Taklimat SchoolNet by biawakayam

VIEWS: 491 PAGES: 12

									TAKLIMAT SCHOOLNET
Latar Belakang SchoolNet SchoolNet SchoolNet ialah pendekatan baru dalam sistem pembelajaran di sekolah dalam ini. SchoolNet abad ke 21 ini. Prasarana SchoolNet menyediakan kemudahan belajar tanpa biasa. sempadan yang melangkaui bilik darjah biasa. Ia melibatkan penyediaan akses negara. Internet untuk 10,000 buah sekolah di seluruh negara. Pelaksanaan SchoolNet telah diilhamkan oleh Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Sdn. dan GITN Sdn. Berhad (GSB). GSB menandatangani perjanjian dengan KPKK pada 25 Februari 2004. SchoolNet memoden dan mempertingkatkan keberkesanan sistem pendidikan ini. negara ini. Pelaksanaannya mencerminkan hasrat Kerajaan untuk mewujudkan hadapan. tenaga kerja berilmu demi kemajuan negara pada masa hadapan.

Pengenalan GSB sebagai pengendali projek SchoolNet dan MSS SchoolNet telah diminta untuk memainkan peranan yang lebih penting dalam membantu membudayakan ICT didalam pengajaran dan pembelajaran disekolah oleh Penerangan, Kementerian Penerangan, Komunakasi dan Kebudayaan (KPKK) dan KPM. itu, Maka itu, GSB telah mencadangkan satu program sekolah angkat kepada KPM itu. untuk menyahut seruan itu. Kertas cadangan Program tersebut telah dibentangkan dan diluluskan didalam Mesyuarat Profesional KPM Bil.3/2007 di KPM pada 26 September 2007. Hasil perbincangan antara KPM dan GSB, kedua pihak bersetuju Program sekolah angkat tajaan GSB itu dikenali sebagai GSB TechnoGogy Learning in sekolah. Schools atau GTL Schools kepada 25 buah sekolah.

Aplikasi SchoolNet
SchoolNet membentuk suasana pembelajaran interaktif yang pasti menyeronokkan untuk para pelajar dan juga guru. Pelbagai aplikasi ialah: SchoolNet ialah: Aplikasi Komunikasi e-mel Aplikasi capaian jauh – telnet Aplikasi pemindahan fail – ftp Aplikasi penyebaran maklumat – www Aplikasi pencarian maklumat

termaju: SchoolNet menggunakan tiga teknologi komunikasi termaju:
Talian Langganan Digital Asimetrik (ADSL) Teknologi Wayarles Terminal Bukaan Amat Kecil (VSAT)

Manfaat SchoolNet SchoolNet. Pengalaman belajar menjadi bertambah menarik dengan adanya SchoolNet. pelajar: Rangkaian Internet jalur lebar SchoolNet membolehkan pelajar: menimba ilmu dari seluruh dunia menggunakan komputer untuk mendapatkan maklumat dari sumber di dalam mahu pun luar negara mewujudkan suasana pembelajaran yang interaktif kawanmembolehkan para pelajar berkenalan dengan kawan-kawan baru menerusi bertukare-mel dan bertukar-tukar maklumat para guru berpeluang mencuba pelbagai kaedah mengajar yang baru prasarana SchoolNet adalah untuk semua pelajar di sekolah rendah dan menengah di seluruh negara

Peranan dan tanggunjawab Fasilitator yang disumbangkan KPKK dan GSB di adalah: dalam Program SchoolNet adalah: Membantu serta membimbing warga Sekolah menggunakan ICT dalam P&P Menguruskan Peralatan ICT yang disumbangkan oleh GSB dan membantu Sekolah menguruskan infrastruktur sediada Sekolah Menjalankan Latihan In-House kepada warga Sekolah menggunakan kemudahan InICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti P&P Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber ICT di Sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan IT semasa Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti Sekolah sepanjang Tempoh Program Mempertingkatkan budaya ICT di Sekolah Menjalankan program –program ICT untuk komuniti dengan persetujuan JPN dan Sekolah

Pengetahuan asas komputer yang diberi penekanan kepada warga SchoolNet merangkumi: merangkumi: grafik, dll) – Kemahiran menggunakan perisian komputer (microsoft office, grafik, dll) – Pengetahuan mengenai peralatan komputer (device/peripherals) – Pengetahuan mengenal keselamatan komputer (virus, spam) dan rangkaian (LAN, WAN)

Pengetahuan asas Internet yang diberi penekanan kepada warga SchoolNet merangkumi : – Kemahiran menjelajah internet secara selamat dan produktif – Kemahiran menggunakan Internet untuk mencari bahan pengajaran & pembelajaran – Kemahiran menggunakan internet untuk tujuan komunikasi dan berkongsi maklumat secara maya

Fasilitator/PGS Cabaran yang dihadapi oleh Fasilitator/PGS Persepsi Masyarakat di kawasan pedalam pedalaman. Kebanyakan Program SchoolNet terletak di kawasan pedalaman. Amat sukar untuk menarik minat dan mendedahkan masyarakat di kawasan pedalaman khususnya terhadap pengetahuan ICT dan kepentingan mereka. penggunaan peralatan ICT dalam kehidupan mereka. Persepsi dan pemikiran masyarakat di kawasan pedalaman yang memandang pendedahan masa. terhadap ICT ini hanya membuang masa. guruKurangnya minat guru-guru terhadap ICT Fasilitator/PGS guruFasilitator/PGS perlu berdepan dengan sebilangan guru-guru sekolah yang tidak berminat langsung terhadap ICT. Mereka juga kurang berminat dengan cara pembelajaran menggunakan aplikasi dan teknologi ICT dan biasa. gurulebih gemar kepada kaedah pembelajaran yang biasa. Terdapat juga guruguru yang kurang memberi kerjasama dari segi mendapatkan maklumat yang ini. diperlukan bagi menjayakan program SchoolNet ini. Setiap kali mengadakan aktiviti, Fasilitator/PGS aktiviti, Fasilitator/PGS perlu mencari jalan terbaik untuk menarik minat guru dan pelajar serta memberi kesedaran kepada mereka tentang ini. kepentingan ICT sekaligus menyokong program SchoolNet ini.

Kurangnya minat pelajar terhadap ICT rumah. Kebanyakan pelajar tidak mempunyai komputer di rumah. Pengetahuan mereka terhadap asas komputer dan asas internet juga amat rendah menyebabkan kurangnya minat mereka terhadap ICT. Mereka sentiasa memerlukan pembimbing di sisi untuk membantu menyiapkan tugasan mereka. mereka. guruKekangan masa dan kesibukan guru-guru guruKebanyakan program sukar dijalankan kerana kekangan masa guru-guru guruterutamanya apabila menjelang tempoh peperiksaan dan kesibukan gurumereka. guru dengan tugasan seharian mereka. pelajarMenghadapi karenah pelajar-pelajar sekolah Fasilitator/PGS Fasilitator/PGS perlu sabar dengan karenah murid yang tidak tahu membaca menulis. dan menulis. Mereka perlu sentiasa dibimbing dan perlu menyesuaikan pelajaraktiviti dengan mereka supaya pelajar-pelajar yang kurang berkemahiran dan tersisih. kurang pandai tidak terasa tersisih.

Persepsi pelajar terhadap komputer dan internet Membuka minda pelajar bahawa penggunaan komputer bukan sahaja terhad sematakepada games semata-mata tetapi meliputi penggunaan secara global. pusatTerdapat pelajar yang lebih berminat ke pusat-pusat game berbanding menghadiri kelas komputer yang diadakan. diadakan. Fasilitator/PGS Kurangnya pengetahuan guru terhadap skop kerja Fasilitator/PGS Fasilitator/PGS Pihak sekolah kurang mengetahui skop kerja sebenar Fasilitator/PGS dan Fasilitator/PGS. ini, sering memberikan tugasan di luar bidang Fasilitator/PGS. Situasi ini, sedikit sebanyak menambahkan bidang tugas yang sepatutnya dipikul oleh guru Fasilitator/PGS. diberikan kepada Fasilitator/PGS.

SEKIAN TERIMA KASIH


								
To top