó, gyertek utánunk! - A kis Recéék Péterhez                              stress-avoiding   -hOz
  N.ALL indultak V.Mt3. A tér sarkán az újságos                               verb        (főnév)
  kiabált, kezében lobogtatva az újságot:                                            /+w1 ige
186 A következő faxot kaptam csütörtök délután: "                               uncertain stress-  -hOz
  Frakcióvezető Úr! Sajnálattal értesültem arról,                              avoiding verb    (főnév)
  hogy a parlament 1995. március 20-ai ülésén dr.                                        /+w1 ige
  Torgyán úr hamisan idézett azon levelemből,
  melyet én Edouard Balladurhöz és a párizsi
  stabilitási konferenciához N.ALL intéztem V.Me1.
  Mellékelem az eredeti levél egy másolatát az Ön
  részére, és kérem a szöveg helyes megítélését,
  mivel félreérthetetlen, hogy a kommunista-fasiszta
  kormányok fogalom alatt csak azok a kormányok
  értendők, amelyek alá érintett etnikai népcsoportok
  tartoznak, nem pedig a magyar kormány.
187 Egy-másfél héten belül az egészségügyi tárca      wh question     -hOz
  elkészül a dolgozói létszámadatok                      (főnév)
  összegyűjtésével. A pontos számok ismeretében                /+w1 ige
  már nem lesz akadálya annak, hogy az ágazati
  érdekegyeztető fórum eldöntse, milyen kör és
  mennyi pénzhez N.ALL juthat V.e3 a Semmelweis-
  napi 15 milliárd forintos jutalom megmaradó 5, 1
  milliárd forintjából - tájékoztatta lapunkat Horváth
  Zsolt, a tárca politikai államtitkára. A minisztérium
  két hete a szakszervezeteknek azt javasolta, hogy
  az ágy mellett, három műszakban vagy ügyeleti
  rendszerben dolgozók juthassanak hozzá a
  pénzhez.

188 Illetve volt egy unokaöcscse, Karcsi, akivel néha    complex predicate  -hOz
  levelezett. Karcsi azt képzelte, hogy ő jómódú               (főnév)
  ember, kimegy hozzá Amerikába, és majd eltartja               /+w1 ige
  addig, amíg munkához N.ALL jut V.e3 vagy
  bekerül az egyetemre. De ezt nem vállalhatta.

189 Az eredmény meglepően azonos. Ahol a          uncertain stress-  -hOz
  színésznek csak ürügy a szöveg a viccre, és ahol    avoiding verb    (főnév)
  a rendező túlteng a színész rovására, nem hagyja              /+w1 ige
  érvényesülni személyes véleményét, alanyiságát:
  ugyanahhoz az eredményhez N.ALL jutnak V.t3
  két ellentétes irányból. Elvész az emberi arc.
190 ( Ez nem jelenti azt, hogy a szakszervezetek     complex       -hOz
  túlhatalmi szerepe mindig és minden körülmények    predicate stress-  (főnév)
  között kívánatos, mert éppen az angol esetben vált  avoiding verb    /+w1 ige
  időszerűvé a szakszervezetek hatalmát korlátozó
  intézkedések meghozatala. Azt viszont mégis
  jelenti, hogy a jóléti társadalom csak ott jöhetett
  időben létre, ahol a szakszervezetek döntő
  szerephez N.ALL jutottak V.Mt3. ) A többi nyugat-
  európai társadalom és a megszállott Japán csak
  az Egyesült Államok politikai és gazdasági
  nyomásának köszönheti a jóléti rendszere
  kialakulását.

191 A következő öt évben pedig a válaszadók 90      complex       -hOz
  százaléka tervezi, hogy az értékesítést és a     predicate stress-  (főnév)
  marketingtevékenységet elektronikus úton végzi,    avoiding verb    /+w1 ige
  míg 83 százalékuk intézi beszerzéseit on-line
  módon. Az on-line üzleti megoldások kiépítésében
  óriási lehetőséget látnak a megkérdezettek: a
  válaszadók majdnem kétharmada - szemben a
  tavalyi 51 százalékkal - úgy gondolja, az
  elektronikus kereskedelem versenyelőnyhöz
  N.ALL juttatja V.Te3 őket. Az elektronikus
  kereskedés az USA-ban a legelterjedtebb, ahol az
  elmúlt három évben - az információs
  technológiával együtt - a gazdasági növekedés
  egyharmadát e két ágazat teljesítménye
  biztosította.
192 Az illetékes nem említette, hogy mekkora Slovnaft-  complex       -hOz
  részesedésről lehet szó. Ha összerakjuk a Tiszai   predicate stress-  (főnév)
  Vegyi Kombinát ( TVK ) megszerzését és a       avoiding verb    /+w1 ige
  Slovnaftot a PKN Orlen lehetőségeivel, az vezető
  helyhez N.ALL juttatna V.Fe3 mindnyájunkat a
  térségben - közölte a lengyel tanácsadó. A Molé a
  Slovnaft 36, 2 százaléka.
193 Az így kialakult földérték szerinti adózás - vagyis a  From all this we attain [an important connection    stress-avoiding   -hOz
  földjáradék társadalmasítása - egyúttal az egyetlen   between two important propositions concerning the    verb         (főnév)
  adó, amely igazságosnak tekintheto. Mindebből      evolutive development of society]: one is the organic            /+w1 ige
  két fontos - a társadalom evolutiv fejlődésére     directionality of evolution, the other is the view
  vonatkozó - megállapítás közötti összefüggéshez     concerning the state of "moral" development of the
  N.ALL jutunk V.t1: az egyik az evolució organikus    society.
  irányvonala, a másik pedig a társadalom " morális
  " fejlettségére vonatkozó nézet. Henry George-ra
  Spencer és Darwin fejlodéselmélete jelentos
  hatást gyakorolt, annál is inkább mert a
  természettudományok " szintetikus " felfogása a
  liberális kapitalizmussal párosult a társadalom
  gazdasági fejlodését illetoen.

194 Gyanakodva rosszindulatot sejtettem. Rettenetes In my rage I grabbed [my gun] involuntarily, but I was     stress-avoiding   -hOz
  dühömben önkéntelenül a pisztolyomhoz      able to control myself just in time.              verb         (főnév)
  N.PSe1.ALL kaptam V.TMe1, de még idejében                                              /+w1 ige
  erőt vettem magamon. Kikérdeztem az embereket.

195 A rendszerváltás startjánál tehát ott állt az      The situation of the intellectual was made even more subordination focu -hOz       identificati
  értelmiségi a maga tudásával, ámde a          difficult by the fact that he had to ask, or rather implore s stress-avoiding (főnév)  onal
  privatizációs taktikák ismerete és pénz nélkül,     [the very same bureaucrat] for an assignment whom      verb       /+w1 ige
  másik oldalon meg a tűzhöz közel állók, akik      he had avoided so far as much as he could.
  tudták, hogyan és miből kell és lehet nagyobb
  saját anyagi erőfeszítés nélkül kft.-k, rt.-k
  tulajdonos ügyvezetőjévé válni. Az értelmiségi
  dolgát még az is megnehezítette, hogy ahhoz a
  bürokratához N.ALL kellett V.Me3 fordulnia, mit
  fordulnia, kuncsorognia megbízásért, akit eddig
  messze ívben elkerült. Plusz miközben tanácsadói
  szolgáltatásait - azaz tudását - próbálta áruba
  bocsátani, el kellett játszania a hülyét, hogy időnap
  előtt ki ne derüljön, tudásszintje néhány grádiccsal
  magasabb a megbízóénál.
196 Az értekezés elején helyet kell biztosítani a    The dissertation has to be submitted [to the school's   focus        -hOz    identificati
  témavezető, a szigorlati bizottság, a bírálók és a  doctoral committee] in a set format and a set quantity.            (főnév)  onal
  bírálóbizottság neveinek, valamint a szigorlat és a                                        /+w1 ige
  védés időpontjának rögzítésére ( 6. sz. melléklet ).
  ( 3 ) Az értekezést a kari doktori tanács által
  meghatározott formában és példányszámban a
  kari doktori tanácshoz N.ALL kell V.e3 benyújtani.
  ( 4 ) Az értekezéshez mellékelni kell az értekezés
  téziseit a kari doktori tanács által meghatározott
  példányban és nyelven.

197 A hólyaghurut folyamatos, fájdalmas vizelési                                  complex       -hOz
  ingert, a hüvely gyulladása viszkető sárgás-                                  predicate stress-  (főnév)
  fehéres váladékozást okoz. Minden fent említett                                avoiding verb    /+w1 ige
  panasz esetén feltétlenül orvoshoz N.ALL kell V.e3
  fordulni! Hogyan lehet megelőzni a bajt?
198 - Kétségtelen, kitűnően mutatna a                                       stress-avoiding   -hOz
  koncertpódiumon. Mégis a pedagógiához N.ALL                                  verb        (főnév)
  kényszerült V.Me3, majd a Rádióhoz, s                                               /+w1 ige
  minisztériumi kitérőre fanyalodott. Ez utóbbival
  kapcsolatban: érdekes, hogy a többek által csak
  Aczél-sameszként emlegetett Tóth Dezsőről
199 Kft.-k vagy magánvállalkozók tulajdonában       focus stress-  -hOz    contrastiv
  vannak, az egyik vállalkozó például szállodaláncot  avoiding verb  (főnév)  e
  akar kialakítani, és most építi a harmadik              /+w1 ige
  panzióját. Viszont az Ózon Panzió a Kereskedelmi
  és Vendéglátó-ipari Szakiskoláé, a volt Kemév
  Szálloda az egészségügy főiskolai kollégiuma lett,
  a sóstói Park Szálló a megyei pedagógiai
  intézethez N.ALL került V.Me3. A belvárosban
  lévő, háromcsillagos Korona Hotel, a Hotel Centrál
  és a Sóstó Fejlesztési Rt. által nemrég felújított,
  menedzserközponttá átalakított sóstói Svájci-lak (
  ezt magánvállalkozó üzemelteti ) a
  szállodaszövetség tagja.
200 Odaát néha túl erős is ez a kapcsolat· és                                    uncertain stress-  -hOz    identificati
  önmagában ez is probléma lehet. - Az amerikaiak                                 avoiding      (főnév)  onal
  nagyon ritkán tekintenek vissza, teszi hozzá, ami                                verb focus     /+w1 ige
  egyrészt azt az érzetet kelti, hogy nincs kontinuitás
  a múlttal, másrészt mindenkinek megvan az
  esélye, senki nem törődik azzal, mit csináltak a
  nagyszülei. - Bennem egyáltalán nincs
  pesszimizmus, húsz percnél tovább nem tudok
  letört lenni, fizikailag alkalmatlan vagyok rá. Ez a
  részem nagyon is amerikai. - Ugyanakkor többször
  visszatér arra, hogy milyen fontos számára a
  magyar származása. - Azokat a tulajdonságaimat,
  amelyeket a legjobban szeretek magamban, a
  magyar gyökereimhez N.PSe1i.ALL kötöm V.Te1:
  a humorérzékemet, életszeretetemet, a jó ételek
  szeretetét, azt, hogy bárhová kerülök is, talpra
  esem.ä Szerencsésnek tartja magát, mert nem
  maradtak sebei abból a szörnyű évszázadból,
  amelyet Magyarország végigélt. Pedig szüleit, akik
  a UPI, illetve az AP számára dolgoztak, 1956 előtt
  kémkedés vádjával letartóztatták ö édesapja két
  év után, nem sokkal a forradalom előtt jött csak ki
  a börtönből.


201 Azt olvasom, hogy 1971 óta kötik feltételekhez a    I read that the rank of town has been tied to certain  focus stress-    -hOz    identificati
  városi rangot. Krizsán Mária főtanácsos: - A 70-es   conditions since 1971. Main councillor K. M.: "During  avoiding verb    (főnév)  onal
  években 8 ezer főhöz N.ALL kötötték V.TMt3.       the 70s it was tied to [8 thousand people]." Reporter:            /+w1 ige
  Riporter. - Illetve valamilyen ellátási színvonalhoz.  "Or some standard of services."
202 Ma is holtvágányra kerületek a MÁV és a       The company tied serious discussions about wages     stress-avoiding  -hOz
  szakszervezetek tárgyalásai - a sztrájk tehát a   and the collective bargaining to [prior acceptance of a  verb       (főnév)
  meghirdetett időpontig folytatódik. A cég saját   statement of principles which contains the the               /+w1 ige
  korábbi javaslatait tartalmazó elvi nyilatkozat   company's own earlier proposals.]
  előzetes elfogadásához N.PSe3.ALL kötötte
  V.TMe3 az érdemi tárgyalásokat a bérekről és a
  kollektív szerződésről. Nagyrészt
  személyeskedéssel telt el a mai tárgyalás a MÁV
  és a szakszervezetek között.
203 Ha nem jól ütsz, kificamodik minden ujjad. A                                  stress-avoiding  -hOz
  szexepiles lány az asztalukhoz N.PSt3.ALL lép                                 verb       (főnév)
  V.e3. Minden fogával mosolyog.                                                  /+w1 ige
204 A KB hasonló intézkedése vagy döntése ellen az                                 focus       -hOz    identificati
  illetékes kar/önálló/kar intézet vezetőjéhez lehet                                        (főnév)  onal
  fellebbezést benyújtani. ( 2 ) Az EKOT döntése                                          /+w1 ige
  ellen fellebbezéssel a rektorhoz N.ALL lehet V.e3
  fordulni. * Vissza a tartalomjegyzékhez

205 Már úgy értem, egyáltalán nem fogom fel       At that time Ágnes had already expected that, or      focus       -hOz    other
  tragikusan, ha csak a feleségem vagy... Akkoriban rather around the time when she married [Tamás].                (főnév)
  Ágnes már számított erre, pontosabban azidőben,                                         /+w1 ige
  amikor Tamáshoz N.ALL ment V.Me3 feleségül.
  Három-négy szezonon keresztül csak
  jelentéktelen feladatokat kapott, pedig az igazgató
  azt mondta minden szeptemberben: Türelem,
  türelem.
206 Majd elfordult, s elindult maga előre egy szó      focus stress-    -hOz    identificati
  nélkül. A lány ekkor anyjához N.PSe3.ALL ment      avoiding verb    (főnév)  onal
  V.Me3, aki még mindig a havon kucorogva,                  /+w1 ige
  hadonászva átkozódott, s most, hogy a lány
  felkelni segítette, nem elég, hogy valóban fájt a
  melle meg a háta a Gyuri rúgásaitól, és vérzett a
  szája, még tetejébe színészkedni is kezdett, hogy
  nem bír - ehejaj, ehejaj, mindjárt elalél, hagyja őt
  itten -, valósággal mintha kétségbe akarná
  kergetni lányát, az árvát. Mikor végre hazaértek,
  Gyurit benne kapták aludva a lány tiszta ágyában,
  amit anyja aznap nagy gonddal vetett neki.

207 Szóval volt annak egy lánya, aki férjhez ment, úgy   complex predicate  -hOz
  húszéves korában. Nagyon jó dolgom volt ott, de               (főnév)
  aztán, amikor a lány, mármint az unokatestvérem               /+w1 ige
  férjhez N.ALL ment V.Me3, azt mondta egyszer ott
  előttem - valamiért eljött az urával, látogatni vagy
  ilyesmi -, hogy neki gyerek nem kell. Ott hallgatjuk,
  s azt mondja, hogy azt ő nem akarja, hogy ha
  hazajön a férje, hát előbb a gyereket csókolja meg,
  és csak azután őt.

208 A szájáról lekopott a festék, csak itt-ott ült egy   stress-avoiding   -hOz
  piros foltocska. A fiú megfordult, és úgy, ahogy    verb        (főnév)
  volt, zsebre dugott kezekkel, a kerítéshez N.ALL              /+w1 ige
  ment V.Me3. Hátát nekivetette a deszkának.
209 Ha netalántán a főpolgármester úrnak szüksége     complex predicate  -hOz
  lenne rá a szellemvasúton, a Gyorskocsi utcába              (főnév)
  menet, csak szóljon, hátha vissza-adom. Bár még              /+w1 ige
  meggondolom, mert " nagyon a szívemhez
  N.PSe1.ALL nőtt V.Me3 ", s egyébként se
  szeretném, ha olcsón megúszná a főpolgármesteri
  hivatal, s még egyszer, új szalag vétele nélkül
  mehetne koszorúzni a soha-nem-volt fővárosi
  színekkel! Nos, emlékeztetőül mindenkinek!

210 Ismét feltápászkodott, de kicsavarták a karját, és  stress-avoiding   -hOz
  térdre kényszerítették. Megfogták a lemberdzsek    verb        (főnév)
  gallérját, és fejét a falhoz N.ALL próbálták V.TMt3            /+w1 ige
  verni, az első két taszítást kézzel kivédte, utána
  arccal nekicsapódott a csupasz tégláknak. A
  támadók a helyiség közepére húzódtak, vezetőjük
  a levegőbe emelte az öklét:

211 Önkéntes felajánlások, ígérgetések és bizonyos    stress-avoiding   -hOz
  nyomásgyakorlás révén kialakult egy ágyszám-     verb        (főnév)
  leépítési program. Megtakarítás ebből úgy lesz,              /+w1 ige
  hogy az orvos - és ápolói létszámot az ágyak
  számához N.PSe3.ALL rendelik V.Tt3 és a
  normatíva feletti létszámot szélnek ereszthetik. Ám
  ettől még mindig nem csökkennek a biztosító
  kiadásai, mert azokra nemcsak az ágyak száma,
  hanem az alkalmazottak száma sincs hatással.

212 A zenekar a Marseillaise-t játszotta; majd magyar   stress-avoiding   -hOz
  himnuszként a Rákóczi-indulót. A rektor, a      verb        (főnév)
  szakállas kis Aulard, fürgén az előadóasztalhoz              /+w1 ige
  N.ALL sietett V.Me3. Minden nemzet a maga
  szabadságának bajnokát köszönti Petőfiben -
  Petőfi az egész világé, fejtegette könnyedén,
  erőfeszítés nélkül.
213 Kedves MaNcs! Bori Erzsébet múlt heti cikkének    I would like to make a comment [about a statement in  focus       -hOz    identificati
  egy megállapításához N.PSe3.ALL szeretnék      B. E.'s article from last week].                     (főnév)  onal
  V.TFt3 megjegyzést fűzni. A szerző azt írja, hogy a                                      /+w1 ige
  pepó hangsornak nem feleltethető meg jelentés a
  közmegegyezésben.
214 Szolgáltatónak kiszolgáltatottan A lap február 5-i                             focus       -hOz    identificati
  számában megjelent, Zuglóban is drágul a                                           (főnév)  onal
  kábeltévé című íráshoz N.ALL szeretnék V.TFt3                                         /+w1 ige
  néhány szót hozzáfűzni. Jól ránk ijesztettek 2000-
  ben, amikor beharangozták, hogy kábeltévé nélkül
  rövidesen nem lesz még tévénézési lehetőségünk
  sem.
215 Széttörték és megették. Még édes se volt, inkább                              stress-avoiding  -hOz
  foghoz N.ALL tapasztotta V.TMe3 a nyelvet. - Már                              verb uncertain  (főnév)
  nagy kislány vagy - mondta Hajnal -, nyugodtan                                        /+w1 ige
  fönn maradhatsz fél tízig.
216 Ezért kellett 45 millió forintot kifizetni, mert ha                             stress-avoiding  -hOz
  egyébként a szerződést nem hosszabbítják meg,                                verb       (főnév)
  akkor nulla forintért kellett volna kimenniük az                                       /+w1 ige
  ottani bérlőknek. Az is a történethez N.ALL tartozik
  V.e3, hogy ez életveszélyes volt akkor is, amikor a
  vagyonkezelési ügyosztály meghosszabbította a
  szerződést. Ez volt ennek a lényege.

217 A nyilvántartásban szereplők egynegyede pedig                                stress-avoiding  -hOz    identificati
  nem kap járadékot. A múlt hét óta már a                                   verb focus    (főnév)  onal
  Gazdasági Minisztériumhoz N.ALL tartoznak V.t3 a                                       /+w1 ige
  foglalkoztatáspolitikai feladatok. A
  sajtótájékoztatón elhangzott, hogy jövőre
  létrehoznak egy országos hatáskörű
  foglalkoztatási hivatalt, illetve az ország hét
  régiójában egy-egy központot.
218 A figurák mindkét esetben háttal állnak nekünk, az                             wh          -hOz
  egyiknél imafal előtt, a másiknál egy homogén                                question stress-   (főnév)
  rózsaszín felületben. A férfiak ruházata                                  avoiding verb    /+w1 ige
  természetesen vallásuknak megfelelő, és a zsidó
  kultúrát jól ismerők számára a kalapok és kapedlik
  különbözősége nyilván még árnyaltabban,
  pontosan mutatja, mely csoportokhoz N.PL.ALL
  tartoznak V.t3. Isten felé forduló férfiak,
  egyiküknek sem láthatjuk az arcát.

219 A pályázat során tehát éppen arról születik majd   But the government has just agreed to a plan       subordination focu -hOz    identificati
  döntés, hogy mi szolgálja legjobban a Malév     according to which these two things should be       s stress-avoiding (főnév)   onal
  hosszú távú stratégiai érdekeit, azaz melyik     connected, in other words, that the new partial owner verb          /+w1 ige
  szövetség kínálja a legelőnyösebb feltételeket a   of Malév should belong [to the same alliance system]
  Malév sikeres jövőbeli szerepléséhez. - De a     that the company will enter a professional alliance with.
  kormány éppen egy olyan elképzelésre bólintott rá,
  hogy ez a két dolog lehetőleg kapcsolódjék
  egymáshoz, vagyis a Malév új társtulajdonosa
  ahhoz a szövetségi rendszerhez N.ALL tartozzon
  V.Pe3, amellyel a társaság szakmai szövetségre
  lép. - Így igaz, a Malév szempontjából az lenne a
  legjobb, ha a szakmai szövetséges és az új
  tulajdonos egy és ugyanaz lenne.
220 Az már száz százalék, hogy egyéves sikeres      complex predicate  -hOz
  szereplés után szintén távozik a csapattól Béres             (főnév)
  Tímea, aki a francia Orchies-hoz írt alá, valamint            /+w1 ige
  elhagyja a bajnokot Szlavica Pretreger is. A MiZo-
  Pécsi VSK vezetői folyamatosan tárgyalnak Ujvári
  Eszterrel, de Csák Magdolnával is rövidesen
  asztalhoz N.ALL ülnek V.t3, hogy
  elbeszélgessenek a folytatásról. A várható
  külföldiekkel kapcsolatban még nagy a titkolózás,
  konkrétumokról nem lehet beszámolni ügyükben,
  ám az érkező Kalmár-Nagy Dórával napokon belül
  meg fognak egyezni, ahogy Rózsa Gábor
  szakosztály-igazgató fogalmazott,, az utolsó
  órában járnak az egyeztetések´´.


221 Valóban különös, hogy ezek a lírai és színpadi    stress-avoiding   -hOz
  művei, amelyek körül soha se volt vita - a      verb        (főnév)
  közemlékezetben elhomályosodtak a nagy eposz               /+w1 ige
  mögött, amelyet megjelenése után legalább
  annyian ócsároltak, mint ahányan lelkesedtek érte.
  A költői út ilyen kezdeti kitérők után az eposzhoz
  N.ALL vezetett V.Me3. Ezt a költői utat azonban
  újra meg újra eltérítette Tasso korán
  megnyilvánuló, majd egyre erősödő
  idegbetegsége.
222 A művészet demokratizálódásának           stress-avoiding  -hOz
  tulajdonképpeni kezdete egyidős a színházi és    verb       (főnév)
  olvasóközönségnek azzal az átrétegződésével,              /+w1 ige
  amely a múlt század elején a bulvár színdarabok
  és tárcaregények keletkezésével jár együtt, és a
  tömeges mozilátogatással éri el tetőpontját. A
  fejedelmi udvarok magánszínházától a polgárság
  állami és városi színházain át a színházi
  trösztökhöz, az operától az operetthez és a
  revühöz N.ALL vezet V.e3 a fejlődés, mely a
  fogyasztók egyre szélesebb tömegeit igyekszik
  magához vonni, hogy felfedezze a művészeti
  üzem folyvást növekvő kiadásait. Az operett
  költségeit még egy közepes színház is vállalhatta,
  egy-egy revüt vagy nagy balettet már városról
  városra kellett vándoroltatni a vállalkozás
  befektetéseinek amortizációja* érdekében, a nagy
  filmek finanszírozásába bevonják az egész világ
  mozilátogatóit.
223 Az öreg, akit az egész ország a,, Vajdá " - nak                               wh question  -hOz
  nevezett, becézett, gúnyolt vagy orákulumnak                                        (főnév)
  kijáró áhítattal tisztelt, napról napra                                          /+w1 ige
  kifogyhatatlanul anekdotázott, magyarázott,
  világpolitikai elemzéseket fejtegetett, vagy hazai
  állapotokat bírált, közben mindenki rendelkezésére
  állt, akinek széles ez országban valamiféle
  tanácsra volt szüksége. Se ő, se társasága nem
  csodálkozott, ha egy ismeretlen valaki odaült,
  elmondotta, hogy egyenest egy dunántúli faluból
  jött fel, hogy megkérdezze a Vajdát, hogyan
  intézhetnék el otthon családi torzsalkodásukat,
  vagy melyik orvoshoz N.ALL vigyék V.TPt3 a
  nagybeteg sógorasszonyt, vagy milyen pályára
  adja gyermekét, aki ügyes kézzel tud ostornyelet
  faragni, de sehogyan sem megy neki az iskolában
  megtanulandó számtan és mértan. A Vajda
  ilyenkor részletesen kikérdezte az idegent,
  elgondolkodott - és amit tanácsolt, azt az idegen
  hálásan köszönte... és megfogadta.

224 A német zöldek helyzete túl speciális ahhoz, hogy   The formation of the Green Party in 1980 had least to f-particle   -hOz
  ideát példa lehessen, de ha már a jelek szerint az  do [with ecological problems], although it became a         (főnév)
  ottani zöld indulás a példakép, akkor a Szövetség '  party out of civil initiatives (Bürgerinitiativen) against      /+w1 ige
  90/Zöldek/90 küszöbön álló bukásának okait is     nuclear power plants and nuclear intermediate storage
  látni kellene. A Zöld Párt 1980-as megalakulása a   sites (e.g. Gorleben).
  legkevésbé ökológiai problémákhoz N.PL.ALL volt
  V.Me3 köthető - annak ellenére, hogy az
  atomerőművek és a nukleáris átmeneti tárolók ( pl.
  Gorleben ) ellen alakult polgári
  kezdeményezésekből ( Bürgerinitiativen )
  szerveződött párttá.
225 Az angol lektorok három hétig 30-50 fő számára     "The English lectors will give a language course for 30 focus   -nÁl    other
  nyelvtanfolyamot tartanak, a kurzusokba bárki,     to 50 participants for 3 weeks. Anyone can register as      (főnév)
  korhatár és iskolai végzettség nélkül jeletkezhet. A  a student on the courses without age limit or           /+w1 ige
  tanárok az oktatásért cserébe azt kérik, hogy arra   qualifications. In return for the training, the instructors
  az időre, amit a faluban töltenek, családoknál     ask for board and lodging [at families] for the time they
  N.PL.ADE biztosítsanak V.Pt3 szállást és étkezést   spend in the village" said Andruskó Imre, the chief of
  számukra " - tájékoztatta lapunkat Andruskó Imre,   the KPK, who expects the applications of mayors who
  a Komáromi Polgári Klub vezetője, aki február     would like to join the above mentioned programme
  végéig várja azoknak a polgármestereknek a       until the end of February.
  jelentkezését, akik nyáron szeretnének
  bekapcsolódni az említett programba.
  Érdeklődésüket a következő címen jelezhetik:
  Andruskó Imre, Selye János Gimnázium.

226 Ebola-Reston fertőzést észleltek a fülöp-szigeteki   An Ebola-Reston infection has been observed in      focus  -nÁl    contrastiv
  Manilában. A második nagy Ebola-járvány 1995-     Manila, in the Philippines. The second great Ebola        (főnév)  e
  ben tört ki a zaire-i Kikwitben, 315-en fertőződtek  epidemic broke out in 1995 in Kikwit, Zaire. 315         /+w1 ige
  meg, közülük 244-en meghaltak. 1994-95-ben       people got infected, and 244 died out of them. In 1994
  Elefántcsontparton egy embernél és számos       and 1995, [one man and a number of monkeys] were
  majomnál N.ADE diagnosztizáltak V.Mt3 vérzéses     diagnosed to suffer from hemorrhagic fever on Ivory
  lázat. Az Ebola elkülönítése óta összesen 1100     Coast. After the isolation of the Ebola virus, altogether
  ismert esetet diagnosztizáltak, az ismert       1100 known cases have been diagnosed, and 793 of
  fertőzöttek közül 793-an haltak meg.          the known diseased have died.
227 A MIÉP elnöke elöljáróban elmondta: a         The president of the MIÉP first explained that the    focus  -nÁl    identificati
  szeptember 24-ére kiírt választások előtti légkört a  atmosphere before the elections set for the 24th         (főnév)  onal
  megfélemlítés és a csalás előrevetülő árnyéka     September is characterised by intimidation and the        /+w1 ige
  jellemzi, mert Milosevics szerint nem az a lényeg,   shadow thrown by the fraud to come, because
  hogy ki szavaz és kire, hanem az, hogy ki       Milosevic thinks that what matters is not who will vote
  számolja meg a leadott voksokat. Csurka        for whom, but rather who counts the votes. Csurka
  hangsúlyozta, hogy a választási eredmény és a     stressed that the results of the election and the
  részvételi arány a szavazatszámlálásnál N.ADE     participation will be decided [during the counting of the
  dől V.e3 majd el, mert a választási bizottságokban   votes], because the election committees consist of
  Milosevics emberei ülnek. A pártelnök ezért a     Milosevic's men.
  szerbiai helyzet félreismerésének nevezte azokat
  a híreszteléseket, amelyek szerint az ottani
  ellenzéknek van esélye a választások
  megnyerésére.

228 Chikán Attila: - Egészen biztos, hogy lesz. Ma az a  Chikán Attila said that "It will surely be made. Today, I focus  -nÁl    emphatic
  megtiszteltetés ért, hogy Clinton elnök úr       had the honour to eat lunch [at the table of President      (főnév)
  asztalánál N.PSe3.ADE ebédeltem V.Me1, 10-en      Clinton], and we were 10 around the table; a select        /+w1 ige
  ültünk az asztal körül, válogatottan olyan       group of countries which played a significant role in
  országok, amelyek az előkészítésben fontos       the preparation process. These issues were on the
  szerepet játszottak. Ezzek a kérdések ott       agenda then, and Mr. Clinton himself, Mrs. Wasewski,
  napirendre kerültek és maga Clinton elnök,       as well as Mr. Lamé, on behalf of the EU, all claimed
  Wasewski asszony, illetve az Európai Unió       that they would do everything to make the final act."
  képviseletében Lamé úr is úgy nyilatkozott, hogy
  mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy
  legyen záródokumentum.
229 Az engedélyokirat jóváhagyásakor vissza fogom    At the ratification of the permission document, I will   f-          -nÁl
  terjeszteni a tisztelt Képviselő-testület elé a   reintroduce the issue before the council with the     quantifier uncertai  (főnév)
  kérdést a háttértanulmányokkal, az          background studies, the reconciliations, and the      n           /+w1 ige
  egyeztetésekkel, az engedélytervvel, mint ahogy   permission plan in the normal manner. Therefore, I
  az lenni szokott. Ezért kérem képviselőtársaimat,  ask you, my fellow representatives, to browse the
  hogy beruházási rendeletünkkel kapcsolatban     papers about our investment order, because then you
  olvasgassák a papírokat, mert akkor itt 14      will be able to keep on referring to the background
  beruházásnál N.ADE emlegethetik V.Tt3 fel nekem   studies in connection with the document [in the case
  a háttértanulmányokat az okmány kapcsán,       of 14 investments], while the planning process is
  miközben az okmány indítja el a tervezés       launched by the document. By the way, in all
  folyamatát. Egyébként minden bizonnyal, bár nem   probability, although you cannot remember precisely,
  pontosan tetszenek tudni emlékezni arra, hogy a 7-  whether the arboretum is at branch 7, or branch 2 or
  es ágnál van -e, a 2-es ágnál, a 3-asnál, vagy hol  3, or wherever, but I promise that if it is at branch 7,
  van az arborétum, de én ígérem, hogy ha a 7-es    then the professional planning will cover it, as well.
  ágnál van az arborétum, akkor nyilván a szakmai
  tervezés erre is ki fog terjedni.

230 Legalább 2 lehetőségünk van: 1. ) Azért ez a                                  f-particle      -nÁl
  határsebesség, mert a világ geometriáját az                                              (főnév)
  elektromágneses kölcsönhatás szabja meg. 2. ) c                                            /+w1 ige
  nem is igazi határsebesség, azaz határsebesség
  jellege csak az elektromágneses jellegű
  jelenségeknél N.PL.ADE érvényesül V.e3 ( és pl.
  az atommagon belül, az erős kölcsönhatásra akár
  lényegesen nagyobb határsebesség is érvényes
  lehet ). Amit a második bekezdésedben írtál: A
  világ állandlónak tekinthető...
231 Az FHB az új rendelet megjelenése kapcsán                                    f-particle     -nÁl    identificati
  abban reménykedik, hogy még nagyobb szeletet                                            (főnév)  onal
  hasíthat ki a piaci tortából - mondta                                                /+w1 ige
  érdeklődésünkre Zádori János kommunikációs
  igazgató. Szerinte ugyanis éppen az új lakásokra
  felvett hiteleknél N.PL.ADE érvényesülhet V.e3 a
  Jelzálogbank konstrukcióinak előnye: a lassabb,
  nehézkesebb ügyintézéshez 1, 5 százalékkal
  kisebb kamat társul. Az igazgató elismerte, hogy
  ha a kölcsönt régebbi építésű lakás
  megvásárlására vagy korszerűsítésére kívánják
  felhasználni, a jelzáloghitelezés papírmunkája túl
  hosszú.

232 A nemzetközi ( USA + mindenki más ) bevételek (    International (the US and everyone else) returns     focus       -nÁl    contrastiv
  nemzetközi még kevés van hiszen, még nagyon      (there are small international returns yet, since it has           (főnév)  e
  kevés helyen lett bemutatva, Ausztrália és Új     been played in very few places so far, and Australia             /+w1 ige
  Zéland pedig nem egy népességbomba ) jelenleg     and New Zealand are no "population bombs") rank the
  a filmet a 47-ik helyre rakják ( de mivel a film még  movie at number 47 at the moment (but as it has
  tulajdonképpen csak néhány országban lett       actually been played only in a few countries yet, these
  bemutatva ezek a bevételek majd csak Október      returns will only be interesting after October). Breaking
  után lesznek érdekesek ). A következő rekord      the next record will happen [with an income of 350
  megdöntése a 350 milliós bevételnél N.ADE fog     million $] (in the US). It also was held by Titanic with
  V.e3 bekövetkezni ( USA ), ezt eddig ugyancsak a    55 days, and as SW will certainly bring this amount of
  Titanic tartotta 55 nappal és mivel a SW ezt a     returns next week (during the weekdays), it will once
  bevételt ezen a hétvégén, de rossz esetben a      again beat Titanic. If the 350 million are earned by the
  következő héten ( hétközben ) már biztos behozza    end of the week, it will have achieved to catch it up in
  evvel ismét ráver a Titanicra. Ha a hétvégére     39 days.
  megvan a 350 akkor 39 nap alatt sikerült behozni
  ezt.

233 Te legalább kirakod őket. De engem faképnél      At least you throw them out. But as for me, they leave  complex predicate  -nÁl
  N.ADE hagynak V.t3. Mitől van ez?           me.                                     (főnév)
                                                                    /+w1 ige
234 Két izraeli meghalt és legkevesebb kettő        Two Israelis dies and at least two were injured on   focus  -nÁl    identificati
  megsérült csütörtökön délután egy pokolgépes      Thursday afternoon in a bombing at the border         (főnév)  onal
  merényletben Izrael és a Gázai övezet határán.     between Israel and the Gaza Strip. According to a       /+w1 ige
  Izraeli katonai forrás szerint a robbanószerkezetet,  military source in Israel, the explosive device, which
  amelyet egy átkelőhelynél N.ADE helyeztek V.Mt3     was placed [at a border checkpoint], was detonated by
  el, feltehetőleg távirányítással hozták működésbe,   remote control when the Israelis tried to disarm it.
  amikor az izraeliek megpróbálták hatástalanítani
  azt. A libanoni Hezbollah televízió jelentése szerint
  a radikális Iszlám Dzsihád mozgalom röviddel
  később telefonon magára vállalta az akciót.

235 A szófukar holland vezette delegáció - melynek                                focus  -nÁl    identificati
  tagja a rúdugrósztárból NOB-taggá avanzsált                                      (főnév)  onal
  ukrán Szergej Bubka is - világ körüli útját zárja e                                  /+w1 ige
  héten a Szajna-parti metropolisban. Párizs előtt a
  még versenyben lévő többi jelöltnél N.ADE járt
  V.Me3 a csapat, sorrendben Pekinget, Oszakát,
  Torontót és Isztambult kereste fel. A NOB az öt
  pályázó közül a győztest az idén július 13-án
  Moszkvában hirdeti ki.

236 - Most nemcsak versei jelennek meg, hanem egy                                 focus  -nÁl    contrastiv
  kötetnyi prózája is. - A másik könyvem a                                        (főnév)  e
  Magvetőnél N.ADE jelenik V.e3 meg, Dongó a                                       /+w1 ige
  szobában a címe. Hosszabb időszak eredménye
  ez.
237 Mintegy 30-40 ezer anyánál nem ismerik ezt el                                  negation      -nÁl
  szolgálati időnek, a többinél elismerik. Ez biztosan                                        (főnév)
  feszültséget okoz, és erre nemcsak itt a jelen                                           /+w1 ige
  törvényjavaslatnál N.ADE kell V.e3 figyelemmel
  lennünk, hanem figyelemmel kell lennünk a
  nyugdíjreform kapcsán is, hogy mennyire
  becsüljük meg a szülő anyákat, és hogyan ítéljük
  meg a gyermekneveléssel eltöltött idő szolgálati
  időként történő elismerését. Erre az is felhívja a
  figyelmet, hogy a gyermeknevelési támogatásnál
  ugyanakkor szolgálati időként jelenik meg.

238 A hónapokig tartó kidolgozás során a törvény      During months of preparation, the details of the law   stress-avoiding  -nÁl    identificati
  részleteit úgy módosították, hogy azok a        have been altered in order to protect private      verb focus     (főnév)  onal
  magánembereket teljes mértékben megvédjék a      individuals from abuse. The data protection                 /+w1 ige
  visszaéléstől. Az adatvédők mégis bírálják, hiszen   commissioners criticize it, however, since in the case
  csalás esetén a bizonylatnak a felhasználónál     of fraud, the voucher has to be kept by [the user].
  N.ADE kell V.e3 lennie.
239 c ) a rendelés a külön jogszabályban foglalt                                  focus       -nÁl    identificati
  szakmai szabályok szerint történik, és d ) a                                            (főnév)  onal
  kiszolgáltatásra az OEP-pel e feladatra szerződött                                         /+w1 ige
  ( a továbbiakban: szerződött ) forgalmazónál vagy
  gyártónál N.ADE kerül V.e3 sor. A gyógyszerek,
  gyógyászati segédeszközök és gyógyászati
  ellátások árához nyújtott támogatás

240 Széchenyi István apja. Tanulmányai befejezése                                  uncertain focus st -nÁl    identificati
  után a kőszegi területi táblánál N.ADE kezdte                                  ress-avoiding verb (főnév)  onal
  V.TMe3 pályáját, majd a horvát bán helyettese,                                           /+w1 ige
  később több megyében is főispáni helytartó és
  királyi biztos. II. József reformtörekvéseinek híve,
  a jozefinista politika támogatója. 1785-ben a pécsi
  kerület királyi biztosa, de a következő évben
  lemondott, Belgiumban és Angliába utazott. 1798-
  tól Somogy megye főispánja, 1800-tól pedig
  országbíró-helyettes.
241 Az elmúlt napokban úgynevezett riportútra       During the past few days I went on a so-called report uncertain focus st -nÁl     identificati
  mentem az 1100 méter magas Mike - csúcs alatt     journey to the village under Mount Mike, which is 1100 ress-avoiding verb (főnév)   onal
  lévő községbe. Természetesen Müller          meters high. Of course it was [at Reverend Müller's]           /+w1 ige
  tiszteletesnél N.ADE kezdtem V.TMe1 a         where I started my search for information.
  tájékozódást. A régimódni, filagóriás lelkészi
  lakban kellemesen elbeszélgettünk egy jó
  feketekávé mellett.
242 Üdvözletem a Tisztelt Fórumnak! Én 30 éves       I am 30 years old and a MIDI-fanatic. I started with   focus stress-   -nÁl    identificati
  vagyok, és MIDI megszállott, még Commodore 64-     Commodore 64, then with Atari, and ended up finally   avoiding     (főnév)  onal
  el kezdtem az ipart, majd Atari-val, végül a PC-nél  [with the PC].                      verb uncertain  /+w1 ige
  N.ADE kötöttem V.Me1 ki. A zenélést autodidakta
  módon tanultam, és tanulom folyamatosan.

243 Információnk szerint az említett eset Morvai                                  stress-avoiding  -nÁl    identificati
  Ferenc, a kisgazdapárt korábbi képviselőjének 300                                verb focus    (főnév)  onal
  millió forintos hitele volt, amelyet politikai                                          /+w1 ige
  nyomásra vetetett át a jegybank vezetése át a CW
  Bankkal 1993-ban. ( A nagyrédei " kazánkirály "
  fatelepére felvett hitele később a CW lízingcégénél
  N.PSe3.ADE kötött V.Me3 ki, majd a cégét
  felszámolták. ) Tegnap délután az MNB
  felügyelőbizottsága áttekintette a CW Bank
  helyzetét - értesültünk.
244 Ennek megfelelően a helyi hívás költsége a       Accordingly, the cost of local calls in peak time will be focus      -nÁl    contrastiv
  nappali időszakban több mint 14, a belföldi      reduced by more than 14 percent, and that of the              (főnév)  e
  távolsági és a nemzetközi hívásoké pedig        inland and international calls will be reduced by 9 and          /+w1 ige
  átlagosan kilenc, illetve 12 százalékkal csökken. A  12 percent, respectively. The most favourable
  legkedvezőbb változás a helyközi, úgynevezett I.    alteration will be carried out [with the local or so called
  hívásoknál N.PL.ADE következik V.e3 be,        I. calls], the tariff of which wile be reduced by 34,3
  amelynek díja átlagosan 34, 3 százalékkal       percent on average, thus becoming equal to local
  csökken, és így azonossá válik a helyi tarifával. Ez  tariffs. This will affect those subscribers outside the
  azokat a vidéki előfizetőket érinti kedvezően, akik  capital positively who telephone inside the zone with
  azonos körzetszámú, azaz a primér körzeten belül    the same area code, i.e. inside the primary zone.
  telefonálnak.
245 Legtöbb a gond az egyéni vállalkozóknál, valamint    The majority of the problems involve private      focus      -nÁl    contrastiv
  a hazai kis - és középvállalkozásoknál, sokszor     entrepreneurs, as well as with small and mid-size            (főnév)  e
  pusztán azért, mert nem ismerik az előírásokat. A    companies, in most cases solely because they do not           /+w1 ige
  multinacionális cégek bizonyítványa jobb, ők       know the regulations. Multinational companies are a
  viszont a bérek megállapításánál és a          shade better, but they make mistakes [with the
  kifizetéseknél N.PL.ADE követnek V.t3 el hibákat.    calculation and the paying of wages]. Some foreign
  Néhány külföldi befektető az olcsó fiatalkorú      investors tend to employ under age workers - illegally.
  munkaerőt foglalkoztatja szívesen és jogellenesen.

246 Nekünk az a problémánk, hogy sehová nem         Our problem is that we don't belong anywhere. Our     focus    -nÁl    contrastiv
  tartozunk. Egy komolyabb szponzornak nem         behavior is not really acceptable for a more serious          (főnév)  e
  igazán vállalható a viselkedésünk, ahhoz meg       sponsor, and we aren't artistic enough to ask [from           /+w1 ige
  nem vagyunk eléggé artisztikusak, hogy          foundations].
  alapítványoknál N.PL.ADE kuncsorogjunk V.Pt1.
  MaNcs: Az mit jelent, hogy nem vállalható a
  viselkedésetek?
247 Keresztes Ábel várt egy keveset. Amikor                                       f-particle  -nÁl
  felismerte, hogy az italhoz csak a söntésnél                                           (főnév)
  N.ADE lehet V.e3 jutni, felállt, határozott léptekkel                                      /+w1 ige
  odakopogott, és befizetett egy nagyfröccsre.
  Ahogy visszatelepedett az asztalához, bizonytalan
  érzése támadt.
248 A jelenleg érvényes jogszabály szerint ma        According to the currently valid legislation everyone   focus    -nÁl    identificati
  mindenkinek átültethetők a szervei, aki ez ellen     can have their organs transplanted who had not             (főnév)  onal
  életében nem tiltakozott. Tiltakozni a háziorvosnál   objected to this while they were alive. You can make          /+w1 ige
  N.ADE lehet V.e3, aki egy kártyát állít ki a       an objection [to your family doctor] who writes a card
  kérvényezőnek, igazolandó a szerveire vonatkozó     for the petitioner which attests the prohibition against
  transzplantációs tiltást, amellyel párhuzamosan az    transplantation of that person's organs. At the same
  országos adatbázis is regisztrálja a kérést. Az     time a national database also registers this request.
  agyhalál beállta után a kórházban a szervkivétel
  előtt ellenőrizni kell a kártya meglétét, illetve azt,
  hogy a beteg szerepel -e az országos
  adatbázisban.
249 A debreceni Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú    For the ballet course of the Vénkert (Debrecen)       focus        -nÁl    identificati
  Művészetoktatási Intézmény balett tanszakára      Primary School and Basic Art School, children who                (főnév)  onal
  augusztus 30-tól, naponta 15-től 18 óráig várják a   would like to dance and move are welcome to come                /+w1 ige
  táncolni és mozogni vágyó gyermekeket az iskola     from 30th August daily at 6 o'clock PM in the sports
  tornatermében ( Sinai M. u. 6. ). Jelentkezni Vollay  hall of the school. To register, talk to ballet-master V.
  Enikő balettmesternél N.ADE lehet V.e3.         E. (lit. You can register [at ballet-master V. E.].)

250 Az Európai Unió számvevőszéke az elmúlt                                       uncertain focus   -nÁl    identificati
  évekhez hasonlóan idén is számos                                                    (főnév)  onal
  szabálytalanságot talált az EU gazdálkodásában.                                             /+w1 ige
  A számvevőszék tegnap hozta nyilvánosságra
  beszámolóját a tavalyi pénzügyi mérlegről és
  egyebek között megállapította, hogy a 90 milliárd
  eurós összköltségvetés körülbelül 5 százalékánál
  N.PSe3.ADE lehetnek V.t3 rendellenességek. Még
  kedvezőtlenebb a kép, ha annak az 5 milliárd
  eurónak az elköltését nézzük, amelyet a közösségi
  politikák ( oktatás és képzés, kutatás és fejlesztés,
  kultúra, energiapolitika, transzeurópai hálózatok )
  finanszírozására fordít Brüsszel.


251 Vagy felreertettem a magyarazatodat? 2. )                                      complex predicate  -nÁl
  módszer szerint akár az is elképzelhető volna,                                             (főnév)
  hogy az emberi neuronokat egyesével kicseréljük                                             /+w1 ige
  nano-számítógépekre, és eközben az illető
  állandóan az eszénél N.PSe3.ADE lenne V.Fe3.
  Meg egy vakbel mutet kozben sincs eszenel az
  illeto ( altatas ).
252 A zománcozott lábosokból és fazekakból         focus       -nÁl    contrastiv
  legcélszerűbb egy-egy sorozatot vásárolni,                (főnév)  e
  amelynek a legkisebb tagja 0, 75 liter űrtartalmú, a           /+w1 ige
  legnagyobb pedig nyolc literes. A 0, 75 literes
  fémfülű lábasra csokoládéolvasztásnál, illetve a
  sütőtér gőzölésénél N.PSe3.ADE lesz V.e3
  szükségünk leginkább. Ha nem engedhetjük meg
  magunknak, hogy komplett edénysorozatot
  vegyünk, vagy a konyhaszekrényünkben nincs
  elég hely a tárolására, akkor a beszerzést a
  legszükségesebb edényekre korlátozzuk.


253 Meg kell tanulnia egy kicsit önkormányzati fejjel   stress-avoiding  -nÁl
  gondolkodni, mert a település egy közösség, mely    verb       (főnév)
  értéket ápol, közvetít és teremt. A polgármester             /+w1 ige
  feladata azt, hogy ezt a közösséget összefogja,
  ennek a közösségnek minden olyan feltételt
  biztosítson, hogy Tamási Áron gyönyörű sorainál
  N.PSe3i.ADE maradjak V.Pe1, ". azért vagyunk a
  világon, hogy valahol otthon legyünk benne. ".
  Tehát, hogy az emberek, akik településen laknak,
  otthon érezzék magukat.
254 Stumpf István, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető   stress-avoiding  -nÁl    identificati
  miniszterjelölt tegnapi bizottsági meghallgatása   verb focus    (főnév)  onal
  során kijelentette: az új kabinet tervei szerint a           /+w1 ige
  jövőben az egyházi ügyekkel a kultusztárca
  foglalkozik. Lukács László, a Magyarországi
  Katolikus Egyház kommunikációs irodájának
  igazgatója szerdán elmondta, hogy amikor az
  országgyűlési választások után a leendő kormány
  képviselői megkeresték egyházukat e témában a
  püspöki kar kinyilvánította, hogy szeretné, ha az
  egyházi ügyek változatlanul a Miniszterelnöki
  Hivatalnál N.ADE maradnának V.Ft3. Így az
  egyházak továbbra is társadalmi súlyuknak
  megfelelő rangú partnerrel tárgyalhatnának - tették
  hozzá - írja az MTI.
255 Az APEH információt kérhet a kereskedőktől, hogy   focus       -nÁl    identificati
  a nagyobb vállalkozások milyen összegben                (főnév)  onal
  vásároltak, és az alapján ellenőrzi őket, hogy             /+w1 ige
  adózott jövedelmük arányban áll -e a nagy tételű
  beszerzéssel. Az adóbehajtás szigorodását jelzi,
  hogy az elképzelések szerint a bankoknak kell
  felelősséget vállalniuk azokért az
  adótartozásokért, amelyek behajtása azért hiúsul
  meg, mert értesítik a náluk számlával rendelkező
  vállalkozásokat, hogy az APEH behajtási eljárást
  kezdeményezett ellenük, s ily módon " segítséget "
  nyújtanak az ügyfélnek ahhoz, hogy más
  pénzintézetnél N.ADE nyisson V.Pe3 új számlát. A
  koncepció szerint jövőre már az APEH szedné be
  a tb-járulékokat, az adóval azonos rendszerben.
256 Nyeste József a könnyebb sérültek között került a    focus     -nÁl    identificati
  barcikai kórházba. A városházi megállónál N.ADE            (főnév)  onal
  szállt V.Me3 fel, ahol már egy szokatlan dolog             /+w1 ige
  történt: - Elöl szálltam fel, csak később mentem
  hátra.
257 Már postázza felszólító leveleit a gázszámla-      f-quantifier  -nÁl
  hátralékosoknak az Adonyi Díjbeszedő Kft., amely            (főnév)
  a XVII., a XVIII., a XX. és a XXIII. kerületben szedi         /+w1 ige
  be a díjat hetvenezer fogyasztótól a Gázművek
  megbízásából. Négy kerületben, a Fővárosi
  Gázművek ( Főgáz ) Rt. mintegy hetvenezer
  fogyasztójánál N.PSe3.ADE szedi V.Te3 be a
  gázszámla ellenértékét az Adonyi Díj kft. A
  szerződéses partneri viszony 1992-ben jött létre a
  gázművek és az ötvenöt dolgozót foglalkoztató kft.
  között, ez utóbbit egyébként kifejezetten e feladat
  ellátására alapították.

258 Thule szigetével azonban nem általában a Nyugat,    focus     -nÁl
  hanem kifejezetten az ősi germánság kultúrája             (főnév)
  süllyedt volna el. Hasonlóan keveredtek a               /+w1 ige
  szertartáselemek is: az SS-tisztek, Arthur király
  lovagjaihoz hasonlóan, ugyancsak kör alakú
  asztalnál N.ADE szerettek V.Mt3 helyet foglalni. A
  felvonulásokról készült fotók és filmfelvételek
  tanúsága szerint a nagy elődök vélt ruháiba és
  páncélzatába öltözöttek számos ismert okkultista
  jelképet hordoztak.
259 Mindig újabb és újabb határidőket tűzök ki magam   stress-avoiding  -nÁl
  elé, várom a csodát, mert tenni képtelen vagyok   verb       (főnév)
  ezen állapot ellen. ( Egyszer már volt egy               /+w1 ige
  kísérletem, amikor a hadseregnél N.ADE
  szolgáltam V.Me1 és nagyon-nagyon-nagyon
  elegem lett belőle. Akkor valóban bekattantam, és
  teljességel a véletlennek köszöhető, hogy
  rámtaláltak.
260 Meghalt egy honvédségi tűzszerész, amikor      focus       -nÁl    identificati
  szállításhoz készített elő egy második                 (főnév)  onal
  világháborús aknagránátot Budapesten. A                /+w1 ige
  második világháborús, 82 milliméteres
  aknagránátot egy étterem építésénél N.PSe3.ADE
  találták V.TMt3 a munkások Budapesten, a
  Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út sarkán
  álló benzinkút mellett. Az áldozat - egy huszonhat
  éves tűzszerész járőrparancsnok - azonosította,
  majd szállításhoz készítette elő a szerkezetet,
  amikor az felrobbant.

261 A betegek némelyikénél idült nyirokpangást      focus       -nÁl    contrastiv
  sikerült feloldani, másoknál az évek óta fennálló           (főnév)  e
  székrekedést szüntették meg, de gyógyítottak vele           /+w1 ige
  idült vastagbélgyulladást is. A leglátványosabb
  gyógyulást egy 37 éves páciensnél N.ADE
  tapasztalták V.TMt3, aki Boeck-betegségben
  szenvedett. Ez a kórkép a testszövetek komplex
  gyulladását jelenti.
262 Budapesti közlekedési hírek: A belvárosban a     stress-avoiding  -nÁl    identificati
  Kecskeméti utcában javítják a gázvezetéket, ezért  verb focus    (főnév)  onal
  az Egyetem tér előtti útszakaszon csak egy               /+w1 ige
  nagyon szűk sáv járható. A VI.kerületben a
  Podmaniczky utcában a Szinyei Merse utcánál
  N.ADE tart V.e3 a közműjavítás, a Dózsa György
  út felé csak egy sávban lehet közlekedni. Szintén
  közműjavítás miatt forgalomkorlátozás van a
  Várban a Hunyadi János úton és a
  Szentháromság téren.
263 Kovács János, Kereszténydemokrata Néppárt      stress-avoiding  -nÁl    identificati
  képviseletében 1, 74 század százalékot ért el.    verb focus    (főnév)  onal
  Fehérgyarmaton eddig a szavazatok 91 és fél              /+w1 ige
  százalékát számolták össze, s ezután Lengyel
  János a Kisgazdapárt és a Fidesz közös jelöltje 48
  egész 8 tized százaléknál N.ADE tart V.e3, azaz
  már matematikailag sem hozható be csaknem
  2500 szavazatnyi előnye. Az MSZP és több kis
  párt jelöltje, Nemes István a voksok 35 egész 4
  tized százalékát szerezte meg.
264 Ez van. Ha már a kártyánál N.ADE tartunk V.t1, ön  stress-avoiding  -nÁl
  még mindig nem terítette ki aduit a zsidó      verb       (főnév)
  világirányítással kapcsolatos TÉNYekről. Ez így            /+w1 ige
  rönonsz lesz, tisztelt uram.
265 Az agrártárca és a KVI vezetői már aláírták azt a   focus       -nÁl    identificati
  megállapodást, amely rögzíti: a felvásárolt               (főnév)  onal
  termőföld az államot képviselő kincstár                 /+w1 ige
  tulajdonába kerül, az adásvétellel kapcsolatos
  gyakorlati teendők végrehajtása pedig elsősorban
  az agrártárca területi szakembereinek feladata
  lesz. Az értékesítési lehetőséggel élni kívánó
  földtulajdonosok a megyei hivatalokban, a körzeti
  falugazdásznál vagy a kincstár területi
  igazgatóságánál N.PSe3.ADE tehetik V.Tt3 meg
  földeladási ajánlataikat. A kormányzat korábban
  ígéretet tett arra, hogy azokat a földtulajdonosokat
  sem éri hátrány, sem büntetés, akik ajánlatukkal
  tulajdonképpen saját korábbi, illegális
  zsebszerződésüket fedik fel.

266 Tehát a tudomány vallás, amely ki van kiáltva     stress-avoiding  -nÁl    contrastiv
  abszolútnak a XX. sz. végére nem oldja meg az     verb focus    (főnév)  e
  emberiség problémáit, sőt erősen hanyatlik. Ezért            /+w1 ige
  aztán a fejlett országok kétségbeesett polgárai új
  kapaszkodók után néznek ( tek ) ( New Age ), ki
  visszatér a tradicionális vallásokhoz, ki távoli,
  keleti vagy törzsi vagy ki tudja milyen irányzatokat
  keres, s van ki pszichológusnál N.ADE tölti V.Te3
  fél életét. Fellendül a parapszichológia, a
  pszichoterápia, a hipnózis.

267 - Nem kapkodtam el a döntésemet. Egyrészt       stress-avoiding  -nÁl
  továbbra is teljesen le vagyok törve amiatt, hogy a  verb       (főnév)
  paksiak ellen elbuktunk a bajnokság                   /+w1 ige
  negyeddöntőjében, másrészt nap nap után
  szembesülök azzal: megterhelt a hat év, amelyet a
  csapatnál N.ADE töltöttem V.Me1. Mi
268 Magából kivetkőzött " druida " az ősi köveknél (   23 persons were arrested on Monday by British police, focus    -nÁl    other
  Interneten ) - Huszonhárom személyt vett őrizetbe  after they had demolished the fence around            (főnév)
  hétfőn a brit rendőrség, miután ledöntötték az    Stonehenge, which is a part of English heritage, and,       /+w1 ige
  angol örökség részét képező Stonehenge körüli    clashing with the police, kept the druidic socitety from
  kerítéseket, és - összecsapván a rendőrökkel -    welcoming the rising sun on midsummer night, the day
  megakadályozták, hogy a druidák társasága Szent   of the summer soltice, [at their ancient holy place].
  Ivánkor ősi szenthelyénél N.PSe3.ADE üdvözölje
  V.TPe3 a nyári napéjegyenlőség napján felkelő
  napot. A környék a 80-as években számtalan
  rendzavarás színhelye volt, amikor a rendőrök
  megakadályozták, hogy a hippik koncerteket
  tartsanak a műemléknél.

269 - Mert sohasem tartottam a falkával. Egy-egy                                 focus  -nÁl    identificati
  győzelem után a futballisták többsége a Barnevál                                    (főnév)  onal
  igazgatójánál N.PSe3.ADE ült V.Me3, én viszont                                     /+w1 ige
  szívesebben csevegtem a " Loki "
  törzsszurkolójával, Csontival, akit egyébként Nagy
  Istvánnak hívnak és mozgássérü
270 Antikváriumban bukkantam rá, megvettem        I found it in a second-hand bookshop, I bought the    focus  -nÁl    identificati
  Kozocsa Sándor bibliográfus füzetét: Az 1942-ik   book by the bibliographer K. S.: Work on literary         (főnév)  onal
  év irodalomtörténeti munkássága. Neveletlen     history in the year 1942. With an ill-mannerered greed,      /+w1 ige
  mohósággal a magam nevénél N.PSe3.ADE        I opened it [around my own name]. I wondered
  ütöttem V.Me1 föl. Vajon írtak -e rólam -      whether there would be any papers regarded as
  huszonnegyedik évembe léptem akkor -         literary history on myself. I was 24 years old back then.
  irodalomtörténeti becsű tanulmányt.
271 nevével jelzett baloldali szövetségnek 98      The number of seats of members of parliament gained f-particle       -nÁl    identificati
  mandátuma van ( tehát elméletben sem lehet több   can most change [for the two winners], by 14 in all, so          (főnév)  onal
  112-nél ), a Szerb Radikális Pártnak 80, a Szerb  the relative strength of the big parties will not change          /+w1 ige
  Megújhodási Mozgalomnak pedig 45. Ez a három    significantly.
  párt uralja a politikai mezőnyt. Elsősorban a két
  győztesnél N.ADE változhat V.e3 a megszerzett
  képviselői helyek száma - összesen még 14-gyel,
  a nagy pártok közötti erőviszonyok tehát nem
  módosulnak lényegesebben. S e pártok között
  várhatóak megbeszélések az esetleges koalícióról.

272 PARASZT Azt mondom én, hogy sokfajta        I say that men says many kinds of truth, but it is [God]  focus      -nÁl    contrastiv
  igazságot mond az ember, de az Istennél N.ADE    who holds the highest truth.                        (főnév)  e
  van V.e3 a legnagyobb igazság. Az aztán pontot                                         /+w1 ige
  teszen minden után!
273 Ez ennek a tanulmánynak a lényege                                       focus stress-  -nÁl    identificati
  tulajdonképpen. De hogy ezt meg lehessen                                    avoiding verb  (főnév)  onal
  csinálni, ehhez javasolja a tanulmány a projekt                                        /+w1 ige
  társaságok létrehozását, figyelembe véve azt a
  közgazdasági és jogi környezetet, amelyben
  tulajdonképpen ez a beruházási program
  végigmegy, nevezetesen az adójogszabályok,
  amortizációs politika, mi van akkor, hogyha a
  fővárosnál N.ADE van V.e3 ez a jogosultság. S
  javaslatot tesz a projekttársaságok
  megalakítására, mert ebben a környezetben
  optimálisan a terhek kisimítása tulajdonképpen
  ebben a konstrukcióban valósítható meg.
274 A tárgyakra ösztönösen számít az ember, kialakult  complex predicate  -nÁl
  és beidegződött gyakorlatok alapján, nem                 (főnév)
  kivagyiságáért vagy előjogokért kell meglenni a             /+w1 ige
  lehetőségnek, hogy fegyvert tarthass. A legtöbb
  fegyvertartó az életben egyszer nem használja
  éles helyzetben a fegyvert, de ha legalább egyszer
  szükséged van rá jogosan, kéznél N.ADE van
  V.e3, s megment a sérüléstől, életedben
  összegyűjtött vagyonod elrablásától, esetleg
  megölésedtől nem hiszem, van ember ki azt
  mondja, hogy értelmetlen volt tartani. Sok
  munkával és pénzzel jár birtokolni, mert egy
  megbízható fegyvert alig 200e alatt kapsz,
  hozzátartozik a rendszeres gyakorlás,
  fegyelmezettebben kell élned, mert fokozottan
  felelős vagy a birtoklással kapcsolatos minden
  eseményért, de ha nem akarsz, nem tartasz.
275 Minden Wolfram - szálas izzólámpa ( vákuumos,    stress-avoiding   -nÁl    identificati
  gázzal töltött ) jelentős mértékben sugároz IR    verb focus     (főnév)  onal
  fényt. A vákuum izzólámpa maximális sugárzási              /+w1 ige
  intenzitása T= 2500 K esetén 1160 nm
  hullámhossznál N.ADE van V.e3. A gázzal töltött
  ballonú izzólámpáé pedig T = 3000 K esetében
  960 nm hullámhossznál.
276 A görög sajtó egyébként nagy terjedelemben      focus        -nÁl    identificati
  foglalkozik az UEFA-kupa-selejtezővel, és a görög            (főnév)  onal
  csapat edzője, a szerb Dragoszlav Sztepanovics is            /+w1 ige
  mértéktartóbban nyilatkozik az esélyekről, mint
  tette azt két héttel korábban. Nem véletlenül,
  hiszen az előny ( 4-2 ) egyelőre a Ferencvárosnál
  N.ADE van V.e3. A mérkőzést a TV3 negyedórás
  csúszással közvetíti.
277 Felvágom a lila káposztát, a retket és a hagymát,                            focus       -nÁl    identificati
  megsózom, aztán ezt eszem egész nap.                                            (főnév)  onal
  Régebben nem figyeltem arra, hogy az, amit                                         /+w1 ige
  eszem, honnan származik, de mostanában már
  igen, ha lehet, a sarki zöldségesnél N.ADE
  vásárolok V.e1, és mindig rákérdezek, hogy amit
  elad, az magyar élelmiszer -e, ő pedig minden
  alkalommal biztosít róla, hogy igen, csak a répára
  nem lehet ráragasztani a nemzetiszínű címkét.
  Doc Origó átmenetinek tartja ezt a visszaesést, a
  téllel, a megvonással és a globális
  felmelegedéssel indokolja, de én tudom, hogy az
  egészet az a gravitációs szivárvány indukálja,
  amibe a Föld keveredett.

278 - Arca, barátsága, igaz embersége betódult az                              stress-avoiding  -nÁl    identificati
  ajtón, réseken, elfoglalta a lakás magaslatait, de                            verb focus    (főnév)  onal
  nyugtalansága, alighogy leült, már az ablakot                                       /+w1 ige
  feszegette, menekült tovább, beszélt velem, de
  már kireppent a nem létező kéményen, és a város
  zöldes, rézoxid t
279 Információink szerint a beadványban azt                                 focus       -nÁl    identificati
  kifogásolja, hogy a folyamatban lévő eljárásoktól                                     (főnév)  onal
  teljesen elkülönítették a politikusokkal kapcsolatos                                    /+w1 ige
  vizsgálódást. Pallag azt is indítványozza, hogy a
  teljesen elfogulatlan eljárás biztosítása érdekében
  az országban fellelhető valamennyi olajügyet egy
  helyen, a Fővárosi Ügyészségi Nyomozó
  Hivatalnál N.ADE vizsgálják V.Tt3. T. B.

280 A feleség 1 évet dolgozott Pesten. Építkezésnél    The wife worked in Pest for one year. She was a  focus       -nÁl    other
  N.ADE volt V.Me3 segédmunkás. 14 évet         labourer [at a building site].                   (főnév)
  dolgozott a helyi TSZ-ben. Az utóbbi 8 évben a                                       /+w1 ige
  KTSZ-ben dolgozott, majd annak felbomlása után
  1 éve munkanélküli segélyben részesül.
281 Közben Lieberman a konvenció afrikai-amerikai                               uncertain  -nÁl    identificati
  csoportja előtt megerősítette: támogatja a                                      (főnév)  onal
  kisebbségnek járó pozitív diszkriminációt, és a                                    /+w1 ige
  magániskolák támogatása helyett a közoktatás
  fejlesztését szeretné. A konvención sokkal több a
  nő, a fekete, az ázsiai arc, mint a
  republikánusoknál N.PL.ADE volt V.Me3. Több a
  spanyol akcentus is.
282 Megteremtéséhez ördögi kört kell lebontani (                               uncertain  -nÁl
  miközben olyan égető gondok sem mellőzhetők,                                     (főnév)
  mint a válságos helyzetű egészségügy, a                                        /+w1 ige
  népszaporulat, a családépítés, a szennyvíztisztítás
  ). Ez az ördögi kör a tanári fizetéseknél kezdődik,
  és a tanári teljesítményeknél N.PL.ADE zárul V.e3.
  Azért ördögi, mert fordítva is igaz.

283 A Greg Fry ausztrál egyetemi tanár által       Exactly in the neighborhood there is New Guinea, for focus   -tól    other
  egyszerűen " puccsmániának " minősített jelenség   example, on one half of which, Papua New Guinea,        (főnév)
  tovább is terjedhet, a térségben ugyanis akad még   the weak governments succeeding each other, the         /+w1 ige
  robbanásveszélyes hely. Mindjárt a szomszédban    bankrupt economy, corruption and gang wars on the
  Új Guinea például, amelynek egyik felén, Pápua-Új   streets are the cake and ethnic tensions are the
  Guineán az egymást váltó erőtlen kormányok, a     skimmings, and the other half of which, Irian Java
  csődbe jutott gazdaság, a korrupció, az utcai     wants to separate itself [from Indonesia] by any means.
  bandaháborúk tortáján etnikai feszültség a hab,
  másik fele, Irian Jaya pedig Indonéziától N.ABL
  akar V.e3 mindenáron elszakadni. A rossz példát
  azonban akár az olyan apró államok is követhetik,
  mint Tuvalu vagy Kiribati.
284 Azt a félreértést akarták eloszlatni, amit a magyar   They wanted to dissolve a misunderstanding, which is focus  -tól    emphatic
  parasztság hagyományos királyhűségének         called the Hungarian peasant's traditional loyalty to the  (főnév)
  nevezünk. Egy politikai maffiától N.ABL akarták     king. They wanted to save the nation [from a political    /+w1 ige
  V.TMt3 megmenteni a nemzetet. Március után a      mafia].
  lapok, még a radikálisok is, sőt először épp azok, a
  nép megnyugtatására rögtön szétröppentik a
  birtokos osztály nagylelkűségéről szóló legendát.


285 Egyházi bérleményben a Pannon Rádió A Pannon                                focus  -tól    identificati
  Rádió a Szabadság téri református                                          (főnév)  onal
  egyházközségtől N.ABL bérli V.Te3 azt a lakást,                                   /+w1 ige
  ahol kialakította szerkesztőségét - erősítették meg
  lapunknak több forrásból. Az említett
  egyházközség lelkipásztora ifjabb Hegedűs Lóránt
  MIÉP-es képviselő, akinek egyik cikke kapcsán
  nemrégiben közösség elleni izgatás gyanúja miatt
  nyomozást indított az ügyészség.

286 Elvették volna a rendfokozatát, ha kommunista                                focus  -tól    identificati
  tiszthez, tartalékos tiszthez méltatlanul viselkedett                                (főnév)  onal
  volna. De hát meghagyták, mert hiszen itt van                                    /+w1 ige
  benne, hogy karhatalmista volt, legfeljebb itt a
  dátumok megint pontatlanok, de 56 decemberétől
  N.PSe3.ABL datálják V.Tt3 azt, amit az ő
  aláírásával készült dokumentum már november 15-
  től datál. Riporter: - Akkor ennek megfelelően a
  kettő közül pontosabbnak azt kell lefogadnunk,
  ahol Horn Gyula sajátkezű aláírása van és ezt az
  aláírást írásszakértő hitelesítette.
287 A tervek szerint a jövőben a polgármestereknek    According to the plans, mayors will have a greater    uncertain  -tól
  nagyobb lenne a hatásköre, befektetőkkel folytatott  power in the future, in the case of talks with investors,       (főnév)
  tárgyalások esetén szándéknyilatkozatot például    they would be allowed to make a statement of             /+w1 ige
  testületi határozat nélkül is tehetnének. A      intention even without a resolution of the council.
  tapasztalatok szerint ilyen jellegű problémák miatt  Experience shows that due to problems of this kind,
  jelenleg több üzleti lehetőségtől N.ABL esnek V.t3  settlements are deprived [of several business
  el a települések, hiszen a vállalkozóktól nem     opportunities] at the moment, since one cannot expect
  várható el, hogy kisebb horderejű kérdésekben is   entrepreneurs to wait for the summoning of the
  a képviselők összehívására várjanak. Kófiás      representatives in the case of issues of less
  Endre, Ófalu polgármestere szerint csak a rosszul   significance.
  gazdálkodó településeket lenne célszerű
  körjegyzőségbe kényszeríteni.

288 {Te tényleg tanítottál? Hát öregem, én nem a                               negation      -tól
  drogtól N.ABL féltem V.Me1 a gyerekemet, hanem                                       (főnév)
  a magadfajta tanároktól. Sokkal ártalmasabb vagy,                                      /+w1 ige
  hidd el, a gyerekekre.}
289 Adél a szemét törölgette, szipogott, egyébként   Adél wiped her eyes, she sniveled, everyone else was focus        -tól    emphatic
  hallgatott mindenki. Én legmélyebben, mert én   silent. Most of all myself, because I had been afraid          (főnév)
  kezdettől N.ABL féltem V.TMe1 attól, amit Sutu   [from the beginning] of what Sutu said.                 /+w1 ige
  kimondott. - Mit játszanak itt - folytatta Sutu -,
  hiszen ismerik őt, nem megy az senkihez, sehová.

290 Meséli az Östreicher bácsi, hogy egyszer                                    negation   -tól
  Egyiptom ellen fociztak a fiúk, és a kapitány bácsi                                     (főnév)
  nagyon félt. Akkor még nem a terroristáktól                                         /+w1 ige
  N.PL.ABL félt V.Me3, mert azok még meg se
  születtek, akárcsak én, csak azért félt, mert az
  egyiptomi fiúk olyan marha nagy arabok voltak.
  Szóval a félős kapitány bácsi azt mondta, hogy
  minden gólért fél dollár.
291 Először a német rendőrség jelzett nekünk az                                 focus f-       -tól    contrastiv
  Interpolon keresztül, hogy szexuálisan molesztált                              particle uncertain  (főnév)  e
  kiskorúak képei kerültek az internetre egy magyar                                         /+w1 ige
  számítógépről - idézte fel az ügy kezdetét Dézsi
  Mihály, a BRFK szóvivője. Később más nyugati
  országokból és Magyarországról is érkeztek
  hasonló jelzések a rendőrséghez, s ezek mind
  ugyanarra a gépre mutattak, így december elején
  megindult a nyomozás ( információink szerint a
  németek már júliustól N.ABL figyelték V.TMt3 az
  egyelőre ismeretlen elkövető tevékenységét ). Az
  biztosnak látszik, hogy a magyar nyomozás
  megkezdésekor Lévay gépéről már nem folyhatott
  a tiltott tevékenység, mert november 14-én fizetési
  problémákra hivatkozva internetszolgáltatója, az
  Internext Bt. felmondta a szerződését.


292 Ha ön felelősen gondolkodó embernek tartja      If you consider yourself a man of responsible thinking, focus        -tól    emphatic
  magát, akkor a további tragédiák elkerülése      then you must do it by all means to prevent further             (főnév)
  érdekében ezt mindenképpen meg kell tennie.      tragedies. It is no secret that if you do not do it self-          /+w1 ige
  Nem titkoljuk, amennyiben ezt nem teszi meg      critically and of your own accord, our trade union will
  önkritikusan, önszántából, szakszervezetünk ez    ask [the President of the Republic of Hungary] to
  esetben a Magyar Köztársaság elnökétől        declare you unworthy of being a judge on account of
  N.PSe3.ABL fogja V.Te3 kérni annak          the above stated reasons.
  megállapítását, hogy Ön a részletezettek miatt
  méltatlanná vált a bírói pályára. "
293 Marad elég pénz az urános károkra Pécs-                                   focus        -tól    identificati
  Budapest Az uniós ISPA-pályázat ( a pécsi                                             (főnév)  onal
  önkormányzat és a Mecsekérc Rt. együttesen 10,                                          /+w1 ige
  6 milliárd forintot igényelt a pécsi vízbázisok
  védelmére ) elbírálási szabályainak megváltozása
  a Mecsekérc Rt.-t 4, 4 milliárd forint tervezett
  pénzügyi segítségtől N.ABL fosztotta V.TMe3 meg.
  A környezetvédelmi munkákat mindemellett
  maradéktalanul elvégzik.
294 A kereszténység és a közel-keleti vallások közötti  The Pope prayed for tighter contacts between       uncertain focus  -tól    identificati
  szorosabb kapcsolatokért és a katolikusok       christianity and religions in the Middle East, and for           (főnév)  onal
  egységéért fohászkodott a Pápa délelőtti ammani    the unity of catholics in his mass in Amman this              /+w1 ige
  miséjén, amelyen több tízezer hívő vett részt. Az   morning, in which several tens of thousands of
  egységtől és a szolidaritástól N.ABL függ V.e3 a   believers took part. Your future depends [on unity and
  jövőtök - figyelmeztette szentbeszédében a      solidarity], John Paul II warned catholics in Jordan and
  jordániai és a közel-keleti katolikusokat II. János  the Middle East in his holy speech.
  Pál. A misén, amelyen részt vettek a jordániai
  királyi család tagjai, ötven bíboros és püspök, s
  majdnem száz katolikus pap vette körül a katolikus
  egyházfőt.
295 - Másutt, például a Sziklás Hegységben jelentősek                               uncertain focus  -tól    identificati
  az olaj és gáz előfordulások. - Az erdészet "                                          (főnév)  onal
  gazdagsága " ( éves költségvetése ) az                                              /+w1 ige
  erőforrások kihasználásától, az eladásoktól
  N.PL.ABL függ V.e3 - A működési terület
  behatárolása általában nem egyszerű,
296 A kibocsátás lehet véletlen vagy szándékos A                                 negation      -tól
  szennyezőanyag koncentrációja nemcsak az                                             (főnév)
  emissziótól N.ABL függ V.e3, hanem a környezeti                                         /+w1 ige
  állapottól is. ( Pl. épületen belüli szellőzési
  feltételek, ha beltéri szennyezésről van szó. )

297 Erre a közeljövőben várhatóan több 100 milliárd                                focus uncertain  -tól    identificati
  forintnak megfelelő környezetvédelmi költség                                           (főnév)  onal
  kerül, de meg kell fizetni több tartalék erőmű,                                         /+w1 ige
  számos új erőmű és az EU-rendszerre való átállás
  hasonló nagyságrendű költségeit is. Az
  elkövetkező kormányok gazdaságpolitikai
  döntésétől N.PSe3.ABL függ V.e3, hogy ehhez
  újabb adónemek vagy adóemelések társulnak -e:
  a nemzetközi gyakorlat mindenesetre ezt tükrözi.
298 Az életkörülményeket meg 1%-ban mi irányítjuk.     f-particle    -tól
  99%-ban meg a sors. Kimondhatjuk-e ezután,                (főnév)
  hogy létünk-nemlétünk, az egész fene nagy                 /+w1 ige
  mindenség csak a véletlen alakulásától
  N.PSe3.ABL függ V.e3? És ha kimondjuk, lesz-e
  erőnk, hogy azért a maradék 1%-ért brusztoljunk
  nap, mint nap?
299 Nagyrészt ennek is köszönhető, hogy a ET bürója     uncertain focus  -tól    identificati
  elfogadta azt a nyilatkozatot, amelyet múlt hétfőn            (főnév)  onal
  mutatott be Daniel Tarchys főtitkár, és amely               /+w1 ige
  feltétlen támogatásáról biztosítja a román
  demokráciát és kormányt - mondotta Frunda. A
  kérdésre, hogy amennyiben megalakulna ez az
  ad_hoc bizottság, milyen romániai jelenségekre
  hívná fel a figyelmét, a szenátor korainak tartotta a
  választ, ez természetesen a romániai magyarság
  helyzetének további alakulásától N.PSe3.ABL függ
  V.e3. * A marosvásárhelyi szenátor ugyanakkor a
  Népújságban ezt hangsúlyozta: - Az ET-nek
  negyven tagországa van. Vannak olyan
  tagországok, ahol megoldott a kisebbségi kérdés,
  vannak olyanok, ahol amúgy nincsenek nagyobb
  problémák, és sajnos olyan országok is, amelyek
  egyáltalán nem ismerik el a kisebbségek létét.
300 Az első halála nyilván az volt, mikor azt képzelte, He died first [from rejection], wondering cluelessly, he  focus  -tól    identificati
  hogy miután nem engedett a fasiszta kormányzat didn't understand why he has to suffer because of his          (főnév)  onal
  felhívásának, és nem tért vissza, mikor hívták, ő is ancestry...                            /+w1 ige
  az ellenállókhoz tartozik, hiszen csak akkor
  jelentkezett, mikor már régesrégen más világ volt,
  a háború után. A visszautasítástól N.ABL halt
  V.Me3 meg először, tanácstalanul csodálkozva,
  nem értette, miért kell ártatlanul bűnhődnie a
  származása miatt, amiről se pozitív, se negatív
  értelemben nem tehet senki, ami igazán csak a
  Biblia különös rémei között indok az utódok
  büntetésére. Ezt az első halálát még valahogy
  elviselte, akkor még nagyjából azonos volt
  önmagával, bátran vállalta a másodikat is, ami jött,
  a börtönt, bár nem lehetett könnyű, hogy mennyire
  nem, azon mérem le, milyenné vált odabenn, mire
  kijött, valamit megtörtek benne, valami végképpen
  más lett.

301 Köszönöm. Érdemi módosító indítvány,                                      focus  -tól
  tulajdonképpen ügyrendi indítvány Győri Pétertől                                    (főnév)
  N.ABL hangzott V.Me3 el, mely szerint a                                         /+w1 ige
  Közgyűlés vegye le napirendjéről most az
  előterjesztést, készüljenek további számítások. Az
  indítványt szavazásra teszem fel.
302 Ezt Czucz József, a somorjai pékség tulajdonosa    subordination focu -tól    identificati
  javaslatára a doborgazi önkormányat, a Kormorán    s         (főnév)  onal
  Társulás, a Pékek és Cukrászok Nyugat-szlovákiai             /+w1 ige
  Céhe és a helybeliek szervezik. A bősi vízlépcső
  mögé szorult közel négyszáz lakosú község
  azokról a hasonlóan nehéz helyzetben levő külföldi
  kisközségektől N.PL.ABL igyekszik V.e3 példát
  venni, amelyek valamilyen tematikus fesztivállal
  csábítják a látogatókat. Doborgaz kemencékben
  és kondérokban főzött, sütött
  ételkülönlegességekkel, halászléfőző versenynyel,
  sőt a helybeli asszonyok által készített
  finomságokkal várja a látogatókat, akik
  természetesen az ártéri természetet is
  megcsodálhatják.

303 ( Most én a más topicbeli hozzászólásaidról, az    focus       -tól    contrastiv
  energiáról és az erőről való keresésedről is írok. )           (főnév)  e
  Mély értelem és titok meg Istentől N.ABL jön V.e3             /+w1 ige
  a kijelentéssel, álommal, stb., emberek
  szolgálatán keresztül, vagy közvetlenül. A más
  úton szerzett felismerések a varászlás.
  szellemidézés, halottlátás, álofejtés, stb.
  kategóriájába tartoznak, melyek a Biblia szerint
  halálra méltók.
304 Mivel a szlovák oldalon még nem készült el az új    f-particle  -tól
  határállomás, Rajka előtt egy csomóponton              (főnév)
  keresztül a régi 15-ös - most 150-es - főútra hajtva        /+w1 ige
  lehet a szomszédos országba autózni. Az új
  határátkelőn két-három hét múlva indulhat meg a
  személygépkocsi-forgalom, míg tehergépkocsik
  csak az év végétől N.PSe3.ABL juthatnak V.t3
  kerülő nélkül az M15-ösön Szlovákiába. A ma
  átadásra kerülő autóúton száz kilométeres
  óránkénti sebességgel lehet majd hajtani, ám
  vannak szakaszok, ahol 80 kilométeres
  sebességkorlátozás lesz érvényben.
305 Alapvető megállapítására azt szeretném         negation   -tól    contrastiv
  válaszolni, hogy nem látok a Bankfelügyelet             (főnév)  e
  munkájában pazarlásra utaló jeleket.                /+w1 ige
  Előrebocsátom, mint ahogy ön is mondta, hogy a
  Bankfelügyelet erőforrásait nem a költségvetéstől,
  hanem az általa felügyelt banki, pénzintézeti
  rendszer szereplőitől N.PSe3i.ABL kapja V.Te3, a
  források felhasználására viszont a költségvetési
  gazdálkodás szabályait alkalmazza. Amikor tavaly
  márciusban a pénzügyminiszter úr fogakat ( sic! )
  ígért a szervezetnek, tisztában volt vele, hogy
  minőségi munkát csak felkészült és gyakorlott
  munkatársakat foglalkoztató felügyelettől várhat a
  kormányzat.
306 Az Investel jövő januártól tervezi a pénzügyi      focus       -tól    contrastiv
  szolgáltatások nyújtását, de ez nem jelenti azt,             (főnév)  e
  hogy a csoport pénzügyi forrásait kizárólag ez a             /+w1 ige
  cég biztosítaná. Ezt a továbbiakban is hazai és
  külföldi bankoktól N.PL.ABL kapja V.TPe3 majd a
  Matáv. A jelenleg egymilliárd forintos alaptőkéjű
  cég ugyanakkor nem kíván lakossági
  szolgáltatásokat nyújtani - hangsúlyozta a
  cégcsoport befektetési igazgató asszonya -, a
  Matáv a továbbiakban is elsősorban távközlési cég
  marad.
307 Ha nem egyértelmű, hogy melyek azok a          focus uncertain  -tól    contrastiv
  helyzetek, amelyek ( akárhogyan is megnyilvánuló             (főnév)  e
  ) rosszallással járnak. Rettenet 08 / 26 / 99 16: 09:           /+w1 ige
  50 egyszerű a válasz. azért tőled kapja, mert tőled
  kisebbet kap és akkor amikor elviseli. legalábbis
  erre nagyobb az esély, mintha mástól N.ABL
  kapná V.TFe3. valaki írta, hogy csak akkor szabad
  adni, mikor neked jobban fáj mint neki. nos van
  benen valami. ha akkor tudsz adni, akkor
  majdnem biztos, hogy jókor adod. Azért ahhoz,
  hogy olyankor meg tudd tenni, egysmást le kell
  jáccanod magadban. azt mondod a szülő
  hitetlenné válik. elárulok valamit. a szülő akkor
  válik hitetlenné, mikor a gyerek akorábbi
  hiedelemmel ellentétben rádöbben, hogy a szülő
  sem tud mindent. sőt, egy csomó dologban téved.
  véleményem szerint egy gyereket úgy kell nevelni,
  hogy ne mindig fogadja el a magyarázatot.
308 Legalábbis ezt állította ma a Whiskys         This is, at least, what the "Whisky man" claimed in his focus      -tól    identificati
  tanúvallomásában. Elmesélte, hogy egy belügyi     testimony. He said he had got the ground plan of the           (főnév)  onal
  alkalmazottól N.ABL kapta V.TMe3 meg a börtön     prison, as well as drawings that made it easy to map           /+w1 ige
  alaprajzát és olyan rajzokat, amelyek alapján nem   the security system, [from an employee of the Ministry
  volt nehéz feltérképezni a biztonsági rendszert. A   of the Interior]. He refused to tell the name of his
  segítő nevét nem akarta megmondani.          helper.

309 Az Állami Pénz - és Tőkepiaci Felügyelet                                   f-particle    -tól    identificati
  engedélye alapján az új társaság szolgáltatásai a                                        (főnév)  onal
  hitelreferencia-szolgáltatás, az ingatlan-                                           /+w1 ige
  nyilvántartás, illetve az ingójelzálog-nyilvántartás
  lesznek. Mint Török Béla, a Girodat Rt.
  igazgatóságának elnöke elmondta: csak olyan
  adatokat szolgáltatnak a rendszerhez csatlakozó
  bankoknak a természetes személyekről,
  amelyeket maguktól a bankoktól N.PL.ABL kaptak
  V.Mt3. Emiatt az adatok tartalmának minőségéért
  valójában a bankok felelnek, a Girodat öt évig
  jogosult az adósok nyilvántartására.

310 A folyó teljes hazai szakaszán egyre nagyobb      According to the head of the BAZ MKI, the situation  uncertain focus  -tól    contrastiv
  erőkkel dolgoznak a gátak védelmében          along the River Bodrog is returning back to normal,           (főnév)  e
  Sárospatak, Bodroghalász, Bodrogolaszi és       but on the Tisza, we have to count on [an even more           /+w1 ige
  Zalkod térségében. A Borsod-Abaúj-Zemplén       dangerous flood wave than the previous one] due to
  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője     further rains.
  szerint a Bodrog mentén lassan stabilizálódik a
  helyzet, a Tiszán azonban az újabb esőzések miatt
  az eddiginél is veszélyesebb árhullámtól N.ABL
  kell V.e3 tartani. A magyar, a román, az ukrán és a
  szlovák környezetvédelmi miniszter budapesti
  tanácskozásán nem értett egyet Románia
  felelősségének kérdésében Pepó Pál és Romica
  Tomescu.
311 A többiek szabdságon vannak és a matsuk mellet                                 imperative focus  -tól    contrastiv
  heverik ki a meleget? nori 07 / 22 / 99 12: 53: 39                                         (főnév)  e
  Gyötör, Nem tudom, szabad-e macskabundát                                              /+w1 ige
  nyírni, ezt hozzáértőtől N.ABL kérdezd V.TPe2
  meg. Az esti száguldozásról macsekjaink már
  leszoktak, ezt kb. egyéves kor után hagyják abba,
  bár egy légy vagy szúnyog igen nagy attrakcióra
  készteti őket.
312 Sz' al megy. ( ezt nem az előttem szólótól N.ABL                                negation      -tól    contrastiv
  kérdeztem V.TMe1, mivelhogy őtet már rég                                              (főnév)  e
  ignoráltam ) Akkó mingyá gyüvök a válasszal.                                            /+w1 ige
  Medwe 07 / 31 / 98 15: 26: 00 Kedwes GLászló!

313 Soros György szerint fejlődő országban a vevők a   According to S.G., in a developing country it's the    focus       -tól    identificati
  szakemberek, fejlett országban az eladók. Dr.    buyers who are the experts, whereas in a well-                (főnév)  onal
  Gyarmati Andrástól, a Fogyasztóvédelmi        developed country it's the salesmen. We asked [dr. G.             /+w1 ige
  Főfelügyelőség főigazgatójától N.PSe3.ABL      A., the president of the consumer protection
  kérdeztük V.TMt1: mit szól ehhez? - Nagyon találó  inspectorate]: what is his opinion about this? "It is very
  megfogalmazás.                    well said."
314 Ilyen és ehhez hasonló kérdések vetődnek fel az                                 f-particle     -tól    identificati
  emberben, amikor kisebb-nagyobb beruházásra                                            (főnév)  onal
  készül. Segítséget, tanácsot legfeljebb                                              /+w1 ige
  környezetétől N.PSe3.ABL kérhet V.e3, ami
  viszont tovább fokozza a bizonytalanságot. Mert
  mást mond a kolléga, mást a sógor, mást diktál a
  vágy és mást a józan ész.
315 Így mutatkozik be Levente Péter, aki családja                                  negation   -tól    contrastiv
  unszolására öt éve elhagyta Budapestet, pedig                                        (főnév)  e
  huszonvalahány költözés után a Terézvárosban                                         /+w1 ige
  otthont teremtett egy lerobbant bérházból. -
  Negyven éve van a pályán, mindenki ismeri,
  gyerekeknek szóló televíziós és színházi műsorai
  népszerűek, mégsem tűnik föl kereskedelmi
  televíziók beszélgetős műsoraiban, nem öntől
  N.ABL kérnek V.t3 tanácsot a
  főzőcskeblokkokban. Nem hívják, vagy ellenáll?

316 Marci bácsi hallgatott. Gyurka, a vőlegényjelölt    Uncle Marci remained silent. Gyurka, the bridegroom- f-particle    -tól    emphatic
  egyenest a pápától N.ABL kérte V.TMe3 egyházi     to-be had asked [the pope himself] to undo his church         (főnév)
  házassága felbontását. Erre kisebb egyházi       marriage. A lesser religious authority was not entitled        /+w1 ige
  méltóság nem volt jogosult.              to do this.
317 Tisztelt Országgyűlés! Az azonnali kérdések, a                                 focus     -tól    identificati
  kérdések és az interpellációk elmondására ma 14                                       (főnév)  onal
  órától N.ABL kerül V.e3 sor. Tisztelt Országgyűlés!                                     /+w1 ige

318 Egy darabig az átmenet irányát főleg az                                     f-particle  -tól
  értelmiségi véleményformálók jelölték ki. Az új                                       (főnév)
  politikai szervezetek a politikai tárgyalások                                        /+w1 ige
  megindulásával, 1989 tavaszától N.PSe3.ABL
  kezdték V.TMt3 csak meghatározni az
  eseményeket. Így a hatalom és az ellenzék közötti
  egyeztetések jelentik a következő határkövet, majd
  a berlini fal leomlása és a " négyigenes "
  népszavazás az újabb fordulópont.
319 Az augusztus elején teszt jelleggel elindított     The EMM service, which started early August as a     focus    -tól    identificati
  Elender Mobil Mail ( EMM ) szolgáltatás lényege,    test, enables the subscribers to e-mail vie cell-phone        (főnév)  onal
  hogy az előfizetők az e-mail kiértesítő rendszer    by the help of an e-mail report system. You can            /+w1 ige
  segítségével GSM-telefonon keresztül elektronikus   subscribe for the EMM service [from September]. The
  levelezést folytathatnak. Az EMM szolgáltatásra    monthly tariff will probably be 1000 Ft, for which you
  szeptembertől N.ABL lehet V.e3 előfizetni: a      can send 100 SMSs.
  várható havi díj nettó ezer forint, ezért száz SMS-t
  lehet küldeni.
320 Előcsatlakozási alapról van szó, amely a        f-particle  -tól    identificati
  társfinanszírozás elvén nyugszik, tehát a Brüsszeli         (főnév)  onal
  Bizottság hozzájárulása mellett a                  /+w1 ige
  jelöltországoknak maguknak is elő kell teremteniük
  magán -, illetve állami költségvetési forrásokból a
  pénzt a Sapard fő célkitűzéseit megvalósító
  pályázatokra. Magyarországon már júliustól, de
  legkésőbb szeptembertől N.ABL lehet V.e3
  pályázni az Európai Uniós programra - közölte a
  brüsszeli tanácskozáson a Torgyán József
  minisztert helyettesítő Tamás Károly politikai
  államtitkár. Tamás Károly a Sapard magyarországi
  céljai között a vágóhidak, a tejipar, az állattartó
  telepek Unió-konform fejlesztését, továbbá új
  típusú szövetkezetek létrehozását, valamint
  sajátos magyar mezőgazdasági - és
  élelmiszertermékeket, úgynevezett
  hungaricumokat gyártó modellüzemek létesítését
  emelte ki.
321 Legkorábban márciustól N.ABL léphetnek V.t3      f-particle  -tól    identificati
  életbe azok az új járulékfizetésről szóló szabályok,        (főnév)  onal
  amelyek enyhítenek valamit a megnövekedett             /+w1 ige
  társadalombiztosítási terheken. A három szaktárca
  - Pénzügy -, Népjóléti és Igazságügyi Minisztérium
  - vezetésével alakult bizottság munkájához a
  koalíciós pártok politikai döntése is szükséges.
322 Számos kisebb-nagyobb kiállításnak adtak helyet -                            focus  -tól    identificati
  a fővárosban és vidéken - múzeumok, művelődési                                  (főnév)  onal
  házak, egyetemi kollégiumok, klubok, Hazafias                                   /+w1 ige
  Népfront szervezetek, átmenetileg
  szerkesztőségek, könyvtárak és magán műtermek
  is. Az utóbbiak jelentősége a hatvanas évek
  közepétől N.PSe3.ABL nőtt V.Me3 meg, mivel
  számos, művészeti életünk lassú mozgását
  felfrissítő kiállításra nyújtottak lehetőséget. A
  reprezentatív gyűjteményes kiállítások ebben az
  időszakban is - mint korábban - a művészetpolitika
  homlokterében álltak.

323 Hajnalodott. Másnap reggel Illés megállt a nagy   The day was breaking. The next, morning, Illés stood focus  -tól    contrastiv
  családi tükör előtt, melyet a nagyszülőktől     in front of the huge family mirror, which they have     (főnév)  e
  N.PL.ABL örököltek V.Mt3, a nagyszülők pedig     inherited [from the grandparents], who, in turn, had got   /+w1 ige
  erdész ősöktől kaptak hagyatékul. Illés nézte az   it from their forester ancestors by inheritance. Illés
  arcát, és keresett rajt valamit.           was staring at his own face, and was looking for
                             something on it.
324 Kronológiai rétegek elkülönítése és esetleges     f-particle  -tól    identificati
  területi vonatkozásaik vizsgálata sem volt             (főnév)  onal
  lehetséges - részben a feldolgozott névanyag            /+w1 ige
  viszonylag kis mérete miatt, részben pedig azért,
  mert csak egy névfajtát ( a településneveket )
  dolgoztunk fel. A nem településnévi anyag teljes
  körű és rendszeres feldolgozása további
  lehetőségeket teremthet: ez ugyanis változatosabb
  jellegű, és így a nyelv több területéről nyújthat
  felvilágosítást ( így elsősorban a bennük foglalt
  közszói anyag feldolgozásától N.PSe3.ABL
  remélhetünk V.t1 újabb eredményeket ). A
  településnévi és nem településnévi helynevek
  kapcsolatának vizsgálata ezáltal teljesedhetne ki,
  és a névállomány lexikális elemzése is csak
  nagyobb és változatosabb névállományon lenne
  eredményesen elvégezhető.

325 Barátaink, rokonaik, munkatársaink olyasmire     uncertain  -tól
  panaszkodhatnak, ami lelki bajokra utalhat, azt          (főnév)
  mondják például: " nem érdemes élni ", " fáradt          /+w1 ige
  vagyok ", " ideges vagyok ", " annyira izgulok ", "
  nem tudok aludni ". Megváltozhat viselkedésük: a
  korábbi mosolygós arc feszültté, komorrá válik,
  nem mernek egyedül maradni, nem mernek
  járművel közlekedni, rosszullétektől N.PL.ABL
  rettegnek V.t3. Szándékuk ellenére kilókat fogynak
  vagy híznak.
326 David Penny, a GAP új-zélandi szóvivője szerint    stress-avoiding  -tól
  természetesen nem a majmok fogják megvédeni      verb       (főnév)
  önmagukat a jogtiprásokkal szemben, hanem                /+w1 ige
  emberek látják majd el jogi képviseletüket - éppen
  úgy, ahogyan az a gyermekek vagy gyámság alá
  helyezett fogyatékos személyek esetében történik.
  Ha az emberszabású csimpánzoktól megtagadunk
  bizonyos jogokat, akkor logikus, hogy ugyanezeket
  a jogokat a szellemileg visszamaradott gyerekektől
  is megtagadhatnánk - nyilatkozta a Der Spiegel
  német hetilapnak az a Peter Singer ausztrál
  bioetikus, akinek 1975-ben megjelent, Az állatok
  felszabadítása című könyvétől N.PSe3.ABL
  számítják V.Tt3 az állatjogi mozgalmak történetét.
  Vagyis Singer szerint a jogalanyisághoz nem kell
  értelmesnek lenni - elég ha embernek ( vagy
  emberszabásúnak ) születik valaki.327 Egy jegy ára 40_000 lej, a belépők naponta 9-17    focus       -tól    identificati
  óra között válthatók meg az RMDSZ-székházban (              (főnév)  onal
  Simion Barnutiu u. 17 szám ). A szervezők szerint            /+w1 ige
  a jó hangulatot a bálkirálynő-választás, a tombola
  és a jelmezverseny fogja biztosítani. * A négyfalusi
  RMDSZ farsangi kosaras bálra hívja meg az
  érdeklődőket február 13-ra az alsótömösi
  diáktábor dísztermébe. * A zernyesti katolikus
  ifjúság február 13-án 20 órától N.ABL szervez V.e3
  farsangi bált a Celohart papírgyár éttermében.
  Mindenkit szeretettel várnak!
328 Öt helyettes államtitkárt nevezett ki Deutsch    Deutsch Tamás, the minister for youth and sport     focus stress-   -tól    contrastiv
  Tamás, az ifjúsági és sporttárca birtokosa      appointed five deputy secretaries of state for the newly avoiding verb   (főnév)   e
  pénteken az újonnan felállt minisztériumba.     created ministry. The mandate of four of them goes             /+w1 ige
  Közülük négynek január elejétől N.ABL szól V.e3 a  [from the beginning of January], and the one of H. G.
  mandátuma, ifj. Hölvényi Györgynek pedig - aki    jun., who accepted the appointment later, goes from
  később fogadta el a felkérést - február 8-tól. A   8th February.
  Magyar Mozgáskorlátozottak Szövetségének
  alelnöke, Európa - és világbajnok, olimpiai
  bronzérmes vívó, Szekeres Pál felel a
  fogyatékosok sportjáért.
329 Az EMA szerint a Rába nem jó irányban haladt -                                f-particle     -tól    emphatic
  legalábbis Zoltán Csaba, az alap befektetési                                           (főnév)
  igazgatója a HVG-nek ezzel magyarázta, miért                                           /+w1 ige
  váltak meg gépipari részvényeiktől. Az alap szinte
  a privatizáció pillanatától N.PSe3.ABL
  szorgalmazta V.TMe3 a futóműágazat fejlesztését,
  arra hivatkozva, hogy a Rába jelenleg a világ
  negyedik legnagyobb közútifutómű-gyártója, s ezt
  érdemes kiaknázni. A többi tulajdonos azonban -
  úgy tudni, közülük is elsősorban a Graboplast és a
  Menedzsment Kft. - a legutóbbi időkig még nem
  lelkesedett ezért az ötletért, amit a múlt héten
  Jancsó saját új stratégiájaként jelentett be.

330 Problematikus talán csak a női fej, de ennek lehet  The problematic thing is possibly just the female head, f-particle uncertain -tól    identificati
  kapcsolata a különböző egyszerre ijesztő és     but this may be connected to the different mythical             (főnév)  onal
  hatalmas mitikus alakokkal, Gorgókkal,        figures that are both scary and powerful, gorgons,              /+w1 ige
  szirénekkel, Múzsákkal stb. stb. A Szphinx      syrens, muses etc. The Sphynx had learned the riddle
  mindenesetre a Múzsáktól N.PL.ABL tanulta      [from the Muses], in any event. It is conceivable that
  V.TMe3 a rejtvényt. Elképzelhető, hogy a női fej   the female head simply means the highest goddess or
  egyszerűen a legfőbb istennőt vagy papnőt jelenti.  priestess.
331 Az ország államadóságaiból egyébként idén 90                                 f-particle    -tól    identificati
  milliárd dollár jár le, míg a devizatartalékok a                                        (főnév)  onal
  tőkekivonás következtében jelenleg nem érik el az                                        /+w1 ige
  50 milliárd dollárt. Európában a kedvező hírek
  áradata után elsősorban a belföldről érkező
  negatív fejleményektől N.PL.ABL tartanak V.t3 a
  befektetők. Németországban romlott az Info-
  Institut üzleti klímát feltérképező indexe, ami
  többek véleménye szerint csökkenő vállalati
  nyereségeket vetít előre.
332 Tegnap 25 helyről jelentettek új eseteket, és ezzel  New cases were reported from 25 places yesterday,    focus      -tól    other
  160 fölé emelkedett a megbetegedések által      thus the number of farms that have to struggle with            (főnév)
  érintett gazdaságok száma. Míg a gazdaszövetség    the diseases has grown above 160. While the chiefs            /+w1 ige
  vezetői már nemzeti válsághelyzetről beszélnek,    of the farmer union are talking about a national crisis,
  és a járvány fokozódásától N.PSe3.ABL tartanak    and are afraid [of an escalation of the epidemic],
  V.t3, a kormány illetékesei szerint a helyzetet    competent government officials claim the situation
  szilárdan kézben tartják. Eddig több mint százezer  was firmly in control. More than 100.000 animals have
  állatot kellett leölni és megsemmisíteni, és még   had to be killed and annihilated so far, and the same
  legalább harmincezerre vár ugyanez a sors.      will happen to at least another 30.000.


333 Az épületet a múlt héten zárták be biztonsági okok                              uncertain complex -tól
  miatt - mondta a Reutersnek a misszió szóvivője,                               predicate     (főnév)
  Larry Schwartz, aki azt is hozzátette: komolyan                                         /+w1 ige
  vették a fenyegetést, ami - szerencsére - nem
  bizonyult valóságosnak. A hónap elején az
  amerikai külügyminisztérium 40 afrikai
  nagykövetséget záratott be, mert Washingtonban
  merényletektől N.PL.ABL tartottak V.Mt3 Irak
  bombázása miatt. Hazarendeltek több Izraelben,
  illetve Kuvaitban dolgozó diplomatát és a két
  misszió munkatársainak családtagjait is.
334 folytatott kemény alku során minden elrontott,     f-particle     -tól
  elsietett lépésnek komoly, jóvátehetetlen                 (főnév)
  következménye lehet. Elsősorban a nyugati érdek-             /+w1 ige
  képviseleti szervezetek állásfoglalásai mutatnak rá
  arra, hogy Európa a környezeti veszélyforrásokon
  vagy a munkaerő-vándorláson túl elsősorban az
  agrártermelés ugrásszerű növekedésétől
  N.PSe3.ABL tart V.e3, amikor az EU bővítése
  szóba kerül.
335 E védelemnek különösen olyan cselekedetekkel      subordination focu -tól    identificati
  szemben kell érvényesülnie, melyek célja: ( a )    s         (főnév)  onal
  valamely munkavállaló foglalkoztatását azon                /+w1 ige
  feltételtől N.ABL tegyék V.TPt3 függővé, hogy nem
  lép be valamely szakszervezetbe vagy abból kilép;
  ( b ) a munkavállaló elbocsátása vagy bármilyen
  más módon történő megkárosítása,
  szakszervezeti hovatartozása vagy szakszervezeti
  tevékenysége miatt, melyet a munkaidőn kívül,
  vagy a munkaadó hozzájárulásával a munkaidőn
  belül fejtett ki.
336 E körben is vizsgálhatjuk azonban azt, hogy az     focus       -tól    identificati
  önkormányzati rendelet nem ellentétes -e                 (főnév)  onal
  magasabb szintű jogszabállyal. A fővárosi                 /+w1 ige
  közgyűlés rendeletéhez képest például a kerületi
  önkormányzat rendelete nem határozhat meg
  olyan megszorító feltételt, amely a lakásfenntartási
  támogatás juttatását az ügyfél együttműködési
  kötelezettségétől N.PSe3.ABL teszi V.Te3
  függővé. Nem teheti ezt azért, mert sem az 1993.
  évi III. törvény, sem a fővárosi közgyűlés rendelete
  nem írt elő együttműködési kötelezettséget a
  lakásfenntartási támogatásnál.
337 A kuratórium elnöksége a tavalyi évről szóló     Bakó told our newspaper that they expect most of all   f-particle  -tól    identificati
  beszámolóját idén nyáron készíti el és az őszi    the parliament to solve the problems of the public          (főnév)  onal
  ülésszakon terjeszti az Országgyűlés elé. Mint    television channels. If the great advisory board cannot        /+w1 ige
  Bakó lapunknak elmondta, leginkább a         elect the new president of Hungarian Television on
  parlamenttől N.ABL várják V.Tt3, hogy megoldja a   Thursday, the executive vice-president Mendreczky
  köztévé problémáit. Amennyiben a           Károly will continue to supervise public television, but
  nagykuratóriumnak nem sikerül csütörtökön      the position of the president of Hungarian Television
  megválasztania a Magyar Televízió új elnökét, úgy  has to be advertised again within 15 days of the
  az ügyvezető alelnök, Mendreczky Károly vezeti    decision.
  tovább a köztévét, ám a döntést követő 15 napon
  belül új pályázatot kell kiírni a Magyar Televízió
  elnöki posztjára.
338 A megkérdezettek 85 százaléka nyilatkozta azt,                                 focus    -tól    contrastiv
  hogy több pénzt fordítana a hajléktalanok                                         (főnév)  e
  ellátására. Többségük, az összes voksoló                                          /+w1 ige
  kétharmada közpénzekből oldaná meg a
  problémát. 53 százalék az államtól N.ABL várja
  V.Te3 a megoldást, mivel a budapesti
  hajléktalanok az ország egész területéről
  érkeznek. A válaszadók 13 százaléka viszont a
  főváros kasszájából adna több forrást, mivel úgy
  vélik, hogy a probléma Budapesten keletkezik.
339 Ugyanakkor a német püspöki kar sokkal        They argue that if they do not continue the conselling,  focus    -tól    other
  valóságközelibb, megértőbb álláspontot képvisel.   this will on the one hand lead to an increased number         (főnév)
  Azzal érvel, ha kivonul a tanácsadásból, egyrészt  of abortions, and on the other hand those religious          /+w1 ige
  megnő az abortuszok száma, másrészt teljesen     women who are expecting financial and especially
  magukra hagyják azokat a vallásos nőket, akik az   spiritual help [from the church] would be abandoned.
  egyháztól N.ABL várnának V.Ft3 anyagi és
  elsősorban lelki támogatást. Különösen Karl
  Lehmann, a püspöki konferencia elnöke váltott ki
  nagy elismerést egyházi és világi körökben
  egyaránt, amikor újból és újból megpróbálta
  elfogadtatni Rómában érvelését.
340 FŐVÉDVONAL ( árvízvédelmi ): közepes és                                    focus    -tól    contrastiv
  nagyobb folyók legmagasabb árvizei ellen kiépített                                     (főnév)  e
  védelmi mű ( gátrendszer ). A ~ak a legnagyobb,                                       /+w1 ige
  az úgynevezett lokalizációs töltések pedig a kisebb
  árvízszintektől N.PL.ABL védenek V.t3, a nyúlgátat
  viszont egy meglevő gát magasítására építik. (
  Árvízi krónika )

341 A kht., amely ténylegesen ellátja a betegeket,                                 f-particle  -tól    identificati
  külső cégtől kell hogy szolgáltatásokat vásároljon:                                     (főnév)  onal
  gyógyszereket, műszereket, informatikai                                           /+w1 ige
  eszközöket. A Fuziomed Kft. által kialakított
  rendszer szerint ezt csakis és kizárólag a Daref
  Rt.-től N.ABL veheti V.Te3 meg. Ez olyan alapvető
  kritérium volt kezdettől fogva, amelyből soha,
  szemernyit sem engedtek - ezért okkal
  feltételezzük, hogy számukra ez a rendszer
  lényege.
342 A rendőrség egyelőre csak szűk körben alkalmaz    Graphologists have been employed by the police only   focus    -rA    contrastiv
  grafológust. A Grafológiai Intézet munkatársai több  on a small scale so far. The staff of the Institute of        (főnév)  e
  mint tíz éve alkalmazzák a számítástechnikát a    Graphology has been using computer technology to           /+w1 ige
  kézírás vizsgálatára, a közelmúltban kidolgozott   examine handwriting for more than 10 years. Their
  módszerük azonban a személyiség eddiginél is     recently developed method makes it possible to
  pontosabb elemzésére N.POS.SUB ad V.e3        analyze the personality [more precisely than ever
  módot. Agárdi Tamás, az intézet vezetője lapunk    before]. Agárdi Tamás, the head of the institute said
  kérdésére elmondta: az írásvizsgálat         the examination of the handwriting was a rather
  meglehetősen szubjektív eljárás, így esetenként    subjective procedure; therefore sometimes expert's
  megalapozatlan szakvélemények is születnek.      opinions were unfounded.
343 A gazdasági elemzők véleménye ebből a         The opinion of the economical analysts is more worthy f-particle     -rA    identificati
  szempontból már inkább figyelemre méltó. A      of attention in this respect. The majority of the            (főnév)  onal
  polgári koalíció kormánya körül a higgadt, nyugodt,  economists close to the right-wing coalition               /+w1 ige
  józanul gondolkodó közgazdászok vannak        government is calm, impassive, sober, I respect [their
  többségben, az ő véleményükre N.PSt3.SUB adok     opinion] most of all.
  V.e1 elsősorban. Miközben az újságok oldalain
  találkozhattunk gazdaságpolitikai irányváltást
  sürgető véleményekkel, idegességgel is, a
  kormány környékén dolgozó közgazdászok
  köreiben ennek nyoma sem volt.

344 Jasztrezsemszkij ismét lehűtötte azokat a       He quoted the Chechen president, who said on      uncertain focus  -rA    other
  reményeket, amelyek szerint Maszhadov csecsen     Freedom Radio that he had been misunderstood,              (főnév)
  elnök esetleg bekapcsolódhat a politikai rendezési  when he was quoted in the Friday issue of the daily           /+w1 ige
  folyamatba. Idézte a csecsen elnököt, aki a      newspaper Kommersan Dailly as if he had ordered [a
  Szabadság Rádió műsorában elmondta:          one-sided ceasefire], and he denied that he would be
  félreértették őt, amikor a Kommerszan Dailly című   able to achieve the release of the captive Russians,
  napilap pénteki számában úgy idézték, mintha     and he does not even know where the Russian and
  egyoldalú tűzszünetre N.SUB adott V.Me3 volna     foreign hostages are kept.
  parancsot, cáfolta, hogy elérhetné az orosz foglyok
  szabadon bocsátását, azt pedig nem is tudja, hol
  tartják fogva az orosz és külföldi túszokat.
  2000._04._24. 16: 21: 00 H. Tóth Andrea
  Szolnoknál " már csak " 1013 centiméter magas a
  víz

345 A rendelkezésre álló első féléves statisztikák ezt                              focus       -rA    contrastiv
  már mutatják. Az idén az első hat hónapban a múlt                                       (főnév)  e
  év hasonló időszakában mértnél 38 százalékkal                                         /+w1 ige
  több - összesen 18 ezer - új lakás építésére
  N.PSe3.SUB adtak V.Mt3 engedélyt a hatóságok.
  Sasvári szerint kedvezőek az önkormányzati
  bérlakás-építési program tapasztalatai is.
346 Felkéri a főpol-gármestert, hogy az Intézmény                               imperative     -rA
  megszüntetésével kapcsolatos feladatok                                            (főnév)
  végrehajtását készítse elő, és az erre vonatkozó                                       /+w1 ige
  javaslatot terjessze a Közgyűlés elé. Felkéri a
  főpolgármestert, hogy az üdülőingatlanok
  hasznosítására N.PSe3.SUB dolgoztasson V.Pe3
  ki megoldási javaslatokat. Úgy dönt, hogy a
  dolgozói üdültetés más formában való esetleges
  újjászervezése a fővárosi költségvetést illetően
  kizárólag a Fővárosi Önkormányzat Üdültetési
  intézménye megszüntetése miatt felszabaduló
  önkormányzati támogatásnak a nyugdíjbiztosítási
  tagdíjhoz adott munkáltatói hozzájárulással
  csökkentett része az üdülőingatlanok
  hasznosításából származó tartós forrás terhére
  vállalható.

347 Törtelnek tetszik. Kezét zsebre N.SUB dugja                                complex predicate  -rA
  V.Te3, kamaszosan hintázik a sarkán. - Odakünn                                        (főnév)
  minden rendben?                                                        /+w1 ige
348 A biológusok azonban a mikroklíma, az       But the biologists are also examining the effects of  focus       -rA    other
  urbanizáció hatásait is vizsgálják, és a      micro-climate and urbanisation, and according to a             (főnév)
  Kommerszant Vlaszty című hetilap tudományos    scientific comment in the weekly paper Kommersant             /+w1 ige
  kommentárja szerint ez utóbbi tényezők nem     Vlast, these latter factors do not influence life forms
  kevésbé befolyásolják az élővilágot, mint az    any less than so-called global warming. For examples,
  úgynevezett globális felmelegedés. A faágakon   people living in Moscow are noticing [thick knots and
  például a moszkvaiak vaskos csomókra és      protrusions] on the tree branches, the likes of which
  kitüremkedésekre N.PL.SUB figyelnek V.t3 fel,   had been mainly seen so far in plain and steppe
  amelyekhez hasonlókat eddig a Közép - és Dél-   regions typical for Middle and South Russia.
  Oroszországra jellemző pusztai és sztyeppi
  övezetekben látni inkább. De a városon belül
  leginkább azokon a forgalmas közlekedési
  útvonalakon szaporodnak el, ahol a hatalmas
  dömperek és teherautók rengeteg kipufogógázt
  bocsátanak a légkörbe.
349 Az összeget a három műszakban ágy mellett                                  f-particle  -rA    identificati
  dolgozó nővérek, orvosok, asszisztensek                                          (főnév)  onal
  kaphatják meg. A kórházak teljesítményarányosan                                      /+w1 ige
  jutnak hozzá ehhez a pénzhez, amit kizárólag
  bérezésre N.SUB fordíthatnak V.t3. Költségvetési
  tartalékból 30 millió forintot biztosítanak az
  Országos Baleseti Intézet számára egy
  diagnosztikai eszköz beszerzésére.

350 A bírónak megvan a joga, hogy eltérően ítéljen                                f-particle  -rA
  meg bizonyos kérdéseket. A probléma akkor                                         (főnév)
  keletkezik, amikor az állampolgár az eltérést                                       /+w1 ige
  tapasztalva három dologra N.SUB gondol V.e3
  csupán: szakmai hiba, alkalmatlanág vagy
  befolyásolás történt. Nem érzékeli, hogy ez
  teljesen természetes dolog.
351 A szakembereinkben rejlő innovatív képességeket   However, the innovative skills of our experts are    focus    -rA    identificati
  viszont már most is kamatoztatják a nagy cégek.   already being put to use by the big companies. It's this       (főnév)  onal
  Erre épít például a General Electric is, amikor   for example that General Electric expects when they         /+w1 ige
  kutatóközpontját Angliából Magyarországra N.SUB   move their research center from England [to Hungary].
  helyezi V.Te3 át. Általános tendencia, hogy a nagy
  cégek magyarországi irodái találják ki azokat a
  gazdasági, pénzügyi modelleket, amelyeket
  azután innen exportálunk Moszkvába, Varsóba,
  Prágába.
352 Néhány ágazatban volt kisebb mértékű a bővülés -   focus        -rA    identificati
  így a Budapesten egyértelműen zsugorodó                  (főnév)  onal
  vegyiparban -, míg a textilipar teljesítménye nyolc            /+w1 ige
  év alatt csaknem harminc százalékkal csökkent.
  Ez utóbbi, gazdasági szakemberek szerint, azzal
  magyarázható, hogy a befektetők a sokkal olcsóbb
  munkaerőt kínáló kelet-magyarországi piacra
  N.SUB helyezték V.TMt3 át gyártósoraikat, ami
  jelentős létszámleépítésekhez vezetett. A
  munkavállalók saját bőrükön egyébként sem
  igazán érezhették az ipari fellendülést.

353 Orbán Viktor azonban hagyott magának teret a     complex predicate  -rA
  kompenzálásra. A HVG információi szerint már a              (főnév)
  koalíciós tárgyalások elején mindkét partner               /+w1 ige
  tudomására N.PSe3.SUB hozta V.TMe3, hogy a
  megerősödő Miniszterelnöki Hivatal posztjaival
  maga rendelkezik. Ez utóbbi felépítése egyébként
  a HVG értesülései szerint a német kancellári
  hivatal ( HVG, 1998. június 6. ) mintáját követve
  nem egyszerűen a kormánystruktúra lenyomata
  lesz, hanem egymáshoz közeli szakterületeknek (
  például a honvédelemnek és a külügynek vagy az
  igazságügynek, a belügynek és a
  nemzetbiztonsági hivataloknak ) lesznek külön
  felelősei.

354 A több százezer érintettnek ugyanakkor - a      focus        -rA    identificati
  nyomtatvány megfelelő rubrikáját kitöltve - az              (főnév)  onal
  adóbevallásban március 20-ig (! ) kellene                 /+w1 ige
  nyilatkoznia. Akar László államtitkár nem látja
  súlyosnak a helyzetet, s a kormányrendeletet
  áprilisra N.SUB ígéri V.Te3. Addig az érintetteknek
  úgy kell adózniuk, mint eddig.
355 André de Cortanze, a Forma-1-es projekt francia    complex predicate  -rA
  technikai igazgatója is azt hangoztatja, hogy " a             (főnév)
  kocsi létrehozásánál nagy szerepük volt azoknak a             /+w1 ige
  mérnököknek, akik részt vettek a rali - és a Le
  Mans-i programban ". Mások türelemre N.SUB
  intenek V.t3 és azt mondják, hogy a Forma-1
  egészen " más tészta ", mint a rali vagy a
  megbízhatósági szakág. Óvatos Saito Akihito, a
  Toyota második embere is, aki az idei esztendőre
  a tanulást nevezte a legfontosabb feladatnak, a
  jövő évi versenyeken pedig azt, hogy a két piros-
  fehér kocsi a 107 százalékos határon belül
  teljesítsen a hivatalos edzésen és ezzel
  megszerezze a versenyeken való indulás jogát.

356 Hivatalosan ugyan nem jelentették be, de a sajtó    stress-avoiding   -rA    identificati
  tudni véli, hogy kilenc nagykövetet hazahív a     verb focus     (főnév)  onal
  Dzurinda-kabinet. A kormány a koalíciós                  /+w1 ige
  megállapodásban is rögzítette külpolitikai
  prioritásait, amelyek a mielőbbi NATO - és EU-
  tagság elérésére, az OECD-be való felvételre,
  illetve a szomszédos országokhoz fűződő
  kapcsolatok elmélyítésére N.PSe3.SUB irányulnak
  V.t3. A négy párt elhatározta azt is, hogy aktív
  külpolitikával igyekeznek javítani Szlovákia
  kedvezőtlen nemzetközi megítélésén.
357 A részletekről Kiss Katalint, a Főpolgármesteri    stress-avoiding   -rA    identificati
  Hivatal települési értékvédelmi ügyosztályának     verb focus     (főnév)  onal
  vezetőjét kérdeztük. - A Műemléki Alap 2001                /+w1 ige
  pályázatainak beadási határideje május 15. Mivel
  erre az idén csak 55 millió forintunk van, leginkább
  olyan pályázatokat várunk, amelyek a ház egy
  részének megmentésére N.PSe3.SUB irányulnak
  V.t3. Például kapuk, kapualjak, mozaikok, lámpák
  és belsőépítészeti elemek.
358 Nem kevés olyan iskolázatlanabb ember is akad -   f-particle  -rA
  főleg az idősebb korosztályokban -, akinek a nagy         (főnév)
  szegénységek utáni szerény igényeit az "             /+w1 ige
  emberarcú " kádárizmus kielégítette, miközben
  szokásszerű vallásosságát már mint "
  veszélytelent " nem bántotta. Nem feledjük, hogy a
  hívő tagozat szemfényvesztési manőverei
  elsődlegesen az apolitikus jámborságra N.SUB
  játszanak V.t3 rá: analógiás szóhasználatuk, "
  egyháztámogató " állásfoglalásaik ugyanúgy
  vannak megkomponálva, mint az öreg koldusok
  évszázados " keresztyén koreográfiája ".
  Mindkettő közvetlen hatásra tör.

359 Nyilván ez a lakáskoncepció az, amelyik jelen    uncertain  -rA
  formájában sovány, kellőleg nem tartalmazza            (főnév)
  azokat az elemeket, amiket tartalmaznia kéne.           /+w1 ige
  Nekem ezért volna egy olyan módosító
  javaslatom, illetve kiegészítő határozati
  javaslatom, és ezt be is adom írásban: " A
  Közgyűlés " a Fővárosi Önkormányzat
  lakáskoncepciója " című anyagot, a vitában
  elhangzottak figyelembevételével átdolgozásra
  N.SUB javasolja V.TPe3. " Köszönöm.
360 B. J. és G. L. a feladatot vállalták, majd       complex predicate  -rA
  folyamatosan szereztek és gyűjtöttek adatokat J.              (főnév)
  G. számára. Cselekményük a bíróság indoklása                /+w1 ige
  szerint megvalósította a BHÖ. 37. pont, a )
  alpontjába ütköző és a BHÖ. 38. pont ( 1 )
  bekezdés első rendelkezése szerint minősülő
  hűtlenség bűntettét, mert a magyar állam
  gazdasági helyzetét érintő, valamint politikai
  jellegű adatokat kémleltek ki abból a célból, hogy a
  megszerzett adatok az idegen állam
  megbízottjának tudomására N.PSe3.SUB
  jussanak V.Pt3. - F. János volt követségi
  gépkocsivezetőt egy nyugati diplomata
  kémkedésre beszervezte és azzal a feladattal
  bízta meg, hogy katonai egységekre vonatkozó
  adatokat szerezzen meg.
361 E tényt lehet úgy magyarázni, hogy az előléptetési   subordination focu -rA     identificati
  politikát egyre erősebben befolyásolta a        s         (főnév)   onal
  nómenklatúra cinkelt kártyája. Azonban adódott              /+w1 ige
  egy másik, kevésbé démonisztikus magyarázat is,
  amely az adatok, illetve az összefüggések
  többszöri tesztelése után plauzibilisabbnak
  bizonyult: az nevezetesen, hogy a magukat
  komolyan a szakmájuknak szentelő szakképzett
  munkások, technikusok arra a következtetésre
  N.SUB jutottak V.Mt3, hogy szakmai feladataikat
  sikeresebben tudják ellátni, szakmai
  előmenetelüket jobban szolgálja, ha belépnek a
  pártba.... Ezt a nyilvánvalóan politikai döntést
  többnyire szakmai indokokat figyelembe véve,
  ideológiailag semleges alapon hozták meg (
  Bauman 1991 ).
362 " De most már, ha beledöglöm is... " A Körútra      stress-avoiding  -rA
  N.SUB kanyarodott V.Me3, s mintha külföldi lenne,    verb       (főnév)
  megcsömörlött turista, leroskadt a Tiszavirág               /+w1 ige
  kávéház üvegportáljának márványperemére. A
  szobrot a kiszögellésbe támasztotta.

363 Körülbelül szemközt volt a főleg             f-particle    -rA
  ponyvaregényekkel üzletelő Nova Könyvkiadó,                (főnév)
  ahol a szerzőknek csak elkészült kéziratokra                /+w1 ige
  fizettek igen alacsony honoráriumot; azaz éppen
  Rejtő Jenőnek nagy honoráriumot fizettek, amikor
  már országszerte várták az új Howard-könyvek
  megjelenését. Ő is csak kéziratra N.SUB kapott
  V.Me3 pénzt, de úgy, hogy soronként fizették. Nos,
  ha Rejtő a kávéházban ivott egy feketét, akkor az
  elkészült szövegből letépett három-négy sort,
  ebben már benne volt a borravaló is.

364 A kereskedelmi társaság TENDERFÜZETE           focus       -rA    identificati
  naponta 8-16 óra között szerezhető be az árverés              (főnév)  onal
  előtti nappal bezárólag az ÁVA Maros Területi               /+w1 ige
  Igazgatóságán. A TENDERFÜZET 1_500_000
  lejes ellenértékét, az 500_000 lej részvételi díjat és
  a 26_672_250 lej részvételi garanciát az eladó
  pénztárába, a Maros Területi Igazgatóság
  székhelyén, illetve a BRD marosvásárhelyi
  fiókjánál nyitott 251100980000607 sz. számlájára
  N.PSe3.SUB kell V.e3 befizetni. A
  TENDERFÜZETet az alábbi dokumentumok
  alapján adják ki:
365 A Felek megegyeznek abban, hogy egyikük vagy    complex predicate  -rA
  többjük ellen, Európában vagy Észak-Amerikában             (főnév)
  intézett fegyveres támadást valamennyiük ellen             /+w1 ige
  irányuló támadásnak tekintenek; és ennélfogva
  megegyeznek abban, hogy ha ilyen támadás
  bekövetkezik, mindegyikük az Egyesült Nemzetek
  Alapokmányának 51. cikke által elismert jogos
  egyéni vagy kollektív védelem jogát gyakorolva,
  támogatni fogja az ekként megtámadott Felet vagy
  Feleket azzal, hogy egyénileg és a többi Féllel
  egyetértésben, azonnal megteszi azokat az
  intézkedéseket - ideértve a fegyveres erő
  alkalmazását is, amelyeket a békének és
  biztonságnak az észak-atlanti térségben való
  helyreállítása és fenntartása érdekében
  szükségesnek tart. Minden ilyen fegyveres
  támadást és az ennek következtében
  foganatosított minden intézkedést azonnal a
  Biztonsági Tanács tudomására N.PSe3.SUB kell
  V.e3 hozni. Ezek az intézkedések véget érnek, ha
  a Biztonsági Tanács meghozta a nemzetközi béke
  és biztonság helyreállítására és fenntartására
  szükséges rendszabályokat.

366 Ami az átlagos bérszínvonalat illeti, az      uncertain      -rA
  százötvenezer forint. De ezt a jövedelmet,               (főnév)
  ugyancsak átlagosan, 13, 5 hónapra N.SUB kell             /+w1 ige
  V.e3 számolni. Ehhez jönnek azok prémiumok,
  amelyeket a középvezetőktől felfelé kapnak a
  munkatársak, s amelyek elsősorban a termékek
  értékesítéséhez kapcsolódnak: mértékük az
  alapfizetés 30-70 százaléka között mozog.
367 Az ezt megelőző időszakban - az Antall-Boross                                 complex predicate   -rA
  kormány idején - Pungor Ernő személyében tárca                                            (főnév)
  nélküli miniszter felügyelte a tudománypolitika                                           /+w1 ige
  területét. Az 1998. évi választásokat követően
  ismét napirendre N.SUB került V.Me3 az ország
  tudományos életének a helyzete, hiszen az állami
  finanszírozás mértéke soha nem látott mélységbe
  zuhant. A bruttó nemzeti össztermék alig 0, 7
  százalékát fordították kutatásra és fejlesztésre (
  K+F ), míg a kilencvenes éveket megelőzően ez
  az érték elérte a három százalékot.


368 Balczó leszögezte, hogy számos olyan eredményt     Balczó has made it clear that they had been        focus        -rA    identificati
  elértek, amelyben egyértelműen kimutatható a      successful in a number of affairs in which the initiative           (főnév)  onal
  MIÉP kezdeményezőkészsége. A Magyar Nemzeti      of MIÉP clearly showed. The examination of the role              /+w1 ige
  Bank szerepének tisztázása, a CW Bank ügye       of the Hungarian National Bank or the CW Bank affair
  MIÉP-es felvetésre N.SUB került V.Me3 be a       both have become public [following a suggestion by
  köztudatba. Csurka István elnök-frakcióvezető     MIÉP], and the speeches before the order of the day
  napirend előtti felszólalásai pedig nemzetstratégiai  by the party's president and leader of the caucus,
  kérdéseket világítottak meg.              Csurka István, have shed light on some national-
                              strategic issues.
369 Egy hosszú asztalon kiraktam az orosz                                      complex predicate  -rA
  parancsnokságok dossziéit az orosz frontnak                                             (főnév)
  megfelelően egymás mellé. Ezek tartalmazták az                                            /+w1 ige
  alárendelt egységek dossziéit, melyekbe minden
  beérkezett hír bejegyzésre N.SUB került V.Me3,
  hogy bármikor kéznél legyen az érdeklődésre
  számító csapattestre vonatkozó híranyag. Az
  osztályhoz befutott az összes lehallgatott hír, és
  megtörtént a kiegészítő és ellenőrző desifrírozása
  is.
370 Az a szempont pedig, hogy a Magyarok          complex predicate  -rA
  Világszövetsége a most befejezett gyűlésen                 (főnév)
  egyértelműen kérte, hogy térjünk át a második               /+w1 ige
  kamarára - ezt lehet úgy is felfogni, hogy a mi kint
  élő magyarjaink így látják kintről, hogy sokkal
  egészségesebb viszonyokat teremtene a
  törvényalkotás vonatkozásában, ha a második
  kamara létrejönne. Annak idején az volt az
  alkotmány-előkészítő bizottságban a
  megállapodás, hogy tulajdonképpen a
  koncepcióhoz mindig hozzá lehet nyúlni, ez egy
  nem állandóra lerögzített tétel, ami itt
  megfogalmazásra N.SUB került V.Me3. Hozzá
  lehet nyúlni, akkor most is megvan az a lehetőség,
  hogy ezt felülvizsgálva a második kamarával
  foglalkozzon az alkotmány-előkészítő bizottság, és
  azt hiszem, hogy a civil szervezetek
  megnyugtatását is szolgálná, hogyha erre
  visszatérnénk, és ezzel foglalkoznánk még
  egyszer átgondoltabban e tekintetben.

371 Az ebéd után, ami mindig péksütemény, felvágott,    complex predicate  -rA
  sajt és gyümölcs volt, elkezdődött a verseny. Ezen             (főnév)
  a napon a két magyar lány - Timi és Judit - is sorra            /+w1 ige
  N.SUB került V.Me3. Mi, fiúk, csütörtökön délelőtt
  tartottuk meg az előadásunkat.
372 A Nemzetközi Valutaalap ( IMF ) első                                         complex predicate  -rA
  vezérigazgató-helyettese szerint a világgazdaság                                             (főnév)
  alakulása a közeljövőben sokban függ attól, hogy                                             /+w1 ige
  mi történik az amerikai gazdasággal. Stanley
  Fischer szerint az amerikai jegybank szerepét
  betöltő Fed kamatemelésre N.SUB készül V.e3, az
  euró pedig erősödhet. Bár az euró súlya jelenleg
  nem eléggé érzékelhető, a piac előbb-utóbb fel
  fogja ismerni, hogy az egyesült Európa a tartós
  fejlődés útján halad - állította szombaton Christian
  Sautter francia pénzügyminiszter.

373 Az Alexandru Man polgármester íróasztalára került   The report that landed on Mayor Alexandru Man's         focus       -rA    contrastiv
  jelentés lehangoló: a 122 km összhosszúságú 132    desk is depressing: from the 132 streets of Dés, which              (főnév)  e
  dési utca közül csak a Vasile Alecsandri költő     have a total length of 122 kilometres, only the one                /+w1 ige
  nevét viselőn nincs gödör! Kolozsvárott a       named after the poet, Vasile Alecsandri is without a
  liberálisok kezdeményezésére N.PSe3.SUB        pothole. In Cluj, there was a search for intact roads
  kutattak V.Mt3 ép utcák után, s a hivatalos      [on the initiative of the Liberals], and according to the
  eredmény szerint a kincses városnak mindössze -    official result, the treasure city has, in fact, all in all two
  írd és mondd - két olyan utcája van, amely nem     streets which do not need to be renovated.
  szorul fölújításra. 2000._március_20. ( hétfő )
  Gusto Pass
374 Olyan sokféleség azonban nem létezik, mely ne az    f-particle    -rA
  állandó változékonyságot eredményezné, s ezért a            (főnév)
  kispolgár még akkor sem tudja megtagadni az               /+w1 ige
  egyedül üdvözítő és a sokféleséget kizáró
  tanokhoz való vonzódását, ha azok a vesztét
  okozzák. A kispolgár a kommunizmustól való
  féltében szívesen menekül a fasizmushoz, s
  ugyanígy a fasizmustól való rettegésében a
  kommunizmushoz, mert inkább vállalja a
  sokféleségről való lemondást a rend érdekében,
  mint hogy átadja magát annak a
  változékonyságnak, amit a káosztól csak
  pillanatról pillanatra N.SUB lehet V.e3
  megmenteni. Így aztán a kispolgár egyben a
  liberális társadalom legnagyobb ellensége is.

375 A bírák szerint Földi László és két társa csak     focus negation  -rA    contrastiv
  kisebb szabálytalanságokat követett el a keleti             (főnév)  e
  határvégek megfigyelésekor, de ezek társadalmi             /+w1 ige
  veszélyessége oly csekély, hogy szinte szóra sem
  érdemes. Egyedül a titkárnőt - a negyedrendű
  vádlottat - marasztalták el a katonai bírák, mert
  felettese szóbeli és nem írásbeli utasítására
  N.PSe3.SUB másolta V.TMe3 át a Nyírfa-
  jelentéseket egy olyan mágneslemezre, amelyik
  nem volt " iktatva ". A bíróság nem vizsgálta, hogy
  ki szivárogtatott ki először információkat a Nyírfa-
  dossziéból, és a bíró elmondása szerint azzal sem
  foglalkoztak, hogy az ügy kirobbantásának - máig
  tisztázatlan - körülményeit milyen politikai érdekek
  motiválták.
376 Azt gondolom, hogy minden miniszter számára       complex predicate  -rA
  fontos az országgyűlési támogatás tudata. Ezért               (főnév)
  ismételten megköszönöm a közlekedéspolitika                 /+w1 ige
  vitájában véleményt nyilvánító minden
  képviselőtársamnak, hogy észrevételeivel a
  közlekedésben dolgozók munkáját figyelemre
  N.SUB méltatta V.TMe3, és azt a jövőben is
  támogatja. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy
  állásfoglalásával erősítse meg a kitűzött fő
  irányokat, célokat és későbbi döntéseivel is
  járuljon hozzá ahhoz, hogy a kijelölt feladatokat
  eredményesen teljesíthessük.
377 Az ismeretek bozótjában megvillan a nagyvad       complex predicate  -rA
  mágneses sörénye, és ami addig biztos volt,                 (főnév)
  bizonytalan lesz, és a kirívó esztelenségről kiderül,            /+w1 ige
  hogy bölcsesség. Ez a vasszegekkel átvert
  földdarab engem végül is szeretetre N.SUB nevelt
  V.Me3. Odaképzelhettem a táj fölé a nagyobb
  műhelyt, melynek gyaluforgácsát zörgő avar
  képében söpri a szél - a látomás a megfigyelőre
  utalt: magunkra, a hétköznapjainkra, ahol nyilalló
  lélegzettel, pumpáló légzőizmokkal, göndör
  mellszőrökkel s fölmeredő pihékkel volt tele
  minden...
378 Megtelhetett vízzel a hajó orra Komoly         stress-avoiding   -rA
  meghibásodásra utal, hogy az orosz           verb        (főnév)
  tengeralattjáró a tengerfenékre N.SUB süllyedt               /+w1 ige
  V.Me3, és nem a felszínre emelkedett a vízballaszt
  működtetésével - nyilatkozta lapunknak Sárhidai
  Gyula, haditechnikai szakértő. Sárhidai szerint
  valószínűleg megtelt vízzel a hajó első része,
  amelyet ugyan légmentesen le lehet zárni, de a
  nagy súlytól a hajó elvesztette úszóképességét.
379 Családi örökségként " Guelf " volt, de egyre inkább   stress-avoiding  -rA
  elidegenedett a pápaság elsőségének           verb       (főnév)
  elismerésétől. A guelfek két pártra N.SUB                 /+w1 ige
  szakadtak V.Mt3, a " fekete guelfek " ragaszkodtak
  az egyértelmű egyháziassághoz, a " fehér guelfek
  " közeledtek a császárpárti ghibellinekhez. Dante
  ennek a fehér guelf irányzatnak a főalakja lett.

380 Az igazgató döntésével jó néhány gazdát         focus       -rA    other
  megkárosított, amit bizonyít a Hajdú-Bihar Megyei             (főnév)
  Bíróság tegnapi ítélete is. Kovács Kálmán                 /+w1 ige
  viszonválaszában kiemelte: a kormánynak a
  környezetvédelmi bizottság fideszes elnöke
  álláspontját kellene osztania, aki szerint a
  környezetvédelmi minisztérium hozzá nem értése
  a kormányra N.SUB száll V.e3 majd vissza, s
  elutasította a miniszter válaszát, a parlament
  azonban elfogadta azt. Nincs egyetértés az uniós
  parlament mandátumairól

381 Egy átlagos képviselőnek, aki az alapfizetésén     focus uncertain  -rA    identificati
  kívül két bizottsági tagság után kap pótlékot,              (főnév)  onal
  havonta hozzávetőlegesen bruttó 250-300 ezer               /+w1 ige
  forintos fizetés jár. Tehát 1, 5-2 milliós
  végkielégítésre N.SUB számíthat V.e3,
  amennyiben nem választják újra.
382 A Büntető törvénykönyv ( Btk. ) ősszel esedékes     focus uncertain  -rA    identificati
  módosításakor várhatólag törvénybe iktatják a "              (főnév)  onal
  különösen jelentős érték " fogalmát, melynek               /+w1 ige
  összege 800 millió forint lesz. Aki efölötti értékben
  károsítja meg mások tulajdonát, nagyobb
  büntetésre N.SUB számíthat V.e3, mint eddig. A
  törvénymódosítás érinti az internet egyes
  közleményeit is.
383 A pénzintézetek bizalmát a hitelekhez adott állami    focus       -rA    contrastiv
  garanciavállalással lehetne megerősíteni.                  (főnév)  e
  Eredetileg a zöldség - és gyümölcsfeldolgozók a               /+w1 ige
  költségvetési törvény alapján 16 milliárd forint
  állami garanciára N.SUB számíthattak V.Mt3.
  Ebből az összegből azonban az agrártárca már
  elköltött 2, 33 milliárd forintot több kisebb Szabolcs-
  Szatmár-Bereg megyei konzervgyár
  megsegítésére.
384 ( K&H ) a közeli napokban indítja azokat a        uncertain focus  -rA    contrastiv
  lakáshiteleket, amelyeket a Földhitel - és                 (főnév)  e
  Jelzálogbankkal ( FHB ) kötött szerződés révén               /+w1 ige
  közvetít ki az ügyfeleknek. Idén részben az új
  feltételű lakáshitelek kiközvetítése révén látványos
  növekedésre N.SUB számít V.e3 a bank vezetése
  a lakossági hitelezésben. Ebben az évben
  várhatóan 13 milliárd forintos záró állományt ér el
  a hitelintézet a lakossági hitelek területén, az előző
  év végi 8, 5 milliárd forinttal szemben.

385 " Felteszem, a sportminisztériumba címzett üzenet     focus stress-   -rA    identificati
  a klubcsődökre utalt, bár a Ferencváros aligha      avoiding verb   (főnév)  onal
  illeszthető ebbe a sorba, hiszen amíg a kispesti              /+w1 ige
  pályának 44 millió forint jut az állami
  stadionrekonstrukciós programból, addig a zöld-
  fehér egyesület ennek az összegnek csaknem az
  ötszörösére tarthat igényt - hitel formájában - az
  ISM-mel nem éppen szembemenő Magyar
  Labdarúgó Ligától. Értsd: túl azon a több mint
  egymilliárd forinton, amelyet az Üllői úti sporttelep
  átalakítására N.PSe3.SUB szán V.e3 a központi
  költségvetés... Ez a differencia az első félidőben
  nem mutatkozott meg a két csapat játékában, a
  kispesti pénzügyi nehézségek viszont ezúttal is
  tükröződtek a talaj állapotában.
386 Csakhogy a kormány ülésén Matolcsy váratlanul       stress-avoiding   -rA
  szembe került minisztertársaival. Kiderült ugyanis,    verb        (főnév)
  hogy az exporttámogatások megvonása esetén                  /+w1 ige
  egyrészt fontos piacok veszhetnek el, másrészt a
  felvásárlási árak mérséklődése miatt annyira
  lecsökkenhet a hazai sertésállomány, hogy
  Magyarország könnyen importra N.SUB szorulhat
  V.e3. Az érvek végül hatottak, így az ágazatnak
  szánt idei 4, 8 milliárd forintos kiviteli támogatásból
  megmaradt 3, 6 milliárdot is felhasználhatják az
  exportőrök.

387 Sajnos ennél rosszabb a helyzet. - Mi állhat       complex predicate  -rA
  amögött, hogy e kérések süket fülekre N.PL.SUB                (főnév)
  találnak V.t3? - Azt hiszem, az a rendszerváltozás              /+w1 ige
  után kialakult szemlélet, hogy ide csak akkor jön
  be a külföldi tőke, ha teljesen nyitottak és
  liberálisak leszünk.
388 Az optimizmus, a " válságnak vége " - jellegű       complex predicate  -rA
  kijelentések korainak bizonyultak. Bár René Petit,              (főnév)
  az FNTR szövetség elnöke " győzelemnek "                   /+w1 ige
  értékelte a hajnalig elhúzódott tárgyalások
  eredményét és biztonsági garanciákat emlegetett,
  a kamionosok körében vegyes fogadtatásra
  N.SUB talált V.Me3 az alku. Egyesek távoztak,
  mások Petit lemondását követelik és maradnak az
  utakon.
389 Gyagilevről is írtak már darabot, játszották sokfelé,   complex predicate  -rA
  Csincsilla úr címen. Múltkor Széki Jánostól                  (főnév)
  hallottam, hogy ő Romoláról készül írni, s                  /+w1 ige
  bizonyos, hogy strindbergi drámát vagy Shaw-i
  vígjátékot ígér egy olyan fiatalasszony, aki ágyába
  visz egy Ifjú Istent és ezzel pokolra N.SUB taszítja
  V.Te3... Engem a Naplók Nizsinszkije érdekel.
390 Ezek döntő része a közüzemi szolgáltatásokkal állt  Currently there is an ongoing extensive touristic    focus  -rA    identificati
  kapcsolatban, s a vizsgálat megállapította, hogy a  inspection, which affects [commercial units,          (főnév)  onal
  panaszok túlnyomó többsége jogos volt. Jelenleg    restaurants and amusement instruments around          /+w1 ige
  átfogó idegenforgalmi ellenőrzés folyik, amely a   Balaton and the bend of the Danube].
  Balaton és a Dunakanyar kereskedelmi
  egységeire, vendéglátóhelyeire és a felállított
  mutatványos eszközökre N.PL.SUB terjed V.e3 ki.
  Az ellenőrzés méreteire jellemző, hogy nemcsak
  az érintett megyék ellenőrei vesznek benne részt,
  hanem a töb-bi felügyelőségtől is átirányítottak
  ellenőröket.

391 ( 1 ) A Szervezeti és Működési Szabályzat ( a                                 focus  -rA    identificati
  továbbiakban: Szabályzat ) hatálya kiterjed Miskolc                                  (főnév)  onal
  Megyei Jogú Város Közgyűlésére, eltérő                                        /+w1 ige
  rendelkezés hiányában a kisebbségi
  önkormányzat testületeire, a városrészi
  önkormányzatra, a települési képviselőkre, a
  tanácsnokokra, a közgyűlés valamennyi
  bizottságára, a polgármesterre,
  alpolgármesterekre, a jegyzőre, továbbá a
  polgármesteri hivatal valamennyi
  köztisztviselőjére. ( 2 ) A Szabályzat hatálya a
  városi önkormányzat igazgatási területére
  N.PSe3.SUB terjed V.e3 ki. Az igazgatási területet
  külön rendelet állapítja meg.
392 Mert a nemzet szellemiségét mindenkor a        Because the spirit of the nation has always been    focus  -rA    identificati
  középiskolák alakították ki. Nem véletlen, hogy az  developed by the secondary schools. It is no          (főnév)  onal
  elnyomó, enyhébben fogalmazva a szellemiséget     coincidence that the repressive powers, or to put it      /+w1 ige
  kordában tartó hatalom mindig a középiskolákra    more mildly, the powers that keep the spirit in check
  N.PL.SUB tette V.TMe3 rá kezét. Nem vesszük      have always taken control of [the secondary schools].
  észre, hogy a szándék sohasem változik?        (lit. put their hand on [the secondary schools])
393 ELŐADÓ: Nagy tisztelettel mondom, hogy Atkári    focus        -rA    identificati
  Jánossal a törvényi rendezésre írandó levél                (főnév)  onal
  tartalmára N.PSe3.SUB tettünk V.Mt1 javaslatot,              /+w1 ige
  mert úgy gondoljuk, hogy törvényi rendezés
  szükséges a köztemetés feltételrendszerének
  kialakításához, és az önkormányzatot csak törvény
  hatalmazhatja fel rendeletalkotásra. Ezért kérem
  figyelembe venni a 25-ös sorszámon beadott
  kiegészítő tartalmi javaslatot.

394 Valahogy úgy járt, mint Szolzsenyicin a       complex predicate  -rA
  Szovjetunióban, ahol első művei megjelenhettek, a             (főnév)
  későbbiek nem, bár Kao irodalma korántsem volt              /+w1 ige
  olyan közvetlen politikai tartalmú, mint az orosz
  íróé. 1988-ban Kao Hszing-csien Franciaországba
  emigrált, és megkapta a francia állampolgárságot,
  azóta ott ír - továbbra is kínaiul. A buszmegálló
  szövegét tartalmazó kínai nyelvű folyóiratot 1983-
  ban e sorok írója hazahozta Budapestre, a darabot
  Polonyi Péter lefordította magyarra, több színház
  is műsorára N.PSe3.SUB tűzte V.TMe3 azt. A mű
  becketti példázat.

395 Szorító a Szkénében Telnek az évek, és a       complex       -rA
  Szkénében, ha a szervezők telt házra N.SUB      predicate uncertai  (főnév)
  vágynak V.t3, még mindig A Mester és Margaritá t   n          /+w1 ige
  tűzik színre. Az Arvisurá nak vége, bár hosszan
  hervadt, sokáig agonizált, és most, hogy végre
  kimúlt, a nyomában árván maradt szegény
  színészek továbbra is csak keresik a helyüket.
396 Megvalósíthatatlannak és méltatlannak tartja a                                focus  -rA    identificati
  Szent Korona országjárását a Nemzeti Kulturális                                    (főnév)  onal
  Örökség Minisztériuma. A tárca ezzel a                                        /+w1 ige
  kisgazdapárt felvetésére N.PSe3.SUB válaszolt
  V.Me3, amely szerint jövőre különvonaton vinnék
  körbe az oszágban, majd végül a Parlament
  kupolacsarnokában helyeznék el a Szent Koronát.
  A miniszterelnök Szolnokon azt mondta, hogy
  nehéz tárgyalások folynak a kormány és a város
  vezetése között, de Orbán Viktor bízik abban, hogy
  sikerül megoldást találni, és meg tudják előzni a
  tavaszi árvízhez hasonló riadalmat.

397 Reméljük, ők hamar rendbe jönnek és nem követi    The owners were provided with liquid disinfectants    focus  -rA    contrastiv
  újabb megbetegedés ezt a kettőt. A lakók az     through the local authority, but [domestic detergents]      (főnév)  e
  önkormányzatokon keresztül kaptak folyékony     are still the most wanted before they can move back       /+w1 ige
  fertőtlenítő szert, de legnagyobb szükség a     into their houses. The flood has caused tremendous
  visszaköltözések előtt háztartási tisztítószerekre  damage to the roads along the River Bodrog, as well
  N.PL.SUB van V.e3 még most is. Óriási károkat
  okozott az árvíz a Bodrog mentén az utakban is.
398 Mint a Kreml indokol, " az orosz baloldali ellenzék  focus complex    -rA    identificati
  vezérei gyakorlatilag zsákutcába juttatták a     predicate uncertai  (főnév)  onal
  tárgyalási folyamatot, annak ellenére, hogy az    n          /+w1 ige
  államfő példa nélküli engedményeket tett nekik ". "
  Oroszország csakis közös erőfeszítéssel, a
  politikai erők összefogásával lábalhat ki a súlyos
  válságból ", jelentette ki a törvényhozásban
  Csernomirgyin, aki rövid beszédében a
  nagymértékben egyeztetett politikai, illetve
  gazdasági megállapodásban foglalt lépéseket
  tekintette programjának, azt hangsúlyozva, hogy
  nem szabad tovább vesztegetni az időt,
  Oroszországnak cselekvőképes kormányra N.SUB
  van V.e3 szüksége, hiszen politikai és gazdasági
  összeomlás fenyegeti az országot. Az MTI
  jelentése szerint Csernomirgyin ellen szavaztak
  kivétel nélkül a kommunisták, a liberális Jabloko-
  frakció és a Vlagyimir Zsirinovszkij vezette
  Liberális Demokrata Párt tagjai.


399 Fordulatra N.SUB van V.e3 szükség az emberek     focus complex    -rA    identificati
  életkörülményeiben, hogy végre ne csak a       predicate uncertai  (főnév)  onal
  miniszterelnök beszédeiből hallják, javul a      n          /+w1 ige
  helyzetük - vélekedik Kovács László, az MSZP
  elnöke. Jónak tartja a párt szándékainak jelzésére
  Medgyessy Péter " jóléti rendszerváltás "
  kifejezését is.
400 A javaslat lehetőséget teremtene arra is, hogy az  focus complex    -rA    identificati
  ügyészség a saját hatáskörében nyomozott       predicate uncertai  (főnév)  onal
  ügyekben más hatóságot bízzon meg a titkos      n          /+w1 ige
  felderítéssel. Az ügyészségi törvény
  módosításához egyszerű parlamenti többségre
  N.SUB van V.e3 szükség. Aggályosnak tartja a
  titkosszolgálati eszközök alkalmazására
  felhatalmazott szervek körének újabb bővítését a
  volt igazságügy-miniszter.
401 Ezek az egyeztetések a mai napig sem vezettek    subordination focu -rA     identificati
  eredményre. A legutóbbi fázisban - ami a mai nap   s         (főnév)   onal
  délutánján történt - rögzült, hogy felhatalmazása            /+w1 ige
  az ELMÜ Rt. képviselőinek egy olyan dokumentum
  aláírására N.PSe3.SUB van V.e3, amely lényeges
  elemeiben nem képes a jogszerűség szempontjait
  maradéktalanul követni. A z én olvasatom szerint
  legalábbis két vonatkozásban nem képes erre: az
  egyik az, hogy alapvetően az eddig elért állapot
  legitimálása foglaltatik benne, a másik pedig az,
  hogy amennyiben ez a legitimálás az ELMŰ javára
  megtörténne, azt el kellene ismerni harmadik felek
  javára való továbbadás tekintetében is, tehát hogy
  az üzleti hasznosítással az ELMŰ más számára is
  érvényesíthetné ezeket a legitimált hálózati
  elemeket.
402 Közölték hitelkártyájának a számát, megadták    complex predicate  -rA
  azoknak a telefonoknak a számát is, amelyeket              (főnév)
  Magyarországon felhívott, illetve amelyekről               /+w1 ige
  telefonált. Amikor édesanyja kiutazott hozzá
  Miamiba, az ORFK értesítette az FBI-t, hogy
  melyik géppel érkezik meg, így ha követték volna
  az asszonyt, ő minden bizonnyal Lakatos nyomára
  N.PSe3.SUB vezette V.TMe3 volna az
  ügynököket. A rendőrségtől már eltávozott, a
  Lakatos ellen folyamatban lévő eljárásokban
  azonban korábban aktívan közreműködő volt
  rendőrök szerint az FBI " demonstrációs célból "
  fogta el májusban Lakatost.
403 A csatlakozás meg csak gyorsítja majd ezt a     focus complex    -rA    identificati
  folyamatot. Gyökeres változásra N.SUB volna     predicate uncertai  (főnév)  onal
  V.Fe3 szükség. De ahhoz még mindig túl jól élünk.  n          /+w1 ige
404 Azért gondolom, hogy aktuális ez a téma, mert      negation  -rA
  minden évben augusztusban köti meg a                (főnév)
  társadalombiztosítási önkormányzat, az               /+w1 ige
  egészségbiztosítás a szerződéseket a következő
  évi finanszírozásra, a vidéki kórházakkal például.
  Ekkor dől el, hogy mondjuk, egy 300 ágyas tatai
  kórházat leépítenek 118-ra, most retteg, mondjuk,
  egész Tata városa, hogy most leépítik még 50
  ággyal, és általában a lakosság, de még az
  orvosok tudta nélkül is jönnek azok a kemény,
  szinte utasítások, megszorítások, amelyek
  következtében egy város és a város környéki
  falvak - de ez nemcsak Tatára N.SUB vonatkozik
  V.e3, gondolom, az ország több volt járási
  székhelyét érinti ez a téma -, ellehetetlenülnek. Ezt
  a szót kell használni, hogy ellehetetlenül, mert
  egyszer már interpellációban, azonnali kérdésben
  nemcsak én, több ellenzéki képviselőtársunk is
  ecsetelte ennek a szakértő kormányzatnak és az
  egészségüggyel kapcsolatos kormányzati
  döntéseknek is a szakértelemnélküliségét,
  hatalmas társadalmi kárát.


405 A TENDERFÜZET 4_000_000 lejes ellenértékét       focus   -n (főnév) identificati
  az eladó pénztárába, a bukaresti központ              /+w1 ige onal
  székhelyén, vagy a BRD-SMB-nél nyitott
  251100980900224 sz. számlájára kell befizetni. A
  TENDERFÜZETet az alábbi dokumentumok
  alapján N.PSe3.SUP adják V.TPt3 ki: - a füzet
  ellenértékének lefizetését igazoló utalvány
  másolata;
406 Sikere nyomán elszaporodtak az isten szabad ege    Due to its success, the number of open-air        focus  -n (főnév) other
  alatti színházi előadások. József Ferenc kir.     performances "under God's sky" considerably            /+w1 ige
  főherceg verses drámáját, a Kolumbuszt         increased. Columbus, the verse drama by the royal
  Szegeden egy hajón N.SUP adták V.TMt3 elő,       archduke Joseph Francis, was performed [on a ship]
  valamint a pesti part mellett, a Parlament előtt    in Szeged, and the royal archduke's drama was also
  horgonyzott a kir. főhercegi dráma azon örökbecsű   anchored on the Pest bank of the Danube in front of
  sorokkal: " Itt van a föld, nahát, nahát, /      the Parliament with the eternal lines: "Here is the land,
  Felfedeztük Amerikát! " Táray Ferenc          well, well / We have discovered America"
  címszereplésével a Nemzeti Színház tragikusai
  adták a művet, de egy hajósinas szerepében a
  fiatal Karig Sára is megpróbálkozott a színészettel.

407 Az Euroland résztvevői számára azonban már       From next year on, the national banks of the member    focus  -n (főnév) other
  aligha van visszaút. Újévtől a tagországok nemzeti   countries are subordinated to the European Central        /+w1 ige
  bankjai az Európai Központi Banknak ( ECB )      Bank (ECB), i.e. they can now officially -though it has
  vannak alárendelve, vagyis hivatalosan is ( amint   been the case for a long time actually - forget about
  gyakorlatilag már régóta ) lemondhatnak arról,     shaping their indebtedness, inflation, and interest
  hogy szuverén módon N.SUP alakítsák V.Tt3       rates [in a sovereign way].
  eladósodásukat, az inflációt, a kamatlábakat. Az
  ECB függetlensége jogilag szilárdabb, mint a
  német Bundesbanké - amelyről egyébként
  felépítését nagyjából lemásolták -, nem
  utolsósorban azért, mert jogállásának
  változtatásához nem egyszerűen törvényre,
  hanem az összes résztvevő állam konszenzusára
  volna szükség ( HVG, 1998. december 19. ).
408 eközben a The Washington Post elemzése szerint    The special system of relationships which consituted  stress-avoiding  -n (főnév)
  a szoros, partneri együttműködés helyett       the backbone of the Atlantic alliance and which was  verb       /+w1 ige
  mindinkább zavarodottság, tanácstalanság és      based [on the common security interests against the
  mellőzöttség jellemzi. Szétesett az ötven éven át   Soviet threat], fell apart, the article states.
  az atlanti szövetség gerincét alkotó különleges
  kapcsolatrendszer, amely a szovjet fenyegetéssel
  szembeni közös biztonsági érdekeken N.PL.SUP
  alapult V.Me3, állapítja meg az írás. Egyértelműen
  nagy kihatású kulturális szakításról beszél Werner
  Wiedenfeld politológus, aki a német kormányban
  az amerikai-német kapcsolatok koordinátora.


409 Jellemző büntetési mód volt még a kukoricán vagy                               focus       -n (főnév) contrastiv
  fahasábon térdeltetés, a különböző eszközökkel                                         /+w1 ige e
  történő elfenekelés, vagy az a fenyegetés, hogy
  világgá küldik a gyermeket. Az egyik
  leghatékonyabb személyiségformáló büntetést
  általában lopás, vagy hazugság esetén
  N.PSe3.SUP alkalmazták V.TMt3. Ilyenkor az
  elkövető gyermeknek vissza kellett vinnie az elvett
  dolgot, szembenéznie a károsulttal és bocsánatot
  kérni, hazugság esetén pedig bevallania az igazat
  és ugyancsak bocsánatot kérni.

410 Martonyi előzőleg Sepsiszentgyörgyön járt, és az                               focus       -n (főnév) identificati
  egy éve hatalmon lévő magyar kormány egyik                                           /+w1 ige onal
  legfontosabb eredményének nevezte, hogy
  megerősítette a magyarságban az összetartozás
  érzését. Hozzátette, jó érzéssel tölti el, hogy a
  magyarság mindenütt a jó oldalon N.SUP áll V.e3,
  a demokrácia, az emberi jogok kiteljesedéséért
  küzd. Leszögezte, nem a határokat, hanem azok
  jellegét kell megváltoztatni.
411 Christine Arron, a franciák kétszeres Európa -    f-particle  -n (főnév)
  bajnok atlétája bejelentette, hogy nem indul az          /+w1 ige
  edmontoni világbajnokságon. Az 1998-as
  budapesti Eb-n 100-on és a 4x100-as váltóban
  aranyérmet nyert futónő idén sérülés miatt
  mindössze egy versenyen N.SUP állt V.Me3
  rajthoz, amelyen nem sikerült teljesítenie a 11.25
  másodperces nevezési szintet. o Szombaton és
  vasárnap rendezik meg Edmontonban az olimpiai
  távú ( 1500 m úszás, 40 km kerékpározás, 10 km
  futás ) triatlonvilágbajnokságot.

412 ( Egyes albán csoportok Szkopjét is Nagy-      focus    -n (főnév) identificati
  Albániához akarják csatolni, mondván, az "            /+w1 ige onal
  történelmi albán város ". ) A montenegrói lakosság
  7%-a albán, amely az anyaországgal határos
  területeken N.PL.SUP él V.e3. Ez a magas
  népszaporulat a gyakorlatban azt eredményezi,
  hogy az albánok felett " uralkodó " államok
  kénytelenek figyelembe venni az albán
  követeléseket.
413 A vádindítvány szerint az elsőrendű vádlott      Departing from the rules of border crossing, Kiss   focus  -n (főnév) other
  bizonyos P. Józseffel együtt igazgatósági tagja a   Kálmán gave permission to P. József to cross the       /+w1 ige
  C. B. L. Incorporation amerikai társaságnak, a     border being checked out of turn. According to the
  tábornok felesége viszont ugyanezzel a P.       accusation, several persons were allowed to cross the
  Józseffel közösen tulajdonosa a Nitrotrade Kft.-    border [in a similar way].
  nek, és Kiss Kálmán a határátlépés szabályaitól
  eltérve engedélyezte a soron kívüli ellenőrzéssel
  történő határátlépést P. Józsefnek. A vád szerint
  több személynek hasonló módon N.SUP
  engedélyezték V.TMt3 a határátlépést. Az
  ügyészség azt állítja, hogy a tábornok tavaly június
  8-án egy, a Ferihegyi repülőtérre érkezett
  küldeményt juttatott el beosztottjainak
  igénybevételével üzleti partnerének, P.
  Szabinának, s ugyancsak 1998 júniusában
  szabályellenesen vízumot adatott egy panamai
  állampolgárnak.
414 Politikai csatatérré válhatnak a kistérségek Bár                              focus  -n (főnév) identificati
  hivatalosan többször is cáfolták, makacsul tartja                                  /+w1 ige onal
  magát önkormányzati körökben az a vélekedés,
  hogy a Miniszterelnöki Hivatal által szervezett
  kistérségi menedzseri hálózatot politikai alapon
  N.SUP építik V.Tt3 ki. Több Fidesz-kötődésű
  személy is felbukkant az állásokat elnyerők között.
415 ( 4 ) A nyilvántartott adatokat, továbbá az R. 3. § (  focus  -n (főnév) identificati
  4 ) bekezdésében meghatározott adatokat             /+w1 ige onal
  tartalmazó nyomtatványokat a diákigazolvány
  utolsó érvényesítését követően oly módon kell
  törölni, illetve megsemmisíteni, hogy azok
  helyreállítása lehetetlenné váljon. Az adatkezelés
  célja megszűnik a tanulói, illetve hallgatói
  jogviszony megszűnésével, mely tényről a kezelőt
  a kiadó intézmény az erre rendszeresített
  adatlapon N.SUP értesíti V.Te3. ( 5 ) A kiadó
  intézmény nyilvántartást vezet a 4. § ( 1 )
  bekezdés e ) - f ) pontjában meghatározott
  nyomtatványnak megfelelően, továbbá a 4. § ( 1 )
  bekezdésében felsorolt egyes nyomtatványokról.

416 Hatami jelezte, hogy országa javítani akarja      focus  -n (főnév) identificati
  viszonyát az Európai Unióval, és hogy a             /+w1 ige onal
  külvilággal kiépített kapcsolatoknak a kölcsönös
  tiszteleten és a közös érdekek biztosításán kell
  alapulnia. Prodi pedig - aki szerdán N.SUP fejezte
  V.TMe3 be kétnapos iráni látogatását - reményét
  hangoztatta, hogy útja segít majd enyhíteni Irán
  nemzetközi elszigeteltségén. Az EU tagországai
  1997 áprilisában visszahívták nagyköveteiket
  Teheránból, miután egy német bíróság úgy
  határozott, hogy az iráni kormányzatot is
  felelősség terheli négy iráni ellenzéki 1992-es,
  berlini meggyilkolásáért.
417 A NATO főtitkára előbb márciusban a tagországok                               focus  -n (főnév) identificati
  állam - és kormányfőinek, majd május végén a                                    /+w1 ige onal
  védelmi minisztereknek írt levélben fejezte ki
  nyugtalanságát amiatt, hogy a tagországok nem
  értek el kellő előrehaladást a védelmi képességek
  fejlesztésében. A szövetség tavaly áprilisban
  Washingtonban, a koszovói válság csúcspontján
  N.PSe3.SUP fogadta V.TMe3 el azt a
  kezdeményezést, amelynek célja, hogy felvértezze
  a NATO-t a hasonló konfliktusok eredményesebb
  kezeléséhez szükséges hadi képességekkel.
  George Robertson a védelmi miniszterek ma
  kezdődő kétnapos ülésszakán fokozott nyomást
  kíván gyakorolni a tagállamokra, hogy biztosítsák
  a szükséges forrásokat a technikai fejlesztésekre.


418 A Crédit Lyonnais magánkézbe adását az előző,     Brussels has, however, made two reservations now:   focus  -n (főnév) contrastiv
  Alain Juppé vezette jobbközép francia kormány     the state property which is at 82 percent at the       /+w1 ige e
  három éve Brüsszelnek egyszer már megígérte,     moment -the remaining proportion is circulating [on
  ám azt elszabotálta. Brüsszel most azonban két    the Paris stock exchange] - must be brought down to
  kikötést tett: a jelenleg 82 százalékos állami    10 percent until not later than next October, and
  tulajdont - a fennmaradó hányad a párizsi tőzsdén   foreigners must not be excluded from privatization.
  N.SUP forog V.e3 - 10 százalékra kell leszorítani
  legkésőbb a jövő év októberéig, s a privatizációból
  a külföldieket nem lehet kizárni. A francia kormány
  egyelőre még nem döntötte el, hogy a jelenleg 20-
  25 milliárd frankra becsült piaci értékű Crédit
  Lyonnais magánosítása miként történjen.
419 Megbízhatóságát - és talán a magyar          focus     -n (főnév) identificati
  fűrésztelepek műszaki színvonalát - jellemzi, hogy         /+w1 ige onal
  ezen a gatteren vágták le a Lignimpex
  egyvagonnyi mintaáruját, mellyel külföldön
  kívánják propagálni a magyar faipar
  áruválasztékát. A telephely sem sokkal különb, az
  alapanyagteret - ahol a feldolgozásra váró fát
  tárolják - egy mocsaras területen N.SUP helyezték
  V.TMt3 el, a rakodók néhány éve még térdig jártak
  a sárban, a helyzet azóta javult, mióta ide hordják
  a pankaszi téglagyár hulladékát, már jó három
  méter mélyen beletaposták a sárba. A fűrészüzem
  főleg szovjet lucfenyőt dolgoz fel, a luc gerendája
  és deszkája egyformán fehér, alig látni benne
  görcsöt.

420 Mi nem tudunk olyan előterjesztésről, amely Túrós   wh question  -n (főnév)
  András országos rendőrfőkapitány-helyettes             /+w1 ige
  felmentésére vonatkozott volna. Kérdezem: mi
  alapján N.PSe3.SUP hozta V.TMe3 meg a
  belügyminiszter úr a döntését? Valenta tábornok
  úr nem főkapitány-helyettes az Országos Rendőr -
  főkapitányságnál, így tehát Valenta tábornok
  leváltásával kapcsolatban semmifajta hatásköre
  nincs a belügyminiszternek.

421 - A közgyűlés 23 aranykoronát állapított meg. A    focus     -n (főnév) other
  földdel nem rendelkező tagnak ezt a juttatást            /+w1 ige
  földtulajdon-szerzés címén N.PSe3.SUP írja V.Te3
  elő a törvény, névre szólóan mindenkinek, de ezt
  sem adták ki 1993 tavaszáig. - Nem az a baj, mint
  negyvenötben,
422 A hagyatéki leltár igazi meglepetése azonban a    uncertain focus c  -n (főnév) identificati
  készpénz, melyet az elhunyt még életében "      omplex predicate  /+w1 ige onal
  előadott " a testamentumosoknak. A tetemes
  mennyiségű aranypénz ( az aranyak súlya a 3, 5 g-
  os átlagot tekintve majd fél kilogrammot nyomott ),
  köztük a 87 holland arany arra enged
  következtetni, hogy tulajdonosuk vagy hosszabb
  útra, a kor divatos utazásainak egyikére készült,
  vagy - ami valószínűbbnek látszik - üzleti úton
  N.SUP járt V.Me3, talán egyike volt Lengyelország
  posztó - vagy borkereskedőinek. Akár európai
  utazó, akár gazdag kereskedő volt, halála
  útközben érte, hazájától távol, sorsa azonban
  hozzásegítette, hogy egy magyarországi városban
  segítő szerzetes atyákra, nyelvét értő gyóntatóra
  sőt barátra, agóniájához csendes kolostori cellára,
  nyughelyként templomkriptára, s végakaratának
  teljesítéséhez gyakorlott, művelt hivatalnokokra
  leljen.

423 A gyártók részéről megfigyelhető az a törekvés,    focus        -n (főnév) identificati
  hogy ezek szolgáltatási szintjeit a minimumra               /+w1 ige onal
  szorítsák. Ez paradox módon a termékskála két
  szélső pólusán N.PSe3.SUP jelenik V.e3 meg: 1.
  A legkomplexebb, legnagyobb tudású rendszerek
  kialakítása során azt a gyakorlatot követik, hogy a
  kulcsot egy egyszerű, lokális intelligenciával
  általában nem rendelkező hardver interface illeszti
  egy számítógéphez, általában PC-hez.
424 Most soron következik a pénzintézetekről és a    focus     -n (főnév) contrastiv
  pénzintézeti tevékenységről szóló 1991. évi LXIX.         /+w1 ige e
  törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz
  benyújtott módosító javaslatok határozathozatala.
  Az előterjesztést T/367/T. számon, a bizottságok
  ajánlását pedig T/367/8/T/367. számon N.SUP
  kapták V.TMt3 kézhez képviselőtársaim.
  Megadom a szót dr. Békesi László
  pénzügyminiszter úrnak, aki válaszolni kíván a
  vitában elhangzottakra.
425 De vajon a racionális dolgok közé tartozik -e egy  wh question  -n (főnév)
  törvény preambulumában kimondani azt, hogy            /+w1 ige
  piaci alapokon kívánnak magánkézbe juttatni,
  miközben e törvény szövege ingyenes
  vagyonátadást tesz lehetővé? Milyen piaci alapon
  N.SUP képzelték V.TMt3 az eredeti előterjesztők?
  Hát kérem szépen, nem kell akkor egy pártot azzal
  blamálni, hogy nem akar kiállni a tisztességes
  piaci viszonyok megteremtése mellett.

426 Kifejtette, hogy e folyamat következő láncszeme   focus     -n (főnév) identificati
  az október 21-én Budapesten sorra kerülő magyar-         /+w1 ige onal
  cseh-lengyel háromoldalú kormányfői találkozó
  lesz. * A magyar búza behozatalára kivetett
  rendkívüli cseh vám is szóba került. "
  Egyetértettünk Milos Zeman cseh
  miniszterelnökkel abban, hogy a problémát jó
  lenne az október 21-i budapesti találkozóig
  rendezni " - mondta Martonyi, aki a délelőtt
  folyamán kollégájával, Kavannal már
  megállapodott abban, hogy Budapest és Prága
  kétoldalú konzultációkon N.PL.SUP keresi V.Te3
  majd a megoldást. 1998._október_12. ( hétfő )
  Nehezen oldódó Swissair - rejtély
427 Ismét birtokába vehette a Bethlen téri ingatlanát a                            focus        -n (főnév) identificati
  Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége,                                          /+w1 ige onal
  amely csaknem ötven éven keresztül az ELTE
  Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolának
  adott otthont. Az épület az egyházi ingatlanok
  tulajdoni rendezéséről szóló törvény alapján
  N.PSe3.SUP került V.Me3 vissza jogos
  tulajdonosához jogilag már két éve, a főiskola
  azonban mostanra fejezte be a kiköltözést. A
  kulcsot tegnap adta át ünnepélyes keretek között
  Pálinkás József, az Oktatási Minisztérium politikai
  államtitkára.

428 Ismét frontot nyitott a politika. A napokban a    The President of the Hungarian Radio Public Fund, as focus       -n (főnév) other
  Magyar Rádió Közalapítvány elnöke, valamint a     well as those members of the board of trustees who           /+w1 ige
  kuratórium ellenzéki tagjai sajtótájékoztatón     belong to the opposition, criticized [at a press
  N.SUP kifogásolták V.TMt3, hogy az elmúlt       conference] that voices of the governmental party
  hónapokban túlsúlyba kerültek a rádióban a      have gained ascendancy on the radio the past few
  kormánypárti megnyilatkozások. Ez pedig,       months. And this was against the Media Act, say the
  mondják a kurátorok, ellentétes a médiatörvény    trustees.
  betűjével.
429 A műkincsügyről szólva Keskeny Ernő kiemelte: az                             complex predicate  -n (főnév)
  orosz alkotmánybíróság idevágó állásfoglalásának                                       /+w1 ige
  teljes szövegét - amely a hírek szerint 80 oldal
  terjedelmű - még nem hozták nyilvánosságra.
  Budapest mindenesetre változatlanul napirenden
  N.SUP kívánja V.Te3 tartani a műkincsek
  visszaszolgáltatásának kérdését. A misszióvezető
  beszámolt arról, hogy a magyar fél több
  oroszországi levéltárban kutatási engedélyt kért
  szakértői számára a kint lévő műkincsek
  feltérképezésére.
430 A puccskísérletet cáfolják " Nevetséges a                                  focus  -n (főnév) identificati
  Kereszténydemokrata Néppárton belül puccsról                                     /+w1 ige onal
  beszélni csak azért, mert az országos elnökség a
  pártelnök akarata ellenére zárt ülésen N.SUP
  kívánta V.TMe3 megvitatni a hét végi választmányi
  ülés napirendjét " - nyilatkozta lapunknak Semjén
  Zsolt, a KDNP alelnöke. Az elmúlt hét végén
  Mizsei Zsuzsanna, a választmány elnöke
  puccskísérletnek minősítette, hogy Semjén a
  tagság több mint húsz százaléka aláírásával és a
  napirend megjelölésével rendkívüli választmányi
  ülést kért.

431 Keleti György lapunknak elmondta, tavaly ősszel   Keleti György said he had been thinking of resigning  focus  -n (főnév) identificati
  lemondását fontolgatta, szándékától azért állt el,  last autumn, and had changed his mind, because the       /+w1 ige onal
  mert akkor vele együtt a minisztérium teljes     whole "leader gang" of the Ministry would have left the
  vezetői garnitúrája távozott volna. Egyébként azt  office with him. Otherwise, he is planning to say
  tervezi, hogy a Szabó Jánost beiktató        farewell to the soldiers [on the line-up when Szabó
  állománygyűlésen N.SUP köszön V.e3 el a       János will be inaugurated].
  katonáktól. Keleti György, a távozó miniszter
  Demecs Zsolt felvétele
432 A hengeres kőoszlopok szabályos háromszög ( ek                               focus  -n (főnév) identificati
  ) et alkotó alakzatban állnak, a kegyhely                                      /+w1 ige onal
  felülnézetét egy papirusz megőrizte számunkra,
  másolatát képünkön N.PSt1.SUP láthatják V.Tt3.
  Ez az alakzat a tetraktüsz, a püthagóreusok egyik
  misztikus jelképe, mutatja - többek közt -, hogy a
  10 háromszögszám.
433 A 48. Eb házigazdája ugyanis Pozsony,          Namely, Pozsony, right on the other side of the     focus  -n (főnév) other
  közvetlenül a magyar-szlovák határ túloldalán, így   Hungarian-Slovakian border, is hosting the 48th         /+w1 ige
  kínálta magát a lehetőség, hogy Németh Ferenc      European Championship, thus the opportunity has
  szövetségi kapitány az innenső oldalon üsse fel a    presented itself that Németh Ferenc, the head coach
  főhadiszállást. A választás a minden igényt       of the national team should set up the headquarters
  kielégítő mosonmagyaróvári Thermal Hotelra       on this side of the border. The choice has fallen on the
  esett, amely idén május 1-jén nyitott, és        Thermal Hotel in Mosonmagyaróvár which meets all
  bevallottan reklámfogásként, kedvezményes áron     needs and which opened on May 1 this year, and it
  N.SUP látja V.Te3 vendégül Kovács Antalékat. A     receives Kovács Antal's team [at a reduced price] -
  Mosonnmagyaróvár-Pozsony út busszal           admittedly an advertising trick. It is approximately 45
  hozzávetőleg háromnegyed óra, s remélhetőleg      minutes bus drive from Mosonmagyaróvár to
  egyszer sem lesz több, mert a rajkai átkelőnél a    Pozsony, and hopefully it will not be longer at any of
  magyar és a szlovák határőrparancsnok is egykori    the occasions, since both the Hungarian and the
  dzsúdós...                       Slovakian chief border guards are former judoists at
                              the border crossing point at Rajka.

434 Novai a Hungária, majd a Dolly Roll tagja lett,     Novai became a member of Hungária, then that of    focus   -n (főnév) contrastiv
  Várkonyi pedig megalapította a Rock Színházat,     Dolly Roll, and Várkonyi established the Rock Theatre,      /+w1 ige e
  és musicaleket írt. Tavaly egy rádió által szervezett  and wrote musicals. Last year, the original members
  fesztiválon N.SUP lépett V.Me3 fel ismét az ős-     of Generál played with huge success once again [on a
  Generál, óriási sikerrel, azt a fellépést egy      festival organized by a radio], and that performance
  koncertalbum örökítette meg. Most újra összeáll a    was recorded on a concert album. Now the band is
  csapat, s mindenki ott lesz, aki a Generálon túl is   going to be reunited again, and everyone is going to
  komoly eredményeket tudott felmutatni.         be there, who could claim considerable success even
                              besides Generál.
435 2.§ Ez a rendelet 2001._január_1. napján                                    focus   -n (főnév) identificati
  N.PSe3.SUP lép V.e3 hatályba. Miskolc,                                          /+w1 ige onal
  2000._december_7.
436 Lapunk úgy értesült, hogy a tiltakozó szöveget az   We are informed that the makers of the film may as    focus      -n (főnév) other
  alkotók szabad választásuk szerint akár fel is    well, according to their free choice, read out the text          /+w1 ige
  olvashatják filmjük vetítése előtt. Tiltakozásul az  before the showing of their movie. As a protest against
  Országimázs Központ rendezvényszervezője, a      the uninvited but compulsory intervention of Happy
  Happy End Kft. kéretlen, ám kényszerű         End Ltd., the festival organizer of the Country Image
  közreműködése ellen, a filmesek által csak "     Centre, the ready-made logo originally ordered by the
  szemránckrémreklámnak " becézett embléma       Film Week Council, the figure with wings shaped from
  helyett jelvényen N.SUP lesz V.e3 hozzáférhető a   perforated film reel (and resembling the Lugosi
  Szemletanács által eredetileg megrendelt és      Dracula) will be available [on a badge] instead of the
  elkészült logó, a perforált filmszalagból formált   emblem nicknamed as "anti-wrinkle cream boost" by
  szárnyú ( Lugosi Béla Drakulájára emlékeztető )    the film-makers. Those who sympathize with the
  figura. Ezt a jelvényt tűzik ki a filmesek      protest of the film-makers will pin up this badge on the
  tiltakozásával szimpatizálók a február 6-ig tartó   festival that will last until February 6.
  rendezvényen.

437 A utcán Irina Habináková várt rá. Látta betérni a                               stress-avoiding  -n (főnév)
  Laurentzi-féle szállóba, és tudta, nemsokára újra                               verb       /+w1 ige
  az utcán N.SUP lesz V.e3. Odaintette magához.

438 A fontosabb pontok: - a közös költségvetés 1999-                               stress-avoiding  -n (főnév)
  es árakon nagyjából állandó szinten N.SUP marad                                verb       /+w1 ige
  V.e3 a 2000-2006-os periódusban. A CAP és a
  strukturális politika eszközei kis mértékben
  korlátozódnak.
439 Eszerint évente 42 ezer digitális vonalat helyez                               uncertain     -n (főnév)
  üzembe, 25 ezret pedig felújít azzal a céllal, hogy                                       /+w1 ige
  a száz lakosra eső fővonalak száma 45-re
  emelkedjen, a telefonhálózat digitalizációja pedig
  elérje a 65 százalékot. Az 450 és a 900
  megahertzes mobiltelefon-hálózatot egyaránt
  üzemeltető EMT talán még a hagyományos
  telefonhálózatot működtető ETC-nél is
  látványosabb fejlődésen N.SUP ment V.Me3 át
  1991-es megalakulása óta. A 450 megahertzes
  mobiltelefon-hálózat Észtország közel egészét
  lefedi, míg a 900-as a 75 százalékán fogható.
440 A legnagyobb hangsúlyt kapott ígérvény, a      uncertain   -n (főnév)
  családtámogatási rendszer megújítása már              /+w1 ige
  messzemenően teljesült eddig is. A gyermekek
  utáni adókedvezményre vonatkozó javaslat még a
  múlt héten is kedvező változáson N.SUP ment
  V.Me3 át. A kormány támogatja, hogy az egy - és
  kétgyermekesek havonta 1700 forint, a három -
  vagy annál több gyermekesek havonta 2300 forint
  adókedvezményt kapjanak gyermekenként.

441 Az 1996-ban rögzített Dove c'é musica című CD-   f-quantifier  -n (főnév)
  ből 6 millió példányt adtak el, és Ramazzotti           /+w1 ige
  negyven platinalemezt vehetett át érte. 1997
  őszén megjelent, Eros című albumán duettet
  énekelt Andrea Bocellivel és Tina Turnerrel. Idén
  Stilelibero című albumát nyolcvanhat koncerten
  N.SUP mutatja V.Te3 be. A nyugat-európai
  beszámolók szerint: " kolosszális és elegáns, új
  impressziókkal, lenyűgöző fényeffektekkel, egy
  kicsit dzsesszes hangvételben.
442 Amerikai kutatók egy teljesen új autós biztonsági  American researchers have introduced a brand new     focus uncertain st -n (főnév) identificati
  berendezést mutattak be a katasztrófavédelmi     car security system on the national conference of     ress-avoiding verb /+w1 ige onal
  szakemberek országos konferenciáján. A        catastrophe protection experts. The machine works
  szerkezet a légiközlekedésből ismert " fekete    [on the principle of the black box known from air
  doboz " elvén N.PSe3.SUP működik V.e3, az      transport]. In the case of an accident, it sends all
  autóban elhelyezett érzékelői segítségével baleset  important data to the local 911 center with the help of
  esetén minden fontos adatot, pl. az autó       its sensors that are placed installed in the car.
  sebességét, azt, hogy az utasok be voltak -e
  kötve, hol tört össze az autó és mennyire, stb.
  továbbít a helyi balesetbejelentő központba. Innen
  a rendőrség és a mentők, kórházakhoz kerülnek
  az információk, így sokkal hamarabb
  felkészülhetnek a sebesültek fogadására, a
  szerkezetbe épített műholdas helymeghatározó
  pontosan megmutatja, hogy hol történt a baleset.


443 Mindegy, hogy mi történik azután, de ennie kell.  He walked in the direction of the main square, his     focus        -n (főnév) other
  Újra elindult a főtér felé, léptei úgy kopogtak a steps knocked on the dead, empty street as if he was              /+w1 ige
  halott-üres utcán, mintha egy óriási betonvályú  strolling [on the bottom of a huge concrete vat].
  fenekén N.PSe3.SUP sétált V.Me3 volna. Mielőtt
  kilépett a templompark nyílt, védtelen szigetére,
  megállt, pár percig nem mert elmozdulni a fal
  árnyékából.
444 Nagyszámú álneveinek lélektani vizsgálata amúgy                                focus        -n (főnév) contrastiv
  is külön elemzést érdemelne. Tény azonban, hogy                                          /+w1 ige e
  hamarosan lemond erről a kettősségről, s
  Kecskeméten már - mint látni fogjuk - Petőfi néven
  N.SUP szerepel V.e3 a színpadon is. A névsorban
  a költő művészi álneve a színésztagok között
  olvasható.
445 Közben középiskoláit Miskolcon elhanyagolta,     Meanwhile, he neglected his high schools in Miskolc,    focus    -n (főnév) contrastiv
  legyünk őszinték nem igen ment neki a tanulás,    to be frankly, he did not do well with school work, thus        /+w1 ige e
  ígyhát apja lakatosinasnak, mai szóhasználattal   his father made a locksmith apprentice - or using the
  élve ipari tanulónak adta. Ezt a múltját Herman   present wording - an industrial apprentice out of his
  Ottó soha nem szégyelte, mert Bécsben aztán     son. Herman Ottó never felt ashamed of this past of
  beiratkozott a politechnikumba, de inkább a     his, because then he enrolled into the polytechnic in
  természettudományok érdekelték és autodikakta    Vienna, but he was rather interested in the exact
  módon N.SUP tanult V.Me3, gyötörte magát, és     sciences and he was studying [as an autodidact], he
  szerzett magas szintű tudományos műveltséget.    used every effort, and gained high level scientific
  Egyébként nagyon kalandos életet élt,        knowledge.
  Lombardiában az olasz gerillákhoz szegődött, a
  következő esztendőben már lengyel felkelő és a
  lengyel szabadságért harcolt, de mindezek előtt,
  hogy el ne felejtsük 1857-ben besorozták
  katonának és két évet lehúzott az Adria partján...

446 A hét közepétől újabb, jelentős csapadékra lehet   From the middle of the week, it will be rainy with great f-quantifier  -n (főnév)
  számítani, tehát újabb árhullámok indulhatnak el.  probability, therefore further flood waves may start.          /+w1 ige
  A napos, szeles idő és a folyamatos szivattyúzás   Due to the sunny and windy weather and ongoing
  hatására 15950 hektárra csökkent a víz alatt álló  pumping, the size of the agricultural areas under water
  mezőgazdasági terület, de továbbra is tizenegy    has shrunk to 15950 ha., but there is still alert [on 11
  belvízvédelmi szakaszon N.SUP tartanak V.t3     sections of inlands water protection].
  készültséget. ( t. m. i. )

447 Ebben a leglényegesebb a gazdákat illető                                    focus    -n (főnév) identificati
  közvetlen kifizetések ügye, ami a mai EU-                                          /+w1 ige onal
  agrártámogatások kétharmadára rúg. E kérdésről
  a tervek szerint 2003 táján N.PSe3.SUP tartanak
  V.t3 majd reformkonferenciát. Ennek
  függvényében lehet majd az EU-nak pénzügyileg
  is alátámasztott tárgyalási pozíciója,
  fogadókészsége.
448 Az akció elmaradt, de pénzt már korábban       focus       -n (főnév) identificati
  átutalták. ( Munkatársunk megtudta: a rendezvényt            /+w1 ige onal
  várhatóan a jövő év elején N.SUP tartják V.Tt3
  meg, változatlan feltételekkel. ) A szaktárca
  egyelőre nem kíván részleteket közölni az ügyben.

449 A kisgazda elnök a múlt héten levélben fordult    stress-avoiding  -n (főnév)
  Áder János házelnökhöz, s a Fővárosi Bíróság     verb       /+w1 ige
  jogerős döntésére hivatkozva kérte: a házvezetés
  jelentse be, hogy semmisnek tekintik az FKGP-
  frakció azon határozatát, amelynek alapján
  kizárták a kisgazda képviselőcsoportból. A
  házelnök külföldön N.SUP tartózkodott V.Me3,
  Szili Katalin, az Országgyűlés szocialista alelnöke
  azonban a kérdés kapcsán azt mondta: a
  képviselőcsoportok az Országgyűlés szervei, így
  mindig az a bejelentés az irányadó, amelyet a
  frakcióvezető tesz a Ház vezetése felé.
  Szentgyörgyvölgyi Péter kisgazda frakcióvezető
  már több alkalommal is megerősítette, hogy a
  Fővárosi Bíróság határozatát nem tekinti kötelező
  érvényűnek az FKGP-frakcióra nézve, így nem is
  kíván újabb, a Torgyán József kizárását " meg
  nem történtnek tekintő " bejelentést tenni.


450 És mégis! Alig két évvel Világos után miféle     wh question    -n (főnév)
  reformokon N.PL.SUP törhette V.TMe3 volna a               /+w1 ige
  fejét egy magyar földesúr? Akik nemrég igazi
  reformokon törték a fejüket, azok börtönben
  vannak, ha túlélték a leszámolást, vagy
  emigrációban vannak.
451 Soros Györgyöt nagyon érzékenyen érintette az     stress-avoiding  -n (főnév)
  antiszemitizmus nyílt megjelenése. - Ez nagyjából   verb uncertain  /+w1 ige
  a Fotex-Fradi-Bognár-ügy idején N.PSe3.SUP
  történt V.Me3? - Kicsit korábban.
452 Nem mindegy, hogy ki mikor kerül kiszűrésre,                             complex predicate  -n (főnév)
  mikor kezdik el nála a kezelést. Ma már olyan                                       /+w1 ige
  kezelési rendszer létezik, amelyik a betegséget
  kordában tudja tartani, az immunrendszert szinten
  N.SUP tudja V.Te3 tartani, tehát a betegek klinikai
  tünetek nélkül, jó fizikai állapotban, jó
  immunológiai háttérrel élhetnek. Riporter: -
  Világszerte eddig két tucat oltóanyaggal
  kísérleteztek, ezek közül csak egy jutott el a
  széleskörű kipróbálás stádiumába.

453 Archer elismerte a lap értesülését. Élnek azok a The French cave explorers who disappeared [ten days focus        -n (főnév) other
  francia barlangászok, akik tíz nappal ezelőtt a  ago during the rainfalls in Southwest France], are           /+w1 ige
  délnyugat-franciaországi esőzések idején     alive. They were found by rescuers around Gramat.
  N.PSe3.SUP tűntek V.Mt3 el. Gramat környékén a
  mentők találták meg őket.
454 Paskai László bíboros küszöbönálló egyházi szintű                           subordination neg  -n (főnév) identificati
  moszvai látogatása szintén megerősíti, hogy                              ation focus     /+w1 ige onal
  Magyarország helyszínt adna az eseménynek.
  Hozzátette: a katolikus és az orthodox egyház
  vezetőinek találkozója nem olyan módon N.SUP
  van V.e3 napirenden, hogy arra akár már holnap
  sor kerül ( het ) ne. A püspök bejelentette: idén
  összesen 356_796 adófizető ajánlotta fel személyi
  jövedelem adója egy százalékát - összesen 1
  milliárd 212 millió forintot - a katolikus egyház
  számára.
455 Keleti, mint a parlament nemzetbizottsági        focus        -n (főnév) identificati
  bizottságának elnöke, ebben a kérdésben is                  /+w1 ige onal
  szeretné meghallgatni Kövér Lászlót, a polgári
  titkosszolgálatokat irányító tárca nélküli minisztert.
  A testület tegnapi ülése után Keleti lapunknak
  elmondta: az Omega-akció kapcsán ezen a héten
  pénteken N.SUP várják V.Tt3 Kövér Lászlót és
  Pintér Sándor belügyminisztert, március 17-én
  pedig Nikolits Istvánt, és az előző kormány
  belügyminiszterét, Kuncze Gábort is. A testület
  MSZP-s elnöke lapunkkal tudatta: emiatt arra kéri
  majd a titkosszolgálatokat irányító tárca nélküli
  minisztert, hogy a zárt bizottsági ülésre mentse fel
  Kunczét és Nikolitsot titoktartási kötelezettségük
  alól.

456 Eredményesen szerepeltek az Aranytigris HKSE       focus        -n (főnév) identificati
  versenyzői a 2. tékvandó Diákolimpián, amelyet a               /+w1 ige onal
  napokban a fővárosban rendeztek meg. A
  viadalon 15 klub 180 versenyzője küzdött a
  helyezésekért, s ebben a sűrű mezőnyben a
  pécsiek figyelemre méltó eredményt értek el:
  valamennyi indulójuk a dobogón N.SUP végzett
  V.Me3. Ennek köszönhetően Benkő Ágota és
  Árgyelán Zsolt tanítványai a csapatversenyben a
  8. helyet szerezték meg, az Arany Tigrist csak a
  10-15 fővel induló nagyobb klubok tudták
  megelőzni.
457 - Tudomásul kell vennünk, hogy az anekdotázós      subordination focu -n (főnév) identificati
  társasági életre ma már kevesebb idejük marad az     s         /+w1 ige onal
  embereknek - véli Galambos. - A hangsúly átkerült
  a programokra, a ház ma már leginkább akkor telik
  meg, ha olyan előadásokat, kiállításokat láthat a
  közönség,
458 A Szajbély György többségi tulajdonában álló      focus       -n (főnév) identificati
  Főnix IT Consulting Kft. 50 millió forintért               /+w1 ige onal
  megvásárolta a Montana Információtechnológiai
  és Kommunikációs Rt.-től a Montana-Griff
  Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 61
  százalékos üzletrészét. Az 1989-ben Griff Kft.-ként
  öt magánszemély - köztük Szajbély - által,
  Szegeden alapított cég többségi részesedését
  1998 elején N.SUP vette V.TMe3 meg a Montana
  17, 6 millió forintért ( HVG, 1998._február_28. ). A
  HVG kérdésére mind Vadász Pál, a Montana
  elnöke, mind a tavaly májusi lemondásáig a
  Montana vezérigazgatójaként tevékenykedő
  Szajbély hangsúlyozta, hogy a két vállalkozás
  továbbra is egymás üzleti partnere marad, a
  Montana értékesíti például a Griff fő termékét, a
  Forrás vállalatirányító szoftvert.

459 Annál kevésbé, mert ugyane cikk szerint Nagy      stress-avoiding  -n (főnév) identificati
  Imre " a hajnali órákban " vállalta el a        verb focus    /+w1 ige onal
  Minisztertanács elnöki tisztét. A szovjet csapatok
  akkor már Budapesten N.SUP voltak V.Mt3. 82 Ki
  hívta be az október 24-re virradó éjszaka az
  oroszokat?
460 Ábrahám Dezső esetében ilyen felhasználásra      focus       -n (főnév) identificati
  utaló adat nem merült fel, de nincs adat arról sem,           /+w1 ige onal
  hogy a juttatásnál a legminimálisabb gyanúja
  merült volna fel a céltól eltérő felhasználás
  lehetőségéről. " És az indoklás utolsó mondata így
  hangzik: " A kialakult helyzetben mint ügyvezető,
  más személyek bevonásával a számára
  lehetséges intézkedéseket pedig megtette, az
  általa megőrzött és átadott számlák alapján
  N.PSe3.SUP volt V.Me3 felmérhető az Alapítvány
  helyzete ". Az igaz, hogy a törvény nekem adott
  igazat, de Tőkés László rágalmai azóta is, ma is
  hatnak rám, mert a mocskot nehezebb lemosni,
  mint valakire igaztalanul rászórni.


461 A históriások által említett Hartyán a tizenharmadik  focus stress-   -n (főnév) contrastiv
  században nem a jelenlegi Újhartyán helyén       avoiding verb   /+w1 ige e
  feküdt. A régi település a mai község kesely-hegyi
  részén N.PSe3.SUP volt V.Me3, és az 1600-as
  években a török seregek visszavonulásának
  idején pusztult el. A tizenhetedik században
  Grassalkovich Antal újranépesítette magyar,
  szlovák és német telepesekkel a területet.

462 Mindezek alapján a gazdasági növekedés         uncertain focus  -rÓl    identificati
  ütemének csökkenése biztosra vehető. Az ipari              (főnév)   onal
  vállalkozók hónapok óta egyre csökkenő ütemű               /+w1 ige
  növekedésről és romló kilátásokról N.PL.DEL
  adnak V.t3 számot. Decemberben az ipar belföldi
  rendelésállománya a szokásosnál kisebb volt, az
  exporté nem változott, nőttek viszont a saját
  termelésű készletek.
463 Inge Strauch tapasztalatai szerint a lányok jobban  According to Inge Strauch's observations, girls     focus    -rÓl    contrastiv
  visszaemlékeznek álmaikra és szavakkal is jobban   remember their dreams more precisely and can            (főnév)  e
  képesek azokat leírni. Feltűnő az is, hogy a fiúk   describe them with words better, as well. It is also        /+w1 ige
  álmai reálisabbak - míg ők megtörtént         remarkable that the dreams of boys are more realistic -
  eseményekről N.PL.DEL álmodnak V.t3, addig a     while they dream [about events from real life], girls
  lányok inkább hozzáköltenek valamit. A gyerekek    rather embroider them.
  álmaiban szilárd helyük van az állatoknak is - a
  tízévesek minden negyedik álmában megjelennek.

464 Ha Lombroso érvelésmódja nem volna oly        If Lombroso's argumentation was not so vague,        focus  -rÓl    other
  hajmeresztően elnagyolt, kapkodó és - félve írom   hurried and (I am afraid to write this) dilettante. He is      (főnév)
  le - dilettáns. A lángészről N.DEL beszél V.e3, de  talking about [the genius], but he does not define who       /+w1 ige
  nem határozza meg, hogy kit és milyen alapon     he considers a genius and on what grounds.
  tekint lángésznek. Nagyon úgy látszik, hogy " híres
  ", " kiváló ", " ismert " vagy akár csak " neves "
  ember példáját hajlandó felhasználni könyvében,
  ha az alátámasztani látszik elméleteit.

465 Rátgéber László vezetőedző - egyben a válogatott   R.L., main trainer and at the same time manager of     focus  -rÓl    emphatic
  szövetségi kapitánya - is egy, az Adrián úszó hajó  the national team, answered the phone on board of a         (főnév)
  fedélzetén vette fel a telefont. - A Sopron nagyon  ship swimming in the Adriatic. Sopron has become          /+w1 ige
  beleerősített, már edzésben van a legnagyobb     very strong, the strongest home rival is already in
  hazai vetélytárs, ön pedig egy adriai hajóról N.DEL  training, and you are talking [from a ship in the
  beszél V.e3, méghozzá igen kedélyesen. Mi az     Adriatic], and even in quite a good mood. What is the
  oka a nagy nyugalomnak?                reason for this great calmness?
466 Fazekas Ildikó ( Önszabályozó Reklámtestület )                                 focus      -rÓl    contrastiv
  Hol van a reklám határa? címmel tart előadást.                                         (főnév)  e
  Kurucz Péter ( RTL Klub ) a híradók                                               /+w1 ige
  érdekességeiről N.PSe3i.DEL beszél V.e3,
  Nagyistók Tibor ( TV2 ) előadásának témája az
  internetes médiumok, Szabó László ( ISM ) az
  ifjúsági törvényről, Szever Pál ( Danubius Rádió )
  pedig a zenei szerkesztés szakmai titkairól beszél.
  A közönségtalálkozón Pataki Zitával, az RTL Klub
  és Knézy Jenővel, az M1 munkatársával
  beszélgethetnek.
467 Zsömike Volt benne igazság. De amikor valaki                                  negation focus  -rÓl    contrastiv
  nem, mondjuk matematikáról N.DEL beszél V.e3,                                          (főnév)  e
  vagy valami egyéb egzakt dologról, hanem pl. egy                                        /+w1 ige
  másik emberről, vagy általában az életről, akkor
  nemigen tudok elvonatkoztatni az illeto stílusától.
  És bosszant, hogyha valamit le lehet írni világosan
  és kultúráltan is, akkor miért nem teszik meg úgy?

468 Most az amerikai külképviseletek elleni       So much so that according to W. C. new missile       focus      -rÓl    identificati
  merényletek, az azok ürügyén végrehajtott      strikes cannot be ruled out, and M. A. is talking [about          (főnév)  onal
  afganisztáni és szudáni " megtorló csapások ",   the - anti-Islamic - war of the future].                  /+w1 ige
  majd a fokvárosi robbantás az első számú, még az
  orosz problematikát is megelőző téma ott.
  Olyannyira, hogy William Cohen szerint újabb
  rakétacsapások sem zárhatók ki, Madeleine
  Albright pedig a jövő - iszlámellenes - háborújáról
  N.PSe3.DEL beszél V.e3. Kadhafi, majd Szaddam
  Huszein után mára Oszama bin Laden lett a fő-fő
  ellenség.
469 Azáltal is vajon, hogy a jóslatot beteljesítette? A                              negation focus  -rÓl    contrastiv
  költő itt - épp itt - nem csatatéri halálról N.DEL                                       (főnév)  e
  beszél V.e3. " Ha előbb halok el... " ez inkább                                         /+w1 ige
  csöndes - ideillő -, őszi halált érzékeltet.
470 A gimnáziumból az utóbbi néhány hónapban nyolc     focus complex    -rÓl    contrastiv
  tanár távozott. - Szó sem volt arról, hogy nevelési  predicate uncertai  (főnév)  e
  elvek csaptak volna össze - állítja Horányi -,     n          /+w1 ige
  ideológiákba bújtatott középszerűségről N.DEL
  beszélhetünk V.t1. - Az fáj - tette hozzá Varga
  Péter -, hogy remek iskolát lehetett volna csinálni,
  nem olyat, ahol tanítás után megáll az élet.

471 A jelentkezések nagy száma feltételezi a magyar    focus        -rÓl    identificati
  városok lelkesedését, de a programok                    (főnév)  onal
  összeállítása és az azokon való részvétel                  /+w1 ige
  ugyanilyen hozzáállást igényel az EU tagállamaitól
  és a szervezeteitől is. Az első titkár a
  továbbiakban a csatlakozási folyamat
  felgyorsításának fontosságáról N.PSe3.DEL
  beszélt V.Me3 és azt mondta, hogy még
  számtalan törvényhozási, adminisztratív kérdés
  hátra van. Hozzátette: menet közben azonban
  nem szabad megfeledkezni az Európai Unió fő
  céljáról sem, az emberek egyesítéséről, a békéről,
  a stabilitásról és a jólét megteremtéséről.

472 Megállapodtak abban, hogy rövidesen közös       focus        -rÓl    identificati
  asztalhoz ülnek, és részletesen áttekintik, miként             (főnév)  onal
  működhet együtt a jövőben Magyarország és                  /+w1 ige
  Olaszország. A két politikus az Európai Unió
  bővítéséről és Európa jövőjéről N.PSe3.DEL
  beszélt V.Me3. Egyetértettek abban, hogy együtt
  kell gondolkozniuk arról, milyen Európát kell
  építeni.
473 - A magyar bérek csupán hatodát teszik ki az      focus        -rÓl    identificati
  uniós béreknek, miközben 300 órával többet                 (főnév)  onal
  dolgozunk. Gazdasági növekedésről N.DEL                   /+w1 ige
  beszélünk V.t1, ám ezt a növekedést nem érzik az
  emberek, holott látszani kellene a béreken, a
  szociális ellátottságon, a válla
474 - Pontos tartalmi ismertetést kellett adnom, hiszen For example, when we are talking [about personal    focus  -rÓl    identificati
  sok olyan kifejezés, amely Közép-Európában     autonomy], the Americans understand this in a very       (főnév)  onal
  megérthető, az Egyesült Államokban bővebb      different way.                         /+w1 ige
  kifejtést igényel. Például, amikor mi személyi
  autonómiáról N.DEL beszélünk V.t1, az amerikaiak
  valami egészen mást ér

475 A KMKSZ vezetője sürgette a szovjet típusú,     In his letter to the council, C. I. assured the     focus  -rÓl    identificati
  magyarellenes erők eltávolítását az         Hungarians living in Ukraine [of ongoing support from      (főnév)  onal
  anyaországbeli politikai életből. Csurka István a  MIÉP] (= that MIÉP would keep supporting them).         /+w1 ige
  közgyűléshez intézett levelében a MIÉP további
  támogatásáról N.PSe3.DEL biztosította V.TMe3 a
  Kárpátok alján élő magyarokat. A Kárpátaljai
  Magyar Kulturális Szövetség március 31-én
  tartotta XII. közgyűlését a Beregszászi Művelődési
  és Szabadidőközpontban.
476 Az ellenzéki párt népszerűsége az összes                                  focus  -rÓl    identificati
  megkérdezett körében a tavaly júniusi 3, 6                                     (főnév)  onal
  százalékhoz képest idén májusra 2, 8 százalékra                                   /+w1 ige
  csökkent, úgy, hogy tavaly decemberben még 5
  százalék, az idei év első három hónapjában pedig
  stabilan négy százalék körül mozgott a
  támogatottsága. A választásra jogosultak körében
  ez az arány 6 százalékról N.DEL csökkent V.Me3
  4, 5 százalékra az utóbbi egy év alatt, miközben
  ebben a körben decemberben még 8, 6 százalékot
  mértek. A biztos választók körében az SZDSZ
  jelenleg 3, 6 százalékon áll a Szondánál, ez tavaly
  júniusban még 6, 7 százalék volt.
477 A törvény elfogadása óta viszont arra is lehetőség  focus       -rÓl    identificati
  van, hogy ingyenesen tulajdonosokká                  (főnév)  onal
  válhassanak. Az egyes kérésekről a kormány               /+w1 ige
  határoz, s részben, vagy egészében térítésmentes
  átadásról N.DEL dönthet V.e3. Az
  önkormányzatoknak természetesen az ingatlant
  arra kell használniuk, amire kapták.
478 A Magyarországon forgalmazott 5000-féle       focus       -rÓl    contrastiv
  orvosság közül az egészségbiztosító 3400 szer             (főnév)  e
  árához ad támogatást, ezek 25 százaléka az               /+w1 ige
  olcsóbb árú, azaz lejárt szabadalmi védettségű (
  generikus ) termék. A mostani alkuban ennek az
  1736 szernek az áráról N.PSe3.DEL egyezkedik
  V.e3 az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (
  OEP ) a cégekkel. Eddig a szerek harmadánál
  átlagosan hét százalékkal mérsékelték termékeik
  árát a gyártók, 85 orvosság esetében áremelést
  jeleztek, ám egyelőre érvényben van az árstop.


479 A megkérdezettek 85 százaléka nyilatkozta azt,    stress-avoiding  -rÓl    identificati
  hogy több pénzt fordítana a hajléktalanok      verb focus    (főnév)  onal
  ellátására. Többségük, az összes voksoló                /+w1 ige
  kétharmada közpénzekből oldaná meg a
  problémát. 53 százalék az államtól várja a
  megoldást, mivel a budapesti hajléktalanok az
  ország egész területéről N.PSe3.DEL érkeznek
  V.t3. A válaszadók 13 százaléka viszont a főváros
  kasszájából adna több forrást, mivel úgy vélik,
  hogy a probléma Budapesten keletkezik.
480 A kormányfő csupán hűvös távolságtartással      focus      -rÓl    contrastiv
  reagált a lemondás hírére, úgy fogalmazott: a             (főnév)  e
  kormánynak és a miniszterelnöknek nincs köze             /+w1 ige
  ahhoz, mi történik a parlament és az ügyészség
  viszonyában. Bár Dávid Ibolya igazságügyi
  miniszter tegnap kijelentette: mint koalíciós
  pártelnök és miniszter egyetlen egyeztetésen sem
  vett részt, amelyen Györgyi utódlásáról
  N.PSe3.DEL esett V.Me3 volna szó. Kormányhoz
  közelálló körökben lapunknak megerősítették,
  hogy már röviddel a lemondással kapcsolatos
  hírek felröppenése után megindult az utód
  keresése, és folytak egyeztetések Polt Péterrel, az
  állampolgári jogok országgyűlési biztosának
  általános helyettesével.

481 De akad elbeszélőnek nagymama, playboy,        subordination  -rÓl    identificati
  genetikus, rendőr, háziasszony vagy mondjuk a             (főnév)  onal
  száműzetésbe kényszerült ´ Császári Felsége              /+w1 ige
  egyik inasa, akitől azt tudhatjuk meg, hogy a
  császár unalmában mennyi fát aprított föl,
  miközben arra várt, hogy a német nép visszahívja
  a trónra, de nem hívta, úgyhogy baltázott tovább.
  Grass, mondhatni természetesen, akkor van
  elemében, amikor A bádogdob által is felölelt
  évekről N.PL.DEL esik V.e3 szó - amikor meg
  mondjuk az 1995-ös év kapcsán egy riporterféle a
  Love Parade-ról beszél, az elég kínos. Ugyanilyen
  hasadék érezhető minden olyan évtörténet között,
  amikor Grass a német traumákról, a háborúkról, a
  politikai ügyekről beszél, illetve amikor az
  életmóddal vacakol.
482 Részint azért nem, mert egy jó krimit inkább nézni-   focus    -rÓl    identificati
  olvasni kell ( ha valaki kedveli a műfajt, én igen ),        (főnév)  onal
  semmint beszélni róla, részint pedig azért, mert az         /+w1 ige
  ember szinte óhatatlanul elfecseg valami olyant (
  nem mondom meg, ki a gyilkos, úgysem hinnék el,
  hogy éppen egy ilyen félkarú, pepitakabátos alak ),
  amit inkább a rejtvényfejtés izgalmában égő
  nézőnek-olvasónak kellene kitalálnia. Hogy most
  mégis egy krimiről N.DEL esik V.e3 szó, annak két
  oka is van. A Bíbor folyók ( Les Rivires pourpres )
  francia film, s mióta Clouzot annak idején egy-két
  maradandó értékű művel ajándékozta meg az
  izgalmakat kedvelő nézőket ( kivált az
  Ördöngösök-re gondolok ), az ember figyelni kezd,
  ha Bretagne-tól Chamonix-ig valaki nyomozni kezd
  a filmvásznon valami rejtélyes ügyben.


483 " Azonnal leállítani Csermelyt " - hangzott az     imperative  -rÓl
  utasítás május 28-án, pénteken a délelőtti órákban          (főnév)
  a különféle hivatalok és minisztériumok Stumpftól          /+w1 ige
  Áderen át Várhegyiig tartó drótjain. A tizenegy
  órára összehívott sajtótájékoztató előtt néhány
  perccel megszólalt Szabó László Zsolt, a Magyar
  Televízió Rt. ügyvezető elnökének mobilja: a
  telefonáló felszólította Szabót, hogy a kezében
  szorongatott sajtcéduláról N.DEL felejtse V.TPe3
  el Csermely Péter és Csúri Ákos nevét. Szabó
  bejelentette Szenes Andrea műsorszerkesztésért
  felelős alelnök megbízatását, aki az eddigi két
  alelnököt, a politikai műsorokért felelős Feledy
  Pétert és a kulturális alelnökként tevékenykedő
  Kővári Pétert váltja fel.
484 ELNÖK: Most az eredeti döntési javaslatokról     focus   -rÓl    identificati
  N.PL.DEL fogunk V.t1 határozni, minősített           (főnév)  onal
  többséggel. 54/2000/54.                     /+w1 ige
485 Nincs megjegyzés. A határozati javaslatról N.DEL   focus   -rÓl    identificati
  fogunk V.t1 szavazni. A Közgyűlés a               (főnév)  onal
  megállapodásban rögzített feltételek szerint          /+w1 ige
  egyetért a XVI. kerületi önkormányzat tulajdonát
  képező ambulancia épületének,
  gondozóépületének a hasznosításával és megköti
  a megállapodást, és felhatalmazza a
  főpolgármestert a megállapodás aláírására.
486 Az 1970-es évektől enyhült a történetírás      negation  -rÓl    identificati
  kiszolgáltatottsága. Nemcsak a régebbi korokról         (főnév)  onal
  N.PL.DEL folytak V.Mt3 termékeny - és a politika        /+w1 ige
  által közvetlenül nem befolyásolt - szakmai viták,
  hanem immár a Horthy-kor is kezdett szabadon,
  vagyis a kötelezően előírt ideológiai elvárásoktól
  mentesen kutatható időszakká válni. Az 1945 s
  különösen az 1948-49 utáni évek történéseiről,
  vagyis a " szocializmus győzelméről és teljes
  felépítéséről " mást, mint " üdvtörténeteket "
  persze még sokáig nem lehetett írni.
487 Tegnap megnyílt az észak-olaszországi városban    focus      -rÓl    identificati
  a közép-európai államfők kétnapos értekezlete,            (főnév)  onal
  melyen a résztvevők az európai integráció és az            /+w1 ige
  európai értékrend témaköréről N.PSe3.DEL
  folytatnak V.t3 eszmecserét. A vendéglátó Carlo
  Azeglio Ciampi olasz köztársasági elnök
  ünnepélyes keretek között fogadta a tágabb térség
  országainak legfőbb méltóságait: Mádl Ferenc
  magyar, Milan Kucan szlovén, Thomas Klestil
  osztrák, Václav Havel cseh, Leonyid Kucsma
  ukrán, Aleksander Kwasniewski lengyel, Petar
  Sztojanov bolgár, Rudolf Schuster szlovák,
  Johannes Rau német, Stipe Mesic horvát,
  Vojiszlav Kostunica jugoszláv, Ion Iliescu román és
  Vlagyimir Voronyin moldovai elnököt.

488 A résztvevőknek 2500 koronát kell befizetniük.    focus      -rÓl    identificati
  Ennek fejében a szervezők szállásról,                 (főnév)  onal
  étkeztetésről, azaz teljes ellátásról N.DEL              /+w1 ige
  gondoskodnak V.t3. A gyermekeket autóbusszal
  szállítják Vágsellyéről az oroszlányi önkormányzat
  Káptalanfüreden levő táborába.

489 Ennek ellenére, ha tudatunk támadó gondolatokkal   subordination  -rÓl    identificati
  van tele, a többi tudat nem válik automatikusan a           (főnév)  onal
  mi támadásunk áldozatává. Ennek egyszerű a              /+w1 ige
  magyarázata: a támadó gondolat arról a téves
  alapról N.DEL indul V.e3 ki, hogy a többi ember
  tudata céljaiban és szándékában különbözik a
  miénktől. Ha másokat megítélünk, ezzel arra
  teszünk kísérletet, hogy meggyőzzük önmagunkat:
  valamilyen szempontból előnyös a többieket
  önmagunktól alapvetően különbözőnek tekinteni.
490 Egy más fajta típusban, a folyadékkristályos ( LCD   By the way, recently LG signed a contract [about      focus       -rÓl    other
  ) monitorok terén is vezet az LG, 72 százalékával    creating a 50-50 percent shared ownership company]              (főnév)
  gyakorlatilag egyeduralkodó ebben a piaci        with Philips, to build the biggest screen factory in the           /+w1 ige
  szegmensben. Az LG egyébként a napokban 50-       world.
  50 százalékos közös vállalat létrehozásáról
  N.PSe3.DEL írt V.Me3 alá szerződést a
  Philipsszel, a világ legnagyobb képernyőgyárának
  megépítésére. Kriván Bence
491 Második helyezést ért el a kassai Zsigmond József                                 focus       -rÓl    identificati
  István király megyerendszerét elemző pályázata -                                           (főnév)  onal
  külön említést érdemel, hogy ő nem a Konstantin                                           /+w1 ige
  Egyetem hallgatója. A harmadik díjat a bizottság
  az ötödéves magyar-angol szakos Dubovský
  Norbertnek ítélte, aki I. István királyról N.DEL írt
  V.Me3. A negyedik helyezett, a negyedik
  évfolyamos magyar-politológia szakos Kantár
  Csaba a trianoni békeszerződés következményeit
  elemző munkájáért részesült elismerésben.

492 - A múlt nyáron, sötét éjszakán, egy kékfényű,                                   stress-avoiding  -rÓl
  huncut kis csillag lecsúszott az égről. Magasról                                  verb       (főnév)
  N.DEL jött V.Me3, és fényes csíkot húzott a sötét                                          /+w1 ige
  égre, hogy visszataláljon. Egy tó tükréhez ért le, és
  ámultan látta magát benne.
493 Úgy tűnik tehát, hogy a vegyes mázas technikát                                   focus       -rÓl    identificati
  alkalmazó magyarországi ( udvari? ) műhely                                              (főnév)  onal
  megelőzte kortársait. A korsók, kancsók, tálak                                            /+w1 ige
  összefoglaló nevüket a készítési eljárásról N.DEL
  kapták V.TMt3: égetés előtt a felületükre többnyire
  geometrikus mintákat karcoltak, amelyeket
  különféle színű mázakkal töltöttek ki. A bekarcolt
  vonalak többnyire megakadályozták, hogy
  égetéskor a mázak összefolyjanak.
494 A kisgazda pártelnök szerint az említett       focus  -rÓl    identificati
  időszakban a földművelésügyi, az igazságügyi és       (főnév)  onal
  a környezetvédelmi tárca három helyettes           /+w1 ige
  államtitkára aláírt egy állásfoglalást, ami ellent
  mondott a hatályos jogszabályoknak és " az
  összes adásvételi szerződést ez alapján merték
  megkötni ". - Itt bizony csalásról, sikkasztásról,
  bűncselekményről N.DEL kell V.e3 beszélni,
  hiszen végül is a gazdákat megillető pénzt mások
  vágták zsebre - szögezte le a pártelnök. Elmondta,
  hogy az esetek egy részében már meg is indult a
  büntetőeljárás.

495 Endrédy úr a CSM privatizációjával kapcsolatban   focus  -rÓl    identificati
  tett fel kérdést. A menedzsmenti beruházásokról, a      (főnév)  onal
  fenntartásra fordított összegekről N.PL.DEL         /+w1 ige
  kérdez V.e3. DR. ENDRÉDY ISTVÁN ( Fidesz-
  MDF-MKDSZ ):
496 A levelet a magyar külügyi szóvivő délelőtti     focus  -rÓl    identificati
  sajtóértekezletén ismertette. A Krónika a          (főnév)  onal
  pakisztáni katonai puccs várható hatásáról          /+w1 ige
  N.PSe3.DEL kérdezte V.TMe3 Horváth Gábort.
  Horváth Gábor: - A Külügyminisztérium a hír
  napvilágra kerülése után folyamatosan
  figyelemmel kíséri a pakisztáni belpolitikai
  események alakulását, és reményét fejezi ki, hogy
  a katonai hatalomátvételt követően, mint ahogyan
  ezt a hatalomátvételt vezető tábornok is jelezte,
  mielőbb helyreáll a demokratikus
  intézményrendszer működése Pakisztánban.
497 Az amerikaiak 1989 októberében indították el az                                focus       -rÓl    contrastiv
  Atlantis űrrepülőgép fedélzetéről a Galileo                                           (főnév)  e
  űrszondát, amely 1995 december elején Jupiter                                          /+w1 ige
  körüli pályára állt, s azóta szinte egyfolytában
  dolgozik. Most a Galileo Galilei csillagász által
  még a XVII. században felfedezett négy óriás
  Jupiter-holdról mutatunk be egy-egy teljes képet,
  majd a nagyon különböző felszínekről N.PL.DEL
  következnek V.t3 közelebbi felvételek. A sárgás
  színű Io és az Europa mérete a mi Holdunkéval (
  3476 km ), a szürkés színű Ganymedesé és a
  Callistóé pedig a Merkúréval ( 4878 km ) és a
  Marséval ( 6796 km ) vetekszik ( 1. kép ).

498 Nem " egész pályás letámadásról ", állandóan                                 stress-avoiding  -rÓl
  lerohanni feszülő szabadcsapatról, hanem                                   verb negation   (főnév)
  integráló erőről beszélek. Nem kis változásról                                         /+w1 ige
  N.DEL lenne V.Fe3 tehát szó. Az új elnök
  vezérletével képes lesz -e a Fidesz gyűjtőpárttá
  válni abban az értelemben, hogy politikai
  gyakorlata, feladatvállalása, kommunikációs
  készsége szempontjából széles politikai
  érdekképviseletet lásson el?
499 A 11.30 órai szentmise után rövid egyházzenei    A "fun afternoon" / "play-afternoon" is organized for   focus      -rÓl    identificati
  áhítat. Egész délután - a székesegyház       children from 3 p.m. in Szent Imre room, in the course           (főnév)  onal
  kriptájában - szentségimádás, majd 17.30 órakor   of which a film [about the life of prince Saint Imre] will         /+w1 ige
  litánia lesz. 15 órától a Szent Imre teremben    be shown. On November 5, from 5 p.m., an
  játékdélutánt tartanak gyermekek részére,      ecumenical prayer meeting is held for the world peace
  melynek keretében Szent Imre herceg életéről    and the victims of terrorism.
  N.PSe3.DEL lesz V.e3 filmvetítés. November 5-én
  17 órától ökumenikus imádságot tartanak a
  terrorizmus áldozataiért és a világ békéjéért.
500 Kísérő bolygónk Földünkre gyakorolt befolyásáról   subordination focu -rÓl    identificati
  már kaphattunk némi ízelítőt az " Ezoterikus     s stress-avoiding (főnév)   onal
  körkép " - ben. Most egy olyan hatásáról       verb        /+w1 ige
  N.PSe3.DEL lesz V.e3 szó, ami kevésbé
  közismert. Ez nem más, mint a Hold természetes
  születésszabályozása, ami az " Asztrológiai
  gyermektervezés " - nek nevezett módszer
  alapjává vált.
501 Az élenjáró ország Nem, nem, most nem a néhai    negation stress-  -rÓl    identificati
  Szovjetunióról N.DEL lesz V.e3 szó, hiszen annak   avoiding verb   (főnév)  onal
  alig hetvenegynehány évet adott Klio, a történelem           /+w1 ige
  kiszámíthatatlan istenasszonya, és végérvényesen
  bevonta működési engedélyét. Én a világ leg-
  öregebb, de még ma is élő és példamutatóan aktív
  élenjáró országára, Franciaországra utaltam a
  címmel, arra a Franciaországra, amely 1789 óta
  folyamatosan élen jár mindenben, amit úgy hívunk,
  hogy haladás.

502 Aztán a sötétben, deszkákra kapaszkodva -      focus       -rÓl    identificati
  csónakot a hadak nem hagytak maguk mögött a               (főnév)  onal
  Balaton partján - jó messze kiúsztunk a vízbe. Itt           /+w1 ige
  utazásaimról, Párizsról, Amerikáról, a háborúról
  N.DEL meséltem V.Me1, vagy beszélgettem és
  vitatkoztam tanítványaimmal, akiket sikerült
  ellentmondásra tanítanom. Csak két zavaró, de
  gyorsan múló epizód adódott egy hónap alatt.
503 Minden fellelhető könyvet elolvastam róla, korabeli  focus  -rÓl    identificati
  némafilmeket néztem, tanulmányoztam az            (főnév)  onal
  arcképeit. Proustban az a csodálatos, hogy az         /+w1 ige
  életet úgy élte meg, mint irodalmi alapanyagot, és
  a hőseit kivétel nélkül mind a saját életének
  szereplőiről N.PSe3i.DEL mintázta V.TMe3. Kettős
  minőségében tartózkodik a fesztiválon az európai
  mozi nagy kaméleonja, Michel Piccoli: ő elnökli az
  első filmes alkotásokat díjazó Aranykamera
  zsűrijét, míg maga a fesztivál az Íme, itt vagyunk!
  című első rendezésével ( amelyet két éve már a
  Velencei Filmfesztiválon is bemutattak ) tiszteleg
  előtte.

504 Ha szervezetként szembenállnánk a hagyományos     focus  -rÓl    identificati
  orvosi társadalommal, épp az ellenkezőjét           (főnév)  onal
  gyakorolnánk annak, amit megvalósítani            /+w1 ige
  szeretnénk. Minden szülőnek, aki a gyermekét
  elhozza hozzánk, ma is mindig ugyanazt a
  tanácsot adom: - Hallgasson meg mindent, amit az
  orvos mond, de senkinek ne higgye el, amit a
  javulás várható esélyeiről N.PSe3i.DEL mondanak
  V.t3. Mi itt a Központban tudjuk, hogy a
  szabadságra, a boldogságra és a békére korlátlan
  az esély.
505 Király volt a CamelTrophy és 10 perc mulva a     focus  -rÓl    identificati
  Sugárnál lyukadtunk ki. Verseny: Volt öt           (főnév)  onal
  állójegyünk és egy Club tribün kártya, na ezzel a       /+w1 ige
  kártyával mind az öten a Silver tribünről N.DEL
  néztük V.TMt1 végig a sok finn között. Nem tom a
  TV-ben mutatták e, de a végén a Hakkinen ( mikor
  leintették már ), megállt elöttünk, nagy gáz
  kerékfüstölés - a még mindig azon vitázunk, hogy
  kettöt - vagy hármat váltott e föl közben, -- na ez
  király volt bár nem szeretem a Hakkinent!!
506 Kötelező lehet a magyar felirat Várhatóan a hónap   focus    -rÓl    identificati
  végén kerül a kormány, és az év második felében           (főnév)  onal
  a parlament elé az a törvénytervezet, amely a            /+w1 ige
  magyar nyelv használatának egyes kérdéseiről
  N.PSe3i.DEL rendelkezne V.Fe3 a gazdaságban
  és a köztájékoztatásban. Nem nyelvtörvényről van
  szó, hanem olyan szabályozóról, amely csak a
  legkérdésesebb területeket érinti, és ott sem tiltó,
  hanem kiegészítő jellegű.

507 Néhány hét múlva a Pesti Központi Kerületi       focus    -rÓl    identificati
  Bíróság november 9-i végzéséről kaptam pecsétes           (főnév)  onal
  iratot. Hivatkozással az 1989. évi XXXVII. törvény         /+w1 ige
  ilyen-olyan paragrafusaira, amelyek az
  amnesztiáról N.DEL rendelkeztek V.Mt3, a bíróság
  megszüntette a Fekete Sándor ellen indított
  büntetőeljárást. Indokolás: " Amennyiben a bíróság
  az ügyben ítéletet hozna, úgy a kiszabandó
  szabadságvesztés mértéke előreláthatólag a 3
  évet nem haladná meg.

508 Az ajánlások között olvasható 1997-ben az a      f-particle  -rÓl    identificati
  felhívás, amely szerint a döntéshozatalban             (főnév)  onal
  nagyobb teret kell engedni a nőknek, és nem             /+w1 ige
  pusztán a jogszabályokban, a valóságban is teljes
  politikai, gazdasági egyenlőséget kell biztosítani
  számukra. Magyarország legutóbbi, tavaly
  márciusban készült nőpolitikai jelentése
  elsősorban szociális és családügyi intézkedésekről
  N.PL.DEL számol V.e3 be, de kevés jelét mutatja
  annak, hogy a kormányzat a nők
  esélyegyenlősége érdekében is komoly lépéseket
  kíván tenni. Zöldyné Szita Erzsébet, a szociális
  tárca nőképviseleti titkárságának vezetője nem ért
  egyet a megállapítással.
509 Háromszoros Zwack-nyereség Zelei Béla         focus       -rÓl    identificati
  Kiugróan jó eredményről N.DEL számolt V.Me3 be             (főnév)  onal
  tegnap a Zwack Unicum Rt. Az első félévi adózás             /+w1 ige
  előtti eredménye 822 millió forint volt, szemben az
  egy évvel ezelőtti 281 millió forinttal.

510 Tessék szavazni! A visszavonásról N.DEL        focus       -rÓl    identificati
  szavazunk V.t1. 26 - 2 - 3-mal nem vagyunk               (főnév)  onal
  határozatképesek. ELNÖK:                        /+w1 ige
511 Budapest ( MTI ) - Az amerikai OSI Industries Inc.  stress-avoiding  -rÓl    identificati
  lapértesülések szerint komolyan érdeklődik a     verb       (főnév)  onal
  Hajdú-Bét Rt. megvétele iránt. A hírek konkrét             /+w1 ige
  tárgyalásokról N.PL.DEL szólnak V.t3, de ezt a
  felek nem erősítették meg. Az OSI a McDonald's
  gyorsétteremlánc egyik legnagyobb
  húsbeszállítója, s több közös céget jegyez a Hajdú-
  Bét fő magyar konkurensével, a Bábolna Rt.-vel.

512 Eszébe sem jusson megnyomni a csatornaváltó      focus stress-   -rÓl    identificati
  gombját, hiszen ha csak egy pillanatra is elcsábul,  avoiding verb   (főnév)  onal
  biztosan lemarad valamiről. Jól ismerjük azokat a            /+w1 ige
  sorozatokat, amelyek a mindennapokról N.PL.DEL
  szólnak V.t3.. Az akár napi gyakorisággal
  folytatatódó családregények,
  szomszédságtörténetek, melyekben szerepet kap
  az aktuális politika, a szerelem és az aznapi
  újságok szenzációi egyaránt. /Szomszédok,
  Kisváros//Kisváros/
513 Amikor a Rokonokat dramatizáltam, szinte       stress-avoiding  -rÓl    identificati
  sistergett az időszerűségtől, annyira mainak tűnt.  verb focus    (főnév)  onal
  Sokszor azt mondom, hogy nem is kellene új               /+w1 ige
  tárcákat írni, csak elővenni Móriczot vagy
  Kosztolányit, és ezek az írások a máról N.DEL
  szólnának V.Ft3. A korrupcióról, a becsületes
  törekvések porba hullásáról, s lehetne sorolni
  tovább.
514 Zsoldos Attila NÉPSZAVA Lapunk információi     focus stress-  -rÓl    identificati
  szerint a Belügyminisztérium hetekkel ezelőtt    avoiding verb  (főnév)  onal
  elküldte a parlamenti bizottságnak azt az              /+w1 ige
  összesítést, amely az olajjal összefüggő
  bűncselekményekkel összefüggő nyílt és operatív
  nyomozásokról N.PL.DEL szól V.e3. A
  belügyminisztériumi anyagból kiderül: a rendőrség
  operatív eszközökkel nyomozást folytatott egy
  olyan magas rangú pénzügyminisztériumi
  köztisztviselő ellen, aki a szaktárcánál több
  parlamenti cikluson át vezető beosztásban volt.

515 Nálunk tíz éve van Föld napja, mindig április 22-  focus stress-  -rÓl    contrastiv
  én. Az eredetileg amerikai rendezvénysorozat    avoiding verb  (főnév)  e
  célja, hogy felhívja a lankadó figyelmet az             /+w1 ige
  optimális esetben zöld fákra és a sárga napra.
  2000-ben a lakhatóbb Budapestről és a megújuló
  energiaforrásokról N.PL.DEL szól V.e3. Az előbbi
  egy nagy biciklis menetben nyilvánul meg, a
  Rácfürdő tövétől a Felvonulási térig.

516 MNyTK. 28. sz. 30 ) - kit inkább a sárga lé     focus      -rÓl    identificati
  mibenléte izgatott -, majd a Mi fán terem? című           (főnév)  onal
  könyvében O. NAGY GÁBOR ( Bp., 1979. 226-8 ).            /+w1 ige
  Elsőként a szólásban szereplő két helynévről
  N.DEL szól V.e3. Úgy véli, hogy az első egy ma is
  virágzó Hajdú-Bihar megyei falunak, a
  Berettyóújfalutól nem messze fekvő Henchidá-nak
  a neve.
517 Rapcsák Andrást, Hódmezővásárhely                                     focus stress-   -rÓl    contrastiv
  polgármesterét nem lepte meg a kormány                                   avoiding verb   (főnév)  e
  döntése, mivel a kabinet már egyszer                                             /+w1 ige
  hasonlóképpen foglalt állást az ügyben. Szerinte a
  hódmezővásárhelyi ügy nem róla, hanem a
  demokrácia elleni éles támadásról N.DEL szól
  V.e3. - Kevesen tudják, hogy tavaly decemberben
  a közigazgatási hivatal vezetője a képviselőknek
  két hetet adott a törvényesség helyreállítására.

518 Számukra a lélek ébersége - Hamvas Bélával                                 stress-avoiding  -rÓl    identificati
  szólva - nem tudás, nem erő, nem tevékenység,                               verb focus    (főnév)  onal
  hanem szeretet. Eddigi darabjaik is jórészt a                                        /+w1 ige
  párkapcsolatok felhajtóerejéről és mélybe taszító
  konfliktusairól N.PSe3i.DEL szóltak V.Mt3.
  Hasonlóképp nagy szellemi kalandot ígér a
  valóság és a virtuális világ határán játszódó
  sokrétegű, Gertrúd és Aliz csodaországbeli
  különös története.
519 Egyes források szerint Michael Jackson apja már   According to certain sources, M. J.'s father has    focus      -rÓl    other
  megvette a kaszinócentrum megépítéséhez       already bought the area needed to build the casino           (főnév)
  szükséges területet. A Format osztrák magazin    center. The Austrian magazine Forman learned that            /+w1 ige
  úgy tudja, az öreg Joe a múlt csütörtökön      the old Joe arrived in Budapest last Thursday together
  Asamerrel együtt érkezett Budapestre, hogy a     with Asamer to talk [about getting the casino permit].
  kaszinóengedély megszerzéséről N.PSe3.DEL
  tárgyaljon V.Pe3. A legendás popmenedzser azt
  nyilatkozta, hogy az európai Las Vegast kívánja
  felépíteni.
520 Berlusconi lemondatná Prodit A kormányválság       The leaders of the Italian opposition had been      focus       -rÓl    other
  megoldásáról N.PSe3.DEL tárgyaltak V.Mt3 az       negotiating [about the solution of the government              (főnév)
  olasz ellenzéki pártok vezetői Oscar Luigi Scalfaro   crisis] with President Oscar Luigi Scalfaro, right before          /+w1 ige
  elnökkel közvetlenül azelőtt, hogy a képviselőház    the Eastern enlargement of the NATO was carried out
  tagjai kedd este - lapzártánk idején - végül is     on Tuesday evening (during our deadline) by the
  megszavazták a NATO keleti irányú bővítését. A      House of Representatives.
  szavazásra az eredeti elképzelések szerint a déli
  órákban került volna sor, de a képviselők az utolsó
  pillanatban szünetet hirdettek meg délutánra, s
  ebben a Reuters szerint része volt az Olaszország
  - Ausztria meccsnek is.

521 - Öt ember vesztette életét, tizen pedig                                     f-particle focus  -rÓl    contrastiv
  megsebesültek a vasárnapi légitámadásban,                                              (főnév)  e
  amelyet török harci gépek hajtottak végre Irán                                            /+w1 ige
  északnyugati részén - jelentette hétfőre virradóra a
  hivatalos iráni hírügynökség, mely szerint a
  légicsapás színhelye Nyugat
522 Az Európai Biztonsági és Együttműködési                                      f-particle     -rÓl    identificati
  Szervezet soros elnöke az orosz                                                   (főnév)  onal
  külügyminiszterhez fordul, amiért tényfeltáró                                            /+w1 ige
  küldöttségüket nem engedték be Csecsenföldre. A
  küldöttség így csak az ingusföldi
  menekülttáborokról N.PL.DEL tud V.e3
  beszámolni. Ezek alapján a küldöttséget vezető
  norvég diplomata úgy látja, hogy a csecsenföldi
  háború nem orosz belügy.
523 Itt egy többletköltség vállalásáról van szó: aki                                 subordination focu -rÓl
  figyelmesen elolvasta, tudja, hogy a 26 millió forint,                              s         (főnév)
  a címzett támogatást meghaladó keret fedezetéről                                           /+w1 ige
  van szó. Elvesztenénk az egész támogatást, ha
  ezt nem tudnánk biztosítani, de azt gondolom, itt a
  város olyan javaslatról N.DEL tud V.e3 dönteni,
  amelyik hasznos és racionális. ELNÖK:
524 ( Beszólás: Hát miről? ) Mi reméljük, hogy ezzel a                            focus         -rÓl    identificati
  beterjesztéssel, amivel a kormány beterjeszti a                                        (főnév)  onal
  parlament elé, erről a kérdésről N.DEL tudunk V.t1                                       /+w1 ige
  itt a parlamentben vitát rendezni, és valójában
  várjuk a kormánynak azokat a javaslatait, amelyek
  az adótörvények igazi problémáiról szólnak.
  Egyben szeretnénk a kormány figyelmét felhívni
  arra, hogy a mi tudomásunk szerint a
  hatásvizsgálatok korábban, ' 94-es számokon
  alapulnak.
525 Ráadásul öt ember csak puccsot tud csinálni,                               f-          -rÓl
  forradalmat nem " - mondta lapunknak egy Fidesz-                             quantifier uncertai  (főnév)
  tanácsadó. A legnagyobb koalíciós párt                                  n           /+w1 ige
  tájékozódik ugyan a lázadóknál - két alsóbb szintű
  megkeresésről N.DEL tudunk V.t1 -, és a Fidesz-
  frakció egyes tagjai " erősen biztatják " a
  reformereket, ám Kövér László a Magyar Nemzet
  szombati számában leszögezte, hogy a
  koalíciónak nincs alternatívája. Zeng a
  minisztérium
526 A meccs hőse a mindössze húszéves, hirtelen     The hero of the game was 20-year-old Steve Gerrard, focus         -rÓl    emphatic
  növése miatt állandó izomproblémákkal küzdő     who is continuously suffering from muscle problems            (főnév)
  Steve Gerrard volt. A 16. percben harminc      because of his sudden growth. In the 16th minute of            /+w1 ige
  méterről N.DEL vágta V.TMe3 be a labdát Barthez   the game, he kicked the ball [from 30 meters] right into
  kapujába, igényt formálva az Év gólja címre.     Barthez's net, thus claiming the title for the Goal of the
  Huszonöt perccel később a sokoldalú középpályás   Year.
  beadása hozta helyzetbe válogatott kollégáját,
  Robbie Fowlert, aki ismét megtalálta elveszettnek
  tűnt góllövő cipőjét, és beállította a 2-0-ás
  végeredményt.
527 A lényegi változatlanság azért is aggasztó, mert   f-particle stress-  -rÓl
  június 13-a óta ismét működik az üzem.        avoiding verb    (főnév)
  Mindössze üzemi próbáról N.DEL van V.e3 szó,                /+w1 ige
  50 százalékos kapacitással - állította a HVG-nek a
  nagybányai környezetvédelmi igazgatóság
  főfelügyelő-helyettese, Trif Lenuta. A technológiai
  próba célja kideríteni, hogy megfelelően működik -
  e a cián - és nehézfém-mentesítő berendezés -
  mondta Lenuta, holott később maga árulta el, hogy
  azt még be sem szerezte az Aurul.

528 A törvények szerint minden egyes illegális      stress-avoiding   -rÓl
  bevándorlót, akit elkapnak, könyörtelenül       verb         (főnév)
  menekülttáborba zárnak - a gyerekeket és az                /+w1 ige
  asszonyokat is. Jelenleg mintegy 3600 emberről
  N.DEL van V.e3 szó, akiknek az ellátása fejenként
  és naponta 53 amerikai dollárba kerül. A
  körülmények általában nagyon roszszak ezekben
  a táborokban.
529 Valóban, az egyik legnagyobb fontosságú és      stress-avoiding   -rÓl    identificati
  remélhetőleg a következő ciklust meghatározó     verb focus      (főnév)  onal
  kérdésről tárgyal ma a Közgyűlés. Egy több                 /+w1 ige
  évtizedes adósságról N.DEL van V.e3 szó: e város
  valóban értékes épületállományának
  megőrzéséről, felújításáról. Azt gondolom, hogy a
  program teljes működésének az alapvető feltétele
  egy csaknem tökéletes és az eddiginél jóval
  magasabb szintű együttműködés a kerületek és a
  főváros között.
530 A harmadik: miközben folytak ezek a viták, a     negation stress-  -rÓl    contrastiv
  magyar társadalom elismert tekintélyű csoportjai -  avoiding      (főnév)  e
  majdnem megalázó - lobbyzásra kényszerültek     verb focus     /+w1 ige
  annak érdekében, hogy ennek a pénznek akár
  csak a töredékéből is részesüljenek. Egy hónap
  leforgása alatt kiderült, hogy nem 60-70 milliárd
  forintról N.DEL van V.e3 szó, hanem a
  kamatbevételekről, és ezt 30-35 milliárd forintra
  tették. Ez tegnapelőtt 12 milliárd forintra apadt.

531 Elegendő -e az üdvözüléshez a hit Istenben -     negation stress-  -rÓl
  ahogy Luther tanította -, vagy az ember saját    avoiding verb   (főnév)
  cselekedetei is kellenek hozzá, ahogy a római              /+w1 ige
  katolikus egyház mondja. A németországi
  evangélikus egyházak tanácsának elnöke,
  Manfred Kock egy rádiónyilatkozatban úgy
  magyarázta a mostani dokumentumot, hogy nem
  kompromisszumról N.DEL van V.e3 szó, hanem
  azt a mezsgyét foglalták írásba, amelyen belül a
  katolikusok és lutheránusok egymás mellett
  élhetnek és kölcsönösen elfogadhatják egymást.
  Az utóbbi napok nyilatkozataiból ugyanakkor
  kiderült, hogyehhez még kitartó párbeszédre lesz
  szükség.
532 Amúgy a bányánál laza a hangulat, egy gép       stress-avoiding  -rÓl
  dolgozik, kettő nem; a többiek inkább a negyven    verb f-particle  (főnév)
  kilométerre lévő bányából fuvarozzák a homokot,             /+w1 ige
  mert távlatokban gondolkodnak. Mi meg abban,
  hogy itt vagy olyan túlszámlázások lesznek, mint
  az árvíz nagysága, vagy pedig egyszerűen
  szervezetlenségről N.DEL van V.e3 szó:
  logisztikus sehol a határon, hogy esetleg
  aszongya, gyerekek, innen visszük most a
  homokot, mert közelebb van, és könnyen hozzá is
  férünk. Belopakodtunk a téeszbe is: itt több
  dologtalan traktort meg munkagépet láttunk.
533 Arts Management, a Concert & Media és a        focus stress-   -rÓl    identificati
  Maskarás Báb-Komédiás Céh - szervezik. Annak     avoiding verb   (főnév)  onal
  pedig nagyon örülök, hogy a Millenáris Park ügyeit           /+w1 ige
  intézve azt tapasztalom, hogy a művészeti élet
  torzsalkodásai ellenére amikor produkcióról,
  fellépésről N.DEL van V.e3 szó, mindenki mindent
  félretesz, s csak az számít igazán, hogy a
  közönség minél magasabb szintű előadást
  láthasson-hallhasson. - Minden egyes cégnek
  megvan a saját programszervező struktúrája -
  hogyan tudják mindezt itt együtt működtetni?

534 És talán itt van az eb elhantolva. Jobb a jobb 08 /  focus stress-   -rÓl    identificati
  30 / 99 08: 46: 15 Emlékszem, a liberális       avoiding verb   (főnév)  onal
  hazugsággép Antall idején is összehazudott               /+w1 ige
  mindenfélét ilyen meg olyan vagyonokról, melyek
  persze később mind valótlannak bizonyultak, de
  hát ezeknek semmi sem drága, ha kedves
  elvtársaik hatalomba való visszajuttatásáról
  N.PSe3.DEL van V.e3 szó. Mert erről van szó,
  nemde, kedves liberális elvtársak?
535 1952 nyara után már regisztrálták a          After the summer of 1952 it has also been registered uncertain focus   -vAl    other
  takarmányhiány folytán visszaesett          that the less animals were born because of the lack of          (főnév)
  állatszaporulatot is, és okkal N.INS állapították   fodder, and it was right to state that "the farmers are          /+w1 ige
  V.TMt3 meg, hogy " a parasztság... lassan       slowly becoming disinterested in carrying on with a
  közömbössé válik aziránt, hogy intenzívebb...     more intensive stock-breeding." (lit. [with a reason]
  állattenyésztést folytasson. "            they stated that...)
536 Dehogy is, az orániaiak amúgy " nem gyűlölik " a                               stress-avoiding  -vAl
  katolikusokat, ők csupáncsak " a római egyház                                 verb       (főnév)
  ellen " vannak, s mindössze szeretnék                                              /+w1 ige
  felvilágosítani a katolikusokat hitük
  helytelenségéről. Ha aztán, mint e héten is,
  rálelnek egy négyszer főbe lőtt tizenéves katolikus
  lányra a protestáns fiúja ágyában, akkor
  nyilvánvalóan a meggyőzés túlzásba vitt esetével
  N.PSe3.INS állunk V.t1 szemben. Öt éve egy
  vezető orániait kizártak, mert meglátták, hogy
  társasági vacsorán asztalszomszédja katolikus
  pap volt.
537 1. Az Egyezmény értelmében az egyik Szerződő     complex predicate  -vAl
  Államban illetőséggel bíró személy kifejezés olyan            (főnév)
  személyt jelent, aki ennek a Szerződő Államnak a             /+w1 ige
  jogszabályai szerint ott lakóhelye, állandó
  tartózkodási helye, a Központi Iroda vagy az
  üzletvezetés helye vagy más hasonló ismérv
  alapján adóköteles. 2. Amennyiben egy
  természetes személy az 1. bekezdés
  rendelkezései szerint mindkét Szerződő Államban
  illetőséggel N.INS bír V.e3, helyzete a következők
  szerint határozandó meg: a ) ez a személy abban
  a Szerződő Államban tekintendő illetőséggel
  bírónak, amelyben állandó lakhellyel rendelkezik;
  ha mindkét Szerződő Államban rendelkezik
  állandó lakóhellyel, úgy abban a Szerződő
  Államban tekintendő illetőséggel bírónak, amellyel
  személyi és gazdasági kapcsolatai szorosabbak (
  létérdekek központja );

538 Angyal Imre kijelentette, feltérképezték már a    stress-avoiding   -vAl
  korrupciógyanús hivatalokat, a földművelésügyi    verb        (főnév)
  minisztériumot, illetve a munkavédelmi ellenőrző             /+w1 ige
  központot is említette. Angyal szerint nem kizárt,
  hogy Szlovákiában is szervezkedik az albán
  alvilág, feltehetőleg jelentős befolyással N.INS
  bírnak V.t3 az itteni kábítószerpiacon. Ugyanakkor
  figyelmeztetett, bár a rendőrségnek tudomása van
  az alvilág szervezkedéséről, a törvény szerint
  senki ellen nem lehet bűnvádi eljárást
  kezdeményezni megfelelő bizonyíték híján.
539 Az amerikai nemzet kialakulásának mítoszát                                 uncertain      -vAl
  nemcsak rögzítő, hanem azt folyamatosan                                             (főnév)
  gazdagító és alakító, történelmi igazolást is célzó                                       /+w1 ige
  western a legjellegzetesebb tengerentúli műfajjá
  alakul. Az ismétlődő fordulatokra épülő
  cselekményvezetés, a sematikus jellemábrázolás
  idővel lélektani tartalommal N.INS bővül V.e3. A
  legjelentősebb korabeli rendezők, William Wayler,
  Fred Zinnemann, John Huston, John Ford,
  valamint Nicholas Ray művei már nem a harcot
  hangsúlyozzák, hanem a szembenálló felek belső
  indítékait és az összecsapás hatását a túlélő
  további életére.
540 Külföldön azonban még enynyire sem voltak                                  uncertain f-     -vAl    identificati
  irigylésre méltó helyzetben a magyar                                    quantifier focus   (főnév)  onal
  agrártermékek. Az ország külkereskedelmi                                             /+w1 ige
  forgalma 1999-ben folyó áron számolva 9
  százalékkal N.INS bővült V.Me3. Az export értéke
  9, az importé pedig 8, 7 százalékkal nőtt.
541 Anyádnak segítettél. Kis bekecskében hajladoztál     You were helping your mother. You were bending over focus        -vAl    other
  a cementes üzletben, zörgő kannákat gurítottál      in a cement shop in a small jacket, you were rolling          (főnév)
  odább, zománcos, kék merővel N.INS csorgattad      away clanking cans, you were pouring the milk into my          /+w1 ige
  V.TMe2 edényembe a tejet. - Szerbusz - mondtam      bottle [with an enameled blue measuring pot]. "Hi", I
  -, ráérsz?                        said, "do you have some time for me?"

542 Megállapítom, hogy mindenki szavazott.                                   focus f-quantifier  -vAl    identificati
  Következik Manninger Jenő fővárosi képviselő                                           (főnév)  onal
  indítványa, mely szerint 18 millió 100 forinttal                                         /+w1 ige
  N.INS csökkentsük V.Tt1 a fejlesztési kiadási
  előirányzatot az Ikarus busz beszerzése feladaton,
  11 millió 900 ezer forinttal csökkentsük a
  fejlesztési kiadási előirányzatot a Békásmegyeri
  üdülő átépítés feladaton, 30 millió forinttal növeljük
  a fejlesztési kiadási előirányzat kerékpárút, - tároló
  építése feladaton. A pénzügyi bizottság nem
  támogatta.
543 A viadalon ezúttal is két magyar induló lesz,     focus f-quantifier  -vAl    contrastiv
  Európa-bajnoknőink, Bátorfi Csilla és Tóth                 (főnév)  e
  Krisztina. Bátorfi Csilla eddig két alkalommal               /+w1 ige
  N.INS diadalmaskodott V.Me3 ( 1987, 1992 ) és
  kétszer ezüstérmes lett ( 1989, 1996 ). Tóth
  Krisztina még nem végzett dobogós helyen, 1997-
  ben az ötödik helyet szerezte meg.
544 Az összeférhetetlenség létrejöttével a MAB, illetve  focus        -vAl    identificati
  az FTT tagjának megbízatása megszűnik. " 15. § (              (főnév)  onal
  1 ) Az Ftv. 81. §-ának ( 2 ) bekezdése a következő             /+w1 ige
  j ) ponttal N.INS egészül V.e3 ki: ( ( 2 ) A MAB az
  oktatási miniszter, az FTT vagy felsőoktatási
  intézmény felkérésére véleményt nyilvánít )

545 ( 4 ) Az ingatlan-nyilvántartást kezelő szerv a    focus        -vAl    identificati
  nyomozó hatóságot a halaszthatatlan intézkedés               (főnév)  onal
  jelzéssel ellátott, külön jogszabályban előírt               /+w1 ige
  ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésére is
  köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott
  üggyel összefüggő adatokról. 57. § A kulturális
  javak védelméről és a muzeális intézményekről, a
  nyilvános könyvtári ellátásról és a
  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 12.
  §-a a következő ( 4 ) - ( 5 ) bekezdésekkel
  N.PL.INS egészül V.e3 ki: " ( 4 ) A törvényben
  meghatározott feladataik teljesítése érdekében a
  cél megjelölésével, az Igazgatósághoz intézett
  írásbeli megkereséssel a ( 2 ) bekezdésben
  meghatározott adatok szolgáltatását igényelheti:
546 A következő idénytől az egyesület vezetése                                  f-quantifier  -vAl
  szeretné elérni, hogy jelentősen emelkedjen a                                        (főnév)
  bérletesek száma, ezért az egy évre érvényes                                         /+w1 ige
  állandó belépő átlagosan olcsóbb lenne, mintha
  valaki mérkőzésenként veszi meg a jegyeket. A
  pénteken lezárult átigazolási időszakkal
  kapcsolatban elhangzott, hogy a klub nyolc
  játékossal N.INS egyezett V.Me3 meg: Szűcs
  Lajos kapussal, Hrutka János, Keller József
  védőkkel, Pinte Attila középpályással, Hámori
  Ferenc és Alex Monken támadókkal. Visszatért az
  együtteshez a korábban kölcsönadott Schultz
  Levente és Fülöp Zoltán is.
547 A munkálatok éppen most zajlanak, úgy néz majd    The building is in progress, the room will look like a  focus     -vAl    identificati
  ki a helyiség, mint televíziós kommentátorállások  row of television commentator posts, and pentathletes          (főnév)  onal
  sora: az öttusázók és az érdeklődők külön-külön   and visitors will be able to follow the shooting-matches        /+w1 ige
  monitorokon követhetik figyelemmel a         on separate screens. Medvegy Iván, the director of
  lőprodukciókat. Medvegy Iván versenyigazgató     the competition explained that the computer analyzed
  elmagyarázta, hogy apró mikrofonok segítségével   the shots [with the help of tiny microphones]. Former
  N.PSe3.INS elemzi V.Te3 ki a találatokat a      World and Olympic Champion Fábián László, the chef
  számítógép. Az egykori világ - és olimpiai bajnok  de protocol of this WC remarked that 2 years ago, the
  Fábián László, a mostani vébé protokollfőnöke    competition had yet been organized on the WC in
  meg is jegyezte, hogy két éve, a szófiai       Sofia on a "manual" shooting range, where the targets
  világbajnokságon még a régi " kurblis " lőtéren   had been collected by the judges after each shot, who
  rendezték a versenyt, ahol minden lövés után a    had been analyzing them for long by holding them
  bírók begyűjtötték a lőlapokat, a fény felé tartva  towards the light. After this, everything could begin all
  hosszasan elemezgették, aztán kezdődött minden    over again…
  elölről...
548 Mint Anteusz a Földet, úgy érinti meg a szent    In his diary notes, he balances the tired hopelessness  focus  -vAl    identificati
  humuszt, hogy új erot merítsen belole, s kezében " [by some kind of quiet hope]: maybe there will still be      (főnév)  onal
  zöld olajággal " továbbhaladjon az igaznak tudott  an awakening from our apparent death.              /+w1 ige
  úton ( Csillaghullás, Friss kenyér illata, Szegények
  kórusa, Szombat este, Egyedül az éjszakában,
  Kibontott zászló; Elfordulok a rossz bírótól ).
  Naplójegyzeteiben ( Kis könyv haldoklásunk
  emlékére ) a fáradt reménytelenséget egyfajta
  csöndes bizakodással N.INS ellensúlyozza V.Te3:
  tetszhalott állapotunkból talán még lesz ébredés.
  1945-ben bizakodó örömmel üdvözli "
  újjászületésünk ünnepét ": az elso szabad
  karácsonyt.

549 A bányászati tevékenységgel okozott egyéb károk    No compensation is due for damage in a building if the focus  -vAl    other
  megtérítésére a Polgári Törvénykönyv         building was built within the boundaries of an area that    (főnév)
  rendelkezései az irányadók. ( 3 ) Nem jár       was reserved for mining or withing the boundaries of      /+w1 ige
  kártalanítás az építményben keletkezett kárért, ha  the grounds of a mine, [without permission, or in
  az építményt bányaművelésre fenntartott területen   violation of conditions stated in the permission (in
  vagy bányatelek határain belül építési engedély    order to prevent damage)].
  nélkül vagy abban - a kárelhárítás érdekében -
  megszabott feltételek megsértésével N.PSe3.INS
  emelték V.TMt3. ( 4 ) A bányakártalanítást - eltérő
  megállapodás hiányában - pénzben kell megfizetni.

550 A hizlaldában egyelőre marad a régi technológia,   In the fattening coop the old technology remains, and  focus  -vAl    identificati
  egyúttal megmarad egyetlen, az utolsó trágyató,    the only, the last remaining dung lake also is kept,      (főnév)  onal
  melyet a szerződés értelmében 2002-ig kell      which must be disposed of by 2002, according to the       /+w1 ige
  felszámolni. A kellemetlen szagot addig is      contract. Until then, the unpleasant smell will be
  különböző kemikáliákkal N.PL.INS enyhítik V.Tt3.   lessened [by certain chemicals].
  A RÁSET Kft. tervezi, hogy vidékre, egy Galga
  menti ingatlanra költözteti sertéstelepét, ám az
  ötvenmillió forintos beruházás anyagi forrását még
  elő kell teremteniük.
551 Horvátországból egyáltalán nem jönnek járművek.                                 f-particle    -vAl
  A forgalomellenörző helyre jelenleg csak gyalog                                          (főnév)
  vagy kerékpárral N.INS érkeznek V.t3 utasok -                                           /+w1 ige
  tájékoztatta a Krónikát a pécsi Határőr
  Igazgatóság vezetője Lovász József,
  dandártábornok, aki közölte: nincs pontos
  információjuk egyelőre arról, hogy meddig tarta a
  tiltakozás. A Horvátországba igyekvőknek azt
  tanácsolják, hogy Udvar felé induljanak el, ahol
  jelenleg is zavartalanul átjuthatnak, viszont a
  megnövekedett forgalom miatt máris egy órára
  nőtt a várakozási idő.
552 Mint mondta: Groznijnak ki kell adnia a területén   He said, Grosny has to extradict the Islamic       focus       -vAl    other
  menedéket találó iszlám lázadókat, egyébként      resurgents that have found refuge within its territory,           (főnév)
  bandáikat irgalmatlanul felszámolják. Putyin      or their bands will be eradicated without mercy. Putin           /+w1 ige
  gazdasági szankciókkal N.PL.INS fenyegette       has threatened Chechnia [with economic sanctions] if
  V.TMe3 meg Csecsenföldet, ha az iszlám vallás     it protects wrongdoers in the name of the Islamic
  nevében gonosztevőket védelmez. Moszkvában       religion.
  eközben befejezték a tegnap felrobbantott
  romjainak eltakarítását.
553 Pedig belpolitikusként és főleg pártpolitikusként is                               stress-avoiding  -vAl    identificati
  meghatározó szerepe volt az elmúlt évtizedekben                                 verb focus    (főnév)  onal
  a Szövetségi Köztársaság és az FDP sorsának                                            /+w1 ige
  alakításában. Ő szervezte pártjának 1996-os
  kiválását Ludwig Erhard kormányából, amiért
  háromévi ellenzékiséggel N.INS fizettek V.Mt3 a
  szabaddemokraták. Genscher és a párt tanult a
  leckéből, amit bizonyított az 1969-es
  szociálliberális koalíció tető alá hozása csakúgy,
  mint az 1982-es fordulat, a Helmut Kohl
554 A szocializmus évtizedeiben talán éppen a közép-   In the past few years, something has finally changed: uncertain focus  -vAl    other
  európaiság etosza nem nyerte el a hivatalos zenei  Mahler's oeuvre has still not gained the place it should        (főnév)
  élet nagyhatalmú irányítóinak tetszését, de az sem  have on the range of concerts, but most of our             /+w1 ige
  kizárt, hogy Mahler szimfóniáit és monumentális,   orchestras take up the oeuvre of the late Romantic
  zenekari kíséretes vokális műveit elkényelmesedő   master [at least relatively regularly].
  szimfonikus együtteseink túlságosan nehéznek és
  terjedelmesnek találták ahhoz, hogy folyamatosan
  repertoáron tartsák. Az elmúlt években valami
  végre megváltozott: a mahleri életmű ugyan máig
  sem nyerte el méltó helyét a koncertpalettán ( nem
  beszélve a nyugat-európai és tengerentúli
  hanglemezipar szinte hihetetlen
  termelékenységéről, amellyel nem
  versenyezhetünk ); de zenekaraink többsége
  legalább viszonylagos rendszerességgel N.INS
  foglalkozik V.e3 a késő romantikus mester
  életművével. Más kérdés, hogy ritkán születnek
  olyan kiemelkedő produkciók, amelyek
  segíthetnek a szó jó értelmében vett Mahler-
  kultusz megteremtésében.

555 Pályázni a vállalkozásfejlesztés, továbbképzés,                              focus       -vAl    identificati
  valamint regionális és helyi együttműködés                                          (főnév)  onal
  területén lehet. Elsősorban azok a kis - és                                         /+w1 ige
  középvállalkozók esélyesek, akik
  idegenforgalommal, rendezvényszervezéssel,
  étkeztetéssel, szállásnyújtással N.INS
  foglalkoznak V.t3. Támogatást kaphatnak azok az
  önkormányzatok és szervezetek is, amelyek
  kimutathatóan nem a haszonelvűség alapján
  szerveznek szabadidőprogramokat.
556 Nagy Sándor, a GE Lighting Tungsram gépdivízió-    f-particle  -vAl    identificati
  igazgatója szerint kedvező, hogy a magyar             (főnév)  onal
  gépgyártó cégek és a nagy gépgyárak között             /+w1 ige
  szoros kapcsolat alakult ki. A multinacionális
  cégek érdeke, hogy közvetlenül csak a fő profillal
  N.INS foglalkozzanak V.Pt3. A kisebb cégeknek
  ezért a részfolyamatokat kiadják alvállalkozásba.

557 Engedje meg, hogy nagyon röviden néhány tényt     focus    -vAl    identificati
  soroljak fel az általam feltett kérdés indoklásánál        (főnév)  onal
  elmondottak alátámasztására. 1994 őszén, amikor          /+w1 ige
  a kormány július 15 -e után megkezdte a
  tevékenységét, rögtön egy minisztériumi és
  Magyar Honvédség parancsnoksági
  átszervezéssel N.INS foglalta V.TMe3 le magát.
  1995 tavaszán az ön jelenlétében kinevezték az új
  katonai kerület vezetőjét és a magasabb
  elöljárókat, majd ' 95 júliusában egy másik
  határozatot hoztak a parlament elé, s végül 1995
  decemberében egy olyan végrehajtási folyamatba
  kezdtek, amely alapján az a veszteség, amelyet a
  parlament előtt említettem, gyakorlatilag be is
  következett. Mindennek figyelembevételével olyan
  helyzet állt elő, hogy a koncepciótlansággal az
  egyes területek, így - többek között - a légierő
  felkészülése szinte nullára beáll.
558 Egészen addig nem foglalkoztam a feleségem       I had not been interested in the course of my wife's   focus      -vAl    identificati
  pályafutásával, amíg másfél éve, egy vacsora      career, until she said on and a half years ago while we          (főnév)  onal
  közben azt nem mondta: a térde miatt nem bírja     were having dinner that she could not play anymore             /+w1 ige
  tovább a játékot. Akkor elhatároztam, hogy a      because of her knee. Back then, I decided to have her
  legjobb orvosokkal N.PL.INS fogom V.Te1         cured [by the best doctors], and I started to collect all
  meggyógyíttatni, s elkezdtem minden, térdére      information and documents concerning her knee.
  vonatkozó dokumentumot, információt gyűjteni.
  Ezek alapján kiderült, egy korábbi edzője súlyosan
  befolyásolhatta feleségem egészségi állapotát, és
  folyamatosan megalázott egy sérült embert.

559 Maszhadov, a törvényesen megválasztott csecsen     The legally elected Chechen President, Masadov was focus          -vAl    contrastiv
  elnök azon a címen lett illegitim, hogy, úgymond, "   declared illegitimate on the pretext of "not having been          (főnév)  e
  nem az oroszországi törvények szerint választatott   elected by the Russian law", "not keeping the situation          /+w1 ige
  meg ", " egyébként sem ura a helyzetnek ", "      under control, anyway", and "being in league with the
  lepaktált a terroristákkal ". Mint látható, a háborús  terrorists". As we can see, the war vocabulary,
  szókészlet a korábbihoz viszonyítva most a "      compared to the earlier one, has been enriched [with
  terrorista " jelzővel N.INS gazdagodott V.Me3.     the attribute "terrorist"].
  Holott koránt sincsenek minden kétséget kizáró
  bizonyítékok arra, hogy a több mint 300
  emberéletet követelő moszkvai, bujnakszi és
  volgondonszki robbantásokat csecsenek követték
  volna el.

560 A mérkőzés sorsát elsősorban az önhibák közti                                  focus uncertain  -vAl    identificati
  különbség döntötte el: az orosz klasszis 78, míg                                          (főnév)  onal
  riválisa csak 49 könnyűnek látszó helyzetben                                            /+w1 ige
  rontott. Clement már a találkozó elején meglepte
  orosz riválisát, rendkívül pontos játékkal N.INS
  gyűjtötte V.TMe3 a pontokat. Kafelnyikov álmosan
  teniszezett, mintha nem gondolt volna arra, hogy
  baj érheti.
561 Hirtelen valahogy nem akartam tudni a         stress-avoiding   -vAl    identificati
  részletekről. Másnap Editet Icával N.INS hagytam    verb focus      (főnév)  onal
  V.Me1, én pedig elindultam a város központja felé.             /+w1 ige
  Találkoztam egy néhány volt osztálytársammal és
  bajtársammal, akik már korábban szabadultak fel.

562 Budai Zoltánnak, a Gazdasági Minisztérium       focus f-quantifier  -vAl    contrastiv
  helyettes államtitkárának tájékoztatója szerint az             (főnév)  e
  ország turisztikai bevételei az első negyedévben              /+w1 ige
  elérték a 767 millió eurót, ami jelentős, 21
  százalékos többletet jelent az előző év hasonló
  időszakához képest. Az aktívum több mint
  háromnegyed részben fedezte a külkereskedelmi
  mérleg hiányát, és 25,3 százalékkal N.INS haladta
  V.TMe3 meg a folyó fizetési mérlegét. A bevételek
  kedvező alakulása mögött a vendégek és az
  eltöltött vendégéjszakák számának pozitív
  változása húzódik - tudtuk meg.

563 Időnként dühödt bekiabálások, jelszó skandálás és   uncertain complex -vAl     identificati
  kivonulás tarkította a szenátus és a képviselőház   predicate focus  (főnév)    onal
  együttes ülését, amelynek hangulatát nem                 /+w1 ige
  befolyásolta a kormányválság és a választások
  közeledése. A legnagyobb kormánypárt elnöke
  szerint az emberek 89-ben kitalált ellenséggel
  N.INS harcoltak V.Mt3. Ion Iliescu az akkor
  hatalomra került politikus, jelenleg ellenzéki vezér
  viszont ingerülten elutasította, hogy államcsíny,
  összeesküvés vagy elorzott forradalom történt
  volna.
564 A kiesett jelölt nevét a szavazólapon át kell húzni. (                               focus       -vAl    identificati
  4 ) A szavazólap átvételét a választópolgár a                                            (főnév)  onal
  névjegyzéken saját kezű aláírásával N.PSe3.INS                                            /+w1 ige
  igazolja V.Te3. Az írásképtelen választópolgár
  helyett - e tény feltüntetésével - a
  szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a
  névjegyzéket.
565 A gyakorlatban aki nem akarta magzatát          And because "crisis situation" is a rather subjective   focus uncertain  -vAl    other
  megtartani, erre az utolsó fordulatra hivatkozva     category, whoever certified [by her signature] that she           (főnév)
  kérte az abortuszt. S miután a " válsághelyzet "     was in a crisis situation could have an abortion.              /+w1 ige
  meglehetősen szubjektív kategória, aki aláírásával
  N.PSe3.INS igazolta V.TMe3, hogy
  válsághelyzetbe került, elvetethette magzatát. Az
  Alkotmánybíróság éppen ezt kifogásolta, amikor
  úgy fogalmazott: A magzat életének védelme
  annak megfogantatásától kezdve állami
  kötelesség, tehát a terhesség kezdeti
  szakaszában sem lehet egyedül az anya
  önrendelkezési joga az irányadó.
566 Ezek az eredmények pedig akár              And these results may even change the national      focus       -vAl    other
  megváltoztathatják az országos arányokat is. A      proportions. The parties try to improve their chances            (főnév)
  pártok helyi egyezségekkel N.PL.INS igyekeznek      [by local agreements]. The parties have held a press            /+w1 ige
  V.t3 növelni esélyeiket. A pártok csütörtökön      conference about their agreements separately on
  Nyíregyházán külön-külön tartottak            Thursday in Nyíregyháza.
  sajtótájékoztatót megállapodásaikról.
567 Nem vigasztalóbb a helyzet akkor sem, ha a        The situation isn't any more comforting if we look at   focus negation  -vAl    other
  díszpolgári címeket, az utcaneveket vagy a        titles of honorary citizen, street names or honorary            (főnév)
  díszsírhelyeket tekintjük. A nők, úgy tűnik, még     gravesites. It seems that women don't get [an equal             /+w1 ige
  holtukban sem egyenlő eséllyel N.INS indulnak      chance] of getting public acknowledgment even after
  V.t3 a közelismeréséért. Erre utal legalábbis az a    their death.
  tény, hogy a városvédők által kibocsátott
  temetőtérképeken - amelyek a híres halottak
  névsorát rögzítik - elenyészően kevés nő nyomára
  bukkanhatunk.
568 Addig azonban amíg erre nincs módunk, az olyan                                 focus  -vAl    identificati
  helyzetekben is tehetetlenek vagyunk, mint például                                   (főnév)  onal
  a nemrégiben zajló vendéglős botrányok. Ez nem                                     /+w1 ige
  azt jelenti, hogy a kamara kemény és drasztikus
  lépésekkel N.PL.INS intézkedne V.Fe3 minden
  esetben, de mindenképpen a vállalkozók etikátlan
  magatartásának visszaszorításáért küzdene.
  Például negatív listák helyett kiadványokban
  jelentetnénk meg az általunk ajánlott vendéglátó-
  ipari egységek listáját.

569 Persze már a Monarchiában sem szerették, bár     They were not willing to let him disembark from his   focus  -vAl    other
  sokáig nem tudták, hogy focista barátjának ( aki   ship and set foot on shore in Australia, either, so he      (főnév)
  történetesen lakatos volt ) és a véletleneknek    jumps over the handrail, and tours the country with a      /+w1 ige
  köszönhetően ő leplezi le Redl ezredes, a rettegett  plaster cast on his leg to write his experiences about
  katonai kémfőnök ellenoldalú spionkodását,      the 5th continent [under the title A Jump to the Other
  homoszexuális gyöngéit és öngyilkosságának igaz    Hemisphere].
  történetét. Ausztráliában sem akarták
  megengedni, hogy a hajójáról a szárazföldre
  lépjen, ezért a korláton át leugrik, és begipszelt
  lábbal járja végig az országot, hogy aztán Ugrás a
  túlsó féltekére címmel N.INS írja V.TPe3 meg
  élményeit az ötödik kontinensről. Magyarországon
  is többször megfordult - rendszerint csak
  átutazóban -, de Horthyról és környezetéről így is
  megvolt a nem éppen hízelgő véleménye.
570 Korábban a politikus azért ajánlotta fel                                    negation      -vAl
  lemondását, mert a Postabanktól kedvezményes                                           (főnév)
  hitelt vett fel. A frakció mai ülésén elhangzott: az                                       /+w1 ige
  ügyben érintett szocialista politikusok
  magánemberként, jóhiszeműen és jogszerűen
  vették fel a hitelt, csak annyiban hibáztak, hogy
  nem kellő körültekintéssel N.INS jártak V.Mt3 el. A
  szocialisták véleménye szerint a kormány a VIP-
  hitelekkel saját, sok milliárdos hiteleiről akarja
  elterelni a közvélemény figyelmét.

571 Nem az a számítógép lesz keresett, amelyik     Not the medicine that involved [less research and     f-         -vAl   identificati
  olcsóbb, hanem amelyik korszerűbb. Nem azt a    production costs] can be sold with a big profit, but the  quantifier focus st (főnév)  onal
  gyógyszert lehet nagy nyereséggel eladni, ami    one that cures better.                   ress-avoiding verb /+w1 ige
  kevesebb kutatási és gyártási költséggel N.INS járt
  V.Me3, hanem azt, ami jobban gyógyít. Ez a
  fordulat ma már szinte a gazdaság minden
  területén jellemző.
572 A könyvtárfejlesztés másik indoka a könyvtárak                                 subordination focu -vAl    identificati
  megváltozása. Az " olcsóság " időszakában a                                  s stress-avoiding (főnév)   onal
  hazai könyvek beszerzését is inkább az egyénekre                                verb        /+w1 ige
  hárították, ami azzal a következménnyel N.INS járt
  V.Me3, hogy könyvtárainknak ebben a
  vonatkozásban is óriási hiányai vannak. Ebbe a
  kérdéskörbe sorolom azt is, hogy könyvtáraink
  évtizedeken keresztül nem - vagy alig - kaptak
  valutát külföldi könyvek beszerzésére, aminek
  következtében óriási hiányok vannak.
573 A kormány jövő évi költségvetési tervezetének                                 f-particle     -vAl    contrastiv
  alapvető célkitűzése, hogy a nagy                                                (főnév)  e
  munkanélküliséggel sújtott, alacsony helyi                                            /+w1 ige
  adóbevétellel rendelkező települések számára
  több forrást kíván juttatni. Ám a nemes és
  támogatandó cél érdekében az állam jórészt a
  természetszerűleg nagyobb bevétellel rendelkező,
  gazdagabb városoktól von el forrásokat, míg a
  maga részéről legfeljebb a reálérték felett pár
  százalékkal megnövelt támogatással N.INS járul
  V.e3 hozzá a kiegyenlítődéshez. Vegyen vissza
  beruházásaiból a " gazdag " város, pótolja az
  elvonásból származó kiesést a " helyi metropolis "
  saját bevételeiből, az állami költségvetés keretei
  erre szűkösek.

574 Antal István edző a következőket nyilatkozta a    Trainer A.I. told us the following about the defeat   uncertain focus  -vAl
  Steaua elleni vereségről: " Kikaptunk 4-3       against Steaua: " We were defeated 4 to 3, but two of           (főnév)
  arányban, ám a fővárosiak két gólja nem volt     the goals of the team from the capital were against the          /+w1 ige
  szabályos és ezt később Dinu is beismerte. Sok    rules, and this was later also admitted by Dinu himself.
  technikai hibával N.INS játszott V.Me3 a csapat és  The team played [with many technical mistakes], and
  állandóan veszélyeztettük a saját kapunkat. Totális  we were putting our own goal into danger all the time.
  presszinggel próbálkoztunk, ám a hátvédek
  majdnem minden esetben a támadófelületben
  ragadtak...
575 Vagy ugyancsak az ügyrendi törvényre utal, hogy    negation   -vAl
  a polgári perrendtartás bizonyos eljárási elveket          (főnév)
  érintő rendelkezései megfelelően alkalmazandók,           /+w1 ige
  kivéve, ha az ügyrendi törvény másként
  rendelkezik - az összeférhetetlenség kérdése, az
  anyanyelv használata, a képviselet kérdése. De
  ezek abszolút érintőleges, utaló rendelkezések,
  amelyek nem a teljesség igényével N.PSe3.INS
  jelölik V.Tt3 ki a törvényhozás feladatát, hogy az
  ügyrendi törvényben mit szükséges szabályozni.
  Eltelt több mint hat év, és az Alkotmánybíróság
  ilyen hiányos törvényi háttér mellett volt kénytelen
  működni.

576 ( Hogy milyen bíráskodást? 16 személyi hibát 10    f-particle  -vAl
  ellenében, miközben az egyik fél szorosan fogott          (főnév)
  és a padról is folyamatosan dumált, a másik meg           /+w1 ige
  csendben zónázott. ) Ratko Rudics szövetségi
  kapitány nyakán annyira kidagadtak az erek
  üvöltözés közben, hogy a csapatorvost nem lett
  volna szabad messzire elengedni, látszott az
  arcán, én is csak régi ismeretségünkre való
  tekintettel N.INS kaptam V.TMe1 egy pofon helyett
  egy mondatot: - Mit tehettünk volna hét emberrel
  kilenccel szemben?

577 ( 3 ) Az ülésről bejelentés nélkül távollévő      focus    -vAl    identificati
  képviselők képviselői tiszteletdíjának 10%-a            (főnév)  onal
  megvonásra kerül. ( 4 ) Az ülést a legfeljebb öt          /+w1 ige
  perces szünet elteltét követően a következő
  napirendi pont tárgyalásával N.PSe3.INS kell V.e3
  folytatni. Amennyiben a következő napirend is
  határozathozatalt igényel, és a Közgyűlés továbbra
  sem határozatképes, a Közgyűlést be kell
  rekeszteni.
578 Csapos vezetés alkalmazása esetén metszetben                                   focus       -vAl    identificati
  kell megmutatni és beméretezni a vezetőcsap és                                           (főnév)  onal
  furata méreteit. Műhelyrajzon az illeszkedő,                                            /+w1 ige
  kapcsolódó és működési méreteket tűréssel N.INS
  kell V.e3 megadni. A tűrések megállapításánál
  figyelembe kell venni a gyártási pontosság
  követelményei mellett azt is, hogy milyen
  módszerrel készül a süllyesztékszerszám (
  forgácsolás, szikraforgácsolás stb. ).

579 A középfokú oktatás patinás bázisa a Ciszterci     Vice director K.G. said that although the final list of  focus uncertain  -vAl    other
  Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, ahova jelenleg 743     admitted students is not yet available, it seems that            (főnév)
  tanuló jár. Kalász Gyula igazgatóhelyettes       the have to expect [excess applications], which is             /+w1 ige
  elmondotta, hogy bár még a végleges felvételi lista  proved by nothing more clearly than by the fact that
  nem áll a rendelkezésükre, úgy tűnik, hogy       the four-year grammar school has received 274
  túljelentkezéssel N.INS kell V.e3 számolniuk, amit   applications, and at most 155 students can be
  mi sem bizonyít jobban, minthogy a négyosztályos    accepted, and of the 86 who have applied for a place
  gimnáziumba 274-en jelentkeztek s maximum 155     in the six-year system, only 36 can start school next
  főt vehetnek fel, a hatosztályos képzésre       year.
  jelentkező 86 főből pedig csupán 36-ot
  iskolázhatnak be a következő tanévre. A Pécsi
  Református Kollégium Gimnáziuma és Általános
  Iskolája iránt ugyancsak nagy az érdeklődés.

580 A képviselőtestületek érthető módon elsősorban a    From this it follows that a higher wage cannot be paid  focus       -vAl    other
  települést érintő szolgáltatások ellátására      even for excellent performance, and this makes it              (főnév)
  törekednek, hiszen választóik előtt elsősorban     almost impossible for the local councils to find              /+w1 ige
  ezért felelnek. Ennek az a következménye, hogy     appropriate professionals in several areas where they
  kiemelt bért még kiemelt teljesítményért sem      have to compete [with the private sector].
  tudunk adni, s ez szinte lehetetlenné teszi, hogy az
  önkormányzatok megfelelő szakembereket
  találjanak számos olyan területen, ahol a privát
  szférával N.INS kell V.e3 versengeniük. Hadd
  szóljak még röviden a tisztviselők képzésének
  kérdésköréről.
581 A magyar kormány munkájában továbbra is abból     The Hungarian government still assumes in its work   focus          -vAl    other
  indul ki, hogy az ország már 2002-től tagja lesz az  that the country will be a member of the EU by 2002,              (főnév)
  Európai Uniónak, mondta Katona Kálmán, a hét     KK said at the celebration before the round table               /+w1 ige
  európai távközlési miniszter kerekasztal       discussion of the seven European ministers of
  beszélgetését megelőző ünnepségen. Hozzátette,    telecommunication. He added that the new unified
  2000-re elfogadják az új egységes hírközlési     telecommunications act will be enacted by 2000. It is
  törvényt, az előkészítő munka az Unió         being prepared [with the assistance of the EU] and
  támogatásával N.PSe3.INS készül V.e3 és        because of it Hungary will not need interim exceptions
  lehetővé teszi, hogy Magyarországnak ne legyen    with respect to the adoption of the laws and the
  szüksége átmeneti mentességekre a közösségi      achievements of the community.
  szabályok és vívmányok átvételében. A hírközlés -
  mondta Katona Kálmán - a magyar gazdaság
  huzóágazata lett.

582 Nagyon szeretek fát vágni. Ha csak lehet,       I love to cut trees. If possible, I start the day [with tree- focus      -vAl    identificati
  favágással N.INS kezdem V.Te1 a napot. -       cutting].                                   (főnév)  onal
  Álmodni szoktál?                                                           /+w1 ige
583 Odaadó, meghallgató, bátorító foglalkozásra van                                  stress-avoiding  -vAl
  szükségem ahhoz, hogy teljesítsek. A Sivananda                                   verb       (főnév)
  iskolában szeretetettel fogadtak, keleti illatok                                           /+w1 ige
  vettek körül, meleg teával N.INS kínáltak V.Mt3. S
  ezt a segítve tanítást választottam.

584 A cseh parlament úgy döntött, hogy kárpótlást     The Czech parliament decided to compensate those       focus       -vAl    identificati
  nyújtanak azoknak a zsidó polgároknak, akiket     Jewish citizens who were persecuted during the Nazi              (főnév)  onal
  üldöztek Csehország náci megszállásának idején.    occupation of Czechia. The Czech parliament would               /+w1 ige
  A cseh parlament törvénnyel N.INS kívánja V.Te3    like to return [by law] to the Jews and their
  visszajuttatni a zsidóknak, illetve szervezeteiknek  organizations the property that was confiscated from
  azt a vagyont, amelyet Csehország német        them during the German occupation of Czechia,
  megszállása idején, tehát 1938 ősze és 1945      between the autumn of 1938 and May 1945.
  májusa között koboztak el tőlük. A
  képviselőházban senki nem szavazott a kormány
  törvényjavaslata ellen, a kommunisták is csak
  tartózkodtak.
585 " Pakisztán iszlám ország, ám az iszlám                                      uncertain focus  -vAl    other
  szolidaritáson kívül nem sok fűzi a többi iszlám                                          (főnév)
  államhoz. Ezért úgy gondolom, hogy az iszlám                                            /+w1 ige
  atomfegyver emlegetésének csak szlogen szinten
  van jelentősége " - mondta Dr. N. Rózsa Erzsébet
  arra a kérdésre, vajon joggal N.INS kongatják
  V.Tt3 -e a vészharangot Izraelben, és néhány más
  országban a pakisztáni kísérleti robbantások
  nyomán. Líbia például az elmúlt években annak
  ellenére nem jutott az áhított fegyverhez, hogy a
  közel-keleti államok közül egyedüliként többször is
  próbált " venni ", és ugyane célból nagy pénzekkel
  beszállt az észak-koreai nukleáris programba.

586 A januári fizetésimérleg-hiány minden korábbi     You must not draw neither too optimistic nor too      uncertain focus  -vAl    other
  várakozásnál kevesebb, sőt kevesebb a megelőző     pessimistic conclusions from the data of one month              (főnév)
  három év januárjaiban keletkezett adatoknál is -    but it may be inferred resonably (lit. [with good hope])           /+w1 ige
  kommentálta Járai Zsigmond pénzügyminiszter a     that this relatively favourable tendency can be
  jegybanki információt, majd hozzátette: az       maintained in spite of the fact that the Western-
  áruforgalmi mérleg viszonylag jól alakult, az export  European economic growth seems to be slackening.
  a tervezettnél több lett, az import nem nőtt a
  számított mértékben, s ugyancsak kedvező, hogy
  a tőkebevonási mérleg is pozitív, mivel 317 millió
  dollárt tett ki. Az egy hónapos adatokból sem
  túlzottan optimista, sem túlzottan pesszimista
  következtetéseket nem szabad levonni, arra
  viszont jó reménnyel N.INS lehet V.e3
  következtetni, hogy a viszonylag kedvező
  tendenciát annak ellenére sikerül fenntartani, hogy
  a nyugat-európai gazdasági növekedés lassulni
  látszik. Az tény tehát, hogy a költségvetési
  tartalékok - körülbelül 50 milliárd forint -
  befagyasztására sor került, ám egyáltalán nem
  látszik indokoltnak különösebb megszorító
  intézkedéseket hozni.
587 Mártonffy hatéves korában kezdte el a         focus        -vAl    identificati
  zenetanulást: 1961-től hivatásos muzsikus,                 (főnév)  onal
  előadóművész, több zenekarban is csillogtatta                /+w1 ige
  tehetségét. A zene segítette abban, hogy
  megfordulhasson a világ nagyvárosainak
  színpadjain, argentin, brazil, amerikai és más
  nemzetközi együttesekkel N.PL.INS lépett V.Me3 a
  világot jelentő deszkákra. A magyar zenei életben
  a mai napig meghatározó a jelenléte.

588 A Magyar Honvédségnél két három év alatt a       f-quantifier focus  -vAl    identificati
  felére csökkent a bűnesetek száma, és 40                  (főnév)  onal
  százalékkal N.INS lett V.Me3 kevesebb a                   /+w1 ige
  bűncselekményt elkövetők száma. Fodor Lajos
  vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka
  a hadsereg vezetőinek tartott értekezleten
  ugyanakkor arról is beszámolt, hogy csak ebben
  az évben 120 millió forint értekben loptak el a
  honvédségtől egyebek között ruhát, üzemanyagot
  és megjelent a megélhetési bűnözés mellett a
  kábítószer fogyasztás is a sorállományban.

589 A devizaliberalizáció hatására szerdán hatalmas    focus        -vAl    identificati
  forgalomban tovább erősödött a forint, záráskor 8,             (főnév)  onal
  86 százalékon állt a centrumtól a sáv erős oldalán -            /+w1 ige
   értesült az MTI-ECO. A hét első két napján több
  mint négy forinttal N.INS lett V.Me3 olcsóbb az
  euró a bankközi piacon. Az amerikai dollár egy
  nap alatt 4, 60 forinttal került kevesebbe.
590 Felemásan teljesítettek a gyógyszergyári                                     focus f-quantifier  -vAl    identificati
  részvények: a Richter ára végre ismét elérte a                                            (főnév)  onal
  18000 forintos záróértéket, az Egis ellenben 8165                                           /+w1 ige
  forintra gyengült. Az OTP 40 forinttal N.INS lett
  V.Me3 olcsóbb, az utolsó kötés 10820 forinton
  született a bankpapírra. A kárpótlási jegy záróára
  875 forint lett, ami 15 forinttal alatta marad hétfői
  záróértéknél.
591 Csomagot természetesen nem kaphattak          Of course, they could not receive packages from     focus        -vAl    other
  otthonról, mint ahogy levelet sem írhattak, és     home, just as they could not receive visitors; the              (főnév)
  látogatót sem fogadhattak; a rabok ugyanúgy nem     prisoners did not know anything about their relatives,            /+w1 ige
  tudtak semmit hozzátartozóikról, mint azok róluk.    just as those did not know anything about them. Sári
  Sári heteken át lesütött szemmel N.INS ment       would go to the factory [with downcast eyes] for
  V.Me3 be a gyárba; állandóan úgy érezte,        weeks; she was constantly feeling that she was being
  mindenki őt figyeli, s a leselkedő tekintetekből    watched by everyone, and she thought she could see
  kajánságot és félelmet vélt kiolvasni. Még aznap    gloat and fear in the scrutinizing look in their eyes.
  reggel, amikor védencemet elvitték, elment a
  kerületi rendőrkapitányságra, de ott az
  Államvédelmi Hatósághoz utasították, mondván,
  hogy az ügy nem az ő hatáskörükbe tartozik.
592 De hadd bocsássam előre, mivel ez a kérdés itt                                   focus         -vAl    identificati
  egyszer már előkerült, szeretném újfent leszögezni                                            (főnév)  onal
  azt, hogy úgy gondolom, nem feladatunk az, hogy                                             /+w1 ige
  olyan ügyekbe beleszóljunk és állást foglaljunk,
  netán egy rossz évtizedes hagyományt követve
  valahogy kívülről-belülről, a hatalom képviselőiként
  megjelenve, igazságot szolgáltassunk, ami az
  egyetemi autonómia körébe tartozik. Ezt azért is
  szeretném előrebocsátani, mert a Szent-Györgyi
  Albert Orvostudományi Egyetem rektorának a
  megválasztása, illetve az ő megbízatásának a
  meghosszabbítása 1993. szeptember 1-je előtt
  történt, akkor, amikor az intézmény még a
  Népjóléti Minisztérium felügyeletével N.PSe3.INS
  működött V.Me3. Az első megbízatást a rektor úr
  egyébként 1991-ben kapta két év időtartamra,
  majd 1993-ban négyéves időtartamra, 1997. június
  30-ig kapta ezt meg.


593 A szükséges gyógyszerek rendelkezésre állnak,                                   f-          -vAl    identificati
  és van influenza elleni oltóanyag is. Egy hét alatt                                quantifier uncertai  (főnév)  onal
  20 százalékkal N.INS nőtt V.Me3 a                                         n focus        /+w1 ige
  megbetegedések száma Fejér megyében.
  Jelenleg 1510 beteget kezelnek magas lázzal,
  hányással, hasfájással járó tünetekkel.
594 - Mert nem tudok könyvelni - mondta szárazon      "Because I cannot do the accounting", M. said dryly.    uncertain focus    -vAl    emphatic
  Méderné. Teljes erővel N.INS nyomkodta V.TMe3      She pushed the full bag [with all her strength], but the             (főnév)
  a teli zsákot, de a tizedik köpeny így is kilógott. -  tenth coat was still hanging out.                        /+w1 ige
  Ilyen pici asszonyka, és nem fér a keretbe... -
  mondta Szontágh.
595 Mivel ezek jócskán meghaladták az importárukét,    As these have considerably exceeded that of the    focus      -vAl    contrastiv
  kidolgozták a KAP egyik legfontosabb eszközét, a   imports, one of the most important means of the KAP,          (főnév)  e
  lefölözési rendszert, mely a közös piac védelmét   the "cream-off system" was worked out, which was            /+w1 ige
  szolgálta. Az agrártermékek kivitelét pedig      supposed to protect the common market. The
  közösségi szintű exporttámogatásokkal N.PL.INS    exportation of agricultural products was encouraged
  ösztönözték V.TMt3. Ezek az intézkedések       [with financial aids at community level]. These
  egyértelműen Franciaország érdekeiben álltak.     measures were obviously in the interest of France.

596 " Minden egyes hazugság meggyorsítja az órát " -   "Every lie speeds up the clock", Peter says. The man uncertain focus  -vAl    emphatic
  válaszolja Péter. Az ember távozása előtt még     looks back into the room once again and spots a clock         (főnév)
  egyszer visszapillant a szobába, s meglát a      on the ceiling, both hands of which are spinning [at an        /+w1 ige
  mennyezeten egy órát, amelynek mindkét        insane speed]. "What about that?", he asks with wide
  mutatója őrült sebességgel N.INS pörög V.e3. " És   open eyes.
  az? " - kérdezi tágra nyílt szemmel.
597 Nebojsa Vújovics a ma reggel megszakadt, majd                                wh question   -vAl
  alacsonyabb szinten újra inditott macedóniai                                         (főnév)
  tárgyalások egyik résztvevőjeként a szerbiai állami                                     /+w1 ige
  televiziónak nyilatkozott. Elmondta, hogy a szerb
  parlament által elfogadott megállapodás szerint
  egyedül az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozhatja
  meg, mekkora nemzetközi haderő jöhet
  Koszovóba és az milyen mandátummal N.INS
  rendelkezik V.e3 majd jugoszláv területen. " Az
  Észak-Atlanti Szerződés nem előlegezheti meg a
  Biztonsági Tanács majdani döntését.
598 A Riegler Építőipari Kft. adó - és                                     stress-avoiding   -vAl
  társadalombiztosítási tartozása például mára több                              verb        (főnév)
  mint 260 millió forint. " Húsz éve tevékenykedem                                        /+w1 ige
  az építőiparban, cégem sikeresen működik,
  megfelelő referenciákkal N.PL.INS rendelkezik
  V.e3 " - állította minapi sajtónyilatkozatában Rigler
  Zoltán, a Fidesz országgyűlési képviselője, akinek
  tavaly nyáron 3 millió forint tőkével alapított új
  cége, a BRS-2000 Kft. banki hitelekből megveszi
  az Alba Regia Építő Vállalkozó Holding Rt. ( ARÉV
  Rt. ) tulajdonjogának 62 százalékát.

599 A hét végén újra felbőgnek a motorok a         Over the weekend the engines will roar again on the focus       -vAl    identificati
  Hungaroringen. A mogyoródi pályán tizenharmadik     Hungaroring. On the track in Mogyoród, the Hungarian          (főnév)  onal
  alkalommal N.INS rendezik V.Tt3 meg a Forma-1-     grand prix of Formula 1 car racing championship will          /+w1 ige
  es autós gyorsasági világbajnokság Magyar        be held [for the 13th time].
  Nagydíját. A verseny minden eddiginél
  izgalmasabbnak ígérkezik, hiszen a Ferrari-istálló
  számára némi túlzással az utolsó lehetőség
  kínálkozik, hogy Michael Schumacher utolérje az
  éllovas Mika Häkkinent.
600 - Mekkora terven felüli bevételek állnak a                                 stress-avoiding   -vAl    identificati
  pótlólagos idei kiadásokkal szemben? - Ha a                                 verb uncertain fo  (főnév)  onal
  korábban előrejelzettnél erőteljesebb növekedést                              cus         /+w1 ige
  és az emiatt növekvő adóbefizetéseket nézzük,
  mintegy 150 milliárd forint többletbevétellel N.INS
  számolhatunk V.t1. De
601 Igaz, menetlevelet kell vezetni, de ez enyhe      We got my car when it was 10 months old [with the       focus       -vAl    other
  büntetés a dízel ÁFÁ-jának visszaigénylési       help of relatives who live in Austria], and it cost 2.5             (főnév)
  lehetősége fejében. Az én autómat 10 hónapos      million in total, of which (it being a van) the VAT was             /+w1 ige
  korában Ausztriában élő rokonság segítségével      refunded.
  N.PSe3.INS szereztük V.TMt1 be, s mindösszesen
  kb. 2, 5 millióba került, amiből - lévén teherautó -
  az ÁFA visszajött. Az autó amúgy full extrás (
  mindenféle elektronika, klíma, természetesen az
  összes terepkellék stb. ).

602 Megropogtatta viháncolva, aztán haza indította.  Peter was draining the water from the ditch [in a          uncertain focus  -vAl    other
  Péter füttyös kedvvel N.INS szivattyúzta V.TMe3 a whistling mood].                                    (főnév)
  vizet az árokból. Olykor bele-beledanázott a                                               /+w1 ige
  szivattyú prüsszögő, csobogó ritmusába.

603 Utazónkat meghívták a Magyar Tudós Társaság (                                     subordination focu -vAl    identificati
  1858 után Magyar Tudományos Akadémia )                                        s         (főnév)  onal
  üléseire, és Széchenyi István a pesti kaszinóba is                                            /+w1 ige
  bevezette, ahol a reformkor irodalmi és a politikai
  kiválóságaival találkozott. " Pesti látogatásom alatt
  annyi jóindulattal és vendégszeretettel N.INS
  találkoztam V.Me1, hogy azért nem is lehetek
  eléggé hálás. Ha az ember Svédországból
  Magyarországra utazik, tulajdonképpen leírta az
  európai civilizáció teljes átmérőjét, és annak a
  másik végén kötött ki.
604 Tehát átgondoltabban és profibb módon kezdtek      So they started the eradication of villages in a more     focus       -vAl    identificati
  hozzá a faluromboláshoz, mint Ceausescu. A       thought-out and professional way than Ceausescu.                 (főnév)  onal
  román diktátor látványosan, de kis hatásfokkal     The Romanian dictator could "work" in a spectacular               /+w1 ige
  N.INS tudott V.Me3 " dolgozni ", s őnáluk hamar     way, but [with little efficiency], and there the effort was
  abba is hagyták az erőlködést. Minálunk nem.      quickly stopped. But here it was not.
605 Meggyőződésem, hogy elsősorban azok fogják a     I am convinced that the present draft plan will be     uncertain focus  -vAl    identificati
  jelenlegi tervezetet támadni, akik az         primarily attacked by those who have made the anti-             (főnév)  onal
  alkotmánysértő törvényt megalkották. Még az is    constitutional law. It might as well happen that they will          /+w1 ige
  előfordulhat, hogy alkotmányellenességgel N.INS    accuse the bill [of being unconstitutional], since they
  vádolják V.Tt3 a tervezetet, hiszen ők már csak    know very well, indeed, how to solve this problem by
  tudják, hogyan lehet e problémát alkotmányosan    constitutional means…
  megoldani. Támadni fogják, hogy nem elég széles
  körre terjed ki az átvilágítás, pedig az
  alkotmánybírósági határozat nem arról szól, hogy
  bővíteni kell az átvilágítottak körét, hanem arról,
  hogy egyértelműen kell meghatározni a személyes
  érintettséget, objektív és nem szubjektív alapon.

606 ( Az alkotmány a " kormányalakítási megbízás "                                 focus        -vAl    identificati
  kifejezést nem használja. A köztársasági elnök a                                          (főnév)  onal
  33. szakasz ( 3 ) bekezdésre támaszkodik, amely                                          /+w1 ige
  szerint " a miniszterelnököt a köztársasági elnök
  javaslatára az Országgyűlés tagjai többségének
  szavazatával N.PSe3.INS választja V.Te3. A
  miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a
  Kormány programjának elfogadásáról az
  Országgyűlés egyszerre határoz.
607 A hatályos törvények alapján ifj. Hegedűs Loránt     wh question  -vAl
  leszögezte, a lakóhely megjelölése a kötelezően            (főnév)
  megválaszolandó kérdések közé tartozik. A fent             /+w1 ige
  említett kivételeket vizsgálva, a politikus rámutatott
  arra: a MIÉP sajnálja, hogy az anonimitás mellett
  nem tudhatjuk meg a vallásos emberek számát, s
  arról sem lesz adat, hogy Szent István államának
  megmaradt örökségében milyen aránnyal N.INS
  vannak V.t3 jelen a kisebbségek, a különböző
  etnikumhoz tartozó magyar és külföldi
  állampolgárok. Az utóbbi hetek egyik politikai
  viharát felemlítve utalt rá, hogy a Budapesti
  Közigazgatási Hivatal vezetője a pontos
  arányszámok ismeretében könnyen tudná igazolni
  a közérdek sérelmét, amikor a külföldiek
  lakásvásárlását árfelhajtó hatásuk miatt korlátozni
  kívánja.

608 És amire ciklusközben nem volt elég a Horn Gyula     wh question  -vAl
  útjából visszavonuló Békesi László és Nagy               (főnév)
  Sándor példája, hogy a párthasogatásokat ezen az            /+w1 ige
  oldalon is megelőzzék, mert az élettől
  elrugaszkodott spekuláció bűverejével nem tudott
  mérkőzni a józan paraszti ész, arra most
  rákényszeríti a váltást akarókat, de az
  áldozathozatalban tétovázókat a nemzeti túlélés
  parancsa. Decemberben a Batthyány professzori
  összejövetel egy beszélgetésén Tar Pál elmondta,
  milyen lesújtó érzéssel N.INS vették V.TMt3 a hírt
  Orbán Viktorral Párizsban, hogy az MSZP újra
  előretört a Fidesz rovására. De a jelen levő
  közvélemény-kutatónak ebben valami nem
  stimmelt.
609 A szakmától itt, Magyarországon - a                                      f-quantifier     -vAl
  Balettintézettől kezdve az Operaházon át egészen                                          (főnév)
  a győri időszakig - semmi jót nem kaptam. Egy-két                                         /+w1 ige
  emberrel, egy-két jelentős művésszel N.INS
  voltam V.Me1 és vagyok jó kapcsolatban.
  Számomra nincs szakma.
610 Elkaptam a papírt nagyon kíváncsian. Kézzel     I grabbed the piece of paper and was very curious. It   uncertain      -vAl    identificati
  N.INS volt V.Me3 írva, mint ahogy a napi      was written [by hand], like the daily protocols that were           (főnév)  onal
  jegyzőkönyveket velem kapcsolatban is írták.    written about me as well.                           /+w1 ige
  Ebben a jegyzőkönyvben Balatoni kérdésekre
  válaszolt az én elrejtett értékeimmel kapcsolatban.

611 Ez nem más, mint egy teherautó, amelynek a                                   complex predicate  -vÁ
  belsejében kialakítottak egy műhelyt az                                              (főnév)
  ellenőrzésekhez szükséges berendezésekkel. A                                            /+w1 ige
  kamiont tizenöt perc alatt vizsgálóállomássá
  N.FAC alakíthatják V.Tt3, így az ellenőrök bárhol
  felbukkanhatnak Pest megye útjain. A régióban
  már korábban is volt ilyen jármű, s használata
  megdöbbentő tapasztalatokkal szolgált: annak
  ellenére, hogy érvényes műszaki vizsgával
  rendelkező autókat ellenőriztek, a járművek több
  mint felénél találtak hiányosságokat.
612 Érdeklődésünkre így fogalmazott: tárgyaltak az     complex      -vÁ    identificati
  agrártárcával bizonyos ügyekben, pénzhez        predicate focus  (főnév)  onal
  azonban nem jutottak. A Népszava beszámolt                /+w1 ige
  arról is, hogy egy mátészalkai mezőgazdasági
  szakközépiskola tízmillió forinttal történő
  támogatását az FVM-nél csak úgy tartották
  lehetségesnek, ha az intézményt
  mintagazdasággá N.FAC alakítják V.Tt3, ennek a
  koncepcióját nyújtják be a kht.-hez. Bajkán
  Barnabás, az intézmény igazgatója, debreceni
  tudósítónk érdeklődésére megerősítette: ő maga
  és kollégái tavaly két, a térség agrárhelyzetével
  kapcsolatos tanulmányt készítettek, ennek fejében
  bruttó tízmillió forintot kaptak a minisztériumtól az
  Agrárinnovációs Kht.-n keresztül.

613 A kialakult helyzet azzal is együtt jár, hogy      focus       -vÁ    identificati
  beszűkültek a tőzsdén keresztül történő pótlólagos            (főnév)  onal
  tőkebevonás lehetőségei, miközben számolni kell              /+w1 ige
  azokkal a többletköltségekkel, amelyek a tőzsdei
  jelenlétből adódnak. Az ajánlattevő ezért arra
  törekszik, hogy kivezesse a BÉT-ről a
  Graboplastot, és azt zártkörű részvénytársasággá
  N.FAC alakítsa V.Te3 át. Az ABC vételi ajánlata
  azt is aláhúzta, hogy a társaság folytatódó
  fejlődéséhez expanzív növekedési stratégiára,
  akvizíciókra van szükség.
614 A család 1915-ben - a VI. kerületből - a divatos   focus        -vÁ    identificati
  Lipótvárosba, a Falk Miksa utca 30. számú ház               (főnév)  onal
  egyik tágas lakásába költözött. Ott már elegendő             /+w1 ige
  hely volt arra ( 1927-ig a nagymama is velük lakott
  ), hogy a lakásban egy szobát kísérleti
  laboratóriummá N.FAC alakítsanak V.Pt3 át a két
  természettudományos érdeklődésű nagyobbik fiú,
  Dénes és Gyuri számára. A szalonban kényelmes
  fotelek sorakoztak a perzsa szőnyegeken,
  bronzpárduc nyújtózkodott a komódon, s a
  sarokban pálma tette lakályosabbá a szobabelsőt.


615 Az Ig-molekulák megjelennek a B-sejtek felszínén,   complex predicate  -vÁ
  és létrehozzák az antigénreceptor antigént                (főnév)
  felismerő egységét. Az antigénnel való találkozás             /+w1 ige
  után a B-sejt osztódik, majd ellenanyag-molekulát
  nagy mennyiségben termelő plazmasejtekké
  N.PL.FAC alakul V.e3 ( differenciálódik ). Olyan B-
  sejt klón ( egy sejtből származó, azonos
  tulajdonságú sejtek csoportja ) képződik tehát,
  amelynek mindegyik tagja azonos antigén ( epitóp
  ) felismerésére képes receptort hordoz, és ezzel
  azonos szerkezetű ( következésképpen azonos
  specificitású ) Ig-molekulát termel.
616 A pénzügyi kormányzat a számviteli törvény                                 complex      -vÁ    other
  módosításával azt szeretné elérni, hogy a                                 predicate focus  (főnév)
  hitelezők és a tulajdonosok a leghitelesebb képet                                      /+w1 ige
  kapják a tőzsdén szereplő vállalkozásokról. Járai
  Zsigmond pénzügyminiszter szerint az értékpapír-
  törvény módosítása pedig a hazai jogalkotást viszi
  közelebb az Európai Unióban elfogadott
  normákhoz azzal, hogy a tőzsde
  részvénytársasággá N.FAC alakulhat V.e3. Több
  mint 3 százalékkal csökkent a budapesti
  tőzsdeindex.

617 Márpedig e város főpolgármestereként Budapest     My reservations, which have condensed during the   focus      -vÁ    other
  lakosságának egésze életkörülményeiért vállaltam    past long months [to a clear opinion], are              (főnév)
  felelősséget. Aggályaimat, amelyek az elmúlt      strengthened by the fact that the program bureau has         /+w1 ige
  hosszú hónapok alatt egyértelmű állásfoglalássá    been unable to make a comprehensible financing plan
  N.FAC álltak V.Mt3 össze, csak növeli, hogy a     during its several years of operation.
  programiroda képtelen volt többéves működése
  alatt áttekinthető finanszírozási tervet készíteni.
  Még a pénzügyi problémák kezelhető felvetéséhez
  sem jutott el az az előterjesztés, amelyet
  elkészülté után a kormánytól a napokban kézhez
  kaptunk.

618 A lap első száma 1938. augusztus 25-én jelent                               stress-avoiding  -vÁ
  meg, a kezdeti húszezres példányszám                                    verb       (főnév)
  hamarosan ötvenezerre emelkedett, sőt                                            /+w1 ige
  hétvégenként elérte a nyolcvanezret. Igényes
  külpolitikai elemzései, a publicisták bátorsága és a
  szép hagyományra visszatekintő sorok közötti
  olvasás a szélsőjobboldal és a nyilasok kedvenc
  céltáblájává N.PSe3.FAC avatta V.TMe3 a lapot,
  amelyet 1940 júniusában be is tiltottak két hétre.
  Pethő Sándor nem is maradhatott sokáig
  főszerkesztő.
619 Megtanította őket az öngyógyításra, és a Reiki                               complex       -vÁ
  alkalmazásával járó gondolkodásmódra. Követői                                predicate stress-  (főnév)
  közül egy nyugalmazott tengerésztiszt, Csujiro                               avoiding verb    /+w1 ige
  Hajasi bizonyult legeredményesebbnek a Reiki
  technikájának és filozófiájának átvételében, ezért
  élete végén nagymesterré N.FAC avatta V.TMe3
  őt. Miután Usui rábízta módszerének lényegét a
  tanítványára, kérte, hogy érintetlenül őrizze meg
  azt.
620 Tegnap délután Sásdon a képviselő-testület tagjai,                             stress-avoiding   -vÁ
  a település várossá nyilvánításának hatodik                                 verb        (főnév)
  évfordulója alkalmából, ünnepi ülést tartottak, ahol                                      /+w1 ige
  kitüntetéseket adtak át. A város díszpolgárává
  N.PSe3.FAC avatták V.TMt3 Bükkösdi László
  filmrendezőt, újságírót, aki jelenleg Pécsett él, de
  eredetileg Sásdról származik. A kitüntetéssel
  eddigi életművét és a város hírnevének
  jobbításáért végzett tevékenységét ismerte el a
  város.
621 (... ) A hruscsovista-kádárista zombi és a tév-                               complex predicate  -vÁ
  internetfogyasztói klón találkozásából a                                            (főnév)
  műtőasztalon megszületett a dögunalmas                                             /+w1 ige
  Frankenstein-gyerek, amely puszta látszat, de
  represszív terrorjával azt is látszattá N.FAC bűvöli
  V.Te3, ami valódi: a magyar népet és nehezen
  kiküzdött szabadságát. " ( Tamás Gáspár Miklós:
  Levegőt, Mozgó Világ, 1999. május )

622 A másik metamorfózis - az idő A film már nem      The film is not a single animated photograph anymore, focus negation   -vÁ    other
  egyetlen, mozgásba hozott fénykép, hanem        but is broken up into [infinitely many different             (főnév)
  mozgó képek vagy beállítások végtelen sok,       conditions of moving pictures or sets.]                 /+w1 ige
  különféle feltételeivé N.PSe3i.FAC darabolódik
  V.e3 szét. Ugyanakkor azonban a mozgó
  fényképek olyan szisztematikus rendjét fejleszti ki,
  mely teljesen új térbeli és időbeli ismertetőjelekre
  tesz szert.
623 Néhány perc múlva az egyik összerogyott. Amikor    complex predicate  -vÁ
  magához tért, meglátta a társa szénné N.FAC                (főnév)
  égett V.Me3 tetemét. A helyszínre érkezett kutatók             /+w1 ige
  megdöbbenve tapasztalták, hogy a pásztor inge
  nem gyulladt meg.
624 És pályája elején találkozott Giulietta Masinával,   complex predicate  -vÁ
  aki az életben is szerető és hű társa volt. A könyv            (főnév)
  legszebb lapjain modern Philemon és Baucis                 /+w1 ige
  történetté N.FAC emelkedik V.e3 szerelmük. A
  Federico Fellini a filmkészítés titkaiba vezet be.

625 Mennyivel kellemesebb itt lenni most, hogy senki    stress-avoiding   -vÁ
  sem fut ki a teremből " - utalt Lýdia Bencová     verb        (főnév)
  emlékezetes rozsnyói kirohanására az államtitkár,             /+w1 ige
  és hangsúlyozta: a Szlovák Köztársaság Oktatási
  Minisztériuma partnernek tekinti az SZMPSZ-t. Az
  ünnepi összejövetelen Sapszon Ferenc
  vezetésével fellépett a Szlovákiai Magyar
  Pedagógusok Vass Lajos Kórusa, amelyet az
  SZMPSZ testületileg tiszteletbeli tagjává
  N.PSe3.FAC fogadott V.Me3. A szövetség számos
  kitüntetést - emlékérmet és díszoklevelet - adott át
  legtevékenyebb tagjainak.

626 Áder János házelnök korábban június 3-át és 4-ét    stress-avoiding   -vÁ
  javasolta, ám ezt a hétvégi időpontot az ellenzék   verb        (főnév)
  elutasította. Eközben az Országgyűlés elnökéhez              /+w1 ige
  megérkezett az az 50 aláírás is, amellyel Mádl
  Ferencet köztársasági elnökké N.FAC jelölik V.Tt3.
  Mádl Ferenc megismételte, hogy csak a hivatalos
  bejelentés napján tudta meg, hogy ő a Független
  Kisgazdapárt elnökjelöltje.
627 Az ezredforduló idején még csak húszéves III.                                 stress-avoiding  -vÁ
  Ottót már háromévesen német királlyá                                      verb       (főnév)
  koronázzák. 996-ban, vagyis mindössze 16                                             /+w1 ige
  évesen Rómába vonul, és rokonát, Karintiai
  Brunót V. Gergely néven pápává választatja. Az új
  pápa ezt azzal hálálja meg, hogy III. Ottót német-
  római császárrá N.FAC koronázza V.Te3. Két év
  sem telik bele, és a római városi nemesség
  fellázad V. Gergely ellen - a pápát elűzik
  székvárosából.
628 Külön említést érdemel, hogy e nyomaték nagy    With this engine, the RAV4 has advanced to be [a      focus uncertain  -vÁ    other
  része már egészen alacsony fordulatszámon     multiple record-holder] in the category of light off-road           (főnév)
  megjelenik, ami a Toyota-féle VVT-i-        cars.                                     /+w1 ige
  szelepvezérlés sajátja. A RAV4 ezzel az
  erőforrással többszörös csúcstartóvá N.FAC lépett
  V.Me3 elő a könnyű off-roadok kategóriájában (
  egy LE-re eső tömeg: 9 kg, legnagyobb sebesség:
  175 km/óra/km, átlagfogyasztás: 7, 3 l/100/l km ).
  Híven tükrözték mindezt a volán mögött szerzett
  tapasztalataink is.

629 ( Hess ), majd a 31. ( Leiningen ) gyalogezredben                               focus       -vÁ    contrastiv
  szolgált, 1845-tol tartósan szabadságolt                                             (főnév)  e
  altisztként. 1848. október 26-án a bánsági hadtest                                        /+w1 ige
  vezérkari századosává nevezték ki, november 25-
  tol a 10. honvédzászlóalj századparancsnokaként
  vett részt a szerbek elleni akciókban. 1849.
  február 10-én alezredessé N.FAC léptették V.TMt3
  elo. Katonái tuzbe mentek volna érte.
630 Ezt a tisztséget eddig Háfez Asszad töltötte be. Az   This post was previously occupied by Hafez Assad.    focus uncertain  -vÁ    other
  ügyvezető államfő az alelnök, Abdel Halim        The vice president, A. H. H. became provisional head            (főnév)
  Haddam lett, és ebben a minőségében ezredesből      of state, and in this quality he promoted the son and           /+w1 ige
  tábornokká N.FAC léptette V.TMe3 elő az elhunyt     likely successor of the previous head of state, Basar,
  államfő fiát és várható utódját, Basart, aki átvette a  from colonel [to general], who then took over the
  hadsereg irányítását. Asszad fiának eddig nem      leadership of the army.
  volt semmilyen tisztsége sem a kormányban, sem
  a kormányzó Baath-pártban.

631 Voltak, akik a zsenigyűjtésre specializálódtak,                                  stress-avoiding  -vÁ
  mások a manipuláló csoporthoz kerültek. Külön                                   verb       (főnév)
  művészetté N.FAC lett V.Me3 a nyomok gyártása.                                           /+w1 ige
  Cikkek, novellák születtek.
632 Magyargyerőmonostoron született 1802. január 25-                                 focus       -vÁ    other
  én. 1823-tól Selmecen, a Bányászati és Erdészeti                                          (főnév)
  Akadémián folytatta tanulmányait. 1825-ben                                             /+w1 ige
  bányagyakornok, később napidíjas olvasztómester
  lett Radnán. A csertési kohóüzem
  kémlőhelyettesévé, majd Zalatnán kohóellenőrré,
  kohónaggyá N.FAC nevezték V.TMt3 ki. Az erdélyi
  kincstár tanácsosa is volt.
633 Ez alatt az idő alatt azonban sok minden         However, many things changed during this time.      focus       -vÁ    other
  megváltozott. Budapest a malomipar magyar, sőt      Budapest grew into the centre of the Hungarian and in           (főnév)
  európai központjává N.PSe3.FAC nőtte V.TMe3 ki      fact also [the European centre] of milling industry. The          /+w1 ige
  magát. Az Alföld, Bácska búzáját itt őrölték lisztté,  wheat from the Great Hungarian Plain and Bácska
  s szállították tovább Nyugat-Európába.          was ground to flour here, and transported on to
                               Western Europe.
634 Amikor egy ország életében távolság keletkezik a                                 uncertain complex -vÁ
  polgárok és a politika képviselői között bármely                                 predicate     (főnév)
  csoport kirekesztése következtében, az a                                              /+w1 ige
  demokrácia alapjait fenyegeti. Ez a távolság
  Magyarországon egyre szélesebb szakadékká
  N.FAC nőtt V.Me3 az utóbbi években. A
  macsópolitizálás általánosan elfogadott normává
  lett, persze nemcsak nálunk.
635 Frankenstein azonban eltér minden korábbi       uncertain complex -vÁ
  változattól, mert nem a mágiára támaszkodik,      predicate     (főnév)
  hanem a korszerű tudományra, a kémiára, a                /+w1 ige
  fizikára. Látomása alapján kezdte írni az
  elbeszélést, amely regénnyé N.FAC növekedett
  V.Me3. A mű 1818. március 11-én jelent meg,
  három kötetben, Londonban, a Finsbury Square-
  en, Lackington, Hughes, Hardin, Mayor és Jones
  urak kiadásában.
636 Egyre bizonyosabbá válik bennünk a felismerés,     stress-avoiding   -vÁ
  hogy rend híján a szabadság jótéteményei        verb        (főnév)
  élvezhetetlenek, sőt önnön karikatúrájukká                 /+w1 ige
  N.PSt3.FAC silányulhatnak V.t3. Rend nélkül,
  vagyis mindannyiunk által elfogadott szabályok, az
  értelmükbe vetett közös hit, és a betartásukhoz
  elengedhetetlen erő nélkül.

637 A huszárcsók nemcsak nagyon finom is, de sokáig    complex predicate  -vÁ
  frissen eláll. 15 deka finomlisztet 15 deka                (főnév)
  rétesliszttel, 20 deka vajjal vagy margarinnal               /+w1 ige
  összemorzsolunk, és 10 deka porcukorral, két
  tojássárgájával meg csipetnyi sóval összegyúrjuk.
  Cipóban, folpackba csomagolva egy óráig
  pihentetjük, majd hüvelykujjnyi rudakká N.PL.FAC
  sodorjuk V.Tt1. Kétcentis darabokra vágjuk, és
  ezeket gömbökké sodorjuk.

638 Ezért is van egyetértés abban, hogy a kikötő      uncertain complex -vÁ
  melletti üzletsort - amely egyébként ma is mutatós -  predicate     (főnév)
   vállalkozói tőke bevonásával átépítsük. Európai             /+w1 ige
  színvonalú üdülőhellyé N.FAC szeretnénk V.TFt1
  fejleszteni Fonyódot. - Fonyódot iskolavárosként is
  emlegetik.
639 A kolonizáció lehetséges üteméről azonban        uncertain stress-  -vÁ
  eltérnek a vélemények. " Ha az üvegházgázok 10     avoiding verb    (főnév)
  százalékos hatékonysággal ejtik csapdába a                 /+w1 ige
  napfényt, akkor mintegy száz év alatt vastag szén-
  dioxid atmoszféra jöhetne létre, amely 600 év alatt
  vízben gazdag bolygóvá N.FAC tenné V.TFe3 a
  Marsot " - állítja Christopher P. McKay, a NASA
  ökológusa. Szerinte ezek a számok bátorítóak,
  mert ha a folyamat beláthatatlan ideig tartana,
  senkit sem foglalkoztatna komolyan a Mars
  benépesítése.
640 Megváltoztatni? - kérdezte csodálkozva Schröder. -   stress-avoiding   -vÁ
   Itt ül a vacsoraasztalnál Herr Wickert, az ARD-    verb        (főnév)
  nek, a német egyes csatornának kíméletlen                  /+w1 ige
  híradóműsor-vezetője, aki habozás nélkül főhírré
  N.FAC tenné V.TFe3, ha a kormányfő visszaélne
  helyzetével. Kötelessége, hiszen a közszolgálatnál
  dolgozik.
641 A munkatársnői nem láttak rajta ijedtséget,       stress-avoiding   -vÁ
  megbánást. A Rendőrtiszti Főiskolán, a jogerős     verb        (főnév)
  ítéletet követően - bármi lesz is az ügy kimenetele -            /+w1 ige
   a tananyag részévé N.PSe3.FAC teszik V.Tt3 F.
  Tímea esetét - tudta meg a Népszabadság. A
  Nyírő Gyula Kórház szakápolójának esete ugyanis
  a hazai kriminalisztika történetében példa nélküli
  eset.
642 Ettől függetlenül tény, hogy Kína most komoly     stress-avoiding   -vÁ
  áldozatokat hozva nem ismétli meg ezt a lépést,    verb        (főnév)
  aminek beláthatatlan következményei lennének az              /+w1 ige
  ázsiai pénzügyi folyamatokra. Clinton, aki
  elnökjelöltként maga is bírálta elődeit Kína miatt,
  elnöksége alatt felismerte, hogy Peking
  egyszerűen megkerülhetetlen; súlya előbb-utóbb
  az Egyesült Államokkal egyenlő szereplővé N.FAC
  teszi V.Te3 a glóbuszon. Akkor pedig jobb, ha
  folyamatos párbeszéddel, mindkét fél számára
  előnyös szellemi-anyagi együttműködéssel
  megpróbálja terelgetni Kínát a megfelelő irányba.

643 Az Unió idei éves jelentése alapvetően nagyon     complex predicate  -vÁ
  kedvező a magyar felkészülésről, noha sokkal               (főnév)
  kritikusabb, mint a tavalyi - tette hozzá. Szóvá             /+w1 ige
  N.FAC teszi V.Te3 a jelentés például azt, hogy a
  kormány nagyon erőteljesen próbál beavatkozni a
  közszolgálati médiába, és saját médiahatalmat
  akar kiépíteni. A Martonyi János irányította
  integrációs diplomácia folyamatos, azt folytatja,
  amit mi is tettünk - állapította meg a
  sajtóbeszélgetésen Szent-Iványi István.
644 Orosz tisztségviselők szerint a hitel halasztásának  complex predicate  -vÁ
  nem gazdasági, hanem politikai oka van. A Hetek              (főnév)
  közül többen szóvá N.FAC tették V.TMt3, hogy               /+w1 ige
  Oroszország nem kaphat pénzt, amíg folyik a
  hadjárat Csecsenföldön. Oroszország kész
  együttműködni a nemzetközi szervezetekkel, így
  az Összeurópai Bizonsági Szervezettel is a
  csecsenföldi menekültkérdés megoldásában.
645 E háborúság egyes vélemények szerint a színfalak    complex predicate  -vÁ
  mögött hosszabb ideje zajló hatalmi harc egy                (főnév)
  fejezete volt, mely az állam által évente több               /+w1 ige
  százmillió forinttal támogatott futam rendezésével
  kapcsolatos jogok újraelosztása okán robbant ki.
  Az öt elnökségi tag puccsszerű távozása
  működésképtelenné N.FAC tette V.TMe3 a
  prezídiumot, a rendkívüli közgyűlés kiírását emiatt
  nem lehetett elkerülni. Csakhogy a tanácskozás
  előkészítése közben kiderült: december elsején
  lejárt a szövetség valamennyi, 1996-ban - vagyis a
  Magyar Autó - és Motorsport-szövetség
  kettéválásakor - megválasztott tisztségviselőjének -
   így az elnökség mellett az intézőbizottsági tagok,
  a szakág - és bizottságvezetők - mandátuma is,
  ugyanakkor az alapszabály szerint csupán 1999.
  január végén kellene tisztújító tanácskozásra
  toborozni az autóstársadalom képviselőit...


646 A nyugati fővárosokban tehát azért is         stress-avoiding   -vÁ
  törekedhettek minden határon túl Hitler - korabeli   verb        (főnév)
  kifejezéssel - megbékítésére, mert egy ponton               /+w1 ige
  találtak közös érdeket. Nevezetesen hogy
  külpolitikai erőszakossága mellett kemény kézzel
  megregulázta a kommunista irányzatot, s így
  nemcsak szavakban, hanem tettekben is az
  antibolsevizmus egyik európai bástyájává
  N.PSe3.FAC tette V.TMe3 Németországot -
  értékel a HVG kérdésére Sipos Péter történész.
  Ilyen körülmények között nem véletlen, hogy Hitler
  összes külpolitikai eredményét uralmának első öt
  évében, 1933-1938 között érte el - csinált kasszát
  a Führer sikereiről Henry Kissinger.
647 Iulianus " Apostata " ( a hitehagyott ) római      uncertain complex -vÁ
  császár 361 táján hosszasan elemezte, mennyire     predicate     (főnév)
  fontos Róma birtoklása. Egyik mondata                   /+w1 ige
  szállóigévé N.FAC tömörült V.Me3: Sok út vezet
  Rómába. Ebből lett a közismert " javított " változat:
  Minden út Rómába vezet.
648 Egyéb veszedelmek között eddigi gyarmatosítónk     complex predicate  -vÁ
  bizonytalan helyzete is új földrengések és                 (főnév)
  tragédiák forrása lehet. Őrizzük tehát '56 emlékét             /+w1 ige
  úgy, mint az optimizmus halvány üzenetét, a
  reményt, hogy az ember felül tud emelkedni
  önmagán, nehéz helyzetében is úrrá N.FAC tud
  V.e3 lenni nemcsak az elnyomáson, hanem saját
  önpusztító és megalkuvó ösztönein, Sziszifusz
  módján - a szabadság, az igazságosság, az
  emberi méltóság irányába. ( Elhangzott az '56-os
  Magyar Forradalom Történetének

649 Közgazdász és történész, a Jeruzsálemi Héber      stress-avoiding   -vÁ
  Egyetemen végzett. Igen fiatalon került a politikai   verb        (főnév)
  életbe - már 24 évesen Kiriat Malachi kisváros               /+w1 ige
  polgármesterévé N.PSe3.FAC választották
  V.TMt3, 1977-ben pedig parlamenti képviselő lett.
  1984-ben Jichak Samír akkori miniszterelnök adta
  meg neki az első komoly lehetőséget, amikor
  bevette a kormányába. Azóta számos miniszteri
  posztot és sok közéleti szerepet töltött be,
  Benjamin Netanjahu kormányában például
  miniszterelnök-helyettes és a turisztikai tárca
  vezetője volt.
650 A szobor ma is a múzeum bejáratánál található. "   stress-avoiding  -vÁ
  Petőfi Sándort 1847-ben Rimaszombatban Gömör     verb       (főnév)
  vármegye tiszteletbeli táblabírájává N.PSe3.FAC             /+w1 ige
  választották V.TMt3, a költőnek ez volt az egyetlen
  közéleti kitüntetése. - mondta B. Kovács István. -
  Ennek apropóján is talán el lehetne gondolkodni
  azon, vajon Petőfi Sándor, a közéletiség, a
  művészet, a magyarság jelképes alakja, nem
  érdemelné -e meg, hogy Rimaszombatban köztéri
  szobra álljon.

651 Később, egészen 1959-ig az Ifjú Szivek        stress-avoiding  -vÁ
  tánckarának művészeti vezetője és koreográfusa    verb       (főnév)
  volt, emellett együttesvezetőket és                   /+w1 ige
  koreográfusokat nevelt, módszertani anyagokat írt.
  Harminckét esztendőt szentelt a Csemadoknak
  szakelőadóként, szervezőként. 1969-ben a
  Csemadok Központi Bizottsága országos titkárává
  N.PSe3.FAC választották V.TMt3, a prágai
  események után azonban leváltották, kizárták a
  pártból, tíz évig nem publikálhatott. 1989-ben
  rehabilitálták, 1992-ben nyugdíjba vonult. 1995-
  1996-ban az Ifjú Szivek megbízott igazgatója volt.
  Amikor a hudeci kultúrpolitika megfosztotta az
  együttest jogalanyiságától, lemondott.

652 Torgyán József az MSZP-s javaslat kapcsán       stress-avoiding  -vÁ
  emlékeztetett arra, hogy korábban sem volt szokás   verb       (főnév)
  egyeztetni az ellenzékkel ebben a témában. A              /+w1 ige
  parlament legfőbb ügyésszé N.FAC választotta
  V.TMe3 Polt Pétert, aki május 16- ikán veszi át
  hivatalát. Az állampolgári jogok országgyűlési
  biztosának eddigi általános helyettesét a
  köztársasági elnök jelölte legfőbb ügyésznek.
653 Mégis valószínűtlen, hogy regionális                                       stress-avoiding  -vÁ
  tőzsdeközponttá váljon, hiszen a legnagyobb                                   verb       (főnév)
  veszélyt az jelenti számára, hogy a fejlett nyugati                                        /+w1 ige
  tőkepiacokon forgatják majd a magyar
  részvényeket is a külföldi befektetők. Így
  várhatóan néhány év múlva egy integrálódó
  európai tőkepiacon közkatonává N.FAC válik V.e3
  a vakok félszemű királya.
654 Az MSZT ezt mindig felveti, a nemzeti program                                  stress-avoiding  -vÁ
  tervezetébe is belekerült, a közigazgatási                                    verb       (főnév)
  egyeztetés előtti változatból azonban ez a                                             /+w1 ige
  bekezdés kimaradt. Miután itt törvénymódosítás
  szükséges, ez már nem az MSZT hatásköre -
  érvelt Haba József -, így ha nem történik változás
  e téren, s ez az EU-csatlakozás gátjává
  N.PSe3.FAC válik V.e3, a testület nem vállalja a
  felelősséget. ( rakonczai )
655 L. úr ugyanis, akivel szomszédok vagyunk, előbb    The twelve - fourteen? - shops make me curious       uncertain focus  -vÁ    other
  egyiptomibútor-árusítással foglalkozott, azután    nevertheless, especially because when I was walking             (főnév)
  természetgyógyászattal, most pedig antik       lately in Falk Miksa street, I saw that the whole street           /+w1 ige
  bútorokat, porcelánokat és más régiségeket árul.   had changed [into antiques shops].
  A tizenkét - tizennégy? - üzlet azért fölcsigázza a
  kíváncsiságomat, annál inkább is, mert nemrég a
  Falk Miksa utcában járva láttam, hogy szinte az
  egész utca régiségkereskedésekké N.PL.FAC
  változott V.Me3 át. - Végül is elfogadom a
  meghívást, és sorra járom az egy-két-három éve
  nyílt üzleteket, mitől a bátorság, mitől az üzleti
  remény, hogy ennyien, itt, meg tudnak élni?
656 Bozót - és erdőtüzek pusztítanak Bosznia-       stress-avoiding  -vÁ
  Hercegovinában, Szarajevó közelében és        verb       (főnév)
  Bulgáriában. A görög főváros valóságos                 /+w1 ige
  kemencévé N.FAC változott V.Me3, Athénban ma
  árnyékban 45 fokot mutattak a hőmérők. A
  helyzetet súlyosbította a szennyezett levegő és az,
  hogy a köztisztasági dolgozók sztrájkoltak. 40 fok
  fölötti hőmérsékleteket mértek Törökország déli és
  dél-keleti részén, valamint Olaszországban is.

657 Ez fogja ellátni az embert olyan tulajdonságokkal,  stress-avoiding  -vÁ
  amelyek képessé teszik az emberi korlátok       verb       (főnév)
  áthatolására, hogy részévé válhasson a természet            /+w1 ige
  ötödik, szellemi birodalmának. A szoláris Angyal
  első erőfeszítése az állatembereket emberi
  lényekké N.PL.FAC változtatta V.TMe3, a második
  pedig az emberi lényeket - az emberi család
  tapasztalatait ismerő - szellemi egyedekké fogja
  változtatni. Evégből a szoláris Angyal, a lélek,
  újraszervezi önmagát és irányt változtat, hogy
  erejét az emberek világára visszairányíthassa.


658 Simon Zoltán írása a NÉPSZAVÁNAK Csurka        stress-avoiding  -vÁ
  István, a MIÉP elnöke kijelentette, hogy pártja a   verb       (főnév)
  harmadik politikai erővé N.FAC vált V.Me3 a               /+w1 ige
  dabasi időközi választások első fordulója után. A
  MIÉP és a Fidesz 13, illetve 39 százalékos
  eredményét összeadva több mint 50 százalék jön
  ki, ami lehetővé teszi a közös kormányzást.
659 Éveken keresztül virágzott a Dél-Alföld         stress-avoiding  -vÁ
  országútjain a szexturizmus, ami azt jelentette,    verb       (főnév)
  naponta átlagosan kétszáz-háromszáz nő állította             /+w1 ige
  le a gépkocsikat, főleg a külföldieket és öt-tíz ezer
  forintért ajánlották szerelmi szolgáltatásaikat. A
  feketegazdaság első számú ágazatává
  N.PSe3.FAC vált V.Me3 ez a tevékenység, ami
  csak a dél-magyarországi régióban évente
  egymilliárd forintot jövedelmezett. Ennek az
  összegnek a háromnegyed részét természetesen
  adózatlanul 10-15 társaság, 150-200 személy tette
  zsebre, majd kétes hírű vállalkozásokba fektetve
  tovább szélesítették a fekepénzek forrásait.


660 A Balaton-felvidéket ugyanakkor alig érintette az    stress-avoiding  -vÁ
  agrártárca úgynevezett intervenciós óborlepárlási    verb       (főnév)
  akciója. Létkérdéssé N.FAC vált V.Me3 hát a                /+w1 ige
  gazdák számára, hogy eladhassák idei
  szőlőtermésüket. Ám a felvásárlók
  fogadókészsége is közepesnek bizonyult.
661 Azt is mondhatnám, tervkovács. Hogy jómódjának     stress-avoiding  -vÁ
  még a roncsait sem tudta megmenteni,          verb       (főnév)
  vagyonának aranyban-ékszerben megmaradt                  /+w1 ige
  része oly hamar füstté N.FAC vált V.Me3, hogy
  öregkorában csaknem koplalt, abban nem kis
  része volt, hogy egykori életformájának szétesése
  után fantasztikusnál fantasztikusabb terveket
  agyalt ki élete felvirágoztatására. Ezekhez, minden
  szerető szó, baráti jó tanács, hozzáértő vélemény
  ellenére, a családunkra oly jellemző konoksággal
  körömszakadtáig ragaszkodott.
662 Az - ik ugyanis úgy alakíthatja át a cselekvő      f-particle stress-  -vÁ
  tárgyas igét, hogy a cselekvés tárgya grammatikai    avoiding verb    (főnév)
  alannyá válik, az aktív cselekvő ( ágens ) pedig               /+w1 ige
  nem is szerepelhet az ige szorosan vett
  bővítményei között ( A fát törik: A fa törik ). Így az
  ikes ige elsősorban a mediális, a történést kifejező
  igenem alaki kitevőjévé N.PSe3.FAC vált V.Me3...
  " ( E. ABAFFY 1992: 217 ).

663 Elkészítése: A tehéntúrót burgonyanyomón         complex predicate  -vÁ
  áttörjük, és simára keverjük a cukorral. A mandulát              (főnév)
  ledaráljuk, a tejszínt habbá N.FAC verjük V.Tt1,               /+w1 ige
  majd a kakaóval együtt a túróhoz adjuk. A
  csokoládét darabokra tördeljük és egy lábasban a
  vajjal, a kakaóval és a kávéval, lassú tűzön,
  folytonos keverés mellett felolvasztjuk.
664 A Balassa János Kórház a jelenlegi            uncertain focus st -ként    identificati
  osztályszerkezettel működne tovább a mi         ress-avoiding verb (főnév)   onal
  elképzelésünk szerint. Aktív ágyszám: 100;                 /+w1 ige
  krónikus ágyszám: 100; ápolási ágy: 143. Az aktív
  ágyak osztályszerkezete a következőképpen
  N.FOR alakulna V.Fe3: 30 sebészeti, 30
  szülészeti-nőgyógyászati és 40 belgyógyászati
  ágy. Ebben segítene a Máltai Szeretetszolgálat
  ajánlata.
665 26. § ( 1 ) Az egyéni szabadalmi ügyvivő, a       uncertain      -ként
  szabadalmi ügyvivői iroda, a szabadalmi ügyvivői               (főnév)
  társaság és a szabadalmi ügyvivőt foglalkoztató                /+w1 ige
  gazdálkodó szervezet ( 6. § ( 2 ) bek. )
  munkaviszonyban szabadalmi ügyvivőjelöltként
  N.FOR alkalmazhatja V.Te3 azt, akit a szabadalmi
  ügyvivőjelöltek névjegyzékébe bejegyeztek. ( 2 ) A
  szabadalmi ügyvivőjelöltek névjegyzékébe -
  kérelmére - azt kell bejegyezni a Szabadalmi
  Ügyvivői Kamaránál, aki
666 Az EFQM-et - melynek Európa 36 országában                                 uncertain focus  -ként   identificati
  több mint 850 cég és szervezet a tagja - 1988-ban                                      (főnév)  onal
  azzal a céllal alapította 14 nagyvállalat, hogy                                       /+w1 ige
  növelje a kontinens vállalatainak
  versenyképességét. Ma Európa 25 vezető
  vállalatának kétharmada a tagja, és a szervezet
  által kidolgozott modellt valamennyien stratégiai
  alkotóelemként N.FOR alkalmazzák V.Tt3
  vállalatirányítási rendszerükben. A
  minőségfejlesztési alapítvány az Európai Bizottság
  támogatásával 1991-ben létrehozta az Európai
  Minőségi Díjat, melyet minden évben négy
  kategóriában osztanak ki a szervezet soros éves
  fórumán.
667 Ezzel magyarázták, miért fordultak az ausztrálok  In connection with the refugees the Australian nation  uncertain focus  -ként   emphatic
  egyre inkább a bevándorlók és a          stands supports the government in unison. (lit. stand           (főnév)
  multikulturalizmus ellen. A menekültekkel     behind the government [as one man])                    /+w1 ige
  kapcsolatban ma az ausztrál nemzet egy
  emberként N.FOR áll V.e3 a kormány mögött. A
  melbourne-i Herald Sun közvélemény-kutatása
  szerint a megkérdezettek 96 százaléka a Tampán
  lévők viszszatoloncolását javasolja, mert " úgyis
  csak a bűnözési statisztikákat rontanák ".

668 Az V. fejezet szól a hivatásos állami, másrészt a                             focus complex   -ként   contrastiv
  hivatásos és önkéntes önkormányzati                                    predicate     (főnév)  e
  tűzoltóságokról. Utóbbit köztestületként N.FOR                                        /+w1 ige
  definiálja V.Te3, amely egyesületként működve
  vonja be a civil társadalmat a tűzvédelem és
  műszaki mentés feladatkörébe. Ezt is nagyon
  fontosnak tartjuk; ezek korábban működtek
  Magyarországon is.
669 Hiszen ha az állam csökkenti a medicinák                                      uncertain complex -ként
  támogatásának mértékét - mint ahogy azt tervezik                                  predicate     (főnév)
  és tették tavaly is -, akkor a lakosság terhei akkor                                         /+w1 ige
  is növekednek, ha a gyártók egyetlen forinttal sem
  emelnek árat. A gyártók példaként N.FOR említik
  V.Tt3, hogy a múlt esztendőben a tb-támogatást
  élvező gyógyszerek ára 21 százalékkal emelkedett
  összesen. Ennek azonban csupán ötszázalékos
  mértékben volt oka a gyártók termelői árának
  növekedése.

670 Az immár hagyományosan jó magyar-dél-afrikai       The delegation led by Török Ádám, the chief of the     uncertain focus  -ként   other
  tudományos és technológiai együttműködés eddigi     National Committee for Improvements in Technology              (főnév)
  eredményeiről, valamint a következő közös        and Baldwin Sipho Ngubane, the Minister of Culture              /+w1 ige
  projektek előkészítéséről tárgyalt szombaton       and Technology of the Republic of South-Africa was
  Baldwin Sipho Ngubane, a Dél-afrikai Köztársaság     negotiating on Sunday about the foregoing results of
  kulturális-technológiai minisztere és Török Ádám,    the now traditionally good Hungarian-South-African
  az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke     scientific and technological cooperation. The South-
  vezette küldöttség. A dél-afrikai miniszter Nelson    African minister has come to Hungary [as a member
  Mandela államfő kíséretének tagjaként          of the suite of the head of state Nelson Mandela]. On
  N.PSe3.FOR érkezett V.Me3 Magyarországra. A       the scientific-technological discussions, the scientific
  tudományos-technológiai tárgyalásokon a         and technological joint commission's next meeting in
  tudományos és technológiai vegyes bizottság       Pretoria was prepared.
  soron következő pretoriai ülését készítették elő.

671 A saját gondolataid, saját érzéseid ( kontroll híján )                               stress-avoiding  -ként
  kezdenek kóros jelentőséggel bírni. A többieket                                   verb       (főnév)
  nem csak hogy nem érted, hanem minden                                                 /+w1 ige
  megnyilvánulásukat a személyed elleni
  támadásként N.FOR értékelsz V.e2. Bezárkózol.
672 Jane Asher színésznőt olvasztott           Actress Jane Asher has been painted with chocolate   uncertain focus  -ként   other
  csokoládékrémmel festették be, s bár már       cream, and thus her person can be desirable even for           (főnév)
  ötvenéves, ilyképpen egyénisége az ínyenceknek    gourmets, even though she is almost 50. By the way,           /+w1 ige
  is kívánatos lehet. Hajdan egyébként Paul      she was photographed a long time ago [as the
  McCartney barátnőjeként N.PSe3.FOR          girlfriend of Paul McCartney].
  fényképezték V.TMt3 MTI-telefotó
  1997._május_30., péntek Eltaposta a teherautó
673 Nincs olyan ulticsata, amelyen annyi kontra     The stories range from the quite petty cases involving focus       -ként   emphatic
  hallatszana, mint egy korrupciós eseteket taglaló  a few thousand forints, like acquiring the right to rent a        (főnév)
  beszélgetésen. Az egészen piti - mondjuk egy öt   shop that is five square meters big, to actions             /+w1 ige
  négyzetméteres üzlet bérleti jogának         involving billions. These are accepted by now [almost
  megszerzését jelentő - pár ezer forintos ügyektől  as a natural phenomenon] by Hungarian society,
  egészen a milliárdos magasságokba emelkedő      which has entered its eleventh year of new democracy.
  akciókig ívelnek a történetek, amelyeket immár
  szinte természetes jelenségként N.FOR fogad
  V.e3 el az új demokrácia tizenegyedik évébe lépett
  magyar társadalom. Pályám sajátos fordulatai úgy
  hozták, hogy néhány éven át egyik
  minisztériumunk főosztályvezetője lehettem, s
  bizonyos önkormányzati múlttal is megvert-
  megáldott a sors - tanúsíthatom: a korrupció
  valóban köztünk jár, itt van.

674 Hirew 19.00 Az ügyvezető orosz államfő                                   focus       -ként   identificati
  lehetségesnek Oroszország csatlakozását a                                           (főnév)  onal
  NATO-hoz, de csak akkor, ha egyenlő tagként                                          /+w1 ige
  N.FOR fogadják V.Tt3. Vlagyimir Putyin a BBC-
  nek azt mondta, hogy Moszkvában eddig azért
  zártak ki minden ilyen lehetőséget, mert az orosz
  vezetést megpróbálták kihagyni a NATO keleti
  bővítésről folytatott vitából.
675 Az üzleti szféra szereplőit érzékelhetően nem     On the economical forum the advantageous location    uncertain focus  -ként   identificati
  befolyásolják a kisebb-nagyobb nemzetközi       of our region, which links several European regions            (főnév)  onal
  politikai feszültségek; ezt bizonyítja, hogy a     together, did play an important role indeed, like B.B.,          /+w1 ige
  kiállítók több mint 13 százaléka külföldi, és szinte  the vice president of the county council had mentioned
  minden gazdasági ág képviselteti magát a felsorolt   in his opening speech [as something that would be
  országokból. Az üzleti fórumon - ahogy         desirable].
  nyitóbeszédében Bokor Béla, a megyei közgyűlés
  alelnöke igényként N.FOR fogalmazta V.TMe3
  meg - érvényesült térségünk számos európai
  régiót összekötő jó elhelyezkedése. Hasonló
  érdeklődésre számítanak ma 11 órakor a
  Visegrádi Négyek magyar-cseh-szlovák - lengyel
  üzleti találkozóján is.

676 Természetesen készülnek könnyebb zöldség -,      We eat our salads with a dressing that contains salt uncertain focus   -ként   identificati
  püré -, krém - és gyümölcslevesek is Salátáinkat    and vinegar, and we usually eat them with meats [as a           (főnév)  onal
  sós, ecetes lével készítjük és általában        sour food that goes along with the main dish]. In the           /+w1 ige
  húsételekhez savanyúságként N.FOR fogyasztjuk     cuisine of many other nations, salad dressings are
  V.Tt1. Sok más nemzet konyháján cukor nélkül,     made without sugar and with oil and are often eaten
  olajjal készítik a salátaöntetet és gyakran önálló   as a meal by itself.
  fogásként fogyasztják
677 December elsejétől ugyanis Buzsi András ezredes                                uncertain focus  -ként   identificati
  a kézdivásárhelyi rendőrség parancsnoka. Előde,                                         (főnév)  onal
  palade Eugen százados - saját kérésre - a megyei                                         /+w1 ige
  rendőrség bűnügyi tisztjeként N.PSe3.FOR
  folytatja V.Te3 tevékenységét. A kinevezés
  kapcsán sokan kérdezik: valami elmozdulás
  történt a rendőrság lakossági kapcsolataiban?

678 P.??? Még így, magában, teljes magányban,       Even like this, by himself, all alone, he only thought focus       -ként   identificati
  elgondolni is rövidítésként N.FOR gondolta       about the name of his wife, his wife in Denmark [as an          (főnév)  onal
  V.TMe3 el a felesége, dániai felesége nevét. P.-t   abbreviation]. He married P. in Denmark with forged            /+w1 ige
  Dániában hamis papírokkal vette el.          papers.
679 Információink szerint a lakás tulajdonosa Csatári     M.G., the fiancee of C.B. told us that she believes that focus       -ként   identificati
  Bence, a Mai Nap újságírója. Mészáros Gabriella,     their jointly owned flat was put on fire [because of an          (főnév)  onal
  Csatári Bence menyasszonya lapunknak           article that uncovered something, and that has been            /+w1 ige
  elmondta, hogy gyanúja szerint egy megírt, de       written but not published, as a threat].
  meg nem jelent leleplező cikk miatt,
  fenyegetésként N.FOR gyújtották V.TMt3 fel közös
  lakásukat. Előző munkahelyén - egy étteremlánc
  egyik vendéglátóhelyén - ugyanis olyan
  visszaéléseket fedezett fel, amelyet
  nyilvánosságra akartak hozni.
680 Május 13.: NATO-bombák Korica faluban 87 civil      NATO-bombs killed 87 Albanian civilians in the village uncertain focus c  -ként   other
  albánt ölnek meg. Brüsszel úgy tudja, hogy a szerb    Korica. Brussels assumes that the Serb army had    omplex predicate  (főnév)
  hadsereg élő pajzsként N.FOR használta V.TMe3       used the refugees who were returning home [as a              /+w1 ige
  a hazatérő menekülteket. Május 17.:            living shield].
  Háborúellenes tüntetések Alekszandrovascon és
  Krusevacon.
681 Szavaink ugyanis szimbolikus jelek, amelyek az                                  uncertain focus  -ként   identificati
  adott tárggyal jelentés viszonyban állnak. 13//13/                                          (főnév)  onal
  1l.//1l./ Az " objektiváció " kifejezés W.Dilthey-tól (                                       /+w1 ige
  1883 ) származik, amelyet összefoglaló
  fogalomként N.FOR használt V.Me3 mindazokra
  az emberi tevékenység által anyagba rögzített
  jelekre, ill. tárgyakra, amelyekre Henry George is
  utalt. Megértésük egyetlen elfogadható alapja a
  közös emberi természet, ezért a szellem " objektív
  " megnyilvánulásainak tekinthetők.

682 A számára épített karámot öt perc alatt átugorja:                                 uncertain     -ként
  be akar illeszkedni, de a maga módján, saját                                             (főnév)
  törvényei szerint. A kecske idegen nálunk, a kutya                                          /+w1 ige
  megkergeti, a macska fél tőle, de kutyaként követ
  és macskaként N.FOR hízeleg V.e3: néhány nap
  alatt eldöntötte, ez a hazája. Mindnyájan szeretjük
  ezt a kecskét, virágaink gyilkosát, dísznövényeink
  szorgos pusztítóját.
683 Vagyis azt, hogy az egyház ( ak ) közhatalmi     Namely, that churches do not perform state power      focus       -ként   contrastiv
  funkciót nem gyakorolnak, azaz MINT          functions, i.e. AS AN ORGANIZATION, they do not                (főnév)  e
  SZERVEZET nem vesznek részt a             take part in legislation, and in the executive power, AS           /+w1 ige
  törvényhozásban, a végrehajtó hatalomban, MINT    AN ORGANIZATION, they do not support parties that
  SZERVEZET nem támogatnak a közhatalmi         compete for performing tasks covering the power of
  feladatok ellátására pályázó pártokat, MINT      the state, AS AN ORGANIZATION, they do not run
  SZERVEZET nem indítanak képviselő jelölteket     candidates for representatives, etc. However, the
  stb. Az Alkotmány azonban nem tiltja, hogy például  Constitution does not prohibit e.g. a priest or a
  egy pap vagy lelkész vagy bármely vallás hivatalos  minister or an official representative of any religion
  képviselője akár valamely párt színeiben, akár    from running in the elections whether under some
  egyéni képviselőjelöltként N.FOR induljon V.Pe3 a   party's colours or [as an individual candidate]. There
  választásokon. Vannak is olyan vallási vezetők    are actually religious leaders or official representatives
  illetve hivatalos képviselők akik élnek ezzel a    who take this opportunity.
  lehetőséggel.

684 A kettes számú választókerületben egyéni                                    stress-avoiding   -ként   identificati
  jelöltként is indult, 359 szavazattal a második                                 verb uncertain fo  (főnév)  onal
  helyen végzett. Mindenki aktív közéleti és szakmai                               cus         /+w1 ige
  emberként N.FOR ismeri V.Te3, önmagáról a
  következőket mondta el: - 1956-ban születtem
  Siklóson. 1980-ban, amikor elvégeztem a
  főiskolát, Tolna megyébe kerültem, majd 1981-ben
  férjhez mentem, azóta Békéscsabán élek.

685 Vagy az egykori Szovjetunió jogutódja, az ' 56-os   Or could Moscow, the successor of the former Soviet    uncertain focus   -ként   identificati
  Magyarországot elözönlő, a ' 68-as Csehszlovákiát   Union, who invaded Hungary in 56, taught                   (főnév)  onal
  móresre tanító, az Afganisztánt lerohanó, a      Czechoslovakia a lesson in 68, attacked Afghanistan              /+w1 ige
  Csencsenföldet végiggyilkoló Moszkva lenne      and killed his way through Chechnia, be the one who
  birtokában a végső igazságnak? És hogy jön      holds the ultimate truth? And on what basis would
  ahhoz Britannia, Franciaország vagy éppen az     Britain, France or the USA for that matter be justified
  Egyesült Államok, hogy világi legfelső bíróságként  to judge [as the worldly supreme court]?
  N.FOR ítélkezzék V.Pe3? Emlékszünk például a
  jogforrásra, a helsinki záróokmányra, a " kosarakra
  ", az emberek, eszmék és információk szabad
  áramlásának nemzetközi jogi garanciáira.
686 Ekkor hallották először a közös kívánságokat                                  focus       -ként   identificati
  amelyeket eddig nem mert senki hangosan                                             (főnév)  onal
  kimondani. Ellágyító muzsikaként N.FOR itta                                           /+w1 ige
  V.TMe3 be fülük az olvasó kiabáló hangját.
  Andrisnak hangosan vert a szive, a torkáig
  dobogott a hang. "
687 b ) a költségvetés szempontjából megvalósítható -                               negation focus  -ként   identificati
  e, illetőleg hogyan valósítható meg. ( 3 ) Az                                          (főnév)  onal
  alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó állandó                                           /+w1 ige
  bizottság ( a továbbiakban: Alkotmányügyi
  bizottság ) - ha nem kijelölt bizottságként N.FOR
  jár V.e3 el - az Országgyűlés elnöke vagy a kijelölt
  bizottság felkérésére ajánlást nyújt be, továbbá
  saját kezdeményezésére ajánlást nyújthat be
  minden törvényjavaslathoz a 95. § ( 3 ) bekezdés
  a ) - c ) pontjában meghatározott kérdésekről. Az
  Alkotmányügyi bizottság szükség szerint módosító
  javaslatot tesz.

688 c ) a fiatalkorúnak nincs törvényes képviselője,                                uncertain focus  -ként   identificati
  vagy nem állapítható meg, hogy ki a törvényes                                          (főnév)  onal
  képviselője. ( 2 ) Az eseti gondnok az eljárásban                                        /+w1 ige
  törvényes képviselőként N.FOR jár V.e3 el. A
  bizonyítási eszközök
689 Mindez a munkáltatóknak kedvez, hiszen így az     Labour relations have particular conditions, so for   focus uncertain  -ként   contrastiv
  alkalmazás olcsóbb és egyszerűbb, csakhogy sok     example the worker beside a conveyor belt or the             (főnév)  e
  esetben törvénytelen. A munkaviszonynak        secretary of a big company could only be employed             /+w1 ige
  megvannak a sajátos feltételei, ezért például a    like this according to the legislation. Nevertheless,
  futószalag melletti munkás vagy a nagy cég       there is an increasing number of people who go to
  titkárnője a jogszabályok szerint csak így lenne    their place of work every day [as self-employed].
  alkalmazható, mégis egyre többen vállalkozóként
  N.FOR járnak V.t3 be mindennap a
  munkahelyükre. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatók
  többsége nem tartja be a törvényeket.
690 Következik a 31. sorszámon kiosztott         focus       -ként   identificati
  közművállalatok ügyrendje. Napirendre vétel               (főnév)  onal
  esetén utolsóként N.FOR javasolja V.Te3 tárgyalni            /+w1 ige
  az előterjesztő. 521/2000/521 ( III.30. )
691 A kerettantervek kidolgozása során a készítők a    uncertain focus  -ként   identificati
  korszerű ismeretkörök beemelésére, a készség -             (főnév)  onal
  és képességjellegű követelmények előtérbe                /+w1 ige
  állítására, valamint az irreálisan szélesre duzzadt
  ismeretanyag mennyiségének csökkentésére
  törekedtek. Kötelező tantervi modulként N.FOR
  jelenik V.e3 meg a kerettantervekben a hon-és
  népismeret, a tánc és dráma, az egészségtan, a
  mozgókép és médiaismeret, az emberismeret és
  etika, valamint a társadalomismeret. Az összes
  tantárgyi kerettanterv fontos része a készség - és
  képességfejlesztést biztosító feladattípusok és
  tevékenységi formák évfolyamonkénti
  számbavétele.

692 F8 ( 2 ) Hangtani szempontból a köznyelvi       focus       -ként   contrastiv
  kiejtésnek megfelelő gyenge alakváltozatban él hét           (főnév)  e
  kutatóponton, melyek közül hat településen az              /+w1 ige
  első válasz ez a szó, míg egyszer második
  válaszként N.FOR jelenik V.e3 meg a szó
  köznyelvi kiejtési formájában. A köznyelvitől való
  eltérés egyrészt az első mássalhangzó, másrészt
  az első, illetve második magánhangzó
  realizációjában figyelhető meg.
693 - Végül, ha nem is a tervezett időpontban, de     focus       -ként   contrastiv
  meghallgatta önt az olajbizottság. - Más az, amikor           (főnév)  e
  letartóztatottként viszik az embert a                  /+w1 ige
  meghallgatásra, mint ha szabad emberként
  N.FOR jelenik V.e3 meg a testület előtt. Nem
  annyira hiteles.
694 Minderre pedig azért van lehetőség, mert        uncertain  -ként   identificati
  megváltozott a támogatási rendszer. Idén először          (főnév)  onal
  a műsorszolgáltatási alap mecénásként N.FOR             /+w1 ige
  jelentkezik V.e3 a pályázatoknál, és a Magyar
  Rádió eddig 65 műsorra nyert kisebb-nagyobb
  összegeket. Hajdu István azt is elmondta, hogy a
  hírműsorokban nem lesz alapvető változás, de
  például a Krónikát igyekeznek még egységesebbé,
  szerves egésszé tenni.

695 A program szerint az eredetileg beépítésre szánt    focus    -ként   contrastiv
  terület nagysága csökken, mivel a Megyeri út            (főnév)  e
  Farkaserdő felőli oldalán korábban szereplő             /+w1 ige
  intézményterület helyett az Óceánárok út és a
  Homoktövis utca közötti teljes szakaszon
  zöldfelület létesül, illetve marad fenn. 3. Budapest,
  XVI. kerület János utca - Gusztáv utca - Piski utca -
   Vörösmarty utca által határolt tömbben a 112869
  hrsz. terület keretövezet módosítása Az 1999.
  január 1-én hatályba lépett Fővárosi Szabályozási
  Keretterv a területet L4 lakó keretövezetként
  N.FOR jelöli V.Te3, azonban a helyszín
  ismeretében az övezeti besorolást tévesnek
  ítéltük. Az ingatlan tulajdonosa, a Power Quattro
  Teljesítményelektronikai és Építőipari Rt.
696 " Nagyon csodálkoztak " a küldöttség tagjai azon,   Mrs. Maes is Flemish, the other representatives are  uncertain focus c  -ként   other
  hogy a magyar nyelv még a magyar többségű       Walloons, but they all agreed that in villages where  omplex predicate  (főnév)
  falvakban sem hivatalos nyelv. Maes asszony      the proportion of the Hungarian minority is over 20            /+w1 ige
  flamand, képviselőtársai vallonok, de egyetértettek  percent, Hungarian should be made [a second official
  abban, hogy azokban a falvakban, ahol a magyar    language].
  kisebbség aránya meghaladja a húsz százalékot,
  a magyart második hivatalos nyelvként N.FOR
  kellene V.Fe3 bevezetni, mert tapasztalatuk
  szerint a nyelvhasználat pillanatnyilag csak a
  polgármesterek akaratától függ. Ennek kapcsán -
  s ezt külön hangsúlyozták - hiányolták a
  reciprocitást.
697 A büntetés mértékét ezen a fórumon viszont már                                focus        -ként   identificati
  nem lehet kifogásolni. A négyszintű bírósági                                           (főnév)  onal
  szervezet kialakítását akkor is jelentős                                             /+w1 ige
  eredményként N.FOR kellene V.Fe3 értékelni, ha
  az előző kormány találmánya lenne. De nem erről
  van szó, hiszen Magyarországon még a második
  világháború után is efféle rendszer működött,
  vagyis az elsőfokú ítéletekkel szemben két fórum
  állt jogorvoslati rendelkezésre.

698 Hogy másra ne utaljak, a megyei kórházra       My suggestion is that in the future it should be    uncertain focus   -ként   contrastiv
  példának okáért, amelynek ma a fő gondja abban    established [as an elementary principle] that ...             (főnév)  e
  áll, hogy a tulajdonos, a pénzügyi és szakmai     institutions fulfilling special functions should be            /+w1 ige
  jogosítványok mind más helyre vannak telepítve -   controlled by the the legitimately elected county
  most ezt nem részletezném. Javaslatom szerint a    council.
  jövőben alapelvként N.FOR kellene V.Fe3
  kimondani, hogy a térségi felvevő körű, vagy a
  megye egészére szolgáltató középfokú, avagy
  speciális feladatokat ellátó intézmény közvetlenül
  a legitimen választott megyei közgyűlés irányítása
  alá tartozzon. Mert egyébként például hogyan
  lásson el koordinációt a megyei közgyűlés a
  középfokú beiskolázás tekintetében?
699 A gyerekek tükörképeink. Napként N.FOR kellene Children are our mirror images. We should be shining     uncertain focus  -ként   contrastiv
  V.Fe3 világítanunk, utat mutatnunk a számukra, és [like the sun], show them a way, and instead we are             (főnév)  e
  ehelyett sötétek vagyunk. - Nem túl derűlátó...  dark.                                    /+w1 ige

700 Megbízza a MIK Rt igazgatóját a szükséges                                  uncertain focus  -ként   identificati
  intézkedések megtételére. Az értékesítésből                                          (főnév)  onal
  befolyó összeget - az értékesités költségével                                         /+w1 ige
  csökkentve - a Semmelweis Kórház részére a
  szakmai minimumfeltételek megteremtésének
  forrásaként N.PSe3.FOR kell V.e3 figyelembe
  venni, az értékesitéskor érvényes jogszabályok
  szerint. Felelős: Fejér István alpolgármester
  Határidő: átvételt követően azonnal Közreműködik:
  MIK Rt.
701 S mivel Mándi László, a megyei                                        focus       -ként   identificati
  katasztrófavédelmi igazgatóság                                                 (főnév)  onal
  igazgatóhelyettese nem kívánt a vegyi                                             /+w1 ige
  fegyverekkel történő támadásról nyilatkozni, arról
  faggattuk, mit tudnak tenni a katasztrófavédelmi
  szakemberek, ha mérgező, illetve vegyi anyag
  kerül a környezetbe. - Baleset vagy szándékos
  cselekedet következményeként N.PSe3.FOR
  kerülhet V.e3 mérgező anyag a környezetbe.
  Szerencsére az utóbbi a megyénkben még nem
  fordult elő - nyilatkozta az ezredes.

702 A keresztény hagyomány a húsvéti locsolást a     The Christian tradition traces the custom of Easter   focus       -ként   contrastiv
  keresztelésre vezeti vissza, amely hajdan      sprinkling back to baptism, which in olden days was            (főnév)  e
  vízbemerítéssel, leöntéssel történt. Más       performed by dipping into or spilling water on the            /+w1 ige
  magyarázat szerint ez a mulatság a vidámság     baptised. According to another explanation, this kind
  túlcsordulásának jeleként N.PSe3.FOR került     of amusement has become a one of the Easter
  V.Me3 a húsvéti szokások közé. Magyarországon    customs [as a sign of the overflow of cheerfulness].
  ebben az évben is munkaszüneti nap volt.
703 Így került sor Dávid Ferenc elítélésére és      uncertain focus  -ként   contrastiv
  bebörtönzésére 1579-ben. A nézeteiben                 (főnév)  e
  mindinkább radikalizálódó prédikátort ugyanis aki           /+w1 ige
  katolikus gondolkodóként N.FOR kezdte V.TMe3,
  majd személyében mintegy végigjárva a
  reformáció történetének lépcsőfokait, előbb
  lutheránus, később kálvinista, végül unitárius
  nézeteket vallott és hirdetett sem Socinusnak, sem
  Blandratának nem sikerült rávennie arra, hogy
  visszavonja ama nézetét, amely szerint
  Krisztushoz semmilyen értelemben nem szabad
  imádkozni, mert az imádat egyedül és kizárólag az
  Atyát illeti meg. Kötelező hitvallás, amelyet az
  unitáriusoknak követniük kellene, nem létezik, ám
  az egyes gyülekezetek vezetői, ha akarnak, saját
  unitárius kátékat bocsáthatnak ki.
704 1. A Szerződő Államok illetékes hatóságai       uncertain stress-  -ként
  megadják egymás számára azt a tájékoztatást,      avoiding verb    (főnév)
  amely az Egyezmény rendelkezéseinek vagy a                 /+w1 ige
  Szerződő Államokban az Egyezmény hatálya alá
  tartozó adókra vonatkozó belső jogszabályi
  rendelkezések végrehajtásához szükséges,
  amennyiben az ezek szerinti adóztatás nem
  ellentétes az Egyezménnyel, és az adóztatás
  kijátszásának megakadályozását szolgálja. A
  Szerződő Állam a kapott tájékoztatást ugyanúgy
  titokként N.FOR kezeli V.Te3, mint ennek az
  Államnak a belső jogszabályai szerint megszerzett
  információt, és csak olyan személyek vagy
  hatóságok ( beleértve a bíróságokat és a
  közigazgatási szerveket ) előtt fedi fel, amelyek az
  Egyezmény hatálya alá tartozó adók kivetésével
  vagy beszedésével, azok érvényesítésével és a
  velük kapcsolatos peres eljárással vagy a
  jogorvoslat elbírálásával foglalkoznak. Ezek a
  személyek vagy hatóságok a tájékoztatást csak
  ilyen célokra használhatják fel.
705 Csütörtök délutánig nem érkezett meg Nisbe és     focus negation   -ként   contrastiv
  Pirotba az a tizenöt tartálykocsi, amely az Energiát            (főnév)  e
  demokráciáért nevű akció keretében fűtőolajat               /+w1 ige
  szállít két ellenzéki önkormányzatú dél-szerbiai
  városba. A késés oka, mint Zoran Zivkovics nisi
  polgármester kijelentette, hogy a jugoszláv
  hatóságok ígéretük ellenére nem humanitárius
  segélyként, hanem közönséges behozatalú
  árucikként N.FOR kezelik V.Tt3 az olajat, és a
  minták megvizsgálása után vámot akarnak kivetni
  a szállítmányra. Zivkovics a BETA
  hírügynökségnek azt is elmondta, hogy a nisi
  hőtelep már csak két napra elegendő fűtőanyag-
  tartalékkal rendelkezik, mivel az állami vállalat
  hetek óta késlekedik a kifizetett tüzelnivaló
  leszállításával.
706 A bennük lévő anyagot hozzáférhetővé tesszük a     uncertain stress-  -ként
  kutatók számára, hogy minél hamarabb, például a    avoiding verb    (főnév)
  kritikai kiadás további köteteinek a kiadása során             /+w1 ige
  is hasznosíthassák. Majd további egységként
  elkészítjük a versek szókincsének a tárát, és
  ugyancsak külön egységként N.FOR kezeljük
  V.Tt1 Csokonai egyéb prózai írásainak a
  szóanyagát. Ez kétségtelenül kényszerű
  szétválasztás, viszont így lehetőség nyílik arra,
  hogy az író szókincsét műfajok szerinti
  megoszlásban és összehasonlításban
  vizsgálhassák az érdeklődők.
707 Osszák a pénzt, vigyék a pénzt és akit akartak,                               uncertain stress-  -ként   identificati
  kilóra is megvettek. Riporter: - Nem akarok én                                avoiding      (főnév)  onal
  koalíciós feszültségeket szítani, de pontosan                                verb focus     /+w1 ige
  Györgyi Kálmán neve kapcsán kell megemlíteni,
  hogy Dávid Ibolya igazságügyminiszter Györgyi
  Kálmánt miniszteri biztosként N.FOR kívánja
  V.Te3 alkalmazni, Önök pedig a meghallgatáskor,
  legalábbis a meglévő dokumentumok alapján
  igencsak elmarasztalták őt. Pallag László: -
  Reméljük, hogy érzékelni fogja Dávid Ibolya ennek
  a súlyát és annak ellenére, hogy nagyon sokan jó
  szakembernek tartották Györgyi Kálmánt, nem
  volna szabad, hogy ezek után a minisztériumban
  tanácsadóként tevékenykedjen.

708 Köves első érzése - alighanem a szakadatlan     ... The dog started barking again at once, its tail, this uncertain focus  -ként   emphatic
  loholás eredménye, amely lassan vakká teszi a    lively voice of a dog's happyness, was knocking [like a           (főnév)
  környezete iránt és minden véletlenben, legyen az rain-shower] on the canvas of the raincoat.                  /+w1 ige
  bármilyen természetű, már csupán akadályt láttat
  vele - a fukar kelletlenség volt: még majd
  hiábavaló udvariaskodásra kell vesztegetnie a
  szűken mért időt. De még így is csaknem
  megmosolyogtatta az öreg öltözéke: bár a rekkenő
  nap ígérete már a zárt lépcsőházba is
  beszivárgott, az öregúr nehéz bakancsot, vastag
  gyapjúzoknit, térdnadrágot és viharkabátot viselt, a
  vállát nagy hátizsák nyomta, egyik kezében súlyos
  bőrönd, a másikkal meg a kutyáját szorította a
  melléhez - meglátva Kövest, a tacskó azonnal
  ismét felugatott, farka, a kutyaöröm e lendületes
  szószólója, záporként N.FOR kopogott V.Me3 a
  viharkabát vásznán. Köves, nyelve hegyén valami
  futó üdvözléssel épp előrébb lépett: most meg két
  újabb ember vonta magára a figyelmét.
709 Azonos lehet azzal az István jogtudorral, aki 1300-  uncertain focus  -ként   identificati
  1303-ban erdélyi esperesként és királyi                 (főnév)  onal
  alkancellárként fordul elő az oklevelekben. A              /+w1 ige
  veszprémi egyházmegyét 1311-1322 között 21.
  püspökként N.FOR kormányozta V.TMe3.
  Bizalmasa Róbert Károlynak, aki 1313-ban
  Veszprém megye örökös főispánságával tüntette
  ki a mindenkori veszprémi püspököt.
710 Jogszabálynak minősül a Ptk. 685. § a ) pontja    uncertain     -ként
  alapján az önkormányzati rendelet is, amennyiben            (főnév)
  törvényi felhatalmazás alapján jön létre. Mivel a            /+w1 ige
  szemétszállítási díj a közös költség része, ennek
  nem fizetése esetén a társasházközösség a nem
  fizető tulajdonostárssal szemben polgári peres
  eljárás keretében az elmaradt közös költség
  mellett kártérítésként N.FOR követelheti V.Te3 a
  két késedelmi kamat közötti különbözetet is.
  Mindezek alapján az állampolgári jogok
  országgyűlési biztosa az ügyben alkotmányos
  joggal kapcsolatos visszásságot nem észlelt.

711 Természetesen már az sem volt véletlen, hogy     focus stress-   -ként   identificati
  Orbán Viktor németországi látogatására időzítve    avoiding verb   (főnév)  onal
  jelent meg a tekintélyes konzervatív Frankfurter            /+w1 ige
  Allgemeine Zeitung pengeéles bírálata a magyar
  kormány belpolitikájáról. Ez azonban éppúgy
  lepergett a vezető kormánypárt stratégáiról, mint
  az azóta megjelent hasonló írások és politikusi
  intések, mintha csak a hazai kritikához hasonlóan
  jelentéktelen firkászok magánvéleményeként
  N.PSe3.FOR lehetne V.Fe3 felfogni a dolgot.
  Súlyosabb gond tehát az a stílus, amelylyel
  miniszterelnökünk a magyar nemzeti
  méltóságtudatot képviseli.
712 Együttesen tehát több frakció kéri, hogy személyi                             uncertain focus  -ként   identificati
  döntéseket tárgyaljunk. Úgy gondolom, ez 4.                                         (főnév)  onal
  napirendi pontként N.FOR lenne V.Fe3                                             /+w1 ige
  tárgyalható. Rostás úr.
713 Ha sikerül megtudnunk vagy kikísérleteznünk az                               f-particle    -ként   identificati
  optimális kiviteli módot, akkor ennek a                                           (főnév)  onal
  szerkezetnek ma még felbecsülhetetlen szerepe                                        /+w1 ige
  lesz az emberiség fejlődésében. Mint tudjuk pozitív
  szubatomi energiabesugárzással súlytalanná lehet
  tenni különböző tárgyakat, ez a szerkezet tehát
  elsősorban antigravitációs erőgépként N.FOR lesz
  V.e3 használható. Az egyenáramú kivitel jól
  irányítható sugárzását kihasználva ezzel a
  hatékony energiagenerátorral már biztató
  eredményeket érhetünk el a " repülő csészealj "
  építés, és a dematerializációs
  hulladékmegsemmisítés terén is.

714 Hát forduljunk segítségért a Magyar Értelmező     So let us look for assistance in the Hungarian    uncertain focus  -ként   identificati
  Kéziszótárhoz! Az például a retyerutya szót a     dictionary. That explains the word retyerutya, for           (főnév)  onal
  következőképpen N.FOR magyarázza V.Te3:        example, [in the following way]: toggery, baggage.           /+w1 ige
  cókmók, motyó. Már a menni, járni hangfestő
  rokonai, barátai és üzletfelei önmagukban véve
  megtöltenének egy egész szótárt.
715 Kiss Gyula ( Fidesz ) szerint a szerződés méltatlan  According to K. G. (Fidesz) the contract loads an    focus      -ként   contrastiv
  terheket ró a kiszolgáltatott helyzetű kórházra,    unworthy burden upon the hospital, which is in a             (főnév)  e
  Zsinka László ( MIÉP ) pedig azt is megjegyezte,    helpless situation, and Z. L. (MIÉP) also noted that 59         /+w1 ige
  hogy a 200 millió forintos hitel után fizetendő 59   million interests on a loan of 200 million forints are
  millió forint kamat indokolatlanul magas. További   unwarrantedly high. It was noted by the MP of MIÉP
  kifogásként N.FOR merült V.Me3 fel a MIÉP       [as a further complaint] that the council wants to make
  képviselője részéről, hogy a tervezett         the planned conversions and reorganisations before
  átalakításokat, átszervezéseket még a kórház      the report on the auditorial investigation concerning
  gazdálkodásáról folytatott állami számvevőszéki    the hospital's management is published.
  vizsgálat közzététele előtt végre kívánja hajtani az
  önkormányzat. Szolnoki Andrea ( SZDSZ )
  főpolgármester-helyettes azzal igyekezett igazolni
  az uzsorakamattal egybekötött segítséget, hogy a
  többi kórháznál is ezt a technikát alkalmazták.


716 Harmadrészt arra, hogy annak idején már az előző                               f-particle    -ként   identificati
  ciklusban is lehetőség lett volna egy olyan                                           (főnév)  onal
  jogszabály megalkotására, amely a nyilvánosságra                                        /+w1 ige
  hozatalról rendelkezik, és ezt nem tettük meg. De
  ezt csak bevezető megjegyzésként N.FOR
  mondom V.Te1. Kérem, hogy azok, akik igénylik,
  hogy a miniszter úr ezt a tájékoztatását most tartsa
  meg, kézfelemeléssel jelezzék.

717 Fritz Busch ugyanis 1923-ban zeneiskolát alapított                              stress-avoiding  -ként   identificati
  az utánpótlás képzésére. Az intézmény 1952 óta                                verb focus    (főnév)  onal
  zenei főiskolaként N.FOR működik V.e3, amelyben                                         /+w1 ige
  az együttes ötven tagja tanít. 1993 óta létezik a
  zenekari akadémia, amelynek tagjai főiskolát
  végeztek és kétéves tanfolyamon ismerkednek
  meg a Staatskapelle tevékenységével.
  1998._augusztus_24., hétfő Növekszik Károly
  népszerűsége
718 Ha az egyik hullámvezetőben terjedő fény        stress-avoiding  -ként
  frekvenciája megegyezik a mikrorezonátor        verb       (főnév)
  valamelyik sajátfrekvenciájával, akkor a fény a             /+w1 ige
  rezonátoron keresztül átlép a másik
  fényvezetőszálba, egyéb frekvenciák esetén
  viszont zavartalanul halad tovább. A
  mikrorezonátor tehát fénykapcsolóként N.FOR
  működik V.e3, amelyik hullámhossz szerint engedi
  át a fényt. A rezonátor sajátfrekvenciáit részben a
  félvezetőanyagon alkalmazott előfeszültséggel,
  részben a hőmérséklettel lehet szabályozni.

719 Az egyesítéssel megszűnt az egyetemi színvonalú    stress-avoiding  -ként
  mérnökképzés, mert a József Ipartanodát ekkor     verb       (főnév)
  még nem fejlesztették műegyetemmé. Technikai               /+w1 ige
  intézetként N.FOR működött V.Me3 tovább, a
  mezőgazdasági és a kereskedelmi szakot
  leépítették, az oktatás nyelve a német lett. Később,
  1851-ben az előkészítő osztály helyett saját,
  hároméves főreáliskolát szerveztek.
720 Ha viszont mégis muszáj azon spekulálnunk, hogy                              focus  -ként   identificati
  van -e valamilyen elengedhetetlen funkciója a                                    (főnév)  onal
  csiklónak, ott és úgy, ahogy található, tekintsünk                                 /+w1 ige
  rá, mint egy liftgombra, amely megfelelő stimuláció
  esetén kitárja a liftajtót, hogy együtt - tehát
  konszenzussal - léphessünk be a kilövősilóba, és
  bíborban, bársonyban, gyöngyös koszorúban
  elrepülhessünk. Csak extra csemegének írom ide,
  hogy biológusok legfrissebb kutatásai szerint a
  nőké az eredeti, standard méretű klitorisz a (
  prototípus ), és a férfiaké egy későbbi fejlődés
  eredményeként N.PSe3.FOR nőtte V.TMe3 túl
  magát, és lett belőle pénisz. Magyarán, ezen
  biológusok szemüvegén át tekintve a
  világegyetemet, a klitorisz valójában eredetileg is
  női jellegű szerv, nem pedig csökevényes hímtag,
  így orgazmikus " juttatásai " magától értetődően,
  mintegy történelmi jogon " járnak " a nőknek.


721 E kínos esettől nem függetlenül fura nyilatkozatot  The Roman Orthodox bishop from Gyula made a      focus  -ként   identificati
  tett tavaly tavasszal a romániai Nagyszebenben a   strange statement last spring in Nagyszeben,         (főnév)  onal
  gyulai román ortodox püspök. A magyar hírközlő    Romania, not independently from this embarrassing       /+w1 ige
  szervek által is átvett hír szerint egyebek mellett  case. According to the news also taken by the
  azt állította, hogy Magyarországon üldözik a     Hungarian media, he claimed among others that
  románokat, az Országos Román Önkormányzat       Romanians were pursued in Hungary, and the
  nem képvisel senkit, a gyulai román          National Association of the Romanian Local
  gimnáziumban idegen nyelvként N.FOR oktatják     Authorities did not represent anyone; at the Romanian
  V.Tt3 a románt, s hogy hiába kért találkozót Orbán  high school in Gyula, Romanian was taught [as a
  Viktortól, a miniszterelnök nem fogadta őt. Az    second language], and that he had asked for an
  állítólagos kijelentések ellen a leghevesebben    appointment with Orbán Viktor in vain, the Prime
  Kreszta Traján ORÖ-elnök és Budai János, a      Minister had not received him. The alleged statements
  román középiskola igazgatója tiltakozott.       were protested against the most by Kraszna Tarján,
                             the President of ORÖ, and Budai János, the
                             headmaster of the Romanian high school.
722 K. márciusban még lízingelt, de már rajta volt az    In March, K. had still been leasing, but the USA was  uncertain focus   -ként   emphatic
  USA vigyázó szeme. Nyilvánvalóan nemcsak rajta,     already watching him. Obviously not only him, but the            (főnév)
  hanem az egész szovjet misszión, amelyet az       whole Russian mission, which was by the way helped              /+w1 ige
  USA egyébként igaz szövetségesként N.FOR        by the USA [like by a real ally].
  segített V.Me3. Aztán a Cég kiválasztotta a "
  leggyöngébb láncszemet ", amelyet a legkönnyebb
  táncba ( pontosabban, mint " írónk " könyvéből
  kitetszik: táncos helyekre ) vinni, és jól megtölteni
  üres zsebeit.

723 Ellenkezőleg! A nacionalizmust mégis szinte       On the contrary. Nevertheless, nationalism was swung  uncertain focus   -ként   other
  kormányzati bunkóként N.FOR suhogtatták         above him [almost like a governmental bludgeon].              (főnév)
  V.TMt3 fölötte. A nyolcvanas évek elején egy                                             /+w1 ige
  dokumentumfilmben egy nyugatnémet futballista
  világsztárt arról faggatott a kérdező: mért lett
  futballista?
724 Korlátozzák a műemlék jellegű épületekre                                    focus complex    -ként   contrastiv
  kifüggeszthető reklámfeliratok méretét, és minden                                predicate uncertai  (főnév)  e
  változtatást, ami a műemlékek állagát vagy képét                                n          /+w1 ige
  esetleg ronthatja, be kell jelenteni a Kulturális
  Örökségvédelmi Hivatalnál. Új fogalomként N.FOR
  szerepel V.e3 a régészeti védőövezet, a történeti
  táj, a történeti kert és számos olyan megkötés,
  amely kulturális örökségünk védelmében és a
  feltárási munkálatok elősegítésére született meg.
  Várhatóan csökken a műemlékeket szándékosan
  rongálók száma, hiszen a védett értékek, képek -
  mint Debrecenben az egykori Pál söröző falán a
  tiszai halász - megrongálásáért, elpusztításáért 50
  ezer forinttól 125 millió forintig terjedő bírságot kell
  fizetni - tette hozzá Karácsonyi György, a
  Debreceni Értékmentő Alapítvány elnöke.
725 ( 1 ) Feltaláló az, aki a találmányt megalkotta. ( 2 )                              focus complex   -ként   identificati
  Amíg jogerős bírósági ítélet mást nem állapít meg,                                predicate     (főnév)  onal
  azt a személyt kell feltalálónak tekinteni, aki az                                         /+w1 ige
  elismert bejelentési napon benyújtott
  bejelentésben feltalálóként N.FOR szerepel V.e3. (
  3 ) Ha többen közösen alkották a találmányt, a
  feltalálók szerzőségi részarányát - ellenkező
  megjelölés hiányában - egyenlőnek kell tekinteni.

726 A III. korcsoportos lányoknál ( 1988-89-es                                    uncertain complex -ként
  születésűek ) Csernák Enikő, a helyi Erkel Ferenc                                predicate     (főnév)
  Általános Iskola tanulója ötödik lett, az V.                                            /+w1 ige
  korcsoportban ( 1984-85 ) Drobny Dóra ( Cegléd,
  Bem József Szakmunkásképző ) ezüstöt szerzett.
  Újoncként N.FOR szerepelt V.Me3 a lányoknál az
  érdi Vörösmarty Gimnázium - egyik futójuk Antal
  Beáta NB II-es kézilabdázó -, a budakeszi, s a
  pándi általános iskola együttese. Egyéniben indult
  a budakeszi Pápai Veronika ( Nagy Sándor József
  Gimnázium ), s a törteli Szendrei Sándor.

727 Bubbanty! A te kedvenc Popper elvtársad a Nagy      Your favourite comerade Popper served the socialists  focus uncertain  -ként   other
  Pufajkás tanácsadójaként N.PSe3.FOR szolgálta      during the fallen government [as an advisor of Horn].           (főnév)
  V.TMe3 a szocikat a bukott kormány idején.. Azóta    Since then, he has been throwing mud at the                /+w1 ige
  a 168 óra cimű szabad demokrata magazinban        government in the Free Democtrats' magazine called
  dobálja a sarat a kormányra.               "168 óra".
728 A Bécsi Konzervatórium opera szakos növendékei      stress-avoiding  -ként
  egy Közép-Európában talán kevéssé ismert         verb       (főnév)
  Broadway-musical előadására vállalkoztak. Az                /+w1 ige
  óceánon túl, eredetileg 1991-ben bemutatott Titkos
  Kert lírai történetet dolgoz fel a virágok, állatok és
  emberek iránt érzett őszinte szeretet gyógyító
  hatalmáról, s New Yorkban az egyik legsikerültebb
  gyermekmusicalként N.FOR tartják V.Tt3 számon.
  Az előadás egyúttal a Konzervatórium új
  részlegének avatója is, a belvárosi Singer-
  strassén a ferences rendi kolostor két emeletét
  alakították át Bécs város jelentős anyagi
  hozzájárulásával, s az itteni teremben került sor a
  bemutatóra.

729 A Szent Klotild-templom első orgonistája César      stress-avoiding  -ként
  Franck volt. Jacques Taddeit, XX. századi utódját    verb       (főnév)
  César Franck műveinek legkiválóbb előadójaként               /+w1 ige
  N.PSe3.FOR tartják V.Tt3 számon. Zongoristaként
  kezdte pályáját - meséli -, harmincéves korában
  egy híres francia orgonista figyelt fel rá és érezte
  meg benne az ígéretes orgonistát.

730 Komárom és Érsekújvár között - a Dunamenti        stress-avoiding  -ként
  síkság legmelegebb részén - fekszik Ógyalla, a      verb       (főnév)
  Komáromi járás 8000 lakosú városa. A közeli                /+w1 ige
  Zsitva folyónak és a megfelelő klímának
  köszönhetően mindig is mezőgazdasági jellegű
  településként N.FOR tartották V.TMt3 számon, s
  valószínűleg főleg ennek köszönhetően már a
  régmúltban is lakott volt. Erről tanúskodik az a
  nagyszámú antropológiai lelőhely is, melyek
  feltárása során kvádok, darkok, markomanok,
  górok, avarok és hunok temetkezési helyeire
  bukkantak a népvándorlás idejéből.
731 Befejeződött a bizonyítási eljárás a Várhegyi-per   V. A., the political under-secretary of the Ministry of  uncertain focus  -ként   other
  pénteki tárgyalásán a Buda környéki Bíróság előtt;   National Cultural Heritage is charged by the                (főnév)
  a perbeszédeket november 7-re, illetve 9-re tűzték   prosecution with corruption and misappropriation for            /+w1 ige
  ki, ítélet november 16-án várható. Várhegyi Attilát,  what the politician did in 1994-1995 [as the mayor of
  a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának     Szolnok].
  politikai államtitkárát az ügyészség vesztegetéssel
  és hűtlen kezeléssel vádolja azért, amit a politikus
  szolnoki polgármesterként N.FOR tett V.Me3 1994-
  1995-ben. Megszüntették az eljárást

732 Valóban érzéketlenek vagyunk, ha azt vesszük,                                  stress-avoiding  -ként
  hogy nem kaptuk meg a pénzjegynyomdától a                                    verb       (főnév)
  bankjegykibocsátási jogot, mert akkor ezen a                                            /+w1 ige
  problémán valószínűleg segíteni tudtunk volna 30
  vagy 40 milliárd forint erejéig és nemcsak 5, 2
  milliárddal, amely azonban úgy hiszem, a jelen
  helyzetben nem kevés. Ha eljön az az idő, amikor
  a kisgazda kormányzat földművelésügyi
  minisztereként N.PSe3.FOR tisztelhetem V.Te1
  önt, akkor remélem, ilyen kérdéseket nem kell
  feltenni, mert nyilván nem is kell már dolgozni a
  földön, mindenki enélkül is megkapja a megfelelő
  jövedelmet és meglesz a mindennapi betevő
  kenyerünk. Ezt csak a kérdése stílusának
  illusztrálásaként voltam bátor megjegyezni.

733 JUHÁSZ LÁSZLÓ 2000._november_09., csütörtök                                   uncertain complex -ként
  Busht tegnap reggel már győztesként N.FOR                                    predicate     (főnév)
  ünnepelték V.TMt3, ennek ellenére még Gore is                                           /+w1 ige
  nyerhet Újraszámlálás Floridában
734 Kína a WTO-ban: keleti veszedelem? Alig több     Not much more than a month ago, most           uncertain complex -ként   contrastiv
  mint egy hónapja a kommentárok többsége a       commentaries celebrated the programmatic decision     predicate focus  (főnév)  e
  szabadkereskedelem győzelmeként N.PSe3.FOR      [as the victory of free trade]: China can joint the WTO           /+w1 ige
  ünnepelte V.TMe3 az elvi döntést: Kína 15 éve     officially after a marathon-like series of negotiations
  húzódó, maratoni tárgyalássorozat után        which have been going on for 15 years. After China
  hivatalosan is beléphet a Kereskedelmi        joined the members of the WTO yesterday officially,
  Világszervezetbe ( WTO ). Miután Kína tegnap     there were hardly any analyses that did not discuss
  hivatalosan is belépett a WTO tagjai közé, alig    fears and uncertainties concerning the Chinese
  akadt elemzés, amelyik ne a kínai tagságot övező   membership.
  félelmeket és bizonytalanságot taglalta volna.

735 A Meztelen ebédben megjelenő erőszak és szex     Because of the violence and sex in Naked Lunch,    focus        -ként   identificati
  miatt Burroughs ellen közszeméremsértés címén     Burroughs was also sued for public indecency; the              (főnév)  onal
  per is indult; kiadói fellebbezése után a könyv    book could be published in 1962 also in the US after            /+w1 ige
  1962-ben az Egyesült Államokban is          an appeal by its publishers. Burroughs later supported
  megjelenhetett. Burroughs később felkarolta a     the writers of the beat generation and he became
  beatnemzedék íróit, és szóvivőjükként         famous [as their spokesman] - said the MTI.
  N.PSt3.FOR vált V.Me3 ismertté - közölte az MTI.
  1997._augusztus_04., hétfő A mandátumok
  elosztásán múlt a közös fellépés
736 Bakonyi táj ( képek ) Torockón ( Bukarest / ferencz  Although she graduated in electrical engineering in    uncertain focus  -ként   contrastiv
  ) * Bár elektromérnökit végzett Kolozsváron, a    Cluj, Holányi Julianna, who was born in Nagyenyed,             (főnév)  e
  nagyenyedi születésű Holányi Julianna - főként    became famous [as a painter] in Transylvania, in her            /+w1 ige
  Magyarországra való kitelepedését követően -     mother-country but also in the whole wide world -
  festőként N.FOR vált V.Me3 ismertté Erdélyben,    mainly after she had settled down in Hungary.
  az anyaországban, de a nagyvilágban is. Legutóbb
  az augusztus 18- án zárult torockói tárlaton
  mutatta be a balatoni, bakonyi tájat idéző
  akvarelljeit, melyek viszont a szülőföld, Nagyenyed
  és környéke hangulatát is sugallják.
737 Értelmezhető úgy is, hogy kizárólagosságra                                   focus    -ként   contrastiv
  törekvő hatalmi irányultságról van szó.                                           (főnév)  e
  Értelmezhető úgy is, hogy tényként N.FOR van                                         /+w1 ige
  V.e3 leírva. Ezzel nem azt mondom, hogy minden
  egyes újságíró, minden egyes sajtóorgánum, de
  azt mondom, hogy arányaiban valóban ez a
  helyzet.
738 Nem arra tesz képessé, hogy háborúkat nyerjünk,    Kovács László - who, by the way, received a phone     focus    -ként   identificati
  hanem hogy azokat elkerüljük - emelte ki a      call today from NATO Secretary General, Javier             (főnév)  onal
  csatlakozási folyamatban komoly érdemeket       Solana on the occasion of becoming a member -             /+w1 ige
  szerzett pártelnök. Kovács László - akit egyébként  remarked bitterly in a personal digression that he
  a nap folyamán a taggá válás alkalmából felhívott   would, of course, have been very glad if he had been
  Solana NATO-főtitkár is - személyes kitérőként    able to participate in the celebrations for the 50th
  kissé keserűen jegyezte meg, természetesen      birthday of the alliance [as the Foreign Secretary of
  nagyon örült volna, ha immár a NATO-tag        the member state Hungary], but he would have liked
  Magyarország külügyminisztereként N.PSe3.FOR     to attend them as a politician of the opposition, as well.
  vehetett V.Me3 volna részt a szövetség ötvenedik
  születésnapjának ünnepségein, de ellenzéki
  politikusként is szívesen lett volna jelen. Horn
  Gyula a történelmi nap méltatása mellett
  elsősorban a tagság érdekében az elmúlt négy
  évben tett lépésekre helyezte a hangsúlyt, "
  sekélyesnek, alpárinak és igazságtalannak "
  nevezve a szociálliberális kormány eredményeit
  elvitató kijelentéseket.

739 Siklós Mária három év múlva kérheti újrafelvételét.                               f-particle  -ként   identificati
  Ha a büntetés életbe lép, Siklós legfeljebb                                         (főnév)  onal
  társtervezőként N.FOR vehet V.e3 részt bármilyen                                       /+w1 ige
  munkában - tette hozzá Vajai. Információink
  szerint Siklós Mária két jelenlegi megbízását, a
  Nemzeti és a Budapesti Operett Színház
  tervezését a mostani döntés nem érinti, mivel
  mindkét épületre korábban kiadták az építési
  engedélyt.
740 Az ügyvéd elmondta: a miniszterelnök-jelölt - a jogi                             negation focus  -ként   contrastiv
  terminológia szerint - " egyéb érdekelt ", ami                                         (főnév)  e
  lényegében azt jelenti, bizonyos esetekben eljárhat                                      /+w1 ige
  a rendőrségen, okiratokat adhat be és indítványt
  tehet. A megbízó jogi státusából adódóan Bánáti
  nem védőként N.FOR vesz V.e3 részt a
  büntetőeljárásban, hanem jogi képviselőként.
  Nincs szó arról, hogy meg kellene jelenniük a
  nyomozók előtt a politikus gyanúsítottá
  nyilvánítása miatt - közölte az ügyvéd.

741 Zalaegerszegen gyakornok, 1947. Október 4-én      In 1848, he volunteered for the 7th battalion among  focus      -ként   contrastiv
  Zala vármegye országgyűlési ifjai közé         the first. He took part in the battles of Pákozd and          (főnév)  e
  választották. 1848-ban önkéntesként elsők között    Schwechat [as a sergeant], and he was promoted             /+w1 ige
  jelentkezett a 7. honvédzászlóaljhoz.         second lieutenant in December. In February 1849, he
  Őrmesterként N.FOR vett V.Me3 részt a pákozdi     became a prisoner of war, and in September, he was
  és a schwechati csatákban, decemberben         enlisted in the imperial army, from where he was
  hadnaggyá léptették elő. 1849 februárjában       released for a ransom in 1852.
  fogságba esett, szeptemberben besorozták a
  császári hadseregbe, ahonnan 1852-ben
  váltságdíj ellenében bocsátották el. A kiegyezés
  után közhivatalt vállalt, 1972-től aljárásbíró
  Nagykanizsán. 1894-ben vonult nyugalomba,
  előbb Lukafán, később Zalaegerszegen telepedett
  le.
742 A lakóhely szabad megválasztásának joga - mint                              uncertain complex -ként
  az egyéni szabadságjogok egyik alapvető fajtája -                            predicate     (főnév)
  már akkor a különböző mozgalmak egyik fő                                          /+w1 ige
  követelése volt, amikor még sem alkotmányról,
  sem alkotmányos jogok katalógusáról nem
  beszélhettünk. A magyar történelemben sajnos
  hosszan elhúzódó késő középkor a maga második
  jobbágyságával fájó bélyegként N.FOR viselte
  V.TMe3 a jobbágyok röghöz kötöttségének
  korántsem haladó hagyományát. Ezt a
  méltánytalan helyzetet csak az 1848-as
  törvényalkotása tudta végérvényesen felszámolni.

743 Mint kiderült, rosszul gondolta... Ám Egerszegi az  But even so, with her 5 individual gold medals and  uncertain focus  -ként    other
  1988-1996 között szerzett öt egyéni arany - és egy  one silver medal which she had won between 1988            (főnév)
  ezüstérmével Atlanta után így is minden idők     and 1996, she retired after Atlanta [as the most            /+w1 ige
  legeredményesebb úszónőjeként N.PSe3.FOR       successful female swimmer of all times] (even the
  vonult V.Me3 vissza ( öt egyéni aranya még a     great American swimmer, Mark Spitz doesn't have five
  nagy amerikai úszónak, Mark Spitznek sincs! ).    individual gold medals).
  Atlanta legeredményesebb versenyzője is egy
  úszónő volt, négy aranyérmével az amerikai Van
  Dyken, a " doppinggyanús ", ír Smith " kisasszony
  " három 1. és egy 3. helyet könyvelhetett el.

744 Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az                             it-cleft      az /+w0 ,
  Pro.NOM , WPUNCT a ki megigazít; Kicsoda az, a
  ki kárhoztat?
745 Most hozzájuk kiált, nekik panaszkodik. Választ                             it-cleft      az /+w0 ,
  sem vár, de talán ez a személyesség az Pro.NOM
  , WPUNCT a fájdalmasan visszatekintő hányszor
  keserűsége, amely a költészetében oly gyakori
  kiáltásoktól megkülönbözteti.

746 Ketsegtelenul Robespierre volt az Pro.NOM ,                               it-cleft      az /+w0 ,
  WPUNCT aki kesobb a bolsevikok es Lenin
  terrorhoz vezeto utjat egyengette .
747 Ha ugyan szabad a " véletlen " szót egyáltalán     it-cleft  az /+w0 ,
  kiejteni a szánkon, mikor Rilkéről beszélünk.
  Éppen ő az Pro.NOM , WPUNCT aki nehezen turi
  versében az esetlegest. Ennek a laza indítású
  versnek a két első sorát is utólag kérlelhetetlenül
  indokolja, belekötözi a versébe, már csak azért is,
  mert hiszen az első sorban találja meg azt a szót,
  amire versét építi.
748 A Keresztelő alakja az adventi várakozás jeles     it-cleft  az /+w0 ,
  alakja. Ő az Pro.NOM , WPUNCT aki rámutat
  Jézusra, Ő az, aki közvetlenül előkészíti Jézus
  útját.
749 Igen ám, de miféle érdek lehet az Pro.NOM ,       it-cleft  az /+w0 ,
  WPUNCT amely ekkora befolyást gyakorol
  ezeknek az anyagelvű gondolkozás alapjain álló
  kutatóknak a megnyilatkozásaira? Csak nem
  anyagi érdek?
750 Meg kellene vizsgálni, hogy a létező          it-cleft  az /+w0 ,
  részaránytulajdon vagy a polgári törvénykönyv
  szerinti közös tulajdon az Pro.NOM , WPUNCT
  amely jobban szolgálja mind a tulajdonosok, mind
  pedig az előbb említett működőképes
  mezőgazdaság birtokstruktúrájának szempontjait.

751 A Microsoft rettentően gyors. Ez az Pro.NOM ,      it-cleft  az /+w0 ,
  WPUNCT ami legjobban vonzott benne: az
  eredményorientáltság.
752 Az elmúlt egy hétben azon gondolkoztam, mi az      it-cleft  az /+w0 ,
  Pro.NOM , WPUNCT ami változott Zágrábban. A
  sajtó aligha, az állami rádió és televízió ugyanazt a
  szöveget nyomja, a kereskedelmi rádiók eddig
  sem kímélték a hatalmat, nem is szerette őket a
  Tudjman-éra.
753 De az utca sem sokkal különb. Valamelyik reggel   it-cleft  az /+w0 ,
  kb. a 200-adik levegővételem volt az Pro.NOM ,
  WPUNCT amiben nem éreztem a bagófüstöt.
  Szerintem be kellene tiltani a gyártását, és a
  forgalmazását.
754 A fenntartható növekedés rendjéhez az        it-cleft  az /+w0 ,
  önkormányzatiság megerősítésére, kiteljesítésére
  van szükség. Ez az Pro.NOM , WPUNCT amit már
  most, a globalizmus uralma idején is elkezdhetünk
  megvalósítani.
755 Visszafelé: az eddigi négy darab ezresért nem    it-cleft  az /+w0 ,
  egészen 18 órát lehet a hálón lógni. Csak
  elvakultan céghű dologzó lehet az Pro.NOM ,
  WPUNCT aki nem átallja kijelenteni, hogy mindez
  a jelenleginél nem kedvezőtlenebb lehetőség.

756 A kisebbségekért felelős miniszterelnök-      it-cleft  az /+w0 ,
  helyettestől konkrét tervezeteket és új ötleteket
  vár, amelyek javítanának a kormánykoncepción.
  Csáky lapunknak elmondta, a tárcaközi egyeztetés
  a vége felé jár, és ő volt az Pro.NOM , WPUNCT
  aki nem fogadta el a minisztériumok formális
  értékelését.
757 Sajnos a magány legtöbbször így is, úgy is a    it-cleft  az /+w0 ,
  melankóliával rokon. A társaság az Pro.NOM ,
  WPUNCT amely hol felvidítja, hol feldúlja az
  embert. Mindenesetre azok is, akik sem családi,
  sem munkahelyi ütközéseknek nincsenek kitéve,
  ahogy az utcára kilépnek, érintkezésbe kerülnek
  azzal a közeggel, amelynek alapeleme az
  ingerültség.
758 Inkább a földrengés okozta pánik okozott      it-cleft  az /+w0 ,
  zavarokat, nem volt energiaellátás, a közlekedési
  lámpák nem működtek, telefonvonalak nem
  működtek egy órán keresztül és itt inkább a pánik
  az Pro.NOM , WPUNCT ami egy-két órán
  keresztül gondot okozott.

759 Ezelőtt majdnem két esztendővel, 1997        it-cleft  az /+w0 ,
  októberében, szövetségünk V. Kongresszusán
  pontosan meghatároztuk, hogy a rákövetkező
  időszakban hogyan kell cselekednünk, és mi az
  Pro.NOM , WPUNCT aminek elsőbbséget kell
  biztosítanunk. A programhoz csatolt cselekvési
  prioritások tartalmazták ezeket a közvetlen
  célokat, és véleményem szerint legelőször is azt
  kellene megvizsgálnunk, hogy ki hogyan járult
  hozzá ennek a kongresszusi döntésnek a
  végrehajtásához, illetve mi valósult meg, és mi
  maradt papíron abból, amit akkor elképzeltünk.

760 Ráadásul alkalmat ad a javításra. Az első      it-cleft  az /+w0 ,
  eredményénél a diák látja, mi az Pro.NOM ,
  WPUNCT amit elrontott, joga van megtanulni és
  később bizonyítani, hogy alkalmas az egyetemre.

761 Mint ahogy kiterjeszti joghatóságát egy másik    it-cleft  az /+w0 ,
  ponton is, amikor a magyar állam hívja életre azt
  az intézményt a szomszéd országokban, amely a
  magyar igazolványhoz szükséges ajánlásokat
  kiadja. Ez az Pro.NOM , WPUNCT amit én
  kifogásolok, s amit Farkas szemlátomást nem akar
  érteni.
762 Korányi ezután maga is részese lett az        it-cleft  az /+w0 ,
  eseményeknek. A költő aznap a múzeumnál nem
  szavalta el a Nemzeti dalt A jogászoknál (
  ugyanott, ahol a mai jogi kar is található ) Vidats
  János tűnt fel, aki mint joghallgató mondott
  beszédet az Egyetem téren, később pedig a
  Landerer és Heckenast-nyomdában ő volt az
  Pro.NOM , aki Pro.NOM a nép nevében lefoglalta
  a nyomdagépet. A tömeg szakadó esőben ért az
  épület elé, s míg odabenn nyomtatták a Tizenkét
  pontot és a Nemzeti dalt, az ifjúság hangadói
  szónokoltak. Olyanok is szóhoz jutottak, mint
  Bulyovszky Gyula, Egressy Gábor és Degré
  Alajos, akit láttunk reggel a hajóval megérkezni.
763 Az ui. a patkányok " privilégiuma ", ők menekülnek  it-cleft  az /+w0 ,
  elsőként a süllyedő hajóról, a kapitány pedig
  utolsóként. Ami meg a parasztokat illeti, nem sok
  házban történhet meg az, hogy a pártelnök és a
  miniszterelnök aláírását semmibe veszi saját
  pártjuknak minisztere, miként azt Andrei Marga úr,
  a " multikultúra " bajnoka teszi. Úgy néz ki, a
  Babes-Bolyai volt és jövendőbeli rektora az
  Pro.NOM , aki Pro.NOM a Pruteanu ütötte léket a
  hajón nemhogy foltozni, inkább tágítani akarja,
  mintha csak azért esküdött volna fel a
  kormányprogram végrehajtására, hogy legyen mit
  megszegnie. S ha már a szekeret fogjuk a lovak
  elé - amennyiben még nincs tanügyi törvény, de a
  Petőfi-Schiller egyetem tervét koncként bedobták a
  köztudatba - részemre a Romániai Humanista Párt
  elképzelése volna rokonszenvesebb, azaz egy
  valóban multikulturális nemzeti kisebbségi állami
  egyetem, ahol bárki, beleértve az ortodox román
  etnikumúakat is, a 16 nemzeti kisebbség
  nyelvének valamelyikén óhajt tanulni.
  Természetesen a félmillió aláírással
  megtámasztott és a V. Ciorbea
  kormányrendeletében foglalt magyar nyelvűvel
  kezdődően!
764 Legszerencsésebb az, akinek minden használ,      it-cleft  az /+w0 ,
  minden realitás, legyen az akár lemondás, akár
  pozitívum. És realitás bennünk a fantasztikus is, a
  gyökerében mindenesetre... Kérlek, ne haragudj,
  hogy akkor úgy felkavartalak-zavartalak ezekkel a
  dolgokkal; énvelem valahogy inkább a fordítottja
  esett meg, csak pár esztendővel idősebb
  koromban, mint amilyen te voltál; Babitsra
  gondolok: abban a kettesben ő, az idősebb volt az
  Pro.NOM , aki Pro.NOM csak vágyott, vágyott és
  kívül volt majdnem minden tapasztalaton és
  szörnyen rászorult a baráti gyerekemberre,
  énreám, hogy megtárgyalja a maga ezerszer
  fülledtebb problémáit, amelyeket a kortársaival
  szégyellt volna csak fölvetni is. " Trágár ",
  közönséges értelemben, nem akartam lenni veled
  szemben. Valami pedagógusi ösztön vezetett.

765 Rusznák Miklós képviselő úrnak adom meg a szót,    it-cleft  az /+w0 ,
  KDNP. RUSZNÁK MIKLÓS ( KDNP ): Köszönöm
  szépen, elnök úr! Hallgatva ezt a vitát, úgy
  gondolom, nem az én személyem az Pro.NOM ,
  aki Pro.NOM ebben lényegesen változtatni tud
  ezeken az álláspontokon és hozzászólásokon, de
  az igazságot egy picit közelítve, időtakarítás
  céljából akarunk ezen a Házszabályon változtatni.
  Tisztelt Képviselőtársaim! Elgondolkodtak önök
  azon, hogy hogyan lehet időt megtakarítani egy
  törvényhozásban?
766 Hazug lennék, ha azt mondanám, hogy           it-cleft  az /+w0 ,
  megtisztelő ez a terjedelmes érdeklődés, de hogy
  tanulságos, azt mindenképpen állítom. A cím,
  ahogy azt kell, tömören kifejezi az írás lényegét:
  Gyűlölet és tehetetlenség. A félremagyarázások
  elkerülésére azonnal leszögezem, természetesen
  én, a jobboldali, szélsőséges szerkesztő vagyok
  az Pro.NOM , aki Pro.NOM gyűlölködik, és
  ugyancsak én vagyok az, aki tehetetlen egyben.
  Merthogy egy vesztes ügy, a nemzeti értékek
  hirdetése a globalizmus korában csakis
  tehetetlenségbe fulladhat. Na meg felkészületlen,
  tájékozatlan, a nagy összefüggésekre vak, az okos
  szóra süket, ennek megfelelően erőszakos és
  veszélyes is vagyok.

767 Ékes példa erre Popi, akiről szülei azt írták a     it-cleft  az /+w0 ,
  kérdőívre, hogy a kisfiúnk normál iskolai
  rendszerben már megbukott volna. Oly mértékben
  érdeklődik a történelem iránt, hogy a kezdetben
  meg sem mukkanó gyereket mára már az egész
  osztály tátott szájjal hallgatja és sokat tanulnak
  tőle. Ő az Pro.NOM , aki Pro.NOM megtalálta a
  neki legmegfelelőbb területet, s ott bontakoztatja ki
  képességeit. Az is előfordul, hogy a Kergetőző
  helyett inkább az osztályban marad vagy a kinti
  padon üldögél és a könyveit tanulmányozgatja.
  Persze Popi esetének rendkívüliségét csak az
  tudja igazán érzékelni, aki őt személyesen ismeri.
768 A közönség ugyanis hibátlan magas hangokat vár     it-cleft  az /+w0 ,
  a tenortól és bravúros mélységeket a basszustól.
  A baritonoktól pedig nagyon jó énektechnikát,
  hiszen ez kell a hiteles szerepformáláshoz. Ezért
  aztán mindig azt mondom, a bariton az Pro.NOM ,
  aki Pro.NOM mindenkinél jobban énekel. Ha egy
  tenor nem túl jó, de kijönnek a magas hangjai, a
  közönség tombol, s egy gyengécske baszszusnak
  is nagy sikere van, ha megzengeti a mélységeket.
  Ha viszont a bariton rosszul énekel, akkor nincs
  mentsége.

769 Legutóbb, tegnap Milos Zeman miniszterelnöknek     it-cleft  az /+w0 ,
  Amerikában, ahol Bill Clinton elnök is rákérdezett a
  csehországi romák helyzetére. A kérdés pedig
  téma lesz Günter Verhaugennek, az Európai Unió
  bővítéséért felelős főbiztosának ma kezdődő
  prágai látogatásán is. Ő az Pro.NOM , aki
  Pro.NOM többször is igen határozottan kijelentette,
  hogy ennek a falnak nincs helye Európában. A "
  Tizenötök " képviselője a cseh politika vezetőin
  kívül találkozik a roma szervezetek képviselőivel is
  és nem utolsó sórban a Matyisi utcáról tárgyal
  velük. Bármennyire is kész az állítólagos
  megállapodás a bontásról, a jogi hercehurcának
  sincs még vége.
770 Akinek voltak hosszú távú elképzelései, egységes    it-cleft  az /+w0 ,
  Európa-eszméje, összefüggő jövőképe, aki alatt
  Európa naggyá, egységessé nőhette ki magát.
  Szentigaz, a kusza bürokrácia és az uniós vízfej
  még Delors idejében alakult ki és kerítette
  hatalmába a gépezetet, tette elkeserítővé a
  nagyratörők hétköznapjait. Mégis, Delors volt az
  Pro.NOM , aki Pro.NOM - ahogyan tudta - gúzsba
  kötötte ezt a nyakig tintás szörnyet, adott értelmet
  és távlatot az európaiságnak. A Berlinben választó
  állam - és kormányfők a több jelölt közül éppen
  azért szemelték ki habozás nélkül Romano Prodit,
  mert benne az olasz Delors-t sejtik, aki
  egyenrangú partnere lehet egy Jacques Chiracnak
  és egy Lionel Jospinnek, egy Tony Blairnek és egy
  Gerhard Schrödernek - éppen azoknak, akik
  Prodiban lelték meg az új Mister Európát. Erre a
  megelőlegezett bizalomra jó okuk van.


771 Rajtunk is múlik az ország és az emberek jövője.    it-cleft  az /+w0 ,
  Apám több nyelven beszél, nagyon sokat utazott,
  mint külkereskedő, az olvasás szeretetét és
  kultúráját tanultam tőle. Egyébként, érdekes
  módon, édesanyám volt az Pro.NOM , WPUNCT
  aki a munkahelyén magasabb pozíciót töltött be.
  Sokáig a Pénzügyminisztérium osztályvezetője
  volt. A szüleimnek nem volt könnyű dolga velem:
  én mindig lázadó gyerek voltam.
772 A francia Bernardt Kusnert nevezte ki Kofi Annan    it-cleft  az /+w0 ,
  ENSZ főtitkár a koszovoi átmeneti közigazgatás
  élére. A francia kormány jelenlegi egészségügyi
  államtitkára egész életét az emberi jogok ügyének
  szentelte. Ő az Orvosok Határok Nélkül
  elnevezésű humanitárius szervezet egyik alapítója,
  és ő az Pro.NOM , WPUNCT aki először
  fogalmazta meg azt az alapelvet, melynek alapján
  a NATO megkezdte jugoszláviai akcióját. Ez így
  hangzik: az emberi jogok védelmében a
  nemzetközi közösségnek be kell avatkoznia
  szuverén országok belügyeibe. A politikusnak
  alaposan szüksége lesz szervezőkészségére,
  mert a NATO tagországok nem bocsájtották a
  Menekültügyi Főbiztosság rendelkezésére a
  helyreállításhoz nélkülözhetetlen 234 millió dollárt.
773 Akárhonnan érkeztek is a Kolumbusszal először    it-cleft  az /+w0 ,
  találkozó indiánok elei, az Őslakók ösvényei című,
  a New York-i Metropolitan múzeumban májusig
  megtekinthető kiállítás - számos előadással és
  más kísérő rendezvénnyel együtt - éppen azt
  látszik bizonyítani, hogy az amerikaiak sok
  tekintetben az indiánokban fedezik fel saját -
  immár amerikai - gyökereiket. És persze azt is:
  mekkorát tévedtek mindazok, akik még e század
  derekán is civilizálni, vagy - amit e szó
  szinonimájának véltek - amerikanizálni szerették
  volna az indiánokat. Hiszen, úgymond, éppen a
  fehér ember volt az Pro.NOM , WPUNCT aki
  Kolumbusszal Amerika földjére érkezve rögtön
  amerikanizálódni kezdett: megízlelte és
  megszerette a krumplit, a paprikát, a paradicsomot
  és a kukoricát, rászokott a dohányzásra, sőt - egy
  kaucsukfajtából nyert gumit kóstolgatva - még a
  rágógumizásra is rákapott. Olyannyira, hogy egy a
  Navajo Timesban, az alaszkai eszkimók számára
  szerkesztett Tundra Timesban és több más törzsi
  lapban egyidejűleg megjelent cikk meg is kérdezi:
  gondoltatok -e valaha is arra, miért különbözik
  annyira az Egyesült Államok a világ szinte minden
  más országától? Nos, természetesen az indiánok
  miatt.
774 Az ukrán Andrej Medvegyev csúcsot döntött      it-cleft  az /+w0 ,
  Párizsban, ott ugyanis még nem fordult elő, hogy a
  világranglista századik helyén lévő játékos
  egyesben döntőt játszott volna. A Roland Garros
  történetében korábban sohasem fordult elő, hogy
  a világranglista századik vagy annál rosszabbul
  rangsorolt játékosa döntőbe került volna a férfi
  egyesben. Ám minden sorozat megszakad
  egyszer, most az ukrán Andrej Medvegyev volt az
  Pro.NOM , WPUNCT aki szakított a
  hagyományokkal. Medvegyev a pénteki
  elődöntőben a másik meglepetésemberrel, a brazil
  Meligenivel találkozott, s az első játszma
  szenzációja az volt, hogy 0: 4-ről sikerült
  megnyernie a szettet.
775 Egy asszony álmával. Emese arról álmodott, hogy   it-cleft  az /+w0 ,
  fia születik, aki nagy dolgokat visz majd véghez.
  Ez az Pro.NOM , WPUNCT amiről álmodnak az
  anyák. A fiú megszületett. És mert mi, magyarok,
  szeretjük nevükön nevezni a dolgokat, az Álmos
  nevet kapta.
776 De eszembe jut a középső részünk sajátságos      it-cleft  az /+w0 ,
  megegyezése is: a szélrózsa sugarai egy
  középtengelybe jönnek össze, testemnek jobb és
  bal oldala ugyanilyen tengelyben találkoznak. És
  mindkét esetben észreveszem: míg a
  tükörképszerű többoldalú részekben a szervek
  ismétlődnek ( öt máj stb. a tengeri csillagnál; két
  tüdőszárny, agyfélteke, vese, szem, fül nálam ),
  ebben a közös egységes főtengelyben egyetlen
  egy határozott szerv volt, és pedig az
  emésztőcsatorna, összefoglaló szóval a gyomor,
  mely csak egyetlen szájjal volt ellátva. És ugyanez
  a gyomor volt az Pro.NOM , WPUNCT melyet a
  gyűrűsféregnél a vonatszerűleg tagozott test
  összes kocsijaiban végigmenő s csak egy ki - és
  bejárattal ellátott folyosónak mondottam. Ez a
  gyomor - mindig csak egy szájjal - függ a medúza
  harangjában. E gyomor alaptervezete a medúzától
  az emberig mindig ugyanaz: egy cső, legalább egy
  nyílással.

777 A másik egyforma királyfi most tér majd vissza az   it-cleft  az /+w0 ,
  útjáról, most látja meg, amikor kihúzza a kést,
  hogy vér jön utána. - Jaj, meghalt a testvérem! -
  Boldog büszkeséggel hunyja le a szemét, hogy
  majd ő lesz az Pro.NOM , WPUNCT aki életre kelti
  az édesapját. Taklerné csendben feláll az ágy
  mellől, közben átfut rajta: Leposa is elköszönhetne
  már. És elrakja az üres borosüveget a stelázsira,
  lábasokat rakosgat; de ezt a halk kocogást egyikük
  se téveszti össze azzal a másikkal, ami egyre
  erősödik odakint, az északi rámpa felől.
778 Aki a gondolat sebességével nyargal a világban.    it-cleft  az /+w0 ,
  Aki előtt nincsenek határok, sem illem, sem
  tunyaság vagy nemtörődömség szabta korlátok. Ő
  az Pro.NOM , WPUNCT aki igazán kikapcsolódik.
  Ő az, aki igazán örvend a bábos találmányának: a
  palánk mögött működő időgépnek. És ő az, aki
  azonnal bünteti a hamis szót és a hamis gesztust,
  a hazug viselkedést.

779 Talán még annyit se. Én olyan nagyon, őszintén    it-cleft  az /+w0 ,
  akartalak. Nekem te vagy az Pro.NOM , WPUNCT
  aki neked csak a feleséged lehetett. Most is az, és
  mindig is, ha nem jog szerinti, lélek szerinti
  feleséged, társad, aki veled lakik, veled alszik,
  akkor is, amikor álmodban megölellek, az övé
  vagy mindig. Én köszönjem meg, hogy megtűrsz,
  megtartasz.
780 Hallottam, hogy valaki azt mondja: akin fehér ing   it-cleft  az /+w0 ,
  van, vegye le és adjuk meg magunkat!
  Lobogtattak is egy fehér férfiinget. Homor Ottíliát
  nem ismertem, de kiderült, hogy ő volt az
  Pro.NOM , WPUNCT aki sebesülten fölállva
  támolyogni kezdett és megszólalt: - Orvost!... Egy
  fiatalember segített neki a belövés helyén kimászni
  a buszból. A nyakába vette Ottília kezét és a busz
  takarásában menekültek.
781 Ezzel, hogy a Kárpát-medencében körülbelül      it-cleft  az /+w0 ,
  3000000 magyar él a magyar hazán kívül, Trianon
  máig fájó pont. Franka Tibor: Ennél többet még ma
  sem szabad mondani, vagy vágyakat
  megfogalmazni hangosan, például Kárpátalján?
  Benzovics László: Ez az országrész volt az
  Pro.NOM , WPUNCT amely a XX. században öt
  ország keretében is megfordult, hiszen az Osztrák-
  Magyar Monarchia, Csehszlovák Köztársaság,
  aztán újfent Magyar Királyság, aztán Szovjetunió,
  s végül Ukrajna. S változtak a zászlók, változtak a
  himnuszok, változtak az ideológiák. Mi, kárpátaljai
  magyarok éltük meg a legjobban azt, hogy mit
  jelent a határ.

782 De számos más bűncselekménynél az előkészület     it-cleft  az /+w0 ,
  külön nem büntetendő. Itt arról van szó, hogy
  ennek következtében az, ami egyedül elkövetve
  nem lenne bűncselekmény, attól lesz az, hogy
  többen csinálják. Ráadásul talán a legenyhébb
  előkészületi magatartás az Pro.NOM , WPUNCT
  ami ezen keresztül bizonyos kontextusban
  elkövetve általában büntethetővé válik. Úgyhogy
  nagyon kérem, higgye el nekem, hogy ez tényleg
  nem kisebbségvédő tényállás, nem arra van
  kihegyezve; bármilyen bűncselekmény
  elkövetésére való felhívásra vonatkozik, és
  nemcsak azokra a típusúakra, amelyekre a
  képviselő úr gondolt. Lejárt az időm, elnézést,
  befejezem.
783 Szeretném, ha már 2000-ben lehetőség lenne       it-cleft  az /+w0 ,
  magánegészségbiztosítók létrehozására. Arra
  nem gondolok, hogy az állami költségvetésből
  sokkal több pénzt lehet adni az egészségügy
  finanszírozására, de arra igen, hogy más
  társadalmi rétegek is bekapcsolódhatnak az
  egészségügyi rendszerbe és így összességében
  több pénz juthat az egészségügynek. Riporter: -
  Ön hogy látja, 2000-ben mi az Pro.NOM ,
  WPUNCT ami igazán fejtörést fog okozni a
  pénzügyminiszternek, hogy a gazdaságot azon a
  pályán tartsa, amelyen most van? Járai Zsigmond:
  - Nem akarom elkiabálni, de úgy tűnik, hogy a
  2000 kényelmes év lesz pénzügyi szempontból,
  legalábbis elképzelhető, hogy gyorsabb lesz a
  gazdasági növekedés, mint amivel a költségvetés
  alakításánál számoltunk. Amióta benyújtottuk a
  kormánynak a költségvetést, eltelt három vagy
  négy hónap.

784 Ha békét akarsz, keresd a változást magadban, ne    it-cleft  az /+w0 ,
  másokban. Könnyebb a lábadat védeni egy
  szandállal, mint szőnyeggel borítani az egész
  világot. Ha az ember úgy látja, hogy valami nem
  müködik, mondjuk egy kapcsolatban, és rájön,
  hogy mi az Pro.NOM , WPUNCT amin ö változtatni
  tudna - mivelhogy minden kapcsolat két emberen
  múlik - akkor igenis lehet változtatni, és szükséges
  is. A környezetünket mi teremtjük magunknak és a
  változtatást nem a környezetünknél, hanem saját
  magunknál szükséges kezdeni. Ahogy változunk,
  a környezetünk is megváltozik, más embereket
  vonzunk magunkhoz, más szituációkba kerülünk.
785 Egyszerűen csak a figyelemnek, a szeretetnek,    it-cleft  az /+w0 ,
  szerelemnek. A lányok megérzik, ha törődnek
  velük, odafigyelnek rájuk. Az, hogy épp mi az
  Pro.NOM , WPUNCT aminek örülnek:
  automatikusan kiderül, kis odafigyeléssel. Egy
  dologra kell vigyázni: az évek során a férfiember
  lustul és fárad. _Nagyon_ értékeli minden lány (
  tudják ám, boszorkányok ) ha valamit kizárólag az
  ő kedvükért tesz az ember, magától eszébe nem
  jutna. ( Tipikus példa, nálam: balettelőadás.
786 Pásztor Dóra: - Most nyáron Braunschweigben     it-cleft  az /+w0 ,
  Európa Bajnok lettem a 200 méteres
  vegyesúszásban, második helyezést értem el 100
  pillangón, harmadikat 400 gyorson - és nagyon
  sokszoros országos bajnok vagyok. Óriási
  segítség, hogy egészségesek között edzhetek, s
  gondolom ez a " sikerem titka " - hogy így
  mondjam. Riporter: - S mi az Pro.NOM , WPUNCT
  amit kaptál? Pásztor Dóra: - Nem tudom, még
  nem néztem meg. Riporter: - Nézzük meg együtt!
787 " Éreztesd a felvevőgép jelenlétét " - fogalmazta    it-cleft  az /+w0 ,
  meg 1965-ös híres programjában Pasolini a "
  költői film " jelszavát. Godard legtöbb filmjében a
  vágások, képváltások kifejezetten erőszakosak,
  meghökkentőek - merev tagadásai a korábbi
  filmek gördülékeny, harmonikus áttűnéseinek.
  Ugyancsak Godard az Pro.NOM , WPUNCT aki
  filmjeibe gyakran elrontott snitteket is bevág, kiszól
  a kamera mögül a későn jövőkhöz, feliratokkal
  vagy narrátorhanggal jelzi az egyes jelenetek
  címét és rövid tartalmát. Néha különböző
  nézőpontból veszi fel ugyanazt a jelenetet, s
  ugyanezt teszi Bergman is a Persona híres
  monológjában, felrúgva ezzel az " állandó
  nézőpont " törvényét. A Personában egyszer
  szándékosan elszakad, kiég a film, a
  Szenvedélyben pedig Bergman meg-megállítja a
  cselekményt, és megkérdezi a színészeket az
  általuk alakított figurákról és a történetről.

788 A fennálló probléma az, hogy csalás történt a      it-cleft  az /+w0 ,
  szavazásban. Köszön öm Bőhm úrnak az
  egyébként kulturált hangnemét, de a
  mondandójában azt mondta, hogy nincs jogom
  ilyenfajta kijelentéseket tenni. Ezt tagadom, de az
  a helyzet, hogy az SZDSZ szavazatait is
  leszámoltam többször egymás után és a jelen lévő
  SZDSZ-es képviselők et is, és csak pár perc
  kérdése, és meg fogom mondani, hogy ki az
  Pro.NOM , WPUNCT aki helyett Önök nyomták
  meg. ( Közbeszólás az SZDSZ soraiból: Ezt
  várjuk! - Zaj. )
789 " Pár éve öntetszelgőn azt próbáltam meg        it-cleft  az /+w0 ,
  kikalkulálni magamban, hogy azok közül az
  emberek közül, akikkel volt módom találkozni,
  kinek volt a legnagyobb hatása a világtörténelem
  menetére. A sors különös kegyetlensége folytán
  találkoztam egy rakás politikussal, jattoltam
  amerikai elnökkel és brit miniszterelnökkel; Közép -
   és Kelet-Európa történelemfordítói közül van
  szerencsém néhány kiemelkedően jelentékeny
  embert ismerni. Arra jutottam, hogy azok közül,
  akikkel személyesen is találkozhattam, nyilván
  Allen Ginsberg az Pro.NOM , WPUNCT aki
  személyesen a leginkább otthagyta névjegyét ezen
  a századon. " A " jattoltam " szó erőtlen kísérlet
  egy igazi MaNcs-os könnyedségre; az utolsó
  mondatban előforduló két darab személyesen
  viszont nagy belső feszültség produktuma,
  olyasféle, mint amikor valaki elegánsan felöltözik,
  de a sliccét nyitva hagyja. Mint tudjuk, Ginsberg,
  akinek nagyságát eszünkben sincs kétségbe
  vonni, már az ötvenes évek elején kezdett
  kísérletezni a pszichedelikus kábítószerek
  költészetre gyakorolt hatásával.


790 Ahogyan fél füllel hallottam, a lelátón is sokan    it-cleft  az /+w0 ,
  szurkoltak nekem. - Apropó, lelátó. Mi az Pro.NOM
  , WPUNCT ami a legjobban motivál a jó játékra? -
  Ez nagyon egyszerű, nem szeretek veszíteni.
  Amíg kicsi voltam, nagy nyomás nehezedett rám,
  mert apám egy-egy vereség után napokig nem
  szólt hozzám.
791 A választásokig hátralévő plenáris ülések       it-cleft  az /+w0 ,
  mennyire szólnak majd a kampányról, illetve a
  mind gyakoribb kampányviták közepette elegendő
  lesz -e a háromhetenkénti ülésszak arra, hogy
  érdemi munkát is végezzenek a képviselők? -
  Kifejezetten kívánatos lenne, ha a kampány a
  parlament falain kívül rekedne. Az ülésezési
  rendtől függetlenül, a kampány közeledtével - és
  ez a nyári időszakban is érzékelhető volt már -
  elsősorban az ellenzék részéről a politikai
  botránykeltés az Pro.NOM , WPUNCT ami a
  magatartásukat jellemzi. Úgy látom, hogy sem az
  MSZP-nek, sem az SZDSZ-nek nincsen kész a
  programja, a programnélküliséget és a
  mondanivaló hiányát pedig botránypolitizálással
  próbálják helyettesíteni. Ezek a viták valószínűleg
  napirend előtti felszólalásokban, interpellációkban
  megjelennek, de azért az érdemi vita - és ilyen is
  lesz vélhetően, különösen az uniós csatlakozással
  kapcsolatos jogharmonizációs törvényalkotási
  feladatok során - mégiscsak a munkának a
  nagyobbik részét teszi majd ki.


792 Ner0 kedves. A pofabeverés nem civilizált       it-cleft  az /+w0 ,
  megoldás. És ez az Pro.NOM , WPUNCT ami
  megkülönbözetet néhány embert az állatoktól. Mi
  lett volna, ha apád erősebb nálad? Akkor
  drogfüggővé ( alkohol ) válsz?
793 A lélek az a felfogó, érzékelő entitás, amelyet az   it-cleft  az /+w0 ,
  Atya-Szellem és az Anya-Anyag egysége hoz
  létre, amely például a növényvilágban kialakítja a
  napsugár-érzékenységet és a bimbók kibomlását;
  amely az állatvilágban a gazda iránti szeretetet, a
  prédára való vadászatot és az ösztönök követését
  teszi lehetővé. Ez az, ami az embert képessé teszi
  arra, hogy felfigyeljen környezetére és csoportjára,
  amely lehetővé teszi, hogy normális fejlődésének
  három területén mint szemlélő, mint felfogó és
  mint cselekvő élje az életét. Ez az Pro.NOM ,
  WPUNCT ami végső soron képessé teszi, hogy
  felfedezze a benne lakó lélek kettősségét: egyik
  része az állati lélekre reagál, másik része pedig
  felismeri isteni lelkét. A legtöbb lélek működése
  manapság sem nem tisztán állati, sem nem tisztán
  isteni, hanem olyan, amilyent emberinek
  tekinthetünk. 5. Az univerzum lelke - a világosság
  kedvéért - megkülönböztetésre képes, vagyis,
  még inkább ( tekintettel a formák
  korlátozottságára, amelyben ennek a léleknek
  működnie kell ) különböző fejlődési szinteken és
  rezgési hullámhosszakon képes a megismerésre.
794 Köszönöm a szót, elnök asszony. Igen tisztelt    it-cleft  az /+w0 ,
  képviselőtársaim! Úgy gondolom, hogy Vankó
  Magdolna felszólalásával kapcsolatban a
  Független Kisgazdapárt országgyűlési
  képviselőcsoportja nevében is ki kell jelentenem,
  hogy természetesen ez a párt az Isten, haza,
  család jelszó mögé most már közel száz éve
  felsorakozva halad azon az úton, amelyen - úgy
  gondolja - a fiatalkorúak esetében is a nevelés és
  az istenhitben történő oktatás az Pro.NOM ,
  WPUNCT ami visszatartó erőt adhat, a fiatalokat
  visszatarthatja a bűnelkövetéstől. Ki kell
  jelentenem, hogy a Független Kisgazdapárt soha
  sem gondolt arra, hogy fiatalkorúak esetében a
  büntetés kerülhetne előtérbe, hiszen az ő
  vonatkozásukban egészen más törvénykezési
  előírások vannak. Természetszerűleg nemcsak
  hogy a halálbüntetés nem jöhet szóba a
  fiataloknál, hanem nem jöhet szóba az a
  szabadságvesztés-büntetési kategória sem, amely
  a felnőttek esetében természetes.


795 Arról az emberről, akinek nincs istenhite, aki    it-cleft  az /+w0 ,
  elvesztette minden magasabb rendű célkitűzésbe
  vetett bizalmát, s a tudomány csak gőgjét, pénzét
  és hatalmaskodását szolgálja. 2000._december_9-
  10. Szombat-vasárnap A kivezető út Mi legyen az
  Pro.NOM , WPUNCT amiért lelkesedik az ember,
  ami fegyelmezni tudja? Mi az, ami fékezőleg hat
  ösztöneire, és alkotásra szervezi erejét? Az élet
  cél nélkül unalmas.
796 Jackie a halászok detektívje Szörnyeteg Lajos 07 /     it-cleft  az /+w0 ,
  29 / 98 13: 57: 00 Lyackie, a Rokk-end-Roll
  detektív! Ez volt az Pro.NOM , WPUNCT amit meg
  kellett találnom? Lyól eldugtad...: - ) ) ) ) ) ( Én meg
  Emilt vertem, a postást, hogy elveszített egy
  levelemet. )
797 Meg engedely sem kell. Ha meg nem tartod          it-cleft  az /+w0 ,
  megfelelo eszkoznek, akkor meg megiscsak van
  valami kulonbseg, nem? Dehat ez az Pro.NOM ,
  WPUNCT amit Te ( Ti ) nem tudtok ervkent
  elfogadni. Ugyanoda jutunk megint es megint.
  Ezert van az hogy En ( Mi ) egy ido utan kiszallunk
  ebbol, es Te ( Ti ) ugy veszitek mint kihatralas.

798 Megint egy eset amikor a kis országok elcsúszása      it-cleft  az /+w0 ,
  egy banánhéjon, vetödhet fel. De ebben az
  esetben ÉPPEN az lehet a feladat, hogy ne a
  tudjmani minimumot, hanem akár a DÁN, vagy
  BELGA, Brit Demokráciát múljuk felül, ha
  gazdaságilag nem is de TOLERANCIÁBAN,
  KREATIVITÁSBAN, mutassuk meg, hogy milyen
  értéket tudunk ADNI Europának. A Vita,
  veszekedés nem az Pro.NOM , WPUNCT ez az
  amit lenéznek és lenéztek a Balkánon,
  szlovákiában és máshol, ez az amitöl rettegnek,
  Bosznia, Koszovó, stb. stb. Sancho 01 / 03 / 99 19:
  33: 00 Bocs a W lemaradt a neved elöl, tehát
  WOLAND stb. Leslie99 01 / 03 / 99 19: 41: 00 Kis
  wolandgoreny!
799 Burundiban 1993 óta a hutuk és tuszik közötti     it-cleft  az /+w0 ,
  öldöklésben 200 ezer ember halt meg,
  többségükben ártatlan falusi emberek. Bill Clinton
  igazából már holnapi kairói látogatására készül. Az
  amerikai elnök nagyon reméli, hogy még a
  novemberi elnökválasztás előtt ő lesz az Pro.NOM
  , WPUNCT aki áldását adhatja a közel-keleti
  békére. MH-összeállítás 2000._augusztus_28.,
  hétfő Konzervatív támadás Khatami hívei ellen

800 Az ugyanis nem érti meg az összefüggéseket.      it-cleft  az /+w0 ,
  Kilátástalanabb ez a regula, mint a legcsúnyább
  nyúlós idő. Ki az Pro.NOM , WPUNCT aki
  kortesként Vásárhelyen így udvarol? Otrombán
  teszi a szépet. És kik azok, akik bugyután
  hallgatják?
801 A gazdasági értelemben vett polgárosodás mellett    it-cleft  az /+w0 ,
  a polgári világ kialakulását is elősegítette tehát a
  nagy felbuzdulás. Beszédes tény, hogy bár az
  elmúlt másfél évben gyakori hivatkozási alapként
  szolgált a száz évvel ezelőtti millennium, az akkori
  cselekedetekből tulajdonképpen csak két elemet
  elevenítettek föl a döntéshozók: a szimbolikus
  törvény alkotását és a Szent Korona átvitelét a
  Parlamentbe. Nem kell sokat bizonygatni, hogy e
  két tett volt éppen az Pro.NOM , WPUNCT amely
  a leginkább kötődött a XIX. század végének
  közjogi helyzetéhez, az akkori politikai
  szituációhoz és a kor romantikus felfogásához. Az
  1896. június 8-án meghozott VII. törvény a
  honalapítás ezredéves emlékének törvénybe
  iktatásáról nem véletlenül született Ferenc József
  koronázásának napján: a parlament két házának
  együttes díszülése egy olyan jogszabályt fogadott
  el éljenezve, amely a millennium ténye mellett
  elsősorban a király iránti fogcsikorgató tiszteletet
  hangsúlyozta. " Ezen ünnepélyes alkalommal az
  országgyűlés mindkét háza legmélyebb hódolattal
  járul ő császári és apostoli királyi fensége, I.
  Ferencz József elé, a kinek dicsőséges
  uralkodása alatt az ország alkotmányos
  szabadsága és zavartalan fejlődése biztosítva van
802 Nem akarom lebecsülni ezt a teljesítményt, nyilván   it-cleft  az /+w0 ,
  kell hozzá tehetség, szorgalom, miegymás, de erre
  az előcsúcsra azért már sokan feljutottak. Innen
  még messze van a ködös orom, amelyen Rapcsák
  zászlaja lengedez. S éppen ez az utolsó, embert
  próbáló szakasz az Pro.NOM , WPUNCT amely
  feljogosít egy országos ügyekkel is kokettáló helyi
  politikust arra, hogy kampányában például
  Makovecz Imre is észrevétesse magát néhány
  vérforraló frázissal. A csúcsturistának olyan serpák
  járnak, mint Orbán Viktor, Kövér László, Pokorni
  Zoltán, és mivel a kihívás nagy, a vetélytársnak is
  hol Kovács László, hol Turi-Kovács Béla cipeli a
  csomagjait. Rapcsákért olyan áldozatokat hoznak
  a Fideszben, amely korábban legfeljebb Várhegyi
  Attilának vagy Simicska Lajosnak járt ki.


803 A módosító indítvánnyal kapcsolatban jelezném,     it-cleft  az /+w0 ,
  hogy szerintem ez a módosító indítvány így nem
  kezelhető, számomra nem értelmes. Van ilyen
  fogalom, hogy mindenkori jegybanki alapkamat, de
  azt kell meghatározni, hogy milyen időpontra
  érvényes, mert az, hogy " mindenkori ", az ezt nem
  kezeli. Itt csak a kifizetéskor érvényes jegybanki
  alapkamat az Pro.NOM , WPUNCT ami
  értelmezhető, tehát én azt javasolom, hogy az
  előterjesztő erre módosítsa a javaslatát; és ebben
  az esetben felesleges szerepeltetni a 41 egész,
  nem tudom, mennyi millió forintot. A változtatás a
  többi szerződésre is úgy értelmes szerintem, hogy
  a kifizetéskor érvényes, a János Kórháznál
  ugyanígy, és az összeg megjelölése felesleges.
  Köszönöm.
804 Példák a lakás, a ruházkodás, a futés, a világítás,  it-cleft  az /+w0 ,
  a vízellátás területérol. Saját tapasztalataik,
  elbeszélések, képek, leírások alapján hasonlítsák
  össze az emberek hajdani és mai életmódját.
  Figyeljék meg: mi az Pro.NOM , WPUNCT ami
  megmaradt a múltból, és mi fejlodött tovább. Pl.
  népi táplálkozás, konyhakultúra, étkezési
  szokások, ételkészítés változásai és mai
  étrendünk; a háztartási használati eszközök
  változásai; védekezés a hideg ellen, futési
  lehetoségek régen és ma; a világítás különbözo
  formái és eszközei a fáklyától a fénycsoig; az
  ivóvíz beszerzése és nehézségei, tisztálkodás;
  jellegzetes ruhaviseletek és öltözködési szokások,
  ruhaviseletek a különbözo földrészeken és
  hazánkban. 2.IVa, b, c Egy terület történelmi
  változásainak néhány fontos állomása.

805 Barabás ennek tudatában alkotja fiktív leleteit,   it-cleft  az /+w0 ,
  amelyeket, hogy még teljesebb legyen az illúziónk,
  szemléltető preparátumként, bekeretezve,
  üvegezett dobozokban prezentál. S bár a sorozat
  a Csigagyűjtemény címet viseli ( egyik-másik
  darabja valóban erre az állatra asszociál ),
  legalább ennyire jogos válasz az anyagot csont -,
  kristály - vagy éppen megkövült sejtgyűjteménynek
  nevezni. A látvány decensen szép, sőt olykor
  artisztikusan finomkodó; mégis elsősorban
  intellektuális üzenete az Pro.NOM , WPUNCT ami
  miatt figyelmet érdemel. Átmeneti periódus ez
  Barabás egy majdani szintézise előtt. Barabás
  Márton kiállítása a Dovin Galériában
806 * Mit teszek, ami segít Téged a munkád        it-cleft  az /+w0 ,
  elvégzésében? * Mi az, amit abba kellene
  hagynom vagy változtatnom kellene rajta? * Mi az
  Pro.NOM , WPUNCT amit elmulasztok, de ezentúl
  tennem kellene? Hivatkozások: Jaffe, M. E. and
  Ives, S., 1987. They shoot supervisors, don't they?

807 Ha már a gazdaságról van szó, mindenképpen      it-cleft  az /+w0 ,
  meg kell említenem, hogy bár jelenleg a gazdasági
  szereplők úgy látják, hogy a környezetvédelem
  nekik terheket jelent, vagy sok esetben annak
  érzik azt, tudnunk kell, hogy a jövő évezredben a
  környezetvédelmi ipar vagy a környezetvédelemre
  épülő gazdasági tevékenység az egyik legnagyobb
  üzletnek ígérkezik. A környezetterhelést mérséklő
  berendezések gyártása, a természeti
  erőforrásokkal takarékoskodó újrahasznosítás, a
  nap -, a szél - és geotermikus energiák
  hasznosítása, az ezeket hasznosító berendezések
  gyártása, a szűrő, ártalmatlanító szerek,
  technológiák gyártása, a környezetvédelmi
  szolgáltatás, vagy hogy saját szakmámat, a
  mezőgazdaságot említsem, a genetikailag
  ellenálló fajok kialakítása - itt a rezisztenciára
  gondolok -, a biológiai védekezések elterjesztése,
  tehát a környezetet károsító szerek
  visszaszorítása, az erdőtelepítések mind-mind
  olyan lehetőség a gazdaság szereplőinek, ami
  azzal kecsegtet, hogy hosszú távú életlehetőséget
  biztosít a földön, de azon túl üzletnek is
  kimondottan jó lesz. Addig persze sok
  kompromisszumot kell megkötni, sokszor kell
  elővenni a patikamérleget és kimérni, hogy mennyi
808 Mint másutt, az oktatásban is igaz, hogy az     it-cleft  az /+w0 ,
  országok versenyében az jár a legrosszabbul, aki
  mesterségesen alacsonyan tartja belső árait. Ez
  még inkább elgondolkodtató, ha figyelembe
  vesszük, hogy az új távközlési és távoktatási
  formáknak köszönhetően alig néhány év múlva
  úgy is lehet valaki egy-egy intézmény hallgatója,
  hogy akár oda sem utazik. Vajon ki tudja ma
  megmondani, hogy mindez milyen költségekkel
  járhat, és ki az Pro.NOM , WPUNCT aki e
  költségeket az állami szabályozás eszközeivel
  ellenőrizni tudja? Azok a célok, amelyek miatt ma
  a tandíjat meg akarják szüntetni, más módokon
  hatékonyabban elérhetők. Az esélyegyenlőséget
  jobban szolgálja az, ha a szegényebb hallgatókat
  támogatjuk, mint az, ha az ingyenességet a
  módosabbakra is kiterjesztjük.
809 Mindenesetre a sajtó elől a minisztérium hátsó      it-cleft  az /+w0 ,
  ajtaján távozó Járai Zsigmond pénzügyminiszter
  azóta is adós az őszinte magyarázattal. A
  fáradtságra és kölcsönös megegyezésre hivatkozó
  minisztériumi indoklást ugyanis jószerével senki
  sem vette komolyan, a felröppent találgatások
  közül azonban a legvalószínűbbnek tűnőt -
  miszerint a költségvetés ez évi hiánya miatt teendő
  lépések sürgősségét és mibenlétét ítélte meg
  másként Járai Zsigmond és államtitkára (
  hasonlóan a Gazdasági Minisztériumból erről
  szóló nyilatkozata miatt elcsapott Mátyás László, a
  Gazdaságelemző Intézet vezetőjének esetéhez )
  maga az érintett vehemensen cáfolta. Igaz, ami
  igaz, a mostani helyettes, Thuma József volt az
  Pro.NOM , WPUNCT aki minden hónapban a
  költségvetési adatok ismertetésekor felröpítette,
  hogy költségvetési megszorító intézkedésekre lesz
  szükség még ez évben. László Csaba
  menesztésének okaként azt a találgatást nem
  hárította el - bár nem is volt hajlandó konkretizálni -
  , amely szerint a vezető kormánypárt
  gazdaságpolitikusai nem kedvelték, netán a
  miniszterelnököt is irritálta, hogy esetenként vele
  ellentétesen nyilatkozik. László például legutóbb
  egy, a Világgazdaság című lapban május 17-én
810 Az Országgyűlés a módosító javaslatot 287 igen    it-cleft  az /+w0 ,
  szavazattal, 4 nem szavazattal, 14 tartózkodás
  mellett elfogadta. Az ajánlás 30. pontjában Lányi
  Zsolt a 6. § ( 4 ) bekezdése elhagyását javasolja.
  Az alaprendelkezés felsorolást tartalmaz arra,
  hogy ki az Pro.NOM , WPUNCT aki nem
  nevezhető ki a részvénytársaság elnökévé. Nem
  kapta meg a bizottságok szükséges támogatását,
  de a képviselőcsoport kérte a szavazást.
  Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja -e a
  módosító javaslatot?

811 - Te ismered ezt a Goszpodárt? - A név ismerős    it-cleft  az /+w0 ,
  volt. Vajon ez volna az Pro.NOM , WPUNCT akivel
  Ranka mama álmában veszekszik, s aki Markosné
  szerint nincs is? - Lajoska rábólintott. - Persze
  hogy ismerem.
812 A véleményem az, miután az Alkotmánybíróság a     it-cleft  az /+w0 ,
  bizottság működésével kapcsolatos minden
  kételyre negatívan válaszolt az előterjesztőknek,
  tehát a bizottság döntéseit mind egy szálig
  jóváhagyta, és működését is alkotmánybírósági
  határo z atban - ami itt van nálam, ha kívánják az
  urak, ismertetem, nyolc sor az egész, de nem
  látom szükségét - jónak, elfogadhatónak,
  alkotmányosnak, jogszerűnek találja, ahogy a
  bizottság kezeli az előterjesztéseket. Ebből
  kifolyólag úgy gondolom, hogy ezekhez az
  előterjesztésekhez, ha majd ide kerülnek - mint
  például most az elsőnél - nem kell magyarázat. Ez
  a jogi fórum az Pro.NOM , WPUNCT amely a
  másodfokot gyakorolja ebben az esetben. A
  konkrét esetről egyébként mindenki tud, egy
  mondatban arról is beszélnék, ha kell. Nekü n k,
  mint fővárosnak, egyedül a kikötő helyét van
  módunk megkérdőjelezni, az autószalon-
  működtetővel nem állunk kapcsolatban, csak a
  rakpart három méterét igénybe vevő Maharttal.

813 Lényegében ugyan az, csak pontosabb. Erre te     it-cleft  az /+w0 ,
  írtad: Az intelligencia fogalmának ez az
  értelmezése eltér a szokásostól, mert ugyan az
  intelligenciába legtöbbször tényleg beleértik a
  tanulékonyságot, általában egyfajta ( szellemi )
  problémamegoldó képességet értenek rajta. No ez
  az Pro.NOM , WPUNCT ami homályos. Az, hogy
  eltér a szokásostól... nem értem hogy jön ez ide. A
  tanulékonyság pedig az i. része, hiszen információ
  nélkül az i. semmit se ér.
814 Hasonló jellegű adománygyűjtést sem a Siketek és  it-cleft  az /+w0 ,
  Nagyothallók Országos Szövetsége, sem a
  Hallássérültek Érdekvédelmi Szervezete nem
  kezdeményezett és nem is támogat. A szóban
  forgó civil szerveződések álláspontja éppen
  ellenkező. Véleményük szerint a hallássérült
  emberek képesek az önálló életvezetésre, a
  jelenlegi társadalmi megítélés az Pro.NOM ,
  WPUNCT ami nem segíti az érvényesülésüket. Az
  utcán kolduló siketek azonban csak tovább
  rontanak ezen a helyzeten. Hónapokkal ezelőtt a
  pécsi uránvárosi rendőrősön előállítottak több
  olyan, valóban siket embert, köztük külföldieket,
  akik a szóban forgó módszerrel kértek
  adományokat, de mivel a hatóság az esetet nem
  találta törvénybe ütközőnek, az ügynek nem lett
  folytatása.
815 Álláspontom a következő: úgy gondolom, formai     it-cleft  az /+w0 ,
  szempontból teljes mértékben igaza van Marsi
  Péter Pál úrnak, ami akkor jelentett volna komoly
  problémát, ha a Közgyűlés elfogadta volna a
  módosító indítványt, mert akkor biztos, hogy a jogi
  nihilizmus állapotában leledzene. Két út közül
  lehet választani: az egyik, hogy most egy
  szavazásban javasolnám megtenni, hogy egyfelől
  visszavonja a zárószavazást a rendeletügyben és
  még egyszer szavaz róla - szerintem szó szerint
  azonos tartalommal, ezt nem is lehet máshogy
  érteni, hiszen a módosítást nem fogadta el a
  Közgyűlés -, a másik út pedig az lehetne, hogy a
  Közgyűlés legyint és nem foglalkozik vele. Azt
  gondolom, hogy miután képviselői felszólalás
  hangzott el az ügyben, természetesen az előző út
  az Pro.NOM , WPUNCT ami teljesen biztos. Még
  egyszer hangsúlyozom: számomra akkor jelentene
  komoly problémát, ha elfogadták volna, mert akkor
  elvileg sem lehetne két útról beszélni. ELNÖK:
816 Petőfi versben is megörökítette a színészetbe való   it-cleft  az /+w0 ,
  ozorai beavattatását.... Ekkép juték egy nyári
  délután Egy kis városba; fáradt lábaim A
  fogadóban megpihentenek. - Vendégszobája egyik
  oldalán Helyet szerényen színpad foglala. A költő
  megismerkedik egy úrral:... Volt bennem annyi
  emberismeret Ráfoghatnom, hogy nem más, mint
  színész. Fején kalapja nagybecsű vala, Mert
  Elizéus prófétával az Rokonságban volt... tudnillik:
  kopasz. Kabátja új, a nadrág régi rongy, És lábát
  csizma helytt cipő födé, Alkalmasint amelyben
  szerepelt. " Thalia papja? " kérdém. - " Az vagyok;
  Talán ön is? " - " Még eddig nem ". - " Tehát
  Jövőben? fölség... " - " Azt sem mondhatom, "
  Vágtam szavába; ámde ő rohant, S vezette
  gyorsan az igazgatót. Fehér köpenyben az
  igazgató Jött üdvezelni engem nyájasan: " Isten
  hozá önt, tisztelt honfitárs! Lesz hát szerencsénk
  önhöz édes úr? Imádja úgye a művészetet? Ah,
  jóbarátom, isteni is az! S önnek szeméből olvasom
  ki, hogy Színészetünknek egykor hőse lesz, És
  kürtölendik bámult nagy nevét A két hazának
  minden ajkai... Ebédelt már ön? itt az ételek
  Fölötte drágák, s ami több: roszak. Az ispán úrtól
  őzcombot kapánk, A káposztából is van maradék -
817 Tudod. De te addigra már nagy leszel... Ez az     it-cleft  az /+w0 ,
  Pro.NOM , WPUNCT amire nem szabad gondolni.
  Mert akkor kezdődik az olvadás, belül. - Engedd
  le, Sári, a térre.
818 Mindezeket a társadalombiztosítás nem        it-cleft  az /+w0 ,
  kontrollálja, mindezeket a társadalombiztosítás,
  mint egy báró Csekonics, finanszírozza.
  Végezetül, ha azt látjuk, hogy az egész ország
  kényszerpályán van, ha azt látjuk, hogy a
  betegellátás és az egészségügy is kényszerpályán
  van, akkor ez a költségvetés is alkalmas arra,
  hogy a bajból erényt csináljunk. Ahogy ma már
  sokan igényelték és sokan szóltak a
  társadalombiztosítás reformjáról, úgy látom, hogy
  ez a kényszerhelyzet lesz az Pro.NOM , WPUNCT
  amely a társadalombiztosítás, az
  egészségbiztosítás reformját felgyorsítja, és az
  egész egészségügyet egy átfogó modernizációra
  kényszeríti. A kormány gazdasági stabilizációs
  programjából az egészségügyben adódó
  változások az ágazat alapvető problémáit nem
  oldják meg. Az ebben a csomagban meghozandó
  intézkedések egy része alkalmi jellegű és nem
  biztos, hogy kellően átgondolt, egy részük már
  régen megérett.
819 Ez azonban egyszerre két fontos tényezőre is     it-cleft  az /+w0 ,
  rámutat: a Magyarországra települt üzemek jó
  része csupán összeszerel, hozzáadott érték
  egyáltalán nem mutatható ki. Másrészt csak egy
  részük alkalmaz hazai vagy idetelepült
  beszállítókat, a többség mindent importál.
  Márpedig e két utóbbi tényező lenne az Pro.NOM ,
  WPUNCT amely maradásra bírja és további
  fejlesztésekre készteti a külföldieket. Tucatnyi
  magyar beszállítóval, magyar műszaki
  szakemberrel - netán fejlesztőkkel - sokkal
  nehezebb felszedni a sátorfát és odébbállni egy
  kontinenssel. A rövid távú előnyök - így elsősorban
  az olcsó munkaerő - ugyanis csak ideig-óráig hat
  marasztaló erővel, s ezen még a helyi és
  kormányzati adókedvezmények sem lendítenek
  sokat.
820 Az sem megmagyarázhatatlan, hogy az átlagosnál    it-cleft  az /+w0 ,
  nehezebb sorsú Alföld és Észak-Magyarország
  most kevesebb lakost számlál, mint négy évtizede.
  De sokakat meglephet, hogy a Győr-Moson-
  Sopront, Vast és Zalát magában foglaló nyugat-
  dunántúli régiót most kevesebben lakják, mint
  négy évtizede. Három olyan megyéje van az
  országnak, amelynek népessége 1960-tól kezdve
  szakadatlanul csökkent ( Somogy, Bács-Kiskun és
  Békés ), és csupán Fejér az Pro.NOM , WPUNCT
  amelyikben évtizedről évtizedre többen laknak. Öt
  olyan megyénk van - Baranya, Heves, Nógrád,
  Hajdú-Bihar és Csongrád -, amelyiknek
  népességszáma az iparosítás, majd a nagyarányú
  munkahelycsökkenés miatt hol fölötte járt, hol
  pedig alatta maradt az 1960-as értéknek.
  Munkatársunktól
821 Az ezredfordulón belül nem lesz egy olyan       it-cleft  az /+w0 ,
  ösztönző erő, amely a hihetetlenül elmaradott
  magyar infrastruktúra fejlesztésének a
  fellendítéséhez nélkülözhetetlen. "... ami nélkül
  ennek az országnak a gazdasági fejlesztése
  elképzelhetetlen. " Ez az Pro.NOM , WPUNCT
  amire lehet vállalkozásokat találni. Ez az, amire
  van finanszírozási készség a világban. "... világos,
  a világ számára meghirdetett program mellett egy
  szerény költségvetési vállalással is meg lehet
  csinálni a világkiállítást. "
822 Űrfelvételek a hetvenes évektől készülnek; akkor    it-cleft  az /+w0 ,
  még viszonylag nagy felbontásúak ( 80, 30
  méteresek ) voltak. Ma a felbontás akár
  egyméteres is lehet, azaz minden látszik rajta, ami
  felülnézetben egy méternél szélesebb. Az
  űrtérképészet úttörői között természetesen
  magyarokat is találunk: az 1956-ban Amerikába
  emigrált Izsák Imre volt az Pro.NOM , WPUNCT
  aki 26500 műholdmérés alapján meghatározta a
  pontos földalakot. Mint ma már tudjuk, kissé eltér a
  gömbölyűtől. Térképészetünkkel sem kell tehát
  szégyenkeznünk a világ előtt.
823 Mindeközben a Reuters által idézett bírálói által   it-cleft  az /+w0 ,
  izraeli ajatollahnak is nevezett Joszef rabbi kitart
  taktikája mellett: tegnap előbb azzal vádolta meg a
  palesztinokat, hogy zsidók meggyilkolására uszító
  tankönyveik vannak, majd gazfickónak nevezte a
  baloldali Merec párt első emberét, az újságírókat
  pedig ostobáknak. A szakértők most azt
  találgatják, hogy lesz -e befolyása az esetnek
  Izrael életére és a közel-keleti békefolyamatra.
  Kétségtelen ugyanis, hogy a rabbi volt az
  Pro.NOM , WPUNCT aki a Camp David-i
  alkudozások előestéjén visszavonta Barak
  koalíciójából pártját, ám az utóbbi napokban mind
  többször röppentek fel hírek, amelyek szerint a
  miniszterelnökkel éppen a Saszt igyekszik
  visszacsábítani a kormányba. Joszef ugyanis
  korábban állítólag olyan nézeteket is
  megfogalmazott, miszerint inkább földeket kell
  feláldozni, mintsem zsidó életeket. ( Egyesek
  szerint egyébként szavai is azzal magyarázhatóak,
  hogy pártjának az őt túlzott engedékenységgel
  bíráló szárnyát akarta megnyugtatni. )
824 De: Kádár János gazember volt magánemberként,     it-cleft  az /+w0 ,
  hogy Pistám kedvenc mondatát idézzem. No nem
  azért, amire kedves konzervált urak gondolnak: a
  Köztársaság téri pártház ostromakor odadobta a
  lincselőknek pártbéli vetélytársát, Mező Imrét.
  Államférfiként mindenesetre ő volt az Pro.NOM ,
  WPUNCT aki a lehető legkevesebb fájdalommal
  segített túlélni az országnak a szovjet megszállást.
  Ha valaki nem tudná, mi voltunk a legvidámabb
  barakk, nálunk folyhattak a szocializmus
  legfontosabb reformkísérletei, amik végül a
  rendszerváltozáshoz vezettek. Aki ezt nem
  értékeli, az megérdemelné, hogy mondjuk a
  Honeckeri Kelet-Németországban éljen le mondjuk
  10 évet!

825 Aztán visszajönnek... a magyar állam költségén.    it-cleft  az /+w0 ,
  Hasonlóképpen pozitív diszkriminációban részesül
  a magyarországi román nemzeti kisebbség is. Bár
  Magyarországon igen kevés az Pro.NOM ,
  WPUNCT aki hivatalosan románnak vallja magát,
  mintegy 6000 állampolgár, ennek ellenére 0, 5
  milliárd forintot fordított rájuk a magyar állam.
  Gyulán a középiskola kollégiummá vált;
  színháztermet építettek hozzá; nagy román
  könyvtár létesült; ortodox püspökség működik ott;
  törvény módosítottak azért, hogy létrejöhessen az
  országos román önkormányzat is. " Szépen ki
  vannak stafírozva... "
826 Ezzel a határozattal megerősítve, Rákosi        it-cleft  az /+w0 ,
  Moszkvába készült. Minden népi demokratikus
  kommunista pártnak elemi kötelessége, hogy
  mielőtt komolyabb döntést hoz, s különösen
  mielőtt kongresszust rendez, előbb a szovjet
  vezetőkkel " átbeszélje " a terveit s a tennivalókat.
  Rákosi ezt a pillanatot tartotta a
  legalkalmasabbnak az útra: a Népfront-ügy, a
  Kovács-határozat s ráadásul Nagy Imre
  betegsége, mindez azzal kecsegtette, hogy ezúttal
  ő lesz az Pro.NOM , WPUNCT aki Moszkvából, ha
  nem is egyeduralkodóként, de legalábbis
  megerősödve térhet vissza. Nem egyszerűen arról
  volt szó, hogy a letűnő pártvezérben valamiféle
  ördögi indulatok fortyogtak s pusztán azért indult új
  meg új rohamokra Nagy Imre és programja ellen,
  mert az nem felelt meg lényének, hatalmi
  vágyainak és bűnös hajlamainak. Ezek a
  körülmények is közrejátszottak: Rákosi túlságosan
  megszokta az egyeduralmat, a diktátoroskodást,
  az ünnepeltetést s mindazt, ami ezzel együtt jár,
  meg volt győződve a saját zsenialitásáról és
  semmi értelmét nem látta a " kollektív vezetés "
  nevezetű találmánynak.
827 A Likud régóta kéri, hogy Barak a            it-cleft  az /+w0 ,
  béketárgyalásokon ne tegyen " veszélyes
  engedményeket " a palesztinoknak. Ha Saron
  csatlakozik a válságkabinethez, ez a
  béketárgyalások végét jelentheti, legalábbis egy
  időre. Ő volt az Pro.NOM , WPUNCT aki - a
  palesztinok szerint - szeptember 28-ai
  templomhegyi látogatásával kirobbantotta az újabb
  intifádát; ő volt a " libanoni megszálló ", és
  katonaként neve szorosan kötődik a palesztinok
  szemszögéből vesztes háborúkhoz. S mivel Barak
  Saron bevonásával elkerülheti az előrehozott
  választásokat, bekövetkezik az, amit jósoltak:
  Arafat az " engedékeny " Barak helyett Ariel
  Saronnal kerül szembe. ( Saron számára a
  kormányzati szerep még egy előnnyel jár: egyelőre
  kivédheti az agresszív Benjamin Netanjahu
  támadását, aki újra a Likud élére vágyik. )

828 Riporter: - Hány gyerek lehet nálunk most, aki     it-cleft  az /+w0 ,
  cukorbeteg? Blatniczky László: - Becslések szerint
  ma Magyarországon 2.200-2.400 közötti a
  diabetesek száma, 100 ezer lakosra évente 9-10
  frissen felfedezett diabeteses jut, aki gyerekkorú. A
  felnőtteknél egy másik tipusu cukorbetegség az
  Pro.NOM , WPUNCT amelyik sokkal nagyobb
  számú, nem inzulinhiányos, vagy kezdetben nem
  inzulinhiányos diabetes, 4-500 ezer közötti ma
  Magyarországon. Riporter: - Mostanában többen
  vannak? Blatniczky László: - Az elmúlt 15-20
  évben a gyermekkori diabetes gyakorisága
  csaknem megkétszereződött.
829 Akkor még Orbán Viktor az MDF-kormánnyal       it-cleft  az /+w0 ,
  szemben volt ellenzékben. Azóta telt az idő, és ma
  már azt mondhatjuk, hogy annak az
  adósságtehernek, aminek a kamatai ma
  nyomasztják a magyar társadalmat, körülbelül a 40
  százaléka az, ami már ' 90-ben is megvolt, és
  körülbelül 60 százaléka az, ami az előző négyéves
  ciklus alatt gyűlt össze. Ez a kamatteher az
  Pro.NOM , WPUNCT ami a magyar költségvetés
  számára, a magyar államháztartás számára ma a
  legsúlyosabb, legnagyobb teher. Erre az
  adósságra fizetjük valamennyien együtt a kamatot.
  Nagyon fontos, hogy ezt lássuk.

830 Nálunk is vannak kapcsolatrendszerek, amelyek    it-cleft  az /+w0 ,
  meghatározzák az ország sorsát. A különbség
  Magyarország és a nyugat-európai országok
  között az, hogy ezek a kapcsolatok más elvek
  mentén jöttek létre. Nyugaton egy
  versenytársadalomban az egymással versengő, az
  egymást kiegészítő viszonyban lévő üzleti
  partnerek kapcsolati hálórendszere az Pro.NOM ,
  WPUNCT ami meghatározza az ottani politikai és
  gazdasági döntéseket, Magyarországon viszont a
  kapcsolati hálót még mindig az határozza meg,
  hogy ki honnan jön. A rendszerváltás e területen
  nem hozta meg a szükséges átalakulásokat.
  Nagyon sok ember számára, méghozzá az ország
  hatalmas pozícióit kezükben tartó jelentős
  csoportok számára a rendszerváltás előtti időkből
  átmentett kapcsolatok jelentik az
  érdekérvényesítés legfőbb módját.
831 Azt is tudjuk azonban, hogy az infláció természete  it-cleft  az /+w0 ,
  furcsa hullámzásokat mutat. Az év első
  hónapjaiban mindig magasabb egy kicsit, és az év
  vége felé kezd lanyhulni, éppen ezért nem
  javasoljuk az első négy hónapos inflációt 100
  százalékban figyelembe venni, valorizálni, ha úgy
  tetszik, az előző év kiadásait, hanem ezt csak 80
  százalékban, figyelembe véve az infláció
  sajátosságát, hogy az év első harmadában
  magasabb és aztán alacsonyabb. Ez az Pro.NOM
  , WPUNCT ami szerintünk azt a szándékot eléri,
  hogy ne a mai 50-50, vagy 60-40 százalékos
  arányban oszoljon meg a normatíva, illetve az
  önkormányzatok feladatvállalalása a közoktatási
  intézmények finanszírozása tekintetében. Ez az,
  ami elérheti azt a kívánatos célt, hogy 75-80
  százalékban a normatív támogatás finanszírozza
  az intézményeket. Ha nem építjük be ezt a
  második elemet a kormány által javasolt
  konstrukcióba, akkor gyakorlatilag a mai állapotot
  konzerváljuk csak, azt az állapotot, ahol 55-60
  százalékban fedezi csak a normatíva a tényleges
  kiadásokat, sőt, egy-egy rosszabb, vagy ha úgy
  tetszik magasabb inflációval sújtott év esetén, még
  akár az az eset is előfordulhatna, hogy
832 Tehát tulajdonképpen értékkülönbözetről        it-cleft  az /+w0 ,
  valószínűleg nem is fogunk beszélni, tehát nincs
  mit befizetni. Tehát így röviden ennyiről van szó,
  de hogy miért mondtam el ezt az utolsó mondatot,
  amit szintén nem fog ok visszavonni? A határozati
  javaslat 2. pontjának ( 2 ) bekezdése azt mondja,
  hogy " ingatlan biztosítása mellett esetleges
  értékkülönbözet... ", tehát itt van az Pro.NOM ,
  WPUNCT amiért én mindezt mondtam. Köszönöm
  szépen. Az " esetleges értékkülönbözet " -
  nevetséges!
833 - Önöknél előfordult az, hogy esetleg ingyen     it-cleft  az /+w0 ,
  kaptak Béres cseppet és azt Önök pénzért adták
  tovább? - Én a gazdasági tevékenységbe
  semmilyen szinten nem folytam bele. Nem tudom,
  hogy mennyi lehetett az, amit ingyen kaptunk,
  vagy mennyi az Pro.NOM , WPUNCT
834 SZI: - Megpróbálom jobban megfogalmazni a       it-cleft  az /+w0 ,
  kérdésemet. Ha egy költő ír egy verset, nyilván
  arra számít, hogy a másik ember valamilyen
  módon érdekelt abban, hogy ilyen dolgokat
  olvasson. A saját verseire gondolva mi az, ami
  ezekben leginkább érdekelheti a közt, vagy mi az
  Pro.NOM , WPUNCT amit szeretne, ha a köz ez
  iránt érdeklődnék? NNÁ: - Megint kénytelen
  vagyok némely distinkciókat tenni. Én nem
  gondolom, hogy a versnek az a legfontosabb
  része, amit a szavaival mond.
835 A második rész mitológiai magva Hunor és Magor    it-cleft  az /+w0 ,
  találkozása későbbi feleségeikkel - erre mondják,
  hogy a magyarok törökökkel való találkozásának
  mondai megjelenítése. A harmadik rész a
  szlávokkal való megismerkedésről, a
  honfoglalásról és Álmos fejedelemről szól. A
  negyedik rész Gézát állítja középpontba, abból a
  megfontolásból, hogy ő volt az Pro.NOM ,
  WPUNCT aki a Tiszántúlról Esztergomba helyezte
  át a székhelyét, amit egy konstruált
  szarvasmondába ágyazok: a csodafiú-szarvas
  Géza fejedelmet elvezeti Esztergomba. A történet
  alapja a váci egyház alapításának mondája,
  amelyben Géza király Szent László herceggel egy
  szarvast űzve kerül Vácra, ahol üzenetet kap: " itt
  alapítsd meg a te székesegyházadat ".
  Esztergomnál ez úgy hangzik, hogy " itt alapítsd
  meg a te székesfővárosodat ".
836 Természetesen azért főleg szopránként énekelek    it-cleft  az /+w0 ,
  továbbra is. - Hogyan lett a zongoraművészből
  énekes, hiszen ön először hangszeres művész
  akart lenni? - Valóban, tizennégy évesen
  zongorázni akartam, s én voltam az Pro.NOM ,
  WPUNCT aki az óvónőképző kórusát kísérte. A
  tanárnőnek feltűnt, milyen muzikális vagyok, s
  elvitt Gonda Annához, aki egy ideig a Wiener
  Staatsoper mezzója volt. Ő " fertőzött meg " az
  éneklés szeretetével, s mindez egyetlen órába
  tellett.
837 A többit Walton kapitány, a mű elején és végén    it-cleft  az /+w0 ,
  felbukkanó narrátor beszéli el. A szörny
  meglátogatja Frankenstein koporsóját, és
  hosszasan vitatkozik a kapitánnyal. Megígéri, hogy
  végez magával, mert bár Frankenstein az
  Pro.NOM , WPUNCT aki igazán felelős néhány
  ártatlan ember haláláért ( és persze azért, hogy
  létrehozta őt ), maga is ördöggé aljasodott, ezért
  öngyilkosságra készül. Mary Shelley, a tizenhét
  éves aszszonyka műve a modern science fiction
  egyik őse, mondanivalója végső soron morális. A
  rémtörténet mélyén felvetődik a kérdés:
  mindenható -e a tudomány, etikus -e beavatkozni
  az isteni teremtésbe?
838 Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim!          it-cleft  az /+w0 ,
  Tájékoztatom önöket, hogy csak Póda Jenő
  képviselő úr volt az Pro.NOM , WPUNCT aki
  írásban előzetes felszólalási szándékot jelzett, és
  Szili képviselő úr felszólalása alatt jelent meg négy
  további név, illetőleg köztük megint Póda Jenő
  neve. Most megkérdezem, hogy a négy
  felszólalási szándék között van -e kétperces, mert
  az soronkívüliséget élvez; de az csak kétperces,
  egyébként bármelyik hozzászóló a szabad, idővel
  nem kötött hozzászólás lehetőségével élhet. Póda
  Jenő jelzi, hogy ő kétperces észrevételt kíván
  tenni, akkor neki soron kívül megadom a szót.

839 Nick Moore ( 1996 ) háromféle szerepben lát       it-cleft  az /+w0 ,
  bennünket. A creator új szolgáltatásokat teremt. Ő
  az Pro.NOM , WPUNCT aki megértette az új
  technológiát és képes kiaknázni a benne rejlő
  lehetőségeket. A communicator az az ember,
  akitől segítséget remélhet a közönség. Mert ahogy
  a Los Angeles Times 1995. március 30-i
  szerkesztőségi cikke fogalmaz: nem mindenki
  engedheti meg magának, hogy számítógépe
  legyen, de ha valaki megveheti, nem bizonyos,
  hogy meg tudja venni magának azt az időt (!) is,
  ami a technika működtetéséhez szükséges.
840 Az itt idézett cikk nem fest valami szép képet a    it-cleft  az /+w0 ,
  jövorol. Talán meg lehetne akadályozni a leírtakat,
  de akkor nem szabad elfordulni a tényektol: - attól,
  hogy az élovilágunk sok száz millió éve fejlodik - a
  környezetváltozásához alkalmazkodni nem tudó
  fajok kipusztulnak - az emberi civilizáció nagyon
  gyors és jelentos hatású változásokat hoz létre a
  környezetben - Nem úgy néz ki, hogy az emberi faj
  az Pro.NOM , WPUNCT amely alkalmazkodni fog
  tudni ezekhez a mesterségesen eloidézett
  változásokhoz.

841 A képviselő szerint a Tocsik-ügyhöz nagyon       it-cleft  az /+w0 ,
  hasonló eljárással a két politikus összesen
  mintegy 1, 2 milliárd forintot venne el a rászoruló
  önkormányzatoktól. Rámutatott arra is, hogy a
  TÖOSZ semmit sem tett annak érdekében, hogy
  az önkormányzatok megkapják az őket megillető
  vagyonrészt. Emlékeztetett arra is, hogy éppen az
  előző MSZP-SZDSZ kormány volt az Pro.NOM ,
  WPUNCT amely - törvénytelen módon - nem
  fizette ki az önkormányzatoknak a
  gázközművagyon privatizációjából rájuk eső részt. -
   Ha ez tudatos lépés a TÖOSZ részéről, akkor
  kimeríti a bűnszövetkezetben elkövetett csalás
  fogalmát, ha nem tudatos, akkor pedig arcátlan
  csalás - jelentette ki Kósa Lajos. Válaszában
  Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára
  megerősítette, hogy a TÖOSZ semmit sem tett az
  ügyben az önkormányzatok érdekeiért.
842 A Fidesz nem akart, nem akar bizonyítani semmit;     it-cleft  az /+w0 ,
  azért találták ki ( nem most: két éve legalább ) a
  Polgár szlogent, mert úgy gondolták, ez annyira
  általános és mindenkinek elfogadható, hogy
  lehetetlen ellentétkeltésre használni. Tévedtek.
  Ezzel szemben az ellenzék az Pro.NOM ,
  WPUNCT amelyik veresége óta görcsös
  igyekezettel igyexik bizonyítani, hogy Ezek se
  jobbak nálunk! Tőled is láttam valamiféle
  elvarázsolt egyenlőségjelet... Ezzel persze két
  gond is van, de viszont jól hangzik.

843 Vizsgáljuk meg tehát az összes hosszú           it-cleft  az /+w0 ,
  magánhangzó + l tövű igét, hogyan járulnak
  hozzájuk az itt tárgyalt végződések. Az egytagúak
  tartoznak ide: dől, dúl, fúl, gyúl, hűl, nyúl, szól;
  fűlik, gyűlik, múlik, nyilik, nyúlik, válik. Ezek közül
  talán a válik az Pro.NOM , WPUNCT amelynek -
  érthető módon - a legtöbb alakja fordul elő még
  kötőhangzóval: válotok, válanak, válana. A többi
  igének csak a többes második személyben
  használható a kötőhangzós változata, de ezek is
  régies vagy nyelvjárási színezetűek: dőlötök,
  fűlötök, fúlotok, gyűlötök, múlotok, nyúlotok,
  gyúlotok. Nyilvánvaló azonban, hogy a
  nyelvjárásokban a többi rag is járulhat még
  kötőhangzóval.
844 2. És ahogy melengették, a dicsőség, tündöklés,      it-cleft  az /+w0 ,
  erő, hősiesség és étel nektárja csordult ki belőle.
  3. Ez szétáradt, és a Nap körül összegyűlt. Ez az
  Pro.NOM , WPUNCT ami a Nap belsejében rezeg.
  4. Ez a nedvek nedve, mert a tudások nedvek, és
  ez a nedve azoknak. Ez a nektárok nektárja, mert
  a tudások nektárok, és ez a nektárja azoknak.
845 Igaz, egyik sem végleges, a vádlottak még        it-cleft  az /+w0 ,
  fellebezhetnek. Igazából azonban nem is ez az
  érdekes. Függetlenül ugyanis attól, hogy kit és
  hány évre, milyen kártérítés kifizetésére ítéltek ( ez
  utóbbit vagy be lehet hajtani, vagy sem ), a
  peranyag az Pro.NOM , WPUNCT ami
  maradandó, igazán izgalmas és tanulságos.
  Márcsak azért is, mert igen sokat árul el mind a
  régi, azaz a Ceausescu -, mind az azt felváltó
  Iliescu-rezsim természetéről, magáról a
  hatalomváltásról. Mint ismeretes, a múlt héten a
  Legfelső Törvényszék két tábornok, Victor
  Athanasie Stanculescu és Mihai Chitac két éve
  húzódó perében mondott ki igen súlyos, de még
  nem végleges ítéletet.
846 Boros János nyugodtsága, magabiztossága,         it-cleft  az /+w0 ,
  önfegyelme példaértékű kell hogy legyen az
  eljövendőkben is. Tudja, mi vár rá, és
  nyilatkozataiban árnyaltan, világosan fogalmazva
  tudtul adta: az RMDSZ szellemében végzi
  tennivalóját, esze ágában sincs lemondani, vállalja
  azt a harcot, ami rá vár ebben a pozícióban.
  Ugyanakkor pontosan tudja, mi az Pro.NOM ,
  WPUNCT ami rá tartozik, a polgármester
  feladatköre hol ér véget. Az alpolgármesterek
  nem, a polgármester alárendeltjei, megvannak a
  pontos feladataik és azokat képesek lesznek
  kiharcolni, melyek közt az egyik legfontosabb a
  koncessziós tárgyalásokon való jelenlét. Ez a
  funari városvezetés egyik leggyengébb és
  legtöbbet vitatott pontja.
847 Bartis Attila viszont biztos magányosan fog majd   it-cleft  az /+w0 ,
  főni a napon, noha A séta és A kéklő pára alapján
  az új kötet ( A nyugalom ) egy kézszorítást
  látatlanban megérdemel. Hasonlóképp indokoltnak
  tetszik Cserna-Szabó András esetében ( Fél hét )
  a megelőlegezett bizalom: ez a fáradhatatlan neo-
  mesélő a közreadott részletekből sejthetően most
  is élvezetesen tekeri. Gyökeresen más próza az
  Pro.NOM , WPUNCT ami Szilágyi Istvántól
  várható ( Hollóidő ): a Kő hull apadó kútba óta a
  magyar epika egyik masszívan jelentős
  mesterének kell őt tartanunk, aki ráadásul - az egy
  nélkülük eltelő könyvhétbe belehaló, olyan
  szégyent ki nem bíró, folytonos jelenlét-
  kényszerben szenvedő kollégákkal szemben -
  egyedülálló képességgel rendelkezik: néha
  évtizedekre eltűnik, mert olyankor, ki látott már
  ilyet, dolgozik.
848 Véleményem szerint ' 94-ben akárki került volna     it-cleft  az /+w0 ,
  az ország élére, ha nem akarja megkockáztatni
  azt, hogy az ország teljesen tönkremenjen és
  lesüllyedjen más hasonló múltú országok szintjére,
  akkor a megszorító lépéseket meg kellett volna
  tennie. Én tehát azt, hogy ebben az SZDSZ direkt
  felelősséget vállalt, mostani szemmel helyesnek
  tartom, ez politikailag és erkölcsileg is kötelessége
  volt ennek a pártnak. Amit nagyon rosszallok és
  hiányolok, az az, hogy a kormány nem tudta
  megértetni az országgal ( sem ebben, sem más
  kérdésekben ), hogy mi az Pro.NOM , WPUNCT
  amiért így cselekszik. Rendkívül gyenge az a
  tevékenység, amelyet a kormány a lakosság felé
  folytat annak ismertetésére, hogy mit miért tesz.
  Amennyire ismerem a modern európai
  történelmet, nem tudok példát arra, hogy egy
  kormányban a szóvivői tisztet a közigazgatási
  államtitkár lássa el, akiről köztudomású, hogy
  amúgy is a kormány egyik legjobban elfoglalt tagja.
849 Romániába érkezett a magyar miniszterelnök.      it-cleft  az /+w0 ,
  Orbán Viktor Marosvásárhelyen kora délután
  munkaebéden talkozik Radu Vasile kormányfővel,
  holnap pedig Tusnádfürdőn tart előadást a
  Bálványosi Nyári Szabadegyetemen.
  Marosvásárhelyi tudósítónknak, Márványi
  Péternek - ha röviden is -, sikerült megszólaltatnia
  a miniszterelnököt. - Mi az Pro.NOM , WPUNCT
  amit a magyar miniszterelnök feltétlenül meg
  szeretne beszélni román kollégájával? - Nagyon
  hosszú listám van. - Mi a legfontosabb? - Az
  egyházi ügyekkel összefüggő csomag tűnik a
  legfontosabbnak, valamint az oktatási törvény
  következményei.

850 Martonyi hangsúlyozta: van megoldás, feltéve ha    it-cleft  az /+w0 ,
  mindkét fél részéről van kellő politikai akarat
  annak megtalálására. - Van egy problémánk,
  létezik egy nyitott kérdés a törvény alkalmazásával
  kapcsolatban. Ez az Pro.NOM , WPUNCT amit
  meg kell oldanunk, tisztáznunk kell. Nagyon
  lényegesnek tartom, hogy a magyar-román
  kapcsolatok egész rendszere nem szűkíthető le
  ennek a kérdésnek a körére. Ezt a kérdést
  tárgyalások útján meg fogjuk oldani, s ezzel egy
  időben természetesen minden lehetséges
  területen erősíteni és mélyíteni fogjuk
  kapcsolatainkat.
851 A miniszterelnök ismét megerősítette, hogy      The Prime Minister confirmed again that Hungary was focus  -n (főnév) identificati
  Magyarország az Egyesült Államok oldalán áll     on the side of the US as a NATO-ally, and as a       /+w1 ige onal
  NATO-szövetségesként és annak az univerzális     member of the universal coalition which takes up arms
  koalíciónak a tagjaként, amely felveszi a harcot a  against international terrorism. The country
  nemzetközi terrorizmussal. Ehhez a koalícióhoz az  contributed to this coalition in every possible way -
  ország minden lehetséges módon hozzájárul -     said Foreign Secretary, Martonyi János on Friday,
  közölte pénteken Martonyi János külügyminiszter   after Orbán Viktor had received Nancy Goodman
  azután, hogy Orbán Viktor fogadta Nancy       Brinker, the new US ambassador in Budapest. The
  Goodman Brinkert, az USA új budapesti        American diplomat presented her letter of credence to
  nagykövetét. Az amerikai diplomata a héten      the president of the republic [this week], and she
  N.SUP adta V.TMe3 át megbízólevelét a        made an introductory visit to the prime minister
  köztársasági elnöknek, és tegnap bemutatkozó     yesterday.
  látogatáson járt a kormányfőnél. A misszióvezető a
  megbeszélés után újságíróknak nyilatkozva a két
  ország politikai és kulturális hasonlóságait
  hangsúlyozta. A tárgyaláson megállapodtak
  abban: a jelenlegi nemzetközi helyzetben a
  kölcsönös információcserének folyamatosnak kell
  lennie.
852 A PB-gáz kiskereskedelmében újoncnak számító      The present level of the sale which started in the    focus       -n (főnév)
  Mol Rt. még ebben az évben 5-8 százalékos piaci    second half of last year was low, though, but it was             /+w1 ige
  részesedés elérésére törekszik, ami hozzávetőleg    increasing at a pace that had been expected earlier -
  2 milliárd forintos árbevételt jelentene a       said Horváth Ferenc, the head of the branch of the
  vállalatnak. Tavaly, az év második felében       industry to our newspaper. The filling plant will
  megkezdett értékesítés jelenlegi szintje még      probably be set to work [at the end of the year], which
  alacsony ugyan, de a korábban várt ütemben       would cover the total needs of the MOL with its 30 to
  bővül - nyilatkozott lapunknak Horváth Ferenc, az   40 tons of capacity.
  üzletág vezetője. Várhatóan az év végén
  N.PSe3.SUP áll V.e3 munkába az a töltőüzem,
  mely évi 30-40 ezer tonnás kapacitásával fedezi
  az Mol teljes szükségletét. A PB-gáz
  nagykereskedelmében egyeduralkodó Mol Rt.
  tavaly októberben kezdte meg a tartályos, majd
  decemberben a palackos kiskereskedelmi
  értékesítést. Az azóta eltelt néhány hónap nem
  hozott komolyabb átrendeződést a piacon.

853 Az ellenzéki szocialisták szerint a kormánypártok a                               focus subordinatio -n (főnév)
  MIÉP segítségével kormányzati                                          n         /+w1 ige
  porpagandaeszközt csináltak a közszolgálati
  médiumokból. Kovács László pártelnök azon a
  sajtóértekezleten N.SUP beszélt V.Me3 erről,
  amelyet Kuncze Gábor szabad demokrata
  frakcióvezetővel közösen tartott, miután a két párt
  képviselői kivonultak a parlament plenáris üléséről.
  Kuncze Gábor az elmúlt tíz év egyik
  legszégyenteljesebb lépésének nevezte azt, ami
  az Országgyűlésben történt. Mindkét politikus
  hangsúlyozta, hogy szerinte nem kell az ellenzéki
  oldalnak közös jelölteket állítania, a Ház
  választhatott volna négyet a három ellenzéki
  frakció öt jelöltje közül.
854 A konferencia egyik előadása éppen erről szól:      focus stress-  -n (főnév) contrastiv
  Spanyolországban zsurlókon élő gubacsokozókon      avoiding verb  /+w1 ige e
  egytucatnyi új parazitoidfajt találtak. A gubacsok
  jóvoltából többet tudhatunk meg a növényi
  stresszről, illetve arról, hogyan védekezik a növény
  a fitofág rovar ellen, s a növény egészségi állapota
  hogyan hat a rovar sikerére. Bizonyos
  gubacsokozók a szárazság okozta stressztől
  szenvedő növényeket szeretik, mások az
  egészséges egyedeken N.PL.SUP élnek V.t3
  nagyobb számban.
855 Az izraeli koalíciós tárgyalások bonyodalmakba      focus      -n (főnév) identificati
  ütköznek. A Munkapárt pénteken N.SUP fogja                /+w1 ige onal
  V.Te3 kijelölni nyolc miniszterét, de a választások
  különös módszere által előidézett bizonytalanság
  óriási feszültséget okoz a párt vezetőségében. Az
  ultraortodox Sasz-párt és a Nathan Saranszkij
  vezette új bevándorlók pártja között éles harc
  bontakozott ki a belügyminiszter posztjáért.
  Mindkét párt azzal fenyeget, hogy ha a másik párt
  kapja a tárcát, akkor nem csatlakozik a
  kormányhoz.
856 A busz fiatal sofőrje a havas, síkos úton mintegy    focus stress-  -n (főnév) identificati
  száz kilométeres sebességgel haladt, és         avoiding verb  /+w1 ige onal
  valószínűleg elvesztette uralmát a jármű felett,
  amely az út közepére sodródva ütközött bele a
  KrAZ-ba. Az utasok többsége aludt a baleset
  pillanatában. Az Ikarus 26 utasa közül azok
  vesztették életüket, akik az első üléseken
  N.PL.SUP foglaltak V.Mt3 helyet, köztük a sofőr és
  váltótársa is. A helyi kórházba szállított 14 sebesült
  közül ötnek súlyos az állapota, őket az intenzív
  osztályon kezelik.
857 Egy idevágó cikk, a mai Magyar Nemzetből:      The decision is a slap in the face for the architecture  focus  -n (főnév) identificati
  Expószindróma A döntés arcul csapása az       branch. We are familiar with this sentence that came       /+w1 ige onal
  építészszakmának. Ismerős a mondat, amely a     out of the mouth of the president of a party of the
  leendő Nemzeti Színház helyszínének         opposition [in connection with the change of site for
  megváltoztatása kapcsán N.PSe3.SUP hangzott     the future National Theatre]. The very same reproach
  V.Me3 el egy ellenzéki pártelnök szájából. Évekkel  was formulated some years ago, yet back then, not a
  ezelőtt is megfogalmazódott ugyanez a        politician complained about the Hungarian World's
  szemrehányás, akkor azonban a váratlanul       Fair, which was suddenly cancelled, but the whole
  lemondott magyar világkiállításra utalva       architecture branch.
  panaszkodott - de nem politikus, hanem - maga az
  építészszakma. A jelenlegi kormánypártok közül
  senki nem emelt szót a helyszín és az elfogadott
  terv ellen - olvasni a pártelnöki nyilatkozatban a
  további, 1994-es emlékeket ébresztő mondatot.

858 A hajléktalanok kilakoltatásáról szóló döntés                                 focus  -n (főnév) identificati
  egybeesett a Csavargyár utcai 181 helyes fizetős                                    /+w1 ige onal
  szálló megszüntetésével. A bizottság alelnöke
  szerint éppen ez volt a legfontosabb oka a
  jogviszony felmondásának, Győri Péter, a
  bizottság SZDSZ-es elnöke lapunknak úgy
  nyilatkozott: a két ügy nincs kapcsolatban
  egymással. A Magyar Nemzet értesülése szerint
  hétfőn valamennyi családot kiköltöztették a
  Csavargyár utcai épületből, az apákat
  elválasztották gyermekeiktől, és úgynevezett
  fapados szállókon N.PL.SUP helyezték V.TMt3 el
  őket. Kiss Gyula kifogásolta azt is, hogy a
  bizottság számára készült jelentések
  valótlanságokat tartalmaznak. Több esetben arra
  hivatkozva mondtak fel gyermekes családoknak,
  hogy lakhatási lehetőséggel rendelkeznek, holott
  ez nem felelt meg a tényeknek.
859 Kolozsváron egyes hivatalok fogadóórarendjén fel   In Cluj, certain offices indicate "Romi exclusi" (gypsies uncertain focus  -n (főnév) identificati
  van tüntetve az is, hogy: Romi exclusi ( Cigányokat  excluded) in their timetable for consulting hours.             /+w1 ige onal
  nem fogadunk ). Costel Bercus, a ROMANI CRISS     According to the president of the ROMANI CRISS,
  elnöke szerint e diszkriminatív feliratok mind több  Coster Bercus, these discriminative inscriptions
  hivatal és intézmény hirdetőtábláján N.PSe3.SUP    appeared [on the notice boards of more and more
  jelennek V.t3 meg, újabban a munkaelosztónál is,   institutions], lately, also in the employment agency and
  valamint az ingatlanközvetítő irodákban. "      estate agencies.
  Hamarosan nem mehetünk be bizonyos
  vendéglőkbe és más szórakozóhelyekre sem... " -
  mondotta az elnök. Costel Bercus szerint
  Romániában 450_000 cigány él, de a legújabb
  statisztikák számukat több millióra becsülik.

860 Csernobilban júniusban le kellett állítani a hármas                              focus        -n (főnév)
  blokk két turbógenerátora közül az egyiket.                                            /+w1 ige
  Később a hármas blokkot kellett üzemen kívül
  helyezni, mert radioaktív vízszivárgást észleltek;
  előtte tíz hónapig nem működött, mert a
  hűtőrendszeren repedéseket fedeztek föl. Pakson
  július 7-én Num.SUP jeleztek V.Mt3
  rendellenességet; a karbantartás során a leállítást
  végző 37 szabályzórúd egyike nem süllyedt be
  teljesen a reaktorba. Komoly gondot jelent az
  atomerőművek radioaktív hulladékának tárolása.
861 Ezt az ügyben illetékes bizottság elutasította, ezért  focus  -n (főnév) contrastiv
  a vállalkozó felmondta a szerződést. S miközben         /+w1 ige e
  új vállalkozót keres a polgármesteri hivatal, ismét
  felmerült, hogy a parkolóőröket a korszerűbb
  parkolóórákkal kellene felváltani. Vácon 1989.
  május elsején Num.PSe3.SUP kezdtek V.Mt3
  parkolási díjat szedni: a tanács kommunális
  költségvetési üzemének alkalmazottai a
  belvárosban parkolóktól óránként tizenöt forintot
  szedtek be. Tíz évvel ezelőtt már hat svéd
  gyártmányú parkolóórát szerelt fel a város, de a
  parkolóhelyek üzemeltetése fél milliós
  veszteséggel járt, és az ugyanilyen összegért
  vásárolt órákat is tönkre tették.

862 Minden tanodai osztályt külön tanítóval kell ellátni.  focus  -n (főnév) contrastiv
  Szorgalmazták, hogy csak szigorú próbát tett          /+w1 ige e
  tanítókat válasszanak ki az iskolai állásokra, és
  hogy a nőtanítókat is azonnal fogadják fel. Az
  országos véleményekhez hasonlóan a kántori és
  tanítói állás szétválasztását is szükségesnek
  tartották, és az így csökkent tanítói jövedelmeket
  más módon N.SUP kívánták V.TMt3 pótolni. E
  szabályokat valamennyi tanodában szerették
  volna bevezetni, felekezeti hovatartozástól
  függetlenül.
863 A fejlett ipari országokból álló szervezet jelentése   The Hungarian government would like to make it      focus  -n (főnév) identificati
  szerint jövőre a világgazdasági folyamatoknak      possible that goods which are seized [in the course of      /+w1 ige onal
  megfelelően Magyarországon is csökken a         criminal and minor offence procedures] could be used
  gazdasági növekedés mértéke. Az OECD úgy véli,      for charitable objects. Spokesman Borókai Gábor said
  hogy a bruttó hazai termék növekedése 2000-ben      after the cabinet meeting that according to the bill, the
  3 és fél százalék körüli lehet, míg a kormány ennél   conditions for the donation were to be determined by
  egy-másfél százalékkal magasabb GDP           the charity commission which was to be established
  növekedést tervez. A magyar kormány lehetővé       by the Ministry of Family and Social affairs.
  akarja tenni, hogy közérdekű, jótékony célokra
  használják fel azokat a javakat, amelyeket büntető,
  illetve szabálysértési eljárások során N.PSe3.SUP
  koboznak V.t3 el. Borókai Gábor szóvivő a
  kormány ülése után elmondta, hogy a
  törvényjavaslat szerint az adományozás feltételeit
  a karitatív tanács alakítja ki, amelyet a Szociális és
  Családügyi Minisztérium hoz létre. A szocialisták
  egyik vezető politikusa szerint a társadalom szinte
  minden rétege csalódott a Fidesz vezette kormány
  eddigi tevékenységében.


864 Múlt heti, 9. számunk keresztrejtvényének                                     focus  -n (főnév) identificati
  megfejtése: Ádám és Éva genealógiája; Mózes                                        /+w1 ige onal
  elhivatottsága. Az 5. számunkban megjelent
  keresztrejtvény megfejtői közül Gergely Jenőnek a
  Prohászka Ottokár című könyvét ( TIT-Gondolat
  Kiadó ) nyerte: Battyányi Györgyi ( Budapest );
  Erőss Béláné ( Budapest ); Ertl Istvánné ( Fót );
  Földi János ( Jászdózsa ); Izsó István (
  Kazincbarcika ); Nagy Ferenc ( Budapest ); Nevezi
  József ( Dunaújváros ); Pityer Gabriella ( Sopron );
  Riba Istvánné ( Badacsonytomaj ); Varga Katalin (
  Budapest ). A könyveket postán N.SUP küldjük
  V.Tt1 el.
865 Ha költségkímélési okok miatt mégis           focus uncertain  -n (főnév)
  rákényszerülünk univerzális robotgép vásárlására,             /+w1 ige
  akkor feltétlenül olyan típust vegyünk, amely
  passzírozásra is alkalmas, mert a kézi meghajtású
  paradicsompasszírozók meglehetősen drágák, és
  a legtöbbjük még alumíniumból készül. A
  robotgépekből azonban a gyártók már száműzték
  az alumíniumot, és helyette korrózióálló acélt
  illetve az olcsóbb típusoknál horganyzott
  vaslemezt használnak. Vannak azonban olyan
  robotgépek is, amelyek tökéletesen, szinte már
  ipari szinten N.SUP látják V.Tt3 el a különféle
  konyhai feladatokat. Ilyen a svéd gyártmányú
  Royal N24 Assistent típusú készülék. Ez a
  rendkívül precízen megkonstruált robotgép főként
  abban különbözik a kommersz társaitól, hogy a
  hozzá csatlakozó adapterek nem műanyagból,
  hanem rozsdamentes acélból vannak.

866 Egyébként a Tulajdonosi Bizottság ülésén erről     focus negation  -n (főnév)
  állásfoglalás történik. A portfólió albizottságban -           /+w1 ige
  amikor meg tudjuk vitatni, mert éppen
  szavazóképesek vagyunk - 50:50 százalék az
  arány, tehát messze nem a Közgyűlés szavazati
  arányát tükrözi, de annak is csak javaslattételi joga
  van, azt a Tulajdonosi Bizottság tudja
  megszavazni. Önmagában a javaslatot én
  egyébként elfogadhatónak tartom, de
  istenigazából ez szakmai és nem politikai kérdés,
  és én eddig úgy kezeltem, hogy ez a társaság nem
  politikai alapon N.SUP lett V.Me3 megválasztva,
  hanem pénzügyi-tulajdonosi bizottsági alapon.
867 Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor                                  focus  -n (főnév) contrastiv
  keretében rendezett vitán. A román kormány                                       /+w1 ige e
  miniszterei és államtitkárai főképp arra
  hivatkoztak, hogy hétfőn és kedden Lionel Jospin
  francia kormányfő bukaresti látogatása miatt nem
  vehetnek részt az egyhetes tusnádfürdői
  rendezvényen. Megfigyelők szerint azonban a
  román vezetők a státustörvény miatt kialakult
  feszültségek okán N.PSe3.SUP maradnak V.t3
  távol. Szintén bizonyos, hogy nem lesz jelen az
  idén a táborban Markó Béla RMDSZ-elnök, aki
  ebben az időszakban szabadságon van. Markó
  kijelentette: a tábor szervezői nem egyeztették
  vele az időpontot, így arról túlságosan későn, a
  megküldött programból szerzett tudomást, amikor
  már nyári programját nem tudta megváltoztatni.

868 Megérkezett a budapesti Szent László Kórházba    The soldier has arrived to the Szent László hospital in  focus  -n (főnév) other
  az a sorkatona, akit kora délután óta vártak és   Budapest, who was expected since early in the           /+w1 ige
  szinte biztos, hogy nincs gennyes          afternoon and it is almost certain that he does not
  agyhártyagyulladása, úgyhogy egy másik        have purulent meningitis, so he was put into another
  osztályon helyezték el. Lázas, de a mentőből saját  ward. He has fever, but he could walk in [on his own
  lábán N.PSe3.SUP ment V.Me3 be. Korábban       feet] from the ambulance. Earlier, he had stayed at
  otthon betegeskedett és egy igazolásért ment be   home being ill, and he only went to the barracks in
  Szabadszállásra a laktanyába és amikor hazatért   Szabadszállás for a doctor's certificate, and when he
  újra lázas lett. Így került a kórházba, mondta a   got home he had a high temperature again.
  neuroinfektológiai osztály ügyeletes orvosa.
869 Hillary szólalt meg: - Monica kedves, most már    focus      -n (főnév)
  igazán legyen egy kis türelme... ( Hát persze, ez a          /+w1 ige
  Lewinsky! - döbbentem rá. )... Az ügyvédünk
  éppen most mondta, ott ül Bill mellett, ha akarja
  személyesen is megkérdezheti, hogy a válást
  jogerősen a jövő héten N.SUP mondják V.Tt3 ki,
  így azonnal összeházasodhatnak. Bill már alig
  várja és én is szeretném, ha már végre boldog
  lenne. A maguk házassága után a republikánusok
  azonnal visszavonnak minden vádat és Amerikát
  végre nyugodtan kormányozhatja a férjem.


870 A parlament önkormányzati bizottsága holnap      focus negation  -n (főnév) other
  tárgyalja az önhibájukon kívül működésképtelenné            /+w1 ige
  vált települések támogatási igényének ez évi
  második ütemben történő teljesítéséről szóló
  tervezetet. Az úgynevezett Önhiki-támogatásra az
  év második felében 370 település adta be
  igénylését, amelyből a tervezet szerint 274
  település részesülhet. Összesen 96 igényt
  utasítottak el, mert nem a törvénynek megfelelő
  módon N.SUP nyújtották V.TMt3 be őket. Az 1999-
  es költségvetésben a kormány 8, 6 milliárd forintot
  különített el erre a támogatási célra, ám már az
  első félévben 20, 8 milliárd forintot igényelt 1200
  önkormányzat, amelyből 1098 igényt ismertek el
  jogosnak 10, 4 milliárd forint értékben. A hiányzó
  összeget az önkormányzati létszámcsökkentések
  költségeinek tartalékából és a normatív
  támogatások év közbeni lemondásából származó
  keretből csoportosították át.
871 A jugoszláv állami televízió mindent el is követ   The Yugoslavian State Television does everything for uncertain focus  -n (főnév) contrastiv
  ennek érdekében. Új Hitlernek, elmebetegnek,     it, actually. They call Clinton the new Hitler, a lunatic, a      /+w1 ige e
  tömeggyilkosnak és háborús bűnösnek nevezi      mass murderer, and a war criminal, who should be
  Clinton elnököt, akit Hágában kellene bíróság elé   taken to court in Hague. They claim it just when the
  állítani. Mondja ezt akkor, amikor a világ a     world is shocked and horrified [at the clean-ups in
  koszovói tisztogatásokon N.PL.SUP szörnyülködik    Kosovo].
  V.e3. Amikor a jugoszláv elnök a boszniai hentest
  ( a BBC megfogalmazása ), a hírhedt Arkant és "
  tigriseit " szabadítja rá a polgári lakosságra,
  amikor tízezerszám menekülnek határon túlra nők
  és gyerekek ( a férfiakkal mi történik? ), de
  előzőleg elveszik tőlük irataikat, hogy nyomuk se
  maradjon Koszovóban. Mindez utólag is
  igazolhatja a Jugoszlávia elleni nemzetközi katonai
  megtorlást.

872 Nekünk politikusoknak a dolgunk, hogy a                                  focus       -n (főnév) identificati
  következő évtized programját, ha úgy tetszik                                         /+w1 ige onal
  vízióját fogalmazzuk meg. Azt, hogy merre
  haladjunk, hogy a lehető legjobb helyet szerezzük
  meg a rohamosan változó világban. A
  korszakváltás programja tehát készül, s a
  dokumentumot 2000 közepén N.PSe3.SUP tárjuk
  V.Tt1 a nyilvánosság elé. A program politikai
  felelőse én vagyok, a szakmai felelőse Csillag
  István, a koordináció a Politikai Szakértői Intézet
  feladata.
873 Ezen a részen kiépült egy második védvonal is.     The Czech Republic is sending fire-fighters to the    focus  -n (főnév) identificati
  Csehország tűzoltókat küld az árvíz sújtotta      Hungarian settlements which are damaged by the          /+w1 ige onal
  magyarországi településekre, hogy segítsenek a     flood to help by the defence. The Czech Foreign
  védekezésben. Ezt a felajánlást a cseh         Secretary made this offer [via his ambassador in
  külügyminiszter budapesti nagykövetete útján      Budapest]. Rudolf Jindrák said that giving this
  N.PSe3.SUP tette V.TMe3. Rudolf Jindrák azt      assistance was symbolic as to its financial value, yet
  mondta, hogy a segítségnyújtás pénzértékét       they considered it important.
  tekintve jelképes, ennek ellenére fontosnak tartják.
  Katona Kálmán vízügyi miniszter - megköszönve a
  felajánlást - úgy fogalmazott, hogy a cseh lépés
  további segítségnyújtásra késztethet más európai
  országokat.
874 A kijelölt egészségügyi szolgáltató és az ETTSZ                                 focus  -n (főnév)
  között biztosítani kell a folyamatos, azonnali                                     /+w1 ige
  információadás lehetőségét. ( A Kbtv. 29. §-ához )
  9. § ( 1 ) A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
  készítményekkel végzett tevékenység bejelentése
  a 13. számú melléklet 1. pontja szerinti adatlapon
  N.SUP történik V.e3. ( 2 ) A veszélyes anyagokkal,
  illetve veszélyes készítményekkel végzett
  tevékenységben bekövetkezett változás
  bejelentése a 13. számú melléklet 2. pontja
  szerinti adatlapon történik. ( 3 ) A bejelentés
  ellenőrzésekor a tevékenységet végző
  dokumentálhatóan igazolja, hogy eleget tesz a
  kémiai biztonság megvalósítását szolgáló
  jogszabályi kötelezettségének.
875 Az Európai Bizottság jelen levő bővítési igazgatója,  focus stress-  -n (főnév)
  Pierre Mirel és az EP-tagok is sürgették: a magyar   avoiding verb  /+w1 ige
  pártok egyezzenek meg végre a
  médiakuratóriumokról, hogy az audiovizuális
  csatlakozási fejezetet le lehessen zárni. Mirel a
  Népszabadságnak így fogalmazott: - Mi nem azt
  nézzük, hogy melyik fél miben hibás, csak azt
  szeretnénk, hogy kompromisszum legyen. Az
  unión semmi nem múlik, a labda a magyar térfélen
  N.SUP van V.e3. A bizottság magyar társelnöke,
  Szájer József ( Fidesz ) szerint " nem kizárt, de
  nem is valószínű ", hogy a választás előtt
  kiegyeznek. Szanyi Tibor ( MSZP ) alelnök szerint
  a balliberális ellenzék elvi kérdésben ragaszkodik
  az álláspontjához, a demokratikus alapjogok
  védelmében.

876 Az élen: La Coruna 40, Barcelona 37, Zaragoza     focus stress-  -n (főnév)
  35,... 12. Real Madrid 27 pont. 2000._január_24.,   avoiding verb  /+w1 ige
  hétfő Mincza Ildikó győzött Sydneyben Az olimpia
  városában, az ausztráliai Sydneyben rendezett
  párbajtőrvívó Világkupa-versenyen Mincza Ildikó
  aranyérmes lett, Tóth Hajnalka az ötödik helyen
  N.SUP végzett V.Me3, míg a férfiaknál Fekete
  Attila a hatodik, Kovács Iván a tizedik helyet
  szerezte meg. A szöuli vébé bronzérmese, Mincza
  kimagaslóan vívott: már a csapatversenyek során
  veretlen maradt, s vasárnap is megállíthatatlan
  volt, biztosan szerezte meg az elsőséget a kínai
  Jang elleni döntőben. Kellemetlen meglepetést
  okozott viszont Szalay Gyöngyi, aki a 64-es táblán
  már az első körben vereséget szenvedett.
877 Az RMDSZ vezetőinek egy része szerint a        The so-called internal Parliament of the Romanian    focus  -n (főnév) other
  szövetség Erdélyben győzött a helyhatósági      Democratic Union, i.e. the Coordination Council and       /+w1 ige
  választásokon, a másik csoport viszont úgy véli,   the Council of Representatives in evaluating the
  hogy a szavazás kudarcot jelent a szervezetnek. A   results of the recent election in a joint session in
  nemrég tartott választás ereményeit a Romániai    Marosvásárhely. The honorary chairman of the
  Demokrata Szövetség úgynevezett belső         association, the bishop from the Királyhágó-mellék,
  parlamentje, vagyis az Egyeztető Tanács és a     Tőkés László is participating [in the world Conference
  Képviselők Tanácsa együttes ülésen értékeli      of the Reformed Church in Budapest], but he wrote in
  Marosvásárhelyen. Tőkés László, a szövetség      a letter that the elections had ended with a defeat in
  tiszteletbeli elnöke, királyhágó-melléki püspök a   spite of the relative success, which was indicated by
  budapesti református világtalálkozón N.SUP vesz    the low participation rates, as well.
  V.e3 részt, de levélben közölte: szerinte a
  választások a viszonylagos eredmények ellenére
  vereséggel végződtek, amit az alacsony részvételi
  arány is jelez. Az új környezetvédelmi miniszter az
  európai uniós tagságra való felkészülés mellett azt
  tartja a fő feladatnak, hogy megváltozzon a
  szemlélet Magyarországon, és a
  környezetvédelem mindenki számára fontos
  legyen. Ligetvári Ferenc a Kossuth Rádió 16 óra
  című műsorában elmondta, hogy a tárcától
  korábban eltávozott szakemberek sorra
  jelentkeznek, nem ragaszkodnak eredeti
  funkciójukhoz, készek a felkészültségüknek
  megfelelő szerepkört vállalni, és lehetőség is lesz
  a létszámbővítésre.
878 Azt azonban még nem tudni, melyik lesz az az      focus      -n (főnév) identificati
  esemény, amelyen utoljára vesz részt, mint               /+w1 ige onal
  köztársasági elnök. Az államfőtől ma köszön el a
  honvéd vezérkar Homoki János honvédelmi
  államtitkár és Fodor Lajos vezérkari főnök
  részvételével. Ezután Göncz Árpád a sydneyi
  olimpiára utazó sportolók csapatgyűlésén
  N.PSe3.SUP vesz V.e3 részt. Hétfőn a
  Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek
  vezetőitől vesz búcsút az államfő a Béla király úti
  vendégházban. Valószínű, hogy a jövő héten még
  köztársasági elnöki aranyérmeket is átad, de
  ennek időpontja pontosan még nem ismert.
879 Az első alkalmakkor több tragédia is történt. A déli  focus stress-  -n (főnév) identificati
  tengereken, ahol korábban még senki nem        avoiding verb  /+w1 ige onal
  versenyvitorlázott, három embernek is nyoma
  veszett. A későbbiekben négyévenként
  megrendezésre kerülő verseny kezdetben a
  Portmouth-Fokváros-Sydney-Rio de Janeiro-
  Portmouth útvonalon N.SUP zajlott V.Me3, Rio de
  Janeiro helyett idővel az argentin Mar del Plata,
  majd az uruguayi Punta del Este kikötője került be.
  1989-től a távot hat szakaszra osztották. Az idei,
  már Volvo Ocean Race nevet viselő vitorlásviadal
  mezőnye - nyolc hajó, fedélzetén tizenkét-tizenkét
  főnyi legénységgel - szeptember 23-án
  Southampton kikötőjéből rajtolt el, a cél 2002-ben
  a németországi Kiel kikötőjében lesz.
880 A tanács álláspontja az, hogy ahol már van                                  focus        -rÓl    contrastiv
  atomerőmű, ott az maradjon fenn és biztonságos,                                          (főnév)   e
  gazdaságos technológiákkal bővüljön. Mégis árat                                          /+w1 ige
  emel a Mol Bár a Mol Rt. a múlt hét végén még
  úgy tájékoztatta lapunkat, hogy egyelőre nem
  kívánják emelni az üzemanyagok árát, tegnap
  ennek ellenkezőjéről N.PSe3.DEL adtak V.Mt3
  hírt. A cég közleménye szerint szerdán 4 forinttal
  emeli a motorbenzin árát, a gázolaj ára nem
  változik. A Mol az áremelés okaként a világpiaci
  áremelkedést említi közleményében.

881 Ennek a másik oldala az, hogy érdemekre való      Otherwise, the opposition does not criticize the     focus subordinatio -rÓl    other
  tekintettel felmentést adunk a bűnre! Vannak tehát   present coalition because they assume, even without n            (főnév)
  ( erkölcsi ) kiváltságosok és ( erkölcsi ) páriák.   any evidence, that it was responsible for the oil cases           /+w1 ige
  Egyébként az ellenzék nem azért bírálja a jelenlegi  but because it used the oil case - together with MIÉP -
  koalíciót, mert bizonyítékok nélkül is feltételezi,  for political manipulation, because it deceived the
  hogy felelősség terheli az olajügyekkel        public, and because it aimed to distract their attention
  kapcsolatban, hanem azért, mert az olajügyet ( a    [from important issues]. A peculiar mirror of the
  MIÉP-pel együtt ) politikai manipulációra használja,  political culture is the other remark, according to which
  mert félrevezeti a közvéleményt, mert fontos      the MSZP "had paid" the SZDSZ off by altering the law
  kérdésekről N.PL.DEL akarja V.Te3 elterelni vele a   concerning the local authorities in 1994.
  figyelmet. A politikai kultúra sajátos tükre az a
  másik megjegyzés, amely szerint az MSZP 1994-
  ben az önkormányzati törvény módosításával "
  fizette ki " az SZDSZ-t. Aki így gondolkozik, az
  valószínűleg így szokott cselekedni.
882 A jelentés kiemeli, hogy a költségek vizsgálata    The investigation has also revealed that shippers had focus  -rÓl    contrastiv
  különösen fontos lenne a tranzitforgalomban,      been granted a discount for the transport of a set      (főnév)  e
  miután ennél a tevékenységnél a legnagyobb, 30-    amount of merchandise but then the actual order was      /+w1 ige
  70 százalék közötti a kedvezmények mértéke. A     in many cases for much less goods. One of our paper-
  vizsgálat azt is feltárta, hogy a fuvaroztatók a    factories e.g. had obtained the 15 percent reduction
  kedvezményt meghatározott mennyiségű áru        for 37 thousand tons but it actually had 4,3 tons
  elszállítására kapták, de a tényleges megbízás     transported, yet the bill was made [for the reduced
  aztán több esetben jóval kevesebb árura szólt.     tariffs]. In addition, it also happened when entering a
  Egyik papírgyárunk például a 15 százalékos       contract with a coal-mine that the amount was not
  kedvezményt 37 ezer tonnára kapta, de         even indicated in the contract.
  ténylegesen csak 4, 3 ezer tonnát adott fel, mégis
  a kedvezményes tarifáról N.DEL állították V.TMt3
  ki a számlát. Emellett olyan is előfordult az egyik
  szénbányával kötött szerződéskor, hogy a
  megállapodásban a mennyiséget fel sem
  tüntették. Annak ellenére, hogy a
  kedvezményekről szóló utasítás kifejezetten tiltja a
  megállapodások visszamenőleges hatállyal
  történő megkötését, erre is több példát találtak az
  ellenőrzés során, mint ahogy arra is, hogy
  egységdíjat állapítottak meg a fuvarra, holott a
  szabályozás csak százalékos kedvezmény adását
  teszi lehetővé.
883 Az ausztrál Patrick Rafter lesz a vasárnapi férfi   As one is wont to say, the Australian Patrick Reffer   uncertain focus  -rÓl    emphatic
  egyes fináléjának egyik részvevője          was "nailed" but then stood up again [from the floor] in          (főnév)
  Wimbledonban, a Henman-Ivanisevic mérkőzés      Wimbledon yesterday in the first semifinals of the             /+w1 ige
  eső miatt félbeszakadt. Ma délután kettőtől a     men's singles. Andre Agassi was about to win many
  címvédő Venus Williams és Justine Henin dönti el,   times, but then he had to bid farewell to his favourite
  ki lesz a női bajnok az angol nyílt          audience.
  teniszbajnokságon. Ahogy mondani szokás, a
  padlóról N.DEL állt V.Me3 fel tegnap az ausztrál
  Patrick Rafter Wimbledonban, a férfi egyes első
  elődöntőjében. Andre Agassi többször is
  nyerésben volt, aztán szomorúan búcsút kellett
  vennie kedvenc publikumától. " Ez az utolsó
  lehetőségem, hogy nyerjek itt - mondogatta Rafter -
  , mert az év végén abbahagyom a teniszt.

884 A társadalom halálra van ítélve, ez Madách      Society is destined to death - this is the final    uncertain focus  -rÓl    identificati
  művének végső következtetése. Felsorakozik itt    conclusion of the play by Madách Imre. The                 (főnév)  onal
  egymás után a bábjátékos, aki már nem mulattat    puppeteer, who does not entertain anymore, the               /+w1 ige
  többet, a korcsmáros, aki már nem mér több bort,   innkeeper, who does not retail wine anymore, and the
  a cigányasszony, aki nem jósol már. Lovel, a     gypsy woman, who does not tell anyone's future
  gyáros a pénz hiábavalóságáról N.PSe3.DEL       anymore, all line up here. The manufacturer, Lovel
  beszél V.e3: " Kincsem nem nyújtja boldogságot /   talks [about the vanity of money]: "My treasure does
  S most ingyen nyugalmat találok. " Búcsúzik a     not make me happy / And now I find my peace for
  munkás, a fárasztó hét letelte után, a tanuló, kit  free."
  álmából zavartak fel, és mint álmot folytatja a
  halált tovább. A kéjhölgy, ki a test mulandóságáról
  beszél: " A mámor elszállt, a festék lement. "
885 Ezt Tordai Péter el is ismerte, mondván, hogy a   subordination focu -rÓl    contrastiv
  háttérből figyelte, ám sem ekkor, sem máskor nem   s         (főnév)  e
  vett részt semmilyen gazdasági elszámoltatásban.            /+w1 ige
  Olti Ferenc, a Mazsihisz elnökhelyettese pedig a
  közelmúltban a Hit Gyülekezete balatonfüredi
  közösségi házavatóján beszédében a hazai
  zsidóság és a hitgyülekezetesek közös sorsáról
  beszélt. Zoltai Gusztáv pedig néhány hónapja a
  zsidóság egy nemzetközi fórumán arról Pro.DEL
  beszélt V.Me3, hogy Magyarországon erősödik az
  antiszemitizmus, amely ellen a kormány nem tesz
  semmit, miközben idehaza éppen az ellenkezőjét
  nyilatkozta. A Mazsihisz kulturális folyóirata, a
  Remény pedig minden aggályoskodás nélkül
  alkalmazza a Heteknek, azaz a Hit Gyülekezete
  hetilapjának a belpolitikai rovatvezetőjét, Hazafi
  Zsoltot. A Vasárnapi Újságra visszatérve, a
  Mazsihisz szerint antiszemita és gyűlöletkeltő a
  műsoruk.
886 Amerikai tisztségviselők szerint a pénzt akkor      Prime Minister Jeltsin still claimed [(lit.) it] at the end of subordination focu -rÓl    contrastiv
  utalják ki, ha meglesz az új orosz reformok       last year that Russia would not need further          s         (főnév)  e
  törvényes kerete, de ennek esetleges           international IMF-credits; it would be able to guarantee             /+w1 ige
  hiányosságai sem képeznek szükségképpen         the reorganization in the structure of the industry and
  akadályt, hiszen Jelcin elnök sok intézkedést      economic growth without it, as well. However, the
  életbe léptethet rendelettel is. A hírek közvetlen    slump of oil prices, the Asian financial crisis, the
  hatására Londonban nyitáskor erősödött a márka,     serious deficit of the Russian budget, and unfinished
  s bizakodva reagáltak az orosz piacok is. Jelcin     reforms had put Russia in awkward financial
  elnök a múlt év végén még arról Pro.DEL beszélt     circumstances
  V.Me3: Oroszországnak nem lesz szüksége újabb
  IMF-hitelekre, enélkül is képes lesz biztosítani a
  szerkezetátalakítást és a gazdaság fejlődését. Az
  olajárak zuhanása, az ázsiai pénzügyi válság, az
  orosz költségvetés vészes hiánya, a reformok
  befejezetlensége azonban súlyos pénzügyi
  helyzetbe hozta Oroszországot. A belső piacon
  felvett csaknem hetvenmilliárd dollárnyi, rövid
  lejáratú hitel törlesztése elképzelhetetlen lett volna
  a külföld segítsége nélkül, hiszen hetente immár
  egymilliárd dollárjába került a büdzsének a
  kincstárjegyek visszavásárlása és a rubel védelme.
887 Szekeres tábornok azonban nemcsak a         subordination focu -rÓl    identificati
  katonákkal szembeni politikai magatartást      s         (főnév)  onal
  kritizálta, hanem konkrét törvénysértést is               /+w1 ige
  emlegetett: szerinte munka - és szolgálati jogot
  sértett az eljárás, amikor a személyes
  elbeszélgetésen nem engedélyezték a
  Honvédszakszervezet képviselőjének részvételét.
  " A képviselőnk odament Szekeres tábornok
  elbeszélgetésére, de nem engedték be " -
  erősítette meg a Narancsnak Farkas László
  őrnagy, a Honvédszakszervezet elnöke, aki szerint
  ezzel áthágták a szolgálati törvény
  érdekképviseleti részét. A tábornok egyelőre nem
  kapott választ október 29-én kelt levelére, de -
  ahogy mondja - mindenféleképpen megvárja a
  köztársasági elnök válaszát, mielőtt arról Pro.DEL
  dönt V.e3, hogy munkaügyi bírósághoz fordul -e. "
  Nem bocsánatkérést szeretnék, de úgy gondolom,
  hogy a haderő-átalakítással kapcsolatos célokat
  elegánsan és a jogszabályokat betartva is meg
  lehet valósítani. "

888 Ha a copyright problémáiról N.PSe3i.DEL esik     focus       -rÓl    identificati
  V.e3 szó, egy valamit semmiképpen nem szabad              (főnév)  onal
  elfeledni. Mint fogalom, úgy háromszáz éve jelent            /+w1 ige
  meg az európai jogban. Egy technikai újdonság, a
  XVII. századbeli kommunikációs forradalom hívta
  életre: a könyvnyomtatás.
889 A vita arról folyt, hogy vajon miért is rúgrák ki: a   subordination focu -rÓl    identificati
  nézetei vagy a cselekedetei miatt. Szerintem egy     s         (főnév)  onal
  munkahelyi vezetőnek sincs köze mindahhoz, amit               /+w1 ige
  gondolok a világról, ( világnézet, vallás, politikai
  szimpátia, szexuális irányultság stb. ), de ha ebből
  következő cselekedeteimmel rossz hírbe hozom a
  cégem, akkor annak lehetnek, akár ilyen
  következményei is. Ha valaki arról Pro.DEL
  fantáziál V.e3 a munkahelyén, hogy milyen jó
  lenne nyilvános helyen letolni a gatyát és
  bemutatni mindazt, amivel a természet megáldotta
  - ebben semmi kivetnivaló nincs, legfeljebb a
  munkateljesítménye csökken / nő: - ). Ám ha a
  fantáziálást tett is követi, és az illető a Deák téren
  mutatgatja felajzott állapotban a nemi szervét -
  nos, ezt már nem kell tolerálnia a munkáltatónak.
  Ahhoz tehát, hogy micsoda fertelmes köd
  gomolyog Alkay úr fejében semmi közünk, ha
  viszont biztonsági őrként munkáját ezen ideológia
  által vezetve végzi - az komoly, megelőzendő
  gond.
890 Tisztelt Ház! Elérkeztünk a társasági és a személyi  We have come to the conclusion of the discussions     focus subordinatio -rÓl    identificati
  jövedelemadó-törvény ' 95. évi módosításáról     about the 1995 alteration of the corporation and     n         (főnév)  onal
  szóló viták lezárásához. Most, amikor önök a két   personal income tax. Now that you vote on the future             /+w1 ige
  törvényjavaslathoz érkezett több mint kétszáz     of the more than 200 proposed amendments for the 2
  módosító indítvány sorsáról szavaznak, akkor egy   bills, you will decide [on the result of a dialogue and
  rendkívül feszített, sok esetben éles kritikával   cooperation which is extremely tight and in many
  övezett, mégis hasznos párbeszéd és          cases sharply criticized, yet useful].
  együttműködés eredményéről N.PSe3.DEL fognak
  V.t3 dönteni. A zárszóban elsősorban azokra az
  észrevételekre szeretnék reflektálni, amelyek az
  általános vitában hangzottak el. Az ellenzéki
  szónokok által megfogalmazott kritikák közül
  mindenekelőtt arra szeretnék kitérni, hogy a
  kormány keresletkorlátozó gazdaságpolitikáját
  szolgálják -e a beterjesztett törvényjavaslatok.

891 A parlament a jövő héten dönt arról, mely                                    subordination focu -rÓl    identificati
  bizottságokban tevékenykedhetnek majd a                                     s f-particle    (főnév)  onal
  kisgazdapárt frakciójából kilépett képviselők. Az                                         /+w1 ige
  egyszerű többséget igénylő szavazást megelőző
  házbizottsági ülésen elsősorban arról Pro.DEL
  folyt V.Me3 a vita, hogy a független képviselők
  ellenzékinek minősülnek vagy sem. Az ellenzéki
  pártok szerint tovább nő a kisgazdapárt bizottsági
  képviselete.
892 Tisztelt Országgyűlés! Most azokról a módosító      subordination focu -rÓl    contrastiv
  javaslatokról N.PL.DEL határozunk V.t1 az ajánlás    s         (főnév)  e
  és a kiegészítő ajánlás sorrendjében, amelyeket               /+w1 ige
  az előterjesztő nem támogatott, illetőleg a
  támogatott módosító javaslatok elfogadása után
  még szavazni lehet róluk. Az ajánlás 15. és 18.
  pontjában Balsay István a törvényjavaslat 2. § - a a
  ) pontja első és második alpontjának kiegészítését
  kezdeményezi, amely az atomenergia
  alkalmazásának fogalomkörét határozza meg. A
  javaslatot egyik bizottság sem támogatja.

893 Az amerikai könnyű alaptípus a hétfői elektronikus    focus       -rÓl
  londoni kereskedésben 23 centtel 28, 18 dollárra              (főnév)
  erősödött februári lekötésre. A hét végén több               /+w1 ige
  OPEC-forrás - köztük a kuvaiti olajipari miniszter -
  is azt közölte: végleges megállapodásra jutottak a
  Kőolajexportáló Országok Szervezetének
  tagországai a napi olajtermelési kvóta
  csökkentésének szükségességéről. Szaúd
  Nasszer esz-Szabah a kuvaiti hírügynökség
  idézete szerint azt mondta: Ali Rodriguez OPEC-
  főtitkártól úgy értesült, hogy a csoport a jelenleg 26
  millió hordó feletti névleges napi kvóta 1, 5-2 millió
  hordó közötti csökkentéséről N.PSe3.DEL jutott
  V.Me3 egyetértésre. Az OPEC szakminiszterei
  január 17-én tartják soros ülésüket a bécsi
  titkárságon, s a hivatalos döntés akkor várható.
  Hasonló értelemben nyilatkozott Irán OPEC-
  képviselője, aki azt mondta: az OPEC legalább 1,
  5 millió hordós csökkentést tervez a januári
  miniszteri ülésen.
894 Ha nincs férfi - meglátszik a házon. Egyszerűbb,   f-particle focus  -rÓl    identificati
  lazább minden. Csak még a fölösleges                   (főnév)  onal
  látogatókról N.PL.DEL kellene V.Fe3 Flórikát               /+w1 ige
  leszoktatni. Mert csak csöngetnek, letottyannak a
  szép bársonykerevetre ( Flórika az istennek sem
  védené vászonhuzattal ), és beszélnek, beszélnek,
  se vége, se hossza, fut az értékes idő, aztán éjjel
  éghet a lámpa, szúrhat szegénynek a szeme. A
  férfiak is, egyik satnyább, mint a másik, remeg a
  cigaretta a nikotinos körmük között, teli vannak
  sérelemmel...

895 Hiszen például nem mindegy, hogy hány szereplős    subordination focu -rÓl    identificati
  a produkció, milyen a világítása. Megyeri szerint a  s         (főnév)  onal
  Vígszínházban másfél évig is eltartott, amíg               /+w1 ige
  szabályozták, hogyan használják a
  klímaberendezést. Körmendy Ferenc, a fővárosi
  önkormányzat kulturális bizottságának elnöke
  szerint a Budapesti Tavaszi Fesztivál alkalmával
  tartott szimfonikus koncerteken kiderült, hogy a
  színpadtér hátrafelé elnyeli a hangot, emiatt olyan
  hangvetőkről N.PL.DEL kell V.e3 gondoskodni,
  amelyek trégerekről leereszthetők, és a nézőtér
  irányába terelik a hangot. Musicalek,
  dzsesszkoncertek esetében nincs probléma, mert
  amúgy is erősített zene szól. Körmendy Ferenc
  szerint a zenekari árokba körülbelül negyven
  muzsikus fér.
896 Várhatóan nem tiltják ki viszont Budapestről a     However, advertising pillars of the Mahir Cityposter  subordination focu -rÓl    identificati
  Mahir Cityposter Kft. hirdetőoszlopait. A tulajdonosi  Ltd. will probably not be banished from Budapest. The s          (főnév)  onal
  szerkezetében a Fideszhez közelállónak tartott     Capital Urban Landscape Protection Committee have             /+w1 ige
  reklámcéggel kapcsolatban a héten ugyan nem       though not made a decision about the advertising
  hozott döntést a Városképvédelmi Bizottság. Arról    agency, the ownership of which is considered to be on
  Pro.DEL kell V.e3 határoznia a testületnek, hogy    friendly terms with Fidesz. The corporation has to
  meghosszabbítják -e a közterülethasználati       decide [on the issue] whether they extend the validity
  szerződést a céggel. A vállalkozási ügyosztály úgy   of the contract on the use of public premises with the
  tájékoztatta a bizottságot, hogy jogszerűen nem     firm. The department for business has informed the
  utasítható el a kft. kérelme. A képviselők többsége   committee that the application of the Ltd. could not be
  szerint elég lenne novemberben döntést hozni, ám    rejected lawfully.
  novembertől egy fővárosi rendeletmódosítás miatt
  az önkormányzat tulajdonosi jelleggel dönthetne
  az ilyen kérdésekben - tudtuk meg.


897 Idézet a Népszabadságból: Mivel sok csekket                                  uncertain f-    -rÓl    other
  kiosztottunk, bő hatórás földalattizás után                                  quantifier     (főnév)
  visszamehetünk a Bosnyákra, ahol azonban még                                           /+w1 ige
  hátravan az elszámolás. Gyenge a termés,
  körülbelül nyolcvan eseményről N.DEL készül
  V.e3 jelentés. Az igazi eredmény persze csak
  később derül ki, hiszen a pótdíjak többségét utólag
  egyenlítik ki. Megsúgják, az utasok azért
  összehoznak száz-kétszázezer forintnyi büntetést
  a négyszáznegyven BKV-ellenőr mindegyikének.
898 Újjászületik Aba Novák műve Széchenyi Ágnes      A special exhibition is opening on August 28, at 5'o    f-         -rÓl    emphatic
  Különleges kiállítás nyílik augusztus 28-án 17     clock in Zuhany street 6 in the 2nd district in the studio particle focus unc (főnév)
  órakor, a II. kerület, Zuhany utca 6. szám alatt Aba  flat of Aba Novák Vilmos, which is also registered in   ertain       /+w1 ige
  Novák Vilmos Bauhaus stílusú, az            books about the history of architecture. The seriously
  építészettörténeti könyvekben is lajstromozott     ill artist could move into the building [from almost the
  műteremlakásában. Az épületbe szinte a         operating table], but he could work for altogether a few
  műtőasztalról N.DEL költözött V.Me3 be a súlyos    months here, and his family was not could not live in
  beteg művész, de mindössze néhány hónapot       the property for 53 years.
  dolgozhatott itt, s családja ötvenhárom esztendeig
  nem lakhatta az ingatlant. Most már nem is
  költöznek be: egy rögtönzött kiállítás idejéig
  kitárják az ajtókat a nyilvánosság előtt, hogy aztán
  végleg átadják az áldozatkész vevőnek, a
  Quaestor Részvénytársaságnak. A vételárat az új
  tulajdonos átutalja az Aba Novák Vilmos
  Közalapítványnak, hogy a szegedi Hősök kapuja
  Aba Novák-freskójának rekonstrukciója végre
  elkészülhessen.
899 Millenniumi lézershow, nemzetiségek ünnepe,      focus subordinatio -rÓl    identificati
  vetélkedő, dzsesszkoncert, könnyűzene - ezek a     n         (főnév)  onal
  negyedik alkalommal megrendezendő Duna-parti               /+w1 ige
  vigasságok legjellemzőbb programjai. Augusztus
  18-án délután két helyszínen kezdődnek a
  programok: a lánchídi és az Erzsébet hídi
  színpadon. A nagy látványosság az esti
  millenniumi lézerjáték lesz, amely Budapest
  történetéről és a Dunáról N.DEL mesél V.e3, míg
  kíséretként a legnagyobb magyar zeneszerzők
  művei csendülnek fel. A Duna közepén álló hajóról
  játszott Összeköt és elválaszt című műsort este fél
  tíztől és tíztől tekintheti meg a közönség - tudtuk
  meg a tegnapi sajtótájékoztatón a háromnapos
  rendezvény főszervezőjétől, Burger Andrástól.
  Mint azt Schiffer János főpolgármester-helyettes
  elmondta, a mulatság egyik célja, hogy az
  augusztusi ünnep idején kulturális események is
  helyet kapjanak a Duna-parton.

900 Értetlenül olvasom azt a felháborodásözönt,      focus       -rÓl
  amelyet az óbudai polgármester döntése váltott ki             (főnév)
  ( Tüntetésre készülnek a melegek, július 12.,               /+w1 ige
  Bojkottfelhívás a Pepsi Sziget ellen?, július 13. ).
  Tarlós István csak azt kérte, hogy a Pepsi
  Szigeten ne legyenek homoszexuális jellegű
  felvilágosító programok. Némely " szivárvány "
  szervezetek és egyes " jogvédők " is
  diszkriminációról, az alkotmányos jogok
  sérüléséről N.PSe3.DEL panaszkodnak V.t3. Itt
  ilyesmi nem történt. A polgármester úr csupán
  amiatt apellált, hogy egy nagy ifjúsági
  rendezvényen ne fejtsenek ki olyan propagandát,
  ami megkedveltethetné a fiatalokkal ezt az
  életformát.
901 Földindulást egyikük sem okozott, igaz, Enge      focus       -rÓl    contrastiv
  szombaton egy percig magáénak tudhatta a pole               (főnév)  e
  positiont, de csak azért, mert addig összesen               /+w1 ige
  hárman mentek körbe; amúgy a malajziai
  utolsóként, a cseh huszadikként rajtolhatott élete
  első nagydíján. ( Enge ráadásul az edzéseken
  maga alá gyújtott két autót is, Alain Prost aligha
  tapsikolt örömében. ) A másik véglet Juan Pablo
  Montoya, aki viszont az élről N.DEL startolhatott
  V.Me3. Kapott is ezzel, illetve a kolumbiai jövőjével
  kapcsolatos kérdést Pierre Dupasquier, a
  Williamsnek gumit szállító Michelin cég
  sportfőnöke, vagyis hogy: " Világbajnok lesz -e
  jövőre Montoya? ", mire a rokonszenves francia
  úriember azt mondta, erre épeszű ember nem
  adhat választ. " Cartbajnok volt Amerikában,
  tehetséges sofőr, ám ez a Forma-1, egészen más
  kocsikkal és feltételekkel.

902 A megtorlási reakciónak lehet önvédelmi és       stress-avoiding  -rÓl
  önérzeti jelentősége, lélektanilag is fontos      verb       (főnév)
  szerepet játszhat - főképp a vallási tanokat               /+w1 ige
  szándékosan is félreértelmező körökben. Nézzük
  hát praktikusabban. Az elkövetők hihetetlen
  fanatizmusról N.DEL tettek V.Mt3 tanúbizonyságot.
  És noha " gyáva tettnek " minősítik ezt sokan, a
  merénylők elképesztő vakmerőséget is
  tanúsítottak - és félelmetes szervezőkészséget a
  mögöttük állók. Ez nemcsak minket félemlíthet
  meg, hanem saját oldalukon is mindazokat, akik
  kevésbé szélsőségesek, és azokat, akiknek több
  vesztenivalójuk van, mint az elkövetőknek.
903 A rendőrtábornok szavai szerint a terroristák      uncertain complex -t (főnév)
  ugyanolyan módszerrel jártak el: kibérelték a      predicate     /+w1 ige
  földszinti irodahelyiségeket, ezúttal egy
  bútorraktárat, s ott helyezték el a nagy mennyiségű
  robbanóanyagot. Kulikov arra kérte az
  üzletembereket, hogy haladéktalanul jelentsék be
  a most már gyanússá vált bérleti szerződéseket,
  amelyeket egy bizonyos Muhit Vajpanov kötött. A
  35 éves gyanúsítottról már a múlt héten, az előző
  merénylet után fantomképet N.ACC állított V.Me3
  össze az orosz rendőrség. A moszkvai hatóságok
  nagy erőkkel nyomoznak a terrorakció egyik
  feltételezett tettese után, s gyanújukat erősíti, hogy
  iratainak eredeti tulajdonosa még februárban
  életét vesztette egy közlekedési balesetben. Jurij
  Luzskov polgármester javasolta azt is, hogy
  Moszkva valamennyi lakóházát kivétel nélkül
  helyezzék védelem alá, s állandó ügyeletet
  tartsanak a lépcsőházakban.
904 Ezzel szemben a Visual Basic programnyelven        On the other hand, the I love you file, which was    focus subordinatio -t (főnév)  other
  íródott I love you felülírja, módosítja és ezzel      written in the Visual Basic programming language,    n         /+w1 ige
  tönkreteszi a számítógépeken tárolt fájlok egy       overwrites, alters, and thus damages some part of the
  részét, így például a. jpg kiterjesztésű képeket és    files stored on the computer, e.g. jpg images and mp3
  az. mp3 formátumú zenei anyagokat ( de nem         music files (but it also damages vbs., vbe., js., jse.,
  kíméli a. vbs,. vbe,. js,. jse,. css,. wsh,. sct és. hta  css., wsh., sct., and hta files). Moreover, it tries to
  kiterjesztésű fájlokat sem ). Ráadásul négy        download a password stealing application from one of
  internetes cím egyikéről megkísérel letölteni egy     four internet addresses, and forwards all data
  jelszótolvaj alkalmazást, s az így szerzett adatokat    collected this way to an anonym e-mail address.
  elküldi egy anonim e-mail-címre. Nincsenek         Those who use [IRC chat client mIRC] are not safe
  biztonságban azok sem, akik a mIRC             either, since I love you infects even through it.
  kliensprogramot N.ACC használják V.Tt3
  internetes csevegésre, hiszen az I love you ezen
  keresztül is fertőz. Ha a Melissa egy Citroen 2CV
  volt, akkor ez itt egy Ferrari - jellemezte autós
  hasonlattal Stephanie Le Hir, a TrendMicro
  vírusölő cég francia leányvállalatának vezetője a
  két vírus teljesítménye közötti különbséget. Az
  elődjénél legalább kétszer gyorsabban terjedő I
  love you rosszindulatát jelzi, hogy bár a különböző
  ellenprogramok képesek magát a vírust eltüntetni
  a számítógépről, a felülírt fájlokat már nem lehet
  helyreállítani.


905 Van egy-két olyan dolog, amit elfelejtesz, amikor     There are a few things you are neglecting when you   focus        -t (főnév)  other
  azt állítod, hogy nincs összefüggés a párkapcsolat     claim that there is no connection between the quality            /+w1 ige
  minősége és pl. az egyik fél masszív            of the relationship and e.g. the massive drug abuse of
  kábítószerezése között. 1. A kábítószerezés        one of the partners. Experts unanimously specify [the
  okaként a szakértők egyértelműen a jelentől, a       escape from the present and reality] as the cause of
  realitástól való menekülést N.ACC jelölik V.Tt3      drug abuse.
  meg. A kíváncsiság csak az első bátortalan
  lépések motívuma. Az igazi rászokás lényege,
  hogy ott jobban érzi magát az ember, mint itt.
906 Kérdésünkre, mit tesznek akkor ha egy utasszállító                              uncertain complex -t (főnév)
  repülőgép közelít az erőmű felé, az igazgató csak                              predicate     /+w1 ige
  annyit közölt: a légtér védelme nem az ő feladatuk.
  A paksi bázis meghatározott körzetében
  egyébként repülési tilalom van, a légtérvédelem
  biztosított. A rendőrség különleges intézkedési
  tervet N.ACC készített V.Me3. Bármely őrzött
  épület kiürítését és tűzszerész átvizsgálását a
  legrövidebb idő alatt képesek elvégezni. Az első
  24 órában semmilyen magyarországi
  fenyegetésről nem érkezett hír, mint ahogy pánikra
  sem volt példa.

907 Slotáék szándéka Szlovákiában és külföldön      Chief public prosecutor Milan Hanzel indicated in his  focus subordinatio -t (főnév)  other
  egyaránt heves ellenkezéseket váltott ki. Milan    communiqué that the authority investigating the case n           /+w1 ige
  Hanzel legfőbb ügyész nyilatkozatában utalt arra,   was supposed to decide on its own whether they seize
  hogy az ügyben nyomozó hatóság maga hivatott     the memorial plaque as a material proof. If they do,
  eldönteni azt, vajon tárgyi bizonyítékként      the local authority can only realize their plan if they
  elkobozza -e az emléktáblát. Ha elkobozza, akkor   have [another plaque] prepared until then. For
  az önkormányzat csak úgy valósíthatja meg tervét,   propagating Fascism, legal action might be taken not
  ha addig egy másik emléktáblát N.ACC készíttet    only against those who decided to put the tablet there
  V.e3. A fasizmus propagálásának vádjával nem     but also against those who would yet fix it on the wall
  csak azok ellen indulhat eljárás, akik a tábla    of the building.
  elhelyezése mellett döntöttek, hanem azok ellen is,
  akik azt esetleg mégis felszerelnék az épület
  falára. A legfőbb ügyész jelezte: a nyomozás
  során a Tisóval kapcsolatos egyéb ügyeket is
  vizsgálni fogják.
908 SZMSZ-ünk a következőket rendeli el kötelező     focus      -t (főnév)  identificati
  erővel: " Bármely képviselő napirendi pontonként            /+w1 ige   onal
  egy-egy alkalommal, legfeljebb egyperces
  felszólalási időtartamban a vitát megelőzően az
  előadóhoz a témához kapcsolódó kérdéseket
  intézhet. " A többi részt nem ismertetném. Tehát
  van időkorlát: egy perc - és a harang ezt Pro.ACC
  kívánja V.Te3 jelezni. ELNÖK: Az előterjesztőé a
  szó.
909 A kettő közül persze a Csúcs jelentés elküldése a   focus negation  -t (főnév)  identificati
  szakmaibb. elvégre ott vádemelés is kinéz ( het ) a          /+w1 ige   onal
  sorok közül ). Szerintem néha meglehetős
  probléma, hogy mintha a politikusok nem akarnák
  tudomásul venni, melyik hatalmi ágnak mi a
  feladata, és melyik szinten illik rángatni: az
  üzengetés egy formájára használják ( megküldtem
  a legfőbb ügyésznek... ), olyankor is, amikor
  semmi ok rá. Szakszervezetek: jól értelmezem,
  hogy nem a döntést N.ACC kritizáljátok V.Tt2?
  Akkor meg azzal mi a baj, hogy gyors? Ha lassú
  lenne, jobb lenne?!
910 " Tudniillik egyedül Balogh Judit ért el két      uncertain complex -t (főnév)
  számjegyű eredményt a vesztesektől, 25 pontot     predicate     /+w1 ige
  dobott, míg a győzteseknél Vilutyte 17, Károlyi 14,
  Csák 10, Iványi, Béres és Tuvics 8-8 pontig jutott.
  Két perccel a befejezés előtt a hazaiak még nem
  érték el a negyedben az ötödik személyi hibát,
  Harsányi játékvezető mégis büntetődobást ítélt
  Balogh javára. Ő be is dobta az elsőt, amikor a
  zsűriasztalnál észlelték a hibát, törölték a pontot,
  és oldalbedobást N.ACC rendeltek V.Mt3 el. Erre a
  tréfás kedvű hazai B-közép a vendégek
  szakosztály-igazgatójának címezve rázendített: "
  Óvjál, Török! " A már tét nélküli hangulatban a
  poénon még maga Török Zoltán is mosolygott.

911 Mivel további felszólaló nincs, a részletes vita e   focus       -t (főnév)  identificati
  szakaszát lezárom. Tisztelt Országgyűlés!                 /+w1 ige   onal
  Indítványozom az ajánlás 30., 31., 32., 33.
  pontjainak összekapcsolását, amelyek a 11. §
  módosítására irányulnak és a címer, a zászló
  használatának szabályait N.PSe3i.ACC
  tartalmazzák V.TPt3. Az indítványról
  kézfelemeléssel dönt az Országgyűlés. Kérem,
  szavazzanak!
912 Több tárgyalást követően a város önkormányzata     f-quantifier  -t (főnév)
  úgy határozott, hogy ezt a Pécs Tv-nek adja át            /+w1 ige
  üzemeltetésre. A szakmai egyeztetések során
  abban állapodtak meg, hogy a filmszínház
  bekapcsolódik az Art mozik hálózatába,
  filmklubokat, bérletes előadássorozatot
  szerveznek. Az elképzelések szerint naponta öt
  előadást N.ACC tartanak V.t3. Délelőttönként
  szervezett keretek között iskolamoziba várják a
  gyerekeket, délután és este játékfilmeket
  játszanak, ezt követően pedig filmklubokba várják
  a különleges filmek kedvelőit. A művészfilmek
  mellett bemutatnak értékes európai és magyar
  alkotásokat, de amerikai sikerfilmek is láthatók
  lesznek majd.
913 Ehhez hasonlóan jár el A magyar nyelv történeti    focus     -t (főnév)  contrastiv
  nyelvtanának I. kötete is, amely szinkrón               /+w1 ige   e
  metszetként a korai ómagyar kort N.ACC választja
  V.Te3, és ezen belül szükség esetén felhívja a
  figyelmet a megfigyelhető változási folyamatokra is.
914 A nemzeti érdek képviseletén alapuló külpolitikai   uncertain complex -t (főnév)  identificati
  cselekvésünket három szempont alapján         predicate focus  /+w1 ige   onal
  jellemezhetjük: az első az értékszemlélet, a
  második a kezdeményezőkészség, a harmadik
  pedig a stratégiai szemlélet. Az értékszemlélet azt
  jelenti, hogy külpolitikai gondolkodásunkat jól
  körülhatárolható értékrendre alapozzuk, és ezen
  értékek mentén valósítjuk meg. A Fidesz a
  kormányzás minden területén arra törekszik, hogy
  pragmatikus, gyakorlatias kormányzást N.ACC
  valósítson V.Pe3 meg, amely mögött azonban
  szilárd értékrend húzódik meg. Ez mozgatja
  cselekvésünket, ez teszi tervezhetővé és
  kiszámíthatóvá lépéseinket. Ez a kiszámíthatóság
  különösen fontos a külpolitikában, mivel ez tesz
  megbízható partnerré bennünket.


915 Kárpátalján négy hónapon belül befejeződhet a     uncertain f-    -t (főnév)
  másfél évvel ezelőtti árvíz utáni újjáépítés -     quantifier     /+w1 ige
  közölték az illetékes hatóságok. A munkát
  koordináló megyei főosztály azt közölte, hogy
  háromezer házat kellett rendbehozni, az épületek
  kétharmad részébe már beköltöztek a lakók, és a
  további ezer ház építése is jól halad. A testület
  most a talajmozgások miatt aggódik: kárpátalja
  hegyvidékein kétezer családot N.ACC veszélyeztet
  V.e3 a földcsuszamlás. A kitelepítésükhöz mintegy
  hét millió dollárra, azaz több, mint másfél milliárd
  forintnak megfeleő összegre lenne szükség. fra
  lenne szükség. Az időjárásról: Erősen felhős lesz
  az ég, szórványosan várható eső.
916 Volt velük egy hajléktalan anya karon ülő                                     complex predicate  -t (főnév)
  gyermekkel. Ő is koldult, de nem erőszakosan. A                                            /+w1 ige
  helyiek jól ismerték, mindig tejet N.ACC vett V.Me3
  a gyermekének az apróból. " A következő élmény
  második utazásán érte, egy fél év múlva, amikor
  egy színes bőrű család látta vendégül. "

917 Ők a settáncot járták kemény talpú cipőjükben,      Additionally came the old style tap dance as a solo,   focus        -t (főnév)  identificati
  általában négy párban. Ehhez jött szólóként az old    which is somewhat similar to our Bota dance and                /+w1 ige   onal
  style, a régi stílusú sztepp, mely kicsit a mi botos -  méhkereki dances. [This] was taken from the Green
  és méhkeréki táncainkhoz hasonlítható. Ezt        Island by those who emigrated to America. And there,
  Pro.ACC vitték V.TMt3 magukkal a zöld szigetről a    having mixed with other elements, the brilliantly loose
  tengerentúlra vándorlók. Ott aztán más elemekkel     cracking stamping of feet with toes and heels
  keveredve kialakult az a bravúrosan lezser,       developed, which was brought to perfection by
  lábujjal-sarokkal csattogó lábdobogás, amelyet      machine gun feet Eleanor Power and Fred Astaire,
  tökélyre fejlesztett a géppuskalábú Eleanor Powel    who was called the prince of tap dance.
  és a sztepphercegnek titulált Fred Astaire. Az ír
  kocsmákban manapság is járt set és old style
  szintén elhíresült - egyik bajnoka, Gerard Butler
  márciusban vendégszerepelt nálunk -, és magyar
  hívei táncházakban utánozzák.
918 Ez szomorú, ennél csak egy a szomorúbb, hogy    uncertain complex -t (főnév)
  az eltelt tíz év sem hozta meg azt, ami hiányzik.  predicate     /+w1 ige
  Nem volt magyar író, aki szükségét érezte volna
  ábrázolni az elmúlt negyven évet a maga
  teljességében, akinek fontos lett volna megírni a
  nemzet sorsát, s benne a forradalmat. Ezt már a
  kőszívű ember fiai nem fogják megtenni, ezért
  meg kell tenni a kőszívű ember unokáinak:
  azoknak, akik a háború után születtek, akik
  gyerekként, mintegy szülői védettségben élték
  meg a proletárdiktatúra legfélelmetesebb
  csapásait, akik ötvenhatban iskolásként
  szédelegtek szüleik oldalán a szétlőtt városban,
  nem értve még a dolgok mélységeit, de magukkal
  hozták annak élményét, mely erős zsinórmértéket
  N.ACC adott V.Me3 nekik a következő 34 év
  elviseléséhez. Akik a hatvanas évek közepén
  elsőként kezdték lazítani és tágítani azt a
  láthatatlan, de abroncsként körénk eresztett
  vasfüggönyt a zene és az elektromos gitárok
  segítségével, a dalokhoz írt szövegek
  kétértelműségével, azzal, hogy megpróbáltak úgy
  csinálni, mintha a zene segítségével nemcsak a
  dallamok, de a demokrácia is átjöhetne a
  hangszórókon keresztül. Akik látva a hetvenes
919 A jegyző azonban nem kezdeményezte a fiú                                   complex predicate  -t (főnév)
  gondnokság alá helyezését, mert úgy gondolta, ez                                          /+w1 ige
  egy " hosszadalmas eljárás, és úgyis az anyát
  jelölik ki ". Egy éven keresztül Kozma Zoltán
  ügyében semmilyen hivatalos lépés nem történt,
  csak a várakozás, hogy megérkezik a fiú által
  aláírt elhelyezési kérelem, noha a
  környezettanulmány során az is világossá vált,
  hogy az anya nagymértékben befolyásolja fiát.
  Zoltán minden kérdésre igen választ N.ACC adott
  V.Me3: arra is, hogy jól érzi -e magát otthon, és
  arra is, hogy elmenne -e az intézetbe. A házat
  ezután " hivatalos személyek " ( akkor is a
  rendőrök ) legközelebb már csak 1999. augusztus
  5-én keresték fel, amikor Kozma József - miután
  fia jelezte neki, hogy mostohatestvére nincsen a
  szobájában - bejelentette Zoltán eltűnését.

920 Te tudtad ezt? - kérdezte a földhányás tetején,    "A train is coming back in the afternoon, too", and I   focus subordinatio -t (főnév)  other
  ahol éppen dolgoztunk. Lassan visszacsúsztam az    wanted to continue digging, but he suddenly stepped n            /+w1 ige
  árokba, hogy időt nyerjek. - Jön délután is      on my shoulder, and pushed me to the wall of the
  visszafelé vonat - s folytatni akartam az ásást, de  ditch. "If you want to give me answers [like this], you'd
  hirtelen rálépett a vállamra, és odanyomott az árok  better go away", and he stabbed at me with his spade.
  falához. - Ha ilyeneket Pro.PL.ACC akarsz V.e2
  válaszolni, jobb ha elmész innen! - s az ásójával
  felém szúrt. A legyek úgy ellepték, mintha tényleg
  egy lóval tévesztenék össze. Később
  elcsöndesedve leült.
921 Albán úttorlasz Orahovacban ÚJVIDÉK - A KFOR      uncertain complex -t (főnév)
  orosz kontingensének előőrse kénytelen volt      predicate     /+w1 ige
  elnapolni hétfőn az Orahovac dél-koszovói
  városba való bevonulást, ugyanis az albán
  lakosság eltorlaszolta előttük az utat. Az albánok
  személyautókkal, traktorokkal és kamionokkal
  mintegy kilométeres torlaszt N.ACC állítottak
  V.Mt3 az érkező oroszok elé, tudatva velük, hogy
  Orahovacban nemkívánatos vendégek, s nem
  bíznak az orosz békefenntartókban. Orahovacot
  hétfőig a hollandok és németek ellenőrizték,
  tekintettel arra, hogy a városban jelentős számú,
  mintegy kétezer szerb lakos is él, a KFOR ide
  akarja telepíteni az orosz kontingens egy részét.
  Az oroszok érkezése azonban az albán lakosság
  heves tiltakozását váltotta ki, azt állítják, hogy a
  térségben orosz zsoldosok is részt vettek az
  albánok ellen végrehajtott gonosztettekben.

922 A parlamenti őrségtől kapott tájékoztatás a      focus       -t (főnév)  contrastiv
  látogatókat ma is várják, reggel 9 órától délig.             /+w1 ige   e
  Újabb betegek kerültek kórházba
  agyhártyagyulladással. Miskolcon egy16 éves,
  Nyíregyházán egy 14 éves fiút N.ACC ápolnak
  V.t3. Mindkettejük bátyja katona, és
  Szabadszálláson szolgál. Orvosaik szerint
  állapotuk kielégítő.
923 A fájdalomcsillapítót is lehet beadni óvatosan,   focus negation   -t (főnév)  identificati
  finoman, hogy szinte meg se érezzék. De való              /+w1 ige   onal
  igaz, minél elhanyagoltabb, gyulladtabb a fog,
  annál érzékenyebb. A fogászati centrum - vezetői
  szerint - nem dúsgazdagékat, hanem a
  középréteget N.ACC célozta V.TMe3 meg:
  középkategóriájú árakkal dolgoznak. Betegeik egy
  része külföldi diplomatafeleségek, itt élő
  üzletemberek. Ők azok, akik a legapróbb bajnál is
  fogorvoshoz rohannak.
924 A telket Eszék város adta, az építés költségeit a  uncertain complex -t (főnév)  identificati
  horvát kormány fedezte és az állam működteti.    predicate focus  /+w1 ige   onal
  Göncz Árpád az avatás után újságíróknak úgy
  fogalmazott, az intézmény életének első szakasza
  befejeződött, a második viszont most kezdődik.
  680 gyerek fér el, és még meg kell tölteni egész
  Horvátországból. Hasonló gondolatot N.ACC
  fogalmazott V.Me3 meg Zlatko Matesa
  miniszterelnök, aki azt mondta, a legnehezebb
  feladat most következik, az iskolát megtölteni
  diákokkal. A közvetlen határ menti együttműködés
  fejlesztését javasolta Göncz Árpád azon a
  megbeszélésen, amelyet tegnap délelőtt
  Zágrábban Zlatko Matesa miniszterelnökkel
  folytatott. Jó példaként Eszék és Pécs kapcsolatát
  említette és hozzátette, a kormányok feladata,
  hogy szabad utat biztosítsanak a határon átnyúló
  együttműködéshez.
925 Az igazgatóság megbízta a társaság           Earlier, the corporation decided to separate gas      focus  -t (főnév)  contrastiv
  menedzsmentjét, hogy szeptember elejére        storage - trade - and transport legally, technically, and      /+w1 ige   e
  dolgozzon ki a gázüzletág jövőbeli működtetésére    constitutionally. On today's board session, [the
  vonatkozó minden ésszerű ajánlatot, és minden     strategic alternatives of the gas business] are to be
  üzleti lehetőséget vizsgáljon meg. A testület     analyzed.
  korábban már arról is döntött, hogy jogilag,
  technikailag és szervezetileg is szétválasztják a
  gáztárolást, - kereskedelmet és - szállítást. A mai
  igazgatósági ülésen a gázüzlet stratégiai
  alternatíváit N.PSe3i.ACC fogják V.Tt3 elemezni. A
  dolog annál sokkal bonyolultabb, mint ahogy az
  első hírek alapján feltették a kérdést, vagyis, hogy
  a Moltól megveszi -e az állam a gázüzletet, és
  egyáltalán, az mennyit ér.


926 Távozik posztjáról Őry Csaba, a Szociális és                                    focus  -t (főnév)  identificati
  Családügyi Minisztérium politikai államtitkára. A                                     /+w1 ige   onal
  külföldről hazatért Harrach Péter miniszter közölte:
  egy héten belül döntenek a Minisztérium
  átszervezéséről. Mint megjegyezte, Őry a
  munkaügyi terület szakértője, ezért nem indokolt,
  hogy a posztján maradjon, ugyanakkor szeretné,
  ha a jövőben a nemzetközi munkaügyi
  kapcsolatokat N.PL.ACC gondozná V.TFe3. Az új
  politikai államtitkár személyéről a miniszter annyit
  mondott: mivel a tárcához tartozik a nemek közötti
  esélyegyenlőség ügye, szerencsés volna, ha nő
  tölthetné be a posztot.
927 Nem annyira a koraiakra gondolok, akik még      They bridled the hot-tempered German-Frank world       focus  -t (főnév)  other
  éppen csakhogy remeték nem voltak, s a fáradt     with their bridled youth; emperors and kings brought         /+w1 ige
  kultúra csömöre hajtotta ki őket, elváltan a     their dissolute lords under control with them, and the
  rothadástól istennek rothadni, hanem a későbbi és   papacy was brought above emperors and kings by
  ifjabb középkor tüzes fekete s fehér papjaira, akik  their voluntary service. If the true fortune of cultures is
  önkéntes, szilaj magányukkal népeket tartottak    "God's money", then they hoarded [enough of it to
  össze, s a Keresztény Köztársaság voltak a      waste in a thousand years] in their common solitude.
  páncélos emberek zűrzavara fölött. A maguk
  megzabolázott ifjúságával zabolázták az indulatos
  germán-frank világot; császárok és királyok velük
  fékezték meg duhaj uraikat, s a pápaságot az ő
  önkéntes szolgálatuk tolta császár és király fölé.
  Ha a kultúrák igazi vagyona az " Isten pénze ", ők
  egy ezredévre szóló pocsékolni valót N.ACC
  halmoztak V.Mt3 föl társas magányukban. Az
  utókor sokat élcelt és botránkozott szüzességi
  fogadalmukon. S valóban irtózatos a
  szerzetesség, melyből ellobbant a tűz, s csak a
  regula alá vetett test maradt, tilos vágyaival s
  undok csalafintaságaival.

928 Az olajbizottság tanújának állításai miatt a héten                                 focus  -t (főnév)  other
  összeül a parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága,                                      /+w1 ige
  amely Nógrádi Zsolt mellett Demeter Ervin
  titokminisztert is szeretné meghívni. Nógrádi Zsolt
  újabb politikusokat N.PL.ACC hozott V.Me3
  összefüggésbe az olajügyletekkel, és a többi
  között azt mondta, hogy meghallgatása előtt az
  egyik titkosszolgálat látta el dokumentumokkal. A
  kormány egyebek mellett a jövő évi adórendszerről
  tárgyal mai ülésén. Navracsics Tibor, a
  Miniszterelnöki Hivatal főosztályvezetője úgy
  fogalmazott, hogy a stabilitás lesz jellemző az
  adórendszerre.
929 Rengeteg időt takarítunk meg vele. Ha van pontos                                uncertain stress-  -t (főnév)
  vízmérőnk, akkor láthatjuk, hogy mennyivel                                   avoiding verb    /+w1 ige
  kevesebb víz fogy, mint a kézi mosogatáskor. Ami
  a tisztaságot N.ACC illeti V.Te3, a mosogatógép
  sokkal magasabb hőfokon tisztít, mint a kézi
  mosogatás, így az edényekről alaposabban el
  tudja távolítani a szennyeződést és a
  baktériumokat. Ennek egészségünk látja hasznát.
  Az sem mellékes, hogy a tisztítószerekhez
  egyáltalán nem kell hozzáérnünk, tehát a kezünket
  is védi.
930 Irak kisebb exportja Szingapúr. Tegnap tovább                                 complex predicate  -t (főnév)
  emelkedett az amerikai könnyűolaj ára a                                              /+w1 ige
  szabadpiacon, miután a meteorológia az
  átlagosnál hidegebb időt N.ACC jelzett V.Me3
  előre Észak-Amerikában, és a stratégiai tartalékra
  felügyelő amerikai hivatal az olajtermékek újabb
  fogyását jelentette az elmúlt hétről. Az ENSZ azt
  közölte, hogy ugyancsak az elmúlt héten az iraki
  olajexport napi 2, 1 millióról napi 1, 5 millió hordóra
  csökkent a számlákkal kapcsolatos bonyodalmak
  miatt: Irak eurót követel dollár helyett. A New York-
  i árupiac folytatódó szingapúri elektronikus
  kereskedésében tegnap reggel 35, 13 dollár volt a
  nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate
  olajfajta hordója decemberi szállításra.


931 A sok politikai vitát kiváltó áldatlan állapot      The Federation of Bosnia-Herzegovina is sacrificing 2 focus       -t (főnév)  identificati
  megszüntetésére most a Bosznia-Hercegovina        million marks to cease the evil conditions which             /+w1 ige   onal
  föderáció kétmillió márkát áldoz. A            triggered many political debates. The mudjaheddins
  mudzsaheddinekből lett boszniaiak Maglaj         who turned to Bosnians remained in the Maglaj area,
  környékén maradnak, de szétszórva. A családok       only scattered. Families receive [an emergency aid of
  fejenként ötezer márka gyorssegélyt N.ACC         5000 marks] per head, and their move is supported by
  kapnak V.t3, a költözést a helyi rendőrség és a      the UN forces in Bosnia.
  boszniai ENSZ-erők segítik.
932 Isaszeg község rendelkezésére bocsátott négy      focus  -t (főnév)
  lovat, amellyel a falu lakói hosszabb utakra is         /+w1 ige
  elmehettek, de ha úgy adódott, az uraságot is
  kiszolgálhatták. Lovakat és készpénzt adott hitelbe
  jobbágyainak. Akik szőlőtelepítést vállaltak, hét év
  adómentességet N.ACC kaptak V.Mt3. Erdeiben
  engedélyezte a sertések makkoltatását, a
  jobbágyok házaihoz ingyen épületfát, tüzelőnek
  gallyfát adott. Grassalkovich vízimalmot építtetett
  az Isaszeget átszelő Rákoson, mészárszéket
  emeltetett lakással együtt, bővítette a
  vendégfogadót, tanítót és jegyzőt alkalmazott a
  faluban, 1734-ben felújíttatta a templomot.

933 Ha ez így marad, akkor a Kórházszövetség szerint    focus  -t (főnév)
  soha nem látott válságba kerülhet a               /+w1 ige
  fekvőbetegellátás. A Krónika kérdésére Kökény
  Mihály kifejtette a szocialisták reformelképzeléseit.
  Ez alapján elsőként a közkiadások vásárló erejét
  N.PSe3.ACC kellene V.Fe3 belátható időn belül a
  jelenlegi érték kétszeresére növelni. Ezzel
  párhuzamosan bérfejlesztés és innováció mellett
  kerülhetne sor az egészségügy szerkezeti
  átalakítására, így a krónikus betegellátást szolgáló
  intézményrendszer reformjára, az aktív ágyak
  tehermentesítésére, ezt követően pedig a
  daganatos és pszichiátriai ellátás kapacitásának
  növelésére. Kérdésre válaszolva Kökény Mihály
  azt is kijelentette: a szocialista kormány alatt a
  gazdasági stabilizáció érdekében nagy terher
  nehezedett a társadalomra, az egészségügy
  működőképességét azonban mindig sikerült
  megőrizni.
934 A kamat felemelése csökkentette a kölcsön       focus       -t (főnév)
  attraktivitását. Azonban az ÁLA-hitelnél                 /+w1 ige
  lényegében a kérvény benyújtásától számítva 4-6
  hónap elteltével már rendelkezhetünk a kiutalt
  kölcsönnel, és nem szükséges évekig
  takarékoskodni. Ezzel ellentétben a lakás-
  takarékpénztáraknál legalább két évet N.ACC kell
  V.e3 takarékoskodni, ha szeretnénk hitelt felvenni.
  Általában mindenkinél elsőrendű szempont, hogy
  milyen gyorsan lehet elintézni a kölcsön felvételét.
  Már kisebb jellegű átalakításnál is kb. 200-300
  ezer koronával kell számolni.

935 Mintha felolvasná valakinek, például a         stress-avoiding  -t (főnév)
  feleségének. A retorikája, érvelése, ahogy       verb       /+w1 ige
  egymáshoz kapcsolja az egyes részeket, mind az
  élőbeszédre utal. Rengeteg az előre vagy hátra
  ugrás, utalás, és mindig összefoglalja addigi
  mondandóját; ettől ez a nagyon is átgondolt
  szöveg a beszélt nyelv fésületlenségének
  benyomását N.PSe3.ACC kelti V.Te3.

936 Az számomra is világos, hogy a szoftvert alaposan   focus       -t (főnév)
  át kell nyálazni. A kérdésem arra terjed, hogy a             /+w1 ige
  tesztelő programon elbukott hardveren -amit
  kézzel ( programmal ) 2000-be lehet repíteni-,
  lehet-e valami fejreállás? Főnökeim költségtervet
  N.ACC kérnek V.t3. Nem mind1, hogy hány gép
  szorul BIOS, alaplap, Proci cserére. Az is igaz,
  hogy a 386, 486-osokat hamarost cserélni kell, de
  mielőtt előadom, hogy a megroggyant
  forgószékemet is cserélni kell a 2000. év
  problémája miatt, jó lenne 10tán látni.
937 A helyi kisebbségi önkormányzatok vezető       focus       -t (főnév)
  szakmai fórumokon szóvá tették, hogy a helyi              /+w1 ige
  önkormányzati költségvetés megalkotásánál a
  nemzetiségi iskoláknak a normatív kiegészítő
  támogatással csökkentett összeget szavazzák
  meg, ezzel lecsökkentve azt az összeget, ami a
  kisebbségi intézményeknek járna. Érthető, hogy a
  kis településeken konfliktus okozhat, ha a
  kisebbségi intézmény nagyobb támogatásban
  részesül, ám a Nektv. is elismeri, hogy a
  nemzetiségi oktatás többletköltségekkel jár, és ezt
  Pro.ACC kívánja V.Te3 fedezni a kiegészítő
  támogatás. A probléma megoldása sürgős feladat,
  hiszen a fent vázolt gyakorlat alkotmányos joggal
  kapcsolatos visszásságot okoz, illetve okozhat.

938 Ami annál érdekesebb, mert Kassákot          stress-avoiding  -t (főnév)
  tudvalevőleg kevés közvetlen külföldi hatás érte:   verb       /+w1 ige
  együtthaladása az európai költészet élvonalával
  elsősorban ösztönös. Formai forradalmával
  Kassák csakúgy kitágította a kifejezés
  lehetőségeit, mint külföldi társai, s szemléletének
  őszinteségével szélesítette a kifejezés tárgykörét
  is. Szabad képzetkapcsolásai, melyek látszólag
  összefüggéstelen képzeteket N.PL.ACC kötnek
  V.t3 a vers hangulati egészébe, éppen úgy
  felszabadították a vers értelmét kereső tudatot,
  mint félszázaddal előbb a szimbólista kifejezés.
  Ám nemcsak az olvasó beleélésének a lehetősége
  növekedett, hanem megnőtt a kifejezés
  szuggesztív ereje is - éppen a felfogható és a
  meglepően átérthetetlen keveredésével. Egyik
  korai nagy versében, A ló meghal, a madarak
  kirepülnek címűben
939 Ugyanakkor egyre több önkéntes akar csatlakozni       -t (főnév)
  a szövetségi csapatokhoz. A belügyi tárca          /+w1 ige
  mahacskalai központjának vezetője azt mondta,
  hogy van olyan város, ahol 150 ezren gyűltek
  össze. Botlihi járásban pedig Anatolij Kvasnyin
  vezérkari főnök parancsára fegyvereket és
  kiképzőtiszteket N.PL.ACC küldtek V.Mt3 az
  önkéntesekhez. A pontosított adatok szerint az
  éjszakai harcokban a szövetségi erők tagjai közül
  négyen haltak meg. A felkelők veszteségeit csak
  becsülni lehet, állítólag legalább hatvanan
  veszették életüket amikor a Gagatli településnél
  összecsaptak a helyi lakossággal és az ottani
  rendőrökkel.

940 Korunk-est A kolozsvári Korunk folyóirat estjét   focus  -t (főnév)
  N.PSe3.ACC rendezik V.Tt3 meg ma délután 17         /+w1 ige
  órai kezdettel a Műcsarnokban. Házigazdák a lap
  munkatársai: Kántor Lajos, Horváth Andor és
  Kovács Kiss Gyöngy.
941 Bravó, Barrichello! Az idei világbajnokság      uncertain  -t (főnév)
  legizgalmasabb versenyeinek egyikét                /+w1 ige
  Pro.POS.ACC rendezték V.TMt3 tegnap délután a
  hockenheimi ringen. A Német Nagydíj
  történéseinek kivonata: már az első kanyarban
  elszállt a pontversenyben vezető Michael
  Schumacher; egy elmebetegnek látszó ember
  bement a pályára, aminek nyomán pályára
  kényszerült a végül két alkalommal is fölguruló
  safety car; " szimpla " ütközések és feladások
  mellett néhány autó kigyulladt; nem utolsósorban -
  talán ezzel kellett volna kezdeni - Rubens
  Barrichello, a Ferrari második számú pilótája a 18.
  pozícióból rajtolva, az eleredő eső ellenére száraz
  gumikkal eljutott egy új szakaszig, tudniillik
  pályafutása első győzelmét aratta.

942 A lassan beüzemelő nemzetközi űrállomás lesz az    uncertain  -t (főnév)
  éjszakai égbolt legfénylőbb jelensége, miután           /+w1 ige
  nyolcvan méter hosszú, tizenkét méter széles
  elemeket N.PL.ACC szerel V.e3 fel az Endeavour
  legénysége. A floridai űrközpontból útjára
  indították az Endeavour űrrepülőgépet, fedélzetén
  öt űrhajóssal. Ez az Endeavour 15. repülése.
943 Viszont ugyanakkor, ha összegszerűségében       focus  -t (főnév)
  nézzük és a tételeiben az igen sok részterületet       /+w1 ige
  érintő helyzetet, akkor mégiscsak azt mondjuk,
  hogy ténylegesen úgy tekintünk rá, mintha
  pótköltségvetés lenne. Fölvetjük azt is, hogy ilyen
  típusú változtatásnak is határt kellene szabni az
  államháztartási törvényben. Részleteiben egy-két
  neuralgikus pontot N.ACC szeretnék V.TFt3
  kiemelni. A 2. §-ban - mi is foglalkoztunk ezzel a
  kialakult helyzettel, amely a Magyar Nemzeti Bank
  veszteségének az elszámolására teremtett
  jogszabályhely. Valóban fennáll ennek a
  szükségessége, hogy a Magyar Nemzeti Banknál
  idén képződő veszteséget valamilyen módon
  költségvetési kapcsolattal az államháztartáson
  belül megoldják.
944 Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy végre be       focus  -t (főnév)
  fogjuk fejezni az építkezést. Örömünkben az           /+w1 ige
  újonnan és váratlanul felmerült, költséges
  kéréseket is teljesítettünk. A kórház orvos-lakást
  és nővérszállót kért tőlünk, a megye akkori
  vezetője az intézményhez kapcsolódóan oktatási
  központot szeretett volna kialakítani, az építészeti
  hatóság - általunk áttekinthetetlen összefüggések
  miatt - túlméretezett kazánházra tartott igényt, volt,
  aki nagyobb műhelyt szeretett volna, a
  környezetvédők az elmúlt évtizedek szennyét
  N.PSe3.ACC takaríttatták V.TMt3 el velünk. Mi
  ezeket a kéréseket mind-mind teljesítettük, mivel
  mindig az elhagyott és az árva gyermekek
  sorsának jobbá tételére gondoltunk. Annak
  ellenére teljesítettük az újabb és újabb kéréseket,
  hogy láttuk, a megye nem teljesíti az ígéreteit. 4 év
  alatt nem teljesítettek és nem teljesítenek azóta
  sem, hozzá sem fogtak az út, a villany, a víz és a
  csatorna bekötéséhez, sem a többi általuk vállalt
  munkához.
945 A kórház igazgató-főorvosa ezzel a           uncertain  -t (főnév)
  baktériumfertőzéssel indokolja a kórház nagy            /+w1 ige
  botrányt kiváltott átszervezését is. Semmiféle
  visszaélésekről nem tud annak a gyógyászati
  segédeszközöket forgalmazó cégnek a vezetője,
  amelyik az Egészségbiztosítási Pénztár adatai
  szerint egymaga több tízmillió forintos kárt okozott.
  A pénztár vizsgálatai összesen 850 millió forintos
  hiányt N.ACC tártak V.Mt3 fel, miután fiktív
  receptekre és egyéb visszásságokra bukkantak. A
  legfőbb ügyész közölte, hogy az olajügyek miatt
  négy Békés megyei rendőrtiszt ellen már egy hete
  vádat emeltek, két másik ellen pedig most is folyik
  az eljárás. A nyomozás azokat a feljelentéseket
  azonban nem támasztotta alá, amelyek szerint
  olajügyekben érintett bűnözők hivatalos
  személyeket vesztegettek meg.

946 Hallottam egy kövér amerikai fotósról, aki úgy     focus    -t (főnév)
  legitimálta létét, hogy felfedezte a barokk             /+w1 ige
  szépségideált, és kizárólag ilyen nőket fotózik. Azt
  mégsem tudom, hogy azokban az országokban,
  ahol már nemcsak jogszabályokban létezik az
  esélyegyenlőség, általában hogy vannak a
  csúnyák megítélésével. De nem leltem hazai
  felmérésre sem, amely ezt a problémát N.ACC
  tárta V.TMe3 volna fel. Így azt sem tudtam meg,
  hogy előítéletesebb -e hazánk ezekkel az
  emberekkel szemben, vagy a kérdés nem nemzet -
  , hanem európaikultúra-specifikus. Akárhogy is,
  azt talán kijelenthetjük: Magyarország, a szépek
  országa elég mostohán bánik csúnyáival.
947 Átalakulhat a parlamenti munkarend MH-                                    focus       -t (főnév)
  összeállítás A kormánypártok az Országgyűlés                                          /+w1 ige
  munkarendjének módosítását N.PSe3.ACC
  tervezik V.Tt3. Elképzeléseiket még nem öntötték
  végleges formába, de az informális egyeztetések
  már elkezdődtek. Szájer József, a Fidesz
  frakcióvezetője kezdeményezni fogja, hogy az
  Országgyűlés ügyrendi bizottságában vitát
  folytassanak a kérdésről.
948 Lettország - a másik két balti állammal,                                   stress-avoiding  -t (főnév)
  Észtországgal és Litvániával együtt - célul tűzte ki                             verb       /+w1 ige
  az EU - és NATO-csatlakozást. Magyarország és
  Lettország 1991-ben újította fel a diplomáciai
  kapcsolatokat. A magyar - lett kereskedelmi
  forgalom összértéke 1998-ban 25, 6 millió
  amerikai dollárt N.ACC tett V.Me3 ki, ami elmarad
  a lehetőségektől. A magyar export 23, 8 millió
  dollárra, az import 1, 8 millióra rúgott.

949 Ebből adódóan a regényt mitikus-misztikus      Because of this, the novel is interlaced by [mythical-  stress-avoiding  ige /+w1
  utalások, szimbólumok szövik V.Tt3 át Pre, a     mystical allusions and symbols], the events span     verb       igekötő
  történések több idő - és térsíkot fognak át, a külső several levels of time and space.
  és a tudati belső világ, a múlt és a jelen egymással
  dialektikus viszonyban állnak, állandóan értelmezik
  egymást.
950 Peter Nilsen 1995. október 1-jével létrehozta az                               focus       ige /+w1
  Euro Candle Kft.-t a minimális egymillióhúszezer                                        igekötő
  forintos alaptőkéből, majd 1996. február 26-án
  beindította a Budapest IV. kerület, Gárdi Jenő utca
  14. szám alatt működő gyertyagyárát. Az
  alapanyagot ( paraffin, színező - és festékanyagok
  ) Dániából hozzák V.Tt3 be Pre, a készterméket
  pedig oda viszik ki, ahol a valóban világszínvonalú
  díszgyerták egy részét helyben értékesítik,
  nagyobb részével meg beterítik az uniós piacot.
951 A IV. század végén épült észak-déli tájolású, külső    Above the subterranean burial chamber which had     stress-avoiding  ige /+w1
  támpillérekkel megerősített, apszis nélküli épület    painted walls and originally a barrel-roof, there is [a verb       igekötő
  két részből áll: a föld alatti festett falú, eredetileg  chapel]. In the chapel ceremonies were enacted and it
  dongaboltozatos sírkamra felett kápolna          was here that they remembered the deceased on the
  helyezkedik V.e3 el Pre. A kápolnában           anniversary of their death.
  szertartásokat végeztek, és itt emlékeztek meg az
  elhunytról halála évfordulóján.
952 Már több mint fél éve csatázik az edzői járadékáért                               focus       ige /+w1
  Gutman József, és a Legfőbb Ügyészség is                                              igekötő
  bekapcsolódott a sportszervezetekkel vívott
  mérkőzésébe. Az összegre az az edző jogosult,
  aki az adott olimpia előtti egy évben az érmes
  versenyző felkészítésében folyamatosan
  közreműködött. A járadékot havonta folyósítják, az
  edzők feleannyit kapnak, mint volt versenyzőik; a
  bajnokok a bérből és fizetésből élők előző évi
  nominálbérének megfelelő összeget vehetnek V.t3
  föl Pre. A járadék megítélését az edző
  kérvényezheti, megerősítve a versenyző
  aláírásával, továbbá a sportági szakszövetség
  vagy a Magyar Olimpiai Bizottság javaslatával,
  ezek után a sportminisztérium mérlegelés nélkül
  megítéli a járadékot.

953 A kolozsvári városházán a volt pártvagyon         According to a government decree all assets of the   focus       ige /+w1
  sorsáról tárgyaltak. Egy kormányhatározat         party become the property of the mayor's office.             igekötő
  értelmében mindenféle pártvagyon a            However, in the county Cluj this property was taken
  polgármesteri hivatal tulajdonába megy át. Kolozs     over by [the prefecture.]
  megyében viszont ezt a vagyont a prefektúra vette
  V.TMe3 át Pre.
954 Profi okmányhamisítókat fogtak el a BRFK       'On the blank car licences that have been forged using focus         ige /+w1
  munkatársai, amikor a gyanúsítottak a náluk lévő   printing press technology there were even police               igekötő
  kitöltetlen gépjárműforgalmi engedélyeken akartak   stamps. The two men wanted to sell the forged car
  túladni az egyik fővárosi benzinkútnál. A nyomdai   registration documents [for twohundredthousand
  technikával hamisított, kitöltetlen forgalmikon    forints apiece].'
  rendőrségi bélyegző is volt. A hamis forgalmikat
  darabonként 200 ezer forintért adta volna V.Fe3 el
  Pre a két férfi.
955 Az eredeti műben is, a szöveg szerint is Mosca    Because here it is not justice that defeats injustice, but focus       ige /+w1
  győz, látszatra a " nép fiának " a természetes    it is [an unscrupulousness, a callousness, a more              igekötő
  esze, furfangja ül diadalt az elpuhult, kapzsi    refined evil] that swipes away the dated one, the one
  Volpone fölött. Ebben a Volponé - ban azonban     whose methods have become obsolete.'
  azon kell csodálkoznunk, miképp nem vettük észre
  eddig ezt a Moscát? Mert itt nem az igazság győz
  a hamisságon, hanem egy új típusú
  gátlástalanság, érzéketlenség, kifinomultabb
  gonoszság söpri V.Te3 el Pre a kiöregedett,
  módszereiben elavultat... Volpone már-már
  áldozat. Mosca már-már hóhér.
956 Tizenkétezer jelölt közül választották ki azt a    Of the people who worked there before it was closed,   subordination focu ige /+w1
  szerencsés négyszázat, aki a szálloda         now only 50 were found to fulfil the requirements,    s         igekötő
  alkalmazásába került. A bezárás előtt ott dolgozók  which is surprising for the reason that before the
  közül most csupán ötvenen feleltek meg a       change in ownership the 280 workers of the hotels
  követelményeknek, ami azért meglepő, mert a      were sacked (to calm the huge outcry) [with that
  tulajdonoscsere előtt a szállodában dolgozó 280    promise] that they will be reemployed when the hotel
  alkalmazottat a nagymértékű felháborodás       will be reopened.
  csillapítására azzal az ígérettel bocsátottak V.Mt3
  el Pre állásából, hogy újranyitáskor visszaveszik
  őket. A vezetőség szerint 60 százalékos
  telítettségnél működhet kifizetődően a szálloda,
  amelynek vendégei az előzetes foglalások
  tanúsága szerint elsősorban az Egyesült
  Államokból, Közel-Keletről, Japánból és más, dél-
  ázsiai országokból érkeznek.
957 A büntetőjogi üldözhetőséget kívánó új elkövetési  According to the proposal the organisation of a     subordination focu ige /+w1
  formáknál elsősorban a pilóta - vagy piramisjáték  pyramid scheme is perpetrated by [that person] who    s         igekötő
  néven ismertté vált gazdasági tevékenységet kell   organises a game which is based on the collection
  említeni. A gazdasági tevékenység szót        and distribution of other people's money in a specific
  természetesen idézőjelben kell érteni, hiszen a   form and in a way which involves risk factors.
  piramisjáték egyik fő jellemzője, hogy valós
  gazdasági tevékenység nem folyik, és a belépők
  hasznot csak az újabb belépők által befizetett
  pénzösszegektől várhatnak. A javaslat szerint a
  piramisjáték szervezését az követi V.Te3 el Pre,
  aki mások pénzének előre meghatározott
  formában történő és kockázati tényezőket is
  tartalmazó módon való összegyűjtésére és
  szétosztására alapuló játékot szervez. ( 17.50 ) A
  közvélemény előtt gyakran önsegélyező körnek,
  alapítványi célok támogatásának, illetve támogató,
  segítő, ajándékozó programnak feltüntetett
  tevékenységek fő jellemzője - mint arra már
  utaltam -, hogy valós gazdasági tevékenység nem,
  vagy csak minimális mértékben történik.

958 Új nyúlfajra bukkantak Délkelet-Ázsiában A Laosz   In the Vietnam mountains in Southeast Asia on the    uncertain     ige /+w1
  és Vietnam határán húzódó Vietnami-hegységben    border between Laos and Vietnam, more mammal                igekötő
  e században már több új emlősfajt fedeztek V.Mt3   species have been discovered this century that in
  fel Pre, mint Földünk más vidékein összesen.     other parts of the Earth in total. This time it was [a
  Ezúttal egy csíkos nyúlra bukkantak a szerencsés   striped rabbit] that was found by the lucky researchers.
  kutatók.
959 A szerzők a képződményt gyors kifejlődése és az    focus       ige /+w1
  őt kísérő heves jelenségek ( orkánerejű szél,               igekötő
  kiadós esőzés ) nyomán ciklonális bombának
  nevezték el. Más, későbbi megfigyelők
  viharciklonként emlegetik ezeket a különleges
  mérsékelt övi képződményeket. Az addig
  begyűjtött megfigyelési adatok és a
  modellkísérletek tanúsága szerint ebben az
  esetben is markáns horizontális hőmérséklet-
  különbség váltja V.Te3 ki Pre a ciklont, és most is
  az óceán vize adja a felhőzet kialakulásához
  szükséges nedvességet.
960 Libanon déli részén, az izraeli határ teljes      focus       ige /+w1
  hosszában befejeződött az ENSZ békefenntartók               igekötő
  bevonulása. Az akciót több robbanás is
  megzavarta, mert a térséget nem tisztították meg
  az aknáktól, de senki sem sérült meg. A
  békefenntartók már egy hete elfoglaltak négy
  állást, amelyet az izraeli hadsereg ürített V.Me3 ki
  Pre.
961 Az említett brókercégek és bankok csődje,       uncertain f-    ige /+w1
  bukása, sikkasztása stb egy dolog, az azokkal     quantifier focus  igekötő
  kapcsolatos felelősség bizonyítása viszont egy
  egészen másik. A kettőt élesen külön kell
  választani, mert a Bankfelügyeletre csak akkor
  lehet kimondani, hogy hibázott, vagy mulasztott ha
  meghatározott ügyben vagy ügyekben neki
  felróható módon nem élt olyan intézkedéssel,
  amelyre a törvény feljogosítja / kötelezi és ennek
  következtében a befektetőket kár érte! A
  Bankfelügyelet felelőssé tétele egyszerűen
  nonszensz dolog lenne olyan alapon, hogy
  fennállása alatt X db cég fuccsolt V.Me3 be Pre.
  Ide bizony konkrétumok kellenek ok-okozati
  összefüggésbe állítva egymással. És a jelek
  szerint itt éppen ez hibádzik.
962 Schulek Ágoston: - Itt két dolog volt. Az egyik,    uncertain  ige /+w1
  hogy először azon kellett lobbiznunk, hogy mind a          igekötő
  kettőt döntsék el. Riporter: - Hát az rosszabb lett
  volna, ha később döntik V.Tt3 el Pre a 2004-est,
  mert akkor több pályázó is bejött volna. Schulek
  Ágoston: - Természetesen és ez nekünk nyilván
  egy rizikófaktor lett volna.
963 Tehát alapvetően városokban jelentkezhet ez a      focus    ige /+w1
  probléma, viszont ha megnézzük, a városokban            igekötő
  lényegesen kisebb környezeti, tájképi problémát is
  jelent egy-egy ilyen antennának az elhelyezése,
  hiszen ha végignézünk Budapest fölött egy
  magasabb épületből antenneerdőket lehet látni,
  televíziós antennaerdőket és minden egybet.
  Baksa Sarolta: - Ezek vevőantennák, és ezekhez
  némelyikhez még hatósági engedély sem kell,
  hiszen az ingatlanok tulajdonosai, használói,
  kezelői kedvük szerint odateszik, ahova tetszik.
  Riporter: - Azt hiszem, hogy azért vert föl nagy port
  ez a törvénymódosítás, mert hírközlésileg ez
  borzasztó modern, meg ebbe az irányba mutat a
  fejlődés, ugyanakkor a magyarországi fejlődés
  meg most a magántulajdon fontossága irányába
  kezdett V.Me3 el Pre mutatni. Tehát amikor az
  emberek azt kezdték el érezni, hogy ez most az
  enyém, akkor jött az, hogy tulajdonképpen ebben
  az egyéni jogában bolygatják. Baksa Sarolta: -
  Tulajdonképpen ez nem ilyen éles kérdés.
964 Ha tehát a nyilvános visszhang hatására a jövőben    If truly this is the only reason, we do not understand  focus uncertain   ige /+w1
  nem ismétlődik meg az ilyen eset, akkor Ön mint a    why you have not replied to the letter which [several of           igekötő
  törvényesség legfőbb őre velünk együtt elégedett     us (together)] have delivered to you to call to your
  lehet. 3. Ön az írja, levelünket nem tekinti       attention cases of violence by the police.
  beadványnak, és nem foglalkozik vele, mivel
  közzétettük, még mielőtt kézhez vette volna. Ha
  valóban ez és csak ez az ok, úgy nem értjük: miért
  nem válaszolt arra a levélne, amelyet 1982
  júniusában többedmagunkkal juttattunk V.Mt1 el
  Pre Önhöz, hogy felhívjuk a figyelmét a hatósági
  erőszak eseteire. ( Igaz, ezt a levelet is
  nyilvánosságra hoztuk - a Beszélő c. nem
  hivatalos folyóiratban -, de jóval azután, hogy lejárt
  az a határidő, amelyen belül Önnek az
  államigazgatási eljárási törvény értelmében
  válaszolnia kellett volna. )

965 Itt már készen várja a táncmulatság Esterházy                                    uncertain     ige /+w1
  kastélyában. Megérkezik a bálra Somogy megye                                              igekötő
  nemes ifjúsága, megjelennek a szebbnél-szebb
  somogyi dámák. A vendégek figyelmét két
  förtelmes külsejű aggnő vonja magára: az egyik
  Dorottya kisasszony, aki életének hatvanötödik
  évét tapossa, a másik Orsolya asszony, aki már öt
  férjét temette V.TMe3 el Pre, de még mindig
  szalad a férfiak után.

966 A kutya üldözöbe vette és hangos ugatással,       The dog began to chase him and attacked him with      focus uncertain  ige /+w1
  csaholással rátámadt és úgy tünt, hogy a nyakát     loud barking and it seemed that it wanted to bite his             igekötő
  akarja elharapni. A visszahívás ellenére a        throat. Although it was called back (by the owner) it
  telekhatárig üldözte az illettöt, én is csak arra    chased the person to the border of the plot and I also
  lettem figyelmes, hogy véletlenül mindig elvéti.     noticed that accidentally it always misses him. It didn't
  Nem harapta meg, de a pasi halálra rémülve        bite him, but the guy ran away [scared to death].
  rohant V.Me3 el Pre.
967 Elutasította a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat is a  focus       ige /+w1
  pénzügyi tárca tb-alapok vagyongazdálkodásának              igekötő
  szabályozásáról szóló törvényjavaslatot. ( Ezt a
  javaslatot legutóbbi közgyűlésén az Egészség
  Biztosító Önkormányzat is egyhangúlag utasította
  V.TMe3 el Pre. )

968 Mégis felteszem a kérdést: nem gyanakszik -e      focus uncertain  ige /+w1
  arra, hogy a panaszok vélt, illetve feltüntetett oka           igekötő
  hamis? Világosabban: hogy az emberek nem is
  azt panaszolják, amit panaszolnak? Egyre
  gyakrabban fordul V.e3 elő Pre, hogy miközben
  hallgatom őket, kettészakadok. Értem az előadott
  történet realitását, de lényegesnek nem azt értem.
  Hanem azt a másik hangot.

969 Ábrám Noémi városi tanácsos, aki nemrég        uncertain     ige /+w1
  köszönt le az RMDSZ Maros megyei                     igekötő
  szervezetének alelnöki tisztségéből, felvállalta,
  hogy összekapirgálja a szükséges összeget.
  Hétfőn este a marosvásárhelyi Kultúrpalota
  nagytermében ebben segítőtársa volt Kozsik
  József színművész, ki kb. egy éve vált ki a
  Nemzeti Színházból, most szabadúszó. Alig
  néhány tucatnyian voltunk kíváncsiak Petőfi-
  estjére, melyet eddig egyszer adott V.Me3 elő Pre -
   Marosszentgyörgyön.
970 Az egész estés műsor délután hat órakor        focus       ige /+w1
  kezdődik: ekkor vetítik a nagyteremben az Egy              igekötő
  csók és más semmi című filmet. Az utolsó csók
  után feltekerik a vásznat, és átadják a termet a
  koncertezőknek. A négytagú Tragédia de'll Arte
  akusztikus hangszerekkel saját dalokat és más
  költők megzenésített verseit adja V.Te3 elő Pre.
971 Mulattak rajtam, nevettek a külföldin és furcsa                                focus       ige /+w1
  kiejtésén. Azután nagy butaságot követtem el,                                          igekötő
  mert megkérdeztem: - Hányan vesztették el
  közületek a háborúban hozzátartozóikat? -
  Majdnem minden kéz a magasba emelkedett,
  jajgatás zúgott V.Me3 fel Pre a nevető tömegből,
  mintha téli szél nyögne az ágak között.

972 DR. KERTÉSZ ZOLTÁN ( SZDSZ ): Sepsey                                     subordination focu ige /+w1
  képviselőtársam több olyan témát vetett V.Me3 fel                               s         igekötő
  Pre, amelyre reagálnom kell.
973 Több tanulmányában is szorgalmazta az egységes    These gauges were originally made for the        focus uncertain  ige /+w1
  mértékrendszer kialakítását és az akkortájt Európa  observatory in Paris, but at that time they couldn't            igekötő
  egyes régióban terjedő méter-kilogramm rendszer   afford to buy it, however meanwhile (as we have read
  bevezetését javasolta. Ennek érdekében        in number 11) Károly Nagy had collected a nice
  megvásárolta magának, később pedig felajánlotta   fortune himself by skillful "economical consolidation"
  a magyar államnak a párizsi Gambey cégnél      of Hungarian high nobility, and so he could bring back
  készült platina méterrudat és kilogrammot. Ezek   the epoch-making treasure to Hungary [as his own
  az etalonok eredetileg a Párizsi Csillagvizsgáló   property].
  számára készültek, de akkor - anyagiak híján -
  nem tudták megvenni őket, Nagy Károly viszont
  időközben ( amint a 11. számban olvashattuk )
  magyar főnemesek ügyes " gazdasági
  konszolidációi " - val maga is szép kis vagyonra
  tett szert, s így saját tulajdonaként hozhatta
  V.TMe3 haza Pre a korszakalkotó kincset ( lásd
  keretes cikkünket ).
974 Minthogy megharagítani sem akarják őket, Albright  Because they don't want to make them angry either,   focus uncertain  ige /+w1
  külügyminiszter bízták meg a tájékozódás       secretary of state Albright was assigned the task to           igekötő
  feladatával. Izraelben tüntetnek Barak mellett és  collect information. In Israel there were
  ellen is Jasszer Arafat azért jött Camp Davidbe,   demonstrations both for and against Barak. "Yassir
  hogy konkrét eredményt felmutatva térhessen     Arafat came to Camp David to return home [being
  V.Pe3 haza Pre, mondta Ehud Barak kormányfő     able to present actual results]", prime minister Ehud
  az izraeli delegáció tagjainak eligazításakor. A   Barak said when he informed the members of the
  miniszterelnök a csütörtöki kétoldalú találkozó   Israeli delegation.
  legfontosabb elemének azt tekintette, hogy
  partnerével egyetértettek: akkor sem hagyják
  elmérgesedni a helyzetet a térségben, ha most
  nem is tudják létrehozni az áhított végleges
  békeegyezményt.
975 A piltdowni alsó állkapocs nitrogéntartalma 3, 9%,                              focus       ige /+w1
  ami arra vall, hogy egy jelenkori majom (                                           igekötő
  feltehetően orangután ) testéhez tartozott. A
  koponyacsontokban 1, 4-0, 6% nitrogént mutattak
  V.Mt3 ki Pre, ezek tehát egy ( vagy több ), jó
  néhány ezer évvel ezelőtt élt Homo sapiens
  maradványai lehetnek.
976 A lap utalt Maria Kadlecíková szlovák           f-quantifier
  miniszterelnök-helyettes keddi rádiónyilatkozatára,
  amelyben Kadlecíková közölte: Douglas Hengel, a
  pozsonyi amerikai nagykövetség ügyvivője "
  világos jelzést " adott neki - illetve rajta keresztül a
  szlovák kormánynak - ezzel kapcsolatban a hét
  elején lezajlott találkozójukon. Kadlecíková szerint
  Hengel arra figyelmeztette őt: a koalíció
  felbomlása a külföld szemében " árthatna a
  bizonyos mértékig már most is nagyon törékeny
  Szlovákia-képnek " - idézte a lapot az MTI.
  Harminchat neves szlovák közéleti személyiség -
  többek között Ivan Kamenec történész, Miroslav
  Kusý politológus, Pavol Traubner orvosprofesszor,
  Emília Vásáryová színművész írta V.TMe3 alá Pre
  azt a felhívást, amelyben arra szólították fel a
  jelenlegi szlovákiai kormánykoalíció minden felelős
  politikusát, hogy igyekezzenek olyan megoldást
  találni, amelynek eredményeként a Magyar
  Koalíció Pártja a kormányban maradna - jelentette
  pozsonyi tudósítónk.
977 Az Egészségügyi Minisztérium adatai szerint       Dr. Horváth János, a member of the staff of the     uncertain
  többen veszik igénybe a terápiát, ám azok azt      Institute of Forensics said if the bill sets the
  önként vállalták, hívja fel a figyelmet a bírónő, aki  quantitative limits far lower, it will have the
  szerint az is tény: a bíróságok gyakorlata eddig    consequence that the limits for the small amount will
  sem volt enyhe és a kereskedelem esetén         considerably be exceeded by [a much bigger number
  mindenki öt év szabadságvesztésnél magasabb       of addicted consumers], than so far, and they will be
  büntetést kapott. Dr. Horváth János, az         deprived of the possibility of medical treatment.
  Igazságügyi Orvosszakértői Intézet munkatársa
  szerint annak, hogy a tervezet nagyságrenddel
  alacsonyabban húzza meg a mennyiségi
  határokat, az a következménye, hogy a függő
  fogyasztók közül az eddiginél jóval többen lépik
  V.Tt3 át Pre a csekély mennyiség határát és
  zárulnak be előttük a gyógykezelési lehetőségek.

978 A téren galambok és luftballonárusok és néhány     At a quarter to one sharp, we set out on the bank of    focus uncertain
  bódé, távolabb a fedett vásárcsarnok látszik a     the River Ebro. While we were turning around the
  szökőkúton túl. Éppen háromnegyed egy, mikor      place, I observe that there are quite a lot of bridges, [a
  elindulunk az Ebro parján. Míg forgolódunk,       triple bridge] spans the river near the cathedral, it is
  megfigyelem, hogy elég sok híd van, a          the first time I have seen something like this. The
  katedrálishoz közel hármas híd ível V.e3 át Pre a    bridges are separate, a few meters apart from each
  folyón, bevallom, először látok ilyet. A hidak külön  other. The one in the centre that is for the pedestrian
  állnak, egymástól néhány méter távolban vannak.     is painted a nice shade of green, whereas the two
  Szép zöldre festett a középső, amely a         side-bridges are for one-way vehicular traffic.
  gyalogosoké, míg a két szélső az egyirányú közúti
  forgalom számára való.
979 - Teljes volt a mezőny? - Nem egészen. A                                     negation
  világbajnok kínai Tong Csen nem jött V.Me3 át Pre
  Európába, a fehérorosz Ivankovot megműtötték, s
  a görög Tambakosszal sem találkoztam. Az
  olimpián közülük természetesen a kínai lehet a
  legkeményebb ellenfelem. Saj
980 " ( 2 ) Az áfa-törvény az ( 1 ) bekezdéssel                                   focus uncertain
  beiktatott 64/A/64. § után a következő 64/B/64. §-
  sal egészül ki: " 64/B/64. § ( 1 ) Az az adóalany aki
  ( amely ) hulladékot továbbértékesítési célra vesz
  V.e3 át Pre, illetve begyűjt, vagy árverés
  szervezőjeként a hulladékot árverés útján
  értékesíti, köteles e tevékenysége tekintetében a
  különbözet szerinti adózást alkalmazni. ( 2 ) Nem
  minősül továbbértékesítési célú átvételnek, ha a
  hulladékot az értékesítést megelőzően gépi
  technológiai műveletek alkalmazásával a magyar
  szabványnak megfelelő másodlagos
  nyersanyaggá alakítják át. "

981 A XVI. század végén a nemesség mintegy 85-90      At the end of the 16th century, 85 to 90 percent of the uncertain focus
  százaléka Magyarországon is protestáns volt. Ez     nobility was protestant in Hungary, as well. This
  az arány csak a XVII. század első felében kezdett    proportion began to change only in the first half of the
  megváltozni, s a század közepére egyenlítődött ki.   17th century, and equalized by the middle of the
  Esterházy mindenesetre a felnőttkor küszöbét már    century. Esterházy had grown into a man already [as a
  katolikusként lépte V.TMe3 át Pre, s bár több      Catholic] anyway, and although one can read in many
  helyen olvasható, hogy felsőbb iskolákat is       sources that he had studied at colleges, there is not a
  végzett, erre semmiféle bizonyíték nincs. Sőt, a    shred of evidence for it.
  későbbiekben, már középkorú férfiként érzett erős
  tudásvágya s szinte lázas önképzése, amellyel
  gyakran találkozhatunk írásaiban is, inkább azt
  sejteti, hogy ilyesfajta intézményeket nem
  látogatott.

982 Itthon valószínűleg reggelig 20-30 percet késnek a   In Hungary, trains will be late by about 20-30 minutes  focus subordinatio
  vonatok a Budapest-Kunszentmiklós-Tas-Kelebia      on the B.-K.-T.-K. line in both directions. This is   n uncertain
  vonalon, mindkét irányban. Ugyanis nem         because the railway security systems at the
  működnek a vasútbiztosító berendezések a        trainstation in Budapest Soroksári út do not work.
  budapesti Soroksári úti vasútállomáson. A        According to information by Mávinform, the cables
  Mávinform tájékoztatása szerint azért áztak V.Mt3    became wet [for the reason] that 3 manhole covers of
  be Pre a kábelek, mert délelőtt elloptak 3       cable pits were stolen in the morning.
  kábelakna-fedőt.
983 Készítsünk egy alkönyvtárat a home          imperative
  directorynkban és másoljunk bele néhány fájlt.
  Lépjünk V.Pt1 be Pre az alkönyvtárba és hozzunk
  létre két újabb alkönyvtárat, amibe ugyancsak
  tegyünk be valamilyen fájlokat. Visszatérve a
  home directoryba, tar-oljuk be az 1. pontban
  létrehozott alkönyvtárat. Nézzük meg az előbb
  létrehozott fájl tartalmát.
984 Videoton-Újpest FC 1-4 ( 0-2 ) Az MB I-es      wh question
  meccset az döntötte el, hogy az Újpest sokkal jobb
  arányban használta ki a helyzeteit. A meccs elején
  a kapusok egy darabig csak nézték, hogyan futnak
  és esnek a harcostársak a pályán, aztán már csak
  Milinte, a fehérvári kapus nézte hogy rúgja V.Te3
  be Pre mellette a labdát Herczeg Miklós. Helyzet
  volt még Földes egyenlítési törekvése, de hirtelen
  nagyon tele lett lila mezesekkel a kapu, Herczeg
  meg úgy belejött, hogy rúgott még egy gólt a pálya
  másik végén. A második félidőben Dvéri és az
  első magyar bajnokiján játszó orosz Orescsuk
  folytatta az újpestiek haladó góllövő hagyományát,
  Zombori pedig 11-esből szépített ( 4-1 ).
985 Kökény Mihály: Bár a kormány törvénymódosítási     subordination focu
  javaslata igyekszik a szigorítás csapdáit kikerülni,  s
  tehát nem vállalkozott a súlyos válsághelyzet
  meghatározásának a módosítására, sokkal inkább
  a családvédelmi szolgáltatások bővítésére
  helyezik a hangsúlyt, azt nem lehet tudni, hogy a
  kemény magzatvédők politikai súlya milyen
  mértékig teszi zsarolhatóvá az előterjesztőt. A
  szocialisták olyan módosító javaslatokat nyújtanak
  V.t3 be Pre, amelyek szerintük kiiktatják a
  felesleges procedurát és konkrétabbá teszik a
  megelőzés lehetőségeit. Így nem értenek egyet
  azzal az elképzeléssel, hogy az érintett nőnek
  három napon belül kétszer is meg kellene jelennie
  tanácsadáson. Szerintük egyszer is épp elég
  átesni ezen a beszélgetésen.


986 Sch. teljesítményét elismerem, de NEM a VB.      imperative
  címeit, hanem az utána következő éveket, amikor
  egy szar autóval tudott versenyképes maradni.
  Azért éppen Prostot és Sennát emeltem ki, ( pedig
  Sennát pl. ugyanúgy nem csíptem, mint Mensch-
  maschine-t ) mert mióta nyomon követem a F1-
  versenyeit, ők voltak képesek beírni magukat a
  legnagyobb nevek mellé-fölé a soxoros VB.-k
  közé. Mert valljuk V.TPt1 be Pre, melyikünk ismeri
  a 20-30 évvel ezelőtti sima mezei VB-ket? Az
  olyanokat, mint amilyen e pillanatban Villeneuve,
  Hill, vagy Hakkinen? Jó versenyzők, egyszer
  összejött nekik, de semmi több.
987 Göncz Árpád köztársasági elnök jelenlétében     The demonstration day of the NATO manoeuvres       focus
  kezdődött meg az Ardent Ground 2000 nevű       "Ardent Ground" began in the presence of president
  NATO-gyakorlat bemutatónapja. A Magyar        G. Á. On the central exercise and shooting range in
  Honvédség központi gyakorló és lőterén,       the region of V.-G., soldiers of 11 countries took part
  Veszprém-Gyulafirátót térségében 11 ország      in a sharp shooting practice. The NATO manoeuvres
  katonái vettek részt az éleslövészeten. A 2200    in which 2200 soldiers take part will be over [on May
  katonát felvonultató NATO-hadgyakorlat május18-   18th].
  án fejeződik V.Tt3 be Pre.
988 Fokhagymás melegszendvics 20 dg                                        uncertain
  szobahőmérsékletű vajat keverjünk össze 2 dg ( 1
  közepes fej ) áttört vagy finomra reszelt
  fokhagymával, fél mokkáskanál sóval, és negyed
  mokkáskanál őrölt szurokfűvel. Az egzotikus ízek
  kedvelői tehetnek V.t3 bele Pre egy csipetnyi
  curryt is. A szükséges mennyiségű friss fehér vagy
  Graham-kenyeret szeleteljük fel, vékonyan kenjük
  rá a krémet, és jól szórjuk meg reszelt sajttal.
  Kevésbé jó fogazattal rendelkezők a
  kenyérszeletek héját vágják le.
989 Ez a jog alapvető alkotmányos jog, emberi jog és    focus uncertain
  alapvető szabadságjog. A szabad
  identitásválasztás jellegénél fogva magában
  foglalja az önkéntes asszimiláció vállalását, tehát a
  kisebbséghez tartozás önkéntes feladását is. Az
  Alkotmány 68.§-a, mely államalkotó tényezőként
  ismeri V.Te3 el Pre a kisebbségeket és amely a
  Köztársaság védelme alá helyezi őket, azt jelenti,
  hogy az állam számára nem közömbös a
  kisebbségi identitás választása, fenntartása vagy
  annak feladása. A kisebbségi identitás a
  kisebbségként való létezés alapfeltétele. E
  kisebbségként létezés iránt a Magyar Köztársaság
  nemcsak hogy nem közömbös, hanem olyan
  értékként ismeri azt el, melynek előmozdítása, az
  aktív kisebbségvédelem alapján álló Nek.tv.
  értelmében, minden állami szerv kötelessége is.
990 A szörnyű dráma ismét felszínre hozta az egész    The tragedies which happened this year, which cut off uncertain focus
  alagútkérdést, s újult erővel sorakoztatják fel az  villages from the world outside and caused the death
  érveiket a környezetvédők is. Ők ugyanis évek óta of many people, vindicate them.
  támadják a hegységeken keresztül vezető
  autóutakat, s a természet rombolása mellett
  bizonyítják, hogy e fokozott forgalom idézi elő
  például az ismétlődő lavinakatasztrófákat is. Az
  idei téli tragédiák, amelyek falvakat zártak V.Mt3 el
  Pre a külvilágtól, és sok ember halálát követelték,
  őket igazolják, ezért ma Párizsban is hajlanak rá,
  hogy haladéktalanul felül kell vizsgálni a meglevő
  alagutakat, s elővenni a lényegében asztal alá
  söpört javaslatokat az elkerülő sztrádákról. Ami
  ugyanis Európa legmagasabb hegye alatt
  bekövetkezett, az másutt is előfordulhat. A Mont
  Blanc-alagút-beli tragédia óta Franciaország és
  Olaszország hozzákezdett a másik három nagy
  rendszer, a St. Bernhard, a Simplon és Gotthard
  biztonsági térképének az elkészítéséhez,
  miközben ott korlátozták a forgalmat, huszonnyolc
  tonnában határozták meg az összsúlyt.
991 Polgári honvédelmet! Véletlen egybeesésnek    It might seem as a chance coincidence that it was [in   focus
  tűnhet, hogy Torgyán József lemond(at)ásának   the week when T.J. (had to) resign(ed)] that the the
  hetében meszelte V.TMe3 el Pre a         cabinet of national security vetoed the favourite of
  Nemzetbiztonsági Kabinet ( NK ) Szabó János    minister of defense S. J., of the Small Farmers' Party,
  kisgazda honvédelmi miniszter favoritját a    in the fighter plane issue.
  vadászgépügyben. Tavaly az évek óta húzódó
  vadászgéptender " kellős közepén " Szabó -
  kormányfői jóváhagyás nélkül - a német-orosz
  DASA-val némileg elhamarkodottan írt alá egy
  húszmilliárdos szándéknyilatkozatot a meglévő
  MiG-29-esek középtávú felújításáról. Hogy a
  mostani döntésben szerepet játszott a kisgazdák
  gyengítése, azt kormányzati körökben nem
  tagadják, de egyértelműen nem is állítják.
992 Különösen élesen támadja a jelentést a The Daily    negation
  Telegraph, a Konzervatív Párthoz közelálló és
  legnagyobb példányszámú napilap, amely szerint:
  " közös nemzetségünk teszi lehetővé, hogy a
  britséget polgári és ne faji alapon határozzuk meg
  ". A lap arra is emlékeztet, hogy a valóságban
  Nagy-Britannia 57 milliós lakosságából csak
  négymillió a nem fehér, és valószínűleg nem
  válnak be azok a demográfiai előrejelzések, hogy
  az angolszász népesség száz éven belül
  kisebbségbe kerül majd. A liberális The
  Independent nem fogadja V.Te3 el Pre a
  tanulmány minden állítását, de elismeri, hogy az
  ország különböző faji közösségei közötti kapcsolat
  " nem egészen olyan harmonikus, mint amilyennek
  sokan szeretnék beállítani ". A lap inkább azért
  hibáztatja a jelentés íróit, hogy a " brit " fogalom
  lealacsonyításával akaratlanul, de veszélyesen a
  bigottak és a szélsőjobb kezére játszottak, mintha
  a brit kifejezés nem lenne elég rugalmas, hogy
  befogadja a nem fehéreket is; elég a különböző
  etnikumokból jött olimpiai bajnokok ünneplését
  feleleveníteni, hogy látható legyen a társadalom
  nyitottsága. A Lord Parekh vezette bizottság száz
  konkrét javaslatot is tett, egyebek között azt is
993 Kurszk: alig van remény Szombat délig minden     uncertain
  eddigi orosz mentőakció eredménytelennek
  bizonyult a Kurszk legénységének kiszabadítására
  - tudatta Igor Digalo, az orosz haditengerészet
  szóvivője. A Kurszk balesetét valószínűleg senki
  sem élte túl a legénység tagjai közül - ismerte
  V.TMe3 el Pre szombaton az orosz Északi Flotta.
  Mihail Mocak altengernagy, az Északi Flotta
  vezérkari főnöke először erősítette meg
  hivatalosan, hogy az orr-részben rekedt - állítólag
  43 - haditengerészek a baleset első perceiben
  életüket vesztették. Az altengernagy azt is
  elmondta, a farokrészben rekedt tengerészek a
  hét elején kopogtatásukkal még azt adták hírül a
  külvilágnak: szivárog a víz, adjatok levegőt.
994 Többlet a júliusi költségvetésben Júliusban 9     uncertain
  milliárd forint többlet keletkezett az
  államháztartásban, és az első hét havi bevételek
  az összes fő adónemben jobban állnak az
  időarányos előirányzatnál. Tendenciaváltozást
  lehet azonban prognosztizálni a fogyasztás
  területén, az áfa-befizetések ugyanis júliusban már
  alig haladták meg az inflációs rátát - hangzott
  V.Me3 el Pre tegnap a Pénzügyminisztériumban.
  Semmi jel nem utal arra, hogy bármely
  alrendszerben gazdálkodási feszültséggel kellene
  szembenézni az év hátralévő részében - ecsetelte
  a helyzetet Bathó Ferenc főcsoportfőnök az
  államháztartás első hét havi állásáról szóló
  sajtótájékoztatón. Mint mondta: júliusban a
  gazdálkodás 9 milliárd többlettel zárt, ami a
  költségvetés 17, 5, valamint az elkülönített állami
  pénzalapok 5, 5 milliárdos többlete, illetőleg a
  társadalombiztosítás 14 milliárd forintos hiánya
  mellett alakult ki.
995 Az SZDSZ ugyanakkor javasolja, hogy          uncertain
  Magyarország törölje el a számítógépek és
  programok vámját, csökkentse általános forgalmi
  adójukat. A kormánynak folytatnia kell a
  befagyasztott iskolai Internet-fejlesztést, el kell
  érni, hogy minden általános iskolából kikerülő
  gyermek tudjon bánni a számítógéppel - véli az
  ellenzéki párt. Az MSZP elnöke szerint a kormány
  leginkább egy fordított Robin Hood-hoz
  hasonlítható, hiszen azoktól vesz V.e3 el Pre,
  akiktől nem kellene és azoknak ad támogatást,
  akiknek nincs rá szükségük. Kovács László
  egyebek mellett a lakáshozjutási támogatásokat
  hozta fel példának, mint mondta: minél nagyobb a
  lakás, annál nagyobb támogatás jár. A szocialista
  politikus közölte, hogy hamarosan elkészítik a
  jobboldali kormánykoalíció első kétéves
  munkájának pontos mérlegét.
996 A huszadik századi, főként a második világháború   Since Goethe, who first stated the existence of world   uncertain focus s
  utáni társadalmi változások egyik legérdekesebb    literature, and did not imagine that as the totality of  ubordination
  jelensége az értelmiség nemzetközi          national literatures, this notion has become more and
  kapcsolatrendszere, amelynek alapján nemzetközi    more contentful. (lit. did not imagine it [so] as the
  értelmiségről is beszélhetünk. Az           totality...)
  információáramlás globális hálózatának sok
  technikai és intézményi szintje van, de közös
  lényegük, hogy az értelmiségiek azok, akik a
  határokon át a leginkább tudnak egymásról,
  kapcsolatot tartanak egymással és szövetségesei
  egymásnak. Goethe óta, aki először állapította
  meg a világirodalom létét, és azt nem úgy képzelte
  V.TMe3 el Pre, mint nemzeti irodalmak
  összességét, ez a fogalom mind tartalmasabb lett.
  A múlt században még csak Európa irodalmát
  jelentette, s azon belül is főként Nyugat-Európáét.
  Voltaképpen napjainkban alakulnak ki a föld egész
  felszínét, minden országot és kultúrát behálózó
  tartós kapcsolatai azoknak az embereknek,
  akiknek több közük van egymáshoz mint
  honfitársaik zöméhez, mert már akkor is
  vonzódtak egymáshoz, műveik kölcsönös
  ismeretében, amikor még nem is találkoztak
  egymással.
997 Férfi prostituáltnak tartja a rendőrség Cunanant,  It was widely known that the fashion designer did take focus uncertain
  aki áldozatait iszonyú kegyetlenséggel ölte meg,   a rather active part in the life of homosexuals in Miami,
  elvágva torkukat, felszabdalva testüket. Egyelőre  but it is completely unknown whether he could have
  nincs magyarázat a Versace-ügyre, mert indíték    known Cunanan, who became suspicious because
  sincs. Köztudomású volt, hogy a divattervező igen  the small van was found in a garage which he has
  tevékenyen vett részt a miami homoszexuálisok    probably stolen [from his last victim].
  életében, de nem is sejthető, hogy ismerte -e
  Cunanant, akire ezért terelődött a gyanú, mert
  megtalálták egy garázsban azt a kis teherautót,
  amelyet feltehetően utolsó áldozatától lopott
  V.Me3 el Pre. Cunanant nagy erőkkel keresik, ám
  mint a gyilkosságok helyszínei is utalnák rá, a
  tettes váratlanul tűnik fel e hatalmas ország
  különböző térségeiben, s azonosítása is nehéz. Az
  újító kedvű, termékeivel mindig nagy feltűnést
  keltő Versace cége tavaly nyolcszázmillió dolláros
  bevételt könyvelhetett el, s a kereskedők most
  aggódnak, vajon folytatódhat -e a fantáziadús
  munka az alapító nélkül.
998 A.-ra és M. A.-ra ( mindhárman szakcsi lakosok ),   The head of the criminal department, lieutenant-   focus subordinatio
  akik ahhoz képest, hogy ketten közülük        colonel Dávid Kálmán said they had "cracked down"   n uncertain
  közmunkások voltak - illetve egyikük éppen egy    on the family on July 1, in the morning with 30
  őrző-védő tanfolyamra járt - feltűnően jó anyagi   detectives, and searched their premises. The outcome
  körülmények között éltek, rendszeresen        was shocking, because they have found [so many
  kereskedtek különféle eszközökkel, és értékes     things that probably come from burglaries and thefts]
  vegyszerekkel is. Mint Dávid Kálmán alezredes, a   that it was difficult even to take stock of them.
  bűnügyi osztály vezetője elmondta, július 1-jén
  reggel harminc nyomozóval " lecsaptak " a
  családra, s házkutatást tartottak náluk. Az
  eredmény elképesztő volt, mivel annyi - vélhetően
  betörésből, lopásból - származó tárgy került V.Me3
  elő Pre, hogy azt számba venni is nehéz volt. A
  tanúvallomásokból kiderült, hogy a " csapat " már
  legalább három éve tevékenykedik, azonban
  mindeddig nem terelődött rájuk a gyanú, mivel a
  társaság vezetője, idősebb Sz. A. - annak ellenére,
  hogy már nyolcszor volt büntetve - köztiszteletnek
  örvendett a faluban.


999 Ha csak néhány napra is, de alkalmat ad arra,     If only for some days, but it gives a chance for the   focus
  hogy az emberek többsége elgondolkozzon,       majority of people to consider whether they do their
  megtesz -e minden tőle telhetőt a béke, a szeretet,  best for peace, love, mutual respect, and for the
  a kölcsönös megbecsülés, a család, a gyermek, a    family, the children, the nation, and the future. Of
  nemzet, a jövő érdekében. Természetesen semmi     course, there is no guarantee that it will change
  nem garantálja, hogy ettől egy csapásra minden    everything at one blow, and bad things will take a turn
  megváltozik, s a rossz jóra fordul. Az emberiséget  for the better. However, mankind progresses [through
  mégis ezek az ünnepek és megemlékezések, az      these festivals and commemorations, and through
  elmélyülés, a számvetés, a megbékélésre való     absorption, consideration, efforts for atonement, and
  törekvés és nem utolsósorban a szeretet viszik    last but not least love].
  V.Tt3 előre Pre. Ha apró lépésekkel is, de
  remélhetőleg feltartóztathatatlanul. Karácsony
  szellemében.
1000 Június 30-án 10 órától szabadtéri hangversenyek   On June 10th from 10 o'clock, [outdoor concerts] will   focus uncertain
   vezetik V.Tt3 fel Pre a 17 órakor kezdődő      introduce the wind instruments music festival, which
   fúvószenei fesztivált, amelynek           begins at 5 PM, and at the opening concert of which
   nyitóhangversenyén a Baranya Megye Egyesített    the Baranya Joint Youth Concert Wind-Band and the
   Ifjúsági Koncert Fúvószenekar, majd a MÁV      MÁV Concert Wind-Band are going to perform.
   Koncert Fúvószenekar szerepel.
1001 Előd az utolsó rendőrségi jelentés szerint, ami a  According to the last police report, which was made    focus
   helyszínelés alapján készült, nem ment tartósan a  on the basis of the examination of the spot, Előd was
   baloldalon. A baleset előtt néhány másodperccel (  not driving on the left side of the road for long. He had
   az M3 kb. 3, 5 s alatt van százon ) indult a    set off from the filling station a few seconds before the
   benzinkúttól, és kb. 110 km-es sebességgel     accident (the M3 speeds up to 100 kph in ab. 3,35
   kanyarodott V.Me3 fel Pre a főútra. Nagy volt a   seconds), and he turned up to the main road [at a
   tempó, és amiatt sodródott át a bal oldalra; a   speed of about 110 kph]. His speed was very high,
   rendőrnek pislogni nem volt ideje, nehogy      and that is why he slid to the left side; it happened in a
   tökölődni, hogy mit csináljon.           blink of an eye, the policeman did not even have time
                             to think what to do. (lit.: The policeman did not even
                             have time to blink, let alone potter about what to do.)

1002 Jirí Hodácot, a december közepén kinevezett     Jirí Hodác, the CEO, who was appointed in the middle focus
   vezérigazgatót tegnap kórházba szállították.    of December, was taken to hospital yesterday.
   Előzőleg több szenátor beperelte őt az adások    Previously, he had been sued by many senators for
   cenzúrázása miatt. A prágai érsek a katolikus    censoring the broadcasts. The archbishop of Prague
   egyház nevében hívta V.TMe3 fel Pre a        has called upon the politicians to respect the
   politikusokat, hogy tartsák tiszteletben a CT    independence of CT [in the name of the Catholic
   függetlenségét. Ma rendkívüli ülést tart a cseh   Church]. The Czech Parliament is holding a special
   közszolgálati tévében kialakult helyzetről a cseh  session today on the present situation in the Czech
   parlament. Tegnap a törvényhozás sajtó - és     public service television. Yesterday, the press-and
   kulturális bizottsága tanácskozott, amelyen Petra  cultural committee of the legislation held a meeting, on
   Buzková, a képviselőház szociáldemokrata párti   which Petra Buzková, the social-democratic vice-
   alelnöke olyan határozat elfogadását javasolta,   president of the House of Representatives proposed
   hogy Jirí Hodác lemondása vagy leváltása      the passing of the resolution, which says that to settle
   elengedhetetlen a Cseh Televízióban kialakult    the circumstances in the Czech Television, it is
   helyzet rendezése érdekében.            indispensable, that Jirí Hodác resigns or he be
                             replaced.
1003 Így csak az ifiválogatottságig jutottam - mutat rá  focus
   egy felértékelődött életrajzi adalékra a 43
   esztendős rendőrségi főkommunikátor. Mivel
   rendőr nem volt a családban, a diósgyőri Lenin
   Kohászati Művek mérnökének magának írogató,
   egyébként műszaki beállítottságú fia a jeles
   szakközépiskolai érettségije ellenére, apja
   barátainak tanácsára és segedelmével jelentkezik
   a belügy azóta megszűnt tartalékostiszt-képző
   iskolájára. Ezt elvégezve a főváros II. kerületének
   URH-s gépkocsizó járőréből küzdi V.Te3 fel Pre
   magát nyomozóvá. Ugyane lendülettel járja ki még
   az újságíró-iskolát, majd - még a régi rezsimben -
   a rendőrtiszti főiskolát. Legvégül, már a
   demokráciában szerzett jogi diplomával teszi fel a
   koronát tanulóéveire.

1004 A HP részt vett Kalifornia elektronikus portáljának  focus
   létrehozásában, amelyet egymillióan keresnek fel
   naponta a 2001. január 8-ai indítás óta (
   www.my.ca.gov ). Csermák Zsolt, a
   rendszerintegrátor ICL e-business üzletágának
   igazgatója nem tartja soknak a tervre előirányzott
   12 milliárd forintot. Ő az angol online kormányzat
   ötéves költségvetését hozta V.TMe3 fel Pre
   példaként. Angliában 2005-ig egymilliárd fontot,
   vagyis 420-430 milliárd forintot szánnak erre a
   célra. Angliában néhány éven belül minden
   államigazgatási és önkormányzati eljárást
   elektronikussá tesznek ( www.ukonline.gov.uk ).
1005 Kopás miatt ezek néha kicserélésre szorultak, így                                    focus
   változhatott a betű, ilyenkor pedig a bélyegző
   újnak minősül. 2. - egységes terv és kivitel szerint
   központilag készült egy - vagy kétkörös
   acélbélyegzők, melyeket 1846-tól kezdve
   kötelezővé tettek. E típusnál körön belül, vagy a
   két kör között a helységnevet tüntették V.TMt3 fel
   Pre, alkalmanként díszítőelemekkel - girland,
   virág, csillag stb. - látták el, középre pedig
   betétrendszerrel a dátumot helyezték.
   Rendeltetésük szerint a postai bélyegzők lehetnek:
   a ) hely -, b ) hely-kelet, c ) ajánlási, d ) franco,
   illetve portó, e ) expressz, f ) utalvány -, g ) vasúti (
   állomási és mozgópostai ), h ) emlékbélyegzők.
   Ide sorolhatjuk a cenzúrabélyegzőket is, bár a
   cenzúrázás nem postai tevékenység, de a
   küldemények ellenőrzése a postahivatalokban
   történt.

1006 Mihelyt leült, a nép nagy zajongással, zenével,       As soon as he has sat down, people were showing       uncertain
   énekkel mutatta ki a király szavai nyomán érzett      their happiness about the king's words by great
   boldogságát. Hogy bebizonyítsák               loudness, music, and singing. To prove their
   engedelmességüket, háromszor borultak a földre,       obedience, they threw themselves to the ground, and
   és háromszor emelkedtek V.Mt3 fel Pre, ebben a       got up [three times]; in this kingdom, this is the way to
   királyságban így szokás helyeselni és dicsőíteni az     approve of and praise an action of the ruler.
   uralkodó tettét. Nagy várakozással fogadták az Úr
   Evangéliumát, melyet a szerzetesek hoztak
   magukkal.
1007 Azt olvasom egy hetilap címoldalán, hogy az         I read on the front page of a weekly newspaper that     focus uncertain f-
   értelmiségnek elege van. A nyelvésznek két dolog      the intelligentsia is fed up. The linguist notices [two   quantifier
   tűnik V.e3 fel Pre. Az első az, hogy van a         things]. The first is that the expression (someone is
   kifejezésnek egy kötelező vonzata - elege van        fed up with something) has an obligatory complement
   valakinek valamiből -, ami itt elmaradt. Persze a      which is missing here. Of course from the tendency of
   lap irányából és a cikkből kiderül, hogy a mostani     the newspaper and the article it becomes clear that
   kurzusból van elege az értelmiségnek.            what the intelligentsia is fed up with is the current
                                 policy.
1008 A WestelPress információi szerint                                       focus
   játszmaveszteség nélkül jutott tovább a férfi
   röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjéből a Pini-
   Kaposvár, miután a második mérkőzésen is 3-0-ra
   múlta V.TMe3 felül Pre a TFSE gárdáját.
1009 A lapunk által megkérdezett elemzők ugyanis úgy                                uncertain
   látják: a két magyar cég " közelebb kerülése " jó
   hatással lehetne mindkettő működésére. Ha a
   Westel más cég kezébe kerülne, ez kedvezőtlenül
   érinthetné a vezetékes szolgáltatót - tették V.TMt3
   hozzá Pre.

1010 Vállalva, hogy lassanként olyannak tűnök fel, mint  I must say that there is something which is not     focus
   Móricka a viccben, akinek mindenről ugyanaz jut    mentioned in the more and more detailed news
   az eszébe, el kell mondanom, hogy van itt valami,   reports. And this is the fact that it is conceivably the
   amiről a mind részletesebb híradásokban sem esik   process of climatic change that caused the cyanide
   sok szó. Ez pedig az a tény, hogy a tiszai      contamination in the River Tisza. After all, the tragedy
   ciánszennyeződés mögött is beláthatóan az       was caused by the weather around Nagybánya; i.e.
   éghajlatváltozás folyamata áll. Legvégső soron a   the exceptionally heavy rains with great intensity: the
   Nagybánya környéki időjárás, a rendkívül heves,    water from the swollen sedimentating lakes swept
   nagy intenzitású esők okozták a tragédiát: a     across the dike, and [in this way] the water, which was
   megduzzadt ülepítőtavak vize átcsapott a gáton, s   contaminated with cyan, could get into the River
   így jutott V.Me3 ki Pre a ciánnal szennyezett víz a  Szamos.
   Szamosba.
1011 Bár, az igazat megvallva, nekem nem hiányzik. -                                f-quantifier
   Orvos? - Hetenként egyszer jön V.e3 ki Pre
   Egyházasharasztiból. Közben feltűnik a busz, az
   öreg kirendeltségvezető elnézést kér, kitessékel
   minket; gyorsan lezárja az ajtót és eltrappol.
   Megnézünk egy-két házat, meglehetősen rossz
   állapotban vannak.
1012 Színház nagyothallóknak MTI-információ Siket és    focus
   nagyothalló emberek jelnyelvi tolmácsok
   közreműködésével tekinthetik V.Tt3 meg Pre és
   élvezhetik végig A miniszter félrelép című vígjáték
   május 12-i előadását a József Attila Színházban, a
   Hallássérültek Kultúrájáért Alapítvány és a
   Jeltolmácsok Országos Szövetségének
   szervezésében. Takács Erika, az 1991 óta
   működő alapítvány képviselője elmondta: immár
   harmadik alkalommal invitálnak hallássérülteket
   színházi produkcióra a jeltolmácsokkal karöltve. A
   halláskárosultak ezeknek a különleges
   tolmácsoknak a segítségével - akik a színpad
   sarkából " közvetítenek ", s így nem zavarják a
   játék menetét - először Barta Lajos Szerelem című
   művének történetét követhették nyomon a Radnóti
   Miklós Színházban, a következő jelbeszédes
   előadás pedig a Madách Színház Hegedűs a
   háztetőn című musicalje volt.
1013 Természetesen a képviseleti demokrácia logikája    focus
   értelmében a képviselő-testület az, amely
   közvetett módon ezeket a közösségi ügyeket
   intézi. Amikor az önkormányzatiságról beszélünk,
   akkor arról beszélünk, hogy a polgár számára az
   önkormányzat nem elsősorban azokat a
   részletszabályokat jelenti, amelyek persze nagyon
   fontosak, hanem elsősorban a gyermeke számára
   iskolát jelent, ívóvízellátást jelent, csatornázást
   jelent, szociális és egészségügyi ellátást jelent a
   rászorulóknak. Tehát az önkormányzat, az
   önkormányzatiság a választópolgárok, a magyar
   társadalom számára a polgári élet
   hétköznapjainak a kereteit, a mindennapok
   kereteit teremti V.Te3 meg Pre és ezeket
   működteti. Politikai szempontból pedig elsősorban
   az önkormányzatok, az önkormányzatiság azt a
   lehetőséget jelenti a polgárok, a választópolgárok
   számára, hogy helyben, a helyi
   hatalomgyakorláson keresztül tapasztalhassák
   meg mindennapjaikban a demokráciát. Nem
   szabad elfelejteni azt sem, hogy amikor az
   önkormányzatokról beszélünk - és itt inkább már
   az önkormányzati képviselő-testületekről vagy egy
   önkormányzati választásról beszélünk -, akkor
   megint a polgároknak egy közvetlenül érintett igen
1014 Sajnos azonban úgy látszik - bár ne lenne igazam -   focus
   , hogy a tettesek egyik illetékes parlamenti
   frakciótól sem számíthatnak személyüket
   érzékenyen érintő döntésekre. A vezető
   mértéksértési lendületét közvetlen környezete
   csak elvétve fogja vissza. Így történhetett V.Me3
   meg Pre például, hogy Csoki, a felnőtt hím
   barnamedve egyszerűen eltűnt a pécsi állatkertből.
   Az új igazgató - egyelőre még be nem bizonyított -
   vádja szerint az intézmény munkatársai annak
   idején külföldi vadászoknak jó pénzért
   megengedték, hogy ketrecében lepuffantsák a
   mackót. A gyanúsítottak azzal védekeznek, hogy
   tudományosan kialakított munkatervükben
   szerepelt a barnamedve-állomány ritkítása.

1015 Ha folytatnánk a sort, még legalább háromszáz dal    focus
   címét sorolhatnánk itt fel. " Amíg a férfiak
   önfeledten tapsolnak és csillog a szemük, a nők
   pedig savanyúan néznek, s éppen hogy
   összeverődik a tenyerük, addig nincs baj. Ám ha
   ez fordítva történik, s a férfiak szeme már nem
   csillog, a nőké annál inkább, akkor érdemes
   elgondolkodni " - így határozta V.TMe3 meg Pre
   Sárosi Kati azt a pontot, amikor az énekesnő
   ráérez: búcsút kell intenie pályájának. Ő ezt tette -
   15 évvel ezelőtt. Azóta ritkán hallottunk róla.
1016 A jövő évben már számolni kell a rendszerbe     focus
   újonnan érkező családorvosok hiteligényével is.
   Erre a kormány közel 1 milliárd forintot kíván
   elkülöníteni a 2001. évi költségvetésben. A
   praxisjog megvásárlásához elképzelhető, hogy a
   kormány egy limitösszeget jelöl V.e3 meg Pre, ami
   a felvehető hitel maximumát szabná meg. Erre
   egyrészt azért lehet szükség - magyarázta
   Szikszainé -, hogy egy praxis értéke ne legyen
   irreálisan magas. A háziorvosi rendszerbe újonnan
   érkező gyógyítók számára már nem olyan
   kedvezményes konstrukciót kínálna a kormány,
   mint a most praxisjogot kapott orvosok műszer -
   és épületvásárlásához.
1017 Tudod se Ausztriában, se Svájcban, se        uncertain
   Németország azon területein, ahol te valószínüleg
   jártál ( gondolom az egykor NSZK-ra gondoltál )
   nem tudják, hogy mi a kommunizmus, mivel
   sohasem 'élvezhették'. A fontos csak az volt, hogy
   elsődlegesen a nyugat érdekeit szolgálja ki
   hornelvtárs és fitty