RPP b. Sunda kls 7 by doy2010

VIEWS: 195 PAGES: 24

									          RENCANA PELAKSANAAN
           PEMBELAJARAN (RPP)

           Kelas VII/Semester I
Mata Pelajaran      : Bahasa dan Sastra Sunda
Satuan Pendidikan     : SMP/MTs.
Kelas/Semester      : VII/I
Nama Guru         : ...................................................
NIP            : ...................................................
Sekolah          : ...................................................
                      RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
                             (RPP)

Satuan Pendidikan         : SMP/HMTs
Mata Pelajaran          : Basa Sunda
Kelas/Seméster          : VII/1
Standar Kompeténsi        : Mampuh maham jeung méré tanggapan kana bacaan ngaliwatan maca sajarah lokal/carita
                 babad, téks paguneman, dongéng, jeung carita pondok
Kompeténsi Dasar         : 7.,3.2 Maca téks paguneman
Indikator             :
                  Bisa maca téks paguneman kalawan lapal, volume sora, sarta intonasi anu hadé
                  Bisa maca ngajawab pananya-pananya anu aya hubunganana jeung pembacaan téks
                  Bisa menerkeun tur nyampurnakeun dina macakeun téks paguneman
Alokasi Waktu           : 2 x 40 menit

A. Tujuan Pangajaran
  Sanggeus réngsé pangajaran dipiharep siswa mampuh maca téks paguneman kalawan merenah
B. Matéri Pangajaran
  Buku langen basa kaca 5-9
C. Métode Pangajaran
   Métode: langsung, maca
   Téhnik: ceramah, latihan, tanya jawab, papancén
D. Léngkah-Léngkah Pangajaran
  a. Bubuka ( 10 menit )
    Salam, ngabsén, ngecék kasayagaan diajar siswa
    Apersépsi
    Pree-test
    Méré motivasi
  b. Kagiatan Inti   ( 50 menit )
    Guru méré gambaran ngeunaan paguneman
    Siswa ngaregepkeun paguneman nu geus nyampak dina wacana
    Siswa nyatet hal-hal ni dianggap penting tina eusi paguneman
    Siswa nyindekkeun eusi paguneman
    Diskusi/sawala
  c. Panutup ( 10 menit )
    Negeskeun bahan pangajaran nu geus ditepikeun
    Post-test
    Méré pancén kaasup nepikeun poko bahasan saterusna
    Nutup prosés diajar ngajar
E. Sumber jeung Média Pangajaran
   Buku Langen Basa
   Sumber-sumber lian nu aya patalina jeung bahan/poko bahasan
   Téks paguneman
F. Pangajén  ( 10 menit )
   Wangun instrumen      : lisan & tinulis
   Soal instrumen       : tiasa ditingali dina LPS Langen Basa kelas VII A kaca 7-9

                                                                      Garut,        2009

          Disaluyuan dina MGMP                                        Guru Mata Pelajaran,
             Pupuhu,

      .......................................................                       ...............................................

                        Disaluyuan sareng disahkeun ku Pupuhu Sakola,                                 ............................................
                      RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
                             (RPP)

Satuan Pendidikan         : SMP/MTs
Mata Pelajaran          : Basa Sunda
Kelas/Seméster          : VII/1
Standar Kompeténsi        : 7.4 Mampuh ngungkabkeun pikiran, rarasaan, jeung kahayang sacara tinulis dina wangun
                 nulis pangalaman, biografi, sajak, pedaran, jeung warta
Kompeténsi Dasar         : 7.,4.3 Nulis sajak
Indikator             :
                  Bisa nulis sajak basajan
                  Bisa milih diksi nu saluyu
                  Bisa nulis padalisan-padalisan anu ngandung makna
                  Bisa nulis sajak anu ngandung gaya basa, wirahma, jeung purwakanti dina macakeunana
                  Bisa ngaropéa atawa nyampurnakeun naskah sajak
Alokasi Waktu           : 2 x 40 menit

A. Tujuan Pangajaran
  Sanggeus réngsé pangajaran dipiharep siswa mampuh nulis sajak basajan dumasar kana aturanana
B. Matéri Pangajaran
  Buku langen basa kaca 10-15
C. Métode Pangajaran
   Métode: langsung, maca
   Téhnik: ceramah, latihan, tanya jawab, papancén
D. Léngkah-Léngkah Pangajaran
  a. Bubuka ( 10 menit )
    Salam, ngabsén, ngecék kasayagaan diajar siswa
    Apersépsi
    Pree-test
    Méré motivasi
  d. Kagiatan Inti   ( 50 menit )
    Guru méré gambaran ngeunaan nulis sajak
    Siswa ngaregepkeun sajaknu geus nyampak dina kasét atawa nu dibacakeun ku siswa
    Siswa nyaritakeun eusi sajak
    Siswa diajar nulis sajak
    Siswa sawala ngeunaan cara nulis sajak
  e. Panutup ( 10 menit )
    Negeskeun bahan pangajaran nu geus ditepikeun
    Post-test
    Méré pancén kaasup nepikeun poko bahasan saterusna
    Nutup prosés diajar ngajar
E. Sumber jeung Média Pangajaran
   Buku Langen Basa
   Sumber-sumber lian nu aya patalina jeung bahan/poko bahasan
   Buku kumpulan sajak
F. Pagajén   ( 10 menit )
   Wangun instrumen      : lisan & tinulis
   Soal instrumen       : tiasa ditingali dina LPS Langen Basa kelas VII A kaca 12-15

                                                                      Garut,        2009

          Disaluyuan dina MGMP                                        Guru Mata Pelajaran,
             Pupuhu,

      .......................................................                       ...............................................

                        Disaluyuan sareng disahkeun ku Pupuhu Sakola,

                                 ............................................
                       RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
                              (RPP)

Satuan Pendidikan         : SMP/MTs
Mata Pelajaran          : Basa Sunda
Kelas/Seméster          : VII/1
Standar Kompeténsi        : 7.2 Mampuh ngungkabkeun pikiran, rarasaan, jeung kahayang sacara lisan dina nepikeun
                 béwara, nyaritakeun pangalaman, nepikeun pedaran, nyaritakeun tokoh, nelepon, jeung
                 gunem catur jeung babaturan
Kompeténsi Dasar         : 7.,2.3 Nyarita dina telepon
Indikator             :
                  Bisa milih jeung ngucapkeun salam bubuka kalawan hadé
                  Bisa ngabales salam bubuka kalawan hadé
                  Bisa nyarita kalawan volume sora jeung intonasi anu alus
                  Bisa nembrakkeun maksud kalawan singget jeung jelas
                  Bisa ngajawab pananya lawan nyarita kalawan singket jeung jéntré
                  Bisa ngagunakeun basa sacara éféktiif jeung sopan
                  Bisa nyampurnakeun paguneman dina telepon
Alokasi Waktu           : 2 x 45 menit

A. Tujuan Pangajaran
  Sanggeus réngsé pangajaran dipiharep siswa mampuh nyarita dina telepon kalawan lentong jeung intonasi anu alus
B. Matéri Pangajaran
  Buku langen basa kaca 16-19
C. Métode Pangajaran
   Métode: langsung, maca
   Téhnik: ceramah, latihan, tanya jawab, papancén
D. Léngkah-Léngkah Pangajaran
  a. Bubuka ( 10 menit )
    Salam, ngabsén, ngecék kasayagaan diajar siswa
    Apersépsi
    Pree-test
    Méré motivasi
  f. Kagiatan Inti   ( 50 menit )
    Guru méré gambaran ngeunaan cara nelepon
    Siswa ngaregepkeun katerangan guru ngeunaan cara nelepon nu hadé
    Siswa msaktékkeun cara nelepon jeung babaturanana
    Siswa sawala bari diaping ku guru
  g. Panutup ( 10 menit )
    Negeskeun bahan pangajaran nu geus ditepikeun
    Post-test
    Méré pancén kaasup nepikeun poko bahasan saterusna
    Nutup prosés diajar ngajar
E. Sumber jeung Média Pangajaran
   Buku Langen Basa
   Sumber-sumber lian nu aya patalina jeung bahan/poko bahasan
   Téks wacana
F. Pangajén  ( 10 menit )
   Wangun instrumen      : lisan & tinulis
   Soal instrumen       : tiasa ditingali dina LPS Langen Basa kelas VII A kaca 17-19
                                              Garut,      2009

          Disaluyuan dina MGMP                                        Guru Mata Pelajaran,
             Pupuhu,

      .......................................................                       ...............................................

                        Disaluyuan sareng disahkeun ku Pupuhu Sakola,

                                 ............................................
                      RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
                             (RPP)

Satuan Pendidikan        : SMP/MTs
Mata Pelajaran          : Basa Sunda
Kelas/Seméster          : VII/1
Standar Kompeténsi        : 7.1 Mampuh maham jeung méré tanggapan wacana lisan ngaliwatan ngaregepkeun
                 paguneman, dongéng, jeung pupujian
Kompeténsi Dasar         : 7.1.2 Ngaregepkeun nu maca dongéng
Indikator            :
                  Bisa ngaregepkeun kalawan sikep anu hadé
                  Bisa nyebutkeun palaku-palaku dina éta carita
                  Bisa nyebutkeun kajadian-kajadian carita anu ngawangun galur carita
                  Bisa nyebutkeun atawa nyindekkeun latar carita
                  Bisa maham eusi dongéng nu diregepkeun
Alokasi Waktu          : 2 x 40 menitA. Tujuan Pangajaran
  Sanggeus réngsé pangajaran dipiharep siswa mampuh ngaregepkeun dongéng kalawan daria tur maham kana eusi
  caritana
B. Matéri Pangajaran
  Buku langen basa kaca 20-24
C. Métode Pangajaran
   Métode: langsung, maca
   Téhnik: ceramah, latihan, tanya jawab, papancén
D. Léngkah-Léngkah Pangajaran
  a. Bubuka ( 10 menit )
    Salam, ngabsén, ngecék kasayagaan diajar siswa
    Apersépsi
    Pree-test
    Méré motivasi
  h. Kagiatan Inti   ( 50 menit )
    Guru méré gambaran ngeunaan cara ngaregepkeun dongéng
    Siswa ngaregepkeun nu maca dongéng kalawan daria
    Siswa maham eusi dongéng nu diregepkeunana
    Siswa sawala
  i. Panutup ( 10 menit )
    Negeskeun bahan pangajaran nu geus ditepikeun
    Post-test
    Méré pancén kaasup nepikeun poko bahasan saterusna
    Nutup prosés diajar ngajar
E. Sumber jeung Média Pangajaran
   Buku Langen Basa
   Sumber-sumber lian nu aya patalina jeung bahan/poko bahasan
F. Pangajén  ( 10 menit )
   Wangun instrumen      : lisan & tinulis
   Soal instrumen       : tiasa ditingali dina LPS Langen Basa kelas VII A kaca 23-24

                                                                      Garut,        2009

         Disaluyuan dina MGMP                                        Guru Mata Pelajaran,
             Pupuhu,

      .......................................................                       ...............................................

                        Disaluyuan sareng disahkeun ku Pupuhu Sakola,


                                ............................................
                      RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
                             (RPP)

Satuan Pendidikan         : SMP/MTs
Mata Pelajaran          : Basa Sunda
Kelas/Seméster          : VII/1
Standar Kompeténsi        : 7.3 Mampu maham jeung mairan wacana ngaliwatan maca sajarah lokal/carita babad, téks
                 paguneman, dongéng, jeung carita pondok
Kompeténsi Dasar         : 7.,3.3 Maca dongéng
Indikator             :
                  Bisa maca kalawan lentong jeung intonasi anu hadé
                  Bisa nepikeun dongéng kalawan éksprési nu hadé
                  Bisa nepikeun dongéng dumasar kana lapal tur éjahan nu luyu
                  Bisa macakeun dongéng nepi ka tembres kana haté nu ngaregepkeunana
Alokasi Waktu           : 2 x 40 menit

A. Tujuan Pangajaran
  Sanggeus réngsé pangajaran dipiharep siswa mampuh maca téks dongéng kalawan lapal jeung intonasi nu hadé
B. Matéri Pangajaran
  Buku langen basa kaca 20-24
C. Métode Pangajaran
   Métode: langsung, maca
   Téhnik: ceramah, latihan, tanya jawab, papancén
D. Léngkah-Léngkah Pangajaran
  a. Bubuka ( 10 menit )
    Salam, ngabsén, ngecék kasayagaan diajar siswa
    Apersépsi
    Pree-test
    Méré motivasi
  j. Kagiatan Inti   ( 50 menit )
    Guru méré gambaran ngeunaan maca dongéng
    Siswa ngaregepkeun dongéng nu dibacakeun ku babaturanana
    Siswa diajar maca dongéng
    Siswa sawala bari siaping ku guru
  k. Panutup ( 10 menit )
    Negeskeun bahan pangajaran nu geus ditepikeun
    Post-test
    Méré pancén kaasup nepikeun poko bahasan saterusna
    Nutup prosés diajar ngajar
E. Sumber jeung Média Pangajaran
   Buku Langen Basa
   Sumber-sumber lian nu aya patalina jeung bahan/poko bahasan
   Lagu-lagu pupujian
F. Pangajén  ( 10 menit )
   Wangun instrumen      : lisan & tinulis
   Soal instrumen       : tiasa ditingali dina LPS Langen Basa kelas VII A kaca 23-24


                                                                      Garut,        2009

          Disaluyuan dina MGMP                                        Guru Mata Pelajaran,
             Pupuhu,

      .......................................................                       ...............................................

                        Disaluyuan sareng disahkeun ku Pupuhu Sakola,                                 ............................................
                      RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
                             (RPP)

Satuan Pendidikan        : SMP/MTs
Mata Pelajaran          : Basa Sunda
Kelas/Seméster          : VII/1
Standar Kompeténsi        : 7.1 Mampuh ngaregepkeun pikeun maham jeung mairan rupa-rupa wacaana lisan nu
                 mangrupa téks paguneman, dongéng, jeung pupujian
Kompeténsi Dasar         : 7.,1.1 Ngaregepkeun sempalan paguneman
Indikator            :
                  Bisa ngaregepkeun kalawan sikep anu hadé
                  Bisa maham maksud omongan dina paguneman
                  Bisa nyindekkeun bukur omongan
                  Bisa nyebutkeun poko-poko penting dina paguneman

Alokasi Waktu          : 2 x 40 menit

A. Tujuan Pangajaran
  Sanggeus réngsé pangajaran dipiharep siswa mampuh ngaregepkeun eusi paguneman kalawan daria tur maham
  kana naon nu digunemkeun
B. Matéri Pangajaran
  Buku langen basa kaca 25-28
C. Métode Pangajaran
   Métode: langsung, maca
   Téhnik: ceramah, latihan, tanya jawab, papancén
D. Léngkah-Léngkah Pangajaran
  a. Bubuka ( 10 menit )
    Salam, ngabsén, ngecék kasayagaan diajar siswa
    Apersépsi
    Pree-test
    Méré motivasi
  l. Kagiatan Inti   ( 50 menit )
    Guru méré gambaran ngeunaan cara ngaregepkeun nu hadé
    Siswa ngaregepkeun paguneman babaturanana
    Siswa nyatet hal-hal nu dianggap penting tina eusi paguneman
  m. Panutup ( 10 menit )
    Negeskeun bahan pangajaran nu geus ditepikeun
    Post-test
    Méré pancén kaasup nepikeun poko bahasan saterusna
    Nutup prosés diajar ngajar
E. Sumber jeung Média Pangajaran
   Buku Langen Basa
   Sumber-sumber lian nu aya patalina jeung bahan/poko bahasan
F. Pangajén  ( 10 menit )
   Wangun instrumen      : lisan & tinulis
   Soal instrumen       : tiasa ditingali dina LPS Langen Basa kelas VII A kaca 27-28


                                                                      Garut,        2009

         Disaluyuan dina MGMP                                        Guru Mata Pelajaran,
             Pupuhu,

      .......................................................                       ...............................................

                        Disaluyuan sareng disahkeun ku Pupuhu Sakola,                                ............................................
                      RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
                             (RPP)

Satuan Pendidikan   : SMP/MTs
Mata Pelajaran     : Basa Sunda
Kelas/Seméster : VII/1
Standar Kompeténsi   : 7.4 Mampuh ngungkabkeun pikiran, rarasaan, jeung kahayang sacara tinulis dina wangun
            nusli pangalaman, biografi, sajak, pedaran, jeung warta
Kompeténsi Dasar    : 7.,4.5 Nulis warta
Indikator       :
             Bisa ngumpulkeun jeung milih warta nu penting
             Bisa nulis bagian bubuka warta
             Bisa nuliskeun deui bagian-bagian warta nepi ka lengkep tur écés
             Bisa nulis warta kalawan basa nu merenah
             Bisa nulis warta maké kalimah-kalimah basajan
Alokasi Waktu     : 2 x 40 menit

A. Tujuan Pangajaran
  Sanggeus réngsé pangajaran dipiharep siswa mampuh nulis warta basajan kalawan ngagunakeun basa nu merenah
B. Matéri Pangajaran
  Buku langen basa kaca 29-32
C. Métode Pangajaran
   Métode: langsung, maca
   Téhnik: ceramah, latihan, tanya jawab, pancén
D. Léngkah-Léngkah Pangajaran
  a. Bubuka ( 10 menit )
    Salam, ngabsén, ngecék kasayagaan diajar siswa
    Apersépsi
    Pree-test
    Méré motivasi
  n. Kagiatan Inti   ( 50 menit )
    Guru méré gambaran ngeunaan nulis warta
    Siswa diajar cara nulis warta
    Siswa nulis warta
    Diskusi/sawala
  o. Panutup ( 10 menit )
    Negeskeun bahan pangajaran nu geus ditepikeun
    Post-test
    Méré pancén kaasup nepikeun poko bahasan saterusna
    Nutup prosés diajar ngajar
E. Sumber jeung Média Pangajaran
   Buku Langen Basa
   Sumber-sumber lian nu aya patalina jeung bahan/poko bahasan
F. Pangajén  ( 10 menit )
   Wangun instrumen      : lisan & tinulis
   Soal instrumen       : tiasa ditingali dina LPS Langen Basa kelas VII A kaca 31-32


                                                                      Garut,        2009

          Disaluyuan dina MGMP                                        Guru Mata Pelajaran,
             Pupuhu,

      .......................................................                       ...............................................

                        Disaluyuan sareng disahkeun ku Pupuhu Sakola,                                 ............................................
                      RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
                             (RPP)

Satuan Pendidikan         : SMP/MTs
Mata Pelajaran          : Basa Sunda
Kelas/Seméster          : VII/1
Standar Kompeténsi        : 7.2 Mampuh ngungkabkeun pikiran, rarasaan, jeung kahayang sacara lisan dina nepikeun
                 béwara., nyaritakeun pangalaman, nepikeun pedaran, nyaritakeun tokoh, nelepon, gunem
                 catur jeung babaturan
Kompeténsi Dasar         : 7.,2.1 Nyaritakeun pangalaman pribadi
Indikator             :
                  Bisa milih jejer pangpentingna atawa anu narik ati
                    Bisa nepikeun bubuka kalawan merenah
                  Bisa nyaritakeun kajadian-kajadian pangalaman sacara sistematis
                  Bisa ngoméan atawa nyampurnakeun caritaan
Alokasi Waktu           : 2 x 40 menit
A.Tujuan Pangajaran
  Sanggeus réngsé pangajaran dipiharep siswa bisa nyaritakeun pangalaman kalawan ngagunakeun basa nu merenah
B.Matéri Pangajaran
  Buku langen basa kaca 33-37
C. Métode Pangajaran
   Métode: langsung, maca
   Téhnik: ceramah, latihan, tanya jawab, papancén
D Léngkah-Léngkah Pangajaran
  a. Bubuka ( 10 menit )
    Salam, ngabsén, ngecék kasayagaan diajar siswa
    Apersépsi
    Pree-test
    Méré motivasi
  p. Kagiatan Inti ( 50 menit )
    Guru méré gambaran ngeunaan cara nyaritakeun pangalaman nu hadé
    Siswa ngaregepkeun katerangan guru
    Siswa nyaritakeun pangalamanana
    Diskusi/sawala
  q. Panutup ( 10 menit )
    Negeskeun bahan pangajaran nu geus ditepikeun
    Post-test
    Méré pancén kaasup nepikeun poko bahasan saterusna
    Nutup prosés diajar ngajar
E Sumber jeung Média Pangajaran
   Buku Langen Basa
   Sumber-sumber lian nu aya patalina jeung bahan/poko bahasan
F Pangajén    ( 10 menit )
   Wangun instrumen      : lisan & tinulis
   Soal instrumen       : tiasa ditingali dina LPS Langen Basa kelas VII A kaca 36-37


                                                                      Garut,        2009

          Disaluyuan dina MGMP                                        Guru Mata Pelajaran,
             Pupuhu,

      .......................................................                       ...............................................

                        Disaluyuan sareng disahkeun ku Pupuhu Sakola,                                 ............................................
                      RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
                             (RPP)

Satuan Pendidikan         : SMP/MTs
Mata Pelajaran          : Basa Sunda
Kelas/Seméster          : VII/1
Standar Kompeténsi        : 7.4 Mampuh ngungkabkeun pikiran, rarasaan, jeunmg kahayang sacara tinulis dina wangun
                 nulis pangalaman, biografi, sajak, bahasan, jeung berita (warta)
Kompeténsi Dasar         : 7.,4.1 Nulis pangalaman
Indikator             :
                  Bisa nyieun karangan dumasar kana pangalaman sorangan
                  Bisa nyaritakeun pangalaman kalawan maké basa nu sopan
                  Bisa nyindekkeun karangan nu ditulisna
Alokasi Waktu           : 2 x 40 menit

A. Tujuan Pangajaran
  Sanggeus réngsé pangajaran dipiharep siswa bisa nulis karangan dumasar kana pangalamanana
B. Matéri Pangajaran
  Buku langen basa kaca 38-43
C. Métode Pangajaran
   Métode: langsung, maca
   Téhnik: ceramah, latihan, tanya jawab, papancén
D. Léngkah-Léngkah Pangajaran
  a. Bubuka ( 10 menit )
    Salam, ngabsén, ngecék kasayagaan diajar siswa
    Apersépsi
    Pree-test
    Méré motivasi
  r. Kagiatan Inti   ( 50 menit )
    Guru méré gambaran ngeunaan cara nulis pangalaman
    Siswa ngaregepkeun katerangan guru
    Siswa diajar nulis pangalaman
    Diskusi/sawala
  s. Panutup ( 10 menit )
    Negeskeun bahan pangajaran nu geus ditepikeun
    Post-test
    Méré pancén kaasup nepikeun poko bahasan saterusna
    Nutup prosés diajar ngajar
E Sumber jeung Média Pangajaran
   Buku Langen Basa
   Sumber-sumber lian nu aya patalina jeung bahan/poko bahasan
F Pangajén    ( 10 menit )
   Wangun instrumen      : lisan & tinulis
   Soal instrumen       : tiasa ditingali dina LPS Langen Basa kelas VII A kaca 41-43


                                                                      Garut,        2009

          Disaluyuan dina MGMP                                        Guru Mata Pelajaran,
             Pupuhu,

      .......................................................                       ...............................................

                        Disaluyuan sareng disahkeun ku Pupuhu Sakola,                                 ............................................
                      RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
                             (RPP)

Satuan Pendidikan        : SMP/MTs
Mata Pelajaran          : Basa Sunda
Kelas/Seméster          : VII/1
Standar Kompeténsi        : 7.2 Mampuh ngungkabkeun pikiran, rarasaan, jeung kahayang sacara lisan dina nepikeun
                 béwara, nyaritakeun pangalaman, nepikeun bahasan, nyaritakeun tokoh, nyarita ngaliwatan
                 telepon, jeung paguneman jeung babaturan
Kompeténsi Dasar         : 7.,2.6 Paguneman jeung batur sakelas
Indikator            :
                  Bisa nyarita jeung babaturan kalawan ngagunakeun basa nu merenah
                  Bisa nyindekkeun nu digunemcaturkeun kalawan bener
                  Bisa maham kana naon nu digunemcaturkeun
Alokasi Waktu          : 2 x 40menit

A. Tujuan Pangajaran
  Sanggeus réngsé pangajaran dipiharep siswa bisa gunem catur jeung babaturan sakelas dumasar kana situasi,
  kondisi, jeung basa nu merenah
B. Matéri Pangajaran
  Buku langen basa kaca 44-55
C. Métode Pangajaran
   Métode: langsung, maca
   Téhnik: ceramah, latihan, tanya jawab, papancén
D. Léngkah-Léngkah Pangajaran
  a. Bubuka ( 10 menit )
    Salam, ngabsén, ngecék kasayagaan diajar siswa
    Apersépsi
    Pree-test
    Méré motivasi
  t. Kagiatan Inti   ( 50 menit )
    Guru méré gambaran ngeunaan paguneman
    Siswa ngaregepkeun katerangan guru
    Siswa mraktékkeun paguneman
    Siswa nyindekkeun hasil pagunemanana
    Diskusi/sawala
  u. Panutup ( 10 menit )
    Negeskeun bahan pangajaran nu geus ditepikeun
    Post-test
    Méré pancén kaasup nepikeun poko bahasan saterusna
    Nutup prosés diajar ngajar
E. Sumber jeung Média Pangajaran
   Buku Langen Basa
   Sumber-sumber lian nu aya patalina jeung bahan/poko bahasan
   Lagu-lagu pupujian
F. Pangajén
   Wangun instrumen       : lisan & tinulis
   Soal instrumen        : tiasa ditingali dina LPS Langen Basa kelas VII A kaca 48-55

                                                                      Garut,        2009

         Disaluyuan dina MGMP                                        Guru Mata Pelajaran,
             Pupuhu,

      .......................................................                       ...............................................

                        Disaluyuan sareng disahkeun ku Pupuhu Sakola,


                                ............................................
                    RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)


Satuan Pendidikan         : SMP/MTs
Mata Pelajaran          : Basa Sunda
Kelas/Seméster          : VII/2
Standar Kompeténsi        : 7.3 Mampuh maca pikeun maham jeung mairan kana bacaan nu mangrupa sajarah
                 lokal/carita babad, téks paguneman, dongéng, jeung carita pondok kalawan teu leupas tina
                 aturan nu geus ditangtukeun
Kompeténsi Dasar         : 7.3.1 Maca carita babad
Indikator             :
                     Bisa paham kana eusi carita babad
                     Bisa paham kana kalungguhan tokoh carita
                     Bisa paham kana pakaitna carita jeung sajarah
Alokasi Waktu           : 2 x 40 menit

A. Tujuan Pangajaran
  Sanggeus réngsé panajaran dipiharep Siswa bisa paham kana hal-hal nu patali jeung carita babad
B. Matéri Pangajaran
  Wangenan, conto carita babad, kecap serepan, rarangkén hareup, jeung gaya basa lalandian
C. Métode Pangajaran
   Métode: langsung, maca
   Téhnik: ceramah, latihan, tanya jawab, papancén
D. Léngkah-léngkah Pangajaran
  a. Bubuka
    Salam, ngabsén, ngecék kasayagaan diajar Siswa
    Apersépsi
    Preetest
    Méré motivasi
  b. Kagiatan Inti
    Siswa maca wacana carita babad sacara bagilir
    Siswa nyaritakeun deui inti eusi carita
    Diskusi/Tanya jawab
  c. Panutup
    Negeskeun bahan pangajaran nu geus ditepikeun
    Post test
    Nerangkeun kagiatan saterusna kaasup méré pancén
    Nutup prosés diajar ngajar
E. Sumber jeung Média Pangajaran
   Buku Langen Basa
   Sumber-sumber lian nu aya patalina jeung bahan/poko bahasan
F. Pangajén
   Wangun instrumén           : éséy
   Conto soal instrumén         :
   1. Pék cirian kecap-kecap nu ku hidep teu kaharti, terus téangan hartina dina kamus!
   2. Naon téma carita babad nu dibaca ku hidep bieu?
   3. Pék jieun ringkesan eusi carita babad nu bieu dibaca sacara singget!
   4. Palebah mana nurutkeun hidep nu nuduhkeun patalina éta carita jeung sajarah?


                                                                   Garut,           2009

          Disaluyuan dina MGMP                                        Guru Mata Pelajaran,
             Pupuhu,

      .......................................................                       ...............................................

                        Disaluyuan sareng disahkeun ku Pupuhu Sakola,                                 ............................................
                    RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)


Satuan Pendidikan         : MTs
Mata Pelajaran          : Basa Sunda
Kelas/Seméster          : VII/2
Standar Kompeténsi        : 7.4 Mampuh nulis pikeun ngungkabkeun pikiran, perasaan, jeung kahayang dina wangun
                 nulis pangalaman, biografi, sajak, jeung pedaran nu baris méré mangpaat pikeun nu macana
Kompeténsi Dasar         : 7.4.2 Nulis riwayat hirup (biografi)
Indikator             :
                  Bisa milih jalma (tokoh) anu merenah pikeun ditulis riwayat hirupna
                  Bisa nyieun rangkay karangan
                  Bisa nulis/mekarkeun rangkay karangan riwayat hirup kalawan ngaguluyur
Alokasi Waktu           : 1 x 40 menit

A. Tujuan Pangajaran
  Saréngséna pangajaran lumangsung, Siswa dipiharep bisa nulis riwayat hirup anu lengkep
B. Matéri Pangajaran
  Conto riwayat hirup, ngalarapkeun basa lemes
C. Métode Pangajaran
   Métode: langsung, maca
   Téhnik: ceramah, latihan, tanya jawab, papancén
D. Léngkah-léngkah Pangajaran
  a. Bubuka
     Salam, ngabsén, ngecék kasayagaan diajar Siswa
     Apersépsi
     Preetest
     Méré motivasi
  b. Kagiatan Inti
    Siswa nangtukeun salahsahiji tokoh /inohong pikeun ditulis riwayat hirupna
    Saméméh nulis riwayat hirup sacara lengkep, Siswa nyieun rangkay karanganana
    Siswa diajar nyieun riwayat hirup hiji tokoh kalawan lengkep tur ngaguluyur
    Diskusi/Tanya jawab
  c. Panutup
     Negeskeun bahan pangajaran nu geus ditepikeun
     Post test
     Nerangkeun kagiatan saterusna kaasup méré pancén
     Nutup prosés diajar ngajar
E. Sumber jeung Média Pangajaran
   Buku Langen Basa
   Sumber-sumber lian nu aya patalina jeung bahan/poko bahasan
F. Pangajén
   Wangun instrumén           : éséy
   Conto soal instrumén         :
     1. Naon nu dimaksud biografi téh?
     2. Unsur-unsur naon waé nu biasana aya dina biografi?
     3. Pék jieun hiji conto biografi dumasar kana rangkay karangan nu geus ditangtukeun samemehna!


                                                                   Garut,           2009

          Disaluyuan dina MGMP                                        Guru Mata Pelajaran,
             Pupuhu,

      .......................................................                       ...............................................

                        Disaluyuan sareng disahkeun ku Pupuhu Sakola,                                 ............................................
                    RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)


Satuan Pendidikan         : MTs
Mata Pelajaran          : Basa Sunda
Kelas/Seméster          : VII/2
Standar Kompeténsi        : 7.2 Mampuh nyarita pikeun nepikeun pikiran, perasaan, jeung kahayang ku cara nepikeun
                 wawaran, nyaritakeun pangalaman, nepikeun pedaran, nyaritakeun tokoh idola, nyarita
                 ngaliwatan telepon, sarta gunem catur jeung babaturan dibarengan ku ahlak nu alus
Kompeténsi Dasar         : 7.2.4 Nyaritakeun tokoh idola
Indikator             :
                  Bisa nangtukeun tokoh idola nu rék dicaritakeun
                  Bisa nyaritakeun tokoh anu diidolakeun kalawan éntép seureuh
Alokasi Waktu           : 3(1 x 40) menit

A. Tujuan Pangajaran
  Saréngséna prosés diajar lumangsung dipiharep Siswa bisa nyaritakeun tokoh anu diidolakeun di hareupeun
  babaturanana kalawan maké basa jeung lentong anu alus
B. Matéri Pangajaran
  Conto wacana tokoh idola, kecap panyambung
C. Métode Pangajaran
   Métode: langsung
   Téhnik: ceramah, latihan, tanya jawab, papancén
D. Léngkah-léngkah Pangajaran
  a. Bubuka
     Salam, ngabsén, ngecék kasayagaan diajar Siswa
     Apersépsi
     Preetest
     Méré motivasi
  b. Kagiatan Inti
    Siswa nangtukeun tokoh idola nu rék dicaritakeun di hareupeun babaturanana
    Siswa sacara bagilir nyaritakeun tokoh anu diidolakeunana di hareupeun babaturanana
    Diskusi/Tanya jawab
  c. Panutup
     Negeskeun bahan pangajaran nu geus ditepikeun
     Post test
     Nerangkeun kagiatan saterusna kaasup méré pancén
     Nutup prosés diajar ngajar
E. Sumber jeung Média Pangajaran
   Buku Langen Basa
   Sumber-sumber lian nu aya patalina jeung bahan/poko bahasan
F. Pangajén
   Wangun instrumén           : éséy
   Conto soal instrumén         :
     1. Pék caritakeun hiji tokoh nu ku hidep diidolakeun di hareupeun babaturan kalawan sora anu jelas tur
       dibarengan ku sikep jeung lentong nyarita anu alus!


                                                                   Garut,           2009

          Disaluyuan dina MGMP                                        Guru Mata Pelajaran,
             Pupuhu,

      .......................................................                       ...............................................

                        Disaluyuan sareng disahkeun ku Pupuhu Sakola,                                 ............................................
                    RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)Satuan Pendidikan         : MTs
Mata Pelajaran          : Basa Sunda
Kelas/Seméster          : VII/2
Standar Kompeténsi        : 7.3 mampuh maca pikeun maham jeung mairan kana bacaan nu mangrupa sajarah
                 lokal/carita babad, téks paguneman, dongéng, jeung carita pondok kalawan teu leupas tina
                 aturan nu geus ditangtukeun
Kompeténsi Dasar         : 7.3.4 Maca carita pondok
Indikator             :
                  Bisa maca carita pondok kalawan lentong anu alus
                  Bisa maham kana eusi carita pondok nu dibaca
                  Bisa nyaritakeun deui eusi carita pondok nu dibaca
Alokasi Waktu           : 1 x 40 menit

A. Tujuan Pangajaran
  Saréngséna prosés diajar lumangsung dipiharep Siswa bisa maca carita pondok kalawan lafal jeung lentong anu
  hadé tur paham kana eusina
B. Matéri Pangajaran
  Conto wacana carpon, kecap serepan
C. Métode Pangajaran
   Métode: langsung, maca
   Téhnik: ceramah, latihan, tanya jawab, papancén
D. Léngkah-léngkah Pangajaran
  a. Bubuka
     Salam, ngabsén, ngecék kasayagaan diajar Siswa
     Apersépsi
     Preetest
     Méré motivasi
  b. Kagiatan Inti
    Siswa maca carpon sacara bagilir
    Siswa nyaritakeun deui inti carpon nu dibacana
    Siswa diajar nganalisis unsur-unsur intrinsik carpon
    Diskusi/Tanya jawab
  c. Panutup
     Negeskeun bahan pangajaran nu geus ditepikeun
     Post test
     Nerangkeun kagiatan saterusna kaasup méré pancén
     Nutup prosés diajar ngajar
E. Sumber jeung Média Pangajaran
   Buku Langen Basa
   Sumber-sumber lian nu aya patalina jeung bahan/poko bahasan
F. Pangajén
   Wangun instrumén           : éséy
   Conto soal instrumén         :
     1. Naon téma jeung amanat éta carpon?
     2. Pék jieun ringkesan tina carpon nu bieu dibaca kalawan make basa sorangan!                                                                   Garut,           2009

          Disaluyuan dina MGMP                                        Guru Mata Pelajaran,
             Pupuhu,

      .......................................................                       ...............................................

                        Disaluyuan sareng disahkeun ku Pupuhu Sakola,                                 ............................................
              RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )

              Satuan Pendidikan       :   SMP/MTs
              Mata Pelajaran        :   Basa Sunda
              Kelas / Semester       :   VII / II
              Alokasi Waktu         :   2 x 40 menit ( 1 pertemuan )


A. Standar Kompetensi:
   Bisa ngaregepkeun, nyangkem jeung mairan wacana lisan ku cara ngaregepkeun paguneman, dongéng, jeung
   pupujian.
B. Kompetensi Dasar:
   Ngaregepkeun pupujian.
C. Tujuan Pangajaran:
   Sanggeus pangajaran réngsé, siswa bisa nyangkem tur bisa nyaritakeun deui eusi pupujian.
D. Materi Pangajaran:
   Pupujian.
E. Model/Metode pangajaran:
   1.  Pendekatan Pangajaran:
     - Pendekatan kompetensi komunikatif.
     - Pendekatan konstekstual.
   2.  Metode Pangajaran:
     Metode langsung.
   3.  Tehnik Pangajaran:
     Cumarita, latihan, tanya jawab jeung pancén.
F.  Skenario/Léngkah-léngkah Kagiatan Pangajaran:
   a.  Bubuka:
     - Salam, ngabsén, mariksa kasayagaan murid pikeun diajar
     - Apersepsi.
     - Pretest.
     - Méré pangrojong.
   b.  Kagiatan Inti:
     - Murid ngaregepkeun pupujian anu dihaleuangkeun langsung atawa tina kasét.
     - Murid ngahaleuangkeun pupujian babarengan atawa sorangan-sorangan.
     - Murid sawala sangkan nyangkem eusi pupujian.
     - Murid nyarirakeun eusi pupujian ku basa sorangan.
   c.  Panutup:
     - Negeskeun bahan pangajaran anu geus ditepikeun.
     - Posttest.
     - Nerangkeun kagiatan saterusna kaasup méré pancén.
     - Mungkas pangajaran.
G. Sumber Pangajaran:
   - Kasét.
   - Buku Langen Basa.
H. Pangajén:
   1.  Indikator Pencapaian:
     - Bisa ngaregepkeun pupujian ku sikap anu merenah.
     - Bisa ngahaleuangkeun pupujian, babarengan atawa sorangan.
     - Bisa nyangkem eusi pupujian.
     - Bisa nyaritakeun eusi pupujian ku basa sorangan.
   2.  Tehnik Pangajén:
      Pancén individu jeung kelompok.
   3.  Wangun Pangajén:
      - Panitén.
      - Pintonan.
      - Laporan.
   4.  Instrumen:
      - Cing pék regepkeun ieu pupujian sing saregep!
      - Cing pék haleuangkeun éta pupujian, babarengan atawa saurang-saurang!
      - Naon waé eusina pupujian téh?
      - Cing pék caritakeun deui éta pupujian maké basa sorangan!
I.  Konci Jawaban:
   1.  Konci jawaban gumantung kana jawaban nu ditepikeun ku murid!
   2.  Penskoran:
                              Ajén Haleuang Pupujian
      No.     Ngaran Siswa                                           Rata-rata
                         Artikulasi     Lagam     Ekspresi      Pedoman Penskoran:
      - Skala Panilaian 0-100.
      - Alus    : 80 – 100
      - Cukup   : batas KKM – 79
      - Kurang   : 0 – kurang hiji ti batas KKM
   3.  Eusi Pujian:
      - Nitah supaya salilana éling ka Gusti Alloh, sing suhud ibadah, remen ngadua, ngalaksanakeun amal soléh.
   4.  Gumantung jawaban nu ditepikeun ku murid.
                                          Garut, .......................................

      Disaluyuan Ku:                                     Guru Mata Pelajaran,
      Pupuhu MGMP,

   ____________________                                    ____________________
   NIP..................................                           NIP.................................
                         Disaluyuan sarta disahkeun
                        Ku Pupuhu ..............................,


                        ________________________
                        NIP..........................................
              RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )

              Satuan Pendidikan       :  SMP/MTs
              Mata Pelajaran         :  Basa Sunda
              Kelas / Semester        :  VII / II
              Alokasi Waktu         :  2 x 40 menit ( 1 pertemuan )


A. Standar Kompetensi:
   Bisa nembrakkeun pikiran, rasa, jeung kahayang ku lisan dina nepikeun wawaran.
B. Kompetensi Dasar:
   Nepikeun wawaran.
C. Tujuan Pangajaran:
   Sanggeus pangajaran réngsé, murid dipiharep bisa nepikeun wawaran kalayan singget, jéntré, jeung béntés
   bedasna sora, lentongna, jeung rindat anu merenah.
D. Materi Pangajaran:
   Wawaran.
E. Model/Metode pangajaran:
   1.  Pendekatan Pangajaran:
     - Pendekatan kompetensi komunikatif.
     - Pendekatan konstekstual.
   2.  Metode Pangajaran:
     Metode langsung.
   3.  Tehnik Pangajaran:
     Latihan jeung pancén.
F.  Skenario/Léngkah-léngkah Kagiatan Pangajaran:
   a.  Bubuka:
     - Salam, ngabsén, mariksa kasayagaan murid pikeun diajar.
     - Apersepsi.
     - Pretest.
     - Méré pangrojong.
   b.  Kagiatan Inti:
     - Murid maca jeung ngilo conto-conto wawaran.
     - Murid latihan nepikeun wawaran ku kalimah anu singget tur jéntré.
     - Murid latihan nepikeun wawaran kalayan pasemon atawa rindat anu merenah.
     - Murid nyawalakeun pikeun nyampurnakeun cara nepikeun wawaran.
   c.  Panutup:
     - Negeskeun bahan pangajaran anu geus ditepikeun.
     - Posttest.
     - Nerangkeun kagiatan saterusna kaasup méré pancén.
     - Mungkas pangajaran.
G. Sumber Pangajaran:
   - Koran.
   - Majalah.
   - Buku Langen Basa.
H. Pangajén:
   1.  Indikator Pencapaian:
     - Bisa nepikeun wawaran kalayan béntés, bedasna sora, jeung lentong anu merenah.
     - Bisa nepikeun wawaran ku kalimah anu singget tur écés.
     - Bisa nepikeun wawaran kalayan pasemon jeung rindat anu hadé.
   2.  Tehnik Pangajén:
      Pancén individu jeung kelompok.
   3.  Wangun Pangajén:
      - Panitén.
      - Pintonan.
      - Laporan.
   4.  Instrumen:
      - Cing pék hidep bagilir nepikeun wawaran kalayan sora jeung lentongna sing merenah!
      - Cing pék tepikeun wawaran téh make kalimah anu singget tur écés!
      - Cing pék tepikeun wawaran kalayan némbongkeun pasemon jeung rindat anu merenah!
      - Sawalakeun jeung babaturan, kumaha prak-prakanana nepikeun wawaran anu hadé sangkan hasilna
        nyugemakeun!
I.  Konci Jawaban:
   Gumantung kana kaparigelan murid dina nepikeun wawaran.
   Penskoran pananya nomer 1 – 3.
                           Ajén Nepikeun Wawaran
    No.     Ngaran Siswa                                               Rata-rata
                       Lentong      Écés                Rindat   Penskoran sawala
                                      Ajén Sawala
     No.        Ngaran Siswa                                          Rata-rata
                        Kakompakkan         Kaparigelan      Santun   Pedoman Penskoran:
     - Skala Panilaian 0 – 100
     - Alus   : 80 – 100
     - Cukup : batas KKM – 79
     - Kurang : 0 – kurang hiji ti batas KKM

                                               Garut, .......................................

      Disaluyuan Ku:                                       Guru Mata Pelajaran,
      Pupuhu MGMP,

   ____________________                                      ____________________
   NIP..................................                             NIP.................................
                       Disaluyuan sarta disahkeun
                       Ku Pupuhu ..............................,


                       ________________________
                       NIP..........................................
               RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )


          Satuan Pendidikan         :  SMP/MTs
          Mata Pelajaran          :  Basa Sunda
          Kelas / Semester         :  VII / II
          Alokasi Waktu           :  2 x 40 menit ( 1 pertemuan )
A. Standar Kompetensi:
   Mampuh ngungkabkeun pikiran, rasa jeung kahayang sacara tinulis dina wangun nulis pangalaman, biografi,
   sajak, pedaran, jeung warta.

B. Kompetensi Dasar:
   Nulis pedaran (eksposisi).

C. Tujuan Pangajaran:
   Sanggeus pangajaran réngsé, siswa bisa nyusun karangan eksposisi kalayan ngagunakeun basa nu merenah,
   ringkes, jeung fiktif.

D. Materi Pangajaran:
   Pedaran (eksposisi).

E. Model/Metode pangajaran:
   1.  Pendekatan Pangajaran:
     - Pendekatan kompetensi komunikatif.
     - Pendekatan konstekstual.
   2.  Metode Pangajaran:
     Metode inquiri, diskusi, penugasan.
   3.  Tehnik Pangajaran:
     Latihan jeung pancén.

F.  Skenario/Léngkah-léngkah Kagiatan Pangajaran:
   a.  Bubuka:
     - Salam, ngabsén, mariksa kasayagaan murid pikeun diajar.
     - Apersepsi.
     - Pretest.
     - Méré pangrojong.
   b.  Kagiatan Inti:
     - Saminggu sateuacanna materi nulis karangan siswa dibéré pancén néangan bahan keur karangan eksposisi.
     - Guru méré conto wacana nu ditulis dina wangun karangan eksposisi.
     - Guru nérangkeun cara milih jejer, cara mekarkeun rangkay karangan, jeung ngajembaran rangkay
      karangan jadi karangan nu gembleng.
     - Siswa nyusun karangan eksposisi anu jejer jeung rangkayna geus ditangtukeun saméméhna.
     - Guru méré bingbingan cara nulis karangan sarta niténan tulisanana naha luyu jeung éjahan basa Sunda nu
      bener.
   c.  Panutup:
     - Refleksi.

G. Sumber Pangajaran:
   - Buku Langen Basa.
   - Koran/majalah.

H. Pangajén:
   1.   Indikator Pencapaian:
      - Bisa nangtukeun jejer (topik) nu rék dijadikeun bahan pedaran.
      - Bisa nyusun rangkay karangan tina jejer nu geus ditangtukeun.
      - Bisa nuliskeun bagian bubuka karangan.
      - Bisa ngamekarkeun rangkay karangan jadi karangan nu sagemblengna.
      - Bisa nuliskeun bagian panutup karangan.
      - Bisa ngoméan/menerkeun kana karangan pedaran beunang nu lian.
   2.   Tehnik Pangajén:
      Pancén individu jeung kelompok.
   3.   Wangun Pangajén:
      - Laporan tinulis.
   4.   Instrumen:
      - Cing pék tangtukeun jejer anu rék dijadikeun bahan pedaran!
      - Cing pék susun rangkay karangan tina jejer nu geus ditangtukeun!
      - Tulis bagian bubuka karangan!
      - Mekarkeun rangkay karangan jadi karangan nu sagemblengna!
      - Tulis bagian panutup karangan!
      - Oméan atawa benerkeun karangan pedaran beunang nu lian anu kurang luyu!

I.  Konci Jawaban:
   Gumantung kana pedaran nu dikarang ku siswa.
   Penskoran pananya nomer 1 – 6


                                      Ajén Nulis Pedaran
                       Nangtu                 Ngamekar       Nulis      Ngoméan
     No.   Ngaran Siswa            Nyusun        Nulis                                Rata-rata
                       keun                   keun       bagian      beunang
                           Rangkay       Bubuka
                       Jejer                  Rangkay      panutup      nu lian
   Pedoman Penskoran:
     - Skala Panilaian 0 – 100
     - Alus   : 80 – 100
     - Cukup : batas KKM – 79
     - Kurang : 0 – kurang hiji ti batas KKM

                                                    Garut, .......................................

      Disaluyuan Ku:                                           Guru Mata Pelajaran,
      Pupuhu MGMP,

   ____________________
   NIP..................................                                  ____________________
                                                       NIP.................................
                            Disaluyuan sarta disahkeun
                           Ku Pupuhu ..............................,                            ________________________
                            NIP..........................................
              RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )


              Satuan Pendidikan       :  SMP/MTs
              Mata Pelajaran        :  Basa Sunda
              Kelas / Semester       :  VII / II
              Alokasi Waktu         :  2 x 40 menit ( 1 pertemuan )


A. Standar Kompetensi:
   Mampuh nepikeun pikiran, rarasaan, jeung kahayang sacara lisan ku cra nyaritakeun pangalaman, nepikeun
   wawaran, nelepon, nepikeun bahasan, nyaritakeun tokoh, sarta gunem catur jeung babaturan.
B. Kompetensi Dasar:
   Nepikeun pedaran.
C. Tujuan Pangajaran:
   Saréngséna diajar lumangsung murid bisa nepikeun pedaran kalawan hadé tur ngéntép-seureuh susunanana.
D. Materi Pangajaran:
   Pedaran.
E. Model/Metode pangajaran:
   1.  Pendekatan Pangajaran:
     - Pendekatan komunikasi bervariasi.
     - Pendekatan konstekstual.
   2.  Metode Pangajaran:
     Metode diskusi, demontrasi.
   3.  Tehnik Pangajaran:
     Cumarita, latihan, tanya jawab jeung pancén.
F.  Skenario/Léngkah-léngkah Kagiatan Pangajaran:
   a.  Bubuka:
     - Salam, ngabsén, mariksa kasayagaan murid pikeun diajar.
     - Apersepsi.
     - Pretest.
     - Méré pangrojong.
   b.  Kagiatan Inti:
     - Saminggu satueacanna materi ditepikeun, siswa dibéré pancén pikeun néangan jejer pedaran anu rék
      ditepikeun.
     - Guru méré conto wacana nu ditulis dina wangun pedaran.
     - Siswa sacara bagilir nepikeun pedaran anu geus disusun sacara sistematis.
     - Siswa nu séjénna merhatikeun pedaran anu ditepikeun ku babaturanana.
     - Siswa ngajawab patalékan nu ditepikeun ku babaturanana.


   c.  Panutup:
     - Nyindekkeun pangajaran anu geus ditepikeun.
     - Mungkas pangajaran.
G. Sumber Pangajaran:
   - Buku Langen Basa.
   - Koran/majalah.
H. Pangajén:
   1.   Indikator Pencapaian:
      - Bisa nangtukeun jejer nu rék dijadikeun bahan pedaran.
      - Bisa nepikeun bubuka pedaran.
      - Bisa midangkeun bagian-bagian pedaran.
      - Bisa midangkeun pedaran kalawan maké kalimah anu efektif.
      - Bisa nyaritakeun pedaran kalawan gerak-gerik anu hadé.
      - Bisa nutup pedaran kalawan kalimah anu hadé.
      - Bisa ngajawab patalékan tina eusi pedaran.
   2.   Tehnik Pangajén:
      Pancén individu jeung kelompok.
   3.   Wangun Pangajén:
      - Cumarita.
   4.   Instrumen:
      - Cing pék pilih ku hidep hiji jejer pedaran anu dianggap penting!
      - Cing pék caritakeun bubuka anu alus!
      - Pidangkeun bagian-bagian pedaran kalawan susunan anu sistematis!
      - Pidangkeun pedaran kalawan basa atawa kalimah anu efektif!
      - Caritakeun pedaran kalawan gerak-gerik anu hadé!
      - Tutup éta pedaran ku kalimah anu hadé!
      - Jawab patalekan-patalekan ti babaturan hidep!
I.  Konci Jawaban:
   Gumantung kana pedaran nu ditepikeun ku siswa.
   Penskoran pananya nomer 1 – 7

                                     Ajén Nulis Pedaran
                                  Pidangan Pidangan                               Rata-
     No.   Ngaran Siswa        Milih                               Panutup    Ngajawab
                           Bubuka     bagian   basa   Ekspresi                         rata
                       jejer                               pedaran    Patalékan
                                  pedaran  pedaran
   Pedoman Penskoran:
     - Skala Panilaian 0 – 100
     - Alus   : 80 – 100
     - Cukup : batas KKM – 79
     - Kurang : 0 – kurang hiji ti batas KKM

                                                   Garut, .......................................

      Disaluyuan Ku:                                          Guru Mata Pelajaran,
      Pupuhu MGMP,


   ____________________                                          ____________________
   NIP..................................                                 NIP.................................
                           Disaluyuan sarta disahkeun
                           Ku Pupuhu ..............................,                           ________________________
                           NIP..........................................

								
To top