PLAN-2000 by theleopardus

VIEWS: 12 PAGES: 8

									         UMOWA nr ………./00427/2009-D - wzór do przetargu

Zawarta w dniu …………... pomiędzy Zamawiającym - Stołecznym Zarządem Infrastruktury
reprezentowanym przez:
1. Szefa                  - płk Ryszarda CHROMIKA
2. Głównego Księgowego           - mgr Ireneusza KOZIOŁ
z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: 22 6 846 777 a :
Wykonawcą – Firmą ………………………………………….... reprezentowaną przez:
1. …………………………….                  - ………….……………………………….
z siedzibą w ………………………, ul. ………………………, kod………… tel.: ……………,
fax…………………….:
NIP
Wyboru Wykonawcy dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – sprawa nr …………………...
                       §1
              PRZEDMIOT I WAROŚĆ UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń wyposażenia
  Drukarni Wydawnictw Specjalnych w Warszawie, ul. Radiowa 49, spełniających
  wymagania techniczne zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Opis
  przedmiotu zamówienia) oraz przeprowadzenie instruktażu-szkolenia w zakresie obsługi
  tych urządzeń.
  Formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Całkowita wartość umowy brutto wynosi ………………………………….………… zł.
  (słownie:………………………………...……..), w tym podatek VAT: ……………….. zł.
3. Całkowita wartość umowy netto wynosi        ………………………….. zł. (słownie:
  ……………………………………………………………………………………………….).
4. W ramach ceny zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu umowy Wykonawca
  zobowiązuje się do przeszkolenia załogi w zakresie obsługi urządzeń zgodnie z zapisem
  w § 2 ust. 14 niniejszej umowy.
                       §2
        TERMIN WYKONANIA UMOWY I WARUNKI DOSTAWY
1. Termin realizacji dostawy, montażu, uruchomienia urządzeń i przeprowadzenia szkoleń
  ustala się do dnia ………………..
2. Odbiorcą jest Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP, Warszawa,
  ul. Radiowa 49.
                       2
3. Wykonawca w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy dostarczy do Odbiorcy
  dokumentację techniczno-rozruchową (DTR) przedmiotu umowy w dwóch egzemplarzach, z
  których jeden Odbiorca przekaże do Stołecznego Zarządu Infrastruktury.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, do miejsca
  wskazanego w § 2 ust. 2.
5. Dostawa przedmiotu umowy powinna być awizowana do Zamawiającego i Odbiorcy na
  minimum 5 dni roboczych przed datą dostawy.
6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy na koszt własny i zapewnić jego
  rozładunek i montaż.
7. Dostawę uważa się za wykonaną, a ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na
  Zamawiającego z chwilą, gdy przedmiot umowy zostanie dostarczony, zamontowany
  i uruchomiony przez Wykonawcę.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia, itp. ...) oraz koszty
  przechowywania i ubezpieczenia za dostarczony przedmiot umowy do czasu podpisania przez
  upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Odbiorcy i Wykonawcy protokołu odbioru
  przedmiotu umowy.
9. Czynności    będące  przedmiotem  umowy  tj.  montaż  urządzeń,  ich  uruchomienie
  i przeprowadzenie szkoleń winny zakończyć się nie później niż w terminie określonym
  w § 2 ust. 1.
10. Wykonawca przeprowadzi z personelem Odbiorcy przewidzianym do obsługi przedmiotu
  umowy szkolenie w zakresie jego obsługi. Informacja o przeprowadzonym szkoleniu winna
  znaleźć się w protokole odbioru przedmiotu umowy.
11. Odbioru montażu przedmiotu umowy wraz ze sprawdzeniem prawidłowości jego
  funkcjonowania dokona komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Odbiorcy
  i Zamawiającego. Komisja sporządzi protokół z „odbioru” przedmiotu umowy, który będzie
  dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy na warunkach niniejszej
  umowy.
                       §3
                 WARUNKI TECHNICZNE
Dostarczony przedmiot umowy powinien spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w
SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), być fabrycznie nowy, pierwszej jakości, nieużywany, musi
być wyprodukowany w latach 2008-2009. Spełnienie powyższych wymogów musi być
potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy załączonym do dostawy.


                       §4
                        3
               GWARANCJE I REKLAMACJE
1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w urządzeniu będącym
  przedmiotem umowy oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny
  względem Zamawiającego jeżeli dostarczone urządzenie:
  1) stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążone prawem osoby trzeciej,
  2) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia,
   nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie
   niezupełnym.
2. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy gwarancji na okres 24 miesięcy od daty
  podpisania protokołu odbioru oraz wystawi karty gwarancyjne.
3. Gwarancją objęte są wady fizyczne przedmiotu umowy powstałe z przyczyn tkwiących w tym
  przedmiocie a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady
  konstrukcyjne ujawnione w czasie trwania okresu gwarancji.
4. Odbiorca jest zobowiązany do powiadomienia Wykonawcy o wadach przedmiotu umowy na
  piśmie, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia
  stanowi protokół reklamacji wykonany przez Odbiorcę.
5. Dochodzenie praw wynikających z udzielonych przez Producenta gwarancji na urządzenie
  spoczywa:
  a) w okresie obowiązywania rękojmi na Wykonawcy
  b) po okresie rękojmi na Odbiorcy.
6. W okresie rękojmi w przypadku protokolarnego stwierdzenia wad, Odbiorca zawiadomi
  Wykonawcę na piśmie w terminie 10 dni od daty ich ujawnienia, ustalając termin usunięcia
  wad. Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie przez strony. W przypadku awarii
  Wykonawca ma obowiązek stawiennictwa na wezwanie Użytkownika i usunięcia awarii
  w trybie pilnym.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim
  zawiadomieniu Wykonawcy zleci usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci
  z kwoty zabezpieczającej należyte wykonanie przedmiotu umowy na okres realizacji i rękojmi
  (zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1.). Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość należytego
  zabezpieczenia wymienionego w § 6 ust. 1 pkt 1, Zamawiający może dochodzić
  niezabezpieczonej kwoty w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
8. Wykonawca przedłuży termin gwarancji urządzenia o czas, w którym wskutek wad części,
  elementów lub podzespołów, Odbiorca nie mógł z niej korzystać oraz dokona stosownych
  zapisów w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu
  udzielonej gwarancji.
                       4
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia
  urządzenia w czasie od przejęcia go do naprawy i do czasu przekazania sprawnego urządzenia
  Odbiorcy w miejscu ujawnienia wady.
10. Wykonawca dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu
  wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji.
11. W przypadku wystąpienia trzech napraw tych samych części, elementów lub podzespołów w
  okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany wymienić je na nowe w ciągu
  5 dni roboczych od zgłoszenia żądania wymiany, jeśli wymiana obejmie (w uzasadnionych
  przypadkach) przedmiot umowy w pełnym ukompletowaniu oraz do dostarczenia go na własny
  koszt do Odbiorcy, wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
12. Jeżeli, w ramach gwarancji Wykonawca dostarczy odbiorcy zamiast przedmiotu wadliwego
  taki sam przedmiot nowy – wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego
  dostarczenia. Wymiany przedmiotu umowy Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet
  gdyby ceny uległy zmianie.
13. Koszty związane z interwencją, transportem i naprawą urządzenia w okresie gwarancji ponosi
  Wykonawca.
14. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy
  niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
15. Gwarancja obejmuje również przedmioty umowy lub usługi nabyte u kooperantów przez
  Wykonawcę.
16. Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli
  Wykonawca wadę podstępnie zataił.
17. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, Odbiorca użytkujący wadliwy przedmiot umowy
  zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu protokół reklamacji oraz kopię karty
  gwarancyjnej. Zamawiający po zapoznaniu się z ww dokumentem może podjąć decyzję
  o komisyjnym przekazaniu wadliwego przedmiotu do badania przez uprawnionego
  rzeczoznawcę. Wydane orzeczenie przez uprawnionego rzeczoznawcę należy traktować jako
  ostateczne. Koszty badania poniesie strona (Zamawiający lub Wykonawca), której ocena
  okaże się błędna. W przypadku uznania przez uprawnionego rzeczoznawcę, iż wadliwy
  przedmiot umowy objęty jest naprawą gwarancyjną, wymianą lub prawami wynikającymi z
  rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Odbiorcy nowego przedmiotu umowy.
  Wymiana wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad o parametrach nie gorszych niż
  wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do umowy, nastąpi w terminie 30
  dni roboczych a usunięcie wad do 10 dni roboczych od daty wydania orzeczenia na koszt
                       5
  Wykonawcy. Przedmiot umowy dostarczony w ramach reklamacji również podlega odbiorowi,
  o którym mowa w § 2 ust. 11.
18. Wykonawca zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny przez minimum 5 lat, licząc od daty
  upływu terminu gwarancji.
                       §5
                 WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wszelkie rozliczenia finansowe realizuje Zamawiający.
2. Dostawa przedmiotów objętych niniejszą umową będzie opłacona według wartości przedmiotu
  umowy odebranej przez Odbiorcę wymienionego w § 2 ust. 2.
3. Warunkiem zapłaty za dostarczony przedmiot umowy jest otrzymanie przez Zamawiającego
  od Wykonawcy następującego kompletu zszytych razem dokumentów:
  1) oryginału sporządzonej przez Wykonawcę faktury VAT, wystawionej na Stołeczny
    Zarząd Infrastruktury - NIP 5262200493, Warszawa, Al. Jerozolimskie 97, a ponadto
    określającej numer oraz przedmiot umowy,
  2) protokółu „odbioru”, o którym mowa w § 2 ust 11
4. Zapłata za wykonaną dostawę nastąpi w formie przelewem przez Zamawiającego w terminie
  do 30 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2
  na     konto    w    ……………………..         ,   Oddz…..............................
  k-to nr ……………………………….
5. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi
  najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności.
6. Brak któregokolwiek z dokumentów określonych w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 lub ich błędne
  wypełnienie spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia. W takim
  przypadku termin płatności określony w § 5 ust. 4 liczy się od dnia dostarczenia wszystkich
  prawidłowo wypełnionych dokumentów określonych w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2.
7. Na fakturze VAT każdy asortyment będący częścią składową przedmiotu umowy określonego
  w § 1 ust. 1 musi być wyszczególniony oddzielnie.
8. Faktury VAT wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną odesłane.
  Spowoduje to opóźnienie w zapłacie faktury z winy Wykonawcy do czasu nadesłania faktury
  prawidłowo wystawionej.
                 §6
    NALEŻYTE ZABEZPIECZENIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
                        6
1. Strony ustanawiają zabezpieczenie należytego wykonania warunków umowy w wysokości 10
  % wartości dostawy przedmiotu umowy określonej w §1 ust. 2. tj. ………………… zł.
  Na kwotę składają się:
  1) 30 % wartości jak w ust. 1, tj. ……………. zł. wniesione w formie ……………………
    do ZAMAWIAJACEGO do dnia zawarcia umowy,
  2) 70 % wartości jak w ust. 1 tj. ……………. zł. wniesione w formie ………..………..
   do ZAMAWIAJACEGO do dnia zawarcia umowy.
2. Zwrot należytego zabezpieczenia wykonania warunków umowy wymieniony w § 6 ust. 1
  pkt 1 nastąpi w terminie 14 dni po przedstawieniu przez Wykonawcę bezusterkowego
  protokólu przeglądu urządzenia na koniec okresu rękojmi, a po stwierdzeniu usterek po
  przedstawieniu protokólu ich usunięcia.
3. Zabezpieczenie wymienione w § 6 ust. 1 pkt 2 zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty
  spisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

                     §7
                  WIERZYTELNOŚCI
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji, przekazu należności oraz zastawiania
wierzytelności należnych do Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie, pod rygorem
nieważności.

                       §8
                   KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy
  określonej w § 1 ust. 2, gdy Strona odstąpi od tej umowy z powodu okoliczności, za które
  odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy
  określonej w § 1 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. W przypadku zaistnienia szkody przewyższającej wartość kar umownych, Zamawiającemu
  przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
4. Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość ceny reklamowanego wyrobu określoną w
  formularzu cenowym powiększoną o karę umowną w wysokości 10 % jego ceny brutto, jeżeli
  nie wykona zobowiązań wynikających z § 4 ust. 7.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z faktury przedstawionej przez
  Wykonawcę lub zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy.

                       §9
                        7
Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych w przypadku przekroczenia przez
Zamawiającego terminu płatności określonego w § 5 ust. 4.

                       § 10
                ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia przez
Wykonawcę terminu dostawy o więcej niż 14 dni roboczych.

                       § 11
               POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, pisemnie powiadomi go o stanie realizacji
  umowy.
2. Formularz cenowy- załącznik nr 1 -stanowi integralną część niniejszej umowy.

                     § 12
                 INNE POSTANOWIENIA

3. Za ostateczny termin wykonania umowy uważa się datę odbioru przez komisję składającą się z
  przedstawicieli Odbiorcy wskazanego w § 2 ust. 2 przedmiotu objętego umową, potwierdzoną
  protokółem „odbioru”, o którym mowa w § 2 ust. 11.
4. Zamawiający upoważnia przedstawicieli Odbiorcy do reprezentowania swoich interesów
  wobec Wykonawcy w toku bieżącej działalności związanej z realizacją dostaw przedmiotu
  umowy określonego w § 1. ust. 1 Podejmowanie decyzji w sprawach powodujących skutki
  finansowe oraz zmiany treści umowy należy do Zamawiającego.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
  - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU. z 2007r.
   Nr 223, poz. 1655),
  - Kodeksu cywilnego,
  - innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.
6. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować do Zamawiającego.
7. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktur bez składania podpisu osoby uprawnionej
  lub upoważnionej. Powyższe upoważnienie jest ważne na czas związania niniejszą umową.
8. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
9. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
  Zamawiającego.
10. Umowa niniejszą sporządzono w 4 egz. z przeznaczeniem: 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 3
  egzemplarze dla Zamawiającego.
11. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
                        8
Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:
Zał. nr 1 Formularz cenowy


  WYKONAWCA                          ZAMAWIAJĄCY


………………………………….                       ……………………………..…..


………………………………….                       …………………………………

								
To top